RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk : 5 Mac 2012 : 10.00 – 11.

00 pagi : 5 Amanah : 25 orang ( Lelaki – 15 ; Perempuan – 10) : Alam Sekitar : Manusia Prihatin Bumi Terpelihara

Objektif : Pada akhir pengajaran, murid dapat : 1. Menerangkan sekurang-kurangnya dua maklumat tentang kitar semula secara ringkas berdasarkan brosur yang telah dibaca. 2. Menyusun maklumat secara ringkas dalam bentuk peta minda mengenai kitar semula berdasarkan brosur yang telah dibaca dan beberapa maklumat kitar semula d alam internet yang telah disediakan oleh guru. 3. Mentejemahkan maklumat kitar semula daripada bentuk peta minda ke dalam bentuk grafik brosur. Fokus Utama : 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada

nota atau catatan hasil daripada bahan yang telah didengar atau dibaca. Aras 3 klumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Fokus Sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan int onasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 yang telah dibaca secara ringkas. Kemahiran Bahasa : Membaca : membaca dan meringkaskan sekurangkurangnya 2 maklumat mengenai kitar semula berdasarkan brosur kitar semula yang telah dibaca. Menulis : menterjemahkan maklumat dalam bentuk peta minda dan grafik seperti brosur Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat majmuk, ayat tunggal. Sistem ejaan : Bahasa baku. Sebutan dan intonasi : Sebutan dan ii. Menerangkan teks i. Menterjemahkan ma

intonasi. Kosa kata / peribahasa : Pengisian Kurikulum , kerajinan, berdikari, : Ilmu : Sains Nilai murni : kerjasama, kesyukuran

Kemahiran bernilai tambah : : meramal, menjana idea, mengingat kembali, menyusun atur maklumat, meringkas, menilai, mengumpulkan. (2) Kemahiran TMK : Mod aplikasi - Microsoft PowerPoint. Mod penerokaan – melayari beberapa laman web mengenai kitar semula. (3) Kemahiran BCB : kemahiran membaca, mencatat nota, kemahiran mendengar penjelasan, (4) Kajian masa depan : meramal perkara yang akan berlaku sekiranya tidak mengamalkan kitar semula. (5) Kecerdasan pelbagai : verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang (6) Pem . kontekstual : murid mengetahui serba sedikit tentang program kitar semula yang dijalankan di samping mempunyai pengalaman menggunakan aplikasi Microsoft word. (1) Kemahiran berfikir Peng. Sedia Ada t enonton iklan-iklan kitar semula dalam rancangan televi syen. Bahan Sumber P&P : Slaid Kitar Semula, brosur kitar semula, komputer, beberapa laman web mengenai kitar semula, Microsoft Word. . Langkah Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Set Induksi 5 minit Soalan ramalan : Apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak mengitar semula bahan-bahan terbua ng? 1. Murid-murid ditayangkan slaid kitar semula oleh guru. 2. Murid-murid ditanya soalan ramalan oleh guru. 3. Murid-murid diberitahu oleh guru mengenai tajuk pembelajaran pada hari t ersebut. ABM : Slaid Kitar semula Nilai : prihatin KBT : • K. Berfikir : meramal. • KP : verbal linguistik. • Pemb. Kontekstual : murid pernah melihat dan menonton iklan mengenai kitar semul a dalam televisyen. Langkah 1 10 minit 1. murid-murid diminta oleh guru untuk melayari laman web pengajaran guru y ang disediakan oleh guru dengan memaparkan alamat URL menerusi LCD menggunakan a plikasi Microsoft Word. 2. Murid-murid diminta untuk memuat turun brosur kitar semula di laman web tersebut. 3. Murid-murid diminta oleh guru untuk membaca secara kuat brosur yang tela h dimuat turun secara beramai-ramai. 4. Murid-murid dipanggil secara rawak oleh guru iaitu murid-murid diminta o leh guru untuk memberi penerangan secara ringkas sekurang-kurangnya 2 maklumat m : Murid-murid pernah melihat dan mengetahui serba sediki mengenai program kitar semula dan m

engenai kitar semula berdasarkan brosur yang telah dibaca. 5. Murid-murid lain diminta mengambil perhatian kepada rakan mereka yang se dang memberikan maklumat ringkas tentang Kitar Semula. ABM : Komputer, laman web. Nilai : kerajinan, berdikari, KBT : • K. Berfikir : meringkaskan • BCB : kemahiran mendengar penjelasan, kemahiran membaca. • KP : verbal-linguistik, interpersonal. • TMK : akses internet muat turun bahan brosur. • Pemb. Kontekstual : murid-murid pernah membaca dan mengetahui tentang kitar semu la dalam kehidupan seharian mereka. (objektif 1) Langkah 2 15 minit 1. murid-murid diminta oleh guru untuk duduk dalam kumpulan bertiga bagi se tiap kumpulan, dan hanya satu kumpulan sahaja yang mempunyai empat orang ahli ku mpulan. 2. Murid-murid diarahkan oleh guru untuk membuat peta minda menggunakan Mir crosoft Word mengikut kreativiti masing-masing secara berkumpulan. 3. Murid-murid diminta untuk melayari beberapa laman web yang disediakan ol eh guru yang berkaitan dengan kitar semula yang telah disediakan dalam laman web pengajaran guru. 4. Guru meminta murid-murid menggabungkan maklumat yang telah dibaca mereka berdasarkan brosur yang telah dimuat turun dan beberapa laman web yang disediak an oleh guru dalam satu peta minda yang sama. 5. Murid-murid bersama-sama dengan guru membincangkan hasil peta minda yang telah disiapkan oleh murid yang merupakan rangka sebelum ke aktiviti menghasilk an brosur kitar semula yang mesti dihasilkan oleh setiap pelajar. ABM : Ko mputer, Aplikasi Microsoft Word, laman web. Nilai :kerjasama, kerajinan, berdikari. KBT : • K. Berfikir : meringkas, mengumpulkan • BCB : kemahiran membaca. • KP : visual ruang. • TMK : perisian Microsoft Word, akses internet (mod penerokaan). • Pemb. Kontekstual : Murid-murid mempunyai pengalaman menggunakan perisian Micros oft word dalam menghasilkan peta minda. (Objektif 2 ) Langkah 3 25 minit 1. murid-murid melaksanakan aktiviti yang seterusnya dalam kumpulan yang sa ma. 2. murid-murid telah diminta oleh guru untuk melayari laman web yang telah dipaparkan menerusi LCD menggunakan aplikasi Microsoft Word bagi membuat brosur. 3. Guru meminta murid-murid mendaftarkan diri dalam laman web tersebut sebe lum menggunakan perisian bagi menerima syarat dan terma syarikat pengendalian. 4. Selepas murid-murid mendaftarkan maklumat di dalam laman web perisian, m urid-murid diterangkan oleh guru mengenai cara-cara menggunakan perisian tersebu t. 5. Guru memberi masa kepada murid-murid untuk menggunakan perisian tersebut di samping menghasilkan brosur. 6. Murid-murid dimaklumkan oleh guru bahawa brosur yang dihasilkan hendakla h dimuatkan dengan maklumat peta minda yang telah dihasilkan oleh mereka. 7. Murid-murid dikehendaki memindahkan maklumat peta minda yang telah dibua t ke dalam bentuk brosur. 8. Murid-murid yang telah berjaya menyiapkan brosur dikehendaki menyimpan (

save) data tersebut dan muat turun ke dalam komputer masing-masing. 9. Murid-murid juga dikehendaki mencetak hasil brosur yang telah dibuat bag i setiap kumpulan dan dihantarkan kepada guru pada kelas yang berikutnya. ABM : laman web membuat brosur, komputer, Microsoft word. Nilai :kerjasama, kerajinan. KBT : • K. Berfikir : menjana idea, menyusun atur. • TMK : perisian laman web membina brosur, aplikasi Microsoft word. • KP : visual-ruang, interpersonal. • Pemb. Kontekstual : murid-murid pernah melihat dan membaca brosur dalam kehidupa n seharian. (Objektif 3) Penutup 5 minit 1. Guru mengimbas kembali pelajaran pada hari ini. 2. Murid diberikan nasihat oleh guru mengenai kepentingan kitar semula kepa da alam sekitar. 3. Guru meminta murid mengaplikasikan aktiviti mengitar semula dengan memin ta murid membaca bahan seperti surat khabar dan botol-botol kosong untuk melaksa nakan program kitar semula di sekolah. Nilai : KBT : • • • a dalam Kesyukuran, perihatin, semangat bermasyarakat. K. Berfikir : mengingat kembali, menilai. KP : verbal linguistic, intrapersonal. Pemb. Kontekstual : murid pernah melihat lori kitar semula atau tong kitar semul kehidupan seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful