You are on page 1of 14

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Carry Trading"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski, rok 2008 Autor: Tomasz Pawe Zalewski Tytu: Carry Trading Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
1. WSTP ..........................................................................................4 2. WPROWADZENIE ..............................................................................5 2.1. Tajemnica sukcesu ......................................................................5 2.2. Okrelenie celw, psychika i odpowiednia strategia ..............................6 2.3. Podstawy basket-trade .................................................................7 2.5. Mae systematyczne zyski = duy zysk ..............................................10 2.6. Moliwoci dla nas .....................................................................12 2.7. Kilka sw o rynku walutowym Forex (Foreign Exchange) .......................13 2.8. Jaka platforma do handlu walutami? ...............................................14 3. BASKET-TRADE W TEORII ..................................................................17 3.1. Hedge trading ...........................................................................17 3.2. Carry trading ............................................................................21 3.3. Grid trading .............................................................................22 3.4. Carry trading w basket-trade ........................................................25 3.5. Grid trading w basket-trade ..........................................................32 3.6. Hedge trading w basket-trade .......................................................34 3.7. Ryzyko piramidowania .................................................................35 4. PRZYGOTOWANIA DO BASKET-TRADE ...................................................38 4.1. Tabela oprocentowania walut .......................................................38 4.1.1. Tworzenie tabeli walut ..........................................................38 4.1.2. Rnica BID i ASK .................................................................40 4.1.3. Filtrowanie tabeli ................................................................42 4.1.4. Ustalanie rozpitoci poziomw ...............................................44 4.2. Tabela na www.carry-trading.com ..................................................45 5. BASKET-TRADE W PRAKTYCE KROK PO KROKU .......................................50 5.1. Ustawianie profilu uytkownika .....................................................50 5.1.1. Ramy czasowe ....................................................................51 5.1.2. Typ wykresu .......................................................................51 5.1.3. Preferencje uytkownika .......................................................53 5.2. Skadanie zlece .......................................................................58 5.2.1. Zlecenie z limitem Buy ..........................................................59 5.2.2. Wypenianie siatki zlece, czyli grid trading ................................60 5.2.3. Zlecenie z limitem Sell i siatka zlece .......................................66 5.2.4. Sprawdzenie i modyfikacja zlece ............................................68 5.3. Monitorowanie pozycji, realizacja zyskw lub strat .............................69 5.4. Prowadzenie dziennika ................................................................70 6. PODSUMOWANIE .............................................................................72

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 4

1. Wstp
Moja ksika jest w peni autorska i wykorzystuje wycznie mj pomys, mimo e jak si pniej dowiedziaem istniay ju pojcia na okrelenie czci moich strategii. Zanim odkryem moj strategi, znaem tylko pojcia hedge oraz carry trading. Prowadzc dalsze poszukiwania, odkryem, e cz moich metod okrelana jest jako grid trading lub interest positive trading. Nigdzie jednak nie znalazem opisu kompleksowego, z dobr metod zarzdzania pozycj i kapitaem. Myl, e mj sukces polega na tym, e od pocztku robiem wasne analizy, ktre odpowiaday moim potrzebom. Nie sugerowaem si pomysami innych, aczkolwiek wiadomo, e inni stosuj podobne strategie, bya motywujca. W mojej ksice staraem si najpierw w nieskomplikowany sposb opisa teori, dziki ktrej powstaa moja metoda, nazwana przeze mnie basket-trade, aby pniej pokaza, krok po kroku, na obrazkach jak dla 5-latka, jak inwestuj sam, stosujc t metod. Jest to metoda mechaniczna, niewymagajca analizy rynku. Transakcje kupna i sprzeday s zawierane automatycznie, wic nie musisz by nawet w pobliu komputera. Informacje, jak zakada transakcj i jakiej platformy do handlu uy, znajdziesz w dalszej czci mojego kursu. Na chwil obecn znam tylko jednego brokera, ktry oferuje warunki, przy ktrych mona stosowa moj strategi, i choby z tego wzgldu moja metoda jest wyjtkowa.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 5

2. Wprowadzenie

2.1. Tajemnica sukcesu


Z mojego dowiadczenia i wielu ksiek, ktre przeczytaem, wiem, e inwestorzy, ktrzy odnosz sukcesy na rynku, podaj trzy gwne czynniki swojego sukcesu: 1. Psychika inwestora. 2. Zarzdzanie wielkoci pozycji i kapitaem. 3. Dobry system inwestycyjny z jasnymi metodami otwierania i zamykania pozycji. Trzy powysze czynniki staraem si zaimplementowa take w swoim systemie. Tak zaczy si poszukiwania i konstruowanie mojej metody. Kiedy akcje rosn, wydaje si, e bd rosy w nieskoczono, kiedy spadaj, przestajemy si nimi interesowa i czekamy, a si odbij. Jeli jednak zainwestowalimy spor sum, to nasza psychika moe tego nie wytrzyma i sprzedajemy prawie na samym dnie. To wanie dowiadczeni inwestorzy wchodz do gry i odkupuj akcje, kiedy s one tanie. Jeli ju kto ma dobr strategi, to nie potrafi si jej systematycznie trzyma, zmienia czsto zdanie pod wpywem emocji. Przykady mona by mnoy. Ilu jest ludzi, pewnie tyle rnych zachowa. Jak poCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 6

radzi sobie z psychik? Nie jest to proste, jednak najlepsi inwestorzy podejmuj automatycznie decyzje, ktre s pozbawione emocji. Zote myli, ktre powtarzaj wszyscy inwestorzy, to: Dobry system to prosty system oraz: Ucinaj straty szybko, pozwl zyskom rosn. Im wicej informacji, tym trudniej podj decyzj sprawy komplikuje tak zwany szum informacyjny. Basket-trade jest prostym systemem opartym na zarzdzaniu wielkoci pozycji, z jasno okrelon metod realizacji zysku i sprzeda stratnych pozycji oraz prawdopodobiestwem wygranej wikszym ni 50%.

2.2. Okrelenie celw, psychika i odpowiednia strategia


Brak kapitau, wiedzy, modziecza niecierpliwo, niedostateczna ilo czasu, niezdyscyplinowanie i wiele innych czynnikw sprawia, e wikszoci ludzi nie udaje si odnie sukcesu na giedzie. Bardzo wane jest jednak, eby na pocztku nie straci kapitau i co jaki czas pogbia swoj wiedz i dowiadczenie i rozpoczyna zabaw z gied od nowa. We wszystkich ksikach na temat inwestowania, ktre przeczytaem, zawsze powtarzao si kilka czynnikw potrzebnych do odniesienia sukcesu na rynku kapitaowym:

strategia, ktra w danym okresie i danej liczbie prb ma wiksze prawdopodobiestwo wygranej (czyli zyski s wiksze ni straty); strategia ta musi pasowa do Twojej psychiki i stylu ycia; naley mie odpowiedni metod zarzdzania kapitaem oraz odpowiedni do niej kapita;
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 7

naley by cierpliwym, konsekwentnym i wierzy w swoj metod.

Na tych podstawowych reguach skupiem si i poszukiwaem odpowiedniej strategii, ktra pasowaaby do mojej psychiki, czyli:

prostej i zabierajcej kilka minut dziennie oraz niekolidujcej z moj dzienn prac i zajciami poza ni; maksymalnie bezpiecznej, czyli chronicej pocztkowy kapita; posiadajcej dobr metod zarzdzania kapitaem, gdzie ewentualne zyski mgbym reinwestowa przy wikszym ryzyku; niewymagajc duego kapitau pocztkowego.

2.3. Podstawy basket-trade


Bd sprytny i naucz si wykorzystywa to, co oferuje nowa technologia. Masz dostp do Internetu w pracy lub domu, wic wykorzystaj go i pozwl Twoim ciko zarobionym oszczdnociom pomnaa si szybciej, wykorzystujc moj unikaln strategi. Nazwaem j basket-trade, a dlaczego? Wyjani to pniej. Nie jest to kolejna publikacja z serii Kup moj ksik, a poka Ci, jak zarobi 100% w cigu miesica. Nie jest to take ksika z serii teoretycznych, w ktrych ten sam materia przewija si w kadej publikacji na temat inwestowania, a ponadto jest on bardzo czsto przedstawiony w zniechcajcy, trudny do zrozumienia dla zwykego miertelnika sposb. Jeli chcesz odnie sukces, powiniene inwestowa w swoj wiedz i czyta rekomendowane pozycje. Naley jednak podchodzi z dystansem do opinii innych, mie wasne zdanie i nie wierzy lepo we
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 8

wszystko, co powie ekspert. Mj kurs nie wymaga od Ciebie adnego dowiadczenia ani wiedzy z zakresu rynku kapitaowego. Uczy krok po kroku prostej strategii, ktra wykorzystuje metod opart na carry, hedge oraz grid trading. Pierwsze dwa pojcia s dobrze znane duym inwestorom, poniewa tylko oni mogli wykorzystywa te metody. Naucz Ci, gdzie i jak moesz uywa ich take Ty, dysponujc dowolnym kapitaem. To nie tylko sposb na pomnaanie oszczdnoci, ale i dobra zabawa. Z pewnoci najbardziej interesuje Ci, ile mona na tej metodzie zarobi. Jest to jednak ze podejcie. Pytanie, ktre powinno si zada na pocztku, brzmi: Ile mona straci?. W duszym terminie cel mojej metody to ok.1015% rocznie i prawie 100% ochrony kapitau. Nie s to kolosalne zyski, ale prosz porwna to z lokatami bankowymi i doda do tego mechanizm procentu skadanego (patrz wykres nr 1). Jeli poznasz ju basket-trade i wyprbujesz go w praktyce, moesz podj wiksze ryzyko. Strategi t moesz bardzo atwo manipulowa i dostosowa j do swojej skonnoci do ryzyka. W tym wypadku myl, e 1525% rocznie (kadego roku) jest bardzo moliwe, a ryzyko wci jest niewielkie. To naprawd bardzo dobra stopa zwrotu przy minimalnym nakadzie Twojego czasu i rozsdnym stosunku zysku do ryzyka. Wielu naprawd dobrym profesjonalistom nie udaje si systematycznie co roku zarabia powyej 25%. Co z tego, jeli kto uzyska przez dwa lata 500%, skoro potem straci to wszystko w trzecim roku? Przeczytaem wiele ksiek na temat inwestowania i wszystkie potwierdzaj regu, e tylko bardzo nieliczni inwestorzy odnosz wielki sukces, ktry czsto okupiony jest licznymi stresami i bardzo cik

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 9

prac. Wedug mnie te kilka procent nie jest warte spdzania caych dni przed ekranem komputera. Jak przy wszystkich inwestycjach odradzam take przeznaczanie wszystkich oszczdnoci na basket-trade. Dywersyfikacja to jedno z najwaniejszych poj w ekonomii, co dotyczy take Twoich osobistych finansw. Traktuj j jako dodatkow, wspania metod oszczdzania, ktra powinna by uzupenieniem Twoich innych inwestycji, jak akcje, obligacje, nieruchomoci. Czas, aby wzi sprawy finansowe w swoje rce.

2.4. Dywersyfikacja a basket-trade


Jeli miabym umiejscowi basket-trade wrd tych trzech podstawowych, a zarazem rnych metod oszczdzania i inwestowania, wygldaoby to nastpujco:

NIERUCHOMOCI

WYSOKO OPROCENTOWANY RACHUNEK BANKOWY

BASKET -TRADE

AKCJE

Wykres 1 opracowanie wasne.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 10

Umieciem basket-trade porodku, poniewa charakteryzuje ona si: 1. Maym ryzykiem, pynnoci i szybkim dostpem do Twoich pienidzy, podobnie jak na rachunku bankowym. 2. Czciowym uywaniem dwigni finansowej1, ktra dziaa tak, jak kredyt hipoteczny w przypadku nieruchomoci. W czasie wzrostu cen zarabiasz na poyczonych pienidzach. 3. Zmiennoci i potencjaln stop zwrotu jak na rynku akcji.

2.5. Mae systematyczne zyski = duy zysk


Najwikszym wynalazkiem ludzkoci jest procent skadany. Albert Einstein Teraz, aby troch Ci zmotywowa i pobudzi wyobrani, przedstawi kilka wykresw. rednio co roku przez ostatnich 80 lat akcje rosy 11% rocznie (reinwestowane zyski z dywidendy), a rynek nieruchomoci 7%. W obecnej chwili fundusze inwestycyjne przy robieniu projekcji dugoterminowych przyszych zyskw z inwestycji dla klienta przewiduj redni roczny wzrost rzdu 59%. Zamy, e mamy inwestycj o wartoci 10 tys. funtw i bdziemy oszczdza przez 15 lat. Przyjem zaoenia, e lokata, ktr trzymamy
Dwignia finansowa (ang. financial leverage) instrument finansowy wykorzystywany przez podmioty w celu zwikszenia zyskownoci. Dwignia finansowa ma sens wtedy, kiedy dofinansowujc podmiot kapitaem obcym, moemy liczy na zwikszenie zyskw przynajmniej w stopniu pozwalajcym na spat kosztw pozyskania kapitau. Inaczej mwic: podmiot osiga korzyci z dwigni finansowej, gdy koszt kapitaw obcych jest niszy od rentownoci jego majtku.
1

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 11

w banku, jest oprocentowana 5%, akcje przynosz zysk 9%, a basket-trade przyniesie 15% w skali roku. Zyski cay czas reinwestujemy i pozwalamy dziaa sile procentu skadanego.

85,000.00 80,000.00 75,000.00 70,000.00 65,000.00 60,000.00 55,000.00 50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 -

lokata w banku 5% akcje 9% Zemsta konsumenta 15%

10 11 12 13 14 15

Wykres 2 opracowanie wasne.

Po 15 latach zysk w przypadku lokaty wyniesie 20 tys. funtw, akcji 35 tys. funtw, a basket-trade a 80 tys. funtw. Prosz zauway, e w kolejnym, szesnastym roku metoda moja przyniosaby rocznie 12 tys. funtw (15% od 80 tys.), czyli wicej ni pocztkowy depozyt.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 12

2.6. Moliwoci dla nas


Jeli bdziesz potrafi powiksza swoje oszczdnoci o rednio 15% rocznie, to szybko zorientujesz si, e gdyby mia odpowiedni kapita, to bez problemu zarabiaby tyle samo lub wicej ni w swojej normalnej pracy. Jeli lubisz swoj prac, to wietnie, moesz mie ekstra dochd. Jeli nie naleysz do tych nielicznych szczliwcw czy nie wspaniale byoby mie prac, ktr mgby wykonywa gdziekolwiek na wiecie, bra urlop, kiedy chcesz, i pracowa w odpowiednich dla Ciebie godzinach? Moja ksika moe by pocztkiem lub Twoj kolejn prb realizacji tego marzenia. Posuchaj swojej intuicji. Jeli nie zaryzykujesz i nie sprbujesz teraz, zawsze bdziesz si waha, a inni bd korzysta z wiedzy zawartej w tym poradniku. Dlaczego napisaem ten kurs? S dwa gwne powody, zaznaczone w dalszej czci tekstu pogrubion czcionk. Postanowiem podzieli si moj wiedz z innymi, poniewa pomylaem, e tym sposobem sam mgbym zgromadzi szybciej potrzebny mi kapita.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

CARRY TRADING darmowy fragment Zote Myli Tomasz Pawe Zalewski

str. 13

Jeli jednak nie bdzie duego zainteresowania i sprzedam tylko kilka egzemplarzy, to take si ciesz, bo zrobiem co poytecznego w yciu i mam nadziej pomogem Tobie.

Tak wic zachcam do lektury .

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Pawe Zalewski

Dlaczego warto mie pen wersj?


Carry Trade - wykorzystaj moliwoci inwestowania duych bankw i funduszy inwestycyjnych! Czy zastanawiae si kiedy, dlaczego "duy" moe wicej? Jak to si dzieje, e ludzie bogaci staj si jeszcze bogatsi w zawrotnym tempie? W jaki sposb do nich doczy? Odpowied na te oraz inne pytania poznasz dziki publikacji "Carry Trading" Tomasza Zalewskiego. By moe tytu brzmi bardzo tajemniczo i skomplikowanie, niemniej jednak cay proces zarabiania na walutach zosta tutaj bardzo jasno i przejrzycie wytumaczony oraz poparty licznymi obrazkami. Czego dowiesz si z publikacji? * W jaki sposb wyznacza cele finansowe oraz stosowa odpowiedni strategi? * Czym jest psychologia inwestowania? * Czym jest basket-trade w teorii i jakie niesie zyski? * Czym jest Carry Trade? * Czym jest Grid Trade? * Czym jest Hedge? * W jaki sposb przygotowa si do inwestowania? I na koniec najlepsze! W publikacji tej znajdziesz dosownie instrukcj "krok po kroku", w jaki sposb postpowa, aby wprowadzi w ycie swj inwestycyjny plan. Czyli jak zaoy konto, jak je skonfigurowa, w jaki sposb ledzi swoje wyniki itd. A wszystko to poparte ilustracjami. Niezwykle rzadko zdarza si, aby autor w tak przejrzysty i szczegowy sposb omawia bardzo dochodowe zagadnienie. "To super ksika, ktra w znaczny sposb poszerzya moj wiedz, ju i tak szerok, o inwestowaniu. Polecam kademu." J. P. Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://carry-trading.zlotemysli.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)