You are on page 1of 6

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN BERKEMBANGNYA DI MAKKAH SKEMA SOALAN OBJEKTIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D A A A D A D B C A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D A C A A C A A C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B C B D D C A C B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B A B B A B A D B B

SKEMA SOALAN STRUKTUR


1. a) Maksud Jahiliah Jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan b) Sebab-sebab dianggap zaman gelap i. Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa. ii. Menyembah berhala dan mempercayai animisme. iii. Tiada Nabi dan rasul iv. Tiada kitab suci yang boleh dijadikan petunjuk. v. Berakhlak rendah seperti kejam, angkuh dan degil. c) Ciri-ciri ekonomi masyarakat Arab Jahiliah i. ii. iii. iv. Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan. Mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Merompak dan merampas barangan daripada kafilah. Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.

d) Kesan amalan sistem kabilah i. ii. iii. iv. Muncul amalan assabiah/ kesukuan yang melampau. Tercetus peperangan walaupun sebab yang kecil. Tiada perpaduan di kalangan masyarakat arab. Kehidupan tidak aman.

2. a) 4 sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. i. ii iii iv Siddiq (berkata benar) Amanah (dipercayai) Tabliq (menyampaikan) Fatanah (bijaksana)

b) Peristiwa penting membuktikan Nabi digelar al-Amin i. ii. Siti Khadijah bt Khuwailid menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk diperniagakan. Menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh walaupun menghadapi pelbagai rintangan.

c) Peristiwa menunjukkan kewibawaan kepimpinan Nabi s.a.w. sebelum jadi rasul. i. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad / menyelesaikan masalah persengketaan di kalangan kabilah Quraisy.

d) Sifat kepimpinan Nabi s.a.w. yang patut dicontohi. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Ketua keluarga yang pengasih Bertimbang rasa Mengamalkan cara hidup yang sederhana Merendah diri. Bersifat penyayang kepada orang tua dan kanak-kanak Pemaaf Bijaksana dalam menyelesaikan masalah Sabar dan tabah

3. a) Sasaran utama dakwah secara sulit i. ii. iii. ahli keluarga sahabat yang rapat kaum kerabat

b) Tokoh yang berjaya diislamkan oleh Rsulullah peringkat awal. i. Khadijah bt Khuwailid ii. Ali bin Abi Talib iii. Zaid bin Harithah iv. Abu Bakar al-Siddiq

c) Sebab stategi dakwah secara rahsia di peringkat awal i. ii. iii. Islam masih baru diperkenalkan. Bilangan penganut Islam masih sedikit. Mengelakkan penentangan yang membolehkan asas Islam hancur.

d) Sebab Nabi menjalankan dakwah secara terbuka i. Turunnya wahyu yang memerintahkan Rasulullah brbuat demikian iaitu Surah alHijr ayat 94.

4.a) Kepentingan Surah al-Alaq i. ii. iii. iv. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Memerintah umat Islam supaya membaca. Menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam/ menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun masyarakat Jahiliah dengan umat Islam. Islam mementingkan membaca dan membuat kajian tentang sesuatu.

b) Sebab Islam menggalakkan umatnya membaca. i. ii. Sesuatu bangsa akan berilmu dan dengan ilmu dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Meningkatkan tamadunnya.

c) Kepentingan Surah al-Muddasir. i. ii iii Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah. Mewajibkan Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Ajaran Islam disampaikan dengan bijaksana dan terancang.

d) Perkara utama yang diberi penekanan oleh Rasulullah i. ii. iii. Membetulkan akidah masyarakat Arab. Menanamkan keimanan kepada Allah Taala. Menggesa masyarakat meninggalkan amalan yang keji.

SKEMA SOALAN ESEI 1. a) Ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah Tema Golongan Huraian Dapat dibahagikan kepada dua golongan iaitu golongan Hadari dan golongan Badwi Amalan Mengamalkan amalan yang tidak bermoral seperti judi, minum arak dan berzina. Wanita Golongan wanita dipandang rendah dan menjatuhkan maruah. Tanam Bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Berkahwin Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita yang disukai sekaligus. rompak Merompak adalah stu kegiatan ekonomi. Riba Perniagaan yang dijalankan adalah berasaskan riba dan penindasan Eksploitasi Berlaku eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Kepercayaan Mengamalkan beberapa kepercayaan seperti menyembah berhala, pokok dan tilik nasib. Agama Ada 4 bentuk kepercayaan agama iaitu wathani, animisme, samawi dan kepercayaan. Hanif Sebilangan kecil menganut agama Hanif. Kabilah Hidup alam sistem kabilah / berpuak-puak / bersuku-suku. Assabiah Semangat assabiah / kesukuan yang tinggi. Perang Sering berperang antara kabilah / suku kerana semangat assabiah. (14 isi x 2m=10markah) b) Keperibadian nabi Muhammad s.a.w. sebelum menjadi rasul Tema Sifat Huraian Mempunyai empat sifat terpuji iaitu benar, dipercayai, menyampaikan dan bijaksana. Al-Amin Digelar al-Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. Amanah Amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan seperti mengendalikan perniagaan Siti Khadijah. Kepimpinan Mempunyai sifat kepimpinan seperti menyelesaikan peristiwa Hajarul Aswad. Ketua Ketua keluarga yang boleh dicontohi seperti membantu isteri. Teladan Menjadi teladan kepada anak-anak seperti dalam soal pendidikan agama. Merendah Sikap merendah diri seperti suka bergaul dengan semua orang. Sederhana Mengamalkan cara hidup yang sederhana Usaha Berusaha mencari cara untuk mengubah corak hidup masyarakatnya yang terikat dengan cirri-ciri Jahiliah. Sabar Sabar dan tabah dalam pekerjaan seperti mendaki Bukit Nur untuk mencari tempat beribadah. Berserah Sentiasa berserah sepenuh jiwa dan raga kepada Allah s.w.t. Penyayang Bersifat penyayang kepada kanak-kanak dan orang tua. Bertahannuth Suka bertahannuth (mengasingkan diri unruk beribadat) (13 isi x 2m=10markah)

2. a) Sebab Islam dapat diterima. Tema Murni Sama Bijaksana Huraian Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan oleh ajaran Islam Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah, misalnya tidak memaksa orang ramai memelik Islam. Peribadi Sifat dan keperibadian Nabi s.a.w. yang terpuji / ketinggian akhlak Nabi s.a.w. Pembaharuan Pembaharuan-pembaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. (5 isi x 2m = 10 markah) b. Sebab masyarakat Arab menentang ajaran Islam. Tema Kepercayaan Taraf Huraian Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia, sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Persaudaraan Islam memekankan konsep persaudaraan sedangkan masyarakat arab pentingkan konsep assabiah. Akhlak Amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka dilarang sama sekali dalam Islam. Tanggapan Beranggapan sekiranya menerima Islam, mereka mesti menerima Nabi s.a.w. sebagai pemimpin masyarakat Arab sedangkan mereka sering bersaing untuk menjadi ketua / tanggapan salah terhadap tugas Nabi s.a.w. Gugat Islam menggugat ekonomi orang Arab- menjejaskan perniagaan pengukir patung berhala kerana Islam mewajibkan penganutnya menyembah Allah Yang Esa. ( 6 isi x 2m = 10 markah)

3. a) Bukti kebijaksanaan Nabi s.a.w. menyebarkan Islam. Tema Lembut Memaksa Banding Baca Teladan Huraian Baginda menyampaikan dakwah secara lemah-lembut dan berhikmah. Tidak memaksa/ memujuk dengan menggunakan akal. Menggunakan pendekatan membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam. Membacakan ayat al-Quran semasa menjawab prtanyaan para sahabat. Beri penerangan / penjelasan dan menunjukkan contoh teladan yang baik. (5 isi x 2m = 10 markah)

b) Pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam perdagangan. Tema Kongsi Abu Talib Khadijah Cara Contoh Huraian Baginda pernah menjalankan perniagaan secara perseorangan dan berkongsi dengan teman baginda. Semasa berumur 12 tahun, baginda telah mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda, Abu Talib ke Syam. Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah dengan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur, tutur kata yang baik dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. Seorang pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat (5 isi x 2m = 10 markah)

4. a) Bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tema Jual Tolong Kahwin Huraian Orang Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga Nabi . Tidak memberi sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi. Tidak berkahwin dengan ahli keluarga Nabi. (3 isi x 2m = 6 markah)

b) Sebab pemulauan tidak bertahan lama. Tema Huraian Pelindung Abu Talib (bapa saudara Nabi sentiasa memberi perlindungan kepada baginda. Bantuan Terdapat orang Quraisy yang tidak mematuhi peraturan pemulauan dengan memberikan bantuan kepada orang Islam. Mampu Golongan Islam yang berkemampuan membantu golongan kurang berada. Khadijah Pengorbanan kaum wanita seperti Khadijah, Aisyah dan Ummu Salamah banyak membantu seperti korbankan harta. (4 isi x 2m = 8 markah) c) Langkah yang diambil oleh Nabi untuk mengurangkan tekanan dan penindasan. Tema Huraian Benar Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapat pelindung. Rancang Baginda dan Zaid bin Harithah mrancang ke Taif untuk menyebarkan Islam. Tidak Tidak berputus asa terhadap dugaan dan rintangan yang ditempuhi. berputus asa Sabar Bersabar, cekal hati dansifat tidak pernah mengalah. Hijrah Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah setelah mendapat perintah dari Allah. ((5 isi x 2 m = 6 markah)