ÎNDRUMAR PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBII ENGLEZE

PREFAŢĂ

1

Prezentul îndrumar tratează punctele esenţiale ale gramaticii limbii engleze, fiind un ghid, un manual indispensabil celor care-şi propun să studieze limba engleză. În acelaşi timp, este important de precizat că nu este decât un ajutor în pregătirea dumneavoastră pentru învăţarea limbii engleze.

2

A B R E VI E R I

Vb. S Aux. P.T. Wh. P.P. ’ll e.g. obj.
N. D.

Ac. G.

= verb; = subiect; = auxiliar; = Past Tense; = where (unde); who ( cine); = forma a treia a verbului de conjugat; = will; shall; = exemplu; = obiect; = Nominativ; = Dativ; = Acuzativ; = Genitiv;

3

CUPRINS GRAMATICĂ
1.VERBUL………………………………………..9 -10;
a) b) c) d) e)

Definiţie; Clasificare; Sensul lexical al verbelor; Funcţia sintactică a verbelor; Vocabular;

2.SUBSTANTIVUL…………………………….....11- 18;
a) b)

c) d) e)

Definiţie; Nr. substantivelor - Substantive individuale; - Substantive unice; - Substantive colective; Diferenţe de sens determinate de schimbarea numărului ; Genul substantivelor; Vocabular;

3. TIMPUL……………………………………………19;
a) b) c)

Definiţie; Analiza timpului; Sistemul de timpuri al limbii engleze;

4. PREZENTUL SIMPLU............................................20-23;
a) b)

c) d)

Definiţie; Forma: - afirmativă; - negativă; - interogativă; Întrebuinţare; Vocabular;

5.PREZENTUL CONTINUU..........................................24-26; a) Formare; b) Întrebuinţare;

4

c) Cazuri particulare (verbe care folosite la timpul Prezent Continuu au alt înţeles) ; d) Exerciţii; RECAPITULARE……………………………………27-34; 6. IMPERATIVUL…………………………………………..35-36;
a) b)

Persoana a II –a singular- întrebuinţare; Persoana I plural- întrebuinţare;

7.TIMPUL TRECUT SIMPLU………………………………37-40;
a) Definiţie; b) Formă; c) Întrebuinţare; d) Traducerea Timpului

Trecut Simplu;

8. TIMPUL TRECUT CONTINUU ………………………….41-44;
a) Formare; b)Întrebuinţare; c) Exerciţii;

9. TIMPUL PREZENT PERFECT……………………………45-47;
a) b) c)

Definiţie; Întrebuiţare ; Vocabular ;

10.TIMPUL PREZENT PERFECT CONTINUU……………48-52 ;
a) b) c) d)

Formă; Întrebuinţare; Exerciţii; Vocabular;

11. TIMP - MAI MULT CA PERFECTUL……………………53-54;
a) b) c) d)

Definiţie ; Alcătuire ; Întrebuinţare ; Vocabular ;

12.TIMP – MAI MULT CA PERFECTUL CONTINUU………………55-59 ;
5

a) b) c) d) e)

Definiţie ; Întrebuinţare ; For/Since/Ago ; Exerciţii; Vocabular ;

13.VERBELE MODALE……………………………………60-69;
a) b) c) d)

Formare; Verbele modale( must- to have to,can- to be able to, may, need, will, would, shall, ought to); Vocabular; Exerciţii;

14. VIITORUL SIMPLU ………………………………………70-72;
a) b) c)

Definiţie; Formă; Întrebuinţare;

15. VIITORUL CONTINUU……………………………………73-76;
a) b)

Întrebuinţare; Vocabular;

16. DIATEZA PASIVĂ ŞI ACTIVĂ……………………………77-81; Alcătuire; Reguli; c) Exerciţii; d) Vocabular;
a) b)

17.ARTICOLUL…………………………………………………82-92;
a) b) c) d) e) d)

Definiţie; Formă; Poziţie; Exerciţii; Vocabular, Exerciţii;

18.PERSOANA ŞI NUMĂRUL ……………………………………93; d) Definiţie; 19.ADJECTIVUL……………………………………………94-109;
6

a) b)

Definiţie; Adjectivul nehotărât; - Definiţie; - Formă; - Întrebuinţare; Exerciţii; Vocabular; Comparativul; Vocabular; Superlativul ;

c) d) e) f) g)

20. NUMERALUL…………………………………………….110-118; Definiţie; Numeralul cardinal: - Forma numeralului cardinal; - Întrebuinţare; c) Numeralul ordinal : - Definiţie; - Formă; - Întrebuinţare; d)Numeralul multiplicativ; e) Numeralul adverbial; f) Exerciţii;
a) b)

21. PRONUMELE…………………………………………………119-123;
a) b) c) d) e)

Definiţie; Pronumele personal; Pronumele reflexiv; Pronume posesiv; Pronume interogativ;

22. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ „IF”………………………124-125; 23.CORECTAREA EXERCIŢIILOR………………………………126-135; 24. LEXIC……………………………………………………………..136-147; 25. ANEXE……………………………………………………………140-159 26. VERBELE NEREGULATE – TABEL…………………………..159-164

7

G R A M A T I C Ă

8

VERBUL – THE VERB
a)

Definiţie:

Verbul este partea de vorbire care :
  

exprimă acţiuni, procese sau stări; are categorii gramaticale de persoană şi număr comune cu alte părţi de vorbire şi categoriile specifice de timp, mod, aspect şi diateză; îndeplineşte funcţia sintactică de predicat;

b) Clasificare Verbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al sensului lexical al funcţiei. Din punct de vedere al structurii morfologice, verbele pot fi clasificate în:
1. 2. 3. 4. 5.

verbe simple : stay; rest; verbe compuse: spotlight; verbe cu particulă adverbială: put on, put off, put away; verbe cu prepoziţie obligatorie: wait for, listen to; locuţiuni verbale: take care off;

c) Sensul lexical al verbelor Verbele în limba engleză se împart în: verbe cu sens lexical plin, numite de obicei verbe noţionale; b) verbe cu sens lexical redus, care sunt folosite mai mult cu funcţii gramaticale. În clasa verbelor cu sens lexical redus intră verbele copulative, verbele auxiliare şi verbele modale.
a) d) -

Funcţia sintactică a verbelor: verbele cu sens lexical plin sunt predicative, adică pot forma singure
9

predicatul unei propoziţii; - verbele cu sens lexical redus sunt nepredicative, au nevoie de o complinire (verb noţional, nume predictiv) pentru a deveni predicate; Verbele cu sens lexical redus se împart în:
a.

verbe copulative – be şi appear, seem, look, turn, become, get, grow, remain,to stay etc. eg.: He seems tired. Pare obosit.

to be = a fi; to seem = a părea; a da impresia; to look = a privi; to turn = a întoarce, a învârti; - to become = a deveni; - to get = a obţine;a dobândi; - to grow = a creşte; - to remain = a rămîne;a sta, a continua; - to stay = a sta;
-

b. verbe auxilaire - be/ have/shall-should, will-would, may-might, can-could,do); c.verbe modale sau semiauxiliare – can/could, must, have to, may/ might, shall/should /will /would, ought to, etc – verbe care arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ: necesitate: You must return before nightfall. Trebuie să te întorci înainte de căderea nopţii.

• posibilitate: It might rain tomorrow. S-ar putea să plouă mâine.

10

SUBSTANTIVUL -THE NOUN
a)

Definiţie

Substantivul denumeşte obiecte ( fiinţe, lucruri, noţiuni abstracte). El are un înţeles „deplin” sau „de sine stătător”). Din punct de vedere morfologic, împreună cu un determinant, el este o parte de vorbire principală (alături de verb). Substantivul are număr:
• •

a child – copil; children – copii;

gen:
• •

man – bărbat; woman- femeie; the boy – băiatul; the boy’s – al băiatului;

caz:
• •

b)Numărul substantivelor – Number of Nouns 1. SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE – INDIVIDUAL NOUNS
o

Substantivele individuale au atât număr de singular cât şi număr

plural. Cu foarte puţine excepţii, forma de plural a substantivelor individuale diferă de cea a singularului:
-

cele mai multe substantive individuale fac pluralul în –s : books (cărţi); caps (şepci); locks(zăvoare);
11

eg.: book ( carte) cap (şapcă) lock(zăvor)

mouth(gură) mouths(guri); rose(trandafir) roses (trandafiri); badge(semn, însemn) badges(semne);
-

substantivele în –ch-sh-(s)s,- x sau –zz fac pluralul în –es: peaches(piersici); bushes (tufe); glasses(pahare); boxes(cutii);

eg.: peach (piersică) bush(tufă) glass(pahar) box(cutie)
-

substantivele în –y precedat de o consoană formează pluralul prin transformarea lui-y în –i şi adăugarea terminaţiei –es. eg.: fly( muscă) city(oraş)
-

flies (muşte); cities(oraşe);

substantivele în –f şi –fe primesc terminaţia –(e)s cu transformarea lui –f în –v: leaves (frunze); wolves(lupi); lives(vieţi);

eg.: leaf( frunză) wolf(lup) life(viaţă)

Excepţii
-

roof (acoperiş) handkerchief(batistă) wharf(chei)

roofs (acoperişuri); handkerchiefs(batiste); wharf (chei);/wharves;

substantivele terminate în –o precedat de o consoană primesc –es,-oes: - tomatoes( roşii); - potatoes(cartofi);

eg.: tomato(roşie) potato(cartof)

Excepţie fac câteva substantive de origine italiană:

eg.:
-

piano(pian) pianos(piane).
12

Pluralele neregulate (păstrate din engleza veche):
        

child (copil) man (om,bărbat) woman (femeie) goose (găscă) mouse (şoarece) tooth (dinte) ox (bou) die (zar) foot (picior)

- children; - men; - women; - geese; - mice; - teeth; - oxen; - dice; - feet;

Substantivele compuse exprimate în scris printr-un singur cuvânt formează pluralul în conformitate cu regulile generale: eg.: schoolboy(şcolar) cameraman(fotograf) schoolboys; cameramen;

!!!!Atunci când un substantiv compus este exprimat în scris prin două sau mai multe cuvinte (legate sau nu prin liniuţă de unire) cuvântul (substantivul) de bază , cel care are sensul cel mai general, primeşte semnul pluralului: eg.: brother-in-law (cumnat) passer-by(trecător) brothers-in –law; passers-by;

Dacă prima parte a unui substantiv compus este exprimat prin cuvintele man sau woman, ambele substantive componente primesc semnul pluralului: eg.: man-servant men- servants;

Dacă nici unul din elementele componente ale unui substantiv compus nu este substantiv, pluralul se formează prin adăugarea unui- s la ultimul cuvânt: eg.: forget-me -not (nu mă uita) - forget-me-nots;

13

O varietate a substantivelor individuale o constituie aşa- numitele substantive individuale-defective – DEFECTIVE INDIVIDUAL NOUNS. Ele nu au decât o formă de plural, dar se pot număra prin asociere cu un „numerativ”: eg. : a pair of a suit of o pereche; un costum de ;

În această categorie sunt cuprinse:
a)

unele denumiri de instrumente şi unelte: compas (a pair(s)of compasses-un compas, două compasuri; binoclu (three pair(s) of binoculars; ochelari; foarfece;

- compasses
-

binoculars glasses scissors

b)unele denumiri de articole vestimentare:
-

trousers riding breeches clothes

- pantaloni; - pantaloni de călătorie; -haine (a suit of clothes- un costum de haine);

Substantivele individual-defective se acordă cu verbul la plural;

2.

SUBSTANTIVE UNICE -

UNIQUE NOUNS

Substantivele unice nu sunt privite ca făcând parte dintr-o clasă de obiecte şi, în consecinţă , nu pot fi pluralizate, nici generalizate:
-

the sun the earth the moon the north the south

-

soarele; pământul; luna; nordul; sudul;
14

-

the east the west nature paradise hell

-

estul; vestul; natura; paradisul; iadul;

Sunt unice substantivele nume de materie, care nu au decât formă de singular şi nu se pot număra: sugar - steel - maize - chicken - water
-

-

zahăr; oţel; porumb; pui, carne de pui; apă;

Unele substantive se pot folosi la şi la plural, fie pentru a indica varietăţi: - steel oţeluri, varietăţi de oţel; - salts săruri; fie pentru a se sublinia cantitatea, extinderea,etc.: - snows zăpezi; - waters ape; 3)SUBSTANTIVE COLECTIVE COLECTIVE NOUNS

Substantivele colective propriu-zise, deşi au formă de singular, exprimă ideea de plural, vorbitorul accentuând nu noţiunea respectivă în întregul ei , ci elementele omogene alcătuitoare (fiinţe, exclusiv oameni). Formal, aceasta reiese din folosirea verbului la plural :
-

crew family government team mankind public audience people

- echipaj; - familie; - guvern; - echipă; - omenire; - public; - audienţă, public, spectatori; - popor;
15

eg.: the crew were on the deck – echipajul era pe punte; ->……….. numai forma de plural al verbului îl transformă într-un substantiv colectiv; Substantivele pluralităţii (Nouns of Multitude) Substantivele pluralităţii sunt tot substantive colective, însă se deosebesc de cele propriu-zise prin aceea că se folosesc cu verbul şi determinanţii exclusiv la plural:
-

people folk horse cattle

- oameni, lume; - oameni, lume; - cavalerie; - vite;

eg.: there were many people there – era multă lume acolo; Substantivele individuale ale pluralităţii( Individual Nouns of Multitude) – pot fi folosite fie ca substantive individuale, fie ca substantive ale pluralităţii:
-

fish truot deer sheep head pair

- peşte, peşti; - păstrăv, păstrăvi; - căprioară, căprioare(cerb - cerbi); - oaie,oi; - cap, capete (de vite); - pereche, perechi;

4) DIFERENŢE DE SENS DETERMINATE DE SCHIMBAREA NUMĂRULUI
16

(Differences in Meaning Determined by Change of Number)

! Există substantive din limba engleză care îşi schimbă sensul în funcţie de numărul gramatical. singular
lunară);

plural

advice - sfat, povaţă; advices – ştiri, informaţii; apartment(amer.) – apartament (într-un bloc); apartments –(Anglia)- locuinţă( cu chirie ash – scrum; cloth- stofă, material ; colour- culoare, nuanţă; compass – busolă; custom – obicei, datină; facility – uşurinţă, facilitate; glass – sticlă, oglindă, pahar, telescop,
barometru;

ashes – cenuşă; clothes- stofe, materiale /haine; colours – culoare, nuanţe ; drapel, steag; compasses – compas, busole; customs-obiceiuri, datini/vamă, taxe vamale; facilities- înlesniri , condiţii favorabile,
echipament, aparatură, înlesniri, confort;

glasses- varietăţi de sticlă, oglinzi, pahare,
telescoape, barometre, ochelari, binoclu;

moral- morală(a unei povestiri); number-număr;

morals –morale, moravuri, moralitate/moral; number – numere,versuri;

c) GENUL SUBSTANTIVELOR - Gender of Nouns
17

Ca şi în limba română, în engleză există trei genuri ( masculin, feminin şi neutru), însă ele nu se referă la aceleaşi categorii de obiecte.  Sunt de genul masculin (Masculine Gender) şi, în consecinţă, se înlocuiesc prin pronumele personal he, substantive care denumesc fiinţe de sex masculin: persoane, animale mari sau importante:

man-(bărbat), he-wolf (lup),elephant(elefant);

Sunt de genul feminin (Feminine Gender) şi, în consecinţă, se înlocuiesc prin pronumele personal she, substantive care denumesc fiinţe de sex feminin: persoane, animale mari sau importante: - woman - femeie; - girl - fată; - girl-friend - prietenă; she-wolf (lupoaică); Tot de genul feminin sunt şi substantivele: ship (vas, corabie), car(maşină).Train (tren) şi plane (avion) sunt adesea tratate ca feminine. Formal, substantivele de genul feminin se deosebesc de cele masculine :
a)

prin folosirea unor cuvinte diferite : sister – soră; brother- frate; aunt – mătuşă; uncle – unchi; prin folosirea în compunere a cuvintelor : woman - femeie (man = bărbat); female -femeie (male = bărbat); prin folosirea sufixului – ess: tigress – tigroaică; tiger – tigru; actress – actriţă; actor –actor; princess- prinţesă; prince – prinţ;

b)

c)

Sunt de genul neutru (Neuter Gender) şi în consecinţă, se înlocuiesc prin pronumele personal it, substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite: - chair – scaun, idea- idee, stick – băţ.

TIMPUL - TENSE
18

Categoria gramaticală a timpului , categorie specifică verbelor, se referă la ordinea evenimentelor în timp, aşa cum este percepută aceasta de vorbitor în momentul vorbirii. Momentul în care are loc acţiunea este momentul prezent(now). Faţă de acest moment care constituie axa de referinţă a prezentului, unele evenimente sunt: a) anterioare, când ele au loc înainte de momentul vorbirii; b) posterioare faţă de momentul vorbirii( evenimentele fiind anticipate de vorbitor depoarece vor avea loc după după momentul vorbirii); c) simultane cu momentul vorbirii ( având loc în acelaşi timp); În analiza timpului, trebuie luate în consideraţie trei elemente: a) momentul vorbirii; b) momentul (săvârşirii ) acţiunii; c) axa sau momentul de referinţă. Momentul vorbirii = momentul în care enunţul este pronunţat de vorbitor;  Momentul acţiunii = momentul în care a avut loc acţiunea sau starea: now, then, tomorrow;  Momentul de referinţă reprezintă axa pe care se plasează vorbitorul în perceperea evenimentului: axa prezentului, axa trecutului, axa viitorului; În funcţie de cele trei elemente – momentul vorbirii, momentul acţiunii şi momentul de referinţă – limba engleză cunoaşte următorul sistem de timpuri: - pe axa prezentului: Present, Present Perfect, Future; - pe axa trecutului:Past Tense, Past Perfect, Future in the Past; - pe axa viitorului:Future, Future Perfect;

PREZENT TENSE SIMPLE
19

TIMPUL PREZENT SIMPLU
1)Definiţie Prezentul Simplu desemnează un eveniment (o acţiune sau stare) care se întâmplă simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii ( prezentul generic şi habitual).

2)Formă Din punct de vedere al formei, prezentul simplu este identic cu infinitivul, la toate persoanele singular şi plural, cu excepţia persoanei a III – a singular, care adaugă (-e)s :

FORMA AFIRMATIVĂ : S + V (+ Obj.)

eg: I play tennis. Joc tenis. * Nu uitaţi să adăugaţi < - s > la persoana a treia singular; * Atenţie la modificarea ortografică în <- es> pentru verbele care se termină în:
-

o;-y;-s;-x;-z;-sh;-ch; - tch; -ss;
= = = = = = = (El) merge; (El) cară (duce); (El) traversează; (El) se relaxează; (El) bâzâie ; (Ea) (se) spală ; (El) priveşte ;

eg : He goes He carries He crosses He relaxes He buzzes She washes He watches

* Verbele terminate în –y precedate de consoană, schimbă -y în –i şi adaugă –es :
20

eg. : I try – he tries; Eu încerc – el încearcă; • FORMA NEGATIVĂ : S + DO /DOES NOT (don’t ; doesn’ t) + V eg. : I don ’ t play tennis. Nu joc tenis.

FORMA INTEROGATIVĂ

( Wh-) + Aux + S + V + Obj. ? eg. : Do you play tennis ? Joci tenis ? Where do you play tennis ? Unde joci tenis ?

3). ÎNTREBUINŢAREA PREZENTULUI SIMPLU Prezentul simplu are mai multe întrebuinţări : - obişnuinţa sau frecvenţa unei acţiuni : eg. : I play tennis every day. Joc tenis în fiecare zi. He goes to Scotland once a month. El se duce în Scoţia o dată pe lună . - un adevăr general şi permanent; eg .: The sun rises in the East. Soarele răsare în est.
21

-

prezentul instantaneu (se întâlneşte în comentarii, demonstraţii, exclamaţii): Zidane receives the ball, runs forward and scores. Zidane prinde mingea, aleargă şi marchează.( comentariu).

eg:

Prezentul Simplu cu valoare de viitor este întrebuinţat şi în propoziţii subordonate : a) de timp, introduse de : when, as soon as, once, after, before : eg. : We will leave as soon as he arrives. Vom pleca de îndată ce va sosi el. I will tell him when I feel like him. Îi voi spune când am să simt la fel ca el. b) condiţionale, introduse de: if, unless, provided, in case : eg.: If Monday I have a free day I’ll go to the market. Dacă luni sunt liberă mă voi duce la piaţă. c) expresia viitorului pentru subiectele inanimate ( fără viaţă ), cu referire la o propoziţie temporală precizată: eg. : The train leaves at 5 p.m. Trenul pleacă la ora 5 după-amiază. - pentru exprimarea datei : eg.: Tomorrow is Saturday. Mâine este sâmbătă. d)pentru redarea unor acţiuni planificate, unor aranjamente pentru viitor, conform unui program stabilit: (mai ales cu verbe de mişcare):
22

eg.: We leave from Bucharest at seven. Plecăm din Bucureşti la ora şapte. - prezentul simplu cu valoare de trecut : a) în naraţiuni, pentru înviorarea povestirii: eg.: One day, the girl goes to the woods.There she finds a buried treasure.
Într-o zi, fata s-a dus în pădure .Acolo ea a găsit o comoară îngropată.

New words :
-

to go to carry to cross to watch to try to wash as soon as to arrive to fell to like train to leave to tell treasure liber(ă)

= = = = = = = = = = = = = = =

a merge; a căra; a traversa; a privi; a încerca; a spăla; de îndată ce; a sosi; a simţi; a plăcea; tren; a pleca; a spune; comoară; liber;

PRESENT TENSE CONTINUOUS PREZENTUL CONTINUU
23

1)

Formare - prezentul continuu se formează din verbul be la prezent şi participiul prezent ( forma în –ing) a verbului de conjugat;

FORMA AFIRMATIVĂ : S + BE (la prezentul simplu ) + V- ing ;

eg. :

He is playing tennis . El joacă tenis. FORMA NEGATIVĂ :

S + BE + NOT + V-ing ; eg.: He is not playing tennis . El nu joacă tenis. • FORMA INTEROGATIVĂ What is he playing ? Ce joacă ? Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima:
-

acţiune în desfăşurare în momentul vorbirii: Peter is smoking before T.V. Peter fumează în faţa T.V. ca opoziţie a prezentului simplu, pentru a arăta că o situaţie este temporală, excepţională şi care se află în derulare;
24

eg.:

-

eg. :

Bob is playing tennis this year .(El nu a jucat până-n prezent ). Bob joacă tenis în acest an. I usually drink tea but today I’m drinking coffee. De obicei beau ceai dar astăzi beau o cafea (în acest moment).
-

pentru a exprima o acţiune viitoare planificată din prezent:

eg.: We are living tomorrow. Plecăm mâine. John is leaving in an hour. John pleacă într-o oră.
-

unele verbe nu pot avea forma BE +V-ing, fiind în general verbe de percepţie (senzorială), de judecată, de stare; I want to come with you. Vreau să vin cu tine. I like her because she is very bright. Îmi place de ea (O plac) pentru că este foarte inteligentă.

eg.:

New Words
- to play - tennis - what - while - to smoke - before - to wash up - to do - hour - very - bright - to drink - year - usually - coffee = a (se ) juca; = tennis; = ce ?; = în timp ce…; = a fuma; = înainte, în faţa; = a spăla; = a face; = oră; = foarte; = inteligent(ă) ă, strălucitor ( oare); = a bea; = an; = de obicei; = cafea;
25

- to leave - to come - to want - because

= a pleca, a părăsi; = a veni; = a dori; = pentru că …

PREZENTUL – RECAPITULARE

26

PREZENTUL SIMPLU FORMARE :
Forma afirmativă

S +V(s)

I work as a policeman .
Lucrez ca poliţist.

She wants to be a soldier.
Ea vrea să fie soldat. They play football every Sunday. Ei joacă fotbal în fiecare duminică. Forma negativă

S+ You don’t speak German. DO/DOES+Not Nu vorbeşti limba germană. +V He doesn’t understand English.
El nu înţelege limba engleză.

Forma interogativă

(WH-) +DO/DOES + S +V ?

Do you need something ?
Ai nevoie de ceva ?

How does it work ?
Cum funcţionează ?

Verbele terminate în: - o, - s, -x, -z,-sh, -tch,-ss,-ch primesc –“ES” la persoana a III- a singular; eg.: He/She/ it goes, crosses, relaxes, washes ...... He misses her/ He washes his hands. Verbele care se termină într-o consoană urmatăde “Y” îl transformă pe “y” în “i” şi adaugă “ es”. eg. : worry-worries He worries too much. Se îngrijorează prea mult. cry- cries
27

The baby cries every night. Copilul plânge în fiecare noapte. ÎNTREBUINŢARE :
-

obişnuinţă /frecvenţă: We usually go out at the week-end. De obicei ieşim în week-end (la sfârşit de săptămână ).

eg. :

-

adevăr general –caracteristică permanentă : The sun rises in the East. Soarele răsare la est. I speak four languages. Vorbesc patru limbi străine.

eg.:

Fără implicarea interlocutorului : În exemplele precedente, prezentul simplu nu a descris acţiuni care se derulează în momentul prezent, sub ochii interlocutorilor:
-

Acţiuni prezente : reportaje, comentariu sportiv, succesiunea rapidă a acţiunilor; Prezent în naraţie : rar în limba engleză; Orar, progrămări (fără viitor) - stil formal ;

eg. : The train leaves at five . Trenul pleacă la ora 5. New words :
to work policeman - soldier - football
-

= a lucra, a munci; = poliţist; = soldat; = fotbal;
28

Sunday to speak German to understand - English - to need - something - to rise
-

= duminică; = a vorbi; = germană; = a înţelege; = engleza; = a avea nevoie; = ceva; = a răsări;

29

PRESENT CONTINUOUS
Prezentul continuu FORMARE :
S+ BE(present) + V-ING S +BE + NOT V-ING We are working now. Lucrăm acum.

Forma afirmativă

Forma negativă Forma interogativă

You are not behaving correctly. Nu te comporţi corect. The boss isn’t going home. Şeful nu pleacă acasă. (WH-) BE+ S+ What is she looking at ? La ce se uită? V-ING

ÎNTREBUINŢARE :
-

acţiune în derulare ( present < progresiv>) . Lucy is having breakfast. Lucy îşi ia micul dejun.

eg.:
o o -

implicarea interlocutorului :
o o

You are wasting your time ! Îţi pierzi timpul !

-

intenţie, proiect (fără viitor):
o o

I’ m leaving tomorrow. Plec mâine.

-

în general, prezentul continuu, exprimă o acţiune ce se desfăşoară în momentul vorbirii:
30

o Listen! She is singing in the bathroom! o Ascultă! Ea cântă în baie! - această întrebuinţare este marcată de obicei de adverbe de timp ca: now (acum), right moment (în acest moment), at this moment ( în momentul de faţă);
-

cu verbe de activitate non-durativă, o acţiune repetată în momentul vorbirii:

o She is knocking on the door. o Ea bate la uşă.

Cazuri particulare : care folosite la Present Continous au alt înţeles : - ing ;
-

verbe de percepţie involuntare :
 

eg.:

to hear to see

-

a auzi; a vedea;

I’m seeing a doctor today. I see you. Mă duc la doctor astăzi. Te văd. - verbele cu sens apropiat :
 

to look to listen

- a vedea; - a asculta;

eg.: Can you see that bird in the tree ? Poţi vedea pasărea aceea din copac ? Verbele cu sens apropiat, primesc ing :
31

 

to look to listen

= a privi; = a asculta;

eg. : Yes, I’m looking at it . Da, mă uit la ea.

Verbele precum : to feel = a simţi;  to taste = a gusta;  to smell = a mirosi; pot primi terminaţia ing;

eg.: I’m tasting the cake. (Present Continous) The cake tastes delicious.(Present Simple)

ATENŢIE!!! Atât prezentul continuu cât şi cel simplu exprimă o acţiune

viitoare conform unui plan sau aranjament când sunt folosite cu verbe de mişcare ca go, leave, arrive, come,etc. Deosebirea este următoarea: We are leaving tonight. Plecăm diseară.(Acesta este planul nostru
personal).

We live tonight. Plecăm diseară. (Acesta este programul oficial,
stabilit al excursiei).

32

EXERCIS ES Choose the right form of the present tense :
( Alegeţi forma corectă a timpului prezent)

1.

a) Every Sunday he (go) to London to visit his parents. b) They (have) dinner with their neighbours. c) I (drive) to town every morning. d) He (walk) to school this morning . e) The Millers (live) in Bristol. f) The child (run) across the street. g) Bob (read) a book by the fireplace. h) She often (come) to see me on Tuesdays. 2. Choose the right form of the present tense: (Alegeţi forma corectă a timpului prezent) : Look, the guests ( arrive). Lucy (wear) a new dress.She (spend) a lot on clothes.She (go) to a wedding next month.It (be) a pity the wind (blow) a lot of Birmingham.Who (come) now ? It (be) old Fred. He (talk) to Lucy. You (know) that Fred (leave) for China tomorrow.His plane (leave) at 6 p.m.I like Fred because he always ( say) funny things!I (be) sorry that he (leave) and I will be glad when he (come back).
3.

Translate into English : (Traduceţi în limba engleză): a. Fred se odihneşte pentru că este obosit. b. De obicei ei îşi petrec vacanţele la Roma. c. Vaca paşte pe imaş în această dimineaţă. d. El repetă deseori aceleaşi lucruri. e. Toţi copiii fac zgomot. f. Ce este zgomotul acesta ?Fata vecinului, cântă la pian . g. Ce faci duminica, în general ? h. Rămâneţi în salon ! Copiii îşi beau ceaiul în bucătărie! i. Ascultă! Lucy iar râde de Fred. j. Vreţi să-l vedeţi pe tatăl meu ? Citeşte în grădină. k. Se uită la T.V. în fiecare zi de la 7 la 8 .
33

Câinele vecinului latră. Ce se întâmplă ? m.Englezii nu manâncă multe legume. n. James nu este acolo. Joacă tenis cu Lucy. o. Pisica toarce pe covor.
l.

New words : -

-

to purr to visit London parents to drive morning to run to see to wear wedding pity wind to blow guest to arrive to come plane glad funny to come back to rest usually

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

a toarce; a vizita; Londra; părinţi ; a conduce un autovehicul; dimineaţă; a alerga; a vedea; a purta; nuntă; păcat, necaz; vânt; a bate; musafir; a sosi; a sosi, a veni; avion; mulţumit(ă); caraghioas(ă); a se întoarce; a se odihni; de obicei;

34

IMPERATIVUL

1.Persoana a II-a singular
a)

Fără subiect, fără marcă de timp Be quiet ! Potoleşte-te ! Sit down ! Stai jos ! Make yourself at home ! Simte-te ca acasă !( Fă-te lejer ! ) .

eg.:

b)

Negaţie : Formare DO NOT + V Don’t be stupid ! Nu fi prost ! Don’t cry! Nu plânge!

eg.:

c)

Imperativul de politeţe, - emfatic -, pentru (o) invitaţie de a face ceva; Do be careful ! Fii atent! Şi mai mult decât atât, fii foarte atent! Do come in ! Intră! Dar intră, te rog.

eg.:

2)

PRIMA PERSOANĂ LA PLURAL

Let us ! Let’s ! eg.: Let’s go ! Să mergem !
35

Now, let us pray ! Acum, să ne rugăm ! New words : - to make
- home - stupid - to cry - careful - to come in - to go - to pray = a face ; = casă ; = prost (proastă); = a plînge; = atent(ă); = a intra; = a merge; = a (se ) ruga;

36

PAST TENSE – TIMPUL TRECUT SIMPLU

! Past Tense englezesc este o formă verbală simplă, asemănătoare cu perfectul simplu din limba română.

eg.:

She went to school at nine o’clock in the morning. Ea a plecat la şcoală la ora 9 dimineaţa.

Definiţie : Past Tense, aspectul simplu, desemnează un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit în momentul prezent). Formă: verbele regulate formează Past Tense prin adăugarea terminaţiei –(e)d la forma de infinitiv; - marca timpului Past Tense este, la verbele neregulate forma a doua a verbului de conjugat;
-

Întrebuinţare
-

se referă la un lucru trecut, de mult definit, terminat ; timpul naraţiunii, succesiunea acţiunilor în trecut ; la forma negativă şi la forma interogativă, verbul auxiliar este cel care poartă marca timpului şi a negaţiei;

37

Afirmativ

V-ED
(verbe regulate+ed)

I looked for a guy in grey. He carried a gun. They stopped him at the frontier. They caught a mass murderer. They dealt with the enemy forces.

Formă neregulată
- forma neregulatăa II-a

Interogativ Negaţie

S did not + V
(+obj)

You did not stop him. He didn’t carry a gun. They didn’t catch him.

(Wh-) did S + V Where did you find him ?
(+obj) ? Did they catch him ?

S+ was not
(+adj) BE

He wasn’t happy./They weren’t here. Who was in the kitchen ?

(WH - ) was S
( + obj)

Past Tense simplu este folosit pentru a exprima: o acţiune săvârşită şi încheiată într-un moment trecut:
-

momentul în care a avut loc acţiunea este de obicei menţionat prin adverbe de timp ca : an hour ago ( cu o oră în urmă), yesterday( ieri), three days ago (cu trei zile în urmă) last week (săptămâna trecută), last month ( luna trecută), last year ( anul trecut), last night( noaptea trecută), last evening (seara trecută), in 1990 (în 1990);

Despre acest moment se pot cere informaţii prin întrebări începând cu: When ? What time? How long ago?

38

eg.: When did you call on her? – Când ai trecut pe la ea? La ce oră ai trecut pe la ea? I called on her yesterday. – Am trecut pe la ea ieri.

acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un moment trecut, chiar dacă acesta nu este menţionat,el putând fi dedus din context;

eg.: I met her on the market. M-am întâlnit cu ea la piaţă. acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un anume moment trecut care este precizat ca rezultat al unui răspuns la Present Perfect.

eg.: Have you read this book? Ai citit această carte? Yes, I read it. Da, am citit-o.

acţiune repetată în trecut, care se traduce de obicei prin imperfect în limba română:

eg.: I often sat in the front of my house, looking at the passers-by. Obişnuiam adesea, să stau în faţa casei mele, privind trecătorii.

cu valoare de prezent, pentru a exprima o rugăminte politicoasă prin verbe ca wish, wonder, like, intend:

eg.: I wonder if you could lend me your dictionary. Mă întrebam dacă aţi putea să-mi împrumutaţi dicţionarul dumneavoastră.

Traducerea lui Past Tense În limba română, Past Tense: - în propoziţiile principale sau independente:
1.

perfect compus (de obicei la persoana I şi a II-a):
39

eg.: I lost my umbrella a few days ago. Mi-am pierdut umbrela acum câteva zile. şi perfect simplu (aproape exclusiv la persoana a III- plural), când Past Tense exprimă o acţiune : eg.: He said goodbye and left. Spuse la revedere şi plecă. imperfect, când Past Tense exprimă o acţiune repetată în trecut, de obicei însoţită de adverbe de frecvenţă:
2.

eg.: She often left her English textbook at home. Deseori îşi uita manualul de engleză acasă. În propoziţii subordonate, prin :
a)

prezent, în vorbirea indirectă (după un verb trecut);

eg.: He told me he was ill. Mi-a spus că este bolnav. b) viitor, în propoziţiile temporale,când verbul din principală este la un timp trecut; He said he would bring me the book when he came to my place. Mi-a spus că-mi va aduce cartea când mă va vizita.

40

PAST TENSE CONTINUOUS TRECUTUL CONTINUU

a)Formare Aff.: S + WAS/WERE/V-ING N: S + WAS/WERE NOT+V-ing I : WAS/WERE+S+Ving? eg.: I was reading.( Citeam). Was your brother watching T.V.? (Se uita fratele tău la T.V.?) No, he wasn’t.( Nu, nu se uita).

b)Întrebuinţare
• •

o acţiune în curs de derulare (desfăşurare) la un moment dat din trecut; progresiv – acţiune în curs, simplu – fapt nou care are loc şi care vine uneori să întrerupă acţiunea aflată deja în desfăşurare ( o acţiune durativă, întreruptă de o acţiune non-durativă, momentană) ; She was walking in a desert street. Se plimba pe o stradă pustie. Suddenly she heard a footstep. Deodată a auzit paşi. When I arrived, he was repairing his car. Când am sosit, el îşi repara maşina.

eg.:

PAST TENSE SIMPLE - acţiunea s-a terminat în totalitate;

41

PAST TENSE CONTINUOUS
-

acţiunea este în desfăşurare la un moment dat din trecut; It was getting dark. Se întuneca. Viitor în trecut ( poate exprima şi o acţiune viitoare, planificată întrun moment trecut, fiind subînţeleasă neîndeplinirea ei ). He told met that he was taking an exam in June . Mi-a spus că avea un examen în iunie.

eg.:

eg.:

New words :
- to read - brother - to walk - suddenly - to arrive - car - street - dark - to tell - to take - exam - June = a citi; = frate; = a (se) plimba; = deodată; = a sosi; = maşină; = stradă; = întuneric; = a spune; = a lua; = examen; = iunie;

42

EXERCIŢII 1. Puneţi verbele din paranteză la timpul potrivit: a.When I (meet) her, she (go) to the shops. b.When I (call) him he (tell) me he (paint) the door. c.As I (come) to her a policeman (stop) me. d.While I (dig) in the garden it (begin) to rain. e.When they (leave) we (work) in the kitchen. f. I (sleep) very well when the dog (wake) me up. g.What (you/do) when I (ring) the doorbell? h.The sun (shine) when we (get up). i. He (try) to open the door when he suddenly (remember) he had no key. 2. Traduceţi în limba engleză: Casa era foarte mare. Când am sunat la uşă, proprietara planta flori. Era o femeie frumoasă.I-am vorbit. Ea ne-a spus că nu mai suporta pasările care cântau în grădină. A mai adăugat că, atunci când soţul ei va ieşi la pensie, vor călători mult. Am fost impresionaţi de această femeie plăcută care vorbea cu accent străin. Ştia multe lucruri iar noi am ascultat-o cu atenţie. Către sfărşitul conversaţiei noastre, am înţeles că se afla pe punctul de a pleca la Londra, a doua zi dimineaţă, dar noi ştiam că ea se va întoarce imediat ce copiii ei aveau nevoie de ea căci era o mamă afectuoasă. 3. Completaţi propoziţiile folosind Past Tense Simple sau Past Tense Continuous Yesterday I (go) to London where I (buy) a few things that I (need). The sun (shine) and the birds (sing) when we (arrive) at Hyde Park Corner. Lots of people (sit) on benches and (look) at what (go on) on the streets.We (see) many foreigners. A young man who (say) he (be) from Sydney (give) a speech. He (make) people laugh with his Australian jokes. Finally he (decide) to leave and (say) he would come back as soon as he (find) a $ 5 note to buy his lunch. The jokes (amuse) and old man who (give) him a handfull
43

of coins. The young Australian (be) pleased with the money and he (thank ) the old man heartly. New words
- to amuse - old - to meet - shop - to call - to paint - door - while - garden - to begin - rain - kitchen - very well - dog - to wake up - to ring - doorbell - sun - lunch - to laugh - joke - to decide - to find - to shine - to open - to remember - key - yesterday - thing - bird - to sing - young - man - speech = a amuza; = bătrân; = a întâlni; = magazin; = a chema; = a vopsi; = uşă; = în timp ce; = grădiniţă; = a începe; = ploaie; = bucătărie; = foarte bine; = câine; = a trezi; = a suna; = sonerie; = soare; = prânz; = a râde; = glumă; = a decide; = a găsi; = a străluci; = a deschide; = a aminti(a-şi aduce aminte ); = cheie; = ieri; = lucru; = pasăre; = a cânta; = tânăr(ă); = bărbat; = cuvântare;

44

PRESENT PERFECT PERFECTUL PREZENT

HAVE + forma a treia a verbului de conjugat
a)Definiţie Present Perfect desemnează un eveniment văzut din perspectiva axei prezentului, anterior momentului vorbirii, dar a cărui anterioritate nu este fixată, având un caracter nedefinit.
-

accentul este pus pe rezultatul actual al unei acţiuni desfăşurate în trecut; momentul exact unde această acţiune s-a desfăşurat contează mai puţin;

Present Perfect -întrebuinţare folosirea timpului P.P. este asociată cu adverbe care exprimă o perioadă de timp deschisă, neterminată:(this year, this century…..); eg.:I have been to the market this week. Am fost la piaţă în această săptămână.

uneori folosită cu valoare de Past Tense, pentru a exprima o acţiune săvîrşită în trecut şi terminată recent sau chiar înaintea momentului vorbirii; eg.: She has eaten. A mâncat.

este folosit atunci când evenimentele au avut loc în trecut, dar autorii sau efectele evenimentelor mai există şi în prezent;

45

 -

este folosit pentru a exprima o acţiune începută în trecut şi care continuă şi în momentul vorbirii: lungimea perioadei de timp : FOR …( for a long time,for three days); începutul perioadei de timp : SINCE…( since yesterday, since 1976). I went to Canada in 1992. Am fost în Canada în 1992. (accentul este pus pe moment ). I ’ve been to Canada. Am fost în Canada. Am fost deja plecat.(Nu se precizeză momentul). Întrebuinţare …real,
adevărat Acţiunea trecută trebuie să facă bilanţul în momentul în care vorbim. I’ve done my exercice.(Bilanţ : le-a făcut!). Mi-am făcut exerciţiile! He’ s gone this morning.( Bilanţ: nu mai este acolo). A plecat în dimineaţa asta. Acţiunea trecută trebuie să tragă o concluzie . I’ ve seen that film. Am văzut filmul acela. I’ve heard she ‘s been to Australia. Am auzit că (ea) a fost în Australia.

eg .:

Formare

HAVE + PP (forma a III- a a
verbului ) rezultat, bilanţ)

…mental

S + HAVE NOT + forma a III–a a vb. de conj. (-ed –vb.regulate) (Wh-) have/has+S + forma a lll-a a vb.

She hasn’t come back yet. Nu s-a întors încă. Where has he gone ? Unde a plecat ?

46

He’s gone to the hairdresser’s. Este plecat la coafor. He’s been to the hairdresser’s . A fost la coafor.

New words : - to do
- exercise - yet - film - this - morning - to come back = a face ; = exerciţiu; = încă; = film; = acesta; aceasta; = dimineaţa; = a (se întoarce);

47

PRESENT PERFECT CONTINUOUS PERFECTUL PREZENT CONTINUU HAVE BEEN + V-ING

a)Formă Present Perfect Continous este alcătuit din forma de Present Perfect a verbului be urmată de paricipiul prezent (-ing) al verbului de conjugat. Această formă verbală exprimă :
1.

o acţiune începută într-un moment trecut care continuă şi în prezent şi poate şi în viitor: They have been playing tennis for half an hour. Ei joacă tenis de o jumătate de oră.

eg.:

2.

o acţiune repetată frecvent, într-o perioadă de timp care se întinde din trecut până în prezent: I have been working of this composition for three hours. Lucrez la această compunere de trei ore.

eg.:

3.

o acţiune trecută, încheiată recent, care este cauza unui efect simţit în prezent. • Why are your hands so dirty? • I have been repairing my car. • De ce ai mâinile atât de murdare? • Mi-am reparat maşina.

eg.:

48

FORMARE

ÎNTREBUINŢARE
Acţiunea începe în trecut şi continuă şi în prezent. Implicarea puternică a interlocutorului - are valoarea peiorativă. I’ve been waiting for ages ! Aştept de ani de zile ! I’ve been working on this file since the morning! Lucrez la acest fişier de dimineaţă. They haven’t been working on it for long. N-am mai lucrat la el de mult timp. How long has he been working on it? De cât timp lucrează la el?

HAVE +BEEN +V-ING

S+ have not + been + v-ing
(Wh-) have+ S +been + Vb- ING

49

EXERCIŢII 1.Puneţi verbele din paranteză la Present Perfect Simple : a.He (not pay) the telephone bill. b.I (buy) a few oranges. c.She (not finish) her homework yet. d.John (cut) the grass ? e.Someone (steal) Mary’s car! f.They (repair) the road. g.(You/see ) my keys anywhere ? h.We (not hear) from him lately. 2.Puneţi verbele din paranteză la timpul corect : a) I don’t know where Amy is.(you/see ) her ? b) When I (get) home last night, I (be) very tired and I (go) straight to bed. c) Your car looks very clean.(you/wash ) it ? d) George (not be) very well last week. e) Mrs. Clark (work) in a bank for 15 years. Then he gave it up. f) Molly lives in Dublin. She (live) there all her life. g) (You/go) to the cinema last night ? Yes,but it (be) a mistake. The film (be) awful. h) My grandfather (die) 30 years ago. I (never meet) him. i) I don’t know Carol’s husband. I (never meet) him. j) -Is your father at home ? - No, I’m afraid he (go ) out. k) When exactly (go out) ? – About ten minutes ago. l) -Where do you live ? – In Boston . m) How long (you/live) there ? –Five years. n) Where (you/live) before that ? –In Chicago. o) And how long (you/live) in Chicago ? -Two years .

50

3.Puneţi verbele la timpul potrivit :

a. It (not rain) this week. b.The weather (be) cold recently. c. It (be) cold last week. d. I (not read) a newspaper yesterday. e. Ann (earn) a lot of money this year. f. She (not earn) so much last year. g.(You/have) a holiday recently ? 4. Puneţi verbele din paranteză la timpul corect : a. My neighbours (just buy) a new VCR. b. We (never be) in Switzerland. c. Peter and I (go) to the cinema last night. d. Patricia (start) practicing tennis last month. e. We (leave) home at 9.00 and (get) there by 11.30. f. She (not finish) her homework yet. g. The Simpons (live) here since January. h. I (wait) for a few minutes. i. Last year Jim (break) his leg. j. They (arrive) at 10.00 this morning. 5.Alege răspunsul corect : 1) We (a /have met /b/met/ c/have been meeting) John’ s parents last week. 2) I (a/ started b/ have started /c/starting ) playing football two years ago. 3) He (a/hasn’t been having b/hasn’t had /c /didn’t have ) a cooked breakfast for ages. 4) (a/Did you lock /b/Where you locking /c/ Have you locked) the door before leaving the house ? 5) They (a/have stopped b/ stopped /c /having stopped ) working at 5 p.m. 6) Peter (a/has just come b/just came c/was just coming ) back from Italy. He looks great. 7) What (a/have you done b/have you been doing /c/did you do ) last night? 8) They (a /never were b/ have never been c/were never being ) abroad because they can afford it.
51

Mr. Jenkins (a/was arriving /b/has arrived /c/ arrived) at 9 o’clock. 10)Yesterday morning we (a/ have got up/b/ got up/ having got up ) very early.
9)

New words :
- to pay - bill - telephone - homework - to cut - grass - to steal - to repair - road - lately - to know - last night - clean - to clean - bank - life - mistake - awful - to die - husband - to be afraid - in - how long? - to cook - great - early = a plăti ; = factură ; = telefon; = temă; = a tăia; = iarbă; = a fura; = a repara; = stradă; = în ultimul timp; = a şti; = noaptea trecută; = curat(ă); = a curăţa; = bancă; = viaţă; = greşeală; = groaznic(ă); = a muri; = soţ; = a-i fi frică; = în; = de cât timp ? = a găti; = grozav; = devreme;

52

PAST PERFECT TENSE SIMPLE MAI MULT CA PERFECTUL
1)

Definiţie :
-

este un timp folosit când vorbitorul se plasează psihologic pe o axă a trecutului, pentru a desemna un eveniment trecut, care este amintit în momentul vorbirii :

2)

Alcătuire :

*Past Perfect Simple : HAD + FORMA a III- a a vb.de conjugat ; - se formează din forma de Past Tense a verbului have + participiul trecut al verbului de conjugat:
eg.:

*Past Perfect Continuous ( în –ing) : HAD BEEN +V –ING;
3)

Întrebuinţare :

Past Perfect descrie o stare /o acţiune :
a)

o acţiune trecută, încheiată înaintea altei acţiuni trecute :

eg. : They had eaten all the food when I arrived. Mâncaseră toată mâncarea când am sosit.
b)

o acţiune trecută, şăvârşită într-o perioadă de timp anterioară unei alte acţiuni trecute, dar ajungând pînă la aceasta :

(!) cu complinirile adverbiale SINCE + DATĂ ; FOR + DURATĂ ;
53

eg.: The child had been born for two days when he arrived. Copilul se născuse de două zile când sosise el.
c)

o acţiune trecută, încheiată înaintea altei acţiuni trecute : They had just received his letter when I arrived. Tocmai primiseră scrisoarea lui când am sosit. New words :

eg. :

- all

= tot (toată); - food =mâncare; - month = lună; - letter = scrisoare; - three = trei; - to receive =a primi; - to arrive = a sosi;

54

PAST PERFECT CONTINUOUS MAI MULT CA PERFECTUL CONTINUU

a)Definiţie
-

Past Perfect Continuous se formează din verbul BE la mai- mult-ca perfect şi din participiul în –ing al verbului de conjugat.

El are aceleaşi valori ca şi Present Perfect Continuu, momentul de referinţă fiind însă axa trecutului. Această formă verbală exprimă:

acţiune trecută, începută înaintea altei acţiuni trecute şi continuă pînă la ea: I had been waiting for my friend since two o’clock when he finally arrived. Îl aşteptam pe prietenul meu de la ora 2 când în sfârşit, a sosit. o acţiune trecută începută înaintea unui moment sau a unei acţiuni trecute, continuând până în acel moment sau până la acea acţiune şi poate şi după aceea: They had been playing piano all morning. Ei cântaseră la pian toată dimineaţa.

eg.:

eg.:

o acţiune repetată frecvent într-o perioadă de timp trecută, anterioară unui moment sau unei acţiuni de asemenea trecute:

55

FOR /SINCE /AGO FOR /SINCE - folosim în general FOR şi SINCE în sensul de < de când > cu Present Perfect; Folosim For pentru durată : For 2 hours /----------------------- 2 hours ago now (cu două ore în urmă) eg.: Sally ‘s been working here
for 6 months. Sally lucrează aici de 6 luni . I haven’t seen Tom for three days. Nu l-am văzut pe Tom de 3 zile.

Folosim SINCE cu un punct de plecare precis: SINCE 8 O’CLOCK /-------------------------- 8 o’clock now

eg.: Sally’s been working here since April. Sally lucrează aici din luna aprilie. I haven’t seen Tom since Monday. Nu l-am văzut pe Tom de luni.

FOR two hours twenty minutes five days six months a week fifty years a long time 8 o’clock Monday 12 May April

SINCE 1977 Christmas lunchtime they were at school

Când FOR este la Past Tense, are sensul de –timp de…; eg .: He lived in London for 2 years. A locuit în Londra timp de 2 ani.

56

AGO Ago + marcator de timp = exista, era, se afla; I went to Canada two years ago. Am fost în Canada acum doi ani (cu doi ani în urmă). She found a job four hours ago. Şi-a găsit o slujbă acum 4 ore( cu patru ore în urmă).

New words
- Monday - clock - long time - day - Chirstmas - six - April - May - school - minute - twenty - to find - four - job - Canada = luni ; = ceas; = mult timp; = zi; = Crăciun; = şase; = aprilie; = mai; = şcoală; = minut; = 20 ; = a găsi; = 4; = slujbă; = Canada;

57

EXERCIŢII
1.Transformaţi frazele următoare urmând exemplul următor :

eg.: She last called me at 2 o’clock = She hasn’t called me since 2 o’clock. (Ultima dată m-a sunat la ora 2 = Nu m-a sunat de la ora 2.) a.He last read a newspaper last week. b.We last received a letter from them on June 6 th. c.John last came here at the beginning of the month. d.Bob last caught a fish when we arrived. e.They last visited London in 1982. f. I last rode a bike when I was a boy. g.She last had lunch at a restaurant in March. h.We last drank beer at the beginning of the week. 2.Transformaţi frazele următoare urmând exemplul următor : eg. : We started walking 2 hours ago ; we’are still walking = We have been walking for 2 hours. (Am început să ne plimbăm acum două ore = încă ne plimbăm. Ne plimbăm de două ore.) a.John started sleeping at 10 ; he’s still sleeping ; b.I started waiting three hours ago; I’m still waiting. c. He started working for us in 1980; he’s still working for us. d.We started living in Bristol 5 years ago ; we’re still living there. e.She started fishing one hours ago ; she’s still fishing. f.The girls started playing chess at 4 ; they’re still playing. g.The sun started shining a fortnight ago ; it’s still shining. h. Bill started reading that book at the beginning of the afternoon ; he ‘s still reading it.

58

New words : - newspaper - week - last - to receive - fish - to wait - to ride - bike - restaurant - March - beer - beginning - chess - book - afternoon - girl - fortnight - there = ziar ; = săptămână; = ultimul (a), trecut (ă); = a primi; = peşte; = a aştepta; = a călări, a merge; = bicicletă; = restaurant; = martie; = bere; = început; = şah; = carte; = după-amiază; = fată; = două săptămâni;14 zile; = acolo;

59

VERBELE MODALE

a)Formare :
-

niciodată „ –s”la persoana a treia singular; se conjugă fără DO ; sunt urmate de infinitiv fără ” to ”;

MUST : Verbul modal must are doar o singură formă. Este înlocuit , la formele lipsă , prin verbul to have to- care însă, spre deosebire de el, implică o necesitate izvorâtă din împrejurimi.Absenţa necesităţii se redă prin needn’t.
1)

obligaţie :

You must go now. Trebuie să pleci acum. You mustn’t talk to your sister like that. Nu trebuie să-i vorbeşti surorii tale pe un asemenea ton.
2)

indică o probabilitate cu caracter aproape de certitudine: “probabil”,”de bună seamă”, “ trebuie”(în construcţii afirmative):

She must be very clever. Trebuie să fie foarte inteligentă. He must feel very lonely now. Trebuie să se simtă foarte singur acum. MUST NOT : interdicţie - (MUSTN’T ) = nu trebuie ; ECHIVALENT cu TO HAVE TO - Must : obligaţia impusă de către vorbitor; - To have to : exprimă obligaţia impusă din exterior; DAR Don’t have to = absenţa obligaţiei;
60

CAN : 1.capacitatea subiectului ( fizică şi intelectuală ): I can swim (Pot să înot ). I can speak English . (Pot să vorbesc lb. enleză).

2.posibilitatea ( 90%) ; Accidents can happen. (Accidentele se pot produce ). 3.pentru a cere permisiunea, cerere , rugăminte politicoasă : (Ca o alternativă a lui MAY în exprimarea familiară). Can I go to the city ? Pot pleca la oraş? Of course you can. Desigur ( că poţi).

4.verbe de percepţie I can see you. ( te văd). ! CAN urmat de un verb de percepţie senzorială (ex.: see ) corespunde aspectului continuu al verbului respectiv. CANNOT /CAN’T
-

imposibilitate ( contrariul lui must );

It can’t be true. Nu poate fi adevărat. interdicţie : You can’t behave like that ! Nu te poţi comporta astfel !
61

ECHIVALENT : TO BE ABLE TO ( a fi în stare de, a fi capabil să /de ….) (la timpul trecut – I was able to swim. Eram în stare să înot. We were able to swim. I ‘m able to swim ( sunt în stare să înot).

COULD 1. nuanţă de îndoială (30%): That could be true. Asta poate fi adevărată. 2. capacitatea trecutului: - folosim COULD pentru o capacitate permanentă (aş putea să-l fac, ceea ce include faptul că acţiunea nu se realizează forţat ) şi WAS ABLE TO pentru o acţiune precisă. 3.condiţie: He could help us if he weren’t so busy. Putea să ne ajute dacă nu era atât de ocupat. 4.a cere un serviciu politicos : Could you please open the window ? Poţi să deschizi fereastra ? MAY 1) permisiunea( şi cerere) : You may leave (îţi dau voie să pleci ) = Poţi pleca.
62

to be allowed to = a i se da voie, a i se permite; 2) ipoteză : She may change her mind.( Ea poate să-şi schimbe părerea). MIGHT: - incertitudine (20%) ; It might rain. S-ar putea să plouă.

PERMISSION : CAN COULD MAY Politicos – -----l---------l---------l--------- Politicos +

VALOARE IPOTETICĂ can’t might may can must will

- Probabil -----|-------|---------|-------|------|----|-- +Probabil NEED - atât verb obişnuit cât şi verb modal; - verbul modal se găseşte în principal la formele negative şi interogative; Negativ : absenţa necesităţii; You needn’t worry.
63

Nu trebuie să te îngrijorezi.
-

Interogativ:sens apropiat de MUST( aşteptarea unui răspuns negativ) ; Need I go to school ? – Yes, you must./No, you needn’t. Trebuie să merg la şcoală ? Da, trebuie/Nu, nu este nevoie.

-

WILL 1.cere un serviciu în mod politicos : Will you help me carry my suitcase ? Vrei să mă ajuţi să car valiza? 2. intenţie fermă : You will do! Vei face! 3.auxiliarul viitorului : You will succeed! Vei reuşi!

WOULD 1) would folosit în mod repetat – caracteristic trecutului; When he was four,Tom would wake up at night. Când avea 4 ani, Tom se trezea noaptea. 2)auxiliarul condiţionalului; If he was not that stupid, he would be such a nice guy. Dacă nu era atât de idiot, ar fi putut fi un baiat atât de drăguţ.
64

3) a cere un serviciu, în mod politicos; Would you please open the window ? Vrei să deschizi fereastra? SHALL 1) constrângere, regulament: eg.: You shall not kill.( Nu trebuia să ucizi). 2) angajament :
eg. : We shall overcome (Vom învinge).

