You are on page 1of 13

Evaluatie zoek&boek

Samenvatting Brabantse bibliotheken

In opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken


Projectleider: mw. P. Braun
Cubiss, januari 2008

Evaluatie zoek&boek 1
Inhoudsopgave

Inleiding....................................................................................................................................................................3
Samenvatting ...........................................................................................................................................................4
Dienst algemeen...................................................................................................................................................4
Implementatie bibliotheken ...................................................................................................................................4
Werking systeem ..................................................................................................................................................5
Mogelijkheden toekomst .......................................................................................................................................5
Verbeter suggesties vanuit de bibliotheken ..........................................................................................................6
Aanbevelingen .........................................................................................................................................................6
Implementatie klanten en bibliotheken..................................................................................................................6
Werking systeem ..................................................................................................................................................6
Mogelijkheden toekomst .......................................................................................................................................6
Bijlage 1: Resultaten ................................................................................................................................................7

Evaluatie zoek&boek 2
Inleiding
In april 2007 is de landelijke aanvraagservice van de Nederlandse openbare bibliotheken zoek&boek officieel van
start gegaan. Een jaar na de start waren ruim 101 basisbibliotheken uit 10 verschillende provincies op het
systeem van zoek&boek aangesloten.

In de periode mei-juni 2008 heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) een evaluatie laten uitvoeren
van Zoekt&Boek bij de 101 basisbibliotheken die deze dienst aan hun klanten aanbieden. Het onderzoek bestond
uit een digitale vragenlijst die is afgenomen onder de 101 basisbibliotheken die in de periode mei-juni 2008
aangesloten waren op de productieomgeving van zoek&boek. De reacties op de vragenlijst zijn na te lezen in
“bijlage 1: Resultaten”.

Op verzoek van de 17 deelnemende Brabantse basisbibliotheken zijn de resultaten van deze evaluatie kort
samengevat.

Evaluatie zoek&boek 3
Samenvatting
Hieronder hebben we de resultaten van de evaluatie kort samengevat per thema. Hierbij hebben we ons speciaal
gericht op de reacties uit Noord Brabant en hebben het onderscheid gemaakt in ”de dienst algemeen”, “de
implementatie”, “de werking” en “de mogelijke toekomst”.

Dienst algemeen (tabel 5, 14, 15, 20 & 21)


In Noord Brabant wordt de dienst zoek&boek over het algemeen goed gewaardeerd (53%), 29% van de
bibliotheken in Noord Brabant geeft zelfs aan dat de klanten erg enthousiast zijn. Hiermee wordt de dienst in
Noord Brabant volgens de bibliotheken door de klanten positiever beoordeeld dan in de rest van Nederland.
Dat de bibliotheken in Noord Brabant zelf ook erg positief zijn over de dienst blijkt ook wel uit de vraag of
zoek&boek een speerpunt moet zijn van de bibliotheek. In Noord Brabant beantwoorden 76% van de bibliotheken
deze vraag met “ja”. In heel Nederland gaven slechts 55% van de bibliotheken dit antwoord.

Dat de zoek&boek dienst in Noord Brabant gewaardeerd wordt, blijkt ook uit het hoge aantal aanvragen dat men
per week krijgt. 59% van de Brabantse Bibliotheken geeft aan tussen de 10 en 25 aanvragen per week te
hebben, 12% geeft zelfs aan 25 tot 50 aanvragen per week te krijgen. Deze cijfers zijn opvallend hoger dan in de
rest van Nederland (waar gemiddeld 25% aangeeft tussen de 10 en 25 en 8% tussen de 25 en 50 aanvragen te
krijgen).

Binnen Noord Brabant vinden de bibliotheken een groot voordeel dat de leners nu meer aanvraagmogelijkheden
hebben (76%), een grotere collectie beschikbaar is (29%) deze collectie snel beschikbaar is (35%) en het gezien
wordt als innovatieve dienstverlening (35%). Noord Brabant is hierbij in de meeste gevallen iets positiever dan in
de rest van Nederland.
Het feit dat niet alle materialen via zoek&boek aangevraagd kunnen worden, wordt binnen Noord Brabant als het
grootste nadeel ervaren. Ook zijn er enkele bibliotheken die het extra werk (12%) en het laten verlopen van
aanvragen door bibliotheken (12%) als nadeel ervaren.

Implementatie bibliotheken (tabel 8, 9, 10, 11, 12 & 13)


In Noord Brabant geeft de meerderheid (73%) van de bibliotheken aan goed begeleid te zijn bij het operationeel
worden op zoek&boek. Bij alle Brabantse basisbibliotheken heeft iemand deelgenomen aan de zoek&boek
training. Door de meerderheid van de deelnemers (75%) wordt aangegeven dat zij tevreden zijn over de training.
Over de ondersteuning is ook de meerderheid (71% tevreden) slechts een kleine groep (6%) geeft aan niet
tevreden te zijn.
De diverse informatiebronnen zijn bij de meerderheid van de Brabantse bibliotheken bekend, en de kwaliteit wordt
als voldoende beoordeeld. Een kleine groep (12%) geeft aan dat de kwaliteit wel verbeterd kan worden.

Implementatie klanten (tabel 16, 17 & 18)


De Brabantse bibliotheken hebben verschillende media tot hun beschikking om hun klanten over de nieuwe
diensten van zoek&boek te informeren. De meeste bibliotheken (71%) maken hiervoor gebruik van de
berichtenfunctie op hun website, maar diverse bibliotheken maken ook gebruik van foldermateriaal (53%),
mondelinge reclame (53%), persberichten in de lokale pers (59%) en een bericht in de eigen nieuwsbrief (53%).
Uit de reacties die bij deze vraag gegeven konden worden valt op dat een aantal bibliotheken aangeeft nog geen
reclame te hebben gemaakt voor deze dienst omdat ze nog in een beginfase zitten.

Bij vragen over de betrokkenheid van de medewerkers van zoek&boek valt op dat slechts 53% van de
bibliotheken aangeeft dat alle medewerkers op de hoogte zijn van zoek&boek en een actief beleid hebben om
leners op de functionaliteiten van zoek&boek te wijzen. 12% van de bibliotheken geeft aan dat wel alle
medewerkers op de hoogte zijn, maar dat men geen actief beleid heeft om leners op de functionaliteiten van
zoek&boek te wijzen.

Evaluatie zoek&boek 4
Uit een eerdere vraag bleek al dat 71% van de bibliotheken gebruik had gemaakt van een bericht op de website
om hun klanten over de functionaliteiten te informeren. Uit een volgende vraag blijkt dat de meerderheid nog
steeds vanaf hun website naar zoek&boek verwijst. Slechts 18% van de bibliotheken geeft aan dit niet te doen.

Werking systeem (tabel 3, 4, 6, 7 & 19)


Om zoek&boek mogelijk te maken moet er door de bibliotheken gebruik gemaakt worden van het VDX systeem.
De meeste bibliotheken (65%) geven aan dat ze wel aan het systeem hebben moeten wennen, maar dat ze er nu
wel mee kunnen werken. Slechts 18% geeft aan dat het systeem meteen duidelijk was en ze er goed mee
kunnen werken
De beschikbaarheid van het VDX systeem wordt minder positief beoordeeld, slechts 18% van de bibliotheken
geeft aan dat het prima werkt, maar de overgrote meerderheid geeft aan dat het systeem traag is (6%), of bij
bepaalde handelingen traag reageert (59%). Het grote aantal bibliotheken dat het systeem als traag ervaart zou
veroorzaakt kunnen worden door het feit dat er in de periode voor de evaluatie performance problemen waren
met het VDX systeem. Deze problemen zijn inmiddels opgelost, maar door de complexiteit van het systeem en
verschillende procedures die door het systeem uitgevoerd moeten worden, blijkt dat sommige taken inderdaad
wat lang duren.

Met het inloggen op de A-select server blijken klanten in sommige gevallen nogal moeite te hebben (slechts 29%
van de Brabantse Bibliotheken geeft aan geen problemen te merken bij het inloggen). Er wordt aangegeven dat
klanten nog wel eens moeite hebben met het lenersnummer, de pincode en de navigatie tijdens het inloggen.

In Noord Brabant geeft 41% van de bibliotheken aan per week 2 tot 4 uur te besteden aan het afhandelen van
zoek&boek aanvragen en 24% geeft zelfs aan hier 4 tot 8 uur per week aan te besteden. Dit is een stuk hoger
dan in de rest van Nederland. Gemiddeld geven slechts 24% van de bibliotheken aan hier per week 2 tot 4 uur en
9% per week 4 tot 8 uur aan te besteden. Dat dit cijfer in Noord Brabant zo hoog ligt, komt natuurlijk door het feit
dat er in Noord Brabant veel meer zoek&boek aanvragen worden gedaan dan in een groot deel van Nederland.

De logistieke afhandeling van zoek&boek gaat in Noord Brabant in de meeste gevallen goed. 53% van de
Bibliotheken geeft aan geen problemen te ondervinden, 18% geeft aan dat het ongeveer 1 keer per maand mis
gaat en slechts 6% geeft aan dat dit wekelijks mis gaat.

Mogelijkheden toekomst (tabel 21, 22, 23, 24, 25 en 26)


Tijdens de evaluatie konden nog niet alle materialen van de bibliotheek via zoek&boek aangevraagd worden. In
Noord Brabant gaf 88% van de bibliotheken aan wel graag de mogelijkheid te hebben om alle materialen van een
bibliotheek aan te kunnen vragen.

De aanvraagkosten van zoek&boek worden op dit moment door de bibliotheek zelf bepaald. In Nood Brabant is
de meerderheid van de bibliotheken het er over eens dat het wenselijker is om hier een vast, landelijk (65%) of
provinciaal (18%) tarief voor vast te stellen. De aanvraagkosten van zoek&boek hoeven van de de Brabantse
bibliotheken niet gratis te zijn, maar mogen volgens 47% niet hoger worden dan € 3,- en van 35% zelfs niet
hoger dan € 2,-.

Binnen Noord Brabant staat men ook open voor het uitbreiden van de dienstverlening van zoek&boek. Alle
Brabantse bibliotheken zijn het er over eens dat het wenselijk is dat landelijk alle bibliotheken aan elkaar gaan
leveren. Wel geeft 65% aan dat een voorwaarde hiervoor wel is dat het landelijk transport beter geregeld wordt.
Ook in het uitbreiden van de dienstverlening door middel van het thuisbezorgen van materialen ziet een
meerderheid van de Brabantse bibliotheken mogelijkheden. Slechts 12% van de bibliotheken geeft aan dat hier
geen behoefte aan is en 6% geeft aan dat dit teveel werk is.

Evaluatie zoek&boek 5
Verbeter suggesties vanuit de bibliotheken
Na het invullen van de vragenlijst hebben bibliotheken nog de mogelijkheid gekregen om zelf verbeter suggesties
te geven voor zoek&boek. Een aantal suggesties die door meerdere bibliotheken genoemd zijn (niet alleen de
bibliotheken uit Noord Brabant) zijn:

• Het sneller printen van uitleenbonnen.


• Het verbeteren van de koppeling met het eigen bibliotheeksysteem.
• Beschikbaar maken van alle materialen.
• Minder (omslachtige) handelingen / VDX-systeem gebruiksvriendelijker maken.
• Voor de communicatie rondom zoek&boek een kant en klaar pakket maken met bijvoorbeeld de
onderwerpen: “Hoe vertel ik het mijn collega’s”, “Hoe vertel ik het mijn klanten” en “Hoe vertel ik het de
pers”.

Aanbevelingen
Aan de hand van de evaluatie kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden.

Implementatie klanten en bibliotheken


• Maak een duidelijk overzicht van de verschillende informatiebronnen die er voor zoek&boek zijn en
benadruk deze in de communicatie met bibliotheken.
• Blijf zoek&boek onder de aandacht brengen van klanten en leners.
Werking systeem
• Houdt bij het doorontwikkeling van de zoek&boek systemen rekening met de gebruiksvriendelijkheid en
probeer deze indien mogelijk te verbeteren.
Mogelijkheden toekomst
• Stel zoek&boek open voor uitbreiding met alle andere materialen.
• Maak landelijk lenen mogelijk.
• Stel één tarief vast. Als dit landelijk niet mogelijk blijkt, of te lang op zich laat wachten is het wenselijk om
dit op provinciaal niveau te doen.

Evaluatie zoek&boek 6
Bijlage 1: Resultaten

In het voorjaar van 2008 is door de VOB een vragenlijst opgesteld die digitaal is afgenomen onder de aanbieders
van zoek&boek (de bibliotheken). De dataverzameling vond plaats gedurende drie weken in de periode mei-juni
2008. Alle bibliotheken die zijn aangesloten op de productieomgeving van zoek&boek konden de evaluatie
invullen. Het was de bedoeling dat de enquête per basisbibliotheek ingevuld werd.

De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op 101 volledig ingevulde en bruikbare vragenlijsten.

Tabel 1: Respons per provincie (%)


Provincie Basisbibl %
Friesland 7 7
Groningen 1 1
Drenthe 3 3
Overijssel 18 18
Flevoland 2 2
Limburg 14 14
Noord−Brabant 17 17
Zeeland 4 4
Noord−Holland 15 15
Zuid−Holland 20 20
Totaal 101 100%

Tabel 2: Aantal leverende, vragende, en afhaallocaties van totaal vestigingen per provincie (%)
Totaal Vragend & Leverend (%) Vragend (%) Afhaallocatie (%)
aantal Leverend
vestigingen (%)
Friesland 50 60% 0% 32% 8%
Groningen 66 0% 0% 2% 98%
Drenthe 17 6% 0% 41% 53%
Overijssel 64 53% 6% 22% 23%
Flevoland 11 91% 0% 9% 0%
Limburg 87 60% 1% 33% 3%
Noord-Brabant 112 61% 0% 36% 3%
Zeeland 38 3% 0% 8% 89%
Noord-Holland 108 34% 3% 31% 56%
Zuid-Holland 117 39% 13% 34% 14%
Totaal 678 42% 3% 27% 31%

Tabel 3: Ervaringen met het VDX-systeem


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Duidelijk, goed mee te werken - - - 22 - 14 18 25 7 10 13
Even wennen, dan lukt het 71 100 33 72 50 79 65 75 53 70 68
Regelmatig doe ik iets waardoor het 14 - - - 50 - - - - 5 3
fout gaat
Moeilijk - - - - - - - - 13 - 2
Niet van toepassing - - 67 - - - - - - - 2
Anders 14 - - 6 - 7 18 - 27 15 13

Evaluatie zoek&boek 7
Tabel 4: Beschikbaarheid van het VDX-systeem
Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Prima 29 - - 39 - - 18 25 27 35 24
Af en toe storingen 14 - 33 22 50 43 18 25 13 25 24
Bij bepaalde handelingen traag 57 100 - 28 - 43 59 50 33 40 41
Traag - - - 11 50 14 6 - 27 - 10
Niet van toepassing - - 67 - - - - - - - 2

Tabel 5: Aantal aanvragen per week in de bibliotheek (leverend en vragend)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Minder dan 1 aanvraag per week 29 - 67 22 - - - 50 20 20 17
1 - 10 aanvragen per week 57 - 33 44 - 50 29 - 53 65 45
10 - 25 aanvragen per week - 100 - 17 - 36 59 - 20 10 25
25 - 50 aanvragen per week 14 - - 6 - 7 12 50 7 - 8
50 - 100 aanvragen per week - - - 11 100 7 - - - 5 6

Tabel 6: Tijdsbesteding zoek&boek per week


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Minder dan een uur per week 57 - 100 56 - 43 6 50 33 45 39
1 - 2 uur per week 29 100 - 17 - 29 29 - 40 35 27
2 - 4 uur per week 14 - - 17 - 29 41 50 20 15 24
4 - 8 uur per week - - - 11 50 - 24 - 7 5 9
Meer dan 8 uur per week - - - - 50 - - - - - 1

Tabel 7: Logistieke afhandeling


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Gaat goed, geen problemen 71 - 67 72 - 29 53 100 20 85 56
Gaat ongeveer 1x per maand mis 14 100 - 6 - 29 18 - 67 5 21
Gaat wekelijks mis - - - 11 50 - 6 - - - 4
Anders. 14 - 33 11 50 43 24 - 13 10 20

Tabel 8: Tevredenheid begeleiding bij aansluiting op zoek&boek


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Goede begeleiding gehad bij 100 100 - 83 100 36 71 75 67 75 69
operationeel worden
Geen goede begeleiding bij - - - 6 - 21 18 25 27 5 14
operationeel worden
Geen mening - - - 11 - 36 12 - 7 15 13
Niet van toepassing - - 100 - - 7 - - - 5 5

Evaluatie zoek&boek 8
Tabel 9: Training zoek&boek gevolgd (meerdere antwoorden mogelijk)
Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Ikzelf heb een training gevolgd 86 - - 83 50 71 71 - 73 85 72
Ik heb zelf geen training gevolgd, maar 14 100 - 17 50 21 29 50 27 10 22
iemand anders wel
Niemand heeft een training gevolgd - - 100 - - 7 - 50 - 5 6

Tabel 10: Tevredenheid over training


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Zeer tevreden - 22 50 8 13 9
Tevreden 57 72 50 62 75 100 73 84 72
Matig tevreden 43 6 23 12 13 11 14
Niet tevreden - 8 12 5 5

Tabel 11: Tevredenheid over ondersteuning


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Zeer tevreden - - - 44 50 7 - - 7 30 17
Tevreden 57 100 67 50 50 57 71 75 87 60 64
Matig tevreden 43 - 33 6 - 29 24 25 7 10 18
Niet tevreden - - - - - 7 6 - - - 2

Tabel 12: Bekendheid informatiebronnen zoek&boek (meerdere antwoorden mogelijk)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
zoek&boek Handboek 86 100 33 94 100 100 88 25 93 95 89
zoek&boek Snelgids 100 100 67 50 100 86 76 100 100 80
zoek&boek berichten van het landelijk 57 17 100 100 82 25 80 95 68
servicemanagement
Provinciale zoek&boek instructie 0 100 33 61 100 50 41 25 20 30 38
Ken geen van deze bronnen 33 75 4

Tabel 13: Oordeel over informatie zoek&boek (meerdere antwoorden mogelijk)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Veel informatie en deze is van goede 0 100 0 72 100 79 59 25 47 65 57
kwaliteit
Veel informatie maar kwaliteit kan 57 0 33 6 0 14 12 25 13 10 15
beter
Weinig informatie maar van goede 43 0 33 22 0 0 6 25 20 10 16
kwaliteit
Weinig informatie en van onvoldoende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwaliteit
Anders 33 6 7 24 25 33 15 16

Evaluatie zoek&boek 9
Tabel 14: Positieve kenmerken zoek&boek (meerdere antwoorden mogelijk)
Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Meer aanvraagmogelijkheden voor 100 67 28 50 36 76 75 47 65 56
leners
Meer titels beschikbaar voor eigen 29 33 50 100 57 29 50 60 55 48
leners
Innovatieve dienstverlening 29 100 100 33 50 50 35 40 25 36
Verwerken van IBL-aanvragen is 14 100 33 7 6 50 27 20 20
eenvoudiger
Aanvragen snel gehonoreerd en 14 17 21 35 25 20 5 19
geleverd
Keuze uit WSF-titels 17 7 7 20 9
Eenvoudige aanvragen nu door lener 11 7 12 10 7
zelf gedaan
Alternatief voor terugloop van 11 2
uitleningen

Tabel 15: Negatieve kenmerken zoek&boek (meerdere antwoorden mogelijk)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Niet alle materialen kunnen 86 100 33 44 100 79 94 100 73 80 75
aangevraagd worden
Extra werk 100 39 36 12 25 20 5 20
Aanvragen worden niet gehonoreerd 100 21 6 20 40 17
Bibliotheken laten leveringsverzoeken 29 21 12 25 13 5 11
verlopen
Ook aanvragen voor eenvoudige 33 22 7 7 15 10
romans en jeugdboeken
Lange wachttijd bij honoreren van 29 6 7 10 6
aanvragen
Anders 14 33 17 14 35 27 5 18

Tabel 16: Introductie zoek&boek bij klanten (meerdere antwoorden mogelijk)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Bericht op eigen website 71 67 83 100 64 71 100 67 70 73
Folders / posters in actieperiode 86 67 72 100 29 53 100 27 10 45
(april-mei 2007)
Mondelinge reclame 57 100 33 100 50 53 50 53 50 49
Folders / posters na actieperiode 71 100 33 14 24 25 33 45 33
Persbericht lokale pers 57 50 100 21 59 25 27 25 38
Genoemd in eigen nieuwsbrief 29 67 56 50 29 53 27 25 37
Geen aandacht 6 20 5 5
Eigen voordeelactie bij introductie 6 7 2
Anders* 6 21 18 13 30 15

Evaluatie zoek&boek 10
Tabel 17: Betrokkenheid medewerkers bij zoek&boek
Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Iedereen op de hoogte en actief beleid 71 100 22 100 50 53 50 40 70 49
leners
Iedereen op de hoogte, geen actief 14 33 33 12 25 7 15 16
beleid leners
Alleen selecte groep medewerkers 67 6 21 6 25 27 12
geïnformeerd
Alleen degene die bij de aanvraag 14 22 12 13 5 10
betrokken zijn
Anders* 17 29 18 13 10 14

Tabel 18: Vermelding zoek&boek op de website (meerdere antwoorden mogelijk)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Op homepage met link naar eigen 29 100 44 50 36 29 25 33 40 36
uitleg
Op homepage met link naar 29 33 11 14 24 27 30 21
bibliotheek.nl
Op homepage en link vanuit eigen 29 100 33 21 35 50 27 35 31
catalogus
Alleen link vanuit eigen catalogus 29 6 14 18 50 40 25 21
Homepage / AquaBrowser met meer 29 33 17 50 29 6 7 5 14
titels dan lokaal
Niet vermeld op de website 11 7 18 7 15 10

Tabel 19: Reacties van klanten op inlogproces (A-select)


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 101
Geen problemen met inloggen 29 33 50 29 29 25 20 30 27
Moeite met inlogscherm voor 14 14 29 25 13 15 14
lenersnummer
Moeite met inlogscherm voor pincode 43 100 24 75 20 16
Moeite met navigatie tijdens 14 50 21 18 7 10 11
inlogprocedure
Technische problemen waardoor ze 29 33 100 14 24 25 13 5 15
niet kunnen inloggen
Geen reacties gehoord 29 100 67 67 36 24 53 45 43

Evaluatie zoek&boek 11
Tabel 20: Reacties van klanten op zoek&boek
Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Enthousiast 14 22 29 13 15 16
Gewaardeerd 57 100 67 100 64 53 75 40 30 51
Eén keer gebruikt en afgehaakt 29 6 25 7 5 6
Klanten kennen zoek&boek niet 14 6 50 7 6 25 7 15 10
Klanten kunnen zoek&boek niet vinden 7 15 4 7 15 7 15 4 7 15 4
Geen reacties bekend 29 100 33 29 18 33 35 29
Anders * 50 21 24 50 30 16 50 21 24

Tabel 21: Moet zoek&boek een speerpunt zijn van de bibliotheek


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Ja 29 100 67 56 100 43 76 25 40 60 55
Nee 29 33 17 21 12 50 47 30 25
Geen mening 43 28 36 12 25 13 10 20

Tabel 22: Alle materialen via zoek&boek bestellen


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Eens 86 100 67 83 100 100 88 100 87 85 88
Oneens 14 12 7 10 6
Geen mening 33 17 7 5 6

Tabel 23: Voorkeur voor aanvraagkosten zoek&boek


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Landelijk tarief 14 67 39 50 29 65 50 60 40 45
Provinciaal tarief 57 33 6 50 36 18 25 13 18
Huidige situatie: bibliotheek bepaalt 29 100 56 36 18 25 27 50 35
eigen tarieven
Geen mening 10 2

Tabel 24: Redelijk bedrag voor provinciale aanvraagkosten


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Gratis 100 67 39 21 25 7 5 16
Maximaal 1 euro 71 39 50 36 18 50 27 60 38
Maximaal 2 euro 14 11 50 7 35 25 20 10 18
Maximaal 3 euro 14 33 6 21 47 33 15 22
Hoger 6 14 13 10 7

Evaluatie zoek&boek 12
Tabel 25: Mening over thuisbezorgen van titels
Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Goed idee, hiermee kunnen we een 29 67 22 21 53 50 67 30 37
nieuwe doelgroep aanspreken
Goed idee, maar alleen als het 43 33 33 50 21 41 40 25 31
bezorgen ook landelijk wordt geregeld
Goed idee, maar online betalen moet 43 33 28 21 47 25 33 30 32
gerealiseerd zijn
Geen behoefte aan in ons werkgebied 14 100 22 50 14 12 7 10 14
Geen behoefte, kost teveel tijd 29 6 6 7 20 9
Anders 14 6 43 6 25 13 25 17

Tabel 26: Mening over landelijk lenen


Fr Gr Dr Ov Fl Li NB Ze NH ZH %
Aantal respondenten (N) 7 1 3 18 2 14 17 4 15 20 102
Wenselijk dat alle bibliotheken aan 43 33 67 29 35 50 40 35 41
elkaar gaan leveren
Wenselijk dat alle bibliotheken aan 43 100 33 33 100 43 65 25 40 60 48
elkaar gaan leveren onder voorwaarde
van sneller landelijk transport
Niet wenselijk dat alle bibliotheken aan 33 14 25 13 6
elkaar gaan leveren
Geen mening 14 14 7 5 5

Tot slot kregen de bibliotheken de gelegenheid om een verbetersuggestie op te geven voor


zoek&boek. Van die mogelijkheid is gretig gebruik gemaakt. Suggesties die door meerdere
respondenten werden genoemd, zijn:

• Het sneller printen van uitleenbonnen


• Verbeteren van de koppeling met eigen bibliotheeksysteem
• beschikbaar maken van álle materialen
• minder (omslachtige) handelingen / VDX-systeem gebruiksvriendelijker maken
• communicatie: kant en klaar pakket "hoe vertel ik het mijn collega's", "hoe vertel ik het mijn
klanten", "hoe vertel ik het de pers".

Evaluatie zoek&boek 13