You are on page 1of 13

DAMELIN CORRESPONDENCE COLLEGE

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS)

GRAAD 10 AFRIKAANS HUISTAAL EERSTE VRAESTEL OK-40/ AL-01

TYD: 09H00 – 11H00 TYDSDUUR: 2 UUR

TOTAAL: 70 PUNTE DATUM: 00 JUNIE 2011

Hierdie vraestel mag van die eksamenlokaal verwyder word.

Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye.

© ICG

1

NSS Graad 10

Junie 2011

6. 7. Hierdie vraestel bestaan uit drie afdelings: Afdeling A. sal van hom of haar verwyder word. 8. 2. 10. Lees ALLE instruksies noukeurig deur. 9. Die Kollege sal disiplinêre maatreëls toepas om die integriteit van hierdie eksamens te beskerm. Trek ʼn streep ná elke afdeling. 5.Afrikaans Huistaal INSTRUKSIES EN INFORMASIE Lees die volgende instruksies noukeurig voordat die vrae beantwoord word: 1. 4. Afdeling B en Afdeling C Afdeling A : Leesbegrip Vraag 1 30 Beantwoord die vraag Punte B: Opsomming 2 10 Beantwoord die vraag C: Taal 3 30 Beantwoord die vraag TOTAAL: 70 PUNTE © ICG 2 NSS Graad 10 Junie 2011 . Begin ELKE afdeling op ʼn NUWE bladsy. 3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is. Gee besondere aandag aan spelling en sinsbou. Skryf netjies en leesbaar. Beantwoord AL die vrae. Die vraestel en notas van enige student wat oneerlik te werk gaan. Laat ʼn reël oop na elke antwoord. Damelin Skryf die antwoorde in die antwoordboek wat in die eksamen voorsien word.

Is dit nie maar net toevallig dat Sannie 'n voorliefde het vir swart nie? Dis glad nie te sê sy vermy alle sosiale kontak en skryf gedigte oor die einde van die wêreld nie. lees inligting oor hom en kyk sy foto's deur. ons praat van koeke en emo-kids. Dink net. noem maar op. En bewaar jou siel as jy nie van die jongste mode-neigings weet nie! Vir 'n drama-freak om aan sport deel te neem. Min weet ons Sannie se draadjies word môre afgehaal en dat Lady Gaga haar niggie is. Labelling . soos ons dit ken. Verkeerd.die euwel van ons generasie. ADVERTENSIE EN SPOTPRENT TEKS 1 Sannie is tog so emo 1 Ek het 'n kleintjie dood aan die manier waarop ons mense label wat ons nie ken nie. Maar Lady Gaga is ook gagga? Ek is jammer. moet jy weer dink. is kort vir emosioneel. 2 3 4 5 6 7 8 9 Ek dink daar steek waarheid in die teorie dat die nerds die wêreld gaan oorneem. jock of drama-freak. As jy eers ge-label is. labelling kan heeltemal verkeerd wees. Dit gaan die bleeksiele wees wat met supermodelle by Star Wars-partytjies opdaag... dra glo hul emosies op hul mou of aan hul swart skinny jeans.nerd. As jy 'n ou is wat 'n drama-freak is. Gewoonlik kom hierdie label met 'n prys op die persoon se sosiale rangorde.. As jy deel is van dié wat sê hoërskool eindig nooit nie. Pateties! Die label kan wees. Jy gaan soek die persoon op Facebook. raak jy skoon ontsteld. Die oomblik wat jy iemand ontmoet.. is dit vir jou moeilik om mense se persepsies oor jou te verander. Ja. byvoorbeeld:"Op 'n skaal van een tot tien plaas ek Sannie op 'n minus vyf". Dink bietjie hoeveel keer het jy nie per ongeluk 'n "koel" persoon in dieselfde kamp as die nerds gejaag nie?Wat maak dit saak? Die status quo is in elk geval binnekort iets van die verlede.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin AFDELING A: LEESBEGRIP (30 PUNTE) _________________________________________________________________________ BEANTWOORD DIE VRAAG _________________________________________________________________________ VRAAG 1: TYDSKRIFARTIKEL. Maar weet jy ooit wat emo beteken? Emo. jy ken haar tien teen een óók nie. © ICG 3 NSS Graad 10 Junie 2011 . is heeltemal taboe. probeer jy hom label en wanneer jy nie kan nie. Dan plak ons 'n identiteitsplakker op hom en ons gaan slaap houtgerus. ons almal is skuldig hieraan. Iemand wat emo is. word daar van jou verwag om stywe hempies aan te trek. Jip.

6.5 (1) 1. In paragraaf 2 word gesê mense dra “hul emosies op hul mou”.7 Hoe voel die skrywer oor ons geneigdheid om mense te label? Haal ʼn woord aan om jou antwoord te bewys.1 1.8 (1) (1) (2) 1.1 1.1 1.1 1. Verwys na die name waarmee mense gelabel word (paragraaf 5).2 Is die eerste sin van paragraaf 1 ʼn feit of ʼn mening? Motiveer jou antwoord op VRAAG 1. Waarna verwys „Sannie se draadjies‟ in paragraaf 7? Waarom. Wat.2 1. dink jy. volgens die leesstuk.1 in EEN sin.4. Word bostaande uitdrukking letterlik of figuurlik gebruik? (1) (1) (1) 1. dink jy.9. word Lady Gaga se naam in paragraaf 7 met Sannie s‟n in verband gebring? (1) (1) (1) 1. het ons gewoonlik van iemand wat daarvan hou om swart klere te dra? Verduidelik in jou eie woorde wanneer iets ‟n “euwel” (paragraaf 3) is. Sê in jou eie woorde wat “'n kleintjie dood aan die manier waarop ons mense label ” in paragraaf 1 beteken.9. 1.3 (1) (1) (2) 1. veral daai emo-meisie .jy kan dalk eendag vir haar werk. Skryf EEN sin. is die doel agter die labelling? Op grond waarvan kan jy aflei dat „n drama-freak nie aan sport mag deelneem nie? Gee jou antwoord in EEN sin.2 1. 1.6.4.2 © ICG 4 NSS Graad 10 Junie 2011 .2 Watter emosie word aan die kleur swart ( paragraaf 2) gekoppel? Watter wanindruk.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin 10 Dink twee keer voordat jy iemand label.

1.1 1.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin TEKS 2 Beantwoord die vrae nadat jy die advertensie bestudeer het.12 In paragraaf 3 word na die snitte “Is ek nie die een” en “Soms sien jy my” verwys. Uit: Rapport 1.11.10 Noem TWEE tegnieke wat gebruik word om die leser se aandag op die advertensie te vestig. Sou jy sê dat daar ʼn groot verskil tussen die twee snitte is? (2) © ICG 5 NSS Graad 10 Junie 2011 . (2) (1) (1) 1.11.2 Wat word met die woord “solo-album” in paragraaf 1 geïmpliseer? Is dit werklik ʼn solo-album? Motiveer jou antwoord.

13. 1.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin 1. 1. Haal vier agtereenvolgende woorde aan wat vir ons aandui wie die teikenmark is wat hulle met die album wil bereik. Watter ander tegniek word ook gebruik om dié woord te beklemtoon? 1.16 Hoe verskil die uitbeelding van die man teenoor dié van die vrou? 1.18 Watter kenmerk van ʼn vrou word deur die illustrasie beklemtoon? 1.20 Watter soort artikel verskyn gewoonlik agter in ʼn koerant? (2) (1) (1) (1) (1) /30/ TOTAAL AFDELING A: 30 © ICG 6 NSS Graad 10 Junie 2011 .15 “Beantwoord net hierdie vraag: Hoeveel snitte bevat die album?” Waarom wou die adverteerders bostaande woorde laat uitstaan? (1) (1) (1) TEKS 3 Beantwoord die vrae nadat jy die spotprent bestudeer het.17 Hoe word mans in die spotprent gestereotipeer? 1. 1.14 Die woord Solo is in vetdruk.19 Beskryf die man se gesigsuitdrukking met een enkele woord.

kom in kontak met positiewe mede-studente. Leer om probleme en foute as noodsaaklike trappies te sien in jou lewe om jou doelwitte te bereik. Som sewe wenke vir positiewe denke op. Laat „n reël tussen sinne oop. Daar is talle skitterende boeke op die mark waarin jy idees en gedagtes van die wêreld se beste leermeesters. Wanneer jy egter doelloos voortdryf. of na wie jy kan gaan met probleme en kwellinge. Kry vir jou mentor. begin jy op die negatiewe fokus. Lees elke maand ten minste een goeie boek oor selfverryking – boeke wat handel oor onderwerpe soos hoe om jou doelwitte te bereik. opvoeders. Kry ook positiewe vriende met wie jy gereeld gedagtes kan uitruil. met wie jy jou planne kan bespreek. © ICG 7 NSS Graad 10 Junie 2011 . tap dit jou energie. Maak vir jou „n droombord. Probeer in „n praatjie net een konsep kry wat vir jou van waarde en betekenis is. Volg hierdie wenke vir positiewe denke Ons leef in „n periode van groot onsekerheid.waar mense hul werke verloor en dikwels ook hul huise en ander besittings. Wees ontvanklik vir lesse uit elke fout en hoe dit jou gaan help om jou by jou drome uit te bring. Dui die aantal woorde aan die einde van jou opsomming aan. Jy moet in volsinne antwoord. Indien jy nog „n student is. Skryf jou sinne onder mekaar en puntsgewys van nommer 1 tot nommer 7 neer. verskaf dit „n positiewe energie en vul jou dae met sinvolle en opbouende aktiwiteite. Wanneer jy in vrees vir mislukking leef. Skakeling met positiewe mense is belangrik om jouself positief gemotiveerd te kry. Woon „n praatjie of kursus by wat gerig is op motivering en verryking. Jy sal gepenaliseer word as jy meer as 70 woorde skryf of as jy NIE die getal woorde aandui nie. Die resessie bring bekommernis in vele harte. Wanneer jy rigting vir jou lewe het. sakemanne. Mense sê dikwels: “Almal praat baie van jy moet positief wees. Skryf spesifieke doelwitte neer wat jy wil bereik. Dit kan enigiemand wees by wie jy kan aanklop om raad. Dis „n era waarin die wêreld onstuimige ekonomiese tye beleef.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin ________________________________________________________________________________ AFDELING B: OPSOMMING (10 PUNTE) ________________________________________________________________________________ BEANTWOORD DIE VRAAG ________________________________________________________________________________ VRAAG 2         Lees die volgende teks aandagtig deur.. geestelike leiers en so meer sal vind. maar hoe word „n mens nou eintlik positief?” Kyk in jou werksomgewing vir positiewe mense met wie jy kan assosieer. Jou opsomming mag NIE langer as 70 woorde wees nie.

Dan sal jy jou lewe in „n gans ander lig sien. Sê elke dag dankie vir al die goeie dinge en gawes in jou lewe. [Verwerk uit: Die Burger.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin Leef in dankbaarheid. Junie 2009 TOTAAL AFDELING B: 10 © ICG 8 NSS Graad 10 Junie 2011 .

David het gesê net musikante tree op. Die outjie wat altyd daar is musikante op die spoor terugloop van KaapsAfrikaanse (volk+musiek). Daarna klim die 35-jarige Adams en sy 2 "Die musikante het die produksie gebroer." 10 Dis vir Adams belangrik dat hy geen perke aan 1 Die musiekblyspel Breyani van David homself stel nie. 4 Dis oorspronklik vir die Suidoosterfees van 2009 geskryf. Toe kry ek die werk.Ek hou ook daarvan as ons teruggaan na die liedjies van 20 of 30 jaar gelede. Eers was voel elke keer nuut en spesiaal as hy op daar Silence of the Music. want ek kan tromme speel. 6 "Toe Breyani die eerste keer opgevoer word. na vore. nou Breyani. saam op die verhoog in Brother Love. As „n produksie vra ek. het ek gevra hoekom ek dan nie deel is daarvan nie.2)__ die moet tap asof jy die beste tapdancer ter wêreld is. waarna dit. 083 915 8000.Emo (32).in 2010 gehore by die Absa KKNK gaande gehad het. maar ek het hom oortuig hy moet die tromspeler laat gaan. 8 "Hy het 'n geweldige aanhang. gevolg deur Map Jacobs en die verhoog klim. Hy is net amazing. 9 "Ons doen altyd die sound check met die ouer liedjies. dan glip ons sommer van die treffers by die aand se optrede in.moet tap. Skakel Adams. oefen en ons weet wat moet gebeur." vertel Kaartjies kos van R90 tot R135 by Computicket. En toewyding." 7 Volgens Adams is dit 'n buitengewone ervaring om Kramer te sien optree. Jy Kramer is al sedert 2009 __(3. SeIfvertroue bring jou ver. maar Loukmaan Adams sê dit 11 Hy het 'n bedrywige tyd agter die rug. dan sal ek tap.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin _______________________________________________________________________________ AFDELING C: TAAL (30 PUNTE) ________________________________________________________________________________ BEANTWOORD DIE VRAAG VRAAG 3 Lees die verskillende tekste en beantwoord die daaropvolgende vrae. 12 Breyani word Woensdag tot Sondag van 18 tot 29 maar David kom elke keer met iets nuuts Mei in die Baxter-teater in Rondebosch opgevoer. 3 Breyani is van die week af in die Baxter-teater op die planke wanneer tien © ICG 9 NSS Graad 10 Junie 2011 ." planke. Dis hier waar Kramer 'n Kannatoekenning vir sy bydrae tot 'n kontemporêre musiekproduksie ontvang het 5 Adams vertel hy het sedert kleintyd in "ten minste 90%" van Kramer en wyIe Taliep Petersen se produksies opgetree.

3 3. Waarvoor staan die afkorting KKNK (paragraaf 4)? Skryf die volgende sin oor in die direkte rede.1 Verwerk uit Rapport.11 Wat beteken die onderstreepte woord ( “wyle”) in paragraaf 5? Vorm „n persoonsnaam van die woord tussen hakies.13 3. Gee die meervoud van “rug” in paragraaf 11.8 3. Adams vertel hy het in ten minste 90% van Kramer en wyle Taliep Petersen se produksies opgetree.4 3. Die outjie wat altyd daar is.14 3. (1) 3.5 3. Gee ʼn sinoniem vir “planke” in paragraaf 1. (2) (1) 3. (1) (1) (1) 3. 15 Mei 2011 Skryf die volgende sin in die kop van die artikel oor in die ontkenning.7 3.10 3.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin 3. Ons doen altyd die sound check. Breyani is van die week af in die Baxter-teater op die planke.2 3. Wat is die korrekte Afrikaanse woord vir “amazing” (paragraaf 2) ? Skryf die volgende sin in die toekomende tyd.12 Skryf die volgende sin in die lydende vorm.9 Vorm „n samestelling van (volk + musiek) in paragraaf 3.15 Gee die verkleining van die woord “treffers” ( paragraaf 9). (1) (1) (1) (1) (1) 3. (paragraaf 9) (1) (1) (1) (1) /16/ 3. Hy het 'n geweldige (aanhang). EN © ICG 10 NSS Graad 10 Junie 2011 .6 Skryf die ontbrekende voorsetsel in paragraaf 1 neer. Gee die vergrotende trap van “nuut” (paragraaf 1). Verklaar die gebruik van die koppelteken in “35-jarige” (paragraaf 11).

3. (1) (1) © ICG 11 NSS Graad 10 Junie 2011 .16. In Khayelitsha tref jy ʼn (unieke) gastehuis aan.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin 3.17 Watter tipe vraagsin kom in die advertensiekop voor? Skryf die antoniem neer van die woord tussen hakies.

18. Skryf neer uit bostaande sin: die hoofsin „n bywoordelike bepaling ʼn bywoordelike bysin.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin 3. (raam1) (1) (1) 3. Waarom word die dubbelpunt in die volgende uitdrukking in die advertensie gebruik? 3.1 3. Geniet ʼn heerlike Afrika-ontbyt langs die swembad waar jy die townshipatmosfeer kan ervaar.21 3.18. (vars) Kaapse vrugte“. (1) /10/ EN . Onderstreep die woorddeel waarop die klem val in “hospitaal”. (1) (1) Kom ervaar Afrika in die hartjie van die Kaap.3 3.18. “Heerlike. 3.2 3.18 Bestudeer die onderstaande sin en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.24 © ICG 12 NSS Graad 10 Junie 2011 .22 Wat is die stam in die woord “tradisionele”? Gebruik die homoniem van die woord “hartjie" in die volgende sin.23 Vul die ontbrekende leesteken in raam 1 in. 3.20 Gee die intensiewe vorm van woord tussen hakies.19 (1) (1) (1) (1) (1) “Die ontbytbuffet sluit in:” 3. Skryf slegs die korrekte leesteken neer en die TWEE woorde wat aan weerskante daarvan voorkom.

In raam 1 wag die pa op sy seun terwyl hy sy bestuurtoets ________ .26 Kyk na raam 2.Afrikaans Huistaal Eerste Vraestel Damelin 3. (nie SKRYF nie) (1) 3. Watter stereotipering ten opsigte van tieners word hierin uitgebeeld? (1) /4/ TOTAAL AFDELING C: 30 GROOTTOTAAL: 70 PUNTE © ICG 13 NSS Graad 10 Junie 2011 .25 Vul die ontbrekende werkwoord in.