3) întrebare politicoasă, sugestie : eg.: Shall we go to the cinema tonight ? Mergem diseară la cinema? 4) auxiliarul viitorului SHOULD 1) infinitivul prezent : sfat eg : You should be more careful. Ar trebui să fii mult mai atent . 2) infinitivul trecut : reproş You should have been more careful. Ar fi trebuit sa fii mult mai atent. OUGHT TO = AR TREBUI
-

are o singură formă; este urmat întotdeauna de un infinitiv to;
65

-

indică o obligaţie, o datorie morală, de obicei sub formă de sfat dat de către vorbitor : You ought to write a thank you letter. Ar trebui să scrii o scrisoare de mulţumire.

eg.:

MODALE

Valoare semantică -Obligaţie

Negaţie -Nu -Interdicţie;

Valoare epistemică -o probabilitate foarte mare(95)%)

NEGAŢIE -NU -fără îndoială;

Echivalent HAVE TO

MUST

CAN

-capacitate - verbe de percepţie -cererea unei permisii foarte politicos; -răspuns pozitiv;

incapacitate -posibilitate - negaţia foarte mare ; percepţiei; - răspuns negativ;
-posibilitate (50/50)

-imposibil

- respingere;

BE ABLE TO

MAY

-cererea unei permisii foarte politicos; -răspuns -răspuns pozitiv ; negativ;

-negaţie

50%; XXXX

COULD CAN-ED

- capacitate trecută;
- cererea unui serviciu în mod politicos;

-incapacitate trecută;

-posibilitate (30%)

- imposibilitate trecută;

XXXX

New words :
- now - clever - to swim - accident - to happen - city = acum ; = inteligent (ă); = a înota; = accident; = a se întâmpla; = oraş;
66

- of course - true - to behave - to help - to change - to rain - school - suitcase - night - window - cinema - careful

= desigur; = adevărat; = a se comporta; = a ajuta; = a schimba; = a ploua; = şcoală; = valiză; = noapte; = fereastră; = cinema; = atent(ă);

67

EXERCIŢII 1.Înlocuiţi cuvintele scrise îngroşat cu un verb modal : 1.You can try phoning but it’s possible that the car has been sold now. 2.He asked if he to would be allowed write in ballpoint pen during the exam. 3.If you’ve been out of the country, you obviously haven’t heard about the robbery. 4. Where would there be a chance of finding a flat to rent. 5. If you want to apply for a council improvement grant, it is compulsory to fill in form RC4. 6.It’s important for me to come to a decision soon. Otherwise I might lose the chance. 7.She’s unlikely to have left without warning anyone. 8.I miss having a view. In my last house it was possible to see for miles on a clear day. 9. I’ve forgotten to return the key of the safe.I’m sure people have been looking everywhere for it. 10. It’s possible that you wont’t even have to show a pass to get it. 11.Do you think it would be advisable for me to book a seat in advance? 12.It was thoughtless of you not to give me a hand with the washing-up. After all, it was your friends we had for dinner, not mine ! 13.Don’t bother to make out a receipt. I only throw them away. 14.Don’t start worrying. It’s possible that he took a later plane. New words : - to try - but - it’s possible - ballpoint - during - country - about - robbery - chance - to find = a încerca ; = dar; = este posibil; = pix cu pastă; = în timp ce…; = ţară; = despre; = jaf; = şansă; = a găsi;
68

- flat = apartament; - to rent = a închiria; - to apply = a aplica; - compulsory = compulsive; - to fill = a umple;a întregi; - it’s important = este important; - decision = decizie; - chance = şansă; - unlikely = neplăcut(ă); - to worn = a avertiza; - clear day = zi senină; - to return = a înapoia; - do you think = crezi că…; - to book a seat in advance = a reţine un loc; - thoughless = nepăsare; - don’t bother = nu te deranja; - receipt = chitanţă; - plane = avion;

69

VIITORUL SIMPLU SHALL/WILL/FUTURE a)Definiţie Viitorul Simplu desemnează un eveniment posterior faţă de momentul vorbirii. b)Formă În structura viitorului simplu intră verbul auxiliar shall la persoana l singular şi plural, will la persoana a II-a şi a III-a singular şi plural, şi infinitivul scurt al verbului de conjugat: eg.: I shall go to the mountains next month. Voi merge la munte luna viitoare. We shall go to the mountains next month. Vom merge la munte luna viitoare. He will buy a car next week. Va cumpăra o maşină săptămâna viitoare. They will buy a car next week. Ei vor cumpăra o maşină săptămâna viitoare.

Forma contrasă a verbului este ’ll + infinitiv la toate persoanele: eg.: I’ll go, he’ll go, we’ll go, you’ll go, they’ll go.

c) Întrebuinţare Viitorul simplu este un viitor pur, indicând doar că acţiunea are loc întrun moment viitor, mai apropiat sau adeseori mai îndepărtat, de momentul vorbirii: eg.: I’ll finish the school tomorrow. He will finish the school next year.
70

Viitorul simplu poate fi folosit în propoziţii care exprimă: WILL/’LL Dorinţă, prezicere (prevestire)
I will play football tomorrow afternoon. Voi juca footbal mâine dimineaţă.

Refuz (dorinţă negativă) WON’T SHALL
Will you play tennis ? No, I won’t. Vei juca tenis ? Nu, ( nu voi juca).

Viitor inevitabil
I shall be 30 next month. (Voi împlini 30 de ani luna viitoare ).

Viitor previzibil, intenţie BE GOING TO
- a avea de gând, a intenţiona, o intenţie spontană, neprevăzută It’s going to rain. Va ploua (stă să plouă) I’m going to buy a new computer. Am de gând să cumpăr un nou computer.

Viitor apropiat, intenţie

BE + V-ing
BE ABOUT TO
( a fi pe punctul să…)

I’m watching TV tonight. Mă uit la T.V. diseară.

Viitor iminent (imediat)
He’s in front of the door. He’s about to open it. Este în faţa uşii . Este pe punctual de a o deschide. -un aranjament/un ordin : The meeting is to take place in room 30. Întâlnirea va avea loc în camera 30. You are to return before nightfall. Vă întoarceţi înainte de căderea nopţii.

BE TO + infinitiv

!!! Verbele go şi come nu pot fi precedate de going to. Pentru a reda ideea de viitor apropiat , ele sunt întrebuinţate la prezentul continuu: Where are we going? Unde mergem?

CA REGULĂ GENERALĂ, FOLOSIM…. WILL – când avem un viitor:
71

eg.: I’ll go to Spain in August. Voi pleca în Spania în luna august. BE + V – ing – când avem un timp prezent cu sens de viitor : eg.: They are leaving tomorrow. (Ei) vor pleca mâine. BE GOING TO : - când avem verbul < a merge> dar într-un sens al timpului viitor : eg.: We are going to eat at the restaurant. (Avem de gând) să mergem să mâncăm la restaurant.

WHEN(când ) – You will have to speak English when you are abroad. (Va trebui să vorbeşti limba engleză când vei fi în străinătate).

Decizie imediată : I’ll go (viitor - Voi pleca). Promisiune : O.k., I’ll think about it .(viitor). O.K., mă voi gândi la asta !

72

FUTURE CONTINUOUS VIITORUL CONTINUU a) Întrebuinţare

Viitorul continuu exprimă o acţiune în desfăşurare într-un moment viitor, posterior momentului vorbirii: eg.: I shall be going to school at ten o’clock in the morning, tomorrow. Mă voi duce la şcoală la ora 10 dimineaţa, mâine.

 O acţiune în desfăşurare în viitor întreruptă de o acţiune momentană: eg.: When he comes, I will be eating. Când va veni, eu voi mânca.

O acţiune în desfăşurare în viitor, în paralel cu o altă acţiune în desfăşurare, de asemenea în viitor: eg.: She will be drawing while I am playing the piano. Ea va desena în timp ce eu voi cânta la pian.

New words - tomorrow - to buy - computer - tonight - in front of - meeting - to take place - Spain - August - to speak - abroad - to think = mâine; = a cumpăra; = calculator; = diseară; = în faţa; = întâlnire; = a avea loc; = Spania; = august; = a vorbi; = străinătate; = a gândi;a crede;
73

- about

= despre; EXERCIŢII

1.Completaţi frazele următoare cu WILL sau BE GOING TO : a.Oh! We should have brought the umbrella.It………rain! b.I…. speak to you if you apologise.Otherwise, don’t even bother ! c.I am just going shopping .Could I ring you back in 15 minutes, otherwise the shops…be closed. d.I …. ring James and see if he is any better.Do you want to talk to him ? e.She … try and get him to come along to the party, but I don’t know if he …. want to. Anyway, it’s not for 3 week. f.I ….. go to the cinema next Monday if I have enough money. g.He …. see that film at the cinema tonight. h.They …..contact you later in the year if they need your help. 2.Completaţi frazele următoare cu will sau shall. Indicaţi soluţiile duble : Go on !Ask him ! But I know he ….just say no. He … not even consider it ! b) Only rubber-soled footwear …. be born in the gymnasium. c) I … never be able to get this machine to work properly. d) He … speak to you when he gets back from Edinburgh.That ’s on Thursday night. e) I… tell you when I get to the hotel. Don’t worry! f) You… listen to what I have to say whether you want or not ! g) …. I open my presents now or do you want me to wait until after dinner ? h) We….. be in front of the post office at 8 o’clock.Try not to be late!
a)

3.Completaţi frazele următoare cu be going to sau prezentul cu –ing . What …. you this weekend ? Anything special ?(do). b. It’s not really worth going to Bringhton for the day.Look ! It …… (rain).
a. 74

I’m so thirsty.I …..a cup of tea. Do you fancy one as well ? (make) ? d. Paul ’ s just phoned. He……round to give me the film back. (come). e. I … and get into University to read English.Or, at least, I would like to (try). f. They … for Madrid tomorrow, so we’ll have to settle everything today, (leave). g. I… the neighbours to ask them to keep the noise down. I’ll be back in a couple of minutes .(see). h. You’re not …. That letter, are you ? It’s not addressed to you. (open). i. .. John tonight ?If you are, could give him this CD back ? I borrowed it from him last week .(see).
c.

4. Completaţi frazele următoare punând verbele din paranteză cu o formă care exprimă viitor. a. I…. at 5 o’clock if I manage to get everything done in time.(leave). b. He … you any loger.That’s the last time !(not disobey) . c. You …. what I have to say, whether you like it or not ! (listen to ). d. I…. lunch with Joanna today. She phoned me last week and we arranged to meet.(have). e. I … a couple of weeks holiday in June. I don’t know exactly when. (take). f. ….. you me after 7 o’clock ? I… you all about it.(phone, tell). g. I … the film on to a casette for you tonight, if you want me to cry. (record) h. ….. you…it?After all, it’s the manufacturer ’s fault and not yours !(take back). i. …. you …. this, if I buy it for you ? (wear). j. The train ….in a couple of minutes. Hurry up! (leave).

New words - to bring - umbrella - to apologise = a aduce; = umbrela; = a cere scuze;
75

- otherwise = de altfel, atlfel; - don’t bother = nu te deranja; - party = petrecere; - anyway = de altfel; - enough = destul (ă); - money = bani; - to help = a ajuta; - to contact =a contacta, a lua legătura; - to consider = a considera; - only = doar, numai; - don’t worry = nu te îngrijora; - presents = cadouri; - until = până; - after = după; - dinner = cina; - not to be late = nu întârzia; - to worth = a merita; - I’m thirsty = Mi-e sete! - at least = cel puţin; - neighbour = vecin(ă); - noise = zgomot; - in a couple of minutes = în câteva minute;

76

PASIVE VOICE – DIATEZA PASIVĂ

1.Alcătuire S+ V+ - obj. Jim repairs the car.
Jim repară maşina.

S + Be + PP + by + obj. The car is repaired by Jim.
Maşina este reparată de Jim.

eg.: Dean washes my shirt every day. Dean îmi spală cămaşa în fiecare zi. (diateza activă ). My shirt is washed by Dean every day. Cămaşa mea este spălată în fiecare zi de Dean. 2.Reguli * complementul direct al propoziţiei de la diateza activă devine subiectul frazei la diateza pasivă ; * subiectul propoziţiei de diateză activă devine subiectul frazei la diateza pasivă ; El este introdus de <by> în limba engleză, nu este obligatoriu . DIATEZA ACTIVĂ – ACTIVE VOICE
-

Verbul este la diateza activă când subiectul gramatical săvârşeşte acţiunea, care, la verbele tranzitive, se răsfrânge asupra obiectului.
77

DIATEZA PASIVĂ
-

Verbul este la diateza pasivă când subiectul gramatical suferă acţiunea săvârşită de subiect;

Pentru a conjuga un verb la diateza pasivă, folosim auxiliarul < a fi > la acelaşi timp şi cu acelaşi aspect, ca cel de la diateza activă. El trebuie să fie urmat de participiul trecut al verbului . !Atenţie deci – totdeauna să se identifice bine timpurile verbelor la diateza activă,deoarece operaţi o transformare. Dacă există (se află) un auxiliar de mod, îl vom păstra.
eg :

- They have punished him. - L-au pedepsit. - He has been punished (by them). - A fost pedepsit (de ei). Remarcă : păstrăm Present Perfect ; Sophie’s mother is serving tea. Mama Sofiei serveşte ceaiul. - Tea is being served by Sophie’s mother. Ceaiul este servit de către mama Sofiei.
-

Remarcă : păstrăm aspectul progresiv adăugând < fiind> (being) ;
-

Anyone can do it.Oricine poate face. It can be done by anyone.Poate fi făcut de oricine.

Remarcă : Păstrăm auxiliarul modal < can>. 2.Cazuri particulare - verbele cu prepoziţie :
78

eg: Everyone laughed at her (diateza activă ). She was laughed at by everybody. (diateza pasivă). regulă : prepoziţia se aşază imediat după verbul la diateza pasivă;

-

3.Exemple : • Prezent simplu Bob steals the jewels. Bob fură bijuteriile. The jewels are stolen. (By Bob);
Bijuteriile sunt furate (de Bob).

Prezentul cu V-ing (Prezentul continuu ) Bob is stealing the jewels.
Bob fură bijuteriile.

The jewels are being stolen (by Bob).
Bijuteriile sunt furate (de Bob).

HAVE + PP (partea a III- a a vb.neregulate/ed –vb.). Bob has stolen the jewels.
Bob a furat bijuteriile.

The jewels have been stolen.(by Bob).
Bijuteriile au fost furate (de Bob).

Trecutul ( PAST TENSE) Bob stole the jewels. Bob a furat bijuteriile. The jewels were stolen (by Bob).
Bijuteriile au fost furate (de Bob) .

PAST TENSE în –ing (P.T.Continous) Bob was stealing the jewels. Bob a furat bijuteriile.
79

The jewels were being stolen (by Bob).
Bijuteriile au fost furate de Bob.

HAD – V3 – forma a treia a verbului Bob had stolen the jewels. Bob furase bijuteriile. The jewels had been stolen. (by Bob).
Bijuteriile fuseseră furate.( de Bob).

• VIITOR Bob will steal the jewels. Bob va fura bijuteriile. The jewels will be stolen.(by Bob).
Bijuteriile vor fi făcute ( de Bob).

Cu auxiliarele modale : Bob may steal the jewels. Bob ar putea fura bijuteriiile. The jewels may be stolen (by Bob). Bijuteriile ar putea fi furate (de Bob). Bob may have stolen the jewels. Bob poate a furat bijuteriile. The jewels may have been stolen by (Bob). Bijuteriile poate au fost furate de (Bob).

80

EXERCIŢII

1.Puneţi propoziţiile următoare la diateza pasivă. a.Paul has just painted the garage door. b.They will serve tea in the sitting-room at five. c.Someone told met to wait for a few minutes. d.They are pulling down the house round the corner. e.They should not allow dogs on the beach. f.Is someone collecting the tickets ? g.Peter himself built that big house. h.Ann has seen you walking in the park. i. Mary was translating the letter into French. j. You must read the instructions carefully. New words : - skirt - to repair - to punish - tea - anyone - garage - beach - ticket - French = fustă; = a repara; = a pedepsi; = ceai ; = oricine; = garaj; = plajă; = tichet, bilet; = franceză;

81

THE ARTICLE – ARTICOLUL
a) Definiţie Articolul este, unul dintre cele mai dificile capitole, atât datorită numeroaselor sale funcţii cât şi implicaţiilor stilistice determinate de context şi, într-un sens mai larg, de stilurile funcţionale (ştiintific, poetic, de conversaţie,).Importanţa cunoaşterii modului de folosire a articolului englez nu poate să scape nimănui.Aproape fiecare substantiv din limba engleză este însoţit de un articol, întrucât articolul este cel mai de seamă determinant al substantivului.
b)

Formele articolului :

(Articolul nehotărât) :- The Indefinite Article articolul nehotărât se aşază înaintea cuvântului pe care îl determină şi, datorită valorii sale semantice („un”,”o”); A (un , o ) înaintea sunetelor consonantice sau semiconsonantice; An ( un , o) înaintea sunetelor vocalice ;
-

(Articolul hotărât) : - The Definite Article - funcţia principală, caracteristică , a articolului hotărât, este de a arăta că substantivul înaintea căruia stă a fost menţionat în cursul discuţiei, expunerii, descrierii, că într-un fel sau altul, este cunoscut în respectiva situaţie de către cel căruia i se adresează: - articolul hotărât <the>; eg .: He is definitely the man for the job. Este cu siguranţă omul potrivit pentru slujbă.
82

Under the circumstances he could not act otherwise/În asemenea împrejurări, nu putea proceda altfel: (Articolul Zero) : The Zero Article Articolul zero, paradoxal prin denumire, înseamnă, de fapt, absenţa unui articol exprimat (the, sau a(n) însă articolul zero îndeplineşte funcţii precise şi înlocuirea lui poate atrage după sine fie schimbări de înţeles, fie, pur şi simplu, greşeli de exprimare: - folosim articolul zero cu : * Un plural numărat : - sens general : I love roses. Îmi plac (iubesc) trandafirii. - un anume număr : I ’ ve bought roses. Am cumpărat trandafiri. - nenumărabil :
• •

sens general -

I hate tea. Urăsc ceaiul. o anumită cantitate - I’d like tea and bread. Îmi place ceaiul şi pâinea;

c) -

Poziţia articolului articolul nehotărât se aşază înaintea cuvântului pe care îl determină şi, datorită valorii sale semantice („un”,”o”); articolul precede substantivul şi toate adjectivele (cu sau fără adverb) aşezat înaintea unui substantiv; A smart hat.
83

O pălărie elegantă. În acelaşi timp <all> şi <both> preced articolul hotărât ( se aşază după acestea): They had all the fun . Ei sunt cei care s-au distrat cel mai bine. All the boys were there.Toţi băieţii erau acolo. Both the men (= both men ) were guilty. Amândoi (oamenii ) erau vinovaţi. Both the novels are on the shelf. Amândouă romanele sunt pe raft. Şi adverbele <quite > şi <rather> preced în mod normal articolul :
-

quite = complet, foarte exact ; rather = mai degrabă, destul de (mult) aproape, o piesă bună ; It was quite /rather a good play. Era foarte /destul de (mult) aproape o piesă bună. It was quite the best play I have seen. Era cu adevărat cea mai bună piesă pe care am văzut-o vreodată.

eg.:

În acelaşi timp <quite > şi <rather>, se aşează uneori după articolul nehotărât precum în : eg.: That was a rather unfortunate remark to make . Era o remarcă mai degrabă regretabilă. eg.: That would be a quite useless task. Era mai degrabă o sarcină inutilă, fără valoare. Adverbele <too> = de asemenea, <so > = deci, aşadar, <as> = precum, preced adjectivul şi articolul nehotărât. Deci avem construcţia :
84

TOO/SO/AS + Adjectiv + Subiect eg.: If that is not too great a favour to ask = dacă nu este prea mult (o prea mare favoare) să vă întreb… Never have I seen a film so boring. N-am văzut niciodată un film atât de plictisitor. I have never seen as fine an actor as Oliver. N-am văzut niciodată un actor atât de bun ca Olivier. De asemenea, putem găsi < such as> (un altfel, asemenea ) şi <what a > = (ce ! ) She is such a fool ! Este aşa o proastă ! What a joke ! Ce glumă ! Remarcaţi faptul că < SUCH> (asemeni) cu < so >, el este precedat : eg.: I have never seen such a beautiful painting . N-am mai văzut niciodată o pictură atât de frumoasă. I have never seen such a beautiful painting!/a painting so beautiful. N-am văzut niciodată o pictură atât de frumoasă. < Half > (jumătate) de asemenea, precede în mod obişnuit articolul : eg.: Half the world knows about this . Jumătate din lume ştie despre asta. I will be back in half an hour. (voinţa autorului). Mă voi întoarce într-o jumătate de ora.

Pentru a suprima noţiunea voinţei cu <will > construieşte de asemenea fraza : I will be back in half an hour. Mă voi întoarec în jumătate de oră.
85

Dacă <half> şi substantivul formează un substantiv compus, articolul se plasează primul : eg.: Why don’t you buy just a half bottle of rum ? De ce nu cumperi doar o jumătate de sticlă de rom ? Comparaţi cu : He drank half a bottle of rum. El a băut jumătate din sticla de rom .

Câteva exemple de reţinut 1/-Tv-Video : To listen to the radio DAR To watch T.V. 2/ Autorităţi : To talk about the President of the USA, the Queen of England. Dar President Clinton and Queen Elisabeth. 3/ Mesele şi zilele săptămânii :
-

fără articol ;

To have lunch , dinner …./On Monday… 4)Jocuri şi sporturi :
-

fără articol;

eg.: To play football, tennis, chess DAR articolul înaintea instrumentelor muzicale :

to play the guitar ….
86

 to play the piano … 5) Limbi străine şi nume de ţări la singular : - fără articol : I love French, English …/I love French./ Îmi place limba franceză, limba engleză. Îmi place limba franceză. DAR locuitorii, primesc articolul hotărât : eg.: I love the French; the Irish …people. Iubesc francezii, irlandezii… DAR numele de ţări la plural sau care formează un element comun primesc art.hotărât… The United States, the Netherlands, the Soviet Union,…. 6/Profesii : - articolul nehotărât : eg.: He is a doctor. El este (un) doctor. 7/După prepoziţiile : AS/WITHOUT :
-

articolul nehotărât :

eg.: To be without a car. A fi fără maşină. 8/După prepoziţiile : AT/BY : - fără articol: At midnight, dawn, dusk…/By car, boat, radio, … La miezul nopţii / Cu maşina …
87

9/ După exclamaţiile introduse de WHAT/SUCH: - articolul nehotărât : What a beautiful horse ! Ce cal frumos ! 10/ Expresii de timp : - articolul nehotărât : Once a day ! O dată pe zi ! 11/Expresii care primesc articolul hotărât : To have a cold . A avea răceală. To have a fever. A avea febră. To have a temperature. A avea temperatură. To have a headache. A avea o durere de cap. 12/Boli : - fără articole sau uneori the flu - (gripa). 13/Cursuri de apă şi lanţurile muntoase : - cu articolul hotărât : The Thames, the Hudson, the Himalayas, the Alps. 14)Vârfuri : - fără articol : Ben Nevis, Kilimandjaro, Mount Everest ….
88

15) Lacuri / insule : - nu primeşte articolul hotărât ( urmat de of) sau când sunt la plural : Lake Michigan, Easter Island, The Great Lakes, The Isle of Wight. 16)Nume de mări : - primesc articolul definit : The Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean, the Artic Ocean... Articolul hotărât apare în expresii: for the time being = deocamdată, pentru moment; - in the long run = până la urmă; - on the whole = în general; - at the bginning = la început; - in the end = la sfârşit; - in the morning = dimineaţa, în cursul dimineţii; - by the way = apropo; - at the latest = cel mai târziu; - the day after tomorrow = poimâine; - to have been through the mill= a fi trecut prin ciur şi sită; - many happy returns of the day= la mulţi ani!
-

Articolul nehotărât apare în expresii: - to have a mind to = a-i fi poftă să, a avea chef de; - to have a care = a avea grijă; - to take a fancy to = a îndrăgi; - for a time = un timp, o vreme; - in a nice fix(fam.) = la anaghie, la strâmtoare; - once in a blue moon = din an în Paşte; - not to care a rap/straw = a nu-i păsa nici cât negru sub unghie; - to keep an eye on = a nu slăbi din ochi/a fi cu ochii pe…; - at a time = deodată,în acelaşi timp; - all of a sudden = brusc.

89

Articolul zero în expresii: at random - in time - for good - hand in hand - at/by night - at down - at last - on end - bag and baggage - by ear - by word of mouth - in keeping with - side by side - by mistake
-

= = = = = = = = = = = = = =

la întâmplare; la timp; pentru totdeauna; mână în mână; noaptea; în zori; în cele din urmă; în şir; cu căţel şi cu purcel; după ureche; din gură în gură; în conformitate cu; unul lângă altul; din greşeală;

New words : - hat - men - guilty - quite - rather - unfortunate - useless - boring - never - painting - joke - beautiful - half - world - about - why - to buy - bottle - rum - fever = pălăria; = bărbaţi; = vinovat(ă); = complet, foarte exact; = mai degrabă,o piesă bună; = regretabil(ă), neplăcut(ă); = inutil(ă); fără valoare; = plictisitor(oare); = niciodată; = pictură; = glumă; = frumos(oasă); = jumătate; = lume; = despre; = de ce? = a cumpăra; = sticlă; = rom; = febră;
90

EXERCIŢII 1. Puneţi A/AN sau THE : This morning I bought ___newspaper and ____ magazine. ____newspaper is in my bag but I don’t know where I put ___ magazine. b. I saw ____accident this morning . ___car crashed into ___ tree. ____driver of ___car wasn’t hurt but _____ was badly damaged. c. There are two cars parked outside : ____blue one and ____grey one . d. My friends live in ___ old house in ___small village.There is ___beautiful garden behind _____house . I would like to have _____garden like that.
a.

2/Puneţi articolul unde este necesar: a.Would you like apple ? b.How often do you go to dentist ? c.Could you close door, please ? d.I’m sorry,I didn’t mean to do that.It was mistake. e.Excuse me, where is bus station, please ? f. I ’ve got problem . Can you help me ? g.I’m just going to post office.I won’t be long. h.There were no chairs, so we had to sit on floor. i.Have you finished book I lent you ? j.My sister has just got job in bookshop in Manchester . k.We live in small flat near city centre. l.There’s small supermarket at end of street I live in.

3/Puneţi articolul corect : Where did you have ___lunch ? We went to ___restaurant. b. Did you have ____nice holiday ? Yes, it was ____ best holiday I’ve ever had. c. Where’s ___nearest shop? There ’s one at ____end of this steet .
a. 91

Do you often listen top _____radio ? No. In fact I haven’t got ___radio. e. Would you like to travel in ____space ? Yes, I’d love to go to ____moon. f. Do you go to ______cinema often? No, but I watch a lot of films on _____TV. g. It was _____nice day yesterday, wasn’t it ? Yes, it was.We went for a walk by ____sea. h. What did you have for _______breakfast ?Nothing.I never eat _____breakfast. i. Can you tell me where ___room 23 is, please ? It’s on ______second floor . j. We spent all our money because we stayed at _____ most expensive hotel in town. k. Why don’t you stay at ____cheaper hotel ?
d.

4/Puneţi articolul corect : 1. I haven’t been to ____cinema for ages. 2. I lay down on ____ground and looked up at __ sky. 3. Margaret spends most of her free time watching ___TV. 4. ____ television was on but nobody was watching it. 5. Have you had _____dinner yet ? 6. Emma and I arrived at _____same time. 7. You’ll find _____information you neeed at __top of____page 7. 8. Peru is ____country in South America ____capital is Lima. New words : - bag - driver - garden - apple - mistake - floor - cheaper - free time = geantă; = şofer; = grădină; = măr; = greşeală; = podea; = mai ieftin; = timp liber;
92

PERSON AND NUMBER PERSOANA ŞI NUMĂRUL

Spre deosebire de verbul românesc, verbul englezesc are puţini indici formali care să marcheze persoana şi numărul. Singura desinenţă specifică este –s pentru persoana a III-a singular, indicativul present, adaugată la forma de infinitiv a verbelor noţionale. (Verbele modale nu primesc- s). Persoana şi numărul în limba engleză sunt identificate de obicei cu ajutorul subiectului, mai ales când acesta este exprimat printrun pronume personal.

93

THE ADJECTIVEADJECTIVUL
a.

Definiţie

Adjectivul este partea de vorbire care exprimă caracteristică unui obiect, fie ca însuşire a acestuia, fie ca precizare a lui în spaţiu, timp, cantitate. El este un modificator sau un determinant al substantivului: - a good man - un om bun (modificator); - that man - omul acela (determinant); Adjectivele care exprimă însuşiri ale obiectelor ( adjectivele calitative au numeroase forme specifice:
a) -

Sufixe pozitive: peaceful- paşnic; beautiful- frumos; stony – pietros; dirty - murdar; friendly – prietenos; manly – bărbătesc; childish – copilăresc, copilăros; capable – capabil; jealous-gelos; famous-faimos;

b)Sufixul negativ –less; - useless – nefolositor, inutil; - careless - neatent, neîngrijit;

94

INDEFINITE ADJECTIVES – ADJECTIVUL NEHOTĂRÂT
a.

Definiţie :

Adjectivele nehotărâte determină într-un sens mai mult sau mai puţin general sau vag obiectele exprimate de substantive în sensul situării acestora în spaţiu , alaituării în timp, al cantităţii, al numărului, al varietăţii. Se deosebesc mai multe categorii:  Adjective nehotărâte exprimând situarea în spaţiu: near- apropiat; next- următorul; last- ultimul; far – depărtat;neighbouringvecin,învecinat.  Adjective nehotărâte exprimând situarea în timp: preceding- precedent; foregoing-anterior; former- primul, de odinioară; present- present; past – trecut; future – viitor; next- următorul, last- ultim;

Adjective nehotărâte exprimând cantitatea: much- mult(ă), littlepuţin(ă), a little - ceva, nişte, puţin (ă), cîtva,cătăva;

Adjective nehotărâte exprimând numărul: many- mulţi, multe; few = puţini, puţine ( nu mulţi, nu multe); a few (puţini, puţine,câţiva,câteva; several- mai mulţi, mai multe; numerous- numeroşi, numeroase;numberlessnenumăraţi, nenumărate, a number of- un număr de; a series of- o serie de.

b.

Formă :

Adjectivul nehotărât este invariabil ca formă şi îndeplineşte funcţia sintactică de atribut . Un loc aparte în cadrul adjectivelor nehotărâte îl ocupă some şi any întrucât, în dese cazuri , ele se apropie de funcţia articolelor, ceea ce face ca în unele gramatici să fie tratate ca „echivalenţi ai articolelor”.

95

c.

Întrebuinţare:

SOME = nişte, ceva, puţin, puţină, unii , unele,câţiva, câteva, vreun, vreo, o cantitate ce se întrebuinţează în propoziţii afirmative şi indică existenţa unui număr restrâns de lucruri, fiinţe, a unei cantităţi restrânse. Este folosit cu substantive numărabile la plural şi cu substantive nenumărabile la singular. ANY= vreun, vreo, nici un (ul),nici o, nici una , se întrebuinţează în propoziţii afirmative, interogative şi negative;

SOME/ANY
1) Fraze afirmative – SOME (în principiu, some se foloseşte în propoziţii afirmative) : eg.: I’d like some coffee. Aş vrea nişte cafea. Cu toate acestea , el apare: - în propoziţii negative, dacă înţelesul său este afirmativ: eg.: He never called on us without some present . Nu venea niciodată la noi fără (să aducă) un cadou;
-

în propoziţiile interogative, dacă întrebarea nu se referă la some:

eg.: Why are there so many mistakes in some exercices? De ce sunt atâtea greşeli în unele exerciţii? - în propoziţii interogative prin care se exprimă o rugăminte sau o ofertă, sau în care some se referă la o parte dint-un întreg sau dintr-o cantitate: eg.: Have you some change about you? Ai (ceva) mărunţiş la tine?
96

2)Propoziţie afirmativă cu sens negativ (cu greu, niciodată , fără) –ANY eg.: I hardly know any people here. Cu greu recunosc (ştiu) pe cineva. He tried to make a cake without using any eggs. A încercat să facă o prăjitură fără să folosească nici un ou. 3)Propoziţia interogativă – ANY ( îl înlocuieşte în general pe some în propoziţiile interogative ( directe şi indirecte), condiţionale şi dubitative: eg.: Have you got any stamp ? Ai cumva nişte timbre ? I doubt if he has any time now. Mă îndoiesc că are timp acum. 4)Propoziţii interogative într-un sens afirmativ : eg.: Would you like some more meat ? Vrei (doreşti ) mai multă carne. 5) Propoziţii negative –NOT ANY eg.: I have no money. N-am nici un ban. I haven’t got any money. N-am primit nici un ban.

- putem folosi no SOME şi ANY se pot folosi ca pronume. eg.: Have you got some ? They aren’t any.

97

A FEW, A LITTLE /FEW, LITTLE
-

a few, few + numărabile ; a little, little + nenumărabile ;

A FEW = câteva…
A few minutes later. Câteva minute mai târziu. FEW = puţin (plural) Few people understood. Câţiva oameni au înţeles. A LITTLE = un pic de … A little sugar. Un pic de zahăr. LITTLE = puţin din (sg) .. The Queen has little power. Regina are puţină putere. MUCH/MANY/A LOT OF MUCH + singular - Much = mult MANY + plural - many = many eg.: I haven’t got much time. Have you many records. Much şi many se află mai mult în propoziţii interogative şi negative. În propoziţiile afirmative, găsim mai degrabă A LOT OF; LOTS OF, PLENTY OF.
98

I know a lot of Italians. In afară de too, as,so, very… eg.: He drank a lot. A băut mult. He drank too much. A băut prea mult. EACH/EVERY Every = fiecare Each = fiecare (mai puţin la modul general, fiecare separat, luat în parte ); Every workman stood up when the Queen walked in . Fiecare muncitor s-a ridicat în picioare când regina a intrat. She gave a signed photo to each workman . Ea a dat câte o fotografie semnată fiecărui muncitor. Alte adjective nehotărâte: - either ( fiecare, oricare); - both (amândoi,ambii); - all (toţi, toate); - whole(întreg); - certain (anumit, anume); SOME, EVERY, ANY, NO se poate combina cu – body, -one ,thing, where . Derivatele astfel formate urmează aceleaşi reguli.

99

EXERCIŢII

1.Completaţi propoziţiile cu some şi any : He didn’t buy ….flowers. This evening I’m going out with…friends of mine. <Have you seen ….good films recently >? <No, I haven’t been to the cinema for ages>. I didn’t have ….money, so I had to borrow… Can I have … money, so I had to borrow… Can I have …milk in my coffee, please? I was too tired to do …work. You can cash this traveller’s cheques at …bank. Can you give me …information about places of interest in the town? With the special tourist train ticket, you can travel on …train you like. If there are …words you don’t understand, use a dictionary. 2.Completaţi propoziţiile cu some sau any + body –thing-where: 1.I was too surprised to say… 2.There’s …at the door.Can you go and see who it is ? 3.Does …mind if I open the window ? 4.I wasn’t feeling hungry, so I didn’t eat… 5.You must be hungry.Would you like to eat ? 6.Quick, let’s go ! There’s … coming and I don’t want …to see us. 7.Sally was upset about… and refused to talk to … 8.This machine is very easy to use …. Can learn to use it in a very short time. 9.There was hardly …on the beach.It was almost deserted. 10.Do you live…near Jim ? No, he lives in another part of the town. 11.We slept in a part because we didn’t have …to stay. 12.Where shall we go on holiday ?Let’s go …warm and sunny. 13.They stay at home all the time ? They never seem to go … 14.I’m going out now.If …phones while I’m out, can you tell me I’ll be back at 11.30 ? 15.Why are you looking under the bed ?Have you lost …? 16….who saw the accident should contact the police.

100

3.Puneţi în spaţiile goale : much, many, few or little . 1. He isn’t very popular. He has … friends. 2. Ann is very busy these days. She has …. free time. 3. Did you take … photographs when you were on holiday ? 4.I’m not very busy today. I haven’t got … to do. 5.The museum was very crowded.There were too …people. 6.Most of the town is modern.There are… old buildings. 7.The weather has been very dry recently. We’ve had ….rain.

New Words - to buy - flower - to borrow - tired - ticket - to use - to understand - to say - warm - sunny = a cumpăra; = floare; = a împrumuta; = obosit(ă); = bilet; = a folosi; = a înţelege; = a spune; = cald; = însorit;

101

COMPARISON OF ADJECTIVES – COMPARATIVUL ŞI SUPERLATIVUL Gradele de comparaţie ale adjectivului din limba engleză sunt gradul pozitiv (the Positive Degree), gradul comparativ ( the Comparative Degree) şi gradul superlativ ( the Superlative Degree). Indiferent de funcţiile şi formele lor, ele sunt întru totul comparabile cu gradele de comparaţie din limba română. COMPARATIV DE SUPERIORITATE (the Comparative of Superiority) ADJECTIVE SCURTE Adjectiv + ER John is taller than Wiliam. John este mai înalt decât William. Kate is thiner than Nelly. Kate este mai slabă decât Nelly. Adjectivele scurte au o silabă. Excepţii : adjectivele din două silabe sunt scurte şi se termină în Y precedat de o consoană sau de er – (clever), - le (gentle, noble). Unele adjective precedate de o silabă sunt considerate ca fiind lungi : dead, glad, real, cross, apt, frank, drunk, tired, pleased.

ADJECTIVE LUNGI MORE + ADJECTIV (+ THAN) John is more intelligent than William. John este mai inteligent decât William. William is stupid,John is more intelligent. William este prost, John este mai inteligent.
102

2/COMPARATIV DE INFERIORITATE ( the Comparative of Inferiority) ADJECTIVELE SCURTE : NOT AS +ADJECTIV +AS eg.: James is not as tall as Sam . James nu este la fel de înalt ca Sam.

ADJECTIVE LUNGI LESS + ADJECTIV +THAN Max is less intelligent than Peter. Max este mai puţin inteligent decât Peter. (este mai puţin) (decât) 3.COMPARATIV DE EGALITATE ( the Comparative of Equality) AS + ADJECTIV + AS eg.: This cake is as sweet as the other one. Această prăjitură este la fel de dulce ca cealaltă ; New words : - tall - thin - intelligent - tall - sweet - cake = înalt(ă); = slab(ă); = inteligent(ă); = înalt(ă); = dulce; = prăjitură;

103

SUPERLATIVE SUPERLATIVUL

Adjective scurte the + ADJECTIVE +EST eg.: He’s the tallest. El este cel mai înalt. Aceleaşi excepţii pentru comparativul de superioritate. eg.: He’s the funniest guy I’ve ever met. El este cel mai caraghios băiat pe care l-am cunoscut vreodată! Adjectivele lungi - the most + adjectiv = cel mai + adjectiv… eg.: This is the most expensive TV set I have ever seen ! Acesta este cel mai scump TV pe care l-am văzut vreodată. - the least + adjectiv = cel mai puţin+adjectiv There is the least beautiful boat I’ve ever seen. Este barca cea mai puţin frumoasă pe care am văzut-o. Formarea comparativului şi superlativului pentru adverbe este aceeaşi ca a adjectivului în afară de adverbele terminate în –ly, vom utiliza mereu : MORE şi THE MOST ;

104

Excepţie : early > earlier ; - devreme > mai devreme ;
-

!Adjectivul din limba engleză nu se schimbă după gen, număr şi caz Singurul mod de marcare formală este comparaţia. Categoria gramaticală a comparaţiei este concretizată în limba engleză ca şi în limba romănă -3 grade de comparaţie ;
1.

gradul pozitiv

- prezenţa normală a unei calităţi, fără a se face o comparaţie ; He is tall. ( El) este înalt. - compară două obiecte în măsură egală (comparativ de egalitate ) :

eg.:

2.

gradul comparativ a)de egalitate : eg.:

He is as tall as his sister. Este la fel de înalt ca sora lui.

b)inegală (superioritate): eg.: I’m younger than her. Sunt mai tânără decât ea.

c)inferioritate: eg. : This lesson is less intensive than the previous one. Această lecţie este mai puţin intensă decât precedenta La comparativ, termenul comparaţiei poate fi exprimat. eg.: He is more punctual than the others (sau neexprimat). (He is more punctual). El este mult mai punctual decât alţii
105

3.

gradul superlativ – arată calitatea comparată în cel mai înalt grad, prin intermediul unei comparaţii directe (superlativ relativ: She is the cleverest of all) sau fără comparaţie directă (superlativ absolut); eg.: She is very clever. Este foarte inteligentă.

Adjectivele formate din două sau mai multe silabe, adjective compuse, când două elemente formează un tot din punct de vedere al sensului, comparaţia se realizează cu ajutorul lui MORE şi THE MOST. eg.:
1. 2. 3.

careful – more careful – the most careful ; well-known - better -known – the best known; heart-broken - more heart –broken – the most heart-broken ;

2/Comparativul şi superlativul – comparaţia neregulată ;
1.GOOD/WELL 2.BAD 3.FAR 4.OLD = better = worse = further/farther = older /elder = the best ; = the worst ; = the furthest/the farthest ; = the oldest /the eldest ;

Further /Farther = distanţă Further : mai depărtat (distanţă) ; further = suplimentar, adiţonal, în plus ; ELDER = mai în vârstă ( despre membrii aceleiaşi familii – fraţi şi surori –
opus lui younger) ;

THE ELDEST = cel mai în vârstă (membrii
aceleiaşi familii (fraţi sau surori);

106

EXERCIŢII

1.Puneţi adjectivele din paranteză la formă corectă: 1. Summer is (good) season of the year . 2. In summer the days are (long) and the nights are (short) than in spring. 3. The 22 nd of June is (long) day of the year. 4. In July the days become (warm) and (warm). 5. (Many) people play football in summer. 6. Football is (popular) game in Romania. 7. I think autumn is as (beautiful) as summer. 8. The weather isn’t as (warm) as in summer, but the trees are (beautiful) than in summer. 9. Winter is (bad) season of the year. It is cold and wet. 10.Some people think it is (interesting) season of the year, because they can ski, skate or play with snow.

2.Alegeţi forma corectă a adjectivelor din paranteză ; 1.From these two dresses the cheaper is ( the best, the better). 2.Since she has retired (less and less, fewer and fewer ) friends have visited her. 3.Mike and Bob are students.The former studies medicine ( the second, the latter) studies architecture. 4.Her (older, elder) sister didn’t come to the party. 5.The doctor asked ( the nearest, the next ) person to come in. 3.Traduceţi în limba engleză : 1. Ai citit ultimul roman al lui Marin Preda ? 2. El studiază din ce în ce mai mult . 3. O cunoşti pe sora lui mai mare ? 4. Rochia ta este mai modernă decât a mea . 5. Care este planeta cea mai îndepărtată ?

107

4.Puneţi adjectivele la comparativul de superioritate : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I think the book is (interesting) the film. Their house is (big) mine. Peter has always been (good at maths) anyone. He said the cats were (intelligent) dogs. The weather can’t be (bad) today ! Mr. Simpson is much (old) his wife. Her dress is (expensive) Ann’s. He has always told us that health was (important) money.

5.Puneţi la comparativele de superioritate, de inferioritate, de inegalitate sau de egalitate : a. b. c. d. e. f. g. h. Peter says that geography is (> hard) history. Our car is (<comfortable) Mr. Browns. I think that things are (<good) they used to be. That bus is (= late) usual! Is it true that boys are (<sensitive) girls ? Your suitcase is (< heavy) I thought it was. This food is (<good) I expected. I think that John is (= clever) his elder brother.

6.Puneţi la superlativul de superioritate. a. This school is (big) building in our street. b. The (tall) girl in our school is a basketball player. c. Oxford is (old) university in Britain. d. He thinks that (elegant) dresses are Dior’s . e. For him, being in good health is (important) thing. f. And now, here is (late) news. g. I think Sharon is (pretty) girl in town. h. That is probably (good) novel I have ever read. 7.Transformaţi ca în exemplul următor : a. Your English is getting better every day. b. I think my job is getting more interesting. c. Cars are becoming more confortable these days.
108

d. Don’t you think we are going slower ? e. For him, money is getting more important. f. He’s getting up earlier every morning. g. Our house is getting older. h. She opened her eyes wider every minute.

New words : - summer - spring - game - winter - ski - skate - cold - wet - snow - cheap - to dress - dress - former - to ask - next - expensive - bus - usually - heavy - to expect - health - probably = vară; = primăvară; = joc; = iarnă; = ski; = patinaj; = rece; = ud, umed(ă); = zăpadă; = ieftin (ă); = a (se) îmbrăca; = rochie; = primul(a); = a cere, a înteba, a spune; = următorul(ea); = scump(ă); = autobuz; = de obicei; = greu, grea; = aştepta; = sănătate; = probabil;

109

THE NUMERAL NUMERALUL
a. Definiţie : - este partea de vorbire care : exprimă un număr, determinarea numerică a obiectelor ( numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin numărare(numeralul ordinal). NUMERALUL CARDINAL ( The Cardinal Number) - exprimă numărul (one, two, three) sau determinarea numerică a obiectelor ( four books, one hundred years);
o

Forma numeralului cardinal - numeralele cardinale de la 1 la 12 în limba engleză sunt următoarele : 1 2 3 4 5 6 - one; - two; - three; - four; - five; - six ; 7 8 9 10 11 12 - seven; - eight; - nine ; - ten ; - eleven ; - twelve;

Zero = o
-

Numeralele cardinale între 13-19 se formează cu ajutorul sufixului – teen adăugat la nr. 3-9 ; 17 - seventeen ; 18 - eighteen ; 19 - nineteen. - se adaugă sufixul – ty ; 70- seventy ;
110

13 – thirteen; 14 – fourteen; 15 – fifteen; 16 – sixteen; - numele zecilor 20 – twenty ;

30 405060!

thirty ; forty ; fifty ; sixty ;

80- eighty ; 90 –ninety ;

În limba engleză, între zeci şi unităţi se foloseşte liniuţa de unire : 68 - sixty-eight ;

! Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin and de cele care denumesc zeci şi unităţi : 115= a/one hundred and fifteen. ! Când sunt folosite la singular, numeralele hundred, thousand şi million sunt întotdeauna precedate de articolul hotărât sau de un numeral :100/a hundred books. ! Numeralele primesc terminaţia s când sunt folosite: ca substantive : eg.:Thousands have read this book. b) când sunt urmate de prepoziţia of :
a)

eg.: The number of young people studying in our schools amounts to hundreds of thousands. 100 300 1000 1253
o

– one hundred ; – three hundred ; - one thousand ; - a/one thousand two hundred and fifty-three ; Întrebuinţarea numeralului cardinal :

pentru exprimarea numerelor abstracte : one, two, three, four, five sau a determinării numerice a obiectelor : three apples, one hundred pupils . b) pentru exprimarea datei, anii se citesc : -1980 – one thousand nine hundred and eighty sau nineteen hundred and eighty – în stilul official ,1966-one thousand nine hundred and sixty-six;
a) 111

1980- nineteen eighty – în engleza vorbit ; c) pentru indicarea numărului unui anumit obiect (pagină,lecţie, capitol ,casă, autobuz, etc.). În exprimarea timpului cronologioc, în acest caz, propoziţia începe de obicei cu pronumele it ; eg. : It is two o’clock. Este ora două. It is five o’clock sharp. Este ora cinci fix.

O’ clock se foloseşte numai cu ora fixă şi se poate omite:
o o -

What’ s the time ? Five. Ce oră este? Cinci.

pentru a indica fracţiunile de ore până la ”şi jumătate” se menţionează numărul minutelor urmat de prepoziţia past şi de ora respectivă ; eg. : It is ten (minutes) past nine. Este ora 9 şi 10 (minute). It is a quarter past three. - Este (ora) 3 şi un sfert. - It is half past ten. - Este 10 şi jumătate.
-

! Fracţiunile între jumătate şi ora următoare se redau în limba engleză spunând numărul minutelor, prepoziţia to şi apoi ora : eg.: It is twenty (minutes ) to six. Este ora 6 fără 20 ( de minute) . Numerele de telefon se citesc cifră cu cifră 597216 = five nine seven two one six.
112

- Dacă primele sau ultimile două cifre sunt la fel, se foloseşte cuvântul DOUBLE ; eg.: 2238 – double two three eight ; 5555 - double five double five ; nu se foloseşte cuvântul double dacă cifrele din mijloc sunt aceleaşi; 3002 – three oh oh one ;
-

Pentru exprimarea operaţiilor de matematică :
-

2+5=7 7-3 =4

; Two plus five is/are seven . Doi plus cinci fac şapte.

-

; Seven minus three makes four. Şapte minus trei fac patru. 6 x 5 = 30 ; Six multiplied by 5 is/are thirty. Base înmulţit cu 5 fac treizeci. 40 : 5 = 8 ; Forty divided by 5 is/are 8.

c) pentru exprimarea vârstei : How old are you ? Câţi ani ai ? I am ten years old. Am zece ani . ! În exprimarea vârstei în limba engleză, se poate omite partea finală : I am ten ( years old). Am zece ani.

113

THE ORDINAL NUMERALS NUMERALUL ORDINAL
1. Definiţie - indică ordinea în timp sau în spaţiu a obiectelor sau a acţiunilor : eg.: He was the first to come. The second house round the corner is mine. A fost primul care a venit. A doua casă după colţ este a mea. 2. Forma numeralul cardinal, care poate fi considerat radicalul, articolul hotărât the, care precede radicalul şi sufixul - th, care se adaugă la radical: - 4 (four) – the fourth ; 7 –seven –the seventh ;
-

Numeralele ordinale de la 1-3 au forme care se abat parţial de la această regulă : the first, the second, the third. Câteva numere ordinale prezintă dificultăţi ortografice ;
-

5 - the fifth ; 8 - the eighth ; 9 - the ninth ;

12 - the twelfth ; 30 - the thirtieth ; 40 - the fortieth ;

La numeralele compuse, numai ultimul număr primeşte -th ; 27 – the twenty –seventh ; 236 –the two hundred and thirty –sixth ; ! Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele hundred, thousand,million pot fi precedate numai de one, nu şi de a iar articolul hotărât poate fi omis : the one hundred and thirty-second.
-

the first ;

the 1 st;
114

the fourth ; - the fifth ; 6-the sixth ; 7-the seventh ; 8-the eight ; 9-the ninth ; 10 - the tenth; 11 - the eleventh; 12 - the twelfth ; 13 - the thirteenth ; 14 - the fourteenth ; 15 - fifteenth ; 16 - sixteenth ; 17 - seventeenth ; 18 - the eighteen ; 19 - the nineteenth ; 20 - the twentieth ; 21 - the twenty –first ; 30 - the thirtieth ; 40 - the fortieth ; 100 - the (one) hundred ; 101 - one hundred and first ; 1.000 - the one thousandth ; 3. Întrebuinţare a) în exprimarea datei :

-

the second ;
the third ;

the 2 nd;
the 3 rd;

the 4 th; the 5 th;

- April 25 th the 25 th of April ;
,

La exprimarea datei, numeralul ordinal poate fi aşezat înainte sau după numele lunii; Dacă numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat de „of ”: I was born on the 6th of April 1976. M-am născut pe data de 6 aprilie 1976.
115

Dacă numeralul ordinal este aşezat după denumirea lunii, „of” este omis Ella was born on April (the) 6 th Ella s-a născut pe 6 aprilie. b) pentru a indica ordinea într-o serie: The Second World War. Al doilea război mondial.
c) pentru a exprima repetarea la intervale regulate:

- every second day - din două în două zile ; - every third month - din 3 în 3 luni ; (o dată la 3 luni );

116

NUMERALELE MULTIPLICATIVE – THE MULTIPLICATIVE NUMERALS

Numeralul multiplicativ arată proporţia în care a crescut o cantitate oarecare: double- dublu;twofold- dublu, threefold-întreit, fourfold-împătrit , fivefold- încincit.

NUMERALELE ADVERBIALETHE ADVERBIAL NUMERALS Numeralul adverbial arată de câte ori este săvârşită o acţiune: once-o dată , twice- de două ori, three times – de trei ori, four times- de patru ori, five times- de cinci ori, many times – de multe ori.

117

Exerciţii

1 / Traduceţi în limba engleză : 24 ianuarie şi 1 Decembrie sunt sărbători naţionale ale poporului nostru. 2) Deschideţi cartea la pagina 48 şi citiţi cap.15 încă o dată. 3) Locuiesc pe strada Spiru Haret nr.48. 4) Câţi ani ai ? Am 12 ani. 5) La ora două şi jumătate iau autobuzul 331 şi mă duc la teatru. 6) Cât costă o pereche de pantofi ? 7) Te aştept de mai mult de o jumătate de oră. 8) Am format 558969 şi apoi am aşteptat. 9) Cred că au plecat cu trenul de 6.30. 10)În martie 1977 a avut loc un puternic cutremur.
1)

118

THE PRONOUN PRONUMELE
a)

Definiţie :

Pronumele reprezintă o clasă eterogenă, care poate înlocui substantive în comunicare, desemnează direct vorbitorul şi ascultătorul sau desemnează global sau parţial obiecte sau fenomene . Pronumele are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz. PRONUMELE PERSONAL (The Personal Pronoun)
-

desemnează persoanele ce pot apărea într-un dialog sau înlocuieşte obiectul despre care se vorbeşte ; în limba engleză, pronumele şi verbul sunt singurele părţi de vorbire care au categoria gramaticală a persoanei : I am a student. Sunt student. She is a policewoman. Ea este poliţistă.

eg.:

!!!! În limba engleză, pronumele I se scrie întotdeauna cu literă mare . Pronumele personal are categoria gramaticală a genului numai la persoana a lll –a singular ; He este folosit pentru a înlocui nume de persoane de sex bărbătesc. She este întrebuinţat pentru nume de persoane de sex feminin. It înlocuieşte nume de obiecte sau de animale. The car./She has already arrived. În limba engleză pronumele pentru persoana a lll –a plural (they) nu are forme distincte pentru gen, ca în limba română.
119

PRONUMELE PERSONAL - forme pentru cazul Nominativ, pentru Dativ şiAcuzativ (cu excepţia lui you şi it): NOMINATIV: I You He She It We You They persoana I singular persoana a II –a sg/pl.; pers.III – a sg; pers.III – a sg; pers.III – a sg. persoana a I –a pl; persoana a II-a pl. persoana a III –a pl;

DATIV /ACUZATIV -

me ; us ; you ; him; her; it;
them;

PRONUMELE REFLEXIV
-

pronumele reflexiv înlocuieşte obiectul asupra căruia se exercită acţiunea verbului şi care este identic cu subiectul verbului ; are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz;

Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv
-

are pers.I, II-a, III-a ca şi pronumele personal; are forme distincte de gen numai la persoana a III –a singular;
120

-

are terminaţia -self la singular şi –selves la plural;

Persoana Persoana I Persoana II Persoana III masculin feminin neutru

Numărul Singular Plural myself ourselves yourself yourselves himself herself itself themselves

PRONUMELE POSESIV ( The Possessive Pronoun)
-

înlocuieşte atât numele obiectului posedat cât şi al posesorului, are categoriile gramaticale de persoană, gen, număr şi caz şi poate îndeplini funcţiile sintactice de subiect, nume predicative, atribut , apoziţie, complement.

Formele pronumelui posesiv Persoana Singular Persoana I Persoana a II – a : Persoana a III – a : masculine : feminin mine yours his hers theirs Numărul Plural ours

!Pronumele posesive nu determină substantive ca adjectivele posesive, ci le înlocuiesc.
121

-

adj.posesiv pron.posesiv pron.personal

eg.: It’s my coat. Este haina mea. eg.: It’s mine. Este a mea. eg.: It belongs to me. Îmi aparţine.

PRONUME INTEROGATIV
-

pronumele interogativ ţine locul, în propoziţiile interogative, cuvintelor aşteptate ca răspuns la întrebare ;

Pronumele interogative sunt specializate :
-

who este folosit pentru fiinţe ; what pentru lucruri ; which pentru fiinţe şi lucruri ; how much pentru cantităţi ; what kind of pentru calităţi ;

Din punct de vedere al flexiunii, who are forme deosebite pentru fiecare caz; Who – are următoarele forme : N. = Who ? = cine ? ; D. (to) whom =cui ?; Ac.= Whom ? Who? fam.= pe cine ? G. = Whose ? = a,a, ai,ale cui ? - who se referă numai la persoane; - whose ( se poate referi şi la persoane şi la lucruri); WHAT = ca pronume interogativ se referă la substantive sau înlocuitori ai acestora de orice gen; WHAT ? - se traduce în limba română : CE ? What are you doing ? = Ce faci? CARE ? What are the films you want to watch ? = Ce (care) film vrei să-l vezi? CÂT ? What time is it ? = Cât este ceasul?
122

WHICH ? - implică selecţia dintr-un număr limitat de obiecte : Which of these books do you want ?

Expresii fixe cu valoare de adverbe :
-

at present = în prezent; as a rule = de obicei; by the way = apropo; as a matter of fact = de fapt; at once = imediat; once in a while, now an then = din când din când;

Structuri paralele :
-

arm in arm = braţ la braţ ; hand in hand = mână în mână ; day by day = zi de zi ; face to face = faţă în faţă; from dawn to dusk = din zori de zi,pînă la lăsarea serii, întunericului; from morning till night = de dimineaţă până seara ; from beginning to end = de la început până la sfârşit; from right to left = de la dreapta la stânga; from east to west = de la est la vest;

123

PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ – IF „ CLAUSE” Există trei tipuri mari de propoziţii circumstanţiale :
1.

O condiţie reală viitoare sau generală, care exprimă o situaţie anticipată sau posibilă:

- într-un moment viitor: We’ll leave tomorrow if the weather is fine. Vom pleca mâine dacă vremea este bună. - în general: If I make a mistake, my boss always knows it. Dacă fac o greşeală, şeful meu întotdeauna ştie. 2. O condiţie ireală prezentă sau viitoare, care se referă la: - situaţie imaginară, contrară unei realităţi prezente: If the weather were better now, we could go for a picnic. Dacă vremea ar fi mai bună, am putea face o plimbare. - o situaţie improbabilă într-un moment viitor: If I had money I would buy a car. Dacă aş avea bani, as cumpăra o maşină. 3. O condiţie ireală trecută, cu referire la o situaţie imaginaă sau contrară realităţii într-un moment trecut: If the weather had been better, I would have left last Sunday. Dacă vremea ar fi fost mai bună aş fi plecat duminica trecută.

124

TIMPURILE FOLOSITE:

Tipul de propoziţie condiţională

În propoziţia principală
Viitor/Prezent/Imperativ I’ll go swimming. A teacher is always happy Go and buy tickets

Timpul în condiţională
Prezent If th water is warm. If his pupils work hard

propoziţia

1

If you want to see the play. Past Tense If she were on holiday Past Perfect If I had seen her yesterday.

2 3

Condiţional prezent She would go on a trip Condiţionalul trecut I would have spoken to Ann

125

CORECTAREA EXERCIŢIILOR

Timpul prezent : Exercise 1 : a - goes; - b- are having; - c - drive; - d- is walking; - e - live; - f - is running; - g- is reading ; - h- comes;
-

Exercise 2 :
-

-

-

arrive; is wearing; spends; goes; is ; blows; is coming; is; is talking; know; is leaving; leaves; says; I’m, leaves, comes back.

PAST TENSE 1.met/was going; 2.called/told/was painting;
126

3.was coming;/stopped; 4.was digging /began/; 5.left/were working ; 6.was sleeping/woke ; 7.were you doing/rang ; 8.was shining /got up ; 9.was trying /remembered ; Exercise 2 : The house was very big.When we rang the bell, the landlady was planting flowers. She was a beautiful lady.We talked to her. She told us that she could’t stand the birds that were singing in the garden any more. She added that when her husband would retire they would travel a lot.We were impressed by this charming lady who was talking with a foreign accent. She knew many things and we listened to her very carefully.Near the end of our conversation,we learnt that she was going to London the next day,but we knew that she should be back as soon as her children needed her because she was a loving mother as well. Exercise 3: went- bought - needed- was shining- were ; singing- arrived- were sitting –(were) looking ; was going on –saw- said-was –was givingmade-decided-said-found-amused-gavewas-thanked Present Perfect Exercise 1 1.hasn’t paid ; 2.have bought ; 3.hasn’t finished; 4.has John cut; 5.has stolen; 6.’ve repaired ; 7.have you seen ; 8.haven’t heard ; Exercise 4 a.have you just bought ; b.have never been; c.went; d.started ; e.left-got ; f.hasn’t finished ; g.have lived ; h.have waited;
127

i.broke ; j.have arrived ; Exercise 3 : a. b. c. d. e. f. g. h. It hasn’t rained this week. The weather has been cold recently. It was cold last week. I didn’t read a newspaper yesterday . I haven’t read a newspaper today. Ann hasn’t earned a lot of money this year. She didn’t earn so much last year. Have you had a holiday recently ?

Exercise 5 : 1.b. 2.a. 3.b. 4.c. 5.b. 6.a. 7.c 8.b 9.c 10.b SINCE/ FOR/AGO Exercise 1: a. He hasn’t read a newspaper since last week. b. We haven’t received a letter from them since June 6 th. c. John hasn’t come here since the beginning of the month. d. Bob hasn’t caught a fish since we arrived. e. They haven’t visited London since 1982. f. I haven’t ridden a bike since I was a boy. g. She hasn’t had lunch at a restaurant since March. h. We haven’t drunk a beer since the beginning of the week.
128

Exercise 2: a) John has been sleeping since 10 o’clock . b) I have been waiting for 3 hours. c) He’s been working for us since 1980. d) We’ve been living in Bristol for 5 years. e) She’s been fishing for an hour. f) They ‘ve been playing chess since 4 p.m. g) The sun has been shining for a fortnight. h) Bill has been reading that book since the beginning of the afternoon. MODALE Exercise 1 : 1. the car may /could have been sold ; 2. if he could write; 3. you can’t have heard ; 4. where could I find ; 5. you have to fill ; 6. I must come ; 7. she can’t have left; 8. I could see ; 9. people must have been looking ; 10.you might/may not even ; 11.I should book a seat ; 12.you could have given me a hand ; 13.you needn’t make out a receipt; 14.he may/might/could have taken ; VIITORUL Exercice 1:
a) b) c) d)

is going to rain; shall; will; am going to ;
129

e) will; is going to; f) shall; g) will; h) will; Exercise 2: a) will –will ; b) shall; c) will/shall; d) will; e) will; f) shall; g) will; h) will. Exercise 3 : are you going to do; b. is going to rain; c. am going to make; d. is coming; e. am going to try; f. are leaving; g. am going to see; h. going to open; i. are you seeing;
a.

Exercise 4 : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. will leave won’t disobey shall listen I’m having I’m taking will you phone –I’ll tell I’m recording are you going to will you wear is leaving
130

Articolele Exercise 1: a. b. c. d. a-a-the –the an-a-a-the the –the a –a an-a –a-the-a

Exercise 2 : a. b. c. d. e. f. g. h. i. an apple the dentist the door a mistake the bus station a problem the post office the floor the book j. a job –a bookshop; k. a small flat –the city centre. Exercise 3
a. b. c.

d. e.
f.

g. h. i. j. k.

o-the o-the the-the o-o o-the the-o a-the o-o the-the the a

131

Exercise 4 1.the 2.the-the 3.o 4.the 5.o 6.the 7.the-the-o 8.a-the

Adjectivul nehotărât Exercise 1 Exercise 2: 1.any; 2.some; 3.any; 4.any-some; 5.some; 6.any ; Anybody 7.any; 8.some; 9.any; 10.any 1.anything 2.somebody 3.anybody 4.anything 5.something 6.somebody- anybody 7.something-anybody 8.anybody 9.anybody 10.somewhere 11.anywhere 12.somewhere 13.anywhere 14.anybody 15.something 16.anybody 17.anybody anything

132

Exercise 3 : 1.few ; 2.little 3.many ; 4.much; 5.many; 6.few; 7.little;

COMPARATIV ŞI SUPERLATIV Exercise 1: 1. the best ; 2. longer,shorter; 3. the longest; 4. warmer,warmer; 5. most of the people; 6. the most popular; 7. as beautiful as; 8. warm, more beautiful; 9. the worst; 10.the most interesting; Exercise 2: 1.the better; 2.fewer and fewer; 3.the latter; 4.elder; 5.the next;

Exercise 3: 1.Have you read Marin’s Preda last novel?
133

2.He studies more and more . 3.Have you met his elder sister? 4.Which is the farthest planet? Exercise 4 : 1.more interesting than the film 2.bigger than 3.better at maths than 4.more intelligent than 5.worse than 6.older than 7.more expensive than 8.more important than Exercise 5 : a. b. c. d. e. f. g. h. harder than less comfortable than not as good as as late as more sensitive than not as heavy as not as good as as clever as

Exercise 6: the biggest the tallest the oldest the most elegant the most important the latest the pretiest h. the best . Exercise 7 1.better and better
134

a. b. c. d. e. f. g.

2.more and more interesting 3.more and more comfortable 4.slower and slower 5.more and more important 6.earlier and earlier 7.older and older 8.wider and wider Numeralul The 24 th of January, and the 1 st of December are national days of our people.Open the book at page 48 and read chapter 15 again.I live at no.49, Spiru Haret street. How old are you? I am 12 (years old).At half past two I’ll get on bus 331 and go to visit the exhibition. How much is a pair of shoes? I have been waiting for you for more than half an hour.I dialed double five, seven, nine, three, four and then I waited.I think they left by the 6.30 train. A terrible carthquake occured in March 1977. Adjectivul 1/the best ;2/longer ,shorter ;/3.the longest ; 4/warmer,warmer; 5/many ;6/the most popular ; 7/as beautiful as / 8 /warm,more beautiful ;/9/the worst /10/the most interesting; 2/the better /fewer and fewer /the latter /4/elder;5/the next ; 3/Have you read Marin’s Preda ’s last novel ? - he studies more and more ; - have you met his elder sister ; - your dress is more modern than mine; - which is the farthest /furthest planet;

135

LEXIC

- kill, shoot down - repeal

- abstain for - breach of trust -overwhelming exhausting - accident = accident; - tolerance = toleranţă; - accusation, charge = acuzaţie; - accused = acuzat; - accused falsely = acuzat pe nedrept; - buy, purchase = a cumpăra , a cheltui; - associate = a asocia; - team up, get together = a echipa , a se împreuna; - discharge = disculpă; - bill of indictment = acte de acuzare; - legal action = acţiune legală; - bring an action against = a acţiona împotriva; - deputy = deputat, delegat; - administration = administrare , gestionare; - case = caz; - constable ,policeman = agent de poliţie; - assault = a agresa , a ataca, asalt; - alibi = alibi; - lunatic,insan = nebun, alienat; - fine = amendă; - amnesty, law of amnesty = iertare, legea graţierii; - appeal = a apela (la), a plăcea; - to arrest = a aresta; - judgement, decision = judecare,decizie; - judgement by default = judecare greşită (din greşeală); - district = district, zonă; - bomb expert = expert în bombe -artificier; - murder = criminal; - sworn , officially designed = legat prin jurământ; - court of assizes = curtea regală; - bomb attack = atac cu bombă ; - crowd , gathering = mulţime , adunare ; - hearing, session = audienţă ; - post mortem examination = autopsie ;
136

= a ucide, a doborî; = a respinge, a-i displace, abroga, a anula; = a se reţine de la ceva …; = abuz de încredere; = epuizare copleşitoare;

- autoritaty = autoritate ; - police force = autoritate, forta poliţiei ; - confession, acknowledgement = confesiune, înţelegere ; - full confession = confesiune deplină; - lawer, counsel = avocat; - assistant public prosecutor = avocat general; - solicitor = solicitant; - fighting, fight = bătălie, bătaie; - convinct = convingere; - gag = căluş, gag / a pune căluş; - ballistic = balistic; - bullet = glonţ; -organised crime = crimă organizată; - road block = baraj rutier; - witness box = boxa martorilor; - appear as a witness = a apărea ca un martor; - legal profession = baron; - unit team, station = brigadă; - (police) sergeant = (poliţie) sergent; - office, desk = birou (mobilă); - prison cell = celulă de închisoare; - co-defendant = co-apărător; -co-author, join author,associate = co – autor ,asociat; - penal code,criminal code = codul (penal); - superintended = comisar; - police station = comisariat; - regatory comission = comisia; - appearance = apariţie; - jurisdiction, poweres = jurisdicţie, putere; - accomplish = a realiza; - conspiracy, plot = conspiraţie, complot; - current account = cont curent; - sentence = 1.propoziţie 2.condamnare; - certified true = conformă (copie); - report, notice = raport, notiţă; - crime scene report = proces-verbal al scenei de crimă; - compel, constrain = a constrînge; - constraint = constrângere; - imprisonment = închisoare; -ofender = apărător; -forge,counterfeit = contrafăcut; - corrupt = corupt; - coup = lovitură de stat ; - guilty = vinovat; - court = curte;
137

- court of appeal = curte de apel; - Supreme court of appeal, final court of appeal = Curtea Supremă de Apel ; - martial court = curtea marţială; - custom, common law = Legea comună; - crime = crimă; - criminal = criminal; - dismiss, reject = respins; - behead = decapitare; - die = a muri; - issue a warrant = încredinţa un mandat; - witness for defence = martor al apărării ; - statement = declaraţie; - refuse, decline = refuz; - decree, executive order ,writ = decret; - compensation = compensaţie; - clear = clar/curat; - default , non appearance = greşeală, fără apariţie; - defence = apărare; - pull out = a scoate; - damages = pagube; - defacement = degradare; - delay = a întarzia, a amâna; - informer = a informa; - denunciation = denunţare; - offender = supărare; - crime,offence = crimă; - corpus delicti = corp delict; - request, ask = cerere; - residence = domiciliu, reşedinţă; - denial, refusal = negare, refuz; - report, inform = report, informare; - costs, expenses = costuri, cheltuieli; - report a crime, file a complaint = reportul unei crime; - give evidence, testify, report = a depune jurământ; - member of parliament = membru al parlamentului; - member of the Congress (US) = membru congresului; - disarm = dezarma; - deny, distinct = a nega; - police raid = raidul poliţiei; - withdrawal = retragere; -discharge, remove from office , dismiss; - private detective = dectectiv particular; - keep in detention = a ţine în închisoare; - trigger = trăgaci; - detention under remand = detenţie preventivă;
138

- rifle, burger - file - customs - customs duties - cartridge case - drug - commercial law - common law - taxation law - criminal law - civil law - be taken in - drunkenness - grade - burst,explode - telephone tapping - manpower - break –in - clear up, solve - emancipate - riot - emigrant - finger print - imprison, put into jail - damage - break the law - get drunk - stake - kidnapping - investigation ,injury - investigate - investigator - jam - confirm , ratify - hostess - swindler, crook - swindle , fraud - to spy - go to court - stranhle , throttle - escape - excuse , apology - pay the penalty for - feat - explosive

= puşcă; = dosar; = vame; = drepturile vamei; = înzestrat; = drog; = lege commercială; = lege comună; = cod fiscal; = legea penală; = legea civilă; = a fi lăsat în; = beţie; = eşalon, treaptă; = a exploda; = telefon supravegheat; = efective; = efracţie; = a elucida, a rezolva; = a emancipa; = revoltă, dezordine; = emigrant ; = amprentă digitală; = a închide, a băga la închisoare; = pagubă; = a încălca legea; = a se îmbăta; = a risca; = răpire; = investigare; = a investiga; = anchetator; = ambuteiaj; = a confirma, a ratifica; = gazdă; = escroc; = fraudă; = a spiona; = „ a merge “ în justiţie; = a strînge de gât, a sufoca ; = a scăpa; = scuză; = a plăti penalizare pentru … ; = somaţie; = exploziv;
139

- extort = a extorca; - certificate, statement,extract = certificate; - extradite,extradition = extrădare; - be on guard, on stationary duty = a fi pe fază; - bankruptcy = faliment; - alter, forge = a falsifica; - misbehaviour = greşeală, delicvenţă; - surveillance, shadowing = filaj, supraveghere; - income tax department = fisc; - in the act,red-handed = prins în fapt; - cop = poliţai; - madness ,lunacy = nebunie; - duties = datorii; - coninct = condamnat (ă); - guarantee = garant; - watchman ,sentry, guard = gardă; - bodyguard = paznic; -cutody = custodie; -patroman , policeman = poliţist; - traffic patrol officer = poliţist de circulaţie; - guard ,warder = gardian; - Gendarme = Jandarm; - government = guvernământ; - governor = guvernator; - free pardon , mercy = milă, clemenţă; - rank = şir, rând; - grafologist = grafologist; - record office of court = grefă ( de tribunal) ; - secretary of the court = grefieră; - grenade = grenadă; - unable to pay for it = incapabil de a plăti pentru el ; - first authentic copy = prima copie autentică; - war = război; - be on the watch = a fi cu ochii pe … - ambush , trap = cursă; - counter ,box –office = tejghea /casă de bilete ; - red light,blue light, rotating lamp = girofar; - enabling of someone to do something= incapacitatea unei persoane de a face ceva; - capacitation = capacitate; - inheritance, legacy = moştenire; - inherit = a moşteni; - hierarchy, line of command = ierarhie,l inie de comandă; - hold-up, armed robbery = jaf armat; - statesman = om de stat; - time clock = ceas;
140

- outlaw = în afara legii ; - hotel used as a call-house = hotel de trecere; - usher = a conduce, ameninţa; - mortgage, bond = ipotecă; - identify = a identific; - identity = identitate ; - identity card = carte de identitate ; - unlawfulness, illegality = ilegalitate; - unlawful, illegitimate = ilegitim; - illicit ,illegal = illicit, illegal; - registration = înmatriculare; - immunity , privilege = imunitate ,privilegiu; - impact, touch down = impact, lovitură; - form = formă; - impunity = a impune; - ascribe, put down to someone , impute = a imputa; - infit , inapt = inapt; - imprison , send to jail = închis,trimis la închisoare; - charge , indict = inculpat; - compensation = compensaţie; - allowance = permisie; - clue = cheie, indice; - indulgence , leniency = indulgenţă; - infanticide = infamant, degradant; - inflict a penalty to someone = a plica o amendă cuiva; - news = ştiri; - infringement , offence = infracţiune,ofensă; - inject = a injecta; - order of the court = ordinul curţii ; - offence language , insult = injurie , insultă; - innocent ,not guity,blameless = innocent, nevinovat ; - plea (of forgery) = pledoarie,pretext; - insolvent = insolvabil; - detective inspector = inspector (detectiv); - institute proceeding = procedurile instanţei; - still pending, still under discussion = încă în discuţie ; - institution = instituţie; - judicial inquiry = pedeapsă judiciară ; - forbid, prohibit = interdicţie; - claim, damages = pagube; - stop and check someone = a interpela; - questioning, examination of defendant = interogatoriu ; - investigation , inquiry = investigaţie ; - judicial inquiry = pedeapsă judiciară; - judicial = judiciar ;
141

- examining magistrate = judecător ; - remand a case court = rămâne cazul curţii ; - trial, judgement = judecată, proces; - deliver a sentence = a pronunţa o sentinţă ; - be brought up for trial = a fi adus la judecată; - by default = din greşeală ; - judge,pass sentence , try = judecată, proces; - juryman = juriu; - jurisdiction = jurisdicţie ; - case law , jurisprudence = jurisprudenţă; - dispense justice = justiţie ; - go to law = a-şi face dreptate; - kepi = grijă; - horn , hoot = a claxona; - kleptomania = cleptomanie; - laboratory = laborator; - tear gras = lacromigene (gaze); - pass, permit = a lăsa să treacă; - blade = lamă; - petty theft , larceny =mic furt, obiect mic; - stab,knife = cuţit; - robber, thief = hoţ; - clear someone from a accusation = a scoate pe cineva de sub acuzaţie; - lauder, money laundering = spălare de bani,acuzaţie; - legalize = a legaliza; -legislate = legislaţie; - forensic pathologist = medic legist; - self-defence = legitimă –apărare; - in defence of someone else = în apărarea altcuiva; - legal owner = proprietar legal; -bequeath = a lega, a lăsa prin testament; - encroach upon someone’s rights = a leza, a vătăma; - remove the seals = a revoca /ştampila ; - wad of banknotes = a face sul bacnote ; - set a prisoner free ,discharge = a elibera un prizonier; - licence = licenţă ; - tie someone up,bind someone hand and foot = a lega fedeleş; - case under dispute , dispute at law , lawsuit = litigiu; - post –mortem lividity = lividitate cadaverică ; - law , act of parliament = lege, act al parlamentului ; - magistrate = magistrate; - mayor = maior; - town hall = primărie; - offender = răufăcător; - dishonest, deceitful = necinstit;
142

- ill-will = rea-voinţă; - mandate = mandat; - warrant = mandat judiciar; - warrant of arrest = mandate de arestare; - committal order = angajare; - search warrant = mandat de percheziţie; - pimp = peşte, codaş ; - army medical officer = medic militar; - threaten = ameninţat, ameninţată ; - handcuffs = cătuşe; - handcuff = cătuşă; - murder = crimă; - murderer = criminal; - militia = miliţia; - underworld = sub pământ;sub acoperire; - mine = mină; - juvenile = juvenile, minor; - ministry = minister; - department of the public prosecutor = minister public; - Secretary of State = secretar de stat; - mission = misiune; - machine-gun = mitralieră; - assault = asalt; - mortuary = morgă; - sneak ,police informer , informant = spion,denunţător; - ammunitions = muniţie; - transfer = transfer; - mutinity = răzmeriţă; - drug , narcotic = drog, nicotină; - deny = a nega; - notify = a nota; - infiltrate = infiltra ; - invalidity = invaliditate; - aim , ojective = scop, obiectiv; - to obey = a (se) supune; - peep-hole = vizor; - office ,duty = birou, datorie; - officer = ofiţer; - opiates = substanţe opiacee ( droguri); - stop payment of = oprirea plăţii …; - stay of execution ,caveat = a se opune executării ; - judge’s order , judge’s ruling ,enactment = ordinul judecătorului ; - order = ordin, a ordona ; - hostage = ostatec; - public indecency = indecenţă publică;
143

- appear in court = a apărea în justiţie; - bullet –proof vest = vestă anti-glonţ; - parliament = Parlament,congres ; - department = department serviciu ; - liable to = posibil de …; - patrol = patrolă ; - oppium poppy = opium /mac ; - penal, criminal = penal, criminal; - hanging = a atârna –atârnând ; - penitentiary = penitenciar ; - on duty = de serviciu ; - driving licence , driver’s licence = permis de conducere ; - house search = percheziţie ; - pickpocket = hoţ de buzunare ; - pedestrian , passer-by = pieton , trecător ; - loot , sack = a jefui , a prăda ; - shot = împuşca; - gun = puşcă; - sub-machine gun = pistol-mitralieră; - plead = a pleda; - pleading = pledoarie; - plaintiff, complaint = plângere; - complain = a se plânge; - crime report, complaint = plângere; - stab = a înjunghia; - poison = otravă; - police = poliţie; - first aid = primul ajutor; - criminal investigation department = poliţia judiciară; - fireman = pompier; - illegal carrying of a weapon = port illegal de arme; - police station = secţie de poliţie; - apply for = a se adresa; - gallows = spânzurătoare; - powder = pudră; - charge, prosecute = învinuire; - police force headquarters = poliţia din cartierul general; - losses = prejudiciu; - sampling = mostră,probă; - premeditation = premeditare; - prescription = prescriere; - supposed = a presupune; - accused of , charge with = acuzat de …; - prison jail = închisoare; - legal procedure = procedură legal;
144

- legal proceeding = acte de procedură; - administrative proceeding = procedură administrativă; - trial = process; - criminal court trial = process criminal; - police report = proces-verbal; - crown prosecutor = procurer; - prohibit, forbid = a interzice; - projectile = proiectil; - sentence = pronunţă o sentinţă; - prostitute,whore = prostituată; - prove = a demonstra; - pimping,procuring = proxenetism; - conciliation board = cale de împăcare; - punish = pedeapsă; - punishable = pedepsibil (ă); - qualification = calitate; - headquarters = cartier general; -(just) solicit,accost = a solicita, a acosta; - police raid = raid de poliţie; - ransom = răscumpărare; - report = raport ; - kidnapping = răpire; - receiving and concealing stolen goods = tăinuire de obiecte furate; - receiver, handler of stolen goods = tăinuitor de lucruri furate; - repeat an offence , to relapse into crime = a recidiva; - recruit = a recruta; - object to witness = obiect al marturisirii; - release = a se relaxa ; - put one’s revolver back = a-şi pune revolverul la loc; - remorse = a se căi; - (just) call for sentence = a cere, a reclama; - cancel = a anula; - scope, competence = scop, competenţă; - without appeal = fără apel; - brawl = încăierare; - seizure = sechestru, confiscare; - seizure for security = măsură de securitate; - size = mărime; - refer a matter to court = a sesiza tribunalul; - seal = sigiliu, pecete; - secret, secrecy =secret; - in solitary confinement = secret; - Senate = Senat; - illegal restraint = sechestrare; - oath, take an oath = jurământ;
145

- swering in - locksmith - department , agency - description - notify , serve a notice upon - solvent - warning shot - summons to appear - survey - to bribe - suspicion - pimp - parking - drugs , narcotics - crown prosecutor - vote - suicide - surrogate - safety,security - delay, stay of preecedings - suspect - disturbance , scandal - testimony, evidence - attempt - torture - translator - sue,prosecute - deal, smuggle - settle - be involved in - court of justice - pavement,sidewalk - felon, crook,gangster - to kill - uniform - emergency - ballot box - usurer - holidays - vagrancy - case, suitcase - vandalism - night watchman - (give a) fine - checking

= jurământ; = lăcătuş; = tribunal pentru judecare; = descriere; = semnificativ; = solvabil; = somaţie; = somaţie de apariţie; = sondaj, supraveghere; = a plăti, a tocmi; = suspiciune; = susţinător; = parcare; = droguri, narcotice; = substitut; = vot; = a se sinucide; = surogat; = securitate , siguranţă; = amânare; = suspect; = scandal , disturbare; = evidenţă; = încercare; = tortura; = traducător; = a persecute; = traffic ; = a pune o întrebare; = a fi implicat de; = Tribunal; = trotuoar; = gangster; = a ucide; = uniform; = urgenţă; = urnă; = cămătar; = vacanţe; = vagabondaj; = valiză; = vandalism; = supraveghetor de noapte; = a da o amendă; = verificare;
146

- vice - victim - rape - rapist - medical examination - theft - robbery - shoplifting - ballot - peeping tom - hooligan - examination and passed on

= viciu; = victimă; = viol; = violator; = vizită medicală; = furt, hoţie; = jaf; = hoţ de magazine; = a vota; = voyeur; = huligan; = examinat şi trecut;

147

ANEXE
Writing a letter properly Scrierea unei scrisori potrivite DON’T FORGET : KISS ( keep it short and simple) Nu uita : Sărut ( să fie scurt şi simplu) ; Your name : on the top right (Numele tău) : în partea dreaptă de sus. The reader’s name : on the left Numele cititorului : pe partea stângă The date : 8th September 2005 ( 8 septembrie 2005, etc.) Numele lunilor primesc întotdeauna o majusculă în limba engleză. FORMAL Opening salutation ( salutări sincere) Closing salutation
Dear Sirs Dear Sir, Dear Madame

INFORMAL (degajat,familiar)
Dear Mr.Sweet Dear Mrs Sweet Dear John

Your faithful

Yours sincerely Cordially years With best /kind regards.

Your faithful = al dumneavoastră credincios; With best/kind regards = cele mai sincere urări ; BUSINESS LETTERS = Scrisori de afaceri We thank you for your letter of …Vă mulţumim pentru scrisoarea dumneavoastră despre… With reference /in replay/Further to your letter of …Referitor/Ca replică/Urmare la … Following our (telephone) conversation…Ca urmare a conversaţiei ( telefonului ) nostru …

148

We are pleased /happy to inform you that …/Sunt fericiţi /încântaţi să vă informăm faptul că…We would be grateful if you could …Vă vom fi foarte recunoscători dacă aţi putea.
Sfîrşitul unei scrisori

I look forward to hearing from you/to meeting you… - Aştept să aud veşti de la dumneavoastră…/să vă întâlnesc… - We would appreciate an answer /A reply by return of post… - Un răspuns la scrisoare… - We are extremely grateful for …/Vă suntem profund recunoscători … - My most sincere thanks for…Cele mai sincere mulţumiri pentru… - I wish to express our gratitude= Vreau să exprim gratitudinea noastră pentru…
-

The months of the year are : Lunile anului sunt : January; - February; - March; - April; - May; - June; - July;
-

- August; - September; - October; - November; - December;

Seasons of the year :
-

spring ( primăvara ); summer ( vară) ; autumn ( toamnă) ; winter (iarna) ;

149

The days of the week :
-

Sunday = duminică ; Monday = luni; Tuesday = marţi ; Wednesday = miercuri ; Thursday = joi ; Friday = vineri ; Saturday = sâmbătă .

Try to translate into Romanian : Days,Weeks, Months, Seasons, There are seven days in a week.The first day is Monday; the second day is Tuesday ; the third day is Wednesday ; the fourth day is Thursday;the fifth day is Friday ; the sixth day is Saturday and the seventh day is Sunday. Monday, Tuesday,Wednesday,Thursday and Friday are week days.Saturday and Sunday are week-end days and sometimes we call Sunday a holiday .There are four weeks and a few days in a month. There are twelve months in a year.There are about three months in each season. The four seasons are Spring,Summer, Autumn and Winter.March , April and May are Spring months,June,July and August are Summer months; September, October and November are Autumn months; December, January and February are Winter months.

150

MOMENTS OF DAYS AND NIGHTS
-

dawn/daybreak = zori de zi/ a se crăpa de ziuă ; sunrise = răsărit de soare ; sunset = apus de soare ; dusk = amurg ; at dusk = la lăsarea serii ;

THE MEALS OF THE DAY
-

breakfast = micul-dejun ; lunch = prânz ; dinner = cina ; supper = supa ;

Translate : MORNING COFFEE Who is it ? It’s me ! Oh! Hello,come in.How nice! Are you busy ?You are tired. Yes. Mrs.Brown ? Yes. Time for coffee. Good. What a nice room ! Milk! No, thank you.Where are the children ? At school …Sugar ? Yes,please…Thank you.
151

- How is Charlie ? - He’s fine , thank you. - At school? - Yes,please… Thank you. - At school. - Yes, at school. - And how is David ? How is his work ? - Oh!All right… - Thank you,are the roses from the garden ? - Yes. The garden is nice.There are lots of roses. Words :
-

Who is it ? Cine este? How nice ! Ce drăguţ ! Are you busy ? Eşti ocupat ? You are tired? Eşti obosit ? Time for coffee ? Este timp pentru cafea ? milk = lapte; at school = la şcoală; sugar = zahăr ; How is (Charlie);Ce face Charlie ? How is his work ? Cum este munca lui? from the garden = din grădină ; there are lots of roses = sunt o grămadă de trandafiri ;

At the restaurant Waiter : Good evening ,sir. Man : Ah, good evening. An omlette and macaroni, please.Oh, yes, and a beef steak and some bread and butter. W : Any tomato or lettuce salad,sir ? M : No, thank you. Have you got any cheese ? W : What kind of cheese,sir ? M : Feta cheese.Have you got any? W : I’m sorry sir.We haven’t got any ; but we’ve got some French cheese.It’s very good cheese. M : No, thank you.We haven’t got French cheese in my country
152

A MEAL AT RESTAURANT Translate: -

-

-

-

-

-

-

Hello Chris, you are here already.Good.How are you ? I am very well, thank you. How are you Jerry ?O.K. thanks. It’s good to have lunch with an old friend. Yes, it’s just a quick lunch with an old friend. Yes, it’s just a quick lunch today but it’s good to see an old friend. So, what are you drinking ? I’m drinking a tomato juice.I have a business meeting this afternoon. Fine, and for me please.Now, what are we going to eat ? This fish is rather good here, but I’m not having fish today. I am hungry and that’s why I’m having steak, a big steak, lots of potatoes, and a salad. Well I never have a lot of lunch.I’m leaving a small steak, a little salad and some of your potatoes, for me please. All right. That’s two steaks, two tomato juices, one potatoes and which salad sir ? Tomato. Yes, tomato; a tomato salad for me, please. Yes, sir. How is your wife, and your pretty little daughter? Happy as always? Yes, she is always happy, isn’t she …mum, you’re right; and how is Andrew? Oh! Five thanks.He is working hard as usual. Aren’t we all ? I’m not working this week-end.I am gardening. Oh, here is the food. Here you are gentleman.Two steaks,one tomato salad, and one chips.Is that all sir ? Where is the salt ? Oh, I’m sorry sir.Is no salt.Just a moment.I’m getting it. Salt is not good for you. I know but steak and potatoes are not good without salt. Here you are.Salt and pepper.
153

-

-

-

-

-

-

-

Is that all sir ? Yes, thank you very much. You’re welcome. Mm, this is very good.I like this steak. Mm,it’s a lot for me. Oh, come on, we are eating at a restaurant .Enjoy yourself. Well, it is good.And the tomatoes are fresh.The bread is very good…Waiter ! Yes sir ? This is a very good bread. Yes sir , we have a very good baker. I’m …I’am putting butter on mine.Some more butter please. Yes, sir. And a bottle of water, very cold please. Yes, sir. Here you are. Yes, some fruit, sir ? No, thanks.The bill please. Ah, yes sit ;just a moment. Well, that was a good meal.Now,what’s the time? It’s two o’clock. I’m sorry, but I have a meeting That’s O.K.I am going to work, too. Thank you. Oh,no, that’s …. No, no.We’re near my office today. O.K. But when are we meeting again ? Any time, it’s fun. Ok.Next time we are meeting near my office. Thank you.You have a good restaurant. Ah, thank you sir. Well, let’s back to work. Yes.Come on then.

154

Translate : A House Near The Sea There is a house in this picture. It’s on the hill.The house is white, but its roof is red.There is a chimney on its roof.There is a window and a door at the front of the house.There is a tree behind it.The tree is green and its trunk is brown.The hill is at the front of the picture.It’s a green hill.It is green.The grass on it is green.There are two cows on the hill.One cow is white and brown,one cow is white and black.Behind the house there are mountains.They are brown.They are far from the hill.There is a plain in the picture, too.It is near the hill. It is on the right of the hill.It is a yellow plain.On the right of the picture there is the sea. Its colour is blue.It’s blue sea.There is an island in the sea.The island is far from the hill.It’s an island in the sea.The island is far from the hill.It is green.There is a boat on the sea ,too.It’s a white boat.There are men in the boat.Above the mountains , the hill and the sea is the sky. Its colour is blue.The sun in the sky.The sun is yellow.The boat is on the right of the picture.The house is on the left of the picture.The island is on the right.

WORDS :
-

hill chimney roof in front behind trunk grass boat sky island near

= deal ; = coş, horn ; = acoperiş ; = în faţa ; = în spate ; = trunchi ; = iarbă; = barcă ; = cer ; = insulă; = lângă;

155

COLOURS :
-

brown white black blue yellow green grey red orange pink purple violet bright-red dark- blue

= maro/cafeniu; = alb (ă); = negru; = albastru (ă); = galben (ă); = verde; = cenuşiu (e); = roşu ; = portocaliu; = roz, trandafiriu; = purpuriu; = violet; = roşu-aprins; = albastru-închis;

Translate into Romanian : Trafalgar Square London This is Trafalgar Square. It is a big square in London. There are beautiful building round it. Some buildings are high and some are low. There is a monument in the middle of the square.It is Lord Nelson’s monument.It is Nelson’s statue.The statue is standind on a very high column.A lot of birsds are flying round it.They are pigeons. There is a big building on the left of the picture.It is behind the monument.There are famous pictures inside it. These pictures are paintings.El Greco and Da Vinci are great painters.Some of their paintings are inside the big building.El Greco is Greek , Da Vinci is Italian , and Lord Nelson is English.They are all great men .A lot of cars and buses are going round the square.One bus is stopping at the bus-stop.It is not going round the square.Some passangers are coming out of the bus.Other passengers are going in.Look at the church in the middle of the picture.There are a lot of people going up its staircase.They are visiting the church .Some people are going down .They are going away. There are a lot of other people in the square . Some are walking and some are sitting in the middle of the square .Some are walking and some are sitting in the middle of the square under Nelson’s statue. A girl is feeding some pigeons and a boy is looking up.He is looking at an aeroplane.The
156

aeroplane is flying over Trafalgar Square.Aeroplanes are very fast , some cars are fast but carts are slow.

Words :
-

square round it high low middle monument famous birds to fly pigeon building inside Greek lot of cars round passenger bus-stop church in the middle staircase under to feed aeroplane fast slow aeroplane fly over

= piaţă ; = în jurul ; = înalt (ă) ; = jos (ă) ; = în mijlocul ; = monument ; = faimos (ă); = păsări ; = a zbura ; = porumbel; = clădire ; = înăuntrul ; = grec ; = multe maşini ; = în jurul ; = pasager ; = staţie de autobuz; = biserică; = în mijlocul; = scări ; ( casa scării ) ; = sub, dedesubt ; = a hrăni; = avion; = repede, repezi, iute ; = încet, încete ; = aeroplan, avion ; = a zbura deasupra;

157

COUNTRIES

COUNTRIES CHINA JAPAN PORTUGAL SWITZERLAND VIETNAM AFRICA AMERICA BELGIUM BRAZIL BULGARIA GREECE GERMANY HUNGARY DENMARK FILAND FRANCE ITALY POLAND ROMANIA SPAIN SWEDEN ARABIA HOLLAND NETHERLAND IRELAND SCOTLAND

NAŢIONALITĂŢI Chinese; Japonese; Portuguese; Swiss; Vietnamese; African; American; Belgian; Brasilian; Bulgarian; Greek; German; Hungarian; Danish ; Finnish ; French ; Italian ; Polish ; Romanian ; Spanish ; Swedish ; Arabic ; Dutch ; Dutch ; Irish ; Scots ;

I am Greek; my country is Greece.

Eu sunt grec; ţara mea este Grecia. You are British; your country is Britain; Tu eşti britanic; ţara ta este Britania. She is Italian; her country is Italy. Ea este italiancă; ţara ei este Italia. They are Greek; their flag is blue and white. Ei sunt greci; steagul lor este albastru şi alb. I am Romanian: my country is Romania .Our flag is red, yellow and blue . Sunt român:ţara mea este România. Steagul nostru este roşu, galben şi albastru.
158

I am Romanian. Sunt român. I am a Romanian woman (man). Sunt o româncă ( român). The flag of my country is red, yellow and blue. Steagul ţării mele este roşu, galben şi albastru. It’s the flag of my country. Este steagul ţării mele. My country is Romania. Ţara mea este România.

159

VERBELE NEREGULATE

160

infinitiv

trecut

participiu

traduction

- arise - awake - be - bear - beat - become - begin - bend - bet - bite - blow - break - breed - bring - build - burn - burst - buy - cast - catch - choose - come - cost - creep

- arose - awoke - was/were - bore - beat - became - began - bent - bet - bit - blew - broke - bred - brought - built - burnt - burst - bought - cast - caught - chose - came - cost - crept

- arisen - awoken - been - borne - beaten - become - begun - bent - bet - bitten - blown - broken - bred - brought - built - burnt - burst - bought - cast - caught - chosen - come - cost - crept

- a se ridica ; - a se trezi ; - a fi ; - a suporta, a purta ; - a bate ; - a deveni ; - a începe ; - a (se ) îndoi ; - a paria ; - a muşca ; - a sulfa; - a (se) sparge ; - a creşte , a educa; - a aduce ; - a construi ; - a arde ; - a izbucni, a năvăli; - a cumpăra ; - a arunca ; - a prinde ; - a alege ; - a veni ; - a costa ; - a se tîrî, a se furişa;

161

- cut - deal - dig - do - draw - dream - drink - drive - eat - fall - feed - feel - fight

- cut - dealt - dug - did - drew - dreamt - drank - drove - ate - fell - fed - felt - fought

- cut - dealt - dug - done - drawn - dreamt - drunk - driven - eaten - fallen - fed - felt - fought

- a tăia ; - a trata, a se ocupa de; - a săpa ; - a face ; - a desena ; - a visa ; - a bea ; - a conduce ; - a mânca ; - a cădea ; - a hrăni ; - a simţi ; - a (se) simţi ;

- forbid - forget

- forbade - forgot

- forbidden - forgotten

- a interzice ; - a uita ;

- forgive

- forgave

- forgiven

- a ierta ;

- freeze

- froze

- frozen

- a îngheţa ;

- get - give - go - grow - hang - have - hear

- got - gave - went - grew - hung - had - heard

- got - given - gone - grown - hung - had - heard

-

a primi ; a da;

- a merge; - a creşte; - a atârna; - a avea ; - a auzi ;

162

- hide - hold - hurt - keep - know - lay - lead - lean - leap - learn - leave - lend - let - lie - light - lose - make - mean - meet - pay - put - read - ride - ring - rise - run - say

- hid - held - hurt - kept - knew - laid - led - leant - leapt - learnt – left - lent - let - lay - lit - lost - made - meant - met - paid - put - read - rode - rang - rose - ran - said

- hidden - held - hurt - kept - know - laid - led - leant - leapt - learnt - left - lent - let - lain - lit - lost - made -meant - met - paid - put -read - ridden - rung -rosen - run - said

- a (se) ascunde; - a ţine; - a răni ; - a ţine, a păstra; - a ştii; - a pune, a aşeza; - a conduce; - a se apleca , a se sprijini ; - a sări ; -a învăţa; -a pleca, a părăsi; - a da cu împrumut; - a lăsa , a permite; - a zăcea, a se afla; - a prinde ; - a pierde; - a face; - a însemna; - a întâlni ; - a plăti ; - a pune ; - a citi ; - a călări; - a suna ; - a răsări ; - a alerga; - a spune;

163

- see - seek - sell - set - shake - shine - shoot - show - shut - sing - sink - sit - sleep - smell - speak - spell - spend - spread - spring - stand - steal - stick - strike - swear - sweep - swing - take

- saw - sought - sold - set - shook - shone - shot - showed - shut - sang - sank - sat - slept - smelt - spoke - spelt - spent - spread - sprang - stood - stole - stuck - struck - swore -swept - swung - took

- seen - sought - sold - set - shaken - shone - shot - shown - shut - sung - sunk - sat - slept - smelt -spoken - spelt - spent - spread - sprung - stood - stolen - stuck - struck - sworn - swept - swung - taken

- a vedea; - a căuta; - a vinde ; - a pune, a fixa; - a scutura, a tremura. - a străluci; - a împuşca; - a arăta; - a închide; - a cânta; - a (se) scufunda; - a sta , a se aşeza; - a dormi; -a zâmbi; - a vorbi ; - a otografia; -- a cheltui; - s (se) întinde; -a izvorî ; - a sta ( în picioare); - a fura ; - a lipi; - a lovi; - a jura ; - a mătura; - a înota; - a lua ;

164

- teach - tear - tell - think - throw

- taught - tore - told - thought - threw

- taught - torn -told - thought - thrown

- a învăţa; - a rupe, a sfâşia; - a spune; - a gândi; - a arunca ; - a înţelege ; - a supăra; - a (se) trezi ; - a purta; - a plânge ;

- understand – understood – understood - upset - wake - wear - weep - upset - woke - wore - wept - upset -woken - worn - wept

- win - write

- won - wrote

- won - written

- a învinge ; - a scrie;

165

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful