You are on page 1of 5

VAIC metoda i njena struktura VAIC je metoda prof. dr.

Ante Pulia koju koristimo za izraunavanje ope efikasnosti odnosno efikasnosti intelektualnog kapitala iji su sastavni dio strukturni i humani kapital. Znaaj ove metode je u tome to nam ona, kao rezultat njene primjene, daje koeficijente odnosno indikatore koji se mogu koristiti na razini procesa unutar i izvan tvrtke, na razini gradova, upanija, itavog gospodarstva jedne drave itd., a koji nam pokazuju gdje se vrijednost stvara odnosno razara. To je vrlo znaajno za svaku osobu koja je na odgovornom poloaju i koja upravlja ljudima, novcem, strojevima, procesima itd. Bit te metode je da se ustanovi na kojim mjestima se vrijednost razara kako bi se ta slaba mjesta mogla ukloniti i time poboljati efikasnost procesa, tvrtke, grada, upanije i u konanici gospodarstva neke drave. Ljepota VAIC metode je u tome to je ona univerzalna i podjenako se izraunava efikasnost intelektualnog kapitala bilo da se radi o procesima unutar tvrtke bilo da se radi o itavom gospodarstvu jedne drave. Ona nudi laki pronalazak odgovora na pitanje, gdje smo mi, kako bi bilo lake donositi odluke o tome kuda treba ii i to treba uiniti da bi doli na cilj koji smo si kao tvrtka zacrtali. VAIC metoda je vrlo jednostavna za primjenu i jako dragocijen alat u rukama tvrtke koja ju zna koristiti u praksi. Rezultati dobiveni ovom metodom mogu znaajno promjeniti pogled na uspjenost poslovanja tvrtke, pa tako i pomoi u otkrivanju i otklanjanju slabih mjesta u poslovanju to dakako doprinosi vlastitoj, ali i opoj uspjenosti. U stvaranju dodane vrijednosti sudjeluju dva kljuna resursa: fiziki i financijski (CE Capital Employed), te intelektualni kapital (IC Intellectual Capital). Da bi se izraunala njihova efikasnost u stvaranju vrijednosti, svaki resurs stavlja se u odnos s ostvarenom dodanom vrijednosti. Time se dobiju koeficijenti odnosno indikatori efikasnosti: efikasnost fizikog i financijskog kapitala (CEE Capital Employed Efficiency) i efikasnost intelektualnog kapiatala (ICE Intellectual Capital Efficiency), tj. efikasnost humanog kapitala (HCE Human Capital Efficiency) i efikasnost strukturnog kapitala (SCE Structural Capital Efficiency). Koeficijenti efikasnosti pokazuju koliko je nove vrijednosti stvoreno po svakoj novanoj jedinici uloenoj u resurse. Zbrojem ovih koeficijenata dobiva se VAIC (Value Added Intellectual Coefficient), koji pokazuje tvrtkinu ukupnu efikasnost ili

njezinu intelektualnu sposobnost. to je vii taj koeficijent to je management kvalitetnije iskoristio postojee potencijale. Izraunavanje ovom metodom zapoinje rezultatom poslovanja u novoj ekonomiji, a to je dodana vrijednost (Value Added VA) koja se izraunava kao razlika izmeu outputa i inputa:

VA = OUT IN
Gdje je: VA = dodana vrijednost tvrtke OUT = ukupno ostvareni prihodi na tritu IN = sve ono to je s trita ulo u tvrtku (vrlo bitno: tu nisu sadrani izdaci za zaposlene, amortizacija, takse, dividende, dakle sve interne transakcije). Dodana vrijednost moe se izraunati i iz financijskih dokumenata tvrtke na sljedei nain:

VA = P + C + A
Gdje je: P = operativni profit C = izdvajanje za zaposlene A = amortizacija. Dodana vrijednost potpuno je objektivni pokazatelj uspjenosti poslovanja jer su obje kategorije iz kojih nastaje preuzete iz trinih odnosa. Ona pokazuje mo kompanije u stvaranju bogatstva kojim se pokrivaju izdaci za resurse plae zaposlenima te kamate na financijska sredstva dividende ulagaima, takse dravi te ulaganje u budui razvoj. Nakon to smo izraunali dodanu vrijednost slijedi izraunavanje efikasnosti humanog (Human Capital Efficiency HCE) i strukturnog kapitala (Structural Capital SC), kao sastavnih dijelova intelektualnog kapitala (Intellectual Capital IC). Efikasnost humanog kapitala izraunava se:

HCE = VA / HC

Gdje je: HCE = koeficijent efikasnosti humanog kapitala VA = dodana vrijednost HC = izdvajanja za zaposlene. HCE pokazuje koliko je 1kn uloena u zaposlene stvorila nove vrijednosti. Strukturni kapital izraunava se:

SC = VA HC
Gdje je: SC = strukturni kapital VA = dodana vrijednost HC = izdvajanja za zaposlene. Strukturni kapital je zavisna veliina jer ovisi o tome koliko je stvoreno vrijednosti i on je obrnuto proporcionalan humanom kapitalu. To znai da to vie humani kapital ima udjela u dodanoj vrijednosti to manje udjela ima strukturni kapital i obratno. Moe se dogoditi da se strukturni kapital uope niti ne pojavi npr. kad je stvoreno manje dodane vrijednosti nego to su iznosila ulaganja u humani kapital. Efikasnost strukturnog kapitala (Structural Capital Efficiency SCE) izraunava se:

SCE = SC / VA
Gdje je: SCE = koeficijent efikasnosti strukturnog kapitala SC = strukturni kapital VA = dodana vrijednost. SCE pokazuje udio strukturnog kapitala u stvaranju vrijednosti. Zbrajanjem parcijalnih efikasnosti humanog i strukturnog kapitala dolazi se do efikasnosti intelektualnog kapitala (Intellectual Capital Efficiency ICE) tvrtke.

ICE = HCE + SCE

Gdje je: ICE = koeficijent efikasnosti intelektualnog kapitala HCE = koeficijent efiksnosti humanog kapitala SCE = koeficijent efikasnosti strukturnog kapitala. ICE pokazuje koliko efikasno intelektualni kapital stvara vrijednost. Za ovaj kljuni indikator ekonomije 21. stoljea moglo bi se rei sljedee: ono to je produktivnost bila za manualni rad i manualnog radnika to je efikasnost intelektualnog kapitala za radnike znanja.1 Do sada u izraun efikasnosti intelektualnog kapitala nismo uvrstili resurs bez kojeg nema stvaranja vrijednosti, a to je financijski kapital (Capital Employed CE). Optimalni rezultat se dobiva u kombinaciji intelektualnog i financijskog kapitala. Upravo radi toga je potrebno imati rezultat njegove efikasnosti koja se izraunava na sljedei nain:

CEE = VA / CE
Gdje je: CEE = koeficijent efikasnosti koritenog financijskog kapitala VA = dodana vrijednost CE = koriteni financijski i fiziki kapital. CEE pokazuje koliko je 1kn uloena u CE stvorila dodane vrijednosti. Zbrajanjem efikasnosti intelektualnog kapitala i efikasnosti koritenog financijskog i fizikog kapitala dobivamo VAIC.

VAIC = ICE + CEE


Gdje je: VAIC = intelektualni koeficijent dodavanja vrijednosti ICE = koeficijent efikasnosti intelektualnog kapitala CEE = koeficijent efikasnosti financijskog/fizikog kapitala. VAIC je pokazatelj ukupne efikasnosti tvrtke i predstavlja njenu intelektualnu sposobnost odnosno pokazuje koliko je nove vrijednosti stvoreno na svaku kunu uloenu u resurse. to je taj koeficijent vei to znai da tvrtka ima sposoban intelektualni kapital koji sve efikasnije
1

Puli, A., Intelektualni kapital stvara ili razara vrijednost?, str.10

stvara vrijednost. Na taj nain se dobila mogunost mjerenja novog resursa intelektualnog kapitala i da zajedno sa postojeim resursom dobije orijentaciju u stvaranju vrijednosti. Kako bi se jednostavnije i slikovitije razumjela struktura VAIC metode u radu je priloena slika broj 19 koja prikazuje cijeli postupak dobivanja VAIC koeficijenta opisanog do sad.

VAICTM

ICE

+
SCE

CEE

HCE

+
VA

VA SC / VA VA / CE SC

VA CE

VA / HC HC

Slika broj 19 Struktura VAIC metode mjerenja efikasnosti intelektualnog kapitala. Izvor: www.vaic-on.net/downloads/Konf2002-Pulic.pdf

Na slici broj 19 je vidljivo da se iz odnosa VA i HC dobiva efikasnost humanog kapitala HCE i da se iz odnosa SC i VA dobiva efikasnost strukturnog kapitala SCE, pri emu se zbrajanjem HCE i SCE dobiva efikasnost intelektualnog kapitala ICE tvrtke. Efikasnost fizikog/financijskog kapitala CEE dobiva se iz odnosa VA i CE nakon ega se zbraja sa ICE ime se dobiva intelektualni koeficijent dodavanja vrijednosti VAIC. Na slici broj 19 je na jednom mjestu prikazan cijeli postupak dobivanja VAIC koeficijenta i puno je jednostavnije za razumijevanje cijelog postupka izraunavanja.