You are on page 1of 7

Piramidka ZUS, afera goni aferê, szaber ¿ydowski w Polsce XXI w.

M

ag

az

yn

Eu ro

przecieki Kategorie: Wszystkie | Grabie¿ | Judaica | Mùodzi | Poetry RSS czwartek, 30 sierpnia 2012

Stefan played Gowin brzytwy sie trzyma… on Spreaker. Kliknij, wysùuchaj
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pe j

Czy przebije syna Walendziakiem, z którym razem robiù kasê na kominach? Szaber ¿ydowski w Polsce Veröffentlicht am 30. August 2012

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Written by sowa (») 30. 8. in category judaica, read: 313×

dziêkuj¹c za pismo z dn. 21 sierpnia 2012 r. , znak jw. informuj¹ce o przekazaniu do Prokuratury Okrêgowej w Gdañsku mojej korespondencji zawieraj¹cej m.in. wniosek o aresztowanie szefa Amber Gold i jego wspóùpracownika, Michaùa Tuska z przykroœci¹ muszê przyznaã, ¿e nie sposób odczytaã ze sùabo odbitej piecz¹tki imienia i nazwiska Prokuratora, któremu zawdziêczamy stosowne dziaùanie. W nawi¹zaniu do przesùanej dotychczas korespondencji nale¿y zauwa¿yã, i¿ Kryzys dotkn¹ù tak¿e tzw. Holocaust Industry, czyli przemysù kontrybucyjnego nakùadania haraczu na cywilizowane pañstwa Unii Europejskiej przez zorganizowan¹ w Ameryce grupê (Claims Conference) samozwañczo przypisuj¹c¹ sobie prawo do wystêpowania na zewn¹trz z roszczeniami wobec osób trzecich a zarazem uprawnion¹ przez sam¹ siebie do œci¹gania kasy w imieniu caùego, nie ¿yj¹cego ju¿ œwiatowego ¿ydostwa, któremu przypisuje ta grupka ludzi rzekome posiadanie w przeszùoœci ogromnego mienia, skarbów o nie okreœlonej bli¿ej wysokoœci, ustalanej dzisiaj z sufitu przez tych ¿ydowskich dobrochciejów maj¹cych rêce do siebie i zmuszaj¹cych rz¹dy pañstw europejskich drog¹ kontrybucji do pùacenia im tego, co tylko chc¹ zagarn¹ã. Wêgierskie Ministerstwo Administracji i Sprawiedliwoœci poskar¿yùo siê wiêc ostatnio nieœmiaùo na swojej stronie internetowej na dyskryminuj¹ce praktyki tych ludzi. Zaraz te¿ zostaùo skrytykowane przez wiceprezesa grupy C.C.: Greg Schneider powiedziaù, ¿e nie zdarzyùo mu siê jeszcze, ¿eby jakieœ pañstwo nie zapùaciùo tego, do

Home

M

Edition

ag

Szanowni Pañstwo,

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Groêby karalne: Aleksandra Naczk, Fundacja Centrum Solidarnoœci w Gdañsku

yn

PG VII Ko2 880/ 12

Eu ro

Prokuratura Generalna Buro Prokuratora Generalnego ul. Barska 28/ 30 02-315 Warszawa

pe j

Gowin brzytwy sie trzyma FO68 ZR19 (17:34) bei magazyn europejski sowa • vor einem Monat Kategorie: Nachrichten Play Download Teile

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

czego same siê wczeœniej zobowi¹zaùo. Wydarzenia na Wêgrzech zapowiadaj¹ z reguùy podobne wypadki w Polsce, wiêc wspomniane zajœcie ma Wêgrzech cofa Naród Polski nieuchronnie do kontrybucji zapowiedzianej w wysokoœci 70 miliardów dolarów na rz¹d Polski, w której ¿yje bardzo wielu ukrytych ¿ydów, kryptosyjonistów, gdy¿ Polacy przechowywali jak wiadomo ¿ydów nie tylko z Wadowic w seminariach duchownych Krakowa i klasztorach caùej Polski na aryjskich papierach (patrz chocia¿by: Kaczyñska w Skierniewicach, matka bliêniaków); od miliardów rosn¹ zaœ odsetki liczone w milionach ka¿dego dnia jak wùosy na gùowach wyãwiczonych w rachunkowoœci; co nie znaczy, ¿e wyrachowanych, choã ¿ydowskich, zaœ od odsetków rosn¹ jeszcze odsetki, czyli Zinsazins. Wypada wiêc w koñcu zauwa¿yã, ¿e 63 lata po tym, jak Palestyñczycy zapùacili ju¿ za re¿im narodowosocjalistyczny Hitlera wùasnym ¿yciem wielu arabskich ofiar i ziemi¹ wùasnych ojców za utworzenie ¿ydowskiego pañstwa Izrael, zarówno rz¹d Wêgier jak i C.C. zgodnym gùosem mówi¹ o rzekomych "tysi¹cach ofiar holocaustu" ¿yj¹cych wci¹¿ ponoã na Wêgrzech i w Ameryce, którym nale¿¹ siê pieni¹dze za to tylko, ¿e prze¿yli okupacjê hitlerowsk¹ w ukryciu.

W Polsce za tak¹ ofiarê holocaustu uchodzi np. 90-letni Wùadysùaw Bartoszewski, którego hitlerowcy zamknêli za coœ w KL Auschwitz, a potem zwolnili ponoã ze wzglêdu na zùy stan zdrowia, który nie pozwalaù administracji niemieckiej na zatrudnienie 16-letniego chùopca we filii Zakùadów Chemicznych Farbwerke Höchst z Frankfurtu nad Menem. Wùadysùaw Bartoszewski ma 90 lat i robi nominalnie/ symbolicznie za Ministra w rz¹dzie Donalda Tuska oraz kasuje równoczeœnie symboliczn¹ emeryturê specjaln¹ za zasùugi dla wùadzy ustanowionej w Polsce po Magdalence, od tego samego premiera Donalda Tuska, co jest ewenementem w skali caùego œwiatowego ¿ydostwa, gdy¿ to jest przecie¿ tak, jak gdyby jeden i ten sam czùowiek siedziaù dwoma tyùkami na dwóch koñcach huœtawki, tymczasem takiego cudu barachùa nie ma przecie¿ nigdzie na caùym œwiecie od czasów, kiedy Adolf Hitler kasowaù dwie pensje równoczeœnie: za kanclerza Rzeszy i za Prezydenta. Zadaã nale¿y wobec powy¿szego pytanie, czy Wùadysùaw Bartoszewski nie zabawia siê zupeùnie ju¿ niepotrzebnie kosztem premiera Tuska, który nie wie, czy jutro nie bêdzie znowu musiaù tùumaczyã siê z pieniêdzy otrzymywanych w stanie wojennym nie wiadomo za co i od kogo, jeœli w œlad po szefie piramidki Amber Gold Prokuratura przymknie tak¿e caùy Zarz¹d tego kryptosyjonistycznego zwi¹zku przestêpczego, ¿eby nie mataczyù a tak¿e wspomnianego syna premiera Tuska, Michaùa za dùugi jêzyk, gùupotê i wspóùdziaùanie w tym i w owym, szpiegostwo przemysùowe, powoùywanie siê na wpùywowego ojca i inne, patrz: tzw. afera gruntowa, w efekcie której Lepper sam siê powiesiù przecieraj¹c drogê innym premierom. Bartoszewski powinien odejœã, podaã siê do dymisji ze wzglêdu na bardzo dobry stan zdrowia, którego nie musi siê wstydziã. Za nakùanianie Ministra Sprawiedliwoœci do mataczenia na konferencji prasowej w Gdañsku i w Tygodniku Powszechnym krakowskich ¿ydokatolików nikt chyba jednak

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Premier Wêgier Orban i ¿yd amerykañski przekomarzaj¹ siê zatem tylko, gdzie ¿yje wiêcej tysiêcy tych tzw. ofiar holocaustu (w USA, czy na Wêgrzech); odbijaj¹ siê tak oto nogami od ziemi i szybuj¹ wysoko w górê, ponad gùowami podatnika wêgierskiego, siedz¹c obaj twardo na jednej i tej samej belce rozbujanej huœtawki, której trzymaj¹ siê mocno.

pe j

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

za Gowina nie odpowie, albowiem ten tylko ratuje ton¹c¹ brzytwê, na której zasiada myl¹c j¹ z fotelem czùonka rz¹du RP, którego nie ma kto rozwi¹zaã. Informujê, ¿e pisaùem do Prezydenta Komorowskiego o rozwi¹zanie Sejmu i Senatu (pismo w zaù.), lecz konstytucyjne prawo obywatela uznane zostaùo przez administratora serwera Prezydent.PL za spam, pomyùkowo, jak mo¿na s¹dziã. Nie pomyùkowo, lecz ujawniaj¹c przy tym du¿¹ energiê kryminaln¹ ujawniùa siê - przy okazji mojego Pisma O powoùanie Komisji Pozaparlamentarnej ds. przygotowania Kraju do rozwi¹zania Sejmu i Senatu RP - u¿ywaj¹ca adresu dyrektora Fundacji Centrum Solidarnoœci w Gdañsku Aleksandra Naczk, której groêba karalna w stosunku do Polaka nosi znamiona przestêpstwa na tle rasistowskim, gdy¿ nazwisko Naczk ma êródùosùów jednoznacznie ¿ydowski.

Home

M

Stefan Kosiewski PS.: ze swojej strony oczekujê orzeczenia za niewa¿ny od samego pocz¹tku, gdy¿ orzeczony zaocznie i z ra¿¹cym naruszeniem prawa wyrok skazuj¹cy mnie 1 sierpnia 2008 r. przez S¹d Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim za rzekom¹ kradzie¿ dzieciom starej piùki do gry w piùkê no¿n¹, o co musi zgodnie z prawem w RP wyst¹piã albo Minister Sprawiedliwoœci, albo Prokurator Generalny, gdy¿ osoba niewinnie skazana nie ma prawa wystêpowaã w Polsce o anulowanie bezprawnego wyroku, co ja uwa¿am za zwykùy bardach. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://sowa.posterous.com http://sowa.blogg.de Mitteilungen magazyn europejski sowa
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Z szacunkiem.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Naczk nie musi okazywaã szacunku do protagonistów Solidarnoœci, którym ta banda kryptosyjonistyczna zawdziêcza dzisiaj ciepùe posady w Gdañsku.

yn

Fundacja Centrum Solidarnoœci obsadzona zostaùa przy sprzeciwie nie tylko Waùêsy, nielegalnie przez kombinacje Antoniego Pawlaka, który po terminie przyj¹ù zgùoszenie do konkursu od obywatela Niemiec, Basila Kerskie, byùego redaktora pisma towarzystw niemiecko-polskich. Kerski jest chocia¿by w zwi¹zku z tym do odwoùania razem z Pawlakiem i prezydentem Gdañska Adamkiewiczem, który zatwierdziù ten przestêpczy ukùad.

Eu ro

Wyjaœnienie:

pe j

Aleksandra Naczk wykorzystuje sùu¿bowy adres: dyrektor@fcs.org.pl Fundacji Centrum Solidarnoœci do zaspokajania prywatnych potrzeb wyra¿ania nienawiœci antypolskiej.

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

Stefan Kosiewski udostêpniù(a) link. 9 minut(y) temu Walendziak nadzorowaù nielegalne przelanie KASY z ZUS-u na konto Asseco Polska … ZUS zleciù dwa zamówienia z tzw. wolnej rêki, które przekroczyùy 650 milionów zùotych. Jak dowiedziaù siê “SE”, wykonawc¹ zamówienia, które zùamaùo przepi…Zobacz wiêcej

M

ag

Nadu¿ycia w ZUS? Chodzi o 650 milionów zùotych wiadomosci.onet.pl Kontrola w Zakùadzie Ubezpieczeñ Spoùecznych, któr¹ przeprowadziù podlegùy premierowi Urz¹d Zamówieñ Publicznych, wykazaùa, ¿e ZUS nielegalnie… 12 Udostêpnij Zarz¹d Adam Góral – Prezes Zarz¹du Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 19791990 pracowaù w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skùodowskiej w Rzeszowie, pocz¹tkowo jako asystent, »
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

ECS = FCS = KOR = kryptosyjonistyczna banda po jednych pieni¹dzach; jak ich zwaù, tak ich zwaù http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Gowin-brzytwy-sietrzyma-20120829-Stefan-Kosiewski-do-Biura-Prokuratora-Generalnego-Fascynacjaobdem-68-Zniweczona-rzeczywisto-19 Donnerstag 30 August @ 09:52 http://www.spreaker.com/user/mysowa/gowin_brzytwy_sie_trzyma_fo68_zr19

A

Rafaù Kozùowski – Wiceprezes Zarz¹du Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziaùu Organizacji i Zarz¹dzania, gdzie w 1998 roku uzyskaù tytuù magistra. Ukoñczyù kurs zarz¹dzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, » Marek Panek – Wiceprezes Zarz¹du Jest absolwentem Wydziaùu Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 r. uzyskaù dyplom magistra in¿yniera. W roku 1995 rozpocz¹ù pracê w COMP Ltd. Sp. z o.o. Od 1995 r. pracowaù w Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), » Paweù Piwowar – Wiceprezes Zarz¹du Jest absolwentem Wydziaùu Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskaù dyplom magistra in¿yniera. W 1991 rozpocz¹ù pracê w spóùce Computerland, gdzie zakoñczyù pracê jako Wiceprezes Zarz¹du. » Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarz¹du Absolwent Wydziaùu Budownictwa i In¿ynierii Úrodowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990–1992 na stanowisku asystenta na tym¿e wydziale. Od 1992 roku informatyk w Jazcoop Sp. z o.o., od 1993 do 1995 roku w COMP Ltd. Sp. z o.o. » Wùodzimierz Serwiñski – Wiceprezes Zarz¹du Jest absolwentem Politechniki Gdañskiej (kierunek informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Byù zatrudniony w Prokom Software S.A. od 1993 roku, a¿ do poù¹czenia spóùki z Asseco Poland S.A. » Przemysùaw Sêczkowski – Wiceprezes Zarz¹du Jest absolwentem Wydziaùu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdañskiego. W latach 1992–1997 zatrudniony w Banku Gdañskim S.A., gdzie byù Dyrektorem Departamentu, a nastêpnie Dyrektorem Zarz¹dzaj¹cym Pionów Skarbu. » Robert Smuùkowski – Wiceprezes Zarz¹du Absolwent Szkoùy Gùównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydziaùu Finansów i Statystyki. Od 1986 do 1989 roku specjalista w Departamencie Informatyki Banku Pekao S.A. » Wojciech Woêniak – Wiceprezes Zarz¹du Absolwent Szkoùy Gùównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990-1992 zatrudniony byù kolejno w spóùkach CPW Sp. z o.o., Wektor Sp. z o.o., Praxis S.A. » Asseco Poland S.A. jest najwiêksz¹ spóùk¹ informatyczn¹ notowan¹ na Gieùdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie http://asseco.com/pl/firma/zarzad/
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Tadeusz Dyrga – Wiceprezes Zarz¹du Ukoñczyù Politechnikê Gdañsk¹. W latach 1973-1986 nauczyciel akademicki oraz kierownik zespoùu naukowo–badawczego na Politechnice Gdañskiej. W latach 19871992 peùniù funkcjê Kierownika, póêniej Zastêpcy Dyrektora w Innowacyjnym Zakùadzie Techniki Komputerowej–PROKOM. »

O

W

A

Przemysùaw Borzestowski – Wiceprezes Zarz¹du Jest absolwentem Politechniki Gdañskiej, w roku 1991 ukoñczyù studia magisterskie na kierunku elektrotechnika. W roku 1996 ukoñczyù studia podyplomowe na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañskiego. »

Buy RoboPDF

Rada Nadzorcza Jacek Duch – Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Absolwent Wydziaùu Elektroniki Politechniki Warszawskiej, magister in¿ynier o specjalizacji informatyka. W latach 1975 – 1977 pracowaù w PSI AG w Berlinie Zachodnim. Posiada wieloletnie doœwiadczenie zarówno w in¿ynierii oprogramowania jak i zarz¹dzaniu w miêdzynarodowych koncernach informatycznych. »

ag

M

az

Wiesùaw Walendziak – Czùonek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Gdañskiego (1987) z tytuùem magistra historii. W latach 1987-1989 byù pracownikiem Spóùdzielni Robót Wysokoœciowych „Úwietlik”, w latach 1989–1991 byù wydawc¹ i redaktorem naczelnym tygodnika „Mùoda Polska”. » http://asseco.com/pl/firma/rada-nadzorcza/

yn

Stefan scheduled Zdrajcy ¿ydowscy w Solida… on BlogTalkRadio.

Eu ro

Artur Kucharski – Czùonek Rady Nadzorczej Urodzony w 1968 r. W 1995 r. ukoñczyù Univeristy of Central London oraz Politechnikê Warszawsk¹ uzyskuj¹c tytuù magistra in¿yniera. »

Link , Grabie¿

http://sowa.blogg.de/2012/08/30/piramidka-zus-afera-goni-afere-szaber-zydowskiw-polsce-xxi-w/ Kanapki sagte am 21. Oktober 2012 um 18:26 : Wyœmienita strona dla mnie. Znalazùam tu ogrom przydatnych porad. Trafny dobór artykuùów. Do kolejnego wpisu. Pozytywna ocena.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pe j

Dariusz Brzeski – Czùonek Rady Nadzorczej W 1988 r. ukoñczyù studia wy¿sze w Szkole Gùównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoùa Gùówna Handlowa) na kierunku Organizacja i Zarz¹dzanie. W latach 1988– 1990 specjalista ds. Wdro¿eñ Systemów Informatycznych w Microsystem JGU. »

sk iS
Tagi: Tusk

Adam Noga – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Absolwent Wydziaùu Ekonomiczno-Spoùecznego SGPiS (obecnie Szkoùy Gùównej Handlowej) w Warszawie oraz sta¿ysta w L’Ecole Hautes Etudes et Sciences Sociales w Pary¿u w latach 1984-1985. Posiada tytuù profesora zwyczajnego. »

O

W

A

Buy RoboPDF