Trong 4/6

1

1992
16 tháng 1, 1992 - Ôi lạy Chúa, con không thể tìm ra con muốn thưa chuyện với Chúa... - Cha sẽ giúp con. Con h ghi ch p lời ể chúc tụng Chúa, nhưng mà ng đi:

Chúa Giavê đ đến thăm con như cơn gió mạnh. Thần Khí Ng i nâng tôi lên v tỏ cho con th Dung Nhan của Ng i. Ng i i cho con th đư c: ng Nh n T , Tình Thương Yêu và Lòng Nh n Vô Bờ Bến. Tiếp đến Ng i đổ ng con t n đầ n Phúc và ban cho con Manna dồi d o, đ con chia sẻ với các anh ch em con. Ng i đi với con trong vùng đ t của q ên ng, ng t n c i nh ng người chết Ng i đưa con lên hỏi ớp người đ t ng ng quên Ng i, v sửa ại ý ức cho inh hồn con. Ôi ạ Chúa, ức iavê, con iết ơn Chúa dường ao! Ôi ạ Chúa, in ng Nh n T của Chúa luôn luôn ở với t t cả chúng con Chúc tụng ức iavê đến m ôn m ôn đời. Amen. - Con gái ơi, giờ đ n i inh s của đêm đen đ q a đi và Cha đang ở t ước mặt con. Cha sẽ đưa con về Nh an to n, t ở về đúng nơi ở của con.

17 tháng 1, 1992
2

Lạy Chúa y L ng hư ng t, dân Chúa ang c n ược an i. Thân hể Chúa ang a l y trong chia rẽ, và có u ít người an i Chúa. Dân Chúa ang trong c n tuyệt vọng, vì v y lạy Chúa là ng ay t hư ng, xin gài lắng nghe và nhìn ến nỗi u khổ c a chúng con. Amen. - Cha cảm th th m thía đa ồn về t t cả nh ng gì Mắt Cha chứng iến v nh ng gì Tai Cha nghe đư c. Con gái ơi, Cha m n iến con th nh thanh gươm của ời Cha, đ q a con Cha sẽ đ m th v o trái tim người đời đ ời Cha có th th m nh p v o họ cách s đ m. Tiếng Cha sẽ vang vọng trong ng họ, v mặc dù ng họ hông c n hơi thở của sự s ng, thì ời Cha, Ð ng an Sự S ng, sẽ m cho t m hồn họ s ng ại, v t đ sẽ tỏa a hương thơm m d đa các Vết Thương của Cha. Con gái của Cha ơi, con h can đảm ên. Nhiề người v n tiếp tục s ng đời s ng vô đạo ngh a, v n tiếp tục phạm t i, úc phạm đến Sự Thánh Thi n của Cha, m hông q an t m đến nh ng ời Cha cảnh giác, v c ng ch ng quan tâm gì tới các d ch Cha gởi đến thế giới ng na , thế nên nếp s ng đồi ại của họ c ng tiếp tục m cho Ch n Công Th ng của Cha t n đầ . Nếp s ng đồi ại, chủ th ết vô thần, ng tham lam q ền ực c ng như th ết duy lý hác gì các d n cứ đeo đ ng m i ớp người n . N Vass a của Cha, .... sẽ có m t sự m t mát như chưa t ng th ! Người phạm t i ẩn n p chờ d p, và ồi như ẻ ình m ăn t m, họ sẽ đến v o an đêm! Nh ng người t ong vai t th ng t , các q an t a v nh ng người có thế giá sẽ phải than hóc nhiề . T t cả sẽ than hóc! Con gái của Cha ơi, con h nghe tiếng thở d i của Cha, h ắng nghe Thánh T m Cha. i con ê d của ồn Cha, con h đến an ủi T ái Tim Cha. Con h khát mong Cha, Cha Ð ng Phục Sinh. Con h ê mến Cha, h đ ời cầ ng n của con t ở nên như ời cầ ầ che t ở cho thế h của con hỏi cơn th nh n của Chúa Cha. Con h đ tiếng hóc v ời cầ ng n của con nên như ời van in cùng Chúa Cha. N con ơi, Cha là Chúa, Cha ban phúc lành cho con. Con h đến...

18 tháng 1, 1992
3

Lạy Chúa, in an cho chúng con inh h n Thông Sáng c a Chúa ể ạt ược Ơn Thông iết và Ơn Khôn goan. Lạy c iav , xin ban cho chúng con n iết khi m tốn ể hạ mình lắng nghe, ể tìm th y Sự hông iết và Khôn goan c a Chúa. in an cho i o ội Chúa ạt tới niềm vui khải hoàn, ua việc hiệp nh t mọi người chúng con lại thành một Thân hể. Amen. - Con h oan t ền Tin M ng với ng ê mến Chúa Tình Yêu. Con h s ng vì Cha, h hít thở vì Cha. T t cả nh ng điề Cha đ nói với con sẽ sớm t ở th nh sự th t. Qua Cha, con c n nhìn th nhiề điề ỳ di hơn n a. iáo i Cha v n chưa mặc áo giáp. T iề thiên hải ho n sẽ sớm đư c đ i ên, t ang đi m cho sự chiến thắng iáo i. - Cha thương yêu con vì đ d nh hết thời giờ của con cho Cha và q ảng đại dâng lên cho Cha. Chúng Ta mến yêu con.1 Cha sung sướng hi iết ằng con m n chia sẻ các Công Vi c của Cha. Con h nh n Bình An của Cha.

20 tháng 1, 1992 (Cho nh m người hụy Sĩ:) - Phần Cha2, Cha đ hông ên ặng lâu dài như thế này, nế như họ đến gần Cha với ng ê mến. m sao họ có th nói ê mến Cha hi m họ không hòa th n với nha , v c ng ch ng ê thương nhau? T i i tiêu hủ họ như cơn nh m tiêu hao sức ực nh nh n. ọ hông đ cho Sự Sáng Ngời c ng như Vẻ o ng của Cha th m nh p vào trong ng họ. Cha đ đến đ tưới cho vùng đ t hô cằn của họ ằng chính Nước Mắt Cha. Cha đ đến đ an ủi họ. V m Cha đ nh n đư c gì nơi họ?
1 2

a gôi hi n Chúa c ng n i Chúa i u n m t một thời gian nào

tại hụy Sĩ

4

Ng na các đô th 1 của họ ho n to n t ng ng với gạch vụn. ọ đ t ở nên như vùng đ t hô cằn vì hạn hán. ời Cha vang tới tai họ, nhưng họ hông ắng nghe. Ngai T a n Sủng đ đến gần ên họ đ an cho họ Bình An của Cha cùng với sự Dạ D ch n th t t Ð ng Khôn Ngoan đ giải thoát họ. Thế nhưng họ đ hông chia sẻ với niềm tin tưởng v ê thương. B t cứ người n o cho mình đang ở t ong sự sáng nhưng ại gh t ỏ anh em mình, thì c ng là ghét ỏ Cha. ời ê cầ đầ tiên gởi đến họ q a Sứ Ði p của Cha, đó là Các con h s ng yê thương, h a th n, hi p nh t với nha và h m hòa gi a các anh em với nha ! t t cả nh ng điề m Cha phải nói đó là: Các con h i m đi m ản th n mình t ước hi iờ Phán X t đến. Thời giờ c n ại cho các con ch ng c n đư c ao . Các con h cầ ng n v xa t ánh sự d . Các con đ ng ao giờ ết án hay xét đoán n nhau, h hướng ng các con về Cha, h đặt h vọng ở nơi Cha. Các con h t nh thức vì giờ thanh tẩ sắp ng với các con. Các con h đ Thần Khí Thương Yêu Cha đổ đầ ng t m hồn các con, như v t i i của các con sẽ hông m các con chết ngạt. Sau iờ đ

:)

- Vass a con của Cha ơi, con h th n t ọng. Nhiề người đang t ên họ nghe đư c Tiếng Cha v c n nh n nh nh ng trong t ách ớn ao. Có điề họ ại hông th c về Cha. ọ đưa a nh ng ế hoạch m không do Cha inh hứng. Con h nhớ ằng: có nh ng người đến thăm d ý iến con m hông th nh v n ý Cha. ọ sa sưa nói tiên t i, thế nhưng nh ng ời họ nói không phải t Cha m đến. Con đ nghe v th cả ồi. ọ t ên tháng n ồi tháng ia sẽ ẩy ra nh ng gì đó cho các con. Con đ ng s . Con h cứ đ họ m gì thì m. N con ê d của cha, Cha sẽ ảo v con. (Sau :)

Lạy Chúa Giêsu, in h nh han Chúa mỉm cười với chúng con và chúng con ẽ hồi inh. ình trạng chia rẽ c a chúng thi u h y chúng con như ngọn lửa ,
1

C c linh hồn

5

bởi chưng chỉ c Chúa mới làm ược những việc kỳ diệu. Xin Chúa em chúng con trở về lại với nhau, và giúp mọi người từ ỏ ự di n rồ c a mình. Kế hoạch c a Chúa là hiệp nh t chúng con ua việc hợp nh t ngày mừng Lễ Phục Sinh, như thế tạo d p ể chúng con h a giải với nhau. Con kêu c u Chúa an n trợ giúp h n Linh c a Chúa. - N con của Cha, con h v i vẻ m vác Th p iá của Cha, h chúc tụng Chúa Cha về ng Q ảng ại của Ng i. Con h nghe Cha: ẻ gian ác cứ mong phá hủ đư c Kế oạch i p Nh t của Cha, thế nhưng họ sẽ th t ại. Trong khi Cha đề t a Bình, m t nền Hòa Bình thế giới, thì gần như t t cả nhóm họ ại m n g chiến t anh. m sao Cha ại có th ch p nh n mục đích của họ đ m che chở họ, khi Cánh Tay Chúa Cha giáng ng t ên họ? Chiếc ưới họ t ng a giờ đ ại chụp ên họ. Có điề gì Cha có th m cho t t cả các con m Cha chưa m? Cha đ gánh mọi i ầm của các con. Cha đ giải h a các con với Chúa Cha v đ hiến cả Mạng S ng Cha vì các con. Cho nên c n gì có th m hơn n a m Cha chưa làm? N vass a của Thánh T m Cha, con h làm vui lòng Cha và h đ cho Thần Khí Cha ngự t ong căn ph ng n i t m inh hồn con. Con h đ cho Thần Khí Cha thở v chiếm ngự nơi th m c ng inh hồn con, h đ cho Cha đư c tự do m tiê tan đi t t cả nh ng gì hông tinh sạch v hông ho n hảo đang đ i đầ với Cha. Vass a con Cha ơi, mặc dù inh hồn con nh p nhổm như đang đứng t ên ửa m i hi Cha giơ ta ên đ p tan t t cả nh ng gì đang c n v h m con. Có điề con đ ng s , đ ng hoảng h t ồi chạ t n. Con h đ cho Cha nhổ t n g c t t cả nh ng do dự n t ong inh hồn con. Cha sẽ đến như cơn giông t thổi v o con đ thi h nh q ết đ nh của T ái Tim Cha. ây là vi c con cần ch ẩn cho sự hi p nh t ho n hảo của chúng ta. Cha đ nói nga t đầ ằng: con sẽ chiếc ưới v c ng Mục Tiê của Cha. Thế nhưng con đ hông hi mục tiê thế n o. Con đ hông hi ằng: đ ch ẩn cho sự hi p nh t ho n hảo n , Cha cần thanh tẩy con t ước, và tô đi m cho inh hồn con. Cha sẽ giương c ng ên v đặt con như mục tiê cho m i tên của Cha. Ôi! c n gì m Cha hông m cho con! úng như thế, công vi c sẽ hông th nh tự nế hông có thương tích v đa hổ. Như v con đ ng có chạ t n Ð ng Thánh. Con h đ cho Thần Khí Cha tăng t i n t ong con, v đ cho ửa Thần Linh của Cha ực chá t ong inh hồn con. Con sẽ tan iến dưới ửa Thần Linh của Cha tác đ ng nơi con. V con đ ng than hóc hi Cha đến với con như chiếc úa đ p tan nh ng gì nơi con chưa ho n hảo. Con đ ng
6

hỏi Ð ng Thánh của con Ng i đang m gì v ?” Cha đang t ên đường tiến v o căn ph ng n i t m, nơi cư ngụ của Cha. Mọi t ở ngại hông ngăn cản đư c h nh đ ng của Ch . Cha sẽ m t t cả t t ng lên ằng m t cơn giông o. Cha sẽ nghiền nát các đ i thủ n . - Ôi lạy Chúa, in từ từ thôi ạ! - Cha m n ho n t t vi c thanh tẩ con. Do đó, h i con t ê d của Cha, con đ ng cản t ở vi c m của Cha. V con h đ cho Sự D iền của Cha ao phủ con. i inh hồn, con đ ng t ch i Cha điề gì. Cha m n iến con t ở nên m t dụng cụ ngoan ngo n, vì con sẽ cảm nh n đư c trong con có Sự i n Di n của Cha như ngọn ửa v như m i tên. Con đ ng s . Cha sẽ hông t n áp con đ , m ch t n áp các đ i thủ của Cha thôi. Cha sẽ chiến đ t n i t m con m chiến đ a. Cha c ng sẽ ư ý đến sự d n mỏng của con. Cha đ tôi n v ếp đặt con v o sứ vụ n , sứ vụ làm Tiếng Vang của Cha. V con h đ cho ng Minh Vương của con th ng t ản th n con. Con h đ cho Q c Vương của con cai t con. Không có điều gì q a đư c Mắt Cha đư c đ . Mọi điề gì hông tinh sạch, dù nhỏ m , c ng sẽ Sự Tinh T ền của Cha m chiếm và làm cho tiêu tan. Thế ồi Ánh Sáng Cha sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn t ong con, v Thần Khí Cha sẽ t ôn chả trong t m t í con như dòng sông. Cho nên con h ôn ôn tìm iếm Thánh Nhan Cha hông ng ng và như thế con sẽ hi ằng D ng Tự m m cười với con.

(Sau

:)

- Bình An ở cùng con! Con gái ơi, con hãy nghe Cha: con đ nhìn quanh con chưa? Con đ th gì n o? - Con ã th y nhiều iến ộng, và ngay cả tình trạng chia rẽ ang trở n n dữ dội h n giữa chúng con trước khi iệp h t. Con chưa c thể nhìn th y iểm kết thúc c a cuộc tranh lu n giữa chúng con về ự hiệp nh t, cũng như chưa th y ự ch m d t c a thuyết vô th n. - inh ồn Cha, q an t a của thế h con, đ chứng iến nhiề điề c n tồi t hơn cả nh ng iến đ ng, hơn cả tình t ạng chia ẽ v th ết vô thần t nhiề . Cha cho con iết điề n : có nhiề người đang m mư ch ng ại Cha. Ngay v o gi phút n đ , Cha iết họ đang cùng nha t p họp ại t ong Nh Riêng của Cha. Thế nhưng ch ng ao n a, mọi hải đảo sẽ
7

n ả t ong Ng của Cha, và cho dù thế h n sẽ than khóc thế n o thì Cha c ng hông ắng nghe. Cửa T ời sẽ đóng ại t ong Ng , v t ái đ t t ở th nh t ơ t ụi v ên như người q ả phụ đa ồn vì m v o cảnh tang thương. i hế h hôm na , T ái Tim Cha q ặn đa v c ng chán ng với thanh m đáng thương hại vang vọng ên t các con ồi. Thực a, Cha hông v i vẻ gì t ong vi c m cho o i người phải ư phiền v m t th di n. M t ần n a Thần Khí Cha sẽ đổ ng t n đầ t ên các con, như chưa ao giờ có t ước đây. ửa của Cha t m t Ngọn ửa ế ớt sẽ ng chá lên p bùng và iến đổi t t cả các con th nh nh ng con người mới. Thế ồi, Cha là Chúa, tiến vào các đô th đ đư c chinh phục, chiếm ngự các con ằng Vinh Quang Cha, v iáo i sẽ đư c hồi sinh. C i cùng Sự Công Chính sẽ to n thắng. C n con, con gái ơi, con đ ng s m h ớn tiếng kêu cầ lên Cha. Con đ ng s người ta, nh t nh ng người ch ng đ i con. Con h vui lên, h i con gái ê q ý của cha! Cha đọc ra đư c các tư tưởng thầm ín của nh ng người n , và ôi Tai tinh tường của Cha nghe th hết mọi sự. ọ ngh họ iết t t cả, m thực a họ ch ng iết gì hết. Con gái ơi, Cha cầ ng n cùng Chúa Cha cho con, xin Ng i đoái thương đến sự d n mỏng của con. N Vassula, con hãy c gắng m hi Chúa Cha. Con ế ớt, nhưng Cha đ làm cho con ăn ễ s t ong Cha, đ ng con không c n ng a hoặc đi ch hướng, ởi vì đôi úc có các cơn o d d i xẩ đến với con. Con h d của Chúa Cha, nên đó là lý do tại sao Tình Yê Phát hen v ng Q ảng Ðại của Ng i ại cho phép các ch ng đ i ả a như v . Phải chăng con ại hông iết ằng: nhờ đa hổ, Ng i m cho các inh hồn t ở nên ho n hảo, v chính đa hổ c ng là m t phần trong vi c h n n con ha sao? Cho nên, con gái ơi, h iên nh n, v c ng tỏ a q ảng đại n a. Con đ ng có rùng mình và phàn nàn vô íchm đ ng chán nản đ ồi không m n m vi c. Con h đi theo Vết Má của Cha ư ại m đạt tới C i T ường Cử . Nh ng ai đi theo các d vết n sẽ tiến đư c v o Vương Q c Cha. Con h học đ iết ằng Chúa Cha hông t n nh n, nhưng ôn đ i ử nh n t với con. Ð ng Khôn Ngoan ê thương con. Do đó con gái ê q ý của cha ơi, con h t n gi các iới Răn. Con h s ng theo tinh thần Phúc m. Con h nh n Cha m Ð ng Ðồng nh Thánh Thi n của con. Con h cầ ng n cho các inh mục nh ng v đại di n của Cha.

24 tháng 1, 1992 ( rong h nh Lễ, Chúa Giêsu n i với tôi:
8

Ð

mới ch

hởi đầ . Con sẽ th

nhiề sự ớn ao hơn thế n a.

Chúa nói câu này sau khi tôi chúc tụng gài về những Kỳ Diệu và c c Công Việc Ngài làm, ởi vì với uy lực c a gài, Ngài ã mở l ng nhiều thành viên trong Ðại ội hế iới in Lành. ừ m a è, Chúa ã chu n iệp về hiệp nh t ề c p ến những Kh t Vọng c a gài. Ngài cũng ể cho một ố thành vi n trong Ðại ội hế iới in Lành ọc và tiếp nh n Lời Ngài. hờ như v y, trong tu n lễ hiệp nh t, tôi ược mời ến tham dự, nh n d p này rôi trao và ọc cho họ nghe c c iệp c a Chúa Giêsu .)

26 tháng 1, 1992 - N Vass a của Thánh T m Cha, con có m cho Cha không? - Vâng, l y Chúa c a con, con muốn lắm. - V con h cầ ng in h n nh ng ời n n t n hiến mình t ọn vẹn

ạ Thánh T m Chúa Giêsu, đến v chiếm ngự t ọn vẹn ng con, đ các đ ng ực của con sẽ iến th nh các Ð ng Cơ của Chúa, nh ng khát vọng của con sẽ nh ng Khát Vọng của Chúa, ời nói của con ời Nói của Chúa, ý ngh của con Ý Ngh của Chúa. Xin cho con en ỏi v o đư c t n thẩm c ng Thánh T m Chúa. Xin h m tan iết mọi sự t ong con.

Con Vassula mọn sẽ thờ ạ Thánh T m Chúa với t t cả t m lòng. Con in hứa sẽ phục vụ Thánh T m Chúa ằng ngọn ửa ng cháy trong con. Với t m tình say mến, con sẽ phụng sự Chúa nhi t th nh hơn t ước. Con ẻ ế đ i, nhưng con iết Sức Mạnh Chúa sẽ n ng đ con.
9

Xin đ ng đ con s ng ời a hỏi tầm mắt của Chúa, c ng đ ng đ t ái tim con ng đ ng về nơi n o hác. Con Vassula mọn, con ch iết tìm iếm Thánh Tâm Chúa, v hao hát m t Mình Chúa m thôi. ạ Thánh T m Chúa Giêsu, xin cho con iết chán gh t t t cả nh ng gì ngh ch ại sự Thánh Thi n và Thánh Ý Chúa. Xin h s ng ọc con c ng đ ảo đảm chắc chắn ằng trong con không còn m t đ i thủ nào n a. K t hôm na , xin Chúa dùng s i gi Tình Yê c t chặt con ại với Chúa v m cho inh hồn con khát mong Chúa và trái tim con nôn nóng ê mến Chúa. ạ Thánh T m Chúa Giêsu, Xin Ng i đ ng chần chờ m h đến thiê đ t t ọn vẹn con người con ằng chính Ngọn ửa Thương Yê Nồng N n của Chúa. T na t ở đi, t cứ điề gì con làm, đề ho n to n m theo i ch và Vinh Quang Chúa chứ hông i ích gì cho con. Con Vassula mọn, con in t n hiến đời s ng con cho Chúa v t na t ở đi, con s n lòng t ở th nh nô cho Tình Yê Chúa, th nh v t h sinh cho các Khát Vọng Nồng N n của Chúa v cho C c Khổ Nạn Chúa, cho i ích của iáo i Chúa, và iến th nh đồ chơi của inh ồn Chúa. Xin làm cho các sắc di n của con gi ng với các sắc di n C c Khổ ình Th p iá Chúa q a nh ng đa hổ m con ch m i hi con th các inh hồn c m điếc sa ngã. Xin đ cho inh hồn con gánh ch các đa hổ n .
10

ạ Thánh T m Chúa Giêsu, in đ ng miễn t cho con hỏi vác Th p iá Chúa, như Chúa Cha đ hông miễn t cho Chúa. Xin Thánh T m Chúa m chủ đôi mắt con, ý ngh con v mọi khát vọng của con iến th nh v t cầm gi của Thánh T m Chúa Con ẻ t ứng, ẻ hông đáng nh n đư c t cứ ơn gì, nhưng in giúp con iết s ng t ọn với t m tình t n hiến ằng nếp s ng trung thành và không ngớt hẩn cầ Thánh Danh Chúa. Xin giúp tinh thần con iết t ch i t t cả nh ng gì hông phải Chúa. ạ Thánh T m Chúa Giêsu, xin cho inh hồn con mang thêm các Thương Tích t ên Th n Th Chúa nhiề hơn n a đ cho các inh hồn nh n đư c ơn phúc h i cải. Con Vassula mọn, con in tình ng n d ng hiến ý m n con cho Thánh Ý Chúa giờ v m i m i. Amen. - V giờ đ Thần Khí Cha ngh ngơi trong con. Vass a con của cha ơi, Cha s ng sướng hi th con dùng thời giờ của con đ phụng sự Cha. T t cả các h sinh con m vì Danh Cha sẽ hông ao giờ t ở nên vô ích đ .

y 27 tháng 1, 1992 i con mọn, Bình An ở cùng con. Ơn n đư c an cho con đ Cha nhờ con m mở mắt người mù, mở tai người điếc. Cha sẽ nhờ đến con đ Cha tiếp tục tỏ Cha a theo đường i n . Con dụng cụ tồi t nh t, nhưng ng Thương Cảm của Cha nhìn th nh ng c gắng trong sự t to n của con, nên sự D iền của Cha n át đi cơn i n của Cha. Con đ ng ao giờ nghi ngờ về Tình Thương Yê của Cha. Cha thích dùng sự ế đ i đ Cha có th m mọi sự. 11

Cha Chúa iêsu, Ð ng sẽ an cho các con1 các ch d n đ đi đến i p Nh t. - Ð đến giờ Nhi m Th Cha đư c vinh danh. Ch ng ao n a nh n oại sẽ học cách thức Cha m n họ hi p nh t. Cách thức của Cha chứ hông phải cách thức của họ... iờ đ Cha đ tiết cho họ iết đến các khát vọng của Cha. Cha tỏ Thánh T m Cha a cho họ th . Với Q ền ực của Cha, Cha sẽ h p nh t các ng ễ Phục Sinh. Các con sẽ hông p c. Cha sẽ tìm m t đường i hòa bình. Ðúng như v , với q ền ực ớn ao, Cha sẽ m cho các con phải ngạc nhiên. ôm na Cha nói cho họ iết cần thực hi n tiến t ình n o, v ng mai Cha sẽ d n họ tới nơi Cha đ chọn.

30 tháng 1, 1992 ( era, Lario, nước Ý) - C phải Chúa không ạ? - Cha.

- Con c n n viết uống những iều con th y vào lúc ình minh không? - Con viết đi! - Con ã th y ch u ia.

- Con đ ng khóc. Ch ta sẽ hồi phục. T t hơn con h than khóc cho nh ng người đ ìa ỏ Cha. Cha sẽ phục hồi ại Russia. Con h khóc cho nh ng người chết. N vass a con ơi, Cha sẽ trang đi m cho ch ra. - Ôi l y Thiên Chúa c a con, con ã th y nỗi khốn khổ c a ch ! Ðiều con nhìn th y là thế này: Một thiếu phụ tiến ến g n con, trẻ tuổi, không ẹp lắm nhưng cũng không u. n c a ch là Russia. Ch i ến với con và nhìn vào y phục ch m c, con nghĩ là ch nghèo lắm. Ch lên tiếng n i chuyện với con. hờ con mới th y răng c a ch rụng m t một nửa. iều này làm cho ch trở n n r t u. C iều con
1

Cho nh n loại

12

iết rằng một người àn à kh trẻ, phải làm ao thì răng mới rụng i một nửa như v y! rừ khi à ta phải r t ư là nghèo túng. o Ch u ia m c d nghèo kh và khốn khổ, nhưng ch can ảm và vẫn ng vững. Ch chỉ cho con em c i m y làm nh mì c a mình, một dụng cụ u cũ kỹ 1. Ch u ia n i với con rằng, ch ẽ d ng n ể làm việc, ể c thể inh ống. Con cảm th y tan n t cõi l ng vì uồn phiền. hế rồi một thiếu phụ kh c ến, ch ta cũng tên là Russia. Cả ch này nữa, c c răng c a ch h u như cũng rụng hết. ồi hai thiếu phụ kh c nữa ến, cũng rụng hết răng và cũng r t túng cực.2 ồi ột nhi n một người àn ông trẻ tiến vào. Ông y là Chồng c a Russia. Con ể ý th y Ông c th n hình rắn chắc, khỏe mạnh, cao r o và r t ẹp trai. o Con nghĩ: ao Ông ta c thể ch u ược một người như Russia, nàng ch ng ẹp lại trông ph t ợ vì răng rụng g n hết... rong khi con nghĩ như v y, thì Ð c Lang Qu n c a ch u ia d u dàng ến n ch , t C nh Tay qua vai ch . Con th y Ðôi Mắt Ông vô c ng D u Dàng, h n hiện và tuyệt ối Chân ình. Con th y Ông không ao giờ ỏ r i ch , m c d ch ta là người không h p dẫn. Con nh n ra người là... Chúa, l y Chúa con! - Không, Cha sẽ hông ỏ ơi N ng, m N ng c ng hông ch i ỏ Cha. Cha Cha v Ðức ang Q n của N ng. Tên của Cha Trung Tín và Ch n Th t. Cha sẽ trang đi m ại cho N ng, ban cho N ng nh ng phục xinh đẹp, và ồi trái tim N ng sẽ ực sáng ên với tâm tính ngọt ng o v d u d ng. Cha hông ao giờ ngưng vi c đổ phúc nh t n đầ ng N ng. Cha sẽ hông ao giờ út ại Tình Thương Yê của Cha d nh cho N ng. Vass a con của Cha ơi, con h iên nh n như Cha hằng iên nh n. iờ đ , con h nương tựa v o Cha.

N

31 tháng 1, 1992

hư rời cao h n t thế nào, thì Tình Yêu Cao rọng c a Chúa dành cho những ai kính ợ Chúa cũng như v y. 3 - Con h đến v th m nh ần t t cả nh ng gì th c về Cha. Con h th m nh ần Chúa Tình Yêu. Cha là Chúa Tình Yêu. Tuy nhiên, Cha phải đa hổ m t mình t ước sự t ch i của con cái Riêng của Cha.
giống như chiếc m y dệt ốn người thiếu phụ nghèo khổ. Phải chăng nghĩa là Russia ẽ phải ch u ốn năm 3 Tv. 103:11
1 2

i kém?

13

Con cái của Cha đ t ỏ ường Công Chính, Nền Tảng của ức Khôn Ngoan, c ng hông ắng nghe ai T ái Tim Chúng Ta. Ngo i a, có ời ch p ằng: tên Phản oạn, tức Thần Phản oạn, ẻ nói nh ng ời ch ng ại Ð ng T i Cao v công ích các Thánh của Ð ng T i Cao 1, ắn sẽ thách thức Q ền ực Cha. Thần Phản oạn n dự đ nh tha đổi t ần tiết v ề t của Cha.2 Con h đưa mắt nhìn quanh con, ch cần nhìn q anh thôi v con sẽ con hi . Chủ th ết D ý v chủ ngh a T n Thời nh ng ẻ thù chính ế của iáo i Cha, vì cả hai đề m n ăn s ng n t tươi to n t ái đ t. Thế nhưng con gái ơi, Cha sẽ ph ửa t ên các ẻ phản đạo n , đ m t khi ớp vả che mắt ớt ng, họ có th th nh ng iến oạn hủng hiếp thế n o m họ đ g nên, nh ng đ n áp n o m họ đ áp đặt t ên ai T ái Tim Chúng Ta. Cha sẽ đích th n đi đến với t t cả các con. Các con h sám h i! Bởi vì Nước T ời đ gần đến. Nào, con h ghi ch p ng Sứ Ði p tiếp theo m Cha m nh ng ai t p họp ại ở Nice đ nghe ời Cha. (Tại nước Ph p.) - Bình An ở cùng các con. Ng T ở ại của Cha đ đến t gần ồi, v t T ời Cao, sắc di n Thánh Nhan Cha sẽ phản ảnh ng sự vô đạo ngh a của thế giới. Cho nên các con h s n s ng. Nh ng người đ t ng s ng d i t á sẽ nh n a các vết thương chí mạng m mình đ g nên cho chính inh hồn mình. Cha sẽ đến gi a các con trong h o q ang Cả Sáng v Vinh i n. Thần Khí Ch n ý sẽ t hi n trong ng các con, đ thanh tẩ inh hồn các con. Các con sẽ t ực di n gặp Cha v các con sẽ nhìn th t ọn vẹn ản th n mình như chính hi n th n của mình.. Do đó, giờ đ các con h đến với Cha với hi n th n t ọn vẹn của các con. Các con đ ng chờ đến hi các con t ở nên thánh thi n ồi mới đến. Các con h đến thì mới hi đư c nh ng gì Cha mong m n nơi các con nh t. Cha thương ê các con với m t Tình Thương Yê v nh cử . Cha an cho các con Sự S ng của Cha ằng cách gánh v o Thân Xác Cha mọi i ầm của các con. Cha đ giải h a các con với Chúa Cha v Cha đ đ cho nh ng n ta của nh ng người do Cha tạo dựng
1 2

n an cho t t cả

Dn 7:25 Dn 7:25

14

- đóng đanh Cha - . V c n điề gì n a Cha có th m m Cha chưa làm chứ? Nế các con nói ê mến Cha, các con h vác Th p iá của Cha v ước đi theo Cha. Các con đ ng ng ng ng khi nhìn đến nh ng Th p iá nhỏ hác Cha đặt t ên đường các con đi. Tình ê hông có giới hạn. Tình ê ch đựng m t cách iên nh n t cứ điề gì ẩy ra. Tình yêu không oán t ách gi n hờn, nhưng sẽ v i m ng t ong Ch n ý v t ong t cứ sự gì Ch n ý an tặng. Tình ê ỏ q a cho nh ng người ông ời v h ng. Do đó, các con h tìm iếm tình thương ê . Các con h chúc phúc cho ẻ thù của các con. Cha m n các con s ng thánh thi n. Thế nhưng các con ê d của Cha ơi, các con v n c n q á a với sự t ọn nh, ởi vì lòng tham lam tiền ạc đ n ễ s t ong thế h n . Các con ê d , các con có thực t m m n ước đi theo Cha hông? V các con h q ết tâm ước đi theo D Ch n v n c n đ m Má của Cha. Các con đ ng s . D Ch n Cha sẽ d n các con đến với Cha, d n v o V ng Ta Người Cha của các con, đến với Ð ng đ theo đ ổi các con t t ước. Các con h tin tưởng, và h nương dựa v o Tình Thương Yê cứ đ của Chúng Ta. Cha nói cho các con hay: C i cùng Hai Trái Tim Chúng Ta to n thắng. Con gái ê q ý của cha ơi, con h nắm Ta Cha v con đ ng s . Cha sẽ chăm sóc cho con. Cha-Là-Ð ng hằng ở cùng với con. Sau

:)

- Ôi l y Cha, nếu h nh Kinh n i: “ hiều gian khổ ã ến với loài người, một ch n ng è uống con cái A- am từ ngày con người lọt l ng mẹ sinh ra cho ến ngày mọi người trở về với Mẹ chung muôn loài 1 - hế rồi, l y Chúa c a con, trong một S Ðiệp c a Chúa, Chúa cũng ã n i với con về gười Mẹ hi n Quốc c a chúng con rằng: Mẹ là à E-và h ai. hư v y, Mẹ là gười thay thế à E-và. Và con lại kh m ph ra
1

Si 40:1

15

một iều trong h nh Kinh, là một l n nữa h nh Kinh Maria là Mẹ c a toàn thể nh n loại.

c nh n Mẹ

- Con gái ơi, con đ đ tai ắng nghe ng Khôn Ngoan, nên chính T ái Tim Cha v i m ng v Tâm ồn Cha hân hoan khi chính t môi mi ng con th t a Sự Thông Biết m Cha đ an cho con. Con h d t ì sự hư hông của mình, v h đ ng Khôn Ngoan hướng d n con. Con h ở ại t ong sự ư đ i của Cha. ng s nh ng con chó sói h ng hăng. ng s chúng, con của Cha nhé.1 ố c a con i, ố bàng hoàng trước những cảnh tượng kh ng khiếp ang diễn ra n i chúng con, là con c i c a ố: nào là vô ạo nghĩa, th h n, ph Satan, phá thai, tham lam uyền lực ngay cả trong i o ội, t công... thế nhưng, ố ã ến với con, một hiện th n c a vô ạo nghĩa, ể c u con khỏi h y diệt. L ng Ðộ Lượng c a ố như gi ng uối phúc lành tuôn ổ tr n con. ố an cho con tình ằng ữu c a ố và ã trở n n ạn Ðồng ành h nh hiện và là gười ạn c a con. ố ã làm cho con ược vững mạnh trước Ch n Lý và iao Ước c a ố. Ôi au ớn iết bao khi con cảm nh n r i im ố quá ang thì thào trong con về cuộc Khổ ạn c a ố, và thốt ra những tiếng thở dài não nuột.

u muộn,

- Con gái ơi, n i ồn của Cha th t sâu đ m. Có điề con đ ng nên khóc thương cho Cha. Con h khóc thương cho các anh ch em con, vì t i i đang t n phá họ như m t chứng ng thư ghê s . Con gái ê q ý của Cha ơi, con h đ d nh nước mắt của con đ hóc thương họ. Vass a con của Cha ơi, vết thương của con ch ng gì so với Vết Thương của Cha. Con h cầ ng n cho họ t ước hi Ngón Ta Cha chạm tới t ái đ t v m nó tan chả a. Cha iết con ế đ i v nhút nhát, nhưng Cha có ỏ ơi con ao giờ đ ? Con h nói tiên tri và i Thánh T m Cha a cho mọi dân và mọi nước đư c iết!
1

Một iều

y ra giữa tôi và hi n Chúa

16

6 tháng 2, 1992 - Con gái ơi, Cha an Bình An của Cha cho con. Nế có ai hỏi con: T t cả nh ng sự n thế n o?”1 Con h t ả ời cho họ ng Thương Xót v Tình Thương Yê đang đư c ầ tỏ cho o i người. T T ời Cao, ng Cứ đang đoái ng đ đến với nh ng người h n hổ v năn n mọi người h t ỏ nh ng điề điên ồ của mình. Nh ng gì Thiên Chúa đang nói với chúng ta ngày nay đề iên q an tới Bình An, a iải, và Tình Thương Yêu, - Tình Thương Yê Vô Bờ Bến -

11 tháng 2, 1992 (S iệp cho ữu Ước, oa Kỳ)

- Vass a ơi, Cha đang dùng tay con, con h ghi ch p ng: Bình An ở cùng t t cả các con! i các con, Cha th nh th t nói với các con ằng Nguôn Ánh Sáng Chân Th t đang t ên đường T ở ại ồi. i các con Riêng của Cha, Cha nói cho các con điề n đ t t cả các con có th s n s ng tiếp nh n Cha. êm t i của thế h các con sắp q a. Các con h hi chính t i i đ cản t ở ánh sáng t ong các con như thế n o. Tình ê của thế gian chóng qua n ch phù v n, ch ng đem ại cho các con điề gì hác ngo i t i tăm. Thế nhưng, Cha nói với các con ằng: đêm t i hầ như sắp q a ồi

và nh ng ầm ha t ụ ạc của các con đang sắp tới hồi ch m dứt, vì Q ền ực của Thánh Thần Cha sẽ hi p nh t t ọn vẹn với t t cả các con, đ hướng d n các con s ng m t Ðời S ng Th t t ong Cha, Thiên Chúa của các con. Phúc cho ai ch p nh n Ch n ý v s ng theo Ch n ý. Nơi cư ngụ của người đó t ên t ời sẽ hông đ t ng m ôn đời, nhưng sẽ nơi đ họ ở.
1

hi n Chúa c ý n i ến c c

iệp

17

Cha Chúa Giêsu, Cha xin các con hãy dâng lên Cha trái tim các con. Cha sẽ đặt t t cả trong Thánh Tâm của Riêng Cha, v sẽ m cho t t cả đư c hồi sinh. Cha sẽ ức dầ thơm v thanh tẩy t ái tim các con. Cha sẽ đổ ng t ái tim các con đầ Ánh Sáng và ơi m của Cha. Cha sẽ đ trái tim các con đắm chìm trong Tình Thương Yêu của Cha, và t t cả sẽ đư c hôi phục ại ho n to n. Cha sẽ đưa t t cả các con t ở ại với đời s ng thánh thi n v Cha tô đi m t m hồn các con ằng Thiên Tính của Cha. Nế các con nh n thức ra đư c điề Cha an cho các con, các con không c n ư ng ự ha ngại ngùng trao trái tim các con cho Cha. Thế nhưng ần n các con s n s ng ắng nghe Cha Các con h Các con h tìm iếm m điề thi n chứ hông phải điề ác. cầ ng n với tình ê mến, v đ ng đoán t.

Ch ng ao n a, Ánh Sáng của Cha gi ng như Ngọn ửa sẽ ên th q a các con đ tẩ ửa inh hồn các con hỏi mọi vết dơ ẩn. Cha sẽ tiến vào các th nh ph 1 của Cha v chiế tỏa ánh sáng trong đó, ánh sáng th t chứ hông phải t i tăm. Ánh Sáng sẽ t ôn t o ng p đầ . Lúc , linh hồn các con sẽ đư c đổi mới v t ở nên thánh thi n nhờ v o Ánh Sáng Siêu Phàm của Cha. Rồi... T ời Mới Ð t Mới sẽ đến với các con, v thế giới ngày na sẽ c n ại như m t c n gi . Các các con ê d , các o i hoa s ng nhờ ánh sáng thế n o, thì các con c ng thế, các con sẽ hồi sinh nhờ chìm ng p v o trong Ng ồn Ánh Sáng của Cha. o oa có th s ng m hông cần đến nước chăng? V tại sao ng na có q á nhiề người t ong các con ại t ch i Thánh Thần Cha đổ t n ng, và ại c n nghi ngờ ằng hông iết Ng ồn Nước đang t phát t Ngai Tòa của Cha đ 2 có thực sự đến t Cha hay hông? Ch ng ẽ các con đ hông đọc "Ngai của Thiên Chúa v của Chúa Chiên sẽ đặt nơi thích h p trong thành đô. Các tôi tớ Ng i sẽ thờ ạ Ng i. ọ sẽ t ực di n th Ng i v Danh Ng i sẽ đư c viết t ên t án họ. Sẽ hông ao giờ c n đêm t i n a v họ sẽ hông cần đến ánh sáng của đèn c ng như ánh sáng mặt t ời n a, ởi vì Chúa Thiên Chúa sẽ chiế sáng t ên họ"3

Chính là linh hồn chúng ta Kh 22:1 3 Kh 22: 3-5
1 2

18

Các con v n chưa hi sao? Thần Khí Cha như i ng S i v i ng S i n chả t cứ đến đ , thì mọi người sẽ đư c t n đầ Nước 1 . Người nh, người q è, người mù, t t cả sẽ đư c ch a nh, v t ở nên các chứng nh n của Ð ng T i Cao. Như các c ăn t ái, với lá xum xuê hông ao giờ tàn úa, với hoa t ái hông ao giờ th t th 2 t t cả các con c ng sẽ như v . Các con sẽ sinh hoa t ái m i tháng nhờ v o Nước n (Thánh Thần của Cha), Nước đến t Thánh i n Cha,3 nơi tinh thần các con sẽ nh n m Nơi Cư Ngụ. Cha m n giải thoát các con hỏi nanh v t Qủi D v phục hồi t í nhớ cho inh hồn các con. Cha m n mở ng cửa các t m hồn chai đá. T na t ở đi, Cha sẽ m cho mọi người c t ên nh ng ời cao q í tán tụng Cha, Thiên Chúa của các con. i thế h hôm nay, các con đ ng nói: "Nh ng vết thương của con hông th ch a nh đư c," ồi t ch i nga cả vi c úc tiến đi đến ch a t . Các con c ng đ ng nói: "Ð ng Cứ Ð tôi ch ng ao giờ ắng nghe tôi". ôm na , Ð ng Cứ Ð nói với các con đ h i thế h của hôm na , i ng ết Cha đổ a vì các con hết năm n sang tới năm hác đang minh chứng thực t ạng n i đa ồn của Cha. ng Thương Xót Cha hông ch i ỏ ai cả. V các con h đến với Cha. Các con h ngả v o V ng Tay Cha, v các con sẽ đư c ch a nh. Các con đ ng s Cha. Cha Ng ồn Tình Thương Yê hông ao giờ cạn v luôn s n ng tha thứ. Thế m các con lại nói ằng: "Ð ng Cứ Ð tôi hông ao giờ ắng nghe tôi". Cha nói th t cho các con hay: Cha úc n o c ng ôn ở với các con, và gi ng như m t h nh đang hát nước, Cha hao hát ời nói ê thương của các con. Cha hao hát ời cầ ng n của các con. Các con h hẩn cầ lên Cha với t t cả t m hồn, v Cha sẽ đáp ời. Các con đ ng nói: "Ng i d Mặt Mình đi hỏi tôi" đ ồi các con q a nhìn sang hướng hác. Cha đang nhìn đến t ng ước ch n của các con đi, v Cha hông ao giờ đ các con xa hỏi Tầm Mắt Cha. Cha úc n o c ng ôn ở với các con. Thế nhưng các con s ng t ong t i tăm nên không th đư c Cha. Các con s ng t ong khô khan nên hông nghe đư c tiếng Cha. Thế h h i hôm nay, các con h hướng mắt nhìn ên T ời v tìm iếm các sự t ên T ời, ồi các con sẽ th Vinh Q ang của Cha. Chính các con phải có q ết đ nh.
1 2

Ezk 47:9 Ezk 47:12 3 Ezk 47:12

19

T ái Tim Cha mở a cho mọi người tiến v o s ng t ong đó. Các con h đ mình n ễ t ong Cha v các con sẽ s ng. Cha an phúc nh cho t t cả các con, cùng in t ên t án các con Sinh Khí Tình Yê của Cha.

13 tháng 2, 1992 - Chúa i, liệu có nên giải t n luôn nh m c u nguyện dành cho những người y Lạp mới trở lại hay không? Một linh mục liệu c n n uổi họ i và ể họ phân tán trở về v ng a mạc, n i họ ã ở trước kia chăng? - N Vass a con ơi, các inh mục của các con cần ời cầ ng n!!

- Lạy Chúa, Chúa c cho phép ngài làm khô héo cả vườn nho không? Chúa ã iến a mạc n n i ng Sông, v ng t khô cằn thành Suối ước c mà! - N Vass a con ơi, các inh mục của các con cần ời cầ ng n!

Lạy Chúa, Chúa ã cho người thiếu ăn ược ăn no n oa r i c a Chúa. Chúa làm cho người i khổ ược no thỏa. Chúa nâng người mệt nhọc và làm ph n ch n người nghèo khó và người yếu hèn. Chúa em niềm vui ến cho người u khổ, chữa lành người ệnh t t ằng ình hư ng Yêu c a Chúa. ối với người ang tuyệt vọng trong c n i khát, Chúa ban cho ước uống. in Chúa ừng ỏ r i họ... - Cha sẽ hông ỏ ơi họ. Vassula của Cha ơi, các inh mục của các con cần đến ời cầ ng n... Con h đ mắt nhìn và tin tưởng v o Cha. iáo i sẽ hồi sinh. Dầ thơm cứ ch a của Cha TN T ƠN Y

hế mà c nhiều người trong chúng con lại thiếu vắng tình thư ng yêu!

- Cha sẽ đổ Thần Khí Cha ng to n th nh n oại, v m cho các trái tim chai cứng sẽ mềm ra, cùng tẩ sạch ng gian ác của họ ằng ửa của Cha.
20

- Lạy Chúa, con xin mạm muội thưa l n Chúa th m một iều nữa: như Chúa ã iết , nh m c u nguyện nhỏ é giờ y ang linh mục này làm cho hoảng ợ. ản th n con ch ng ng là gì. Con ẽ lạc ước nếu không có Chúa, và nh ng trong con ang l p l e h u như ắp tắt m t rồi nếu không c Ánh S ng c a Chúa trợ giúp. - Con gái của Cha ơi, ng con m n thưa thêm điề gì n a với Cha, v thì con cứ nói cho hết c đi! ... dạ thưa ự hiệp nh t không thể thực hiện ược nếu mà c c linh mục Chính hống i o y Lạp c n chống ối. C c ngài không hài l ng về mô th c hiệp nh t mà Chúa ề ra. - Vass a con của Cha ơi, t thế Cha đ có m t danh sách nh ng người q ảng đại. ọ sẽ t m gương h i cải cho thế h n . Có điề con h ư t m đến inh mục n . Con h tôn t ọng các inh mục của Cha, và dâng lên Cha nh ng h sinh đền tạ, v Cha sẽ nâng đ con với các đặc n của Cha. Con h t ỏ mình vì Cha, và h đ cho Cha th nh thoảng thử thách con. Cha sẽ h n gắn ại mọi điề t t ng m Mắt Cha chứng iến.

14 tháng 2, 1992 - Vassula con của Cha ơi, ình an ở cùng con. Con h đ Cha cảm nh n đư c tình ê mến của con. Con h quên ản th n con đi vì Cha, h tiến vào trong T ái Tim Cha, v đem ra thực h nh t t cả nh ng gì Cha đ an cho con. Lạy Chúa, Chúa ban uống con tràn y các phúc lành mà con thì ch ng c công trạng nào hết. Như Chúa th y, con ang ở trong ay Chúa, v y xin Chúa c làm n i con t t cả iều gì mà Chúa cảm th y vui. - V con h s ng vì Cha v h an ủi Cha, h t ở th nh d ch của sự hi p nh t m thế h n ch i ỏ. úng như v , con h t ở th nh d ch của sự hi p nh t t Cha m đến, v con c ng h s n ng ch hinh mi t và sự ch i ởi C ng ồng Tôn iáo của con, t d n t c con. 1 Qua con, Cha
1

C c linh mục Chính hống y Lạp

21

m n tỏ Tình Thương Yêu Cha cho t t cả mọi d n t c. Q a con, Cha sẽ tiếp tục nói v phơi a cách thức họ đ iến iáo i Cha th nh sa mạc như thế n o. Cha đ an cho d n t c con1 m t hi p ước a Bình, nhằm hướng d n t t cả các con tiến tới sự hi p nh t t ong tình anh em. Cha đ chọn con như t m i n ch đường, đ sự hi p nh t diễn a gi ng như v , thế nhưng họ đ hông ắng nghe. ọ c ng ch ng ch cúi mình ng. Tha v o đó, họ v i d ng lên Cha t ầm hương. Có điề Cha sẽ m gì với hương t ầm của họ đ ? Cha m n hương t ầm d ng ên t t ái tim của họ. Cha m n sự h a ình đến t t ái tim họ Cha m n nh ng i chúc tụng phát t t t ái tim họ Cha m n tình ê thương, nhân ái và đồng cảm đến t t ái tim họ. Cha m n sự h a giải phát t t t ái tim họ

N con gái ơi, con đ ng chán nản hi phải ăng q a sa mạc n . Ð ng Cứ Thế của con ở gần ên con v Cha con ta h gắn ó với nha . Cha đ t ao cho con sứ vụ n , đ m sao t ở nên như cơn chớp toả sáng ời Cha tới mọi d n t c. Con h nói với họ ằng nế họ nói mình các chứng nh n của Ð ng T i Cao, thì họ cần phải tỏ cho Cha th sự ình an của họ th hi n q a ng chính t ực, v t m tình tôn ính th hi n q a ng nhi t th nh của họ. Con h nói với họ nên i m đi m ại đường i của mình v h t ở về cùng Cha, ồi Cha sẽ an cho họ Thần Khí thông hi . Cha ôn tỏ ng Thương Xót t ong thời gian áo t n. Cha luôn tỏ ng Thương Cảm đ i vơí họ hi họ gặp cảnh h n cùng. Cha an cho họ ồng n Tình Thương Yê của Cha. Cha hông ng ng giơ Ta a đ n ng họ ên với Cha. V con có iết họ thường đ i ử với Cha như thế n o hông? Cha đ tỏ cho họ th ng thương cảm v Thương Xót của Cha. Cha phải đ cho họ tiếp tục d v Cha t ong đa hổ ao n a với thái đ họ t ch i theo Ý Cha? Ch ng ẽ Cha phải ngăn Cánh Ta Chúa Cha ại n a sao? Ph p Công Th ng của Chúa Cha đang ùng ên ồi, đ m sáng tỏ t i ác của thế giới n ... Qua mi ng t ẻ thơ, Cha th t ên nh ng ời van in ca đắng cho Sự ình an v h a giải gi a các anh em. Thế nhưng con h em, nh ng ời năn n của Cha đ đư c họ tiếp nh n như thế n o... N con gái ơi, con hãy t ở nên người ảo v cho Chân Lý.
1

C c linh mục Chính hống y Lạp

22

Con h dựa đầ v o T ái Tim Cha, v hi con nghe th thanh m của nh p đ p T ái Tim Cha, thì sự can đảm sẽ t ở ại với con. Con đ ng như ng t ước sự úi dục của tính ế đ i của con. Con h tin v o Cha. Con h tin tưởng nơi Cha... N 1 con gái ê q ý của cha ơi, con h can đảm ên. Bao Cha c n ở ên con, con c n đứng v ng... phải hông, con gái của cha? Cha sẽ hông ao giờ ỏ ơi con. Vass a ơi, con h ắng nghe, con h nghe Cha, Cha đang chia sẻ với con Th p iá của Cha. N Vass a của Cha ơi, Tình Thương Yêu của Cha đang ở t ước mặt con. Sự T ng Th nh của Cha đang ao phủ con. B t cứ hi n o t đ ng a m Cha th cơn gi n d của đo n ma q hướng tới con đ t n công con, ao mình v o con đ mong con a t ng mảnh, thì Cha iền đến đứng chặn ngay gi a con v ọn chúng, chúng sẽ phải n ẩ s h i. V , con h đ t ái tim con tìm th an ủi trong T ái Tim Cha, và con đ ng s h i. Con h can đảm ên! Cha hông cho ph p ma q đánh gục con, c ng hông cho ph p sự gi n d điên c ồng của chúng đổ t ên con và thiêu hủ con. Cha đang đứng gần ên con đ a hi cho con iết hi n o con sẽ nhân Danh Cha m ên tiếng nói... Này con, Ng ồn Sáng là Bạn Ðồng nh của con.

18 tháng 2, 1992 Chúa i, mắt con ẽ không ao giờ rời khỏi Chúa, vì ợ rằng con lại a vào nếp ống phản ạo. Xin cho con ược thờ lạy Chúa ph phục dưới ệ Ch n Chúa. Ôi lạy Chúa, giờ y in tỏ Quyền Lực Chúa tr n t t cả chúng con. in cho C n iông ão c a Chúa p uống mọi người chúng con, ể cuốn ạch i mọi tội lỗi chúng con. Xin cho Lửa Chúa là Chúa h nh h n) ngự tr n chúng con, ể ch n hưng và thanh t y chúng con. h t kh mà vượt qua ược a mạc ội ạc này vào lúc m en. Maranatha! in hãy ến!
1

ôi cảm th y Chúa i u ang cố gắng n ng t m trí tôi l n

23

- N

con ê d của Cha, bình an ở cùng con. Con đ ng có hoảng s . Cha đ có q ết đ nh. Cha sẽ t n phá t ái đ t ằng ửa Thanh Tẩy của Cha. Cha sẽ thực thi Kế oạch của Cha sớm hơn như đ đư c áo t ước. Thời gian chờ đ i sắp hết. Phần con, h i con Cha, con đ ng s nh ng hăm dọa của nh ng người điên ồ. M h hướng mắt về Cha v nương tựa vào Cha. Cha là Ng ồn Sức Mạnh của con. o N con! Con h cầ ng n cho các inh mục của các con,1 h cầ ng n đ các ng i iết hướng về Cha v múc t nơi Cha: Ngh ực, Bình An v Yê Thương. Nhiề người đang t ong tình t ạng s như c v đang s như c nhanh chóng. Con h cầ ng n cho nh ng người thích trò chơi2 tàn phá các ông hoa đang chớm nở của Cha 3. Con h nói với các inh mục4 của các con ằng: nế có ai t ong các ng i v n c n s ng, đó nhờ Nước Mắt của Cha. Cha tưới g i đức tin của các ng i ằng Nước Mắt Cha. Cho nên, Cha hóc t ong n i th ng hổ đ d t ì sự s ng cho s ít người c n ại . iáo i Cha đang v vụn a như húc g mục nát, v t t cả nh ng điề Cha nghe đư c t nơi họ "Phải chăng am v o cảnh hạn hán?" Các ng i coi thường ng m đạo. Các ng i m n dùng nh ng ời ct i ga gắt ch ng ại Công Vi c của Thánh Thần Cha, và đ cho môi mi ng mình ên án nh ng Công Vi c ! iờ của t i tăm tiếp tục n chiếm v đưa đẩ iờ của Thờ Phư ng tiến đến s hông. T hơn n a, các ng i củng c m t chủ ngh a đ c đoán đầ phô t ương v tự phụ. Cha Chúa của các ng i, đứng t ước mặt các ng i v hỏi ằng: "Tại sao các con hinh mi t sự an ủi m Cha ban cho các con cái Cha ngày na , q a phần tử mọn nh t của iáo i Cha?" Các Bầ T ời sắp sửa q a đi. V m các con v n hông ha iết, v v n c n n n ná t ong cơn ngủ vùi. Cha sẽ đến với các con như ẻ t m v sẽ hông cho các con iết t ước ng giờ n o5. iờ đ Cha hỏi các con với đôi Mắt đ m h cho Cha iết, điề gì đ ả đến cho đ n chiên của Cha? Cánh đồng cỏ anh tươi quanh năm của Cha nay đ ồi? Tại sao các con t ai con gái của Cha ại giam cầm? Thế h t ẻ của ng na đ ồi? Tại sao hương thơm Cha đ an cho các con ại iến th nh mùi hôi th i? - Cha khóc vì các con. - Cha hóc vì sự iê căng q á đ i của các con. Sự iê căng q á đ i của các con đ m cho
C c linh mục Chính hống y Lạp C c linh mục Chính hống y Lạp 3 C c người trẻ y Lạp mới cải h a, cải h a nhờ c c 4 C c linh mục Chính hống y Lạp 5 Kh 3:3
1 2

iệp c a Chúa.

24

iáo i Cha t ở nên gi ng như ngôi m t ng. Thế nhưng cả các con n a ồi đ c ng sẽ h t phục. iờ đ ửa của Cha đ đến gần. Cha sẽ hạ các con ng hỏi cái gọi vinh q ang của các con... Khi các con hỏi " iề gì ả a v ?" úc đó, Cha sẽ nói với các con "Vương Q c của Cha đ đư c c t đi hỏi các con, v đư c an cho m t d n t c giờ đ đang sản sinh ra hoa màu."1 Chính Thần Khí Ð ng an sự s ng. Các con có thực sự tôn ính Thánh Thần Cha đầ đủ hông? V tại sao các con ại úc phạm đến Thần Khí Cha ằng cách ách hại Ngài như thế chứ? Các con h tự t em Cha đang nói gì. Tại sao giới t ẻ của các con ại tách ời hỏi iáo i Mẹ đ chạ theo oại chủ th ết hạng tầm thường? Thực a các con đ m t t vi c hồi tưởng đến Thánh Thần Cha m t cách há iên tục v d t ì đư c các t ền th ng đúng như Cha đ an cho các con. Có điề các con đ hông nói lên với cả tình ê thương, nên các con đ hóa ra mù q áng do chính ng hăng hái của các con! Sự hăng hái của các con đ hiến các con đánh m t đi nh ng sự nhìn s v o các M Nhi m của Cha! Các con đ hông đọc "Có m t s ít c n ại đư c t n chọn ởi n sủng, m nế ởi n sủng thì hông c n phải do công t ạng n a. Nế hông, thì n sủng sẽ hông c n n sủng!"2 Cha yêu thương t t cả các con, nhưng các con v n m Cha phải đa hổ, vì các con đang gh t ỏ hồng n Thánh Thần Cha. Các con hông ch ng đ i thẩm q ền o i người nhưng ch ng đ i Cha, Thiên Chúa của các con. Cha nhắc cho các con nhớ m t điề sa hết sẽ có ng các con t ực di n gặp Cha, v Cha sẽ hỏi các con về cách thức các con chăm sóc các linh hồn m Cha đ ủ thác cho các con. Ng na , các con v n đang iến Cha th nh người nói d i, vì các con hông c n tin tưởng v o sự chứng nh n m Cha đ an cho t t cả các con về Ð ng Nhắc Nhở ời Cha, đó chính : Thánh Thần Cha. Các con h tẩ ửa inh hồn mình cho trong sạch, và t ời cao sẽ chiế sáng trên các con. i Th nh Ðô của T ền Th ng, t t ên cao Cha đang theo dõi các con: các con đ t n thủ đúng iới t của iáo i Ng ên Thủ của Cha. Thế nhưng ngày nay các con ại hóa ra mù q áng do vi c phô t ương, m ít đ ý tới, hoặc ch ng đ ý gì đến nh ng v n đề q an t ọng hơn của iới t Cha, đó ng Thương Xót! Tình Thương Yêu! Thái Khiêm T n! và m t tinh thần Tha Thứ... ...
1 2

Mt 21:34 Rm 11:5-6

25

N i sầ m n của Cha thì quá s đ m, và tâm tư Cha thì nặng t trong hi chờ đ i ng các con đi tìm iếm các hồng n t ọng đại hơn đến t Thần Khí Cha. Cha đ chán ng cảnh các con cứ ao t ền nh ng điề th c tinh thần m không theo chiề hướng tinh thần gì cả. Ng na , nế như người ta hi đư c nh ng sự s sắc cùng nh ng v n đề quan ế hơn của Thần Khí Cha, thì chắc c ng sẽ ch p nh n các n h của Thần Khí Cha. Thế nhưng ng kiê căng m các con ch t chứa t ong t m hồn đ không ng ng m cho long Cha đa đớn. Cha đ ủ thác cho các con h ng ng n inh hồn đ các con n cần dạ d v giúp đ họ, d n họ đến với T ái Tim Cha, nhắc cho họ về ng Nh n T , Tình Thương Yê của Cha v vi c Cha khát mong họ dường n o. Có điề các con ại t đoán q á sớm về họ v ch t lên vai họ gánh nặng hông th mang nổi, nh ng gánh nặng m chính các con hông m n nhúng ta v o! Nh ng ng Cha c n ở dương thế, Cha t ng tảng đá làm nhiề người v p ng . Ng na Thánh Thần Cha c ng t ở nên - tảng đá m v p ng đ i với nhiề inh hồn th c h ng giáo s của Cha. o Cha nói cho các con hay ằng: ôi Mắt của Chúa hông ch hướng nhìn về phía nh ng người công chính, đạo đức, mà c n nhìn đến cả nh ng người nghèo hổ v nh ng người m các con cho hông ứng đáng. Ch ng ao n a, các sao t ên t ời sẽ ớt ng t ái đ t. Các q ền ực trên t ời sẽ ng ch n v các con v n hông ha iết gì. Trái đ t n sắp q a đi. T ời mới đ t mới sẽ đến với các con, thế m các con v n c n chạ t n xa Thần Khí Cha. T nhiên, nế như hôm na các con iết hiêm t n v th nh thực nh n mình ẻt i iv t ứng, Cha sẽ c t đi hỏi các con tình t ạng mê ngủ đang an tỏa nơi d n t c các con! Các con nói các con giầ có. V các con h tỏ cho Cha th sự giầ có của các con. Nạn đói” t ng d nh t Cha nghe đư c t d t nước của các con. Nạn đói” th hi n n t t ên m i người các con. Nế các con nói các con giầ có, v các đồng cỏ t t vời của các con đ ? Tại sao Cha ại v p phải nh ng th chết đ th i a? Sao Cha hông nghe th các con nói năng gì? o Thánh Thần Cha với ng Thương Xót Vô Bờ Bến giờ đ ngự ng đ n ôi s ng t t cả các con v đổ đầ t m t í các con ằng Manna Thiên Q c. Với tư cách m t Mục Tử, Cha sẽ tìm iếm nh ng con chiên ạc đường. Cha sẽ chăm sóc các vết thương của nh ng con chiên n ằng Tình Thương Yê v nh cử . Cha sẽ n ng đ nh ng người ế đ i, m t mỏi v nh ng người m các con hông c n chăm n ôi n a. Cha sẽ an ủi các con cái Cha. V các con đ ng ngăn cản Cha, hoặc t ở nên v t cản t ở t ong thời
26

đi m của ng Thương Xót n . Các con đ ng đi ngư c ại với nh ng gì các con dạ về Thần Khí Cha. iờ đ Cha nói cho t t cả các con điề này t ước hi Ng iờ của Cha đến. i Cha sẽ nghe đư c ời " ạ Thiên Chúa, n con đ ! Con đang sám h i! Con sẽ ngưng úc phạm đến Thần Khí n Sủng của Chúa, ởi vì con iết ằng nế cứ tiếp tục, con sẽ nghiêm phạt". Ch vì sự cứ i của các con m Cha phải nói ra thôi. Nế Cha có q ở t ách các con, đó do Tình Thương Yê Cao Cả Cha dành cho các con.

Vass a con của cha ơi, con h cầ ng n cho các inh mục của con đ các ng i học đư c t nơi Cha đức hiêm nh đích thực.

Tháng 3, 1992 Satan c thể giết ược tôi một c ch dễ dàng vào ng nay. Trong khi tôi ang ph i ụi giá sách làm ằng kiếng, n i t c c tượng và v t th nh. i ch ằng kiếng ổ uống ể tan tành. i ch t ng dưới cũng ổ theo. ôi th y những mảnh kiếng lớn nhọn ắc chung uanh tôi và khắp ph ng nữa. Sau , tôi yên l ng chờ em c chỗ nào chảy m u không. ôi không hề h n gì cả, cả ến một vết thư ng nhẹ cũng không. Lẽ ra tôi ã rạch n t từ ụng tới ch n rồi.) Sau :)

- Vassula của Cha ơi, con h đ Cha d n dắt con t ng ước m t. i ông hoa của Cha, con hãy s ng mọn v nương tựa v o Cha, ng Cứ của con. N con ơi, Cha thương yêu con. Satan đang c gắng đánh phá con v m cho con a q è q ặt1 m t cách t t vọng. Nó hông nh ng dùng người hác ch ng ại con với nh ng ời v oan giá họa tự nó tạo a, m c n sử dụng nga cả nh ng đ nh t tự nhiên đ ch ng ại con n a. Thế nhưng Cha là Nơi con Nương Ná , v Ð ng Nhi t Tình Canh i con. Như v con đ ng s . Mắt Cha hông ng ng d i theo con. Con h ôn ôn ẩn n p trong Thánh Tâm Cha. Nào, Cha con chúng ta h tiếp tục theo đ ổi vi c cứ i các inh hồn.
1

ôi hiểu theo nghĩa thi ng li ng

27

N con ê d của cha, Cha sẽ d n con đi đến mọi nơi t ên thế giới v t cứ nơi n o Cha đi q a, Cha sẽ đ ại hương thơm tinh di nh t. Cha sẽ đ ương Thơm Cha an tỏa t inh hồn n tới inh hồn ia, v làm say mê các t m hồn. i ông hoa, con hãy làm hài lòng Ð ng Cứ của con và h đ cho Cha dùng con iên tục. Cha sẽ hông ngưng sử dụng con, m c ng hông p c tự do của con. Con h đ Tình Thương Yê của Cha tiếp tục chiếm gi t ái tim con. Cha Bạn Ðồng nh Yê D của con, Ð ng an cho con m t Kho T ng Cha đ ban cho con Hồng n l Tình Thương Yê của Cha Cha sẽ an cho con Sức Mạnh v Sự Kiên Nh n của Cha. i ông hoa, Thần Khí Cha ngự t ong con đ d n dắt v nhắc nhở con về ời iáo n của Cha. V con h tỏ ng q ảng đại v d ng cho Cha thời giờ của con đ m cho t ái đ t n nẩ mầm lên. Con h luôn tôn kính Cha. Cha hông phải Chúa Tình Yê d nh t của con sao? Cha Không phải Vua t ên hết các vua sao? Con h cùng Cha chăm ch m vi c, và phải làm ngư c ại với nh ng gì con thường ngh . ầ hết nh ng c gắng của con sẽ hông t ở nên vô ích. Q ền ực Cha sẽ phú v o các c gắng n m t Thần ực đ đạt tới mục đích. Nế ma qủ nói thầm v o tai con ằng: nh ng ời con nói sẽ hông hi q ả gì hết, thì n con của Cha ơi, Cha dặn con : đ ng có nghe theo nó! Cha sẽ tiếp tục c T ái Tim Cha cho t t cả các con. V t T ời Cao, Cha sẽ iên tục ngự ng đ n ôi dư ng các inh hồn đói hát, m thỏa đáng mọi sở ng n. Cha sẽ tiếp tục i Thánh Tâm Cha ra và tỏ ng Nh n T của Cha a cho mọi người. B t cứ ai ăn th t v ng má Cha, sẽ đư c iến đổi đ s ng m t Ðời S ng Th t t ong Cha, Thiên Chúa của các con.

B t cứ ai q a về với Cha đề đư c cứ i. ọ ch ngước nhìn lên Cha c ng đủ đ Cha iến đổi họ ồi. o Con gái ơi, con hãy duy trì tình t ạng hông đ ai quan tâm tới mình, và cứ s ng hư hông. Con h duy trì nếp s ng ẩn d t, đúng với v thế vô năng ực v d n mỏng c h của con, như v Lòng Bao Dung và Q ền ực Cha t na mới có th t ải ng ra đư c hơn n a. Công vi c gieo hạt chưa ho n t t, v ch ng ao n a Tiếng Cha sẽ vang d i tới to n thế giới. Con gái ơi, con người q í giá đ i Cha, và Cha ê thương con đến ơi . Cha thương ê t t cả các con vô ờ ến. T T ời Cao, ôi Môi n Cha đem đến cho các con Sứ Ði p a Bình của Cha. Cha yêu
28

thương các con t th ở ng n đời v luôn luôn an phúc nh cho các con. Cha hằng t ông ch ng v ảo v các con ngay t hi các con c n t ong nôi. Cha iết cảnh h n hổ đ iến đổi mọi người các con hóa ra hoàn to n mù a như thế n o. Các con h tìm đến Cha, ồi Cha sẽ an cho các con Ánh Sáng. Cha sẽ an ại Sự S ng cho các con v m cho inh hồn các con ch c n khao khát đến nh ng gì Thánh Thi n m thôi. Do đó, con gái ơi, con h tiếp tục tìm đến sự Thánh Thi n v Sự Toàn ảo của Cha. Các con h chúc tụng Cha v tôn vinh Cha. Các con h gieo hạt hi Cha gieo, h gieo cho dồi d o, v gieo ở t cứ đ m Cha d n các con tới. Ch ng ao n a, các con sẽ ước q a ngư ng cửa ng ên n đ tiến v o C i An Bình V nh Cử . T ong hi chờ đ i, h ch đựng t t cả nh ng gì Cha ch đựng, các con hông cô đơn đ . N con của Cha, h iên t ì, và luôn nhớ đến Ai đang ở ên an phúc nh cho cho con. Chúa Tình Yê thương ê con.

3 tháng 3, 1992 ( rong thời iểm tôi ch hại)

Lạy Chúa, con không n i iều gì í m t, mọi iều con n i ều n i ua lời c u nguyện và n i trong uổi họp nh m c a Chúa ể chúc tụng Chúa. Con cố gắng tu n phục h nh m Chúa c ng c c hu n dụ con n nh n từ n i Chúa. Con hết c cố gắng trình bày ra như con ã tiếp nh n. Cho d con là kẻ nghèo hèn và khó mà c thể d ng lên Chúa ược t c ự gì, iều duy nh t như Chúa ã n i là thuộc về c a con mà con c thể dâng tiến Chúa, chính là ản th n con. Lạy Chúa, con ã dâng lên Chúa ý muốn c a con, ể nếu iều này làm ẹp ý Chúa, thì Chúa c thể ử dụng vào những Kế hoạch hư ng t c a Chúa. - N con của Cha, Cha iết như v , nhưng h cớ gì người ta ại ghét Cha chứ? Nên b t cứ ai đư c Cha sai đi đ m chứng cho Ch n ý đề gh t ỏ, ách hại, v săn đ ổi như thú v t săn ắt v . Ðầ tớ hông t ọng hơn Chủ... Nh ng người ách hại như thế sẽ đư c coi vô t i t ước
29

Mặt Chúa Cha nế họ chưa iết đến iới t Cha. Thế nhưng họ đ iết iới t Cha, có điề ch iết đến trong v ng tăm t i. ọ cho mình các tiến s t, v ngh ằng mình iết mọi sự. Thực a họ ch ng iết gì hết. ọ cứ tưởng ằng khi t đoán v ết án con công khai như thế họ đang m m t ổn ph n t thánh thi n cho Cha, Thiên Chúa của con. Nế như họ iết t n gi iới t Cha, thì họ đ ch ng t đoán ồi. Nế như họ có tình ê thương, thì họ đ iết t n gi ời Cha v iới t Cha. T ong thực tế, họ hông đoán t gì con, m họ đang t đoán các Công Vi c T t nh của Cha đang l m cho t t cả các con. Cha ch m n nhi m cho con sứ vụ : g a đi v t ở th nh Tiếng Vang của Cha. Q a vi c m Tiếng Vang của Cha, Cha mong chờ con nẩ sinh đư c nhiề hoa trái, nh ng hoa t ái tồn tại ền... - Có điề họ ại không hi ... N con của cha, con h tiếp tục m công vi c Cha đ ủ nhi m cho con. Con h đem các inh hồn về cho Cha, đ Cha có th nung n mọi người trong Thánh Tâm Cha. Cha khát mong các inh hồn. Các con h ắng nghe các chứng tích về Công Vi c Thánh Thi n của Cha đang chiế tỏa trên mọi người t ong các con đ óa tan đi cảnh t i tăm n ; Chứng tích về Công Vi c Thánh Thi n của Cha hoa t ái t t tươi nẩ sinh ở nơi họ, nh ng hoa t ái tồn tại ền. Chứng tích về Công Vi c Thánh Thi n của Cha hồng n Bình An Cha đang an cho các con, v Tình Thương Yê mà Cha đang t ền v o t ong các con. Chứng tích về Công Vi c Thánh Thi n của Cha chính ời Cha ê gọi các con đến với ơn cứ i trong Nếp S ng m mến Ph p Thánh Th . Chúa Cha v Cha m n nhìn th nhiề người thờ phư ng chân th nh, thờ phư ng t ong tinh thần v ch n ý. Thần Ch n ý Cha ngự ng nga t ước cửa nh các con đ nhắc cho các con nhớ ằng: c i cùng - Hai Trái Tim Chúng Ta to n thắng Ðiề n phải ẩ a đ ho n t t nh ng điề đ viết t ong Thánh Kinh "Sa a ng ư i, Thiên Chúa thổi hơi v o t ong họ v họ tr i d "1. Q ả như thế , t t cả đề t ong Vinh Q ang, vì đ ai V đ đư c Xức Dầ 2 đứng bên nhau. Hai Trái Tim Chúng Ta là Hai Cây Ô- i , m t ên phải v m t bên trái.3 i các con mọn của cha, Thánh Tâm Cha t ư Phong Phú v có nhiề điề đ nói với t t cả các con.
1 2

Kh 11:11 Zc 4:14 3 Zc 4:3

30

Cha

sự S ng ại v

Sự S ng.

Cha đến m s ng ại ng tôn sùng Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M các con. Nên các con đ ng s . Các con h cảnh giác v đề phòng, vì sẽ có nhiề người Danh Ngh a Cha, họ nh ng người ác qủi điề hi n, thứ ác q ch mong sao dụ d các con nghe theo chúng, và m n thổi tắt n t chút ánh sáng c n sót nơi các con, đ các con phải s ng t ong t i tăm dầ đặc. Nhiề người sẽ sa ngã vì t m hồn họ chưa đ m ễ trong Cha. Các con h cầ ng n đ hỏi sa cám d do ác q giăng . Kh n cho các ngươi v n c n tiếp tục ắt ớ các ngôn sứ của Ta. Các ngươi nói chúng con sẽ hông ao giờ tham dự v o vi c đổ má các tiên t i nế như chúng con s ng v o thời cha ông của chúng con.” Ta nói cho các ngươi ha : t t cả t i i n sẽ đổ ngư c ại ên đầ các ngươi, t hi các ngươi iết ăn năn sám h i! N các con ê d của Cha, ẻ t m thường đến v o an đêm1. Cho nên các con h t nh thức v canh ph ng đ ng đ nó đ t nh p v o nh các con. Các con h iên t ì cầ ng n cùng Cha. Cầ ng n hông ng ng, đó chính vi c các con đang nh n thức đư c Sự i n Di n của Cha t ước mặt các con. Vi c nh n thức đư c Sự i n Di n của Cha chứng tỏ là các con đang t nh thức. Các con đang t nh thức có ngh a là các con đang s ng trong ánh sáng và s ng nh mạnh. Nh của các con inh hồn các con. Vì thế các con h o i đ ánh sáng t ong các con hông t i đi. Các con đ ng đ cho ma q th các con đang mê ngủ. Các con ạn h của Cha, các con có nhớ hông? Các con h yê thương nha như chính Cha thương ê các con. B t cứ điề gì các con nhân Danh Cha m cầ xin, Cha sẽ an cho các con. Ng na , m t s người t ong các con ồn phiền về người đời có nhiề t đoán v i v ng về Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M của các con. Thế nhưng ch ng c n ao n a, ai T ái Tim Chúng Ta sẽ chứng tỏ cho người đời th họ đ t đoán sai ầm như thế n o hi m Cha tỏ Thánh Nhan Cha a cho họ.2 Con gái ơi, con hãy ghi ch p ng đi : "Khi Cha mở d n thứ sá , sẽ có t n đ ng đ t ớn, v mặt t ời sẽ hóa a đen t i, đầ tang tóc sầ . Mặt t ăng sẽ nh m đỏ đầ má hắp nơi, v các ngôi sao sẽ ơi ng t ái đ t như các t ái sung trên cây ụng ng t ước cơn gió o. Bầ t ời sẽ iến m t như c n sách da c n ại v núi đồi cùng các hải đảo sẽ ng ch n t n g c.

1 2

C nghĩa là Satan i vào c c t m hồn tối tăm thì dễ dàng h n là ngày hanh y, là ngày mà chúng ta nhìn th y tội lỗi mình dưới mắt hi n Chúa

31

Thế ồi t t cả các người th ng t t ái đ t, các chính q ền, nh ng nh nh tụ, mọi người giầ có, nh ng người có thế ực, cùng to n th d n chúng, người nô c ng như tự do, t t cả sẽ tìm ch ẩn n p t ong các hang đ ng v dưới các hầm đá. ọ sẽ nói với núi đồi v đá tảng ằng h đổ ng t ên chúng tôi v che d chúng tôi hỏi Ð ng ngồi t ên Ngai T a, đ cho chúng tôi t ánh hỏi cơn gi n của Chúa Chiên.1 V Ngày Thanh Tẩy T ọng ại sắp ả a cho các con, như v i ai có th t ánh hỏi đư c? Mọi người t ên t ái đ t đề đư c thanh tẩy. T t cả sẽ nghe th Tiếng Cha v nhìn nh n Cha Chúa Chiên. Mọi sắc d n v mọi đạo giáo sẽ nhìn th Cha ngay t trong n i t m tăm t i của mình. iề n sẽ đư c an cho mọi người như m t mạc hải thầm ín, đ vạch a sự t i tăm của inh hồn các con. Khi các con nhìn th đư c n i t m mình nhờ n sủng n , các con sẽ in núi non v đá tảng đổ ng t ên mình. Sự t i tăm t ong inh hồn các con sẽ t hi n gi ng như điề các con tưởng tư ng ra úc mặt t ời m t ánh sáng v mặt t ăng iến th nh má . Ð tình t ạng inh hồn các con sẽ hi n hi n. Thế nhưng c i cùng, các con sẽ chúc tụng Cha” o Nế có người ạ n o đó đến nói với các con ằng: ương thực2 Cha an cho các con oại tồi, hông có ch t ư ng. Các con đ ng nghe họ. Các con h ắng nghe ngôn ng của Thánh T m Cha, ngôn ng của Th p iá Cha. M t ần n a, các con h đ cho ng t ng th nh của các con đ i với Thánh T m Cha t ổ hoa sinh t ái. T t cả các con h t n hiến mình cho Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M các con. i các con mọn của Cha, Cha sẽ đến thăm các con. V h i các ạn h của Cha, t t cả các con h can đảm ên. Các con săn ắt, nhưng đ ch về phía thế gian thôi. Các con ăng nhục vì Danh Cha? Các con h vui lên! Bỏi vì Cha c ng đ t ng như thế. Các con thế gian đ i ử như o i ác ưởi ch vì các con ê mến Cha? Cha ban phúc v chia sẻ đa hổ n của các con. Các con chính d n t c mình cười nhạo? Chính Cha đ , Minh Vương của các con, c ng đ cười nhạo như v . Các con hông hơn Cha Th các con đ . iờ đ , các dự tính í m t của Cha đư c i a cho các con t ong úc các con ngủ mê. M t ần n a, vi c mạc hải Thánh T m Cha đư c thực hi n vào nh ng Ng Viên M n của Thời ại đ thức t nh t ái tim các con, v m cho t t cả các con t ở ại nếp s ng nhi t th nh với ng Sùng Kính này. Cho nên trong các con hông đư c có sự t đoán v i v ng. Các con h ê mến Cha v chúc tụng Cha. Cha ôn ở với các con v Cha sẽ tiếp tục tỏ Sự Phong Phú của Thánh T m Cha a cho m i người t ong các con.
Rv. 6:12-17. y Chúa i u n i giản d rằng: vào ngày thanh t y, mọi người tr n toàn c u ẽ cảm nh n ra thực trạng linh hồn c a mình, ồng thời mọi người cũng nh n ra Chúa Chi n t c là Chúa i u 2 Ý n i ến c c iệp này
1

32

Vass a con của Cha ơi, Cha sẽ m cho th n c của con nên cứng cáp v sẽ tha thế nh ng cánh hoa đ tan nát do các người cáo c con, đ an cho con niềm v i, niềm v i m Cha cảm nh n đư c t cứ hi n o con d ng ên Cha ý m n của con. Chúa Tình Yê thương ê con.

4 tháng 3, 1992 - Lạy Chúa, giờ y con ang lắng nghe Chúa!

- N con của Cha, con h ắng nghe v ghi ch p ng Cha ng Nhần T Vô Cùng v Thương Xót Vô Biên. Thế m dân của Cha đang ch t v o iáo i Cha đầ d nh ng phản i n tới phản i hác. Cha sẽ gi im ặng m i đư c sao? Thân Th Cha, t đ nh đầ ng đến gót chân đề tổn thương v đa đớn đến cực đ . Cha đang phải ch nh ng Thương Tích q á ư s đ m, v chế nhạo ởi chính dân Riêng của Cha. Vô s người đang sa ầ v o con đường hư hỏng. Nhiề người t ong h ng tư tế của Cha ại c n mi t th ng m đạo của người hác. Cha đ ban nh ng ời cảnh báo t Thời i m Fatima cho tới ng na . i mọi người t ong thế h n , Cha đ hết ng với các con ồi, thế m nhiề người t ong các con đ q ên cái giá Cha phải t ả đ ch c ại tự do cho các con...1 Vass a Cha ơi, con hông ắng nghe như Cha mong m n...2 Con ơi, vì Tình Thương Yê của Cha, con h nói ch n với Cha đi! Con đ ng nản ng. Cha ê thương con! - Lạy Chúa, những người chống lại con. ch hại con giờ y ang n hành iều gì ể

- Chính họ c ng người ách hại Cha n a, chứ hông ch iêng mình con đ . Có điề Cha m n cho con iết ằng: chính các các vi c phá hoại của họ sẽ hủ di t chính ản th n mình, nế như con hông cầ ng n cho họ, và phần thưởng của họ sẽ chính sự d m họ đang m. T ái Tim Cha i n cả d o dạt Tình Thương Yêu và chan chứa ng Tha Thứ. - Lạy Chúa, con iết. hế nhưng họ lại uyến rũ c c người vừa mới tho t khỏi tay ma uỉ, khiến cho những người này uay trở lại ường cũ.
1 2

Chúa i u ỗng ngưng lại Chúa i u ổi giọng, như gài muốn nài nỉ

33

- Con gái ơi, Ð ng Khôn Ngoan an cho con n sủng đ nghe, ghi ch p và hi đư c nh ng Khát Vọng của Chúa Tình Yêu. N h i con gái, đ i với nh ng người chưa có nếp s ng t m inh hông dễ d ng gì có th hi đư c nh ng điề n đ . ọ ch ng ao giờ ch p nh n t cứ điề gì t Thần Khí Cha m đến. ọ cho t t cả đề vô ý. ọ cứ tiếp tục giảng dạ theo i s tư của thế gian, m cho ằng mình đang dạ t iết ý s ng. V ch ng ẽ con chưa hi ằng hồng n thần hí t Thần Khí Cha m đến sẽ hó hi , ao họ c n ngh theo i t iết nh n, v đến với Cha t ong c ng cách như thế hay sao? Con ại hông hi ằng đ các đi m m nh ng người n dùng đ ên tạc, ao họ hông ở t ong Thần Khí của Cha, c ng gi ng như cách thức họ đ ên tạc các điề hác t ong Thánh Kinh hay sao? Thánh Kinh t ng cảnh giác t t cả các con về các người n . Con h tin tưởng v ớn mạnh ên t ong n sủng Cha an cho con. Ch ng ao n a, ửa Thanh Tẩ sẽ ng t ên t t cả các con, đ m tan iến đi t i ác của thế giới n t ong ửa hồng. Mẹ Thánh của con v Cha đ hết ng với cả các con t thời đi m Fatima. Thế m các giới t m Cha mong m n các con t n gi th ại hông đư c thi h nh, v ch đư c m t s ít người nghe theo. Thế h n đang tự a d i chính mình. ọ phá ỏ các iới Răn của Cha. Làm sao Cha hông đến với các con v mang theo ửa đ sửa phạt các con như Cha đ sửa phạt d n th nh Sôđôma v ômôra ưa ia chứ? - Lạy Chúa, c lẽ vì chúng con c Một khoảnh khắc y n l ng.) - ... Con đ m Cha phải s ng sờ! úng v , Con đ m Cha phải s ng sờ vì t đầ Cha ngh ằng môi mi ng con sẽ ch ng ao giờ ại dám th t a nh ng ời mặc cả như i A aham. Cha đang m n thúc đẩ con th t a các ời van xin ng xót thương t ước hi giờ hủng hiếp đến. Cha thúc đẩ đ con d ng ên Cha các ời cầ ng n, nhưng t t cả v n chưa đủ... Chúa i, con phải làm gì y? Con ở với Chúa uốt ngày, làm việc cho Chúa và phục vụ cho mọi lợi ích c a Chúa. Chúa là Sự Sống c a con, là i hở c a con ở giữa chốn lưu ày này. Con iết con là kẻ hèn hạ và phạm tội nhiều như h i thở c a con hế mà Chúa vẫn ến với con
34

ược h n mười người th nh thiện chăng!

và nâng hồn con l n tới Chúa, ể vui hưởng Sự hông iết gọt gào c a Chúa như c c tông ồ Chúa ưa ã từng vui hưởng. Chúa làm ống lại tr i tim con và hướng tai con về với h nh m Chúa. C nh ay Quyền ăng Chúa vuốt ve u con và làm cho t m hồn con từ c t lời chúc tụng Chúa. Con au khổ vì cô n, và ự u khổ tột c ng này ang hành hạ é n t tim can vào những khi Thánh Nhan Chúa ngoảnh m t xa con, ể m c linh hồn con ch i v i trong m ối. thế nhưng con vẫn gắng c vì con y u mến Chúa ến i n dại. i Vassula của Thánh T m Cha, Cha đ nâng con lên đ giúp đưa iáo i Cha đi đến i p Nh t

Chúa i u n i lời này một c ch r t iềm tĩnh) o Cha đ nâng con ên đ m d Ph p Công Th ng của Chúa Cha. o Cha đưa con ên đ sửa sang ại iáo i của Cha. o Cha cho phép con đi v o Sảnh ường của Cha đ vinh danh Cha. o Cha đ h ên nhủ con ê mến Cha. o Cha đ đưa con a hỏi đ t Ai C p đ t ng con a như t ng ưới đ săn ắt các inh hồn về cho Cha. Con sẽ m nguôi d Ph p Công Th ng Chúa Cha ằng cách tôn thờ Cha, ằng vi c cầ ng n, đền tạ, h sinh, cha t nh và ớt đi hẩ phần ăn của con. Con ch ng có công t ạng chi, thế nhưng ời ê in hiêm t n của con có th tới đư c Chúa Cha. iờ đ con sẽ ng cùng m t Ch n m Chúa Cha đ an cho Cha không? Con đ ng s . Ch n n hông c n ại ao nhiê n a đ ! Th nh thoảng Cha cho con nhắp m t chút. Con gái ơi, Cha tế nh o đầ con ề sát v o Ch n của Cha. V t ong ho n cảnh như v , con đ ng ui ại với thái đ hinh chê. Con h ê thương nh ng gì Cha thương êu. Con đ ng s v c ng đ ng ao giờ ngh ằng: Cha sẽ d n con đến với Cha m hông q a Th p iá của Cha. Con h đ mình can dự v o nh ng gì Cha đ can dự v o. Con h in Cha cứ ch a phần c n ại của con. Con h xin Cha ban ng n sủng. Con h cầ xin Cha chúc phúc... Con h cầ ng n xin Chúa Cha khoan gi n cho chúng con.
35

- in Chúa c u c ng Chúa Cha ể gài o i thư ng mà khoan giãn... Chúng con ang ng n vực lửa tàn ph ... - Shsh... con h xin Chúa Cha khoan gi n1 cho các con. ó ý do tại sao Cha luôn cổ sú cho con cầ ng n. C n về các ời t cáo ác đ c đang đư c an t ền đ đó nhằm ch ng ại con, con hông phải s . Con h s ng trong ình an v đ ng có ồn n a. Cha đ chọn con đ phục hồi Giáo i Cha v Cha sẽ hông ỏ ơi con. Con h siêng năng cầ ng n, v h iên nh n cho tới cùng. Ng iờ của Cha đ gần ề, v Cha sẽ đến như ẻ t m v o an đêm. N con của cha, đ ý do tại sao Satan toa p với con thú2 không ng ng t n công t t cả nh ng người đ đư c Cha sai đến, đồng thời luôn g chiến với các ngôn sứ của Cha. Thế nhưng c i cùng3 chúng sẽ đánh ại. Q d cùng con thú tiếp tục ch ng ại con m t cách gi n d . Thế nhưng Chúa Tình Yê sẽ luôn chế ngự đư c ọn gian tà. o Nước ia N Ðại th c về Cha. Con thú4 có th m a nh ng m thanh đ c đ a đ n át Tiếng Cha t ong đ t nước này. Con thú iết ằng d n nước d n t c m Thánh T m Cha thương ê . Thế nhưng Cha là Chúa sẽ ở đó. Cha nói cho con hay: t t cả các thần d ang thang t ong đ t nước này, v chúng đang s h i tiếng đ ng của Bước Ch n Cha v tiếng nói của Thánh T m Cha. Thánh Thần Cha sẽ hông n t ánh con thú và c ng hông t ánh n nh ng người đang nó chinh phục. Giờ đ , Cha sẽ t ải ng các n sủng Cha a nhiề hơn n a " ởi vì dù cho thiên thần, ha diêm vương, dù hi n tại ha tương ai, dù q ền ực n o, dù chiề cao ha chiề s , hoặc t cứ tạo v t n o hác, t t cả đề không có th tách ời các con a hỏi Tình Thương Yê của Cha."5 Không ai có th ngăn cản Thánh Thần Cha t ôn đổ ng. Cha sai con đến với họ6 đ nhắc cho họ nhớ đến Tình Thương Yê của Cha Cao Cả như thế n o. Cha sẽ an cho con đủ phương cách đ gi v ng p t ường của con. Chúa Tình Yê ôn ôn ở với con.

27 tháng 3, 1992 (Kêu gọi hiệp nh t:)
Chúa i u r t d u dàng n i những lời khi n cho tôi chan ch a niềm hy vọng. Ý n i ến nh m am iểm (Xem Kh 13) 3 Satan và Con hú 4 h m am iểm 5 Rm 8: 38-39 6 là d n chúng ia ã ại
1 2

36

- Vass a con của Cha ơi, con hãy ghi ch p ng: Các ạn h th n mến, các ạn đồng h nh th n mến, anh ch em th n mến, hông có tình ê n o như Tình Thương Yê của Cha đ i với anh ch em. Các con đ m gì đ đáp ại Tình Thương Yê của Cha? i các con anh em của Cha, các con h hi p nh t với nha ằng vi c tuân theo nh ng điề t của T ái Tim Cha, đó ng Yê Thương v Khiêm Cung. Các điề các con nêu a đ hi p nh t nh ng điề th c về thế gian, hông d n các con đến sự hi p nh t, v ch ng m đư c gì v c ng ch ng giúp đư c chi. Thế m nhiề người t ong các con ại t ở th nh nô cho t m t í mình. Cho nên bao lâu các con hông ho giải với nha t ong tinh thần hiêm t n v thương ê nha như Cha ê thương các con, thì sự chia ẽ sẽ v n tồn tại. N các con của Cha, Cha c n phải đa hổ thêm mùa ễ Phúc Sinh1 n n a ha sao? Nhiề người t ong các con đ đư c nhìn th người c m nói đư c, người q è đi đư c v người mù đư c sáng mắt, thế m các con v n cứ chúc tụng Cha ằng môi ằng m p. Cha nói th t với các con như có ần Cha đ nói ằng "B t cứ ai úc phạm đến Thánh Thần Cha sẽ hông đư c tha thứ."2 Qua vi c ách hại Thánh Thần Cha, các con đang tự iến lòng mình hóa nên chai đá, m nế ng các con t ở nên chai đá do t i i ôi c n, các con sẽ hông nh n a đ điề tồi ại.3 Như thế, các con sẽ tự ch c v o thân mình sự n phạt và phán xét nghiêm ngặt, vì chính các con không có lòng nhân ái. T t ên cao Cha nhìn ng t ên t t cả các con, tới t ng người m t trong các con. Cha nói với các con t cứ ai cứ tiếp tục h nh đ ng vì i ích riêng mình và cho vinh quang mình, thì người đó đ ạc a T ái Tim Cha ồi. iề họ ết án hông phải sự ết án đến t Cha, vì họ đ nên gi ng Satan ngay t t ong t m t í của họ. ng ganh đ a cùng sự t anh d nh q ền ực t ần thế đ m chiếm t m t í họ. Tính iê căng v ngoan c của họ đ ên án họ ồi. ọ sẽ h di t theo t t cả nh ng điề th c về t ần gian, ởi vì chính họ đ chiếm dụng các điề đó! Cha ít hi nghe th họ cầ ng n. Ng na , các con đang ao q anh ởi nh ng c th g a d i. ọ hông s h i m c n công hai đứng t ước Mặt Cha v công sự hi iết của Satan, m t sự hi iết dựa t ên d i t á. ọ ch i ỏ hông công nh n Thiên Tính của Cha v ch i ỏ cả vi c Cha Phục Sinh. Các con h cầ ng n cho nh ng người giả d i m th d này, đ giúp họ có th thoát đư c cảnh t ầm n! V giờ đ Cha nói với m i người các con ằng
Mừng Lễ Phục Sinh vào những ngày ri ng rẽ. Lc 12:10 3 rong tình trạng này người ta không c thể nh n ra tội lỗi mình n n không iết C ể ược tha th .
1 2

37

B t cứ ai cho mình đang ở t ong ánh sáng, nhưng ại ghét ỏ anh em mình, thì người đó v n c n s ng t ong t i tăm.”1 B t cứ ai đang ở t ong t i tăm m ngh ằng mình đang tôn vinh danh Cha, người đó đang tin v o ẻ đầ tiên đ cám d ông nguyên tổ2 của các con. o Cha đ an cho các con các d ch , nhưng các con hông tin v o các d ch của Cha, ởi vì tiếng nói các con đang m nghẹt Tiếng Cha đư c nói q a các ngôn sứ của Cha. Ch ng ao n a, đêm t i sẽ đến với các con v nhiề người sẽ nếm phải sự chết, vì các con đ hông ao giờ đ mình nương tựa t ên nền tảng sự th t, m dựa t ên sự d i t á. Cha đến với các con ằng các d ch n , đ mở mắt các con a, v ch a nh các con. V m hi Cha nói với các con về sự th t v nói cho các con iết ằng đ chính Cha, Ð ng m các con t ên "Ng i Chúa của anh em" đang nói với anh em, thì các con ại nghoảnh mặt đi mà đ tai ắng nghe Satan, ồi đ mặc cho chúng có th sử dụng ản th n mình. úng v , các con hông hi đư c Ngôn Ng của Cha, c ng ch ng hi nh ng điề ỳ di của Cha, m xem ra các con ại ưa ch ng ma q hơn. B t cứ điề gì Cha nói ha in các con, đề hông th m nh p đư c vào ng các con, vì các con đ m t đi cảm thức về ngôn ng của Thần Khí Cha. Cha hao hát phần i của các con. Cha mong m n chia sẻ Vương Q c Cha với các con. Cha mong m n các con h a giải với nha , đ các con có th nói m t cách ch n th nh ằng tôi đ giao h a với Thiên Chúa. Sự chia ẽ của các con m t t i. Không ai có th t ến mình người nga th ng hi m môi mi ng mình ại th t a nhiề ời hông nh ng m tổn thương đến anh em mình, nhưng c n m tổn thương cả đến v nh đạo3 của to n th mọi người n a. C n về đức Công Chính, lòng nhân ái v nga th ng! nh ng điề d nhiên các con nên thực h nh, đồng thời c ng không nên ơ các phần hác trong iới t Cha. Phần các con, các con nh ng người thích thú với sự chia ẽ của mình, ại c n thề th t dưới danh ngh a Ngai Tòa Cha, và cả danh ngh a Cha n a. Na Cha Ð ng ngồi t ên đó, nói với các con như ưa Cha đ nói "Các ngươi như nh ng n m mồ sơn t ắng. Bên ngo i t ông đẹp đẽ, nhưng ên t ong thì chứa đầ ương người chết, v đủ mọi thứ th i nát."

1 2

1Ga 2:9 Ý n i ông Adong và à và 3 c i o ông

38

m sao các con có th tin mình thoát đư c án phạt chứ? Các con hông m v i ng Cha, v ác chết của các con nằm a i t ong chính sa mạc m các con đang sinh s ng. T ong vi c các con chia ẽ n nha q a t i i, thì Chính Cha Chúa Chiên l ng m t i chia ẽ của các con úc phạm tới, đ t i đang t n sát Th n Th Cha h ng ng . Chính Cha Chúa Chiên, Ð ng m các con đang dùng v ực d n đi đóng đinh ại m t ần n a dựa v o t iêng của các con. Các con đang m cho ầm d p ẻo cắt Thân Th Cha. Chaễ Tế Hy Sinh.

Các con hông th sao? Các con hông th đư c ằng các con đang thông đồng với ác thần ha sao? Các con hông th th ằng các con đang chia ngồi ăn đồng bàn với ai đó sao? m sao Cha có th h n hoan hi Cha nhìn th t t cả nh ng ẻ cùng ch ng n ăn với các con đề ác thần? Bao các con vui vẻ với tình t ạng chia ẽ của các con, thì các con c n ở dưới q ền ực của Satan. Nó hông ng ng ức dầ d i t á t ên nh ng người đang v i vẻ với tình t ạng chia ẽ của mình. M i người các con đang chờ đ i nha th a nh n các sứ đi p hi p nh t n m ại không ăn hoăn gì đến ễ Phục Sinh năm na . Thân Th Cha v n c n h nh hạ, đa đớn do tình t ạng chia ẽ gi a các con.1 Các con h tin ằng: Cha Ð ng Tự . Các con đ ng m nô cho tâm trí các con. Các con h đến với Cha t ong úc t ời còn sáng. Ch ng ao n a, óng đêm sẽ ao t ùm thế giới. Cha đ in gặp các con,2 nói ch n với các con, v Cha đ m như thế. Vì ch n hi p nh t của các con m Cha đ thúc đẩ các con ằng các Sứ Ði p i p Nh t của Cha. Có điề th t hó iết ao cho nh ng người m nô cho t m t í của mình đang mong tiến v o M Nhi m của Sự Khôn Ngoan! Th t hó iết ao cho nh ng người ham giầ có vào đư c Vương Q c của Cha! Cha nói với các con nhiề người nh t sẽ ng chót, và nh ng người chót sẽ ên nh t. N con của cha, h t n hiến mình cho Cha đ t ở th nh Thiên Ð ng của Cha. Cha luôn luôn ở với con.

1 2

Chúa i u au khổ c ch í nhiệm hững người mời tôi uảng c c iệp hiệp nh t này, và mời tôi n i chuyện với họ tại ội ồng C c i o ội r n oàn C u nh m họp tại eneva.

39

30 tháng 3, 1992 Lạy hi n Chúa c a con, uốt ngày dài con kh t mong Chúa. Ôi l y hi n Chúa c a con, uốt ngày dài con héo hon vì y u mến Chúa trước L ng hư ng t và h n u Vô ờ c a Chúa. ình hư ng u c a Chúa ối với con khiên hồn con càng phải k u l n Chúa h n khi nào hết ể mong Chúa ến giải tho t con. Con mong mỏi Ngôi Nhà Chúa ang ống. Con mong chờ Cung Ðiện h nh m Chúa. Lạy Chúa là hi n Chúa c a con, in cho con iết con c n c thể mong ợi gì nữa y? Chúa c em ét lại tình trạng yếu uối c a con không? Vâng, in giải tho t con khỏi mọi tội lỗi và em ét lại con. t cả hy vọng c a con ều ở n i Chúa, là hi n Chúa c a con. Amen. - N Vass a con của Cha, con hãy t ở nên niềm an ủi của Cha. Cha Chúa iês an phúc nh cho con. N con ơi, con đ ng s , Cha Ð ng T t Ð i T ng Tín v hằng ở ên con. N con ơi, do ởi Tình Thương Yê của Cha, Cha đ thử ng tin của con, v Cha đ đư c vinh hi n. Cha không phải người a ạ với con, cho nên m t ần n a, con h đ Cha đưa con v o t ong các Thương Tích của Cha. Con đ ng s . Cha sẽ tỏ vinh q ang Cha a q a con, v người ta sẽ iết đư c Cha đ đa hổ như thế n o. N con, h đến gần bên Cha. ửa Yê Thương của Cha đang ùng chá t Thánh T m Cha v nế con đồng ý, Cha sẽ thăm viếng con q a phương thức thế n , v sẽ iến con th nh ngọn đ c s ng. Con đư c chọn gọi iêng đ tôn vinh Cha v d n các inh hồn về cùng Cha, nhờ v Cha có th n ng n họ t ong Cha. Cha sẽ iến họ t ở nên các con tàu ch ên chở Ánh Sáng, với ngọn ửa ực sáng hông ao giờ t n, ch ng bao giờ t i v c ng ch ng ao giờ tắt. i con mọn của Cha, t ng thớ th t của T ái Tim Cha ên tiếng kêu nài: Yê Thương! a Bình! i p Nh t! i con thụ tạo, Cha là Bạn Ðồng nh Thánh Thi n của con, đêm ng Người Bạn T ng Th nh Nh t của con mời con tham dự v o bàn ti c của Cha. Cha hông ng ng ê gọi con t ở nên ạn th n thiết với Cha, đ cứ thoát con... Th n Phụ Cha sẽ dùng ửa đ thiê ụi t i i thế h n ,
40

v như m t cơn o, ngọn ửa sẽ t thình ình đổ p ng t ên các con. Người ta nói ằng Chúng tôi sẽ có h a ình,” nga cả hi ng họ v n c n g chiến ch ng ại Cha v các q ền ực của t ời cao. Cha sẽ đến như cơn gió mạnh đ t ên án thế h vô đạo ngh a n . Cha sẽ thổi hơi t ên các con như cơn o t đ m cho các con tan nát ra như t cám. - Chúa i, c n những người y u mến Chúa thì ao? C c linh hồn d ng mình làm c a lễ hy inh cho Chúa thì ao? h t nh vẫn c n một ố người y u mến Chúa. Lạy Chúa là Ð c Minh Vư ng c a con, một ố người ã không chối ỏ Chúa ể ước theo thi n chúa gỉa ho c con thú! - Con thử đặt họ ên đ a c n... v em ên n o nặng hơn. Cho tới na , nhiề người hông tin tưởng, hông ăn năn, c ng ch ng s h i. Cha s n s ng an cho các con ng Thương Xót t ước Ng Công Th ng của Cha. Cha s n s ng an cho m i người m t t ái tim ch n th nh v m t tinh thần Yêu Thương, nhưng Cha cần nhiề hơn các inh hồn iết tình ng n t ở th nh ễ v t h sinh. Cha cần đến tình ê d ng hiến. Có đư c ao nhiê người s n s ng h sinh? Có ao nhiê người s n s ng d ng mình cho Cha đ đư c iến t ở th nh các người ch đóng danh v o th p tự giá? Có ai ch ắng tai nghe nh ng ời năn n của Cha hông? Có ao nhiê người v i ng t ở nên người iến tạo h a ình v gieo ắc hạt gi ng đ t ổ sinh hoa t ái tinh hiết? Ai có th gi mình hông đ nhiễm ởi thế gian cho đến hi Cha T ở ại? Ai sẽ ma mắn ắng tai nghe? Cha ng nh n h v đầ ng thương ót. Thế m t ít người m n hi p nh t với Cha. Ai sẽ t ỏ các đ ng ực h nh đ ng iêng của mình đ s ng theo nh ng ng ực nh ng của Cha? Ai sẽ v i ng t ỏ i ích của iêng mình đ mư tìm các i ch của Cha? Ai sẽ đi tìm iếm điề m t ít người t ên thế giới n iếm tìm nh t v ếm ôm p , đó - Th p iá của Cha Và ai s n s ng tìm iếm điề m t ít ng ời t ong các con đi iếm tìm nh t sẽ người tìm iếm: Chúa Tình Yêu? N o, các con h cầ ng n cho sự hoán cải của thế giới. in tạ n Chúa và Mẹ h nh.

9
41

4, 1992

ại Ari ona) - C phải Chúa không ạ? - Cha- L y ! Cha ban Bình An của Cha cho con. Con h chúc tụng Cha!

c Minh Vư ng c a con, con in chúc tụng gài!

- Nế có ai hỏi in con m t sứ đi p t Cha m đến, con h nói với họ ằng: Cha đ đổ ng cho họ cả T ái Tim của Cha. Do đó, Cha nói với họ q a t ng gian của con.1 Cha đ đổ ng họ t n đầ Các Kho T ng của Thánh T m Cha. sứ đi p của Cha d nh cho mọi người t ong họ.

10 (Arizona) ại h nh ường

4, 1992

c Mẹ ằng C u iúp)

- Con h nói với con cái của Cha: các con h t ổ sinh hoa t ái t ong thánh thi n. Cha an cho các con T ái Tim Cha, v các con dùng đ m gì? Vass a ơi, con h nhớ đến Sự i n Di n Của Cha. Sự i n Di n Của Cha chính Niềm V i M ng, Sự An Bình, Tình Thương Yê v Sự Thánh Thi n. 17 4, 1992

i thở c a Chúa thổi vào con ao l u rồi, Chúa vẫn tiếp tục ổi mới tâm hồn con và cho con ng vững tr n ôi ch n. L y Chúa, xin Thở i vào con ể con không phải chết.
1

C nghĩa là trọn vẹn m c khải này.

42

L y c iav là hi n Chúa c a con, gài iển r trong Vinh Quang h ng vỹ, in chúc tụng Chúa. Amen - Con h s ng t ong Bình An! Con h đ cho Cha hướng d n con theo như ý Cha m n. Cha ê thương con m i m i. Con đ ng ao giờ ho i nghi về Tình Thương Yê của Cha N con của cha, con h đến, đ con v Cha ết h p t ong Cha, Cha con ta cùng nha gắn ó với Th p Tự iá của Cha, ồi Cha con chúng ta sẽ mang nhiề inh hồn về cho Cha. Con h c gắng m hết sức mình, c n ại ao nhiê Cha sẽ m. Con h đ cho Cha sử dụng con t ong vi c Tôn Vinh Danh Cha cho tới cùng. Con h m v i ng Thánh T m Cha, v con cứ ở ại t ong tình t ạng hư hông của mình. Con h iến t ái tim con t ở th nh Thiên ng của Cha. Cha sẽ n ôi dư ng inh hồn con. Con h ng i hen Cha thường ên, v h ê mến Cha, h ê mến Thánh T m Cha Chúa của con, h mến ê T ái Tim tan nát của Sư Phụ của con, h hao hát Cha ức Minh Vương của con. Con h t ỏ mình đi, đ đư c ỏ ại t ong Tình Thương Yê của Cha, như v con sẽ hông ao giờ a d i. Con đ ng đ ý nhìn sang phải hay sang t ái m gì, Cha sẽ dùng con đ thực hi n nh ng công vi c c n t ọng đại hơn thế nhiề . ôi hi con cần phải đư c èn n, có điề Cha nh n th ản tính tự nhiên ế đ i của con hông m thích thú t ong ch n n . Mọi vi c Cha m đề m m t cách hôn ngoan do ng Khôn Ngoan hướng d n. Vì v , Vass a ơi, con h đ cho Cha èn n con đôi úc n o đó. Con h tin ằng đ l vi c cần thiết cho con đư c ớn mạnh. Cha đ chọn con đ đảm nhi m sứ m nh đến với các q c gia d n t c v sinh hoa ết t ái. Cha biết con ế đ i thế n o, v Satan m n nhìn th con tiê di t hỏi mặt đ t n a sao, thế nhưng Cha sẽ ôn ôn ỏ ên cạnh con. Vì thế con đ ng ao giờ than phiền m h điềm t nh đón nh n mọi c c thử thách. Ma q sẽ phải ông hí giới đầ h ng v ch t n t ước các nh n đức n . Con đ ng ao giờ đ cho ma q có ch m chen ch n v o. Không ai có th ư ng giá thăm d đư c chiề ngang chiề dọc, ha chiề cao chiề s trong Tình Thương Yê của Cha. Cha m n con t ọn vẹn th c về Cha, ch m t Mình Cha m thôi. điề m Cha nói đi nói ại nhiề ần nga t gi phút đầ hi Cha gọi con. Cha đ ết duyên
43

với con vì Vinh Q ang của Cha, đ con m vi c cùng với Cha. iờ đ t m t í con đ đư c d nh cho Cha v ch m t Mình Cha m thôi. Con h ôn cầ ng n v in Cha mọi điề con cần đến. Con h v ng ời v t n theo hát vọng của Chúa Tình Yê . Có như thế mọi người mới nh n th đư c con môn đ của Cha. Cha đưa con về với Cha đ cho con s ng đời s ng thánh thi n dưới Ánh Sáng của Cha. Con h nhớ ằng con có m t Sư Phụ chính Cha, m t Người Cha Chính Cha. Con có m t Người Bạn T ăm Năm Chính Cha, v con có m t Chúa Tình Yê c ng chính Cha đ . Cha t ng d con phải s ng ên Thần Ch n ý v Tình Thương Yê thì con mới có th ớn mạnh t ong Cha. có m t thời con hông iết gì đến Cha, ch iết ch theo i s ng thế gian v các tạo v t hác, thế nhưng Cha ng Tạo Dựng M ôn o i m n tách ời con hỏi thế gian đ con ê mến Cha t ên hết mọi sự v t ên hết mọi người, Ng hôm na Cha m n hỏi ại con ằng con có cảm th hạnh phúc hi s ng với Cha như thế n hông ? - L y Chúa, con r t hạnh phúc. Chúa iết rõ iều ạ.

- Con t ở th nh m t đ i tư ng m cho Satan phải inh s . ó ý do giờ con cảm th hắn căm gi n đến mức n o. Con c ng sinh hoa ết t ái ao nhiê , thì nó c ng tạo nên ửa nồng chá nhiê đ tích cho nhiề ời gian chứng d i chờ d p t cáo con. ắn v t n với cả thiên thần m Cha ban cho con. ắn gom góp nh ng v oan ch ng ại con, v thì t ước mọi điề như thế, i con c n m n tiếp tục d n th n v o Công Vi c Thánh Thi n n với Cha n a không? Con là nô lệ cho tình y u, con ẽ phục vụ Chúa là ng Cao Cả và y ghi cho tới c ng - N con ê d của Cha, v Cha tiếp tục d n dắt con theo đường của Chúa Tình ê . N o con h đến với Cha! i

18
44

4, 1992

Môi miệng chúng tuôn ra những lời khống chế ảo uyệt miệng lư i chúng thì ang ch t ch a n c c giọng iệu th h n và t lư ng. Chúng n n p au những m lau y ể rình t hại người vô tội n i không ai nhìn th y 1 - N con hí cụ nghèo hèn v tồi t của cha, con h ớn mạnh t ong Tình Thương Yê của Cha. Cha ng dư ng n ôi con, nên con h ở ại trong Tình Thương Yê của Cha, v h ớn mạnh t ong Cha. Con sẽ ăn ng no thỏa nơi Ng ồn Ch Bá của Cha đ m tỏ ầ Cha a, đ m tôn vinh Cha. i inh hồn đư c chúc phúc, con h viết: Nơi n o có ng t trung v ch s ng dựa v o ý n, nơi có tranh ch p v t h a. ớp người s ng như thế ôn đ t m t í mình chìm t ong t i tăm, v t ánh a oạt ng của Thần Khí. Con gái ê q ý ơi, nh ng người n chưa nh n thức a đư c Vẻ Cao ẹp của Cha... N con của cha, Cha chọn t ái tim của con đ m Bảng cho Cha Vẽ, v t ên đó Cha m n viết ng Bản Tình Ca cho các con cái của Cha. Cha m n iến con t ở th nh m t Ca V nh của Chúa Tình Yê . Nh ng ời Cha Nói hông phải ch viết a m thôi. Lời Cha ỏ t ong con ời ằng S ng v Thần Khí. Cha ban cho con nh ng ời giáo h n ác thực. Con đ ng q an t m đến nh ng người đến với con đ m t anh n iên tục, sa sưa ch t v n mọi điề , c ng như t anh c i về các t ng n nọ. ớp người n nh ng con mồi cho Tên Cám D , v đ tạo cho Tên Cám D có ch đứng hoạt đ ng, nên họ dễ d ng sa v o của các tham vọng. Con h đặt ta t ên họ v chúc nh cho họ Nh n danh Cha, v Con v Thánh Thần.” Con h tôn ính Cha v vinh danh Cha.

19

4, 1992

C c thành phố inh ộng trở lại nhờ vào lời chúc phúc ban ra từ Miệng Chúa. C c ền thở ổ n t ược y c t lại
1

TV 10:8 (Samek) Pe.

45

nhờ vào nh nhìn tho ng chốc ến từ Chúa gười chết ược trỏ về cõi ống nhờ vào chỉ một h i thở ến từ Chúa ể d ng lời ngượi khen h nh Danh Chúa Mọi người ược Chúa ph y sư ng mai rạng ngời c a Chúa ều ến giao h a với Chúa. hế nhưng mọi ự như ti u tan i do miệng lư i c a kẻ c dữ. h n Chết không ca ngợi Chúa. Chỉ những người ống mới c t lời ca ngợi Chúa suốt cả ngày m mà thôi. - Con gái ơi, con nói ha ắm, phần thưởng chiến thắng th c về t t cả các con.1 Các con h cầ ng n, h sinh h m mình, cùng ăn cha g p đôi ên, h đ i ử nghiêm ch nh với nh ng hát vọng tự nhiên của ác th t mình, h đ i đ i với th n ác mình cách nghiêm hắc, đ ng đ cho nó chiề theo nh ng hát vọng iêng, h ắt th n ác mình phải phục tùng mình. Các con h iên tục cầ ng n ên Cha, v m i hi các con m vi c gì, h gi Cha ở ại t ong t m t í các con. Cha Thiên Chúa của các con. Các con h cầ ng n cho anh ch em các con đang s ng t ong t ong m t đạo giáo sai ạc2, tin theo m t hình ảnh sai ầm về Cha. Ma q đang hăm hở chạ ng thế h của các con. Các nhóm n đ đư c tiên áo t ong Kinh Thánh. Vass a con ơi, nh ng t giáo n đang an t n v o iáo i3 của Cha, ch ng hác gì chứng ng thư trong th n th con người. Các t giáo n chúng nh ng thư t ong Th n Th Cha. ọ thường ha ý n ằng hôn ngoan phải đư c tìm th ở nơi họ, thế nhưng Satan thì đang a ta c gắng đánh a cả thế giới, v nế có th đư c đánh a cả nh ng người ư tú n a. Thế giới c ch p v t ch i ăn năn h i cải nên dễ đi đến sai ầm. Thế h các con iết Cha, nhưng ại ch i ỏ vi c nhìn nh n Cha đ s ng theo các chủ ngh a đần đ n của Satan. Cha đ an Bình An của Cha, nhưng thế gian ại t ch i Bình An của Cha. Thay vì v , thế gian mang Vinh Q ang
Ý n i Chiến hắng là do ở chúng ta C c hệ ph i: Ch ng h n i ova ehpvah itne e , hời Dại Mới (New Age), Moonies vv 3 t cả chúng ta ều thuộc về i o ội c a Chúa.
1 2

46

của Cha đánh đổi sự D i T á, mang sự inh tởm tồi t đó

Tế V nh Cử của Cha đ đổi

tinh thần phản oạn đến t Tên T ùm Phản oạn. Thế gian đánh đổi Thiên Tính của Cha đ m t thứ đồ giả hông có giá t m t con người ha chết. Thế gian ỏ m t Ch n ý Thần inh đ nghe theo m t Tên D i T á. T nhiên có ời nói ằng1 v o nh ng ng viên m n của Thời ại, Satan a sức hoạt đ ng, với nhiề ph p ạ ẩ a c ng như t nhiề d ch 2 v điềm ạ nhằm a đảo, cùng t cứ điề gì m chúng có th dùng đư c đ đánh a nh ng ai đang ề c n với sự tiê di t, ởi vì nh ng người n hông m n gắn ó với Chúa Tình Yê của Ch n ý ng ồn ực có th cứ i họ. ó ý do tại sao Cha đang sai m t q ền ực ng đ hóa giải t t cả, giúp cho mọi người ph n i t đư c điề n o hông đúng v điề n o đúng, đồng thời n phạt nh ng người đ t ch i không tin v o ch n ý, m ại c n chọn i s ng tồi t . Thế ực của Tên T ùm Phản oạn3 m nh ực đến đ nó ch ng c n s s t gì hi phải t dầ di n công hai với mọi 4 người. ẻ m tiên t i e ie đ đề c p đến, m t ẻ giương v tự đắc, m t ẻ ạm danh, m n ưng mình Thiên Chúa, đó ẻ giả dạng Thần Ch n ý, m t ẻ ạm nh n mình ngang h ng với Cha, v c n nói mình đang ngồi t ên Ngai T a của Cha. Tên T ùm Phản oạn thực sự chính ẻ Thù của iáo i Cha, tên Phản-Kitô, ẻ ch i ỏ Ba Ngôi Thiên Chúa. Phải chăng các con ại hông đọc Người ch i ỏ Chúa iês Chúa Kitô – người đó người nói d i, người phản ại Chúa Kitô, người ch i ỏ Chúa Cha c ng như Chúa Con, ởi vì hông ai tin Chúa Cha m ại ch i ỏ Chúa Con. Ai nhìn nh n Chúa Con thì c ng nhìn nh n Chúa Cha.”5 Các chủ th ết Satan n d các con tin v o th ết n hồi, m thực sự thì hông có sự n hồi. N con của Cha, họ gi theo cái vẻ ề ngo i của đạo giáo, thế nhưng ại hông tin tưởng v o thế ực n i tại của
1 2

2 Th 2:9-12 Satan giả làm hi n Chúa c thể tạo ra những d u tích th nh như chúng ã làm cho những người theo hệ ph i n hời ại (New Age) 3 h m am iểm 4 Ezk 28: 1-5 5 1 Jn,2: 22-23

47

đạo giáo: đó Ba Ngôi Thiên Chúa, Sư i p Thông Thánh Thi n. Satan đ i t m m t thiên thần của sự sáng đ đánh a nhiề người, v cùng với Tên T ùm Phản oạn1, hắn phong an nhiề danh dự cho nh ng ai công nh n ọn chúng ằng cách t ao cho chúng q ền ng i, v đ ù đắp ại, họ đư c chúng an cho đ t đai m ăn.2 Có điề Cha nói th nh th t với các con ch ng c n ao n a cửa nh t ời sẽ ng mở v ửa của Cha sẽ đổ ng v thiê đ t t t cả mọi người t ong nhóm họ. Cha ng T ng Tín v Ch n Th t Cha Q an Thẩm Phán v ng Chính T ực Cha Ngôi ời Thiên Chúa Cha V a t ên hết các v a, Cha Chúa t ên hết các chúa. V Cha nhắc ại với các con ời Cha cùng các con. ứa: ch ng ao n a Cha sẽ đến ở

20

4, 1992

L y Chúa Giavê, con là nô lệ c a Chúa ngày hôm nay con d ng l n Chúai một l n nữa ý muốn c a con ể Chúa c thể làm b t c iều gì mà h nh m Chúa th y thỏa nguyện n i con. ược ống trước han h nh Chúa th t là vui ướng iết bao cũng như vinh dự iết m y ược i n cạnh Long han Chúa!

1 2

h m am iểm Dn 11:39

48

Con iết l y chi o ền lại Chúa về muôn vàn hồng n Chúa thư ng ổ tràn uống con? Con chỉ iết ngước mắt nhìn l n r i Cao, và ược Chúa thư ng o i cúi uống lắng nghe con. Khi con nại ến Danh Chúa, Chúa mau mắn rời khỏi gai a c a Mình ể uống với con. Chúa là ng hống r trên Trời cũng như dưới t, c ng cư ngụ ở trong căn ph ng c a con ể làm ạn ường với con. - Cha đến với con. N i h n hổ đ ôi c n đư c Cha. Cảnh nghèo hó m sa mê Cha. Thế nên, con đ ng tỏ a chán nản hi t ở nên giầ có. N con ê d của Cha, con h đ cho Cha Thiên Chúa của con gắn ó với con như n tín đóng v o t ái tim của con, đ Cha tỏ a Sự Ngọt Ng o của Cha đ i với con. hi n Chúa c a con tỏ l ng nh n h u ối với con, là thành lũy vào lúc con p c và vu khống, là thành lũy khi con l m vào cảnh khốn c ng. hi n Chúa c a con là khi n thuẫn ảo vệ con. Satan c thể mài gư m rèn gi o ho c giư ng cung mà nhắm th ng vào con, nhưng hi n Chúa c a con, là ố c a con là ng vô c ng iền u, ẽ hiện diện và ẽ làm cho c uỉ phải chạy trốn. - Con h d ng ên Cha tình ê mến hông giới hạn. T t ên T ời Cao, Cha nhìn ng mọi người t ong các con đ tìm em có ai tìm đến với Cha m t cách vô v i ha chăng. Th t v i m ng v hoan h cho Cha m i hi Cha nghe th Danh Cha đư c tôn vinh! Thế nhưng c ng có nhiề người ngoảnh mặt đi, nhiề người hóa nên hoen t i i đ mặc T ái Tim Cha an vui trong nghèo hó, đ mặc T ái Tim Cha vui hưởng với tình ê mến vô
49

v i. Con gái ơi, con h d ng ên Cha, như Cha đ ban Con đ ng đến gặp Cha với hai n ta t ắng.

ng cho con.

- C c hồng n c a con là c a Chúa, thực ự mọi hồng n con nh n ược ều là c a Chúa. - Con h d ng ên Cha các h sinh. Con h tỏ a q ảng dại, c n Cha ại hông tỏ a q ảng dại với con ha sao? Con h d ng ên Cha như Cha đ ban ng cho con. Con h d ng ên các h sinh đ m ng ôi Ph p Công Th ng của Cha.1 Con dựng nên cái m Cha an cho con đ xây dựn .2 N Vassula ơi, h d ng ên Cha mọi sự đ m gi n cơn hát của Cha, h dặt niềm tin tưởng v o nơi Cha. Con h trao tặng i Ca V nh của Chúa Tình Yê cho nh ng ai đang chờ đón nh n ời Cha, h t ao tặng đ cho mọi cư d n t ên t ái đ t n nh ng người có th nghe th đư c Tiếng Kê o đầ ng Thương Xót của Cha.3 Cha hông th m ngơ t ước nh ng ời ê in của con cái Cha. - L y Chúa, con in Chúa hướng dẫn ước ch n con i trong Ch n lý và Ánh S ng ! - Con sẽ tiếp tục m th a tác t ước mặt Cha, v Cha sẽ mở môi mi ng con cho ứng h p với Nh ng ời Cha Nói đ tôn vinh Cha. Cha sử dụng con m phương ti n t ong vi c dựng nên ình nh h hình của Chính Cha. Cha m n chạm đến các t m hồn của D n Cha, v nga cả nh ng ai chưa iết Cha, ồi đ c ng sẽ chúc tụng Danh Cha. Dù con người thế n o đi n a, cha v n hông t ỏ con đ . Cha Chúa iavê sẽ cứ đ con.

Sau

:)

hực ự tôi do dự vì không iết Chúa c ý muốn n i gì. ôi vẫn chưa hiểu gài muốn n i gì 3 Cuối c ng tôi hiểu rằng: tôi phải tiếp tục h n bao giờ hết ể làm ch ng nh n, và làm cho iệp c a hi n Chúa ược mọi người iết ến.
1 2

50

in Chúa trở lại với chúng con và cư ngụ ngay giữa t m hồn chúng con ể t m hồn chúng con ược gọi là: Thành ô Chung h y và úi h nh c a gài. i con mọn, Cha ban Bình An của Cha cho con. Nh ng ời h ên nhủ v cầ in t Thánh M 1 các con, nh ng cơn h p h i v tiếng ê g o của Cha kêu gọi người t ần thế t t ên Thánh iá, sao v n c n vô m tín. Chúng Ta đến mang theo Bình An của Chúng Ta an cho các con, v ch ẩn cho các con đăng t ình t ở về Thiên ng, thế nhưng Chúa Tình Yê đ cự t t, v Bình An ại đư c tha thế m t cách t áo t ở ằng thái đ mê m i v tinh thần tồi t . Cha đ đi mọi nơi m i ch tìm em phương thức n o Cha có th dùng m thức t nh đư c các con hỏi cơn mê m i t iền miên, đ ồi t ở về với Cha v s ng đời thánh thi n, thế m Cha ch ng hề nghe th ời đáp ứng n o t các con vang lên cả. Cha c n phải m gì thêm n a ngo i nh ng vi c Cha đ m? i các ạn th n thiết của Cha, các con hông coi t ọng Nh ng ời m Chúng Ta Kê ọi. Cha ng an tặng cho các con Chính T ái Tim của Cha. Cha đ hắc ghi các con v o t ng thớ th t của T ái Tim Cha. Cha đ viết ên cho các con B i Ca V nh Tình Yê v gởi đến mọi người t ong các con, - Cha đ đến thăm viếng các con ôi Mắt đầ của Cha, v ai T ái Tim Chúng Ta q á h o hon ởi vì các con hông ền v ng t ong i S ng Thánh Thi n, ởi vì người t ần thế nhạo áng Nh ng ời Kê ọi ầ Tình Thương Xót Của Chúng Ta, vả ại c ng ch ng có ai thực ng ắng nghe. Cha Thiên Chúa của các con, v Khiên Th n ảo v các con, ng đầ ng Nh n . Cha đư c hi n danh ng ma mắn can thi p v o nh ng thời đi m h n cùng. Thế nhưng các con ại thích đi t ong óng đen của đêm t i, v đi dưới th ng ng đầ chết chóc. ng nh n t của Cha đư c đáp t ả ằng nếp s ng tồi ại như m n áp ực Cha phải tự c gắng a ta cứ đ các con ...
1

ôi hiểu

là h nh Mẫu Med ugor e

51

B i Ca V nh Tình Yê của Cha1 gởi đến cho các con đ t ng chế diễ , ph áng v úc phạm, ởi vì đầ óc các con ch t chứa tinh thần đen t i. Các con đi gặt hái nơi cánh đồng của Tên a ảo đề ồi ê ao cho nh n thế ằng Nh ng ời Nói Thánh Thi n Của Cha đề nh ng điề ô nhục đáng hinh ch ng có căn ản gì cả,2 v nga t ong v n đề n ,3 các con đ t ng phí công phí sức. Nế các con m n đến gặp Cha in giúp đ v o nh ng ng thanh tẩ , v các con cứ đến, có điề Cha sẽ hông ắng nghe các con. Nhiề người thế gian ch m n t tiếng nói của Cha q a vi c giăng n nọ, c n m t s người hác ại âm mưu với nh ng ý đồ ảo q t. N con của Cha, ọn mong sao h di t đư c con, người m Cha đ chọn gọi. ọ đ i ử với con như ớp cặn của t ái đ t n , thế nhưng Cha hứa sẽ ảo v con đ con đứng v ng. Cha sẽ n ng con ên đ sử dụng v o mục đích iêng của Cha ... Con của Cha ơi, Cha đ nói với con ằng nh ng người ách hại con có th đư c ph p tạo nên nh ng thương tích n o nề, tuy nhiên các thương tích n giúp phần v o vi c m Vinh Danh Cha v giúp con đư c thanh n. T ổi thọ của con ch ng gì cả, m thực a hông hác gì m t cái óng q a đi dưới dương gian, nên các thương tích cùng các đa hổ dưới thế gian ch cơn gió thoảng nế đem so sánh với các thương tích cùng các đa hổ của Cha. Chính C A ng Cứ của con, gìn gi con t ong Cánh Ta của Cha, v m cho tinh thần con s ng cho Mình Cha m thôi. Chính C A ng Vinh Q ang Cao Cả, đặt đ t ong mi ng ư i con B i Ca V nh Tình Yê Mới đ con hát ên cho mọi người nghe hầ th m nh p v o t n t ái tim chai đá của họ. Con th hông, con đ th hoạch về cho Cha m vụ mùa t ong đời s ng của con. C n Cha, Cha đ an cho con ao nhiê ồi? Cha đ cho con ng thỏa th ê t Ng ồn Nước V nh Cử t phát t Ngực Cha, Cha hông ao giờ ỏ ơi con. i tạo v t mọn của Cha, t ong m t c c chiến ga go, Cha chiếm đoạt đư c t ái tim của con, v iến con t ở th nh sở h iêng của Cha. Cha t ng đ i ử với con với ng nh n h v d d ng hơn t cứ ai hác dù con có thái đ hư th n như t ẻ con. Cha ng Tạo óa của con sa mê sự ế đ i v h n hổ hó phai mờ của con.
là c c iệp trong “ ời Sống h t rong hi n Chúa Chúa i u ề c p ến c c người ch trư ng nh tr o mọi lời trong c c iệp này nhằm ch ng minh cho người ta iết rằng: c c iệp thì i n rồ và không từ hi n Chúa mà ến. 3 Cũng giống như c c thời iểm ch hại kh c
1 2

52

Phần con tạo v t của Cha, con tùng n s t ước Vẻ T t M v Ng ồn Ánh Sáng chói ngời của Cha. Con cục đ t s t, v c ng t cục đ t s t n m Cha đ dùng đ nắn đúc nên mọi người hác. Cha t ền Sự S ng v o các con v iến m i người t ong các con th nh m t hình tư ng gi ng ình nh Cha. Cha m n con đọc in d con đếm ao nhiê ng chúng con cần có đ m đạt đư c sự hôn ngoan t ong t m hồn.”1 Nếp s ng của con nơi dương gian như Cha đ nói ch cái óng chóng q a, nên con h gắn ó với Cha. o Con hông cần phải minh chứng về sự vô t i của con.2 N con của Cha, Cha ng Tạo óa của con nên Cha iết con, người m Cha đ chọn gọi. Con đ ng s , h đến với Cha, Cha sẽ sưởi m t m hồn con. Con đ ng s hi con tôn vinh Cha. Ch ng ao n a, mọi điề Cha nói với con t ước ia sẽ ẩ a, v giờ thì nh ng ời tiên áo mới đ sẽ th nh sự th t, nên có nhiề người sẽ n s hi họ nh n a ằng: Chúa Chiên đang ngự t ên Ngai T a Thiên Chúa l ng đ sai m t người đưa tin đ đến s ng gi a họ. M t người đưa nh ng tin v i cùng với B i Ca V nh Tình Yê Mới đang có s n t ên môi mi ng n ng, sẽ hát ại cho mọi q c gia dân t c nghe Bản Ca V nh Mới của ng T i Cao đúng như nghe đư c t Ng ồn Mạch của chính Tình Yê Siê Ph m. úng như v , ởi vì con đ th c về Cha nga t đầ .

23

4, 1992

L y hi n Chúa c a con, thuyết Duy Lý, thuyết n hời, c ng c c hệ ph i tôn gi o và ch nghĩa vô th n ã úc phạm ến Vinh Quang c a Chúa.
in Mừng 90:12 hững người tố c o họp lại với nhau nhằm kết n và lu n phạt tôi mà họ cho là người không phải do hi n Chúa ai ến. ọ c n n t m ến cả việc viết ra một cuốn ch chống ối tôi. h m họ c người)
1 2

53

ọ ã phàm tục h a ền h nh c a Chúa và làm ô uế h nh Danh Chúa ọ hạ ổ h nh iện c a Chúa uống thành ống gạch vụn. ọ i ến u là ể lại c c c chết c a con c i Cha làm mồi cho chim kền kền ăn th t. L y Chúa, Chúa c n n m t i nữa hay sao? Cho ến bao giờ nữa? L AC L ! gài ang ở u? h m phản ạo ang nghiền ng u c c chi n c a Chúa, c n Ch ghĩa Duy Lý thì ang chiến u với Chuồng Chi n c a Chúa in gài nh n từ mau ch ng can thiệp, ởi vì chúng con kh mà ch n cho à tan rã ch m lại ược. Lạy hi n Chúa là ng Cưu ộ chúng con, xin ến c u giúp chúng con vì vinh uang c a Danh h nh gài. Chúng con lại không phải là d n Chúa hay sao? Chúng con chính là àn chi n mà Chúa hằng chăn dắt. gài là Chúa Chi n Lành phải không ạ ? Sao gài lại ngừng ước? Ôi kh n c u in gài c t ước i ến chỗ c c cảnh tượng ổ n t này: h m phản ạo g m gừ tại ngay c c n i mà h nh m Chúa lui tới, họ nh t uyết triệt hạ mọi công việc do àn ay Chúa ã thực hiện. Lạy ng Chăn Chi n Lành c a con, con lớn tiếng k u c u l n c ng Chúa, mà s c lực con ngày một kiệt uệ vì v y in Chúa cho con iết chúng con c n phải chờ ợi cho ến ao giờ nữa? ã ến thời iểm
54

C

ể gài o i thư ng t chúng con, ể gài nghe tiếng thở dài c a chúng con và ể cho tiếng k u gào c a chúng con vang l n tới gài! i inh hồn, Cha ng Chăn Chiên nh của con. T t ên cao thiên đ ng, Nơi m Cha Cư Ngụ, Cha đ đoái nhìn ng dưới thế gian, v nghe đư c nh ng tiếng thở d i các con chiên của Cha, v m n cứ vớt nh ng người án phạt phải chết thê thảm. Bởi vì, ời của Cha đ t ở th nh ngọn đèn soi d n ước chân các con đi, t ở nên tia sáng soi đường các con đi, do đó Cha sẽ oan t ền ời Cha đến với mọi d n mọi nước đ ết h p mọi người chúng con v o Ng ồn Ánh Sáng Siê Vi t của Cha, đ hi chúng con đi, ước đi của chúng con hông cản t ở, v hi chúng con ch , chúng con sẽ hông v p ng . Cha thương ê nh ng người ê mến Cha. Nh ng ai nóng ng m n tìm iếm Cha sẽ tìm th Cha. Cha an tặng T ái Tim Cha đ các con ê mến. V các con h ê mến Cha, v Cha sẽ thực hi n nh ng vi c ỳ di t ong các con. . o i con mọn, Ng T ở ại của Cha gần ề hơn cả sức tưởng tư ng của các con. Vassula con ơi, Cha đang đến đ ngự t t ong mọi t m hồn. Cha đ ắng nghe con cầ ng n. Con đ ng đ cho ng mình áo t n ha ư phiền gì n a, ởi vì gi a Cha v con hông có t ở ngại gì ẩ a cả. N con ê d v T n Nương của Cha, Cha in con h ền t m v h có niềm tin đ con ớn lên mạnh mẽ t ong Cha. Cha an phúc nh cho con. Con h s ng t ong Cha.

1 L y

5 , 1992

c iav là Chúa c a con, là Cha tr n rời y u uí c a con Danh Chúa như nguồn d u ang tuôn trào.
55

Chúa ã mạc khải cho con iết Danh Chúa ằng việc ến với con và c u ộ con. L y c iav là hi n Chúa c a con, Chúa ã n ng con l n, và ưa con ến g n n Chúa. Chính Chúa ã c u chuộc con. - Vass a con ơi, dù con t ng húc g t ôi giạt đ hô mục ch c n q ăng v o ửa đ t m củi, Cha v i v ng đến đ giải cứ con. Cha đ tìm th con nơi dưới th ng ng của Thần Chết, hiến cho Cha phải phiền m n. Tiếng Kêu Thương hướng về T ời của Cha như tiếng áo đ ng. Cảnh tưởng m cho Cha đến giờ nhớ ại v n c n m cho Cha phải phiền m n s đ m như th chính n i đa đớn m Cha t ng ch đựng. Cha h ng iên nh n cho năm q a. Cha c t tiếng gọi con nhiề ần m con ch ng n t m đ tai ắng nghe. Thế nhưng với tình thương ê cao cả, Cha hông m n dứt hoát ỏ ơi con. Tha vì v , Cha đ ầ tỏ cho con ng T ng Tín của Cha t ong cảnh h n cùng của con. N i đa đớn v nh ng thương tích m con đem ại cho Con của Cha đ dần dần nghiền nát ng thương ót của Cha. Sự vi phạm của con ớn ao như thế, v t i i nhiề như v hiến cho cho Cha s n s ng giáng đ n ng con đ áo thù cho các thương tích của Con Cha. Vass a ơi, Mẹ Hằng Cứ iúp của con hóc óc dưới ch n Cha, t ôn t o gi ng đ m má vì con. úng như v , Mẹ Thánh của con đ che chở cho con v an ủi Cha... T ái Tim Cha t úc đ ng do Nước Mắt của Thánh M . Cơn o gi n d nổi d t ong Cha na đang t ở ại ình ặng. Cha ức iavê, Cha V nh Cử của con. Cha ê thương con với m t Tình Thương Yê v nh cử t ng Cha tạo dựng nên con v gi gìn con t ong B n Ta Cha. N con... Cha sẽ ch ng ao giờ q ên đư c cái ng m con ẻ q á sức mọn. Cha đ nói Ta sẽ a đ ổi Kẻ X m ăng a hỏi nhiề inh hồn nhờ v o cô hèn mọn v mềm ế n .” Thế ồi con v Cha đ thỏa hi p với nha ằng con sẽ v n đ ng cho a Bình, oan t ền cho Tình Thương Yê của Cha vang d i tới t n cùng t ái đ t. ồng thời, q a sự ế đ i của con, Cha m n hồi phục ại nh ng người đang m v o tình t ạng di t vong. Cha m n con hông c n s nh ng người m ăng mình cùng với các đe dọa của họ. C ng nhờ q a con, Cha
56

sẽ t ùng a nh ng người phản i. Rồi c ng qua con, Cha sẽ mang mọi người của thế h hôm na t ở ại m h a với nha v hi p nh t với nha . Do vi c Cha phải ngăn chặn các ế hoạch của Kẻ Thù Cha, xong ồi Cha cần m cho inh hồn con th n h a với Cha, v m cho con mạnh mẽ ngay t hi ắt đầ . Cha đ nói Con h s n s ng thánh hóa ản th n mình v ăn cha nga t hi ọt ng mẹ; v đ ước m n của Cha Cha sẽ hông cho con nhìn th ánh sáng nga t úc ch o đời,1 vì s t a ng a đêm, con sẽ c n ở t ong óng t i, đ ý do Cha m n con ăn cha .” Thê nên, đ ý do Cha q ết t m m t ần n a mở cửa t m hồn con cho ng i hơn đ dọn ch cho Cha ngự v o. M t sức mạnh ch ng hác gì cơn o t p ng con dẹp ỏ đư c mọi t ở ngại có th m cho T ái Tim Cha thương tích. Cha ph hơi thở như thổi ên than ửa hồng, đ cách thức m Cha ph hơi v o inh hồn con hầ hơi d ại ngọn ửa trong con đang sắp tắt. Cha nói Ngọn ửa t ong cảnh t i tăm của con giờ đ ng sáng ên đ m inh hồn Cha tươi v i. T m hồn hô cằn của con ha4t t ở nên thửa vườn có nước dồi d o hác gì m t gi ng s i.” Thế ồi với ng Nh n vô t n của Cha, Cha ôm chặt con v o T ái Tim Cha đ m cho con th c về Cha t ở ại. Cha q ết t m iến đổi t m hồn phản oạn v vô t của con t ở th nh nơi ngh ngơi của Cha.Cha m n cho con hi ằng: Cha sẽ Thiên Chúa d nh t của con, v Chúa Tình Yê d nh t của con, hông ai có th sánh ví đư c, v c ng hông có gì tha thế đư c. Thế ồi Cha v n mở m n che mặt con đ con đư c tôn vinh Danh Cha, đồng thời Cha t ên công hai cho cả T iề ình của Cha iết ằng chính Cha sẽ giao chiến với nh ng người m n ách hại v ch ng đ i con. iờ đ , Cha ng Tạo óa, sẽ ức ang Q n của con, v Nơi Nương Ná d nh t của con. Cha m n Cha ng d n th n v o t m hồn con, v con hiến mình cho Cha. Cha m n các ời Cha t ở nên ngọn ửa t ong mi ng ư i của con đ con oan t ền ời Cha cho tới t n cùng t ái đ t. Mọi điề con đ học hỏi đư c đề t Cha m đến. N con gái mọn mềm ế , Cha ức iavê, Người Cha m ôn th ở của con, Cha sửa sang ại inh hồn con. V o giờ phút n đ , Cha cúi ng con đ n ng
Khi tôi inh ra, hai mắt tôi khép ch t lại, không mở ược. ôi chỉ mở mắt ra ược au a ngày. Mẹ tôi r t lo lắng và ợ c thể tôi ẽ không c mắt, n n ã kh n c u c ng h nh Quan hày c a chúng tôi là h nh Para kevi một v th nh người y Lạp về mắt) kh n in ngài giúp . Mẹ tôi h a t t n cho tôi là Va ula. ừ ngữ Para kevi c nghĩa là h S u.
1

57

inh hồn con ên m áp v o T ái Tim Cha, nơi ch t chứa mọi phiền n o của Cha. N con của cha, Cha cảm th Thánh T m Cha q ặn đa hi nhìn th con cái Cha t ch i Tình Thương Yê , Sự Bình An v Các n Sủng của Cha. Cha hao hát các inh hồn đến an ủi Cha. Cha cần đến các inh hồn q ảng đại m ng ôi d cơn ph n n đang ng chá trong Cha. Các con h nơi ch n cho Cha ngh ngơi, t ở nên Thiên ng của Cha. Cha ức iavê, Cha ê thương mọi người t ong các con. Các con h đến v Cha sẽ tỏ ầ cho chúng con th Vinh Q ang của Cha q a tình t ạng hư hông của các con. Các con h vì Cha đ ng vi phạm n a, v c ng ch m dứt nổi oạn. T t cả các con đang phân ẽ nha , v n tiếp tục ngăn cản miê d của mình đi đến hi p nh t v s ng thánh thi n. Các con v anh em hác của các con ại hông phải nh ng người đề ình đ ng t ước mặt Cha ha sao? Ch ng ẽ hông có ai t ong chúng con phục hồi đư c Vinh Q ang của Cha ằng cách t sửa Nh Cha đang ụp đổ ha sao? i Cha có c phải út gươm a m t ng phạt các con hay không? i các con v n tiếp tục ch ng ại Chúa Thánh Thần của Cha ha sao? i các con v n m n tiếp tục đóng đinh Cha n a hay sao? ng Amen đang xin m i người t ong các con h chúc phúc cho ẻ thù của mình, h tha thứ cho mọi người, v t t cả các con h đến h a giải với Cha, Thiên Chúa của các con, đ ồi các con có th h a giải với anh ch em của các con. Nhờ v m các con sẽ hi p nh t ại với nha th nh m t Thân Th d nh t vì Danh Cha. Các con h đến m giao h a với Cha Q a vi c đọc ời Cha, mọi người t ong các con h nghe v tìm hi đư c Cha Cha M ôn Th ở của các con m m i ần t Thiên ng nhìn ng dương gian thì Cha ại thở d i hiến cho Thánh T m Cha c ng thêm h o hon như thế n o. m sao Cha có th hứat phục đư c tai họa đắng ca đang th m nh p v o các t m hồn ng m t s d m. Cha ng Amen, v Cha có th cứ đ các con nế như các con q a t ở về với Cha. Vass a con ơi, c c ch đ a của con chưa ết thúc đ , thế nhưng Cha Chúa iavê, Cha M ôn Th ở của con, Cha ôn ôn ở cùng con. Cha an phúc nh cho con vì con đ đ cho Cha sử dụng n ta của con v thời gian của con. Ngón ta Cha chạm tới t ái tim của con đ cho con nhớ ra ai người n ôi dư ng con.

58

5 - N

5 , 1992

con của Cha, Cha an Bình An của Cha cho con. Con h viết đi: Cha ức Minh Vương của con. Cha hi n di n nơi đ đ ghi d Thánh iá t ên t án nh ng ai có t m hồn chân th nh v ê mến Cha nhi t th nh. Con cần phải đọc với Cha lời thánh hiến Thánh T m Cha.1 T ong hi con đọc, Cha sẽ dùng Ngón Ta ghi t ên con D Tích của Cha. Thánh iá của Cha d tích gi a Cha v con. Cha sẽ ê thương con với cả T ái Tim của Cha. Cha sẽ canh gi con, v ức dầ thơm của Cha cho con. Con h thánh hiến ản th n của con cho Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch Mẹ Thánh của con, đ Cha có th iến t ái tim của con th nh thửa vườn của Cha, m Nơi Ngh Ngơi của Cha, v Dinh Thự của Cha. Con h thực ng t ở về với Cha. Con đ ng đến đứng t ước mặt Cha m ng t í con ại c n đ ở nơi n o hác. Con h đến với Cha, v m i khi con gh ngang qua, Cha sẽ an phúc nh cho con. Cha Ni m Vọng của con, vì v con h mở mi ng ê cầ đến Cha với cả t m ng mình, v Cha sẽ đổ t n đầ ng môi mi ng con ơn phúc đ con ên tiếng ca tụng v tôn vinh Cha. i t t cả con t ai con gái ê d của Cha, các con h tỏ a tử tế với nha . Các con h ê thương nhau như Cha thương ê các con, đ v o ng phát t, các con sẽ có công phúc t ước mặt Cha. Cha nói cho các con ha t ong nh ng ng tới đ , nh ng t ái c chưa chín sẽ hông c n h dụng n a, ởi vì ức Minh Vương đang nới với các con hôm na sẽ ầ tỏ Vinh Q ang của Ng i, v các con sẽ t ực di n nhìn th Ng nên phúc cho người n o s n s ng đón nh n Cha. ọ sẽ đư c gọi nh ng người th a ế của ng Tôi Cao. Các con h hi p nh t với nha , Giáo i sẽ hồi sinh.

L i Mẹ h nh c a chúng ta:) i các con của T ái Tim Mẹ, t ong nh ng ng n các con nhìn th thế giới đang than hóc, đang tự hủ di t mình. Thế giới đang phá hoại các
1

Sư th nh hiến ược h nh

m Chúa ọc cho cho tôi vào ngày

th ng 1 năm 199

59

con cái của Mẹ, đang tiê di t t t cả, v mang đến hết hi m họa n đến hi m họa hác t ong các gia đình. Các đ a tầng t ái đ t đang ng ch n do t i ác m chính nó đ tự g a. Mẹ nói cho các con iết ằng đ ao ồi các con t ng đ mặc cho Q D iềm tỏa các con m nô cho chúng, hiến ao nhiê người vùi s dưới cát ụi của t i i. Mẹ in các con, v n i n các con m t điề h chôn vùi hết đi nh ng gì hông phải thánh thi n. Các con c n do dự cho tới ao giờ n a m hông ên đường tìm xem Ai ng ê thương các con nh t? Người chồng của con ha ng Tạo óa của các con? Ng i ng an cho các con ơn cứ đ , cho các con đư c q ền Th a Kế, ch ẩn Vương Q c cho các con t ng tạo thiên p đ a, đang ên tiếng gọi các con s t cả ng đêm. Các con có th t ở nên nh ng người dựng v v n t ồng thế h n , có th t ở nên nh ng người t sửa ại t ái đ t n . Các con h đền tạ cho t i i của thế giới n ằng vi c ăn cha , h sinh h m mình, v cầ ng n với cả t m hồn ch n th nh. Phúc tha cho nh ng người iến tạo h a ình họ sẽ đư c gọi con của Thiên Chúa. Các con h nh n ời chúc phúc của Mẹ.

6

5 , 1992

“ gài y tường vây kín tôi, tôi không sao trốn thoát. Xiềng ích tôi, gài làm cho th m n ng. 1 Tuy nhiên với l ng thư ng mến Chúa ến t n n i họ ở ể nuôi dư ng họ. S iệp gởi cho c c t nh n tr n thế giới)

- Bình An ở cùng các con. Chính Cha đ Chúa v ng Cứ đ của các con. Các con đ ng m ng ng ng chính Thánh Thần của Cha cư ngụ t ong m i t m hồn, ng đang nói với các con. Tình Thương Yê của Cha đ i với các con thì vư t trên t í hi , v các con hông hi đư c cho đến hi ên Thiên ng, ức đó các con mới tỏ
1

Ai Ca 3:7

60

tường hi đư c đầ đủ. Trong nh ng ng tăm t i n , Cha nhanh chóng t Ngai T a T ời Cao ngự ng cho các con iết đư c ch n gì đang ẩ ra, c ng như điề gì Cha đang m cho các con. Cha đến với mục đích đ t n an các con về ời Cha đ ứa. i các con mọn, Cha đến với mục đích đ t n an các con về Tình Thương Yê v ng T ng Th nh của Cha đ i với t t cả các con. Ng T ở ại của Cha đ gần ề. Cha nói th t với các con ằng ai t n gi ời Cha sẽ hông phải chết, ai t ong các con c n do dự thì đ ng ho i nghi gì n a, nhưng h tin tưởng. – Nế như các con hông hi đư c các giáo h n chứa đựng t ong Kinh Thánh, thì các con c ng hông nên phải n t m. ôm na các con h đến phó thác nơi Cha, đ d ng t ái tim các con ên T ái Tim Cha. Có người cha n o hi nghe con cái mình than thở m t ái tim mình ại hông tan nát chứ? Cha Cha ời ời của các con, ng thương ê các con với m t Tình Thương Yê V nh Cử . Người cha t ần thế mời gọi con cái chia sẻ t i sản th a ế của mình thế n o, thì Cha c ng ê gọi các con t ở th nh nh ng người th a ế Nước T ời của Cha như v . Mong sao... Nh ng ời Cha Nói hắc s đư c v o t ái tim các con, v các con h th m nh ần s đ m nh ng ời n ... i các con mọn của Cha, các con đ nghe Cha nói ằng Cha a đi, nhưng ch ng ao n a Cha sẽ thực sự t ở ại s ng với các con. Cha th nh th t nói với các con ch ng ao n a Cha sẽ t ở ại s ng với các con. Cha đ nói ằng Nh của Th n Phụ Cha có nhiề ch cho các con. M i người t ong các con đề có ch iêng của mình. Các con h đ cho inh hồn mình đư c ình an v nghi ngơi ằng vi c đến cư ngụ cho đầ các ch . Các con h đến cư ngụ cho đầ nh ằng cách m a với Cha. Ng na , Satan ổ a nh ng căm hờn oán thù ng thế gian. Nó x nát v m tan hoang các q c gia t ong cơn điên ồ của mình. Nó phá hủ v mang đến hết tai họa n đến tai họa hác, tuy nhiên B n Ta Cha sẽ dựng ại t t cả nh ng gì m nó phá hoại. Mọi điề m Cha đ viết t ong i Ca V nh Tình Yê đư c gởi đến cho chúng con ch ời nhắc cho các con nhớ đến Lời Cha đ Nói m thôi. ch điề nhắc cho ý úc các con nhớ ại, nói cho các con iết với cả T ái Tim Cha s n s ng t ên Ta ằng Cha thực sự đang đói hát vì thiế vắng tình ê mến. Cha hông mang theo m i ác cảm h n thù n o với t cứ ai t ong các con. Các con t t cả đề hạt gi ng t t của Cha, v Cha Cha M ôn Th ở v Bạn ồng nh của các con.
61

Cha iết đầ óc các con đang ngh gì, Có điề Cha đến đ hông phải đ m n phạt các con về nh ng người vi c các con m. Cha đến tỏ y cho các con iết về vi c Cha đ i ử với các con m t cách Thương Cảm v Nh n h như thế n o. Ngay T ái Tim Cha v n c n ư i ng, ao q anh T ái Tim n T iề Thiên ết ằng gai nhọn. Các d c t Nh T ời úng đ ng t ước cảnh tư ng n , các thiên thần của Cha phải cúi mặt t ong n i ồn hổ sở. Cả đến mặt t ăng c ng m t sự tỏa sáng. Thiên Chúa của các con v n c n đóng đanh hết giờ phút n sang giờ phút hác do nếp s ng đầ thù h n v tồi ại của con người. M t con đường đư c đánh d ằng Má Riêng của Cha, má đ đổ a đ cứ ch c các con. Cha nói th t với các con: nế như các con đi t ch con đường Chính T ực đó, thì Cha sẽ đến nga với các con đ m dắt ta các con, d n ước các con đi t ở ại con đường Chính T ực n . Các con h d ng ên Cha ý m n của các con, v h t ỏ mình đi vì Cha, h đ cho Cha phá đổ ức tường cản ường của Cha m các con đ dựng nên với chủ ý ngăn chặn Cha v chúng con hông gặp đư c nha . i các ạn mọn của Cha, ng Thánh của các con v n c n nhiề điề đ nói, nhưng đ i với các con có ẽ úc n đ q á nhiề . Cha ch m n thêm v o m t điề n a: nế Cha ma mắn đến t n nơi các con cư ngụ đ gặp g các con thì đó c ng vì Cha q á ê thương các con m thôi. Các con h ên cầ ên Cha, v Cha sẽ ắng nghe các con. Cha an phúc nh cho các con, v đ ại t ên t án các con M t ơi Thở ầ Tình Thương Mến của Cha.

15

5 , 1992

L y Chúa, Chính Chúa là ng ã d y dỗ con chu o về nhiều m u nhiệm th nh từ ngày mà Chúa nuôi dư ng con ồng thời là ng dẫn dắt con trong ường Khôn goan. guồn Khôn goan c a Chúa ã làm cho con sống ời ống th n m t với Chúa “ in an n cho con c t tiếng n i
62

như Chúa mong ước và cho con l n tiếng ph t iểu những tư tưởng ng ng với hồng n Chúa an cho con. 1 - Cha Chúa iavê thương ê con. Con h ôn ôn s ng ên Cha. Con h s ng ên Cha v h cùng sánh ước với Cha của con. Con h nhắc ại theo Cha ời cầ ng n n : Cha ng ời ời Tác iả của Ca V nh Tình Yê , Minh Vương t th ở đời đời. Chúa Thiên Chúa, Chúa đ s ng ại đ nói ên điề gì đó cho mọi người cư ngụ t ên t ái đ t, Chúa hi n danh về ng Thương Xót v Thánh Danh Cao Cả của Chúa. nên đ m mưa ng cho chúng con hết n phúc n đến n phúc hác. ương thơm n phúc Chúa an tỏa t ên mọi sóng i n v an đến mọi nơi m i ch t ên t ái đ t. Thiên Chúa To n Năng, Chưa ao giờ có nh ng điề ạ ùng như thế t ước đ t ong thế h của chúng con. Chúa Tác iả của Ca V nh Tình Yê , mọi công t ình của Chúa sự tô đi m t t vời n t t ang đi m t huy ho ng m hoan ạc con mắt v t m hồn mọi o i. Con m n ca ng i Chúa Cha M ôn Th ở s t cả đời con
1

Ws 7: 15

63

v con sẽ hát ca chúc tụng Chúa Thiên Chúa của con ao con c n s ng. - Amen - Cha c ng nói với con điề n con v Cha ta t ong Ta cùng với nha t ền á i Ca V nh Tình Yê của Cha. i con mọn, h ước đi với Cha, đó điề m đẹp ng Cha. T ong nh ng ng sắp tới, Cha có ý đ nh d n nước v o các ng hoa của Cha. N con ơi, con h chờ ồi sẽ th Vinh Q ang của Cha. B i Ca V nh Tình Yê của Cha sẽ ớn mạnh như m t gi ng sông. V gi ng sông n sẽ tỏa ng th nh m t đại dương Tình Yê . “ a ẽ p dụng k lu t ến n i ến chốn, rồi a ẽ ổ uống tràn y c c gi o hu n c a a ằng lời ti n tri ể làm di ản cho mọi thế hệ. 1 - Q ả đúng như v . chính điề Cha nói Cha ng Tạo Dựng trời đ t. Con h nhớ ằng ch ng ao n a mục đích t ọn vẹn của Cha sẽ đạt tới. ết th nh ph n đến th nh ph hác 2 sẽ đư c Cha ngự đến, v đư c dựng ại.3 Cha sẽ hôi phục ại cảnh đổ nát của các con v dựng ại các n thờ của Cha4 t ng n thờ m t. Khi nh c m đư c tháo ỏ, to n th nh n oại sẽ đư c d ng hiến cho Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M các con. iáo i sẽ hồi sinh

28 (Detroit, Michigan) - Vassula ơi, con đ ng đ cho ai Cha- ang- t ước mặt con.

5 , 1992

m t đi hồng n Cha đ

an cho con.

1 2

Si. 24:32-33 ghĩa là: hết linh hồn này ến linh hồn kh c 3 ghĩa là: ược ho n cải 4 hững người tín hữu ch hại và tổn thư ng

64

Con h cầ ng n cho nh ng người h nh di n về vi c họ t đoán các công vi c của Cha.1 ọ ch ng ê mến Cha gì đ . Con gái ơi, con h tôn vinh Cha ằng vi c t ền á các sứ đi p của Cha t ong các ổi họp nhóm. Thời giờ ch ng c n ao nhiê n a. nh ng ng c i cùng của Thời ian Thương Xót của Cha. Vì v , con h t nh thức v th n t ọng. Con đ ng đ cho Satan en ch n v o. Con đ ng đ cho t m t í con vôi v i v ng t đoán. Con h t ánh a vi c phê ình hay oi mói ắt ẻ, đ v o Ng Phán X t, con sẽ hông đoán t. Cha Ánh Sáng thế gian. Con h s n s ng, ởi vì Cha sẽ ng nh của con t cứ v o giờ phút n o t gi phút n . i các con mọn, t Ngai T a vương đình của Cha, m t í n a Cha sẽ đoái thương ngự ng v o chính cái đêm h i hùng . Các con h s ng Bình An. Cha an Bình An của Cha cho các con. Các con ch cần iên nh n m t thời gian ngắn n a m thôi, v các con h tiếp tục tôn vinh Cha với t m ng ê mến của các con. Cha ê thương t t cả mọi người t ong các con. Cha ê thương các con với T ọn Vẹn T ái Tim của Cha. T t cả các con đề hạt gi ng t t của Cha. Cha an phúc nh cho các con v ư ại t ên t án các con ơi Thở Thương Yê của Cha.

29 (Deyroit, Michigan) - Chúa i u phải không ạ?

5 , 1992

. Con h mở ng t m hồn a m đón nh n Cha. Con h nói với d n Cha ằng Cha sẽ đến với họ m t ng gần đ thôi. V o ng đó. mọi người t ên thế gian n sẽ iết Cha l ng Tự . Con h cầ ng n cho nh ng người thích t anh n về các điề m con t ền á. Con h cầ ng n chứ đ ng đ t m ết án họ. Con h tin tưởng v o Cha v h phó thác v o nơi Cha. Chúa Tình Yê đang ở ên con. Con h tôn vinh Cha ằng cách hồi phục ại ình an ở nơi ẩ a t - ChaChúa i u muốn dề c p ến ự chống ối ng l n tại Detroit. y là nh m người kết n tôi. ọ thuộc hệ ph i n hời (New Age). Ho len lỏi vào c c uổi họp nh m c a tôi nhằm “t y chay c c uổi họp. ọ ph n ph t những truyền n c nội dung chống ối lại tôi.
1

65

h a, mang tình thương ê đến nơi có h n thù. Con h theo gương Cha Chúa của con t ong nh ng ng đen t i n . Con h ôm Th p Tự iá của Cha. Th p Tự iá của Cha d n dắt con đến vi c thánh hóa ản th n v d n con về nh của con Thiên ng. Con h đến. Chúa Tình Yê thương ê con tha thiết

5

6, 1992

i con mọn của Cha, con h m t ng ảo v Ch n ý cho tới chết, h tiếp tục d ng mình con cho Cha Thiên Chúa của con, v h d nh thời gian cả ng đêm đ cầ ng n, h m m nh h sinh, cùng ăn năn h i cải. Con h d ng ên Cha ý m n của con, như v ẻ thù của con hông c n tiếp c n với con đư c. Con h tiến h nh cho t t vi c t ền nh ng giáo h n con học hỏi t Cha, v đ ng o ắng về vi c người t cáo đưa a nh ng ời v h ng con thế n thế nọ. T t ên Th p Tự iá của Cha, Cha ê gọi mọi người hi p nh t với nha , thế nên con đ ng ao giờ m t niềm tin tưởng, ởi vì chính Cha ng Phục Sinh ên tiếng ê gọi mọi người. Không phải con, m chính Cha Chúa Kitô ng Cứ của con c t tiếng ê gọi đo n chiên tan tác của Ng i. Vass a ơi, con h s ng hiền h a v iên nh n với nh ng người t c o con, ởi vì ho hông iết vi c ho đang m. N con ê d của cha, hi con ê thương họ như Cha thương ê con, v hi con t ỏ mình m ễ v t h sinh, con đang m v i ng Cha. Q a ễ v t h sinh của con, Cha sẽ hồi phục Nh Cha, v nhiề inh hồn sẽ đư c mang t ở về với Cha. Con ẻ hèn mọn nh t t ong nh ng người t hèn mọn của Cha đư c ủ thác Th p iá i p Nh t của Cha. Th p iá i p Nh t của Cha t nặng nề, nhưng con phải vác với t t cả tình ê mến v iên nh n của con. Con h t ở nên Tiếng Vang Vọng của Cha, h oan t ền cho mọi người iết đến Ng ồn Phong Phú Vô T n của Thánh T m Cha. Con h oan t ền ằng Sự i p Nh t ch đạt đư c ằng tình thương ê v ng hiêm nhường m thôi. Con h ôn ôn s ng t ng th nh với Cha Chúa của con, v h nhớ ằng Chúa Cha dựng nên con nhằm v o mục

66

đích n đ m tôn vinh Chúng Cha.1 Vì v con đứng cho v ng, đ ng đ mình chao đảo t ước gió o. Con đ ng s , Cha ôn ôn ở ên con. Thần Chần ý sẽ c t tiếng nói. úng v , h i t ý t ng th nh của Cha, con sẽ dón nh n mọi sự m con phải nóit Thần Chần ý của Cha. N con của Cha, ời Cha sẽ gi ng như chiếc đèn chiế sáng đặt t ên giá đèn thánh thi n, v c ng gi ng như ư i gươm sắc n t ong môi mi ng con. Cha sẽ mỏ mi ng con đ con c t tiếng nói m hông s h i gì hết. N con ơi, Cha ích Th n điề đ ng công vi c đại sự của con. Con h nghe Cha nói nh ng người t cáo con đang m v o t m t ạng úng túng, nhưng con sẽ thoát hỏi ư i gươm của họ. Nơi Nương Ná của con đ 2... Con có th hông ? Sức Mạnh của con v ồn của con chính Cha... nơi con đang đứng đó con ! Cho dù tai họa hông ng ng giáng v o ưng con, con c ng d ng co nản ng. Con h nhớ Cha c ng đ tình ng n giơ ưng a ch đựng m hông than phiền. Thế gian sẽ ch i ỏ con inh mục của Cha ởi vì con đang m chứng nh n sự t ng thực m Cha an cho con. Con hông nói nh ng điề cho cá nh n con. Thực a, nh ng ời đư c viêt a Nh ng ời Riêng của Cha B của con: Cha s ng t ong con, v con s ng t ong Cha. Con đền thờ của Cha v Cha s ng t ong con. iờ đ Cha đ ao phủ con. Cha nhắc cho con nhớ ằng hông có người tôi tớ n o ại t ọng hơn chủ của mình. Nế như thế gian hông iết Cha Chủ Thiên Chúa, v d n Riêng của Cha hông nhìn nh n Cha, dù Cha t ở về nh iêng của Cha, thì m sao ng hôm na họ có th nhìn nh n v đón tiếp t cứ ai do Cha sai đến chứ? Chắc chắn hông hi n o ồi. N con của Cha, Cha đ nói nh ng điề n cho con đ nhắc cho con nhớ ằng nế thế gian m ách hại Cha thì họ c ng sẽ ách hại các con, nế họ g thương tích cho Cha, thì họ c ng sẽ m tổn thương các con. Nế họ chế diễ v ph áng Cha ng Minh Vương của họ, thì họ c ng ph ánh v chế nhạo nh ng người th c về gia t c Ng i. Nế như họ đóng đanh Cha Thiên Chúa của họ, thì họ c ng ôi o các con ên đồi Ca va iô v đóng đanh các con. Vassula ơi, c c chạ đua của con chưa ch m dứt đư c d ... con h d ng hiến cho Cha đời s ng của con như m t chiến s t ng iên ởi vì Cha đ ghi danh cho con tham dự v o c c Thánh Chiến n đ chiến đ
a gôi Chí h nh Chúa i u d ng hai ay c a gài chỉ cho tôi nhìn vào r i im c a gài, lúc d ch y với nh lửa ng vàng.
1 2

ang ừng

67

ch ng ại sự sai ầm, v Cha iến con t ở th nh m i đe dọa cho Satan cùng vương q c nó. Con đ ng s nh ng hổ da đang đến với con. Con h can đảm t ước nh ng cơn thử thách, h iên nh n như Cha đ t ng iên nh n. Ng na Satan đang a d i nhiề người t ong các con. Kẻ a đảo đang s ng gi a các con, t ng a nh ng sai ầm của mình cho oại người ng d t v mê ngủ ởi vì nh ng người n v i thích các ạc thú iêng hơn ê mến Cha Thiên Chúa của họ. M t s người d t ì dáng vẻ của đạo giáo, thế nhưng ại ch i ỏ thần ực n i tại của đạo giáo đó Thánh Thần Cha. Vì v t cứ ai tôi tớ của Cha, th n t gia t c Cha chắc chắn sẽ t n công. Thế nhưng h i t ý t ng th nh của Cha, ch ng ao n a Cha sẽ mang con về an to n t ong Vương Q c T ên T ời của Cha. Con h cầ ng n v h m mình h sinh, th nh thoảng con h nhìn ại tình t ạng tồi t của mình đ hỏi sa v o cám d , c ng đ ng ao giờ tự m n về mình. Các con h nhìn ại cảnh h n cùng của các con đ iết dề ph ng v t nh thức, h t ỏ mình v s ng hiêm nhường đ Cha có th n ng con ên với Cha v Cha sẽ m cho con t ở nên ho n thi n. Satan thì có q ền ực, nhưng ch ng đư c ao đ . Vass a con của Cha ơi, con h h vọng, h chúc tụng Cha v tôn vinh Cha. Chính Cha Chúa Kitô đang nói t ong con.

10

6, 1992

- Bình An ở cùng con. Chúa Tình Yê thương yêu con. i ông hoa, con h ắng nghe v ghi ch p ng đi như m t người mời ạn h mình đến dùng a thế n o, hôm na Cha c ng mời các con h cầ ng n, nhưng đến chia sẻ các đa hổ của Cha, niềm v i của Cha, c ng như các hát vọng của Cha. Các con đang nóng ng chờ đ i đ nghe Cha, v ầm thầm ắng nghe nh ng điề Cha cần nói, v đúng ồi... Cha iết m t s người t ong các con t hát mong Cha! Trong nh ng thời đi m n , như chưa giờ có t ước đ , Cha giang ta t t ên cao ng đ cứ giúp các con hỏi q ền của ma q đang s n s ng thổi tắt đi chút ánh sáng c n sót ại t ong t m hồn các con nhằm ô đẩ các con v o tăm t i. Các con đ ng nói n o có ai cứ vớt chúng tôi v c ng ch ng có m ạn với chúng tôi cả!” Như v con sẽ
68

hông đư c cứ vớt d . Các con phải ê cầ đến Cha với cả t m th nh va Cha sẽ đến nga với các con ... Cha Bạn của các con.

ng

- Cha ng ê thương các con nh t. Cha ng o n To n T ng Tín. Cha đ d các con hông nên t ch i tỏ a tử tế với người in giúp đ , v ch ng ẽ các con ại t ch i nhổ a nh ng gai đang d m v o t ái tim của Cha sao? Chính vì v , Cha cần đến các inh hồn q ảng đại. Ng na Cha cần nh ng t m hồn ch m tế v t h sinh hơn ao giờ hết. T ong các con có ai iết nh cảm hông? Nh ng ai người t ong các con m n đóng d n Cha t ong t ái tim mình? Ai t ong các con có tình thương ê mạnh hơn cả Thần Chết? i thế h hôm na , ch ng ẽ các con không hi đư c ằng Cha đang tương tư vì q á thương ê các con hay sao? i anh ch em nh ng người ê d của Cha, các con h mở t m hồn mình cho th t ng a, ởi vì M i Mi ng Cha hô h o hơn cả miếng da hô vì thiế tình ê mến của các con. Các con h t ỏ mình vì Cha. Tại sao các con c ns i m hông phó d ng mình cho Cha? Các con h nhớ ch nên d ng mình cho ng Thánh của các con, cho ng m các con nói các con ê mến m thôi. Các con h d ng t ọn vẹn t ái tim mình cho Cha, v Cha sẽ iến th nh các t ái tim n m t thiên đ ng đ tôn vinh Cha ng Minh Vương của các con. Các con h thánh hiến ản th n cho Thánh T m Cha v h tôn vinh Cha. T t cả các con đề phần tử t ong gia t c của Cha, nên Cha hông m n t cứ ai t ong các con hư m t. Nế như các con ở ại t ong Cha, các con sẽ đư c s ng. i các con chiên mọn của Cha, các con h tiếp tục ầ tỏ cho các anh ch em của các con iết đến vi c d ng hiến mình cho Thánh T m Cha c ng như T ái Tim Vẹn Sạch Mẹ Thánh của các con . Cha an phúc nh cho các con v đ ại t ên t án các con ơi Thở đầ Tình Thương Yê của Cha.

S

iệp từ h nh Mẫu chúng ta) của Cha, con h
69

- N các con ê d d ảo.

m t t cả nh ng gì Chúa

iês

Các con h d ng ời cảm tạ Danh Ng i vì Tình Thương Yê T ng Tín của Ng i, h ngước mắt nhìn ên Thiên Chúa, ồi các con sẽ t ở nên ngời sáng. i các con đáng thương của Mẹ, t t ên cao Mẹ nhìn ng các th nh ph của các con ch ng th nơi n o đư c an nh, m ch th ẩ a nhiề iến đ ng. Mẹ nhìn q anh m ch ng th có đủ người iết s ng ê thương v q ảng đại. Mẹ cần có thêm người iết s ng đời s ng cầ ng n hơn, iết ê thương nha hơn v s ng q ảng đại hơn, đ Mẹ có th giúp đ . Mẹ th q á ít người hi p t m hi p ý với ời cầ ng n của Mẹ. Các con h t ỏ các i s ng t i i, v h s ng đời s ng thánh thi n. Mẹ cần các con cầ ng n như thửa đ t hát mong mưa ng đ cho Mẹ t sức v ch ẩn t m hồn các con cho Người Con của Me. B giờ đ , hông c n thời gian đ m chần chờ hơn đư c n a, Kẻ Thù thì q ết t m sát hại m t cách hông n ong ta v c ng hông ót thương, đồng thời ắn ô đẩ d n chúng a hỏi q ê hương mình. T t ên cao, Mẹ chứng iến nhiề cảnh tư ng h i hùng, T ái Tim Mẹ cảm th vô cùng đa đớn. Thế nhưng Mẹ có th hồi phục ại các thửa vườn c ng như tái p ại Bình An nơi anh em của các con ch hi n o các con iết cảnh giác t ước ời th nh cầ của Mẹ h Cầ Ng n, v t ước các ời Mẹ ê gọi các con h s ng h sinh h m mình. Mẹ phải m t đi con cái, ồi m t thời Mẹ s ng t ong cảnh gúa ụa, tình t ạng n phải đến úc ch m dứt. Nh n d p n , các con h hắc ghi t ong ng các Sứ i p của Chúng Ta, h d ng mình cho Thiên Chúa đ Ng i d n dắt các con v n nắn các con. Ng i sẽ iến các con th nh sự phản ánh ình nh Thần inh của Ng i. Các con sẽ học đư c t nơi Ng i ằng đa hổ có giá t thần inh, h m mình m v i Mắt Thiên Chúa, vâng ời m v i ng Ng i. Các con h hát vọng điề m thế gian thường ha ch i ỏ, đó : Th p Tự iá của Ng i Mẹ chúc nh cho các con với tình thương ê M Tử của Mẹ.

16

6, 1992

S ng hôm nay tôi c m dỗ, khiến tôi c chút nghi ngờ là hi n Chúa thực ự muốn n i chuyện với tôi)
70

“ h nl y c iav , in cho lời con vọng l n tai Chúa, xin nghĩ ến những tiếng thở dài c a con. Ôi l y ng Minh Vư ng và là hi n Chúa c a con, xin lắng nghe tiếng van nài giúp con 1 - Vass a ơi, Cha ức iavê thương ê con. N con của Cha, con có nhớ hi Cha nói cho con iết con cái Cha ỏ ơi Cha thì Cha phiền m n thế n o hông?”2 N Vassula, h nói cho Cha iết con đạt đư c ho t ng khôn ngoan ớn ao t ong Kinh Thánh t đ nế hông phải t Chính ng Khôn Ngoan d t ng m m cười với con, v đ t ở th nh Minh Sư của con?... Vassula ơi, Cha B của con, h đ cho B nói với con ằng nga t dầ con đ s ng vì m t mục đích, tức s ng cho ản th n mình, v phục vụ cho sự h o h ền của con thôđiề , ại c n tin ằng mình đang v i s ng t ong sa hoa ng . Thế nhưng t ong thực tế con người t ần t ụi, v ch ng có ai đến nói cho con iết minh t ơ t ụi như thế n o cho tới hi Chính Cha chiế sáng t ên con người s ng t ong óng t i. Ch úc đó con mới ch t nhìn v o ản th n mình t ong Ánh Sáng của Ch n ý. úc đó con mới th mình hi n th n thực sự người thế n o. Nế như Cha hông vì ng thương tình của Cha, thì chiếc gươm d nh cho con đ chờ s n. T nhiên, Cha thương con v với Tình Thương Xót, Cha đ ph hơi v o m i của con đ m cho con đư c hồi sinh. Thế ồi Cha hôi phục ại t í óc của con đ cho con nhớ ại tình q an h gi a Cha con chúng ta. Cha đ d nh đặc n n cho con: Cha ết hôn với con, v con T ở nên T n Nương của Cha 3 Tiếp đến, Cha nắn đúc con th nh m t người con theo t ái tim của Cha đ con thựv hi n t ọn vẹn mục tiê Cha nhắm đến: mang d n Cha t ở về với niềm tin chính t ực đặt nền tảng v o Chúa Tình Yê , đồng thời chia sẻ Th p
1 2

Ps. 5:1-2 S iệp ngày 19 th ng 9 năm 19 c a Cha ời ời em thi n th n Daniel c a tôi) 3 Ám chỉ ến : “ ởi vì giờ y ng ạo a c a ngư i ẽ là D c Lang Qu n c a ngư i, và Danh gài là c iav , là hi n Chúa c a C c ạo inh.

71

Tự iá của Con Cha, đó Thánh iá i p Nh t. Cha n nắn con hông phải đ con s ng cho ản th n con, m s ng cho Cha m thôi. N con của Cha, Cha đ d cho con iết ằng: vi c phụng sự Nh Cha vi c cao t ọng hơn iết ao vi c phục vụ sự phù phiếm iêng con. B giờ đ , con h d nh thời gian cho Cha, ởi vì sẽ có nhiề vi c ủ thác cho con t ong đời s ng v t ong K Ng ên Phản ạo T ầm T ọng n . Vì v t cứ công vi c gì Cha đề a cho con, thì con phải m với t t cả t m h ết của mình, nhằm tới m t mục đích d nh t, đó tôn vinh Danh Cha m thôi. Thế gian đang mê ngủ ôn luôn ch theo các ng cơ hi m nghèo, ởi vì họ hông iết ch n gì sẽ ẩ đến cho mình. Tình t ạng phản đạo của họ do t i gây ra sẽ d n họ đến cái chết. Không có ai có th nói cho họ iết hi n o Ng của Cha. C n iờ thì thình ình sẽ p ng. Hôm nay, Cha thực hi n nh ng vi c t ọng đại đ cứ đ con. Cha p Vường Nho của Cha ở hắp mọi nơi. Cha iến sa mạc t ở th nh nh ng thửa vườn t ồng hoa cùng c ăn t ái. Cha m t người Cha q á đ i ồn phiền t ước cảnh tang tóc t t n, ởi vì Cha th thế giới n đang ao mình v o vi c giết chóc hơn thương ê nha . Vi c họ hởi ướng giết hại t ẻ thơ h ng oạt ẩ a như cơm a. Mắt Cha hướng về đ thì c ng th phản i, sát nh n, h i mại q ền thế, ngoại tình, a đảo, t h a t ong hôn nh n, nhiề người nhạo cười đạo giáo, nhiề inh hồn ô nhiễm, thề gian n i d i, t i i phạm tới thiên nhiên, như v o sao Cha đ ên đư c chứ? ý do tại sao Ph p Công Th ng giáng phạt h ng oạt t i n . Nơi đ , Cha công hai nói t ong v thế m t người Cha iết quan tâm o ắng, thế m Cha đ úc phạm với ao phiền m n. Tiếng Nói của Cha than tiếc t ên Thiên ng. Các con h nghe Cha nói: t ong các con có c n người iêm chính n o hông?... ỗng dưng Mắt hi n Chúa nhìn về phí tôi. ỗng gài ngưng ọc cho tôi ghi chép.) - Vass a con ơi, con h đi m các ổn ph n hác của con n a đi. Cha iết thời gian v hả năng của con như thế n o ồi. N con ê d của inh ồn Cha, con h đến m m ng ôi gi n cơn hát của con t ong Cha. Cha- m t S i Ng ồn Nước ng S ng Tinh T ền. Cha thương ê con.
72

- Con h Sau :) i con

đến, Chúng Ta1 an phúc nh cho con, con cứ đến đi!

mọn, con h

ở ại với Cha, con s n s ng chứ?

- Dạ thưa Chúa v ng ạ! - V con h nghe Cha i thế h hôm na , Cha c n úc phạm ao n a về vi c các con hông ch nghe khi Cha ê g o ời h ăn năn h i cải!” đến t n tai các con, ch ng ẽ các con hông nghe th sao? Có điề các con iết đó, Cha c n h đ ng tới cả các người chết, nh ng người vô dụng đ t ng s ng t ong s h i v s ng a sự thánh thi n. Thế gian đư c t n đầ sự Thông Biết v Vinh Q ang của Cha, ởi vì như nước i n d ng cao thế n o, thì Thánh Thần Cha như ngọn nước thủ t iề sẽ đến như v , m hông ai có th cản ngăn đư c Thánh Thần Cha t n đến. Vass a con của Cha ơi, con h cầ ng n với Cha. Chúa, t ong Sức Mạnh của Chúa, v t ong Sự Khôn Ngoan của Chúa, Chúa d n ng con ên, Chúa d n ôi dư ng con. Chúa đ t giúp con t ong Tình Thương Yê của Chúa. v cho con t ở nên T n Nương của Chúa. Chúa, Chúa đ phó thác cho con Sứ i p của Chúa. Con in chúc tụng Chúa Chúa in Ng i h đến, Maranatha! Amen. - V Cha nói cho con iết Cha đang t ên ường T ỏ ại. Cha l Chúa iês như người h nh ên đường, Cha đang ên đường t ở ại với các con. - L y Chúa, in n i cho con iết về những iều này, ởi vì ẽ làm cho con vui ướng! - N
1

con của Cha ơi, Cha đ nói m t ần ồi... Cha sẽ hông nói ại đ !

a gôi hi n Chúa c ng n i

73

- L y Chúa, ý Chúa muốn n i gì ạ! - Nh ng ời Cha nói thì đ ng ồi...

- L y Chúa, con vẫn không hiểu ý Chúa muốn n i gì ạ. - N nh con của Cha ơi, Thiên Chúa của con đang đến, Chúa Tình Yêu đang đến đ s ng gi a chúng con. L y chúa, in n i cho con iết th m về iều ! t cả chúng con ẽ sung ướng lắng nghe. ng c a y Vọng l n tiếng n i ở những n i nào y ra tuyệt vọng Chúa ình u l n tiếng an ố ở những n i nào y ra h n th Chúa ình An loan o ở những n i nào y ra chiến tranh và ung ột. Con h can đảm ên! Con đ ng s h i v c ng đ ng ồn , ởi vì hông c n nhiề ng giờ n a đ . Con h hết ng tín thác v o Cha, h mạnh ạo ên! đứng v ng v ng! úng đó, con h đứng cho v ng, Cha sẽ m cho tiếng nói của con vang như các đám m a đi c ng a c ng t t đ ch ên chở Sứ i p của Cha. N y con đến gần Cha, h đến gần Cha... -

17 L y

6, 1992

c iav là hi n Chúa c a con, Chúa là ng tỏ ra h n iền và g n gũi con iết ao, in Chúa nghe ến c c khổ au c a ng ã từng làm Linh ồn c a Chúa Hoan Vui: gài là Chúa i u Kitô, là Con u Quý c a Chúa. C c cửa ngõ c a i o ội t t cả ều trống vắng
74

Và c c linh mục c a i o ội than van trước cảnh i u tàn. hành ô ã một thời ông úc với c c tín hữu, y giờ tr trọi n ộc ỗng như lâm vào cảnh g a ụa. C c ền thờ1 c a Chúa ang diệt vong hết ền thờ này ến ền thờ kh c như ang i tìm kiếm lư ng thực ể c m h i thế nhưng hư ng v mà c c ền thờ ang hít thở ược thay vào, lại là hư ng kh i c a Satan C n u là c c ph n t giống như thửa vườn? C n u những c y nho inh hoa kết tr i trước y ã từng lan tỏa hư ng th m hoa màu? ại ao c c àn thờ c a Chúa lại ổ v như thế ạ?2 - N con của Cha, con h nh n ình an... ình an. Con h nghe Cha Ng T ọng ại giờ đ đang đến gần con ồi, gần hơn cả con ngh . i n thờ của Cha, con h nói cho mọi người iết Cha sẽ i vinh quang của Cha, v c ng ầ tỏ Sự Thánh Thi n m t cách cặn ẽ. Cha sẽ đổ t n đầ Thần Khí của Cha ng cho to n th nh n oại. Có điề mắt con chưa nhìn th gì, v tai con c ng chưa nghe th gì đ . ôm na ng chúng con lo lắng v mắt chúng con m n mỏi ởi vì các con đang s ng t ong óng t i v cô đ c, c n Kẻ Thù thì đang ch điên đảo ngư c ôi t ong cảnh tiê điề n . Cha Chúa sẽ gia tăng nhiề th iến cho nh ng người t ẻ t ong chúng con. Sẽ có nhiề người, v nhiề người hơn t ong con t ai con gái của các con sẽ nói tiên t i, nhiề hơn cả ng na . Cha sẽ đền ù ại cho các năm tháng hô cằn của các con đ hiến cho các con đi đến vi c phản đạo giáo. Cha sẽ gởi Thần Khí của Cha t n ng các phần đ t của Cha, v dùng n ta Cha p dựng ại các n thờ đổ v . C n nh ng c nho của Cha nay trong tình t ạng nh ng c nh thì h o t n như vườn thiế nước, Cha sẽ đến đổ t n đầ ng Th n Khí của Cha. Cha sẽ nhổ ỏ nh ng ụi gai v cỏ gai đang m nghẹt c nho, ồi đ vườn nho của Cha sẽ sinh t ồi v ết nên nh ng hoa t ái m ê. Cha sẽ mọi sự n đ cứ ch a các

1 2

Chúng ta ều là ền thờ c a Chúa a c u hỏi này li n uan ến linh hồn: ph n

t, c y nho và àn thờ là linh hồn c a chúng ta

75

con. Cha sẽ tỏ ầ nhiề điề ỳ di t ên t ời dưới đ t như chưa t ng có t ước đ . Cha sẽ gia tăng thêm nhiề th iến, sẽ sai các tiên t i đến v tăng s họ ên nhiề hơn, sẽ sai các thiên thần của Cha ng d n dắt các con, c n Cha ng Thánh sẽ đến s ng gi a các con. D n Cha đang m v o cảnh s ng tồi t do vi c họ t t ng. o t ch i Thần Khí vì họ ch m n tin tưởng v o t í óc iêng mình, chứ hông tin tưởng v o Thần Khí của Cha. Họ ch m n chiề theo t í hôn iêng mình m thôi. Thế nhưng giờ thì Ng iờ đ đến ồi, iờ của Chúa Thánh Thần, giờ tôn vinh Thân Th của Con Cha. Vass a ơi, Cha m n con hăng hái ên. Cha m n con ê mến Cha. Vì v , n con của Cha, Cha sẽ thông t ền v o con ng ồn hứng hởi, v ít giọt Tình Thương Yê nồng chá của Cha v m cho con ph n ch n ằng Ngọn ửa của Cha.

18

6, 1992

- Vass a ơi, con h đ Cha hát cho con nghe phần c n ại B i Ca V nh Tình Yê của Cha. h đ Cha t ải ng Ca V nh Tình Yê của Cha nhằm giúp ích cho cả nh ng người chưa s n s ng đ nghe. V ng L y Chúa, in gài ến làm cho tr i tim chúng con mềm l ng in tỏ cho chúng con iết ng Minh Vư ng và hi n Chúa c a con, c ng guồn Phong Phú c a h nh m Chúa in tỏ cho chúng con th y Ánh S ng tr n Dung Nhan Chúa, L y hi n Chúa c a con, xin cho chúng con ược hiểu rằng chính Chúa ang từ thi n àng nhìn uống ể tìm em c n ược một người nào vẫn giữ l ng tin tưổng và tình y u mến, tìm em c n ược ai ang i tìm kiếm Chúa Chúc tụng Danh Chúa, Chúc tụng Chúa chúng con là ng C u Chuộc chúng con, là ng ang ỏ giữa chúng con vì gài ã h t cho chúng con nghe Ca V nh ình u c a gài gài c n d ng ến môi miệng c c ti n tri c a gài ể công ố rằng gài ẽ trở lại
76

vì v y giờ y gài ang chu n t m hồn chúng con n àng cho cuộc găp g này. Và hưa Mẹ là Mẹ ược ày n phúc, Mẹ mang ến cho chúng con ng C u ộ chúng con Một l n nữa Mẹ lại ở với chúng con ể dọn ường cho Chúa ến c ng chu n t m hôn chúng con i g p gài. Chính Chúa ến thăm chúng con do L ng hư ng t Vô ờ c a Chúa ể oi ng chúng con c n ang ở trong ng tối, c ng oi dẫn ước ch n chúng con i vào con ường ình An, u hư ng và iệp h t “Vinh danh hi n Chúa tr n c c ng rời ình An dưới thế cho những người iết ống vui hưởng hồng n c a gài 1 - Vass a con Cha ơi, Cha sẽ đến với m t d n t c chưa có tư tưởng gì về Cha, chưa ao giờ nhìn đến công vi c m Cha đ m đ cứ ch c họ, v Cha sẽ m cho ời tiên t i sia nên ứng nghi m nh ng người hông đi tìm Ta m ại th Ta, v nh ng người hông đến v n iến Ta thì ại đư c Ta mạc haải cho.”2 Nh ng th ng ng của sự chết đầ ác người chết v t o t n của họ sẽ đư c thánh hiến cho ai T ái Tim của Chúng Ta. Con h s ng t ong Bình An. N con h nhắc theo Cha nh ng ời như sa : Chúa iês , in Ng i ng T của con hông có Chúa con sẽ ch ng gì cả, hông có Chúa n ăn của con sẽ t ng t ơn, hông có Chúa con sẽ ại t n: in Ng i Ng ồn inh ứng cho con, v đổ ng con dồi d o inh úng

1 2

Lc 2:14 Is 65:1

77

Xin Chúa Nơi N ông Ná v Sức Mạnh của con Con yêu mến Chúa v ý m n của con th c về của Chúa. Xin cho con nên như v . Amen

7, 1992 Mẹ h nh c a chúng ta.) - Chúa Kitô sắp sửa đến với con. N con của Mẹ, ao nhọc của con ha t cứ điề gì con d ng ên cho Con của Mẹ vì Vinh Q ang Ng i, sẽ thánh hóa con v c ng tôn vinh Ng i. Mục đích Thiên Chúa ầ tỏ Mình a vì i ích của Nhi m Th Ng i, tức iáo i của Ng i. Con gái ơi, con h nhớ ằng Chúa iês ch ng ao giờ, đúng v , Ng i ch ng ao giờ ỏ ơi con đ . Con c n nhớ con đ phó thác cho Mẹ các Sứ i p m con đang đón nh n như thế n o hông? Mẹ của con, Mẹ ôn o ắng đ ý đến sự vi c con phó thác cho Mẹ hôm na c ng như hôm q a. Mẹ sẽ tiếp tục nhanh chóng oan t ền các Sứ i p của Con Mẹ Satan có th tỏ a ác đ c, v em ch ng như hắn tỏ vẻ đắc thắng đ i với mọi q c gia d n t c, v tự đắc với các chiến thắng vẻ vang. Vassula con ơi, Mẹ sẽ chinh phục nó m t ng gần đ thôi, ởi vì đ t n chiến của Mẹ. Con gái ơi, Mẹ sẽ an ủi con v an cho con đủ sức mạnh đ m tiếp tục sứ m nh của con. y giờ Chúa ắt u l n tiếng)

- Con h m v i ng Cha, h oan t ền ời Cha mọi nơi m Cha sai con đến. Con h ền v ng. Con h tựa v o Thánh T m Cha m cảm nh n ra con đư c thương ê . Con h nói với con cái của Cha cùng gia đình họ h d ng hiến mình cho Hai T ái Tim của Chúng Ta. Con h phó d ng mình con đ Cha có th đóng n tích con th c về Cha. Con h nghe Cha nói, v Cha nói th t với con ằng: sẽ có m t thời đi m đầ sầ m n như chưa t ng có t ước đ . T ái đ t như đang nhìn th sư ó ạng của thời đi m đó. Con phải ền v ng, con đ ng đ cho mình a đảo.
78

Có nhiề người cho ằng chính họ đư c nghe th Cha công các sứ đi p, thế nhưng các sứ đi p đó hông phải Cha tác giả, c ng hông phải đến t Thánh M của các con. Cha đ t ng cảnh áo con về nh ng thời đi m n ồi. ao nhiê ần Cha cảnh áo cho con ằng v o nh ng thời đi m như thế, sẽ nổi ên nhiề tiên t i giả đ dùng nh ng ời d i t á m phá hủ ời Sư Phụ của con. i với người nghe ra, đề đư c cảnh giác, c n nh ng người c đồng sẽ a gạt (Vassula ơi, nhiề người sẽ c gắng đánh a con m nói ằng họ nh ng người đư c Cha sai đến gặp con, thế nhưng họ đề các tiên t i giả). Con h nhớ a nhiề Kitô giả c ng sẽ nổi ên, m t s người c n m nh ng điề ạ hiến cả các người đư c t n chọn c ng phải ng ng ng. V Cha cảnh áo con m t ần n a đ m nhớ. Cha hỏi con gái điề n đư c hông? Con có đ cho Cha tiếp tục Công Vi c n t ong con đư c không? Con h cầ ng n đ con hỏi sa v o chước cám d . Cha sẽ mở đường đi cho con nên con đ ng s . Tình Thương Yê của Cha d nh cho con thì V nh Cử .

7, 1992 ại Me ico) - Cha ng Thánh của các con t T ời ng m mưa t ên t t cả các con nh ng đ t sương mai đầ Tình Thương Yê của Cha. Th t vui tha hi th tâm hồn nh n oại ỏ con đường tồi ại m q a t ở về! Cha an cho các con nh ng d ch t ọng đại về Tình Thương Yê của Cha, thế nhưng i có ai ở đ đó nh n a đư c Tình Thương Yê của Cha ha chăng? i con d n Me ico, ng Minh Vương của các con đang ở đ đ đón nh n các con v o V ng Ta của Ng i. Cha đang ỏ đ , Cha đang cúi minh ng với các con đ m tai xho chúng con iết về Tình Thương Yê của Cha cao t ọng như thế n o. Các con ại hông hi ằng ai T ái Tim Của Chúng Ta đề Các ng cùng chăm sóc các con ha sao? ai T ái Tim Của Chúng Ta đến an cư ở nga t ong nh của các con đ ảo v các con thoát hỏi cơn gi n
79

d ác đ c của Satan. Hôm nay Cha tha thiết lên tiếng ê gọi d n t c các con hơn ao giờ hết, h mở ng t m hồn đón nh n Cha Chúa của các con. M i người t ong các con dù mọn thế n o c ng đề q í t ọng đ i với Cha. Các con h đến, h đến m ê mến Cha. Các con h dùng tình thương ê của các con m m đôi môi hô nẻ của Cha đư c th m nước. Cha sẽ tẩ cho sạch t i t t ng của d n t c các con, v ng Minh Vương của các con sẽ cho các con đư c ngh ngơi. Cha ban phúc nh cho t ng người t ong các con. Cha nói ến điề n t t n đá ng của Cha: Chúa Tình Yê thương ê các con Các con h nên m t t ong Tình Thương của Cha

7, 1992 ại Ma atlan, Mexico) - Chúng con u thiếu t t m tình tr n uý về ình hư ng u Cao Cả c a Chúa, và lại c n không ngừng ống a c ch h nh h n Chúa, là ng giờ y cố gắng nuôi chúng con và em chúng con trở về với Ch n Lý t căn ản trên ình hư ng u. inh th n phản ạo ã nh duy n với ch nghĩa Duy Lý ể inh ra huyết Vô h n. Chúng con ang rời ỏ Chúa, và vẫn c n tiếp tục rời ỏ như v y. Một ố người lại c n cố tình th ch th c Sự h nh hiện c a Chúa. Chúa ang l n tiếng n i, nhưng ai là người lắng nghe Chúa ch ? ỗi niềm thư ng t hằn u tr n Mắt Chúa, thế mà t t cả mọi iều Chúa nh n ược chỉ là t m tình khinh miệt mà thôi. - Bình an ở cùng con. Con h ch n đạt Bình An của Cha đến inh hồn1 ê q í nh t của Cha. Con phải tin v o Cha hi Cha nói ằng: Thánh Thần Cha t ong thời đi m phản đạo t ầm t ọng nơi thế h các con đang ách hại như chưa t ng có t ước đ . Ng i cớ v p ng cho thời đại các con. i các con
1

Cha Ma i ở Ma atlan, Mexico

80

mọn của Cha, họ sẽ a đ ổi chúng con a hỏi Nh Cha của chúng con v đem chúng con đi n phạt, thế m họ cứ ngh ằng vi c họ m như v ch to n ổn ph n thánh thi n đ i với Cha. i các con ê d của Cha, các con đ ng đ cho t m hồn ỏng của mình i oạn. Cha ng Cứ của các con ôn đứng t ước mặt các con. ôm na Cha ên tiếng nói vì i ích của nh ng người tổn thương. Cha an Bình An của Cha cho các con. Các con h đ Bình An n ao phủ chúng con, v các con đ ng s , v c ng đ ng nói: Chúa, con phải m gì?” Cha m n nói với các con ằng các con đ ng ao giờ ngưng cầ ng n đ thánh hóa inh hồn iêng của mình v của các người hác n a. Các con h cầ ng n với cả t m hồn của các con, đ cho ma q phải t n đi. Các con h hi p nh t với nha , như v sẽ hông có điề gì c ng như hông có ai có th en v o gi a các con v Cha đư c. đến thời di m các con hông c n phải do dự gì n a. Các con h gia tăng các vườn nho của Cha ở t cứ nơi n o có th mở thêm đư c. Các con đ ng s phong a o táp thường ha nổi ên, ởi vì Thánh T m Cha nơi nương ná của các con. Do đó, các con h d ng hiến ản th n mình cùng gia đình các con lên cho Cha c ng như d ng ên cho T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M các con. Cha Chúa iês m n ở ại t ong đ t nước các con đ thánh hóa đ t nước n , vì thế Cha in các con h d ng mình cho ai T ái Tim Chúng Ta. T n đá ng Cha, Cha an phúc nh cho t t cả các con.

7, 1992 C một c y nho Chúa ã ng gốc từ n Ai C p em trồng vào n i mà Chúa ã dọn n là n i c y nho c thể vư n ống. C y ã én rễ và lan rộng khắp noi tr n S iệp c a Chúa ph ng m t trên t t cả mọi núi ồi. C y tuyết t ng vư n những cành l oắn uýt nhau lan trải ra t n iển kh i.
81

t nước này.

C c c y con c a chúng tua t a ra tới ờ ông. L y Chúa, xin Chúa từ rời Cao o i thư ng ể mắt nhìn uống và thăm viếng c y nho này. và in ảo vệ c y mà Chính àn ay Chúa ã trồng uống.1 - Dạ thưa c phải Chúa không ạ? . i người con mọn, h nương tựa v o Cha. Vass a của Thánh T m Cha ơi, con h v i m ng ên! ức Minh Vương của con đang v i v ng đến nga t ước cửa nh con, v đến t n ph ng của con. ng Minh Vương của con t t ên cao cúi ng đến với con. Cha đ d d con t ng ước m t, Cha Minh Sư của con. Cha đ dần dần o con ời xa thế gian, m đem con tiến s v o T ái Tim Cha. Cha đ mặc hải cho con th nh ng điề vư t t ên cả t í hi iết v hả năng của con. i học t dễ thương của Cha, Cha Chúa iês thương ê con. Con h nh n Bình An của Cha. Cha con chúng ta sẽ cùng m vi c với nha . Cha v con sẽ cùng t ền á Sứ i p của Cha. Cha sẽ sai con đến nhiề q c gia hơn, rồi hi con th mình đ ho n t t ong sứ m nh của mình, thì con h t ở ại với Cha. Cha đích th n đến gặp con. - Cha-

7, 1992 Villeneuve. hụy Sĩ) “Họ hát một bài ca mới trước ngai hi n Chúa, trước bốn Con V t và các v Kỳ Mục. Không ai có thể học ược bài ca này, ngoài một trăm ốn mư i bốn ngàn người y, là những người ã ược chuộc về từ thế gian. 2 - Dạ thưa c phải Chúa không ạ?

1 2

Tv 80:8-11, 14-15 Kh 14: 3

82

- Cha. Cha đang nói đ , v con đ ng ho i nghi n a. Vass a của Thánh T m Cha ơi, con h đ cho Cha viết ít gi ng chiề hôm na . N các ạn h th n nh t của Cha, t T ời Cao Cha đ v i v ng ng đ hát cho các con nghe B i Ca V nh Tình Yê Mới Của Cha, v c ng đ nhắc cho các con nhớ đến Tình Yê T ng Tín của Cha. Cha người ạn th n thiết nh t của các con, Bạn ồng nh Thánh Thi n của các con ao nhiê ồi, Cha ôn đi ên cạnh các con. Mặc dù đ ao nhiê ần các con ng q ên Cha, Cha v n ở ại ên các con đ m cho các con cảm nh n đư c Sư i n Di n của Cha. M i hi các con sắp sửa nổi oạn ch ng ại Cha, Cha Chúa đầ ng Thương Mến nắm ta phải của các con m đặt v o T ái Tim Cha đ ch cho các con th Tình Thương Yê Vô Bờ Bến của Cha. i các con đư c chúc phúc của inh ồn Cha! Các con hông cô đơn đ . Cha ôn ở ại với các con đ an ủi các con, canh gi các con như con ngươi t ong mắt Cha. Các con đ ng nói Bóng t i ôn luôn ao phủ ch ng q anh tôi.” Cha ở gần ên con đ đưa con a hỏi óng t i tăm n . Các con ch cần ên tiếng nói” Chúa, in h đến!” N con ơi, Cha sẽ a nga ng gặp con. Ng đêm Cha hằng mong mỏi con t ỏ mình vì Cha. Con đ ng t ì ho n n a. Con h t ọn vẹn t ỏ mình vì Cha đ con có th ở t ong Ánh Sáng của Cha. Nế con ê mến Cha, m h đ cho Cha m điề gì m Cha th t t cho con. Con đ ng s , h d ng t ái tim của con cho Cha, v Cha sẽ đặt t ái tim của con v o Thánh T m Cha đ n ng n t ái tim của con. Nế như con ê mến Cha như con nói, con h hát lên cho mọi d n t c nghe B i Ca V nh Tình Yê Mới Của Cha đ tôn vinh Cha v hơi d m t đời s ng mới nơi m i inh hồn. Cha đ an T ái Tim của Cha cho các con, v các con có đáp ại ằng vi c d ng t ái tim của mình ên cho Cha hông? Chúa Tình Yê ở ên cạnh các con v ơi Thở đầ Tình Thương Yê đ ại t ên t án các con, Cha an phúc nh cho các con cùng gia đình của các con

Mẹ h nh c a chúng ta)
83

- Mẹ ở ên các con đ an ủi các con, có điề Mẹ thực sự c ng Mẹ của các con nên Mẹ c ng t mong m n đến sự an ủi của các con, ởi vì T ái Tim của Mẹ đang vô cùng o . Có nhiề người t ong các con cái của Mẹ đang nổi oạn ch ng ại ng T i Cao. Mẹ cần đến các ởi cầ ng n của các con. Các con h d ng ên ời cầ ng n theo ý Mẹ cầu xin. Vassula con ơi, con h nói cho mọi người ằng: t t cả h s ng m con cái ngoan ngo n của Thiên Chúa.

7, 1992 “L y Chúa, khi con truy tố l n th nh t, con không thể ưa ra lời nh vực nào cả. Ch ng có l y một nh n ch ng nào ng ra trợ giúp con. Mọi người ã ỏ m c con. hế nhưng c Chúa ng bên cạnh con, gài ã an c mạnh cho con, và qua con mà trọn vẹn S iệp ược truyền cho t t cả c c uốc gia d n tộc ược nghe biết. Do , con ã thoát khỏi miệng ư tử. Chúa sẽ còn cho con thoát khỏi mọi hành vi hiểm ộc ang hãm hại con. “Ôi ao mà u nhiều là nhiều, và cuối c ng Chúa sẽ em con an toàn vào vư ng uốc trên trờ ic a Chúa. Chúc tụng Chúa vinh hiển ến mãi muôn ời. Amen.1 - Vass a của Cha ơi, con h s ng đời s ng ình an, h ê mến Cha, v mang theo Bình An của Cha đến mọi nơi m Cha sẽ sai con đi. Ch ng ẽ con ại chưa hi Q ền ực của Cha ha sao? Nế hi , thì tại sao con phải s ? Ngón Ta Cha đ chặn ên môi con, thế m con ho n to n hông cảm thức a đư c điề . Có điề Cha nói cho con iết: Ngón Ta Cha đặt t ên môi con nhằm ác nh n mọi sự m Chính Cha đ an cho con.
1

2Tm 4:16-18

84

Chắc chắn m t điề con hông th hông tổn thương, thế nhưng Cha có đủ q ền ực ch a nh cho con v h n gắn các vết thương cho con. Ch n của Cha đắng đót hơn, nhưng vì Tình Yê Cha đ mời con chia sẻ ch n đắng n với Cha. Nế như Cha hông đứng về phía con, thì con đ t ng tan t nh a t ng mảnh ồi. Vì v con đ ng s , hông ai có th chiếm đoạt con a hỏi Cha đư c. Con h nghe ời h ên ảo của Cha con đ ng tỏ a chán chường. Con h đ cho ong nhi t th nh với Nh Cha ôn n ng n con, v Cha sẽ v i thích về vi c con nhi t th nh tôn vinh Cha. Dù sao, V T n ang sẽ nói với T n Nương ằng h nói tiên t i t ong ình an v h đ cho Thánh Thần Cha d n đường đi. Thánh Thần Cha sẽ hông ch t gánh nặng t ên con q á sức mình đ . Vì thế, con đ ng nẹn d i d ng cầ in nhiề điề , m c ng hông cần phải o d i các ổi họp nhóm. Thánh Thần Cha sẽ hướng d n con đ con có th nói t ong ổi họp m sao cho v a đủ, m sao đạt đến điề căn ản đư c ồi. Con h phục vụ t ong tinh thần hiêm nhường, h diễn giải v d d nh ng điề m Cha đ t ền đạt cho con. m đư c như thế, con ch to n vi c tôn vinh Cha. Con h chú ý đến nh ng ời con d d . Con ch nên nhắc ại nh ng điề m Chính Cha nói với con, con đ ng thêm ớt gì cả. Con h d ng hiến mình con cho Cha. Cha căn dặn con nh ng điề n đ cho con diễn giải m t cách ho n hảo Sự Thông Biết về Cha. Cha m n con t ở th nh Tiếng Vang của Cha đ nh ng ai ắng nghe sẽ nh n a đư c tiếng nói của Cha. Con h cẩn th n t ong vi c chọn ựa cho đúng đường đi nước ước. Vassula T n Nương của Cha ơi, c c cha đ a chưa đến hồi ết thúc đ . Nên con h m mọi sự t ong ình an. Cha m n t n nương của Cha ôn ở ên cạnh Cha, luôn nương theo ời Cha nhắc thầm. Con h m vi c sao cho h a h i với Cha. Cha sai con đi th hoạch m t mùa gặt m Chính Cha đ ỏ công ra ch ẩn . Vì v con h nhớ: con h an ủi Cha, hát mong Cha, hao hát Cha t ong thái đ ên ặng của Cha, v con h đ cho ng Cứ của con ngh ngơi t ong con. Cha Chúa iês an phúc nh cho con.

85

7, 1992 - Bông hoa ơi, Cha Chúa iês ban phúc nh cho con v ban Bình An của Cha cho con. Nga t đầ Cha t ng in t t cả các con h s ng m t đời s ng thánh thi n, ởi vì Cha ng Thánh. i các con t ê d , Cha t ng in các con h cải thi n đời s ng đ các con t ở nên người th a hưởng Nước T ời của Cha. Khi các thiên thần của Cha đư c an q ền có hả năng phản oạn ch ng ại Cha, thì ết q ả t đó chính sự hủ di n cùng đ . Ph p Công Th ng của Cha hông nương ta đ i với các thiên thần phản oạn n . T t cả nhóm họ a đ ổi ng ngục tù chờ Ng Phán X t. T t cả nhóm họ sẽ phải ch n án t ước mắt mọi người. Th t đa đớn thay!... Cảnh tư ng ng sẽ inh hủng iết ch ng n o! Cha sẽ u n phạt mọi người theo các vi c họ đ m, v cả nh ng điề m họ thiế sót hông m. T ước Ngai T a của Cha, mọi người đứng ên ặng t ong thái đ h i hùng, ởi vì Ng Phán X t Sa Cùng sẽ ng hủng hiếp hiến cho mọi người phải rúng đ ng n s t ước V Thẩm Phán T i Cao Chính Cha. Các con sẽ chứng iến đông đảo các thiên thần sa ng ô đ ổi a hỏi thiên đ ng. ọ vô cùng oán h n v ca đắng, nên đ a sức chiến đ ch ng ại Tổng L nh Thiên Thần Michae c ng như các thiên thần dưới q ền ng i. úng v , mắt các con sẽ nhìn th Các i Thủ của Cha, Nh ng i Thủ của ng Thánh, của ng ư c Xức Dầ . T t cả các con sẽ nhìn th các thiên thần sa ng , các đồ đ của ci e , con ắn ng ên thủ đ t ng d n đưa con t ai con gái của Cha v o con đường ầm ạc. Các con sẽ nhìn th đông đảo ao nhiê người m ô ế Thánh Danh Cha, v vi phạm ê t của Cha. ó nh ng người t ch i vươn d đ đư c Sự Thánh Thi n của Cha ồi dư ng, v c n m n gắn t ên t án minh nh n hi Tên a ảo.....1 Vass a con ơi, đúng như v đó, m t th iến thê thảm đ đư c ầ tỏ cho con. Cha nói cho con iết ít n a, cùng với các thánh của Cha, Cha sẽ đến đ t ên áo c c phán t thế gian v vi c n án nh ng người có t i. Ng hôm na , n Phúc của Cha đang i cho mọi người t ần thế đ

y tôi ược th kiến vô vàn thi n th n a ngã Ph n ét. h t là kinh kh ng và dau uồn.
1

ng trước gai

a hi n Chúa vào ngày

86

canh tân t t cả mọi người các con t ong Thánh Thần Cha t ước Ng iờ của Cha, đồng thời c ng nhắc nhở cho các con về ề t của Cha. V o ng đó, Cha sẽ ù đắp ại cho t t cả mọi người tù theo công t ạng ứng đáng của mình. Cha đ nói Cha sẽ phạt t i đích đáng các người úc phạm đến Thần n Sủng, v coi Thần Khí của Cha điên ồ. ý do các con phải ôn ôn t nh thức. Ng hôm na ng hơn ao giờ hết, Cha in các con h d ng mình các con, gia đình các con, cùng đ t nước của các con cho ai T ái Tim Chúng Ta. Các con h đ cho Cha in t ên t án các con d n Thánh Thần Cha. Thời gian ựa ọc đ đến, thời đi m tính sổ chính giờ đ . Cha đ nói với mọi người ằng: Cha đến với các con t thình ình như ẻ t m, nên khi Cha đến, hông ai c n có th nghi ngờ gì n a. Như v , t ong hai người đ n ông, m t người sẽ đư c chọn mang đi, m t người ỏ ại. T ong hai người d n , m t người sẽ đư c chọn mang đi, m t người b ỏ ại. Mùa gặt hầ như đ tới ng giờ th hoạch ồi, v iết ao nhiê ác chết ỏ ại, hi Cha ên tiếng nói: Cha- ang ở đ !” V Cha sẽ nói với thiên thần của Cha:1 đ đến giờ ọc ựa đ m chọn v oại a mọi người hông th c về Cha. oại các người hông m n s ng theo ề t của Cha a hỏi s nh ng người nh n iết Cha. oại 2 các người ch ng đ i Cha t ong c c phản đạo a hỏi s nh ng người ằng ng tiếp đón Thánh Thần Cha v coi Ng i như Ngọn c soi d n đường đi. oại các người mang danh hi Con Thú, hay các người mang s a hỏi s các người có đóng n Tín Chúa Chiên t ên t án.” Thời ian đ đến ồi. Danh Thánh của Cha v của Th n Phụ Cha sẽ đư c Cha đóng n v o dân Cha. Vass a con ơi, Cha hông mở cửa ng ồn n phúc thiên đ ng đ đổ phúc nh ng cho m t mình con m thôi, thế nhưng giờ phúc nh của Cha sẽ đư c đổ t n đầ ng t ên mọi người t ần thế t ước Ng T ở ại T ọng ại của Cha. Như Cha đ nói, con đang s ng t ong thời ỳ của
Ám chỉ ến ngụ ngôn c y lồng vực: Mt 13:24-30 oạn này minh chúng lời ti n tri c a h nh Phaolô trong h :1-1 . ai d u lạ ti n o ngày vi n mãn c a thời ại Cuộc ổi Loạn r m rọng Cuộc Phản ạo) và Kẻ Phản Loạn tinh th n Phản Loạn)
1 2

87

ng thương ót v ân sủng, thế nhưng Ng T ọng ại đang đến ồi, ng ng chá như ửa. T t cả nh ng người hông đư c đóng n với Danh Thánh của Cha t ên t án sẽ gi ng như g c ạ t ong Ng đó. Cha đang tỏ l cho con iết điề sắp sửa tới t ước hi Cha mở d n thứ sá .1 Các con h đến d ng minh các con cho Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M các con. Như Cha đ nói, các con đang s ng t ong thời ỳ của Ân Sủng v Thương Xót. Con gái ơi, chính do vi c con iến đổi t t m t ạng t phục tùng Cha t ở về h a giải v giao h a với Cha đ giờ đ com v i hưởng tình thương ót, vì v n sủng n c ng đư c áp dụng cho nh ng người đang c n phản oạn ch ng ại Cha. Cha sẽ i cho to n th nh n oại Tình Thương Yê v ng Thương Xót Vô Bờ Bến của Cha t ước hi Cha sai n thiên thần của Cha ng n phương dưới 2 đ t đ ch to n ổn ph n của họ t n phá đ t đai v i n hơi. Cha c ng nh cho các thiên thần n h chờ đ i t ước hi họ ra ta m hư hại đ t đai v i n hơi cùng c c i, chờ cho tới khi Cha đóng d n của Cha 3 ong t ên t án nh ng người t n theo các ề t của Cha. i với nh ng người đư c v i hưởng các ồng Phúc của Cha v ng Thương Xót của Cha, Cha sẽ nói vói họ ằng: Các con h phục vụ chứ đ ng chờ đ đư c phục vụ, như thế Th n Phụ của Cha t ên Thiên ng mới chia phần cho các con t ong ề Thánh của Ng i. Qua nếp s ng t ng th nh với Cha, các con sẽ phải ch nhiề c c ách hại ớn ao, nhưng ch ng ẽ Cha ại chưa hứa ban cho các con áo t ắng t ên Thiên ng sao? Ch ng ẽ Cha ại hông hứa các con sẽ hông c n phải đói hát n a sao?4 Như v các con đ ng có s hi m phong a nổi ên ch ng ại các con. Kinh Thánh đang đư c ứng nghi m. Phúc cho ai chết t ong Cha Chúa! Thực a Cha sẽ h thưởng cho các con. N con của Cha, Chúa Tình Yê đang ở ên con, v Thần Khí của Cha đang đổ t n ng các con. N con ơi, Niềm h vọng đư c tìm th t ong Thánh T m Cha. Tình Thương Yê của Riêng Cha đư c an cho con cách nhưng hông. C n Niềm Tin phúc nh đến t Cha. Thánh Thần Cha vui thích t ong tình t ạng hư hông của con. Linh ồn Cha thích thú t ong sự ế đ i của con. Cha đ n ng con ên đ con
1 2

Kh 6:12-17 Kh 7:1 3 Kh 7:2-3 4 Ám chỉ Kh 7:9-17

88

m v i ng Cha v an ủi Cha. Cha đ chọn ựa con đ con m Cha nguôi gi n các cơn hát tình ê mến. Cha không nói đến công t ạng ởi vì các con không có công t ạng gì cả. N con của Cha, con có s n s ng m v i ng ng Cứ của con không? - Dạ L y Chúa, con muốn làm vui l ng Chúa! - Với t cứ giá n o ha sao?

- Dạ với t c gi nào. t cả những gì mà con ang c ều thuộc về Chúa. Chúa luôn là hi n Chúa rung ín và là ng h nh c a con. - Cha sẽ d n dắt con đi với n ta nh cảm, v Cha sẽ ph hơi ng con đ hương hoa của Cha an tỏa ch ng q anh con. i học t của Cha, h chăm chú nghe hi Cha ên tiếng nói, Cha đ đẩ i cả đo n ma q đang nhăm nhe chiếm đoạt t i sản của Cha.1 - Chúc tụng Chúa i u! - Con gái ơi, con h đến. Chúng ta sẽ Chúng Ta.2 Chúng ta, Cha con ta? - Dạ thưa v ng! 7, 1992 - Dạ thưa c phải Chúa không ạ? - Cha. Cha an Bình An của Cha cho con. Cha an phúc nh cho con. N o chúng ta h m i c. Con h ghi ch p ng đi: Cha nói th t với con ằng: Cha đang an cho thế gian nhiề d ạ, có điề hông iết họ có s n s ng nh n a nh ng d ch t ên T ời hay m vi c. Con h hi p nh t với

1 2

Là tôi Chúa i u và h nh Mẫu c a gài

89

không? Có nhiề người ch nói về nh ng điề m họ nhìn th , thế m giờ đ họ ại ch i ỏ sự ằng chứng tỏ tường của Thánh Thần Cha giờ đ đang i hi n. C ng v Thánh Thần của Cha sẽ hướng d n các con như Cha đ t ng hướng d n các môn đ của Cha, đồng thời c n ư ái ao phủ t ên họ với cả Tình Thương Yêu Cảm Thông bao la. Cha sẽ ầ tỏ cho mọi người iết đến Danh Thánh Cha Chúa iês có ngh a ng-Cứ - . Con gái ơi, con h đ mắt hướng nhìn lên Cha, v h tươi v i ên, Cha ng t Phong Phú Dồi D o. Cha đầ tư v o con Sự Thông Biết của Cha, v Cha phó thác nơi con mọi i ch của Cha. Chính ng Tạo óa của con đang giang ta ôm con với v ng ta đầ Q ền ực, cho nên con đ ng s . Cha sẽ t nh o các ẻ thù của con m thực sự họ c ng ẻ thù của Cha. Mẹ Thánh của con chính ng Bảo V con. C n Cha Chúa sẽ m cho con t ở nên mạnh mẽ đ con có th mang Sứ i p của Cha đến t n n phương t ời đ t. Ng c ng như đêm Cha luôn trông ch ng đến con. Vì thế con đ ng đ t ái tim nhỏ của con phải phiền ng, v t hôm na Cha sẽ mở ng a nhiề cửa cho con. C ng t hôm na các inh mục, giám mục v các hồng sẽ ắt đầ ắng tai nghe Tiếng Nói của Cha. Các ng i sẽ ắt đầ ắng nghe, v sẽ hi iết qua ng ồn n sủng đổ t n đầ ng các ng i. T mắt các ng i, các ớp vẩ ết th nh ởi nh ng thứ ụi ặm của Nhóm Phản ạo sẽ ơi ớt ng, đ ồi m t ần n a các ng i ại ắt đầ nhìn th Sự Ngời Sáng của Thánh Thần Cha. Các ng i sẽ cảm nh n đư c Ng ồn Phong Phú Khôn ường của Thánh T m Cha, Ng ồn Phong Phú đư c d nh cho thời đại của các con. Con gái ơi, con h coi mình như m t t ẻ thơ mới cai s a t ng Sinh Th nh a con. Con h s ng tinh thần nhỏ đ Cha có th dễ d ng ồng m con v o ng Cha, v p con v o Má Cha. Mọi hôn ngoan của người đời sẽ s t n, sự s sắc của thế h các con c ng sẽ chôn vùi. Thánh T m Cha luôn ở với con. Con gái ơi, con h tiếp tục m chứng nh n v Tiếng Vang của Cha cho thế h phản đạo đang t ên đ s ụp n . Con sẽ Sứ iả cho các Công C c của Cha. N con của cha, Cha sẽ mang con t ên vai Cha đi v o ng m t d n t c đang tin theo ời dụ d v a đảo hơn v o ơi Thở của Thánh Thần Cha. B giờ đ , Cha sẽ sai con đến với nh ng người đ a đ ổi Cha ng Thánh a hỏi tầm mắt của họ. Cha sẽ đem đến cho họ m t cơ h i cải hóa v ơn cứ i như chưa t ng nghe t ước đ v c ng như chưa t ng nhìn th t ước đ . Cha sẽ giải cứ d n t c n . Cha sẽ nh n như ng v cứ đ họ. V o ng y, i
90

ca họ sẽ hát chúc tụng Cha hác n o i ca hát v o dạ ti c cưới. Cha sẽ sai con đến với họ1 như m t hách h nh hương. Ta d n người mù t i qua các l i đi m họ chưa tường, sẽ dìu họ trên nẻo đường mới lạ. Ta biến đổi bóng t i thành ánh sáng soi d n họ, và u n con đường g p ghềnh thành th ng ăng. Nh ng điều y, Ta sẽ thực hi n, không bỏ sót điều nào.”2 Cha sẽ đến đ cứ thoát họ.

7, 1992 - L y Chúa, ã ao l u rồi chúng con vẫn chưa giao h a ược với nhau, chúng con vẫn tiếp tục chia rẽ i o ội h nh hiện c a Chúa. Tuy ch m trễ nhưng c iều chắc chắn là chúng con tiếp tục giảm ớt ược ố linh hồn ang iến thành ng gạch vụn hoang tàn. Phải chăng chúng con ang th t l ng i kiếm tìm Chúa khi chúng con n i ến P ? Khi nào thì Chúa mới can thiệp vào và ưa chúng con trở về với cảm th c lành mạnh c a mình ể rồi hăng ay tìm kiếm Chúa th t l ng? Phải chăng chúng con chỉ d ng miệng lư i n ngoài mà n i dối với Chúa, tỏ vẻ như chúng con thực ự muốn i ến P ? Chúng con ẽ coi thường Chúa ao l u nữa ể Chúa vẫn không can thiệp? Chúng con c tiếp tục thử th ch Chúa hoài, c n Chúa muốn thử th ch chúng con trong ao l u nữa? 1

i học t , con h

đọc theo Cha ời cầ ng

n như sa :

ôi liền nh n ra rằng Chúa Kitô muốn n i dến ước ga. ôi ược mời ến như một kh ch hành hư ng. 2 Is 42:16

91

Thiên Chúa, l ng đầ ng Thương Cảm, xin Thánh Nhan Chúa m m cười với chúng con đ hi p nh t chúng con ại với nha . T t ời cao, in h nhìn ng, nhìn đến sự chia ẽ của chúng con đang h nh đảo t ong iáo i của Chúa. Chúa Chiên của con, các chiên của Chúa đang t n ụi t ng đ t đông dạo ởi vì họ đang đi tìm cánh đồng cỏ đ d t ì sự s ng t ong mình. Xin Chúa ắng nghe các tiếng ên của iáo i. C c phản đạo T ầm T ọng đư c tiên đoán t ước n đang cướp m t đi hình ảnh Chúa a hỏi con cái Chúa. Xin Chúa mang đến cho iáo i Chúa ng vinh q ang m có ần Chúa đ nói t ước đ chúng con có th t ở nên hi p nh t với nha . Chúa, xin đ ng m thinh v c ng đùng chần chờ n a. Xin Chúa h đến, v mang ại cho chúng con cái ng m có ần Chúa đ nói t ước. Xin Chúa m cho mọi người nghe theo Tiếng Nói Q ền của Chúa. Thiên Chúa của Con, Chúa hi n danh ng T Ái, xin ắng nghe ời con v đáp ại ời con... Con cảm tạ Chúa vì con iết ằng: Chúa đ nghe ời con. Amen. - Vass a con ơi, đúng t m hồn của con. Con h giờ ỏ ơi con...1 Con h
1

như v . Con h tín thác v o Cha với t ọn vẹn đặt hết niềm tin tưởng v o Cha. Cha sẽ ch ng ao ao truyền nh ng điề con phải ao t ền!

Chúa i u nhìn tôi một cach nghi m ngh và n i những lời tiếp theo

92

L y Chúa, nào con c thể t niềm tin và ự ph th c c a con ở n i nào ược nữa? Chúa là ng h nh, là ng uyết nh t t cả. Chúa là ng oàn ăng v y con c n c thể i âu nữa? - T nhiên, con có tự do đ chọn ựa. Cả nga khi con t ở nên t t ng, phần Cha v n ôn t ng tín. N con h ghi ch p ng đi Cha sẽ hi n t ách người đ t ng đ i ử với Cha như người a a. Cha sẽ đặt Ngai T a của Cha ng t ong t m hồn các con đ các con tôn vinh Thánh Danh Cha, v Cha sẽ tỏa sáng Sự T áng của Cha t ong các t m hồn nhỏ của các con. Ng Giờ đ đến ồi, v Cha sẽ đến t giúp các con. Cha đến v o úc các con áp ức, Cha sẽ t ở ại ằng chính con đường m Cha đ đến. Cha sẽ tiến v o Th nh Ph của Cha t ong Vinh Q ang. Cha đang đến. Chính vì v . các con h ch ẩn m tiếp đón Cha. N các con ơi, Cha đang ên tiếng ê gọi các con! Tiếng ê g o của Cha đang đến với t t cả các con, nga đến các đ a tầng t ái đ t c ng ng ch n dưới ảnh hưởng của Tiếng Kê o của Cha. Các con c n mê ngủ cho đến ao giờ n a? Khi n o các con mới t nh gi c hỏi t ạng thái hôn mê v nh dạm của các con? Tại họa đang đến nga t ước cửa nh các con ồi, v sẽ thình ình t nh o các con ngay trong úc các con c n mê ngủ, hó m cứ v n đư c, thế m các con ại hông iết gì sao? Các con h nhìn xem ìa! H nhìn em Ai ng đang đoái ng các con m đi g cửa t ng t m hồn các con. Các con h mở cửa cho Cha ởi vì Thánh T m Cha đang h o hắt vì thiế vắng tình thương mến. ôi môi Cha nứt nẻ với nh ng phỏng d p ên vì thiế vắng Tình Thương Yê . Các con h mở cửa cho ng Thánh của mình, v h an ủi Ng i. Cha đang đứng nga t ước cửa nh các con. Các con đ ng t ch i đón tiếp Cha...... Nế như các con đ Cha đi v o t m hồn các con, Cha sẽ hơi mạch m t gi ng s i ở nga t ong ng các con, ởi vì inh hồn các con m n nhìn nh n Cha ng Cứ của các con. Cha sẽ tưới nước đầm đìa đ cảnh hoang phế q á điê t n của các con, đ ồi c ng gi ng như ng nh nho, các con sẽ t ổ sinh nhiề ông v ết th nh nhiề t ái. Con gái ơi, con h đến. Cha Chúa iês an phúc nh cho con vì con đ đ cho Cha sử dụng n ta của con.
93

7, 1992 - Dạ thưa c phải Chúa i u không ạ? . Con h ê mến Cha nhiề hơn n a. Vass a con ơi, con đ ch ẩn ồi chứ? V thì V T n ang tiếp tục ghi hắc công t ình của Mình ở t ong con. Con v Cha sẽ hi p nh t với nha T ong Tình Thương ê của Cha, con iết điề n chứ? - Chai thở c a Chúa ang phả uống con, ể n i cho con iết rằng con ược coi là một trong những người con c i c a Chúa. Mạc d t m trí con c n yếu kém không am hiểu ao nhi u n n vẫn c n lư ng lự trước iệc Chúa chọn lựa. - N h i tạo v t, ng Tạo Dựng nên con ôn ở ên con. Con đ ng đi đây đi đó m tìm t cứ điề gì hác m h ch tìm Cha m thôi. Cha luôn ở với con. Con tạo v t phải hông? Cả c c s ng của con v n ch n ch ng q anh Cha, đời s ng của con nằm ở t ong Ban Ta Cha. Con ch ng gì cả ngo i m t hạt ụi nhỏ nhoi. Con h tỏ ng hát vọng Cha. Hôm nay Cha cho con hưởng nếm sự ngọt ng o Tình Thương Yê của Cha, v sự m áp của Thánh T m Cha. i inh hồn r t yêu d , con h tiến v o Thánh T m Cha ng t thương mến con, v C- -N - -Y - -I t ong đó. 7, 1992 i Vassula tân nương tồi t của Cha, Cha th t ước mọi sự th t ại c ng như ế m của con t ước hi con sinh a. Cha iết người m Cha đặt T m T í của Cha v o, mục đích dùng người như T m ưới đ Cha q ăng v o thế giới đồi t ụ đang m n múa ma q a c ồng t ong B n Ta của Cha. Cha iết ma q m n giương a nh ng ảo q t đ g i chính người m Thánh T m Cha thương ê . Vì thế con đ ng có ng ng ng v c ng đ ng ngh ằng Cha sẽ ngạc nhiên... V con có c n m n tiếp tục vác Th p Tự iá của Cha m Cha hằng m n t ao cho con hay không?
94

- Dạ thưa con muốn. Xin Chúa ừng d u M t Chúa i, và cũng ừng d u h p ự i c a Chúa. h nh han Chúa nhìn vào con ẽ em lại cho con c mạnh mà con c n ến ể v c h p ự i Chúa. Con thực ự không ng ược Vua tr n c c vua o i thư ng từ tr n thi n àng nhìn ến con. - Vass a con ơi, con đ ng m Cho Cha phải đổi ý về sự thong dong của t m hồn con,1 ởi vì đ đảm nh n công tác m Cha d nh cho con m t cách t ư ái như thế, t m t í của con phải hi p nh t với Thần Khí Cha, t ái tim của con phải h a nh p với Thánh T m Cha, v t ong t m tình hi p nh t như v , con có th t ở nên Tiếng Vang của Cha. Con h nhìn em! Con gái ơi, con h can đảm ên! ng Yê D của con sắp sửa đến ồi, Ng i đến đ ch m dứt nh ng n i phiền m n v than van của t ần thế. Con gái ơi, con h ắng nghe đ Cha có ao giờ đoạt ại t nơi con cái gì chưa? L y Chúa, dạ không c . Chúa làm ngược lại thì c : Chúa nuôi miệng con dư y Manna ước rời Chúa ồi dư ng linh hồn con, Chúa làm cho con những iều kỳ diệu. úng như v ! Cha an cho n ăn của con dư đầ đồ ăn thức ng. Cha an cho con Nh của Cha, T ái Tim của Cha, v cả Bản Th n Cha n a. Cha cho con đư c s ng với Cha dưới Ánh Sáng của Cha. T B n Ta Cha, Cha an cho con Manna Nước T ời. T ong úc vư t q a sa mạc, Cha cho con m t phần Áo Cho ng của Cha. Cha cho con ăn Mình Cha v ng Má Cha.đ d t ì sức s ng của con, Cha đ n nắn ước ch n con đi cho phù h p với nh p ước của Cha. Cha đặt dựng nơi con các đặc n v Ng ồn Phong Phú của Thánh T m Cha. Cha đ ngăn cản các đo n ma q đ t ng tìm cách phanh th con a t ng mảnh. i ng như m t Chiến S , Cha đ chiến đ v ảo v công vi c của con thoát hỏi v ng ta của Tên a ảo. Cha đ đổ ng con v các người th n t ong gia đình t n đầ phúc nh của Cha. Cha đ t sửa nh của con2 hỏi cảnh đổ nát v chết chóc. Cha đ ư ái áp môi con v o nh ng -

1 2

y là lời Chúa i u uở tr ch tôi C nghĩa là: “tu ổ linh hồn con

95

thương tích của Cha, v Cha chia sẻ Ch n của Cha với con. i ng như ức ang Q n chia sẻ giường hoa chúc của Mình thế n o, Cha c ng an cho con Th p Tự iá cùng Mạo ai v Các inh Nhọn của Cha đ thánh hóa con. C n điề gì hác n a cần m m Cha chưa m cho con hông? ... Vassiliki1 ơi, con đ ng chiề theo các thôi thúc của ản năng mình. C n hông, con sẽ m m t đi các hoa t ái của con, v t ở nên c c i t ơ t ụi hô h o. Vassi i i ơi, Cha chiề mến con với t t cả inh ồn của Cha. Cùng với t t cả inh ồn của Cha, Cha m n gi con m Của Riêng Cha m i m i, có điề t giờ thì Cha ại đ i hỏi nơi con nhiề hơn t ước đ . Nế con hông chiề theo các ê cầ của Thánh T m Cha đư c, thì con sẽ phải đương đầ g p đôi với các th p giá của con. Có điề con h nhớ: con đang mắc n Cha về mạng s ng v cả sự cứ i n a. Con h gi thái đ tách i t với thế giới có mọi sự m hông có Cha. Mong cho sức mạnh m con nh n đư c t Cha giúp con mở mi ng mạnh ạo ao t ền nh ng điề ỳ di của Cha. Mong sao mọi d n t c t ên thế gian n iết nghe Sứ i p của Cha. Cha sẽ gieo t ồng hắp mọi nơi, v t ong m i đ t nước, Cha sẽ canh tác t ên các sa mạc của các con. Mọi người cư ngụ t ên t ái đ t n t m ôn phương m ôn hướng sẽ nghe đư c tiếng vang đ ng của Các Bước Ch n Cha đang t ên đường t ở ại. Con gái ơi, con h đ i ử với Cha cách t t n, v Cha sẽ đổ ng linh hồn của con đầ hoan vui v an ủi đ m gi n ng ôi cơn hát của con. Th nh thoảng con h thức d v o nửa đêm đ m chúc tụng cảm tạ Cha về nh ng hồng n v phúc nh do Cha vô cùng ng i an ng cho con. Con người q ý mến đ i với Cha. Con h nhìn sang ên phải của Cha đ nhìn th ai đang ở ên cạnh Cha... úng ồi, đó v ảo t các con, tức Mẹ Thánh của các con, ng gìn gi các con thoát hỏi nh ng cơn hi m nghèo v các đe dọa hác. C ng gi ng như chiếc đèn soi sáng đư c đặt t ên giá đèn cao t ọng,2 Mẹ ng ch ường cho các con đi đến với Cha. 7, 1992 ôi tr n ường về hodo , y Lạp)

1 2

Chúa i u nghi m chỉnh gọi t n chính th c c a tôi lúc tôi mới inh. Si 26:17

96

L y Chúa, xin c ng cố hành ô Chúa luôn vững mạnh ể khỏi chiếm ng, in c ng cố h nh iện c a Chúa luôn vững vàng, ởi vì con phải ối u với một người từng n i với c c người th kiến rằng: “ch ng c th kiến nào cả. hay từng n i với c c ti n tri: “ ừng n i ti n tri về Ch n Lý cho chúng tôi nữam và n i với c c linh hồn ược tuyển chọn: “c c ngư i lu n phạt rồi. Ch ng lẽ họ không ọc ược rằng: “ t c uốc gia nào chia rẽ nhau ẽ i ến chỗ diệt vong, ho c không c thành phố nào hay nhà nào chia rẽ nhau mà c n c thể ng vững ược. 1 C n nếu như nhờ vào Satan mà c ược hàng ngàn người hối cải, v y thì ua iệp c a Chúa “Sự Sống h t rong hi n Chúa, một S iệp do h n Khí c a Chúa an, một S iệp do Môi Miệng Chúa c d u, v y ua liệu c c linh mục th nh thiện c a Chúa c hối cải không? - Chính vì thế, Cha nói đi nói ại cho con ằng t cứ t i n o của con người, dù t i úc phạm đến nha thì đề đư c tha thứ, c n t i úc phạm đến Thánh Thần Cha thì sẽ hông đư c tha thứ. B t cứ ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì hông ao giờ đư c tha thứ, cả ở đời n n đời sa .2 Phần các con, các con đ ng o ắng. N Vass a con Cha ơi, Cha cùng con, con cùng Cha, Cha con ta ỏ cùng với nha , con th hông? Con h nh n Bình An của Cha! N o, Chúng ta, Cha con ta?

8, 1992

1 2

Mt 12:25 Mt 1 31-32

97

(Rhodos, Hy Lạp) Chúc tụng Chúa là ảng c a con, là ng ào luyện con như Con gư i trong Mắt gài. - Vass a ơi, con h ê mến Cha, v con h m nh n chứng cho Tình Thương Yê của Cha. Chính Cha Chúa của con đang nói đ , ng m con t ng nói con ê mến. N con ê d của Cha, Cha an phúc nh cho con.

8, 1992 (Rhodos, Hy Lạp) ôi ược y u c u làm nh n ch ng tr n V) i ạn của Cha, người ạn nhỏ của Cha. Con đ ng ngần ngại gì cả! Con cứ oan áo Sứ i p của Cha, v h tỏ a tin tưởng. Cha- angên con. Con h hơi múc Ng ồn Phong Phú nơi Thánh T m Cha, v h m an tỏa đi ương oa của Cha. Thánh T m Cha Vực Th m đầ ng Thương Yê . Con h nh n Bình An của Cha, v h nh nh n y Thần Khí của Cha. Con h tôn vinh Cha v ầ tỏ a Vinh Quang của Cha.

8, 1992 (Rhodos, Hy Lạp) (Sau thời iểm tôi l n V, là ến c c cuộc ch hại dồn d p tới như mưa, c ng với những lời vu khống và ế tắc kh c. C nhiều người trở lại ạo, và cũng c nhiều người ăn năn hối cải trong thời gian này. hế rồi một nh lửa ược ốt ng ởi một gi o ĩ chiến u chống lại ường c a Chúa.)
98

- Vass a con của Cha ơi, Tiếng ọi của Cha đ thức t nh đư c nhiề t m hồn đ chết. Nhằm đ mư ích cho nh ng ai đang đứng ch ng q anh con, Cha sẽ nói con h ở ại t ong Cha hơn t cứ ao giờ hết, v con đ ng s . Vì v m Cha đ con ghi ch p nhiề về Tình Thương Yê của Cha. B t cứ ai t ng th nh với Cha, sẽ hông t c ễ vì o gió, c n ai đ cho thế gian thắng ướt mình sẽ m m t đi T ái Tim Cha. Thần Khí đ ức dầ cho các Sứ i p n . Vì thế, Thần Khí Ch n ý, nên hông ai có th cản t ở đư c Ch n ý. Cha đ san ằng i đi cho con. Thế nên, con h cầ ng n đ con có th ao t ền Sứ i p của Cha ng như ổn ph n con phải m. i inh hồn t ê q í, con h nắm Ta Cha v ước theo Cha. Cha chính Bạn ồng nh Thánh Thi n của con. T t cả điề Cha cần nói cho con úc n con h can đảm, Cha ban phúc nh cho con. hi p nh t t ong nh ng cơn đa ồn. Các thánh của Cha đang ở ên cạnh con. N o, Chúng ta, Cha con ta? au :) L y Chúa, in nghe lời con c u kh n, xin o i nghe tiếng con k u lên c u in, xin ừng làm ng trước tiếng k u gào c a con.1 - N con ơi, h có niềm tin, h tin tưởng v o Cha v phó thác nơi Cha. Như thế, con sẽ hông bao giờ phải sầ hổ hi ách hại. C n ao n a con mới hi đư c ng Cha? Con h em! Cha- ang d n dắt con đi. Cha ng hi n danh t ng t đổ các v a chúa cùng vương q c của họ, nế như các ớp người n t ở nên cản t ở cho sứ đi p của Cha. Cha đ nâng người th p hèn lên cao, v hạ người q ền cao ng. Con h đến, v đ ng quở t ách người iê căng, nhưng h cầ ng n cho họ.

hững chống ối tại hodo ) - Ôi l y Chúa, ao lại c u nhiều người cố ch p như v y? L y Chúa, con ắt u nh n ra rằng c c người danh gi nổi tiếng lại không ưa ra
1

Tv 39:12

99

ược iều khôn ngoan. C nhiều lúc con t hy vọng u nhiều vào môi miệng c a họ, khi họ l n tiếng n i những lời như: P và A , thế rồi con ch ng th y l rạng nh ình minh ể từ cả hai iều này... - Bình An ở cùng con! Cha hông th q ên đư c giọng ca đắng của con. Có ao giờ Cha nói Cha ỏ ơi con đ u? - Dạ thưa không ạ! - Vây thì sao con ại o ắng? Cha dựng nên con cho sứ m nh n . Con h đến m nhìn v o Cha. Con úc n o c ng dư đầ đồ ăn thức ng hi ở với Cha. B n ăn của con úc n o c ng dồi d o hi con s ng với Cha. i tạo v t, Cha sẽ d n dắt con đi v o đường m con phải đi. Con h ẩn ná nơi Thánh T m Cha hi con m n ngh ngơi. Con đ ng đ m t ng can đảm. ng Khôn Ngoan sẽ d d con. Con h công hiến thời gian cho Cha, v Cha sẽ sử dụng con v o các ế hoạch của Cha. Cha sẽ sử dụng môi mi ng con như chiếc gươm hai ư i v o úc con oan t ền ời Cha. Cha có ý đ nh d cho người ng d t iết phán đoán đúng đắn. Nế như con đ cho Cha sử dụng con, Cha sẽ thực hi n các ế hoạch của Cha. Cho tới khi mọi sự đư c th ếp ch đáo, v đư c thực hi n xong xuôi, thì ng Khát Vọng tha thiết của Cha về hi p nh t v h a giải nơi t t cả các con v n hông giảm sút đ . Qua con, Cha đ viết ng gi niềm hát vọng hi p nh t của Cha như thế n o. Ngay t đầ , Chan đ ói ng về điề n ồi. Vassula con của Cha ơi, con có đọc th : ằng ch cần m t chút men m c ng có th m d men cho cả thúng t ha sao? Chính vì v con đ ng q á sớm đưa a ời n t.

8, 1992 Rhodos, Hy Lạp) - N con ê d v iết tin tưởng, h nhớ con ẻ c n ế ớt, v Cha Minh Vương. iờ đ Cha sai con t ở về với d n t c của con đ nhắc cho ho nhớ đến các ng ên tắc của Cha. M t s người t ong các con t ở nên dở
100

dở h m h m, ởi vì đ đón nh n ời Cha m ại hông có ng phó thác m i hi họp nha dưới Danh Ngh a Cha. Kh n tha cho nh ng người án Má Cha đi đ tôn vinh cá nh n mình! Kh n tha cho nh ng người giờ thỏa m n với nếp s ng iêng của mình ằng vi c n ông chiề các h nh hướng tự nhiên, đ ồi ng quên Thần Khí của Cha! Kh n tha cho nh ng người án ng cánh cửa m Chính Cha đ phải ô mở đ oan t ền Sứ i p của Cha! Kh n tha cho nh ng người tin mình người h nh ử hôn ngoan ngo i đời. ọ con cái thế gian chứ hông phải con cái của Cha. ọ nô của thế gian, gắn ó với nếp s ng giả hình, h i mại q ền thế, cùng với t t cả nh ng gì m Thánh T m Cha ghê tởm. Các con nói các con đa hổ t ước cảnh t công vì Danh Cha, v các con cứ v i m ng ên! Bởi vì Ng iờ của Cha sẽ p đến các con với ngọn ửa. Các con h v i m ng v h n hoan hi người đời t cáo các con, công hai nhục mạ v ê các con, đ m t cười cho thiên hạ vì Cha v vì Sứ i p của Cha. Mọi phần thưởng cao t ọng hơn t ên thiên đ ng sẽ đư c d nh cho các con, vì các con đ ch đựng với t m tình ê mến các điề s nhục của thế gian. Các con h cầ ng n đ cho nh ng gi iềng ích đang c n r ng c các con với thế gian đư c Cha tháo g . Các con h cầ ng n cho nh ng người hông iết ph n i t t ái phải thế n o. Không có ai ứng đáng đón nh n ời ê ọi của Cha đ , vì v các con đ ng q ở t ách nh ng người iê căng. n sủng đổ đầ ng cho các con, v ng thương ót đang ao phủ t ên các con. ức Minh Vương của các con t ao tặng cho các con T ái Tim của Ng i với t ọn vẹn t m hồn, thế nhưng hông phải mọi người d ng hiến cho Cha t ọn vẹn t ái tim của mình đ . C ng hông phải mọi người s n s ng t n gi các ng ên tắc của Cha đ . Q ả đúng như thế, hông phải mọi người s ng theo nh ng hát vọng của Cha, m tha vì v , họ ch nghe theo tiếng nói iêng của mình, v coi đó t iêng của họ, ởi vì đức tin của họ thực ế m. Cha sẽ nói với nh ng người n như sa các con h cầ ng n cho mình đ ng đ m t đi các hồng n của Cha, v h cầ ng n cho mình iết s ng theo Thánh Ý của Cha. iờ đ các con h oan t ền ời Cha, v đ ng đ mình s ng theo hướng thế gian. Cha có a c m n hỏi các con như sa : Tại sao các con ìm h m Tiếng Nói của Cha?
101

Các con đ m gì về các Sứ i p m Cha chọn đ đọc cho các con? Người m có ần đ t ng hăm hở m đẹp ng Cha na đi đ ồi? - L y Chúa, in tha cho họ ởi vì họ không iết việc họ ang làm!... - N con của cha, h nói tiên tri! H đ môi mi ng con như ư i gươm nói ên ời Cha.... h phụng sự Cha. Chúa Tình Yê đang ở ên con. - L y Chúa, nếu như họ không ch u làm theo h nh Ý Chúa thì ao? - V thì Cha sẽ út a hỏi họ, T ái Tim của Cha, các hồng n của Cha cùng các n sủng của Cha, c n Th p Tự iá của Cha thì v n đ ại. S iệp này ược gởi cho c c người t chướng ngại v t tr n ường i mà Chúa chúng ta ã khai mở. C c c m dỗ, ợ ệt, hồ nghi ã dẫn ưa một ố người ến việc không tin tưởng, và cũng không nư ng tựa vào chư ng trình mà hi n Chúa chu n cho hodo . Chúa i u muốn khuyến c o họ.)

8, 1992 Cho nh m người hodo ) - Dạ thưa c phải chúa không ạ? ! T t cả mọi điề Cha in nơi con h a ình. có chia ẽ, con h mang đến tình thương ê v ình an. có sự n oạn, con h in Cha an cho Ánh Sáng của Cha. Các con h kính trong nhau, đ ng m cho t ái tim của nha phải đa ng, đ ng đ ch cho Satan len chân v o. Các con h cứ ình t m v d ng các ời cầ ng n ên Cha. Có ao nhiê ời cầ ng n m Cha đang nghe đư c? Các con h cầ ng n v ăn cha đ ma q phải ỏ chạ . Các con h cầ ng n nhiề hơn n a. Các con h ở ại t ong Cha, v h nương c v o Cha như các t ẻ thơ. Các h con cầ ng n, v cầ ng n với cả t m hồn. - Cha102

Các đường i của Cha hông gi ng như đường i của các con. Thế nên, các con đ ng s ng theo i s ngh của iêng mình. i con mọn, con đ iết Cha h nh sự thế n o ồi. Các con h gieo t ổng ở hắp mọi nơi v t cứ ở đ m các con có th gieo đư c. Cha iết hả năng các con như thế n o, v Cha c ng iết Cha sẽ sai các con đi đến đ . Phúc cho các con nh ng người v h ng v chế nhạo vì Danh Cha. Cha nói th t với con ằng: hông phải Cha không nghe các con m i hi các con nại đến Danh Cha. Các con h s ng ình an, cầ ng n v nương c v o Cha iáo i sẽ đư c phục hồi.

8, 1992 h nh ngôn y ến ngay vào ng ớm hôm nay. Sau khi tôi d ng lời c u nguyện l n gài, tôi nghe Chúa i u l n tiếng:) - Cha v i thích hi con d nh thời gian nói ch n với Cha sáng sớm như thế nả . Con h nói với họ1 ằng Thánh T m Cha Ng ồn Yê Thương s như vực th m. Con h nói với họ thôi đ ng thử thách Cha n a.” ( gài n i với tôi là ảo họ ọc 1 Co 14:26-32) Sau ) m

- Ôi L y Chúa i u Kitô, con in ph th c ý nguyện này cho h nh Cực h nh Chúa: in Chúa c u giúp và chăn dắt chúng con Xin ban cho chúng con ình An c a Chúa L y Con u D u c a Chúa Cha ời ời, in gài o i uống chúng con L y Vua trên c c ng rời,
1

c là nh m người hodo

103

xin Chúa ưa Mắt từ tr n cao nhìn uống! Ôi L y Con u D u c a Cha chúng con xin gài ừng ể cho c c m ông phải ti u diệt. nhiều người ang chết vì a ọa in gài mau Ra Tay ành ộng. Ôi L y ng h nh c a Chúa Cha, in cho gày rở Lại c a gài mau mau tới! Chúa là iềm Hoan Vui c a Chúa Cha, xin Chúa thôi ừng ể thế gian này th ch th c ự iện Diện vinh hiển c a h nh h n Chúa. Ôi L y Chúa, in cho mắt con hướng tìm l n Chúa, và in cho tr i tim con iết nư ng n u trong h nh m Chúa ể con nh n ược ình An và ình hư ng u xin gài ừng ể con m t i ự ảo vệ! Amen. - Cha đ m cho con hông s người đời, đó điề Cha đang m n m cho con. V o Ng iờ của Cha, Cha sẽ có c t ả ời cho các người giờ đang chế nhạo Cha. C n phần con, n con gái của Cha, Cha v i thích t ong tình t ạng hư hông của con. Chính Người Con của Cha con nói với con ằng Cha sẽ tiếp tục oan t ền Các Sứ ai ch ng đ i Cha sẽ ch đ m ổ v o n á Tảng v Niềm Hoan Vui của Chúa Cha nói với con ằng Cha đang m m t công t ình v đại m hông có ai có th cản ngăn đư c. C n đ i với nh ng người đưa a nh ng ời t cáo ca đắng đ i với con, Cha nói cho con iết ằng B n ta của họ phải hạ ng, v nh ng vi c họ m sẽ hông th nh tự . i thế h hôm na , Thánh T m Cha đang m n mỏi với niềm hao hát tình ê thương của các con, v đang ng ên như ửa c chá . Cha thương ê các con với cả t m hồn của Cha. Cha thương ê các con với t ọn vẹn T ái Tim của Cha. iờ đ , Cha đổ ng t ên t t cả các con đầ t n Tình Thương Yê của Cha đ t sửa ại cảnh tồi t của các con.
104

i p của Cha, nh ng tiê di t.

- Ôi L y Chúa, làm ao mà thế gian lại l m vào cảnh a ọa ến như v y? - Ch ng ẽ con chưa đọc ằng: m t người không đư c d n dắt, thì sẽ v p ng .1 Môi mi ng của nh ng người ngoan c chuyên nói a nh ng điề thiế khôn ngoan, c n người ngoan c t ước sa gì c ng di n. Không có điề gì d đư c dưới mắt Cha đ . Thế nhưng v o nh ng ng của ng Thương Xót n đ , Cánh Ta Cha v n ng mở tiếp đón t cứ ai ên tiếng ăn năn h i cải, v họ sẽ đư c cứ vớt. i người ạn mọn t ng th nh của Cha, Chúa Tình Yê đang ở ên con. ng Amen an phúc nh cho con. Cha , con h đến m phụng thờ Cha. 8, 1992 y Lạp – ảo Simi – Panormiti. Panormiti c nghĩa là h nh Michael) ôi ến và lưu lại ốn ngày tr n h n ảo nhỏ gọi là ảo Panormiti. r n ảo y rải r c chỉ một ố ít nhà d n cư mà thôi, mà nổi t là u Viện và guyện ường h nh Michael. ượng h nh úc thành hình một người và ược mạ ạc. là một c tượng lạ l ng. ôi cảm th y mình ược gọi ến n tượng này, thế n n tôi ến ể c u in h nh Michael u cử cho tôi. rước khi l n ường i Panormiti, vào ng m hôm , lúc 8 giờ ng, Chúa i u n i với tôi ua th kiến trong mộng. gài không cho phép tôi nhìn vào gài. gài chỉ muốn tôi cảm nghiệm th y gài. gài ng n phải c a tôi, và choàng ay r i c a gài l n vai tôi. L p t c tôi c cảm gi c an i m p ược gài che chở. m hồn tôi r t vui mừng. gài cho phép tôi chạm vào ay r i c a gài ang ôm giữ tôi. ôi cảm nh n ra từng g n ay c a gài. Sau , gài cho phép tôi d ng tay tr i chạm ến r i im c a gài, u c a gài, và một ph n h nh Nhan c a gài. ừng mỗi gi y phút này là mỗi gi y phút làm cho linh hồn tôi ng y ng t không thể tả ược với niềm an i, ình an, vui ướng, và an t m. gài không c n n i iều gì cả, thực ra ự hiện diện u g n gũi c a gài ã n i l n mọi ự. ng ự ữu ang ở bên cạnh tôi,)
1

Pr 11:14

105

Sau

c ng ngày)

- Cha an ình an cho con. Con h iên nh n như Cha hằng iên nh n. Chúa Cha thương ê con v ủ thác cho con sứ m nh n . Con đ ng ngh ằng Cha hông iết đến tầm q an t ọng của sứ m nh . Cha ức ang Q n của con sẽ 1 ch ẩn đầ đủ cho con, an ủi con, v t ng th nh với con. Con t m ảng đ Chúa Cha viết ng. T ên t m ảng của Chúa Cha n , B i Ca V nh Tình Yê của Cha đư c viết ng. Con đ ng tưởng ằng ng T i Cao hông có th tìm a m t cách n o hác đ thực hi n Chương T ình của Ng i nơi d n t c của con.2 Ng i mang ửa theo hi Ng i t ở ại Vườn Nho của Ng i. Ng i sẽ đ ổi nh ng người tá canh đ t ng ỏ hoang Vườn Nho của Ng i, đ thế nh ng người n c n cho các hác mướn ại, ởi vì chính họ hông iết canh tác v đ vườn biến th nh nơi tiê điề . Bao nhiê năm qua, Cha đ h ến cáo họ q a vi c gởi đến nh ng người tôi tớ của Cha, thế nhưng họ ại giết đi t ng người t ong nhóm người n .3 ôm na Cha nói th t với con ằng n đá m các th x oại ỏ sẽ t ở nên h n đá t ụ đi m.”4 Ng na Thánh Thần n Sủng của Cha sẽ h n đá t ụ đi m, ai va v p v o h n đá n sẽ tan th nh nhiề mảnh. C n ai h n đá n đổ ng sẽ tan ác. Cha đ nghiêm ch nh h ến cáo các con ằng các con đ ng thử thách Cha n a! Phần con, con gái ơi, con đ ng ngạc nhiên về t m tình miễn cư ng của nh ng người n . Không có v tiên t i n o đư c người đồng hương của mình đón nh n cả. i có th n o hôm na họ không t ở th nh ẻ thù của con, ch vì m t điề đơn giản họ đ t ng t ng th nh với các người đồng hương của họ ha chăng. N y con h đến. Cha an phúc nh cho con cùng các ạn đi theo con.

Chúa i u nhắc cho tôi nhớ ến th kiến về việc gài iện Diện. ể ối diện v i i o ội Chính hống tại y Lạp, chuyện àn về hiệp nh t trong m a è này ngay giữa u khí ược coi là P ẽ ch ng ao giờ y ra. ôi cảm th y r t là th t vọng. hi n Chúa muốn tôi như “Con hoi ể giúp mọi người ích lại g n với nhau. Công việc thực ự không phải là dễ dàng 3 y tôi hiểu rằng hi n Chúa ã chọn lựa c c linh hồn th nh thiện ể gởi c c iệp c a gài ến cho họ c c linh mục và tu ĩ chính thống gi o y Lạp), thế nhưng l ng c ng tin c a những người này “ ã giết hại h n Khí. 4 Tv 118:22
1 2

106

8, 1992 - Vassula ơi, con h nghe ời Tổng ần con đến thăm viếng: nh các thiên thần của Cha nói v o

i người con của Thiên Chúa, ạn đ ng s . Bạn h đứng v ng khi người ta ách hại ạn. Bạn hông chiến đ m t mình đ . Bạn h d ng ên Chúa Chiên nh của ạn mọi n i hó hăn, ồi Ng i sẽ hướng d n v ch i cho Bạn. V ng T i Cao sẽ đặt Ta Ng i t ên ạn. Bạn h ắng nghe i Ng i phán, ởi vì Ng i có nh ng chương t ình d nh cho ạn. Ng i Thiên Chúa hằng s ng v hông có ai vư t t ên Ng i cả. Tôi sẽ giúp t cứ người n o m n thắng Kẻ D . ồng thời t ong Chúa Cha v cùng với Chúa Cha, tôi sẽ hóa giải các vi c m của ma q . Ai m n iê h nh thì h iê h nh về Chúa. Bạn h ở ại t ong Thánh T m Ng i. Bạn h nhớ đ Tổng nh thiên thần của Thiên Chúa thực sự đang nói với ạn.” 9, 1992 rung ín là ản ch t c a Lời Chúa. Lời Chúa chính là Sự Chính rực. ời ống chúng con nằm trong àn ay Chúa C iều tự do vẫn thuộc về chúng con. là hồng n Chúa an cho chúng con, thế nhưng, chúng con ã làm gì với ự tự do này? Chính chúng con tự nh ẫy mình mà iến ổi tự do trở thành vũ khí làm hại cho linh hồn mình. Chúng con c n ến h nh h n Chúa can thiệp như nguồn nước iến thành gi ng ông lưu chuyển không ngừng tuôn ch y vào chúng con ngay vào lúc này. - N Vass a ơi ... C i cùng thì các i s ng của thế h n cần đư c n cho nga th ng, v con người cần đư c hướng d n s ng t ng tín v chính t ực. Con h cứ chờ ồi con sẽ th ... Bao lâu con c n s ng thì ôn có hơi
107

thở t ong th n th mình. Cha sẽ đích th n chăn dắt con, sẽ tiếp tục giáo h n con theo sự t ọn vẹn Khôn Ngoan của Cha. Cha sẽ canh ch ng cho con hỏi v p t . Cha ng T i Cao gia n phúc cho con. N linh hồn ơi, con h h n hoan v v i m ng! B giờ con h ắng nghe v hi ằng hông có oại th c đ c n o t hại cho inh hồn người ta ằng th c đ c của t i phạm thư ng úc phạm đến Thánh Thần của Cha. B t cứ ai úc phạm đến Thánh Thần của Cha sẽ hông ao giờ đư c tha thứ. Chính vì v , các con phải coi ch ng đ ng ao giờ đ mình úc phạm đến Thánh Thần của Cha. ó ý do ng Khôn Ngoan của Cha nói với các con ằng các con h đề đề ph ng đ ng ao giờ phản đạo c ng đ ng ch i ỏ Thần Ch n ý của Cha, Ng i ng ngự ng với chúng con t ong thời đi m n đ thức t nh các con hỏi cơn mê ngủ. T ong nh ng ng Cha c n s ng nơi dương gian, ớp người n đ t ng gh t ỏ Cha vô căn cứ, thế nhưng t ên Th p Tự iá, Cha đ cầ in Chúa Cha T ên T ời tha thứ cho họ. Ng na nế thế gian ch i ỏ Thần n Sủng của Cha, chế nhạo Ng i, v c n gọi Ng i điên ồ ha ác q , như thế họ tự nh n mình nh ng người hông ăn năn h i cải v o Ng của Cha. Phần con, người đ m t thời chia sẻ hồng n Thần Ch n ý của Cha, nế như con m n tách ời hỏi ng ồn n Sủng, thì con sẽ hông đư c canh t n ại ần thứ hai đ . m sao ch n n ại tái diễn đư c ởi vì con chưa ăn năn h i cải với cả t m hồn của mình, ồi hi Cha t ở ại v n c n th con chưa ăn năn h i cải, t ái tim của con c n chai cứng như đá, c n khô khan, hông sinh hoa ết t ái... 1 Cha sẽ phải đ n ỏ con v đem con đi đ t thôi. Chính vì v , th t sự Cha m n nói với con ằng con h mở ng t m hồn mình a m hi Thần Ch n ý của Cha thổi hơi đến mọi nơi Ng i m n như thế n o, v c n thong dong thở hơi v o các Sứ iả của Cha n a. Con h nh n a nh ng người n q a vi c họ sinh hoa ết t ái, v con đ ng t ở nên nô cho t m t í iêng của mình n a. Mọi inh hồn đề nên iết thế n o nhạo áng, ganh gh t, phê ình ch a ca , phán đoán v v h ng đ i với Thần Ch n ý. Các con h t nh thức v cầ ng n đ hỏi v p ng t ong cơn thử thach. ôm na
1

Chúa i u ỗng dưng ngừng ở

y, rồi với giọng nghi m chỉnh gài n i những lời tiếp theo

108

Cha m n nói với các con ằng nế như môi mi ng các con nên cớ cho mình phạm t i, các con ăn cha đền t i ằng môi mi ng1 của mình hơn đ cho môi mi ng các con nên cớ u n phạt mình, khiên cho inh hồn các con phải thiê chá q ằn q ại.2 Các con phải ê thương người hác như chính ản th n mình v . Ng na các con có th nói thế nhưng Chúa đ d chúng con điề ăn n ồi m . Q ả như v , thế nhưng các con có t n gi hông? Các con h cầ ng n in Thần Ch n ý của Cha ngự x ng v ngh ngơi t ong t m hồn các con. Vass a con ơi, con h đ Thánh Danh Cha ôn ở t ên môi mi ng v t ong t ái tim con. Cha ng D D của con, v n Sủng của Cha ôn ôn ở cùng con. Con h an ủi Cha, v h iến t ái tim của con th nh thiên đ ng của Cha. Con h nh n thức a Cha ai. Con h cầ ng n t ong niềm v i m ng, v Cha sẽ chiề mến con. Con h ng i hen Cha, v Cha sẽ ao phủ con ằng Ánh Sáng t di t của Cha. Con h chúc tụng Cha v m h i ng Thánh T m Cha, v Cha sẽ đến ồng con đi q a ngư ng cửa của Cha đ m v o Nh Cha. úng như thế, gi ng như ức ang q n ồng n ng d của mình v o q a ngư ng c a như thế n o, Cha c ng đích th n ư ái d d ng ồng côn ên đ m ầ tỏ cho con nhìn th Ng i T a Vinh Q ang của Cha. Tư t ên cao, Cha đ gởi Thần Ch n ý của Cha ng ngh ngơi t ong t m hồn con, cùng d d con nh ng điề m con chưa ao giờ nghe iết t ước đ , mục đích đ cứ i con c ng như h ng t i inh hồn hác. i môn đ d hiền của Cha, con h s ng ên cạnh Cha ôn. C c h nh t ình của Cha con chúng ta chưa ch m dứt đ . Chúng ta c n có m t chặng đường n a phải đi đ m d d nh ng người con c n ại của Cha về sự hi iết các điề thánh thi n. Cha sẽ đem con đi đến nhiề q c gia d n t c đ tôn vinh Thánh Danh Cha, v Sự Thông Biết của Cha đư c viết trê con. Cha sẽ an ơn cho con hồng n nói năng như Cha mong m n con nói năng thế n o. iờ đ T m hồn con h v i m ng, v con h t v o ho t ng nh ng điề m Cha đ nói với con, v d ng giờ ời ỏ Cha. Con h ê mến Cha v th m nh p v o Cha. Cha Chúa Tình Yê .

1 2

Chúa i u muốn n i phải thề uyết thinh l ng Chúa i u muốn n i ến Luyện gục

109

9, 1992 Mẹ h nh c a chúng ta) - Bình An ở cùng con. Con h nói cho các con cái của R ssia ằng chính Mẹ sẽ d d họ về mặt tinh thần. Mẹ Mẹ Thánh của ho. Mẹ thiế phụ t ong sách Khải ền, N R ssia con gái của Mẹ, con h iên nh n. Mùi ác chết hông c n tỏa ên n a, có điề đa hổ thì m t ng gần đ sẽ ch m dứt, ởi vì t ong tình thương ót hải h của Chúa, Ng i sẽ tháo ỏ hăn i m của sự chết đ t ng phủ ên con s t ao nhiê năm t ường. N R ssia con gái của Mẹ, ch ng m ch c, con sẽ nhìn đư c ức Minh Vương ng Cứ của con t ong cảnh o ng của Ng i, ng đ t ng hi n danh ng T ng Tín v Chính T ực. ức Minh Vương của con đang t ên đường t ở ại. R ssia ơi, con h ắng nghe ời Ng i nói: Chúa chúng ta l n tiếng) - Nh ng người t phương a sẽ đến v ăn năn h i cải. ọ sẽ xây dựng ại iáo i của Cha, c n phần Cha, Cha sẽ ức dầ cho t ng t m hồn m t. i ng như người đư c đánh thức t nh d t gi c ngủ sa , R ssia c ng v , N ng sẽ gi t mình thức d t ong n i niềm thao thức mong đư c Cha n ng n . Cha sẽ giải thoát con, v đặt con v o v t í m đầ nhiề q c gia hác.1 Các ngoại iề có th đứng tim hi nhìn th vẻ đẹp của con. Ta phải của con sẽ nằm t ong B n Ta Cha. Cha sẽ n ng con ên cao hơn t cứ người n o hác, v Cha sẽ thực hi n nh ng điề Cha thỏa thích nơi con. ng Tạo Dựng nên con sẽ v i thỏa v h n hoan i vẻ đẹp của con a cho d n Ng i,2 cho các thiên thần của Ng i, v cho cả các thánh của Ng i n a. ồng thời các tầng t ời sẽ công hai tỏ a h n hoan v i m ng. Cả v m t ời sẽ t ng hô vinh q ang của Cha ở hắp n phương. R ssia con ơi, ... con chết ồi, Cha đ mặc áo vải ô đ m ầ tỏ n i niềm sầ m n của Cha. Ch ng hác gì người cha hóc thương con mình, Cha đi ang thang t ong t m tình tiếc thương v t vưởng. C n giờ đ ,
ôi nghĩ là về m t tinh th n Chúa i u n i với giọng vui tư i, và h nh han gài lộ vẻ vui mừng. gài tỏ ra như một người cha mừng vui trong lúc n ng ổng a con mình lên cao.
1 2

110

Cha đ chọn con gi a m ôn nước đ q a con Cha i Vinh Q ang của Cha. Ch ng ao n a, Mẹ Thánh của các con sẽ t đổ ngai t a của Satan ng t n đ t, v đạp gi p đầ Con Rắn. Cảnh m t con v góa ụa ng nhiên hông c n n a. Con ồng phải t n theo con đường s m nh của nó, v cả nh n oại v i hưởng thời ình an. Thánh M của to n th nh n oại c i cùng c ng to n thắng. V Cha Chúa v Thiên Chúa của con sẽ hải ho n t ong mọi q c gia, mọi t ái tim v mọi d n t c.1 au

:)

- Con gái của Cha ơi, thế gian m i ng m i úc phạm đến Cha, thiế ng ính t ọng Sự Thánh Thi n của Cha. ọ ạm dụng tự do m Cha an cho q a vi c họ tự hủ hoại đi ản th n mình. Thế h n t ở nên như hạt ụi vướng ví t ong Mắt Cha. ọ ác áo ác, cho nên Cha sẽ không nhân như ng cho thế h n đư c n a. Không ai có th nói đư c ằng Cha đ hông cảnh áo t ước. C ng hông ai có th nói Cha đ thiế iên nh n. T ái đ t ồi đ sẽ ng ch n, v ầ t ời iến dạng với tiếng vang đ ng, đưa đẩ mọi người m v o cảnh tăm t i. Các đ a tầng t ái đ t, đồi núi, các h n đảo sẽ ùng chá t ong cảnh tư ng hết sức h n oại ồn o, ồi iến dạng. i thế h n , t ng ngọn cỏ c ng đề chá thiê t n ụi, c n các con úc đó sẽ đứng t ước mặt Cha t ong tình t ạng ta hông c n v hí. úc đó các con ch c n hơi sức đ m ê g o ên Cha v in ăn năn h i cải. Thế nhưng, các con v n c n thích i s ng vô gia cư lang ạt trong t i i hơn, thích s ng t ong sa mạc hơn. - L y Chúa, con cảm nh n ra ược h nh m Chúa u ư u muộn. hế nhưng Chúa lại muốn khuy n con hãy cảm thư ng cho c c anh ch em c a chúng con. Con iết, nhưng d u ao con cũng th y uồn r u trước nỗi u muộn c a Chúa, ởi vì h nh m Chúa ang héo hon uồn phiền. L y Chúa c a con i, với n S ng c a Chúa, Chúa c thể iến ổi mọi người trở nên ng ng ược ch p nh n dưới Mắt Chúa. Chúa c thể làm cho chúng con trở n n những người n àng v ng theo h nh Ý Chúa. hư
oạn cuối này muốn n i ến c c d n t c tr n thế giới nhìn nh n Chúa i u là Chúa Chi n. gụ ý c a ch Kh 6:15-16
1

c Kitô, là

111

Chúa ã từng n i: con là kẻ hèn mọn nh t trong những người hèn mọn, thế mà với n S ng c a Chúa, con ã ược ph th c nh n lãnh vụ này, như v y tại ao ối với người kh c lại không ược? Con ã nh n ược n S ng c a Chúa như một hồng n nhưng không, v y thì tại ao người kh c lại không ược n nh n như v y ? - Vass a con ơi, con th t của Cha.1 ạo gan hi thăm d v o Ng ồn Khôn Ngoan

- V ng c lẽ con là người ạo dạn, c lẽ vì con cảm nh n ra ược r i im Chúa cảm úc thế nào. h t ra một iều ch ng làm cho Chúa ược vui khi Chúa phải ửa phạt chúng con và làm cho chúng con phải nhẫn nhục. - Mọi sự đến t thế gian thì c ng t ở về với thế gian m thôi.2 T i i của thế h các con đ th ên t n c i V nh ằng, cùng th đến cả Thánh T m Cha. Vass a con ơi, con h d n th n v h cầ ng n đ c n đủ thời gian cho vi c sửa d của Cha c ng nhiề c ng t t với n Tín của Cha t ước Ng iờ của Cha, ởi vì người nh c ng như người đề cùng đa hổ v o nh ng ng n .

10 - L y Chúa là hi n Chúa c a con! - Cha đây!

9, 1992

i người con mọn, chính Cha Tác a các Sứ i p của Cha, đó Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa.” Các Sứ i p n hồng phúc của Cha tặng cho t t cả mọi người các con. Mục đích nhằm giúp các con hi iết về Thánh T m Cha, về vi c Cha ôn đứng ên cạnh các con ở hắp mọi nơi.

1 2

Chính Chúa i u nghi m chỉnh n i l n những lời như v y. ôi hiểu rằng chúng ta tự h y diệt chúng ta ua tội phản ạo th nh.

112

9, 1992 - Bình an ở cùng con Con gái ơi, điề m Cha m n nơi con hôm na như sa o con h ìm h m mình về vi c ăn ng o con h ngh ngơi hi cần thiết, c ng đ ng chờ m i đến nửa đêm mới ần hạt M n Côi! o con h ưng t i thường yên hơn. Con đ ng nói xin vâng, ồi ại hông thực h nh. T t hơn nên nói Chúa, con sẽ c gắng m đẹp ng Chúa.” ức Minh Vương của con iết tường t n về hả năng v tình t ạng tồi t của con đến đ , c ng như ản tính ế đ i đáng s của con như thế n o. i học t , Tôn Sư của con sẽ hông t ch i an ơn soi sáng của Ng i. Ng i sẽ an cho con đủ ánh sáng đ con v ng mạnh m ước theo nh ng d ch n của V Tôn Sư của con, c ng như m các điề m Tôn Sư của con đang mong đ i nơi học t của mình. Phải chăng Cha đ ch ng nói ằng Môn đ hông t ọng hơn th , tôi tớ hông t ọng hơn chủ. V m t điề coi như t t hi môn đ vươn ên ằng th , tôi tớ nên gi ng như chủ. Nế như người ta gọi Chủ nh q Be zebut, v c n tên gì họ sẽ iêng n 1 hi nói đến con cái t ong nh ?” Nế như các người th n thích của Cha nói Cha người m t t í,2 v điề m các con hông m n nghe iết t các ạn è của các con cái gì? Con h đến m ôm hôn Th p iá của Cha, v h học hởi nơi V Tôn Sư của con. Hồn Cha hoan v i m i hi Cha nghe ời con cầ ng n.

9, 1992 - Dạ thưa c phải Chúa i u không ạ? - Cha. i con mọn, con có iết Cha hằng cầ ng n ên Chúa Cha cho con như thế n o hông. Thôi, con h đ cho Mẹ Thánh của con ngh ngơi!

1 2

Mt 10:24-25 Mt 3:21

113

ôi Mắt Cha hằng ng nh a vì các t i i của thế giới n ... Mắt Cha m n mỏi t ông chờ các inh hồn q ảng đại. Thánh T m Cha phiền m n, v Cả Th n Th của Cha ao ến đa đớn đến đ Cha hông c n thiết tha gì đến vi c nhìn ng t i i của thế h n n a, vì e ằng Ch n ắng của Cha sẽ đầ t n. Cha đ soạn a B i Ca V nh Tình Yê Mới1 Của Cha đ hát cho các con nghe, v t t ời cao Cha đoái thương đến t ng t ái tim của các con đ cứ giúp các con, c ng như nhắc nhở cho các con nhớ đến Tình Thương Yê V nh Cử m Cha d nh cho m i người t ong các con. Tư t ên cao Cha nói ng với các con, hông phải an a nh ng ề t áp đảo t ên các con, thế nhưng nhằm đưa a cho các con m t giao ước Bình An v Yê Thương với mục đích d n dắt các con t ở về s ng dưới Cánh Ta Cha c ng như hi p nh t các con ại với nha . Cha m n ết duyên với các con... nhưng hông iết có ao nhiê người hi đư c Cha m n nói gì ở đ ? Các con h giải ngh a m sao m i hi Cha nói đến vi c h a giải thì các con ại ngoảnh mặt đi hỏi Cha... o Cha như m t người a ạ, nên các con hông tiếp ước Cha. Cha đến g cửa nh các con, các con đâu có nghe Cha. Nga hi Cha nói về Ch n ý, môi mi ng các con ch ng ao giờ ngưng nói a nhiề điề d i t á về Cha, phán t Cha v n án Cha. Cha đến đ d d các con về ương t i t t nh, v nhắc nhở cho các con về Sự Thông Biết, nh ạo v Phục Vụ của Cha, thế m các con ại diễ c t áng ổ Cha. Cha đến thăm các con với cả Tình Thương Yê v ng Nh n , v mong m n hi p nh t t t cả các con t ong Thánh T m Cha, cùng d d cho các con về các ề t của iáo i Sơ Khai, thế nhưng các con ại đ cho các ề t iêng của mình th ng t t m t í mình v ồi a đ ổi Cha ra hỏi t m hồn các con. Các con sẽ hỏi Chúa, chúng con đ có m các điề n Cho Chúa ao giờ?” Cha nói th t: chính các con đ m nh ng điề đó cho Cha. Các con c n t đoán v n án Cha n a, ởi vì điề các con m cho các sứ giả của Cha, m cho chính Cha. Các con áng ổ họ n nọ v c n ngh ằng m như v ênh vực Cha, m thực sự các con đầ úc phạm Thánh Danh Cha. Sao các con c n nói Chúa, ời Chúa Ngọn èn soi d n ch n con ước, Ánh Sáng soi sáng đường con đi,” t ong hi các con không đón nh n ời Cha v c ng ch ng m h a với anh em mình?
1

C cS

iệp này

114

Với cả Tình Thương Yê v ng Nh n , ai T ái Tim Chúng Ta t ong nh ng ng n ại ng d d cho các con iết ằng Cầ Ng n, Tình Thương Yê v hiêm nhường Nh ng C A K A cho sự cứ i của các con, thế nhưng có ao nhiê người t ong các con th m nh ần đư c Ch n ý n ? T m hồn các con cửa ng , m q a đó Cha có th v o ch a nh các con v hướng d n các con đi theo đường i của Cha. Thực sự các con có tích ời Cha t ong t m hồn các con ha các con v n a ta gây chiến? Các con hông có th che d Cha đư c điề gì, v c ng hông có th nói ằng: Cha c t ỏ ch n ý a hỏi các con. Nế như các con nói mình đang ở t ong ch n ý, v các con cắt ngh a thế n o về sự chia ẽ gi a các con ... N ạn của Cha ơi, con h mở mắt a m em. Cha m n nói với con m i ần n a: h mở ng t m hồn mình a, chứ hông phải t m t í m thôi. Không c n ại người n o t t nh cả, không có ai hết, m t người c ng hông có. Không có m t người tỏ a hiề iết. T t cả các con đề t i i th ng t , nên hông có ai t ong các con đi tìm iếm Cha. T t cả các con m n đứng ngo i ề, s ng tồi ại như nha , thế m nhiề người t ong các con ại cho mình đang s ng t ong Ánh Sáng. Cha nói th t với các con ao các con c n chia ẽ nha , thì các con v n c n s ng t ong óng t i. Các con t ng v i s ng t ong tình t ạng chia ẽ, như v các con v n chưa iết mình sẽ đi về đ , ởi vì các con chìm ng p t ong óng t i nên hó m nhìn th đường đi. Cha đến an cho các con hồng phúc m t cách nhưng hông hồng n của Tình Cha Thương Yê , thế m Chúa Tình Yê ại hi ầm, ch i t , t ở th nh người a ạ t ong t ái tim các con. Các con t ch p Nh ng ời Khẩn Khoản của Cha n i n các con m h a với nhau v hi p nh t với nha , t ái ại các con v n cứ tiếp tục sai phạm. m sao Cha có th tha thứ cho các con đư c hi m các con cứ vây h m m i ời Cha. Các con nghe Tiếng Nói của Cha, nhưng các con hông nh n a Tiếng Nói . Nế các con hông đ cho Cha ứng sạch nh ng gì hông th c về Cha đang ỏ t ong t m hồn các con, thì ng nay hơn t cứ hi n o hết các con hó m hi đư c vi c Thánh Thần Cha m n tìm th ở nơi các con: do sự h a giải v hi p nh t. Cha đ hướng d n các con hi p nh t với nha như thế n o.
115

i p nh t nằm ở t ong ng của các con. Sự a iải c ng ở t ong ng các con, chứ hông nằm t ên m t ản h a ước đư c ý ết. m sao m t người n o đó ại cho mình công chính hi đ t nước của họ c n đang c ửa chiến t anh! Các con h học hỏi đ m iết ằng Thánh T m Cha m n tìm th nơi các con nh ng điề : Bác ái, q ảng đại, cầ ng n, h a giải,v thương ê nha như Cha ê thương các con. i Cha sẽ nghe đư c t các con tiếng than hóc ăn năn h i cải v t ở ại với Cha hay không?

9, 1992 C c iệp dành cho những người hoạt ộng về c c iệp này)

- N con của Cha, con h tín thác v o Cha. M t mình con, con c ng hông có th tự nh c lên nổi đư c ngón ta nhỏ của con đ . Mọi sức mạnh đề t Cha m đến. Con h đền ồi cho Cha, v h d ng ên Cha ý m n của con, Cha đang mong chờ... ÝM NC AC A ÝM NC AC N

- Cha Chúa iês nói với con điề n : con vui hưởng các hồng n của Cha, ởi vì con đang ở t ong thẩm q ền của Cha. Con h nói cho mọi người m Thánh T m Cha chọn gọi ằng Cha sẽ ch ng ao giờ ỏ ơi họ đ . ức ang Q n sẽ c ng ứng nh ng gì họ cần. Con h giúp mọi người nhìn th các nh n chứng ch n thực ỏ t ong họ, c ng như iết ằng q a vi c chia sẻ với nha , họ có ch n ý ỏ trong mình. Cha sai họ đi đ i đầ với thế giới. Họ phải dẹp ỏ nh ng ời phê ình có tính cách soi mói đ mi ng ư i đ ng giết hại ha chia ẽ họ. Không có ai t ong họ có đư c n phúc n , m Cha Chúa iês an nhưng
116

không n phúc n , thế nên đ ng ai đ i hỏi tiền ạc. Người mạnh mẽ nên t giúp người ế m. Người giầ h t giúp người thiế th n. Như Cha đ t ng nói Cho đi thì v i sướng hơn nh nh n.”1 Cha sẽ an cho các con đầ đủ các chi phí, thế nên các con đ ng đưa Cha v o thử thách.2 Các con h hi p nh t với nha t ong Cha v hi p nh t gi a các con với nha . Các con đ ng ao giờ mở đường mở i cho th t vọng en ỏi v o thử thách các con. Các con h c gắng m hết sức mình, c n ại ao nhiê Cha sẽ m. Các con h can đảm ên, v h cầ ng n đ hỏi sa ng . Các con h i cho thế giới iết Vinh Q ang v Ng ồn Phong Phú của Thánh T m Cha. Các con m n m chứng nh n cho ng T i Cao phải hông? V các con h tách ìa a hỏi thế gian. Các con m n phụng sự Chúa Tình Yê phải hông? V các con h ước theo Các Vết Ch n 3 của Cha c n in đ m Má Tế của Cha. iề c i cùng các con nên nhớ m n đư c thong dong m hông th c v o ản ch t ế đ i, ha các hướng t ần thế, các con h cầ in Chúa Thánh Thần t giúp cho mình. Các con h cầ in. Nế như các con cầ in, ơn Chúa Thánh Thần sẽ an ng cho các con. Cha ng hiền t v hiêm nhường t ong ng, v Cha iết t t cả ng các con, v các con h cầu xin cùng Thánh Thần Cha, v Thánh Thần Cha sẽ đến t giúp các con. Chúa Thánh Thần giờ đ m n các con thường xuyên cầ ng n ằng ời inh như sa Chúa iês , cả sự chết ha sự s ng cả thiên thần ha q ền ính n o cả hi n ại n tương ai, không m t q ền ực n o cao ha s ha t cứ m t tạo v t n o có th tách con ời con ra hỏi Chúa đư c. Con in thề hứa t ng th nh với Chúa. ời t ên hứa t ọng đại của con. Xin Chúa giúp con gi t ọn ời thề hứa n m i m i đời đời. Amen.
1 2 3

Ac 20: 35 Ý Chúa i u muốn n i là ừng ai ể nợ n n người kh c d y Chúa i u i chúng ta phải hy inh thực ự

tc ở

u.

117

... c n gặt hái như thế n o thì tù ở con gái đ , con h đ các ý ngh của con t ở nên Ý Ngh của Cha. Con h t ỏ mình vì Cha đ mọi sự con m sẽ đư c m t ong Thánh Thần của Cha, v theo như Ý Ngh của Cha. Con h đ Thánh Thần Cha thở t ong con v Cha sẽ ho n t t Thánh Ý của Cha. N con của cha, th t phúc cho con iết s ni m v đ cho ng Khôn Ngoan của Cha m Tôn Sư của con. ng Khôn Ngoan sẽ tỏ cho con iết nhiề điề í nhi m hơn. Con h nh n nh v h cho đi! Con h cho đi!

9, 1992 Dạ con y, xin ước những ước u ti n trong cảnh ổ n t t t n này với g nh n ng mang theo người. Con ến với Chúa ể in an i và trợ giúp, vì giờ y c mạnh trong con ang tản mạn m t d n, c n nỗi u muộn thì c dày v con ch ng ao giờ nguôi. C ng với r t nhiều cố gắng, con ẽ thắng vượt c c kinh hoàng c a m dài vô t n này, con yếu nhược ởi những iều nhạo ng chua cay c a c c ch ng nh n gian dối y, là những người uốt ngày u y nhiễu ự ng y th c a con. Chính Chúa ã vui l ng an cho con chìa kh a về c c v n ề, c n linh hồn con thì một mình không ao giờ c thể hiểu ược những kỳ công vượt tr n khả năng và trí khôn c a con mà chính vì lý do này họ i truy tìm ự ng y th c a con. i nào , từ trong một ng c ng ch tối m t m , họ rình chờ một c hội ể cư ng chiếm mạng ống c a con khi c thể ược. ọ tự gọi mình là d n c a Chúa,
118

với ý nghĩ rằng: môi miệng c a họ thuộc về người nhà trời. hế nhưng iều mà họ công hiến toàn là giả tạo, là ai lạc, nhằm nh lạc hướng. Con phải cố gắng trở thành người mạnh dạn, và tỏ mình là người ki n cường, thế mà họ c không ngừng u y nhiễu con. hững người không tín ngư ng lại c l ng c i và khi m nhường h n cả những người tự cho mình ang ống theo Lề Lu t c a Chúa. C iều là họ ch ng ao giờ ngưng ph n o n và cũng không một chút do dự lu n tội, c ng em c c cực khổ tuôn ổ uống con. iả như người vô tín ngư ng lu n ét con thì con lại ch u ựng mà tha th ược, c n ọ là những người kia lại tự coi mình là dân c a Chúa, là dân c a hi n Chúa. họ là d n mà chính phép rửa tội kết hợp họ lại với chúng con với nhau trong hà Chúa... Con muốn than vãn, nhưng l y Chúa, liệu con c uyền một lúc nào ổ g nh n ng l n Chúa hay không? Dạ úng v y, con iết mình con khi c t giọng n i thì con kh c gì Cuốn S ch Vãn Ca di ộng c iều con ống một nếp ống với t m tình ng y th , thế n n l y Chúa, in thư ng giúp con ôi chút! - Vass a con ơi, ... con đ ng ca đắng than van ha hi con đư c đóng đinh v o Th p Tự của Cha. Con h y Cha m gương về nh n phẩm. Ch ng bao lâu cỏ ồng vực sẽ nhổ a hỏi ng úa t ước hi có người trong các con nh n a đư c. Bao nhiêu ần Cha đ cứ con thoát hỏi các ẻ thù của con giăng cạm với h vọng tiê di t con. V con gái ơi,
119

sao con ại s cảnh h i hùng của êm en chứ? Cha ch m n chiến đ t t m hồn của con ... Con cứ đ mặc Cha t ong úc Cha t ên đường đi v o n i t m inh hồn con, Nơi Cư Ngụ của Cha Cha đ nói với con t ước đ ằng: inh hồn con hăng hái như ửa h i thúc m i hi Ta Cha ông ng m chao đảo các ch Thủ m n chiếm cứ vai t của Cha. Cha V Tôn Sư, v Cha m n v n Minh Sư của con. Vass a con ơi, q ả đúng ơn thánh hông đến nế hông có đa hổ. Ôi c n điề chi m Cha ại chưa m cho nh ng người th n c n nh t, l nh ng người ạn th n thiết nh t!1 - hư v y, xin Chúa cho phép con mượn những lời c a h nh ữ êrê a thành Avila n i ể thân thưa với Chúa rằng: “ hực ra con không l y làm lạ Chúa lại c u ít ạn th n như v y. - Mọi con người đề ế đ i ... T nhiên Cha sẽ dựa v o ý iến của con, v nói với con ằng nế như inh hồn iết đư c Cha đang an v đang m nh ng gì cho con, thì chắc chắn con phải người in Cha an thêm nhiề thử thách, đa hổ, thánh giá v nhiề thứ hác n a! - Cha èn v o t nh ng người m Cha thương ê , nên con đ ng phản đ i nh ng điề m Cha th t t. Con đồ t ang sức của Cha v gi ng như m t oại đá q í v Cha sẽ cắt gọt m i gi a đ nắn n con th nh hình tư ng m Cha có s n t ong t m t í của Cha. Chính vì v , cha nói th t với con ằng ao con c n thở t ong mình, con phải thực hi n công vi c m Chính Cha ủ thác cho con. C n đ i với nh ng người coi mình người th c về Cha, nhưng ại úc phạm đến Cha, nên hi n đến các v n đề tinh thần, Cha sẽ nói với họ ằng nế như các con mù, thì các con hông có t i i gì cả, thế nhưng vì các con nói chúng tôi th v chúng tôi có th nói ại nên t i i các con v n c n đó. Không iết Cha sẽ c n phải q ở t ách họ ao nhiê ần n a về ng ngờ vực v tính c ch p của họ? Con h đến v s ng t ong ình an – Cha sẽ ở với con cho đến hết c c h nh t ình của con.

1

Chúa i u r t vui thích.

120

9, 1992 - N học t mến Cha v h mọn của Cha, Cha an phúc nh cho con. Con h tôn vinh Cha, ởi vì Cha ng Chí Thánh ê

29

9, 1992

- L y Chúa, thời ại c a chúng con mang nhiều tội phạm thượng tr m trọng, và ôi l y Chúa, ... - Có gì thì con cứ nói a đi! - Con thực ự không c thể nhìn th y tia ình minh nào c a - V sao? P !

- L y Chúa, c lẽ lời Chúa n i “ít l u nữa. không phải là “ít l u nữa theo ý nghĩa c a con, mà theo nghĩa “ít l u nữa c a Chúa! Ý ghĩa c a Chúa muốn n i là r t ư là LÂU, một cuộc chờ ợi r t là l u. - Cha sẽ thình ình đến với các con t ong h i ửa Rực Sáng! M t Kh i ửa sẽ iến đổi mặt t ái đ t n ... N con của Cha, h can đảm ên! Cha Chúa sẽ ban phúc nh cho t ng ước ch n con đi. Nế như thế gian ch ng ại con, như v vì con đ nhìn th Vinh Q ang của Cha. Như thế có ngh a Cha đang ở ên cạnh con v cùng chia sẻ a ăn với con. Như thế c ng có ngh a Cha đ v o đến nh của con đ m tôn vinh t ở ại Thánh Danh Cha... Chả ẽ Cha ại hông có q ền tỏ ng q ảng đại ha sao? Chả ẽ con m n q ở t ách Cha về vi c Cha tỏ a q ảng đại với các inh hồn con ha sao? Phải chăng chúng ta đ đồng ý cùng với nha con sẽ đ cho Cha tự do m điề m Cha m n m nơi con ha sao? N con , con người ế đ i, con h d ng ên Cha sự ế đ i v tồi t của con.
121

N c n m t điề n a, hạt úa gieo ng đ t m hông chết đi thì v n t ơ t ơ hạt úa. Vass a con của Cha ơi, nế nó mục nát đi nó sẽ mang ại m n m t gặt dồi d o... Con con gái dư ng tử của Cha, h c gắng m hi ý Cha nói gì, h đ cho tư tưởng, hát vọng của con, mọi sự t ở nên gi ng như Cha! Cho nên con h vác Th p iá m ước theo Cha! Cha thương ê con đến say c ồng, v con h ê mến Th p Tự iá của Cha m t cách sa mến. Con h ê mến Cha m t cách sa mến!

10, 1992 - L y Chúa, in h nh han Chúa lại nở nụ cười với c c tài ản hoang tàn c a Chúa.1 in Chúa ừng trì hoãn, giờ y in Chúa hãy iểu lộ Vinh Quang c a Chúa! in Chúa hãy ến, c nhiều người ang tạo ra c c chướng ngại nhằm cản trở C c S iệp c a Chúa. - N con ê d của Cha, nga úc ời ê in của con ắt đầ , m t ời v a mới đư c c t ên, thì Cha đ đến nói cho con iết đó điề gì ồi. Con có tin ằng Cha Con Yê D của Thiên Chúa, Chúa iês Kitô, ng đang nói ch n với con đ hông? - Dạ v ng l y Chúa, con tin! i người đư c t n chọn của Cha, v ch ng ẽ Cha ại hông m n nhìn th Ph p Công Th ng của Cha đ đ i ử với con người ng đêm h ng cầ lên Cha hay sao? Các người n đang thử thách Q ền ực của Cha. M t hi nh ng t công của họ đến mức t n đầy, họ sẽ phải đ i di n với Cha Q an T a. T ong hi đó, con h sùng ính Thánh T m Cha, h phục vụ người hác chứ đ ng chờ đ người ta phục vụ mình. ư c như v , Th n Phụ Cha t ên T ời mới d nh ch cho con t ên thiên đ ng. S ng t ng th nh với Cha, con
1

Là chúng ta

122

sẽ ch đựng nhiề sự ách hại, thế nhưng có phải Cha đ hứa với con ằng con ch ng ao giờ c n phải đói hoặc hát n a ha sao?1 Vì v con đ ng s hi o gió ẩ đến với con. Kinh Thánh phải đư c ứng nghi m. Phúc cho ai chết t ong Cha Chúa! Thực sự Cha sẽ thưởng công cho các con.

10, 1992 L y Cha, một l n nào , ngay trước h nh han Cha Cha ã làm ống lại trí nhớ c a linh hồn hèn mọn là con. Con ã từng u n ng ã tạo dựng n n mình. iếp theo sau gi y phút au , Cha phục hồi trí nhớ c a con. Cha ảo con hãy ngước mắt mà nhìn l n thi n àng. Thế rồi một tia ng tỏa chiếu uống con, và h n Khí Chúa ã ngự uống con giống như ngọn lửa ang ch y.

L y guồn S ng Ch n hực, Kho àng Vô n, gài là ng linh ng mạnh mẽ và Cao Cả tuyệt vời! Làm ao con lại không d ng lời cảm tạ chúc tụng Cha, là Cha vô c ng Nhân u, về việc Cha ể cho h n Khí c a Cha ngự uống linh hồn tồi tệ c a con và làm cho Th n Khí Chúa kết hợp với con? - Bình an ở cùng con! Chính Cha ức iavê, Thiên Chúa Cha đời đời của con, ng t ng d d con t ong đường Khôn Ngoan. Cha ng Thánh đến với con t ong cảnh h n hổ của con v đ ch a nh con.
1

Ám chỉ Kh 7:9-17

123

Cha đ nói với con t ong hi con ngủ, v t đó nh ng chiếc vẩ ở mắt con ớt ng, nên con nhìn th đư c Ánh Sáng. Con gái ơi, Cha đ d d con, nên con đ ng s , ch nên s Cha t ong nh ng hi con ch i ỏ Cha v phản oạn ch ng ại Cha m thôi. Cha đ d con s ng th n tín t ong Sự i n Di n của Cha Cha i cho con ng T Ái Vô T n của Cha c ng như Tình Thương Yê Phụ Tử m Cha tỏ a cho m i người t ong các con. Chính Cha ng đ ứng đi t n g c các t i i của con, ồi tha v o đó Cha đ t ồng các ơn thánh của Cha v o nh ng ch t ng d nh cho Cha. Cho dù inh hồn con có hăng hái như đư c ửa n ng n , Cha v n phải tiếp tục con đường của Cha nơi inh hồn con, nhằm t nh o t t cả mọi đ ch thủ đang c n tiếp c n với con. T ong Tình Thương Yê phát ghen của Cha, Cha tha thế nh ng đ ch thủ n ằng nh ng hoa t ái t t tươi, ồi t đó Cha t ở nên người đồng n ăn với con v ng ồn v i thích của con. Con gái của Cha ơi, giờ thì con h ắng nghe m ghi ch p ng, v h nói với các con cái của Cha điề n : T t n đá Thánh T m Cha, Cha mời gọi t t cả các con. Phúc cho ai đ tai m ắng nghe. Nế như các con hông ắng nghe các tiên t i của Cha, v m sao các con có th nại đến danh Cha ng tiên áo ng m Con Cha sẽ đến? Nế như các con nói ằng các con s ng t ông nhờ v o Ch n ý v s ng t ong Tình Thương Yê của Cha, thì m sao thế h của các con hôm na ại ác ỏ vai t các tiên t i của Cha, ại c n ách hại họ như chính tổ tiên các con ưa ia thường m? Nhờ v o ng Thương Xót hải h của Cha, m t Th nh ô sẽ đư c dựng ại cho D n Riêng của Cha. Phải chăng Th nh ô tái thiết n sẽ đư c t ên ương má của nh ng người m các con ôn ôn ách hại m i ha sao? ôm na hơn ao giờ hết, Cha sẽ gởi Thánh Thần của Cha đến đ canh t n t m hồn các con, thế nhưng hông iết c n ao n a thế h n cứ tiếp tục ch ng ại Thánh Thần của Cha? Các con h nói cho Cha iết, có th n th n o s ng m ại hông có t ái tim? Các con h nên iết điề n Thánh Thần Cha chính t ái tim của Th n Th Cha, tức iáo i. Các con nên iết n a : Thánh Thần Cha ơi Thở của iáo i, Ng ồn Mạch của ng nhi t th nh đ i với Cha Thiên Chúa của các con. Thánh Thần của Cha Manna ngọt ùi t Thiên ng ng n ôi dư ng người nghèo hó. Phúc cho nh ng ai iết mở ng t m hồn đón nh n Thánh Thần của Cha. Ng i sẽ gi ng như c c i tươi t t dọc theo ờ sông ôn ôn sinh hoa
124

ết t ái mới m i mùa, với á c nh hông ao giờ hô h o nhưng có công dụng th c men. Phúc cho người n o iết mở ng t m hồn đón nh n Thánh Thần của Cha, v Thần Khí Cha t ôn chẩ th nh gi ng sông t ong t ái tim người , ch ng hác gì m t gi ng nước t ong như pha ê, đ canh t n t m hồn người , ởi vì gi ng sông n chẩ đến đ thì sự s ng v niềm v i sẽ t hi n! Phải chăng các con chưa đọc i ng Sông Sự S ng, phát ng ồn t Ngai T a của Cha, v t Chúa Chiên, sẽ t ôn chả ng đường ph thênh thang ha sao? Thánh Thần của Cha sẽ m tắt nơi các inh hồn ác đ c, thế nhưng Ng i sẽ tỏa sáng Chính Mình ra cho người vô t i, cho người nghèo hổ, v người đơn sơ. T ong niềm h n hoan v i m ng, Thánh Thần của Cha sẽ ao phủ các inh hồn n , v Ng i sẽ t ở nên Bạn ồng nh v Người ướng D n Thánh Thi n. Khi họ ước đi, họ sẽ ước đi tự do. Khi họ chạ , họ sẽ hông v p t . iả như họ ng phải th c đ c chết người, thì họ c ng hông ng hại gì cả. Cho dù t ên đường đi có gặp cả m t đo n ma q đi n a, họ c ng sẽ hông tổn thương. Thánh Thần của Cha sẽ d d họ sự ngọt ng o ắt ng ồn t Cha, về nh ng chiề s th m của Tình Thương Yê V nh Cử của Cha. Thánh Thần của Cha sẽ đón nh n người vô t i, v ết n i m t giao ước Tình Thương Yê , v a ớc với họ, đ họ t ở nên thích h p với Ng i v t ở th nh người ch ng phần với Ng i. Thánh Thần của Cha sẽ n ng họ ên v m ồng họ như ang q n ồng m t n nương mình ước v o nh . Ng i c ng ồng m họ đi v o sa nh ng ức tường thánh đi n nơi ch t chứa vô v n vô s í nhi m cùng ho t ng ch á m chưa có mắt ai nhìn th t ước đ ao giờ cả. i ng như m t ức ang Q n t ang đi m cho T n Nương Mình ằng đồ t ang sức q í giá, Ng i c ng tô đi m cho người với sự thông iết h ng vương giả đ v i hưởng t ong ngai t a cùng với vương t ư ng. Ôi c n điề gì n a m Thánh Thần của Cha hông m cho các con! Thánh Thần của Cha niềm ph n hởi cho đời s ng của các con, Vương T iề đầ o Q ang, Vương Mi n ng phát t t Môi Mi ng Cha, Vinh Q ang ạng ngời của ng ằng S ng, Mạc Khải Bí Nhi m về sự tạo dựng nên các con. Thánh Thần của Cha hương v của các i giảng m các con truyền đạt t ong các ổi ọp Nhóm của Cha, v m cho Thời ại của các con đư c nên ho n hảo... Ng i Ngọn ửa B ng Chá t ong tim các con, sự cảm nh n Các Mầ Nhi m của Cha. Thánh
125

Thần của Cha chủ đề cho các ời chúc tụng các con d ng lên Cha, tỏ cho t m hồn các con iết ằng: Cha l ng Tự , tỏ cho t m t í các con iết Cha B của các con đồng thời các con h d của Cha, hạt gi ng của Cha... phúc cho người n o có t m hồn tinh t ền, ởi vì người sẽ đư c nhìn th Cha. Các con h h n hoan v i m ng v mở ng t m hồn đón nh n Thánh Thần của Cha đ các con có th v i thích ắng nghe Tiếng Cha Nói! Các con h mở ng t m hồn mình ra, v các con sẽ nhìn th Vinh Q ang của Cha, v c ng gi ng như con t ẻ m n đư c chiều ch ng thế n o, Thánh Thần của Cha sẽ n ông chiề các con như thế, m tình thương ê của Ng i thì vư t ên t ên mọi thứ tình ê thương nh n oại. Cha ng Tạo Dựng nên t ời đ t, m n nói cho các con iết ằng: Thánh Thần của Cha ức ang Q n của T n Nương. N ng đ t ng ồng m Chúa ai ồng ng giải thoát v cứ ch c các con, v t ong Ng i cùng với Má Thánh của Cha, các con sẽ nh n đư c tự do v ơn tha thứ t i i. Ng i ức ang Q n của ng m Ng i th như m t thửa vườn có h ng o ao q anh chứa đựng n t căn ản hiếm hoi của các nh n đức, m t s i ng ồn, đư c đóng n, người iề diễm nh t t ong mọi người phụ n , đư c tắm g i t ong tinh t ền do ởi sự ho n hảo d nh t của N ng. Thần Khí của Cha phủ ng t ên N ng với óng cánh của Ng i, v iến N ng t ở th nh Thánh M Thiên Chúa, Mẹ của cả nh n oại, v N Vương Thiên ng.1 N t Phong Phú của Thánh Thần Cha thế ... Cha đang i cho t t cả các con về Thánh Thần Cha. C n giờ ... tức ng hôm na ... Cha ức iavê, l ng T i Cao, m n nói cho các con iết ằng Cha đang an cho t t cả các con hồng n n cách nhưng không, hầ cứ vớt các con do Tình Thương Yê Cao Cả m Cha đ d nh cho các con. L ng Thương Yê v ng T ng Tín giờ đ đoái ng các con. Cha ức iavê t t ên cao thương đoái nhìn ng v ôm t t cả các con v o ng. Vi c phù t đem ại ơn cứ đ đ đư c an ng cho các con t t ời cao. V các con có s n s ng t n gi ề t do Cha an h nh không? Các con có v i ng phó thác inh hồn các con cho Cha hông?
ôi muốn ghi chú rằng: khi Chúa Cha ọc cho tôi viết uống oạn này là oạn li n uan ến Mẹ h nh c a chúng ta làm như gài không phải là hi n Chúa, ý tôi muốn n i là gài y vui mừng, và thực ự iềm Vui c a gài th t là l n lao.
1

126

Các con đ ng nói ằng Cha hông cảm th úc đ ng t ước n i hổ sở của các con, v hông iết đáp t ả nh ng ời cầ ng n của các con. Nế như nh ng ngọn ửa an tỏa t ên đ t nước của các con, v ửa đ thiê hủ d n t c của các con, v nế như d n cư t ên t ái đ t n nếm phải mùi th t sủng của sự chết, thì đó chính do t i phản đạo t ầm t ọng của các con m thôi. Các con đ ánh a Thánh Thần của Cha, ng hằng m n hoác ên người các con chính áo ân phúc, ng m n m cho t m hồn cùng th n ác các con đư c hân hoan nhẩ m ng đ d ng ời ca tiếng hát hoan ạc ên Cha, Thiên Chúa của các con. Có điề các con ại thích t ở th nh người hông nh hông cửa, th nh người nghèo hổ, người mồ côi hông cha, v hôm na đang th mình v o óng t i của sự chết. Cha thương các con iết ao... Ôi thế h hôm na , các con c n thách đ Cha cho đến ao giờ n a đ ? Tình Thương Yê của Cha phủ đầ ng t ái đ t n . Các i Kê ọi của Cha ng p s n t ên mi ng ư i các sứ giả của Cha. D cho cơn ư phiền của Cha q á s đ m, v Ph p Công Th ng của Cha t n đầ đi n a, Cha v n c n có th hoan gi n, v Cha c n s n s ng đón nh n t m tình tôn ính m các con m n d ng ên Cha. Cha s n ng tha thứ cho các con nhờ Má m Người Con Yê D của Cha đổ a, v q a Tế của Ng i nế như các con gi Lời Ng i t ong t m hồn. M t ít n a m c ng t gần đ thôi, Thánh Thần của Cha thở hơi t ên các con mạnh mẽ đến n i tạo a m thanh vang đến hắp cả n phương thiên hạ như ời nhắc nhở cho mọi người cư ngụ t ên t ái đ t. Ngay khi nghe th m vang của ơi Thở t Thánh Thần Cha, mọi người t ần thế úp mặt ng đ t tỏ ng thờ Cha, Chúa, ng đầ Q ền Năng, ng T i Cao. C i cùng, mọi người đầ cúi s t ước Ngai T a của Chúa Chiên, v đón nh n Phúc nh t Ngai n an ng. V giờ đ , Cha ng tạo dựng nên con, ng èn n con m n hỏi con i Cha có cần phải nghe tiếng con sám h i hay không?

10, 1992 L y Chúa, khi Lời Chúa ến với con, con liền hớn hở n nh n,
127

Chúa ã an cho con loại Manna tr n trời này ể giữ cho con ược ống và mọi Lời Chúa n i ra ều là niềm hoan vui c a con, và cũng là ằng ch ng c u ộ c a ình hư ng c a Chúa. Lời Chúa là niềm vui c a linh hồn con là chén an i c a con, làm cho t m hồn con ay m . hế giới ch ng thừa hưởng ược gì ngoài Sự Lừa ảo Dối r , thế nhưng Lời Chúa u t ph t từ Môi Miệng Chúa ã tước uyền thừa hưởng c a thế giới c ng mọi ự ch t ch a trong . in Chúa nhớ lại hoàn cảnh con ang ng trước h nh han Chúa là người t chính và tr trụi như thế nào? uy nhi n thay vì gi ng uống một tai họa cho t m tính hèn hạ và gh tởm c a con, Lời Chúa ã xuyên th u ua những lớp m y m en tối d y c này và giống như một v vua chinh phục một thành phố, Chúa ã chinh phục l ng con, dựng t gai a Vinh iển c a Chúa ở trong con, ở tại những n i khô nẻt trong a mạc c a con. Chúa ã kh i nguốn cho gi ng uối chảy ra ước hằng ống, iểu dư ng cho con th y hồng n c a Chúa và rồi từ về au con ược phép i c ng với ng . - Con gái ơi, đúng như thế, Cha ch ng ao giờ khuyên ảo con phạm t i. Con h nh n thức ra ai người đang nói ch n với con, v con đang ở t ước sự hi n di n của ai! Cha đ tỏ ra cho con, c ng như cho t t cả mọi người t ong các con iết Thánh T m Cha. Cha đến đ ứng t n g c nh ng gì m thế gian gieo t ồng t a đảo n đến a d i hác, tức m t mùa th hoạch của Sự D i T á! Sự chết chóc c n đang en ỏi dưới cửa a v o
128

của các con, v đang m thầm tìm đường đi đến căn ph ng của con,1 mong iến các người m Cha thương mến th nh nh ng ác chết, đư c tách i t a như nh ng ó úa do người gặt ỏ ại m ch ng có ai th ư m cả. Thân Th Cha h ng ng q nhiễ ởi t i i thế gian, đồng thời h i người đưa tin nhỏ của Cha, Chúa của con ng đ nói với con, giờ sẽ nới với con ằng Cha hát mong tình ê mến Con h ê mến Cha v h an ủi Thánh T m Cha đ t ng hông đư c ê thương v c n hi ầm ho n to n! Con h cầ ng n cho người t i i ... L y Chúa, là Mục ử c a con, in hãy ến ui tụ c c con chi n c a Chúa. in n từng con chi n một vào trong V ng ay c a Chúa. in giữ gìn t t cả n cạnh h nh t m Chúa. L y Chúa, mọi c th t ều yếu uối và Chúa iết iều , thế nhưng trong ố những người này c một danh ch người tốt. - Vass a ơi, hông có ai t t cả ngoại t Thiên Chúa...

hư v y c một danh ch c c người tốt mà c c công việc làm tốt dẹp c a họ không n n u n lãng. Con iết không c người nào c thể tôn vinh Chúa như Chúa ng ược tôn vinh. C iều trong tình trạng yếu uối c a chúng con và cũng nh n danh ình hư ng u c a Chúa, Ôi l y ng Cao Cả, Ch ng lẽ Chúa lại không vội vã rở Lại ể canh t n lại c c c tường c a h nh iện Chúa hay ao? - Con sẽ đư c c t ại!2

1 2

ôi hiểu căn ph ng ở y là linh hồn Thiên Chúa n i l n những lới này với giọng n i

y uy nghi

129

N con đư c Cha sủng m ơi, Cha đ iến con th nh sự đe dọa cho các ẻ thù của Cha. Nh ng người t ồng t ọt n đ t ng t ồng t a, v họ sẽ th hoạch hoa t ái do mình t ồng...1 con h nói đi! Ôi l y Chúa, Chúa ã tạo dựng n n trời và t với niềm vui và uyền năng cao cả. Chúa ã dựng n n loài người chúng con với niềm hạnh phúc c n thư ng y u chúng con với tình thư ng y u vi n mãn. Xin cho ngay cả c c kẻ th c a Chúa cũng ược c t tiếng nài in L ng h n u c a Chúa. in chiếu ng mọi t m hồn và làm cho C M t m hồn chai trở về với Chúa... - Cha c ng sẽ đổ ng các t m hồn n t n đầ Thần Khí của Cha. N Vass a của Cha, ẻ phản oạn sẽ iến th nh người tôi tớ nhi t th nh, hăng hái phụng sự Cha, hăng sa tôn thờ Cha. Cha sẽ ầ tỏ Sự thánh thi n của Cha t ong mọi t m hồn v c ng sẽ n ôi dư ng họ ằng Manna thom ngon. N con h s ng thánh thi n như Cha ng Thánh Thi n. Chúng ta, Cha con ta? - L y Chúa vâng ạ, Chúng ta, Cha con ta?

10, 1992 - Vassula con của Mẹ ơi, Mẹ Mẹ Thánh của con. Pethimou!2 Con h nhớ con đang ở t ong T ái Tim của Chúng Ta. Con h s ng cho Chúa iês , v Ng i sẽ an cho con ơn i hẩ đ tôn vinh Ng i. Sự đa hổ của con sẽ d n đưa con đến vi c thánh hóa. Mẹ nói th t với con ằng: trong n i đa hổ của Chúng Ta, có m t tia sáng an ủi th m nh p v o ai T ái Tim Chúng Ta, v T m hồn Chúng Ta ng p t n niềm hoan vui hi Chúng Ta nhìn th con tiến đến cùng Chúng Ta đ

1 2

ôi do dự, và gài ngưng lại iếng y Lạp c nghĩa là “này con ta i

130

cầ ng n. Con h iết ằng cầ ng n, ê thương v hiêm nhường nh ng hí giới mạnh mẽ nh t đ ch ng cự ại Satan. Mọi người t ong các con h tham gia v o tiến t ình canh t n iáo i. Thế nhưng Satan đang h i hả ầ t cho chúng con ch ng ại nha nế như chúng th các con đang mê ngủ. Chương T ình của chúng ta gieo t ồng các con sát v o với nha t ong tình thương ê , v tái dựng iáo i dựa t ên Tình Thương Yê . B giờ thì các con đ nhìn th tia phản chiế ờ mờ công vi c m của Satan như thế n o. Mẹ chúc nh cho các con c ng như t t cả nh ng người tham gia v o công vi c n . Vass a con ơi, con h cầ ng n. Cho dù c c chiến có d d i như thế n o, con c ng đ ng s . Mẹ ôn ôn ở ên con.

10, 1992 - Vass a con ơi, con h ắng nghe v h ghi ch p ng đi: Ma q cùng các thần th c hạ đang q ết t m nới ng ế hoạch đ c hại của chúng, v iến nh ng điề t t đẹp m Cha gởi ng cho các con th nh nh ng i đi đầ hi m họa. Cha đa ng nhìn ng t ái đ t, th ằng có nhiề người ỏ q ên các i học m Cha đ d d các con. Sự chết đang en ỏi v o trong nhiề gia đình. Thế m có nhiề người v n hông m n hi a ằng sự d ại sinh a sự d . N con của Cha, thế gian sẽ tự hủ di t mình t ong sự phản đạo của mình. - Dạ thưa c phải Chúa không ạ? - Cha . úng v , con h tín thác v o Cha, h t út ỏ gánh nặng t ong t m hồn đ m nói ch n với Cha. Cha s n s ng ắng nghe. ại ao v tu ĩ y lại muốn cản trở con ến với Chúa theo ường lối này? Con thì cảm th y thích thú theo ường lối như thế này ể ến với Chúa. Chỉ minh Chúa và con. D ao thì y chính là một hồng n Chúa ban cho con... úng như v . hồng n của Cha an cho con, v con hồng n của Cha an đến t t cả mọi người hác. Có ần Cha đ nói với Ma tha ằng
131

N Ma tha, con o ngh v n t m về q á nhiề ch n, m thực sự a ch có m t điề cần thiết m thôi, nói đúng a ch có m t điề cần thiết thôi. Chính Ma ia đ chọn ựa phần t t hơn n , v hông có ai đư c hỏi n ng cả.” Cha c ng m n nói cho t cứ ai đang g t ở ngại cho ước đi của con, họ ch m n m sao cản đư c con đ ng đến dưới Ch n Cha như t ong úc n đ m ắng nghe Cha. V thì con h viết ng điề n v ôn viết iền v o với nha Con o ắng q á nhiề ch n m Cha hông cần đến! Thực sự a hôm na Cha ch cần m t điề : Câu ch n t m tình do t ái tim n nói với t ái tim kia, m t lời cầ ng n hông ngưng ngh t ong t m tình thờ dưới Chân Cha. Con h đ ...” ết h p t ái tim con với T ái Tim Cha. phần t t đẹp hơn

C n con, h i con gái của Cha ơi, con h v i m ng ên! Bởi vì Cha an cho con hồng n n m t cách nhưng hông, v hông có ai đi hỏi con đư c. 10, 1992 amalicão – ồ ào ha) S iệp dành cho Cha oakim Milleihro, người d ch và ph t hành “Sự Sống h t rong hi n Chúa ằng iếng ồ ào ha.) - M i ời ng i phiên d ch đề oa d Thánh T m Cha đang q á sức h o hon. M i giai đoạn họ tiến tới1 đề m tôn vinh Cha. Cha Chúa an phúc nh cho họ v công vi c họ m. Cha-Luôn- cùng họ.

1

C c nữ tu phụ giúp Cha oakim úc tiến việc ph t hành “ ời Sống h t rong hi n Chúa

132

10, 1992 atima – ồ ào ha) - Bình an ở cùng con, con h vác Th p iá của Cha m đi cho tới cùng. Con h cầ ng n v s ni m h m cho iáo i của Cha đư c sinh đ ng ên.

Ng atima – ồ ào ha)

10, 1992

- Vass a của Thánh T m Cha ơi, c i cùng thì mọi t m hồn sẽ học iết đư c thế n o a iải” v c ng ch p nh n n nha vói cả t m ng. i p nh t ồi đ sẽ đến trong tâm hồn.

10, 1992 Mẹ h nh c a chúng ta l n tiếng) ôi ã tham gia nh m hành hư ng tr n ường ến ga, và oma.) a Lan, iệp Khắc,

- Vass a con của Mẹ ơi, ình an ở cùng con! Con h nhớ ằng Mẹ đang hướng d n c c h nh hương n . Mọi điề Mẹ cần nơi con h ắng nghe Chúa iês , h đ cho mọi sự t ên đường đi cứ t ần tự diễn tiến, h đ cho Chúa iês nói v hoạt đ ng q a con. i con mọn, con chưa hi Chúa iês thương ê con đến mức n o. Con h chúc tụng Ng i. T ọn T ái Tim Vẹn Sạch của Mẹ ết h p với Thánh T m Ng i, v c i cùng ai T ái Tim Chúng Ta sẽ thắng... Mẹ con ta, chúng ta? - Dạ v ng, con in chúc tụng hi n Chúa!
133

10, 1992 ước ga –Mạc ư Khoa) L y Chúa, là ng oàn ăng, chúc tụng Danh Chúa. iờ y chính vào ngày hôm nay Lời Chúa ược ng nghiệm. Vào năm 19 Chúa ã n i: “Con hãy i ến g p ch con là u ia! thì con y ang ở n ch . Chúa ã n i: “Con hãy y u mến àng như Cha thư ng mến àng Con y xin tỏ l ng y u mến ch và nếu như Chúa muốn con phục vụ ch , con ẽ n àng. Chỉ c n Chúa ngỏ ý mả thôi. - ...1 Con h ư t ại nh ng gì Cha nói cho con. Con h nh n thức m t điề Chương T ình của Cha d nh cho R ssia thì ớn ao. N con ơi, h nh n Bình An của Cha. Cha- ang- cùng con.

10, 1992 ước ga –Mạc ư Khoa) L y Chúa Chi n Lành c a nh n loại, Xin Chúa l t nhào t t cả những vư ng uốc nào không c u kh n ến Danh Chúa! L y Chúa Chi n, với tình chăm c thư ng mến, Chúa là ng dẫn dắt chúng con về àn Chi n. hững nh mắt lo lắng ch ng ao giờ rời khỏi con, những tiếng p với nh p rộn ràng c a r i im Chúa

1

ại

y Chúa ra lệnh cho tôi, thế nhưng ối với người kh c thì chưa ai ược iết về iều này.

134

ã ể lại trong tr i tim con những vết tích u muộn. L y Chúa, thực v y tai con không iếc nên nghe ược tiếng thở dài não nuột th m kín c a Chúa khiến cho h i thở c a con trở n n yếu ớt. L y Chúa Chi n, ôi mắt linh hồn con hôm nay ang ch ng kiến iều gì như chưa ao giờ nhìn th y trước y. V ng in Chúa ừng ngoảnh u ang một n thực ra là ẽ ch ng c ích gì việc che d u khỏi con nỗi uồn phiền c a Chúa. Chúa ã t con u c n kề với h nh m Chúa thì con làm ao không chú ý ến c c nỗi úc cảm c a Chúa ... và Ngành c a c y nho ã th m hút ược nhựa ống từ cây nho... - Nga dưới n da của Cha, Cha đ đặt con ỏ đó ồi.1 Thiên đ ng mờ dần t ước hi o i tạo v n ng t nh... Con h nhìn xem C c Khổ Nạn của Cha đ ch đ cứ i nh n oại t ng m cho Cha m n mỏi như thế n o? - L y Chúa Chi n c a con, con c thể giúp Chúa ược iều gì ạ? - Con h cầ ng n, ăn cha cho Cha, v nh ng ước ch n của con nên theo theo sát Các Bước Ch n của Cha. Con h cầ ng n đ B n Ta của Chúa Cha hông giáng ng v o giờ phút m các gi c mơ m cho t m t í của thế h n n i ết ại đư c với nha . L y Chúa c a con, t m trí con th m nhu n ỗi S u Muộn c a Chúa. Con nài in Chúa hãy ể cho tr i tim con cũng như c c tâm hồn y u mến Chúa an i Chúa, và làm nguôi ngoai nỗi au khổ c a Chúa. ôi mắt ã c l n nhìn th y ỗi S u Muộn c a Chúa ẽ ch ng ao giờ khô lệ.
1

ừ ngữ này c nghĩa là tôi ang ống trong hi n Chúa

135

Mỗi khi Chúa i ngang ua con con vẫn c n nhìn th y ược nỗi cảm úc c a Chúa và cảm nh n ra ược nỗi au ớn c a Chúa. Con chỉ là tạo v t do Chúa dựng n n, thế mà Chúa ã t con vào dưới làn da c a Chúa không do công trạng gì cả, mà cũng không vì lý do nào cả. Chúa ã nuôi dư ng con, v y con ẽ n i gì ược khi Chúa là hi n Chúa c a con ng ra trước m t con trong tư thế c a ng Si u Việt ã từng úc phạm n ng nề, và u u khổ? Chúa th y chăng? Con ở dưới làn da Chúa tuy chỉ là một tạo v t th p hèn ược nắn n n từ cục t ét mà thôi. Liệu con c ng ng n nh n ự p p c a Mình và M u h nh c a Chúa ự m p c a h nh m Chúa và sự g n gũi c a Chúa hay chăng? Chắc là không ... - Con có nhìn th t ước nơi cư ngụ của con t ên Thiên ng gần ề ên Cha, đ con tiến ên t ong Ánh Sáng hông? T ái tim của con có mong mỏi về nh v nh viễn của con ha hông? - Dạ c ! Dạ c ! L y ng h nh, dạ thưa c ạ!

i tư tế Cha ơi,... con sẽ v o T iề ình của Cha hi con ho n th nh ong sứ vụ của con. Dù cho Thánh T m Cha mong m n d n con v o nơi cao t ọng của Thánh i n Cha, thế nhưng Cha hông d n con đi đến đó q á sớm đư c ởi vì Cha c n nhiề điề cần phải nói. N con ê d của Cha, Cha con chúng ta sẽ gh q a các i đi v các góc đường ph đ th ư m người chết. Con sẽ ôi o họ đến gần ên Cha, v Cha sẽ thở sinh hí v o t ong họ. Do đó dần dần Cha sẽ m cho người chết ch i d đ cho tiếng hóc thổn thức của Chúa Chiên nh ngưng ại...
136

- Ôi in cho Lời Chúa ược n n trọn! - V thì con h ch i d m đi oan t ền v ng q anh thế giới Sứ i p của Cha như m t món đồ cao q ý. Cha sẽ ở với con, v con h tiến theo ước oai hùng của Cha. Con h ma mắn m vi c v con đ ng o ắng gì n a. Satan tức điên có th nát mình a đư c nế nó m n. C n phần con, dù cơn điên hùng của nó cao đ tới đ , nó c ng hông có th chặn h m tiếng nói của con đư c, v con c ng sẽ hông tổn thương gì đ . Con sẽ ho n th nh c c đ a cùng với Cha.

Sau -

:)

i con mọn, h nh n Bình An của Cha, đ ng ao giờ đ cho sự gì m t đi Bình An đư c Cha ban cho xon. Con h nh n thức Chương T ình của Cha cao t ọng như thế n o. T nhiên Cha c n đ cho nhiề iến c ẩ đến. t nước n ồi đ sẽ tôn vinh Cha hơn t cứ đ t nước n o hác. Cha đ ước đi ước đầ t ên đ t nước của n ng... - Vass a con ơi, Cha sẽ nhờ con giảng giải cho con cái R ssia của Cha. Sự vi c n sẽ đến với con như Cha đ d d con ồi.1 Con h hôn ngoan m úc tiến công vi c như Cha sẽ ch ảo con. Con h ôn hư hông, v Cha sẽ tăng t i n mạnh lên. Thánh T m Cha đang ở t ong nh của con. Cha!

10, 1992 ước ga - Mạc ư Khoa) - Russia sẽ ôn Vinh Chúa ngay trong cảnh nghèo khổ c a Ch . C lẽ P ẽ ến ua Ch ởi vì Chúa n i rằng: Ch ẽ là một người tôn

1

C nghĩa là Chúa ẽ mang những iều này ến trước cửa nhà tôi.

137

vinh Chúa nhiều nh t. Phải chăng lại không phải là những tiếng hở Dài trong lời c u nguyện hy tế c a Chúa d ng l n Chúa Cha hay ao? - Con h đến m ghi ch p ng đi :

Cha an Bình An của Cha cho con. Cha Sự S ng ại. V Sự Phục Sinh ch ng ao n a sẽ ẩ đến cho R ssia con gái của Cha. Con đ ng m q an án t đoán các con t ai con gái của n ng, đ Cha hỏi phải n t con. iả như có người n o đó t ong con người ho n hảo, thì con v n coi đó hư hông t ong Sự o n Thi n của Cha. Ch ng ao n a Vinh Q ang của Cha sẽ đư c t ọn vẹn, v R ssia sẽ điề đ ng trong sự thánh thi n nh ng người c n ại của Cha. Cha Chúa khuyên con h cầ ng n, h sinh v đền t i ng hầu các vi c n hướng d n R ssia của Cha đến gần Cha. T ong cảnh tồi t của n ng, Cha sẽ ầ tỏ ng Thương Xót của Cha. Trong sư ế đ i của n ng, Cha sẽ ầ tỏ Q ền v Thế ực của Cha. Trong cái hư hông của n ng, Cha t t cả v t ong tình t ạng hô cằn của n ng, Cha sẽ hơi ng ồn cho nh ng gi ng sông tuôn chẩ . Cha sẽ ứng ỏ t n g c nh ng gì hông th c về Cha, v t ong nh ng nơi hoang t ng, Cha sẽ c t ồng ơn thánh sủng của Cha, Cha sẽ gieo t ồng nh ng hạt gi ng Thương Yê v Bình An. i R ssia, cách đ hông , t ng m con phá v ời giao ước của con với Cha, m gián đoạn nh ng ời cam ết v nói ‘con sẽ hông phụng sự Chúa n a! ” iờ đ Cha sẽ ban cho con có nhiề con cái iết t ng hô Danh Cha t ong Sự Thánh Thi n v nói Chúc tụng ng đ cho chúng con đư c nhìn th , v m cho t m hồn chúng con ng đ ng. Chúc tụng ng đ iến đổi i s ng của chúng con q a vi c ch a nh chúng con.” Thế ồi t ong con có Cha, v t ong Cha có con, Con sẽ s ng v với ai T ái Tim Chúng Ta t ong t m hồn con, con chúc tụng vinh q ang như ời đ tiên áo.”
138

i Vass a Tân Nương của Cha, vì danh Cha con h cầ ng n cho Russia ăn năn t ở ại. N con ơi, Cha Chúa an phúc nh cho con. Con đ ng ao giờ quên Cha ng thương ê con nh t. T ái tim của Cha t dễ cảm úc...

iếp theo au vào uổi chiều c ng ngày, tôi và một người ạn ược một linh mục Chính hống i o ang hoạt ộng cho hiệp nh t mời ến giúp iều hành một uổi họp theo ruyền hống. à Ch ọa n i c ai trong kh n giả muốn g p ý thì c t m phút ể ph t iểu. V linh mục d ng miếng gi y nhỏ chuyển lời ến à Ch ọa hỏi xem là tôi c thể n i chuyện với cử tọa hay không. ối o n chừng là à ta iết tôi là ai, n n à chuyển lại lời ghi chú n i rằng: “Không ược V linh mục lại viết lời nhắn l n th hai ể chuyển ến à, và à vẫn trả lời một l n nữa là không ược. C u chuyện trở thành v n ề n n c n c ư an thiệp c a c c thi n th n. ôi c u xin thi n th n ản mệnh c a tôi hội kiến với c c thi n th n ang ở chung uanh tôi c ng nhau i thảo lu n với thi n th n ản mệnh c a à ể y u c u à ổi ý. gay au , tôi cảm nh n ra là Chúa i u ang can thiệp vào chuyện này, m c d gài hỏi tôi: “Con ang làm gì v y? Tôi trả lời: “con ang muốn nhờ c c thi n th n c a con i... gài n i: “Cha ã n i với con trước khi Cha ai con ến c ng u ia l n này là con chỉ ến y với tư c ch là một kh ch hành hư ng. ôi chợt mới nhớ ra, thế nhưng tôi lại n i giống như a trẻ hư th n: “Ôi l y Chúa, xin Ngai o i thư ng, con ẽ không giảng thuyết dài d ng, mà chỉ ph t iểu ba phút thôi. Con chỉ giới thiệu S iệp c a Chúa, chỉ c thế mà thôi. y là là d p tốt Chúa i. ôi chưa n i ong thì à Ch ọa ã chuyển uống l i nhắn n i rằng tôi ược phép ph t iểu trong t m phút. hực ra Chúa h n Lành lại cho tôi t t cả là mười phút...) 10, 1992 - Vass a con ơi, con h ghi ch p ru ng sẽ nh n biết chính Ta là ức
1

ng đi:1 T t cả cây c i ngo i đồng iavê. Ta hạ th p c cao ng v

Chúa ảo tôi viết lời trích từ

k 17:24

139

nâng cao cây th p ên, Ta m cho c anh tươi phải khô héo và cây khô h o đư c anh tươi. Chính Ta là ức iavê. Ta phán là Ta thực hi n.” Con gái ơi, m i hi con thương tích, Thánh T m Cha, đầ ng thương ê s th m ại ng mở cho con, đ th m hút con v o t n đá ng Cha. Cha đền ù ại cho mọi vết thương của con với ng iền cùng với nh ng Nụ ôn t Môi Mi ng Cha... con gái ơi, con có s n s ng đón nh n nh ng thánh giá Cha sẽ sắp an cho con hông? ... Cha đ hỏi con m t c hỏi... au khổ trở n n c m nh hàng ngày c a con nhưng vinh dự thay ược chia ẻ c ng với Chúa. Chúa mỗi ngày ều ến thăm ph ng con ể c ng với con d ng ữa n cạnh con. Chúa d ng canh với con chia ẻ với con nh ăn hằng ngày. Chúa là ng y Sinh cho con Chúa giư ng cung nhắm th ng vào con một c ch không thư ng và những mũi t n c a Chúa hướng ngay ến Mục i u mà Chúa ã chọn lựa. Chúa làm cho linh hồn con nh p nhỏm như ngồi tr n lửa do những mũi t n c a Chúa. hế nhưng con không nh n ược t m nh này. Con l n tiếng hỏi: “ u là chiếc nh từng nung n u t m hồn c a con người?

t

ng q ảng đại v nh n h của Cha chưa đến úc m t mỏi. Nh ng n phúc m Cha an cho con sẽ đư c hồi phục, ởi vì Tình Yê Nồng Chá của Cha sẽ n ng n con cho th nh a t o, v Cha sẽ m cho inh hồn con sa mến hát mong các m i tên của Cha. Con sẽ hông thiế th n... thế nên con h hoan vui ởi vì đến ư t con Cha ch n t ao Ch n của Cha cho con.... Ý của Cha m n mang hết q c gia n đến q c gia hác t ở về s ng dưới óng cánh của Cha, v tin tưởng ằng Chúa Cha đ sai Cha đến.1
1

Jn 17:21

140

Q ả đúng v , sẽ đến Ng m các nh nh đạo t ần thế, các thủ nh v điề h nh, người giầ có, người có thế ực cùng to n th d n chúng1 sẽ nhìn nh n Cha Chúa Kitô, Con của Thiên Chúa ằng S ng. Thế ồi t hắp mọi nơi, t t cả người người giang ta ên cao đồng thanh cùng m t ng d ng ời th nh hẩn thờ v cầ ng n. Về vi c n , Cha cần có nhiề inh hồn m ễ v t h sinh, v c ng vì vi c n , Cha cần có nhiề người c ng tác. V con đ ng s người đời. Mắt Cha đ trông ch ng đến con. Nế như có ai m n ức dầ cho Thánh Danh Cha, trong khi người hác thiế ng ác ái, thử thách Cha, v thì Th Chí Thánh sẽ cho ai đư c q ền th a hưởng sản nghi p của Mình đ ? Con gái ơi, con h s ng t ong ình an. Cha t m n với nh ng người m n ác minh ời Cha, thế nhưng mặt hác ại chế diễ nhạo áng Cha nơi người hác. Con h đ cho nh ng người n m h a với Cha. Phần con, con gái Cha ơi, con đ ng dằn dọc t ong B n Ta của Cha, con h đ cho Cha phủi đi nh ng hạt ụi m cản t ở ch ến đi q a của Cha t ong t m hồn con, h đ cho Cha úc tiến công vi c chứ đ ng phản đ i. Con hông cần nh ng ời nhắc nhở với nh ng c ghi hắc đ m nhớ đ . Cha m n c c đi q a của Cha đư c tự do. Như con đ nói, Cha đ an n phúc cho con đư c nghe th Tiếng Nói của Cha. Cha đ cho ph p inh hồn của con tiến đến v chạm v o Cha. Con cảm th thế n o? Khi chạm đến T ái Tim Cha, các ngón ta của con cảm th thế n o? Cảm th y như các cánh hoa hồng chứ? Không phải như v sao? V con cảm th gì? Con cảm th các ó hoa hác nha ết th nh ởi nh ng ông hoa đư c chọn ựa phải hông? Không phải v đ . T t cả nh ng người nh n nh ng ó hoa đề nh ng người đư c ê mến. V n ta con cảm th cái gì? ai góc phải hông? úng v đó con , v c n nhiề hơn cả m t mạo gai con c n cảm nh n th cả ư i sắc của chiếc đ ng n a... Cha m n con h đền t i tha cho t t cả nh ng người đ úc phạm đến Cha v g thương tích cho Cha. Cha q ết t m m cho con t ở nên ho n hảo ằng vi c giương c ng về phía con, nhắm các m i tên của Cha th ng v o con, hầu giúp con iết s ng v ng ời v hiêm nhường. inh hồn của con sẽ học iết ch đựng cảnh chế nhạo v v h ng công hai t ước mặt mọi người. Có điề con ại hông có th iết hạ mình ng như thế n o, nên phải cần đến sự
1

Kh 6:15

141

can thi p của Cha. Cha hông m n con tỏ a người hông th đư c ch p nh n t ước mặt Cha v o gi phút chót. Công vi c giờ đ của Cha ê gọi con h s ng ho n thi n, cho nên con đ ng than phiền về nh ng người v h ng con t ước mặt mọi người, hay q a các i viết của họ. Các đa hổ của con sẽ tôn vinh Cha, vì v inh hồn con nên ao ước cho nh ng úc phạm như thế đến với con. C n hồng n n o cao t ọng hơn m Cha có th trao ban cho m t inh hồn v n c n s ng a với sự ho n thi n như thế chứ? Con h đến với Cha v h nương c v o ng tha thứ của Cha.

Sau S

) iệp này dành cho ...) Chúa Cha n i:)

- Con h nhìn em! Cha hông nh n đư c chi nhiề các phẩm v t v q tặng, c ng như ng q ảng đại t con người m Cha chọn ựa đ d con iết m đẹp ng Cha. Con h n i in Cha hướng d n ước ch n con đi t ong sứ vụ n đ con có th đi an to n t ong ch n ý. Cha m thích thú hi th con nghe Cha. Con h nói cho con cái của Cha về nh ng giáo h n của Cha. Con h nói cho họ ằng ức iavê Chúa Cha ời ời của các con Cha của mọi người h ên họ h năng tìm iếm Thánh Nhan Ng i...”

c iav tiếp tục:) - Vass a con ơi, con h chúc tụng Cha, con h cầ ng n v h ch q an t m đến i ch của Cha m thôi. Cha ức iavê an phúc nh cho con do ng thương của T ái Tim Cha. Cha thương ê con!

10, 1992 (Roma) i n thờ, Cha sẽ đặt ời Cha trên con. Con h
142

nghe v viết

ng:

Con đang ở t ong ề Thánh của Cha. V h t ỏ mình hằng ng , dâng mình cho Cha đ Cha thực hi n Thánh Ý Cha nơi con. Con h điềm t nh v tỏ a s n s ng! Con ơi, con người t t n q í đ i với Cha. o i Vass a ồ c của Cha, giờ Thần Khôn Ngoan đ đư c gởi đến ở với con, v Minh Sư của con sẽ d d cho con iết ổn ph n của con thế n o. Cha in con h ê thương ch của con R ssia. Cha sẽ sai con t ở ại với ch của con, v Thánh T m Cha ôn ở cùng con. R ssia đặc i t t th n thiết với Cha. Thực a m nói, R ssia na gi ng như m t thửa vườn t ng t ải s n s ng đ t ồng t ọt. t đai của n ng c ng s n s ng đ gieo hạt của Cha ồi. Cha đ an các mạc hải của Cha q a Thần Khí của Cha đ đư c gieo t ồng v o đ t đai của n ng. Không có t cứ m t nền móng n o hác đư c đặt dựng, ngo i Nền Móng Riêng của Cha. Chính Cha Thiên Chúa ch ẩn n Russia v o vi c tôn vinh Cha, v c ng q a n ng, ánh sáng sẽ óe ên nga t cảnh tăm t i của n ng. Chính nhờ v o ánh sáng của n ng, m t m hồn của thế h các con sẽ tỏa sáng với cảm thức về Vinh Q ang của Cha. Cha sẽ đổ t n đầ Thần Khí của Cha ng căn nh m Cha đ an cho n ng, v Cha sẽ ầ tỏ Sự Thánh Thi n của Cha t ong n ng đ m tôn vinh Thánh Danh Cha. Chính Cha đ t ng nói về n ng t ong q á hứ q a các tiên t i nhỏ 1 của Cha. Cha nói cho con iết ằng mọi vinh q ang m n ng t ng có t ước đ Cha sẽ an ại g p đôi, ởi vì n ng sẽ d nh t ọn vẹn t ái tim mình đ ước theo Cha v m t ần n a ại đi tìm iếm Thánh Nhan Ch . Không ai t anh d nh đư c với n ng, ởi vì Cha sẽ n ng n ng ên m đầ hướng d n nhiề q c gia. Trong c nh nghèo hổ của n ng, Cha sẽ dựng ại Vương Q c của Cha. N Vass a ơi, con h chờ m em!

01

11, 1992

L ng nhiệt thành phụng ự Chúa nung n u con. L y Chúa, con thuộc về Chúa

1

C c con trẻ atima

143

xin Chúa o i nhìn lại con và làm cho miệng lư i con y tràn ể hồi phục lại con. Xin giải tho t con khỏi miệng lư i thế gian... - Con h ch p nh n ng tôn ính m giờ Cha ban cho con.1

- L y Chúa, con y u mến Chúa ến i n dại. - Con h ê mến Cha tha cho nh ng người hông mến ê Cha. ng Tự đang đoái nhìn đến con. i inh hồn t đáng ê , Cha t t nâng con lên, đ con có th tôn vinh Cha. Con nên d cho thế h n các ý ni m về Thương Yê v i p Nh t. Vass a của Thánh T m Cha ơi, Tình Thương Yê của Cha sẽ giải thoát con. Con sẽ người hèn mọn v sẽ hinh mi t. Con sẽ người ta đ i ch t v m t tin tưởng do t ngay ên t ong Nh Cha. Bách hại cơm ánh của con hằng ngày. nh ng giá đền bù của con dưới trần thế, ởi vì t t cả nh ng sự vi c n sẽ hướng d n con tiến v o Vương Q c của Cha. Các d vết con đ ại phía sa sẽ mang nhiề inh hồn hác t ở về với Cha. Vì v , con h t p t ng v o Nh ng D Tích Riêng của Cha v ước đi theo Cha. Cha cảm th v i m ng hi con phó thác mạc hải n cho Thánh M của Cha. Cha nói cho iết: con hông có chọn ựa n o t t đẹp hơn như thế. Thánh M của Cha sẽ người o ch a cho con, nên hông ai có th m hư hại nh ng ời viết a như v . Cha đ chúc nh cho công vi c n . Con người t q í mên đ i với Cha, Cha thương ê con. Con đ ng ao giờ ho i nghi về Tình Thương Yê của Cha đ i với con. Cha Chúa iês đang ở với con. Cha thích thú ở ại trong con.

11, 1992

1

ôi vừa mới nghe một người mà tôi iết ang

ch hại tôi

144

i con mọn của Cha, bình an ở cùng con. Cha n ng con ên đ con tiến v o Thánh T m Cha. Con sẽ thắng vư t nh ng người áp ức con. Q ả đúng thế, t ng người sẽ phải g gục. - Con là kẻ yếu uối, c n a lắm con mới vững mạnh ược... - Con h ghi nhớ t ong đầ ằng ng Tự á Tảng, v sức mạnh của con đến t á Tảng đó. Con n thờ phải hông? Cha sẽ chăm sóc con. Con phải đ cho Cha tự do thanh tẩ con. Các như c đi m t ong inh hồn con m Cha ồn ng v m t điề ghê tởm đ i với Cha. Cha m n n thờ của Cha hông vương tỳ n o cả, v phải tinh t ền. Cha m n hoác ên con nh ng t ang phục ực . Con h chúc tụng Cha, Cha ng c v n của con. - L y Chúa i u, Con chúc tụng Chúa. - Cha cần chiếm gi cảnh nghèo hó. Con nói với Cha ha sao? con v iến con th nh người hó nghèo. Cha thích người sinh a t cát ụi, con hông có điề gì đ

Con là v t hy inh c a Chúa, là lễ v t hy inh c ng với Chúa, nên con muốn nằm trong trong ay Chúa ể con c thể cảm nh n ược những gì Chúa ã cảm nh n khi c n ở n i tr n thế. Con muốn nếm hưởng Chúa. - Cha sẽ an cho con đư c hưởng nếm Cha nế như đ điề m con hằng thao thức mong đ i... Nế như con ằng ng, Cha sẽ chinh phục con cho Thánh Ý của Cha. ...v con sẽ iết đư c Thánh Danh Cha cao t ọng như thế n o, v ng an cho con nh ng tiến n ho n thi n ra sao ...

10

11, 1992

145

- Bình an ở cùng con. t đai hôm na đ ho n to n t ở nên ô nhiễm, v ch t chứa mọi sự, t Cha hông có. iề m đ i với thế gian t t đẹp nhưng dưới Mắt Nhìn của Cha ại điề ghê tởm v đ Cha ên án ồi. Thế gian sở d gh t ỏ con vì con ê mến Cha. Con h đ ời chứng của con sao cho cọ hi ực dưới Mắt Cha. Cha nói th t với con: ời chứng của con ch v ng mạnh nế như con iết h sinh t ọn vẹn cho sự cứ i các inh hồn, nế như con i tình thương ê của con ằng vi c thí mạng mình cho các ạn h , v cho nh ng người m con gọi ẻ thù của con. Có như v v o Ng Cha đến con hông có gì phải hổ cả. Chính Cha sẽ an cho con Sức Mạnh của Cha. T ong hi chờ đ i, con h tiếp tục công vi c m Cha đ t ao cho con, v con h h n hoan v i m ng. Con h v i m ng, ởi vì với Q ền ực của Cha, Cha sẽ phá đổ nh ng ức tường thế gian, v sẽ đ cho mọi sự đ t ng d diếm t ước mắt con nay đư c t ưng ầ a ánh sáng. Con mắt của con sẽ nhìn th t ước mặt mọi oại thú v t cùng ắn ết oải đi. Có điề con đ ng s nh ng người ch có th giết đư c th n ác. Cha c ng nói cho con iết ằng họ hông có th giết đư c inh hồn đ . Con ch nên s người n o có th hủ di t đư c cả inh hồn n th ác của con t ong hỏa ngục m thôi! Con h ước theo Nh ng D Ch n của Cha, v đ ng tìm iếm danh dự ha ời hen ng i gì cả. Nế thế gian cho các con nh ng người a đảo, các con h iết ằng các con nh ng người nga th ng, ởi vì chính Cha người đầ tiên m họ coi a đảo. Các con h có l ng ê thương v tha thứ! Các con h cầ ng n cho nh ng người m mư các ch n tầ t ời đ m ch ng ại Thánh Thần của Cha. Các con c ng đ ng ết án họ, e ằng điề m chết người đến với họ iết đ c ng sẽ đ n chí tử đến với các con. Các con h cứ đ mặc Cha ăn sửa họ. Mọi sự các con m, h gieo t ồng t ong tình thương ê . Cha sẽ an ng đầ đủ các niềm an ủi cho các con . M i chiếc gai t ong ThânTh của Cha c i cùng sẽ đư c nhổ a. Chúa Tình Yê sẽ to n thắng.

11, 1992
146

“Ôi, phải chi ai c n o ược nỗi s u c a tôi, và t lên bàn cân nỗi au ớn tôi phải ch u! hế nhưng nỗi au, nỗi s u c a tôi lại n ng h n c t iển. Chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, n i năng lúng túng. 1 Con r ng mình với nỗi kinh hoàng khi nghĩ rằng con ai tr i! L y hi n Chúa c a con, trước h nh han Chúa phải chăng con ẽ khiển tr ch? uy nhi n con ã én rễ u trong Chúa, con nhìn th y Chúa y n l ng ng với ôi tay giang rộng mở như c ai ang chờ ể ược an ph t. Rồi con nghe th m t tiếng nói.2 Một Danh iệu3 ược an uống cho con và linh hồn con ngả vào v ng tay Cha c a con. Ôi l y hi n Chúa! Con y u mến Chúa dường ao! - N con, con của Cha ơi... Cha Chúa thương ê con nhiề ắm! Cha m n con cứ hóc đi... thôi con đ ng có nghe ẻ ác đ c ẻ đang c gắng hủ di t mọi sự t t đẹp m Cha đ an cho con. Con h có niềm tin v o Tình Thương Yê của Cha. Cha sẽ hông ao giờ ỏ ơi con đ 4 ... ... hông ao giờ 5 ... ... v con h nh n Bình An của Cha. N con của cha, Bình An m Cha an cho con đ , như con iết đ , chính tình thương ê cao cả của Cha m con chưa ao giờ gặp th ở nơi n o ó... N con của Cha, con h ám v o g áo của Cha. Cha đang ở đ với con.

11, 1992

1 2

Jb 6:2-3 iếng n i c a Chúa Cha 3 Chúa iav 4 Chúa i u n i những chữ này như lời thì th m 5 gài n i thì th m

n tai

147

-

gười nữ tôi tớ c a Chúa

n àng phụng ư Chúa.

- Vass a của Thánh T m Cha ơi, người ê d của inh ồn Cha, con h đến với Cha. Khi con ách hại, con h tiến v o Thánh T m Cha m nếm hưởng Tình Thương Yê của Cha. Cha đ chọn gọi con gi a m ôn người đ con ước theo Cha đi v o con đường d n đến i p Nh t. Cha đ iến con t ở nên học t của Cha, v Cha hông nh ng Thầ D v V Tôn Sư của con, nhưng Cha c n t ở th nh ức ang Q n của con n a. N con ê d , ở với Cha con sẽ hông c n thiế th n chi. - L y Chúa, Chúa muốn con dạm nh n việc ghi chép phải không ạ? - Cha m n con ở ên Cha mọi giây phút t ong đời s ng của con, t ng giây t ng phút s ng t ong đời con! T ong úc cầ ng n, t ong úc ghi ch p, t ong úc s ni m, cả úc ước Mình Cha t ong í tích Thánh Th , c ng như t ong các giờ thờ phư ng, con h tỏ a con ê mến Cha, tỏ a con hát mong Cha, tỏ a con t ng th nh với Cha q a vi c con ết h p Thánh T m Cha t ong tình ê mến. Con h iên cường, s ng nương tựa v o Sức Mạnh của Cha, v ôn ôn tìm đến gặp Cha. i con mọn, con ại hông hi ha sao? Con ại hông cảm nh n a Tình Bạn của Cha c ng như Tình Thương Yê m Cha đ d nh cho con ha sao? ... B giờ, t ong hi c n ở nơi dương thế, h thông hi p v o nh ng ời cầ ng n của các thánh, v các con h nhớ m t điề Cha iết t t cả mọi diễn tiến t ong t m hồn các con. Cha iết nh ng điề các con cần. Cha iết mọi sự. Các con đề t ọn vẹn th c về Cha, bảo sao Cha ại hông an cho t t cả chúng con Mạng S ng m t ần n a hi m chúng con cần đến!1 Cha giờ đ gởi Thần Khí của Cha đến đ nhắc cho chúng con nhớ đến Tình Thương Yêu Cao Cả của Cha, đồng thời c ng h ên nhủ các con h tháo ỏ mọi ng c với thế gian, nh ng gì hông phải Cha, ởi vì m i người t ong chúng con đề đư c Cha d nh m t ch t ong Thánh T m Cha. Các con h đến ết h p t ái tim của các con với T ái Tim của Cha, v h s ng theo Các Sứ i p của Chúng Ta. Cha an phúc nh cho m i người t ong chúng con. Các con h nên m t với nha !

hững lời này ược n i ra với một n tượng Chúa
1

u ắc ởi vì u t ph t từ chính h nh

mc a

148

11, 1992 - Bình an ở cùng con, Chính Cha Chúa iês đ . Con h với Cha như sa : Cha, mọi sự con in Cha giờ l in Cha h m cho đức tin của con đư c v ng mạnh! Amen. ôi nhắc lại lời c u nguyện theo Chúa i u) cầ ng n

11, 1992 Phi Lu t n – Manila)

- Cha Chúa Chiên nh của các con. T t ên cao, Cha nghe tiếng các con ê cầ , nên có ẽ n o Cha háng cự đư c ời than hóc của các con m i khi Cha nghe các ời than v n v cơn h p h i của các con chứ? Cha đến với các con theo cách thức như thế n đ nói ch n với các con v nhắc cho t m hồn của các con nhớ đến ời ê cầ của Cha.1 Các con t t cả đ m h a với anh ch em của các con, với mọi người chưa? Mới ch có m t s ít người đ m h a m thôi ... Cha đ m n nhắn nhủ đến các con m t ần n a. Cha hông đến như m t Q an T a, chưa đến úc đ , v nế như Cha có q ở t ách các con, thì c ng do tình thương ê cao cả của Cha d nh cho các con m thôi... Cha m t Thiên Chúa thương ê đến phát ghen, v Cha m n các con cầ ng n, v cầ ng n hông ng ng. N các con ê d , mong sao các con iết đư c Thánh T m Cha h o hon như thế n o m i hi m t người n o đó t ong các con t ì ho n đáp ứng các hát vọng của Cha ... Cha nói th t với các con ằng, ít n a Cha
Vào ngày 9 th ng 1 năm 1991, Chúa an một giải.
1

iệp cho Phi Lu t

n khuy n họ hãy h a

149

sẽ hùng d ng với Thánh Thần của Cha ng đ an sự sáng cho người mù, v c t sự sáng hỏi nh ng người cho mình có th nhìn th ... Thần hí đang a ởn vởn t ên thế giới n thần hí nổi oạn, điề h nh m t thế giới s ng m t đời s ng hông có Thiên Chúa, cho nên họ đang ph m tục hóa Thánh i n của Cha. T t cả các con ại hông phải Thánh i n của Cha ha sao? Các con h m v i ng Cha của các con ở t ên T ời, v h cầ ng n cho thế giới n iết giao h a với nha . ạnh phúc cho nh ng ai t ở nên môi giới a Bình hi họ hoạt đ ng cho a Bình. ọ sẽ đư c gọi con cái của ng T i Cao. Các con h cầ ng n cho iáo i Cha hi p nh t nên m t. Ng na iáo i đang chia ẽ như chưa t ng có t ước đ . i ng như Cain v A e anh em với nha , nhưng ại hông gi ng nha . Cùng m t gi ng má , nhưng tính tình ại hác h n nha . M t người thì th nh th t, c n người ia thì hông. M t người thì s n s ng m vi c, c n người ia thì ác t m ác ý v ại hay m m t ng Cha. M t người t ng thực v nhi t th nh, c n người ia ảo t á v phản oạn: đó các phần tử t ong iáo i của Cha ng na . Cha th có hai ớp người m t ớp thì nhi t th nh, c n ớp người ia thì nổi oạn. iáo i của Cha đang chia ẽ n nhau. Cha nói th t với các con ằng: Vương Q c của Cha đang ở gi a các con. - Thánh Thần của Cha ng na đang thở hơi t ên các con đ m s ng d chút ửa nhỏ nhoi c n ại t ong các con, v mang nh ng người nổi oạn t ở ại với ương t i của họ. Thánh Thần n Sủng của Cha đang thở ng t ên các con Tình Thương Yê Nồng N n của Cha. Các con chiên th c về Cha sẽ nh n a Tiếng Nói của Cha t a. Ch ng ao n a, Cha sẽ m sáng tỏ t của Cha. Cha Minh Vương của các con, an phúc nh cho t ng người t ong các con với t t cả T ái Tim của Cha, các con h nên m t với nha !

Sau

) iệp cho d n chúng Phi Lu t n)

h nh Mẫu chúng ta an một

i ng như m t người Mẹ, Mẹ đến in các con h ắng nghe Cha của các con. Các con h nghe Ng i v m t cứ điề gì m Ng i ảo các con m.
150

Mẹ đ tỏ a cho các con th các thương tích của T ái Tim Chúng Ta m t cách đặc i t. B giờ Mẹ sẽ ở ại cùng các con như thế n m t ít n a, thế nhưng Mẹ sẽ hông ời ỏ các con đ , các con nh ng con chiên của Chúa Chiên, thế m các con ại hông iết mình có nơi ẩn ná an to n v cánh đồng cỏ t t tươi. Thế giới ại n đoán sai về Thời i m, v c ng hông có th nh n ra Các D Ch n a. Thế gian hông ắng nghe ai T ái Tim Chúng Ta, c ng hông hi Chúng Ta, họ đang ch i ỏ Chúng Ta... Có điề thời giờ thì gần ề ồi, v sẽ đến úc t t ên cao m t Ng ồn Sáng sẽ chiế tỏa v ai T ái Tim Chúng Ta như ai Ngọn èn sáng tỏa chiế ên nha , sẽ hồi sinh ại thế giới n , mang thế giới n t óng t i t ở a ánh sáng. ai T ái Tim m thế gian đ t ng xông chiến c i cùng sẽ to n thắng! ồng thời các vương q c nơi t ần thế sẽ q a đi v đư c tha thế ằng Vương Q c của Con Mẹ... Sự vi c n sẽ ẩ đến m t ng t gần đ thôi! Khi các con ời hỏi đ ,1 các con h ên đường trong Bình An của Chúa, v Bình An của Mẹ!

12, 1992 Lời Chúa là niềm vui c a con là ự ống và hy vọng c a con. Chúa ã tìm th y những gì trong tr i tim tồi tệ c a con mà t dựng gai a c a Chúa trong ch ? Suốt cả ngày cũng như m Chúa luôn an n huệ cho con. - Cha đ đăt Ngai T a của Cha t ong t ái tim con đ giải thoát v cứ inh hồn con. Cha đ dựng Ngai T a của Cha t ong t ái tim con đ th ng t con. Cha đ dựng Ngai T a Cha t ong t ái tim con đ an cho con Thần Khí của Cha. Cảnh nghèo hó của con m Cha v i thích. Cảnh h n hổ của con ôi c n Cha. H i nh ng người m ng tin, nế hồng phúc như v đư c tỏ cho người tồi t , thì Cha c n tỏ a cho người công chính nhiề hơn thế ao nhiê n a?
1

i o ội mà chúng ta thuộc về.

151

Cha

Ng ên Thủ v

T n Cùng,

Khởi Sự v

sa cùng,

12, 1992 in Chúa tỏ cho con Ánh S ng c a h nh han Chúa in Chúa n ng hồn con l n cao và cho ược nhìn th y Chúa! - V con h đền tạ Cha, v h ao t ền Tin M ng với tình ê mến Chúa Tình Yê . M i ời con nói đ tôn vinh Thánh Danh Cha sẽ đư c chúc phúc, t ở nên như chim ồ c v cánh a đến nơi có th m ch nương n . ic,1 Chúa iês . Con h đền tạ Cha v d ng hiến cho Cha thời gian của con, t í hôn của con, n ta của con, v cả t ái tim của con đ Cha sử dụng cho Vinh Q ang của Cha. V con h nhìn ên Môi Mi ng của Cha, h chạm v o T ái Tim của Cha ồi viết a. Con đ ng ao giờ ời g Áo của Cha!

gay khi Chúa i u ký và ng n cho tôi: “Sara evo2 c nghĩa là ẽ diệt vong )

iệp này, gài thì th m n i với

12, 1992 rước vụ c a tôi tại ước c)

- Con h nhìn ên Cha! Con h đón nh n ng thương ê con nhiề nh t. i chiên con của Cha, Cha đang ở với con, v ời Cha sẽ đư c đem
“ C là những mẫu tự u ược tìm th y tr n c c hình tượng c a Chúa i u. C là chữ viết tắt c a chữ “ e u “IC S ). 2 Sara evo là thành phố am ư cũ. a ngày au khi Chúa n i lời này, thành phố t n công
1

152

đến môi mi ng của con. ời Cha sẽ cắt t m hồn của họ. Cả người t t n người đề đến nghe con nói ch n. Con h ao t ền v d d Sự Thông Biết m Cha an cho con t ong nh ng năm tháng v a q a. C n về ng iên t ì? ó điề con cần, phải hông con? - L y Chúa, v ng ạ! - Cha sẽ đi ên cạnh con đ phục hồi inh hồn con. Sự hi n di n của Cha sẽ hích t m hồn con, v con sẽ v ng t m. Cha con ta ạn đồng nghi p với nha , có phải không con? - Dạ úng thế ạ! - V thì con đ ng s . Cha v con, con v Cha cùng m vi c, v q ền ực của Thánh Thần Cha sẽ n ng con ên v h ên nhủ con, nhắc cho con nhớ nh ng ời iáo n nh mạnh m Cha đ an cho con. Con đ ng s , Cha chưa ao giờ ỏ ơi con. Cha sẽ an cho con ơn i hẩ đ con tôn vinh ng Minh Vương của con.

Sau

:)

L y Chúa Kitô, Chúa là ch ề ể con ngợi khen Chúa trong c c uổi họp nh m c a chúng con. Con ã lưu trữ những lời gi o hu n mà Chúa ã an cho con u t ph t từ chính Môi Miệng Chúa. iờ y con c u kh n h nh m Chúa giúp con iết trình y L ng h n u Khôn Lường, ình hư ng u c a hi n Chúa là ng ối Cao, là Cha chúng con, cũng như vẻ d u hiền c a h nh m Chúa và guồn Phong Phú vô t n c a h nh h n Chúa. - Cha mở bung Cửa Thiên ng đ ng t n ph ng con. N o giờ, con h đồng thanh với ca đo n các thánh m d ng ên ời ca với cả t m hồn của con, đúng v với t t cả t m ng th nh. Vinh q ang của Cha sẽ đư c chia sẻ với các inh hồn vô t i, người hó nghèo v nh ng người ết h p t m
153

hồn mình với T ái Tim của Cha. Cha sẽ tỏ ầ tình thương ê cao t ọng của Cha m con sẽ hông ao giờ th ở đ hơn. Con có nhìn th điề m con đang có ha hông? Chúa Tình Yêu đích th n đến t n ph ng của con đ nói ch n với con. Con đ t ực di n nhìn th Cha. Cha Chúa iês an phúc nh tự đá t m hồn Cha. - Con h cảm nghi m con đang đư c thương ê - Cha Chúa Kitô đ s ng ại v hằng s ng. B giờ đ Cha đang ở gần ên con... ic.

12, 1992 ( ại ước c) gay trước uổi họp, hi n Chúa là Cha chúng ta an cho tôi iệp này)

- Con h viết con h nói với họ ằng Cha Người Cha Nh n iền Nh t. Con h nói với họ Cha mong mỏi đến với họ, v giờ giờ phút . Chúa Tình Yê v T ng Tín giờ đ đang đoái ng ôm t t cả các con, canh t n t m hồn các con, hồi phục các con v n ng các con lên cho thoát hỏi cơn ngủ mê đang ao t ùm cả t ái đ t n . Các con đ ng nói ằng: Cha không nh ng ở q á a ôi đến n i hông th đến gần đư c, m c n không cảm th mềm ng t ước cảnh hổ sở của các con, c ng như không biết đáp ứng ại nh ng gì các con ê cầ . Nế như các ngọn ửa p đến đ t ụi quê hương của các con, v nghiền n t nh ng người s ng t ên t ái đ t n , đó do tinh thần phản đạo t ầm t ọng đ m nh p v o hết q c gia n sang q c gia hác, đang en ỏi v o t m đi m ề t của Cha. Tinh thần phản đạo n m cho các con i tq hiến cho các con tin tưởng mình nh ng con cái hông Cha... Cha thương các con dường n o! Ôi thế h hôm na , Cha c n phải chờ đ i ao n a? Nh ng ời h ến cáo c ng như ê gọi của Cha vang d i t ên t ái đ t, cho dù cơn phiền m n của Cha v Ph p Công Th ng của Cha giờ đ q á căng th ng đi n a, Cha v n con hoan gi n, v Cha v n có th ch p nh n ng tôn ính m các con d ng ên Cha. Cha s n s ng tha thứ cho các con nhờ Má của Con Cha đ đổ a, v q a Tế của Ng i nế như các con ghi nhớ Các ời Cha t ong ng.
154

Cha ng tạo dựng nên các con do Tình Thương Yê . Cha hỏi các con i Cha sẽ nghe đư c nh ng ời hóc than v ăn năn h i cải vang ên t các con chứ?... Con gái ơi, con h tôn vinh Cha v h tỏ bầ Thánh Nhan Cha với ng ê mến cho mọi người. Cha ban phúc nh cho con v nh ng người đi theo con.

12, 1992 - Bình an ở cùng con. Do hồng n Chúa Cha an, con h t ở nên tiếng vang của Cha! Con h x đựng Vương Q c của Cha tại Nước c, ha gieo ắc hạt gi ng Tình Thương Yê của Cha mọi nơi v mọi phương hướng. Con đ ng chần chờ m h đáp ại mọi ê cầ đến với con. Cha sẽ an cho con đầ đủ sức mạnh đ con oan t ền Sứ i p của Cha... Con h tỏ a có thế ực th ết phục của Thánh Thần Cha. Con h ầ tỏ Thần Khí của Cha đang thôi thúc a sao, Ng i giáo h n như thế n o, v Ng i c ng mặc hải chiề s của Ch n ý v Thiên Chúa V nh Cử n a. Con h ầ tỏ cho người ít học về thực tại của nh ng điề siê nhiên do Thần Khí Cha d d , v h v n m n í nhi m về Sự Thông Biết do Thần Khí của Cha an ng. Con h ầ tỏ q ền ực t ọn vẹn của Thần Khí Cha, ầ tỏ cách Ng i phát t i n, i v n thưởng cho người nghèo hó, người đơn sơ, người hiêm nhường, thế nhưng sẽ ngoảnh mặt hỏi người giầ có, người hôn ngoan, người iê h nh m n đến với Thần Khí Cha ằng sự hi iết tự nhiên, cùng đánh giá mọi sự theo iến thức iêng của mình. Vass a con ơi, con h ư ng giá em sự hôn ớn về mặt tinh thần của con, v con đ ng ho i nghi về hồng n Cha an. Cha Chúa iês , Thầ D v V Tôn Sư của con. Con đ ng ho i nghi gì n a! ic. Con h nh n Bình An của Cha!

12, 1992
155

Adelaide – ước c) rước uổi họp) - Con h cảm nh n niềm v i m ng : Cha đ cứ đ con. Con h đ cho Cha sử dụng con đ tôn vinh Cha. Con h giúp cho con cái của Cha hi đư c Sự Thông Biết m Cha ch n đạt cho con. Con h thi h nh phương thức m con thường dùng ở các ổi họp nhóm hác. Con h m m cười với Cha. Tình thương ê m Cha d nh cho con thì cao t ọng hơn con ngh ! Con h đến. Với n sủng, Cha n ng con ên cùng h ng t i người hác. Con h đ cho Cha hướng d n ước đi của con. ic. - L y Chúa i u! - Cha !

- Dạ in Chúa ừng i vội ạ! - Tại sao? Con m n Cha ở ại ư?1 V giờ áp đặt con... - C phải là Chúa i u không ạ? - Cha- ây! in Chúa vui l ng n i chuyện với con i! con th chưa? Cha sẽ hông ao

- Chúa Tình Yê thương ê con. Con h ê mến Cha v hao hát Cha như Cha hát mong con. Con h năng mến chiề Cha ằng cách con h đ cho Cha nói với con t ong t m hồn. i inh hồn, con nên hi ằng: con không th c về thế giới n , m th c về chính Vương Q c của Riêng Cha trên Thiên ng. Vì v y, con h a t ánh t t cả nh ng gì m cho con vương v n với thế gian, m h nhìn về nh ng sự t ên t ời.
1

ôi không trả lời cho gài ược. hư thường lệ, Chúa i u mốn tôi ở n gài nửa tiếng ồng hồ trước mọi uổi họp. Hôm nay tôi ến trễ, thời gian thì c p ch và tôi cũng muốn ửa oạn y .

156

Con h -

đến, Chúng ta, Cha con ta?

hưa Chúa v ng ạ!

12, 1992 L y Cha c a chúng con, là ng ngự tr n rời, xin cho Danh Cha cả ng L y Cha c a chúng con, tình thư ng y u c a Cha ược y tỏ cho người th p hèn nh t trong chúng con. in o i thư ng ến tạo v t c a Cha! Cha ã an cho chúng con hồng n c ch nhưng không: ban tự do ể chúng con ử dụng theo ý thích c a chúng con thế mà chúng con lại d ng tự do c a mình chống lại chính ản th n mình. Chúng con giống như lư i dao cạo trong tay trẻ th ã ử dụng ao mà cắt ngay vào mình khiến nguy tử... Ôi in Cha hãy ến, và giúp t m ý chúng con uay trở về với h nh Danh Cha, ằng không, chúng con ẽ tự cắt n t mình ra từng mảnh. L y hi n Chúa là ng ối Cao, trong c n gian nan c a chúng con, liệu Cha ẽ c u giúp chúng con hay Cha lại né tr nh lời chúng con c u kh n? - Con gái ơi, con người đảm nhi m Sứ i p của Cha. Cha sai con đi v o thế giới hết q c gia n đến q c gia hác đ ên tiếng ê gọi ăn năn h i cải, nhằm m giảm ớt đi cảnh hoang dại như hi n na . Thực sự d n chúng q i tụ đông đảo ch ng q anh con. Tai họ thì cứ như nghe ng Tự đang nói, ồi hết q c gia n đến q c gia hác n tán về con. Họ nói với nhau ằng Chúng ta h đi nghe em Thiên Chúa nói gì.” T ng ng n người đến ngồi t ước mặt con m ắng nghe con nói. Thế nhưng ai người tác đ ng ên họ chứ? Theo như họ hi , con gi ng như m t i v nh ca tình ê di ỳ nói theo đi nhạc. Nh ng ời con nói m họ thích thú, thế nhưng nh ng ai t ong nhóm họ đem Các Sứ i p của Cha v o đời s ng
157

thực h nh? i họ có hi đư c ha chăng về các ý tứ như: h a giải, ình an, thương ê v hi p nh t? Khi nh ng ngọn ửa ư h ỳnh t n h c ùng ên – m thứ lửa n c ng t gần con ồi đó – người ta mới nh n iết ằng: Cha đ sai m t tiên t i đến gi a họ. Nga t đầ , Cha đ an cho con Mười iề Răn của Cha. Cha đ in con ê mến Cha, Chúa của con hết ng, hết inh hồn v hết t í hôn của con. Ng hôm na , Cha in con h đ cho Cha chạm đến inh hồn con, đ t m hồn con có th chúc tụng Cha, v nói với Cha ằng cả sự s ng n sự chết, cả thiên thần n v a chúa, cả cái đang có n cái sẽ có, ha t cứ q ền ực n o, dù cao hay th p, c ng như t cứ tạo v t n o, đề hông có th en v o gi a con v tình ê mến của con đ i với Cha đư c. Cha ồn của con. Con nên iết ằng Tình Thương Yê của Cha đư c i cho đến cả người th p hèn nh t t ong các con. Các con đ ng tìm iếm ơn cứ i t ong ánh sáng thế gian, ởi vì các con iết ằng thế gian hông có th đem ại Sự S ng cho các con. Ch ng ao n a, Ngai T a của Cha v của Chúa Chiên sẽ ngự v o đúng chính v t í, v inh hồn các con sẽ đư c đổi mới dưới Ánh Sáng Siê Vi t của Cha, ởi vì Cha Cha của các con, Cha m n hôi phục ại t í nhớ của inh hồn các con, v m cho t ái tim các con c t tiếng hát ên Cha ời: A a - B Ơi. Cha nói với các con ằng: các con đ ng đ mình th c v o thế gian, thế thì tại sao các con v n c n đ mình đánh a v ho i ho i như v ? o T ng tạo thiên p đ a, Cha đ gọi tên các con, thế nhưng hi Cha đề c p đến a Binh, a Bình thế giới, thì t t cả hầ như ại đi v o c c chiến. Tuy nhiên, giờ đ Cha đổ ng chúng con đầ Thánh Thần của Cha đ nhắc cho các con nhớ đến nền tảng đích thực của các con, v c ng nhớ ằng t t cả các con hạt gi ng của Cha, thế m hông hi sao hôm na các hạt gi ng của Cha ại đầ nh ng ời chết chóc... Cha ng Thánh m n chiếm gi các con t ước tiên. V các con c n ch ng cự ại ôi Mắt đ nhìn th các con đầ tiên cho đến ao n a? Cho đến hi n o các con mới hông c n t ch i các ời Kê ọi Th ng Thiết của Cha? Nhiề người t ong các con v n c n đang ư ến Cảnh Ca ắng iê T n t ong phần sâu th m t m hồn. Sao các con ại hông có th nh n a Con Rắn c đang tái diễn m i ch n a đảo các con cùng cách thức m nó đ a đảo Ông Adong v B v ưa ia? Satan đang hông iết m t mỏi h ên nhủ các con, m h ến dụ há tinh vi hi nó m n các
158

con cắt ỏ mọi ư ến t ên t ời đang ng c các con iên ết với Cha, Cha t ên t ời của các con. Chúng hiến cho t í nhớ của inh hồn các con t ở nên mù mờ, m cho các con cứ tưởng mình nh ng đứa con hông cha. Do v , chúng tạo đư c m t vực th m ngăn cách gi a các con v Cha Thiên Chúa của các con. Satan m n tách ìa các con hỏi Cha như cắt đi c ng n s i gi n i ết các con với Cha, m q a c ng n đó i ng Sông Sự S ng t ôn chẩ v o các con. i thế h hôm na , các con v n c n chưa q ết t m theo Cha. V hi n o các con mới q ết đ nh t ở ại với Cha? Phải chăng các con m n ước q a ngư ng cửa thời đại n ằng tia ửa nồng chá , ha ằng nh ng ngọn ửa ư h ỳnh t n h c? Sao các con ại đem vinh q ang của Cha đánh đổi hình ảnh giả mạo m ma q hằng ng tặng cho các con. Các con h in Cha ban cho cơm ánh hằng ng , v Cha sẽ an cho các con. Thế thì tại sao các con ại cứ mải mê nghe theo Con Rắn c ? Các con v Cha đề iết ằng: Satan cha của d i t á, v sao các con v n tiếp tục nghe theo nó? Cha ng Tạo óa, Cha của các con đang ê gọi các con h t ở về với Cha. Các con nên tin tưởng v o nh ng ời Kê ọi Th ng Thiết của Cha. Như v hóa a inh hồn các con v n tiếp tục m ạn với Tên Phản oạn, ha các con đang ngh đến vi c ời ỏ cái ngai của mình v hạ mình ng đ ăn năn h i cải? ó điề các con phải tự q ết đ nh. - Thời gian hông c n ao n ađ . Cha đang nhắc cho các con nhớ đ m nh n iết các tiên t i giả, c ng như các tôn sư mạo danh. Chính nh ng người n d nh p v o inh hồn các con cảnh hoang t n, v cắt ngh a Tin M ng m t cách sai ạc hi nói ằng Chúa Thánh Thần hông ở cùng các con đ m nhắc nhở cho các con iết nền tảng của các con thế n o, hoặc cho iết các con t phát t đ m đến. Chúng đ iến inh hồn các con th nh nơi hoang t n, v đ o m t vực th m ngăn cách gi a các con v Cha, Cha của các con. Các tiên t i giả n đ coi Con của Cha Chúa iês như m t người nói áo, v coi các sách Tin M ng ch ng q a ch tiếng n o ạt vang vọng ng t ếch. ọ c ng cho ời Cha gi ng như n m mồ đầ hát vọng m thôi. V các con h coi ch ng đến các tôn sư mạo danh ê ao với các con ằng: Thánh Thần của Cha hông có th ngự ng đư c đ m thực hi n nơi inh hồn các con nh ng ph p ạ v nh ng điề ỳ di . Các con cần phải đ ý đến nh ng người đ t ng ết án Thánh Thần của Cha. Chính Ng i ng, v o nh ng ng n hơn hi n o hết, đang ng nhắc
159

nhở cho các con iết nền tảng của các con thế n o. Các con h đ ý đến cả nh ng người tỏ a ên ngo i dung mạo đang s ng theo đạo giáo, m thực sự đ ch i ỏ sức mạnh n i t m của đạo giáo, đó Thánh Thần của Cha. Nế như có ai t ong các con v h ng ha áng ổ ch vì các con nh n chứng của Ch n ý, thì các con h q a sang Mẹ Thánh của các con. Mẹ sẽ an ủi inh hồn các con v thêm sức mạnh cho các con. C n như thế gian g a cho các con nh ng thương tích, các con c ng h chạ đến cùng Mẹ Thánh của các con, Mẹ sẽ ăng ó các thương tích của các con với tình M Tử v thương mến của Mẹ. C ng gi ng như Mẹ săn sóc Người Con Yê D của Mẹ thế n o, thì Mẹ c ng sẽ chăm sóc các con như v . Khi m cảnh đa hổ v phiền m n, Mẹ sẽ nhanh chóng đến đem các con v o T ái Tim Vẹn Sạch của Mẹ, c ng chính T ái Tim t ng cư mang Chúa Cứ Thế của các con. Mẹ Thánh t ên Thiên ng của các con sẽ d d các con m sao mở ng Nước Cha dưới t ần thế q a vi c d các con ê mến Cha. V các con h đ tình thương ê ng ên tắc s ng của đời s ng mình. Các con h đ mình ăn ễ s t ong tình ê thương, v h đ cho Cha Cha của các con chạm đến inh hồn các con. Các con h đến với Cha v h ngả v o V ng Ta Cha. C n gì s ng sướng hơn vi c đư c chính ng Tạo Dựng nên mình ồng m mình t ên Ta của Ng i? Các con h ề tai sát v o Mi ng Cha, chính Mi ng n thở v o các con q a m i các con: Sự S ng, v t ụi đ t Cha hồi sinh các con đ chinh phục t ái đ t. Rồi t đó, Cha chạm đến các con, v in các con ắng nghe ời Cha. Các con h đến m sửa sang t m hồn mình cho nga th ng, h thực ng t ỏ các điề t chính đ t ng m cho inh hồn mình hóa a nhơ nhớp. CÁC C N Y M SÁN DAN C A

12, 1992 L y Chúa, là h y D y và là V ôn Sư c a ời ống con, Chúa là ng rèn t m hồn con vào k lu t, Chúa là ng làm cho linh hồn con ay ắm
160

chỉ ằng một c i nhìn c a Chúa thôi. in Chúa ừng ngoảnh h nh han Chúa khỏi con, nhưng in ngoảnh m t lại ể con ược chi m ngắm Chúa. Ôi l y Chúa i u, xin hãy ến! in ến với chúng con ang c n ống ở n i mà chính nh ng tỏa ra giống như th n chết c a ng m. - ức Minh Vương của con đang ở đ cầ ng n cùng với Cha như sa : ... con h d ng ên Chúa Cha ời

Cha, Con hiến d ng mình con, cả inh hồn n th ác đ phụng sự Cha Mong sao Mắt Cha cùng T ái Tim Cha sẽ hông ao giờ ìa a con. Xin dựng đặt Ngai V mg của Cha ở trong con v an m nh nh của Cha cho con giúp con tiến t i n với inh hồn tinh t ền đ ho n th nh mọi sự m Cha đ trao cho con. Amen. - Con gái ơi, Cha sẽ ho n t t c c h nh t ình n với con. Con đ ng s . Phần con, nế như con đi theo Cha t ng ước, con sẽ hông ạc i. C n như con ời a Cha, Cha sẽ ch t ên con g p đôi thánh giá đ cứ con ...1 B t cứ ai t ở ại với Cha, Cha sẽ hông ngoảnh mặt đi. Các con h nghe nh ng tiếng đ p của T ái Tim Cha, đ m thanh các nh p đ p giúp các con t ánh hỏi t cứ tư tưởng phản oạn n o. Cha Chúa iês an phúc nh cho các con.

ôi hiểu rằng: nếu tôi không ước theo gài, gài cũng ẽ ể m c tôi với c c th nh gi mà thôi. Khi th y tôi hiểu l m gài, gài th m c u kế tiếp.
1

161

12, 1992 ọc trong tu n lễ hiệp nh t tại Lo Angele và Sacramento) - Con gái của Thánh T m Cha ơi, Cha m n con ghi ch p ng. Con h nghe Tiếng của Cha t T ời Nói ng. Nh ng ời Cha Nói về a iải, a Bình v i p Nh t chưa đư c ai nghe, v c ng chưa đư c tôn t ọng. Cha đ nói đến m t ần ồi, Cha hông m n nhắc ại ần n a. Cha hông thêm điề gì mới cả. - L y Chúa, ề ngoài em ra không dễ dàng gì...1 - Cha m n ần n tiếng nói của con vang d i v o tháng iêng!2 Cha m n tiếng nói của con vang lên như tiếng s m d i ớn hơn ao giờ hết. Con h nh n danh Cha m ên tiếng nói, đ cho cả thế giới nghe th thời gian đang đư c đếm t ng ng . Ch ng c n ao n a đ , n sủng phủ ng nh n oại sẽ đến như chớp nhoáng, v ồi t t cả đ t nhiên c ng ch m dứt... Sự vi c n sẽ ẩ a đ cho thế gian iết ằng ng thương ót v Nhân của Cha cao t ọng thế n o đ t t ên cao đổ ng hết năm n sang năm hác.... Con nhắn với các người hoạt đ ng cho h a ình h ngước mắt ên t ời. Con có th t ái đ t cách a t ời thế n o hông? Nó a thế n o, các t m hồn của họ c ng a nha với hoảng cách như v . ọ cách a nha như thế đó.3 ến ao giờ họ mới ỏ phiế thông q a m t ngh q ết đồng th n đ t t cả cùng m ng ính ễ Phục Sinh th ng nh t v o m t ng ? Cha e ằng sẽ ại nghe đư c họ nói a nh ng ngôn t q ý phái. Có ẽ với họ, các ngôn t như thế em a thích h p v ngoại giao, c n đ i với Cha ch ng hác gì gióng ên m t tiếng ch ông ho n to n t ng ng m ch ng có ý ngh a gì cả. Cha đ đến v nói với họ, đầ tiên do sự q an t m của Cha, thứ đến do ng thương cảm của Cha, thế m ng hôm na n o có ai hạ giọng của mình ng m nghe Tiếng Nói của Cha đ ?

ôi c ý n i: “... hợp nh t c c ngày lể Phục Sinh, y là iều mà những người hoạt ộng cho hiệp nh t ã n i với tôi. hế nhưng Chúa i u cắt ngang, rồi với iọng i y uy uyến, gài n i tiếp. 2 h ng hiệp nh t 3 ình như ở y Chúa i u hướng dẫn ước i c a họ mà gợi ý về iều mà họ ẽ phải làm
1

162

áng thương tha cho các con nh ng người nói ằng các con đang phụng sự Cha, thế nhưng ại cản t ở Nước Cha đi đến hi p nh t v ổn đ nh. Như v , hông phải các con nh ng người đưa Nước Cha đi đến hi p nh t với nha ... ởi vì các con hông hi gì cả, v sẽ ch ng ao giờ hi đư c... Nế như các con hông đếm a gì đến nh ng ời ê gọi t trên t ời, c ng hông thăm d chiề s của Thánh T m Cha, thì m sao các con m sáng tỏ đư c các ý n của T m T í Cha, m sao các con có th đo ường đư c Ng ồn Phong Phú của Thánh T m Cha? Cha hông nói ằng nh ng dụ ngôn, m c ng hông nói ằng ẩn dụ. Cha dùng các ngôn t ình d n đ nói với các con. Cha hi n t ách nh ng người đại đi n chính thức, nh ng người Cha đ q i tụ họ ại đ nói ch n với họ,1 thế m họ đ có q an t m đến sự h i thúc của Thánh T m Cha? Bổn ph n của họ chính thức ên tiếng mời gọi m thôi. Cha hi n t ách nh ng người có thẩm q ền.2 Cha hông đến v o ng đó3 đ t n công họ, nhưng Cha m n ch m dầ thêm cho đèn của họ đầ đủ, vì e ằng sẽ ẩ a thêm ng hại cho iáo i của Cha. Có ao nhiê người iết giang ta ên t ời cầ in Cha? i họ có hi ằng đ hai ần ồi4 Má của Cha t ôn chẩ i ả như nước hông? o Mong sao nh ng ời ên của Cha ần n th đến tai họ... Cây m Ta Phải của Cha v n t ồng đ ph n ẽ th nh hai, ồi th nh a, ồi . Cha có th tìm th ại to n di n c nho5 m Cha đ t ồng ha chăng?... M t cây nho đ s ng m t thời, cứ m i mùa Cha mong đ i nó sinh hoa ết th nh t ái nho tươi. Cây nho n vươn phủ ên t n t ên các đồi núi, th ng ng, an ng tới t n các ờ i n, ởi vì thân c n ễ t ong đ t đai của iêng Cha, thu c về gia nghi p của Cha. Cha đ cho các ng nh của nó tỏa ng tới n phương t ời đ t, v phủ đầ t ái đ t đầ hoa v t ái. Thế nhưng tha vì v n ới, họ ại ơ , đ cho các c gai cùng cỏ gai mặc sức mọc ch ng q anh, m chết nghẹt hết nhánh n đến nhánh hác, hết t ồi non n sang đến t ồi non hác. C nho đư c chọn do Ta Phải của Cha v n t ồng giờ đ đang ngả ạp ng đ t, vẻ đẹp xinh v hoa t ái đ t ng t t tươi thưở n o na hóa a h o t n ớt ụng ng như t ái c ủng th i.

Sử dụng tôi như một c i loa. Tại i ồng Các iáo i t ên thế giới 3 Sử dụng tôi như một c i loa. 4 ai Lẽ Phục Sinh: i o ội Công i o oma và i o ội Chính hống 5 C thể diễn giải là i o ội ho c D n Chúa
1 2

163

V thì đ c n gì đ m tự h o. Các con thôi đ ng duong mắt iê h nh t ong hi các sai ầm các con ng m t tăng, v đầ óc iêng của các con thì cứ vênh vênh váo váo. Cha đ đến đ ch m dầ đầ v o đèn của các con. Các con h thắp sáng đèn ên đ m nhìn th con đường mình đang tiến tới. B t cứ người n o ần n ơ v hông thắp sáng đèn của mình ên, ha hông sử dụng đèn, thì đèn sẽ tước m t v t ao cho người hác. Con h đ họ đọc nh ng ời n : Chúa, Chúa ng đang đứng gi a chúng con, xin chăn dắt chúng con. Xin Chúa đặt dựng Ngai V ng của Chúa nga gi a c nho của Chúa, v h sai ảo chúng con. Ôi Chúa Chí Thánh trên mọi c thánh thi n, xin thanh tẩ chúng con đ chúng con iết ảo t ì sự t ng t ực Nh Chúa v c nho của Chúa. Xin thương đoái can thi p v ảo v c m Ta phải của Chúa đ v n t ồng. Chúng con ỏ ơi Chúa, nhưng Chúa iết chúng con tin tưởng v ước mong ằng: Chúa sẽ mở ng Cánh Cửa của Chúa a đ cho i ng Sông Sự S ng tuôn chẩ đến c nho của Chúa. ồi m t ần n a t c nho n y sẽ ại đ m t ồi đầ á c nh sẽ sinh hoa ết t ái v iến th nh c nho của thiên cung th c về vương t iề hơn t cứ hi n o t ước đ ởi vì Thánh Thần của Chúa Thánh Thần an Sự S ng sẽ phủ óng mát ng c . Amen.
164

- C n phần con Vassula của Cha ơi, nh ng đa hổ của con sẽ d cho con iết iên nh n. Ch ng ẽ con ại hông nghe nói ằng iên nh n mang đến ng ền v ng, v ng ền v ng sẽ đem ại niềm h vọng ha sao? Niềm hy vọng n , nế iết nương dựa v o đó, sẽ m thăng tiến Vương Q c của Cha. C n giờ, h đ mọi phần th c về con tôn vinh Cha. Thánh Thần của Cha đ đóng d v o con ằng n Tín của Cha, như thế con đ ng s . Các mục tử, inh mục, thầ d , giám mục v hồng t t cả sẽ nh n a Tiếng ọi của ng Chăn Chiên nh, v Cha sẽ đổi mới t m t í mọi người đ con người c của họ sẽ hủ di t, t t cả họ sẽ nh n th ằng Cha đang t ên đường t ở ại đ iến đổi t ọn vẹn thụ tạo của Cha t ong tình nh n h v thánh thi n của Ch n ý

- Con h con.

đến, h i con gái ê q ý của Cha,

ng Tự

đang ở cùng

165

1993
6 1, 1993 Chúa i u ạ? Chúa là Con u D u c a Chúa Cha, c c c nh ồng tr n u hư ng con1 tan n t rồi 2 giờ y c c chốn này trở thành n i ở cho loài thằn lằn và nhện, Phải chăng Chúa không ở nữa? Chúa không ở với t nước này nữa hay sao? Sao t nước này không tiến triển gì m y? Sao Chúa ỏ r i d n nước này u a như thế? h n Chết ang len lỏi vào ến cửa nhà c a họ rồi... L y Con c a ng ối Cao, ến khi nào Chúa mới tỏ y Sự h nh hiện c a Chúa n i t nước này? ... “Va ilia mou, yiati kle ? 3 - Cha hóc thương cho ng iê h nh q á đ của họ... Cha đ i ử thế n o đ với ng iê h nh q á đ của họ chứ? ọ hông ắng nghe Thần Khí của Cha m ại nghe theo tiếng nói iêng của t ái tim họ. L y Chúa c a mọi nguồn h nh hiện, C phải con chưa làm hết c mình ể phụng ự Chúa, hay con chưa thực ự tham gia vào công cuộc hiệp nh t? Làm ao con c thể uốn cong thanh ắt với c tay c a con ược?4 D u ao Lửa c a Chúa c thể làm ược iều này. guồn Phong Phú guồn và Kho àng c a Chúa c thể làm ược iều .

1 2 3 4

ước y Lạp heo nghĩa tinh th n iếng y lạp c nghĩa là: L y Minh Vư ng c a con , ao gài lại kh c? hững chiếc g y ắt tượng trưng cho a i o ội Kitô i o.

166

- V thì Cha sẽ đ i hỏi thêm ở nơi con...Cha sẽ phải đ i hỏi ở nơi con thêm nhiề n a. T t cả nh ng gì con d ng ên Cha sẽ nhằm v o vi c n t t cả các con cùng cong mình ng với nha t ong tình thương ê , v soi sáng t m hồn các con, đ cho t m t í các con ng mở đón nh n Thần Khí của Cha. Ng i ng sẽ d d các con về Người Cha các con ở t ên T ời, về nh ng ng ồn ch á c n ẩn d của ng Khôn Ngoan. h n ph n nghèo hèn này in ph phục dưới Ch n Chúa ể phụng ự Chúa, là ng oàn ăng. úng v ! Con h tin tưởng v o Cha. Cha sẽ ôn gìn gi con, nên con đ ng s ! ... con h nhìn v o Cha. ... mi ng Cha hô hơn cả miếng da dùng m gi , v Chúa Cha sẽ hông ch đư c cảnh tư ng n y hơn đư c n a. Thế gian đang úc phạm đến Ng i v cả to n th Vương Q c của Ng i. Thế gian t ở nên t i i q á ồi, v Cánh Ta Cha hông có th ngăn cản đư c Cánh Ta của Ng i giáng ng các con đ .1 Thanh sắt có th chẩ a, cho nên con đ ng m t can đảm... Con đ ng q ên ằng Cha đ trao v o ta con chiếc gươm, đ m óe ên như ánh sáng. i với nh ng người iê căng, các Tin Vui m Cha đ an cho con mang theo đ sẽ m cho t m hồn họ t t m n, hiến phải nhức đầ s ngh , v ch n ta n ẩ . i với đ t nước của con, Cha sẽ m cho ng họ mềm a như người ta m mềm thanh sắt. Với ửa... họ sẽ tiến tới t ong sự thánh thi n. S iệp cho một người nào từ h nh m Chúa.)

iề gì đó2 m t hi đ hi n h hông có th m t đi đư c. iề gì đó m hồi phục ại sự nhi t th nh v mang ại sự s ng nh n tiền t ong iáo i của Cha, c ng sẽ hông ao giờ mai m t đi đư c. Con nh n chứng t n mắt vi c phục hồi của Thánh T m Cha, v của ng m con nói Tôi iết Ng i v tôi ê mến Ng i.” Nh ng gì thực hi n hôm na hông có th ẩ a đư c nế hông èm theo đa hổ v h sinh. Cha sẽ m cho ng Tôn Sùng Thánh T m Cha s ng đ ng ại, cùng

1 2

Chúa ỗng dưng ngừng lại, ưa mắt nhìn tôi, như gài nhớ ra iều gì h nh m Chúa

, rồi gài n i tiếp

167

t t cả nh ng gì m Cha d d iên q an đến ng tôn sùng n . ời hứa iêng của Cha. Con đ t ng nh n chứng về Thánh T m Cha khôi phục, như v con có th đưa a ời chứng. Vi c t ở nên ễ v t h sinh cho ng gánh vác t i i của các con thực sự m t đặc n. Cha ch p nh n ời chứng m con d ng ên Cha t ong Thần Khí của Cha. Do đó, điề m con nhìn th ằng chính mắt của con sẽ ứng nghi m v o thời đại của các con.

01, 1993 gày p c a u n Lễ iệp h t – Los Angeles) L y Chúa, con c u nguyện như Chúa ã c u nguyện: in cho t t cả chúng con n n một với nhau như Chúa Cha ở trong Chúa và Chúa ở trong Chúa Cha ể cho mọi người c n lại tr n thế giới tin rằng chính Chúa Cha ai Chúa uống thế gian. Vì v y, con cũng c u nguyện cho những con chi n không thuộc về àn chi n c a Chúa, ể họ cũng iết lắng nghe iếng i c a Chúa. Con c u nguyện cho những người ồi i o những người Do h i và mọi người kh c mong ao họ c thể y u mến Chúa từ nay về au. Amen i ạn của Cha, Cha nghe th tiếng con cầ ng n. Cha đ nghe ời cầ ng n của con ồi. C i cùng, mọi người sẽ thờ phư ng Cha.

01, 1993 ại Sacramento)
168

ôm nay là ngày inh nh t c a tôi, là ngày u ti n c a tu n lễ iệp h t. Vào một thời trước y, hôm nay cũng là ngày Lễ Kính a h nh Ph rô. ôm nay tôi ến n i chuyện tại hà hờ Chính a le ed Sacrament theo lời mời v gi m mục th nh thiện ranci A Quinn. Vào uổi chiều ngay trước khi uổi họp diễn ra, những người mời tôi muốn t ng tôi một m n uà. Khi trông th y m n uà, tôi iết ngay m n uà này ến từ Chúa i u, ởi vì gài ã n i với tôi những lời này vào ngày 1 th ng 1 năm 199 ... con h h n hoan v i m ng ởi vì đến ư t con người Cha ch n t ao Ch n của Cha v o tay....Ý của Cha m n mang hết q c gia n đến q c gia hác về s ng dưới óng cánh của Cha, v đ họ tin tưởng ằng Chúa Cha đ sai Cha đến.1 Q ả đúng v , sẽ đến Ng m các thủ nh t ần thế, các nh nh đạo v nh ng người điề h nh, nh ng người giầ có, nh ng người có thế ực v to n th d n chúng2 sẽ nhìn nh n Cha Chúa Kitô, Con Thiên Chúa ằng S ng. Thế ồi t hắp mọi nơi, t t cả người người giang ta ên cao đồng thanh m t ng th nh hẩn thờ v d ng ời cầ ng n.” Và m n uà mà họ t ng cho tôi là một Chén h nh mạ vàng. r n chén c khắc những chữ: Xin cho mọi người trở n n một. gày Lễ hiệp nh t Kitô i o gày 1 th ng 1 năm 1993. C hai v gi m mục cử hành h nh Lễ tiếp au ài n i chuyện c a tôi. Ca oàn nhà thờ chính t a phụ tr ch h t lễ. Mọi ự th t là trang nghi m. C c ngài d ng Chén h nh tôi ược t ng ể d ng lễ trong h nh Lễ c u nguyện cho iệp h t hôm . M u Ch u u Chúa i u ược th nh hiến trong Chén Lễ này. Khi tôi n i chuyện trong hà hờ Chính a, và khi nhìn uống c c nh m người ông ảo tụ họp, vào khoảng 1 người, tôi cảm th y uồn. ược Chúa ai ến ể n i chuyện về iệp h t, tôi ối diện với c lẽ 9 thính giả là người Công i o oma, “thế mà không c l y một người trong ố người thuộc d n tộc c a tôi3 ến với tôi. rong hà hờ Chính
1 2

Jn 17:21 Kh 6:15 3 Chính hống i o y Lạp. ôi nghe n i V i m Mục i o c a mình ến tham dự uổi n i chuyện c a tôi.)

y Lạp c m người Chính hống

169

a hôm y, c cả người ồi i o và người Do h i... C iều tôi th y Chúa muốn dành cho tôi m n uà inh nh t t ngờ au . – gay trước h nh Lễ, một linh mục Chính hống i o ước vào c ng với người phụ t . Sau h nh Lễ, cha in n i chuyện với tôi. Chúng tôi g p g ngay trong ph ng th nh, và tôi hiểu iều mà Chúa ang n i với tôi R ssia sẽ m t q c gia tôn vinh Cha nhiề nh t. V này là linh mục Chính hống i o Nga... rong m tối c a tình trạng chia rẽ c a chúng ta, ã l e l n một tia hy vọng oi ng con ường hiệp nh t. ia hy vọng này chính là u ia, và u ia ẽ tôn vinh Chúa! Tôi n i với v linh mục người ga rằng ngài là m n uà inh nh t c a tôi do Chúa i u trao t ng. n ngài là Cha Va ili, là từ dành cho tên người nam, con tên người nữ như tôi là Va ula. Một d u hiệu kh c mà tinh th n hiệp nh t ược mang ến do u ia là khi tôi in Chúa chọn một lời c u nguyện mở u. gài chọn lời c u nguyện c a v linh mục người ga: c a Cha Sergiu ulgakov. gài ảo tôi theo tình cờ mở tờ gi y viết n lời nguyện, và tôi làm theo. hế là mắt tôi nhìn th y lời c u nguyện này trước hết, là lời c u nguyện tôi viết vào ngày 9 th ng 1 năm 19 9. Và lời c u nguyện này như au: “L y Chúa Giêsu Kytô, lạy Chúa là Ð ng C u Ðộ chúng con, Chúa ã h a ở với chúng con mãi mãi. Chúa ã mời gọi t t cả các Kytô hữu ến với nhau và chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa. Thế nhưng tội lỗi chúng con ã ph n rẽ chúng con, và làm cho chúng con không còn có thể cùng nhau dự tiệc Thánh Thể Chúa nữa. Chúng con thú nh n y là tội c a chúng con, chúng con c u xin Chúa tha th cho chúng con, và giúp chúng con biết ch p nh n con ường hoà giải như Ý Chúa muốn. in hãy ốt lên trong chúng con ngọn lửa Th n Sốt Mến. Xin ban cho chúng con th n khí khôn ngoan và c tin, th n khí dũng cảm và kiên nhẫn, th n khí khiêm nhu và kiên quyết, th n khí y u thư ng và m hối, nhờ lời c u u c a h nh Mẫu Chúa và c a các thánh. Amen. )
170

2, 1993 ôi k u c u Chúa, mà tôi không c thể nghe ược tiếng gài. iều này làm tôi uồn. ỗng dưng ự y n l ng tan iến ởi tiếng ộng c a ước Ch n gài.1 ồi gài ến với tôi và n i chuyện với tôi.) - Thần Khí của Cha ngự t ên con. Cha chờ con s t cả ng cả đêm!2 Con h tôn t ọng qui d nh của chúng ta. Sao con ại t ì ho n c c gặp g gi a chúng ta? B giờ con nói đi ần gặp v a ồi đến na đ ao ồi.”3 Thời gian dù nói ch m t v i phút q a đi, t ong hi đó Cha chờ con đến m ng ồi! Cha phải ch đựng con cho tới hi n o đ ? Con nói niềm v i của con đư c s ng ên cạnh Cha. Con th t t q á! H i tạo v t hèn mọn, con đ ng q ên ai đ giúp con đứng v ng t ên đôi ch n của con. Cha ng đ i ử t t với con, v Cha Sự T của con. Con h cắt ngh a cho Cha iết sao con ại vắng mặt lâu như thế! in Chúa an cho kẻ nghèo hèn và thiếu thốn này th m một c hội kh c! Con không c n vui thích ự gì kh c n i tr n thế này h n là Sự iện Diện c a Chúa. - V thì con h chọn vi c đến s ng với Cha! Cha gọi con đến với Thánh Tâm Cha, v Cha không m n chọn con v o công vi c điề h nh. - V y ai ẽ ảm nhiệm công việc iều hành ạ? - Con đ không thú nh n i ầm của con!4

- Dạ v ng con ã l m lỗi vì ã không tu n theo ui lu t c a Chúa. - V vì con c ng đ hông t ng th nh với Cha, con thú nh n đi!

1 2 3 4

heo nghĩa ng. ã a ngày tôi không ến với gài theo c ch này. gài vắng m t và gài y n l ng ến y Chúa tỏ ra nghi m chỉnh h n trước.

171

- Dạ vâng, vì con cũng ã không trung thành với Chúa. - Con h nói theo Cha: Con sẽ chúc tụng Chúa của con, v inh hồn con sẽ s ng cho Mình Ng i m thôi, con sẽ thờ phư ng Mình Ng i m thôi. Môi mi ng con ch hát ca cho Mình Ng i m thôi, v t m hồn con c ng ch đ ý đến Mình Ng i m thôi, v giờ đ t ái tim con sẽ ch ng đ p cho Mình Ng i m thôi Amen.1 - Bụi đ t i có hả năng chúc tụng Cha nổi hông? Nó có th c t ên đư c nh ng ời chúc tụng d ng ên Cha đư c sao? Không th có ch n n đư c, t hi Thần Khí của Cha s ng ở t ong ụi đ t đó. Không có Cha, các con ch hư hông. Ánh sáng t ong mắt các con t phát t Ng ồn Ánh Sáng của Cha. Cha sẽ d d các con iết v ng ời Cha ởi vì Cha sẽ hạ các con ng tới mặt đ t. Cha c n đư c coi ra thế n o n a đ ? Cha m n thăng tiến các con t ong đường i thánh thi n. Cha sẽ phủ t ên mọi Công T ình của Cha ằng nh ng th nh công, như v các con đùng t ch i vi c Cha đến gặp các con. Các con h m vi c với hết khả năng của mình, thế nhưng cần phải th n t ọng đ ng ơ m phần t t đẹp hơn. Các con h nương tựa v o Cha, Cha sẽ phù h v t sức cho các con. Con h cầ ng n. Chúng ta, Cha con ta?

2, 1993 L y Chúa, là hi n Chúa c a con Chúa ược hiển danh là n mau mắn tỏ l ng uảng ại ối với người nghèo hèn thiếu thốn. Chúa hiển danh là ng trợ giúp no y
1

ôi nhắc lại theo gài.

172

cho những người i kh t và những người giang tay kêu c u l n Chúa. Chúa n ng người thiếu thốn l n, an cho họ một chỗ n i thiên cung c ng với người ưu tú trong triều ình tr n trời c a Chúa. Chúa t ể người yếu uối trong hà Chúa. Chúa hiển danh là ng c cl t ổ c c vua chúa c ng c c vư ng uốc c a họ một khi họ muốn cản trở Lời Chúa. L y Chúa y L ng h n u, xin o i nhìn uống cảnh tồi tàn, và với l ng trắc n, xin gởi ến cho họ ng Khôn goan là h y D y hướng dẫn mọi người iết ước i dưới han Chúa, và iết vui hưởng n phúc c a Chúa. hiều người ăn l ng con và p c con thế nhưng ng Khôn goan c a Chúa d y con rằng t t cả mọi ự này là vì Vinh Quang cao trọng nh t c a Chúa. hững người t chính ăn l ng con, ang chờ ợi con và chờ cho ến ngày giờ thu n tiện ể mà t n công con, là con c a Chúa. Thế nhưng Chúa là nguồn hoan vui c a con nên d cho người ta làm t c iều gì cho con chăng nữa, con vẫn ki n trì mà tuyên xưng h nh Danh Chúa với cả niềm ướng vui. Chúa là niềm vui cao cả ến ộ không c ai, uả úng là như thế, không c ai c thể t mắt con không cho con nhìn ược Chúa. Chúa hằng luôn luôn ổ uống linh hồn con tràn y niềm vui ướng, ởi vì Chúa ã tắm gội con trong í tích rửa tội c a ình u hư ng trong í tích rửa tội c a Lửa Mến ung u khiến cho linh hồn ừng ch y. Chúa ã nuông chiều con với một kho tàng ao la. là kho tàng c a h nh m Chúa.
173

- Con của Cha ơi, sự ch đựng của con sẽ đem ại sự s ng cho con. ng ê mến v iên nh n của con sẽ chiếm cho con m t ch t ên thiên đ ng. N con ơi, n con của Cha ơi, con h nh n Cha phần gia nghi p của con. Con h tôn vinh Cha v công cho mọi q c gia d n t c iết về Tình Thương Yê cao cả của Cha như thế n o. Con đ ng s ai, Cha đang ở t ước mặt con. Con h ngước mắt ên m nhìn v o Cha...1 Cha sắp đến giải thoát dân Cha, v Cha sẽ chọn nhiề người t mọi q c gia, mọi d n t c, cùng mọi ngôn ng đ hỏi họ ằng Các con có m n theo Cha hông?” v họ sẽ t ả ời Chúng con m n theo Chúa ởi vì giờ chúng con đ iết đến Ch n ý.” Thế ồi Cha sẽ mang t ng người m t t ở về s ng t ong Thánh T m Cha! Ý Cha m n nói mang ình an đến với t ng t m hồn. Q ả đúng như v ! C nho m Cha đ v n t ồng t ong q á hứ sẽ sinh hoa ết t ái vì Vinh Q ang Cha. Cha sẽ hông ch m t ễ m c ng hông m ngơ t ước tiếng hóc than của người tín t ng. Nế như có m t người xây dựng iáo i của Cha, đồng thời t ong hi đó nế lại có m t người hác o đổ ng, v v o Ng Phát X t cơn th nh n của Chúa Cha giáng ng ai? Con h nghe Cha nói đ Cha đ èn n con v d d con m cách n o hôi phục ại iáo i Cha v mang hi p nh t đến gi a các anh em. H i Vassi i i,2 Cha đ tạo dựng nên con, v Cha đ gọi con ằng chính tên của con úc mới sinh ra đ con tự ng n đến t ước Nhan Cha ở t cứ ở đ hay t cứ hi n o.3 Cha m n con s ng ên cạnh Cha. N con người đư c Th n Phụ Cha t ê d ! Nế như Cha đ chọn gọi con đ mặc hải cho con về Chúa Cha, cùng hắc ghi v o con Tình Thương Yê của Chúng Ta, v nế Thánh Thần của Cha thở hơi v o con đ cho con đư c hồi sinh, đổ ng inh hồn con t n đầ Ánh Sáng của Ng i, iến đổi Bóng T i t ong con th nh Ánh Sáng, thì n Vassi i i ơi, như thế thì các q c gia d n t c mới nhìn q a con m th đư c ng Thương Xót v Tình Thương Yê của Cha. Con có th tự hỏi Tại sao ại con? Tại sao t t cả nh ng điề n ại ẩ đến với con?” Cha nói cho con iết đó do n i h n hổ v sự ế đ i hông tưởng tư ng nổi của con. Thánh T m Cha, Ng ồn Tình Thương Yê s như vực th m, t thương mến con. C ng có th m t người n o
1 2 3

ôi ngước mắt nhìn l n, tôi nhìn th y h nh han Chúa Kitô ang mỉm cười n chính th c c a tôi lúc mới inh Qua c ch th c như thế này

174

đó đư c chọn m hông phải con. Con đ ng q á ng ng ng vì ở t ước mặt Cha. Ch ng ẽ con ại hông iết đến Chúa Cứ Thế n a ha sao? Ai có th ê thương d n Cha hơn chính Cha? Khi m t ng ớp ớp các d n t c cứ iên tục m v o tình t ạng phản đạo, t ên đầ ai c ng t nặng n i inh ho ng, v hi nếp s ng t ụ ạc th ng t t m hồn mọi người, thì ảo sao m Cha ên ặng đư c chứ? Nếp s ng vô đạo ngh a an t n hắp mọi nơi t ong thế giới, i Cha cứ phải ên ặng m i đư c ha sao? Con h nói với họ ằng Phúc cho người n o iết s ng h a th n với anh ch em mình1 ởi vì người sẽ đư c gọi con của ng T i Cao. Phúc cho t m hồn n o hông c n ang thang t ong đêm t i m ại iết m h a với anh ch em mình2, người hông nh ng đư c v i hưởng n phúc của Cha, m thực a Cha c n mặc hải cho người Ng ồn Phong Phú Vô T n của Thánh T m Cha n a. Nhờ v m mọi người s ng ch ng q anh sẽ ngư ng phục vẻ đẹp ạng của người m nói ằng Thực sự Thiên Chúa hi n di n t ong người n .” C n phần con, con gái ơi, con đ ng ao giờ tách ời hỏi Cha. Cha Chúa sẽ chăn dắt con cho đến cùng. Con h đến với Cha.

2, 1993 - L y Chúa, c n ao l u nữa Chúa cho phép họ3 th ch th c Chúa? - V o d p Cha nói ch mạnh! n với họ ần tới. Cha sẽ m ùng ên m t cơn gió

ọ ã từng miệt th lời khuy n nh c a Cha ở trung t m ại kết tại Mexico City),4 họ ng dạy ỏ ra về vào ngay giữa uổi họp, và như Chúa iết, những người chống ối mạnh mẽ nh t trong ội ồng C c i o ội r n hế iới, c ng những người không muốn con c m t ở cũng như trong uổi họp t t cả lại chính là những người thuộc d n tộc c a con.

y c ý n i ến tình nh n loại y c ý n i ến tình nh n loại 3 àng i o Ph m Chính hống i o 4 Mọi người ều ở . c n c c người Chính hống thì ến trễ, và chỉ nghe chừng phút trong khi tôi ọc c c iệp c a Chúa i u về hiệp nh t, thì họ t c gi n ng l n ỏ ra về.
1 2

175

- Thế nhưng Cha Người Chiến Thắng, sẽ ắt họ phải cúi mình ng g p đôi... N h i Vass a-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, con h nh n Bình An của Cha. Con đ ng tìm iếm ai hác m ch Mình Cha m thôi. N h i inh- ồn-của-C c-Khổ-Nạn-của-Cha, con h ên đường đến với các q c gia d n t c, v cứ đ mặc các người ch ng đ i n cho Cha, Cha sẽ hiến cho nh ng người ch ng đ i Cha phải đứng ên ời hỏi B Ngồi của họ v cúi mình ng g p đôi. Con h tin tưởng nơi Cha, h ên đường đến với các q c gia d n t c m nhắc nhở cho mọi người nhớ đến Tình Thương Yê của Cha, v nhớ ằng: iês có ngh a Chúa Cứ Thế, ng Cứ , c ng nhớ Tình Thương Yê của Cha đ i với mọi người thì cao t ọng hơn mọi sự.... Con đ ng nhìn sang phải ha sang t ái. Con h nhớ Th n Phụ Cha cảm thương n i h n hổ của con, nên Ng i an cho con Bình An của Ng i đ con ch n đạt Bình An n cho mọi người. Th n Phụ Cha t cảm thương t ước sự ế đ i hông th ngờ đư c của con, nên Ng i đ mặc hải Thánh Nhan Ng i cho con, đ ồi q a con Ng i mặc hải cho người hác. Thánh Thần của Cha sa mến sự hư hông của con, đ chiếm ngự con, v đặt dựng t ong con Ngai T a của Ng i đ th ng t inh hồn con. C n Cha thì đổ ng con t n đầ Ng ồn Phong Phú của Thánh T m Cha. i con ê d của inh ồn Cha, ch ng ao n a m t t m vải anh t ắng sẽ phủ ên con, v Cha sẽ ao c con t ong Thánh T m Cha, đ con chìm ng p t ong Ng ồn Ánh Sáng của Cha. V h i con- -người-củaKhổ-Nạn-N ng-N -của-Cha, con h đ cho Cha sử dụng n ta nhỏ của con thêm m t thế gian hơn n a. Con h viết ng Cha đ ời hỏi Thiên ng m ước ng với con, v con có ắng nghe Cha nói ha hông? Cha đ ời ngôi Ngai T a của Cha đ v i v ng ng tới ph ng của con v nhắc nhở cho con nhớ ằng: các con nh ng người th a hưởng Vương Q c của Cha. Cha đ ời khỏi Nơi T ú Ngụ của Cha v đi q a cảnh hoang dại n tìm đến con. Vương Chủ các Bầ T ời đ hông t ch i Thương Yê con, hông ao giờ! Cha đ cho ph p mắt con tạo v t đư c nhìn th m t Minh Vương t ong Vẻ Rực R của Ng i đ ôi o con. tôn vinh Thánh Danh Cha, Cha đ cho người chết ch i d đ giảng giải cho các con iết về Vương Q c của Cha. Phần các con thì hưởng ứng như thế n o chứ? Các con người nói về i p Nh t, các con tưởng ằng nh ng ời nói s ông các con sẽ hi p nh t các con ại đư c ha sao? Ai t ong các con người s n s ng ỏ hết mọi ti n nghi iêng mình đ
176

ước theo Cha? Các con h nói cho Cha iết ai t ong các con người đầ tiên ch m dứt Cơn p i của Cha đ Cha hỏi ê g o i p Nh t v a Bình t ước hi iờ ó đến? V o iờ N nga đến các thiên thần của Cha c ng phải n s . Ai người t ong các con sẽ gieo hạt gi ng Tình Thương v a Bình t ên các q c gia d n t c? Vì danh Cha, ai sẽ người trung th nh ước theo Ánh Sáng, ê cầ Danh Cha ng đêm? Ai người t ong các con người đầ tiên đặt ch n ước đi theo Các D Ch n in má của Cha? Các con có th t ng tìm iếm Cha hay hông? Các con th đó, sẽ đến ng m Cha đến với s m s t v ửa. Cha phải th t vọng ởi vì Cha sẽ th có nhiề người t ong các con ch ng iết gì v c n đang mê ngủ sa sưa! i o i thụ tạo, Cha sai đến với các con hết sứ giả n đến sứ giả hác đ m tiêu tan đi nh điếc tai của các con, thế nhưng ây giờ thì Cha q á sức m t mỏi t ước sự ch ng đ i v thái đ nh đạm của các con. Cha m t mỏi hơn ao giờ hết t ước sự ạnh nhạt của các con. Cha c ng m t mỏi t ước sự iê căng v t m hồn hó la ch n của các con t ên đường q i tụ ại đ đi đến hi p nh t. Ch n S ng Sờ của các con q á đầ v đang t n a ngo i. Các con nhiễm đ c ởi chính tiếng nói của mình. iề n sẽ hông diễn tiến m i m i đư c đ . M t ít n a, các con sẽ phải gục ng , ởi vì các con ch ng đ i Tiếng Nói của Cha ằng tiếng nói ạc hướng vô ngh a của các con. D nhiên iáo i Cha t ở nên t n t do sự chia ẽ của các con. Các con hông áp dụng ời h ên nhủ của Cha v c ng hông thực h nh Các Khát Vọng của Cha vì thiế niềm tin, thế nhưng Cha sẽ phơi ầ t m hồn của các con a đ cho chính các con th , v c ng như cả thế giới đề iết. Cha c ng sẽ phơi a mọi m mư m thầm m các con hoạch đ nh nhằm phá hủ các ề t của Cha như thế n o.1 D n thứ sá sắp sửa phá v ,2 v các con sẽ đắm chìm t ong óng t i, v sẽ hông có ánh sáng chiế soi, ởi vì đám hói c ên t vực th m sẽ gi ng như hói c a t ửa hổng ồ hiến cho mặt t ời v ầ t ời t ở nên tăm t i vì hói n .3 Thế ồi với Ch n Công Th ng của Cha, Cha sẽ m cho các con t ở nên gi ng như o i ắn, th nh nh ng con ắn đ c, v Cha sẽ hiến cho các con phải ằng ụng v ăn ụi đ t4 t ong
Với giọng iệu r t nghi m trọng, Chúa i u n i những lời tiếp theo. Kh 6:12 3 Kh 9:2 4 Gn 3:14
1 2

177

nh ng ng đầ tăm t i n . Cha sẽ q t ng các con ng t n mặt đ t đ nhắc nhở cho các con nhớ ằng các con c n tồi t hơn o i ắn đ c n a... T ong cơn gi n d của Ta, Ta sẽ đạp gi m các ngươi ng v ch ẹp các ngươi t ong cơn th nh n của Ta. Các ngươi có th hông? B n thiên thần chầ ch ng q anh Ngai T a của Ta đang ồn chồn chờ nh của Ta. Khi n o các ngươi nghe th hằng ch i tiếng s m s t v nhìn th các tia chớp ánh sáng, thì các ngươi iết ằng iờ Công Th ng của Cha đ đến. T ái đ t sẽ ng ch n, v sẽ gi ng như m t sao sa, nó sẽ q a c ồng nga tại ch ,1 m cho các đồi núi v các hải đảo ch n văng đi nơi hác. To n th các q c gia sẽ hủ di t. Bầ t ời sẽ iến m t như c n sách ằng da c n đóng ại,2 như con đ nhìn th t ong m t th iến của con, con gái của Cha ơi.3 M t cơn h p h i nghiêm t ọng ẩ đến với mọi người d n. Th t h n tha cho người n o hông tin! Các ngươi h nghe Ta nói đ : hôm nay người ta sẽ nói với con ằng Nhưng m ng ằng S ng ôn tỏ ng Thương Xót đ i với chúng ta, nh ng ời tiên t i của ạn hông đến t Thiên Chúa m đến t t m t í iêng của ạn.” Con h nói với họ như sa : cho dù các ngươi mang tiếng đang s ng, thế nhưng thực sự các ngươi chết ồi. ng cứng tin của các ngươi ên án các ngươi, ởi vì các ngươi t ch i không tin v o Thời ian Thương Xót của Ta, ồi c n c m cản Tiếng Nói của Ta đư c oan t ền q a các sứ ngôn của Ta ên tiếng cảnh áo cứ vớt các tạo v t của Ta, nên ồi đ các ngươi c ng sẽ phải chết như nh ng ẻ d m thôi. Khi iờ của Bóng T i đến, Cha sẽ tỏ cho các con nhìn th n i tâm của các con. Cha sẽ n t ái inh hồn các con a ngo i, v úc đó các con sẽ nhìn th inh hồn mình đen như than đá, không nh ng các con cảm nghi m th n i sầ m n như chưa t ng có t ước đ , m c n cảm nghi m th cả t ái tim t ong ồng ngực mình đ p nh ng nh p đ p h p h i đến đ phải nói ên ằng: óng t i iêng của mình c n đen t i hơn cả óng t i đang ao q anh mình. C n phần con, 4 (... ...) đ cách thức Cha sẽ tỏ a Ph p Công Th ng của Cha cho t t cả các q c gia như thế n o, rồi mọi d n t c sẽ cảm nh n ra ản án của Cha d nh cho mình hi iờ đến. Cha sẽ iến sự s ng
1 2

Is 13:13 Kh 6:14 3 em th kiến ngày 1 th ng năm 199 4 Ý n i ến một mình tôi

178

của nh n oại t ở nên hiếm hoi như chưa t ng có t ước đ . Có như v thì cơn th nh n của Cha mới ng ôi ng, v Cha sẽ đặt dựng Ngai T a của Cha t ong m i người các con, ồi t t cả cùng m t tiếng nói, cùng m t ng v cùng m t ngôn ng , các con sẽ dâng ời chúc tụng Cha Chúa Chiên. Vass a con ơi, hôm na như v đủ ồi. Con đ ng tỏ a ca đắng về d n t c iêng của con n a. i inh hồn, con c ng đ ng n t m gì thêm. Cha sẽ tỏ ầ con ra cho thế giới như m t d hi hi p nh t. Con sẽ người ta phủ nh n v ch i ỏ, thế nhưng con iết tại sao ồi. ó do người ta hông ch đón nh n hi p nh t, c ng như nhiề t m hồn không đón nh n Chúa Tình Yêu. Con người ta m t đi ng th nh tín ồi... Con h đến. Chúng ta, Cha con ta? - L y Chúa, v ng ạ...

2, 1993 - N con ê d Cha hay không? của Cha, ình an cho con. Con có ết hi p m m t với

in Chúa khiến cho t m trí con kết hợp với h n Khí Chúa. L y Chúa, duy mình Chúa mới c thể làm ược iều này. - Cha m v i m ng hi th con ý thức đư c về tình t ạng hư hông của mình, v ý thức đư c ằng hông có Cha, con hông có th m đư c gì. Con h nương tựa v o Cha, v Cha sẽ ôi o inh hồn con đến với Cha. Chúa Tình Yê đang ở gần ên con, v Thần Khí của Cha ao phủ t ên con. Con h đ cho Cha tiếp tục Sứ i p ng hôm q a. Con h nghe Cha con cứ nói cho họ iết ằng ng thương ót v cơn th nh n đề th c về Cha, ng có q ền tha thứ ha đổ ng cơn th nh n . ng thương ót của Cha thì cao cả, thế nhưng ng nghiêm hắc của Cha thì c ng cao cả hông m. hi n Chúa ảo tôi viết oạn văn trích từ Si. 16:11,12.)
179

- Con gái ơi, con th đó, ch ng ao n a Cha sẽ c ng ầ tỏ Ph p Công Th ng của Cha. Chương t ình của Cha đ có ng giờ nh t đ nh ồi. Nh ng ời ê gọi ầ Thương Xót của Cha c ng có ng giờ nh t đ nh n a. M t hi thời gian của ng Thương Xót q a đi, Cha sẽ ầ tỏ cho mọi người nh c ng như người d iết ằng: ng Nghiêm Khắc của Cha thì c ng cao t ọng như ng Thương Xót, v cơn th nh n của Cha thì c ng m nh i t như ng tha thứ của Cha. Mọi sự Cha đ nói t ước đ thì giờ sẽ nhanh chóng ẩ a, v hông có gì có th v t a hỏi các điề . Cha đ nói với con về tinh thần phản đạo m nh ng người ạn th n tín của Cha đ t ng ó ta 1, v tước đi hỏi ta họ các hí cụ hoạt đ ng đầ anh i đa hi năng. Phải chăng Cha đ ch ng nói ằng: các hồng ch ng đ i các hồng , các giám mục ch ng đ i các giám mục, c ng như có nhiề người đang t ên đường hư hỏng ha sao? T ong c c chiến hông ng ng của họ đ t ng m cho iáo i của Cha s ế . Ng na tinh thần phản oạn n đang tiến s v o Nơi Thánh Thi n của Cha. Con có nhớ th iến m Cha an cho con về nh ng con ắn đ c ên các Bí Tích Thánh của n thờ ha hông? Phải chăng Cha ại chưa mặc hải cho con iết ao nhiê người t ong nhóm họ ch ng đ i v iáo Tông của Cha ha sao?2 Hoặc về vi c họ ô đẩ ng i sang m t ên ha 3 không? Cha đ cho con iết há nhiề chi tiết về c c nổi oạn ên t ong iáo i của Cha.4 i ạn t ng tín của Cha, con h đ cho Cha ngưng ở đ . Chúng ta sẽ tiếp tục ại v o ần tới. Con h ở ên cạnh Cha, v h mv i ng Cha.

2, 1993 “L y c iav , xin Chúa nư ng tay ửa d y chúng con in ừng ửa d y chúng con trong c n th nh nộ c a Chúa ởi vì Chúa c thể iến ổi chúng con trở thành hư không. 5
C nghĩa là vô vọng c i o ông ioan Phaolô 3 S iệp trước 4 gày 1 th ng 9 năm 199 ngày th ng năm 1991 ngày th ng năm 1991 ngày 1 th ng năm 1991. 5 Jr. 10:24
1 2

th ng

năm 1991 ngày

180

- Vass a con ơi, sứ giả sát cánh với sứ giả đ m oan áo cho thế giới ăn năn h i cải. Cha đang i Mình Cha m t cách tỏ tường như chưa t ng có t ước đ , nhằm đem nh ng người t a t ở về với Cha, t n gi Các iới Răn của Cha. B t cứ v o gi phút n o, ngọn ửa nhỏ nhoi tuy dễ d ng lan tỏa v o thế h n , nhưng sẽ tắt m đi nế như Cha hông can thi p. Cho đến cả ng na , người ta v n t ch i v hông ch tin theo. ọ c ng tưởng mình cao t ọng ao nhiê thì t ước Mắt Cha họ c ng tọ a th p m nhiê . m sao họ dạt đư c n phúc của Cha t ong hi họ cản t ở Thánh Thần của Cha? iề m Cha nghe đư c t nơi họ Ai có q ền t ên tôi đư c?” hoăc Tự mình tôi đầ đủ ồi.” ng thương ót của Cha thì cao cả nhưng ng nghiêm hắc của Cha thì c ng cao cả hông m. Cơn th nh n của Cha thì c ng m nh i t ch ng hác gì ng tha thứ của Cha. Các đền thờ1 của Cha giờ phải chung chạ với d n ôn án. ọ t ao đổi Sự Thánh Thi n của Cha đ iến th nh đồ v t c ng hiến cho Satan! Cha đang nói đến nh ng người phản đạo giáo đ t ng đ cho Tên D i T á múa ma t ên môi mi ng mình, v giờ đ họ thúc p mọi người h a d a với Tên D i T á đó. Cha thực sự hết ch đựng họ đư c n a. T ong Nh Cha t ước đ , ng t ng thực luôn hi n di n, ởi vì ề t của Cha cơm ánh hằng ng của họ, thế nhưng nhìn v o Nh Cha giờ ch ng hác gì m t cảnh tiê điề , t ở th nh hang cho o i thằn ằn v th nh ổ cho o i nh n. Thế nhưng ... Cha sẽ tháo ỏ đi mọi thứ n . N con của cha, Cha cảm th tê tái t ong ng. Các thiên thần của Cha n s về Ng iờ m Cha đ dự t ù phải ng a hi các nh t ền của Cha đư c an . Cha hông có th ch dựng đư c hơn n a hi nhìn th Mẹ Thánh của các con hông ng ng hóc óc m i hi Mẹ nhìn th Con Mình cứ đóng đanh ại mải m i. T i i của thế h các con đang đẩ đưa Con ê D của Cha ên Núi Sọ t ng gi t ng phút. Thế giới n đồng thanh ên tiếng úc phạm đến Thánh Thần Cha v mọi q ền ính thiên đ ng. ằng ng thế giới cứ đưa a các ời hiê khích với Cha nhìn em ìa! Nhìn em Nh Chúa đang iến th nh cái gì v ?” ọ v a nói v a phá đổ ng ồi phủi ta như chưa m gì cả. inh ồn Cha hông c n ch nổi hi nghe tiếng ên của Con Cha đang b đem a đóng đanh t ở ại. Mặc dù Con Cha v Mẹ Thánh các con h m
1

ôi hiểu là c c linh hồn

181

ìm cơn đa dớn của các Ng i ao nhiê có th , Tai của Cha v n nghe th mọi sự. Tai Mắt Cha hông th c về ác ph m, nên hông có gì thoát hỏi Cha đư c. Có điề chính thế h các con chọn ựa chứ hông phải Cha.1 Nhóm Nổi oạn t ong Nh Cha đ o cơn th nh n của Cha đổ ng các con, v Bóng T i dầ đặc ch ng ao n a sẽ phủ ng t ái đ t. hông phải Cha chọn ựa m chính các con. Cha đ chọn gọi các con a hỏi mồ mả với ng Thương Xót, Tình Thương Yê , Tình Thương Cảm v Bình An của Cha, thế m c n iết ao nhiê người t ong các con không iết cảm nh n n phúc của Cha. Ch ng c n điề gì có th cảm hóa đư c các con n a. Các con đ m cho ng Kiên Nh n của Cha m t nho i ồi. Con gái ơi, con h t ở nên tiếng vang của Cha. ọ có th g a nhiề phiền h m nh i t cho con, thế nhưng Cha sẽ hông cho ph p họ thắng ướt đư c con, m t ái ại, con sẽ t ở nên như chiếc gươm m i hi con ao t ền ời Cha. Con h nhắc ại cho họ nhớ ằng: hông phải Cha m v i thích về cái chết của người ế đ i v người phản oạn, m Cha ại thích m n nhìn th người ế đ i v người phản oạn ăn năn h i cải t ở ại, v tha đổi nếp s ng của mình đ đạt đư c sự s ng. T ái đ t m các con đang nhìn th đ ch ng ao sẽ tiê tan”!2 Cha q ết đ nh đẩ nhanh Chương T ình của Cha vì t i i nghiêm t ọng m thế h n vi phạm. T t cả mọi sự ồi đ sẽ mai m t đi. T t cả sẽ phai nhạt như chiếc áo phải phai ạc m .3 cách thức m Cha m n tiê di t đi sự ô ế của t i i, v các con sẽ nh n a ằng: nga t hởi đầ các con đ các đền thờ thánh thi n của Cha, v Thần Khí của Cha s ng t ong các con. C n đ i với Ph p Rửa T i ằng ửa n thì ra sao! Con h cầ ng n v ăn cha t ong nh ng ng n . ng Tự đang ở ên con.

Ng
1

1

3, 1993

C nghĩa là thay vì chúng ta chọn ình An c a Chúa, lại i chọn việc tiến vào thời ại mới lãnh hình phạt c a hi n Chúa 2 Hb. 1:11; Rv. 21:1,4. 3 Hb. 1:11; Rv. 21:1,4.

182

“L y Chúa, khi Lời Chúa ến với con, con vội vàng nuốt l y: Lời Ngài khiến cho con hoan h và cũng làm vui thoả lòng con, vì con ược Danh Ngài thư ng gọi, l y c iav , gài là hi n Chúa oàn ăng.

1

Mắt con che ph nên con không nhìn th y Chúa cũng như không th y ược Sự ạng gời và Vinh Quang c a Chúa. ỗng dưng từ thăm th m trong cõi tối tăm c a linh hồn con, một ia S ng l e ừng lên! S c mạnh tia ng làm con ững ờ cho ng v ng, con h a n n tr trọi, tinh th n m ng c a con a l y linh hồn con, con ng p chìm trong h n Khí c a Chúa, khiến con như ngưng thở. Con nhìn th y Chúa ang ng ở y n l ng... Và l y ng u D u, hình như con nh n ra Chúa. hế rồi, Chúa mở Môi Miệng Chúa l n tiếng, một n ọi ược an cho con, và c ng lúc trí nhớ c a linh hồn con ược khôi phục trở lại. Màn che mắt con r i uống và ỗng con th y mình ang nằm trong V ng ay người Cha c a con. Ôi l y hi n Chúa, Chúa là ng Quý rọng với con iết m y! - Cha ng Thánh. Cha đ nói Cha sẽ tẩ sạch con v an cho con m t t ái tim mới, v đặt đ m t tinh thần v o trong con. Cha sẽ oại ỏ tinh thần mê ngủ a hỏi inh hồn con, v tha v o đó Thần Khí của Cha. V o ng hôm đó, Cha q ết đ nh iến con th c về của Riêng Cha. Cha q ết ch a nh con, đ con t ở nên gi ng như c t t sinh hoa ết t ái cho d n Cha. Cha q ết m cho các mi ng đói hát đư c no đầ . Q ả đúng v , Cha q ết đến với con, đ t ồng t a Vinh Q ang của Cha t ong tình t ạng ư Không của con.
1

Jr 15: 16

183

B giờ Cha Thiên Chúa ao phủ inh hồn con m i m i. Vì thế, con cứ nói tiên t i m hông phải s . Con h đến với nh ng ương hô, v Cha sẽ đắp th t v o đó, ồi Cha sẽ cho họ hơi thở đ m chúc tụng Cha, cùng tôn vinh Cha. úng như v , Cha sẽ thở hơi v o người chết đ cho họ đư c s ng ại v c t ớn tiếng ằng Ai m gi ng như Thiên Chúa v ?” Cha sẽ nhắc cho họ nhớ ằng họ sẽ hông ao giờ tìm th đư c tình thương ê n o cao t ọng hơn Tình Thương Yê ở ng Tạo óa của mình. N 3, 1993

- Bình an ở cùng con. ôm na t ng gi t ng phút s ng của con, h d ng mình cho Thánh T m Cha. N Vass a con ơi, Cha m n nói với con ằng con h s ng như th hôm na ng c i cùng của đời con nơi t ần thế n . Thế nên con phải m t t cả mọi sự mình có th m đư c, đ m s ng thánh thi n. M i điề con vi phạm ề t của Cha đề sự ghê tởm dưới Mắt Cha. Vass a con của Cha ơi, con có hi ằng sự ghê tởm... ... m i hi con đ mình th c v o t i i. Con đ ng ao giờ gạt ỏ ề t của Cha. Mọi ễ v t con d ng ên Cha với t m tình ê mến sẽ đư c dùng v o vi c cứ i các inh hồn. Con th c v o sự ế đ i, nên con h nương tựa v o Cha v h tin tưởng v o Q ền ực V nh Cử của Cha. Con h n ễ s t ong Thánh T m Cha đ m đón nh n Sức Mạnh cùng ánh sáng. Con h nhìn em! Ch ng ẽ Cha hông an cho con n phúc q a vi c Cha mặc hải cho con Thánh Nhan Cha cùng tỏ a cho con th các Kho T ng Phong Phú của Thánh T m Cha ha sao? C ng như cả Vinh Q ang của iáo i Cha n a? ồng thời q a vi c mặc hải Thánh Nhan Cha cho con, Cha m n c ng mặc hải Thánh Nhan Cha cho mọi người hác n a. iês Thánh Danh Cha, v con th c về Cha m i m i, nên t nay Cha đặt tên cho con theo C c Khổ Nạn của Cha: Vass a-Của-KhổNạn-Giêsu. V giờ đ , Vass a-Của-Khổ-Nạn- iês ơi, h cầ ng n với Cha t ong thời gian mùa Cha n , thời đi m sẽ đè nặng t ên Cha. Con h d ng ời ên Chúa Cha, v đọc theo Cha nh ng ời như sa : Cha ng ời ời, Xin cho Thánh Danh Cha đư c cả sáng.
184

Biết Cha biết đến Sự S ng đời đời, iết Cha iết đến Ch n ý. ạ Cha của mọi Khôn Ngoan, xin thánh hóa con ằng Thánh Thần của Cha đ t ái tim của con sẽ th t ên nh ng ời nói đầ hôn ngoan. Cha Chúa D Nh t v ng To n Thi n, ng ồn mạch của Tình Thương Yê Siê Ph m, xin Cha m cho hồn con sa mến đ con chúc tụng Cha ng đêm. Cha Ng ồn ương M c Dư c v Dầ oan ạc, xin cho inh hồn tồi t của con đư c ức hương thơm bằng chính dầ thơm tinh hiết của Cha đ cho con hi gặp Minh Vương của con Con Yê D của Cha, thì Ng i sẽ hông ngoảnh Mắt Ng i ời hỏi con. Nh n iết Cha s ng t ong Ng ồn Ánh Sáng của Cha Ng ồn Ánh Sáng sẽ chiế tỏ cho con th Con ường d n dắt con đi theo các Vết Ch n của Người Con Yê D của Cha ng Ng ồn Nước ằng S ng, in h in Cha đến tắm g i con t ong S i Ng ồn t ôn chẩ a t Thánh i n của Cha. đến,

Cha Thiên Chúa của con, con ê mến Cha đến ơi . Xin Cha ban cho inh hồn tồi t của con biết hát vọng t t cả nh ng gì Thánh Thi n, cho inh hồn con nếm hưởng Sự D iền của Cha. ức iavê, Cha Thiên Chúa của con.
185

con chúc tụng Thánh Danh Cha, bởi vì Cha đ thương đoái nhìn đến linh hồn tồi t của con v đổ ng inh hồn con t n đầ sự tươi sáng của Vinh Q ang Cha. Cha, t m hồn con d ng tiếng hát lên Cha. T m t í con m ng v i t ong Thần Khí của Cha. Ôi Thiên Chúa, Cha của con, xin cho inh hồn con ngả v o V ng Ta Thương Yê của Cha ằng vi c đóng n t ên t m hồn con đ tình ê mến của con đ i với Cha t ở nên mạnh mẽ hơn cả Thần Chết. Amen. - N con của Cha, con h nh ng mảnh đ t hô cằn. t ở nên như m t gi ng s i đ tưới mát cho

L y hi n Chúa là ng ối Cao, xin cho linh hồn con én rễ trong Cha. L y Cha, con ã tìm ược ình An ch n th t trong Cha. L y c iav là Chúa c a con, là Vua thống tr từ nguy n th y. Chiều tối, ớm mai, và cả giữa ban trưa con y u mến, con kh t mong ng h nh mà ng n tay c a gài chạm ến tr i tim con. Và chỉ một Ánh hìn c a gài thôi cũng làm linh hồn con vui ướng. L y Chúa, y giờ con ang ng trước nhan Chúa trông con th t là ng tội nghiệp là kẻ t tội c a n i hoang dại này, xin gài ến n con bởi vì c ao nhi u người ch hại ang giữ con ể i gi chuộc...
186

- Con h nên gi ng như m t c t t tươi đư c t ồng ên các gi ng s nước, con hông ỏ ơi đ . Cha Chính ng Bảo cho con. y con lớn tiếng kêu kh c l n ng C u ộ con L y Chúa i u, l y h nh m Chúa! Chúa ã tắm rửa con trong í tích rửa tội y ình hư ng xin dừng ể cho linh hồn con rời a m t Chúa. iờ

i

u,

- Cha cùng ng Bảo của con.1 Cha hi n danh ng ảo v người nghèo hổ nh t, v giải thoát họ hỏi ta các người áp ức họ. Phần con, Cha đưa Ch n của Cha cho con ng ch ng với Cha... Con có iết tại sao Cha đến với con ha hông? Con đ ng s , ình an ở cùng con. Cha đến với con đ ồi qua con, Cha đổ ng thế h n t n đầ Tình Thương Yê Vô Bờ Bến của Cha. Cha c ng đến đ nhắc nhở cho cho con nhớ ằng: Thái Tử a Bình đang đến ồi. Ng i t ở ại v o chính con đường m Ng i đ ời hỏi t ước đ . Chắc chắn Cha sẽ t ở ại như ạng đông ó ạng. Cha c ng đến đ oan áo cho mọi người về nh ng điề đ đư c viết t ong Sách Ch n ý,2 v cắt ngh a m t cách đơn giản nh ng điề m các con chưa hi . Th n Phụ Cha đ an cho con n phúc đư c vác Th p iá i p Nh t v a iải cùng với Cha, sánh vai cùng với Cha đi ngang q a sa mạc n . ng T i Cao đ thực hi n nh ng điề ỳ di n cho con. Cha sẽ m cho ời Cha đư c mọi nơi nghe iết, dù cho có nhiề ch ng đ i ẩ a. i Vassi i i, con h ắng nghe: về các thương tích do các người t cáo con gây nên cho con, thực a họ c ng chính nh ng người t ng t cáo Cha t ước đ , rồi đ con sẽ đư c đền ù g p i t ên Thiên ng. Cha hông th c t hỏi con n phúc n đư c.3 Ph p Công Th ng của Cha sẽ ên tới cao đ đ i với nh ng người ôn án n ,4 ởi vì thực sự họ nh ng
y giờ Chúa i u trả lời tôi. ôi hiểu là S ch Kinh h nh 3 Chúa i u muốn n i rằng khi ể họ t n công tôi, thì giống như họ em ến cho tôi n phúc, ởi vì thi n àng ẽ trả công cho tôi, t c là ền cho tôi 4 hững người uôn n: theo mạch văn này là những người ia ã ại tố c o tôi. hững người uôn n: là những người ch hại Chúa h nh h n. hững người uôn n: theo nghĩa tượng trưng là “con ch ăn hoạt ộng an m. hững người uôn n: c thể iểu trưng con thú th hai trong oạn Kh 13, c ý ề c p ến nh m am iểm trong i o ội. hững người uôn n: là tinh th n theo ch nghĩa duy lý c nếp ống khô khan và lạc ạo. hững người uôn n: từ ngữ Kinh h nh m chỉ người trao ổi Ch n Lý với n Dối r .
1 2

187

người ôn án đ án đứng iáo i của Cha, họ t ao đổi Ch n ý với Tên D i T á. Mắt Cha nhìn th t t cả mọi sự, v Tai Cha c ng nghe th t t cả mọi sự. Cha đ nhìn th nh ng điề hủng hiếp nga t ong Thánh i n của Cha gây nên bởi chính nh ng người đ t cáo con. N con của Cha, con h cầ ng n cho inh hồn của họ. L a đảo ng ên tắc s ng của họ. Ôi như v chắc chắn họ hông m n h a giải ồi. Họ hông ao giờ d ng ại đ m s ngh ằng Cha iết đư c t t cả các tồi ại của họ. T ái tim họ thì úc n o c ng nh p nhổm như đang ngồi t ên ửa chá vì họ đang hăng sa với m mư tiê hủ con cùng với các Sứ i p của Cha. ọ cùng m mư với nha .1 Con gái ơi, thực a ch vì tư i m họ m n dìm đi Tiếng Nói của Cha đến với họ q a con! Mi ng ư i họ thì nói đầ nh ng ời áp ức v ảo q t. ọ có th cúi mình ng v nhắm v o mục tiê con. Thế nhưng các v hí m họ a sẽ giết hại n nhau, t hi họ iết ăn năn h i cải v m h a với Cha. Cha m n nói với nh ng người ôn án n ằng Của cải của các ngươi sẽ tước đoạt... v m t hi giam mình t ong n i inh ho ng, các ngươi sẽ ngồi dưới đ t t ần t ụi, nế như các ngươi t ỏ các t i i đ phạm, các ngươi sẽ đư c tha thứ. Không c n ao nhiê thời gian n a đ ! Các ngươi h t ánh a t i ác m q a t ở ại với Cha. Tại sao các ngươi cứ hăm hở đ ồi chết t ong vi c B ôn Bán như v chứ? m hạ phẩm giá các ngươi thì Cha ch ng có hứng thú gì cả, ý do các ngươi c ng t th n t Nh Cha m a thôi – các ngươi h ăn năn h i cải v sẽ đư c s ng! i các ngươi nh ng người B ôn Bán, B n Ta Chúa Cha đang giương a an phúc nh cho nh ng ai đi tìm iếm Ng i. V các ngươi h ma ma in Chúa Cha an n phúc, v Ng i sẽ ắng nghe.” an phúc nh cho nh ng ai đi tìm iếm Ng i. V các ngươi h mau ma in Chúa Cha an n phúc, v Ng i sẽ ắng nghe.” Phần con, con gái ơi, Cha m n nói với con ằng con h iên ì, h tỏ a v ng mạnh v tiếp tục Tiếng Vang của Cha. Con h gi ng như chiếc gươm hai ư i, v h oan t ền Sứ i p của Cha m t cách nhi t
Cũng c nghĩa là tinh th n nổi loạnhững, cũng như c c tiên tri và th y d y giả danh c a ngày hôm nay mà Chúa i u cảnh gi c chúng ta trong những ngày cuối ắp tới. h nh Phaolô n i: “ ể n i về những iều , chúng tôi không d ng những lời lẽ ã học ược n i trí khôn ngoan c a loài người, nhưng d ng những lời lẽ học ược n i h n Khí. Chúng tôi d ng những lời lẽ h n Khí linh ng ể diễn tả thực tại thuộc về h n Khí? (1 Co 2:13). 1 ôi hiểu là họ c ng ở trong một è ph i với nhau

188

th nh v mạnh ạo. Con h cầ ng n với cả t m hồn của con cho thế giới ăn năn t ở ại đ mọi q c gia d n t c cảm nh n a đư c ng Nh n của Thánh Thần Cha. Con h đ cho họ nhìn th đư c Tình Thương Yê của Cha, Sự Bình An của Cha, v ng Kiên Nh n của Cha, c ng như ng Thương Xót của Cha, v ng T ng Tín của Cha q a các Sứ i p n . Con đ ng s , m h nhớ t ong t í hôn mình ằng: Cha đến ở với con v đang ở t ước mặt con. Con h ếm ôm Th p Tự iá của Cha, l thánh giá sẽ d n dắt con về Thiên ng. Con h ch n hưng iáo i của Cha v h m v i inh ồn Cha. Con h ên đường ình an v h ch to n các ổn ph n nhỏ hác của con. Con h mời Cha tham dự v o các ổn ph n n với con. Cha Chúa iês an cho con phúc nh. Con h chúc tụng v tôn vinh Cha.

- Chúc tụng Chúa! Tôn vinh danh Chúa i u!

3, 1993 - Maranatha! Xin Chúa hãy ến! - Cha an cho con Bình An của Cha. Con ê d của Cha, Cha đang ở nga t ước cổng nh con. Con h dùng đến dụ ngôn c vả. Nga hi các c nh mềm mại của nó ớn ên v các ng nh á của nó mọc a, con iết ằng mùa hè đang đến ồi. C ng thế, hi n o con nhìn th nh ng sự vi c n ẩ a, con iết ằng Cha đang ở gần, đang ở nga t ước cổng nh ồi. C n đ i với ng giờ , thì hông ai iết đư c, nga cả các thiên thần cùng Chúa Con c ng hông iết, t có Chúa Cha iết m thôi.1 i tạo v t! Cha hằng mong mỏi q i tụ t t cả các con ại, như g mẹ p ủ con mình dưới cánh, thế m iết ao nhiê người t ong các con v n hước t ! Sa n , các con hông có th nói đư c ằng: Cha đ không tìm nhiề phương cách đ t p h p các con ại t ong Thánh T m Cha đ m nói cho chúng con iết ằng các con sẽ ch ng ao giờ tìm đư c tình thương ê
1

Mt 24:32-36

189

cao t ọng hơn tình thương ê của Cha. Thế nhưng các con v n tiếp tục đi m t mình ang thang t ong nơi hoang dại n . Cha sẽ đến với các con. Cha giờ đang gởi đến hết sứ giả n đến sứ giả hác đ m oan tin cho các con. Các con h t nh thức. - L y Chúa, con vui ướng và tràn ng p niềm vui mừng. Maranatha! - Con đ ng s . Cha trông ch ng đến t ng hơi thở của con với sự chăm sóc d d ng của Cha! T ong thời gian mùa cha n , Cha m n nói với con điề n h i ồ c của Cha, con h ên đường oan t ền, h ao giảng v nói tiên t i, con đ ng q an t m đến các người t cáo con đang ên tiếng phân bua v t đoán con m t cách sai ầm. Con h ê thương v iên nh n. N con của cha, con thử nói cho Cha iết m t ch m t c n o đó t ong Kinh Thánh đưa a, m nế như tách a hỏi mạch văn t ong đó ồi, thì i tự nó có th ch n th nh ngh a ha sao? - Dạ thưa Chúa không ạ! ởi vì n c thể m u thuẫn với từ ngữ hay c u n i kh c c a Chúa. - V thì hông ai có th m như thế với các Sứ i p n đư c. Cha đ nói ch d có Minh Cha ng an h nh ề tv Q an T a m thôi.1 Vass a con ơi, mắt con v t m hồn của con ch nên tìm iếm nh ng gì thiêng iêng m thôi. Vinh q ang v nh cử nằm t ong nh ng điề th c về thiêng liêng. Cha r t v i thích sự nghèo hó v sự ế đ i. Con h iết m t điề nh ng giáo h n m Cha d d con nhằm cho sự cứ i iêng con, v tự do của con n a, ởi vì ở đ có Thần Khí của Cha thì ở đ có tự do. Cha Chúa, Thần Khí.2 Con h ghi ch p ng đi:3 Nế như inh hồn có hình th iêng của mình, thì thần hí c ng có hình th iêng của mình. Theo như Kinh Thánh nói, người thứ nh t Adam t ở th nh m t inh hồn s ng đ ng. Người Adam sa đó t ở nên thần hí an sự s ng. Nói cách hác, người t hi n t ước co inh hồn nhưng hông phải thần hí, nhưng sa đó người có thần khí mới xu t hi n. Người thứ nh t bởi đ t mà ra thì ản ch t thu c về đ t; c n người thứ hai thì t trời mà
1 2

Jm 4:12 Jn 4:24; 2 Co 3:18 3 Chúa ảo tôi chép lại một oạn văn gài ọc cho tôi từ Kinh h nh

190

ng. Khi ở dưới đ t, thì chúng ta gi ng như người bởi đ t mà ra. Còn hi ở t ên thiên đ ng, chúng ta sẽ gi ng như người t ên t ời. Như v , ở dưới đ t, chúng ta đư c dựng nên theo hình ánh người dưới đ t, ồi đ t ên thiên đ ng chúng ta sẽ đư c hình th nh theo hình ảnh người nh t ời, ởi vì xác th t chúng ta không th th a hưởng đư c Nước T ời: c ng như cái hư nát không th th a hưởng đư c sự b t di t. Tôi sẽ nói cho anh em biết điề này m ưa na con ẩn d : không phải t t cả chúng ta sẽ chết, nhưng t t cả chúng ta sẽ đư c biến đổi trong m t giây lát, trong m t nháy mắt, khi tiếng kèn cu i cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và nh ng kẻ chết sẽ tr i d y v hông c n hư nát n a. Còn chúng ta, chúng ta c ng sẽ đư c biến đổi. Quả v y, ản ch t hư nát hi n tại của chúng ta này sẽ mặc l y sự b t di t, và ản ch t phải chết này sẽ mặc l y sự b t tử. V y khi ản ch t hư nát mặc l y sự b t di t, v ản ch t phải chết mặc l y sự b t tử, thì b y giờ sẽ ứng nghi m lời Kinh Thánh sa đ Tử thần đ chôn vùi. giờ chiến thắng! H i tử thần, đ chiến thắng của ngươi? i tử thần, đ nọc đ c của ngươi? Nọc đ c của tử thần do t i l i m ra, mà t i l i có mạnh c ng tại có Lề Lu t. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Ng i đ cho chúng ta chiến thắng nhờ ức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”1 Q ả đúng v , Cha đ giải thoát con hỏi ề t của t i i v sự chết. N con h t ng th nh với Cha cho tới hi n o c c ch đua của con kết thúc. Cha ng Tạo óa của con, Cha sẽ ho n t t c c đ a cùng với con. Cùng với Cha thì con hông phải s gì cả. Cùng với Cha thì n cơm của con thì úc n o c ng dư đầ . Cha sẽ hông ao giờ ỏ ơi con đ .

03, 1993 i Vass a-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, con h ên Cha. Con h m v i ng Cha như con đ
1 2

ôn đ mắt hướng nhìn m 2 ng hôm q a. Con

1Co 15:44-57 ại Arle ước Ph p trong lúc ọp h m

191

h ôn nương tựa v o Cha, v môi mi ng của con sẽ đư c sử dụng như ư i gươm. Cha thương mến con. Con h ết h p nên m t với Cha.

3, 1993 - Bình an ở cùng con. N con của Cha, con cần khuyên ảo con cái của Cha về t t cả nh ng gì Cha đ an cho con. Con đ ng s ởi vì Cha ôn ở t ước mặt con, v Cha Khiên Th n của con. Không có ai, ẻ cả ma q dù có m gì đi n a c ng hông ao giờ có th ph n ẽ gi a con v Cha đư c. Dù ằng Satan có điề đ ng ọn th c hạ mình đ m g cản t ở con, ha dù nó có đ cho th c hạ gia nh p h ng ng ch ng đ i con chăng n a, con c ng đ ng ao giờ s . Cha ng T i Cao, v Mắt Cha ôn nhìn th cảnh người đời đ i ử t công với con. N con ê d , Cha sẽ ổ sức cho con với Sức Mạnh của Cha, v Cha an cho con cái của Cha cơm ánh dư đầ . Cha sẽ m cho ng nhi t th nh của con đ i với Nh Cha đắc thắng mọi ẻ thù của con. Cha sẽ iến con t ở th nh m i đe dọa cho chúng. Chính vì v , con đ ng ao giờ s , ởi vì ng Tự ôn ở t ước mặt con. Cha an cho con phúc nh của Cha, v t ng tế o của t ái tim con đề đư c ao phủ ởi sự Can ảm, Sức Mạnh v Bình An. T ong cách thức n , con sẽ người t ng gian đem ại ơn cứ i cho các inh hồn, c ng như đổi mới Nh Cha theo m t đường i ho n thi n nh t. Con h mạnh dạn ên tiếng v h nói tiên t i. N con của Cha, con h nói tiên t i đ m trút ỏ đi mọi ế đ i a hỏi t nhiề t m hồn. Cứ đ cho nh ng ai có tai thì h nghe điề m Thần Khí đang nói với các giáo h i hôm na . i với nh ng ai có ng hao hát, cứ đ cho họ đến. Con h ghi ch p ng v nói với các inh hồn t ong h ng tư tế của Cha ằng Th t v y, mầu nhi m của sự gian ác đang ho nh h nh. Ch đ i người cầm gi nó b gạt ra m t bên, b y giờ tên gian ác sẽ di n.”1 Cha nói cho các con iết, các con h ê mến iáo i của Cha như Cha đ t ng thương mến. ồng thời Cha đ t ng h sinh Bản Th n Cha cho iáo i
1

2Th 2:7

192

của Cha như thế n o, thì các con c ng v , h i các inh mục của Cha, các con h h sinh cho iáo i. Các con h noi gương ắt chước Cha. Cha nói điề n nói với t t cả các con. Cha iết ằng các chiên của Cha thì th c về Cha, v sẽ nghe theo Tiếng Nói của Cha, v hông ao giờ ẩn t ánh Cha. Hôm nay, t đá ng của Cha, Cha nói với các con c ng nh ng ời ca đắng m Cha đ nói với các môn đ của Cha tại t ong B a Ti c ưa ằng Có người ăn cùng n với Cha ại m mư ch ng ại Cha, giờ Cha nói với các con đ hi ch n ẩ a thì các con có th tin điề Cha nói với các con hôm na .” H i các con mọn của Cha, đ ng đ cho t m hồn mình nao núng, m h tin tưởng v o Cha, chứ đ ng có hoảng s ! Ch ng ao n a, Ph p Thanh Tẩ ằng ửa sẽ đư c Chúa Cha gởi ng đ n ng n mọi t i i của thế giới n . Sẽ đến giờ nh ng người có q ền thế tiến v o Thánh i n của Cha, nh ng người m hông do Cha sai đến. Thực sự thì giờ đ đến đ ồi. Cha Chúa iês m n cảnh áo các inh mục, giám mục v hồng của Cha. Cha m n cảnh áo cho to n th Nh Cha về n i th ng hổ s đ m. iáo i của Cha đang sắp phải ch hổ đa đ m s . Các con nên nhớ ằng Cha đ chọn gọi các con với Thần Khí thánh hóa của Cha đ các con tôn vinh Cha. Nga t đầ , Cha đ chọn gọi các con đ t ở th nh các c t t ụ v ng mạnh của iáo i Cha, v s ng tin tưởng v o Ch n ý. Cha đ chọn gọi các con đ chia sẻ Vinh Q ang của Cha v đ chăn dắt các đo n chiên của Cha. Cha nói th t với các con ằng: ch ng ao n a các con sẽ ửa thử thách. Các con h cầ ng n v ăn cha đ t ánh hỏi cơn thử thách. Các con h s ng v ng v ng v h t n gi các giáo h n m các con đ đư c d d . Các con h v ng phục v iáo Tông1 của Cha cho dù có t cứ ch n gì ẩ a. Các con h t ng th nh với ng i, v Cha sẽ an cho các con mọi n phúc m các con cần đến. Cha h ên nhủ các con h tiếp tục t ng th nh với ng i v h t ánh a nh ng người ch ng đ i ng i. Tiên q ết, các con đ ng ao giờ nghe theo người n o a đ ổi ng i. Các con đ ng ao giờ đ cho ng kính mến của các con đ i với ng i t ở nên thiế th nh th t.

1

c i o ông ioan Phaolô

193

Rồi ch ng ao n a, các con phải đ i đầ với m t cơn thử thách m các con chưa t ng t ải nghi m t ước đ . Các ẻ thù của Cha sẽ m a ch c các con ằng nh ng ời nói ảo q t. Kẻ ác đ c đ ắt đầ ra tay h nh đ ng ồi, v Kẻ Phá oại ch ng c n ở cách các con ao a. ức iáo Tông1 sẽ phải ch đựng t nhiề đa hổ. chính ý do tại sao các con c ng sẽ ách hại, ởi vì các con đang ao t ền Ch n ý, v c ng vì các con t n phục v iáo Tông của Cha. c ng ý do m người đời gh t ỏ các con, ởi vì các vi c họ m điề , m thực a t t cả nh ng người m vi c cho ma q đề gh t Sự Sáng, v ôn ôn t ánh n sự sáng vì họ s ằng nh ng vi c Phá oại của họ sẽ phơi ầ a. Cha nói th t với các con ằng: tứng thớ th t T ái Tim Cha đề h o hon sầ m n. Nế như có người n o đến với các con mang theo m t học th ết hác với học th ết m Chính Cha d d các con, các con đ ng nghe theo người . Nh ng người đến t Tên a ảo. Cha đ đặt nền tảng của Cha t ên Phê ô, đá tảng ... v các cửa hỏa ngục hông th n o ng a m ch ng ại tảng đá đó đư c. Nế có người n o đến gặp các con nói ằng Các ạn h cởi ỏ ng t ng tín đ i với v iáo Tông n đ đi theo m t phong t o hác t t hơn.” Các con đ ng có nghe theo, m h cẩn t ọng! Men mồi của Tên D i T á thì há m nh ực v em ch ng c ng há h p d n, thế nhưng t ong thực tế nó sự a đảo chết người! Các con đ ng đ cho t cứ ai có th đánh a đư c mình. Các con h q ết ch ng ại các mư th t của ma q . i với ng na , h i các inh mục của Cha, các con phải chinh phục ma q ằng chính sức mạnh m các con nh n nh t Cha Ng ồn Ch n ý. Các con h phải đi v o m t c c chiến tinh thần như chưa t ng có t ước đ với m t đạo q n t phát t chính q ền ực của Bóng T i. i nh ng người con ê d của Cha, các con h ôn ôn cầ ng n. ng Tự đang ở cùng các con. Cha thương ê mọi người t ong các con. Không có người n o có tình thương ê ớn ao hơn người hiến mạng s ng mình cho ạn h như Cha đ . Các con ạn h của Cha. Các con h s ng th nh th t với nha , v h thương ê nha . Các con h s ng ền v ng đ ng có s h i hi N i Th ng Khổ giờ đ gi ng như đám m đen đang ởn vởn phủ t ên Nh Cha hác n o t m m n đen.

1

c i o ông ioan Phaolô

194

Cha đ nói với các con t ước hi điề n con có th tin.

ẩ đến, đ

hi n o ẩ đến các

3, 1993 S ng hôm nay khi tôi ang dọn giường, thì tôi nhìn th y Chúa. tôi: V ao giờ thì con q ết đ nh đi gặp Cha?”) gài hỏi

- Vass a con ơi, Cha Chúa iês an cho con Bình An của Cha. i ông hoa, con h nói cho Cha iết m t ông hoa hông có nước i c n s ng đư c ha hông? Chắc chắn hông? Cha Nước ằng S ng, v Chính Cha sẽ gìn gi cho con đư c s ng. - L y Chúa, ôi khi con th y hình như Chúa né a con, ể m c con một mình trong tay những người ch hại Chúa và con. em chừng nh m họ c uyền lực làm cho chết. V y con c n ang thực hiện h nh Ý c a Chúa hay là không? C lẽ là không ởi vì con ang làm iều ngược lại. - V con tưởng Cha cho ph p như v sao?

- C nhiều lúc Chúa cho phép ự việc y ến khiến cho chúng con ngạc nhi n, n n iều mà chúng con c thể n i là: “ hôi thì hi n Chúa c lý do ri ng c a gài. hi n Chúa cho phép iều y ra, nhưng thành thực mà n i thì là một m u nhiệm. - Cha t m v i hi con th nh th t nói với Cha như thế. Thực a Cha cho ph p m t s sự vi c ẩ a như v , đó vì Vinh Q ang cao cả của Cha. i a Cha v con có m t giao ước T ng Tín, nên Cha sẽ hông ao giờ cho ph p ẩ a gi a Cha v con. Cha m n ch a nh thế h n q a Tế của Cha v đ thỏa m n Niềm V i của Cha, Cha đ tìm đư c điề m Cha m n. Cha đang tìm m t t ái tim t ọn vẹn hông chia sẻ, v khi Cha th t ái tim của con, Cha q ết đ nh chinh phục.... ( ng can đảm của con), Cha đi tìm m t tai iết ắng nghe, v Cha đ tìm th . Như v Sự Khôn
195

Ngoan của Cha chứng tỏ ôn đư c d nh cho các con t ẻ thơ ng , thế nên như con iết, đó ý do tại sao Chúa Cha ại v i thích t ong vi c an cho con Sự Khôn Ngoan. - C th t như v y không ạ? y là một c u hỏi r t là phản ạ.) - V con nghi ngờ ha sao?

- Dạ không ạ! ng Cảm Mến của Chúa Cha thì cao cả, dù tính con thì ha hoảng s . Ng i đ t nh o các ẻ thù đ ch t ong con, ồi m cho chiếc vẩ ơi ng hỏi mắt con đ con nhìn th Vẻ Rạng Ngời của Cha. C n Cha, Cha lên tiếng kêu lên với cả T ái Tim ch n th t ằng: n con ơi h đến với Cha, Cha sẽ dọn n cơm cho con, con sẽ hông ao giờ phải đói. Cha sẽ đ con ng ch ng Ch n của Cha. Nh Cha sẽ Nh của con, v Cha con chúng ta cùng ên đường chinh phục d n ngoại giáo. Cha sẽ hông ao giờ d Mặt hỏi con n a, thế nhưng con phải ôn ôn đáp ứng các đ i hỏi của Cha. Các con h t ổ Căn Nh của Cha với t m tình ê mến 1 đ cho mọi người nhìn nh n a hình ảnh của Cha nơi các con. m sao đ cho môi mi ng của mọi người nói về các con Q ả th t, họ đúng nh ng người thánh thi n của Thiên Chúa.” C n phần con, Cha nói th t với con m t điề m Cha đ t ng nói với con t ước đ ồi: nế như ta ha ch n nên d p cho con phạm t i, con h cắt ỏ đi, ởi vì th ằng q è q ặt ta ch n m v o nơi hằng s ng thì t t hơn phải q ăng v o ửa đời đời với đầ đủ cả ch n ta . Con h mở ng t m hồn hơn mở ng t í hôn! Con h mở cả t ái tim mình đ đón nh n ức Minh Vương của con, v Cha sẽ đổ ng t m hồn con t n đầ niềm v i. N con của cha, con h hi ằng: hí giới d nh t của con đ t ánh hỏi tiê di t đó cầ ng n. Cha in hỏi m i người t ong chúng con ằng Ai người thực sự đi tìm iếm Cha? Ai người t ong các con m n chia sẻ Ch n của Cha? Chia sẻ Ch n Chia Rẽ, Ch n Ph n óa với
1

Chúa i u n i với mọi người

196

Cha? Cha m v o trong tình t ạng đa đớn. T ái Tim Chúa Cứ Thế của các con h o hon thê thảm đến đ hông c n nh n a đư c hình dạng n a. Khi Cha t ở ại, thì thử hỏi c n ại đư c ao nhiê người v ng ng tin tưởng? i các con ạn h của Cha, hi Cha t ở ại, i Cha sẽ nhìn th các con hác với nh ng gì Cha mong m n ha chăng? i các con sẽ c n gi ng ên vẹn ngôn ng v Nh ng T ền Th ng m Cha đ t ền đạt cho các con ha chăng? a các con sẽ nói năng như các t iết gia v ao giảng t ên Tháp Ba e ? Các con h nói cho Cha iết Thần Khí m Cha an cho các con t ở nên như thế n o ồi? – Hay l ng nhi t th nh của các con gi ng như người Pharisêu hoăc người Sadd cê . Các con nói về ề t m các con ại hông t n gi t ong ng. ề t của Cha ề t s ng đ ng! i nh ng con người ế đức tin! Thế m các con ại iến ời Cha t ở th nh vô dụng vô ý ằng t í óc đầ ý n của các con. Cha nói th t với các con t m hồn các con a Cha như con diề a a t ái đ t v , ởi vì các con coi thường nh ng phần q an t ọng của ề t, của tình thương ê , của ăn năn h i cải, của ng thương ót, v của đức tin nh mạnh! Có ai t ong các con ao giảng nh n Danh Cha với m t ng ê thương ẻ thù hay không? i các con của Cha, v o đư c Vương Q c của Cha thì th t hó! D n Cha ơi, các con đ m gì với ngôn ng của Th p iá Cha? Cha c n phải ch đựng ao n a với nh ng ời giảng d d i t á ha nh ng điề ô nhục m các con ầ bi n a t ong ền Thờ của Cha? Các con th không, ng na Cha an cho các con nhìn th các điề ỳ ạ,1 v nga đến cả người ương d n c ng ắt đầ nhìn th các điề ạ 2 ởi vì m t ần n a Cha cảm th thương đến các con. Cha Thiên Chúa của các con, giờ đ Cha đang nói với các con, các con đ ng đóng cửa t ước Mặt Cha... - Ôi l y Chúa, Chúa muốn n i ến ai v y? - Cha đang nói đến nh ng người ăn ch ng n với Cha... c n con th nh ph của th nh phần t n chọn của Cha, con đ ng phiền m n v đa hổ t ong B n Ta của Cha. Con h đ cho Cha hướng d n con như Cha m n ho n t t Chương T ình của Cha.

1 2

ồng n Chúa h nh h n hững m c khải và hiện ra cho những người không phải là người kitô hữu

197

Chúa Tình Yê

an phúc nh cho con.

4, 1993 - Phúc thay cho người nào iết tin tưởng vào Chúa! - V c ng phúc tha cho nh ng ai iết ắng nghe Cha! Bình an ở cùng con. ng t ng tín điề m v i ng Cha. N con gái... inh hồn đư c Cha ư ái, Cha có ao giờ t ch i con điề gì hi con cầ in nh n Danh Cha đ ? Không ao giờ! V Cha v con, sát cánh ên nha tiếp tục c c h nh t ình của Cha con Chúng ta. Nế như t ên đường đi con cảm th m t mỏi, con h dựa v o Cha. Nế đôi ch n con hông c n đứng v ng đư c n a, Cha sẽ vác con t ên Vai Cha. Nế con đói ha hát, Cha sẽ an cho con Manna T ên T ời. Con ắng nghe Tiếng Nói của Cha, thì con sẽ hông phải ng q . Cha sẽ ổ sức cho t m hồn con đ con ôn đư c v i ca. Chúa Tình Yê đang t ên đường t ở ại. Con h c gắng m hi ... Cha c nho, chúng con ng nh nho. Cha V Tôn Sư, Cha đang d n dắt t ng người m t t ong các con tiến v o Nh Cha. Cha t thương ê các con, t ng người t ong các con.

4, 1993 L y Chúa là hi n Chúa c a con, Chúa iết rằng lời n i dối không hề c tr n môi miệng con. Chúa là ng c thể kiểm ch ng linh hồn con và truy tìm ra c c tội lỗi c a con. Chúa iết con là người vô tội và vô can trong mọi iều tố gi c mà họ ang nại ra nhằm lu n n con. Ch ng lẽ Chúa không ao ph con với h n Khí c a Chúa hay sao?
198

i th nh ph của Cha! i con ê d của Cha, Cha ng đ hướng d n con đi theo Các Vết Ch n của Cha v đi t ong Ánh Sáng của Cha. Cha đến đ nói cho con iết con hông phải s ng m t mình đ . Con th hông? Cánh Ta của Cha như ức tường ửa ao ọc q anh con. Với con, Cha m n nói: con đ ng tìm vinh q ang nơi người đời, ởi vì t cứ ai đư c người đời thán phục đề người ghê tởm t ước Mắt Nhìn của Cha. V con cứ đ cho người đời săn ùng v ách hại con, nhưng n con chiên của Cha, con đ ng s các người có th giết đư c th n ác, c n sa đó, họ ch ng m đư c gì cả. Cha sẽ nói cho con iết phải s ai. Con h s người m sa hi giết đư c th n ác, ại có q ền t ng con v o hỏa ngục. Con h chúc tụng Cha thì t t hơn vi c che d các điề Cha đ d d con, chứ không tỏ a cho nh ng người học thức v hôn h o. Con c ng nên tỏ a cho nh ng người có t m hồn đơn sơ như t ẻ nhỏ, ởi vì đó điề m đẹp ng Cha v c ng m cho hồn Cha v i m ng n a. Con nên iết ằng t cứ ai đ ng đến con1 đ ng đến con ngươi của Mắt Cha. Vass a con Cha ơi, con h m t t cả nh ng gì con có th m đ i hi n ản th n con như m t inh hồn vư t q a đư c cơn thử thách với ng tin tưởng t ước sự i n Di n của Cha. Con h tỏ cho Cha th con v ng mạnh như m t c cứng cát, n ễ s t ong Ch n ý, Tình Thương Yê , ức Tin, v Vọng, đ ồi Cha nếm thử hoa t ái của con, m có th hoan vui đư c. N con của Cha, con h v i ch đa hổ hơn chùn ước t ước sự ế đ i của ác th t. Không ai có th th nh công t ong vi c tách ìa con a hỏi Cha đư c, v con h v i m ng! Th t2 thương tha cho thế giới sao cứ g t ở ngại cho Sứ i p của Cha! v c n đáng thương hơn cho người gây a nh ng t ở ngại đó! Vassula con ơi,... qua con, Cha sẽ tỏ ầ a Vương Q c của Cha. iả như có t cứ đ ch thủ n o v h m con, thì con h t ở th nh chiếc gươm hai ư i, h ph n th Tên D i T á th nh t ng mảnh. Con h cầ ng n đ Thức n Thiên ng do Thần Khí Cha an n đư c ph n phát cho nh ng người đói hát v nghèo hổ. Con h đ Manna của Cha n ôi no đầ cho mọi người! C n con3 chiếc ưới Cha m n t ng thả v o các q c gia d n t c... 1 im

C nghĩa là u y nhiễu tôi iọng Chúa ỗng thay ổi 3 ôi cảm nh n th y iọng i c a Chúa trở n n uồn, và tôi cũng cảm th y Chúa uồn.
1 2

199

stenakhoreménos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha ksana-stav othi se epta me es ....” Cha sẽ che phủ Thiên ng ằng m đen, ... Con h cầ ng n cho vi c th ng nh t các ng ễ Phục Sinh. Con h s ng t ong Bình An của Cha. Cha ức iavê thương ê con. Con h ao t ền ời Cha, con đ ng s . Con h đến,

4, 1993 i Vass a con của Cha, bình an ở cùng con. Cha m n t ồng hoa t ong sa mạc, v hơi mạch cho các ng ồn nước chẩ a t mảnh đ t hô cằn n , các ng ồn nước n t phát t Nh Cha. Cha sẽ mang thế h vô đạo ngh a n t ở về với Cha, có điề t ước hi vi c n ẩ đến, thì nhiề người giờ đang ở t ước hết sẽ nên sa hết, v nh ng người ở sa hết sẽ t ở nên t ước hết. Con nên iết ằng ng Tạo óa của các con sẽ thực hi n Công Vi c của Mình, v nh ng Công Vi c n sẽ ác minh ằng Ng i đ gởi tạo v t của Ng i đến t ần thế đ Tôn Vinh Ng i. Q a nh ng Công Vi c n , m t tia ánh sáng óe lên t ong óng t i, m th t a tia sáng đ ắt đầ tỏa sáng ồi. Con h m v i ng Cha, v nhớ ám chặt g áo của Cha. Cha m n nhắc ại cho con nhớ ằng con đ ng ao giờ q an t m đến vi c tìm iếm sự ch p th n của thế gian, m h tìm đến sự ch p th n t nơi ng Tạo óa của con. i học t của Cha, con h ch ên cần m vi c đ tôn vinh ng đ sai con đến. Con h th nh t m m v i ng Chúa Cha... v n , mọi sự Chúa Cha có c ng th c về Cha, v mọi sự Cha có c ng th c về con. Con h nên iên nh n! Cha Chúa iês thương ê con v an phúc nh cho con. Con h phục hồi ại iáo i của Cha. Chúng ta, Cha con ta? - Dạ thưa Chúa v ng ạ!

hi n Chúa n i với tôi ằng tiếng c a tôi y Lạp). gài n i: “Cha r t là uồn, ngày mai là cuộc ng anh th nh t, và rồi gười Con u D u c a Cha c phải ch u ng anh mỗi ngày... ởi vì c hai ngày mừng lễ Phục Sinh.
1

200

04, 1993 - Duy mình Chúa mới là Quan a c a con,1 L y Chúa, Chúa ã n i: Cha ang ến c u tho t c c con chi n c a Cha khỏi lừa gạt.2 Con tin tưởng vào Lời Chúa. - Bình an ở cùng con. Con h nương tựa v o Cha. Con gái ơi, về phần con, Cha nói cho con iết: con phải iên nh n v ôn ghi nhớ nh ng ời n trong ng. C i cùng ai T ái Tim Chúng Ta sẽ thắng. Nh ng gì Cha ắt đầ v m n chúc phúc, Cha sẽ ho n t t. Cha đ chúc phúc cho con q a vi c Cha biên con t ở th nh người tham dự v o chương t ình cứ i của Cha. N con ơi, Cha thương mến sự ế đ i dường n o, bởi vì trong sự ế đ i hông phai nh a đư c của con Cha Minh Vương. Nga sa hi Cha ho n t t Các Công Vi c của Cha, con sẽ đồng thời v p tức đư c thăng hóa. Nhiề người sa ng sẽ tr i d v công ằng Cha Chúa Cả T ời Cao v con Niềm- oan- ạcT ong-C c-Khổ-Nạn-của-Cha, người tôi tớ t-đư c-thương-mến t ong C c Khổ Nạn của Cha. Họ sẽ chúc tụng danh Cha. ôm na , con h m thỏa ng Cha, h đáp ứng các đ i hỏi của Cha, v h chú t ọng v o sứ vụ của con. i t n nương của Cha, con đ ng s ! Th nh thoảng con h đến tựa đầ v o T ái Tim Cực Thánh của Cha đ m ngh ngơi. Cha sẽ hông q ở t ách v c ng không t cáo con về vi c con hông t n theo đúng các đ i hỏi của Cha. Sức Mạnh của Cha sẽ n ng con ên t các ần con sa ng , ồi dần dần gi ng như Ngọn ửa m chá , Cha sẽ n ng n con t ong ngọn ửa đầ Tình Thương Yê nồng chá của Cha. Như v c i cùng con sẽ ch to n Thánh Ý Cha v iết đáp ứng t ọn vẹn theo các đ i hỏi của Cha... Ch ng ẽ Cha ại hông phải ng Tạo óa v ức ang Q n của con ha sao? Phải chăng Cha đ hông c ng c p đầ đủ cho con t các Ng ồn Phong Phú của Cha ha sao? m sao Cha ỏ con đư c chứ? Q a vi c t ao phó của con sứ vụ n , con đ đư c chúc phúc ồi. Q a vi c sai con ời hỏi nh iêng mình đ ên đường đi ại Nh Riêng của Cha, con sẽ s ng t ong Ng ồn Ánh Sáng của Cha! Q a vi c cho

1 2

1Co 4:4 Ezk 24:22

201

con chọn ựa sửa sang Nh Cha t ước, sửa nh con sau, con đ đư c chúc phúc ồi, v Cha sẽ người iám nh riêng của con. Chính vì v , con đ ng s ! Cha an phúc nh cho con ởi vì con đ d ng ên Cha t ái tim của con. V giờ đ , con h đi đến với người t ần thế m t ao cho họ nh ng gì m Cha an cho con. Con h t ao cho họ Các Sứ i p n . á thơ tâm tình Cha gởi đến cho t ng người t ong họ. Con h o ắng như Cha đ t ng o ắng t ong vi c cứ i người đời hỏi hủ di t. Con gái của cha ơi, con h t ao cho họ Bình An của Cha. iáo i Cha sẽ hồi sinh.

16

04, 1993

gày h S u u n h nh theo nghi th c Chính hống i o) Con ang theo ước i c a Chúa từ khi mà Chúa ã cho con ược hồi inh. Qua việc uốn tai con ghé uống một chút, con ã n nh n Chúa. Linh hồn con vui ướng trước h nh han Chúa iờ y con ang nằm trong V ng ay hư ng u c a Chúa trong V ng ay hi n Chúa c a con. - Bình an ở cùng con. Con h dọn đường cho nga th ng đ đón Cha t ở ại. Con h san cho ph ng i m Cha sẽ ước đi q a. i người ạn của Cha, con h mở ng thênh thang đường d n đến i p Nh t. Vi c t ở ại của Cha thì ng ồi. Ng na , hầ hết các con cứ n t theo các tiê ch ẩn o i người, nên t í óc các con hông th thăm d đư c Ng ồn Phong Phú của Vương Q c T ên T ời. Người ta phải tái sinh, c n hông ch ng ao giờ có th nhìn th Vương Q c T ên T ời. i Vassula-của-C c-Khổ-Nạn-Thánh-Tâm-Cha, h i inh hồn t ê d , Cha m n hích con ằng chính ời m Thần Khí Cha thầm nhủ v o tai của Thánh Phao ô Con h hăm hở nói tiên t i!”1 điề con
1

1Co 14: 39

202

sẽ nhắc nhở v nói với d n Cha. Con h nói với họ nên hăm hở nói tiên tri, v như v tôn vinh Thánh Thần Cha. - L y Chúa, c nhiều người kết n việc n i ti n tri. Con cũng hiểu như thế, ởi vì c nhiều ti n tri giả. i nh ng người ế đức tin! Tại sao các con ại hông m n hi điề m Cha đ d d các con? Cha đ nói ằng v o ng viên m n của thời đại, sẽ t hi n nhiề tiên t i giả, v các con phải đề ph ng, thế nhưng phải chăng Cha ại hông nói cho chúng con iết h nhìn v o hoa t ái của họ m t đoán họ ha sao? Tại sao ại có q á ít người t ong các con t n theo nh ng ời giáo h n của Cha như v ? Cha l ức Kitô, Cha sai con đến ch vì ý do n . Cha sai con đến với các q c gia d n t c đ công ằng ời Cha ời ằng S ng. Vì v con h đứng cho v ng, con đ ng n ẩ ha hoảng s . Cha Khiên Th n ảo v con. Vassula con Cha ơi, q ả đúng như v Cha đ an cho con đặc n theo cách thế n đ hông nh ng đư c ở cùng Cha m c n đư c đa hổ cùng với Cha n a. Con đ ng ao giờ nghi ngờ hông iết Tự Mình Cha có th m đư c Công Vi c ha hông? Cha Tự Mình đầ đủ mọi sự, có điề Cha m n chọn ựa con đ m cho con t ở nên ho n thi n. Cha nói cho con iết c c đ a của con chưa ch m dứt đ . Cha đ t ng ảo đảm với con ằng: Cha sẽ ho n t t c c đ a cùng với con. Vì v , con h ên đường m đi đến các q c gia d n t c v công ằng: ề t của Cha thì s ng đ ng, v Cha m n viết v o t ái tim họ. V con h v i lên! Con h v i m ng v v i sướng ởi vì ng Thương Xót của Cha thì hôn sánh. Con h m ng v i vì ai T ái Tim Chúng Ta, gi ng như ai Ng nh Ô i đang ở gi a các con đ hồi sức v ch a nh các thương tích của các con! Các con h m ng v i v v i sướng vì cả ai T ái Tim Chúng Ta như ai Ngọn èn đang d n ước đưa chúng con ên Thiên ng q ê hương của các con. Các con có th sánh ví ng Thương Xót của Cha như thế n o? Chính các con nh ng người m Cha n ng ên v n ôi dư ng t ong Ánh Sáng của Cha. Các con h gắn ó chặt chẽ với Cha. T t ên Thiên ng, Cha thực hi n mọi hoạt đ ng của Cha. Cha iết ằng các thương tích s d m nh t m Cha thường nh n đư c đến t t ong nh các ạn h th n thiết nh t của Cha. Cha cứ phải ng Ch n chia ẽ của các con, với t m
203

hồn t h a của các con, v ng phản đạo của các con... cùng với ng gi n d , v sự d i t á đang giết hại người vô t i. N con ơi, như v hông th đư c, con đ ng chờ cho đến ng tạ ơn ha ng á t i của người đời, m thực a v o hai ng n chính Cha c ng hông nh n đư c gì t ong c c h nh t ình của Cha ên Núi Sọ. Cha nói cho t m hồn mọn của con iết ằng: nh n danh Tình Thương Yê của Cha, Cha ôn gia tăng ời Kê ọi của Cha chứ hông giảm ớt. Cha sẽ áp đảo nh ng môi mi ng v h ng, ởi vì Cha Chúa. Chính vì v , con h v i m ng về các thương tích m các ạn h của Cha gây nên cho con, Cha sẽ mang nhiề người t ở ại với Cha Cha sẽ M ts hóc n Cha sẽ cho người mù đư c nhìn th v người q è đư c ước đi t ở ại. đông người t ong các con sẽ t ở ại với Cha. Thôi, các con đ ng a, m h a sạch nước mắt đi. Vass a con Cha ơi, con h đến, ... a sạch nước mắt cho con... 1 Ch ng ao n a, t ái đ t n sẽ úng đ ng v ng ch n, Than ôi, có t nhiề người v n c n đang ở ên ngo i đi ang thang v t vưởng t ong nơi hoang dại... con h đến v h nương tựa v o Ch , v ha tín thác ở nơi Cha. Con h cầ ng n ởi vì Cha m vui m i hi con nhớ đến Sự i n Di n của Cha. Cha yêu thương con tha thiết v yêu vô ờ ến. Cha sẽ ôn ôn ở cùng con.

04, 1993 Vass a con ơi, Chính Cha ức iavê đ ... con gái ơi, Cha thương ê con. Cha sẽ tiếp tục sai con ên đường a nước ngo i đ tôn vinh Cha. Con h cảm nh n a con đư c thương ê , đư c ảo v , v đư c hướng -

1

Chúa i u thay ổi giọng n i, nghe chừng như

gài ang n i với chính Mình gài.

204

d n. Con h nghe Cha đ thời gian ch ng gì v hông có ngh a gì đ i với Cha, Vì v con h ch ẩn m t ực di n với Cha!1 Thánh t m Cha t ư sầ m n, ởi vì tinh thần phản oạn v tình t ạng thiế đức tin ng m t ao phủ t ên iáo i. Sa đ nh ng ời Cha nghe đư c t nh ng người đang ngồi ch ng n ăn với Vi Dại Di n của Con Yê D Cha Ng i q á m t mỏi ồi!” Thế nhưng như m t ần kia Cha đ nói với con, họ chính nh ng Cain t ong thời đại các con, c ng như th c nhóm người m Cha đ đề c p đến t ong các ời ình n của Cha về Mười iới Răn. ọ giả như đang tìm iếm Cha, t ong ta cầm hương t ầm, m thực a t m t í họ ại hông tìm đến Thần Khí của Cha. Cha nói cho con iết họ ch ng vinh danh Cha gì đ . úng v , họ hông vinh danh Cha, vì họ thiế m t t m tình q ý t ọng Tình Thương Yê Cao Cả của Cha. ọ thách thức Cha m i ng , họ c n hiê hích Cha ằng nh ng ời nói hông th c về tinh thần. Họ m gia tăng cơn th nh n của Cha dưới hình thức cười nhạo các sứ ngôn của Cha. Có điề đáng tiếc họ ch ng hác gì nh ng ngôi sao sa c n mình t ôi v o sự vô t n của hoảng t i mù m t, tr hi họ iết ời hỏi ngồi của mình v iết ăn năn h i cải. Con nên tham gia v o vi c cầ ng n cho họ t ước hi Ng iờ của Cha đến... Con gái ơi, Cha an phúc nh cho con. Con h đến với Cha hi n o con m n. Cha hông ao giờ ỏ ơi con đ ...

04, 1993 Mẹ h nh c a chúng ta:) - N con của Mẹ, Mẹ an phúc nh cho con. Christos anessti!

- Alithos anessti!2
ôi hiểu là cuộc thanh t y Mẹ h nh c a chúng ta chào tôi ằng tiếng y Lạp theo phong tục Chính hống i o au lễ Phục Sinh. heo truền thống c a Chính hống i o au lễ Phục Sinh khi người ta g p nhau, người ta thường chào nhau với lời chào: “Chúa Kitô ã ống lại Và lời chào lại là : “Chúa Kitô thực ự ã ống lại!
1 2

205

iáo i sẽ hồi sinh. Con h can đảm ên! Satan đặt a nhiề t ở ngại t ên đường con đi, thế nhưng Mẹ đang ở ên con v dẹp ỏ đi t t cả, Khi con người ta q ết đ nh theo Chúa, họ sẽ t ỏ mọi sự đ ước theo Ng i. T t cả nh ng gì con m đề hông hóa a vô ích đ . Vass a con ơi, sẽ có m t c c thanh tẩ sắp sửa ẩ ra, đ q ả th t m t c c ửa t i ớn ao! Chúa iês sẽ ửa t i thế gian ằng ửa. Cho đến ng đó, Mẹ sẽ tiếp tục hi n a. Vì v giờ đ úc ăn năn h i cải. iờ đ úc h a giái với nha . i các con ê d , h sinh m Thiên Chúa đ i hỏi nơi các con hôm na các con h tha đổi đời s ng v h s ng thánh thi n. Thiên Chúa đ i mọi t m hồn phải ăn năn h i cải. Các con đ ng nói ằng mình nh ng người q á tồi t hông ứng dáng đư c Thiên Chúa tha thứ, hay nói ng T i Cao hông c n Tình Thương n a. Thiên Chúa đến với t t cả các con, đến với cả người tồi t nh t. Các con h t ở ại với Thiên Chúa v h dựng nh mình t ong Thánh T m Ng i, như Ng i dựng Nh của Ng i nơi t m hồn các con. Mọi người các con h nên iết ằng hông cầ ng n s t sáng, các con hông có th nhìn th Vương Q c của Thiên Chúa đ . Nước của Ng i dưới t ần thế đang gần ề. Các con h nhớ ằng điề m Thiên Chúa đ i hỏi nơi các con h hoán cải t m hồn. Các con đ ng s phải thú nh n t i i mình. Các con h s ng v thực h nh í tích h a giải. N các con của Mẹ, Mẹ an phúc nh cho t t cả các con.

04, 1993 Mẹ h nh c a chúng ta n i:) - N các con ê d , t m hồn các con v n c n a cách Chúng Ta1 ởi vì các con v n chưa hi ý ngh a của các ần hi n a của Chúng Ta, c ng chưa hi ời của Chúng Ta nói t ong Các Sứ i p của Chúng Ta. Các con chưa nắm ắt đư c ý ngh a của a Bình, Thương Yê v i p Nh t. Nế như các con hi đư c thì ng na q ê hương của các con hông c ửa như v . iả như các con hi đư c Các Sứ i p của Chúng Ta, thì các con
1

Mẹ h nh c a c c con muốn n i ến Chúa i u và Chính Mẹ là ai r i im c c gài

206

phải hi ời sa đ của Chúa iês nói v đem v o thực h nh B t cứ người n o m n m ớn gi a các con, thì phải t ở nên người tôi tớ của các con.” C ng như Chúa iês đến hông phải đ đư c hầ hạ m đ phục vụ v hiến mạng s ng mình m giá ch c cho mọi người. Các con nên nhớ ằng Nước Thiên ng d nh cho mọi người. Thế nhưng hông phải mọi người sẽ nhìn th Thiên ng, v c ng hông phải mọi người sẽ v o đó đư c. Các con đ ng ng ng ng hi nhìn th Nước Thiên ng đư c an cho người hác m hông an cho các con. iờ đ Thiên Chúa đến với mọi người, thế nhưng có nhiề người t ong các con ại hông tin. ó ý do hông có ình an ở gi a các con. Thiên Chúa tự ý chọn ựa các người đến sa chót, v an cho họ Vinh Q ang của Ng i c ng dồi d o như Ng i an cho nh ng người đến đầ tiên. Ch ng ẽ Ng i ại hông có q ền m nh ng gì Ng i thích ha sao? Chúa iês nói ió thổi chiề n o m gió m n.” Các con h cầ ng n in ơn Bình An t ong t m hồn nình. Các con h s ng như đang s ng ng c i cùng của c c đời mình v . Mẹ mong m n ằng sa hi Mẹ hông c n hi n a n a, các con sẽ v n tiếp tục nhớ đến các Sứ i p của Chúng Ta, c ng như các giáo h n v n c n ư ại t ong t í nhớ của các con t ong nh ng ng th ng hổ. iờ đ Mẹ sẽ hông c n hi n a nhiề n a, ởi vì Vinh Q ang Siê Vi t của Thiên Chúa sẽ t ch t đến với các con. ý do t t cả các con đư c ê gọi ết hi p m m t với nha , v th c về cùng m t đ n chiên, đ n chiên của Chúa iês , v đư c ê gọi gia nh p v o Nhi m Tích của Ng i. Vinh Q ang Thiên Chúa sẽ đư c tỏ ầ cho mọi người t ong các con sớm hơn các con hằng mong đ i Các con h c gắng m hi ằng Tình Thương Yê của Chúng Ta thì d nh cho hết mọi người ở dưới t ần thế. Do đó, h i các con ê d , các con đ ng nói nh ng ời nói hó nghe với nha , ởi vì Thiên Chúa áo ứng ại q a vi c phán t nh ng người đang m n t đoán. ý do vì hi đến ng thanh tẩ ằng ửa, Chúa iês sẽ đến t ong ám ửa ng chá đ ứng t n g c a hỏi t ái đ t m q ăng v o ửa mọi t i ác của m t thế giới đang đắm chìm t ong t i i. Các con h ao t ền hắp mọi nơi t ên thế giới về Vương Q c của Thiên Chúa, c ng như oan áo ằng: Các Sứ i p của Chúng Ta đang nhắm đến vi c hướng d n cho các con iết ăn năn h i cải. Mẹ Mẹ Thánh của các con an Bình An cho các con.
207

04, 1993 - Con gái t ê q ý ơi, ình an ở cùng con! Con h hi ằng Cha t thích thú với cảnh nghèo hó của con. i con mọn, con h gieo mình v o V ng Ta Cha, con h đ cho Cha ồng con ên t ong úc con m cảnh cảnh q á sức ế đ i. Cha Chúa Chiên của con, nên con đ ng s . Con h nhớ ằng đ hông phải Công Vi c của con m Công Vi c của Cha. Ch ng ẽ Cha ại hông m n củng c v c ng c p an to n cho con cùng canh ch ng con hay sao? Phải chăng con người m Cha m i ng đưa đẩ v o thế giới tùng đọa dầ con đó ha sao? ết q c gia n đến d n t c hác sẽ nghe iết Tiếng Nói của Cha. Con đư c nương ná t ong Thánh T m Cha. Thánh T m Cha nơi d nh t an to n cho con t ú ẩn. i Vass a-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, con h tôn ính Cha như m t Minh Vương. Cha ức Minh Vương v C c Khổ Nạn của con. Con h tôn ính Cha như Người Bạn ồng nh t ng tín nh t của con. Cha hi n danh ng- ôn- ôn-T ng-Tín. i inh hồn t ê d , con h đ cho Cha hắc ghi ời Cha v o con đ hông ao giờ phai nh a đư c. i inh- ồn-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, con h ê mến Cha vì Cha ít đư c người đời mến ê . - L y Chúa, con y u mến và những người kh c cũng mến y u Chúa. - Nế con ê mến Cha, con h ở ên Cha v h c n có th h sinh con thêm n a ha hông? an ủi Cha... i Cha

- Dạ thưa chúa c ạ! in Chúa làm những gì Chúa muốn! - Con h nói Dạ vâng! Vì tình Chúa thương ê các inh hồn.” c hổ nạn của Chúa ch đựng

- Con h nói Dạ thưa chúa v ng ạ! Vì c cho các người t i i.”

- Con h nói với cha nh ng ời n . Con h tách i t Cha a hỏi cảnh hư hông1 v Cha c ng sẽ tách con a hỏi sự hi n di n của Cha. V ồi
y Chúa i u muốn rằng tôi t ch iệt gài ra khỏi việc ử dụng tai tôi trong môt thời gian, và thực tế tôi cảm th y ớt i ự hiện diện c a gài.
1

208

Cha con Chúng ta cùng m vi c, cùng thương ê , cùng cầ ng n. Con h nghe Cha, con đ ng gi ại cho mình điề gì cả. Con đ ng gắn ó v o đ hết ngo i Chương T ình Cha của Cha. Mọi vi c con m, h mđ cứ i các inh hồn. Cha Chúa iês , Cha an phúc nh cho con cùng các ạn của con. Con h tôn vinh Cha v h phục hưng iáo i của Cha. Con h dựng ại iáo i của Cha. Cha thương ê t t cả các con.

5, 1993 - N con của Cha, Cha ức iavê an phúc nh cho con. Vương Q c của Cha d nh cho người có ng t ong sạch. Chính nh ng người n sẽ đư c nhìn th Vẻ Sáng Ngời của Cha. Con của Cha ơi, nh ng người hông th nh n a D ng M o Thánh Thi n của Cha m Cha đang nói đến ở đ , chính người m Thần Khôn Ngoan của Cha hông soi sáng tới. Nế như họ hông t ở nên gi ng t ẻ thơ, thi họ sẽ hông ao giờ đư c mặc hải về t cứ... t cứ m t điề gì cả. Vì v , con h cầ ng n cho các inh hồn mù q áng gây nên do cái gọi hôn ngoan của họ. Phải chăng con hông th ằng: Thần Khôn Ngoan sẽ n ng người nghèo hó ên v đặt họ v o ch ng h ng với các người cao t ọng ha sao? Con h đặc i t cầ ng n nhiề cho nh ng người nói mình nhìn th ” v ồi n t Thánh Thần của Cha t ong Các Sứ i p n , ởi vì đ phương thức họ đ sử dụng đ ách hại Người Con Yê D của Cha v các tiên t i t hi n t ước Ng i. Nế như người ta hông tái sinh, thì hông có th nhìn th Vương Q c của Cha đ . Con h đến. Cha an cho con Bình An của Cha. Con h tin tưởng v o Cha...

5, 1993 Ôi l y c iav , sao Chúa lại a c ch con u như v y?
209

in Chúa làm d u ớt nỗi u muộn này c a t m hồn con in Chúa thư ng ghé mắt một chút ể o i ến người tôi tớ hèn mọn c a Chúa! - Danh Cha ức iavê v Danh Cha thì Thánh Thi n.1 Cha an cho con Bình An của Cha. Vass a con ơi, Cha của con đang nói ch n với con, đ ồi đến ư t con, con h ch n nhắc Các ời Cha đến mọi q c gia d n t c đ ầ tỏ ra D ng Mạo Thánh Thi n của Cha, ầ tỏ mọi điề í nhi m m Cha t ng thì thầm nói v o tai con. Cha m n mặc hải cho thế giới iết đến ng Thương Xót v Tình Thương Yê của Cha. Cha đến đ giải thoát nh ng người áp ức ởi Tên D i T á v Kẻ Ch ên Áp Bức. N con của Cha, con đ ng đ cho t m hồn con nao núng. Con h c t tiếng nói th t vọng của con ên Cha n a đi, h cầ ng n, v Cha B (A a) của con sẽ ắng nghe. N con ơi, con h hướng mắt nhìn ên Cha đ m nh n a ằng Cha chính Sự Bảo V của con v Khiên Th n của con. Con h nâng t m hồn con ên với Cha v đ ng s óng t i ảm đạm ao q anh con. Cha sẽ hông đ cho t m hồn con phải chìm đắm đ . N con ơi, con hông phải người mồ côi Cha. Con h cảm nh n a Sự i n Di n của Cha. Cha ng Tự đang ở cùng với con. Vây con h n ng t m t í con lên cùng Cha trong niềm v i m ng v s ng sướng t ước Sự i n Di n của Cha. Con h m ng v i ởi vì Thánh Thần của Cha ng Phù v Bầ Cử Ch n Th t. Ng i sẽ đoái nhìn ng cảnh ng của con, như v nh ng người áp ức con c n nhắm v o đ đư c n a? L y c iav là hi n Chúa c a con, những lời n i c a con th t là hão huyền, thế nhưng con vẫn th y kh mà i theo ước Chân c a Con u D u Chúa là Chúa i u. Con lo ợ mình ch m trễ trong công việc này và rồi ẽ m t ng dạng c a gài. - Con đ ng s . Cha m n con nương tựa v o Sức Mạnh hùng v của Cha. Con h ên đường ình an.
1

ôi cảm nh n th y c n mưa tình thư ng y u c a hi n Chúa ổ uống tôi...

210

5, 1993 L y Chúa, này con y, Con lại kh c tr n Vai Chúa con là ông o c a thời ại này l ng y những lời than vãn... - Con hông iết gì về Ông o , m sao con ngh ằng mình sẽ vư t q a đư c nh ng điề m ông o đ vư t q a...

5, 1993 (Tel Aviv – Israel) L y Chúa, in cho tai con n àng nghe, cho mắt con iết nh n th c và tr i tim con én nh y như một môn ệ ể con c thể th m nhu n h n Khí c a Chúa. - N con, Cha an cho con mọi sự, m t t ái tim nh n, m t t m t í của người môn đ , v ng hăng sa m v i ng Cha. Con h đ cho Cha sử dụng con t ong phương cách như thế n . iờ đ con hông c n phải do dự gì n a. mọi công vi c Cha m vì Vinh Q ang của Cha ... Cha m n con v nh ng người hác chia sẻ Vinh Q ang của Cha với Cha v o m t ng n o đó... vì v , con h ở ại t ong Tình Thương Yê của Cha, v t ở nên con cái của Ánh Sáng Cha. - L y Chúa, con cảm tạ Chúa vì ã mời gọi con vào u hư ng c a Chúa. - Cha m v i m ng hi th con t ong cảnh sắc m Cha đ hi n di n ưa ia. Cha ngh con iết Cha m n nh ng gì nh t nơi các con ... phải đó,
211

Vass a con ơi, Cha m n con mang về cho Cha các inh hồn đ ơi Thở của Cha m cho họ hồi sinh. Con h mến chiề Cha với tình thương mến của con, con h md ớt n i sầ m n của Cha, m ng ôi ớt cơn đa đớn của Cha, ủi an T ái Tim ách nát của Cha. Con h đến v a sạch nh ng gi t d m má của Cha. Phải hông hả con gái? Con h cầ ng n ên Thánh T m Cha, h y thủ th nh ng ời cầ ng n với Cha. Cha sẽ ho n t t mọi chương t ình của Cha nơi con m t cách t t hảo ởi vì con đ ên tiếng in v ng” với Cha. T t cả mọi điề Cha in giờ đó tình ê mến, tinh thần v ng ời, v t ái tim của con. ic.

5, 1993 (Israel) C cS iệp gởi cho oàn hành hư ng người ia ã ại.)

- Vass a con Cha ơi, h nh n Bình An của Cha. i con người t ê d của Cha, v người đư c Th n Phụ Cha sủng ái, Cha nói với con ằng Cha Chúa iês t th n t th nh Na a eth đ giải thoát con. Cha đ giải thoát t t cả các con. Các con h chúc tụng Cha v h cầ ng n cho nh ng người m t ái tim họ c n a cách Thánh T m Cha v c n đang b thế gian i m tỏa. Cha nói th t với các con ằng ng giờ đư c đếm t ng gi t ng phút, v ng m các con đang mong đ i sẽ đến với các con m t cách t ngờ! V , các con h ôn ôn s n s ng.... v các con h s ng m i ng như th đó ng c i cùng của c c đời mình dưới t ần thế. Cha đ tôn vinh Th n Phụ Cha, sao các con hông tôn vinh Cha? Thực a Cha Chúa Cứ Thế của các con. Cha m n d n dắt các con đi theo nh ng Bước Ch n của Cha.1 Cha m n nói với các con ằng người n o phụng sự Cha phải ước đi theo Cha cho đến c i cùng. Người n o tìm iếm Cha sẽ tìm th Sự S ng. Người n o ắng nghe Tiếng Nói của Cha v các ời Cha nói sẽ phải ch đựng nh ng cơn thử thách m hông than
1

Chúa i u c ý n i: những d u ch n c a gài tr n u hư ng c a gài

212

phiền. ề t của Cha thì hông hó đ m t n theo nế như các con ê mến Cha th t ng. Tình ê sẽ chinh phục mọi sự. Tình ê phải đư c i . Tình ê sẽ iên nh n ch đựng t t cả. Vì thế, các con h đến với Cha m đ ng t ch i Cha điề gì. Các con đ ng s . Thánh T m Cha như Vực Th m đầ Tình Thương Yêu. i các ạn mọn, t đá ng của Cha, Cha an phúc nh cho t t cả các con với t t cả T ái Tim của Cha. Sau

) nhắc ại theo Cha nh ng ời n :

- Bình an ở cùng con. Con h

Chúa iês Ánh Sáng của con, Chúa iêsu ng ướng D n con, Con ê mến Chúa, bởi vì Chúa đ ch cho con m t ôi i. Chúa Thánh Thần Bạn ồng nh Thánh Thi n của con v Người Bạn của con, Chúa đ thì thầm ên tai con ời h ên nhủ, điề hôn ngoan, điề an ủi. Con ê mến Chúa, ởi vì Chúa đ cho ph p mắt con đư c nhìn, tai con đư c nghe. Con in thờ Chúa vì Chúa đ m cho con đư c s ng ại, v ôi Manna Ngọt Ng o t ên T ời, Chúa đ t ở nên cơm ánh hằng ng của con. Chúa đ an ủi inh hồn tồi t v sầ m n của con. Chúa chăm sóc con t ong vùng sa mạc n , v Chúa q an t m đến các nh cầ của con. Chúa thổi ùng ên các hồng n của Chúa d nh cho nh n oại ằng ngọn ửa nồng chá vì Vinh Q ang của Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. in Chúa an cho mọi người chúng con ơn thánh
213

hầ giúp chúng con iết hiến th n t n gi các q i t của Chúa v in cho ề t của Chúa t ở nên niếm v i của chúng con. Amen. - T t ắm! Cha thương ê con v Cha Yê D của con: ic. an phúc nh cho con. Cha Người

5, 1993 Mạc d Chúa i u vẫn ọc cho tôi viết từ khi tôi ến rael, tôi vẫn không c thể cảm nh n ra Sự iện Diện c a gài. h t là một a mạc hoàn toàn!) Lama sabachthani? C phải Chúa ồng hành với con trên mọi nẻo ường dẫn ến u hư ng c a Chúa, và rồi Chúa ỏ r i con? ếu Chúa là ng h nh là ng ã mang con ến u hư ng c a Chúa, và giờ y con ang ước tr n những n i Chúa ã i ể thở và ngửi m i khí t mà ã một thời Chúa hít thở, và ể nếm c c ản ph m mà Chúa ã từng nếm ưa kia. Phải chăng vì thế mà Chúa ỏ r i con? Sao Chúa lại a c ch con u như v y? ại ao Chúa lại y n l ng như thế? YESHUAH1 YESHUAH , Lama sabachthani? Phải chăng Chúa mang con i theo lên úi Ôliu chỉ vì lợi ích cho con? L y Chúa, phải chăng vì thế mà con cảm th y v ? C n những nỗi lo uồn tại vườn iệt imani thì ao? Phải chăng Chúa muốn cho con cảm nghiệm ược
1

n Chúa i u theo ngôn ngữ Aramaic

214

những th i ộ chối từ, những t m tình phản ội mà Chúa ã trải nghiệm ưa kia? Chúa ắp ửa y tỏ cho linh hồn con nh n ra iều mà r i im nh y cảm c a Chúa ã trải nghiệm vào m ưa? V y thì ao Chúa lại d u i khỏi con những iều y tại u hư ng c a Chúa? Chúa iết rằng: linh hồn và tr i tim c a con héo hon dường nào vì y u mến Chúa, và con mong mỏi chừng nào, v ng, con mong mỏi iết ao ược ngắm nhìn Chúa li n lỉ ến ộ i n i n dại dại. S A , Chúa iết là linh hồn con khao kh t Chúa thế nào, v y tại ao Chúa ngoảnh m t i khỏi con? S A , tại ao Chúa lại vui thích khi làm ể tan từng thớ th t c a tr i tim con? Chúa ã iến con thành một Mục i u cho Chúa ắn cung ể ph ng ra hết mũi t n này ến mũi t n kh c. Phải chăng con phải ược ph y tr n mưa rào ằng những mũi t n c a Chúa? hư v y con m t Chúa, và giờ y làm ao con ng nổi một mình con? Phải chăng Chúa mang con ến y ể rồi Chúa t ch rời khỏi con? S A , con ã m t hết hư ng v c a ời ống, và giờ y Chúa cũng i a... c iều là in Chúa ít ra cũng n i cho con iết lý do về việc Chúa uyết nh ột ngột như v y! Phải chăng là Chúa ưa con vào trong u hư ng c a Chúa và rồi Chúa ỏ u n con?
215

ch ng lẽ nào Chúa ã thay ổi ý nh c a Chúa về con rồi? Ôi l y ng S A rung ín c a con, Con c t tiếng kh c k u c u l n Chúa, thế nhưng con chỉ nghe th y duy nh t Sự n L ng. Con ng giữa mảnh t u hư ng c a Chúa, và ch ng c n ao l u nữa con ẽ tiến vào v ng t c a Chúa. Lời chúc tụng c a con vang lên trong tai mọi người. Chúa ể con xây bao nhiêu niềm hy vọng ngay lúc tiến vào thành phố c a Chúa, thế nhưng ngay khi con tiến vào rồi Chúa lại c t i khỏi linh hồn con Ánh S ng c a Chúa. Khi con người ta tước m t Sự iện Diện c a Chúa rồi, liệu h nh m Chúa c cảm th y gì chăng? Qua ng kiến ri ng c a Chúa Chúa nh d u ường lối ể con ến với Chúa, và giờ y Chúa lại thích thú với việc ể con ng p chìm trong ng tối. Chỉ c ng m là ản ồng hành duy nh t c a con. i như Chúa c i ua... chắc con cũng không nhìn th y Chúa... i như Chúa c chạm ến con chắc con cũng không cảm nh n ra Chúa, và con cũng không kh m ph ra ược Sự iện Diện c a Chúa. hư v y, ch ng lẽ giờ y con phải ước i mà không c Ánh S ng c a Chúa hay sao? Con tràn ng p hoảng ợ trước ự trống rỗng này. Sao Chúa lại làm iều này cho người ạn trung thành c a Chúa? L y ng S A , phải chăng y là c ch Chúa ối ử với những người kh ch kh c c a Chúa? Con ẽ em ự việc
216

rình l n Chúa Cha ời ời c a chúng con, và trình y với một người kh c1 là người mà Cha an cho con ể làm cố v n. ếu con là người vô can. C c Ngài ẽ em ến cho con iềm hy vọng. gay ng hôm , tôi trình v y ự việc với Cha Carroll và tôi kh c.)

hế rồi c ng ngày hôm , tôi ã nhìn th y c S A c a tôi ằng mắt c a linh hồn tôi tại cửa vào Mồ h nh c a gài. rước khi tôi ước vào trong, gài ưa ay gài l n và d ng g n ay C i chạm vào tr n tôi làm d u th nh gi nhẹ nhàng ể an phúc lành cho tôi.) uổi tối c ng ngày) - Bình an ở cùng con. i người con t mọn của cha, con h can đảm ên! Con đ ng s . Con h ắng nghe ời Cha nói con đang thac mắc về ng T ng Tín của Cha, ng Ch ng Thủ của Cha, v ng Nh n T của Cha phải hông? Ch ng ẽ con ại hông nghe th ằng các đức tính n thì hông th đo ường đư c? Con h nh n a m t điề Cha đ người đời th t hứa như thế n o t ong nh ng gi phút sám h i n .2 Cha hông có đư c nhiề hương t ầm v các oại dầ thơm êm d nơi q ê hương Cha. Cha m n sử dụng con đ m d Tình Thương Yê đến phát ghen của Cha... v đ nhắc nhở cho con nhớ đến các iến c thời q á hứ của Cha. Con hách của Cha, có phải hông? Ch ng ẽ gia chủ t t ại hông tiếp đ i hách của mình m t cách q ảng đại v hông nên đ cho hách thiế th n gì ha sao? Tại sao Cha ại q ết t m m cho inh hồn con đư c phong phú... thế nhưng giờ Cha m n hỏi con m t c , ch m t c thôi v tại cửa v o Nh Mồ của Cha, con có ho i nghi về Sự i n Di n của Cha ha hông?3 .... con t ả ời Cha đi... - L y Chúa, dạ c một chút thôi ạ!

Cha Micheal Carroll a ngày Chúa i u n m t a tôi. 3 gài y n l ng và chờ ợi
1 2

217

- Thực a m nói, Cha đ chúc phúc cho con t ên t án con với Ngón Ta Cái của Cha có đến hơn m t ần...1 con th phúc nh Cha an cho con m nh i t thế n o chứ? Như thế, điề m Cha đ i hỏi nơi con thực sự q á ít oi.....2 Con h học hỏi nơi Cha, h học nơi Cha ng Kiên Nh n của Cha v ng Khoan D ng của Cha, v h hi ằng Cha an n phúc cho con nhiề đến ch ng n o. gay au iệp này ược Chúa an vào nửa d m, Chúa i u muốn tôi th c th m khoảng một tiếng rư i nữa ể ở n cạnh gài và thờ l y gài. ôi ược ình hư ng u c ng L ng rung ín từ tr n trời o i uống tôi trong tình thắm thiết này... Và c Lang Qu n c a toàn thể nh n loại vui mừng vì ược y u mến, n n gài kéo dài th m cuộc thăm viếng c a gài. Ph n tôi trong cảnh khổ ở c a mình, tôi cảm nh n ra mình ược ảo ảm về một ình hư ng u rung ín và Vĩnh Cửu.3)

05, 1993 (Jerusalem) - L y úc Minh Vư ng c a con! - Cha , Minh Vương của con an Bình An của Ng i cho con. Con h ê mến Cha..., con h nếm hưởng mùi đắng đót của các giọt Nước Mắt của Cha. N con ê d của Cha, con h đ cho Cha ngh ngơi t ong t ái tim con. Ôi, Cha thích nơi n q á! N con gái Riêng của Cha, con h an ủi Cha. Con gái của Cha ơi, con h an ủi Cha... - L y hi n Chúa c a con, ai là người trở n n giống như Chúa?
Phúc lành Chúa Kitô an c iệt ở giữa tr n tôi c một c mạnh ến ộ nh ngã một người àn à ở Omaha khi à ta ến hôn tôi tại chỗ tr n tr n tôi n i mà Chúa i u t g n ay C i c a gài ể an phúc lành cho tôi. à ta ngã ỉu tại ngay cửa vào ph ng th nh ến phút do c mạnh c a Chúa h nh h n , c c c linh mục ch ng kiến ự kiện này. Chuyện này y ra a tu n au vào giữa th ng S u . 2 ởi vì tôi c cảm tưởng minh ỏ r i, tôi không c thể “kham nổi những i hỏi c a ph i oàn hành hư ng người ia ã ại trong việc c phải li n tục ký c c t m hình c a họ. Chỉ một việc nhỏ thế thôi mà ã trở thành n ng nề. 3 Chúa i u ến ể ược y u mến uốt a m liền trong u khí thờ l y như v y.
1

218

- Con h ắng nghe T ái Tim Cha, v h nh n thức vi c tại sao Cha ại phải đ ơi Nước Mắt. i con sẽ thờ Cha t ong đêm na n a chứ? N con Riêng Cha, Chúa iês của con đang ở t ong ph ng của con nè1 ... Cha hóc ởi vì ng Thánh của con úc phạm nặng nề 2... Cha gi ng như ẻ ăn in đứng t ước cửa nh m i người, nhưng n o có m người đáp ời Cha đ ... t ít người ắng nghe ... v con h đến m thờ Cha. Con h đến ăng ó các Thương Tích của Cha ằng tình ê mến d nh cho Cha ... Con h cảm nh n a Sự i n Di n của Cha ... ng Yesh ah đang ở ên cạnh con. h i con của Cha, con người m Cha gi i ầ t m sự của Cha. Con đ ng s , Cha ng ôn d d ng. Con h khôi phục ại Nh Cha. Ôi con người con Cha Thương Yê , người con c n ại của Cha, ạt i ng của Cha ... hi n Chúa c a c c th n th nh ang n i với con làm ao con lại y n l ng ược ch ? C n iều gì mà gài lại không tỏ y cho người chính trực? Chúa ã làm những việc kỳ diệu cho người chết. “C ai tr n c c t ng trời c thể nh ví ược với gài? C ai trong ố những người con c a hi n Chúa cạnh tranh ược với gài ch ? 3 - Giờ đ con h t ở nên chiếc đèn tỏa sáng a đ tôn vinh Cha. Con h đứng lên m ảo v Công C c của Cha! N Vassi i i ơi, Cha sẽ nói cho con iết mọi vi c con phải m, con h m m t cách can đảm. Không ai có th hiếp đáp con đư c. ọ sẽ iết ng Tự cùng ước đi với con. Th p Tự iá sẽ d n dắt con đến vi c thánh hóa. Con h c t tiếng nói chứ đ ng s h i gì cả. Mọi sự Cha an cho con đề t ng Khôn Ngoan m đến. V giờ đ , h i con mọn của Cha, con đứa con t n q ý của Cha, con h ch ên cần phụng sự Cha... Con h nương ná t ong Cha, con đ ng s gì cả. Phần Cha, Cha sẽ ch ng ao giờ ỏ ơi con đ . Con h ao t ền theo c ng cách m Cha đ d d con. Con h vươn ên theo cách m Cha
C nghĩa là: trong tr i tim Chúa i u giãi y c n au khổ c a gài với tôi 3 Tv 68:6
1 2

219

đ n ng con ên, v con h đ o tạo a các môn đ của Ch n ý ... giáo h i sẽ hồi sinh. Bình an ở cùng con. Con h cầ ng n v chúc tụng Cha. Chúng ta, Cha con ta? - Dạ v ng! - Cha Chúa iês , Cha an phúc công vi c của con: ic. nh cho con về vi c con iên t ì t ong

05, 1993 li! Ôi li, l y hi n Chúa c a con với l ng nh n h u thư ng mến c a Chúa xin Chúa ến ảo vệ con! Chúa ã ưa con l n từ mồ người chết xin ừng d u h nh han Chúa ở a con xin hãy ến n cạnh con! Không iết ao con cảm th y Chúa a c ch con u ? ối với nhiều người, con là iều í n, một hiện tượng. hế nhưng Chính Chúa ã i con trở n n iếng Vang c a Chúa, phải không ạ? V y thì tại ao iếng Vang c a Chúa lại làm phiền tai c a họ khi con l n tiếng rao truyền những iều kỳ diệu c a Chúa công khai? Phải chăng y Quyền mãnh lực c a Chúa làm cho họ phải ợ hãi? Phải chăng S c Mạnh vô i n c a Chúa khiến họ phải run ợ? Phải chăng iếng i c a Chúa vang lừng tr n trời bao quanh tr i t, ở n i mọi d n tộc c ng mọi thành phố làm cho họ phải day d t t m hồn? Phải chăng là do cuộc rước Chúa y uy nghi
220

tỏ ra r t mực uyền uy mà họ trở thành hãi h ng hay ao? Phải chăng vì con k u gào tới ốn phư ng trời g c ể ể l n tiếng rằng hi n àng ang tưng ừng vào gày Chúa ến, và k u gọi hãy mau mau ăn năn hối cải ngay, nên họ mới tỏ ra hốt hoảng như v y hay ao? o c là ởi vì Chúa ổ uống như mưa trút c c Phúc Lành và L ng hư ng t nên họ mới tỏ ra hoài nghi? in Chúa cho con iết c phải những iếng K u p ối ến từ Chúa Cha mà họ không c thể p ng ược? hững tiếng k u gọi iệp h t, a ình và a iải ang vang vọng tr n trời dưới t thế nhưng ai là người lắng nghe? Ai c thể hiểu ược ch ? c th t c n nồng nàn dưới lớp da c a họ thế mà khi Chúa k u l n: “Sự C u ỗi. Ch ng c ai lắng nghe... Ôi l y li! C ao nhi u người ang chờ mong cho con sa l y vào l m lỗi nào ể rồi con phải i tới chỗ uy ụp ởi vì họ ch ng ao giờ hiểu iết àn tay c a người tội lỗi c thể nằm trong àn ay c a Chúa. Ôi li! họ ch ng ao giờ hiểu tại ao Chúa và con ang lo u hối hả ch y lui ch y tới tr n từng g c ường phố ể th c tỉnh người chết tại ao c việc cộng t c như thế này? Và tại ao con lại ược ai i tới c c ngả ường c a mọi thành phố
221

ể loan

o rằng ước Chúa ã tới g n.

V y thì con người ời truy tố về tội gì ch ? V y thì tại ao con lại ợ và chối từ? Ôi li! ọ ối ử với con như là c n ã c a thế gian, với hết ỉ nhục này ến lời ỉ nhục nọ, hết vu khống này ến vu khống kia ph n con, con ch ng uan t m gì ến thanh danh hay thể diện c nh n con, ởi vì con ược hướng dẫn ởi h nh h n Chúa, nên chính họ ang úc phạm ến h n Khí c a Chúa. ọ ang ph h y c c Công Việc c a h n Khí Chúa và ph ổ t c vi n gạch nào ang ược d ng ể y lại c c àn thờ1c a Chúa. Ôi Eli! Chúa là ng vô c ng h n u, tại ao c nhiều lúc Chúa lại a c ch con u như v y? Chúa hãy nhìn em! Chúa th y con chiến u như thế nào trong n i a mạc này, v y in Chúa ến c u giúp con tho t khỏi c c c y gai và ụi gai ang a v y con, và m vào người con làm con chết nghẹt. in Chúa M Ư cho con i! Phải chăng con phải kh c uốt ngày trường cho th i ộ giả iếc làm ng c a họ? Con cũng là con người, như v y ch ng lẽ con không c uyền yếu uối, hay không c uyền lo u uồn phiền lúc này lúc kh c hay ao? Tr i tim con lại không c uyền ỏ r i con hay sao? Ôi Êli! Chúng con phải chờ ao l u nữa
1

àn thờ: iểu trưng cho c c linh hồn

222

mới ạt ến ược Chiến hắng? Chúng con phải chờ ến ao l u ạ? V y thì ng ối này ẽ kéo dài trong ao l u nữa? hững iọt ước Mắt c a Con Chúa và c a Mẹ h nh chúng con ã chuyển thành M u v y l y ng li, trong ao l u nữa Chúa tiếp tục ch u ựng cảnh tượng này? Cũng như trong ao l u nữa chúng con phải chờ Cuộc Chiến hắng này ến? Một ự ồng lõa c a những kẻ phản ội ã len lỏi vào t n Tâm iểm h nh iện c a Chúa như loài rắn ộc lớn nhỏ ang trườn vào c c hành lang, chúng ang chờ thời c t n công Ch n Lý và ảo ngược từ tr n uống dưới Ch n Lý Vĩnh Cửu, và iến Ch n Lý thành Sự Sai r i ua việc tạo ra Sự n hét c ại ngay trong tâm iểm h nh iện c a Chúa nhằm a ỏ i y ế ời ời c a Con Chúa. Ôi l y li! Không c ình An trong hà Chúa.... và rồi ch ng ao l u nữa ng tối ẻ ao ph hà Chúa và cũng như người g a phụ trong tang chế m t i người th n thích, hà Chúa ẽ mang Khăn ang en c a mình. Vì v y, l y ng li, phải chăng Chúa vẫn không ra tay can thiệp hay ao? - Tiếng Nói Công Chính của Cha sẽ đư c nghe iết như m t đ a ch n m nh i t, v nh ng người phản i n sẽ đánh gục tính theo t i ác chúng phạm đến con cái của Cha, m má vô tôi của nh ng người n đang đổ ra m ễ v t h tế. Cha sẽ áo thù cho Nh Cha, có điề thế gian sẽ phải
223

th hoạch nh ng gì m họ phải th hoạch. Cha sẽ hông tha thứ t i i của họ t hi họ iết ăn năn h i cải! Cha sẽ gởi người m Cha hằng q í mến đến t n hang ổ của các o i ắn đ c y. Cha sẽ gởi con đến đó, mang theo ời Cha đi v o t n th m c ng của cảnh t công đó. Cha sẽ đưa con ra m sứ ngôn của Cha đ m t ền á Sứ i p của Cha. Vì thế, h i con t thương mến của Cha, t ỳ con đi đến đ , Cha Chúa sẽ đặt ngọn ửa b ng chá t ên ước đường con đi đ n ng n các t m hồn chai cứng, nhằm ứng nhổ t n g c chủ ngh a vô thần. Cha sẽ hiến cho mọi người ngả v o t ong V ng Ta Cha, V ng Ta Thiên Chúa của họ. N con , th t inh ngạc hi ngả v o V ng Ta Cha, t ong nhá mắt Cha sẽ iến đổi họ th nh các môn đ như đư c ch đ nh, v ồi Cha sẽ sai họ đi ảo v ời Cha v đảm nhi m y Công Vi c của Cha. Con gái ơi, như con đ iết, Cha c ng sử dụng cách thế n m d d người hác n a. iờ đ Cha sẽ gởi họ đến gi a sói ng, điề m inh hồn Cha v i thích nh t v c ng t thương mến tỏ ầ Thánh Nhan Cha. i thế h hôm na , các con h h i cải! T i i của các con m hô h o inh hồn của các con. H i thế h hôm na , sao các con ại phải chết chứ? Các con h h i cải v các con sẽ đư c s ng, ởi vì giờ hông c n nhiề thời gian n a đ . Kẻ Phá oại sẽ ho n to n t đầ di n t ong nh ng ng sắp tới đ . N Vass a ơi, Cha c n có th h i thúc v cảnh áo cho ai n a đ ? Cha sẽ nói với ai, v ai sẽ ắng nghe Cha? Bởi vì mọi sự giờ đang tới gần m n c i cùng, nên thời đi m c i cùng đ gần đến ồi. V con h đi t ền á Sứ i p của Cha cả nga ngo i đường ph công c ng. Con h đi v công cho ng i nh ng ời Kê ọi ầ Tình Thương Xót của Cha.... ng hăng say của nh ng người phá hoại Nh Cha thì m nh i t, nên con h th n t ọng v h mở to đôi mắt m canh ch ng. Con h c gắng m hi tại sao Cha ại gởi Người Con Yê D của Cha v Mẹ Thánh các con đến i m t a thế gian t ong nh ng ng n . phúc nh của Cha t ải ng hắp mặt thế giới. Vì thế, con h ngước mắt ên, v m t hi ngước mắt ên ồi thì các con sẽ th Thiên ng mở ng ra, ồi các con sẽ th m iao ớc của Cha p ánh đầ vinh quang rực . ó tư ng t ưng cho Sự i n Di n của Cha ở gi a các con,1 Bi Tư ng ng Thương Xót v Sự Cứ R i của Cha, ng tỏ a ng thương cảm đ i với t t cả các con.
1

n dụ trong Mt 24:30

224

5, 1993 - Bình an ở cùng con. Cha Ng ên Thủ (A pa) v Cùng T n (Omega). Con h ở ại t ong Cha đ con t ền á Sứ i p của Cha m t cách ng như vi c con phải m. Con h đ cho ời Cha diễn tiến. Con h nói cho mọi người nghe v biết đến ời Kê ọi, c ng như hi ằng Cha thương yêu họ vô vùng. Con h nói cho họ iết Năm Thương Tích của Cha v n c n toác mở. Người đời luôn có hả năng phản i v ch ng phá ại Cha. Cha phải nói cho con iết với n i niềm đa ót v phiền m n về t t cả nh ng điề Cha nhìn th t ong Nh Cha hôm na Ta Bạo Chúa đang ch dạp t n ạo trên Thân Th của Cha v c n mong m n dẹp ỏ cả Tế ời ời của Cha. M t người t ong nhóm họ đang s ng cùng dưới mái nh của Cha đang phản i Cha. ương sự ngo i mi ng thì tuyên b mư cầ h a ình, m thực a ch đi tìm sự gian các m thôi. ương sự ta đ t t ầm hương, nhưng ng thì ại ch theo Satan đ chiếm đư c nhiề q ền thế hơn, - Ôi l y Chúa, con kh mà hiểu nổi chuyện này c thể y ra ược...

- Thế m nó ại đang ẩ a. Con hình như hông hi . Người đang cùng với các thu c hạ của mình q ết t m tự đặt mình ngồi v o Ngai T a của Cha đ m điề h nh cả thế giới t ong áo tiên t i của họ. Có điề đáng nói t nhiề người t ong s các mục Tử của Cha ại ầm đường ạc i với nh ng giáo h n sai ạc, c ng như các sai ầm của nhóm n . ọ đang ời a đường nga nẻo chính, v ồi đ mình đi ạc theo m t t ền th ng m hông phải t Cha m đến. ọ dẹp ỏ đi nh ng q i t thánh thi n m Cha an cho họ. Cha đ cảnh áo cho con iết về nh ng oại tôn sư mạo danh v các thứ tiên t i giả n . Cha đ cảnh áo cho con ằng: t ong nh ng ng c i cùng, Th nh Ba on đư c dựng ên ở gi a trung đi m Thánh i n của Cha, hiến cho Nơi Thánh Thi n của Cha iến th nh hang t m cướp, t ở th nh s o h t của ma q . N con gái ơi,.... hi iến th nh m t nơi cho
225

mọi tinh thần điên hùng cư ngụ v th ng t .... họ t ở nên n n t ong vi c m a án Nh Riêng của Cha. Nh ng người ôn án n tự thăng tiến ản th n t ong Nh Cha, đồng thời ại c n đưa đẩ đời s ng của d n Cha v o . ọt tìm các tiên t i. ọ t ùng các tiên t i của Cha, họ giết hại các sứ ngôn của Cha, thế nhưng ại nương ta cho các oại tiên t i giả của iêng họ v tạo d p cho nh ng người n t ng a nh ng ời phản đạo giáo v các điề sai lạc. ọ ê các tiên t i của Cha t ước mặt thế gian, chuyên đi a d i người đời các người thích ắng nh ng ời v h ng chế nhạo các tiên t i. ọ phá đổ T ền Th ng của Cha m gán tha v o ằng nh ng điề ườm v học th ết của o i người. T t cả nh ng thứ n họ thực hi n nga t ước Ngai T a của Cha.... nh ng người ôn án n đánh a nhiề người ằng các ễ phục ng của họ. ọ tự đặt mình v o nh ng ch ngồi cao t ọng đ cai t với chiếc g q ền của Tên D i T á. o Cha đ ch đ nh con m Tiếng Vang của Cha. Vì v con h a đi t ền á nh ng gì m con đ nghe iết. Con cứ nói với ho ằng vi c t t cả các con đang s ng dưới Bầ Khí Phản ạo T ầm T ọng đ đư c áo t ước ồi. Con h nói với các mục tử của Cha h mở mắt v tai a m nhìn v nghe nh ng ời Kê ọi đầ o ắng của Cha, ởi vì m t ít n a họ b c phải ồng nọc đ c. Các con h t p họp các c ng đo n của mình ại đ canh thức cầ ng n v ăn cha . Satan đang t ên đường đi đến mọi người đ thử thách, Nó đến đ ph n tán v chia ẽ các con. ắn c ng đang tiến v o Ngai T a của Cha t ong Nh T ú Tạm của Cha đ m án đổi Má Cha, v dẹp ỏ Tế ời ời Của Cha.1 D n Cha ơi, .... i các h d của Cha ơi, ... Cha m n ê g o đến các con h i các inh mục v th a tác B n Thờ của Cha, các con Dâng Cha lên cao hằng ng , v các con đ ng ao giờ t ỏ Cha, đ ng ao giờ án Cha đi2.... nh ng tiếng than van của các thiên thần đ đư c nghe th ồi, v cả thiên đ ng đang n s về sự vi c m t t cả đề nhìn th đang ẩ đến, nga cả ma q c ng phải th t inh v tái anh mặt m i.... Tên Thù ch, ẻ t ng cho mình cao t ọng hơn t cứ v t gì đư c tôn thờ đang tự mình ngồi v o ngai t a t ong Thánh i n của Cha. ắn cầm chiếc th ng ọng trong tay, đang đi tới người đư c Cha ổ nhi m.3 Chính người n đ ngăn chặn c c phản oạn cho hỏi ùng phát a, ng i q ả
Chúa i u au khổ ến nỗi gài phải kh c ước mắt Chúa i u lại ch y uống th m 3 c i o ông ioan Phaolô
1 2

226

thực người dè dặt v can t ường. Nếp s ng của ng i đang diễn th nh m t ễ v t h sinh ....1 Cha an phúc nh cho ng i vì đ gi v ng Sứ i p về T ền Th ng hông tha đổi, thế nhưng Satan ại m n t môi mi ng của ng i đ nó có th m cho lan ng thêm a các sai ầm của nó2 q a môi mi ng nh ng người ch ên buôn án Má Cha, v ồi ô dẩ t t cả các con đi đến ch di t vong. thời giờ của Satan, với nh ng đ ng ực đê hèn nhằm hủ di t tạo v t của Cha. Con gái ơi, con h ớn tiếng ê g o ên ởi vì ng đó sắp sửa đến ồi, m thực a thì đang đến đ t n phá hết q c gia n đến d n t c kia. T ái Tim của Cha thì như tan nát.... Chúa Tình Yê hông s chết, v thì các con c ng thế, các con nh ng ạn h th n thiết của Cha, nh ng mục tử của Cha, các con c ng đ ng s h i gì hết, nhưng h ước theo Cha. Bổn ph n của các con ảo v ời Cha v iáo i của Cha cho đến chết. Các con đ ng nói đ cho tôi đi ch o các người th n của tôi trước đ .” Cha nói th t với các con M t hi ta đ cầm chiếc g của người chăn chiên, nế ai c n q a đầ ại thì hông úng đáng với Cha n a, hoặc hông c n thích h p cho Vương Q c của Cha n a đ .” Các con h ước theo nh ng D Ch n d m Má của Cha m đi theo Cha ên Núi Canvariô. i con gái đư c chúc phúc của Cha ơi, ng An i của con t vui khi con ủi an Ng i, c ng như vi c con đ cho Ng i sử dụng n ta của con. N .... Vassi i i ơi, nh ng iọt Nước Mắt đ m Má m Cha đổ a đ do nếp s ng người đời t chính v tồi t g a ..... i ng yên hôm nay!3 Ôi h i ng ên n , sao các con ại t ỏ Thiên Chúa của các con chứ? (Và tới y Chúa Kitô uay về phía tôi và n i:)

i thiên thần đư c Cha èn n, con đ ng m cho Cha thương tích n a, nhưng v o lúc n con đ ng ông B n Ta Cha. M t s người sẽ n m đá con. M t s người o con ng ùn ầ . M t s người hác ại giơ nắm ta ên đe dọa con, thế nhưng con đ ng s họ. Con nói ằng họ đổ ên con hết s nhục n đến s nhục hác, Cha nói cho con iết: thực a họ đang
Ý n i c i o ông C a Satan 3 Một ít phút y n l ng, rồi với giọng n i r t là uồn phiến Chúa k u l n.
1 2

227

ch t chứa ên con hết phần thưởng n đến phần thưởng t ên t ời hác, c ng như đem hết phúc nh n đến phúc nh hác của Cha ghi t ên t án con. Vì v , con đ ng s công Sứ i p của Cha. Thiên thần của Cha ơi, con h m nh n chứng, v Cha sẽ hông ch n án phạt sang cho nhiề inh hồn vì các thương tích m con đón nh n. Cha sẽ an cho con sự đền ù ứng đáng về các thương tích của con t ong Nh Nh ng Người Bạn của Cha. Cha đ chọn ựa con m nạn nh n cho C c Khổ Nạn của Cha, m n thờ m t ên đó Cha đặt lên Sự i p Nh t. V con c n m n đ i hỏi gì n a chứ? Cha c n có th an cho con điề gì n a m Cha chưa an cho con? Khôn Ngoan đ đư c Cha an cho con, Thần Khí của Cha đang ở với con đ giúp con ch đựng các roi đ n của thế gian, v .... Cha c ng an cho con hồng phúc iết hao hát Cha, iết hát vọng Cha, đ m t hồng n q ý giá. Chính vì v , con h ước theo Cha. Con h đ cho Cha sử dụng con v sai con đi tới hết các q c gia đến d n t c hác m oan áo cho ho iết ằng: họ q ên ng Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì ch ng ao giờ ng q ên họ. Con h nhắc nhở cho họ nhớ T ái Tim của Cha thì dầ ng Thương Xót. úng v , con h nói với họ ằng: Cha ng hiêm nhường v hiền nh trong l ng. iês Tên Cha. ic.

5, 1993 - Bình an ở cùng con. Con h t ền á v oan áo ằng: Thiên Chúa m họ q ên ng sẽ đến với họ như m t mẹ. Vi c T ở ại của Cha thì ng ồi. Nế Cha ầ tỏ Mình Cha a q a con, mục đích ê gọi mọi người đến với T ái Tim Cha, v c ng đ cứu vớt họ thoát a hỏi tình t ạng phản đạo m thôi. Ng na , vi c dụng ý sát hại t ẻ thơ ng m t gia tăng, bảo sao Cha cứ ên ặng đư c chứ? Nh ng cảnh h i hùng đến với t ẻ thơ t ên các chương t ình TV đang đoạt m t đi sự t ong t ắng t ong các em. N con, con h tiến v o các Thương Tích của Cha v chia sẻ nh ng cơn h p h i của Cha. Con h đến v an ủi Cha. ic.

228

5, 1993 rong Chúa, con tìm ược n i nư ng n u con ống ình an dưới guồn Ánh S ng c a Chúa. L y Chúa c a con, vào mọi giờ con canh th c con uy niệm về L ng h n u c a Chúa. Giờ y t t cả những gì con muốn hướng ến là ược ở g n n Chúa. ếu như con than vãn lúc này hay lúc kh c nước mắt con m ề trước Chúa là ởi vì Chúa c ngay n cạnh Chúa một ạn ường ang i và ang kh t. Chúa n i: “Cha ắp ửa i tưới nước cho vườn c y c a Cha Cha muốn dẫn nước vào c c luống hoa c a Cha, V ng Chúa ã làm như thế. Chúa n i: “ở khắp mọi d n mọi nước S iệp c a Cha ẽ lan tràn tới như nh ư ng bao ph tr n khắp c ng tr i t. Và rồi ã y ến như v y. - Phải chăng Cha đ hông nói cho con iết ằng: Cha sẽ t ôn đổ giáo h n của Cha t ên con gi ng như ời tiên t i đ mở môi mi ng con t ong các C c ọp Nhóm, v t ong sứ vụ đ i với mọi q c gia d n t c ha sao? - Dạ v ng, c như v y ạ. - V thì con h cứ tiếp c n với Cha m hông c n phải s gì n a. Cha đ ch ng t ng dùng chính B n Ta của Cha m oan t ền Sứ i p của Cha như dầ thơm an tỏa ha sao? V h i tạo v t ác ph m, sao c n ho i nghi? Con h mở môi mi ng m t ả ời Cho Cha đi! - L y Chúa y L ng h n u, úng v y t c người nào kh c trong v trí c a con mà tiến tới một c ch tốt lành tr n ường i ến ời ống th nh
229

h a, ều ược Chúa tỏ y những iều mà Chúa ã tỏ c c í nhiệm c a ng Khôn goan.

y cho con:

ồng n m Cha an cho con nhằm v o mục đích đ Cha ho n t t Chương T ình cao cả của Cha đ i với nh n oại. Sứ i p của Cha gi ng như Chiếc èn đặt t ên giá đ chiế t a ánh sáng v o óng t i của thời đại các con, đ mặc hải Sự i n Di n của Cha trong Ánh Sáng của Cha v trong Sự Rạng Ngời của Cha, nhằm cho th ằng Thiên Chúa của các con đang hi n di n ở đ chính Bạn ồng h nh v Thái-Tử- a-Bình ng C V n v Người Cha V nh Cử . Con h đến v tiếp tục nói ên nh ng ời của ng Thông Biết. Con h t ở th nh Tiếng Vang của Cha....1 A m n ! C n m t điề n a, m t điề nhắc nhở nho nhỏ Cha v con hi p nh t cùng nha , t cứ ai ết h p với Cha sẽ đi cùng con đường m Cha đ đi, đó con đường ên núi Canvariô. B t cứ người n o ước theo Nạn Nhân Siê Ph m sẽ t ở nên th nh phần của Nạn Nh n n . Con t ở nên th nh phần của Cha, phần tử c n ại của Thân Th Cha ... Con h hiến mạng s ng mình m ễ v t đền t i, v h đi cùng Cha v o th ng ng của Sự Chết.2 ó nơi m Cha t ôn đổ Tình Thương Yê của Cha a đ m s ng ại t ng ương hô. Vass a con ơi, công vi c của con ở nơi th ng ng đó. Cha m n t ôn ng đó cả i ng Sông Sự S ng của Cha. Cha Sự S ng ại v Sự S ng. Cha m n m cho nh ng ương hô nơi th ng ng n t ổ ông hoa. Cha sẽ tỏ ầ ng Thương Cảm v Tình Thương Yê của Cha q a vi c cho người chết a hỏi mồ m s ng ại, đ d n họ t ở về Nh Cha. Khi s ng với Cha t ong Nh Cha, n ăn của họ ôn ôn dư giả, ch n của họ Cha sẽ ót thêm v úc n o c ng đầ t n. Thánh T m Cha sẽ Bạn ồng nh Thánh Thi n của họ. Cha sẽ th ng nh t ại th nh duy m t ThânTh do t t cả nh ng ương hô nằm ải ác hắp dưới Th ng ng Của Người Chết h p ại với nha . Q ả đúng như thế, c ng gi ng như t ong th iến của tiên

inh như gài ắp ửa ch m d t S iệp c a gài, nhưng em chừng gài nhớ ra iều chi , n n gài mới n i: “A mà này! 2 Chúa i u muốn n i mọi người chết ph n hồn phải ược tìm th y.
1

230

tri Ezechiel,1 Cha hỏi con cùng m t c s ng d hay không?

hỏi

Các

ương hô n

có th

- Dạ không ạ! Không là ởi vì không c ự can thiệp c a Chúa. L y Chúa, nh t nh là không nếu như Chúa không an cho họ ự ống, ởi vì họ hoàn toàn chết khô và không c n ự ống nữa. - Cha sẽ cho họ đư c s ng ại. Cha Sự S ng ại

- Cha sẽ mang ại sức ực cho họ, cho nên các ương hô sẽ đư c n i 2 áp ại, các ắp th t sẽ đư c ồi đắp v phát t i n dần. Cha sẽ ọc phủ ên m t ớp da, an cho họ hơi thở, v ồi họ sẽ s ng. Cha sẽ q i tụ họ3 ại th nh m t Thân Th d nh t ... v mang họ về với sự s ng. Cha sẽ gởi Thánh Thần của Cha đến thở hơi v o m i họ 4 m t cách mạnh mẽ. ơi thở n sẽ m cho Th n Th hồi sinh, v m t ần n a ại đứng v ng trên đôi ch n mình đ Tôn Vinh Cha T t ên Ngai T a của Cha, Cha sẽ đổ Nước t ong như pha ê5 ng cho con6 đ tẩ sạch con hỏi mọi nhơ ẩn, v Cha sẽ gởi Thánh Thần Cha ng s ng gi a cảnh sương mù của các con. Thánh Thần Cha sẽ đư c an ng đ t ở th nh T ái Tim các con, v ồi Chính Cha sẽ ức dầ cho Thân Th n , v ánh sáng m Cha chiế v o mắt các con7 sẽ Ánh Sáng Thần inh của Riêng Cha, đến t Vinh Q ang Rạng Ngời của Cha,8 v các con sẽ hiên ngang tiến ên như m t chiến s hông hề hề s h i, ởi vì Cha sẽ Ngọn c9 đi t ước đ soi đường cho các con. Các con hông cần đến đèn n a ởi vì Chính Cha Ánh Sáng của các con ồi.10
1 2

Ezk 37: 1-10 ôi hiểu Chúa muốn n i về ự chia rẽ. Sự chia rẽ c a i o ội ược o nh chúng ta như là những ộ ư ng khô rời rạc. 3 C c ộ ư ng 4 hiệm hể 5 Kh 22:1 6 hi n Chúa n i với hiệm hể gồm mọi người chúng ta t c là i o ội c a gài 7 Chúa i u n i về i o ội c a gài, n i ến việc canh t n i o ội, một eru alem mới 8 Kh 21:23 9 Kh 21:23 10 Kh 21:23

231

Mọi d n t c hác1 hi nhìn th vẻ Rạng Ngời của con sẽ noi theo ước đi của con, v mang theo mọi của cải t i sản2 đ d ng hiến cùng với chính ản th n mình cho con. Thế ồi t ong ta của con3 Cha sẽ đặt vương t ư ng sắt iến con th nh nghi ng ”... ó cách thức Thần Khí Cha c i cùng4 sẽ ết h p t ng m i người trong các con ại với nha . V mọi người sẽ tin ằng Chính Chúa Cha ng đ sai Cha đến,5 đồng thời mọi người c ng sẽ nhìn nh n Cha Chúa Chiên Tế.6 L y Chúa, giờ y in Chúa y tỏ S c Mạnh c a Chúa. Chúa là ng oàn ăng, Chúa ến ể P Thân hể Chúa. h nh h n c a Chúa c uyền lực canh t n chúng con. L y Chúa h nh h n c ng với Lửa ừng Ch y c a Chúa xin ến nung n u chúng con, bởi vì chúng con kh c nào c c thanh ắt c ng cỏi không cong uống ược. Xin Chúa ến nung n u chúng con trở thành một thanh ắt vững chắc. in nung n u t m hồn chai c ng c a chúng con!

- N Vass a ơi, con h gia tăng ời cầ ng n cho i p Nh t. Con đ ng đ mình cám d m nói ằng: Cha sẽ hông nghe ời con cầ in. Nh ng ời cầ ng n của con hác n o như h ng ng n viên ngọc t ong Mắt Cha, ản nhạc d dương ên Tai Cha. Con đ ng m ng ng ng, Cha đ đặt dựng Vương Q c của Cha t ong t m hồn con, v Cha Minh Vương của con đang th ng t t ên con. Cha gởi ng Khôn Ngoan của Cha đến với con đ giúp con cùng mọi người hác mạnh tiến t ong đường thiêng iêng. Cha đang đ ý tìm a m t người n o hi p sức với Sức Mạnh của Cha,
“Mọi d n tộc kh c c nghĩa là cuối c ng mọi người ẽ nhìn nh n Chúa Kitô là Con c a hi n Chúa, do , lời c u nguyện c a Chúa i u hoàn t t n 17:21 2 Kh 21:26 3 hi n Chúa n i về i o ội ã ược canh t n 4 n dụ trong Kh 6:15-17 5 n 1 : 1. n dụ trong Kh 6:16 6 Kh 6:16 (việ thế giới trở lại Kitô i o)
1

232

đ t ng ưới v o i n hơi ắt các inh hồn về cho Cha. Con thì ế ớt q á, m Cha ại thích thú t ong sự ế ớt của con. iờ đ con h ắng nghe. Cha sẽ nung t t cả các con cho chả a.1 Cha ỏ các con cùng với nha v o m t nồi nung n im oại, v ồi Cha sẽ đ t ửa dưới nồi n ng v m cho các con chả tan a hết. Vương Q c của Cha2 sẽ hông c n chia ẽ n a. Con h đến. Chúng ta, Cha con ta? - Cho ến mãi mãi!

1

6, 1993

L y Chúa là ng C u ộ c a con Chúa c n cho phép Satan u y nhiễu chúng con trong ao l u nữa? Sao Chúa ể cho những cuộc ch hại này y ến? L y Chúa, in c u vớt chúng con vì ình hư ng u c a Chúa! - Bình an ở cùng con. i niềm v i của Thánh T m Cha, con h ắng nghe nh ng lý n của o i chết chóc hông th c về thần inh đ . Cha Chúa th n h nh đi ảo q a t ần thế đ cảnh áo cho thế giới iết: Kẻ Thù sẽ đến với họ như cơn sóng thần chồm ên n t họ, thế nhưng thực sự n o có ai m ngờ đư c Satan en ỏi v o các cửa ng Thánh i n của Cha, thực sự ọn chúng v o đến đó ồi ... Nó đi th ng đến Thánh i n Cha qua t i i v sai ầm của các người th n thiết với Cha, nh ng người ng na đang ch ng đ i v chăn chiên3 m Cha an cho các con. Như thế ảo sao các con chiên của Cha c n ính t ọng các inh mục ch ên phản đ i ch ng ại người m Cha đ chọn chứ? ọ không quan tâm đến đ ng chăn chiên của Cha n a .... N i sầ m n ng p ng Cha, v T ái Tim Cha t ở nên h o hon t ước nh ng gì Cha nhìn th v c n đang tiếp diễn. iề m t ước đ ch t ong m t tình t ạng phản đạo th hẹp, m na oang a th nh c c phản đạo phổ
1 2 3

a thanh ắt trong th kiến c a tôi i o ội dưới tr n thế úc h nh Cha, là c i o ông ioan Phaolô

233

quát, đ n ễs a. C c phản đạo n ao q át đến n i nó n ao nhiê người trên các nẻo đường nó an t n tới....

t m t đi

- L y Chúa, in c u vớt chúng con và in ngưng ự việc này lại! Chính Chúa ã ph n rằng Chúa là ng mãnh lực h n cả Satan, v y tại ao Chúa c n ch n chờ ể cho c c ự việc này vượt ra khỏi t m tay? - N con của Cha, đó m mư . Sự m mư v vi c các người phản i đang a d a với nha . Khi Thần Chết eo q a đư c các cửa sổ Thánh i n của Cha, v tiến th ng v o Nh Cha, Cha đ gởi Thánh M của Cha đến cảnh áo cho các con.1 Thế nên con gái ơi, con đ ng nói ằng Cha đ chần chờ q á . Nh ng (....)2 nh ng người thiế hôn ngoan. ọ đ hông đi tìm Thánh Ý của Cha. Cha đ cảnh áo họ nhiề ần, nhưng ít có người ch q an t m đến nh ng ời cảnh áo của Cha. Ngay cho đến ng na c ng thế. Ôi thực a ... đ ao nhiê ần Cha thương hóc cho ng iê căng của họ.... (Cha có th sửa phạt họ t ong cơn th nh n q a vi c iến họ ng th nh cát ụi, thế nhưng t t hơn theo đ ổi họ với đường i nh n h .) o Cha nói cho con iết: nga gi a các mục tử của Cha đang có m t m mư ch ng đ i ại v nh đạo ch ng của họ. Chính Kẻ Phá oại hướng d n họ tiến h nh vi c ph m tục hóa Thánh Danh Cha. ồng thời tinh thần phản oạn t ng phát t i n q á mạnh mẽ t ong họ na c h n a ngo i. Ch ng ẽ các con chưa đọc, hay chưa hi ha sao? M t sự tồi ại sẽ t phát, các thế ực của nó sẽ xu t hi n và xúc phạm đến thánh đi n v n là thành trì kiên c . Chúng sẽ bãi bỏ Tế ời ời đ tha v o đó cái ghê tởm kh c hại.3 Kẻ Phá oại tự cho mình cao t ọng hơn hết các thần minh, v nói nh ng điều úc phạm kỳ quặc ch ng lại Thiên Chúa trên các chúa. ắn sẽ tự t ng tự tác cho đến khi ả a hết cơn th nh n . ắn t ọng n các người iết nhìn nh n hắn, v an cho họ nhiề vinh hoa phú q ý.4.... Tinh thần phản oạn n an t n đến mọi d n t c t ên thế giới.”5 Q ả đúng v , ồi đ sẽ có m t thời ỳ Sầ M n t hi n điề chưa hề có t ng các d n t c đầ tiên x t hi n.6 Cha đ h ên nhủ
hững l n hiện ra tại Fatima? hi n Chúa không muốn tôi viết ra iều này. 3 Dn 11:31 4 Dn 11:36-39 5 KH 13:14 6 Dn 12:11
1 2

234

các con h t nh gi c v canh thức cầ ng n vì iết đ ằng các con c ng sẽ c n sạch đi ôn. Chính vì v , các con phải s n s ng v ôn ôn t ng th nh. C n điề gì Cha có th nói m Cha chưa nói cho các con iết? Vass a con ơi, con h t ền á sứ đi p của Cha.

6, 1993 - Dạ thưa c phải Chúa không ạ? - Cha.N con ơi, con h ch n gánh nặng của con sang Cha....

- Tai con u ch n ng y với những tiếng gào thét c a kẻ c ộc rồi. Miệng lư i ma u i c a họ ph a ra hết lời n i l o này ến lời n i l o kh c về con. - Các người t cáo m t ng n o đó sẽ phải đ i đầ với Cha... Cha sẽ đứng về phía con, con có nh n a điề n ha hông? Mọi ời t cáo của họ sẽ ma tan iến đi như nước chả v o c ng nh! Các con h tr i d ! đứng a đặt ta t ên người đa ế , v ch a nh cho họ. Các con h c t ên tiếng nói! ời Cha đư c phát i t mi ng ư i các con sẽ m cho tinh thần họ phải ngả v o v ng ếm Cha.1 Các con h nương tựa v o Cha. Cha đ an cho các con Bình An của Cha. Các con h s ng t ong Bình An n y. Giờ đ các con đ ng s n a. V n đ Cha Sự S ng ại.

C n thái tử của thế gian chính Thần Chết. Các con đ ng t cáo nh ng người ách hại các con, v ồi Cha c ng sẽ hông phán t các con t ong Nga Phán X t. i inh hồn-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, Cha Chúa m n tỏ a cho các con nhìn th các Bước Ch n của Cha phải đi v o C c Khổ Nạn của Cha, ởi vì các con đang phụng sự Cha, các con phải ước theo Cha. Ch ng ẽ các con ại m n Cha nói Các con h theo Cha, m đ ng bước theo các D Ch n của Cha” ha sao? iề n hông th đư c, t
1

B gục ngã trong h n Khí

iều này ôi khi

y ến trong c c uổi họp nh m).

235

cứ ai phụng thờ Cha, người phải ước theo nh ng D Ch n m-Má của Cha .... Chình nhờ q a Ngón Ta của Cha m các con cho người chết s ng ại.1 Nh ng người chưa đư c nhìn th các điề ỳ di Cha m nh ng người m Vương Q c của Cha chưa đến đư c với họ.2 i người ạn của Cha, người ạn mọn của Cha, con h nhìn thử em Manna T ên T ời m Cha đ n ôi con như thế n o. Cha Thiên Chúa của con sẽ tiếp tục n ôi dư ng con. Không có ai có th c t B n Ta của Cha a hỏi môi mi ng của con đư c. Cha Sức Mạnh của con đ ho n t t Các Công Vi c của Cha q a sự ế đ i của con. Cha ch ẩn t t cả cho các con đi dựng Vương Q c của Cha. Con h ghi ch p ng: Thế giới ng na ch i ỏ ai T ái Tim Chúng Ta, đó T ái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh các con, v Thánh T m Cha. Thời gian m các con đang s ng giờ thời đi m của ng Thương Xót. Cha đ cắt ngh a cho con hi 3 ch n gì ẩ đến m t hi n tín thứ sá phá v . B giờ thì con h viết ng đi: Ngay sau khi ai T ái Tim Chúng Ta ho n t t vi c chứng iến,4 Cha sẽ đ p v n tín thứ ẩ , v tới đó sẽ hoảng thời gian ên ặng ghê s 5.... trong khoảng ên ặng n , người thế gian cứ tưởng ằng họ thắng đư c ai T ái Tim Chúng Ta, nên họ hân hoan6 ăn m ng chiến thắng, ởi vì họ tin tưởng họ gạt ỏ đư c vai t chứng nh n của ai T ái Tim Chúng Ta q a các sứ ngôn của Chúng Ta, ởi vì điề m họ nhìn th chính d chứng t ong tai họ, chính d chứng về các sở thích v tư tưởng xa của họ. V ồi hoảng thế gian ên ặng ia ng dưng phá tan, t ước sự t hi n Ng iờ của Cha. Th t h n cho nh ng ai hông t ong sạch! Kh n cho nh ng ai hông ăn năn h i cải. Các ác chết của họ m ô ế sa mạc n , m t sa mạc m chính họ i n a. Thiên thần của Cha sẽ đổ đầ ửa v o ư hương đang cầm t ên ta t ước Ngai T a v n thờ của 7 Cha, v sẽ t ôn đổ ng t ái đ t. T ong hi mọi người theo d i vi c n , thì m t c c đ a ch n mạnh như v o diễn a, ồi mọi tầng đ t ắt ửa ùng chá v ẽ tách ời nha .8 Nhiề người sẽ ch ên núi ẩn t n t ong
C nghĩa tinh th n: những người ho n cải i ua họ 3 in ọc iệp ngày 18/2/1993 4 ôi tin rằng ở y c ý n i ến thời iểm n àng cho gày iờ c a Chúa Kh 11:7 5 Kh 8:1 6 Kh 11:10 7 Kh 8:5 8 2P 3:12
1 2

236

các hầm đá.1 Rồi t gi a các tảng đá, họ ê cầ đến Cha, nhưng Cha hông ắng nghe họ n a. ọ hiê hích v úc phạm đến Thánh Danh Cha, v họ nói với đồi núi v các tảng đá ằng các ngươi h đổ p ng chúng tôi v chôn d chúng tôi cho thoát hỏi ng đang ngồi t ên Ngai T a, v thoát hỏi cả cơn th nh n của Chúa Chiên,” 2 Khi Ng iờ của Cha đến, ai có th thoát nổi đư c chứ? C n các người s ng sót sẽ phụ phục q ỳ ng, v hông c n s h i gì n a, ch iết chúc tụng Thiên Chúa của họ.3 Rồi T ời Mới t Mới4 đến với các con, Vương q c t ần thế5 sẽ t ở th nh Vương Q c của Cha, v Cha sẽ ngự t t ong ng mọi người. Thế giới của q á hứ6 sẽ q a đi. i inh hồn, t iề đại của Cha sẽ ắt đầ v o các ng đó. 6, 1993 - Vass a con ơi, c c ết d ên phải đư c tôn ính v gìn gi thánh thi n. Cha đ cho con đư c kết d ên với Cha,7 v Cha đ d d con ch iết nương tựa v o n Sủng của Cha. Cha đ iến đổi con t ở th nh n thờ v t n nương của Cha, Thiên Chúa của con. Cha đ d d con iết v ng ời v t ỏ t t cả nh ng gì hông phải Cha. ức ang Q n, Cha t ao phó cho con thực thi sở thích của Cha. i con người ác đ t v t ph m, Cha đ d d con về t con phải theo. Cha ng V nh Cử thương mến con. Vi c con hoán cải nhờ v o Cha. Cha đ đổ ng con nh ng giáo h n dưới dạng ời tiên t i. Vass a con ơi, ng Kiên Nh n của Cha đ i với con đang t ở th nh mỏng manh! Con đang ầm i (...)8 c ng gi ng như như (...), nên con phải t ỏ đi mọi thứ n ! Cha đ canh t n con nên gi ng như hình ảnh của Cha, v Cha thương mến con. Tại sao con ại (....), nhưng con h nhìn em, dù cho con b t trung thế n o, thì ng T ng Tín của Cha v n T ường Tồn. Cha m n nh n mạnh đến nh ng điề n đ nhắc nhở cho con nhớ con đ đư c trao m t sứ vụ đặc i t! V ồi t na
1 2 3

Kh 6:15 Kh 6:16 Kh 11:13 4 Kh 21:1 5 Kh 11:15 6 Kh 21:4 7 n dụ về “ ởi vì ng ạo a c a con ẽ là c Lang Qu n c a con, và Danh gài là c iav , Chúa c c ạo inh (Is 54:5) 8 Vì tế nh , Chúa i u tôn trọng ý muốn c a tôi là không viết iều này ra

237

... hông cần thỏa hi p gì thêm... thực sự không cần! Cha sẽ không m n tiếp tục như thế. V thì con h s ng như Cha m n con s ng, ởi vì Cha s ng t ong con. Con đ ng ạm dụng ng Kiên Nh n của Cha! n , c n m t điề n a... con h viết ng!1 úng v , con h nói cho Cha iết h cớ gì m con có ng nhi t th nh ch m t thời m thôi? i Cha có nên nói: con người hông c n đáng tin tưởng n a? Tha vì nh n như ng với các tham vọng c đồng của con có th d n đến án phạt cho con, con h q an t m đến các Sở Thích của Cha, v múc sức s ng t nơi Cha, tỏ ầ cho nh n oại th ng ồn phong phú Vinh Quang của Cha. Con đ ng s , Cha sẽ hông ao giờ ại các hồng n Cha đ an cho con. Cha c ng sẽ hông th hồi ại sự chọn ựa của Cha, có điề Cha m n hỏi con m t c tại sao con ại ngoảnh mặt ời khỏi Cha? - Dạ thưa con không iết. - Con iết m ! - C lẽ vì con không muốn nhìn th y Chúa gi n dữ chăng? - Con h thử ngh ại ần n a em... t ình với con chăng? đó. Con h t ao d ng cho Cha

C lẽ vì con không muốn nhìn th y Chúa

úng như v ! Vass a con ơi, đúng v t ọn vẹn t ái tim của con! N o con nói đi! - L y Chúa, in nh n l y tr i tim c a con! - Con nói a n a đi! - Phải chăng tr i tim con c n là Ch

c phàm hay ã iến thành

rồi?

hi n o con cắt đứt iên ạc với Cha, t ái tim con mới iến th nh đá...

Chúa i u nhìn tôi, ua gi n dữ
1

tôi c thể hiểu

ôi Mắt c a gài không hài l ng với tôi và như

238

- V y thì con vẫn c n hy vọng .... - Cha sai con đi th hoạch m t mùa gặt m em ch ng hông m v t vả cho ắm. Con h tôn t ọng m a th hoạch n , h tôn t ọng c c ết d ên của chúng ta. B giờ thì con nên iết : Cha v a nghiêm hắc m c ng v a nh n h . Con cứ đ cho thế gian hưởng i m hông phải chần chờ về mùa gặt m Cha đ v t vả. Phần con, con đ ng s . Cha tháp nh p con v o Cha ồi, nên con phần tử của Cha. Chính vì v m Cha m n con đư c an nh t ọn vẹn. Con h đến m tôn vinh Cha q a vi c nhớ đến Sự i n Di n của Cha. ic. 6, 1993 i người môn đ của Cha, v thì a con đ ồi. Cha đang chờ đ i con! i con gái đư c Cha t n chọn, ình an ở cùng con!

- L y Chúa i u, con ang nắm àn ay c a Chúa, và n tai con, Chúa ang thì th m an i con rằng: “Con ừng ợ! in Chúa n i với con Cha ẽ trợ giúp con. và ự trợ giúp mà con nh n ược là Chúa làm cho t m hồn con vui h t Cho Chúa nghe. Chúa d ng g n ay Chúa khắc ghi vào tr i tim con ư khôn ngoan c a c c c iền h n. iều này làm Chúa vui l ng m c khải ra ý nghĩa c c ch m ngôn c a Chúa c n tiềm n ối với con. và r i im Chúa vui mừng iểu lộ cho con iết guồn Phong Phú c a h nh m Chúa, thế nhưng ể trao i mọi ự Chúa ã an cho con, con c n ến S c Mạnh c a Chúa, L ng Ki n hẫn c a Chúa, Sự Khôn goan c a Chúa, L ng Khi m hường c a Chúa, cũng như ình hư ng u c a Chúa ể con không làm cho Chúa th t vọng trong mệnh kh khăn c a con!
239

- Không có công vi c n o q á hó cho con đ . Không có người n o có th chèn p con đư c. Không m t nh nh đạo thế gian n o sẽ m cho con phải úng đ ng, vì nga cả sa hi con chết, thì th n ác của con v n tiếp tục nói tiên t i. Mọi công vi c con m đề hông hóa a vô ích đ . Cha nói cho con iết ằng: nga đến Kẻ Thù c ng nổi cơn th nh n đ i với con. Cha sẽ n mọi t n công của nó cho chìm ng. V con h t ền á Sứ i p của Cha đ m thanh n t m hồn của thế h n .

6, 1993 - Bình an ở cùng con. Con gái của Cha ơi, Mắt Cha ôn ôn theo d i con. Con h đ cho Cha sử dụng con, con h đ cho Cha tỏ ầ niềm thích thú của Cha nơi con. Cha th t q ý mến con. Con gái ơi, con h nói ên nh ng ời n : ẩ ng Tạo óa, in h đến với con. ức iavê Thiên Chúa của con, in đến cứ giúp con. Chúa của các Tầng T ời, v của mặt đ t, in an phúc nh cho con. Amen.

6, 1993 i Vass a-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, con h nương tựa v o Cha. Con h ho n th nh sứ vụ của con cùng với Cha. Con h nới ng Vương Q c của Cha a cho ng thêm hơn, v h cho đi! Con h ng tay ph n phát Manna t ên T ời của Cha cho người đa hổ v đói hát. Cha đ èn n môi mi ng con, v con h t ở nên Tiếng Vang của Cha. i người con mọn, con h c t tiếng nói! Cha sẽ nói q a mi ng ư i của con. Vì v con h v i m ng m nói ên ời ầ Tình Thương Yê của Cha, chứ đ ng s .

6, 1993 (USA)
240

i ông hoa, con h đ Cha nói cho con iết hông có Cha, n ăn của con sẽ t ng t ơn. Không có Cha, niềm v i m ng của con sẽ hông t ọn vẹn. Con nên iết ằng Cha Sự Bình An của con, Niềm Vọng của con. Cha ầ v cùng C i. Cha sẽ an cho inh hồn con t n đầ ánh sáng đ m i m i s ng gần ên Cha. inh hồn Cha đa hổ với niềm ước ao có con ở ên cạnh Cha t ên Thiên ng giờ, đ m th m nh ần Ánh Sáng của Cha. Thế nhưng Cha phải ư con ở ại dưới thế gian đ ho n t t sứ vụ của con. Con h nhớ ằng: Chaên cạnh con m i đ hướng d n ước ch n con đi. Cha thương mến con. Chúa Tình Yê đang ở ên con, v n ... m i ng q a đi c ng đến gần ng đó hơn! Con h ớn mạnh t ong Cha, v inh hồn con sẽ v i thỏa với Tình Thương Yê của Cha. Vass a con ơi, con h đ cho Cha tiếp tục Minh Sư của con. iề n m v i ng Cha.... con h đ cho Cha ho n t t nh ng ước vọng của Cha nơi con. Con h ê thương đáp ại t i ác. Con h ên đường ình an!

6, 1993 (Omaha – USA) - N con của Cha, con của cha ơi, Cha ban cho con Bình An của Cha. Con h đ cho Cha đư c thong dong sử dụng n ta của con. Con h đ cho Cha sử dụng môi mi ng của con. Con h đ cho Cha sử dụng t m t í con, t ái tim con. Con h đ cho Cha chiếm cứ t m hồn con. Nế như Thần Khí của Cha hông chiếm cứ t m t í con, thì đ c n cách n o hác đ con t ở th nh Tiếng Vang của Cha m t ền á các Sứ i p của Cha đư c? Nế như ng nh nho hông hút nhựa s ng t c nho thì m sao nó s ng đư c? Cắt đi hỏi c nho, con sẽ th nó hô h o nhanh như thế n o. Thánh Thần Cha thì gi ng như nhựa s ng ch n v n t ong con đ d t ì cho con đư c s ng. Con gái ơi, đ cách thế m con phải nương tựa v o Thánh Thần Cha, ng Ban Sự S ng, ng Ban tình thương ê t ng tín, ng Ban niềm v i m ng v ình an. úng như v , Thánh Thần Cha Ngọn ửa n ng n v n mềm các t ái tim iết t n theo các iáo n của Cha, đồng thời iết ngoảnh mặt đi hỏi các hình
241

ảnh vô ích. Thánh Thần Cha ng q ảng đại ban phát ời Cha giúp các con dùng trọn vẹn t m t í v t ái tim mình đ tìm đến ng Khôn Ngoan. Các con h th t ng hẩn hoản n i in hồng n của Thánh Thần Cha t ong thời gian n . Ng i sẽ Ngọn c soi i ch đường v cứ thoát các con hỏi ta Thần Chết, che chở cho ước ch n các con đi cho hỏi v p t . Ôi con điề gì M Thánh Thần Cha hông m cho các con n a đ ! Thánh Thần Cha sẽ d n dắt các con s ng q a đời s ng nơi t ần thế dưới Sự i n Di n của Cha v t ong t iề đình của Vương Q c Cha. Thánh Thần Cha chính thức tái thiết ại iáo i của Cha. Ng i chính : n á Móng của iáo i Cha

thế m thế h của các con ại oại ỏ a ngo i.1 Cha nói cho con iết thêm ằng: có các th ồi, nhưng họ phải đư c èn ên v hướng d n. Các con h nhanh chóng ên đường tái thiết iáo i Cha q a vi c sử dụng mọi viên đá, có điề đ ng q ên viên đá chủ ế , các con đ ng oại ỏ viên đá móng. N con ê d của Cha, con h nhắc ại theo Cha: Chúa, con th c về Chúa xin cứ vớt con, cứ cả anh ch em của chúng con n a nhờ v o Tình Thương Yê Cứ của Chúa. Amen.

6, 1993 Phi Lu t n – ngày Lễ Kính h nh m Chúa)

i Vass a của Thánh T m Cha, Cha an phúc nh cho con. Con h phó thác v o nơi Cha, v h nương tựa t ọn vẹn v o Cha. Con có s n s ng hiến dâng mình con cho Cha ha hông? Con h nhắc ại ời t ên h n t ng th nh của con. Con sẽ m v i ng Cha hi con d ng hiến mình con cho Thánh T m Cha. Con h d ng ên Cha ời cầ ng n n như m t món q v o d p Kính Thánh T m Cha. Cha thương mến con, v hông ao giờ ỏ ơi các con đ . Cha an phúc nh cho con. Giờ đ Cha
1

n

m ng

242

Chúa đang chờ nghe con. Cha đ inh ứng cho (....)1 mang tặng cho con m ảnh n m q cho con. Con h coi mình người th c về Cha v T n Nương của Cha. Tân ang thì ch ng ao giờ q ên ng t n nương của Mình. Cha sẽ ôn c ng ứng cho con v ầ tỏ Tình Thương Yê của Cha cho con. Cha an cho con m t giọt Má t các Thương Tích của Cha. Sự đa đớn của con m t hồng n đến t Cha.2

6, 1993 L y Chúa, từ thời này ua thời kh c Chúa tỏ Mình ra là ng C u hế c a chúng con. rong ình hư ng u c a Chúa và L ng hư ng t c a Chúa, Chính Chúa ã c u chuộc chúng con. Chúa an ph t rộng rãi ình hư ng u c a Chúa cho chúng con qua việc Chúa gọi t n từng người chúng con. L y Chúa i u là ng vô c ng nh n từ, một l n nữa Chúa ước uống khỏi hi n àng ể ến nhắc nhở cho chúng con rằng: t c ai tu n giữ Lề Lu t hư ng u c a Chúa ẽ ống trong hi n Chúa và hi n Chúa ống trong người y. C n iết ao nhi u người ang phản loạn và làm phiền l ng h nh h n Chúa thì ẽ ra sao? Phải chăng c r t nhiều người ang g y chiến với Chúa? Cục t ét từng ược Chúa nắn úc nay trở thành Kẻ h c a Chúa như v y thì ẽ ra ao? L y Chúa, ao Chúa lại ể cho ao nhi u người i lạc a ường Lối c a Chúa, và c n c ng l ng không biết kính ợ Chúa? ại ao Chúa lại cho phép những kẻ phản loạn

1 2

Một người nào t ng cho tôi mẫu ảnh h nh Một d u tích dưới một àn ch n.

m

243

chà ạp lên h nh iện c a Chúa và trở thành ự nhạo cười dưới Mắt Chúa như thế? - Vass a con ơi, Cha đ nói cho con iết ằng: Cha đ gởi đến t nhiề ời cảnh áo q a nhiề tiên t i hác nha .1 Có điề t ong thế h của các con, các tiên t i của Cha ại không đư c coi t ọng. Ng na thời đi m m hi T ời Cao ên tiếng, họ hông quan tâm gì n a. ời Cha vang ên đ đó q a sứ ngôn của Cha thì họ ùa tới áng ổ ồi ỏ q a . Thế nhưng Nh Cha sẽ đư c tái thiết do nh ng người nghèo hó, người q è q ặt, người mù v nh ng người t n t t. Người sa cùng sẽ t ở th nh t ước nh t, v người t ước nh t t ở nên sa hết. Cha sẽ mở mắt v tai cho người s nh t t ong các các con, đồng thời cho mọi người mù v điếc cùng t t cả nh ng người ê cầ đư c nghe v mở mắt nhìn t ở ại. Danh Cha sẽ thờ phư ng t ở ại, v đư c tôn vinh hơn t ước. N con của cha, con đ ng ao giờ cảm th m t mỏi m i hi gặp Cha. N tạo v t ơi, con chưa đư c nhìn th gì về các Bí Nhi m của Cha, thế nên con đ ng q á s h i m i hi Cha đến thăm con theo cách thức như thế n .... con h đi v o các Thương Tích của Cha. Cha ôn ở với con đ cứ i con v mọi người hác.

6, 1993 - Bình an ở cùng con. Tùng gi phút con ngh đến Cha ha nói ch n với cha chính úc con tôn vinh Cha. V con cứ đ t m hồn con nói ch n với Cha.

6, 1993 - Dạ c phải Chúa không ạ?
1

Phải chăng c c trẻ atima? ay c c cuộc hiện ra kh c như ở ara andal?

244

- Cha-

. Con h

nương tựa v o Cha. con h

ê mến Cha hơn n a!

in Chúa d y con iết y u mến Chúa như Chúa muốn con mến y u Chúa thế nào ởi vì l y Chúa, Chúa là h y D y c a con. - V thì con h mở sách a..... m ghi ch p ng đi: Con h đ cho Cha tỏa ng Bình An n t ong con. i các con r t ê d , các con đ ng đ ng mình ao ến. Các con đ ng sa v o cơn cám d , đó ý do tại sao Cha khuy n nhủ các con h cầ ng n hông ng ng. Các con đ ng đ m t giờ về nh ng ch n tầm ph o, c ng đ ng ch o ai dọc đường.1 Các con h đi với Cha theo Bước Ch n của Cha. Các con h cầ ng n cho các inh mục. Các con đ ng quở t ách ai, h áo oán ằng tình thương ê , h d ng mình cho Thánh T m Cha v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M của Cha. Cha Chúa iês an phúc nh cho các con. Các con h cầ ng n nh n Danh Cha, v các con sẽ đư c đoái nh n.

6, 1993 - L y Chúa, con - V n àng học hỏi.

con h đến m học hỏi. ng Khôn Ngoan sẽ Tôn Sư của con. Vass a con ơi, con h cầ ng n cho các inh mục.2 Con h n ng t m hồn ên v s ng t ong Cha, t ong Tình Thương Yê của Cha. Con h cảm nh n a Tình Thương Yê của Cha. Hôm nay Chúa Chiên nh ên tiếng ê gọi. ôm na Chúa Chiên nh ên đường đi tìm các con chiên phân tán v ạc ng. Nhiề người nghe th Tiếng Nói của Ng i.3 C ng có người ại ph n n t ước Tiếng Nói của Ng i. T t cả mọi người th c về Cha sẽ t ở ại với Cha. T t cả các con chiên th c về Cha sẽ nghe iết Tiếng Nói của Cha v sẽ v i m ng hi nghe th tiếng Bước Ch n của Cha.
Chúa i u muốn n i: những lời n i và c u chuyện vô nghĩa chỉ dẫn ến iều vô ích mà thôi. C c v trong v ng hành ô y Lạp ang tranh ch p với nhau 3 Jn 10:26
1 2

245

Nh ng ai hông nh n a Tiếng Nói của Cha thì hông phải con chiên của Cha. Cha đ nhờ người m th ê coi sóc n Chiên của Cha cho tới hi Cha T ở ại. Có điề nga hi Cha ời hỏi, nga úc m Cha v a ước đi, thì người m th ê iền tiến v o các th nh ph m chiếm các ch ngồi cao. Các con phải chăng chưa đọc th ằng1 Phiền phức đang đến với người mục tử vô dụng ỏ ơi đo n chiên. ý do tại sao Cha hằng nhắc nhở cho các con nhớ ằng Vương Q c của Cha đang ở gi a t t cả các con ồi. Cha không bao giờ ng ng nhắc nhở các con về các ch n ý m Chính Cha đ an cho các con. Như thế ch ng ẽ Cha ại hông nhìn đến sự công ằng cho các con chiên của Cha ha sao? Cha ại hông nhìn đến các con chiên đang chết đói vì thiế đồng cỏ anh ha sao? Kinh Thánh hông th ch i ỏ đư c. ời Cha ời hằng s ng v sinh đ ng, thế nhưng t ong t m hồn phản đạo của các con, chính các con người mục tử đang phản ại ời Cha t ong t m hồn của các con. - L y Chúa, v y những ai là người trung tín trong hà Chúa? - Nh ng người hông tự cho mình đ nhìn th 2 chính nh ng người t ng tín. Nh ng người m nga t đầ chưa ao giờ mở mắt mình a, c ng hông giả mạo m tự cho mình gi ng như các thần minh iết đư c thi n ác,3 đó nh ng người t ng tín v chân thực. Các mục tử săn sóc các con chiên của Cha, v ở ên chúng ôn cầm chiếc g mục tử t ong ta , chứ không mặc các phục ng 4, c ng hông ngồi ên Ngai T a của Cha, ồi tự cho mình Thiên Chúa,5 đó nh ng người t ng tín. Nh ng người hiến mạng s ng mình cho con chiên của Cha đề các mục tử chính t ực, họ có q ền ên tiếng đ i hỏi cho mình nh ng điề đư c Thần Khí trao an. Các con có th nh n a họ dựa v o các thương tích t ên th n th của họ, nh ng thương tích m họ nh n t ong nh các ạn h của họ.6 Thế nhưng ch m t ít n a tức vao Ng iờ của Cha sẽ hông c n ẻ án ôn n a.

1 2

Zc 11:17 Jn 9:41 3 Gn 3:5 4 phục ể tỏ ra vinh dự. 5 Ezk 28: 2; 2Th 2:4 6 Cũng là mục tử, nhưng không trung tín.

246

4

7, 1993

L y hi n Chúa là tình thư ng y u D c a con, con kh t khao ến guồn ước c a Chúa. Cho d c c người tố c o con ang tự tạo ra c c m mưu và dối tr chống lại con, con vẫn là thi n àng ống ộng bởi vì Chúa thực ự ã an cho con Vư ng Quốc c a Chúa trong linh hồn con. ồng thời Chúa là nguồn vui c a linh hồn tồi tệ c a con xin Chúa vui l ng thống tr t m hồn con. Chúa ã nới rộng t m hồn con ra th m ể con vư n lên tới ình hư ng u, L ng Ki n hẫn, L ng ha h . Chúa ã gia hạn cho cột mốc cuối c ng Cho cuộc ch y ua c a con ra a th m d m ường nữa. ình y u c a Chúa ối với chúng con th t cao sâu. L ng ch u ựng c a Chúa th t cao cả. L ng ha h c a Chúa thì th t là phong phú. và L ng Ki n hẫn c a Chúa cũng thế. Quả úng h nh m Chúa không thể nhìn th y ai hư m t bởi vì n c u rỗi c a Chúa lan rộng tới t n c ng tr i t. - Cha sẽ chia sẻ dặm đường phụ t i n với con người m chính B n Tay Cha đ ức dầ , v con h n nắn tính tình con mô phỏng theo Cha, v h học hỏi nơi Cha. Con người t n q ý đ i với Cha. Con h vác Th p Tự iá của Cha t ong dặm đường c i cùng n . Cha ng đầ m nh ực, Cha sẽ đổ ng con Sức Mạnh của Cha t ong dặm đường c i cùng n . Ánh Sáng của Cha sẽ tiếp tục chiế sáng t ên con đ con có th tôn vinh Cha. Con đ ng ao giờ tỏ a m t mỏi t ong nh ng ần con đến gặp Cha. Con chưa nhìn th gì về Các Bí Nhi m của Cha, thế nên con đ ng s h i m i hi Cha đến với con theo phương thức như thế n .
247

14 Cho h m tại hodo )

7, 1993

N con ê d của Cha, con h học cùng Cha, vì Cha hiền nh v hiêm nhường t ong ng. Con h cầ ng n cho các inh mục của các con.1 Ý Cha m n các con h m vi c dưới Ánh Sáng Thần Khí của Cha. Con h mến chiề Cha ằng tình thương mến của con. Con h Tôn Vinh Cha, v con nên iết môi mi ng con phải nói năng gì. Các con h đ ình an ở ại gi a các con, Tình thương ê m t hồng n. Cha an cho các con hồng n Tình ê của Cha. Các con h ê mến Cha như Cha thương ê các con. Các con h nên m t với nha v s ng hi p nh t với nhau. Cha an phúc nh cho t t cả các con. Chúng ta, Cha con ta? -

7, 1993 Sau uổi họp nh m c a người Athen, c nhiều người trở lại với hi n Chúa. hiều người từ c c ảo l n c n cũng tới ể nghe. uổi họp này khiến cho ma u cũng l n tiếng n i, chính vì v y chúng tôi nghe th y ược một vài lời vu khống. iều này không làm m t i niềm vui mừng và ự ình an mà chúng tôi ã nh n ược.) - N con của Cha, con h ôn luôn nhớ ằng Cha hằng ở ên cạnh con, ngay chính cả úc con m v o cảnh hó hăn. Cha ở ên cạnh con t ong úc con v i m ng c ng như nga cả úc con gặp hó hăn. Cha có mặt t ong mọi iến c . Cùng với đo n thiên thần, Cha đến thăm con. Cha ê thương con.

1

C c linh mục Chính hống i o tại h Ph

y Lạp ang tranh ch p với nhau

248

N con của Cha, Cha an phúc nh cho con. Con đ ng s người iê căng. Cứ đ mặc họ cho Cha. Có điề con h cầ ng n cho họ, ởi vì họ c ng con cái của Cha v họ c ng phải đư c cứ i. Con đ ng ngh ằng Cha hông iết gì về các nh cầ liên quan sứ vụ m Cha đ t ao cho con. Cha ở ên cạnh con đ ổ sức cho con... Con h nhớ đến Sự i n Di n của Cha.

8, 1993 - N con của Cha, Cha Chúa an phúc con. Con h ôn ôn nhớ điề n . Con h nh cho con. Cha thương mến đọc theo Cha:

Chúa iês ng ồn thương ê duy nh t của con, Con cầ ng n cho nh ng người m Chúa thương ê nhưng họ ại hông iết ê mến Chúa thế n o đ họ c ng đư c thoát hỏi mọi điề d . Amen. - Con h học th c inh n v đọc sa m i chục hạt inh m n côi. ic

10

8, 1993

- Cha an cho con Bình An của Cha. Con h t i t đ tiếp tục ước theo Cha. Con h tin tưởng v o Cha. Không có điề gì v hông có người n o có th xen v o gi a con v Cha đư c. Sẽ hông có điề chi v c ng hông ai có th ngưng vi c Cha tiến h nh Sứ i p của Cha đư c. Con h gieo ắc hạt gi ng mọi nơi mọi ch . i Vass a con gái Cha ơi, hí cụ m Cha đặt ở nơi con chính C N Y N

- Con h cầ ng n v hẩn n i in lên Cha. Con h cầ ng n đ a đ ổi các q d . Con h cầ ng n đ phục hồi ại Nh Cha đang chao đảo. Con h đến, mắt Cha hông ao giờ ời a con đ . Con h chắc chắn điề n , ồ c của Cha nh !
249

9, 1993 Copenhaven – an Mạch) - C phải là Chúa không ạ? - Cha. Con đ ng s . Cha chính ng iám của inh hồn con. Chúa Tình Yê đang ở với con. Con h nhớ ằng hông phải con tự chọn đến đ đ . Chính Cha ng q ết đ nh gởi con đến với q c gia n đ tôn vinh Cha. Cha đ sử dụng nhiề inh hồn đặc i t của Cha m vi c v mở cửa cho các nước Thụ i n, an Mạch v a an. Thần Khí của Cha ng Ban Sự S ng sẽ ảo q a các th nh ph v hồi sinh mọi người.1 Cha an phúc nh cho t t cả các con. ic 9, 1993 L y Cha r t kính y u, con cảm tạ Cha về việc Cha an cho chúng con gười Con c a Cha là chính gôi Lời ằng Sống. Con cảm tạ Cha với cả l ng thành c a con. Cha là ng kính y u và hiền từ nh t trong mọi gười Cha. ình hư ng u c a Cha ối với con th t là cao cả ngút ngàn và làm iều r t hiển nhi n ến nỗi con luôn muốn n i về ình hư ng u c a Cha mỗi khi Cha ai con i. Xin Cha hãy ai con i làm ch ng nh n về c c kỳ diệu ở c c n i chốn lãng u n giữa những người chết, và ở c c vực u ng p y tội lỗi.
1

C nghĩa là: mọi người ược Chúa h nh h n chạm tới

250

Xin Cha sai con ến n i mà mọi ự tốt ã trở thành ự dữ. Xin Cha sai con ến n i mà ự tồi ại ang d n m n giết hại con c i c a Cha. Xin Cha sai con ến n i mà người ta cự tuyệt nhìn ến h p ự i và chối ỏ y ế c a Con Cha. Xin Cha sai con vào những ph n mộ ể d ng Lời Cha mà nh th c c c thây ma ã thối rữa. Xin Cha sai con i truyền L ng rung ín dành cho những người t trung và l n tiếng n i với họ là hãy ăn năn hối cải cũng như n i với họ rằng: Vư ng Quốc hi n Chúa ã ến n i rồi. i người tôi tớ t ng th nh của Cha, Cha ức iavê an phúc nh cho con. Thiên ng nh của con. Q ả đúng v , con h ma mắn tỏ a q ảng đại đ i với người t i i, như v Cha sẽ đư c tôn vinh. Con h đ cho t m hồn chai đá của họ chao đảo t ước ời Cha, v Cha sẽ tha thế ằng cách an cho họ t ái tim ằng ương ằng th t... Con h đi m chứng nh n, con của Cha ơi, v ồi mọi sự sẽ đư c ổn đ nh.1 Con đ ng nghe theo hắn. Cha n ng con ên vì Vinh Danh Cha! Cha thương ê con đời đời. Vass a con ơi, con đ ng ao giờ nản ng. ời Cha sẽ th m nh p v o các t m hồn v hồi sinh t t cả. Cha ức iavê sẽ tiếp tục đổ ng con các giáo h n của Cha. Con h đến.

1

ôi nghe tiếng n i c a Statan gào l n: “ gư i là kẻ tồi ại

251

9, 1993 (Moscow - C n kh ng hoảng c a u ia) - C phải là Chúa không ạ? . Bình an ở cùng con. Vass a con ơi, con h nhớ ằng Chính Cha ng d n đạo ch đường, cho nên hông con hông cần phải s chi cả, ởi vì m i ước đi của con luôn luôn do Cha hướng d n. Có điề con phải hôn ngoan đ ng ỏ qua điề cần ư ý họ1 nên dâng R ssia cho ai T ái Tim Chúng Ta.... v Chiến Thắng sẽ đến. Cha sẽ đến với họ đ đổ v o thửa đ t hô cằn của họ t n đầ Thần Khí của Cha. Vi c n sẽ hông th ẩ a nế như hông có ch n đ ng2 cùng với các hy sinh. Cha Chúa nói cho con iết ằng: Cha sẽ đư c Tôn Vinh nơi các t m hồn iết ăn năn h i cải. Con h ở ại t ong Cha v h đ cho Cha ho n t t các dự tính của Cha nơi t t cả các con.3 Cha an phúc nh cho t ng người m t t ong các con. ic - Cha-

9, 1993 (Moscow) - L y Chúa, con in hỏi liệu Chúa c thể ọc cho con Lời h nh Hiến lên ai r i im, ởi vì Chúa ảo con là n i cho người u ia c n phải d ng uốc gia c a họ lên cho ai r i im c a Chúa và h nh Mẫu Chúa. L y Chúa, Chúa ẽ ọc cho con ể con gởi ến cho họ ch ạ? - N con của Cha, con hông đư c do dự4 với Cha. Thôi đư c ồi. Cha s n ng cho con ời . V con h ghi ch p ng đi: ư c oan áo t ong các ời tiên t i
gười u ia ốn ngày au, t c ngày , iến lọan tại Mo co l n tới cao iểm 3 Cha Carroll, c ng Cha ol và tôi. 4 ôi ã tỏ ra do dự khi hỏi gài.
1 2

252

Ôi

về ời Chúa, Chúa, nên chúng con iết v tin tưởng ằng Thánh T m Chúa v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M Ma ia sẽ to n thắng t ong m t tương ai gần đ .

Chình vì v , chúng con ng hiêm nhường ến d ng mình chúng con, gia đình chúng con, v q ê hương chúng con cho ai T ái Tim Chúa v Thánh M . Chúng con tin tưởng ằng khi d ng hiến q ê hương chúng con ên Chúa, đ t nước n sẽ hông c n v ng gươm ch ng ại nước hác, v sẽ hông c n nh ng c c thao diễn chiến t anh n a. Chúng con tin tưởng ằng hi d ng hiến q ê hương chúng con ên ai T ái Tim ầ Tình Thương Chúa v Thánh M , mọi ng iê căng v iê ngạo của con người sẽ mai m t đi, v mọi t i ác sẽ đư c tha thế ằng tình thương ê v các vi c nh thánh. Chúng con tin tưởng ằng ai T ái Tim Thánh của Chúa v Thánh M sẽ hông ao giờ phản đ i các tiếng thở d i của chúng con giờ cùng các nh cầ của chúng con. Thế nhưng với Tình Thương Yê Nồng Chá của các Ng i, Chúa v Thánh M sẽ đoái nghe chúng con v đến với chúng con đ ch a nh các thương tích s a của chúng con, v an ình an cho chúng con.
253

Thánh T m Chúa iês v T ái Tim Vẹn Sạch của Thánh M , xin các Ng i thổi v o chúng con tia ửa t ai T ái Tim của các Ng i đ m cho t m hồn chúng con ng sáng hầ iến đổi đ t nước chúng con t ở th nh nơi Cư-Ngụ ho n hảo của Sự Thánh Thi n Chúa. Xin ở ại với chúng con v cho chúng con nương ná nơi Chúa đ nhờ v o Tình Thương Yê của ai T ái Tim Chúa v Thánh M , chúng con có th tìm th Sự Bình An Tình i p Nh t v T m Tình i Cải. Amen. i Vass a của C c Khổ Nạn Cha, Cha đang ở cùng con. Cha ng D Nh t, To n Năng, Kiên nh, T ng Tín v Ch n Th t. Cha ng Amen đang đồng h nh với con. Con h nghe Cha các vương t ư ng cùng ngai t a ch ng ao giờ m cho Cha thích thú. ý do tại sao ng Khôn Ngoan ư đ i cho người nghèo hó v người hông học thức. Q a tình t ạng hư hông của con, Dung Mạo Thánh Thi n của Cha đư c tỏ ầ a. Cha đ ại cho nh ng người đư c Cha mặc hải sẽ nhớ m i m i về Chính Mình Cha1 . Cha sẽ ầ tỏ Mình Cha cho h i của con. Cha sẽ hông d diếm về vi c ng Tự Tác iả của Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa, ởi vì đ 2 c ng hồng n của ng T i Cao ... v phần con, h i con của cha, con h tôn ính Cha, Thiên Chúa của con q a vi c đến với các ổi họp nhóm m hông phải s gì cả, đ ầ tỏ a Sự Cao Cả của Cha. Con h ên tiếng nói nh ng ời tiên t i m chính Cha an cho con q a M nh nh của Cha. Cha sẽ m cho nh ng ời đó vang vọng tới n ch n t ời góc i n như tiếng s m chớp. Con h d ng cho Cha thời giờ của con m t cách q ảng đại, v h đi t cứ nơi n o cần đến sự giúp đ . Con đ ng ao giờ tỏ a thiên v
Là lúc Chúa i u làm cho tôi lu mờ i và m c khải gài ra trong c c uổi họp m t ho c g pg . 2 hực tế là Chúa i u tỏ Mình ra, hiện ra
1

254

n

nọ. iờ đ , con h ên đường t ong niềm tin v h t ở nên m i m i chứng nh n. Cha Chúa, ng Thánh ôn ôn t ch n với con.... 1 v t ong cả phương thức n n a. Q ả đúng như v ! N o con h đến!

9, 1993 gày Lễ Kính c c ổng Lãnh hi n h n) h nh Micheal an cho tôi iệp này)

- Thiên Chúa V a to n c i t ời đ t. Không có người n o gi ng như Ng i. Ng i sự cứ i của ạn, sức mạnh của ạn, sự ình an của ạn. T ong cơn ư phiền của ạn, Ng i sẽ giang Ta ra nâng các ạn lên v cứ i ạn. Thiên Chúa Vương Chủ các Bầ T ời v đ t. Không có người n o gi ng như Ng i, v c ng hông có ai so sánh đư c với Ng i. Tôi nói cho các ạn iết các ạn h t nh thức ởi vì hông có ai iết đư c hi n o Vương Chủ của các ạn đến với các ạn. ng T i Cao hông t ì ho n q ết đ nh của Ng i đ . Ng i sẽ đến với t t cả các ạn như m t C t ửa, v ánh sáng của d n Ng i sẽ t ở th nh ngọn ửa, v ng Thánh của các ạn Ngọn ủa nồng chá v n ng n tính ầm ỳ của t i ác.2 Ánh Sáng của Ng i sẽ th m nh p v tan Bóng T i, ồi nh ng người hông th nhìn th thì na có th nhìn th đư c. Ng i sẽ hạ nh ng người iê căng của thế giới hôm na . Nh ng người c n ại sẽ th c về của Riêng Ng i. Con s n th t ít ỏi, nga cả m t con t ẻ c ng đư c tính v o danh sách t hi ng T i Cao nghe đư c t dưới đ t vang ên tiếng nói ăn năn h i cải! Án nh của Ng i ban a thì công th ng. N Vass a ạn ơi, ạn h ở ại t ong Chúa, Ng i sẽ an cho ạn sức mạnh. C n tôi sẽ ảo v ạn.

Khi Chúa i u th m những chữ “và trong cả phư ng th c này nữa lý do là vì tôi ng p ngừng không hiểu việc tr chuyện dưới hình th c lời n i hay ằng hình th c viết. 2 n dụ về cuộc hanh y
1

255

9, 1993 L y Chúa, là ng h nh và rung ín, những gi o hu n c a Chúa mang ến cho con Ánh S ng. Chúa là Ánh S ng c a thế gian. L y Con c a ng ối Cao, Chúa ã d y dỗ con theo th n ph n c a Kẻ ược Chúa Chọn mà thực ra con ch ng cô công l nh chi. Chúc tụng h nh Danh Chúa. in Chúa cai uản con, thống tr con t Vư ng Quốc c a Chúa trong t m hồn con ể cho linh hồn con trở thành n i cư ngụ hoàn hảo c a hi n ính và Sự h nh hiện c a Chúa Amen.

và dựng

- N con! Triề thiên của sự s ng sẽ đư c t ao an cho người n o t ng th nh. Con h ở ại t ong Cha, v con sẽ đạt tới ho n thi n v sự s ng! Con h giảm ớt vi c đưa mình ên, v h t ánh đ ng nhìn sang t ái sang phải. Cha sẽ đồng h nh với con cho tới hết c c h nh t ình của con.... Vass a con ơi, Cha đ hồi sinh nhiề người t ong hi t m t í con đang t ên đường đi tìm Cha.1 Cha đ ch a nh v thực hi n nhiề ph p ạ trong vi c thử thách con. Cha m vui khi ch n dâng các vi c ăn năn đền t i của con ên Chúa Cha theo phương cách n . Q a vi c đền t i của con, Cha dón nh n đư c nh ng người hông có ng tin t ở về. N .... h i ạn ê q ý của Cha, Cha cần đến ng q ảng đại của con đ thanh tẩ người chưa t ong sạch với t t cả công sức của con. N con của Cha, con đ chiếm đư c các inh hồn q a vi c con h sinh thời giờ q ý á 2 của con cho Cha. Vassula con ơi, hông phải nhờ v o nh ng ời
gài nửa y n l ng n a vắng ng không iện Diện n tôi au một vài ngày. Sự kiện y n l ng và vắng b ng làm cho linh hồn tôi ray r t khôn nguôi. 2 hững giờ uy niệm và nghe viết Lời gài trước Sự iện Diện c a gài, c ng những giờ phút ồng hành với gài.
1

256

nói m đạt tới i p Nh t gi a các anh ch em đ , m nhờ v o hoạt đ ng của chính Chúa Thánh Thần. Cha hướng d n con đi tìm hi p nh t v s ng hi p nh t như Cha mong m n. Cha đ ph ng ng a cho con hỏi sa chước cám d , ởi vì Cha m n con gương m s ng đ ng của điề m nh danh i p Nh t. B t cứ ai nhìn v o con, sẽ nhìn th i p Nh t theo như dự t ù của T ái Tim Cha. Con đ ng nên đ mình nản chí t ước nh ng người hông nh n a đư c Chương T ình của Cha ở nơi con. iề m Cha an cho con như m t hồng n thì cao giá hơn cả các viên ngọc t ai, vư t t ên cả mọi thứ ho t ng ch á t ên thế gian c ng ại. Vass a con của Cha ơi, Cha Thiên Chúa sẽ không q ở t ách con về tinh thần hi p nh t m con đang s ng, m ch phiền t ách người t n công con về sứ vụ của con. Các c c t n công m người nhắm đến con hác n o cục đá n m th ng v o Mắt của Cha .... Cha ng T i Cao đ n ng con ên t ở th nh mô thức của i p Nh t. Các con1 hoa t ái đầ mùa của i p Nh t. Cha nói cho các con iết các con h t ền á các Sứ i p của Cha c ng ng i c ng t t. Có điề các con phải nhớ: i p Nh t ch đạt đư c với ng hiêm nhường v tình thương ê m thôi. iờ đ các con h đ cho ng mình ch t chứa các điề m Cha phải nói m n đạt đến hi p nh t, Cha cần đến nh ng công vi c đền t i... - L y Chúa, ền tội ến từ con phải không ạ? ền t i đến t con ha t cứ ai có ng q ảng đại. Cha ại hông phải Tình Thương Yê đầ tiên của con ha sao? - Dạ v ng, Chúa là Chúa i u - Cha ng m n d n con đến ơn cứ i, cho nên con đ ng s . Cha sẽ ban cho con đầ đủ sức mạnh đ con ch đựng các thử thách đang nhắm v o con nhằm tước ỏ Bình An m Cha đ an cho con. i thiên thần của Cha, Bình An của Cha sẽ ôn ôn ở với con. C ng như mặt t ời mọc t ên i n cả, Thánh Nhan Cha sẽ mặc hải úc n úc ia q a con v ở nơi con2
ôi và t t cả những người ống tinh th n hiệp nh t như tôi. C nhiều lúc Chúa i u ho c Mẹ h nh c a chúng ta làm cho ản th n tôi lu mờ i, và thay vào hình ảnh c a c c gài hiện rõ l n trước m t người kh c.
1 2

257

t ong hi con chăm o đến các Sở Thích của Cha. Cha c ng sẽ i Mình a theo phương cách như thế n đ cho các hải đảo, các núi đồi, v mọi đồng ằng có th tin tưởng ằng con đ đư c ng T i Cao sai đến, v Cha Tác iả của Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa,” đồng thời con sứ ngôn của Cha, vì v điề Cha nói cho con điề con sẽ nói. Người n o t ch i con t ch i ời Cha. Ma q đ đặt đ s n t ong t m t í nh ng người t cáo con các ời v oan giáng họa cho con, thế nhưng con h phó mặc t t cả v o B n Ta Cha. Con h t ng th nh phụng sự Cha, v h tha thứ cho nh ng người t cáo con đ ồi Chúa Cha v Cha có th ho n th nh công vi c của Chúng Ta ở nơi con. Con h s ng thánh thi n v thi h nh công vi c con m t ong ình an. Cha Chúa iês t Thiên ng thương ê con v an phúc nh cho con.

10, 1993 - Vass a con ơi, Cha ức iavê an cho con Bình An của Cha. Con h ôn hướng mắt nhìn ên Cha, v con sẽ đư c s ng. N con , i con có m n nhắc ại nh ng ời con đoan hứa phụng sự v t ng th nh với Cha hay không? L y Chúa là c iav c a con, con r t muốn hoàn t t những iều mà con phải hoàn thành. Con r t muốn phụng thờ và trung thành với hi n Chúa là c iav và là ng C u ộ c a con. Nguyện cho Vư ng Quốc c a Chúa tr ến và cho h nh Ý Chúa ược n n trọn. - Con c n m n tiếp tục đi đến gặp các người m Cha sẽ sai con đến v c n m n t ở nên Tiếng Vang của Cha n a hay không? - Dạ l y Chúa con muốn, ao l u con không m t i nh mắt c a Chúa.
258

- Cha ôn ôn ở cùng con.... Cha v con cùng đi ên nha , tay con h nắm chặt B n Ta Cha. Con có s n s ng t ồng thêm nh ng vườn nho mới, v sửa sang ại các vườn nho ỏ phế m không có ai chăm sóc ha không? hưa ố, con muốn ạ! ao l u việc trồng tỉa c n ược chính àn ay c a Chúa chăm c nay ược chuyển trao vào tay con iều ộng. Con muốn sửa ang lại c c vườn nho c a Chúa ao l u những ia ắng m c a Chúa c n ến từ guồn S ng h n Linh c a Chúa chiếu rọi tr n c c vườn này. - Cha đang ở t ước mặt con đ hướng d n con. Con h ước theo các D Ch n của Cha. Cha sẽ mặc hải Thánh Nhan Cha v chiế tỏa ánh sáng ng mọi người t ong các con. Con có s n s ng tưới nước v o các vườn nho của Cha ha hông? Dạ thưa Chúa c ạ! ao l u mà nước c n tuôn ch y từ guồn Suối i ng c a Chúa. - Nước sẽ t ôn t o ra1 t Ng ồn S i Riêng của Cha, t Ngai T a của Cha v của Chúa Chiên, thế ồi các vườn nho của Cha sẽ t ổ hoa ết t ái, á c sẽ hông ao giờ hô h o.2 Cha sẽ đ mắt t ông ch ng các vườn nho mới của Cha. Mắt Cha sẽ ch ng ao giờ ời hỏi các vườn n . Các c sẽ đ m t ồi với các ễ n phúc, các ng nh c sẽ m ê hoa t ái v m cho các mi ng người đói hát đư c no đầ . Cha sẽ c ng c p đầ đủ cho mọi tạo v t sinh s ng. Con gái ơi, phải chăng Cha đ hông nói3 ằng ời Cha t m t ạch s i nhỏ sẽ ớn mạnh th nh gi ng sông t ôn chẩ ớn mạnh hơn, v ồi iến

n dụ về: con người nước) ẽ hồi inh về m t tinh th n do Chúa h nh h n guồn Suối Tin Mừng) 2 Vườn nho ại diện d n hi n Chúa. guồi Suối iểu trưng Chúa h nh h n. L c y không ao giờ khô héo, c nghĩa là thi n tính và ự ống vĩnh cửu. 3 rở lại năm 19 ngày 3 19 ngày . 19 và 5/11/1987)
1

259

th nh i n cả, m t i n Tình Thương Yê hay sao? Con h nhìn em nh ng ời tiên đoán t ước đ t ở th nh sự th t như thế n o? Phải chăng Cha đ hông nói ằng: ng Khôn Ngoan V Tôn Sư của con sẽ d d con, c ng như các ời iáo h n của Cha sẽ đổ ng con như các ời tiên t i ha sao? Phải chăng Cha đ hông nói1 ằng: Cha Thiên Chúa sẽ èn n con v d n dắt con t ong các ổi họp nhóm đ m chứng nh n cho Cha ng T i Cao ha sao? Vassula con gái Cha ơi, phải chăng Cha đ hông nói ằng: ời Cha2 sẽ ao phủ t ên t ái đ t như ớp sương mù ha sao? N con của Cha, phải chăng Cha đ hông nói ằng: Cha sẽ mang con đến với mọi đ t sóng i n, đến với mọi người v mọi q c gia đ phổ iến B i Ca V nh Tình Yê Của Cha3 v đ tôn vinh Cha đó ha sao? V con ơi, con h h n hoan v i m ng t ong Cha! N con của Cha, con h đến m chúc tụng Cha. Con h nhìn em nh ng ời tiên đoán t ước đ 4 t ở th nh sự th t như thế n o? Cha của con ng nh ạo của con. Cha ng Th ng nh t ên T ời dưới đ t. Cha ng Th ng nh m ôn o i tạo v t, ng vô cùng cao cả hông có ai v c ng hông có điề gì vư t t ên Cha đư c. Cha ng Tự S ng M n. Các h d của Cha thì thế n o? .... N con ơi, hông có ai có th ngang ằng với Vinh Q ang của Cha đư c. i con có th tin ằng: Cha có th t nh o hết mọi v a chúa cùng mọi vương q c nế như nh ng thứ n t ở th nh t ở ngại cho B i Ca V nh Tình Yê Của Cha hay không?5 Cha đ hứa với con nh ng điề n ng t ước hi mọi sự ẩ a. ôm na Cha m n nói cho con iết: Cha Thiên Chúa sẽ an cho con Sức Mạnh của Cha v m t t í nhớ đ con nhớ các ời iáo h n m con đ nghe t ng Khôn Ngoan. Cho dù nh ng t cáo m nh i t i ả đổ ng các con như t n mưa đá, các con c ng đ ng có s h i. Cha sẽ ôm chặt t t cả các con v o T ái Tim Cha đ ảo v các con. Satan đích th n g chiến dồn d p với các con, nên các con t ở th nh mực tiê ư tiên của của nó, v q ết t m m sao cho các con ngưng h n vi c nói tiên t i. Thế nhưng các con đ ng s h i về nh ng đe dọa của hắn. Cha sẽ t giúp các con. Cha sẽ t giúp các con,

rở lại năm 19 C cS iệp 3 C cS iệp 4 u hết những lời ã ược ti n o n trong năm 1986 5 C cS iệp
1 2

260

v các con h can đảm ên! Các con sẽ hông hề h n gì cả. Các công ích m hắn nhắm đến các con q a vi c sử dụng người nọ người ia ch m cho các con mạnh mẽ thêm ên m thôi. Cha sẽ m nh ng ph p ạ t ngờ t ong Các B ổi ọp Nhóm của Cha nhằm nhắc nhở cho các con cái của Cha nhớ ằng: Cha đang ng i n Di n. Chúa Cha ng m họ luôn ng quên, c n Ng i ch ng ao giờ q ên ng họ. Cha c ng nhắc nhở họ Sự i n Di n của Cha sẽ đem đến ơn cứ i, v Thánh Thần của Cha ng họ q ên ng sẽ an cho họ sự ngh ngơi. Cha sẽ nhắc nhở cho các con cái của Cha nhớ ằng: Tình Thương Cảm của Cha hông phải hông dễ cảm ứng, ởi vì Cha Cha của họ. Cha sẽ hiến cho t m hồn con cái của Cha c t tiếng hát chúc tụng Cha. ọ sẽ nh n a ằng ên ngo i Thánh i n của Cha, n ăn của họ sẽ t ng t ơn. ọ sẽ hi ằng s ng ên ngo i Thánh i n của Cha họ sẽ ụm ng vì n i sầ m n v nh ng gánh nặng. Vư t a hỏi V ng Ta của Cha, họ sẽ phải đ i di n với Sự Phá oại va Sự Chết m thôi. Thế h của các con đư c đặc n nghe iết Tiếng Nói của Cha. Cha đ mở Môi Mi ng Cha đ ên tiếng v èn n nh ng người hông có học thức. Cha q ết đ nh an cho các con Bình An của Cha v ơn cứ i cho các con. Cha c ng q ết đ nh cho các con iết Cha Cha của các con, c n các con - hạt gi ng của Cha. ôm na , nh ng ng nh non c vả đang nhú a v á non của c c ng đang nẩ t ồi. V m các con v n c n hông nh n a Thời i m Vụ Mùa ha sao? Thế m tại sao có nhiề người t ong các con ại hông có th đọc m hi Kinh Thánh? m sao m hầ hết mọi người t ong các con ại m t đi sự nh n thức của mình? Phải chăng Cha đ hông nói các con h t nh thức đó sao? N các con của Cha, hôm na Cha an cho các con Vương Q c của Cha, các con đ ng ướt ỏ q a m hông ư t m đến, các con c ng đ ng đ cho Vương Q c của Cha v t hỏi tay các con. Các con đ ng ỏ q a Tình Thương Yê của Cha. Các con h đến, Cha ôn ôn ở cùng với các con.

10, 1993
261

i Vass a của Thánh T m Cha, con h ghi ch p ng đi: Cha đang hi n di n v ở ên con, Cha m n nói với con nh ng gì m Cha m n con viết ng. Bồ c của Cha ơi, con h đ cho Cha sử dụng n ta của con. Con gái của Ai C p ơi, con h đ cho Sứ i p của Cha t n ra như thác đổ, lan t n tới mọi d n t c, mọi th nh ph , v tới mọi người. Con h c t cao tiếng nói, v hông ai có th ắt c con phải ên ặng đư c. Con gái ơi, con h tiến ên cùng với phúc nh của Cha. Con h q t sạch đi oại người t áo t ở như o i ắn đ c.1 ời s ng iêng của con phải thoát ra hỏi nọc đ c của chúng. Cha sẽ đ mắt t ông ch ng con như người mẹ t ông ch ng con nhỏ của . V con cứ ên tiếng nói, chứ con không nên s ai n a! Con h nói cho họ iết Thái Tử của Bình An, V Thiên Chúa n ôn đư c v q anh ởi các thiên thần Che im. Ng i ỏ Vương Mi n cùng phẩm phục vương t iề sang m t ên đ ng i m soát t ần thế, ch n đi hông, mình mặc áo vải thô,2 hầ ầ tỏ N i Sầ M n của Ng i. Cha đ đ i ử với con m t cách nhân h , v đặt đ con v o m t nơi t ong Thánh T m Cha như thế n o, thì Cha c ng sẽ đ i ử với các con cái của Cha như v . i với các ương d n, Cha sẽ đ o tạo họ t ở nên các tư tế th c d ng d i êvi, v Cha sẽ ho n t t c c h nh t ình cùng với họ. Con gái ơi, con h can đảm ên! Phúc tha cho nh ng ai ê mến Cha, nước T ời sẽ nh của họ. Phúc tha cho nh ng ai reo v i hi nghe iết tiếng Bước Ch n của Cha, họ sẽ hoan v i t ong Cha. Con gái ơi, Cha đ canh t n đời s ng của con như thế n o, thì Cha c ng sẽ canh t n t t cả nh ng ai ê cầ đến Danh Cha m t cách ch n th nh như thế. Ôi l y hi n Chúa, Chính Chúa ã gọi con ra khỏi thửa t c a lãng uy n, ể trở thành người ưa tin cho Chúa. Chúa ã gọi ích danh con ến phụng ự Chúa. L y Chúa, này con y, Chúa là V ôn Sư và hày D y nh n h u, là ạn ồng ành th nh thiện, là ng ảo Vệ và Cố V n. Và l y Chúa, Chúa không muốn d u con

1 2

tr o trở như loài rắn ộc ngụ ý ến: những gi o hu n ai l m và những diễn giải ai tr i Kh 11:3

262

c c M u hiệm c a Chúa và c c Chư ng rình c a Chúa. Chúa ã rời Vinh Quang và Vư ng Miện c a Chúa mà ước uống khỏi hi n àng ể thăm viếng linh hồn tồi tệ c a con với ình hư ng u c a Chúa. úng v y, Chúa không khinh miệt người tồi tệ cũng như người nghèo kh trong cảnh khổ ở và khốn c ng c a họ. Thế nhưng Chúa n àng ến trợ giúp họ. Chúa hằng ngày hướng dẫn con làm ch ng nh n cho ước Chúa. gọn uốc oi ng ường người ta i như thế nào, Sự iện Diện c a Chúa cũng ảo vệ con khỏi v p ngã như v y. Chúa mời gọi con ến dự àn iệc c a Chúa mỗi ngày trong ời ống ể làm cho linh hồn con n n phong phú với Manna tr n rời. Chúa ã th p nh p t m hồn con vào h nh m Chúa ể hồi phục lại linh hồn con cho con h t tụng Chúa về Sự rung ín c a Chúa. Chúa ã làm cho t m trí con hân hoan c t tiếng mà không ợ hãi gì, ể loan truyền Lời Chúa ến mọi uốc gia d n tộc. Với àn ay Phải c a Chúa nắm ch t l y tay con, Chúa t ể và vun trồng: Sự Công Chính và l ng Dũng cảm, Th t úng v y, c Minh Vư ng rời t gieo trồng nh n c vào những n i trụy lạc, ình an vào những n i c chiến tranh, hiệp nh t vào những n i c chia rẽ, y u thư ng vào những n i c h n th , tin yêu vào những n i vô ạo nghĩa, hy vọng vào những n i th t vọng. Ôi Danh Chúa th t là h nh. Chúa ã l p Vư ng Quốc1 c a Chúa dưới
1

t.

i o ội

263

Chúa c d u chúng con và an cho linh hồn chúng con một ự ống mới. ể c u rỗi chúng con, Chúa từ chối iều mà chính Môi Miệng Chúa kh n c u trong vườn iệt imani. nhưng Chúa p lời khi Chúa Cha k u gọi Chúa. iờ y, linh hồn con chỉ ống cho Một Mình Chúa mà thôi và con chỉ iết phụng ự Một Mình Chúa thôi. Con ẽ loan truyền Sự Cao rọng c a h nh Danh Chúa ao l u con c n ống. - Con h oan t ền về Cha cho cả các thế h đang tới n a. Con c n phải i Ph p Công Th ng của Cha cho m t d n t c chưa sinh a. úng v , Cha hông hinh mi t người tồi t , v c ng hông ỏ q ên người nghèo hó, nhưng Cha đến với họ với T ái Tim của Cha s n s ng t ên B n Ta đ ầ tỏ cho họ iết ằng Tình Thương Yê của Cha thì t t n, v ng T ng Th nh của Cha thì ền v ng hết đời nọ sang đến đời ia. T ong thời đại của các con, Cha đ mặc áo vải thô đ ầ tỏ n i sầ m n của Cha. Các c t t ụ Thiên ng ng ch n, v các thiên thần của Cha tỏ a t ồn phiền hi nhìn th thế h n đi v o con đường m Satan đ đi q a. Chính vì v , Cha mới ời Ngai T a của Cha đ ng với t t cả các con. C ng vì v , Cha sẽ hông ng q ên t cứ người n o. Cha sẽ ngồi ại với nh ng người t hạnh, v họ sẽ hông c n s h i Cha n a. Cha sẽ t ở th nh ạn với họ, Cha đi ch n hông,1 v nói cho họ iết ằng nga t đầ , họ hông phải người mồ côi cha, v nế như họ chưa iết nắm v ng đư c ề t t ên T ời, do ởi hông ai ở ên họ đ nói cho họ iết. C ng hông ai nói với họ ằng: họ hạt gi ng của ng T i Cao. Thế ồi Cha sẽ q i tụ họ ại ch ng q anh Cha,2 như các con chiên s ng gần ên T ái Tim Cha. Gi ng như m t người m n nói điề ảo m t, Cha sẽ dùng Chính Môi Mi ng Cha đ tiết cho họ về: Chúa Cha của chúng ta. Thế ồi Cha sẽ nói với họ ằng C A T N Y đang ở t ước

1 2

i ch n không, một n dụ c a l ng gười t hạnh

n

264

mặt họ. Bánh ằng S ng Chính ng đang ngồi gi a họ. ng đ s ng v chết cho họ chính ng đang nói với họ giờ, ng m ơi Thở của Ng i m cho Thiên ng đư c sáng ngời, v q a Ng i m mọi sự đư c tạo th nh. Chính ng đang hi n di n t ước mắt họ. Cha sẽ mời mọi người q a đường Ai người t hạnh v h i của con hinh ? ảo người đi v o i n .” Cha sẽ hông đ cho ai phải đói hát nghèo hổ n a, ởi vì Các Phúc nh của Cha thì phong phú, v Tình Thương Yê của Cha sẽ m cho mọi người đư c m n ng n. Các đường i của Cha nh ng đường i đầ thích thú. Các i đi của Cha đề d n đến Sự S ng v nh cử . Cha sẽ d d người tồi t v người nghèo hó iết ằng: Cha của họ t ên Thiên ng ng iám họ, Thiên Chúa hằng s ng. Cha c ng nói cho họ iết: họ c ng đư c n ng ên v o h ng con cái của Ng i, v họ có th gọi Ng i Cha tôi.” Nế như họ hỏi i Tìm Sự Thông i ở đ ?” Cha sẽ nói N con ơi, Sự Thông i chính vi c t ánh a mọi t i i.” .... ọ c n ê ên ằng V c n sự tồi t của chúng con thì sao, i Chúa có mở mắt cho chúng con ha hông?”.... C n người tồi t thì sao?” Cha sẽ cứ vớt q a chính n i t hạnh của họ. Cha sử dụng chính n i sầ hổ đ mở mắt họ. V ồi con gái ơi, t ái tim của các người t hạnh n sẽ mềm a v cầu hẩn xin Cha săn sóc cho họ, như con đ cầu xin Cha. T mọi người n , Cha sẽ iến th nh m t d n t c cao sang với sự uy nghi của Danh Cha. úc đó, họ sẽ các người phản đạo t ách v ch t v n ằng Sao các ạn ại v i ầm như thế? Sao các ạn dám t ên ưng ời Thiên Chúa t ong Thánh i n Ng i, các ạn m a nhiề sự ô ế q á ồi!” Cha sẽ t ả ời cho nh ng người phản đạo n Nế như các người n ên ặng, thì nh ng h n đá kia sẽ ê g o ớn hơn n a, cho tới hi các ngươi phải chói tai mới thôi. iờ đ chính v o ng hôm na , Ta sẽ c t Vương Q c của Ta đi hỏi các ngươi, m t ao cho nh ng người c n ại n , ởi vì ản th n các ngươi hông m n v o, m c n ngăn chặn hông cho người hác đi đến ng m họ m n đến. T nay, Ta sẽ V C V n cho họ, v Minh Vương t ong ng họ. Ta sẽ sai họ đi đến các th nh ph đ ao t ền Tình Thương Yê của Ta, v ch n đạt đến mọi người hác T ền Th ng m chính Cha đ t ao cho Phê ô cùng các môn đ của Ta. Nga t hi nh ng người c n ại n y đư c tháp nh p v o Ta ồi, họ sẽ đi thanh tẩ các th nh ph của Ta v hông c n vi phạm sai t ái n a.”
265

Cha Chúa an cho phúc nh cho các con vì đ nghe Cha nói. Chúa Tình Yê thương ê các con.

Sau -

)1

nh m Cha an cho con con h ê mến Cha. con h ghi ch p ng các Sứ i p của Cha v h đến với mọi q c gia d n t c đ t ền á ời Cha. Con h Tiếng Vang của Cha. Nh ng ai có tai thì h cứ đ cho họ nghe. C n nh ng ai hông m n nghe, thì đ ng đ cho họ nghe n a. T t cả nh ng điề con nh h i đư c sẽ đư c Cha hướng d n v chúc phúc, thế nên con đ ng s . Thời gian thì c p ách, con h h nh đ ng nga , đ ng chần chờ gì n a. c ng m nh nh của Cha. T ái Tim của Con Cha thì tan v , v Cha hông có th đ nh ng nhìn th thêm n i sầ m n của Ng i đư c. Vassula mọn ơi, Cha ức iavê, Cha ê d của con, B của con, Cha sẽ t giúp con t ong t n chiến n . Con h đi cùng với Cha, các ời con nói hông phải ời của con, m ời của Cha, ởi vì nh ng gì con m cho Nh Cha tôn vinh Cha. Con h ở ại t ong Cha, ởi vì t ong con v q a con, con cái Cha sẽ nhìn th Cha. Cha ban sư t giúp m con cần đến, v Cha ổ sức cho con đ với Q ền ực của Cha ở t ong con, con có th ch đạp các ẻ thù của Nh Cha. Con ho n t t đư c sứ vụ như v con đ tôn vinh Cha ồi. N con của Cha, thôi giờ đ con h t ở về với ổn ph n của con,2 N con ê d iêng của Cha, h nhớ ằng Cha Thiên Chúa, Cha của con. Cha ôn ở cùng con v ở t ong con. Cha ức iavê, Cha ban phúc nh cho con với cả t m hồn của Cha.

22 - Bình an ở cùng con

10, 1993

1 2

Sau , Chúa Cha ời ời n i ổn ph n nội trợ.

266

Con h nương tựa v o Cha, con đ ng s h i gì n a. Nế như con q i tụ mọi ma q v Satan ại với nha , thì Cha v n c n mạnh mẽ hơn to n th ọn chúng h p sức ại với nha . i con t ê d của cha, con đ ng ao giờ ho i nghi về Tình Thương Yê V nh Cử của Cha. ic

11, 1993 - Bình an ở cùng con. Chúa của con đang nói ch n với con đ . Vì Vinh Q ang của Cha, Cha đ tỏ Mình a cho con1 cùng h i của con. V con h đến, con h đến m c t ên tiếng hát chúc tụng Cha. - Dạ thưa Chúa, con không iết h t ca thế nào. - Con ại hông iết hát ca thế n o ư? V thì con h đ cho Cha cùng với con viết ng ời của m t b i hát. V ồi nế như con đọc ên với t t cả t m hồn của con, thì m thanh của ời ca n sẽ iến th nh ời ca d dương bên Tai của Cha. V con h viết ng đi: mman e , xin h đến, l ng Yê D của con, xin h đến. Xin h đến v hồi phục ại inh hồn con. Xin h đến an phát sự s ng cho inh hồn con! Ôi ng Yê D của Chúa Cha, con đ mở ng cửa t ái tim con. Phải chăng con sẽ phải chờ thì Chúa mới ước v o các căn ph ng của con? Chúa ch đi ướt q a t ái tim con thôi, thì Chúa sẽ đ ại phảng ph t hương v êm d nh t của hương thơm Chúa, ởi vì Tình Thương Yê của Chúa sẽ ch a nh inh hồn đáng thương của con. ng

1

C nhiều l n Chúa làm cho tôi lu mờ i và gài tỏ hiện gài cho người kh c qua tôi.

267

Thần Khí Yê Thương của Chúa, xin ch ban cho con phần m con đư c chia sẻ Tình Thương Yê của Chúa. L ng mman e , ng To n Thi n của con, xin h đến! Xin Ng i h đến chiếm h inh hồn con, c n nế không, thì cảnh h n cùng sẽ đến chiếm gi t ái tim hổ sở của con. Ôi ng Yê D của Chúa Cha, Chúa ng T áng dường n o! Con của ng T i Cao, có ai sánh ví đư c như Chúa đ ? Xin đến ôi o con đi theo d Bước Ch n của Chúa. Cha con chúng ta sẽ cùng nha sánh ước. Cha con chúng ta sẽ đi theo nh ng d ch đ đư c B n Ta Chúa Cha Th n Phụ của Chúa đặt ra v hướng d n tới vườn Ngự n đầ Kỳ Thú. ng Yê D của con, Cha con chúng ta sẽ cùng m t ng v cùng m t ý đi theo i đi ngọt ng o đầ hương thơm m Th n Phụ Chúa đ dọn s n cho con. h ến hích con, Ng i đ phủ lên i đi của con nh ng viên am ngọc, v đ t n an con, Ng i đ hắc ghi Thánh Danh Ng i t ên hắp người con với dầ thơm. Ôi ng Yê D của Chúa Cha, B n Ta của Chúa v n c n thắm đư m hương thơm m c dư c t hi Chúa S ng ại. Xin Chúa h đến chiếm h inh hồn con. Ch ằng ánh nhìn của Chúa thôi c ng đủ cho con gìn gi inh hồn con đư c ình thản v an nh, c ng đủ cho đôi mắt của con h n hoan t ước Sự i n Di n của Chúa. Ôi Sinh Khí của thửa vườn con, Ôi Ng ồn S i của inh hồn con, Ôi Ng ồn Mạch của Tình Thương Yê Cao Cả,
268

t t cả đề Thánh Thi n đáng đư c tôn thờ. T t cả mọi hoa t ái phong phú n đề t Chúa m đến. Xin Chúa t ôn đổ Thần Khí của Chúa ng cho nh n oại. Xin Chúa i Tình Thương Yê Cao Cả của Chúa t ên T ời c ng như dưới đ t. Ôi ng Yê D của Chúa Cha, Chúa ng t t vời T áng . Con phải so sánh Chúa Sự S ng của con với điề gì Với m t c t hói đầ hương thơm, với m t tia sáng của Ng ồn Ánh Sáng ực , với m t hương v của ch t m c đư c tinh t ền. Chúa, Sự i n Di n của Chúa tỏ a Uy nghi t ước mặt con. Ôi ản th n con hác gì m t n ho ng, Chúa n ng con ên đ chiếm gi inh hồn con v êm ái thủ th ên tai con về: Tình Thương Yê của Chúa

giờ?

Bồ c của Cha ơi, Cha sa mến con. T t ên t ời cao Cha ng thăm viếng con. Cha đ ỏ Vương Mi n a v ng hỏi Ngai T a của Cha. Cha sẽ hông chần chờ lâu, m t át n a m thôi, ch m t át ngắn ngủi n a thôi. Rồi nh c m sẽ đư c tháo ỏ đi, Cha sẽ canh t n inh hồn con. v an cho con đư c t ở ại với thiên tính của con. i con ê d của Cha, Cha sẽ an nước t iếng Nước Sự S ng m t cách nhưng hông ng cho con ẻ đang hát hao Tình Thương Yê của Cha. i con ê d của inh ồn Cha, Minh Vương của con sẽ hông an ngh đư c, dù m t gi phút c ng hông, cho tới ao giờ con đ cho Ng i đóng n v o t ái tim của con Nụ ôn Thần inh của Ng i,

269

m t Nụ ôn đến t chính Môi Mi ng1 của Ng i. Ch ng ẽ con ại hông nh n a mặt t ời t ở nên t i đen như thế n o m i hi con ho i nghi về Tình Thương Yê của Cha ha sao? i inh hồn t ê d , con h tiếp c n với Cha v Cha sẽ đổ ng con m ôn v n ho t ng phong phú t Thánh T m Cha m Cha đ tích cho m t mình con đ iến inh hồn con tươi dẹp như mùa n, v t ở nên tháp á ngọc ng , t ở th nh m t Thiên ng cho mình Cha m thôi. Ch ng ẽ con ại hông nh n a vi c Cha đ tháp nh p con v o Cha như thế n o hay sao? Con h đ cho Cha nghe tiếng nói của con ại ần n a...” ng đư c Xức dầ , Chúa ạng ngời dường ao. Chiên Tế của Thiên Chúa, bao quanh Chúa các thiên thần cùng với chư thánh. Chúa ng hông ai sánh ví, ình nh của Chúa Cha l Ng ồn Ánh Sáng cực thánh, M t Chúa trong Ba Ngôi, Ba Ngôi t ong M t Ng ồn Ánh Sáng, ngời sáng hơn cả ng n mặt t ời. L m sao con ại đư c ứng đáng chiêm ngắm Chúa Con, v t ong Chúa Con, con đư c chiêm ngắm Chúa Cha? L i ồ c của Cha, ch ng ẽ con ại chưa nghe ằng người th p hèn sẽ v i m ng t ong Cha v người nghèo hó nh t sẽ h n hoan hớn hở t ước Sự i n Di n của Cha hay sao? Ch ng ẽ con ại hông th Cha mềm ng t ước nh ng người tồi t , c ng như Cha v i thích èn n người nghèo hó ha sao?” Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con! Ai ng đang tiến ên như vầng đông
1

ài ca c a C c ài Ca Song of Songs 1:1

270

long lanh váo úc t ời ạng sáng gi ng như ánh sao mai? Ai ng đẹp hơn mặt t ăng ực như mặt t ời v Cánh Cửa t ong T ái Tim B mở ng? B chính N Vương Thiên ng Thánh M của Cha v Mẹ Thánh của các con. B ng iề diễm nh t t ong các người phụ n , l ng như Thiên ng rạng ngời như Vinh Q ang của Cha l ng o n Thi n D Nh t l niềm v i của inh ồn Cha. B Người Thiế Phụ có t iề thiên ết ằng mười hai ngôi sao đ i t ên đầ . B con th ền ch ên chở Vinh Q ang của Cha l phản ánh Ng ồn Ánh Sáng V nh Cử của Cha. B ng m sự i n Di n của B t ong T iề ình của Cha con sáng ngời hơn t t cả các ch m sao tụ ại với nha . B Con Tầ ch ên chở Ng ồn Ánh Sáng Ch n Th t, ch ên chở Chính Ngôi ời nh p th v đ s ng ở gi a các con. B n Phúc t ong Ng ồn n Phúc, v B i Ca d ngọt nh t của các i ca thánh v nh. B chủ đi m của Niềm V i M ng, l sự vinh hi n của Cha v Niềm nh Di n của Cha. B Cửa Ng đi v o Thiên ng. B ng ch đường cho các con cái của Cha iết i tiến v o Vương Q c của Cha. B M Mực của Cha B Người An i cho ng An i của con, l ng ồng Công Cứ Ch c với ng Cứ Thế của các con T n Nương của Thánh Thần Cha. Con gái ơi, Cha sẽ hông ngh ngơi cho tới hi n o Cha đem con v o Nh Thánh M của Cha, v o đến Căn Ph ng
271

m Thánh M của Cha đón nh n Cha nh p th , ồi Cha c ng tỏ ầ cho con vẻ đẹp ng củaThánh M , c ng như mọi mầ nhi m đ i với con t ước đ c n m t giếng đầ í ẩn sẽ đ t nhiên đư c mặc hải gi ng như m t sự ng sáng cho con ê d của Cha đư c nhìn th , v con sẽ hi tại sao Người Thiế Phụ mặc áo ục như Mặt T ời giờ đ t T iề ình của Cha ng với con. T t cả úc n thì th t q ả t i tăm hó hi . i ồ c của Cha, con h hướng mắt của con nhìn th ng phía t ước, ánh mắt của con h hướng th ng nga t ước mặt con. đ con ê d của Cha, Cha sẽ t ở ại q a chính con đường m Cha đ đi t ước đ . Cha sẽ đến đ đích th n chăm sóc Vườn Nho của Cha ng mman e sẽ ở cùng con.” ết) - .... con có thich hông? - Dạ thưa Chúa con r t thích! - V thì con h chúc tụng Cha, tôn vinh Cha v ê mến Cha... N

in chúc tụng và tôn vinh Danh Chúa! in Chúa ình u d y dỗ chúng con iết y u mến gài. in cho chúng con iết i tìm kiếm Chúa với t m hồn n . in h nh h n Chúa ngự uống với cả thế giới. in ừng ể cho ông hoa nào c a Chúa khô héo, nhưng ôi l y ng h nh tr n Mọi c h nh. in làm cho t t cả ều tư i nở và lan tỏa hư ng th m m d u ể tôn vinh Chúa,
272

11, 1993 (Malawi – Blantyre – Phi Châu) L y Chúa là ng ối Cao c a con, Chúa ã n i: “C n Cha giống như ống dẫn nước từ gi ng ông, giống như gi ng nước ch y vào một khu vườn, Cha ẽ tưới nước cho vườn c y c a Cha. Cha muốn dẫn nước vào c c luống hoa c a Cha. 1 h nh h n Chúa cảm úc trước nỗi khổ ở c a chúng con, ... và chính nỗi t hạnh c a chúng con ã nại ến L ng hư ng t c a Chúa. Cảnh nghèo kh nài kh n lên c Minh Vư ng in gài ỏ Vư ng Miện c a gài ang một n ể nhanh ch ng ến với thửa vườn, và chính ự khô cằn c a thửa vườn ã khiến Mắt gài hướng nhìn về ... Chúa n i: “Con hãy nhìn em, luồng nước c a Cha ã iến thành một gi ng ông và gi ng ông c a Cha ã iến thành iển cả. iờ y Cha ẽ làm cho k lu t tỏ ng l n, Cha ẽ làm cho nh ng c a n lan tỏa ra rộng h n nữa. Cha ẽ ổ tuôn ra lời gi o hu n như lời ti n tri trở thành lề lu t cho mọi thế hệ tư ng lai. 2 Và Chúa, là ng ạo Dựng muôn loài ã d y dỗ con. Chúa ã trở n n Tôn Sư c a riêng con, và Chúa ã tạo dựng n n con, và nh n một chỗ cho linh hồn con. Chúa ã n i: con hãy ến và ống trong h nh m Cha, là i Cư gụ c a con. Giờ
1 2

y con ã én rễ

u

Si 24:3031 Si 24:31-33

273

ngay chính giữa h nh m Chúa. Ôi l y Chúa, Chúa c y con vào hân hể c a Chúa, làm cho con trở thành ph n nào c a Chúa ến mãi muôn ời. V y con người ta c n c thể i th m gì ược h n? i ông hoa của Cha, con h đ cho Cha èn n con, v t cứ Cha đi đ , con c ng sẽ đi theo. Cha ước đi đ thì con c ng ước theo đó. Cha v con, cùng ết h p với nha , cùng giao ước cho đến M ôn ời V nh Cử . Cha an phúc nh cho con ởi vì con tỏ ầ cho các con cái Cha về Thánh Nhan của Cha. Cha sẽ t giúp cho con, ổ sức mạnh cho con, đ ồi q a con họ sẽ nh n a Sự i n Di n của Cha, v t ong con họ sẽ nhìn th Thánh Nhan Cha Con h nh n Bình An của Cha. Cha Thiên Chúa thương mến con. 12, 1993 i Pana ia”1 giờ đang ở với con. Con gái của Mẹ, con h đ Chúa iês n nắn con th nh hình ảnh m Ng i m n. Q a vi c d ng ý m n của con cho Con Mẹ Chúa iês Kitô, c ng như q a vi c con d ng to n thân con cho Ng i, thực sự con đ m v i ng Ng i, v Thánh Ý Ng i đang đư c nên t ọn nơi con. Con đ ng s , h hăng sa m vi c v hôi phục ại iáo i Ng i. Con h chứng tỏ cho các thụ tạo của Ng i nh n a Ngôi ời ng hằng s ng v đang hoạt đ ng hông mỏi m t. Mẹ của con, Mẹ sẽ ôn h ến hích con vác Th p iá đư c trao cho con. Con gái của Mẹ, h viết ng đi: T ong nh ng ng n hơn ao giờ hết, Mẹ t ng an cho con các sứ đi p nhằm phục hồi đức tin của con v nhắc nhở cho con nhớ đến các vi c t ên t ời. Mẹ c ng iên tục ê gọi a Bình, cùng t ền á các sứ đi p về i p Nh t v a iải gi a các anh ch em với nha . T t ên thiên đ ng, Mẹ ng với n i sầ m n s a, với nhiề nước mắt, mục đích áo cho chúng con iết ằng: các con c n s ng q á a cách Thiên Chúa. Mẹ đến với t t cả các con đ in các con h m h a với Thiên Chúa v m h a với nha , hông nên có điề gì ph n i t gi a các con, ởi vì t cứ ai - Mẹ

1

Tiếng y Lạp c nghĩa là “

c Mẹ

t h nh

274

ê cầ đến Thánh Danh Chúa đề đư c cứ i.”1 Mẹ sẽ hông ao giờ ỏ ơi người n o đ . Mẹ đến với t m tình ình an, nga cả với người món nh t t ong các con. Mẹ đến đ oan áo a Bình của Thiên Chúa, v c ng n i in thế h n ngước mắt ên tìm iếm Thiên Chúa v d ng ên Ng i các h sinh của mình. Mẹ đến v o thời ổi của các con thời đi m có nhiề người t ong các con a ánh sự s ng Thiên Chúa. Mẹ đến nhắc nhở cho các con nhớ ằng: m t người tông đồ t ng thực của Thiên Chúa người luôn m theo Thánh Ý Thiên Chúa: Yêu thương m theo Thánh Ý Thiên Chúa.

Vass a ơi, Thiên Chúa sai Mẹ đến đ ch a nh cho nhiề người t ong các con, thế nhưng các ời ê gọi của của Mẹ không đư c tôn t ọng v c ng ch ng đư c q an t m đúng mức. Mẹ đư c ng T i Cao sai đến đ q i tụ các con ại th nh các c ng đồng ng ớn, v d d cho chúng con iết tình thương ê n ng c t của mọi ề t. Con gái của Mẹ, inh ồn Mẹ q á ư sầ m n ởi vì nhiề phúc nh t ên T ời an ng hi n na đang coi thường. Con người thời na hông nh n a sự công chính v đi m c t ế của Sứ i p Thiên Chúa, t ái ại ch cổ ú cho ý iến iêng của mình m thôi. Chính vì v , người ta h o o ỏ q ên Ngôi ời, v người ta c ng tự tay che d các D Ch n của Mẹ ch vì s h i mi ng ư i thế gian. iả như họ iết đặt h vọng v o Mẹ, v iết phó thác v o Mẹ.... thì họ đư c ao nhiê phúc i do vi c t ở ại của nh ng người m ưa na họ ch i t ... i con mọn, con h m vi c cho Chúa, con h đ cho Ng i hắc ghi v o ng dạ con t ọn vẹn Chương T ình của Ng i. Sẽ đến ng Chúa sẽ ch t v n t ng người t ong các con về các v n đề như sa Các con có ê thương tha nh n như chính mình các con không? Các con v n chưa hi Thánh Ý Thiên Chúa hay sao? Các con có m mọi sự đ s ng h a th n với nha ha hông? Khi ẻ thù của các con đói hổ, các con có chia sẻ thức ăn t ên n ăn của các con cho họ ha hông? Khi họ hát nước, các con có cho họ nước ng ha hông? Các con cho đi như thế n o, có phải cho đi m thiế ng ch n tình không?
1

Rm 10:12-13

275

Mẹ in các con cầ ng n. Nhiề người t ong các con có cầ ng n, nhưng ại hông cầ ng n với cả t m tình ê mến. Nhiề người t ong các con có ăn cha , nhưng ại hông ăn cha với ng ch n th nh. Nhiề người t ong các con có nói đến các Sứ i p của Mẹ, thế nhưng ít có người s ng theo, ởi vì họ thiế tình thương ê t ong t m hồn. Các con cúi đầ t n gi t ng ch t ng c của ề t, thế nhưng ại hông hi t ọng t m của ề t nằm ở ch n o. Nhiề người t ong các con nói về hi p nh t, thế nhưng chính họ ại ên án nh ng người đang s ng hi p nh t, ởi vì họ thiế vắng tình thương ê . Nế như các con thực h nh mọi điề Mẹ in, m ại hông có tình ê thương, các con v n c n đang m m m t ong óng t i. Như v các con v n c n m n g chiến, chứ chưa m n tìm iếm a Bình. Các con tưởng mình iết hết mọi sự, m thực a các con ch ng iết gì cả. Khi Mẹ ê gọi các con h a giải với nha , ởi vì các con chi th của nha , thế m Mẹ ch ng th ai đáp ại ời của Mẹ. V o ng hôm na , Mẹ ên tiếng ê gọi t t cả các con: s ng các sứ đi p của Mẹ! Các con h canh t n con người của mình t ong Thiên Chúa, trong Tình Thương Yê của Ng i v h thương ê n nha . i các con mọn, các con đ ng d i ng mình m theo nh ng hát vọng ảo tưởng. Y T ƠN s ng t ong Ch n ý. Các con có đọc th ằng Nế như các con cho đi nh ng gì mình có, cho hết mọi sự, c ng như các con mang cả th n th mình thiêu đ t cho công vi c n , nhưng nế hông èm theo tình thương ê , thì mọi vi c các con m đề hông mang ại ích i gì hết, có đúng v ha hông?” Các con ại hông hi ằng nế m t người n o đó t ong các con m đa đớn, thì mỏi phần tử trong Thân Th Chúa Kitô c ng đề đa đớn ha sao? Nế như các con m tổn thương cho người hác, các con m cho chính Thân Th Chúa Kitô c ng thương tổn, chứ hông phải ch m tổn thương người m thôi đ . i các con có th nói đư c ằng: Con đ đến cùng Thiên Chúa với ng tôn ính, với t m hồn th nh th t, v với tình ê mến.” Ng i sẽ hỏi các con Khi n o v ? Con đến cùng Cha với ng tôn ính, t m hồn th nh th t v tình ê mến hi n o v ?” Thân Th của Cha đ
276

con cắt cụt đi ồi. Cha ên án, ngư c đ i với ao nhiê nhục mạ, v h ng, v phản i ởi sự d i t á. Cha v hinh thường v ch i t , s vả ởi mi ng ư i của các con. V thì con đến cùng Cha với ng tôn ính, t m hồn th nh th t v tình ê mến hi n o v ? Cha m n hỏi con đ ằng chứng tình ê mến m con d nh cho Cha”. N các con của Mẹ, giờ đ các con h nh n a tại sao Satan i dụng sự ế đ i của các con v cám d các con đi g chiến. Chúa Kitô ụng đói đến với các con, m các con hông cho Ng i ăn. Ng i hát nước đến với các con m các con hông cho Ng i ng. Ng i đến với các con như người hách ạ, thế m các con hông đón tiếp Ng i, nhưng ại đ i ử với Ng i theo ý iêng của các con. i các con của Mẹ, tình thương ê của các con hông nên ch ở đầ môi chót ư i, nhưng cần phải phát t t t ái tim m nh. Tình thương ê của các con phải s ng đ ng v hoạt đ ng. Mẹ ở với các con đ giúp các con. Mẹ chúc phúc cho t t cả các con với ời nhắn nhủ ằng các con h m mọi sự với cả t m ng của mình t ong tình thương ê .

12, 1993 - Vass a con của Thánh T m Cha ơi, ình an ở cùng con. Cho dù con hông phải người đi tìm iếm Cha, Cha v n an n phúc cho con, v Cha v n đến với con t ong ho n cảnh tồi t của con. Cho dù con hông phải người thích h p cho sứ vụ n , Cha v n q ết đ nh n ng con ên với Q ền ực của Cha đ con a đi mang theo Sứ i p của Cha m chinh phục m t thế giới vô đạo ngh a v đầ ác đ c. Con đ ng ao giờ s h i, ởi vì có Cha ôn ôn ở với con. Con h s ng t ng th nh với Cha, v con đ ng đ cho t m hồn mình nao núng hi th m t s người n o đó hông đón nh n Sứ i p của Cha. Sứ i p của Cha chứ hông phải của con, có đúng v ha hông? Bổn ph n của con ch n đạt m thôi, c n mọi sự sẽ do Cha o i . Con gái ơi, nga t đầ , Th n Phụ Cha cùng với Cha đ cảnh áo cho con iết ằng ồi đ con sẽ gặp nhiề ch ng đ i về điề có sức cứ i nhưng ại thế giới coi thường. Cha m n nói với con như chưa t ng nói ao giờ t ước đ ằng con tôi tớ của Cha, nên con hông ao giờ cao t ọng hơn Cha Chủ. Không có sứ giả n o ại cao t ọng hơn chính ng đ sai mình. Con đ nhìn
277

th các Thương Tích của Cha, v con sẽ ch đựng các thương tích n , ởi vì con đang s ng với Cha. Thế nhưng con đ ng o s gì cả, Chúa Tình Yê ở ên con sẽ m cho con hoan v i. Chúa Cha đ sai Cha ng đ minh chứng về Tình Thương Yê Cao Cả của Ng i v đ tôn vinh Ng i như thế n o, thì Cha c ng sai con ra đi như thế. Cha đ đư c sai ng đ m Cho Danh Ng i cả sáng. Cha m n nói ằng: Cha sẽ tiếp tục m Danh Ng i đư c cả sáng cùng Danh Cha n a. ời Cha Ch n ý. Các con đ ng ng ng ng về vi c đôi hi Cha ng đ nhắc nhở cho con về Chúa Cha. iờ đ , con gái ơi, cả con n a, con c ng t ở nên chứng nh n cho Cha. Cha đ chọn ựa m t s người đ ầ tỏ Q ền ực của Cha t ong họ, v mặc hải cho thế giới iết chiề s Các Ng ồn Phong Phú của Cha hầ tôn vinh Thánh Danh Cha. T ong thời đại của các con, Cha cùng với Thánh M Cha có hi n a với m t s người. Cha đ ý Tên Cha ằng dầ t ên hắp mọi người, đ họ có th thực hi n công vi c m Cha ủ nhi m cho họ. Con h cầ ng n cho các inh hồn n đ họ iết ch to n sứ vụ của mình với cả ng nhi t th nh đ tôn vinh Cha. i Vass a t i sản của Cha, Cha Chúa của con, Cha Sức Mạnh của con. Con đ ng chần chờ m h đến nga múc ng ồn phong phú của Cha đ đổ đầ v o con! Cha đ tô đi m t ên đầ con ằng M o ai của Cha, v mặc t ên người con ằng D n của Cha. ời Cha đư c ghi hắc hắp t ên người con ằng chính Ngón Ta của Cha. Con đ t ở th nh T m Bảng Viết s ng đ ng của Cha. M nh nh Cha an cho con con h phụng sự v ê mến Cha Chúa của con với t t cả ng nhi t th nh, đồng thời con h ê mến Cha như Cha đ thương ê con. Con h nên t ọn hảo t ong tình ê mến của con. Cha đ ủ thác cho con vi c v n tưới các vườn nho của Cha sao cho t t tươi. Cha đ chọn gọi con t ong cảnh tồi t của con đ n ôi dư ng con, ồi Cha c ng đ đổ ng con t n đầ Sự Thông Biết Ch n Th t của Cha, cùng xức dầ cho con t ở nên người th c về Cha. Cho dù Kẻ Thù do ng ghen tương hi p sức với nha đ ch ng đ i con, nhằm tiê di t người m Cha ê d , phần con, con sẽ hông hề h n gì cả. C ng như mặt t ời mặt t ăng soi sáng vạn v t thế n o, Sự Sáng Ngời của Dung Nhan Thánh Cha sẽ chiế tỏa ng con như m t phúc nh đ ác nh n ằng ng Tự Tác iả D Nh t v ích Thực của
278

Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa” ồng thời c ng đ ác nh n ằng: con m t hồng n của Cha d nh cho nh n oại. c ng cách m Cha sẽ đóng n Sứ i p của Cha... ng Thương Xót v Vinh Q ang của Cha thì vô ờ ến... Cha sẽ sử dụng con m n thờ của Cha, m t ên đó Cha sẽ đặt mọi ễ v t con d ng ên Cha. T t cả nh ng gì con d ng ên Cha với tình ê mến sẽ m ng ôi ngoai v m ch m cơn th nh n của Chúa Cha, v ồi sa hi các công vi c của con đư c ho n t t: ễ Nghi c ng ch m dứt Không có gì có th thêm v o đư c n a.... n c n m ch c n a Cha sẽ ở với con. con ê d , thực a ch ng

12, 1993 Lời ti n tri về u ia) L y hi n Chúa là Chúa oàn ăng, xin cho con gắn với Chúa ch t chẽ h n nữa. in cho con ược gắn với ình hư ng u Vĩnh Cửu c a Chúa. ng Tự đang ở với con. Cha sẽ hông ao giờ ỏ ơi con. Con đang gắn ó m t thiết với Cha, giờ đ Cha gọi con v con đ đáp ời. Vassula con của Cha, con h ghi ch p ng đi ch con R ssia c i cùng sẽ tôn vinh Cha, v ồi m t ng gần đ , n ng sẽ đư c gọi người thánh thi n ởi vì Cha sẽ Thủ nh của n ng. M t ần n a, ng t ng t ực ại hi n di n ở đó... có phải như thế hông? - L y Chúa, y giờ thì tham nhũng ang len lỏi vào ch ta... ng hơn...
279

- Cha sẽ hạ th p con mắt của n ng

- L y Chúa, con không hiểu Cha hạ th p con mắt ch ta h n như thế nào. ư c, v Cha nói cho con iết q a sự Cha sẽ đến ngh ngơi t ong t ái tim n ng.... - L y Chúa, con th y ch c n ống trong nghi ạng ngời của Cha,1

ng tối c a tội lỗi và ang lo u.

- Nh ng người ẽ v o i sai ầm sẽ phải v p ng . Cha sẽ sử dụng ửa của Cha tiê di t các thế ực sa đọa, c n người iê căng sẽ hạ ng th p. Cha có ý dựng ại Nh Cha, v sẽ n ôi dư ng các con t ai con gái của n ng đ họ iết tôn vinh Cha. Vass a con ơi, con đ ng cứ đứng đó m ng ng ng v hông hi . Cha nói cho con iết: ch R ssia của con sẽ d n đầ 2 các q c gia d n t c, v c i cùng sẽ tôn vinh Cha, Con h nghe cho đ m hi : Các mục tử của n ng sẽ q i tụ ại với nha . t ong hi đó các hi p ước sẽ tan v ở nơi hác. ang hi sự nổi oạn tác q ái ở nơi hác nhằm hủ ỏ Tế ời ời, các mục tử của R ssia q i tụ với nha đ hôi phục Nh Cha, tôn ính Tế ời ời v tôn vinh Cha. V o nh ng ng sa cùng, hi hết q c gia n đến q c gia hác suy thoái, đi v o con đường ầm ạc, q a vi c đặt dựng sự ghê tởm đ c hại t ong Nơi Thánh Thi n của Cha, thì các mục tử của R ssia sẽ q i tụ ại với nhau đ thánh hóa các n thờ của mình. T ong hi nh ng người hác 3 đi tôn ính m t hình thức vô hồn, thì m t sáng iến theo sự hôn h o nh n oại, m t hình ảnh hó m phá đổ đư c, đó chính các mục tử của R ssia q i tụ ại với nha đ tôn vinh Cha, ởi vì Cha Thiên Chúa d t ì ng t ng t ực của n ng. Trong khi các c gắng xa đang tiến h nh ở nơi hác nhằm út ngắn ại nh ng ng giờ của các sứ ngôn của Cha ch v các sứ ngôn n niềm h vọng của thế giới, các mục tử của R ssia q i tụ ại với nhau đ ảo v Tế ời ời của Cha. Về phần Cha, Cha sẽ dựng Ngai T a của Cha ở

ôi hiểu là: ua một cuộc thanh t y, ởi vì khi hi n Chúa m c khải Mình ra và tỏa ng trong một linh hồn, ự tư ng phản c a Ánh S ng trong ng tối trở n n u lớn lao ến nỗi linh hồn nh n th c c ch ống ộng về mọi lỗi l m c a mình, nên cảm th y r t au khổ. 2 heo nghĩa tinh th n 3 hững người phản ạo
1

280

nơi n ng, v Cha sẽ t p h p mọi người mang Danh Cha ại với nha đ tôn vinh Cha. Cha sẽ cho sửa ch a ại các n thờ đổ nát ởi vì có nhiề người s ng dưới Thánh Danh Cha c i cùng sẽ đứng ở bên n ng. Tiếp đến, các mục tử của n ng, t t cả cùng m t ng m t ý dựng ại Nh Cha đang nghiêng đổ. iề gì t ước đ nghiêng ngả na sẽ đư c sửa cho ngay ngắn ại, v Cha sẽ phục sức cho Russia ằng các phẩm phục ng vì ng nhi t th nh của n ng đ i với Cha. Cha sẽ đặt đ các mục tử của n ng m đầ vô s q c gia d n t c. Cha sẽ hắc ghi t ong n ng d n thánh hiến đ n ng m t ần n a ại d ng ên Cha hương t ầm v hương hoa êm d . ó ý do tại sao Cha đổ ng cho các mục tử của n ng t nhiề ph p ạ. i R ssia, ng ng T ng Tín v Nh n của Cha sẽ thánh hóa con. H i R ssia con gái của Cha, con h nhìn nh n Cha m t cách t ọn vẹn, v Cha đoan hứa với con ằng: Cha sẽ c t nh c con chá của con lên như các vầng sao v an cho chúng các phẩm phục thánh thi n. i Russia, con h nhìn nh n Cha m t cách t ọn vẹn, Cha sẽ hủ di t t t cả các đ i thủ của con. Nế như con nhìn nh n Cha ho n to n, Cha sẽ m nh ng điề ỳ di mới mẻ nơi con đ minh chứng cho mọi người s ng dưới ầ t ời n iết đến ng Thương Xót v Sư Thánh Thi n của Cha.” Cha đang tỏ ng Thương Cảm của Cha đ i với n ng, v Cha sẽ hông chần chờ nế như n ng thiết tha đón nh n Cha. Cha sẽ hông ch m t ễ tỏ cho n ng iết Cha ng T i Cao sẽ oại t người iề căng cùng ẻ g c vương t ư ng t h p pháp như thế n o. C n nế như1 n ng cứ c ch p hư hư ám ví tự do m Cha mới an cho n ng v ồi gạt Cha a ngo i t m t í mình dù ch m t thời gian ngắn ngủi thôi, thì Cha sẽ đ cho ẻ thù m nh p v o n ng nga . Nế như R ssia sẽ hông t ở ại cùng Cha với hết cả t m hồn, v nhìn nh n Cha với m t t ái tim hông chia sẻ, Cha sẽ gởi đến m t q í hách cao t ọng có q ền thế đến ở với n ng, m t thư ng hách như chưa ao giờ t ng th t ước đ , c ng như sa n sẽ hông ao giờ nhìn th ại cho tới m ôn th ở, v ồi t n ng, v hách sẽ đến với các q c gia d n t c hác. Bầ t ời sẽ iến th nh đen t i, v nh ng ngôi sao c ng sẽ hết chiếu tỏa a ánh sáng....

ỗng dưng iếng i c a hi n Chúa ngừng lại, và trở n n nghi m trọng uổn ã. iều này khiến cho tôi cũng uồn u a.
1

281

i R ssia, ng hôm na Cha s n s ng sửa sang ại cho con đ ù đắp ại nh ng năm tháng đầ đa hổ, v Cha sẽ gìn gi con hỏi ửa thiêu đ t nế như con nhìn nh n Cha ho n to n. Con h c gắng m điề thi n chứ đ ng m điề ác. Con đ q ên đi cảnh đói hát v nh ng d t hạn hán của mình ồi ha sao?1... Cha đ đẩ i con ồng đỏ cùng tiê di t thói hư sa đọa trong vương t iề của nó. Cha đ m cho người iê căng phải hạ minh ng. Cha mở cửa ngục tù cho nh ng người ắt gi đư c tự do. Cha đ t nh o vương q c con ồng đỏ đ t ng nằm c n t n ngủ t ong ng con, m t oại ác đ c đ m t thời m điên đảo t ái đ t n , v iến đ t đai của con th nh nh ng i đ t hoang vắng tiê điề . Nế như con tôn vinh Cha t ở ại thì Cha sẽ mở ại cho chúng con các Thánh ường, hết Thánh ường n đến Thánh ường hác, v t ng đó Cha sẽ gọi con : Russia2 tỏ v i m ng v s ng sướng, v c ng đ an mùng ng ễ Kính Cha Biến ình,3 Cha đ iến hình ảnh của con t ong m t phút ch c. N i hổ sở áp ức của con hình phạt của con đ i với các t i phạm của thế giới. iờ đ h i R ssia, Cha đang chờ đ i đ tỏ ng hoan d ng đ i với con, ởi vì c i cùng con sẽ tôn vinh Cha. Cha nói cho con iết t ong hi các nơi hác tiê di t, c n con đang t ên đường dựng. T ong hi có nhiề người v p ng , các mục tử của con ại t i d , nế như con iết đặt hết ng tin tưởng v o Cha. T ong hi m t v i Người Th n Thiết của Cha t ng ngồi ch ng n ăn với Cha có d t m phản i Cha, phần con, con ại người giơ cao cánh ta q ết ảo v Thánh Danh Cha, Vinh Q ang của Cha v Tế của Cha, vì v mọi t i i của con đ đư c đền t ả ồi. V con h tiến ước ên, với ng t ng th nh, con h đi cứ vớt người anh em của con. Người anh em của con đ t ng m mồi cho ẻ ác đ c. Con h phục hồi iáo i t ở ại th nh M t, v ng Công Chính sẽ đến s ng t ong iáo i n . ng Công Chính sẽ mang đến a Bình v sự an nh ền. Con sẽ h n hoan ca hát chúc tụng Cha. Con sẽ đư c giầ có phong phú, ởi vì ng t ng th nh con d nh cho Minh Vương của con sẽ
C nghĩa tinh th n Li n ô trở thành u ia (t c là ước ga) 3 Chúa ti n o ie n hình u ia trong một iệp. Sự ụp ổ ch thuyết Cộng Sản ra trong u n Lễ mà người Chính hống i o m ng kinh Lễ Chúa iến ình.
1 2

y

y

282

đư c t ả ại g p t ăm ần. V ồi ở nơi n o các giao ước tan v , các tiên tri hinh thường v giết, nơi đó sẽ nẩ sinh a nh ng úc phạm với các đe dọa ồn o vọng ên t n T ời Cao, thì con ê d của Cha ơi, ở nơi đó nh ng Tiếng Nói t n t ọng của các Mục Tử của con sẽ đồng thanh êu lên: Ơn Cứ ! i các inh mục cùng các th a tác viên của ng T i Cao, ơn cứ đ ch tìm th t ong Chúa Tình Yê m thôi! a Bình! i các mục tử sự phản ảnh của Chúa Cha, h a ình ch tìm th t ong T m Tình Tha Thứ m thôi! i p Nh t! i anh em của Ánh Sáng cực Thánh của Ba Ngôi Thiên Chúa, M t Thiên Chúa t ong Ba Ngôi, v Ba Ngôi t ong Cùng M t Ng ồn Ánh Sáng, hi p nh t ch tìm th q a vi c iên hi p giao hảo m thôi! Ng n in ng To n Năng, ầ Q ền, iến đổi chúng con t ở nên ứng đáng với Danh Ng i, xin cho chúng con t ở nên m t với nhau trong Danh Ng i. Chúa Cha ời ời, in cho chúng con t ở nên m t với nha t ọn vẹn đ cho mọi người hác dưới thế gian nh n a ằng Chính Cha ng đ sai Chúa Chiên Tế ng đ tôn vinh Chúa v m cho Danh Cha đư c cả sáng.” Chính vì v , con sẽ tiê di t Kẻ Chia Rẽ v sửa ch a ại t t cả nh ng gì hông ho n ch nh. i R ssia, nhi m vụ của con thờ ính Cha v tôn vinh Cha. Ng ễ i sẽ phải tới, nhưng c n tù v o thái đ của con trong ng đó: Con đ ng đ Cha phải ắt c con t ở ại với Cha ằng ửa m đưa t ở ại ằng giao ước a Bình.

- Vass a con ơi, con h đ cho Cha viết q a n ta của con. Con ẻ t to n, nhưng m t ong sự t to n của con, Cha sẽ m hi n vinh Danh Cha, Nh Cha, v ia Nghi p của Cha. Chúa Tình Yê thương ê con v ở với con t ng gi t ng phút t ong đời s ng của con. Con h v i m ng ên! Cha Chúa iês đang ở với con.

12, 1993
283

- Vass a con ơi, con h

t

ên th ại ời hứa của con:

L y Chúa i u Kitô là Chúa và hi n Chúa c a con, con ẽ không ao giờ rời a Chúa hay n Chúa cho d t c chuyển gì y ến với con. - Vì Danh Cha, họ sẽ t ùng con, ê con, nhục mạ tên con, v thì con có tiếp tục đoan gi nh ng ời t ên hứa t ng tín với Cha ha hông? ọ ã truy l ng con u u con, nhục mạ t n con l u rồi. Vì Danh Chúa, họ ã vu oan gi họa cho con, tuy nhiên con ã luôn giữ lời oan h a, Chúa là ng C u ộ c a con là Minh Vư ng c a con, thế n n con ẽ không ao giờ rời ỏ Chúa là Chúa c a con. i ồ c của Cha, con có s n s ng ở ên cạnh Cha cho đến c v cho đến chết không? L y Chúa i u Kitô, là Chúa và là ng C u ộ c a con con ẽ không ao giờ rời ỏ Chúa. i cùng

- Khi người ta đ dạt đến m t giao ước t ọng đại, thì m t giao ước t ọng đại có nh ng đ i hỏi nơi mình. Cha an cho con m t giao ước t ọng đại về ng phó thác. i Vass a của C c Khổ Nạn Cha, giờ đ Cha m n đ i hỏi ở nơi con nhiề hơn. T nhiên Cha sẽ an cho con Tình Thương Yê t ng th nh của Cha đ t giúp cho con cùng với Sức Mạnh của Cha. Cha sẽ ôn ôn đ mắt t ông ch ng con m t cách gần g i hơn....1 2 Con h c gắng hết sức của con, c n ại ao nhiê cứ đ mặc cho Cha ... giờ đ con h đến m nương tựa v o Cha.

Chúa i u ảo tôi phải y n l ng .. thế rồi hình như gài ổi giọng n i và d u dàng ảo tôi cố gắng hết c ể m c cho gài
1 2

c, c n lại ao nhi u

284

12, 1993 - Dạ thưa c phải là Chúa c a con không ạ? Cha ! in Chúa ừng ể mắt c c người chưa từng nhìn th y những d u chỉ c a Chúa c tiếp tục nhắm mắt lại mãi. in cho tai c a những người không c n nghe ược nữa luôn ược mở ra và tỉnh t o. Xin Chúa cho c c t m hồn chưa từng hiểu iết ến Sự Khôn goan c a Chúa iết mở l ng và hiểu ược c c ch m ngôn c a Chúa. in Chúa cho t m trí họ iết trau dồi t t cả những gì mà Chúa ã vun trồng ể tôn vinh Danh Chúa. - C i cùng Cha sẽ đến thăm t t cả các con...1 v con gái của Cha ơi, con đ ng đ cho sự th t vọng m chiếm ng con. C c ch đ a của con chưa hết đ . Thế nên con đ ng giảm t c đ ng. Cha sẽ t giúp cho con. Tiếng Nói của Cha m con nghe sẽ m cho t m hồn con nên ph n hởi. Con h ắng nghe v ghi ch p ng đi: Nga t đầ , úc con chưa hi ý ngh a thế n o ng T ng T ực, t ước hi ng Khôn Ngoan đến d d con về ời Cha v o th ở an đầ , Cha đ sai tôi tớ của Cha thiên thần Danie 2 đến cảm hóa ng con, mang con t ở về với Cha. Nhờ v . Cha đ n ng con ên, con người th p hèn nh t nh n oại. Cha đ dùng đến n Phúc v Sức Mạnh của Cha đ iến đổi con t ở th nh người th c về Cha. Thiên o ng đến dùng a với con v sử dụng con như n Thụ Cầm đ m m cho cả thiên t iề của Ng i v i thích với B i Ca V nh Tình Yê của Ng i. Con gái ơi, con h v i m ng ên ởi vì Cha đ q ết đ nh ho n t t với con c c h nh t ình nơi dương thế của con!
ôi hiểu là: ằng Lửa. hi n Chúa ẽ ến thăm t t cả chúng ta ằng Lửa, và rồi mọi người ẽ lắng nghe, nhìn th y và hiểu iết. 2 hi n th n ản mạnh c a tôi là Daniel
1

285

Nga t đầ , t ước hi Ngọn ửa của Cha th m nh p v o con, Cha sai tôi tớ của Cha thiên thần Danie đến ảo con đọc Sách tiên t i Danie ởi vì t ong đó chứa các ch n ý thích h p. Các ch n ý v nh ng ời tiên t i cần đư c hi iết, v ồi cần phải t ền á. ó nh ng d ch của ng viên m n của thời đại. Chính vì v , Sách Danie đư c niêm kín, v nh ng ời t ong sách đư c gi í m t thì ng na đang đư c mặc hải cho t t cả các con với đầ đủ ý ngh a. Cha t ng nói cho các con ằng: thế h của các con đ phản đạo, v sự phản đạo n en ỏi v o t n tâm đi m Thánh i n Cha, ảnh hưởng tới các inh mục, các giám mục, v cả các hồng của Cha n a. Con gái ơi, con nhìn th đó. Cha nói đến các người phản đạo đang phản i iáo i Cha v đang ch ng đ i người m Cha chọn m V ai Di n iáo i Cha. Chính v n đ cầm ch n họ ại. Thế nhưng có ời nói: Satan sẽ q ết hoạt đ ng t ong thời đại của các con nhằm tiê di t t t cả các điề t t đẹp v c n ám sát nh ng người m Cha gởi đến cho con với Nh ng Tiếng ọi đầ ng Thương Xót của Cha nhằm cứ i các con. Có điề Các Tiếng ọi v d ạ của Cha t t ên T ời hông đư c nh ng người phản đạo nắm ắt, m ại ch i t . T ong hi đó, t t cả nh ng gì s a ại dễ d n dắt t m hồn của họ ng c ng sa ầ v o óng t i hơn, m em ch ng họ ại thích đón nh n sự tiê di t hơn. ọ m n đón nh n Tên D i T á m ch i ỏ Ch n ý. Có ời nói ằng1 có đến m t ần, ồi hai ần, v thêm m t nửa ần 2 n a, d n Cha ch đựng sự ách hại v chi ph i của con thú.3 Có ời nói ằng: nhờ v o con thú t giúp, họ sẽ tính đến vi c tha đổi T ền Th ng v ề t của Cha, v c n dự t ù hủ ỏ cả Tế ời ời ằng vi c ch đạp dưới ch n, ồi phá hủ tan t nh. Rồi tha thế v o đó, họ đặt dựng nên sự ổi đ c hại, m t hình ảnh vô hồn... v các thánh m Cha gởi đến thế h các con đề đặt dưới q ền cai q ản của họ. Ng na t t cả các con đang nhìn th nh ng ời tiên t i n đư c ứng nghi m thế n o. Dưới ảnh hưởng của con thú, các người phản đạo4 n ôn ôn g chiến với các thánh m Cha gởi đến cho thế h của các con,

1 2

Dn 7:25 C nghĩa là 3 năm rư i 3 Kh 13:1-18 4 heo Chúa chúng ta, c c người phản ạo là người trong ph m tr t gi o hội ch u ảnh hưởng c a am iểm. ọ ược ề c p ến trong Kh 13:11 và ược coi là loại con thú th hai, t c là c c ti n tri giả.

286

có điề ng na thì mạnh mẽ hơn t ước.1 C n đ i với nh ng người2 t ch i các ời Kê ọi của Cha hôm na sẽ hông có m t ý do gì đ v o Ng iờ của Cha họ có th nói ên ời thú t i như sa : 3 Ôi Chúa, chúng con nh ng người đ i mù v t i i. Chúng con đ tác hại đến Chúa. Chúng con đ phản i ại các giới ăn v ề t của Chúa. Chúng con đ t ch i ắng nghe các tiên t i tôi tớ của Chúa, la nh ng người đ nói với thế giới dưới Danh Chúa. Chúa, chúng con đ hông ắng nghe nh ng ời Kê ọi ầ Thương Xót của Chúa v c ng ch ng m ng nghe ời c v n n o cả. Thiên Chúa, chúng con đ hông q an t m gì đến nh ng d ạ t hi n của Chúa. Chúng con c n nhạo cười t t cả, ởi vì chúng con đ phạm t i ch ng ại Chúa. Chúng con hinh mi t Kinh Thánh. Nế hông mi t th thì chúng con c ng hông ch p nh n d ch của Chúa t ên t ời4 v nh ng hồng n của Thánh Thần Chúa, m ại c n ngoảnh mặt q a đi đ hỏi phải nhìn, vì e ằng hi nhìn th mình phải ăn năn h i cải chăng. Chính vì v ời chúc d v ng ền ủa viết t ong Kinh Thánh giờ đ đang đổ ng chúng con - ởi vì thực sự chúng con đ phạm t i đ i với Chúa. Tế ời ời hủ ỏ ồi, chúng con c n iết chạ đến ai n a đ ? Chúng con sẽ n ôi dư ng inh hồn chúng con ằng gì đ ? Chúng con sẽ m gi n cơn hát của chúng con ằng cách n o đ ? m sao chúng con có th đạt đến Sự S ng? T t cả mọi thứ hổ sở ghê tởm m Chúa tiên đoán nhưng gi í m t thì na đang t ở th nh sự thực. N i sầ m n của chúng con hông th so sánh thế n o t hi chúng con sinh a 5 cho đến giờ.” 6 Vass a con ơi, Tình Thương Yê của Cha sẽ ch ng đ cho con. i inh hồn t đáng ê của Cha, c ng t ng người q á ư d n mỏng, con h đ cho Cha sử dụng con t ọn vẹn. Con h t ở nên chứng nh n thầm ặng của Cha.7 N o con h đến!

1 2

Dn 7:21 C c mục tử hiền từ, nhưng lại hoài nghi và khép kín. 3 in ọc Dn 9:4-19 4 Mt :3 Dn :13-1 . ôi hiểu như au: Sự u t hiện c a Chúa h nh h n giờ y ến với uy uyền ể ui tụ d n Chúa. Việc n phúc c a Chúa h nh h n ược ổ uống chính là d u chỉ tr n rời ể canh t n i o ội, n i c ch kh c là l p n n eru alem mới. 5 Dn 12:1 6 Chúa ngưng lại lời ọc cho tôi viết, nhưng gài chưa ch m d t iệp c a gài vì con dài. Tôi hiểu là gài ẽ tiếp tục au. 7 ằng c ch viết

287

12, 1993 iếp tục) v . Con h ghi ch p ng đi: úng như thế đó, nh ng người t ch i ời Kê ọi của Cha sẽ không có ý do gì m thú t i v nói ằng Chúng con đ phạm t i. Chúng con đ m điề sai t ái. Chúa, cảnh t chính t ong Thánh i n v h n oạn ch đạp dưới ch n như thế c n o d i t ong ao n a? Chân Lý t ng họ t nh o ng đ t c n chôn vùi t ong ao n a?1 Phải chăng đ h q ả của t i i chúng con v t i thờ ơ của chúng con? Cha sẽ nói cho các con iết hi Thần Chết t èo q a cửa sổ nh các con, thì ời Kê ọi đáng ồn của Cha c ng như ời cảnh áo của Cha ch ng ao giờ đư c ắng nghe, m c n cười nhạo hoặc ỏ q a. Khi Cha h p hễnh đến với các con như ẻ ăn in, n i n sự q an t m của chúng con, thì chúng con nổi điên nổi nóng a đ ổi Cha đi. C n hi Cha đến với các con với tư cách người cha sầ m n đ m cảnh áo cho chúng con iết ằng: th n ác chúng con đang hư nát cho dù chúng con c n đang đứng đó; đôi mắt các con đang th i a cho dù cả hai v n c n nằm t ong mắt; nga đến con người của các con t c n s ng c ng đang mục nát t n a ồi,2 thế m các con nổi điên nổi nóng g chiến với Cha cùng với các thánh m Cha sai đến với các con, đ giờ đ n i inh ho ng đang đổ ng các con. Các con có th nói Chúa, tại sao v , tại sao Chúa ại ch n t ao Nơi Thánh của Chúa cho q ền ực của con thú?3 Ch ng ẽ chúng con sẽ hông c n đư c ng Rư Nho của Chúa n a ha sao? Ch ng ẽ chúng con sẽ hông c n đư c ăn Bánh của Chúa n a ha sao? Ch ng ẽ chúng con sẽ hông c n đư c v n t ồng vườn nho của Chúa n a ha sao? Ch ng ẽ chúng con giờ đ c4 phải s ng theo tình t ạng Vô ề t5 v nh ng nh ng điề t do con thú diề đ ng ha sao?”6 Cha sẽ nhắc nhở cho các con iết: Cha v n thường ên sai ng nhiề tôi tớ của Cha các tiên t i đ nói ằng M i người t ong các con 1 2

úng

Dn 7:23: Dn 8:12-13 n dụ trong Mt : - 3. Và Kh 3:1- . i o hội Sardi 3 Con thú ở y như Chúa n i với tôi c ý chỉ nh m am iểm 4 n dụ trong Kh 13:16-17 5 iống như kẻ phản loạn. Xem 2Th 2:3-4 6 Con thú trong K 13:1-1 m chỉ nh m am iểm

288

phải mặc áo vải thô, phải sám h i, sửa đổi h nh vi của mình, ăn cha với ánh mì v nước ạnh thôi.” Thế nhưng n o có ai ắng nghe Cha,.... các con hông h i cải v c ng ch ng h m mình, ởi vì các con tha thế óng t i ằng ánh sáng v tha ánh sáng ằng óng t i. Tuy nhiên Cha nói cho các con iết ồi đ sẽ đến thời đi m đa ồn hủng hiếp hơn, như chưa t ng có iến c n o sánh ằng t ng các q c gia hình th nh cho tới giờ.1 Khi đến Ng iờ của Cha, mặt t ời sẽ hóa nên t i tăm như cảnh tang tóc sầ m n. Mặt t ăng thì ực ửa, c n các tầng đ t thì úng đ ng. i ng như t gan ổ a hỏi ụng, t ái đ t ói a các thứ q ma. ến hi nh ng điề n ẩ đến, người ta mong m n chết m ại hông chết đư c. Thế ồi mặt t ời th c n ại như c n sách ằng da v chẩ ra th nh ửa, vạn v t chả tan a t ong sức nóng.2 Ng iờ đó đang tới gần ồi, m đến sớm hơn các con ngh . Cha sẽ cho ứng nghi m các ời tiên t i v o thời đại của các con. Khi Ng iờ đó đến, người nh người d đề phải chết như nha . Người d chết vì ch th a các t i ác, c n người nh vì đ hông ắng nghe nh ng ời Cha cảnh áo. Dù các con đ nhìn th nhiề điề , các con ại hông t n gi nh ng điề đó. Dù cho các con có tai đ nghe, nhưng các con ại hông nghe Cha. iờ đ ai người t ong các con iết ắng nghe? .... khi mọi sự n sẽ q a đi, Cha sẽ tái p ại Tế ời ời của Cha t ong Nơi Thánh như đ có t ước đ t ong thời ưa. Nga sa đó, mọi q c gia d n t c t ên t ái đ t3 đề thờ phư ng Cha, v nhìn nh n Cha Chiên Hy Sinh t ong Tế ời ời – nh c m sẽ đư c i ỏ,4 v Tế ời ời của Cha sẽ ại đư c cử h nh t ong Nơi Thánh, ồi t đó về sa hông c n đêm t i ao phủ n a ởi vì Sự i n Di n 5 của Cha sẽ chiế sáng sáng t ên t t cả các con.6 Thế ồi m t ần n a, mọi người sẽ đến m ăn Mình Cha v ng Má Cha v nhìn nh n Tế của Cha. T t cả mọi người cùng m t ng m t ý thờ phư ng Cha ng đêm t ong Thánh i n của Cha, v Cha sẽ oan t ền ời Cha đến t ng t ái tim của các con... đ i với nh ng người ê cầ

1 2

Dn 12:1 2P 3:12 3 n dụ trong trong Kh 6:15-17 4 K :3. Lệnh c m cử hành y ế ời ời 5 rong í tích h nh hểm y ế ời ời 6 Kh 22:5

289

ên Cha với t m hồn ăn năn h i cải v thú nh n t i i,1 họ c ng sẽ đứng t ước mặt Cha v thờ phư ng Cha, họ c ng sẽ hông ao giờ đói v hát n a. Cơn gió nóng nực c ng sẽ hông g hại gì cho họ n a.2 Sư i n Di n của Cha sẽ an ủi họ, v họ sẽ ch ng ao giờ c n hỏi Rư của Chúa đ ” hoặc Bánh của Chúa đ ? Chúng con sẽ đư c n ôi dư ng nhờ v o ai?” ởi vì giờ đ ng Tạo óa của các con s ng ở gi a các con. Cha hứa với các con ằng Cha sẽ ở cùng con các con,3 v Cha c ng hứa t đ t ái đ t sẽ hông ao giờ m v o cảnh điê t n như thế n a. Cha sẽ ại đổ ng cho mọi người các con a Bình v An To n. ôi mắt của các người đ đư c nhìn th sẽ hông che ại n a. Tai của nh ng người nghe th sẽ ôn t nh thức v ắng nghe. Con gái ơi, con h nghe Cha v h nói cho mọi người iết ằng ng Cứ Thế của các con đang đến ồi, v giải thưởng chiến thắng đang ở t ong ta Ng i. Danh Ng i T ng Tín v Ch n Th t, Chúa trên các chúa, V a t ên các v a.4

12, 1993 L y h y, c y vả ắt u kết tr i và c c c y nho ang trổ ông. i T n Nương của Cha, hông phải v , c vả đ ết t ái ồi, v các c nho c ng đ t ổ ông ồi. Con gái ơi, ch ng ẽ con hông nhìn th ha sao? Ch ng ẽ con hông đ ý đến D Ch của Cha t ên T ời ha sao?5 Con Con h nghe v ghi ch p ng đi: i thế h hôm na , Cha đ t ng gởi đến cho các con, v giờ đ v n c n gởi đến cho các con các thiên thần của Cha 6 đ t p h p nh ng người đư c t n chọn t n phương t ời, t đầ cho đến c i thiên đ ng đến đ họ đứng s n s ng túc t ục, ởi vì V T n ang ch ng ao n a sẽ ời hỏi thiên đ ng m ng ở cùng các con, thế giới của các con hôm na

C c mục tử ăn năn hối cải trước gày iờ c a Chúa Kh 7:16 3 Kh 21:3 4 Kh 17:14; Kh 24:30 5 n dụ trong Mt 24:30 6 C c thi n th n ở y chính là c c ngôn, là những người ược hi n Chúa chọn gọi và ược gởi uống thế giới mang theo Lời c a gài.
1 2

290

đ đ nhanh chóng m cảnh tả tơi. Cha gởi ng cho các con các thiên thần của Cha đ m tụ t p nh ng người đ đư c t n chọn, tụ t p d n Cha đ canh t n iáo i Cha, ch ng ẽ các con ại hông nh n a điề đó ha sao? Ch ng ẽ các các con ại hông hi ha sao? Ch ng ẽ các các con v n c n chưa nh n a D Ch của Cha ha sao? ôm na Thánh Thần của Cha oại t đi m t t ong hai người, ao phủ người đư c chọn t ong Ngọn ửa ùng chá của Ng i ồi sai đi m chứng nh n cho ng T i Cao. Thánh Thần của Cha sẽ c t nhắc m t người, c n ỏ ại người ia ở ại với cát ụi gi a ụi cát. M t người đư c c t nhắc, m t người ỏ ại. Thánh Thần của Cha gi ng như gió, m n thổi đi đ tù ý. Các con có th nghe th tiếng gió, nhưng ại hông iết gió t đ đến v gió sẽ thổi đi đ . Thánh Thần của Cha, gi ng như ức ang Q n t hi n v o thời đại của các con đ th n q en với các con, ôi c n các con v ết d ên với các con. Thánh Thần của Cha đư c coi như viên đá tảng q ý giá đặt t ong t ái tim các con đ t ở th nh viên đá nền tảng của niềm tin tưởng, niềm h vọng, tình ê mến v nhi t th nh đ i với Cha Thiên Chúa của các con. Thánh Thần Cha thổi hơi ng các con v o thời đại của các con ằng cách n ha cách hác. ơi thở của Ng i như gi ng s i t ôn chầ đi mọi hướng. t cứ nơi n o có gi ng s i n chẩ đến, thì các c ăn t ái đề m ê hoa á, v hông ao giờ hô h o, m t ở th nh v th c, m người n o ăn t ái của nó sẽ đư c nh nh. Q ả như thế, Thánh Thần của Cha gi ng s i an sức s ng, n i ực t ong Vương Q c của Cha, n ôi dư ng các môn đ của ng Khôn Ngoan. Thánh Thần của Cha ôn dựng, canh t n, sửa sang. Thế nhưng Tên D i T á thì phá hoại, đánh d p cho đến chết mọi người thánh thi n. m sao các con ại hông cảm nh n Ng ồn Ánh Sáng chói ngời đến t Thánh Thần của Cha? Gi ng như ánh sáng của ẩ ng ết tụ ại th nh m t ng v sáng như thế n o, Thánh Thần của Cha chiế sáng t ên T ời1 c ng như v , thế m v n chưa đủ cho các con ha sao? C ng như người mục tử q i tụ đ n chiên của mình ại như thế n o, Thánh Thần Cha c ng tìm cách q i tụ v cứ ch a đo n chiên tan tác như v . Cha sẽ mặc hải cho các con nh ng điề c n ẩn d m các con chưa iết. i thế h hôm na , v o ng giờ th n ti n, Cha sẽ tỏ ầ cho
1

Mt 24:30

291

các con iết về nh ng điề n . Cho dù các con q a sang phải ha q a sang t ái, các con v n nh n thức D Ch sáng ngời t Thánh Thần của Cha t ên thiên đ ng, c ng như tai các con v n có th nghe đư c: ng Tự Chính Cha đ !1 ng Tự đang ở t ong t m hồn các con. ng Tự đang ở đ đ tạo nên cho các con: niềm h vọng, sức mạnh, đức tin v tình thương ê . N con của Cha, giờ đ o ni c t nhắc con lên, con người đ chết t t ồi. N con của Cha, giờ đ con h tr i d m ắt ta v o vi c của con. – đ chiếc g mục tử của con, Cha sẽ d n dắt inh hồn con iết l nh nh n ời giáo h n con h ên đường đi tìm các con chiên c n ại đang ạc đ n. N con của Cha, t ên đường đi con hông phải o ắng gì cả. Nế như con o lắng điề gì, Cha sẽ vác con ên vai. Ng hôm na , Cha sẽ t p họp các con chiên của Cha ại với nha ....” Ôi thế h hôm na , sao các con ại m n đ i thêm các d ch , đ i thêm hơn cả chính D Ch của Con-Người m Cha an cho các con ng nay? Thực a các con ại hông th nh n a ý đ nh của Cha thế n o ha sao? Cha nói a Ch n ý, thế m các con ại hông tin ằng chính Cha người đang nói. m sao các con ại hông nh n a Tiếng Nói của Cha chứ? Có ao giờ các con tự hỏi mình ằng: các i đi của các người s ng t ong cát ụi đư c n nga th ng như thế n o không? Có ao giờ các con tự hỏi mình ằng: ai người đ mở mi ng cho người c m, v ai người an cho người ng d t đư c ơn i hẩ của ng Khôn Ngoan không? Có ao giờ các con nghe th ằng: Thánh Thần của Cha thực sự ng Ban Sự S ng ha chăng? Phải chăng các con ại hông hi ằng: Thánh Thần Cha chiế sáng t ước mặt người iê căng, nhưng ại tỏ a th n thiết với người th p hèn? Thánh Thần của Cha ng na đư c an cho các con như m t D Ch Cao T ọng t ên t ời,2 m t phản ảnh vi c Cha T ở ại. Bao tư tưởng của các con v n c n th c về thế gian, thì các con hông th nắm ắt đư c nh ng điề cao t ọng t ên t ời. Ch ng ẽ các con chưa đọc ức iavê sẽ t hi n t ên họ, m m i tên của Ng i sẽ vút nhanh như ánh sáng”3... các con h nhìn xem ức iavê đến t ong ám ửa như thế n o? Ng i đến đ ác nh n cơn th nh n của Ng i đang ùng chá , c ng như sự đe dọa của
1 2

Jn 18:6,8 n dụ trong Mt 24:30 3 Zc 9:14

292

Ng i với ngọn ửa c chá ,”1 Công vi c của Th n Phụ Cha đang đư c thực hi n. Các con h ắng nghe đ m hi cho Cha đ nói Cha sẽ đến đ q i tụ lại mọi q c gia d n t c th c mọi ngôn ng . Thế m nhiề người t ong các con ại hỏi Khi n o thì nh ng điề n ẩ đến v đ d ch về vi c Ng i đến?” Cha đ cảnh áo t ước cho các con ằng đó hi các con nhìn th sự i n ghê tởm đư c ẩ a t ong Nơi Thánh của Cha như ời tiên t i Danie đ nói. Có ngh a hi các con nhìn th Kẻ Thù2 chiếm ngụ nơi m hắn hông có q ền chiếm ngự, đó Nơi Cha Cư Ngụ,3 ở t ong Thánh i n của Cha. ồng thời c ng chính úc các con nhìn th Tên Phản oạn n tự cho mình cao t ọng hơn mọi sự m con người thường gọi thần minh,” c ng như coi mình cao t ọng hơn nh ng gì đáng đư c thờ phư ng. Có ngh a hắn tự mình ên ngai t a t ong Thánh i n của Cha4 v ồi tự ưng mình Thiên Chúa. Các con h hi ằng đ d ch áo t ước sẽ ẩ đến t ước hi D Ch Con Người giờ đ t hi n t ên thiên đ ng đ cứ vớt các con. Các con h ngẩng đầ m nhìn ên ầ t ời đ in Manna t ên t ời của Cha. Các con h đứng cho nga th ng, đầ ngước ên cao, ởi vì sự giải thoát của các con sắp tới nơi ồi. m sao các con ại hông nh n a Thánh Thần Cha đang ở gi a bao nhiêu người t ong các con chứ? Bi n s đ t ng đang ng đ ng t ước Sự Thăm Viếng của Cha, thế nên các con đ ng nói ằng: ph p công th ng hông đư c thực hi n, ha nói Cầ V ng iao ớc5 c n a vời. Thực a Cầ V ng iao ớc đang t hi n t ong ầ t ời t ên đầ các con ồi đ các con chứng iến Vinh Quang của Cha.

1 2

Is 66:15 Kẻ Phản-Kitô. gày nay c nhiều người phản-kitô coi Kẻ Phản-Kitô này là người dẫn ường, là tinh th n Phản Loạn ược dăt ể trong t n y linh hồn mà ng lẽ n i này phải là n i hi n Chúa chiếm ngự. 3 i cư ngụ: là linh hồn 4 n dụ trong Dn 11:31 và :11, và 1 :11, và Mt :1 . hư tôi ã n i trước y, Chúa i u n i với chúng ta rằng ngày nay c c d u chỉ này ã ến rồi: là u t hiện nhiều người phảnkitô, tuy nhiên lời ti n tri về y ế ời ời h y ỏ, nay trở thành ự thực: khi tình trạng Phản ạo và phản loạn ược phổ iến rộng rãi, thì Kẻ Phản-Kitô ã hiện diện giữa c c con rồi, và ẽ công khai lộ diện. –“ uả úng là như thế Va ula con c a Cha i, hi chú nhà u t ản: Chúa i u trả lời Va ula ể c nh n iều mà Ch viết ra iều cắt nghĩa này) 5 e 9:3 C u Vồng iao Ước gao gồm chiếc ình, trong ình chưa manna, từ tr n trời mưa uống ể nuôi dư ng Mai en và người Do h i trong lúc vượt ua a mạc. – Chúa i u ưa ra n dụ về manna ể n i ến h nh h n c a gài như Manna tr n rời.

293

Nế các con ăn Manna của Cha, các con sẽ đư c hồi sinh các con sẽ đư c tái sinh. Vì v các con đ ng đi tìm iếm các d ch n a. Ch ng ẽ các con ại hông nghe iết ằng Chúa Thánh Thần ng Ban Sự S ng ha sao? Nế như có m t s người t ong các con hông tin, l ởi vì các con hông ăn Manna n . úng như v , chính Chúa Thánh Thần sẽ minh ác cho các con hi đư c các mầ nhi m của Cha. Của ăn t ên t ời n thức ăn của người nghèo hó, v hông th m a đư c ằng tiền ạc đ .1 Các con h thánh hóa v thanh tẩ mình đ v o Vườn Thư ng n trong Vương Q c của Cha. Hôm na Cha sẽ an cho các con D Ch n về Thánh Thần Cha t ên t ời. D ch n sẽ đổ t n đầ ng to n thế giới, v iến đổi t t cả mọi sự t ở nên mới mẻ ằng sức mạnh của Ng i, ở hắp mọi nơi mọi ch t ên t ái đ t. Thế m nhiề người t ong các con ại thách thức ng Thương Xót của Cha m dám phiê ư nói ằng các d ch của Thiên Chúa chứ? Không có D Ch n o về ConNgười t hi n t ên t ời đ minh chứng cho chúng ta iết ằng o ng Thiên đang ở nga t ước cổng nh chúng ta.” Rồi các con cứ nằm chờ các người-do-Thánh-Thần-Cha- ức-dầ sẽ đến, ởi vì các d ch kia đi ngư c ại i suy ngh của các con. Q ả đúng v , các con sẽ nản chí nga hi nhìn th d ch đến ... A phải ồi.... nói đúng a c i ễ của sự hi iết nơi t m t í các con đang th i a ồi. Cha nói cho các con iết nh ng người-do-Thánh-Thần-Cha- ức-dầ có th ỏ a ế đ i t ước mắt các con, thế nhưng t t cả đề ăn ễ s t ong Cha. Dù họ tiến t i n ch m chạp, nhưng họ đ đư c tháp nh p v o Cha ồi. C ng như t m gương sáng hông tỳ , Cha di ch n họ đi đ đó. B t cứ họ ở đ , đề có Cha- đó. ọ tiếp tục chiế tỏa ời Cha cho t t cả mọi người t ong các con, v hướng d n các con tiến v o Vương Q c của Cha. ọ sẽ tiếp tục mặc hải Q ền của Cha, dù cho các con đ i ử h hắc với họ. ọ sẽ ch đựng nh ng ời nhục mạ v v h ng m t cách hiêm nhường đ cứ thoát các con. ọ sẽ hông mở mi ng đ ên tiếng nói ngh ch ại các con t ước mọi q c gia d n t c, thế nhưng họ sẽ gi ng như các thiên thần mang đến tin v i. ọ sẽ tiếp tục chiếu tỏa ời Cha gi ng như chiếc gương hông hoen , họ ao t ền Ơn Cứ R i v loan áo sự a Bình cùng Tình Thương Yê . Cho dù hinh mi t ha ch i t , họ cam

1

Người gi u c trong tinh th n không thể n nh n ước hi n Chúa, n dụ về h t: Phúc cho người nào c tinh th n nghèo kh vì ước rời thuộc về họ,

m Mối Phúc

294

ch đựng các đa hổ của mình đúng với nh n phẩm. Các con h ngước mắt m nhìn ên t ời cao đ ph n i t đ D Ch của Cha. Cha đến đ phục hưng ại Nh Cha. i thế h hôm na , Cha đến đ canh t n các con. Cha sẽ tỏ ầ Thánh Nhan Cha cho t t cả các con đ cứ i các con. H i các con c n đang do dự, Cha nói cho các con iết ằng: nga t đầ , Cha ch ng ao giờ nói với các con m t cách m p mờ cả, v nh ng điề n ôn ôn đề ẩ a. Cha đ t ng ôn ôn hi n di n

C n phần con, con gái ơi, con h gi mình m sao cho t ong sáng đ Ánh Sáng của Cha có th chiế tỏa đến t n cùng t ái đ t. Con h t ền á chính ác nh ng điề m Thánh Thần của Cha an cho con. i con gái ê q ý của iêng Cha, Cha sẽ luôn hích tinh thần con. ức ang Q n của con đang ở với con.

12, 1993 “T t cả chúng ta, m t không c màn che, chúng ta ang phản chiếu vinh quang c a Chúa như một b c gư ng. hư v y, chúng ta ược biến ổi nên giống cũng một hình ảnh , ngày càng trở nên rực r h n, như do ởi tác ộng c a Chúa là Th n Khí. 1 - Bình an ở cùng con, phúc cho người n o iết ư t Sứ i p tiên t i n , các con sẽ đo n chiên đư c Cha ái m hơn... Vass a con ơi, tinh thần con đ s n s ng m ghi ch p ng chưa? - in Chúa gìn giữ t m trí con trong h n Khí c a Chúa và in ể cho con cố gắng hết c làm vui l ng Chúa.

1

2Co 3:18

295

- Cha sẽ đến ề t ại của con,1 Cha sẽ đến gặp g các hoa t ái đầ mùa của Cha. Cha sẽ đến với d n Cha nh ng người hông t ao đổi Vinh Q ang của Cha với các thứ hông có q ền ực gì cả.2 Cha sẽ đến với các thánh nh ng người iên t ì gi v ng đức tin.3 Các con h cẩn th n đ ng đ ai a d i các con, ởi vì có nhiề người hông m n tin ằng cơn đa như người mẹ sắp sửa sinh con m Cha đ ắt đầ gánh ch na đang ở v o giai doạn c i cùng ồi. Nh ng cơn đa n giờ đ đang gia tăng ởi vì Nước Cha dưới đ t đ đến nơi ồi. Cha nói th t với các con ằng: hông có m t ai c n s ng sót sa cơn sầ m n v ồn phiền t ong các ng , tr linh hồn q ảng đại iết ăn năn đền t i cho người t i i. Q ả đúng hông có m người t ong các con hi đư c sự cầ ầ của họ m ại cứ i các con th nh công như thế. o C n các con nh ng người đến t Nh Riêng của Cha, thế m các con nói Các tiên t i n đang nói điề d i t á nh n Danh Thiên Chúa. Thiên Chúa đ u có sai họ đến. Các ời tiên áo của họ ch m n nhắm đến nh ng người m Ng i thương mến nh t m thôi!” Cha nói cho các con iết : các tiên t i không do Cha sai đến, nhưng ại nói tiên t i nh n Danh Cha, họ sẽ ch nói đến nh ng điề t t nh sắp sửa ẩ a m thôi. Các tiên t i của Cha đư c gởi đến cho các con đ ên tiếng nói t ong tinh thần n i n như sa Các ạn h sám hôi, ởi vì cơn th nh n của Thiên Chúa đ t ên tia ửa thiê đ t các ạn!” V m các con hông m n ắng nghe, ởi vì các con tưởng ằng ời Cha nói ch ời đe dọa m thôi. Thế ồi hi họ phải đa đớn ên tiếng ằng Các ạn h ăn năn h i cải! Tên Phá oại đang thực sự có mặt ở t ong mọi th nh ph ồi, v hông có ai t ong các ạn sẽ t n thoát đư c. Th ng ng giờ đ c ng đ iến th nh mồ chôn t p th !” Dù thế, các con v n hông ắng nghe. i các con nh ng người hông tin tưởng, ch ng ẽ các con ại hông đọc th ằng người n o ê mến t đề ê mến sự hi iết, th t ng ng c cho người n o hông m n sửa đổi”4 Các con h đ ý đến c ch m ngôn n . Cha nói cho các con iết: chính vì t m t í các con phát t i n nhưng t í hôn các con hóa a mờ, cùng với ng tự m n v thái đ tự cho mình
hi n Chúa muốn n i là gài ẽ c m t và ở c ng tôi. Sam : “ hi n Chúa ã ến lều trại c a họ. Linh hồn chúng ta trở n n lều trại ể hi n Chúa c thể ến cư ngụ. Chúng ta cũng c thể trở nên gai a c a gài nữa. 2 n dụ trong Kh 13:1 “hình tượng con thú 3 Kh 13:10 4 Pr 12:1
1

296

công chính, sẽ d n các con đi đến mù q áng, hiến các con chạ a hỏi các tiên t i của Cha, nên các con hông nghe th đư c. Tại sao các con ại nôn nóng m n noi theo thái đ tổ tiên mình m t ên ằng Chúng tôi ch ng hề nhúng ta v o vi c v má các tiên t i, dù cho chúng tôi s ng v o thời cha ông chúng tôi chăng n a.”1 ý do tại sao Cha t ở ại. T Thiên ình của Cha, Cha đang gởi ng cho các con các tiên t i v nh ng người ư tú của Cha: đ cứ i các con. Cha nói cho các con iết: m t s người t ong các mục tử của Cha nổi ên ch ng đ i Cha hiến cho ng dạ thế h n tồi t n như sa mạc v đi đến ch phản đạo. Thế m các con ại cứ tiếp tục cho D Ch t ên T ời của Cha ch ng q a ời đe dọa. C n hi Cha m cho các ầ t ời đầ d Manna 2 đ đổ ng cho các con như sương mai ổi sáng ng p đầ t ên mặt đ t đ n ôi mi ng các con với tinh thần Chính T ực, thì các con nhún vai, v t m hồn các con đi đến óc phán đoán h n thù. Khi các con nhìn th Cha ở t ên ng với t ng inh hồn,3 các con ch đạp v phá tan hoang nh ng ề t ại của Cha,4 t i sản của Cha .... Rồi hi các con nhìn th Cầ Vồng iao ớc5 t hi n như D Ch p ánh t ên t ời, Kho T ng sáng ạng i nga t ước mắt các con, đó Sự ạ tư ng t ưng cho Vinh Q ang của Cha, các con ại nổi gi n v h m hại các người đón nh n Vinh Q ang của Cha .... Phúc cho người n o nếm hưởng Manna ẩn d của Cha, vì đó chính Thức n6 đem ại ơn cứ i cho các con, v người sẽ đư c nh n v o Vương Q c của Cha đ chia sẻ Vinh Q ang của Cha ... o D mình Cha ng Khôn Ngoan. Cha Thiên Chúa đang giảng d cho các con, v hôm na hơn ao giờ hết, Cha đóng d t ên t t cả các con với n tín Thánh Thần của Cha. Các con h mở ng t m hồn mình a m đón nh n các phúc nh tinh thần m Cha hông ng ng gởi t Thiên ng ng cho các con. Các con h nh n a Ngai T a của Cha, v gi ng như các thánh hác, các con h nh n a D Ch cao t ọng v ỳ
1 2

Mt 23:30 hi n Chúa c ý n i ến h nh h n c a gài 3 1s 4:7 4 C c lều trại c nghĩa là c c linh hồn mà hi n Chúa chiếm giữ và iến trở thành thuộc về ri ng gài 5 C u Vồng iao Ước c nghĩa là Sự iện Diện c a hi n Chúa trong oạn này, cũng như là h nh h n c a hi n Chúa 6 Chúa h nh h n ở y c nghĩa là “ h c n ự hiểu iết tinh th n là Sự Khôn goan. C c người y Lai thường ựng Manna tr n trời trong chiếc ình ể trong m ia iao Ước (Heb 9:4)

297

di của Con-Người v h ên ằng:

gia nh p v o ời ca v nh của các thánh m hát

Chúa, Thiên Chúa v ng T i Cao, th t cao cả v ỳ di tha mọi công vi c của Chúa. Mọi đường i1 Chúa đề công chính v ch n th t. ức Minh Vương, nga t dầ N o ai sánh như Chúa đư c? Duy có mình Chúa ng Thánh v giờ đ , người t ước hết t ở th nh người sa hết v người sa hết t ở th nh người t ước hết. Chúa đ tỏ Mình a cho nh ng người hông tìm iếm Chúa. Chúa đ i Ngai T a của Chúa cho nh ng người ch ng ao giờ tôn vinh Danh Chúa. Giờ đ c ng chính nh ng người n đến tôn thờ Chúav thờ phư ng Chúa. ọ đ học hỏi đư c t chính Môi Mi ng Thần Khí Chúa đ t ng hô nh ng ời ng i hen Chúa. nh ng người l ôn ôn t ng th nh với Chúa, bởi vì Chúa chính Chúa Chiên đang ngự t ên Ngai T a sẽ Chúa Chiên nh, v sẽ d n dắt đ n chiên đến nh ng s i nước hằng s ng. Người đư c cứ i t ở nên hoa t ái đầ mùa cho Chúa Thiên Chúa của con, v cho Chúa Chúa Chiên”2 - Thánh Thần của Cha sẽ t p h p các con chiên q è q ặt ại, v mang chúng về cùng với các con chiên đ t ng th t ạc. T t cả sẽ đư c tháp nh p v o t ong Cha, đ ại tôn vinh Thánh Danh Cha v hôi phục ại

1 2

Kh 15:3 Kh 14:4

298

Vương Q c của Cha dưới t ần thế. – Vass a con ơi, n phúc của Cha ở t ên con, v thì tại sao con phải o s chứ? Cha đang ở với con.... .... con h phục hưng ại Nh Cha 1.... Cha nói cho con iết : ch ng ao n a con sẽ ở cùng với Cha. t ong hi chờ đ i thì con h m hi n Danh Chúa Cha v Danh Cha, đ cho con cái của Cha nh n a đư c họ th c về ai v đư c sinh a ởi ai. Con h đ cho Cha sử dụng con v o Chương T ình của Cha. i người con mọn, Cha Chúa iês an cho con phúc nh của Cha. ic.

y là Lời Chúa n i au khi gài ngưng lại. gài n i ằng một giọng iệu r t nghi m trọng, nhưng cũng r t ình tĩnh, y uy nghi m và thế lực.
1

299

1994
1, 1994 (Lễ iển Linh) Vào ngày th ng 1 năm 1993, Cha Carroll và tôi d ng t n tay c i o ông ioan Phaolô cuốn ch (Sự Sống h t rong hi n Chúa) và cuốn ch c a ri ng ngài. Hôm nay vào ng ớm tôi ược th kiến – như một gi c m . h kiến : ôi nhìn th y r t rõ ràng c i o ông trong y phục màu trắng c a ngài. gài ng ối diện với tôi và nhìn tôi, như c vẻ ngài và tôi ã uen iết nhau l u rồi. Giữa ngài và tôi là chiếc àn ăn làm ằng Pla tic. Tôi ưa mắt ngắm ộ o trắng c a ngài. Chúng tôi không trao ổi lời nào cả. hế rồi ngài ngồi uống àn ăn c a tôi. Tôi quay ang n phải ể dâng ngài m n ăn tôi dành cho ngài. ôi d ng mời ngài một m n tr ng miệng ể ngài d ng. ôi ngắm nhìn ngài lúc ngài ang ăn. gài cảm th y ăn ngon miệng. Khi ngài ăn ong, ngài ng d y ỏ i. ôi vội vã i theo ngài ra cửa. ôi i n tay phải c a ngài, và trao cho ngài chiếc g y ể ngài chống mà ước i trong th kiến c a tôi chiếc g y thuộc về ngài). Chiếc g y không phải ằng gỗ, mà ằng ch t liệu kh c, c m u trong ng. gài c m l y g y và ắt u ước i. C iều tôi nh n th y là ước i c a ngài vẫn kh khăn d ử dụng c y g y. ôi không do dự liền vội vàng nắm l y c nh tay phải c a ngài uàng ua vai và cổ tôi v ng ra phía trước ang tới vai tr i n kia c a tôi. gài không phản ối mà ch p nh n ư trợ giúp này. hế rồi tôi ưa tay tr i c a tôi v ng ua lưng ngài và ra c n ng ngài tựa vào n tr i người tôi ể c n ng c a ngài nư ng tr n lưng c a tôi ao nhi u c thể. ôi nhớ khi kéo c nh tay ngài uàng l n vai tôi, v ng qua vai phải rồi v ng ra phía trước và ang tới vai tr i c a tôi, trong tư thế này ôi ch n ngài như nh c ổng l n khỏi m t t. Khi tôi uàng tay tr i c a tôi ôm l y lưng ngài, tôi
300

cảm gi c th y c c ư ng ườn c a ngài, và tôi r t ngạc tự hỏi: “Sao mà ngài lại ốm yếu ến thế, v y mà sao không ai iết ược iều này. Suốt thời gian như v y c i o ông không hề phản ối gì cả.1)

2, 1994 (Joinvill – Brazil) - Cha thương mến con. Con hông th có đư c hồng n n o cao t ọng hơn Tình Thương Yê của Cha đ ! i ông hoa, con h nói cho B... cùng t t cả mọi người đang c ng tác t ền á Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa” đ mọi người iết ằng m i ần m t inh hồn đư c mang về cho Cha nhờ v o các Sứ i p của Cha, thì cả Thiên ng vang d tiếng v i m ng. Các con h đ ý đến nh ng người có mi ng ư i m hông nói đư c gì, có mắt m hông nhìn th chi. Các con h nhắc nhở cho họ nhớ ằng: chính Cha ng sai các con đến với họ nhằm ch n đạt Tình Thương Yê của cá nh n Cha gởi đến cho mọi người t ong họ, đ q a đó họ nhớ ằng Chính Cha Chúa iês m n o họ t ỏ về với Ng ồn S ng. Cha chúc phúc cho t ng người t ong họ v đ ại ơi Thở Tình Thương Yê của Cha t ên t án họ như n Tín của Cha.

2, 1994 (Colombia – Zipaquira) Chúa i u d ng những lời khích lệ.) - Dạ c phải Chúa c a con không ạ? - Cha.

1

Trong th kiến này tôi hiểu rằng i o ội trở n n yếu uối từ khi c

c i o ông cũng là người tượng trưng cho i o ự phản ạo. uy nhi n S iệp trợ giúp i o ội.

ội.

301

Con h nương tựa v o Cha. Con h s ng ên T ái Tim Cha. T ái Tim Cha ng ồn mạch sự s ng của con. Vassula con của Cha, h đ cho Cha ngh ngơi t ong t ái tim của con. Th t thú v hi Cha d d con, v Cha m vui t ong vi c c t nhắc con ên đ Cha con ta ết h p với nha đời đời. i ông hoa, con h an ủi Cha, ê mến Cha, v mến chiề Cha với cả t ái tim của con, h t ền á Tin M ng với t t cả ng thương mến Chúa Tình Yê . Cha sẽ t giúp con, nên con h nương tựa v o Cha. ic.

2, 1994 (Mexico - Mexico City) Chúa i u tiếp tục d ng c c lời khích lệ cho vụ kh khăn l u dài này)

- Con gái của Cha ơi, con h gi ng can đảm. Cha ng an cho con ng can đảm. Con h m sao cho tiếng nói của con có thế ực nơi người nghe, ởi vì con đư c sai đến t ng có Q ền. Con h t ở nên Tiếng Vang của Cha. Mọi sự sẽ đư c ho n t t theo Thánh Ý của Cha, t nhiên con đ ng q ên con nên chết cho ản th n mình. Cha Thiên Chúa sẽ ở với con đ tôn vinh Danh Cha t ở ại. Cha an phúc nh cho con với cả T ái Tim của Cha. Cha Thiên Chúa thương ê con.

2, 1994 (Joinvill – Brazil) - Cha thương mến con. Con hông th có đư c hồng n n o cao t ọng hơn Tình Thương Yê của Cha đ ! i ông hoa, con h nói cho B... cùng t t cả mọi người đang c ng tác t ền á ời S ng Th t T ong Thiên Chúa” đ mọi người iết
302

ằng m i ần m t inh hồn đư c mang về cho Cha nhờ v o các Sứ i p của Cha, thì cả Thiên ng vang d tiếng v i m ng. Các con h đ ý đến nh ng người có mi ng ư i m hông nói đư c gì, có mắt m hông nhìn th chi. Các con h nhắc nhở cho họ nhớ ằng chính Cha ng sai các con đến với họ nhằm ch n đạt Tình Thương Yê của Cha đích th n gởi đến cho họ, đ q a đó họ nhớ ằng Chính Cha Chúa iês m n o họ t ỏ về với Ng ồn S ng. Cha chúc phúc cho t ng người t ong họ v đ ại ơi Thở Tình Thương Yê của Cha t ên t án họ như n Tín của Cha.

2, 1994 (Colombia – Zipaquira) Chúa i u d ng những lời khích lệ.) - Dạ c phải Chúa c a con không ạ? - Cha . Con h nương tựa v o Cha. Con h s ng ên Thánh T m Cha. Thánh T m Cha ng ồn mạch sự s ng của con. Vassula con của Cha, con h đ cho Cha ngh ngơi t ong t ái tim của con. Th t thú v hi Cha d d con, v Cha nh n th v i thích t ong vi c c t nhắc con ên đ Cha con ta ết h p với nha đời đời. i ông hoa, con h an ủi Cha, ê mến Cha, v mến chiề Cha với t ái tim của con. Con h t ền á Tin M ng với t t cả ng thương mến cho Chúa Tình Yê . Cha sẽ t giúp con, nên con h nương tựa v o Cha. ic.

2, 1994 (Mexico - Mexico City) Chúa i u tiếp tục d ng c c lời khích lệ cho
303

vụ kh khăn l u dài này)

- Con gái của Cha ơi, con h gi ng can đảm. Cha ng an cho con ng can đảm. Con h m sao cho tiếng nói của con có thế ực nơi người nghe, ởi vì con đư c sai đến t ng có Q ền. Con h t ở nên Tiếng Vang của Cha. Mọi sự sẽ đư c ho n t t theo Thánh Ý của Cha, t nhiên con đ ng q ên con nên chết cho ản th n mình. Cha Thiên Chúa sẽ ở với con đ tôn vinh Danh Cha t ở ại. Cha an phúc nh cho con với cả T ái Tim của Cha. Cha Thiên Chúa thương ê con.

3, 1994 L y hi n Chúa là ng ối Cao, Chúa ã iến con trở thành mục ti u cho cung t n c a Chúa, trở thành tạo v t giư ng m t ra ể mà n nh n ự phỉ nhổ, v y làm ao Thi n oàng vẫn muốn n i chuyện với con ạ? - B n Ta đ t ng èn n con sẽ ch ng ao giờ ỏ ơi con, v B n Ta c ng ch ng ao giờ h t hủi con .... Cha c ng thương cảm con hơn m i hi con người đời ph nhổ.1 Con đ ng có s h i, con sẽ hông m v o tình t ạng phải hổ t ong T iề ình của Cha đ . M t điề nên nhớ con đ ng ao giờ mở mi ng đáp ại nế như có ai tỏ a hó dễ với con. Thế nhưng h n cho người n o coi sự d điề t t, v coi điề t t điề d ! - Dạ thưa phải Cha không ạ? - Cha !

- V y thì Chúa c ể con làm việc ộc uyền cho Chúa mà thôi, và in Chúa c nhắn nh vào tai con iệp c a Chúa.

1

Ý Chúa muốn n i là khi

ch hại và vu khống.

304

- V thì con h đ cho Cha sử dụng con đ t i t p các q c gia ại. Con h cho đi t t cả nh ng gì Cha an cho con, ch n đạt t t cả nh ng gì con đ nh n đư c. ó m nh nh của Cha. Nga cả đ i với nh ng người chưa iết đến Danh Cha c ng sẽ đến tham dự các B ổi ọp Nhóm của Cha, Phần Cha sẽ ch a nh nh ng i ầm t t ng của họ. T ái Tim Minh Vương của con sẽ hông ỏ ơi họ, ởi vì Cha ức iavê ng ch a nh các con. Cha sẽ tiếp tục ầ tỏ sự ngọt ng o của Cha đ i với t t cả các con cái của Cha v hướng d n họ t ở về với Cha. N con của Cha, con h nhanh chóng i Ch n D ng của Cha cho mọi người t ong họ iết. T người hèn mọn nh t cho tới người sang t ọng nh t đ mọi người sẽ đề đư c cứ i. Con h đến cùng với Cha đi ng th ng ng, nơi mọi ương hô nằm ngổn ngang đ đó....

- “Chúa là ng thăm d những lỗi l m c a con c ng tra hỏi mọi tội lỗi c a con, Chúa iết u rõ là con vô tội... 1 - N con của Cha, t ông ìa2 sao con ngạc nhiên như thế? Cha đ nói Cha sẽ hông tước ỏ hỏi con điề gì cả. Phải chăng Cha hông nói ằng t t cả nh ng gì Cha t ng cảm nghi m dưới t ần thế, thì con c ng sẽ cảm nghi m theo hả năng của inh hồn con ha sao? Con h thử em điề Cha an cho con Vinh Dự iết ao nhiê ? N đ , con h ắng nghe, nế như có người n o đó ngồi gần ên Cha t ong n ăn m phản i Cha Sư Phụ của con, thì ảo sao giờ đ họ ại hông giăng con học t của Cha chứ? Q ả đúng như v , nga cả nh ng người đang cùng ăn ánh với con thì c ng như thế m thôi phải hông? Con h v i m ng lên. V Tôn Sư của con đang ở với con, Ng i m n con h cầ ng n cho các inh hồn n , ởi vì họ c ng nh ng người q ý giá đ i với Cha như con v . Con h đến, v h phản chiế hình ảnh của Cha .... Con gái ơi, Cha sẽ hích con. Cha thương ê con v an phúc nh cho con.

1 2

Jb 10:6-7 Chúa i u n i

305

3, 1994 - Con h mv i ng Cha v ghi ch p ng nh ng ời n cho Cha:

Chúa iês in h đến, ng ằng S ng, in Ng i h đến ng mman e , in tha thứ cho con. Xin Chúa đem sự ế đ i của con v o Ng ồn Sức Mạnh của Chúa. Xin Chúa đem sự hô han của con v o Ng ồn S i của Chúa. Xin Chúa nh n inh hồn con v o B n Ta của Chúa! Ng ồn Mạch của Tình Thương Yê , xin n ng n mọi thớ th t t ái tim con đ iết thương ê , đ ca ng i v t ng hô Thánh Danh Cao Cả của Chúa. Xin m cho t m t í con iết hao hát ng Tạo óa của con đ cho hạt ụi m Chúa iến đổi th nh con của Chúa t ở nên ngọn ửa thương ê nồng chá , ởi vì Chúa có q ền năng t ên sự s ng v sự chết, Ánh mắt của Chúa có m nh ực m tan chẩ cả ch t sắt. Tình Yê đ c q ền của Chúa m cho đời s ng của con t ở nên sự điên dại đ i với người hôn ngoan. Chính vì v in Chúa nhắm ại m i tên của Chúa m ắn v o mục tiê Chúa thích.” - Q ả đúng v . Cha hông phải người t n nh n, nhưng người iết cảm thương v hiền h . Thực a Cha giương c ng v nhắm m i tên v o mục tiê m Cha thich. C n cách n o n a đ cho Cha ư ại ằng chứng ở nh ng nơi m Cha đ đi q a chứ? Con h nắm B n Ta Q ền của Cha v Cha sẽ giúp cho con iết tôn vinh Cha. Thế nhưng đ m như thế, Cha cần đến sự đồng ý của con ại m t ần n a1... Cha cần đến sự t ỏ mình của con, ý m n của con, t ái tim của con cùng to n th thái đ in v ng” của con. M t hi Cha có đư c sự dồng ý của con ồi, Thánh Ý Cha mới đư c thực hi n t ong con.... v con sẽ tôn vinh Cha.
1

i tuy n ưng những lời oan h a

306

N con ơi, Bình an ở cùng con. Vass a con của Cha ơi, Cha thương ê con, nên m t ng n o đó Cha có th nói: Không có ai t ong thế h của con ê mến Cha như con đ t ng yê mến Cha...” V Tôn Sư của con, v con sẽ học iết các ề t của

đ

Con h đến, Cha sẽ Cha t nơi Cha. ic.

3, 1994 - Dạ c phải Chúa c a con không ạ? - Cha. Cha đang đứng t ước mặt con đ . ng Khôn Ngoan sẽ d 1 d con c ng như t t cả nh ng ai đang đọc. Vass a ơi, con đang ph n đ v c gắng đ m hi điề gì đó hông nhìn th đư c,2 con q ả thực ế đ i hơn cả Cha t ng ngh về con. - L y Chúa là oàng hi n c a con, y3 là iểm ti u cực phải không ạ?

- Cha m cảm đ ng t ước sự ế đ i hông th ngờ đư c của con! .... thế nhưng con ại m cho Cha thích thú.... ít a người s ng iết đư c ằng mình sẽ chết, t ong hi đó người chết hông iết gì, m thực sự ch ng iết gì cả4.... v nước mắt ch đổ a cho nh ng người chết n ởi vì họ ời ỏ Ánh Sáng đ đi v o c i t i tăm vô t n... Vass a con ơi, Cha đ mắt q an sát con t ong nh ng ng n .... con đ ỏ Cha m chạ đi.... N tạo v t, Cha đang tìm hi con. - Con tự hỏi không iết con ã không quan tâm ến Chúa ở phư ng diện nào mà con tin rằng mình là kẻ c n tự phụ.

là những người ọc c c iệp này. C ch mà hi n Chúa “li n lạc với tôi. 3 iều mà gài vừa n i cho tôi. 4 Khi Chúa i u n i những lời này, gài lúc chính mình, mắt nhìn i chỗ kh c.
1 2

giống như một người nào

ang n i với

307

- Cha đ an cho con hồng n nh n thức, v Cha cảm th v i vì con đang sử dụng hồng n n , do v m Cha hướng d n con iết ch đựng... Con h đến, h i hạt gi ng của Riêng Cha, h nói cho d n Cha iết ằng nh ng c ch n t ng ng v nh ng ời nói vô ích t ong các ời cầ ng n của họ đ i với Cha đề phù phiếm nế như họ hông th t ng.... Cha m n họ t ở ại với Cha m th n thưa với Cha đôi ời t phát t t ái tim ê mến của họ hơn các ời nói t t n v vơ t ong hông hí! Cha hông m n họ thờ phư ng ằng đầ môi chót ư i vô giá t . Cha c n phải nói cho họ nh ng điề n ao nhiê ần n a? C ng như Cha c n phải ch đựng thế h n cho tói ao giờ? Tại sao họ cứ iên tục đưa Thần Khí Cha v o cơn thử thách? i học t , con ên tiếng nói gì đi chứ. Con h cầ ng n! Con h cầ hẩn ên Cha! Con h cầ ầ cho họ. L y ng ược Chúa Cha y u d u, phải chăng chính Chúa ã không ước uống khỏi gai a c a Chúa ể ến với con và kh i d y tình y u mến c a con trong n i thung lũng y u khổ này hay ao? Phải chăng chính Chúa là Minh Vư ng c a con hôm nay lại không ến thăm viếng con hay ao? - Chính Cha đó.

hư v y Chúa ã làm gì với cộng cỏ khô này? ăn t ái m Cha chăm

- Cha đ iến đổi c ng cỏ hô n t ở nên m t c sóc gìn gi t ong vườn hoan ạc của Cha.

ồng thời phải chăng chính ình hư ng u c a Chúa ã không vượt phép công th ng c a chúa phép công th ng chính ng dành cho linh hồn t hạnh c a con hay ao? - Cha ch thở v o con hương t ầm, v ức cho con hương thơm m c dư c sẽ m tan đi đá đóng ăng ao phủ người con. Thánh Nhan Cha đ t ng hi n danh m nhát đảm nh ng người thù đ ch tự mình ên ngai t a ngồi thế v o ch của Cha. i nh a của Cha, Cha đ ước v o căn ph ng của
308

con, ồi Cha n ng mặt con ên cho con nhìn th an ng cho con dư dầ phúc nh.

Vinh Q ang của Cha cùng

Phải chăng chính c iav , là Cha c a chúng con là Chúa, là hi n Chúa, là ng ạo a c a chúng con, ã không c u ời ống c a con tho t khỏi con rắn hay ao? Phải chăng Chính y ghi c a gài từ Vư ng Quốc tr n rời c ng với ự ng ngời c a hi n àng ã không uống phục hồi trí nhớ c a con và nhắc nhở cho con nhớ rằng không c v t nh n nào lại c thể tìm vào ược hi n àng hay ao? - Chính Cha đ m như v .1

L y Chúa h nh h n vô c ng Kính Mến, là ng rực ng, trội h n muôn vàn ch m ao tụ lại, phải chăng Chúa ã không ến viếng thăm con khi con m mẫm th thảm tìm ường trong ng tối rồi ược Chúa chiếu nh ng vào ôi mắt tội nghiệp c a con ể con nhìn ược hay ao? - Chính Cha đ m như v .2 Cha q ết hứa sẽ m nh ng gi ng sông t ôn chẩ a t nơi con. Cha q ết hứa iến môi mi ng của con t ở th nh ư i ươm của ời Cha, t ở nên m i ng cơ đe dọa cho các i Thủ của 3 Chúng Ta. Cha q ết hứa t ở th nh Người Bạn của con như Cha đ t ng Bạn của các tiên t i đ canh t n t ọn vẹn con người của con. Cha t n q ý mặc v o người con Sự Khôn Ngoan v hởi sự d n con v o các mầ nhi m của Sự Thông Biết T i Thư ng của Cha. V y thì nh n vì h nh Danh Chúa, Xin gài mau ến với t t cả chúng con và c u vớt chúng con. Xin cho t t cả mọi người ược hoan hỉ trong Chúa
Chúa Cha p lại Chúa h nh h n trả lời 3 a gôi hi n Chúa
1 2

309

và ược nhìn th y những gì mà mắt họ ch ng ao giờ nhìn th y. Xin cho tai họ ược nghe iết những gì mà họ ch ng ao giờ ược nghe. Chúa hiển danh là ng Vô C ng hư ng t và y L ng h n u. - Dạ thưa Chúa Cha ạ?1 - Cha. V thì con h d ng ên Cha ời t ên hứa t ng tín với Cha, với Con Cha, v với Thánh Thần của Cha. Nế đư c như thế, thì tại T iề ình của Nh Cha, Cha sẽ cho d n ch o đón tiếp con. Con h cho Cha iết con sẽ cho đi nh ng gì đ chinh phục các inh hồn về cho Cha? Con sẽ m gì đ cứ i các inh hồn? Con sẽ cho đi nh ng gì đ hi p nh t Thân Th Con Yê D của Cha ại? B t cứ ời n o con nói a giờ sẽ đư c nghe, sẽ đư c cứ t v đư c Cha ho n t t. Con h v ng v ng v t ả ời cho Cha. L y Chúa, ể chinh phục c c linh hồn về cho Chúa, con phải lìa ỏ nhà cửa, anh ch em con, cha mẹ con, con c i c a con, ỏ cả t ai. Vì h nh Danh Chúa, con ẽ làm mọi ự này ể chính phục c c linh hồn về cho Chúa. L y ng h nh c a con, c u rỗi c c linh hồn phải không ạ? Phải chăng Chúa ã ch ng hu n luyện con v c l y c n ng c a vinh uang ời ời với niềm vui mừng, t m tình nhiệt thành, với y nh n ph m và không hề than phiền hay ao? Phải chăng Con i ng c a Chúa lại không hu n luyện con tham gia vào việc c u rỗi anh ch em con, ể iết gi cả m tr i c a con khi mà m phải c a con vả rồi hay ao?

1

ôi uay ang Chúa Cha

310

L y Chúa ể oàn Vũ, phải chăng Chúa ã không rèn luyện con iết vui mừng ch u ựng iều vu khống và ỉ nhục ể c u rỗi c c linh hồn mà Chúa hư ng u hay ao? Và l y Cha, phải chăng chính Cha lại không rèn luyện con ừng ào chữa cho mình, cũng không hề h miệng khi họ ch hại con và th ch th c con hay ao? L y Chúa là hi n Chúa và là Cha c a con, một l n nữa con tự nguyện d ng l n Cha những lời oan h a trung tín c a con ối với Cha với Con u D u c a Cha c ng h nh h n c a Cha. Con d ng l n Cha những lời oan h a c a con với cả l ng thành. Con muốn cắt ớt những giờ ng và nghỉ ng i c a con ể con c thể công hiến cho c c anh ch em c a con và nhờ ua Cha cho họ an nghỉ trong Triều ình hi n Quốc c a Cha nếu như họ c n ến. Con cũng ẽ công hiến cho họ t t cả những gì mà con ã n nh n từ Cha c ng y tỏ cho họ iết ến ình hư ng u c a Cha ể cũng c u rỗi họ nếu như họ c n ến. Và c n hiệm hể c a Con Cha thì ao? Con muốn tiếp tục chia ẻ Chén Chia ẽ c ng với Con u D u c a Cha là Chúa i u cho ến giọt cuối c ng. Chén Chia rẽ là do loài người tạo n n cho gài. Ôi c n gì mà con không làm cho việc iệp h t!
311

ể phục hưng lại hà c a Cha, con thiết tha xin ước theo chính c c D u Ch n V y M u c a Con Cha, và tr n con ường h p ự i y ụi m con muốn t dựng h p ự i mà Chính gài ã trao cho con. - Con gái ơi, q ả đúng như thế. Con h đ cho ng nhi t th nh đ i với Nh Cha luôn n ng n con. Con h m mọi sự cần phải m m hông ph n n n gì hết, ồi con sẽ th ằng con hông đi v o c c đ a m t cách vô ích đ . Sự ao nhọc của con sẽ hông t ở nên vô dụng. Cha ở ên con v sẽ m i m i ở với con. Cha ức iavê sẽ an cho con đầ đủ sức mạnh đ con tôn vinh Cha, v ho n th nh m t cách ch đáo sứ vụ của con.

3, 1994 - Bình an ở cùng con. Cha hứa giúp con tiến t i n về đường thiêng iêng, đồng thời q a con, Cha c ng m n giúp nhiề inh hồn hác tiến t i n về đ ng thiêng iêng như thế. Con h tiếp tục ảng viết s ng đ ng của Cha đ cho nhiề inh hồn t ong h i của con, m t h i đầ nh ng a, có th đọc đư c các í nhi m của T ái Tim Cha, ởi vì Cha hi n danh ng d n dắt đường đi cho người t i i. Chính Cha đ chọn ựa nh ng người1 ghi tên mình v o C n Sách tình ê của Cha. Cha nói th t với con, Cha sẽ thưởng công cho họ về sa ... con h iết ằng người n o c ng hèn mọn, thì tên của họ c ng cao t ọng. Vass a con ơi, Cha an phúc nh cho con. Con h đ cho Cha nói với con m t điề n n a: t t cả nh ng ời viết n , như con thường gọi như v , đề đư c Cha chúc phúc v sẽ tác phẩm t t đẹp do n ta của Cha. Con ê d , Cha có Chương T ình của Cha. ic.

1

hững người viết lời nh p ề, giới thiệu vv cho cuốn “ ời Sống h t rong hi n Chúa

312

4, 1994 D u con chưa nắm ắt ược m u nhiệm này ởi vì y là một m u nhiệm dành cho con ngay trong ngày hôm nay do ự chọn lựa c a Chúa trong Chư ng rình c a Chúa, c iều con iết rõ rằng mọi ự y ến cho con và vẫn c n tiếp tục y ra t t cả ều ến từ àn ay y Quyền c a Chúa! L y ng ối Cao, Chúa ã ước uống khỏi gai a hi n àng c a Chúa và úc tiến ự việc với chiến thắng y vinh uang từ Chính C nh ay Phải c a Chúa. Ôi L y Chúa... . Cha ở nga ên cạnh con. Thế nên con của Cha đ ng s chi cả. Con h đ cho Cha úc tiến về Sứ i p của Cha, v đ Cha ho n th nh các dự tính của Cha nơi con - con có h i ng m vi c với Cha theo cách thức như thế n ha hông? - Cha- Dạ con r t hài l ng! - N con ê d , con ê d của inh ồn Cha, con h nh n Bình An của Cha. ánh nặng m con mang t ên ưng của con đư c an cho con đ sửa ch a cho mọi vi c nên t t nh m Cha hông nh n đư c t thế h n . N con của Cha, Cha cần các inh hồn h sinh đ đền ù các t i i, v con đ d n th n m t cách t q ảng đại .... - Con thuộc về Chúa. là lý do tại ao con d ng l n Chúa ự thỏa thu n c a con vì tình y u mến này. - Con ở t ong B n Ta Cha, nên con hông có gì phải s . Cha sẽ tự do sử dụng con cho các Dự Tính của Cha, v Cha sẽ mở đường cho con. Cha con ta cùng với nha , gắn ó t ong sự n i ết đầ yêu mến, cùng tiến ước đi chinh phục nh ng người vô tín ngư ng. n phúc sẽ ban cho ổi họp nhóm của con tại Romania.
313

i con mọn q ý mến, con h ôn nhớ m t điề Cha Chúa iês đang ở với con. Cha thương mến con người Của Riêng Cha, người c n ại của Cha. Chúa Tình Yê thường t ực ở ên cạnh con. Cha an phúc nh cho con. Con h đến!

4, 1994 - Vass a con ơi, con h viết ng đi Cha an cho con Bình An của Cha. Con h ắng nghe Tiếng Nói của Cha con có m n phụng sự Tôn Sư của con ha hông? - Dạ l y Chúa con muốn ạ! - Con có s n s ng s ng q ảng đại với Cha hay không? - Dạ hưa Chúa c ạ! - Bạn của Cha ơi! Q ả đúng v , con ạn của Cha, nên chính vì v Cha sẽ an cho con ánh hi iết đ con ăn, v nước Thần Khí của Cha đ con ng. Cha sẽ an cho con iết về các ý đ nh của Cha, nên các điề vô hình sẽ t ở th nh h hình đ i với con. Con h viết ng đi v h nói cho mọi q c gia d n t c ằng: i o i thụ tạo, các con đ ng đ mình chìm đắm v o cùng m t cơn mê ngủ t iền miên. Cha m n i sự thánh thi n của Thánh Danh Cha cho to n c i t ần thế iết, đúng v Cha m n i sự thánh thi n 1 của Thánh Danh Cha cho cả nh ng người ương d n n a. i oại tạo v t, nhiề mùa th hoạch hác nha hông n ôi dư ng các con v c ng hông giúp các con đứng v ng t ên đôi ch n của mình. Thế nhưng ời Cha thì gìn gi đư c mọi người tín thác v o Cha. ó ý do tại sao Cha khuyên ảo t t cả các con h đến với Cha, ởi vì các con nh ng người ê mến Cha, v th a hưởng Vương Q c đ đư c ch ẩn t ng
ôi hiểu theo một hình th c n dụ. Chúa c a chúng ta ở y muốn m chỉ ến Mt .3 : “thế rồi d u chi c a Con gười ẽ u t hiện tr n trời. Và rồi mọi người n i tr n thế ẽ m ngực mà ăn năn hối cải.
1

314

tạo thi n p đ a. Các con đ ng nói ằng Ông Chủ của chúng ta sẽ ch m t ễ.” V ồi cùng nha nhẩ múa hát ca. iề gì m cho các con tin tưởng ằng các con hông đư c cảnh áo về tình t ạng t i i của các con? Nế như Vi c Cha T ở ại sẽ đến ch m, thì các con cứ h chờ, dù có ch m t ễ đi n a, nhưng sẽ v n đến. Ông Chủ sẽ đến v o ng m các con hông ngờ tới. Ng hôm na , vì Thánh Danh Cha, Cha sẽ ầ tỏ d ch của Con-Người t ên Thiên ng cho mọi người đư c nhìn th . Ch ng ẽ D i t ên T ời như thế ại hông đủ cho các con ha sao? Thánh Thần của Cha Rực Sáng hơn cả mọi ch m sao sáng đ ại với nha , Ng i sẽ hướng d n t í hôn các con về các sự t ên t ời, đổ v o t m t í các con m t tia sáng tinh t ền, đ giúp các con nh n thức đư c các mầ nhi m về Sự Thông Biết của Cha. N con của Cha, Thánh Thần Cha sẽ đư c gởi ng cho các con đ giúp các con t ở nên v ng mạnh, cùng n nắn đường đi của d n Cha cho nga th ng. Cha sẽ đổ ng cho các con đầ Thần Khí của Cha đ nhắc nhở cho t t cả các con m t ần n a ằng: t ong Sự i n Di n của Cha, Cha hông m n hen ng i người cao sang ha người q ền thế, m quan tâm đến người hiền nh v hiêm nhường. i thế h hôm na , Cha t cảm thông với nạn đói1 của các con, Cha v n c n t cảm thương các con .... M t s người t ong các con ê g o ên Cha đưa con về! đưa con về v hồi phục con!” Có điề hó l Cha có th đưa các con t ở về với Cha v hồi phục các con ại với nh ng điề t t nh, nhưng ch m t t n o thôi sẽ ôi c n các con đi xa thêm hỏi tầm nhìn của Cha, ởi vì các con chưa n ễ t ong Cha.... Các con có m n đư c n ễ t ong Cha hông? V thì các con h thương ê ẻ thù đ ch của các con, h chúc phúc cho nh ng người ách hại mình, cùng cầ ng n cho họ. Nế như có ai t ong các con giờ nghe đến t ng Vương Q c t ên T ời m hông iết nắm ắt , thì m sao các con ại có th theo Cha t ong Nh ng D Ch n của Cha đư c? m sao các con ại có th n ễ v o Cha đư c chứ? Các con h hướng về Cha, nắm B n Ta Cha v h đ cho Thần Khí Cha thở hơi v o các con v hồi sinh các con. ơi thở n ồng hơi thoát sinh t Vinh Q ang Cha. Cha sẽ an t ái tim v o t m hồn chai đá của các con, Cha sẽ m cho các con s ng ại t tình t ạng t đ ng, v sẽ inh ứng v o các con m t sinh hí s ng. T các c gắng m các
1

C n

i tinh th n

315

con dồn sức v o t i i, thì na Cha sẽ iến t ở th nh t m t í iết tỏ a d d ng hiền h a t ong vi c đ i ử gi các con với nha .... Các con h cẩn t ọng, c n hông t m hồn các con sẽ hóa nên m ng trong thái đ hờ h ng hoặc tồi ại. Các con m n theo Cha phải hông? V thì các con h t ở th nh tiếng vang của Cha, vọng t T ời ng dương gian. Các con đ ng ngư c đ i nhau m h thương ê nha , đ sự tự do, nhưng tự do m các con đón nh n t Thần Khí của Cha. Các con đ ng nên gi ng như m t hình ảnh của óng t i, nhưng h mong đ i đạt tới ình an. Ôi thế h hôm na .... sẽ đến Ng iờ Kẻ Thù s ng sẩ t t cả các con. Ng iờ đ đến ồi. Kè Thù đang dựng đặt hết đồn n đến đồn hác ch ng q anh Các Tr ền Th ng của Cha, v cả ch ng q anh các con n a. M t hi ắn ao q anh đư c các con v v h m các con t mọi phía, nó sẽ thử thách các con t ong đầ n i sầ m n. Các con đ ng d i ng mình m ngh ằng mình c n đủ thời gian. Các con h nhìn ch ng q anh mình em. Nga hi ẻ t i i nhờ Ơn Thánh của Cha m t ỏ nếp s ng t i i v thực hi n các điề ha điề phải t ước mắt Cha, tức thì Kẻ Thù ồng n ên với người đó, v iền sử dụng mọi mư chước đ m m cho người đó th t đảm, đ ồi hắn đưa về ại Th ng ng người chết .... M t hi cướp ại đư c inh hồn n , kẻ thù đ o ngay m t n m mồ s hơn cho inh hồn .... Chính vì v m nước mắt của Cha t ôn ơi. Cha tiếp tục ê g o các con như đ m t thời Cha hóc thương cho Th nh e sa em: Phần các con, mong ằng hôm nay các con hi đư c Sứ i p Bình An! Nhưng h i ôi! Mắt các con che h t nên hông th nhìn th đư c! Vì ằng các con hông nh n a Thời i m, c ng hông th cơ h i đến với các con hi m Cha đi ch n hông, măc áo vải tang thô, đích th n t ao sứ đi p đến t n căn ph ng của các con.” i thế h hôm na , các con hông hi Thánh Ý Cha về ng giờ n . R t ít người hi đư c Thánh Ý Cha... i thế h hôm na , ng các con v n c n đầ thù oán. Các con h s ng t ong Ánh Sáng của Cha, ồi các con sẽ s ng t ong Tình Thương Yê của Cha. Các con h ở ại t ong Tình Thương Yê của Cha, như thế các con sẽ sinh hoa ết t ái t ong Tình Thương Yê của Cha. Các con th hông? Các con có iết Thần Ch n ý chiế tỏa Ánh Sáng của Ng i t ên ầ t ời như thế n o không? T nhiên có nhiề người t ong các con hông hi đư c c Kinh Thánh sa đ ngh a gì Chính
316

viên đá th oại ỏ ại t ở nên viên đá chủ ch t.”1 Ch ng ẽ Cha ại chưa nói ằng: t cứ ai v p v o viên đá n sẽ tan nát a t ng mản vụn, c ng như ai viên đá n ơi ng c ng tan t nh2 hay sao? Con đ ng đ mình m t đi tình t ạng ơn thánh m đ m t ần các con đạt đư c do vi c m n t ở nên người công chính. Nên nhớ ằng hông có ai người công chính d ch có m t Mình Thiên Chúa m thôi ... Các con đ ng phán t người t i i m nói ằng Người ch ng iết gì về đường i h a ình v công ý.” Các con h đ mặc các ch n n cho Cha. Duy mình Cha ng có thẩm q ền Phán X t m thôi. Các con h in Cha săn sóc cho các con, v Cha sẽ m. Nh ng ời th nh cầ của các con sẽ vang ên t n m anh. Các con h in, v Cha sẽ cứ giúp các con. ng Thương Xót đang đứng t ước cửa nh các con ồi! Các con đ ng ao giờ ho i nghi về Tình Thương Yê của Cha. Cha ban phúc nh cho t t cả các con, v đ ại t ên t án các con ơi Thở Tình ê của Cha.

4, 1994 úng như v , h i Vass a của Cha. Khi Cha đến, Cha chạm v o t ái tim của con!3 Chính Cha ức iavê đ , con h nương tựa v o Cha v con đ ng s . T ái Tim Cha Vực S đầ Tình Thương Yê v Nh n . Con h nghe Cha nói cỏ anh hô h o đi, mặt đ t t ồng t ọt c ng hóa nên hô cằn. Ch ng m ch c, ch ng c n gì anh tươi n a. Nế như chúng ta hông v i v ng, t ái đ t sẽ ho n to n tan hoang. Vì v giờ đ có t ít người đư c s ng sót...4 Các con đ ng tin theo nh ng người nói tiên t i ằng Giờ đ thì mọi người đề đư c an nh, v ình an đang t hi n ở gi a mọi người ồi.” Thực a Cha đ có sai oại tiên t i n đến, thế m họ đang nói tiên tri trong má cho các q c gia d n t c đ t ng ăn ánh tồi ại.

1 2

Tv 118: 22 Lk 20:18 3 Khi tôi nh n ược lời gọi, tôi cảm nghiệm ngay niềm vui trong l ng, làm cho tôi hối hả ỏ hết mọi ự mà chạy ngay ến với hi n Chúa ể p lời gài. 4 c iav n i trong một n dụ.

317

ơi nói t tiên t i của Cha đến t chính Môi Mi ng Cha, v sẽ nồng chá như ửa đ t, m người giả hình thì hông ê thích. ời Cha hi nói ên sẽ m chao đảo như chiếc úa giáng v o các t m hồn thô , hiến cho t t cả phải đảo điên. úng v , m sao Cha có th nói đư c h a ình sắp sửa ó ạng hi m đ t nước các con nhiễm đầ cảnh t chính v đầ d nh ng ác chết đang i ọ úc a, hay m sao m Cha nói đư c ằng tình thương ê đ cảm hóa t ái tim các con hi m mi ng ư i các con giả d i, t ôn a nh ng ời úc phạm đến Thần Khí của Cha? Xứ sở các con đầ nh ng người điếm đ ng.1 úng như v , họ hông tôn vinh Cha Cha của họ nhưng ại s nhục Cha hông ng ng.... v óng đêm bao phủ các con m các con hông nh n a đư c điề đó. Bóng t i en ỏi v o mọi nơi t ên to n t ái đ t như sự chết v . m sao m Cha nói đư c ằng Các con đang tôn vinh Danh Cha?” m sao m Cha nói đư c ằng Các con đang m sáng Danh Cha,” t ong hi to n di n con người của các con óng đêm? Cha đang sai các thiên thần n i tiếp nha m cho ời Cha vang vọng ớn lên, hầ m tan iến đư c t t điếc tai của các con.... thế nhưng than ôi có t nhiề người t ong các con ại phán đoán các ời nói theo tiê ch ẩn người đời, ởi vì hông có sự gì có th m nh p v o đư c các con do tình t ạng t m hồn các con đ hóa a tồi ại. Thực a ng giờ đ đến hi m Thần Chết ách hại Sự S ng. Các con thoát ỏ các t i sản của các con, m t ong thực tế t i sản của Cha, đó ch i ỏ các thiên thần của Cha. Các con ạm dụng các thiên thần v đ i ử với họ như nh ng người giả danh, ồi các con hăm hở tìm cách giết thần t í của họ cùng với Thần Khí của Cha, thế m c n ngh ằng các con đang ch to n m t ổn ph n thánh thi n đ i với Cha. Có điề các con đ có q ền h nh gì đ i với họ chứ, ởi vì nh ng ời m họ t ên ưng a Sự S ng, m Sự S ng thì mạnh mẽ hơn Sự Chết, hơn n a Chúa Tình Yê thì hùng mạnh hơn Ma Q ởi vì Thần Khí của Cha Bạn ồng nh Thánh Thi n của họ, ôn đi theo ên họ. Chính vì v các thiên thần của Cha đi đến đ Thần Khí của Cha ôn đi cùng với họ. Sứ i p m Cha đưa a nga t đầ h thương ê nha , m h a với nha t ong Tình Thương Yê của Cha, s ng thánh thi n v m cho Danh Cha đư c cả sáng. ó v n Sứ i p của Cha. Than ôi, có ầt ít người t ong các con iết ắng nghe v s ng theo....
1

Chúa Cha c ý n i ến l ng ạo

t trung.

318

o Tại sao các con cứ mong đ i ở thế giới chóng q a n ? Cha đ d d các con ằng: các con đ ng o ắng về đời s ng của mình, ch ng ẽ Cha ại hông chăm sóc đến các nh cầ của các con ha sao?1 Cha m n sửa sang ại inh hồn của các con, nế như các con ằng ng. T ng Sứ i p n đư c oan áo, Cha hông hề ngưng ên tiếng ê gọi các con h t ở ại với Cha v tha đổi đời s ng. Cha đ t ng ê gọi các con h sửa đổi nếp s ng, ăn năn h i cải, v t nh thức cầ ng n. Cha đ t ng ê gọi các con d ng hương ên Cha, d ng hương với cả t m ng th nh của các con. Than ôi! Mong sao các con iết đư c m t điề nh ng ời cầ ng n của các con sẽ t ở nên m nh ực iết ao v sáng ngời iết m nế như nh ng ời cầ ng n phát t t chính t ái tim của các con! ời cầ ng n của các con có th tiê di t thế giới ma q nơi dương gian n , c n có th ứng t n g c ễ t t cả các sự d v ẻ g cả mười s ng2 nh ng điề giờ đ đang nghiền ng thế giới cùng với các con cái của Cha. Các ời cầ ng n của các con có th t n át đư c cả các ực ư ng của ma q , dù cho nh ng ực ư ng n m nh ực ao nhiê đi n a. Hương t ầm3 của các con c n có năng ục thanh tẩ thế giới n . Cha nói cho các con iết: các con đ ng ngh ngơi ao giờ cả, e ằng các con sẽ thử thách. Các con h t nh thức như chưa ao giờ t nh thức t ước đ . Cha sẽ hông ao giờ ỏ ơi các con Cha sẽ ôn ở cùng với t t cả các con. Cha ở cùng các con đ an sức mạnh cho các con, có như v hơi sức của các con mới hông ời hỏi các con. Cha ở cùng các con nh ng c non của Cha, v Cha úc n o c ng ch m n tỏ a q ảng đại đ i với các con, v ứng các con m đem đi t ồng v o vườn cây hoan ạc của Cha. Các con có th hông, chính Cha gánh t i t ạng của các con hầ ảo đảm cho các con hông nghiền nát ởi Kẻ Thù D ch. Phần con, con gái ơi, con h đ cho Cha sử dụng con như Khí iới của Cha. Cha sẽ sử dụng con đ t nh o các vương q c ma q nơi t ần thế. cùng nh ng ẻ điề h nh các vương q c . ng Khôn Ngoan sẽ d d con. Con h ch to n ổn ph n hằng ng của con n a. Cha ức iavê, an phúc nh cho con. Cha của con tức B của con đang ở ên con.
n dụ trong Mt 6:25 Mười iều phạm thượng úc phạm ến 1 3 Lời c u nguyện ph t u t từ tr i tim.
1 2

iới ăn c a hi n Chúa.

319

4, 1994 ôi lại phải hối hả ến với hi n Chúa, d chỉ là trong ít gi y. Tôi ã ch y ến g p gài) - L y ng y ghi S ng gời: Con y u mến Chúa.

Ôi Vass a con ơi, mọi sự tưởng nhớ đến Cha đề m Cha v i ng.... i con ê d của Riêng Cha, Cha ức iavê an phúc nh cho con. Cha Ng ồn Mạch của con .... v iavê Danh Thánh của Cha

4, 1994 L y Chúa, in nuôi dư ng con ằng Lời Chúa bởi vì con yếu m n ược vì y u mến Chúa. - Vass a của Thánh T m Cha ơi, Cha đ nói với T iề Thần t ên T ời của Cha ằng; Ta sẽ đ t ên ngọn ửa t ong inh hồn n ng, đ n ng n n ng v iến n ng th nh Riêng của Ta.” Con th chưa? iờ đ Cha đ chinh phục đư c t ái tim của con, v thông q a con, Cha c ng dùng ngọn ửa của Cha n ng n nhiề inh hồn hác. Cha m n chinh phục t t cả mọi1 inh hồn. Cha hông sử dụng đến sự t n nh n, c ng như hông dùng đến v ực. Cha ch đưa ánh mắt của Cha chạm đến t ái tim của các con với tia ửa sáng t T ái Tim Cha m thôi. Cha có thưa ch n với Th n Phụ Cha, với Mẹ Thánh của các con, các thánh, cùng các thiên thần của Cha Con m n ao phủ ên sự t ần trụi của họ ằng Tình Thương Yê của Con, thế nhưng t ước hết Con cần phải d d nh thế h n v d n dắt t ng người t ong họ đi v o nơi hoang dại,
1

iọng n i c a Chúa i u l n cao ch ng tỏ gài ang ph n ch n và vui mừng.

320

nơi Con sẽ t m sự với họ. Con sẽ cứ i con cái của Con, v ồi cả nh n oại sẽ iết ằng Con Chúa iês ng Cứ Thế của mọi người.” Con của Cha ơi, con h t ng th nh với Cha v h tôn vinh Cha. Cha có q ền năng tiê di t mọi Kẻ Thù của Cha, con th hông? Vass a con ơi, con h đ cho Cha tự do nói nh ng gì chứa đựng t ong T ái Tim Cha. n con , Cha nghe ằng: con nói với inh mục Ca o con ao ước chết tử vì đạo, v con t ước ao hăng hái tiến ước t ên con đường thánh hóa. N ạn của Cha ơi, vì ằng con m n mời Cha ngồi v o n ăn của con, thì Cha, Cha sẽ cho con đạt ước ng n của con, cho con vinh dự đư c thường ên ng Ch n của Cha. Niềm ước ng n của con sẽ cứ i con cùng nhiề người hác. Con đ ng s , Cha sẽ đền ù cho con về sa n . Các nạn nh n Kẻ Thù ắt gi , ồi đ họ sẽ đư c giải thoát m i hi con nh p ng Ch n của Cha. Vass a con ơi, con h ê mến Cha, v chính vì tình ê mến của con đ i với Cha, Cha sẽ t n công các vương q c ma q cùng với các ẻ th ng t các vương q c , v t t cả họ sẽ sụp đổ như các h n đá. Con h ê mến Cha, v vì tình ê mến của con đ i với Cha, Cha sẽ t i t p các iáo i ại đ họ th ng nh t ng m ng ễ Phục Sinh. Con h ê mến Cha, v vì con, Cha sẽ tha thế cảnh tư ng tăm t i n ằng ánh sáng ma chóng hơn như đ dự tính. oa t ái m Cha m n nơi con tình ê mến! Với tình ê mến của con, Cha có th ch p nh n các ời cầ ng n, cho nên ... con h đ cho các đ i thủ của con giải con đi t ao cho ý hình, dù con đư c Cha sai đến. Con cứ đ cho họ con1 như các con chó sói điên c ồng. V ch n sẽ a sao? Con ch vi c thường xuyên tỏ a ằng: con đư c Cha sai đến với m t ng d ng cảm m Cha sẽ đổ ng con v o nh ng ng tháng đa hổ n . Dù sao, phần đa hổ n sẽ con đường d n dắt con đi v o đường i m con ao ước v o sáng hôm nay đó con đường đi đến vi c thánh hóa. Tình Thương Yê của Riêng Cha thì vư t trên hết mọi sự thông iết. Con h học cùng Cha, v h ết hi p m m t với Cha. Con h đến!

5, 1994
Chúa i u ngưng lại chỗ này, gài thay ổi ề tài, mỉm cười và n i: “con y u d u c a cha, con c vui thích ở c ng Cha như thế này không? ôi n i: “L y Chúa dạ c , nhưng ằng c ch nào ạ! – “Cha thư ng mến con ến i n l n... “L y Chúa, con cũng v y ạ....
1

321

- Dạ c phải Chúa không ạ? - Cha. Con h cảm nh n con đư c Cha thương ê . Con h đ cho Cha giúp con tiến t i n t ên đường thánh hóa. Con h cầ ng n v h n i in. Phúc cho người n o đư c Thần Khí Cha d d . Con h v i m ng v h n hoan! Bởi vì Nước T ời hông phải d nh cho t cứ người n o đ . Nước T ời ch d nh cho nh ng người nghèo hó, nh ng người đơn sơ, v cho nh ng ai đư c Th n Phụ Cha chọn gọi. o Vass a con ơi, Cha đ cầ ng n cho con đư c nh nh n các n phúc t nơi Chúa Cha, v chính Cha c ng đ tiếp nh n n phúc thay cho con n a. Rồi t đó, con nhìn th Ánh Bình Minh. N .... đúng ồi! Chúa Cha tỏ Thánh Nhan của Ng i cho con, v cứ thoát con hỏi tình t ạng giam cầm. iờ đ Cha th hoạch hoa t ái của con đ d ng ên Ng i. i ông hoa, con h ở ại t ong Cha, v h phó thác v o Cha. ng Cứ Thế của con Chúa iês Kitô sẽ in Chúa Cha tỏ ng thương ót con. V con h đến! 5, 1994 y Lạp – ải ảo St Micheal – Simi – u viện Panormiti) - Dạ thưa c phải Chúa không ạ? - Chaiáo i sẽ phục hưng. Con h đ cho Cha sử dụng n ta của con. Tình Yê của Cha tình ê sa mến v hông có giới hạn, con có th hông? Cha m n t ở th nh chiến thắng nơi con, như thế con đ ng vi phạm các m nh nh của Cha. Con gái ơi, Cha đ nói ằng: sự phong phú của con Cha, sự s ng của con Cha, v niềm v i của con Cha. Cha sự Bình An của con. Con h ở ại với Cha m t ít n a. Cha an cho con hồng n d nh t n đ đến với Cha. Thế nên, Vass a của Cha ơi, thôi con đ ng ẩn t ánh hỏi B n Ta của Cha n a.1 Con thực a ch tạo a đư c nh ng g n sóng ăn tăn t ong gi ng s i Bình An m con đang đắm chìm.
1

Khi tôi không ến với gài mỗi ngày ể viết và ử dụng hồng n gai an, Chúa tr ch tôi.

322

Con gái ơi, h t ng th nh t ong tình ê mên của con v Cha nói ại cho con iết ằng con đ ng ao giờ s ghi ch p c . Con h đến!

5, 1994 (Panormiti) - Bình an ở cùng con. Không có Cha, con c ng sẽ ch s ng như người dương thế thôi. C n với Cha, con sẽ s ng như t ong Thiên ng. Không có Cha, nếp s ng của con c ng gi ng như nếp s ng người thế gian. Thế nhưng với Cha nếp s ng của con sẽ th c về Cha. Con h ở ại t ong Cha. Con h n ễ sâu trong Cha. Con đ ng ao giờ coi thường các hồng n của con. Con h coi Cha ư tiên nh t, v h d nh thời gian của con cho Cha. Có ao giờ ông hoa ại t ch i nước do người chăm sóc c ng c p không? i với con thì c ng như v . Con đ ng t ch i, c ng đ ng q ên ng Thần Khí của Cha Nước ằng S ng t ong con, gi gìn cho con đư c s ng. Con h cảm nh n a vi c con đư c an phúc nh, ởi vì Cha đ an phúc nh cho con. Cha đ an phúc nh cho cả hai người chúng con.1 Con h cầ in Thánh Michea Tổng nh Thiên Thần của Cha ầ cử cho con, cho hi p nh t, cho h a ình t ên thế giới. N o con h đến!

5, 1994 (Panormiti) - Vass a của Thánh T m Cha ơi, con h ghi ch p ng đi ình an ở cùng con. T ong Cha con sẽ đư c s ng, vì v con h v i m ng t ong Sự i n Di n của Cha.2 Con h đ cho inh hồn mình đư c thảnh thơi t ong Sự i n Di n của Cha.

1 2

Cha Carroll, ngài cũng tham dự cuộc tĩnh t m này c ng với tôi. rong í tích h nh hể.

323

Con h đến m nghe các ho i vọng của T ái Tim Cha. Vì tình thương ê Cha d nh cho hai người chúng con,1 con có s n s ng đi theo các ước ch n của Cha ha hông? Con có s n s ng h sinh thời gian của con cho các Sở Thích của Cha ha hông? Con có s n s ng ho n th nh Chương T ình của Cha2 cho ho n hảo đ cả Thiên ng m ng v i chúc m ng chiến thắng của Cha ha hông? Con có s n s ng đáp ứng các nh cầ của Cha với ng nhi t th nh, v ch ên t m o ắng m v i ng Cha ng Cứ Thế của con ha hông? Nế như con đ của Cha sử dụng các con, Cha sẽ đầ tư v o inh hồn con ằng Thiên Tính của Cha, Sự Ngời Sáng của Cha, n Tín của Cha.... N các ạn của Cha, chúng ta ch c n m t dặm đường n a đ đi.... đúng thế, chúng ta ch c n m t dặm đường n a thôi.... Cha đ in các con d ng cho Cha thời giờ của các con, v các con ằng ng d ng cho Cha. Cha đ in các con d ng cho Cha đời s ng của các con, v các con ằng ng dâng cho Cha3 m t cách q ảng đại! Cha đ thắt ưng cho các con ằng Sức Mạnh của Cha đ các con ên đường mang theo Sứ i p của Cha, hơn n a Cha sẽ tiếp tục hiến cho các đ i thủ của các con phải ẩn t n t ước mặt các con. Các con có ai m tổn thương gì ha hông? N ! Mong sao các con iết đư c ằng ao nhiê ma q phải t n t ánh nga hi nhìn th Ánh Sáng của Cha....4 Cha đ an cho con Ánh Sáng của Cha.... Cha hứa với con, Cha sẽ hông ao giờ t n t ánh con đ . Con h iên t ì cầ ng n, v môi mi ng con h ôn nhắc ại nh ng gì Cha an cho con. Con h nhắc ại nh ng ời đoan hứa t ng tín với Cha, v Cha sẽ an cho con đầ đủ sức mạnh đ m bước đi theo Cha, cùng tiếp tục h t cho iáo i của Cha. Danh Cha iês . Cha an phúc nh cho con. Cha thương ê con, con h ê mến Cha. Chỉ một vài gi y au, Chúa Cha l n tiếng n i):
Cha Carroll và tôi. Một ph n Chư ng rình c a gài là: Sự Sống h t rong hi n Chúa, là những iệp c u rỗi, úng v y! 3 Chúa i u n i c c lời này với giọng r t cảm ộng. ôi hiểu ự cảm ộng c a gài ua giọng n i c a gài và àn ay gài h i run run. 4 Chúa i u ngưng lại một vài gi y, và nhìn tôi với ôi mắt n ng nề, gài nghi m ngh n i với tôi những lời tiếp theo.
1 2

324

- Vass a con ơi, con h n ng t m hồn ên cùng Cha. Chính Cha ức Giavê đây. ức Minh Vương của con đang nói đ . Con h chúc tụng Thánh Danh Cha, v con sẽ đư c s ng. Con gái ơi, nhiề người v n c n n i đ ôi nha ch theo nếp s ng phản đạo. Ch ng ẽ Cha nín thinh ha sao? Ng na , Cha ại ng giúp cho vi c cứ i, v t chính gi a c c nổi oạn của họ, Cha lên tiếng ê Sự cứ i! Sự cứ i t Cha m đến.” T ái đ t thì h o hon t ong cảnh ng phản đạo của mình, ngụp ặn trong ho n cảnh t chính của mình. Các d n cư đang phải t ả giá cho các t i i của mình. Nạn đói m, đ ng đ t v chiến t anh đang ẩ a. T t cả nh ng gì đến t t ái đ t đến t ở về t ái đ t. Con gái ơi, con h cùng với Cha ước q a sa mạc n . ng Tự đang ở với con. Con h v i tươi ên v v i hưởng ình an, ởi vì Cha đang ở cùng con, - L y Chúa, c phải Chúa muốn n i iều gì ...) phải không ạ?

- Với người đó phải hông? Con h nói với người y ằng Chính q a đức tin m Cha d n dắt con đi v o các chương t ình cứ i của Cha, v c ng do đức tin m con sẽ tiếp tục. Cha đ đặt đ con v o cơn thử thách. Cha nói cho con iết ằng: Cha đ iết các hoạt đ ng của con, tình thương mến của con, v đức tin như t ẻ thơ của con. Tuy nhiên, Cha có m t điề than phiền : Cha đ an cho con sức mạnh v ng iên t ì đ t giúp con (...)1 v Cha hằng mong ước con đảm nhi m t ọn vẹn công vi c như thế n o! Cha đ mở mi ng v ên tiếng nói. Con h đến, nế như con m n ắng nghe, thì con sẽ học hỏi đư c nhiề . Cha ức iavê an cho con D n Tình Thương Yê V nh Cử của Cha. ng Tự đang ở cùng con.

5, 1994 - Bình an ở cùng con. Con h đọc nh ng ời sa đ Chúa iês của con,
1

cho Cha:

hi n Chúa r r là tế nh không viết ra ngay cả một vài chữ ể tr nh lộ danh tính người này.

325

Chúa Tình Yê d nh t t ong t ái tim của con, l Ánh Sáng d nh t t ong inh hồn con. Chính vì ý do n , l Chúa Kitô, in ở ại với con. Bản th n con t n ng p t i i, v con h i tiếc về các t i i con đ phạm. Xin Chúa h đến giải thoát con hỏi mọi t i i của con. Xin Chúa đ ng o d i sự ên ặng của Chúa n a. Xin Chúa h đến canh t n t m hồn con. Xin thúc đẩ con ằng Sự Khôn Ngoan của Chúa v in đ Thánh Thần Chúa t ở nên ng Dì Dắt của con. Amen. - Con h cầ ên Cha ằng nh ng ời n với ng tin tưởng. Cha đang đứng t ước mặt con. B n Ta Cha đang đặt t ên con. Cha t thương ót con. Con h gi các ề t của Cha t ong t ái tim con m t cách an to n. Con đ ng ùng mình m i hi con nhìn th Cha đến với con cùng với c ng tên của Cha. Cánh ta Cha c n phải m tiê tan đi m t s tảng đá n a c n ở t ong con. Con h đến v viết cùng với ng Cứ Thế của con. Con đ ng s . Chính Cha Chúa iês Kitô, Ng ồn Phong Phú của con. ic.

5, 1994 - Con gái ơi, con h nương tựa v o Cha. Con đ ng đ cho các người chết1 ôi o con t ở ại với họ. Con đ ăn t ái c của Cha chưa? - Dạ c , con ã hưởng d ng Lời Chúa, những lời ằng Sống. - V con đ phục hồi đư c sự s ng. Cha Sự S ng ại. Con đ đư c s ng ại.2 Con h học hỏi đ m hi công vi c của Thần Khí Cha. Thần Khí Cha t cảm đ ng hi nhìn th con nằm chết gi a thế giới của người

1 2

Chết m t tinh th n, t c là thế gian không n n c m dỗ tôi, và tôi cũng n n l nh xa c n c m dỗ. Chúa n i về cuộc ống lại th nh t, ống lại m t tinh th n do uyền năng Chúa h nh h n

326

chết. Cùng với nh ng người hác, con ao mình ng đá mồ, t ong c i tăm t i, nơi đầ d o i d i ọ úc a.1 i th nh ph , phần-tử-củaThân-Th -Cha, con có mắt m ch ng nhìn th gì. Con có tai m ch ng nghe th chi. Con chìm đắm t ong t i i mình, nên chết nghẹt t ong ụi cát gi a bao nhiêu cát ụi.2 Thế nhưng hông m t ai t ong các con sinh a ở đ cả. Khi nhìn th con chan chứa sầ m n, Mắt Cha m n mỏi h o hon vì đa hổ. Cha gọi các con s t ng , thế m hông m t ai t ong các con ch ắng nghe tiếng van in của Cha vang ên. ầ tỏ Thánh Nhan Cha cho các con v chiế tỏa Ánh Sáng của Cha ng các con đ tôn vinh Danh Cha, tôn vinh B n Ta đ tạo dựng nên các con v gìn gi các con an nh, v c ng do Tình Thương Yê T ng Th nh của Cha n a, Cha đ mặc hải Cha a cho các con v tỏa sáng ng các con. Thiên o ng đứng nga t ước mặt các con, v Thánh Thần của Cha ng vô cùng q ảng đại đ thở ơi Thở Sự S ng, ơi Thở Phục Sinh v o các con. Ngôi ời ức dầ cho các con, v đặt dựng Ngai T a o ng T iề của Ng i t ong các con. tôn vinh Vương Mi n của Ng i nơi cát ụi,3 Ng i n ng các con ên hỏi ụi cát, v chiến thắng t ong các con đ t ở nên ông hoa Sức Mạnh của Ng i. Con gái ơi, như con nhìn th đó, Tình Thương Yê của Cha m ra nhiề ỳ công cho người chết.... Thế ồi, Cha ên tiếng nói t ong Thánh i n của Cha,4 Cha mở ng cánh cửa, v ước đi chiến thắng t ong nh đ a của Cha. i th nh ph của Cha, Cha ng m cho các con t ở nên mạnh mẽ, nên Kẻ D i T áv a ảo hông có th cầm q n đi ch ng ại các con. Vì v các con đư c n ng nh c kên đ cùng đi với m t Minh Vương5 t ong c c diễn h nh v o ng hải ho n của Ng i. V giờ đ y, Cha đ cho các con đư c s ng ại, nên các con phải t ỏ t t cả nh ng gì m thế gian t ao tặng cho các con. B giờ Cha đ cho các con đư c s ng ại, các con đ ng nhìn sang phải c ng đ ng nhìn sang t ái n a, m ch nhìn ên các sự t ên t ời. Mọi tư tưởng của các con phải luôn hướng về nh ng sự t ên t ời. Các con phải mong đ i mọi sự nơi Cha,
ôi nhớ ngay khi tôi ược cải h a, tôi c một thế th kiến và nhìn th y một người phong h i. gười này chính là tôi, 2 Chúa i u c ý n i chết về m t tinh th n. 3 “...n i c t ụi, y là thành ngữ Chúa chúng ta d ng c nghĩa là “...n i c c con ởi vì chúng ta ược tạo n n từ ụi c t. 4 C nghĩa là hi n Chúa n i trong tôi 5 Chính là gài
1

327

chứ đ ng t ông chờ ở nơi cát ụi. T ong sự s ng ại của các con, Cha đ cởi ỏ hỏi con người các con mọi thứ t ang phục thế gian, v tha ằng nh ng Y Phục ng của Cha. Q ả đúng v , Cha mặc ên người các con Sự Khôn Ngoan... v ình nh của Thiên Chúa vô hình nay đang phản ảnh nơi các con v hướng d n các con tiến về thiên tính. Cha c ng cầ in Chúa Cha mặc cho các con Chính Mình Cha đ Cha d n dắt các con t ên đường thánh hóa. Thế c i cùng các con đư c giải thoát!... v t ong hình ảnh n Cha ôi o d n Cha tiến về hi p nh t. Các con h s ng hiền nh v iên nh n cho tới hi đư c s ng ại ần thứ hai. Các con đ đón nh n Thần Khí phù h q a n sủng. ý do tại sao môi mi ng của các con có th th t ên tiếng B ơi! (A a), m t n phúc đầ đủ d n dắt các con về thiên đ ng. Các con h tiếp tục s ng nhi t th nh v tin tưởng, ởi vì Cha Bạn ồng nh với các con, v nế như các con có t ùng n nọ, các con cứ cam t m m ch đựng. Dần dần Cha sẽ c t ỏ t m m n ao phủ t m t í các con, úc đó các con có th đư c mặc hải về Cha tỏ tường trong Vinh Q ang t ọn vẹn của Cha. ng Tự ở cùng con. Con h chúc tụng ng Amen v h s ng cho Cha. ó l sự nhắc nhở cho con nhớ về nơi m Cha đ tìm th con. 5, 1994 L y c iav là Cha nh n từ c a con, linh hồn con mong mỏi ược ống trong hà Chúa. Ôi in Chúa lắng nghe lời con k u kh n! Chúa là ng ã giải tho t con, cho con ược thong dong ể tỏ y ra h nh Danh Chúa cho nhiều uốc gia d n tộc, c ng t n dư ng Chúa với những lời chúc tụng. L y Cha nh n từ c a con, xin cho con iết, xin n i cho con iết khi nào con ẽ ược núp dưới ng C nh c a Chúa? in Chúa thư ng ến con là kẻ tội lỗi bởi vì con luôn là kẻ tồi tệ,
328

thế nhưng nhờ vào uy uyền c u ộ c a Chúa con iết và tin tưởng rằng Chúa c thể n ng nhắc con l n. Con in oan h a với niềm hy vọng lớn lao rằng con ẽ tôn vinh Danh Chúa càng ngày càng nhiều h n, và môi miệng con không ngớt n i về c c kỳ công c a Chúa, Ôi l y Cha, cũng như trời t hằng tung hô Cha, ph n con, in Cha hãy ến xin Cha hãy ến trong tình nh n h u cao cả c a Cha. L y c iav in Cha hãy ến nối kết chúng con trở n n một với nhau. L y c iav ao Cha lại ch n chờ u l u như v y? iờ y in Cha hãy ến và chữa lành t m hồn tan v c a chúng con. - Con gái ơi, Cha thương mến con. Cha n i ết t t cả các con nên m t với nha . Con th hông? Cha sẽ t p h p các con t hắp n phương thiên hạ, t mọi nẻo đường. Cha sẽ mời gọi v o m t thời đi m th n ti n. N con1 của Cha, con h đến gần Cha m nghe điề n nga t đầ Cha đ nhìn đến con ồi. Cha đ ên tiếng nói, thế m các đam mê của thế gian thì cứ gia tăng, v t i phạm của thế h n đang đi đến tình t ạng q á sức tồi t v o úc Cha đến thanh ọc các q c gia d n t c. Thế ồi họ mới sẽ ngẩng đầ ên tìm đến Thần Khí của Cha, ng d n dắt họ tiến đến tình t ạng hi iết t ọn vẹn Ch n ý. Con gái ơi, đ ý do tại sao con phải can thi p cho ông v T gặp g nha , đem ng ết h p với nha th nh m t. Ch n n phải thực hi n t ước hi Kẻ Thù chinh phục ề t của Cha, v ch t v o Thánh i n của Cha đầ nh ng chủ th ết v q i t thế t ần. T nhiên có ời nói ằng: t ong thời q á hứ đ t ng có nhiề tiên t i giả t hi n, nên các con c ng sẽ có các tôn sư giả mạo tìm cách gieo ắc các q an đi m đ c hại, v phế ỏ thiên tính của Con Yê D Cha ức iês Kitô. Các tôn sư giả mạo n hoác chiếc áo t í thức v o Tin M ng đ đư c an cho các con t ong tình t ạng phong phú c h .
1

y giọng n i c a gài n i như một người cha hiền từ.

329

Cha nói th t với con ằng h th n t ọng với Tên a ảo. Tên ảo sẽ đem v o m t chủ th ết hác i t, đ ồi ên tạc ời Cha v T ền Th ng đ đư c ch n đạt đến các con. Chính vì v , Cha nói cho con iết: con đ ng ắt ch óc ẻ d i t á. i thế h hôm na , đ i với t t cả nh ng gì Cha đ viết cho các con q a vi c sử dụng n ta với cả t ái tim n inh hồn của hí cụ do Cha chọn, các con đ ng o s nh ng ẻ d i t á n . ọ hông phải thần minh, c n Cha thì ở t ong t m hồn t ng th nh của mọi người các con. Cha sẽ t út ng thế gian n m t thác ửa nhằm thiê đ t hết mọi t i phạm nh n t ần, thế nhưng Cha sẽ giải cứ d n Cha. a

5, 1994 - Dạ thưa c phải Chúa c a con không ạ? . Vass a con của Thánh T m Cha ơi, con h m ng v i m nh n a vi c Cha iến đổi m t c hô h o th nh c sai t ái an sức s ng ằng ánh mắt của Cha như thế n o. Chính vì v , con gái ơi, con h v i m ng ên! ng Tự đang ở ên cạnh con. Vì thế con của Cha ơi, con đ ng s . Con h ắng nghe v ghi ch p ng đi: M i mùa Phục Sinh đến m i ần Cha phải ng thêm Ch n n ởi vì Cha c phải ng. Thế nhưng con gái ơi, con c ng ng n a. Con sẽ chia sẻ với Cha cái gì đắng đót – do n ta con người tạo ra. Thời gian q a đi c ng lâu đ họ đi đến hi p nh t ại ng m ng ễ Phục Sinh, v thì thế h n c ng phải nh n nh án phạt nặng nề hơn. Vi c Cha T ở ại điề mặc nhiên. Kh n cho người n o hông có ng ăn năn h i cải! Kh n cho người n o hông có ng h a th n với nhau! T t cả mọi người sẽ n m ng hỏa ngục.”1 Ng na mọi phần tử t ong Nh Cha, nh ng người g h n với Cha, ôm gi sự oán gh t đ c hại t ong ng mình, sẽ óa tên hỏi C n Sách ời S ng, ởi vì họ đ phạm thư ng. i thế h hôm na , có nhiề người t ong các con nghe ời - Cha-

1

Mt 11:23

330

Cha m v n c n n n ná t ong t ạng thái h ng hờ. Tại sao các con ại đ cho cho mình th a ại v ch h t phục ởi tính ho i nghi như v ? Tinh thần phản đạo của các con iến t ái tim của mình t ở nên ph m tục. ời tiên t i saia v n c n ứng nghi m cho ng na ằng Các ngươi cứ nghe đi nghe ại cho đi, nhưng đ ng có hi u; cứ nhìn đi nhìn ại cho th t k đi, nhưng đ ng nh n th gì cả. ý do ng d n n đ hóa a đần đ n, tai chúng hóa điếc hông nghe đư c. Chúng nhắm mắt ại, vì s ằng mắt mình th , tai mình nghe đư c v ng mình hi iết, ồi sẽ cải hóa v đư c Cha ch a lành."1 Các con h ăn năn h i cải! Bởi vì Nước T ời đ đến gần ồi. Các con h đưa mắt ch ng q anh m nhìn em m t ph n của iáo i Cha mù q áng vì t m t í họ q á thiên về d ý, tinh thần họ ôn ở t ong t m t ạng ề mề. Ng na Cha nói q a mi ng ư i ẻ hư không đ ầ tỏ ng Thương Xót Vô Bờ Bến của Cha cho nh n oại, thế nhưng ch m t ít người có th nghe v nhìn th Cha. C n nh ng người hác hông đư c nghe v hông đư c nhìn th Thánh Thần Ch n ý.2 Có điề c ng như các người nghe Thần n Sủng của Cha, họ c ng đư c Cha thương mến. ý do tại sao hôm na Cha ngăn gi B n Ta của Chúa Cha ại đ Ng i hông giáng phạt họ, Con gái ơi, đúng v họ hông đư c ph p nghe v nhìn th sự ạng ngời của Ch n ý, cả về sa n c ng hông đư c ph p cho tới khi t m t ì họ đư c canh t n ằng m t c c cải hóa tinh thần. q á tinh thần họ cứ s ng theo đường i iêng, nên họ v n chìm ng p t ong óng t i v a ánh các d ch cùng nh ng công vi c ỳ di của Cha. q á t m t í họ cứ q a về với con đường c h của mình, nên họ v n tiếp tục c t v n Thánh Thần Ch n ý của Cha, m ại hông ch nhìn nh n Ng i ng giờ đ đang nói với họ. Với con mắt mù a v hai tai ơ đễnh, họ v n m t mực công ề t iêng của họ tha vì t n gi ề t của Cha. ọ c gắng tha đổi các mùa phụng vụ v các ngôn t . ồng thời do ng t t ng thúc đẩ , họ hủ ỏ Các T ền Th ng của Cha v tha v o đó nh ng điề tương tự th c về thế t ần, m thiế vắng Ch n ý ở t ong Cha. ọ hoe hoang về th nh đạt của mình, thế nhưng ch đư c t ng hô v tán d ong ởi m t thế giới sa đọa, chứ hông đư c tán th nh ởi Các

1 2

Is 6:9-10 ôi không hiểu ao Chúa lại ngăn ch n tôi khỏi nghĩ ai l m. gài vội vàng n i c u kế tiếp.

331

Người th c về Cha m Cha đ dóng n. úng v ,1 các d n t c t ên thế giới sẽ eo v i v ăn m ng iến c n đ ồi t ao đổi với họ các i đi m với nha . Có điề các người th c về Cha sẽ ơi đa hổ v sẽ mặc áo vải thô đ m thương tiếc cho sự t chính y. Tuy nhiên cảnh đa ồn ghê tởm n sẽ hông tồn tại m i đư c. Ông Maisen đ viết Nh ng ai t n gi ề t sẽ nh n đư c sức s ng t đó.” Hôm nay Cha nói cho con iết: nh ng ai t n gi Các T ền Th ng của Cha sẽ nh n đư c sức s ng t đó.” Khi n o các con nhìn nh n Cha Chúa iês , Chúa s ng ại t c i chết, các con sẽ đư c cứ i. M i hi các con đọc ại ời Cha Th nh p í tích Thánh Th , v ời Thánh iến với cả t m ng th nh của các con, các con sẽ đư c cứ i. ý do tại sao với Tình Thương Yê Vô Bờ Bến của Cha, Cha ê gọi các con h giang ta cầ in nh ng điề t ên t ời m thôi. Các con h cầ in Thần Khí Cha hướng d n, thì các con sẽ hông c n ng hi m t ong vi c chiề theo các cơn cám d n a. Các con h đ minh d n dắt ởi Thần Khí của Cha thi sẽ không c n cám d n o có th en ỏi v o t m t í các con đư c.... Như thế các con đọc xem sao ạ có ời viết sau đ iáo i của Cha ch đa hổ v ách hại khi áp đặt dưới ề t của Người B t ọp Pháp, phản i t ên t ong, v các con sẽ chứng nh n về ch n n , v mọi th iến sẽ t ở th nh sự th t. - L y Chúa, ao lại c những chuyện này y ra?

i ôi! Có nhiề mục tử của các con đang mê ngủ, v các con chiên của Cha thì tản mác, m ít ai ch t p họp chúng ại. - L y Chúa, c phải vì một ố mục tử c a Chúa u coi thường c c lời cảnh o c a Chúa? C phải họ coi mọi ự chỉ là iều h dọa mà thôi? ý do ởi vì Cha phô ầ sự t ần t ụi của họ a. Mắt Cha q á tinh t ền đến n i hông có th ỏ ngơ t i i v thái đ hờ h ng đư c. Cha c ng hông th ch đựng nổi sự t chính đư c n a. Con h nghe Cha nói ng ho i nghi của họ đ i với các hồng n của Thánh Thần Cha v n
1

Kh 11:10

332

ngáng t ở đường đi của họ. iá như họ iết đư c nh ng gì m Cha Thiên Chúa đ hứng an cho họ, chắc chắn họ sẽ hỏi in Cha an thêm nh ng vi c ỳ di . iờ đ , các con có nghe th ằng Các con đong đ u nào, thì Thiên Chúa c ng sẽ đong ại đ u cho các con, v c n cho các con thêm hơn n a. Vì ai đ có, thì đư c cho thêm; c n ai hông có, thì nga cái đang có c ng sẽ b l y m t đi."1 ng q ến ến giầ sang phú q ý2 đ m chiếm t m hồn nh ng người n , v đ óp nghẹt ời Cha 3 nên ch ng mang ại ết q ả gì. Chính vì v , Nước T ời sẽ c t đi hỏi họ m t ao cho nh ng người iết mang ại hoa t ái. Con gái ơi, Cha Chúa iês an phúc nh cho con, con h nh n Bình An của Cha, v con h chiề mến Cha ằng tình ê mến của con. ic. N 2 6, 1994

L y Chúa là hi n Chúa c a con, Chúa vui mừng với việc an ph t hồng n trong m th m. Con nài van Chúa an cho c c linh hồn hồng n cao trọng nh t: là hồng n cải ổi hình ảnh y tội nh c a chúng con trở n n trong ng như ình nh h n Linh c a Chúa. in Chúa iến chúng con phản nh hình ảnh Chúa ể chúng con c thể th m nh p vào hi n ính Chúa. Cũng giống như gày iến ình c a Chúa, in cho việc iến hình như v y ến với chúng con ể trở thành một cuộc iến hình th hai ối với chúng con h u chúng con cũng ược nghe những lời y từ Chúa Cha n i như au:

1 2

Mc 4:24-25 C nghĩa là ki u căng. inh th n ki u căng 3 ôi hiểu rằng họ học hỏi Kinh h nh nhưng không th m nhu n Lời Chúa, mà chỉ hiểu theo nh ng trí huệ phàm tục c a ri ng mình, ch không theo dưới Ánh S ng h nh hiện c a Chúa h nh h n

333

“ y là con trai con g i c a Cha, những người con y u d u: chúng vui hưởng n phúc c a Cha. c c con hãy lắng nghe lời chúng, và rồi in ai chúng con l n ường c ng với h nh h n Ch n Lý c a Chúa, ể loan truyền về c c công việc cao cả c a Chúa. Xin cho việc này trở n n cuộc iến hình c a cả thế giới,1 và in cho chúng con học iết thư ng y u trong cuộc iến hình c a chúng con, ể tình thư ng y u dẫn chúng con tiến vào ời ống vĩnh cửu. - Con gái ơi, con nói ha ắm. Con h cầ in ân phúc t ong ời cầ ng n của con m i ng , v ồi Cha sẽ an cho con. Con có nhìn th áo của Cha v má như thế n o ha hông? Con có nhìn th áo đỏ của Cha th m ướt Má của Cha như thế n o ha hông? Bao nhiê h nh vi thiế t ong sạch đ iến Cha t ở nên nông n i n .... thực a má th m nhiề v T ái Tim Cha tan nát do n ta của chính nh ng người Cha đ tạo dựng.... thế m ít có ai ắng nghe tiếng ên của Cha, t ít có người o ắng đến các giọt Nước Mắt của Cha nh m đầ Má Cha. Nước mắt của Cha t ôn ng vì hóc thương, thế m ại hóa a vô ích. Cha đ cho các hình ảnh hóc thương của Cha thức t nh ng h i h n c ng như n i đa đớn của các con, thế nhưng Cha ch nghe th đư c m t tiếng thở d i ngắn ngủi, t hiến cho Cha ng ôi ngoai đư c đôi chút, thế ồi nga sa đó các con ại đ t m hồn mình ch theo các o toan thế gian. Các con đ cho ng mình ẩn t ánh vi c an ủi Cha, v hông m n t ở nên người ủi an cho Chính ng An i, ng có th iến hình các con, m cho inh hồn các con s ng ại, v iến hóa inh hồn các con nên thần thánh.... M t s người hác hi nhìn th gi ng i ả chẩ ng t ôi Mắt Cha, họ an nhiên vô cảm do ng ho i nghi của họ. Sa hi m t đi sự cảm thức về các ỳ công của Cha, họ hông hi đư c gì, m c n hăm hở gây hại cho các d ch của Cha. Chính t i i đ óp nghẹt t ái tim của họ, ồi t đó t ái tim họ ch iết ao ến t ước các sự vi c t ần thế, m hông ao giờ c n nh n a đư c inh hồn mình đang ẻ d hướng d n sai ạc. Ai
1

n dụ trong Kh 21

334

người có th hi đư c n i niềm sầ m n s đ m của Cha? Tại sao họ ại tạo cớ cho Kẻ Thù của Cha m thầm hả hê với họ đư c chứ? Ai người t ong các con có th giúp Cha ng ôi ngoai n i ồn? Ai người t ong các con có th đem ại cho Cha sự ngh ngơi? S t ng , t ng gi t ng phút, Cha ôn ở ên con v ên tiếng ê gọi các con Các con h t ở về với Cha, các con h t ở về với Chúa Tình Yê .” Than ôi! Có iết ao nhiê người t ong các con t ở nên h ng d .... Các con nhìn th Cha v đầ Má của Chính Cha, thế m con cứ đ cho mắt mình an nhiên ình thản. Ôi!.... cho đến ao giờ các con mới hông c n nghe th Thiên Chúa của các con than hóc n a?.... i ông hoa, c n phần con, con h nhớ đến ng cảm thương v tình thương ê của Cha đ d nh cho con. Con h t ỏ mình m đến với Cha. Con h đến an ủi Cha với t m tình ê mến. Con h giúp cho các q c gia d n t c tìm ại đư c Cha q a con.1 Con h ầ tỏ tình thương ê của Cha, n i sầ m n của Cha, cùng n i o của Cha đ i với họ. i t m ảng viết s ng đ ng, Cha Chúa iês Kitô đ ủ thác cho con Sứ i p của Cha. Con đ ng ho i nghi.... Cha an cho con m t ho t ng t ong n ta của con. Cha đ t ao v o n ta của con t ọn vẹn T ái Tim của Cha, Cha c n t ao cái gì hơn cho con đư c n a? Chính do ng Q ảng ại của Cha m Cha đ c t nhắc con ên đ gìn gi con s ng t ong tình t ạng n phúc n , vì v con h s ng đ ư ng với các đ i ngh ch của mình. Ch ng ẽ con ại hông nghe nói đa hổ mang ại ng iên nh n ha sao? Cha nói cho con iết đa hổ sẽ m cho con đến gần Cha hơn. Q a Thánh Thần của Cha, Cha đổ ng t ái tim con t n đầ Sự Thông Biết Súc Tích của Cha, an cho con phục thiên đình đ con mặc v o người hầ m tôn vinh Cha. Cha đ chọn gọi con đ con tôn vinh Cha. Mọi sự Cha an cho con đề m v i ng Cha, v Chúa Cha n a. Cha v i thích iến con t ở th nh niềm vui của Mắt Cha, m niềm v i của T ái Tim Cha. T ong sự đơn sơ của con, inh ồn Cha t o ên niềm h n hoan như v con đ ng ao giờ t ch i Cha điề gì cả! Con h hướng d n các người m hi iết. Con c ng đ ng đ cho ma q chiếm m t thời giờ m Cha m n đến với con.2 Vi c học hỏi sẽ d n nhiề người t ở nên niềm v i cho inh ồn Cha.

1 2

Khi tôi làm ch ng nh n về gài Những l n gài ọc cho tôi ghi chép uống.

335

C i cùng ai T ái Tim Chúng Ta sẽ chiến thắng Kẻ Thù, v vi c iến hình m các con cầ in sẽ th nh sự th t Cha sẽ canh t n mặt t ái đ tn . Cha Chúa iês an phúc nh cho con. ic

3 - Dạ c phải Chúa c a con không ạ?

6, 1994

. i người con mọn, Cha an cho con Bình An của Cha. Con gái ơi, sẽ có nhiề người đến hỏi con Nh ng điề Chúa Giês cần nói với chúng ta ng na t t cả ch ng ẽ ch có như v thôi sao?” i con gái Ai C p, đ điề con nên nói ại với nh ng người đó: i thế h hôm na , Chúa iês nói cho các ạn ằng các con chưa đư c ình phục hỏi nh, các con chưa phục hồi ho n to n hỏi tinh thần phản đạo1 v t ong mắt các con v n c n có m cái . i thế h hôm na , cho tới giờ, các con v n ch i ỏ Chúa Tình Yê . Với ng Thương Xót của Cha, Cha v n iên nh n chờ đ nh n ễ v t hiến tế m các con c n n Cha, Thiên Chúa của các con. T ước hi Ph p Công Th ng của Cha giáng ng các con, Cha v n iên nh n chờ t ong thời gian t t cả các con sa ầ thê thảm v o t i i. Các con h đ cho Cha đề ngh điề n các con h t ở về với Cha v h i cải với cả t m ng của mình. Các con h iến đổi sa mạc m các con tự tạo a như hi n tại cho t ở th nh m t thửa vườn, vườn a ng đầ tình thương ê ! Các con h thương ê nha ! Các con h s ng Tin M ng, v đ ng ch t v n nha m gì, h nhìn v o cái t ong mắt mình t ước. Các con h cầ ng n hông ng ng, s ng thánh thi n, đ ng đ nguyên mắt mình như v , m h m h a với anh em mình,2 ồi các con sẽ thoát đư c sự chết. Các con đ ng ao giờ ách hại nh ng gì thánh thi n. Các con h th nh t m ưng t i t ọn vẹn với cả con người của mình.3 v đ ng ao giờ a d i ản th n mình.1 - Cha-

ình trạng phản ạo chung tr n thế giới. ừ ngữ muốn chỉ ến mọi người 3 C nghĩa là hy inh hãm mình ua việc ăn chay
1 2

336

ng Tạo óa nói cho các con iết ằng các con h hinh chê nh ng gì hông phải thánh thi n m ính t ọng nh ng gì th c về thiên đ ng. Các con h t ở nên nh n chứng của ng T i Cao, h d n th n v o vi c cầ ng n nhiề hơn n a đ cầ in ng Tạo óa t ở nên Ánh Sáng v ng D n ường ch i cho các con. Các con h t ở về với Cha đ Cha ửa sạch mọi t i i các con đ phạm ng c ng như đêm. Căn nh của các con hông phải hông ch a t đư c, cho dù các t i phạm c ng như ao nhiê i ầm của các con nh d ch ng m t m soi m n inh hồn các con, thế nhưng Cha v n có th ch a nh đư c t i i các con. Cha có th tha thứ cho các con v hôi phục t ọn vẹn con người các con ... t cứ ai ê mạng s ng mình thì sẽ m t, c n ai ch đ m t đi sự s ng mình dưới t ần gian n thì sẽ gi đư c sự s ng đời đời. Nhiề người t ong các con có đọc các Sứ i p của Cha nhưng ại hông hi t ọng t m của Sứ i p, ởi vì các con hông đ mình n ễ s đ m v o Cha. Các con hi theo t ng ch của các Sứ i p n , nhưng ại hông th m nh ần đi m c t ế của Sứ i p! Cha nói th t với các con ằng tự do phải tìm th t ong vi c tái sinh ởi Thần Khí, v ch hi đó mới úc Thần Khí mở mắt cho các con, nên các con mới hi đư c Sự Cao T ọng của Danh Cha v sự s th m của Vinh Q ang Cao Cả của Cha. Các con iết ằng các con gieo thứ gì, thì sẽ th hoạch thứ n . Nế như các con gieo t ên ng đồng sự chia ẽ, các con sẽ có mùa th hoạch đầ h n thù v t anh ch p. Nế các con gieo t ên ng đồng các ời t cáo, các con sẽ có mùa th hoạch đầ nh ng điề tự ết án mình. Nế các con gieo t ên ng đồng các ời v oan giáng họa, các con sẽ có mùa th hoạch đầ nh ng sự s ụp đến t nga các điề đó. Các con gieo hạt gi ng ê thương, thì các con sẽ gặt về tình thương ê . Các con gieo hạt gi ng tha thứ thì các con sẽ gặt về ng thương ót. Các con đ ng tự cho mình q an t a phán t, ch d có mình Cha mới ng Phán X t m thôi. C ng như t ước đ Cha đ nói cho các con ằng Cha hông đến đ m t đoán thế gian, Cha đến đ cứ i thế gian. B giờ Cha đến đ

C nghĩa là chỉ i ưng tội mà thôi thì chưa . Chúng ta c n phải thú nh n mình thực ự là người tội lỗi và phải c l ng thành th t trong khi ưng tội.
1

337

đ cảnh áo thế gian. Do đó nế các con phán t q á v i v ng v tự cho mình q an t a, Cha nói th t các con đ đư c Q an T a t đoán ồi.” Con gái ơi, đ i với các người hỏi con mọi sự có ông ẻ ha hông, thì con nói với họ ằng các ạn h t nh thức v ôn cầ ng n in ơn can đảm đ s ng q a hỏi thời gian m mọi sự vi c diễn a. ó điề nên m. Con gái ơi, con h t ng th nh đứng ên cạnh Cha, v h cầ ng n hông ng ng. N con của Cha, Cha Chúa iês , Cha sẽ t giúp cho con t ong c c h nh t ình cam go m con đảm nh n vì Danh Cha.1 Cha Chúa iês an phúc nh của Cha cho con v Cha Michea n a. Chúa Tình Yê đang ở ên các con. ic

7 Mẹ h nh an - Con h

6, 1994

iệp cho nh m c u nguyện tại hode – y Lạp.)

nh n Bình An của Mẹ. Mẹ đ nói ằng Mẹ sẽ t ở ại với họ v o Ng Thứ Năm t ong m t cách thức đặc i t. Cách thức Mẹ m n nói cho họ nh ng ời như sa các con có m n t ở nên ho n hảo t t đẹp ha hông? V các con h tụ hơp ại như thường tình v n m, v cầ ng n ch ng với Mẹ. Mẹ nói ch ng với Mẹ” ởi vì n các con ê d của Mẹ, trong hi các con cầ ng n, Mẹ c ng cầ ng n cùng với các con. Ôi ời cầ ng n của các con an ủi ng Mẹ iết ao.... Các con đ ng s sự ch ng đ i của thế gian, ch n n điề ình thường, thế nhưng các con có người thẩm phán iêng. Thẩm phán chính Mẹ. Các con nh ng người hông đư c ai che chở. T áo của mẹ ao phủ t ên đ n chiên nhỏ của Chúa iês . i nhóm nhỏ của T ái Tim Chúng Ta, các con h t ng th nh với Chúa iês v với Mẹ. i các con nhỏ của Mẹ, ẻ d hông có q ền hạn gì t ên các con đ . Các con h t nh thức, thức t nh t ong hi cầ ng n. i con t ai con gái của ng T i Cao, Chúng Ta an phúc nh cho t t cả các con.

1

Một ố uổi họp tại SA và Canada cũng như c c chư ng trình tr n V

338

10 (USA – Fairfiel County) - Dạ c phải Chúa không ạ? Con - Cha-

6, 1994

n àng phụng ự Chúa.

. Cha đang ở ên con đ . Con h đặt niềm h vọng v o Cha, v con h đứng cho v ng v ng. N con gái, con h ên tiếng nói với họ, nói cho họ iết ằng: Thánh T m Cha vực s đầ ng Thương Xót. Thần Khí m Cha gởi đến với các con sẽ nhắc nhở cho các con nhớ đến Ch n ý v ng Tự . Con h ắng nghe v viết ng đi h i các con mọn của Cha, ình an ở cùng các con. Cha thích thú ở với các t m hồn t ong sạch. Niềm v i m ng của Cha m i hi Cha nhìn th ánh mắt các con ch hướng tìm các vi c t ên t ời. Cha đư c tôn vinh m i hi các con đến nói với Cha ằng N con đ ...n con đ ,” ồi d ng t ái tim của các con ên Cha đ Cha iến th nh nh đ a của Cha, v Cha ngự t t ong đó. Cha cảm th sự cao cả v ạng ngời của Cha hi các con gìn gi Thánh i n1 của Cha ôn nơi thánh thi n, iến đổi th nh nơi ch n vinh q ang cho Vương T iề của Cha. Cha cảm th sáng danh vương t iề của Cha m i hi các con ê ên t nơi tồi t v nghèo hó của các con ằng: Hosanna! osanna! Chúc tụng ức Minh Vương ng cứ ch c chúng con m i m i m ôn đời! ... đ chính Vinh Q ang của Cha ... q a h sinh của các con, Cha đ iến các sa mạc t ở th nh nh ng thửa vườn.... nhờ v o tình ê mến của các con, Cha đ cho người chết2 s ng ại. Q a niềm hát vọng của các con đ i với Cha Thiên Chúa của các con, các con niềm an ủi v t ở nên dầ thơm oa d t ái tim đầ thương tích của Cha... N con ơi, con h hướng mắt ên m nhìn ng t t ên cao đoái thương cúi ng n ng nh c con ên cùng với Ng i. i các th nh ph của Cha, các con h đến đ cùng m t ng m t ý cầ ng n như Cha đ d các con cầ ng n.

1 2

C c linh hồn Chết ph n hồn

339

ôi c u nguyện) - Cha an cho con phúc nh t phát t đá Thánh T m Cha. Cha an phúc nh cho con, với ơi Thở Tình Thương Yê của Cha t ên t án con. Các con h ết h p nên m t với nha .

11 (South Hadley. Massachusetts) - Dạ c phải Chúa không ạ?

6, 1994

, con h nh n Bình An của Cha. Con h nghe Tiếng Nói của Cha con gái ơi, Cha sẽ t ền v o con Thần Khí của Cha, v chiề hôm na con sẽ mở mi ng nói. ời Cha sẽ phát a như manna n ôi dư ng cả đám đông mọi người. Cha sẽ cho mi ng họ nh n ương thực thiêng iêng, v m t hi đư c no đầ , ho sẽ c t tiếng chúc tụng Cha v tôn vinh Cha. Con h nói cho họ iết ằng ng ngự t ên ngai t a vinh hi n ên tiếng ê gọi h a ình, h a giải v thương ê . Con m n tán dương ca ng i Danh Cha ha hông? V giờ đ con h ên đường đi m h a với các anh ch em của các con. M i hi các con s ng t ong giờ phút h a giải nh ng giờ phút các con c ng ở sát ên Thánh T m Cha nhiề hơn .... h giải giới q n thù, h đánh ại ẻ g chia ẽ t ong nh ng ng c n ại của các con.... n các con ơi, điề m Cha đ i hỏi nơi các con tình thương ê , v Cha sẽ hông c n ca m với các con n a đ . i con người đư c chúc phúc,1 m i giờ phút con d nh cho Cha đề m v i ng Cha. Nên Cha Chúa iês sẽ t ánh cho con hỏi tự 2 h o. .... giờ thì con đ ng t ch i ằng con đang thích ngh hơn viết3... - Cha- Dạ úng như v y. Con r t là mệt.
Chúa Giêsu quay sang tôi và n i với tôi ỗng nhi n Chúa i u ngưng lại hỏi tôi c u tiếp au r t là nghi m chỉnh 3 ôi uả mệt mỏi và gài iết iều này.
1 2

340

- Ch m t ch n a thôi Vass a con ơi, Cha ao ước gi con t ong T ái Tim Cha m i m i. V con h ê mến Cha.... - L y Chúa, y giờ Chúa c uồn gi n không ạ!1

- Không đ . Cha iết con đang căng th ng như thế n o v c ng iết sức ực của con giới hạn a sao. T t cả mọi sự Cha m n ở nơi con đó tình ê mến. Con h đ Cha ở t ong t m t í của con, t ong t ái tim của con, t ong ánh mắt của con, đ ồi con ho n t t công vi c n cùng Cha với t iề thiên chiến thắng. Con h m v i ng Cha v h nương tựa v o Cha. Cha c t nhắc con ên đ tôn vinh Cha. Cha c t nhắc con ên đ ồi m t ng ia Cha có th nói: Các con h nhìn em, đ người m Cha t n chọn đ tôn vinh Cha với cả tình ên mến của n ng. người m Cha đ ết d ên, T n Nương của Cha, v người đư c Cha thương ê , v c ng người m Cha đ t ao cho nh ng điề đặc i t nhằm thử thách n ng đ i với Chúa Tình Yê . người m Thánh Thần Cha ngự ng với ng Khôn 2 Ngoan, ức dầ cho n ng cùng với n Ký của Cha. Ôi thực a Cha cảm th v i hi c t nhắc n ng ên, ởi vì giờ đ Cha có th công ằng hông có ai t ong thế h của n ng ê mến Cha nhiề như n ng, Niềm ước ao của Cha t ở nên sự th t. Các ời d d của Cha hông hóa a vô ích. Cha đ m đư c điề Cha m n m đ tôn vinh Danh Cha.” N con của Cha, ng Tự ôn ở với con. Con sẽ hông ao giờ cô đơn, v T ái Tim Cha n ng sướng v i m i hi con ưng Danh Cha a đ tôn vinh Cha. đ cho mọi người th ng Thánh th ng t mọi o i, v Cha m t vực s chứa đầ ng Thương Xót, Cha thương ê con. Bình an ở cùng con. ic.

13 (Gaithersberg, Maryland)

6, 1994

1 2

Cho d gài không tỏ ra gi n uồn là khi gài u n hiện n i công cộng thay cho tôi.

341

Vào khuya m hôm c ng Chúa Kitô.) - Dạ Chúa i?

, au uội họp, tôi cảm th y u mệt, tôi ch y ến

, h i con mọn, con h nh n Bình An của Cha! Cha nói cho con iết: con hông th hi đư c con m cho Cha vúi thích như thế n o hi con tìm đến Cha v o giờ phút n . Vass a con ơi, Cha cho nói cho con iết T ái Tim Cha v i m ng ắm. Cha an phúc nh cho con t đá T ái Tim Cha. N con của cha, con h đi ngh ngơi. iês Danh Cha v Cha đang ở gần ên con. - Cha-

14 Th (Greenville, South Carolina)

6, 1994

Chúa i u tr n an tôi ngay trước uổi họp) - Con h t ọn vẹn nương tựa v o Cha. Con h ngước đầ ên m nhìn v o Cha con đ ng ao giờ q ên ằng Cha ôn ở ên cạnh con. Sư i n Di n của Cha sẽ m con h i ng. Cha Chúa iês an phúc nh cho con. ic.

15 (South Bend – Notre Dame) - Dạ c phải Chúa không ạ?

6, 1994

. i con nhỏ, con h cảm nh n ra Sự i n Di n của Cha. Cha á Tảng cho sự cứ i của con. Con h đ cho Cha nới ng vương t iề của Cha. Con h ên tiếng ê cầ cùng Cha, Cha sẽ đáp ại ời con. - Cha342

- L y Chúa, ao

y giờ Chúa hiện ra thay thế con nhiều l n như v y ạ?

- Cha đ t ng nói đ i với con, Cha sẽ t ao an Bản Tình Ca của Cha đ minh chứng Tình Thương Yê T ng Tín của Cha, Cha an cho h i của con t í hôn đ m nhớ đến D ng Mạo Thánh Thi n của Cha... ởi vì chính đó i Ca V nh Tình Yê Riêng của Cha an cho t t cả các con. Phần con, con gái oi, con C n Thụ Cầm của Cha, h đ Ánh Sáng của Cha ao phủ con. Con đ đ Cha óa mờ con đi, nên sự ỳ di của Cha đ t hi n. hồng n của Cha an cho con. ồng n n th t q ý giá, m con thì ại hông ứng đáng, nhưng điề n m v i ng Chúa Cha hi an cho con hồng n n , vì t ong đó, có D n của Ng i. - Con gái ơi, con h đ cho Chúng Ta 1 đặt B n Ta Chúng Ta ên con, v đ cho Chúng Ta tiếp tục cư ngụ t ong con. - Vass a con ơi, Chúa Cha hông an tặng cho ai hồng n n .2 C ng hông có ai iết đến hồng n n , m t hồng n đư c an cho t t cả các con q a B i Ca Thương Yê của Ng i. - Con h đến. Chúng Ta3 đang ở với con. Chúng Ta an các phúc nh. ng cho con

17

6, 1994

Ôi l y Chúa, van in Chúa hãy ến và iến ổi tình trạng tồi tệ c a chúng con trở thành hình nh oàn ảo c a Chúa. Chúng con c n ống u a tình trạng mà Chúa gọi là hoàn hảo! Làm ao chúng con lại c thể ến kết giao với Chúa trong Vư ng Quốc c a Chúa
hi n Chúa a gôi n i Chúa i u n i 3 hi n Chúa a gôi n i
1 2

343

với nguy n hình hài c a chúng con Con cảm th y nhớ Chúa lắm lắm.... - Con h

y giờ ược?

nh n Bình An của Cha. Cha C Nho, v con ng nh của Cha. Con h đ cho Cha n ôi dư ng con ằng nhựa s ng của c , v con sẽ đư c s ng. Cha đ d d con với đầ đủ Khôn Ngoan đ con sinh hoa ết t ái t ong thánh thi n. Con gái ơi, con h ở ại t ong Cha. Con đ ng ng ng ng chi n a.1 Con h nhớ t t cả nh ng gì Cha cần nói, sẽ đư c nói mọi người n o phải nghe, thì sẽ nghe đư c. Cha v i m ng chia sẻ các Chương T ình của Cha với con, Công Vi c n hông th c về con m th c về Cha. Cha cần ý m n v sự thỏa th n của con đ ho n t t Công Vi c của Cha. i con c n s n s ng t ở th nh dụng cụ cho các hát vọng của Cha hay không? - Dạ thưa Chúa, Chúa iết con muốn ở lại c ng với Chúa. - Con gái ơi, Cha ban phúc nh cho con. Cha thương mến con ắm. Không phải Cha nghi ngờ gì con đ . Có điề Cha cảm th thích thú hi nghe th nh ng ời nói như thế th t a t chính người M Cha đ n ng nhắc. ic.

18 (Stovkton, California) (Trước uổi họp tại hà hờ Chính - Dạ c phải Chúa c a con không ạ? a.)

6, 1994

.2 Con h nương tựa v o Cha. ổi họp của Cha. Chính Cha đ mở cửa ng đ cho con tôn vinh Danh Cha. Vì v con đ ng o s mình sẽ phải nói năng như thế n o. Thần Khí của Cha sẽ ở cùng con. - Cham trí tôi ôi lúc “ uay cuồng nghĩ không iết tại ao c c S iệp c a gài lại c t m v c lớn lao trong một thời gian ngắn như thế, c ng với t t cả những gì gài an cho tôi. 2 Chúa Cha trả lời
1

344

úng v , Cha sẽ nói q a môi mi ng con với q ền của Cha. Con sẽ Tiếng Vang của Cha. Cha sẽ t ôn đổ ho t ng của Cha ng thế h tồi t n hôm na đ cho t m t í họ đư c t n đầ Thần Khí của Cha. Cha sẽ n ôi dư ng họ no đầ Manna của Cha t ên T ời. Chính Cha sẽ an cho họ sự th nh vư ng, v inh hồn của họ đạt đư c c c th hoạch inh thiêng, ởi vì nh ng hạt gi ng đề ng tự Thiên Tính. Ch ng ẽ Cha sẽ hông an cho họ sự s ng đ v i h ỏng t ong Cha hay sao? Ch ng ẽ Cha Người Cha hiền t ại hông t giúp họ đư c ơn cứ i ha sao? T ong cảnh nghèo hó của họ, Chính Cha ng gìn gi họ ởi vì Cha ôn ôn t ng tín.... v Cha sẽ n ng họ ên đ họ chúc tụng v m cả sáng Danh Cha. Cha Thiên Chúa đầ ng Xót Thương, v T ái Tim Cha t nh cảm. V các con h đến m học hỏi: o v o an sáng, các con h gieo hạt gi ng tình thương, o v o an t ưa, các con h gieo hạt gi ng ình an, o v o an chiề , các con h gieo hạt gi ng h a giải. Thế ồi các con h đi th hoạch mùa m ng m d ng ên cho Cha. Chúa Cha các con t ên t ời v Cha sẽ nói với các con: N các con của Cha, chính t ong hồng phúc của các con, m các con đ đạt đư c phần thưởng của mình t ên thiên đ ng.” Tù t ên t ời cao, Cha ê gọi t t cả các con Các con h đến! Các con h đến m giao h a cùng Cha Thiên Chúa của các con, v ồi các con sẽ nh n đư c m ôn v n hồng phúc của Cha. Các con h t ở ại với Cha v các con sẽ đư c s ng đời đời.”

19

6, 1994

gày nhớ n c c người cha- San Francisco) L y c iav , là ng ạo a và là Cha c a mọi người, con y u mến Cha. Chắc chắn là không c gười Cha nào giống như Cha.
345

L y Cha, Con thú nh n rằng l ng chúng con th t c ng cỏi, và u a c ch r i im y ình hư ng u c a Cha. Chúng con không thể n i rằng chúng con chưa nghe ến ình hư ng u Cao Cả c a Cha, mà thực ra là tai chúng con không chăm chú lắng nghe ồng thời chúng con cũng coi thường Cha.... chúng con ã nổi loạn chống lại Cha.... L y Cha, Chúng con y dẫy những khốn khổ, chúng con khổ ở ch ng c gì nh t y một khi i ến tình trạng tồi ại. r i im chúng con thì th m những lời ộc hại và linh hồn chúng con kh c nào

ng

m.

Ôi l y Cha, con thú nh n rằng chúng con ã iến hà Cha trở thành hang ổ c a loài thằn lằn và nhện. uy nhi n C nh ay phải c a Cha không d u khu t i mà Cha ã ổ uống chúng con tràn y n phúc! L y Cha, với l ng ki u căng u ng c a chúng con, chúng con ã phản ội ình Ánh c a Cha, chúng con ã cả l ng úc phạm g p ôi tội lỗi: chúng con vừa t trung vừa chia rẽ. Chúng con không mang nước uống cho người kh t. Chúng con không em c m nh cho người i. h o n là c m nh hằng ngày c a chúng con, khiến cho cả hàng cột thi n àng cũng phải rúng ộng... t cả chúng con trở n n giống như l c y khô héo o ỏi c c ự chia rẽ c a chúng con. Chúng con u c thể n i ược rằng: “chúng con từng ồng thanh k u c u ến Danh Cha ?
346

uy nhi n l y Cha, Môi Miệng c a Cha luôn n i l n những lời từ i, và ch ng ao giờ ngừng k u gọi chúng con với muôn hồng phúc. Mắt Cha luôn luôn o i uống c c tạo v t c a Cha với l ng thư ng t. hi n oàng thăm viếng tr i t, vun trồng hết vườn nho này ến vườn nho kh c. h t phúc thay cho người nào ược Cha thăm viếng và ược Cha mời gọi i c ng i với Cha trong ảnh ường triều ình tr n rời! L y Cha, c c lỗi l m c a chúng con ng p y con người chúng con và tr i tim chúng con chướng y tội lỗi. uy nhi n trong L ng hư ng t c a Cha mọi tội lỗi ều ược t y ạch. ôm nay, liệu c ai nhớ ến Cha hay không? Liệu c ai nghĩ ến Cha hay không? Liệu c ai ến an i Cha hay không? - Con gái ơi? Con h nh n Bình An của Cha. o i ông hoa, con h em! Cha hông có n án ai. Con h nghe Cha! Con h mang con cái của Cha t ở về với Cha. Con h m ng ôi cơn th nh n của Cha đ i với họ. Con h d ng ên Cha món q n đ m q v o ng ính nhớ đến Người Cha. Con gái ơi, h nhắc điề m con m hôm na đ họ nhớ ằng: Cha Cha đầ tiên của họ, ạn chí th n, ng T ên Cao ôn nhìn ng họ v thương ê họ. Cha Bạn ồng h nh thánh thi n của họ. Con h nói cho con cái Cha iết ằng họ ch nên gắn ó tình th n thiết với ai, v phó thác nơi Cha như thế n o. o Con h nghe Cha nói vì Danh Cha, con h cầ ng n hông ng ng. Con đang gắn ó với các ời m con đoan hứa m t cách q ảng đại con đoan hứa t ng th nh với Cha của con. Cha ức iavê, v con đư c
347

gắn ó với Cha ằng nh ng ng c tình mến ê . N con gái, con h m thoả m n cơn hao hát của con cái Cha ằng vi c d ng mình ên cho Cha m t cách ch n th nh như m t ễ v t h sinh. Con h đ cho Cha sử dụng con đ nói với t ái tim họ v hơi d tình ê mến nơi họ. N con ơi, tiếng thở d i Cha của con đ có phải điề í m t gì với con. Con h tỏ a ngoan hiền t ong hi thực hi n Sứ i p của Cha. ng Tự ôn ôn ở cùng con. Con đ ng s . Con c ng tiến t i n ao nhiê , thì con c ng phải hạ minh ng nhiê . Con h can đảm ên. Cha c i cùng sẽ canh t n t t cả các con t ong Tình Thương Yê của Cha.

20 rước uổi họp – Toronto Canada) - Dạ c phải Chúa không ạ? - Cha. Bình an ở cùng con. Cha h ôn nhớ điề n .

6, 1994

Chúa

iês thương mến con. Con

L y Chúa, in dẫn dắt ước ch n con i như Chúa ã h a với con. Con n àng l n ường phụng ự Chúa. L y hi n oàng, in cho Lời Chúa luôn ở trong môi miệng con. Chúa là niềm vui c a t m hồn con. ếu như Chúa a c ch con, con ẽ là hư không và trở n n t liệt. Với cả t m l ng thành c a con, giờ y con kh n nài in Chúa c u giúp con. i người con đư c chúc phúc của inh hông m cho con đ ....
348

ồn Cha, có điề gì m Cha

i ạn dồng h nh mọn của Cha, con cứ m đi. Thần Khí Cha sẽ ng cùng con, hông phải ởi vì con cầ in, m c n ởi vì Danh Cha đư c vinh hi n q a môi mi ng của con. Các ời iáo h n của Cha sẽ mở a m t a thênh thang đ cho mọi người dễ d ng ước v o m ẩn ná . Cha Bạn th n thiết nh t của con. Cha sẽ ôn ôn t giúp con.

21 (Toronto)

6, 1994

L y Chúa và là Mục ử c a con, với l ng nh n từ c a Chúa, xin mỏ th m nhiều vườn nho tr n uý c a Chúa. in th m nhiều người làm việc trong vườn nho c a Chúa, ể họ công ố Vư ng Quyền y ghi c a Chúa, ể rồi mọi uốc gia d n tộc th y ược Vinh Quang c a Chúa. - N con ơi, Bình an ở cùng con. Khi các tầng t ời n c n t n ại như c n sách da 1 v t ái đ t hoen m n đi, họ sẽ nhìn th Vinh Q ang của Cha. T t cả nh ng người c n ại sẽ hướng nhìn về ức Minh Vương của các con. Chính mắt các con sẽ đư c nhìn th o ng Thiên. Cha sẽ hông ng ng ê gọi con cái của Cha cho tới hi Cha hôi phục ại th nh thánh Jerusalem.

au

)

- Dạ c phải Chúa không ạ? - Cha. N con ơi, Bình an ở cùng con. v Cha an phúc nh cho con.
1

ức

iavê đang ở cùng con,

Như trong th kiến c a tôi

349

Con h đ cho Cha ngự t ền chặt t ong t ái tim của con. - Con ơi, h đến, c c ch đ a của con chưa ết thúc đ . Cho dù đôi úc B ” thử thách con, nhưng con sẽ hông ao giờ cô đơn cả. Con h iên nh n. Cha sẽ tiếp tục d d con, v an cho con các ời ch d n của Cha, ởi vì Cha q ết t m phục hồi con cái của Cha v d n dắt họ thoát a hỏi cảnh mê ngủ. Cha sẽ t đến sự hoen m n của họ, v Cha sẽ tỏ a ác ái với họ. ng Amen đang ở nga t ước cửa nh các con. Sự cứ i đang ở nga t ong tầm ta các con ồi. Các con h đến.

22

6, 1994

- Dạ c phải là hi n Chúa c a con không ạ? - Cha . Bình an ở cùng con. Con h iết ằng điề m Cha ủ thác cho con công vi c vư t t ên sức ực ình thường của con, nhưng con đ ng q ên ằng Cha Ng ồn Sức Mạnh. Không có Cha, các con hông th n o a sở gì đư c đ .... Con h nhìn em! Cha đ t ền đạt Sứ i p của Cha đến mọi q c gia d n t c. T t ên t ời Cha a nh, v dưới đ t ời Cha t ền đi c p t c. Con h nói cho Cha iết con đư c c t nhắc ên do nh của ai? Cha đ n ng con ên m chứng nh n của Cha, v q a môi mi ng của con, con h ch a nh các t ái tim tan nát, con h m cho người chết s ng ại, v iến th n con t ở nên m i đe dọa cho Kẻ Thù của Cha. Với Ngón Ta của Cha, Cha sẽ ghi hắc B i Ca V nh Tình Yê Của Cha. Con h đến.

24 uổi họp giới trẻ tại tta a) rước uồi n i chuyện với giới trẻ:

6, 1994

iệp này ã ược ọc cho giới trẻ)

L y Chúa là Sự Sống c a con, niềm vui c a con, là nụ cười c a con,
350

là ự phong phú c a con, là ảng c a con, Ơn c u rỗi c a con, là nỗi thống khổ ngọt ngào c a con, in cho mũi t n c a Chúa ay th ng vào mục ti u Chúa nhắm. r n lối i mà Chúa nh n cho con, con tìm th y Sự iện Diện c a Chúa c ng với Ph n hưởng c a c c mũi t n Chúa ph ng i. Và khi con ước i, Chúa ổ uống linh hồn con tràn y nước hằng ống. hư thế, con c n c thể in th m iều gì ược nữa? - V thì con h tỏ ầ nh ng điề ỳ di của Cha cho thế h tồi t n . Cha thực sự đư c tôn vinh m i hi con oan t ền Danh Cha với cả t m ng ê mến của con. i học t , Cha thương mến con ắm. Con h nói cho họ1 họ h đ cho Cha t ở th nh Thầ D iêng của họ, t ở nên người đem ại phúc i cho họ, người hướng d n, người c v n, v nh t Người Bạn ồng nh thánh thi n của họ. ề t của Cha ề t của Tình Thương Yê . ề t của Cha ề t của Niềm Vọng. Thế nhưng các ẻ d m n phản ngh ch ại Ch n ý. N con ơi, nế con m n, thì con có th đư c d d q a Môi Mi ng của Cha. Con đ ng hổ hi ưng t i mình a. Niềm v i thích của Cha tha thứ. Cha sẽ tỏ ầ sự ngọt ng o của Cha đ i với sự ế đ i của con, ởi vì Tình Thương Yê của Cha thì vô t n. Cha nói cho con iết ch m t ít n a m c ng t gần đ thôi, Thiên Chúa thực sự sẽ ng s ng ở gi a các con. Cha an phúc nh cho m i người t ong các con, v đ ại t ên t án các con ơi Thở Tình Thương Yê của Cha.

26 - Dạ c phải Chúa c a con không ạ? - Cha1

6, 1994

.... sao con ại s

ế như cái óng v ?

C c ạn trẻ

351

ình như con ã trở n n một ối tượng c a cảnh tr cười... Con iết khi nào c người né tr nh con, C n ao nhi u tư tưởng c ý nữa họ ẽ n i ra về con? D c trở lại với tình ạn c a con họ vẫn tố c o con, ngay cả những gì con làm là do h nh Ý Chúa: con c u nguyện cho họ, hy inh cho họ. Ch ng lẽ Chúa lại không ảo vệ tình trạng vô tội c a con hay ao? - Con đ ng s , ởi vì Cha ở gần ên con. Con h đ cho nh ng vi c n ẩ a, ởi vì nhờ v o sự h sinh n , Cha gìn gi đư c các inh hồn đang t ên đường hư m t. N Vass a.... đến m t ng ia Cha sẽ tỏ cho con th m t đám đông đảo các inh hồn đư c Cha cứ vớt q a các thương tích m nh ng ẻ dèm pha g nên cho con, v q a các h nh vi đền t i của con.... Tình Thương Yê của Cha đ i với các inh hồn vư t t ên mọi sự hi iết, v Cha nói cho con iết vi c Cha hao hát các inh hồn tồi t thì t ớn ao. Vass a con Cha ơi, m sao Cha có th đ nh ng ỏ q a đư c chứ? Nh t n a hi ao nhiê q c gia m v o tình t ạng phản đạo v nổi oạn, sao Cha đ nh ng đư c chứ? C c nổi oạn ng na c n t ầm t ọng hơn cả C c ại Náo đư c iết t ong q á hứ.1 Người mục tử i có đ nh ng ỏ mặc đ n chiên của mình ha hông? Cha Mục Tử của các con, v Cha thương ê đ n chiên nhỏ của Cha. iờ đ , Cha v con v n tiếp tục m vi c ch ng với nha . Công vi c con m sẽ hông hóa a vô ích đ . T ái Tim Cha ôn v i m ng m i hi con ưng tụng Danh Cha. Mọi thớ th t t ong T ái Tim của Cha đề thương mến các con. .... con h đến v nương tựa v o Cha, m gi n cơn hát của Cha ằng vi c đem các inh hồn về cho Cha. Cha sẽ sai con đi đến mọi q c gia đ công B i Ca V nh Tình Yê Của Cha. i con t ầm hương của

1

n dụ trong v 95

352

Cha, óng cánh Cha ao phủ t ên con sẽ minh ác thực tại của Sự Di n của Cha, ởi vì các d ch của Cha sẽ đi theo con. iờ đ con h đến.

i n

29 (Ottawa) - Chúa là ự C u ỗi c a con,

6, 1994

- N con ơi, Cha sự Cứ R i của con. C n con người m Cha n ôi dư ng! V con h nương tựa v o Cha! o T ong sự ế đ i của con, con th a hưởng Sức Mạnh của Cha. o T ong sự t n phục của con, con th a hưởng Thánh Ý của Cha. o T ong sự óa mình ho n to n của con, con t ở nên người th a ế ình nh của Cha. o T ong sự nghèo hó của con, con th a hưởng điề m các nh hiền t iết tìm iếm nhưng họ ch ng ao giờ đư c th a hưởng, c n con thì đư c th a hưởng Sự Khôn Ngoan của Cha. Con đ ng t áo đổi các hồng n của con đ t cứ điề gì th c về thế gian n , m con phải trân q ý v gìn gi t t cả ại cho tới hi Cha đến đón con về. Như t n ang đặt n ng d ên cai q ản cả nh , v o ng giờ , con ê d của Cha ơi, Cha c ng n ng con ên m đem con v o hưởng Vinh Q ang của Cha.... chính vì v con h cẩn thẩn gi gìn mọi thứ m Cha đ an cho con. N con người Cha t n q ý, con chớ ao giờ nghe theo nh ng ẻ ch ên m điề sai t ái.... T nhiên h i người-tù-t ong-Tình-Thương-Yê -của-Cha, con ch ng đư c tự do đ . V con ằng ng ở với Cha như thế n không? - L y Chúa, con là kể t ng – con c thể iết iều mà. Chúa iết con r t ung ướng. - V thì con h đến. Chúng ta, Cha con ta?
353

p lại thế nào ược? Chúa

-

Dạ v ng! Chúng ta, Cha con ta mãi mãi.

2

7, 1994

- L y Chúa, là gười ạn ồng ành và là hi n Chúa c a ời con, hôm nay con phải ảm nhiệm một vài công việc nội trợ c a con. - Cha iết chứ! Cha iết con phải cực nhọc như thế n o, v m t gia đình đ i hỏi người n i t phải a sao đ q án ến vi c nh . Cha c ng cảm th h n hoan v v i m ng khi con m vi c. Con gái ơi, Cha úc n o c ng ở với con. Cha nói cho con iết các vi c m của con hông hóa a vô ích đ .1 Nh ng gai nhọn của Cha đư c nhổ đi hết cái n sang cái hác, ởi vì t nơi con Cha đang c t nhắc các môn đ lên đ m tôn vinh Danh Cha. Nhiề người t ong Các Bạn Th n Thiết của Cha ại phản i Cha, v giờ đ t ong Nh Cha đang có sự chia ẽ. ....t t cả mọi sự m Cha đ i hỏi nơi con con h đ cho Cha mư n tai của con ít phút t ong ng . Con t ầm hương của Cha. Con h đến. ic. 4 7, 1994

- Vass a con của Cha, t ong thời đại của con, vi c m chứng nh n của con sẽ đư c ổ sức ởi Thần Khí của Cha. Cha sẽ săn sóc đến Sứ i p của Cha đ m sao ời Cha tìm đư c nơi cự ngụ t ong t m hồn m i người t ong các con. Cha nói th t với con ằng m chứng nh n dưới Danh Cha thì con đ ng s , ởi vì có Cha ôn ở cùng con. Cha sẽ c t nhắc nhiề môn đ , èn n họ, ồi sai họ ên đường m chứng nh n cho Sứ i p của Cha. Sứ i p của Cha sứ đi p cứ i. ý do tại sao hi Satan iết nhiề inh hồn t n t ánh mình, nó đeo đ ổi c c chiến với các inh hồn ạc ng v sử dụng chính họ đ m sai ạc đời s ng họ cùng i s ng của con ằng ng i út d i t á của họ. Thế nhưng n con ơi, họ đề ắt q ả

1

Chúa muốn n i ến công việc nọi trợ c a tôi cũng là công việc c a gài mà tôi ang làm.

354

tang! ọ c ng ách hại các con ao nhiê thì Cha c ng h ến hích con cùng các ạn của Cha t ong vai t của mình h ầ tỏ Cha a hơn n a. Con Tiếng Vang của Cha, Tiếng Vang của ng đư c Chúa Cha Thương Yê nh t. Vass a con ơi, như Cha nói cho con t ước đ , đó m t hồng n đến t ng T i Cao, v đồng thời đ hích con, đó c ng d n Sứ i p của Cha. N con ơi, Chúa Cha v Cha sẽ săn sóc con. Cha m n nói cho thế h n điề m Cha đ có ần nói với các môn đ của Cha phúc cho nh ng con mắt nh n a đư c điề m mình đang nhìn 1 ởi vì có ao nhiê người m n nhìn th điề m chính họ nhìn th nhưng ại hông đư c th .... Vì v các con h ngh đến đặc n của mình nh ng người đ nhìn th Cha, v các con h v i m ng ên! Phần con, con gái ơi, con h đ cho Cha óa ỏ con đi ho n to n đ m tôn vinh Danh Cha. Cha đ đặt các thiên thần Cha v o ổn ph n oan t ền các Sứ i p của Cha ng i ao nhiê có th , ởi vì Cha m n điề h nh thế giới n t ong thánh thi n v tinh t ền. Con h iên t ì t ong sứ vụ của con. Cha nói cho con iết: T ái Tim Cha v i m ng hi nhìn th con v i vẻ m công vi c n ! Con đ ng q an t m đến các người phê ình n nọ về con, con h nương tựa v o Cha. N ! Cha sẽ v i m ng hi th m t ẩn dụ đư c viết a đ mở đầ Sứ i p của Cha! Phúc cho người n o phựng sự Cha v iết q ý t ọng Các ời Cha hôm na . Cha sẽ t giúp người . Con h nói2 cho (....) ằng Cha tính v o sổ mọi vi c người m. N con, con đ ng đ ý q á đến các ổn ph n hác!3 Các ổn ph n hác ng m t ề n ên, ồi con phải đa hổ vì thiế thời giờ! Con có nhanh chóng đi n a, nhưng sẽ hông ao giờ tới nơi đ . Nế con hỏi Cha ‘ Chúa, điề m Chúa cần gì? Cha sẽ nói cho con iết ‘Sứ i p của Cha sứ đi p cứ i, m thời gian thì q á ngắn ngủi. Cha chúc phúc cho điề m con đ ắt đầ . Con h mang đến cho thế h n Cơm Bánh sự thông hi đ họ ăn, nước hôn ngoan đ họ ng. Sứ i p của Cha n ôi dư ng v m gi n cơn hát của họ. Thế h n đang chết nhanh chóng, vì thiế thức ăn. oa t ái do ao nhọc4 của con sẽ cứ giúp nhiề người.

Những người ã nhìn gài u t hiện trong c c uổi họp Do th n trọng Chúa không cho tôi viết t n người y. 3 C c ổn ph n làm cho ư ng ự ao nhãng ời Sống h t rong hi n Chúa. 4 C c ch ời Sống h t rong hi n Chúa. Quả úng vây)
1 2

uả c v y)

355

iờ đ con h v i v tiê thụ các Sứ i p của Cha. Q a các sứ đi p n con h múc ng ồn phong phú của Thánh T m Cha, ồi phơi a ánh sáng. Cha an cho con sức hỏe đ con hồi phục sức mạnh của iáo i Cha. T các Sứ i p của Cha, con h út a mọi ánh sáng thứ cần đến đ soi sáng t m hồn h ng tư tế của Cha, c ng như các người giáo d n. t ong đó, Cha đ an cho con m t ho t ng về hi p nh t. Con h cổ sú cho đề t i hi p nh t theo ánh sáng Sứ i p của Cha, h t ích d n nh ng ời của Cha đi song song với nha . Nhiề q c gia d n t c đư c soi sáng ởi sự t t đẹp của công vi c n . Con đ m điề t t t đẹp hi viết về iáo Tông của Cha, thế nhưng Người Th m sử dụng cùng m t oại đ t s t c ng nặn nên V Thư ng Phụ iáo Chủ của Cha Ba to ome . Con c ng nên có niềm h nh di n về người anh em1 của con gi ng như con viết về iáo Tông của Cha. Con h ho n th nh vi c n như nha . Cha nói cho con iết: con h sử dụng các Sứ i p của Cha, ởi vì t ong đó con có th đón nh n đầ đủ sự thông iết đ m hi các hát vọng của Cha. T na con h đem tham vọng d nh t của mình v o vi c th hoạch mùa m ng t ong Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa. Cha an phúc nh cho con, v ảo đảm với con m t điề Thánh M của Cha v Cha ôn ết h p với con.” ic.

10

7, 1994

- Bình an ở cùng con. Con h dùng cầ ng n m cơm ánh ăn hằng ng . Con h ôn đưa v o đầ mi ng. Cha v i thích m i hi nghe nh ng ời cầ ng n. Cha ơi Thở cho sự s ng của con, con h nói: Chúa Thiên ng, xin thánh hóa inh hồn con nơi Chúa cư ngụ, đ Chúa Minh Vương của con đư c vinh q ang. Xin Chúa m cho inh hồn con đư c ho n hảo với sự thánh thi n đ t ong Thiên Tính của Chúa, con có th t ở nên người th a ế Vương Q c của Chúa v Vinh Q ang của Chúa.
1

Thượng Phụ i o Ch

artholome

356

Con đoan hứa h sinh mạng s ng con cho các anh ch em của con, v t ở nên m t phần t ong Chương T ình Cứ R i của Chúa. Chúa iês Kitô, con th c về Chúa. Chúa Thánh Thần, con th c về Chúa Amen. Nơi t ú ẩn của con iáo i sẽ phục hưng. ở t ong Chúng Ta, Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.

- Con gái ơi, con h ê mến Cha, v con sẽ đư c s ng. Con h ăn Mình Cha, v con sẽ ớn mạnh t ong Cha. Con h ng Má Cha, v con sẽ đư c s ng ại. Nế con m nh ng công vi c n , con sẽ t ở nên ản sao Chính Cha, Thiên Chúa Thần inh của con. i học t , Cha thương ê con v an phúc nh cho con. iês Danh Cha: con h nh n Bình An của Cha.

17

7, 1994

y Lạp – hải ảo Simi – Panormiti – hải ảo St Micheal) - Dạ c phải Chúa không ạ? . Cha có th ở ại với con dù con đ t ng s ng t ong tình t ạng tồi t . Con gái ơi, con đ đư c ủ thác sứ vụ n đ ướng ên B i Ca V nh Tình Yê Của Cha. C n Cha, như m t người chơi thụ cầm Cha sẽ đ n ên cách ngọt ng o hết i ca n đến i ca hác qua con đ cho mọi người nhớ đến Cha. Con h nói với con cái Cha nh ng người ắng nghe B i Ca V nh Tình Yê Của Cha ằng: Cha ức iavê, ng Tạo óa của họ, Cha ng iám của họ. - Cha357

Nế như con d t ì nếp s ng t ng th nh với Cha, Cha sẽ c t ên t ư Không m t Ngôi Nh dưới Danh Ngh a Cha. Con đ ng hiếp s các đường i của Cha, v c ng đ ng s đến gần Cha. Cha Cha t ên T ời của con, thế nên con h ngước mắt ên m đ cho Minh Vương của con Cha của mọi người ch ẩn thánh đi n v nh cử của Cha ở t ong con. Mắt Cha mỏi m n t ước cảnh ạo đ ng v phiền toái của thế gian, ởi vì hông có ẻ d n o ại có th t ở th nh người th a ế Vương Q c của Cha. Các con h t n gi các iới Răn của Cha, v đ ng có coi thường các giới ăn n . Nế như các con t n gi các giới ăn n , các con sẽ iết s ng nga th ng, cả nh ng hi các con người tồi t đến với Cha m th n thưa ằng: Cha, Cha nhìn th các vết nhơ nhớp t ên inh hồn con chứ? Con đ t ng hông iên tục t n gi Các iới Răn của Cha. T nhiên thưa Cha, con iết ằng Cha ôn ôn ng a Thương Xót v ầ ng Q ảng ại. T các giáo h n của Cha, con có th học hỏi Nh ng iề Khôn Ngoan. ức iavê, in d d con iết Thánh Ý Cha, in d con iết các án phạt của Cha. Cha, in Cha h đến v ng c con v o Cha, v nhắc nhở cho inh hồn tồi t của con nhớ ằng con c ng người th a hưởng Vương Q c của Cha. Cho dù nh ng cám d của con thì vô v n vô s , con v n phó thác v o sự t giúp của Cha mang ơn cứ i cho con.” N con ơi, Cha sẽ t ả ời cho con như sa i người con đư c chúc phúc, người con đư c chúc phúc của inh ồn Cha, ngh đến vi c tạo dựng a con, Cha đ hóc. Cha hóc vì v i m ng. Cha đặt đ cho con m t t ái tim hi con c n ở t ong c ng ng mẹ con đ con s ng v chia sẻ Vinh Q ang của Cha. Vì v giờ đ con đ ng ỏ đi n a.... Cha đ nghe ời con cầ ng n với t ái tim t ong sạch. Cha nói cho con iết con t t n q ý dưới Mắt Cha, giờ đ nh n danh Tình Thương Yê m Cha đ d nh cho con, t hôm na con h đi tìm: tình thương ê , h a ình, v h a giải. - Con hông s ng m t mình đ . Cha ng ng an phúc nh cho con.” ôn ôn ở cùng con, v hông

358

C ng ngày hôm nay, h nh Micheal, v iệp này)

ồng Lãnh hi n h n trao cho tôi

i con gái của ng T i Cao, ạn h đ cho tôi nói với mọi con cái của Thiên Chúa ằng mọi người h nên theo đ ổi a Bình. Ai t ong các ạn người v i thú t ong Sự S ng?” V các ạn h đến gần ên ng Thánh hơn n a, v chớ ao giờ ời ỏ Ng i.... các ạn h ôn ôn v ng mạnh.... th t phúc tha cho nh ng ai m Thiên Chúa của họ ức iavê. ọ sẽ nh ng người th a hưởng Vương Q c của Ng i. i các ạn của Chúa Kitô, tôi nói cho các ạn iết ằng hôm na Chúa Kitô đang mang áo tang vải thô hầ ầ tỏ n i sầ m n của Ng i..... Vì Tình Thương Yê của Ng i, các ạn h ăn cha Ng Thứ Sá n ch ăn ánh hông v ng nước ạnh m thôi, đ m cho Thánh T m Ng i đư c ng ôi ngoai cơn sầ m n. Các ạn h d ng ên Chúa Kitô h sinh n đi! Thực a tôi mời gọi các ạn đến đ đ tôn vinh ng T i Cao. C n tôi tổng nh các thiên thần, Thánh Michea , tôi t cảm đ ng t ước c c viếng thăm của các ạn. B n ta tôi úc n o c ng n n chiến đ , iên tục v ng ên đánh đ ổi ma q .... các ạn h cầ ng n cùng tôi như đ t ng cầ ng n v h h ến hích người hác c ng m như v . Kẻ Thù của Thiên Chúa sẽ t ở nên ế m t ước các ời cầ ng n n .1 Bạn h tán dương chúc tụng Thiên Chúa, chứ đ ng chúc tụng ai hác. ngước đầ hướng ên Thiên Chúa m thôi, chứ hông hướng về ai hác. ê mến Thiên Chúa với hết cả t m hồn, hết cả t í hôn của ạn. Các ạn chớ đ mình sa chước cám d . Các ạn h s ni m về t t cả nh ng gì t t đẹp m các ạn nh n t ng T i Cao, v h chúc tụng Ng i. v giờ các ạn cứ đến thăm tôi.2 Tôi ê mến các ạn.” Thánh Michea , tổng nh các thiên thần của Thiên Chúa.

19 (Rhodos)
1 2

7, 1994

Lời kinh nguyện ngắn c u c ng h nh Micheal h nh ường h nh Micheal tại hải ảo.

oạn ởi

c i o ông Leo

)

359

- Dạ c phải Chúa không ạ? . Con h đ cho Cha ở ên con.1 Con h Thánh T m Cha. Cha đang hi n di n. - Cha-

ình t m v s ng theo

Con cảm th y con l i u a au Chúa trong cuộc ch y ua này. Và h u như con m t hút Chúa rồi. iết u rằng con lại trở n n chướng ngại trong chư ng trình th nh thiện c a Chúa? Phải chăng con là kẻ ch m chạp? Phải chăng con không trung thành? Phải chăng con u coi trọng c c ự việc tr n thế? - Có ẽ con ế đ i. T nhiên Chương T ình của Cha nơi con sẽ ho n t t, ởi vì con hao hát Cha. Con h s ng tinh thần hèn mọn đ mọi người ch ng q anh con có th nhìn th Sự Cao T ọng của Cha.... Con h m t t cả nh ng gì con có th m, c n ại cứ đ mặc cho Cha. in Chúa vui l ng tr n an con ằng Kinh h nh.

ư c ắm chứ! V thì con h mở Kinh Thánh a.2 úng v , con h s t sắng đón nh n ời Cha. ó của ăn n ôi dư ng giúp cho con đư c sinh s ng. Vassula con ơi, T ái Tim Cha ướm má hi nhìn th con ồn.... h cảm nh n a n i đa đớn của Cha.... Cha m n con h ở ại t ong Bình An của Cha, v Niềm V i của Cha. Con đ ng ực i ha gi n d đ i với nh ng gì hông tồn tại ền! Vì Danh Cha, con h đến Nh Thờ Thánh eo ge m cầ ng n ằng kinh M n Côi. Cha m n con h đặt niềm h vọng v o Cha, ởi vì Cha phong phú về niềm hoan v i, v đầ ng q ảng đại t ong vi c an phát niềm hoan vui. Con h tích t t cả nh ng gì t t đẹp t nơi Cha, Ng ồn Mạch hạnh phúc của con. Cha ch sở h Niềm Hoan V i v Sự S ng nh ng điề v ng ền v đích thực. Con h nương tựa v o ng thương mến của Cha, v đ ng cho mình người t i i n a.

1 2

C nghĩa là ọc cho tôi viết ôi mở và tôi ọc

iệp

360

Cha đ tha thứ cho con ồi. Con h nhớ m t điề thế n o, con v n c n phải học hỏi nhiề , v v n c n - Con chưa phải là học tr tốt nh t c a Chúa.

: dù con đ ớn mạnh học t của Cha.

- Chưa đ . Có điề dù thế n o Cha v n thương ê con. i học t của Cha, Cha sẽ ổ sức cho con. Con h gắn ó với Cha. Cha Chúa iês sẽ t giúp con. ic. 22 r n hải ảo Patmo ) - L y Chúa, in c u vớt những người yếu uối và c u rỗi những người tồi tệ c a thế giới này. - Bình an ở cùng con. n phúc sẽ ng với con. Con gái ơi, nh ng tiếng thở d i phát t t T ái Tim Cha thì t iền miên. Người hiêm nhường, người tồi t v người vô t i đ nghe Cha v họ thực sự nh ng người an ủi cho ng i An. Chúa Tình Yê T ng Tín đang ở cùng t t cả các con, có điề hông phải ai c ng có th th Cha. Cha đặt cả T ái Tim của Cha v o B i Ca V nh Tình Yê Của Cha đ .1 Cha đặt cả T ái Tim của Cha v o các i ca v nh vì Tình Thương Yê của Cha đ i với các con, người t t c ng như người . Cha người ăn in vì các con. Nế như Thiên Chúa của các con i t sức vì các con, v người hách q a ại t ên đường hông nh n di n a đư c Cha, đó vì Cha phủ đầ má cùng nước ọt ph nhổ ởi thế h n đang s ng t ong t chính v t i i. i t ần gian chứa đầ ô ế! Các con h ngưng các điề ô ế đi.... Thiên Chúa đ đến với các con, thế m hông có ai t ong các con nh n a Ng i, ch ng ẽ các con hông nghe th sao? Cha ng Thần inh, v t ong Thiên Tính của Cha, Cha m n cứ i các con đ ai c ng đư c gia nh p h ng ng các thánh. Thế nhưng nhiề người t ong con cái của Cha ch ng ngó ng ng gì đến n phúc Cha an, ại c n hông ch ăn năn h i cải v c ng hông ch a ỏ t i i thứ chiếc iềng ích n i ết họ v o mọi sự, 7, 1994

1

ời Sống h t rong hi n Chúa

361

ch t Cha a m thôi. – inh hồn Cha đầ nh ng tiếng thở d i. Con gái ơi, con h nói cho họ iết ằng chiếc áo tang vai thô Cha đang mặc nh m đầ Má của Cha. Con h nghe Cha: hôm na v cả hôm q a, ng Thánh nhổ đầ mặt, các người q a đường cười nhạo. Th p iá của Cha người ta ch đạp dưới ch n hằng ng ..... Ôi.... Cha sầ m n thê thảm ắm.... hôm na Cha m n mở ho thiên đ ng đ n ôi dư ng các con m t cách dồi d o. Cha m n mở con đường đ hướng d n t t cả các con ên thiên đ ng. Cha đ nói Cho dù thế h n tự c mình phủ phục dưới chân Satan, phần Cha ng Thánh ch ng ao giờ có th q ên đư c hình ánh tạo v t, c ng như giờ phút tạo dựng m Th n Phụ Cha phải hóc vì v i m ng. ó ý do tại sao Cha hông th đ nh ng đứng ên m nhìn h d của Chúa Cha đang iến dạng th nh vóc dáng Kẻ Thù của Cha. Kẻ Thù có h p d n đ , nhưng sự h p d n chứa đầ chết chóc, t ong hi đó, n phúc Cha an sẽ d n đưa các con t ở về với Thiên Tính, v t ở ại V ng Ta của Cha các con.” i thế h hôm na , t ong cơn mê ngủ của các con, các con đ ch p ắt v mê hoặc ởi Kẻ Thù của Cha. Các con dụ d t ước nh ng ời d i t á của hắn, v t í nhớ của các con đ ơi v o q ên ng nên chìm ng p t ong óng t i.1 T v , Cha Thiên Chúa của các con, Cha nói với các con như sa : i các con t ai của Cha, h i các con gái của Cha! Các con h d của ng T i Cao. N các con ơi, các con t th n t Thiên o ng v C i Sáng ạng. Các con th c về Chúng Ta!2 Các con th c về Thiên ng .... Các con th c D ng D i Vương iả. V thì tại sao, tại sao các con ại nghe theo Con Thú chứ? Các con đư c chúc phúc theo ình nh của Chúng Ta, chứ hông phải hình ảnh Con Thú. T t cả các con phải đư c i t ê v o s nh ng người đi ại t ong s n t iề đình của ng T i Cao. V các con h đ cho Cha hoác v o người các con phục ng của Cha. Các con h mỏ ng t ái tim a, Cha sẽ cứ i các con! Các con h đ Cha tiến v o nơi cư ngụ của Cha 3 đ ồi Cha sửa sang ại nơi đó. Khi các con đư c sửa sang ại, Cha sẽ q ăng các con như q ăng ưới v o sa mạc v th ng ng người chết đ các con ên tiếng ê
1 2 3

ỗng dưng Chúa c t cao giọng ể n i những lời n i tiếp theo au. a gôi hi n Chúa Cực h nh m hồn c a chúng ta

362

g o dưới Danh Cha như sa Chúa Tình Yê đang t ên ường T ở ại. Ng iờ của Thiên Chúa đ đến gần, m thực a c n gần hơn các ạn ngh . Các ạn h h i cải! ăn năn h i cải v v i m ng. Tiếng oa của sá thiên thần sắp sửa nghe vang ên với nh ng ời cảnh áo của Thiên Chúa. Các ạn h ma ma h i cải đ chiếm đư c D n của Chúa Chiên t ên t án mình.” ó điề các con sẽ th t ên. Các con sẽ Ngai T a của Cha. C n Cha, Cha sẽ chủ đi m cho các ời chúc tụng. ồng thời dưới mắt Kẻ Thù, Cha sẽ an cho các con m t t ái tim hùng d ng đ chinh phục hắn cùng dồng ọn của hắn t ong t n chiến của Ng Viên M n của Thời ại. Con gái ơi, giờ đ t t cả như v y. Cha ban an phúc nh cho con cùng nh ng ai ở cùng con. Thánh Danh Cha ôn : ng Amen

23 (Patmos)

7, 1994

i Vass a của Thánh T m Cha, Cha an phúc nh cho con. Con h đ i ử với Cha như ạn th n của con, đ ng ao giờ ời ỏ sứ vụ của con, ao gồm cả vi c viết n a. Con h d nh cho Cha thời giờ đ m viết. Con h d nh cho Cha thời giờ đ đổ ng n thờ 1 của Cha mọi phúc nh của Cha, t ầm hương v dầ thánh của Cha. Con h d nh cho Cha thời giờ đ Cha ức cho con dầ thơm của Cha đó hương t ầm. m ng ôi ớt cơn th nh n Th m Phụ Cha, các con h ưng tụng Danh Ng i với t m hồn tôn ính, v chúc tụng Ng i t ong Các B ổi ọp. Cha sẽ ê gọi,2 v các con nên nh n a ời ê gọi của Cha. iờ đ các con h nh n Bình An của Cha, v h đ Cha ở ại t ong t m t í 3 các con, v h gi Cha ại t ong t m hồn các con....4 phải thế hông các ạn? Các con h nghe Cha, Các con h ôn nhớ điề n ng Cứ Thế đ ách hại, đ i ử như m t ẻ d i t á. Các môn đ của Ng i thì c ng Chúng ta ều c thể là àn thờ c a hi n Chúa K u gọi ến với iệp 3 C nghĩa là c u nguyện không ngừng 4 ến y Chúa i u ngừng lại, rồi nhìn tôi và hỏi: “c c ạn? con ang thư ng lượng mà?
1 2

gài muốn n i: “chúng ta

363

thế. N con ơi, con t Cha m đến, v vì con đến t ng Cứ Thế, con c ng sẽ đa hổ như Ng i đ t ng đa hổ, ch ng ẽ Cha đ hông nói cho con iết t ước đ ồi. ch ời nhắc nhở cho con m thôi.

29

7, 1994

L y Chúa c a con, in Chúa h t l n ài ca1 mới c a Chúa cho mọi uốc gia. in Chúa h t l n ca v nh2 mới c a Chúa cho mọi d n tộc. ài ca c a Chúa c c chữa lành. ài ca v nh c a Chúa ẽ làm n n nhiều phép lạ. - N con của Cha, ình an ở cùng con. Cha sẽ tiếp tục sáng tác. T ời mưa m mọc ên cỏ anh tươi t ên ven núi đồi thế n o, c ng v Cha sẽ chế iến ương thực cho người nghèo hó v người đói hát như thế. Phần con, con h t ở nên đ n thụ cầm của Cha đ mọi c ng đo n tín h tham dự với Cha t ong i hát của Cha. V các con h mv i ng ng Sáng Tác! i con đư c chúc phúc! Sự ế đ i của con hồng n thích thú iết ao.... Con h nắm B n Ta Cha m ước đi cùng với Cha. Cha sẽ giúp con tiến t i n đ ho n t t sứ vụ của con ằng cách an cho con phương thế3 đầ ngh ực v sự hích đáng hơn. Cha sẽ an cho con các n phúc n đ con hướng d n ại cho người hác m t cách hông s h i. ồng thời q a con, Cha c ng sẽ gieo t ền v o các q c gia d n t c hương thơm của Sự Thông Biết về Chính Cha. Cha Khởi Sự v Cùng T n, v t t cả mọi sư đề đư c điề đ ng ởi Cha.

7
ài h t và ca v nh ến là: “ : “ ời Sống h t rong hi 3 ừ , tôi nh n ược nhiều nh n ra àn ay c a gài. iều hiển nhi n.
1 2

8, 1994

ời Sống h t rong hi n Chúa n Chúa n ng c iệt từ Chúa chúng ta, và uổi họp c a tôi. ôi cảm gay ến Cha Carroll cũng nh n th y iều này, iều này là

364

(Rhodes) - L y Chúa, th i ộ hững hờ 1 không thể ch u nổi ược ở y – Chúa c nh n th y hệ uả c a ự dại dột c a con hay không?2.... Chúa th y ao nhi u e dọa con nh n ược từ c c ài adio công cộng phải không ạ? iả như con ống tại V ng rung ông, iết u con ã ném cho chết rồi, ho c tr i vào cột thi u ống! - Cha úc n o c ng đứng t ước mặt con. C i cùng Cha sẽ chiến thắng. V thì tại sao con phải s chứ.... Cha đ n ôi dư ng con. Cha đ c t nhắc con ên đ tôn vinh Danh Cha. Người có t m hồn hiế h a sẽ hi iết Sứ i p a Bình của Cha. T ong các Sứ i p của Cha, Cha đ đ nhiề đoạn thực sự c n í ẩn v t hó hi , thế nhưng đ các sứ đi p d nh cho nh ng người m tiên t i saia nói tới các ngươi nghe đi nghe ại m hông hi , nhìn đi nhìn ại m c ng ch ng nh n th gì ....” Nh ng người n đề nh ng người vô gia cư.3 ọ c n ên tạc Kinh Thánh. Con h nhắc nhở cho mọi người4 nhớ ằng hông có ai m tôi hai người chủ: hoăc thủ nh thế gian ha Cha. Cha Chủ Thiên ng. Con h nhắc nhở cho họ h đem a thực h nh nh ng điề m họ đư c Cha d d . Các con đ ng coi t ọng thú v i iêng của mình hơn Thiên Chúa. Cha ng Thánh v Cha m n các con s ng thánh thi n. Các con phải iên t ì ôn ôn chứ hông ch đôi úc n o đó m thôi.... ma q ăng ăng ch ng q anh các con, chúng thề q ết a đảo mọi người t ong các con! Các con h cầ ng n cho các inh mục của các con.5 các ng i c ng người ế đ i. Các ng i nhìn m hông th , ắng tai m hông nghe th gì. T ong tình t ạng n , t m t í các ng i hóa a hư hỏng. Chính vì v , sứ đi p n đi hỏi các ng i. Thế nên các con đ ng ngạc nhiên hi th các ng i ngờ vục nhiề người t ong các con, v t anh c i về nh ng ời Cha nói. Các ng i nh ng người q ý t ọng đ i với Cha c ng như các
ững hờ về m t tinh th n u mến Chúa ến i n kh ng, ua việc tuy n ố iều này ằng c ch ch ng minh tr n dài V a phư ng 3 C nghĩa là linh hồn c a họ giống như a mạc. 4 C nghĩa là nh m c u nguyện hodian và Athen 5 c iệt c c linh mục hải ảo hode
1 2

365

con v . Cha t thương ê các ng i, như Cha hằng ê thương t t cả các con. Các con h ính t ọng các ng i v cầ ng n cho các ng i. Cha ết thúc nh ng điề Cha nói với các con như sa các con h t n gi các ề t Thánh của Cha, v nhớ a t ánh nh ng gì m thế gian t ao tặng cho các con. Các con đ ng tạo cơ h i cho Kẻ hù. Các con đ ng tiê thụ nh ng gì hông phải thánh thi n. ời cảnh áo thứ hai của Cha. ời cảnh áo thứ nh t đư c nói q a môi mi ng của người đ viết ng B i Ca V nh Tình Yê Của Cha.... Các con h s ng nga th ng v iết tự iềm chế đ đư c ở ại trong n phúc của Cha. nh ng điề i n đ đi theo Cha. Các con đ ng c Cha m t ng n o đó phải nói ằng Các con hông phải người s ng nga th ng.” B giờ thì các con th a iết các điề i n của Cha. Nế như các con t n phục Cha, các con h đi theo Cha. Các con đ ng phá hoại công vi c M Cha đ m cho người hác.1 Các con h sám h i v đi tìm sự ch n thực. Cha nói th t với các con ằng nh ng người s ng như ương d n sẽ chia sẻ nếp s ng ương d n, ởi vì họ hông nh ng s ng như ương d n m c n hoan nghênh các người hác s ng theo họ. Nế như Cha ng thương ê các con m hông q ở t ách các con thì ai sẽ người q ở t ách đ ? Sở d Cha an cho các con nh ng ời giáo h n n , mục đích m n nhắc nhở cho các con nhớ ằng ng Tự ng Thánh. 3:3: “Không c ai trong ố người thuộc về a ở c ng với a. ởi vì hai nh m c u nguyện c a y Lạp không c ai linh hướng linh mục) lý do là không c ai là mục tử chăn dắt họ, n n Chúa i u Kitô ến làm mục tử chăn dắt họ. t cả c c linh mục ều chống lại hai nh m c u nguyện này, và gọi họ là những người rối ạo.)

8

8, 1994

L y Chúa, Chúa th y con ã ược n nh n do ởi ở thích tốt lành c a Chúa
1

Cố gắng em người hối cải trở lại con ường tội lỗi

366

ể trở n n t m ảng viết ống ộng c a Chúa trở n n tiếng vang và c y àn thụ c m c a Chúa. L y ng li, ởi vì con iết c c ư ưởng c a Chúa vượt tr n c c tư tưởng c a con, và c c ường lối c a Chúa vượt tr n c c ường lối c a con, giống như c c t ng trời thì cao h n tr i t, in Chúa ến th m ét con cho th u o. in Chúa ến kiểm tra t m hồn con. Xin Chúa ến thử th ch con ằng gọn Lửa c a Chúa, và c nhắm c c mũi t n c a Chúa hướng th ng vào con. in Chúa ảo ảm rằng con không phải là kẻ ang tr n ường i ến hư hỏng. in dẫn dắt ước ường con ang i tiến th ng ến C g i Vĩnh Cửu c a Chúa ởi vì con mong muốn i về riều ình tr n rời c a Chúa một ngày nào ! - Cha mến tinh thần của con iết m .... Niềm sở thích của Cha sử dụng con m ảng viết của Cha, m tiếng vang của Cha, v t ở nên c đ n thụ cầm của Cha. T nhiên, tiếng nói của con có th ế ớt, Cha sẽ m t t cả nh ng gì c n ại. Cha hứa với con ằng: Cha sẽ tỏ ầ Vinh Q ang của Cha t ước mặt mọi q c gia d n t c q a con người của con. Con h đứng n sang m t ên đ cho Cha ước v o. Cha nói cho con iết: có nhiề người nh n a Cha ng T i Cao t ong các Sứ i p n , ... v Cha sẽ i hiến c các ương d n iết hát khao đến Cha.1 Thần Khí Cha gi ng như cơn gió nhẹ thổi v o họ. Cha sẽ đến nh ng q c gia chưa nhìn nh n Danh Cha Thánh Thi n. Cha sẽ nói với các d n t c ch ng ao giờ ưng tụng Danh Cha h cầ hẩn ên Danh Cha. L y Chúa, in mở môi miệng c a con. Môi miệng c a con ẽ luôn chỉ iết nhắc lại những lời mà Chúa ã an cho con.

1

C nghĩa là tu n giữ c c iới ăn c a hi n Chúa

367

- ư c ồi, Cha sẽ đ cho cả thế giới nghe iết đến Cha. Con h tỏ a t n phục, v Cha sẽ ho n t t Thánh Ý Cha ở nơi con. T ong hi đó, Cha sẽ m thầm1 tiếp tục an cho con nh ng ời giáo h n đầ Khôn Ngoan của Cha m ỏ đi t m thức ghê tởm của các nh t iết học. Cha sẽ t ả ại cho ẻ iê căng nh ng gì họ ứng đáng đư c nh n.... úng v , Cha sẽ đ i ch t với các c hiền t iết v m cho t t cả mọi người t ong nhóm họ đi đến tình t ạng i i đến đ họ sẽ hông c n iết phải t ái đ . Ng na , chính s nh ng người n đang thích thú với sự sai ầm của mình, v h i ng về Tháp Ba e . Cac t ường phái n đ m a ch c thế gian v m n sở h mọi sự....2 - L y Chúa, không iết con c n n mạn phép nhắc Chúa rằng họ cũng là con c i Chúa ạ? - Cha chưa nghe th chúa n o hác cả!” t nơi họ nói Cha, ngo i Chúa a hông có

C u trả này làm cho tôi uồn chưa từng c ...) - L y Chúa, Kinh h nh n i: “ a là Chúa iav và không c n chúa kh c nữa. Cha ã dựng n n nh ng. Cha ã tạo ra ng tối. Cha t c thành n n hạnh phúc. Cha tạo dựng ra thi n tai. Chính Cha là c iav tạo n n 3 muôn ự này. L y Chúa, Chúa là Chúa Cả c a c c t ng trời và mọi ự Chúa là ng h nh, và chắc chắn rằng Chúa c thể chiếu ng vào m tối ể mang nh và Chúa hiển danh là ng c L ng hư ng t Vô ờ ến.

ng ến,

hi n Chúa muốn n i là khi gài ến an iệp cho tôi thì chung uanh tôi không c ai, và không c m ông nào hết. Mọi ự ến diễn ra trong y n l ng 2 Khi nghe giọng th t vọng và c chút gì ắng cay, tôi cảm th y nỗi uồn gài như ắp ửa d ng l n, do tôi mạnh dạn l n tiếng hỏi gài. 3 Is 45: 6-7
1

368

Chính con ã từng cảm nghiệm ược l ng nh n h u c a Chúa v y thì tại ao c a Chúa c thể t c tạo n n hạnh phúc ằng thi n tai như thế? - .... mục đích của Cha sẽ - L y Chúa là ng Kính phục ược Chúa ạ? t hi n. Cha m điề m Cha thích ....1 u, con c thể n i hay làm gì th m ể thuyết

- Cho dù con đ m t mỏi vì h nh t ình q á nhiề , Cha c ng sẽ an cho con m t phần t ong ời ê cầ của con, nế con tiếp tục h nh t ình vì Cha đ oan áo mọi Sự i iết m Cha đ an cho con. - L y Chúa, con ẽ ăng trình vì Chúa, c iều con là kẻ t ng, v y giờ y làm ao con c thể n i ra ược? Làm ao con cũng c thể ạt ược cả ph n kh c từ Chúa? - .... thực sự con q á ế đ i đ i với sự vi c n ....

- Con không yếu uối nếu như Chúa hiện diện và ở trong con. Con không yếu uối nếu như h nh Micheal ở n cạnh con, và nếu như Mẹ h nh c a chúng con l y o c a Mẹ che l n u con. - V thì a con thực sự nương tựa v o Cha....2 con người c n ại của Con Cha, áo của con sẽ d m má của chính con.... điề n sẽ đem ại ơn cứ i v ơn cải hóa cho nhiề người. Cha sẽ ma chóng đổ Thần Khí Cha ng t ên họ t n đầ như chưa t ng có t ước đ . ồng thời t mi ng ư i d i t á của họ, Cha sẽ iến đổi th nh mi ng ư i nga th ng đ họ t ên ưng Tôi th c về ng T i Cao Ng i Cha của mọi người.”

1 2

Is 46: 10 ôi nh n ra một ghi chú ngạc nhi n từ

c iav là Chúa tôi.

369

C n có m t người hác1 c ng tự gọi mình ằng danh ưng của Con Cha Người Kitô ,” v t ên t án có viết Danh Xưng Mới của Con Cha. N Vass a con ơi, h cầm iềm hái m đi gặt nga đi! Con h đi ma ên, h sa sưa với công vi c sáng ngời của Cha v gặt đi thôi! Con h hăng h i m gặt với Cha v con đ ng đ cho thế gian ôi o con, đ ồi ỏ c c. Tiếng Nói của Cha thì ngọt ng o. ình nh Cha thì ho n hảo. V con h đến, h ch đến m gieo mình v o V ng Ta Cha của con. Dù to ụi nhưng con th c về Cha với m t inh hồn v m t t ái tim. N Pa as eví con ơi,2 Cha sẽ ảo t ì con mắt của con.

10

8, 1994

- Cha an Bình An của Cha cho con. Cha Chúa thực sự m n c ng c p cho con ương thực t ên T ời. i ồ c của Cha, con h viết ng nh ng ời n t Kinh Thánh: Nế các con ở lại trong Cha v ời Cha ở lại t ong các con thì các con in t cứ điề gì các con m n, các con sẽ đư c như ý.”3 - Con h ắng nghe v h ghi ch p ng với ng thương ót, Cha đ đoái thương đến con. ý do tại sao Cha ở đ đ d d nh ng người m hi iết, v an ề t của Cha cho nh ng người hông iết đến t . Cha sẽ tiếp tục n ôi dư ng thế h n ằng t i sản của Cha t ên Thiên ng. Bánh có sức cứ ch a đến t t ên T ời. Bánh có sức d d ng t thiên đ ng, đến t ho m của Th n Phụ Cha. Thế nên hông ai có th nói Tôi ch ng có gì đ m ăn cả.” Cha an cho các con ương
y là c ch n i, nhưng thực ự không nh t thiết là một người. Para keví là t n th hai c a tôi. Para keví trong tiếng y Lạp c nghĩa là h S u. n này là một t n kh phổ thông tại y Lạp. ôi ược M tôi t th m cho tôi ể tưởng nhớ h nh ữ Para keví, là v h nh hay chữa lành mắt. Ch ng là khi tôi inh ra thì hai mí mắt c a tôi dính liền lại với nhau không mở ra ược. M tôi không iết tôi c mắt hay không, n n à kh n c ng h nh Para keví với lời h a là ẽ gọi tôi ằng t n c a th nh nữ. Sau a ngày tôi mở mắt ược. 3 Jn 15:7
1 2

370

thực đ các con hông c n dụ d ăn nh ng gì đ c hại chết người n a, các thứ chế iến t cỏ ễ thế gian. Thần Khí của Cha an cho các con Sự S ng v ình an. Cha m n viết cho các con ít ời n q a ông hoa ê q ý của Cha. L y Chúa, một ố nh n v t trong hàng gi o ĩ thuộc i o ội Chính hống y Lạp không tin rằng chính Chúa n i ởi vì Chúa gọi t n con là ông hoa.

- Cha iết ắm chứ, thế nhưng tại sao họ ại hông đọc ằng ... ông hoa h d của họ đ h o t n ồi...”1 Về vi c n , Cha m n nói ằng ... các con h mở t m hồn a đ m đón nh n Ánh Sáng, v ồi các con sẽ tin tưởng.” B giờ thì họ ch ng hác chi đám đông người ang thang t ong óng t i v c i sầ . Với ng Thương Xót của Cha, Cha m n ỏ q a nhiề i ầm của họ m cho họ thời giờ đ ăn năn h i cải. i người ạn của Cha, con h đến. Cha q ên m t điề m con d ng ên Cha v o ng đó. Ng tháng thì đang tiến gần đến giờ phút n , giờ phút m Cha có th sử dụng đi m t t đẹp của điề 2 con d ng ên Cha. Cho tới hi đó, Cha v n ch ẩn s n s ng cho con. Cha sẽ v n tiếp tục đ D ng mạo của Cha đư c tỏ hi n q a con, mục đích đ hích con. N con của Cha, c n gì m Cha hông m cho con chứ? o T ong ng nh n h của Ng i với Tình Thương Yê , Th n Phụ Cha đ ót phủ t ên i đi của con ằng các viên am ngọc. Ng i ức Minh Vương, nhưng ại có ng hiền m , V Q an T a, nhưng có ng hiền h thương ê ; ng Khởi Thủ (A pha) v c ng ng Cùng T n ( mega), nhưng ại t mực nh mì. V con h đến, Cha v Con, Chúng ta, Cha con ta? - Dạ v ng! - Con cứ c t lên tiếng nói nh n Danh Cha. v c ng tôn vinh Cha n a. iề n sẽ mv i ng Cha

1 2

Ws 18:12 in ọc lại

iệp ngày th ng năm 199

371

- L y Chúa, con y u mến Chúa. Con thực ự vui huỏng từng gi y từng phút khi Chúa iện Diện với con. - Cha c ng v , Cha thích thú hi nói ch n với con theo th thức n . - L y Chúa, iều này ẽ l u ền khi con ở t c n i u và t c khi nào. y luôn là một hồng n cho con, phải không ạ? úng như v đó! điề m Chúa Cha v Cha đoái an cho con. N Vass a con ơi, m t ng ia con sẽ t hi n t ước T iề ình của Cha cùng với Th n Phụ Cha. B giờ thì Cha chưa mang con tới đó đư c, chưa có th đư c cho đến hi Chương T ình của Cha ỏ nơi con đư c ho n t t. C n t na đến đó, con cứ tiếp tục ng Má Cha v ăn Mình Cha. ng Thánh đang ở cùng con.

18 Mẹ h nh c a chúng ta:)

8, 1994

- Con gái ơi, Me v i m ng m i hi con tham gia v o ời cầ ng n của các thánh....N con ê d của Mẹ, con đang chiến đ 1 t ong cùng m t t n t ến với các thánh t ên thiên đ ng. Mẹ c ng hi n di n n a, đ cho tinh thần v ng ời Thiên Chúa của con hông giới hạn. N con, con h ch p nh n t t cả nh ng gì m Thiên Chúa an cho con. Chính do B n Ta của Ng i, với mục đích q ảng đại Riêng của Ng i m con đư c an cho hồng n n tự do v hả năng phục hưng iáo i. Nế như con cứ tiếp tục t m gương t ong sáng, con sẽ người phản ảnh ình nh của Thiên Chúa, đồng thời Công Vi c của Ng i sẽ chiế tỏa nơi con đ mọi q c gia d n t c đọc đư c ời ằng S ng, v đón nh n Chúa Kitô với t t cả t m hồn ng mở. C n t nhiề vi c ch a nh c n ại cần phải m, thế nhưng con cần tin tưởng t ong Chúa, ởi vì Chính Ng i Bạn ồng nh Thánh Thi n của con. Con đ đư c n ng nhắc ên đ ở cùng với Chúa Kitô Con của Mẹ. Nên con phải s ng m t đời s ng t ng thực t ong thiên chúa. Con

1

r n chiến tinh th n ằng c u nguyện, y u mến và v ng lời hi n Chúa

372

h đ mọi ý ngh của con hướng ên các sự t ên t ời, con h hướng d n người hác iết ngh về Thiên Chúa, nói về Thiên Chúa, v iết hao hát1 Thiên Chúa. V ồi họ sẽ nh n a ằng Thiên Chúa Sự S ng, Niềm V i, v Bình An t ên T ời. N con h nhớ, hồng n đặc i t m Chúa an cho các con ồi đ sẽ đến úc ch m dứt. Vass a con ơi, con h học cho iết đ ồi nhắc ại nh ng ời t Kinh Thánh cho nh ng người thường hay nói Chúng tôi hông có ề t n o ó c chúng tôi phải ắng nghe t cứ ời tiên t i n o cả...”2 Con h nói với họ Kinh Thánh thì hông ao giờ nói sai cả, Kinh Thánh đ nói ằng các con h ôn ghi hắc m t điề đ ng ao giờ t ch i ắng nghe hi Ng i ên tiếng nói. Nế như có ai dưới t ần thế t ch i ắng nghe m t ời cảnh áo n o đó, người hông có th thoát hỏi đư c hình phạt đ . m sao chúng ta ại có th thoát đư c, hi m chúng ta cứ ngoảnh mặt đi m hông nghe Tiếng Nói t Thiên ng cảnh áo chúng ta chứ? V o ần cảnh áo , Tiếng Nói của Ng i sẽ m úng đ ng cả t ái đ t n , thế nhưng giờ thì Ng i hứa với chúng ta ằng Cha sẽ m úng đ ng hông nh ng t ái đ t m thôi m c n m ng đ ng cả thiên đ ng n a” 3 Sự thưởng phạt t ên t ời d nh cho thế h vô đạo ngh a n đ s n s ng. Mẹ ôn đứng ên cạnh t t cả các con đ h ên nhắc các con h cầ ng n, ăn cha v s ng m t nếp s ng t ng thực t ong Thiên Chúa. Nế các con ằng ng, Mẹ sẽ tiếp tục dưa các con tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Mẹ ‘i Pana ia 4 an phúc nh cho t ng người t ong các con. Mẹ nói cho các con iết áo cho ng của Mẹ phủ t ên các con đ ảo v các con nhỏ của Mẹ hỏi ẻ d gi ng như con sư tử đang iên tục săn ùng các con mọi nơi. 19 8, 1994

L y Chúa, tr i tim con n àng phụng ư Chúa và theo lệnh c a Chúa. rong riều ình tr n oàng Cung Chúa, Chúa cho phép con ược phục vụ
C nghĩa là tu n theo, là tu n giữ c c iới ăn uan trọng nh t c a hi n Chúa. Mẹ h nh c a chúng ta muốn n i ến những lời ti n tri trong thời uổi chúng ta ang ống. 3 Heb 12: 25-26 4 Mẹ h nh ằng tiếng y Lạp, D ch từng chữ là Mẹ t h nh
1 2

373

theo những lời hu n dụ c a Chúa. M cd u gối c a con u yếu ớt vì thiếu th c ăn,1 nhưng Chúa là hi n Chúa c a con, với L ng hư ng t vô ờ ến c a Chúa, Chúa vẫn thư ng con. Chúa ã ến c u giúp chúng con: “ i thế hệ hôm nay, Cha ã dành n cho c c con c c nguồn c a cải gi u ang. rong thời i kém, Cha ến với c c con. y là những iều Chúa từng muốn n i với chúng con ua mọi thời ại. Chúng con cảm tạ Chúa. với trọn vẹn l ng thành, con cảm tạ Chúa. - Cha an Bình An của Cha cho con. Trong T ái Tim Cha chứa đầ nhiề ch á , v giờ Cha m n tỏ cho các con th ng ồn phong phú vô t n đó. Cha thương mến các con. Các con đ ng ao giờ nghi ngờ Tình Thương Yê của Cha. Có ần Cha đ nói ằng ho t ng ch á n đ d nh cho thời đại các con, thời đại đang m v o tình t ạng sa sút nh t. T ong tình t ạng đáng thương n , Con Thú D tự t ng tự tác q ến mọi người t ong các con. Chính vì v m Cha in các con h cầ ng n nhiề hơn n a, h ăn cha v s ng theo ề t của Cha. Các con h mở ng t m hồn mình a v h chết cho ản th n mình. Phần con, con gái ơi, con h ở ại t ong Cha. Con h ch p nh n các người t cáo con, v Cha sẽ n ng inh hồn con ên với Cha. Con đ ng ao giờ t đoán ai, c ng đ ng ao giờ hóc óc thương tiếc của cải v t ch t nh ng thứ hông tồn tại ền, con h s ng tử tế v thánh thi n. Vass a con của Cha ơi, Cha sẽ d d con iết s ng ho n hảo nế như con ằng ng đ Cha m như v . Con h tiếp tục oan áo v công ng ồn phong phú của T ái Tim Cha cho nh ng người m Cha gởi đến cho con. Vì v , n con của Cha, con đ ng s nh ng người t cáo con, con cứ đ mặc họ cho Cha. Con có th con đ tiến t i n ao nhiê ồi ha hông? Q a
1

i kh t m t tinh th n

374

cách s ng của con, con c ng có th ôi c Cha.

n đư c nhiề người hác iết đến

hế rồi gài n i với h m c u nguyện c a hode ) - Cha m n m i người t ong nhóm h ôn nhớ ằng: Cha đ c t nhắc họ ên ằng n sủng. Thực a hông ai người t ong họ ứng đáng với t cứ hồng n n o của Cha. ý do tại sao Cha m n họ h đọc dụ ngôn t ong Kinh Thánh về người P icanô v người Pha isê đ cho ng nhi t th nh của mình hông t ở nên c ch p. Các con nên iết ằng hông có người n o t t nh, m ch d có mình Thiên Chúa m thôi. Chưa có ai người t ong các con ho n hảo cả. Các con v n c n nhiề điề phải học hỏi. Các con phải học iết đến ng iên nh n của Chúa Cha, học về tình thương ê v hiền t m Cha tỏ a cho t t cả các con, học về sự thánh thi n v nh n h t t đ i của Thánh Thần Cha. Con gái ơi, thôi như thế n đủ ồi. Con h chúc tụng Cha v ê mến Cha. i học t Cha, Cha Chúa iês an phúc nh cho con.

23 - Dạ c phải Chúa không ạ? - Cha

8, 1994

. i người con mọn, con h nh n Bình An của Cha. Cha đến với con đ tìm sự an ủi nơi t ái tim con. T ong Thánh T m Cha đang có m t thương tích hó m ch đựng nổi.... hôm na các người đi theo Con Thú D úc phạm đến Cha t ong Bí Tích Tình Yê . Chúa Tình Yê phản i, ph nhổ v ch đạp dưới ch n. iờ đ Cha đang nằm t ong ta ẻ d . Con có hi điề đó gì ha hông? Tế ời ời của Cha đang ở t ong ta họ. ọ đ n m đá Cha. i a họ c n có ời thề q ết với nha hủ ỏ Cha nga t t ong Nh Tạm của Cha. Con th đó! Sắp sửa đến ng họ sẽ chính thức công hai ằng Cha sẽ hủ ỏ nga t t ong Nh Tạm T ú của Cha, v tha thế Cha ằng chiếc n o ạt ng t ếch... v ời của tiên t i Danie thực sự đ đư c ứng nghi m.
375

Con gái ơi, con đ ng đ đức tin v ng t ng th nh của con t ở nên mềm ế . Con đ ng ao giờ mê ngủ. Con đ ng ao giờ ho i nghi. Con h nghi ngơi t ong Cha. N con ê d của Cha, con h đ cho Cha ngh ngơi t ong con. ic. i c c ạn c ng thế h , úng v y, c c ạn không c thể n i và cũng ừng ao giờ c thể n i với ng C u Chuộc c a mình rằng: “Tôi ang nằm tr trọi một mình tr n thửa t ri ng c a tôi mà không c ai n ng tôi l n. Khi ngày giờ c a gài ến, h i c c ạn c ng thế h , gài ến c ng với Lửa, và c c ạn ẽ nh ại, n ng ỏng, thi u ch y, và vườn tược c a c c ạn ẽ khô héo, c ng với cả vườn nho c a c c ạn nữa. C c ạn ừng n i với ng C u Chuộc c a mình rằng: “ in mang ến cho tôi ít lư ng thực ể ăn uống Vì v y, y giờ là lúc c c ạn hãy hối cải, và thôi ừng chiều theo những gì là ự dữ nữa. ồng thời vì người không c tín ngư ng lại úc phạm ến y ế ời ời c a Chúa chúng ta mà i theo ử h n như ạn è c a họ n n gọn Lửa ng ch y dữ dằn như chưa từng c trước y ẽ thi u ốt c c ạn, trừ khi Chúa nghe ược từ c c ạn lời kh c l c ăn năn thống hối.

3 đó

10, 1994

i Vass a-của-C c-Khổ-Nạn-Cha, con h s ng cho Cha. Thực sự, mục đích c c đời con giờ. Cha sẽ m cho các ẻ thù của con m
376

c ng ẻ thù của Cha tan th nh ụi t o dưới d t. Ôi h i đ t ụi!1 T ngươi có inh hồn, sao ngươi m cho Ta phải phiền q á nhiề như thế? cớ gì m ngươi ại hông m n th a hưởng gia nghi p của mình n a? N ... Vass a con ơi, Cha ồn phiền với thế h n iết ch ng n o. Cha giang Ta đón họ t ong nơi hoang dại. Cha đến đ phục hồi inh hồn hô h o của họ, thế m em a họ ch ng đoái ho i gì tới B n Ta cứ i của Cha.... N con gái tế nh ơi, h đến v nói tiên t i dưới Danh Ngh a Cha. Con h nói cho d n Cha iết về giao ước mới của Cha, c ng như nói về các ng ai T ái Tim Chúng Ta sẽ đ m th q a ần n a. Các Kẻ Thù của Cha m mưa m gió nơi Thánh i n Cha, B n Thờ của Cha, Nh Tạm của Cha, đ ồi dựng nên nh ng sự q á hủng hiếp. Rồi đ sẽ ẩ đến m t thời ỳ vô cùng sầ m n, như chưa t ng có t hi các q c gia t hi n đến na . ọ dùng v ực v mư mô a đảo m m chiếm Nh Cha. C c ạo oạn đ ắt đầ tác đ ng ồi. Có điề t ước tiên ẻg a ch n sẽ phải ứng đi nga t ong m thầm t ước hi Kẻ Phản oạn công hai m ô ế Thánh i n của Cha. Than ôi có ao nhiê người t ong các con ại sa ng t ước các ời n nh của hắn! Thế nhưng thánh ý của Cha hông tạo đ t s ng cho họ, nên đ ù ại, họ m n h sinh cả mạng s ng mình đ ăn th a với đại c c của Cha. Cha nói cho con iết t ong Nước Mắt ằng D n Cha ơi, các con sẽ phải thử thách ằng ửa ởi ẻ m ăng n ....” Công vi c m chiếm của hắn đ an t n a to n thế giới.2 Con sư tử đ ời hỏi s o h n ồi.... ần n con h ắng nghe m hi cho ng ẻ m ăng n m t học giả, nhóm học giả n người theo ch n Con Thú ch i ỏ Thiên Tính của Cha, Sự Phục Sinh của Cha, v Các T ền Th ng của Cha. Các học giả n phần tử m Kinh Thánh đ đề c p tới như sa Vì q á sa ầ trong tự cao tự đại, ngươi đ nói ‘Ta m t v thần, ta ngự t ên Ngai T a Thiên Chúa gi a mọi t ùng dương...3 Ngươi ch ng q a ch m t con người, chứ chưa phải m t thần minh, mà lại dám cho mình ngang hàng với cả Thiên Chúa.”

Chúa i u k u l n với thế giới như lời h p hối Chiến d ch tuy n truyền tr n nhiều o chí kh c nhau n i rằng c i o ông ang l m ệnh tr m trọng, và như muốn chôn ống ngài trước khi ngài chết. y uả thực là một mưu ý u mang tính c ch p ảo tinh th n h u chu n cho kẻ th ước ch n vào. 3 Ezk 28:2
1 2

377

Con gái của Cha ơi, hôm na Cha tìm th m t t ái tim hông chia ẽ, m t t ái tim m Cha có th viết ên các í m t đ đư c niêm n n , ởi vì nh ng điề n giờ đ chắc chắn phải đư c ứng nghi m. Vì v , con gái ơi, con h đ cho Ta Cha hắc ghi nh ng ời n v o t ong t ái tim con. Khi m t ẻ phá đổ đư c q ền ực của d n thánh, hắn sẽ ngồi v o Ngai T a của Cha cùng với các ta ôn án các T ền Th ng của Cha. Sự hi n di n của hắn đư c tôn ên như m t Thiên Chúa gi a nơi Thánh i n của Cha. Cha đ t ng cảnh cáo các con ồi, nhưng Cha v n c n m n cảnh áo các con thêm, thế m nhiề người t ong các con có ắng tai nghe nhưng ại hông hi .... ôm na các con đang toan tính dựng gì đó, nhưng Cha nói cho các con iết các con hông có th ho n th nh công vi c của các con đ .... Các con t t cả h mở mắt a m nhìn sự mư toan t ong Nh Cha.... Kẻ m mư c ng như các ẻ phản i toa p với nha có ai đó ngồi ăn ch ng n với Cha đang phản oạn ch ng đ i, v ch ng đ i mọi q ền ực của Vương Q c Cha. B giờ Cha nói cho con iết các điề n đ hi ng giờ đến, thì các con sẽ hi đư c ời Cha đ nói, c ng như đ t t cả các con đề tin tưởng Cha Thiên Chúa, ng th t ên nh ng tiếng hóc thương n . B giờ Cha nói cho con iết m t v i điề c n í m t đ i với con. Cha sẽ tiết điề mới mẻ cho con, nh ng điề t ng đư c gi í m t m con chưa ao giờ iết tới đó m t s người t ong các con sẽ m t đức tin m đi phục tùng ta ôn án n , ởi vì hắn giỏi giang n nh. ắn ch đạp ên Tế của Cha, cùng với d n t c thờ ính thần minh ngoại ai, nh ng học giả th c thời đại các con, nh ng người ch i ỏ Thiên Tính của Cha, Sự Phục Sinh của Cha, v Các T ền Th ng của Cha. ng con người thì ế đ i, nên có nhiề người đón nh n hắn, ởi vì sa hi chiếm đư c t ái tim của họ, hắn iết t ng c họ ằng mọi thứ danh dự n nọ. iáo i của Cha sẽ phải ch đựng mọi thứ đa hổ v phản i, m Chính Cha t ng t ải nghi m ồi, thế nhưng Kinh Thánh m t ần n a ại đư c ứng ngh m hi nói Khi ta t n công v o mục tử thì các con chiên sẽ tan tác.”1 T nhiên các con h t n phục người mục tử n dù có ch n gì ẩ a. Các con h t ng th nh với ng i, chứ đ ng ch theo t cứ người n o hác. V mục tử của các con sẽ t n công....

1

Zc 13:7

378

Thế ồi nh ng tiếng ê than của d n Cha th tới t ời cao. M t hi th nh ph của Cha ch ng c n ại gì ngo i đ ng gạch vụn, t ái đ t sẽ t ở nên tan nát sầ , m v o cảnh nhiễ nhương. Trong khi nh ng điề n diễn a t ước mắt các con, m t tia ánh sáng ng óe nên t Phương ông. M t n ta t ng tín giang a t Phương ông đ ảo v Danh Cha, Vinh Q ang của Cha, v Tế của Cha. T ong hi nh ng ời úc phạm do môi mi ng của Con Thú th t a, thì m t t ái tim t Phương ông đư c hiến d ng đ cứ giúp Người Anh m n , người đ t ng t ở nên mồi ngon cho Kẻ D . T ong hi các h a ước tan v , các tiên t i a đ ổi v giết, thì có tiếng nói thanh nh nghe vang vọng ên t Phương ông v nói ằng Ôi ng Vô Song, in iến đổi chúng con t ở th nh ứng đáng với Danh Chúa. Xin Chúa an cho chúng con n phúc ết hi p m m t cùng nha dưới Danh Ngh a của Chúa....” o Satan đang t ên đường tiến ên Ngai T a của Cha. Con h t i t p các c ng đồng của các con ại, v nói cho họ iết ằng: Cha Chúa iês sẽ ăng ó các thương tích hi ng giờ đó đến. ai T ái Tim Chúng Ta nơi nương ná d nh t cho các con t ong nh ng ng sầ m n. Vì v , con t ê d của Cha ơi, con h ắng nghe đ m hi ằng Cha m n các con phải can đảm ên! Các con đ ng s h i t ong nh ng ng đại sầ ồn phiền n . Các con h cứ tiếp tục ảo v ời Cha, ảo v T ền Th ng của Cha. Các con đ ng nghe theo nh ng ch n phù phiếm, c ng như các chủ ngh a do người đời s n a m chính Kẻ Thù của Cha dùng út iêng viết thêm v ý v o đó. Ch ý của ắn đ m má các h i nhi đư c sử dụng cho các hai m o sát nh n v các hai m o sát nh n n hắn dùng cho vi c thăng tiến của ản thân mình 1.... i các ạn của Cha, t ong hi t t cả các con mong chờ Rạng ông, trong khi các h a ước phá v , v hi C c Nổi oạn ên tới đi m nóng ỏng, các con h đưa mắt nhìn về Phương ông đ m nhìn th Ánh Bình Minh. Các ạn sẽ nhìn th th Ánh Sáng óe ên t Phương ông. Các con h chờ th Chương T ình của Cha đư c ho n t t. T ong
Chữ ký c a ắn m m u : ởi vì c nhiều uốc gia ã hợp th c h a việc ph thai, tạo n n ự dễ dàng cho Satan chiếm uy uyền. Ph thai là một hình th c t nh n c m, và em lại cho Satan một ng n nghề, ởi vì là việc t tế c a con người. ể mang lại cho kẻ th uy uyền và giúp n thăng tiến, Satan i c hình th c t nh n c m o n này làm hiến tế.
1

379

hi người đói hát hô cổ mong tìm nước ng, Cha ng với sự Rạng Ngời cùng Vương Q ến sẽ đoái ng các con như gi ng sông với Danh Ngh a Mới của Cha.

5

10, 1994

- Vassula con ơi, h t n theo ề t của Cha. t của Cha nhằm: tỏ ầ ng ồn phong phú của Cha cho nh n oại, đ cho Thần Khí của Cha ng D n Dắt d nh t của các con. Các con đ ng đ mình m t can đảm. Tình Thương Yê của Cha gi gìn các con. Con h nghe v ghi ch p ng đi: Niềm mong mỏi tha thiết của Cha Phương T v Phương ông gặp g nha . Cha cần hai c t t ụ1 của iáo i Cha đến với nha v cùng nha củng c iáo i Cha. iáo i Cha hông th đ ng v ng với m t c t t ụ m thôi. Cha ủ nhi m cho cả hai canh gi iáo i Cha. Thế nhưng Cha v a mới về cùng Chúa Cha thì ẩ a vi c các con chia ẽ n nha . V Nhi m Th Cha do n ta của chính nh ng tạo v t m Cha của Cha đ dựng nên, T đó, Cha ch n đ ng t ước nh ng cảnh tư ng . Ng na , t cứ thái đ tế nh n o đó t phía các tạo v t của Cha nhằm hôi phục ại Căn Nh ng a của Cha đề m cho Cha cảm đ ng s a. Bởi vì m t ước tiến n o đi đến hi p nh t, cả thiên đ ng đề v i m ng. B t cứ ời ng n n o d ng ên cầ cho vi c phục hồi Nhi m Th Cha, cơn th nh n của Cha của Cha đề ng ôi giảm. B t cứ c c h i họp n o nh n Danh Cha nhằm đi tới hi p nh t, Cha ôn đổ ng t n đầ phúc nh cho nh ng người chia sẻ các c c gặp g đó. Mắt Cha hằng t ông ch ng đến nh ng người ê mến Cha v nh ng ai dù t to n nhưng iết thi h nh các hát vọng nồng nhi t của Cha. Các con h đến cùng với nha , cùng nha dọn B n n đ m tôn vinh Cha. Các con iết hương v Ch n của Cha v Bánh của Cha. Cả hai anh em các con đề đ t ng thưởng thức B a n của Cha. Phần con, người thứ at ằng chưa iết đến Cha ao nhiê , nhưng con người đ t ng t n gi T ền Th ng của Cha. Con đ t ng người hông th a
1

Phư ng

y và Phư ng ông

380

ch n đư c.1 Ch ng ẽ các con hông đọc th ằng Anh em v ạn đồng minh với nha thì nên t t với nha cả t ong nh ng úc h n hó, dù anh em ha ạn đồng minh đề cần có ng q ảng đại t ong vi c cứ ng n nha .”2 Vì Vinh Q ang của Cha, con h đẩ mạnh cho tiến t ình đư c diễn a nhanh chóng. T bên Phương ông, Cha sẽ thúc đẩ mở a m t t ái tim q ảng đại với t ọn ng th nh đi đến m t vi c ý giao ước h a ình với bên Phương T . Vương Q ền của Cha đ ph n ẽ th nh hai, đ ồi t đó t ở th nh như hai mảnh v .... Ôi nh ng ng a ưa của các con vinh hi n iết ch ng n o. Con h đến m dựng ại Nh Cha sao cho t ở th nh M t q a vi c h p nh t Ng M ng ễ Phục Sinh.... inh ồn Cha đề thương mến m v i m ng về cả hai người Ch m, dù cho ch ng q anh m i người trong hai người ch em n , m t đám đông gồm nhiề anh ch em hác, nh ng người ại hông m n ắng nghe các người ch mình, cứ ôn m t mực hăng hăng ch i t nghe theo, mặc dầ inh hồn3 của mình đang gần g i với cái chết. Chính vì v Cha sẽ đích th n đem hai người ích ại gần nha hơn, v cùng tôn vinh Cha v cùng t ên ưng Danh Cha ch ng q anh m t n thờ, đ ồi nga sa đó, t t cả các anh em cùng nha cử h nh ch ng m t nghi ễ. Cha đ hông đư c m v i về các diễn tiến n t ong Nh Cha. Cha nói cho con iết có m t ẻ phản i thắt chặt ề t cùng T ền Th ng của Cha ại, ồi có ý đ nh đi th ết phục c c t t ụ hằng tôn vinh Cha Bên T Phương. M t c c t ưng cầ ý iến dân chúng đư c diễn ra m ại hông tham hảo ý iến của Cha. T m hồn họ đang ch ẩn ứng ỏ c t t ụ n t ước hi Cha đem c c t t ụ th c iáo i Phương ông t ở ại đ củng c Nh Cha đang chao đảo. ọ đư c ch ẩn th a hưởng gia nghi p v n d hông th c về của họ. m sao họ có th q ên đư c ằng: Cha đ m n tìm em m i t ái tim của họ đ iết t ng m i người có tham vọng gì? Thần Khí của Cha mong m n mang các con t ở về với nha đ cho d n Cha đang đi t ong t i tăm hôm na sẽ đư c nhìn th Ng ồn Ánh Sáng của Cha, đ nh ng người nằm nơi th ng ng chết chóc có th đư c s ng ại.
Không thể lay chuyển ược trước ruyền hống Hc 40:24 3 Linh hồn c a c c người anh em
1 2

381

6

10, 1994

- L y Chúa, con c làm ược iều gì tốt không? Con c tỏ ra l ng nhiệt thành với Chúa chưa? ôi vuốt m i t c gài trong t m hình ch n dung c a gài trên m Khăn Liệm và hôn m i t c gài. Liệu c c cử chỉ này c làm cho gài ph t ý hay không.) - Con c làm cho Chúa ph t ý hay không ạ? - Không đ . Cha cảm th v i thích hác.1 Vassula con ơi, .... n Vass a, c n phải ao n a con mới hi đư c Cha?2 Tình Thương Yê của Cha thi vô ờ ến!.... N con của Cha, giờ đ mọi sự Cha m cho con vì Vinh Q ang Cha. Con h c gắng m hết sức mình có th , c n ại ao nhiê cứ đ mặc cho Cha. Con đ ng ao giờ phải s h i! Cha iết con có th cho đi đư c ao nhiê , nên t cứ c n thiế sót điề gì Cha sẽ ban cho con đ m ho n t t nh ng gì c n ại. Cha v con, chúng ta, Cha con ta, con có nhớ ha hông? Vì v con h nh n Bình An của Cha Chúa Tình Yê thương ê com. ic.

9

10 ăm

L y Chúa, con trông c y vào Chúa. Chúa là ng Cố V n c a con. Một hồng n u cao trọng! Ôi một hồng cao trọng dường nào khi c thể ượcphụng ự một V Minh Vư ng! in Chúa mở rộng tr i tim con ể con iết lắng nghe Sự thông iết c a Chúa ể cho c c lời i o hu n c a Chúa ược mọi người iết ến.

1 2

gài nhìn th y tôi do dự Chúa Giêsu n i lời này với th i dộ vui

a

382

- Vass a con ơi, ình an ở cùng con. Phải chăng Cha đ hông viết a hơn cả h ng t ăm t ang sách cho t t cả các con, hầ d d các con về sự thông iết t t nh của Cha ha sao? Con sắp sửa th a tác viên của Cha t ong Nh Cha, Cha hông đ cho con phải th t ại đ .1 Cha sẽ gởi ng Phù T của Cha ng cho con, v Ng i sẽ nhắc nhở con t t cả nh ng gì Cha đ d d con.2 Cha sẽ tiếp tục sử dụng con m ngôn sứ của Cha cho đến cùng. Con h tôn vinh ng Thánh của con, h đ cho môi mi ng con t ở nên thanh gươm đ m th q a t m hồn nh n oại.... Cha cần đến nhiề người theo Cha v o úc n , thế m Cha có đư c s người q á ít ỏi. Con gái ơi, t i phạm thánh ng m t gia tăng. C n d n Cha thì ng m t ớt coi t ọng Bi Tích Thánh của Cha. Con h cầ ng n cùng Chúa Cha đ Ng i đổ ng thế h n đầ t n n phúc của Ng i. Cho dù có nhiề người ngoảnh mặt hỏi Cha, Tiếng Nói của Cha v n ôi o họ t ở về với Cha. Vì v con h tiếp tục Tiếng Vang của Cha..... Các con chiên của Cha cần nghe tiếng gọi t Chúa Chiên đ ồi t ở về với đ n chiên. o Cha an cho con nh n con đ ng gi ại ời gọi của Cha, ởi vì con phải đ Sở Thích của Cha ên t ên sở thích của con. Con h đ cho Cha d n thủ v o sa mạc t ước hi Ng iờ của Cha đến. Con h đ cho Cha thánh hóa con t ai con gái của Cha. Cha đ mở ho t ng thiên đ ng đ đổ ng các con dư đầ các Manna t ên T ời. Cha nh t q ết hông đ cho m t ai phải nghèo hó ha đói hát, ởi vì n phúc của Cha ho t ng phong phú. Tình Thương Yê của Cha m cho mọi người m n ng n, v Thần Khí của Cha th c ch a nh t t cả. Các con h đ các cánh cửa của Cha mở ng ằng vi c các con tỏ cho Cha nhìn th sự v ng ời v ng t ng th nh. Có nhiề người gục ng ồi t i d v ước đi theo Thần Khí của Cha đ t ền á ng Thương Xót của Cha. Các con h đến m múc t Thánh T m Cha nơi đ 3 chứa chan vô v n ng ồn ch á phong phú. Sư ế đ i của các con sẽ mai m t đi, nhưng th t v i iết ao! ý do vì Cha Minh Vương t ong sự ế đ i của con. B giờ Thần Khí Cha sẽ hướng d n t ng ước ch n con đi. Con h học hỏi cách Cha m vi c như thế n o. o Phúc cho người n o mang theo ời Cha. ic

Chúa i u n i những lời này ngay trước uổi họp c a tôi gài n i những lời này ngay trước khi uổi họp nh m c a tôi. 3 Vừa n i Chúa i u vừa chỉ vào r i im c a gài
1 2

383

13

10, 1994

con

L y Chúa, này con y, n àng trọn vẹn ể phụng ự Chúa với tình y u mến và tôn kính.

i inh hồn, ình an ở cùng con. Vassula con ơi, Cha sẽ an cho con nhiề cơ h i đ oan áo các Sứ i p của Cha, t con....1 ha t t hơn nói theo thế n : cho dù các ẻ ách hại của chúng ta c gắng cản ngăn con ại, thế nhưng chúng ch ng ao giờ đạt như ý m n đ .... Cha Chúa Cả t ên T ời dưới t... i con đư c chúc phúc của inh ồn Cha, giờ đ con h đ cho Cha sử dụng ại n ta của con. Cha sẽ tiếp tục nói với các q c gia d n t c q a môi mi ng của con. ồng thời đ hích cho con, đôi hi Cha sẽ tỏ ầ cho họ iết đến D ng Mạo Thánh Thi n của Cha. C ng ỏ nơi con n a, Cha sẽ tỏ ầ cho h i của con th th n ác đư c vinh hi n của con. hồng n m chính Th n Phụ của Cha ban cho con, Ng i thương mến con, vì con ê mến Cha. Cha sẽ tỏ ầ cho h i của con sự t ong sáng 2 của th n th vinh hi n của con, m t th n th sẽ hông ao giờ hủ di t.... v đ tỏ cho con iết đường i tiến v o Vương Q c của Cha, con h đ cho Cha thánh hóa con người của con.3 Cha sẽ tiếp tục ch a nh nh nh n của con, v ồi Danh Cha đư c chúc tụng. Con h nghe Cha nói đ đ m vinh hi n Danh Cha, Cha sẽ hi n a ở nơi con như m t nhắc nhở về các vi c ỳ di Cha m, c ng như Sự i n Di n Thực Sự của Cha. Cha sẽ Mình a nơi con hầ tỏ cho mọi người iết ằng Cha ở t ong con như thế n o, v con ở t ong Cha m sao, đ họ có th tin Cha i n qua nh ng ời con nói. Con của Cha ơi, Tình Yê m Chúa Cha d nh đ thương ê Cha đang ở t ong con. ó ý do tại sao Cha ại ở t ong con. Nh vi c con chiếm đư c ân tình t Th n Phụ của Cha t ên Thiên ng, nên giờ đ Ng i an cho con hồng n n , m t hồng n q ả thực m t ho t ng vô cùng q ý á hơn mọi ho t ng dưới t ần thế gom ch ng ại.
Chúa do dự ở y, và rồi gài n i tiếp c c lời tiếp theo. hiều người trong nhiều uốc gia làm ch ng về iều này. ọ nhìn th y gư ng m t c a tôi ng l n, tựa như m u ình gốm, như nh ng tỏa từ n trong người tôi, khiến tôi trẻ trung như thiếu nữ trẻ tuổi v y. 3 ằng thanh t y và thử th ch
1 2

384

Cha ại đến với các con đ các con đư c nghe ời Thiên Chúa. Cha Thiên Chúa, các con h tôn vinh Danh Cha. Các con h oan áo cho thế giới m Cha đ chinh phục về các Ph p ạ của Cha. Cha m n các Ph p ạ của Cha đư c oan áo đ cho mọi người đư c iết đến. T ời v t sẽ nhìn th Vinh Q ang của Cha. các con đ ng có nghi ngờ gì n a, m giờ đ các con h tin tưởng.... - Cha sẽ mở cho các con m t cánh cửa đặc i t.1 Con h ắng nghe Cha v h ghi ch p ng dưới Danh Ngh a của Cha Cha nói cho con iết, ơn cứ i sẽ đến với nh ng người ỏ ơi, cùng với nh ng người ch ng ao giờ đi tìm iếm Cha, đến cả với nh ng người nghèo hó v tồi t . Nhiề người ỏ ơi v đói hổ 2 cần nước nhưng ại hông có. Mi ng ư i của họ chá hô vì hát. ý do tại sao Chính Ta của Cha sẽ mang nước đến cho họ ng. Ch ng ẽ các con hông nghe iết về cách thức Cha q i tụ nh ng người tồi t ha sao? V cả nh ng người đang sắp sửa chết n a? Cha sẽ ê gọi nh ng người t i i, v t t cả mọi người m các inh mục3 của các con v n h nh q ết m i ng ằng nh ng ời q á ư he hắt. Cha sẽ iến n i sầ m n của họ t ở th nh niềm hoan v i. ồng thời hi họ hỏi Cha C n chúng con thì sao? Chúng con có th thực sự đư c cứ i ha chăng?” Cha sẽ t ả ời cho họ ằng ời ê cầ của các con đ đư c Cha nh m ời. Cha c ng sẽ cứ i các con gi a cảnh vô cùng tồi t của các con. Cha sẽ cứ i các con. Cha đến với nh ng người nh t t đa ế , với nh ng người nghèo hó. N con của Cha, con có nghe nói điề n t ước đ ao giờ chưa?” Không phải nh ng ai ch ê Chúa, Chúa” thế ồi hông m theo Thánh Ý Cha, sẽ nh ng người m Cha ắng nghe đ . Không phải nh ng ai hằng ng cứ nói đến con người của con, nhưng hông nói gì đến con người iêng của mình, sẽ nh ng người m Cha nghe đ . Kh n tha cho nh ng người giầ có! Các ngươi đ đư c vinh dự giờ ồi, nên v o ng an táng các ngươi, các ngươi sẽ đẩ a
gài không n i cho tôi iết là cửa nào, tuy nhi n au tôi hiểu ra. Một ít ngày au, Cha Carroll thu ếp vượt ua mọi trở ngại ể i g p hượng Phụ i o Ch artholome tại Constantinople. 2 Chúa i u n i với nghĩa n dụ. C nghĩa là gài ề c p ến những người không ăn năn hối cải, những con chi n lạc àn, và những người kém hiểu iết về m t thi ng li ng. 3 C một ố người cải h a nhờ vào “Sự Sống h t rong hi n Chúa tại y Lạp, và rồi l n u ti n trong ời ống họ i ưng tội với cà l ng ch n thành, họ hăng h i trở về với i o ội, kh t vọng hi n Chúa, thì chính họ lại kết n ằng những lời n i khăt khe ỏi c c linh mục giải tội khi c c ngài nghe n i ến c c S iệp. ôi khi c c ngài con e rút phép thông công.
1

385

hỏi Vương Q c của Cha, v tên các ngươi sẽ óa hỏi Sách ằng S ng .... Phần con, con gái ơi, con đ ng ao giờ đ cho ng mình ao ến ở nơi n o hác ên ngo i Thánh T m Cha Con đ ng s h i hi cần t ên ời Kê ọi ầ ng Thương Xót của Cha. Con h tôn ính Thần Khí của Cha! Con s n s ng hạ th p mình ng v tự óa mình đi ao nhiê , thì Cha sẽ ại tỏ hi n ng t ong con nhiê . Công vi c của Cha ở nơi con sẽ m tôn vinh Danh Cha, Chúng ta, Cha con ta? ic.

14 h nh Micheal n i:)

10, 1994

i Vass a-của-C c-Khổ-Nạn Chúa, tôi Thánh Michea , tổng nh các thiên thần đ . Tôi ch o ạn v chúc phúc cho ạn, o Bạn co nhớ Thiên Chúa đ ê gọi ạn s ng ời S ng Th t T ong Ng i như thế n o chứ? M i ần nhớ ại c c s ng ại về mặt tinh thần của ạn, thì tôi cảm th cảm đ ng đến chẩ nước mắt ồi.... có m t thời ạn g chiến với Thiên Chúa về nh ng điề hông th c về tinh thần, giờ thì ạn tôn vinh Danh Chúa, ng Công Chính, v ng T i Cao. Ng i ao phủ t ên ạn với Thánh Thần của Ng i, ởi vì Thần Khí Ng i đặt nơi cư ngụ t ong ạn. Nga t hởi đầ ,1 Thần Khí của Ng i tìm a đư c nơi cư ngụ của Ng i t ong ạn. Ng i m vinh danh Mình q a vi c nghe ạn ê lên ời ưng hô B ơi!” (A a). B giờ thì ch ng c n ao n a, Ng i sẽ đến óa ỏ đi sự t chính đ d nh p v o t ong t m hồn con người. iờ ạn thử nhìn em, ch ng hơn a năm n a, Tế ời ời2 sẽ ch đạp. Do vi c phạm thư ng hó m tin đư c như thế n , m t phần a d n cư của ạn sẽ phải chết vì t i t chính. Do sự Thánh Thi n của Ng i, Chúa ng ền ủa sự vi c n . B giờ đ ạn h ch ẩn s n s ng đi gặp g Thiên Chúa ....3 Tôi nói cho ạn iết mọi điề n hông phải đ gi n đùa đ , ởi vì hôm na ma q đư c thế h của ạn tôn vinh hết mức. Nó Khởi u cuộc ho n cải c a tôi Sư hiện diện thực ự c a Chúa i u trong phép h nh hể, 3 Khi th y tôi uồn, h nh Micheal ược hi n Chúa cho phép ở lại với tôi th m một chút nữa ởi vì tôi cảm th y uồn do nội dung iệp c a tổng lãnh.
1 2

386

ẻ sát nh n nga t đầ , thế m tên d i t á giờ ại đư c tôn thờ như m t người cha. Bao nhiê vinh dự đ đư c tôn phong cho nó. Ng na , hi cúi mình thán phục t ước các công vi c nó m, thế h của ạn tự ôi o hình phạt đổ ng mình. Các q c gia của ạn ô nhiễm đ c hại do ởi các đo n inh của các thần ô ế đang gầm th t ở mọi nơi. Ng na , Satan đang cám d cả nh ng người đư c Thiên Chúa t n chọn. ý do tại sao tai họa sẽ đổ ng thế h n , thế h m n ựng t a tháp của mình ằng má người vô t i,1 v dựng ứ sở của mình t ong t i i. oại hiến tế2 n ch m cho Satan v i ng thêm.... N người ạn nhỏ, ạn h đặt niềm tín thác v o ng T i Cao, cùng nói cho mọi người iết ên tiếng cầ in tôi cầ ầ giúp đ . Tôi Thánh Michea , tổng nh các thiên thần của Thiên Chúa. Tôi hông ao giờ s h i hi ảo v Ch n ý. Bạn h đứng cho v ng,3 nga cả hi nh ng cơn gió của Kẻ Thù thổi v o ạn có t tại hủng hiếp đến thế n o đi n a, thì tôi v n ôn ở cùng ạn. Bạn h v i hưởng hồng n của ng T i Cao. Chúa n i) - Con h s ng t ong ình an. Con h đến gần ên Cha hơn đ m cảm nh n Bình An của Cha. Cha sẽ hông ao giờ đ con phải ơ vơ đ . Cha sẽ ôn t giúp con đ T ái Tim Cha chiến thắng ở trong con. Con

Ph thai ược hợp th c h a tại một ố uốc gia. Việc ph thai làm vui l ng Satan, ởi vì Satan c n hy tế c a con người ể nắm giữ uyền lực. Và vì v y việc ph thai diễn ra hằng ngày mà iết ao nhi u người iết rằng n trở n n loại ự t tế th n í d ng cho Qu h n. Qu th n ã từng kh t m u, mà giờ y n ạt ược ở n i người vô tội. 3 h nh Micheal cố gắng n i cho tôi iết ống “theo gư ng ngài, c nghĩa là ừng ao giờ ợ viết và tỏ ra m t can ảm d phong a ão t p tôi nh n ược.
1 2

387

đ ng i n o đ cho Satan a đảo con ằng vi c ho i nghi. Cha sẽ tăng thêm các D Ch của Cha nơi con đ tôn vinh Cha. Cha sẽ m nh ng vi c n .

18

10, 1994

i con mọn của Cha, Cha ức iavê, Cha ời ời của con. 1 t ánh a t a ọn điên c ồng n , Cha đ đưa con v o ở t ong T iề ình của Cha. Con h iên t ì t ong công vi c của con, v h d ng cho Cha t t cả các người áp ức con. Con h đọc ên: Cha, t ong ph p Công Th ng của Cha, in giải thoát con hỏi mi ng ư i d i t á. Thiên Chúa, in Ng i ma ma đến với Tình Thương Yê hải h của Chúa. ức iavê của con, in thương đáp ại ời con cầ in? iờ đ Cha nói với con ằng n con ơi, con của Cha ơi, dù cho Kẻ Thù của Cha có ầ inh t n tới mười ng n q n chăng n a, thì con c ng đ ng có s . Cha ở ên cạnh con đ ảo v con. Sự i n Di n của Cha Khiên Th n của con. Có ai gi ng như Cha chứ? Con có th sánh Cha với ai đư c? Con có th ếp Cha th c ớp người như thế n o? Sư i n Di n của Cha thì Rạng Ngời v Nghi. Con đ ng đ cho ai áp ức đư c con. N con của Cha, chính con người phục hưng ại cho Cha các thánh đi n2 của Cha. Cha hông ổ nhi m con v o vai t m cho con nổi danh nổi tiếng, m đ chúc tụng Danh Cha. Cha hông n ng nhắc con ên đ m sáng danh con, nhưng đ m sáng Danh Cha. Cha an cho con mi ng ư i của m t người môn đ iết oan áo chương t ình cứ đ của Cha t ng n sang ng hác. i hạt gi ng của Cha, con h ắt ta v o vi c đi thôi. Cha sẽ ở với con. Cha đ c ng c p cho con ngọn ửa m hông có ai có th d p tắt
1 2

Những người p c tôi C c th nh iện ở y c nghĩa là c c linh hồn

388

đư c. Cha sẽ gia tăng nh ng điề ỳ di nơi con. T ong ho t ng ch á iêng của Cha, Cha c n t nhiề . Cha sẽ tăng ên nh ng điề ỳ di nơi con tù theo mức đ m con nh n t nh ng người áp ức con. Con Yê D của Cha sẽ tỏ Mình q a con, đ mặc hải Mình cho h i con đang s ng. i sẽ có ai có th nói đư c ằng Cha tước đi hỏi họ các d ch ? i có ai có th nói đư c ằng Cha hông phải Tác iả của các h nh vi mang ơn cứ i v ch a nh của Cha? i có ai có th than phiền ằng Cha d đi Cánh Ta Phải của Cha? Ngo i Cha a, thử hỏi ai có th thế đ i ến ti c t ong nơi hoang dại n chứ?1 Nế hông phải Cha thì ai có th chẻ các tảng đá t ong sa mạc ra cho nước t ôn chẩ dồi d o2 m gi n đư c hết cơn hát của các con chứ? i thế h hôm na , các con h mở mắt a m chú t m đến nh ng điề ỳ di của Cha. Phần con, con gái ơi, ởi vì Cha đ giải thoát cho con đư c tự do, v con h hướng d n d n Cha đi v o Nh Cha. Con h hi p nh t d n Cha ại t ong Nh Cha, nơi m chính họ c ng đư c hưởng tự do. Con h hi p nh t d n Cha ại đ họ t ở nên m t ng m t ý với nha . Con h t n theo giới ăn n : Con h dùng môi mi ng của mình m chứng nh n cho ng nh n t của Cha. Con h hơi sáng ên ngọn ửa sắp sửa t n ụi n ,3 v tiếp tục dựng các n thờ4 v Nh Cha. Không có ai v chiếm đư c ề Thánh5 của Cha. Có tới h ng cả m t đạo inh q d diên c ồng đang ẩn mình t ong các căn ề hác,6 ch ẩn ứng t n g c mọi niềm h vọng m Cha đ an cho các con. Chúng nhồi v o t m hồn các con đầ sự hủng , nhưng nh t t nơi chúng đang nghiền ng ác th t của chúng, v t ên th n th của chúng phủ đầ s ọ.... Các con h nh n Bình An của Cha, v đ ng ao giờ ngưng cầ ng n cho nh ng người chưa iết ăn năn h i cải.7
ến tiệc tượng trưng cho d u chỉ: c c iều kỳ diệu từ hi n Chúa, c c phép lạ và c c công việc c a h nh h n Chúa ổ uống chúng ta tràn y 2 Chẻ c ý n i về uyền năng hi n Chúa là ng gởi h nh h n c a gài như một gi ng ông trong n i hoang dại do chúng ta tạo ra. 3 C nghĩa là thế hệ ang h p hối này 4 àn hờ tượng trưng cho c c linh hồn 5 C nghĩa là không ai c thể m chiếm linh hồn tôi lều), ởi vì y là n i cư ngụ c a hi n Chúa và là tài ản c a gài 6 ừ ngữ lều ở y vẫn muốn chỉ c c linh hồn. hi n Chúa muốn n i rằng ma u lừa ảo d ng người thế gian ể thực hiện c c công việc c a chúng 7 gay tại y, tôi cảm th y hi n Chúa r t là uồn như người ta thường uồn ã, và rồi giống như một người cha, gài chia ẻ nỗi au ớn và giãi y t m tình với người con c a mình. hi n Chúa cắt nghĩa cho tôi lý do tại ao gài uồn với những lời tiếp theo.
1

389

N con của cha, T ái Tim Cha m cho Cha đa đớn ởi vì nhìn th nh ng ng t n cùng của t ái đ t. Có điề nh ng gì m Cha nhìn th đề hông h p với các hát vọng của Cha.... Cha của các con điề h nh t t cả mọi sự, nhưng hông điề h nh tự do của các con.... m con người ta ại ạm dụng sự tự do của mình... Con ê d , con h cầ ng n đ nh ng người đang sắp sửa chết có đầ đủ thời gian m sửa ại i ầm của mình. ết mọi h nh vi thương ê đề đư c dùng v o vi c cứ i. Nhiề người dưới đ ng gạch vụn v n c n đang thở,1 vì v con h cầ ng n cho họ, đ Cha đổi mới inh hồn của họ. Con h nên nhớ con đư c giải thoát đ ồi con giải thoát nh ng người dưới đ ng gạch vụn n . Con h đến, Cha ức iavê thương mến con. Cha an phúc nh cho con.

20

10, 1994

- Dạ c phải Chúa không ạ? - Cha. Vass a con ơi, con th đ , mục đích của Cha c t nhắc con ên v n ôn như v : Th n Phụ Cha v Cha đ đến thăm con, d d con, q ả đúng như thế! Cha đ n ôi dư ng con. i như con có th nói ằng sự thông biết của con do người đời mang ại cho con ha hông? a do con đ học q a m t ớp thần học n o đó ha hông? in tôn vinh Danh Chúa, mọi ự con học iết ược ều do từ Chúa.

- Th n Phụ Cha v Cha sẽ tiếp tục m ẽ mặt nh ng nh t iết học của con, c ng như các người cao t ọng t ong h i của con q a các Chương T ình của Chúng Ta, v ằng dụng cụ m Chúng Ta chọn ựa. Cha cảm th v i ng t ong vi c d d con. Q ả đúng như thế, Cha m v i t ong vi c

1

ôi cũng hiểu: thở thoi th p

390

an cho con Sự Thông Biết cao t ọng của Cha. N Vass a con ơi,1 mong sao con hi đư c ằng vi c an cho con Sự Khôn Ngoan m v i ng Th n Phụ Cha iết ao... vì v con đ ng m như hông iết đến mọi ân phúc n . Con đ ng hỏi Chúa iês của con đ ồi?” N con ê d của Cha, úc n o Cha c ng ở với con. Mắt Cha ôn t ông ch ng con. Con h đ cho Cha giúp con tiến t i n t ong đường thiêng iêng m t cách s ng. Con h đ cho Cha đôi úc t n a cảnh tư ng tồi t thế gian m ngh ngơi t ong t ái tim của con. Cha ngh ngơi t ong cảnh ên t nh của con. T ong sự t ng th nh của con, Cha Minh Vương. iề m Cha nh n đư c chính ng tôn ính v ời chúc tụng. T ong tình ê mến của con, Cha đư c tôn vinh. L y Chúa, Chúa ã rèn luyện con an cho con c mạnh. Chúa ã n i chuyện với con và Lời Chúa ã c t nhắc con l n. Chúa là lư ng thực nuôi con Tại ao Chúa lại an hồng n này cho kẻ tội tệ như thế ch ? ởi vì Cha đ ng ng t ước cảnh tồi t của con. iả như Cha tìm đư c người n o đó ế đ i hơn con thì Cha đ chọn ựa người đó ồi. Cảnh tồi t của con thúc đẩ ng Thương Xót của Cha phải đ ý đến con. Cảnh tồi t của con hiến Cha phải ắc ầ .... thực a con c n ế đ i v tồi t hơn t cứ người n o hác m Cha có th tìm th đư c.... thực sự hông tìm a ai cả! Cha đ có th m cách n o hác đư c, nế như Cha phải đ i đầ hết đ i thủ n đến đ i thủ hác t ong con? Q ả đúng như thế, hông có đôi thủ n o hác cả....m nế có ẻ n o nổi ên, v nga hi nó t hi n, Cha sẽ thổi a nó đi ằng ơi Thở của Cha. Vì v con h đ cho Cha nắm ta phải của con t ong Ta Cha..... Vass a con của Cha, con có m n ng n ha hông? - Dạ con r t mãn nguyện ạ!

1

Chúa i u thở dài.

391

- Cha thương mến con ởi vì con đ đ cho Cha giúp con t ở nên phong phú, v q a con Cha giúp đến người hác. N con ê d của Cha, con đ ng s ! Vì v t t cả nh ng gì Cha nói cho con giờ tóm ại con h ê mến Cha, con h ghi ch p ng, v tiếp tục m tôn vinh Cha q a vi c m chứng nh n. Cha Tác iả của Sự S ng Th t T ong Thiên Chúa v Cha sẽ minh chúng điề n ằng vi c tỏ mình a nơi con. chính hồng n m Th n Phụ Cha an cho con v người hác.

24

10, 1994

i Vass a con của Thánh T m Cha,1 i con có v i nế Cha gọi Vass a con của V a V T ụ?2 Con đư c thánh hiến dưới Danh Cha. Cha ng D Nh t3 v Cùng M t ng Không Tha ổi, thế m n i đa đớn cứ ph n ẽ Cha a. Ai gieo hạt gi ng chia ẽ, sẽ th hoạch sự hủ di t. C n ai gieo hạt gi ng th nh iến, sẽ th hoạch sự điên c ồng. Con có t ng nghe ằng ẻ điên đưa cánh ta mình ên mi ng mình ồi gặm th t m ăn ha hông? Như thế, t t cả má th t đắp nên th n th của người n m t hết dần đi, cả đến hơi thở c ng m t theo. C i cùng th n th ch ng c n gì ngo i ương hô. Các Danh i của Cha đề Thánh Thi n,4 thế m người đời m n h ng chế Cha, v đ ổi Cha a hỏi Nh Riêng của Cha, a hỏi Th nh Ph Riêng của Cha, v giờ đ a hỏi cả Thánh i n của Cha n a.5 ọ áp đảo Cha v m da dứt ng Cha vô cùng. Với thái đ q á tự cao tự đắc, họ ằng ng sinh s ng t ong m t sa mạc. T ong nh ng ng sắp sửa tới đ , Cha m n ầ tỏ sự Thánh Thi n của Thánh Danh Cao Cả của Cha, Thánh Danh đ thường ph m tục hóa do vi c các con chia ẽ nha . Con gái ơi, Cha hỏi con điề n con có th d n t c của con s ng ình thản t ong m t thái đ h ng hờ đến ghê s như thế n o t ên đường hoạt

ôi luôn nghĩ rằng khi gọi tôi kiểu này, i o ội Chính hống i o c ý chống ối vì y là những từ ngữ c a i o ội Công i o oma 2 y là tữ ngữ c a gi o hội Chính hống i o y Lạp 3 Cũng chính là Chúa Kitô 4 Những Danh iệu c a Chúa Kitô: Vua Vũ rụ, h nh m Chúa, ng ược c d u. ng Khởi Sự và C ng n, ng ở giữa chúng ta, vân vân. 5 Không những Chúa Kitô uổi ra khỏi hà i ng c a gài vì v n ề từ ngữ, mà ngay trong i o ội Phư ng y, một ố người ang ắt u h y ỏ y ế Vĩnh Cửu.
1

392

đ ng tiến tới hi p nh t ha hông?1 Cha sẽ hông cho ph p tình t ạng n ẩ a thêm n a đ . Cha sẽ vươn Ta Cha a với cho tới cả nh ng vùng a ôi t ong đ t nước của con đ m t nh o các con ôn 2 đang cản t ở d n Cha tiến về hi p nh t. Cha n ng con ên t ở th nh m t d ch của hi p nh t, m t d ch ng Thương Xót của Cha, m t d ch Q ền của Cha, thế nhưng ng đam mê iê căng thích phô t ương của họ iến họ hóa a mù t i. ôm na Cha có th nói Cứ đ cho các ương của họ chá .” Cha sẽ t ả thù. Cha có th iến q c gia của con t ở nên góa ụa, có điề với ng Thương Xót của Cha c ng như vì Tình Thương Yê của Cha, Cha sẽ c t nhắc người hèn mọn nh t t Phương ông đ người n nói ch n với người anh em mình ằng:3 Xin anh em h đến m ước đi t ên mảnh đ t của tôi. Xin h đến m ăn tại n ăn của tôi. Xin h đến m ng cùng với tôi. Các ch m v của tôi thì t n đầ ư mới. N o chúng ta h cùng nha chăn n ôi các chiên của chúng ta t ên đồng cỏ anh tươi, v cùng iến các đồng cỏ anh tươi của chúng ta th nh Vườn a ng. Chúa của chúng ta, Chúa th n ta chúng ta iến Thánh i n của Chúa t ở th nh gì ồi!” Nh Cha ên Phương T đang m cảnh ng oạn. Cha đ h ên ảo họ phải q i tụ dưới q ền ính của Phê ô.4 Thế nhưng họ hông hi , c n m ngư c ại. Nhiề người t ong Nh đó c n nói Tại sao chúng tôi ại phải có m t người hướng d n,5 m đặc i t ại người hướng d n chứ?” Cha đ cảnh áo với các con ằng: các hồng sẽ ch ng đ i ại các hồng ; các giám mục sẽ ch ng đ i ại các giám mục; các inh mục sẽ ch ng đ i ại các inh mục. Cha sẽ chọn ựa Phê ô đ chăn n ôi v canh ch ng các con chiên của Cha, thế m tinh thần phản oạn na t ở th nh cao t o đ tiến đến t t đ nh của phản oạn ồi. chính sự hổ n o sầ m n nh t m Cha m n cảnh áo cho con iết.6 Nh Cha ên Phương T đang m cảnh ng oạn, thế nhưng m t ngọn gió t Phương ông nổi ên cùng với ơi Thở của Cha sẽ c n ăng đi nh ng người g a ng oạn. Nhiề th nh phần t ong đ t nước của con
i o ội Chính hống “ ỏ lờ nhiều hững con uôn theo mạch văn này c o i hoài gì ến ý muốn c a Chúa Kitô. 3 Người anh em Phư ng y 4 S iệp ngày 3 th ng năm 19 5 in tham khảo S iệp ngày 1 th ng 6 in tham khảo S iệp ngày 16 th ng
1 2

uổi họp ại kết. nghĩa là những người chỉ lo tư lợi c a mình mà không

năm 19 năm 19

393

ch ng ại ời Kê ọi i p Nh t của Cha, v m n áp dụng đường i iêng đ đi theo phong cách iêng của mình. ọ cho ằng mình nh ng người phong phú, nhưng ồi mọi phong phú của họ ở đ m có chứ? .... Nế như con t ở th nh oại ư nhạt v thì sẽ a thế n o? Con có th nói mình ch ng ao giờ phạm t i ha hông? Có ch n o ch m con hông phạm t i ha hông? Phần con, ạn h của các thánh, con của Thánh M Cha, tại sao con ại t ở nên c ch p như v chứ? Các nghi ễ d i d ng văn tự của các con thì có ích gì đ i với Cha nế như các con ch d ng ên Cha nh ng ời tán tụng đầ môi chót ư i? úng v , các con c n t n gi T ền Th ng của Cha, nên đ ý do tại sao ư i gươm chưa đến với các con, có điề các con ỏ ơ ai iới Răn Q an T ọng Nh t của Cha m hông t n gi . Tại sao các con ại tách i t T ền Th ng a hỏi iới Răn chứ?1 Dù các con có ức t ên mình đầ t ầm hương m c dư c thế n o đi n a, Cha v n c n nh n a đư c vết nhơ t i i của các con. Các con giờ đ h mở mi ng a đ Cha n ôi các con ăn, v ồi các con tiếp nh n đư c sự s ng. Các con đ ng ên tiếng nói ằng ‘Chúng con có đường i iêng của chúng con. Các con h t ở ại cùng Cha m nhìn nh n t i i của mình đi!” Phần con, con gái ơi, h ớn tiếng nói về Sứ i p của Cha, v h nói tiên t i. Con h nói ằng Cha iết mọi sự về Nh Cha ở Mạn T , ên ề i ng Sông Sự S ng, đồng thời Cha c ng iết nh ng ai t ong Nh n c n t ng th nh với Cha. Con gái ơi, bên ngo i Nh n con nhìn th gì? - Con nhìn th y con ư tử ang rình m n ngoài hà he i vào hà Chúa ằng cửa ổ n hông nhà. . ang hăm

- Q ả như thế. Con gái ơi, con sư tử đ ời hỏi s o h t. M t tinh thần phá hoại đang an t n đ đó. Các thiên thần sát cánh nha đ cảnh áo cho t t cả các con iết ằng: Th nh ô của Cha ên Mạn T sẽ Kẻ Phá oại m mưa m gió, cùng với c c ạo đ ng ớn ao nhằm ch ng phá c ng như phản ngh ch ại ề t của Cha, ngh ch ại T ền Th ng của Cha v Thiên Tính của Cha. Cả đ t nước ồi đ sẽ iến th nh n i inh ho ng. Nh ng người thánh thi n của con, nh ng sứ giả của Cha, tiên t i của Cha sẽ cản t ở tiếp tục sứ vụ của mình.... v ồi sẽ phủ ên đầ con
1

C nghĩa là “c c con hãy tu n giữ ai iới ăn một mực cũng như ruyền hống

394

m t óng t i đen như mực t ong úc Kẻ Thù v n m t học giả sẽ hủ ỏ Tế ời ời của Cha, m cứ ngh ằng h nh đ ng của mình sẽ đư c ông ẻ vì hông ai nh n a t i i mình m cách thầm ín. B n Ta của Cha sẽ giáng ng đương sự cách thình ình, v tiê di t t t cả. Cái đêm hôm đó đ đư c tiên áo t ong Kinh Thánh. Thế nhưng đương sự cùng với các người hác đ đặt đ ời thề ng ền của mình m t cách v i vẻ v o mi ng ư i Con Thú, q ết t m ch tôn vinh Con Thú, ẻ t ao tặng q ền của nó cho mình. Kh n tha cho nh ng ai thờ phư ng Con Thú! ọ ồi đ sẽ phải than van v hóc óc. Con gái ơi, giờ đ con c n nhìn th gì ở ên ia mạn sông, tức Nh Cha ên Phương ông? - Con không nhìn th y hành Phố nào cả, mà t ai thì toàn là c t ằng ph ng như trong a mạc. uy nhi n con cũng nhìn th y một chồi c y anh ã n y inh từ a mạc . - Con h ắng nghe v ghi ch p ng vinh q ang sẽ tỏa chiế tự Mạn ông. ó ý do tại sao Cha nói Nh ên Phương T ằng con đ ng có hóc thương tiếc Cảnh Phản ạo v sư ụp đổ Nh các con. Các con đ ng s , ởi vì mai đ các con sẽ cùng nha ăn ng với chồi c anh đ nẩ sinh ở Mạn ông. Thần Khí của Cha sẽ đem các con ích ại ên nha . Ch ng ẽ các con hông nghe nói Phương ông v Phương T đề th c về m t vương q c của Cha ha sao? Ch ng ẽ các con ại hông nghe nói ằng Cha sẽ ổn đ nh sự vi c v o m t ng th ng nh t ha sao?1 Cha sẽ giơ Ta Cha a m hắc v o m t c g nh ng ời như sa Mạn Phương T , Nh của Phê ô cùng với t t cả các người t ng th nh với Phê ô. V ồi t ên m t chiếc g hác Cha sẽ hắc Mạn Phương ông, Nh của Phao ô cùng với t t cả các người t ng th nh với Phao ô. Thế ồi hi mọi người t hai Nh sẽ nói Chúa, in cho chúng con iết ý m n Chúa giờ thế n o.” Cha sẽ nói với họ ằng Cha sẽ đem chiếc g có tên Phao ô cùng với t t cả nh ng người t ng th nh với Phao ô ết h p với chiếc g có tên Phê ô cùng với t t cả nh ng người t ng th nh với Phê ô
ôi hiểu rằng Chúa Kitô ề c p tới t t cả c c S iệp c a gài, muốn k u gọi t t cả chúng ta thống nh t ngày Lễ Mừng Phục Sinh. Chính iều này em ra làm cho gài ược “ổn nh và cũng thỏa mãn kh t vọng c a gài về việc hiệp nh t. Chúa Kitô h a với chúng ta rằng: nếu như chúng ta thống nh t c c ngày mừng Lể Phục Sinh, thì gài ẽ làm t t cả những gì c n lại.
1

395

t ở nên m m t với nha . Cha sẽ iến đổi hai chiếc g đó t ở th nh m t c g d nh t v d t ì hai c th nh m t c . Cha sẽ n i ết t t cả mọi người ại với nha dưới Danh Ngh a Mới của Cha, v ồi sẽ có chiếc cầ giao thông gi a T v ông. Thánh Danh Cha ôn ôn gi cho chiếc cầ v ng ền đ cho các con thông thương t ao đổi với nha của cải của mình q a chiếc cầ n . Cả hai ên hông c n thực h nh điề gì đơn đ c m cùng thực h nh với nha , v Cha sẽ ngự t t ên t t cả các con. o Nh ng điề m Cha đ hoạch đ nh t ước sẽ phải ẩ đến. Con gái ơi, nế như người ta nói với con ằng nh ng d ch n hông phải t Cha m đến, thì con h nói với họ ằng Q ý ạn đ ng có s . Ch ng ẽ q ý ạn ại hông nghe th ằng Ng i Thánh i n v c ng Tảng á Dễ V p Ng ha sao? Ch ng ẽ các ạn ại c ng hông nghe iết đến Tảng á có th m ụp đổ cả hai Nh ng, v ồi ại dựng ên th nh m t Nh m thôi ha sao?” Con gái ê q ý của Cha ơi, đ điề m con sẽ t ả ời cho họ. Cha Thiên Chúa sẽ ở cùng con. Cha sẽ đổ Thần Khí của Cha t n đầ ng nhiề t m hồn hơn, Con h đến. Cha thương mến con, h nh n Bình An của Cha.

396

D ch c c chữ Anh ở hình trên y: (1) y là th kiến c a tôi (2) Công i o oma (3) Mạn Phía y (4) gười trung thành với Ph rô (5) C ng theo h nh Danh Mới C a Chúa i u ình n cạnh y iểu hiện n tr i là h nh Ph rô, c n n phải là th nh Phaolô. Cả hai th nh giống như hai cột trụ iều hành i o ội. n trong là iệc h nh: t c là í ích h nh hể trong th kiến c a tôi là i ng Sông Sự Sống). r n c ng là Chúa Kitô, là V hượng ế và là u c a i o ội.) 10 ăm

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

i ng Sông Sự Sống Chúa h nh h n Chiếc y Chính hống i o Mạn Phía ông Chiếc C u gười trung thành với Phaolô

25

4

C c ạn càng ến g n hi n Chúa bao nhiêu thì gài càng g n gũi c c ạn y nhi u. i ông hoa, Cha Chúa iês . Cha an phúc nh cho con. Con h cầ ng n, con h h i cải t ở về với Cha v h ê mến Cha. Con h ở cùng với Cha theo cách như thế n . sự nhi t th nh của Cha đ m vi c với con. Con c ng nên iến sự nhi t th nh của Cha t ở nên ng nhi t th nh của con n a. Cuộc n i chuyện c a Chúa thực ra cji1nh là là ngọt ngào và Chúa mọi loài ều ng thờ l y.1 i Chồi-Non-C -Nho, con h đ Cha tỏ ra iết ơn con, v t ao tặng con T ái Tim Cha đ con hưởng phần Vinh Q ang của Cha v Sự phong
1

Sg 5:16

397

phú của Cha. Con h đến gần Cha vì con hát mong Cha, Cha sẽ n ôi dư ng con, an cho con T ái Tim của Cha dưới hinh thức ẩn ná t ong Bí Tích Thánh th , đ iến con t ở nên nh tạm t ú s ng đ ng. Con h th a hưởng chính Mình Cha... giờ đ con t ở nên t t v con h viết ng các sứ đi p t ước của Cha. Cha Chúa iês . Cha an phúc nh cho con. ic . Sau , tôi tiến ến Chúa Cha ời ời c a chúng ta) - L y Chúa, là ng ạo a c a con, con y u mến Chúa. - Con h ê mến Cha, v h cảm nh n a Cha thương ê con. Con h s ng gần ên Cha, v h đ cho t m hồn của con gi ại t t cả nh ng gì Cha an cho con.1 Con sẽ học hỏi t nơi Cha. Con h đ cho Cha tiến h nh Chương T ình của Cha q a vi c con d nh cho Cha nhiề thời gian hơn. - Phải chăng con ang cản trở Chúa trong Chư ng rình c a Chúa? gài ưa mắt nhìn uống tôi và nhìn th ng vào tôi.) - M t ẻ nhỏ m ại cản t ở đư c ng T i Cao ha sao?

- Một con vi khu n c thể g y thiệt hại nhiều h n cả loài vi khu n ạ! - Vass a con ơi, con hông hi ý ngh a của ch ‘ nhỏ. Thế nên con c ng chưa nắm ắt đư c ý của T í Khôn Cha.2 Con m cho Cha thích thú..... Con h đến đi, đ ng q á c ch p n a. Con h v i m ng v can đảm ên. - Dạ l y Chac iav ? . Cha Cha của con.

Cho d trí nhớ c a tôi không ược hoàn hảo, và theo tự nhi n lại hay u n. hế nhưng những lời hi n Chúa d y dỗ thì lại kh c. gài chỉ d y ảo tôi iều gì một l n thôi, tôi không ao giờ c thể u n ược. 2 ôi cảm th y Chúa tư i vui.
1

398

Con h nắm ắt ý của Các ời Cha cho v ng. Ch ng ẽ con ại chưa nghe iết Cha đ t ng m cằn c i nh ng c cao ớn, v m tăng t ỏng nh ng c nhỏ ha sao? Con c n có t nhiề điề phải học ắm.... Cha an phúc nh cho con cùng sứ vụ m Cha ủ thác cho con.

Sau

)

- L y Chúa, ởi vì Chúa ã an cho con một vài t c Sự Sống, c ng truyền cho con phải nhắc lại những gì Chúa ã an cho con. hế rồi từ c ự e dọa ến mạng ống c a con. C ao nhi u người ã p những lời vu oan gi ng họa cho con rồi? ọ t n công c ch vô căn cớ. ọ ếp con vào làm c c công việc mà con ã ược lệnh làm. V y thì tại ao họ lại m mưu chống lại con ch ? - Bình an ở cùng con. Cha sẽ hông t n thoát hỏi con đ . Thế nên con đ ng s . Con có hi ý ngh a ời Thánh V nh m con đ đọc chưa?1 Cha đ hướng d n ta con viết v đọc phần Kinh Thánh n . - hế mà tại ao những người này c t n công, mà lại không ch u nghi n c u ự việc c a con cho kỹ càng, như ọc iệp c a Chúa hay ến g p con thảo lu n v n ề cho th u o ã ch ? - Bởi vì oại người n đến với Cha 2 t ong ng đầ thù h n, nên mọi q an đi m cùng mọi ời Cha nói v n c n niêm phong đến n i nh ng điề ỳ di Cha m đề t ở nên vô ngh a đ i với họ. Phải chăng Cha đ hông nói ằng ch có nh ng người hèn mọn mới v i m ng hi nghe tiếng ước ch n các sứ ngôn của Cha ha sao? Chính vì v m họ hông nghe, ha hông hi gì m i hi Cha nói. ọ t ơ mắt nhìn nha m hông hi gì cả, ởi vì
1 2

Tv 38:11-12 Khi Saulô i ch hại c c người Kitô ữu thì Chúa i u hiện ra với ông. Chúa i u không hỏi ông: “tại ao ngư i ch hại những gười Kitô hữu? thế nhưng gài lại hỏi: “tại ao ngư i lại ch hại a? và gài c n th m: “Cha là Chúa i u và ngư i ang ch hại a. Vì v y khi tôi ch hại, thì chính hi n Chúa là ng ch hại ởi vì công việc này không phải là công việc c a tôi.

399

Cha đ iến t m t í nơi con người của họ hóa nên ờ đờ ch m chạp..... Vì thế t ong t ường h p của họ, ời tiên t i saia m t ần n a ại đư c ứng nghi m: i với các người chiêm tinh, thì họ nói ‘Thôi đ ng nói chiêm tinh n a. C n đ i với các tiên t i, họ nói ‘N đ ng nói cho chúng tôi nh ng điề ch n th t n a .”1 C n giờ đ Cha đặt nh ng c hỏi n cho con Con c n m n t ở th nh Tiếng Vang của Cha n a ha hông? Con c n m n tiếp tục hát B i Ca V nh Tình Yê Mới Của Cha 2 t ên môi mi ng của con n a ha hông? Con c n m n vác Th p iá i p Nh t của Con Cha, Chúa iês Kitô n a ha hông? L y Chúa, D C i inh hồn, con h t chợt nghe iếng !

ngả v o V ng Ta của Cha.3 i c a Chúa i u vang l n:) m gi n cơn hát của Cha !

- Con gái ơi, t ái tim q ảng đại của con đ

hế rồi Chúa h nh h n với giọng cảm ộng cũng l n tiếng) i người con đư c chúc phúc, Cha sẽ ho n t t t ong con Công Vi c của Cha, v Cha sẽ tiếp tục hơi đ o các mạch s i t ôn chẩ t t ong các he núi đồi. Cha sẽ c ng c p nước hằng s ng cho t ng inh hồn m t. gay au khi Chúa a gôi n i ong, liền c ự trao ổi ôm hôn u yếm. Chúa Cha ôm tôi, rồi ến Chúa Con, và rồi Chúa h nh h n. rong cuộc trao ổi ôm hôn này, linh hồn tôi chưa ao giờ cảm th y mình ược trọn vẹn tham dự vào ia ình tr n rời như gi y phút này. ôi cảm nh n mình thuộc về c c gài ch không thuộc về một người nào kh c.) hế rồi ến lúc Chúa Cha lại l n tiếng)

1 2

Is 30: 10 Kh 14:3 3 iọng i c a Chúa Cha nghe th t vui tư i

400

- Con gái ơi, nế như con s n s ng v ng theo Thánh Ý của Cha, Cha sẽ v n dụng q ền h nh của Cha đ i với nh ng người q a sự t n phục 1 m ch m dứt cảnh Phản ạo. d t ì sự thánh thi n của Thánh Danh Cha, Cha sẽ o ta áo t ng người t ong các con v hỏi họ Con có phải con của Chúa Cha ha hông? Thế ồi hi ánh mắt Cha v họ gặp nha , họ đề ê ên ằng Cha ơi! Con c n ứng đáng con của Cha n a ha sao? Con đ phạm t i. Con t ở th nh người phong hủi, chồi non hư th i của c nho, ởi vì con t t ng với Cha. Con đ chết, v mục nát t ồi.” Chúa Con l n tiếng n i:) - Thế nhưng Cha Sự S ng ại. D Mình Cha ng Khôn Ngoan. Con c ng phần tử của iáo i Cha, v Cha có th sử dụng con. Cha có th ch a nh con v iến con t ở nên m t chứng nh n. Cha có q ền năng iến con t ở th nh tia sáng cho các q c gia d n t c đ Chương T ình cứ i của Cha an tới t n cùng t ái đ t.2 Ng na Cha sẽ gởi Thánh Thần của Cha đến đ Ng i thở Sự S ng v o con v phục hồi con ại. y giờ Chúa h nh h n n i tiếp:) - Cha sẽ hông áp đặt nh Cha t ên con. Con h mở cho ng cửa3 a, v Cha sẽ chiế tỏa Ánh Sáng của Cha v o t ong con. Cha có th m cho con ớn mạnh v an cho con i hẩ đ tôn vinh các Mầ Nhi m của Chúng Ta. T ong t ạng thái thinh ặng của con, con sẽ nghe th Tiếng Nói của Cha d d con về ường i phải đi. Cha cải hóa con t m t người ương d n t ở th nh người có đức tin, v ồi an cho con Sự Thông Biết của ng Khôn Ngoan. ồng thời nế như con s ng t ng tín với Chúng Ta, Cha sẽ d nh cho con Nh ng Kho T ng ch á Vinh Q ang của Chúng Ta, c ng như giải thoát con a hỏi cảnh h n hổ, đ ồi đến ư t con, con sẽ ên đường cứ giúp đồng o của con. i với con, Cha sẽ mặc hải cho con Sự T áng v Thánh Thi n của Cha, v con sẽ phải tan iến đi t ong tình t ạng ngư ng phục t ước Sự i n Di n của Cha.
C nghĩa là ự tu n phục c a chúng ta Is 49:6 3 C nghĩa là cửa t m hồn
1 2

401

Cha C Sự S ng, t cứ người n o đ Cha tháp nh p v o sẽ có sự s ng đời đời. Cha có th iến đổi con t ở th nh m t Vườn a ng, t ở th nh m t Thiên ng. Với Ng ồn Ánh Sáng Thần inh của Cha, Cha có th iến con t ở th nh m t mặt t ời, c n sáng hơn cả m ôn v n ch m sao tụ ại với nha , ởi vì Cha mặt t ời hông th tới gần đư c. Con có th có m t th n th hông th i a nế như con đ cho Cha ở ại t ong con, v như cơn gió thoảng q a, Cha sẽ m inh hồn con ôn tươi t nh, iến th nh sự phản ảnh ác thực của Chúa Kitô. ơn n a, cho dù con v n c n đang s ng gi a người dương thế, inh hồn v t m t í của con đang ở t ên thiên đ ng. Cho dù th n ác con v n c n đang đi ại ở gi a nh ng người dương thế, inh hồn v t m t í của con gi ng như m t thiên thần đang đi ại t ong T iề ình t ên Thiên Q c của Chúng Ta, v đi ại gi a các thiên thần. Nế như con mở ng t m hồn con a với Cha, Cha sẽ thắp sáng t ong t ái tim con ngọn ửa hầ giải thoát t m hồn con hỏi các đam mê t ần tục của con. Cha sẽ thường ên m cho t ái tim con ôn ùng chá ngọn ửa nhằm thiê đ t mọi đam mê của con. B t đam mê nhỏ đến đ , c ng iến con th nh tù nh n của c i dương gian n . Cha sự mặc hải của Chúa Con, v Chúa Con sự mặc hải của Chúa Cha1 v hình ảnh của Chúa Cha, t cứ ai có diễm phúc nhìn th Chúa Con, nhìn th Chúa Cha,2 v t cứ ai cảm nh n a Sự Thánh Thi n của Cha cảm nh n đư c Chúa Con v Chúa Cha. Con h đến m th a hưởng Con ường n . Chúng Ta sẽ mang inh hồn con, t í hôn con v t ái tim con v o t ong Chúng Ta đ s ng t ong Chúng Ta. ồng thời Chúng Ta m cho con phát t i n, cùng phá tan đi các chướng ngại giam h m con như m t tù nh n của dương gian n . Con h đến! đến m th a hưởng Sự Cả Sáng của Chúng Ta. Chúng Ta sẽ ồng con ên như m t đức ang q n ồng t n nương của mình đi v o ph ng t n hôn. Chúng Ta c ng sẽ đưa con v o Vương Q c của Chúng Ta, v Cha sẽ đổ ng con t n đầ các hồng phúc của Cha hông th mai m t đi đư c.3 d t ì cho con đư c s ng, Cha sẽ d t m t í con iết ưng hô với Chúa Cha B ơi!” (A a!). Cha sẽ d d con iết s ng t ong Chúng Ta, di ch n t ong Chúng Ta, v hít thở t ong Chúng Ta. Cha
hìn th y Cha là nhìn th y Chúa Cha (Jn 14:9) C c con lại không tin rằng Cha ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Cha hay ao? 14:10) 3 ồng ân
1 2

n

402

sẽ d cho con iết ằng Chúng Ta con sẽ hông ao giờ chết.

Sự S ng v

hi s ng t ong Chúng Ta,

h t phúc thay cho người nào iết kh t khao Chúa một c ch ay mến ởi vì người y ẽ chiếm hữu ược Chúa, và như thế ẽ nh n ược vô vàn n phúc. Ôi Sự Kỳ Diệu c a ời con, con ã làm n n tr trống gì mà c ược Chúa như v y? Ôi Sự S ng gời t ử, th t là kh mà d ng lời n i ể diễn tả nổi, con ã làm ược những gì ể con c diễm phúc ược Chúa kết hợp con với Chúa? Chúa Kitô n i) - Cha m n con t ở nên ạn đồng h nh của Cha con h đến! Chúa Tình Yê . V

9

11, 1994

- Vassula con Cha ơi, Cha an cho con Bình An của Cha, con h nghe v ghi ch p ng đi: Như con iết, t cứ ai chạm đến con m t cách t chính, chạm đến con ngươi của Mắt Cha. N con của Cha, vì v con h ền v ng, con h cầ ng n cho đức tin đư c hôi phục t ên đ t nước của con, ởi vì đức tin chưa đư c t ền á đến mọi người. Cha Tác iả Sứ i p của Cha. Cha m n nhìn th sứ đi p n an ng a m t cách nhanh chóng. công vi c của Cha. T t cả nh ng gì chưa đư c ho n th nh ởi n ta o i người thi sẽ đư c phục hồi ại ởi chính B n Ta Cha. C n đ i với nh ng người áp ức con tại đ t nước của con, con đ ng coi họ như nh ng ẻ thù, m nẹn coi họ c ng nh ng phần tử

403

t ong gia đình, ởi vì họ c ng nh ng người t n q ý đ i với Chúng Ta.1 ọ cần phải cầ ng n. Tình thương ê của con cần phải thăng tiến, chứ đ ng thụt ùi, đ hi Cha đến gọi con, Cha có th tìm th nơi con cùng m t tình thương ê m Cha d nh cho con. Sở Thích của Cha iến con t ở nên ứng đáng tiến v o Vương Q c của Cha. Con h đón nh n Th p Tự iá của con, v đ cho Chúa Cha đáp t ả nh ng người đ m con tổn thương. a gôi hi n Chúa c ng n i:) - Con vô cùng t n q ý đ i với Chúng Ta, con h Một Mình Chúa h nh h n n i:) - Cha sẽ tiếp tục hướng d n con v an cho con Nh ng ời iáo n của Cha thích họp với Vương Q c của Chúng Ta. T ong hi Cha giáo h n con, con h đặt ta con ên anh ch em của con đ tinh thần của họ ngả v o v ng ta ếm của Cha. Người chết2 sắp sửa đư c s ng ại. Cha sẽ n ng họ ên, nhưng hông phải t t cả mọi người đ . Chính Cha ng an cho con sự s ng v hơi thở. Ch ng ẽ con ại chưa đọc ằng con s ng, con ch n đ ng v hi n h t ong Cha ha sao? Cha sẽ tiếp tục èn n con t ong Tình Thương Yê của Cha, t ong phạm vi vô hạn của Cha đ cho các đ ng ực của con t ở nên các đ ng ực chiế t a Chúng Ta r , v ồi q a môi mi ng của con, Cha tiếp tục nói v m cho nhiề người t ong các con chết đư c s ng ại. Chính Chúa Cha ng sai con ên đường. Cha úc n o c ng sẽ đi cùng với con. i inh hồn, Cha sẽ n nắn con theo ình nh của Chúng Ta đ đến hi n o ản ch t ha chết của con hủ di t, Cha sẽ ại c t nhắc con lên3 đ đi v o T iề ình của Chúng Ta. Vass a con ơi, con h tín thác v o Cha, v con h đ cho Cha tự do điề đ ng t ong con. Con h đ cho Cha thở t ong con đ Cha có th tiếp tục d d con ằng Khôn Ngoan v ời giáo h n. N con ê d ,
a gôi hi n Chúa Chết ph n hồn 3 Cuộc ống lại l n th nh t là ự ống lại măt tinh th n, t c là cuộc c i h a. Sự ống lại này là ống lại tử cõi người chết.
1 2

ắt chước Chúng Ta.

404

mọi sự Cha m hông phải ch t ên ch viết, thế nhưng ằng Sự Thánh Thi n v Vinh Q ang của Cha. Sự Thông Biết của Cha hi n th n của Ch n ý. Con h đến m đón nh n Ch n ý cùng với mọi sự Cha sở h . điề đư c an cho nh n oại m t cách nhưng hông. Con h tìm đến ng nh n h của Cha, ng iên nh n của Cha v ng ao d ng của Cha, đ t ong cảnh ế đ i của con, các hồng n n sẽ hướng d n t m t í v t ái tim của con tiến đến vi c iết ăn năn h i cải. Q ả đúng như thế, con h s ng thánh thi n vì Cha ng Thánh.... Con h s ng thánh thi n t ong t cứ vi c gì con m. Con đ ng đ cho Cha phải t n thoát hỏi nơi cư ngụ1 của Cha vì con thiế thánh thi n. Con h đ cho ng t ng tín của con tiến t i n mạnh như Sự T ng Th nh của Chúng Ta,2 điề n nhằm giúp con t ánh ơi v o tinh thần hờ h ng, đ ồi ại t ở về với t i i của thế gian. Con h v i m ng ở trong Cha. Con gái ơi, con h cầ ng n đ các ời tiên t i chóng đư c ứng nghi m, v Cha, ngôn t t ọn vẹn của Thiên Chúa, ời phát a t t m t í con, ánh sáng t ong con mắt con, đang đoái thương ngự gi a các con nhằm ầ tỏ cho thế gian iết họ sai ầm như thế n o, đ tỏ cho các giáo h i iết họ chia ẽ nha điề t chính. ồng thời c ng tỏ cho họ iết họ s ng thiế tình ác ái a sao, cho dù họ v n m t mực công ằng ch có m t Chúa, m t đức tin, m t ph p ửa, m t Chúa Cha mọi o i, t ên mọi o i, q a mọi o i v t ong mọi o i. Chúng Ta chưa th nói ằng Các con đ m mọi sự đ d t ì sự hi p nh t m Cha an cho các con nga t đầ , hi các con c n m t t ẻ thơ3 v ở t ong Cánh Ta của Cha” Ng na các con nói ằng Chúng con hông c n m t t ẻ thơ n a, v chúng con có th đi đi đứng m t mình đư c ồi,” v t hi các con thoát hỏi v ng ta ếm của Cha đ tự mình v n dụng các ước đi theo đường i iêng của mình... Ôi h i các con nhỏ của Chúa Cha, hoa t ái của Chúa Con, Th nh Ph của Cha v T n Nương của Cha, các con ch ng c n hương sắc gì n a.... ồi đ hông iết c n ai người t ong các con s ng sót v o ng Cha t ở ại với đầ đủ q ền ha hông? Cha đ đứng nga t ước cửa nh các con, g cửa v tự mở cửa. Nế như có người n o nghe tiếng Cha gọi m mở của, thì hông phải Cha
Chúa th nh th n ở trong chúng ta iữa a gôi hi n Chúa 3 i o ội khai
1 2

405

ch đến chia sẻ a ăn ên cạnh họ, nhưng Cha c n đến hắc ghi t ên da th t họ Danh mới của Cha. ọ sẽ t ên ưng Danh Cha. Cha sẽ đáp ại ời họ, đồng thời m t ần n a Cha sẽ nói chính d n Cha, m t h ng inh mục thánh thi n, v Cha sẽ s ng với t t cả mọi người t ong họ.” Ch ng ẽ các con ại hông nghe iết ằng Mọi ác th t đề cỏ dại v sự iề diễm của nó thì hác gì vẻ đẹp của ông hoa dại. Cỏ dại sẽ hô h o. oa dại sẽ phai t n, nhưng ời của Chúa sẽ tồn tại m ôn đời,1 ha sao?” V thì tại sao các con ại tự ưng mình Thiên Chúa” v ồi tự ngồi v o ngai t a t ong Thánh i n của Cha chứ? Các con h đến m h i cải, đồng thời các con h đ cho Cha hướng d n các con t ở về với thiên tính của các con. Nế như các con đ cho Cha t ở nên Ngọn c v Ánh Sáng của mình, thì ch ng có t tắc n o nơi dương gian có th chạm đến các con đư c. Các con h đến m th a hưởng Vương Q c của Cha t ong tinh thần nga chính. Các con h cầ in hồng n của Cha, v Cha sẽ an cho các con. Sao các con ại nói với inh hồn mình ằng inh hồn ơi, giờ đ ngươi có đầ đủ nh ng điề t t đẹp ồi, v h tiếp nh n nh ng gì đang đến với mình, h v i hưởng v v i chơi t ong sự phồn th nh phú q ý của mình, ng gia nghi p n th c về ngươi ồi đó.” Tiếc tha cho t i ngoại tình của ngươi! Thương tha cho nh ng ời t giác v h ng của ngươi, người s ng với giáng vẻ ề ngo i như người có ng đạo ngh a, nhưng thực sự ại ch i ỏ q ền tự tại của iáo i! Nh ng người n đề phần tử của ma q . ọ ch ng ao giờ nh n a ằng mình cánh đồng hoang dại, nơi hô cằn, ch n hổ ải, nghèo hó đáng thương, v c ng t ần t ụi n a. m sao các con ại có th ngh đư c ằng Cha sẽ s ng t ong các con,2 an cho các con các hồng n của Cha hi các con s ng t ong tình t ạng th c v o t i i? Ch ng ẽ các con hông nghe iết Cha ôn t ánh a sự d i t á như thế n o hay sao? o N Vass a con của Cha ơi, sao ại có q á ít người iết đến Cha, ng nắm gi m ôn v t ại với nha . Cha ở hắp mọi nơi. Cha iết hết mọi sự t n th m s của Thiên Chúa. Con h đ cho tình thương ê của con ớn mạnh t ong Cha, đ cho niềm v i của con t ở nên t ọn vẹn t ong Cha, đ cho t m t í con ôn ên tiếng hát nh ng ời chúc tụng Cha, đ cho t m hồn của con ôn giao h a với Cha v tạo cho mình có t m hồn úc n o

1 2

Is 40:6-8 C c ph n tử trong i o ội

406

c ng s n s ng tha thứ. Con h iên nh n vác Th p Tự iá đư c t ao phó cho con, ởi vì t t cả nh ng gì con m đề hông hóa a vô ích đ . Con h ng tử tế m áo đáp ại sự d . Con h tình thương ê v nh n ái m đáp ại sự a. Con h ư t m đến người nghèo hó, cùng người tồi t , đ m tôn vinh Cha. Con h t ng th nh v h ch tin thác v o m t Mình Cha, Thiên Chúa của con m thôi. Con hông s ng m t mình đ . Cha Chúa Thánh Thần, sự s ng của con, ng hướng d n con tiến v o Vương Q c của Chúng Ta. Con h cầ ng n luôn, v s ng thánh thi n t ước Mặt Cha.

11 - Dạ c phải Chúa không ạ? - Cha ...

11, 1994

- L y Chúa, khi những kẻ dối tr truy l ng con, Chúa hãy ến c u giúp con!1 - Con cứ nê tên người n o đó có gan đ i đầ với Cha. - Dạ không c ai giống như Chúa u ạ!

- V thì con h phó thác ở nơi Cha.... Cha sẽ a đ ổi nh ng người áp ức của con đi. C n Cha, Chính Cha sẽ o i sự vi c cho con. Cha sẽ ở với con, v con c n cần đến ai n a chứ? ng ối Cao và là ng h nh: Sự iện Diện c a Chúa là Sự ạng gời và ng vỹ. Con ch ng c n ai nữa ngoài ng ạo Dựng n n con. Chúa là

1

Tv 119:86

407

- Cha hứa sẽ hông ao giờ ỏ ơi con đ . i Nhánh của C Nho, Cha c n phải t n công ao nhiê n a mới có th minh chứng cho con iết ằng đ t t cả công vi c của Cha? i t o ụi, giờ đ con h gặt hái đi, h c t ên tiếng nói! Con h t ền á t t cả nh ng gì con đ học đư c t nơi Cha v đ ng gi ại điề gì cả. T ong hi con ên tiếng nói, Cha đư c tôn vinh, c n con thì đư c thánh hóa. Thực a con nằm ở t ong Ta Cha. Cha sẽ tiếp tục t giúp con v gìn gi t í nhớ của con đư c inh i, v giờ chúng ta” h nghi ngơi. Cha ỏ t ong con, v con ở t ong Cha. ic 25 ại ước Ph p) - L y Chúa c a con! . Con h nương tựa v o Cha.... n con của cha, ình an ở cùng con. Con h ắng nghe đ m hi con h th c o q ền v ng mạnh của Cha v h ở t ong ng Thương Xót ải của Cha. Con h ao giảng theo cách thức m Cha đ d d con, h t n gi t ọng đi m của ề t.1 Cha sẽ nhắc nhở cho con t t cả nh ng gì con phải nói. - ChaVà rồi Chúa Kitô an iệp này cho ước Ph p:) 11, 1994

- T ong nh ng ng tháng n , Cha phải mặc áo tang vải thô đ m i n i sầ m n của Cha. Ch ng ẽ con hông nh n a vi c Cha đi v o sa mạc đ m tìm iếm đứa con gái ớn của Cha như thế n o ha sao?2 Ng nay nế như Cha phải đi v o sa mạc đ m tìm con, thì đó vì Cha m n thử thách sự đích thực danh tính của con, ởi vì con người đầ tiên đư c Cha chọn ựa đ q ảng á Tình Thương Yê của Cha. Cha sẽ ch ng ao giờ q ên đư c t ường h p n o con t ở th nh sự h nh di n của Cha c ng như niềm iê h nh của Cha, nh t con đ t ng nh t mực v ng ời. V ch n gì đ ẩ đến cho ng nhi t th nh c h
1 2

là ình hư ng u. “hãy rao giảng in Mừng với tình thư ng y u cho Chúa ình Danh hiệu t cho ước Ph p

u.

408

của con chứ? có ần Cha ê n i đến t ái tim của con. m sao con có th q ên đư c mọi hồng n m con đ đón nh n t Cha mới hôm q a thôi? i Con- ái-của- iáo- i-Cha, con người th a ế Vương Q c của Cha. Cha đ đến với con đ phục hồi ại ng tôn sùng của con đ i với Thánh T m Cha dầ đó chì m t ời t ên hứa.1 i ồng- n-t -Th n Phụ-Cha! i người m t thời m giám h các sở thích của Cha, con đ ng c Cha phải nói ên điề n Cơ nghi p của Cha đ cho đi2 đ ồi nh ng người điề h nh chiếm cứ đầ nh tha vì đ cho Thần Khí Cha tiếp tục ngự t thì ại đ ngai t a của Cha cho người ph m tục chiếm cứ.” Con h t ở ại với Cha, v t sửa t ái tim của con cho nga th ng. Con h ăn năn v nhìn nh n t i i của con t ước Sự i n Di n Cha của Cha, ồi Cha sẽ đáp ại ời ên van h i cải của con.

1

12, 1994

L y Chúa là i ư ng u c a con, là iềm An i c a con, là ụ Cười c a con, là guồn Suối ước c a con và là Vũ rụ c a con, con y u mến Chúa. - Bình an ở cùng con. Con h cần đến Cha. Cha Ng ồn Mạch của đời s ng con, ng ồn v i của con. Con h cần đến Cha như con cần hông hí đ thở. Con có m n ngồi ng m m vi c với Cha ha hông? Dạ c , dạ c ! iềm vui mừng c a con và ời ống c a con là Chính hi n Chúa, là Chính hi n Chúa thư ng mến con. in Chúa hãy ến c u giúp chúng con trong iờ Phút Kh ng oảng này! gười ời không ai c thể c u giúp ược như thế! - Con gái ơi, nhiề người đư c Cha c t nhắc v èn n, nhưng a ít có người ch ắng nghe, v t i i thì v n c n ch t chứa t ong ng họ. Thái đ
1 2

Nước Ph p phải tuy n h a với h nh n i

m Chúa: l ng rung hành

409

iê căng đang á chủ con người của họ. Thế h của con đang tiến v o m t c c tắm má . Cha sẽ hông c n ẩn mặt hơn n a đ . Cha hông ng ng sai các Sứ Ngôn của Cha đến với các con đ m cảnh áo các con. Thế m cho tới na , các con đ ch i t , đ hông công nh n v c n nổi gi n với các Sứ Ngôn của Cha. Nhiề người t ong h ng tư tế của Cha đảm nhi m các chức c cao t ong phẩm t t điề h nh ại c n thề hứa sẽ đè ẹp các sứ ngôn . Thực a Cha đ sử dụng nhiề cách đ đi đến với thế h t t ng n , nhằm cứ giúp v nhắc thầm t ong t m hồn họ m cảm ngh t t đẹp, thế nhưng Thần Khí của Cha ại t m t í họ ngư c đ i. ọ m nên các điề a như thế, th t họ nh ng người ghê tởm. Cha đ t ng đưa a nhiề ần các d ch về Tình Thương Yê của Cha, thế nhưng họ ch đạp Tình Yê Thương của Cha dưới ch n. ó ý do tại sao Cha sẽ đến đ phá đổ q ền của ẻ d cho tới hi hông c n m t người n o n a mới thôi! Cha đưa mắt q a đi hỏi thế gian đ hỏi phải nhìn th nh ng điề tồi t của họ, nh t đ i với nh ng người nói ằng Sức mạnh của chúng tôi nằm nga ở mi ng ư i chúng tôi. Môi mi ng của chúng tôi đề i hẩ . Ai người có th á chủ đư c chúng tôi chứ?”1 iờ đ con h hinh chê tính ích v sự t công. Con h v ng mạnh gi a các con t ai con gái thế gian.... Các t iề thần thánh của Cha t ên T ời gồm nh ng th nh phần thánh thi n đề tỏ a thương tiếc cho hình ảnh của họ đang có.... họ đư c m nh danh các con t ai con gái của ng T i Cao, nên đ đư c Chúng Ta an cho ình nh của Chúng Ta,2 thế m họ đ t áo đổi hình ảnh của Con Thú.... Ng na , Cha c ng ê gọi họ q a các sứ ngôn của Cha, thì họ ại c ng t n t ánh Cha a hơn. S iệp cho oma:)

i Roma, có ần con đ t ng Vườn a ng của Cha, Thửa Vườn đầ oan ạc của Cha. Nga cả các thiên thần của Cha c ng phải inh ngạc th n thờ t ước vẻ t áng của con. Con đ điề h nh Nh Cha t ong thánh thi n v công ý. ng t ng thực v tình thương ê inh hồn của Nh Cha. Con thực sự phản ảnh của Ng ồn Ánh Sáng ời ời của

1 2

Tv 12:4 ình nh c a hi n Chúa a gôi Cực h nh

410

Cha hiến cho các thánh v thiên thần của Cha nhớ m i m ôn đời. Ng ồn phong phú c ng như ho t ng ch á của con đang ở t ên t ời ồi. i Roma, hôm na inh hồn của con đ iến dạng t ở nên hiên th n của Con Thú, v con nắm vai t ính canh t ong nh đ a của Cha, thế m con ại cản i c m đường đi v o của Thánh Thần Cha, c ng như các tiên t i của Cha, nh ng người nói tiên t i dưới Danh Ngh a Cha đ ê gọi mọi người ăn năn h i cải v t ỏ đường i gian t của các con. Nhằm cứ i các con, giờ đ Chính Cha đích th n đến nga t ước cửa nh các con nói ch n với các con. Ch ng ẽ các con ại hông đọc ằng M t người con của Thiên Chúa ôn ắng nghe ời nói của Thiên Chúa” ha sao?1 Thế m cho đến giờ hông có m t ời n o Cha nói th m nh p đư c v o t ong các con. Phía các con, ời Cha t ở th nh như t đ ng v hông giá t gì cả. n sủng của Cha c ng t ch i, chương t ình cứ i của Cha c ng coi thường. Các con tỏ a q á iê căng v phản oạn q á ư h c i t, m i hi nói đến ch n ý. ó ý do tại sao các con tự cho mình có sự hi iết v óc ph n i t về các Công Vi c t ên t ời của Cha, ch ng hạn như m mờ các sứ ngôn của Cha v tỏ a cho thế giới iết về sự tăm t i của các con...” Phần con h i con gái, con đ ng ao giờ đưa a ời o ch a n nọ. Có người chứng nh n h t cho con, m chứng nh n cao t ọng nh t t ong t t cả Thánh Thần của Cha. Con h đặt niềm h vọng v o Cha, ng đầ q ền ực cứ i con. Nế như họ c n ngư c đ i con m t cách t chính, con h tỏ a th t hiêm nhường, ởi vì hình phạt Cha d nh cho họ sẽ ửa. Con phải tin họ sẽ đẩ ùi v phải ùi ước, ởi vì t i i ng p t n t ên con người họ.... Con h tiếp tục t ên ưng sự cao cả của Thánh Danh Cha cho mọi q c gia d n t c. Cha đang sai con đi, thế nên ‘ o tedha ! 2 úng v , con đ ng s ! Cha sẽ tiếp tục đổ ng t t cả các con t n đầ Thánh Thần của Cha, v tỏ a sự cao cả của Tình Thương Yê của Cha. Ch ng ẽ các con hông đọc th ằng Khi tìm th m t ư mới t ong chùm nho, người ta nói ‘đ ng có ỏ đi, đ thực m t phúc nh. ”3 Cha sẽ m tương tự vì i ích của nh ng người phụng sự Cha t ong tinh thần công chính, v nh ng

1 2

Jn 65:8 lo tedhal! tiếng y Lạp c nghĩa là con ừng ợ! 3 Is 65:8

411

người iết t n phục người đang ngăn chặn1 sự ạo oạn n t ong Nh Cha. Cha hông m n tiê di t t t cả. Có điề sẽ sự phiền toái cho nh ng n ta nh m má . C n con, người nắm gi vai t người ính canh, ại c m cản Thánh Thần của Cha hông đư c v o nh d a của Ng i, thì Cha sẽ gởi đến con m t d n t c man nh t t ong các q c gia đ ao vâ con. Cha sẽ phóng v o sa mạc của con m t ngọn ửa th nh n cùng với m t đám m ao phủ t ên các th nh ph của con như v ng ên đen t i của con sẽ ch m dứt...” - L y Chúa c a con, thế rồi hệ uả ẽ ra ao ạ? - C n h q ả thì sao phải hông? q ả sẽ

ời ứa của Cha - Sẽ có T ời Mới v t Mới .... N Roma h i, i có ai đ t ng tỏ a q ết t m như Cha đ cứ i con như thế n chăng? Vinh Q ang của Cha đang ạng ngời t ên con, v sự sáng ngời của Cha sẽ t hi n trên co . V thì tại sao con ại hông iết ng giờ, c ng như hông nh n a các d ch chứ? Cha v n chưa nghe th t t ong Nh Cha tiếng họ hóc óc ăn năn h i cải. Cả đến giờ, họ c ng hông ắng nghe gì hết, m c n giăng các sứ ngôn của Cha. Mong sao họ h ắng nghe v ăn năn h i cải, ồi họ sẽ ời hỏi các i s ng t chính c ng như thoát hỏi sự tồi t của các vi c m đ d n họ đến tình t ạng phản đạo! ọ hông ao giờ d ng ại đ m nh n a ằng Cha iết hết mọi sự tồi ại của họ, vì nế cứ như v Cha thực sự d hông mủi ng cho tới hi họ iết thú nh n t i i của mình v đi tìm iếm Thánh Thần của Cha, .... Con ơi, n o con h đến v chúng ta cùng ên đường.

7
1

12, 1994

c i o ông

412

L y

c iav , cuộc lưu y này ẽ con kéo dài ao l u nữa? uy nhi n con iết rằng c iav là ng hiền h u và cũng như một người cha hiền h u ối với con minh như thế nào thì c iav cũng ối ử với con như thế. in Chúa hãy kéo con tho t ra khỏi c c lời vu khống mà người ta ang hướng về con ởi vì Chúa là Quan rọng ài c a con. - Con h nương tựa v o cha! Cha ức iavê sẽ an ủi con... N con hạt gi ng của Cha, Cha đ h n n con t ong T iề ình của Cha cho con t ở th nh Tiếng Vang của Cha v c ng sứ ngôn mạnh mẽ của Cha. Con thanh gươm đ i với Kẻ Thù.1 Vì v con hông phải s gì cả. Ch ng ẽ Chính Cha ức iavê đ hông cứ thoát con đó ha sao? Con đ ng s , ởi vì Cha hi n danh ng ôn luôn ảo v nh ng người th c về iêng của Cha.... T ường h p nh ng người áp ức con m tụ họp ại ch ng đ i con, thì Cha sẽ ở cùng con. oặc giả như họ m n m sai ạc Sứ i p của Cha như thế n o, gieo oan giá họa cho con a sao, Cha sẽ vì Danh Cha mặc hải thêm Kh ôn Mặt Thánh Thi n của ConCha cho h i của con q a gương mặt của con2 như Cha đ tiên áo t ước đ . Các người áp ức con sẽ hông dìm chết con đư c đ . Cha sẽ ôn n ng con ên đ con m v i ng T ái Tim Cha! iả như họ tụ t p đông đảo th nh m t ực ư ng hùng h nhằm đè ẹp con, thì con c ng hông th n o đè ẹp, ởi vì dưới Mắt của Cha con người đáng t n q ý. Thần Khôn Ngoan v óc s sắc đ đư c hứa an cho con, nhằm hỏi đ ng t ái tim con cùng t ái tim của người hác.3 Sao con hông ư ý đến các chiến thắng của Cha chứ?

Satan và ồng ọn. Hiện tượng y ra t c khi nào hi n Chúa muốn. C thẻ y ra ngay cả trong Video nữa. 3 Quả úng là như thế, c r t nhiều người cải h a và trở lại. C nhiều phép lạ. Cho d vu khống này nọ, S iệp vẫn ược truyền rộng rãi tr n thế giới, ược chuyển d ch ang h n ngôn ngữ kh c nhau do c c người thiện nguyện.
1 2

413

T thẩm c ng ản th của Cha ức iavê, Cha t thương mến con. Con cứ đ nh ng người áp ức con tiến tới m cắt ngh a cho Cha sự hi iết của con về Sự Thông Biết của Cha.... Con gái ơi, con h ắng nghe, vì con m Cha sẽ mang người anh em của con t Phương ông t ở ại tôn vinh Danh Cha. iờ đ thì con h can đảm ên! Mầm non h vọng sẽ nẩ sinh t T a Nh Phương ông. T ong hi người đời vả n nha , t ong hi ng iê căng con người đang ớn mạnh đến mức cao đ , đồng thời đ t đai của con tiếp tục tinh thần ạo oạn nhiễm, m soi m n Căn Nh Phương T của Cha như m t nh d ch, thì con h nhớ điề m Cha đ nói với con cách đ há t ước hi sự vi c n ạ a ằng: Vương mi n vinh q ang của Cha đư c d ng ên Cha t Phương ông - Con gái ơi, chính vì v n đề n m Cha cần đến sự h p tác của con, cần con t n hiến cho Nh Cha. N con của Cha, con sẽ gặp nhiề t ắc t ở, thế nhưng con h c gắng ch đựng với t m tình đúng với nh n phẩm hầ tôn vinh Danh Cha, v q a đó đến c i cùng Cha sẽ chiến thắng. Cha sẽ n ng nhắc h d của Cha t Nh Phương ông ên đ họ tiến tới hi p nh t. C i cùng mọi q c gia d n t c sẽ tụ họp ại dưới M t Danh i m thôi.... o N con gái ơi, nga t dầ ,1 Con Cha đ hỏi con ằng t ong hai nh , nh n o q an t ọng hơn, nh của con ha Nh của Chúng Ta. Thực sự c t ả ời của con đ tôn vinh Cha, v Cha q a về phía các thiên thần của Cha v nói với họ Bởi vì c t ả ời n th t a t m t ác chết,2 Cha h i thúc cho vi c hồi phục n ng phải nhanh chóng, đ nhờ sự ình phục của n ng m nhiề người đư c cứ ch a .... Cha sẽ ủ thác cho n ng o i về Các i ch của Nh Cha. N ng sẽ t ở th nh chủ đề niềm hoan vui của Cha, niềm thích thú của Cha, v B i Ca V nh Của Cha. Cha sẽ sai n ng đi oan áo Các Sứ i p của Cha về a Bình v Tình Thương Yê cho mọi q c gia d n t c nơi t ần thế, oan áo cho người thánh thi n c ng như người t i i ằng ‘Các ạn h ắng nghe tiếng nói t ên T ời! Các ạn h sám h i

1 2

Lui trở lại từ năm 1986 Chết về ph n hồn

414

v h tha thứ cho nha ! Nế như các ạn t ở ại với Thiên Chúa, d ng ời chúc tụng Danh Ng i v cầ ng n hông ng ng, các ạn sẽ đư c ơn tha thứ! sẽ chủ đề của n ng.” V q ả đúng v , Vass a của Cha ơi, Cha đ iết con t ước hi con đư c sinh a. Cha c ng iết ằng ồi đ Cha sẽ sai con đến gi a cảnh tư ng đầ Tại ọa.1 ó ý do tại sao Cha v con đ thỏa hi p với nha nga t đầ đ ch ẩn cho con đảm nhi m sứ vụ của con.2 Sau , tôi ược c iav gọi ể tiếp tục một ph n nữa như au:) iệp này ằng c ch th m vào

- .... ởi vì con nằm t ong s nh ng người m Cha sẽ sai đi tham gia v o c c chiến ớn ao n , c c chiến m con đ nhìn th t ong th iến Cha an cho con nga t đầ . C c chiến t ong Ng T ọng ại 3 ch ng ại a cái thần hí d i t á giả mạo Ba Ngôi Thiên Chúa của Cha, họ họp ại với nha th nh hình tam giác4 như sa ba thần hí d i t á n m i ẻ t ụ t ì m t góc. Nói cách hác, chúng con ồng, con thú thứ nh t v con thú thứ hai. Con đại ong, hởi đầ nó chính con ắn đư c coi q d hoặc Satan m ch t ong m t thời gian t ngắn n a m thôi nó sẽ tiếp tục hướng d n thế giới đi v o con đường sai ạc. Q ền v thế ực đư c Satan ch n t ao cho con thú thứ nh t, ồi ch n đến con thú thứ hai tức các tiên t i giả, t t cả ồi đ sẽ đánh ại, v Cha sẽ chiến thắng. ý do tại sao Cha ảo con phải ăn cha 5 ..... Cha t ền cho inh hồn con t ên th t ước B n Thờ của Cha ở ại t ong cảnh t i tăm s t a ng a đêm. V giờ thì con h nói cho thế h n iết Cha ghê tởm sự hôn ngoan của họ như thế n o. Cho dù họ t ở nên t gi ng như thú v t hoang dại, chứ hông như các thánh gi ng hình ảnh của Cha, ng Cha v n nồng chá tình thương ê đ i với họ. i thế h hôm na , Cha Thiên
1 2

Kh 6:8; 11:6; 13:2; 16:2. 16:11 Qua việc mắt c a tôi nhắm lại không thể mở ra lại uốt a ngày a 3 Kh 16:14
4

m

D u hiệu Con hú là n i mà chúng ta nhìn th y chữ delta này tr n c c t a nhà, ho c ằng chữ tr n c c t a nhà cũng như ở c c n i kh c. 5 Mắt c a tôi nhắm lại không thể mỏ ra lại uốt a ngày a m từ khi tôi ược inh ra ời.

415

Chúa của các con. C n các con, cho dù các con hăm hở m ô ế Thánh Danh Cha, các con v n miê d của Cha, Sẽ đến nh ng ng người ta nói với nha ằng Tôi thực sự ghen tương với nh ng người chết n , nế như tôi m t người t ong s họ.... tại sao tôi ại nằm t ong s nh ng người gi ng như o i ắt ên t dưới hỏa ngục v ? Ng hôm na Cha đang nói ở gi a Thánh i n của Cha ằng ời m Cha oan áo hông phải đ n phạt các con, nhưng nhằm hôi phục inh hồn các con v cứ i các con m thôi.” Con gái ơi, c n phần con, người m Cha đ chọn ựa, Cha sẽ t giúp con. m t ời hứa t ng Thánh. Cha sẽ sai m t thiên thần đến với con, đ hi con ch , con sẽ hông phải s h i, v úc con đi, con sẽ hông m t, ởi vì Thiên thần sẽ mang con đi t ên đôi cánh của mình. C n phần Cha, Cha sẽ ồi sức mạnh cho con. Con gái ơi, con h can đảm ên! Cha an phúc nh cho con.

Sau

)

- L y Chúa i u Kitô. Con c thể làm ược gì cho Chúa ạ? - Con h ê mến Cha.... con h iến inh hồn của con t ở nên hương hoa của Cha, thứ hương hoa m ồi đ sẽ ôi o Nh Cha ết h p m m t với nha , thứ hương hoa m ồi đ có th mang chồi non t Phương ông đến m nói ằng ng Amen m n ời ứa của Ng i đư c ứng nghi m. Chúa Kitô Phục Sinh đang ở nga t ước cửa nh chúng ta với đôi mắt nặng nề n i sầ m n, ởi vì chính chúng ta người m tăng thêm g p đôi c c h p h i của Ng i, Th p Tự iá của Ng i, v c c óng anh của Ng i. N anh em ơi,1 ng Thánh đang đứng t ước cửa nh tôi. C ng như C c i n Ra với các môn đ của Ng i, Ng i nói với tôi ‘Bình an ở cùng con. Như Cha Th sai Th như thế n o, thì Th c ng sai con đi,2 vì v giờ đ con h đi gặp g người anh em của con đ th ng nh t ại các ng ễ Phục Sinh, ồi Cha sẽ an cho con hồng n tình thương ê , đồng thời phục hồi cho mắt con mở a m nhìn t ở ại. Cha hông m n con phải
1 2

Người Công i o oma Jn20:21

416

tiê di t t ong cảnh điên ồ h n hổ của iêng con. N i Sầ M n của Cha na tăng g p đôi. Tiếng ên của Cha c ng tăng g p đôi. Vì v h i người anh em, con h ên đường m giảm cơn đa đớn của Cha, h đi tôn vinh Cha q a vi c th ng nh t các ng ễ Phục Sinh. ” Vass a ơi, c i cùng ai T ái Tim Chúng Ta sẽ chiến thắng.

16

12, 1994

- Cha an Bình An của Cha cho con. Con đ ng ao giờ ời ông t áo Cha, h ám chặt g áo Cha.... Thần Khí của Cha sẽ an cho con sức mạnh, ng iên nh n, ng can đảm v m t ngọn ửa đ con n ng n t ái tim người hác. Cha nói cho con iết hông ai người tôn vinh Cha m ại Cha ỏ ơi, c ng hông có ai người tưới nước cho thửa đ t hô cằn của Cha m ại Cha q ên ng. T ái Tim của Cha nh cảm v tinh t ền đến đ hông phải hông có cảm úc. ng t ái của Cha săn sóc con như người mẹ người cha, nên mọi hía cạnh iên q an đến sư sinh s ng của con đề đư c Cha q an t m. Cha thương mến con. Con chớ ao giờ ho i nghi về Tình Thương Yê của Cha. Con học t của cha. Cha v Minh Sư của con. Cha không ao giờ d d con với mục đích đơn th ần nhắm đến m t mình con m thôi, nhưng các iáo h n của Cha c n hướng tới t t cả mọi người t ong các con.... ng Khôn Ngoan Bạn Dồng nh Thánh Thi n của con. iáo i sẽ hồi phục. Con đ ng ỏ vi c ghi ch p. B n Ta của Cha sẽ hướng d n n ta con. Tiếng Nói của Cha sẽ đư c nhiề người nghe iết, ởi vì đ Thánh Ý của Cha v sẽ đư c thực hi n. C n con, con gái ơi, con h ê mến Cha, h hát vọng Cha v h viết ng con h t ở nên Tiếng Vang của Cha, h m ết sức của con, c n ại cứ đ mặc cho Cha.

18

12, 1994

417

L y Chúa, Chúa ã ưa y con vào t n cõi th m u c a m tối tăm. Chúa ã y con vào n i en tối nh t, n i t n c ng c a v ng tối tăm. Sao Chúa lại d u h nh han Chúa khỏi con như v y? Làm ao con c thể nghe ược ự kỳ diệu c a iếng i Chúa trong tăm tối ược. Con ưa tay con m mẫm tìm kiếm àn ay Chúa, m tìm kiếm g u o c a Chúa. hế nhưng con ch ng tìm ược gì ể mà m víu cả. - Tình Thương Yê của Cha đ i với con thì hông có giới hạn. Nế như con có phải đi ên q a m n đêm t i thì con c ng đ ng s ..... Vass a con ơi, Cha ở cùng con – Cha sẽ ở với con. Cha có đư c Niềm An i t ong n i sầ m n của con. Con niềm an ủi của Cha. Con nơi Cha tựa đầ v Thửa Vườn của Cha. Con h đ cho t ái tim con h o hon vì mong Cha. Con đ ng ghen t với người ch ng q anh con, v c ng đ ng đ cho t ái tim mình nói a nh ng ời vô ngh a. Do đức tin m con đến với Cha, v c n gì ỳ di hơn t ong mọi điề ỳ di n a? Cha nói cho con iết c i cùng con sẽ đư c n thưởng. Cha đ chọn gọi con m Tiếng Vang của Cha đ con nhắc ại đôi a ần nh ng ời Cha nói. Con có s n s ng m hết sức ực mình đ m v i ng Cha v phụng sự Cha ha hông? ếu con n àng làm thì là nhờ vào h n n S ng c a Chúa mà thôi.

- N con , hôm na Cha cắt đặt con đến với nhiề q c gia d n t c đ con t ở th nh Tiếng Vang của Cha v phục hưng ại iáo i của Cha, đ hi p nh t v ch nh t ang ại iáo i của Cha. Nước Cha dưới đ t n sắp sửa tới nơi ồi. giải cứ con chiên của Cha, Cha cần ng h sinh, ng q ảng đại v tình thương ê .... Con thử em ản th n con a sao. Các c gắng mỏng manh của con đ t ng chiến thắng đư c iết ao nhiê inh hồn! Cha ảo đảm với con hi inh hồn con chìm đắm t ong óng t i, Cha chiếm ại đư c t nhiề inh hồn. Q ả đúng v , nhờ v o sự đồng ý của con, giờ đ Cha có th v i thú với thửa vườn của Cha hơn nhiề .
418

i t n Nương của Cha, Cha Minh Vương t ong con.... h i người-con-h -d -của-Cha v do Chính B n Ta Thần inh Cha đ o n, Cha nói cho con iết iáo i của Cha sẽ có ng t hóc vì v i m ng, ởi vì t ong tình thương ê ền của Cha, Cha sẽ ch m dứt cảnh phản đạo n con nhanh hơn cả dự i t ước. uy nhi n iều u nh t ã không y ra....

iề nh t phải ẩ a, hông có gì diễn a t t cả cùng m t úc đư c. Th n Phụ Cha tỏ ầ B n Ta Q ền a cho người nghèo hó. Thế nhưng đ i với nh ng người phản đạo v phản oạn, m t cơn o ửa t phương đông đ thiê chá họ vì các vi c nhơ ẩn họ m.... thủ phạm phải chết vì t i i của mình. Nế như họ iết hoán cải t ước Ng iờ của Cha đến, cùng iết phục hồi ại nh ng gì m họ tiê hủ , đồng thời iết nhìn nh n t i i của mình, Cha sẽ tha thứ cho họ, v họ sẽ đư c s ng m hông phải chết đ ề t Cực Thánh. Sau S

) iệp cho Argentina)

- Con h ghi ch p ng đi i A gentia! A gentia ơi, các con th c về Cha! Các con h mở ng t m hồn a, chứ hông phải ch mở t m t í các con m thôi đ . Các con h ngước mắt m nhìn ên t ời cao, các con sẽ nhìn th Vinh Q ang của Cha, Sự Rạng Ngời của Cha, v Q ền của Cha. Thế sao các con ại cứ đ mắt mình mải mê nhìn thế gian hiến cho các con hông th nhìn th ng q ảng đại cao cả của Cha đ t ng đổ ng cho các con đ cứ i các con.... Cha hông s hi phải tán dương các con, ởi vì Cha q an t m đến ngh a cử ác ái 1 của các con ên tới cao đ theo hả năng của các con. Cha đến đ nói cho các con iết ằng các con thường q ên ng Thiên Chúa, thế nhưng Thiên Chúa hông ao giờ ng q ên các con đ . Cho dù ằng các con ch iết Cha t ề ngo i m thôi, như v c ng phúc đức cho các con ồi, - hôm na Cha mời gọi các con đến dự ti c cùng n
1

Sự uảng ại và trung thành mà Argentina tỏ ra với những l n hiện ra c a San Nicholas

419

với Cha. Các con h đến, Cha con chúng ta sẽ gặp g nha ng ên ng, v ồi các con sẽ v i hưởng các ng ồn mạch phong phú m Thánh T m Cha an cho các con . Nế như hông có nh ng t i sản n ,1 các con hông có th s ng đư c đ . 24 - L y Chúa, là ôn Sư và - Cha12, 1994

ng C u hế, c phải là Chúa không ạ?

. Cha đ d d các con iết mở ng t m hồn a, đ t m hồn t m sự với T m ồn. chinh phục con, Cha thực hi n mọi vi c n . Cha m n học t Cha iết học hỏi nơi Cha đ chinh phục các inh hồn về cho Cha. Cha thương ê các con m i m i ... h i học t , Cha m n con s ng t ng tín với Cha, đó món q có th d ng ên Cha t ong Thánh ễ nửa đêm! – ng t ng tín của các con phải t t ái tim của các con. Nế đư c như v , Th n Phụ Cha cùng với Cha sẽ ầ tỏ Sự Thánh Thi n của Chúng Ta nơi các con hầ giúp các con chiến đ háng cự ại T D ch n .2 iả như có ẻ th c hạ n o của Con Thú t ở nên thù đ ch với con, con h n đá v o chúng m tiê di t chúng đi như t ong th iến3 m Cha đ an cho con.... i người con mọn, giờ đ con h ết h p m m t với Cha. Cha con ta cùng chia sẻ. Cha Chúa nên con đ ng s . Danh Cha iês Kitô con của Thiên Chúa, ng Cứ Thế.

Chúa i u ề c p tới màu nhiệm í tích h nh hể Kh 15:12; 6:7; 11:6; 16:2; 13:12; 10:11 h kiến: tôi th y mình c c thuộc hạ c a Con hú ắt giữ. Chúng tước khỏi tôi chiếc nhẫn c nạm tượng ch u nạn. Chúng i khu t c ng với chiếc nhẫn c a tôi. Phải ến một lúc sau, mới u t hiện trở lại và trả chiếc nhẫn cho tôi. Khi c m l y chiếc nhẫn, thi tôi iết chúng ã úc phạm ến chiếc nhẫn. hế rồi chúng dẫn tôi ra tới cửa cho tôi rời khỏi n i . C iều là khi i ngang ua thính ường c a chúng, tôi nhìn th y tr n tường c huy hiểu c a Con hú cũng giống như chúng ta c tượng ch u nạn v y), tôi liền n y ra một ý nh. Khi tôi nhìn th y một v t dụng g n giống như chiếc n , tôi liền chộp l y và d ng hết c mình, tôi căng n ắn th ng vào c i huy hiệu c a chúng, nhắm trúng ngay con mắt chính giữa) ể ti u h y huy hiệu cũng như uyền lực u a trong . Khi uyết nh như thế, tôi iết rằng tôi c thể m t mạng như không. uy nhi n tôi nghĩ cũng phải làm như thế miễn ao ph h y ược uyền lưc ọn chúng là ược rồi. gay au khi ắn tan c i huy hiệu y, t t cả thuộc hạ c a con thú ang tiễn ch n tôi ra cửa ỗng khiếp ảm run ợ. Lúc tôi liền hiểu rằng ua việc ti u h y uy iệu c a ọn chúng, chính ọn chúng cũng h y diệt, và chúng không c n uyền lực gì tr n tôi cả.
1 2 3

420

26

12, 1994

Chúa ã y th c cho con S iệp này uộc con phải lo lắng ến c c Lợi ch c a Chúa, thế nhưng những người p c con ang tham gia vào lực lượng chống lại S iệp c a Chúa nhằm ph tan i. Con phải làm gì y giờ với àn tay trống tr n c a con y? - Cha iết chứ. Con h ê mến Cha, c i cùng Cha sẽ chiến thắng, Vì v , giờ đ con h q an t m đến Nh p p của T ái Tim Cha. M i tiếng đ p của T ái Tim Cha ời ê gọi đến m t inh hồn h t ở ại với Chúa Tình Yê . Không phải mọi tiếng đ p của T ái Tim Cha đề đư c người đời nghe đ . Ôi,1 có iết ao nhiê inh hồn đang đi v o ngọn ửa đời đời.... t t cả nh ng điề Cha m n nơi các con ch các con h cầ ng n hông ng ng. Các con h t nh thức v nh n thức sáng s t điề m Cha đ an cho các con. Ch ng ẽ Cha chưa an cho các con đầ đủ ằng chứng về Tình Thương Yê của Cha ha sao? - L y Chúa, in Chúa vui l ng an cho con một d u chỉ nhãn tiền về ình hư ng u c a Chúa. i ông-hoa-của-c c- hổ-nạn-Cha, v thì đư c. Không phải Cha chưa t ng an cho con, nhưng vì tình ê mến của con, Cha sẽ an cho con m t d ch của Tình Thương Yê của Cha. Có điề Cha m n m gia tăng sự iên t m ền v ng nơi con với d ạ n . - Con y u mến Chúa cho ến chết. - Ôi.... Sao nh ng ời nói n gi ng như dầ thơm đ i với Cha, v ơn cứ i cho m t inh hồn t ong nh ng mầ nhi m về Vương Q c của Cha. N con của Cha, con h đến đi!

1

y là tiếng thở dài.

421

27

12, 1994

- Con gái của Cha ơi, con thực sự ế đ i mong manh q á. Người ta i có th nói ằng con hông phải nh n chứng về Danh Cha ha hông? Miễn sao con cứ m i ẻ ế đ i v mong manh, Cha sẽ tiếp tục ao ọc con t ong Sức Mạnh của Cha. Con h nghe Cha v h v i m ng ng đ t ng n ôi dư ng con v an cho con đầ đủ Manna t ên T ời đ ăn, m n nói với con ằng Vi c Cha t ở ại điề minh nhiên. Vass a của Cha ơi, đúng như thế, con h h n hoan v i m ng! Cha đang ở t ên chính con đường m Cha đ ời hỏi hi ưa. Sự t ở ại của Cha c n gần ề hơn ng con h i cải.1 N con của Cha, nhờ q ền ực Chúa Thánh Thần, Cha đ c t nhắc con ên đ ết h p t ọn vẹn với Cha, đồng thời m chứng nh n t ước mặt người đời cho Thánh Danh Cha, d n th n cho họ với t t cả hả năng của con. ng t ng tín của con m cho Cha v i ng. ý do tại sao Cha tiếp tục soạn đặt Chương T ình của Cha nơi con cho đến hi đư c ho n t t... Người nghèo hó sẽ nghe th điề mới ạ chưa ao giờ đư c nghe nói t ước đ , v sẽ nhìn th D ng Mạo Thánh Thi n của Cha hi n a nơi con. đồng thời nh ng người chưa ao giờ iết Cha sẽ đến với Cha. Nh ng người t ng che mắt sẽ đư c nhìn th mọi vinh q ang của Cha... cả nh ng ai đư c Chúa Thánh Thần thôi thúc, ng ng na v n c n thổi đến mọi nơi. Nh ng người c ng đư c t ở nên người th a ế Vương Q c của Cha, v Chúa Cha sẽ đón m ng họ cùng với m ôn v n thiên thần t ên Thiên ng iờ đ Cha an ình an cho con. ic

1

là vào năm 19

tính ến nay là ã 9 năm rồi)

422

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful