Världsekonomin hankar sig fram

DEN SENASTE TIDEN HAR SIGNALERNA FÖR VÄRLDSEKONOMIN VARIT BLANDADE. Konjunkturen har generellt fortsatt att försvagas på de flesta håll. USAekonomin har dock visat en rad ljusglimtar inte minst på arbets- och bostadsmarknaden. Centralbankernas nya stimulansprogram efter sommaren har i huvudsak varit kraftfulla och omfångsrika, vilket bidragit till ökad riskvilja på de finansiella marknaderna. ECB:s stödköpsprogram (OMT) har t ex pressat ned räntorna på italienska och spanska statspapper och därmed bidragit till att dämpa den akuta krisen i Euro-zonen. Därmed skapas lite större manöverutrymme för krishanteringen på andra områden som t ex strukturpolitik och fördjupat samarbete inom finanspolitiken. VÅR SYN PÅ UTVECKLINGEN I OLIKA LÄNDER har redovisats i prognosuppdateringar (Macro Updates) de senaste veckorna. Justeringarna i huvudprognosen jämfört med Nordic Outlook i augusti är små. Prognoserna för USA och Euro-zonen har reviderats marginellt nedåt medan en något större nedjustering gjorts för Japan. Utsikterna för Indien och Kina har också justerats ned något för 2012. Sammantaget blir effekterna på världsekonomin liten. Global BNP-tillväxt (PPP-viktad) har reviderats ned med en tiondels procentenhet för både 2012 och 2013. Världstillväxten väntas därmed hamna på 3,2% 2012 och på 3,5% 2013. Vår bedömning är att riskbilden på marginalen förbättrats något tack vare ett stabilare läge för Euro-zonen och ytterligare minskad risk för en hårdlandning i Kina. Vi väljer ändå att stå fast vid bedömningen från augusti att sannolikheten för ett recessionsscenario ligger på 20%. Även sannolikheten för en snabbare återhämtning bedöms vara 20%. USA-EKONOMIN FORTSÄTTER VÄXA I MÅTTLIG TAKT. Den senaste tiden har data kommit in något starkare än väntat. BNP-tilllväxten ser dock ut att stanna kring 2% tredje kvartalet, vilket är i linje med augusti-prognosen. BNP-prognosen för 2012 är därför oförändrad på 2,2% medan prognosen för 2013 reviderats ned med en tiondels procentenhet till 2,1%. 2014 väntas BNP växa med 2,6%. Fed utfästelser om ytterligare kvantitativa lättnader (QE3) utan bortre gräns samt signaler om att räntan ska ligga kvar på nuvarande låga nivå åtminstone till mitten av 2015 har minskat recessionsriskerna ytterligare. Vi räknar med att stimulanserna måste hållas igång under ganska lång tid. Arbetslösheten har

TISDAG 23 OKTOBER 2012

visserligen fallit snabbt senaste de månaderna, men andra arbetsmarknadsmått är betydligt dystrare och den "substantiella" förbättring som Fed söker är långt ifrån uppfylld.

Global BNP-tillväxt
Årlig procentuell förändring (NO augusti inom parentes)

USA Japan Tyskland Kina Indien Storbritannien Euro-zonen Norden Baltikum OECD EM-ekonomier Världen, PPP
Källa: OECD, SEB

2011 2012 1.8 2.2 (2.2) -0.7 2.2 (2.6) 3.1 0.8 (0.8) 9.3 7.7 (7.8) 6.8 5.5 (5.8) 0.8 -0.3 (-0.4) 1.4 -0.5 (-0.4) 2.4 1.5 (1.7) 6.4 3.6 (3.1) 1.7 1.3 (1.4) 6.2 4.9 (5.0) 3.8 3.2 (3.3)

2013 2.1 (2.2) 0.8 (1.5) 0.9 (1.0) 8.0 (8.0) 6.0 (6.0) 1.3 (1.4) 0.1(0.2) 1.8 (1.9) 3.7 (3.8) 1.5 (1.7) 5.3 (5.3) 3.5 (3.6)

2014 2.6 (2.6) 1.4 (1.5) 1.6 (1.5) 8.2 (8.2) 6.5 (6.5) 1.6(1.6) 0.9 (0.9) 2.2 (2.2) 4.2 (4.4) 2.1 (2.2) 5.8 (5.8) 4.1 (4.1)

PRESIDENTVALET DEN 6 NOVEMBER RYCKER NÄRMARE. President Obama har tappat ledningen i opinionsundersökningarna vilka nu istället pekar på dött lopp. Sittande presidenter tenderar dock ofta att göra bra slutspurter och den senaste tidens ljusning på arbets- och bostadsmarknaderna gör att demokraterna kan hävda att det ekonomiska läget förbättras, om än i långsam takt. Vår bedömning är därför alltjämt att Obama kommer att bli omvald. BNP-prognosen bygger på att USA till största delen kan undvika "fiscal cliff" och att den finanspolitiska motvinden stannar vid 1,5% av BNP 2013. En genomgång av de olika tänkbara utfallen i kongress- och presidentvalet visar att risken för allvarlig finanspolitisk handlings förlamning faktiskt är störst om Obama vinner valet. Detta beror på att vi bedömer det som sannolikt att republikanerna behåller majoriteten i representanthuset. Oavsett valutgången tror vi dock att en lösning nås innan utgången av det första kvartalet 2013. OSÄKERHETEN I EURO-ZONEN HAR MINSKAT NÅGOT. Efter lanseringen av ECB:s nya stödköpsprogram för statsobligationer (OMT) i september har krisen kommit in i

Veckans Tanke

ett mindre akut skede. Statslåneräntorna har fallit tillbaka i Spanien och Italien. Vi räknar också med att Grekland till slut får nästa utbetalning från stödpaketet trots att förhandlingarna mellan EU/ECB/IMF och de grekiska myndigheterna fortfarande kärvar. På längre sikt är dock Greklands framtid i Euro-zonen mycket osäker.

till 7,7% 2012. Det finns dock positiva signaler som stärker vår bedömning att Kina ska kunna undvika en hårdlandning. Inköpschefsindex har slutat försvagas och konsumentförtroendet har förbättrats något. Exporten var överraskande stark i september även om en blek utveckling för importen pekar på att det ännu inte skett någon tydlig förbättring för inhemsk efterfrågan. I INDIEN PRESENTERADES NYA EKONOMISKPOLITISKA REFORMER I MITTEN AV SEPTEMBER. Reformerna är ett steg i rätt riktning men är inte tillräckligt långtgående för att ändra bilden av att den indiska ekonomin brottas med stora strukturella problem. Både inhemsk efterfrågan och export fortsätter att utvecklas svagt och tillväxttakten ligger nu lägre än under den finansiella krisen 2008-2009. Indisk BNP väntas växa med svaga 5,5% i år, en nedrevidering med tre tiondelar jämfört med augusti. Nedrevideringarna för Kina och Indien gör att vi nu räknar med en BNP-tillväxt i EMområdet på 4,9% 2012 jämfört med 5,0% i augusti.

BNP-tillväxt, Norden
DE FLESTA KONJUNKTURINDIKATORER HAR DOCK FORTSATT ATT FÖRSVAGAS DEN SENASTE TIDEN. Nivåerna på både inköpschefsindex (PMI) samt konfidensindikatorn (ESI) pekar alltjämt på ett fall för BNP under tredje kvartalet. Indikatorerna har dock varit för pessimistiska för tillväxten de senaste kvartalen. De senaste utfallen för hårddata ger dock en ljusare bild. Visserligen fortsätter arbetsmarknaden att försämras men utvecklingen går i linje med förväntningarna. Exporten fortsätter öka i hyfsad takt och någon negativ effekt av den senaste tidens euro-förstärkning kan ännu inte ses. Industriproduktionen har fortsatt hålla emot och överraskade positivt i augusti då även detaljhandeln överträffade förväntningarna. De tuffa åtstramningsprogram som nu genomförs i många euroländer tillsammans med en inflation som ligger klart över ECB:s mål fortsätter dock att hålla ned konsumtionen. Osäkerheten kring Euro-zonen bidrar även fortsättningsvis till att både hushåll och företag är försiktiga. Företagen håller inne på sina investeringar i väntan på att euro-krisen ska nå en mer permanent lösning. Sammantaget innebär detta att tillväxten kommer att vara mycket dämpad även under 2013 och 2014. Visst tillväxtsstöd kommer från Tyskland där ekonomin ser ut att klara sig undan recession även om tillväxten blir svag även här. FORTSATT KINESISK TILLVÄXTDÄMPNING UNDER TREDJE KVARTALET. Tillväxttakten i Kina har nu dämpats sju kvartal i rad. Avmattningen har hittills besvarats med en mycket begränsad policyrespons från myndigheternas sida. Förklaringen ligger sannolikt i novembers stora ledarskapsskifte som gör att den ekonomiska politiken blir mer försiktig. Den uppgång för den ekonomiska aktiviteten som väntades under andra halvåret har därför uteblivit och jämfört med Nordic Outlook augusti har BNP-prognosen för Kina reviderats ned ytterligare något
Årlig procentuell förändring (NO augusti inom parentes)

Sverige Norge Danmark Finland Norden
Källa: OECD, SEB

2011 3.9 1.4 1.0 2.7 2.4

2012 0.8 (1.3) 3.4 (3.7) 0.5 (0.5) 0.3 (0.6) 1.5 (1.7)

2013 2014 1.5 (1.5) 2.5 (2.5) 2.6 (2.7) 2.2 (2.3) 1.4 (1.4) 1.7 (1.7) 1.3 (1.6) 2.0 (2.0) 1.8 (1.9) 2.2 (2.2)

UTSIKTERNA FÖR DE NORDISKA EKONOMIERNA HAR FÖRSVAGATS NÅGOT DE SENASTE MÅNADERNA. Framförallt gäller detta Sverige där BNP-prognosen för 2012 har reviderats ned från 1,3% till 0,8%. Nedgången i industriindikatorer har accelererat, delvis som en följd av den starka kronan. Tecknen på en försvagning på arbetsmarknaden blir nu också allt mer tydliga. Även de norska tillväxtutsikterna har försvagats något och BNPtillväxte justeras ned från 3,7 till 3,4 % i år. Norge sticker alltjämt ut markant men med en BNP-tillväxt som är långt högre än övriga nordiska och västeuropeiska länder. 3,4% i år. Den finska ekonomin hämmas av svag externefterfrågan och BNP-prognosen har reviderats ned. Även inhemsk efterfrågan har tappat fart den senaste tiden och ekonomin riskerar nu att hamna i recession. Prognoserna för Danmark har inte ändrats och BNP väntas växa med 0,5% 2012. Arbetslösheten stiger och den privata konsumtionen fortsätter utvecklas svagt.
Håkan Frisén, 08 763 80 67, hakan.frisen@seb.se Andreas Johnson, 08 763 80 32, andreas.johnson@seb.se

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful