Aan de Weledelgestrenge heer mr. D.A.

Piar Procureur Generaal p/a Stadhuis Alhier

Betreft: aangifte tegen Gerrit Fransisco Schotte

Geachte heer Piar,

Het is mij bekend dat op 18 september jl. door een ingezetene van Curagao aangifte gedaan is tegen Gerrit F. Schotte, zulks verband houdende met zijn meer dan 50 MOT meldingen. In aanvulling op die aangifte doe ik het Openbaar Ministerie de volgende stukken toekomen: 1. via website Curaleaks uitgelekte bankstukken van mevr. C. van der Dijs; 2. wettekst Lv. Financien politieke groeperingen; (Bijlage 1 en 2) Uit de uitgelekte bankstukken van mevr. van der Dijs blijkt dat in oktober 2010 via het bedrijf B Plus Giocolegale LIM substantiële geldbedragen naar haar rekening overgemaakt zijn, die kennelijk (grotendeels) doorgesluisd zijn naar Gerrit Schotte. Het bedrijf B Plus Giocolegale LIM is klaarblijkelijk gelieerd aan Fransisco Corallo, die naar bekomen informatie door Interpol gezocht wordt en alom aangeduid wordt als een 'mafiabaas'. (Bijlage 3) Het betreft in elk geal twee stortingen van het bedrijf B Plus Giocolegale op de rekening van mevr. van der Dijs: de eerste van US$ 140.000,= op 14 mei 2010 en de tweede van US$ 73.422,= op 13 juni 2010. Kort na de eerste storting is van de rekening van mevr. van der Dijs een bedrag van US$ 15.000,= naar het kennelijk aan Gerrit Schotte gelieerde bedrijf No Brand Ltd. overgemaakt. Een paar weken later is het restant grotendeels cash opgenomen en is er weer een bedrag op de rekening van No Brand Ltd. gestort (een bedrag van US$ 10.000,=). De tweede storting ad US$ 73.422,= is identiek aan het bedrag dat in juni 2010 op de rekening van Schotte bij de Orco Bank gestort is blijkens de uitgelekte MOT meldingen

openbaar Ministerie

terzake Schotte. Het voorgaande heeft er alle schijn van dat de drie betalingen (2 x US$ 73.422,= en 1 x US$ 140.000,=; totaal US$ 286.844,=) door Corallo aan Gerrit Schotte betaald zijn. Van de laatste betaling heeft Schotte blijkens de stukken overigens aangegeven dat hij dat bedrag als 'personal consultant' ontvangen heeft. (Zie de M O T melding d.d. 15 juni 2010) Indien het Openbaar Ministerie deze zaak onderzoekt en voor zover Schotte hierbij aan mocht geven dat het geld voor zijn politieke campagne zou betreffen hecht ik er waarde aan om u te wijzen op artikel 8, 9, 10 juncto artikel 22 van de Lv. Financien Politieke Groeperingen. Uit deze artikelen volgt dat het een politicus verboden is om van niet-ingezetenen giften aan te nemen en verder dat giften boven de Naf. 5.000,= geregistreerd dienen te worden. Uit artikel 22 volgt dat overtreding van deze artikelen een strafbaar feit oplevert. Bij deze wordt aangifte gedaan tegen Gerrit Schotte wegens het mogelijk overtreden van artikel 8 en 10 van de Lv. Financien Politieke Groeperingen. Lv. Financien Politieke Groeperingen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de eerste MOT meldingen terzake Schotte dateren van maart 2008 en dat hij vanaf dat moment maandelijks grote bedragen op zijn rekening gestort kreeg naast zijn reguliere loon als gedeputeerde. Ondanks de aangifte terzake al die MOT meldingen en mogelijke strafbare feiten terzake door Schotte gepleegd is zijdens het openbaar ministerie tot op heden niet aangegeven of intussen een strafrechterlijk onderzoek tegen hem terzake loopt. Mijn indruk is dat het openbaar Ministerie gebruikelijk aangiftes tegen politici laat verzanden door de aangiftes kennelijk niet in behandeling te nemen of in elk geval niet adequaat te onderzoeken. Ik mag hopen dat mijn hiervoor geschetste indruk onjuist is en dat het openbaar ministerie de betreffende aangiftes adequaat oppakt. Curagao, 22 oktober 2012. Hoogachtend,
een verontwaardigde burger die vooralsnog anoniem wenst te blijven

2

BIJLAGE 1

Note:

Tin 4 pag di transakshonnan i 2 pag di statement ku su nomber I adres pa kuenta 9114349814 (Cicely van Der Dijs, Dr. Eijckmanweg 21). E interesante ku mester wak ta den e 4 pag di transakshon nan. Den e Lista di transakshon nan, wak e dato 06-142010 vddijs a Risibi $73422.00 di corallo su kompania Betplus giocolegale. 15 jun e dia despues GS ta Risibi e som $73422 na su kuenta na korsou, wak aki e mot melding di e suma: LINK (pag 18). Otro montante di Corallo na Vddijs: Wak 05-14-2010, vddijs a Risibi $140.000,00 di corallo, bet plus giocolegale. 10 jun 2010 nan a bula huntu bai Miami retira sen, wak e dato 06-11-2010 nan a retira $120,000.00 na Citibank. 05-17-2010 e wire di $15,000.00 to No BrandLtd ta e kompania di GS. (Suyiu homber tayama Brandon, flip it around and it is No Brand).

Open an Account

Find Citi Locations

Search

Help

Contact Us

Sêcurity Privacy Citi.com

* CRi never sleeps"
Banking Creditcards Lines & Loans
My Home

Investing

Planning
Payments

B u s i n e s s Banking

SSignoffMy

cfü

Hello CICELY You nave O messages Statements Banking Alerts Download Activity Account Snapshot Download Balances First time here? Take a tour.

Account Info

Transfers

Investments

Service Center

Account Details & Activity
Here are your account details. Please select an account to view its details.

Select an account...

Checking: 9114349814 $ 5,217.51 on deposit $5,217.51 avaiiabie now Account summary Click a column heading below to sort transactions. - Date 07-06-2011 07-06-2011 06-20-2011 06-20-2011 06-13-2011 06-13-2011 04-25-2011 • Description NONCiTI ATM FEE MNTLY SRVC CHGE FOREIGN FEE 01 54 13:59 2908 MCB PROMENADE SHOPPING CURACAO NONQTIBANK ATM WITHDRAWAL jun 18 13:59 2903 DEBIT PIN PURCHASE Jun 13 16:33 2908 HEERENSTRAAT 37 CURACAO DEBIT PIN PURCHASE Jun 11 16:33 2908 HEERENSTRAAT 32 CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Apr 25 01:41 2908 *H0TEL CONDADO PLAZA # SAN JUAN NONQTIBANK ATM WITHDRAWAL Apr 25 01:23 2908
' H O T E L CONDADO PLAZA # SAN JUAN

Search for specific activity • Debits $ 2.00 $ 20.00 $ 5.12 $ 170.65 $ 11.22 $ 373.96 $ 403.00 $ 5,800.46 4 5,415.28 $ 5,239.51 • Credits End-ofDay Balance $ 5,217.51

04-25-2011

$ 503.00

DEBIT PIN PURCHASE Mar 25 20:23 2908 PROMENADE DI SCHOTTE CURACAO DEBIT PIN PURCHASE Mar 25 08:20 2908 GEORGE MADUROWEG 2 CURACAO DEBIT PIN PURCHASE Mar 24 20:23 2908 PROMENADE DI SCHOTTE CURACAO DEBIT PIN PURCHASE Mar 25 08:20 2908 GEORGE MADUROWEG 2 CURACAO FOREIGN FEE 01 30 18:08 2908 CMB HOUDAY MN ARUBA ARUBA FOREIGN FEE 01 54 14:57 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Mar 20 18:08 2908 CMB HOUDAY INN ARUBA ARUBA 03-21-2011 NONQTIBANK ATM WITHDRAWAL M3r 21 14:57 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO FOREIGN FEE Feb 23 17:43 2906 BCSC CENTRO ANDINO III 1100100BO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Feb 23 17:43 2908 DEBIT PIN FURCHASE Feb 23 17:33 2908 GRUPO JUUO DE COLOMBI 1100100 B DEBIT PIN PURCHASE Feb 23 17:33 2908 GRUPO JUUO DE COLOMBI 1100100 B DEBIT PIN PURCHASE Feb 22 12:08 2908 RUNAWAY BY WHERE 2 CURACAO

$ 1.68 $ 2.23 S 55.87 $ 74.49 $ 6.09 $ 6.80 $203.00

$ 6,706.46

$ 6,840.73

$ 226.51

02-23-2011 02-23-2011 02-23-2011 02-23-2011 02-22-2011

$ 1.59 $ 52.93 $ 72.07 $ 2,402.23 $ 2.20

$ 7,283.13

S 9,811.95

02-22-2011
02-22-2011

F O R E I G N F E E 0 1 30 1 1 : 5 0 2 9 0 8 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO RUNAWAY BY WH E R E 2 C U R A C A O
D E B I T PIN P U R C H A S E F e b 1 9 1 2 : 0 8 2 9 0 8

$ 9.09 $ 73.38
$ 303.00

02-22-2011

N O N C I T I S A N K ATM W I T H D R A W A L F e b 2 1 11:50 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO D E B I T PIN P U R C H A S E Feb 17 1 6 : 3 1 2 9 0 8 W I N K E L C E N T R U M PROMEN C U R A C A O D E B I T PIN P U R C H A S E Feb 1 7 1 3 : 4 3 2 9 0 8 G E O R G E MADUROWEG 2 CURACAO F O R E I G N F E E 0 1 54 1 9 : 1 8 2 9 0 8 C U R V A N D D I S R I 0 2 CANAR C U R A C A O DEBIT PIN P U R C H A S E Feb 17 1 6 : 3 1 2 9 0 8 W I N K E L C E N T R U M PROMEN C U R A C A O D E B I T PIN P U R C H A S E F e b 17 1 3 : 4 3 2 9 0 8 G E O R G E MADUROWEG 2 CURACAO N O N C I T I B A N K ATM W I T H D R A W A L Feb 17 19:18 2908 CUR VANDDIS RID2 CANAR CURACAO D E B I T PIN P U R C H A S E F e b 16 1 7 : 4 7 2 9 0 8 KAYA J A C O B P O S N E R 2 8 C U R A C A O D E B I T PIN P U R C H A S E Feb 16 1 6 : 4 2 2 9 0 8 HUNKEMOLLER CURACAO D E B I T PIN P U R C H A S E Feb 16 1 7 : 4 7 2 9 0 8 KAYA J A C O B P O S N E R 2 8 C U R A C A O D E B I T PIN P U R C H A S E F e b 16 1 6 : 4 2 2 9 0 8 H U N K E M O L L E R CURACAO F O R E I G N F E E Feb 14 0 7 : 1 2 2 9 0 8 R B T T HATO A I R P O R T D E P . W I L L E M S N O N C I T I B A N K ATM W I T H D R A W A L Feb 12 0 7 : 1 2 2908 R B T T HATO A I R P O R T D E P . W I L L E M S F O R E I G N F E E 01 30 1 7 : 5 5 2 9 0 8 MCB C A P R I L E S W E G 1 C U R A C A O N O N C I T I B A N K ATM W I T H D R A W A L Feb 11 17:55 7903 MCB C A P R I L E S W E G 1 C U R A C A O FOREIGN FEE 01 54 1 7 : 2 8 2908 MCB P R O M E N A D E S H O P P I N G C U R A C A O N O N C I T I B A N K ATM W I T H D R A W A L Feb 08 17:28 2908 MCB PROMENADE S H O P P I N G C U R A C A O D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 2 5 1 3 : 3 5 2 9 0 8 DR C A P R I L E S W E G 2 CURACAO D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 2 5 1 3 : 3 5 2 9 0 8 DR CAPRILES W E G 2 CURACAO D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 14 1 8 : 0 3 2 9 0 8 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 14 1 8 : 0 5 2 9 0 8 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 14 1 8 : 0 3 2 9 0 8 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 14 1 8 : 0 5 2 9 0 8 STUDIO F OVIEDO N 2 1100100 B D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 13 1 5 : 5 4 2 9 0 3 2!ARA C L L 8 2 0 1 1 0 0 1 B O G O D E B I T PIN P U R C H A S E J a n 13 1 5 : 5 4 2 9 0 8 ZARA CLL 82 0 11001BOGO D E B I T PIN P U R C H A S E D e c 30 2 1 : 0 2 2 9 0 8 1 2 0 5 NW 1 0 7 T H A V E MIAMI D E B I T PIN P U R C H A S E D e c 30 2 1 : 1 0 2 9 0 8 1 4 5 5 NW 1 0 7 T H AVE D O R A L D E B I T PIN P U R C H A S E 0 1 0 0 0 9 : 3 1 2908 R E N A I S S A N C E MALL C U R A C A O D E B I T PIN P U R C H A S E D e c 2 9 0 9 : 3 1 2 9 0 8 R E N A I S S A N C E MALL C U R A C A O F O R E I G N F E E 0 1 54 1 3 : 0 9 2 9 0 8 CUR V A N D D I S R I O 1 G a s C U R A C A O N O N C I T I B A N K ATM W I T H D R A W A L Dec 1 3 13:09 2908 CUR V A N D D I S R I O 1 G a s C U R A C A O

02-17-2011 02-17-2011 02-17-2011 02-17-2011 02-17-2011 02-17-2011

$ 1.26 $ 2.72 $ 8.47 $ 41.93 $ 90.63
$ 282.38

S 10,199.52

02-16-2011 02-16-2011 02-16-2011 02-16-2011 02-14-2011 02-14-2011

$ 1.14 $ 6.76 $ 38.16 $ 225.34 $ 6.O0 $ 20O.0O

$ 10,627.01

$ 10,898.41

02-11-2011 02-11-2011

$ 12.09 $ 403.00

$ 11,104,41

02-08-2011 02-08-2011

$ 5.12 $ 170.65

$ 11,519.50

01-25-2011 01-25-2011 01-14-2011 01-14-2011 01-14-2011 01-14-2011 01-13-2011 01-13-2011 12-31-2010 12-31-2010 12-29-2010 12-29-2010 12-13-2010 12-13-2010

$ 8.60 $ 286.51 $ 3.94 $ 15.10 * 131.38 $ 503.34 $ 12.25 $ 408.22 $ 128.03 $ 171.20 $ 22.93 $ 764.30
S

$ 11,695.27

$ 11,990.38

$ 12,644.14

$ 13,064.61

$ 13,363.84

7.63

$ 14,151.07

$ 254.45

12-09-2010 12-09-2010

FOREIGN FEE 01 30 16:44 2908 MCB AIRPORT CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL D e C 09 16:44 2908 MCB AIRPORT CURACAO FOREIGN FEE 01 54 1 6 : 5 3 2908 CUR VANDDIS R I 0 2 CANAR CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Nov 16 1 6 : 5 3 2908 CUR VANDDIS R I 0 2 CANAR CURACAO FOREIGN FEE 01 54 16:01 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO D E B I T PIN PURCHASE 01 00 1 7 : 2 5 2908 ADOLFO DOMINGUEZ CURAC BADEN POW NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Nov 12 1 6 : 0 1 2908 CUR VANDDIS RIO 1 G a s CURACAO D E B I T PIN PURCHASE Nov 12 1 7 : 2 5 2908 ADOLFO DOMINGUEZ CURAC BADEN POW FOREIGN FEE 01 54 1 4 : 5 5 2908 CUR VANDDIS R I 0 2 CANAR CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Oct 09 1 4 : 5 5 2908 CUR VANDDIS R I 0 2 CANAR CURACAO FOREIGN FEE 01 54 1 6 : 1 0 2908 CUR TOKO ZUIKERTUINTJE CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL S e p 30 1 6 : 1 0 2908 FEE-WIRE TRNFR Aug 12 1 1 : 0 5 FUNDS TRN OUT Aug 12 1 1 : 0 5 CBOL WIRE TO Anahz Villegas # 0 0 FOREIGN FEE 01 54 1 7 : 3 5 2908 CUR BOTIKA JANWE CURACAO NONQTIBANK ATM WITHDRAWAL Jul 24 1 7 : 3 5 2908 FOREIGN FEE 01 54 1 7 : 2 8 2908 CUR VANDDIS RIO 1 G a s CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL Jui 21 1 7 : 2 8 2908 1NCOMING WIRE Jun 13 0 8 : 2 9 W I R E FROM B PLUS GIOCOLEGALE LIM FEE-INT"L WIRE Jun 13 1 2 : 1 8 D E B I T PIN PURCHASE Jun 13 1 5 : 0 7 2908 7303 S W 88TH ST MIAMI D E B I T PIN PURCHASE J u n 12 1 9 : 2 0 2908 1650 NW 167TH ST MIAMI D E B I T PIN PURCHASE Jun 12 1 9 : 2 1 2908 1650 NW 167TH ST MIAMI D E B I T PIN PURCHASE Jun 12 1 9 : 2 1 2908 1650 NW 167TH ST MIAMI D E B I T PIN PURCHASE Jun 11 1 9 : 4 3 2903 8 4 5 0 S D I X I E HWY MIAMI INTL W I R E OUT Jun 13 1 2 : 1 8 CBOL W I R E TO No B r a n d Ltd #CH930 WITHDRAWAL Jun 14 1 1 : 1 4 2908 120 S BISCAYNE, MIAMI, FL FEE-OFF"L CK Jun 11 16:34 2908 120 S BISCAYNE, MIAMI, FL WITHDRAWAL Jun 11 1 6 : 3 3 2908 120 S BISCAYNE, MIAMI, FL FOREIGN FEE May 21 1 3 : 3 9 2 9 0 8 RBTT ZUIKERTUINTJE Z/N WILLEMS NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL May 21 1 3 : 3 9 2908 FOREIGN FEE 01 54 1 5 : 5 4 2908 CUR VANDDIS RIO 1 Gas CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL May 20 1 5 : 5 4 2908 FOREIGN FEE 01 54 1 9 : 2 0 2908 MCB CAPRILESWEG 1 CURACAO NONCITIBANK ATM WITHDRAWAL May 18

$ 9.09 5 303.00

$ 14,413.15

11-16-2010 11-16-2010

$ 8.47 $ 282.38

$ 14,725.24

11-12-201O 11-12-2010 11-12-2010

$ 8.47 $ 17.83 $ 282.38

$ 15,016.09

11-12-2010 10-12-2010 10-12-2010

$ 594.30 $ 10.15 $ 338.25 $ 15,919.07

09-30-2010 09-30-2010 08-12-2010 08-12-2010 07-26-2010 07-26-2010 07-21-2010 07-21-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-14-2010 06-11-2010 06-11-2010 05-21-2010 05-21-2010 05-20-2010 05-20-2010 05-18-2010 05-18-2010

$ 16.85 $ 561.71 $ 18.75 $ 7.570.40 $ 5.12 $ 170.65 $ 8.47 $ 282.38 $ 73,422.00 5 30.00 $ 664.46 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,038.02 $ 1,170.59 $ 10,000.00 $ 53,432.00 $ 30.00 $ 120,000.00 $ 8.38 $ 279.33 * 5.12 $ 170.65 $ 6.80 $ 226.51

$ 16,267.47

$ 16,846.03

$ 24,435.18

$ 24,610.95

$ 24,901.80

$ 19,814.87

$ 139,844.87

$ 140,132.58

$ 140,308.35

19:20 2908 05-17-2010 05-17-2010 05-17-2010 05-17-2010 05-14-2010 05-14-2010 05-06-2010 ACH Electronic Debit INCOMING WIRE F E E ACH Electronic Debit INCOMING WIRE FEE FEE-INTL WIRE May 15 23:39 1NTL WIRE OUT May 15 23:39 CBOL WIRE TO No Brand Ltd #CH930 INCOMING WIRE May 14 11:21 WIRE FROM B PLUS GIOCOLEGALE UM INCOMING WIRE May 14 15:24 WIRE FROM DUCO INC N0NC1TI ATM FEE $1.00 $ 10.00 $ 10.00 $30.00 $ 15,000.00 $ 140,000.00 ? 15,140.79 $450.87 $ 155,591.66 $ 140,541.66

This information is provided for information only and is subject to revision. It is not a substitute for your periodic statement.

Account summary j 1 Retrieve more activity

citi.com Cffi Gtibank, N.A. Member FDIC.

Terms 8t Conditions

Privacy

Security

Careers

About Us

Contact Us

Site Map

Copyright © 2011 Citigroup Inc. Jfp/prap3-usgcb2/jfp

Nlanual iR&portmg Form
Curacao maciïon Tvoe: Char S u è 1: ...... Sütóa&e ^..^ JMtfcl:' S9710231 M ® i f ó f £ BG1Ü223 teorS: Stro 3; Reporters- Code Transacöon jnumber: jeïcf4; 201Ö./I2J /

Wifjemstad & 12:23 fc# 14:3S) To: Account, nr. 106377 • 106377 *0#1SQ
lir!*T 1 OU

^ooounl nr.

Amount

Ccy.:

Amount:

Amount m Naf •

5,000.00-

10418Q 107367

l^rdtog to the £r©fr!é froro Mc -ÊsimUiè,ftewiJJ t>e reoéiymg hls montftly saJaty from tfrè 0 o v e m m e n f .