You are on page 1of 21

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Drewno zamiast benzyny"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & H.LaFontaine i P.Zimmerman, rok 2008 Autor: H.LaFontaine i P.Zimmerman Tytu: Drewno zamiast benzyny Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
WSTP. OMWIENIE OPRACOWANIA ...........................................5 1. CO TO JEST GENERATOR GAZU DRZEWNEGO I JAK ON DZIAA? ...........................................................................................6 1.1. Wprowadzenie .............................................................................................6 1.2. Zasady zgazowywania paliw staych ...........................................................8 1.3. Historia technologii ...................................................................................10 1.3.1. II Wojna wiatowa, zgazowywacz Imberta ........................................11 1.3.2. Wspprdowy gazogenerator warstwowy (WGW) ..........................15 1.4. Wspczynniki do przeliczania na jednostki SI..........................................21 2. BUDOWA WASNEGO GENERATORA GAZU DRZEWNEGO......22 2.1. Budowa generatora gazu i zbiornika paliwa.............................................24 2.2. Budowa filtra ............................................................................................29 2.3. Budowa mieszacza i przepustnicy ............................................................33 3. UYTKOWANIE I OBSUGA GENERATORA GAZU DRZEWNEGO ..............................................69 3.1. Uywanie drewna jako paliwa ..................................................................69 3.2. Modyfikacja silnika i inne aspekty ...........................................................70 3.3. Pierwsze uruchomienie .............................................................................71 3.4. Procedura startowa ...................................................................................72 3.5. Sterowanie, eksploatacja ..........................................................................73 3.6. Wyczanie (wygaszanie) zgazowywacza .................................................74 3.7. Procedury obsugi .....................................................................................74 3.7.1. Obsuga codzienna .............................................................................74 3.7.2. Obsuga cotygodniowa (lub po kadych 15 godzinach pracy) ..........75 3.7.3. Obsuga co dwa tygodnie (lub po kadych 30 godzinach) ...............75 3.8. Rozwizywanie problemw ......................................................................75 3.9. Zagroenia zwizane z prac zgazowywacza ............................................75 3.9.1. Zagroenie zatruciem ........................................................................76 3.9.2. Techniczne aspekty zatrucia gazem drzewnym .............................77 3.9.3. Zagroenia poarowe .........................................................................77 BIBLIOGRAFIA ..............................................................................85

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 4

Wstp. Omwienie opracowania

aport ten jest omwieniem jednego z wielu opracowa technologii kryzysowych sponsorowanych przez Federal Emergency Management Agency (federalnej agencji ds. zarzdzania w sytuacjach kryzysowych). Celem tego raportu jest sformuowanie precyzyjnej, ilustrowanej instrukcji budowy, instalacji oraz obsugi urzdzenia zgazowujcego biomas (tj. generatora gazu drzewnego lub gazu generatorowego), ktry bdzie w stanie zapewni awaryjne paliwo dla pojazdw takich jak cigniki i ciarwki, gdy rda zaopatrzenia w paliwa pynne bd niedostpne przez duszy okres. Instrukcja ta zostaa przygotowana jako podrcznik do uycia przez kadego mechanika, ktry jest w stopniu wystarczajcym biegy w wyrobie przedmiotw z metalu lub naprawach silnikw. Raport ten ma na celu zachowanie wiedzy dotyczcej zgazowywania drewna, ktra bya wykorzystywana podczas II wojny wiatowej. Dokadne procedury krok po kroku opisuj budow uproszczonej wersji zgazowywacza stosowanego podczas wojny. Ta prosta, warstwowa, wspprdowa jednostka moe zosta wykonana z materiaw szeroko dostpnych w USA [w Polsce te przyp. tum.] w czasie przeduajcego si kryzysu paliwowego. Dla przykadu, korpus urzdzenia skada si z galwanizowanego kuba na mieci umieszczonego na niewielkim metalowym cylindrze. W wielu miejscach zastosowanie znalazy dostpne powszechnie elementy hydrauliczne. Jako ruszt zastosowano du metalow misk. Prototypowy zgazowywacz wykonany na podstawie tej instrukcji zosta zamontowany na cigniku rolniczym i przetestowany w pracy, przy zastosowaniu kawakw drewna jako jedynego paliwa. Dokumentacja fotograficzna z budowy prototypu zaczona zostaa do tego raportu.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 5

1. Co to jest generator gazu drzewnego i jak on dziaa?

1.1. Wprowadzenie

az generatorowy, otrzymywany przez zgazowanie wgla i torfu, by uywany do celw grzewczych ju w latach 40. XIX w. w Europie, a w roku 1884 zosta zaadaptowany do zasilania silnikw w Anglii. Do roku 1940 generatory gazu byy znan, lecz niezbyt czsto stosowan technologi. Jednake brak benzyny podczas II Wojny wiatowej prowadzi do rozszerzenia zastosowania generatorw gazu do celw transportowych w Europie Zachodniej. (Takswki zasilane wglem byy cigle popularne w Korei w latach 70. XX wieku). USA nigdy nie zostay dotknite powanymi niedoborami paliw, byy wic opnione wzgldem Europy i Dalekiego Wschodu, jeli chodzi rozpowszechnienie tej technologii. Jednake jaka katastrofa moe zaburzy zaopatrzenie w paliwa pynne w tym kraju do tego stopnia, e takie technologie mog sta si niezastpione do zaspokajania potrzeb paliwowych niektrych gazi dziaalnoci gospodarczej, takich jak produkcja i dystrybucja ywnoci. Raport ten ma na celu zachowanie wiedzy dotyczcej zgazowywania drewna, ktra bya wykorzystywana podczas II wojny wiatowej. Dokadne procedury krok po kroku opisuj budow uproszczonej wersji zgazowywacza stosowanego podczas wojny. Ta prosta, warstwowa, wspprdowa jednostka moe zosta wykonana z materiaw szeroko dostpnych w USA [w Polsce te przyp. tum.] w czasie

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 6

przeduajcego si kryzysu paliwowego. Dla przykadu, korpus urzdzenia skada si z galwanizowanego kuba na mieci umieszczonego na niewielkim metalowym cylindrze. W wielu miejscach zastosowanie znalazy dostpne powszechnie elementy hydrauliczne. Jako ruszt zastosowano du metalow misk. Prototypowy zgazowywacz wykonany na podstawie tej instrukcji zosta zamontowany na cigniku rolniczym i przetestowany w pracy, przy zastosowaniu kawakw drewna jako jedynego paliwa. Dokumentacja fotograficzna z budowy prototypu zaczona zostaa do tego raportu. Uycie zgazowywaczy drewna nie jest ograniczone do zastosowa transportowych. Rwnie silniki stacjonarne mog by zasilane przez gazogenerator i napdza agregaty prdotwrcze, pompy, urzdzenia przemysowe. W zasadzie uycie gazu drzewnego jako paliwa nie jest ograniczone nawet do silnikw benzynowych. Jeli silnikowi wysokoprnemu dostarczy si niewielk ilo oleju napdowego potrzebn do wystpienia zaponu, moe on dziaa zasilany gwnie gazem drzewnym dostarczanym przez kolektor dolotowy, pod warunkiem, e silnik jest dobrze wyregulowany. Raport ten powicony jest czterosuwowym silnikom benzynowym o mocy od 10 do 150 KM. Dla uzyskania dodatkowych informacji o funkcjonowaniu zgazowywaczy innych paliw (wgla, wgla drzewnego, torfu, pyu drzewnego czy wodorostw) naley si odwoa do literatury wymienionej w bibliografii na kocu raportu. Celem tego raportu jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji pozwalajcych na samodzieln budow generatora gazu drzewnego, z uyciem zwykych, dostpnych elementw. W wypadku braku paliw naftowych urzdzenie to moe by stosowane do zasilania ciarwek, cignikw i innych pojazdw. W czci 1. tego opracowania opisane zostay gwne zasady zgazowywania, znajduje si tu te kilka informacji historycznych odnonie wykorzystywania i skutecz-

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 7

noci generatorw. Cz 2. zawiera dokadne instrukcje opisujce krok po kroku proces budowy wasnej jednostki. Do tej czci doczone zostay ilustracje i zdjcia, aby zapobiec ewentualnym bdom. W czci 3. znajduj si informacje dotyczce pracy, obsugi i napraw generatora, a take kilka istotnych wskazwek dotyczcych bezpieczestwa podczas korzystania z niego. Opisany w tym raporcie projekt zgazowywacza drewna wzorowany jest na technologii uywanej i sprawdzonej w czasie II wojny wiatowej, gdy wystpoway due trudnoci w dostpie do benzyny i oleju napdowego. Oczywicie zastosowanie generatora gazu drzewnego (takiego jak ten zaprezentowany w tej publikacji) nie jest jedyn alternatywn metod zapewnienia pracy silnikw spalinowych podczas braku naftowych do innych naley m.in. uycie metanu czy alkoholu.

1.2. Zasady zgazowywania paliw staych


Wszystkie silniki spalinowe zasilane s oparami, nie pynem. Paliwo pynne jest zgazowywane (odparowywane i mieszane z powietrzem) zanim trafi do komory spalania silnika. W silnikach dieslowskich, paliwo jest wtryskiwane do komory spalania pod postaci drobnych kropelek, ktre zapalaj si po odparowaniu. Celem zgazowywania paliw staych jest przeksztacenie ich na form gazow i pozbawienie gazu ewentualnych szkodliwych skadnikw, w tym zanieczyszcze. Gazogenerator jest jednoczenie konwerterem energii i filtrem. Realizacja tych dwch zada czy si z pewnymi utrudnieniami, ale jest rwnie zalet tego urzdzenia. Pierwsze pytanie, zadawane przez wielu ludzi to: skd bierze si ten palny gaz?. Zapal zapak, trzymaj j poziomo. Zwr uwag na to,
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 8

jak zwgla si drewno. W zasadzie drewno si nie pali, lecz wydziela z siebie gaz, ktry zapala si jasnym pomieniem w niewielkiej odlegoci od zapaki. Zauwa przerw midzy pomieniem a zapak. W tej przerwie znajduje si gaz drzewny, ktry zapala si dopiero, gdy zostanie odpowiednio wymieszany z powietrzem (zawierajcym tlen). Objtociowo ten gaz (gaz drzewny) pochodzcy od zwglajcego si drewna skada si w okoo 20% z wodoru (H2), w 20% z tlenku wgla (CO) i niewielkich iloci metanu. Wszystkie te skadniki s palne. Oprcz tego zawiera on 50 60% azotu. Azot jest niepalny, ale zajmuje on pewn objto i rozciecza gaz drzewny zasilajcy silnik. Produktami spalenia gazu s dwutlenek wgla (CO2) i para wodna (H2O). Te same zasady chemii i fizyki, ktre rzdz procesami spalania obsuguj proces gazyfikacji. Wiele staych paliw jest odpowiednich do zgazowania poczwszy od drewna i papieru, przez torf, wgiel brunatny i kamienny po koks. Podstawowym skadnikiem wszystkich tych paliw jest wgiel, a na reszt skadaj si wodr, tlen i zanieczyszczenia siarka, popi i wilgo w rnych proporcjach. Std wynika cel zgazowywania prawie zupene przeksztacenie paliwa na form gazow tak, by pozosta tylko popi skadniki niepalne (obojtne). W pewnym sensie zgazowywanie jest niepenym spalaniem ciepo ze spalania paliwa staego powoduje powstanie gazw, ktre nie mog si spali zupenie (w peni do CO2 czy H2O) z braku odpowiedniej iloci tlenu dostarczanego z powietrza. W przytoczonym wczeniej przykadzie zapaki gaz drzewny wytwarza si podczas procesw pirolizy i spalania, ktrym podlega drewno zapaki podczas przemiany w wgiel drzewny. Gaz ten jest jednake od razu spalany (zakadajc, e w powietrzu jest dostatecznie dua ilo tlenu). Przy zgazowywaniu drewna do zasilania silnikw istotne jest nie tylko wy-

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 9

produkowanie gazu, ale take jego przechowanie do momentu wprowadzenia go do silnika, w ktrym moe ulec odpowiedniemu spaleniu. Zgazowywanie jest procesem fizykochemicznych, w ktrym reakcje chemiczne wystpuj razem z przeksztaceniami energetycznymi. Reakcje chemiczne i przeksztacenia termochemiczne, ktre maj miejsce w generatorze s zbyt zoone, by je tu wyjania. Ich znajomo nie jest jednak potrzebna podczas budowy i obsugi gazogeneratora. Publikacje zawierajce wicej informacji na ten temat s wymienione w odpowiednim miejscu w tym opracowaniu (por. np. [13], [15]).

1.3. Historia technologii


Drewno jest wykorzystywane do wytworzenia ciepa niemale od pocztkw ludzkoci, podczas gdy spalajc drewno wykorzystujemy tylko 1/3 zgromadzonej w nim energii. Dwie trzecie tracone s razem z dymem, podgrzewajc atmosfer. Zgazowywanie to metoda wykorzystywania dymu i jego palnych skadnikw. Palny gaz z wgla i drewna produkowano w Europie mniej wicej od roku 1790. Gaz powstay w ten sposb [zwany m.in. gazem miejskim przyp. tum.] by uywany do owietlania ulic, dostarczany rurocigami do domw, gdzie wykorzystywano go do celw grzewczych i owietleniowych, a take do gotowania. W przemyle uywano tego gazu do opalania kotw parowych, rolnicy zasilali swoje maszyny rolnicze gazem drzewnym i wglowym. Po odkryciu duych z ropy naftowej w Pensylwanii w doku 1859 cay wiat przestawi si na jej pochodne tasze i wygodniejsze paliwo. Tysice gazowni na caym wiecie zaprzestay swojej pracy.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 10

Generatory gazu drzewnego nie s cudem techniki, ktry jest w stanie cakowicie wyeliminowa zapotrzebowanie na rop naftow czy pozwoli na uniezalenienie si gospodarki od wysokich cen paliw kopalnych. S one jednak sprawdzonym rozwizaniem pozwalajcym rozwiza sytuacje, w ktrych zabraknie paliwa, takie jak wojny, rozruchy, czy naturalne katastrofy. Zapewne wielu ludzi moe przypomnie sobie szerokie zastosowanie tej technologii w czasie II w.. gdy benzyna bya niedostpna cywilom. Oczywicie najwikszy poytek z technologii zgazowywania drewna mieli ludzie, dla ktrych paliwa naftowe byy najmniej dostpne. W czasie II wojny wiatowej na terenie okupowanej Danii 95% zmechanizowanego sprztu rolniczego, cignikw, ciarwek, silnikw stacjonarnych oraz odzi rybackich i promw bya zasilana gazem drzewnym z generatorw. Nawet w neutralnej Szwecji, 40% caego ruchu silnikowego polegao na gazie otrzymywanym z drewna lub wgla drzewnego ([16]). W caej Europie, Azji, Australii, w latach 1940-46 w uyciu byy miliony generatorw gazu. Z powodu do niskiej wydajnoci, niewygodnej obsugi i potencjalnego zagroenia dla zdrowia ze strony toksycznych gazw i oparw, wikszo z tych jednostek nie kontynuowaa pracy po przywrceniu zaopatrzenia w rop naftow w roku 1945. Jedynym sposobem zasilania silnikw spalinowych w razie braku odpowiednich paliw, poza wykorzystaniem metanu czy alkoholu, jest uycie tych prostych, niedrogich jednostek zgazowujcych.

1.3.1. II Wojna wiatowa, zgazowywacz Imberta


W tym i nastpnym rozdziale zostan opisane dwie konstrukcje zgazowywaczy. Omwione bd ich wady i zalety. Informacje te zostay tu przytoczone tylko dla Czytelnikw bardziej zainteresowanych techniczn stron konstrukcji. Celem ich jest umoliwienie uzy-

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 11

skania lepszego zrozumienia procedur obsugi generatora opisanego w tym podrczniku. Czytelnik, ktry chce jak najszybciej rozpocz budow wasnego urzdzenia, moe bez strat pomin poniszy materia i przej bezporednio do czci 2. Wspprdowy generator gazu z przewon pomienic (paleniskiem), pokazany na rys. 1-2, zwany jest czasem zgazowywaczem Imberta, z racji nazwiska twrcy, Jacquesa Imberta. Sprzedawano go pod wieloma rnymi nazwami handlowymi. Jednostki takie w czasie II w.. wychodziy z fabryk producentw samochodw takich jak General Motors, Ford czy Mercedes-Benz. Kosztoway ok. 1500$ (wg kursu dolara z roku 1985) za sztuk. Dopiero po okoo szeciu do omiu miesicach od rozpoczcia wojny zgazowywacze stay si powszechnie dostpne. Dla tysicy Europejczykw budowane w domach, proste gazogeneratory byy ratunkiem przed mierci godow. Wykonywano je z elementw takich jak np. korpusy pralek, stare bojlery czy metalowe butle gazowe. Co moe wydawa si zaskakujce praca tych jednostek bya prawie tak samo efektywna i wydajna jak tych produkowanych przemysowo. Wykonane domowymi sposobami urzdzenia wytrzymyway przebieg ok. 30 000 km, wymagajc wielu napraw, podczas gdy te wyprodukowane w fabrykach a do 150 000 km, dziki jedynie kilku naprawom. Grny cylinder zgazowywacza przedstawionego na rys. 1-2 to po prostu pusty blaszany kosz na mieci lub inny tego rodzaju pojemnik penicy funkcj zbiornika drewna lub innego paliwa. Podczas pracy urzdzenia, komora ta bya napeniana co kilka godzin, w zalenoci od potrzeb. Aby uzupeni zapas paliwa, naleao otworzy pokryw zabezpieczon spryn. W trakcie pracy musiaa by ona szczelnie zamknita. Spryna w poczeniu z pokryw tworzyy pewnego rodzaju zawr bezpieczestwa, ktry otwiera si gdy cinienie wewntrz urzdzenia z jakiego powodu osigno zbyt wysok warto.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 12

Mniej wicej w 1/3 wysokoci zgazowywacza znajdowa si zestaw skierowanych promienicie dysz. Ich zadaniem byo dostarczenie powietrza do poruszajcego si w d zgazowywacza drewna. W generatorach przystosowanych do zasilania pojazdw, ruch tokw w silniku powodowa odpowiedni rnic cinie, dziki ktrej powietrze dostawao si do wntrza zgazowywacza. Podczas rozruchu silnika do zainicjowania ruchu powietrza w odpowiednim kierunku wykorzystywany by wentylator. Gaz dociera do silnika, w ktrym zostawa zuyty w cigu kilku sekund po jego wytworzeniu. Ta metoda zgazowywania bywa te okrelana mianem produkcyjnej generacji gazu, bo gaz wytwarzany jest tylko w iloci, jakiej potrzebuje silnik i nie jest nigdzie gromadzony. Gdy silnik przestaje pracowa, koczy si i produkcja gazu. Podczas normalnej (ustalonej) pracy urzdzenia, dziki zasysanemu powietrzu dokonuje si piroliza i spalenie czci drewna, wikszoci ywic i olejw eterycznych, a take czci wgla drzewnego, ktry wypenia zwony obszar poniej dysz. Wikszo masy paliwa ulega przetworzeniu na gaz wewntrz strefy spalania. Pod wieloma wzgldami mona okreli gazogenerator Imberta mianem automatycznego. Jeli poniej poziomu dysz znajduje si zbyt mao wgla drzewnego, spalaniu i pirolizie podlegaj wiksze iloci drewna, czego skutkiem jest powstawanie wikszej iloci wgla drzewnego. W przypadku, gdy jest go zbyt duo (warstwa wgla drzewnego koczy si powyej poziomu, na ktrym zamontowane s dysze), zasysane do rodka urzdzenia powietrze powoduje jego spalanie. Tym sposobem strefa spalania utrzymuje si samoistnie bardzo blisko poziomu dysz. Gorce gazy spalinowe dwutlenek wgla i para wodna dostaj si niej, do warstwy rozarzonego wgla drzewnego. Tam podlegaj redukcji do tlenku wgla i wodoru. Zwenie pomienicy zmusza wszystkie gazy do przejcia przez stref redukcji, co pozwala na makCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 13

symalne mieszanie i minimalne straty ciepa. W tym miejscu temperatura osiga najwysz warto. Zbierajcy si w dolnej czci strefy wgla drzewnego drobny popi moe zatka lub utrudni przepyw gazu. Wgiel znajduje si na ruchomym ruszcie, ktry moe by co jaki czas wstrzsany. Zbierajcy si pod rusztem popi usuwany jest podczas czyszczenia. Drewno zawiera zazwyczaj mniej ni 1% popiou (masowo), jednak wraz ze spalaniem wgla drzewnego przeksztaca si on w pylist form mieszaniny wgla z popioem, ktra moe stanowi 2-10% masy drewna. Zgazowywacz Imberta wymaga do dziaania ukadu chodzenia skadajcego si z wypenionego wod osadnika, oraz samochodowej chodnicy wymiennika ciepa. W osadniku nastpuje oczyszczenie gazu ze smoy i wikszej czci popiou niesionego przez gaz, zadaniem chodnicy jest dalsze zmniejszenie jego temperatury. Drugi filtr, z wkadem z materiau o duej powierzchni musi oczyci gaz z pozostaych pyw czy czstek popiou, ktre nie pozostay w osadniku. Po przejciu przez filtr, gaz drzewny mieszany jest z powietrzem w mieszaczu (mieszalniku), a nastpnie kierowany bezporednio do silnika. Zgazowywacz ten musi by zasilany drewnem o niewielkiej (poniej 20% wagowo) wilgotnoci, pocitym w jednakowe kawaki w celu umoliwienia im atwego przepywu grawitacyjnego przez zwenie pomienicy. Gazie, patyki, i kawaki kory nie mog by wykorzystywane jako paliwo. Zwenie pomienicy oraz wystajce dysze powietrzne stwarzaj niebezpieczestwo blokowania si przepywu paliwa, co powoduje pogorszenie jakoci gazu drzewnego docierajcego do silnika (paliwo nie poddane pirolizie dociera do strefy, w ktrej powinno dalej przereagowa). Jednostki montowane w czasie II w.. na pojazdach byy poddawane drganiom wystarczajcym, by paliwo o precyzyjnie dobranej wielkoci przeciskao si przez zgazowywacz.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 14

W istocie powstaa wtedy caa ga przemysu zajmujca si tylko przygotowaniem drewna do wykorzystania w gazogeneratorach ([16]). To wanie zwenie pomienicy powoduje powane ograniczenie wielkoci kawakw drewna, ktre bez poddania kosztownemu brykietowaniu czy granulowaniu (peletowaniu) mog sta si paliwem do zasilania zgazowywacza Imberta. Z tego wzgldu jego uycie do awaryjnego zasilania silnikw jest utrudnione. Podsumowujc, zgazowywacz Imberta przetrwa prb czasu i osign komercyjny sukces. Jest wzgldnie niedrogi, skada si z nieskomplikowanych elementw, atwo go zbudowa, mog go obsugiwa kierowcy po krtkim przeszkoleniu.

1.3.2. Wspprdowy gazogenerator warstwowy (WGW)


A do wczesnych lat osiemdziesitych generatory gazu na caym wiecie (wczajc te zaprojektowane podczas II w..) dziaay z zaoeniem, e zarwno lej zaadowczy, w ktrym mieci si paliwo, jak i komora spalania musz by bezwzgldnie szczelne. Lej zbiornik paliwa dla zgazowywacza musia by zamknity pokryw, ktr trzeba byo otworzy za kadym razem, gdy bya potrzeba uzupenienia zapasu drewna. Gdy adowano drewno, gazy i spaliny ulatniay si do atmosfery a osoba wykonujca t czynno musiaa uwaa, by nie wdycha nieprzyjemnego dymu i toksycznych gazw. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, wsplny wysiek naukowcw Solar Energy Research Institute (Instytutu Bada nad Energi Soneczn) w Colorado, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, Open University w Londynie, Buck Rogers Company i Biomass Energy Foundation na Florydzie pozwoli na opracowanie nowego projektu zgazowywacza. Jego uproszczona konstrukcja sprawia, e dziaa on przy cinieniu mniejszym od atmosferycznego, co eliminuje konieczno stosowa-

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 15

nia szczelnego zbiornika paliwa. Jest on zamykany tylko w czasie, gdy silnik nie pracuje. Ta nowa technologia ma kilka popularnych nazw, m.in. wspprdowy gazogenerator warstwowy czy gazogenerator z otwart pokryw. Trwajce kilka lat prby, prowadzone zarwno w laboratoriach i w terenie dowiody, e takie proste, niedrogie zgazowywacze mog zosta wykonane z istniejcych elementw i bd si doskonale sprawowa w sytuacjach nadzwyczajnych. Budowa WGW przedstawiona jest schematycznie na Rys. S-1. Podczas pracy tej jednostki, powietrze porusza si jednostajnie w d, w tym samym kierunku co paliwo [std nazwa wspprdowy przyp. tum.], poprzez cztery strefy, z czego wynika nazwa: strefowy. 1. Warstwa pooona najwyej zawiera surowe paliwo, pomidzy kawakami drewna przepywa powietrze. Ta strefa peni t sam funkcj, co lej paliwowy w konstrukcjach z czasw II wojny wiatowej. 2. W drugiej strefie paliwo reaguje z tlenem w procesie pirolizy. Wikszo lotnych frakcji paliwa jest w tej strefie spalana dostarczajc w ten sposb ciepa do trwajcej cigle pirolizy. Na dnie tej strefy nie powinno by ju tlenu cay powinien ju do tego miejsca zosta wykorzystany. Projekt z otwart pokryw umoliwia cigy, jednakowy dostp powietrza do caej strefy pirolizy. 3. Na trzeci stref skada si wgiel drzewny powstay wyej. Gorce gazy spalinowe z wyszej strefy reaguj z rozarzonym wglem drzewnym, co powoduje przeksztacenie dwutlenku wgla i pary wodnej na tlenek wgla i wodr. 4. W czwartej strefie znajduje si popi. W normalnych warunkach jest on zbyt zimny, by spowodowa dalsze reakcje. Strefa ta jest w stanie absorbowa ciepo lub tlen w przypadku zmiany warunkw pracy, peni funkcj zarwno bufora jak i magazynu wgla drzew-

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 16

nego. Poniej tej strefy znajduje si ruszt. Popi chroni ruszt przed dziaaniem wysokiej temperatury. WGW ma kilka zalet w porwnaniu do projektu z czasw II w.. Otwarta pokrywa umoliwia dostarczanie paliwa i pozwala na swobodny dostp do zbiornika paliwa. Cylindryczny ksztat jest atwy do otrzymania, a jednoczenie pozwala on na cigy przepyw paliwa. WGW nie wymaga, by paliwo byo w jaki specjalny sposb przygotowane, nie ma rwnie znaczenia jego ksztat kade paliwo w kawakach moe by uyte. Pierwsze pytanie odnonie obsugi WGW dotyczy usuwania popiou. Gdy wgiel drzewny reaguje z gorcymi gazami spalinowymi, szybko osiga bardzo nisk gsto i rozpada si w py. W jego skad wchodzi cay popi pochodzcy z paliw, a take cz zawartego w nim wgla. Cz tego pyu moe zosta uniesiona przez ruch powietrza (gazu), a nawet moe zablokowa przepyw gazu przez zgazowywacz. Dlatego musi on by regularnie usuwany z rusztu przez potrzsanie. Gdy zgazowywacz zamontowany jest na pojedzie, popi samoczynnie spada z rusztu, ktry jest wstrzsany wskutek ruchu pojazdu. Istotnym zagadnieniem konstrukcji WGW jest zabezpieczenie przed zablokowaniem grawitacyjnego podawania paliwa. Cisze paliwa takie jak wiry lub drewniane klocki bd spywa na d przez lej paliwowy popychane swoim ciarem i ruchem powietrza. Jednake paliwa lejsze (mielone wiry, py drzewny, kora) mog stworzy czop, ktry zaburzy przepyw paliwa, a nawet doprowadzi do powstania bardzo wysokich temperatur. Mona temu zapobiec przez mieszanie, potrzsanie lub poruszanie w inny sposb zawartoci zbiornika paliwa, lub po prostu dostarczajc drgania wynikajce z ruchu pojazdu. Projekt opisany w raporcie wyposaony jest w rczn wstrzsark rusztu, ktrej naley uywa podczas pracy w bezruchu.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 17

Prototypowa jednostka WGW (Rys. 1-1) zostaa wykonana zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym raporcie, jednake do momentu stworzenia tego opracowania nie zostaa poddana szeroko zakrojonym testom. Zachcamy Czytelnika do wykorzystania wasnych pomysw przy budowie wasnego generatora. Jeli warunek szczelnoci sekcji spalajcych, pocze i elementu filtrujcego jest speniony, ksztat elementw i metoda ich czenia nie maj adnego znaczenia. Opisany w tym raporcie projekt zgazowywacza drewna wzorowany jest na technologii uywanej i sprawdzonej w czasie II wojny wiatowej, gdy wystpoway due trudnoci w dostpie do benzyny i oleju napdowego. Oczywicie zastosowanie generatora gazu drzewnego (takiego jak ten zaprezentowany w tej publikacji) nie jest jedyn alternatywn metod zapewnienia pracy silnikw spalinowych podczas braku naftowych do innych naley m.in. uycie metanu czy alkoholu.
Rys. 1-1. Generator gazu drzewnego podczas pracy w polu bdcej czci testw.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 18

Rys. 1-2. Schemat zgazowywacza Imberta, konstrukcji z czasw II wojny wiatowej.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman Rys. 1-3. Schemat wspprdowego gazogeneratora warstwowego.

str. 19

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

DREWNO ZAMIAST BENZYNY darmowy fragment Zote Myli H. LaFontaine i P. Zimmerman

str. 20

1.4. Wspczynniki do przeliczania na jednostki SI


Wewntrz raportu uywane s anglosaskie jednostki miar [byy w wersji oryginalnej przyp. tum.]. Odnosi si on do materiaw dostpnych w handlu, a one s powszechnie opisywane tymi jednostkami [w USA oczywicie przyp. tum.]. Wspczynniki do przeliczenia na jednostki SI podane s poniej.
ABY PRZELICZY Z stopy szecienne (ft3) jardy szecienne (yd3) stopnie Fahrenheita (OF) galony (gal) konie mechaniczne (KM) cale (in) funty (lb) kwarty (qt) DO metry szecienne (m3) metry szecienne (m3) kelwiny (K) metry szecienne (m3) waty (W) metry (m) kilogramy (kg) metry szecienne (m3) POMN PRZEZ 0,0283 0,7646 (zobacz uwag 1.) 3,785 x 10-3 745,7 0,0254 0,4536 9,464 x 10-4

Uwaga 1.: Aby przelicza temperatury, uy naley poniszego rwnania: K = 273 + 0,5556 x (F 32), gdzie: F to temperatura w stopniach Fahrenheita K to temperatura w kelwinach [Poniewa przelicznik ze skali Kelwina na stopnie Celsjusza jest nastpujcy: C = K 273.15 mona przyj nastpujcy przelicznik ze stopni Fahrenheita na Celsjusza: C = 0,5556 x (F 32) -- przyp. tum.]

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & H. LaFontaine i P. Zimmerman

Dlaczego warto mie pen wersj?


Jak zbudowa generator gazu drzewnego i jedzi samochodem ponad 5 razy taniej? Na podstawie instrukcji zawartych w tej publikacji zbudujesz generator gazu drzewnego (tzw. holzgas), ktrym to gazem bdziesz w stanie napdza swj samochd. Tak wic Twoje auto bdzie jedzi nie na benzyn czy olej napdowy, ale na drewno! Pewnie jeste niele zaskoczony? Zapewniam Ci jednak - w ten sposb mona zasila samochd. Gaz produkowany by ju w ten sposb (z wgla) 200 lat temu i suy do gotowania w kuchenkach i owietlania ulic. Poznaj dowody, e to jest naprawd moliwe. Czy zauwaye, e benzyna i olej napdowy kosztuj coraz wicej, e praktycznie nieustannie rosn ich ceny? Czy uwiadomie sobie, e wydatki na utrzymanie samochodu co miesic s coraz wiksze? Eksploatacja silnika spalinowego na gaz drzewny jest kilka razy tasza ni na benzynie. By moe obawiasz si, e nie bdziesz w stanie zbudowa na podstawie tej ksiki wasnego urzdzenia. Precyzyjne opisy czynnoci, opatrzone zdjciami poszczeglnych etapw budowy oraz schematy prezentujce wzajemne pooenie wszystkich elementw wystarcz Ci w zupenoci, by bezbdnie zbudowa generator. Poza tym zawsze moesz zleci tak przerbk mechanikowi, ktry z pewnoci nie bdzie mia z ni adnych problemw. "Bardzo ciekawa oferta dla domowych majsterkowiczw. Jestem naprawd zadowolony z transakcji i towaru. Dzikuj i serdecznie polecam :))" Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://gaz-drzewny.zlotemysli.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)