Vol. VI [XXI] nr.

2

2012

ISSN 1857-0240

Categoria B

MUZEUL NAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE A MOLDOVEI

TYRAGETIA

Colegiul de redacţie
Redactor responsabil: dr. hab. Eugen Sava
Secretar de redacţie: dr. Aurel Zanoci
Redactori: Vlad Pohilă, Mariana Balan
Membri: dr. Marius Alexianu (Iaşi); dr. Ana Boldureanu (Chişinău); dr. Nikolaus Boroffka (Berlin);
dr. Maria Danilov (Chişinău); dr. hab. Ion Eremia (Chişinău); dr. hab. Alexander Falileyev (Aberystwyth
University Ceredigion); dr. Elke Kaiser (Berlin); dr. Maia Kašuba (Chişinău); dr. Igor Manzura (Chişinău);
dr. Eugen Nicolae (Bucureşti); dr. hab. Ion Niculiţă (Chişinău); dr. Virgil Niţulescu (Bucureşti);
dr. hab. Elena Ploşniţă (Chişinău); dr. Elena Postică (Chişinău); dr. hab. Gheorghe Postică (Chişinău);
dr. Ion Tentiuc (Chişinău); dr. hab. Valentin Tomuleţ (Chişinău); dr. Victor Trifonov (Sankt Petersburg);
dr. Lilia Zabolotnaia.

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialişti în domeniu.
All the papers to be published are reviewed by experts.

Revista „Tyragetia” apare de două ori pe an.
Journal „Tyragetia” appears twice a year.

Manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice corespondenţă se vor trimite pe adresa
Colegiului de redacţie al „Tyragetiei”: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31
August 1989 nr. 121 ”A”, MD-2012 Chişinău, Republica Moldova. Tel. (o373+22) 238279, e-mail:
tyragetia@starnet.md
Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of
the „Tyragetia”: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31 August 1989 nr. 121 ”A”,
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova. Tel. (o373+22) 238279, e-mail: tyragetia@starnet.md

Design: Ivan Litsuk, Mihai Sava

© Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

Verum ab Histro oppida Cremniscoe, Aepolium, montes Macrocremni, clarus amnis Tyra,
oppido nomen inponens ubi antea Ophiusa dicebatur. In eodem insulam spatiosam incolunt
Tyragetae; abest a Pseudostomo Histri ostio CXXX.
Plinii Secundi, Naturalis Historia, IV, 12 (26), 82

Iar de la Istru înainte se află oraşele Cremniscoe, Aepolium, munţii Macrocremni, vestitul fluviu
Tyras, care dă numele şi oraşului, numit odinioară Ophiusa. Tot acolo este o insulă întinsă,
locuită de tirageţi, la o depărtare de o sută treizeci de mii de paşi de braţul Pseudostomon al
Istrului.
Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, IV, 12 (26), 82

CUPRINS
(Contents)
I. Studii (Researches)

Andrei Emilciuc
Cadrul legal al circulaţiei cărţilor vest-europene în Imperiul Rus (1721-1917) (The legal framework
of the circulation of Western European books in the Russian Empire (1721-1917) ....................................

9

Valentin Tomuleţ
Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, caracteristica, evoluţia) (Bessarabian bourgeoisie in modern age (Classification, characteristics, evolution) ............................................................

29

II. Materiale şi cercetări (Papers and surveys)
Lilia Zabolotnaia
Women and power in the history of the Asan dynasty (Femeia şi puterea în istoria dinastiei
Asăneştilor ..........................................................................................................................................

53

Cristina Herghiligiu
Coordonate ale evoluţiei elitei politice din Ţara Moldovei în prima jumătate a secolului al XVlea (Coordinates of the evolution of the political elite of Moldavia in the first half of the 15th century) ......

63

Eugenia Martea
Prima menţiune documentară a satului Gura Galbenei (The first documentary mention of the village
of Gura Galbenei) ...............................................................................................................................

77

Mihai Onilă
Populaţia şi moşia localităţii Veprova-Puţintei, ţinutul Orhei (sec. XIV-XVIII) (The population and
estate of Veprova-Puţintei, the Orhei County (the 15th - 18th centuries) ....................................................

81

Татевик Саргсян
Армянские эпитафии из Килии (Epitafurile armene de la Chilia) ...................................................

95

Valentin Arapu
Comunitatea armenească şi arendăşia proprietăţilor funciare în Ţara Moldovei (a doua jumătate
a sec. XVIII - începutul sec. XIX) (The Armenian community and land lease in Moldova (second half of
the 18th - early 19th centuries) ................................................................................................................

109

Dinu Poştarencu
Ispravnici alogeni în primii ani după anexarea Basarabiei (Non-indigenous district police officers in
the first years after the annexation of Bessarabia) ..................................................................................

121

Irina Cereş
Rolul burgheziei comerciale în extinderea relaţiilor comerciale dintre Imperiul Rus şi Principatul
Moldova în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 (The role of the commercial bourgeoisie
in the expansion of trade relations between the Russian Empire and the Principality of Moldova during the
Russian-Turkish war of 1806-1812) ......................................................................................................

129

Nicolae Fuştei
Atitudinea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni faţă de unele fenomene negative din viaţa
societăţii şi a bisericii în perioada exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei (1808-1812)
(Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni’s attitude to some negative phenomena in society and the church
during the period of Exarchate of Moldavia, Wallachia, and Bessarabia (1808-1812) ................................

137

Silvia Pantaz
Impactul flagelului ciumei asupra evoluţiei relaţiilor comerciale ale Imperiului Rus cu principatul
Moldova (1812-1831) (L’impact du fléau de la peste dans l’évolution des relations commerciales de
l’Empire Russe avec la Principauté de Moldavie (1812-1831) ...................................................................

149
5

Alina Felea
Consideraţii asupra divorţului în Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea (Divorces in Bessarabia in the first half of the 19th century) ................................................................................................

159

Ivan Duminica
Politica Imperiului Rus de acordare a privilegiilor coloniştilor bulgari din Basarabia în prima
jumătate a secolului al XIX-lea (The policy of the Russian Empire aimed at the granting of privileges to
Bulgarian colonists in Bessarabia in the first half of 19th century).............................................................

175

Maria Danilov
Biblioteca boierului Constantin Tufescu. Reconstituiri (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
(The library of Costache Tufescu: Reconstructions (1st half of 19th century) ..............................................

193

Tatiana Chicaroş
Rolul şcolilor particulare din Basarabia în sistemul învăţământului din Imperiul Rus în a doua
jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea (The role of Bessarabian private schools in the
educational system of the Russian Empire in the second half of the 19th - early 20th century) .....................

203

Valentin Tomuleţ, Victoria Bivol
Elite ale burgheziei basarabene: negustorii angrosişti armeni şi greci (1812-1868) (The elites of
Bessarabian bourgeoisie: Armenian and Greek wholesale merchants (1812-1868) ....................................

213

Igor Cereteu
Unele consideraţii privind difuzarea cărţii vechi tipărite la Chişinău (On the distribution of early
printed books published in Chişinău) ...................................................................................................

235

Manole Brihuneţ
Arhitectura ecleziastică şi monumentele funerare din spaţiul pruto-nistrean. Relevanţa istoriografiei din perioada ţaristă şi interbelică (Religious architecture and funerary complexes of the
Dniester-Prut interfluve: the importance of historiographical essays of the tsarist and the interwar times) ...

243

Mihail Iliev
Vasile Stroescu şi românii din Bihor (Vasile Stroescu and Romanians of Bihor County) .....................

253

Ana Griţco
Edificiul Comunitatea Hârbovăţ a surorilor de caritate din Chişinău (sf. sec. XIX - înc. sec. XX) –
imagine şi istorie (Building of the Hârbovăţ Community of Nurses in Chişinău (late 19th - early 20th
centuries): the image and history) ........................................................................................................

265

Vera Serjant
Ziarul „Новая газета” şi rolul lui în dezvoltarea publicităţii în Basarabia ţaristă (Newspaper
“Novaya Gazeta” and its role in the development of advertising in Bessarabia) .......................................

273

Adelaida Chiroşca
Călugărul iconar Irineu Protcenco şi celebra sa icoană Tânguirea Maicii Domnului (The monkpainter Irenaeus Protcenco and his famous icon “Our Lady of Sorrows”) .................................................

285

Mariana Ţăranu
Impunerea legislaţiei sovietice pe teritoriile româneşti de la est de Prut în timpul primei ocupaţii
sovietice (Imposition of Soviet legislation on the Romanian territory to the east of the Prut during the first
Soviet occupation) ..............................................................................................................................

293

Angela Lisnic
Cenzura din domeniul culturii în RSSM în anii ’60-70 ai secolului XX: referinţe de arhivă
(Censorship of the field of culture in the MSSR in the 60s-70s of the 20th century: Archival data) ..............

305

Silviu Andrieş-Tabac
Stemele şi drapelele oraşelor Anenii Noi, Cimişlia, Făleşti, Leova, Nisporeni (Les armoiries et les
drapeaux des villes Anenii Noi, Cimişlia, Făleşti, Leova, Nisporeni) .........................................................

321

6

Liliana Condraticova
Prelucrarea artistică a metalului în spaţiul pruto-nistrean. Tipologia articolelor în creaţia meşterilor
autohtoni (Artistic processing of metal in the Dniester-Prut interfluve. Typology of articles made by local
jewelers) ................................................................................................................................................

335

Vera Stăvilă
Afişul teatral din patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (Playbills from
the collection of the National Museum of Archaeology and History of Moldova) .......................................

347

Ольга Щипакина
Советский плакат 1918-1939 гг. из фондов Национального музея археологии и истории
Молдовы (Soviet posters of 1918-1939 from the collections of the National Museum of Archaeology and
History of Moldova) ...............................................................................................................................

359

Юрий А. Пятницкий
Древнерусское искусство на берегах Сены. Заметки о выставке «Святая Русь: Русское
искусство с основания до времен Петра Великого» в Лувре в 2010 году (Old Russian art on the
shores of Seine. Some notes on the “Holy Russia: Russian Art from the beginning to the times of Peter the
Great” exhibition in the Louvre in 2010) .................................................................................................

365

Gheorghe Pisica
Unele consideraţii privind un stagiu de practică muzeografică la muzeul Ermitaj (On an internship
at the Hermitage Museum) ....................................................................................................................

387

Sergiu Dobrea
Reflecţii privind finanţarea instituţiilor muzeale în Republica Moldova (On the financing of museum
institutions in the Republic of Moldova) ..................................................................................................

393

Elena Ploşniţă
Preliminări la o viitoare strategie de dezvoltare a sistemului muzeal din Republica Moldova (On
the strategy of development of museums in the Republic of Moldova) ......................................................

397

III. Recenzii şi prezentări de carte (Paper and book review)
Ion Ţurcanu, Bessarabiana. Teritoriul dintre Prut şi Nistru în câteva ipostaze istorice şi istoriografice, Editura: Cartdidact, Chişinău, 2012, 344 p. ISBN 978-9975-4337-0-9 (Maria Danilov) .........

409

Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, părintele mişcării naţionale din
Basarabia, Editura: Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, 402 p. ISBN 978-606-8337-04-3
(Maria Danilov) ...............................................................................................................................

412

Dictionnaire encyclopédique de muséologie, sour la direction d’André Desvallées et de François
Mairesse, Paris: Armand Colin, 2011, 723 p. ISBN: 978-2-200-27037-7 (Elena Ploşniţă) .............

415

Elena Ploşniţă, Mihai Ursu, Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova, Chişinău, 2011,
308 p. ISBN 978-9975-80-526-1 (Constantin I. Ciobanu) ..........................................................

418

Lista abrevierilor (List of abbreviation) .................................................................

420

Condiţiile de publicare în revista „Tyragetia” .........................................................

422

The following conditions for publishing in the „Tyragetia” journal ........................

423

Условия для публикации в журнале «Tyragetia» ................................................

424

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful