You are on page 1of 16

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Bd pisarzem"

Darmowa publikacja dostarczona przez


AlfabetSukcesu.pl
Copyright by Zote Myli & Dorothea Brande, rok 2010
Autor: Dorothea Brande
Tytu: Bd pisarzem
Data: 10.10.2012
Zote Myli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie
w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.
Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice
informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za
ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej
odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych
w ksice.
Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Spis treci
Tytuem wstpu.......................................................................5
Rozdzia I Cztery trudnoci.....................................................9
Trudno pisania w ogle..................................................12
Autor jednej ksiki.........................................................13
Pisarz okazjonalny............................................................14
Pisarz nierwny.................................................................15
Problemy nie le w warsztacie pisarskim........................17
Rozdzia II Pisarze, czyli kto?...............................................19
Jak kultywowa pisarski temperament..............................20
Artyci prawdziwi i faszywi...............................................21
Dwie strony pisarza...........................................................22
Rozdwojenie nie zawsze jest psychopatyczne!...............23
Codzienne przykady podwjnej osobowoci....................24
Trzsawisko rozpaczy.......................................................25
Rozdzia III Zalety dwulicowoci.........................................29
Proces tworzenia opowieci..............................................29
Urodzony pisarz..............................................................31
Niewiadomo i wiadomo...........................................32
Dwie osoby, z ktrych skada si pisarz............................32
Przezroczysta bariera.......................................................33
Kieruj si wasn opini.....................................................34
Twj Najlepszy Przyjaciel i Najsurowszy Krytyk..............36
Odpowiednie rozrywki.......................................................37
Przyjaciele i ksiki...........................................................39
Arogancki umys................................................................40
Dwie poowy nie w stanie wojny........................................41
Pierwsze wiczenie...........................................................42
Rozdzia IV Interludium: o przyjmowaniu porad....................45
Oszczdzaj energi...........................................................45
Wyobrania przeciw woli zmiana nawykw..................46
Pozbywajc si starych nawykw.....................................47

Demonstracja....................................................................48
Waciwy nastrj...............................................................49
Rozdzia V Poskromienie niewiadomoci............................51
Nieme sny na jawie...........................................................51
Ku lekkiemu pisaniu..........................................................53
Podwj swj dorobek......................................................55
Rozdzia VI Pisanie zgodne z planem...................................57
Zaangauj si w pisanie....................................................57
Dug honorowy..................................................................58
Rozszerzajc zakres zadania............................................59
Odnie sukces lub przesta pisa.....................................61
Rozdzia VII Pierwsza lustracja.............................................63
Krytycznie czytajc swoje dzieo.......................................64
Kopoty z naladownictwem..............................................64
Odkrywajc swoj si.......................................................66
Przypis dla nauczycieli......................................................68
Rozdzia VIII Krytyk w pracy nad sob..................................71
Krytyczny dialog................................................................72
Konkretne sugestie...........................................................75
Korekta po krytyce............................................................75
Warunki doskonaoci.......................................................76
Dyktatura codziennego reimu..........................................77
Rozdzia IX Czytajc jako pisarz...........................................81
Czytaj dwa razy.................................................................82
Oglny osd, szczegowa analiza...................................82
Drugie czytanie.................................................................83
Sprawy wane...................................................................84
Rozdzia X O naladownictwie..............................................87
Naladujc techniczne doskonaoci.................................87
Jak korzysta ze sw.......................................................89
Zapobiegajc monotonii....................................................90
Zbieraj wiee sowa.........................................................91
Rozdzia XI Uczc si widzie na nowo................................93
Nawyki klapki na oczy..................................................93

Przyczyny powtarzalnoci.................................................94
Odzyskujc niewinno spojrzenia....................................95
Obcy na ulicy....................................................................96
Nagroda za wytrwao.....................................................99
Rozdzia XII rdo oryginalnoci........................................101
Nieuchwytna jako........................................................101
Oryginalno, a nie naladownictwo...............................103
Zaskakujce zakoczenie.............................................104
Szczero rdo oryginalnoci...................................105
Zaufaj sobie....................................................................106
Twj gniew, mj gniew..................................................107
Jedna historia, wiele wersji..............................................108
Twoja niezbywalna wyjtkowo......................................111
Kwestionariusz................................................................111
Rozdzia XIII Pisarz a jego czas wolny................................113
Wakacje w pracy, praca na wakacjach............................113
Wypoczynek bez sw.....................................................115
Znajd wasny bodziec czyli co jest Twoj marchewk?...116
Rnorodno sposobw spdzania czasu.....................116
Rozdzia XIV Pisarskie wprawki..........................................119
Rekapitulacja...................................................................119
Zaraliwo stylu.............................................................120
Znajd swj styl...............................................................121
Historia w zarodku...........................................................121
Okres przygotowawczy...................................................122
Pisz odwanie.................................................................123
Zakoczony eksperyment...............................................124
Czas na moment prawdy.................................................125
Czytanie krytyczne..........................................................127
Rozdzia XV Wielkie Odkrycie.............................................129
wiczenia pisarskie do policzenia na palcach jednej rki129
rdo geniuszu...............................................................131
Niewiadomo, a nie podwiadomo...........................131
Wyszy poziom wyobrani..............................................132

yj w zgodzie z niewiadomoci....................................132
Artystyczna piczka i Pisarska Magia...........................134
Rozdzia XVI Trzeci bohater Geniusz.............................137
Nie podwjna, a potrjna natura pisarza.........................137
Tajemnicza zdolno.......................................................138
Uwalniajc geniusz.........................................................139
Rytm, monotonia, cisza...................................................141
Podoga do wyszorowania...............................................142
Rozdzia XVII Pisarska Magia.............................................145
X jest tym dla Umysu, czym Umys dla Ciaa..................145
Uspokj swj umys.........................................................146
Pod kontrol....................................................................147
Pomys na opowie w roli przedmiotu............................148
Magia w akcji..................................................................149
Wywoujc artystyczn piczk...................................150
Poegnanie.....................................................................151
Zakoczenie. Kilka prozaicznych wskazwek.....................153
Maszynopisarstwo...........................................................153
Miej dwa komputery........................................................154
Artykuy papiernicze........................................................154
Przy klawiaturze: PISZ!...................................................155
Dla uzalenionych od kawy.............................................156
Kawa versus yerba mate.................................................156
Czytanie..........................................................................156
Kupowanie ksiek i czasopism......................................157

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

R O Z D Z I A II

Pisarze, czyli kto?


Jeli te trudnoci s wanie takie, musimy stara si im zaradzi
tam, gdzie powstaj w yciu, w nastawieniach i w nawykach,
w samej osobowoci twrcy. Kiedy zaczniesz rozumie, co to znaczy
by pisarzem, kiedy dowiesz si, jak artysta funkcjonuje i take
zaczniesz postpowa w ten sam sposb; gdy zorganizujesz swoje
sprawy i swoje stosunki tak, eby Ci pomagay, zamiast stanowi
przeszkod na drodze do wybranego przez Ciebie celu, wwczas
tamte ksiki na Twoich pkach, te o technice pisania literackiej
fikcji, albo te inne, przedstawiajce modele stylu prozy czy
konstrukcji fabuy do naladowania, bd w Twych oczach
wyglday cakiem inaczej i stan si zdecydowanie bardziej
pomocne. Ta ksika nie ma na celu zastpienia tamtych ksiek
o pisarskim rzemiole. Istniej pewne podrczniki tak cenne, e
aden pisarz nie powinien si bez nich obywa. Moja ksika nie jest
nawet uzupenieniem dla takich prac, jest natomiast do nich pewnym
wstpem. Jeli jej si uda, nauczy pocztkujcego nie jak pisa, ale
jak by pisarzem, a to co cakiem innego.

Jak kultywowa pisarski temperament


Na samym pocztku trzeba powiedzie, e zostanie pisarzem to
przede wszystkim sprawa kultywowania pisarskiego temperamentu.
Wiem oczywicie, e sowo temperament jest dla osb
7

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

zrwnowaonych bardzo podejrzane i nie ma wrd nich najlepszej


opinii, spiesz wic wyjani, e czci tego programu nie jest
wpajanie komukolwiek dzikiego cygaskiego nastawienia do
wiata, czy te goszenie, e kaprysy i skoki nastroju (tam, gdzie one
rzeczywicie wystpuj) to niezbdny akompaniament ycia autora.
Przeciwnie, wahania nastroju i uczuciowe wybuchy, tam gdzie one
rzeczywicie zachodz, s oznak, e osobowo danego autora nie
dziaa jak naley e zuywa si w jaowych wysikach
i emocjonalnym wyczerpaniu.
Powiedziaam: Tam gdzie one rzeczywicie zachodz, poniewa
wiele z nadtych idiotyzmw, ktre przecitny czowiek uwaa za
integraln cz charakteru artysty, w ogle nie istnieje i widziane
jest wycznie okiem obserwatora. Taki kto cae ycie sucha
opowieci o artystach i naprawd wierzy, e licentia poetica oznacza,
i artysta roci sobie prawo do ignorowania kadego moralnego
kodeksu, ktry mu nie odpowiada. To, co ludzie niebdcy pisarzami
myl na temat artystw, miaoby mae znaczenie, gdyby nie to, e
ma to wpyw na tych, ktrzy sami chc pisa wbrew swej woli
i wbrew wasnemu zdrowemu rozsdkowi zostaj przekonani, i co
strasznego i niebezpiecznego jest w yciu artysty, a cz tej
niemiaoci, w ktrej dostrzeglimy przyczyn kopotw, wynika
wanie z owej atwowiernoci w stosunku do popularnych opinii.

Artyci prawdziwi i faszywi


Co by nie mwi, bardzo niewielu z nas wychowuje si w domach,
gdzie moglibymy oglda przykady prawdziwego artystycznego
temperamentu, a poniewa artyci naprawd z koniecznoci

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

wiod swe ycie zgodnie z innymi zasadami ni typowy biznesmen,


bardzo atwo, patrzc z zewntrz, opacznie zrozumie, co w artysta
robi i dlaczego. Obraz artysty widzianego jako monstrum zoonego
w czci z kaprynego dziecka, w czci z cierpicego mczennika,
w czci z yjcego z dnia na dzie lekkoducha, to dziedzictwo
poprzedniego wieku1. Co wicej dziedzictwo bardzo wstydliwe.
Istnieje wczeniejsza i zdrowsza od tej idea artysty, ukazujca
geniusza jako kogo bardziej wszechstronnego, bardziej
wspczujcego, bardziej sumiennego od swych blinich, o bardziej
wyrobionym smaku i mniej zalenego od opinii tumu.
Ziarno prawdy tkwice w pojciu: fin de sicle jest natomiast takie,
e utalentowany autor zachowuje do ostatniego oddechu sw
spontaniczno, dziecic wraliwo i niewinno spojrzenia,
ktra tak wiele znaczy dla malarza; zdolno szybkiego, penego
wieoci reagowania na nowe sceny, za na stare tak, jakby byy
nowe; umiejtno postrzegania rysw i charakterystycznych cech
tak, jakby wyszy w tej wanie chwili spod rki Boga zamiast je
natychmiast sortowa wedug zakurzonych kategorii i szufladkowa
bez zdziwienia czy ciekawoci; zdolno odczuwania sytuacji tak
bezporednio i z takim zapaem, e sowo banalny niemal nie ma
dla sensu; oraz zawsze dar dostrzegania zwizkw pomidzy
rzeczami, o ktrych Arystoteles mwi dwa tysice lat temu.
wieo reakcji jest spraw yciow dla talentu pisarza.

Dwie strony pisarza


Istnieje jednak i inny element osobowoci pisarza, niemniej wany
1

Chodzi o wiek XIX [przyp. tum.].


9

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

dla jego sukcesu. Autor musi by dorosy, mie wyrobiony smak, by


opanowany, powcigliwy i sprawiedliwy. Jest to jego cz, strona
odpowiadajca bardziej ni artycie rzemielnikowi, robotnikowi
albo krytykowi. I ta strona musi cay czas dziaa jednoczenie ze
stron emocjonaln, dziecinn oraz poprzez ni. Inaczej nie
otrzymamy dziea sztuki. Jeli ktrykolwiek z tych dwch
elementw osobowoci artysty uzyska zbytni przewag, skutkiem
bdzie dzieo sabe, albo te nie bdzie go wcale. Pierwszym
zadaniem pisarza jest zrwnowaenie obu tych elementw swojej
natury, poczenie ich rnych aspektw w jedn zintegrowan
osobowo. Pierwszym za krokiem w kierunku uzyskania tego
szczliwego rezultatu jest oddzielenie ich w celu przeanalizowania
i wicze.

Rozdwojenie nie zawsze jest


psychopatyczne!
Wszyscy przeczytalimy wiele reportay w weekendowych
wydaniach gazet, artykuw w magazynach i mnstwo popularnych
ksiek o psychologii, wic naszym pierwszym odruchem jest
gwatowna niech do sw rozdwojenie osobowoci. Kto
o podwjnej osobowoci czytelnikowi posiadajcemu pewn liczb
nie do koca przetrawionych poj o konstrukcji umysu wydaje si
nieszczliwcem nadajcym si do hospitalizacji na oddziale
zamknitym, a w najlepszym przypadku czowiekiem rozchwianym,
o histerycznym usposobieniu. A przecie kady autor stanowi bardzo
szczliwy przykad rozdwojenia osobowoci, co wanie czyni
z niego tak zadziwiajc, niezrozumia, intrygujc, a zarazem
10

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

irytujc istot w oczach zwykych zjadaczy chleba, szczyccych si


tym, e oni przynajmniej s cali skadaj si z jednego kawaka.
Nie ma jednak nic skandalicznego czy niebezpiecznego
w przyznaniu, e nasz charakter ma wicej ni jedn stron.
Pamitniki i listy genialnych ludzi pene s fragmentw
potwierdzajcych ich przekonanie, e posiadaj dwoist, albo
i wielorak, natur. Zawsze mamy tam zwykego czowieka, ktry
chodzi, oraz geniusza, ktry lata. Idea alter ego drugiego ja,
albo wyszego ja powraca zawsze, ilekro jaki geniusz
uwiadamia sobie, jak funkcjonuje, a wiadectwa tego znajdujemy
w kadym stuleciu.

Codzienne przykady podwjnej osobowoci


Ten dwoisty charakter geniusza to niemal zjawisko powszechne.
W rzeczywistoci dotyczy to nas wszystkich, przynajmniej
w pewnym stopniu. Kady kiedy dowiadczy tego, e w jakiej
niezwykle trudnej sytuacji dziaa z determinacj i precyzj, ktre
potem jemu samemu wydaway si niewiarygodne tak wanie
ide funkcjonowania geniusza ujmowa i przekazywa nam Frederic
W.H. Myers2. Istnieje rwnie zjawisko drugiego oddechu,
przychodzcego po dugim okresie bezowocnego wysiku, kiedy
nagle zmczenie z nas opada, nasza wola podnosi si
z wyczerpanego umysu czy ciaa niczym Feniks z popiow,
a robota, dotychczas kulejca, zaczyna nam po prostu i jakby sama
z siebie. Kolejnym jest niejasne, ale pokrewne zjawisko, polegajce
na tym, e podejmujemy decyzj lub rozwizujemy problem podczas
2

F.W.H. Myers (18431901) angielski poeta, eseista i badacz zjawisk


parapsychologicznych [przyp. tum.].
11

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

snu, i ta decyzja lub rozwizanie okazuj si waciwe. Wszystkie te


codzienne cuda dotykaj geniuszu. W takich chwilach wiadomo
i niewiadomo cz si w wysiku i wsplnie spiskuj, by
osign maksymalny efekt; wspomagaj si nawzajem, wspierajc,
wzmacniajc i uzupeniajc jedna drug, w ten sposb, e bdce
tego skutkiem dziaanie wynika z penej, zintegrowanej osobowoci,
niosc w sobie autorytet niepodzielonego umysu.
Czowiek utalentowany to kto, kto zazwyczaj (albo bardzo czsto
lub z duym powodzeniem) dziaa tak, jak jego mniej uzdolnieni
blini czyni tylko sporadycznie. Taki kto nie tylko bierze udzia
W jakim wydarzeniu, ale take tworzy je, pozostawiajc zapis danej
chwili na papierze, na ptnie czy w kamieniu. Tak czy inaczej,
czowiek taki sam tworzy sytuacje, a potem w nich uczestniczy, za
jego ch zarwno inspirowania, jak i tworzenia, odrnia go od
jego bardziej biernych, mniej odwanych towarzyszy.
Kady, kto naprawd pragnie pisa, zdaje sobie w jakim stopniu
z tego spraw. Czsto wraz z pojawieniem si wizji maj miejsce
rwnie pierwsze trudnoci. Start do kariery jest do atwy:
skonno do marzycielstwa, mio do ksiek, wczesne odkrycie,
e nie jest zbyt trudno sformuowa wyraenie znale ktr
z tych rzeczy albo wszystkie we wasnej modzieczej wiadomoci,
to uwierzy, e odnalazo si swoje nieuchronne, a zarazem nie
przeraajco oniemielajce powoanie.

Trzsawisko rozpaczy
Wtedy jednak pojawia si stopniowo wiadomo wszystkiego, co
niesie z sob ycie pisarza: nie atwe marzycielstwo, tylko cika
12

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

praca nad przeksztaceniem marzenia w rzeczywisto, bez


powicania jego wspaniaoci i czaru; nie bierne podanie za
histori opowiadan przez kogo innego, ale znalezienie
i ukoczenie wasnej historii; nie napisanie kilku stron, ktre zostan
ocenione jedynie pod ktem stylu i poprawnoci, a perspektywa
pisania akapitu za akapitem i strony za stron, ktre bd czytane ze
wzgldu na swj styl, zawarto i si wyrazu. I nie jest to
bynajmniej wszystko, co dostrzega przed sob pocztkujcy pisarz.
Martwi si, mylc o swej niedojrzaoci, zastanawiajc si, jak
w ogle mg myle, e ma cokolwiek wartociowego do
powiedzenia. Odczuwa tak sam trem, mylc o swych
niewidocznych czytelnikach, jak ma kady debiutujcy aktor.
Odkrywa, e kiedy jest w stanie zaplanowa sw fabu krok po
kroku, pynno, z jak powinien pisa, nagle znika. Albo te, kiedy
podchodzi do tej sprawy z wiksz swobod i puszcza wodze
fantazji, caa fabua zaczyna mu si rozazi. Obawia si, i ma
skonno do pisania historii, ktre s wszystkie takie same, albo
drtwieje na myl, e ju nigdy, po ukoczeniu danego opowiadania,
nie znajdzie drugiego, ktre bdzie mu si tak samo podoba.
Zacznie ledzi to, co pisz aktualne literackie sawy, drczc si, e
brak mu poczucia humoru tego pisarza albo pomysowoci tamtego.
Znajdzie setk powodw, by zwtpi w siebie, i ani jednego, by
w siebie uwierzy. Zacznie podejrzewa, e ci, ktrzy go zachcali,
s zbyt pobaliwi, albo te zbyt odlegli od artystycznego rynku, by
zna standardy obowizujce dla odnoszcej sukcesy literatury. Albo
te przeczyta dzieo prawdziwego mistrza sowa i rozziew midzy
talentem tamtego, a jego wasnym wyda mu si niezgbion
przepaci, poerajc wszelk nadziej. W takim te stanie, od
czasu do czasu rozjanianym chwilami, w ktrych ma poczucie
ywotnoci i siy swego talentu, moe pozostawa przez miesice

13

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

i lata.
Kady pisarz przechodzi okresy zwtpienia i rozpaczy. Bez
wtpienia tych wielu obiecujcych, jak te wikszo tych, ktrzy
nie s stworzeni, by pisa, w tym miejscu zawraca i znajduje sobie
mniej wymagajc drog ycia. Inni potrafi odnale drugi brzeg
swego trzsawiska rozpaczy, czasem z pomoc inspiracji, czasem po
prostu dziki wytrwaoci. Jeszcze inni zwracaj si ku ksikom
i doradcom. Jednak czsto nie potrafi okreli rda drczcego ich
poczucia bezradnoci mog nawet doszuka si faszywych
przyczyn swego lku, sdzc, e trac na sile wyrazu, poniewa nie
potrafi pisa dialogw albo nie wychodzi im intryga, albo
wszystkie ich postacie s zbyt sztywne. Kiedy za po zadaniu
sobie wielkiego trudu, by te braki pokona, stwierdzaj, e ich
problemy nie znikny, nastpuje kolejny, nieoficjalny odsiew.
Niektrzy wypadaj z grupy, inni trwaj, mimo e osignli stan
otpiaego dyskomfortu i czuj, e nie potrafi ju zdiagnozowa
swych problemw.
adne zniechcajce udrki serwowane im przez redaktorw,
nauczycieli i starszych pisarzy nie zdoaj wyeliminowa
niedobitkw tego typu. Taki kto musi przede wszystkim zrozumie,
e prbowa robi zbyt wiele na raz, nastpnie za, e cho rozpocz
samoksztacenie krok po kroku, to jednak wykona kroki
niewaciwe. Wikszo metod ksztacenia wiadomej strony pisarza
rzemielnika i krytyka, ktry w nim jest w istocie szkodzi jego
stronie niewiadomej, czyli artycie. Twierdzenie odwrotne rwnie
jest suszne. JEST JEDNAK MOLIWE KSZTACENIE OBU
STRON OSOBOWOCI TAK, BY PRACOWAY W HARMONII,
ZA PIERWSZYM DO TEGO KROKIEM JEST ZDANIE SOBIE
SPRAWY Z TEGO, E MUSISZ SI UCZY TAK, JAKBY NIE

14

Dorothea Brande :: Bd pisarzem :: Zote Myli

BY JEDN OSOB, TYLKO DWIEMA.

15

Dlaczego warto mie pen wersj?


Dorotea Brande, znana i ceniona na caym
wiecie autorka bestselleru motywacyjnego
Obud si i zacznij y, tym razem odkryje
przed Tob tajniki sztuki pisarskiej. Jak
zosta pisarzem, to ksika niezwyka i
zdecydowanie nieszablonowa. Powstaa w
1934 roku, po dzi dzie wymieniana jest w
kanonie
lektur
obowizkowych
dla
pocztkujcych i tych nieco bardziej
zaawansowanych pisarzy na caym wiecie.
Brande, sama bdc pisark i doskonale
znajc swoje rodowisko zawodowe, wietnie
zdawaa sobie spraw, e kolejny poradnik na
temat technik i stylu pisania nikomu do
niczego si nie przyda. Skupia si wic na
najistotniejszych
PRAWDZIWYCH
problemach pocztkujcych pisarzy. Te za, za zwyczaj siedz nie w ich
pirach, ale w gowach. Ksika, ktr masz przed sob pozwoli Ci: - Zacz
pisa jeli jeszcze wahasz si, czy w ogle potrafisz, - Znajdowa inspiracj
za pomoc nie tylko bujania w obokach, ale take przez praktyczne
wiczenia, - Pisa lekko gdy tylko znajdziesz odrobin weny, - Pisa
regularnie bowiem pisanie raz na rok po prostu nie jest godne osoby
mienicej si pisarzem ;) - Tworzy rwno zawsze z na tym samym dobrym
poziomie, - czy oryginalno i niepowtarzalno z naladownictwem
bowiem prawdziwie twrczy umys, to taki, ktry potrafi nie tylko wypracowa
wasny oryginalny styl, ale take wzbogaca go tym, co najlepsze rwnie u
innych inspirujcych autorw. - y jak pisarz poniewa by pisarzem, to
nie praca ani zawd od 8 do 16 to styl ycia! Na caej przestrzeni publikacji
rozmieszczone s krtsze i dusze praktyczne wiczenia dla adeptw
pisarstwa, ktre pozwalaj rzeczywicie poprawi swoje umiejtnoci i
uwierzy w siebie. Dziki tym wiczeniom, praktycznym poradom oraz
niekonwencjonalnemu podejciu do tematu, publikacja Dorothea Brande jest
lektur obowizkow dla wszystkich przyszych i aktualnych adeptw
pisarstwa. Nie wiesz, jak zosta pisarzem pozwl sobie pomc jednej z
najlepszych nauczycielek zawodu na wiecie Dorotea Brande.
Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://www.zlotemysli.pl/prod/6680/bede-pisarzem-dorot