You are on page 1of 19

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finansowy spokj"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Bolko Fuchs i Mateusz Pawowski, rok 2012 Autor: Bolko Fuchs i Mateusz Pawowski Tytu: Finansowy spokj Data: 11.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Spis treci
1. Od autorw .................................................................................... 5 2. Wstp................................................................................................ 7 3. Pocztek kopotw ...................................................................... 9 4. Rodzaje puapek kredytowych .............................................12 4.1. Kryzys finansowy ..............................................................12 4.2. Ptla kredytowa .................................................................14 4.3. Wypadki losowe ................................................................16 4.4. Sezonowa utrata pracy ...................................................19 5. Windykacja ...................................................................................21 5.1. Windykacja telefoniczna ................................................24 5.2. Windykacja listowna ........................................................30 5.3. Windykacja terenowa ......................................................30 6. Skutki braku spaty zobowiza ...........................................34 6.1. Drobne opnienie w spacie kredytu ......................34 6.2. Opnienie siga od kilkunastu do 30 dni ..............35 6.3. Opnienie przekracza pen rat ..............................36 6.4. Kredyt nie jest spacany przez 6090 dni .................36 6.5. Bank traci cierpliwo i wysya sdowe wezwanie do zapaty...........................................................................................37 6.6. Stao si najgorsze kredyt zosta wypowiedziany .......................................38 7. Postpowanie komornicze .....................................................40 7.1. Proces egzekucji komorniczej (skrt) ........................41 7.2. W jakim stopniu komornik moe zaj wynagrodzenie..................................................................41 7.3. Kwoty wolne od potrce .............................................42

8. BIK, BR i KRD, czyli co z tym BIG-iem? .................................45 9. Wrg numer jeden bankowe formalnoci ..................50 10. Dziaaj! Problemy same si nie rozwi.........................55 11. Firmy oddueniowe w Polsce ............................................57 12. Wyjcie z zaduenia krok po kroku ..................................60 12.1. Odduanie .......................................................................60 12.2. Czyszczenie BIK ...............................................................64 12.3. Komornik, urzd skarbowy i ZUS..............................70 13. Zakoczenie ..............................................................................72 14. Baza dokumentw ..................................................................73 14.1. Odduanie wniosek ................................................73 14.3. Lista central bankw .....................................................74

3. Pocztek kopotw

Temat kondycji finansowej pastwa, sytuacji gospodarczej oraz ich wpywu na pooenie dunika pragniemy zaprezentowa jako pierwszy i najwaniejszy. Wyjcie such nog z kryzysu gospodarczego byo najwikszym sukcesem mojego ycia mwi Jacek Rostowski, Minister Finansw, w rozmowie z Ann Wojciechowsk i Agatonem Koziskim. Nie tylko przeszlimy go bez recesji, ale mamy przyspieszajcy wzrost gospodarczy. W przyszym roku bdzie jeszcze wikszy ni w tym, bezrobocie maleje, wic pi spokojnie, cho nie oznacza to, e nie czujnie1.

Rostowski J., Wygrana z kryzysem to najwikszy sukces mojego ycia [dok. elektr.] http://www.polskatimes.pl/ artykul/310241,rostowski-wygrana-z-kryzysem-to-najwiekszy-sukces-mojego,id,t.html?cookie=1 [data dostpu: 7.06.2012]

Finansowy spokj

Niestety stanlimy przed zupenie inn rzeczywistoci. Pomimo e statystyki mwi o sukcesie Polski, a nasze zarobki powinny odzwierciedla procentowy wzrost gospodarki, dotyczy to tylko niewielu jej rentownych gazi. Wikszo z nas musi codziennie styka si z bolesnymi nastpstwami recesji. Dla porwnania, oprcz zapewnie o wzrocie pac, rednie zaduenie Polakw wzroso w przeliczeniu na jedn osob od poowy roku 2008 do poowy roku 2010 od 5860,00 z do kwoty 11 395,00 z. Oglna tendencja spadkowa zarobkw i wzrost bezrobocia przyczyniy si do popadnicia w zaduenie rzeszy Polakw. Moliwoci wyjcia z kopotliwej sytuacji finansowej jest wiele, jednak opieraj si one gwnie na polityce prowadzonej przez banki w stosunku do osb nieterminowo obsugujcych swoje zobowizania, oraz znajomoci skomplikowanych procedur bankowych umoliwiajcych uzyskanie od nich stosownego wsparcia. Nie wspominany ju o olbrzymiej iloci energii i czasie, jakie trzeba powici na ustalenie z bankami cieki post-

10

3. Pocztek kopotw

powania pozwalajcej na bieco regulowa dotd nieterminowo spacane zobowizania. Zwr uwag na kilka bardzo wanych elementw przyczyniajcych si do wpadania Polakw w zaduenie. Przede wszystkim jest to oglny trend gospodarczy wpywajcy na zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego i bardzo skomplikowane procedury bankowe, ustawodawstwo oraz inne biurokratyczne czynniki utrudniajce dunikowi walk z wierzycielami. Warto zatem przyjrze si planowanemu budetowi, zanim zacignie si kolejne zobowizania, tak aby skutecznie zapobiec tragedii kredytowej. Jeli ju zdarzyo si nieszczcie i windykatorzy pukaj do drzwi, trzeba podj wan decyzj; zacz walczy z bankami lub odda swoje dugi w rce komornika, ktry moe pozbawi majtku caego ycia.

11

4. Rodzaje puapek kredytowych

Zapewne nikt nie zna przyczyn zaduenia lepiej ni ty sam. Naley jednak pamita, e dunik nie zawsze jest winien utraty pynnoci finansowej. Zdarzenia losowe, majce bezporedni wpyw na nieterminowe spaty zaduenia, potrafi utrudni ycie nawet biznesmenom inwestujcym miliony zotych, a co dopiero ludziom nieprzywykym do tak wielkich kwot. Poniej przedstawiamy kilka najczstszych przyczyn, ktre maj wpyw na prowadzenie rozmw z bankiem.
4.1. Kryzys finansowy

Sytuacja jest oczywista: mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, ktre odbija si na kondycji finansowej gospodarstw domowych. Zobowizania spacane bez wikszych problemw jeszcze klika miesicy temu, w dzisiejszych warunkach mog sprawia spory kopot. Obserwujemy
12

4. Rodzaje puapek kredytowych

zjawisko, ktre dotyka w szczeglnoci osoby mode, po 30. roku ycia a ktre osigny ju pewien komfortowy poziom finansowy i materialny. Rodziny przekonane (i susznie) o swojej wartoci na rynku pracy bray kredyty przeznaczane na najrniejsze cele: samochodowe, ratalne na nowe meble czy sprzt RTV itd. Wszystkie zobowizania byy regulowane terminowo, gdy budet domowy by dobrze zaplanowany. Staa cz zarobkw bya automatycznie przelewana na konta bankowe wierzycieli. Problem pojawi si w momencie, kiedy kryzys finansowy zmusi pracodawcw do zwolnie czy te obnienia wynagrodze. Jeli maonkowie otrzymywaliby oboje nisze wynagrodzenie, to zapewne daliby sobie rad z kredytami. Niestety, bardzo czsto obserwujemy sytuacj, kiedy jedno z nich traci prac, a drugie dostaje nisze wynagrodzenie. Takiego ciosu gospodarstwo domowe nie jest w stanie wytrzyma. czna suma rat kredytw przekracza dochody i zaczynaj si problemy, telefony windykacji, wizyty terenowe pracownikw banku czy nawet egzekucje komornicze. Obserwujc takie przypadki, widzimy mode ambitne osoby, ktre w momencie, w ktrym wszystko
13

Finansowy spokj

w ich yciu ukadao si dobrze, otrzymuj tak bolesny cios. Problem niespacanych zobowiza moe cign si za nimi nawet 10 lat, gdy wanie tyle moe trwa egzekucja wierzytelnoci przez komornika! PORADA W kadym wniosku kierowanym do banku w celu zmiany warunkw spaty kredytu dobrze jest zawrze informacje o dotychczasowo spacanych zobowizaniach i nagej zmianie warunkw pracy. Jednoczenie warto zapewni bank o tym, e w najbliszym czasie pojawi si gotwka wystarczajca do spaty zobowiza.
4.2. Ptla kredytowa

W naszej pracy czsto spotykamy si z tym zjawiskiem. Klienci, rozpaczliwie prbujc ratowa si kolejnymi kredytami, nie zauwaaj, kiedy sytuacja wymyka si spod kontroli. Jak dziaa ptla kredytowa i jak si przed ni uchroni? Jeli w yciu pojawia si problem ze spat
14

4. Rodzaje puapek kredytowych

zobowizania niewane, czym spowodowany pierwsza myl to strach, co bdzie, gdy zalegoci nie zostan spacone. Wtedy kredytobiorca popenia bd polegajcy na zacigniciu kolejnego kredytu, ktrym spaca raty poprzedniego, zakadajc, e za kilka miesicy znajdzie lepsz prac bd dostanie podwyk i bdzie w stanie regulowa zobowizania. Sytuacja si powtarza, uruchamiane s debety, limity w kartach, brane s kolejne kredyty, dopki historia w BIK-u2 jest jeszcze czysta. W kocu nadchodzi jednak czas, kiedy banki odrzucaj wnioski na podstawie nie historii w BIK-u, ale zdolnoci kredytowej. Finalnie okazuje si, e gotwka z kredytw ju si skoczya, a lepszej pracy nie ma. Najgorsze w ptli jest to, e zamiast mie problem z jednym kredytem, dunik ma problem z kilkunastoma. Dzi banki zaostrzyy kryteria przyznawania kredytw i same wykonay prewencyjny krok, aby podobne historie nie miay miejsca. Jednak pro2

BIK Biuro Informacji Kredytowej, instytucja przechowujca informacje o historii kredytowej klienta. Opnienia w spacie zobowiza uniemoliwiaj zacignicie kolejnego kredytu. Szerzej na temat BIK piszemy w rozdziale 8. BIK, BR i KRD, czyli co z tym BIG-iem?

15

Finansowy spokj

wadzi to czsto do zgubnych skutkw w przypadku kredytw konsolidacyjnych, ktre mogyby uratowa dunika. PORADA Jeli ju tkwisz w ptli kredytowej, jak najszybciej wylij do bankw wnioski o zmniejszenie wysokoci rat i pod adnym pozorem nie bierz adnej nowej poyczki oprcz kredytu konsolidacyjnego, ktrego i tak nie da si dosta z negatywn histori w BIK-u lub BR-ze3.
4.3. Wypadki losowe

Codziennie wpywa do nas kilkadziesit zapyta o moliwo odduenia. Problemy z kredytami s tumaczone najrniejszymi wypadkami losowymi. Czy powinno mie to znaczenie dla bankw? Nasza odpowied brzmi: absolutnie tak! Spord wszystkich naszych klientw, dua liczba osb regulowaa swoje zaduenie z jasnym planem spa3

BR Bankowy Rejestr, rejestr nalecy do Zwizku Bankw Polskich, zawiera informacje dotyczce wycznie kredytobiorcw.

16

4. Rodzaje puapek kredytowych

ty. Byo ich sta na kredyty, ktre zacignli. Mieli bezpieczny budet przeznaczony na comiesiczn spat rat kredytw. Co jednak si dzieje, kiedy ma miejsce wypadek samochodowy? Choroba? Sytuacja, w ktrej trzeba przeznaczy wszystkie rodki na ratowanie zdrowia bd ycia bliskiej osoby? Kady postawiony przed wyborem zapacenia raty kredytu bd zakupienia kolejnej porcji lekw podejmie decyzj podjcia walki o zdrowie. I nie chodzi nam tutaj o sytuacj, kiedy zaciga si zobowizania, zdajc sobie spraw, e za kilka miesicy nie bdzie sta na pacenie rat. Piszemy o osobach, ktrych zarobki spady z dnia na dzie do wysokoci zasiku. Natychmiast przychodzi na myl ubezpieczenie kredytu, ktre powinno chroni przed wypadkami. Niestety, najczciej jest ono dla klientw traccych prac czy zdrowie bezuyteczne! Warto jeszcze powici kilka sw sytuacjom, w ktrych kredyty zacignito ju po wpadniciu w tarapaty. Czsto zdarzaj si osoby, ktre bray kredyty w celu pomocy znajomym lub rodzinie, a w rezultacie zostay same ze swoimi zobowizaniami. Niestety, w takim wypadku liczy si podpis na umowie kredytowej i bank bdzie domaga
17

Finansowy spokj

si pienidzy od kredytobiorcy. Mamy rwnie do czynienia z tymi, ktrzy byli zmuszeni do zacignicia kredytu. Jak to moliwe? Rnego rodzaju choroby czy powikania po wypadkach wymagaj poniesienia do duych nakadw finansowych, a jak wiadomo, nasze pastwo nie refunduje wszystkich zabiegw lub kolejka do specjalisty jest zbyt duga. Nieszczcia chodz parami i kredytobiorca staje si po jakim czasie ciganym przez banki dunikiem. Jednak przy zaciganiu zobowiza, ktrych nie bdzie mona regulowa, trzeba liczy si z moliwoci oskarenia o wyudzenie! W praktyce, po spacie choby jednej raty, bank nie wkroczy na drog sdow, lecz przekae spraw do komornika. PORADA Nie mona wstydzi si wypadku bd choroby swojej lub bliskiej osoby, stojc przed zagroeniem zaj komorniczych i wpisania do rejestru dunikw. Tego typu zdarzenie losowe moe okaza si wystarczajcym argumentem do tego, by uzyska nisz rat, ktra moe by zbawienna.
18

Inwestuj we wasny dug Sawomir niegocki


Czy inwestycja we wasny dug jest w ogle realna? Ju kilka tysicy Czytelnikw Zotych Myli przekonao si, e tak. Wyobra sobie sytuacj, w ktrej twoje zaduenie zaczyna samo si spaca. Spada z Ciebie ciar zdobywania kolejnych sum na spat raty. Uczucie, ktre pojawia si w Twoim umyle, to namiastka tego, co moe da Ci wolno finansowa. W tej ksice znajdziesz instrukcj, jak doj do takiego poziomu zarzdzania swoimi finansami. Musisz jednak dowiedzie si o czym teraz. eby rozwizania zawarte w tej ksice zaczy dziaa, musisz wprowadzi je w ycie. Sama ksika nie spaci za Ciebie dugw i nie zacznie inwestowa. Ty jednak moesz to zrobi. Oto najwaniejsze elementy, ktre znajdziesz w tej publikacji. Poznasz odpowiedzi na pytania:

)Jak napisa i wprowadzi w ycie Indywidualny Plan Naprawczy Twoich finansw? )Czym rni si dobry dug od zego i dlaczego warto wybra lepsz opcj? )Ktry z kredytw spaci jako pierwszy? )W co inwestowa, gdy spacisz ju kredyt?
Ksik zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli: http://petla-zadluzenia.zlotemysli.pl

Zdobd publikacj i zacznij mdrze zarzdza swoimi finansami, pozbywajc si niepotrzebnego zaduenia.

Armia Cesarza Daniel Wilczek


Poddawanie si emocjom niweczy nawet najlepsze plany. Czy jeste inwestorem na GPW lub rynku FOREX, czy te po prostu masz zamiar spokojnie realizowa swoje zamierzenia - prdzej czy pniej dopadn ci emocje i bd prboway wymusi na tobie nieprzemylane dziaania. Problem nie ley w tym, co wiesz, lecz znacznie gbiej. To oznacza, e aden suchy podrcznik nie pomoe Ci w opanowaniu emocji. Armia Cesarza to XIX zwojw dawnej wiedzy ludzi, ktrzy potrafili radzi sobie z emocjami, gdy stawka bya bardzo wysoka. To metaforyczna opowie o szkoleniu modego dowdcy, ktremu powierzono ycie kilkuset onierzy. Czy wiesz, co ten czowiek musia przej, by poradzi sobie z dowodzeniem na polu walki, gdzie sytuacja zmienia w uamku sekundy, a skutkiem kadej decyzji moe by mier? Jak taka fabularna opowie moe Ci pomc w udanych inwestycjach na GPW i rynku FOREX oraz w realizacji Twoich planw - bez wzgldu na okolicznoci? Napisa j czowiek, ktry jest aktywnym inwestorem na GPW i rynku FOREX. Co ciekawe, gdy pisa poszczeglne rozdziay, otwiera nowe pozycje, by przey te wszystkie emocje i na ywo pokaza Ci, jak sobie z nimi radzi. Widzisz wic, e to nie teoria... Obud w sobie dowdc! To Twj czas! Ruszaj... Ksik zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli: http://pomnazanie-pieniedzy.zlotemysli.pl

Jakie decyzje finansowe podejmuj bogaci Andrzej Fesnak


800 00015 000 000 tyle warte jest planowanie finansw osobistych. Przydaaby Ci si taka kwota? Dlaczego planowanie finansw osobistych jest wane? Przecitny Polak zarabiajcy 30005000 z traci 800 0001 500 000 z w swoim yciu. Ta kwota to suma:

)przepaconych podatkw, )przepaconych odsetek, )kar finansowych, )nieodzyskanych odsetek od kredytw, )niezrealizowanych zyskw z powodu bdnych decyzji finansowych Dziki planowi finansowemu moesz te pienidze po prostu mie! Ksik zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli: http://decyzje-finansowe.zlotemysli.pl

Dlaczego warto mie pen wersj?


Dugi to twardy orzech do zgryzienia. Zacigamy je, eby mie gdzie mieszka, czym jedzi, by mc cieszy si yciem na wyszym poziomie, by mie pienidze na leczenie najbliszych. Czasem jednak okazuje si, e z przyjaciela staj si wrogiem. Dzieje si tak, gdy przydarza si co nieprzewidzianego - jeden z maonkw traci prac, zaczyna nie starcza pienidzy na pokrycie wszystkich wydatkw, dopada nas choroba. W obliczu takich sytuacji trudno nazwa dug naszym przyjacielem, staje si on bowiem puapk. Jak wydosta si lub uchroni przed puapk kredytow? Jak spaci dug? Jak zwikszy swoj zdolno kredytow? Te wanie informacje znajdziesz w ksice "Finansowy spokj". Zostaa ona napisana dla osb, ktre chc skutecznie poradzi sobie ze swoimi dugami. Dziki tej pozycji m.in.: - poznasz sprawdzone przez wiele rodzin metody wychodzenia z dugw i odzyskiwania spokoju finansowego; - przestaniesz y w strachu, e komornik odbierze Ci wszystko, co masz; - skutecznie zapanujesz nad swoimi zalegociami, dowiadujc si, jak spaci dug; - zwikszysz swoj wiedz finansow tak bardzo, e spata kredytu stanie si dla Ciebie realnym celem; - zwikszysz wiadomo dotyczc praw wierzycieli oraz dunikw; - zaczniesz lepiej zarzdza swoim budetem, tak aby znalazy si w nim dodatkowe pienidze Co autorzy, Bolko Fuchs i Mateusz Pawowski, mwi o tej publikacji? "Ta ksika powinna sta si dla Ciebie prost instrukcj obsugi swojego zaduenia oraz zwikszy wiadomo dotyczc praw wierzycieli i dunikw". Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://wyjscie-z-zadluzenia.zlotemysli.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)