You are on page 1of 28

Tajuk 1 sejarah dan perkembangan pj Pj zaman purba - Zaman manusia purba dan kecergasan = manusia hidup dalam keadaan

nomad (pindah randah). Melakukan aktiviti memburu dan mengumpul makanan untuk terus hidup. Apabila ber jaya mendapat tangkapan mereka akan berkumpul dan meraikan kejayaan tersebut den gan berpesta(menari, permainan kebudayaan dan berkumpul). Aktiviti sebegini meme rlukan tahap kecergasan yang tinggi dan konsisten. - Zaman neolitik (revolusi pertanian) = gaya hidup primitif (menetap disuatu kawasan dan menjalankan aktiviti pert anian akibat pengenalan teknologi yang memudahkan mereka). Zaman pembangunan dalam bidang pertanian.Aktiviti kecergasan mula berkurang. - Tamdun kuno(China dan india) = masyarakat di china ketika itu tidak melibatkan diri dalam sebarang aktivi ti kecergasan sehingga masalah sistem kardiak wujud.Falsafah confucious menggala kan penglibatan dalam aktiviti kecergasan fizikal. Kemudian, kungfu telah diperk enalkan sebagai aktiviti yang membantu tubuh manusia menjadi sihat dan berfungsi . Seterusnya aktiviti kecergasan lain seperti menari,memanah,lawan pedang dan gu sti diwujudkan. = di india, masyarakat dihalang penglibatn mereka akibat kepercayaan agama. F okus mereka lebih kepada spiritual daripada mengamalkan pergerakan. Namun satu k aedah senaman yang masih terikat dengan kepercayaan agama telah diperkenalkan ol eh golongan mubaligh hindu yang hidup secara sederhana dan berteraskan disiplin diri dan meditasi, iaitu yoga. Yoga ialah penyatuan antara tubuh,akal dan roh. Y oga kini dijadikan teknik dalam beberapa program kecergasan bagi membantu organ berfungsi dengan baik dan meningkatkan tahap kesihatan badan. - Timur tengah = mementingkan tahap kecergasan yang tinggi dalam pasukan tentera dan mas yarakat bagi kepentingan politik dan ketenteraan. Contohnya, seperti tamadun par si yang menuntut semua rakyat mempunyai tahap kecergasan yang tinggi. Tahap kece rgasan diperolehi daripada pelbagai latihan keras seperti berkawad, memburu, ber kuda, memanah dan melontar lembing yang perlu dilalui oleh mereka ketika berusia enam tahun lagi. Latihan ini bertujuan bagi meningkatkan kekuatan dan stamina d an bukannya untuk kebaikan kesihatan. Kaedah ini untuk melahirkan ramai tentera untuk meluaskan empayar. - Zaman greek (Athens) = masyarakat yunani mengutamakan kesempurnaan fizikal. Sparta dan Athens te rkenal dengan bidang pj yang mempunyai objektif yang berbeza ketika itu. Pj bagi Sparta lebih kepada pembentukan tentera yang kuat, manakala Athens tertumpu pad a prinsip demokrasi. Aktiviti fizikal masyarakat Athens bertujuan untuk membina tubuh badan yang sihat agar hidup lebih aktif dan pentingkan nilai estetik. = masyarakat percaya keseimbangan antara kecergasan badan dan otak berkait r apat. Dimana kecergasan fizikal dan minda mempunyai kepentingan yang sama dengan kekuatan dan badan dalam menjana kesihatan mental. Aktiviti gimnastik dengan be rbantu muzik merupakan pelajaran yang penting ketika itu. Pj zaman renaissance - lebih kurang sama dengan pj masa kini. - dilakukan untuk kebaikan sendiri. - menjurus lebih kepada aktiviti keagamaan dan seni. - merupakan salah satu saluran untuk memberikan ketenangan jiwa dan melahirkan t ubuh badan yang sihat. - 3 kumpulan utama zaman renaissance.

i. Humanis ---> menghargai pendidikn dalam sukan seperti memanah, ren ang dan lari berpagar. ii. Moralis ---> aktiviti fizikal sebagai cara melaksanakan pekerjaan. iii. Realism ---> pendidikan fizikal sebagai sebahagian drpd akal yang s ihat dalam tubuh yang sihat (utamakan penjagaan tubuh). Pj moden - Wujud sukatan pelajaran pj untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. - Pj di sekolah mengutamakan aktiviti sukan dan permainan. - Memberi fokus kepada kesan pergerakan dan kemahiran (tarian dan gimnastik). - Sesetengah aktiviti sukan dimajukan dengan organisasi/tahap yang tinggi dan te rdapat undang2/peraturan yang ditetapkan. ---> Contoh, bola sepak, golf dan sebagainya. - Pj menjurus kepada membentuk insan yang menyeluruh, seimbang dan harmonis dari segi JERIS. Pj di Malaysia 1) Era prakolonial (sebelum penjajahan inggeris) > pj melalui aktiviti kebudayaan dan kesenian, permainan masa lapang (tradi sional), pertukangan dan kebun, serta seni mempertahankan diri. Terdapat perbeza an permainan antara golongan istana dan golongan biasa. 2) Era penjajahan inggeris > pj formal belum diwujudkan dalam jadual persekolahan. > pj diperkenalkan untuk mengekalkan status quo penjajah iaitu latihan jasmani dicampur dengan berkebun supaya rakyat kekal menjadi pesawah. > permainan2 baharu seperti badminton, bola sepak dan ragbi diperkenalkan oleh penjajah dan pedagang. > 1890an murid perempuan mula diajar olahraga, manakala murid lelaki diberi lat ih tubi. > 1913 maktab perguruan di matang perak ditubuhkan untuk memberikan latihan kaw ad kepada bakal guru dan galakkan mereka memasuki pasukan sukarelawan. >1920an keutamaan diberikan kepada aktiviti senaman, latihan kawad dan permaina n. > Pengusaha pj di negeri2 selat telah dilantik. > 1930an rancangan pj untuk sekolah telah dimulakan. Sukatan berasaskan latihan fizikal. Melalui kursus perkhidmatan, rancangan latihan guru pj dilancarkan ke seluruh negara. Masyarakat sedar akan kepentingan pj. > 1940an sukatan pelajaran pj telah dikaji semula untuk dikemas kini supaya sel ari dengan perkembangan pendidikan. 3) Era penjajahan jepun --> rancangan yang telah diusahakan dalam pendidikan tergendala. Latihan jasmani ketika itu bertujuan membentuk individu yang patuh kepada arahan, taat kepada p emerintah dan berdisiplin. --> latihan jasmani (tai sho) diperkenalkan kepada murid. Setiap pagi murid terp aksa membuat senaman beramai-ramai selama 30 minit. Arahan dalam bahasa jepun da n pengajaran jasmani lebih bercorak ketenteraan. 4) Era penjajahan british (sebelum merdeka) --> tujuan pj sama dengan tujuan semasa penjajahan inggeris. --> Sekolah dibuka semula dan latihan jasmani sebagai mata pelajaran kekal disek olah. --> senaman diadakan 30 minit sebelum masuk belajar. --> 1940an sukatan pelajaran latihan jasmani diterbitkan oleh MPSI untuk adakan sukatan yang formal untuk sekolah. --> 1950an kepentingan pj meningkat kerana diwajibkan disemua sekolah. Guru temp atan dihantar ke luar Negara bagi meluaskan pengetahuan tentang PJ.

5) Era selepas merdeka --> 1960an sukatan pelajaran pj dikaji semula. --> Wujud sukatan untuk murid lelaki dan perempuan. Bertujuan untuk membolehkan semua sekolah menggunakan satu sukatan pelajaran yang baru dan sesuai bagi masya rakat dinegara kita. --> usaha meningkatkan mutu pj disekolah diteruskan dengan penubuhan MPIK. --> Kursus satu tahun diadakan di MPIK dan kurikulum adalah sama dengan KDP pj d i Britain. --> pj disekolah lebih menjurus kepada aktiviti sukan dan permainan. --> Pertandingan permainan dan olahraga sebagai aktiviti lanjutan di sekolah. --> 1958 KPM tubuhkan MSSM. --> Pj menjadi mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. --> 1970an sukatan pj disemak semula dan dikeluarkan dalam bm dan bi (menjurus k epada pergerakan dan kemahiran termasuk tarian dan gimnastik). --> Pj dimasukan dalam kurikulum kursus diploma pendidikan di UM bagi melengkapk an bakal guru siswazah dengan kemahiran dan pengetahuan dalam pengajaran pj.

Tajuk 2 konsep,teori dan falsafah pembentukan kurikulum Konsep dan definisi Pend idikan Jasmani --> Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan presta si manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan peng halusan kemahiran --> kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan opt imum dan keadaan baik memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positi f terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya m empengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial. i. Barrow (1971, 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks pengalaman pe ndidikan menyeluruh dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. ii. Baley & Field (1976), satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, has il melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak, iii. Freeman (1977, 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembang unan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan, iaitupsikomotor , kognitif dan afektif. iv. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang m embolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial s erta tahap kecergasan yang tinggi. v. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada progra m pendidikan yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengal aman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak -kanak. Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan pendidikan jasmani --> Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Neg ara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. --> Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mes tilah selaras dengan FPK ini.

--> Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengi ngati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pem belajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. --> Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segijasman i, emosi, rohani, intelektual, dan Sosial yang sering disebut oleh guru-guru seb agai JERIS. --> Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara kelima-lima unsur ter sebut, yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau s ebaliknya. --> Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelaja ran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. --> Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan akti f. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalu i kegiatan Pendidikan Jsamani yang merangkumi tiga aspek penting iaitu; 1) penglibatan murid secara aktif dan selamat 2) interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan, dan alat. 3) penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran. Pendidikan Jasmani Untuk Semua --> Pendidikan Jasmani adalah asas bagi semua pendidikan di mana otak dan badan berfungsi serentak. --> Pendidikan psikomotor, akhlak dan intelektual dianggap sebagai pendidikan ya ng dicapai melalui pendidikan jasmani --> Clark W. Hetherington. - Pendidikan Jasmani adalah jumlah semua aktiviti yang dipilih mengikut jenis dan dijalankan untuk mencapai hasil yang bermakna. - Aktiviti yang dipilih haruslah mempunyai dan menyediakan peluang bagi individu untuk menjadi sabar, baik hati, berdikari, peramah, murah hati dan peri badi yang dinamis --> J.F Williams. - Menginterperitasikan pendidikan melalui jasmani sebagai pendidikan melalui pe ngalaman pergerakan --> DelbertOberteutter. - Pendidikan Untuk Jasmani ialah satu program aktiviti otot yang giat direka un tuk merangsang organisma jasmani supaya faedah yang boleh diperolehi daripada ak tiviti-aktiviti dicapai. - Pendidikan melalui jasmani ialah satu program aktiviti jasmani di mana pergera kan jasmani direka untuk menghasilkan pelbagai jenis pengalaman dan pembelajaran sosial, intelektual, estetika dan kesihatan.

Tajuk 3:: Kepentingan Pendidikan Jasmani --> Pj amat penting untuk dilaksanakan dalam kurikulum sekolah rendah. --> melalui pji, pelbagai aspek dapat dikembangkan ke tahap yang lebih tinggi. --> aspek JERIS seseorang individu mungkin akan terjejas sekiranya mereka mengab aikan aspek pembangunan fizikal dan jasmani diri masing-masing. --> pj membantu membangunkan dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan s eseorang individu. --> melalui aktiviti p&p pj dapat membantu seseorang individu membangunkan kemah iran pergerakan asas. --> pj di sekolah rendah juga dapat membantu murid-murid meningkatkan kefahaman mengenai keselamatan diri, alatan dan tempat beraktiviti. --> Dalam aspek pembangunan emosi dan sahsiah, pj membantu murid meneroka kelema han dan kelebihan diri mereka seterusnya memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk mengenali dirinya. --> pj yang diajar di sekolah berdasarkan kepada kurikulum yang telah digubal ma

mpu menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hayat dalam diri setiap murid. --> Perkara yang sedemikian mampu mempengaruhi gaya hidup yang lebih baik dan si hat. Kepentingan dari segi pertumbuhan dan perkembangan fizikal. --> Dalam masa pertengahan dan akhir peringkat kanak-kanak, kemahiran motor kana k-kanak menjadi semakin halus dan lebih halus, berbanding peringkat awal kanak-k anak. --> Contohnya hanya seorang daripada 100 orang kanak-kanak berusia 5 tahun dapat memukul bola tangkis melepasi jaring manakala bagi kebanyakan kanak-kanak berusia 10 tahun hingga 11 tahun dapat memukul bola tangkis dengan lebih baik. --> Selain aktiviti lanjutan dari zaman prasekolah seperti menunggang basikal, m emanjat dan berlari, menari, berenang, berkasut roda, bermain bola sepak, mereka sekarang lebih cenderung dengan aktiviti sukan berpasukan yang lebih mencabar s eperti permainan bola sepak, bola tangkis dan sebagainya. --> Dengan perkembangan yang begitu terurus, kanak-kanak berasa gembira dengan p encapaian mereka sendiri. -->Bagi kanak-kanak kemahiran fizikal menjadi sesuatu keseronokan dan merupakan pencapaian yang berguna. --> Sebaik sahaja kanak-kanak berpindah ke sekolah rendah, bahagian hipotalmus m ereka semakin matang, menyebabkan daya kawalan tubuh badan dan kebolehan duduk s etempat untuk tempoh masa yang lama bertambah. --> Walaubagaimanapun, kanak-kanak sekolah rendah masih belum menguasai kematang an fizikal sepenuhnya. --> Hal ini menyebabkan mereka sentiasa perlu bergerak aktif. Mereka menjadi leb ih penat jika duduk terlalu lama berbanding dengan semasa mereka berlari, melomp at atau berbasikal. --> Penting bagi kanak-kanak melakukan pergerakan fizikal bagi menghalusi kemahi ran perkembangan mereka seperti melompat tali, melempar bola, bergayut di palang -palang, dan sebagainya. --> Oleh yang demikian kanak-kanak perlulah melibatkan diri secara aktif dalam k egiatan sukan di peringkat sekolah rendah. --> Kanak-kanak lelaki pada peringkat pertengahan dan akhir mempunyai motor kasa r yang lebih cekap manakala kanak-kanak perempuan mempunyai motor halus yang leb ih cekap. --> Kepentingan dari segi perkembangan mental murid yang mempelajari pendidikan jasmani pada peringkat sekolah rendah akan menempuh operasi konkrit dari umur 7 -11 tahun manakala pada umur 12 tahun kanak-kanak sudah dapat menempuhi operasi formal. --> Pendidikan jasmani dapat diaplikasikan dengan menggunakan kebolehan para mur id untuk berfikir secara logik atau tentang sesuatu objek atau situasi. --> Dengan memberikan pengajaran yang membolehkan para murid berfikir ianya seca ra tidak langsung dapat menggalakan lagi perkembangan mental mereka. --> Memberikan cabaran serta teka teki untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ket ika umur 6 tahun, para murid telah dapat memahami mengenai konsep nombor, dan ia nya boleh diaplikasikan dengan mengira berapa kali sesuatu pergerakan telah dila kukan. --> Kepentingan dari segi emosi Terdapat 4 tahap yang menggambarkan tahap perkem bangan sosial kanak-kanak. --> Bagi kanak-kanak pertengahan dan akhir, mereka tergolong dalam tahap yang ke 4. --> Ini kerana usia antara 6 sehingga 12 tahun adalah permulaan bagi kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan iaitu dari peringkat pra sekolah ke peringkat se kolah rendah. --> Seterusnya, dalam proses pembelajaran yang mereka lalui, mereka mula didedah kan dengan pelbagai konsep serta konsep 3M iaitu membaca. mengira dan menulis. --> Dalam masa yang sama, kanak-kanak peringkat pertengahan dan akhir memiliki minat untuk mencuba sesuatu yang baru, lebih-lebih lagi perkara yang diminati ol eh mereka. --> Ini kerana, mereka mempercayai bahawa mereka memiliki kemahiran serta bakat yang terpendam di dalam diri masing-masing.

--> Pada tahap ini, mereka begitu aktif dan cenderung melakukan apa sahaja perka ra yang terlintas di dalam fikiran mereka dan langsung tidak boleh menerima seba rang teguran daripada orang sekeliling. --> Kepentingan dari segi sosial Perkembangan sosial merupakan satu proses perke mbangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut car a yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. --> Hal ini kerana perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membol ehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sos ial mereka. --> Mereka juga mempelajari peraturan-peraturan sosial yang diamalkan oles sesua tu kumpulan sosial. --> contohnya, mereka mempelajari cara pemaparan emosi yang sesuai, dan c ara mentafsir tingkah laku dan pernyataan emosi orang lain dengan tepat. --> Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya. --> Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak s esuai bagi budaya yang lain. --> Namun demikian, terdapat banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal dan merentasi pelbagai kumpulan etnik dan budaya. TAJUK 4 ::: HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PJ KBSR ^_^ = Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasman i --> Bersepadu dan kesepaduan bermaksud bersatu, bercantum, dan bersama ; bukanny a terpisah, terasing, tercerai atau terpencil. --> Kesepaduan - keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh (Kamus Dewan Edisi 4, Halaman 1112,Baris 16). Konsep kesepaduan dalam P&P --> Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran , bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh. --> Kesepaduan merupakan penjalinan dan pengaduan unsur2 ilmu pengetahuan kemahi ran bahasa serta nilai2. --> Guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajara n. Contohnya : a) Pengajaran Geografi atau Sains pendekatan pengajaran semata mata tertump u kepada kemahiran. --> Unsur kekerapan nilai nilai murni atau bahasa Melayu merentas kurikulum tida k dimasukkan. --> Ini tidak ada kesepaduan. Antara teknik yang terkini digunakan bagi memboleh kan kesepaduan berlaku ialah 1) Penggabungjalinan --> Rasionalnya beberapa kemahiran dapat diperoleh secara serentak dan terpadu. Contohnya : a) Guru mengajar pergerakan kreatif dan pada masa yang guru menggabungkan muzik. Oleh itu murid dapat mempelajari rentak atau irama muzik yang sesuai untu k dipadankan dengan pergerakan kreatif. 2) Penyerapan --> Proses menyatukan isi atau kandungan daripada mata pelajaran lain. Contoh : a) Topik pengiraan BMI dalam Pendidikan Jasmani. Maka penyerapan Matematik dalam Pendidikan Jasmani.

3) Cara Pelaksanaan --> Kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Contoh : a) Bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk sama untuk beberapa pe rmainan tertentu. b) Aktiviti yang guru jalankan menggunakan bentuk aktiviti yang menarik dan diolah mengikut kemampuan dan tahap murid itu sendiri. --> Kesepaduan yang berbentuk intra (berlaku dalam satu mata pelajaran) Contoh : a) ilmu pengetahuan bercantum dengan kemahiran dalam satu mata pelajaran. b) Dalam PJ, mengajar kemahiran bola sepak dan menyelit nilai murni dan mor al. c) Bagi menjamin perkembangan JERIS murid. --> Kesepaduan yang berbentuk inter(yang berlaku dengan menggabungkan pengetahuan atau pengetahuan denga mata pelajaran lain). Contoh; a) Dalam PJ sekolah rendah ada tajuk mengenali bahagian tubuh kita. Di sini pergabungan dengan subjek sains. --> Kesepaduan antara aspek teori dengan amali. Contoh : a) PJ yang teori yang terkandung buku juga bersepadu dengan amali yang se diakan unruk murid murid. --> Kesepaduan di antara aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kurikulum. Contoh : a) PJ yang ada mengajar tajuk kemahiran asas olahraga seperti lari lompa t berpagar. Ini bercantum dengan aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persatu an olaharaga. --> Kesepaduan di antara aktiviti di dalam bilik darjah dengan luar bilik darjah . Contoh : a) Aktiviti berdasarkan teori dan pengenalan dilakukan di dalam kelas da n kesinambungannya di luar bilik darjah. b) Pengenalan aktiviti pengajaran di dalam kelas adalah asas dan sejajar dengan aktiviti di luar bilik darjah. c) Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah lebih secara praktikal d an amali, oleh itu murid dapat ekplorasi aktiviti dengan lebih baik. --> Kesepaduan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Contoh : a) Strategi diatur terlebih dahulu sebelum pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. b) Teknik dan strategi sesuai dengan jenis aktiviti, bahan bantu penga jaran dan tajuk pengajaran.

Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal se cara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fiz ikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.

2. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi. 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan am alan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, peng urusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. TAJUK 5 ::: KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ 1. Infrastruktur dan tenaga pengajar ^_^" Kemudahan --> setiap aktiviti pj yang dilaksanakan dipengaruhi dengan faktor kemudahan yan g terdapat di sesebuah sekolah. --> Kedudukan sekolah sama ada di kawasan Bandar atau di luar Bandar juga mempe ngaruhi penggunaan kepakaran untuk melaksanakan sesuatu aktiviti pj. --> sekiranya kemudahan di sekolah tidak mencukupi ketika melaksanakan aktiviti pj, pihak sekolah perlu menggunakan kemudahan yang berhampiran dengan sekolah ba gi mengelakkan pembaziran masa dan kos. ^_^" Kemampuan kewangan --> peruntukan kewangan --> Sekolah yang dibina n kerana mudah mendapat bandar. sekolah sekolah bagi aktiviti pj merujuk kepada kapasaiti murid. di kawasan elit mungkin tidak menghadapi masalah kewanga sumbanga daripada orang ramai berbanding sekolah di luar

^_^" Tenaga pengajar --> setiap pemilihan aktiviti perlu berdasarkan kepakaran guru. --> Maka keperluan tenaga pengajar yang mahir perlu diambil kira supaya tidak me njejaskan perancangan/aktiviti yang bakal dilaksanakan. ^_^" Peralatan --> pemilihan peralatan perlu berdasarkan spesifikasi umur dan pertandingan. --> Kualiti alat perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alatan dan keselamatan pe ngguna perlu dititik beratkan. ^_^" Kepakaran --> guru pj mempunyai tanggungjawab yang tersendiri dalam melaksanakan tuga mere ka semasa mengajar. --> Liability (tanggungjawab dan risiko yang bakal dihadapi) diberikan oleh piha k sekolah kepada guru pj semasa melaksanakan aktiviti pj. --> Antara garis panduan yang perlu dipatuhi: Pastikan murid menjalankan aktivit i cergas. --> Aktiviti yang dipilih berdasarkan kesesuaian umur dan kebolehan murid. --> Aktiviti yang dipilih perlu disahkan oleh badan professional/sekolah. --> Guru mempunyai kepakaran semasa mengendalikan aktiviti fizikal/kokurikulum. --> Arahan diberikan jelas,betul dan pelakuan memanaskan badan bersesuaian denga n aktiviti yang bakal dijalankan terutama aktiviti yang berisiko. --> Kemudahan dan peralatan yang digunakan bersesuaian dengan aktiviti. ^_^" Perkembangan murid --> pj mementingkan aspek perkembangan individu serta penekanan kepada perkemban gan beberapa domain iaitu: a) Kognitif ~~Melibatkan perkembangan pemikiran murid merujuk kepada taksonomi bloom.

~~pengetahuan (mengingat fakta/peristiwa yang berlaku) ~~kefahaman (menjelaskan pengetahuan secara bermakna) ~~aplikasi (keupayaan menggunakan konsep dalam situasi khusus/am) ~~analisis (pecahkan sesuatu perkara kepada unsur2 kecil dan lihat pertalian ant ara unsur2 tersebut) ~~sintesis (gabungkan unsur2 dan bahagian2 supaya satu dokumen menjadi lebih ter susun) ~~penilaian (keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu di ketahui murid). b) Afektif --> mempunyai hubungan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nil ai. --> penerimaan (kesediaan individu menerima sesuatu yang ingin disampaikan) --> gerakbalas (bertindak balas terhadap ransangan yang diterima/ mempunyai moti f tersendiri) --> penilaian (memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukan kepada masyarakat ) --> organisasi (boleh menyusun nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang le bih praktikal --> konsep sualisasi nilai dan bentuk pertalian diantaranya;susun nilai jadi sat u sistem nilai/kepercayaan) --> perwatakan (murid mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya s ebagai suatu cara hidup) c) Psikomotor --> pergerakan anggota fizikal seseorang (tumpuan kepada pengawalan pergerakan a nggota tubuh dalam pengajaran dan latihan). --> Disamping dilatih menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakuka dalam kehi dupan seharian. --> persepsi , persediaan , pergerakan terkawal, pergerakan mekanistik, pergerak an kompleks, pergerakan suaian, pergerakan cipta. d) Sosial (hubungan/tingkah laku sosial)/ berhubung/ berkomunikasi / melibatkan diri/ beru nding/ bekerjasama / menghakim / memulakan / menukar Persekitaran budaya dan tem pat i. Persekitaran >>> kawasan di sekeliling sesuatu tempat ii. Budaya >>>cara hidup (yg merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir) serta se gala hasil kegiatan. >>> Diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa iii. Tempat >>> ruang, kawasan >>> budaya setempat >>> guru yang mahir berupaya memanipulasi aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. >>> Penumpuan kepada kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat se tempat dapat membina semangat, tingkatkan prestasi juga minat dan galakan murid bergiat lebih aktif dalam aktiviti pj. iv. pengaruh politik >>> aktiviti yang harus dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara murid da n sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia.

v. penyelaras program sukan >>> masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam mendidik murid bagi membentuk masya rakat yang progresif. >>> Program gerak kerja kokurikulum dalam lingkungan sekolah (intramurals-libatk an semua murid). >>> Program gerak kerja kokurikulum dalam dan luar (extramurals-libatkan murid y ang mahir). >>> Program antara sekolah (meliputi pertandingan peringkat daerah, negeri dan k ebangsaan). Nota PJM 3110 - Tajuk 6 persediaan P&P pj Rancangan Kerja Tahunan -Dalam melaksanakan program pendidikan jasmani di sekolah,satu perancangan yang rapi perlu diadakan. -Perancangan yang rapi membolehkan guru menggunakan sumber dan kemudahan yang ba ik. -Ia juga memberi tuju hala kepada guru supaya menjalankan tugas dengan baik disa mping memastikan sukatan pelajaran yang disediakan mendapat perhatian yang seriu s. -Rancangan Kerja Tahunan diadakan untuk memberi satu gambaran keseluruhan terhad ap kurikulum dan sukatan yang telah disediakan. -Ia adalah penting bukan sahaja sebagai panduan tugas, bahkan sebagai perancanga n penggunaan peralatan dan kemudahan yang wujud di sekolah . -Dengan perancangan yang rapi, maka masalah kekurangan alat dan kemudahan boleh diselesaikan dengan mencari jalan alternatif. -Rancangan tahunan juga menolong memastikan pendidikan jasmani diajar sebagai sa tu proses yang berterusan. -Tajuk-tajuk yang mempunyai unsur yg sama boleh disusun supaya megikut prinsip a nsur maju. -Disahkan oleh Pentadbir Sekolah, berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Suka tanPelajaran. -Penyelarasan dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan supaya topik pembel ajaran dapat dibahagi dengan sempurna . -Menyediakan pilihan kegiatan yang lengkap misalnya kegiatan yang menunjukkan an sur maju dan kesinambungan. Perkara asas dalam penyediaan rancangan kerja tahunan -Objektif mestilah difahami terlebih dahulu. -Bagi memastikan rancangan tahunan dapat dirangka dengan baik dan bermatlamat. G raham (1992) menyenaraikan faktor-faktor utama yang diperlukan untuk membuat sua tu perancangan yang rapi seperti berikut : i.Jumlah masa pengajaran -Sejak bukan Disember 1993, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputu san menambahkan satu masa kepada waktu pendidikan jasmani dan kesihatan untuk Ta hap satu menjadi Tiga Waktu manakala mengekalkan dua waktu untuk Tahap ll,masa yan g diperuntukkan itu masih lagi tidak mencukupi. Memandangkan masa yang terhad it u,kita perlu mengkaji semula atau membuat perancangan tentang bilangan objektif yang boleh kita capai dalam satu-satu tahun itu. ii.Persekitaran pengajaran -Selain daripada objektif, faktor-faktor klain yang mempengaruhi perancangan ial ah saiz kelas,peralatan dan kemudahan. Semua faktor tersebut perlu diberi perhat ian untuk memastikan kejayaan kelas pendidikan jasmani. Jika saiz kelas itu besa r,maka masalah kekurangan peralatan dan kemudahan mungkin timbul. iii.Latar belakang guru -Kejayaan program pendidikan jasmani bergantung kepada tenaga pengajarnya. Keupa

yaan guru mengajar itu penting untuk menjayakan pengajaran. Dengan latihan yang diberikan oleh maktab-maktab perguruan di Malaysia, tidak dapat dinafikan bahawa mereka memang mampu untuk mengajarkan pendidikan jasmani di sekolah. Dalam pers oalan ini, minat dan sikap guru itu sendiri adalah penting. iv.Latar belakang pelajar -Tidak semua pelajar adalah sama. Perbezaan dlm kalangan pelajar itulah yang mem erlukan perancangan. Pelajaran yang dirancang tidak seharusnya terlampau susah u ntuk golongan yang kurang mahir sehingga mereka hilang minat untuk melakukan akt iviti yang dirancang. Sebaliknya pelajaran yang tidak mencabar bagi golongan yan g mahir juga menyebabkan pelajar kurang minat terhadap pendidikan jasmani. Rancangan Kerja Mingguan i.Penyusunan Rancangan Pengajaran selama tempoh seminggu berpandukan Sukatan Pel ajaran yang telah ditentukan. -Susunan tajuk tidak semestinya mengikut susunan di dalam sukatan pelajaran teta pi terserah kepada kebijaksanaan di dalam mengaturkannya. ii.Rancangan Kerja Pengajaran disediakan sebelum bermulanya pengajaran bagi seti ap Rancangan Latihan Mengajar. -Rancangan Kerja ini berdasarkan kepada Rancangan Kerja Pengajaran semester/peng gal/tahunan yang disediakan oleh panitia mata pelajaran berkenaan di sekolah. -Dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif, senarai ke mahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester. Penyediaan Rancangan Kerja -Perancangan pengajaran yang baik amat penting untuk menjayakan satu proses p&p. -Guru perlu merancang isi pelajaran, teknik mengajar, bahan bantu mengajar agar p&p dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. -Rancangan kerja semester merupakan satu program yang terdiri daripada topik-top ik dalam sukatan pelajaran yang disusun sepanjang semester. -Disediakan pada awal tahun sebelum tahun akademik bermula. Persediaan -butir-butir am -pengetahuan lepas -kemahiran -objektif pelajaran -penggabungjalinan -sumber pengajaran pembelajaran -penerapan nilsi Kepentingan -Membolehkan guru merancang dan bersedia untuk mengajar pelajarnya dengan teranc ang dan teratur -Tidak melangkau Sukatan Pelajaran -Menjadikan hasil kerja lebih tersusun dan mempunyai matlamat

Nota PJM 3110 - Tajuk 7 strategi, kaedah dan teknik P&P pj {Pendekatan -merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran dijalankan berdasarkan kep ada objektifnya (dalam jangka masa panjang). Edward m.anthony,1963 -satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses p&p serta mempunyai unsur2 aksiomatik (diterima tanpa keraguan). -Jenis-jenis pendekatan: Tradisional=guru beri arahan (guru sebagai pengajar) dan murid ikut arahan. Pemb elajaran sehala. Tentukan ujian piawai dan mengukur P&P mengikut gred. Humanisti

k=kecenderungan untuk berkembang dan mecapai hasrat sendiri. Guru sebagi fasilit ator yang memberikan motivasi, kesedaran kepentingan belajar dan meransang pembe lajaran murid. Ujian piawai tidak penting dan gred bukan pengukur pengajaran. ga bungan= gabunagan tradisional dan humanistik. Guru membuat analisis keadaan fizi kal, ciri murid dan jenis risiko yang ditanggung sebelum memilih gaya,kaedah dan teknik p&p. ujian dilakukan berasaskan ciri2 murid. Guru sebagai fasilitator at au pengajar mengikut keperluan objektif. Murid dan sekolah mempunyai peluang unt uk menilai sendiri. Strategi -penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panj ang. - konsepnya adalah berteraskan kepada: Kebijaksanaan memilih pendekatan. Kecekapan merancang kaedah dan teknik. Berdasa rkan objektifnya. Kaedah Satu siri tindakan guru yang sistematik. Pembelajaran khusus dalam jangka masa pendek. 1 cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah2 penyampai an yang tersusun merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki. Jenis-jenis kaedah: Kaedah kuliah=pembelajaran dalam kelas yang melibatkan teori dan praktikal. Kaed ah demonstras =pembelajaran melalui lisan dan penglihatan tentang sesuatu tugas dilaksanakan. Kaedah pembelajaran masteri =pastikan murid kuasai sesuatu hasil pembelajaran ya ng ditentukan sebelum berpindah ke pembelajaran seterusnya. (taksonomi bloom) Kaedah pembelajaran koperatif =tekankan interaksi sosial dan bina kemahiran tert entu. =dilaksanakan dalam BD yang mempunyai murid dari kumpulan yang mempunyai keupaya an yang berlainan. Murid bekerja dalam kumpulan kecil ke arah mencapai objektif pembelajaran yang sama. Kaedah perbincangan =interaksi dua hala iaitu murid dengan murid dan murid denga n guru. Meransang perhubungan antara ahli dalam BD dan libatkan murid bergiat se cara aktif dalam pembelajaran. Murid berkongsi maklumat, tingkatkan kefahaman da n kemahiran interpersonal. Kaedah projek =tugasan dilaksanakan diluar BD secara individu/kumpulan. Berkonse pkan belajar sambil mempraktikan yg boleh mempercepatkan pembentukan kefahaman d alam proses pembelajaran. Kaedah pembelajaran kolaboratif =pembelajaran melalui murid belajar menerusi int eraksi dengan orang lain untuk menambah pengetahuan. Guru bertindak sebagai mode l/penunjuk arah untuk bantu murid selesaikan masalah dan bina pengetahuan. Kaedah penemuan (inkuiri) =dilaksanakan melalui lima peringkat iaitu kenal pasti masalah,rancang penyelesaian,kumpul maklumat,tafsiran dan kesimpulan. Teknik -kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar. -menentukan keberkesanan pengajaran ditahap optimum berteraskan kriteria umur, k ebolehan, kecerdasan dan minat. a. Teknik Demonstrasi -berusatkan guru dan aktiviti dimana seseorang menunjukkan cara melakukan atau m enghasilkan sesuatu di hadapan murid semasa sesi pengajaran. -Murid memerhati dan mengenalpasti prosedur atau cara untuk melakukan sesuatu ak tiviti tersebut. Dengan itu, murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik, teratur dan betul. b. Teknik Alat Pandang Dengar -Alat-alat pandang-dengar yang boleh digunakan termasuk wayang gambar, filem, ca rta, poster dan sebagainya yang menunjukkan bagaimana sesuatu kemahiran dilakuka n dengan teknik yang betul. -Memberikan penerangan dalam membetulkan kesalahan. c. Teknik Kinestesis -Kinestesis Manual -Guru memimpin setiap pergerakan dan kemahiran melalui perlakuan yang sebenar, s ehingga murid dapat merasai pergerakan tersebut.

-Setelah melakukannya berulang kali, murid akan mula memahami idea pergerakan ya ng betul. -Murid akan berusaha untuk memperbaikinya berpandukan kepada deria kinestesis pe rgerakan yang sebenar. Gaya P&P Gaya langsung =pembelajaran berpusatkan guru. Berpandukan teori pembelajaran tingkah laku. Ber fokuskan kepada yang ingin dipelajari tetapi tidak mengambil kira perbezaan indi vidu (anggap murid capai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama). Persekitara n pembelajaran yang berstruktur. Contoh gaya arahan dan gaya tugasan. Gaya tidak langsung =berpusatkan pelajar. Berpandukan teori pembelajaran kognitif. Mengambil kira pe rbezaan murid dan memberi peluang kepada murid untuk merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Namun, gaya ini memakan masa yang panjang dan memerlukan gur u untuk berlatih serta bersabar. Contoh gaya tidak langsung ialah gaya penyelesa ian masalah dan gaya tindak balas. Gaya gabungan =berpusatkan guru dan murid. Sesuatu pembelajaran akan berlaku dengan berkesan s ekiranya guru dapat memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan c iri murid. Murid akan menyelesaikan masalah dan guru bertindak sebagai pembimbin g serta motivator. Cenderung kepada gaya penemuan terbimbing. Tajuk 8 pentaksiran dalam pj Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani -Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri p restasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. -Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunaka n untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Peng ukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang. -pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. -Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan men tafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran. Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani 1.Memfokuskan kepada setiap individu -Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebi han dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsi p pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid. 2.Menentukan status semasa -Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu. 3.Memilih wakil -Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wa kil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama. 4.Memotivasikan individu -memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ia dapat memberi kesan po sitif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. 5.Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani -Digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan k

esihatan. -memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang ke pada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. 5.Membekalkan maklumat untuk kajian lain -Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain. Ujian Kecerdasan - Ujian kecerdasan digunakan untuk mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu. -Ujian ini banyak berubah mengikut perkembangan ilmu psikologi dalam bidang ini. Bidang 48 OUM. pengujian kecerdasan bermula pada tahun 1796. -Ujian ini terus berkembang apabila Galton, pada tahun 1969, cuba mengukur ketaj aman deria, gambaran mental dan pencapaian intelektual antara pelajar-pelajar ge nius. -Tokoh-tokoh lain yang turut terlibat dalam pengukuran kecerdasan mental termasu klah Wundt, Cattell dan Binet (Abu Bakar,1986). -Ujian kecerdasan kanak-kanak terawal ialah ujian Binet-Simon. Ujian kecerdasan mental bagi kanak-kanak tidak menekankan aspek kebahasaan, tetapi menggunakan ga mbar rajah, oleh sebab aspek ini belum mereka kuasai. -Ujian kecerdasan memberikan bukti, secara tidak langsung, tentang potensi yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan prestasi mereka dalam ujian tersebut. U jian ini kerap digunakan untuk membuat telahan pencapaian di sekolah atau instit usi pendidikan tinggi. Contoh ujian kecerdasan lain ialah Ujian Skala Stanford-B inet, Ujian Weschler dan Ujian Lorge-Thorndike. Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: i. berlandaskan kesihatan - Komposisi Badan - Fleksibiliti - Daya Tahan Kardiovaskular - Kekuatan Otot - Daya Tahan Otot ii. berlandaskan kemahiran motor - Kelajuan - Koordinasi - Ketangkasan - Kuasa - Imbangan - Masa Reaksi Tajuk 1 sejarah dan perkembangan pj Pj zaman purba - Zaman manusia purba dan kecergasan = manusia hidup dalam keadaan nomad (pindah randah). Melakukan aktiviti memburu dan mengumpul makanan untuk terus hidup. Apabila ber jaya mendapat tangkapan mereka akan berkumpul dan meraikan kejayaan tersebut den gan berpesta(menari, permainan kebudayaan dan berkumpul). Aktiviti sebegini meme rlukan tahap kecergasan yang tinggi dan konsisten. - Zaman neolitik (revolusi pertanian) = gaya hidup primitif (menetap disuatu kawasan dan menjalankan aktiviti pert anian akibat pengenalan teknologi yang memudahkan mereka). Zaman pembangunan dalam bidang pertanian.Aktiviti kecergasan mula berkurang. - Tamdun kuno(China dan india) = masyarakat di china ketika itu tidak melibatkan diri dalam sebarang aktivi ti kecergasan sehingga masalah sistem kardiak wujud.Falsafah confucious menggala

kan penglibatan dalam aktiviti kecergasan fizikal. Kemudian, kungfu telah diperk enalkan sebagai aktiviti yang membantu tubuh manusia menjadi sihat dan berfungsi . Seterusnya aktiviti kecergasan lain seperti menari,memanah,lawan pedang dan gu sti diwujudkan. = di india, masyarakat dihalang penglibatn mereka akibat kepercayaan agama. F okus mereka lebih kepada spiritual daripada mengamalkan pergerakan. Namun satu k aedah senaman yang masih terikat dengan kepercayaan agama telah diperkenalkan ol eh golongan mubaligh hindu yang hidup secara sederhana dan berteraskan disiplin diri dan meditasi, iaitu yoga. Yoga ialah penyatuan antara tubuh,akal dan roh. Y oga kini dijadikan teknik dalam beberapa program kecergasan bagi membantu organ berfungsi dengan baik dan meningkatkan tahap kesihatan badan. - Timur tengah = mementingkan tahap kecergasan yang tinggi dalam pasukan tentera dan mas yarakat bagi kepentingan politik dan ketenteraan. Contohnya, seperti tamadun par si yang menuntut semua rakyat mempunyai tahap kecergasan yang tinggi. Tahap kece rgasan diperolehi daripada pelbagai latihan keras seperti berkawad, memburu, ber kuda, memanah dan melontar lembing yang perlu dilalui oleh mereka ketika berusia enam tahun lagi. Latihan ini bertujuan bagi meningkatkan kekuatan dan stamina d an bukannya untuk kebaikan kesihatan. Kaedah ini untuk melahirkan ramai tentera untuk meluaskan empayar. - Zaman greek (Athens) = masyarakat yunani mengutamakan kesempurnaan fizikal. Sparta dan Athens te rkenal dengan bidang pj yang mempunyai objektif yang berbeza ketika itu. Pj bagi Sparta lebih kepada pembentukan tentera yang kuat, manakala Athens tertumpu pad a prinsip demokrasi. Aktiviti fizikal masyarakat Athens bertujuan untuk membina tubuh badan yang sihat agar hidup lebih aktif dan pentingkan nilai estetik. = masyarakat percaya keseimbangan antara kecergasan badan dan otak berkait r apat. Dimana kecergasan fizikal dan minda mempunyai kepentingan yang sama dengan kekuatan dan badan dalam menjana kesihatan mental. Aktiviti gimnastik dengan be rbantu muzik merupakan pelajaran yang penting ketika itu. Pj zaman renaissance - lebih kurang sama dengan pj masa kini. - dilakukan untuk kebaikan sendiri. - menjurus lebih kepada aktiviti keagamaan dan seni. - merupakan salah satu saluran untuk memberikan ketenangan jiwa dan melahirkan t ubuh badan yang sihat. - 3 kumpulan utama zaman renaissance. i. Humanis ---> menghargai pendidikn dalam sukan seperti memanah, ren ang dan lari berpagar. ii. Moralis ---> aktiviti fizikal sebagai cara melaksanakan pekerjaan. iii. Realism ---> pendidikan fizikal sebagai sebahagian drpd akal yang s ihat dalam tubuh yang sihat (utamakan penjagaan tubuh). Pj moden - Wujud sukatan pelajaran pj untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. - Pj di sekolah mengutamakan aktiviti sukan dan permainan. - Memberi fokus kepada kesan pergerakan dan kemahiran (tarian dan gimnastik). - Sesetengah aktiviti sukan dimajukan dengan organisasi/tahap yang tinggi dan te rdapat undang2/peraturan yang ditetapkan. ---> Contoh, bola sepak, golf dan sebagainya. - Pj menjurus kepada membentuk insan yang menyeluruh, seimbang dan harmonis dari segi JERIS. Pj di Malaysia 1) Era prakolonial (sebelum penjajahan inggeris)

> pj melalui aktiviti kebudayaan dan kesenian, permainan masa lapang (tradi sional), pertukangan dan kebun, serta seni mempertahankan diri. Terdapat perbeza an permainan antara golongan istana dan golongan biasa. 2) Era penjajahan inggeris > pj formal belum diwujudkan dalam jadual persekolahan. > pj diperkenalkan untuk mengekalkan status quo penjajah iaitu latihan jasmani dicampur dengan berkebun supaya rakyat kekal menjadi pesawah. > permainan2 baharu seperti badminton, bola sepak dan ragbi diperkenalkan oleh penjajah dan pedagang. > 1890an murid perempuan mula diajar olahraga, manakala murid lelaki diberi lat ih tubi. > 1913 maktab perguruan di matang perak ditubuhkan untuk memberikan latihan kaw ad kepada bakal guru dan galakkan mereka memasuki pasukan sukarelawan. >1920an keutamaan diberikan kepada aktiviti senaman, latihan kawad dan permaina n. > Pengusaha pj di negeri2 selat telah dilantik. > 1930an rancangan pj untuk sekolah telah dimulakan. Sukatan berasaskan latihan fizikal. Melalui kursus perkhidmatan, rancangan latihan guru pj dilancarkan ke seluruh negara. Masyarakat sedar akan kepentingan pj. > 1940an sukatan pelajaran pj telah dikaji semula untuk dikemas kini supaya sel ari dengan perkembangan pendidikan. 3) Era penjajahan jepun --> rancangan yang telah diusahakan dalam pendidikan tergendala. Latihan jasmani ketika itu bertujuan membentuk individu yang patuh kepada arahan, taat kepada p emerintah dan berdisiplin. --> latihan jasmani (tai sho) diperkenalkan kepada murid. Setiap pagi murid terp aksa membuat senaman beramai-ramai selama 30 minit. Arahan dalam bahasa jepun da n pengajaran jasmani lebih bercorak ketenteraan. 4) Era penjajahan british (sebelum merdeka) --> tujuan pj sama dengan tujuan semasa penjajahan inggeris. --> Sekolah dibuka semula dan latihan jasmani sebagai mata pelajaran kekal disek olah. --> senaman diadakan 30 minit sebelum masuk belajar. --> 1940an sukatan pelajaran latihan jasmani diterbitkan oleh MPSI untuk adakan sukatan yang formal untuk sekolah. --> 1950an kepentingan pj meningkat kerana diwajibkan disemua sekolah. Guru temp atan dihantar ke luar Negara bagi meluaskan pengetahuan tentang PJ.

5) Era selepas merdeka --> 1960an sukatan pelajaran pj dikaji semula. --> Wujud sukatan untuk murid lelaki dan perempuan. Bertujuan untuk membolehkan semua sekolah menggunakan satu sukatan pelajaran yang baru dan sesuai bagi masya rakat dinegara kita. --> usaha meningkatkan mutu pj disekolah diteruskan dengan penubuhan MPIK. --> Kursus satu tahun diadakan di MPIK dan kurikulum adalah sama dengan KDP pj d i Britain. --> pj disekolah lebih menjurus kepada aktiviti sukan dan permainan. --> Pertandingan permainan dan olahraga sebagai aktiviti lanjutan di sekolah. --> 1958 KPM tubuhkan MSSM. --> Pj menjadi mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. --> 1970an sukatan pj disemak semula dan dikeluarkan dalam bm dan bi (menjurus k epada pergerakan dan kemahiran termasuk tarian dan gimnastik). --> Pj dimasukan dalam kurikulum kursus diploma pendidikan di UM bagi melengkapk

an bakal guru siswazah dengan kemahiran dan pengetahuan dalam pengajaran pj.

Tajuk 2 konsep,teori dan falsafah pembentukan kurikulum Konsep dan definisi Pend idikan Jasmani --> Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan presta si manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan peng halusan kemahiran --> kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan opt imum dan keadaan baik memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positi f terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya m empengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial. i. Barrow (1971, 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks pengalaman pe ndidikan menyeluruh dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. ii. Baley & Field (1976), satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emosional dan estetik, has il melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak, iii. Freeman (1977, 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembang unan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan, iaitupsikomotor , kognitif dan afektif. iv. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang m embolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial s erta tahap kecergasan yang tinggi. v. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada progra m pendidikan yang menyeluruh, yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengal aman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak -kanak. Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan pendidikan jasmani --> Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dulunya disebut Falsafah Pendidikan Neg ara (FPN) merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. --> Hal ini bermakna, semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mes tilah selaras dengan FPK ini. --> Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengi ngati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pem belajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. --> Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segijasman i, emosi, rohani, intelektual, dan Sosial yang sering disebut oleh guru-guru seb agai JERIS. --> Perlu diingat bahawa tidak ada yang lebih utama antara kelima-lima unsur ter sebut, yakni tidak boleh dikatakan jasmani lebih penting daripada intelek atau s ebaliknya. --> Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelaja ran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. --> Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan akti f. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalu i kegiatan Pendidikan Jsamani yang merangkumi tiga aspek penting iaitu; 1) penglibatan murid secara aktif dan selamat 2) interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan, dan alat. 3) penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran.

Pendidikan Jasmani Untuk Semua --> Pendidikan Jasmani adalah asas bagi semua pendidikan di mana otak dan badan berfungsi serentak. --> Pendidikan psikomotor, akhlak dan intelektual dianggap sebagai pendidikan ya ng dicapai melalui pendidikan jasmani --> Clark W. Hetherington. - Pendidikan Jasmani adalah jumlah semua aktiviti yang dipilih mengikut jenis dan dijalankan untuk mencapai hasil yang bermakna. - Aktiviti yang dipilih haruslah mempunyai dan menyediakan peluang bagi individu untuk menjadi sabar, baik hati, berdikari, peramah, murah hati dan peri badi yang dinamis --> J.F Williams. - Menginterperitasikan pendidikan melalui jasmani sebagai pendidikan melalui pe ngalaman pergerakan --> DelbertOberteutter. - Pendidikan Untuk Jasmani ialah satu program aktiviti otot yang giat direka un tuk merangsang organisma jasmani supaya faedah yang boleh diperolehi daripada ak tiviti-aktiviti dicapai. - Pendidikan melalui jasmani ialah satu program aktiviti jasmani di mana pergera kan jasmani direka untuk menghasilkan pelbagai jenis pengalaman dan pembelajaran sosial, intelektual, estetika dan kesihatan.

Tajuk 3:: Kepentingan Pendidikan Jasmani --> Pj amat penting untuk dilaksanakan dalam kurikulum sekolah rendah. --> melalui pji, pelbagai aspek dapat dikembangkan ke tahap yang lebih tinggi. --> aspek JERIS seseorang individu mungkin akan terjejas sekiranya mereka mengab aikan aspek pembangunan fizikal dan jasmani diri masing-masing. --> pj membantu membangunkan dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan s eseorang individu. --> melalui aktiviti p&p pj dapat membantu seseorang individu membangunkan kemah iran pergerakan asas. --> pj di sekolah rendah juga dapat membantu murid-murid meningkatkan kefahaman mengenai keselamatan diri, alatan dan tempat beraktiviti. --> Dalam aspek pembangunan emosi dan sahsiah, pj membantu murid meneroka kelema han dan kelebihan diri mereka seterusnya memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk mengenali dirinya. --> pj yang diajar di sekolah berdasarkan kepada kurikulum yang telah digubal ma mpu menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hayat dalam diri setiap murid. --> Perkara yang sedemikian mampu mempengaruhi gaya hidup yang lebih baik dan si hat. Kepentingan dari segi pertumbuhan dan perkembangan fizikal. --> Dalam masa pertengahan dan akhir peringkat kanak-kanak, kemahiran motor kana k-kanak menjadi semakin halus dan lebih halus, berbanding peringkat awal kanak-k anak. --> Contohnya hanya seorang daripada 100 orang kanak-kanak berusia 5 tahun dapat memukul bola tangkis melepasi jaring manakala bagi kebanyakan kanak-kanak berusia 10 tahun hingga 11 tahun dapat memukul bola tangkis dengan lebih baik. --> Selain aktiviti lanjutan dari zaman prasekolah seperti menunggang basikal, m emanjat dan berlari, menari, berenang, berkasut roda, bermain bola sepak, mereka sekarang lebih cenderung dengan aktiviti sukan berpasukan yang lebih mencabar s eperti permainan bola sepak, bola tangkis dan sebagainya. --> Dengan perkembangan yang begitu terurus, kanak-kanak berasa gembira dengan p encapaian mereka sendiri. -->Bagi kanak-kanak kemahiran fizikal menjadi sesuatu keseronokan dan merupakan pencapaian yang berguna.

--> Sebaik sahaja kanak-kanak berpindah ke sekolah rendah, bahagian hipotalmus m ereka semakin matang, menyebabkan daya kawalan tubuh badan dan kebolehan duduk s etempat untuk tempoh masa yang lama bertambah. --> Walaubagaimanapun, kanak-kanak sekolah rendah masih belum menguasai kematang an fizikal sepenuhnya. --> Hal ini menyebabkan mereka sentiasa perlu bergerak aktif. Mereka menjadi leb ih penat jika duduk terlalu lama berbanding dengan semasa mereka berlari, melomp at atau berbasikal. --> Penting bagi kanak-kanak melakukan pergerakan fizikal bagi menghalusi kemahi ran perkembangan mereka seperti melompat tali, melempar bola, bergayut di palang -palang, dan sebagainya. --> Oleh yang demikian kanak-kanak perlulah melibatkan diri secara aktif dalam k egiatan sukan di peringkat sekolah rendah. --> Kanak-kanak lelaki pada peringkat pertengahan dan akhir mempunyai motor kasa r yang lebih cekap manakala kanak-kanak perempuan mempunyai motor halus yang leb ih cekap. --> Kepentingan dari segi perkembangan mental murid yang mempelajari pendidikan jasmani pada peringkat sekolah rendah akan menempuh operasi konkrit dari umur 7 -11 tahun manakala pada umur 12 tahun kanak-kanak sudah dapat menempuhi operasi formal. --> Pendidikan jasmani dapat diaplikasikan dengan menggunakan kebolehan para mur id untuk berfikir secara logik atau tentang sesuatu objek atau situasi. --> Dengan memberikan pengajaran yang membolehkan para murid berfikir ianya seca ra tidak langsung dapat menggalakan lagi perkembangan mental mereka. --> Memberikan cabaran serta teka teki untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ket ika umur 6 tahun, para murid telah dapat memahami mengenai konsep nombor, dan ia nya boleh diaplikasikan dengan mengira berapa kali sesuatu pergerakan telah dila kukan. --> Kepentingan dari segi emosi Terdapat 4 tahap yang menggambarkan tahap perkem bangan sosial kanak-kanak. --> Bagi kanak-kanak pertengahan dan akhir, mereka tergolong dalam tahap yang ke 4. --> Ini kerana usia antara 6 sehingga 12 tahun adalah permulaan bagi kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan iaitu dari peringkat pra sekolah ke peringkat se kolah rendah. --> Seterusnya, dalam proses pembelajaran yang mereka lalui, mereka mula didedah kan dengan pelbagai konsep serta konsep 3M iaitu membaca. mengira dan menulis. --> Dalam masa yang sama, kanak-kanak peringkat pertengahan dan akhir memiliki minat untuk mencuba sesuatu yang baru, lebih-lebih lagi perkara yang diminati ol eh mereka. --> Ini kerana, mereka mempercayai bahawa mereka memiliki kemahiran serta bakat yang terpendam di dalam diri masing-masing. --> Pada tahap ini, mereka begitu aktif dan cenderung melakukan apa sahaja perka ra yang terlintas di dalam fikiran mereka dan langsung tidak boleh menerima seba rang teguran daripada orang sekeliling. --> Kepentingan dari segi sosial Perkembangan sosial merupakan satu proses perke mbangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut car a yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya. --> Hal ini kerana perkembangan sosial melibatkan proses sosialisasi yang membol ehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sos ial mereka. --> Mereka juga mempelajari peraturan-peraturan sosial yang diamalkan oles sesua tu kumpulan sosial. --> contohnya, mereka mempelajari cara pemaparan emosi yang sesuai, dan c ara mentafsir tingkah laku dan pernyataan emosi orang lain dengan tepat. --> Proses sosialisasi ini pula ditentukan oleh konteks budaya. --> Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkin dianggap tidak s esuai bagi budaya yang lain. --> Namun demikian, terdapat banyak tingkah laku sosial yang bersifat universal dan merentasi pelbagai kumpulan etnik dan budaya.

TAJUK 4 ::: HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PJ KBSR ^_^ = Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasman i --> Bersepadu dan kesepaduan bermaksud bersatu, bercantum, dan bersama ; bukanny a terpisah, terasing, tercerai atau terpencil. --> Kesepaduan - keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh (Kamus Dewan Edisi 4, Halaman 1112,Baris 16). Konsep kesepaduan dalam P&P --> Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran , bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh. --> Kesepaduan merupakan penjalinan dan pengaduan unsur2 ilmu pengetahuan kemahi ran bahasa serta nilai2. --> Guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajara n. Contohnya : a) Pengajaran Geografi atau Sains pendekatan pengajaran semata mata tertump u kepada kemahiran. --> Unsur kekerapan nilai nilai murni atau bahasa Melayu merentas kurikulum tida k dimasukkan. --> Ini tidak ada kesepaduan. Antara teknik yang terkini digunakan bagi memboleh kan kesepaduan berlaku ialah 1) Penggabungjalinan --> Rasionalnya beberapa kemahiran dapat diperoleh secara serentak dan terpadu. Contohnya : a) Guru mengajar pergerakan kreatif dan pada masa yang guru menggabungkan muzik. Oleh itu murid dapat mempelajari rentak atau irama muzik yang sesuai untu k dipadankan dengan pergerakan kreatif. 2) Penyerapan --> Proses menyatukan isi atau kandungan daripada mata pelajaran lain. Contoh : a) Topik pengiraan BMI dalam Pendidikan Jasmani. Maka penyerapan Matematik dalam Pendidikan Jasmani. 3) Cara Pelaksanaan --> Kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Contoh : a) Bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk sama untuk beberapa pe rmainan tertentu. b) Aktiviti yang guru jalankan menggunakan bentuk aktiviti yang menarik dan diolah mengikut kemampuan dan tahap murid itu sendiri. --> Kesepaduan yang berbentuk intra (berlaku dalam satu mata pelajaran) Contoh : a) ilmu pengetahuan bercantum dengan kemahiran dalam satu mata pelajaran. b) Dalam PJ, mengajar kemahiran bola sepak dan menyelit nilai murni dan mor al. c) Bagi menjamin perkembangan JERIS murid. --> Kesepaduan yang berbentuk inter(yang berlaku dengan menggabungkan pengetahuan atau pengetahuan denga mata pelajaran lain).

Contoh; a) Dalam PJ sekolah rendah ada tajuk mengenali bahagian tubuh kita. Di sini pergabungan dengan subjek sains. --> Kesepaduan antara aspek teori dengan amali. Contoh : a) PJ yang teori yang terkandung buku juga bersepadu dengan amali yang se diakan unruk murid murid. --> Kesepaduan di antara aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kurikulum. Contoh : a) PJ yang ada mengajar tajuk kemahiran asas olahraga seperti lari lompa t berpagar. Ini bercantum dengan aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persatu an olaharaga. --> Kesepaduan di antara aktiviti di dalam bilik darjah dengan luar bilik darjah . Contoh : a) Aktiviti berdasarkan teori dan pengenalan dilakukan di dalam kelas da n kesinambungannya di luar bilik darjah. b) Pengenalan aktiviti pengajaran di dalam kelas adalah asas dan sejajar dengan aktiviti di luar bilik darjah. c) Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah lebih secara praktikal d an amali, oleh itu murid dapat ekplorasi aktiviti dengan lebih baik. --> Kesepaduan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Contoh : a) Strategi diatur terlebih dahulu sebelum pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. b) Teknik dan strategi sesuai dengan jenis aktiviti, bahan bantu penga jaran dan tajuk pengajaran.

Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal se cara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fiz ikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. 2. Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi. 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan am alan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, peng urusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. TAJUK 5 ::: KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ 1. Infrastruktur dan tenaga pengajar ^_^" Kemudahan --> setiap aktiviti pj yang dilaksanakan dipengaruhi dengan faktor kemudahan yan g terdapat di sesebuah sekolah.

--> Kedudukan sekolah sama ada di kawasan Bandar atau di luar Bandar juga mempe ngaruhi penggunaan kepakaran untuk melaksanakan sesuatu aktiviti pj. --> sekiranya kemudahan di sekolah tidak mencukupi ketika melaksanakan aktiviti pj, pihak sekolah perlu menggunakan kemudahan yang berhampiran dengan sekolah ba gi mengelakkan pembaziran masa dan kos. ^_^" Kemampuan kewangan --> peruntukan kewangan --> Sekolah yang dibina n kerana mudah mendapat bandar. sekolah sekolah bagi aktiviti pj merujuk kepada kapasaiti murid. di kawasan elit mungkin tidak menghadapi masalah kewanga sumbanga daripada orang ramai berbanding sekolah di luar

^_^" Tenaga pengajar --> setiap pemilihan aktiviti perlu berdasarkan kepakaran guru. --> Maka keperluan tenaga pengajar yang mahir perlu diambil kira supaya tidak me njejaskan perancangan/aktiviti yang bakal dilaksanakan. ^_^" Peralatan --> pemilihan peralatan perlu berdasarkan spesifikasi umur dan pertandingan. --> Kualiti alat perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alatan dan keselamatan pe ngguna perlu dititik beratkan. ^_^" Kepakaran --> guru pj mempunyai tanggungjawab yang tersendiri dalam melaksanakan tuga mere ka semasa mengajar. --> Liability (tanggungjawab dan risiko yang bakal dihadapi) diberikan oleh piha k sekolah kepada guru pj semasa melaksanakan aktiviti pj. --> Antara garis panduan yang perlu dipatuhi: Pastikan murid menjalankan aktivit i cergas. --> Aktiviti yang dipilih berdasarkan kesesuaian umur dan kebolehan murid. --> Aktiviti yang dipilih perlu disahkan oleh badan professional/sekolah. --> Guru mempunyai kepakaran semasa mengendalikan aktiviti fizikal/kokurikulum. --> Arahan diberikan jelas,betul dan pelakuan memanaskan badan bersesuaian denga n aktiviti yang bakal dijalankan terutama aktiviti yang berisiko. --> Kemudahan dan peralatan yang digunakan bersesuaian dengan aktiviti. ^_^" Perkembangan murid --> pj mementingkan aspek perkembangan individu serta penekanan kepada perkemban gan beberapa domain iaitu: a) Kognitif ~~Melibatkan perkembangan pemikiran murid merujuk kepada taksonomi bloom. ~~pengetahuan (mengingat fakta/peristiwa yang berlaku) ~~kefahaman (menjelaskan pengetahuan secara bermakna) ~~aplikasi (keupayaan menggunakan konsep dalam situasi khusus/am) ~~analisis (pecahkan sesuatu perkara kepada unsur2 kecil dan lihat pertalian ant ara unsur2 tersebut) ~~sintesis (gabungkan unsur2 dan bahagian2 supaya satu dokumen menjadi lebih ter susun) ~~penilaian (keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu di ketahui murid). b) Afektif --> mempunyai hubungan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nil ai. --> penerimaan (kesediaan individu menerima sesuatu yang ingin disampaikan) --> gerakbalas (bertindak balas terhadap ransangan yang diterima/ mempunyai moti f tersendiri) --> penilaian (memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukan kepada masyarakat

) --> organisasi (boleh menyusun nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang le bih praktikal --> konsep sualisasi nilai dan bentuk pertalian diantaranya;susun nilai jadi sat u sistem nilai/kepercayaan) --> perwatakan (murid mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya s ebagai suatu cara hidup) c) Psikomotor --> pergerakan anggota fizikal seseorang (tumpuan kepada pengawalan pergerakan a nggota tubuh dalam pengajaran dan latihan). --> Disamping dilatih menguasai kemahiran khusus yang jarang dilakuka dalam kehi dupan seharian. --> persepsi , persediaan , pergerakan terkawal, pergerakan mekanistik, pergerak an kompleks, pergerakan suaian, pergerakan cipta. d) Sosial (hubungan/tingkah laku sosial)/ berhubung/ berkomunikasi / melibatkan diri/ beru nding/ bekerjasama / menghakim / memulakan / menukar Persekitaran budaya dan tem pat i. Persekitaran >>> kawasan di sekeliling sesuatu tempat ii. Budaya >>>cara hidup (yg merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir) serta se gala hasil kegiatan. >>> Diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa iii. Tempat >>> ruang, kawasan >>> budaya setempat >>> guru yang mahir berupaya memanipulasi aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat. >>> Penumpuan kepada kemahiran motor yang digunakan dalam aktiviti masyarakat se tempat dapat membina semangat, tingkatkan prestasi juga minat dan galakan murid bergiat lebih aktif dalam aktiviti pj. iv. pengaruh politik >>> aktiviti yang harus dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara murid da n sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia. v. penyelaras program sukan >>> masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam mendidik murid bagi membentuk masya rakat yang progresif. >>> Program gerak kerja kokurikulum dalam lingkungan sekolah (intramurals-libatk an semua murid). >>> Program gerak kerja kokurikulum dalam dan luar (extramurals-libatkan murid y ang mahir). >>> Program antara sekolah (meliputi pertandingan peringkat daerah, negeri dan k ebangsaan). Nota PJM 3110 - Tajuk 6 persediaan P&P pj Rancangan Kerja Tahunan -Dalam melaksanakan program pendidikan jasmani di sekolah,satu perancangan yang rapi perlu diadakan. -Perancangan yang rapi membolehkan guru menggunakan sumber dan kemudahan yang ba ik.

-Ia juga memberi tuju hala kepada guru supaya menjalankan tugas dengan baik disa mping memastikan sukatan pelajaran yang disediakan mendapat perhatian yang seriu s. -Rancangan Kerja Tahunan diadakan untuk memberi satu gambaran keseluruhan terhad ap kurikulum dan sukatan yang telah disediakan. -Ia adalah penting bukan sahaja sebagai panduan tugas, bahkan sebagai perancanga n penggunaan peralatan dan kemudahan yang wujud di sekolah . -Dengan perancangan yang rapi, maka masalah kekurangan alat dan kemudahan boleh diselesaikan dengan mencari jalan alternatif. -Rancangan tahunan juga menolong memastikan pendidikan jasmani diajar sebagai sa tu proses yang berterusan. -Tajuk-tajuk yang mempunyai unsur yg sama boleh disusun supaya megikut prinsip a nsur maju. -Disahkan oleh Pentadbir Sekolah, berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Suka tanPelajaran. -Penyelarasan dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan supaya topik pembel ajaran dapat dibahagi dengan sempurna . -Menyediakan pilihan kegiatan yang lengkap misalnya kegiatan yang menunjukkan an sur maju dan kesinambungan. Perkara asas dalam penyediaan rancangan kerja tahunan -Objektif mestilah difahami terlebih dahulu. -Bagi memastikan rancangan tahunan dapat dirangka dengan baik dan bermatlamat. G raham (1992) menyenaraikan faktor-faktor utama yang diperlukan untuk membuat sua tu perancangan yang rapi seperti berikut : i.Jumlah masa pengajaran -Sejak bukan Disember 1993, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputu san menambahkan satu masa kepada waktu pendidikan jasmani dan kesihatan untuk Ta hap satu menjadi Tiga Waktu manakala mengekalkan dua waktu untuk Tahap ll,masa yan g diperuntukkan itu masih lagi tidak mencukupi. Memandangkan masa yang terhad it u,kita perlu mengkaji semula atau membuat perancangan tentang bilangan objektif yang boleh kita capai dalam satu-satu tahun itu. ii.Persekitaran pengajaran -Selain daripada objektif, faktor-faktor klain yang mempengaruhi perancangan ial ah saiz kelas,peralatan dan kemudahan. Semua faktor tersebut perlu diberi perhat ian untuk memastikan kejayaan kelas pendidikan jasmani. Jika saiz kelas itu besa r,maka masalah kekurangan peralatan dan kemudahan mungkin timbul. iii.Latar belakang guru -Kejayaan program pendidikan jasmani bergantung kepada tenaga pengajarnya. Keupa yaan guru mengajar itu penting untuk menjayakan pengajaran. Dengan latihan yang diberikan oleh maktab-maktab perguruan di Malaysia, tidak dapat dinafikan bahawa mereka memang mampu untuk mengajarkan pendidikan jasmani di sekolah. Dalam pers oalan ini, minat dan sikap guru itu sendiri adalah penting. iv.Latar belakang pelajar -Tidak semua pelajar adalah sama. Perbezaan dlm kalangan pelajar itulah yang mem erlukan perancangan. Pelajaran yang dirancang tidak seharusnya terlampau susah u ntuk golongan yang kurang mahir sehingga mereka hilang minat untuk melakukan akt iviti yang dirancang. Sebaliknya pelajaran yang tidak mencabar bagi golongan yan g mahir juga menyebabkan pelajar kurang minat terhadap pendidikan jasmani. Rancangan Kerja Mingguan i.Penyusunan Rancangan Pengajaran selama tempoh seminggu berpandukan Sukatan Pel ajaran yang telah ditentukan. -Susunan tajuk tidak semestinya mengikut susunan di dalam sukatan pelajaran teta pi terserah kepada kebijaksanaan di dalam mengaturkannya.

ii.Rancangan Kerja Pengajaran disediakan sebelum bermulanya pengajaran bagi seti ap Rancangan Latihan Mengajar. -Rancangan Kerja ini berdasarkan kepada Rancangan Kerja Pengajaran semester/peng gal/tahunan yang disediakan oleh panitia mata pelajaran berkenaan di sekolah. -Dibina daripada rancangan kerja tahunan dan ia mengandungi objektif, senarai ke mahiran yang perlu dikuasai untuk satu semester. Penyediaan Rancangan Kerja -Perancangan pengajaran yang baik amat penting untuk menjayakan satu proses p&p. -Guru perlu merancang isi pelajaran, teknik mengajar, bahan bantu mengajar agar p&p dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. -Rancangan kerja semester merupakan satu program yang terdiri daripada topik-top ik dalam sukatan pelajaran yang disusun sepanjang semester. -Disediakan pada awal tahun sebelum tahun akademik bermula. Persediaan -butir-butir am -pengetahuan lepas -kemahiran -objektif pelajaran -penggabungjalinan -sumber pengajaran pembelajaran -penerapan nilsi Kepentingan -Membolehkan guru merancang dan bersedia untuk mengajar pelajarnya dengan teranc ang dan teratur -Tidak melangkau Sukatan Pelajaran -Menjadikan hasil kerja lebih tersusun dan mempunyai matlamat

Nota PJM 3110 - Tajuk 7 strategi, kaedah dan teknik P&P pj {Pendekatan -merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran dijalankan berdasarkan kep ada objektifnya (dalam jangka masa panjang). Edward m.anthony,1963 -satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses p&p serta mempunyai unsur2 aksiomatik (diterima tanpa keraguan). -Jenis-jenis pendekatan: Tradisional=guru beri arahan (guru sebagai pengajar) dan murid ikut arahan. Pemb elajaran sehala. Tentukan ujian piawai dan mengukur P&P mengikut gred. Humanisti k=kecenderungan untuk berkembang dan mecapai hasrat sendiri. Guru sebagi fasilit ator yang memberikan motivasi, kesedaran kepentingan belajar dan meransang pembe lajaran murid. Ujian piawai tidak penting dan gred bukan pengukur pengajaran. ga bungan= gabunagan tradisional dan humanistik. Guru membuat analisis keadaan fizi kal, ciri murid dan jenis risiko yang ditanggung sebelum memilih gaya,kaedah dan teknik p&p. ujian dilakukan berasaskan ciri2 murid. Guru sebagai fasilitator at au pengajar mengikut keperluan objektif. Murid dan sekolah mempunyai peluang unt uk menilai sendiri. Strategi -penentuan dan perancangan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif jangka panj ang. - konsepnya adalah berteraskan kepada: Kebijaksanaan memilih pendekatan. Kecekapan merancang kaedah dan teknik. Berdasa rkan objektifnya. Kaedah Satu siri tindakan guru yang sistematik. Pembelajaran khusus dalam jangka masa pendek. 1 cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah2 penyampai an yang tersusun merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki. Jenis-jenis kaedah:

Kaedah kuliah=pembelajaran dalam kelas yang melibatkan teori dan praktikal. Kaed ah demonstras =pembelajaran melalui lisan dan penglihatan tentang sesuatu tugas dilaksanakan. Kaedah pembelajaran masteri =pastikan murid kuasai sesuatu hasil pembelajaran ya ng ditentukan sebelum berpindah ke pembelajaran seterusnya. (taksonomi bloom) Kaedah pembelajaran koperatif =tekankan interaksi sosial dan bina kemahiran tert entu. =dilaksanakan dalam BD yang mempunyai murid dari kumpulan yang mempunyai keupaya an yang berlainan. Murid bekerja dalam kumpulan kecil ke arah mencapai objektif pembelajaran yang sama. Kaedah perbincangan =interaksi dua hala iaitu murid dengan murid dan murid denga n guru. Meransang perhubungan antara ahli dalam BD dan libatkan murid bergiat se cara aktif dalam pembelajaran. Murid berkongsi maklumat, tingkatkan kefahaman da n kemahiran interpersonal. Kaedah projek =tugasan dilaksanakan diluar BD secara individu/kumpulan. Berkonse pkan belajar sambil mempraktikan yg boleh mempercepatkan pembentukan kefahaman d alam proses pembelajaran. Kaedah pembelajaran kolaboratif =pembelajaran melalui murid belajar menerusi int eraksi dengan orang lain untuk menambah pengetahuan. Guru bertindak sebagai mode l/penunjuk arah untuk bantu murid selesaikan masalah dan bina pengetahuan. Kaedah penemuan (inkuiri) =dilaksanakan melalui lima peringkat iaitu kenal pasti masalah,rancang penyelesaian,kumpul maklumat,tafsiran dan kesimpulan. Teknik -kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar. -menentukan keberkesanan pengajaran ditahap optimum berteraskan kriteria umur, k ebolehan, kecerdasan dan minat. a. Teknik Demonstrasi -berusatkan guru dan aktiviti dimana seseorang menunjukkan cara melakukan atau m enghasilkan sesuatu di hadapan murid semasa sesi pengajaran. -Murid memerhati dan mengenalpasti prosedur atau cara untuk melakukan sesuatu ak tiviti tersebut. Dengan itu, murid dapat melakukan aktiviti ini dengan sendiri secara sistematik, teratur dan betul. b. Teknik Alat Pandang Dengar -Alat-alat pandang-dengar yang boleh digunakan termasuk wayang gambar, filem, ca rta, poster dan sebagainya yang menunjukkan bagaimana sesuatu kemahiran dilakuka n dengan teknik yang betul. -Memberikan penerangan dalam membetulkan kesalahan. c. Teknik Kinestesis -Kinestesis Manual -Guru memimpin setiap pergerakan dan kemahiran melalui perlakuan yang sebenar, s ehingga murid dapat merasai pergerakan tersebut. -Setelah melakukannya berulang kali, murid akan mula memahami idea pergerakan ya ng betul. -Murid akan berusaha untuk memperbaikinya berpandukan kepada deria kinestesis pe rgerakan yang sebenar. Gaya P&P Gaya langsung =pembelajaran berpusatkan guru. Berpandukan teori pembelajaran tingkah laku. Ber fokuskan kepada yang ingin dipelajari tetapi tidak mengambil kira perbezaan indi vidu (anggap murid capai tahap pembelajaran dan kemajuan yang sama). Persekitara n pembelajaran yang berstruktur. Contoh gaya arahan dan gaya tugasan. Gaya tidak langsung =berpusatkan pelajar. Berpandukan teori pembelajaran kognitif. Mengambil kira pe rbezaan murid dan memberi peluang kepada murid untuk merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. Namun, gaya ini memakan masa yang panjang dan memerlukan gur u untuk berlatih serta bersabar. Contoh gaya tidak langsung ialah gaya penyelesa ian masalah dan gaya tindak balas. Gaya gabungan =berpusatkan guru dan murid. Sesuatu pembelajaran akan berlaku dengan berkesan s

ekiranya guru dapat memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan c iri murid. Murid akan menyelesaikan masalah dan guru bertindak sebagai pembimbin g serta motivator. Cenderung kepada gaya penemuan terbimbing. Tajuk 8 pentaksiran dalam pj Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani -Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri p restasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. -Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunaka n untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Peng ukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang. -pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. -Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan men tafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran. Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani 1.Memfokuskan kepada setiap individu -Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebi han dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsi p pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid. 2.Menentukan status semasa -Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu. 3.Memilih wakil -Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wa kil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama. 4.Memotivasikan individu -memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ia dapat memberi kesan po sitif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. 5.Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani -Digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan k esihatan. -memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang ke pada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. 5.Membekalkan maklumat untuk kajian lain -Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain. Ujian Kecerdasan - Ujian kecerdasan digunakan untuk mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu. -Ujian ini banyak berubah mengikut perkembangan ilmu psikologi dalam bidang ini. Bidang 48 OUM. pengujian kecerdasan bermula pada tahun 1796. -Ujian ini terus berkembang apabila Galton, pada tahun 1969, cuba mengukur ketaj aman deria, gambaran mental dan pencapaian intelektual antara pelajar-pelajar ge nius. -Tokoh-tokoh lain yang turut terlibat dalam pengukuran kecerdasan mental termasu klah Wundt, Cattell dan Binet (Abu Bakar,1986). -Ujian kecerdasan kanak-kanak terawal ialah ujian Binet-Simon. Ujian kecerdasan

mental bagi kanak-kanak tidak menekankan aspek kebahasaan, tetapi menggunakan ga mbar rajah, oleh sebab aspek ini belum mereka kuasai. -Ujian kecerdasan memberikan bukti, secara tidak langsung, tentang potensi yang ditunjukkan oleh murid-murid berdasarkan prestasi mereka dalam ujian tersebut. U jian ini kerap digunakan untuk membuat telahan pencapaian di sekolah atau instit usi pendidikan tinggi. Contoh ujian kecerdasan lain ialah Ujian Skala Stanford-B inet, Ujian Weschler dan Ujian Lorge-Thorndike. Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: i. berlandaskan kesihatan - Komposisi Badan - Fleksibiliti - Daya Tahan Kardiovaskular - Kekuatan Otot - Daya Tahan Otot ii. berlandaskan kemahiran motor - Kelajuan - Koordinasi - Ketangkasan - Kuasa - Imbangan - Masa Reaksi