1

1 | எண் ேஜாதிடம்

எண் 1 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் - ��யன் (Sun) :
எல்லா எண்க�க்�ம் இந்த ஒன்றாம் எண்ேண தைலைம வகிக்கிற�. நம� ��யக்
��ம்பத்தின் தைலவனான ��யன்தான் இதைன ஆட்சி ெசய்கிறார். இந்த எண்ண�ல்
ப�ற்தநவர்கள் பழ�வதற்�ம், பார் ைவக்கம் கம்ப�ரமானவர்கள். தன்னம்ப�க்ைக இவர்கள�டம்
அதிகம் இ�க்�ம். இவர்கள் மற்றவர்கைளக் க�ைமயாக ேவைல வாங்�வார்கள். ஆனால்
அேத சமயம் மன�த ேநயத்�ட�ம் அவர்க�டன் நடந்த ெகாள்வார்கள். மற்றவர்கள�டம்
எைத�ம் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். தங்கள�ன் ப�ரச்சிைனகைளக் �டத் தாங்கேள சமாள�த்�க்
ெகாள்�ம் திறைம�ைடயவர்கள். அ�த்தவர்க�டன் வ�வாதித்தால் ெகௗரவம் ேபாய்வ��ம்
என்� நிைனப்பவர்கள்.
அரசியல் அல்ல� அர� சார்ந்�ள்ள ெதாழில்கள், உத்திேயாகங்கள் இவர்க�க்� நிச்சயம்
ஏற்ப�ம். ஒன்றின் எண் ஆதிக்கம் நன்� அைமந்திரந்தால், (ெப�ம்பா�ம்) இவர்கள் அரசியலில்
ெப�ம் ெசல்வாக்�டன் வ�ளங்�வார்கள். ஆனால் நாணயமான அரசியல்வாதிகள் என்� ெபயர்
எ�ப்பார்கள். (இந்த எண்காரர்கள் மட்�ம்தான்). மற்றவர்கள் அரசியலில் ஈ�பட்டால்
�யநலமம், பண ேவட்ைக�ம் அதிகமாகக் ெகாண்� இ�ப்பார்கள். அதிகாரம் காண்ப�ப்பதில்
இவர்கள் மிக�ம் ஆைச ெகாண்டவர்கள். மற்றவர்களால் மதிக்கப்ப�வார்கள். க�ன உைழப்�ம்,
கண்�ப்பான நடத்ைத�ம் இவர்கைளத் தைலைம ஸ்தானத்திற்�க் ெகாண்� ெசல்�ம்.
மன�தல் ஊக்க�ம், எைத�ம் தாங்�ம் மேனாபல�ம் ெகாண்டவர்கள். ேதால்வ� ஏற்ப�வைதத்
தாங்கிக் ெகாண்� ம� ண்�ம் ம� ண்�ம் மனத் �ண��ட�ம், �திய திட்டத்�ட�ம் சலிக்காமல்
ெசயலாற்�வார்கள். �திய ெசய்திய�ைன ஆராய்வதில் மகிழ்ச்சியைடவார்கள். ேநர்ைமயான
�ைறய�ேலேய எைத�ம் அைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் ெகாண்டவர்கள். தாங்கள்
உ�த்�ம் உைடகள் மற்றம் அண��ம் ெபா�ள்கள் மிக�ம் மதிப்பாகத் ெத�ய ேவண்�ம் என்�
அதற்காகச் ெசல� ெசய்வர்கள். மன மகிழ்ச்சிக்காக தாராளமாகச் ெசல� ெசய்யத்
தயங்காதவர்கள்.
தாங்கள் உத�வைதக் �ட ெவள�ப்பைடயாகச் ெசால்லி வ�ளம்பரம் அைடய ஆைசப்பட
மாட்டார்கள். ��ய �த்திரன் கர்ணன் இவர� ஆதிக்கம் நிைறந்தவர்கள். எதி��டன் ேநர�யாகப்
ேபா�ட்� ெவற்றி ெபற ேவண்�ம் என்� வ��ம்�வார்கேள தவ�ரக் ��க்� வழிையத் ேதட
மாட்டார்கள். இதனால்தான் ச�ன�ய�ன் சதித் திட்டங்கைள எல்லாம் கர்ணன் எதிர்த்�க்
ெகாண்ேட இ�ந்தான். தங்கள�ன் இரக்க �ணத்ததால் பல ப�ரச்சிைனகைள�ம் சந்திப்பார்கள்.
ஆனால் நல்ல ெபய�ம் �க�ம் நிச்சயம் அைடவார்கள். ‘‘இவர்தான் என� நண்பன், இவர்தான்
என� எதி�’’ என்� எைத�ம் மைறத்� ைவக்காமல் �றி வ��வார்கள். மி�ந்த ேராஷ�ம்,
எைத�ம் எைட ேபா�ம் �ண�ம் உண்�.
வாக்��தி ெகா�த்�வ�ட்டால் எப்பா� பட்டாவ� அைத நிைறேவற்�வார்கள். ெபா�வாகச்
ேசாம்ேபறித் தன�ம், ெபாறாைம�ம் இவர்க�க்� ப��க்கா�. அ�த்தவர் ெபா�ட்கைள�ம்
ெசாத்�க்கைள�ம் த�ெயன ெவ�த்� ஒ�க்கி வ��பவர்கள் இவர்கேள. ப�ப்பறிைவ வ�டப்
பட்டறி� (அ�பவம்) அதிகம் உண்�. இந்த எண் ����ப்ைப�ம், ப�ப்ப�ல் ஆர்வத்ைத�ம்
ெகா�க்�ம். மைல வாசஸ்தலங்க�ம், ெப�ம் பயணங்க�ம் இவர்க�க்� மிக�ம் ப��க்�ம்.
எந்த வாண�கத்தி�ம், ேநர்ைமைய�ம், வாக்��திைய�ம் கைடப்ப��ப்பார்கள்.
இலாபத்திற்காகத் தங்கள� மனச்சாட்சிைய ஒ�க்க மாட்டார்கள். ேதைவயானால்
ெப�ந்தன்ைம�டன் மற்றவர்க�க்� வ�ட்�க் ெகா�த்� வ��வார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள்
அலட்சியம் ெசய்தால் மட்�ம் இவர்களால் தாங்க ��யா�. அவர்கைள உண்� அல்ல�
இல்ைல எனச் ெசய்� வ��வார்கள். ஆனால் ேநர்ைமயான வழிய�ல்தான் நடப்பார்கள்.
ப�ற�க்�த் த�ங்� ெசய்ய மாட்டார்கள். எப்ேபர்ப்பட்ட எதி��ம், ேநராக வந்� மன்ன�ப்�க்
ேகட்டால், உடேன மன்ன�க்�ம் மாண்� பைடத்தவர்கள். ம� ண்டம் அவர்க�க்� உதவ��ம்

2 | எண் ேஜாதிடம்

ெசய்வார்கள். ெபா�வாகத் தி�மணம் காலம் கடந்ேத நைடெப�ம். காதல் வ�ஷயங்கள�ல்
ஈ�பா� ஏற்ப�ம் என்றா�ம், ஏமாறாமல் பார்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். மைனவ�க்�ம், ேநரம்
ஒ�க்கி, அவைள மகிழ்ச்சியாக ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.
அரசியலில் ெவற்றி ெபற, ஒ� �கழ்ெபற்ற கட்சிேயா, அல்ல� இயக்கேமா இவர்க�க்�த்
ேதைவ. காரணம் மக்கைள ஆைச காட்� ஏமாற்�ம் வ�த்ைதகள் இவர்க�க்�த் ெத�யா�.
ெபா�மக்க�க்� உண்ைமயான மனத்�டன் �ண�ந்� நன்ைமகைளச் ெசய்வார்கள்.
ெபா�மக்க�க்� உண்ைமயான மனத்�டன் �ண�ந்� நன்ைமகைளச் ெசய்வார்கள்.
மக்க�க்�ப் ப��க்காத ெசயல்கைள�ம், மக்கள�ன் ப�ற்கால நன்ைமக�க்காகத் �ண�ந்�
கா�யங்கைளச் ெசயல்ப�த்�வார்கள். எண்ண�ன் பலம் �ைறந்தால் ேமற்ெசான்ன பலன்கள்
மா�ப�ம். ேசாதிடம், ஆன்ம� கம், ைவத்தியம் ேபான்ற கைலகள�ல் ஈ�ப�ம் உண்டா�ம்.
தன�ைமய�ல் அதிகமாகச் சிந்திக்க�ம், ெசயலாற்ற�ம் வ��ம்�வார்கள்.

உடல் அைமப்�
ந�த்தரமாக உயரம், கம்ப�ரமான பார்ைவ, எ�ப்பான ெநற்றி�ம் உண்�. ந�ண்ட ேதாள்க�ம்
நன்� வைளந்த ��வமம் உண்�. உ�தியான பற்கள் உண்�. ஆண்தன்ைம உைடய ேதாற்றம்
உண்�. நைடய�ல் ஒ� கம்ப�ரம் காணப்ப�ம். ெபண்களாக இரந்தால் ஓரள� ஆணாதிக்க உடல்
அைமப்�ம், �ணங்க�ம் உண்�. கணவைனத் தன� ஆதரவ�ற்�ள் ெகாண்� வ�வார்கள்.
அவைர நல்ல வழிய�ல் உயர்த்தி வ��வார்கள். அன்ைப�ம், க�னமாகேவ காட்�வார்கள். நல்ல
தைல���ம் உண்�. கண்கள�ல் �ச்சம், பார்ைவக் ேகாளா�கள் ஏற்பட வாய்ப்� உண்�.
கைதப்ப��ப்பான ேதாற்றம் உண்�. அ�க்க� தைலவலி ஏற்ப�ம்.

அதிர்ஷ்ட நாட்கள்
ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 1, 10, 19 மற்�ம் ேததி மாதம் ஆண்� �ட்�னால் 1 வ�ம் தினங்கள்
அதிர்ஷ்டமானைவ 28ந் ேததி ந�த்தரப் பலன்கேள. 4, 13, 22, 31 ஆகிய ேததிகள�ல் பல நல்ல
பலன்கள் தாேன வ�ம். ஆனால் நாம் ேத�ச் ெசன்றால் தைலகீ ழ பலன்கேள ஏற்ப�ம். 2, 7, 11,
16, 20, 25, 29 ேததிகள�ல் ஓரள� நல்ல பலன்கள் ஏற்ப�ம்.

அதிர்ஷ்ட இரத்தினம், உேலாகம்
1. தங்க ேமாதிரம், ஆபரணங்கள் அண�வ� நன்ைம த�ம்.
2. மாண�க்கம் (RUBY), �ட்பராகம் (Topaz), மஞ்சள் �ஷ்பராகம் அண�வ� மிக்க நலம் த�ம்.
3. சிவப்� ரத்தினத்(Red Opal)தில், ��ய காந்தக்கல் (Sun Stone) ஆகியைவ�ம் மிக்க நன்ைம
த�ம்.

அதிர்ஷ்ட நிறங்கள்
ெபான்ன�ற உைடக�ம், மஞ்சள், ேலசான சிவப்� ந�லம் ஆகிய நிறங்க�ம் நன்ைம த�ம்.
க�ப்� மற்�ம் பாக்� நிற உைடகைள�ம் வர்ணங்கள் உபேயாகங்கைள�ம் தவ�ர்க்க
ேவண்�ம்.
1ம் ேததி ப�றந்தவர்கள்
ெபா�வாகத் தன் வ��ப்பப�ேய நடப்பவர்கள். இவர்க�க்� ப�றைர அ�ச�த்� ேபா�ம் �ணம்
�ைற�. ெபா�ைம�டன், மற்றவர்கைள�ம் அரவைணத்�ச் ெசன்றால், வாழ்க்ைகய�ல்

3 | எண் ேஜாதிடம்

ப��வாத�ம் ெகாண்டவர்கள். 10ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் ��ய ஆதிக்கம் ஓரள� �ைறந்�ள்ளதால். நண்பர்கள் மற்�ம் உறவ�னர்களால் பண வ�ஷயங்கள�ல் ஏமாறாமல் பார்த்�க் ெகாண்டால். எதி�ம் ஒ� நிதானம். 2.ெப�ªம்ெவற்றி அைடயலாம். பாச�டன் பழ�வதா�ம். அதனால் ஜாம� ன். அர� மற்�ம் அதிகார உத்திேயாகங்க�க்�ச் ெசல்வார்கள். மற்றவர்கைள அ�ச�த்� அன்�டன் நடந்� ெகாள்வார்கள். தன� ெகாள்ைகய�ல் ஈ�பா�ம். தன்னம்ப�க்ைக மிக உண்�. எப்ப��ம் �கழ் அைடந்� வ��வார்கள். ெபா�ளாதாரத்தில் ஏமாற்றங்கள் அ�க்க� ஏற்ப�ம். 19ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் மிக்க அதிர்ஷ்டமான வாழ்க்ைக ஏற்ப�ம். தங்கள� நைட உைட பாவைனகள�ல் ெக�ப��கள் காட்�வார்கள். மற்றவர்கைள அ�ச�த்�ச் ெசல்வதா�ம். ைகமாற்�க் ெகா�த்�வ�ட்� ப�ன்� பாதிப்ப�ற்� உள்ளாவ�ம் உண்�. ெபா�ளாதாரத்தில் மட்�ம் அ�க்க� ஏற்றத்தாழ்�கள் ஏற்ப�ம். டம்பப் ேபச்� ஆகியைவகைளக் �ைறத்�க் ெகாண்டால். மேனா சக்தி�ம். 8 இைணந்� வ�வதால் வண் � கர்வம். 28ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் ��ய ஆதிக்கம் மிக�ம் �ைற�. வ�ரயங்கைள�ம் தவ�ர்த்�க் ெகாள்ளலாம். ��யன�ன் சக்கரம் யந்திரம் & ��யன் & 15 618 753 294 ��யன�ன் மந்திரம் ஜபா ��ம சங்காசம் காச்யேபயம் மஹாத்�திம் தேமா�ம் ஸர்வ பாபக்னம் பரணேதாஸ்மி திவாகரம் 4 | எண் ேஜாதிடம் . நண்பர்கள். உறவ�னர்கள் ஆகிேயா�ன் அதர� உண்�. பணம் நிர்வகிக்�ம் திறைமைய வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். பல நன்ைமகைள அைடயலாம். தன்னம்ப�க்ைக�ம் உண்�. ெமன்ைம உணர்�கள் இ�க்�ம். பல ெசய்திகைள�ம் அறிந்� ெகாள்�ம் ஆர்வ�ம் உண்�. ப�ப்ப�யான �ன்ேனற்றம் உண்�. அன்பால் மற்றவர்கைள ெவற்றி ெகாண்� தன் கா�யத்ைதச் சாதித்�க் ெகாள்வார்கள். ஆேலாசைன உண்�. பண இழப்�கைள�ம்.

அ�க்க� உணவ�ல் ேதைனச் ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 9 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள்தான் நல்ல �ட்டாள�க�ம். இதன் �லம் இவர்க�க்� நிச்சயம் இல்லற இன்பம் அ�பவ�க்கலாம். 28 ேததிக�ம். ��ப்பய�ர் ெசய்தல். அன்பான மைனவ� அைமந்தால் �டத் தம்பதிக�க்�ள் ப���கள் அ�க்க� வந்� இவர்கைள வாட்�கிற�. 3. இவர்கள� ��ம்பத்தில். கடன் ேகட்கச் ெசல்�தல்(?) ெப�ய மன�தர்கைள பார்க்க ெசல்�தல். 4. ேம�ம் �தியதாகக் கைட ஆரம்ப�த்தல். 8 வ�ம் ேததிகள�ல் (ேததி எண் அல்ல� �ட்� எண்) ெசய்யக்�டா�. (இவர்க�க்�த் ேதன் மிக�ம் சிறந்த�. 24 ேததிக�ம் �ட்� எண் 1 அல்ல� 6 வ�ம் ேததிகள��ம் தி�மணம் ெசய்ய ேவண்�ம். ��மைன ��தல். 5. இநத் எண்ண�ல் ப�றந்த (அல்ல�) ெபயர் அைமந்த சில�க்� மட்�ேம மகிழ்ச்சியான தாம்பத்திய வாழ்க்ைக கிைடக்கிற�. இந்த எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கள் (ப�றவ� எண். கீ ைரையத் ெதாடர்ந்� சாப்ப�ட்� வர உடலில் வ�த்த ந�ர் ஓட்டம் சமப்ப�ம். நண்பர்கள் இவர்க�க்� 1. 1ம் எண்காரர்கைள (ெபண்கள்) தவ�ர்க்க ேவண்�ம். மைனவ� அைமவதில் மட்�ம் சில �ைறபா�கைளக் ெகா�த்� வ��கிற�. நண்பர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். காரண்ம 1 எண் ��யன் (ஆண்) அ�த்தவர்க்�ம் இேத ��யன்(ெபண்) அதிபதியாக வ�ம்ேபா� அங்�க் ெகௗரவப் ப�ரச்சிைனக�ம் ��ம்ப அன்ேயான்ய �ைற�ம் ஏற்ப�ம். ெபான்னாங்ககண்ண�க் கீ ைர�ம் மிக�ம் ஏற்ற�. அரசியல் வைகய��ம்.) 5 | எண் ேஜாதிடம் . 4. 15. இயற்ைக ைவத்தியத்தில்தான் இவர்கள� நாட்டம் ெசல்�ம். 6. ��க்கணக்�. 5. ேநாய்கள�ன் க�ைம �ைறந்� வ�ம். சடங்க�ள். 2. தி�மணம். �திய உத்திேயாகம். வ�தி எண்) எந்த ஒ� ெசயைல�ம் 4. தி�மணம் இவர்கள் 3. ச�க வைகய��ம் நல்ல பலன்கைளக் ெகா�த்தா�ம். ஆனால் ெப�ம்பாேலா�க்� இல்வாழ்க்ைக என்ப� தாமைர இைலத் தண்ண �ைரப் ேபான்ற நிைலய�ல்தான் அைமகின்ற�.எண் 1 சிறப்�ப் பலன்கள் எண்1ல் ப�றந்தவர்கள் (வ�தி எண் 1 எண்காரர்கள் �ட) இந்த எண்கள�ன் சக்தியான� ெதாழில் வைகய��ம். காதல் வ�ஷயத்தில் இவர்கள் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம். இ� ெதாழில் சம்பந்தமான ப���கள் ேபான்ற தவ�ர்க்க ��யாதைவகளாகேவ இ�ந்�வ��ம். எனேவ இந்த அன்பர்கள் தி�மணத்ைத மட்�ம் தங்க�க்� அ��லமான ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்க�டன் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். இடம் மா�தல். 8 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கைள�ம் மணந்� ெகாள்ளலாம். 6 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கைள�ம் மணந்� ெகாள்ளலாம். 10. ��க்கிண� ேதாண்�தல் ஆகியைவ ெசய்யக்�டா�. தி�மண ேததி 1. அல்ல� உயர் பதவ� ஏற்றல் �டா�. 19.

தன�யாக நி�வனங்கைள நடத்�ம் திறைம மிக்கவர்கள். ேவண்டா நாட்கள் 8. �ட்�ற�க் கழகங்கள். நண்பர்கள் 4. எைத�ம் அதற்��ய சட்டப்ப� ெசயல்படேவ வ��ம்�வார்கள். சீரணத்ைத மந்தப்ப�த்�ம் உண�கைள�ம் �ைறத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். பல அன்பர்க�க்� அ�க்க� தைலவலி�ம் ஏற்ப�ம். எப்ேபா�ம் அதிகார�ள்ள பதவ�கைள வகிப்பதற்� ஏற்றவர்கள். இவர்க�க்� மக்கட்ேப� உண்�. இதனால் இந்த எண்காரர்கள் ெப�ம்பா�ம் ெவப்பத்தால் பாதிக்கப்ப�வார்கள். உலர்ந்த திராட்ைச. உைழப்ப�ல் ப�ன் வாங்காதவர்கள். பார்லி ஆகியவற்ைற�ம் அ�க்க� உணவ�ல் ேசர்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ேவைல வாங்�ம் சக்தி நிைறந்தவர்கள். 8 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள் உண்ைமயான நண்பர்களாக இ�ப்பார்கள். ேதால்வ�ேய ஏற்ப�ம். மன�த ேநய�ம். ஆனால். ெபா� நி�வனங்கள். சாதிக்காய். தங்க�க்� கீ ேழ உள்ளவர்கைள ஏவ�. சீரணக் ேகாளா�கள். �ட்� எண் 8 வ�ம் எண்கள் நாட்க�ம் �திய �யற்சிகள�ல் ஈ�படக் �டா�. எனேவ இவர்கள் பழவைககைள அதிகம் ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். இலாப ேநாக்ைக வ�ட. 2. �ன்ேப ெசான்னப� ேதைனத் தினந்ேதா�ம் உண்� வந்தால் மிக்க நலம்ெபற்� வாழ ���ம். ப�த்த ந�ர் ஓட்டம் மி�ந்�வ��ம். �ங்�மப்�. ேபாட்�களால் அ�க்க� மனச்ேசார்� அைடந்தா�ம். எனேவ. தர்ம ஸ்தாபனங்கள். 17. படபடப்� ஆகியைவ�ம் ஏற்ப�ம். ஆரஞ்�ப்பழம். 6 | எண் ேஜாதிடம் . இஞ்சி. உடேன சமாள�த்� வ��வார்கள். 7 ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள�டம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம். �தலாள�யாக�ம் காட்�வ��ம். அரசாங்க அ�வலகஙகள். ெதாண்� நி�வனங்கள் ேபான்றவற்றில் நிர்வாகியாக அைமவார்கள். ெதாழிலில் ஏற்ப�ம் சங்கடங்கள். 26 ஆகிய ேததிக�ம். வைளந்� ெகா�க்கேவா. ெதாழில் நியாய�ம் இவர்கள� ேநாக்கமாக இ�க்�ம். இரத்தக் ெகாதிப்�ப. அ�ச�த்�ப் ேபாகேவா ெத�யாதவர்கள். எண் 1க்கான (��யன்) ெதாழில்கள் இவர்கள் ெபா�வாக நிர்வாக சக்தி நிரம்ப�யவர்கள்.ேநாய்கள�ன் வ�பரங்கள் ��யன் ஒ� ெந�ப்�க் ேகாளம். கண் பார்ைவ �ைறபா�கேள ெப�ம்பா�ம் இவர்க�க்� ஏற்பம். இ�ேவ இவர்கைள சிறந்த நிர்வாகியாக�ம். மலச்சிக்கல் அ�க்க� உண்டா�ம். �ள�ச்�ைவைய�ம். ப�த்த சம்பந்தமான ேநாய்க�ம் ஏற்படலாம். அ�க்க� கண்ணா�கைள மாற்றிக் ெகாள்வார்கள். காரம். இரத்த ஓட்டம் சம்பந்தமான பலவ�த ேநாய்க�ம் �ைறபா�ம் உண்டா�ம். இவர்க�க்ெகன ஒ� வசிய சக்தி உண்�. ேபாட்கள�ல் வ�ட்�க் ெகா�க்கத் தயங்க மாட்டார்கள். எண்ண�ன் பலம் �ைறந்தவர்கள் நம்ப�க்ைகயான �மாஸ்தாவாக இ�ப்பார்கள்.

வ�ஞ்ஞானத் �ைற. ெசயற்ைக �லிைழகள் (Fibress) �லிைககள் சம்பந்தப்பட்ட வ�யாபாரங்கள். 7 | எண் ேஜாதிடம் . ேகா�ைம. ெபாறிய�யல் �ைற. உ�ந்�. தங்கள� ெதாழிலில் ெப�ம் ெவற்றிகைளக் �வ�க்கலாம்.அரசாங்க காண்ட்ராக்டர்கள். ெகாள்�. தங்கம் சம்பந்தப்பட்ட ெதாழில்க�ம் இவர்க-�க்� ஏற்ற ெதாழில்கள். ெவங்காயம். ஆபரணங்கள். �ைகய�ைல. ப�ராண�கள் பராம�ப்�. பழவைககள். இரசாயனத் �ைற. GEMS வ�யாபா�கள் ேபான்ற ெதாழில்க�ம் ஒத்� வ�ம். வ�ளம்பர �க்திகைள�ம் காலத்திற்ேகற்றப� மாற்றிக்ெகாண்� ெசயல்பட்டால். காய்கறி வைககள். �கழ்ெபற்ற ம�த்�வர்கள். இவர்கள் தங்கள� வ�யாபார �க்திகைள�ம். ந�தித் �ைற ேபான்றைவ�ம் இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம்.

2 8 | எண் ேஜாதிடம் .

ந�திமன்ற வழக்�கள��ம் சிக்கைல தந்� வ��ம். மனதில் நிம்மதி இ�க்கா�. எைத�ம் பதட்டத்�ட�ம். திட்டமி�தல் ேபான்றவற்றில்) மிக�ம் வ��ப்ப�டன் ஈ�ப�வார்கள். ��யன் தந்ைதகாரன் சந்திரன் மாதாகாரகன். இவர்கள் ஓரள� த�த்த ேதகத்தினர்தாம். பல சமயங்கள�ல் அைதவ�டக் க�ன சித்தராக�ம் மாறிவ��வார்கள். �ன்ேனறி வ��வார்கள். ெப�ம்பாேலா�க்� �ன்ேனார்கள் ெசாத்�க்கள் இ�க்�ம். மறந்�வ�டாேத ந� ஒன்ப� �ைற எ�ந்� நின்றவன் என்� கவ�ஞர் கவ�தாமண�ய�ன் இந்த ��க்கவ�ைதய�ன் வ�கைள மறக்காமல் கைடப்ப��த்தால் இவர்கள� வாழவ�ல் இன்பம் நிச்சயம். ஒவ்ெவா�வர் வாழ்வ��ம் �யல் (ேசாதைனகள்) என்ப� நிச்சயம் ஏற்ப�ம். 9 | எண் ேஜாதிடம் . அதற்� எந்த எண்�ம் வ�திவ�லக்கல்ல. காைலய�ல் ����ப்�டன¢ ெதாடங்�வார்கள். ப�ன்� அவசரம் அவசரமாகச் ெசய்� ��பார்கள். காரணம் இவர்க�க்�ச் சந்ேதகம் �ணம் அதிகம் உண்�¢. இந்த எண்ண�ன் ஆதிக்கம் �ைறந்தவர்கள் வண்ப��வாதம் � ெகாண்� தங்கள் வாழக்ைகையத் தாங்கேள ெக�த்�க் ெகாள்வார்கள். ஆனால் அ�ப்ப மாட்டார்கள். மற்ற எண்காரர்கள் �வண்� வ��ம்ேபா� இவர்கள் மட்�ம் வாழ்க்ைகய�ன் ேசாதைனகள�ல் வைளந்� ெகா�த்�. ஒ�வ�த ேசாம்ப�ட�ம் அ��ம் �ணத்திைன�ம் மாற்றிக் ெகாண்டால் இவர்கள் நிச்சயம் �ன்ேன�வார்கள்.சந்திரன் (Moon) : இந்த 2ம் எண்ைணப் பற்றி அைனத்� �ல்க�ம் மக்கைள ேதைவய�ல்லாமல் பயப்ப�த்�கின்றன. �க்கிய கா�யங்கள் எவற்ைற�ம் சட்ெடன ��க்காமல் காலரத்ைதக் கழித்� வ�ட்�. பக�க்� இராஜா ��யன் என்றால் இர�க்� ராண� சந்திரன். பத்தாவ� �ைற த�க்க வ��ந்தவன�டம் �மித்தாய் �த்தமிட்� ெசான்ன�. அம்பாள�ன் அ�ள் ெபற்ற எண் இ�. ேசார்ந்�வ��ம் இயல்ப�னர். இல்லாதைதக் கற்பைன ெசய்� ெகாண்� தங்கள� வாழ்க்ைகய�ல் ��ெவ�க்க ��யாமல் திண்டா�வார்கள். இவர்க�க்� வ�ட்�க் ெகா�க்�ம் �ணம் உள்ளதால். ஒ� மாதத்தின் இ�திய�ல்தான் அவசர அவசரமாக உட்கார்ந்� அந்தந்த மாதத்தின் ேவைலைய ��ப்பார்கள். கற்பைன கலந்� கவர்ச்சி�டன் ேப�வதால் இவர்க�க்� மக்களாதர� உண்�.எண் 2 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . இதனால் ��ைமயாக யாைர�ம். �ன்ேனார் ெசாத்�க்கைள�ம் இழக்க ேந��ம். ெபண்கள் ந�ண்ட ��ைய�ம் ெகாண்டவர்கள். நம்பாமல் தி�ம்பத் தி�ம்ப மற்றவர்களடன் சந்ேதகம் ெகாள்வதால்தான். தங்கள�டம் பல திறைமகள் இ�ந்�ம் �ண�ந்� ெசயல்பட வ��ப்பப்பட மாட்டார்கள். இவர்கள�ன் ெவற்றிக்�ம் அல்ல� ேதால்வ�க்கம் ஒ� ெபண்ேண காரணமாக இ�ப்பாள். கவ�ைத. ெப�ம் மரங்கள் சாய்ந்தா�ம் நாணல் மட்�ம் நிைலத்� நிற்கம். இவர்க�க்� எதி�கள் உ�வாகின்றனர். (உ&ம்) ேதசத்தந்ைத மகாத்மா காந்தி. தி�ெநல்ேவலி ெசன்ற�டன் அல்வா வாங்கி அ�ப்�வதாகச் ெசால்வார்கள். உண்ைம அ�வன்�. மக்களால் ெப��ம் வ��ம்பப்ப�வார்கள். சந்திர ஆதிக்கம் நன்�ைறய�ல் அைமந்தி�ந்தால் நல்ல திட்டங்கள் ேபாட்�ம் அவற்றில் ெவற்றி�ம் அைடந்� வ��வார்கள். இவர்கள் எவ்வள� �ரம் வைளந்� ெகா�க்கிறார்கேளா. இதில் ப�றந்த ஆண்கள் ��ட்ைட ��ைய�ம். தங்கள� வாக்��திகைள இவர்கள் காப்பாற்�வ� மிக�ம் சிரமம். மனத்தினால் ெசய்�ம் ெதாழில்கள�ல் (கற்பைன. எனேவ இந்த எண்காரர்கள�டம் ெபண்ைம�ம். ெமன்ைம�ம் உண்�. ஆனால் மாைலக்�ள் ஊக்கம் �ைறந்�.

தங்க�க்� அதிர்ஷ்ட எண்கள�ல் ப�றந்த ெபண்கைள மணந்� ெகாண்டால்தான் இவர்கள� வாழக்ைக வளமாக இ�க்�ம். ெசலவத்ைதச் ேசர்ப்பதில் மிக�ம் ஆைச உைடயவர்கள். இவர்கள் நைடய�ல் எப்ேபா�ம் ேவகம் உண்�. இல்ைலெயன�ல் ��ம்பப் ப�ரச்சிைனகள் கைடசிவைர இ�ந்�ெகாண்ேட இ�க்�ம். 2. இவர்கைள அடக்கி ஆட்ெகாள்வாள். மற்ற �க்கிய ஆேலாசைனகள் பல அன்பர்கள் தங்கள�ன் �ைறகைள மைறத்�க்ெகாண்� வாழகின்ற இரண்ைடக் �ண�ள்ளவர்களாக இ�ப்பார்கள். தாய்ைமய�ன் இயல்பான பாசம். 4. 7. வசதி�டன் மைனவ� அல்ல� மைனவ� வந்த�டன் ேவைல. இவர்கள் 1. � மற்�ம் �ள�ர்பானங்கள் ஆகியவற்ைற மிக�ம் வ��ம்�வார்கள். �ட்ைடக்ேகா� ஆகியவற்ைற அதிகம் உணவ�ல் ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 5. 15. எனேவ மணம் ��ந்� ெகாள்ளலாம். 16 மற்�ம் 25 ேததிக�ம். ெவள்ைளப்�சண�. அள�க்� அதிகமாகச் சாப்ப��ம் �ணம் உள்ளவர்கள். இவர்கள் ��ப் பழக்கத்திற்� மட்�ம் ஆளாகாமல் பார்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். எனேவ. இவர்க�ம் ப�றந்த ஊைர வ�ட்� ெவள��ர் ெசன்� ெதாழில். தமிழ்ப்பற்� ஆகியைவ உண்�. சள�த் ெதாந்தர�க�ம் அ�க்க� ஏற்ப�ம்.�க்கிய �றிப்� வ�தி எண் 2 ஆக வ�ம் அன்பர்கள் ஒ� வைகய�ல் அதிர்ஷ்டசாலிகள். தி�மணம் ஆன�டன்தான் அம்பாள�ன் அ�க்கிரகத்திற்� உட்ப�வார்கள். இல்லாவ�ட்டால் அதற்� அ�ைமயாகி வ��வார்கள். மேனாவசியம் மற்�ம் மந்திர தந்திரங்களா�ம் இவர்க�க்� ஈ�பா� உண்�. இவர்கள� ேநாய்கள் அள�க்� அதிகமாகச் சாப்ப��பவர்களாதலால். வாழ்க்ைகய�ல் �ன்ேனற்றம் ஆகியைவ இந்த எண்காரர்க�க்� ஏற்பட்� வ��ம். 3. மனச்ேசார்�. தி�மண வாழ்வ�ல் அதிர்ஷ்டம் இ�ந்தா�ம். ஆனால் 8 அல்ல� 9 எண் உைடய ெபண்கைள மட்�ம் மணக்கேவ �டா�. மற்�ம் 1. ஊர்ப்பற்�. சந்திரன�ன் ஆதிக்கம் �ைற�ம்ேபா� சி�ந�ரகக் ேகாளா�கள். 24. ��ம்பப்பற்�. உலக �கங்கைள அ�பவ�ப்பதி�ம் மிக�ம் நாட்டம் உண்�. 6 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்த ெபண்கள் ஏற்றவர்கள். 10. ப�ன்� வாழ்க்ைகேய நரகமாகிவ��ம். 7 எண் �ட்� எண்களாக வ�ம் தினங்கள��ம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். இவர்கள் ஒ� வழிகாட்�ைய ேதர்ந்ெத�த்� அவ�ன் ஆேலாசைனகள�ன் ேப�ல் கா�யங்கைளச் ெசய்� வரேவண்�ம். எனேவ. தண்ணர். 1ம் எண் ப�றந்த ெபண்�ம். நல்ல வழித்�ைணயாக அைமவாள். �லவ�யாதிகள் ேதான்�ம் இவர்க�க்� ந�ர்த் தாகம் அதிகம் உண்�. 7 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்த அன்பர்கைள ெதாழிலில் �ட்டாள�யாக ஏற்�க் 10 | எண் ேஜாதிடம் . இ�ப்ப��ம் 7ந் ேததி ப�றந்த ெபண்ேண (ப�றவ� எண் (அ) �ட்� எண்) மிக�ம் சிறந்தவள். 19. �சண�. வ�யாபாரம் அைமந்தால்தான் நல்ல ெதாழில் �ன்ேனற்றம். பறங்கி. ேதசபக்தி. 6. வய�ற்�க் ேகாளா�கள் அ�க்க� ஏற்ப�ம். நல்ல இலாபங்கள் அைடயலாம். 28. இவர்கள் ெவள�ேய ைத�ய�ைடயவர்களாகத் ேதான்றினா�ம் உள்ளத்தில் ெபண்ைமேய (பயேம) ேமேலாங்கி நிற்�ம். 6. இவர்கள�ன் தி�மணத்திற்� 1. இவர்கள் தங்கள� தி�மணங்கைள 1. � காப�.

கைலஞர்கள். 5. இவர்கள� மனத்தின் ேவகத்திற்� ஏற்றவா� இவர� ெசயல்கள�ல் ேவகம் இ�க்கா�. எண்ண�ன் பலம் �ைறந்தால் தன்னம்ப�க்ைகக் �ைற�ம். ேபசிக் ெகாண்��ப்பதில் இன்பம் காண்பவர்கள்.ெகாள்ளலாம். இவர்கைளக் கற்பைனவாதிகள் என்� உலகம் ெசால்கிற�. 1 ஆகிய நாட்கள�ல் ப�றந்தவர்கள் நண்பர்களாக அைமவார்கள். எதிர்காலலம் பற்றிய அழகய� கற்பைனகள் இவர்க�க்� உண்�. ேவ� சிலேரா ெப�ம் ெசலவாள�களாக இ�ப்பார்கள். ெப�ம் ஓவ�யர்கள். இவர்க�க்� 7. உலகத்தின் கவ�ஞர்கள் இவர்கேள. மனச்ேசார்� வராமல் இவர்கள் பார்த்�க் ெகாண்டால் ெசயல்கள�ல் ெவற்றி கிைடக்�ம். எந்த ஒ� வ�ஷயத்ைத�ம் பல ேகாணங்கள�ல். எனேவ. அ�த்தவர்கைளக் �ற்றம் ெசால்�ம் �ணத்ைத�ம். 5ம். இந்த எண் ஆதிக்கத்தில் ப�றப்பவர்க�க்� மேனா பல�ம். தண்ண ��ல் சில�க்�க் கண்டங்கள் ஏற்படலாம். �திய �திய கற்பைனகள் இவர்க�க்� உண்�. சந்திரன் யந்திரம் & சந்திரன் & 18 729 864 3 10 5 சந்திரன் மந்திரம் ததிசங்க �ஷாராபம் ஷ�ேரா தார்ணவ ஸம்பவம் நாமம் சசிநம் ேஸாமம் சம்ேபார் ம�ட �ஷணம் எண் 2 சிறப்� பலன்கள் எண் 2 என்ப� மேனாகாரகனான சந்திர�க்� உ�யதா�ம். அைத நிவர்த்தி ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். இவர்க�க்�த் �ன்பங்கள் ெதாடர்ந்� வ�ம்ேபா� தற்ெகாைல எண்ணம்�டத் ேதான்�ம். கற்பைனத் திற�ம் இயற்ைகய�ேலேய உண்�. 6ம் ந�த்தரமான�தான் 9 எண்காரர்கைள�ம். 8ம் எண்காரர்கைள�ம் �ட்டாள�களாகச் ேசர்க்க ேவண்டாம். இவர்கள் தங்கள� �ைறகைள அறிந்�. இந்த எண் ெபண் தன்ைம ெகாண்ட�. இலக்கியவாதிகள் எல்லாம் இந்த எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கள்தான். இதனால் கா�ய தாமதம் ஏற்ப�வைதத் தவ�ர்க்க ��யா�. வண் � டம்பப் ேபச்ைச�ம் தவ�ர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். எனேவ. திட்டங்க�ம் இவர்க�க்�த் ேதான்றம். எனேவ. எப்ப��ம் ெவள��ர்த் 11 | எண் ேஜாதிடம் . தங்கைள வ�ளம்பரப்ப�த்திக் ெகாள்வதில் மிக�ம் ப��ய�ள்ளவர்கள். தங்கள�ன் கா�யங்கைள பல ேகாணங்கள�ல் சிந்தித்த ப�ன்ேப ெதாடங்�வார்கள். இவர்கள் தண்ணரால் � (பஞ்ச�தம்) �றிக்கப்ப�கிறார்கள். 6. �திய �திய எண்ணங்க�ம். எனேவ. மனதில் பல வண் � ஐயங்க�ம் ஏற்ப�ம். உணர்ச்சி�ர்வமாகப் ேப�வார்கள். அல்ல� பயந்� ந�ங்�ம் ேகாைழகளாகேவா இ�ப்பார்கள். பாடகர்கள். ெப�ம் ப��வாதம் ெகாண்ட மன�தாராகேவா. சிலர் மிக�ம் கஞ்சத்தனமாகப் பணம் ேசர்ப்பார்கள்.

இவர் உணர்ச்சி மயமானவ்ரகள். அ�வலகத்தி�ம். ெபா�வாக இவர்க�க்� தாமதமாகத்தான் தி�மணம் நடக்�ம். பழக்கவழக்கேமா இ�க்கா�. பழக்கவழக்கங்க�ம் அ�க்க� மாறிக்ெகாண்ேட இ�க்�ம். நடக்க ��யாத நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம் கற்பைன ெசய்� ெகாண்�. ெவள�நாட்�த் ெதாடர்�கள் ஏற்பட்� அவற்றின் �லம் பல நன்ைமகள் அைடவார்கள். எச்ச�க்ைக உணர்�ம் அதிகம் உண்�. அவர்கள�டன் நைட உைடகைளப் ப�ன்பற்�வார்கள். அ�தவர்க�க்�ப் ெப�தாக ேயாசைன ெசால்வார்கள். இல்ைலெயன�ல் இவர்கைள அவர் தம� �யநலத்திற்காகப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்வார். �க்கிய ஆேலாசைன 2ம் எண் சந்திர�க்� உ�ய�. காதல் ெசய்வதில் மிக�ம் வ��ப்பம் உண்�. ேயாகாசனம் ேபான்ற இயற்ைகயான பய�ற்சிகைள ேமற்ெகாண்டால் வ�வான மன�ம். இவர்கள் தியானம். எந்த அள�க்�த் �ண�ச்சலாகப் ேப�கிறார்கேளா. ச�யான ஆேலாசகர் ஒ�வைரத் ேதர்ந்ெத�த்த ப�ன்�. ப��வாம். அைதப் ேபான்ேற 2ம் எண் வ�கிற அன்பர்கள் (ப�றவ� எண் அல்ல� வ�த¤ எண்) நிஷ�பய � ண � �t�ம� க்ஷ� ஒ� அதாவ� ஆேலாசகர் ஒ�வைர ேதர்� ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். அவர் அ�த்த மதம் அல்ல� இனத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இ�க்க ேவண்�ம். ச�யாகத் தான் ெசய்ேதாமா? இல்ைலயா? என்� பல தடைவ �ழம்�வார்கள். எனேவ. வட்��ம் � எந்தப் பண�ைய�ம் ��ைமயாக மற்றவர்கைள நம்ப� ஒப்பைடக்க மாட்டார்கள். எைதப் பற்றி�ம் வ�வாதம் ெசய்வதில் மட்�ம் மிக�ம் ஈ�பா� உண்�. எந்த ேநரத்தி�ம் வாழ்க்ைகய�ல் இடறி வ��ந்� வ��ேவாம் என்ற ஐயம் இ�க்�ம். இந்த எண்காரர்க�க்� �ழந்ைத பாக்கியம் நிைறய உண்�. உள் அரங்க வ�ைளயாட்�க்கைள மிக�ம் வ��ம்�வார்கள். தன்னம்ப�க்ைக ெபா�வாகக் �ைறவாகேவ இ�க்�ம். மதிப்�மில்ைல. அைல பாயாத எண்ணங்க�ம் ஏற்ப�ம். அந்த அள�க்� மனதில் பயம் இ�ந்�ெகாண்ேட இ�க்�ம். எப்ேபா�ம் மற்றவர்கைள பார்த்�. இவர்க�க்ெகனத் தன�த்த பண்ேபா. காரணமற்ற கவைலகள�னால் தங்கைள வ�ந்திக் ெகாள்வார்கள். இைவ நடந்�வ��ேமா என்� எண்ண�¢ எண்ண�க் �ழம்�வார்கள். ேகாபம். வாழக்ைகய�ல் ஆபத்தான ��ைவ (�ஸ்க்) எ�க்கத் தயங்�வார்கள். பல ெபா�ள்கள�ல் ஒேர ேநரத்தில் மனம் ெச�த்�வதால் எைத�ம் அழமாகச் ெசய்யத் ெத�யா�. ெதய்வ பக்தி�ம் உண்�. சந்திரன் நன்றாகப் ப�ரகாசிக்கச் ��யன�ன் உதவ� ேதைவ. சபல சித்த�ம் இவர்க�டன் �டப் ப�றந்தைவகள். ஆனால் தங்கள் அளவ�ல் �ைறவாகேவ பயன்ப�த்திக் ெகாள்வார்கள். ஒ� சில�க்� மிக இளவளதிேலேய தி�மணம் நடக்கலாம். இதனால் இவர்க�ைடய இயல்�ம். ஆத்திரம் ேபான்ற �ணங்கள் உண்�. இக்�ணங்கைளத் தவ�ர்த்�க் ெகாண்டால்தான் மக்கள�ன் மத்திய�ல் ெசல்வாக்� அைடயலாம். ஆனால் சந்ேதகக் �ணம் நிைறந்�ள்ளதால் தி�மண வாழ்� பாதிக்கப்ப�ம். சஞ்சல �பாவமம். வாழ்க்ைகய�ன் ஒவ்ெவா� நிைலய��ம். வ�வ�யாகக் கற்பைனகைள எ��வார்கள். வ�ைளயாட்�க்கள�ல் நாட்டம் ெசல்�ம். ��யன் இல்ைலெயன்றால் சந்திர�க்�ப் ப�ரகாசமில்ைல. �ைறந்தால் இராவணனாக இ�ப்பார்கள். சில ெபண்களால் இவர்கள் வாழ்க்ைகய�ல் பாதிப்�ம் உண்�. ெப�ம்பா�ம் ெபண்களால் உதவ�கள் கிைடக்�ம். தங்கள�ன் ெசயல்கள் ம� ேத இவர்க�க்� பல ஐயங்கள் ேதான்�ம். தாங்கள் எ�க்�ம் ��வ�ைன�ம் �ட அ�க்க� மாற்றிக் ெகாள்வார்கள். எண் பலம் அதிகமானால் இராமனாக இ�ப்பார்கள். இதனால் 12 | எண் ேஜாதிடம் . �றிப்பாக ெபண் �ழந்ைதகள் அதிகம் இ�க்�ம்.ெதாடர்�. நடக்கக்�டா�. அவ�ன் ஆேலாசைனப்ப�ேய தங்கள�ன் கா�யங்கைளச் ெசய்� வரேவண்�ம்.

உங்க�க்� இைறவன�ன் க�ைண இயற்ைகய�ேலேய மிக உண்�. இல்ைலெயன�ல் இவர்கள� வாழ்க்ைக ம�வாேலேய அழிந்�வ��ம். ந�த்தர உயரமாக அல்ல� �ள்ளமாக இ�ப்பார்கள். 26. 25 ஆகிய ேததிக�ம். 28 ஆகிய ேததிகள�ல் சாதமான பலன்கள் நைடெப�ம். �திய �யற்சிகைளத் தவ�ர்க்க ேவண்�ம். காப�. 13 | எண் ேஜாதிடம் . மைனவ� அல்ல� தாயா�டம் ஒப்பைடத்�வ�ட்டால். சந்திரன�ன் வலிைம �ைறந்தால். அகன்ற கண்க�ம். 1. 9. மைனவ�டம் சண்ைட ேபா�வார்கள். ��ம்ப வாழ்க்ைக இந்த எண்காரர்க�க்�க் ��ம்ப வாழ்க்ைக சிறப்பாகச் ெசல்லப்படவ�ல்ைல. 8 மற்�ம் 9 எண்கள் இவர்க�க்� ெக�தல் ெசய்பைவேய. இப்ப�ச் ெசய்தால். �. அவர்க�டன் ஒத்�ைழத்�. பாதிக் �ழப்பங்கள் வராமல் த�த்�வ�டலாம். சிறிய ப�ரச்சிைனகைள�ம் �டப் ெப��ப�த்திக் ெகாண்�. 11. ெநாந்தி வ��வைத எதிர்பார்க்கலாம். எனேவ. பற்கள் சீராக இ�க்கா. தங்க�க்� வ�ம் மைனவ�ய�ன் ப�றந்த எண்கைள �ன்ேப நன்�ைறய�ல் ேதர்� ெசய்� ெகாண்�. ெவற்றிகள் ெதாட�ம். �ழந்ைதகளா�ம் நிம்மதி �ைற�.¢ 16. அவர்கள�டம் அன்� காட்�னால். 17. �ழந்ைதகைள நம்ப ேவண்�ம். ப�ன்னர் அவர்களால் நல்ல இன்பமான வாழக்ைக அைடயலாம். நல்ல சைதப் பற்�ள்ள உடம்ைப உைடயவர்கள். இவர்க�ம் ஆனந்தமான வாழ்க்ைக வாழலாம். தி�மணம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 19. கனத்த இைமக�ம் உண்�. பானங்கள் ஆகியவற்ைற வ��ம்ப� அ�ந்�வார்கள். 18. இதன் �லம் நல்ல வழித் �ண்�த�ம். 29 ேததிகள��ம் ந�த்தரமான நன்ைமேய நடக்�ம். அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 7. திட்டமிட்டப� ெசயல்க�ம் உ�வா�ம். திரவ உண�கேள இவர்க�க்� மிக�ம் ப��த்தமான�. 20. �டம்பத்தில் நிம்மதியற்ற �ழ்நிைல உ�வா�ம்.மனதில் தன்னம்ப�க்ைக�ம். ஆேலாசகர் கிைடக்காவ�ட்டால் அவரவர்கள�ன் இஷ்டப்பட்ட இைறவன�ன் சன்ன�தானம் ெசன்� (தட்சிணா�ர்த்தி �ன்� சிறப்பான�) உங்கள� ப�ரச்சிைனகைளச் ெசால்லி இைறவன�டம் ப�ரார்த்தி�ங்கள். இவர்கள் தங்கள� ��த்பத்தில் உள்ள மைனவ�. உடல் பலம் இரா�. உடல் அைமப்� இவர்கள் உயரமானவர்களாக இ�ப்பார்கள். ��ம்ப நிர்வாகத்ைதத் தங்கள�டேம ைவத்�க் ெகாள்ளலாமல். உ�ண்ைடயான �க�ம். ெசயல் �ன்ேனற்ற�ம் உங்க�க்� நிச்சயம் கிைடக்�ம். எண் 7 வ�ம் தினங்க�ம் மிக�ம் அதிர்ஷ்டமானைவ. ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 8. எந்த நிைலய��ம். 2. 10. 27 ஆகிய ேததிகள் �ரதிர்ஷ்டமானைவ. ம�ப் பழக்கத்திற்� அ�ைமயாகாமல் பார்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

இதனால் பல ேசாதைனக�ம் உண்டா�ம். �யநலத்ைத வ�ட்�வ�ட்டால். சந்திர காந்தக்கல் (வ�ஷ�ஷ�� ஷிtஷ��ம� ). நிம்மதியான வாழக்ைக உண்�. ெதய்வக � ஆற்றல் உண்�. கற்பைனச் சக்தி�ம் அதிகம் உைடயவர்கள். ேபராைச இல்லாமல் பார்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ேதைவக்� ஏற்ற ெபா�ளாதாரம் நிச்சயம் உண்�. அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் 1. மஞ்சள். 14 | எண் ேஜாதிடம் . அ� ஆணவமாக மாறாமல் பார்த்�க் ெகாண்டால் வாழ்க்ைக நன்� அைம�ம். பச்ைச கலந்த வர்ணங்க�ம். சிவப்�. சாந்த�ம். ஆனா�ம் மனம் வராமல். நல்ல பலன்கைளக் ெகா�க்�ம். தங்கள� உணர்ச்சிகரமான ேபச்சினால். ந�கர்கள் ேபான்ேறார் உ�வா�ம் நாள் இ�. தங்கள� திறைமகைளச் �யநலத்திற்காகப் பயன்ப�த்திக் ெகாண்டால். 2. மக்கள் சிர் தி�த்த எண்ணங்கள் உ�வா�ம். ைவ�ர்யம் (சிண �t's ம� ஹ்ம� ) ஆகியைவ அண�ந்தால் அதிர்ஷ்ட பலன்கைள அைடயலாம். �த்�. உேலாகம் ெவள்ள� நன்ைம த�ம். 20ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் மற்ற மக்க�க்காக உ�ைம�டன ேபாரா�வார்கள் இவர்கேள.அதிர்ஷ்ட இரத்தினம். பச்ைச இரத்தினக்கல்(நிக்ஷ�ம�ம�� ள�ஜ�ணற� � ). தன்னம்ப�க்ைக�டன் �ன்ேன�வார்கள். க�ப்�. தன்னம்ப�க்ைக அதிகம் உண்�. ஆனா�ம். கற்பைன வளம் நிைறந்தவர்கள். 2ம் எண்ண�ன் �� ஆதிக்க�ம் ெகாண்ட�. ேலசான பச்ைச. பல மக்க�க்� வழிகாட்�யாக இ�ப்பார்கள். ெவண்ைம நிறங்க�ம் அதிர்ஷ்டகரமானைவ. எ�த்தாளர்கள். ெப�ம் �க�ம். கவ�ஞர்கள். ஆழ்ந்த ந�லம் ஆகியவற்ைறத் தவ�ர்க்க ேவண்�ம். ெபா�ளாதார நிைலைய மிக�ம் உயர்த்திக் ெகாள்ளலாம். தயங்கி நிற்பார்கள். வாக்� பலித�ம் உண்�. இப்ேபா� 2ம் எண் �றிக்�ம் ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள�ன் பலன்கைள அறியலாம். ெபா� நலத்திற்காகத் தங்கள� அறிைவப் பயன்ப�த்�வார்கள். மக்கைள வசியம் பண்�ம் ஆற்றல் உண்�. ெசல்வ�ம் வந்� ேச�ம். அைமதி�ம் உைடயவர்கள். 2ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் உயர்ந்த இலட்சியத்ைத ஏற்�ச் ெசயல்ப�வார்கள். 11ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் வ�ைளயாட்�ல் மி�ந்த ஈ�பா� உைடயவர்கள். ேபச்� வார்த்ைதகள் �லேம ப�ரச்சிைனகைளத் த�ர்க்க வ��ம்�வார்கள். ேஜட்(ய�கிஞ�ண�) என்�ம் கற்கைள�ம் அண�யலாம். ெவள்ள��டன் தங்கத்ைத�ம் ேசர்த்�க் ெகாண்டால் நல்ல பலன்கைள அைடயலாம்.

அவற்ைற த�ந்த ��வ�ன் �லம் ஆேலாசைனகள் ெபற்� ந�க்கிக் ெகாள்ள ேவண்�ம். வறாப்�ப் � ேபச்�ம். கள்ளக் ைகெய�த்� (ேபார்ஜ�) ேபான்றவற்றில் ஈ�பட�ம் �ண�வார்கள். பாடல் எ��பவர்கள் ேபான்றவர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். தி�மண வாழக்ைக பல ப�ரச்சிைனகள் உைடயதாக இ�க்�ம். இவர்கள் ச�க வ�ேராதியாக மாற�ம் வாய்ப்� உண்�. திைரப்படம் தயா�ப்ப�. எதி� மிஞ்சினால் ெகஞ்�வ�ம். பல அ�ய சாதைனக�ம் உலகில் நிகழ்ந்�ள்ளன. �ண� ைதத்தல். �ட்� எண்ைணப் ெபா�த்� வாழ்க்ைகய�ன் ��� அைம�ம். ெகஞ்சினால் மிஞ்�வ�ம் இவர்கள�ன் �பாவமா�ம். ��ம்பப் ப�ரச்சிைனகள் த��ம். பஞ்சாயத்� வைர ெசன்�. நர்ஸ்கள். எதற்�ம் ஆட்ேசபைண எ�ப்�ம் ப��வாத�ம் உண்�. கற்பைன சக்தி அதிகம் உள்ளதால். ப�ரச்சிைனகைள வாய்ச் சமர்த்தினா�ம். தங்க�ைடய வாழ்க்ைகப் பாைதையச் ச�யான பாைதய�ல். அைத�ய�ம் எப்ேபா�ம் இவர்கைள வாட்� வ�ம். நைக. 29ந் ேததிய�ல் ப�றந்த நல்லவார்களால். ச�தாயத்திற்ேக இவர்களால் ெதாந்தர� ஏற்படலாம். பத்தி�ைக நடத்�தல் மற்�ம் எ��தல் ஆகியைவ�ம் ஒத்� வரம். ேதைவப்பட்டால் வன்�ைறய�ல் �ட இறங்கிச் சமாள�க்கத் தயங்க மாட்டார்கள். மர வ�யாபாரம். வாக்�வாதம் ெசய்தல் ேபான்றைவ�ம் ஒத்� வ�ம். காய்கறிகள் வ�ற்பைன�ம் இவர்க�க்கான ெதாழில்கள். ேபச்சாளர்கள். மின �ஜ�ஷ�க்ஷt� ெதாழி�ம் ஈ�ப�வார்கள். தங்கள் ஆற்றைல நல்ல கா�யங்க�க்காகச் ெசலவ�டவ�ல்ைலெயன்றால். 2ஆம் எண் (சந்திரன்) ஆதிக்கத்திற்கான ெதாழில்கள் இவர்கள் கைல மற்�ம் தண்ணர்� ெதாடர்�ள்ள ெதாழில்கைளச் ெசய்பவர்களாக இ�ப்பார்கள்.29ம் ேததி ப�றந்தவர்கள் 2ம் எண்ண�ன் ஆதிக்கம் மிக�ம் �ைறந்த எண் இ�. ஜிஷ�uக்ஷ�வst � நிuவப� � ம� அ�க்க� ப�ரயாணம் ெசய்�ம் ெதாழில்கள் இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம். வ�வசாயம். ெவள்ள� ஆபரணங்கள் வ�ற்பைன. இதனால் இவர்கள் ேபாரா�ம் மேனாபலம் உைடயவர்கள். இைதவ�ட்� வ�ட்� இவ்ரகள் சந்தர்ப்பங்கைள ஏற்ப�த்தி. �ண� ெவ�த்தல். �� மன�டன் ெசயலாற்றினால் எள�தில் இவர்கைள ெவற்றி மகள் ேத� வ�வாள். ந�ர் சம்பந்தமான ம� ன் ப��த்தல். மேனா ேவகம் அதிகமாக இ�க்�ம். கைலஞர்கள். சர்வாதிகா�கள் பலர் இந்த எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கள். �க்கிய �றிப்� சந்தர்ப்பங்கள் இவர்கைளத் ேத� வரேவண்�ம் என்� எதிர்பார்ப்பார்கள். கள்ளச் சந்ைத ேபான்றவற்றில் �ட ஈ�படத் தயங்க மாட்டார்கள். மனத்தில் சந்ேதக�ம். சிலர் ண�ஜ்ஜ�ஷ�க்ஷt� . வாசைனத் திரவ�யங்கள். இவர்கள் ேபச்சில் வல்லவர்களாக இ�ப்பதால் வக்கீ ல் ெதாழில். ஆயாக்கள் ேபான்ற ேவைலக�ம். �ைகப்படத் ெதாழில் ஆகிய ெதாழில்க�ம் நன்� அைம�ம். ஓவ�யர்கள். ஜ�ள� வ�யாபாரம். தன்னம்ப�க்ைகைய வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். நல்லவர் ேபான்ற ந�ப்�ம் உண்�. 15 | எண் ேஜாதிடம் . படேகாட்�தல் மற்�ம் சிணtம� � க்ஷவ � �� � ேபான்ற ேவைலக�ம். அதிகா�களாக இரந்தால் லஞ்சம். கடத்தல். வ�டாப்ப��யாக நடந்தால் இவர்கள் மன�தர்கள�ல் மாண�க்கமாவார்கள். இவர்க�க்�ம் அரசாங்க உத்திேயாகம் ேயாகம் உண்�.

ஆசி�யர் ெதாழி�ம் நன்� அைம�ம். சட்டம். தர்க்கம் (ஞ�ம� த�ண �tம� ). தத்�வம் இவர்க�க்� ெபா�த்தமான �ைறகள். திண ��ந�ஹ் மிtம� ன �s.இவர்கள் ஆைச மற்�ம் எதிர்பார்ப்�டன் ெசயலாற்�வார்கள். இரசாயனம். கடல் வண�கம் ேபான்ற ெதாழில்கள��ம் ஈ�ப�வார்கள். வ�தி எண்�ம் ெபயர் எண்�ம் இவர்கள� ெதாழிைல மாற்றி வ��ம் வல்லைம ெபற்ற�. ம�த்�வம். தாவர இயல். அ�த்த ெதாழில் இலாபம் என்� ெதாழிைல அ�க்க� உ�தி�டன் ெதாடர்ந்� ஒேர ெதாழிைல வ�யாபாரத்ைத நம்ப�க்ைக�டன் ெசய்� வந்தால் ெவற்றிகள் நிச்சியம். ச�த்திரம். 16 | எண் ேஜாதிடம் .

3 17 | எண் ேஜாதிடம் .

ஆணவத்திற்�ம் அ�பண�ய ம�ப்பார்கள். ெசாத்�க்கள் வ�ஷயத்தி�ம் வ�ட்�க் ெகா�க்�ம் �ணம் அதிகம் உண்�. ைவத்�க் ெகாள்ளட்�ம். இவர்கள் அ�த்தவர்கள�ன் ேவைலக்காக மிக�ம் அைலவார்கள். ேதசப்பற்�ம் நிைனந்தவர்கள். எப்ேபா�ேம அ�த்தவர்க்� நல்ல� மட்�ேம ெசய்பவர்கள் இவர்கள்தான். ேநர்ைம.�� (Jupiter): ஒன்ப� எண்கள�ல் 3ம் எண்ண�ற்�த் தன�ச்சிறப்� உண்�.எண் 3 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . ஆனால் �� பலம் �ைறந்தவர்கள் கடன் என்�ம் பள்ளத்தில் வ��ந்� வ��வார்கள். ஏதாவ� ஒ� �ைறய�ல் தன�த் திறைமையக் காட்�வார்கள். சில சமயங்கள�ல் ஆேவசமாக�ம் எதிர்ப்பார்கள். இவர்கள� திறைமைய�ம். ெவள்ைள மன�டன் மற்றவர்கள�டம் பழ�வார்கள். கட்�ப்பா�கைள ம� றப் பயப்ப�வார்கள். பல ப�ரச்சிைனகைளக் ெகா�ப்பார்கள். ெபா�ளாதாரத்தில் மிக�ம் உயர்ந்தி�ப்பார்கள். ஊர்த்தைலைம ேபான்ற பதவ�கள�ல் ெகௗரவமாக (ஊதியம் ெபறாமல்) ேவைல ெசய்ய வ��ம்�வார்கள். �த்திசாலித் தனத்ைத�ம் மற்றவர்கள் பயன்ப�த்திக்ெகாண்�. சிக்கனத்திற்காக�ம் (ேதைவையப் பற்றிக் கவைலப்படாமல்) ெபா�ட்கைள வாங்கி வட்�ல் � ைவத்�க் ெகாள்வார்கள். �யெகௗரவம் பார்ப்ப� இவர்கள� �ைறபாடா�ம். வ�தி. இவர்கள் த�ன�ப்ப��யர்கள். அன்ப�ற்� அ�பண�வார்கள். இந்தக் �ணத்தால் பல அன்பர்கள் ப�ற்காலத்தில் கவைலப்ப�வார்கள். இதனாேலேய பல நல்ல வாய்ப்�கைள இவர்கள் வாழ்க்ைகய�ல் இழந்தி�ப்பார்கள். தனக்� எதி�யான 6 எண்காரர்க�க்�ம் இவர்கள் நன்ைமேய ெசய்வார்கள். தங்களத உ�ைமைய வ�ட்�க் ெகா�த்� வ��வார்கள். ப�றந்த நாட்�ற்காக உய�ைர�ம் ெகா�க்கத் தாயராவார்கள். காப�. இவர்கள் பைழய சாத்திரங்கள். தங்கள� ஆேலாசைனகைள�ம் ேகட்க ேவண்�ம் என்� மட்�ம் மிக�ம் எதிர்பார்ப்பார்கள். சிறந்தவர்கள். இவர்க�க்��ய ம�யாைதையச் ெசய்ய மாட்டார்கள். பாலம் ேபான்ற வார்த்ைதகைள அ�க்க� பயன்ப�த்�வார்கள். ‘‘என் தம்ப�தாேன ைவத்�க் ெகாள்ளப் ேபாகிறான். மானத்ைத மைறப்பதற்காக உைட அண�கிேறாம் என்� மட்�ம் நிைனப்பார்கள். ம�யா£ைத�ம் ெகாண்டவர்கள். பைழய பழக்கங்கள் ஆகியவற்றின் ம� � மிக�ம் மதிப்�ம். �கஸ்�தி ெசய்வதன் �லம் மற்றவர்கள் இவர்கைளப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்வார்கள். அ�த்தவர்கள�டம் உதவ� ேகட்�ச் ெசல்ல மாட்டார்கள். இவர்கள�ன் ேபச்சில் மனச்சாட்சி. �பன் ேபான்றவற்ைற அ�க்க� ேசர்த்�க் ெகாள்வார்கள். சிந்திக்காமல் பல கா�யங்கள�ல் இறங்கித் தாங்கேள சிக்கிக் ெகாள்வார்கள். தங்கைள அழ�ப�த்திக் ெகாள்�ம் வ�ஷயத்தி�ம் ஆர்வமாக இ�க்க மாட்டார்கள். ேகாய�ல் நிர்வாகம். உய��க்�ச் சமமாக ெகௗரவத்ைதக் காப்பாற்�வார்கள். பக்திய��ம். அதிகாரத்திற்�ம். தன்ைன நம்ப� வ�ேவார்க்� நிச்சயம் உதவ� ெசய்வார்கள். �. ஆனால் அவர்கள் இவர்க�க்� உதவாமல். 18 | எண் ேஜாதிடம் .’’ என்� எதார்த்தமாக நிைனப்பார்கள். �� ஆதிக்கம் நன்� அைமயப் ெபற்றவர்கள். ைகய�ல் பணமி�ந்தால் அ��க்காக�ம். எனேவ. தங்கைள மற்றவர்கள் மதிக்க ேவண்�ம். அன்ப��ம். சில அன்பர்க�க்�க் காதல் ேதால்வ�க�ம் ஏற்பட்��க்�ம். தங்கள� உைட வ�ஷயத்தி�ம். பார்ப்பதற்�க் க�ைமயானவர்களாகத் ேதான்றினா�ம். ேதவ��வான ப�ரகஸ்பதிக்� உ�ய�. ெபயர் ெகட்� வ��ேமா என்� ெப��ம் அஞ்�வார்கள். இவர்கள் �தந்திரமாக வாழேவ ப��யப்ப�வார்கள்.

எ�த்தாளர்கள். கைலஞர் க�ணாநிதி) நன்� ப�ரகாசிப்பார்கள். ெநல்லிக்கன��ம். 8 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள�ட�ம் �ட்� எண் 6. தத்�வப் ேபராசி�யர்கள். ேபச்சாளர்கள் இவர்கள் சிறந்த �ண்ண�ய சாத்திர ஆராய்ச்சியார்கள். அச்�த் ெதாழில் ஆகியைவ�ம் இவர்க�க்� நன்� அைம�ம். ெசாறி சிரங்� ேபான்றைவகளா�ம் அ�க்க� ெதாந்தர�கள் உண்�. (உ. ேமற்கண்ட எண்கள�ல் ப�றந்தவர்கைளக் �ட்டாள�களாக�ம். பள்ள�கள் நடத்�பவர்களா�ம் இ�ப்பார்கள். கல்��ப் ேபராசி�யர்கள். நண்பர்கள் இவர்க�க்� 3. �டல் சம்பந்தமான ேநாய்க�ம் ஏற்ப�ம். ஆேலாசைனயாளர்கள் ேபான்ற �ைறகள��ம் ப�ரகாசிப்பார்கள். �ச்�ப் ப��ப்�. 6.�ட்டாள�கள். 9. இவர்கைள அ�ச�த்�ப் ேபாவார்கள். நல்ல அர� உத்திேயாகங்கள் கிைடக்�ம் ேயாகம் உண்�. இவர்க�க்கான ெதாழில்கள் இவர்க�க்� ஆசி�யர். வாழ்க்ைகப் பயணம். வாய்ப்�ண். வாய்�க் ேகாளா�க�ம் உண்�. 2ம் எண்களா�ம் நன்ைம ஏற்ப�ம். �ட்� எண் 3 மற்�ம் 9 என வ�ம் அன்பவர்க�ம் மிக�ம் உத�வார்கள். 30. 12. 9 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்தவர்கைளத் தி�மணம் ெசய்� (ப�றந்த எண் அல்ல� வ�தி எண்) ெகாண்டால். இரா�த்தி�ம் நன்� ப�ரகாசிப்பார்கள். 1 எண்காரர்கள�ன் �லம் சில நன்ைமகள் ஏற்பட்டா�ம் அைவ ந�ண்ட நாட்க�க்� ந��க்கா�. பல அன்பர்கள் �த்தக வ�ற்பைனயாளர்களாக�ம். ��வ�ன் யந்திரம் & �� & 27 10 5 12 11 9 7 6 13 8 ��வ�ன் மந்திரம் ேதவா நாஞ்ச �(�)ணாஞ்ச ��ம் காஞ்சந ஸ்ந்(நி)பம் �த்திதம் த்�ேலாேகஸம் தம் நமாமி ப்�ஹஸ்பதிம் 19 | எண் ேஜாதிடம் . இன�ைமயாக இ�க்�ம். ெப�ம்பாேலா�க்� வய�ற்� வலி�ம். 2 எண்காரர்கைள�ம் மணந்� ெகாள்ளலாம். 21. எ�மிச்ைச மற்�ம் கீ ைர வைககைள�ம் அ�க்க� உணவ�ல் ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 27 ஆகிய நாட்கள�ல் ப�றந்தவர்க�ம். மலச்சிக்க�ம். ேசாதிடர்கள் ேபான்ற அறிைவத் �ண்�ம் ெதாழில்கள் சிறப்� த�ம். ேபப்பர் கைடகள். நண்பர்களாக�ம் ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். இவர்கள�ன் ேநாய்கள் இவர்க�க்�த் ேதால் வ�யாதிகள்தான் �தல் எதி�. தர்ம ஸ்தாபனங்கள�ல் உத்திேயாகம் கிைடக்�ம். இைவ உட�க்� உ�திைய�ம் ேநாய் எதிர்ப்�ச் சக்திைய�ம் ெகா�க்�ம். ேமலாளர்கள் ேபான்ற ெதாழில்க�ம் சிறப்�த் த�ம். 18.ம். அரசியல் ஈ�பா�ம் ஏற்ப�ம். 3ம் ேததிக்காரர்கைள இவர்கள் நன்றாகப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்வார்கள். தி�மண வாழ்க்ைக இவர்கள் 3. 8 வ�ம் அன்பர்கள�ட�ம் கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம்.

ஆதிக்க நிைல உணர்ந்�. ெகௗரவம் பார்ப்பதால். 3ன் பலம் �ைறந்தால் இவர்கள� உைழப்ப�ைன எள�தான மற்றவர்கள் பயன்ப�த்திக் ெகாண்�. த�திக்�ம் அப்பாற்பட்ட பதவ�ைய அைடய வ��ம்ப மாட்டார்கள். நியாயம் ேபான்ற வார்த்ைதகள் அதிகம் காணப்ப�ம். கல்��கள��ம் ப�ப்ப�ல் 3ம் எண்காரர்கள் சிறந்� வ�ளங்�வார்கள். இவர்கள�டம் மற்ற அைனவைர�ம் வ�டத் தாங்கள்தான் அறிவ��ம். ஒ�க்கம் ேபான்ற நற்�ணங்கள் நிைறந்தவர்கள். ��க்� வழிய�ல் வாழ்க்ைகைய உயர்த்திக் ெகாள்ளத் தயங்�வார்கள். தங்கள� வ�டா�யற்சி�ம். தங்கைள வ�த்திக்ெகாண்� தியாகங்கள் ���ம் ேதசியத் தைலவர்களாகேவா வ�ளங்�வார்கள் இவர்கேள. உண்ைமயாக�ம் இ�ப்பார்கள். இவர்கள� ேபச்� உைரயாடல்கள�ல் இைறவன். �திய நாக�க �ன்ேனற்றங்கைளக் �ைற ��வார்கள். வல்லவர் என்ற ெபயர் கிைடக்�ம். 3ம் எண்ண�ன் வலிைம �ைறந்தால் தன்னம்ப�க்ைக �ைற�ம். எனேவ. இந்த எண்கள�ல் ப�றந்த பல திறைமசாலிகள் வாழ்க்ைகய�ல் �ன்ேனறாததற்� இ�தான் காரணம். க�ைமயான உைழப்பாள�கள்.எண் 3 சிறப்�ப் பலன்கள் இந்த எண் ேதவர்க�க்�க் ��வான ப�ரஹஸ்பதிய��ைடய�. ெபா�வாகப் பள்ள�கள��ம். �ன்ேனற வைகயறியா� பலர் �டங்கிக் கிடப்பார்கள். அ�த்தவைரப் �கழ்ந்� ேபசத் தயங்�வார்கள். இந்த 3ம் எண்காரர்களால் உலகத்தில் உள்ள மற்ற அைனவ�க்�ம் நன்ைமகேள ஏற்ப�ம். �கழ்ெப�வ� சில தந்திரசாலிகள�ன் நைட�ைறயா�ம். வ�தி. ப�றைரக் கட்�ப்ப�த்தி. நாணயம். அதனால் பண வ�ஷயக்ள�ல் லாபத்ைத எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். இந்தியாவ�ன் �தல் ஜனாதிபதியாக இ�ந்த பா� இராேஜந்திர ப�ரசாத் ேபான்ற மகான்கள் எல்லாம் இந்த எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கேள. வ�யாபாரத்தி�ம் அல்ல� உத்திேயாகத்தி�ம் ெவ�வ�ைரவ�ல் �ன்ேனறி வ��வார்கள். ஒ�ங்�ம் இ�க்க ேவண்�ம் என்பார்கள். பண்�ைடைம. தங்கள�ன் திறைம என வ�ளம்பரப்ப�த்திக் ெகாண்�. மற்றவர்க�க்�க் க�ன மனத்தினர்கள் ேபால் ேதான்�வார்கள். எனேவ. இவர்கள் மதப்பற்�ம். இதனால் தங்கள் ஆற்றைல ெவள�ப்ப�த்தி. �தந்திர எண்ணங்க�ம். தங்க�ைடய ேமலதிகா�கள். ெபா�ளாதாரத்தில் �ன்ேனற்றம். ெதாழில் �ன்ேனற்றம் நிச்சயம் ஏற்ப�ம். அவர்கள் நல்ல ெபயர் ெப�வார்கள். கர்வம் ஓரள� வந்� வ��ம். தன� ஆதிக்கத்ைதச் ெசலத்த ேவண்�ம் என்கிற த�வ�ர எண்ணங்க�ம் உண்�. எண்ண�ன் பலத்ைத அதிக�த்�க் ெகாண்டால். இவர்க�க்�ச் ச�கத்தில் நல்லவர். ‘‘�� பார்க்க ேகா� நன்ைம’’ என்கிற� ேசாதிடம். இவர்கள� கண்�ப்பான நடத்ைதய�ன் �லம் சில எதி�க�ம் ஏற்பட்� வ��வார்கள். எல்ேலா�க்�ம் நல்ல ஆேலாசைனகள் ெசால்வ�ம். எதி�களால் பாதிப்� எண்ண�ன் பலம் �ைறந்தால் நிச்சயம் ஏற்ப�ம். அதிகாரத்தி�ம் உயர்ந்� வ�ளங்க ேவண்�ம் என்ற எண்ண�ம். உலகம் பாராட்�ம் ஆன்ம� கத் தைலவராகேவா. மனச்சாட்சி பார்த்�ச் ெசயல்ப�வார்கள். ��வ�ன் (3). பல அன்பர்கள் ஆசி�யர்களாக�ம் கல்��ப் ேபராசி�யர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். நல்ல வழி காட்�வ�ம் இவர்கள்தான். 20 | எண் ேஜாதிடம் . அந்தஸ்�. எந்த ஒ� ெசயலி�ம் கட்�ப்பா�ம். அ�த்தவர்கைள வ�ட ேமேல இ�க்க ேவண்�ம் என்� த�வ�ர எண்ண�ம் உண்�. இந்த திறைமசாலிகைளச் சாமர்த்தியமாகப் பயன்ப�த்திக் ெகாண்�. தங்கள� பண்பா�. அரசாங்க ஆதர�. அதற்ேகற்ற உைழப்�ம் உண்�. நம்ப�க்ைக�ம் உைடயவர்கள். கலாசாரம் ேபான்றவற்றில் மி�ந்த ஈ�பா�ம். தங்க�ைடய இயல்�க்�ம். ப�ற�ைடய நிர்ப்பந்தங்க�க்காக எந்த ஒ� ஒவ்வாத ெசயைல�ம் ெசய்ய மாட்டார்கள். �தலாள�கள் ேபான்றவர்க�க்� மிக�ம் வ��வாசமாக�ம். �வாமி வ�ேவகானந்தர். சலியாத உைழப்ப�னா�ம் எப்ப��ம் �ன்ேனறி வ��வார்கள். கடன்கள். ராஜதந்தி�யாகேவா. இதனாேலேய பழைமவாதிகள் என்� �த்திைர �த்தப்ப�வார்கள்.

ெபான்நிற உைடகள் அதிர்ஷ்டத்ைதத் த�ம். இவர்கைள நம்ப�க் கா�யங்கைள ஒப்பைடத்தால். கம்ப�ரமான உடல் அைமப்� உண்�. மஞ்சள் நிற�ம் நன்ைம அள�க்கக்��யேத. தன� மைனவ� ெபய�ேலா அல்ல� இ�வ�ன் �ட்�ப் ெபய�ேலா வாங்கலாம். �ட்� எண் 6 அல்ல� 8 வ�ம் ேததிகள��ம் �திய �யற்சிகைளத் தவ�ர்த்�வ�ட ேவண்�ம் இப்ேபா� 3 எண் �றிக்�ம் நாள�ல் ப�றந்தவர்கள�ன் �ணாதிசயங்கள் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். 3. 17. காதல் வ�வகாரங்கள் இவ�க்� ெவற்றிையத் த�வ� இல்ைல. 9. அ�பவத்தில் பல ப�ரச்சிைனகைளக் ெகா�க்�ம். நல்ல மைனவ� இயற்ைகயாகேவ அைமந்� வ��வார்கள். ேரஸ். 21 | எண் ேஜாதிடம் . அதன் �லம் வ�மானம் ெபற வ��ம்ப மாட்டார்கள். அதிர்ஷ்ட இரத்தினம். ெப�ய உத�கள் அைம�ம். ெசவ்வந்திக் கல் எனப்ப�ம் கின �ம� t�ஹ்st கற்கள் மிக�ம் ேயாகமானைவ. நாணயஸ்தர்கள். வ�க்ைக வ��தல் இளைமய�ேலேய ஏற்ப�ம். பச்ைச நிறங்கைளத் தவ�ர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ஆன்ம� கத் தைலவர்கள் இந்த எண்காரர்கேள. கைலஞர்களாக�ம் வ�ளங்�கிறார்கள். 30 ேததிகள் மிக�ம் அதிர்ஷ்டத்ைதக் ெகா�க்�ம். அேதேபான்� �ட்� எண் 3 அல்ல� 9 வ�ம் எண்க�ம் பலன்கைளத் த�ம். அப்ப� வந்தா�ம். தங்கைள உய�ைரக் ெகா�த்தாவ� அவற்ைறச் ெசய்� ��த்� வ��வார்கள். மற்றவர்கைள ஏமாற்றி. 18. உேலாகம் தங்கம் சிறந்த உேலாகமா-�ம். 1 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கைள மணந்தால்.இவர்க�க்�ப் ெப�ய சிரமங்க�ம். �கமான� சற்� ந�ண்��க்�ம். தங்கள� கலாசாரத்ைத வ�ட்� ெவள�ேய வரத் தயங்�வார்கள். 15. வந்த �க�க்கங்கள் அைனத்ைத�ம் ெபா�ைம�டன் ஏற்�க்ெகாள்வார்கள். பல் வ�ைசயாக இ�க்�ம். 3ம் எண்காரர்கள் தங்கள� ெபய�ல் (தன�யாக) அைசயாச் ெசாத்�க்கள் வாங்கக் �டா�. ேஜாதிடம். லாட்ட� ேபான்ற �ைறகள�ல் அதிர்ஷ்டம் �ைற�தான். 26 ஆகிய ேததிகள��ம். க�ந�லம். வண் � ெசல�கள் அதிகமாகச் ெசய்வார்கள். 24. ெவ� நாட்கள் இ�க்கா�. உடல் அைமப்� ந�த்தரமான உயர�ைடயவர்கள். �ன்பங்க�ம் வரா�. அதிர்ஷ்ட நாட்கள் ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 3. 12. சட்டத் ெதாழில் ெசய்பவர்கள். வக்கீ ல்கள். ந�திபதிகள். வங்கி. ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 6. பல 3ம் ேததி அன்பர்கள் �கழ்மிக்க எ�த்தாளர்களாக�ம். இன்�ரன்ஸ் ேபான்ற அர� உத்திேயாகங்கைள அைடயலாம். 9. 8. ��வங்கள் அடர்ந்�ம் ந�ண்�ம் இ�க்�ம். நல்ல ��ம்ப வாழ்க்ைக அைம�ம். க�ப்�. தைல�� நைரத்தல். ெப�ய வ�யாபாரத்ைத நடத்தினா�ம் நியாயமான லாபத்ைதேய எதிர்பார்ப்பார்கள். கனக�ஷ்பராகம் கல்�ம் நல்ல அதிர்ஷ்டத்ைதக் ெகா�க்�ம். 27. �ஷ்பராகம் கற்க�ம் நல்ல பலன்கைளத் த�ம். கத்தி�ப்� நிறம் மற்�ம் ந�லம் கலந்த வண்ணங்ககள் சிறப்�த் த�ம். அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் தாமைரப் � நிறேம சிறந்த�. எண் 6க்�ப் பைகயாக இ�ப்பதால். ஆன்ம� கம் மாந்த�கம் ேபான்றவற்றில் ஈ�பா� மிக உண்�. 21.

தாய். பத்தி�ைகத் ெதாழி�ம் நன்� அைம�ம். வ�ஞ்ஞானம் ேபான்ற ஏதாவ� ஒ� �ைறய�ல் வல்�நர்களாக வ�வார்கள். நிர்வாகம். வக்கீ ல்கள். 22 | எண் ேஜாதிடம் . 21 வயதிற்� ேமல்தான் நல்ல தி�ப்பங்கள் ஏற்ப�ம். சிறந்த எ�த்தாளராக�ம் இ�ப்பார்கள். ஆன்ம� கப் ேபச்சாளர்கள். அதிகாரமாகப் ேபசி தங்கள் கா�யங்கைளச் சாதித்�க் ெகாள்வார்கள். வ�ைமயான இளைம வாழ்ைவத் தவ�ர்க்க ��யா�! தங்கள் த�திைய வளர்த்�க் ெகாண்டால் ந�திபதிகள். ெசல்வ�ம் அைடவார்கள். ேபராசி�யர் ேபான்ற ெதாழில்கள் மிகப் ெபா�த்தமான ெதாழில்கள்! நிர்வாக சக்தி மி�ந்தவர்களாக இ�ப்பதால் அரசியல். 21&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: எப்ேபா�ம் தங்கள�ன் நலன் பற்றிேய சிந்திப்பவர்கள். எைத�ம் ��வ�த் ��வ� ஆரா�ம் �ணம் உண்�. ெபாறிய�யல். எண் 3க்கான (��) ெதாழில்கள் ���க்ேக உ�ய ஆேலாசைனத் ெதாழில்கள் (Consultancy) ஆசி�யர். ப�ப்�.3&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : சிறந்த சிந்தைனயாளர்கள். ந�வயதில் இவர்கள் பல வாழ்க்ைகப் ப�ரச்சிைனகைள சந்திப்பார்கள். தங்க�க்�ப் ப�ரேயாசனமாக இ�க்�ம் ெதாழில்கள�ேலேய நாட்டம் ெச�த்�வார்கள். எ�த்�ம். ெகௗரவம் எப்ேபா�ம் கிைடக்�ம். கவ�ைத ேபான்றவற்றில் அதிக ஈ�பா� இ�க்�ம். பல�க்�ம் வ�க்ைக�ம். தன�ைமய�ேல சிந்திப்பதில் நாட்டம் உள்ளவர்கள். பல�ைற ேதால்வ�கைளச் சந்தித்தா�ம் சலிக்காமல் உைழப்பார்கள். உய�ராபத்� வந்தால் �ட பயப்படாமல் சாதைன ெசய்ய வ��ம்�பவர்கள். �ப்பறிவாளர்கள் ேபான்றவர்கள் இந்த எண்காரர்கேள. அரசியல் ெதாடர்�ம் ஏற்ப�ம். தந்ைதய�ன் ஆதர� �ைறவாகேவ கிைடக்�ம். ேபச்சிேல இைணயற்றவர்கள். மற்றவர்க�க்காகேவ உைழப்பார்கள். உலகத்தில் �திதாக ஏதாவ� சாதிக்க ேவண்�ம் என்� நிைனத்�ச் ெசயல்ப�வார்கள். காரணம் சந்திரன் ��ய�டன் ேசர்ந்� �ன்றாக மா�வதால். அறி�த் தாகம் ெகாண்� எைதயாவ� ப�த்�க் ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். 30&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: மி�ந்த திறைமசாலிகள். ஊதா�த்தனமாக பணத்ைதச் ெசலவழித்�ப் ப�ன்� வ�ந்�வார்கள். அைலபா�ம் (2 எண்) வாழ்க்ைகயான� இவர்கள� திட்டமிட்ட உைழப்பால் இன்ப வாழ்வாக (1 எண் ) மாறி வ��ம். தாங்கள் ெபற்ற அ�பவங்கைளக் ெகாண்�. நல்ல ப�ற்கால இன்ப வாழ்க்ைக உண்�. வங்கி ேபான்ற ெதாழில்கள�ல் ப�ரகாசிப்பார்கள். ேசாதிடர்கள். தங்கள� வாழ்க்ைகய�ன் ப�ற்ப�திய�ல். ஒற்றர்கள். ஆனந்தமான வாழ்க்ைக வாழ்வார்கள். தங்க�ைடய ஆற்றைல ஆக்க�தியாகப் பயன்ப�த்திெவற்றி காண்பார்கள். 12&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : வாழ்க்ைகய�ல் தன�யாகப் ேபாராடப் ப�றந்தவர்கள். வாழ்க்ைகய�ன் �ன் ப�திய�ல் பல ஏற்றத் தாழ்�கள் �லம் நல்ல அ�பவங்கைளப் ெப�வார்கள். ேபராசி�யர்கள் ஆகிய ெப�ம் பதவ�கள் ேத�வ�ம். கண�தம். நைர�ம் வ�ைரவ�ல் ஏற்ப�ம். �தர்கள். இவர்கள� ெபற்ேறா�ன் ெபா�ளாதார நிைல�ம் பாதிக்கப்படலாம். வழக்கறிஞர். அதன் �லம் ெப�ம் �க�ம். ேகாவ�ல் அறப்பண�கள் ேபான்றைவ�ம் இவர்க�க்�ள்ள ெதாழில்கள். ேம�ம் ந�தித்�ைறய��ம். பணத்ைதவ�டச் �யதி�ப்திைய ப�ரதானமாக நிைனப்பார்கள். ெபா�ளாதாரத்தில் தி�ப்திகரமான நிைல இ�க்கா�. �த்தகம் ெவள�ய��தல். ெதாழில் ஆகியவற்றில் இவர்கள் �யமாகேவ ேபாரா� �ன்ேனறி வ��வார்கள். கைத. பல ெமாழிகள�ன் ம� � நாட்டம் ெகாள்வார்கள். உறவ�னர்களால் பயன் இல்ைல. ப�ப்பறிைவக் ெகா�க்�ம் எண் இ�. வய� இவர்க�க்�த் தைடய�ல்ைல.

அரசாங்க நி�வனங்கள். இரா�வம் ேபான்றவற்றி�ம் தைலைமப் ெபா�ப்�கைள ஏற்� நன்�ைறய�ல் ெசய்வார்கள். அைமச்சர் பதவ�க�ம் ேத� வ�. ஆனால் எ��ம் �ைறப்ப� நடக்க ேவண்�ம் என எதிர்ப்பார்கள். MP ேபான்ற பதவ�க�ம். 23 | எண் ேஜாதிடம் . கணக்காளர்கள் இவர்கேள. ெபா� ெகௗரவப் பண�கள் ேபான்றைவ�ம் இவர்க�க்� ஒத்த ெதாழில்கள். அரசியல் �ைறய��ம் மிக உயர்ந்த வாய்ப்�கள் கிைடக்�ம். மிகச் சிறந்த �மாஸ்தாக்கள். MLA. கா�யங்கைள திறம்பட ஏற்� நடத்�தலி�ம் வல்லவர்கள்.எ�தல். மற்றவர்க�க்� ஆேலாசைன ெசய்வதி�ம்.

4 24 | எண் ேஜாதிடம் .

13&ம் எண் & சில உண்ைமகள் ெவள�நாட்� மக்கள் (ஏன் நம்மவர்கள் �ட) 13&ம் எண்ைணக் கண்� மிக�ம் பயப்ப�கிறார்கள். எண்கைள சாத்திரத்தில் நான்� எண் அவ்வள� வலிைம மி�ந்த எண்ணாகச் ெசால்லப்படவ�ல்ைல! ��யன�ன் எண்ணான 1 ஆம் எண்ைணச் சார்ந்ேத இதன் பலன்க�ம். இவர்கள் வாய்ப் ேபச்சில் இன்பம் காண்பவர்கள். 22. 13.அ�த்தவ�டம் ெசால்லிப் �லம்பா� இ�க்கமாட்டார்கள். அ�க்க� இவர்கள் வண் � பழிகைளச் சந்திக்கின்றார்கள். அ�க்க� ஓ�க் ெகாண்��க்�ம் வண்� வாகனங்க�க்�த் தவ�ர. ேகாவ�ல்கள��ம் ஆற்றங்கைரய��ம். 31 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்த அன்பர்க�ம். ேம�ம் ஜாலியன் வாலாபாக் ப�ெகாைல�ம் அமிர்தசரஸில் 13. மற்�ம் நம்ப�யவரா�ம் ெசய்வ�ைனகள் மற்�ம் ஏவல் ேகாளா�கைள இவர்கள� வாழக்ைகய�ல் அ�பவ�க்க ேந��கிற�! இேத ேயாகம் 2. அயரா� உைழத்திட்ட ேபாதி�ம். உலகின் மக்கள் ெதாைக 5000 ேகா� என்ற அளவ�ல் உயர்ந்�. 22. �க்கைடகள��ம். எந்த ஒ� வ�ஷயத்ைத�ம். ைகைய ஆட்�. இவர்கள�டமி�ந்ேத திட்டத்ைத அறிந்� ெகாண்ட இவர்கள� நண்பர்கள் அந்தத் திட்டத்ைத அவர்கேள வ�ைரந்� ெசன்� ெசயலாற்றி. நான்காம் எண்ண�ல் ெபயர் அைமந்த அர� அதிகா�க�ம். ஏேனா ேமலதிகா�களால் ெவ�க்கப்ப�கிறார்கள். ெப�ம்பா�ம் 4.4. ப�றரால் வஞ்சிக்கப்ப�வார்கள். மன�தன�ன் வாழ்க்ைகக்� இந்த 13&ம் எண் ஏற்றதல்ல! அ�மல்மல்ல 22&ஆம் எண்�ம். அதிர்ஷ்டங்க�ம் உள்ளன! ேம�ம் 1&ம் எண்ண�ற்� மிக�ம் நட்�ைடயதாக�ம் வ�ளங்�கிற�.1919 அன்�தான் நடந்த�! ேம�ம் 13 எண் ெபய�ல் வ�ம் அன்பர்கள் தங்கள� வாழ்க்ைகய�ல் பல ஜ�வ மரணப் ேபாராட்டங்கைள அவசியம் சந்தித்�த்தான் ஆக ேவண்�ம். �ற்றத்தார்களா�ம்.எண் 4 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . இறக்கி. ேவைலைய�ம். பல அன்பர்கள் அரசாங்க ேவ¬ைய இைடய�ேலேய இழந்�வ��ம் அவேயாக�ம் உண்�. தி�ெரன உலகம் ெவ�க்க வாய்ப்�ள்ள� என� அெம�க்க வ�ஞ்ஞான�கள் ஒ� ஆராய்ச்சிய�ன் ��வாகக் �றி�ள்ளனர். ஒ� ஜனக்�ட்டம் எப்ேபா�ம் இவர்கைளச் �ற்றிேய நிற்�ம். ேம�ம் 4. ெவற்றி ெபற்� வ��வார்கள். (சாதகத்தின்ப�) நவக்கிரகங்கள�ன் (ைநசிக பலம்) பலத்தில். 13&ஐப் ேபான்ேற பயப்பட ேவண்�ய�தான் 22&ந் ேததிய�ல் ப�றந்தவர்கள் அல்ல� ெபயர் எண் உள்ளவர்கள�ல் பலர் தி�ெரனத் தாழ்ந்� வ��வார்கள். 3. � ேராட்��ம். கடற்கைரய��ம்.ப�. ெநப்ேபாலியன் வழ்ந்த� � ஒ� 13ந் ேததிய�ல்தான். நைட�ைறக�ம். இவர்கள் இரகசியங்கைளக் காப்பாற்ற மாட்டார்கள். உலகின் ச�த்திரத்தில் பல இயற்ைகச் சீற்றங்கள் 3&ம் ேததிய�ல்தான் நடந்�ள்ளன.2026 நவம்பர் 13 ெவள்ள�க்கிழைமய�ல். பல மண� ேநரம் ேப�ம் இயல்ப�னர். உணர்ச்சி�டன் ேபசி மக்கள் மனைதக் கவ�வார்கள். தங்கள� நண்பர்களா�ம். 8 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்த அன்பர்க�க்�ம் உண்�. பல அன்பர்கள் அ�த்�க் 25 | எண் ேஜாதிடம் .இரா� (Dragon's Tail) : இப்ேபா� சர்வவல்லைம�ள்ள இரா� பகவான�ன் ஆதிக்கத்திற்��ய எண்ணான 4&ஐப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். ஊழியர்க�ம். நாவன்ைம அதிக�ள்ள இவர்கள் வட்��ம். எனேவ இவர்கள் அதிர்ஷ்டமான வாழ்க்ைக வாழ ேவண்�மானால் �தலில் நாகாக்க ேவண்�ம். ெவள�நாட்� எண்கண�த ேமைதகள் இைத (4 எண்) �ேரனஸ் என்�ம் கிரகத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீ ழ் இ�ப்பதாகக் ��கிறார்கள். 31 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள். காப�. இரா� பகவான் தான் பலவான் என்றா�ம். கி. �ரைல ஏற்றி.

ஸி. நி�பர்கள் (ய�ஷ�uக்ஷ��ணற� � வsன � �). வங்கி ஊழியர்கள் ேபான்ற ெதாழில்க�ம் அைம�ம். வ�மர்சனங்கள் எ��வதில் இவர்க�க்�த் தன�த்தன்ைம�ம். 5 அல்ல� 6 எண்கள�ன் ப�றந்த ெபண்க�ம் இவர்க�க்� நன்ைமேய ெசய்வார்கள். தி�மண வாழ்க்ைக ெப�ம்பா�ம் இளைமய�ேலேய இவர்கள�ன் தி�மணம் அைமந்�வ��ம். ைத�ய�ம் உண்�! இவர்கள் 1. அேத ேவகத்தில் தி�ெரனத் தாழ்ந்� வ��ம் என்பைத�ம் மறக்கக் �டா�! ேம�ம் இந்தக் கிரகத்தின் ஆதிக்கத்தி�ள்ள அன்பர்க�க்� அ�க்க இடமாற்றம் (ஜிக்ஷ�ண ��sய�ம�க்ஷ)� 13. தன்மான உணர்�ம் மி�ந்த இவர்கள�ல்.ள�) இவர்க�க்� மிக�ம் ஒத்�வ�ம் ெதாழிலா�ம். ேசாதிட நி�ணர்கள் ஆகியைவ இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம். எலக்ட்�சியன்கள். எதிர்ப்ைப�ம் ம� றி மணந்� ெகாள்�ம் ேவக�ம். 6&ஆம் 26 | எண் ேஜாதிடம் . சின�மாப் படங்கள் தயா�த்தல்.ெக�க்கப்பட்�ள்ளனர். ேபச்சாளர்கள். இ�ப்ப��ம் 4&ம் ேததிகள�ல் ப�றந்த ஆண்கள். அ�த்தவர்க�க்� அ�ைமயாக இ�ந்� �ன்ேன�வைதவ�ட அந்த ேவைலைய வ�ட்� வ�லகி ஏதாவ� ெசய்� ப�ைழத்�க் ெகாள்ளலாம் என்� எதிர்த்� நிற்பார்கள். ேசாதிடம் ஆகிய கைலகள��ம் ஈ�பா� த�வ�ரமாக அைம�ம். சர்க்கஸ். இ�ம்� சம்பந்தப்பட்ட ெதாழில்கள். வ�ற்றல் ஆகியைவ�ம் ஒத்�வ�ம்! மக்கள் ெதாடர்� ெதாழில்கள் (றி. அ�த்தவர்கைளத் �ண்� ேவைல வாங்�ம் மலாளர். லாபம் த�ம். ேம�ம் இவர்க�க்� ம�த்�வம். எவ�க்�ம் கட்�ப்பட்� வாழ வ��ம்பாதவர்கள். கராத்ேத. ைடப்ப�ஸ்ட்�கள். இவர்க�க்� நன்ைம த�ம் ெதாழில்களா�ம். இவர்கள் தங்கள� ேமலதிகா�கள். இவர்கள�ல் பல�க்� நல்ல ஆராய்ச்சி மனப்பான்ைம�ம் உண்�! �ப்�த் �லக்�ம் பண�கள��ம் வ��ம்ப� ஈ�ப�வார்கள். இைவ அைனத்ைத�ம் இவர்கள�டம் அன்� பாராட்�யவர்கேள ெசய்� வ��வார்கள் என்ப� ேவதைனயான வ�ஷயம் இந்த எண்ண�ன் ெதாடர்�ைடயவர்கள�ன் வாழக்ைகயான� எவ்வள� ேவகமாக உயர்கிறேதா. ெவள�ய��தல் ேபான்ற ெதாழில்க�ம் நன்ைமேய ெசய்�ம். தங்கள� ேமலதிகா�கள். ஸ்�ட்டர் ெமக்கான�க்�கள். �ன்ேனற்றத் தைடக�ம். கார். ெடய்லர்கள். �தலள�கள் ஆேலாசைனக்�க் கட்�ப்பட வ��ம்ப மாட்டார்கள். மா�. ெதாழிலில் உண்டாகின்றன. திuக்ஷ��வtuக்ஷ� � ம� (கட்�ல். �திைர ேபான்ற கால்நைடத் தர�ம். தாங்கள் காதலித்தவர்கைள ச�கத்தின் கட்�ப்பாட்ைட�ம். அர� அ�வலகங்கள�ல் �ேராக்கர்கள் ேவைல ேபான்றைவ இவர்க�க்� அைம�ம். சிலம்பம் ேபான்ற உடற்பய�ற்சித் ெதாழில்கள் (வ�ணக்ஷ� � tவண � �ற� கிக்ஷ�ts) ஏற்றைவ. எனேவதான் இவர்க�க்�ப் பல ப�ரச்சிைனக�ம். �தலாள�கள் ேபான்ேறார்கைள அ�ச�த்�ச் ெசன்றால் இவர்க�ம் மி�ந்த �ன்ேனற்றம் ெபறலாம். �க�ம் உண்�. இரய�ல்ேவ. �த்தகங்கள் வ�ற்பைன. ேமற்பார்ைவயாளர் ேபான்றைவ�ம். ைபக். மைனவ��டன் எப்ேபா�ம் வ�தண்டாவதம் ெசய்பவர்களானா�ம் ��ம்ப பாசத்தி�ம் அன்ப��ம் சிறந்தவர்கள். 8 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்த ெபண்கைள மணந்� ெகாண்டால் (ப�றவ� எண் மற்�ம் �ட்� எண்) நல்ல தி�மண வாழ்க்ைக அைம�ம். ேராஷ�ம். �ய்ைமேய மிக�ம் �ன�தமாகப் ேபாற்�வார்கள். 22 எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கள் �தந்திரப் ப��யர்கள். இவர்கள� ெதாழில்கள் ஒப்பந்த ெதாழில்கள். கார். ப�ேரா) ேபான்றைவ. லா�.

ேசாைககள் ேபான்றைவகள் ஏற்ப�ம். இலாபங்கைள�ம் அைடயலாம். இவர்கள் தங்க�ைடய தி�மணத்ைத 1 அல்ல� 6 எண்ணாக வ�ம் ேததிகள�ல் (ேததி எண் அல்ல� �ட்� எண்) ைவத்�க் ெகாண்டால். இரத்தக் �ைற� ேநா�ம் உண்டா�ம். மசாலப் ெபா�ட்கள் ேபான்றவற்ைற ந�க்�வ� நன்ைம ���ம். இவர்கைள ேநாய்கள் அ�கா�!" அ�பவம் உள்ளவர்கள் அதிகம் ேபசமாட்டார்கள்" என்பைத அவசியம் வாழ்வ�ல் இவர்கள் கைடப்ப��க்க ேவண்�ம். 6 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கைள நண்பர்களாக�ம். �ட்டாள�களாக�ம் ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். மனேநாய்களான ெடன்ஷன். எதி�கைள�ம் தவ�ர்த்� வ�டலாம். இ�ப்ப��ம் இவர்க�க்� வ�ம் ேநாய்கள் உட�க்�டன் வ�லகிவ��ம் ேயாக�ம் உண்�. ெதாண்ைட (ண�ழிஜி) சம்பந்தப்பட்ட ேகாளா�கள் அ�க்க� வந்� மைற�ம். கண். இவர்கைள�ம் �ன்ேனறச் ெசய்வார்கள். படபடப்� அதிகம் உைடயவர்கள். 1&ம் எண்காரர்கள் இவர்கைளத் தங்கள் ஆளைமக்�ள் ெகாண்� வந்�.எண்ண�ல் ப�றந்தவர்க�டன் தி�மணம் ெசய்� ெகாண்டால் அவர்கள� ெபா�ளாதார வசதிகள் �ன்ேனற்றமைட�ம். 4. இரா�வ�ன் யந்திரம் & இரா� சக்கரம் & 36 13 8 15 14 12 10 9 16 11 இரா�வ�ன் மந்திரம் அர்த்காயம் மஹாவர்யம் � சந்த்ராதித்ய வ�மர்தநம்! ஸிம்ஹிகா கர்ப்பஸம்�தம் தம் ராஹூ�ம் ப்ரணாம்யஹம் 27 | எண் ேஜாதிடம் . மாமிச உண�கள். தைல. �க்�. 2. எதிர்ப்�க்கைள�ம். ப�ன் தைல வலி. "நிைற�டம் த�ம்பா�" ேபான்ற பழெமாழிகைளத் தங்கள� வாழ்க்ைகய�ல் இவர்கள் கைடப்ப��த்தால் இவர்க�ம் நல்ல அதிர்ஷ்டத்ைத�ம். இவர்கள� ேநாய்கள் ெபா�வாக இவர்கள் ப�த்த ஆதிக்கம் உைடயவர்கள். மனச்ேசார்�கள் அ�க்க� ஏற்ப�ம். தி�மண வாழ்வ�ன் இன்பத்ைத அைடயலாம். 8ந் ேததி ப�றந்தவர்கைள நண்பர்களாக ைவத்�க் ெகாள்ளலாேம தவ�ரப் பங்�தாரர்களாகச் ேசர்த்�க் ெகாள்ளக்�டா�. சீரண சக்தி. வாய்�ப் ப��ப்�. நண்பர்கள்/�ட்டாள�கள் ெபா�வாக 1. இ�ப்� வலி. தின�ம் தவறாமல் உடற்பய�ற்சி ெசய்� வந்தால்.

சந்ேதக �ண�ம். பணம் சம்பாதிக்�ம்ேபா� இ�க்�ம் ெபா�ைமைய. உண� வ�ஷயத்தில் தாராளமானவர்கள்! �ைவயான உண�. உடற்பய�ற்சி ஆகியவற்றில் மிக�ம் ஈ�பா� ெகாள்வார்கள். நண்பர்க�க்காகச் ெசல� ெசய்யத் தயங்க மாட்டார்கள். உலகத்தில் உள்ள பலவைகயான ெசய்திகைள�ம். ஒேர வ�ஷயத்ைதப் பற்றிேய. எதி�ம் எதிர்ப்� உள்ள வ�வகாரங்கைளேய எ�த்� வாதா�வார்கள். நாட்� நடப்�க்கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றிப் ெபா� இடங்கள�ல் காரசாரமாகப் ேப�வார்கள். தங்கள�ன் உடல்நலம். ஆனால் இவர்கள் மற்றவர்கள�ன் உண்ைமயான அன்ப�ற்காக ஏங்�வார்கள். தன�ைமைய ெவ�ப்பார்கள். ெசல� ெசய்வதில் நிதானம் ேதைவ. தங்கைளக் கண்� பயப்ப�பவர்கைள. வாழ்க்ைகய�ல் ெவற்றி ெப�ேவாமா என்ற வண் � பயம் இ�ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். எப்ேபா�ம் நான்� ேப�டன் கலகலப்பாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� வ��ம்�வார்கள். ெபா� நல ேசைவ ெசய்வார்கள். ேமலாளர் ேபான்ற ெதாழில்கள�ல் சிறந்� வ�ளங்�வார்கள். நான்� ேபைர அதட்�. �ன்ேகாபம் ஓரள� இ�க்�ம். நண்பர்கள் �ைறவாகேவ இ�ப்பார்கள். ேசாம்பல் �ணம்தான் இவர்கள� சத்��! அைத வ�ட்�வ�ட ேவண்�ய� அவசியம். இளைமப் ப�வத்தில் வ�ைளயாட்�. இதனால் ேபா�ஸ். அரசியல்வாதிகள�ல் ெவறிப��த்த இலட்சியவாதிகள் என்� இவர்கள�ல் சிலர் மாறி வ��வார்கள். சிறப்�ப் பலன்கள் இப்ேபா� மக்கள் ப�ரதிநிதியான 4ஆம் எண்காரர்கள�ன் சிறப்�ப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். ப�றர் அப�ப்ப�ராயத்ைத அலட்சியம் ெசய்வதில் மகிழ்ச்சி அைடவார்கள். பட்�மன்றமாகப் ேப�வார்கள். சமயங்கள�ல் அ�த்தவைரத் திட்�வ�ட்�ப் ப�ன்� வ�ந்�வார்கள்.எண் 4. ெபா��க்�ம் ஆைசப்படமாட்டார்கள். தங்கள் கா�யங்கைளச் சாதித்�க் ெகாள்வார்கள். தங்க�ைடய அப�ப்ப�ராயங்கைளத்தான் மற்றவர்�ம் ஏற்க ேவண்�ம் என்� வற்��த்�வார்கள். அதிகாரம் ெசய்�ம் வ��ப்ப�ம் இ�ப்பதால். எனேவ. அவ�டம் ெவ�ப்ைபக் காட்�வார்கள். தங்கள் �யற்சிகள�ல் அ�த்தவர் ��க்கீ ட்ைட வ��ம்பமாட்டார்கள். மாத்திைரகைள�ம் ேசர்த்�க் ெகாள்வார்கள். ஆத்திர�ம் உண்�. அதற்காக ேலகியங்கைள�ம். எதி�ம் அவசர�ம். ைகய�ல் பணம் இ�க்�ம்வைர கண்ண�ல் பார்ப்பைத வாங்�ம் இயல்ப�னர். இவர்கள் மக்கைள நிர்வகிக்�ம் வ�த்ைதைய அறிந்தவர்கள். பணம் ெசலவழிப்பதில் காட்டமாட்டார்கள். ��ம்பத்தி�ம் இன்பம் �ைற�தான். இன�ைமயான காட்சி ஆகியவற்றிற்காகப் பண வ�ரயம் ெசய்வார்கள். சாதாரணமாக மற்றவர்கள�டம் ேபசிக் ெகாண்��க்�ம்ேபாேத. வ�ரட்�க் ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். எனேவ. தங்கள� ெசாந்தப் �க�க்�ம். எநத வழிைய�ம் ப�ன்பற்றத் தயங்க மாட்டார்கள். ச�தாயத்தின் �ன்ேனற்றம். தங்கள் கா�யம் ெவற்றியைடய ேவண்�ம் என்பதற்காக. ��ம்பத்தி�ம் இவர்கள� ��க்கீ �கள் அதிகம் இ�க்�ம். ஆேராக்கியம் பற்றி மிக�ம் கவைலப்பட்�. அ�பவங்கைள�ம் ெத�ந்� ெகாள்வதில் இவர்கள் ஈ�பா� ெகாண்டவர்கள்! எப்ேபா�ம் தன் இச்ைசப்ப� ெசயலாற்ற வ��ம்�வார்கள். இவர்கள� வ�மானம் உயர உயரச் ெசல�ம் அதிகமாகிக் ெகாண்ேட வ�ம். ஆனால் அைனத்�ம் ெத�ந்த மன�தர் இவர்தான் என்� உலகத்தார் ேபச ேவண்�ம் என நிைனப்பார்கள். தங்கள் �ரைல உயர்த்திப் ேபசித் தங்கள�ன் வாதங்கைள வற்��த்�வார்கள். தங்கைளக் கண்� பயப்படாமல் இ�ப்பவ�டம் நயமாகப் பழ�வார்கள். இ�ப்ப��ம். 28 | எண் ேஜாதிடம் .

13.(கின�ஹிகிவ�கிஸிமிழிண�) (ந�லநிறம்) கற்க�ம் அண�யலாம். அ�க்க� இவர்க�க்�ச் ேசாதைனகள் ஏற்ப�ம். இேலசான பச்ைச. எந்த ஒ� நிகழ்ச்சியானா�ம் ச�. 19 ஆகிய தினங்க�ம். 7. ந�லம் உைடக�ம் நல்ல�தான். தன்�ைடய இஷ்டப்ப�ேயதான் நடத்�வார். இவர்க�க்�த் �ண�ச்ச�ம். 25 ஆகிய ேததிக�ம் �ரதி�ஷ்டமானைவதான். ெசயல்பட்� ெவற்றி அைடவார்கள். எனேவ 4ந் ேததி ப�றந்த அன்பர்கள் தங்க�ைடய வாழ்க்ைகய�ல். 31 ஆகிய ேததிகள் தாமாகேவ நல்ல பலன்கைளக் ெகா�க்�ம். ஆேராக்கியம் உ�தி! அதிர்ஷ்ட தினங்கள் ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 1. 26 ஆகிய ேததிக�ம் �ட்� எண் 8 வ�ம் தினங்க�ம் �ரதி�ஷ்டமானைவ. அேதேபான்� 9. அேத சமயம் அ�த்தமாகப் ப�யாமல். இரத்தினக் கற்கள�ல் மர நிற�ைடய கற்கைள அண�ய ேவண்�ம். 28ந்ேததி ந�த்தரமான பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். 27 ஆகிய ேததிக்�ம். அேத ேபான்� 4. வட்ட வ�வமான �கத்ேதாற்ற�ம்.உடல் ஆேராக்கியம் இந்த நான்� எண்காரர்கள் ந�த்தரமான உயரம் உைடயவர்கள். அதிகார�ம் நிைறந்� ேப�வார்கள். மஞ்சள் நிற�ம் அதிர்ஷ்டமான�. கண்�ப்�ம். ேபா�ஸ். அதிகமான ேநாய்கள் இவர்கைள அ�கா�. பல�ம் அதிகம். இளைமய�ேலேய தி�மணம் நடக்க வாய்ப்� 29 | எண் ேஜாதிடம் . 4&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : இவர்கள் கரகரப்பாகப் ேப�வார்கள். 17. சிப�மிழிழிகிவ�ள�ழி ஷிஜிள�ழிண�ஷி மற்�ம் ப�ண�ஷிஷிள�ழிகிஜிண� கற்க�ம் நல்ல பலன்கைளத் த�ம். �க்கியக் �றிப்� சர்வ வல்லைம பைடத்த இரா�வானவர். க�ப்� நிற ஆைடகைளத் தவ�ர்க்கேவண்�ம். ேபார் வரர்கள் � ேபான்� உடல்வா� அைம�ம். அைதக் கண் கலங்காமல். அதிர்ஷட நிறங்கள் ந�லநிறம் மிக�ம் சிறந்த�. 22. 10. தைல�� க�ைமயாக�ம். ந�லக்ேகா�கள் �ைறந்தபட்சம் இ�க்கேவண்�ம். அதிர்ஷ்டங்கள் ப�ன்� தாேம வந்� ேச�ம். அதிர்ஷ்ட இரத்தினம் ேகாேமதகம் அண�வ� மிக�ம் சிறப்ைபத் த�ம். எதிர்பாராத மாற்றங்கைள (ஜிகீ மிஷிஜிஷி) சந்திக்க ேவண்�ய� வ�ம். ஆனால் �திய �யற்சிகள�ல் ஈ�பட்டால் ேதால்வ�ேய மிஞ்�ம். �ட்� எண் 9 வ�ம் தினங்க�ம் நல்ல பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். அந்த மாற்றங்கைள எல்லாம் நன்ைமக்ேக என்� மகிழ்ச்சி�டன் ஏற்�க் ெகாண்� ெசயல்பட்டால். சற்�ச் ��ண்�ம் காணப்ப�ம். 18. சற்�ப் ப�மனான உடல் அைமப்�ம் உண்�. 16. உண� வ�ஷயத்தில் மட்�ம் கட்�ப்பாட்�ன் நடந்� ெகாண்டால். �ட்� எண் 1 வ�ம் தினங்க�ம் மிக�ம் அதிர்ஷ்டமானேவ. ஆழ்ந்த கண்கள் இ�க்�ம். அேத ேபான்� 8.

இவர்கள் பணத்ைதத் ேத�னால் கிைடக்கா�. த�ய நண்பர்கைளத் ெத�ந்� அவர்கைள ஒ�க்கிக் ெகாள்ள ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம் தங்கள�ன் க�ம் உைழப்பால் ேப�ம் �க�ம். இவர்கள� இளைமக் காலப்ேபாராட்டங்கள் எல்லாம் ப�ற்காலத்� வசதியான வாழ்வ�ற்� அ�த்தளமாக அைமந்�வ��ம். ஆணவம் ெகாண்� ெசயலாற்றினால் �ன்பம் நிச்சயம். கடலில் அைல ஓய்வதில்ைல. யந்திரங்கள் �லம் ெபா�ள்கள் உற்பத்தி ெசய்தல்... இவர்கள் எப்ேபா�ம் வ�ழிப்�டன் இ�க்க ேவண்�ய� அவசியம். மேனாசக்தி மி�ந்தவர்கள். ஆன்மிகம். ெப�ய ேபச்சாளர்களாக�ம். மற்ற மன�தர்கைள உடேன எைட ேபா�ம் சாமர்த்தியம் உண்�. ேபச்சில் சமர்த்தர்கள். நிர்வாகத் திறைம�ம். 13&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : இவர்கள் �ன்பங்கைளேய அ�பவ�க்கப் ப�றந்தவர்கள் என்பார்கள்.. ப��வாத�ம் உண்�. மரத் ெதாடர்பான ைகத்ெதாழில்கள். � ஞ�ஜிறி ேபான்ற �ைறக�ம் நன்ைம கிைடக்�ம். மக்க�க்� தின�ம் ேதைவப்ப�ம் ெதாழில்கள். ெமக்கான�க். ெப�ஞ்ெசல்வ�ம். நாய் ேபான்ற நாற்கால் ப�ராண�கள�ல் வ�யாபாரம் நன்� அைம�ம். 22&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: அதிக நண்பர்க�ம். அைதப்ேபான்�தான் இவர்கள� ப�ரச்சிைனக�ம். . ஷி�ஷ�க்ஷt� ப�ண�ப� � . கட்�டம் கட்�தல். . வ�ேராதத்ைத�ம் சம்பாதிக்க ேவண்�ய� வ�ம். சர்க்கஸ் ேபான்ற உடல் சம்பந்தமான ெதாழி�ம் ஒத்� வ�ம். ேதால்வ�கேள மிஞ்�ம். உலகத்தில் உள்ள பல வ�ஷயங்கைள�ம். இவர்கள் யா�க்� உத�கிறார்கேளா. ேபாட்�. ஆகியைவ�ம் ஒத்� வ�ம். ஊர் �ற்றிச் ெசய்யப்ப�ம் ெதாழில்கள். அரசியல். ெரய�ல்ேவ. எப்ப�யாவ� பணம் சம்பாதிக்க ேவண்�ம் என்� ��க்� வழிய�ல் �ண�ந்� இறங்கி வ��வார்கள். இன்சின�ய�ங் ெதாழிலாளர்கள். அரசியலில் ஈ�பட்டால் நல்ல பதவ�கள் கிைடக்�ம். பந்தயங்கள�ல் அதிர்ஷ்டங்கள் உண்�. மிகச் சிறப்பாகத் ேத�க் ெகாள்வார்கள். வம்�க்காகச் � சில ெசயல்கள�ல் ஈ�பட்டால். கணவன் மைனவ� அன்ேயான்யம் உண்�! ெதய்வ பக்தி�ம் இ�க்�ம். ேசாதிடம். ஆட்கைள வ�ரட்� ேவைல வாங்�தல் ெதாழில்க�ம் இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம். காரணமில்லாமல் பல�ைடய எதிர்ப்ைப�ம். சின�மா. பத்தி�க்ைகத் ெதாழில். பணம் இவர்கைளத் ேத� வர ேவண்�ேம தவ�ர. அரசியலில் ஈ�பா� உள்ளவர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். வ�மான நிைலயங்கள் ஆகியவற்றில் ேவைலவாய்ப்�கள் அைம�ம். . அவேர இவர்க�க்�த் �ேராகம் ெசய்வார்கள்.. ப�ன்� அதனால் ப�ரச்சிைனக்�ள்ளாவார்கள். இவர்கள் அறிந்� ைவத்தி�ப்பார்கள். ேநர்ைம�ம். எதிர்பாராமல் வ�ம் �ன்பங்கெளல்லாம் எதிர்பாராமேலேய வ�லகி ஓ�ம். ஜிஹ்ஜ�ம�ஷ்க்ஷ�வtவ � ��. உலக �கங்கைள அ�பவ�க்க ேவண்�ம் என்� வ��ம்�வார்கள். பஸ்.உள்ள�! ��ம்ப பாரத்ைதச் �மக்க ேவண்�ய �ழ்நிைலகள் ஏற்ப�ம். த�வ�ரத் தன்ைம�ம் அதிகாரம் ெசய்வ�ம் இவர்கள் �ணம். இல்ைலெயன�ல் இவைரச் ேசர்ந்தவர்கேள கவ�ழ்த்� வ��வார்கள். 31&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : �ய தி�ப்திேய இவர்க�க்� �க்கியமாக இ�க்�ம். றிஸிள� ெதாழில்கள் . ேவதாந்த ஆராய்ச்சிகள�ல் ஈ�பா� உண்�. உண்ைம அ�வன்�! ேசாதைன இல்ைலேயல் சாதைன இல்ைல. எண்(4) இரா�வ�ற்கான ெதாழில்கள் இவர்க�ம் மேனா ேவகம் நிைறந்தவர்கேள! உடப்பய�ற்சி. எதி�கைளத் �ண��டன் சந்திப்பார்கள். க�ைமயான உைழப்�ேம இவர்கைள உயர்த்தி வ��ம். மற்�ம் அைனத்� வாகனங்கள் ஓட்�தல் இவர்க�க்� மிக�ம் ப��க்�ம். கால்நைடகள். 30 | எண் ேஜாதிடம் . நல்ல ேபச்� சாமர்த்திய�ம் உண்�.

ஏமாற்ற�ம் தயங்கமாட்டார்கள் 31 | எண் ேஜாதிடம் . வக்கீ ல்கள். இலக்கியம் ெதாடர்பான ேவைலகள். ஹாஸ்டல். ஆ�.வ�. � வாகனம் �ேராக்கர்கள். வ�ஷ ைவத்தியம் ெசய்தல். ேஹாட்டல் நிர்வாகிகளாக�ம். ம�பானங்கள் வ�ற்பைன. மாந்த�கத் ெதாழில்கள். ம� ன். வ�த்ைதகள் ெசய்� சம்பாதித்தல் ேபான்றைவ�ம் அைம�ம்.மா�. சிலர் சட்டத்திற்�ப் �றம்பான ெதாழில்கள��ம் ஈ�ப�வார்கள். எண்ண�ன் பலம் �ைற�ம் ேபா� மற்றவர்கைள வ�ரட்�ப் ப�ைழக்க�ம். தாதா ேபான்ற வழிய�ல் ஈ�ப�தல் (சிலர்) ஆகியைவ�ம் அைம�ம். இைறச்சி வ�யாபாரம் மின்சாரம். ேகாழி ேபான்றவற்ைற அ�க்�ம் ெதாழில்.

5 32 | எண் ேஜாதிடம் .

4. இவர்க�க்� அ�த்த நிைலய�ல்தான் 6ம் எண்காரர்கள் உள்ளனர். நற்பலன்க�க்�ம் காரணம். 33. 2. 9 ஆகிய எண் வ�ைசய�ல் 5ம் எண்ேண மற்ற எண்க�க்�ம் ந�வ�ல் அைமந்�ள்ள� என்பேத இதன் சிறப்�க்�ம். 9 ஆகியைவகள் (அந்தக் �றிப்ப�ட்ட எண்ணான�) நல்ல அைமப்�ட�ம். அதிர்ஷ்ட�ம் த�வ� இந்த எண்ணா�ம். �தன�ன் ஆதிக்கம் வ�த்� இ�ப்பவர்க�க்�ப் ெப�த்த ேயாகங்கைளக் ெகா�க்�ம். நல்ல பலன்கைளத் தரவல்ல�! இதனாேலேய ெப�ம்பாலான எண் ேசாதிடர்கள். 51 ஆகிய 6 எண்ண�ன் வர்க்கங்கள் எந்த ஒ� பலைன�ம் ெகா�க்கா�. 3. ேதவர்கள�ல் அறி�க்�ம். நட்�ப் பல�ம் இந்த 5 எண்காரர்க�க்� உண்�. 5. அவர்கைள நிச்சயம் பல ேதால்வ�கைள�ம் ேவதைனகைள�ம் ஆழ்த்திவ��ம். 3. எள�தாக இ�த்� வ��ம் தன்ைம உைடய�. வ�மானத்தில். அவர்கள�ன் �லம் நட்� மற்�ம் பரஸ்பர உதவ��ம் எள�தில் 33 | எண் ேஜாதிடம் . மற்ற எண்காரர்கைளக் காப்பதற்காகேவ (வ�ஷ்�வ�ன் ெதாழில் மக்கைளக் காத்தல் அல்லவா). எந்த அள� இ�ம்ப�ைன�ம். ெபயர் எண் 5 ஆக வ�ம்ப� அைமத்�க் ெகா�க்கிறார்கள். �த்திக்�ம். 1. ேகாசார பலன்க�ம் சந்திரன�ன் நிைலையேய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�ள்ள�. மக்கைளக் கவர்வதில் இவர்க�க்� நிகர் எவ�ம் இலர். மற்ற அதிர்ஷ்ட எண்களான 1. அ�த்த ஊ�ல். ெசயல்திற�க்�ம் ெபயர் ெபற்றவர் வ�ஷ்� பகவான்தான்! அவ�ன் ��க்கடாட்ச�ம் ெபா�ந்திய எண் இ�தான் (5 எண்). ஆனால் எண்கண�தத்தில் 5ம் எண்ேண அத்தைகய ஒ� சிறப்பான இடத்ைதப் ெபற்�ள்ள�. சி�ப்�ம் கலந்தி�க்�ம்.எண் 5 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . ேம�ம் இவர்க�க்� கா�ல். �தன�ன் எண் இல்லாதவர்க�க்�ம்�ட இந்த ஆதிக்கமான�. பல வ�டகாலம் நண்பர்களாக ந��த்�த் ெதாடர்� ெகாள்�ம் தன்ைம�ம். மிக நன்ைம�ம். நட்பாக�ம் (வ��ச்சிகம் தவ�ர) ெசால்லப்பட்�ள்ள�! அதனால்தான் சந்திரன�ன் ஆதிக்கம் ஜாதகத்தில் ெபா�வாக எல்லா இராசிக�க்� நன்ைமயான பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். தங்கள� தன�த்தன்ைமைய (Presence) அவர்க�க்�ச் சீக்கிரம் உணர்த்திவ��வார்கள். 5ம் எண்ண�ன் பலம் உத�கிற�! 9 எண்கள் வ�ைசய�ல் எந்த ஒ� கிரகத்தின�க்�ம் இல்லாத ஒ� கவர்ச்சி (காந்த சக்தி) இந்த 5ம் எண் நபர்க�க்� உண்�! எனேவதான் இந்த எண்ைணக் காந்த எண் அல்ல� ஜனவசியம் நிைறந்த எண் என்� �றவாக்£ள். 7. வ��ட�ம் அன்பர்க�க்� இ�ந்தால் தான் நன்ைம ���ம். ஏெனன�ல் அவர்க�க்�ம் ஜனவசியம் இயற்ைகயாக உண்�! இவர்கள� ேபச்சில் ேகலி�ம் (அ�த்தவ¬ப் �ண்ப�த்தாமல்) கிண்ட�ம். அ�மட்�மன்�. உதாரணமாக 3 ம் எண்ண�ல் ப�றந்தவர்க�க்� 24. கவர்ச்சி�ம். �யரங்கைள�ம் கண்� கலங்�ம்ேபா� இவர்கள் மட்�ம். மற்ற எண்காரர்கள் தங்கள� �ன்பங்கைள�ம். 8. 5ஆம் எண்காரர்கள�ன் �த்தி அதாவ� அறி� மிக�ம் அற்�தமான�! ஒவ்ெவா� நிமிட�ம் ��ப்�� ேயாசைனகள் (!) ப�ரஞ்சத்திலி�ந்� இவர்க�க்�த் ெதாடர்ந்� வந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். இல்ைலெயன�ல் த�ய பலன்கைளக் கண்�ப்பாக ெகா�த்�வ��ம். அ�த்த நாட்�ல் எதிர்பாராத நண்பர்க�ம். 6. அேதேபான்ேற. ஆனால் 5 மட்�ம் யா�க்�ம் த�ைம ��யா�! ேசாதிட சாத்திரத்தல் நவக்கிரகங்கள�ல் சந்திர�க்� மட்�ம் எல்லா இராசி வ�கள��ம் � சமமாக�ம். ரய�லில். 42. அைவகைளச் சவால்களாக எ�த்�க் ெகாள்வார்கள். அைனத்� எண்க�க்�ம் இந்த எண் ெபா�வாக உள்ள�. எத்தைகய நபர்கைளச் சந்தித்தா�ம்.�தன் (Mercury) : இந்த எண் அைனவரா�ம் மிக�ம் வ��ம்பப்ப�ம் எண்ணா�ம். 6. காந்தமான�.

ெமஸ்ம�சம் கண்�ப��த்த ெமஸ்மர் ேபான்றவர்கெளல்லாம் இந்த எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கேள! இவர்கள�ன் ெதாழில்கள் எ�த்தாளர் பண�ய�ல் இவர்கள் நன்� ப�ரகாசிப்பார்கள். 3. ேபச்சி�ம் நைடய��ம் ேவகம் உண்�! பார்ைவக்� எள�ைமயாக இ�ந்தா�ம் அரசர்கைள�ம் கவர்ந்� வ��வார்கள். தங்கள� ெசாந்தப் பைடப்�க்கைளவ�ட அ�த்தவர்கள�ன் க�த்�க்கைள�ம். �கழ்ெபற்ற உலகக் கவ�ஞர் ேஷக்ஸ்ப�யர். இவர்கள் தாங்கள் எ�த்�க் ெகாண்ட எந்தத் �ைறய��ம். அதிர்-ஷ்டம் உைடயவர்கள். கண�தம் ேபான்ற �ைறக�ம் ஏற்றைவ! ந�கர்கள். ப�ன்� இைத ந�வ�ல் வ�ட்�வ�ட்�. அரசியல்�ைறய��ம்.R. வ�ஷயங்கைள�ம் ெதா�த்� அைவகைள ஆராய்ந்� ���க்� வ�ம் அறி�த் �ைறகள�ல் இவர்கள் சிறப்பாக வ�ளங்�வார்கள். ஆைடகைள�ம். எப்ேபா�ேம ெப�ய மன�தர்கள�ன் ஆதர� இவ�க்� உண்�. 6 ப�றந்தவர்கைள�ம் மணக்கலாம். ேசாதிடம். ெபா� மக்கள் ெதாடர்� சம்பந்தமான (P. ஆராய்ச்சியாளர்கள் ேபான்றவர்களாக �கழ்ெப�வார்கள். ேபனா நண்பர்கள் அதிகம் உைடயவர்கள். தரகர்களாக�ம் (Brokers) கமிஷன் �கவர்களாக�ம் மிக�ம் �கழ் ெப�வார்கள். 1. அ��ம் 5. இவர்கள� ேபச்சி�ம் வ�வாதங்கள��ம் அரசியல் கலப்� அதிகமாக இ�க்�ம்.O) ெதாழில்கள��ம் நன்� ப�ரகாசிப்பார்கள். இவர்கள் இ�க்�ம் இடத்திற்�க் �ட்டம் அதிகம் வ�ம். தங்கள� திறைமய�ன் �லம் வ�ைரந்� உச்சிைய அைடந்�வ�ட ேவண்�ம் என்� ��ப்பார்கள். 9 வ�ம் ேததிக�ம் 34 | எண் ேஜாதிடம் . உலகத்தின் நா�க�க்கிைடேய அைமதிைய ஏற்ப�த்�ம் ��வர்களாக (Ambassadors) நன்� வ�ளங்�வார்கள். 10. இன்ெனா� ெதாழில் ெசய்தால் இைதவ�ட நன்றாக இ�க்�ேம என்� ேயாசிப்பார்கள். ஒேர சமயத்தில் பல கா�யங்கள�ல் கவனம் ெச�த்�வம் அஷ்டாவதான�கள் இவர்கள்தான். ப�ரயாண �கவர்களாக�ம் (Travel Agents) நன்� சம்பாதிப்பார்கள். வ��ம்ப�ய ேபா� அைவகைள ச�யாக எ�த்�க்காட்��ம் ெசால்�வார்கள். அழகாக�ம். இவர்கள� தி�மண வாழ்க்ைக இவர்க�க்�க் காதல் ம� � ேமாகம் அதிகம். (Any Business) ஜனவசியம் நிைறந்தவர்கள். 19. ஆனால் தாங்கள் ெசய்� ெகாண்��க்�ம் ெதாழில்கள�ல் ��ைமையப் ��த்தி ெவற்றி அைடயலாம். வான ஆராய்ச்சி. 9 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்தவர்களால் மிக�ம் ஈர்க்கப்ப�வார்கள். 18. கைலஞர்கள். எப்ேபா�ம் எ�ப்பாக�ம். கைலத்�ைற. வ�யாபாரங்கைள மாற்றக்�டா�. இவர்கள் சாப்ப��வதில் ேவகமாக இ�ப்பார்கள். ெசய்தி பரப்�த் �ைறகள் ஆகியைவ�ம் இவர்க�க்� ெவற்றி த�ம்.இவர்க�க்�க் கிைடத்�வ��ம். 1. இவர்கள் எந்த வ�யாபார�ம் ெசய்யலாம். இ�ப்ப��ம் ஒ� ெதாழிைல நன்� ெசய்� ெகாண்��க்கிற ேபா�. �திய ெதாழிலில் �ண�ந்� இறங்கி வ��வார்கள்! இைதப்ேபான்� அ�க்க� ெசய்�ம் ெதாழில்கைள. 28 ஆகிய ேததிக�ம் �ட்� எண் 1. ப�றர் �ைறயாகக் கணக்�கள் எ�தி ைவத்�க் ெகாள்ள நிைனக்�ம் வ�பரங்கைள�ம்�ட இவர்கள் மனதிேலேய நிைலயாக ைவத்�க் ெகாள்ள�ம். அழ� சாதனங்கைள�ம் அண�ந்� ெகாள்�ம் வ��ப்பம் ெகாண்டவர்கள். ந�ைககள். �ண�ந்� காதல்கள�ல் ஈ�ப�வார்கள். 27. அறிவ�யல் �ைறப் பண�க்�ம் (Science). 9.

மற்ற எண்காரர்கைள. ெவற்றி ெபற்� வ��வார்கள். ேம�ம் 6. இவர்கள� ேநாய்கள் . க�ைமயான நிைலகள�ல் நரம்�கள�ன் பாதிப்பால் பக்கவாதம்.. ெபா�வாக இவர்கள் அதிகமாகச் சிந்தைனகள�ல் ஈ�ப�வதால் மன அைமதிக் �ைற�. எனேவ இவர்கள் �ன்� ெசான்னப� நல்ல �க்கம் நல்ல உண� ஆகியைவகைளக் கைடப்ப��த்தால். மனஇ�க்கம் (ெடன்ஷன்) மனச்ேசார்� ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்ப�வார்கள். சி�வய�கள�ல் காக்ைக வலிப்�ப் ேபான்ற பாதிப்�கள் ஏற்ப�ம். அ�க்க� ஏதாவ� நரம்�கள�ல் வலி ஏற்ப�ம்.தி�மணத்திற்� உகந்தைவ. இவர்கள் யா�ட�ம் �ட்�த் ெதாழில் ேசர்ந்� ெசய்யலாம். நரம்� பலவனேம � அதிகமாகப் பாதிக்�ம். �ழந்ைத பாக்கியம் இவர்க�க்�க் �ைற�. �ட்� எண் 6 வ�ம் ேததிக�ம் ஓரள�க்�ச் சாதகமானைவேய. 6 ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள் இவர்க�டன் மிக�ம் அதிகமாகப் பழ�வார்கள். ஒ��றம் நரம்�கள் ��க்கிக் ெகாள்�ம் நிைல ஏற்ப�ம். 1. பல ேநாய்கைளத் தவ�ர்த்�வ�டலாம். 6 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்ேதாைரத் தி�மணம் ெசய்தால் �ழந்ைத பாக்கியம் உண்�. அ�ச�த்�ச் ெசன்�. இவர்கள� நண்பர்கள் / �ட்டாள�கள் ெபா�வாக மற்ற எண்காரர்கள் அைனவ�ம் இவர்க�க்� நண்பர்கேள! �றிப்பாக 9. எனேவ இவர்கள் உணவ�ல் அதிகமாகப் ப�ப்� வைககள் தான�யங்கள் ஆகியைவகைளச் ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். சிற்றின்ப இச்ைசகைள ஓரள� �ைறத்�க் ெகாண்டால்.. �தன் யந்திரம் & �தன் & 24 9 4 11 10 8 6 5 12 7 �தன் மந்திரம் & �தன் & 24 ப்�யங்� கலிகா ஸ்யாமம் �ேபணாப்ரதிமம் �தம்! ெஸௗம்யம் ெஸௗம்ய �ேணாேபதம் தம்�தம் ப�ரணமர்மயஹம் 35 | எண் ேஜாதிடம் . 24 ேததிக�ம். நரம்� பலம் ��ம். எனேவ 2. 15.

திறைம�ம் உண்�! இவர்கள் ெநள��. ப�றைர வஞ்சித்தல். இவர்கள் எள�தில் அைனவ�ட�ம் நட்�க் ெகாண்� வ��வார்கள். சீக்கிரமாக. காதலிப்பவைரேய மணக்�ம் ைத�ய�ம். ப��வாத�ம் உண்�. ெபாய் சாட்சி ெசால்�தல். அைனத்�ப் ப�ரச்சிைனக�க்�ம் மிக எள�தில் த�ர்� ெசால்லி வ�ட்�வார்கள். ஏமாற்றிப் ப�ைழத்தல். உடல் உைழப்ப�ல் நாட்டம் �ைற�! ஆனால் �ைள உைழப்ப�ல் சிறந்த வ�ளங்�வார்கள். அதிக உைழப்�ம் ஓயாத அைலச்ச� ஆற்ற�ம். இவைரச் �ற்றி�ம் எப்ேபா�ம் மக்கள் இ�ந்த ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். இவர்கள் ஜனவஸ்யம் நிைறந்தவர்கள். சி�த்�க் ெகாண்ேட சமாள�த்� வ��வார்கள். இந்த எண்காரர்கைள ேவைலக்� ைவத்� �தலாள�கள் லாபம் சம்பாதித்� வ��வார்கள். சில சமயங்கள�ல் அதிகமான ேவைல ெசய்�ம் ேபா�. �த்திசாலித்தன�ம் உண்�! நிைறயப் பணம் கிைடப்பெதன்றால். வசதியான மைனவ�ையேய ேத�வார்கள். அேத ேபான்� இலாபங்கைள�ம் அைடவார்கள். அ��ம் அதிகமாகச் சம்பாதிக்க ேவண்�ம் என்ற �யற்சிய�டன்தான் எந்தத் ெதாழிலி�ம் ஈ�ப�வார்கள். அைனவைர�ம் அ�ச�த்�ச் ெசல்�ம் இயல்ப�னர். மகாவ�ஷ்�ைவப் (�ராணங்கள�ல்) ேபான்ற திறைம�ம். மற்றவர்க�க்�ப் ��யவ�ல்ைலெயன்றால் ேகாபம் எள�தில் வந்�வ��ம். மி�ந்த சிந்தைனகள் ெசய்பவர்களாதலால் நரம்� பலவனம் � அைட�ம். எத்�ைறய��ம் ேவகம். �ேராக்கர் ெதாழில் �லம் ெபா�ள் பணம் �வ�க்�ம் ேயாகம் உண்�. ெவள�நா�. இவர்கைளப் �கழ்ந்ேத மற்றவர்கள் தங்கள� ெசயல்கைள இவர்கள�டம் ெசய்� ெகாள்ளலாம். ப�றைரத் �ண்� வ�ட்� ேவகமாக எந்த ேவைலைய�ம் மிரட்� வாங்கி வ��வார்கள். �தாட்டம். இவர்கைளப் �கழ்ந்தால் அப்ப�ேய மயங்கி வ��வார்கள். அரசாங்கப் பண�ைணவ�டச் ெசாந்தத் ெதாழிேல சிறப்�த் த�ம். எள�தில் எ�ச்ச�ம் ேகாப�ம் ெகாள்வார்கள். டாக்டர். �ட்� எண்கள் ஒத்� வந்தால் மட்�ேம அரசாங்கப் பண� சிறப்�த் த�ம். அைத வாழ்வ�ல் உடன�யாக பயன்ப�த்தி ெகாள்�ம் திறைம�ம் உண்�. எனேவ. எனேவ. பந்தயம். ேவகம் என்� ெசயலாற்�பவர்கள் இவர்கள்தான். தயக்கேமா இன்றித் �ண�ந்� ஈ�பட்� அைத ெவற்றியாக மாற்றிக் காட்�வார்கள். �த்தி சா�ர்ய�ம் அதிகம். உடேன �றப்பட்� வ��வார்கள். வ�யாபா�கள். �திய 36 | எண் ேஜாதிடம் . ெபா�ள் ஏெஜண்�கள் ேபான்� பணம் சம்பாதிக்�ம் ெதாழில்கள�ேலேய இவர்கள� எண்ணம் ெசல்�ம். தன்னம்ப�க்ைக மி�ந்தவர்கள். �திய �யற்சிகள��ம் �ண�ந்� இறங்கி வ��வார்கள். காதல் வ�ஷயங்கள�ல் ஈ�பா� உண்�. ெவள��ர் ெசல்வெதன்றால். எந்த வைகயான ேசாதைனகைள�ம். �ழி�கள் மிகத் ெத�ந்தவர்கள். நணடம் வந்தேபா�ம் இவர்கள் கலங்கமாட்டார்கள். எவ்வள� ெப�ய கா�யமானா�ம் பயேமா. அறி� என்கிற அற்�தத்தின் வ�ளக்கம் இவர்கள் தான். மற்றவர்கைளவ�ட அறி�த் திற�ம். எனேவ.எண் 5. தங்கள� ேபச்சி�ம். த�ய வழிகள��ம் �ண�ந்� இறங்கி வ��வார்கள். �தியதாக எைத�ம் அறிந்� ெகாள்�ம் ஆர்வ�ம். ��� எ�ப்பதி�ம் ேவகமாகச் ெசயல்ப�வார்கள். எனேவ. ேபார்ஜ� ேபான்றவற்றில் ஈ�பட்�க் ��க்� வழிய�ல் பணம் சம்பாதிப்பார்கள். ஒ�வ�தக் ��ட்�த் ைத�யம் இவர்க�க்� மனதில் இ�ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். ஆனால் எப்ப�யாவ� தண்டைனய�லி�ந்� தங்கள� �த்தியால் தப்ப�த்�க் ெகாள்வார்கள். 5 எண்ண�ன் பலம் �ைறந்தவர்கள் த�ய கா�யங்கள�ல் �ண�ந்� இறங்�வார்கள். சிறப்�ப் பலன்கள் 9 எண்கள��ம் 5 தான் அைனவரா�ம் வ��ம்பப்ப�கிற�! காரணம் 5ம் எண்தான் மற்ற 9 எண்க�க்�ம் ந�வ�ல் உள்ள�! இந்த எண்ேண மற்ற அைனத்� மக்கைள�ம் (எண்கைள�ம்) ஈர்க்�ம் சக்தி மி�ந்த எண்ணா�ம்.

இதனால் இரவ�ல் �க்கம் �ைற�ம். பச்ைச ேபான்ற ஆழந்த (DARK) வண்ணங்கைள ந�க்கிக் ெகாள்ள�ம். �ராவல் ஏெஜண்ட்ஸ் வ�ற்பைனப் ப�ரதிநிதிகள். 37 | எண் ேஜாதிடம் . அரசியல் ேபான்ற மக்கள் ெதாடர்�த் ெதாழில்கள் மிக்க நன்ைம த�ம். மனைதச் சலனமில்லாமல் ைவத்�க் ெகாள்ளப் பழக ேவண்�ம். இவர்கள் இரவ�ல் ெந�ேநரம் சிந்தித்�க் ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். 18. இவர்கள் பணத்திற்� ஆைசப்பட்�த் தாங்கள் ெசய்�ம ெதாழிைல அ�க்க� மாற்றிக் ெகாள்ளக்�டா�. இந்தக் கற்கள�ல் தரமான கற்கள் (ORIGINAL) கிைடப்ப� அ�தாக உள்ள�. ����ப்�ம். அதன்ப� இவர்கள் ெசயலாற்றினால் ெவற்றி நிச்சயம். நிரந்தரமான ஒ� ெதாழிைல ேதர்ந்ெத�த்�. ஆழம் ெத�யாமல். ேவகமான நைட�ம் உண்�. நிமிர்ந்த பார்ைவ�ம். கமிஷன் ெதாழில். 9 எண்காரர்கள் இவர்க�க்� மிக�ம் நன்ைம ெசய்வார்கள். தின�ம் 6 �தல் 8 மண� ேநரம் �ங்�வைதப் பழக்கமாக ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 27 ஆகிய ேததிக�ம் மிக அதிர்ஷ்டமானைவ. மற்றவர்கைளக் கவர்ந்தி�க்�ம் கவர்ச்சியான �க�ம். வ�யாபாரம். ZIRCON எனப்ப�ம் கற்க�ம் இவர்க�க்�ச் சிறந்த பலன்கைளேய அள�க்�ம். அ�த்தவர்கள�ன் க�த்�ப்ப� இவர்கள் நடந்தால் ேதால்வ�கள்தான் அதிகமா�ம். இ�ப்ப��ம் 5. மனச்ேசார்�கள். ஒன்றில் இறங்கக் �டா�. அைனத்� இேலசான வண்ணங்க�ம் ஏற்றைவேய. இவர்க�க்� இைறவன�ன் அ�ளால். அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் Lucky colours சாம்பல் நிறம் (GREY) மிக�ம் ஏற்ற�. நரம்�க் ேகாளா�கள் ஏற்ப�ம். சிவப்�. (LIGHT COLOURS) மி�மி�க்�ம் உைடக�ம். ெசய்�ம் ெதாழிைலப் ப��க்காமல் பாதிய�ேலேய வ�ட்�வ�ட்�. இலாப ேநாக்�ம் இவர்கள் �டப்ப�றந்தைவ. ந�த்தரமான உயர�ம். மி�மி�க்�ம் வண்ணங்க�ம் நன்ைமேய ���ம். அதிர்ஷ்ட இரத்தினம் இவர்க�க்� அதிர்ஷ்ட இரத்தினம் ைவரம் எனப்ப�ம். அதிர்ஷ்ட தினங்கள் Lucky Dates ஒவ்ெவா� மாத�ம் 5. ��ைமைய�ம் ��த்தி ெவற்றி ெபற ேவண்�ம். 23 ஆகிய ேததிக�ம் 9. 14. உடற்பய�ற்சி ேபான்றவற்றில் ஈ�பட்�. அதில் �திய வழி�ைறகைள�ம்.சாதைனகைள வ�ைரந்� ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற வ��ப்பம் நிைறந்தவர்கள். கண்க�ம் உண்�. ேத ேபான்� �ட்� எண் 5 அல்ல� 9 வ�ம் தினங்க�ம் அதிர்ஷ்டமானைவேய! இவர்க�க்� மற்ற அைனத்� எண்காரர்க�ம் உத�வார்கள். க�ப்�. DIAMOND ஆ�ம். எனேவ. ப�ன்� உடல் நலம் தாேன வ�ம். உடல் அைமப்�/ உடல் நலம் சற்�ச் சைதப்ப��ப்பான உடல் அைமப்� அைம�ம். தியானம். எனேவ. அ�த்த ெதாழிலில் இறங்கக்�டா�. தி�ர் ேயாசைனகள் அல்ல� ஞாேனாதயம் ஏற்ப�ம். ேவக�ம்.

அறி�ம். உடல் உைழப்ப��ம் சற்� ஈ�பட ேவண்�ம். அழகான ேதாற்றம் உைடயவர்கள். காதல் வ�ஷயங்கள�ல் கவனமாக இல்லாவ�ட்டால். Accountants. ெமாச்ைச. எனேவ �ழந்ைதச் ெசல்வம் தைடப்ப�ம். நாடகம் எ�தல். இவர்கள�ன் ேபச்சி�ம் நடத்ைதய��ம் ஒ�வ�த ஈர்ப்�ச் சத்தி உண்�. பயணத்தில் சலிக்காத நாட்டம் இவர்க�க்� இ�க்�ம். க�வ�கள் உற்பத்தித் �ைறகள�ல் இறங்கக்�டா�! Marketing மற்�ம் Broker ேபான்ற ெதாழில்கள் நன்ைம த�ம். ெசாந்தத் ெதாழில் ெசய்யேவ இவர்கள் வ��ம்�வார்கள். நல்ல ெதய்வக � வாழ்க்ைக அைம�ம். �ழந்ைதச் ெசல்வம் உள்ள எண்களாகத் ேதர்� ெசய்� ெகாள்ள�ம். சி� வய� �தேல �றிப்ப�ட்ட இலட்சியத்�டன் வாழ்க்ைகைய நடத்�வார்கள். மக்கைளக் கவர்கின்ற சக்தி நிைறந்தவர்கள். மஞ்சள். அறி�ம் உ�வா�ம். இ�ந்தா�ம் இவர்கள� வாழ்க்ைகய�ல் அ�க்க� வ�பத்�கள். மற்றவர்கைள ஏமாற்றத் ெத�யா�. மைனவ�ய�ன் எண்கள�ல் 5 எண் வந்தால் �ழந்ைதச் ெசல்வத்ைதக் �ைறத்� வ��ம். ப�ன்� வாழ்க்ைகேய கசந்�வ��ம். அரசியலி�ம் இவர்க�க்� அதிர்ஷ்டம் உண்�! 23&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: இவர்கள் மி�ந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள். ெவற்றிைலப் பாக்� ெகா� வைககள் ேபான்ற வ�யாபாரங்கள்/ ெதாழில்கள் நன்ைம பயக்�ம். எனேவ எப்ேபா�ம் இவைரச் �ழ்ந்� 10 ேபர் இ�ப்பார்கள். தபால் �ைற ேபான்றவற்றில் பண� ெசய்தல். எண் 5க்கான (�தன்) ெதாழில்கள் இவர்கள் கைத. காகிதம். 14ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : இவர்கள் மி�ந்த அதிர்ஷ்டம் உைடயவர்கள். ேஜாதிடம் ேபான்ற சாஸ்திர ஆராய்ச்சிய��ம் ஈ�ப�வார்கள். சிலர் நாட்�ன் ��வர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். கல்வ�த் �ைற. ச��கள் ஏற்ப�ம். இன்ப வாழ்க்ைக அைம�ம். எனேவ மைனவ�ையத் ேதர்� ெசய்வதில். ��ச்சந்திர ேயாகம் நிைறந்தவர்கள். ெதள��ம் உண்�. இவர்கள் 38 | எண் ேஜாதிடம் . ��ம்பத்தில் தங்கள� ேவகமான ேபச்ைச�ம். கவ�ைத. ஆனால் ெபா�ட்கள். இவர்கள் ெசால்�ம் வார்த்ைதக�க்� ம�ப்� இ�க்கா�. இைறவன�ன் அ�ளால் இவர்க�க்� �ன்பங்கைளச் சமாள�ப்பதற்கான �ழ்நிைல�ம். இவர்கள் உலகத்தில் சாதைன ��யப் ப�றந்தவர்கள். பலர் �கழ்ெபற்ற வ�யாபா�களாக இ�ப்பார்கள். பய��. �ன்னைக ��ந்ேத மற்றவர்கைள ெவன்� வ��வார்கள். பண்பா�ம். மக்கைளக் கவர்கின்ற சிறந்த எண் இ�. ெசயல்கைள�ம் �ைறத்�க் ெகாண்டால். ெசாற்ெபாழிவாற்�தல். ஓர் அரசைனப் ேபான்� அைனத்� வசதிக�ட�ம் வாழ்வார்கள். ேஜாதிடம் பார்த்தல். அ�ேவ உடல் நலத்திற்� உகந்ததா�ம். ஆதர�ம் கிைடப்பதால் ெப�ம் வ�யாபா�களாக�ம் ஆன்மிகம் மற்�ம் அரசியல் �ைறகள�ல் �கழ் ெபற்ற�ம் வ�ளங்�வார்கள். ெபா�வாக அைனத்� வ�யாபாரங்க�ம் இவர்க�க்� நன்ைம த�ம். ஒ�க்க�ம் நிைறந்தவர்கள். அரசாங்கத்தாரால் எப்ேபா�ம் ஆதர� கிைடக்�ம்.�க்கியக் �றிப்� இவர்க�க்� நரம்�ச் சக்தி �ைற�. சிற்பம் ெச�க்�தல். �த்�. 5&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: �தன் கிரகத்தின் �� அம்சம் ெபற்றவர்கள். �ேராகிதம் ெசய்தல் ேபான்றைவ�ம் ஒத்� வ�ம். இவர்கள் மற்றவர்கைள மதிப்பவர்கள். அைனத்� மக்கள�ன் அன்�ம். ச�கத்தில் உயர்ந்த பதவ�கள் கிைடக்�ம். கணக்�த் �ைற.

அதனால் �தலாள�களால் மிக வ��ம்பப்ப�வார்கள்.. வ�ற்பைனப் ப�ரதிநிதிகள் ேபான்றவற்றி�ம் நன்� ப�ரகாசிப்பார்கள். கைலத்�ைற. ந�கர்கள். ந�ைககள். Business Management கண�தம்.. வ�யாபா�கள் இந்த எண்ண�ல் ப�றந்தி�ப்பார்கள். இவர்கள் அறிவ�னால் உைழப்பவர்கள்! மற்றவர்கைள வசியம் ெசய்� தங்கள�ன் கா�யங்கைள சாதித்�க் ெகாள்வார்கள். ேபச்சாளர்கள் ேபான்ற �ைறக�ம் நன்� அைம�ம். . ெசய்� வ�மானத்ைத ெப�க்�வதில் நாட்டமாக இ�ப்பார்கள். ெசய்தி ேசக�ப்பாளர்களாக�ம் ெவற்றி ெப�வார்கள்.மற்றவர்கள�டம் ேவைல ெசய்�ம்ேபா�.. பணம் சம்பாதிக்�ம் வழி�ைறகைள�ம் ��வார்கள். ெபா�வாக தன�யார் நி�வனங்கள�ல் ேவைல ெசய்வார்கள்! அ�க்க� ெதாழிைல மாற்�ம் இயல்ப�னர். 39 | எண் ேஜாதிடம் . �தலாள�க�க்� பல ஆேலாசைனகைள�ம். எ�த்தாளர்கள். அறிவ�யல் �ைறப் பண�கள். சம்பள உயர்ேவ இவர்கள� ேநாக்கம்! ஏதாவ� உபெதாழில் .

6 40 | எண் ேஜாதிடம் .

அ� மட்�மல்ல அப்ப�ப் ேப�பவர்கைளக் கண்டால் கிண்ட�ம். எப்ேபா�ம் இவர்கள் தங்கள� அதிர்ஷ்டத்ைதேய நம்ப� இ�ப்பார்கள். க�வ�கள் என்� வணாக்�வார்கள். சாப்ப��வதி�ம். தங்கள் ப�றந்த வட்�ன் � வசதிையவ�டப் ப�ற்காலத்தில் உயர்ந்த ெசல்வர்களாகேவ வ�ளங்�வார்கள். ஏமாற்ற�ம் ஏன் வ�ைம�ம்�ட ஏற்பட்� வ��ம். அதி�ம் ெபண் �ழந்ைதகள் இவர்க�க்� அதிகம் உண்�. அ�த்த ெஜன்மம் ேபான்றவற்றில் அதிகம் நம்ப�க்ைகய�ல்லாதவர்கள். மற்றவர்கைள �ண்ப�த்�ம் ��ம்�ப் ேபச்�கள் இவர்க�க்� உண்�. இைத இவர்கள் மாற்றிக் ெகாண்டால்தான் 'வ�ஜயலட்�மி' எப்ேபா�ம் இவர்க�டன் இ�ப்பாள். மன்மதர்கள�ன் ைமந்தர்கள் இவர்கேள �த்திரபாக்யம் நிைறந்தவர்கள் இவர்கள்தான். இவர்கள் தங்கள� ேநரத்ைத காதல். �ரட்�த்தன�ம் உைடயைவ! பணவ�ஷயத்தில் தன ஆகர்ஷண சக்தி. ஸ்தி�ேலாலராகி வ��வார்கள். நாடகம் ஆகிய �த்தமிழில் மிக�ம் ஈ�பா� உைடயவர்கள். ஆனால் மற்ற ெபா�வான வ�ஷயங்கள��ம். இவர்கேள �ேபரன�ன் ைமந்தர்கள்! எவர் �லமாவ� எப்ப�யாவ� இவர்க�க்�ச் சமயத்திற்� ஏற்பப் பணம் வந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். தங்கள�ன் அனாவசியக் ��ம்பச் ெசல�கள். �கமான அ�பவங்கள் ேநாக்கிேல இவர்கள் ஓ�வார்கள்! �யநலம் மி�ந்தவர்கள் இவர்கள்தான். சிற்றின்பத்தி�ம் பணத்ைத நிைறய ெசல� ெசய்வார்கள். �ன்பங்கைள�ம் பற்றிப் ேபசினால் இவர்க�க்� அந்த இடத்தில் இ�க்கப் ப��க்கா�! இவர்க�க்� ஓரள� ேகாப �ண�ம் உண்�. சாத்திரங்கள் ம� � மி�ந்த அவநம்ப�க்ைக ெகாள்வார்கள். ஆனால் தி�ப்ப�க் ெகா�க்�ம்ேபா� மட்�ம் இ�த்�ப் ப��த்�த்தான் ெகா�ப்பாக்£ள். அ�த்தவர்க�க்� (லாபம் இல்லாமல்) உத�வதி�ம் மி�ந்த கஞ்சத்தனம் பார்ப்பார்கள். இன்பம். இயல். �ர்வ ெஜன்மம். மனத்தில் பலவைகக் �ணங்கள். 41 | எண் ேஜாதிடம் . வசனம். இந்த 6ல் எண்காரர்கள் சிற்றின்பத்தில் மிதமாக இ�க்கப் பழகிக் ெகாள்ள ேவண்�ம். கைத. அ�க்க� மற்றவர்கள�டம் பணம் வாங்�வார்கள். ஆனால் எவராவ� இவர்க�ைடய �யரங்கைள�ம்.�க்கிரன் (Venus) : ஒன்ப� எண்கள��ம் இயற்ைகய�ேலேய அதிர்ஷ்டசாலிகளான 6ம் எண்காரர்கைளப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம். இவர்கள�ன் காம உணர்ச்சிகள்.எண் 6 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . 6 எண் பலம் �ைறந்தால் கட�ள். இவர்கள் எள�தில் மாற்ற ��யாத ப��வாதம்காரர்கேள! எனேவ சி�வயதிலி�ந்ேத இந்த எண்காரர்கள் ஒ�க்கம். ெபாறைமகள். பணம். இல்ைலெயன�ல் கடன் ெதால்ைல�ம். பணம் எப்ேபா�ம் ந�ங்காமல் இவர்க�டன் இ�க்�ம். அனாவசிய ஆடம்பரச் ெசல�கள் ஆகியவற்ைறக் �ைறத்�க் ெகாண்டால் தான். பணவ�ஷயத்தில் இவர்கேள மிக�ம் அதிர்ஷ்டமானவர்கள். அந்தக் ��ம்பத்தின் அதிர்ஷ்டத்ைத அதிக�க்�ம் என்பார்கள். இைச. கவ�ைத. இவர்க�க்க 5&ம் எண்காரர்கைளப் ேபான்� நண்பர்கள் அதிகம் உண்�. ெபா�ைம ேபான்ற நல்ல �ணங்கைள வ�டா�யற்சி�டன் வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். காதல் ஆகியைவ நிைலயானைவ! ஆனால் அைவகள் ேவக�ம். �தர்க்க�ம் ெசய்வார்கள். ேகாபம் வ�ம் ேபா� �ரட்�த்தனமாக நடந்� ெகாள்வார்கள். � தங்கள� சபல �த்திய�ன் காரணமாகப் பல அன்பர்கள் எண்ணாத எண்ணெமல்லாம் எண்ண�. சின�மா. ெபா�வாகேவ ஒ� வட்�ல் � 6& எண் �ழந்ைதகள் ப�றப்ப�. ேம�ம் 6 எண்காரர்கள். ஏங்கி. பல �ன்பங்கைள அைடகின்றனர். பல �யற்சிகள் ெசய்�. இந்த உலகத்ைதப் பற்றி மட்�ேம (வ�ணtம� � க்ஷவ � ண � �ற� கீ ஷ�க்ஷற � ப � )� நிைனப்பவர்கள் இவர்கள்தான். �ன்பப்பட்� உைழப்பதில் அலட்சியம் காட்�ம் �ணம் இ�க்�ம். ந��த்த இளைம இவர்கள� வரப்ப�ரசாதமா�ம். இவர்க�க்� இயற்ைகய�ேலேய நிைறந்� காணப்ப�ம்.

இவர்கள� ெதாழில்கள் இவர்கள் மனத்திற்� மிக�ம் ப��த்த� கைலத் ெதாழில்தான். அழ� சாதனங்கள் வ�யாபார�ம் ேபான்றைவ�ம் நன்ைம த�ம். சித்திரம் ேபான்ற ��க்கமான �ைறகள��ம். �க்கள். �ராமா. இவர்க�க்� 6. மாைலகள். 27 ஆகிய ேததிகள��ம். 5 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்ேதார்கைளத் தவ�ர்த்�வ�ட ேவண்�ம். மற்றவர்க�க்காக வ�கள் � கட்�. கணவன்மார்கள�ன் �ணம் அறிந்� நல்ல சைமயல். நைகக்ைட. சிற்பம். இவர்களாகத் ேத�ச் ெசல்லக்�டாத. 15. 9 எண்கள�ல் ப�றந்த ெபண்கள�னால் நல்ல தி�மண வாழ்க்ைக அைம�ம். 6. இவர்கள� நண்பர்கள் 6. அ�மட்�மன்� சட்ட ��க்கம் ேபசி வ�வாதம் ���ம் வக்கீ ல்கள். ேம�ம் தி�மண 1. இ�ப்ப��ம் தி�மணத்திற்�ப் ப�ன்� மைனவ�ைய நன்� ைவத்�க் ெகாள்வார்கள்! மைனவ�ய�டம் தி�ப்தி �ைற� என்றால். எப்ேபா�ம் ப�ற�ன் உதவ��ம். 3 எண்காரர்கள�ன் ெதாடர்�ம் �ட்�ம் �டா�! ஆனால். அலங்காரப் ெபா�ட்கள். தி�மண வாழ்க்ைக தி�மணத்தின் �லம் ஆதாய�ம். 3ம் எண்காரர்கைள மட்�ம் மணக்கக்�டா�. 5 வந்தால் அர� அதிகா�யாக�ம் ப�ரகாசிப்பார்கள்.(3ம் எண்காரர்களால்) ேவதைனதான் மிஞ்�ம். ப�ளாஸ்�க் சாமான்கள் வ�யாபாரம் ேபான்றைவ�ம் ெவற்றி த�ம். மக்கள் வசிய�ம். 1. மற்ற வழிகள�ல் ஈடபத் தயங்க மாட்டார்கள். 9 ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்க�டன் நண்பர்களாக�ம். வ�யாபார�ம் சிறந்தேத! சங்கீ தம். இைச ேபான்ற ெபா��ேபாக்�த் �ைறகள�ல். மற்ற எண்கள் 1. ப�ன்� இவர்கைளப் ேபான்� நல்ல கணவர்கள் அைமவ� க�னம் என்� அவர்கள் உணர்வார்கள். 28. �ட்� எண் 1. 4. �த்� பவளம் ேபான்ற நவரத்தினங்கள் வ�யாபார�ம் ெசய்யலாம். 18. கவ�ங் நைக வ�ற்பைன தயா�ப்� ஆகியவற்றி�ம் இவர்கள் ெவற்றி அைடயலாம். ேம�ம் ெபண்க�க்� உபேயாகப்ப�த்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ட்கள். 42 | எண் ேஜாதிடம் . எந்தத் ெதாழிலில் ஈ�பட்டா�ம் இவர்க�க்� ெவற்றி நிச்சயம்! ேம�ம் �ண�க்கைட. 6. கண்ணா�. நல்ல உபச�ப்� �லம் நன்� வசியம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். �ட்டாள�களாக�ம் இ�ப்பார்கள். இவர்கள�ன் ேவகத்திற்� (?) ஈ�ெகா�க்க ���ம்! 1. இயற்ைகயாகேவ இவர்க�க்� உண்�. ஆனால் அைவ இயல்பாகேவ எதிர்பாராமல் அைம�ம். 19. வாசைனப் ெபா�ட்கள். 3 எண்காரர்களால் தான்இவர்க�க்� மிகப் ெப�ய வ�தி வசமான உதவ�கள் கிைடக்�ம். இலாப�ம் கிைடக்கின்றனவா என்ேற இவர்கள் கணக்�ப் பார்ப்பார்கள். 24. வாய்ப்�ட்�. ந�திபதிகள் ேபான்ற ெதாழில்க�ம் ஓரள� நல்லேத! ஆனால் பணத்திற்காக வைள ெகா�க்�ம் இயல்� இவர்க�க்� உண்�. 10. 9 வ�ம் ேததிகள��ம் ெசய்� ெகாண்டால் மிக்க நன்ைம த�ம். இைச வாத்தியங்கள் ஆகியைவ �லம் நல்ல ெபா�ள்கள் ஈட்டலாம். அைத வ�ற்�ம் ெதாழில்கள�ல் இவர்கள் ஈ�படலாம். 5 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்ேதாரா�ம் ஓரள� நன்ைம உண்�. எனேவ சின�மா. எனேவ 6ம் எண்காரர்கைள மணக்�ம் ெபண்கள் தங்கைளத் தின�ம் நன்� அலங்க�த்�க் ெகாண்�.

�ைகப��த்தல். ெபா�த் ெதாண்� ெசய்தல் ேபான்ற �ணங்கைள வளர்த்�க் ெகாண்டால் இவர்க�க்�ப் ெப�ம் �க�ம். காய்கைள 43 | எண் ேஜாதிடம் . கைலஞர்க�க்�ம் ஆதரவள�ப்பார்கள். கீ ைர வைககள் இவற்ைறச் ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். நண்பர்க�க்� அ�க்க� வ��ந்� ெகா�த்� மகிழ்வார்கள். அழகிய ெபா�ட்கைள�ம். ேபாகங்கள். அழகான வ�. மலச்சிக்க�ம் அ�க்க� ஏற்ப�ம். கைலகள�ன் பால் மி�ந்த ஈ�பா�ம் (திமிழிண� கிஸிஜிஷி) ேபாகப் ெபா�ட்கள் ேமல் நாட்ட�ம் உைடயவர்கள். சிறப்�ப் பலன்கள் உலக �கங்கைள அ�பவ�க்கப் ப�றந்தவர்களான 6ஆம் எண்ைணப் பற்றி வ��வாகப் பார்ப்ேபாம். தங்கள�ன் வசதிையப் ெப�க்�வ� எப்ப�? பணத்ைத இன்�ம் ெப�க்�வ� எப்ப� என்� சிந்தித்ேத. இவர்க�க்� இந்த � உலகம் ெசார்க்கமாகத் ெத��ம். �க்கிரன் யந்திரம் & �க்கிரன் & 30 11 6 13 12 10 3 7 14 9 �க்கிரன் மந்திரம் ஹிம�ந்த ம்�ணாளாபம். திறந்த ெவள�கள�ல் தின�ம் உலாவ� வரேவண்�ம். அலங்காரப் ெபா�ட்கைள�ம் வாங்கி ைவத்�க் ெகாள்ள வ��ம்�வார்திகள். மா�ைள. ஆப்ப�ள். அ�க்க� �ச்�த் ெதாந்தர�க�ம். � பங்களா கட்�வார்கள். ம� ேபாைதப் ெபா�ட்கள் ேபான்றவற்ைற�ம் அறேவ ஒ�க்கிவ�டேவண்�ம். மற்ற கைலக�க்�ம். அைமதியான வாழ்க்ைக�ம் நிச்சயம் ஏற்ப�ம்.இவர்கள� ேநாய்கள் ெபா�வாகச் சாப்பாட்� ப��யர்கள். நாட்�யம் ேபான்றவற்றில் மிக்க ஈ�பா� உண்�. தங்கள�ன் �ன்ேனற்றத்தின் ம� ேத க�த்தாக இ�ப்பார்கள். ைதத்யாநாம் பரமம் ��ம் ஸர்வசாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பார்கவம் ப்ரணமாம்யஹம் எண் 6. அதிர்ஷ்ட�ம் உண்�! இவர்கள் கற்பைன வள�ம். ஓவ�யம். இைச. �வாச சம்பந்தப்பட்ட ேநாய்க�ம் ஏற்ப�ம். பாடல்கள். இந்தி�யம் அதிகம் ெசல � ெசய்பவர்களாதலால் ப�றப்��ப்�க் ேகாளா�கள். தங்கள� கா�யங்கைள ��த்�க் ெகாள்வதில் வல்லவர்கள். இதய பலவனம் � (ப�ம� ணக்ஷ� � t றிக்ஷ�ஷ�த�றம � � ன �) இரத்த ஓட்டக்ேகாளா�கள் (ங�ற�ஷ�ஷ�ப� சிவக்ஷ� � ந�uற�ணtவ � ஷ� � �s) ஏற்ப�ம். வாசைனத் திரவ�யங்கள். வால்நட். இவர்கள் மற்றவர்கைளத் தங்கள் வசப்ப�த்தி. இதன் �லம் பல ேநாய்கைளத் தவ�ர்த்� வ�டலாம். எனேவ உடல் ப�மன் ப�ரச்சிைனகள் (ள�த�ம�sவtஹ்) � உண்�. அதிகம் ெசல� ெசய்�. பகட்டான வாழ்க்ைகைய நடத்த வ��ம்�வார்கள். எனேவ. இந்த வாழ்க்ைக வாழ்வதற்ேக என்� இன்ப உணர்�டன் வாழ்பவர்கள் இவர்கேள! அ�ர ��வான �க்கிரன�ன் ஆற்றைல ெகாண்ட� இந்த எண். இந்த எண்காரர்கள் பக்தி. ஆபரணங்கள் (ஆண்கள்�ட) ஆகியவற்ைற அ�பவ�க்�ம் ஆைச�ம். இயற்ைகய�ேலேய உடல் �கம். ேநாய்கள் ஏற்ப�ம்.

மகிழ்ச்சியான ��ம்ப வாழ்க்ைக�ம் உண்�. 5. பணத்தாைச�ம் இ�க்�ம். 12. அவர்க�ம் இவர்ைளப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளத் தயங்கமாட்டார்கள். 15. 21 ஆகிய தினங்க�ம் �ட்� எண் 3 வ�ம் தினங்க�ம் மிக�ம் �ரதிர்ஷ்டமானைவ. இவர்கள் ெசல்வத்ைதக் �வ�த்தி�ம். ஆன்ம� கத்தி�ம் ெவற்றி அைடவார்கள். ெகட்ட வழிகள�ல் �ண�ந்� ெசல்வார்கள். இவர்கள� உ�வம் அழகாக இ�ப்பதால் ெபண்கைள எள�தில் கவர்ந்� வ��வார்கள். 6 எண் வ�ப்ெபற்றால். வ� � ஆகியவற்றில் �ைறபா�கள் வாரா�. அவற்றில் அதிர்ஷ்ட�ம் உண்�. தி�மணமாகாதர்கள். ெபா�வாக இந்த எண்காரர்க�க்� உண�. 18. தங்கள� �யலாபத்திற்காகேவ. 44 | எண் ேஜாதிடம் . ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 3. உைட. இலக்கியங்க�ம் இன்�ம் நிைலெபற்� உள்ளன. அதிர்ஷ்ட தினங்கள் Lucky Dates ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 6. �. இவர்கள� மனதில் அதிக காம�ம். அழகாக�ம் இ�ப்பார்கள். இன்பங்கள் �ய்ப்பதில் சலிக்க மாட்டார்கள். தாங்கள் வசிக்�ம் இடத்திைன�ம் மிக�ம் அழகாக ைவத்�க் ெகாள்வார்கள்.வ�. லாட்ட�. இவர்க�க்�க் �ழந்ைத பாக்கியம் நிைறய உண்�! ெபண் �ழந்ைதகள் அதிகம் உண்�. இன்ப அ�பவங்கள�ல் த�வ�ர ஈ�பா� உண்�. சின�மா. மாய தந்திரங்கள் ஆகியவற்ைற அறிந்� ெகாண்�. அதிக காம �ணம் இ�ப்பதால். தங்கைள நம்ப�யவர்கைளக் �ட ஏமாற்�வார்கள். அழகான உைட. வஞ்சித்�ம் ப�ைழப்பார்கள். காதல் வ�ஷயங்கள�ல் அதிர்ஷ்டகாரமானவர்கள். ேர�ேயா ேபான்றவற்றில் ெப�ம் �கழ்ெபற்ற கைலஞர்க�ம் ேபச்சாளர்க�ம் இவர்கேள! இவர்கள் மற்றவர்கள�ன் கைலத் திறைமையப் பாராட்�வார்கள். �திைரப்பந்தயம் இைவகள�ல் மி�ந்த ஆர்வ�ம். எனேவ. அவற்ைறக் காசாக்�வதில் வல்லவர்கள். 24 ஆகிய ேததிக�ம் 9. 23 ேததிகள�ல் �க்கிய ���கள் எ�க்கக்�டா�! ந�த்தரமான பலன்கேள கிைடக்�ம். �ணங்க�ம் உள்ள கணவன்/ மைனவ� அைமவர். ெபா�வாக உலக கைலகைள அ�பவ�க்கப் ப�றந்தவர்கள் இவர்கேள! இவர்களால் தான் உலகில் பைழய கைலக�ம். எக்கா�யமானா�ம் நன்றாகச் சிந்தித்ேத ஒ� ���க்� வ�வார்கள். வசதிகைள எப்ப��ம் உ�வாக்கிக் ெகாள்வார்கள்! பல�க்�ப் ப�றவ�ய�ேலேய அைமந்தி�க்�ம். 27 ஆகிய ேததிக�ம் மிக்க அதிர்ஷ்டகரமானைவேய! �ட்� எண் 6 மற்�ம் 9 எண் வ�ம் தினங்க�ம் நல்ல பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். ெபாறாைம�ம் ப��வாத�ம் உண்�. தைல�தல் பாதம் வைர ஒேர சீராக�ம். ேதைவயற்ற �ஸ்க்�கைள எ�க்கத் தயங்�வார்கள். 14. கீ ழ்த்தரமானவர்கள் (எண்பலம் மிக�ம் �ைறந்தவர்கள்) ப�றைர ஏமாற்றி�ம். மந்திரங்கள். லட்�மிய�ன் �த்திரர்கள் ஆவார்கள். தம்மிட�ள்ள கவர்ச்சிைய ெவள�ப்ப�த்�ம் �ழ்நிைலகள�ல் சிக்கிக் ெகாள்ளாமல் எச்ச�க்ைக�டன் இ�ப்ப� அவசியம். அதற்ேகற்றவா� உடல் சக்தி�ம் மி�ந்தி�க்�ம். (எண்ண�ன் பலம் �ைறந்தால் ஸ்தி�ேலாலர்கள் ஆகிவ��வர்) இவர்க�க்� நல்ல அழ�ம். ��ய வ�ைரவ�ல் தி�மணம் ெசய்� ெகாண்டால் இந்தப் ப�ரச்சிைனகள�லி�ந்� சமாள�த்�க் ெகாள்ளலாம்.நகர்த்�வார்கள். அ�த்தவர்க�க்� உதவ� ெசய்வார்கள். ஒ�க்கத்திற்� அதிக �க்கியத்�வம் ெகா�க்கமாட்டார்கள். மற்�ம் வாசைனத் திரவ�யங்கள் �லம் தங்கைள ேம�ம் அழ�ப�த்திக் ெகாள்வார்கள்.

தமக்ெகன ஒ� ெகாள்ைகைய ஏற்ப�த்திக் ெகாண்� அதில் �ண�ந்� ெசல்வார்கள். �கம் நிைறய அ�பவ�ப்பார்கள். ேராஸ். PARIDOT. எதி�ம் மி�ந்த ஊக்கத்�டன் ஈ�ப�வார்கள். எண் 6க்கான (�க்கிரன்) ெதாழில்கள் இவர்கள் கைலத் �ைறக்காகேவ ப�றந்தவர்கள். எனேவ. அதிர்ஷ்ட�ம் ேத� வ�ம்.அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் Lucky Colours இவர்க�க்� மிக�ம் உகந்த� பச்ைச. அடக்க�ம்.வ�. ெபா�வாக வாழ்க்ைகய�ல் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்ேற �ற ேவண்�ம். ேபச்�த்திறைம�ம். அதற்காகக் க�ைமயாக உைழப்பார்கள். ேபான்றவற்றில் ஈ�ப�வார்கள். கைல�லகி�ம் அதிர்ஷ்டம் உண்�. அடக்க �பாவ�ம். எவைர�ம் ச�க்கட்�. ெப�ம் பதவ�க�ம் ேத� வ�ம். மனதிற்�ள் கவைலகள் இ�ந்தா�ம் அவற்ைற ெவள�ய�ல் காட்�க் ெகாள்ளாமல் சமாள�ப்பார்கள். ெப�ய இடத்�ச் சம்பந்த�ம். 24ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : அரசாங்க ஆதர� இவர்க�க்�க் கிைடக்�ம். கைலகள�ல் ேதர்ச்சி�ம். JADE. அதிர்ஷ்ட இரத்தினங்கள் Lucky Gems இவர்க�க்� மரகதேம (பச்ைச என்பார்கள்) சிறந்த�. தங்கள் க�த்�கைள அ�த்தவர் ம� � திண�ப்பார்கள். நல்ல �க�ம். அைமதி�ம் ஆனால் அ�த்த�ம் நிைறந்தவர்கள். சில�க்�க் கர்வ�ம் ஏற்ப�ம். ந�லம் மற்�ம் இரண்� கலந்த வண்ணங்கள்! இேலசான சிவப்�ம் அதிர்ஷ்டத்ைதக் �ட்�வ�க்�ம். சிலர் வ�ைளயாட்�ல் மிக�ம் சிறந்� வ�ளங்�வார்கள். ேகாபம் வந்தால் வ��வ�பமாகிவ��ம். 15ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: மற்ற மக்கைள வசீக�க்�ம் தன்ைம இயற்ைகய�ேலேய உண்�. வ�ைரவ�ேலேய கிைடத்�வ��ம். ெபா�ைம�டன். ேம�ம் AQUAMAIRNE. நாடகம். தங்கள் கா�யத்ைதச் சாதித்�க் ெகாள்வார்கள். எதி�ைய எைட ேபா�வதில் மிக�ம் திறைமயானவர்கள். கைலய�ன் பல �ைறகள��ம் ஈ�ப�வார்கள். சின�மா. 45 | எண் ேஜாதிடம் . ஆனால் எதி�கைள எப்ேபா�ம் மறக்க மாட்டார்கள். மிக�ம் �ண�ச்சல்காரர்கள். TURQUOISE (பச்ைச நிறம்) ேபான்ற இரத்தினக் கற்க�ம் அண�ந்�வர. �க்கிரன�ன் ஆதிக்கம் நிைறந்தவர்கள். காலம் பார்த்�ப் பைகையத் த�ர்த்�க் ெகாள்வார்கள். BERYL. �. மஞ்சள் ஆகிய வண்ணங்கைளத் தவ�ர்த்� வ�ட�ம். AMETHYST (ெசவ்வந்திக்கல்) அண�யேவ �டா�! 6 ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : எப்ேபா�ம் ெசல்வத்தில் திைளக்க ேவண்�ம் என்� வ��ம்�வார்கள். கவர்ச்சி�ம் உண்�. மற்றவர்கள் தயங்�ம் கா�யங்கைள இவர்கள் ஏற்�க் ெகாண்�. ேயாகங்கள் ெப��ம். நைகச்�ைவப் ேபச்�ம் உண்�. ஆங்கிலத்தில் EMERALD என்பார்கள். ஆழ்ந்த சிந்தைனக�ம் உண்�. திறைம�டன் ெசய்� ��ப்பார்கள். ெபண் தன்ைம�ம் காணப்ப�ம். கைலகள�ல் (64 கைலகள�ல் ஏதாவ� ஒன்� அல்ல� சில) மி�ந்த ஈ�பா� ெகாண்��ப்பார்கள். இவர்கள் சாந்தமானவர்கள்தாம். ெவள்ைள.

ெநல்லி. சிலர் சட்ட ��க்கம் ேபசி பணம் அதிகம் சம்பாதிக்�ம் வக்கீ ல்களாக�ம். ஒப்பைனத் ெதாழில். ெநய் வ�யாபாரம். பவளம். எ�மிச்ைச. வாசைனப் ெபா�ட்கள் வ�யாபாரம். காட்சி அைமப்�கள் தயார் ெசய்தல் ேபான்றைவ�ம் நன்� அண��ம். பால். ெபண் அழ� நிைலயங்க�ம் இவர்க�க்� ஏற்றைவ! Fashion Designing. அழ� ைதயல் நிைலயங்கள். திைரப்படத் ெதாழில். Garment ெதாழில்க�ம் உகந்தைவ. ம�த்�வர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். தான�யங்கள். உப்�. பட்� மற்�ம் ஜ�ள� வ�யாபாரம். சிலர் ம�த்�வத் �ைறய��ம் ப�ரகாசிப்பார்கள். ஆண். 46 | எண் ேஜாதிடம் . அ�சி. �த்�. ைவர வ�யாபாரம் உகந்தைவ! இைசக் க�வ�கள�ல் ஏதாவ� ஒன்றில் நாட்டம் இ�க்�ம்! நள�னமாக ந�த்�க் காண்ப�க்�ம் �ண�ம் உண்�. ெபண்கள�ன் அழ� சாதனங்கள் உற்பத்தி மிக�ம் வ�ற்பைன �ைறகள் நன்� அைம�ம். தங்�ம் வ��தி (Lodge) நடத்�தல். ேஜாதிடம் பார்த்தல். இயற்ைகைய இரசிப்பவர்கள். சித்திரம். உண�வ��தி. சங்கீ தம் ேபான்ற கவ�ன் கைலகள�ல் (Fine Arts) ெவற்றி ெப�வார்கள். ப�. ம�பான வைககள்.சிற்பம்.

7 47 | எண் ேஜாதிடம் .

அைதத் தாங்கேள பங்� ெகாள்ள என்� ேதவர்க�க்�ம். உலக நன்ைமக்காகப் பாற்கடைல. அவ�ம் அந்த ஆலகால நஞ்ைசத்தாேன எ�த்� அைத அ�ந்தினார். ��ய. 48 | எண் ேஜாதிடம் . அ�தம் உண்டதால் அந்த அரக்கன் சாகவ�ல்ைல! பாம்�வ�ன் உடைலப் ெபற்�ச் சிரஞ்சீவ�யானான். மகா வ�ஷ்�வ�ன் ஆேலாசைனப்ப� ேதவர்க�ம். சந்ேதகமைடந்த ��ய சந்திரர்கள் வ�ஷ்வபா� என்ற அந்த அரக்கன�ன் �ழ்ச்சிையத் தி�மாலிடம் காட்�க் ெகா�த்தனர். ��யைனவ�ட இவர்கள் பலம் ெபற்றவர்கள் (மற்ற ஆ� கிரகங்கைளவ�டப் பலம் வாய்ந்தவர் ��யன்தான்) இந்த இரா� ேக� பற்றிய �ராணக்கைத வாசகர்க�க்�த் ெத�ந்தி�க்க ேவண்�ம் என்பதற்காக மிக�ம் ��க்கமாக இந்தக் கைதைய ெகா�த்�ள்ேளன். ேக�ைவப் ேபால் ெக�ப்பான�ல்ைல! இரா�ைவப் ேபால் ெகா�ப்பான�ல்ைல என்� ேசாதிட சாத்திரங்கள் ��கின்றன. ப�ன்� அமிர்தம் அவர� ைகக்� வந்த�டேன. லட்�மி ேபான்ற ேதவர்க�ம் ேம�ம் அ�ய ெபா�க�ம் பாற்கடலி�ந்� ேதான்றின! இ�தியாகத் தன்வந்தி� பகவான் தன் ைகய�ல் அமிர்த கலசத்�டன் ெவள�வந்தார். அ�ரர்கைளவ�ட ேதவர்கள் மிக�ம் பலம் �ன்றிய��ந்தனர். �தலில் மிக�ம் சாமர்த்தியமாகத் ேதவர்க�க்� அள�த்தார். மிக�ம் அவசர அவசரமாக உட்ெகாண்டார். சிவெப�மாைனச் சரணைடந்தனர். அமிர்தம் ஊற்றய� சட்� வந்தால் (கரண்�). அ�ரர்கள�ன் ெசல்வாக்� அப்ேபா� ஓங்கிய��ந்த�! தங்கள� பலவனத்ைத � எப்ப� ேபாக்�வ� என்ற சிந்தைனய�ல் ேதவர்கள் ஆழ்ந்தனர். அ�ரர்க�க்�ம் இைடேய க�ம் ப�ரச்சிைன எ�ந்த�! ேதவர்கள் ம� ண்�ம் மகாவ�ஷ்�வ�டம் ஓ�னார்கள். ஆனால் தன� கணவ�ன் உய�ைரக் காப்பாற்ற எண்ண�ய பார்வதி ேதவ�. அ�தத்ைத தங்க�க்�ப் ெபற்�த் த�ம்ப� ேவண்�னார்கள்.எண் 7 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . (�ராண காலத்தில்) பல்ேவ� காரணங்கள�னால் ேதவர்கள் மிக�ம் பலவனமாக�ம் � ேசார்ந்�ம் இ�ந்தார்கள். ைநசிர்க (இயற்ைக) பலத்தில் இரா��ம்.ேக� (Dragon's Head) : இப்ேபா� இல்லற சந்நியாசிகளாக 7ம் எண்காரர்கைளப் பற்றி வ��வாகப் பார்ப்ேபாம். சந்திரர்கள�ைடய�ல் வந்� அமர்ந்� ெகாண்டார். ேசாதிட �ல்கள் எல்லாம் இந்தக் ேக�ைவப் பற்றி மிக�ம் பய��த்�கின்றன. வ�ஷ்வபா�வ�ன் தைலயான� பாம்�வ�ன் உடைலப் ெபற்� இரா�வான�. ேதவர்கள் ம� ண்�ம் கைடவதற்� உதவ�னார். அைதவ�டக் ேக��ம் பலம் ெபற்றவர்கள். இந்தச் �ழ்ச்சிையத் தன்�ைடய ஞானதி�ஷ்�யால் அறிந்� ெகாண்� வ�ஷ்வபா� என்ற அ�ரன் சாமர்த்தியமாகத் ேதவர் உ�வம் எ�த்�க் ெகாண்�. அ�ரர்கைள எதிர் வ�ைசயாக�ம் அமர்த்தி. பாற்கடைலக் கைட�ம்ேபா�. இைதயறிந்த தி�மா�ம் அரக்கன் ேமல் மிக�ம் ேகாபம் ெகாண்�. அ�ரர்க�ம் (இவர்கள் பாற்கடைலக் கைடயச் சம்மதிக்க ைவத்த� தன�க் கைத) ஒன்� ேசர்ந்�. எனேவ வ�ஷ்� பகவான் ேமாகின� அவதாரம் எ�க்க ேவண்�யதாய�ற்�. அ�ரன�ன் உடைலத் �ண்�த்�வ�ட்டார். அன்றிலி�ந்� சிவெப�மா�ம் தி�ந�லகண்டர் என்� அைழக்கப்ப�கிறார்) பாற்கடலிலி�ந்� இதன்ப�ற� காமேத�. சிவெப�மான�ன் கண்டத்திேலேய (ெதாண்ைட � அந்த நஞ்ைச நி�த்தி வ�ட்டார். ேதவர்கைள ஒ� வ�ைசயாக�ம். வ�ஷ்வபா� என்ற அந்த அரக்கன�ன் உடலான� பாம்�வ�ன் தைலையப் ெபற்�க் ேக� (Kethu) வானர். தி�ெரன அதன் அச்� சாய்ந்�வ�ட்ட�! அைதச் சீர்ப்ப�த்தேவ ேதவர்கள�ன் ப�ராத்தைனய�ன்ப� தி�மால் மச்ச அவதாரம் எ�த்� ேம�மைலைய நிமிர்த்திக் ெகா�த்தார். தன்�ைடய அழகால் அ�ரர்கள�ன் மதிய�ைன மயக்கினார். ப�ன்� பாற்கடலில் இ�ந்த. ேம�மைலைய மத்தாகக் ெகாண்� கைடந்தனர். இவர் வ�ஷ்வபா� என்ற அரக்கேனயாவார். �தன்�தலாகக் ெகா�ய வ�ஷம் திரண்� வந்த�! அைதப் பார்த்�ப் பயந்� ஓ�ய ேதவர்கள்.

ேக�ைவ Dragons Head . பல இலட்சக்கணக்கான �லதனத்ைதப் ேபாட்�ம். இைதேய ப�ரேதாஷ கால நடனம் என்பார்கள். ேதால்வ�கைள�ம். இந்த எண் மன�தன�ன் சக்திக்� அப்பாற்பட்ட�! மற்ற எண்கெளல்லாம். கட்�ப்பா�ம் இ�க்�ம். வசியங்க�க்�ம் கட்�ப்பட்டைவ! ஆனால் இந்த 7 எண் மட்�ம் இைறவன�ன் சர்வ வல்லைம மி�த் எண்ணாக உள்ள�! இவர்கள� ேபச்சில் எப்ேபா�ம் பரம்ெபா�ள். ெவள�நாட்�ன�க்�. ேக�க்கள�ன் தன்ைமையப் பற்றி அறிந்� ெகாள்ள ���ம். இந்தக் கைத ெத�ந்ததால்தான் இரா�ைவ Dragons Tail என்�ம். வ�ைமைய�ம் (ெப�ம்பாேலார்க்�)க் ெகா�க்�ம். அேத ேபான்� இந்த எண்காரர்கள் ெதாழில் தி�ெரன தாழ்ந்� மஞ்சள் க�தம் (Insolvency Petition) ெகா�க்க ேவண்�ய �ர்ப்பாக்கியத்திற்�ம் ஆளாகின்றார்கள். தங்கள� ேவதைனகைள�ம். தங்கள� கடைமய�ேலேய மிக�ம் கவனமாக இ�ப்பார்கள். ெபா�த் ெதாண்�ற்காக�ம் அனாைத ஆசிரமத்திற்காக�ம் ெசலவழிப்பார்கள். ஆலயத் தி�ப்பண�க�க்காக�ம். ெப�ம்பாலான 7&¢ம் எண்காரர்கள் இதைன நிைனத்� ேவதைன�ம். ெபா�ளாதார நிைல 7ம் எண் அன்பர்க�க்�த் தி�ப்திகரமாக இ�க்கா�! ேவதைனக�ம். இவர்கள� ெசயல்கள�ல் ஒ� கண்ண�யம். ெசய்ெதாழிலில் �ன்ேனற்றத்ைதக் காணாத நபர்கள�ன் எண்கள் 7 ஆக இ�ப்பைதக் காணலம். அம்பா�ம் அவ�டன் இைணந்� ஆ�னார். ஆனந்த தாண்டவம் ஆ�னார். இைறவன் என்ற வார்ைதகள் மி�ந்தி�க்�ம் 7ம் எண்ணான�ம் இளைமக் காலத்தில் ேபாராட்டங்கைள�ம். ேக� பகவான் ெகா�க்க ஆரம்ப�த்தால் அைத ேவ� யா�ம்(கிரகங்கள்) அழிக்கேவா. எந்த ஒ� ெசயல் ெதாடங்கினா�ம் அைத நிைறேவ�வதற்காகப் பல தைடகைளச் சந்திக்க ேவண்� வ�. 49 | எண் ேஜாதிடம் . உலகத்ைத உய்வ�க்க வந்த இேய� கிறிஸ்� (Jesus Christ) ஆதிசங்கராச்சா�யார். ஆனால் �த்த�ம் இ�க்�ம். அந்த அ�ய சிவபார்வதி நடனத்ைதத் ேதவர்கள் அைனவ�ம் கண்� கள�த்தனர். ேக�கள�ன் ப�றப்ைபப் பற்றி�ம் வாசகர்கள் அறிந்� ெகாண்டால்தான் இரா�. இவர்கள் தங்கள�ன் க�ைமயான உைழப்ப�ல் வந்த பணத்ைத. ெப�ம் ெசல்வத்ைத�ம் ெகா�த்�வ��ம். எந்த ஒ� பாவத்ைத�ம் ந�க்கி வல்ல�! ப�ரேதாஷ காலவ�ரதேம அைனத்� வ�ரங்கள�ம்வ�ட. இரா�. தங்கள� அ�பவங்கைள உலகத்தா�க்� அழ�டன் எ�த்�ைரப்பார்கள். திறைமக்ேகற்ற ஊதிம் கிைடப்ப� மி�ந்த தைடப்ப�ம். எப்ப��ம் நல்ல வளமான வாழ்க்ைகையத் தங்கள� வாழ்நாள�ல் அைடந்� வ��வார்கள். ஆனால் ந� வயதிற்� ேமல் ெப�த்த ேயாகங்கைள�ம். ஆலகால நஞ்ைச உண்ட ப�ன்� ேதவர்கள�ன் ேவண்�ேகா�க்கிணங்க. ஏைழகள�ன் நல்வாழ்க்ைகக்காக�ம். அந்தப் �ண்ண�யதினம்தான் ப�ரேதாசம் என்� அைழக்கப்ப�கிற�! திரேயாதசி திதி வ�ம் தினத்தில் மாைல 4. பாவங்கைள�ம் ேதவர்கள் ேபாக்கிக் ெகாண்டனர். த�க்கேவா ��யா� என்ப� ேசாதிட உண்ைமயா�ம். வாழ்க்ைகய�ல் வ�ரக்தி�ம் அைடகின்றனர். ேசாதைனக�ம் இவர்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�ம்.30 �தல் 6 மண� வைர ப�ரேதாஷ ேநரம் மிக�ம் �ண்ண�யமான�. இவர்கள் உைடய�ேல எள�ைம�ம். ரவந்திரநாத � தா�ர் ஆகிேயாெரல்லாம் இந்த 7ம் எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கேள! இவர்க�க்�ச் சித்� வ�ைளயாட்�க்கள் எல்லாம் எள�தில் ைக��ம்! இவர்கள் உலகப் பயணம் ெசய்�. 7ம் எண்ண�ன் பலம் �ைறந்த அன்பர்கள் பலர் உயர் கல்வ� அைமந்தி�ந்�ம்.சிவெப�மான். மிக�ம் சக்தி வாய்ந்த� எனக் க�தப்ப�கிற�! இ� �ராண �ல் இல்ைல என்றா�ம். மன�தன�ன் ப�ராத்தைனக�க்�ம். என்�ம் அைழத்தனர். வ�தி. சக்திக்�ம்.

சிகெரட்) வ�ற்பைன ேபான்ற ெதாழில்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்ைதத் த�ம். ேபாட்ேடா ஸ்��ேயா. இவர்கள� நல்ல ெசயல்க�ம். இந்த எண்காரர்கள் ப�ரபல பாடர்களாக. படப்ப��ப்� சம்பந்தமான அைனத்தி�ம் இவர்கள் ெதாடர்ந்� �யன்றால் �ன்ேனறலாம். இந்தக் �ணத்தினாேலேய. க�காரம் (Watch) ேபான்ற ெதாழில்க�ம் சிறந்தைவ! சிற்பம். ஏற்�மதி& இறக்�மதி வ�யாபார�ம் இவர்க�க்�ச் சிறந்த�! பத்தி�ைக ெவள�ய��தல். �சல். (STD. பரவாய�ல்ைல! மைனவ� அவமதிக்கிறாளா& என் தைலவ�தி! என்� இ�ப்பார்கள். �ணங்க�ம் மக்களால் மறக்கப்ப�கின்றன! ெபா�வாகத் தங்கள் மனத்தில் உள்ளைத அப்ப�ேய ெவள�ய�ல் ெசால்லிவ�ட மாட்டார்கள். வ�யாபாரம் இவர்க�க்� ஒத்�வ�ம். ப�ரபஞ்ச சக்தி�டன் உடன�த் ெதாடர்�ம் இவர்க�க்�ம்க் கிைடக்�ம். ச�ள�த் ெதாழில். ஐஸ்கி�ம். ேபான்� இவர்க�ம் மற்றவர்க�க்காக வ�ட்�க் ெகா�ப்பார்கள். ெடலிேபான். அ�த்தவர்கள�ன் �ண்�தைல எதிர்பார்க்கமாட்டார்கள். ம�ந்�க் கைட�ம் இவர்க�க்�ச் சிறந்த இலாபத்ைதத் த�ம். இவர்கள் ந�திக்�ம். எைத�ம் தாங்கிக் ெகாள்�ம் மேனாபல�ம் உண்�! மனத்தில் கற்பைன வள�ம். அண்ணன் ெசாத்� எ�த்�க் ெகாண்டாரா. இவர்கள� ெதாழில்கள் இவர்கள் சின�மா நட்சத்திரங்களாகப் ப�ரகாசிப்பார்கள். நாட்�யம் ேபான்றைவ�ம் சிறந்தைவேய! 50 | எண் ேஜாதிடம் . �ைகய�ைலப் ெபா�ள்கள்(ப��. உற்றா�ம். தங்கள� வாழ்க்ைகய�ல் க�னமாக உைழத்�த்தான் �ன்ேனற ேவண்�ேம தவ�ர அ�த்தவர்கள். மக்க�க்காக மனம் வ��ம்ப� உைழப்பார்கள். இவர்கள் ஆத்மபலம் மி�ந்தவர்கள். உத்திேயாகங்கள�ல் சிறப்ப��க்கா�! அதாவ� பதவ� உயர்�கள் ஏதாவ� ஒ� காரணம் �ன்ன�ட்� இவர்க�க்�த் தள்ள�ப் ேபாய்க் ெகாண்��க்�ம். சைமயல் கைலகள��ம். ந�தித்�ைற ஆகியவற்றி�ம் ேவைலகள் அைம�ம். தர்மத்திற்�ம் ேபாரா�வார்கள். சங்கீ தம். ஊரா�ம் மதிப்பதில்ைலேய என்ைன ஒ�நாள் மக்க�ம். �கழ்ெபற்ற எ�த்தாளர்களாக ெப�ய வ��திகள�ன் உ�ைமயாளர்களாக இ�ப்பார்கள். அைத அ�த்� இந்த 7ம் எண்காரர்க�க்�ம் �ன்ேகாபம் அ�க்க� வ�ம். ேர�ேயா. ெபட்ேரால். ேசாடா பானவைககள். திரவ சம்பந்தப்பட்ட அைனத்�த் ெதாழில்க�ம் இவர்க�க்�ப் ெப�த்த இலாபங்கைளக் ெகா�க்�ம். உறவ�னர்க�ம் பாராட்�வார்கள் என்ற நம்ப�க்ைக�ம். ெடலிவ�ஷன். கவ�ஞர்களாக. Xerox கைட ஆகியைவ�ம் அைமக்கலாம். ISD�த்) Fax. கைலஞர்களாக. 3ம் எண்காரர்கள்.ஆனால் இந்த அன்பர்கள் சலிக்காமல் மேனா ைத�யத்�டன் வாழ்க்ைகய�ல் ேபாரா�வார்கள். அயல்நாட்� வ�யாபாரங்க�ம். இயக்கம். இவர்கள் சின�மா சம்பந்தப்பட்ட எந்தத் ெதாழிலி�ம் ஈ�படலாம். தய�ர். அவர்கள�ன் ெசய்நன்றிையப் ப�ரதிபலனாக எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள் என்பேத இவர்கள�ன் உயர்ந்த �ணமா�ம். சட்டம். பால். ெபயர் ெபற்றவர்களாக இ�ப்பார்கள். ந�ப்�. உறவ�னர்கள் உத�வார்கள் என்� எதிர்பார்க்கக்�டா�! ஒன்ப� எண்கள��ம் 9ம் எண்�க்ேக �ன்ேகாபம் உண்�.

�றிப்பாக 2. 2. ேக� யந்திரம் & ேக� & 39 14 9 16 15 13 11 10 17 12 ேக� மந்திரம் பலாச �ஷ்ப ஸ்ங்காஸம் தாரகா க்ரஹ மஸ்தகம் ெரௗத்ரம் ெரௗத்ராத்மகம் ேகாரம் தம் ேக�ம் ப்ரணமாம்யஹம்! 51 | எண் ேஜாதிடம் . 5. இவர்க�க்�த் தி�மணம் காலம் கடந்�தான் நடக்�ம். ெவள����ம் இ�ப்பவர்கள் இவர்கள்தான். கவைலப்ப�ம் �ணத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்�ம். சிறிய ெதால்ைலகைள�ம் ெப��ப�த்தி. �ட்�த் ெதாழி�ம் இவர்க�க்� ஒத்�வ�ம். ெதாழில் காரணமாகக் ��ம்பத்ைதப் ப��ந்� ெவள�நாட்��ம். 2. ேதால் வ�யாதிக�ம் இவர்க�க்� ஏற்ப�ம். �ேமட்�ஸம் (Rhymatism) ேபான்ற பல ேநாய்க�ம். ��ம்பத்தினர்கள் இவர்கள�ன் திறைமைய பாராட்�வ� அ�தா�ம். உடம்ப�ல் கட்�கள். இவர்க�க்�ச் சீரணக் ேகாளா�கள். இவர்க�க்� மண் பாத்திரங்கள�ல் ெசய்யப்ப�ம் உண�கள். இல்லற வாழ்வ�ல் மட்�ம் ஏேனா த�ந்த வாழ்க்ைகத் �ைண இவர்க�க்� அைமவதில்ைல. 6 ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கள் சிறந்த நண்பர்களாக இ�ப்பார்கள். 2ம் எண்காரர்கள�ல் இவர்க�க்� ெப�த்த உதவ��ம். பானங்களால் நன்ைமேய வ�ைள�ம். இவர்க�க்� ஏற்ப�ம் அைனத்� ேநாய்கள் இதனால் கட்�ப்ப�த்தப்பட்� வ��ம். ப��� ேசாக�ம் இவர்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�ம். 8&ந்ேததி ப�றந்தவர்கைள மணந்� ெகாண்டால். எனேவ ரச�ள்ள பழங்கைள அ�க்க� உணவ�ல் ெகாண்ண ேவண்�ம். இவர்கள� நண்பர்கள் 1. மனக்கவைலக�ம். ெகாப்�ளங்கள் அ�க்க� வ�ம். 1 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்த ெபண்களால் மிக�ம் இன�ய இல்லறம் அைம�ம். 5. உடம்ப�ல் ந�ர்த்தாகம் அதிக�ண்�. �ன்ேனற்ற�ம் கிைடக்�ம். 6 வ�வ� சிறந்த�! 9ம் எண் ந�த்தரமான�தான். சில ெபண்கள் மிக�ம் அழகாக இ�ப்பார்கள். 2.தி�மண வாழ்க்ைக இல்லறத் �றவ�கள் என்பவர் இவர்கள்தான். 6 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்தவர்கைள மணந்� ெகாண்டால் நல்ல தி�மண வாழ்க்ைக அைம�ம். மனச்ேசார்�ம் அ�க்க� இவர்கைளப் பாதிக்�ம். தி�மணம் ெசய்� ெகாள்�ம் நாட்கள�ல் எண்கள் 1. மலச்சிக்க�க்�. தி�மண வாழ்க்ைகய�ல் ஏதாவ� ஒ� �ைற இ�ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். இவர்கள் 1. ேநாய்கள் 1. ெப�ம்பாேலார் �மாராகத்தான் இ�ப்பார்கள். ப�த்தக் ேகாளா�கள் ேபான்றவற்றால் அ�க்க� பாதிப்� உண்�. இல்வாழ்க்ைகேய கசந்�வ��ம்.

மி�ந்த ெபா�ைம�டன் ெசயலாற்றி. காவ� உைட கட்�ய ேவஷதா�யாவார்கள். இவர்கள் தாங்கள் ெசய்�ம் ெதாழிலில் எப்ேபா�ம் மி�ந்த ஈ�பாட்ேடா�ம். மகிழ்ச்சிய�ல்லாத வாழ்க்ைக பலேப�க்� அைம�ம். அ�க்க� மைனவ�. ஏேதா சிந்தைனய�ல் இ�ப்ப� ேபால் ேதான்�வார்கள். எைத�ம் ஒ�ங்காக�ம். இவர்கள் �த்தமான ஆைடகைளேய வ��ம்ப� அண�வார்கள். இவர்கள�ல் ெப�ம்பாேலார் நல்ல எ�த்தாளராகேவா. �ரத்தி�ள்ள நா�கள�ன் ம� � மி�ந்த ஆர்வ�ம். ேவைல வ�ஷயமாகேவா. தன்னம்ப�க்ைகதான் இவர்கள� �தல் நண்பன் 7&ம் எண்காரர்கள் ப�றக்�ம்ேபா�. ெதாழில் என்� எப்ேபா�ம் �ற்�வார்கள்.எண் 7& சிறப்�ப் பலன்கள் இப்ேபா� உலகில் ஆன்ம� கத்தில் சிறந்� வ�ளங்�ம் 7ம் எண்காரர்கள�ன் வாழ்க்ைகையப் பற்றி பார்ப்ேபாம். ஓவ�யர்களாகேவா. இவர்கள் மனத்தில் அ�க்க� மா�தல்கள் ஏற்பட்�க் ெகாண்ேட இ�க்�ம். இவர்க�க்�ப் ப�ரபஞ்ச இரகசியங்கள் எல்லாம் எள�தில் கிைடத்�வ��ம். ெதாழி�க்காக�ம் �றப்பட்� வ��வார்கள். மக்கள�ன் சீர்தி�த்தத்திற்காகப் ேபாரா�வார்கள். ேக�வ�ன் ஆதிக்கம் �ைறந்தால். ேநரம் பார்க்காம�ம் ெதாடர்ந்� ஈ�ப�வார்கள். ெகட்ட கா�யங்கள��ம் �ண�ந்� ஈ�ப�வார்கள். பணம். யா�ட�ம் கலகலப்பாக இ�க்கமாட்டார்கள். இவர்கள�ன் கன�கள் பலிதமா�ம். கைடசி ேநரத்தில் பாதிக்கப்ப�ம். பயண �ல்கைள எல்லாம் வ��ப�ப் ப�ப்பார்கள். இளம் வயதிற்�ப் ப�ன்�தான்(25 வயதிற்�ப் ப�ன்�) இவர்கள� வாழ்க்ைகய�ல் அதிர்ஷ்டத் தி�ப்பங்கள் ஏற்ப�ம். �ழந்ைதகைள வ�ட்�ப் ப��ய ேந��ம். இவர்கள�டம் ப�றைர வசியப்ப�த்�ம் சக்தி�ண்�! மிக எள�தாக எவைர�ம் இவர்கள் வசியப்ப�த்தி வ��வார்கள். மனஅைமதி �ைறவானவர்கள். ெவற்றி ெபற்�ம் வ��வார்கள். இவர்க�க்� இளவயதில் பல தைடக�ம் கசப்பான அ�பவங்க�ம் ஏற்ப�ம். வழக்கமான பாைதய�ல் ெசல்வ� இவர்க�க்�ப் ப��க்கா�. எனேவ. அங்� ெசல்ல ேவண்�ம் என்ற எண்ண�ம் அதிகமாக இ�க்�ம். ஏற்�மதி. இ� ெநப்��ன் என்�ம் கிரகத்ைதக் �றிப்பாக இ�க்கிற� என்� ேமல்நாட்�னர் ��வர். கட�ள் பக்தி அதிகம் நிைறந்தவர்கள். 52 | எண் ேஜாதிடம் . வார்த்ைதகைள இவர்கள் நிதானமாகேவ ேப�வார்கள். இராஜேயாகம். ஐம்�லன்க�க்�ம் எட்டாத அ�ய ெசயல்கைள�ம் இயற்ைகய�ேலேய உள்�ணர்வாக அறிவார்கள். தங்கள� மதங்கள�ல் த�வ�ரமாக நாட்டம் ெகாள்வார்கள். இவர்கள� �யற்சிகெளல்லாம். தி�மணம் அைமவதில் தாமமமா�ம். கவ�ஞர்கள் எல்லாம் இவர்கேள! 2&ம் எண்ண�ன் ம�பக்கம் இந்த எண்ணா�ம். இல்லறத் �றவ�களாகேவ ெப�ம்பாேலார் இ�ப்பார்கள். சி� வய� �தேல. �� மன�டன் அைவகைள அப்ப�யாசிப்பார்கள். அவர்கள் ��ம்பத்திற்�ப் பல ேசாதைனக�ம். இந்த எண்கள�ல் ப�றந்தவர்கள் உள்��ல் �கழ் ெபற ��யா�. ெவள�நா� என்� பணத்திற்காக�ம். இைதச் சந்திரன�ன் ப�ரதிபலிப்� என்�ம் ��வார்கள். வ�ரயங்க�ம் ஏற்ப�ம். இறக்�மதி ெசய்பவர்களாகப் �கழ் ெப�வார்கள். ச�யாக�ம் ெசய்� ��க்�ம் இயல்�ம் இவர்கைள ெவற்றிப் பாைதய�ல் ஏற்றிவ��ம். தி�மண வாழ்வ��ம் பல தைடகள் உண்�. இைசக்கைலஞர்கள். சிறந்த ந�கர்கள். இவர்கள் ெதய்வகத்தில் � மிக�ம் ஈ�பா� ெகாண்டவர்கள். ��ம்பம் என்ப� இரண்டாம் பட்சம்தான். ெதய்வத் தி�ப்பண�கட்�ம் ெசலவ�டத் தயங்க மாட்டார்கள். க�ைமயான உைழப்�ம். தர்ம ஸ்தானங்க�க்�ம். ெவள��ர். தியானம் ஆகியவற்றில் மி�ந்த நம்ப�க்ைக உைடயவர்கள். மந்திரம். 7&ம் எண்காரர்கள் வ�யாபாரத்தில் சிறந்� வ�ளங்�வார்கள். ஒ� ெப�ய கா�யத்ைத எ�த்�க் ெகாண்�. அைனத்� ெசயல்கைள�ம் அறிந்� ெகாள்�ம் உள்�ணர்� நிைறந்தவர்கள். ஏதாவ� ஒ� காரணத்தால். அல்ல� ேவ� ப�ரச்சிைனகள் காரணமாகேவா. கவ�ஞர்களாகேவா ஆகின்றனர்.

இேலசான மஞ்சள். ஆவ� �ன்ைற�ேம ெபா� வாழ்க்ைகக்ெகன அர்ப்பணம் ெசய்வார்கள். �க்� சற்� ந�ண்� வைளந்� காணப்ப�ம். 16. ெதாழிலதிபர்களாகேவா �ன்ேனறிப் ெப�ம் பணம். பல சமயங்கள�ல் தன�ைமைய வ��ம்�வார்கள். 28 ஆகிய ேததிக�ம் நன்ைமேய அள�க்�ம். சில அன்பர்க�க்�ச் சி� உடல் �ைற�ம் அைமந்� வ��கிற�. ந�லம் ஆகிய வண்ணங்க�ம் சிறந்தைவேய. மைனவ� மட்�ம் பல அன்பர்க�க்�த் தி�ப்திகரமான அைமயா�. ெபா�ள். ைக. கால் வ�ரல்கள் தி�த்தமாக�ம் அழ�ட�ம் இ�க்�ம். நன்ைமேய த�ம். ஞ�வsந� � ஷ�(பல வர்ண) வர்ண உைடக�ம் அதிர்ஷ்டமானைவ. 10. க�ம் சிவப்ைப�ம். 7.இவர்கள் ெப�ய மதத் தைலவராகேவா. �கழ் �வ�க்�ம் ேயாகம் உண்�. 25 ஆகிய நாட்கள் �மாரான பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். தங்கள� லட்சியத்ைதக் ைகவ�டாமல். பச்ைச. TIGER-EYE எனப்ப�ம் கல்�ம் ேயாகமான பலன்கைளக் ெகா�க்�ம். இவர்கள் அரசியலில் ஈ�பட்டால். தங்கள� வாழ்க்ைகையச் ெசலவ��வார்கள். மைனவ�க்� ேநாய்க�ம் அ�க்க� ஏற்ப�ம். தங்க�க்� வ�ம் இைட��கைளக் கண்� கலங்கமாட்டார்கள். �ட்� எண் 7 அல்ல� 8 வ�ம் நாட்கைள�ம் ஒ�க்கி வ�ட�ம். 6&ம் எண்காரர்கள் எைத�ம் பணத்தில் நாட்டம் ெகாண்� பார்ப்பார்கள். ெவற்றி அைடவார்கள். எனேவ தவ�ர்த்� வ�ட�ம். 53 | எண் ேஜாதிடம் . சில சமயங்கள�ல் மட்� கலகலப்பாகப் பழ�வார்கள். உடல். 11. மக்கள�ன் வாழ்க்ைக �ன்ேனற்றத்திற்காகேவ. சற்� ெமலிந்த உட�ம் ெகாண்��ப்பார்கள். அதிர்ஷ்ட தினங்கள் LUCKY DATES ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2. 1. ஆனால் இவர்கேளா கைலக்காகேவ அதில் ஈ�ப�வார்கள். உடல் உ�ப்�கள் மிக�ம் கச்சிதமாக அைமந்தி�க்�ம். க�ப்� நிறத்ைத�ம் தவ�ர்க்க ேவண்�ம். அப்ப� அைமந்�வ�ட்டால் ப���ம். அதிர்ஷ்ட இரத்தினங்கள் Lucky Gems இவர்க�க்� ைவ�ர்யம் (CAT'S EYE) இரத்தினேம மிக�ம் அதிர்ஷ்டகரமான�! சந்திர காந்தக்கல்�ம் (MOONSTONE) நன்ைமயள�க்கக்��யேத! MASSAGATE மற்�ம் OPAL (ெவள்ைள நிறம்) ஆகிய இரத்தினக் கற்கைள�ம் உபேயாகிக்கலாம். 19. அேத ேபான்� �ட்� எண் 2 மற்�ம் 1 வ�ம் நாட்கள் அதிர்ஷ்டமானைவ. உடல் அைமப்�றி Physical Appearance இந்த எண்காரர்கள் ெபா�வாக உயர�ம். அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள் ெவண்ைம நிறம் மிக�ம் ஏற்ற�. 29ந் ேததிகள் மி�ந்த அதிர்ஷ்டகரமானைவ. ப��வாதத்�டன் ெசயலாற்றி. 20. எவ்வள� வந்தேபாதி�ம். கைலஞராகேவா.

ஆன்மிகத்தில் மி�ந்த வ��ப்ப�ைடயவர்கள். ப�ராண�கைளப் ப��க்�ம் ெதாழில். மரச்சாதனங்கள் வ�ற்பைன. ந�திபதிகள். ேவதங்கள் ஆன்ம� கம். இவர்கள் மிக�ம் கண்�ப்� மிக்கவர்கள். கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம். �ைற தவறிய காதல் வ�வகாரங்கள�ல் ஈ�படாதி�க்க ேவண்�ய� மிக�ம் அவசியம். உத்திேயாகத் �ைறய�ல் எதிர்பார்த்த �ன்ேனற்றம் கிைடக்கா�. பலர் ெவள�நா�கள�ல் பண�யாற்�வார்கள். நன்றாக �ன்�க்� வந்�வ��வார்கள். சைமயல் ெதாழில். மக்களக்� வழிகாட்டேவ ப�றந்தவர்கள். ந�திபதியாகேவா மாறி வ��வார்கள். ம�த்�வம் ெதாடர்பான ெதாழில்கள். ேநர்ைமைய அதிகம் மதிப்பவர்கள் இவர்கள். �ஷ்மமான �ைளத் ெதாழிலாலான Scientist. 16&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : இவர்கள் கைல உள்ளம் நிைறந்தவர்கள். இவர்கள் நல்ல திறைமசாலிகள். சித்திரம் வைரதல் ெதாழி�ம் நன்� வ�ம்.V. பலர் அரசியல் 54 | எண் ேஜாதிடம் . மேனாசக்தி மி�ந்தவர்கள். ��ம்ப வாழ்க்ைக ச�வர அைமயா�. Computerஉற்பத்தி ெசய்தல் மற்�ம் ப�� பார்த்தல் ெதாழிலி�ம் நன்� அைம�ம். Research �ைற.எல். எனேவ. இவர்கள் �யநலவாதிகளாக இ�ப்பார்கள். ேப�ம் �க�ம் அைடவார்கள். ெப�ய �க�ம். வ�யாபாரங்கள் அைம�ம். ெவள�நா� ெசல்�ம் ேயாகம் உைடயவர்கள். மர வ�ற்பைன.ஏ. தி�ர்ப் �கழ் உண்�. 25&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: இவர்கள் ெதய்வ�கத் தன்ைம நிைறந்தவர்கள். வக்கீ ல்கள். இவர்கள் தண்ண ��ன் �லம் ெசய்�ம் ெதாழில்கள�ல் ெவற்றி ெப�வார்கள். வ�ஷ சம்பந்தமான ெபா�ட்கள் தயா�த்தல் ேபான்றைவ�ம் நன்� அைம�ம். கவ�ைத. ம�ந்�கள். இவர்கள் அரசியலி�ம் ஈ�பட்� எம். Sattelite ெதாழில்கள். மைனவ�ைய ஓரள� அ�ச�த்�ச் ெசன்றால் நல்ல வாழ்க்ைக அைம�ம். மற்றவர்கள�ன் க�த்ைதக் ேகட்பவர்கள். ��ம்ப வாழ்க்ைகய�ல் சில ப�ரச்சிைனகள் ஏற்ப�ம். ம�த்�வர்கள் (Doctors) ஆகிய ெதாழில்க�ம் நன்� இ�க்�ம். இவர்கள் மத வ�ஷயங்கள�ல் த�வ�ரமாக ஈ�ப�வார்கள் அல்ல� எதிர்ப்பார்கள். ெபா��ம் இ�திக் காலத்திற்�ள் சம்பாதிப்பார்கள். இவர்க�க்� �ழந்ைத ப�றப்ப� சற்�த் தாமதமா�ம். நியாயம். மதவழச் ெசாற்பாளர்கள். மக்க�க்� உண்ைமயான ேசைவகள் ெசய்வார்கள். இவர்க�க்� மைனவ��ம் ெவள�நா�. எனேவ ஆன்மிகத் தைலவராகேவா. ேநர்ைமைய மிக�ம் மதிப்பார்கள். Cable Operators ேபான்ற ெதாழில்கள�ல் ஈ�ப�வார்கள். ஆனால் தி�ெரன ேதைவய�ல்லாத ப�ரச்சிைனகள�ல் சிக்கிக் ெகாண்� ெபா�ள்கைள இழக்�ம் அபாய�ம் உண்�. கம்ப்�ட்டர் கல்வ� பய�ற்�வ�ப்பாளர்களாக�ம் ெவற்றி ெப�வார்கள். மிகப்ெப�ய ந�கர்கள்.7&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: ெவள��ர். Grainite Tiles வ�யாபாரம் ேபான்றைவ�ம் ஒத்� வ�ம். எண் 7க்கான (ேக�) ெதாழில்கள் இவர் ஆகாயத்ேதா� ெதாடர்�ைடய ெதாழில்கள�ல் ெவற்றிையத் த�பவர். சிறந்த கற்பைனவாதிகள். பாத்திரங்கள் தயா�த்தல் T. அன்ன�ய சம்பந்தம் அல்ல� அ�த்த ஜாதி ேபான்றவற்றில் அைமவர். Space-craft �ைற�ம் நன்� அைம�ம். ச�க ேசைவ ெசய்தல். Computer.ப� ேபான்ற பதவ�கைள அைடந்�. நல்ல ரசிப்�த் தன்ைம�ம் உைடயவர்கள். �ண�ச்ச�ம் அறி�த் திறைம�ம் உண்�. எம். ந�ைககள் கைலஞர்கள் இவர்கேள! கைத.

8 55 | எண் ேஜாதிடம் . இறக்�மதி ெதாழி�ம் நன்� அைம�ம். ஏற்�மதி. ெதாழி�க்காக ��ம்பத்தினைர அ�க்க� ப��வார்கள்.வான��ம் ப�ரகாசிப்பார்கள்.

உடலில் அல்ல� மனத்தில் ஏதாவ� சிறிய ேநாைய�ம் ெகா�த்� வ��கிறத. எள�தில் இவர� தண்டைனய�லி�ந்� தப்ப ��யா�! 8&ஆம் எண்ண�ல் ப�றக்�ம்ேபாேத. எனேவ 8ம் எண் வ��ம்பத் தக்கேதயன்றி ெவ�க்கத்தக்கதன்�! சில அன்பர்கள் ேகா��வரர்கள் ��ம்பத்தில் ப�றந்தி�ப்பார்கள். வாழ்க்ைகய�ைன ெவ�த்� �திேயார் இல்லம். அ� வதய�ல்தான் � கிைடக்கிற�" என்� �லம்�வார்கள். �திய ஊர் என்� ஒ� �திய அற்�த வழிையத் திறந்� வ��கிற�! எனேவ மக்க�ம். பானங்கள் ெசன்றா�ம் ஒன்�தான். இ�ேவ அ�பவ உண்ைம ஆ�ம். அதைன ஆரம்ப�ப்பவ�ம் 8ஆம் எண்காரர்கேளயா�ம். ேம�ம் உடலின் ஆேராக்கியத்திற்�ம் இந்தக் கன� மிக�ம் சிறந்த�! இ�ப்ப��ம் ெநல்லிக்கன�ையச் சாப்ப��ம்ேபா� கசப்� என்ற காரணத்திற்காகப் ெப�ம்பாேலார் சாப்ப��வதில்ைல! அ� மட்�மன்� மன�தன் மற்ற எல்லாவற்ைற�ம்வ�டத் தன் நாக்கிற்ேக அ�ைமயாக இ�க்கிறான்! நிைனத்�ப் பா�ங்கள்! ெதாண்ைடக்�க் கீ ழ் எந்த உண�ப் ெபா�ள்கள். நண்பனால் �கமில்ைல என்� எைதயாவ� நிைனத்�த் தங்கைள வ�த்திக் ெகாள்வார்கள். ஊக்கத்ைத�ம் தன� காலத்தில் (30 வய�க்� ேமல்) ெகா�த்� அவைனத் த�மாற ைவத்� வ��கிற�! அவன� ெசாந்தங்கள். வண்�கள் �ைளத்த மாங்கன�ையப் ேபால் உள்ளக் �ைடச்சல்கள் நிைறந்தவர்கள்! மனத்தில் ஏதாவ� ஒ� ேசாகத்ைத�ம். நண்பர்கள் அைனவ�ட�ம் ெகட்ட ெபயர் அல்ல� அவமானம் அைடய ேந��கிற�! ப�ன்� அவைன தன்வழிேய ேபாரா�ம் �ணத்ைத 8 எண் வா� வழங்�கிற�! �திய �ழ்நிைல. வாழ்க்ைகய�ல் க�ம் ேபாராட்டத்ைத�ம்.சன� (saturn) : மன�தர்கள் எப்ேபா�ம் இன்பத்ைதேய ேத� ஓ�கிறார்கள். ஏதாவ� ஒ� ெப�ய �ைற அல்ல� �ைறபா� மனைத அ�த்�க்ெகாண்ேட இ�க்�ம். வய�� ச�ய�ல்ைல. �திய மன�தர்கள். அதன் ப�ன்� ெச�மாணம் ஆகாமல். 56 | எண் ேஜாதிடம் . மைனவ�யால் இன்பமில்ைல. மக்கள�ன் இரசைனதான் என்ேன? அைதப் ேபான்ேற மற்ற 8 எண்க�ம். ப�ன்� நல்ல பலன்கைள�ம் தவறாமல் ெகா�த்�வ��கிறார்! மற்ற நவக்கிரகங்கைளப் ேபால். அவன� �யற்சிகைள�ம். ஆனால் வ�தி எண்ணாக வ�ம்ேபா�. மன�தைன �ண்�வ�ட்� அவைன இகேலாக .எண் 8 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . நாக்கிற்� கீ ேழ ெசன்�வ�ட்டால். சன ��வரைர ப்�தி ெசய்�. 8&ம் எண் ப�றவ� எண்ணாக வ�ம் ேபா�. தங்கள� க�ைமயான உைழப்பால் வாழ்க்ைகய�ன் உச்சிைய 45 வய�க்� ேமல் எப்ப��ம் அைடந்� வ��கிறார்கள். வாழ்க்ைகய�ல் �கங்கள�ல் ஆழ்த்தி வ��கிற�! மன�த�ம் தனக்� ேயாகம் வந்�வ�ட்ட� என்� மகிழ்கிறான்! ஆனால் சன�பகவான் ஒ�வர்தன் மற்ற கிரகங்கள�ன் தன்ைமையக் கவர்ந்� ஒ�வன் மற்ற ெஜன்மம் வைர ெதாடர்ந்� ெசய்த வ�ைனகைள ஆராய்ந்�. பள்ள�ய�ல் தன� ேபாதைனயா�ம் ேதைவப்பட்டால் தண்டைனயா�ம் ஒ� மாணவைனச் சீர்தி�த்�ம் ஆசி�ய¬ப் ேபான்றவேர சன ��வரராவார். அனாைத இல்லங்கள் ஆகியவற்றில் இ�ப்பவ�ம். "பாசமாவ� ஒன்றாவ�. "�ைவயாக இ�க்கிற�" என்� அதிகமாக இன�ப்�கள் சாப்ப�ட்�வ�ட்�. உற�கள். மன�தன் வ�திய�ல் வசப்ப�கிறான். சர்க்கைர நிைல உடம்ப�ல் ஏறிவ�ட்ட� என்� தவ�ப்பவர்கள்தான் இன்ைறய உலகில் அதிகம்! அ�ய ெநல்லிக்கன�யான� சாப்ப��ம்ேபா� கசக்�ம்.. எந்தப் ெபா��க்�ம் எந்தச் �ைவ�ம் இல்ைல! இ�ப்ப��ம் மக்கள் தங்கள�ன் உடல்நலம் பாரா� நாக்கின் �ைவக்காகேவ �சியாகச் ெசய்� சாப்ப��கிறார்கள். இவர்கள் என்னதான் வசதி மி�ந்த நிைலய�ல் வாழ்ந்தி��ம். ஆனால் சாப்ப�ட்ட ப�ன்� மிக�ம் இன�க்�ம். வ�யாதிைய�ம் ைவத்�க் ெகாண்�. மனதில் நிம்மதிய�ல்ைலேய என்� அைலவார்கள். அவன� ெசயல்க�க்� ஏற்ப �தலில் த�ய பலன்கைள�ம்.. �ழந்ைதய�ல்ைல. ஆன்ம� க மடங்கள்.

இவர்கள் ேமற்பார்ைவக்�க் க�ன மன�ம் ப��வாத�ம் உைடயவராகத் ேதான்றினா�ம். ��. நம்ப�க்ைகத் �ேராகம் ேபான்ற பல்வைக �ழ்நிைலகள�ல் மாட்�க் ெகாண்� தவ�க்கின்றார்கள். நல்ல ெபயர் ஒலிய��ம். ஜார்ஜ் ெபர்னாட்ஷா. எந்த ஒ� நற்கா�யத்ைத�ம் தவ�ர்த்� வ��கிறார்கள்."எட்டாவ� ெபண் ப�றந்தால் எட்�ப் பார்த்த இடெமல்லாம் �ட்�ச் �வர்" என்ப� பழெமாழி. மிரா�தார்க�ம். ��. எந்த ஒ� கிரக�ம் 8ம் இடத்தில்(இராசிக் சக்கரம்) இ�ந்தா�ம் (சன�ையத் தவ�ர) அல்� ேகாசாரத்தில் 8&ம் இடத்திற்� வந்தா�ம். அ�ளாளர்களாக�ம். தங்கள� வாழ்வ�ல் பல ேதால்வ�கைள�ம்.�. எ�த்�க் ெகாண்��ப்£ர்கள். அ� மட்�மன்� ப�ரபல சின�மா நட்சத்திரங்க�ம். ெபா� ேசைவக்கான �யற்சிகள். ச�தா வாழ்க்ைகயானா�ம் எட்டாம் எண்ண�ன் ஆதிக்கத்திற்� ஆட்பட்� வ�ட்டால். வரசம். ெப�த்த வ�யாபா�க�ம். 26 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்க�ம். தங்கள� வாழ்க்ைகய��ம். அவர்கைள ஆத�த்� வாழ்க்ைகயள�க்கத் தயங்க மாட்டார்கள். தன�மன�த வாழ்கைகயானா�ம். ெதய்வ நம்ப�க்ைக இவர்கள�டம் த�வ�ரமாகேவ உண்�! ஒன்� கட�ேள இல்ைல! என்� வாதி�வார்கள். ச�கத்தில் பாதிக்கப்பட்ேடாைரக் கண்டால். ெபாய்க் ைகெய�த்� (திஷ�க்ஷ� � ம� க்ஷஹ் � ) வ�பச்சாரம். ேவதைனகைள�ம். ெவற்றிகரமாக வாழந்தவர்கள்தான். அந்தச் சாதகர்கள்.ஆர். ஆனால் 8&ஆம் எண்ண�ல் ப�றந்த மற்றவர்கள் தங்கள� ப�ரச்சிைனகள�லி�ந்� வ��பட ��யாமல் வாழ்க்ைக ���ம் தவ�க்கின்றவர்கேள. ஆனால் ேமற்ெகாள்ள �ர்ப்பலன்கைளக் கண்� வாசகர்கேள பயப்படேவண்டாம்! 8 ம் எண்காரர்க�ம் அதிர்ஷ்டம் மி�ந்த வாழ்க்ைக வாழ ேவண்�ெமன�ல் தங்கள� ெபய�ைன மிக�ம் ஆராய்ந்�. ஓரள� ப��வாத �ணம் நிைறந்தவர்கள். மக்கள் ேசைவக்ெகன ஓ�ச் ெசல்பவர்கள் இவர்கள்தான். ஈ. ேஜ. தங்கள் நல்லெதன்� நிைனத்�. ேகா��வரர்க�ம் 8&ம் எண்ண�ல்தான் ப�றந்�ள்ளனர். சில அவமானங்கைள�ம் சந்தித்ேத ஆகேவண்�ம் என்பேத 8&எண் ��ம் வாழ்க்ைக நியதி! 8&ஆம் எண்ண�ல் ப�றந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் (சன� வலிைம நல்ல நிைலய�லி�ந்தா�ம்) ெப�த்த தனவான்களாக�ம். அதிகா�க�ம். ேகா�ஸ்வரார்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். மக்க�ம் 8. 17. பதவ�கைள�ம். சீக்கிய மதத்ைதத் ேதாற்�வ�த்த ��நானக். உறவ�னர்கைள�ம் தி�ெரன ஒ�நாள் ஒ�க்கிவ�ட்�. சிறந்த ந�திபதியாக�ம். 26 ஆகிய ேததிகைளக் கண்�தான் பயப்ப�கிறார்கள். 17. எப்ேபா�ம் உைழத்�க் ெகாண்ேடதான் இ�ப்பார்கள். நல்லவர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள்! தியாகிகளாக�ம். பலாப்பழம் ேபான்ற �ணமைடயவர்கள். 8. ெப�ய ேசாதைனகைள நிச்சயம் சந்திக்க ேந��ம் என்ேற எண்கண�தம் ெசால்கிற�! சாகதத்தி�ம். அல்ல� கட�ேள கதி! என்� இைறவைன நம்�வார்கள். ெகாள்ைள. அந்தக் கிரகத்தின் காரணத்தால் பல �ன்பங்கைள நிச்சயம் அைடவார்கள் என்� ேசாதிட சாத்திரம் ��கிற�! 57 | எண் ேஜாதிடம் . பல்ேவ� ெதாழில்கைள உைடயவர்களாக�ம். டாட்டா ேபான்ேறாெரல்லாம் இந்த எண்ண�ல் ப�றந்�. தங்கள�ன் வசதிகைள�ம். எனேவ கவைலப்படேவண்டாம். அைவகைளப பற்றிக் கவைலப்படாமல் ெசய்� ��க்�ம் வலிைம இவர்க�க்� உண்�. ெப�ம்பா�ம் ெகாைல. ேபராசி�யர்களாக�ம். எ�த்�ச் ெசய்கின்ற கா�யங்கைள எவ்வள� எதிர்ப்�க�ம் தைடக�ம் வந்தா�ம். தங்கள� ெகட்ட வ�திய�ைனக்�ட மாற்றிவ�ட ���ம்! பல அன்பர்கள் ெபயைர சீர்ப�த்தி பலனைடந்�ள்ளார்கள்.ெவ. கள�. &ம் எண்ைண வ�தி எண்ணாக உைடயவர்க�ம் 9&ம் எண்ண�ல் தங்கள� ெபயைர உைடயவர்க�ம். கடத்தல். அைமச்சர்களாக�ம்.ரா ெப�யார். உயர் அதிகா�களாக�ம். ெபயர் எண்ண��ம் ைவத்�க் ெகாண்டால்.

8&ம் எண்காரர்கள் ெப�ம் தத்�வ ஞான�களாக�ம், மன�தர்க�க்� வாழ்க்ைகய�ல்
வழிகாட்�யாக�ம் வ�ளங்�கிறார்கள்.

இவர்கள� ெதாழில்
இவர்க�க்� இ�ம்� சம்பந்தமான அைனத்� ெதாழில்க�ம் ெவற்றி த�ம். 8ம் எண் வலிைம
ெபற்றால் ெபாறியாளர்களாக�ம், 8&ம் எண்ணன் வலிைம �ைறந்தால் �ப்ளேமா மற்�ம் ேலத்
ெதாழில்கள் ேபான்ற ேவைலகள�ல் ஈ�ப�ம் சாதாரணத் ெதாழிலாள�களாக�ம் இ�ப்பார்கள்.
லா�, பஸ் ேபான்ற (சன�ய�ன் காரகத்�வ) ெதாழில் இவர்க�க்�ப் ெப�த்த அதிர்ஷ்டத்ைதத்
த�ம். மில்கள் எண்ெணய் மில்கள், இ�ம்� வ�யாபாரம் ஆகியைவ�ம் நன்ைம த�ம்.
எண்ெணய் வ�யாபார�ம் நல்ல�.
ஆன்ம� க மடாதிபதிகள், ேகாவ�ல் தர்மகர்த்தா, ஊர்மண�யகாரர் ேபான்றவர்ளாக�ம் �கழ்
ெப�வார்கள்.
ேம�ம் நிலம் சம்பந்தப்பட்ட அைனத்�த் ெதாழில்க�ம் இவர்க�க்� ேயாகத்ைதத் த�ம்.
வ�வசாயம், கட்�ங்கள் கட்�தல், ேல&அ�ட் ேபா�தல் இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம். ெப�ய
நிலக்கிழார்க�ம், ெப�ம் வ�வசாய�க�ம் இவர்கள்தாம்.
உலகத்ைத மறந்� உைழப்பதால் இவர்கள் ஆராய்ச்சித் ெதாழில்கள�ல் (Research and Development)
பல ெவற்றிகள் ெப�வார்கள். �ேகாளம், மற்�ம் (Geology) நில ஆராய்ச்சிகள�ல் இவர்கள�
வாழ்க்ைக அைம�ம். 8&ம் எண்காரர்கள் மிகப் ெப�ய ேபச்சாளர்களாக�ம்,
மதப்ப�ரசங்கிகளாக�ம் வ�ளங்�வார்கள். �ரங்கப் ெபா�ட்கள் எ�த்தல், �ரங்கப் ெபா�ள்கள்
வ�யாபாரம் ெசய்தல் ெவற்றி த�ம். கிரைனட் கற்கள், கடப்பாக்கற்கள் வ�யாபாரம் ேபான்றைவ
ெவற்றி த�ம்.
கம்பள�த் �ண�கள், ஆ�தங்கள், ேசாப்�க்கள், வ�யாபாரம் மற்�ம் உற்பத்தித் ெதாழில்கள் நல்ல
இலாபத்ைதத் த�ம். இவர்கள் அச்சகம் (Press), ேசாதிடம், ைவத்தியம் ஆகிய ெதாழில்கள��ம்
ெவற்றியைடயலாம். சிைறத் �ைற�ம் (Jail Department) இவர்க�க்� ஒத்தவ�ம்.

தி�மண வாழ்க்ைக
இவர்கள� தி�மண வாழ்� ெப�ைமயாகச் ெசால்லப்படவ�ல்ைல! தி�மண வாழ்க்ைகய�ல்
ஏதாவ� ஒ� �ைறபா� இ�க்�ம். தங்கள� மைனவ��டன் �ட திறந்த மன�டன் பழக
மாட்டார்கள். சிலர் தன� மைனவ�கைள அலட்சியத்�டன் நடத்�வார்கள். மைனவ� எ�
ெசான்னா�ம் அைத ம�த்�ப் ேப�வார்கள். இேதேபால் 8&ம் ேததி ப�றந்த மங்ைகய�ம், தங்கள்
கணவ�டன் அன்ப�ன்றிேய நடந்� ெகாள்வார்கள். தன் மனம்ேபால் வாழ நிைனப்பார்கள்.
இங்ஙனம் உண்ைமயான அன்ப�ன்றிேய ெப�ம்பலானா எட்டாம் எண் நபர்கள் வாழ்கின்றார்கள்.
இவர்கள் 1, 4 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்த ெபண்கைள மணந்� ெகாள்ளலாம். 8&ம் எண்வ�ம்
ெபண்ைண மட்�ம் தி�மணம் ெசய்யக்�டா�! 2, 7 வ�ம் ெபண்கைளத் தவ�ர்த்�வ�ட
ேவண்�ம். 9ம் எண் ெபண்கள் இவர்கைள அடக்கி ஆள நிைனப்பார்கள். தி�மணம் ெசய்�ம்
நாள�ன் �ட்� எண் 1, 6 வந்தால் மிக�ம் நல்ல�.
நண்பர்கள்
1, 4 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்தவர்கேள இவர்க�க்�ச் சிறந்த நண்பர்களாக�ம்,
�ட்டாள�களாக�ம் இ�ப்பார்கள். 8ம் ேததி ப�றந்தவர்களா�ம் இவர்கள் நன்ைமயைடயலாம்.
6, 5 ேததிய�ல் ப�றந்தவர்களா�ம் நன்ைம அைடயலாம்!
இவர்கள� ேநாய்கள்

58 | எண் ேஜாதிடம்

இவர்கள் ப�றந்த ேததிகள். �டல் பலகீ னம் உைடயவர்கள். சி� வய�கள�ல் வய�ற்�வலி
ெப�ம்பாேலார்க்� இ�க்�ம். ஆஸ்த்�மா, �ச்� வ��தல் ப�ரச்சைன அ�க்க� உண்�!
தைலவலி, கி�கி�ப்� ஆகியவற்றால் அ�க்க� பாதிக்கப்ப�வார்கள்.
இரத்தத்தில் வ�ஷச்ேசர்க்ைக எள�தில் ஏற்பட்�வ��ம். எனேவ அ�க்க� இரத்தப் ப�ேசாதைன
ெசய்� ெகாள்வ� நல்ல�! வாதம் �ட்�ப் ப��ப்�களால் பாதிப்�கள் அதிகம் உண்�. ஈரல்
அ�க்க� பாதிக்கப்ப�ம்.
காப�, �, ம� ேபான்றவற்றில் நிதானம் ேதைவ. உணவ�ல் எ�மிச்சம் பழம், அன்னாசி, வாைழ,
சிஸ்மிஸ் ஆகியவற்ைற அ�க்க� ேசர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். அகத்திக்கீ ைர மிக�ம் நல்ல�!

சன� யந்திரம்& சன� & 33
12 7 14
13 11 9
8 15 10

சன� மந்திரம்
ந�லாஞ்ஜந ஸமாபாஸம்
ரவ��த்ரம் யமாக்ரஜம்
ச்சாயா மார்த்தாண்ட ஸம்�தம்
தம் நவாமி சைநச்சரம்

எண் 8. சிறப்�ப் பலன்கள்
மக்கள் அைனவ�ம் பயப்ப�ம் 8ம் எண்ண�ன் சிறப்� பலன் கைளப் பற்றிப் பார்ப்ேபாம்.
மக்கள�ன் வாழ்க்ைகக்�ம், �ன்ேனற்றத்திற்�ம் ஆதாரமாக வ�ளங்�வ� இந்த 8ம் எண்ேண!
ஆனால் மக்கள் இந்த எண்ைண ெவ�த்� ஒ�க்�கிறார்கள். இந்த எண் வ�திய�ன் எண்ணாக
இ�ப்பதால், நாம் �ற்ப�றவ�கள�ல் ெசய்த கர்மவ�ைனகைள அ�ச�த்� நல்ல பலன்கைளேயா
அல்ல� த�யபலன்கைளேயா ெகா�க்கிற�!
இவர்கள் எ�த்�க் ெகாள்�ம் எந்த ெசயலானா�ம் அவற்றில் எதிர்ப்�ம், �ட்�க்கட்ைட�ம்
உண்�. ஆனால் எதிர்ப்ைப�ம், தைடகைள�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் கா�யங்கள�ல்
ஈ�ப�வார்கள். ெவற்றி ெப�வார்கள்.
இவர்கள் தங்கைளப் ேபால் மற்ற பாதிக்கப்பட்ட மக்கள�டம் மிக�ம் அன்� பாராட்�வார்கள்.
மனதில் இரக்க �ணம் இ�க்�ம். இவர்கள�ல் ெப�ம்பாேலார் ெப�ய சாதைனகைள, க�ன
உைழப்�டன் ெசய்� ��ப்பார்கள்.
இ� வ�திய�ன் எண்ணாக இ�ப்பதால் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலம் வைரய��ம் ெவற்றிேயா அல்ல�
ேதால்வ�ேயா ெதாடர்ந்� வந்த ெகாண்ேட இ�க்�ம். ஆனால் அைதப் பற்றிக் கவைலப்படாமல்,
தங்கள� கடைமகைள இவர்கள் த�வ�ர �ைனப்�டன் ெசய்� ெகாண்��ப்பார்கள். இவர்கள்
ெபா� வாழ்க்ைகய�ல் ஈ�பட்� மக்க�க்� உண்ைமயான நன்ைம ெசய்வார்கள்.
8&ம் எண்ண�ல் ப�றந்தவர்க�க்� உறவ�னர்கள�ன் ஆதர� ெப�ம்பா�ம் கிைடக்கா�. இதனால்
ெவள��ர், அ�த்த இன மக்கள், ெவள�நா� என அந்நியர்கள�டமி�ந்ேத இவர்க�க்� ஆதர�

59 | எண் ேஜாதிடம்

கிைடக்�ம். இவர்க�க்�த் ெதாடர்ந்� �ன்பங்கள் வந்தால், ப�ன்� ெதாடர்ந்� ேயாகம் வரப்
ேபாகிற� என்� ெபா�ள். இதற்�க் காரணம் 8 என்ப� இரண்� �ஜ்யங்களால்
உ�வாக்கப்பட்ட�. 0+0=8. எனேவ, �யற்சிகள் எல்லாம் பயன் அைடவ�ம், �ஜ்யமாவ�ம்
அவர்கள� வ�திப்ப�ேய அைமகிற�. வ�தி என்ற�டன் பயப்பட ேவண்டாம். இன்� நாம்
ெசய்�ம் நல்ல ெசயல்கள், நாைள நல்ல வ�தியாக அைமகின்றன! அலட்சியத்�டன் ���ம் த�ய
ெசயல்கள், நாைள நிச்சயம் ெகட்ட வ�தியாக மாறி வ��கின்றன! எனேவதான் �றநா��
��கிற�.
"த��ம் நன்�ம் ப�றர்தர வாரா"
எனேவ, ேநர்ைமயான வழிய�ல் உைழத்தால் ெவற்றி ேமல் ெவற்றி இவர்க�க்� நிச்சயம்
கிைடக்�ம். ஆரம்ப காலம் �தேல மக்கள் 8&ம் எண்ைண வ�திய�ன் எண் என்� பயந்�
வந்�ள்ளார்கள். இ� தன� மன�தன் வாழ்க்ைகக்�ம், ச�தாய வாழ்க்ைகக்�ம் ெபா�ந்�ம். இந்த
எண்ண�ன் ஒ� பக்கம் க�ைமயான உைழப்�, க�ைண, ஏற்றம், ெப�த்த இராஜ ேயாகம் உண்�.
ம�பக்கம் �ரட்சி, எ�ச்சி, அராஜகம், ஒ�ங்கின்ைம ேபான்றைவ�ம் உண்�!
எல்லாம் வ�திப்ப�ேயதான் நடக்கிற� என்� இவர்கள் �லம்�வார்கள். பல ேநரங்கள�ல்
வாழ்வ�ல் வ�ரக்தி�ம் ஏற்ப�ம். இ�ப்ப��ம் தங்கள� வாழ்நாள�ற்�ள், இவர்கள் ெப�த்த
ேயாகத்ைத அ�பவ�த்ேத ெசல்வார்கள். மனம் வ�ரக்தியைட�ம் ேபா� தற்ெகாைல
எண்ணங்கள் �டச் சில�க்�த் ேதான்�ம்.
இவர்கள் சிறந்த ந�திமான்கள், ெதய்வத்திற்�ப் பயந்தவர்கள். 8ம் எண்ணான� ஒ� மன�தைனப்
�டம் ேபாட்�, அவைனத் தங்கமாக்கி வ��ம். இவர்கள�ன் வாழ்க்ைகய�ல் எல்லா �க்ய�
நிகழ்ச்சிக�ம் 8ம் எண் வ�ம் நாட்கள�ேலேய நைடெப�ம்! கிேரக்கர்கள் இந்த எண்ைண
"ந�திய�ன் கண்" என்� அைழத்தனர்.
தாங்கள் எண்ண�யைதக் கைடசிவைர நிைறேவற்ற ேவண்�ம் என்ற த�வ�ர எண்ணம்
உைடயவர்கள். தாங்கள் நிைனத்தைத அப்ப�ேய ெவள�ய�ல் ெசால்ல மாட்டார்கள். தங்கள்
வாழ்வ�ன் ப�ற்ப�திய�ல்தான் ெப�ம்பாேலார் இன்பத்ைத அ�பவ�க்கின்றனர். இவர்க�க்�த்
தன்னம்ப�க்ைக �ைற�. எனேவ, அைத அவசியம் வளர்த்�க் ெகாள்ளேவண்�ம். தங்கைள
உலகத்தில் தன�ைமயாக இ�ப்பதாக உணர்வார்கள். எனேவ எள�தில் அ�த்தவர்கைள நம்ப
மாட்டார்கள்.
இவர்க�க்�ப் ெபயர் எண் நன்றாக இ�ந்தால் மட்�ேம, ெகட்ட வ�திய�ைன மாற்றிக் ெகாள்ள
���ம். அதில் கவன �ைறவாகேவா, அலட்சியமாகேவா நடந்� ெகாள்�ம்ேபா�, �ன்பங்கள்
ெதாடர்ந்� வ�ம்.
ப�றர் ப�ம் �ன்பம் கண்� சகிக்காத மனம் ெகாண்டவர்கள். தங்களால் உதவ� ெசய்ய
��யாவ�ட்டா�ம், உதவ�கிட்�ம் இடத்ைதயாவ� காட்�வார்கள்.
8&ம் எண்ண�ன் ஆதிக்கம் �ைறந்ேதார் தி�ட்�, வழிப்பறி, ெகாைல, வ�பச்சாரம் ேபான்ற
வழிகள�ல் �ண�ந்� ஈ�ப�வார்கள். அதனால் நிச்சயம் தண்டைன�ம் (சிைற) அைடவார்கள்.
எந்தச் ெசயைல�ம் சற்� ெம�வாகேவ ெசய்வார்கள். தைரையப் பார்த்ேத நடப்பார்கள்.
எந்த ஒ� ப�ரச்சிைனக்�ம், ந�வராக இ�ந்� ந�தி ெசால்லச் சிறந்தவர்கள். தம்மிடம் நட்�க்
ெகாண்டவர்கைள�ம், பைகைம ெகாண்டவர்கைள�ம், தம� வாழ்நாள் ��வ�ம் மறக்க
மாட்டார்கள். உடல் உைழப்ப�ல் இவர்க�க்� நாட்டம் அதிகம். ெப�ம்பா�ம் தன�ைமயாக
இ�ப்பைதேய வ��ம்�வார்கள். இவர்கள� ேபச்சில் வ�தி, வாழ்க்ைக, தர்மம் என்� அ�க்க�
வார்த்ைதகள் வ�ம். இவர்க�க்�க் காதல் வ�வகாரங்கள் ெவற்றி ெகா�க்கா�. தி�மண�ம்
ெபா�வாக அன்ன�யத்தில் (அ�த்த ஜாதி, மதம், அந்நியநா�) தான் நடக்�ம். இவர்கள� ெசல்வ
நிைல ஏற்ற�ம் இறக்க�மாக இ�க்�ம். எந்த �ன்ேனற்றம் வந்தா�ம் அைத அ�பவ�க்க
��யாமல் பல ேசாதைனகள் �டேவ வந்�வ��ம்.

60 | எண் ேஜாதிடம்

ஆழ்ந்த பச்ைச. ெப�ம் சாதைன ��வார்கள். எனேவ �ட்� எண் 1 மற்�ம் 5 வ�ம் நாட்கள் மிக�ம் அதிர்ஷ்டமானைவ. 29 நாட்க�ம் ெகட்ட பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். ஆனால் 8&ம் எண் வலிைம ெபற்றவர்கள். அைமதியான வாழ்க்ைக உண்�. ெபா� வாழ்க்ைகய��ம். நலி�ற்றவர்கைளக் ைக�க்கி வ��ம் நல்ல இயல்ப�னர். அரசியலி�ம் நிைலயான இடத்ைதப் ப��த்� வ��வார்கள். 4. ெப�ம் ெதாழில் அதிபர்களாக�ம். 14.�தந்திரமான ெதாழிைலக் காட்��ம். க�ைமயான உைழப்பாள�கள். அதிர்ஷ் நிறங்கள் Lucky Colours இவர்க�க்� மஞ்சள் நிறேம சிறந்த�. இவர்கள் ெபா�ளாதாரத்தில் சிறந்த அறிஞர்களாக இ�ப்பார்கள். 10. பாக்�க்கலர் மற்�ம் க�ம்சிவப்� ஆகிய நிறங்கைளத் தவ�ர்க்க ேவண்�ம். 17. 28 ஆகிய நாட்கள் மிகச் சிறந்தைவ. அ�த்தவர்கள�ன் கீ ழ் ேவைல ெசய்வைதேய வ��ம்�வார்கள். ேம�ம ெலபராேடா�ட் (LABRADORIATE) லாஜர்த் (LAPIS LAZULLI) என்�ம் கற்கைள�ம் உபேயாகப்ப�த்தலாம். 23 ஆகிய நாட்க�ம் இவர்க�க்� நன்ைமேய ���ம். 26 ஆகிய நாட்க�ம். க�ப்�. கடல் கடந்� ெதாழில் ெசய்�ம் வல்�நர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள்! உடம்ப�ேலா அல்ல� மனத்திேலா ஏதாவ� ஒ� �ைற அல்ல� ேநாய் இ�ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். இ�ந்தா�ம் அைத ெவள�ேய ெத�யாமல் ெவற்றிக்� மாற்�ம் சா�ர்யம் உண்�. ந�லம் ஆகியைவ நன்ைம த�ம். இவர்கேள ெப�ந் திட்டங்கைளத் த�ட்�. கற்பைன வளம் மிக்கவர்கள். 8&ம் எண்ண�ன் த�ய �ணங்கைள 5ம் எண் மட்�ேம ேபாக்�ம் வல்லைம பைடத்த�. �ற்றங்கைள மன்ன�க்�ம் க�ைண மன�ம் உண்�. 2. இவர்கள் வ�ைமயான ��ம்பத்தில் ப�றந்தா�ம். �ண்ண�ய அறி� பைடத்த சாமர்த்தியசாலிகள். தங்கள் உைழப்ப�னால் ெப�ம் ெசல்வத்ைதச் சம்பாதிக்�ம் ேயாக�ம் உண்�. 19. எப்ப��ம் இ�திய�ல் ெப�ைமமி� வாழ்க்ைகைய அைடவார்கள். அதிர்ஷ்ட இரத்தினம் Lucky Gems இவர்க�க்� ந�லம் (Blue Sapphire) என்�ம் இரத்தினக் கல்ேல மிக�ம் அதிர்ஷ்டமான�! ள�றிகிலி (மரக்கல்) என்ற இரத்தினக் கல்ைல�ம் உபேயாகிக்கலாம். எனேவ. 5. அவற்ைறச் 61 | எண் ேஜாதிடம் . மற்றவர்கைள சந்திக்கச் ெசல்�ம்பேபா� எப்ேபா�ம் ந�லநிறம் மற்�ம் மஞ்சள் நிற ஆைடகள் சிறந்தைவ. 22. 31 நாட்கள�ல் நல்லைவ தாமாகேவ நடக்�ம். தன�த்�ச் ெசயல்���ம் ஆற்றல் உைடயவர்கள். அதிர்ஷ்ட நாள் Lucky Dates இவர்க�க்� ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் வ�ம் 1. சலிக்காமல் உைழக்�ம் இயல்ப�னர். ச�க ேசைவய�ல் மிக�ம் நாட்டம் இ�க்�ம். 11. ஆன்மிக வாழ்க்ைகய��ம். �ட்� எண் 8 மற்�ம் 2 வ�ம் நாட்கைளத் தவ�ர்க்க ேவண்�ம். ஆனால் �திய �யற்சிகள�ல் இவர்கள் அந்த நாட்கள�ல் ேத�ச் ெசல்லக்�டா�! 9&ம் எண்�ம் நல்ல பலன்கைளேய ெசய்�ம். �ண�ந்� எ�க்�ம் சில ���கள் ேதால்வ��ம் அைட�ம். 13. 20. நல்ல சிந்தைனயாளர்கள். பணம் ேசர்ப்பதில் சமர்த்தர். மதப்பற்� அதிகம் உண்�. ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 8. அ�த்தவர்கைளத் தங்கள� க�த்�க�க்� உட்ப�த்�ம் திறைம ெகாண்டவர்கள். 17&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: இவர்கள் மி�ந்த ேசாதைனகைளச் சந்திப்பவர்கள். 8&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : இவர்கள் மி�ந்த ெதய்வ நம்ப�க்ைக உைடயவர்கள்.

எண்ண�ன் ஆதிக்கம் �ைறந்தவர்கள் பணத்திற்காக எைத�ம் ெசய்யத் தயங்க மாட்டார்கள். க�. ஆராய்ச்சியாளர்கள். இ�ப்ப��ம் மேனா ைத�யம் மிக்கவர்கள். எண் 8க்கான் (Saturn) ெதாழில்கள் இவர்கள் க�ன உைழப்பாள�கள். ைவத்திய ெதாழிலம் பார்க்கலாம். �ப்பறி�ம் �ைற (Detective) �ப்�ர�த் �ைற (Sanitary)ய��ம் நன்� ப�ரகாசிக்கலாம். வ�வசாய�ம் இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம். தங்க�க்� வ�ம் தைடகைள�ம். பட்�ட ேவைல ேமஸ்தி�. ெச�ப்� (Leather) வ�ற்பைன�ம் இவர்க�க்� நன்� அைம�ம். டாக்ஸி. ஆ�. ப�றரால் அ�க்க� வண்பழி � �மத்தப்ப�வார்கள். ைபண்�ங் ேபான்றைவ�ம் நன்� அைம�ம். 62 | எண் ேஜாதிடம் . கீ ைர வைககள். மக்கள் நிர்வாகத்�ைற. ஏற்�மதி. லா� வ�யாபாரங்கள். எண்ெணய். இன்சின�ய�ங் பண�கள் இவர்க�க்�ப் ப��த்தமானைவ! க�ைமயான உைழப்ைப எதிர்பார்க்�ம் ெதாழில்கள். இ�ம்�கள். ப�ராண�கள் வளர்ப்�. நிலம் சம்பந்தப்பட்ட ெதாழி�ம் ெவற்றி த�ம். �ன்ேனார் ேசர்த்� ைவத்த ெசாத்�கள் வ�ரயமா�ம். க�வ�கைள இயக்�பவர்கள் (Heavy M/C Operators) ேபான்றைவ�ம் இவர்க�க்� நன்� அைம�ம். நில ஆராய்ச்சி (Mining). கண�தம் �ேகாளம். அச்�த் ெதாழில். எள்�. எப்ப��ம் உயர்ந்த பதவ�/ ெதாழிைல அைடய ேவண்�ம் என்� க�ைமயாக உைழப்பவர்கள் இவர்கள்தான். மரம். நில அளைவ�ம். தபால் �ைற. ெபௗதிகம் (Chemsitry). சன� ஆதிக்கம் �ைறந்தவர்கள் �லியாக�ம். ெதாழிலாள�க�ம் (Labourers) இவர்கேள. பலர் ெப�ய ெதாழிலதிபதிகளாக�ம் ெவற்றி ெப�வார்கள். மா�. பண வ�ரயங்க�ம் அதிகம் உண்�. கற்பைனச் சக்தி�ம். �ைகய�ைல. ேதால். இ�ம்�ச் �ரங்கம். தத்�வம். எண்ெணய் வ�யாபாரம். எப்ேபா�ம் உயர்வான சிந்தைனகள் நிைறந்தவர்கள். இவர்கள் மக்கள் அைனவைர�ம் எந்த வ�த்தியாசமின்றிச் சமமாக ேநசிப்பார்கள் காதல் வ�வகாரங்கள�ல் சிக்கல்கள் ஏற்ப�ம். ெபா��ம். கம்�. உழ�த் ெதாழி�ம். �ங்கில். ஆட்ேடா ஓட்�நர்களாக�ம் பண� ��வார்கள். உதி� பாகங்கள் உற்பத்தி மற்�ம் வ�ற்பைன�ம் இவர்க�க்� உ�ய ெதாழில்கள். ேபாக்�வரத்� ெதாழில்கள் (Mechanic. வ�ற�. ெவள� நா�கள�ல் பண����ம் வாய்ப்� பல�க்�ம் கிைடக்�ம். வ�வசாய �தலாள�க�ம் (Landlord). லா�. �ர்ைமயான அறி�ம் உண்�. இ�ப்ப��ம் இ�திக் காலத்தில் ெபான்�ம். Drivers etc) �லம் நன்� சம்பாதிக்க ���ம். உதி� பாகங்கள்(Spares) வ�ற்பைன�ம் நன்� அைம�ம். கடைல.ெசயல்ப�த்�வார்கள். பஸ்கள் நடத்�தல் �லம் நன்� பணம் ேசர்க்க ���ம். இறக்�மதி ெதாழி�ம் இவர்க�க்� ஒத்� வ�ம். கீ ர்த்தி�ம் கிைடத்� வ��ம். சிைறச்சாைலத் �ைற. ேகாழி ேபான்றவற்ைற அ�க்�ம் ெதாழில்கள். இவர்கள் அ�த்தவர்களால் அ�க்க� ஏமாற்றம் அைடவார்கள். ேசாதைனகைள�ம் �வம்சம் ெசய்�ம் �ண�� பைடத்தவர்கள். பலர் ெபா�ைமசாலிகள். வ�திய�ன் சதியால் அ�க்க� ேதால்வ�கைளச் சந்திப்பார்கள். மைல வாைழ. இ�ம்�த் ெதாழில்கள் ேபான்றைவ�ம் நன்� அைம�ம். நிலத்த�ய�ல் இ�க்�ம் கற்கள் �ரங்கத் ெதாழில் ேபான்றைவ�ம் ஒத்� வ�ம். கட்�ட ேவைலகள். 26&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : ெபா�ளாதார வ�ஷயத்தில் �ைறபா� உைடயவர்கள். Technician◌ீ களாக�ம் இ�ப்பார்கள்.

9 63 | எண் ேஜாதிடம் .

நான்� எண்காரர்கைளப் ேபால் இவர்க�க்�க் ேகாபம். எனேவ ேசனாதிபதிக்�ள்ளகட்�ப்பா�ம். லா�. இந்த எண்ண�ன் நாயகர் ��கப் ெப�மான் அவேர ேதவர்க�க்�ச் ேசனாதிபதியாவார். இரத்தத்ைதப் பார்த்� இவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள். இவர்கள் எப்ப��ம் ப�ற்காலத்தில் �ன்ேனறி வ��வார்கள். இவர்கள் எதற்�ம். இவர்கள் எத்ெதாழிலி�ம். ேவக�ம் ெகாணட் 9 எண்காரர்கள�ன் சிறப்� இயல்�கைள இங்� வ�வரமாகப் பார்ப்ேபாம். வாகனங்களால் வ�பத்� உண்�. மி�கேவட்ைட.ெசவ்வாய் (Mars): இயற்ைகய�ேலேய ��ப்�ம். வ�பத்�க்கள் ேபான்றைவ ஏற்ப�ம். ெத�ச் சண்ைட. 9&ம் எண்ண�ல் ப�றந்தவர்கள�ன் ெபயர்கள் 8&ம் எண்ண�ல் மட்�ம் இ�ந்� வ�ட்டால் தற்ெகாைல �யற்சிக�ம். சர்க்கஸ் வ�ைளயாட்�க்கள�ல் வ��ப்ப�டன் ஈ�ப�பவர்கள் இவர்கள்தான். அந்த �ரட�டன் ைத�யமாகச் ெசன்� ேபாரா�பவர்கள் இவர்கள்தான். ��ம்பத்தில் அ�க்க� ��ம்பப் ப�ரச்சைனகள் ஏற்ப�ம். ஊர் �ற்�வதி�ம் அலாதிப் ப��யம் உைடயவர்கள். இவர்கள�ல் அதிர்ஷ்டசாலிகள் ெமன்ேம�ம் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக�ம். உடற்பய�ற்சிகள் ஆகியவற்றில் மிக�ம் வ��ப்பம் உைடயவர்களாக இ�ப்பார்கள். நாவன்ைம மி�ந்தவர்கள். இவர்க�க்� �ன்ேகாப�ம் படபடப்�ம் உண்�. எந்த ஒ� அரசாங்க அ�வலகத்தி�ம். இைறவன் இவர்கள�ன் மனத்ைத அைமதியாக ைவத்தி�க்க அ�மதிப்பதில்ைல ேபா�ம்! இவர்கள் நடப்பதில் மிக�ம் ப��ய�ைடயவர்கள்! இவர்க�க்� என்னதான் வசதிய��ப்ப��ம் கால் ேதய நடந்� ெசல்வதில் இவர்க�க்� வ��ப்பம் அதிகம். ேமாட்டார் ைசக்கிள். இவர்கள் ஓரள� ஒல்லியானவர்கேள! ஆண்கள�ல் ெப�ம்பாேலார் ம� ைச வளர்ப்பதில் வ��ப்பம் உைடயவர்கள். ந�ேராட்�ல் ஒ� ேநாஞ்சாைன ெரௗ� ஒ�வன் தாக்கினால் அைதக் கண்� ெபா�க்காமல். வ�டா �யற்சிய�னா�ம். ேராஷம். இந்த எண்காரர்க�க்� உடலில் அ�க்க� காயங்கள். இந்தச் ெசவ்வாய்க் கிரக ஆதிக்கர்கள் ைசக்கிள். எப்ேபா�ம் பயப்பட மாட்டார்கள்! ேம�ம் தங்கள� ேநாக்கத்திற்காகக் க�ைமயான உைழக்க�ம் தயங்க மாட்டார்கள். ேசாம்பைல இவர்கள் ெவ�ப்பவர்கள். ந�ச்சல் ேபாட்�கள். சவால்கைளத் �ண�ந்� எதிர்ெகாள்�ம் தன்ைம�ம் இவர்க�க்� உண்�. இவர்கள் எப்ேபா�ம் அைலபா�ம் மனத்ைத உைடயவர்களாக இ�ப்பார்கள். இரா�வம் ஆகிய ெதாழிலில் மிக�ம் வ��ப்பம் உைடயவர்கள் இவர்கள்தான்! மற்றவர்கள் பயப்ப�ம் கா�யங்கைளத் �ண�ந்� ஏற்�க் ெகாள்வார்கள். அதில் ெவற்றி�ம் ெப�வார்கள். �ரதிர்ஷ்டசாலிகள் ெதாடர்ந்� �ரதிர்ஷ்டசாலிகளாக�ம் இ�ப்பார்கள். உட�ம் சற்� ��க்ேகறி நிற்�ம். நிர்வாகத்தி�ம் வல்லவர்கள். சி� வய�கள�ல் மிக�ம் சிரமப்பட்டா�ம். திறைம�ம். ைசக்கிள். எனேவ இவர்க�க்� எதிர்ப்� இ�ந்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். இவர்கள�ன் சண்ைடக் �ணத்தால்.எண் 9 ய�ல் ப�றந்தவ�க்��ய பலன்கள் . இவர்கள் �தந்திரப் ேபாக்� உைடயவர்கள்! அவசரக்காரர்கள்! உணர்ச்சி மயமானவர்கள்! ப��வாத �ணம் இயற்ைகய�ேலேய உண்�. தன�யார் ஸ்தாபனங்கள��ம் தைலைமப் பதவ�ய�ல் இவர்கள் நன்� �கழ் ெப�வார்கள். கார். ஸ்�ட்டர் லா�. ேம�ம் அதிகார�ள்ள காவல்�ைற. தங்கைள எல்ேலா�ம் மதிக்க ேவண்�ம் என 64 | எண் ேஜாதிடம் . பஸ் ஆகியவற்ைற மிக�ம் ேவகமாக ஓட்�பவர்கள் இவர்கள் தான். பதவ�ய��ம். �த்தக்களம் ேபான்ற இடங்கள�ல் இவர்கைளப் பார்க்கலாம். தங்ள� மன உ�திய�னா�ம். தன்மானம் ஆகிய �ன்� �ணங்க�ம் நிைறந்தி�க்�ம். இவர்கள் உைழப்பதில் �கம் காண்பார்கள். �ஸ்தி. ஆபத்� மி�ந்த ெதாழிலில் இறங்கி வ��வார்கள். �ண�ேவ �ைண என்� நைட ேபா�வார்கள். ஆய��ம் அைதக் கண்� பயப்பட மாட்டார்கள். காைள மாண்� வண்�கள்.

இரத்தக் கட்�கள். �ட்ைட�ம் (றிணக்ஷ� � t�ம� க்ஷs� �வஜ� � ) தவ�ர்த்�வ�ட்டால். இவர்கள� தி�மணம் இவர்கள் தாம்பத்தியத்தில் ம�ந்த வ��ப்ப�ம். 8 வ�ம் ெபண்கைள�ம் தி�மணம் ெசய்யக்�டா�! தி�மண வாழ்க்ைகேய கசந்�வ��ம். ந�ண்ட ேநரம் இரவ�ல் �ழந்ைதக�டன் வ�ைளயா�க் ெகாண்ேடா. தி�மண நாள�ன் எண்கள் 3. வ�யாபாரம். 6. ேவக�ம் உைடயவர்கள். ேம�ம் கட்�டம் கட்�தல் (சிவஸ்வ � ற� � ண����). சில அன்பர்கள் மைனவ�ய�ன் ெகா�ைமயால் மைனவ�ைய வ�ட்� ஓடத் �ண�ந்� வ��வார்கள். �ழந்ைத பாக்கியம் இவர்க�க்� உண்�! ஆண் �ழந்ைத நிச்சயம் ஏற்ப�ம். 65 | எண் ேஜாதிடம் . அ�க்க� வாய்�த் ெதாந்தர�கள். இவர்க�க்� ஆனந்தமான தி�மண வாழ்க்ைக அைம�ம். ப�ன்� அந்தக் கா�யங்கள் ெகட்டழிந்தா�ம்�ட அைதப் பற்றிச் சிறி�ம் கவைலப்பட மாட்டார்கள். கண்கள�ல் எ�ச்ச�ம் ஏற்ப�ம். இவர்க�க்� அ�க்க� மலச்சிக்க�ம். பாதங்கள�ல் வலி. இராஜ தந்தி�களாக�ம் இ�ப்பார்கள். இவர்கள் அவற்றில் மிக�ம் த�வ�ரமாக�ம். 2. 8. அ�ைவ சிகிச்ைச நி�ணர்களாக�ம் இ�ப்பார்கள். தங்கள� நட்� எண்களான 3. இல்ைல என்றால் அைவகைள அப்ப�ேய வ�ட்�வ�ட்� ஒ�ங்கி வ��வார்கள். வய�ற்�வலி ேபான்றைவ ஏற்ப�ம். 20. 6. �டற்�ண்கள். ேபா�ஸ். இயந்திரங்கள். 17. 29. இவர்கள� ெதாழில்கள் இவர்கள�ல் ெப�ம்பாேலார் எஞ்சின�யர்களாக�ம். �ட்� எண்) மணந்� ெகாண்டால். வான இயல் (கிம� க்ஷஷ � ��ண �utவந�� ணற� � ) �ைற�ம். வலி�ம். பற்கள�ல் �ச்சி வ��தல் ேபான்றைவ ஏற்ப�ம். 9 ஆகிய எண்கைள உைடய அன்பர்கள் இவர்க�க்� நல்ல நண்பர்களாக�ம். 9 ஆகிய எண்கள�ல் ப�றந்தவர்கைள (ப�றவ� எண். �ல உபத்திரவங்க�ம். கால் ஆண�த் ெதாந்தர�கள். 11. சிறப்பாக�ம் ஈ�பட்�. தாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்ற நிைனப்� இவர்க�க்� எப்ேபா�ம் உண்�. ெவ�ப்�க்கள் ஆகியைவ ஏற்ப�ம்.எதிர்பார்ப்பார்கள். இவர்கள� நண்பர்கள் 3. இரத்தம் ெக�தல் ஆகியைவகளால் பாதிப்�ம் உண்�! �ர்ைமயான ஆ�தங்கைளக் ைகய�ல் ைவத்�க் ெகாள்ளக்�டா�! இந்த எண்காரர்கள�ன் உடம்ப�ல் எப்ப��ம் ஆபேரஷன்கள் (ஏதாவ� ஒ� காரணத்திற்காவ�) ெசய்ய ேவண்� வ�ம். 1ந்ேததி ப�றந்தவர்கள�ன் உதவ� ந�த்தரமான�தான். �ட்டாள�களாக�ம் அைமவார்கள். ��ம்ப வாழ்க்ைக நன்� அைம�ம். பல நஷ்டங்கைள எதிர்காலத்தில் தவ�ர்த்�க் ெகாள்ளலாம். 8 எண்காரர்கள�ன் நட்ைப�ம். அந்தக் கா�யங்கைளச் ெசய்� ��ப்பார்கள். இவர்க�க்�ப் பல் வலி. 5. ேமேனஜர் ேபான்ற அதிகாரப் பதவ�கள�ன் வ��ப்பம் உைடயவர்கள். �ட்� எண் 2. இ�ம்�ச் சாமான்கள் உற்பத்தி ஆகியைவ நல்ல அதிர்ஷ்டம் த�ம். 6. 26 ஆகிய ேததிகள�ல் ப�றந்த ெபண்கைள�ம். ெந�ப்�க் காயங்கள். பகைலவ�ட இரவ�ல் உற்சாகமாக இ�ப்பார்கள். சிறந்த அைமச்சர்களாக�ம். 2. இவர்கள� ேநாய்கள் இவர்கள� உடலில் ஏதாவ� ஒ� ந�ண்டகாலப் ப�ண� இ�க்�ம். 1 ஆகியைவ வந்தால். வ�பத்�க்கள் ஆகியைவகளால் உடலில் பாதிப்�ம் உண்�. மிக�ம் உஷ்ண ேதகிகளாதலால். எந்த நிர்வாகத்தி�ம் தைலைமப் பதவ� அல்ல� ெபா�ப்�கள் கிைடத்தால்தான். 9. ேபசிக் ெகாண்ேடா இ�ப்பார்கள். இவர்கள் தின�ம் ந�ராகாரம் ப�கி வந்தால் மிக�ம் நல்ல�! உடல் �ட்ைடத் தண�க்க ந�ராகாரம் சிறந்த பானமா�ம். இரா�வம்.

ெகாைல ேபான்ற சம்பவங்கள��ம் எல்லாம் �ண�ந்� பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்� ��ந்த உதவ�கைளச் ெசய்வார்கள். வாலிபால். இவர்கள் வரம் � மி�ந்தவர்கள். ஹாக்கி. பலைர ைவத்� ேவைல வாங்�ம் தைலவர்களாக. �ப்பறி�ம் ெதாழில் ஒத்� வ�ம். எந்த �யற்சிைய�ம் திட்டமிட்�. ேபட்மிண்டன். கார். உயர் அதிகா�யாக. எண்கள�ல் ��வான� இந்த எண்தான். வ�பத்�. ம� ண்�ம் �ட்�னால் (1+2) 3 என்ற எண்ேண ம� ண்�ம் கிைடக்�ம். சக்தி. உணர்ச்சிையத் �ண்�ம் எ�த்தி�ம் ப�ரகாசிப்பார்கள்! ெபா� மக்க�க்காகத் தியாகம் (உண்ைமயாகச்) ெசய்ய வல்லவர்கள். ப�ரபல ேவட்ைடக்£கரர்களாக�ம். ேதவர்க�க்�த் தளபதியாவார். எனேவ 9 எண்காரர்கள் மற்ற எண்காரர்க�டன் ேசர்ந்� ெசயல்பட்�த் தங்கள�ன் இயல்ப�றக்� ஏற்றவா� அவர்கைள மாற்றிவ��ம் திறைம பைடத்தவர்கள்! இவர்கள் த�வ�ரமான மனப்ேபாக்�ம். த�யைணப்�த் �ைற. கால் பந்தாட்டம். அதிகார�ம் உண்�! பயம் என்ப� இ�க்கா�! ெசவ்வாய்க் கிரகம். ைசக்கிள் பந்தயம் ஆகியவற்றில் ஈ�பா� ெகாள்வார்கள்! சிறந்த வ�ைளயாட்� வரர்களாக�ம் � �கழ் ெப�வார்கள். லா� ஆகியைவ ஓட்�நர்கள். காலம் பார்த்�த் தங்கள� கா�யங்க¬ைள நடத்�க் ெகாள்வார்கள். மின்சாரத் �ைற ஆகியவற்றி�ம் இவர்கள் ெதாழில் அைம�ம். அைவகைளத் �ண��டன் சந்தித்� ெவற்றி ெப�வார்கள்! மற்றவர்கள் இவர்கைள அலட்சியம் ெசய்தால் உடேன தட்�க் ேகட்பார்கள். மனதில் எப்ேபா�ம் ைத�யம். அதன்ப�ேய ெசயல்ப�வார்கள். ெடன்ன�ஸ். ேவகம். எத்�ைணச் ேசாதைனகள் வந்தா�ம். ெசவ்வாய் யந்திரம்& ெசவ்வாய் & 21 8 3 10 975 4 11 6 ெசவ்வாய் மந்திரம் & ெசவ்வாய்& 21 தரண � கர்ப்ப ஸம்�தம் வத்�த்காந்தி ஸமப்ரம் �மாரம் சக்தி ஹஸ்தம் ச மங்களம் ப்ரணமாம்யஹம் எண் 9 சிறப்�ப் பலன்கள் ெசயல் வரர்களான � 9ம் எண்காரர்கள�ன் சிறப்�ப் பலன்கைளப் பார்ப்ேபாம். எந்த எண்�டன் ேசர்ந்தா�ம். இரய�ல். ேமஸ்தி�யாகப் �கழ் ெப�வார்கள். ைத�யமான ெசயல்பா�ம் ெகாண்டவர்கள். தன் இயல்�க் �ணத்ைத இழக்காத� இந்த எண்தான்.இவர்க�க்� மிக�ம் ப��க்�ம். எனேவ இவர்க�க்கச் சண்ைடய��ம் மேனாபாவம் இயற்ைகய�ேலேய அைமந்�வ��ம். வனவ�லங்�கைளத் திறைமயாக அடக்�ம் ெதாழி�ம் சிவக்ஷ� � ந�us நன்� ப�ரகாசிப்பார்கள். தவ�கைளக் கண்டால் உடேன தட்�க் ேகட்க�ம் தயங்கமாட்டார்கள். ேபார் 66 | எண் ேஜாதிடம் . கைலத் ெதாண்��ம். நாட்�ற்காகத் �ப்பாக்கி ஏந்� வரர்கள் � இவர்களதான். ஆனால் இவர்கள் எைத�ம் ேபாரா�த்தான் ெபற ேவண்�ம். ேநரம். இவர்கள� ேபச்சில் எப்ேபா�ம் ேவக�ம். இரத்தம். இவர்கள் அரசியலி�ம் ஈ�படலாம். 3 எண்�டன் 9 ேசர்ந்தால் 12 கிைடக்�ம். அந�திகைள எதிர்த்�ப் ேபாரா�வார்கள். அழி�. எைத�ம் திட்டமிட்�. தன்னம்ப�க்ைக உண்�.

பங்காள�ச் சண்ைட. பல�க்� உடலில் காயங்க�ம். எவ்வள� �ன்பம் வந்தா�ம் தாங்கிக் ெகாள்�ம் மேனா ைத�ய�ம் உண்�. 24 ஆகிய நாட்க�ம் மிக�ம் சிறப்பானைவ! எனேவ �ட்� எண்கள் 6 மற்�ம் 9 வ�ம் நாட்க�ம் இவர்க�க்� மிக�ம் சாதனமானைவேய. 29 நாட்க�ம் �ட்� எண் 2 வ�ம் நாட்க�ம் ��திர்ஷ்டமானைவ! எந்தச் ெசய�ம் ெதாடங்கக் �டா�. 67 | எண் ேஜாதிடம் . அதிர்ஷ்ட இரத்தினம் Lucky Gems இவர்க�க்�ப் பவழம் (CORAL) மிக�ம் ஏற்ற�! இரத்தக் கல் (BLOOD STONE) மிக�ம் ஏற்ற�! ேம�ம GARNET எனப்ப�ம் இரத்தினக் கல்�ம் மிக�ம் நன்ைம த�ம். இல்ைலெயன�ல் மனம் உைடந்� ேபாவார்கள். த�வ�ரமான ஆராய்ச்சிகள�ல் பலர் ஈ�ப�வார்கள். � காவல் �ைற (றிள�லிமிசிண�). பைகவர்கைள இவர்கேள உ�வாக்கிக் ெகாள்வார்கள். தங்கள� ெதாழிலில் மிக�ம் உற்சாக உள்ளவர்கள்! தங்கள� ெதாழிைல ெப�கச் ெசய்வ� எப்ப� என்பைதப் பற்றிய எண்ணத்திேலேய இ�ப்பார்கள். 15. காவல் �ைறய��ம். பலர் ெவள�நா�க�க்�ம் ெசன்� வ�வார்கள். ஒவ்ெவா� மாதத்தி�ம் 2. 20. எதி�கைளச் சமயம் அறிந்� அவர்கைள அழித்�வ��ம் இயல்ப�னர். ெதய்வம் உண்� என்பைத ��ைமயாக நம்�வார்கள். சிறந்த நிர்வாக ஆற்ற�ம் உண்�! அதிகாரத்�டன் மற்ற அைனவைர�ம் ேவைல வாங்�வார்கள். மைனவ� ��ம்பத்தா�டன் ண்ைட என்� அ�க்க� ப�ரச்சிைனக்�ள்ளாவார்கள்! ப�றர் தங்கைளக் �ைற �றவைத மட்�ம் இவர்களால் தாங்கிக் ெகாள்ள ��யா�! சந்தர்ப்பங்கைளச் சமாள�க்�ம் திறைம�ம். 6. இவர்கள் நிதானம் �ைறந்தவர்கள்! உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்கள். இவ்வள� இ�ப்ப��ம் ச�கக் கட்�ப்பா�க�க்� மிக�ம் மதிப்�க் ெகா�ப்பார்கள். ஆைச. ப�ற�க்� அடங்கி நடக்க ��யாதவர்கள். பல�க்� அரசாங்கப் பண�ய��ம். 11. சி� வ�பத்�க்க�ம் ஏற்ப�ம். 1. இவர்க�க்� மைனவ�ய�ன் வழி ெசாத்�க்கள் கிைடக்�ம் ேயாக�ம் உண்�. 27 ஆகிய நாட்க�ம். தைலைம தாங்�தல் ஆதிக்கம் ெச�த்தல் ேபான்ற �ணங்கள் இவர்கள�டம் இ�க்�ம். இவர்கள் �ர்ைமயான அறி�ைடயவர்கள். ஐஏஎஸ். 28 மற்�ம் எண் 1 வ�ம் நாட்க�ம் ந�த்தரமான பலன்கைளேய ெகா�க்�ம். வ�ைரவ�ேலேய ஒ� ��� எ�த்� அைத நிைறேவற்�வதில் ேவகம் காட்�வார்கள். அதிர்ஷ்ட நாட்கள் Lucky Dates ஒவ்ெவா� மாத�ம் 9. இவர்கள் பல ஊர்கைளச் �ற்றிப் பார்க்க வ��ம்�வார்கள். 10.என்பவற்றின் எண் இ�! ஆற்றல். இவர்கள் ஆன்ம� கத் தைலவர்கைளக் கண்ட�டன் பண�ந்� மிக�ம் மதிப்� ெகா�ப்பார்கள். இரா�வத்தி�ம் மிக�ம் ஈ�பா� உண்�. ெப�ம்பாேலார் ேபார் வரர்கள். பல சமயங்கள�ல் இவர்கள� ேபச்ேச இவர்க�க்�ப் பல சண்ைடகைளக் ெகாண்� வந்�வ��ம். 18. 19. ஐப�எஸ் ேபான்ற க�னமான �ைறகள��ம் �கழ்ெபற்� வ�ளங்�வார்கள். எைத�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட அளவ�ற்� ேமல் சிந்திக்க மாட்டார்கள். பல�க்� �ன்ேனார்கள் ேத� ைவத்த ெசல்வங்கள் இ�க்�ம்.

ரய�ல். ஓட்�வதில் நாட்டம் உள்ளவர்கள். ேபச்�த் திறைம அதிகம் உண்�. கார். எள�தில் உணர்ச்சி வசப்ப�வார்கள். அவசரம். தச்� ேவைல. நல்ல ெசயல்கள�ன் �லம் ேப�ம். க�ப்� மற்�ம் ெவள்ைள நிறங்கள் �ரதிர்ணடமானைவ. �தந்திர மனப்பான்ைம உண்�. சிலர் ேகாபக்காரர்களாக மாறி த�ய ெசயல்கைளச் ெசய்ய�ம் தயங்க�ம் மாட்டார்கள். இர� ேநரத்தில் ேவைல ெசய்வ� இவர்க�க்� ப��க்�ம். 27&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: அறி�ம். மன அைமதிைய வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒ� தடைவக்� இரண்� தடைவ ேயாசித்ேத கா�யங்கள�ல் ஈ�ப�வார்கள். ஆற்ற�ம் நிைறந்தவர்கள். ச�கத்தில் இவர்க�க்� நல்ல ெசல்வாக்� நிச்சியம் கிைடக்�ம். அ�ைவ ம�த்�வர்கள் (ஷிuக்ஷ��ம� க்ஷஹ் � ) ேபான்றைவகள�ல் ப�ரகாசிப்பார்கள். எப்ேபா�ம் உணர்சி வசப்பட்டவர்கள். ெசயலில் நம்ப�க்ைக உைடயவர்கள். எலக்ட்ரான�க்ஸ் �ைறய��ம் ப�ரகாசிப்பார்கள். ெபா�ைம இவர்க�க்�ப் ப��க்காத வ�ஷயம். ெபாறிய�யல் ெதாடர்பான ெப�ய ெபா�ப்�கைள ைத�யமாக ஏற்� ெவற்றி ெப�வார்கள். நிதானமாக. ஸிம� ணற� � ண�stணtம� � ேபான்ற ெதாழில்கள் அைனத்�ம் ெவற்றி த�ம். ேவகமாகச் ெசல்வ� இவர்க�க்� மிக�ம் ப��க்�ம். சிவப்� ஆகிய நிறங்கள் மிக�ம் ஏற்றைவ! ஆனால் க�ம்பச்ைச. மற்ற இ� ேததிகள�ல் ப�றந்த அன்பர்கைள வ�ட அைமதியானவர்கள். பலர் இராஜ தந்தி�களாக�ம் வ�ளங்�வார்கள். எண் 9க்கான (ெசவ்வாய்) ெதாழில்கள் இவர்கள் நிர்வாகச் சக்தி மி�ந்தவர்க! ஆ�தம் தாங்கிச் ெசய்�ம் அைனத்�த் ெதாழி�ம் ெவற்றி ெப�வார்கள். வாைழ. அவசரப் படாமல் (சீரான திட்டத்�டன்) ெசயல்பட்� ெவற்றிையச் சீக்கிரம் அைடவார்கள். ழிவ��t � கீ ண �tந��ன �ண�கள் � வ�ைளயாட்� வரர்கள். கட்ைடப் பஞ்சாய்த்� ெசய்� ைவக்�ம் �ணத்தவர்கள். மனம் தளராமல் உைழப்பவர்கள். ந�லம். காவல் �ைற. �திய கா�யங்கைளச் ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற ஆதங்கம் உைடயவர்கள். மற்றவர்கைள அடக்கி ஆள வ��ம்�வார்கள்! உற்றார். ப��வாதம். வ�வசாயத்�ைற�ம் ஒத்� வ�ம். �க�ம் அைடவார்கள். எஃ� ெதாழில்கள�ல் ஈ�பட்டால் சீக்கிரம் �ன்ேனறலாம். உரம் சம்பந்தப்பட்ட ெதாழில்கள். இவர்கள� திட்டங்கள் எல்லாம் நிச்சயம் ெவற்றி அைட�ம். த��ட�ம். அச்சகத் ெதாழி�ம் நன்� அைம�ம். ஆன்மிகத்தில் ஈ�பா� உண்டா�ம். ெவப்பத்�ட�ம் ேசர்ந்த எந்தத் திட்டங்கள��ம் ெவற்றி ெப�வார்கள். �தந்திரமான எண்ணங்கள் நிைறந்தவர். சிவப்� தான�யம் ேபான்றைவ உற்பத்தி. உறவ�னர்கள�டம் �ட அ�க்க� சண்ைட ேபா� �ண�ம் உண்�. இவர்கள் ெப�ம் சாதைனகைளப் பைடக்கலாம். 18&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள் : ேபாராட்டேம இவர்கள� வாழ்க்ைகயாக இ�க்�ம். 9&ஆம் ேததி ப�றந்தவர்கள்: வாழ்க்ைகய�ல் எதிர் ந�ச்சல் ேபாட்� �ன்ேன�பவர்கள். �யநலம் ஆகியவற்ைற வ�ட்�வ�ட்டால். எலக்ட்�கல் என்ஜின�ய�ங் �ைற. காதலி�ம் அதிகாரம் காட்�. இரா�வம். மின்சாரத் �ைற. இ�ம்�. வ�ைளயாட்�த் �ைற.அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் Lucky Colours இவர்க�க்� க�ஞ்சிவப்�. ெமாச்ைச. எைத�ம் தங்கள�ன் ஆதிக்கத்தின் கீ ழ் ெகாண்� வரேவ �ற்ப�வார்கள். � மைலேய�ம் வல்�நர்கள் ேபான்றைவ�ம் ெவற்றி த�ம். அதன் �லம் ப�ரச்சிைனகைள உண்� பண்ண�க் ெகாள்வார்கள். இவர்கள் மற்றவர்கள�ன் எச்சாக்ைகையப் ெபா�ட்ப�த்தமாட்டார்கள். வ�மானம். கட்�டத் �ைற. 68 | எண் ேஜாதிடம் .

நன்� நிர்வகிப்பார்கள். ��ைமயான மன�டன் ஈ�ப�வார்கள். என� அ�பவத்தில் எண்கண�தப்ப�யான ெதாழில்கேள இ�திய�ல் மன�த�க்� அைமகின்றன. வ�யாபாரத்ைதேயா ெதாடங்�கள்! ��ந்தால் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட ெதாழிலி�ம் ஈ�ப�ங்கள்! ெதாழிலில் உங்கைள நம்ப� ��ைமயாக ஈ�பட்டால். உங்கள� ப�றவ� எண்�க்ேகா. ேகா�கைளக் �வ�க்கலாம். வ�தி எண்�க்ேகா.ஆன்மிகத்தி�ம் சிலர் த�வ�ரமாக. அதில் ெவற்றி ெபறலாம். ெபயர் எண்ண�க்கான ெதாழிலி�ம் ஓரள� ெவற்றி ெபறலாம். ெபா�த்தமான ெதாழிலாக இ�க்க ேவண்�ய� �க்கியம். ந�ங்கள் ேகா�ஸ்வரராவ� என்ப� ச�யான ெதாழிைலத் ேதர்ந்ெத�ப்பதில்தான் உள்ள� என்பதால் மிகந்த கவனம் ேதைவ! எனேவ ஒன்�க்� பல தடைவ சிந்தித்� உங்கள� ெதாழிைலேயா. 69 | எண் ேஜாதிடம் . �றிப்� இ�வைரய��ம் ஒன்� �தல் ஒன்ப� வைர�ள்ள எண்க�க்கான ெதாழில்கைளப் பார்த்ேதாம். சிலர் ெதாண்� நி�வனங்கைள�ம் ெதாடங்கி.