You are on page 1of 18

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

GII THIU VN
n cc mn hc chnh ca Khoa Cng ngh thng tin ni chung v mn
hc Nguyn l h iu hnh cc My tnh in t ni ring nhm to iu kin c
bn gip cho sinh vin:
1. i su v nm vng mt cch c h thng kin thc thu nhn c trong
qu trnh hc l thuyt, lm bi tp v thc hnh.
2. Tng bc lm quen vi cc cng tc khoa hc c nh hng ca gio vin
hng dn v hnh thnh hnh vi nghin cu c lp c s tr gip ca ti liu
tham kho.
3. Gn qu trnh hc l thuyt vi cng tc nghin cu thc t.
4. Trnh by r rng v khoa hc mt vn thuc lnh vc nghin cu ca
mnh.
Chnh v l m ngi lm n mn hc phi thc hin, hon thnh vi kt
qu chp nhn c mt khi lng cng vic thuc lnh vc chuyn su. Kt qu
cng vic phn nh cng sc, ti nng, tr tu ca ngi lm n v phi c
trnh by bng vn bn trong n mn hc theo nhng chun mc v yu cu ca
gio vin hng dn.
Thi gian cn thit cho mi n l khc nhau, nhng thi hn phi hon
thnh l yu cu quan trng c bit.
n mn hc phn nh cng sc nghin cu nn cn phi c trnh by
trc b mn v c nh gi bng im s. Vic trnh by ng, r rng, ngn
gn v khoa hc ch c c nhng sinh vin c qu trnh lao ng nghim tc
cho ti v c chun b y kin thc trong lnh vc nghin cu ti.

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

ti s 1. M phng thut ton nh bng ca Dijsktra trnh


Deadlock.
Yu cu
1. Gii thiu Deadlock
2. Trnh by thut ton Banker
3. Xy dng chng trnh v kt qu demo
4. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
5. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng
dn v bo co tin ng thi gian
6. Ngn ng dng vit chng trnh C,C++, Visual C++, Java
7. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Nguyn Ph Cng, Gio trnh h iu hnh, i hc Cn Th
[2] Trn Hnh Nhi, Gio trnh h iu hnh nng cao, i hc Quc Gia
H Ch Minh
[3] Gio trnh h iu hnh, chng 6: Deadlock
[4] An Introduction To Operating System, H.M. Deitel
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

ti s 2. Xy dng chng trnh m phng cc gii thut lp lch


cho CPU.
Yu cu
1. Trnh by cc gii thut FIFO, SJF, RR, u tin.
2. Xy dng chng trnh vi cc gii thut trn v kt qu demo
3. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
4. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
5. Ngn ng dng vit chng trnh C, C++, Visual C++
6. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] V L Hng, Gio trnh nguyn l h iu hnh, i hc Bch Khoa
H Ch Minh
[2] Nguyn Ph Cng, Gio trnh h iu hnh, i hc Cn Th
[3] Trn Hnh Nhi, Gio trnh h iu hnh nng cao, i hc Quc Gia
H Ch Minh
[4] L Trung Dng, Gio trnh h iu hnh, Nh xut bn gio dc
[5] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

ti s 3. Bi ton nm trit gia n ti


Yu cu
1. M t bi ton
2. Gii thiu ti nguyn gng v on gng
3. Gii php Semaphore.
4. Vit chng trnh gii quyt bi ton 5 trit gia n ti. Chng trnh

phi to ra 5 tin trnh con m phng hot ng ca 5 trit gia. Dng


semaphore ng b hot ng ca 5 trit gia ny.
5. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
6. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
7. Ngn ng dng vit chng trnh C, C++, Visual C++, Java
8. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1]ng V Tng, Gio trnh nguyn l h iu hnh, NXB H Ni,
2005.
[2] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[3] Internet
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

ti s 4. Xy dng chng trnh producer-consumer vi bounded


buffer.
Yu cu
1. Gii thiu tin trnh trong Linux, cch to tin trnh trong Linux
2. Gii thiu s lc v Semaphore, giao tip ng b vi Semaphore
3. Cc hm x l Semaphore
4. To tin trnh Producer, Consumer
5. S dng semaphore truy xut ti nguyn
6. Xy dng chng trnh v kt qu demo
7. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
8. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
9. Ngn ng dng vit chng trnh C trn Linux, Ubuntu.
10. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Nguyn Hi Chu, Nguyn l h iu hnh, i hc Cng Ngh
[2] Nguyn Ph Trng, Gio trnh h iu hnh, i hc Cn Th

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

[3]Trn Hnh Nhi, Gio trnh h iu hnh nng cao, i hc Khoa hc


t nhin H Ch Minh.
[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[5] Internet
ti s 5. Xy dng chng trnh c thng tin a cng vi nh
dng NTFS v FAT32
Yu cu
1. Tm hiu cu to phn cng v cu trc logic ca a cng.
2. Tm hiu h thng File ca HH Windows.
3. Gii thiu h thng FAT32, cu trc FAT32, partion Boot Sector,
directory table
4. Gii thiu h thng NTFS, Cu trc phn vng NTFS, Master File
Table
5. So snh h thng FAT32 v NTFS
6. Xy dng chng trnh thc hin cc chc nng sau: a ra mn
hnh a, tn a, s serial, trng thi, nh dng, dung lng, cn
trng, s byte /sector, s sector/cluster
5.Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
6. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

7. Ngn ng dng vit chng trnh Visual C++


8. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] L Ngc Thnh, Lp trnh windows vi MFC Visual C++6.0, NXB
thng k, 2002
[2] Nguyn Chnh Thnh, Lp trnh windows vi VC/MFC, 2006
[3] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[4] http://www.ntfs.com
ti s 6. Tm hiu h thng File trong cc h iu hnh hin i.
Yu cu
Tm hiu:

1. File System Layout


2. Implementing Files
3. Implementing Directories
4. Shared Files
5. Disk Space Management
6. File System Reliability
7. File System Performance
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

8. Log-Structured File Systems


9. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
10.Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
11.Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.
[2] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[3] http://www.ntfs.com
ti s 7. Tm hiu c ch giao tip gia hai tin trnh dng hng
i thng ip (Message Queue).
Yu cu
1. Gii thiu tin trnh trong Linux
2. Cc trng thi ca tin trnh, cch x l cc tin trnh bng hm
System(), giao tip gia cc tin trnh bng hng i thng ip
3. Xy dng chng trnh minh ha gii quyt bi ton sau:
a. To ra 2 tin trnh. Tin trnh th nht c file nhiu chui lin
tip, mi chui gm cc php ton v cc ton hng. V d

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

3-1
4*2
5+4
20/5
Sau tin trnh th nht truyn cc chui d liu ny sang tin
trnh th 2. Tin trnh th 2 thc hin tnh ton v tr chui kt
qu v li cho tin trnh u tin ghi li file nh sau:
3-1=2
4*2=8
5+4=9
20/5=4
4. Dng hm fork() to 2 tin trnh.
5. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
6. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
7. Ngn ng dng vit chng trnh C trn Linux hoc ubuntu
8. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v..

Ti liu tham kho


------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

[1] Phm Quang Dng, B mn Khoa hc my tnh, Gio trnh Linux,


i hc Quc gia H ni
[2] Nguyn Phng Lan, Hong c Hi, lp trnh Linux-Tp 1, NXB
Gio dc
[3] Duy Vit-Nguyn Hong Thanh Ly, Linux kernel
[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.
[6] http://www.cprogramming.com/tutorial.html
ti s 8. Giao tip gia cc tin trnh bng ng ng PIPE.
Yu cu
1. Gii thiu tin trnh trong Linux, cc hot ng ca tin trnh, cu
trc tin trnh, giao tip gia cc tin trnh, cc c ch giao tip v
gii thiu c ch lin lc bng ng ng Pipe
2. To ng ng giao tip.
3. Vit chng trnh gm 2 tin trnh. Tin trnh th nht cho ngi
dng nhp vo t bn phm mt chui biu din cc php tnh gm
cc phn t +,-,(,). u tin ca cc php tnh trong ngoc (cp du
(&)) l cao nht, php +,v c cng u tin.
V d:
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

10

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

1+2+(2-3-4)-((3+4)-5)
(1+(-2)-((3+4)-5))
Sau truyn chui d liu ny sang tin trnh th hai. Tin trnh th
hai thc hin tnh ton p dng thut ton nghch o Balan v tr v
cho tin trnh th nht th hin cho ngi s dng bit
5. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
6. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
7. Ngn ng dng vit chng trnh C trn Linux hoc ubuntu
9. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Nguyn Phng Lan-Hong Hi, Lp trnh Linux, tp1, NXB Gio
dc, 2001
[2] Duy Vit-Nguyn Hong Thanh Ly, Linux kernel
[3] Nguyn Thanh Thy, Nhp mn h iu hnh Linux
[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

11

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

ti s 9. Tm hiu cc li gi h thng (System calls).


Yu cu
1. Tm hiu cc li gi h thng trong qun l tin trnh.
2. Tm hiu cc li gi h thng trong qun l file, th mc.
3. Trnh by cc li gi h thng trong Win32 API hoc Linux.
4. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
5. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
6. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Nguyn Phng Lan-Hong c Hi, Lp trnh Linux, tp1, NXB
Gio dc, 2001
[2] Duy Vit-Nguyn Hong Thanh Ly, Linux kernel
[3] Nguyn Thanh Thy, Nhp mn h iu hnh Linux
[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

12

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

ti s 10. Tm hiu cc giao din ho (Graphical User


Interfaces).
Yu cu
1. Tm hiu phn cng ca bn phm, chut, mn hnh ca my tnh c
nhn.
2. Tm hiu phn mm Vo (Input Software).
3. Tm hiu phn mm Ra cho Windows (Output Software for
Windows).
4. Trnh by cc li gi h thng trong Win32 API cho cc giao tip
Vo/Ra.
5. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
6. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
7. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Nguyn Phng Lan-Hong Hi, Lp trnh Linux, tp1, NXB Gio
dc, 2001
[2] Duy Vit-Nguyn Hong Thanh Ly, Linux kernel
[3] Nguyn Thanh Thy, Nhp mn h iu hnh Linux
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

13

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT


trng i hc Bch khoa nng.
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.
ti s 11. Tm hiu vic qun l ngun nng lng in ca my
tnh.
Yu cu
1. Tm hiu v phn cng lin quan n tiu th nng lng in: mn
hnh, a cng, CPU, b nh.
2. Tm hiu kha cnh ca h iu hnh lin quan n vic qun l nng
lng:
- Mn hnh
- a cng
- CPU
- B nh
- Truyn thng khng dy
- Qun l pin
3. Tm hiu chc nng ca H iu hnh Windows trong vic tit kim
ngun in trn cc my tnh c nhn.
4. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

14

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

5. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn


v bo co tin ng thi gian
6. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho

[1] Nguyn Phng Lan-Hong Hi, Lp trnh Linux, tp1, NXB Gio
dc, 2001
[2] Duy Vit-Nguyn Hong Thanh Ly, Linux kernel
[3] Nguyn Thanh Thy, Nhp mn h iu hnh Linux
[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd.
ti s 12. M phng thut ton thay th trang LRU trong b nh
o.
Yu cu
1. Tm hiu v k thut b nh o.
2. Tm hiu thut ton thay th trang LRU
3. Xy dng chng trnh m phng thut ton thay th trang LRU.
------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

15

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

4. Vit bo co theo mu B mn mng v Truyn thng


5. Gp gio vin hng dn, lm ng yu cu ca gio vin hng dn
v bo co tin ng thi gian
6. Lm 10 n 15 slide bo v sau khi c gio vin hng dn
duyt v ng c bo v.

Ti liu tham kho


[1] Nguyn Phng Lan-Hong Hi, Lp trnh Linux, tp1, NXB Gio
dc, 2001
[2] Duy Vit-Nguyn Hong Thanh Ly, Linux kernel
[3] Nguyn Thanh Thy, Nhp mn h iu hnh Linux
[4] Trn H Thu Tin, Bi ging Nguyn l h iu hnh, Khoa CNTT
trng i hc Bch khoa nng.
[5] Andrew S. Tannenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2nd. Mc b nh o thuc chng Qun l b nh.

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

16

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

Gi ni dung trnh by quyn bo co


Li m u
Mc lc
Danh mc cc hnh v, bng biu
M U
M.1.

MC TIU CA TI

M.2.

YU CU CA TI

M.3.

NI DUNG TI

Chng 1. C S L THUYT
1.1. NGUYN L
1.2. C S L THUYT
1.3. CNG C H TR

Chng 2. XY DNG CHNG TRNH


2.1. M T BI TON
2.2. PHN TCH D LIU V THUT TON
2.3. T CHC CHNG TRNH
2.4. XY DNG CHNG TRNH

Chng 3. M PHNG V KT QU
3.1. CHNG TRNH DEMO
3.2. KT QU V NHN XT

KT LUN V HNG PHT TRIN


K.1.

KT LUN

K.2.

HNG PHT TRIN

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

17

Danh mc ti n mn hc Nguyn l h iu hnh

PH LC
Code ca chng trnh nu c

------------------------------------------------------------------------------------------------Khoa Cng Ngh Thng Tin B mn Mng & Cng ngh truyn thng

18