You are on page 1of 18

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Ebiznesplanowanie"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Pawe i Piotr Krzyworczka, rok 2009 Autor: Pawe i Piotr Krzyworczka Tytu: Ebiznesplanowanie Data: 11.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
WSTP...............................................................................................7 1. NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA..........................................11 2. WPROWADZENIE DO EBIZNESPLANU ORAZ PROFIL E-FIRMY....13
Wstp / wprowadzenie................................................................................................14 Profil e-firmy...............................................................................................................15 Rozbudowany opis przedsibiorstwa.....................................................................15 Charakterystyka wiadczonych e-usug..................................................................16 Misja przedsibiorstwa...........................................................................................17 Zadania........................................................................................................................18

3. PREZENTACJA ZESPOU............................................................19
Skad osobowy, stanowiska w e-firmie.......................................................................20 Jakie macie dowiadczenie przydatne do prowadzenia e-firmy?............................22 Jakie macie kwalifikacje, nabyte umiejtnoci?.........................................................22 Prezentacja zespou jako wsplnoty...........................................................................23 Motywacja zespou; powicenie dla projektu............................................................23 Zadania.......................................................................................................................24

4. ANALIZA OTOCZENIA EBIZNESOWEGO...................................25


Oglne tendencje panujce w gospodarce..................................................................25 Ocena realiw politycznych, technologicznych, geograficznych i spoecznych..........26 Przewidywana grupa odbiorcw.................................................................................28 E-firmy konkurencyjne...............................................................................................29 Zadania.......................................................................................................................30

5. CELE............................................................................................31
Cel okrelenie planw przedsibiorstwa.................................................................32 Cel unikaj stwierdze oglnych na rzecz konkretw...............................................33 Cel powinien okrela zyski z kadego obszaru prowadzonej dziaalnoci.............34 Zadania.......................................................................................................................35

6. PLAN ORGANIZACYJNY ORAZ WDRAANIE STRATEGII.........36


Zakup sprztu, oprogramowania oraz dostosowanie pomieszcze............................37 Zatrudnienie pracownikw, podnoszenie ich kwalifikacji.........................................38 Organizacja pracy w firmie.........................................................................................39 Lokalizacja, otoczenie, dostawy, kontrola procesw..................................................40 Prg rentownoci........................................................................................................42 Zadania.......................................................................................................................43

7. ANALIZA SWOT..........................................................................44
Mocne strony..............................................................................................................45 Sabe strony................................................................................................................46

Szanse..........................................................................................................................47 Zagroenia..................................................................................................................49 Zadania.......................................................................................................................50

8. PLAN E-MARKETINGOWY..........................................................51
Produkt........................................................................................................................51 Cena............................................................................................................................53 Dystrybucja.................................................................................................................54 Promocja i reklama.....................................................................................................56 Zadania........................................................................................................................57

9. PROGNOZA FINANSOWA...........................................................58
Rachunek zyskw i strat.............................................................................................60 Bilans...........................................................................................................................61 Przepywy pienine...................................................................................................62 Ocena opacalnoci.....................................................................................................63 Zadania.......................................................................................................................65

10. NAJCZCIEJ POPENIANE BDY........................................66


Brak wiadomoci istoty ebiznesplanu.......................................................................67 Zwlekanie z napisaniem ebiznesplanu........................................................................67 Unikanie ukazywania sabych stron i zagroe e-firmy.............................................68 Bagatelizowanie znaczenia bada i analiz rynkowych...............................................69 Funkcja ebiznesplanu i jego obiektywizm..................................................................69

PODSUMOWANIE I WNIOSKI.........................................................71
Pomysowo, inwencja jak skonstruowa ebiznesplan?........................................72 Czy warto podglda innych?......................................................................................73 Czy konsultacje z osob trzeci to dobry pomys?......................................................73 Z czego korzysta przy tworzeniu ebiznesplanu?........................................................74 Czy jest to dokument ponadczasowy?.........................................................................75 Jak budowa ebiznesplan?..........................................................................................75 Czemu su zaczniki do ebiznesplanu?...................................................................76

POLECANE WITRYNY, BLOGI, FORA, KSIKI..............................77


Witryny internetowe, blogi, fora.................................................................................77 Literatura....................................................................................................................78

PRZYKADOWE EBIZNESPLANY...................................................80
Ebiznesplan dla sklepu internetowego z zegarkami Reloj.pl..................................83 Ebiznesplan dla platformy szkole wideo 30MinutoweSzkolenia.pl.....................112 Ebiznesplan dla firmy doradczo-szkoleniowej KRZYWY.PL.................................137

SOWNIK TERMINW..................................................................164

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

1. Najczciej zadawane pytania

Nasz FAQ (z ang. Frequently Asked Questions), czyli kilka najczciej zadawanych pyta dotyczcych tradycyjnego biznesplanu. Co to jest biznesplan? Jest to dokument szczegowo opisujcy przedsiwzicie finansowe ju istniejce lub takie, ktre dopiero ma powsta. Po co pisa biznesplan? Bez biznesplanu firma raczej nie ma szans na uzyskanie kredytu bankowego, dotacji unijnej czy innej pomocy finansowej od potencjalnego inwestora. Biznesplan pisze si rwnie na uytek wewntrzny firmy, dla sprawnego jej funkcjonowania. Jakie instytucje mog dofinansowa przedsiwzicie? Przede wszystkim banki, urzdy pracy, urzdy miast dysponujce funduszami unijnymi, inni prywatni inwestorzy. Komu potrzebny jest biznesplan: maym firmom, wikszym przedsibiorstwom czy te wielkim korporacjom? Kadej firmie. Poczwszy od mikroprzedsibiorstwa, poprzez rednie firmy, skoczywszy na wielkich midzynarodowych gigantach. Zasadnicza rnica jest taka, e maa firma walczy o mniejsze pienidze

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

i jej biznesplan jest krtszy, mniej rozbudowany ni biznesplany wikszych przedsibiorstw starajcych si o naprawd due sumy. Co jeszcze powinnimy wiedzie, zanim zaczniemy si zagbia w szczegy biznesplanu? Jak ju powiedzielimy, wielko i zawarto biznesplanu zale od skali planowanego przedsiwzicia. Inaczej wyglda biznesplan dwuosobowej mikrofirmy starajcej si o kredyt na 30 000 PLN, a inaczej firmy zatrudniajcej powyej 500 osb, chccej uzyska od instytucji finansowych 10 milionw zotych. Instytucja, np. bank, po przeczytaniu przedstawionego dokumentu musi mie pewno, e powstajca lub ju istniejca firma nie zbankrutuje w cigu kilku miesicy. Trzeba udowodni, e produkt lub usuga, ktr firma chce oferowa, znajdzie nabywcw, czyli bdzie dostarcza dochodw. Biznesplan musi by przejrzysty. Osoba przegldajca go musi zosta zachcona do jego dokadnego przeczytania. Biznesplanu potrzebujemy przede wszystkim po to, eby ubiega si o rnego rodzaju dotacje. Ale nie tylko. To take swego rodzaju mapa, sposb czy te procedura postpowania firmy. Wiele przedsibiorstw na co dzie korzysta z ustale zawartych w biznesplanie i jeeli trzeba na bieco je aktualizuje. Ranga tego dokumentu jest niepomierna. Ci, ktrzy myleli, e to tylko dokument, ktry skada si w urzdzie i po uzyskaniu dotacji lub poyczki wrzuca do szuflady, nie wiedzieli zbyt wiele o biznesplanowaniu.

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

4. Analiza otoczenia ebiznesowego

Od razu kto zapyta: A co to takiego jest, to otoczenie ebiznesowe?. Wyjanienia tego pojcia nie sposb zawrze w dwch sowach. Postaramy si je tak przedstawi, aby po uwanym przeczytaniu nie mia problemw ze zrozumieniem tego pojcia. Otoczenie ebiznesowe to:

oglne tendencje panujce w gospodarce, czyli ocena koniunktury w mikro- i makroskali; ocena realiw politycznych, czynnikw technologicznych, geograficznych i spoecznych; przewidywana grupa odbiorcw; e-firmy konkurencyjne.

Rozwimy powysze punkty.

Oglne tendencje panujce w gospodarce


Musimy wyjani, jakie s oglne warunki panujce na rynku w naszej brany w chwili obecnej oraz czego mona si spodziewa w przyszoci. Przede wszystkim tej naszej przyszoci, czyli np. okresu spaty kredytu bankowego. Istnieje zatem potrzeba zaprezentowania trendw opartych na liczbach.

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

Na przykad wrd przebadanych przez GUS przedsibiorstw, ktre s naszymi potencjalnymi klientami, 45% sygnalizowao popraw koniunktury, zwikszone dochody, a co za tym idzie ch i moliwoci promocji i rozwoju firmy w Internecie. Dalsze 35% firm stwierdzio, i w ostatnim roku ich sytuacja nie ulega zmianie, za pozostae 20% zauwayo nieznaczny spadek koniunktury. W powyszej analizie trzeba uwzgldni, jak si ksztatuje sytuacja zarwno lokalna (w naszym regionie), jak i w skali caego kraju. Trzeba tutaj podkreli, i nasza analiza jest nietypowa, poniewa jest przygotowywana dla e-firmy. Dla firmy usugowej, dziaajcej w sieci, grupa odbiorcw usug jest potencjalnie bardzo szeroka. Dlatego konieczna jest ocena trendw nie tylko w konkretnej brany (jak np. w budownictwie czy przemyle stoczniowym), ale i kondycja caej gospodarki. Po prostu im wicej firm jest w dobrej kondycji finansowej, tym wiksze szanse, e zechc skorzysta z naszej oferty.

Ocena realiw politycznych, technologicznych, geograficznych i spoecznych


Bardzo ciekawa i wana kwestia. Zaczynamy od oceny realiw politycznych rwnie najlepiej w skali lokalnej oraz globalnej (krajowej). Odpowiadamy na nastpujce pytania: 1. Jaki jest stosunek wadz, organizacji rzdowych i samorzdowych, jeeli chodzi o rozwj i pomoc dla dziaalnoci firm brany internetowej?

2. Czy prowadzone s dziaania wspomagajce rozwj ebiznesu, czy moe wrcz przeciwnie e-firmy traktuje si (zarwno
8

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

w regionie, jak i w caym kraju) po macoszemu i ju na starcie maj warunki rozwoju gorsze ni dziaalno tradycyjna. Nastpnie naley przedstawi, jakie s czynniki i warunki technologiczne, ktre mog si przyczyni do rozwoju lub te zastoju w naszej brany. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, jaki jest dostp do Internetu, z podziaem na poszczeglne regiony mniej i bardziej uzbrojone w nowe technologie. Czyli wskazujemy, gdzie mamy najwiksze szanse zaistnie, gdzie moemy teoretycznie sprzeda swoje strony internetowe. Czy w naszym miecie i okolicy, czy tylko w duych miastach, bo wsie s jeszcze zacofane technologicznie i wszelka dziaalno tam prowadzona odbywa si bez udziau Internetu? Usugi ebiznesowe wic take nasza s w o tyle dobrej sytuacji, e wikszo rzeczy mona zaatwia na odlego. To jest kwestia warta podkrelenia, gdy uargumentujemy, e nasz ebiznes nie padnie np. ze wzgldu na ograniczenia transportowe. To zagadnienie rwnie musimy koniecznie podeprze danymi statystycznymi. Dobrze wic by za pan brat ze stron Gwnego Urzdu Statystycznego, gdzie moemy znale wiele informacji potrzebnych do budowania naszego ebiznesplanu.

Przewidywana grupa odbiorcw


W naszym przypadku przewidywana grupa odbiorcw bdzie teoretycznie bardzo szeroka, bo przecie kada firma czy osoba prywatna pragnca posiada stron WWW (lub niezadowolona z tej witryny, ktr ma obecnie) moe si do nas zwrci. Musimy jednak dokona pewnego podziau, ktry ma cisy zwizek przede wszystkim ze wiadomoci spoeczn. O co tutaj chodzi?

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

Wemy na przykad czteroosobow firm budowlan, w ktrej wyksztacenie waciciela i pracownikw to zawodowe budowlane, a po drugiej stronie ksigarni techniczn, ktrej waciciel i obsuga maj wyksztacenie rednie lub wysze. Teoretycznie mamy o wiele wiksz szans, e nasz ofert webmastersk zainteresuje si ksigarnia. Piszemy tutaj teoretycznie, poniewa wiadomo spoeczna stale wzrasta i nawet przedsibiorcy z niszym wyksztaceniem, ktrzy komputer widz tylko na biurku swojej ksigowej, bo jest on im do codziennej pracy niepotrzebny, mog zainteresowa si nasz ofert, jeli wyczuj szans na zwikszenie przez to zamwie. Tak jak napisalimy: wczeniej musimy poda, na ktre rodzaje biznesw liczymy najbardziej. Jeeli chodzi o stron finansow cen naszej usugi to wydaje si, i nie powinno by jakiego szczeglnego podziau, gdy nie jest to jaki znaczcy wydatek, jak chociaby kupno samochodu dostawczego. Nawet mikrofirm, osigajc dochody netto rzdu kilkunastu tysicy PLN miesicznie, sta na profesjonalny serwis WWW za kilka tysicy zotych. Mona to uj jeszcze inaczej: nie sta tej firmy na to, aby w dzisiejszych czasach nie miaa swojego serwisu WWW!

E-firmy konkurencyjne
Postarajmy si tutaj wykaza (cay czas pamitajc, e naszym celem jest uzyskanie kredytu z banku), e nasza e-firma stanowi taki rodzaj dziaalnoci, ktry ma du szans na sukces rynkowy. Argumentacja:

10

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

Oglnie sytuacja na rynku usug internetowych jest dobra. Zapotrzebowanie na tego typu usugi stale ronie. Wic przy dobrej organizacji firmy jestemy w stanie mie cigy dopyw zlece i tym samym w okrelonym terminie spaci zacignity kredyt To jest dla banku priorytetem! Ale dlaczego wanie my? Czy mao jest e-firm tworzcych strony internetowe? Dlaczego wanie nasza firma moe by skuteczn konkurencj dla innych? Argumentacja: Jest na rynku duo firm oferujcych podobne usugi, jednak wikszo z nich tylko tworzy witryny WWW i ewentualnie nimi administruje. My natomiast oferujemy co wicej: dbamy o optymalizacj serwisu pod wyszukiwarki internetowe, aby wdroona strona nie utona w odmtach Internetu. I tu widzimy swoj szans na dobr pozycj wrd konkurencji. Znw przypominamy: musisz swoj analiz poprze faktami. Ebizneplan to konstrukcja dwuczonowa: jedna rzecz to opis zagadnienia oraz uzasadnienie z podaniem przykadw, a druga to dane statystyczne bdce potwierdzeniem, e nie urwae si z choinki ze swoim wywodem. Nie musi by tego zbyt wiele (bank orientuje si w statystykach znacznie lepiej od nas), ale kilka konkretnych przykadw potwierdzajcych nasze sowa musi si znale w naszym ebiznesplanie. Mamy nadziej, e w sposb dosy przystpny przybliylimy Ci tajniki otoczenia ebiznesowego. Nie jest to temat krtki i prosty, jak i cay ebiznesplan. Ale gowa do gry, powoli stajesz si ekspertem.

11

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

Zadania
1. Postaraj si, korzystajc z rnych rde, zrobi ma statystyk: znajd kilkanacie e-firm z usugami (kilka masz ju w ULUBIONYCH), o ktrych mowa i dowiedz si, jak maj cen za wykonanie strony WWW oraz jaki jest czas jej wykonania.

2. Sprawd na przykadzie kilku duych korporacji, czy korzystaj one przy zamawianiu witryn z usug maych, kilkuosobowych firm, czy raczej wol wicej zapaci i poszuka uznanego od lat biura e-projektowego? Czy te moe maj swoich informatykw, programistw zatrudnionych na etacie i oni te strony tworz?

12

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

5. Cele

Na pocztek dobra informacja: to zagadnienie naley do stosunkowo najatwiejszych. Ale to nie znaczy, e nie trzeba si tutaj przyoy! Wrcz przeciwnie: jest ono dla caego ebiznesplanu niezwykle istotne, poniewa dla naszego przyszego inwestora, czyli w naszym przypadku banku, jest pytaniem zasadniczym: czy cel przedstawiony w ebiznesplanie jest realny do osignicia? Jeli osigniemy zaoone cele bez trudu spacimy poyczk. Proste! Przejdmy do konkretw. Jak zwykle na pocztku przedstawimy gwne zaoenia: 1. 3. Cel okrelenie planw przedsibiorstwa. Cel powinien okrela zyski z kadego obszaru prowadzonej dziaalnoci.

2. Cel unikaj stwierdze oglnych na rzecz konkretw.

Przyjrzyjmy si bliej owemu celowi.

Cel okrelenie planw przedsibiorstwa


Chodzi tutaj o nakrelenie tego, co zamierzamy osign w danym czasie. Na przykad moe to by okres spaty naszego kredytu, acz13

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

kolwiek mile widziana jest dusza perspektywa, choby 1-2 lata po spacie zobowizania. Na przykad chcemy w przecigu zadeklarowanego czasu naszej dziaalnoci zrealizowa minimum kilkadziesit zlece stworzenia witryn internetowych, wraz z usug optymalizacji pod wyszukiwarki. Musimy wykaza, jaka bdzie wysoko funduszy potrzebnych do realizacji naszego celu. Podaje si tutaj warto zyskw docelowych oraz rynek docelowy, ktry okrela wielko planowanych obrotw. A przekadajc to na jzyk nieco prostszy i bardziej konkretny: 1. Nasze aktywa wynosz np. 65 000 PLN. Razem z poyczk uzyskan z banku (100 000 PLN) bdzie to 165 000 PLN. Taka suma jest nam potrzebna na zatrudnienie ludzi, zakup sprztu, reklam, opat wynajmu dwch pomieszcze firmowych w kamienicy pana X.

2. Docelowy zysk, ktry planujemy osign po danym czasie, to 350 000 PLN. Pozwoli nam to na spat zacignitego kredytu oraz umoliwi dalszy rozwj firmy: zatrudnienie nowych pracownikw, a nawet zakup dziaki pod budow siedziby naszej firmy. Okrelamy, na jakim rynku chcemy nasze cele osign. Naszymi gwnymi klientami bd mae firmy, ze szczeglnym uwzgldnieniem obszaru wojewdztwa maopolskiego. Cele przedsibiorstwa okrelaj generalne zaoenia. Bardziej szczegow analiz zyskw i poniesionych kosztw zajmujemy si dopiero pniej na etapie prognozy finansowej. Podsumowujc, priorytetem jest ukaza w sposb jak najbardziej klarowny, do czego dy nasza firma w przecigu deklarowanego czasu. Co chcemy osign po tych trzech czy piciu latach?

14

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

Cel unikaj stwierdze oglnych na rzecz konkretw


Naley unika w ebiznesplanie, przy okrelaniu celw, stwierdze oglnych typu: Przewidujemy znaczne zwikszenie przypywu klientw w trzecim i czwartym kwartale drugiego roku dziaalnoci. Zamiast sowa znaczne uyjmy liczby, np. Przewidujemy zwikszenie przypywu klientw o 25% w stosunku do dwch pierwszych kwartaw. Inwestor musi zawiesi oko na liczbach, bo sowo znaczne niewiele mu mwi. Nie moe na jego podstawie nic przekalkulowa. I moe go to zniechci. Nie napiszemy te, e Opieka nad szat graficzn bdzie sprawowana przez kilku grafikw. Tutaj rwnie uyjmy liczby, np. trzech. Czytajcemu ebiznesplan da to obraz skali naszego przedsiwzicia. Uczmy si operowa liczbami i procentami.

Cel powinien okrela zyski z kadego obszaru prowadzonej dziaalnoci


Zyski z poszczeglnych obszarw dziaalnoci powinnimy opisa i okreli oddzielnie. eby pokaza, ile jestemy w stanie wycign mwic jzykiem obiegowym z tworzenia stron, a ile z naszej drugiej e-usugi. Dobrze byoby, gdyby szereg usug oferowanych przez firm stanowi pewien cig, jaki proces. Poszczeglne obszary powinny czy si ze sob, tworzc cao. I w naszej firmie wanie tak jest, co nie jest wcale takie oczywiste w caej brany.

15

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

W dalszym cigu postarajmy si wykaza, w jaki sposb jedna wykonana usuga moe generowa zyski drugiej. Konkretnie: Wykonujemy serwis dla firmy X, z ktrego zysk wynosi 2 000 PLN; firma przez pewien czas radzi sobie bez optymalizacji. Jednak pniej zwraca si do nas z prob o wykonanie optymalizacji pod wyszukiwarki, co kosztuje j 1 000 PLN. A wic jeden obszar dziaalnoci wygenerowa zysk drugiemu. Przedstawienie takiego acucha moe by ciekawe dla inwestora, gdy zapewnia go o spjnoci naszych dziaa. Tutaj jest dobry moment, eby przypomnie przyszemu inwestorowi w czym tkwi nasza przewaga nad konkurencj. Dlaczego nasza firma zalicza si do tych najlepszych w naszej brany? Wanie dlatego, i my nie zostawimy klienta na pastw losu (czytaj: wyszukiwarek). Kompleksowa obsuga klienta, ktr oferujemy, pozwoli poczu si komfortowo naszemu zleceniobiorcy. Nie zatrzaniemy przed nim drzwi naszej firmy zaraz po wykonaniu witryny internetowej. Jak wida z powyszych rozwaa, cele, do ktrych dy e-firma, s czym niezwykle wanym w caej tej ukadance zwanej ebiznesplanem. Jasno sprecyzowane cele determinuj dziaalno firmy. Jeli dokadnie nie okrelimy, do czego dy przedsibiorstwo, moemy si zgubi i nie wykona zaoe. Bardzo czsto odbiorca lub inwestor zaczyna czytanie ebiznesplanu od rozdziau Cele. Jeeli uzna, e nakrelony cel jest nierealny do osignicia dla tak maej e-firmy lub te jest zbyt zawile przedstawiony, moe nie czyta dalszej czci. Po prostu si zniechci. Ty musisz zrobi wszystko, eby efekt by odwrotny.

16

EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment Zote Myli Piotr Krzyworczka, Pawe Krzyworczka

Zadania
1. Sprbuj naszkicowa cele przykadowej e-firmy. Sprawd, czy jeste w stanie okreli wizj jej dziaalnoci.

2. Poszukaj w rnych rdach znaczenia terminu cel przedsibiorstwa.

17

Dlaczego warto mie pen wersj?


Jak brak jednej decyzji moe wykoczy Twj internetowy biznes zanim na dobre si rozkrci. Prawdopodobnie gdzie w Twojej gowie tli si pomys osignicia tak spektakularnego sukcesu w Internecie, jakim pochwali moe si Maciej Popowicz, zaoyciel portalu Nasza-klasa.pl, czy nowo wschodzce gwiazdy Internetu zaoyciele takich portali jak: Spryciarze.pl, ZnanyLekarz.pl, Gastronauci.pl. Pomysodawcy wspomnianych projektw zdradzili sekret swojego sukcesu. W telegraficznym skrcie: chodzi po prostu o pomys i plan jego realizacji. Po co mi biznesplan, skoro mam wszystko w gowie? Na to pytanie jest tylko jedna, bardzo prosta odpowied: majc plan tylko w gowie, skazujesz go na porak Zobacz: Na podstawie bada przeprowadzonych przez firmy Massachusetts Mutual i AT&T udowodniono, e przedsibiorcy, ktrzy maj pisemny plan marketingu i sprzeday, odnosz sukcesy. Czy jest sposb na to, aby przekona Ci, e ebiznesplan to fundament sprawnie dziaajcego ebiznesu? Wedug mnie jest jeden sposb, aby to zrobi. Wystarczy zapyta tych, ktrzy dziaaj z sukcesem w Internecie, a ich biznesy przynosz dochody. 90% z nich powie Ci: zacznij od pomysu i planu dziaania. Po lekturze przekonuj si, e planowanie jest podstaw, nawet w czym tak dynamicznym jak ebiznes. S. C.

http://www.zlotemysli.pl/prod/6599/ebiznesplanowaniepawel-i-piotr-krzyworaczka.html

Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)