You are on page 1of 20

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Bd swoim najlepszym przyjacielem"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Krzysztof Dalber, rok 2008 Autor: Krzysztof Dalber Tytu: Bd swoim najlepszym przyjacielem Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
SOWO WSTPNE.................................................................................................4 NIEUJAWNIONA PARANOJA................................................................................6 ODNALE SPOKJ W SOBIE.............................................................................12 YCZLIWO DLA SIEBIE...................................................................................16 CENNE YCIE......................................................................................................20 PODDANIE SI....................................................................................................24 OSZUKIWANIE SI..............................................................................................27 PODR PO NIEZNANYCH KRAINACH...............................................................32 DROGA OTWARCIA SI.......................................................................................35 POCZUCIE HUMORU...........................................................................................40 O NIEWYRZDZANIU KRZYWDY.......................................................................43 RZECZY TAKIE, JAKIE S...................................................................................49 KOKON................................................................................................................54 WYRZECZENIE....................................................................................................58 UFNO...............................................................................................................62 BY DLA SIEBIE WIATEM...............................................................................66 MDRO W NAS SAMYCH.................................................................................72 SACRUM...............................................................................................................77 NATURALNY, SPONTANICZNY SPOSB BYCIA..................................................81

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 4

Sowo wstpne

y dla siebie samego najlepszym przyjacielem. W ujciu przedstawionym w tej ksice by swoim najlepszym

przyjacielem to dowiadcza radoci, mocy, wolnoci, inspiracji, wypywajcej z naszej wiadomoci istnienia. To poczucie spenienia i nieskoczonej przestrzeni, jaka si przed nami roztacza. Mnstwo w niej nieskoczonych moliwoci, wiate, barw, form, ksztatw, nieznanych nam jeszcze prawd i wymiarw ycia.

Wierz, e kady, kto uwanie przeczyta t ksik, potrafi zmieni swoje ycie. Przede wszystkim sprawi, e poczuje si szczliwy sam ze sob. Odkryje, e krynica szczcia, to niewyczerpane rdo, jest w nim samym, Czowiek nie potrzebuje adnych punktw odniesienia, aby by szczliwym, poniewa to, co jest w nas, jest dobre. W naszym wntrzu kryje si nieopisana wspaniao, a poczucie istnienia jest wspaniae i niezwyke.

Ta ksika jest wezwaniem do poznania siebie i nauczenia si przebywania w swoim wasnym towarzystwie bez lku. Do okrycia ukrytego wymiaru ycia. Do bycia swoim najlepszym przyjacielem, na ktrym zawsze mona polega.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 5

Kiedy zostaniemy swoim najlepszym przyjacielem, zobaczymy wiat i rzeczywisto na nowo, bez strachu. Ju teraz wyruszaj wic w niezwyk podr w gb siebie, aby odkry, jak celebrowa ycie i by sob.

Wyraam wielk wdziczno za mdro i gbok, przejmujc wizj rzeczywistoci, jaka mogem pozna dziki kilku wyjtkowym ludziom o niezwykle przenikliwym umyle, inteligencji, mdroci i wielkim duchu. Dziki nim powstaa ta ksika.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 6

Nieujawniona paranoja

y swoim najlepszym przyjacielem... Co to znaczy? Dla wikszoci z nas to cakiem co nowego. Nie znamy siebie,

obawiamy si tego, co w nas si kryje, uciekamy przed sob, znajdujemy tysice zaj i przyjemnoci, byle tylko nie by samotnym, poniewa samotno nas przeraa. Nie mamy pojcia, co robi z samym sob. Nie moemy tego wiedzie, poniewa jestemy obcy dla samych siebie. Nasz intelekt jest przeadowany wiedz i wiadomociami. Nigdy nie ma w nim spokoju i ciszy. Jestemy wytworem wpyww innych ludzi, rodowiska, spoeczestwa, oddziaywujcych na nas myli, idei, poj, wyobrae. Ksztatuje nas religia, kultura, polityka, rodzina, historia. Wszystko to rzuca cie na nasze ycie. Propaganda i wpywy z zewntrz ksztatuj nas i niszcz. To, co skada si na nasze ja, jest tak samo niepewne, jak obiecywana nam przyszo. Sowa maj dla nas ogromne, niewiarygodne znaczenie. Reagujemy na nie bardzo emocjonalnie. Te wraenia stay si waniejsze ni sama tre, ktra ukrywa si pod symbolami. Obraz, symbol, dwik, nabieraj niebywaego znaczenia. Czytamy o przeyciach innych ludzi, obserwujemy, jak inni si bawi, cytujemy ich wypowiedzi, idziemy za ich przykadem. Panuje w nas pustka, wic staramy si j wypeni sowami, wraeniami, wyobrani, nadziej, zabaw. Nie czujemy si dobrze, kiedy jestemy samotni. Nagle przekonujemy

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 7

si, e jestemy dla siebie obcy. Nie potrafimy cieszy si byciem z samym sob. Niezadowolenie jest w kadym z nas. Bezustannie zachodz w nas procesy mylowe: jest w nas natok myli o przeszoci, przyszoci i o tym, co dzieje si teraz. Ich nadmiar prowadzi do rozdranienia. Pojawiajce si myli przynosz niezadowolenie, powracajce uczucie, e czego nam brak, e nasze ycie jest niepene. Wci co jest nie tak, jak by powinno.Prbujemy wypeni t luk, doprowadzi rzeczy do porzdku, odnale odrobin brakujcej nam przyjemnoci lub bezpieczestwa. To nasze nieustanne Gdy jemy, zaabsorbowanie jest bardzo irytujce, nawet bolesne.

pimy, pracujemy albo mamy chwil na przyjemno cokolwiek robimy naszemu yciu zawsze towarzyszy niezadowolenie, poczucie pustki, niepewnoci, chaosu. Kiedy cieszymy si zadowoleniem, boimy si je utraci; dymy wic do jego spotgowania albo staramy si je utrzyma. Jeli cierpimy bl, pragniemy od niego uciec. Wci dowiadczamy niezadowolenia. Wszelkie nasze dziaania nios ze sob frustracj lub bl. Tak ukadamy sobie ycie, e zawsze brakuje nam czasu, by go naprawd zasmakowa! Wci co nas absorbuje, nieustannie gonimy za kolejn chwil. Nigdy nie mamy czasu dla siebie samego. Nasze cige poszukiwanie wygody, bezpieczestwa i przyjemnoci jest procesem neurotycznym. Dobra organizacj i wysoki poziom techniczny naszego spoeczestwa s wyrazem zaangaowania,
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 8

z jakim manipulujemy rzeczywistoci fizyczn, by uchroni si przed surowymi, nieprzyjemnymi i nieprzewidywalnymi aspektami ycia. Szybkobiene windy, fabrycznie pakowana ywno, klimatyzacja, toalety, kameralne pogrzeby, masowa produkcja towarw, satelity meteorologiczne, owietlenie jarzeniowe, praca od sidmej do trzeciej albo pitej, telewizja wszystko to stanowi prb stworzenia sobie bezpiecznego, przewidywalnego i przyjemnego wiata. Chcemy, aby przydarzay si nam tylko mie i bezpieczne sytuacje. Mamy ambicje zapewnienia sobie poczucia bezpieczestwa oraz unikania wszelkich problemw. By to osign, lgniemy do przyjemnoci, do swojego dobytku, wystrzegamy si zmian lub je wymuszamy, usiujc stworzy sobie bezpieczne gniazdko albo swj plac zabaw. Intelekt odgrywa bardzo du rol w naszej relacji ze wiatem. Tworzymy cae zestawy kategorii, sucych uchwyceniu i uporzdkowaniu zjawisk, tego, co si wok nas dzieje. Najbardziej rozbudowanym rezultatem tej skonnoci s ideologie systemy idei racjonalizujcych, usprawiedliwiajcych i uwzniolajcych nasze ycie. Nacjonalizm, socjalizm, egzystencjonalizm, chrzecijastwo, buddyzm wszystkie one dostarczaj nam tosamoci i jednoczenie formuuj zasady postpowania oraz wyjaniaj, dlaczego co si wydarza. Sowa natomiast odzwierciedlaj nasz skonno do takiego interpretowania zagraajcych ustalonemu porzdkowi treci, aby zneutralizowa niebezpieczestwo i przeksztaci je w korzystn dla nas jako. Mowa kae nam uywa poj jako filtrw, ktre uniemoliwiajbezporednie dowiadczanie tego, co si
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 9

zdarza. Traktujemy pojcia zbyt powanie: uywamy ich do nadawania cech trwaoci naszemu wiatu i nam samym. Wszystko da si nazwa i siebie te okrelamy w kategoriach sw i poj. Kiedy wic mwimy o sobie, wszystko, co znamy, to tylko sowa i pojcia. W ten sposb neurotyczny proces cignie si bez koca. Ma on rwnie zwizek z naszymi przekonaniami. Kto powiedzia: kiedy zaczynasz w co wierzy, stajesz si lepy na wszystko inne. Tak wanie dzieje si naszym yciu. Wybieramy co, w co chcemy wierzy, co sprawia, e z czasem nie jestemy w stanie niczego nowego nabiera dowiadczy w naszym ani yciu zrozumie. tak wielkiego Zaczynamy znaczenia, wierzy, istnieje a przestajemy szuka, zadawa pytania, poznawa. A kiedy wiara niebezpieczestwo, e to wanie sowa, idee, pojcia i wyobraenia zawadny caym naszym umysem. To, co mylimy i w co wierzymy, ksztatuje nasz wiat. Nie widzimy wiata takim, jakim jest, ale takim, jakim wierzymy, e jest. W redniowieczu strach kaza ludziom uzna, e istnieje tylko jedno konkretne oblicze wiary. Jeli wierzye w co innego, bye wrogiem i moge zosta za to skazanym na mier. Wiara sama w sobie, rozumiana jako denie do poznania prawdy, nie jest niczym zym. Jednak obsesyjne, paranoiczne trzymanie si raz przyjtych poj jest procesem neurotycznym, nie pozwala w peni dowiadcza ycia. Pogldy, idee czy sposb mylenia same w sobie nie stanowi problemu. Problem powstaje, kiedy zaczynamy za mocno przywizywa si do okrelonych pogldw czy idei i gdy z uporem

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 10

prbujemy

nagina

do

nich

rzeczywisto.

Krtko

mwic,

posugujc si w taki sposb swoim systemem przekona, decydujemy si zamkn oczy zamiast patrze, zatka uszy zamiast sysze, by upieni zamiast uwani, martwi zamiast y. W dzisiejszych czasach niektrzy ludzie wykraczaj poza swj utarty sposb mylenia i staraj si wicej rozumie, inni jednak odgradzaj si od wiata wysokim murem swoich przekona. Fanatyzm kae im niszczy i zabija. Wszyscy pamitamy reakcje w krajach arabskich na ksik Salmana Rushdiego Szataskie wersety, w ktrej autor sugerowa, e Mahomet nie jest tym, za kogo uwaaj go wyznawcy islamu. Tylko dlatego, e Salman Rushdie napisa tak ksik, wydano na niego wyrok mierci! Podobne zjawisko mona jednak zaobserwowa wszdzie. Na caym wiecie tocz si wojny i konflikty zbrojne, poniewa ludzi obraa to, e kto nie zgadza si z ich systemem wiary. Tak wic problem dotyczy nas wszystkich. Nazywamy to fundamentalnym teizmem. To cecha caej ludzkoci. Kady chce posiada t jedn i jedyn wiar. Kiedy uparcie obstajemy przy swoich przekonaniach, musi to, wczeniej czy pniej, doprowadzi do konfliktu. Musimy wreszcie uwiadomi sobie to wszystko, jeeli chcemy cokolwiek w swoim yciu zmieni. Jeeli chcemy by dla siebie najlepszym przyjacielem, musimy pozna przyczyny, ktre sprawiaj, e jestemysobie obcy. Kiedy wic uwiadomimy sobie jasno swoje niezadowolenie, jego przyczyny; neurotyczne denie do bezpieczestwa, wygody, przyjemnoci, poczucie lku i sptania,

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 11

wtedy zaczniemy szuka jego przyczyny. Analizujc swoje myli i dziaania, odkrywamy, e stale usiujemy podtrzymywa i umacnia istnienie naszego ja. Uwiadamiamy sobie, e nasze cierpienie bierze si z nieustannych zmaga. Musimy wic postara si zrozumie istot tego procesu zmaga. Wielu ludzi popenia bd, sadzc, e skoro u podstaw

niezadowolenia i cierpienia ley ego (ja), to naszym celem powinno by jego pokonanie i zniszczenie. Walcz wic ze sob, by zrzuci jarzmo ego, ale zmagania te s jedynie inna form jego ekspresji. W ten sposb nie rozwijamy si wcale, mimo e wkadamy tak wiele wysiku w samodoskonalenie si dopki nie uwiadomimy sobie, e to wanie przemone pragnienie samodoskonalenia samo w sobie stanowi problem! Dostrzeemy prawd tylko wtedy, gdy w naszych zmaganiach pojawi si przerwy, tylko wtedy, gdy rezygnujemy z prb pozbywania si myli, gdy po prostu pozwolimy sobie na dostrzeenie ich natury. Zaczynamy sobie wtedy uwiadamia, e istnieje w nas trzewa, przebudzona jako, lecz przejawia si ona tylko pod nieobecno naszych zmaga.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 12

Odnale spokj w sobie

zy zatem moglibymy zrobi co, czego nigdy dotd nie robilimy, czego nigdy nas nie uczono, o czym nigdy nie

mwiono? Przyjrze si sobie, zobaczy bez obaw i lku, co w nas jest i przekona si, czy moemy sta si najlepszym dla siebie przyjacielem. Czy moemy odczuwa rado ze swojego istnienia, czy moe nam po prostu by dobrze z sob samym? Innymi sowy - czy moemy sta si sami dla siebie oparciem i wiatem? Podr ta nie jest atwa, ale jeeli zdamy sobie spraw, e my sami jestemy dla siebie najcenniejsi, podr w gb siebie moe by najbardziej niezwyk podr naszego ycia. Odkryjemy nowe obszary, wiaty, z ktrych istnienia nie zdawalimy sobie sprawy. Zauwamy, e przez cae nasze ycie przyjmujemy wszystko na wiar. Czy jednak musimy o wszystkim dowiadywa si z drugiej rki, czy nie moemy zacz poznawa rzeczy u ich rde, polega na wasnych zdolnociach, wasnym wgldzie w natur rzeczy? Bo tylko wtedy uczymy si siebie ceni, szanowa, wierzy w siebie. A nie ma w yciu waniejszej rzeczy.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 13

Uprzedzenia i wyobraenia nieustannie wpywaj na nasze ycie, na wzajemne stosunki z innymi ludmi. Obrazy i wraenie z przeszoci, przechowywane w pamici, zabarwiaj i znieksztacaj nasze teraniejsze postrzeganie. Kady z nas moe to atwo sprawdzi. Tak dugo, jak zachowam w pamici krzywd, jak mi wyrzdzie lub yczliwe uwagi, jakie do mnie skierowae, tak dugo wraenie, jakie wyware, bdzie wpywa na nasze stosunki i bd albo ci unika, albo skania si do ciebie. Jeeli nie spojrzymy na wszystkie swoje sprawy bez uprzedze i wpywu przeszoci, nigdy nie wyjdziemy naprzeciw temu, co jest w sposb wiey i nowy. Zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy zobaczy siebie i innych ludzi takimi, jakimi jestemy w tej chwili, a nie poprzez pami, obraz, pobone yczenia. Nie poprzez to, czym chcemy by ani to, czym chcemy, aby inni byli dla nas. Czy wyobraenia, ktre kultywujemy, mona zdemaskowa tak, by utraciy nad nami wadz, abymy wreszcie zobaczyli ludzi i rzeczy takimi, jakimi s? Wyobraenia nie s nam potrzebne, aby cieszy si samym sob! Czy potrafimy wic przyjrze si samemu sobie bez obaw i lekw? Potrafimy, jednak musimy tego chcie. Kiedy niczego si nie nazywa, nie reaguje w duchu pamiciowych nawykw, nie odnosi si wszystkiego do nabytej wiedzy, wtedy mona i zacz po raz pierwszy z sob przyjrze samym. si samemu moliwe sobie tylko obcowa Jest to

w teraniejszoci. Teraz. A kiedy nasza wiadomo naprawd zagbi si w teraz, ogarnie nas spokj, ktrego nawet

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 14

sobie nie wyobraalimy, spokj, ktry jest nasz natur, naszym istnieniem. W pracy z sob samym, w procesie poznawania siebie chodzi o to, aby stan z samym sob bez adnych obaw i bez oceniania tego, co postrzegamy. Ocenianie wie si z przeszoci. Kiedy co oceniamy, odnosimy to do tego, co nam powiedziano w przeszoci, co czytalimy na ten temat, co mwiy rne autorytety, co w nas wprogramowano. Tymczasem aby by po prostu w teraz, aby by sob, nie potrzebujemy adnej przeszoci. Co wicej, ona nie potrzebuje nas. To, czego potrzebujemy, to odprenie. Kiedy dziaamy gorczkowo, to chcemy szybko cos osign, by zaspokoi jakie pragnienie. Kiedy jednak nie gorczkujemy si, moemy sobie pozwoli na odprenie. A kiedy moemy sobie pozwoli na odprenie, moemy rwnie by dla siebie towarzyszem, zaprzyjani si ze sob. Wtedy wszystko, co pojawia si w naszym umyle myli, emocje nieustannie moe umacnia przyja z samym sob. Gorczkowanie si, aby co osign, mie, zazwyczaj wie si z myleniem o tych, ktrzy jak uwaamy robi co lepiej od nas albo maj od nas czego wicej. Zawsze jednak, kiedy mylimy, e kto inny potrafi co zrobi lepiej od nas, wprawiamy w ruch cay skomplikowany mechanizm poczucia niszoci, wraz z jego hamulcami i blokadami. To si dzieje zawsze, kiedy porwnujemy siebie z kim innym. Robili tak nasi rodzice, nauczyciele i przyjaciele.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 15

Uczono nas, e tak musi by. Jest jednak obszar, ktry jest zawsze dziewiczy, a jakiekolwiek porwnywanie nie ma prawa bytu. To my sami - nasze czyste poczucie bycia, obecnoci. Czy jednak moliwe jest cige dowiadczanie tego obszaru? Tak, jeli pozbdziemy si leku przed samym sob. Musimy wej w gb siebie, wiedzc, e jest to obszar dziewiczy i niczego nie musimy si lka. Jestemy dla siebie tajemnic. Przestaniemy ni by, kiedy zaczniemy si uczy bycia ze sob, mie wiadomo samego siebie jako istnienia, ktre jest zawsze niematerialne i niemoliwe do zwerbalizowania. Czy mona trwa w spokoju, na niczym si nie wspierajc? Musimy prbowa tak dugo, a si nam powiedzie. Wtedy te chwile bd coraz dusze, a kiedy stan si naszym naturalnym dowiadczeniem. Zadajmy sobie pytanie, czy moe zaistnie co nowego, nieznanego? Czy moe to by wiadomo, stan przytomnoci, ktry po prostu jest? Bdmy ostroni, bo kiedy pojawi si myl: a co si ze mn teraz stanie, bdzie to znak, e ju zaczynamy ucieka od siebie samego. Nic si z tob nie moe sta, bo ty ju jeste- poczucie istnienia, bycia ywym jest z tob zawsze, tylko nigdy nie zwracae na to uwagi. Kiedy umys, nasza wiadomo zatrzyma si w bezruchu na tym stanie bycia, dowiadczymy stanu, ktrego nie mona uj w adne sowa. Trzeba jednak wytrwale prbowa.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 16

yczliwo dla siebie

by cokolwiek zrobi, musimy mie dla siebie pen mioci yczliwo. Aby bez obaw i lku spojrze w gb samego

siebie, musimy dobrze sobie yczy. Bdc sobie yczliwi, moemy zaakceptowa samych siebie. Moemy polubi siebie, zaakceptowa swoj zo i swoje szalestwa. Moemy zaakceptowa swoje zahamowania, zazdro, niskie poczucie wasnej wartoci.

Oczywicie nie powinnimy prbowa zmienia si na si. Nie chodzi nam o to, aby negowa samego siebie po to, by sta si kim lepszym. Mamy si ze sob zaprzyjani takimi, jakimi jestemy. Podstaw procesu poznawania siebie, wchodzenia w kontakt z przestrzeni, jeste ty kimkolwiek w tym momencie jeste i dokadnie taki, jaki jeste. To przedmiot naszych bada ktry zgbiamy z niezmiernym zainteresowaniem i ciekawoci. Rzecz nie w tym, aby wyzby si ego, ale by zacz si sob interesowa, wnika w samego siebie i dowiadcza wci nowych, nieuwiadomionych obszarw naszej psychiki.

ycie powanie traktowane to ycie pene ciekawoci, cigego dociekania, zdobywania wiedzy z pierwszej rki. My sami jestemy podstaw wszystkiego. Sami jestemy dla siebie wiatem. Jestemy na ziemi po to, by pozna siebie, wanie w tej chwili, nigdy

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 17

pniej nie dostaniemy ju kolejnej szansy. Nie trzeba do tego adnych przygotowa. Bd sobie yczliwym i nie stawiaj warunkw adnych ani nie wymylaj hierarchii, sobie jest hierarchii tylko czy poziomw, na ktre masz si wspina. W teraz nie ma poziomw, rnica w dostrzeganiu tego, co jest.

Musimy uwiadomi sobie, jak nieustannie uciekamy od tu i teraz, jak bardzo boimy si by sob. Nie pozbdziemy si strachu natychmiast wane jednak, abymy umieli zda sobie z niego spraw.

Z dociekliwoci, ciekawoci zawsze wie si agodno, precyzja i otwarto. agodno to nic innego jak yczliwo dla samego siebie. Precyzja natomiast oznacza zdolno do czystego widzenia, wyzbycie si strachu przed tym, co moemy zobaczy: jest to podejcie naukowca, ktry nie obawia si zajrze w soczewk mikroskopu.

Przedmiotem yczliwoci jestemy wic my sami. Naszym zadaniem jest bowiem poznawanie samego siebie. Chcemy by swoim najlepszym przyjacielem, dlatego peni yczliwoci dla siebie samego patrzymy na to, co w nas jest. Cokolwiek na codzie robimy, jest w zasadzie wszystkim, czego potrzebujemy, aby osign peni wiadomoci, peni ycia. To tak jakbymy rozgldali si za jakim bardzo cennym skarbem, ktry pozwoli nam prowadzi dobre, pene
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 18

satysfakcji, energii i natchnienia ycie - nagle okazuje si, e mamy wszystko pod rk.

Jedn z najpowaniejszych przeszkd, uniemoliwiajcych nam osigniecie peni ycia, jest uraza, zniechcenie, poczucie bycia oszukanym.Mwimy o koniecznoci zaprzyjanienia si z sob samym, poniewa tylko wtedy moemy si zrelaksowa i zrozumie, jak cenne jest to wszystko, co ju posiadamy, i to, kim jestemy. Nasza neurotyczne stany umysu i mdro s nierozdzielne. Nasza spostrzegawczo, byskotliwo, fantazja s pomieszane z naszym szalestwem i zagubieniem, chaosem. Dlatego nie prbujmy zabi w sobie cech niepodanych, bo przy okazji moemy zniszczy take to, co w nas wspaniae.

Moemy y tak, by zamiast stara si na si wci siebie ulepsza, zmienia, odrzuca by coraz bardziej wiadomym tego, kim jestemy i co robimy. Chodzi bowiem o to, by si przebudzi ze zego snu, by sta si bardziej czujnym, uwanym, i ciekawym samego siebie.

Podstaw

yczliwoci

dla

siebie

samego

jest

zadowolenie

z tego, kim obecnie jestemy i co ju posiadamy. Na tej ciece przypominamy dwu- albo trzylatkw, wiecznie pragncych pozna niepoznawalne, zadajcych trudne pytania. Wiemy, e prawdopodobnie nie znajdziemy odpowiedzi na pewne pytania, ale zadajemy je, poniewa wynikaj one z pasji ycia i godu prawdy. Nie
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

BD SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM darmowy fragment - Zote Myli

Krzyszto Dalber

str. 19

oczekujemy szybkich rozwiza, nie spodziewamy si dosta do rki wszystkich narzdzi niezbdnych do ycia. Kiedy przyjrzymy si sobie i swoim lkom z yczliwoci, kiedy rozlunimy si i otworzymy, odkryjemy, e nasz wiat jest znacznie bardziej fascynujcy i peen niespodzianek, ni nam si do tej pory wydawao. Innymi sowy aby poczu si zdrowszym, mniej wyobcowanym i zamknitym na rzeczywisto, musimy zobaczy wyranie, kim jestemy i co robimy.

Zaprzyjanianie si z sob nie jest wic przejawem egocentryzmu. Przeciwnie, to pocztek procesu wzbudzania w sobie yczliwoci i zrozumienia take dla innych. Stajc si yczliwym dla siebie, bdziemy yczliwi take dla innych ludzi.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Krzysztof Dalber

Dlaczego warto mie pen wersj?


Jak sta si swoim najlepszym przyjacielem? Czy mylae kiedy o tym, eby przesta dostosowywa si do otaczajcego Ci wiata, zerwa wszelkie ograniczenia, jakie powoduje otoczenie zewntrzne i zacz dostosowywa wiat do Ciebie? Co powiesz na to, aby od dzisiaj by naprawd sob i y peni ycia? Jeli patrzc na swoje ycie uwaasz, e co mona by byo poprawi i zmieni, a przede wszystkim chcesz to zrobi, to znalaze si w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Podstaw sukcesu w kadej dziedzinie ycia jest ycie w zgodzie z sob i traktowanie siebie jak swojego najlepszego przyjaciela Publikacja omawia precyzyjnie i klarownie proces zaprzyjaniania si z sob samym, co jest wedug autora nie tylko procesem psychologicznej eksploracji, ale te procesem gboko duchowym. Co najwaniejsze, kady, Ty take, moe przej przez ten proces, niewane, kim teraz jeste i gdzie jeste. To wanie bowiem w sobie masz wiato i mdro, na ktrych moesz polega zawsze i wszdzie. Aby je odkry, nie musisz wspiera si na jakichkolwiek autorytetach, mistrzach, nauczycielach. Odkryjesz, e nie musisz z nikim walczy ani niczego innym udowadnia, aby by sob i by szczliwym. W kocu nie bdziesz musia dostosowywa si do wiata. Zaczniesz dostosowywa wiat do siebie i Twoich potrzeb. Odkryj w sobie tajemnic osigania sukcesu i powodzenia w kadej dziedzinie ycia

http://www.zlotemysli.pl/prod/6243/badz-swoim-najleps zym-przyjacielem-krzysztof-dalber.html

Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)