You are on page 1of 5

6

VARAgids - 43 - 2012

interview

In zijn hoofd is hij pas 21, toch beseft hij inmiddels dat hij al bijna dertig is. In gesprek met Rafael van der Vaart (1983) over ouder worden, trainersambities en zijn terugkeer bij Hamburger SV.

Tekst Mark van den Heuvel Fotografie Frank Poppelaars


7

VARAgids - 43 - 2012

interview RafaelvandeRvaaRt

CV

hetelftalvanHSvgekekenvoordatiktekende. IkweetmethoeveelplezierikeerderinHamburghebgespeeld. enwildedeclubgraaghelpenweeriets mooisoptebouwen. Als ik de verhalen in Bild lees of naar Ikbegrijpheelgoeddatmensenzegtelevisieprogrammas als Wetten dass?! kijk, kan ik maar tot n con- gen:HSv,hetzalwel.Zelfsinhuiselijke kringwaserenigetwijfel,stuitteikop clusie komen: Sylvie en jij hebben een weerstand.Mijnvaderbijvoorbeeldzei: welhaast koninklijk onthaal gekregen Jeetjemina,zoujedatnouweldoen? in Hamburg. Ikbenwieikben,met Maarhijweetookalsgeenanderhoe ditenegroteverschil:iedereenkentme. eigenwijsikben.enuiteindelijkstond erwonentachtigmiljoenmensenin tochiedereenachtermijnkeuze. duitslandenveertienmiljoenmensen Begrijpmenietverkeerd.Ikhebtwee hebbennaarwetten dass?!gekeken,ik topjarengehadbijtottenham,bentwee vinddatinteressanteaantallen.Bovenkeerbijnaclubtopscorergeworden,maar dienzatikdaartussenKarllagerfeld toenikergaandewegdevoorbereiding enJenniferlopez,datkannietiedereen achterkwamdatikniet menazeggen.Waarik voordevollehonderd wooninHamburgzegAls je het hebt procentindeplannen genmensenopstraat vandenieuwetrainer weleenstegenme:leuk over het pure datjeterugbentendan voetbal, dat hele paste,vondikhetgenoeg geweest. lopenzedoor.Hetzijn naeenpaaroefenwedgelukkiggeenItaliaanse Engelse gebeuren, strijdenhebikmewel ofSpaansetaferelen.dus dan was het weerteruggeknoktin watdatbetrefthebik hetelftalhoor,daarniet geenlastvanmntoegeeen prachtige van,maarHSvwildezo nomenstatus. ervaring. graagenikvondhet zelfeigenlijkookweleen Laten we even terugmooieuitdaging.IkbenHamburgaltijd gaan naar afgelopen zomer. Hoe ben blijvenbeschouwenalsmijntweedehuis. je, na het mislukte EK in Polen en enHSvalseenspecialeclub. Oekrane, aan het nieuwe seizoen begonnen bij Tottenham Hotspur? de nieuwetrainer,andrvillas-Boas,zeiin Hoe kijk je nu terug op de Tottenhamjaren? alsjehethebtoverhetpure onseerstegespreknietmeteen:jijbent voetbal,datheleengelsegebeuren,dan mijnman.endathadikeigenlijkwel washeteenprachtigeervaring.Werken verwacht,alsikheeleerlijkben.Hele8

us Sylvie wilde terug naar Hamburg? laatmeeveneenmisverstanduitdewereldhelpen.Sylvie isiemanddievoormjnsportieve succesgaat.Zelfvondzehetinderdaad eengoedplanomterugtegaannaar duitsland,maarinsportiefopzichthad zehaartwijfels.vandenummervier vanengelandnaardenummerveertien vanduitslandiseenstapjeterug,zou jekunnenzeggen.dushebiktegende clubleidingvanHSvgezegd:alsjullie mewillenhebbenmoetenjulliehonderd procentgasgeven,andersishetverspilde energie.nou,dathebbenzegedaan.Ik, opmijnbeurt,hebmedoorveelmensen latenadviseren,Sylvievoorop,maar uiteindelijkneemikzelfdebeslissingen overmijneigencarrire.

Rafael van der Vaart (Heemskerk, 1983), kind van een Nederlandse vader maalnadetransfervan en een Spaanse moeder, doorliep zon beetje de hele jeugdopleiding van Ajax, lukaModricnaarReal debuteerde op zijn zeventiende in het Madrid.Maarnazijn eerste elftal en groeide in korte tijd uit vertrekveranderdeer tot een dragende speler. Vertrok in de eigenlijknietzoveelvoor zomer van 2005 naar Hamburger SV, de club waar hij deze zomer terugkeermij.erwarenzoveel de na omzwervingen langs Real Madrid geruchten,datmijn (2008-2010) en Tottenham Hotspur gevoelopeengegeven (2010-2012). Speelde op 29-jarige leefmomentzei:nuishet tijd, na zijn debuut in 2001, meer dan hetmomentombij 100 interlands. Was dit jaar co-hoofdSpurstevertrekken.Zo redacteur van zijn eigen glossy Rafael. hebikmijnbeslissingen Getrouwd met Sylvie van der VaartMeis met wie hij sinds 2003 een relatie altijdgenomen.Ikben heeft. Ze hebben een zoon, Damian (6), eengevoelsmens.nee, sinds dit jaar jeugdspeler van de Hamikhebnieteerstnaar burgse voetbalclub SC Victoria.

onderHarryRedknapp, eentrainerdiehetspel vooralsimpelwilhouden,waseenverademing.Zijnwedstrijdbesprekingenwarenover hetalgemeenvrijkort. alleballenopModric enRafa,dankomt hetgoed,zeihij.daar sprakvertrouwenuit. Ondankszijnvaakwat behoudendewisselswist Redknappmijnkwaliteitenopjuistewaarde teschatten.Hijstond vooraanvallendvoetbal, drzatenwerkelijkde gekstewedstrijdentussenterugkijkendishetechtgaafommeegemaaktte hebben. daniellevy,devoorzittervantottenhamHotspur,zeimijnvertrektebetreuren.Hijvondhetechtvervelend,maarik hebhemzelfomeenoplossinggevraagd. Ikben29jaar,bijna30alweer,dusalsje dannog13miljoeneuroopbrengt,dan isdatinmijnogenonwaarschijnlijkveel. IkhebvoordriejaargetekendinHamburg,dusdatgeldgaanzenooitmeer terugkrijgen.datzegteigenlijkallesover hetgetoondevertrouwen.

Ging het Engelse voetbal te snel voor je, lag het tempo van de wedstrijden te hoog om het optimale rendement uit je spel te halen? datniet.Maarer zatenweleenswedstrijdentussenmet eenheelhoogrennen-vliegen-en-weerdoorhollen-gehalte.Hetideeontbrak somsvolledigendatvondikjammer.Ik hebvooralheteersteseizoenergmoeten wennenaanwedstrijdentegenStoke CityenBoltonWanderers-uit.voetballendwarenwedanveelbeter,maarje gingonwillekeurigmeeinhunspel. Wat trof je aan bij Hamburger SV, de enige club die nog nooit gedegradeerd is uit de Bundesliga maar vorig seizoen op het randje van de afgrond balanceerde? eenjongespelersgroep zondervertrouwen.erheerste,nade2-0 nederlaagtegenWerderBremen,opmijn
VARAgids - 43 - 2012

interview RafaelvandeRvaaRt

In je hoofd ben je 21 jaar? Inmn hoofd,jaMaarikmerkookweldatik ouderword.WehebbeneenkleinlinksVergelijk deze transfer naar HamburbackiebijHSv,ZhiGinlam.Heteerste ger SV, van Tottenham Hotspur, eens wat-iemevroegwas:kenjemenog? met de transfer die je zeven jaar geleIkzeg:nee.Maarwatbleek;zevenjaar den maakte naar Hamburg, toen van geledenhaddenallespelersvanHSveen Ajax. toenwashetookeenrarestap jeugdelftalonderhunhoedeenwerdvan vooreenspelervanajax.Ikbegondesjeverwachtdatjen tijdsbijHSvinhetIntertoto-toernooi, Zeg je nou dat we je keerpermaandnaarze weetiknog,metvageuitwedstrijdenin Ik wil mezelf straks op 35-jarige gingkijken.endiekleiMacedonienMoldavi,ergensinjuni, bij nelamzatdestijdsin ver-schrik-ke-lijkvondikdat.nuisde weiter entwikkeln. leeftijdzienGo Ahead Eagles spelen? mijnelftal.dusikspeel situatieinsportiefopzichtenigszins Fris en fruitig. Beetjeextreem,maar nusamenmetmneigen vergelijkbaar.Hetelftalheeftvorigseihetzoukunnen,ja.Of zoeneenenormeknauwgekregenendat Patenkind,zonoemen Zoveel mogelijk ietsmeerindebuurt zedatinduitsland. hebbenzemeegenomennaarhetbegin doen. datzijnweldingen Ikzegtegenhem:dat vanditseizoen.Ikvondhetheelintereswaarvanikzeg:waarhadjenounietmoeten sant,jezouhetbijnaeenprojectkunnen omniet? vertellen,nuvoelikme noemen,omdaarweerwatleuksvante opeensheelergoudOpeensdronghet maken. Bondscoach Louis van Gaal zei: Rafael totmedoor. van der Vaart is on-ge-loof-lijk fit! Heb Hoe pak je zoiets aan? Plezieruitje daar extra aandacht aan besteed de Je transfer van Tottenham Hoptspur straleneneenpositievehoudingaanlaatste tijd? Mnfitheidiseenconstante naar Hamburger SV is extern gefinannemen,datiswatikvanafdagnheb zorg.alsikmeprettigvoel,blijben,als cierd door miljardair Klaus-Michael gedaan.Hetisnietzodatikzevenjaar ikiederedaggoedkantrainen,danben Khne, in hoeverre voelt dat als een geledenalseenvolslagenonbekende iktopfit.alsjemnhelecarrirebekijkt extra verplichting? Zoals je zelf al zei: binnenkwambijHSv,ikwasdestijdsal danhebikaltijdeenconstantniveau dat geld gaat-ie niet meer terugzien. international,maarnuishetweleven latenzien.Metuitschietersnaarboven watanders,ja.Inhunogenisereenheel Ikvoelmeslechtsverplichtomtedoen enbeneden,maarikkomeraltijdbovenwatikmoetdoen.voetgrotespelerteruggekomen, ballenismijnhobby,maar op.ennuikbijHSvweerwekelijks90 iemandtegenwiezeopkij- TV minutenspeel,merkikdatmnlichaam ookmijnwerk.dedruk ken.Maarwatblijkt,ikben Kijken naar de Nederlandse daarvanprofiteert. ookmaareenheelnormaal televisie is er de laatste maanden alleenalisimmensgroot bijeenclubalsHSv.We gozertje.Inmijnhoofd een beetje bij ingeschoten. Maar Waarom werd je onder Harry Redhalennutienpuntenin benik21jaar,dusdatpast als ik iets moet noemen, los van tweeweken,datisnatuur- knapp bij Tottenham eigenlijk stanprimatussenaldiejonge de reguliere sportuitzendingen, daard in de 70ste minuut gewisseld? jongens.Ikweetprecieswat dan is dat Villa Morero met Peter lijkgrappig,springen Paul Muller, daar heb ik met veel vandevijftiendenaarde daarwerdikdushelemaalgestoord zedoormaken. plezier naar gekeken. Daarnaast van.vanMarwijkdeedopeengegeven achtsteplaatsopderangWehebbentotnutoe ben ik nogal gevoelig voor zogemomenthetzelfdeIkwasstructureel lijst,maarikhaddecomtweeechtetopwedstrijden noemde emo-programmas als delul.datwerdechtirritant.Omdatik mentarenweleenswillen gespeeld,tegenBorussia Het familiediner en Spoorloos. Ik iemandbendiealtijdeerstnaarzichzelf zienalsdatnulpunten dortmundenBorussia hou ervan als mensen bij elkaar kijkt,kwamikalsneltotdeconclusiedat warengeweest.Iedereen Mnchengladbach.de worden gebracht. Daarom heb ik ook zo genoten van Ali B op iknietzoveelverkeerddeed.Hetwerd weet,hetopportunisme anderewedstrijdenspeelvierthoogtijindevoetbal- megewoonnietgegund. denwemindergoed,maar volle toeren. Als iemand de laatste jaren een bindende factor Opeengegevenmomentwerdhet wereld.Maarikprobeer wonnenwewel,alleen is geweest op de Nederlandse echtzondingetjeinmijnhoofd,zovan: realistischteblijven,die maardoortotaanhet televisie, dan is Ali B het wel. tienpuntenhaddenerook alsiknietscoor,ofalsiknietbeslissend gaatjetegaan.Mijnploegben,dankrijgikmaareenuurtje,dus zomaardriekunnenzijn. genotenzeggen:voorheen
VARAgids - 43 - 2012

eerstetrainingsdag,eenregelrechtegrafstemmingindekleedkamer.ditwordt zwaar,dachtikmeteen.endatwordthet nogsteedswel,maardezakenstaaner eenpaarwekenlater,iniedergevalopde ranglijst,eenstukrooskleurigervoor.

liepenweeenstukminderinhetveld, maarwezienjougaan,dusnugaanwe mee.Zokanjeookslechtewedstrijden winnen.ennieteensonverdiend.

Je hebt gezegd: misschien sluit ik mijn carrire wel af bij Hamburger SV, zijn er geen dromen meer? Jehebtaltijd dromenIkhebookweleensgezegddat ikgraagnogeensvoorajaxwilspelen. Maarjeweetindezewereldnietwat haalbaaris.Zolanghetgoedblijftgaan bijHSvwilikzolangmogelijkopdat niveaublijvenspelen.Watdaarnakomt, zieikdanwelweer.Ikwiliniedergeval zolangmogelijkblijvenvoetballen.een niveautjelagermaaktmedannietzoveel uit,alsliefhebber.

interview RafaelvandeRvaaRt

zalikookallesmoetengeven.Ikmaakte vaakmeermetersineenuurdaniemand andersinnegentigminuten.alsjevoor dewedstrijdalweetdatjewordtgewisseld,gajeeronbewusttochandersin. nuspeelikweerhelewedstrijdenbij HSv,duskanikhetbeterindelen.Ja, natuurlijkheeftdatookmeegespeeldin mijnbeslissingomtottenhamteverruilenvoorHSv.Watdatbetreftmoetik louisvanGaalgelijkgeven.Ikvoelme eenstukkrachtiger,speelwedstrijden weerfluitenduit. Je hebt bij HSV twee controlerende middenvelders in je rug. Is dat makkelijker? Hetisvooraleenanderecompetitie.Inengelandishetvaaknegentig minutenlanggaan,wiehethardstkan rennen,wintvaak.Induitslandspeelje meervanuitdecontrole. Heb je na het EK getwijfeld aan je interlandcarrire? nietecht.Kwaliteit komtaltijdbovendrijven.Hetlijktalsof ikmezelfopnieuwhebmoetenbewijzen,

terwijlikbijHSvtochechtdezelfdespelerbenalsbijdeSpurs.deomgevingen deomstandighedenveranderenvoortdurend,maarikblijfdezelfde. Het WK in Brazili zou over twee jaar je zesde grote toernooi kunnen worden, in hoeverre is dat een doel? alshetoverdromenhebt,danisdat eendroom,omdaarietsmooistelaten zienMaarjemoetalsvoetballervooral niettevervooruitwillenkijken.eris eennieuwetrainer,metnieuweideen, jemoetjebijnaopnieuwbewijzen.Hetis eennieuwestart.enhetWKisnogver weg,intweejaarkanerveelgebeuren. Hetzouzomaarkunnenzijndathet nederlandselftaltegendietijdhelemaal eeningrijpendefaceliftheeftondergaan, daterveelmeernieuwespelersworden geselecteerd.Hetvoetbalheeftzichwat datbetreftrazendsnelontwikkeld. Hoe groot is de verleiding om straks, op latere leeftijd, nog een uitstapje te maken naar een exotisch voetballand

in opkomst, zoals China, Amerika of de Emiraten? datlijktmeniks,maar pinmeernietopvast.voorjehetweet wordthetweereengevoelskwestie Mijnplanisiniedergevalomookna mijnactievecarrireinhetvoetbal werkzaamteblijven.duswilikookmijn trainersdiplomasgaanhalen.datwil nognietzeggendatikookechttrainer wilworden,ikgahetallemaalrustig aandoen,maarhetisaltijdgoedomdie papiereninjebagagetehebben. Ikwilmezelfweiter entwikkeln.Het vensternaardewereldverderopengooien.frisenfruitig.Zoveelmogelijkdoen. Wanneerjealsvoetballerzegt:ikgalater mijntrainerspapierenhalen,danprobeer jevanalletrainerswaarjemeesamenwerktietsoptesteken.Watdatbetreft ishetfascinerendomtezienhoelouis vanGaalmetaldiejongespelersbijhet nederlandselftalsamenwerkt.Iksnap nuookwaaromajaxin1995deChampionsleagueheeftgewonnenondervan Gaal.alshijlangeretijdmeteengroep werkt,komtdaarmeestalresultaatuit.

Column | paul witteman

GeHeuGenSteun

lslancearmstronghadkunnenvoorspellen watervanzijnreputatieoverzoublijven, hadhijdandopinggebruikt?Ofzouhij indeanonimiteitvaneendorpinde verenigdeStatennaardetvhebbengekeken omtezienhoeanderewielrennerstriomfen vierden?natuurlijkniet.aldieoverwinningen,aldatsponsorgeld,dechampagnedie hijiederjaaroverhethartvanParijsmocht spuiten,debewonderingvanhonderden miljoenenwielerliefhebbers,hetsuccesvan zijnstichtingvoorkankeronderzoek,datis tochnietallemaalweg?Hetstaatvooraanin zijngeheugenenelkekeerdatereengenadeloosartikeloverhemindekrantverschijnt, roepthijdebeeldenvanzijnzegereeksopen denkt:ikhebvaniederesecondegenoten. eenpoliticusdiejarenlangeen gevierdleiderwas,zoalstonyBlair,en naveelkritiekvanzijngetrouwenen dolkstootactieshetveldmoetruimen,
10

gaatnietthuiswoedendopdebankzijnopvolger uitscheldenwanneerdieinbeeldverschijnt.Hij zitindestudeerkamerenschrijftzijnmemoires waarinallesuccessen,ontmoetingenmetandere staatshoofden,zelfsdeelnamesaanoorlogen,de revuepasseren.nee,hijheeftgeenspijt,ookniet vanzijnfouten.Hetwaseenmooietijd. eenzangerdiedoorouderdomlastkrijgtvan eenonvastestemennietmeerwordtgevraagd voorconcertenophethoogstepodiumkan zichnoghetklaterendapplausherinneren vanhetdankbarepubliekvanweleer.Hijhoeft nieteenshetplakboekerbijtehalenomdat warmegevoelvanerkenningopteroepen.Het waseenschitterendetijdendiepakkenzehem nietmeeraf. Hetgeheugenheeftgenademetdemens. Hetvervaagtherinneringendieonzegeestelijke gezondheidbedreigenenhaaltdemooiedingen terugdieonslevenfleurgaven.daaromhoeven wegeenmedelijdentehebbenmetarmstrong.
VARAgids - 43 - 2012