You are on page 1of 7

23/10/2012

G t kha tm kim...

Xin cho! (ng nhp ng k)

Tm kim

By gi l: 23-10-2012, 12:17 PM

C TU Forums - C ng ng Sinh vin i hc C n Th | C TU TODAY | Khoa C NTT & Truyn thng


| v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

v p n mng my tnh: Phn mng con v


a ch IP

Threaded Mode | Linear Mode

Cafe

Post: #1

06-12-2011, 08:20 AM

v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP


1. Subnet mask no s c gn cho a ch mng 192.168.32.0 cung cp 254 a ch host c gi
tr trn mt subnet?
a. 255.255.0.0
b. 255.255.255.0
c. 255.255.254.0
d. 255.255.248.0
2.
a.
b.
c.
d.
e.

a ch broadcast address no i din cho a ch mng Class C 192.168.32.0 vi subnet default?


192.168.0.0
192.168.0.255
192.168.32.0
192.168.32.254
192.168.32.255

3. Cho a ch mng 198.128.32.0, thc hin chia subnet mi subnet c 35 host. Subnet mask no
dnh cho mng ny?
a. 255.255.250.0
b. 255.255.255.64
c. 255.255.255.192
d. 255.255.254.0
e. 255.255.255.0
4.
a.
b.
c.
d.

Thng s no
S thp phn
S thp phn
S thp phn
S thp phn

cho
ca
ca
ca
ca

php xc
byte u
byte u
byte u
byte u

nh a ch lp B?
tin c gi tr t 1 n 127
tin c gi tr t 128 n 192
tin c gi tr t 128 n 191
tin c gi tr t 192 n 223

5. Mt a ch mng lp C vi subnet default th ta c ti a bao nhiu host?


a. 254
b. 255
c. 256
d. 510
e. 511
f. 512
6. Cho a ch IP 172.32.65.13 v subnet mask mc nh, Phn no l a ch mng ca a ch ny?
a. 172.32.65.0
b. 172.32.65.32
c. 172.32.0.0
d. 172.32.32.0
7. Mt cng ty nh c mt a ch mng thuc class C network,. ngi ta cn to 5 mng con, mi
mng con c t nht 20 host. Vy subnet no di y c s dng cho yu cu trn?
a. 255.255.255.0
b. 255.255.255.192
1/7

23/10/2012
v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

Mudim v0.8

b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.224
d. 255.255.255.240
Tt
VNI
Telex
Viqr
Tng hp
T ng
Chnh
8. CB
bao
nhiu
s dng
cho
phn a
ch] host Class B vi Subnet mask default:
t
du
kiubit
mic
[ Bt/Tt
(F9)
n/Hin
(F8)
a. 1
b. 4
c. 8
d. 14
e. 16
f. 24
9. Mt cong ty XYZ s dng a ch mng 192.168.4.0 v s dng subnet mask l 255.255.255.224
to mng con. Vy s mng con v s a ch IP host trn mi mng con l bao nhiu.
a. 6 mng con, 32 a ch ip host
b. 8 mng con, 30 a ch ip host
c. 6 mng con, 30 a ch ip host
d. 16 mng con, 32 a ch ip host
10. Cho a ch IP host 198.101.6.55/28. a ch mng v a ch broadcast c s dng cho a ch
ny ? (Chn 2 cu)
a. 198.101.6.0
b. 198.101.6.32
c. 198.101.6.48
d. 198.101.6.57
e. 198.101.6.63
f. 198.101.6.255
11. C bao nhiu mang con lp C nu s dng subnet mask l 255.255.255.224?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
f. 8
12. C ti a bao nhiu mng con nu bn mn 4 bit ca phn host chia mng con.
a. 8
b. 16
c. 32
d. 16
e. 14
13. V d no sau y l a ch broadcast ca mt a ch mng lp C?
a. 190.12.253.255
b. 190.44.255.255
c. 221.218.253.255
d. 129.219.145.255
14. S bit ln nht c th mn t phn bit host chia mng con trong lp C l bao nhiu.?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
15. Gi tr thp phn ca a ch IP biu din di dng nh phn
11001101.11111111.10101010.11001101 l g?
a. 205.255.170.205
b. 109.255.170.109
c. 205.127.200.205
d. 109.127.200.109
16. Lp no cho php mn 15 bit chia mng con( subnet)?
a. Class A
b. Class B
c. Class C
d. Khng c lp no cho php mn 15 bit chia mng con.
17. Nhng a ch no xut hin trn phn header ca gi tin IP?
a. a ch ngun

w w w .dhct.info/forums/thread-1029.html

2/7

23/10/2012
v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

a.
b.
c.
d.

a ch ngun
a ch ch
a ch ngun v a ch ch
Khng c a ch no trong phn header ca gi d liu IP

18. Hai a ch host no sau y cng ng mng vi a ch ny 192.168.15.19/28? (chn hai cu)
a. 192.168.15.17
b. 192.168.15.14
c. 192.168.15.29
d. 192.168.15.16
e. 192.168.15.31
19. C bao nhiu mng con v bao nhiu host trn mi mng con nu bn p dng subnet /27 cho a
ch mng 210.10.2.0?
a. 30 networks and 6 hosts.
b. 8 networks and 30 hosts.
c. 6 networks and 32 hosts.
d. 32 networks and 18 hosts.
20. a ch ip host IP 201.100.5.68/28 ny thuc mng con no sau y?
a. 201.100.5.0
b. 201.100.5.32
c. 201.100.5.64
d. 201.100.5.65
e. 201.100.5.31
f. 201.100.5.1
21. S dng subnet mask 255.255.255.224,a ch IP host no di y l thuc subnet ny? (chon
tt c cu ng)
a. 16.23.118.63
b. 87.45.16.159
c. 92.11.178.93
d. 134.178.18.56
e. 192.168.16.87
f. 217.168.166.192
22. a ch mng 201.145.32.0 c chia mng con vi subnet mask /26. c bao nhiu mng con v
bao nhiu host trn mi mng con?
a. 4 network v 64 host
b. 64 network v 4 host
c. 4 network v 62 host
d. 62 network v 2 host
e. 6 network v 30 host
23. a ch no sau y c th gn cho host nu ng mng ca host ny l 27.35.16.32/28? (chn
3 cu)
a. 27.35.16.32
b. 27.35.16.33
c. 27.35.16.48
d. 27.35.16.47
e. 27.35.16.45
f. 27.35.16.44
y l p n mnh t lm,nu ai thy c sai sot th post ln anh em tham kho
1>b,2>e,3>c,4>c,5>a,6>c,7>c,8>c,9>c,10>b,11>f,12>e,13>c,14>d,15>a,16>b,17>ko.biet?,18>d,19>b
Ngun: 08dba.7forum.net

Cafe
06-12-2011, 08:22 AM

Post: #2

RE: v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

w w w .dhct.info/forums/thread-1029.html

3/7

23/10/2012
v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

KIM TRA GIA K - HNH THC TRC NGHIM.


THI TRC NGHIM MU S 1 (C P N: nh du x)
1.
A.
B.
C.
D.

Tng no trong m hnh OSI thc hin gi tn hiu ln cp?


Physical x
Network
Data Link
Transport

2.
A.
B.
C.
D.

Bridge hot ng ti tng no trong m hnh OSI?


Session
Data Link x
Transport
Network

3.
A.
B.
C.
D.

Nhc im ca mng (cch thc qun l ti nguyn) peer-to-peer?


i hi chi ph u t cao cho my ch
i hi chi ph u t cao cho h iu hnh mng c dng
i hi phi c qun tr mng
Khng c an ton-bo mt cao x

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Cc a ch IP cng mng con vi a ch 131.107.2.56/28?


t 131.107.2.48 n 131.107.2.63
t 131.107.2.48 n 131.107.2.6.2
t 131.107.2.49 n 131.107.2.62 x
t 131.107.2.49 n 131.107.2.63
t 131.107.2.55 n 131.107.2.126

5.
A.
B.
C.
D.

Tn gi ca m hnh tham chiu 7 lp?


ISO
OSI x
OIS
IOS

6.
A.
B.
C.
D.
E.

a ch IP 172.17.0.22/255. 255.255.240 thuc mng no?


127.0.0.1
172.17.0.0
172.17.0.21
172.17.0.16 x
255.255.255.240

7.
A.
B.
C.
D.

Chun IEEE no nh ngha mng dng m hnh kt ni ng trn (ring)?


802.3 x
802.5
802.12
802.11b

8.
A.
B.
C.
D.

Ch ci T trong 100BASE-TX biu din cho thng tin g?


tc truyn (Transmission speed) x
b chuyn i tn hiu u cui (Terminal adapter)
cp xon i (Twisted-pair cable)
tn hiu truyn hai chiu (Twin direction signal)

9.
A.
B.
C.
D.

Chiu di ti a ca mt on trong kin trc 1000Base-T?


100 mt x
325 mt
550 mt
3 kilo-mt

10. a ch no di y l a ch tng 2 (a ch MAC)?


A. 192.201.63.251
B. 19-22-01-63-25
C. 0000.1234.FEG
D. 00-00-12-34-FE-AA x
11. a ch IP no di y nm trong mng 192.168.100.0/255.255.255.0 ?
A. 192.168.1.1
w w w .dhct.info/forums/thread-1029.html

4/7

23/10/2012
v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

B. 192.167.100.10
C. 192.168.100.254 x
D. 192.168.100.255
12. Mng Ethernet no cho php thc hin kt ni di hn 1km?
A. 10Base2
B. 10Base5
C. 10BaseT x
D. 10BaseFX
13. Thit b no gi gi d liu ti tt c cc my trn mt on LAN?
A. Hub x
B. Router
C. Switch
D. Gateway
14. Chun IEEE 802.2 lin quan n?
A. nh ngha tng con (sublayer) Logical Link Control (LLC)
B. Token Ring x
C. nh ngha tng con (sublayer) Media Access Control (MAC)
D. Ethernet
15. a ch mng c gn ti tng no trong m hnh OSI ?
A. Session
B. Data Link
C. Presentation
D. Network x
16. Chiu di ti a mt on mng (segment) trong 10Base-5 ?
A. 500 m
B. 100 m x
C. 2000 m
D. 187 m
17. Loi cp no c s dng trong kin trc 100BaseTX?
A. RG-58 Coax
B. RG-62 Coax
C. UTP CAT-3 x
D. UTP CAT-5
E. Telephone Twisted pair (TTP)
18. 10Base-2 cn c gi vi tn g?
A. Thicknet
B. Thinnet x
C. unshielded twisted-pair
D. Category 3
19. M hnh kt ni (topology) chnh ca LAN l?
A. Star x
B. Bus
C. Ring
D. Mt trong nhng topology ni trn
20. Tng no trong m hnh TCP/IP ng vi tng mng trong m hnh OSI?
A. Application
B. Transport
C. Internet x
D. Network
E. Physical
21. Giao thc no c s dng thng bo li lin quan n IP?
A. SMTP
B. ICMP x
C. RTMP
D. SNMP
22. a ch IP no di y thuc a ch lp B?
A. 127.26.36.85
w w w .dhct.info/forums/thread-1029.html

5/7

23/10/2012
v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

B.
C.
D.
E.

211.39.87.100
89.156.253.10
191.123.59.5 x
199.236.35.12

23. Giao thc phn gii a ch IP thnh a ch MAC?


A. DNS
B. ARP x
C. NetBIOS
D. TCP
24. Th t ca cc tng trong m hnh tham chiu OSI?
A. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application
B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application x
C. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application
D. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application
25. Tng no trong m hnh OSI c nhim v chia d liu thnh cc khung (frame)
truyn ln mng?
A. Network
B. Data Link
C. Physical
D. Session
E. Transport x
THI TRC NGHIM MU S 2 (C P N)
KIN THC C BN V INTERNET V MNG
Cu 1: Internet l g ?
a. Internet l mng my tnh bao gm: nhiu mng ca cc t chc, quc gia trn
ton th gii. x
b. Internet l mng ca cc mng. x
c. Internet l cng c h tr tm kim thng tin hin i nht.
d. Internet l 1 thit b in t hin i nht.
Cu 2: World Wide Web c pht minh vo nm no?
a. 1909
b. 1990 x
c. 1099
d. 1999
Cu 3: Mng Intranet (mng ni b) l:
a. Mng cho php mt s i tng ngoi t chc truy cp.
b. Mng cho php ton b cc i tng ngoi t chc truy cp
c. Mng dng trong ni b t chc x
d. Mng dng ngoi ni b t chc
Cu 4: Bluetooth l g?
a. Cng ngh khng dy cho php truyn d liu gia cc thit b khng dy vi tc
cao x
b. Phm vi: 100m
c. Tn s sng: 2,4 GHz x
d. Tc truyn: 11 Mbps
Cu 5: Ch ra u l tn min cp 2:
a. gov.vn x
b. tuoitre.com.vn
c. .com
d. google.com.vn
Ngun: 08dba.7forum.net

w w w .dhct.info/forums/thread-1029.html

6/7

23/10/2012
v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP

Cafe

Post: #3

06-12-2011, 08:27 AM

RE: v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP


Cn y l 1 s bi tp (khng c p n nh): http://www.mediafire.com/?
9a9cbq3r933n3p9
318 cu trc nghim Mng my tnh: http://www.mediafire.com/?ynzgzgmezmm
Vo y xem thi ca cc bn trng Cao ng k thut Cao Thng:
http://cntt.caothang.edu.vn/index.php/De-Thi-Dap-An/

susu

Post: #4

12-12-2011, 08:33 PM

RE: v p n mng my tnh: Phn mng con v a ch IP


trn l ca HP g vy?

C hn | Mi hn

Search Thread

Enter Keywords

Possibly Related Threads...


Thread:

Ti liu: Trc nghim Mng my


tnh
Xem bn in
Gi cho bn b

Tc
gi

Cafe

Replies: Views:

213

Last Post
03-07-2012 10:05 PM
Last Post: jidoken9

Forum Jump: -- Khoa CNTT & Truyn thng

Go

Theo di ch ny
User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Powered By MyBB, 2002-2012 MyBB Group. Lin h qung co: 0919 793 798.

w w w .dhct.info/forums/thread-1029.html

7/7