ISBN 978-86-7889-302-5 PRIREDIO: MILAN OBRADOVI], advokat

PRIMERI UGOVORA I TU@BI

Beograd, 2008.
1

PRIMERI UGOVORA:

2

Primer broj 1. UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI - ZEMLJI[TA Zaklju~en izme|u N.Z. iz B... ul. ______________, br. ____, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac, s jedne strane i P.P. iz Z... ul. _________________, br. ___, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik nekretnina upisanih u ZKUL br. ___, KO U... i to kat. parc. br. _____ zvana “___________”, u povr{ini od 85 ari i 78 m2, te ovu svoju nepokretnost prodaje kupcu za me|usobno ugovorenu cenu od _________________ dinara (slovima: ______________). ^lan 2. Kupac kupuje nepokretnost iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu kupoprodajnu cenu u iznosu od ___________ dinara. ^lan 3. Potpisom ovog ugovora prodavac dozvoljava da se kao vlasnik kupljene nepokretnosti knji`i kupac, a bez ikakve dalje privole ili saglasnosti prodavca. ^lan 4. Stranke potvr|uju da je potpisom ovoga ugovora kupoprodajna cena u celosti ispla}ena i da je kupac stupio u posed nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora. ^lan 5. Sve tro{kove u vezi ovog ugovora, ra~unaju}i i porez snosi kupac. ^lan 6. Ovaj ugovor zaklju~en je dana __________ 2007. godine, u _________, u ~etiri istovetna primerka od kojih se jedan uru~uje prodavcu, a tri kupcu. ^lan 7. Stranke su prednji ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka i svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prodavac: ____________________

Kupac: ____________________
3

Primer broj 2. UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI - KU]E Zaklju~en izme|u Z.M. iz B... ul. ______________, br. ___, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane i PB iz Z...ul. ____________, br. ____, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik ku}e u B..., ul. _______________, br. ____, sagra|ena na parceli br. ____, upisana u ZKUL, br. ____, KO B... te ovu svoju ku}u prodaje kupcu za me|usobno ugovorenu cenu od _____________ dinara (slovima: ________________). ^lan 2. Kupac kupuje nepokretnost iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu kupoprodajnu cenu u iznosu od _____________ dinara. ^lan 3. Potpisom ovog ugovora prodavac dozvoljava da se kao vlasnik kupljene nepokretnosti knji`i kupac, a bez ikakve dalje saglasnosti prodavca. ^lan 4. Stranke potvr|uju da je potpisom ovoga ugovora kupoprodajna cena u celosti ispla}ena i da se kupac istog dana uselio u ku}u koja je predmet ovog ugovora. ^lan 5. Sve tro{kove u vezi sa ovim ugovorom, ra~unaju}i i porez snosi kupac. ^lan 6. Ovaj ugovor zaklju~en je dana ______________ 2007. godine, u Z..., u ~etiri istovetna primerka od kojih se jedan uru~uje prodavcu, a tri kupcu. ^lan 7. Stranke su prednji ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka i svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine Prodavac: ____________________ Kupac: ____________________

4

Primer broj 3.

UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI SA PRAVOM SLU@BENOSTI PROLAZA Zaklju~en dana _________2007. godine izme|u N.R. iz Z.... ul. ______________, br. __________, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac) s jedne strane i PS iz N. B. ul. _____________, br. ____, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik ku}e br. ___, ulica _______________, br. ___, upisana u zk. ul. br. ____ KO Z..., te ovu svoju ku}u prodaje kupcu za me|usobno ugovorenu cenu od ______________ dinara (slovima: ___________________). ^lan 2. Kupac kupuje nepokretnost iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu cenu u iznosu od _____________ dinara. ^lan 3. Stranke utana~avaju da je ova kupoprodaja izvr{ena i obavljena jo{ 1996. godine, da je kupac isplatio tada celokupnu kupoprodajnu cenu, te da je jo{ tada 1996. godine, kupac stupio u posed kupljene nepokretnosti. Overom ovog ugovora prodavac dozvoljava da se kao vlasnik kupljene ku}e knji`i kupac bez ikakve dalje saglasnosti prodavca. ^lan 4. Kako je prodavac vlasnik susednih parcela br. ____ i _____, to kupac dozvoljava da prodavac prolazi kroz prodato dvori{te, uz parcelu susednu br. _____ i to traktorom, prikolicom, pe{ke, sve radi obrade svojih parcela br. ____ i br. ____. Ovo pravo slu`benosti prodavac gubi kada se prose~e ulica preko sada{nje parcele br. ______. ^lan 5. Porez i sve druge tro{kove u vezi sa ovom kupoprodajom snosi kupac. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine Prodavac: ____________________ Kupac: ____________________
5

Primer broj 4.

UGOVOR O PRODAJI STANA KAO DELA ZGRADE Zaklju~en dana __________2007. godine izme|u N.^. iz Z... ul. ______________, br. ___, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane i M.B. iz B... ul. _____________, br. ___, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik u 1/3 dela ku}e broj ____, u ______________ulici, u Z... sagra|ena na parceli broj _____, upisane u zk.ul. br. ____, KO Z... te ovaj svoj suvlasni~ki deo prodaje Kupcu za me|usobno ugovorenu cenu od _______________ dinara (slovima: ____________). ^lan 2. Kupac kupuje nepokretnost iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu kupoprodajnu cenu u iznosu od __________ dinara. ^lan 3. Stranke me|usobno utana~avaju da se u naravi prodaje: poseban dvosoban stan, tre}i po redu sa ulaza sa ulice, u zgradi u ul. _____________, br. ____, sa pomo}nim objektima u produ`etku stana gara`a. Tako|e stranke utana~avaju da ovim ure|uju i na~in kori{}enja dvori{ta na taj na~in {to }e kupac koristiti zajedni~ki ulaz sa ulice, kao i deo dvori{ta ispred stana i pomo}nog objekta koji kupuje, u du`ini od 25 m, a u {irini od 5 metara. ^lan 4. Porez i sve druge tro{kove u vezi sa ovom kupoprodajom snosi kupac. Prodavac dozvoljava da se Kupac u kupljeni deo ku}e-stan useli odmah. ^lan 5. Kupac ima pravo da raskine ovaj ugovor ukoliko ne bude zadovoljan porezom na promet. Kupac se obavezuje da plati celokupnu kupoprodajnu cenu najkasnije do ______________ 2007. godine, a ukoliko istu ne plati ovaj ugovor se ima smatrati raskinutim, te se u tom slu~aju kupac obavezuje da se iseli iz kupljenog dela – stana. U ______________________ Dana ________20__ . godine Prodavac: ____________________
6

Kupac: ____________________

Primer broj 5.

UGOVOR O PRODAJI NA PROBU Zaklju~en izme|u : 1. N.S. iz ______________, ul _____________________, broj _____, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane, i 2. ZN iz _______________, ul. ____________________, br. ______, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik traktora marke “IMT”, tip “____”, registarski broj S... _____, broj motora ________, broj {asije _______, godine proizvodnje __________, te ovaj svoj traktor prodaje kupcu za me|usobno ugovorenu cenu u iznosu od __________________ dinara (slovima: ____________________). Traktor iz stava 1. ovog ~lana je skoro nov, kori{}en oko mesec dana i potpuno je u ispravnom stanju. ^lan 2. Kupac kupuje od prodavca traktor iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu cenu u iznosu od ______________ dinara. ^lan 3. U znak zaklju~enja ovog ugovora kupac je isplatio prodavcu, na dan zaklju~enja ugovora, iznos od _____________ dinara na ime kapare. ^lan 4. Traktor iz ~lana 1. ovog ugovora kupac uzima na probu kako bi utvrdio da li odgovara njegovim `eljama. Probni rok }e trajati tri dana ra~unaju}i od dana zaklju~enja ugovora. ^lan 5. Kupac se obavezuje da obavesti prodavca najkasnije narednog dana po proteku roka iz ~lana 4. ovog ugovora o tome da li ostaje kod ugovora. Ukoliko ostaje kod ugovora kupac }e istrog dana, kad obavesti prodavca da ostaje kod Ugovora, isplatiti prodavcu iznos iz ~lana 2. ovog ugovora na ime kupoprodajne cene, kada }e pre}i i pravo svojine na traktoru na kupca. Ukoliko kupac odustane od ovog ugovora u roku iz stava 2. ovog ~lana, vrati}e traktor iz ~lana 1. ovog ugovora, u stanju u kakvom ga je preuzeo, sa voza~kom dozvolom za ovo vozilo i obavezuje se da prodavcu plati na ime naknade {tete iznos od _________ dinara, u koju sumu }e se ura~unati i primljena kapara.
7

^lan 6. Sve tro{kove u vezi sa ovim ugovorom, ra~unaju}i i porez snosi kupac. ^lan 7. U slu~aju spora nadle`an je sud _____________________. ^lan 8. Ovaj ugovor je zaklju~en dana __________ 2007. godine, u _______, u ~etiri (4) istovetna primerka od kojih se jedan (1) uru~uje prodavcu, a ostala tri (3) kupcu. ^lan 9. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prodavac: ____________________

Kupac: ____________________

8

Primer broj 6. UGOVOR O PRODAJI SA SPECIFIKACIJOM Zaklju~en izme|u V.J. iz ____________, ul. ________________, br. ________, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane i K.N. iz __________________, ul. ______________, br. ___, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik broda-restorana “_______________” sa inventarom po specifikaciji koja je sastavni deo ovog ugovora, a koji se nalazi na Savi kod Ade Ciganlije, te ovaj brod-restoran prodaje kupcu za me|usobno ugovorenu cenu u iznosu od ___________ dinara (slovima: ______________). ^lan 2. Kupac kupuje od prodavca Brod-restoran sa inventarom iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu cenu od _____________ dinara, koju }e isplatiti prodavcu, i to: - iznos od ___________ dinara (slovima: _____________), na dan zaklju~enja ovog ugovora, {to stranke saglasno konstatuju da je i izvr{eno; - ostatak cene od __________ dinara (slovima: ___________________), kupac }e platiti najdalje do ______2010. godine, odjednom ili u ratama kako ih sam kupac odredi. ^lan 3. Potpisivanjem ovog ugovora prelazi i pravo svojine na Brodu-restoranu sa inventarom iz ~lana 1. ovog ugovora, na kupca. ^lan 4. Sve tro{kove u vezi sa ovim ugovorom, ra~unaju}i i porez snosi kupac. ^lan 5. U slu~aju spora nadle`an je sud op{te nadle`nosti u _______________. ^lan 6. Ovaj ugovor je zaklju~en u _________, dana _____________2007. godine, u ~etiri (4) istovetna primerka od kojih se jedan (1) uru~uje prodavcu, a ostala tri (3) kupcu. ^lan 7. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine Prodavac: ____________________ Kupac: ____________________
9

Primer broj 7.

UGOVOR O PRODAJI SA ZADR@AVANJEM PRAVA SVOJINE I OBRO^NIM PLA]ANJEM Zaklju~en izme|u \.R. iz __________________, ul. ________________________, br. _______, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane i K.S. iz ____________, ul. ______________________, br. ____, kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge stane, kako sledi: ^lan 1. Prodavac je vlasnik putni~kog automobila, marke “__________”, tip: “_________”, registarski broj: BG-_________, broj {asije ________, broj motora ___________, godina proizvodnje _________, te ovaj svoj automobil prodaje Kupcu za me|usobno ugovorenu cenu od _________ dinara (slovima: _______________). ^lan 2. Kupac kupuje od prodavca putni~ko vozilo iz ~lana 1. ovog ugovora za me|usobno ugovorenu kupoprodajnu cenu od ____________ dinara. ^lan 3. U znak zaklju~enja ovog ugovora kupac ispla}uje prodavcu iznos od ____________ dinara (slovima: _______________), na ime kapare. ^lan 4. Kupoprodajnu cenu iz ~lana 2. ovog ugovora, kupac }e platiti do _________ . godine, i to: - prvu ratu u iznosu od ____________ dinara, u roku od tri dana od zaklju~enja Ugovora; - drugu ratu u iznosu od __________ dinara, do ___________ 2007. godine; i - tre}u ratu u iznosu od ___________ dinara, do ___________2007. godine. Prilikom isplate tre}e rate ura~una}e se i iznos dat na ime kapare. ^lan 5. Nakon isplate prve rate iz ~lana 4. ovog ugovora, prodavac }e predati kupcu na kori{}enje putni~ko vozilo iz ~lana 1. ovog ugovora i saobra}ajnu dozvolu za ovo vozilo, a na dan isplate tre}e rate pre}i}e i pravo svojine na ovom putni~kom vozilu na kupca. ^lan 6. Sve tro{kove u vezi sa ovim ugovorom, ra~unaju}i i porez snosi kupac.
10

^lan 7. U slu~aju spora nadle`an je sud op{te nadle`nosti u ____________. ^lan 8. Ovaj ugovor zaklju~en je dana _________2007. godine u ___________, u ~etiri istovetna primerka od kojih se jedan uru~uje prodavcu, a ostala tri kupcu.

U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prodavac: ____________________

Kupac: ____________________

11

Primer broj 8. UGOVOR O PRODAJI STANA - I Zaklju~en dana _______________ godine u ____________ izme|u: 1. ______________ iz ___________, ul. ___________. br. ____ (dalje: prodavac), i 2. ______________ iz ___________, ul. ___________. br. ____ (dalje: kupac). ^lan 1. Prodavac je vlasnik i dr`alac stana koji se sastoji od ___________ (navesti strukturu stana), u ________, ul. _________, br. ____, ukupne povr{ine od _____ m2, na katastarskoj parceli br. ______, upisan u ZKUL, br. _____, KO _________ kod _________ suda (navode se podaci o polo`aju, obliku, povr{ini, na~inu kori{}enja, spratnosti i sobnosti). ^lan 2. Prodavac prodaje, a kupac kupuje stan naveden u ~lanu 1. ovog ugovora, za cenu od ___________ dinara i slovima: __________________, {to po jednom metru kvadratnom iznosi ________ dinara (cena se odre|uje u srazmeri sa prometnom vredno{}u nepokretnosti u vreme zaklju~enja ugovora). Prodavac navedeni stan predaje bez ikakvog tereta Kupcu, u stanju u kome se nalazi prilikom potpisivanja ovog ugovora. ^lan 3. Kupac potvr|uje da je od prodavca primio u posed (dr`avinu) stan iz ~lana 2. ovog ugovora na dan potpisivanja ovog ugovora, a prodavac potvr|uje da je istog dana primio od kupca u celosti ugovorenu cenu iz ~lana 2. ovog ugovora. ^lan 4. Ugovorne strane su saglasne da se kupac ima smatrati vlasnikom predmetnog stana danom zaklju~enja ovog ugovora, odnosno danom overe kod nadle`nog suda. Na osnovu ovog ugovora izvr{i}e se prenos vlasni{tva u zemlji{nim knjigama, odnosno u katastru nepokretnosti (klauzula intambulandi). ^lan 5. Ugovorne strane su se sporazumele da tro{kovi oko prenosa prava vlasni{tva sa prodavca na kupca, a posebno tro{kovi zakonom utvr|enog poreza na prenos apsolutnih prava padaju na teret kupca. ^lan 6. Sva sporna pitanja strane ugovornice re{i}e sporazumno, a za slu~aj da odre|eno pitanje ne mogu re{iti, nadle`an je Op{tinski sud u ______________. ^lan 7. Ovaj ugovor je sa~injen u ____ istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadr`ava po ___ primerka, a 2 primerka ostaju u sudu prilikom overe ugovora. U ______________________ Dana ________20__ . godine Prodavac: ____________________
12

Kupac: ____________________

Primer broj 9.

UGOVOR O PRODAJI STANA - II Zaklju~en dana _____________ godine u _______________ izme|u: 1. ________________ iz ____________, ul. __________, br. ___ (dalje: prodavac), koga zastupa advokat _____________ iz _____________, ul. ______________, br. ___ i 2. maloletne ___________ iz ____________, ul. ____________, br. (dalje: kupac), koju zastupa otac kao zakonski zastupnik _______________ iz _________, ul. ________, br. ______ Ugovorne strane su se sporazumele o slede}em: ^lan 1. Prodavac __________________ prodaje kupcu _______________, stan u _______, ul. ________________, br. ___, u zgradi sagra|enoj na kat. parceli upisanoj u ZKUL br. ____, KO __________, i to stan broj 19, na III spratu, povr{ine 37 m2 (sastoji se od jedne sobe, jedne kuhinje, jednog kupatila sa WC, jedne lo|e i jednog podruma), za prodajnu cenu od ______________ evra, koja }e se isplatiti u dinarskoj protivvrednosti, po kursu na dan isplate. ^lan 2. Kupac je prete`ni deo cene od ___________ evra (protivvrednost u dinarima po kursu na dan isplate), isplatio prodavcu odmah po zaklju~enju ovog ugovora, dok }e preostali iznos cene od ___________ evra (protivvrednost u dinarima na dan isplate), platiti do kraja VIII 2007. godine, pod uslovom da na strani prodavca ne postoje prepreke za izvr{enje govora. ^lan 3. Ovla{}uje se kupac da na osnovu ovog ugovora, u zemlji{nim knjigama Op{tinskog suda u ____________________, izvr{i uknji`bu prava svojine navedenog stana, sa imena prodavca na ime kupca, po isplati ukupne cene, odnosno u katastru nepokretnosti (clausula intambulandi). ^lan 4. Prodavac jem~i da je prodati stan u njegovoj isklju~ivoj svojini, da on nije optere}en nikakvim uknji`enim ili neuknji`enim teretima, odnosno pravima drugih lica, da stan nema skrivene nedostatke, te da ne postoje ni druge prepreke za punova`no zaklju~enje i ispunjenje ovog ugovora, kao i prenos vlasni{tva u zemlji{nim knjigama, odnosno u katastru nepokretnosti (clausula intambulandi). ^lan 5. Kupac izjavljuje da je u trenutku isplate cene stupio u dr`avinu nepokretnosti.
13

^lan 6. Tro{kovi poreza i takse za overu ovog ugovora snosi kupac. ^lan 7. Za slu~aj spora u vezi sa ispunjenjem ovog ugovora nadle`an je Op{tinski sud u ______________. ^lan 8. Ovaj ugovor je sa~injen u ____istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadr`ava po __ primeraka, a 2 primerka ostaju u sudu prilikom overe ugovora. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prodavac: ____________________

Kupac: ____________________

14

Primer broj 10. UGOVOR O PRODAJI (OTKUPU) STANA Zaklju~en dana ____________ 2008. godine u ___________________, izme|u: 1. Republike Srbije, koju zastupa direktor Republi~ke direkcije za imovinu Republike Srbije ____________________ (dalje: prodavac), 2. ________________________, zaposlen u ___________________, (dalje: kupac). Ugovorne strane sporazumele su se o slede}em: ^lan 1. Prodavac prodaje kupcu stan u ________________ na kp. br. __________, zk.ul. br. ___________, KO __________ u ul. _______________, br. ________, stan br. ____, na ____ spratu, povr{ine ____ m2, koji se sastoji od ___ sobe, kuhinje ___, kupatila ____, WC ____, predsoblja, ____ hodnika, ____ ostave, ____, balkona, ____ terase, ___, lo|e, ____ podruma, _____ letnje kuhinje, _____ {upe, na kome je kupac zakupac na odre|eno vreme po ugovoru br. _____________. ^lan 2. Kupac kupuje stan ozna~en u ~lanu 1. ovog ugovora za iznos od _________ dinara, odnosno _______ evra, prema prodajnom kursu NBS za euro, u momentu zaklju~enja ugovora. Kurs evra kod Centralne evropske banke u Londonu evidentira NBS, a isti se nalazi i na odgovaraju}em sajtu. Kupac je du`an da u momentu zaklju~enja ugovora uplati 10% sredstava od tr`i{ne vrednosti stana, odnosno razlike tr`i{ne vrednosti neodgovaraju}eg stana u svojini i tr`i{ne vrednosti stana koji kupuje. Otplata preostale kupoprodajne cene iz ovog ugovora u iznosu od ____ evra kupac stana }e otplatiti u ____ mese~nih anuiteta. Na iznos sredstava iz stava 4. ovog ~lana obra~unava se kamata po stopi od 0,5% godi{nje. ^lan 3. Kupac stana se obavezuje da redovno vr{i otplatu kredita, u mese~nim anuitetima, u dinarskoj protivvrednosti od ______ evra, prema prodajnom kursu NBS za euro u momentu utvr|ivanja anuiteta. Sredstva od otplate kredita se upla}uju na ra~un broj _________ po~ev od ________ godine i to najkasnije do 15. u mesecu za protekli mesec. ^lan 4. Kupac se obavezuje da prvi mese~ni anuitet, u iznosu iz ~lana 3. ovog ugovora, uplati prvog slede}eg kalendarskog meseca po zaklju~enju ovog ugovora. ^lan 5. Kupac ne mo`e otu|iti predmetni stan pre kona~ne isplate ugovorene cene stana.
15

^lan 6. Prodavac je du`an da upi{e zabele`bu zabrane otu|enja predmetnog stana do kona~ne otplate ugovorene cene. Radi obezbe|ivanja potra`ivanja prodavca na osnovu ovog ugovora, stan iz ~lana 1. ovog ugovora optereti}e se hipotekom u korist prodavca do kona~ne otplate ugovorene cene stana. ^lan 7. Kupac se mo`e uknji`iti kao vlasnik stana iz ~lana 1. ovog ugovora u zemlji{nim knjigama, odnosno u katastru nepokretnosti, uz istovremeni upis hipoteke u korist prodavca (clauzula intambulandi). ^lan 8. Kupac mo`e zahtevati da neotpla}eni iznos kredita isplati odjednom, {to }e se regulisati posebnim aneksom ugovora u skladu sa ~lanom 39. Uredbe o re{avanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u dr`avnoj svojini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2002, 76/2002 i 125/2003). ^lan 9. Ugovara~i su saglasni da kupac ima pravo za sve vreme trajanja ugovorom utvr|enog roka otplate, jednostranom izjavom volje raskinuti ovaj ugovor, u kom slu~aju ima pravo na povra}aj nominalnog upla}enog iznosa u eurima umanjenog za iznos zakupnine, utvr|ene u skladu sa ~lanom 48. stav 2. Uredbe, za period od zaklju~enja ugovora o kupovini stana do momenta jednostranog raskida ugovora. ^lan 10. Sve tro{kove vezane za zaklju~enje i overu ovog ugovora snosi kupac. ^lan 11. U slu~aju spora nadle`an je op{tinski sud u ________________. ^lan 12. Ovaj ugovor je sa~injen u {est istovetnih primeraka, od kojih dva zadr`ava prodavac, dva kupac i dva primerka ostaju u sudu prilikom overe ugovora. U ______________________ Dana ________20__ . godine Kupac: ____________________ Br. l. k. ____________________ Mati~ni broj: ____________________
16

Za prodavca: ____________________

Primer broj 11. UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA DATOG U ZAKUP NA ODRE\ENO VREME LICU ZAPOSLENOM U JAVNOM PREDUZE]U KAO KORISNIKU SREDSTAVA U DR@AVNOJ SVOJINI Zaklju~en dana ___________ godine u ________ izme|u: 1. _________________________________________________________________ (navesti naziv javnog preduze}a koje je korisnik dr`avnih sredstava) iz _____________ ulica i broj ________________, mati~ni broj ___________ PIB ____________ ra~un broj ___________ kod _________________ banke, koga zastupa direktor _______________ (dalje: prodavac) i (ime i prezime) 2. __________________________ iz ____________, ulica i broj _____________, (ime i prezime) JMBG ______________ zaposlenog kod prodavca od ________ godine na radnom mestu _________________, sa prose~nom zaradom od _________________ dinara, mati~ni broj ____________ (dalje: kupac) ^lan 1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je prodavac vlasnik na ________ stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi u ____________, ulica ___________, broj ____, stan broj ____, na _____, povr{ine _____ m2, bodovanom sa ukupno ___ bodova, koji se sastoji od ________________________ (navesti prostorije). Stambena zgrada u kojoj se nalazi stan iz stava 1. ovog ~lana izgra|ena je na katastarskoj parceli broj ____, povr{ine _____ ari, KO _________, upisana u ZKUL br. ____. Ugovorne strane konstatuju da je prodavac stana iz stava 1. ovog ~lana odlukom broj ____ od __________ godine dao u zakup na odre|eno vreme od pet godina kupcu i da kupac stan koristi sa slede}im ~lanovima porodi~nog doma}instva: ______________. ^lan 2. Ugovorne strane zaklju~uju ovaj ugovor na osnovu pismenog zahteva podnetog od strane kupca, odnosno zakupca na odre|eno vreme u momentu podno{enja zahteva broj _______ od __________ godine da stan iz ~lana 1. ovog ugovora kupi po tr`i{noj ceni. ^lan 3. Prodavac prodaje kupcu stan iz ~lana 1. ovog ugovora u stanju zate~enom na dan zaklju~enja ovog ugovora. ^lan 4. Kupoprodajna cena za stan iz ~lana 1. ovog ugovora iznosi _______ eura u dinarskoj protivvrednosti.
17

Cena iz stava 1. ovog ~lana utvr|ena je na osnovu tr`i{ne vrednosti stana, obra~unate na osnovu osnovice poreza na imovinu koju je utvrdila Republi~ka uprava javnih prihoda – Podru~na jedinica __________ za ___________ godinu na osnovu re{enja broj ________ od __________ godine. ^lan 5. Kupoprodajnu cenu utvr|enu u ~lanu 4. ovog ugovora Kupac }e isplatiti u ________ jednakih mese~nih rata (najvi{e u 240 rata). Visina mese~ne rate iznosi ___ eura u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prvu ratu kupac je du`an da uplati na ra~un prodavca broj ___________ kod ______________ banke u roku od ___ dana od dana zaklju~enja ovog ugovora. Ostale rate kupac je du`an da upla}uje do _____ (petnaestog) u mesecu za prethodni mesec. Za vreme docnje u isplati ugovorenih rata prodavac }e kupcu zara~unavati zakonsku zateznu kamatu. ^lan 6. Kupac se obavezuje da u roku od ___ dana po zaklju~enju ovog ugovora, radi obezbe|enja potra`ivanja prodavca po osnovu naplate ugovorene kupoprodajne cene, preda prodavcu hipotekarnu izjavu potpisanu od strane _________ (ime i prezime) o upisu hipoteke prvog reda u korist prodavca na sopstvenoj porodi~noj stambenoj zgradi koja se nalazi u ____________, ulica i broj ____________, na katastarskoj parceli broj ________, KO _________, upisanoj u ZKUL broj _____. ^lan 7. Isplatom poslednje rate kupoprodajne cene iz ~lana 4. ovog ugovora kupac postaje vlasnik stana koji je predmet ovog ugovora. Pravo svojine ste~ene na stanu iz ~lana 1. ovog ugovora kupac mo`e uknji`iti u javni registar nepokretnosti bez posebne saglasnosti prodavca. ^lan 8. Ukoliko tokom trajanja ovog ugovora kupac izrazi i spremnost da ostatak kupoprodajne cene isplati jednokratno, ugovorne strane }e zaklju~iti aneks ovog ugovora. ^lan 9. Prodavac je du`an da kupcu izda saglasnost za brisanje hipoteke prvog reda iz ~lana 6. ovog ugovora, u roku od ___ dana po isplati poslednje rate kupoprodajne cene iz ~lana 4. ovog ugovora. ^lan 10. U slu~aju raskida ovog ugovora Kupac }e nastaviti kori{}enje stana iz ~lana 1. ovog ugovora u svojstvu zakupca na odre|eno vreme. ^lan 11. Kupac mo`e jednostrano raskinuti ovaj ugovor ukoliko zapadne u objektivnu nemogu}nost da izmiruje obavezu isplate ugovorenih rata.
18

^lan 12. Prodavac mo`e jednostrano raskinuti ovaj ugovor ukoliko: - utvrdi da je kupac stan iz ~lana 1. ovog ugovora dobio u zakup na odre|eno vreme na osnovu neistinite dokumentacije ili podataka; - Kupac (ili njegovi naslednici) ni posle pismene opomene prodavca ne plati tri uzastopne dospele rate, odnosno ~etiri rate u toku kalendarske godine, a za nepla}anje nisu postojali opravdani razlozi; - Kupcu prestane radni odnos kod prodavca na osnovu jednostrane izjave volje ili na osnovu odluke disciplinskog organa. ^lan 13. Zaklju~enjem ovog ugovora prestaje da va`i ugovor o zakupu stana iz ~lana 1. ovog ugovora na odre|eno vreme od pet godina koji su ugovorne strane zaklju~ile dana _____________ godine pod brojem _________. Eventualne sporove iz ovog ugovora re{ava}e stvarno nadle`ni op{tinski sud u ________________. ^lan 14. Ovaj ugovor podle`e sudskoj overi. ^lan 15. Ovaj ugovor je zaklju~en u ______ istovetnih primeraka, ___________ za prodavca, a ______ za kupca, kao i dva primerka sudu prilikom overe ugovora.

U ______________________ Dana ________20__ . godine

Za prodavca: ____________________

Kupac: ____________________

19

Primer broj 12.

UGOVOR O PRIPAJANJU ZAJEDNI^KE PROSTORIJE SUSEDNOM STANU Zaklju~en dana _________ godine u _____________ izme|u: 1. Stambene zgrade u ____________________, ulica _________________, br. ___, koju zastupa predsednik Skup{tine zgrade (dalje: stambena zgrada) i 2. _____________________ iz ________________, ulica i br. ________________, JMBG __________________ (dalje: investitor) ^lan 1. Predmet ovog ugovora je zajedni~ka prostorija u stambenoj zgradi br. ___ u ulici ____________, u mestu ___________, koja se nalazi na _____ spratu, povr{ine ____ m2. ^lan 2. Ugovor o pripajanju zajedni~ke prostorije iz ~lana 1. ovog ugovora susednom stanu ~iji je vlasnik investitor, ugovorne strane zaklju~uju na osnovu Odluke Skup{tine zgrade br. ___________ od ____________ godine, koja je doneta saglasno{}u vlasnika kojima pripada vi{e od polovine ukupne povr{ine stanova i drugih posebnih delova zgrade. ^lan 3. Odluku iz ~lana 2. ovog ugovora Stambena zgrada je donela po{to je utvrdila da predmetna zajedni~ka prostorija ne ispunjava propisane uslove za pretvaranje u poseban stan. ^lan 4. Ugovorne strane zaklju~uju da investitor ispunjava sve uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji koji se odnose na projekat i odobrenje za gradnju. ^lan 5. Odluku iz ~lana 2. ovog ugovora Skup{tina zgrade je donela po{to se uverila u ispunjenost uslova iz ~lana 4. ovog ugovora. Tako|e, Skup{tina zgrade se uverila da pripajanje zajedni~ke prostorije susednom stanu ispunjava sve propisane tehni~ke uslove i da ono ne}e pogor{ati upotrebljivost pojedinih delova zgrade i uslova njenog kori{}enja, kao i da ne}e izazvati pogor{anje uslova stanovanja u drugim stanovima koji se nalaze u blizini. ^lan 6. Investitor se obavezuje da na ime naknade za odobreno pravo pripajanja zajedni~ke prostorije svom stanu na ra~un Stambene zgrade, br. __________ kod _______________ banke uplati iznos od ________ dinara, u roku od ___ dana od dana zaklju~enja ugovora. U slu~aju docnje sa uplatom sredstava iz stava 1. ovog ~lana investitor je du`an da plati pripadaju}u zakonsku zateznu kamatu.
20

^lan 7. Sredstva iz ~lana 6. ovog ugovora stambena zgrada }e upotrebljavati za teku}e i investiciono odr`avanje zgrade. ^lan 8. Ukoliko investitor izvo|enjem radova na pripajanju iz ovog ugovora prouzrokuje {tetu zgradi, du`an je da istu naknadi. On je du`an da o svom tro{ku otkloni kvarove i o{te}enja koja prouzrokuje u toku izvo|enja radova. ^lan 9. Investitor je du`an da radove iz ovog ugovora zavr{i najkasnije do kraja 2008. godine. ^lan 10. Stambena zgrada je du`na da investitoru omogu}i nesmetano obavljanje radova iz ovog ugovora. ^lan 11. Ugovorna strana koja skrivi raskid ovog ugovora du`na je da drugoj strani nadoknadi prouzrokovanu {tetu. ^lan 12. Ovaj ugovor }e poslu`iti investitoru kao dokaz kod nadle`nog op{tinskog organa u smislu propisa o planiranju i izgradnji objekata. ^lan 13. Za punova`nost ovog ugovora potrebna je sudska overa, saglasno ~lanu 18. stav 3. Zakona o odr`avanju stambenih zgrada. ^lan 14. Za sve {to nije izri~ito regulisano ovim ugovorom, primenjiva}e se odredbe Zakona o odr`avanju stambenih zgrada, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o obligacionim odnosima. ^lan 15. Eventualne sporove iz ovog ugovora re{ava}e op{tinski sud u ____________. ^lan 16. Ugovor je sa~injen u ___ istovetnih primeraka, ___ za investitora, ___ za nadle`ni op{tinski organ, ____ za stambenu zgradu i ____ za sud prilikom overe ugovora. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Za stambenu zgradu ____________________

Investitor ____________________
21

Primer broj 13.

UGOVOR O NADZI\IVANJU STAMBENE ZGRADE Zaklju~en dana ______________ godine u _____________ izme|u: 1. Stambene zgrade u _________________________, (adresa) s jedne strane (dalje: stambena zgrada) i 2. Preduze}e _______________________________ (firma – naziv i sedi{te), s druge strane (dalje: investitor) ^lan 1. Stambena zgrada u ______________ ustupa pravo nadzi|ivanja na zgradi investitoru, pod slede}im uslovima: - da se nadzi|ivanje obavlja u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o stanovanju, Zakonom o odr`avanju stambenih zgrada i drugim iz ove oblasti; - da se nadzi|ivanje mo`e izvr{iti bez ugro`avanja stabilnosti zgrade; - da se nadzi|ivanjem ne}e pogor{ati upotrebljivost pojedinih delova postoje}e zgrade; - da je nadzi|ivanje celishodno i ekonomi~no, da je u skladu sa namenom zgrade i da }e zgrada po dovr{enom nadzi|ivanju kao celina zadovoljavati savremene uslove stanovanja, odnosno kori{}enja; - da se nadzi|ivanjem ne pogor{avaju uslovi stanovanja vlasnika stanova i drugih delova stambene zgrade i _______________. ^lan 2. Ugovorne strane konstatuju da je stambena zgrada izgra|ena ____ godine, i da su stanovi i drugi posebni delovi zgrade u privatnoj svojini. ^lan 3. Investitor }e na zgradi izvesti sve gra|evinske i druge potrebne radove radi izgradnje _____________ stanova slede}e strukture i veli~ine _____________ u ukupnoj povr{ini od ________ m2. ^lan 4. Prava i obaveze investitora su: - da izvede navedene radove nadzi|ivanja radi izgradnje navedenih stanova, da izvo|enje radova poveri izvo|a~u radova po svom izboru, da zahteva od stambene zgrade ispunjenje uslova za po~etak izvo|enja radova do kona~nog zavr{etka i da pri izvo|enju radova koristi vodu i struju zgrade uz naknadu stvarne cene utro{ene vode i struje; - da nadzi|ivanje vr{i u skladu sa navedenim propisima, odredbama ovog ugovora i da izvo|enjem radova ne ugro`ava prava vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade na njihovo kori{}enje, osim u nu`noj potrebi i dogovorenoj obostrano; - da vlasnicima stanova i drugih posebnih delova zgrade, za ustupljeno pravo kori{}enja zajedni~kih delova zgrade, plati naknadu, i to svakom vlasniku po _____ dinara po m2 prostora koji koriste u stambenoj zgradi;
22

- da u slu~aju potrebe privremenog iseljenja nekog vlasnika stana, a uz njegovu saglasnost, dok traju radovi, obezbedi privremeno kori{}enje drugog stana i plati tro{kove preseljenja, kao i tro{kove koji su uve}ani zbog privremenog sme{taja i preseljenja stvari; - da radove na nadzi|ivanju zgrade zavr{i najdocnije u roku od ___ dana, ra~unaju}i od dana po~etka izvo|enja radova. ^lan 5. Vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade obavezni su da omogu}e pristup u posebne delove zgrade radnicima radi izvo|enja radova prema ugovoru i da svojim postupcima i pona{anjem ne onemogu}avaju izvo|enje radova. ^lan 6. U slu~aju neizvr{enja obaveza preuzetih ovim ugovorom od strane Investitora u ugovorenim rokovima i na ugovoreni na~in, investitor je du`an stambenoj zgradi da naknadi svu {tetu koju je pretrpela. U tom slu~aju, stambena zgrada mo`e jednostrano raskinuti ovaj ugovor, a nastavak nadzi|ivanja poveriti drugom investitoru. ^lan 7. Ako stambena zgrada ne izvr{i svoje obaveze iz ovog ugovora, investitor ima pravo na naknadu {tete koju je zbog toga pretrpeo. ^lan 8. Sve sporove iz ovog ugovora ugovorne strane re{ava}e sporazumno, a sporove koje ne re{e sporazumno re{ava}e op{tinski sud u ___________. ^lan 9. Ovaj ugovor sastavljen je u ___ primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadr`ava po ____ primeraka, a dva primerka za sud prilikom overe ugovora.

U ______________________ Dana ________20__ . godine

Investitor ____________________

Stambena zgrada ____________________

23

Primer broj 14. UGOVOR O ORTAKLUKU ZA IZGRADNJU PORODI^NE STAMBENE ZGRADE Zaklju~en dana __________2008. godine u _______________ izme|u: 1. __________________ iz _______________ ul. ____________________, br. ___ (u daljem tekstu ovog ugovora: prvi ugovara~), s jedne strane, i 2. __________________ iz ______________ ul. _______________, br. ___ (u daljem tekstu ovog ugovora: drugi ugovara~), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prvi ugovara~ po osnovu nasle|a iza pok. ____________ iz ___________ vlasnik je zemlji{ta, i to grunt; parc. br. ___________, upisana u zk. ul. ______________________ K.O. __________, koja odgovara kat. parc. br. “__________”, upisana u posed. list br. _______, povr{ine od _____ m2. Radi izgradnje porodi~ne stambene zgrade na navedenoj parceli, od nadle`nog organa _________ op{tine ____________ dobio je gra|evinsku dozvolu broj __________ od __________. godine, kojom mu je na ovoj parceli odobrena izgradnja porodi~ne stambene zgrade od dva troiposobna stana, u kom cilju je izradio projekat sa predmerom i predra~unom za jednu porodi~nu spratnu stambenu zgradu od dva troiposobna stana, pa se sporazumeo sa ugovara~em drugim ugovara~em da ovu zgradu grade orta~ki, pod slede}im uslovima: - da drugi ugovara~ ulo`i 25.000 eura, a prvi ugovara~ 9.000 eura kao svoj deo za izgradnju predmetne porodi~ne stambene zgrade; - poslove ortakluka vodi}e prvi ugovara~ i on }e zaklju~ivati sve pravne poslove sa tre}im licima i o svemu voditi urednu dokumentaciju; - po zavr{etku izgradnje porodi~ne stambene zgrade iz stava 1. ovog ~lana i po dobijanju dozvole za njenu upotrebu od nadle`nog organa op{tine _______, ortakluk po ovom ugovoru prestaje i ugovara~i }e izvr{iti sve obaveze nastale po osnovu ovog ugovora. ^lan 2. Po zavr{etku izgradnje porodi~ne stambene zgrade iz ~lana 1. stav 1. ovog ugovora, prvom ugovara~u pripada kao vlasniku troiposoban stan sa ju`ne strane, a drugom ugovara~u troiposoban stan sa severne strane, na kome po osnovu ovog ugovora sti~e pravo svojine. ^lan 3. Pravo svojine na parceli grunt. br. ___, upisana u zk. ul. ____ K.O. ______, koja odgovara kat. parc. br. ____, upisana u posed. list br. ___ po zavr{etku izgradnje porodi~ne stambene zgrade iz ovog ugovora, a deli se izme|u ugovornih strana tako {to }e na jednoj polovini parcele sa ju`ne strane ostati vlasnik prvi ugovara~, dok }e pravo svojine na polovini parcele sa severne strane ste}i drugi ugovara~, {to su ugovara~i me|usobno na licu mesta ome|ili. ^lan 4. Ovaj ugovor sa~injen je u pet istovetnih primeraka od kojih, nakon overe kod nadle`nog suda, po primerak zadr`avaju poreski organ, nadle`ni sud – zemlji{noknji`no odeljenje, odnosno katastar nepokretnosti, i svaka strana ugovornica.
24

^lan 5. Ugovorne strane su saglasne da po zavr{etku izgradnje porodi~ne stambene zgrade iz ovog ugovora i dobijanju upotrebne dozvole za istu, drugi ugovara~ mo`e, bez ikakve dalje saglasnosti prvog ugovara~a uknji`iti pravo svojine na troiposobnom stanu sa severne strane, koji je sastavni deo porodi~ne stambene zgrade i polovini parcele na kojoj se taj stan nalazi tako|e severne strane, odnosno upisati pravo svojine u katastar nepokretnosti (clausula intambulan). ^lan 6. Ugovorne strane su saglasne da sve tro{kove oko realizacije ovog ugovora snose na jednake delove. ^lan 7. U slu~aju spora nadle`an je op{tinski sud u _______________________________. ^lan 8. Ovaj ugovor je sa~injen u {est istovetnih primeraka od kojih po dva za svakog ugovara~a, a dva sudu prilikom overe ugovora. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prvi ugovara~: ____________________

Drugi ugovara~: ____________________

25

Primer broj 15. UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA Zaklju~en dana 1.10.2007. godine, izme|u: 1. _______________________, iz ______________, ul. ______________, br. ____, br. li~ne karte, broj: ______________ izdata od MUP-a, B… (u daljem tekstu ovog ugovora: prodavac), s jedne strane, i 2. ________________________, iz _____________, ul. ____________________, br. _____, li~na karta broj: __________, izdata od MUP-a u ^… (u daljem tekstu ovog ugovora: kupac), s druge strane,pod slede}im uslovima: ^lan 1. Stranke su se sporazumele o kupoprodaji slede}eg vozila, i to: - Registarska oznaka: BG- .... - Vrsta: Putni~ko - Marka i tip: AUDI A4 B5 - Broj {asije __________ - Broj motora: ___________ - Godina proizvodnje: 2001. god. - Saobra}ajna dozvola: _________. - Snaga motora: KW (KS):92 - Radna zapremina: 1781 - Broj putni~kih mesta: 5 - Oblik i namena karoserije: zatvoreno - Boja karoserüe: plava metalik G6 ^lan 2. Potpisom ugovora i isplatom kupoprodajne cene od ___________________ eura (slovima: ________________) prodavac prodaje u svojinu kupcu predmetno motorno vozilo u vi|enom stanju, te se strane ugovornice odri~u prava reklamacije ovog Ugovora po bilo kom osnovu. ^lan 3. Porez i druge tro{kove u vezi s kupoprodajom predmetnog motornog vozila snosi}e Kupac. ^lan 4. Eventualne sporove u vezi sa ovim Ugovorom, re{ava}e op{tinski sud u _________. U ______________________ Dana ________20__ . godine Prodavac: ____________________ Kupac: ____________________

26

Primer broj 16.

O V L A [ ] E NJ E Kojim ja ___________________, iz N…B…, ul. ____________________, broj _____, li~na karta broj: ___________, izdata od MUP-a, B…, ovla{}ujem ___________________, iz ^…, ul. __________________, br. ____, li~na karta broj: _________ izdata od MUP-a ^…, da mo`e upravljati, otu|iti, preregistrovati, kao i da mo`e preduzimati i sve druge radnje koje se odnose na kori{}enje i raspolaganje motornim vozilom: Audi A4 B5, registarski broj: BG- __________________, broj {asije: _______________, broj motora _____________.

U ______________________ Dana ________20__ . godine Ovla{}enje dao: ____________________

27

Primer broj 17. SPORAZUM O RASKIDU UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI Me|u strankama je zaklju~en Ugovor o prodaji nepokretnosti, koji je overen kod Op{tinskog suda u _________________ pod brojem: Ov. ___________________/06 od ___________________ 2006. godine, te su se stranke ovim sporazumele: ^lan 1. Prodavac i kupac saglasno izjavljuju da Ugovor o prodaji nepokretnosti zaklju~en dana ___________.2006. godine, u __________________, overen kod Op{tinskog suda u _________________, broj: Ov._______________/06 od ______________.2006. godine, raskidaju, te da isti ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. ^lan 2. Taksu za overu ovog raskida ugovora i druge tro{kove u vezi s njim snosi Kupac. ^lan 3. Stranke su ovaj raskid ugovora o predaji nepokretnosti pro~itale i razumele, te ga kao svoj i potpisuju.

U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prodavac: ____________________

Kupac: ____________________

28

Primer broj 18.

UGOVOR O RAZMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJI[TA Zaklju~en izme|u Z.M. iz __________________, ul. _________________, br. ___, kao vlasika nepokretnosti na jednoj strani, i M.J. iz ______________, ul. ____________, br. ____, kao vlasnika nepokretnosti na drugoj strani, kako sledi: ^lan 1. Z.M. je vlasnik nepokretnosti kat. parc. br. ___, njiva zvana “_________________”, u povr{ini od 80 ari i 96 m2, upisanih u ZKUL br. ____, KO ____________, te ove svoje nepokretnosti za kat. parc. br. _______, br. ______, u povr{ini od 83 ara i 75 m2, upisanih u ZKUL br. _______, KO _________, ~iji je vlasnik M.J., koji prihvata ovu razmenu, s tim {to mu Z.M. na ime razlike u veli~ini parcela koje su predmet ove razmene od 2 ara i 79 m2 pla}a i sporazumno utvr|en iznos od _________ dinara. ^lan 2. Ugovara~ Z.M. dozvoljava da se bez ikakve njegove dalje saglasnosti ugovara~ M.J. knji`i kao vlasnik kat. parc. br. _______, u povr{ini od 80 ari i 96 m2, upisane u ZKUL, br. ______, KO ___________, a M.J. dozvoljava da se njegov saugovara~ Z.M. knji`i na njegovoj dosada{njoj nepokretnosti kat. parc. br. ______, upisane u ZKUL br. ________, KO __________, bez i~ije dalje saglasnosti i privole. ^lan 3. Sve tro{kove u vezi sa ovim ugovorom, te eventualni porez, ukoliko istog bude bilo, snose obe ugovorne strane i to svaka za nepokretnost na kojoj sti~e pravo svojine. ^lan 4. Ovaj ugovor zaklju~en je dana _____________ godine u _______, u ~etiri istovetna primerka od kojih se svakoj ugovornoj strani uru~uju po dva. Stranke su ovaj ugovor razumele, te ga u znak saglasnosti potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Jedna ugovorna strana ______________________

Druga ugovorna strana ______________________

29

Primer broj 19.

UGOVOR O PRODAJI I RAZMENI Zaklju~en dana ________ godine izme|u: 1. @.D. i @.LJ., oboje iz __________________, ul. ________________, br. ______ kao prodavca (u daljem tekstu: prodavci), sa jedne strane, i 2. S.N. iz ___________________, ul. __________________, br. _____, kao kupca (u da ljem tektu: kupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prodavci su vlasnici ku}e u ____________________, ul. _____________________, br. _____, upisane u zk. ul. br. ______, KO ____________, sagra|ene na parceli br. ____ - zemlji{te bez zgrade od 9 ari i 45 m2, te ovu svoju ku}u prodaju kupcu za: vlasni{tvo stana u ____________________, ul. _________________, br. ____, u povr{ini od 63 m2,, zgrada sagra|ena na parceli broj ______, i iznos od ________________ dinara (slovima: ________________). ^lan 2. Kupac kupuje u ~lanu 1. opisanu nepokretnost, a za cenu iz ~lana 1. ovog ugovora. ^lan 3. Stranke me|usobno utana~avaju da prodavac @.D. za svoju ½ dela ku}e uzima u svojinu stan u ul. ______________, u _______________, povr{ine od 63 m2, sagra|en na parceli broj ___________________, a prodavac @.LJ. uzima ostatak kupoprodajne cene od __________ dinara. ^lan 4. Overom ovog ugovora u sudu prodavci dozvoljavaju da se bez ikakve njihove dalje saglasnosti kao vlasnik kupljene ku}e knji`i kupac, a kupac S.N. dozvoljava da se bez ikakve njegove dalje saglasnosti kao vlasnik stana knji`i prodavac @.LJ. ^lan 5. Sve tro{kove u vezi sa ovom kupoprodajom snosi kupac. ^lan 6. Dana{njim danom kupac daje kaparu u iznosu od _____________ dinara, a ostatak kupoprodajne cene plati}e najkasnije do _________ 20__. godine, kada }e biti i realizovan ovaj ugovor. Ukoliko kupac odustane od ove kupoprodaje kapara mu propada i istu dele prodavci, jer je danas kaparu primio prodavac @.D. Ukoliko od ugovora odustanu prodavci, onaj prodavac koji odustane od ugovora du`an je vratiti kaparu u dvostrukom iznosu kupcu.
30

^lan 7. Prodavac @.D. se obavezuje da u prodatoj ku}i, do kona~ne realizacije ovog ugovora, tj. do ______________ godine, u prodatoj ku}i o svom tro{ku uvede trofaznu struju, po propisima “Elektrodistribucije”, jer se sada koristi “gra|evinska struja”. ^lan 8. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju, a me|usobno se obavezuju da do _____________ ove godine, tj. do roka odre|enog za realizaciju ovog ugovora sa~ine definitivan ugovor o ovoj kupoprodaji. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Prodavci: ____________________ ____________________

Kupac: ____________________

31

Primer broj 20.

UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI Zaklju~en dana ________200__. godine, izme|u: 1. S.D. i S.K. ro|. M. oboje iz ________________, ul. _____________________, kao poklonodavaca (u daljem tekstu ugovora: poklonodavci), sa jedne strane, i 2.S.J. iz __________________, ul. ____________, kao poklonoprimca (u daljem tekstu ugovora: poklonoprimac), sa druge strane kako sledi: ^lan 1. Poklonodavci su suvlasnici i to: poklonodavac D. u 2/7 delova, a poklonodavac K. u 1/7 delova na nepokretnostima upisanim u zk. ul. br. _____, KO ____________, te ove svoje suvlasni~ke delove na svim nekretninama u ulo{ku broj ______ poklanjaju svom sinu – poklonoprimcu i to bez tereta i na ve~ito. ^lan 2. Poklonoprimac prima poklonjene mu nepokretnosti sa zahvalno{}u. ^lan 3. Potpisom ovog ugovora poklonodavci dozvoljavaju da se bez ikakve njihove dalje saglasnosti i privole kao vlasnik poklonjenih nekretnina knji`i poklonoprimac. Stranke sporazumno utana~avaju da je vrednost poklonjenih nekretnina __________ dinara. Sve tro{kove u vezi sa ovim poklonom snosi poklonoprimac. ^lan 4. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Poklonodavci: 1. ____________________ 2. ____________________

Poklonoprimac: ____________________

32

Primer broj 21. UGOVOR O POKLONUNEPOKRETNOSTI SA ZADR@AVANJEM PRAVA DO@IVOTNOG U@IVANJA Zaklju~en dana ___________ 20____. godine, izme|u: 1.B.S. iz _______________, Op{tina ___________, ul. ______________, br. _____, kao poklonodavca (u daljem tekstu ugovora: poklonodavac), s jedne strane, i 2. V.D. iz __________________, ul. _____________, br. ____, kao poklonoprimca (u daljem tekstu ugovora: poklonoprimac) s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Poklonodavac je vlasnik 2/3 dela na nekretninama upisanim u zk. ul. br. ____, KO ___________, i to ku}a u ul. ______________, br. ____, sagra|ena na parceli br. ____, te ovaj svoj suvlasni~ki deo poklanja svome sinu poklonoprimcu, ali zadr`ava pravo do`ivotnog u`ivanja. ^lan 2. Poklonoprimac prima poklonjene mu nekretnine sa zahvalno{}u, te dozvoljava da kao teret na poklonjenim nepokretnostima ostane do`ivotno u`ivanje na ime poklonodavca. ^lan 3. Potpisom ovog ugovora poklonodavac dozvoljava da bez ikakve njegove dalje saglasnosti i privole kao vlasnik na poklonjenim nekretninama knji`i poklonoprimac. ^lan 4. Stranke ozna~avaju da je vrednost poklonjenih nekretnina oko ________ dinara. Sve tro{kove u vezi ovog poklona snosi poklonoprimac. ^lan 5. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele, te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Poklonodavac: ____________________ (B.S, po pun. adv.______ ____________________)

Poklonoprimac: ____________________ (V.D. iz ___________ )

33

Primer broj 22.

UGOVOR O POKLONU ZAPO^ETE GRADNJE Zaklju~en dana ______________ 20__. godine, izme|u: 1. P.S. iz _________________, ul. _______________, br. ____, kao poklonodavca (u daljem tekstu: poklonodavac), s jedne strane, i 2.P.D. iz ________________, ul. _____________, br. ______, kao poklonoprimca (u daljem tekstu ugovora: poklonoprimac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Poklonodavac je vlasnik nekretnina upisanih u ZKUL br. ___________, KO ______ i to zapo~ete stambene zgrade na parceli br. ____/2, te poklanja ½ od ovih nekretnina poklonoprimcu – svojoj sestri, i to desnu polovinu zgrade gledaju}i sa ulice prema zgradi. Predmetna zapo~eta stambena zgrada, gradi se na osnovu gra|evinske dozvole izdate od Odeljenja za komunalno-stambene, gra|evinske i imovinske poslove Op{tine ___________, broj: __________ od _____________ 20 ___. godine. ^lan 2. Poklonoprimac prima poklonjene joj nekretnine sa zahvalno{}u. ^lan 3. Ugovara~i sporazumno utvr|uju da je vrednost poklonjenih nekretnina __________ dinara (slovima: ______________). ^lan 4. Potpisom ovog ugovora poklonodavac pristaje da se bez njegove dalje saglasnosti i privole na poklonjenim nekretninama poklonoprimac knji`i kao vlasnik. Ugovara~i dalje nastavljaju izgradnju ku}e svak o svom tro{ku. Sve takse i tro{kove oko sastava ovog ugovora i porez snosi poklonoprimac. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Poklonodavci: 1. ____________________ 2. ____________________

Poklonoprimac: ____________________

34

Primer broj 23.

UGOVOR O ZAJMU Zaklju~en dana _____________ 2005. godine, izme|u: 1. M.J. i S.P., oba iz __________________, ul. ________________, br. _______, kao zajmodavaca (u daljem tekstu ugovora: zajmodavci), sa jedne strane, i 2. R.J. iz ________________, ul.________________, br. _____, kao zajmoprimca (u daljem tekstu ugovora: zajmoprimac), sa druge strane, kako sledi: ^lan 1. Zajmodavci daju na zajam zajmoprimcu iznos od ___________________ dinara (slovima: ________________), dana{njim danom, a zajmoprimac se obavezuje da ovaj iznos zajma vrati do _____________ 2005. godine. ^lan 2. Kao zaloga ovog zajma zajmoprimac dozvoljava da porodica S.P. koristi parter zgrade u _____________, ulica _____________, br. ____, koji se sastoji od jednog dvosobnog stana, a porodica S.P. }e ovaj parter koristiti sve do povra}aja zajma. Porodica S.P. }e ovaj dvoiposoban stan koristiti kao dobar doma}in, pla}aju}i sve komunalne tro{kove, utro{ak struje i sve ostalo. ^lan 3. Kao posebno obezbe|enje ovog zajma zajmoprimac R.J. dozvoljava da se na njegovoj polovini ku}e u ____________, ul. __________, br. ___, odnosno na njegovom suvlasni~kom delu upi{e hipoteka ovog zajma u iznosu od _________ dinara, u korist M.J. i S.P. iz ____________. Ova hipoteka se bri{e danom vra}anja zajma, a ukoliko bude upisana u zemlji{noj knjizi, u tom slu~aju }e zajmodavci M.J. i S.P. dati posebnu brisovnu izjavu. ^lan 4. Ovaj ugovor su stranke razumele te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju. U ______________________ Dana ________20__ . godine

Zajmodavci: ____________________

Zajmoprimac: ____________________

35

Primer broj 24. UGOVOR O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Zaklju~en dana __________ 20 _____ godine, izme|u: 1. \.I. iz __________________, ul. ________________, br. ___, kao zakupodavca (u daljem tekstu ugovora: zakupodavac), s jedne strane, i 2. ^.A. iz __________________, ul. _________________, br. _____, kao zakupca (u daljem tekstu ugovora: zakupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Zakupodavac je vlasnik na ½ dela kat. parc. br. ____, povr{ine od ___ ari i ____ m2 i parc. br. ___, povr{ine od ___ ari i ____ m2, sve upisane u zk. ul. br. _____, KO _____________, te ovaj svoj suvlasni~ki deo od ½ dela izdaje u zakup zakupcu, na vreme od 50 (pedeset) godina od dana{njeg dana, a za ukupnu zakupninu od _____________ dinara. ^lan 2. Zakupac prima u zakup ozna~ene nekretnine opisane u ~lanu 1. ovog ugovora, i pla}a na ime zakupa iznos od _____________ dinara. ^lan 3. Zakupodavac priznaje da je primio na ime zakupa iznos od ___________ dinara, dana{njim danom. Zakupac se posebno obavezuje da }e porez od zakupljenog zemlji{ta pla}ati uredno i to bilo zakupodavcu, bilo li~no, a na ime zakupodavca, u kom smislu }e mu Zakupodavac predati poresku knji`icu za predmetno zemlji{te. ^lan 4. Stranke su ovaj ugovor pro~itale i razumele te ga u znak saglasnosti i pristanka svojeru~no potpisuju. U _____________________ Dana _______ 20___. godine

Zakupodavac: __________________

Zakupac: __________________________

36

Primer broj 25.

UGO VOR O ZAKUPU STANA Zaklju~en dana ________ 20 ____. godine izme|u: 1. Z.D. iz ________________, ul. _________________, br. ____, kao zakupodavca (u daljem tekstu ugovora: zakupodavac), s jedne strane, i 2. L.S. iz ________________, ul. _________________, br. _______, kao zakupca (u daljem tekstu ugovora: zakupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Zakupodavac daje zakupcu na kori{}enje stan broj ___ koji se nalazi u stambenoj zgradi na ___ spratu (eta`u) u ______________, ul. __________, br. ___, koji se sastoji od ___ soba, ___ kuhinje, ___ kupatila, ___ predsoblja, ____ hodnika, ___ ostave, ___ balkona, ___ terase, ____ lo|e, ___ podruma, ___ tavana, ___ perionice, ___ su{ionice, _____ letnje kuhinje, ___ {upe i _____________________________________________. ^lan 2. Zakupac mo`e koristiti stan iz ~lana 1. ovog ugovora sa ~lanovima svog porodi~nog doma}instva, odnosno drugih korisnika, i to: 1. __________________________, ___________________, _________________ 2. __________________________, ___________________, _________________ 3. __________________________, ___________________, _________________ 4. __________________________, ___________________, _________________ (prezime i ime) (zanimanje) (srodstvo) Na osnovu pismene saglasnosti zakupodavca stan mogu koristiti sa zakupcem i druga lica, osim lica iz stava 1. ovog ~lana. Ako stan koriste i druga lica bez njegove saglasnosti, zakupodavac mo`e upozoriti zakupca i ostaviti mu rok do kada ta lica treba da prekinu kori{}enje stana. ^lan 3. Zakupodavac }e zakupcu predati stan prazan bez lica i stvari u ispravnom stanju u roku od ___________ dana od dana zaklju~enja ovog ugovora. ^lan 4. Zakupac je du`an da za kori{}enje stana pla}a zakupninu u mese~nom iznosu od ___________ dinara najkasnije do __________ u mesecu za protekli mesec, od dana useljenja u stan. Zakupodavac }e zakupcu predati na kori{}enje stan putem zapisnika o primopredaji koji }e potpisati zakupac i zakupodavac.
37

^lan 5. Pored zakupnine iz ~lana 4. ovog ugovora, zakupac je du`an da pla}a tro{kove za kori{}enje prostorije i ure|aja u zgradi u kojoj se stan nalazi, tro{kove vr{enja zajedni~kih usluga i druge zajedni~ke tro{kove koji se po zakonu i propisima donetim na osnovu zakona pla}aju prilikom kori{}enja stana. Tro{kove iz stava 1. ovog ~lana zakupac pla}a u vremenu njihove dospelosti, osim ako ovim ugovorom nije druk~ije odre|eno ili ako je naknada tih tro{kova ura~unata u zakupninu. ^lan 6. Zakupac nema pravo da stan iz ~lana 1. ovog ugovora izdaje u zakup drugim licima. Ako zakupac postupi protivno odredbi stava 1. ovog ~lana zakupodavac mo`e zatra`iti da se lica kojima je dat stan isele u odre|enom roku, jer se u protivnom otkazuje ovaj ugovor o zakupu. Otkaz ovog ugovora mo`e se dati i u slu~aju iz ~lana 2. stav 3. ovog ugovora, odnosno ako se i posle upozorenja zakupodavca ne isele iz stana lica koja nemaju pravo kori{}enja stana po ovom ugovoru, odnosno na osnovu saglasnosti zakupodavca. ^lan 7. Zakupac je du`an da se stara o teku}em odr`avanju stana i da snosi tro{kove tog odr`avanja u skladu sa zakonom, propisima donetim na osnovu zakona i ovim ugovorom. Pored tro{kova iz stava 1. ovog ~lana, zakupac je du`an da snosi tro{kove opravki u stanu koje je prouzrokovao svojom krivicom ili krivicom drugih korisnika stana koji zajedno sa njim stanuju. ^lan 8. Zakupodavac je du`an da odr`ava stan u stanju u kome ga je predao na kori{}enje zakupcu, a naro~ito je du`an da odr`ava stan u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i radi toga vr{i potrebne opravke. Obaveza zakupodavca iz stava 1. ovog ~lana ne odnosi se na teku}e odr`avanje stana koje je zakupac po zakonu, propisima donetim na osnovu zakona i ovog ugovora du`an da vr{i na teret svojih sredstava. ^lan 9. Ako se poka`e potreba da se u stanu izvedu radovi radi njegovog odr`avanja koji padaju na teret zakupodavca, zakupac je du`an da o tome odmah obavesti zakupodavca odre|uju}i mu primeran rok da izvede potrebne radove. Ako u tom roku zakupodavac ne izvede potrebne radove, radove mo`e izvesti zakupac na teret sredstava zakupodavca. Zakupac ima pravo na naknadu tro{kova iz stava 1. ovog ~lana samo ako je hitnost zahtevala da se radovi izvedu bez odlaganja ili su bili nu`ni za obezbe|enje uslova stanovanja u stanu. ^lan 10. Zakupac mo`e da odustane od ovog ugovora, bez obzira na ugovorene i zakonske odredbe o trajanju zakupa stana, ako zakupodavac u roku iz ~lana 3. ovog ugovora ne preda stan na kori{}enje.
38

^lan 11. Zakupodavac mo`e da odustane od ovog ugovora pod uslovima i u slu~ajevima koji su utvr|eni zakonom, kao i u slede}im slu~ajevima: _____________________________ . ^lan 12. Zakupodavac mo`e otkazati ovaj ugovor u slu~ajevima i pod uslovima koji su zakonom propisani za otkaz ugovora o kori{}enju stana, na kome postoji stanarsko pravo. Pored otkaza ovog ugovora u slu~ajevima iz ~lana 6. st. 2. i 3. ovog ugovora, otkaz ugovora mo`e dati zakupodavac i u slede}im slu~ajevima: _______________________ . ^lan 13. Otkaz ovog ugovora i odustanak od ovog ugovora daje se u pismenom obliku drugoj ugovornoj strani. U pismenom obliku iz stava 1. ovog ~lana, koji se dostavlja zakupodavcu, odnosno zakupcu odre|uje se rok, ako je zakupac useljen u stan, do kada }e se izvr{iti primopredaja stana. Rok iz stava 2. ovog ~lana ne mo`e biti kra}i od __________ dana. ^lan 14. Zakupac je du`an po iseljenju iz stana, da stan preda zakupodavcu prazan od lica i stvari, u stanju u kome je stan primio uzimaju}i u obzir promene usled redovne upotrebe stana, o ~emu }e se sa~initi zapisnik o primopredaji stana, koji potpisuju obe ugovorne strane. ^lan 15. Ako se zakupodavac i zakupac ne mogu sporazumeti oko spora koji eventualno nastane u primeni ovog ugovora saglasni su da spor re{ava nadle`ni sud u ___________________. ^lan 16. Ovaj ugovor zaklju~en je u ___ istovetnih primeraka od kojih se po ___ primerka nalaze kod zakupodavca, odnosno zakupca. U _____________________ Dana _______ 20___. godine

Zakupodavac: _____________________

Zakupac: ________________________

39

Primer broj 26.

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA

Zaklju~en izme|u: 1. T.Z. iz _____________________, ul. ____________, br. ___, kao zakupodavca (u daljem tekstu ugovora: zakupodavac), s jedne strane, i 2. N.R. iz ______________________, ul. ______________, br. _____, kao zakupca (u daljem tekstu ugovora: zakupac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup poslovne prostorije u ____________, ul. ____________, br. ___, u prizemlju, koje imaju ukupnu povr{inu od ____ m2, a sastoje se od _________________________________________________________. Zakupac ima pravo da koristi i zajedni~ke prostorije, ure|aje i usluge u zgradi i to: ________________________________________________________________. ^lan 2. Zakup po ovom ugovoru te~e od ____ 20____. godine i zakupodavac je du`an da do toga dana preda zakupcu poslovne prostorije. ^lan 3. Zakupac }e poslovne prostorije iz ~lana 1. ovog ugovora isklju~ivo koristiti za obavljanje svoje poslovne delatnosti i to: __________________________________. ^lan 4. Zakupac ne mo`e zakupljene prostorije ili njihov deo dati drugom u podzakup. ^lan 5. Ugovor se zaklju~uje na neodre|eno vreme sa otkaznim rokom od 30 dana. Ugovor o zakupu prestaje i kad zakupac prestane da obavlja delatnost ozna~enu u ta~ki 3. ovog ugovora. ^lan 6. Zakupac je du`an za kori{}enje poslovnih prostorija iz ~lana 1. ovog ugovora da pla}a zakupninu u mese~nom iznosu od _________ dinara (slovima: _______________). ^lan 7. Zakupnina se pla}a mese~no unapred, najkasnije do 5-og u mesecu i to po{tanskom uplatnicom.
40

^lan 8. Naknada za kori{}enje zajedni~kih prostorija, ure|aja i usluga u zgradi nije ura~unata u iznos zakupnine iz ~lana 6. ovog ugovora i ista se posebno ugovara. ^lan 9. Tro{kovi teku}eg odr`avanja poslovnih prostorija padaju na teret zakupca. ^lan 10. Zakupac nema pravo vr{iti bilo kakve prepravke ili adaptacije poslovnih prostorija bez pismene saglasnosti zakupodavca. Po prestanku zakupa zakupac je du`an, ako to zakupodavac `eli, poslovne prostorije vratiti u stanje u kome su bile pre prepravke odnosno adaptacije, a ako zakupodavac ne zahteva uklanjanje prepravki i adaptacija, zakupac ima pravo na naknadu u~injenih izdataka. Isto tako, po prestanku ugovora o zakupu, zakupac ima pravo da tra`i naknadu za eventualnu pove}anu vrednost poslovnih prostorija do koje je do{lo usled investicija zakupca. ^lan 11. Zakupac snosi tro{kove opravki u poslovnim prostorijama ~iju je potrebu sam prouzrokovao, kao i tro{kove popravki i adaptacija koje vr{i po odobrenju zakupodavca. ^lan 12. Zakupodavac je du`an da odr`ava poslovne prostorije u stanju u kome ih je predao zakupcu na kori{}enje, a naro~ito je du`an da poslovne prostorije odr`ava u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i radi toga vr{i potrebne opravke. Obaveza iz stava 1. ovog ~lana ne odnosi se na teku}e odr`avanje s poslovnih prostorija za koje je zakupac po zakonu, drugim propisima i ovim ugovorom du`an da vr{i na teret svojih sredstava. ^lan 13. Poseban zapisnik sa~injen dana ___________ 20___. godine, prilikom predaje poslovnih prostorija koji sadr`i podatke o njihovom stanju, kao i ure|aja koji se predaju na kori{}enje, a koji su potpisale obe ugovorne strane, ~ini sastavni deo ovog ugovora. ^lan 14. Po prestanku zakupa, zakupac je du`an predati zakupodavcu poslovne prostorije u stanju u kome ih je primio, uzimaju}i pri tome promene do kojih je do{lo usled redovne upotrebe poslovnih prostorija i ure|aja u njima, {to se utvr|uje posebnim zapisnikom koji }e se na dan ispra`njenja poslovnih prostorija sa~initi, a koji }e obe ugovorne strane potpisati. ^lan 15. Ovaj ugovor prestaje da va`i ako se zakupac bez opravdanog razloga ne useli u poslovne prostorije u roku od 30 dana kada je po ugovoru stekao pravo na useljenje ili ako bez opravdanog razloga ne otpo~ne u roku od 30 dana od dana useljenja da obavlja delatnost nazna~enu u ~lanu 3. ovog ugovora.
41

^lan 16. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

^lan 17. Ovaj ugovor zaklju~en je u ____________, dana ____ 20__. godine, u ~etiri istovetna primerka od kojih su dva za zakupodavca, a dva za zakupca.

U _____________________ Dana _______ 20___. godine

Zakupodavac: ______________________

Zakupac: _________________________

42

Primer broj 27. UGOVOR O OSTAVI Zaklju~en izme|u 1. M.O. iz _________________ ul. _________________, br. ___, kao ostavodavca (u daljem tekstu ugovora: ostavodavac), s jedne strane, i 2. A.O. iz __________________, ul. ________________, br. ___, kao ostavoprimca (u daljem tekstu ugovora: ostavoprimac), s druge strane, kako sledi ^lan 1. Ostavodavac daje na ostavu ostavoprimcu slede}e stvari ____________________ _________________________, s tim da ih ostavoprimac ~uva kao dobar doma}in. ^lan 2. Ostavodavac predaje stvari navedene u ~lanu 1. ovog ugovora, u ispravnom stanju ostavoprimcu na dan ______________________, s tim da ih ostavoprimac ~uva do ________________. ^lan 3. Ostavoprimac je du`an primljene stvari ~uvati kao svoje od svakog o{te}enja i kvara i iste vratiti ostavodavcu u stanju u kome ih je i primio i to dana ___________________. ^lan 4. Ostavodavac se obavezuje da ostavoprimcu naknadi sve tro{kove oko ~uvanja stvari iz ~lana 1. ovog ugovora, a koji su neophodni za njihovo ~uvanje i o kojima }e ostavoprimac podneti odgovaraju}e dokaze na dan vra}anja stvari. ^lan 5. Ostavodavac }e platiti ostavoprimcu iznos od ____________ dinara, na ime naknade za ~uvanje stvari iz ~lana 1. ovog ugovora. ^lan 6. Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj ugovor pismeno sa slede}ih razloga: _________________________________________, s tim da je otkazni rok ______ dana. ^lan 7. Ovaj ugovor zaklju~en je u ______________, dana ____________, u ~etiri istovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranu. U _____________________ Dana _______ 20___. godine Ostavodavac: __________________ Ostavoprimac: _______________________________
43

Primer broj 28. OP[TINSKI SUD U ______________________ POVERILAC: ________________ iz _______________, ul. ____________ br. ___ DU@NIK: ____________________ iz _______________, ul. ____________ br.___

SUDSKO PORAVNANJE O HIPOTECI I Poverilac i du`nik sporazumno predla`u sudu da na osnovu ~lana 277. ZIP-a, zapisni~ki konstatuje slede}i sporazum stranaka: 1. Poverilac je odobrio du`niku kredit u iznosu od dinara ________ na Ugovor o kreditu broj: ________ od 5.09.2007. godine, sa redovnom kamatom odre|enom poslovnom politikom banke, koja na dan odobrenja kredita iznosi ___% godi{nje, sa rokom otplate kredita od 10. godina i ostalim uslovima iz Ugovora o kreditu. 2. Du`nik je saglasan da se za obezbe|enje potra`ivanja poverioca po navedenom ugovoru iz ta~ke 1. ovog zapisnika i po osnovu drugih ugovora koje }e poverilac zaklju~iti sa du`nikom po kreditima, garancijama, avalima, akreditivima i drugim ugovorima o plasiranju bankarskih sredstava, zasnuje zalo`no pravo prvog reda u korist poverioca na nepokretnostima u vlasni{tvu du`nika, koje su upisane u ZK.UL. br. ____, KO ___________, kat.parc. br. ________, u povr{ini od 30 ari i ___ m2, sa stambenom zgradom, koja je sagra|ena na ovoj parceli, veli~ine 10x10, a sastoji se od prizemlja i potkrovlja, u povr{ini od 200 m2.. 3. Izvr{nost i dospelost potra`ivanja poverioca iz ta~ke 1. i 2. ovog zapisnika, dokazuje se izvodom iz poslovnih knjiga poverioca. 4. Sve tro{kove u vezi ovog postupka snosi du`nik. 5. U eventualnom postupku izvr{enja koji }e se voditi za naplatu potra`ivanja iz ta~ke 1. i 2. ovog zapisnika, du`nik se odri~e bilo kakvih prigovora i vo|enja sporova. Ukoliko du`nik smatra da je poverilac u izvr{nom postupku naplatio od du`nika vi{e od onoga {to du`nik duguje poveriocu, du`nik ima pravo da pokrene spor za naknadu {tete protiv poverioca. Ovaj zapisnik o sporazumu stranaka ima snagu sudskog poravnanja i izvr{ne sudske isprave. II Po prijemu na zapisnik sporazuma stranaka op{tinski sud u ________, na osnovu ~lana 277. ZIP-a, donosi slede}e:

44

R E [ E NJ E Prihvata se na ovaj na~in dat na zapisnik sporazum poverioca i du`nika i isti ima snagu sudskog poravnanja i izvr{ne isprave. Za obezbe|enje potra`ivanja poverioca _____________ iz _______________, ul. _______________, br. ___, prema du`niku __________________, iz _____________, ul. ________________, br. ___, a po Ugovoru o kreditu broj: ________ od 5.09.2007. godine, odobrenog u visini od ____________ dinara sa kamatom odre|enom aktima poverioca, koja na dan odobrenja kredita iznosi ___% godi{nje, rokom otplate od 10 godina i po osnovu drugih ugovora koji su zaklju~eni ili }e se zaklju~iti izme|u poverioca i du`nika po kreditima, garancijama, avalima, akreditivima i drugim ugovorima o plasmanu bankarskih sredstava sa kamatama, tro{kovima i provizijama po navedenim ugovorima i aktima Poverioca. ODRE\UJE SE I SPROVODI uknji`ba zalo`nog prava u korist poverioca _______________, iz _____________, ul. _____________________ br. ____, na nepokretnostima u vlasni{tvu du`nika, koje su upisane u ZK.UL. br. ____, KO ______________, kat. parc. br.___________, u povr{ini od 30 ari i ___ m2, sa stambenom zgradom, koja je sagra|ena na ovoj parceli, veli~ine 10 x10, a sastoji se od prizemlja i potkrovlja, u povr{ini od 200 m2. Ovu uknji`bu izvr{i}e Zemlji{no-knji`no odeljenje op{tinskog suda u B... Re{enje je pro~itano punomo}niku poverioca i punomo}niku du`nika, koji izjavljuju da se odri~u prava prigovora i prava `albe protiv ovog re{enja, pa je isto pravnosna`no i izvr{no danom njegovog dono{enja. Primerak re{enja – zapisnik sa sporazumom i re{enje, sud uru~uje punomo}niku poverioca i du`nika. Primerak zapisnika dostaviti Zemlji{no-knji`nom odeljenju op{tinskog suda u B..., radi upisa zalo`nog prava po ovom re{enju. U _________________, Dana __________20___. god. Du`nik: ____________________ Poverilac: ________________________

45

Primer broj 29. OP[TINSKOM SUDU U ______________________

ZAHTEV ZA UKNJI@BU ZALO@NOG PRAVA Ovim podnosimo zahtev op{tinskom sudu u ______________, na osnovu Ugovora o kreditu, Ov. br. _______, toga suda, koji se prila`e uz ovaj zahtev, da dozvoli uknji`bu zalo`nog prava na nepokretnoj imovini, upisanoj u ZKUL broj _____________________, KO _____________, na kat. parc. br. _______, u povr{ini od ______ m2, a radi obezbe|enja duga u iznosu od __________ dinara sa ugovorenom kamatom od ____________% od _____________________ i eventualnih tro{kova do ______________ dinara, u korist _______________________ iz _____________, ul. _____________________, br. ____, i da se o tome obavesti: 1. ____________________________ iz ______________, ul. _______________, br. _____, kao du`nik, i 2. Podnosilac ovog zahteva _______________________________________, iz _____________________, ul. ____________________, br. ____, kao poverilac. U _____________________, ___________20 ____. godine PRILOG: - Ugovor o kreditu_______ Ov. br. _________ od ______ .

Podnosilac zahteva: ___________________

46

NAPOMENA u odnosu na obrazac ugovora o zalozi Ugovor o zalozi je akcesoran (sporedan) ugovor, koji se zaklju~uje uz glavni ugovor kojim se zasniva odre|eni obligacioni odnos izme|u nekih lica. Me|utim, u praksi, po pravilu, on se ne zaklju~uje kao odvojen, poseban ugovor, uz glavni ugovor, nego se u glavni ugovor unose odgovaraju}e odredbe o zalo`nom pravu, kao na primer: 1) Kod ugovora o prodaji (~l. 454-551. ZOO-a), radi obezbe|ivanja isplate kupoprodajne cene, mo`e se zasnovati zalo`no pravo na pokretnim ili nepokretnim stvarima kupca-zalogodavca (na primer: za isplatu kupoprodajne cene za kupljeni traktor mo`e se zasnovati zalo`no pravo na nepokretnostima; do isplate kupoprodajne cene stana na otplatu mo`e se na njemu konstituisati zalo`no pravo u korist prodavca), tako {to }e se u ugovoru o prodaji uneti odredba kojom se kupac obavezuje da se stavi, odnosno uknji`i zalo`no pravo (hipoteka) na toj nepokretnosti do isplate kupoprodajne cene u celini. Pored odredbe u ugovoru o prodaji da se stavi hipoteka, potrebno je uneti i odredbu kojom }e se kupac obavezati da u odre|enom roku (na primer: 30 dana, od dana zaklju~enja ugovora o prodaji), podnese zahtev za upis prava svojine sa teretom hipoteke u zemlji{ne knjige, odnosno druge javne knjige o evidenciji nepokretnosti i prava na njima, kada sti~e pravo svojine na toj nepokretnosti. U slu~aju da stan nije uknji`en u zemlji{nim knjigama, odnosno drugim javnim evidencijama o nepokretnostima, prodavac zaklju~enjem ugovora o prodaji stana ili neke druge stvari na otplatu, ima obavezu da u roku od 30 dana od dana zaklju~enja ugovora o prodaji te stvari, podnese zahtev za stavljanje hipoteke u intabulacionu knjigu; 2) u ugovoru o zajmu (~l. 557-566. ZOO-a), za obezbe|enje zajma mo`e se dati odre|ena pokretna stvar (ru~na zaloga) ili da se konstitui{e zalo`no pravo na nepokretnosti (hipoteka), o ~emu se unose odgovaraju}e odredbe u ugovor o zajmu; 3) u ugovoru o kreditu (~l. 1065-1068, ZOO-a), unose se posebne odredbe radi obezbe|enja i naplate kredita, kojim se zalogodavac, u posebnom ~lanu ili ta~ki, obavezuje: a) da odmah po potpisivanju ugovora izdejstvuje administrativnu zabranu na li~ni dohodak (platu); b) da kod zemlji{no-knji`nog suda pre kori{}enja u~e{}a i kredita izvr{i uknji`bu prava kori{}enja (ili svojine) zemlji{ta na kojem gradi stan ili ku}u na svoje ime i sprovede zabele`bu prvenstvenog reda prava zaloge na iznos kredita, redovne i kaznene kamate i eventualnih tro{kova u visini ___% od iznosa kredita, i sudsku odluku o tome sa izvodom iz zemlji{no-knji`nog ulo{ka preda banci-zalogoprimcu; c) da u roku od 30 dana po iskori{}enju kredita i tehni~kom pregledu i prijemu stana ili zgrade izvr{i uknji`bu prava vlasni{tva na svoje ime kao i uknji`bu zalo`nog prava u korist banke na iznos kredita sa sporednim potra`ivanjima; d) da plati sve tro{kove i takse sa zabele`bama, koje se odnose na zalo`no pravo, konstituisano ugovorom o kreditu. Pored toga, u ugovoru o kreditu, u posebnom ~lanu ili ta~ki, unosi se odredba koja glasi: “12. Za obezbe|enje naplate ovog kredita odobravam da se na mom stanu (ili zgradi) upisanom u zemlji{no-knji`nom ulo{ku br. _____, KO ___________, parcela ________ uknji`i:
47

a) Zalo`no pravo u korist _________________________, za iznos kredita od dinara ___________ sa ___% redovne kamate, _______% kaznene kamate i eventualnih tro{kova u visini _______% od iznosa sa rangom obezbe|enim provedenom zabele`bom prvenstvenog reda; b) zabrane otu|enja bez saglasnosti Banke-zalogoprimca. Kada je u pitanju ru~na zaloga, zalogodavac predaje zalogoprimcu stvar koja je predmet zalo`nog prava, na osnovu glavnog ugovora u uspostavljanju obligacionog odnosa izme|u nekih lica, a kada je u pitanju konstituisanje zalo`nog prava na nepokretnim stvarima (hipoteka), sud na osnovu odredaba iz glavnog ugovora o ustanovljenju toga prava, donosi re{enje, kojim dozvoljava uknji`bu zalo`nog prava na odre|enoj nepokretnosti u korist zalogoprimca (prodavca, davaoca kredita i dr.).

48

Primer broj 30. UGOVOR O POSLUZI Zaklju~en izme|u: 1. D.V. iz _________________, ul. _______________, br. ___, kao poslugodavca (u daljem tekstu ugovora: poslugodavac), s jedne strane, i 2. N.O. iz ________________, ul. _________________, br. ___, kao poslugoprimca (u daljem tekstu ugovora: poslugoprimac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Poslugodavac je vlasnik _________________ i on se obavezuje da ovu svoju stvar preda na poslugu Poslugoprimcu za vreme od ________, koje po~inje te}i dana ______________ 20 __. godine. ^lan 2. Poslugodavac se obavezuje da predmet posluge iz ~lana 1. ovog ugovora preda poslugoprimcu, dana _____________ 20__. godine, u ispravnom stanju, te u svemu spremnom za upotrebu prema njegovoj nameni. Primopredaja predmeta posluge izvr{i}e se u dvori{tu poslugodavca. ^lan 3. Poslugoprimac se obavezuje da }e predmet posluge iz ~lana 1. ovog ugovora, ~uvati i upotrebljavati prema ovom ugovoru i njegovoj nameni i to kao dobar doma}in, te da }e isti vratiti poslugodavcu u ugovorenom roku, neo{te}en i u ispravnom stanju. Poslugoprimac }e predmet posluge vratiti poslugodavcu u njegovom dvori{tu. ^lan 4. Poslugoprimac se obavezuje da }e snositi sve redovne tro{kove oko iskori{}avanja predmeta posluge iz ~lana 1. ovog ugovora. ^lan 5. Ovaj ugovor zaklju~en je u ______ u ~etiri istovetna primerka od kojih po dva za svaku ugovornu stranu. U _________________________ Dana __________ 20____ godine Poslugodavac: ______________________ Poslugoprimac: _________________________

49

Primer broj 31. UGOVOR O KONSTITUISANJU PRAVA SLU@BENOSTI Zaklju~en dana _________. godine, u _________________, izme|u: 1. D.N. iz _________________________, ul. _____________________, br. ______ (u daljem tekstu ovog ugovora: D.N.), s jedne strane, i 2. P.S., iz _________________________, ul. _____________________, br. _____ (u daljem tekstu ovog ugovora: P.S.), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. D.N. je vlasnik katastarske parcele broj ____, KO S..., a D.S. je vlasnik katastarske parcele broj____, KO S... i, ugovara~ P.S. nema druge mogu}nosti da u|e u svoju navedenu parcelu, kolski, traktorom ili progonom stoke, osim preko navedene parcele ugovara~a D.N.. Radi toga, strane ugovornice su se sporazumele o slede}em: 1) Da DN kao vlasnik poslu`ne kat. parc. br. ___, KO S..., dozvoljava P.S. da mo`e da prolazi preko ove parcele kolski, traktorom, pe{a~ki i progonom stoke i to pravcem istok-zapad i obratno u du`ini od 200 metara, a u {irini od 5 metara i to krajnjom ju`nom stranom parcele, a radi ulaska ugovara~a P.S. u svoju kat. parcelu br. _____ KO S...; 2. Da ugovara~ P.S. na ime kori{}enja slu`benosti, koja je predmet ovog ugovora, pla}a ugovara~u D.N., godi{nje iznos od _______, dinara, s tim {to se ova naknada pla}a unapred, do 1. februara, za teku}u godinu. ^lan 2. Ugovara~ P.S. se obavezuje da }e prilikom ulaska u poslu`nu parcelu i prilikom izlaska iz iste, zatvarati postoje}e kapije, kako ne bi do{lo do {tete, koju bi ugovara~ D.N. mogao imati na poslu`noj parceli. ^lan 3. Ovaj ugovor o konstituisanju prava slu`benosti, sa~injen je u 5 (pet) istovetnih primeraka, od kojih po 2 (dva) za svaku stranu ugovornicu, a 1 (jedan) za op{tinski sud u ________, prilikom overe ugovora. ^lan 4. Sva sporna pitanja u vezi s predmetnom slu`benosti, strane ugovornice }e sporazumno re{avati, a za slu~aj da neko sporno pitanje ne mogu re{iti sporazumno, nadle`an je op{tinski sud u __________________. U _________________________, Dana ____________.20___. godine Ugovora~ - D.N. _________________
50

Ugovara~ - P.S. __________________

Primer broj 32. UGOVOR O ZASNIVANJU PRAVA SLU@BENOSTI (NEGATIVNA SLU@BENOST) Zaklju~en dana ____________. godine, u ______________, izme|u: 1. Z.S., iz _________________________, ul. ____________________, br. _______ (u daljem tekstu ovog ugovora: Z.S.), s jedne strane i 2.M.N., iz _________________________, ul. ___________________, br. _______ (u daljem tekstu ovog ugovora: M.N.), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Strane ugovornice konstatuju slede}e, i to: 1) Ugovara~ Z.S. je vlasnik kat. parc. br. ____, KO S..., a M.N. je novi vlasnik susedne parcele broj ____, KO S...; 2) Ugovara~ Z.S. je na svojoj kat. parc. izgradio porodi~nu stambenu zgradu u skladu sa detaljnim urbanisti~kim planom, a ostatak parcele koristi za uzgajanje vo}a i povr}a; 3) kom{ije ugovara~a Z.S., ~ije se parcele grani~e sa njegovom parcelom, na svojim parcelama su izgradili bespravno vikend ku}e, ne po{tuju}i pri tom ni pravila susedskog prava, smestili su svoje objekte na samoj grani~noj liniji sa njegovom parcelom i otvaraju}i prozore (od zida do zida) prema njegovom dvori{tu, ~ime je smanjena svetlost na parceli, a kulture koje uzgaja ugovara~ Z.S. zahtevaju mnogo sunca i svetlosti, s tim da mu je ugro`eno i pravo na intimnost i privatnost u svojoj ku}i. ^lan 2. Zbog navedenog ~injeni~nog stanja, u skladu sa odredbama ~lana 50. i 51. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, ugovara~ Z.S. je ponudio ugovara~u M.N. da zaklju~e ovaj ugovor o tzv. negativnoj slu`benosti, kojim }e se on obavezati da ne}e ometati ugovara~a Z.S. na na~in kako to ~ine kom{ije koje se grani~e sa njegovom parcelom, a kako je to precizirano u ~lanu 1. pod 3) ovog Ugovora. ^lan 3. Ugovara~ M.N., vlasnik kat. parc. br. ____, KO S..., obavezuje se trajno i neopozivo da na svojoj parceli, pri izgradnji objekta, bilo bespravno ili na osnovu odgovaraju}e gra|evinske dozvole, ne}e otvarati prozor prema dvori{tu ugovara~a Z.S., niti na udaljenosti manjoj od 3m od grani~ne linije parcela strana ugovornica. ^lan 4. Danom overe ovog ugovora kod Op{tinskog suda u S..., pravo konstituisano istim upisa}e se u zemlji{ne knjige o tro{ku ugovara~a Z.S., a ostale tro{kove snosi ugovara~ M.N..
51

^lan 5. Ovaj ugovor sa~injen je u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih po 2 (dva) za svakog ugovara~a, a 1 (jedan) za sud prilikom overe. ^lan 6. Sva sporna pitanja u vezi s predmetnom slu`benosti, strane ugovornice }e sporazumno re{avati, a za slu~aj da neko sporno pitanje ne mogu re{iti sporazumno, nadle`an je Op{tinski sud u Sopotu. U ____________________ Dana _________ .20 ___. godine

UGOVARA^ - ZS ___________________________

UGOVORA^ - MN __________________________

52

Primer broj 33. UGOVOR O DELU - I Zaklju~en izme|u : 1.T.J. iz __________________, ul. __________________, br. ____, kao naru~ioca (u daljem tekstu ugovora: naru~ilac), s jedne strane, i 2. M.V. iz ________________, ul. __________________, br. ____, kao poslenika (u daljem tekstu ugovora: poslenik), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Naru~ilac ustupa, a poslenik preuzima posao koji se sastoji u slede}em: _______________________________________________________________________. ^lan 2. Poslenik se obavezuje da posao iz ~lana 1. ovog ugovora zavr{i najdalje do ________20__. godine. ^lan 3. Naru~ilac }e, po zavr{etku posla iz ~lana 1. ovog ugovora, odmah, a najdalje u roku od ______ dana, utvrditi koli~inu i kvalitet izvr{enog rada, u skladu sa ovim ugovorom i pravilima ugovorenog posla. Poslenik se obavezuje da odmah postupi po eventualnim primedbama naru~ioca, u pogledu nedostataka koli~ine i kvalitetu izvr{enog posla. ^lan 4. Naru~ilac se obavezuje da izvr{i isplatu na ime naknade za izvr{eni posao iz ~lana 1. ovog ugovora, i to: - iznos od _____ dinara (slovima: ____________________), za ceo zavr{eni posao; - pojedina~ni iznos od _________ dinara (slovima: ________________), po jedinici merila rada utvr|enoj za obra~un u ~lanu 1. ovog ugovora, a ukupan iznos isplati}e se prema utvr|enoj ukupnoj koli~ini izvr{enog rada. Isplata naknade po stavu 1. ovog ~lana izvr{i}e se na slede}i na~in: - iznos od _________ dinara, na ime akontacije (avans), ispla}uje se na dan potpisivanja ovog ugovora; - isplata preostalog dela naknade izvr{i}e se u roku od ____ dana od dana kada se utvrdi da je preuzeti posao izvr{en u svemu prema ovom ugovoru i pravilima posla. ^lan 5. U slu~aju spora u vezi sa ovim ugovorom nadle`an je Op{tinski sud u __________. ^lan 6. Ovaj ugovor zaklju~en je dana __________20__. godine, u _____________, u ~etiri istovetna primerka od kojih se po dva uru~uju svakoj od ugovornih strana. U ______________________ Dana __________ 20__. godine Poslenik: ___________________ Naru~ilac: _____________________
53

Primer broj 34. UGOVOR O DELU - II Zaklju~en izme|u: 1. ____________ iz _________ ul. ___________, br. (u daljem tekstu: izvo|a~), i 2. ____________ iz _________ ul. ___________, br. (u daljem tekstu: naru~ilac) Predmet ugovora ^lan 1. Izvo|a~ radova se obavezuje da za naru~ioca izradi i isporu~i jednu bar`u za generalni teret tipa TB-1700 (EVROPA II B), nosivosti 1700 t, prema tehni~koj dokumentaciji izvo|a~a, overenoj JR-a i u skladu sa odredbama ovog ugovora. Izrada i monta`a teleskopskih poklopaca teretnog prostora su predmet ovog ugovora, a bi}e izvedeni prema tehni~koj dokumentaciji naru~ioca. Naru~ilac se obavezuje da predmetnu dokumentaciju iz stava 1. i 2. ovog ~lana dostavi izvo|a~u najkasnije tri (3) dana nakon potpisivanja ugovora. Naru~ilac se obavezuje da izvr{i nabavku i isporu~i slede}u opremu sa potrebnom dokumentacijom, i to: - sidreno vitlo sa upu{ta~kim stubom (komplet) i {toper; - pritezno vitlo sa u`adima, 4 kompleta; - sidreni lanac sa priborom, dim. pre~nika 36 mm, L – 95 m; - sidro, tipa HALL – 1100 kg. Izvo|a~ se obavezuje da izvr{i monta`u navedene opreme u stavu 4. ovog ~lana. Tehni~ka dokumentacija izvo|a~a prema kojoj }e se graditi predmetna bar`a sastoji se iz: - generalnog plana 154A/II 1-2-0; - tehni~kog opisa i - tehni~ke dokumentacije naru~ioca sa svim izmenama u odnosu na osnovni projekt izvo|a~a. Cena ^lan 2. Ukupna cena za izradu i isporuku jedne bar`e u skladu sa predmetom ovog ugovora (~l. 1) iznosi: ________ dinara (slovima: ________________dinara), fco bazen Brodogradili{ta u B... Cena je fiksna, osim ukoliko do|e do promene cene crne metalurgije i to srazmeran deo za 380 t (potrebe za ovu bar`u) po orijentacionoj ceni od ___ dinara za kg {to }e se regulisati naknadno aneksom ugovora. Na~in pla~anja ^lan 3. Ugovorena cena iz ~lana 2. ovog ugovora, bi}e pla}ena putem kompenzacije na slede}i na~in:
54

1) iznos od ________ dinara kompenzira}e se isporukom od 255 t ~elika po orijentacionoj ceni od 60 din/kg od strane _____ i to u roku od 15 dana od dana obave{tenja Izvo|a~a o prispeloj koli~ini ~elika; 2) iznos od ________ dinara (od ~ega 120 t ~elika po orijentacionoj ceni od 60 din/kg kao faza gotovosti koju overava Naru~ilac radova i to: - 50% gotovosti zapreminskih sekcija dvodna; - 50% gotovosti zapreminskih sekcija dvoboka; - kompletna konstrukcija peskirana, za{ti}ena osnovnim premazom i ise~ena; - 6 poklopaca gotovih bez to{kova; - izra|ene bitve i postolja palubnih ure|aja; 3) iznos ________ din., 15 dana nakon primopredaje objekta. Rok isporuke ^lan 4. Izvo|a~ se obavezuje da izvr{i isporuku ugovorenog objekta u roku od 5 (pet) meseci od dana potpisivanja ovog ugovora. Naru~ilac se obavezuje da obezbedi rokove isporuke palubne opreme koji ne}e ometati rok zavr{etka bar`e utvr|en ovim ugovorom, a najkasnije za 120 dana od potpisivanja ovog ugovora. Kvalitet izrade ^lan 5. Izvo|a~ garantuje naru~iocu da }e predmetna bar`a po kvalitetu izrade i stru~nosti, biti izra|ena prema postoje}im tehni~kim propisima koji va`e za ovu vrstu radova. ^lan 6. Izvo|a~ se obavezuje da nakon primopredaje objekta dostavi naru~iocu dokumentaciju obaveznu po JR-u kao i slede}e: - plan bojenja sa a`urnim oznakama boja; - plovidbenu dozvolu; - svedod`bu o klasi; - uverenje o tehni~koj za{titi; - ba`darsku ispravu i - a`uriranu dokumentaciju za izvr{ene izmene. ^lan 7. Naru~ilac je du`an da izvo|a~u dostavi ime broda, brojeve za bar`u i to najkasnije mesec dana pre zavr{etka izgradnje bar`e. ^lan 8. Naru~ilac je du`an da obavi sve formalnosti prijave kod nadle`ne kapetanije, radi registracije bar`e i dobijanja plovidbene dozvole za bar`u.
55

Zaka{njenje isporuke ^lan 9. Ne}e se vr{iti nikakve ispravke cene za zaka{njenje isporuke bar`e od 7 (sedam) dana preko ugovorenog roka isporuke. Ako isporuka kasni za vi{e od 7 dana, izvo|a~ se obavezuje da naru~iocu na ime ugovorene kazne nadoknadi za zaka{njenje: - od 7 – 30 dana iznos od ________ dinara dnevno; - od 30 – 60 dana iznos od _________ dinara dnevno; - od 60 – 90 dana iznos od ________ dinara za svaki dan zaka{njenja, sa pravom naru~ioca na raskid ugovora na {tetu izvo|a~a. Izvo|a~ se osloba|a odgovornosti za zaka{njenje koje usledi radi kasnije isporuke tehni~ke dokumentacije iz stava 2. i 4. ~lana 1. ovog ugovora. U slu~aju zaka{njenja zbog ovih okolnosti rok isporuke produ`ava se za onoliko vremena koliko su te okolnosti trajale. Porimopredaja ^lan 10. Izvo|a~ je du`an da pismeno obavesti naru~ioca o danu zavr{etka radova na gradnji bar`e najmanje 5 (pet) dana pre po~etka primopredaje. Naru~ilac je du`an da na dan primopredaje, koji je odredio izvo|a~ uputi komisiju za tehni~ki prijem plovila. Ako komisija naru~ioca primi plovilo, kao dan zavr{etka plovila smatra}e se dan koji je naru~ilac odredio za predaju. Ako komisija naru~ioca ne primi plovilo tra`i}e da nedostaci na plovilu budu otklonjeni, a kao dan primopredaje plovila smatra}e se dan kada je komisija naru~ioca stvarno primila plovilo, po otklanjanju utvr|enih nedostataka. Primopredaja plovila izvr{i}e se po uobi~ajenom postupku za prijem plovila ove vrste. Garancija ^lan 11. Izvo|a~ daje garanciju za ispravnost funkcionisanja plovila u trajanju od 12 (dvanaest) meseci, ra~unaju}i ovaj rok od dana primopredaje plovila. Izvo|a~ se obavezuje da u garantnom roku otkloni o svom tro{ku sve nedostatke na plovilu prouzrokovane nesolidnom izradom ili ugradnjom materijala neodgovaraju}eg kvaliteta. Izvo|a~ je du`an da u garantnom roku, na zahtev naru~ioca, otkloni sve nedostatke koji su predmet garancije, s tim {to otklanjanju nedostataka mora pristupiti najkasnije u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva naru~ioca. Ukoliko izvo|a~ ne udovolji zahtevu za otklanjanje nedostataka, naru~ilac ima pravo da ove nedostatke otkloni kod drugog brodograditelja ili u sopstvenoj radionici, a na teret izvo|a~a. Po isteku garantnog roka izvo|a~ se obavezuje na supergaranciju bar`e i sve eventualne posledice koje iz toga proizilaze.
56

Nadzor ^lan 12. Naru~ilac }e vr{iti nadzor nad izvr{enjem gradnje objekta i u tu svrhu odredi}e jednog ili vi{e inspektora gradnje. Imenovanje i smenjivanje inspektora gradnje naru~ilac mora pismeno saop{titi izvo|a~u. Tro{kove u vezi sa radom inspektora gradnje snosi naru~ilac. Sve primedbe inspektora gradnje koji nisu u suprotnosti sa projektom i tehni~kom dokumentacijom unose se u dnevnik gradnje plovila, a izvo|a~ je obavezan da po stavljenim primedbama postupi. Ako izvo|a~ ne prihvati primedbe inspektora gradnje, mora o tome bez odlaganja pismeno da obavesti naru~ioca i da zahteva da se u takvom slu~aju donose odluke stru~ne komisije, koju sa~injavaju po tri ovla{}ena predstavnika obe ugovorne strane, a predsednika biraju ugovorne strane sporazumno. Ako stranke ne prihvate mi{ljenje stru~ne komisije, spor re{ava sud. Naknadni radovi ^lan 13. Pod naknadnim (dopunskim) radovima podrazumevaju se svi od naru~ioca pismenim putem zahtevani radovi, mimo ugovorenog tehni~kog opisa, generalnog plana kao i ostale tehni~ke dokumentacije. Sve primedbe i zahtevi nadzornog organa u smislu bezbednosti plovidbe i higijensko-tehni~ke za{tite na radu ne}e se smatrati naknadnim radom. Vi{a sila ^lan 14. Rok zavr{etka gradnje plovila mo`e se produ`iti bez obaveze pla}anja ugovorene kazne u slu~aju vi{e sile. Pod vi{om silom podrazumeva se: - prekid snabdevanja elektri~nom energijom koji nije prouzrokovan krivicom izvo|a~a u neprekidnom trajanju du`em od jedne godine, a koji onemogu}ava izvo|enje radova; - po`ar i druge sli~ne elementarne nepogode koje onemogu}avaju rad na gradnji plovila; - vodostaj koji onemogu}ava spu{tanje plovila u vodu i nastavljanje daljih radova na plovilu. Izvo|a~ je du`an da o nastupanju vi{e sile obavesti telegramom naru~ioca, a o trajanju vi{e sile pismeno najkasnije u roku od 8 (osam) dana po prestanku dejstva vi{e sile. Trajanje vi{e sile upisuje se u dnevnik gradnje plovila. Rok utvr|en ovim ugovorom za predaju plovila produ`i}e se onoliko dana koliko je trajala vi{a sila i nastale posledice dejstva vi{e sile, a za slu~aj docnje usled dopunskih radova, nastalih po zahtevu naru~ioca, za onoliko dana za koliko je docnja trajala. Osiguranje ^lan 15. Izvo|a~ je obavezan da osigura svako plovilo u toku gradnje. Obaveza osiguranja plovila sa izvo|a~a na naru~ioca prelazi danom izvr{enja predaje plovila.
57

Zavr{ne odredbe ^lan 16. Ako se krivicom naru~ioca ugovor raskine, naru~ilac je du`an da plati izvo|a~u sve do tada izvr{ene radove, kao i skrojen materijal za ugradnju u plovilo koje po izvr{enoj isplati pripada naru~iocu. U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, izvo|a~ ima pravo, osim naknade po stavu 1. ovog ~lana, i na naknadu izgubljene dobiti. Ako se krivicom izvo|a~a raskine ugovor, naru~ilac ima pravo da neizvr{ene radove izvr{i kod drugog brodograditelja na teret izvo|a~a iz ovog ugovora i na naknadu izgubljene dobiti. Prava i obaveze utvr|ene ovim ugovorom ne mogu se prenositi na tre}a lica bez prethodne saglasnosti ugovornih strana. Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane nastoja}e da re{e sporazumno, a ako u tome ne postignu saglasnost, spor }e re{iti __________ sud u ____________. Ovaj ugovor sa~injen je u 4 (~etiri) istovetna primerka od kojih se po dva (2) nalaze kod svake ugovorne strane. U ______________________ Dana _______ 20__. godine

Izvo|a~: ___________________

Naru~ilac: _____________________

58

Primer broj 35. BRA^NI UGOVOR Zaklju~en dana ______________ 2008. godine, u ___________, izme|u: 1. ____________________, iz B..., kao budu}e supruge (u daljem tekstu ovog ugovora: budu}a supruga), s jedne strane, i 2. ____________________, iz Z..., kao budu}eg supruga (u daljem tekstu ovog ugovora: budu}i suprug), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Ugovara~i su budu}i supru`nici, koji su mati~aru op{tine Z..., podneli zahtev za sklapanje braka i isto je zakazano za dan ____________ 2008. godine. Budu}i supru`nici su se sporazumeli da svoje postoje}e i budu}e imovinske odnose urede ovim ugovorom. ^lan 2. Budu}i supru`nici svoje postoje}e i budu}e imovinske odnose ure|uju na slede}i na~in, i to: I – Posebna imovina budu}ih supru`nika Posebna imovina budu}ih supru`nika je imovina, koju su oni stekli pre zaklju~enja braka, kao i ona koju }e ste}i, svaki za sebe, za vreme trajanja braka. 1. Posebna imovina budu}ih supru`nika pre zaklju~enja braka Budu}a supruga ima u svojini, na dan zaklju~enja ovog ugovora, slede}u nepokretnu i pokretnu imovinu, i to: a) Nepokretna imovina Budu}a supruga na dan zaklju~enja ovog ugovora ima slede}u nepokretnu imovinu: 1) ________________________; 2) ________________________; 3) ________________________; b) Pokretna imovina b) Budu}a supruga na dan zaklju~enja ovog ugovora ima u svojini slede}e pokretne stvari: 1) ________________________; 2) ________________________; 3) ________________________; Budu}i suprug ima u svojini na dan zaklju~enja ovog ugovora slede}e nepokretne i pokretne stvari: a) Nepokretna imovina Budu}i suprug na dan zaklju~enja ovog ugovora ima u svojini slede}u nepokretnu imovinu: 1) ________________________; 2) ________________________; 3) ________________________;
59

b) Pokretna imovina Budu}i suprug na dan zaklju~enja ovog ugovora ima u svojini slede}e pokretne stvari: 1) ________________________; 2) ________________________; 3) ________________________; 2. Posebna imovina budu}ih supru`nika posle zaklju~enja braka Budu}i supru`nici su se sporazumeli da zadr`avaju isklju~ivo pravo svojine na svojoj posebnoj imovini, koju steknu za vreme trajanja braka. Imovina koju budu}a supruga i budu}i suprug steknu u toku trajanja braka, nasle|em, poklonom ili drugim pravnim poslom, kojim se sti~e pravo svojine, predstavlja njegovu posebnu imovinu. Budu}i supru`nici su se sporazumeli da svoju posebnu imovinu koju su stekli pre zaklju~enja braka, ili za vreme trajanja braka, koriste kao i zajedni~ku imovinu. II. Zajedni~ka imovina budu}ih supru`nika Zajedni~ka imovina budu}ih supru`nika je imovina, nepokretna i pokretna, koju }e oni ste}i u toku trajanja braka (ostvarivanjem prihoda; kupovinom; vo|enjem poslova doma}instva; staranjem o deci i dr.) i na ovu imovinu }e se primenjivati pravilo jednakog sticanja, odnosno 50%:50%, izuzev: 1) imovine ste~ene igrom na sre}u, ako je ostvarena po osnovu posebne imovine budu}ih supru`nika; 2) imovina ste~ena po osnovu autorskih prava i intelektualne svojine, ukoliko se budu}i supru`nici, u svakom konkretnom slu~aju druga~ije ne sporazumeju; 3) stvari za vr{enje zanata ili drugih zanimanja, i dr. ^lan 3. Na sve {to nije ure|eno ovim ugovorom primenjiva}e se odredbe Porodi~nog zakona Republike Srbije, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, kao i drugi propisi. ^lan 4. Prava svojine na nepokretnoj imovini koja je predmet ovog ugovora upisa}e se u zemlji{ne knjige ili katastar nepokretnosti. ^lan 5. U slu~aju spora nadle`an je op{tinski sud, u skladu sa odredbama ZPP-a. ^lan 6. Ovaj ugovor zaklju~en je u pet (pet) istovetnih primeraka od kojih po dva (2) svakoj strani ugovornici, a jedan (1) za sud prilikom overe ugovora. U ____________________, Dana ______ 2008. godine Budu}a supruga: ______________________ Budu}i suprug: ____________________

60

Primer broj 36. UGOVOR O PODELI ZAJEDNI^KE IMOVINE Dana _________.2007. godine, u __________________, strane ugovornice, i to: 1. Z.D. iz B..., ul. ___________________ br. ____ (u daljem tekstu ovog ugovora: Z.D.), s jedne strane: i 2. Z.R. iz B..., ul. ____________________, br. ____ (u daljem tekstu ovog ugovora: Z.R.), s druge strane, su se dogovorili o slede}em: ^lan 1. Z.D. i Z.R. su dana 5.07.1987. godine, pred mati~arem op{tine N...B..., zaklju~ili brak koji je u mati~nim knjigama ven~anih upisan pod teku}im brojem: ____________ za 1987. godinu. U toku trajanja bra~ne zajednice ugovorne strane su zajedni~kim sredstvima kupili lokal broj ____, u Tr`nom centru __________, Blok _____, u N... B..., povr{ine 20 m2, prizemlje i to tako {to je Z.D. zaklju~io sa Preduze}em ____________, iz B..., Ugovor o kupoprodaji br. ___________ od ______________ godine, overen kod _________suda u B..., Ov. br. _____________ od __________ godine. ^lan 2. Ugovorne strane su se dogovorile da imovinu ste~enu u bra~noj zajednici, bli`e opisanu u ~lanu 1. stav 2. ovog ugovora, podele tako da svaki od ugovora~a – supru`nika bude vlasnik na po idealnoj polovini (1/2) iste. ^lan 3. Z.D. je saglasan i ne osporava Z.R. vlasni{tvo na idealnoj polovini lokala broj ___, koji je bli`e opisan u ~lanu 1. stav 2. ovog ugovora. Z.R. je saglasna i ne osporava Z.D. vlasni{tvo na idealnoj polovini lokala broj ___, koji je bli`e opisan u ~lanu 1. stav 2. ovog ugovora. ^lan 4. Na osnovu ovog ugovora Z.D. i Z.R. }e se upisati kao suvlasnici sa po ½ idealnog dela na lokalu broj _______, bli`e opisan u ~lanu 1. stav 2. ovog ugovora, kod Republi~kog geodetskog zavoda, Slu`ba za katastar nepokretnosti Z..., odmah nakon overe ovog ugovora kod ________suda u B... i Poreske uprave, filijala N... B... ^lan 5. Ugovorne strane su se saglasile da sve eventualne terete na predmetnoj nepokrtnosti, koji se pojave, ili su se pojavili, snosi ona strana, koja ih je napravila, ili }e napraviti i to svaka na svom idealnom delu, tako da se na ovaj na~in, ovom ugovoru daje i karakter bra~nog ugovora.
61

Ugovora~i su se saglasili da }e ovom zajedni~kom imovinom, koju su podelili na po jednu idealnu polovinu (1/2), raspolagati sporazumno i ne mogu svoj idealni deo opteretiti nikakvim pravnim poslom, bez saglasnosti drugog supru`nika – suvlasnika. Redovne poslove oko predmetne imovine supru`nika – ugovora~a i to obavezu pla}anja poreza, tro{kove i dr., ugovora~i }e pla}ati svaki po ½. ^lan 6. Tro{kove overe ovog ugovora i eventualni porez, kao i druge tro{kove u vezi sa ovim ugovorom i upisom suvlasni{tva u katastar nepokretnosti ugovora~i snose solidarno. ^lan 7. Ovaj ugovor zaklju~en je saglasno{}u volja strana ugovornica, pa }e ugovara~i i sva eventualna sporna pitanja re{avati sporazumno, a u slu~aju da do sporazuma ne do|e nadle`an je ______________ sud u B... ^lan 8. Ovaj ugovor sa~injen je u 6 ({est) primeraka od kojih po 2 (dva) za svakog ugovora~a, 1 (jedan) za Sud prilikom overe i 1 (jedan) za upis prava susvojine u katastar nepokretnosti. U ____________________, Dana ______ 2005. godine

Ugovara~: _________________________

Ugovara~ : _________________________

62

Primer broj 37. UGOVOR O RASPODELI IMOVINE ZA @IVOTA Zaklju~en dana ____________ 2008. godine, izme|u J.S. iz __________________ ul. ________________, br. ____, kao ostavioca (u daljem tekstu ugovora: ostavilac), s jedne strane i J.J. ro|. D., S.J. ro|. J, obe iz _________________ ul. ________, br. ____, J.Z. udate R. iz ___________ ul. _____________, br. ___, M.R. iz _____________, ul. ___________, br. _______, kao naslednika (u daljem tekstu ugovora: naslednici), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Ostavilac je vlasnik ku}e u _______________, ul. ____________, br. ___, sagra|ene na par. br. _____, KO ______________, pov. ____ ari i _____ m2, upisane u zk. ul. br. ___, KO __________, te ovu svoju imovinu za `ivota ho}e da raspodeli na slede}i na~in: - napred navedenu ku}u sa parcelom raspodeljuje svojim }erkama S.J. ro|. J. i R.Z. ro|. J., i to svakoj jedna polovina ku}e, te dozvoljava da se one odmah upi{u u suvlasni~kim delovima, bez ikakve dalje saglasnosti , s tim {to na istoj ku}i zadr`ava do`ivotno u`ivanje za sebe i za svoju suprugu J.J.; - poljoprivredno oru|e, sve tri }erke: J, Z. i R, dele na ravne delove, kao i gotov novac u momentu smrti. ^lan 2. Overom ovog ugovora u sudu ostavilac dozvoljava da se ku}a koja je predmet ovog ugovora odmah prenese na ime naslednika S.J. i R.Z., svakoj po ½ dela, s tim da do`ivotno u`ivanje ostane ostaviocu i njegovoj supruzi J.J. ^lan 3. Ostavilac i naslednici ovim utana~avaju da desna polovina ku}e, gledaju}i sa ulice _______ do kom{ije Z.O., pripada naslednici Z.R., a leva polovina ku}e gledaju}i sa ulice ________ pripada S.J. [to se ti~e placa, deli se po polovini do kraja kapije na ekonomskom dvori{tu , a odatle je dvori{te naslednice Z., sve do kom{ije – naslednice R. ^lan 4. Svi naslednici prihvataju ovaj sporazum – raspodelu za `ivota i izjavljuju da nakon smrti ostavioca ne}e ni{ta od ove imovine tra`iti, sem {to im je ovim ugovorom dato. Sve tro{kove u vezi ovog ugovora snosi ostavilac. ^lan 5. Stranke ovaj ugovor razumeju te se obavezuju da ga potpio{u pred sudijom. U ____________________, Dana ______ 20____. godine Ostavilac: ___________________ Naslednici: _____________________

63

Primer broj 38. UGOVOR O DO@IVOTNOM IZDR@AVANJU Zaklju~en dana ___________ 2008. godine, izme|u D.D. i M.D. ro|. K., oboje iz ______________, ul. _____________, br. ___, kao davaoca izdr`avanja (u daljem tekstu ugovora: davaoci izdr`avanja), s jedne strane i M.A. iz ________________________ ul. _______________ br. ___ kao primaoca izdr`avanja (u daljem tekstu ugovora: primalac izdr`avanja), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Primalac izdr`avanja je starija osoba, nema decu,udovica je, `ivi sama, te joj je kao takvoj potrebna tu|a pomo} i nega, pa ovim nudi davaocima izdr`avanja sa kojima je u dugogodi{njem prijateljstvu, da je do`ivotno izdr`avaju , brinu se o njoj, a {to davaoci izdr`avanja prihvataju. ^lan 2. Davaoci izdr`avanja D. i M.D. se obavezuju da do`ivotno izdr`avaju primaoca izdr`avanja M.A., poklanjaju}i joj svu negu i pa`nju kao {to deca izdr`avaju i paze svoje roditelje, a naro~ito da joj obezbede li~nu higijenu u stanu, medicinsku pomo} po potrebi, poma`u joj u nabavkama i pripremanju hrane, te kada joj se vremenom zdravstveno stanje pogor{a, `ive sa njom u zajedni~kom doma}instvu i u takvoj situaciji se svakodnevno o njoj brinu, neguju je i paze. Tako|e se obavezuju da je nakon smrti sahrane po mesnim obi~ajima, i posebno se obavezuju da odmah nakon zaklju~enja ovog ugovora iz svojih sredstava otpla}uju ratu za stan koji je primalac izdr`avanja stekla na osnovu Ugovora o sticanju svojine na stanu OV ___, br. _______/05. ^lan 3. Primalac izdr`avanja M.A. nakon svoje smrti, a za uzvrat prenosi davaocima izdr`avanja vlasni{tvo na stanu u ________________, ul. _____________, br. ___, stan broj ___, koji je stekla na osnovu Ugovora o sticanju svojine na stanu OV-br. _____/05 od ________ 2005. godine, sagra|enog na parceli br. _____, KO ________, opov. ___ m2, te dozvoljava da se davaoci izdr`avanja na ravne delove, a na osnovu ovog ugovora, nakon smrti primaoca izdr`avanja knji`e kao vlasnici bez ikakve i bilo ~ije dalje saglasnosti . Tako|e im ostavlja u vlasni{tvo sve pokretne stvari koje se u momentu smrti zateknu u njenom stanu u ____________, ul. ______________, br. ___, svu nov~anu gotovinu i novac na {tednim knji`icama koji se zatekne u momentu smrti primaoca izdr`avanja, kao i grobno mesto na __________. ^lan 4. Stranke se obavezuju da ovaj ugovor odmah podnesu na overu sudiji ___________ suda u _____________. U ____________________, Dana ______ 20___. godine Primalac izdr`avanja: __________________________
64

Davaoci izdr`avanja: __________________________

Primer broj 39. UGOVOR O AUTORSKOM DELU Zaklju~en dana _________.2007. godine, u ______________________, izme|u ________________ iz Z..., ul. ______________ br. ___ (u daljem tekstu ovog ugovora: autor), s jedne strane i ________________________ iz B..., ul. ______________, br. ___ (u daljem tekstu ovog ugovora: izdava~), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Autor se obavezuje da pripremi i preda izdava~u rukopis knjige pod nazivom _______________________________________________________________________. ^lan 2. Rukopis knjige, iz ~lana 1. ovog ugovora, sadr`a}e oko _______ autorskih tabaka, ra~unaju}i jedan autorski tabak 30.000 slovnih znakova. ^lan 3. Rok za predaju rukopisa knjige koja je predmet ovog ugovora jeste _____________. Rukopis se predaje u dva primerka, kucanih sa proredom. ^lan 4. Izdava~ se obavezuje da predmetnu knjigu {tampa u tira`u od ______ primeraka. ^lan 5. Za predati rukopis knjige, izdava~ }e autoru isplatiti autorski honorar u iznosu od ____________________ dinara po autorskom tabaku. ^lan 6. Izdava~ se obavezuje da }e autoru ugovoreni honorar isplatiti u roku od _____________ dana, po prijemu rukopisa knjige. ^lan 7. Autor se obavezuje da }e postupiti po svim primedbama recenzenta. Primljene otiske autor se obavezuje da vrati izdava~u u roku od dva dana od dana prijema kompletnog materijala knjige. ^lan 8. Za slu~aj da autor ne odgovori obavezama koje je preuzeo ovim ugovorom, du`an je da izdava~u naknadi tro{kove, koji bi eventualno nastupili njegovom docnjom. ^lan 9. Ugovor je sa~injen u 5 (pet) primeraka od kojih se 1 (jedan) nalazi kod autora a ostali kod izdava~a. U ____________________, Dana ____ 2007___. godine Izdava~: __________________
65

Primer broj 40. UGOVOR O RECENZIJI AUTORSKOG DELA Zaklju~en dana _____.2007. godine, u ____________, izme|u _________________ iz B..., ul. _______________, br. ___ (u daljem tekstu ovog ugovora: izdava~-naru~ilac), s jedne strane i ________________ iz N...B..., ul. ___________, br. ___ (u daljem tekstu ovog ugovora: recenzent), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Izdava~ namerava i planira da objavi autorsko delo autora _______________, pod naslovom “_________________”, te radi toga naru~uje od recenzenta da izvr{i stru~nu ocenu tog dela, koje }e obuhvatiti ne samo istra`ivanje kvaliteta stru~nog rada te budu}e knjige, ve} i odgovoriti na pitanje kojim korisnicima }e takva knjiga trebati, obradu tr`i{ta sa aspekata tra`nje, u kom roku i koji tira` knjige se mo`e plasirati, kao i procenu za koliko vremena tematika knjige ne}e trpeti noveliranje. ^lan 2. Recenzent __________________ prihvata obaveze iz ~lana 1. ovog ugovora, recenziju }e mo}i da da u pismenom obliku za 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Izdava~-naru~ilac }e isplatiti recenzentu naknadu od __________ dinara i to isplatom na teku}i ra~un recenzenta kod _____________ Banke A.D., B..., u roku od 8 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. ^lan 3. Na pitanja koja nisu ovim ugovorom stranke precizirale, primeni}e se odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima. ^lan 4. Ugovor je sa~injen u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih 1 (jedan) za recenzenta, a ostali za izdava~a-naru~ioca.

U ____________________, Dana _____ 20___. godine

Izdava~: _________________

Recenzent: ____________________

66

Primer broj 41. IZDAVA^KI UGOVOR Zaklju~en dana 1.10.2007. godine u __________________, izme|u 1. ____________________________,iz __________, ul. ______________, br. ___. (u daljem tekstu ovog ugovora: izdava~), s jedne strane, i 2. ___________________________ iz __________, ul. _______________, br. ___. (u daljem tekstu ovog ugovora: autor), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Autor ____________________________________ se obavezuje : 1) da }e do __________ 2008. godine, predati za {tampu kompletan rukopis knjige pod nazivom: ______________________________________________________; 2) da }e rukopis biti ~itko otkucan na kompjuteru ili ma{ini, na po jednoj strani, s proredom i da ne}e biti vi{e od pet umetnutih re~i ili deset umetaka na jednoj strani; 3) da }e u roku od 30 dana postupiti u svemu prema primedbama recenzenta, odnosno redaktora koga odredi izdava~, ra~unaju}i ovaj rok od dana prijema rukopisa s primedbama recenzenta, odnosno redaktora; 4) da }e rukopis-knjiga da sadr`i najvi{e 30 autorskih tabaka; 5) da }e svoj rukopis sastaviti prema sistematici koju odredi Redakcioni odbor _______________; 6) da }e u najkra}em roku izvr{iti pregled otisaka i odobriti ih za {tampu. ^lan 2. Izdava~ ____________________________________________ se obavezuje : a) da }e izdati knjigu, u tira`u od ____ primeraka i pod uslovom da odre|eni recenzent, odnosno redaktor oceni da je rukopis knjige kvalitetno dobar za {tampu; b) da }e autoru za rukopis knjige isplatiti autorski honorar u visini od _____ dinara, po autorskom tabaku, prema stvarnom obimu, a najvi{e od 30. autorskih tabaka; c) da }e autoru po potpisu ovog ugovora, ako zatra`i isplatu akontacije do ___% od ukupnog iznosa ugovorenog autorskog honorara, a po predaji rukopisa za {tampu i povoljnoj oceni recenzenta, odnosno redaktora, jo{ ____%, s tim {to }e ostatak autorskog honorara obra~unati i isplatiti po izlasku knjige iz {tampe; i d) da }e autoru besplatno predati ___ primeraka knjige. ^lan 3. Ostali ugovoreni uslovi su: (1) ako autor ne preda rukopis u odre|enom roku, du`an je da za svaki dan zaka{njenja u predaji rukopisa plati Izdava~u iznos od __________ dinara;
67

(2) u slu~aju da do|e do raskida ugovora sporazumom ugovora~a, primljenu akontaciju autor mora vratiti u roku od 5 dana od dana raskida ugovora. Ako do raskida ugovora do|e autorovom krivicom, mora se vratiti u dvostrukom iznosu, pored pla}anja ostalih tro{kova, koji je izdava~ imao do dana raskida ugovora. ^lan 4. Ovaj ugovor je sa~injen i potpisan kod izdava~a u ____________, dana _________2007. godine, u 3 (tri) istovetna primerka od kojih se 2 (dva) nalaze kod izdava~a a 1 (jedan) kod autora. U ____________________, Dana _____ 20___. godine

Autor: ___________________

Izdava~: ____________________

68

Primer broj 42. UGOVOR O PREVO\ENJU Zaklju~en dana _______________.2007. godine, izme|u 1. _______________________ iz _______________, ul. ______________, br. ___ . (u daljem tekstu ovog ugovora: naru~ilac), s jedne strane, i 2. ______________________ iz _______________, ul. _______________, br. ___ . (u daljem tekstu ovog ugovora: prevodilac), s druge strane, kako sledi: ^lan 1. Prevodilac se obavezuje da }e za naru~ioca vr{iti prevo|enje stru~nih i nau~nih tekstova sa _____________ na srpski jezik i obratno. ^lan 2. Prevodilac je obavezan da prevode vr{i stru~no, vode}i ra~una o pravilnom gramati~kom i pravopisnom izra`avanju, kao i o stru~noj terminologiji. ^lan 3. Poslove iz ~lana 1. ovog ugovora, prevodilac }e obavljati u {to kra}im rokovima, koji }e se utvr|ivati prethodnim sporazumom izme|u predstavnika naru~ioca i prevodioca, za svaki konkretan slu~aj. ^lan 4. U na~elu prevodilac nije du`an, da stru~ne prevode oprema sa nacrtima i slikama, ukoliko bi se iste nalazile u originalu, ve} }e se u prevodima na pomenutu dokumentaciju pozvati, ali je prevodilac obavezan da izvr{i prevode tekstova onih crte`a i slika u samim originalima. ^lan 5. Naru~ilac se obavezuje da prevodiocu plati prevode u bruto iznosu po stranici prevedenog teksta od 30 redova sa cca 2000 slovnih mesta, i to: 1) sa _____________ na srpski, za stru~ni i nau~ni tekst, bruto iznos od _____________ dinara; 2) sa srpskog na ____________ jezik, stru~ni i nau~ni tekst, bruto iznos od ______________ dinara. Cene se ra~unaju za jednu stranicu prevedenog teksta u pet kopija napisanih kompjuterom ili na pisa}oj ma{ini. ^lan 6. Naru~ilac }e prevodiocu platiti za prepis po stranici preko pet kopoija, i to: a) obi~an tekst: - od 30 redova sa proredom, iznos od _________ dinara; - od 40 redova sa poluproredom, iznos od ___________ dinara; - od 60 redova bez proreda, iznos od ____________ dinara; b) tekstove s brojevima + 50% , u iznosu od __________ dinara;
69

c) tabele + 50 do 100%, u iznosu od __________ dinara; d) pisanje matrica po stranici, iznos od ___________ dinara; e) tekstove na stranim jezicima + 504, iznos od __________ dinara. ^lan 7. Isplatu prevodiocu, naru~ilac }e izvr{iti nakon preuzetog prevoda u roku od 8 dana. Ukoliko prevodi ne bi bili ta~ni, ili imali neke druge nedostatke, naru~ilac }e obustaviti isplatu do otklanjanja gre{aka. ^lan 8. Obe strane ugovornice mogu zahtevati izmenu ugovorenih obaveza i mogu otkazati ugovor u svako doba, s tim da je otkazni rok mesec dana. ^lan 9. Eventualne sporove u vezi s ovim ugovorom strane ugovornice }e re{avati sporazumno, a ukoliko neko sporazumno pitanje ne mogu re{iti same nadle`an je _______________ sud u ____________. ^lan 10. Ovaj ugovor sa~injen je u tri (3) istovetna primerka, od kojih dva (2) za naru~ioca, a 1 (jedan) za prevodioca.

U ____________________, Dana _____ 20___. godine

Prevodilac: ______________________

Naru~ilac: _______________________

70

PRIMERI TU@BI:

71

Primer broj 1. OP[TINSKOM SUDU U _____________________ TU@ILAC: N.N. iz _________________________, ul. _________________, br. _____ TU@ENI: S.R. iz ___________________________, ul. _________________, br. _____ T U @ B A radi predaje kupljene stvari Vrednost spora: ________ dinara 1.Tu`ilac je kupio od tu`enika traktor marke “IMT”, reg. broj _____________, broj motora __________, broj {asije ___________, godina proizvodnje _________, za me|usobno ugovorenu cenu od _________ dinara (slovima: ______________), koju je tu`ilac i isplatio tu`enom. DOKAZ: Ugovor o prodaji o __________________________. 2.Tu`ilac i tu`eni su se sporazumeli, {to je utana~eno u ~lanu 5. Ugovora od ___________ da tu`eni preda tu`iocu traktor i saobra}ajnu dozvolu za to vozilo najdalje u roku od dva (2) dana, tj. do _________ godine. DOKAZ: Kao pod ta~. 1. ove tu`be 3. Po{to je ugovoreni rok istekao, a tu`eni odbija da preda traktor i saobra}ajnu dozvolu tu`iocu, to tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u PRESUDU Obavezuje se tu`eni N.N. iz _______________, da preda tu`iocu S.R. iz ______________ traktor marke “______________” plave boje, registarski broj ______, broj motora ________, broj {asije ________, godina proizvodnje ________, sa saobra}ajnom dozvolom za to vozilo, da plati iznos od ________ dinara na ime naknade {tete, kao i da plati tro{kove ovoga spora koliko budu iznosili, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa ove presude, pod pretnjom izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: ___________________________ iz _____________ ul. __________ __________________ br. ______
72

Primer broj 2. OP[TINSKOM SUDU U _____________________ TU@ILAC: S.K. iz _________________________, ul. _______________ br. _______ TU@ENI: N.K. iz __________________________, ul. _______________br. _______ T U @ B A radi isplate kupoprodajne cene u iznosu od _____________dinara 1. Tu`ilac je prodao tu`enom, na osnovu ugovora o prodaji od _________________, putni~ko vozilo marke “______________”, tip “_______”, reg. br. BG-_____, broj {asije ________, broj motora _________, godina proizvodnje _______ za me|usobno ugovorenu cenu od __________ dinara, koju se tu`eni obavezao isplatiti u tri rate, kako je to precizirano u ~lanu 2. ugovora. DOKAZ: ugovor o prodaji od _________________________ godine 2. Tu`ilac je predao tu`enom putni~ko vozilo sa saobra}ajnom dozvolom za to vozilo na dan isplate prve rate, a tu`eni je tu`iocu platio samo dve rate, a tre}u odbija da plati. DOKAZ - kao pod ta~. 1. ove tu`be, - Priznanica od ____________, na iznos _______ dinara, - Priznanica od ____________, na iznos _______ dinara. 3.Po{to tu`eni odbija da plati tu`iocu iznos od __________ dinara, na ime dela kupoprodajne cene za putni~ko vozilo koje je kupio od tu`ioca, tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u: PRESUDU Obavezuje se tu`eni N.K. iz N...B... da plati tu`iocu S.K. iz Z..., iznos od ________ dinara, na ime dela kupoprodajne cene za kupljeno putni~ko vozilo, sa kamatom po zakonu u visini stope zatezne kamate od dana podno{enja ove tu`be do isplate, kao i da mu plati tro{kove ovog spora, koliko budu iznosili, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa ove presude, pod pretnjom prinudnog izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: ______________________________ (iz ________, ul. ________, br. ____)

73

Primer broj 3. OP[TINSKOM SUDU U ______________________ TU@ILAC: D.R. iz ________________________, ul. ___________________, br. _____ TU@ENIK: S.N. iz _________________________, ul. ___________________, br. _____ TU@BA zbog mane na stoci Vrednost spora _______ dinara 1. Tu`ilac je dana _____ 2007. godine, na pijaci u ________ od tu`enog kupio kravu crno-bele dlake za me|usobno ugovorenu kupoprodajnu cenu od _____________ dinara, koju je tu`enom odmah isplatio, a tu`eni meni predao kravu koju sam kupio. DOKAZ: Nesporno, a po potrebi saslu{anje stranaka i svedoka: T.J. iz ___________ul. ________________, br. ___ 2. Drugog dana nakon kupovine, tj. dana _______ 2007. godine, krava se razbolela i tu`ilac ju je odveo u Veterinarsku stanicu u _____________ gde je veterinar konstatovao da krava ima bolest od ranije, ve} nekoliko dana, da ne}e mo}i da se izle~i i da je treba zaklati i meso i ko`u iskoristiti, po{to je to mogu}e, pa je tu`ilac tako i u~inio. DOKAZ: Uverenje Veterinarske stanice i svedoci: R.D. iz _____________ ul. ________________ br. ________, i C.N. iz ____________ ul. _________________, br. ________ 3. Po{to je kod krave konstatovana bolest u kratkom roku (u roku oko 24 ~asa), a koja je od ranije po~ela, to proizilazi da sam ja nju kupio sa manom od tu`ioca, pa imam pravo da tra`im raskid ugovora o kupoprodaji krave i naknadu {tete koju sam imao u vezi sa ovom kupoprodajom. 4.Za prodato meso i ko`u od krave tu`ilac je primio iznos od _______ dinara, za pregled i le~enje krave platio sam iznos ________dinara, pa po{to je tu`enom ispla}eno na ime kupoprodajne cene ________ dinara, proizilazi da je tu`eni du`an da vrati na ime cene i plati tu`iocu na ime naknade {tete iznos od _________ dinara. 5. Po{to tu`eni odbija da vrati tu`iocu odre|eni iznos na ime kupoprodajne cene i plati naknadu {tete u vezi ovog ru{ljivog ugovora, tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u: PRESUDU Raskida se ugovor kojim je tu`ilac D.R. iz _______, dana _________ 1990. godine, kupio od tu`enog S.N. iz __________, kravu crno-bele dlake za kupoprodajnu cenu od
74

____ dinara, pa je tu`eni du`an da tu`iocu plati na ime sni`ene kupoprodajne cene iznos od ______ dinara i na ime naknade {tete iznos od ________ dinara, ukupno __________ dinara sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od podno{enja tu`be do isplate, kao i da plati tu`iocu tro{kove ovoga spora koliko budu iznosili, sve u roku od petnaest dana od dana prijema prepisa ove presude, pod pretnjom izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: _____________________________ D.R. iz _______________________ Ul. __________________, br. ____

75

Primer broj 4. OP[TINSKOM SUDU U _____________________ TU@ILAC: T.R. iz _______________________, ul. ___________________, br. _______ TU@ENI: R.N. iz ________________________, ul. ___________________, br. _______

TU@BA radi poni{taja ugovora Vrednost spora: __________ dinara 1. Tu`ilac je od tu`enog, na osnovu Ugovora o prodaji nepokretnosti od _________ , kat. parc. br. ____, livada zvana “__________” u povr{ini od 15 ari, ZKUL broj ____, KO _________, za kupoprodajnu cenu od _______ dinara. DOKAZ: Ugovor o prodaji nepokretnosti od __________ godine. 2. Tu`ilac je u celosti isplatio tu`enom kupoprodajnu cenu na dan zaklju~enja ugovora i nakon toga upisao se kao vlasnik kupljenih nepokretnosti u zemlji{ne knjige. DOKAZ: - Kao pod ta~. 1. ove tu`be - Izvod iz zemlji{nih knjiga 3. Tu`ilac je dva meseca nakon zaklju~enja ugovora saznao da je prometna vrednost nepokretnosti koja je bila predmet kupoprodaje u vreme zaklju~enja ugovora iznosila ______________________ dinara. Radi se o tome da tu`ilac nije znao pribli`nu vrednost kupljene nepokretnosti, po{to ne `ivi u tom kraju, a verovao je da to tu`eni dobro zna i da savesno postupa. Na kupljenoj nepokretnosti tu`ilac je imao nameru da gradi ku}u za odmor, tako da je u me|uvremenu ~e{}e odlazio u ________ gde se kupljena nepokretnost nalazi. Na taj na~in je i saznao da je pribli`na cena za kupljeno zemlji{te u momentu zaklju~enja ugovora bila _______ dinara, {to je daleko ispod cene koju je za nju platio tu`ilac. DOKAZ: - Saslu{anje stranaka, - Saslu{anje svedoka: R.S. iz ______, ul. ___________, br. ___ - N.Z. iz________________, ul. __________________, br. ___ - po potrebi ve{ta~enje 4. Po{to tu`eni odbija da se snizi kupoprodajna cena nepokretnosti na odgovaraju}i iznos, tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u
76

PRESUDU 1. Poni{tava se ugovor o prodaji nepokretnosti zaklju~en izme|u stranaka dana _____________ kojim je tu`eni R.N. iz ________ prodao, a tu`ilac kupio kat. parc. br. __ livada zvana “_________”, povr{ine 15 ari, upisane u ZKUL br. ____, KO __________ za kupoprodajnu cenu od ________ dinara. 2. Nala`e se tu`enom da vrati tu`iocu iznos od __________ dinara, koji je primio na ime cene, kao i da mu plati iznos od ________ dinara na ime naknade {tete. 3. Nala`e se tu`iocu da istovremeno preda tu`enom nepokretnosti iz ta~ke 1. izreke ove presude, te se dalje nala`e uspostavljanje zemlji{no-knji`nog stanja u korist tu`enog kakvo je ono bilo pre upisa navedenih nepokretnosti na ime i u svojinu tu`ioca u ZKUL br. ______, KO ___________. 4. Nala`e se tu`enom da tu`iocu naknadi tro{kove ovoga spora, koliko oni budu iznosili, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: _____________________________ T.R.iz __________________________ ul. ___________________, br. ____

77

Primer broj 5.

OP[TINSKOM SUDU U __________________ TU@ILAC: N.J. iz ________________________, ul. ___________________, br. ______ TU@ENI: 1. Z.K. iz _____________________, ul. ___________________, br. ______ 2. @.N. iz _____________________, ul. ___________________, br. ______

TU@BA zbog povrede prava pre~e kupovine 1. Tu`ilac je nosilac stanarskog prava na dvosobnom, komfornom stanu broj 5 koji se nalazi u ul. __________ br. ___, koji ima povr{inu od 75 m2, a sastoji se od tri sobe, trpezarije, kuhinje i sporednih prostorija. DOKAZ: Ugovor o kori{}enju stana broj _______ od 1958. godine 2. Na navedenom stanu, kao posebnom delu zgrade, vlasnik je prvotu`eni Z.K.. DOKAZ: Izvod iz zemlji{nih knjiga 3. Prvotu`eni je preporu~enim pismom od ___________ godine, tu`iocu ponudio na prodaju navedeni stan za cenu od ____ dinara, koju je trebalo platiti odmah u gotovu. DOKAZ: Ponuda od _____________ godine 4. Prvotu`eni je nakon toga, tj. ________ godine, navedeni stan prodao drugotu`enom @.N. za iznos od _____ dinara, {to je ni`e od cene koja je ponu|ena tu`enom i uz isplatu u tri mese~ne rate. DOKAZ: Ugovor o prodaji stana od ________ godine, koji se nalazi kod tu`enih 5. Za navedenu prodaju stana tu`ilac je saznao _________ godine. DOKAZ: Saslu{anje svedoka: U.R. iz _______ ul. ___________ br.___ i S.D. iz __________________ ul. _________________ br. ___ 6. Kako je navedenom prodajom povre|eno tu`io~evo pravo pre~e kupovine, to tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u:
78

PRESUDU 1. Poni{tava se Ugovor o prodaji stana od _____________ godine, koji je zaklju~en izme|u prvotu`enog Z.K. iz _____________ ul. _____________ br. ___ kao prodavca i drugotu`enog @.N. iz _______ ul. __________, br. ____ kao kupca o prodaji dvoiposobnog komfornog stana broj 5 koji se nalazi u ul. ___________, br. ___, u povr{ini od 75 m2, koji se sastoji od tri sobe, trpezarije, kuhinje i sporednih prostorija i to za kupoprodajnu cenu od ______ dinara. 2. Nala`e se prvotu`enom da radi ostvarivanja tu`io~evog prava pre~e kupovine proda navedenu nepokretnost tu`iocu po ceni i pod uslovima iz Ugovora o prodaji stana od ________ dinara, te da mu izda odgovaraju}u ispravu za zemlji{no-knji`ni prenos navedene nepokretnosti na tu`io~evo ime i u njegovu svojinu, a istovremeno je tu`ilac du`an da prvotu`enom plati iznos kupoprodajne cene u iznosu od _________ dinara pod uslovima iz Ugovora o prodaji stanova od ________ godine. 3. Tu`enici su du`ni da plate tu`iocu tro{kove ovog spora koliko oni budu iznosili, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja.

U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: _____________________________ N.J. iz _________________________ ul. ___________________, br. ____

79

Primer broj 6. OP[TINSKOM SUDU U _____________________ TU@ILAC: O.M. iz ___________________ ul. ________________________ br. ______ TU@ENI: 1. Preduze}e ______________ iz _____________, ul. _________, br. _____ 2. K.T. iz ________________, ul. ________________________, br. ______ TU@BA zbog povrede prava pre~e kupovine Vrednost spora: _________ dinara 1. Tu`ilac je nosilac stanarskog prava u vi{estambenoj zgradi u ul. _____________, u __________, ~iji se stan sastoji od dve sobe, kuhinje i ostalih pomo}nih prostorija u povr{ini od 52 m2. DOKAZ: Ugovor o kori{}enju stana broj _______ od _________ godine 2. Navedeni stan, koji nosi broj 7 je u dru{tvenom vlasni{tvu, a pravo raspolaganja na tom stanu, kao posebnom delu zgrade, ima Preduze}e ________________________ iz ________________, ul. _________________, br. ________. DOKAZ: Izvod iz zemlji{nih knjiga 3. Po sprovedenoj javnoj licitaciji od _________ godine, prvotu`eni je prodao taj stan drugotu`enom K.T. iz ____________, kao najpovoljnijem ponu|a~u za iznos od ____________ dinara, tako {to je prva rata od ________ dinara pla}ena prilikom potpisivanja Ugovora, a ostatak cene od __________ dinara, dana _________ godine. DOKAZ: Ugovor o prodaji stana broj __________ od _________ godine 4. Na osnovu Ugovora o prodaji stana drugotu`eni je u zemlji{nim knjigama upisan kao vlasnik navedene nepokretnosti. DOKAZ: Izvod iz zemlji{nih knjiga 5. O javnoj licitaciji, odnosno o postignutoj kupoprodajnoj ceni tu`ilac, iako ima pre~e pravo kupovine, nije bio obave{ten. DOKAZ: Saslu{aje stranaka, a po potrebi i uvid u dokumentaciju o sprovo|enju javne licitacije 6. O izvr{enoj promeni u zemlji{nim knjigama, tu`ilac je saznao _________ godine.
80

DOKAZ: Saslu{anje svedoka _______________, radnika u Zemlji{no knji`nom odeljenju Op{tinskog suda u __________________. 7. Tu`ilac je, nakon {to je saznao za predmetnu kupoprodaju, uplatio u sudski depozit kod Op{tinskog suda u ____________ iznos od _________ dinara, koji je prema zaklju~enom Ugovoru tu`enih od ____________ godine, dospeo za pla}anje do dana podno{enja ove tu`be. DOKAZ: Uvid u spise Op{tinskog suda u ___________, br. R. ___/2004. 8. Kako je propu{tanjem dostavljanja ponude tu`iocu, kao imaocu prava pre~e kupovine povre|eno to njegovo pravo u pogledu kupovine navedenog stana, tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u: PRESUDU 1. Poni{tava se Ugovor o prodaji stana od ______________ godine, koji je zaklju~en izme|u prvotu`enika Preduze}a ___________ iz ___________, ul. _________________, br. ____, kao prodavca i drugotu`enika K.T. iz ___________, ul. ____________, br. ___, kao kupca, o prodaji stana broj 7 u ul. _____________, br. ___, koji se sastoji od dve sobe, kuhinje i ostalih pomo}nih prostorija, u povr{ini od 52 m2 upisan u ZKUL br. ___________, KO ___________, po kupoprodajnoj ceni od ___________ dinara. 2. Nala`e se uspostavljanje zemlji{no-knji`nog stanja kakvo je bilo pre upisa drugotu`enog kao vlasnika stana iz ta~ke 1. izreke ove presude. 3. Prvotu`eno Preduze}e _____________ iz _____________, du`no je radi ostvarivanja tu`io~evog prava pre~e kupovine, da navedeni stan proda tu`iocu po ceni i pod uslovima Ugovora o prodaji stana od _________ godine, te da mu izda odgovaraju}u ispravu za prenos prava svojine, a u protivnom za to }e slu`iti ova presuda, a istovremeno tu`ilac je du`an da prvotu`enom plati dospeli iznos na ime kupoprodajne cene od ________ dinara. 4. Tu`enici su du`ni da tu`iocu plate tro{kove ovog spora koliko budu iznosili. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: _____________________________

81

Primer broj 7. OP[TINSKOM SUDU U _____________________ TU@ILAC: T.Z. iz ________________________________, ul. ____________br. ____. TU@ENI: Z.D. iz ________________________________, ul. ____________ br. ____. TU@BA radi izvr{enja ugovora o poklonu Vrednost: _______________ dinara 1. Ugovorom o poklonu koji je zaklju~en dana ___________ 2006. godine, u pismenoj formi, tu`eni se obavezao da tu`iocu, koji mu je ina~e brat od ujaka, preda na poklon svoju umetni~ku sliku pod nazivom “_____________”, rad akademskog slikara __________ iz B..., ako u roku od tri meseca polo`i ispit za voza~a “C” kategorije. DOKAZ: Ugovor o poklonu od _______ 2006. godine - saslu{anje stranaka. 2. Tu`ilac je dana ____________ . godine, polo`io ispit za voza~a “C” kategorije, pa je na taj na~in ispunio uslov za ispunjenje ugovora o poklonu, ali tu`eni odbija da to u~ini. DOKAZ: Voza~ka dozvola br. ______ izdata _____ 2007. godine, - saslu{anje stranaka. 3. Po{to tu`eni odbija da tu`iocu preda umetni~ku sliku i tako izvr{i ugovor o poklonu, tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u: PRESUDU Tu`eni T.Z. iz _______________, du`an je da u izvr{enju ugovora o poklonu preda tu`iocu umetni~ku sliku “___________”, rad akademskog slikara ___________________ iz B... i da mu plati tro{kove parni~nog postupka od ___________ dinara, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: ____________________
82

Primer broj 8. OP[TINSKOM SUDU U ____________________ TU@ILAC: S.I. iz _______________________, ul. ____________________ br. _____ TU@ENI: M.D. iz _______________________, ul. ____________________ br. _____ TU@BA radi opoziva poklona Vrednost: ________ dinara 1. Ugovorom o poklonu zaklju~enim dana __________ 20__. godine, u pismenoj formi, tu`ilac je tu`enom kao svome sinu poklonio katastarsku parcelu br. ____, njivu zvanu “________________”, u povr{ini od _____ hektara, upisane u ZKUL, br. _______ KO ___________, pa je ta njiva i upisana u zemlji{nim knjigama kao vlasni{tvo tu`enog. DOKAZ: Ugovor o poklonu od__________ 2005. godine, - Izvod iz zemlji{ne knjige br. _____________. 2. Umesto da tu`eni bude zahvalan i blagodaran prema tu`iocu, on je kratko vreme, nakon {to je primio poklonjenu njivu i uknji`io je na svoje ime, po~eo da vre|a tu`ioca, da ga ne po{tuje, pa ga je ~ak i fizi~ki napao dana ________ 2006. godine i naneo mu te{ke telesne povrede, zbog ~ega je presudom Op{tinskog suda u _____________, osu|en na kaznu zatvora u trajanju od _____. DOKAZ: Presuda _______ suda u_____, broj: _____od __ 2007. godine. 3. Kako je tu`eni svojim pona{anjem prema tu`iocu kao poklonodavcu pokazao veliku neblagodarnost, stvoreni su uslovi za opozivanje poklona, te tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u: PRESUDU Raskida se ugovor o poklonu zaklju~en dana _________ 2005. godine izme|u tu`ioca S.I. iz ___________ kao poklonodavca i tu`enog M.D. iz _________ kao poklonoprimca i tu`eni je du`an tu`iocu predati katastarsku parcelu br. _____, njivu zvanu “__________”, u povr{ini od ____ hektara, upisane u ZKUL, br. ___, KO ____________ i izdati odgovaraju}u ispravu za zemlji{noknji`ni prenos te njive na ime tu`ioca, a u protivnom umesto te isprave ova presuda }e slu`iti za zemlji{noknji`ni prenos ove njive. Tu`eni je du`an da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove ovog spora koliko oni budu iznosili, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: ____________________
83

Primer broj 9. OP[TINSKOM SUDU U ______________________ TU@ILAC: Z.T. iz ___________________, ul. _________________________, br. ____, TU@ENI: D.J. iz ____________________, ul. _________________________, br. ____. TU@BA radi vra}anje zajma Vrednost spora: ______ dinara 1. Na osnovu Ugovora o zajmu od __________ 2006. godine, tu`ilac je predao tu`enom na ime zajma iznos od ___________ dinara, sa obavezom tu`enog da tu`iocu vrati taj iznos do __________ 2008. godine. DOKAZ: Ugovor o zajmu od ________ 2006. god. Saslu{anje stranaka. 2. Odredbom ~lana ___ Ugovora o zajmu, stranke su se posebno sporazumele da u slu~aju spora po ovom ugovoru, mesno nadle`an sud bude sud prebivali{ta tu`ioca, tj. Op{tinski sud u _____________. DOKAZ: Kao pod ta~. 1. ove tu`be 3. Po{to tu`eni, po isteku ugovorenog roka nije vratio zajam, ve} odbija i da ga vrati, to tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese PRESUDU Obavezuje se tu`eni D.J. iz __________________________, da plati tu`iocu Z.T. iz ________________ iznos od ______________ dinara sa _____ kamate na taj iznos od dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da mu plati tro{kove ovog postupka koliko budu iznosili, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U ______________________ Dana ________20__ . godine TU@ILAC: ____________________

84

Primer broj 10. OP[TINSKOM SUDU U ______________________ TU@IILAC: D.S. iz ____________________, ul. ______________________, br. ____. TU@ENI: G.M. iz _____________________, ul. ______________________, br. ____. TU@BA radi izvr{enja ugovora o zakupu Vrednost spora: ____________ dinara 1. Dana _______20____. godine, zaklju~en je pismeni ugovor o zakupu izme|u tu`ioca i tu`enog, kojim se tu`eni obavezao da tu`iocu na dan _____ 20___. godine, ustupi i preda u trogodi{nji zakup svoju ba{tu na mestu zvanom “______________” i to: parcelu br. ______ od _______ ari i ______ m2 i parcelu br. ________ od ______ ari i _____ m2, obe ZKUL br. ____, KO _________. Ugovorom utvr|eni iznos od _______ dinara (slovima: ________________), na ime zakupnine za sve tri godine zakupa, ispla}en je tu`enom pri potpisu ovog ugovora o zakupu nepokretnosti. DOKAZ: - Ugovor o zakupu od __________ 20____ godine, - Saslu{anje stranaka, a po potrebi i svedoka: ___________ 2. Premda se tu`eni ugovorom o zakupu obavezao da }e na dan ________20__. godine, predati, odnosno ustupiti na kori{}enje tu`iocu navedene nepokretnosti – ba{tu, on to nije u~inio ni do danas, ve} sam priprema ba{tu za setvu. DOKAZ: - kao pod ta~. 1. ove tu`be, - saslu{anje svedoka: ______________________________ 3. Po{to tu`eni odbija da izvr{i svoju obavezu iz ugovora o zakupu i da navedene nepokretnosti preda tu`iocu na upotrebu i u`ivanje, za ugovoreni period, za {to mu je, ina~e, tu`ilac unapred isplatio ugovorenu zakupninu, to tu`ilac podi`e tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u PRESUDU Obavezuje se tu`eni D.S. iz __________, da u izvr{enju ugovora o zakupu preda tu`iocu G.M iz ___________, na upotrebu i u`ivanje nekretnine – ba{tu, i to: parcele zvane: “____________”, br. ________ od ___ ari i ___ m2 i br. ___ od ___ ari i ___ m2, obe ZKUL br.____, KO _________, kao i da mu naknadi parni~ne tro{kove ovoga spora, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U _____________________ Dana _______ 20___. godine

TU@ILAC: _______________________
85

Primer broj 11. OP[TINSKOM SUDU U _____________________ TU@ILAC: S.M. iz ____________________, ul. _____________________, br. ____. TU@ENI: K.B. iz _____________________, ul. ______________________, br. ____. TU@BA radi otkaza ugovora o zakupu stana Vrednost spora: ___________ dinara 1. Tu`ilac je vlasnik dvoiposobnog komfornog stana br. ______ u ul. __________, br. ____, u _________, koga je dao tu`enom na kori{}enje na osnovu ugovora o zakupu od ________ 20_____. godine, uz mese~nu zakupninu od ________ dinara. DOKAZ: Ugovor o zakupu stana od __________ 20____. godine 2. Tu`eni je zastao sa pla}anjem zakupnine od _____ 20__. godine, tj. preko tri meseca neprekidno, a na poziv tu`ioca da izmiri svoju obavezu, tu`eni je izjavio da tim novcem namerava izvr{iti odre|ene radove u stanu u cilju njegove modernizacije. DOKAZ: - Saslu{anje stranaka _______________________________ - Saslu{anje svedoka _______________________________ 3. Zaostajanje tu`enog da plati zakupninu u periodu du`em od tri meseca neprekidno stekli su se uslovi za otkaz ugovora o zakupu stana prema odredbama Zakona o stanovanju , pa tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u PRESUDU Usvaja se otkaz ugovora o zakupu stana i tu`eni K.B. iz _____________, obavezuje se da se sa svim licima i stvarima iseli iz dvoiposobnog stana broj ___, u ul. _____________, br. ___, u __________, i isti preda na slobodno raspolaganje tu`iocu, kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove ovoga spora, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U _____________________ Dana _______ 20___. godine TU@ILAC: __________________
86

Primer broj 12. OP[TINSKOM SUDU U ____________________ - Vanparni~no odeljenje – ZAKUPODAVAC: R.D. iz _________________, ul. _____________________, br. ___ ZAKUPAC: S.M. iz _______________________, ul. _____________________, br. ___

OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA SA PREDLOGOM ZA IZDAVANJE NALOGA ZA ISELJENJE Vrednost spora: ____________ dinara 1.Zakupodavac je vlasnik poslovnih prostorija u prizemlju zgrade u ul. _________________, br. ___, u ______________, koje je izdao u zakup protivnoj strani, na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija od _________ 20__. godine, na neodre|eno vreme, za mese~nu zakupninu od __________ dinara. DOKAZ: Ugovor o zakupu poslovnih prostorija od ____ 20__. godine 2. Zakupnina iz ~lana 6. Ugovora o zakupu poslovnih prostorija od ____ 20__. godine, odre|ena je prilikom zaklju~ivanja ugovora, tako da je od tada pro{lo relativno dosta vremena i u me|uvremenu je do{lo do znatnog pada vrednosti dinara i do pove}anja cena roba i usluga, tako da je ugovorena zakupnina o~igledno postala neadekvatna. DOKAZ: - kao pod ta~. 1. ove ta~. 1. ovog otkaza, - saslu{anje stranaka, i - po potrebi ve{ta~enje od strane ve{taka finansijske struke. 3. Zakupodavac je dana ______20__. godine, dostavio zakupcu Predlog aneksa ugovora o zakupu poslovnih prostorija od ______ 20__. godine, radi ugovaranja novog odgovaraju}eg iznosa zakupnine, ali se tu`eni nije saglasio sa utvr|ivanjem nove visine zakupnine, pa su se stekli razlozi za otkaz Ugovora o zakupu poslovnih prostorija, prema odredbama ZOO-a, pa zakupodavac daje protivnoj strani OTKAZ Ugovora o zakupu poslovnih prostorija od _______ 20__. godine, sa otkaznim rokom od 30 dana, koji po~inje te}i 1, a isti~e 31. marta 20__. godine, u kom roku je zakupac du`an da isprazni poslovne prostorije u ul. ____________ br.____, u ________________, i prazne ih preda zakupodavcu na raspolaganje.
87

Zakupodavac predla`e da sud na osnovu prednjeg otkaza, u skladu sa odredbama ~lana 584. ZOO-a izda NALOG ZA ISELJENJE Nala`e se S.M. iz _____________ da se iseli iz poslovnih prostorija u ul. _________________, br. ___, u ______________, pod pretnjom izvr{enja u otkaznom roku od 30 dana koji po~inje te}i 1. marta 20___. godine i da tako ispra`njene poslovne prostorije preda zakupodavcu R.D. iz ______________, kao i da mu naknadi tro{kove ovog postupka, u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja.

U _____________________ Dana _______ 20___. godine Zakupodavac: __________________

88

Primer broj 13. OP[TINSKI SUD U _________________ TU@ILAC: _________________iz_______________, ulica ___________ broj ___ TU@ENI: __________________ iz ______________, ulica ___________ broj ___ TU@BA radi utvr|ivanja nepostojanja prava slu`benosti Vrednost spora: __________ dinara 1. Tu`ilac je vlasnik kat.parc. br. _____ KO _________, povr{ine ____ ari i ___ m2. DOKAZ: - Ugovor o kupoprodaji Ov. br. _______/_____ od _______ godine i posedovni list br. __________. - Izvod iz katastra nepokretnosti br. ___, ____ ari i ____ m2. 2. Tu`eni je vlasnik kat. parc. br. _______, KO __________, povr{ine ______. Za izlazak na jedan od javnih puteva i dolazak do svoje nepokretnosti, tu`eni koristi ve} du`e vreme put preko parcele tu`ioca, i pored toga {to iz jednog dela svoje kat. parcele ima izlaz na javni put. DOKAZ: - Saslu{anje svedoka ________________________ - Saslu{anje stranaka _______________________ - Uvi|aj suda 3. Tu`ilac je vi{e puta usmeno upozoravao tu`enog da ne prolazi preko njegove nepokretnosti jer ima drugi izlaz na javni put, ali je tu`eni uvek odbijao takav zahtev tu`ioca, govore}i da mu je tu bli`e, da je stekao pravo slu`benosti prolaza i da mu tu`ilac to ne mo`e da zabrani. DOKAZ: Saslu{anje svedoka ________________________ Imaju}i u vidu da ne postoji zakonski razlog za ovakvo pona{anje tu`enog, i da tu`eni ne}e da se problem re{i mirnim putem, tu`ilac predla`e da sud zaka`e ro~i{te za glavnu raspravu, izvede predlo`ene dokaze i potom donese slede}u PRESUDU UTVR\UJE SE da tu`eni __________________ nema pravo slu`benosti prolaza preko nepokretnosti tu`ioca, kat. parc. br. ____, KO _________ a u korist tu`enikove kat. parc. br. __________, KO ______________, te je tu`eni du`an da odmah prestane sa daljim prolazom preko navedene nepokretnosti tu`ioca. OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu naknadi parni~ne trokove, u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U _________________ Dana _____ 20_. godine TU@ILAC: _____________________
89

Primer broj 14. OP[TINSKI SUD U _________________ TU@ILAC: _____________________ iz _____________, ul. ______________, br. ___ TU@ENI: ______________________ iz _____________, ul. ______________, br. ___ TU@BA ZA UTVR\ENJE PRESTANKA PRAVA STVARNE SLU@BENOSTI Vrednost spora: ___________ Presudom tog suda P. br. ______ od ___________. godine ustanovljeno je pravo slu`benosti pe{a~kog prolaza preko parcele tu`ioca br. _______ upisane u ZKUL ______ KO ______________, u korist parcele tu`enog br. _______ upisane u ZKUL _______ KO _____________. DOKAZ - Presuda tog suda P. br. ______ od ________ godine, - Izvod iz zemlji{nih knjiga (katastra nepokretnosti) U me|uvremenu tu`eni je kupio parcelu preko koje je dobio izlaz na seoski put, tako da mu vi{e nije nu`an prolaz preko tu`io~eve parcele. DOKAZ - Izvod iz zemlji{ne knjige (katastra nepokretnosti) za kupljenu parcelu - Svedoci Me|utim, tu`eni i dalje koristi prolaz preko parcele tu`ioca, pa tu`ilac u smislu ~lana 58. stav 2. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, podnosi ovu tu`bu i predla`e da sud nakon provedene rasprave donese slede}u PRESUDU 1. Utvr|uje se da je prestalo pravo stvarne slu`benosti pe{a~kog prolaza preko katastarske parcele tu`ioca br. _____ upisane u ZKUL ____ KO __________ koje je ustanovljeno u korist katastarske parcele tu`enog br. _____ upisane u ZKUL ______ KO _________ presudom tog suda P. br. _________ od _______. godine, {to je tu`eni du`an priznati. 2. Nala`e se zemlji{no-knji`nom odeljenju ovog suda da izvr{i brisanje ovog prava slu`benosti u zemlji{nim knjigama, a u smislu ove presude. 3. Tu`eni je du`an da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka, u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U ___________________ Dana ______ 20__. godine TU@ILAC: ___________________

90

Primer broj 15. OP[TINSKOM SUDU U ____________________ TU@ILAC: _______________ iz _______________ ul. _____________ br. ___ TU@ENI: _______________ iz _______________ ul. _____________ br. ___ TU@BA ZA UTVR\IVANJE POSTOJANJA STVARNE SLU@BENOSTI Vrednost spora: ___________ Tu`ilac je vlasnik katastarske parcele br. ____ upisane u ZKUL ___ KO _____. Ova parcela nema izlaz na seoski put, jer je od puta odvaja parcela tu`enog br. ______ upisana u ZKUL ____ KO __________. DOKAZ: Izvodi iz zemlji{ne knjige (Katastra nepokretnosti) br. ___ . Tu`ilac i njegovi pravni prethodnici su za prolaz do svoje parcele vi{e od 20 godina koristili parcelu tu`enog. Tu`eni i raniji vlasnici te parcele, nisu nikad osporavali ovo pravo prolaza. DOKAZ: - Svedoci: _______________________________, i - Saslu{anje stranaka _______________________ . Tu`eni je saop{tio tu`iocu da mu vi{e ne dozvoljava prolaz preko njegove parcele, tvrde}i da tu`ilac takvo pravo nema. Po{to je tu`ilac koristio slu`benost prolaza preko navedene parcele vi{e od 20 godina, a vlasnik tog dobra se tome nije protivio, to je tu`ilac odr`ajem stekao ovo pravo, pa stoga na osnovu ~lana 54. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, podnosi tom sudu ovu tu`bu i predla`e da se nakon odr`ane rasprave donese slede}a PRESUDA Utvr|uje se da postoji pravo stvarne slu`benosti kolskog prolaza u {irini od tri metra, preko parcele tu`enog br. ____ upisane u ZKUL ______ KO ___________, i to najkra}im putem na zapadnoj strani te parcele, od seoskog puta do parcele tu`ioca br. ________ upisane u ZKUL _____ KO ________________ {to je tu`eni du`an priznati i tu`iocu dozvoliti slobodan prolaz, pod pretnjom izvr{enja i izricanja nov~ane kazne. Nala`e se zemlji{no-knji`nom odeljenju Op{tinskog suda u _________, da izvr{i uknji`bu prava slu`benosti prolaza u zemlji{nim knjigama u korist tu`ioca, u smislu ove presude. Tu`eni je du`an da tu`iocu plati tro{kove ovog postupka, koliko budu iznosili, u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja. U __________________ Dana _____ 20 ___ godine TU@ILAC: ___________________
91

Primer broj 16. TU@BA OP[TINSKOM SUDU U ____________________ TU@ILAC: 1) ________________________________________________, 2)_________________________________________________, 3) ________________________________________________, 4) ________________________________________________, svi iz ______________________________________________. TU@ENIK: _________________________, iz ______________________

TU@BA ZA UTVR\IVANJE PRAVA SLU@BENOSTI Vrednost spora: __________ dinara

Tu`ioci i tu`enik su susedi sa svojim njivama u m. zv. “______________” atara sela _____________. Na njivi tu`enika, kat. parc. __________ KO __________, nalazi se izvor za pi}e (kladenac), sa koga su u vreme poljskih radova, naro~ito leti, vlasnici okolnih placeva zahvatali vodu. To su ~inili i tu`ioci. Me|utim, tu`enik je u _______ godini pomenuti kladenac visoko ozidao, stavio poklopac i zaklju~ao, tako da je svim korisnicima, pa i tu`iocima, onemogu}io da i dalje zahvataju vodu sa pomenutog izvora, iako je to jedini izvor u okolini. O~igledno tu`enik `eli da ukine tu`iocima dalje kori{}enje ove slu`benosti zahvatanja vode, iako se radi o poljskoj slu`benosti, koja se koristi od vajkada, odnosno vi{e od 30 godina. DOKAZ: - Uvi|aj na licu mesta; - Svedoci: ________, _________ i _________ iz _________; - Saslu{anje stranaka. Da bi za{titili svoje pravo slu`benosti zahvatanja vode sa njive tu`enika, tu`ioci podnose ovu tu`bu i predla`u da sud, po sprovo|enju odgovaraju}eg postupka, kod postoje}eg ~injeni~nog i pravnog stanja donese slede}u
92

PRESUDU Utvr|uje se da tu`ioci _______________, _________________, _____________, i ______________, svi iz ____________, imaju pravo slu`benosti zahvatanja vode sa izvora, koji se nalazi na njivi tu`enika u m. zv. “___________” atara sela ________, kat. parc. _____ KO __________, te je tu`enik du`an da tu`enicima pod pretnjom izvr{enja dopusti kori{}enje ovog prava za njihove potrebe pri obavljanju poljskih radova na njihovim njivama. Tu`enik je du`an da naknadi tu`iocima tro{kove ovog spora, koliko budu iznosili, u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja.

U ______________________ Dana _______ 20 ___ godine

TU@IOCI: 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________

93

Primer broj 17. OP[TINSKI SUD U ____________________ TU@ILAC: V.@. iz _____________________, ul. __________________, br. ______ TU@ENI: L.M. iz ______________________, ul. __________________, br. ______

TU@BA radi otklanjanja nedostataka na stvari Vrednost spora: ____________ dinara 1. Dana ________ 20__. godine, tu`ilac je ugovorio sa tu`enim da mu izradi jednu spava}u sobu za ugovorenu naknadu za rad u iznosu od _________ dinara, a za materijal po ra~unima za kupljeni materijal od strane tu`enog u toku obavljanja posla. DOKAZ: - Ra~un broj _____________ od ____________ 20 ___. godine - Ra~un broj _____________ od ____________ 20 ___. godine - Saslu{anje stranaka ________________________________ 2. Tu`eni je dana ________ 20__. godine, isporu~io tu`iocu izra|enu spava}u sobu, koju je tu`ilac pregledao i primio. Istog dana tu`ilac je tu`enom isplatio ugovorenu naknadu u iznosu od ________ dinara. DOKAZ: - kao pod ta~kom 1. ove tu`be, - saslu{anje svedoka ________________________________ 3. Nekoliko dana po prijemu spava}e sobe tu`ilac je konstatovao da ona ima raznih nedostataka, a koji su utvr|eni i u nalazu i mi{ljenju stolara-ve{taka Z.T. iz ______________________ ul. ________________ br. _______. DOKAZ: Nalaz i mi{ljenje ve{taka stolarske struke 4. Zbog utvr|enih nedostataka, koje bi tu`eni mogao otkloniti, izra|ena spava}a soba ne vredi __________ dinara, ve} je njena vrednost sni`ena zbog nedostataka za iznos od ____________ dinara. 5. Tu`ilac je obavestio tu`enog o skrivenim nedostacima na izra|enoj spava}oj sobi, koji se nisu mogli opaziti obi~nim pregledom i ostavio mu primeran rok da iste ukloni, ali tu`eni odbija da postupi po zahtevu tu`ioca za uklanjanje nedostataka, a ne pristaje ni da mu isplati iznos od __________ dinara, na ime sni`enja naknade, pa tu`ilac podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese slede}u:
94

PRESUDU 1. Obavezuje se tu`eni L.M. iz ______________________, da na spava}oj sobi koju je izradio za tu`ioca V.@. iz __________________________, otkloni slede}e nedostatke: __________________________________________________ u roku od _______ dana. 2. Ukoliko tu`eni u roku od ____ dana, ne otkloni navedene nedostatke, du`an je da plati tu`iocu iznos od ________ dinara, na ime sni`enja naknade za rad na izradi spava}e sobe za tu`ioca, kao i da mu plati iznos od ___________ dinara na ime naknade {tete. 3. Tu`eni je du`an da plati tu`iocu iznos od ___________ dinara, na ime tro{kova ovoga spora, sve u roku od 15 dana pod pretnjom izvr{enja.

U ______________________ Dana _______ 20__. godine TU@ILAC: ________________________

95

Primer broj 18. OP[TINSKOM SUDU U ____________________ TU@ILAC: D.R. iz __________________________, ul. ___________________, br. ___, TU@ENI: 1/Z.K. iz __________________________, ul. ___________________, br. ___, 2/Z.R. iz __________________________, ul. ___________________, br. ___. T U @ B A RADI RASKIDA UGOVORA O DO@IVOTNOM IZDR@AVANJU 1. Tu`ilac i tu`eni su dalji srodnici i stranke su zaklju~ile ugovor o do`ivotnom izdr`avanju dana ________ 200__. godine, koji je istog dana overio sudija Op{tinskog suda u __________, broj: R-________/____. DOKAZ: Ugovor o do`ivotnom izdr`avanju br. R-___/____ 2. Postupaju}i po ugovoru, tu`eni su do{li u ku}u tu`ioca sa svojom maloletnom decom i sa njim zasnovali ekonomsku zajednicu. DOKAZ: - kao pod ta~. l. ove tu`be, - saslu{anje stranaka. 3. Me|utim, nakon {est meseci po dolasku tu`enih u ku}u tu`ioca me|u strankama su se po~eli javljati nesporazumi koji su kulminirali dana ___________ 20__ godine, kada su tu`eni fizi~ki napali tu`ioca i naneli mu telesne povrede, zbog ~ega je protiv njih pokrenut krivi~ni postupak. DOKAZ: Spisi toga suda broj: Ki ___________ 4. Zajedni~ki `ivot stranaka postao je nepodno{ljiv zbog ~estih sva|a, pa i fizi~ih napada na tu`ioca, {to je do granica nepodno{ljivosti poremetilo odnose stranaka. DOKAZ: - Saslu{anje svedoka DR i SK, oboje iz _________________, ul. _______________________, br. _________. - Saslu{anje stranaka. 5. Na osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju, koji su stranke zaklju~ile, tu`eni su izvr{ili zabele`bu prava koje bi im pripalo po ugovoru na tu`io~evim nepokretnostima upisanim u zk. ul. br. ___________, KO ___________. 6. Kako su odnosi me|u strankama toliko poreme}eni da je zajedni~ki `ivot postao nepodno{ljiv, to tu`ilac koriste}i se pravom iz ~lana 120. stav 2. Zakona o nasle|ivanju , podi`e ovu tu`bu i predla`e da sud nakon sprovedenog postupka donese
96

PRESUDU 1. Raskida se ugovor o do`ivotnom izdr`avanju zaklju~en izme|u tu`ioca D.R. iz _____________, kao primaoca izdr`avanja, i tu`enih Z.K. i Z.R. oboje iz ____________, kao davalaca izdr`avanja, overen od sudije Op{tinskog suda u ________, dana ______200__ godine, pod R. br. _____. 2. Nala`e se, po osnovu ove presude, brisanje zabele`be prava tu`enih iz ugovora o do`ivotnom izdr`avanju od ____200__ godine, na nepokretnostima tu`ioca upisanim u zk.ul. br. ______________, KO ___________. 3. Du`ni su tu`eni da tu`iocu solidarno naknade tro{kove ovog parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvr{enja. U ____________________, Dana _____ 20___. godine TU@ILAC: _______________

NAPOMENA: Tu`bom se mo`e tra`iti raskid ugovora o do`ivotnom izdr`avanju u dva slu~aja: a) ako se odnosi toliko poremete da je zajedni~ki `ivot postao nepodno{ljiv; b) ako jedna od ugovornih strana ne izvr{ava svoju ugovornu obavezu, druga mo`e podneti tu`bu za raskid ugovora, za {to se navode razlozi u tu`bi, kao i u ugovoru.

97

98

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful