You are on page 1of 3

Vyhlsenie Pavla Kraveca k vrteniu odstupnho ttu formou dobroinnch projektov V svislosti s mojm odvolanm z funkcie GR ZSSK Slovensko

k 30.4. 2012 mi bolo vyplaten odstupn vo vke 169 994,20 . Z tejto sumy bolo ihne vrten ttu odvedenm dane 32 298,89 , ie na vrtenie formou dobroinnch projektov zostalo 137 695,31 . Tak, ako som sa vyjadril u v minulosti, moje odstupn som rozdelil na dobroinnos, ktorej obsah je tak irok, e to povaujem za jeho vrtenie ttu. Ak poda politolgie - tt s obania, organizcie a intitucionlny systm jeho fungovania, tak poet a rku prjemcov povaujem za reprezentantov ttu zodpovedajcich finannmu objemu vyplatenho odstupnho. Ve, ak som zakpil kole doskoisko, skrine, pracovn stoly, i som to nevrtil ttu, ktor u na toto nemus vynaklada finann prostriedky ? Alebo, ak som zakpil loveku, ktor je nemocn alebo handicapovan zdravotn pomcku, i to tie nie je spora pre tt, ktor ju u nemus financova ? Niektor mdi pojem dobroinnos zili na pojem charitatvnos. Myslm si, e charita je len uie a konkrtnejie vymedzenie dobroinnosti. Dobroinnos sa tkala tak organizci ako aj jednotlivcov. Upozorujem, e organizcie s v prehade o rozdelen odstupnho uveden v plnom nzve, ale u fyzickch osb je uveden len signifikantn znak, koho sa tka a o ak pomoc ilo. Mnoh iadatelia podmieovali prijatie pomoci zrukou nezverejovania ich identity, kee svoj socilny status nes a vnmaj aj oni sami negatvne. Preto som prijal zsadu nezverejovania ich identity, mimo tch, ktor shlasili so zverejnenm svojho mena. Pre zaujmavos uvdzam, e prvm iadateom o podporu bol Peter Lavo z Nitry pre projekt vydania knihy, ktor napsal o zchranroch s nzvom: Tiesov volanie. Niektor projekty sa tkaj celoplone vetkch obanov Slovenska, takm je napr. projekt pecilnej web strnky pre darovanie vec, prostrednctvom ktorej obania bud mc ponka veci na darovanie a zase in obania, hlavne t, v nepriaznivej socilnej situcii, sa mu o tieto veci uchdza. Tto strnka bude fungova aj v spoluprci s dobroinnmi a charitatvnymi organizciami. Web strnka m nzov: www.darujemvam.sk

akujem vetkm, ktor mi poas realizcie vrtenia odstupnho akmkovek spsobom vyjadrili pochopenie, podporu a povzbudenie pre moje rozhodnutie. Zrove vyjadrujem osobn tos, e som nemohol pokry potreby vetkch tch, ktor sa na ma obrtili so iadosou o pomoc. Poas medializcie mi bolo doruen niekoko desiatok emailov a listov so iadosou o podporu. Vyzvam vetkch ud dobrej vle, ktor mete a chcete pomc, aby ste pomhali, pretoe bolest, trpen a krov je v naom okol vea a vaa pomoc je dobrom, ktor ak je dsledkom lsky, je zmyslom, ktor ns vedie za prah nho bytia..... Prehad o rozdelen odstupnho Pavla Kraveca Dobroinn prspevky boli rozdelen pre tieto cieov skupiny a oblasti: Deti predkolskho a kolskho veku Mlde Seniori Obania so zdravotnmi problmami resp. handicapom Rmovia Obania v hmotnej ndzi elezniiari Kultra

Skupina deti iaci iaci mlde mlde mlde

Prijemca Matersk kola Trnav Hora Zkladn kola Trnav Hora Zkladn kola Podol Klub mldee farnosti Trnav Hora Obec Hronsk Dbrava Centr mldee salezinov

Forma pomoci Hraky (aut, bbiky, zhradn domek), notebook, fotoapart Pracovn stoly do kolskho klubu, skrine, kriedy Doskoisko, dresy Pracovn stoly portov potreby informan systm s riadiacimi jednotkami a vekoplonmi obrazovkami Podpora innosti vekoplon obrazovka + DVD prehrva Pomoc v hmotnej ndzi -hrada inkasa, kolsk potreby, obuv a obleenie pre deti, prava bvania vmena okien, zasklenie a maovanie okien, pork, potraviny web portl www.darujemvam.sk, uren pre darovanie vec slabm soc. skupinm, zriadenie a prevdzka portlu na 2 roky, do prevdzky bud zapojen aj charitatvne organizcie

Suma v 2 200,00 1 800,00 800,00 650,00 200,00 7 540,00 2 000,00 750,00 9 585,00

seniori Klub dchodcov Trnav Hora seniori Domov dchodcov iar n Hr. 9 rmskych rodn nezverejnen

Obania

Vetci obania SR

8 450,00

zamestnanci eleznc a ich rodiny elezniiari fyzick osoba

Fond SOLIDARITA, ktor finann prspevok prispieva na ak ivotn situcie rodn, ZSSK Slovensko, SR, ZSSK Cargo Preteky parnch ruov vo Zvolene nezverejnen prspevok na podporu akcie + nkup materilu pomoc pri odvrten exekcie nezamestnanmu bvalmu elezniiarovi, poberateovi prspevku v hmotnej ndzi televzny prenos sv. ome z koickho Dmu 25.11. 2012 pri prleitosti sviatku patrnky elezniiarov prspevok na onkologick liebu v Nemecku notebook pre ako onkologicky nemocnho, ktor si ho nemohol kpi zo svojho ivalidnho dchodku pobyt pri mori pre rodinu s demi trpicimi na chorobu dchacch ciest elektrick tvorkolka pre telesne handicapovanho lieky pre invalidnho dchodcu trpiaceho bronchitdou, astmou, fibrzou a pcnou ventilanou poruchou v III. tdiu mobiln dchac prstroj pre diea trpiace cystickou fibrzou istika vzduchu DAIKIN pre deti trpiace oslabenou imunitou polohovacia poste pre telesne handicapovanho onkologick lieba - prspevok na lieky a dopravu na lieenie podpora vydania knihy o zchranroch "Tiesov volanie" natanie filmu v USA - "TEGSSAS" , o splnenom sne jednho Slovka

5 000,00

2 000,00 316,00

kultra fyzick osoba fyzick osoba rodina fyzick osoba fyzick osoba

elezniiari nezverejnen nezverejnen nezverejnen nezverejnen nezverejnen

1 000,00 2 000,00 550,00 1 500,00 2 500,00 500,00

fyzick osoba fyzick osoba fyzick osoba fyzick osoba kniha film

nezverejnen nezverejnen nezverejnen nezverejnen Peter Lavo, Nitra Produkn spolonos Blac Cloud Picture

1 000,00 500,00 1 300,00 1 000,00 900,00 1 000,00

hudobn festival Peter Kniez zriadenie obecnho mzea kaplnka kostol nrodn kultrna pamiatka Nevon -obec Ladno -farnos Trnav Hora Modr Kame -farnos Trnav Hora - farnos

podpora jednodovmu hudobnmu festivalu "musictime" podpora zriadeniu obecnho mzea s pamtnou izbou biskupa Mons. Rudolfa Bala kaplnka, vmena strenej krytiny prspevok na opravu strechy kostola Zchrana nrodnej kultrnej pamiatky zapsanej v strednom zozname KP pod . 1275/0 - kostol sv. Jna Nepomuckho, dokonenie sancie vhkosti, rekontrukcia vee, retaurovanie oltra, fresiek a interieru oprava vonkajieho schodia, prce s vykonvan so shlasom a pod dohadom Krajskho pamiatkovho radu v Banskej Bystrici Prspevok na pamtnk sv. Cyrilovi, Metodovi a Gorazdovi, ktor bude odhalen v roku 2013 na Hurbanovom nmest v Bratislave pomoc pri odvrten exekcie bytu mnoholenej rodiny pomoc v hmotnej ndzi osamelej matke pomoc v hmotnej ndzi osamelej matke pomoc pri odvrten exekcie bytu mnoholenej rodiny, rodiia nezamestan pomoc v hmotnej ndzi pre viac lenn rodinu bez prjmu, komplikovan nkladmi na liebu akej nemoci pomoc v hmotnej ndzi, prspevok na dopravu dieaa na onkologick liebu pomoc v hmotnej ndzi, potreby pre domcnos pomoc v hmotnej ndzi, zakpenie kotla na krenie pre rodinu bez prjmu pomoc v hmotnej ndzi rodine, ktor nhle stratila ivitea, hypotka prspevok na pomoc osamelm matkm prspevok na zakpenie vianonch darekov pre osoby vo vkone trestu odatia slobody Spolu:

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 64 259,00

pamtnk

Matica Slovensk

500,00

rodina fyzick osoba fyzick osoba fyzick osoba rodina

nezverejnen nezverejnen nezverejnen nezverejnen nezverejnen

4 200,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00

rodina rodina rodina rodina

nezverejnen nezverejnen nezverejnen nezverejnen

200,00 200,00 600,00 3 000,00 1 000,00 1 500,00

osamel matky Frum ivota osoby vo vkone Ordinarit OS a PZ SR trestu odatia slobody

138 000,00