Praktikal 1 Tajuk : TAKSONOMI DAN BIOKEPELBAGAIAN Tujuan : Untuk mengkaji pengelasan haiwan berdasarkan ciri-ciri sepunya Objektif

: i. ii. iii. Mengetahui ciri-ciri sepunya Moonmorf Membandingkan ciri-ciri fizikal Moonmorf Mengelaskan Moonmorf berdasarkan ciri-ciri morfologi

Kaedah / prosedur : 1. Spesis yang telah dikenalpasti dikelaskan kepada empat kumpulan. Satu kumpulan ‘haiwan’ dikeluarkan dan dikumpulkan dalam satu spesis. 2. Andaian dibuat dengan menyatakan semua spesis adalah pada tahap matang dan tiada perbezaan dapat dilihat diantara spesis jantan dan betina.

Keputusan :

Kumpulan A B C D

Ciri-ciri Umum Spesis dengan badan panjang Spesis dengan badan pendek Spesis dengan badan berbonjol Spesis dengan badan bercorak

‘MoonMorphs’ sp. 19,20,26,29 6,7,8,9,10,11,13,14,,15,21,25,28 1,16,17,24,27 2,3,4,5,12,18,22,23

Dikatomi spesis moonmorf:

Spesis Badan Panjang

Berekor (29)

Tidak Berekor (19,20,26)

Sesungut Tidak Bercantum (20)

Sesungut Bercantum (26,19)

Bersayap Pendek (19)

Bersayap Panjang (26)

Rajah 1 : Klasifikasi Spesis Badan Panjang

Spesis Badan Pendek

Bermata (14,25,28,8,15,13,7)

Tidak Bermata (6,21,10,11,9)

Kepala Berlipat (14,28,8,15,13,7)

Kepala Tidak Berlipat (25)

Tangan Bergulung (21)

Tangan Tidak Bergulung (6,10,11,9)

Kepala Tidak Bercabang (14,28,8,15,13)

Kepala Bercabang (7)

Berekor ikan (9)

Tidak Berekor ikan (10,11,6)

Kepala Bentuk Segi Tiga (28,15)

Kepala Bentuk Segi Empat (14,8,13)

Ekor Bergaris (6)

Ekor Tidak Bergaris (10,11)

Bertangan (28)

Tidak Bertangan (15)

Ekor Tidak Bercantum (8,14)

Ekor Bercantum (13)

Ekor Bersudut Kecil (10)

Ekor Bersudut Besar (11)

Tangan Bulat (8)

Tangan Segi Tiga (14)

Rajah 2 : Klasifikasi Spesis Badan Pendek

Spesis Badan Berbonjol

Bermata Satu (1,16)

Bermata Dua (17,24)

Ekor Bercantum (16)

Ekor Tidak Bercantum (1)

Tangan Bergulung (21)

Tangan Tidak Bergulung (6,10,11,9)

Berekor ikan (9)

Tidak Berekor ikan (10,11,6)

Ekor Bergaris (6)

Ekor Tidak Bergaris (10,11)

Ekor Bersudut Kecil (10)

Ekor Bersudut Besar (11)

Rajah 3 : Klasifikasi Spesis Badan Berbonjol

Spesis Badan Bercorak

Berkuku (2,4,3,12)

Tidak Berkuku (22,5,23,18)

Bertanduk (3,4)

Tidak Bertanduk (2,12)

Tangan Berlipat (22,5)

Tangan Tidak Berlipat (18,23)

Kuku Tajam (3)

Kuku Bulat (4)

Berjari Runcing (23)

Berjari Bulat (18)

Hidung Panjang (12)

Hidung Pendek (12)

Berjari Dua (22)

Berjari Tiga (5)

Rajah 4 : Klasifikasi Spesis Badan Bercorak

Perbincangan : Berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan, pengelasan dilakukan mengikut empat ciri utama yang dapat dilihat dengan jelas melalui setiap individu dalam spesis ‘Moonmorphs.’ Empat ciri utama tersebut berkaitan dengan bentuk badan spesis tersebut iaitu spesis yang mempunyai badan panjang, berbadan pendek, badan yang bercorak dan badan yang berbonjol. Ciri- ciri ini dikenalpasti sangat ketara di antara setiap spesis daripada ciri sampingan lain. Bentuk badan dapat dilihat dengan jelas berbanding ciri lain seperti bilangan mata, kedudukan tangan, bersesungut atau tidak dan sebagainya. Ciri ini agak sukar ini dikenalpasti untuk dijadikan ciri utama bagi membuat pengelasan peringkat awal. Maka, kumpulan kami berkeputusan untuk memilih ciri bentuk badan individu terbabit serta menjadi ciri- ciri yang lainnya itu bagi pengelasa dikotomi yang seterusnya. Sebagai contoh bagi spesis yang berbadan panjang iaitu 29,19,20 dan 26 iainya masih boleh dipecahkan kepada dua iaitu spesis yang berekor atau tidak berekor. Kemudian, spesis tidak berekor, 19, 20 dan 26 dipecahkan lagi kepada dua bahagian iaitu yang mempunyai sesungut tidak bercantum dan bercantum. Seterusnya, pengelasan dikotomi dikelaskan mengikut kepanjangan sayap sama ada bersayap pendek atau bersayap panjang. Cara pengelasan bagi spesis berbadan pendek, badan berbonjol dan badan bercorak jug menggunakan cara pengelasan yang sama.

Soalan : 1. Apakah ciri-ciri yang dikenalpasti sewaktu pengelasan haiwan dibuat? Mengapa ciri itu dipilih? Mengapa bukan ciri yang lain? Ciri-ciri yang dikenalpasti sewaktu pengelasan haiwan dibuat dalam kumpulan saya ialah menekankan empat ciri-ciri yang boleh dibezakan dengan jelas iaitu ciri yang terdapat pada badan kumpulan MoonMorphs tersebut. Ciri-cirinya ialah spesies berbadan panjang, berbadan pendek, berbadan berbonjol dan badan yang bercorak. Empat ciri ini telah dipilih untuk pengelasan haiwan dilakukan kerana ciri ini dapat dilihat dengan mudah dan ciri yang paling ketara untuk mengelaskan kumpulan tersebut. Selain itu, badan adalah bahagian yang paling mudah dikenalpasti pada kumpulan itu kerana ada beberapa bahagian seperti kaki, tangan, mata dan sesungut tidak dapat dipastikan dengan mudah kerana terdapat beberapa kekeliruaan. Jika saya mengelaskan haiwan tersebut mengikut ciri- ciri yang terdapat kekeliruaan pada awalnya, akan memberikan masalah untuk melakukan pengelasan yang seterusnya. Sebagai contoh terdapat dua ciri pada satu haiwan tersebut. Maka, saya dapati bentuk badan haiwan tersebut adalah ciri yang paling sesuai untuk digunakan semsa pengelasan.

2. Adakah kesemua individu di dalam spesis itu serupa antara satu sama lain? Berapakah variasi yang diterima di antara individu di dalam spesis tersebut? Kesemua individu di dalam spesis itu tidak serupa antara satu sama lain. Hal ini kerana terdapat empat variasi yang boleh dilihat di dalam individu spesis tersebut iaitu spesis yang berbadan panjang, berbadan pendek, berbadan bulat dan badan mempunyai corak. Tamabahan pula, melalui empat variasi ini, setiap individu boleh dikelaskan lagi sehingga hanya mengikut satu ciri sahaja. Sebagai contoh kumpulan spesis yang berbadan panjang dikecilkan lagi dengan ciri spesis berekor dan tidak berekor. Seterusnya, sesungut bercantum atau tidak bercantum dan mempunyai sayap yang panjang atau pendek.

3. Apakah yang akan terjadi kepada spesis jika menerima variasi individu yang sangat tinggi? Apakah pula yang akan terjadi jika menerima variasi individu yang sangat rendah? Jika setiap spesis menerima variasi individu yang tinggi, maka MoonMorphs dapat dikumpulkan kepada banyak sub-spesis sehingga pengelasan dibuat satu ciri kepada satu spesis. Namun jika variasi inidividu dangat rendah, maka pengelasan yang boleh dilakukan adalah sangat terhad kepada beberapa sub- spesis sahaja atau hanya melalui satu ciri asas sahaja pengelasan dapat dilakukan.

4. Jelaskan bagaimana seorang taksonimis dapat membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis yang baru? Seorang taksonimis dapat membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis yang baru melalui sistem

5. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya variasi di dalam individu? Pelbagai faktor yang boleh menyebabkan berlakunya variasi di dalam individu antaranya mutasi, genetik, penghijrahan dan ilklim persekitaran. Mutasi ialah perubahan di dalam struktur genetik pada DNA semasa interbreeds berlaku boleh menyebabkan variasi didalam spesies tersebut. Selain itu, faktor genetik juga boleh menyebabkan variasi di dalam individu kerana setiap individu mempunyai set gen yang berbeza antara satu sama lain. Set gen ini yang membezakan individu melalui warna mata, warna kulit, bentuk badan dan sebagainya. Faktor penghijrahan pula boleh dilihat dalam konteks genetik dimana individu akan mengawan dengan populasi baru di destinasi yang dituju akan menyumbangkan gamet yang membawa alel yang boleh mengubah jenis alel yang sedia ada. Maka, ini boleh menghasilkan satu variasi baru dalam spesies. Faktor iklim persekitaran juga memberi sumbangan kepada variasi inidividu. Cotohnya, iklim persekitaran yang sejuk seperti iklim di England dan Jepun yang sejuk menyebabkan individu yang menetap di situ mempunyai kulit yang lebih cerah berbanding individu yang menetap di iklim bercuaca panas seperti Afrika. Hal ini kerana, ianya turut mempengaruhi penghasilan melanin yang tinggi disebabkan oleh iklim yang bercuaca panas. Penghasilan melanin yang tinggi menyebabkan kulit menjadi lebih gelap.

6. Mengapakah spesis ‘Moonmorf’ ini dipanggil morfospesis?

7. Jelaskan mengapa spesis tersebut bukan spesis biologikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful