You are on page 1of 54

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

M U
Vit Nam l mt nc c rt nhiu ngh truyn thng lu i - trong c ngh sn xut giy t hng trm nm nay. Hin nay, tnh hnh th trng tiu th ca cc sn phm giy, c bt l nhm sn phm giy trng cao cp c cht lng, tnh thm m cao ang pht trin mnh. Cc mt hng giy do cc doanh nghip trong nc p ng mt phn quan trng nhu cu tiu dng, t khong 70%, bc u xut khu sang cc nc trong khu vc v trn th gii. Tuy nhin, cc sn phm giy trong nc thng c cht lng thp nn rt kh khn trong vic theo kp, p ng nhu cu tiu dng. Trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc, c bit l trong bi cnh nc ta gia nhp T chc thng mi Th gii (WTO). th vic i mi thit b v hin i ho cng ngh, kt hp hi ho gia u t xy dng mi v u t chiu su, m rng cc c s hin c, pht trin vng nguyn liu, cn i gia tiu dng v sn xut, xut nhp khu, tng sn lng, m bo cht lng v sc cnh tranh ca hng ho, gp phn tng trng kinh t, thc hin cng nghip ho v hin i ho t nc. Cng ty giy Phong Kh tin thn l h sn xut giy cc loi, vi hn 10 nm hot ng v pht trin di m hnh c s sn xut giy, trc nhu cu m rng u t pht trin nm 2004 c s thng nht t chc li hnh thc sn xut thnh lp doanh nghip t nhn. Ch qua mt thi gian hot ng, Cng ty giy Phong Kh vn ln tr thnh mt trong nhng Cng ty sn xut cc sn phm giy cc loi. Hng nm, Cng ty ng gp cho Ngn sch nh nc hng trm triu ng, hot ng ca Cng ty to cng n vic lm thng xuyn v n nh nng cao thu nhp v mc sng cho trn 100 lao ng. Chnh v vy, vic nh gi tc ng mi trng b sung cho D n u t xy dng m rng nh my sn xut giy ti Cm Cng nghip x Phong Kh m rng (giai on 1) do Cng ty c phn giy Phong Kh lm ch u t l ht sc cn thit, thc hin ng ch trng ca ng v Nh nc trong thi k y mnh cng nghip ho hin i ho t nc; cng nh ph hp vi k hoch pht trin kinh t x hi ca tnh Bc Ninh n nm 2020.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

* CN C PHP L LP BO CO Cn c php l - Lut bo v mi trng c Quc hi Nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam thng qua ngy 29 thng 11 nm 2005 v c hiu lc ngy 1/7/2006. - Thng t 05/2008/TT-BTNMT ngy 8/12/2008 ca B Ti nguyn mi trng v vic hng dn nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng, v cam kt bo v mi trng. - Thng t s 13/2009/TT-BTNMT ngy 18/8/2009 ca B Ti nguyn v Mi trng quy nh t chc v hot ng ca Hi ng thm nh nh gi mi trng chin lc, Hi ng thm nh bo co nh gi tc ng mi trng. - Ngh nh s 117/2009/N-CP ngy 31/12/2009 v x l vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng. - Quyt nh s 04/Q - TNMT ngy 08/01/2008 ca S Ti nguyn v Ti nguyn mi trng Quyt nh ph duyt bo co nh gi tc ng mi trng d n u t Nh my sn xut bt giy ty trng, giy in, giy vit, giy pht ti Cm cng nghip Phong Kh II, thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh ca Cng ty giy Phong Kh. * Tiu chun, quy chun Vit Nam - QCVN 03:2008/BTNMT: quy chun k thut quc gia v gii hn cho php ca kim loi nng trong t. - QCVN 05:2009/BTNMT Quy chun k thut quc gia v cht lng khng kh xung quanh. - QCVN 06:2009/BTNMT Quy chun k thut quc gia v mt s cht c hi trong khng kh xung quanh. - QCVN 07: 2009/BTNMT Quy chun k thut quc gia v ngng cht thi nguy hi. - QCVN 19:2009/BTNMT Quy chun k thut quc gia v kh thi cng nghip i vi cc cht v c. - QCVN 20:2009/BTNMT Quy chun k thut quc gia v kh thi cng nghip i vi cc cht hu c.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- QCVN 24: 2009/BTNMT Quy chun k thut quc gia v nc thi cng nghip. - QCVN 08:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v cht lng nc mt. - QCVN 09:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v cht lng nc ngm. - QCVN 14:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v nc thi sinh hot. - QCVN 12:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v nc thi cng nghip giy v bt giy. - TCVN 5949 1998: Gii hn ti a cho php ting n khu vc cng cng v dn c. Cc tiu chun v sinh lao ng ban hnh theo Quyt nh s 3733/2002/Q BYT ngy 10/10/2002 ca B trng B Y t v cc tiu chun mi trng lao ng khc c lin quan. * T CHC THC HIN TM B SUNG Ch u t phi hp vi Trung tm Quan trc Ti nguyn v Mi trng S Ti nguyn v Mi trng Bc Ninh tin hnh cc bc cn thit lp Bo co nh gi tc ng mi trng b sung. - C quan t vn: Trung tm Quan trc Ti nguyn v Mi trng S Ti nguyn v Mi trng Bc Ninh. - Gim c: Nguyn i ng. - a ch lin h: S 11 - ng Hai B Trng - Phng Sui Hoa Thnh Ph Bc Ninh - Tnh Bc Ninh. - in thoi/Fax: 02413.874.125/811.257 *Trnh t thc hin gm cc bc sau: - Nghin cu h s D n u t xy dng m rng nh my sn xut giy ti cm cng nghip Phong Kh m rng (giai on 1) - T chc iu tra hin trng mi trng khu vc D n hin ti v giai on m rng, khu vc ln cn, ch cc yu t c kh nng gy nhim n mi trng.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- Trn c s cc s liu iu tra, phn tch hin trng mi trng, tng hp s liu lp Bo co nh gi tc ng mi trng b sung ca D n. * Danh sch cn b tham gia lp bo co Bng 1: Danh sch cn b tham gia lp Bo co TM b sung
T H v tn T 1 2 3 4 5 Nguyn i ng Phan Khc Hu V th Huyn ng Trng Giang L th Xun Mai Chuyn mn C nhn K s C nhn C nhn C nhn Ch c v Gim c PP Quan trc MT Cn b Cn b Cn b Chu trch nhim chnh G

* Danh sch cc thit b ly mu v phn tch Bng 2: Danh sch thit b ly mu, o c, phn tch
TT Tn thit b Cc thit b ly mu hin trng 1 2 3 4 5 6 7 Thit b ly mu kh Buck Thit b ly mu bi My o kh c VRAE My o n LA My o tc gi My o m, nhit SATO My o nhanh 6 ch tiu TOA WQC - 22A Cc thit b phn tch trong phng th nghim 8 9 10 My quang ph DR 5000 My o oxy ha tan YSI 500 Thit b o BOD v T n nhit BOD M M M M M M M M Nht Nht Nc SX

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

11 12 13 14

Bp nung COD Cn phn tch My Quang ph hp th nguyn t AAS My Sc k kh - GC

M M M M

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

1. TN D N D n: u t xy dng m rng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh (giai on 1) 2. CH D N Cng ty C phn giy Phong Kh a ch lin h: Thn Dng , x Phong Kh, thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh. in thoi/Fax: 0241.3884666/0241.3884812 Ngi i din: ng Nguyn Vn c Chc v: Gim c 3. V TR A L CA D N D n: u t xy dng m rng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh m rng (giai on 1) c xy dng ti thn Dng , x Phong Kh, thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh. V tr tip gip ca khu t d n nh sau: - Pha Bc gip ng quy hoch cm cng nghip - Pha ng gip l t CN1 ca cng ty c phn giy Phong Kh - Pha Nam gip sng Ng Huyn Kh - Pha Ty gip l t CN3 ca Cng ty giy Vn Nng. 4. NHNG THAY I V NI DUNG CA D N 4.1 Thay i v quy m, cng sut thit k 4.1.1. Sn phm v cng sut Sn phm chnh ca d n l giy in, giy vit, giy photo Bng 3: Cc sn phm v cng sut ca dy chuyn sn xut TT I 1 Tn sn phm Giai on trc khi m rng (giai on 1) Giy in, giy vit, giy pht 11.000
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Quc tch: Vit Nam

Cng sut (tn/nm) 11.000 6

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

II 1

Giai on m rng sn xut (giai on 2) Giy in, giy vit, giy pht

10.000

4.1.2. C cu lao ng khi thay i cng sut thit k S t chc b my l b phn khng tch ri ca cng ty. Lao ng ca D n c t chc b sung nh sau:
Lnh o Cng ty Qun c nh my

Cc b phn chc nng

K s iu hnh sn xut

Cng nhn vn chuyn bc xp, bo v, tp v

Cng nhn

S 1: S t chc Cng ty Khi m rng quy m sn xut s lng cn b d kin l 205 ngi, thm 60 ngi c phn b ti cc b phn, c th nh sau: Bng 4: Phn b cn b trong Cng ty
S lng (ngi) STT Loi lao ng S cn b hin ti 1 2 3 Gim c Ph gim c Th k 01 01 01 S cn b d kin khi m rng 0 0 0 Tng s cn b 2 giai on 01 01 01

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Phng Ti chnh k ton

07

10

5 6 7 8 9

Phng Kinh doanh Bo v Qun c Nh my K s Xng sn xut giy vit, giy in Tng

06 06 04 04 115

2 4 1 2 48

8 10 5 6 163

145

60

205

4.1.3. Ni dung xy dng Cng ty m rng thm vi tng din tch 25.000m2. C cu s dng t hin ti v sau khi d n m rng nh sau: Bng 5: Cc cng trnh xy dng giai on 1 (hin ti) v d kin xy dng giai on 2 STT I 1 2 3 4 5 6 7 Tn cc cng trnh Giai on I: ang hot ng Bi cha nguyn liu Nh xng sn xut giy in, giy vit Nh kho thnh phm Nh bo dng B x l nc cp B cha nc cp B x l nc thi m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 5.200 2.000 2.000 150 1.200 1.050 950 21,7 8,4 8,3 0,6 5 4,3 3,9 8 n v tnh Din tch T l %

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II 1 2 3 4 5 6 7 8

H sinh hc cha nc thi Bi than v l hi Nh kho vt t, ho cht Nh vn phng Nh bo v Trm bin p B cha nc cu ho Nh v sinh cng nghip H thng sn, ng ni b Cy xanh, bn hoa Nh xe Tng din tch s dng Giai on 2: Giai on m rng Sn cha nguyn vt liu Nh kho cha nguyn vt liu Nh xng Nh kho Thnh phm Nh ni hi B cha nc cp ng ni b Cng trnh ph tr Tng Tng giai on I+II

m3 m2 m2 m
2

2.500 250 60 250 20 40 30 80 5.500 4.257 210 23.947

10,4 1 0,3 1 0,08 0,1 0,1 0,3 22,3 17,7 0,9 100

m2 m2 m m
2 2

m2 m2 m2 m2

m2 m m m m m m m
2 2 2 2 2 2 2

1.200 1.600 2.000 1.000 30 650 1500 3.000 10.980 34927

10,9 14,6 18,2 9,1 0,2 5,9 13,6 27,3 100

4.2. Thay i v cng ngh sn xut 4.2.1. Dy chuyn sn xut trc khi m rng d n
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

* Cng ngh sn xut giy vit, giy in, giy ph t


Nguyn liu Nghin thu lc -Ting n -Nc thi -Cht thi rn

B cha Nghin a B tun hon

Sng rung B pha ha cht B cha trc xeo Ha cht ph gia Bm lc ct Hm iu tit My xeo Than Ni hi -Nhit -Cht thi rn: X than -Kh thi: CO, NOx, SO2 -Ting n -Nc thi -Cht thi rn: bt giy

Sy Hon thnh

Sn phm

S 2: S quy trnh cng ngh sn xut giy vit, giy in, giy ph t Thuyt minh qui trnh sn xut:

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Nguyn liu c a vo nghin thu lc, sau c a ra b cha v c a vo nghin a t yu cu k thut cho sn xut giy in, giy vit, giy pht ri a ra b tun hon. T b tun hon bt giy c a qua h thng sng rung lc cc cht thi th ri a vo b cha pha ha cht sau c bm sang b cha trc xeo. T b cha trc xeo, bt giy c h thng bm lc ct a ra hm iu tit ln li, bt bm vo chn xeo c qua p v qua l sy kh to ra sn phm, sau giy cun c ct hon thnh v nhp kho. 4.3.2. B sung dy chuyn sn xut giai on m rng d n Hin ti cng ty ang hot ng 01 dy chuyn sn xut giy in, giy vit, giy pht vi cng sut 11.000 tn sn phm/ nm. Cng ty m rng thm 1 dy chuyn sn xut vi cng ngh nh giai on 01 vi cng sut 10.000 tn sn phm/ nm. 4.4. Thay i v nguyn liu, nhin liu sn xut Bng 6: Nhu cu s dng nguyn, nhin liu cho qu trnh sn xut
nh mc/tn SP 700 500 50 600 08 5 20 1 1 Khi lng/nm giai on cha m rng 7.700.000 5.500.000 550.000 6.600.000 88.000 55.000 220.000 11.000 11.000 Giai on m rng 7.000.000 5.000.000 500.000 6.000.000 80.000 50.000 200.000 10000 10.000 C 2 giai on 14.700.000 10.500.000 1.050.000 12.600.000 168.000 105.000 420.000 21.000 21.000

T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nguyn liu, nhin liu Bt giy Giy l trng Than in Nc Keo AKD Tinh bt Tr bo lu Tng trng

VT

kg kg kg kw m3 kg kg kg kg

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

10 Tng bn 11 Bt

kg kg

1 50

11.000 550.000

10.000 500.000

21.000 1.050.000

- Nhu cu s dng nc: Bng 7: Nhu cu s dng nc ca nh my n v (m3/ngy) Giai on 1- hin ti Giai on 2 m rng Tng m3/ngy m3/ngy m3/ngy Nhu cu s dng nc 370 200 570

Lng nc s dng ca tng cng ty trc khi m rng l 370 m 3/ngy. Khi m rng sn xut, tng lng nc s dng khong 570 m3/ngy (lng nc ny ch yu dng cho v sinh ca cn b cng nhn vin khong 5m3, qu trnh sn xut 540 m3 , nc ti cy, phun ra ng khong 5m3, nhu cu cp nc cho PCCC khong 20 m3). Ngun nc cung cp c ly t nc sng sau qua b lc v nc sch c cha ti b nc sch. - Nhu cu s dng in: Ngun nng lng chnh ca d n s dng phc v cho hot ng sn xut v dch v l in, lng in tiu th hng nm ca c Cng ty l 1,2 triu Kwh/nm v khi m rng sn xut tng lng in tiu th khong 1,8 triu Kwh/nm. Ngun cp in cho d n c u ni t trm in 110/22 KV-2X40MVA ti trm bin p 560 KVA ca nh my. 4.5. Trang thit b phc v sn xut Trang thit b phc v cho sn xut ca nh my ch yu c nhp khu t nc ngoi, m bo cht lng sn phm. Khi mua sm thit b cng ngh, Cng ty nhn chuyn giao cng ngh phi m bo nguyn tc nh cung cp thit b c trch nhim hng dn lp t, vn hnh thit b, tr gip k thut, m bo sn phm lm ra t cht lng cao. Bng 8: Danh mc my mc trang thit b hin ti v sau khi m rng ca nh my:
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

TT

Tn my mc

n v B Qu Qu Qu Con B Chic Chic Chic Chic B B H thng Chic B H thng H thng

S lng hin ti 01 02 03 03 26 01 04 01 01 14 01 02 01 02 02 01 01

S lng Tng s d kin my mc khi m ca c 2 rng giai on 01 02 03 03 26 01 04 01 01 14 01 02 01 02 02 01 01 02 04 06 06 52 02 08 02 02 28 02 04 02 04 04 02 02

Ni sn xut Trung Quc Trung Quc Trung Quc Trung Quc Trung Quc Trung Quc Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

B phn li ng b Qu p 600 Qu p 750 Qu p 800 Con sut B phn sy Nghin a Nghin thy lc Ni hi Bm B gu, gung iu tc, hp s H thng in Chn seo H thng cng chn H thng sng rung H thng pht la di

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

18 19 20 18 19 20 21 22

Khung, sn my Hm iu tit H thng van ng Khung, sn my Hm iu tit H thng van ng My ct cun My Kh mc tuyn ni kiu kn FTIII 3.000 5 My kh mc ph liu FTV 150

B Chic H thng B Chic H thng Chic B

01 05 01 01 05 01 01 01

01 05 01 01 05 01 01 01

02 10 02 02 10 02 02 02

Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Vit Nam Nhp Khu Nhp khu

23

03

03

06

5. THAY I V HIN TRNG MI TRNG T NHIN nh gi hin trng mi trng ca D n u t xy dng m rng nh my sn xut giy ti Cm Cng nghip Phong Kh m rng (giai on 1). Trung tm Quan trc ti nguyn v Mi trng Bc Ninh kt hp vi ch u t tin hnh kho st vo ngy 31/12/2010. Cc thnh phn mi trng c kho st bao gm: mi trng khng kh v mi trng nc. Ngoi ra, cc s liu v cht thi rn cng c thu thp trong qu trnh kho st. 5.1. Hin trng mi trng khng kh Cc ch tiu kho st: Nhit , m, vn tc gi, bi, ting n, H2S, SO2, NO2, O3, CO. Phng php kho st: Ly mu trc tip v o nhanh v kt qu ly mu phn tch c so snh vi tiu chun Vit Nam v mi trng. Thi gian kho st: Quy chun cc thng s mi trng c kho st trong ngy.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

V tr kho st: V tr ly mu da vo a hnh thc t ca khu vc, hng gi ch o trong nm ca khu vc, hng gi chnh trong ngy kho st. on kho st tin hnh ly mu khng kh ti 07 v tr trong khu vc d n. Kt qu phn tch mi trng khng kh c th hin qua bng 9, 10, 11. Bng 9: Kt qu kho st mi trng khng kh khu vc d n
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thng s Nhit m Tc gi Ting n Bi SO2 NO2 CO H2S O3 n v
0

QCVN 05:2009/BTNMT 75 (TCVN 5949:1998) 300 350 200 30000 42 (QCVN 06:2009/BTNMT) 180

Kt qu KK1 21,2 59,6 0,6-1,2 61-66 170 51 75 1167 Kph 24 KK2 21,0 60,0 0,7-1,4 59-67 175 50 73 1167 Kph 23

% m/s dBA g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

Ghi ch: (-) Khng quy nh; KK1: Pha ng Bc khu vc xng sn xut m rng; KK2: Pha ng Nam khu vc xng sn xut m rng. Nhn xt: Nng cc ch tiu phn tch c gi tr nm trong gii hn cho php theo QCVN 05, 06:2009/BTNMT. Bng 10: Kt qu kho st mi trng khng kh khu vc d n
TT 1 2 3 Thng s Nhit m Tc gi n v
0

QCVN 05:2009/BTNMT -

Kt qu KK3 21,7 59,0 0,5-1,0 KK4 21,4 59,4 0,6-0,9

% m/s

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

4 5 6 7 8 9 10

Ting n Bi SO2 NO2 CO H2S O3

dBA g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

75 (TCVN 5949:1998) 300 350 200 30000 42 (QCVN 06:2009/BTNMT) 180

57-64 178 52 76 1167 Kph 23

58-68 172 52 75 1167 Kph 23

Ghi ch: (-) Khng quy nh; KK3: Pha Ty Bc khu vc xng sn xut m rng; KK4: Pha Ty Nam khu vc xng sn xut m rng. Nhn xt: Nng cc ch tiu phn tch c gi tr nm trong gii hn cho php theo QCVN 05, 06:2009/BTNMT. Bng 11: Kt qu kho st mi trng khng kh khu vc giai on I (ang hot ng)
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thng s Nhit m Tc gi Ting n Bi SO2 NO2 CO H2S O3 n v
0

TC 37332002 BYT-Q 32 80 1,5 85 5 5 20 7,5 0,1

Kt qu KK5 21,8 62,1 68-74 0,19 0,10 0,15 2,34 Kph 0,04 KK6 21,5 64,9 74-80 0,22 0,09 0,14 2,34 Kph 0,04 KK7 22,5 57,2 63-72 0,27 0,13 0,19 3,51 Kph 0,05

% m/s dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Ghi ch: (-) Khng quy nh;


GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

KK5: Khu vc xng xeo giy; KK6: Khu vc chun b bt; KK7: Khu vc l hi. Nhn xt: Nng cc ch tiu phn tch c gi tr nm trong gii hn cho php theo TC 3733-2002 BYT-Q.
N

S KK7

Sng Ng Huyn Kh
Giai on 1 KK6 KK5 Cng vo cng ty KK2

ng ni b KK3 KK4 Khu t m rng KK1

i Qung Ninh

i Vnh Phc

S 3: S v tr ly mu 5.2. Hin trng mi trng nc thi Cc ch tiu kho st: pH, BOD5, COD, TSS Phng php kho st: Ly mu trc tip v kt qu phn tch c so snh vi quy chun Vit Nam v mi trng. Thi gian kho st: Cc thng s mi trng c kho st trong ngy. V tr kho st: Nc thi sau h iu ha ca h thng x l nc thi. Kt qu phn tch mi trng nc thi c th hin qua bng 12 Bng 12: Kt qu kho st cht lng mi trng nc thi
T Thng s pH n v QCVN 12:2008/ BTNMT C(B1) 5,5 - 9 QCVN 12:2008/ BTNMT Cmax(B1) 5,5 - 9 Kt qu 6,9

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BOD5 (200C) COD TSS Cd Pb Cu Zn Fe Mn Clorua Amoni Tng Nit Tng Phtpho Coliform Sunfua

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/ 100ml mg/l

50 200 100 -

49,5 198 99 -

30 108 84 0,008 0,025 0,036 0,007 0,46 0,24 135 0,42 2,7 0,8 75 0,2

Ghi ch : (-): Khng quy nh; Cmax = C x Kq x Kf. (Kq = 0,9; Kf = 1,1). Nhn xt: Kt qu th nghim mu nc thi cho thy: Cc ch tiu phn tch c gi tr nm trong gii hn cho php theo quy chun QCVN 12:2008/BTNMT Cmax (B1). 5.3. Hin trng mi trng nc mt Cc ch tiu kho st: pH, BOD5, COD, Nitrit, Nitrat, SS, As, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Amoniac Phng php kho st: Ly mu trc tip v kt qu phn tch c so snh vi quy chun Vit Nam v mi trng. Thi gian kho st: Cc thng s mi trng c kho st trong ngy. V tr kho st: Nc thi ti Sng Ng Huyn Kh on CCN Phong Kh II.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Kt qu phn tch mi trng nc thi c th hin qua bng 13 Bng 13: Kt qu kho st cht lng mi trng nc mt
ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pH BOD5(200C) COD Nitrit Nitrat SS As Cd Pb Cu Zn Fe Amoniac Thng s n v mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l QCVN 08:2008/ BTNMT(B1) 5,5 - 9 15 30 0,04 10 0,05 0,01 0,05 0,5 1,5 1,5 0,5 Kt qu 6,8 74 136 0,008 1,03 72 0,005 <0,0065 <0,0087 0,031 0,285 0,47 0,66

Ghi ch : (-): Khng quy nh. Nhn xt: Kt qu th nghim mu nc mt cho thy: Hm lng BOD5(200C) cao hn QCCP 4,9 ln. Hm lng COD cao hn QCCP 4,5 ln. Hm lng amoniac cao hn QCCP 1,3 ln. Cc ch tiu phn tch khc c gi tr nm trong gii hn cho php theo quy chun QCVN 08 : 2008/BTNMT - Cht lng nc mt - Gi tr gii hn ct B (Mc B1). 6. THAY I V TC NG MI TRNG V NHNG BIN PHP GIM THIU TC NG TIU CC CA D N 6.1. nh gi tc ng ca d n ti mi trng trong qu trnh thi cng xy dng 6.1.1 nh hng n mi trng t nhin Tc ng n mi trng t Vic thc hin d n lm thay i c cu s dng t trong vng. D n s tc ng n ti nguyn t nh sau
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Tc ng ti mi trng t do cht thi rn: Cht thi rn trong giai on ny ch yu l cht thi xy dng ( gch ngi, u mu st, g ct pha) v cht thi rn sinh hot ca cng nhn xy dng, s pht thi ny ch mang tnh cht tc thi, ch cn tng cng cng tc qun l s hn ch c nhng tc ng xu n mi trng, hn na ngay sau khi d n xy dng xong s c thu dn sch s. Lng cht thi rn sinh hot c tnh cho lc lng thi cng khong 50 ngi: 0,5 kg/ ngi/ ngy x 50 ngi = 25 kg/ ngy Nhn chung, ton b qu trnh xy dng c gy nh hng ti mi trng t, tuy nhin nhng nh hng ny mang tnh cht cc b v tu thuc vo cng , thi gian lm vic m mc tc ng khc nhau gy nh hng nhiu hay t. Tc ng n mi trng khng kh * nhim bi nhim bi sinh ra trong qu trnh thc hin thi cng D n: do khi lng cng vic nhiu, phi thi cng nhiu, cc phng tin thi cng phi hot ng sut ngy m. Trong trng hp thi cng trin khai mnh vo thi k t ma nhim bi s l cao nht. Nng bi c th gp 10-15 ln so vi nng bi cho php. Nng bi s gim dn sau khi thi cng xong cc cng trnh. Lng bi ny ch yu do thi cng xy dng gy ra; loi bi ny t c hi, song nh hng trc tip ti cn b cng nhn thi cng cng trnh, nh hng ti m quan khu vc, n qu trnh quang hp ca cy xanh c th l la ca dn c khu vc thn Ng Kh, x Phong Kh. * nh hng bi ting n Khi thi cng ting n pht sinh ch yu t cc phng tin giao thng vn chuyn nguyn vt liu xy dng Ting n sinh ra t mt s phng tin giao thng v thit b phc v xy dng c thng k trong bng sau:

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Bng14: Mc n ca cc phng tin giao thng Phng tin t ti c trng ti <3,500 kg t ti c trng ti >3,500 kg t cn cu My i My khoan My dp btng My ca tay My nn diezen c vng quay rng My ng ba 1,5 tn My trn btng bng diezen Mc n ph bin (dBA) 85 90 90 93 87-90 80-85 80-82 75-80 70-75 70-75 Mc n ln nht (dBA) 103 105 110 115 120 100 95 97 87 85
Ngun: NAZT- WHO

Ting n o c trong mi trng lao ng c nh gi theo tiu chun TC 3733 BYT/Q. Ting n chung ti a hoc ting n chung cho php trong sut ca lao ng 8 gi khng c vt qu 85 dBA, mc cc i khng c vt qu 115dBA. Nu tng thi gian tip xc vi ting n trong ngy khng qu: 4 gi, mc p m cho php l: 90 dBA 2 gi, mc p m cho php l: 95 dBA 1 gi, mc p m cho php l : 100 dBA 30 pht, mc p m cho php l: 15 pht, mc p m cho php l: 105 dBA 110 dBA

v mc cc i khng c vt qu 115 dBA Thi gian lm vic cn li trong ngy lm vic ch c tip xc vi ting n di 80 dBA. Nh vy, mc p m ti khu vc d n trong qu trnh trin khai xy dng cc hng mc cng trnh s rt ln v c kh nng ln hn cc gii hn cho php. Mc p m cc i cng c th vt qu 115 dBA nu cc thit b v phng tin lm vic khng m bo cc thng s k thut nhm gim ting n. D kin mc n bnh qun trn cng trng c th t: 87 -90 dBA.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Nh vy mc n bnh qun khi xy dng c s h tng trn cng trng vt qu mc n cho php 2-5 dBA. Ting n nh hng trc tip n sc khe cn b thi cng trn cng trng, hiu qu thi cng v sc kho ca cng ng dn c. * nhim bi cc loi kh thi Trong giai on xy dng: Kh thi sinh ra do hot ng ca cc loi ng c khi vn chuyn ct san lp mt bng, cc my xy dng khi thi cng cng trnh xy dng. Kh thi bao gm CO, CO2, NOx, SO2, hi hydrocacbon, khi en. Mc nhim ph thuc vo cht lng ng s, chng loi xe v ch hot ng ca ng c. Cc tc ng ny ch din ra trong giai on xy dng. Nh vy, tuy lng nhin liu dng trong khi thi cng cng trnh khng ln nhng s c mt lng kh thi nht nh sinh ra nh hng n mi trng xung quanh khu vc D n. Cc ngun gy nhim chnh trong qu trnh chun b thi cng xy dng c th tm lc nh sau: Bng 15 : Tng hp cc tc ng ti mi trng trong giai on xy dng Ngun Phng tin vn ti Tc nhn nhim - Nhit - Bi, t, , ct. - Mui khi - Kh thi: CO2, CO, NOx, SO2, - Hi xng, du,... - Cht thi: du, m bo dng - Ting n - rung Tc ng nh hng - Tc ng ti ng h hp ca cng nhn trc tip thi cng - Tc ng ti ngun nc mt, nc sinh hot. - Tc ng ti nui trng thy sn. - Tc ng ti sc khe con ngi.

Phng tin thi cng trn cng trnh Lc lng thi cng

- Cht thi sinh hot - T nn x hi

- Ngun nc, mt t - Trt t an ninh x hi, t nn x hi.

Tc ng ti mi trng nc
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Trong giai on thi cng tp trung lng cng nhn (khong 50 ngi), sinh hot ca cng nhn s thi ra cc cht thi rn v nc thi. Lng nc s dng mc bnh qun 100 lt/ngi/ngy m (ngun cung cp: Assessment of air emmission, wastewater and land pollution WHO 1993). Lng nc sinh hot s dng: 100lt/ng x 50ngi = 5m3/ng. Lng nc thi sinh hot = 80% lng nc s dng: 5m3/ngy m x 80% = 4 m3/ngy m. Vi thi lng nh trn, nu khng c bin php qun l, x l thch hp s nh hng nht nh n cht lng mi trng nc ca khu vc. Cn c tiu chun thi vo mi trng ca 1 ngi/ngy, c th d bo thi lng ti bng sau: Bng 16: D bo thi lng gy nhim mi trng nc trong qu trnh thi cng D n (D kin lc lng thi cng 50 ngi)
TT 1 2 3 3 4 Thng s BOD5 COD TSS Tng N Tng P Khi lng g/ngi/ngy 45-54 1,6-1,9BOD5 60-90 6-12 0,4-4 Ti lng nhim (kg/ngy) 2,3-2,7 3,6-5,1 3 - 4,5 0,3-0,6 0,02-0,2 Nng (mg/l) 575 - 675 900-1275 750-1125 84 -150 5 - 50 QCVN14:2 008/BTNM T Cmax(B) 60 120 -

6.1.2. Tc ng ca d n n kinh t- x hi Nh vy, hot ng xy dng ca d n s nh hng ng k n cht lng mi trng khng kh v gy nn nhng tc ng i vi sc kho ngi lao ng. Cc tc nhn gy nhim l kh thi ng c v c bit l bi. y l mt tc ng kh c th trnh khi v cha c gii php gim thiu c hiu qu. Tc ng tiu cc ny s xy ra trong sut qu trnh xy dng v vi mc cao trong giai on u v gia. Mc nhim s gim dn v t mc thp giai on hon thin cng trnh. Vn quan tm nht ca n v ch thu thi cng: Vi vic tp trung mt lc lng ln lao ng, vic t chc cuc sng cho h phi m bo chu
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

o. Cc iu kin cn m bo cuc sng nh: ln tri, nc sch, lng thc, thc phm... u phi c m bo. 6.2. nh gi tc ng ca d n khi i vo hot ng 6.2.1. Ngun gy tc ng lin quan n cht thi Ngun gy nhim khng kh - Bi pht sinh ch yu do hot ng ca cc phng tin giao thng vn ti trong qu trnh vn chuyn nguyn vt liu v sn phm ca Cng ty, v bi t qu trnh t nhin liu t l hi, bi t qu trnh sn xut nh xeo giy, ct cun, nghin thy lc. - Kh thi ch yu pht sinh t cc hot ng giao thng vn ti, vn chuyn nguyn vt liu v phn phi sn phm ca Cng ty v kh thi sinh ra t hot ng t nhin liu ha thch (than) ca l hi. Nhin liu cho cc loi ng c l xng hoc du diezen. Khi t chy nhng loi nhin liu ny s sinh ra cc cht kh nh: SOx, NOx, CO,... - Mi pht sinh t cc ngun nh: Mi xng du ca cc phng tin vn chuyn, mi du m bi trn cc my mc, thit b trong qu trnh sn xut, mi ha cht pht sinh t qu trnh tng hp ha cht... - Pht sinh ting n: Ting n cng l ngun gy nhim kh quan trng v c th gy ra cc nh hng xu n mi trng v trc tin l n sc kho ca ngi cng nhn lao ng trc tip ti Cng ty. Qua nghin cu d n cho thy: Ting n pht sinh ch yu t qu trnh nghin, sng lc, t my trn phn ly. Ngoi ra, ting n cn pht sinh t cc phng tin giao thng tham gia vn chuyn nguyn liu, sn phm ra vo Cng ty, t h thng qut thng gi nh xng.

Bng 17: Cc ngun gy nhim mi trng trong qu trnh sn xut

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Tc nhn gy nhim II. Sn xut giy in, giy vit, giy ph t 1 2 3 4 Khu vc nghin Khu vc sng, xeo giy Khu vc sy, ni hi Khu vc x l nc thi Ting n, cht thi rn

TT

Cc ngun gy nhim

Mi trng b nh hng

CN sn xut trc tip, MT xung quanh Ting n, nc thi, CN sn xut trc cht thi rn. tip, MT xung quanh Nhit , bi, kh thi CN sn xut trc SO2, CO2, NOx, x tip, MT xung quanh than Mi hi, mi xt d MT xung quanh, CN

Ngun gy nhim nc Nc thi sinh hot: L nc thi sau khi s dng cho nhu cu sinh hot (n ung, v sinh) ca cng nhn vin trong Cng ty, nc thi sinh hot ch yu pht sinh t ba ngun: - Nc ra chn tay v tm sau mi ca lm vic ca cng nhn, thnh phn ch yu: cn l lng v mt s tp cht bn. - Nc thi t cc cng trnh v sinh: Nc thi loi ny thng cha cht hu c, cn b, cht l lng, cht dinh dng, trng giun, mt s loi vi khun gy bnh. - Nc thi nh bp: Cha du m ng thc vt v thc n d tha. Nc thi loi ny cha nhiu cht hu c (BOD, COD) v cc nguyn t dinh dng khc (N, P). Loi nc thi ny cn thit phi tin hnh x l t tiu chun trc khi x vo mng thot nc thi chung. Lng nc thi sinh hot c tnh ton da vo nhu cu s dng nc sinh hot cho Cng ty. Nc ma chy trn: Nc ma chy trn trn mt bng nh my ch cun theo t, ct, rc l cc cht d lng ng. V vy nc ma c thu vo h thng cng thot nc ma (c song chn rc) b tr xung quanh nh my v cc cng trnh kin trc.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Nc thi sn xut: Nhu cu cp nc cho sn xut ca giai on m rng d n khong 200 m3/ngy. Nc thi cng nghip theo thit k d kin chim khong 70% lng nc cp, c tnh khong 140 m3/ngy. Tnh cht ho hc ca nc thi cng nghip gm: + pH: Nc thi ca cc b phn sn xut ca phn xng nhn chung mang tnh kim. + COD ( Nhu cu xy ho hc): Theo cc kt qu phn tch nc thi ngnh ngh sn xut giy, nc thi khi cha c x l hm lng COD cao gp 12-15 ln TCCP. + BOD (Nhu cu xy sinh hc ): Theo cc kt qu phn tch nc thi ngnh ngh sn xut giy, nc thi khi cha c x l hm lng BOD cao gp 7-10 ln TCCP. - Khi d n m rng i vo hot ng s tip tc c nhng tc ng nht nh n ti nguyn v mi trng nc mt. Vy nc thi s gy nh hng n ngun nc mt xung quanh. Ngun pht sinh cht thi rn Cht thi rn cng nghip ch yu pht sinh t nguyn liu, khu nh n, khu vn phng. Cht thi rn sn xut: Ch yu l giy vn, inh ghim, nilong. Cht thi rn nguy hi: V cc thng cha ha cht, cha xng du, gi lau dnh du m Cht thi rn sinh hot c thnh phn ch yu l cc cht hu c d phn hu nh rau, v hoa qu, thc n tha. Giy ph thi v cc loi ph thi t khu phc v vn phng. Cc thnh phn kh phn hu nh bao b, hp ng thc n, ung bng nilon, thu tinh, kim loi, ... c xu hng gia tng. Cng ty s t cc thng thu gom rc v phn cng nhn vin v sinh thu gom rc hng ngy ti ngun pht sinh. 6.2.2. Ngun gy tc ng khng lin quan n cht thi - Bt cn khi vn hnh cc my mc thit b, tip xc vi in, la, c bit l ni hi.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- Ri hng ho khi bc d, tai nn giao thng trong khu vc. - Vn chuyn v lu gi nhin liu khng ng cch. - Ht thuc ti nhng ni nguyn liu, sn phm v ni c nng xng du cao. 6.2.3. i tng b tc ng Tc ng ti mi trng khng kh * Tc ng do bi, kh thi Kh thi pht sinh ch yu do qu trnh vn chuyn nguyn vt liu v sn phm. Trong qu trnh sn xut, bi v kh thi s thi vo mi trng nu khng c bin php x l v khc phc cc cht thi ny s nh hng trc tip ti sc kho ca ngi lao ng trong v ngoi khu vc xng sn xut. Nhng bnh thng lin quan n bi, kh thi l bnh v da, bnh v phi, vim mi. Tuy nhin, trong qu trnh sn xut Cng ty s p dng cc bin php gim thiu nhim nn tc ng nh hng n con ngi l rt t. Kh thi pht sinh khu vc ni hi: SO2, NO2, CO, CO2, bi Bng 18 : Cc ngun gy nhim khng kh v i tng chu nh hng trong qu trnh sn xut TT 1 2 3 4 Cc ngun gy nhim Khu vc t ni hi Khu vc x l nc thi Khu vc chn nguyn liu Khu vc cc b cha trc xeo giy Tc nhn nhim SO2, CO2, NO2, Bi, Nhit Mi hi, mi xt d Bi hi ho cht i tng b tc ng CN sn xut trc tip, MT xung quanh MT xung quanh, CN CN sx trc tip CN sx trc tip
Bi

Bng 19: Tc ng ca cc cht gy nhim khng kh


TT Thng s 1 Bi Tc ng - Kch thch h hp, x ho phi, ung th phi.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- Gy tn thng da, gic mc mt, bnh ng tiu ho. - Gy nh hng h h hp, phn tn vo mu. - SO2 c th nhim c qua da, lm gim d tr kim trong mu. 2 Kh, hi axit (SO2, NOx) - To ma axit gy nh hng xu ti s pht trin thc vt v cy trng. - Tng cng qu trnh n mn kim loi, ph hu vt liu b tng v cc cng trnh nh ca. - nh hng xu n kh hu, h sinh thi v tng ozon. Gim kh nng vn chuyn xy ca mu n cc t chc, t bo do CO kt hp vi Hemoglobin thnh cacboxy hemoglobin. - Gy ri lon h hp phi. - Gy ra hin tng hiu ng nh knh. - Gy tc hi xu n h sinh thi. 5 Hydrocacbon Gy nhim c cp tnh nh suy nhc, chng mt, nhc u, ri lon gic quan c th dn n t vong.

Kh CO

Kh CO2

* Tc ng do ting n Ting n nh hng ln nht n cng nhn ti nhng ni h trc tip tham gia sn xut. n lm gim nng sut lao ng, gy ra trng thi mt mi, kh chu, lm gim kh nng tp trung v d xy ra tai nn lao ng. Ngoi ra, khi tip xc vi ting n cng cao trong mt thi gian di d Ting n dn n cc bnh ngh nghip. Mc gia tng ting n bn ngoi nh xngic ngh ni b, sn tp kt lc, gy (ng nghip Tai nguyn liu, kho cha sn phm) ch yu do hot ng ca phng tin Gy mt mc gia tng ny cng vn chuyn nguyn vt liu, sn phm. Tuy vy,mi thch gic, gim thch s H thn kinh lc, gy khng ng k v lu lng phng tin vn ti raic ngh nghip vo Cng ty khng ln. Mc gia tng ting n bn trong nh xng (t qu trnh nghin a, C quan ca c th nghin thy lc, bm trt, my nn kh...) c lc ln n 90 dB. Cho nn mc gia tng ny s nh hng trc tip ti cng nhn lm vic ti nh my.
H h hp Th gic H tiu ho Gy vim d dy, gim dch v H tun hon Tng nhp tim, gy ri lon h tun hon H vn ng Gy mt mi thch gic, gim thch

Tng nhp th

Gim kh nng phn bit mu sc, gim GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02 nhn r

Mt c bp, gy phn x chm, gy ri 2 loi tin nh

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

S 3: Tc ng ca ting n ti cc c quan ca con ngi *Tc ng do nhit: Trong dy chuyn sn xut, nhit pht sinh ch yu t cc v tr c gia nhit (Sy, xeo, nghin, ni hi....). Nhit s c bit cao xng sn xut khng c thng thong tt. nhim nhit l nhim c trng thng gp cc Nh my, Cng ty c cng ngh dng nhit, ng thi cng l nhim ng quan tm do iu kin kh hu nhit i, s ngy nng trong nm nhiu v m cao. Nhit cao s gy nn nhng bin i v sinh l v c th con ngi nh mt m hi, km theo l mt mt lng mui khong nh K+, Na+, Nhit cao cng phi lm c tim phi lm vic nhiu hn. Ngoi ra, lm vic trong mi trng nng thng d mc bnh hn so vi cc iu kin bnh thng, v d bnh tiu ha chim ti 15% trong khi iu kin bnh thng ch chim 7,5%, bnh ngoi da l 6,3% so vi 1,6%. Ri lon sinh l thng gp mt s cng nhn lm vic nhit cao l chng say nng v co git, nng hn l chong nhit. Tc ng n mi trng nc

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

*Tc ng do nc ma chy trn Nc ma chy trn thng c nhim thp, c th xem l loi nc thi quy nc sch. Ti Cng ty, ton b mt bng sn bi u c b tng ho, cng nh khng c cc khu vc nhim bn. V vy nc ma chy trn c th c thot trc tip vo h thng thot nc ma ca Cng ty, cc h ga c lp t song chn rc tch rc c kch thc ln. Theo s liu thng k ca T chc y t th gii WHO th nng cc cht nhim trong nc ma chy trn thng thng khong: + 0,5 - 1,5 mg N/l; + 0,004 - 0,03 mg P/l; + 10 - 20 mg COD/l; + 10 - 20 mg TSS/l. Tuy vy, so vi nc thi th nc ma chy trn tng i sch nn c th tch ring ng nc ma ra khi nc thi v cho thi thng ra mi trng, sau khi cho qua h thng h ga v song chn rc gi li cc cn rc c kch thc ln. Tuy nhin, nu khng c tiu thot tt, s gy tnh trng ng cc b, tc ng tiu cc n ngun nc b mt, nc ngm. Ngoi ra, nu cc cht thi trong qu trnh sn xut (nc thi, cht thi rn b thi ra, phn hu) khng c thu gom, qun l tt s b cun theo nc ma lm lan truyn cht nhim ra mi trng xung quanh. * Tc ng do nc thi sinh hot Nc thi sinh hot bao gm: Nc thi t nh n v cc cng trnh v sinh. Lng nc sinh hot cho 205 ngi (mc s dng 100lt/ngi/ngy m): 100lt/ngi/ngy m x 205 ngi = 20,5 m3/ngy m. Lng nc thi sinh hot (tnh bng 80% lng nc cp) khong 16,4 m3/ngy m.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

c trng ca nc thi sinh hot l cha nhiu thnh phn hu c v vi khun, gy nhim mi trng nc, lm gim lng oxy ho tan vn rt quan trng i vi i sng ca thu sinh vt ti ngun tip nhn . Bng 20: D bo ti lng nhim mi trng nc thi sinh hot (D kin 205 ngi)
TT 1 2 3 3 4 Thng s BOD5 COD TSS Tng N Tng P n v g/ngi/ngy g/ngi/ngy g/ngi/ngy g/ngi/ngy g/ngi/ngy Khi lng 45-54 1,6-1,9BOD5 60-90 6-12 0,4-4 Ti lng nhim (kg/ngy) 9,2 11 14,8 - 21 12,3 18,5 1,2 2,5 0,082- 0,82 Nng (mg/l) 560 - 670 902 - 1280 750 - 1109 73 - 152 5 - 50
QCVN 14: 2008/BTNMT

50 100 -

Nh vy, theo tnh ton nng cc cht hu c v cht rn l lng vt QCCP nhiu ln. Nu khng c tp trung v x l th ngun nc thi sinh hot s nh hng xu n ngun nc b mt. Ngoi ra, khi tch t lu ngy, cc cht hu c ny s phn hu gy ra mi hi thi. Do , Ch u t s c cc bin php x l ngun nhim trc khi thi ra h thng thot nc. * Tc ng do nc thi sn xut Nc thi sn xut pht sinh ch yu t qu trnh bm trn, sng lc phn ly xeo giy, phun ra chn li, v sinh nh xng. Nc thi t qu trnh ny khi cha c x l c hm lng BOD5, COD, gi tr pH, mu. V vy nu khng c gii php x l hp l trit s tc ng trc tip n mi trng nc mt v nc ngm ti khu vc Tc ng do cht thi rn (CTR) Cc s liu v cht thi rn sn xut v cht thi rn sinh hot ca Cng ty th hin cc bng thng k di y. Bng 21: Cht thi nguy hi pht sinh trung bnh trong 1 thng TT Tn cht thi Dng cht thi S lng (kg/thng) 3

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

I 1 2 3 II 1 2 3

Cc CTR pht thi khi cha m rng SX Bng n hunh quang thi V thng ng du Gng tay, gi lau dnh du m Cc cht thi rn pht thi khi m rng sn xut Bng n hunh quang thi V thng ng du Gng tay, gi lau dnh du m Rn Rn Rn 0,5 34 04 Rn Rn Rn 0,6 36 05

Bng 22: Cht thi khc pht sinh trung bnh trong 1 thng TT I 1 2 3 II 1 2 3 Tn cht thi Cc CTR pht thi khi cha m rng SX X than Bng ghim, nilong Cht thi sinh hot Cc cht thi rn pht thi khi m rng sn xut X than Bng ghim Cht thi sinh hot Rn Rn Rn 900 49 27 Rn Rn Rn 1.000 54 30 Dng cht thi S lng (kg/thng)

Cc cht thi ni trn Cng ty hp ng vi Cng ty TMDV v Mi Trng Ngi Sao Xanh vn chuyn v x l. Hin ti, Cng ty hon thin h s ng k ch ngun thi CTNH vi S Ti nguyn v Mi trng tnh Bc Ninh. 6.1.4. Ri ro v s c mi trng Nguy c xy ra chy n l nguy c tim tng i vi tt c cc hot ng sn xut giy c s dng du m, ni hi. Khi tnh hung chy xy ra s gy
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

thit hi ln v ngi v ti sn, nh hng n sn xut ca Cng ty. Do vy, Cng ty cn c bin php phng chy, cha chy ti u nht. 6.2. Nhn xt v mc chi tit , tin cy ca cc phng php nh gi on cn b iu tra tin hnh trc tip ti hin trng khu vc thc hin D n, ly mu v phn tch theo QCVN. Cc s liu phn tch cht lng mi trng khng kh, mi trng nc c tin hnh theo QCVN hin hnh, cc thit b phn tch hin i v do i ng cn b chuyn trch thc hin nn kt qu m bo tin cy. Cc phng php s dng xy dng bo co TM b sung l nhng phng php truyn thng c ng dng trong nhiu nghin cu v mi trng nn c tin cy rt cao v mang tnh chuyn ngnh. Tuy nhin, mt s phng php i hi ngi s dng phi l cc chuyn gia c kinh nghim khi a ra cc nhn xt nh gi nn vn cn mang tnh ch quan. Trong qu trnh thc hin TM b sung, Ch D n kt hp vi n v t vn tin hnh kho st thc t, o c ly mu ti khu vc D n theo ng cc quy chun Vit Nam hin hnh. Cc mu phiu iu tra, kho st c thc hin nghim tc c tnh xc thc, mu phiu iu tra cung cp c cc thng tin c bn cho vic thc hin TM b sung. Cc ni dung nh gi tc ng mi trng v rung, ting n, bi v kh thi pht ra t cc phng tin thi cng c s h tng ca D n v trong qu trnh D n i vo hot ng l c c s ( tham kho ti nghin cu khoa hc v kh thi giao thng v d bo trn tnh ton ca WHO). 6.3. Cc bin php gim thiu tc ng xu ca D n 6.3.1. Cc bin php gim thiu tc ng xu ca D n trong qu trnh thi cng 6.3.1.1. Thu gom ph thi cc cng trnh thi cng Ch d n lp k hoch qun l, thu gom cht thi, ph thi xy dng:
Ph n

bin cc quy nh cho cc n v thi cng trn cng trng.

v thi cng s k kt cam kt thu gom cht thi hng ngy vi Ch d n khi thc thc hin thi cng trn cng trnh.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

n v thi cng s lp t cc nh v sinh tm thi cho cng nhn xy dng khi bt u trin khai d n. 6.3.1.2.X l nc b mt v nc thi trong qu trnh thi cng Ch n v thi cng s xy dng h thng thot nc cng trng bo m khng gy nhim ngun tip nhn. Cc dung dch khoan hoc bn t khi san nn, p ng s thu gom v no vt lng ng khng ngp ng khu vc. * i vi nc thi sinh hot: V thi gian thi cng ko di nn nc thi sinh hot cn c x l tt t tiu chun mi trng cho php bng h thng b pht 3 ngn trc khi thot ra ngun nc. * i vi nc ma v nc thi thi cng: -Nc ma t khu vc tp kt v trn nguyn vt liu c dn vo h thng thu gom ring c song chn rc, h ga lng cn trc khi thot vo h thng thot nc chung ca KCN. -Thng xuyn kim tra, no vt, khi thng cng rnh, khng bn t, ph thi xy dng xm nhp vo ng thot nc gy tc nghn. 6.3.1.3. An ton v sinh trong thi cng v bo v cng trnh xy dng Trn cng trng xy dng n v thi cng s thc hin nhng qui nh v v sinh v an ton lao ng, an ton in v Qui chun xy dng. Ch d n s kim tra thng xuyn cc n v thi cng thc hin che chn chng bi v vt ri t trn cao xung, chng n v rung ng qu mc, phng chng chy, an ton n trong qu trnh thi cng. Cng trng xy dng s chp hnh cc qui nh v an ton lao ng v v sinh mi trng trong qu trnh thi cng v hon thin cng trnh. Khi thi cng mng cc cho cc cng trnh, cc n v thi cng xem xt la chn thit b thi cng thch hp trnh rung ng, khi, bi, ting n v nh hng ti cc cng trnh khc. Xe vn chuyn vt t, vt liu xy dng, ph thi xy dng d gy bi v lm bn mi trng s c bc kn, trnh ri vi, trnh mang bn bn trong cng trng ra ng ph. Cng trnh k thut h tng ti cng trng: Vic chiu sng bn ngoi s tun theo tiu chun quy nh. i vi cc thit b cu c cao s c n
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Ch

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

bo hiu an ton ban m. Cc cng trnh v sinh tm thi phi c x l trit v khng gy nh hng n mi trng lu di sau khi hon thnh cng trnh. Ch d n c bin php c th bo v cnh quan, gi tr thm m, khng gian kin trc v cc yu cu khc ca khu vc xung quanh trong qu trnh thi cng xy dng cng trnh. 6.3.2. Trch nhim ca n v thi cng xy dng -Thu gom v x l cc cht thi: tun th cc tiu chun k thut v x l cht c hi. Khng thi ra mi trng xung quanh cc cht thi c hi vt qu tiu chun mi trng cho php. Khng s dng cc vt liu c cht c hi (cao su, cht do,) lm nhin liu t. -Tt c cc phng tin thi cng c gii trn cng trng c thit k ch to trong nc hoc nhp khu phi m bo tiu chun mi trng, c th nh sau: Tiu chun an ton k thut v bo v mi trng ca phng tin c gii ng b. - n v thi cng cam kt khng s dng cc phng tin thi cng c gii qu c v phi m bo mt trong cc tiu chun v mi trng sau: -Tiu chun kh thi ca phng tin giao thng c gii. -Tiu chun v mc n ca phng tin giao thng c gii. -Tiu chun v mc rung ca phng tin giao thng c gii. Cc n v thi cng cam kt khng thi du m, ha cht trong qu trnh bo dng phng tin thi cng ra sng, h, mt t khu vc thc hin d n. 6.3.1. Cc bin php gim thiu tc ng xu ca D n trong qu trnh sn xut Trong qu trnh hot ng sn xut kinh doanh, nguyn nhin liu v sn phm ca Cng ty c m rng Do trong qu trnh vn hnh D n, ngoi nhng tc ng c li v kinh t - x hi cn c th gy ra mt s tc ng v ri ro s c ti mi trng. Nhn thc c vn trn, Cng ty rt quan tm ti vn bo v mi trng, di y l nhng bin php gim thiu nhim mi trng Cng ty thc hin v tip tc thc hin trong thi gian ti: Bng 23: Cc bin php gim thiu cc tc ng tiu cc n mi trng c thc hin v tip tc thc hin khi m rng sn xut
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

TT I 1

Ngun gy nhim Giai on cha m rng sn xut nhim do cht thi rn

Cc bin php gim thiu

nhim do nc thi

nhim do kh thi

4 5 II 1

nhim do ting n v nhit Ri ro v s c mi trng

Cng ty c nhng bin php thu gom v hp ng vi Cng ty TMDV v Mi trng Ngi Sao xanh. - i vi nc thi sinh hot, nc thi nh n ca: xy dng h thng x l sinh hc s b (b pht); - i vi nc thi sn xut: u t h thng x l - u t h thng x l kh thi i km vi ni hi - thc hin bin php thng thong nh xng, trng cy xanh, trang thit b bo h lao ng cho cng nhn lm vic trong nh xng - lp cc tm m bng cao su bn di chn my. - lp t cc h thng qut thng gi,.... lp t h thng PCCC, quy nh v an ton trong qu trnh vn hnh ni hi Tip thc thu gom v thu Cng ty TMDV v Mi trng Ngi sao xanh vn chuyn v x l - i vi nc thi sinh hot: Cng ty s xy dng b sung thm cc b t hoi - i vi nc thi sn xut: tip tc x l vi cng ngh x l u t t giai on 1 Cng ty s lp t h thng x l kh thi bng phun nc sa vi, tn dng t trng trng cy xanh vi t l 15% tng din tch t m rng sn xut...

Giai on m rng sn xut nhim do cht thi rn

nhim do nc thi

nhim do kh thi

6.3.1.1. Cc bin php gim thiu nhim mi trng khng kh

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Trong qu trnh hot ng sn xut ca Cng ty s c nhng nh hng nht nh i vi cht lng mi trng khng kh. gim thiu cc tc ng , Cng ty s thc hin nh sau: a, i vi nhim bi * X l bi v kh thi t cc phng tin giao thng vn ti: Ngun thi ny l ngun phn tn, kh tp trung nn s p dng cc bin php gim thiu ngay ti ngun pht sinh v trn ng pht tn nh: - Thng xuyn lm v sinh, thu gom rc, qut bi, phun nc ng i, sn bi, gim lng bi do cc phng tin giao thng vn ti, xe c ra vo Cng ty, nht l vo nhng ngy hanh kh, nng nng. - ng giao thng mt bng sn bi u c tri b tng hoc nha gim thiu t ct b cun bay vo khng kh. - Cc khong trng c tn dng b tr cy xanh thch hp to cnh quan v ci thin cht lng khng kh v vi kh hu. Din tch cy xanh > 15% tng din tch Cng ty. Cc xe vn chuyn nhin liu, nguyn liu, sn phm sKh thi bo m thc hin quy trnh v sinh mi trng chung, cc phng tin ny c bt che y kn. * i vi nhim bi Cc xe vn chuyn nhin liu, nguyn liu, sn phm s thc hin bo m qui trnh v sinh mi trng chung, cc phng tin ny c bt che y kn, v sinh cc phng tin bng cch phun ra sch s trc khi lu thng. 4 * i vi cc loi kh, bi thi t qu trnh sn xut giy Kh thi ca nh my ch yu pht sinh t l hi, mi t qu trnh phn hu hp cht hu c, hi ho cht v kh thi t cc phng tin giao thng Dung dch trong nh my, ch D n s sa vihin cc bin php gim thiu nhim nh thc sau: 3 - Lp t h thng thng gi cho xng sn xut; - Thng cc phng tin giao thng c che bt kn. 1 - Khng s dng cc phng tin giao thng qu c, qu nin hn s dng. - Xy dng h thng x lKh thi chahi. kh thi l SO2, CO2, NO2, 2
Bi
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Dung dch CaCO3, CaSO3

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

S 4: S h thng x l kh bi Ghi ch : 1-Qut ht 2-L hi 3-Thp hp th kh c hi 4-ng khi

Thuyt minh quy trnh x l kh thi : - Kh thi c cha bi, SO2, NO2, CO2 c thu gom bng h thng qut ht kh c dn vo thp x l, ti y h thng phun nc sa vi hot ng lin tc, phun ngc chiu vi dng kh thi ( t trn xung ), nc sa vi c nh ti, to sng m. Qua qu trnh hp th cng bc trn , cc kh c hi b trit tiu v hnh thnh cc mui Canxy c kt ta xung y thp.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- Kh thi c x l qua h thng ng khi cao 15m thi ra mi trng xung quanh. +Hiu sut x l bi : t 90 % +Hiu sut x l kh thi c hi : 95% - Phun nc sa vi to sng m bng my bm c p lc P=5kg/cm 2, Q=2 m3/h hp th cc kh : CO2, SO2, NO2. b, Bin php gim thiu ting n, rung: Cc bin php khng ch nhim ting n, rung cho cc hot ng ca Cng ty c thc hin nh sau: - S dng m chng n c lp t ti chn ca qut v thit b. - Kim tra s cn bng ca my khi lp t. - Kim tra mn chi tit v cho du bi trn thng k. - Lp ng gim thanh cho cc my n v cc thit b gy ting n. - c mng my khi lng (b tng mc cao), tng chiu su mng. - Lp t m cao su v l so chng rung i vi thit b c cng sut ln. - Trang b bo h cho ngi lao ng nh bng nt tai..., m bo gi lm vic theo quy nh khi tip xc vi nhim ting n. - Trng cy xanh xung quanh khu vc sn xut, nh xng,Din tch cy xanh trng trong khu vc Cng ty phi m bo t l > 15% tng din tch t. c, Bin php gim thiu nhim nhit Nh xng phi c thit k h thng thng gi m bo an ton, d bo dng v kim tra, c li bo v bng cc vt liu khng g, d tho ri lm v sinh. Thng thong Nh xng c Cng ty s dng theo 2 phng php sau: *)Thng thong Nh xng t nhin: Thng thong Nh xng t nhin l phng php li dng s chnh lch v nhit , p sut v gi gia bn ngoi v bn trong nh xng

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

S 6: Nguyn l ca h thng thng gi t nhin *Thng gi cng bc (S dng qut ht gi, lp t h thng iu ho): Theo kt qu gim st cht lng mi trng khng kh ti cc khu vc trong nh xng (phn 5) cho thy, nhit ti cc khu vc sn xut u cao hn v khng chnh lch nhiu so vi nhit bn ngoi nh xng, m bo yu cu v nhit cho mi trng lm vic. Tuy nhin vo thi gian tri nng nng nhit c th chnh lch t 1-20C so vi bn ngoi c bit l khu vc sy c th chnh lch t 3-40C. d, Bin php ci to mi trng xung quanh Mt trong nhng bin php gim thiu nhim l ci to mi trng xung quanh Cng ty, bin php ny bao gm: - Trng cy xanh: Theo thit k, Ch u t trng cy xanh v cc thm c trong khun vin Cng ty. y l bin php va ci thin cnh quan ca Cng ty va c tc dng iu ho vi kh hu, gim thiu ting n pht ra mi trng xung quanh v l cy c tc dng hp ph bi trn b mt lm gim nh hng ca bi n mi trng xung quanh. Hin nay din tch cy xanh cha t yu cu nn cng ty tip tc phi trng thm. - V sinh cng nghip: Cng ty quy nh v sinh nh xng, ng ni b hng ngy v tng v sinh hng tun vo chiu th 7 to cnh quan sch p cho Cng ty, gim thiu pht tn bi vo mi trng khng kh v gim thiu lan truyn nhim vo ngun nc qua con ng nc chy trn b mt.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Lp t cc thng rc dc theo cc tuyn ng ni b ca Cng ty v trong cc xng sn xut. 6.3.1.2. Cc bin php gim thiu nhim mi trng nc Nc thi sinh hot: H thng thot nc trong xng c thit k theo 2 h thng ring bit: + H thng 1: Nc ma trn cc khu vc sn bi v ng ni b s chy vo cc h thu nc ma xy dng dc theo l ng, t dn n cng thot nc ma chung ca khu vc. + H thng 2: Dnh ring cho vic thot nc thi sn xut v nc thi sinh hot ca Cng ty, m nhim chc nng thu gom thi vo h thng x l nc thi v thi ra mi trng sau khi x l t QCMT Vit Nam. Gim thiu nhim do nc thi sinh hot Gii php x l nc thi sinh hot ca khu v sinh l s dng b t hoi 3 ngn c trnh by theo s sau: NGN 1 - iu ho - Lng - Phn hu sinh hc Nc thi ra mi trng

Nc thi sinh hot

NGN 2 - Lng, phn hu sinh hc

NGN 3 - Lng - Chy trn

S 7: Cng ngh x l nc thi sinh hot bng b t hoi 3 ngn Nguyn tc hot ng ca loi cng trnh ny l lng cn v phn hu, ln men cn lng hu c. Trong khu vc Cng ty, cc khu v sinh u s dng b t hoi loi 3 ngn t tiu chun quy nh v kch thc v khi lng. Cng ngh p dng theo TCVN v xy dng v mi trng: - ng thu gom v thot nc: Bng h thng cng ngm (ng nha 150mm, ng xi mng 300mm); cng ni (thit din ct ngang 300x400mm) trn y tm an b tng mc B200.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- Kt cu b x l: B lng lc cc b kiu h (h ga) c kch thc trong lng min 600x600mm, su min 600mm so vi y cng, cc b pht kn chm di t c cu to 3 ngn: ngn cha, lng, lc, c l thng hi. Phn cn c lu li phn hu k kh trong b, phn nc c thot vo h thng thot nc thi chung ton Cng ty. T s lng cng nhn vin ca Cng ty c th tnh ton s b th tch ca cc b t hoi cn b sung nh sau: + Th tch phn lng ca b t hoi (W1, m3) + Th tch phn cha v ln men cn (W2, m3) + Tng th tch ca b t hoi (W, m3) Trong : + a: Tiu chun nc thi ca mt ngi trong mt ngy. + b: Tiu chun cn lng li trong b t hoi ca mt ngi trong 1 ngy. + T1: Thi gian nc lu li trong b t hoi. + T2: Thi gian gia hai ln ht cn ln men. + N: S nhn vin ca Cng ty. Theo cng thc tnh ton trn c th s b tnh ton th tch cc ngn trong b t hoi x l nc thi sinh hot ca Cng ty nh sau: W1 = (100lt/ngi/ngy x (205 - 145) ngi x 3ngy)/1000 = 18m3. W2 = (0,08lt/ngi/ngy x (205 - 145) ngi x 365ngy)/1000 = 1,7 m3. Tng th tch b t hoi l: W = W1 + W2 = 19,7 m3. Hin ti u t xy dng 1 b t hoi 3 ngn vi th tch 50 m 3 ti khu vc vn phng v khu vc trc khi a vo h thng x l nc thi. Vy khi m rng Cng ty cn xy dng b sung thm 1 b t hoi vi th tch khong 20 m3 ti cc khu vc vn phng v khu vc xng sn xut. Ngoi ra, mt s bin php sau y s c thc hin: - nh k kim tra, no vt h thng ng ng dn nc thi. Kim tra pht hin hng hc, mt mt c k hoch sa cha, thay th kp thi. - nh k (6thng/ln) b sung ch phm vi sinh vo b t hoi nng cao hiu qu lm sch ca cng trnh. : W1 = a.N.T1/1000 : W2 = b.N.T2/1000 : W = W1 + W2, m3

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

- Trnh khng ri vi dung mi hu c, xng du, x phng ... xung b t hoi. Cc cht ny lm thay i mi trng sng ca cc vi sinh vt, do gim hiu qu x l ca b t hoi. - Thc hin nghim tc chng trnh gim st mi trng hng nm hn ch nhim mi trng. Hiu qu x l: Hiu qu x l t 65%. Cht lng nc thi sinh hot sau x l p ng mt phn QCVN v nc thi sinh hot. Nc thi khu vc bp n: Nc thi t khu vc nh bp c a qua mt song chn rc gi li nhng cht thi rn c kch thc ln, sau c chy qua mt b by du m bng ct. B by du m c th tch c tnh khong 6m3, sau qua b lng ct, si dung tch khong 6m3.
Nc thi nh bp B by du m B lng Cng thot nc thi sinh hot

S 8: Nguyn l h thng x l nc thi nh bp Nc ma chy trn: D n c thit k h thng cng xung quanh cc hng mc cng trnh thu gom nc ma. Ngoi ra d n cn thc hin cc bin php sau: - nh k kim tra, no vt h thng dn nc ma, kim tra pht hin hng hc x l kp thi. Nc thi sn xut: Nc thi sn xut l nc thi ca ngnh sn xut giy, cha ch yu l hm lng TSS, BOD5, COD, pH. V h thng x l nc thi ca cng ty ti giai on 1 c u t vi cng sut thit k 2500 m3/ ngy. Nhng hin ti giai on 1 lu lng nc thi sn xut l 245m3/ ngy v d kin giai on m rng- giai on 2 lu lng nc thi l140 m3/ngy. Nh vy tng lng nc thi ca c hai giai on l 385 m3/ngy. Nn nc thi sn xut ca cng ty giai on 2 tip tc c a vo h thng x l giai on 1 x l trc khi thi ra ngoi mi trng.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

H thng x l nc thi c thit k nh sau:


Ha cht B cha nc c lm sch

Dng chy

Song chn rc

B thu gom

B x l s cp B cha bn thi ha cht URE, DAP

B cha nc lm sch

B x l th cp

Qut gi 2 thu

B ym kh B cha bn thi Qut gi 2 thu

Bn bnh

S 9: H thng x l nc thi *Nguyn l hot ng ca h thng x l nc thi Nc thi phi c x l bng phng php l ha trc khi x l bng phng php sinh hc. Dng chy nc thi t nh my c chy qua mt h thng sng nh ngn nga rc v cc vt khc c kch thc ln ln vo trong nc thi v chy vo b thu gom vi th tch 250 m3, lm ng nht nc thi. ha trn u nc thi ti y c s dng mt qut thng gi kp thi kh vo b cng s tr gip ca my khuch tn. Sau , nc thi t b thu gom c bm ln b x l s cp bng bm y tch TSS v nc. Cht kt bng c mt bm nh lng a vo b x l s cp vi mt lng nht nh qua ng ht ca bm cp nc lm ni cc cht TSS ln mt trn ca b x l s cp. Cc tp cht ny sau c a ti b thu gom vi s tr gip ca mt gu mc.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Nc qua b s l s cp s chy theo trng lc ti b x l sinh hc. Trong giai on hai, nc c x l c a ti b ym kh x l bng vi sinh vt. Khng kh s c tn rng qua cc bong bng kh nh qut gi hai thy. Ure v DAP s c thm vo, nc trn ra t b ym kh s i qua h thng tuyn ni cp hai tch vi sinh vt v nc. Cht kt khi s c cp nh cc bm nh lng ha cht trong tuyn cp ca bm cp. Mt phn vi sinh vt s c ti s dng ti b hiu kh duy tr cc cht rn l lng nh bm chuyn bn Nc qua b x l sinh hc c a ln b x l th cp tch sinh ha v nc. Cht kt bng c a vo b nh s tr gip ca bm nh lng ha cht. Mt phn cht sinh ha c a li b x l sinh hc duy tr lng cht. Mt phn cht sinh ha c a li b x l sinh hc duy tr lng ha trn bn vi t l 2500 3500 mg/l bng s tr gip ca bm lun chuyn bn. Lng bn tha c a ti my p bn tch nc v lm kh bn vi nng 26 +- 2%. Cc bnh bn sau khi c p tch nc v lm kh bn c s dng lm phn bn hoc a n lm nhin liu t l hi. Nc thi qua b x l th cp c a qua h thng lc v oxi ha kh bng H2O2 loi b mu trong nc. 6.3.3 Cc bin php qun l cht thi rn, cht thi nguy hi a, Cht thi rn sinh hot: Lng cht thi rn sinh hot ca cng nhn vin Cng ty ch yu l cht hu c d phn hu nh: giy vn, bao b nilon, thng carton..., c cha trong cc thng nha c np y kn. Cng ty k hp ng vi Cng ty Thng mi dch v v Mi trng Ngi Sao Xanh thu gom, vn chuyn cht thi sinh hot ti ni quy nh. b, Cht thi rn sn xut: Bao gm cc loi cht thi sn xut thng thng Cc cht thi ny c phn loi theo tng loi ring bit v a vo khu vc lu gi cht thi rn. V k hp ng vi Cng ty Thng mi dch v v Mi trng Ngi Sao Xanh thu gom, vn chuyn cht thi sinh hot ti ni quy nh.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

* Tt c cc khu vc cha cht thi rn bt buc phi c mi che. c, i vi cht thi nguy hi nh: i vi cht thi nguy hi nh: (gi lau, gng tay dnh du m, bng n hunh quang thi) c cng ty thu gom vo thng cha cht thi nguy hi v chuyn vo khu vc lu gi v c qun l theo ng quy nh v qun l cht thi nguy hi. Tt c cht thi nguy hi Ch D n k hp ng vi Cng ty Thng mi dch v v Mi trng Ngi Sao Xanh thu gom, vn chuyn v x l theo ng quy nh. 6.4. Cc bin php ng ph ri ro, s c mi trng 6.4.1. Phng chng chy n Sn phm giy l nguyn loi sn phm d chy, Cng ty xc nh vic t chc h thng phng chy l iu ht sc cn thit c bit l i vi kho nguyn liu. D n cp n vic phng chng vi phng n c th nh sau: - Mua ti liu phng chy cha chy v cc dng c cha chy nh bnh CO2, thang, thng ct kp thi ng cu cc b tng phn xng. - Gio dc thc phng chy cha chy cho ton b cng nhn, ngi lao ng trong cng ty, k lut lao ng nghim khc i vi b phn qun l kho nguyn liu v cng nhn. - Ti mi khu vc lm vic u b tr h thng bnh CO2 cha chy (t l 30m2/01 bnh) v bng hng dn s dng v nguyn tc phng chy cha chy; - Xy dng h thng cha nc v ng dn nc phc v cha chy khi cn thit - Trang thit b bo h lao ng cho cng nhn (m, ng, qun o, khu trang v.v) 6.4.2. Phng chng st Cc nh xng s c lp h thng chng st trn nc nh bo v cho cc thit b nh xng. H thng chng st s c dn xung bng cc dy dn
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

v ni ti h thng tip a chung. H thng thu st ci tin theo cc cng ngh mi nhm t an ton cao cho cc hot ng ca Cng ty. H thng tip a c thit k v lp t m bo an ton cho ngi v thit b. 6.4.3. An ton lao ng Cc bin php bo v an ton lao ng cho cng nhn l khng th thiu. Do tnh cht ngun thi c cp trn, v s c chy n ca ni hi. Vic tip xc thng xuyn vi chng l nguy c i vi sc kho ca cng nhn.V vy, Cng ty phi trang b y cc trang phc cn thit, cc trang phc ny bao gm qun o bo h lao ng, m, gng tay, knh bo v mt, ng.... Bn cnh , Cng ty cng phi m bo v sinh mi trng lao ng cho ngi cng nhn. C th l cc h thng thng gi, thng thong trong cc phn xng phi hot ng thng xuyn, mt mt m bo lng khng kh sch ti thiu cho cng nhn, mt khc m bo nng cc cht c hi trong phn xng di mc tiu chun cho php. H chiu sng phi hot ng tt t c cc qui nh v chiu sng cho cng nhn lao ng trong phn xng thuc loi ny. Trong nhng trng hp s c, cng nhn vn hnh phi c hng dn v thc tp qui trnh x l theo ng quy tc an ton. Cc dng c v thit b, nhng a ch cn thit lin h khi xy ra s c cn c ch th r rng: - Vi nc x ra khi s c, t thuc v dng c ra mt... - Bnh cung cp xy. - a ch lin h trong trng hp khn cp: Bnh vin, cu ho... Mt khc, Cng ty cn phi thng xuyn kim tra cc thng s vi kh hu (nhit , m, tc gi), mc n, cng chiu sng trong nh xng m bo iu kin lm vic cho ngi lao ng. - Cc my mc, thit b c l lch km theo v c o c v theo di thng xuyn cc thng s k thut. Cc my mc, thit b lm vic nhit , p sut cao phi c h s l lch c kim tra, ng kim nh k ti cc
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

c quan chc nng nh nc. Cc thit b ny phi c ng h o nhit , p sut, mc dung dch trong thit b nhm gim st cc thng s k thut. - Cng nhn hoc cn b vn hnh s c hun luyn v thao tc ng cch khi c s c v lun c mt ti v tr ca mnh thao tc v kim tra, vn hnh ng k thut. - Tin hnh kim tra, sa cha my mc nh k. Trong nhng trng hp c s c, cng nhn vn hnh s c hng dn v thc tp x l. - Trang b v c quy nh bt buc ngi lao ng phi s dng trang b bo h lao ng khi lm vic trong mi trng c nhit khng kh cao, nhim bi, kh thi - Thng xuyn khm cha bnh nh k cho tt c cng nhn lao ng trong cc khu vc c hi. 6.4.4. Bin php gio dc tuyn truyn Bin php gio dc tuyn truyn c vai tr rt ln trong vic gim thiu nhim mi trng v s c mi trng. V vy, Ch u t cn c cc bin php gio dc, tuyn truyn nh sau: - T chc cc t gio dc tuyn truyn hng nm cho cn b cng nhn vin v vic chp hnh nghim chnh quy trnh cng ngh sn xut, chp hnh nghim chnh ni quy sn xut ca Cng ty, chp hnh ni quy phng chy cha chy. To cho cn b cng nhn vin hiu r tm quan trng ca vic gim thiu nhim mi trng v phng xy ra tai nn, s c mi trng. - To thi quen cho cng nhn c trch nhim bo v mi trng v hiu r bo v mi trng l trch nhim ca mi ngi. 6.5. Kinh ph cho cc cng trnh Bo v mi trng b sung Xy dng 01 b t hoi 3 ngn c tng th tch 20m 3 chi ph khong: 70.000.000 ng. Xy dng h thng x l kh thi khong: 120.000.000 ng. Xy dng khu cha cht thi rn (x than) khong: 50.000.000 ng. u t kinh ph mua b sung 02 thng thu gom rc thi rn sinh hot khong: 5.000.000 ng. Tng kinh ph b sung cho cc cng trnh: 245.000.000 ng.
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

7. THAY I V CHNG TRNH QUN L V GIM ST MI TRNG CA D N * Chng trnh qun l, gim st Chng trnh gim st cht lng mi trng nc, khng kh c b sung v iu chnh cho ph hp vi tnh hnh sn xut hin ti ca Cng ty nh sau : 7.1 Trong giai on xy dng *Gim st cht lng mi trng khng kh xung quanh - V tr gim st: 04 v tr trong khu t d n. Khong cch t a im trin khai d n n khu dn c gn nht khong 01 km nn khng cn thit phi gim st mi trng trong khu dn c. - Ch tiu gim st mi trng khng kh xung quanh: vi kh hu, bi l lng, bi silic, ting n tng ng, CO, CO2, NO2, SO2, H2S. - Tn sut gim st: 03 thng/ln. *Gim st cht lng mi trng nc mt xung quanh khu vc xy dng D n m rng: - V tr gim st: 02 v tr khu vc nc thi sinh hot ca cng nhn xy dng x thi vo mi trng xung quanh, trong : 01 v tr ti khu vc khng chu nh hng (thng lu), 01 v tr ti v tr x thi. - Thng s gim st mi trng nc mt: pH, DO, SS, Tng Nit, tng Photpho, COD, BOD5, Cht ty ra, du m, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, As, Hg. - Tn sut gim st: 03 thng/ln. 7.2 Trong giai on hot ng(tnh cho c 2 giai on) * Gim st cht lng mi trng khng kh: - V tr gim st: 08 v tr, gm : + 02 v tr trong lng ng khi ni hi ( 1 ni c v 1 ni mi) + 01 v tr khu vc vn phng (theo quyt nh ph duyt TM ca Cng ty) + 02 v tr ti xng sn xut giy in, giy vit (theo quyt nh ph duyt TM ca Cng ty) + 02 v tr ti xng sn xut giy in, giy vit khu vc m rng
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

+ 01 v tr ti khu vc x l nc thi - Ch tiu gim st mi trng khng kh: Nhit , m, Tc gi,


Ting n, Bi, SO2, NO2, CO.

- Tn sut gim st: 6 thng/ln. * Gim st mi trng nc: - V tr gim st: 01 v tr: Ti cng thi chung ca Cng ty - Thng s gim st mi trng nc: pH, TSS, COD, BOD5, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, As, Hg, Clorua, amoni, sunfua, du m khong, Coliform, tng nit, tng photpho. - Tn sut gim st 6 thng/ln. Tng kinh ph gim st hng nm ca Cng ty l: 30.000.000/nm. Cng ty s phi hp vi cc c quan qun l mi trng thc hin vic gim st mi trng 6 thng/ln. 8. CAM KT BO V MI TRNG Ch u t cam kt: Thc hin tt nhng ni dung v bo v mi trng ca bo co TM b sung theo quy nh ca php lut hin hnh. Nghim tc thc hin cc bin php nhm khng ch, gim thiu cc ngun nhim mi trng t cc hot ng ca Cng ty c bit i vi qu trnh x l nc thi. nh k thc hin quan trc, gim st cht lng mi trng, bo co bng vn bn v cc c quan qun l Nh nc v BVMT theo ng quy nh ca php lut. Chu trch nhim trc php lut Vit Nam nu vi phm cc tiu chun Vit Nam v xy ra s c mi trng. Thc hin ng k x thi, cp php khai thc nc dc t v nc mt 9. THAM VN KIN CNG NG 9.1. kin ca U ban nhn dn x Phong Kh 1. ng D n u t xy dng m rng nh my sn xut giy ca Cng ty C phn giy Phong Kh c trin khai trn a bn CCN Phong
GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Kh m rng (giai on 1), thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh. ng vi cc gii php, bin php gim thiu nhim mi trng v bo v mi trng trong qu trnh xy dng v hot ng ca D n. 2. Yu cu ch D n : 2.1- Nghim tc thc hin cc bin php gim thiu, x l nhim mi trng. Trong qu trnh xy dng v hot ng cc cht thi phi c thu gom v x l trit , t tiu chun, quy chun mi trng Vit Nam. 2.2- Xy dng v hon thin bo co nh gi tc ng mi trng b sung trnh Hi ng thm nh bo co TM tnh Bc Ninh xem xt, thm nh. 6.2. kin ca U ban mt trn t quc x Phong Kh 1- ng vi D n u t xy dng m rng nh my sn xut giy ca Cng ty C phn giy Phong Kh lm ch u t. 2 - Yu cu Ch u t phi tip tc xy dng v vn hnh h thng x l cht thi bao gm x l nc thi, kh thi, cht thi rn t tiu chun mi trng Vit Nam hin hnh cng vi vic xy dng m rng nh my. 3 - Khi cc cng trnh x l mi trng i vo hot ng phi c nghim thu bi c quan c thm quyn. 6.3. kin phn hi v cam kt ca ch d n trc cc kin ca y ban nhn dn x v y ban Mt trn T quc x Ch d n ng vi cc yu cu v kin nu ca y ban nhn dn v U ban Mt trn T quc cp x: Ch d n s tin hnh lp Bo co nh gi tc ng mi trng b sung, trnh hi ng thm nh Bo co TM tnh Bc Ninh. ng thi trong qu trnh thi cng xy dng ch d n s hon thin, h thng x l bi, kh thi, chng n t tiu chun mi trng Vit Nam. 10. KT LUN D n m rng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong kh (giai on 1) ca Cng ty c phn giy Phong Kh vi cc sn phm giy trng, giy in, giy vit, giy pht s gp phn pht trin kinh t, gii quyt vic lm cho ngi lao ng a phng.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

Bn cnh , Cng ty lun m bo cc iu kin v sinh mi trng v v sinh an ton sc khe ngh nghip cho ngi lao ng. Mt s tc ng trc tip v tim n i vi cc yu t mi trng trong qu trnh thc hin D n c tm tt nh sau: - Tc ng n mi trng khng kh: Trong qu trnh sn xut, ngun gy nhim chnh l kh thi t cc phng tin vn chuyn, mi t qu trnh sn xut giy v mi hi kh chu t qu trnh tng hp ha cht v kh thi ni hi. Cng ty u t h thng x l kh bi, kh thi ni hi. - Tc ng i vi mi trng nc: Ngun gy nhim nc ch yu l nc thi sn xut pht sinh t trong qu trnh sn xut, t qu trnh sinh hot ca cng nhn vin. Cng ty u t h thng x l nc thi sn xut, h thng x l nc thi sinh hot bng b t hoi 3 ngn v s vn hnh h thng x l nc thi mt cch nghim tc. - Tc ng cht thi rn: Ch yu l giy vn, inh ghim, cht thi rn sinh hot. Cng ty k hp ng vi cng ty Thng mi v dch v mi trng Ngi Sao Xanh thu gom, vn chuyn v x l theo ng quy nh. *Cc gii php ang v s thc hin cho c 2 giai on: - Xy dng h thng x l nc thi sn xut, nc thi sinh hot, h thng thot nc. - Thu gom, phn loi v hp ng vi cng ty TMDV v Mi trng Ngi Sao Xanh thu gom vn chuyn, x l cc loi cht thi rn sinh hot v sn xut. - Thu gom cht thi rn nguy hi v hp ng vi cng ty TMDV v Mi trng Ngi Sao Xanh thu gom vn chuyn v x l theo Quy ch hin hnh. - m bo y cc trang thit b bo h lao ng cho cng nhn. Thc hin cc bin php hn ch n mc ti a cc ri ro v s c mi trng nh phng chng chy n, st l t, ngp ng, an ton lao ng.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

11. KIN NGH Vi nhng phn tch trnh by trong bo co, Cng ty C phn giy Phong Kh knh ngh Hi ng thm nh Bo co nh gi tc ng mi trng ph duyt bn bo co ny d n sm c thc hin. - Ch u t ngh UBND tnh Bc Ninh to iu kin thun li, u i trong qu trnh hot ng ca Cng ty theo ng quy nh ca php lut. - Ch u t cng ngh cc c quan QLNN v BVMT tnh Bc Ninh to iu kin hng dn v gim st Ch u t thc hin cc bin php gim thiu nhim mi trng v cng tc quan trc, gim st cht lng mi trng nh k theo ng cc ni dung cam kt trong Bo co TM.

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02

Bo co TM D n u t xy dng nh my sn xut giy ti Cm cng nghip Phong Kh Bc Ninh

PH LC

- Phiu phn tch - S mt bng h thng thot nc ma - S mt bng h thng thot nc thi - S mt bng h thng cp nc sinh hot - Cc giy t lin quan khc

GVHD: m Quang Th SVTH: Nhm 02