You are on page 1of 2

mniSvnelovani Senobebis CamonaTvali 1. 2. 3. 4.

qalaq Tbilisis sakrebulo yofili kavkasiis armiis saolqo Stabi xelovnebis muzeumi saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis III korpusi 5. saqarTvelos erovnuli muzeumi 6. saqarTvelos moswavle axalgazrdobis erovnuli sasaxle 7. saqarTvelos parlamentis yofili Senoba 8. Tbilisis I klasikuri gimnazia 9. qaSueTis eklesia 10. qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi 11. sastumro Tbilisi merioti 12. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo 13. Tbilisis operisa da baletis saxelmwifo Teatri 14. yofili marqsis, engelsisa da leninis instituti 15. yofili gamomcemloba merani 16. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia

turSi Sesuli Senobebis CamonaTvali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. rusTavelis gamz. #48/2 rusTavelis gamz. #54 rusTavelis gamz. #37 d. ToraZis Cixi #3 m. zandukelis q. #11 k. mayaSvilis q. #10 v. barnovis q. # Zmebi kakabaZeebis q. #13 al. WavWavaZis I Cixi #1 p. ingoroyvas q. #26 S. CitaZis q. #4 d. WonqaZis q. #12 d. WonqaZis q. #11 d. WonqaZis q. #4 yofili kaTolikuri sasaflaos teritoria gergeTis quCis mimdebared 16. i. maCablis q. #17/27 17. i. maCablis q. #13 18. l. asaTianis q. 23/23 da l. asaTianis q. 21/24 19. l. asaTianis q. #30 20. galaktionis q. #22 21. galaktionis q. #18 22. l. asaTianis q. #28 23. l. asaTianis q. #17

monacemebi: Jumpstart Georgia rukis avtori: daviT gogiSvili

eqskursia gareTubanSi
gareTubani Tbilisis galavans gareT CrdiloeTiT mdebare ubans ewodeboda. Zvel qarTul istoriul dokumentebSi gareTubani pirvelad XVI saukuneSi ixsenieba. droTa ganmavlobaSi misi sazRvrebi icvleboda. XII s-idan moyolebuli, mZime istoriul viTarebaTa gamo gareTubnis ganaSenianeba ramdenjerme SeCerda. XVIII s-is 20-ian wlebSi osmalTa Semosevis Sedegad gareTubani gapartaxda da mosaxleobisgan daicala. vaxuSti bagrationis mier Sedgenili Tbilisis 1735 wlis gegmis mixedviT gareTubnis imdroindeli ganaSenianeba daaxloebiT qaSueTis eklesiamde aRwevda. XVIII s-is 60-70-ian wlebSi daiwyo gareTubnis xelaxali dasaxleba. mefe erekle II-is brZanebiT

1783 wels Catarebuli aRweris mixedviT gareubanSi 550 komli saxlobda. sabolood, am ubnis masobrivi ganaSenianeba 1833 wels ukavSirdeba, rodesac daiwyo qalaqis gegmazomieri daproeqteba, ramac ganapiroba gareTubnis da zogadad Tbilisis ganviTareba Crdilo-dasavleTiT, golovinis (axlandeli rusTavelis) prospeqtis mimarTulebiT. am periodisaTvis gareTubnis ukiduresma sazRvarma CrdiloeTiT axlandeli veris baRis teritoriamde miaRwia. aq gaSenebuli iyo mefis, dedoflis, batoniSvilTa, qalaqis mamasaxlisisa da Tbileli episkoposis baRebi. Cveni eqskursia iwyeba rusTavelis gamz. #48/2-is mimoxilviT, Semdeg gavivliT veras, mTawmindis ubans da davasrulebT sololakSi S. dadianisa da l. asaTianis quCaTa gadakveTaze, iq, sadac mTavrdeba gareTubani da iwyeba kala _ Zveli Tbilisis odesRac galavniT SemozRuduli nawili.

1
rusTavelis gamz. #48/2
Teodosi Cernigovelis saxelobis rusuli marTlmadidebluri eklesia agebulia XX saukunis dasawyisSi. Senobas Tavdapirvelad hqonda rusuli marTlmadidebluri xuroTmoZRvrebisTvis damaxasiaTebeli Tunuqis xuTi gumbaTi, tixruli vitraJebi or Riobze da profilirebuli svetebi SesasvlelSi. XX saukunis ociani wlebidan nagebobam saxe icvala: eklesias gumbaTebi moxsnes, vitraJebi moSales, profilirebuli svetebi betonis yalibSi moaqcies da funqcia Seucvales. dRemde aq funqcionirebda sxvadasxva dawesebulebebi, maT Soris iyo Wadrakis saxlic.

2
rusTavelis gamz. #54
sacxovrebeli saxli dgas rusTavelis gamzir #-48-is (saqarTvelos mecnierebaTa akademiis Senobis) da rusTavelis gamzir #-52-is (yofili sabagiro gzis qveda sadguris) ukan, siRrmeSi. saxli ekuTvnoda iuristsa da ekonomists vasil gabaSvils. misi dakveTiT Senobis proeqti Seadgina arqiteqtorma korneli tatiSCevma (misive daproeqtebulia artistuli sazogadoebis Senoba (amJamad rusTavelis saxelobis saxelmwifo akademiuri Teatri). saxli 1897 wels aSenda. misi fasadi barokosa da rokokos stilSia gadawyvetili. am

Senobas aqvs yvela is elementi, rac Tbilisuri saxlebisTvisaa damaxasiaTebeli: aivnebi, moxatuli sadarbazo, ezo-baRi mrgvali SadrevniT da alayafis kari. igi gamoirCeva uxvad dekorirebuli da amave dros msubuqi, oriarusiani ramdenimefeniani xis Wviruli aivniT, romelic metwilad gansazRvravs Senobis maRalmxatvrul saxes. Wviruli aivnebi TbilisisaTvis tradiciulia, magram aseTi `maqmaniviT naqargi~ erTaderTia da mis analogs TbilisSi versad naxavT. meore msoflio omis Semdeg, rodesac am adgilis rekonstruqcia daiwyo, gadawyda am Senobis dangreva, magram saxlis imJamindelma mepatronem, cnobilma Terapevtma nikoloz yifSiZem, stalinis piradma eqimma (vasil gabaSvilis qaliSvilis meuRlem) mas am saxlis foto uCvena da sTxova, rom ar daengriaT. ase gadaurCa Senoba ganadgurebas.

3
rusTavelis gamz. #37
es sacxovrebeli saxli XX saukuneSi evropaSi gavrcelebuli arqiteqturuli stilis, modernis (sxvagvarad Art Nouveau-s) erT-erTi saukeTeso nimuSia TbilisSi. is 1913-15 wlebSi daaproeqta peterburgelma arqiteqtorma n. obolonskim. es am arqiteqtoris erTaderTi namuSevaria, romelic TbilisSi ganxorcielda. cnobilma komersantma da mecenatma aleqsandr meliq-azariancma savaraudod igi Tavisi gardacvlili qaliSvilis xsovnis ukvdavsayofad aago. im droisTvis Senoba siaxles warmoadgenda konstruq-

ciuli TvalsazrisiT. igi rTul reliefzea ganlagebuli da im droisaTvis axali masaliT, rkinabetoniT aris nagebi. es iyo Semosavliani saxli. Semosavliani saxlebi TbilisSi XIX saukunis meore naxevridan Cndeba. aseTi saxlebi Tavisi masStaburobiT gamoirCeoda, xSirad ramdenimesarTuliani iyo da, individualuri sacxovrebeli saxlebisgan gansxvavebiT, aq binebi qiravdeboda. fasadi uxvad aris morTuli bareliefebiT, romlebiTac TandaTanobiT imkoboda Senoba. isini Cexi moqandakis a. o. novakis skulpturul-dekoratiul saxelosnoSi mzaddeboda. saxlis pirveli sarTuli daTmobili hqonda maRaziebs, fotoatelies, samxatvro galereas, kinoTeatrs. aqve iyo mozard mayurebelTa Teatri da sxvadasxva saxelmwifo dawesebulebebi. es iyo erT-erTi pirveli saxli TbilisSi, romelic individualuri gaTbobis, eleqtro- da wyalmomaragebis sistemebiT iyo aRWurvili.

eqskursia gareTubanSi
megzuri

aaip tfilisis hamqari i. griSaSvilis q. 10, Tbilisi 0105, saqarTvelo t +995 32 272 32 30 e tbshamkari@gmail.com f www.facebook.com/TiflisHamqari koleqciebsa da eleqtronul saresurso bazebSi. muzeumis, tfilisis hamqris arqivebSi, kerZo muzeum qarvaslas, i. griSaSvilis biblioTeka nalebi daculia kino-foto-fono Canawerebis, gamoyenebuli saarqivo fotomasalis origisamagistro programis farglebSi. Tvelobis skolis, saxelmwifo mmarTvelobis sazogadoebriv saqmeTa institutis (GIPA), mmarmegzuris marSruti damuSavda saqarTvelos megzuris Sedgenaze muSaobdnen: daviT gogiSvili, cira elisaSvili, nano zazanaSvili, Tornike lorTqifaniZe, ana WabaSvili WeriT. sazogadoeba _ saqarTvelo-s finansuri mxardaSeni qalaqi, Cveni qalaqi farglebSi fond Ria mzegzuri momzadebulia proeqtis Cemi qalaqi,

4
d. ToraZis Cixi #3
Tbilisis sapatio moqalaqes (TbilisSi `sapatio~ moqalaqeebad iTvlebodnen vaWar-mrewvelTa zeda fenis is warmomadgenlebi, romelTac hqondaT maRali qonebrivi cenzi, ixdidnen qalaqis sasargeblod Sesabamis gadasaxadebs da ekavaT sxvadasxva Tanamdeboba), cnobil komersantsa da mecenats miqael aramiancs qalaqSi ramdenime saxli hqonda. misi dafinansebiTaa aSenebuli kinoTeatri `apolo~, sastumro `maJestiki~ (dRevandeli `Tbilisi-merioti~), qalaqis pirveli saavadmyofos erT-erTi korpusi (xalxSi igi dResac aramiancis saavadmyofos saxeliTaa cnobili) da sxva sazogadoebrivi Senobebi. erT-erT saxlSi (dRevandel kostavas q. #12-Si) TviTon cxovrobda. am saxlis maxloblad miqael aramiancma Tavis satrfos, evgenia Sxiancs auSena mozrdili, lamazi Senoba, serpantinuli quCis galavniTa da didi lodebiT gaformebuli baRiT. esaa dRevandeli ToraZis Cixi #3. Senobis quCispira fasadi evropuli stilisaa. ezos mxares gamavali fasadi Tbilisuri saxlisTvis damaxasiaTebel arqiteqturul elementebs Seicavs. wyvilis urTierToba 14 wels gagrZelda, evgenias gardacvalebamde. satrfos xsovnis pativsacemad aramiancma am quCas, Tbilisis saTaTbiros dasturiT, evgenias quCa uwoda, xolo saxlis ezoSi parizidan specialurad gamowerili, skulptor a. rudies Sesrulebuli brinjaos qandakeba `irmebi~ aRmarTa. 1935 wlidan `irmebi~ komkavSiris xeivanSi gadaitanes da igi bolo dromde amSvenebda am adgils. amJamad qandakebis adgilsamyofeli ucnobia.

da gamoirCeva Senobis kuTxis fasadze arsebuli aivnebis originaluri arqiteqturuli gadawyvetiT. es stili XIX saukunis 60-70-ian wlebSi SemuSavda ruseTSi. mas rusuli arqiteqturis dekoratiuli motivebi daedo safuZvlad da aqtiurad inergeboda im periodis TbilisSic. amave stils miekuTvneba, mag., vaJTa II gimnaziis (amJamindeli ganaTlebis saministros), sasuliero seminariis (mecxre saavadmyofos, dRes ki kvlav sasuliero akademiis) da sxv. Senobebi.

9
al. WavWavaZis I Cixi #1
sacxovrebeli saxli 1913 wels aSenda arqiteqtor m. nepricevis proeqtiT. igi modernis stilisaa. im droisTvis es stili imdenad popularuli gaxda, rom man Tbilisur ezoebSic SeaRwia. ezospira fasadebis Wvirul aivnebs am stilisaTvis damaxasiaTebeli dekoratiuli elementebiT amSvenebdnen.

gamoaqandakebina da aseTi ram SeuTvala mezobels: me rom gamoval Cems aivanze, Seni mdidruli saxlis fasadiT davtkbebi, karg xasiaTze davdgebi da saqmec kargad wamiva, Sen ki Seni saxlidan am damcinavad enagamoyofil saxeebs dainaxav, guneba gagifuWdeba da saqmeebic cudad wagivao.

16
i. maCablis q. #17/27

12
d. WonqaZis q. #12
es saxli 1914 wels aSenda Tambaqos mrewvelis, n. bozarjiancis dakveTiT. aq is ojaxTan erTad 1921 wlamde cxovrobda. arqiteqtori iyo mixeil ohanjanovi petre kolCinTan erTad. Senoba modernis stilisaa da misi fasadi quCis mxares dResac pirvandeli saxiTaa SemorCenili. is uxvad aris morTuli sxvadasxva mcenareuli ornamentiT. fasadis centralur RerZs agvirgvinebs frontoni (damagvirgvinebeli samkuTxa sibrtye). yvela karsa da fanjaraSi veneciuri brolis minebia Casmuli. Senobis sadarbazosa da oTaxebis interieris mosapirkeTebeli masala specialurad veneciidan da parizidan Camoitanes da misi analogi TbilisSi arsad moipoveba. Sida ezoSi gamavali fasadis gviandeli gadakeTebebis miuxedavad, Senobas avTenturoba dResac SenarCunebuli aqvs. 1915 wels TbilisSi Catarda 1914 wels aSenebuli saukeTeso sacxovrebeli saxlebis konkursi da meore adgili da vercxlis medali mieniWa am saxls (imdroindel TbilisSi Sefasebis iseTi maRali da mkacri kriteriumebi iyo, rom im wels pirveli premia saerTod ar gauciaT).

14
d. WonqaZis q. #4
imdroindel TbilisSi yvela SeZlebuli ojaxi cdilobda, misi saxli sxvisaze lamazi yofiliyo da amisTvis arafers iSurebdnen da saukeTeso arqiteqtorebsa da mSeneblebs iwvevdnen. maT ricxvs miekuTvneba d. WonqaZis q. #4. mas metoqeobas uwevda d. WonqaZis q. #12. d. WonqaZis q. #4-is saxlis msgavsi masStabisa da sididis sadarbazo TbilisSi arsad gvxvdeba. Senoba imgvaradaa morgebuli landSafts, rom d. WonqaZis quCidan igi ar Cans da mxolod saparado Sesasvlelis gavlis Semdeg vxvdebiT saxlis Sida sivrceSi da sul bolos gavdivarT ezoSi, saidanac Senobis erTiani fasadis suraTi iSleba. swored amitom mas `damalul~ saxlsac uwodebdnen.

6
k. mayaSvilis q. #10
es sacxovrebeli saxlic inJiner iohan dicmanis proeqtiTaa aSenebuli. Senoba agebulia e.w. `rusuli~ aguriT, romelic 1900-iani wlebidan Semodis saqarTveloSi da Tavisi zomiTa da formiT gansxvavdeba qarTulisagan. Senobis fasadisa da galavnis dekoratiuli elementebi harmoniulad erwymis erTmaneTs. am saxlSi cxovrobda cnobili qarTveli mwerali grigol robaqiZe.

es orsarTuliani saxli 1908 wels aSenda inJiner Razar sarqisianis proeqtiT (masve ekuTvnis manTaSevis qarvasla bambis rigSi). gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia Senobis sadarbazo. misi morTuloba stukos teqnikiTaa (SebaTqaSebis teqnika, romelic iZleva gaprialebis da saWrisiT damuSavebis saSualebas) Sesrulebuli.

19
l. asaTianis q. #30
am saxlSi cxovrobda cnobili firmis `simens da halskes~ damfuZnebeli valter simensi. Zmebi simensebi saqarTveloSi XIX saukuneSi cxovrobdnen da saqmianobdnen. oTxi Zmidan ori TbilisSia dakrZaluli. swored simensebma Semoitanes da daamontaJes pirveli telegrafi saqarTveloSi.

22
l. asaTianis q. #28
yofili III qalTa gimnaziis (amJamad SenobaSi ganTavsebulia meeqvse saavtoro skola) Senoba aSenda 1912 wels inJiner rotinovis proeqtiT. Senoba fsevdogotikuri stiliTaa nagebi. sabWour periodSi kedlis mxatvroba daikarga, magram interierSi dRemde ucvleladaa SemorCenili xis Sida aivnebi.

10
p. ingoroyvas q. #26
Senoba agebulia XIX saukunis dasasruls. aTwleulebis manZilze am saxlis ezos Sesasvlels dadianebis sasaxlidan wamoRebuli WiSkari hqonda Sebmuli. igi zugdidSi dadianebis muzeums daubrunda, ezos SesasvlelSi ki misi asli dakides.

17
i. maCablis q. #13
es sacxovrebeli saxli aSenda 1903-1905 ww-Si cnobili qarTveli mecenatisa da komersantis daviT sarajiSvilis dakveTiT da germaneli arqiteqtoris karl caaris proeqtiT. Senobis fasadi modernis, barokosa da rokokos elementebs Seicavs. 1919 wels saxli cnobilma komersantma da qvelmoqmedma akaki xoStariam SeiZina. gasabWoebis Semdeg, 1921 wels SenobaSi `xelovanTa kavSiri~ ganTavsda, mogvianebiT ki igi saqarTvelos mweralTa kavSirs gadaeca. am saxlSi mudmivad iyridnen Tavs gamoCenili qarTveli sazogado moRvaweebi da mwerlebi.

20
galaktionis q. #22
es Semosavliani saxli 1883 wels aigo arqiteqtor a. zalcmanis proeqtiT. igi im droisTvis TbilisSi kargad cnobil TamamSevebis ojaxs ekuTvnoda. saxli `qarTuli stilis~ erT-erTi pirveli da saukeTeso nimuSia. misi quCispira fasadi qarTuli istoriuli xuroTmoZRvruli elementebiTaa dekorirebuli. ramdenadac uxvadaa Semkuli Senobis quCispira fasadi, imdenad mkacri da sadaa misi ezos mxare. aq kedlis sibrtye aguris wyobiTaa nagebi. amgvari uaivno gadawyveta uCveulo iyo im periodis Tbilisuri ezos arqiteqturisTvis. 2007 wlis rekonstruqciis Sedegad Senobis ezos mxares moqceuli fasadis aguris wyoba mTlianad Seilesa.

7
v. barnovis q. #2
Tbilisuri SuSabandiani sacxovrebeli saxlebisTvis damaxasiaTebeli marTkuTxa Sida ezos mTavari RirsSesaniSnaobaa xveuli xis kibe. igi mTel simaRleze asdevs samsarTulian Senobas. es ezo bevrjeraa gadaRebuli qarTul filmebSi. albaT bevrs axsovs finaluri epizodi qarTuli mxatvruli filmisa `dRe ukanaskneli, dRe pirveli~.

15
yofili kaTolikuri sasaflaos teritoria gergeTis quCis mimdebared

23
l. asaTianis q. #17
XIX saukuneebis pirvel naxevarSi, iqamde, vidre rusebi Tbilisis galavans moSlidnen, nariyalas kedeli sololakis qeds miuyveboda, Camodioda dadianis quCaze, gadioda Tavisuflebis moedanze, puSkinis quCidan mkveTrad uxvevda baraTaSvilis quCaze da mtkvramde midioda. l. asaTianis da S. dadianis quCaTa kveTaze idga am galavnis erT-erTi burji. imave adgilas (S. dadianis q. #34/17), 1860 wels aSenda patara Wvirulaivniani saxli, romlis momrgvalebuli formac Tbilisis galavnis am burjma ganapiroba, vinaidan Senoba burjis nafuZars daeyrdno. am adgilas mTavrdeba gareTubani da iwyeba kala.
megzuris marSrutis, teqstisa da fotoebis avtori: cira elisaSvili

11
S. CitaZis q. #4
keTilSobil qalTa institutis Senoba 1888-1890 wlebSi aSenda. misi avtoria arqiteqtori robert gedike (wm. aleqsandre nevelis samxedro taZris _ soboros _ erT-erTi Tanaavtori), mSeneblobas albert zalcmani (dRevandeli saqarTvelos suraTebis erovnuli, e.w. `cisferi~ galereis avtori) zedamxedvelobda. Senobis fasadis morTulobaSi tradiciuli qarTuli xuroTmoZRvrebisTvis damaxasiaTebeli dekoratiuli elementebia gamoyenebuli. XIX-XX saukuneebis mijnaze TbilisSi warmoiSva e.w. `qarTuli stili~. mas axasiaTebda qarTuli istoriuli arqiteqturis motivebis gamoyeneba Senobebis fasadebisa da struqturis gadawyvetis dros.

13
d. WonqaZis q. #11
es sacxovrebeli saxli, 1889-94 wlebSi kavkasiaSi iranis konsuls, mirza reza xans ekuTvnoda (misive sakuTreba iyo borjomis sasaxle `firuza~). Senobis fasadi da sadarbazos kari morTulia sparsuli warwerebiT da sparsuli simboloebiT. dReisaTvis Senobis mxolod erT oTaxSia SemorCenili uvneblad Weris unikaluri morTuloba, romelic saqarTveloSi sagangebod Camoyvanili iraneli ostatebis mieraa Sesrulebuli. moWiqul keramikaze daxatuli peizaJebi da Taigulebi arc erTxel ar meordeba. Weris amgvari Semkuloba TbilisSi erTaderTia.

5
m. zandukelis q. #11
aleqsandre nevelis taZris (soboros) mRvdelmsaxurTa saxli aSenda 1911 wels, inJiner iohan dicmanis proeqtiT (iohan dicmani araerTi Senobis avtoria TbilisSi. masve ekuTvnis mTawmindis qedze wm. mixeil tverelis eklesiis proeqtic). Senoba e.w. `rusuli stilisaa~

8
Zmebi kakabaZeebis q. #13
es saxli 1891 wels aSenda. Senobis arqiteqturul saxes gansazRvravs oriarusiani aivani da Tbilisuri saxlebisaTvis damaxasiaTebeli Ria tipis ezo mrgvali SadrevniT.

XVIII saukuneSi erekle meorem TbilisSi gadmosaxlebul axalcixel kaTolikeebs Txovna Seusrula da qalaqis ganapiras, sololakSi, sasaflaosTvis teritoria gadasca. XIX saukunis miwurulisa da XX saukunis dasawyisis Tbilisis gegmebze kaTolikuri sasaflao da samlocvelo ganaSenianebuli sololakis ganapiras, mTawmindis qedis aRmosavleT kalTis ZirSia aRniSnuli. mas dRevandeli gergeTisa da d. WonqaZis quCebi sazRvravda. XIX saukuneSi sasaflaom saxeli gaiTqva ulamazesi Sirazis vardebiT da Tbiliselebis sayvarel saseirno adgilad iqca. dRes es teritoria umeteswilad XX saukunis meore naxevarSi agebul Senobebs ukavia.

18
l. asaTianis q. 23/23 da l. asaTianis q. 21/24
legenda mogviTxrobs, rom es saxlebi ori vaWris metoqeobis wyalobiT aSenda. erTma maTganma, romelic mezobeli saxlis mepatronesaviT mdidari ar iyo da icoda, rom iseTive uxvad dekorirebul fasads ver gaakeTebda, aseT xerxs mimarTa: sakuTari saxlis fanjrebis Riobis Tavze enagamoyofili maskaronebi (groteskuli, stilizebuli niRbebi)

21
galaktionis q. #18
Zmeb seilanovebis saxli aSenebulia 1911 wels. sadarbazoSi SemorCenilia im droisTvis TbilisSi kargad cnobili mxatvris, b. telingteris mier zeTis saRebaviT Sesrulebuli kedlis mxatvroba. iatakze mozaika dagebulia a. andreoletis marmarilosa da mozaikuri samuSaoebis saxelosnos ostatebis mier.

Rate