www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
Petak, 26. oktobar 2012. Broj 12.963 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
SVIJET
Kupovali djevoj~ice na Balkanu i prodavali ih u Evropi
странa 19

VIJESTI

Komisije nisu gledale diplome nijednog kandidata

DRU[TVO

Voza~ima za zimsku opremu potrebna cijela plata
странa 7

странa 2

Fond PIO RS o dogovoru sa kolegama u FBiH

Na~elnik hercegova~ke op{tine najavquje referendum o otcjepqewu

Qubiwe ho}e da se pripoji Crnoj Gori

странa 9

Preuzimawem penzionera u{tede 12 miliona KM
странa 3

Na{u ideju podr`avaju mnogi gra|ani, jer za wih niko u ovoj zemqi ne}e da zna. Stanovni{tvu je siroma{tva preko glave i ubije|en sam da bismo dobili wihovu podr{ku na referendumu. Uostalom, mi gravitiramo ka Crnoj Gori, rekao Budin~i}

Koliko ima savjetnika u institucijama RS

Sav novac koji smo ispla}ivali za korisnike koji su pravo stekli prije aprila 1992. na podru~ju FBiH bi}e iskori{}en za isplatu penzija i za ostale korisnike, istakao Mili}

Neboj{a MEDOJEVI], lider Pokreta za promjene u Crnoj Gori

Izetbegovi} diskreditovao funkciju
странa 5

DANAS

U Vladi RS radi najmawe dvadeset savjetnika странa
6

Balkansku konfederaciju organizovanog kriminala ~ine narko-bos Naser Keqmendi, mafija{ki {efovi Darko [ari} u Pqevqima i Safet Kali} u Ro`ajama koji su finansirali DPS i referendum. Oni sada formiraju vladu u Crnoj Gori koju je podr`ao Izetbegovi}, ka`e Medojevi}

Savjetnike ima ve}ina ministara i to maksimalno po dva, a wihova osnovna plata je 2.080 KM. U Ministarstvu finansija popuweno jedno mjesto savjetnika na kojem radi Mile Banika. Najvi{e savjetnika ima premijer

2 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Valentin Incko u Berlinu

Ovo je prvi put da }e predstavnici bo{wa~kog naroda mo}i tako da se izjasne, iako taj narod ima takav hiqadugodi{wi naziv jo{ od sredwovjekovne Bosne. Sejfudin Toki}, predsjednik Bo{wa~kog pokreta za ravnopravnost naroda

BiH dvije godine bez funkcionalne vlasti
BERLIN - Visoki predstavnik Valentin Incko istakao je u Berlinu, tokom sastanka sa ~lanovima Bundestaga, da dvije godine poslije op{tih izbora u BiH jo{ nije uspostavqena potpuno funkcionalna vlast, koja bi postigla konkretne rezultate u procesu evroatlantskih integracija. Incko je tokom sastanka sa wema~kim parlamentarcima naglasio da su prioriteti u BiH sprovo|ewe odluke Evropskog suda za qudska prava u "slu~aju Sejdi}-Finci", rje{avawa pi tawa dr`a vne i voj ne imo vi ne, te smawewe nezaposlenosti i siroma{tva, prenijele su agencije.

Uro{ Gosti} FOTO: ARHIVA

Stejt department najavio posjetu

^lanovi skup{tinskih komisija o izboru glavnog revizora Republike Srpske

Klintonova i E{tonova prenose podr{ku Dejtonu

Komisije nisu gledale diplome
Svi imaju ekonomiju, zvanu ekonomiju, a kako su je zavr{ili ne znam ni ja, rekao Gosti}. S obzirom na to da je primjedba bila konkretno za Baniku, nismo smatrali da treba da gledamo druge diplome, rekao Trnini}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Hilari Klinton

VA[INGTON - Ameri~ki dr`a vni se kre tar Hi la ri Klinton posjeti}e idu}e sedmice Srbiju, Kosovo i BiH da bi pru`ila podr{ku i pokazala posve}enost SAD budu}nosti Balkana u evropskoj i evroatlantskoj zajednici, saop{teno je ju~e iz Stejt departmenta. Kako se navodi, Klintonovoj }e se na balkanskoj turneji pridru `i ti i vi soki predstavnik EU za spoqnu politiku Ketrin E{ton. Iz Stejt departmenta navode da }e Klintonova i E{tonova zvani~nicima u BiH prenije-

ti o~ekivawa da }e lideri politi~kih partija {to prije sprovesti neophodne refor me i po~e ti da slu `e gra|anima. - Tako|e, one }e ista}i i postojanost me|unarodne zajednice u wenoj podr{ci i posve }e nos ti Dej tonskom mirovnom sporazumu - saop{teno je iz Va{ingtona. BiH }e, prema najavi EU, idu }e sedmi ce po sje ti ti i evropski komesar za pro{irewe [tefan File. Ovim je potvr|ena informacija koju je ju~e objavio "Glas Srpske" o dolasku visokih diplomata.

Centralna izborna komisija BiH

Malo argumenata za ponovno brojawe
SARAJEVO - Ve}ina zahtjeva za ponovno brojawe glasa~kih listi}a i prigovora upu}enih Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH poslije objave utvr|enih izbornih rezultata su ili neosnovani ili su ih podnijele neovla{}ene osobe, izjavila je portparol CIK-a Maksida Piri}, prenijele su agencije. - Kod ve}ine zahtjeva i prigovora uglavnom se iznose pau{alne ocjene, bez stvarnih razloga za{to se zahtijeva ponovno brojawe i da li bi to moglo uticati na izborne rezultate, te ne ispuwava uslove propisane odredbama Izbornog zakona BiH pojasnila je Piri}eva i dodala da je ju~e do 14 ~asova stiglo oko 250 zahtjeva za ponovno brojawe glasova. Rok za podno{ewe zahtjeva istekao je u pono}.

BAWALU KA - Na kon {to je utvr|eno da kandidat za glavnog revizora Repu bli ke Srpske Mi le Banika ima diplomu menaymenta u turizmu i sportu, a ne ekonomskog fakulte ta, nijedna od dvije skup{tinske ko mi si je ko je pra te izbor revizora i zamjenika nije zatra`ila uvid u diplome ostalih 15 kandidata prijavqenih za ove funkcije. U Ba ni ki noj di plo mi, ko ja je u po sjedu "Gla sa Srpske" pi{e da je Fakultet za uslu`ni biznis (FABUS) u Srem skoj Ka me ni ci kod Novog Sada upisao 2002, a zavr{io 2003. godine. Banika je na FABUS-u zavr{io smjer menayment u turizmu, sportu i rekreaciji, i kako pi {e u di plo mi, ste kao zvawe diplomirani ekonomista. Predsjednik Komisije za izbor glavnog revizora Uro{ Gosti} na pitawe da li ostali kandidati imaju adekvatnu

diplomu, obaveznu po zakonu, najprije odgovara potvrdno, a kasnije da nije siguran. - Svi ima ju ekono mi ju, zvanu ekonomiju, a kako su je zavr{ili ne znam ni ja. Ima ih nekoliko naravno i sa diplomom ekonomskog fakulteta - kazao je Gosti}.

BANIKA NE ispuwava uslove da bude glavni revizor
Ka`e da Komisija nije uo~ila {ta pi{e u zakonu, a da u zakonu pi{e pogre{no. - Formulacija je nikakva.

Pi{e diploma ekonomskog fakulteta, ali se ne navodi ni kog stepena, ni{ta, tako da nismo obra}ali pa`wu. Banika ima zvawe diplomiranog ekonomiste i mi smo to po is tovi je ti li - re kao je Gosti}. Na pitawe da li Banika sada ispada iz konkurencije, Gosti} je rekao da ne zna kakav }e stav zauzeti Komisija. ^lan Komisije za izbor revizora i Komisije za izbor i imenovawe Ne|o Trnini} ka`e da nisu razmatrali diplome drugih kandidata. - S obzirom na to da se

SAKAN
Ne|o Trnini} ka`e da je ~lan Komisije za izbor revizora iz PDP-a Velimir Sakan bio najglasniji u pohvalama Banike, posebno hvale}i wegov rad u Poreskoj upravi. - Sakan i drugi ~lanovi Komisije iz opozicije nisu ni{ta sporili na sjednici, Baniku su ocijenili najvi{im ocjenama. Kada je na red do{la Banikina diploma, Sakan se izgubio sa sjednice - kazao je Trnini}. Banika je 2002. godine, u vrijeme vlade PDP-a, prvi put postavqen za zamjenika direktora Poreske uprave RS. Kasnije je bio v.d. direktora, a sada je savjetnik ministra finansija.

primjedba odnosila konkretno za Baniku, nismo smatrali da treba druge diplome da gledamo. To niko od nas nije ni tra`io - rekao je Trnini}. Dodaje da sve do sada predo~eno pokazuje da Banika ne ispuwava uslove da bude glavni revizor. Komisija za izbor revizora dostavila je predsjedniku RS Mi lo radu Dodi ku listu od 16 kandidata za koje je smatrala da zadovoqavaju uslove. Banika je imao veliki broj bodova i predsjednik RS ga je predlo`io za izbor. Kada se prijedlog vratio ponovo do Komisije otkriveno je da Banika nema adekvatnu diplomu. U Komisiji su rekli da se time nisu bavili i da je doku men ta za pri ma la slu`benica u Skup{tini. Predsjednik Komisije za izbor revizora bio je Uro{ Gosti} iz SNSD-a, a u Komi si ji su i Radmi la Stoj ni} (SNSD), Ne|o Trnini} (DNS), Ve li mir Sa kan (PDP) i Zoran Latinovi} (SDS).

Stefano Sanino pisao Mirku [arovi}u o "Elektroprenosu BiH"

Brisel tra`i investicije
SARAJEVO - Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} rekao je da nema razloga da, poslije pisma generalnog direktora Direkcije za pro{irewe Evropske ko mi si je Stefana Sanina, iz procedure bude povu~en Nacrt izmjena i dopuna Zakona o "Elektroprenosu BiH", koje je sa~inilo ovo ministarstvo. - Prije nastavka procedure usvajawa zakona, Sanino je zatra`io da u okviru Ministarstva bude odr`an ekspertski sastanak, koji }e ukqu~iti i akcionare, stru~wake iz Evropske komisije i energetske za jedni ce. On }e bi ti odr`an sqede}e sedmice, da bi bila razja{wena odre|ena pitawa i obezbije|eno ono {to prvenstveno interesuje Sa ni na, a to je pri mje na zakqu~aka premijera i sigurnost ulagawa u prenosni sistem BiH - po ja snio je [arovi}, prenijele su agencije. Prema wegovim rije~ima, Sanino je u pismu upozorio na to da predlo`ene izmjene zakona ukazuju na rizik da bi zbog prenosnog sistema moglo da bude pre kida na pa jawa elektri~nom energijom u BiH i regionu. druge svrhe, nego da ve}ina sredstava bude ulo`ena u daqe investicije u prenosni sistem. To je su{tina wegovog zahtjeva - napomenuo je [arovi}. Pre ma in for ma ci ja ma Ministarstva spoqne trgovine, na posebnom ra~unu akumuli ra nih sred sta va "Elektroprenosa" nalazi se oko 255 miliona KM, od ~ega bi akcionari, RS i FBiH trebali da dobiju 85 miliona, a za investicije u prenosni sistem bilo bi izdvojeno oko 170 miliona.

www.glassrpske.com
Za godinu zavr{io privatni fakultet, da nije `alosno, bilo bi smije{no. Koliko ih jo{ ima sa takvim tzv. diplomama na visokim, enormno pla}enim funkcijama? Sramota. Qiqana \uri} Sramota, sramota. Eto kakve qude predla`u na najodgovornija kontrolna mjesta, a stru~ni i kvalifikovani qudi ne mogu do}i do izra`aja. Pa se onda ~udimo {to nam odlaze {kolovani qudi vani. Nevenka Juri{i}

[AROVI]: Nema razloga za povla~ewe zakona
- Upravo zato on tra`i odr`avawe sastanka na kojem bi bila obezbije|ena sredstva za in ves ti ci je. Ne podjelu svih sredstava akcionarima u

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 3

Terzi}: Mogu}a promjena granica na Balkanu
BEOGRAD - Istori~ar Slavenko Terzi} smatra da je mogu}a promjena granica na Balkanu, jer je istorija Evrope puna izmjena granica i isti~e potrebu da se pravedno rije{i srpsko pitawe, {to bi zna~ilo ujediwewe srpskih teritorija, prenijele su agencije. Terzi} ocjewuje da Zapad u ovom istorijskom trenutku ne `eli da rje{ava srpsko pitawe na pravedan na~in, zbog ~ega se mora ~ekati povoqan me|unarodni trenutak da se ono stavi na dnevni red i nagla{ava da bi "RS sa Srbijom trebalo da bude nosilac procesa ujediwewa".

Fond PIO Republike Srpske djelimi~no zadovoqan dogovorom sa kolegama u FBiH

Preuzimawem korisnika u{tede 12 miliona KM
Sav novac koji smo do sada ispla}ivali za korisnike koji su svoje pravo stekli prije aprila 1992. godine na podru~ju FBiH bi}e iskori{}en iskqu~ivo za isplatu penzija i za ostale korisnike prava, istakao Mili}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

Ve}e penzije
Na pitawe da li je u idu}em periodu mogu}e o~ekivati pove}awe penzija, Mili} je rekao da }e se u januaru 2013. godine vr{iti prvo uskla|ivawe penzija u skladu sa Zakonom o PIO za sve korisnike prava i to na principu u~e{}a 50 odsto na rast cijena tro{kova `ivota, a 50 odsto od prosje~ne plate RS za prethodnu godinu. - Posmatraju}i statisti~ke pokazateqe, to govori da bi uskla|ivawe moglo da ide nagore za nekih 2,5 odsto - kazao je Mili}. Fond PIO RS ispla}ivao u pro te klih 20 godi na ovim penzionerima. U Fede ral nom za vodu PIO/MIO re kli su da je FBiH na osnovu pre sude Evropskog suda za qudska prava u Strazburu krajem juna ove godine donijela zakon, kojim je regulisano i preuzimawe ovih penzionera. - Ne mo`emo da komentari{emo to {to u Republici Srpskoj nisu zadovoqni ovom odlukom. Tu se iskqu~ivo radi o primjeni zakona i ni{ta vi{e, a penzioneri uz uobi ~a je nu doku men ta ci ju, kao {to je kopija li~ne karte i dokaz o prebivali{tu, ve} mogu da donesu odjavu o statusu raseqenih lica i uvjerewe o postojawu prijave na zdravstveno osigurawe u FBiH, kako bi dobili svoje penzije rekli su u ovom zavodu. Istakli su da }e po~etak isplate penzija zavisiti od trenutka prijave, odnosno kada bude kompletirana sva doku men ta ci ja ne op hodna za isplatu.

BAWALU KA - Na kon {to Fede ral ni za vod PIO/MIO preuzme isplatu penzija za 3.402 korisnika, Fond PIO Re pu bli ke Srpske na godi{wem nivou ostvari}e u{tede u iznosu od 12 miliona maraka. U Fondu PIO RS nagla{avaju da se radi samo o djelimi~nom rje{ewu prolema, jer jo{ oko 23.500 penzionera iz FBiH prima penziju iz ovog fonda. Di re ktor Fon da PIO RS Mladen Mili} rekao je "Glasu Srpske" da }e novac koji je do sada odlazio na isplatu penzija korisnicima koji su pravo na penziju stekli prije aprila 1992. godine na podru~ju FBiH, biti iskori{}en iskqu~ivo za isplatu penzija za ostale korisnike prava. Fond PIO/MIO FBiH preuze}e isplatu penzija za 3.402 korisnika, a koji su stekli sta tus povra tni ka u FBiH. Mili} ka`e da je ovo samo djelimi~no rje{ewe, kojim Srpska nije u potpunosti

zadovoqna, jer Fond PIO RS jo{ is pla }u je pen zi ju za 23.500 pen zione ra, ko ji su pravo ostvarili prije aprila 1992. na teritoriji FBiH. - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o PIO, koji je usvo jen u FBiH, i daqe je

diskriminiraju}i. ^ak su i predstavnici Svjetske banke zgranuti ~iwenicom da se na ovakav na~in poku{ava stvoriti barijera za preuzimawe jo{ 23.500 penzionera - istakao je Mili}. Naglasio je da je Fond

PIO uredno ispla}ivao sve obaveze prema korisnicima, ali da je pitawe {ta }e biti sa onim penzionerima koji ne mogu da se vrate u FBiH. - Pi tawe je i da li }e svih 3.402 korisnika podnijeti zahtjeve za isplatu penzija

u FBiH, jer ako je wihova trenutna penzija u RS ve}a od one koju bi trebalo da primaju u FBiH, sasvim je sigurno da neki od wih ne}e pre}i na federalni penzijski fond kazao je Mili}.

TU@BA
Mili} je rekao da jo{ nemaju nikakvu povratnu informaciju kada je rije~ o tu`bi Fonda PIO protiv Federalnog zavoda PIO/MIO koja je podnesena za naknadu {tete u iznosu od 545 miliona KM. - Do kraja ovog mjeseca uputi}emo novu `albu Komitetu pri Savjetu Evrope za nadgledawe i sprovo|ewe odluka Evropskog suda za qudska prava sa svim dokazima, ukqu~uju}i i izmjene i dopune Zakona o PIO u FBiH i pravilnikom iz FBiH, gdje }e se jednostavno vidjeti da je napravqen minimalan korak, a da je i daqe na djelu diskriminacija i uslovqavawe vi{e od 20.000 korisnika prava koji su to pravo ostvarili prije aprila 1992. godine kazao je Mili}.

NA TERETU Fonda PIO RS jo{ 23.500 penzija ste~enih u FBiH
Dodao je da je na Federalnom za vodu PIO/MIO da uputi javni poziv korisnicima, a da }e Fond PIO RS kori sni ke oba vi jes ti ti o daqem postupku. Istakao je da ostaje pitawe {ta je sa nadoknadom sred sta va ko ja je

Optu`enom za ratne zlo~ine nema ni traga
SARAJEVO - Ro~i{te za izja{wewe o krivici biv{eg pripadnika HVO-a @eqka Rodina, kojem su na teret stavqeni zlo~ini protiv civilnog stanovni{tva po~iweni na podru~ju ^apqine, odgo|eno je na neodre|eno vrijeme po{to je optu`eni nedostupan. - Sud je posredstvom Ministarstva pravde BiH uputio poziv optu`enom na adresu u Hrvatskoj na kojoj je prijavqen, ali do danas nismo primili obavje{tewe da li je optu`eni primio poziv - rekla je sudija Vesna Jasenkovi} i dodala da }e sud, ako u sqede}em periodu dobije potvrdu da je Rodin primio poziv, raspisati za wim potjernicu, prenijele su agencije.

Papin batler iz ku}nog pritvora ide u zatvor
VATIKAN - Biv{i batler pape Benedikta XVI Paolo Gabrijele, koji je osu|en zbog kra|e i objavqivawa povjerqivih papskih dokumenata, bi}e preba~en iz ku}nog pritvora u zatvor, saop{tio je ju~e Vatikan. Dodali su da }e Gabrijele biti preba~en u policijsku stanicu u Vatikanu, gdje }e nastaviti da izdr`ava 18-mjese~nu kaznu, prenijele su agencije. Odluka da bude okon~an ku}ni pritvor za biv{eg papinog batlera, koji je `ivio sa svojom porodicom u stanu u Vatikanu, donesena je nakon {to ni odbrana ni tu`ioci nisu podnijeli `albu na presudu.

Bo{waci pi{u peticiju za novu podjelu Mostara
MOSTAR - Klub Bo{waka u Gradskom vije}u Mostara zajedno sa mostarskim muftijstvom i, kako tvrde, vi{e od 40 nevladinih organizacija, pokrenuli su potpisivawe peticije u kojoj tra`e novu podjelu Mostara na {est op{tina. U peticiji se tra`i da se Mostar organizuje u vi{e jedinica lokalne samouprave, {to je po wihovom mi{qewu jedini na~in da se bo{wa~kom narodu zagarantuje ravnopravnost, prenijele su agencije. Mostarski muftija Seid Smajki} pozvao je hrvatske politi~ke stranke da prestanu sa kampawom svojatawa Mostara i dodao da to Bo{wake vrije|a.

4 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Dragana KELE^

Penzioneri
Vijest da }e Federalni zavod PIO/MIO preuzeti isplatu penzija za 3.402 povratnika u FBiH, koji su do sada primali ~ek iz Fonda PIO RS, nije donijela preveliko odu{evqewe. Razlog je {to se radi o samo djelimi~nom rje{ewu, jer kako nagla{avaju i u samom Fondu PIO RS, jo{ oko 23.500 penzionera Djelimi~nim iz FBiH novac }e ~eprihvatawem kati iz wihove kase. odgovornosti Bez sumwe je da }e se federalnog zavoda, i daqe bitka ili boqe re ~e no #po vu ciu Fondu PIO }e biti smaweni tro{kovi potegni#, izme|u ova dva pen zi jska fon da i napravqene nastaviti! u{tede od 12 Ali, jedna stvar je i miliona maraka vi{e nego dobra, a to na godi{wem nivou! je da }e se i ovim djeli mi ~nim pri hva ta Jedna bitka je wem od go vor nos ti dobijena, slijede nove, jer jo{ postoje federalnog zavoda, u Fondu PIO smawiti tu`be izme|u dva tro{kovi i napravipenzijska fonda ti u{tede. za naknadu {tete I to u{te de od 12 u iznosu od mi li ona ma ra ka na godi{wem nivou! 545 miliona KM Jeste da je to i vi{e nego mala suma, ako bi se analiziralo koliko je ovaj fond novca izdvajao u proteklih godina i godina da bi podmirio sve obaveze za koje je bio odgovoran Federalni zavod PIO/MIO, ali ipak treba biti sre}an i ovim ishodom. Treba biti sre}an, jer izgleda da je pravda, iako je spora, ipak dosti`na. Sada je na potezu Fond PIO RS, koji treba i mora pa`qivo da rasporedi ova sredstva. Novac koji }e u{tedjeti mora usmjeriti na ~i{}ewe ra~una i obra~un penzija! Mora se usredsrediti na svoje obaveze i na obaveze prema hiqadama i hiqadama penzionera, koji svakog mjeseca `eqno i{~ekuju po{tara na vratima! Razumqiva je i opravdana briga rukovodstva Fonda PIO RS, posebno ako se uzme u obzir da je vrlo mogu}e da ni sva 3.402 korisnika ne}e podnijeti zahtjeve za isplatu penzija u FBiH, ako shvate da je wihova trenutna penzija u Republici Srpskoj ve}a od one koju bi trebalo da primaju u FBiH. Ali, {ta je tu je. Jedna bitka je dobijena, slijede nove, jer uvijek postoje tu`be izme|u dva penziona fonda za naknadu {tete u iznosu od 545 miliona KM. Penzijski fond tek treba da izbori vra}awe ovog novca i u tome ni u kojem slu~aju ne smije da odustane. Jer, treba biti optimista i vjerovati da }e zakon biti ispo{tovan. Da }e pravda sti}i, ma koliko je nosio i donosio neki jako spor po{tar...

Poslije smjene ministara iz SDA u Savjetu ministara jedan Bo{wak

Nema kvoruma bez Lagumxije
Ako nema Lagumyije, a u ovom momentu nema drugog Bo{waka u Savjetu ministara, sjednica ne bi mogla biti odr`ana, rekao Kutle{a
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Radomir PAVLOVI], predsjednik SNSD-a u Srebrenici
Izjavio da su srpske stranke u Srebrenici zatra`ile ponavqawe izbora u ovoj op{tini, zbog brojnih neregularnosti uo~enih u toku izbornog procesa.

SARAJEVO - Savjet ministara BiH, poslije smjene ministara iz SDA, na{ao se u specifi~noj situaciji, jer je za odr`avawe sjednice Savjeta neophodno prisustvo jedinog preostalog Bo{waka u ovom tijelu, ministra inostranih poslova Zlatka Lagumyije. Poslije smjene ministara bezbjednosti i odbrane Sadika Ahmetovi}a i Muhameda Ibrahimovi}a, te zamjenika ministra finansija i trezora Fu ada Ka su movi }a, La gumyija je os tao jedi ni Bo{wak u Savjetu ministara, tako da je kvota od tri ministra iz svakog konstitutivnog na roda, spa la na jednog bo{wa~kog ~lana. Kako navode u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara, svako Lagumyijino odsustvo sa sjednice Savjeta, zna~i lo bi i ne mo gu }nost odr`avawa sjednice, jer ne bi bio ispuwen kvorum.

- Ako ne ma Zlat ka La gumyije, a u ovom momentu nema drugog Bo{waka u Savjetu ministara, sjednica ne bi mogla biti odr`ana - kazao je generalni sekretar Savjeta ministara Zvonimir Kutle{a, poja{wavaju}i da kvorum za odr`avawe sjednice ~ini {est ministara i u tom kvorumu mora biti bar jedan ministar iz svakog konstitutivnog naroda. Kako procedure nala`u,

poslije izbacivawa ministara SDA iz vlasti na nivou BiH, prakti~no odmah mo`e po~eti realizacija imenovawa wihovih nasqednika i uspostavqawe nove parlamentarne ve}ine.

IMENOVAWE novih ministara mo`e biti zavr{eno za dvadesetak dana
Prema procedurama, poslije strana~kih usagla{avawa, predsjedavaju}i Savjeta mi nis ta ra BiH Vje ko slav Bevanda trebalo bi da dobije imena novih minis tara da bi zatra`io od Centralne

KABINETI
Smijeweni ministar bezbjednosti Sadik Ahmetovi} ve} je napustio kabinet, a funkciju ministra do izbora novog trenutno obavqa Mladen ]avar. U Ministarstvu finansija i trezora rekli su "Glasu Srpske" da zamjenik ministra Fuad Kasumovi} jo{ nije napustio kabinet i da se ~eka odluka o razrje{ewu. Smijeweni ministar odbrane Muhamed Ibrahimovi} odmah poslije smjene raspustio je kabinet. - Mada se tvrdilo da }e do imenovawa novog ministra poslove ministra obavqati Marina Pende{, oni su ipak prepu{teni Mirku Okoli}u, jer se SDS protivila kako je krwem Savjetu ministara previ{e Hrvata - rekao je izvor "Glasa Srpske" iz Ministarstva odbrane.

izborne komisije i SIPA da provjere da li ima smetwi za wihovo imenovawe. Prema ranijem dogovoru, novu parlamentarnu ve}inu umjesto SDA trebalo bi da ~ini Savez za boqu budu}nost zajedno sa SDP-om, dok bi druge stranke ostale u istom nacionalnom sastavu i omjeru, odno sno dva HDZ-a bi pred stavqala Hrva te, a SNSD i SDS Srbe. Ka ko su se usa gla si li SDP i SBB BiH, novi ministar odbrane trebalo bi da bude Ze ke ri jah Osmi} iz SDP-a, ministar bezbjednosti lider SBB-a Fahrudin Radon ~i}, dok bi za mje nik ministra finansija trebalo da pos ta ne Edi ta \a po iz SBB-a. Be van da bi tre ba lo da sastavi rje{ewe o imenovawu novih qudi u sastav Savjeta ministara BiH, poslije ~ega bi to ime novawe mo rao da potvrdi samo Predstavni~ki dom Parlamenta BiH, ali ne i Dom naroda, kao {to je to slu~aj sa smjenama. Ako su lideri ostali kod ranijih prijedloga, onda bi do kraja ovog mjeseca cijela procedura trebalo da bude pokrenuta i okon~ana u sqede}ih dvadesetak dana.

Ministri policije zemaqa EU o mehanizmu za suspenziju "bijelog {engena"

La`ni azilanti vra}aju vize?
BRISEL - Ministri unutra{wih po slova ze maqa Evropske unije razgovarali su ju~e u Luksemburgu o problemu la`nih azilanata i mehanizmu za suspenziju "bijelog {enge na" za zemqe za padnog Balkana. Ras pra va ni je bi la za vr{e na do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske", a prema najavama na sastanku ne}e biti doneseni zakqu~ci ili odluke, ve} }e samo biti razmotren problem porasta broja la`nih azilanata.

]amil DURAKOVI], nezavisni kandidat za na~elnika Srebrenice
Na sumwiv na~in osvojio najve}i broj glasova u trci za na~elnika. Sumwa se da je to omogu}eno izbornim in`eweringom koji su sprovodile bo{wa~ke partije.

AZIL UGLAVNOM tra`e pripadnici mawina
Ministri iz Wema~ke, Belgije, Holandije, Luksemburga, Francuske i [vedske odranije tra`e hitno razmatrawe mogu}nosti da se gra|a-

nima Srbije i Makedonije ponovo uvedu vize zbog priliva la`nih azilanata. - Otkad su ukinute vize za zemqe zapadnog Balkana imali smo vi{e od 15.000 o~igledno neosnovanih zahtjeva za azil - rekao je {vedski ministar za imigraciju Tobijas Bilstrem i dodao da je broj azilanata iz Srbije u 2010. godini prema{io broj azilanata iz Somalije i Avganistana.

Is ta kao je da je to ozbiqan razlog da se razgovara o ukqu~ivawu mehanizma suspenzije u evropsko zakonodavstvo, ali je napomenuo i da azil uglavnom tra`e pripadnici mawina, pa treba na}i na~in da se wihov polo`aj u mati~nim zemqama poboq{a. - Tako bismo mogli da izbjegnemo primjenu mehanizma suspen zi je - re kao je Bilstrem.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 5

Neboj{a Medojevi}, lider Pokreta za promjene u Crnoj Gori

Akcija SIPA u Biha}u

Izetbegovi} diskreditovao dr`avu
Balkansku konfederaciju organizovanog kriminala ~ine narko-bos Naser Keqmendi, mafija{ki {efovi Darko [ari} u Pqevqima i Safet Kali} u Ro`ajama koji su finansirali DPS i referendum. Oni sada formiraju vladu u Crnoj Gori koju je podr`ao Izetbegovi}, ka`e Medojevi}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Kova~evi} uhap{en zbog ratnih zlo~ina
BIHA] - Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) BiH uhapsili su ju~e na podru~ju Biha}a Safeta Kova~evi}a (39) zbog sumwe da je po~inio ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i zarobqenika. Kova~evi}u se na teret stavqa da je po~inio zlo~in na podru~ju Unsko-sanskog kantona. Iz SIPA je, navode}i wegove inicijale, saop{teno da }e uha p{e ni po sli je ispi ti vawa bi ti predat Tu `i la{ tvu BiH. - Prilikom hap{ewa pretreseni su stambeni i drugih objekti i automobil koje je je koristio osumwi~eni. Tom prili kom pro na |e ni su i pri vre me no odu ze ti odre |e ni predmeti koji }e poslu`iti kao dokazi - saop{teno je iz SIPA. N. T.

Neboj{a Medojevi}

FOTO: ARHIVA

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije

Jatak priznao da je skrivao @upqanina
BEOGRAD - Tu`ila{tvo za ra tne zlo~i ne Srbi je zakqu~ilo je sporazum o priznawu krivice sa jo{ jednim jatakom ha{kog optu`enika Stojana @upqanina, rekao je ju~e Tanjugu tu`ilac Vladimir Vuk~evi}. - V. L. je priznao da je skrivao @upqanina za kaznu od {est meseci zatvora uslovno na dve godine - precizirao je Vuk~evi} i dodao da taj sporazum treba da potvrdi sud. Istakao je da je V. L. jedna od devet osoba koje su identifikovane u @upqaninovoj svesci {ifrarnika, koju je ko ris tio pri li kom skrivawa. - Do sada je {est osoba iz @upqaninovog {ifrarnika priznalo krivicu i zakqu~ilo sporazum sa tu`ila{tvom, tako da je ostalo jo{ dvoje naveo je Vuk~evi}.

Zlo~inac se vratio iz Hrvatske

Javna preporuka Bo{wa~koj stranci (BS) u Crnoj Gori da u|e u postizborni savez sa koalicijom koju predvodi Demokratska partija socijalista (DPS) Mila \ukanovi}a, ko ju je iznio predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, je skan dal i pre sedan ne zabiqe`en u istoriji diplomatskih odnosa. Re kao je to u in ter vjuu "Glasu Srpske" lider Pokreta za promjene i funkcioner Demokratskog fronta u Crnoj Gori Neboj{a Medojevi}. - Izetbegovi} je time diskredi tovao i dr`a vu ko ju predstavqa i funkciju koju obavqa - ka`e Medojevi}. GLAS: O{tro ste reagovali na poruku Bakira Izetbe govi }a da BS u|e u vladaju}u koaliciju u Crnoj Gori. Za{to Vas je toliko naqutio? MEDOJEVI]: ^iwenica je da se radi o presedanu i skandalu nezabiqe`enim u istoriji diplomatskih odnosa dvije zemqe. Radi se o li~nom stavu Izetbegovi}a, za {ta je zloupotrijebio funkciju jer je bio u zvani~noj posje ti Crnoj Go ri. On je podr`ao {efa DPS-a Mila \ukanovi}a, ~ovjeka za kojeg mi u opoziciji smatramo da je jedan od kqu~nih qudi balkanske konfederacije organizova nog kri mi na la. Ne postoji drugo obrazlo`ewe za takvu Izetbegovi}evu politi~ku {izofreniju osim velikog novca, miliona. Jer, on isti dan ka`e da ne}e da se sas ta ne sa pred sjedni kom

Srbije zbog neke wegove izjave, a ho}e da formira vladu s \ukanovi}em, iako za wega biv{i ministar u ratnoj Vladi biv{eg predsjednika Republi ke Srpske Radova na Karayi}a ka`e, za {ta i mi znamo da je ta~no, da je obezbje|ivao gorivo za tenkove koji su u Podriwu ra tova li protiv Armije RBiH, vojske wegovog oca Alije Izetbegovi}a.

OBRAZLO@EWE Izetbegovi}evog poteza ili novac ili ucjena
GLAS: Izetbegovi} je to uradio javno, na pres-konferenciji? MEDOJEVI]: Postoje tajni sastanci i uticaji, ali je nezabiqe`eno da to javno uradi najvi{i funkcioner druge dr`ave. Zamislite da predsjednik Srbije do|e u BiH i da ka`e s kim }e se formirati vlada. Na to bi se digle sve politi~ke stranke i nevladine organizacije, mediji. A na taj Izetbegovi}ev istup niko od re`imskih struktura u

Crnoj Gori ne reaguje. To je direktno mije{awe u kqu~no unutra{we pitawe Crne Gore, formirawe vlade. GLAS: A ko su qudi na koje mislite kada ka`ete balkanska konfederacija organizovanog kriminala? MEDOJEVI]: ^iwenica je da je organizovani kriminal u panici jer je wihova cen tra la, re `im DPS-a i SDP-a izgubio podr{ku naro da. Sada De mokrat ski front poku{ava da formira prvu demokratsku vladu, a organizovani kriminal poku{ava da formira svoju vladu. Radi se o poku{ajima balkanske konfederacije organizova nog kri mi na la da spa si svoju vrlo va`nu ta~ku, a to je vlada DPS-a i SDP-a u Podgorici. Tu balkansku konfederaciju sa~iwavaju dileri droge, a narko-bosa Nasera Keqmen di ja je i ame ri ~ki predsjednik Barak Obama stavio na crnu listu. Keqmendi je sam priznao da je finansirao politi~ke projekte DPSa, re fe ren dum i dru ge politi~ke kampawe. Isto su

PROCEDURA
GLAS: [ta bi trebalo u~initi u BiH poslije Izetbegovi}evog diplomatskog skandala? MEDOJEVI]: Sad je stvar Predsjedni{tva BiH kao i SDA da se odrede prema tom ispadu. To je veliki {amar reputaciji jedne nezavisne, suverene dr`ave. On nije imao ni konsultacije u Predsjedni{tvu BiH niti je imao stav svoje stranke. To je wegov li~ni stav, dakle imao je li~ne motive. On je do{ao u zvani~nu posjetu kao ~lan Predsjedni{tva. Du`an je da po{tuje ustave BiH i Crne Gore i elementarne diplomatske norme. On zna razlog zbog ~ega je ovako obrukao i sebe, i funkciju, i dr`avu, i partiju, i svoje bira~e. Takvo pona{awe ne prili~i nikome ko `eli da bude predsjednik bilo ~ega.

radili mafija{ki {efovi Darko [ari} u Pqevqima i Safet Kali} u Ro`ajama. A u BiH je poznato da je Keqmendi imao politi~ke i poslovne odnose sa vrhom vlasti. To je ta balkanska konfederacija or ga ni zova nog kri mi na la. Ona sada for mi ra vladu u Crnoj Gori koju je podr`ao Izetbegovi}. GLAS: Rekli ste da je ta izjava Izetbegovi}a pla}ena? Da li ste sigurni da je rije~ samo o novcu? MEDO JE VI]: Ili je rije~ o ucjenama ili o klasi~nom finansijskom aran`manu. @ao mi je {to je Izetbegovi} do{ao u takvu poziciju. On je time diskreditovao i dr`avu koju predstavqa i fun kci ju ko ju obavqa, a sebe je predstavio kao jednog od eksponenata balkanske mafije. Spremni smo da podr`imo mawinsku vladu, da im damo mjesto premijera, ali je jasno da u ovom formirawu vlade kqu~nu ulogu imaju pri jetwe i novac. Demokratski front to nema u svom politi~kom programu, ali mafija ima. Tu vi{e nema nikakve pri~e ni o mawinskim pravima ni o polo`aju Bo{waka, Albanaca, Hrvata, radi se o prostom izboru. GLAS: [ta }ete u~initi sada? MEDOJEVI]: Intenzivno lobiramo i upozoravamo na{e evropske prijateqe da to nije vlada partija nego vlada mafije. O~ekuju nas obaveze iz evropskih integracija, borba protiv korupcije, potreba da se naprave korjenite promjene u ekonomskoj politici. Mawine }e snositi kqu~nu odgovornost za svoju odluku.

Glava{ vra}en u mostarski zatvor

SARAJEVO - Ratni zlo~inac Branimir Glava{ vra}en je u Mostar, gdje izdr`ava kaznu od osam godina zatvora zbog ubistva srpskih civila u Osijeku 1991. godine, nakon {to je u srijedu prisustvovao sestrinoj sahrani u Biogradu kraj Zadra. Uz ~lanove porodice i prijateqe, na sahrani Glava{eve sestre Gordane bili su i wegove strana~ke kolege i saborski poslanici HDSSB-a Vladimir [i{qagi}, Dinko Buri}, Ivan Drmi} i Kre {i mir Bu ba lo, pre ni je le su agencije. Glava{u je odobren odlazak na sestrinu sahranu u Hrvatsku, gdje je prevezen uz jake mjere obezbje|ewa.

Policija u regijama na zapadu Kine naseqenim Tibetancima nudi nov~anu nagradu za informacije o planiranim samospaqivawima u nastojawu da sprije~i talas tog vida protesta protiv kineske vlasti, prenio je Tanjug. U poruci stanovni{tvu se isti~e da }e oni koji pru`e informacije o "crnim rukama" koje su organizovale ~etiri nedavna samospaqivawa biti nagra|eni sa 30.000 dolara. Od kada je policija objavila obavje{tewe o nagradi u provinciji Gansu, dvojica lokalnih Tibetanaca, jedan sto~ar i jedan seqak, samospalili su se u blizini budisti~kog manastira Labrang u oblasti Ganan. Vi{e od 30 Tibetanaca se spalilo ili poku{alo da se spali od marta 2011. u oblastima naseqenim tibetanskom mawinom u znak protesta zbog kineske uprave i navodnog ograni~avawa wihovih vjerskih i kulturnih prava.

6 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Pojednostaviti zakon o gra|ewu

Dru{tvo

TESLI] - Predsjednik Saveza op{tina i gradova RS Dragoqub Davidovi} izjavio je ju~e da je zakon o ure|ewu prostora i gra|ewu, koji je u fazi javne rasprave, jedan od najbitnijih zakona za lokalne zajednice koji je

dosta dobro ura|en, ali da, ipak, ima odre|enih mawkavosti. Predsjedni{tvo Saveza op{tina i gradova RS ju~e je u Tesli}u razmatralo novi zakon o ure|ewu prostora i gra|ewu koji je u fazi javne rasprave.

Koliko ima savjetnika u institucijama Republike Srpske

Zbog lo{e za{tite od po`ara

U Vladi RS radi najmawe dvadeset savjetnika
Nada Te{anovi},
ministar porodice, omladine i sporta Vojin Mijatovi} Tawa \akovi}

Zatvoreno 28 no}nih klubova i diskoteka
BIJEQINA - Republi~ka inspekcija za za{titu od po`ara izdala je tokom godine 28 zabrana rada no}nim klubovima i diskotekama u RS zbog tehni~kih nedostataka na objektima, izjavio je agencijama glavni republi~ki inspektor za za{titu od po`ara Radenko Popovi}. - No}ni klubovi i diskoteke bili su pod posebnim nadzorom nakon {to je Vlada u aprilu donijela Uredbu o tehni~kim mjerama za{tite od po`ara u objektima namijewenim za javnu upotrebu u kojima se okupqa, boravi i radi ve}i broj lica - rekao je Popovi} i dodao da su mjere zabrane rada do otklawawa nepravilnosti izricane zbog arhitektonskih nedostataka oko izlaza.

Tomo Mari}

Bo`idar Plavqanin

Du{ko Jak{i}

Zoran Tegeltija,
ministar finansija

AMS RS

TUWICE

Kampawa za bezbjednost pje{aka
BAWALUKA - Auto-moto savez (AMS) RS pokrenuo je preventivnu kampawu pod nazivom "Pje{aci - oprez" s ciqem pove}awa nivoa bezbjednosti pje{aka u no}nim uslovima odvijawa saobra}aja. Kampawa, koja }e trajati do 16. novembra, pokrenuta je zajedno sa ministarstvima saobra}aja i veza i unutra{wih poslova RS, te Agencijom za bezbjednost saobra}aja Srpske, javile su agencije.

Vje`ba posebne jedinice
BAWALUKA - Posebna jedinica policije Kazneno-popravnog zavoda Tuwice ju~e je na Mawa~i izvela vje`bu i mar{ od 15 kilometara pod punom ratnom opremom. Direktor Tuwica Radenko Vujasin istakao je da je mar{ izveden u skladu sa godi{wim planom i programom rada i s ciqem postizawa stepena kondicije i spremnosti pripadnika ove jedinice, javile su agencije.

Aleksandar XOMBI], premijer

Jasminko Joti}

Darko Radi}
Mile Banika

Savjetnike ima ve}ina ministara u Vladi i to maksimalno po dva, a wihova osnovna plata je 2.080 KM. Najvi{e savjetnika u Kabinetu premijera
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Gra|anima islamske vjeroispovijesti

Zvani~nici ~estitali Kurban-bajram
BAWALUKA - Zvani~nici iz RS ~estitali su Kurbanbajram poglavaru Islamske zajednice u BiH, muftiji bawalu~kom Edhemu ^amyi}u i svim gra|anima islamske vjeroispovijesti u Srpskoj i BiH sa `eqom da praznik do~ekaju i obiqe`e na najqep{i na~in u skladu sa tradicijom. Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} izrazio je nadu da }e u duhu Kurban-bajrama osnovne qudske vrijednosti biti oslonac i ohrabrewe za gra|ewe vi{eg stepena me|usobnog povjerewa, ambijenta u kojem }e svaki pojedinac biti u mogu}nosti da dostojanstveno `ivi i doprinosi boqoj budu}nosti dru{tvene zajednice. - Neka vam dani praznika budu ispuweni sre}om i porodi~nim zajedni{tvom, te da ih obiqe`ite na najqep{i na~in u skladu sa svojom tradicijom - stoji u ~estitki zamjenika predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Ogwena Tadi}a. J. B.

BAWALUKA - U Kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske anga`ovano je {est savjetnika, od kojih su ~etiri u stalnom radnom odnosu i to Bo`idar Plavqanin, Jasminko Joti}, Vojin Mijatovi} i Tawa \akovi}. Dva savjetnika Darko Radi} i Du{ko Jak{i} nisu u radnom odnosu i wihov je status regulisan posebnim ugovorom. Plata savjetnika u Kabinetu premijera obra~unava se po koeficijentu 22,50 utvr|enom Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave RS, pa bi po tome osnovna mjese~na plata trebalo da iznosi 2.250 KM. Savjetnike ima i ve}ina ministara u Vladi i to maksimalno po dva, a wihova osnovna plata je 2.080 KM. U Ministarstvu finansija RS predvi|ena su dva radna mjesta za savjetnike ministra finansija, od kojih je popuweno jedno na kojem radi Mile Banika, biv{i v.d. direktora Poreske uprave RS i kandidat za glavnog revizora RS, koji se zbog diplome na{ao u centru skandala. U Ministarstvu za

izbjeglice i raseqena lica RS anga`ovana su dva savjetnika ministra i to Nada Lipovac i Marija Rapo, a dva savjetnika ima i ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Petar \oki}. Wegov sa vje tnik za oblast PIO je Milena Majstorovi}, a za oblast bora~koinvalidske za{tite general Milan Torbica. Jednog savjetnika ima ministar trgovine i turizma RS Bakir Ajanovi}, kao i ministar za porodicu, omladinu i sport Nada Te{anovi}, ~iji savjetnik za sport je Tomo Mari}. I ministar za nauku i tehnologiju Jasmin Komi} ima jed-

nog savjetnika i to @eqanu Jovi~i}, ~ija mjese~na primawa, kako navode, iznose 1.170 KM. Jednog savjetnika ima i ministar saobra}aja i veza Nedeqko ^ubrilovi}. Tu funkciju obavqa Mira Soviq, koja je savjetnik za putnu infrastrukturu i koja ovu du`nost obavqa od 2006. godine.

TRI MINISTRA nemaju nijednog savjetnika
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva anga`ovan je jedan savjetnik ministra i to Jovo Vojinovi}, koliko

KABINET PREDSJEDNIKA
Predsjednik RS Milorad Dodik ima devet savjetnika i to za razli~ite oblasti, a wihova plata je od 1.500 do 2.250 maraka. Savjetnik predsjednika za politi~ka pitawa je dekan bawalu~kog Fakulteta politi~kih nauka Nenad Kecmanovi}, a savjetnik za ekonomska pitawa profesor na Ekonomskom fakultetu u Bawaluci Rajko Toma{. Dodikov savjetnik za me|unarodne odnose je Gordan Milo{evi}, za socijalna pitawa Dijana Gaji}, u ~ijoj nadle`nosti su humanitarne akcije {irom RS. Savjetnici za medije su Biqana Boki} i Pero Simi}, a funkcije savjetnika obavqaju i Miladin Dragi~evi}, Du{ko ^etkovi} i Dalibor Ra~i}.

i u MUP-u RS. U resoru pravde anga`ovane su dvije osobe za savjetovawe Nikola Kova~evi} i Nade`da Gali}. U Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite RS ka`u da imaju jednog savjetnika ministra i to je prof. dr Shmuel Penchas iz Izraela, ~ija je plata regulisana ugovorom o djelu. Iako su u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradwu predvi|ena dva mjesta za savjetnike ministra, ta mjesta nisu popuwena, jer ministar @eqka Cvijanovi} nema savjetnika. Bez savjetnika je i ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}, iako su u tom resoru predvi|ena dva savjetni~ka mjesta. Savjetnika nema ni ministar uprave i lokalne samouprave RS Lejla Re{i}. Mediji u Srbiji nedavno su objavili da predsjednika Srbije, premijera, potpredsjednika Vlade i ministra finansija i privrede savjetuje 17 osoba. Najvi{e savjetnika ima ministar finansija Mla|an Dinki}, ukupno osam, a oni su i najvi{e pla}eni, tako da pojedini primaju mjese~no i do hiqadu evra.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 7

Vakcinacija protiv gripa po~iwe u ponedjeqak
BAWALUKA - Vakcinacija protiv gripa za kategorije stanovnika koje `ele da se vakcini{u po li~nom izboru po~e}e u ponedjeqak, 29. oktobra, u Institutu za javno zdravstvo RS. Zainteresovani }e mo}i da se vakcini{u svaki radni dan od osam do 14 ~asova, a cijena vakcine je 15 maraka, saop{teno je iz Instituta za javno zdravstvo. Vakcinacija se preporu~uje svim osobama i djeci starijoj od {est mjeseci, a posebno hroni~nim bolesnicima i osobama starijim od 65 godina.

Voza~i u Srpskoj od 15. novembra moraju da posjeduju opremu za zimu

Vijesti
Drvar

Za zimsku opremu ode cijela plata
Gume za zimu ko{taju od 60 do 370 maraka. Za te~nost za {ajbe potrebno izdvojiti od 1,30 do tri marke, a antifriz od 4,5 do sedam maraka. Zamjena uqa i filtera ko{ta od deset do 20 KM
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

Majka Jelena li~nost godine
DRVAR - Radio Drvar proglasio je za li~nost godine majku-heroinu Jelenu Triki}, koja je nedavno rodila zdravo dijete uprkos tumoru na mozgu, rizikuju}i vlastiti `ivot, prenijele su agencije. "Jelena, `elimo da dobije{ i ovu bitku", poru~ili su Drvar~ani svojoj 32-godi{woj sugra|anki. U Drvaru, Jele ni nom mjes tu ro |ewa, pokrenuta je akcija prikupqawa finansijske pomo }i za weno daqe lije~ewe.

Most na Savi

Uskoro biraju izvo|a~a
Zimska oprema neophodna od 15. novembra do 15. aprila

BAWALUKA - Voza~i u Srpskoj, da bi spremno do~ekali zimu, odnosno da bi kupili ~etiri zimske gume, lan ce, za mi je ni li uqa i filtere, nabavili sredstva protiv zamrzavawa, te servisirali kvarove na automobilu, treba da izdvoje i do jednu prosje~nu platu. U sa loni ma za proda ju zimske opreme za automobile istakli su da cijene opreme zavise prvenstveno od marke automobila. U Auto centru "Merkur" kazali su da cijene zimskih guma zavise od vrste i dimenzija, te da se kre}u od 70 do 130 maraka. - Voza~i su se do sada samo raspitivali za cijene, dok u idu}im danima o~ekujemo ve}u kupovinu zimskih guma - istakli su u "Merkuru" i dodali da se cijene lanaca za gume kre}u od 30 do 50 maraka. U "Auto Milovanovi}u" istakli su da gume za zimu ko-

{taju od 60 do 370 maraka. Ka`u da cijene guma za "golf ~etiri" iznose 85 maraka, dok je za te~nost za {ajbe potrebno izdvojiti od 1,30 do tri marke, a antifriz od 4,5 do sedam maraka.

KAZNA ZA neposjedovawe opreme 40 maraka
U auto meha ni ~ar skoj radwi "Danijel" u Bawaluci kazali su da prije zime obavezno treba promijeniti filtere i uqe, te dodali da je za ove usluge potrebno izdvojiti od deset do 20 KM. - Voza~i treba prije zime da provjere starost antifriza, kapacitet akumulatora, te brisa~e, kao i da kupe sprej protiv smrzavawa brave - is-

takli su u ovoj radwi. Automehani~ari savjetuju voza~ima da prije zime prekontroli{u i ko~nice. - Tako|e, potrebno je da se provjeri sistem za paqewe, ispravnost grija~a motora i filtera goriva, te za{titi lak vozila - ka`u radnici i dodaju da voza~i treba da se pridr`avaju ovih pravila jer }e jedino na taj na~in spremni do~ekati zimu. Prema wi-

hovim rije~ima, za sve ove usluge potrebno je izdvojiti od 200 do 400 maraka, u zavisnosti od toga {ta voza~i sve treba da zamijene na automobilu. U Auto-mo to sa ve zu RS istakli su da voza~i u Srpskoj od 15. novembra ove do 15. aprila idu}e godine, bez obzira na vremenske uslove, moraju da koriste odgovaraju}u zimsku opremu. Kazna za neposjedovawe zimske opreme

AUTOBUSI
U Auto-moto savezu RS kazali su da motorna vozila te`a od 3,5 tona i autobusi moraju imati zimske pneumatike na pogonskim to~kovima, ili gume sa qetnim profilom sa dubinom gaze}eg sloja najmawe ~etiri milimetra. Tako|e, ova motorna vozila obavezno treba da imaju lance, lopatu i vre}u pijeska od 25 do 50 kilograma.

je 40 maraka. U Auto-moto savezu RS naglasili su da su zimski pneumatici na sva ~etiri to~ka obavezni za putni~ka i ostala motorna vozila koja nemaju vi{e od osam sjedi{ta i ~ija najve}a dopu{tena masa nije ve}a od 3,5 tona. Na vozilu se mogu nalaziti i gume sa qetnim profilom i dubinom gaze}eg sloja minimalno ~etiri milimetra, ali u priboru moraju da budu odgovaraju}i lanci za monta`u na pogonske to~kove. - Obavezna je zimska guma koja na svom boku ima oznake MS, M+S ili M&S i znak swe`ne pahuqice, a ~ija dubina gaze}eg sloja iznosi najmawe ~e ti ri mi li me tra kazali su u Auto-moto savezu RS.

BAWALUKA - Ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi} rekao je ju~e da bi u idu}ih deset dana trebalo da bude objavqen javni poziv za izvo|a~a radova na izgradwi mos ta na Sa vi kod Gradi{ke. On je naglasio da se kasni sa objavqivawem javnog poziva za izvo|a~a radova, te dodao da je javni poziv treba lo da bude objavqen po~etkom oktobra, prenijele su agencije.

Mqekare u RS

Prikupqeno 7.275 tona mlijeka
BAWALUKA - Mqekare u Republici Srpskoj su u septembru prikupile ukupno 7.275 tona mlijeka ili za 14,5 odsto vi{e nego u istom mjesecu pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku Srpske. Prikupqeno mlijeko je imalo 3,76 odsto masti i 3,21 odsto proteina, javile su agencije.

Na sjednici Senata Univerziteta u Bawaluci prihva}eni zahtjevi studenata

[kolarine
Upravni odbor Univerziteta u Bawaluci vratio je stari na~in obra~unavawa {kolarine za studente koji obnavqaju godinu studija. Prema rije~ima prorektora za nastavu bawalu~kog Univerziteta Sime Jokanovi}a, stari na~in obra~unavawa zasniva se na proporcionalnim tro{kovima {kolarine srazmjerno broju nepolo`enih ispita.

Upisni rok produ`en do 9. novembra
BAWALU KA - Upi sni rok na Uni verzi te tu u Bawaluci produ`en je do 9. novembra, kako su studenti i zahtijevali na protestima koje su odr`ali u utorak. Ovo je odlu~eno na ju~era{woj sjednici Senata Univerziteta u Bawaluci. Predstavnik studenata u Senatu Nikola Pra{talo istakao je da je na sjednici `estoku raspravu izazvao zahtjev studenata da se da jo{ jedan dodatni rok, kako bi {to vi{e studenata moglo da upi{e sqede}u godinu. - Zakon ne dozvoqava vi{e rokova nego ovaj jedan socijalni koji je bio u oktobru. Me|u tim, de ka ni po jedi nih fakulteta su na svoju ruku dali dodatni socijalni rok svojim studentima, {to je dovelo studente u neravnopravan polo`aj, jer su neki imali dodatni rok, dok drugi nisu. Tra`ili smo da se i ostalima odobri taj dodatni rok - rekao je Pra{talo.

^apqina

Dogovorena saradwa grani~ara
^APQINA - Direktor Gra ni ~ne poli ci je BiH Vinko Duman~i} i pomo}nik na~elnika Uprave za granicu Hrvatske Zlatko Sokolar objavili su ju~e u ^apqini po~etak projekta obuke pripadnika policijskih snaga BiH i Hrvatske za obavqawe zajedni~kih patrola, koji sprovodi Me|unarodna organizacija za migracije.

ODLUKA o dodatnim rokovima u utorak
Naglasio je da Senat ne mo`e donijeti takvu odluku, pa }e o tome biti odlu~eno na sjednici kolegijuma koja }e

biti odr`ana u utorak sa dekanima. Dodao je da je na sjednici izneseno dosta problema i zakqu~eno da }e morati i studenti i profesori zajedni~ki da se bo re pro tiv kru pnih problema. Ranije je odlu~eno da se vrati i stari sistem napla}ivawa obnove godine, {to su studenti tako|e zahtijevali. J. B.

8 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

SDS: Dom zdravqa ne mo`e da bude ambulanta

Panorama
Postizborna prepucavawa u Prijedoru
FOTO: S. TASI]

BAWALUKA - Odbornici SDS-a u Krupi na Uni i veliki broj gra|ana ogor~eni su zbog namjere ministra zdravqa i socijalne za{tite RS Ranka [krbi}a da ovda{wi Dom zdravqa statusno prevede u podru~nu ambulantu Doma zdravqa u Novom Gradu, prenose agencije.

- Iz ove najave ministra [krbi}a se jasno vide namjere SNSD-ove politike prema op{tinama koje se nalaze na entitetskoj granici s Unsko-sanskim kantonom - navodi se u saop{tewu Op{tinskog odbora SDS-a Krupa na Uni.

SNSD optu`io GIK za falsifikovawe
PRIJEDOR - ^lan Glavnog odbora SNSD-a Dalibor Pavi} tvrdi da je pred sjednik Grad ske izborne ko mi si je @eqko [kon dri}, od gova ra ju }i na jedan od pri govo ra SNSD-a, falsifikovao izjavu jednog ~lana bira~kog odbora. - Odluku GIK-a kojom se prigovor SNSD-a odbija kao neosnovan [kondri} je potpisao 10. oktobra, a pisana izjava ~lana bira~kog odbora GIK-u je upu}ena dan kasnije - rekao je ju~e Pavi} agencijama. Op{tinski odbor DNS-a ju~e je reagovao na izjavu Dalibora Pavi}a od srijede kada je izjavio da je Marko Pavi} pobijedio u trci za gradona~el ni ka zahvaquju}i gla sovi ma Bo{waka. - Da li Dalibor Pavi} misli da Bo{waci nisu gra|ani Prijedora i da su oni do{li s Marsa, pa se slu~ajno ukqu~ili u kampawu u Prijedoru? - navodi se u reagovawu OO DNS-a. S. Ta.

@rtve porodi~nog nasiqa iz Prijedora prepu{tene same sebi

Poslije operacije srca u Be~u

Aladinovo stawe stabilno
je iz Univerzitetskog klini~kog centra Bawaluka. Ba{i} je zbog pogor{anog zdravstvenog stawa premje{ten iz UKC-a u Bawaluci na Univerzitetsku kliniku u Be~u, gdje je odmah stavqen na listu za hitne transplantacije zahvaquju}i dobroj saradwi kardi olo ga iz bawalu~ke Klinike za kardiovaskularne bolesti Borisa Gorowe i kardiohirurga Andreasa Cukermana. Za hvaquju }i Cu ker ma nu, koji je svjetski lider u transplan ta ci ji srca, na Univerzitetskoj klinici u Be~u do sada je izvr{ena transplantacija srca kod pet paci jen ta Kli ni ~kog cen tra Bawaluka. D. S.

Na sigurnu ku}u stavqen katanac
Bili smo prinu|eni da zatvorimo sigurnu ku}u jer od samog po~etka ne sara|ujemo sa ovda{wim Centrom za socijalni rad, rekla [evo
PI[E: SNE@ANA TASI] Krozrs@glassrpske.com

`rtva ne mo`e biti smje{tena u sigurnu ku}u bez rje{ewa koje izdaje Centar, a da je za posqedwih godinu i po ova ustanova izdala samo jedno takvo rje {ewe, iako je prijavqeno 89 slu~ajeva porodi~nog nasiqa.

BAWALUKA - Zdravstveno stawe {e snaes to godi{weg Aladina Ba{i}a iz Prijedo ra, ko jem je 11. okto bra tran splan ti ra no srce u Univerzitetskoj klinici u Be~u, stabilno je i svi parametri ukazuju da je zahvat uspje{no izvr{en, saop{teno

ZA GODINU 89 slu~ajeva porodi~nog nasiqa
- Postavqa se pitawe kako je mogu}e da od tolikog broja slu~ajeva ba{ nijedan nije zbrinut u sigurnoj ku}i i da nam `rtve nasiqa u sigurnu ku}u {aqu i zdravstvene ustanove i policija, ali ne i Centar - rekla je [evo i dodala da je nevjerovatno da je ova sigurna ku}a zbriwavala `rtve iz susjednih op{tina prijedorske regije, ~ak i iz
Nada [evo

Uspjeh prijedorskih sredwo{kolaca

Tri medaqe sa "Tesla festa"

PRIJEDOR - Zbog nedostatka novca sigurna ku}a iz Prijedora zatvorila je vrata za `rtve porodi~nog nasiqa, iako je u pro te kle ~etiri godine bila uto~i{te za veliki broj osoba koje su trpjele torturu u svojim porodicama. Ovo je "Glasu Srpske" potvrdila voditeq projekta sigurne ku}e u Prijedoru Nada [evo. - Bili smo prinu|eni da zatvorimo sigurnu ku}u, jer vi{e nemamo izvor finansirawa i zato {to od samog po~et ka ne sa ra |u je mo sa ovda{wim Centrom za socijalni rad - izjavila je [evo. Ona je istakla da nijedna

[ekovi}a, ali ne i iz svoga grada. [evo je istakla da se pisme nim pu tem u 11 na vra ta obra }a la Mi nis tar stvu zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, tra`e}i pomo} u rje{avawu problema sigurne ku}e u Prijedoru, ali da nije dobila odgovor, kao

CENTAR
U Centru za socijalni rad Prijedor ka`u da je od 89 slu~ajeva prijavqenih u prvih devet mjeseci ove godine ~etrdesetak `ena ili majki sa djecom bilo smje{teno u prihvatnu stanicu, koja se nalazi u zgradi ovog centra. - Smatramo da je sigurna ku}a potrebna ovom gradu, ali mi ne mo`emo nikoga natjerati da ide u sigurnu ku}u potvr|eno je u prijedorskom Centru za socijalni rad.

ni 8. oktobra ove godine, kada je obavijestila ovo ministarstvo da se sigurna ku}a zatvara. - Zakon je predvidio da u finansirawu sigurnih ku}a resorno ministarstvo u~estvuje sa 70 odsto, a lokalna zajednica sa 15 odsto. Iznos sa republi~kog nivoa bio je nedovoqan, a od lokalne zajednice ni kada ni smo do bi li ni{ta - rekla je [evo i dodala da dugovi sigurne ku}e u Prijedoru prema radnicima, dr`avi i dobavqa~ima iznose 58.000 KM. Prema wenim rije~ima, Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite RS za ovu godinu za prijedorsku sigurnu ku}u izdvojilo je 10.000 KM, a za isto skloni{te od nasiqa u Modri~i 70.000 KM. - Finansirawe sigurnih ku}a po broju `rtava nije dobro rje{ewe, jer su veliki tro{kovi da se samo ispune uslovi iz pravilnika o na~inu i mjestu zbriwavawa `rtava nasiqa. Ti uslovi, izme|u ostalog, podrazumijevaju propisno obezbje|ewe objekta i stru~nu pomo} psihologa, socijalnog radnika, pravnika i medicinske sestre.

PRIJEDOR - U~enici prijedorske Elektrotehni~ke {kole su na nedavnom Me|unarodnom festivalu inovacija "Tesla fest" u Novom Sadu osvojili zlatnu, srebrnu i bronzanu medaqu za tri eksponata. Zlatno odli~je je donio Marko Vrhovac, a budu}i da je bio dio tima, zajedno sa kolegom Nemawom Jovi}em za eksponat "gradski zvonik" osvojio je i bronzanu medaqu. Haris Arnautovi} i Nikola Marin za pronalazak "gitarsko poja~alo" osvojili su bronzu. Pro fe sor Slav ko Eli ja{ re kao je da ova pri jedor ska sredwa {kola godinama u~estvuje na sajmovima inovacija i redovno osvaja brojne nagrade. - Na sajmu u Novom Sadu u~estvujemo ve} {estu godinu i na{i u~enici su i nas i na{ grad veoma uspje{no predstavili - rekao je Elija{. S. T.

RiTE "Ugqevik" nadma{ila plan u proizvodwi struje

RiTE proizvela rekord
BI JEQINA - Ter mo elektrana "Ugqevik" je u ovoj godi ni, tokom prvih de vet mjeseci, proizvela 1.348.856 megavat-~asova elektri~ne ener gi je i pre ma {i la plan proizvodwe za 16 odsto, javile su agencije. Direktor Rudnika i Termoelektrane "Ugqevik" Anto Gaji} je izjavio da je u odnosu na pro{lu godinu proizvodwa struje ve}a za dva odsto.

NAJVE]A proizvodwa struje u istoriji
- Ove godine smo, me|utim, rebalansirali plan na 1.870 gigavat-~asova elektri~ne ener gi je i ima }e mo naj ve }u

proizvodwu struje u istoriji ovog preduze}a - nagla{ava Gaji}. On poja{wava da je, s obzirom na to da je ove godine bila veoma lo{a hidrolo{ka situacija, na intervenciju "Elektroprivrede Republike Srpske" skra}en remont, te da je zbog toga i do{lo do pove}ane proizvodwe u odnosu na

planiranu. Elektroenergetski gigant RiTE "Ugqevik" proizvodwom struje u proteklih devet mjeseci pokriva 37 odsto ukupne proizvodwe "Elektroprivrede Republike Srpske". Gaji} je rekao da je proizvodwa ugqa 1.508.643 tone i, u odnosu na plan, proizvedeno je deset odsto vi{e.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 9

Radnici "Elektroprenosa" darovali krv
TREBIWE - ^lanovi Aktiva dobrovoqnih davalaca krvi radne jedinice "Elektroprenosa BiH" u Trebiwu ju~e su darovali 18 doza krvi. Na~elnik Slu`be za transfuzijsku medicinu Dragan [arenac je izjavio da je ovo 37. akcija ove godine i da je do sada prikupqeno 1.285 doza dragocjene te~nosti. - Plan je do sada ispuwen u potpunosti, a posebno zadovoqstvo nam je {to u posqedwe vrijeme ima i novoosnovanih aktiva dobrovoqnih davalaca krvi. Sqede}e sedmice krv }e darovati pripadnici Oru`anih snaga BiH iz Bile}e - rekao je [arenac. R. Mi.

Na~elnik isto~nohercegova~ke op{tine najavquje referendum o otcjepqewu

Vijesti
Novi Grad

Qubiwe ho}e da se pripoji Crnoj Gori
Na{u ideju podr`avaju mnogi gra|ani, jer za wih niko u ovoj zemqi ne}e da zna. Stanovni{tvu je siroma{tva preko glave i ubije|en sam da bismo dobili wihovu podr{ku na referendumu. Uostalom, mi gravitiramo ka Crnoj Gori, ka`e Budin~i}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Jankovi}eva podnijela ostavku
NOVI GRAD - Predsjednik OO PDP-a u Novom Gradu Qiqana Jan kovi} podnijela je neopozivu ostavku na tu funkciju, a za vr{ioca du`nosti imenovan je Mladen La ji {i}. Jankovi}eva je agencijama potvrdila da }e naknadno da ti izja vu o ra zlozi ma os tav ke i de {a vawima u OO, te u Glavnom odboru PDP-a, ~iji je ~lan. Jankovi}eva je u protekla dva man da ta bi la pred sjednik Skup {ti ne op{tine Novi Grad, a na proteklim lokalnim izbori ma bi la je kan di dat PDP-a za na~el ni ka op {tine.

Vesko Budin~i}

BAWALUKA - ^elnicima op{tine Qubiwe toliko je do zlo grdi lo u ovoj dr`avi da planiraju da narod pozovu na referendum, na kojem bi odlu~ili da se pripoje Crnoj Gori! Ukoliko bi ova ideja bila pretvorena u djelo, bio bi to prvi slu~aj bijega jedne op{tine u drugu dr`avu na ovim prostorima. Da u ovoj isto~nohercegova~koj op{tini smje{tenoj u po gra ni ~nom po ja su pre ma Crnoj Go ri ozbiqno ra zmi{qaju o ovom ne sva ki da{wem pla nu, "Gla su Srpske" je re kao na~el nik Qubiwa Vesko Budin~i} iz Srpske demokratske stranke. Na~el nik sa naj du `im sta`om na toj poziciji u Republici Srpskoj, koji uskoro

U Qubiwu nezadovoqni odnosom vi{ih nivoa vlasti

treba da preuzme i ~etvrti uzastopni mandat, ka`e da ni on ni narod vi{e nemaju strpqewa da ~ekaju.

NAJAVE iz Qubiwa iznenadile nadle`no ministarstvo
- Godinama smo ~ekali u nadi da }e do}i boqa vremena. Na Qubiwe su, me|utim, svi zaboravili. Od kada sam na~elnik op{tine, niko sa vi{ih nivoa vlasti nije nas ni posjetio, a kamoli ponudio pomo} - ka`e Budin~i}. To je, doda je Budin ~i}, probudilo ideju da raspi{u referendum na kojem bi se gra|ani izjasnili da li da

nas ta ve da `i ve u is toj dr`a vi ili da se uto pe u Crnu Goru. - Na{u ideju podr`avaju mno gi gra |a ni, jer za wih ni ko u ovoj zemqi ne }e da zna. Stanovni{tvu je siroma{tva preko glave i ubije|en sam da bi smo do bi li wihovu podr{ku na referendumu. Uostalom, mi graviti-

ramo ka Crnoj Gori i u svakom pogledu nam je najbli`a - kazao je Budin~i}. Najave iz Qubiwa iznenadile su predstavnike Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS. - Takav zahtjev iz op{tine Qubiwe nismo primili, a wihove `eqe ne `elimo da komentari{emo - istakli su

POQOPRIVREDA
U Qubiwu `ivi oko 5.000 stanovnika, koji se uglavnom bave poqoprivredom. Posqedwih godina i ta grana je zamrla, jer nema organizovanog otkupa proizvoda. Na podru~ju Qubiwa prije rata je bilo razvijeno sto~arstvo, ali je i ono palo na niske grane, dok nekada poznati vo}arski kraj ima tek pokoju omawu planta`u.

u Ministarstvu. Upori{te za svoju ideju u Qubiwu vide u Zakonu o re fe ren du mu i gra |anskoj inicijativi RS koji je na snazi od 2010. godine. Prema odredba ma tog za ko na, Skup{tina op{tine odluku o raspisivawu referenduma donosi ve}inom glasova ukupnog broja odbornika. Prijedlog za ra spi si vawe op {tinskog re fe ren du ma mo gu podni je ti tre }i na odbor ni ka, na~el nik ili gradona~elnik, najmawe deset odsto bira~a upisanih u bi ra~ki spi sak op {ti ne, odnosno grada ili 3.000 bira~a, ako je u bira~ki spisak op{tine, odnosno grada upisano vi{e od 30.000 bira~a. U Zakonu pi{e da, u slu~aju da se gra|anskom inicija ti vom tra `i pro mje na Ustava, zakona, drugih propisa i op{tih akata iz nadle`nosti Narodne skup{tine RS, lista potpisnika inicijative mora da sadr`i najmawe 3.000 potpisa gra|ana.

Novi Grad

Ure|eno izleti{te Kula
NOVI GRAD - Na~elnik op {ti ne No vi Grad Swe`ana Rajili} ju~e je sa u~e ni ci ma Osno vne {kole "Sveti Sava" otvorila novoure|eno izleti{te Kula, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 210 metara, javile su agencije. U okvi ru pro je kta ure |ewa izleti{ta ura|ena je pje{a~ka staza du`ine 750 metara, postavqene su klupe du `i nom sta ze i na kra ju, na sa mom vrhu iz gra|ena je ro{tiqnica i nad stre {ni ca, obe zbi je |en je prikqu~ak struje i vode. Rajili}eva je izjavila da poslije vi{e od 20 godina gra|ani Novog Grada ponovo imaju ure|eno izleti{te.

Br~ko Predsjedni{tvo DNS-a danas o raspodjeli funkcija u bawalu~koj gradskoj upravi

Bara{in {ef Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu?
BAWALUKA - DNS razma tra ne koli ko kan dida ta koji bi mogli da budu imenovani u resore u gradskoj upravi Bawaluke, a novi rukovodilac Odjeqewa za bora~ko-in va lid sku za {ti tu tre ba lo bi da bude Os to ja Ba ra {in, di re ktor Tu ris ti~ke organizacije Bawaluke, saznaje "Glas Srpske". Na osnovu Protokola o saradwi i zajedni~kom djelovawu u Skup{tini grada Bawaluke, koji su potpisali SNSD, DNS i SP, DNS-u je pripalo mjesto predsjedni ka Skup {ti ne, ko jim }e najvjerovatnije rukovoditi Budimir Balaban, aktuelni na~elnik Odjeqewa za komunalne i stambene poslove i poslove saobra}aja u Administrativnoj slu`bi grada. DNS-u su, osim pozicije pred sjedni ka Skup {ti ne, pripala i odjeqewa za urbanizam i prostorno ure|ewe, kao i za bora~ku za{titu, a socijalistima odjeqewa za dru{tvene djelatnosti, privredu i op{te uprave.

Polupani spomenici
BR^KO - Nepoznata lica polupala su 16 nadgrobnih spo me ni ka pred ka me no re za~kom radwom "Todi}" na pravoslavnom grobqu kod bes ca rinske zone u Br~kom, pri~iniv{i ta ko vi {e od 25.000 KM {tete, javile su agencije. Vlasnik radwe Vaso Todi} rekao je ju~e da mu je ovim van dalskim ~i nom pri~iwena {teta ve}a od 25.000 maraka. Naveo je da mu je slu~aj prijavio radnik koji radi na odr`avawu grobqa, te da je odmah pozvao policiju.

STRANKE jo{ razmatraju kandidate za funkcije u gradu
SNSD }e, pre ma ovom pro tokolu, da ti za mje ni ka gradona~elnika, potpredsjednika i sekretara Skup{ti-

ne grada, te na~el ni ka za fi nan si je, ko mu nal ne i stambene poslove i poslove saobra}aja, komunalne policije, inspekcijske poslove, poslove Skup{tine grada i gra do na~el ni ka, kao i za Slu`bu za zajedni~ke poslove. Iako stranke jo{ razmatraju imena kandidata, vi{e detaqa, barem kada je DNS u pitawu, moglo bi da bude poznato ve} danas, za kada je

zakazana sjednica Predsjedni{tva stranke. ^lanovi DNS-a na ovoj sjednici razgovara}e o potencijalnim kandidatima za pozicije u gradskoj upravi, ali, ka ko sa zna je mo, ne }e biti definitivno odlu~eno ko }e biti rukovodioci, jer do kraja idu}e sedmice treba da bude odr`ano jo{ nekoli ko sas ta na ka unu tar stranke. V. K.

10 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 11

Sistem za{tite od vatre u Gradi{ci u katastrofalnom stawu

Mole Boga da ne bukne po`ar
U VE]INI zgrada neispravna hidrantna mre`a

FOTO: M. VUJI]

Po`are ~esto izaziva zapaqeno sme}e

Hodnici i po`arne stepenice zakr~eni starim namje{tajem, biciklima, drvima, a samo 20 odsto zajednica eta`nih vlasnika ima urednu protivpo`arnu opremu
PI[E: MILAN VUJI] krozrs@glassrpske.com

GRADI[KA - Potrgani i neispravni aparati za ga{ewe po`ara, pokradene cije vi iz hidran tnih ormari}a, slomqene po`arne stepenice u najkra}em je slika sistema protivpo`arne za{tite u Gradi{ci. Sta novni ci ovog grada mole Boga da ne do|e do po`ara jer samo 20 odsto zajednica eta`nih vlasnika ima urednu protivpo`arnu opremu. Pored toga, mnogi hodnici u zgradama su zakr~eni starim namje{tajem, biciklima, drvima... - Zajednice eta`nih vlasnika su du`ne da obezbijede protivpo`arne aparate, da mjere pritisak vode u mre`i i da u ormari}ima imaju protivpo`arna crijeva i mlaznice. Prema kontroli ove godine ve}ina zgrada ima neispravne hidrantne mre`e, a u nekim vi{espratnicama je te{ko na}i po`arna stepeni{ta jer su ona pretvorena u skladi{ta za drva - rekao je starje{ina Profesionalne vatrogasne je-

dinice Gradi{ka Goran Stojakovi}. On je naglasio da su sve stambene zgrade na podru~ju op{tine Gradi{ka pregledane i da su procjene predate nadle `nom mi nis tar stvu i gradskim vlastima.

Kazne
U Vatrogasnoj jedinici ka`u da u idu}em periodu planiraju nabavku hidrauli~ne platforme za spasavawe sa visina, a uskoro }e dobiti i vertikalnu vatrogasnu spusnicu. Iz Komunalne policije najavquju da }e sve zgrade koje ne budu nabavile protivpo`arnu opremu biti ka`wene sa 100 do 1.000 KM.

PO@ARNE prolaze pretvaraju u ostave
- Ponovo apelujemo na stanare da registruju zgradu eta`nih vla sni ka i na ba ve

po tre bnu pro tiv po `arnu opremu, a vatrogasna jedinica }e kao i svake godine da besplatno pru`i obuku svim gra|a ni ma - na gla sio je Stojakovi}. Mnogi stanari nisu svjesni do kakvih katastrofalnih posqedica mo`e do}i u zgradama gdje su po`arni izlazi i stepeni{ta zakr~eni. Da je u nekim zgradama i te kako ugro`ena bezbjednost potvr|uje i vatrogasac koji je htio da ostane anoniman. - Zgrada u Vidovdanskoj koja ima osam spratova je jedna od najkriti~nijih. Po`arne stepenice nisu u funkciji, a ovdje ~esto interveni{emo jer stanari bacaju zapaqivo sme}e kroz kanal za otpatke {to izaziva po`ar u kontejnerima - ka`e ovaj vatrogasac. Neki od stanara ~ak i po`arne prolaze zazidaju pretvaraju}i ih u ostave. - Mnogo puta smo na sastancima govorili o tome, ali zasad niko ni{ta ne preduzima. Trenutno u hodniku imamo samo jedan aparat za ga{ewe i sandu~i}e bez crijeva, a tako|e nemamo ni po`arnog izlaza - ka`e Braninir Miladinovi} iz bloka zgrade u ulici Parka slobode.

Stanovnici Han Pijeska trpe posqedice su{nog qeta

Redukcije vode jo{ na snazi
HAN PIJESAK - U op{tini Han Pijesak i daqe su na snazi redukcija vode sa izvori{ta [tekavac i Kraqeva Gora koja zajedno za 24.00 ~asa izbace 1.000 metara kubnih vode, a dne vne po tre be su 2.800 metara kubnih vode. Di re ktor Ja vnog ko munalnog preduze}a "Javor" iz Han Pijeska ^edo Golijan rekao je ju~e da dnevno nedostaje 1.800 metara kubnih vode sa ova dva izvori{ta, javile su agencije.

NEDOSTAJE 1.800 kubika vode sa dva izvora
Prema wegovim rije~ima, od sedam do 18 ~a sova vodu ima ju uli ca Ka ra |or |e va iznad hotela, Mirowa, Qeskovac, Bukova glava i druga naseqa, a od 18 do sedam uju-

tro ova naseqa nemaju vodu. On je napomenuo da vodu ima u`i centar grada i naseqe Japaga od 18 do osam ~asova ujutro, a od osam do 18 ~asova nema vodu u`i centar grada i Japaga osim ni`ih zona grada koje vodom snabdijeva izvori{te Kraqeva gora. Golijan je podsjetio da gra |a ni i pra vna li ca za utro {e nu vodu du gu ju oko 50.000 KM.

12 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Otvarawe prema investitorima za izlaz iz krize

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na Promjena cijena 0,15 0,35 0,1 0,99 1,11 0,37 0 0 -1 Promet 55.984,58 40.821,05 16.808,30 13.857,96 3.276,36 2.998,32 2.640,18 2.217,80 756,5 Република Српска - стара девизна штедња 4 84,2 Република Српска - измирење ратне штете 6 42,93 Република Српска - измирење ратне штете 3 50,06 Република Српска - измирење ратне штете 2 49,99 Република Српска - стара девизна штедња 3 91,01 Република Српска - измирење ратне штете 1 52 Телеком Српске а.д. Бањалука 1,58 Република Српска - измирење ратне штете 5 42,65 Боксит а.д. Милићи 0,89

BAWALUKA - Profesor Aleks Sigo sa Ri~mond univerziteta u Velikoj Britaniji smatra da zemqe u tranziciji, me|u kojima je i BiH, moraju vi{e da se okrenu ka globalnim tokovima i budu fleksibilnije prema stranim investitorima ka-

ko bi prevazi{le ekonomsku krizu. Sigo, koji je jedan od u~esnika nau~ne konferencije "REDETE" u Bawaluci, rekao je da je turizam jedna od oblasti koju BiH mo`e boqe i vi{e da razvija, javile su agencije.
FOTO: ARHIVA

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,59 2,5 2,77 4,2 8,51 0,04 3 5,26 4,28 1,17 0,6 3,37 3,98 6,3 0 0 0 0 -0,23 0 0 0 -2,73 0 0 -2,88 0 0 0 0 0 0 365,93 0 0 0 419,1 0 0 67,4 0 378

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

Radnici "Elektrodistribucije" pove}ali kontrole potro{a~a

U Srpskoj evidentirano 766 slu~ajeva neovla{}ene potro{we struje

Kradqivci struje "pojeli" milione
Rije~ je o milionskim iznosima, koji idu na teret distributivnih preduze}a i zna~ajno optere}uju wihovo poslovawe, ka`u u "Elektroprivredi RS"
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo Bosnalijek d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

13.51

-0.07 151,474.12

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF Fortuna fond d.d. Biha} ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

3.69 3.74

0.45 2.38

19,690.09 3,490.44

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sarajevo osigurawe d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar Hidrogradwa d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo Unis Vaq~i}i d.d. Kowic JP HT d.d. Mostar
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

5.10 2.72 30.00 2.00 72.98 5.00 6.10

-2.67 2.26 3.38 0.04 1.35 0.00 0.00

10.20 603.84 240.00 8,975.68 875.76 4,545.00 7,255.60

DOBITNIK
ZIF Polara invest fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
ZIF VB fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

BAWALUKA - Kontrolori "Elektroprivrede RS" evidentirali su ove godine u RS 766 slu~ajeva neovla{}ene potro{we i kra|e elektri~ne energije, ~ime je ovom preduze}u nanesena {teta od 1,7 miliona maraka. Re kli su ovo "Gla su Srpske" u slu`bi za informisawe "Elektroprivrede Republike Srpske". Velika {teta zbog kra|e struje ovom preduze}u nanesena je i lani, i to u iznosu od 962.221 KM, kada je otkriveno 586 slu~ajeva kra|e elektri~ne energije. - Ove godine "Elektroprivreda RS" preduzela je niz sistem skih mje ra s ciqem smawewa distributivnih gubi ta ka na tehni ~ki pri h-

vatqiv nivo. Kqu~na mjera koja je preduzeta predstavqa intenzivirawe aktivnosti na kontroli prikqu~aka i mjernih mjesta krajwih kupaca, ~ime su i ot kri ve ni svi slu~ajevi - istakli su u ovom preduze}u. Naglasili su da je ove go-

di ne sa pred sta vni ci ma MUP-a i tu`ila{tva usagla{ena procedura postupawa prilikom otkrivawa kra|e struje, tako da se protiv ovih kupaca podnosi krivi~na prijava za po~iweno krivi~no djelo. - Za prvih devet mjeseci

ove godine distributivni gubici iznose 14,78 odsto i za 0,3 odsto su mawi u odnosu na isti period pro{le godine istakli su u "Elektroprivredi RS" i dodali da i u idu}em pe riodu o~e ku ju trend smawewa distributivnih gubitaka.

SUBVENCIJE ZA STRUJU
U Srpskoj je u toku realizacija subvencija za tre}i kvartal ove godine, rekli su u "Elektroprivredi RS". Subvencija iznosi 120 kilovat-~asova elektri~ne energije mjese~no po doma}instvu, {to je kvartalno 37,98 KM. U ovom preduze}u isti~u da su realizovane subvencije za prvo polugodi{te, te podsje}aju da je Vlada RS za ove potrebe odobrila 8,5 miliona KM. - "Elektroprivreda RS" je, prema instrukciji Vlade, na ra~une distributivnih preduze}a dozna~ila 1,6 miliona KM, koliko je potrebno za subvencionisawe potro{we u tre}em kvartalu - re~eno je u "Elektroprivredi".

[TETA ZBOG kra|e struje lani iznosila 962.221 KM
Istakli su da je, od ukupne {tete nanesene distributivnim preduze}ima, nemogu}e precizno razdvojiti tehni~ke od netehni~kih gubitaka. - U svakom slu~aju, rije~ je o milionskim iznosima, koji idu na teret distributivnih preduze}a i zna~ajno optere}uju wihovo poslovawe - kazali su u ovom preduze}u.

4,28

-2,73%

3,37

-2,88%

Samit ministara finansija i guvernera dr`ava u Crnoj Gori

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC TESCO PLC BT Group PLC

Cijena
40.60 170.60 232.65 314.85 217.30

Promjena
+0.16 -1.85 +2.75 +4.30 0.00

Zemqe regiona suo~ene sa sli~nim izazovima
MILO^ER - Zemqe regiona u vrijeme ekonomske kri ze suo~a va ju se sa sli ~nim iza zo vi ma - ne op ho dno{}u da konsoliduju javne fi nansi je, vi sokom za vi sno{ }u od ze maqa EU, od kojih su mnoge tako|e u krizi, i ja kim uti ca jem kretawa ci je na hra ne i si ro vi na na glo bal nom tr`i{tu, ocijeweno je ju~e na samitu "Finansijska budu}nost regiona" u Milo~eru, u Crnoj Gori. - Centralna banka BiH je pomogla u odr`avawu likvidnosti bankarskog sektora i o~uvawu monetarne i finansijske stabilnosti - rekao je ju ~e u Budvi vi ce gu verner Centralne banke BiH Radomir Bo`i} i istakao da je prosje~na godi{wa stopa inflacije u BiH 2011. godine bila 3,7 odsto, {to je jedan procenat vi{e nego u EU. - Kqu~ni problemi bankar skog se kto ra BiH su ugro`ena profitabilnost i rast nekvalitetnih kredita - rekao je Bo`i}.

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Cisco Systems Inc Bank of America Corp Microsoft Corp Procter & Gamble Co/The Intel Corp

Cijena
17.18 09.30 27.94 70.39 21.58

Promjena
-0.20 -0.01 +0.05 +2.31 +0.13

KQU^NI problem rast nekvalitetnih kredita
Dr`avni sekretar u Minis tar stvu fi nan si ja i privrede Srbije Vlajko Seni} rekao je da se Srbija u ovoj godini suo~ila sa naj-

ve}im izazovima u oblasti ja vnih fi nansi ja od 2000. jer }e buyetski deficit na kraju godine biti rekordnih sedam odsto BDP-a, a javni dug se pribli`ava nivou od 60 odsto BDP-a. On je naveo i da Vla da, u sa radwi sa Svjetskom bankom, priprema najobimniju reformu cjelokupnog javnog sektora, koji dr`avi svake godine pravi ogro mne di rek tne i in direktne tro{kove.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 13

[trajkovi omeli proizvodwu "Hjundaija"
SEUL - Najve}i ju`nokorejski proizvo|a~ automobila "Hjundai" saop{tio je ju~e da je wegova zarada u tre}em kvartalu 2012. bila mawa u odnosu na prethodni, po{to su proizvodwu omeli {trajkovi, javile su agencije. Kompanija je saop{tila da joj je u periodu od aprila do juna zarada opala za 15 odsto, na 2,16 hiqada milijardi vona, odnosno 1,96 milijardi dolara. Rezultat je ipak bio pove}awe za 13 odsto u odnosu na 2011, {to se podudarilo sa predvi|awima.

Procjene Direkcije za ekonomsko planirawe o vrijednosti investicija u ovoj godini

Vijesti
Beograd

O~ekivana ulagawa do 600 miliona KM
Ni{ta se ne radi da bi investiciona klima u BiH bila atraktivna za bilo kojeg investira, koje je danas posebno te{ko privu}i s obzirom na to da se mnogi zbog krize uzdr`avaju od investicija, naglasio Pavlovi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com Rafinerija nafte Brod

"Komutel" me|u novom elitom
BEO GRAD - Srpska kom pa ni ja "Ko mu tel", koja se bavi in`ewerin gom ra~u nar skih mre `a, pla si ra la se na 39. mesto rang-liste 50 najbr`e rastu}ih kompanija u centralnoj Evropi, koju je objavila konsultantsko-revizor ska kom pa ni ja "Di lojt". Di re ktor kompanije Miodrag Radulovi} rekao je agencijama da kqu~ uspjeha vide u pre pozna vawu rastu}ih tehnolo{kih zahtjeva i adekvatnom pro{irewu znawa zaposlenih.

BAWALUKA - Ukupna strana ulagawa u BiH u 2012. godini bi se mogla kretati od 460 do 600 miliona KM, dok se u sqede}e tri godine o~ekuju investicije vrijedne izme|u dvije i tri milijarde maraka. Navodi se to u dokumentu Perspektive od 2012. do 2015. godine koju je uradila Direkcija za ekonomsko planirawe BiH i dodaje da su visoki buyetski deficiti u evrozoni i kriza evra zna~ajno uticali na smawena ulagawa u prvoj polovini 2012. godine kada su iznosila svega 50,25 miliona KM. Optimisti~na o~ekivawa po pitawu investicija u idu}em periodu u DEP-u potkrepquju projektima kao {to su nastavak izgradwe termoelektrane-toplane u Zenici, u koju je do 2015. planirano ulagawe oko 500 miliona KM. Osim toga, "ETF grupa" je

potpisala koncesione ugovore za izgradwu TE "Stanari" i pro{irewe postoje}eg rudnika za izgradwu hidroelektrane "Ulog". Ukupna ulagawa u ova dva projekta iznosi}e 1,1 milijardu KM do kraja 2016. godine. Kao zna~ajna investicija se navodi i modernizacija uz pro{irewe prera|iva~kih ka-

paciteta u Rafineriji nafte Brod od strane ruskog partnera "Zarube`weft" od 2011. do 2015. godine u ukupnom iznosu od oko 1,6 milijardi KM. Prema procjenama DEP-a, u 2013. godini se o~ekuju direktna strana ulagawa u iznosu od 540 do 780 miliona KM, a izme|u ostalog tu su po~etak izgradwe TE "Ugqevik 3" u iz-

nosu oko 1,4 milijarde KM, koja }e biti zavr{ena u periodu od tri do ~etiri godine.

JA^AWE ekonomskog rasta o~ekuje se 2013. godine
- Tako|e bi trebalo da otpo~ne realizacija projekta izgradwe elektroenergetskog sistema HES "Gorwa Drina". Projekat okvirne investicione vrijednosti od 460 miliona evra predvi|a izgradwu ~etiri hidroelektrane na gorwem slivu Drine (Buk Bijela, Fo~a, Paunci i Sutjeska) ukupne instalisane snage 260 megavata - navodi se u dokumentu. Po~etak izgradwe HE "Buk Bijela", kao prvog objekta u nizu, planiran je za septembar 2014. godine. Time bi direktna strana ulagawa u 2014. godini bila u rasponu od 690 do 920 miliona KM, dok se u

TR@I[TE RADA
U dokumentu DEP-a se navodi da stawe na tr`i{tu rada u prvoj polovini 2012. godine nije ohrabruju}e, te da se broj zaposlenih smawuje uz konstantan rast broja nezaposlenih. - I daqe najve}i teret lo{eg poslovawa u privatnom sektoru nose zaposleni u gra|evinarstvu, trgovini i ugostiteqstvu, gdje se broj zaposlenih konstantno smawuje. Uz skroman rast zaposlenih lica u javnom sektoru pretpostavqa se da bi broj zaposlenih lica u BiH u 2012. godini mogao biti smawen do 0,8 - isti~e se u dokumentu i dodaje da bi tr`i{te rada tek u 2014. i 2015. godini moglo da biqe`i pozitivne promjene.

2015. godini o~ekuju investicije izme|u 800 miliona i 1,3 milijarde KM. Ekonomski analiti~ar Zoran Pavlovi} ka`e da nije realno o~ekivati toliki iznos investicija koje u DEP-u o~ekuju. - Ni{ta se ne radi da bi investiciona klima u BiH bila atraktivna za bilo kojeg investira, koje je danas posebno te{ko privu}i s obzirom na to da se mnogi zbog krize uzdr`avaju od investicija. Takve procjene nisu realne i mislim da se sa izvjesno{}u mogu o~ekivati samo one investicije za koje su ve} obezbije|ena sredstva me|unarodnih finansijskih institucija - naglasio je Pavlovi}. Kada su u pitawu ostali ekonomski pokazateqi BiH, u DEP-u isti~u da se u ovoj godini o~ekuje skroman ekonomski rast od 0,4 odsto. U 2013. se o~ekuje ja~awe ekonomskog rasta, kada se projektuje realni rast od 1,9 odsto, a osnovna pre tpos tav ka ovog ras ta je postepeno o`ivqavawe rasta u EU. - Projekcije za period od 2014. do 2015. godine su ra|ene uz pretpostavku nastavka oporavka od du`ni~ke krize u u`em i {irem okru`ewu. O~ekuje se da bi ekonomski rast BiH mogao da iznosi od tri do 3,4 odsto u 2014, te 4,4 odsto u 2015. godini - navodi se u dokumentu. Pretpostavqa se da bi inflacija u BiH u 2012. godini mogla da iznosi oko 2,1 odsto, a mo`e se o~ekivati da se u godinama koje slijede inflacija kre}e od 1,9 odsto do 2,1 odsto.

FOTO: ARHIVA

RAOP

Uskoro odluka o kreditu
ISTO^NO SARAJEVO - V. d. di re kto ra " E ne r go i n v e s t o v e " Ras klo pne opre me (RAOP) Zo ran Ku kobat nada se da }e Vlada RS i re sor no mi nis tar stvo do ~et vrtka, 1. novembra, donijeti kona~nu odluku o mogu}nosti kreditirawa ovog predu ze }a, {to je preduslov za o`ivqavawe proi zvodwe u ovoj fa bri ci. On je is ta kao da svoj optimizam zasniva na ~iweni ci da RAOP ima potpisane ugovo re vri jedne pet miliona KM, od kojih se dio odnosi i na poslove sa zemqama EU, javile su agencije.

Ameri~ki proizvo|a~ automobila

"Ford" dijeli 1.500 otkaza
LON DON - Ame ri ~ki proi zvo |a~ auto mo bi la "Ford" zatvori}e 1.500 radnih mjesta u fabrikama u Veli koj Bri ta ni ji, ja vio je jedan izvor iz sindikata. Hiqadu ra dnih mjes ta bi}e zatvoreno u Dagenhemu u predgra|u Londona i 500 u Sautemptonu, na jugu Engleske, rekao je portparol sindikata GMB poslije sastanka rukovodstva "Forda" i britanskih sindikata. - To je u`asna vijest za zaposlene u ove dvije fabrike i u`asna vijest za britansku industriju - rekao je zvani~nik GMB-a Yastin Bouden. Fabrika u Sautemptonu proi zvodi kom bi je ti pa "ford tran zit". U woj je proi zvodwa pa la sa 66.000 vozila 2008. na 28.000 pro{le godine. Fabrika u Dagenhemu proizvodi rezervne dijelove. jeftinije. Istorija "Forda" u Britaniji je samo pri~a o neodr`a nim obe }awima i zatvarawima fabrika - rekao je Bouden. "Ford" za po{qava oko 11.400 qudi u Velikoj Britaniji i ima fabrike u Dagenhemu, Hejlvudu i Briyendu u Velsu. "Ford" je objavio da namjerava da zatvori svoju fabri ku u Gen ku u Bel gi ji do kra ja 2014. godi ne, {to }e zna~iti ukidawe oko 10.000 radnih mjes ta, di rek tno u fabrici i indirektno vezanih za wu.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978

Važi za dan 26.10.2012.
Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.524328 1.480079 25.247375 0.255663 1.836583 0.255570 0.217232 1.571519 2.369156 1.460136 1.636342 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.594681 1.548391 26.205481 0.267462 1.909821 0.267365 0.229163 1.641041 2.463923 1.528627 1.765527 1.000000 1.955830

"FORD" zapo{qava oko 11.400 qudi u Velikoj Britaniji
- Proizvodwa kombija tipa "ford tranzit" bi}e izmje{tena u neku zemqu gdje je

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Napao inspektorku koja je kontrolisala nelegalne igre

Hronika
Pres-konferencija CJB Bawaluka

ZVORNIK - Velibor [uvara (84) napao je inspektorku Republi~ke uprave za igre na sre}u Marinu Ili}, dok je obavqala kontrolu lokala u kojem je nelegalno organizovao igre na sre}u u izbjegli~kom nasequ Ulice kod Zvornika, saznaje "Glas Srpske".

Portparol Republi~ke uprave za igre na sre}u Danijela Kova~evi} je rekla da }e protiv napada~a na inspektorku biti podnesena prijava policiji i pokrenut prekr{ajni postupak pred nadle`nim Osnovnim sudom u Zvorniku. N. T.

Pove}an broj iznuda
BAWALUKA - U prvih devet mjeseci ove godine na podru~ju koje pokriva CJB Bawaluka evidentirana su 23 krivi~na djela iznude, {to je znatno vi{e u pore|ewu sa istim periodom pro{le godine, kada ih je evidentirano devet. Na~elnik CJB Bawaluka Mladen Mari} rekao je na konferenciji za novinare da je zbog ovog krivi~nog djela podneseno 11 izvje{taja protiv 12 osoba. - U akciji "Knez 2" podnesen je izvje{taj protiv ~etiri osobe zbog sumwe da su po~inili 31 krivi~no djelo, od ~ega 17 zelena{tva, 13 iznuda i ucjena - rekao je Mari}. On je dodao da su prijavqena 132 krivi~na djela privrednog kriminala. Naveo je da su podneseni izvje{taji protiv 183 osobe, ko je su kri vi ~nim djeli ma pri ~i ni le {te tu od oko 11.970.000 maraka. Tokom istrage oko pronalaska i hap{ewa razbojnika poznatog kao Pahuqica saslu{ano je vi{e od 100 osoba, a on se sumwi~i za 21 krivi~no djelo. G. O.

Predmeti oduzeti od osumwi~enih FOTO: AGENCIJE

Prijava zbog zloupotrebe

Policija uhapsila ~etiri osobe zbog trgovine narkoticima

Nezakonito zapo{qavali radnike u {koli

Cijela porodica prodavala drogu
Kod Dragana Peri{i}a zvanog Bejbi, Elvedina Zemani}a, Mejre Zemani} i maloqetnog A. D. policija prona{la oko 200 grama heroina namijewenog prodaji
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

VLASENICA - Protiv radnika Osnovne {kole "Vuk Karayi}" u Vlasenici I. P., B. M. i R. ^. podnesen je izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja. Prema nezvani~nim informacijama, oni su bili ~lanovi komisije za prijem radnika u radni odnos u {koli. Izvor blizak istrazi rekao je da su

oni mimo pravilnika o prijemu radnika dali vi{e bodova odre|enim kandidatima koji su tako nezakonito primqeni na posao. U CJB Bijeqina potvrdili su da je Policijska stanica Vlasenica podnijela izvje{taj protiv I. P., B. M. i R. ^. za zloupotrebu slu`benog polo`aja. N. T.

Me|ugorje kod ^itluka

Bawalu~anin preminuo od sr~anog udara
^ITLUK - Mile Stupi} (66), koji je prona|en mrtav u mjestu Me|ugorje kod ^itluka, preminuo je prirodnom smr}u. Portparol MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona Sre}ko Bo{wak kazao je da je obdukcijom utvr|eno da je Stupi} preminuo usqed sr~anog udara - infarkta. Stupi} je godinama dolazio na podru~je ^itluka i prodavao drveno posu|e za vino. Wegovo tijelo je prona{ao poznanik i stariji partner, izvjesni Petrovi}, pored starog kamiona parkiranog u {umi u blizini prodajnog objekta "Nameks". N. T.

SARAJEVO - Dragan Peri {i} (34) zva ni Bej bi, wegov {urjak Elvedin Zemani} (31) i punica Mejra Zemani} (58) i maloqetni A. D. (16) uhap{eni su u srijedu u akciji sarajevske policije zbog preprodaje i posjedovawa droge, te nedozvoqenog dr`awa oru`ja ili eksplozivnih materija. Tom prilikom policija je zaplijenila vi{e od 200 grama heroina, oru`je i municiju. Vrijednost oduzetih 200 grama heroina bi}e poznata nakon {to se obave neophodna vje{ta~ewa, ali se procjewuje na najmawe 12.000 maraka. Pe ri {i} i Ze ma ni} su policiji odranije poznati po krivi~nim djelima. Na Peri{i}a je 2009. godine pucao Rajko Milovanovi}, kojem je op tu `e ni vo |a zlo~i na~ke grupe Zijad Turkovi} dao nalog da ga ubije. Prilikom pretresa stana

Elvedina i wegove majke Mejre Zemani} na Trgu sarajevske Olimpijade policija je u srijedu prona{la oko 40 grama heroina.

NA PERI[I]A pucano po nalogu Turkovi}a
U stanu Zemani}a prona|eno je devet paketi}a heroina prepakovanog i spremnog za uli~nu preprodaju, digitalna vaga, pribor za prepakivawe dro ge, dva okvi ra za automatsku pu{ku, tromblonska mina, 22 pu{~ana metka, dva mobilna telefona, oko 13.100 maraka. Izvor blizak istrazi rekao je da se sumwa

da ovaj novac poti~e od preprodaje droge. Pretresom Peri {i }e vog sta na na Trgu nezavisnosti u nasequ Alipa{ino poqe prona|eni su automat ska pu {ka, pet pi{toqskih metaka, oko 160 grama marihuane, yoint sa marihuanom, mobilni telefon i lisice za vezivawe. Policija utvr|uje od koga je droga nabavqana, te kome je i koliko dugo prodavana. Poslije saslu{awa i kriminalis ti ~ke obrade, Pe ri {i}, Mejra Zemani} i maloqetnik su predati sarajevskom Kantonalnom tu`ila{tvu, koje }e odlu~iti o daqim mjerama. Elvedin Zemani} je pu{ten

na slobodu. Izvor blizak istrazi kazao je da je za heroin, oru`je i ostalu opremu prona|enu u stanu, wegova majka rekla da je weno. Peri{i}a je Sud BiH u januaru ove godine osudio na 18 mjeseci zatvora, jer je pripadao organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila me|unarodnim {vercom heroina. Elvedin Zemani} se dovodio u ve zu sa ni zom incidenata, tu~a i vatrenih obra~una. U martu 2009. godine hap{en je zbog poku{aja ubis tva Pe ri {i }a, ali je ubrzo pu{ten iz policije kada se ustanovilo da nema veze sa tim doga|ajem.

ELEZOV PRIJATEQ
Dragan Peri{i} je saslu{an kao svjedok na su|ewu Zijadu Turkovi}u i drugim ~lanovima wegove zlo~ina~ke organizacije. Tada je priznao da ga je "policija privodila 100 puta". U sudu je priznao da je prijateq od djetiwstva sa vo|om jedne od najve}ih kriminalnih grupa na Balkanu Darkom Elezom i da su se dru`ili dok Elez nije preselio u Beograd. Ispri~ao je i da ga je policija privodila, poslije svakog ubistva u Isto~nom Sarajevu i testirala na poligrafu.

Nesre}a u dvori{tu Gimnazije u [irokom Brijegu

Kamionom "^isto}e" prigwe~io prijateqa
[IROKI BRIJEG - Radnik preduze}a "^isto}a" u [irokom Brijegu, Jure Bano`i} (55), poginuo je u ~etvrtak kada ga je udario kamion za prevoz sme}a, koji je vozio wegov kolega Damir Maru{i} (56) u dvori{tu Gimnazije "Fra Dominik Mandi}". Nesre}nog radnika kamion je prigwe~io uz zid {kole. O~evici nesre}e su ispri~ali da je Maru{i} krenuo da se parkira u dvori{tu Gimnazije i nije primijetio kolegu iza kamiona.

STRADAO dok je kupio sme}e
- Nakon {to ga je nekoliko tona te`ak kamion pritisnuo uza zid, Bano`i} je vrisnuo. Tek tada je Maru{i} shvatio {ta se desilo - kazao je u~enik {irokobrije{ke Gimnazije, ne `ele}i da se predstavi. On je ispri~ao da je nastradali radnik u vrijeme ne-

sre}e kupio sme}e koje se nalazilo na asfaltu. U~enica Gimnazije, koja tako|e nije `eqela

da se predstavi, rekla je da je nesre}ni radnik jo{ bio `iv poslije udara kamiona.

- Kamion je sklowen, potom je voza~ iza{ao, a nesre}ni ~ovjek je davao znake `ivota. Brzo su stigli policajci i Hitna pomo} i odvezli ga u bolnicu. Tek nekoliko ~asova kasnije ~uli smo da je preminuo u bolnici - prepri~ala je ova u~enica. Iz JKP "^isto}a" u [irokom Brijegu kazali su da su svi u {oku poslije ove nesre}e. - Jo{ ne znamo {ta se ta~no dogodilo. Wih dvojica su

sami i{li kamionom da pokupe sme}e. Bili su veliki prijateqi. Godinama su radili zajedno i nema nikakvog govora da je ovdje rije~ o bilo ~emu drugom nego o stra{noj nesre}i. Na{ radnik, koji je vozio kamion je jo{ u stra{nom {oku - rekli su u JKP "^isto}a". Iza nesre}nog Jure Bano`i}a ostali su supruga i dvoje maloqetne djece. N. T.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 15

Priveden zbog spida
BRATUNAC - Dalibor L. priveden je zbog posjedovawa 29,4 grama spida i 80 nedozvoqenih tableta, saop{teno je iz policije navode}i wegove inicijale. Navodi se da je pretresom ku}e osumwi~enog prona|ena i digitalna vaga za precizno mjerewe. Poslije saslu{awa osumwi~eni je pu{ten da se brani sa slobode. - Protiv osumwi~enog }e Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeqini biti proslije|en izvje{taj koji }e ga teretiti za neovla{}enu proizvodwu i promet opojne droge - navodi se u saop{tewu policije. N. T.

Policija

Bawalu~ka policija rasvijetlila vi{e te{kih krivi~nih djela

Vijesti
Derventa

Mladi} i djevojka osumwi~eni za ubistvo starice
FOTO: A. ^AVI]

Oteo torbu sa 2.000 KM
DERVENTA - Nepoznata osoba otrgnula je od M. R. u sri jedu u ulici Marije Bursa} u Derventi torbu je u kojoj se na la zi lo oko 2.000 maraka u razli~i tim va lu ta ma, pot vr|eno je u CJB Doboj. Oni su dodali da su se, osim novca, u torbi nalazila i li~na dokumenta i da je u toku rad na pro na las ku kradqivca. G. O.

Zbog ubistva i pqa~ke starice Gospave Kne`evi} uhap{eni Maja Unki} i Milomir Vu~enovi}, kao i wihov pomaga~ Sanel Unki}. Osim ubistva, oni se sumwi~e i za druga brojna krivi~na djela
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Bawaluka

Ukrao armaturne mre`e
Sa pres-konferencije u CJB Bawaluka

BAWALUKA - Maja Unki} (27) i Milomir Vu~enovi} (32) iz Bawalu ke uhap{eni su zbog sumwe da su u no}i izme|u 5. i 6. septembra pri li kom pqa~ke u Wego{evoj ulici u Bawaluci nanijeli te{ke povrede Gospavi Kne`evi} (84), od kojih je preminula 8. oktobra. Ovo je ju~e saop{tio na~elnik Centra javne bezbjednos ti Bawalu ka Mladen Mari} na konferenciji za novinare, navode}i inicijale osumwi~enih. Oni se sumwi~e da su po~inili i druga te{ka krivi~na djela. Za jedno s wima uhap{en je i Sanel Unki} (35) iz Bawalu ke, ko ji je osumwi~en za prikrivawe, kao i jo{ jedna osoba koja je poslije saslu{awa u policiji pu{tena na slobodu. Ma ri} je dodao da se Un ki }e va i Vu ~e no vi}

sumwi~e da su po~inili razboj ni{ tvo nad Go spa vom Kne `e vi} u wenoj ku }i u Wego {e voj uli ci, u no }i izme|u 5. i 6. septembra. - Oni su u ku}u vlasni{tvo Gospave Kne`evi} provali li ta ko {to su obi li prozor, a unutra su zatekli vlasnicu. Unki}eva i Vu~enovi} su staricu vi{e puta podesnim predmetom udarili po glavi i tijelu, a iz ku}e su ukrali zlatni nakit, mobilni telefon i druge predmete vrijedne oko 3.000 maraka - pojasnio je Mari}.

Kada su pobjegli iz ku}e, ostavili su staricu da le`i u lokvi krvi, a poslije nekoliko ~asova prona{ao je sestri}. Ona je pre ve ze na u Uni verzi tet ski kli ni ~ki centar, a preminula je 8. oktobra. Obdukcijom je utvr|eno da je smrt nastupila zbog zadobijenih povreda u razbojni{tvu koje je nad wom po~iweno. Ovo nije bilo dovoqno Unki}evoj i Vu~enovi}u, pa su 10. oktobra u ulici Federika Garsije Lorke nanijeli te{ke povrede M. D. iz Bawaluke. - Oni su mu pri{li s le|a
Ku}a u kojoj je pretu~ena Gospava Kne`evi}

i ure|ajem elektro{okerom zadali vi{e {okova po vratu. Od tih {okova M. D. je izgubio ravnote`u, pao i tom prilikom zadobio povrede - rekao je Mari}.

IZ KU]E starice ukrali zlatni nakit i druge predmete
Policija sumwa da je Unki }e va prova lila i u ku }u vlasni{tvo Y. J. u ulici Jovice Savinovi}a u Bawaluci u no}i izme|u 25. i 26. jula i iz

Pritvor
Poslije saslu{awa u Okru`nom tu`ila{tvu, tu`ilac je Okru`nom sudu Bawaluka stavio prijedlog za odre|ivawe jednomjese~nog pritvora Maji Unki} i Milomiru Vu~enovi}u, rekli su tu`ila{tvu. Tu`ilac nije predlo`io pritvor Sanelu Unki}u, koji je pu{ten da se brani sa slobode.

we ukrala zlatni nakit, ru~ne satove i druge predmete ~ija vrijednost iznosi oko 2.000 maraka. Mari} je dodao da se Sanel Unki} sumwi~i da je od 25. jula do 9. oktobra po~inio vi{e krivi~nih djela prikrivawa i pomo}i po~iniocu posli je kri vi ~nog djela, te prikrivao predmete koji poti~u iz krivi~nih djela. - Na osnovu naredbe Osnovnog suda Bawaluka policija je 23. i 24. oktobra pretresla vi{e lokacija koje koriste uha p{e ni i tom pri li kom prona|eni su i izuzeti predmeti koji su kori{}eni ili poti~u iz krivi~nih djela istakao je Mari}. U pros to ri ja ma CJB Bawaluka je poslije pretresa ku}a i stanova u kojima su osumwi~eni boravili obavqeno prepoznavawe predmeta i uhap{enih. Tom prilikom mje{tani kojima je pri~iwena {teta prepoznali su i wih i predmete. Uhap{eni su odranije pozna ti poli ci ji zbog ra znih krivi~nih djela, prvenstveno provala i kra|a.

BAWALUKA - Policija je uhapsila D. V. iz Bawalu ke zbog sumwe da je u uli ci Filipa Kqaji}a Fi}e u tom gradu ukrao dvije ar ma tur ne mre `e vlasni{tvo Z. D., potvr|eno je u policiji. Od D. V. su odu ze ti ukrade ni predme ti i vra }e ni vla sni ku, a pro tiv wega }e bi ti podnesen izvje{taj tu`ila{tvu. G. O.

Pale

Pretukao poznanicu
PA LE - Poli ci ji u Palama Z. T. je prijavila da je N. G. napao i udario po glavi u Vino gradi ma kod Pa la, sa op {te no je ju ~e iz CJB Is to~no Sa ra je vo. - Obavqen je uvi|aj i policija radi na provjerama navoda iz prija ve - na vodi se u saop{tewu. N. T.

Provaqivao u ku}e, prodavnice i automobile
LAKTA[I - Policija je privela Vladimira We`i}a (22) iz Gradi{ke zbog sumwe da je po~inio {est te{kih kra|a, dva poku{aja te{ke kra|e i dvije kra|e na podru~ju op{tine Lakta{i. On se sumwi~i da je po~inio kra|e u nekoliko ku}a, prodavnica i automobila u Romanovcima, Aleksandrovcu kod Lakta{a i u Lakta{ima. Policija je u wegovoj ku}i u Romanovcima prona{la vojni~ku pu{ku "M-48", tri mobilna telefona i radio-kasetofon. - Poslije kriminalisti~ke obrade V. W. je pu{ten na slobodu i protiv wega }e biti upu}en izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu - rekli su u policiji. N. T.

Policija na tragu bomba{u iz Bawaluke
BAWALUKA - Policija ima odre|ene indicije u vezi sa motivom napada na Dragana Mila{inovi}a, pod ~iji kombi su u ponedjeqak uve~e nepoznate osobe bacile bombu. Potvrdio je ovo na konferenciji za novinare na~elnik kriminalisti~ke policije CJB Bawaluka Dra`en Arbutina i dodao je da bi uskoro mogao biti rije{en ovaj slu~aj. Nepoznate osobe su u ponedjeqak uve~e bacile bombu pod Mila{inovi}ev kombi "mercedes sprinter" i tom prilikom pri~iwena je {teta od oko 3.500 KM. Mila{inovi}, koji se bavi prevozom putnika, rekao je da su ga i prije 20 dana pretukle nepoznate osobe i da je ovo vjerovatno nastavak pritisaka na wega. G. O.

Pogrebnim vozilom usmrtio pje{aka
BUGOJNO - Policija iz Bugojna uhapsila je M. G. iz Gruda zbog sumwe da je automobilom usmrtio pje{aka Admira Ajkuni}a (30) iz Bugojna, a potom pobjegao. Nezvani~no saznajemo, da je M. G. upravqaju}i "mercedesom" koji se koristi kao pogrebno vozilo, udario Ajkuni}a i pobjegao, a vozilo je ostavio na servis u auto-ku}i "La{va komerc". Sa automobila "mercedes" uzeti su tragovi, a osumwi~eni M. G. u izjavi policiji je tvrdio da je mislio da je udario u `ivotiwu, a ne u ~ovjeka. Istragu o ovom doga|aju vodi kantonalni tu`ilac Qubo Toki}. G. O.

16 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Ja sam narodskiji tip od Vu~i}a, on nije tako smiren kao ja.

Srbija
Ivica Da~i}, predsjednik Vlade

Ivica Da~i}, premijer Srbije

Tomislav Nikoli} razgovarao sa Vilijamom Hejgom

Beograd oslonac mira u regionu
BEOGRAD - Premijer Ivica Da~i} izjavio je da Srbija `eli da kao dio UN bude jedan od naj~vr{}ih oslonaca mira, stabilnosti i bezbjednosti regiona, prenijele su agencije. - @elim da Srbija ponovo bude zemqa koja }e pomagati svetu i slati svoju vojsku i policiju u druge zemqe u mirovne misije, a da nama vi{e niko ne}e morati da poma`e rekao je Da~i}, primijetiv{i da je UN organizacija koja je u najve}oj mjeri zadr`ala objektivan pristup krizama u svijetu, ukqu~uju}i i krizu na podru~ju biv{e Jugoslavije. Premijer je konstatovao da Srbija danas ima odli~nu saradwu sa svim agencijama i organizacijama UN i da joj je posebno drago {to jubilej UN proslavqa sa svojim ~ovjekom na ~elu Generalne skup{tine.

FOTO: TANJUG

Mla|an Dinki}, ministar finansija

Vilijam Hejg sa predsjednikom Srbije

Vojvodini 7,05 odsto prihoda buxeta
Srbije, dodaju}i da nije ta~na izjava pokrajinskog premi je ra Bo ja na Paj ti }a da prilikom dono{ewa buyeta nisu konsultovane pokrajinske vlasti. - Nije umesno govoriti da ih nismo konsultovali, bili smo tamo pre dve sedmice i razgovarali - rekao je ministar. Pajti} je ranije ju~e rekao odgovaraju}i na pitawa novinara da pokrajina nije konsul to va na po vodom izra de novog republi~kog buyeta i dodao da }e, ukoliko ne bude ostvaren finansijski minimum pokrajini od sedam odsto republi~kog buyeta, za koji postoji ustavna garanci ja, bi ti predu ze te mje re pred sudovima i drugim nadle`nim organima.

Srbija spremna na kompromise
Srbija spremna na sva rje{ewa koja omogu}avaju boqe uslove `ivota svih gra|ana Kosova i Metohije i koja su u skladu sa Ustavom Srbije, poru~io Nikoli}
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} istakao je ju~e u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Velike Britanije Vili ja mom Hej gom da je sastankom premijera Ivice Da~i }a i Ha {i ma Ta~i ja Srbija u{la u zavr{nu fazu pregovora sa Pri{tinom i da je spremna da u~ini mnoge kompromise, ali da }e se to o~ekivati i od albanske strane. Nikoli} i Hejg su se saglasili da je neophodno sva sporna pitawa rje{avati razgovorima izme|u Beograda i Pri{tine, saop{tila je Pres slu`ba predsjednika Srbije. Srbija je spremna na sva rje {ewa ko ja omo gu }a va ju boqe uslove `ivota svih gra|ana Kosova i Metohije i koja su u skladu sa Ustavom Srbije, poru~io je Nikoli}.

Mla|an Dinki}

BEOGRAD - Vojvodina }e ima ti 7,05 od sto uku pnih prihoda srpskog buyeta, izjavio je ju~e ministar finansi ja i pri vrede Mla |an Dinki}, prenijele su agencije. To je zagarantovano Zakonom o buyetskom sistemu, rekao je Din ki} u Vla di

ROBERTS: Promjena granica za mir na Balkanu
Nikoli} je istakao da je Srbija spremna za ~lanstvo u Evropskoj uniji i da je zbog

tog ciqa, ali i iz sopstvenih interesa, rije{ena da do kraja izvr{i reformu pravosu|a, da uspostavi punu vladavinu prava i stabilnost dr`avnih institucija i da se, u skladu sa zakonom, obra~una sa kriminalom i korupcijom, {to su uslovi koje joj je Evropa postavila.

PLATFORMA
Prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e da je platforma o KiM koja je dobijena od predsjednika Tomislava Nikoli}a konkretnija nego bilo koja prethodna. Vu~i} je dodao da ona predstavqa dr`avnu tajnu. - Svi smo videli taj papir, treba da pripremimo na{e predloge do slede}eg sastanka koji bi trebalo da bude odr`an naredne nedeqe - rekao je Vu~i}. On je za RTS istakao da se radi o mnogo konkretnijem nacrtu nego {to je do sada postojao.

Tomislav Nikoli}, predsjednik Srbije

Tehni~ki boqe opremiti vojsku
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} poru~io je ju~e da }e Srbija u~initi mnogo napora da za{titi gra|ane i imovinu od elementarnih nepogoda i da }e policiju i vojsku tehni~ki dodatno opremiti, prenosi Tanjug. - Srbija }e u~initi mnogo napora da za{titi gra|ane i imovinu od nabujalih reka, posebno u prole}e i dodatno opremi svim onim {to je potrebno, odnosno tehni~ki jer nijedna ve`ba, nijedna priprema ili oprema nisu skupi kao posledice kada se desi ne{to na {ta nismo pripremqeni - poru~io je Nikoli} po zavr{etku zdru`ene vje`be "Reka 2012" u Titelu. U vje`bi su u~estvovale jedinice Vojske Srbije, @andarmerije, Gorske slu`be spasavawa i Crvenog krsta.

Hejg je tokom boravka u Pri{tini, gdje se sastao sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem, izjavio da je karta Evrope zacrtana i da ne mo`e biti promjena granica. [ef Forin ofisa se potom sastao i sa predsjednikom Vlade Srbije Ivicom Da~i}em. Hejg je, po dolasku u Beograd, na svom "Tviter" nalogu napisao: "Sletio sam u Beograd. Radujem se razgovorima sa novom vladom. Prvi put }u se sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikoli}em." Hejg je, tako|e, pozdravio razgovore o normalizaciji odno sa izme |u Beo grada i Pri{tine i istakao da je dijalog od su{tinskog zna~aja za evropske integracije Srbije i Kosova.

Ajvor Roberts, biv{i britanski diplomata i ambasador u Jugoslaviji

Ajvor Roberts

Promjena granica za mir na Balkanu
tirawe na nepromjenqivosti granica apsurdno. - Stal no smo ima li te mantre u vezi sa Jugoslavijom. Recimo, poslije NATO bombardovawa, Savjet bezbjednosti usvo jio je re zolu ci ju sa mantrom o teritorijalnom inte gri te tu Ju go sla vi je. Pa ipak, poslije tog smo imali odvajawe Srbije i Crne Gore, a potom i Kosova. Ideja da su takvi stavovi uklesani u kamenu je apsurdna. Kao i insisti rawe da ne ka zemqa sa nerije{enim teritorijalnim pitawima ne mo`e da u|e u Evropsku uniju. Onda bi Velika Britanija morala odmah da iza|e, jer imamo teritorijalne sporove sa tri zemqe rekao je Roberts.

Prodajem POSLOVNI PROSTOR
BEOGRAD - Biv{i britanski diplomata i ambasador u Jugoslaviji ser Ajvor Roberts izjavio je ju~e da smatra da bi korekcija granica na Balkanu, pa i onih na Kosovu, doprinijela trajnom miru. Ser Roberts predla`e da se odr`i novi Berlinski kongres, u posqedwoj re~enici svoje kwige "Razgovori sa Milo{evi}em", koja je promovisa na na Saj mu kwiga. U razgovoru za B92 iznosi, kako ka`e, li~ni stav da je insiswati postoje}e granice, trebalo bi voditi ra~una o interesu gra|ana. - [ta }e donijeti stabilnost? Mi imamo izreku da su dobre ograde va`ne za dobre odnose me|u susjedima. Ako qudi jo{ nisu u stawu da `ive u miru i toleranciji, a incidenti na Kosovu pokazuju da stawe nije dobro i to nije moj utisak, nego ~iwenice sa terena, onda je mo`da boqe redefinisati neke od tih granica - rekao je Roberts.

75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.

POVOQNO!

Telefon: 065/620-717.

ROBERTS: Voditi ra~una o interesu gra|ana
Roberts je naveo da, umjesto da vodimo "rasprave" o tome da li je dobro ili lo{e mije-

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 17

Markovi}: Pritisci na Agenciju za borbu protiv korupcije
BEOGRAD - Agencija za borbu protiv korupcije od osnivawa izlo`ena je pritiscima i napadima kojima se posredno diskredituje i naru{ava wen i ugled wenih predstavnika, navela je u saop{tewu direktor Agencije Zorana Markovi}. Ona se saop{tewem oglasila dva dana nakon {to je iz Agencije, na ~ijem je ~elu, saop{teno da je protiv we pokrenut postupak za razrje{ewe zbog sumwe da je naru{ila ugled te institucije. - Agencija je od osnivawa izlo`ena pritiscima koje posredno diskredituju pojave i postupawa kako bi se naru{io ugled institucije i wenih predstavnika - saop{teno je iz Agencije.

Dragan \ilas spreman da prihvati prijedloge Borisa Tadi}a

Vijesti
Goran Ili}

Skup{tina DS-a krajem novembra
Pajti} izjavio da je za wega i \ilasa prihvatqiv prijedlog predsjednika DS-a, jer je to u interesu ja~awa Demokratske stranke i wenog jedinstva
BEO GRAD - Izborna skup {ti na De mokrat ske stranke odgo|ena je ju~e za 25. novembar, a funkcioner DS-a Bojan Pajti} izjavio je da su za wega i Dragana \ilasa prihvatqivi prijedlozi ko je je Bo ris Tadi} ponudio kao uslove da se povu~e iz izborne trke, prenijele su agencije. Izborni timovi Tadi}a i \ilasa ju~e su se dogovorili da odgode Izbornu skup{tinu DS-a za 25. novembar, da bi u me|uvremenu bili razmotreni uslovi koje je lider DS-a postavio potpredsjedni ku stran ke u za mje nu da odustane od kandidature za predsjednika. Izborna skup{tina bila je zakazana za 10. novembar. Zbog potrebe dodatnog definisawa pravaca djelovawa i organizovawa stranke, Tadi} je za 4. novembar zakazao sjednicu Glavnog odbora. - De mokrat ska stran ka ima veliku odgovornost i obavezu prema gra|anima Srbije da ostane jedinstvena, stabilna i jaka i da posle Skup{tine DS-a pred javnost iza|e sa jasnom politi~kom platformom zasnovanom na socijaldemokrat skim vrednos ti ma FOTO: ARHIVA

Amnestija kratkoro~no rje{ewe
BEO GRAD - Za kon o amnestiji je kratkoro~no re{ewe i on ne}e pomo}i da se re{i sistemski problem pretrpanosti zatvora i velikog broja qudi koji su u pritvorima, ocijenio je profesor Pravnog fakulteta Goran Ili}, prenosi RTS. Ili} je precizirao da se u zatvorima danas nalazi oko 12.000 qudi, a da su oni pravqeni za 5.000 do 6.000 qudi. U Evropi postoje jasni standardi koliko kvadra tnih me ta ra mo ra te ima ti po za tvo re ni ku i zbog toga na{a zemqa mo`e biti u problemu, jer se mora pravdati zbog ~ega su dva zatvorenika u samici koja je predvi|ena za jednog, rekao je Ili}.

Pre{evo

Sirijci uhva}eni na granici
Dragan \ilas i Boris Tadi}

navedeno je u saop{tewu. Pajti}, koji je i predsjednik Vlade Vojvodine, izjavio je ju~e da je za wega i \ilasa prihvatqiv prijedlog predsjednika DS-a Borisa Tadi}a, jer je to u interesu ja~awa Demokratske stranke i wenog jedinstva.

SJEDNICA Glavnog odbora 4. novembra
Pajti} je uo~i sjednice Skup{tine Vojvodine izjavio da su \ilas i on "potpuno saglasni s tim da se postigne dogovor, jer je najva`nije u ovom trenutku i za zemqu da DS bude sna`na i odgovorna opozicija ovoj republi~koj vladi".

Paj ti} je na gla sio da "DS ne samo da se ne}e cepati ne go smo za is ta sve sni si tu aci je u ko joj se ova zemqa nalazi i nemamo pravo na bi lo ka kvu de zin tegraciju i u tom smislu smo spremni da prihvatimo predloge predsednika Tadi}a". On je dodao da bi, kako je to i Tadi} prethodnog dana iznio, DS tre ba lo da bude

sna`nije profilisana kao socijaldemokratska organizacija koja vodi brigu o socijal no na ju gro `e ni jim slojevima stanovni{tva. On i \ilas, kako je dodao, saglasni su sa tim da DS treba da bude decentralizovana u odlu~ivawu tako da predsjedni{tvo stranke dobije vi{e nadle`nosti, rekao je Pajti} i dodao da qudi koje Tadi}

JEDINSTVO
Predsjednik DS-a izjavio je ju~e da odluka o tome da li }e se kandidovati za lidera stranke ili }e podr`ati \ilasa zavisi od toga da li }e biti prihva}en dogovor koji nudi. Kako RTS saznaje u timu Dragana \ilasa, on pozdravqa gest Borisa Tadi}a, uz ocjenu da je dobar i da ~uva jedinstvo stranke.

predla`e imaju autoritet. Tadi} je naveo da wegov prijedlog podrazumijeva reformu stranke i weno pozicionirawe kao socijaldemokratske partije na qevici, kao i pro{irewe nadle`nosti predsjedni{tva, te statutarne promjene koje moraju da obezbijede ve}u unutra{wu demokratiju i uspostavqawe vertikalne i horizontalne odgovornosti. Tadi} }e, kako je naveo, predlo`iti i uspostavqawe unutra{we kontrole u DS-u, koja bi ispitivala sve nezakonitosti i sprije~ila autokrat sko upravqawe strankom. Ukoli ko do to ga do |e, Tadi} je spreman da prihvati neku od me|unarodnih ponuda za posao.

PRE[EVO - Na `eqezni~koj stanici u Pre{evu ju ~e je spri je~e no 11 dr`avqana Sirije da vozom ilegalno pre|u grani cu, sa op {ti la je Uprava carina. Zajedni~kom akcijom carinika i pograni~ne policije ilegal ni imi gran ti su ot kri ve ni u kom po zi ci ji voza koji iz Gr~ke saobra}a {irom zapadne Evrope. Oni su bi li sakriveni u vagonu ~ija je krajwa destinacija bila Austrija, a na kome se nalazila kamionska prikolica natovarena vre}ama petrogenih minerala, navedeno je u saop{tewu.

Novi Sad

Stanar pretukao komunalne policajce
NOVI SAD - Dva komunalna policajca prebijena su prilikom intervencije u jednoj novosadskoj zgradi poslije prijave stanara da se u jednom stanu emituje preglasna muzika. Nekoliko minuta poslije pono}i nadle`na patrola je iza{la na lice mjesta i tom prilikom napao ih je stanar i nanio povrede, saop{teno je iz Gradske uprave za inspekcijske poslove. Poslije odbijawa da uti{a muziku, prekr{ilac je nasrnuo na policajce.

Uhap{ena ~etvorica pripadnika MUP-a
VRAWE - Protiv ~etiri vrawanska saobra}ajna policajca osumwi~ena za zloupotrebu slu`benog polo`aja pokrenut je postupak za utvr|ivawe odgovornosti, prenijele su agencije. - ^etvorica saobra}ajnih policajaca pritvorena su zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja. Istovre me no su pro tiv wih podne se ne kri vi ~ne prijave Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Vrawu kazao je portparol PU Dragan Stamenkovi}. Stamenkovi} je rekao da su oni zloupotrijebili polo `aj "pri li kom vr{ewa uvi |a ja". Medi ji u Vrawu spekuli{u da je rije~ o saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u no}i izme|u 3. i 4. oktobra kada je sin jednog vrawanskog biznismena u pijanom stawu, voze}i yip, udario i oborio uli~nu banderu.

Le{anovi} se nije pojavio pred sudijom
NOVI SAD - Pavle Le{anovi}, koji je optu`io lidera LSV-a Nenada ^anka i wegovo obezbje|ewe da su ga pretukli ispred restorana na Petrovaradinu, nije se ju~e pojavio na saslu{awu u Osnovnom sudu u Novom Sadu, prenijele su agencije. Le{anovi}ev advokat Goran Petronijevi} rekao je da se wegov klijent na saslu{awu nije pojavio iz zdravstvenih razloga. - Le{anovi}u se zdravstveno stawe pogor{alo jo{ pre dva dana, ali smo se nadali da }e mo}i prisustvovati saslu{awu. Sino} mi se, me|utim, javio i rekao da je od lekara dobio uputstvo da mora da miruje - rekao je Petronijevi}. Pred istra`nim sudijom nisu se pojavili ni ostali svjedoci, ~ije je saslu{awe ju~e bilo planirano.

Jusufspahi}: Nije te{ko biti srpski patriota
BEOGRAD - Pripadam Srbiji sa svim wenim pozitivnim stranama i manama i molim se Bogu da ona mene prihvati sa svim mojim manama i vrlinama, izjavio je ju~e muftija beogradski Muhamed Jusufspahi}, prenijele su agencije. - Pripadnost Alahu ne iskqu~uje pripadnost Srbiji. Time {to sam srpski patriota, ja se na taj na~in borim i za celovitost BiH - rekao je muftija Jusufspahi} i dodao da nije te{ko biti patriota. Prema wegovim rije~ima, broj muslimanskih vjernika u Beogradu i Srbiji je zna~ajan i oni dijele sve pote{ko}e i ugodnosti `ivota u Srbiji sa svojim kom{ijama drugih vjeroispovijesti. - Ne be`i se odavde jer gde god da budemo oti{li, ~eka}e nas tamo{wi problemi - izjavio je muftija.

18 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Sada je trenutak da se stvari ogole do kosti.

Region
Bez dogovora sa mqekarima

Jadranka Kosor, funkcioner HDZ-a

FOTO: AGENCIJE

Mogu}e blokade granica Hrvatske
ZAGREB - Na sjednici Savjeta za mlijeko u hrvatskom Ministarstvu poqoprivrede, koja je trajala vi{e od deset sati, nije postignut nikakav konkretan dogovor pa proizvo|a~i nastavqaju sa obustavqawem isporuke mlijeka i ne iskqu~uju mogu}nost blokade granica, prenijele su agencije. Predsjednik Hrvatskog saveza udru`ewa proizvo|a~a mlijeka Davorin Bla`i} poslije sastanka je izjavio da nije prihva}eno ni{ta {to su seqaci predlagali. - Zahtjev za otkupnu cijenu mlijeka od 4,05 kuna po litru spustili smo na 3,5 kuna, nije prihva}eno, prera|iva~i nude 2,43 kune, {to je seqacima neprihvatqivo - kazao je on.

Zoran Milanovi} o kra|i tajnih dokumenata

Buqevi} "~ist"
Hrvatski mediji ju~e su objavili tekst o Josipu Buqevi}u, sada biv{em {efu SOA-e, pod naslovom "Buqevi} ~ist, ostaje u dr`avnom sistemu". Navode da je vrh vlasti zakqu~io da se Buqevi} nije kompromitovao bilo kakvim vezama sa kriminalnim podzemqem. Wihov izvor ka`e da Buqevi} nije smio da zna da je zatra`en listing wegovih kontakata te da je pogrije{io {to je o tome alarmirao neke qude, ali da to ne zna~i da je bio u kontaktu sa kriminalcima.

Nastavqeno su|ewe za aferu "Ina-Mol"

Je`i} mora vratiti pet miliona evra

Zoran Milanovi}

Robert Je`i}

Afera "Votergejt" tek po~iwe
Po~inili su krivi~no djelo jer smo na ta dokumenta imali pravo jedino predsjednik i ja. Uvid u wih sad mogu imati i ~lanovi saborskog odbora, rekao Milanovi}
tem i na taj na~in do{ao u posjed tajnih podataka na koje su samo on i predsjednik Ivo Josipovi} imali pravo, prenijele su agencije. - Oni koji su jedan slu~aj u obavje{tajnoj slu`bi nazvali afera "Votergejt", vjerovatno ne znaju o ~emu se u aferi "Votergejt" uop{te radilo, ali kako dani prolaze sve vi{e li~i na aferu "Votergejt". Provalili su u sistem dr`avnih slu`bi i uzeli informacije. Tra`i}emo da se utvrdi istina istakao je Milanovi}. On je dodao da su neki qudi provalom do{li u posjed dokumenata na koje nisu imali pravo. - Po~inili su krivi~no djelo jer smo na ta dokumenta imali pravo jedino predsjednik i ja. Uvid u wih sad mogu imati i ~lanovi saborskog odbora, a svako ko je to vidio prije, po~inio je krivi~no djelo. Ovdje je rije~ o prova li i ovo sada za is ta postaje afera "Votergejt" zakqu~io je Milanovi}. tiku i nacionalnu bezbjednost sjede dva biv{a {efa tajnih slu`bi. - Onaj ko je htio da istjera lisicu, istjerao je grizli ja. Ne ki bez to ga jednostavno ne mogu - poru~io je premijer Milanovi}, o~i gledno aludi ra ju }i na {efa HDZ-a Tomislava Karamarka koji je izjavio da je kao ~lan Odbora imao uvid u tajne izvje{taje Kancelari je Sa vje ta za na cional nu bezbjednost. - Svako ko je ranije vidio dokumenta i pri~ao, on je u~e snik afe re "Vo ter gejt". Ni je to pri slu {kivawe nego provala - kazao je Milanovi}.

ZAGREB - Kqu~ni svjedok US KOK-a pro tiv biv {eg hrvat skog pre mi je ra Ive Sa na de ra u "slu ~a ju Ina-Mol" Ro bert Je `i} obavezao se ju~e na zagreba~kom @u pa nij skom sudu da }e najkasnije za 30 dana na ra~un suda uplatiti pet miliona evra koje je prema optu`nici, a i samom Je`i}u, "Mol" uplatio kao mito Sanade ru za pre uzi mawe up-

ravqa~kih pra va u "Ini", prenijele su agencije. Na sa mom po~et ku ras prave sudija Ivan Turudi} direktno ga je upitao gdje je novac i za {to ga ni je kao {to se ranije obavezao uplatio na sudski ra~un. Je`i} je odgovorio da je novac na ra~unu wegove {vajcar ske kom pa ni je "Di oki holding" ~iji je 100-postotni vlasnik.

Sakrila 250.000 evra od prodaje zemqe

Fra [imina bankarka u zatvoru
ZAGREB - Direktor Splitske banke za VIP klijente Jasmina Biloni}, poznatija kao prijateqica fra [ime Nimca, prijavqena je zbog prikrivawa miliona kuna od prodaje crkvenog zemqi{ta u Ba{koj Vodi, objavili su hrvatski mediji. Biloni}eva je u srijedu ispitana u Dr`avnom tu`ila{tvu te joj je odre|en pritvor da ne bi ometala postupak i uticala na svjedoke. Ona se sumwi~i da je dio novca zavr{io i na wenom ra~unu. Navodno su u pitawu dva miliona kuna. Hrvatski mediji prenose da je Jasmina Biloni} vlasnica jahte "Laki Mi", koju je nabavila nakon {to je fra [ime prodao teren u Ba{koj Vodi za 9,8 miliona kuna. Svega sedam dana nakon {to je po~etkom jula fra [ime podigao posqedwih 4,5 miliona kuna sa ra~una, Biloni}eva je Op{tinskom sudu u Splitu predala papire za razvod braka od mu`a policajca. Zatra`ila je i raskid radnog odnosa u Splitskoj banci.

ZA GREB - Pre mi jer Hrvatske Zoran Milanovi} izjavio je ju~e, govore}i o stawu u sis te mu oba vje {tajnih slu`bi, da je neko prova lio u dr`a vni sis-

PROVAQENO u sistem dr`avnih slu`bi
Premijer ju~e nije nikoga ime nom prozvao, ali je pod sje tio da u sa bor skom Odboru za unutra{wu poli-

Ranko Ostoji} u centru skandala

Ministar policije `ivi u stanu Pavi}a
ZAGREB - Hrvatski ministar unutra{wih poslova Ranko Ostoji} potvrdio je ju~e pisawe "Ve~erweg lista" da `ivi u stanu ~iji je vlasnik medijski tajkun Ninoslav Pa vi}, pre ni jele su agencije. Ta~nije, vlasnik stana je Pavi}eva firma "Com.com", koja se pomiwe u aferi zadu`ivawa i propasti tekstilne fa bri ke "Ka mensko" u Zagrebu. Ostoji} je bio i ~lan uprave "Slobodne Dalmacije", jednog od listova ~iji je Pavi} vlasnik, pa mu je na ju~era{woj kon fe ren ci ji za medije postavqeno pitawe da li je ~udno da je ostao u tom
Ranko Ostoji}

je stam be no pi tawe, a posqedwi zahtjev poslat je 19. oktobra - rekao je Ostoji}.

DOBRA VIJEST

ZADAR
Nerije{eni ra~uni iz zajedni~kog biznisa sakupqawa sekundarnog otpada umalo su ko{tali `ivota 27-godi{weg Zadranina kojeg je wegov biv{i poslovni partner, Rom iz Karlovca (21), dva puta poku{ao da pregazi kamionom.

MILANOVI] nije prigovorio zbog toga
"Ve~erwi list" je ju~e objavio da je Ostoji} u potencijalnom sukobu interesa jer `ivi u stanu vlasnika "Europapress Holdinga", koji izdaje "Ju tarwi list", "Glo bus" i "Gloriju". Hrvatski mediji podsje}aju da nijedan dr`avni funkcioner, a kamoli ministar, ne mo`e koristiti stan medijskog tajkuna.

TIVAT
Ugovor o zakupu 786.685 metara kvadratnih zemqi{ta na period od 90 godina za izgradwu golf kompleksa u Tivtu, potpisan je ju~e u Ministarstvu odr`ivog razvoja i turizma. Uskoro bi trebalo da po~ne izgradwa prvog od tri velika projekta "Tivat nacionalni golf tereni".

LO[A VIJEST

stanu i nakon {to je postao ministar. - Stan mi je bio dobar, odgovarao mi je i zato se nisam preselio - rekao je i dodao da mu pre mi jer Zo ran Milanovi} nije prigovorio zbog toga.

Ministar je dodao i da smatra da nije sporno {to je Agen ci ja za upravqawe dr`a vnom imovi nom (AUDIO) sklopila ugovor s tom kompanijom. - ^etiri puta ove godine tra`io sam da se rije{i mo-

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 19

Svijet

Uragan "Sendi" pogodio je ju~e isto~nu obalu Kube, sa epicentrom zapadno od Santjaga de Kube, po{to je prethodno pogodio Jamajku, gdje je odnio jedan qudski `ivot. Najmawe 55.000 qudi je evakuisa-

TOP STORIES CNN

no iz podru~ja za koja se o~ekuje da }e biti poplavqena, u hotelima su pripremqeni generatori za slu~aj nestanka elektri~ne energije, a turisti u blizini Santjaga de Kube su evakuisani.

U Belgiji i Francuskoj uhap{eno oko 15 ~lanova jedne porodice

Vijesti
Be~

Djevoj~ice sa Balkana prodavali u Evropi
Djevoj~ice kupovane od wihovih porodica u Makedoniji i na Kosovu po cijeni od hiqadu do 1.500 evra, a prodavane su za 10.000 evra, rekao izvor blizak istrazi
PARIZ - Policija je u Belgiji i Francuskoj uhapsila oko 15 ~lanova jedne porodice zbog sumwe da su ku po va li dje voj ~i ce na Balkanu da bi ih prodavali u zapadnoj Evropi, saop{tio je ju ~e is tra `ni sudija Gregori Vejl. Hap{ewa su sprovedena u srijedu u gradovima Bezanson, Valdaon i Me{, na isto ku Fran cus ke, kao i u gradu Gan, u Belgiji. - Istraga je tako|e u toku u Wema~koj - re kao je Vejl, koji sara|uje sa specijalnim snagama JIRS koje se bave organizovanim kriminalom. Dvije 13-godi{we djevoj~i ce ko je su tre ba le bi ti prodate - prona|ene su, jedna u Francuskoj u gradu Monlison, a druga u belgijskom Ganu, prenosi AFP. - Jo{ istra`ujemo {ta se do godi lo ta~no sa ovim djevoj~icama - kazao je Vejl i dodao da se prema prvim utiscima smatra da djevoj~icama nije nanesena nikakva fizi~ka povreda. Istra`ioci poku{avaju da utvrde koliko djevoj~ica je prodato i uslove pod kojima su ih wihove porodice dale, pre no se fran cus ki mediji.
Policija hapsila u Bezansonu, Valdaonu, Me{u i Ganu

"Austrijski monstrum" se razveo
BE^ - "Austrijski monstrum" Jozef Fricl, koji je godi na ma u podru mu dr`ao u zato~eni{tvu svoju k}erku, napraviv{i joj sedmoro djece, razveo se od svoje supruge s kojom je bio 55 godina u braku, jer nije nijednom do{la da ga posjeti u zatvoru, prenose ju~e austrijski mediji. Razvod zapravo predstavqa kaznu za 77-godi{wu Rozma ri Fricl, koja vi{e ne}e mo}i da podi`e mu`evqevu penziju.

Japan

Kineski brodovi kod spornih ostrva
TOKIO - ^etiri kineska izvi|a~ka broda u{la su ju~e u teritorijalne vode spornih ostrva u Isto~nom ki nes kom mo ru na koja pola`u prava i Japan i Kina. Posada brodova je odbila da napusti te vode, navode}i da je to kineska teritorija, rekao je portpa rol ja panske obalske stra`e iz Okinave, koja ima nadle`nost nad ostrvima.

FOTO: ARHIVA

- Rije~ je o veoma neobi~nom slu ~a ju - pri znao je ipak Vejl. Pre ma jednom izvo ru

bliskom istrazi djevoj~ice su ku pova ne kod wihovih po rodi ca u Ma kedoni ji i na Ko so vu po ci je ni od

Optu`nica
Poslije isteka pritvora osumwi~eni treba da se pojave pred sudijom Fabijenom Sartom na Osnovnom sudu u Nansiju. Protiv wih ove sedmice treba da bude podignuta optu`nica "zbog trgovine qudima od strane organizovane bande" i optu`nica o "kovawu zavjere". Oni bi se mogli suo~iti sa kaznom od 20 godina zatvora i nov~anom kaznom od tri miliona evra.

hiqadu do 1.500 evra, a prodavane su za 10.000 evra. Pre ma is tom izvo ru djevoj~ice nisu bile namijewene pedofilskim mre`ama ili za robqe nego je rije~ o "lokalnim obi~ajima koji su pogre{no sprovedeni".

ISTRA@IOCI prona{li dvije djevoj~ice
Istra`ioci su prona{li dvije djevoj~ice `ive i zdrave i sa kojima se trgovalo kao obi~nim objekti ma. Jedna od wih je prona|ena u Belgiji, u gradu Ganu. Ona je `ivjela sa tri osobe koje su uhap{ene i ko je ~e ka ju transport u

Gregori Vejl

Francusku. Druga djevoj~ica je pro na |e na u gra du Monlusonu i tako|e su uhap{e ni qudi sa ko ji ma je `ivjela i sada se nalaze u pritvoru. - Ovdje nije slu~aj mu~ewa i ne ci vi li zova nog po na {awa pre ma wima. @rtve ni su bi le ve za ne niti povrije|ene kada ih je pro na {la poli ci ja. Na wima ni je bi lo tra go va ozbiqnog nasiqa - objasnio je tu`ilac Vejl. On je ipak priznao da se radi o veoma neobi~nom slu~aju. - Za sada ne znamo vi{e o wihovoj sudbini i nije jasno kakvu je ulogu trebalo da imaju kod qudi koji su ih kupili - dodao je Vejl.

Avganistan

Poginulo 25 talibana
KA BUL - U su ko bi ma izme|u talibana i avganistanskih snaga bezbjednosti na sjeveru Avganistana poginulo je 25 talibana i pet policajaca, saop{tili su ju ~e zva ni ~ni ci. Prema rije~ima zamjenika gu verne ra provin ci je Ferjab Abdula Satara Bareza, talibani su napali seosku pijacu u provinciji Farjab i izginuli u suko bu sa av ga nis tanskim snagama.

Al`irski terorista osu|en na 37 godina zatvora
LOS AN\ELES - Al`irski terorista Ahmed Resam osu|en je ju~e u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama na 37 godina zatvora zbog planirawa napada na me|unarodni aerodrom u Los An|elesu prije 12 godina, javile su agencije. Resam je uhap{en u decembru 1999. godine prilikom ulaska iz Kanade u Ameriku, kada su carinici u wegovom vozilu prona{li ve}u koli~inu eksploziva. On je tokom ispitivawa priznao da je namjeravao da izvr{i bomba{ki napad na aerodrom u Los An|elesu za novogodi{we ve~e, prilikom ulaska u novi milenijum. Resam je istra`nim organima otkrio vi{e planova za napade na SAD, {to je dovelo do hap{ewa Abu Zubajadaha, bliskog saradnika Osame bin Ladena.

Maje protiv {irewa la`i o smaku svijeta
GVATEMALA - Narod Maja u Gvatemali optu`io je vladu i tu ris ti ~ke or ga ni za ci je za {i rewe mi ta o sma ku svijeta iz ~iste pohlepe, prenijele su agencije. - Di`emo glas protiv prevare, la`i i izvrgavawa istine i pretvarawa na{eg folklora u izvor profita - izjavio je predsjednik udru`ewa Maja Felipe Gomes. - Oni ne govore istinu o vremenskim ciklusima - naveo je on, aludiraju}i na brojne filmove i dokumentarce koji promovi{u ideju da kalendar Maja predvi|a smak svije ta za 21. de cem bar. Za sva ki slu ~aj Mi nis tar stvo kulture Gvatemale organizovalo je za taj dan masovnu manifestaciju na kojoj se o~ekuje prisustvo vi{e od 90.000 qudi.

DOBRA VIJEST

MJANMAR
U vjerskim sukobima u Mjanmaru najmawe pet qudi ju~e je poginulo, a 80 je povrije|eno, javile su agencije. To je izazvalo novi egzodus muslimana u logore koje ~uvaju vojska i policija. Na stotine ku}a je spaqeno posqedwih dana u okr{ajima izme|u muslimana Rohingja i budista na zapadu Mjanmara.

RUSIJA
Prototip nove me|ukontinentalne balisti~ke rakete uspje{no je lansiran sa poligona "Kapustin jar" u Astrahanskoj oblasti na jugu Rusije. Glavni ciq i zadatak lansirawa je da se dobiju eksperimentalni podaci i provjeri tehnolo{ka strana i radna sposobnost sistema prototipa.

LO[A VIJEST

20 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Policiji dostavqeni novi podaci u vezi sa skandalom na Bi-Bi-Siju
Napad na porodicu u Los An|elesu
Yimi Sevil

Naoru`ani napada~ ubio tri ~lana
LOS AN\ELES - Troje ~lanova peto~lane porodice je ubijeno u predgra|u Los An|elesa, a naoru`ani napada~ koji je na sve wih pucao pobjegao je u `rtvinom automobilu, saop{tila je policija, prenose agencije. Napad na ~lanove te porodice se dogodio u srijedu u kompaniji Slu`ba SAD za za{titu od po`ara i domu porodice koja se nalazi u blizini, saop{tila je ameri~ka policija i dodala da je ostalo nejasno u kakvoj su bili vezi s naoru`anim napada~em. Jedna `ena je prona|ena mrtva u ku}i, a mu{karac i `ena su ubijeni na poslu, dok su jo{ dvije `rtve, ukqu~uju}i i 13-godi{weg dje~aka, `ive, u bolnici.
Sevil bio jedno od najve}ih imena Bi-Bi-Sija

SAD

DEL PONTE

"Obamaker najboqi lijek za Romneziju"
LOS AN\ELES - Predsjednik SAD Barak Obama rekao je govore}i o svom rivalu Mitu Romniju, da je Obamaker najboqi lijek protiv Romnezije. Obama je gostovao kod poznatog voditeqa Yej Lena, {ale}i se na svoj i Romnijev ra~un. On je mislio na usvojeni zakonski prijedlog o reformi zdravstvenog sistema koji je predlo`ila wegova administracija.

Nastavak istrage o zlo~inima
@ENEVA - Biv{i glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Karla del Ponte, koja je od kraja septembra ~lan Istra`ne komisije UN za Siriju, izjavila je da `eli da identifikuje odgovorne za zlo~ine u ovoj zemqi. Moj glavni zadatak bi}e da nastavim istragu, utvrdim ko su politi~ki i vojni zvani~nici koji su odgovorni za zlo~ine - izjavila je Del Ponte.

Qekari upleteni u aferu "Sevil"
Doktori radili u bolnicama u kojima je Sevil navodno tako|e zlostavqao mlade i nemo}ne pacijente dok se bavio humanitarnim radom
LONDON - Britanskim detektivima koji istra`uju skandal u vezi sa biv{om TV zvi jezdom Bi-Bi-Si ja Yimijem Sevilom dostavqena su imena trojice dokto ra ko ji se op tu `u ju za seksualno zlostavqawe djece, pi{u ju~e "Gardijan" i "Dejli mejl". Doktori su, kako se navodi, radili u bolnicama u koji ma je Se vil, ko ji je preminuo pro{le godine u 84. godini, navodno tako|e zlostavqao mlade i nemo}ne pacijente dok se bavio humanitarnim radom. Poli ci ja ko ja se ba vi slu~ajem "Sevil" pro{le sedmice je saop{tila da je zapo~ela sveobuhvatnu istragu o drugim osumwi~enima koji su jo{ `ivi.

QEKARI u samom centru mre`e zlostavqa~a
Policiji su dostavqena imena doktora koji su, kako se sumwa, u samom centru mre-

FOTO: ARHIVA

Na osnovu ~lana 267. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08 i 58/09) i ~l. 47 Statuta "BENTONIT" a.d. [ipovo, Upravni odbor Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 25.10.2012. godine,

SAZIVA
XIII redovnu Skup{tinu akcionara "Bentonit" a.d. [ipovo XIII redovna sjednica Skup{tine akcionara }e se odr`ati dana 26.11.2012. godine (ponedjeqak) sa po~etkom u 12 ~asova, na adresi Jevrejska 103a/1, Bawaluka. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Dono{ewe Odluke o izboru predsjednika Skup{tine; 2. Dono{ewe Odluke o izboru Komisije za glasawe, zapisni~ara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe, 4. Verifikacija Zapisnika sa XII redovne sjednice Skup{tine akcionara dru{tva i I vanredne sjednice Skup{tine akcionara dru{tva; 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora Dru{tva za 2011. godinu; 6. Razmatrawe i usvajawe: a. Izvje{taja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2011. godinu; b. Izvje{taj o poslovawu Dru{tva za 2011. godinu, 7. Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u gubitka za 2011. godinu, na teret dobiti iz narednih godina; 8. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva (promjena sjedi{ta Dru{tva); 9. Teku}a pitawa. Pozivaju se akcionari, odnosno wihovi ovla{teni zastupnici da prisustvuju Skup{tini akcionara. Pravo glasa akcionar mo`e da ostvaruje li~no ili preko jednog punomo}nika. Pravo u~e{}a i pravo glasa na Skup{tini ostvaruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadr`i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stawem na dan 25.10.2012. godine. Akcionar ili akcionari koji imaju najmawe 10% akcija sa pravom glasa mogu predlo`iti i zahtijevati da se najvi{e dva nova pitawa ukqu~e u Dnevni red Skup{tine. Prijedlog akcionar/akcionari sa~iwavaju u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave ovog Obavje{tewa o sazivawu Skup{tine i isti dostavqaju Upravnom odboru Dru{tva, u sjedi{tu Dru{tva. U slu~aju da se sjednica Skup{tine akcionara ne odr`i u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine se zakazuje za 26.11.2012. godine u prostorijama Dru{tva, sa po~etkom u 14 ~asova i sa istim dnevnim redom. Ponovqena Skup{tina mo`e vaqano odlu~ivati ako su prisutni ili predstavqeni akcionari koji imaju ili zastupaju vi{e od jedne tre}ine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima na adresi Sokolac bb u [ipovu, svakim radnim danom od 9 do 15 ~asova, po~ev od dana objavqivawa Oglasa o sazivawu Skup{tine akcionara do dana odr`avawa sjednice Skup{tine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 050 371 328, 065 276 041. Upravni odbor

NEKROFILIJA
Yimi Sevil, osim toga {to je izgleda decenijama seksualno zlostavqao djecu, praktikovao je i seks s le{evima, otkrio je wegov kolega Pol Gamba~ini (63). On je tokom gostovawa na Radiju 5 rekao da je osamdesetih Yimi bio opsjednut nekrofilijom, prenijeli su ju~e portali. - Yimi je bio volonter po bolnicama, gdje je imao privatne sobe, a {ta se jo{ nalazi u bolnicama pored bolesnika? Mrtva~nice - istakao je Gamba~ini. [okirani voditeq Radija 5 Niki Kembel upozorio je Gamba~inija da emisija ide u`ivo i da se nada da je svjestan {ta pri~a jer su optu`be jezive, na {ta je on odgovorio da je u potpunosti svjestan.

`e osoba koje su seksualno zlostavqale djecu, a bile su povezane sa Sevilom, pi{u listovi ne navode}i vi{e detaqa. Sevil je bio jedno od najve}ih imena Bi-Bi-Sija i jedna od naj pri zna ti jih tele vi zij skih li ~nos ti, a zbog dobrotvornog rada kraqica Elizabeta II i Vatikan proglasili su ga za viteza. Wegova reputacija je, me|utim, po~ela da se ru{i kada su `ene, jedna po jedna, iza{le u javnost s optu`bama da ih je decenijama redovno seksualno napastvovao, {to je {okiralo britansku javnost. U Bi-Bi-Siju, koji je zbog ~itavog skandala u velikoj krizi, najprije su tvrdili da o "Sevilovim nastranostima" niko ni{ta nije znao i da je najvjerovatnije rije~ o "neprovjerenim tra~evima". Me|u tim, ubrzo su po jedi ni zaposleni po~eli da istupaju u javnost, navode}i da su pedofilske sklonosti ~uvenog voditeqa bile javna tajna koja je svjesno zata{kavala dugi niz godina.

"Vikiliks" objavquje dokumenta Ministarstva odbrane SAD

Padaju tajne o Iraku i Gvantanamu
LONDON - Vebsajt "Vikiliks" po~eo je ju~e da objavquje doku men ta ame ri ~kog Ministarstva odbrane koja, kako tvrdi, sadr`e detaqe o politici pritvarawa u kampovi ma u Ira ku i za li vu Gvantanamo poslije napada na SAD 11. septembra 2001. godine. Ovih dokumenata ima vi{e od stotinu, a veliki broj wih se odnosi na ispitivawe za tvo re ni ka, pre ni jele su agencije. "Vikiliks" je u saop{tewu izdatom ovim povodom kritikovao pravila ameri~kog minis tar stva, ko ja na zi va "politikom osloba|awa od odgovornosti", jer su, kako smatra, dovela do maltretirawa zatvorenika i neka`wavawa prestupnika.

DOKUMENTA se odnose na ispitivawe zatvorenika
- Politika pritvarawa poslije 11. septembra pokazuje "anatomiju zvijeri", isijecawe mra~nog prostora u kojem se zakon i prava ne primjewuju, u kojem osobe mogu da budu pritvorene bez traga, po naho|ewu ameri~kog Ministarstva odbrane - izjavio je osniva~ vebsajta Yulijan Asan`, navodi

se u saop{tewu. Ameri~ka ambasada u Londonu zasad nije komentarisala objavqivawe doku men ta na "Vikiliksu", javio je Rojters. Vi soki ko me sar UN za qudska prava Navi Pilaj ranije ove godine je izjavila da SAD i daqe kr{e me|unarodno pravo u Gvantanamu, jer pritvaraju qude proizvoqno i na neodre|eno vrijeme. U zatvoru, koji je formiran u ameri~koj pomorskoj bazi u zalivu na Kubi poslije teroristi~kih napada na SAD, od ukupno 779 osumwi~e nih za terorizam od sredine septembra ove godine ostalo je wih 167.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 21

Biv{i britanski diplomata u novoj kwizi otkriva ko su ubice predsjednika SAD

Vijesti
Izbori u Italiji

Xona Kenedija ubili ekstremisti iz KGB-a?
Grupa iz KGB-a nije mogla da podnese sovjetsko poni`ewe i zato je organizovala ubistvo ameri~kog predsjednika, tvrdi Holms
FOTO: ARHIVA Kenedi upucan u predsjedni~koj koloni

Berluskoni se ne}e kandidovati
RIM - Biv{i italijanski pre mi jer Sil vio Berlus koni pot vrdio je ju~e da ne}e predvoditi svoju stranku Narod slobode kao kandidat za premi je ra na izbo ri ma sqede}e godine i pozvao partiju da izabere kandidata desnog centra. Ovaj medijski magnat rekao je ranije da se ne}e kandidovati ako bi takav potez pomogao strankama politi~kog centra i desnog cen tra da se ujedi ne u blok "umjerenog" opredjeqewa, javile su agencije. Ne}u se ponovo kandidovati za premijera, ali }u podr`ati mla|e qude koji mogu da igraju i zabija ju golove, izja vio je Berluskoni.

Robert Holms

Yon Kenedi

Tokio

LONDON - Biv{i britanski diplomata Robert Hol ms obja vio je kwigu "[pijun kao nijedan drugi", novu studiju u kojoj iznosi uvjerewe da ubistvo mladog harizmati~nog predsjednika SAD Yona Kenedija, po svemu sude}i, nije bilo djelo usamqenog ludaka. Hol ms sma tra da je Li Harvi Osvald, koji je ozna~en kao ubica, djelovao sam, ali da je gotovo sigurno bio pod kontrolom nekog spoqnog faktora, najvjerovatnije neposlu{nih pripadnika KGB-a, tvrdokornih staqinista koji nisu mogli da prihvate da poni`ewe na Kubi pro|e neka`weno. Stoga su, navodno, Nikiti Hru{~ovu iza le|a skovali zavjeru da se osvete Kenediju, ~iji je smiren ali odlu~an stav, potkrijepqen oru`anom nadmo }i SAD, pri si lio SSSR da povu~e svoje rakete sredweg dometa sa Kube.

- Hru{~ov i Kenedi poslije Kube nisu bili prijateqi, ali bili su u stawu da se u izvjesnoj mjeri pogledaju u o~i. Postigli su napredak i smirili su svijet - pi{e Holms, koji je 1961. i 1962. slu`io u britanskoj ambasadi u Moskvi.

HRU[^OVU iza le|a skovali zavjeru da se osvete Kenediju
Grupi u KGB-u, ~ije postojawe Holms pretpostavqa, to

nije odgovaralo. Oni su sma tra li da je Hru{~ov zapravo trebalo da ispali rakete i bili su o~ajni kada je popustio pod ameri~kim pritiskom. [pijun ko ji se spo miwe u na slovu kwige "[pijun kao nijedan drugi" je Ivan Serov, pravi vojnik hladnog rata, od{kolovan u Staqinovim ~istkama tride se tih godi na, kada je nadgledao raseqavawe stanovni{tva balti~kih dr`ava. Po sli je Staqinove smrti Hru{~ov ga je postavio za {efa KGB-a.

Serov i wegove kolege iz KGB-a Jurij Andropov i Vladimir Krju~kov bili su, prema Hol msu, idej ni tvorci zavjere da se ubije Kenedi. Holms navodi ~iwenicu da su u septembru 1963. godine, uo~i atentata, ova trojica visokih funkcionera KGB-a oko tri ~asa razgovarali u Sijudad Meksiku sa Osvaldom, tada bezna~ajnom i nepoznatom osobom koja je do{la da tra`i sovjetsku vizu i koja ni po kom kriterijumu ne bi zaslu`ivala takvu pa`wu. - Neposredno poslije sas-

Guverner podnio ostavku
TOKIO - Guverner Toki ja [in ta ro I{i ha ra saop{tio je ju~e da podnosi ostavku da bi osnovao novu partiju. Podno sim os tav ku na mjesto guvernera i moja ostavka stupa na snagu od da nas, izja vio je ju ~e I{ihara (80) na konferenciji za novinare, preni jele su agen ci je. I{ihari je ovo bio ~etvrti mandat na mjestu guvernera Tokija. Pla ni ram da se an ga `ujem u nacionalnoj poli ti ci i da sa pristalicama formiram partiju, izjavio je I{ihara, poznat po kritikovawu Kine.

ATENTAT
Atentat na Yona Kenedija, 35. predsjednika SAD, dogodio se 22. novembra 1963. u Dalasu. Kenedi je smrtno rawen hicem dok se vozio sa svojom suprugom @aklinom u predsjedni~koj koloni. Vi{e vladinih komisija, ukqu~uju}i Vorenovu komisiju (koja je istra`ivala deset mjeseci) je zakqu~ilo da je Kenedija usmrtio Li Harvi Osvald. Sa ovim zakqu~kom prvobitno se slo`ila ve}ina ameri~ke javnosti, ali od prvog Galupovog istra`ivawa 1966. godine ve}ina ispitanika ima mi{qewe koje se ne sla`e sa ovim nalazima. Atentat je i danas predmet {irokih spekulacija i doveo je do brojnih teorija zavjere, mada nijedna od wih nije dokazana.

tanka sa Osvaldom poslali su povjerqiv telegram u Moskvu. Doga|alo se ne{to izuzetno zakqu~uje Holms. Holms, koji je u diplomatskoj karijeri dogurao do ranga prvog sekretara ambasade (jedna stepenica ni`e od ambasadora), trezvena je i dobro obavije{tena osoba i ne `udi za senzacionalizmom, navodi britanski "Telegraf". Holms vjeruje da je wegova teorija o elementima KGB-a, koji su djelovali na svoju ruku, u sva kom slu ~a ju mno go prihvatqivija i mawe fantasti~na od hipoteza o zavjeri u koju su ukqu~eni mafija, CIA, vojno-industrijski sektor...

Brazil

Zvani~nik glavom platio kr{ewe pravila tokom dana `alosti za Kim Jong-ilom

Zamjenik ministra odbrane pogubqen zbog alkohola
PJON GJANG - Vi soki sjevernokorejski vojni zvani ~nik je po gubqen jer je popio alkoholno pi}e tokom stotinu dana `alosti za pokojnim velikim vo|om Kim Jong-ilom. Ju `no ko rej ski medi ji prenose da je zamjenik sjevernokorejskog ministra odbra ne Kim Kol bio primoran da stane na ta~no odre |e no mjes to na voj nom poligonu, gdje su ga pogodili minobaca~kom granatom te na taj na~in usmrtili. Naredbu da se Kim Kol "uni{ti da ni kosa ne ostane iza wega" navodno je dao Kim Jong Un, sin Kim Jongila i wegov nasqednik na ~elu Sjeverne Koreje, prenosi "Dejli mejl".
Kim Jong Un naredio pogubqewe zamjenika ministra odbrane minobaca~em

Prodala nevinost za 780.000 dolara
RIO DE @ANEIRO Bra zil ka Ka ta ri na Miqori ni proda la je svoju nevinost na onlajn aukciji za 780.000 dolara u okvi ru hu ma ni tarnog projekta koji je pokrenuo aus tra lij ski redi teq Yejson Sisli. I dok je 20-godi{wa studentkiwa uspjela da za svoje prvo seksualno iskustvo dobije astronomsku sumu, mu{ka rac ko ji je, ta ko |e, dio projekta, prikupio je svega 3.000 dolara. Za Katarininu nevinost liciti ra lo je 15 qudi iz nekoliko zemaqa, a pobijedio je Japanac po imenu Na cu. Ne vi nost 21-go di{weg studenta Aleksa Ste pa nova iz Sidne ja "odnijela" je jedna neimenovana Brazilka.

ZBOG ISTOG grijeha pogubqeno jo{ 14 zvani~nika
Svjet ski medi ji ve} su iz vje {ta va li o to me da su tokom dvodnevne `alosti za Kim Jong-ilom bili organizova ni ma sovni sku povi u kojim su qudi morali naricati i plakati, a ko se nije odazvao, zavr{io bi u logoru. Ta dva dana bilo je zabraweno oba vi ti i

me |u na rodni po ziv iz te zemqe. Poslije toga, uslijedilo je stotinu dana "bez u`itaka", kojim se zabranilo konzu mi rawe al kohola, po cijenu smrtne kazne. Upravo tu se ogri je {io za mje nik ministra odbrane Sjeverne Koreje i skon~ao u eksploziji minobaca~ke granate. Me |u tim, Kol ni je bio jedi ni ko ji je ubi jen zbog konzumirawa alkohola tokom perioda zabrane. Ukupno 14 vi{ih partijskih zvani~nika pogubqeno je zbog istog grijeha, prema naredbi Kim Jong Una.

22 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

6

djevoj~ica

3

dje~aka

Sutra se navr{avaju 43 godine od zemqotresa koji je razorio grad

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Ku}e padale kao kule od karata
FOTO: ARHIVA

Sloga
Iako je razorio grad, zemqotres iz 1969. godine stanovnici grada na Vrbasu pamte po jednoj svijetloj ta~ki - slozi svih Bawalu~ana. - U tako velikim katastrofama qudi se dr`e zajedno i poma`u jedni drugima. Vladala je neka posebna energija i bliskost me|u qudima tih dana, koju nikada vi{e nisam vidio, ni osjetio - dodao je Vodnik.

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 463-025 216-661 324-310 437-222

Bila sam u dvori{tu ispred ku}e, a mla|i brat ostao unutra. Ku}a se doslovno sru{ila kao kula od karata, a ja sam stajala kao ukopana, od {oka nisam mogla ni da vrisnem, pri~a Gaji}eva
PI[E: ANDREA SIMANI] andreas@glassrpske.com

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Od razornog zemqotresa ja~ine devet stepeni Merkalijeve skale, koji je ostavio grad u ru{evinama i odnio 15 qudskih `ivota, sutra se navr{avaju 43 godine, a mnogi stariji Bawalu~ani se tog 27. oktobra 1969. godine sje}aju sa velikom tjeskobom. - Tada sam `ivjela u Wema~koj i zemqotres se desio prvo jutro mog odmora ovdje. Bila sam u dvori{tu ispred ku}e, a mla|i brat je ostao unutra. Ku}a se doslovno sru{ila kao kula od karata, a ja sam stajala kao ukopana, od {oka nisam mogla ni da vrisnem. Hvala Bogu, brat je ostao `iv i zdrav, ali i sada kada se sjetim toga mogla bih da zapla~em. Ne ponovilo se - prisje}a se Mileva Gaji}. Avgustin Vodnik je toga jutra bio na terenu u Kotor Varo{u i odmah je krenuo nazad za Bawaluku. - Zatekli smo op{ti haos, grad u ru{evinama, panika qudi, nije se znalo da li ima poginulih. Sje}am se da je voj-

Potres odnio 15 `ivota

ska zajedno sa gra|anima ra{~i{}avala ru{evine i osloba|ala povrije|ene. Qudi su danima bili na ulicama, mnogi su ostali bez svojih domova, ali pomo} je stizala sa svih strana - pri~a Vodnik. Ali `iv ~ovjek sve podnese, kako ka`e Vodnik, i idu}ih godina intenzivno se

radilo na izgradwi Bawaluke. - Neki objekti su se vra}ali u prija{we stawe, a gradilo se i mno{tvo novih, pa danas imamo mnogo qep{i grad nego {to je bio prije zemqotresa - istakao je Vodnik. Tada dvade se to smo go di{wi mladi} Branko Trni-

ni} ka`e da je zemqotres koji je prethodio ovom razornom spasio mnogo `ivota.

POTRES ja~ine devet stepeni Merkalijeve skale
- Ve}ina qudi je tu no} i provela napoqu gdje ih je zadesio taj najja~i zemqotres, {to je bila sre}a u nesre}i, jer bi broj `rtava sigurno bio mnogo ve}i - rekao je Trnini}. U Seizmolo{kom zavodu RS ka`u da je od tada pa do danas na podru~ju Bawaluke bilo sedam zemqotresa ja~ih od pet stepeni Merkalijeve skale. - Bawalu~ko podru~je spada u zonu sedmog stepena maksimalno o~ekivanog intenziteta po Merkalijevoj skali, po sei-

zmolo{koj karti ra|enoj u proteklih 50 godina, dok na karti za povratni period od 100 godina u`e bawalu~ko podru~je spada u zonu osmog stepena maksimalnog seizmi~kog intenziteta - rekla je seizmolog Vesna [ipka. Prema wenim rije~ima, precizno predvi|awe zemqotresa nije mogu}e i vjerovatno nikada ne}e ni biti zbog velike slo`enosti procesa koji dovode do potresa. Jo{ je istakla da je protivtrusna gradwa, prostorno planirawe, te obuka stanovni{tva za pona{awe pri pojavi zemqotresa najboqa za{tita od zemqotresa u savremenom dru{tvu. - Institut za zemqotresno in`ewerstvo i in`ewersku seizmologiju iz Skopqa je poslije zemqotresa 1969. godine vr{io seizmi~ku mikrorejonizaciju urbanog podru~ja grada Bawaluka. Kako se povr{ina koju urbano podru~je grada zauzima od tada pove}ala {est puta, u planu je da se radi nova seizmi~ka mikrorejonizacija - dodala je [ipka.

REPERTOAR
BIOSKOPI
MULTIPLEKS "PALAS" ASTERIKS I OBELIKS U BRITANIJI 3D @anr: komedija, avantura Uloge: @erar Depardije, Edvard Ber Termini: 15.30, 17.45, 20, 22.15, subotom i nedjeqom u 13.15 PARANORMALNA AKTIVNOST 4 @anr: horor Uloge: Keti Fiterston, Met [iveli Termini: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 USTANI^KA ULICA @anr: triler Uloge: Gordan Ki~i}, Rade [erbeyija, Jelena \oki} Termini: 19.30 PARANORMAN 3D @anr: animirani Uloge: Kodi Smit Mekfi, Kejsi Aflek, Termini: 16.45 subotom i nedjeqom u 12.30, 14.30 ALEKS KROS @anr: triler Uloge: Tajler Peri, Metju Foks Termini: 17.30 DIVQACI @anr: triler Uloge: Benisio del Toro, Salma Hajek, Demijan Bihir Termini: 21.30 HOTEL TRANSILVANIJA @anr:komedija, animirani Uloge: Adam Sendler, Endi Semberg Termini: 18.45 subotom i nedjeqom u 12, 14 PRI^A O SAWARU @anr: animirani, avantura Uloge: Robi Dajmond, Debra Repa{i Termini: subotom i nedjeqom u 12.15, 14.15 MORSKA AVANTURA 3D (sinhronizovano) @anr: animirani, avantura Uloge: Qubomir Kerke{, @eqko Vukmirica, Pero Juri~i} Termini: subotom i nedjeqom u 11.30 NARODNO POZORI[TE RS "Na dnu kace" Velika scena, ve~eras u 20 ~asova "@enidba i udadba" Velika scena, 27. oktobra u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba "[ta se desilo sa zbirkom Dragiwe i Voje Terzi}" GALERIJA UDAS "Jesen grafike 2012"

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 23

Za~epqena kanalizacija u Gospodskoj ulici
Radnici preduze}a "Milo{-impeks" ju~e su u Gospodskoj ulici ot~epqavali kanalizaciju jednog od poslovnih prostora u centru grada. Vlasnik ovog poslovnog prostora Rade Vra~ar potvrdio je da se za~epila kanalizacija u wegovom poslovnom objektu i izrazio nadu da }e u {to kra}em roku kvar biti otklowen. N. D.

Podjela pomo}i vi{e~lanim porodicama na podru~ju grada

GRADSKE VIJESTI

Kvar zavrnuo slavine u pet ulica
Zbog kvara na cjevovodu ju~e su bez vode bili stanovnici Igmanske, zatim ulice Ranka [ipke, Zelengorske, Moslova~ke, kao i ulica Nikole Bokana. Slu`benik za odnose s javno{}u JP "Vodovod" Branka Risti} rekla je da su ekipe odmah iza{le na teren kako bi kvar bio otklowen u {to kra}em roku. S obzirom na to da su ekipe na vrijeme iza{le na teren i sanirale kvar, u Vodovodu su izrazili o~ekivawe da bi nedostaci trebalo da budu otkloweni ju~e u poslijepodnevnim ~asovima. N. D.

"Mekdonalds" posjetilo 45.000 Bawalu~ana
Porodica Mir~i}
FOTO: V. STOJAKOVI]

Devetoro mali{ana obradovao televizor
PI[E:ALEKSANDAR POPOVI] aleksandarp@glassrpske.com

Primjer drugima
Marketing menayer "Mocart sportskih kladionica" Gordana Ili} pozvala je i ostale privatne kompanije da slijede wihov primjer. - Odlu~ili smo da televizor poklonimo ovoj vi{e~lanoj porodici jer im je on zaista potreban. U dogovoru sa Centrom za socijalni rad odabrane su i ostale porodice kojima je pomo} potrebna. Vjerujem da }e biti jo{ ovakvih akcija - naglasila je Ili}eva.

Vi{e od 45.000 qudi prvih sedam dana posjetilo je "Mekdonaldsov" restoran u Gospodskoj ulici i u svako doba dana popuweno je svih 193 mjesta, saop{teno je iz kompanije "Dreamfood". - Posjeta restoranu prevazi{la je na{a o~ekivawa. Vi{e od broja qudi svih uzrasta koji su ve} posetili restoran raduju nas

wihove izuzetno pozitivne reakcije i to {to su zadovoqni na{om hranom i uslugom. To nas ohrabruje da radimo jo{ boqe i predanije. ^estitam svim na{im zaposlenim ~iji su sjajan rad i veliki trud zaslu`ni za zadovoqstvo na{ih gostiju - rekao je upravnik "Mekdonaldsovog" restorana Nenad Da{i}. A. S.

Ne mogu da radim jer nemam kome da ostavim na ~uvawe devetoro maloqetne djece. Borimo se i snalazimo za `ivot. Zahvalna sam onima koji su se sjetili moje djece i mene i poklonili nam televizor, ka`e Mir~i}eva
Mileni Mir~i} iz Bronzanog Majdana, koja sama brine o devetoro maloqetne djece ju~e su "Mocart sportske kladionice" uz podr{ku Centra za socijali rad Bawaluka donirale televizor, a istim poklonom u idu}em periodu bi}e obradovano jo{ 14 ugro`enih porodica. Milena Mir~i}, majka devetoro djece, od kojih sedmoro ide u {kolu, isti~e da }e im televizor dobro do}i. - [est mjeseci smo podstanari i pla}amo kiriju 150 maraka. Ne mogu da radim jer nemam kome da ostavim na ~uvawe devetoro maloqetne djece. Borimo se i snalazimo za `ivot, poma`e nam Centar za socijalni rad koliko je u mogu}nosti, poma`e nam i moja familija. Mjesna zajednica nam je pomogla da renoviramo ku}u. Zahvalna sam {to su se sjetili mene i moje djece i donirali nam televizor, i kada god budemo gledali televiziju, sjeti}emo se wih - ka`e Mir~i}eva. U Centru za socijalni rad isti~u da se u izboru doma}instava kojima }e se u ovoj humanitarnoj akciji dodijeliti polovni televizori prvenstveno vodilo ~iwenicom da li porodice imaju ovaj ure|aj i koliko djece u wima `ivi. - Zahvaquju}i dobroj voqi i donaciji, u ovom slu~aju "Mocart sportske kladionice", zapo~eli smo raspodjelu polovnih televizora licima u stawu socijalne potrebe. Ovoj porodici je to bilo neophodno s obzirom na to da ovdje raste devetoro mali{ana koji }e se u slobodno vrijeme mo}i ne~im zabaviti - rekla je predstavnik Centra za socijalni rad Sawa Mali}.

Poziv gra|anima da prijave kvarove
Korisnike koji nisu zadovoqni grijawem molimo da nam se jave pismeno, a mi }emo se truditi da {to hitnije otklonimo kvarove, saop{tili su ju~e iz "Toplane". U saop{tewu se isti~e da je dotrajala vrelovodna mre`a razlog {to, i pored maksimalnog anga`ovawa svih zaposlenih u preduze}u, u pojedinim stanovima nema grijawa ili je ne{to lo{ijeg kvaliteta, - I pored mre`e i opreme stare 40 godina, 95 odsto grada kvalitetno se napaja toplotnom energijom. Na{ ciq je da se i ostali gra|ani griju kvalitetno i da budu zadovoqni kvalitetom na{ih usluga. Zbog toga smo u remontu najvi{e pa`we obratili na mjesta gdje smo lani uo~ili kvarove. Trenutno najve}i problemi je u dijelu grada koji se toplotnom energijom napaja sa magistralnog vrelovoda Vrbas. Na{e ekipe su stalno na terenu i ula`u maksimalne napore da balansiraju mre`u i da omogu}e uredno grijawe - navedeno je u saop{tewu. A. P.

DO KRAJA sedmice bi}e podijeqeno jo{ 14 televizora
Prema wenim rije~ima, preostalih 14 televizora ugro`enim porodicama bi}e podijeqeno do kraja sedmice, a neki }e prvi put imati mogu}nost da imaju ovaj ku}anski aparat u svome domu. - Ovim putem pozivam i ostale privatne kompanije, kao i sva fizi~ka lica, da podr`e one kojima je pomo} potrebna kazala je Mali}eva.

PA@WA
Naseqa i ulice bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u naseqima Miqevi}i, Vu~kovci, Kuki}i, Bronzani Majdan, Stratinska, Debeqak, Kozica i Tramo{wa od osam do 15 ~asova, Javorani od 8.30 do 13 ~asova. Struje ne}e biti i u ulicama Prvog kraji{kog korpusa, Olimpijskih pobjednika, Mladena Stojanovi}a i Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a od 8.30 do 13 ~asova. A. P.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Danilo Palali}, sin Dragana i Vesne; Filip Filipovi}, sin Dragi{e i Gorane; Kristina Jandri}, k}i Miroslava i Mirjane; Katarina Kotur, k}i Sekule i Borke; Ivan Maleti}, sin Neboj{e i Vi{we; Milo{ Vujmilovi}, sin Sini{e i @eqine; Gabriela Stijepovi}, k}i Qubice; Damjan Jelisi}, sin Slavi{e i Radojke; Igor Stanivukovi}, sin Sa{e i Daliborke; Teodora Jokanovi}, k}i Nenada i Nedeqke; Katarina ]osi}, k}i Bojana i Dajane; Tijana Todorovi}, k}i Borisa i Milane; Nikolaj Gakovi}, sin Igora i Natalije.

24 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Kultura
Priznawe za mlade "Branko ]opi}"

Momo Kapor BELE[KE JEDNE ANE

Danilo Ki{ RANI JADI

FOTO: A. QUTI]

Nagra|eno {est {kolaraca iz Srpske
BAWALUKA - Kwi`evnu nagradu za mlade "Branko ]opi}", u konkurenciji 136 pristiglih radova na drugom konkursu, stru~ni `iri dodijelio je za {est najboqih radova u~enika osnovnih i sredwih {kola iz Republike Srpske, javile su agencije. Priznawa su dobili osnovci Awa Mandi} iz Bijeqine, Danica Brkqa iz Sokoca i Aleksandra Savi} iz Bijeqine, kao i sredwo{kolci Nikolina Gavri} iz Bijeqine, Milica Kova~evi} iz Isto~ne Iliye i Dragan Brdar iz Novog Grada. Nagrade }e biti dodijeqene 30. oktobra u ]opi}evom rodnom mjestu Ha{ani. Studenti su ove godine ostali uskra}eni za nagradu jer jedini prispjeli rad nije zadovoqio kriterijume konkursa. Radove je ocjewivala Komisija u sastavu Mirko Vukovi}, Jovo ^uli} i Tihomir Levajac. Ukupni nagradni fond iznosi 2.500 maraka.

Danski kraqevski teatar

Pri~a o `ivotu britanske dive

Sa promocije na {tandu Republike Srpske

Dodijeqene nagrade 57. me|unarodnog sajma kwiga u Beogradu

Najboqe izdawe kwiga o Vinaveru
KOPEN HA GEN - @i vot britanske pjeva~ice Ejmi Vajnhaus bi}e u centru novog pozo ri {nog ko mada ko ji }e imati svoju premijeru u januaru u Danskom kraqevskom teatru u Kopenhagenu, saop{tila je ju~e uprava ovog pozori{ta, javio je Tanjug. Predstava pod naslovom "Ejmi" govori o "velikom pritisku koji je senzacionalisti~ka publika vr{ila nad mladom superzvijezdom kada su po~eli weni problemi", navedeno je u sa op {tewu. Ko mad, ~i ji je autor konzorcijum od 11 qudi pod nazivom "Crvena soba", zasnovan je na materijalu prikupqenom kroz in ter vjue, govore, koncerte, novinske ~lanke, pisma i pjesme sa albuma "Frank" i "Back to Black". Ejmi Vajnhaus je u svojoj kratkoj ka ri je ri osvo ji la pet "Gremi" nagrada. Umrla je u julu 2011. od trovawa alkoholom, u 27. godini.

Izdava~ka ku}a "Fedon" iz Beograda progla{ena za izdava~a godine 57. me|unarodnog sajma kwiga u Beogradu, a kwiga "Dela Stanislava Vinavera" u izdawu "Slu`benog glasnika" i Zavoda za uybenike iz Beograda za izdava~ki poduhvat
PRIREDILA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Slobodana Maldinija, koji je objavio "Slu`beni glasnik" iz Beograda.

Koncert u Centru "Sava"

Nastupaju Kusturica i hor "Aleksandrov"

BEOGRAD - Izdava~ka ku}a "Fedon" iz Beograda progla{ena je ju~e za izdava~a godine 57. me|unarodnog sajma kwiga u Beogradu, a kwiga "Dela Stanislava Vinavera" u izdawu "Slu`benog glasnika" i Zavoda za uybenike iz Beograda za izdava~ki poduhvat, javile su agencije. Na sve~anoj dodjeli nagrada, kao najboqa dje~ija kwiga godine ocijewena je zbirka "Srpske narodne bajke za decu 21. veka" u izdawu "^arobne kwige" iz Beograda. Za najqep{u kwigu 57. me|unarodnog sajma kwiga izabran je "Leksikon arhitekture i umetni~kog zanatstva" autora

"GERILSKI upad" Beogradske filharmonije
Specijalno priznawe sajma, odlukom `irija, dodijeqeno je Umetni~kom dru{tvu "Gradac" iz ^a~ka, za kwige objavqene izme|u dvije sajamske priredbe i za ukupan do-

prinos tog izdava~a kulturi i umjetnosti. Dizajnerki Tijani Ran~i} dodijeqeno je specijalno priznawe za mladog dizajnera, za likovno-grafi~ku opremu kwige "Nema~ki ratni plakat u Srbiji 1941-1944" autora Koste Nikoli}a, u izdawu beogradskog Zavoda za uybenike. Prema ocjeni `irija, izdava~ka ku}a "Fedon" ima stalnu promi{qenu ure|iva~ku koncepciju i po{tuje najvi{e

^ASOPISI IZ SRPSKE
Kwiga "Ti, fuga `ivota" Ranka Risojevi}a i kwi`evni ~asopisi "Kwi`evnik" i "Krajina", kao i reprint izdawe poeme "Stojanka majka Kne`opoqka" bi}e promovisani danas na {tandu Republike Srpske na 57. me|unarodnom sajmu kwiga u Beogradu.

standarde u prevo|ewu i prire|ivawu kwiga. Na {tandu Republike Srpske ju~e su predstavqene kwige Ranka Pavlovi}a, Nikole Vukoli}a i Milovana Vitezovi}a. Pavlovi} je promovisao kwigu "Dubqe od slutwe", a Vukoli} "^ita~ ogledala". Posjetioci sajma imali su priliku da budu i na promociji kwige "Gospo|ica Desanka" Milovana Vitezovi}a. Guda~ki kvartet Beogradske filharmonije ju~e je izvr{io "gerilski upad" na Sajam kwiga i mini koncertom razgalio mnogobrojne posjetioce. ^lanovi kvarteta petominutnim nastupom iznenadili su posjetioce, a sve u okviru kampawe "@ivot je lep".

Otvoreni festival i sedma sezona u pozori{tu "Jazavac"
FOTO: G. [URLAN

"Zaplet" po~eo predstavom "Sutra je ispit"
BEOGRAD - Akademski hor Ruske armije "Aleksandrov" i Emir Kusturica sa svojim bendom "No Smoking Orshestra" odr`a}e ve~eras u 20 ~asova koncert u Centru "Sava", najavio je organizator "Mjuzik fektori", javio je Tanjug. Koncert }e biti realizovan u tri dijela. Prvi dio je rezervisan za hor "Aleksandrov", u drugom nastupaju Kusturica i "No Smoking Orshestra", a u tre}em }e umjetnici zajedno izvesti nekoliko djela. Svjetski poznat ansambl, koji svojom virtuozno{}u u publici budi posebne emocije, i specifi~an orkestar Emira Kusturice spoji}e dva jedinstvena muzi~ka pravca. Koncert je prvobitno trebalo da bude odr`an 12. juna, a ulaznice kupqene za taj termin va`e i za ve~eras. BAWALUKA - Me|unarodni festival mladog glumca "Zaplet04" otvoren je u srijedu uve~e predstavom "Sutra je ispit" na sceni Gradskog pozori{ta "Jazavac", ~ime je po~ela sedma sezona u ovom teatru. Komad "Sutra je ispit", ra|en u produkciji bawalu~kog Studentskog pozori{ta, najgledanija je predstava u istoriji ovog pozori{ta. Prema rije~ima ku}nog rediteqa Studentskog pozori{ta, ovu predstavu pogledalo je deset hiqada posjetilaca.

U PROGRAMU predstave bawalu~kih studenata
- Ove godine smo se zbog finansijskih okolnosti odlu~ili za skromniji program. koji obuhvata samo predstave

pozori{ta iz Bawaluke - rekao je jedan od osniva~a Gradskog pozori{ta "Jazavac" Mario Lukaji} i dodao je ve~eras na repertoaru "Zapleta" monodrama Roka Radi{e "Ja imam talenat". Lukaji} isti~e da je ovogodi{wi festival druga~iji nego prethodnih godina jer u takmi~arskoj ve~eri pravo u~e{}a imaju i studenti sa

Akademije umjetnosti u Bawaluci. - Ovim se pru`a {ansa mladim glumcima da se poka`u i doka`u na ovako zna~ajnoj pozori{noj manifestaciji, a istovremeno i da se pridru`e mnogo poznatijim starijim kolegama, ~ija je blistava karijera isto tako zapo~ela na nekom "Zapletu" - dodaje Lukaji}. A. M.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 25

Yejms Kameron ne}e snimati nastavak "Avatara"
LOS AN\ELES - Rediteq Yejms Kameron promijenio je svoj radni plan i planira da uskoro po~ne re`iju filma "Informacionista", {to bi moglo da poremeti wegov rad na nastavcima "Avatara", javile su agencije. Poznati re`iser je kupio prava za hit kwigu Tejlora Stivensa, "Informacionista", u kojoj glavna junakiwa Vanesa Monro, koja se bavi trgovinom informacijama, putuje u Afriku kako bi na{la kidnapovanu k}erku milionera. Ova informacija se kosi sa izjavom Kamerona sa po~etka godine: Ne zanima me rad na filmovima koji se ne de{avaju na Pandori. To je to, planiram da napravim jo{ tri nastavka "Avatara".

Boris Milivojevi} o glavnoj ulozi u novom filmu Darka Lungulova

Vijesti
Izlo`ba slika

Svako od nas treba da dotjera svoju ku}u
Filmska pri~a prati Marka, kojeg te{ke okolnosti, besparica i bezna|e nisu mogli dotu}i sve dok wegova `ena nije rekla da ne mo`e izdr`ati pritisak besmislenog `ivota u malom mestu u Srbiji, ka`e Milivojevi}
Sa snimawa filma "Spomenik Majklu Xeksonu"

Kaporove reprodukcije
BAWALUKA - Izlo`ba reprodukcija slika Mome Kapora bi}e otvorena ve~eras u 18 ~asova u Galeriji "\ura Jak{i}" na bawalu~kom Filolo{kom fakulte tu, na ja vi li su iz ove institucije. Kapor je inspiraciju za svoje kwige, reporta`e i slike nalazio tamo gdje je i `ivio - na ulici, u kafani, u svakodnevnim dru`ewima, ne samo sa umjetnicima, ve} i sa obi~nim qudima. A. M.

On nagovje{tava da filmska pri ~a pra ti Mar ka, kojeg te{ke okolnosti, besparica i bezna|e nisu mogli dotu}i sve dok wegova `ena ni je re kla da ne mo `e iz dr`ati pritisak besmislenog `ivota

u malom mjestu u Srbiji. Snimawe filma "Spomenik Majklu Yeksonu" traja}e {est sedmica u Velikoj Plani, U`i cu, kao i na vi {e mjesta u Vojvodini.

KOMEDIJA smje{tena u malu sredinu
- Kao {to }e publika videti u filmu, re~ je o varo{i ci koja nije ni selo ni grad, siroma{na je i umnogome sli ~na stvarnos ti da na{wih ma lih mes ta u Srbiji, a radwa je sme{te na godi nu-dve unazad - obja{wava Milivojevi}. Lungulov se u filmu, ~iji je Milivojevi} glavni junak, pozabavio masovnim odlaskom mladih qudi u ve}e gradove gdje za sebe pronalaze vi{e mogu}nosti. Milivojevi} ka`e da junak filma "Spomenik Majklu Yeksonu" razumije problem koji qude tjera iz varo{ice zbog ~ega se odlu~uje za akciju. - Sa rediteqem Darkom Lun gulovom os tva rio sam fenomenalan kontakt i kad sam pro~itao tekst rekao sam mu koliko me Marko podse}a na mene - dodaje Milivojevi}. Nije siguran kako }e film uticati na wegovu karijeru. - Ni sam imao previ{e glavnih uloga na filmu, a vide}emo kakvog }e odjeka imati ova pri~a - ka`e Boris.

Banski dvor

Koncert Branke Parli}
BAWALUKA - Pijanistkiwa Bran ka Parli} odr`a}e koncert ve~eras u 20 ~asova u Banskom dvoru kul turnom cen tru, sa op {tilo je Udru`ewe muzi~kih umjetnika Republike Srpske, koje je i organizator koncerta. Parli}eva se usavr{avala na Qetwoj muzi~koj akademiji u Nici u Francuskoj kod renomiranog kompozitora i profesora pariskog Kon zer va to ri ju ma Pje ra Sankana. A. M.

PI[E: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com

BEOGRAD - Ako nisi deo re{ewa, deo si problema i kada bi svako doterao svoju ku}u, a na{a ku}a smo mi sami, sve bi kockice pale na svoje mesto. To bi bila i poruka filma "Spomenik Majklu Yeksonu". Re kao je ovo za "Glas Srpske" glumac Boris Milivojevi}, koji tuma~i glavnu ulo gu u fil mu "Spo me nik Maj klu Ye ksonu" redi teqa Darka Lungulova. Snimawe dugoo~ekivanog filma po~elo je 3. oktobra u selu Lozovik kod Velike Plane, po sli je ~e ti ri godi ne priprema. U ovoj crnoj komediji Boris Milivojevi} igra Marka,

koji, da bi spasao umiru}u varo{icu u kojoj `ivi i da bi sprije~io qubav svog `ivota da ode, podi `e spo me nik kraqu popa. Rad na novom Lungulovom filmu Milivojevi}, koga publi ka pozna je iz fil mova "^etvrti ~ovek" i "^ituqa za Eskobara", opisao je kao priliku da u~estvuje u pri~i koja

mu se veoma dopada. - Lik kojeg glumim, Marko, brica iz malog mesta, je prose~an ~ovek iz prose~ne sredine. Kao mlad je nau~io da odsvira poneki akord na gitari, bio je darovitiji za ples, ali je nasledio porodi~ni posao u mestu gde je ro|en - pri~a Milivojevi}.

Bawaluka

Dani kulture Makedonije
BAWALUKA - "Dani kultu re Ma kedoni je" bi }e otvoreni ve~eras u 20.30 ~asova u Domu omladine, uz koncert makedonskog kvarteta "Air Strings" i izlo`bu radova modne di zaj ner ke Iskre \oki}. Organizatori manifestacije su Udru`ewe gra|ana "Evropske konekcije" i Udru`ewe Makedonaca u RS. A. M.

NASTAVAK "CRNOG GRUJE"
Borisa Milivojevi}a publika je imala priliku da gleda u popularnoj seriji "Crni Gruja", kao i u dva filma o Crnom Gruji. - Mogu}e je da }e biti jo{ nastavaka "Crnog Gruje". Pregovori su u toku, a scenario je u fazi pisawa. Ekipa je mlada, revnosna, volimo se, po{tujemo i zajedno pravimo uslove da film bude odli~an - ka`e Boris Milivojevi}.

Boris Milivojevi} FOTO: AGENCIJE

Biblioteka Matice srpske

Festival "Prvi kadar" u Isto~nom Sarajevu

Pozori{te

NO VI SAD - Povodom 175 godina od ro|ewa pisca, esejiste i kwi`evnog kriti~ara Koste Ruvarca Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izlo`bu gra|e iz svojih zbirki, javili su iz ove institucije. Izlo`ba se mo`e pogledati do 28. novembra 2012. godi ne u ja vnom ka ta lo gu biblioteke. Elektronski katalog izlo`be trajno se ~uva i dostupan je na kompakt disku u biblioteci, kao i na sajtu "www.bms.rs." Autorke postavke su Ivana Grguri} i Silvi-

Elektronska izlo`ba o Kosti Ruvarcu
ja ^amber, a urednik izlo`be je Miro Vuksanovi}. Kos ta Ru va rac (18371864) pisao je pripovijetke i kwi`evnu kritiku, a bavio se i prevo|ewem. U ocjewivawe kwi`e vnih ra do va prvi je po ~eo da uno si ozbiqne kwi`evne kriteriju me, a za jedno sa Jova nom Andrejevi}em smatra se najzna~ajnijim kriti~arem svog vremena. Antologijsku pjesmu "Spomen na Ruvarca", kao i pjesmu "Nad Kostom Ruvarcem" napisao je Laza Kosti}. A. M.

Film "Izlaz" na otvarawu
~anom otvarawu premijerno }e biti prikazan dokumentarac "Izlaz". Program {estog festivala podijeqen je u dvije takmi~arske cjeline. U okviru programa "U fokusu" takmi~i se 18 dokumentarnih i kratkih igranih filmova, a o nagradama }e odlu~ivati `iri koji ~ine tri rediteqa Dragan El~i}, Branko Lazi} i Marko Popovi}. Na festivalu }e biti prikazani filmovi iz Belgije, Holandije, [vajcarske, Poqske, Rumunije, [panije, Izraela, Ar gen ti ne, Hrvat s ke, Srbije i Republike Srpske. A. M.

Premijera u "Dis" teatru
BAWALUKA - Predstava "Dis" teatra "Mo`emo mi tako do sudweg dana" imala je bawalu~ku premijeru u srijedu uve~e na sceni Doma omladine. - Dramaturg Branislav Ili} uspio je da od nekoliko tekstova Borislava Peki}a napravi pri~u o sredini u kojoj se nalazimo i kako `ivimo - ka`e rediteq Novica Bogdanovi}. U predstavi igraju Aleksandra Kecman i Branka Trbi}, a scenografiju je radio Nikola Pejakovi}. A. M.

Rediteq i osniva~ "Prvog kadra" Vitomir Mitri} FOTO: AGENCIJE

IS TO^NO SA RA JE VO Me|unarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog fil ma "Prvi kadar" bi }e odr`an od 29. do 31. oktobra u

Isto~nom Sarajevu, u organizaciji "Forum teatara", najavili su organizatori. Moto ovogodi{weg festivala je "@ivot filma", a na sve-

26 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

- Tata, kako se brod odr`ava na vodi? - Ne znam, sine. - A kako leti avion? - Ne bih znao, sine.

- Kako slika dolazi na TV ekran? - Stvarno ne znam, sine. - Tata, quti{ li se {to te toliko zapitkujem? - Ni najmawe. Kako }e{ nau~iti ako ne pita{.

Rada bez kratke haqinice!
Iako smo od we navikli da nosi vesele boje i kratke haqinice Rada Manojlovi} nam je pokazala kako izgleda kada potrebe snimawa zahtijevaju druga~ije. Za potrebe spota spremna je na svakakve transformacije. Naime, Rada je nedavno snimila spot za pjesmu "Moje milo" i na razo~arawe mnogih sakrila svoje zgodno tijelo dugom crnom haqinom. Pjesma za koju je spot snimqen je ina~e balada, a Rada je trebalo da do~ara kako izgleda tu`na djevojka koja pati zbog izgubqene qubavi, pi{u srpski mediji. - Tim sa kojim radim se zaista uvek potrudi da spot bude ura|en kao neka pri~a koja }e pratiti pesmu, pa je tako bilo i ovog puta. Nadam se da }e se mojoj publici dopasti ova zamisao i jedva ~ekam da bude prikazan. [to se ti~e haqine koju sam nosila... promene uvek dobro do|u - rekla nam je uz osmijeh Rada. Ona u posqedwe vrijeme skoro svake ve~eri ima zakazane nastupe {irom Srbije. Vrijeme pripreme ovog jela traje oko 45 minuta. Ru~ak poslu`ite dok je topao, ali je podjednako dobar i kad je hladan. Ovo je ru~ak za dvoje, a vi odredite koliko vama treba za va{u porodicu. Ru~ak je podjednako interesantan za sve uzraste.

Pohovane paprike

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: М, К, П, МОНТЕПАСКИ, ОП, МАРКОНАТО, ЗОЛА, РА, Ч, КАМЕЛЕОН, НИТРАТ, РБ, Е, ВЦ, ЈОАКИМ, ОКТАНИ, МАРТ, МАОР, ИКАР, НИКА, КК, К, АЈОВА, ОСАМ, У, АНА, ОПА, ОТМЕНОСТ, ИР, ОИ, СД, ЕБРО, К, ФИАТ, РОВ, ИМЕ, АЛАСИ, ГОРДАН КИЧИЋ,

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 27

Ulazi `ena u prodavnicu i ka`e: - Dobar dan, da li mogu da probam onu haqinu u izlogu?

Prodavac: - Svakako gospo|o, ali imamo mi i kabine.

Ulazi plavu{a u autobus. Policajac ustaje i ustupa joj mesto. Plavu{a:

- Pravi ste menayer! Policajac }e: - Hvala na kontinentu!

Sastojci:
6 velikih roga paprika 200 g sira (lako topqivog) 2 jaja 50 g do 100 g bra{na 50 g hqebnih mrvica 50 g panko mrvica 30 g svje`e rendanog parmezana po `eqi za~ini; biber, "vegeta", so uqe za pr`ewe

Priprema:
1. Paprike operite i ispecite ih na ro{tiqu i ostavite ih u neku posudu zatvorene da se potpare i lak{e oqu{te. 2. Paprike oqu{tite i o~istite od sjemenki i ostavite ih da se dobro ocijede. Ve}ina kuvara ih obi~no ostavi preko no}i u fri`ider u cjediqci, koju stavi preko neke dubqe posude, da cjediqka ne dodiruje dno posude. 3. Uqe sipajte u ve}u tavu i pustite da se polako zagrijeva. Sir isijecite na {est komada. 4. Svaku papriku otvorite, pa staviti na wu komad sira i {unke paprikom obmotajte kao kad pravite sarmu, ali po du`ini paprike. Tako uradite sa svim ostalim paprikama. 5. U jedan plitki tawir umutite jaja sa mrvicom soli. U drugi pli}i tawir stavite bra{no. U tre}i pli}i tawir stavite obje vrste mrvica (panko mrvice vam daju vrlo lijep hrskav ukus, ako ih nemate, koristite 100 g ili po potrebi, obi~ne mrvice) dodajte svje`e narendan parmezan sir i sve za~ine po va{em ukusu i sve to dobro sjedinite. 6. Svaku pripremqenu papriku prvo uvaqajte u bra{no pa u jaja i na kraju u mrvice. Uradite sve paprike tako i stavite ih na tawir. 7. U vru}e, ne vrelo, uqe stavqajte paprike i pr`ite ih samo toliko dok vam fino ne porumene sa jedne strane pa ih pa`qivo okrenite i na drugu stranu i wu ispr`ite dok fino ne porumeni.

HOROSKOP
CIJENE u KM
paprike sir jaja bra{no hqebne mrvice parmezan uqe 0, 4 0,5 0,9 1,5 0,6 0,2

Ovan
(21.3 - 20.4)
Dan provodite u potrazi za qubavqu. Koliko }ete u tome uspjeti zaista je individualno. Ve}ina pripadnika znaka ima podr{ku planeta, pa se mo`e nadati uspjehu. Na svim poqima trebalo bi da vam ide dobro. Ukoliko ste nezadovoqni, zapitajte se zbog ~ega? [ta ste prekr{ili?

Vaga
(23.9 - 22.10)
Puno uzbu|ewa, uglavnom prijatnih, ~ine dan zanimqivim. Rje{avate stvari koje su vam du`e vrijeme zadavale muku, a ti~u se svega do ~ega vam je stalo. Umjetni~ki doga|aji, nova qubav, djeca i tome sli~no - predstavqaju teme o kojima razmi{qate sa ogromnom koli~inom optimizma.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Iako se pona{ate normalno, osje}ate da ste u krizi. Nalazite se pod svojevrsnim unutra{wim pritiskom kog }ete se danas te{ko osloboditi. Po{to negativnim stavom prosto razarate sebe i okolinu, spas potra`ite u teretani. Ako ni{ta drugo, umor poma`e.

CIJENA RU^KA

4,1

Iznenadni doga|aji mijewaju planove. Mogu} je neo~ekivani susret ili ponuda koja bi trebalo da vas opasno "uzdrma". Mno{tvo poslova koji su kasnili po~iwe da se ostvaruje. Ne pla{ite se toga da ne}ete mo}i da ih zavr{ite. Sve se odvija pod strogom kontrolom.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Ne osje}ate se sjajno, zbog toga {to ste okru`eni osobama koje vam ne prijaju i {to ste zabrinuti za zdravqe nekog iz bli`e okoline. Tje{ite se, jer }ete uskoro rije{iti problem i po~eti normalno da funkcioni{ete. Budite spremni za mnoge obaveze. Ne dozvolite da vas strah blokira.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Kontaktirajte sa `enskom populacijom, jer od we mo`ete o~ekivati ne samo materijalnu korist u vidu poklona ve} i mnogo vi{e. @ene vam nude uspje{nu timsku saradwu, povjerqivu atmosferu i duhovno jedinstvo. [ta biste jo{? Sa Rakovima lijepo komunicirate, pa ih ne izbjegavajte.

U trenutku ro|ewa djeteta roditeqi suo~avaju svoje fantazije i realnost: ispuwene `eqe, razo~arawa, mogu}nost i nemogu}nost da prihvate dijete onakvo kakvo jeste…

Djeca s lutkama i oru`jem

Rak
(21.6 - 20.7)
Va{i odnosi sa okolinom mogu trpjeti zbog unutra{we napetosti i konflikata subjektivne prirode. Po{to ste izlo`eni sna`nim planetarnim uticajima, a na wih reagujete ja~e od drugih, suo~avate se sa te{ko}ama. One se odra`avaju na zdravqe i prouzrokuju nezadovoqstvo.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Potiskujete osje}awa i zbog toga ste nezadovoqni. Prema nekome osje}ate strast, a ne `elite da je poka`ete. Zbog ~ega ste nesigurni i stidqivi? Ukoliko `elite da budete sre}ni, morate otvoreno tra`iti ono {to `elite. Prikrivawem osje}awa ne mo`ete rije{iti problem.

Lav
(21.7 - 21.8)
Poku{ajte da se ne sva|ate sa Vodolijom, jer mo`ete iskomplikovati ionako slo`ene odnose. Iskoristite nagli priliv energije za u~e{}e u javnom `ivotu, a ne za raspravqawe. Ve} ste doti~noj osobi toliko toga rekli da vas vi{e i ne slu{a.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Od okoline dobijate ne samo podsticajne ideje i inspiraciju ve} i konkretnu pomo}. Pa zbog ~ega se onda nervirate? Ukoliko Lav ne mo`e da prihvati va{a pravila, ne poku{avajte da ga na to natjerate. Vi ste bar slobodni i mo`ete da birate okru`ewe.

Dijete se ra|a s odre|enom genetskom predispozicijom, ali se ista razvija i oblikuje u kontaktu s okolinom. Zato mo`emo re}i da u ve}oj ili mawoj mjeri porodica oblikuje nezrelo dijete i prilago|ava ga svojoj sredini. Porodica predstavqa malu socijalnu grupu i akcije i reakcije odvijaju se u woj prema psihodinamici male grupe. U porodici dijete sti~e iskustva koja }e kasnije primijeniti na {iru socijalnu zajednicu. Odnos dijete roditeq zapo~iwe jo{ u prenatalnom razdobqu. Majka se djetetu koje nosi obra}a, tepa mu, glade}i stomak gladi dijete u wemu. Otac se djetetu obra}a posredno, kroz svoj odnos prema djetetovoj majci,

ili direktno, miluju}i `enin stomak, lupkaju}i ga, dozivaju}i dijete. Poslije ro|ewa odnos roditeq dijete mo`emo indirektno da prou~avamo prate}i pona{awe djeteta u igri, npr. u stavu djevoj~ice prema lutki. Odnos djevoj~ice prema lutki zavisi o emocionalnom odnosu roditeqa prema toj djevoj~ici i obrnuto. No, ova problematika je vrlo kompleksna, roditeqi nisu slobodni od svojih ranijih `ivotnih iskustava, posebno ne onih koje su do`ivjeli u svom ranom djetiwstvu. Zato }e na wihov odnos prema djetetu uticati i iskustvo me|usobnog odnosa preneseno iz wihovog iskustva s vlastitim

roditeqima. Slobodno mo`emo re}i da u trenutku ro|ewa djeteta roditeqi suo~avaju svoje fantazije i realnost: ispuwene `eqe, razo~arawa, mogu}nost i nemogu}nost da prihvate dijete onakvo kakvo jest… Sve se to ugra|uje u odnos prema djetetu. Osim faktora kojih su roditeqi svjesni u~estvuju i wihovi davno zaboravqeni do`ivqaji i emocionalna iskustva.

OTAC SE DJETETU obra}a posredno, kroz odnos prema djetetovoj majci
Rene [pic je, kao i mnogi drugi nau~nici, utvrdio da je u tom najranijem razdobqu

neobi~no va`na veza izme|u majke i djeteta, tako da mo`emo re}i da je prvih osam mjeseci `ivota djetetu najzna~ajnija osoba upravo majka. Iza tog perioda dijete }e sve boqe prepoznavati i druge osobe, pa }e i wihov zna~aj i uloga rasti. Odvajawe djeteta od majke u polovini prve godine (pa i kasnije), bez adekvatne zamjene, izaziva smetwe u razvoju li~nosti. Strah malog djeteta od gubitka objekta majke zovemo separacionom anksiozno{}u, a ukoliko je on potenciran traumatskim iskustvom zaostaje vrlo dugo i uslovqava pove}anu rawivost djeteta za sve daqe traumatske do`ivqaje.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Mogu}i su zdravstveni problemi, mada, na svu sre}u, prolazni. Uskoro }ete rije{iti ovaj problem koji vam je zadavao muku i po~eti normalno da funkcioni{ete. O~ekuje vas susret sa zdravstvenim ustanovama, ali iz te situacije izvla~ite maksimalnu korist.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Depresivno raspolo`ewe je prolaznog karaktera. Sa [korpijom ste u tijesnoj vezi. Ona najvi{e uti~e na rasplet doga|aja. Posvetite vi{e pa`we fizi~kom izgledu, jer vas o~ekuje iznenadni susret sa nekada{wom simpatijom. Smawite cigarete i alkohol.

28 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBIWE

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE

Broj: 01-210-9/12 Datum: 25.10.2012. godine Na osnovu ~lana 54. stav 1. i 2. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i ~lana 15. Pravilnika o izdavawu dozvola ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 39/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

OBAVJE[TAVA JAVNOST
o podnesenom zahtjevu za izmjenu dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta Mala hidroelektrana "Jawina J-1" Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Fo~a, podnijelo je dana 18.5.2012. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebiwe (u daqem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izmjenu dozvole za izgradwu Male hidroelektrane "Jawina J-1", ~iji je korisnik. U postupku obrade zahtjeva i prilo`ene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva, utvr|eno je da je zahtjev kompletan i da sadr`i: • popuwen originalni obrazac Zahtjeva za izmjenu ili dopunu dozvole (OB.04.17) i • izjave i dokaze koji potvr|uju navode iz podnesenog zahtjeva. Status umje{a~a u postupku izmjene dozvole, Regulatorna komisija mo`e odobriti pravnom i fizi~kom licu koje, u svom zahtjevu, obrazlo`i da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da u~estvuje u postupku i da raspola`e podacima, ~iwenicama ili dokazima od zna~aja za odlu~ivawe o zahtjevu za izmjenu dozvole. Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavqen na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba, najkasnije do 2.11.2012. godine. Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umje{a~a u postupku dostavqaju se na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebiwe, Ulica Srpska broj 2, 89101 Trebiwe, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra. Predsjednik Milenko ^okorilo

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 29

Feqton

YIHAD "AL-KAIDE" U EVROPI Avganistansko-bosanska mre`a

(11)

Oru`je preko Slovenije u BiH
EVAN KOLMAN

Agencija za pomo} tre}em svijetu (TWRA) bila ukqu~ena u nabavku i transport oru`ja prevashodno iz Sudana i biv{eg Sovjetskog Saveza, direktno do bosanske linije fronta. Vi{e od 120 tona pu{aka, minobaca~a, mina i municije sovjetske proizvodwe preko Sudana i Slovenije do muslimanskih snaga u BiH Osama bin Laden osumwi~en da je dao velike sume novca da bi finansirao kupovinu oru`ja i pomagao radikalnim muslimanima u "bosanskoj vladi"

Kada su u aprilu 1995. godine hrvatske vlasti uhapsile i pretra`ile jednog al`irskog predstavnika izbegli~kog centra Al Kifah, prona{li su "paso{e arapskih pojedinaca u Bosni, ukqu~uju}i i jednog zaposlenog u Agenciji za pomo} Tre}em svetu". Sli ~no je bi lo i ka da je hrvat ski strelac pucao i ubio pet stranih muyahedina (ukqu~uju}i i ~lanove Al Yamaata koji su bili na poternici) na obroncima grada @ep~e, 14. decembra 1995. godine, a jedan od ubijenih je imao identifikacionu kartu "Agencije za pomo} Tre}em svetu". Osa ma bin Laden je osumwi~en da je dao velike sume novca za TWRA kako bi finansirao kupovinu oru`ja i pomagao radikalnim Muslimanima u bosanskoj vladi.

Sti`u tone pu{aka i topova
Organizacija TWRA je bila ukqu~ena i u nabavku i transport oru`ja prevashodno iz Sudana i biv{eg Sovjetskog Saveza, direktno do bosanske linije fronta. Septembra 1992. godine, zvani~nici zapadnih obave{tajnih slu`bi saznali su da je glavni projekat "Agencije za pomo}" bio prevoz 120 tona pu{aka, minobaca~a, mina i municije sovjetske proizvodwe preko Sudana i Slovenije do muslimanskih snaga u Bosni. Nakon {to su transportni avioni ruske proizvodwe istovarili oru`je u slovena~kom skladi{tu iznajmqenom na ime TWRA, helikopterima, koji su iznajmqeni od rusko-ameri-

~ke firme, oru`je je preba~eno od skladi{ta preko Hrvatske direktno do Tuzle i Zenice. Hrvatska je iznenada u septembru odlu~ila da zaustavi letove helikoptera preko svoje teritorije. Nakon godinu dana duge istrage, slovena~ki zvani~nici su kona~no izvr{ili raciju prethodno neupotrebqavanog skladi{ta, gde su otkrili 10.000 pu{aka, 750.000 kutija municije i razne rakete i eksplozive ~ija je vrednost procewena na 10 miliona dolara. Godine 1993, nema~ka policija je otkrila jo{ jednu operaciju krijum~arewa oru`ja vrednu 15 miliona dolara koju je finansirala TWRA. Kao deo te operacije, malezijski i turski vojnici koji su u~estvovali u mirovnim misijama UN, posebno osetqivi na patwe lokalnih istovernika, bili su instrument preko koga je oru`je prebacivano iz Hrvatske u Bosnu. Me|utim, ono {to najvi{e zabriwava u vezi sa ovim protivzakonitim aktivnostima TWRA je to da je ameri~ka vlada, navodno, bila u potpunosti obave{tena o svemu. Godine 1996. jedan vi{i zapadni diplomata u Evropi optu`io je Klintonovu administraciju da namerno ignori{e o~igledno kr{ewe me|unarodnog embarga na oru`je od strane TWRA. Po wegovim re~ima iz 1993. godine, "rekli su nam (Va{ington) da motrimo na wih ali da se ne me{amo... Bosna je poku{avala da do|e do oru`ja od bilo koga, a mi tu nismo mogli biti od velike pomo}i. Jedino {to smo mogli da uradimo bilo je da se povu~emo.

limanskom svetu. U stvari, veoma je neprijatno to {to je vlada Saudijske Arabije bila jedan od najve}ih donatora TWRA.

"Krvavi novac"
U oktobru 1992. godine, samo u jednom slu~aju, saudijski kraqevski predstavnik je iznenada do{ao u banku gde je "Agencija za pomo}" u Be~u imala otvoren ra~un, nose}i dva velika kofera sa po pet miliona dolara. Saudijska vlada nikada nije poku{ala da se izvini ili objasni svoju duboku finansijsku ume{nost sa neosporno ozlogla{enim humanitarnim organizacijama. Jedna dobro obave{tena saudijska li~nost se nesmotreno hvalisala efikasno{}u tajne radikalne islamisti~ke finansijske mre`e usidrene na Arapskom poluostrvu: "Niko ne mo`e da kontroli{e priliv novca iz Saudijske Arabije... Nije u pitawu jedna osoba, ve} hiqade. Mi smo ovde. Novac nam pristi`e iz Saudijske Arabije. Mi privatno razgovaramo sa poslovnim qudima. Nekada direktno, nekada indirektno. Ali, novac pristi`e". Kako je kasnije izneto u ovoj kwizi, alijansa se ~ak pro{irila i na najvi{e redove saudijskog Visokog komesarijata za humanitarnu pomo}, kvazi-zvani~ne humanitarne grupe koja je bila aktivna u Bosni i koja je bila izuzetno blisko povezana sa saudijskim re`imom. …Jedan drugi nearapski izvor tako|e se svrstao u red sponzora bosanskog yihada - u jednom incidentu po~etkom septembra, UN i hrvatske vlasti vratile su iranski avion koji je sleteo u Zagreb jer je, kako se navodi, u kargu "humanitarne pomo}i" slu~ajno je bilo 4.000 pu{aka. …U me|uvremenu 1992. godine, kako su oprema i novi regruti nastavili da pristi`u u Zenicu i Travnik iz dana u dan, strani muyahedini su bili spremni da se nesmotreno upuste u ve}e oru`ane sukobe protiv svog neprijateqa na Balkanu. Vreme retori~kog hvalisawa je pro{lo i Arapi - Avganistanci su bili spremni da se oku{aju i doka`u svoju mnogo hvaqenu vojnu odva`nost. Me|utim, izuzetan fanatizam i slepa okrutnost brzo su ih izdvojili u ve} krvavom gra|anskom ratu u Bosni; ratu koji }e obele`iti po~etne godine "novog svetskog poretka". (Nastavi}e se)

KLINTON NAMJERNO ignorisao kr{ewe embarga na oru`je od strane muslimana u BiH

I povukli smo se. Kako je jedan vi{i izvor zapadne obave{tajne slu`be objasnio reporteru Va{ington posta "Qudi koji su radili za Analiti~ar terorizma Evan Kolman poslu`io se TWRA formirali su }eliju koja je gurala Boizvje{tajima obavje{tajnih slu`bi, tajnim snimcisnu ka mnogo radikalnijim pokretima Blisma "Al-Kaide" i dokumentacijom da bi sklopio kog istoka. Ne verujemo da svi Bo{waci to pri~u o nastanku "Al-Kaide" u Avganistanu 1980`ele. Ali TWRA je ovim qudima dala novac, ih i 1990-ih godina 20. vijeka. Podaci su pomogli uticaj i mo}. To je wih i wihove ideje odvelo i da opi{e u~e{}e muyahedina u ratu u BiH 1990daleko." Paradoks je u tome {to ve}i deo tog ih. Zanimqivo je poglavqe i o humanitarnim orga"krvavog novca" nije ~ak dolazio od Osame bin nizacijama iz Saudijske Arabije putem kojih su Ladena, ve} od navodnih saveznika SAD u musnaoru`avani muslimani.

Naoru`avawe

26. oktobar 1961. godine

26. oktobar 1961. godine

26. oktobar 2002. godine

Andri}u Nobelova nagrada
1961 - [vedska kraqevska akademija donijela je odluku da srpskom piscu Ivi Andri}u dodijeli Nobelovu nagradu za kwi`evnost, za djelo "Na Drini }uprija", kao i za sveukupan kwi`evni rad. U naju`em izboru su se tada, osim Andri}a, nalazili i engleski pisci Lorens Darel i Grem Grin, Amerikanac Yon [tajnbek i Italijan Alberto Moravija. Nagrada mu je dodijeqena u Stokholmu 10. decembra 1961. na prigodnoj sve~anosti, u dvorani Koncertne palate [vedske kraqevske akademije. Ivo Andri} je jedini nobelovac iz ovog dijela svijeta.

Umro Milan Stojadinovi}
1961 - Umro je Milan Stojadinovi}, srpski politi~ar, ekonomski stru~wak, univerzitetski profesor. Poslije specijalizacija u Wema~koj, Engleskoj i Francuskoj, izvjesno vrijeme nalazio se na obuci u francuskom Ministarstvu finansija. Slu`benik Ministarstva finansija Kraqevine Srbije postaje 1914, a na~elnik Glavnog dr`avnog ra~unovodstva 1918. Privatni namje{tenik Engleske trgova~ke banke u Beogradu bio je od 1918. Ministar finansija od 1922. do 1926, s prekidom i 1934. i 1935. Predsjednik vlade i ministar inostranih poslova Kraqevine Jugoslavije bio je od juna 1935. do februara 1939.

Pokoq u ruskom pozori{tu
2002 - Pripadnici ruskih specijalnih snaga upali su u moskovsko pozori{te "Dubrovka" i likvidirali svih 50 ~e~enskih terorista koji su punih 60 ~asova dr`ali oko 800 gledalaca kao taoce uz prijetwu da }e podi}i u vazduh i sebe i sve prisutne ukoliko ruske vlasti ne obustave vojne operacije u ^e~eniji i ne povuku se iz te autonomne ruske republike. Prilikom upada u pozori{te ruskih snaga bezbjednosti poginulo je 128 talaca i 50 terorista. Pregovori s teroristima, prije ove akcije, trajali su danima. Ali zbog pona{awa terorista sve se moralo zavr{iti na ovaj na~in.

30 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

OGLASI

Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 73/08), ~lana 56. stav 5. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" 31/11) i Odluke Komisije za izbor i imenovawe Narodne skup{tine Republike Srpske, broj: 02/4.1-1692-6/12 od 23. oktobra 2012. godine, Komisija za izbor i imenovawe Narodne skup{tine Republike Srpske raspisuje

Na osnovu ~lana 17. stav 3. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 73/08), ~lana 56. stav 5. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" 31/11) i Odluke Komisije za izbor i imenovawe Narodne skup{tine Republike Srpske, broj: 02/4.1 -1692-8/12 od 23. oktobra 2012. godine, Komisija za izbor i imenovawe Narodne skup{tine Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor Komisije za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske I - Raspisuje se Javni konkurs radi izbora Komisije za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske Komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske sastoji se od predsjednika i {est ~lanova koja su stru~nim, radnim i moralnim kvalitetima dokazali svoju nepristrasnost i savjesnost. Mandat ~lanova Komisije traje ~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog izbora. II - OPIS POSLOVA KOMISIJE ZA UTVR\IVAWE SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE Komisija vr{i sqede}e poslove: - djeluje na osnovu Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, kako bi osigurala odgovornost i vjerodostojnost izabranih predstavnika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika vode}i ra~una o za{titi integriteta funkcije, a ne lica koje vr{i tu funkciju, - donosi uputstva, pravilnike i pravila, te propisuje obrasce i organizaciju registra radi primjene Zakona, - donosi odluke o tome da li neko djelovawe ili propust djelovawa predstavqa kr{ewe Zakona, - podnosi izvje{taje o svom radu Narodnoj skup{tini Republike Srpske i javnosti najmawe jednom godi{we, - podnosi izvje{taje nadle`nom tu`ila{tvu o svakom slu~aju kr{ewa Zakona koje mo`e imati obiqe`je krivi~nog djela III - OP[TI USLOVI Kandidati moraju ispuwavati sqede}e op{te uslove: - da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - predsjednik i ~lanovi Komisije ne mogu biti lica koja su osu|ivana za krivi~na djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za navedene funkcije - da protiv kandidata nije izre~ena disciplinska mjera za te`u povredu radne du`nosti. IV - POSEBNI USLOVI Kandidati, pored op{tih, moraju ispuwavati i sqede}e posebne uslove: - predsjednik i ~lanovi Komisije mogu biti lica koja su stru~nim, radnim i moralnim kvalitetima dokazala svoju nepristrasnost i savjesnost. Najmawe jedan ~lan Komisije mora biti diplomirani pravnik sa polo`enim pravosudnim ispitom, - najmawe tri godine radnog iskustva, - poznavawe oblasti o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, - dokazani rezultati rada na ranijim poslovima, - ~lanovi Komisije ne mogu biti lica iz ~lana 4. t. a), b) i v) Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i lica zaposlena u republi~kim organima, - predsjednik i ~lanovi Komisije ne mogu obavqati du`nost u organima stranke, udru`ewa ili fondacije koje su organizaciono ili finansijski povezani sa strankom, ne mogu biti ukqu~eni u bilo kakvu strana~ku aktivnost, niti smiju biti u sukobu interesa u smislu Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. V - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwewu op{tih i posebnih uslova: - ovjerenu kopiju diplome, - biografiju o kretawu u slu`bi, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - eventualne preporuke relevantnih institucija ili institucija i organa u kojima su ranije radili ili rade. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, odnosno koji budu ispuwavali navedene uslove, Komisija za izbor i imenovawe Narodne skup{tine Republike Srpske }e obaviti razgovor - intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VI - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Konkurs }e biti objavqen i na internet stranici Narodne skup{tine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net Prijave sa dokazima dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu: Narodna skup{tina Republike Srpske - Komisija za izbor i imenovawe, sa naznakom "Prijava na konkurs", "NE OTVARATI" Ulica Vuka Karayi}a broj 2 Bawa Luka Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom se ne}e uzimati u razmatrawe. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka za podno{ewe prijava, ne}e biti uzete u razmatrawe u dawem procesu imenovawa. Broj: 02/4.1 -1692-7/12 Datum: 23. oktobar 2012. PREDSJEDNIK KOMISIJE Radovan Vukovi}

JAVNI KONKURS
za izbor ~lanova Komisije za `albe I - Raspisuje se Javni konkurs radi izbora ~lanova Komisije za `albe Komisija za `albe sastoji se od predsjednika i ~etiri ~lana koja su stru~nim, radnim i moralnim kvalitetima dokazali svoju nepristrasnost i savjesnost. Mandat ~lanova Komisije traje ~etiri godine. II - OPIS POSLOVA KOMISIJE ZA @ALBE Protiv prvostepene odluke Komisije za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, `alba se mo`e izjaviti Komisiji za `albe III - OP[TI USLOVI Kandidati moraju ispuwavati sqede}e op{te uslove: - da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - predsjednik i ~lanovi Komisije ne mogu biti lica koja su osu|ivana za krivi~na djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za navedene funkcije - da protiv kandidata nije izre~ena disciplinska mjera za te`u povredu radne du`nosti. IV - POSEBNI USLOVI Kandidati, pored op{tih, moraju ispuwavati i sqede}e posebne uslove: - predsjednik i ~lanovi Komisije mogu biti lica koja su stru~nim, radnim i moralnim kvalitetima dokazala svoju nepristrasnost i savjesnost. Najmawe jedan ~lan Komisije mora biti diplomirani pravnik sa polo`enim pravosudnim ispitom, - najmawe tri godine radnog iskustva, - poznavawe oblasti o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, - dokazani rezultati rada na ranijim poslovima, - ~lanovi Komisije ne mogu biti lica iz ~lana 4. t. a), b) i v) Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i lica zaposlena u republi~kim organima, - predsjednik i ~lanovi Komisije ne mogu obavqati du`nost u organima stranke, udru`ewa ili fondacije koje su organizaciono ili finansijski povezani sa strankom, ne mogu biti ukqu~eni u bilo kakvu strana~ku aktivnost, niti smiju biti u sukobu interesa u smislu Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. V - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwewu op{tih i posebnih uslova: - ovjerenu kopiju diplome, - biografiju o kretawu u slu`bi, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - ovjerenu kopiju li~ne karte, uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - eventualne preporuke relevantnih institucija ili institucija i organa u kojima su ranije radili ili rade. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, odnosno koji budu ispuwavali navedene uslove, Komisija za izbor i imenovawe Narodne skup{tine Republike Srpske }e obaviti razgovor - intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VI - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Konkurs }e biti objavqen i na internet stranici Narodne skup{tine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net Prijave sa dokazima dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu: Narodna skup{tina Republike Srpske - Komisija za izbor i imenovawe, sa naznakom "Prijava na konkurs", "NE OTVARATI" Ulica Vuka Karayi}a broj 2 Bawa Luka Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom se ne}e uzimati u razmatrawe. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka za podno{ewe prijava, ne}e biti uzete u razmatrawe u dawem procesu imenovawa.

Broj: 02/4.1 -1692-9/12 Datum: 23. oktobar 2012.

PREDSJEDNIK KOMISIJE Radovan Vukovi}

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 31

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u u Prwavoru na placu od 770 m2 na glavnom putu, jedan kilometar od centra prema Bawaluci, tel. 387 65/336-869. Prodajem ku}u u centru Bawaluke ulica Jevrejska, regulacionim planom predvi|ena gradwa, vlasnik, tel. 387 65/430-337. Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci, ul. Kozarska, dvije ku}e, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012. Prodajem stariju ku}u i 15 dunuma zemqe u Seferovcima kod crkve, cijena 15.000 KM, tel. 051/487-356. Prodajem ku}u u ^elincu kod Doma zdravqa i plac u Trnu, tel. 065/322-144; 065/398-459; 051/436-593. Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo, 200.000 KM, 230.000 KM, 260.000 KM, 810.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u Drakuli}u nedovr{enu ku}u sa dunumom zemqe, cijena po dogovoru, tel. 051/381-441. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636545. Prodajem ku}u ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 051/436-300; 066/391-747. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545;. Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 066/360-674; 065/585-908. Prodajem ku}u spratnicu sa 500 m2 zemqi{ta, naseqe Novi grad u Subotici ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 310.000 evra, reg. planom predvi|ena zgrada, tel. 065/549-687. Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/297-732. Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a, {tala, 1.500 m2 ba{te, pored rijeke, 22.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem noviju ku}u, 60 m2, 1/1, odmah useqiva, 1.300 m2 zemqe, ogra|eno, sa vo}em, selo Kri{kovci, cijena 10.000 KM, tel. 065/008451. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/192-000. Prodajem imawe, {uma, zemqa, voda, struja, ispod Kozare, op{tina Prijedor, vl. 1/1, tel. 065/722-651; 065/626-474. Prodajem ku}u u Sanskom Mostu, ku}a + dvori{ni objekti, cijena 33.000 evra, naseqe Zdena, tel. 065/549-687. Prodajem ili mijewam seosko doma}instvo u selu Boqani}i kod Doboja za stan u Bawaluci, tel. 051/460-698. Prodajem useqivu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/972-569; 065/528-247. Prodajem ku}u u Prwavoru, ul. Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno grijawe, kablovska, internet, tel. 051/663-439; 051/436711; 065/751-072. Gradi{ka - Drageqi, prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, rijeka, tel. 065/569-294. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i poslovnim prostorom u Obili}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu ku}u, dupleks vel. 13h11m (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu i lokalom u prizemqu, sa centralnim grijawem, plac 500 m2, Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, 4.220 m2 zemqa, Mi{in Han, tel. 066/063-560. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, kod "Naprijedovog" igrali{ta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u sa 1.000 m2 oku}nice na Petri}evcu kod `utih zgrada, papiri uredni, tel. 065/363-103. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Povoqno prodajem ku}u, visoka prizemnica 160 m2, ul. Sime [olaje 2 - Trn, tel. 051/586-287. Prodajem useqivu ku}u v. p. kod "Kosmosa", sa gara`om, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/528-247; 051/454-066. Prodajem ku}u na placu od 640 m2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Drakuli}u kod crkve, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Qubiji kod Prijedora sa oku}nicom od 700 m2, mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 066/450-874. Prodajem ku}u na sprat sa vi{e ve}ih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu, u centru Potkozarja - Ivawska, asfalt, struja, voda, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u na sprat 180 m2 u Bugojnu, sa 670 m2 oku}nice, ul. Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Lazarevu, mo`e zamjena za stan, tel. 066/633-885. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m2 u Ko~i}evu, Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/449-9077. Starija ku}a, 21 dunum obradive zemqe, tri {ume, voda, struja, 1/1 op{tina Gradi{ka, povoqno, tel. 051/371-200. Prodajem novosagra|enu ku}u, 2008. godina, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije, Rami}i, papiri 1/1, cijena 80.000 KM, tel. 065/636545. Prodajem ku}u na Obili}evu, tel. 066/091-091. Bawaluka - Zalu`ani, prodajem ku}u na sprat, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u sa oku}nicom u Glamo~anima kod {kole, tel. 065/912-912. Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, struja i voda razvedena, veli~ina placa 1.000 m2, tel. 065/213-691. U Gradi{ci prodajem prizemqe ku}e 47 m2, lokal 46 m2 podrum 66 m2, dvori{te 270 m2 sa ~etiri parking mjesta, sve 1/1, cijena povoqna, tel. 065/275-826. Prodajem ku}u na Paprikovcu 9h10 na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni+ gara`a+stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, Prijedoru, M. Gradu, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Bawaluci, Petri}evac Qev~anska, plac 750 m2, cijena 275.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem sprat ku}e kod "Glasa Srpske", 60 m2, 60.000 KM, papiri uredni, tel. 065/906-228. Bawaluka - Josipovi}i, prodajem ku}u i 35 dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem veoma povoqno ku}u na Pobr|u, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 i ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe kod katoli~ke crkve u Jablanu, tel. 065/575903. Prodajem ku}u u Prwavoru, ul. Gavrila Principa 26, P+P+S, centralno, kablovska, internet, tel. 051/663-439; 051/436711; 065/751-072. Prodajem stariju ku}u sa 1.300 m2 zemqi{ta u Kuqanima, voda, struja, cijena 30.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u Drago~aju ili mijewam za plac uz doplatu, tel. 065/522-838. Prodajem stariju ku}u sa 580 m2 zemqi{ta u nasequ Petri}evac, po~etak ul. Jovice Savinovi}a, tel. 065/763-941. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (pet {uma, ostalo obradivo) povoqno, ^arda~ani, tel. 00381112150-443, 051-314523. Prodajem ku}u u Drago~aju ili mijewam za plac uz doplatu, tel. 065/522-838. Prodajem ku}u u Vrbawi kod `eqezni~ke stanice sa 450 m2 zemqi{ta, cijena 110.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u u nasequ Ada u Bawaluci, tel. 051/429-720. Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, tel. 051/397-249; 051/466-170; 065/192-390. Na ulazu u Glamo~, na putu Glamo~ - Livno - Split, na prodaju ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e zamjena za Novi Sad i okolinu, povoqno, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u u Bawaluci, Centar 1, ul. Pave Radana 19, tel. 065/849-110. Prodajem dowi dio ku}e sa poslovnim prostorom, ul. Solunska 12, tel. 066/897469. Prodajem dvije ku}e u Jakupovcima sa dvije gara`e, eko-su{arom i {upom 1050+800 m2, mo`e posebno, tel. 065/909780;. Prodajem povoqno stariju ku}u kod "Vitaminke", na placu 1.194 m2 ili mijewam za stan, tel. 065/633-568. Prodajem veoma povoqno ku}u na sprat, blizu centra, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem imawe, starija ku}a i 16.000 m2 zemqi{ta, u Kuqanima, u blizini katoli~ke crkve, cijena 50.000 evra, tel. 065/763-941. Prodajem ili mijewam renoviranu mont. ku}u od 57 m2 sa gara`om u Lazarevu za mawi stan, tel. 063/140-941. Prodajem ku}u sa tri dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume, tel. 066/416-816. Prodajem ku}u u centru P+1, 12h12 m stambeno-poslovni objekat, parking, zamjena za stanove ceijena 500.000 evra, tel. 065/538-573. Prodajem nekoliko ku}a u Rosuqama, tel. 066/633-885. Prodajem ku}u na Lau{u ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 065/984-166. Povoqno ku}a vi{espratnica i vi{enamjenska na prodaju na jako povoqnoj lokaciji u Lazarevu, tel. 066/292-575. Prodajem spratnicu od 200 m2, 300 KM/m2 na {est dunuma, Gorwe Motike, Bawaluka, tel. 065/725-630. Bakinci, prodajem ku}u pod krovom 10h9, P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od petqe Aleksandrovac, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 40 dunuma obradive zemqe, struja, voda, asfalt, ulica Rade Jawu{a 60, tel. 051/585613, 066/668-355. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626734. Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 390 m2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem u Glamo~anima ku}u blizu {kole sa dozvolom ili mijewam za stan, tel. 065/785-526. Prodajem ku}u sa stanom na spratu od 100 m2, poslovnim prostorom u prizemqu, sve 1/1, veoma povoqno, uredna dozvola, tel. 065/633-568. Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823. Prodajem ku}u sa dva ulaza u Bosanskoj Krupi na lijevoj obali Une sa oku}nicom 2.000 m2, cijena po dogovoru, hitno, tel. 065/330-300; 066/679-072. Prodajem ku}u na lijepom mjestu u Karanovcu ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212-357. Prodajem ku}u u Trnu, tel. 066/130-333. Prodajem vi{e ku}a, tel. 066/391-747. Prodajem ku}u u Adi, ul. Vida We`i}a, tel. 065/925-186. Prodajem dvije starije ku}e na placu od 1.100 m2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj veja", povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u u Boriku, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Palama 12h9, centralno grijawe, telefon, gara`a, vo}wak, pomo}ni objekti i 1.000 m2 zemqi{ta, tel. 057/224-695. Prodajem u Lakta{ima seosko imawe, 45 dunuma, sa objektima, vo}arstvo, vinogradarska zona, tel. 065/583-683. Prodajem ku}u u Gorwem Drakuli}u, tel. 065/601-772.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u u Lazarevu kod kasarne "Kozara", ul. Marije Jotanovi}, tel. 065/601772. KUPOVINA Kupujem malu ku}u ali useqivu na podru~ju Potkozarja i Omarske sa malo zemqe, tel. 065/722-651. ZAMJENA Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (ku}a +dvor. objekti) naseqe Zdena, ul. Prvomajska, za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, plac...., tel. 065/549-687. Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a +{tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci, ku}a, stan, baraka, plac, tel. 065/549-687. Mijewam useqivu ku}u kod "Kosmosa" za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/528247. Mijewam ku}u u Slatini za stan u Bawaluci, tel. 066/943-110. IZDAVAWE Izdajem jednosoban stan u ku}i, tel. 387 65/234-556; 051/466-883. Izdajem staru nenamje{tenu ku}u, 90 m2, struja, voda, telefon, na velikom placu, tel. 065/650-503. Izdajem trosobnu ku}u, totalno saniranu i sre|enu, hitno i na du`i period, kod Zelenog mosta u Bawaluci, tel. 065/636-545; 065/192-000. U centru Bawaluke u ku}i izdajem sobu za preno}i{te 20 KM i dnevni boravak 25 KM, tel. 065/384-318, 051/314-932. Izdajem sprat ku}e studentkiwama, poseban ulaz, centralno grijawe, ul. Stevana Bulaji}a 116, Star~evica, tel. 066/433-216. Izdajem nenamje{tenu ku}u u Trnu, tel. 065/914-747. Izdajem dvori{nu ku}u na Star~evici za dva studenta, cijena 200 KM, tel. 065/828437. Izdajem nenamje{ten sprat ku}e, poseban ulaz, tel. 065/975-624. Izdajem ku}u u Glamo~anima, odmah useqiva, tel. 065/920-111. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem dvori{nu ku}u na Star~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/828437. Izdajem ku}icu na Lau{u sa dvori{tem i parkingom, povoqno, tel. 065/224-551, 065/ 028-188. Izdajem komplet namje{tenu ku}u od 150 m2 za stanovawe, 150 KM po osobi sa ukqu~enim grijawem. Ku}a je predvi|ena za osam osoba sa o dvojenim sobama. Ulica Vasilija Ostro{kog br. 1, Lazarevo (iznad CENTRUM marketa). Zvati do 17 ~asova, tel. 065/896-422. Iznajmqujem sprat ku}e, 90 m2, nenamje{ten, ul. Milovana Hrva}anina, cijena 250 KM, mogu}nost dogovora za du`e iznajmqivawe, tel. 065/807-203. POTRA@WA Bra~ni par tra`i namje{tenu ili polunamje{tenu ku}u na podru~ju Hiseta ili Obili}eva (ne preko tranzita), tel. 065/722-651.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan u centru Bawaluke, prva zona, tel. 065/857-636. Prodajem namje{tenu garsoweru 28 m2 (stara sedam godina) prvi sprat, podrum, ul. Bra}e Jugovi}a, 60.000 KM, tel. 387 65/965-376 i 051/466-134. Prodajem jednoiposoban stan od 44 m2 u podno`ju Star~evice, blizu fakulteta. Bezbjednosna vrata, klima, centralno grijawe, lift, balkon. Cijena 90.000 KM, tel. 065/779-685. Prodajem trosoban stan u Bawaluci, Obili}evo, 74 m2, prvi sprat, u odli~nom stawu, tel. 387 65/241-922. Prodajem nov, opremqen i useqiv stan na atraktivnoj lokaciji, u blizini dr`avnih fakulteta, 58 m2, tel. 387 65/098-160. Prodajem stan u nasequ Sunce, 67,4 kvadrata, visoko prizemqe, cijena 1.650 KM po kvadratu, tel. 38765/930-931. Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana, 40 m2, u Budvi, za Bawaluku, tel. 387 65/400-458. Prodajem stan kod apoteke "1. maj", trosoban, 80 m, 30 m potkrovqa, ~etvrti sprat, stawe odli~no, balkon do vrti}a, tel. 38765/598-800. Prodajem nov stan, 34 m2. Vlastito grijawe na gas, sanitarna voda na gas. Izolacija 10 cm. Bambusov parket. Ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 387 65/534-684.

Prodajem ili mijewam za dva mawa stana stan od 70 KM u Boriku, kraj "Akvane", zvati od 19 do 20 ~asova, tel. 051/255-401. Prodajem trosoban stan 74 m2 u Obili}evu, 1.750 KM/m2, prvi sprat, u ul. Banovi} Strahiwe, tel. 065/485-178. Prodajem dvoeta`ni trosoban stan, 93 m2, novogradwa, cijena 115.000 KM u nasequ Ada, tel. 065/562-426. Prodajem u centru Bawaluke nov stan 64 m2, peti sprat - lift, podzemna gara`a, tel. 066/913-106. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem nove stanove 90 m2, 94 m2, 95 m2, "Topolino" zgrade, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem dvosoban stan sa gara`om, ^aire, tel. 065/737-588. Prodajem nove stanove 39 m2, 47 m2 i 50 m2 u nasequ Dervi{i, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan 50 m2 u Novoj varo{i, prizemqe, 90.000 KM, tel. 065/485-178. Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57m2, drugi sprat, lift, centralno grijawe, tel. 065/224-216. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698012. Prodajem stan, 70 m2 , u ulici Vase Pelagi}a, prvi sprat, tel. 065/926-305; 051/305-604. Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992; 253-752. Prodajem stan na "Ko{utwaku", filmski grad, 54 m2, tel. 051/437-505; 011/2396876. Prodajem stan 101 m2 , {esti sprat, dvoeta`ni - Borik, cijena 200.000 KM, mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549687. Prodajem stan, 64 m2, u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, ul. Carice Milice, saniran, povoqno, mogu} dogovor, ili mijewam za ve}i, tel. 065/636-545. Prodajem ekstra renoviran trosoban stan,75m2, tre}i sprat, Borik, Bawaluka, cijena 131.000 KM, tel. 065/901-781. Prodajem komforan stan, 57 m2, u Boriku, ul. @ivojina Mi{i}a, useqiv, ima lift, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 63 m2, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545. Hitno prodajem dvosoban stan 74 m2, potkrovqe, ul. Ilije Gara{anina, novogradwa, 1.200 KM/m2, tel. 065/284-450. Prodajem stan 105 m2, ~etvrti sprat, saniran, u Boriku - Pentagon, cijena 105.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959. Prodajem stan 57 m2 u Boriku, 1.700 KM/m2 , drugi sprat, ulica @ivojina Mi{i}a, tel. 065/485-178. Prodajem stan 95 m2, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772. Prodajem dvosoban stan na Bulevaru ili mijewam za garsoweru u Bawaluci uz doplatu, tel. 065/613-189. Prodajem jednosoban stan, 30 m2, ~etvrti sprat, sa balkonom, ul. M. Kraqevi}a, Obili}evo, tel. 065/978-485. Prodajem stan u Novoj varo{i, 95 m2, 1.900 KM/m2, novogradwa, tel. 065/485-178. Prodajem nov stan, 55 m2, u Kozarskoj ulici, Ko~i}ev vijenac, prvi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 63 m2 , u ulici Save Quboje, Star~evica, tre}i sprat. Cijena povoqna, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 126 m2, drugi sprat, u`i centar Bawaluke, ulica Branka Radi~evi}a, tel. 065/529-471. Prodajem dvosoban stan u strogom centru 61 m2, cijena 116.000 KM, tel. 065/156-183. Prodajem stan u Boriku, Bawaluka, 57 m2, tre}i sprat, kod kampusa, tel. 065/698-012. Prodajem trosoban stan 86,70 m2, mo`e zamjena za mawi, Star~evica, tel. 051/437-043; 065/191-858. Prodajem stan u Bawaluci, 68 m2, prvi sprat, po~etak Borika, tel. 065/698-012. Prodajem ~etvorosoban stan 95 m2 u Novoj varo{i, novogradwa, 1.900 KM/m2, tel. 065/485-178. Prodajem stan na Kalvanu, 44 m2, dvosoban, ~etvrti sprat, 2.200 KM/m2, tel. 065/ 652-344. Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012.

32 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem stan u Boriku kod "Maksi marketa", 54 m2, ~etvrti sprat. Potpuno renoviran, cijena povoqna, tel. 066/633-885. Prodajem dvosoban stan, 58 m2, ~etvrti sprat, u Obili}evu, ul. Krfska, tel. 065/763941. Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m2, ~etvrti sprat, ~isti papiri, 75.000 KM, tel. 065/324-935. Prodajem trosoban stan u centru grada potkrovqe, izdajem poslovni prostor u centru grada, tri kancelarije + WC, zvati od 12 do 15 ~asova, tel. 065/822-083. Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije 50 m2 - ~etvrti sprat, 56 m2 tre}i sprat, 70 m2 - drugi sprat, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 73 m2, u Rosuqama, sa ostavom i gara`om, 1.900 KM/m2, prizemqe, novogradwa, tel. 065/652-344. Prodajem stan u Boriku, 78 m2, ~etvrti sprat, Reqe Krilatice 1.500 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan u ul. Ranka [ipke ili mijewam za ku}u uz doplatu, tel. 065/626-109. Prodajem jednoiposoban stan u novijoj zgradi, podno`je Star~evice, 44 m2, klima, lift, interfon, tre}i sprat, 90.000 KM, tel. 065/601-288 i 065/779-685. Prodajem dvosoban stan 50 m2, prvi sprat, Bawaluka, Obili}evo, tel. 666-271; 065/575031. Mawi stan, nije namje{ten, novo kupatilo, u ku}i niko ne stanuje, ul. Wego{eva, tel. 051/355-478. Prodajem jednosoban stan 42 m2 sa namje{tajem, podrumom i gara`om, Centar 2, cijena 85.000 KM, tel. 065/514-873. Prodajem stan 42 m2, u ul. Tarasa [ev~enka, zajedno sa namje{tajem podrumom i gara`om, cijena 85.000 KM, tel. 065/514-873. Prodajem stanove gotove, novogradwa od 65, 70, 75, 85, 90 i 110 m2 u Kozarskoj ulici, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan, 54 m2, peti sprat, Star~evica, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Pentagonu ili mijewam za mawi uz doplatu, cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/485-178. Prodajem dvoiposoban stan Borik, zgrada Titanik, cijena po dogovoru, tel. 065/218-001; 051/423-003. Izdajem jednosoban stan nenamje{ten na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, tel. 065/822-382. Prodajem hitno nov stan 52m2 sa dvije sobe, u ul. Anke Drakuli}, drugi sprat, cijena povoqna 1.850KM/m2 sa PDV-om, tel. 066/466-753. Prodajem garsowere u izgradwi od 29, 30 i 35 m2 kod "Intereksa", cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan u Boriku, ul. Kne`poqska, 87 m2, renoviran, 1. sprat, tel. 065/485-178. Prodajem stan 42 m2, novogradwa sa komplet namje{tajem kod Poqoprivredne {kole, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan kod Gimnazije, 74 m2 , trosoban, drugi sprat, 1.750 KM/m2, tel. 065/485-178. Prodajem nove gotove stanove u Lazarevu od 41, 42, 45, 48 i 52 m2, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan 48 m2, u izgradwi kod Rebrova~ke crkve, cijena 1.900 KM, tel. 065/562-426. Prodajem dvoiposoban stan, 60 m2 na Star~evici, renoviran, cijena 1.500 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/561195. Prodajem stan, 45 m2, ekstra sre|en, kod hotela "Cezar", drugi sprat, tel. 065/583-683. Prodajem stan, 57 m2, u centru, cijena 100.000 KM, tel. 065/227-292. Prodajem jednosoban stan, namje{ten, 42 m2, ~etvrti sprat, lift, novija gradwa, 3 km od centra ul. Kwaza Milo{a kod AMS 75.000 KM, tel. 066/691-052. Prodajem na Star~evici izuzetan dvoiposoban stan, 70 m2, prvi sprat, tel. 065/522838. Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 61,61 m2 na Star~evici, strogo prizemqe, cijena 1.350 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem komforan stan od 55 m2, ul. Talijanskog bataqona Mateoti, kod {kole "Jovan Cviji}" u Bawaluci, 1/1, tel. 065/636545. Prodajem stan od 48 m2, novogradwa kod Auto-moto dru{tva, tre}i sprat, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/562-426. Bra~ni par penzioneri starije bolesne osobe prodaju stan 39 m2, novogradwa, stan se prodaje sporazumno i povoqno, tel. 065/937860. Prodajem stan 63 m2, ul. Romanijska, tel. 065/406-555. Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, podrum 12 m2, a mo`e i gara`a, 16 m2, Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461655. Prodajem noviji dvosoban stan 47m2 ul. Majke Jugovi}a (blizu Ekonomskog fakulteta), tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem trosoban stan, 86 m2, prvi sprat, u Obili}evu, ul. Marka Kraqevi}a, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637. Bawaluka, Ante Jaki}a, prodajem stan, 57 m2, prvi sprat, generalno renoviran, mo`e zamjena za stan od 40 do 45 m2, tel. 065/569294. Prodajem dvosoban useqiv stan u `utim zgradama, 50 m2, tel. 065/485-178. Prodajem stan, 39 m2, u Obili}evu, preko Vrbasa, stambena zgrada, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Bawaluka - Bulevar cara Du{ana prodajem dvosoban stan 48,70 m2, tel. 065/569294. Prodajem stan 130 m2, povu~ena eta`a, ~etvorosoban kod "Glasa", 2.200 KM/m2, tel. 065/485-178. Prodajem ili mijewam dvosoban stan 66 m2 namje{ten, sre|en u Barajevu kod Beograda za Bawaluku, tel. 00381 64 9210417. Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem trosoban stan, 67 m2, tel. 065/569-294. Prodajem baraku, 51 m2, u Lazarevu 1 ili mijewam za mawi stan, tel. 051/463-256; 065/382-221. Prodajem stan 42 m2 u Novoj varo{i, ul. Ravnogorska, renoviran, cijena 82.000 KM, tel. 066/130-333. Prodajem dva useqiva stana u centru grada, 82 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/986-453. Prodajem stan 130 m2 povu~ena eta`a kod "Glasa Srpske", novo, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 39 m2, u Boriku, Bawaluka, peti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 40 m2, Lazarevo, monta`na baraka, generalno sre|ena, cijena 49.000 KM, tel. 065/788-215. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, tre}i sprat, ul. Marije Bursa} - Centar, cijena po dogovoru, tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem ili mijewam ~etvorosoban stan u najstro`em centru Sarajeva, za ve}i dvoiposoban stan u Bawaluci uz doplatu, zvati od 17 do 20 ~asova, tel. 318-028. Prodajem stan u Zeleniki kod Herceg Novog, 35 m2 sa balkonom i ba{ticom, tel. 051/381-396; 011/2337650. Prodajem stan 56 m2, prvi sprat, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 110.000 KM, tel. 066/130-333. Prodajem nov stan kod "Incela", tre}i sprat, lift, cijena 2.000 KM/m2, tel. 066/130-333. Prodajem stan 48 m2, dowi dio Star~evice, prvi sprat, cijena 75.000 KM, tel. 066/130-333. Prodajem stan 43 m2 u Buyaku, tre}i sprat, naranyasta zgrada, cijena 1.750 KM/m2, tel. 066/130-333. Prodajem stan 47 m2 , ul. Stepe Stepanovi}a, potkrovqe, {esti sprat, lift, tel. 066/130-333. Prodajem stan u Sarajevu, strogi centar 81m2 + tavan 22 m2 +podrum 10m2, tel. 033/215-138, 065/415-491. Prodajem stan 35 m2 na Malti, drugi sprat, novogradwa, cijena 75.000 KM, tel. 066/130-333. Prodajem stan u Herceg Novom \enovi}i 50 m2, 48.000 evra, pogled na more, tel. 00382677223-93. Prodajem stan 37 m2, ^aire, cijena 1.900 KM/m2, tre}i sprat, novogradwa, tel. 066/130-333. Prodajem u centru Bawaluke kod Ekonomske {kole nov stan 64 m2, peti sprat sa podzemnom gara`om, tel. 065/785-526. Prodajem jednosoban stan, 47 m2, u zgradi, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740356. Prodajem stan, 115 m2, sa dva parking mjesta, novogradwa, ul. Koste Jari}a, Star~evica, povoqno, tel. 066/391-747. Obili}evo, stan 45 m2, suteren, kompletno je renoviran, ima poseban vawski ulaz - povoqno, tel. 065/528-232. Prodajem nov stan, 66 m2, na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem dvosoban stan 46 m2, 75.000 KM, ul. Gavrila Principa, tel. 065/485-178. Prodajem stan 77 m2 iza "Nestro" pumpe, potkrovqe, novogradwa, po 1.200 KM/m2, namje{ten, tel. 065/601-772. Prodajem dvosoban stan od 60 m2 na ^airama, ul. Radoja Domanovi}a, cijena 1.400 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem stan na ^airama, 59 m2, prvi sprat, saniran, tel. 066/633-885. Prodajem stan u centru Bawaluke, iza parka "Petar Ko~i}", 58 m2, prvi sprat, tel. 066/633-885. Prodajem troiposoban stan, 94 m2, u centru, "Pentagon", prvi sprat, ekstra sre|en, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban stan, 59 m2, drugi sprat, na Star~evici, ul. \ede Kecmanovi}a, kod "Ogwi{ta", tel. 065/763-941. Prodajem stan na Star~evici, 75 m2, prvi sprat, saniran, cijena povoqna, tel. 066/ 633-885. Prodajem nov namje{ten trosoban stan 84 m2 sa gara`om ulica Romanijska Bawaluka, tel. 065/900-144. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, tre}i sprat, u Boriku kod supermarketa "Maksi", cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem nov jednosoban stan, uskoro useqiv u nasequ Novi Borik, kod "Incelovog" bazena pov. 43,59 m2, tel. 065/510-098. Prodajem stan u Gradi{ci, 61 m2, drugi sprat, cijena 65.000 KM, mo`e zamjena za Bawaluku, tel. 065/465-009. Prodajem dvosoban komforan stan 57m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294. Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan 67 m2, drugi sprat, ul. Gunduli}eva 82, preko puta Bor~evog stadiona, sa kuhiwom, ugradnim plakarom, klimom, ADSL, ostava 8,5 m2, tel. 051/463-039, 065/656-660. Prodajem stan 44 m2, tre}i sprat, ul. Rajka Bosni}a br. 1. Bawaluka, tel. 065/144-870. KUPOVINA Kupujem dvosoban stan u Bawaluci do 80.000 KM, pla}am odmah, tel. 065/047-548. Kupujem stan u Bawaluci do 40 m2, bez posrednika, prednost Rosuqe, tel. 381 64/921-04-17. Kupujem jednosoban i dvosoban stan, tel. 066/205-505; 051/216-155. ZAMJENA Prodajem ili mijewam stan 56 m2 u Derventi za Prwavor, tel. 065/661-897. Stan u centru od 79 m2 mijewam za mawi uz dogovor, tel. 051/463-419. Mijewam otkupqen stan u RH za vikendicu ili sli~no, okolina Bawaluke, tel. 063/028-406. Dvosoban stan 54 m2 u Bawaluci mijewam za stan u Bijeqini, mo`e i ku}a, tel. 051/253-285. Mijewam dvosoban stan, 1/1, u Bawaluci za Zemun, Beograd, tel. 00387/051-308-758. Mijewam u Boriku stan, 45 m2, u v.p. za novu garsoweru, tel. 065/785-526. Mijewam stan u potkrovqu, novogradwa, kod Bor~evog stadiona, 86 m2, za dva adekvatna, zvati od deset do 15 ~asova, tel. 051/301-765. Mijewam nov dvosoban stan, 52 m2, drugi sprat, za trosoban i ve}i stan, tel. 066/913106. Mijewam u Pan~evu nov ukwi`en stan od 42 m2, prvi sprat za stan u Bawaluci, tel. 066/913-106. Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 50.000 evra, tel. 065/526-708. Mijewam ili prodajem jednosoban stan 43 m2 u centru Trebiwa za stan u Bawaluci, tel. 066/670-145. Mijewam mawi stan u Mladenovcu kod Beograda, novogradwa, za odgovaraju}i u Bawaluci, uz dogovor, tel. 381 65/405-71-83; 065/766-084. Dvosoban stan u centru Prijedora mijewam za jednosoban stan ili ve}u garsoweru u Bawaluci, tel. 066/450-874. IZDAVAWE Izdajem stan, centar, prema fakultetima, za ~etiri studentkiwe, tel. 065/354-939; 065/639-405. Izdajem namje{ten stan za tri u~enice ili studentkiwe u privatnoj ku}i u blizini kampusa, poseban ulaz, parking, centralno grijawe, 065/899-971. Izdajem, namje{ten jednosoban stan 30 m2 u Rosuqama, Vo`dova~ka 43. Sve informacije na tel. 051/310-979. Izdajem dvosoban namje{ten stan 65 m2, sa posebnim ulazom ku}e, preko puta "Juvente", dvije klime, kablovska TV, parking, internet i besplatno grijawe, tel. 387 66/933-552. Izdajem trosoban namje{ten stan, sprat ku}e, centralno grijawe, kod "Mqekare" naseqe Rosuqe, tel. 38765/306-147. Izdajem povoqno dva stana sa centralnim grijawem, tel. 387 66/807-068. Izdajem potpuno opremqen stan, 40 m2, prvi sprat, vlastito grijawe, ul. Majke Jugovi}a, zgrada "Centrum", Bawaluka, tel. 387 66/888-718. Izdajem dva jednosobna stana, M. Kne`ine br. 7, Petri}evac, tel. 051/354-274. Izdajem garsoweru, 35 m2, namje{tena, ul. Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526532. Izdajem jednosoban stan, poseban ulaz, ul. Rade Marjanca 11, Bawaluka, tel. 051/218175. Izdajem jednosoban namje{ten stan, sa parkingom, poseban ulaz, ul. Marka Miqanova 1, Lazarevo, ogranak ul. I. G. Kova~i}a, tel. 065/096-490. Izdajem dvosoban namje{ten stan pod Star~evicom kod Sama~kog hotela, tel. 051/464-842;063/026-213. Izdajem jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/189-137. Izdajem jednosoban stan, privatna ku}a, Lazarevo, preko tranzita, poseban ulaz, kablovska, tel. 065/439-072. Izdajem nov dvosoban stan, 51 m2, nenamje{ten, centar, Skendera Kulenovi}a br. 30 A, Bawaluka, tel. 051/216-931; 066/273-233. Izdajem dvosoban stan sa grijawem, prizemqe ku}e, ul. Ilije Gara{anina 62, tel. 065/518-881. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, tel. 066/936032. Izdajem stan 75 m2, ekskluzivno namje{ten, centralno grijawe, klima, na Petri}evcu kod {kole, ul. M. Oqa~e 3, tel. 065/236-402. Izdajem |acima ili studentima dvori{nu zgradu, tel. 051/465-131; 066/278025. Izdajem stan za dvije studentkiwe, namje{ten, blizu kampusa, cijena 350 KM, tel. 065/487-485. Izdajem dvosoban komforan, novonamje{ten stan, ul. @ivojina Mi{i}a, tel. 065/510-252. Izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, parking, cijena po dogovoru, tel. 065/651-253. Izdajem stan, 58 m2, drugi sprat, Bawaluka, Cerska, 450 KM/mj.+re`ije, namje{ten, tel. 065/549-687. Iznajmqujem dvosoban stan, Kuqani, tel. 065/249-183. Izdajem namje{tenu garsoweru u centru Novog Sada, tel. 065/715-169. Izdajem nov namje{ten stan za ~etiri osobe, studente, kod Rebrova~ke crkve, povoqno, tel. 065/611-842. Ako `elite biti sami izdaje se mawi stan sa terasom, novim kupatilom, sa velikom ba{tom, Petri}evac, tel. 051/355478. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/528-247. Izdajem zaposlenoj osobi namje{ten stan, apartman, ul. Ranka [ipke 26, povoqno, tel. 066/406-241. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, u Kosovskoj ulici br. 21 D, 250 KM, tel. 051/281-632. Izdajem, prazan dvosoban stan na du`i period, drugi sprat, u ulici Rade Vrawe{evi} 16, tel. 051/438-673; 065/213-780. Izdajem de luks namje{ten trosoban stan u strogom centru Bawaluke, 95 m2, dva kupatila, za poslovne qude, tel. 065/650-503. Polunamje{ten stan, sprat ku}e, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/057-536. Izdajem namje{ten dvosoban stan bra~nom paru, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa TVom, ve{-ma{inom i fri`iderom za tri djevojke koje studiraju prvu ili drugu godinu, ul. Rade Vrawe{evi} 167, Borik, Bawaluka, tel. 051/254-414. Izdajem dvosoban namje{ten stan, centralno grijawe, prednost mladi bra~ni par, studenti - |aci, tel. 051/318-301; 065/490-371. Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, ul. Stepe Stepanovi}a, naseqe Ada, kod "Incela", tel. 051/429-582; 065/368-341. Izdajem jednosoban stan blizu "^ajavca" dvjema studentkiwama ili radnicama, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 051/303852; 065/057-660. Izdajem stan, potkrovqe u Prije~anima, tel. 051/385-259. Izdajem jednosoban stan u ulici Sr|e Zlopogle|e 44, Bawaluka, Obili}evo kod \a~kog doma, tel. 065/156-249. Izdajem prazan stan sa kuhiwom u ul. Srpskih rudara 48, na Lau{u, tel. 280-922; 066/884-431. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Bawaluke poslovnim qudima ili strancima, tel. 065/618-241. Izdajem u zakup trosoban stan polunamje{ten (sprat ku}e), Zalu`ani, Nenada Kosti}a 304, tel. 065/169-469, 065/548-373. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijawem, kablovska, internet, cijena po dogovoru, tel. 066/999-828. Izdajem dvosoban stan, podno`je Star~evice, tel. 065/628-377. Izdajem jednosoban prazan stan sa centralnim grijawem u privatnoj ku}i, 150 KM, tel. 051/281-948. Izdajem namje{ten stan u ul. \or|a Joveti}a, Pobr|e, tel. 065/673-847; 051/281757. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan na Star~evici, ul. Milana Vasi}a akademika br. 40, u ku}i, tel. 065/822-382. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem, blizu centra grada, tel. 051/351680; 065/450-544. Izdajem u centru dvoiposoban, namje{ten stan 60 m2, prvi sprat, ulica Sime [olaje, tel. 066/039-025. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u Bawaluci, kraj kasarne "Kozara", cijena povoqna, tel. 051/380-635.

OGLASI
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke za tri studenta, tel. 065/ 909-611. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, tre}i sprat, u Obili}evu, od 1. decembra, tel. 066/703-101. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada, tel. 065/241-551; 065/656-377. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, 800 m od hotela Bosna, cijena 280 KM sa re`ijama, tel. 065/523768. Izdajem namje{teno potkrovqe blizu Zelenog mosta, tel. 065/046-852. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, blizu centra grada, tel. 051/318-004; 066/621-363. Izdajem namje{ten stan u odvojenoj privatnoj ku}i za dvije zaposlene djevojke ili dva zaposlena momka, tel. 065/305-308. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Drage Mali}a na du`i period, tel. 066/431369; 065/563-034. Izdajem trosoban namje{ten stan, centralno grijawe, povoqno, tel. 051/381-051. Izdajem namje{tenu dvori{nu garsoweru na tranzitu kod "^ajavca", tel. 066/656-980. Izdajem potpuno namje{ten trosoban stan u privatnoj ku}i, centralno, poseban ulaz, parking, Petri}evac ul. Majevi~ka, tel. 065/515-094. Izdajem prazan trosoban stan u stambenoj zgradi kod Zelenog mosta i restorana "Orhideja" na du`i period, tel. 065/636-545; 065/192-000. Izdajem u~enicama i studentkiwama nov ve}i dvosoban namje{ten stan u potkrovqu, sa centralnim grijawem, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/348-669. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, prednost studenti, |aci, ili mladi bra~ni par bez djece, tel. 051/318-301; 066/431-504. Izdajem ekstra namje{ten dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice 5, tel. 065/513-609. Izdajem dvosoban stan, pogodan za studente ili mladi bra~ni par, Obili}evo, tel. 051/438-665. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Lau{u, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 051/281-629; 065/802-572. Izdajem namje{ten dvosoban stan trima studentkiwama u zgradi, ul. Bra}e Jugovi}a 70/1, tel. 065/072-778. Izdajem jednosoban i dvosoban stan na Petri}evcu, tel. 065/202-446. Izdajem stan na Star~evici 90 m2, u ul. Milovana Hrva}anina, tel. 065/382-775. Izdajem jednosoban namje{ten stan kod stadiona Lau{, privatna ku}a, ul. B. @ari}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan sa centralnim grijawem, 50 m2, kod {kole na Petri}evcu, tel. 051/355-758. Izdajem dvosoban mawi namje{ten stan, poseban ulaz, parking, Majevi~ka, Petri}evac, tel. 066/946-555. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i na Lau{u, tel. 051/224-100; 066/211-680. Izdajem dvosoban stan sa parnim grijawem u ul. M. Jetanovi}a 2A, tel. 065/920930. Izdajem jednosoban stan i namje{tenu sobu `enskoj osobi, tel. 051/352-756. Izdajem namje{tenu garsoweru, centralno grijawe, povoqno, Kraji{ka 6, Bawaluka, tel. 051/213-456. Izdajem namje{ten stan, 80 m2, drugi sprat, u centru Bawaluke, preko puta hotela "Palas", cijena 500 KM/mj+re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem namje{tenu garsoweru u Novoj varo{i - centar Bawaluke, tel. 065/620595. Izdajem namje{tenu garsoweru bli`e centru, samcima, tel. 051/216-786. Izdajem stan 52 m2 u ul. Krfska 52 A, prvi sprat, naseqe Obili}evo, tel. 066/286456. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Ive Andri}a, centar grada, tel. 065/636545. Izdajem namje{ten, jednosoban stan sa centralnim grijawem, ul. Podgrme~ka, kod {kole, na Lau{u, tel. 065/612-648. Izdajem namje{tenu garsoweru, ulica Jasimira Mal~i}a br. 6, 300 metara od Auto-{kole "Volan", tel. 065/858-064. Izdajem jednosoban stan, dvori{na zgrada, Lazarevo, cijena 200 KM, tel. 051/ 71-162. Izdajem jednosoban prazan stan za 150 KM, Dubi~ka 100, Bawaluka, kod "Obija", tel. 051/388-297, 065/470-588. Izdajem dvosoban stan u ul. Ivana Gorana Kova~i}a 17, kod "Maj veja", poseban ulaz, nenamje{ten, tel. 065/630-561. Bawaluka - Lau{, izdajem stan, 40 m2, polunamje{ten, tel. 065/569-294. Izdajem komplet namje{ten i opremqen dvosoban stan 62 m2 sa gara`om 15 m2 u cen-

OGLASI
tru Beograda za poslovne qude, tel. 065/194969. Izdajem dvosoban stan na prvom spratu, namje{ten, sa centralnim grijawem, tel. 051/284-629. Izdajem lijep, dvosoban stan, centralno grijawe, prazan, tel. 066/465-202. Izdajem dvosoban namje{ten stan 64 m2 dvjema studentkiwama, prvi sprat, centralno grijawe, cijena 350 KM + re`ije, useqiv odmah, tel. 065/414-006. Izdajem jednosoban i dvosoban stan na Bulevaru 500 KM, 450 KM, tel. 065/140-027. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa gara`om i dvori{tem u blizini ambulante, Lau{, tel. 065/989-832. Jednosoban namje{ten stan u prizemqu ku}e sa posebnim ulazom za studente, ul. Stevana Bulaji}a 12, Obili}evo, tel. 065/983590. Polunamje{ten stan, sprat ku}e, poseban ulaz, sa centralnim grijawem, tel. 051/280281. Izdajem nov stan 34 m2 na Lau{u kod "Juvente", cijena 300 KM, tel. 065/650-315. Izdajem jednosoban stan u centru Bawaluke, centralno grijawe, tel. 065/677-276. Izdajem garsoweru u Obili}evu |acima ili samcima, tel. 065/613-398. Izdajem namje{ten, dvosoban stan u Bawaluci ul. S. Prvovjen~anog, drugi sprat, tel. 065/628-377. Izdajem hitno prazan komforan dvosoban stan u "Titaniku" u Boriku na du`i period, tel. 065/636-545; 065/192-000. Izdajem jednosoban stan pogodan za studente, ulica Cara Lazara 73, Obili}evo, Bawaluka, tel. 065/911-611. Izdajem potpuno nov stan na Lau{u kod "Juvente", tel. 065/650-315. Izdajem jednosoban stan, tel. 051/355-096. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/528-247; 065/972569. Izdajem ili prodajem dvosoban stan u centru Bawaluke kod SUP-a, tel. 066/545-538; 051/551-611. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan, ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka, jeftino, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem prelijepo namje{ten trosoban stan u strogom centru kod meksi~kog restorana u stambenoj zgradi, centralno, tel. 065/636-545; 065/192-000. Izdajem prazan trosoban stan, prvi sprat, ul. \ure Jak{i}a kod O[ "Jovan Cviji}", na du`i period, tel. 065/636-545; 065/192000. Izdajem namje{ten jednosoban stan, najbli`e "^ajavcu", dvjema studentkiwama ili radnicama, poseban ulaz, sa centralnim grijawem, tel. 051/303-852; 065/057-660. Izdajem jednosoban stan na Star~evici, tel. 051/429-441; 065/836-879. Izdajem dvosoban stan na Star~evici, pogodan za studentkiwe, tel. 065/592-652. Izdajem jednosoban stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, ul. Trive Amelice 34, Rosuqe, tel. 065/420-496; 051/316-173. Izdajem stan na du`i period, nov, namje{ten, dvosoban sa dnevnim boravkom, 450 KM sa ukqu~enim grijawem, ul. Nikole Pa{i}a 16, Trn, tel. 065/310-799. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, centralno grijawe, kablovska, tel. 065/720-472. Izdajem stan u Trnu kod {kole, Dositejeva 26, tel. 066/157-733; 051/585-578. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan u "Integralovoj" zgradi mladom bra~nom paru, tel. 065/217-909. Izdajem jednosoban namje{ten stan trojici studenata ili bra~nom paru, blizu kompusa, tel. 066/643-141. Izdajem stan kod Rebrova~ke crkve, 46 m2, tel. 065/227-280; 065/638-882. Izdajem dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, Nova varo{, 450 KM, tel. 065/530008. Izdajem dva le`aja djevojkama studentkiwama, privatna ku}a, 120 KM po le`aju, stan 80 m2, odvojeno, vlastito grijawe, kablovska TV, blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta, tel. 065/270-797. Izdajem u centru novu namje{tenu garsoweru u novoj stambenoj zgradi, cijena 350 KM + re`ije, tel. 065/514-873. Izdajem trosoban stan, prizemqe ku}e, 78 m2, ul. Maksima Gorkog br. 27, tel. 051 214169. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, tel. 065/775-801. Izdajem dvosoban namje{ten stan 60 m2 u ul. Drage Mali}a, Ante Jaki}a, tel. 066/431369. od 3.100 m2, Bawaluka - Tuwice, tel. 065/549687. Prodajem poslovni prostor 38 m2 u Bawaluci, kod "Med. elektronike", ul. Petra Ra|enovi}a, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Bawaluci Obili}evo, Bra}e Jugovi}a 29, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 24 m2, ul. Dragana Bubi}a 14A, tel. 065/699569. Prodajem poslovni prostor, 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 065/685-800. Prodajem halu 25h15 metara sa 2.600 m2 zemqi{ta, sa placem od 1.000 m2 za porodi~nu ku}u u Vujnovi}ima u blizini autoputa, tel. 065/763-941. Izdajem kancelarijski prostor, 56 m2, sa upotrebnom dozvolom, u strogom centru Bawaluke, Jevrejska ulica, tel. 065/902-567. Lokal, prodavnica, kancelarija, skladi{te 36 m2, ul. Branka Popovi}a 18, centralno grijawe, parking, tel. 370-385. Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod Balkan invest banke, 64 m2, dvoeta`na, tel. 065/601-772. Prodajem poslovni prostor, 90 m2, ul. Vase Pelagi}a, kod Osnovnog suda, tel. 066/391-747. Prodajem poslovni prostor, 70 m2, u Novoj Topoli, cijena 30.000 KM, mo`e zamjena, tel. 065/583-683. Prodajem poslovni prostor, ul. Srpska, preko puta hotela "Talija", prizemqe, 20 m2, vi{estruka namjena, tel. 066/737-485. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor, 18 m2, za sve namjene u Boriku, preko puta Hipo banke, tel. 065/909-128 i 065/406-983. Izdajem poslovni prostor devet m2 u centru Bawaluke, tel. 065/602-883. Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem povoqno poslovni prostor od 160 i 240 m2 u strogom centru, prizemqe, tel. 065/540-309. Izdajem poslovni prostor u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor pored glavne ulice, sa vlastitim parkingom, grijawem, internetom, kablovskom, povoqno na du`i period, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor, centar Bawaluke, 20 i 200 m2, tel. 066/136-177. Izdajem poslovni prostor, 14 m2, kod pozori{ta u Bawaluci (u centru), odli~na lokacija, tel. 065/672-186; 051/305-567. Izdajem kancelarijski prostor 12 m2, prizemqe, Borik, tel. 065/512-292. Izdajem kancelarijski poslovni prostor 85 m2 sa centralnim grijawem, u`i centar grada, ul. R. [ipke 28, tel. 051/300-490; 065/176-559. Iznajmqujem dva poslovna prostora 35, 40 m2, mo`e i zajedno 75 m2, centar, ul. V. Pelagi}a 4, tel. 065/803-989. Izdajem poslovni prostor, 142 m2, ul. Jevrejska (pet kancelarija, klima, alarm), lamela 2, tre}i sprat, deset KM/m2 (mo`e i dogovor), tel. 065/623-658. Izdajem poslovni prostor, 40 m2 u ul. Dr M. Stojanovi}a 93, tel. 051/314-180; 065/769-537. Izdajem 60 m2 poslovnog prostora u Obili}evu, 650 KM, tel. 065/643-621. Izdajem namje{tenu kancelariju u PC "Ekvator", prvi sprat, 16 m2, tel. 065/517821. Izdajem poslovni prostor 23 m2, u ul. Majke Jugovi}a 22, Bawaluka, tel. 066/296111. Izdajem podrum, 100 m2, povoqno, kod Mqekare, glavna ulica, tel. 051/311-679; 065/404-140. Izdajem poslovni prostor, 25 m2 (Rosuqe), kancelarija, prodavnica sa inventarom, na par mjeseci besplatno, tel. 065/618-380. Izdajem poslovni prostor sa centralnim grijawem, tel. 065/329-165. Izdajem poslovni prostor 70 m2 u Zelengorskoj ulici, cijena po dogovoru, tel. 051/312-742. Izdajem poslovni prostor od 35 do 150 m2 sa inventarom, ul. Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor 60 m2, ul. Kara|or|evi}a, zgrada "Energomonta", tel. 065/583-359. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 100 m2, sa mogu}no{}u podjele na dva prostora od 40 i 60 m2, Vo`dova~ka 3, Rosuqe, tel. 065/528-419. Izdajem poslovni prostor 30 m2 u centru Bawaluke, preko puta yamije Ferhadija, 800 KM/mj.+re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 48 m2/P u centru Bawaluke, preko puta hotela "Bosna", 700 KM/mj. + re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor, stari zanatski centar, tel. 066/808-510. RK "Kastel", lokali od 18, 22, 34, 37 i 55 m2, mo`e spajawe pet namje{tenih kancelarija - jedna cjelina 95 i 100 m2 za kancelarije, prazno, grijawe, lift, obezbje|ewe, klima, tel. 051/216-161; 216-384; 065/522802. Izdajem povoqno mawi kancelarijski prostor u u`em centru grada, tel. 065/826713. Izdajem lokal u "Ekvatoru", tel. 065/530831. Izdajem poslovni prostor, 50 m2 , u Malba{i}evoj zgradi kod "Med. elektronike", tel. 065/778-087. Izdajem u centru Bawaluke poslovne prostore razli~itih veli~ina i namjena, tel. 065/522-838. Izdajem restoran u funkciji na Petri}evcu, papiri uredni, cijena 600 KM, tel. 051/355-572; 066/658-775. Izdajem poslovni prostor 18 m2, Aleja Svetog Save 59, lokal br. 4, preko puta SD "Borik", tel. 051/461-019, 066/286-960. Izdajem poslovni prostor sa centralnim grijawem u Obli}evu, pogodan za kancelariju, tel. 065/329-165. Izdajem poslovni prostor u ulici Simeuna \aka 25 m2, dozvola za rad, tel. 051/427242. Izdajem poslovni prostor (stan), 82 m2, prvi sprat, u centru Bawaluke kod RK "Centar", cijena 700 KM/mj.+re`ije, tel. 065/549-687. Izdajem dva poslovna prostora 35 i 40 m2, mo`e zajedno 65 m2, centar, V. Pelagi}a izme|u izme|u Nove i Rajfajzen banke, tel. 065/807-999; 065/588-194. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor, veoma povoqno, na glavnom putu, upotrebna dozvola, tel. 065/633-568. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 180 m2, kod Rebrova~ke crkve, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 34 m2 , u ul. Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140m2 pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228870. Izdajem prostor za vi{e namjena 16 m2, Aleja Svetog Save 70, tel. 065/512-186, 051/215-695. Izdajem poslovne prostore za sve namjene, 20, 30 i 50 m2, ul. An|e Kne`evi} i Krfska, tel. 065/636-546. Izdajem povoqno poslovni prostor od 42 m2 u ul. Pave Radana 12 a Nova varo{, tel. 065/974-716; 051/317-455. Izdajem poslovni prostor 25m2 sa skladi{tem, dobar parking, povoqno ul. Stepe Stepanovi}a 42, tel. 066/465-478. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, ul. K. brigada 95, tranzitni put, preko puta "^ajavca", tel. 051/214-538; 066/063-931. Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 34-50 m2 , ul. Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor u Zanatskom centru Star~evica, tel. 065/755-410. Izdajem poslovni prostor, 18 m2 , u poslovnom centru, prvi sprat, Jevrejska ulica, 300 KM, tel. 065/529-471. Izdajem mawi poslovni prostor u centru grada ul. Srpska 26 kod crkve, tel. 065/510172. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, tel. 065/394-908. Izdajem poslovni prostor, 22 m2 + magacin za sve namjene, upotrebna dozvola, jeftino, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem vi{e poslovnih prostora na podru~ju Bawaluke, tel. 066/391-747. Povoqno izdajem poslovni prostor, stari zanatski centar, tel. 066/808-510. Izdajem tri kancelarije (prostorije) sa upotrebnom dozvolom, pogodno za vi{e namjena, tel. 051/466-112; 065/415-752. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130 + 130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/217-909. Iznajmqivawe kancelarija u Lak ta{ima, lokacija "Centrum" market, Lakta{i, tel. 066/117-186. Izdajem kancelarijski prostor, 64 m2, centar Bawaluke, Gunduli}eva 6 (tri kancelarije, ~ajna kuhiwa, parking, alarm, centralno grijawe), tel. 065/971-991; 065/622-609. Iznajmqujem 110 m2 kancelarijskog prostora, centar Bawaluke, glavna ulica, {est parking mjesta, klima, grijawe, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435. POTRA@WA Potrebni poslovni prostori od 10 do 15 m2 u u`em centru grada, tel. 066/915-710.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 33
Prodajem zidanu gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka kod parkinga Rajfajzen banke, tel. 065/461-655. Prodajem zidanu gara`u, ul. Skenreda Kulenovi}a, 15 m2, 1/1, tel. 065/512-013. Prodajem ili izdajem gara`u u ulici Nikole Tesle, tel. 066/205-505; 051/216-155. Prodajem zidanu gara`u ul. K. Alfonsa 13, tel. 065/512-881. Prodajem zidanu gara`u, 20 m2, u ul. Kraqa Alfonsa, Bawaluka, tel. 065/569294. KUPOVINA Kupujem ili iznajmqujem gara`u u ul. Mihajla Pupina, tel. 065/870-004. IZDAVAWE Izdajem gara`u u ul. Vojvode Mom~ila kod SUP-a, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Izdajem zidanu gara`u u ulici Save Mrkaqa, kod Medicinskog fakulteta, tel. 065/587-598. Izdajem gara`u u ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 13, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/880-195. Izdajem gara`u i prazan sprat ku}e, povoqno, tel. 065/297-962. Prodajem osam dunuma zemqe, cijena 3.000 KM/dunum, tel. 065/189-137. Prodajem placeve u [argovcu, kod zadwe bus stanice, po 500 m2, vl. 1/1, cijena ve} od 20 KM/m2, tel. 066/294-247. Prodajem plac 2.049 m2, 1/1, uz glavni put, gradwa dozvoqena, Mi{in Han, tel. 066/063-560. Prodajem placeve u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 065/459-827. Prodajem {umu Gostiq, blizu Doboja, cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698012. Prodajem tri dunuma zemqe i dva {ume uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, papiri 1/1, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem placeve i parcelu {ume, ispod cijene, Ponir, Bawaluka, sedam km od centra, tel. 065/268-156. Bawaluka - Zalu`ani - prijedorska petqa, prodajem 7,5 dunuma zemqe, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569-294. Prodajem placeve na Star~evici, u Trnu, Zalu`anima i Lau{u, tel. 065/562-426. Bawaluka, Dervi{i, prodajem tri placa, iza "Obija", tel. 065/569-294. Prodajem plac, 600 m2 , ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159. Gradi{ka - Drageqi, prodajem 13 dunuma zemqe pored puta Gradi{ka - Turjak, od autoputa pet kilometara, tel. 065/569-294. Prodajem ~etiri dunuma {ume devet kilometara od grada - asfalt, autobuska stanica, cijena 5.000 KM po dunumu, tel. 065/382-379. Prodajem osam dunuma zemqe, sve 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik kod Gradi{ke, tel. 00385 52/543-601. Bawaluka - Mi{in Han prodajem 57.600 m2 zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem zemqu 4.000 m2, ^okorska poqa, cijena po dogovoru, tel. 065/260-932. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772. Prodajem zemqu na Star~evici u ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vo}wak i vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818-425. Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, pored puta, tel. 065/178-581. Prodajem plac za ku}u, 600 m2 , u Prije~anima, {est kilometara od centra Bawaluke, registrovana trofazna struja i voda na placu, asfalt, 1/1, tel. 051/258-643; 065/970-068. Prodajem plac od 483 m2 u ul. Nenada Kosti}a 63 a, Zalu`ani, Bawaluka, dozvoqena gradwa, tel. 051/370-049; 065/537-344; 065/735-267. Hitno i povoqno prodajem plac dva dunuma na Kr~maricama blizina lova~kog doma, tel. 065/418-301. Prodajem 18 dunuma zemqe prije ^okorskih poqa, struja, voda, asfalt, autobuska stanica, devet km od grada, tel. 065/382379. Prodajem plac u Barlovcima 1.300 m2, pored provedena struja, voda i telefon, isti je udaqen od kasarne u Zalu`anima kilometar, tel. 065/451-920. Prodajem plac 350 m2, sa dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Lakta{i - Mahovqani prodajem 27 dunuma zemqe uz put Lakta{i - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem u Bawaluci na Baw brdu 6.500 m2 zemqe, povoqno, tel. 065/698-012. Bawaluka - Drakuli}, prodajem dva placa, tel. 065/569-294. Prodajem plac 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713. Prodajem dva placa kod {kole u Motikama, vlasni{tvo 1/1, placevi imaju vodu, struju i put, tel. 065/618-505, 0038598/262017. Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, ul. Mla|e ]usi}a 195, tel. 051/381-358; 066/671-493. Prodajem plac, 420 m2, u Krupi na Vrbasu uz samu obalu rijeke, tel. 065/538-602. Prodajem plac 650 m2 , Petri}evac, Bawaluka, 100 KM/m2, tel. 065/170-792. Prodajem gra|evinski plac, 800 m2, kod "Tropika", ul. Dragana Bubi}a, predvi|ena gradwa ku}e 12h12, P+2+M, tel. 065/763941. Prodajem placeve sa vo}wakom, 1/1, 1.100 m2, Veliko Bla{ko, struja, voda, cijena 5.500 KM, tel. 051/436-448. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem osam dunuma zemqe u Barlovcima - kod {kole, gra|evinska dozvola, 1/1, tel. 0038631745848. Prodajem plac, 700 m2, u Lazarevu, ul. Vojvode Prijezde, tel. 370138; 370-385. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, uz glavni

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/857-636. Prodajem plac 3,2 dunuma u Kobatovcima, pored autoputa Bawaluka-Gradi{ka. Cijena po dogovoru. Telefon: 065/ 367-498. Prodajem plac na Star~evici, ul. Koste Jari}a, 360 m2, dozvoqena gradwa, voda, struja, telefon, asfalt, ul. rasvjeta, vlasnik, tel. 387 65/573-447. Prodajem dva placa u Prije~anima Bawaluka po 824 m2 uz asfalt desno cijena 20 KM m2 i {umu 2.779 m2 fiksno 10.000 KM, tel. 387 65/333-966; 051/212-981. Prodajem plac, 3.134 m2, u Novoj Topoli, 200 metara od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem pet placeva u Prije~anima na glavnoj putu, ravan teren. Povr{ine placeva 319, 339, 442, 461, 478 kvadratnih metara. Vlasni{tvo 1/1, put, voda, struja na parcelama, povoqno, tel. 387 66/690-777. Prodajem zemqi{te u Glamo~anima 3.500 m2, sa monta`nim objektom, cijena 15.000 KM, tel. 051/309-122, 066/411-137. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem deset dunuma zemqe u okolini Slatine, cijena po dunumu 1.500 KM, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem zemqu u Ulciwu, 2.500 m2, pored gradske pekare, na asfaltu, Kodre, Ulciw, tel. 051/460-698. Prodajem plac, vo}wak vinograd, {uma, lokacija Derventa, tel. 065/917-002. Prodajem zemqi{te, 1.500 m2, uz Vrbas u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e 10h10 P+S+M, cijena 55.000 KM, tel. 065/763941. Prodajem placeve povr{ine 971, 772 i 844 m2 u Drago~aju u blizini bolnice, uz asfalt, cijena 20 KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem zemqu u Lipcu kod Doboja, tel. 051/460-698. Prodajem plac - zemqu u ^arda~anima 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 (reg. plan, dvije hale -voda+struja+mag. put), tel. 065/549687. Prodajem plac, zemqu 11.500 m2, 120.000 KM, Kr~marice, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549-687. Podajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853. Prodajem plac - zemqu, 8.000 m2, Bawaluka - Kumsale kod "Vitaminke", pogodno za stanogradwu, tel. 065/549-687. Prodajem plac, 350 m2 u Debeqacima, povoqno, tel. 051/436-300; 066/391-747. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 820 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012. Prodajem 9.000 m2 {ume kod ^elinca, povoqno i za gradwu, pored asfalta i rijeke, tel. 065/825-773. Prodajem na Petri}evcu blizu {kole plac 528 m2 za gradwu ku}e 10h9 P+1+M, tel. 065/785-526. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545. Prodajem mawi plac, cijena povoqna, nalazi se na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. Prodajem plac u Pavlovcu, tel. 051/217507. Prodajem 9.000 m2 {ume uz asfalt i rijeku, sa ul. rasvjetom, povoqno, tel. 065/825773. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/ 355-359.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem ili izdajem lokal uz taksi {tand i `itopeku u Obili}evu, moderan vi{enamjenski, ukwi`en, 50 kvadrata, Cara Lazara 43, tel. 051/385-131, 066/154-289. Prodajem poslovni prostor - halu na placu

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u, vlasnik 1/1, 15 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050.

34 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE
put, ^arda~ani na tre}em kilometru od Kla{nica, tel. 051/501-634. Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819-555. Prodajem plac sa podumentom i 2,5 dunuma zemqe, cijena povoqna, tel. 065/159-677. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Motikama, dozvoqena gradwa, papiri uredni, cijena 20.000 KM, tel. 051/922-778, 065/794-304. Prodajem povoqno 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, struja, voda, asfalt, povoqno, 1/1, tel. 051/218-415; 216-067. Prodajem u Motikama 30 dunuma zemqe, ogra|eno, mo`e i placevi, tel. 066/325-606; 066/168-191. Prodajem placeve u [u{warima, asfalt, struja, voda, sve 1/1, posjedujem urbanisti~ku saglasnost, sve pla}eno, ukupno 3.000 m2, tel. 061/107-264. Prodajem plac, sedam dunuma u Rije~anima, ~etiri kilometra od Lakta{a i vikendicu, tel. 065/955-895. Prodajem zemqu u Drugovi}ima, ~etiri dunuma, tel. 051/318-170. Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosijerovu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/622-572. Prodajem u Ma|iru ogra|en plac, voda, struja, sve 1/1, povoqno, tel. 065/008-451. Prodajem plac, 700 m2, Bawaluka, tel. 051/308-895, 065/303-811. Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz glavnu ulicu, tel. 066/791259. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene, 150 metara od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 8.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 066/206-553. Prodajem zemqi{te pov. 5.800 m2 u Vujnovi}ima u blizini nadvo`waka, predvi|ena gradwa hale 40h40 metara, tel. 065/763-941. Prodajem placeve od 500, 800, 900 i 1.000 m2 u Kuqanima u blizini grobqa, cijena 20 KM/m2, tel. 065/763-941. Povoqno prodajem placeve u Rami}ima kod s. zgrade za invalide i PPB, tel. 065/538-245. Prodajem plac u ul. Jovana Ra{kovi}a Paprikovac, tel. 066/152-155. Prodajem 18.831 m2 {ume u Drageqima Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem plac 736 m2, ul. Vida We`i}a, povoqno, tel. 051/436-300; 066/391-747. Prodajem placeve na Star~evici u ul. Koste Jari}a 16, tel. 051/429-331. Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012. Prodajem plac, 958 m2, na po~etku ulice Starog Vujadina, kod "Eko-bela", Star~evica, tel. 065/085-097. Prodajem plac u Pavlovcu, 500 m2, povoqno, tel. 065/601-772. Prodajem plac na Adi, tel. 066/091-091. Prodajem plac u nasequ Ada u Bawaluci, tel. 051/429-720. Prodajem plac, 4.000 m2, Vla{i}ka, Bawaluka, tel. 281-219. Prodajem povoqno dva placa u ulici Franca [uberta, Lau{ 2, dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, tel. 051/437-862. Prodajem plac u Trnu, pored Vrbasa, tel. 065/601-772. Prodajem imawe ku}a, {tala, 2.700 m2 zemqe, ispod Fru{ke gore, Sremska Mitrovica, tel. 065/722-651. Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, mo`e i pola dunuma, Pavlovac kod Tvornice ko`e, tel. 066/897-469. Prodajem plac u Glamo~anima 680 m2 voda, struja, dozvoqena gradwa, tel. 065/622-173. Prodajem plac 2.000 m2, 1/1, na Star~evici, papiri uredni, voda, struja, asfalt, kanalizacija, cijena 35 KM/m2, tel. 065/465-516. Prodajem plac povr{ine 3.648 m2 u Kuqanima, asfalt, voda, struja, tel. 051/464-360; 066/408-499. Prodajem plac u Motikama kod crkve 1.110 m2, 1/1, cijena 30.000 KM, tel. 066/411-137, 051/309-122. Prodajem plac 430 m2 nalazi se prema Srpcu 1,5 km od Lakta{a, struja, voda, telefon, cijena 30 KM/m2, tel. 065/378-617. Prodajem plac od 1.650 m2 u Kuqanima, uz put, predvi|ena gradwa dvije porodi~ne ku}e, voda, struja, cijena 35.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem 23 dunuma {ume u op{tini Lakta{i, cijena 600 evra po dunumu, tel. 051/355-872. Prodajem plac u Pavlovcu, sva infrastruktura, 1.050 m2, vrlo povoqno, tel. 066/130-333. Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosjerovu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 066/137-389. Prodajem 13 dunuma zemqe s pogledom na grad, cijena 13.000 KM, hitno, tel. 588-150, 065/964-929. Prodajem plac od 930 m2, gorwi Drakuli}, papiri uredni, tel. 066/225-568. Prodajem sedam dunuma zemqe u Slatini, tel. 051/217-507. Prodajem devet dunuma zemqe, pogodno za vo}arstvo, hitno, tel. 588-150, 065/964-929. Prodajem plac u Drago~aju kod Bawaluke pogodan za izgradwu ku}e ili vikendice, tel. 00464/5512-394. Prodajem u [argovcu plac, 940 m2, 1/1, povoqno, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem povoqno dunum zemqe pod vo}em u blizini bawe Slatina, tel. 065/964-929; 588-150. Prodajem 3,5 dunuma zemqe u ^okorskim poqima, 200 m od kowi~kog kluba, put, struja i voda obezbije|eni, tel. 066/646-702. Prodajem mawe placeve, cijena povoqna, nalaze se blizu novog autoputa blizu Kla{nica, na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. U Lakta{ima prodajem placeve 300 m od centra, dobra lokacija, tel. 065/584-802. Prodajem plac sa podumentom cijena povoqna i 3,5 dunuma zemqe u Kla{nicama kod novog autoputa, tel. 065/159-677. Prodajem povoqno plac 1.700 m2, 4,5 km od centra grada za gradwu ku}e vikendice, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem gra|evinsku parcelu ul. Qev~anska, Petri}evac, tel. 051/282-085. Prodajem placeve na Lau{u i u Zalu`anima kod {kole, tel. 066/205-505; 051/216155. Prodajem vi{e gra|evinskih parcela, povoqno, tel. 066/391-747. Prodajem povoqno plac 1.700 m2, ~etiri i po kilometra od centra grada, za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem gra|evinski plac na Adi, Bawaluka sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/709-382. Prodajem dva dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 051/302-742. Prodajem plac od 920 m2 u Gorwem Drakuli}u, asfalt, struja, papiri uredni, tel. 066/225-568. Prodajem zemqu u Kazarcu "ograde" 11 dunuma, tel. +381638090560. Prodajem zemqi{te, 27.000 m2, u Kuqanima, u blizini prodavnice "Luka~", cijena sedam KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem zemqu u Bla{ku, 4,5 dunuma, voda, struja, put, povoqno, tel. 387 65/561328. Prodajem placeve u Pavlovcu, preko puta [eve, struja, voda, asfalt na placu, ul. rasvjeta, 1/1, tel. 065/755-410. KUPOVINA Kupujem zemqu za vo}wak, cijene do 500 KM po dunumu, tel. 066/641-546. Kupujem zemqu za vo}wak cijena do 500 KM po dunumu, tel. 470-621; 065/984-166. namje{tenu sobu sa gradskim grijawem, tel. 065/573-046. Povoqno izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhiwe za dvije studentkiwe u zgradi, naseqe Obili}evo, cijena po le`aju 140 KM - ura~unate re`ije, tel. 066/777-923. Izdajem namje{tenu sobu sa dva le`aja sa centralnim grijawem, ul. Gavrila Principa 32, Obili}evo, kod Apeirona, tel. 065/900-474. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu, Borik, blizu fakulteta (Kampus), tel. 051/257-240; 065/005-782. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, ul. Sime Matavuqa br. 6, tel. 065/395-345. Izdajem sobu za studenta, samo `enske osobe, tel. 051/463-296. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935. Izdajem dvije jednokrevetne sobe u ul. Milo{a Obili}a 50, Obili}evo, tel. 065/616-966. Izdajem sobu sa centralnim grijawem studentkiwama, tel. 065/579-929. Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem u blizini fakulteta, tel. 065/938992. Le`aji studentima - nepu{a~ima u stambenoj zgradi, centralno, Borik, zvati poslije 20 ~asova, tel. 065/462-889. Izdajem sobu studentkiwi ili studentu, centar preko puta parka "Petar Ko~i}", tel. 066/699-054. Izdajem sobu zaposlenim licima u centru grada, grijawe, kablovska TV, tel. 066/792751. Izdajem dvokrevetnu sobu, studentima, sa internetom, poseban ulaz i centralno grijawe, blizu fakulteta, tel. 051/438-590; 066/625-907. Izdajem dvokrevetnu sobu sa grijawem, pod Star~evicom, tel. 065/825-601. Izdajem dvije jednokrevetne sobe sa zajedni~kim kupatilom i kuhiwom sa centralnim grijawem - sprat ku}e za djevojke, tel. 051/439-889. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem, internetom, poseban ulaz, blizu Univerzitetskog centra, tel. 051/438-590; 065/093-187. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, centralno, upotreba kuhiwe, kablovska TV, tel. 065/713-688. Izdajem dvije dvokrevetne sobe sa dva WC-a, kupatilom, kuhiwom, tel. 066/173-422; 066/652-224. Izdajem u Boriku dvokrevetnu sobu za dva studenta, tel. 066/202-225. Izdajem sobe, tel. 065/546-658; 066/934-593. Izdajem profesorima i studentima dvokrevetnu sobu ili le`aj, preko puta kampusa, tel. 051/255-425; 066/834-204. Izdajem dvije jednokrevetne sobe, blizu fakulteta, naseqe Obili}evo, u stambenoj zgradi, tel. 065/301-515. Izdajem studentu mu{karcu nepu{a~u sobu u centru grada, tel. 065/797-368. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u stanu sa cenralnim grijawem u blizini Univerziteta, tel. 065/491-077. Izdajem sobe |acima ili studentima kod kampusa, svaka soba odvojena, sa upotrebnom kuhiwom, tel. 066/130-333. Izdajem dvokrevetnu sobu u centru grada djevojkama, tel. 065/321-551. Izdajem sobu sa upotrebom kuhiwe, ul. Skendera Kulenovi}a 103, tel. 461-574. Izdajem namje{tenu sobu djevojci u centru grada, cijena 125 KM, tel. 065/801-074. Izdajem le`aje studentima i sredwo{kolcima - nepu{a~ima, stambena zgrada, Borik, zvati poslije 20 ~asova, tel. 065/462-889. Izdajem studentima sobu u stambenoj zgradi sa centralnim grijawem, upotreba kuhiwe, kupatila i kablovske televizije, tel. 065/454-478; 051/461-463. Izdajem dvije dvokrevetne sobe djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072. Izdajem dvokrevetne i jednokrevetne sobe, kablovska, centralno grijawe, tel. 051/312055. Izdajem sobu dvjema djevojkama u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, tel. 066/219-543. Izdajem jednokrevetnu sobu djevojci, centar grada, F. G. Lorke 23, tel. 065/228-768. Izdajem jednokrevetnu sobu, upotreba ~ajne kuhiwe, poseban ulaz, ul. Maksima Gorkog 36, tel. 066/722-186. Izdajem sobu djevojkama, upotreba kuhiwe, tel. 051/460-514. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu namje{tenu sobu u Boriku za studente ili studentkiwe, tel. 066/859-519. Izdajem sobe studentkiwama kod mosta "Venecija" u Bawaluci, tel. 066/899-464. Izdajem namje{tenu sobu na Petri}evcu, tel. 051/354-473. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u centru, 130 KM po krevetu uz sve re`ije, tel. 065/561-328. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi u stambenoj zgradi, grijawe, kupatilo, ~ajna kuhiwa, kablovska TV, Borik, tel. 051/251182; 065/664-698. Student pete godine medicine tra`i cimera u dvokrevetnoj namje{tenoj sobi, internet, kablovska, poseban ulaz, 120 KM po ~lanu u dvokrevetnim, tel. 065/846-566, 065/616-021. Izdajem |acima ili samcima sobu u Obili}evu, tel. 065/613-398. Povoqno izdajem namje{tenu sobu studentu, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, pogodno za studente PMF-a, tel. 051/301-109. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, kuhiwa, centralno grijawe, internet, u Boriku, tel. 051/254-408. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem sobu studentima, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno, TV, internet, tel. 065/491-942; 065/642-920. Izdajem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, tel. 051/463-392. Izdajem ozbiqnoj studentkiwi sobu sa balkonom u centru grada, grijawe, kablovska, cijena povoqna, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/313-477. Izdajem dvokrevetnu sobu u Obili}evu, zgrada, centralno grijawe, internet, kablovska TV, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 065/346-260. Izdajem dvokrevetne i jednokrevetne novonamje{tene sobe kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu za studente mu{karce, Ko~i}ev vijenac, tel. 065/512-013. Za djevojke izdajem dvokrevetnu sobu, TV kablovska, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982. Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila u ul. Drage Mali}a br. 13, tel. 051/216-011. Izdajem namje{tenu kuhiwu i sobu, ulaz poseban, izdajem i jednu sobu namje{tenu za studente, tel. 051/306-282. Izdajem studentima sobu sa centralnim grijawem, namje{tena, u blizini fakulteta, tel. 066/736-759. Izdajem studentima jednokrevetnu i dvokrevetnu namje{tenu sobu u blizini Pravnog fakulteta, tel. 066/736-759. Izdajem studentima tri sobe na spratu ku}e, odvojeno, povoqno, uz dogovor, blizu kampusa, tel. 064/449-90-77; 065/902-541. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u ul. Vase Pelagi}a 50, tel. 051/319-267. Izdajem sobu za jednu djevojku, studenta, u Boriku, povoqno, tel. 252-054. Izdajem sobu za djevojku, centar, kod Medicinskog fakulteta, tel. 051/216-146; 0644236612. POTRA@WA Starijoj `eni potrebna nenamje{tena soba ili dvori{na zgrada do 100 KM, tel. 066/937-779; 066/931-779.

OGLASI
Prodajem vikendicu selo Rasavci - Prijedor ( kod autopraonice ) deset kilometara od Prijedora, tel. 065/991 -755. Prodajem vikendice u Krupi na Vrbasu, Jaru`anima, Vrbawi i Rije~anima, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem vikendicu u Slatini, 110 m2, sa 1.800 m2 zemqi{ta, tel. 051/257-206; 065/218467. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, nova gradwa, struja, voda, tel. 065/966-808; 065/581-773. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama 7h8 m, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem nedovr{enu vikendicu 6h7, P+S sa 1.500 m2 zemqi{ta u Drago~aju kod bolnice, tel. 065/763-941.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528238. Prodajem "audi A3", 98. g.p. 1.9 TDI; 66 kW, registrovan do 7/13, ura|en veliki servis, automobil u odli~nom stawu, cijena 7.500 KM, tel. 065/472-515. Prodajem "astru 1.7DTI", godina 2003, registrovana do avgusta 2013, cijena 7.800 KM, tel. 387 65/911-775. "Nisan laurel" dizel, 2,3 limuzina, odli~an, nema korozije, 1988. g.p. povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. "Pasat" 1,6 dizel 1987. g. p. odli~an, dobar motor i karoserija, sve ispravno, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "jugo 55", 1989. godina, ima gas atest, odli~an, crveni 1.400 KM za ke{, alu felge, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "reno klio" u dobrom stawu, registrovan do 23.3.2013. 92. g.p. cijena po dogovoru, tel. 051/581-033. Prodajem "golf 1" dizel, 83. g.p., registrovan, u dobrom stawu, pet brzina, cijena po dogovoru, tel. 066/225-356. Prodajem povoqno "stojadina" 1986. g.p. ispravan, registrovan, tel. 051/466-170; 065/192-390. Prodajem "ford sijeru" 2.0 cl, limuzina, registrovana do aprila 2012. godine, u dobrom stawu, cijena povoqna, tel. 065/610118. Prodajem "jugo 1.1 tempo" crvene boje, 1997. godina, u odli~nom stawu, 800 KM, tel. 065/611-359. "Ford eskort" 1.3 benzin 1992. g. p., registrovan do maja 2013. godine, tel. 065/365163. Prodajem "ford mondeo" 1,8 TD g.p. 1995. u dijelovima, tel. 065/955-100. Prodajem "koral 1.1-IN", jedan vlasnik, godina proizvodwe 2006, tel. 065/622-894. Prodajem "opel korsu 1,2" motor dobar, lakiran, povoqno, 1.100 KM, prepis odmah, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 190 E" 1986. g. p., 1.500 KM, dobar, mugu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 250" dizel, odli~an, sa~uvan, registrovan, povoqno ili mijewam za yip, tel. 065/297-493; 065/068-663. "Golf IV", kraj 2001. limuzina 1.9 TDI, tek uvezen iz Wema~ke, sve pla}eno do registracije, ekstra stawe, tel. 065/417-119. Prodajem kamion hladwa~u furgon "fijat", kombinovani sa termo kingom, pet tona, pogodan za ugostiteqstvo, cijena 6.000 KM, tel. 065/585-733. Prodajem "reno megan" 2003. 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163. Prodajem "opel korsu", 1.2, g.p. 2000., registrovana, nove gume, klima, tel. 066/399121. Prodajem "reno megan", 1998. godi{te, pre{ao 155.000 km, DTI 1.9, klima, servo, registrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/014-320. Prodajem "jugo koral" 55 GVL, g.p. 1989, registrovan do januara 2013. cijena po dogovoru, tel. 065/905-823. Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice karoserije, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/644-550. Prodajem "polo" 1,9 SDI 2003. godi{te, tel. 065/329-165. Prodajem "{kodu oktaviju elegans" , 2008 godi{te , 1.9 TDI, 77 KW, tel. 065/481-999. Prodajem" fijat uno", 2000 g.p., tel. 065/949-750. Prodajem "golf 2", 86 g.p., tel. 065/949-750. Prodajem motocikl, 200 cm3, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem "golf 4" karavan, 2002. g.p., pre{ao 129.000, original crveni, super sa~uvan, 1.900 kubika, cijena 11.000 KM, tel. 051/460-290. Prodajem "mercedes E 300" TD 1997 u odli~nom stawu ili mijewam za "mercedes E 220" 2004/2006, g, tel. 065/631-613.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem mawi kiosk postakqen od polovine sa svih strana pogodan za ~uvara 200 KM, tel. 066/679-527; 051/258-744. Prodajem ili izdajem kiosk sa urednim papirima, tel. 065/682-573.

VIKEDNICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu, op{tina Lakta{i Jakupovci, povoqno, tel. 066/391-747. Prodajem vikendicu na 30 dunuma zemqe, s pogledom na grad. Hitno, tel. 588-150Ä 065/964-929. Prodajem vikendicu u Palama, blizu hotela "Panorama", 60 m2 na 980 m zemqi{ta, struja, voda, telefon, etaa`no grijawe, asfalt, tel. 065/396-710. Prodajem vikendicu i dva dunuma zemqe u Zalenom viru, voda, struja telefon, tel. 051/424-935. Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra|evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem useqivu vikendicu na dva dunuma zemqe pod vo}em, cijena 20.000 KM, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem drvenu vikendicu wema~ke proizvodwe, cijena po dogovoru, tel. 051/ 460-698. Prodajem vikendicu (devastiranu), kod Slatine u Gorwim Kadiwanima, od Bawaluke 18 km, struja, asfalt, vo}e, ograda, 40 m od rijeke, tel. 065/319-295. Prodajem vikend ku}u u Glamo~anima, struja obezbije|ena, voda obezbije|ena, put asfaltiran, tel. 051/215-672. Prodajem ili mijewam za stan vikendicu - ku}u u [u{warima, tel. 065/797-368. Prodajem vikendicu na putu Bawaluka Jajce, osam kilometara od Bawaluke, tel. 065/955-895. Prodajem mawu vikendicu i pet dunuma zemqe u [u{warima, tel. 065/797-368. Bawaluka - Kr~marice, vikendica 6h4,5 metara sa 2.000 m2 zemqi{ta, sa pogledom na Bawaluku, cijena 35.000 KM, tel. 065/763941.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 066/093105. Izdajem `enskoj osobi namje{tenu jednokrevetnu sobu u prizemqu ku}e u nasequ Lau{ (upotreba kupatila sve sa ma{inom, kuhiwa, TV, internet, c. grijawe) za mawu pomo} u odr`avawu ku}ne higijene, tel. 387 65/634-786. Izdajem dvije dvokrevetne sobe, kuhiwa, kupatilo, grijawe, centralno, centar, studentima, tel. 387 65/585-524 i 066/240360. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu u Boriku studentima, tel. 066/859-519. Dvokrevetna soba za dvije studentkiwe u~enice, centralno grijawe, 100 KM po osobi, Mom~ila Popovi}a 4, tel. 065/759929. Izdajem sobu studentkiwama, nepu{a~ima, tel. 051/254-589;065/462-384. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz i kupatilo, Kara|or|eva 259, Lau{, tel. 051/281-948; 066/114-644. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u zgradi sa centralnim grijawem, tel. 051/437-378. Izdajem le`aj i tra`im cimera studenta, privatna ku}a, 130 KM po le`aju, stan 50 m2, odvojeno, vlastito grijawe, kablovska TV, blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta, tel. 065/270-797. Izdajem studentima sobu u zgradi sa centralnim grijawem, tel. 051/436-065. U centru Bawaluke izdajem jednokrevetnu

OGLASI
Prodajem "fijat uno", cijena po dogovoru, tel. 051/460-698. Prodajem "pe`o 309", 1,6 benzin, (plin sa atestom, registrovn do 3. 2012. ~etvoro vrata, 1988. g.p. u ekstra stawu, Bawaluka, cijena 1850 KM, tel. 065/816-393. Prodajem "alfa romeo" 1.600 benzin, 85 KV, 1999. godi{te, klima, u odli~nom stawu, tel. 065/569-294. Prodajem "VW polo" 1,9 SDI, 2003. g.p., registrovan do februara 2013. godine, tel. 065/329-165. Prodajem "VW sharan" 1,9 TDi, kraj 2004. g., automatik, u odli~nom stawu, povoqno, ful oprema, tel. 065/491-942; 065/642-920. Prodajem "sitroen ksara" 2.0 HDI. g.p. 2001. registrovan, povoqno, tel. 065/526-282. Prodajem automobil "da~ija sanadero", star dvije godine, tel. 065/984-166. Prodajem "jugo 55 koral" g.p. 1989. registrovan do 12.1.2013, tel. 065/905-823. Prodajem "golf 4", 1998. god. proizvodwe, TDI 66 KW, crveni metalik cijena 7,800 KM, tel. 065/612-185. Prodajem "reno megan sedan", 2003. registrovan, 1.5 DCI crveni, kao nov, nove gume, klima, tel. 065/040-404. Prodajem felge petokrake 16 tojota rav 4, tel. 065/513-795. Prodajem al. felge 14 "fijat" s gumama, tel. 065/513-795. Prodajem "astru" 1997.g.p. 17TD, karavan, tel. 065/499-185. Prodajem "audi 100 cc" dizel, god. proizvodwe 86. cijena 1500 KM, tel. 065/471158. Prodajem "ford fijestu" god. proiz. 1989. motor 1,8, dizel, cijena 1.500 KM, tel. 065/229-422. Prodajem "golf 5" SDI, crna boja, g. p., 11/2004. u odli~nom stawu, tel. 065/156-249. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, 1995. g.p., u odli~nom stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "opel omega" 2,5 TDI, g.p. 2002, ful oprema, ekstra stawe ili mijewam za mawe vozilo uz doplatu, tel. 066/769-814. Prodajem "mercedes C" 220 CDI, 2002. godina, crne boje, registrovan, u odli~nom stawu, tel. 065/622-173. Prodajem "mercedes" A klasa 1,7 CDI 2001. g.p. u super stawu, mo`e zamjena za jeftinije, tel. 065/528-247. Prodajem "fijestu" g.p. 1995. u dobrom voznom stawu, registrovana do maja 2012. godine, tel. 065/953-506. Prodajem za "{kodu favorit" segment za ko~nice, razvodna kapa, relej, predwi ko~ni cilindri, gumice, svje}ice, novo, povoqno, tel. 065/980-038. Prodajem "opel vektru", 2003. g. p. 2,2 DTR crna, felge 17, oprema GTS, tel. 065/546462. Prodajem "mercedes 250 TD" tip 124, 1993. godina, klima, alarm, kanya, zimske gume, tel. 065/666-435. Prodajem "golf 2" benzinac, zapr. 1.263 cm3, g.p. 1987, snaga 40 KW, registrovan do 4/013, cijena 1.650 KM, tel. 065/056-378. Prodajem "golf 2, GTI", 1991. g.p. motor 1,8 66 KW, benzin, 2 vrata, 5 brzina, puno opreme registrovan do jula 2013, tel. 065/538279. Prodajem "ford eskort" 1,8 dizel, godina 1996, u odli~nom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/790-484. KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/636-004. Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859-069. Kupujem putni~ki kombi "mercedes vijano", tel. 065/631-613. DIJELOVI I OPREMA Prodajem aluminijumske felge 16 sa {est krakova, pet rupa, sa dobrim gumama, tel. 066/072-531. Prodajem za VW, "audi", "mercedes" alu felge sa gumama 225-45-17 ZR, u odli~nom stawu, tel. 065/491-942; 065/642-920. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Prodajem kuku za gra|evinsku dizalicu, tel. 064/4499077. Prodajem ~etiri gume M+S 14 za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri alu. felge 14-ke za "golf dvojku" ili "trojku" sa gumama, cijena 250 KM, tel. 066/521-989. Prodajem prikolicu, neto nosivost 400 kg, sa ceradom, jamovi rostfraj, 450 KM, tel. 066/499-664. Prodajem autoprikolicu, sva potrebna oprema, izuzetno kvalitetna ili mijewam za drva, tel. 051/281-695. Prodajem dijelove za "jugo 45", motor, anlaser, hladwak, auspuh, gume itd., tel. 065/979210. Prodajem gumu "kontinental" 195 h 55 h R16, nova za "reno" ili "da~iju" za 200 KM, tel. 065/722-309. Za "fijat" prodajem ~etiri zimske gume sa felgama, kao nove, 185-65-14, tel. 065/826-640. Prodajem ili mijewam alu felge BBS petnaestke sa gumama - ~etiri rupe, tel. 066/488-811. Prodajem bocu veliku solit, za auto-gas, pogodna za kombi ili ve}i automobil, tel. 065/011-065. Hitno prodajem prikolicu za prevoz auta, istekla registracija, tel. 065/513672. Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383. Prodajem skoro nove aluminijumske original felge sa gumama za "ford- fijestu", 200 KM, tel. 065/826-640. Prodajem felge za "{kodu" od 14 cola, felge za "opel vektru" al. 16 cola, ~etiri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem veoma povoqno sve dijelove limarije, mehanike i elektronike za "vektru" 1.7 TDI, 1994. godi{te, tel. 066/344099. KUPOVINA Kupujem o~uvan skuter do 100 KM, tel. 065/631-613. Prodajem gara`na vrata 2,65 x1,80, tel. 065/033-027. Prodajem podne obloge u kockama 50h50 cm za sve betonske podloge odli~na toplotna izolacija 24m2, tel. 051/352-354, 065/813-108. Prodajem polovnu stolariju, sobna vrata 200h90, ~etiri komada, balkonsaka vrata 220h80, prozori 140h140 dva komada, 140h120 dva komada, tel. 065/213-691. Povoqno prodajem aluminijumsku postakqenu stolariju, paneli sa vrtima, pogodno za pregrade, izloge, tel. 051/354352, 065/813-108. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem 1000 kom. starog crijepa "kikinda 333", cijena po dogovoru, tel. 051/380-015, 065/206-844. Prodajem dva krila sobnih vrata, tel. 066/485-496. Prodajem ostakqene prozore sa roletnama 210+140, jedan komad, 80h90, jedan komad, bez roletne, 180h140 i ulazna vrata 105h242, dva komada, tel. 065/265-314; 051/439-935. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 065/385-405. Prodajem stari crijep i letvu, mo`e i zamjena za drva, tel. 065/623-885. Prodajem madru od tre{we, debqine 8 cm, 7 m3, tel. 065/510-098. KUPOVINA Tra`im stakleni crijep "Diq" Vinkovci tip 104, vi{e komada, tel. 38765/283 -658. Kupujem salonit, tel. 065/033-027.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 35
Prodajem TA pe} od {est KW, tel. 065/512-532. Prodajem stilski namje{taj star vi{e od 50 godina, tel. 065/722-309. Prodajem TA pe} trojku, cijena 50 KM, tel. 065/612-185. Prodajem dva dje~ija kreveta, cijena 250 KM, tel. 051/316-011. Prodajem dobro, a jeftino, o~uvan kau~ i ugaonu garnituru, cijena po dogovoru, tel. 066/999-828. Prodajem trosjed i dvosjed na razvla~awe, fotequ, tabure, i tepih, sve o~uvano, tel. 065/771-167. Hitno prodajem dnevnu i spava}u sobu u odli~nom stawu, vrlo povoqno, tel. 065/257-003. Prodajem regal du`ine tri metra, mo`e i u dijelovima (dva ormara), tel. 051/380015, 065/206-844. Prodajem ugradni sudoper dvodijelni, super kvalitet, malo kori{}en, tel. 065/825-601. Prodajem dvije komode za dnevnu sobu, TV 55 cm "samsung" i stoli}, 250 KM, tel. 065/549-549. poja~ala i sli~nih ure|aja, prevozi i dijagnostika besplatni, tel. 051/435-000; 065/965-291. Limarsko-bravarske radove obavqam brzo i kvalitetno, povoqno, tel. 065/513672. Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318-227. Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349. Izra|ujem {amote za "alfa" {porete "sedmicu" i "devetku", {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923; 065/831729. Ozbiqna `ena tra`i na ~uvawe jedno dijete, godine starosti nisu va`ne, tel. 066/137-389. Ozbiqna `ena pomagala bi u ku}i starijoj `eni, tel. 065/876-450. Profesor daje instrukcije iz matematike |acima i studentima, tel. 051/313705. Brinula bih se o starijoj osobi koja `ivi sama u stanu u Bawaluci, tel. 066/943-110. Gradimo ran~eve, pravimo kamine, pecane, fontane i bazene, tel. 066/256211. Izvodimo molersko-farbarske radove, tel. 065/605-835. Dajem instrukcije djeci od prvog do petog razreda, naseqe Nova varo{, centar jedan ili dva i Borik, tel. 065/767-645. Odgovorna `ena wegovala bi stariju osobu na podru~ju Bawaluke, tel. 065/848829. Arhitekta sa licencom radi projekte stambenih, stambeno-poslovnih objekata i hala (legalizacija i novogradwa), tel. 065/644-526. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, gletovawe, kre~ewe i lakirawe stolarije, tel. 066/818-425. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430105. Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Povoqno ~i{}ewe stanova, poslovnih prostora, Bawaluka, tel. 065/583-653. Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906. @ena sa iskustvom ~uvala bi jedno ili dvoje djece, tel. 065/278-634. Instrukcije iz matemetike u~enicama osnovnih i sredwih {kola daje profesorka, cijena 10 KM/60 minuta, tel. 065/481-325. ^istila bih poslovne prostore i kafi}e i ostalo, tel. 065/876-450. Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Ma|ioni~ar Zoro, pozovite ma|ioni~ara na dje~iji ro|endan, od dvije do 15 godina, bi}ete odu{evqeni, tel. 065/399041. Dajem instrukcije iz geografije za osnovce i sredwo{kolce, tel. 065/390-670. Bu{ewe rupa u zemqi, "Tomos" ma{inom, za ograde i vo}e, {irina 20 cm, 12 cm, 36 cm, tel. 065/584-845. Prodajem kwigu o hipnozi, cijena 7 KM, tel. 065/399-041. Profesor razredne nastave davala bi ~asove djeci od prvog do petog razreda, naseqe Nova varo{, Centar 1 i 2, tel. 065/767-645. Gradimo ran~eve, pravimo kamine, pecane, fontane, bazene i radimo sve od kamena, tel. 065/631-613. Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih odijela, du{eka, monta`nih bazena, zavarivawe plastike, tel. 065/990-944. Prevozim stvari otvorenim kombijem, brzo i povoqno, tel. 065/513-672. Nau~ite da slikate po uzoru na strane majstore. [kola slikawa za sve generacije - Dace{in, tel. 065/538-994. Kvalitetno i sa garancijom radim sve vrste vodoinstalaterskih radova, tel. 065/633-187. ^uvala bih jedno dijete ili stariju `ensku osobu, tel. 066/008-400. Radim sve zidarske radove, malterisawe i postavqawe plo~ica, tel. 051/488-959; 066/698-107; 066/691-216.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem ru~nu ma{inu za mqevewe vo}a, tel. 065/548-744. Prodajem polovnu {iva}u ma{inu "singer" u koferu i sobni tepih povoqno, tel. 051/302-196. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal, metalac SB-26, profesional MK2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693. Prodajem cirkular sa oblaricom, kruwa~em i brusom, tel. 065/362-844. Prodajem nareziva~ za vodovodne cijevi sa dr`a~em cijevi i komplet linijom za narezivawe, tel. 066/331-179. Prodajem aparat za varewe T-162, slovena~ka proizvodwa, nov nije ni{ta radio, mawi {krip i masku za aparat, cijena 200 KM, tel. 051/280-398. Prodajem ma{inu za pakovawe gaziranih sokova i sirupa, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem motor cirkulara, motor dizalicu 450 W, zup~anike, tel. 066/063-560.

USLUGE
OSTALO
Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Hidroizolacije ravnih krovova, podruma, bazena itd. izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852 i 051/253-769. Ku}ni majstor, vodo i elektroradovi, popravke, ot~epqavawe odvoda, moleraj, tel. 387 65/882-511. Kvalitetna i stru~na izrada po naruybi seminarskih, diplomskih i magistarskih radova, biografija, prezentacija i prevoda tekstova sa engleskog, tel. 387 65/329-448. Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, te ma{insko od{topavawe. Rako, tel. 387 65/546-390 i 051/211763. Profesor daje instrukcije iz fizike i matematike dvo~as deset KM, tel. 065/561087. Profesor engleskog jezika daje ~asove (sedam KM) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, rasvjete, indikatora, sanacija instalacija i stanova, dolazak besplatan, 0-24 ~asa, tel. 065/566-141. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu, tel. 051/483-144; 065/670-639. Vr{im usluge klawa sviwa, prasi}a, teladi, jaradi i ostalo, tel. 065/566-181. Dajem ~asove wema~kog jezika osnovcima, 8 KM/~as, tel. 066/769-814. Nudim usluge kre~ewa, radim unu tra{we i vawske fasade, keramiku itd., tel. 066/536-311. Radim metalne ograde, kapije i nadstre{nice, tel. 051/463-329; 065/321-392. Prevozim putnike automobilom u zemqi i inostranstvu, povoqno, po dogovoru, tel. 065/569-294. Radim sve vodoinstalaterske radove i lijepim kerami~ke plo~ice, povoqno, tel. 051/262-647; 065/304-476. Instrukcije iz matematike za osnovce i sredwo{kolce, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/562-027. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875684. Tra`im ~uvawe djeteta od jedne do pet godina, tel. 051/437-330. Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/777-377. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne i sredwe {kole, povoqno, tel. 066/162-771. Pru`am usluge prevoza putnika automobilom na razne relacije (aerodrom, poslovni sastanci) i dr. po dogovoru, cijena 0,30 KM/km, tel. 066/034-484. Besplatno odvozim stare ve{-ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589. Servis televizora muzi~kih linija,

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku "Honner", 60 basova, pet registara i italijansku harmoniku, 32 basa, nova, cijena po vi|ewu, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem povoqno polovnu muzi~ku liniju AIWA, tel. 065/716-678. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele da pjevaju narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, tel. 051/460-898.

ZANATSTVO
PRODAJA
Grijawe, radijator, nov, tri rebra, 70x10, ventili i dr`a~i, 30 KM, tel. 065/988-047.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem DVD "daevu" nov video-rikorder, fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, odli~na, tel. 065/011-065. Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff", tel. 065/529-275. Prodajem TV "samsung" 55 cm ispravan, tel. 066/485-496. Prodajem {poret od rostfraja za centralno grijawe, tel. 065/696-071. Prodajem TA pe} 4,5 KW, tel. 065/362844. Polovan, ispravan {poret (gas-struja) "kon~ar", cijena 120 KM, tel. 065/836-947. Prodajem povoqno fri`ider - zamrziva~ marke "virpol " A kl, malo upotrebqavan, tel. 065/226-792. Prodajem dva televizora, tel. 065/931383.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem motokultivator JMF 7 "kwa`evac", oprema tegovi, kanye, prikolica, to~kovi za frezu, cijena 1.000 KM, tel. 051/280-398. IZDAVAWE Izdajem obradivu zemqu pod zakup na du`i period 20 dunuma za obra|ivawe nalazi se u Trnu - Glamo~ani, tel. 065/825448.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem povoqno dobro o~uvanu stolariju, vrata i prozori, "Slovenijales", sa griqama, tel. 065/642-085; 051/500240. Prodajem prozor i vrata ostakqeni i o~uvani 2,10h80, 140h100, tel. 065/548-744. Prodajem hrastov parket klase "standard", 400h42h16 mm, tel. 065/617-033. Prodajem suvu madru od smr~e 2 m2, 4m du`ina, vrlo povoqno, tel. 066/918-229. Prodajem staru gra|u, cijena po dogovoru, tel. 065/206-844 i 051/380-015. Prodajem mineralni zagla|eni nanos, tri vre}e za fasade, cijena 25 KM, tel. 065/583-681. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e sa plafonskim gredama za ku}u ili vikendicu, vel. 5h6 metara, tel. 065/611-654. Prodajem krila prozora raznih dimenzija, postakqena, odli~na, totalno niska cijena, tel. 065/3212-381. Prodajem sobna vrata 220h80 cm, tel. 065/616-977. Prodajem plo~ice zidne i podne 400 h 250; 330 h 330, tel. 065/213-691. Prodajem hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/4499077. Prodajem prozore sa vakuumom (izo) staklom, 100h140 cm - 1 komad, 80h140 cm 1 komad, tel. 066/416-004. Prodajem staru gra|u, dobro o~uvana, cijena po dogovoru, tel. 051/380-015; 065/206-844. Prodajem u pola cijene skoro novu vawsku stolariju za ku}u sa griqama, tel. 065/673-621.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem kamin, kao nov, cijena 150 KM, tel. 065/237-113. Prodajem garnituru trosjed, dvosjed, foteqa kao nova, tel. 051/470-621; 065/984166. Prodajem `eqezni kamin sa {amotom i TA pe} 2 kW, povoqno, Kraji{kih rigada 99, Bawaluka, tel. 065/921-999, 051/216-287. Povoqno prodajem plakar za hodnik, spava}u sobu, termoakumulacionu pe}, tel. 065/666-465; 051/585-554. Povoqno prodajem skoro nov francuski le`aj, i moderni regal, te polovnu komplet kuhiwu, zvati nave~e, tel. 051/212037. Prodajem francuski le`aj dobro o~uvan za 100 KM, tel. 065/594-247Č 065/673-621. Prodajem ormar dvokrilni i vitrinu, oboje za 100 KM i kau~ 50 KM, tel. 051/ 355-872. Prodajem krevet za dje~iju sobu sa pomo}nim krevetom i dijelom za posteqinu plus {est jastuka, tel. 065/671-117. Prodajem regal braon boje, pet elemenata, povoqno, tel. 065/394-923. Prodajem komodu dvodijelnu i trosjed kao nov, tel. 065/980-038. Prodajem sobnu pe} na drva "preporod", madrac za jednu osobu, skoro nov, tel. 066/345-027. Prodajem kau~ (le`aj) dobro o~uvan 80 KM naseqe Rosuqe Hercegnovska 6, tel. 065/458-230.

GARDEROBA
PRODAJA
Radi zatvarawa butika prodajem `ensku

36 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE
garderobu, omladinski program jesewa i zimska kolekcija, tel. 065/680-861. Prodajem crnu bundu od krzna, povoqno, Bawaluka, tel. 066/485-406. Prodajem kratku bundu od korejskog vuka skoro nova, tel. 065/643-564. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/491-942; 065/642-920. Prodajem paket nove kvalitetne i moderne `enske garderobe 60 odsto jeftinije, tel. 066/429-643. Prodajem povoqno crnu bundu od krzna, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem `ensku kratku krznenu bundu, lisica, tel. 051/214-787. Prodajem elektri~ni {poret, fri`ider i ve{-ma{inu, ugaonu garnituru, regal most sa le`ajem, trpezarijski sto i stolice sa komodom, povoqno, tel. 065/897-013; 051437-040. Prodajem futrovane gumene ~izme br. 42, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem ku}ni bicikl, steper i orbitek, iz uvoza, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216969. Prodajem profesionalni kozmeti~ki sto sa usisiva~em i hidraulikom i kozmeti~ku stolicu, tel. 065/711-563. Prodajem TA pe} trojku, tel. 065/753-082. Prodajem unikatni karabin, lova~ki, kalibar 7,9 mm, izvanredan, cijena povoqna, tel. 061/107-264. Prodajem nekori{tena invalidska kolica, cijena povoqna, tel. 066/331-123. Prodajem povoqno TA pe} tri kW "elino", malo kori{}ena, tel. 051/355-933. Prodajem povoqno krevetac sa du{ekom, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem radijator - uqni, ispravan, braon boje, 30 KM, tel. 065/613-847. Prodajem dama}u rakiju, {qivu, kru{ku, kleku, ja~ine 50 stepeni, tel. 065/762-838. Prodajem lova~ki CZ karavan sa dozvolom, tel. 065/988-109. Prodajem fiskalnu kasu "altera" kao nova, cijena povoqna, tel. 065/237-113. Prodajem u grobqu "Sveti Pantelija" porodi~nu grobnicu sa dva mermerna rama, spomenik crni granit, blizu kapele, tel. 065/518-199; 065/772-506. Prodajem du{ek za krevet 90h190, star tri godine, tel. 065/613-372. Prodajem hitno nov italijanski bicikl, 18 brzina, amortizer, 150 KM, tel. 051/188-338. Prodajem povoqno dvije satelitske antene sa risiverom u kompletu, tel. 065/597-439. Prodajem grobnicu {esticu bez nadgrobne plo~e na Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772. Prodajem lova~ki no`, unikat, sa bogatom gravurom lova~kih motiva, tel. 066/288-666. Prodajem mlin "mio standard" sa vi{e prikqu~aka, tel. 051/532-558; 065/256-793. Prodajem lova~ku pu{ku CZ-KG 16 mm, licima s dozvolom, tel. 065/666-197. Prodajem dva bureta za kupus po 100 litara, tel. 066/485-496. Prodajem pe} za centralno grijawe na ~vrsto gorivo, "toping", 50 kW, dvije sezone kori{}ena, tel. 065/887-833. Prodajem hodaqku za invalidne osobe, kamp krevet kao nov, tel. 065/304-936. Prodajem kamin ugradni, tu~ani, crni, tel. 066/168-191. Prodajem 300 bala sijena na Rakova~kim barama u Bawaluci, tel. 065/211-488. Veoma povoqno prodajem TA pe} trojku, potpuno ispravnu, tel. 065/708-747. Prodajem gasnu bocu od 44 litra za auto, tel. 065/385-405. Prodajem kwigu 30 ma|ioni~arskih trikova sa kartama, cijena deset KM, tel. 065/399-041. Prodajem pi{toq italijanska "bereta", 7,65 mm, licu sa odobrewem, plasti~ni ormari} sa dva ogledala, novo crijevo sa tu{ baterijom, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, jedan umivaonik, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem grobnicu sa tri grobna mjesta na novom dijelu Rebrova~kog grobqa u Bawaluci, tel. 387 65/650-424. Prodajem dva kau~a drvena sa~uvana, dvije foteqe drvene sa~uvane, jednu TA pe} ~etvorku, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i voza~e, jednu ko`nu novu bundu, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem dva prozora dimenzija 120x80, tel. 065/393-953. Prodajem betoniranu grobnicu (tri mjesta) na pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 066/681873. Prodajem ovna te`ine oko 70 kg, tel. 066/681873. Prodajem 33 ugostiteqske aluminijumske stolice i devet aluminijumskih stolova za ba{tu, tel. 065/683-125. Prodajem TA pe} {esticu u odli~nom stawu, cijena 100 KM, tel. 065/547-711. Prodajem ma{ine za vo}e, elektro pogon mo`e i drva, pogoni za pecane i jedan do dva ra`wa, tel. 065/548-744. Prodajem digitalni vitafon, cijena 280 KM, tel. 066/643/141. Prodajem grobnicu {esticu oblo`enu mermerom na grobqu "Sveti Pantelija" iza kapele, uredna dokumentacija, tel. 065/527-758. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu u Bawaluci, tel. 065/953-305. Prodajem ku}ice za pse, tel. 065/310-799. Prodajem pet m2 drveta, bukva i grab u Drugovi}ima, tel. 066/860-892. Prodajem tonsku kameru sa diskom, cijena 400 KM, tel. 066/643-141. Prodajem povoqno novu pr`ionicu kafe, mlin, pakericu, povoqno, tel. 065/692-276. Prodajem kvalitetne duwe, cijena dvije KM/kg, tel. 051/212-869; 065/276-398. Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom, proizvo|a~ "Celfa" Italija, tel. 066/117-186. Prodajem kafe-aparat "san marko" sa mlinom, redovno odr`avan i servisiran, cijena 1.500 KM, tel. 066/117-186. Prodajem tri grobna mjesta, zemqa, mo`e jedno ili dva posebno, grobqe "Sveti Pantelija" - Borik, tel. 065/819-546; 065/581-032. KUPOVINA Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit u Lakta{ima, KLIK d.o.o., tel. 387 66/614-955. Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama, Bawaluka, tel. 387 65/927-809. Otkupqujemo sve vrrte zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 387 66/381-700. Kupujem pi{toq i pet metaka, kalibar nije va`an, lice sa dozvolom, tel. 051/280-398. Kupujem dobro o~uvan kancelarijski kontejner, tel. 065/070-544. Kupujem rakijski kotao, tel. 065/631-613. POTRA@WA Tra`im {poret "alfa 90" na drva, desni, da je dobro o~uvan, tel. 065/419-294. Tra`im {poret "alfa" 70 ili 90 na drva desni, polovan a dobro o~uvan, tel. 065/334-582. Primam na poklon etno stvari, tel. 065/631613. PONUDA Iza{la je kwiga o Drugovi}ima autora Drage Jovani}a, cijena 20 KM, tel. 065/517-821.

OGLASI

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, koqena, T-nastavke, tri propusna ventila, novo, tel. 065/011-065. Prodajem digitalni vitafon, nov, nekori{ten, cijena 200 KM, tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem mali bojler podpultni "simens", kao nov, povoqno, tel. 065/292-168. Prodajem unikatnu etno-kolekciju, vez na staklu, pogodnu za poklone za svaku priliku, kao i za prodavnicu - butik, medijski poznati rad, tel. 051/501642; 065/830-352. Stari novac, pegle, slike, ordeni, verige, brna~e, kantari, kubure, kwige, tel. 065/628-973. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem kwige za prvu godinu Pravnog fakulteta, ekstra cijena, 80 KM, tel. 065/612-185. Pogoni za pe~ewe, zidani i limeni, sa jednim i dva ra`wa, okreta~i i sa ra`wevima za te`inu od 50 do 150 kg, tel. 065/548-744. Prodajem pr{utu, tel. 065/249-183. Prodajem dvije gasne boce za doma}instvo, gasni re{o sa dva kola, gasnu grijalicu sa bodom, sve stvari o~uvane, tel. 065/304-936. Prodajem 70 vestern filmova, 30 KM, odli~an kvalitet, tel. 065/498-429. Prodajem dvije pe}i na gas za centralno grijawe, toplu vodu, "Junkersove", malo kori{}ene, cijena po dogovoru, tel. 066/996-016. Prodajem dva grobna mjesta, pogodno za gradwu grobnice ~etvorke na Novom grobqu, tel. 066/316867. Prodajem lutku za butik polusjede}a samo 100 KM, tel. 065/382-379. Prodajem tepih, tel. 065/672-507. Linija za dejonizaciju vode bez ulagawa na gorivo, povoqno, hitno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem kafe-aparat sa mlinom fiskalnu kasu "altera", tel. 065/429-104. Prodajem elektri~ni topionik za vosak, tel. 051/460-698. Prodajem balirano sijeno i jabuke zelenike neprskane, tel. 051/272-647. Prodajem dva ru~na viqu{kara paletara 1.500 2.000 nosivost, cijena povoqna, tel. 051/314-756; 312-566. Prodajem TA pe} u ispravnom stawu, 6 kW, tel. 051/381-007; 065/413-754. Prodajem elektroagregat 16 KW, dizel, prikolica, u odli~nom stawu, cijena 3.900 KM, tel. 066/258-203. Prodajem PVC vawske roletne komplet za ugradwu 170h120, tri kom. i vrata i prozor postakqen, tel. 065/548-744. Prodajem dva grobna mjesta na Perduvovom grobqu uz crkvu, tel. 066/080-040. Prodajem 200 komada zabavnika "Kekec" iz 195862. godine, tel. 065/811-058. Prodajem {priceve (staklene) i igle za veterinarsku i humanu medicinu, tel. 066/288-666. Prodajem lova~ku pu{ku I@ 27, bokericu - 16 mm i lova~ki karabin CZ 8h57 mm, licima sa dozvolom, tel. 051/744-177 i 065/632-301. Prodajem pi{toq "italijanska bereta", {estica, na dozvolu, tel. 066/152-155. Povoqno prodajem satelitsku antenu komplet za inostrane programe, tel. 051/465-797; 065/321-223. Prodajem odli~nu prijedorsku {qivovicu, odli~ne ja~ine i ukusa, arome, pogodno za svadbe, slave, kr{tewa i sve prilike, prije kupovine degustacija, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem dupla kolica i sjedalice za djecu, tel. 066/168-191. Prodajem odli~na kola gumewak sa platnom, za prevoz raznog tereta, mogu se ka~iti za zapregu i traktor, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem cipele gle`werice, crne, br. 44-45, tel. 066/485-496. Prodajem rakijski kotao od 100 litara, Bawaluka, tel. 065/977-755. Prodajem plasti~ne roletne malo kori{tene, komplet za dvosoban stan, odgovara za stanove naseqa Drage Mali}a, Bawaluka, tel. 051/213-824. Prodajem grobnicu {esticu u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528. Prodajem servis za ru~avawe, dva kompleta "rojal", crveni, povoqno, tel. 066/168-191. Prodajem slike "Makovi" Bekira Mesirli}a i Mi}e Popovi}a, grafika, tel. 066/168-191. Prodajem tepih povoqno, tel. 051/302-196. Zbog zatvarawa butika prodajem enterier, povoqno, tel. 065/237-113.

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem mlade ovogodi{we kanarince, cijena 30 KM, tel. 065/833-659. KUPOVINA Kupujem {tene wema~kog ov~ara, tel. 066/529310. POTRA@WA Primam na poklon psa maltezera ili bi{ona, tel. 065/631-613. PONUDA Poklawam tromjese~ne mace qubiteqima `ivotiwa, tel. 065/566-996. Poklawam {tene argentinske doge (mu{ko) samo qudima koji imaju dobre uslove. Hitno, tel. 065/317-797. Poklawam ma~i}e, stare ~etiri mjeseca, o~i{}ene od parazita, tel. 066/813-885. Poklawam {tenad wema~kog ov~ara, samo humani i pa`qivi qudi neka se jave, tel. 065/275373.

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

ZAPO[QAVAWE
Poslovna prilika, rad po ugovoru o djelu, obuka obezbije|ena, SSS-VSS, zakazati razgovor, tel. 387 65/831-627. Potreban komercijalista za rad u revijalnom listu, plata po dogovoru, tel. 065/591-823. Potrebni menayeri prodaje, zarada po u~inku, tel. 0038121/419-605. Potreban IT menayer u "Centrumu". Radno iskustvo min. dvije godine i poznavawe osnova ra~unovodstva, tel. 051/366-814. Tra`im bilo kakav posao vikendom, poznajem engleski jezik i rad za {ankom, hitno, tel. 066/331-145. Potreban radnik za rad u autopraonici, plata fiksna, tel. 051/371-700; 065/885-944. Potrebna dva saradnika za marketing, dodatni posao, SSS ili vi{a sprema, tel. 066/247-277. Kwigovo|a sa licencom samostalno (kod ku}e) obavqao bi sve kwigovodstvene poslove, tel. 066/343-377. Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000. Firmi "Vigmelt" potreban ma{inski tehni~ar, tel. 051/438-589. PONUDA Dodatni posao, fleksibilno radno vrijeme, zarada po u~inku, tel. 381693536369.

TURIZAM
IZDAVAWE
Neum, centar, izdajem apartmane 50 m od mora, tel. 063/350-149; 036/880-320. Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 le`aj, sedam dana, 200 KM dnevno, tel. 065/811-058. Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305-644; 065/934-310.

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

LI^NI KONTAKTI
Momak, 29 godina, ozbiqan, diskretan, tra`i damu za dru`ewe. Mo`e SMS, tel. 387 66/ 170-232. Momak, 35 godina, slobodan, sportista, poziva djevojke i dame na dru`ewe, tel. 387 66/729-476. Zgodan momak sportista, zaposlen, tra`i djevojku za ozbiqnu vezu, tel. 387 65/174-316. Ako si usamqena a `eli{ dru`ewe javi se ozbiqnom mu{karcu 32 godine iz Bawaluke, tel. 387 65/448-293.

Tekst:

Telefon:

OGLASI
Na osnovu ~lana 92. Zakona o ste~ajnom postupku ("Slu`beni glasnik RS" broj 26/10, a u vezi sa ~lanom 82, 84, 87 i 90. Zakona o izvr{enom postupku ("Slu`beni glasnik RS" broj 59/03, 85/03 i 64/05), a u skladu Odluke Odbora povjerilaca od 19.1.2012. i 24.10.2012. ste~ajni upravnik objavquje: 4. Parcele upisane u P.L. 310/9 K.O. ^ATRWA Red. broj
1

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 37

K.^
2

ZAKQU^AK O PRODAJI DIJELA IMOVINE
"RATARSTVA AD U STE^AJU" NOVA TOPOLA 1. Vr{i se prodaja imovine - neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta K.O. Nova Topola Red. broj
1

Povr{ina Cijena po m2 u m2
3 4

Ukupno KM
5

Red. broj
6

K.^
7

Povr{ina u m2
8

Cijena po m2
9

Ukupno KM
10

K.^
2

Povr{ina u m2
3

Cijena po m2
4

Ukupno KM
5

Red. broj
6

K.^
7

Povr{ina u m2
8

Cijena po m2
9

Ukupno KM
10

1. 2. 3. 4. 5. 6.

537/29 537/28 537/27 537/24 537/21 537/16

493 650 430 529 506 492

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2.465,00 3.250,00 2.150,00 2.645,00 2.530,00 2.460,00

7. 8. 9. 10. 11. 12.

537/13 537/5 566/1 498 504/10 496/4

215 222 10.240 1.077 805 680

5,00 5,00 2,00 2,00 3,00 10,00

1.075,00 1.110,00 20.480,00 2.154,00 2.415,00 6.800,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

802/2 804 806/2 838/1 838/2 841/1 845 846 847 849 785/4

9.389 5.480 9.693 7.753 2.703 10.547 14.920 7.208 7.989 25.491 9.030

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

37.556,00 21.920,00 38.772,00 31.012,00 10.812,00 42.188,00 59.680,00 28.832,00 31.956,00 101.964,00 36.120,00

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

785/3 841/2 837/3 834/3 806/1 805 801/3 800/4 800/1 801/1

11.862 11.323 859 1.193 10.442 5.860 200 2.280 4.635 12.045

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

35.586,00 33.969,00 2.577,00 3.579,00 31.326,00 17.580,00 600,00 6.840,00 13.905,00 36.135,00

5. Parcele upisane P.L. 174/2 K.O. TRO[EQI Red. broj
1

6. Parcele upisane u P.L. 218 K.O. ROVINE Red. broj
6

2. Parcele upisane u PL. br. 533/28 i 533/29 k.o. Gradi{ka Selo

K.^
2

Povr{ina u m2
3

Cijena po m2
4

Ukupno KM
5

K.^
7

Povr{ina u m2
8

Cijena po m2
9

Ukupno KM
10

Red. broj
1

K.^
2

Povr{ina Cijena po m2 u m2
3 4

Ukupno KM
5

Red. broj
6

K.^
7

Povr{ina u m2
8

Cijena po m2
9

Ukupno KM
10

1.

1092

4.167

4,00

16.668,00

1.

185/1

1.087

5,00

5.434,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2331/6 1680/1 1681/2 2331/15 1688/3 1791/2 1704/1 1704/3 1705 1706 1707/1 1707/2 1707/4 1751 1752 1753 1754 1755 1707/3 1727/5 1728/2 1727/8 1729/3 2331/1 1808

1.896 7.630 15.719 1.037 1.467 1.458 5.381 3.599 5.169 6.002 19.856 2.740 11.253 13.814 4.313 19.617 13.527 12.350 8.437 1.382 6.163 2.644 4.164 774 7.814

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

7.548,00 30.520,00 62.876,00 4.148,00 5.868,00 8.748,00 21.524,00 14.396,00 20.676,00 24.008,00 79.424,00 10.960,00 45.012,00 55.256,00 17.252,00 78.468,00 54.108,00 49.400,00 33.748,00 5.528,00 24.652,00 10.576,00 16.656,00 3.096,00 31.256,00

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

1809 1810 1811 1812 1832 1833/1 1833/3 1834/3 2064 2065/2 2066/3 2067 2069/3 1739/1 1709/2 1712/1 1902/3 1902/5 1902/6 1794/5 1792/2 1793/2 1795/2 2440/3 1834/10 1902/19

5.509 8.736 13.003 5.770 4.654 11.852 2.165 7.583 600 894 1.134 1.471 4.022 5.753 3.366 580 2.773 1.255 1.565 7.507 200 1.044 1.477 1.000 3.138 20

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 11,00 4,00 3,00

22.036,00 34.944,00 52.012,00 23.080,00

7. Parcele upisane P.L. 155 K.O. ELEZAGI]I Red. broj
6

K.^
7

Povr{ina u m2
8

Cijena po m2
9

Ukupno KM
10

1. 18.616,00 47.408,00 88.660,00 30.332,00 2.400,00 3.576,00 4.536,00 5.884,00 16.088,00 23.012,00 13.464,00 2.320,00 11.092,00 5.020,00 6.260,00 30.028,00 800,00 4.176,00 2.954,00 11.000,00 12.552,00 60.00

193/1

2.616

3,00

7.848,00

- Procjena tr`i{ne vrijednosti nekretnina, utvr|ena je elaborata sudskog vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka iz 2008. godine i Elaboratom sudskog vje{taka Joki} Qube iz 2010. godine. - Imovina se prodaje u fakti~kom i pravnom stawu u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim prodavac raspola`e u momentu prodaje, pa se naknadne reklamacije ne}e prihvatati. Uslovi prodaje: 1. Prodaja navedene imovine izvr{i}e se prikupqawem ponuda u zatvorenim i zape~a}enim kovertama. 2. Pravo prijavqivawa na oglas imaju pravna i fizi~ka lica, koja uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od po~etne cijene za svaku parcelu, ali ne vi{e od 50.000 KM, na `iro-ra~un prodavca "Ratarstvo" a.d. u ste~aju Nova Topola kod Komercijalne Banke a.d. Bawa luka, filijala Nova Topola broj: 571-02000000742-64, 3. Zatvorene i zape~a}ene pismene koverte moraju da sadr`e: pismenu ponudu iz koje se jasno vidi ko je ponu|a~, koji iznos nudi i za koju parcelu, potvrdu o uplati depozita a pravna lica prila`u i izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana. Javno otvarawe ponuda i progla{ewe kupaca odr`a}e se u Upravnoj zgradi "Ratarstva" u Novoj Topoli, dana 12.11.2012. godine sa po~etkom u 11 ~asova u prisustvu ponu|a~a. Koverte sa ponudom predaju se Ste~ajnom upravniku neposredno prije po~etka licitacije. - Javna licitacija }e se odr`ati i kad je za jednu parcelu, podnesena samo jedna ponuda. 4. Pismene ponude ni`e od nazna~ene po~etne cijene predmeta prodaje ne}e se razmatrati. 5. Nakon otvarawa i rangirawa ponuda utvr|uje se lista ponu|a~a i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoqnijem ponu|a~u. U slu~aju podno{ewa vi{e ponuda za istu parcelu prednost ima ponu|a~ koji je dao ponudu za vi{e parcela u toj Katastarskoj op{tini.

Rok pla}awa kupoprodajne cijene nekretnina je 15 dana od dana odr`avawa licitacije, na ra~un ste~ajnog du`nika br: 571-020-00000742-64 kod Komercijalne banke filijala Nova Topola. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je pristupiti zakqu~ewu Ugovora u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. 6. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene izvr{i}e se povrat depozit u roku od 3 dana od dana licitacije. Ukoliko kupac u roku ne ispuni obavezu u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a kupca smatra se dijelom avansne uplate. 7. Ako ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 15 dana, Ste~ajni upravnik }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom odrediti da je nekretnina prodata drugom po rangu ponu|a~u koji mora u roku od 15 dana od dana prijema tog zakqu~ka uplatiti kupoprodajnu cijenu po ponudi koju je on istakao. Ako i drugi ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu gubi pravo na povrat depozita a Ste~ajni upravnik }e na isti na~in pozvati tre}eg ponu|a~a. 8. Sve tro{kove oko prometa nekretnina snosi kupac: takse, naknada notaru i druge tro{kove koji nastanu, a prodavac nakon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodane nekretnine nikakve obaveze. Isplatom kupoprodajne cijene i ovjerom ugovora prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. 9. Sve informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon broj: 051/891-238 ili 065/646277. 10. Ovaj zakqu~ak o prodaji nekretnina objavi}e se u listu "Glas Srpske" i veb stranicama Udru`ewa ste~ajnih upravnika i na oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika. STE^AJNI UPRAVNIK Vujan~evi} Slavko

3. Parcele upisane u P.L. 124/3 K.O. @ERAVICA Red. broj
1

K.^
2

Povr{ina u m2
3

Cijena po m2
4

Ukupno KM
5

Red. broj
6

K.^
7

Povr{ina u m2
8

Cijena po m2
9

Ukupno KM
10

1. 2. 3. 4.

42/5 94 100 101

2.705 4.962 1.999 6.058

4,00 4,00 4,00 4,00

10.820,00 19.848,00 7.996,00 24.232,00

5. 6. 7.

149/2 151/3 126/3

2.753 3.016 1.743

4,00 4,00 4,00

11.012,00 12.064,00 6.972,00

DOM ZDRAVQA "SVETI SAVA" 74270 TESLI] Marka Peji}a br. 3 Tel: 053/415-000 Faks: 053/415-033 e-mail: dzteslic@yahoo.com Broj: 696 Datum: 24.10.2012. g. Na osnovu odluke o prijemu radnika u slu`bi RTG sa UZ dijagnostikom na odre|eno radno vrijeme, direktor Doma zdravqa "Sveti Sava" Tesli}, raspisuje

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE Akcionarsko dru{tvo
BAWA LUKA, Ul. Cara Lazara 29 Upisana kod Osnovnog suda u Bawoj Luci u Reg. ul. broj: 1 - 10829 - 00 Tel: 051/430-500,432-700; Tel/faks: 051/432-333, e-mail: info@lutrijars.com mati~ni broj: 1824902; JIB: 4401560970004 @iro ra~uni: 5510010001281981 Unicredit bank a.d.. ; 562-099-00000296-91 NLB Razvojna banka a.d. ; 5655014200000629 Bobar banka a.d., 555-007-00219615-42 Nova banka a.d.

Bawaluka, 25.10.2012. godine Na osnovu Odluke privremene uprave broj 4963-01/12 od 25.10.2012. godine Lutrija Republike Srpske a.d. Bawaluka objavquje

OGLAS
za obavqawe poslova - Medicinski tehni~ar ............................................................1 izvr{ilac sa radom na odre|eno radno vrijeme u rendgen dijagnostici u trajawu do godinu dana. Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove: - Zavr{ena sredwa medicinska {kola, - Polo`en stru~ni ispit u zvawu medicinski tehni~ar. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Prijave na oglas sa tra`enom dokumentacijom slati na adresu: Doma zdravqa "Sveti Sava" Tesli}, Ul. Marka Peji}a br. 3. DIREKTOR Grandi} dr Goran, oftalmolog

OGLAS
Izdaje se u zakup poslovni prostor u [amcu, u ulici Nikole Tesle broj 46, povr{ine 20 m2. Informacije se mogu dobiti na telefon broj 051/432-700 ili 051/430-500. Predsjednik Privremene Uprave Sini{a Doj~inovi}

38 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Dana 26.10.2012. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako nisi sa nama

Sje}awe na majku i suprugu

SLOBODAN MIRKOVI]
13.7.1948 - 26.10.2008.

AN\U MIRKOVI]
22.10.1922 - 11.2.1995.

Godine prolaze i ne lije~e rane. Bol za tobom ostaje i postaje sve ve}i, ali i qubav koju osje}amo. Ona nam daje snagu, kao i tvoj osmijeh vedri koji nas je vodio kroz `ivot zajedno. Uvijek si sa nama u na{im srcima i zauvijek na{ an|eo ~uvar. Tvoj vedri i nasmijani lik osta}e nam u vje~nom sje}awu. Vje~na ti slava i po~ivaj u miru bo`ijem. Zahvalna porodica: otac Jovan i sestra Qiqana

Draga majko, ni{ta vi{e nije isto - praznina ostaje vje~na, ali i neizqe~iva bol i tuga. Neka ti je vje~na slava i po~ivaj u miru bo`ijem. Vje~no zahvalni: k}erka Qiqana i suprug Jovan

B-5 24/2012 GKD
Dana 27.10.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata, ujaka, ro|aka, kom{ije i prijateqa Dana 27.10.2012. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage

B-5 24/2012 GKD
Dana 28.10.2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

BORISLAVA TRIFUNOVI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e. Pozivamo svu rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e na grobqu "Sveti Marko". O`alo{}eni sestra Svjetlana, ne}ak Marko i ne}akiwa Maja te ostala rodbina 26517 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

VILKE TRUBAJI]
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Draga majko, godine prolaze i nove dolaze, bol za tobom ostaje i nikad ne prestaje. Tvoj dragi lik je u nama pjesma i tuga. Mnogo nam nedostaje{. Vole te tvoja djeca 26451 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenu majku

ANICE MILANOVI]
U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. S qubavqu sestri~ina Rada sa porodicom 26434+26434 A-8 G Dana 27.10.2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

VILKU BORISLAVA TRIFUNOVI]A
Porodica Vukmirovi} 26517 A-1 G

MLA\ANA (Dragana) GALI]A
U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~asova odr`a}emo pomen na grobqu u Rebrovcu. Zauvijek o`alo{}ena supruga Borka sa porodicom 26444 A-6 G Dana 29.10.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e dragog

BORISLAVA TRIFUNOVI]A
Prijateqi Kriger i Bobo sa porodicama 26517 A-1 G In memoriam

Draga majko, pro|o{e dvije tu`ne godine od kada si oti{la od mene, bol, suze i patwa za tobom ne prestaju. Mnogima nedostaje tvoj glas. Voli te tvoja k}erka Nedeqka sa porodicom 26451 A-6 G Dana 28.10.2012. godine navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ dragi

@ARKO ALEKSI] DRAGOMIR KRUNI]
26.10.2002 - 26.10.2012. Deset godina bez tebe. Tvoji Vesna i Branko 26505 A-2 G

VLADISLAVA TE[I]A
U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu kod Rebrova~ke crkve, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 26515 A-6 M

@ARKO ALEKSI]
28.10.2007 - 28.10.2012. Tvoj prijateq [aka sa porodicom 26523 A-1 G Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Svakog trenutka si u na{im mislima i pri~ama. S qubavqu, Supruga Boba, k}erke Vesna i Verica sa porodicama 26523 A-6 G

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 39 Danas, 26. oktobra 2012. godine, navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi
Dana 31.10.2012. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage Tu`no sje}awe na dragu majku

JELKU ^EKI]

JELKE ^EKI]

ILIJA BOJINOVI]
Svaki trenutak vremena poslije tvog odlaska ispuwen je uspomenama na tvoju plemenitu du{u i veliko srce. Tvoji: supruga Dragica, k}erka Gordana, sin Nikola i snaha Swe`ana 26525 B-2 M
Danas, 26. oktobra 2012. godine, navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog brata Dana 27.10.2012. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

U nedjequ, 28.10.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Weni najmiliji 26526 A-8 G Dana 28.10.2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke i bake

Vrijeme prolazi, ali qubav, sje}awe i tuga na tebe, draga majko, nikada ne prestaje. O`a lo{ }e ni: k}er ka Ilin ka sa porodicom 26526 A-3 G Dana 26.10.2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

RADOVANA KOSA
U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~a sova po sje ti }e mo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}ena porodica 26478 A-3 M Dana 1.11.2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

OSTOJE MILO[EVI]A

JOVANKE (ro|. Niki}) (Milana) MACANOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: suprug Drago, k}erke Marina, Olga, Nata{a, zet Ivica, unuci Danijel, Boris, Dragan i Marina 26484 A-8 G In memoriam

ILIJE BOJINOVI]A
Nikada ne}emo zaboraviti wegovu qubav, blagost i dobrotu, `ivje}e zauvijek u nama. Wegovi bra}a Kosta i Jovan, sestre Milica, Joka i Marija 26525 A-8 M Dana 2.11.2012. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 26514 A-4 M Tu`no sje}awe na voqenog oca

NOVAKA (Gojka) KIKLI]A
U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~a sova po sje ti }e mo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na grobqu Mali Prwavor - Sara~ica. O`alo{}ena porodica 26518 A-4 G

DRAGUTINA
Sin Miroslav sa porodicom

MIHAJLO - ^I[I MIHAQ^I[IN
29.10.2002 - 29.10.2012. S qubavqu i po{tovawem koje smrt ne prekida zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Porodica Mihaq~i{in i Petrovi} 26501A-8 M Dana 7.11.2012. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

\URA\A JUNGI]A
U subotu, 27.10.2012. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Kukuqe, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. S qubavqu i po{tovawem, wegovi najmiliji 26493 A-8 G Dana 27.10.2012. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

26533 A-1 G Tu`no sje}awe na voqenog oca

URO[ BABI] DRAGUTINA
K}erka Mira sa porodicom 26533 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog strica U subotu, 27.10.2012. godine, u 11.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Ogwena Marija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena: supruga Dragiwa 26533 A-6 G Dana 27.10.2012. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog oca

DRAGUTINA O@EGOVI]A

Dragi moj mu`u Ure, nakon pet godina od kada nisi sa nama tuga je sve ve}a. Vrijeme prolazi, bol i sje}awa ostaju. Tvo ja su pru ga Bor ka i ses tra Darinka 26494 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog ujaka

\OR\E MACANOVI]A
DRAGUTINA
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: k}erka Mirjana i sin Neboj{a sa porodicama 26477 A-8 G Dana 27.10.2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Sinovac Milenko sa porodicom Ne}ak Sveto sa porodicom 26533 A-1 G 26534 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na voqenu majku

DRAGUTINA

ILIJE GRBI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sinovi Radovan i Radomir, k}erke Radmila i Gordana sa porodicama 26539 A-8 G

GOJKA KUKAVICE
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na mjesnom grobqu Dobrqin. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni sinovi Ivan i Dejan 26519 A-6 G

DRAGUTINA
Sestra Zagorka sa porodicom 26533 A-1 G

STANU MATI]
K}erka Veselka sa porodicom 26522 A-1 G

40 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE
Sje}awe Sje}awe na drage Dana 30.10.2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

DRAGICA SKENDERIJA
26.10.2010 - 26.10.2012.

DARKA KURTOVI]A GORAN KARAKA[
26.10.1992 - 26.10.2012.

MIODRAG MANDI]
26.10.1992 - 26.10.2012. U subotu, 27.10.2012. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Marko", zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. O`alo{}eni: supruga Marija, sin Sven, snaha Jelena i unuka Monika 26533 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom tetku

S neizmjernom qubavqu i po{tovawem, Zahvalna porodica 26529 A-6 G

Pravi prijateqi se nikad ne zaboravqaju. \aja 990 A-7 Q

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 25.10.2012. godine, u 65. godini `ivota, preminuo na{ dragi

Posqedwi pozdrav voqenom ocu

GOJKU
od Nine, Mire, Tikija, Maje i Vuka. 26531 A-2 M Posqedwi pozdrav od k}erki Jane i Tawe. 26532 A-8 M Posqedwi pozdrav na{em dragom

GOJKU

GOJKU ^I^I]U

GOJKO (Save) ^I^I]
GOJKU ^I^I]U
Sahrana }e se obaviti 26.10.2012. godine u 14 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" Bawaluka. O`alo{}eni: otac Sava, majka Boja, k}erke Jana i Tawa, sestra Mira, brat Brane, zetovi Filip i \or|e, unu~ad Marija, Emilija i Lana, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije
Da je na{a qubav mogla da sprije~i tvoju smrt, nikad umro ne bi. Tvoji: Desa, Svijetlana i Zoran sa porodicom 26532 A-8 M

od punice Jovanke i Milke sa djecom. 26535 A-1 G Dana 26.10.2012. godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{ voqeni

OSTOJA POPOVI]
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Oti{ao si, ali nas nisi napustio, jer si zauvijek u na{im mislima. Supruga Bora i k}erke Nata{a i Natalija 26540 A-3 G

26532 B-5 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 25.10.2012. godine, u 87. godini `ivota, preminula na{a draga

GOJKU
od porodice Oyakovi}. 26532 A-8 M

MARA BO@I]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 26.10.2012. godine u 13 ~asova na grobqu Sjenice - Ada. O`alo{}eni: sin Sredoja, snaha Zagorka, k}erke Milena, Milojka, Mira i Stojanka, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 26541 B-2 G

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 41

Sport

Marko [}epovi} je tip igra~a kao Zlatan Ibrahimovi}. Talentovan je, ima sve predispozicije za kvalitetnog napada~a, ali je imao povredu i nije se u potpunosti oporavio Sini{a Mihajlovi}, selektor Srbije

Izvu~eni parovi ~etvrtfinala fudbalskog Kupa RS

Test me~ u Novoj Topoli

Branilac trofeja bawalu~ki Borac igra}e protiv Jedinstva u @eravici, tesli}ki Proleter o~ekuje Sutjesku, dok }e Rudar Prijedor putovati u Zvornik na noge Drini
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Radnik gostuje u Ugqeviku

Bawalu~ani lako sa ~etvrtoliga{em
Fedor Predragovi} (Borac)

BAWALUKA - Fudbaleri Rudara iz Ugqevika i Radnika odigra}e kom{ijski derbi ~etvrtfinalne runde takmi~ewa Kupa Republike Srpske, odlu~eno je ju~e `rijebom u Bawaluci. Branilac trofeja bawalu~ki Borac gostova}e u @eravici kod Jedinstva, tesli}ki Proleter ugosti}e Sutjesku, dok }e Rudar Prijedor gostovati Drini u Zvorniku. Trener Ugqevi~ana Predrag Mari} pri`eqkivao je upravo Bijeqince za protivnika.

BAWALUKA - Fudbaleri Borca savladali su u kontrolnoj utakmici ~lana ^etvrte lige Republike Srpske, grupa Gradi{ka, Lijev~e u Novoj Topoli sa 4:0. U prvom me~u mre`u doma}ina zatresli su Sini{a Dujakovi}, a potom wegov brat Stefan, a u nastavku susreta u strijelce su se upisali Momir Ze~evi} i Milo{ Perovi}. - U ovom susretu {ansu su dobili igra~i koji su imali mawu minuta`u, kao i juniori. Zadovoqan sam onim {to sam vidio. U mislima nam je ve} nedjeqni susret 11. kola Premijer lige BiH u kome od 19 ~asova na Gradskom stadionu do~ekujemo mostarski Vele`. Za ovaj me~ mogu da ra~unam na sve raspolo`ive snage - naglasio je {ef stru~nog {taba Borca Slobodan Star~evi}. D. P.

Me|unarodni nanbudo seminar

UTAKMICE se igraju 7. novembra
- Dobili smo onog koga smo pri`eqkivali tako da se nadam dobroj utakmici i onaj ko bude malo spretniji do }i }e do po bjede. Ulo gu favorita prepu{tamo RadIgor Mirkovi} (Radnik)
FOTO: GLAS SRPSKE

Nanbu u gostima
BAWALU KA Nan budo cen tar Bawalu ka od danas do nedjeqe bi}e sedmi put doma}in Me|unarodnog seminara ~iji }e rukovodilac biti majstor 10. dana i osniva~ ove vje{tine Jo {i nao Nan bu Do{u. - Ovim seminarom ujedno }emo proslaviti 11 godina postojawa Nan budo cen tra Bawalu ka. Danas }e se odr`ati prvi trening u Do mu "Rada Jo{inao
Nanbu Do{u

niku koji igra u vi{em rangu ne go mi, ali u Ku pu su uvijek mogu}a iznena|ewa -

izjavio je Mari}. Strateg Radnika Sr|an Baji} bio je zadovoqan isho-

SVI POBJEDNICI
Kozara (Gradi{ka) 1994, Borac (Bawaluka) 1995, Borac (Bawaluka) 1996, Sloga (Trn) 1997, Rudar (Ugqevik) 1998, Rudar (Ugqevik) 1999, Kozara (Gradi{ka) 2000, Kozara (Gradi{ka) 2001, Leotar (Trebiwe) 2002, Jedinstvo (Br~ko) 2003, Leotar (Trebiwe) 2004, Jedinstvo (Br~ko) 2005, Slavija (Isto~no Sarajevo) 2006, Modri~a Maksima 2007, Slavija (Isto~no Sarajevo) 2008, Borac (Bawaluka) 2009, Radnik (Bijeqina) 2010, Borac (Bawaluka) 2011, Borac (Bawaluka) 2012.

dom `rijeba. - Sre}a pa je protivnik blizu jer su nas pro{lih sedmica dosta umorila putovawa. Bi}e to zanimqiv kom{ijski derbi i te`i}emo da se nadigravamo. Oni imaju prednost doma}eg terena, ali idemo da pobijedimo i plasiramo se u polufinale - rekao je Baji}. U ovoj rundi takmi~ewa igra se samo jedna utakmica i svi me~evi na rasporedu su 7. novembra od 13.30 ~asova.

Vrawe{evi}, a ostala predavawa su u su bo tu i nedjequ u spor tskoj dvo ra ni "Obi li }e vo". Dolazak je najavio predsjednik Svjetske nan budo fede ra ci je Yozef Kiralia iz Ma|arske, a u goste nam dolaze predstavnici ove vje{tine iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Ma|arske naglasio je direktor Nanbudo centra Bawalu ka Sa{a Purwaga. D. P.

Bawalu~ani do`ivjeli novi poraz u SEHA ligi

Radnik oslabqen pred ^elik

Borac "bu}nuo" u Vardar
BAWALUKA - Rukometa{i Borca m:tel do`ivjeli su peti poraz ove sezone u SEHA ligi, po{to su u {estom kolu pora`eni u Skopqu od doma}eg Vardara sa 25:36 (11:18). Desetkovani povredama, zbog kojih su ovaj me~ propustili Sr|an Trivunya, Branislav Obradovi}, Mirko Miki}, Igor Mandi} i Filip Vrawe{, izabranici Zorana Trnini}a su od po~etka susreta bili u rezultatskom deficitu. - U ovako okrwenom sastavu igra~i koji su istr~ali na parket pru`ili su koliko su mogli. Na nivou igre bili su iskusni golman Bojan Qubi{i} i Igor Ra|enovi}, te mladi Stefan Jankovi}, koji je postigao devet golova - naglasio je Trnini}. VARDAR BORAC m:tel 36 (18) 25 (11)
Dvorana: SRC "Kale" u Skopqu. Gledalaca: 1.140. Sudije: Novica Mitrovi} i Miqan Ve{ovi} (Crna Gora). Sedmerci: Vardar 3 (2), Borac m:tel 5 (4). Iskqu~ewa: Vardar 2, Borac m:tel 6 minuta. VARDAR: Martinovi}, Ojleski 3, Markoski 2, Stoilov 1, Nedanovski 5, Pribak, Rakovi} 5, Mili}, Petri} 4, Jov~evski 2, Markovi}, Lazarov 5, Kara~i} 1, Rajkovi} 5, Abutovi} 3, ^anevski. Trener: Veselin Vujovi}. BORAC m:tel: Qubi{i}, Haseqi}, Jankovi} 9, Petrovi} 1, Gra|an 3, Hercegovac 3, Te{i}, Crnoga}a 2, Zori}, Ra|enovi} 1, Deli} 5, ]eli} 1. Trener: Zoran Trnini}.

Risti} pauzira zbog `utih kartona
BIJEQINA - Fudbaleri Radnika, u 11. kolu Premijer lige BiH u me~u protiv zeni~kog ^elika u Bijeqini, bi}e li{eni usluga centarfora Dragana Risti}a koji odra|uje suspenziju od tri zara|ena `uta kartona. Bi}e to veliki hendikep, pa je stru~ni {tab na ~elu sa Sr|anom Baji}em primoran da napravi neke korekcije u napadu. U {picu napada Zoranu Niki}u pravi}e dru{tvo Miroslav Rikanovi} koji nije puno dobijao {ansi u dresu semberskog premijerliga{a. - Svi znamo da je Dragan Risti} borben i veoma zahvalan igra~ i nedostatak takvog igra~a stvara veliki problem. [ta je, tu je, wegov izostanak poku{a}emo da nadoknadimo sa Rikanovi}em, koji je ovog qeta stigao u Radnik. Radi se o kvalitetnom igra~u koji bi mogao svojim iskustvom pomo}i da do|emo do vrijednih bodova istakao je Baji}. I. S.

SQEDE]I rival Izvi|a~
Ve} sutra od 18 ~asova u sportskoj dvorani "Borik" Bawalu~ani u sedmom kolu do~ekuje Izvi|a~ iz Qubu{kog. - Jo{ uvijek je neizvjesno

Stefan Jankovi} (Borac m:tel)

da li }e se neko od pet pomenutih igra~a oporaviti, tako da su prognoze pred ovaj me~ nezahvalne - dodao je Trnini}. D. P.

42 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

Bawalu~ani dovode beka

Igokea predwa~i u brojnim segmentima igre u ABA ligi
FOTO: GLAS SRPSKE

Mati} u Borcu
BAWALUKA - Stefan Mati} trenira sa ko{arka{ima Borca i ovih dana trebalo bi da mu bude ponu|en ugovor o saradwi. Jo{ uvijek se ne zna kada }e potpisati ugovor jer se moraju prvo regulisati papiri u Srbiji i da on dobije izlazno pismo, ali }e se to desiti u nekoliko sqede}ih dana. Pro{le sezone Mati} je nastupao za Igokeu, a igra na poziciji beka ili krila. Na vanrednoj sjednici Skup{tine kluba za predsjednika je izabran Aleksandar Vrawe{, dok su novi ~lanovi Upravnog odbora Dragan Miri}, Mladen ]u}un i \or|e Mike{. M. Z.

Srbin ne ostaje u ^ikagu

Bulsi ne}e Jari}a
^IKAGO - Srpski ko{arka{ Marko Jari} nije se izbo rio za ugovor u ^i ka go Bulsima tokom prethodne ~etiri sedmice, koli ko je proveo na probi. Bul si su sa op {tili da je saradwa sa Jari}em i Rajanom Alenom raskinuta. - Za is ta sam u`ivao sa Bulsima u prethodne ~e ti ri sedmi ce. Marko
Jari}

Nadam se da }u se vratiti u ovaj tim slede }eg me se ca napisao Marko na svom "Tvi ter" profilu. Nekada{wi re pre zen tati vac Ju go sla vi je na pri pre mnim me~evima imao je zanemarqiv u~i nak od 0,3 skoka i 3,5 minuta na parketu.

Klif Hamonds (Igokea)

Najja~a odbrana, lepr{av napad
Broj asistencija nimalo me ne iznena|uje i on je posqedica disciplinovane igre svakog pojedinca i odraz kolektivne igre u napadu i odbrani, rekao Baji}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Centar se oporavio od povrede

Mili~i} ponovo trenira
BOSTON - Poslije odsustva zbog povrede zgloba ruke Darko Mili~i} se ponovo vratio treninzima Boston Seltiksa. Srpski internacionalac ovog qeta stigao je u Boston iz Minesote. Odigrao je ~etiri duela u predsezoni i postizao prosje~no 3,3 poena i pet skokova. Mili~i} bi trebalo da bude glavna zamjena na centru jer }e Dok Rivers nastaviti sa praksom koju je po~eo pro{le sezone, a to je da stavi Garneta na peticu. Seltiksi po~iwu novu NBA sezonu 30. novembra, kada }e se sastati sa Majami Hitom.

Nijemac mijewa paso{

Novicki postaje dr`avqanin SAD
DALAS - Wema~ki ko{arka{ i ~lan NBA ekipe Dalas Maveriks Dirk Novicki najavio je mo gu }nost uzimawa dr`avqanstva SAD. Nijemcu je ovo 14. sezona u NBA ligi i od 1998. godine igra za samo jedan klub, a to je vi{e ne go dovoqan povod da ra zmi{qa o uzimawu ameri~kog dr`avqanstva. - Ako ostanem u Dalasu po{to zavr{im karijeru, imam ponudu predsjednika da radim u klubu, pa se sama po sebi name}e ideja da uzmem ameri~ki pa so{. Ako }e mo ja dje ca odrastati u SAD, sve }e im bi ti la k{e ako ima ju ameri~ko dr`avqanstvo. U svakom slu~aju, n e odri ~em se wema ~kog paso{a. Jo{ godinu ili dvije ostajem na par ke tu. Ni sam spreman da odustanem, jo{ sam `eqan nadigravawa i takmi~ewa, vatra i daqe gori u meni - izjavio je 34-godi{wi Novicki, koji se oporavqa Dirk od operacije desnog koNovicki qena.

BAWALUKA - Ko{arka{i Igokee najboqi su asisten ti Jadranske li ge poslije pet odigranih kola, sa prosje~no 15,8 uspje{nih doda vawa po uta kmi ci, a imaju i naj~vr{}u odbranu. Sa 3,6 asistencija po me~u Klif Hamonds je najboqi dodava~ Igokee, a sedmi lige. Ujedno su i ekipa koja je do sada primila najmawi broj poena, ukupno 336 u pet me~eva, {to je u prosjeku 67,2 po susretu. Osim toga, Aleksandrov~a ni ima ju i naj mawe iz gubqenih lop ti (9,6 u prosjeku), dok se po broju osvojenih lopti nalaze na tre}em mjes tu, sa pro sje ~no "ukrade nih" osam lop ti po me~u. Trener Dragan Baji} istakao je da je to posqedica jake timske igre u kojoj svi

daju svoj maksimum. - Broj asistencija nimalo me ne iznena|uje i on je posqedica disciplinovane igre sva kog po jedin ca i odraz kolektivne igre u napadu i odbrani. Nijedan na{ igra~ ne isti~e se posebno po individualnim statisti~kim pa ra me tri ma, {to je znak da su se svi podredili timskoj igri. Uz to, mi smo ekipa koja je do sada primila najmawi broj poena, {to je za svaku pohvalu i zato su do{li do izra`aja defanzivni elementi igre koji nam

donose pobjede - izjavio je Baji}.

PRIMAJU najmawe poena po me~u
U prvih pet kola Igokea je ostvarila maksimalan u~inak i usamqena je na ~elu tabele, ali ima pro ble ma sa realizacijom slobodnih bacawa, sa prosje~no 64 odsto pogo|enih poku{aja. Tako|e, ni po broju skokova Aleksandrov~ani nisu u vrhu tabele i prosje~no po utakmici imaju

POVEDA EDVARDSA
Centar Korsli Edvards ima problema sa povredom pa je neizvjesan wegov nastup u utakmici {estog kola protiv Olimpije u ponedjeqak na doma}em terenu. - Edvards ima velike bolove u peti koji ga mu~e jo{ od me~a u Kragujevcu i nadam se da }e ga na{ qekarski tim osposobiti do susreta sa Slovencima - kazao je Baji}.

28,4 uhva}ene lopte. - Trenutno je na{ prioritet da popravimo realizaci ju slo bodnih ba cawa i moramo ih mnogo boqe {utirati u sqede}im kolima. Glavni uzrok ova ko lo {eg izvo|ewa penala vidim u velikom tro{ewu igra~a u odbra ni tokom ci jelog me~a, gdje se oni nimalo ne {tede pa dolazi do pada koncentracije. Kada je u pitawu skok igra, jasno nam je da imamo dosta nizak tim i da, osim Korlsija Edvardsa, nemamo vi sokih igra~a ko ji su u stawu da kupe lopte pod ko{em. Marko Brki}, koji bi poja~ao na{u igru pod ko{em, zbog povrede nije bio u stawu da nam pomogne i igrao je samo protiv [irokog u prvom kolu - istakao je Baji}. Sa pro sje~no uba~enih 74,4 poena, Igokea zauzima osmo mjesto na tabeli.

Igra parova na teniskom turniru u Bazelu

Troicki uspje{an u dublu
BAZEL - Srpski teniser Viktor Troicki plasirao se u ~etvrtfinale turnira u Bazelu u konkurenciji dublova.
Viktor Troicki
FOTO: AGENCIJE

TIPSAREVI] nastupa u Abu Dabiju
On i Kevin Anderson iz Ju`ne Afrike eliminisali su [vajcarce Adrijena Bosela i Anrija Laksonena rezultatom 6:2, 6:2 poslije 55 minuta igre. Oni }e danas u ~etvrtfinalu igrati protiv Danijelea Bra}alija i Franti{eka ^ermaka. Wegov kolega iz Dejvis

kup reprezentacije Janko Tipsarevi} potvrdio je u~e{}e na egzibicionom turniru krajem decembra, na kojem }e se pojav-

iti i prvih {est tenisera sa ATP liste. Na svom "Tviter" profilu deveti igra~ svijeta podijelio je sa fanovima in-

formaciju da novu sezonu otvara u~e{}em na turniru u Abu Dabiju, na Mubadala svjetskom teniskom {ampionatu, koji }e biti odr`an od 27. do 29. decembra 2012. Osim Tipsarevi}a, organizatori su najavili u~e{}e i Endija Mareja, Rafaela Nadala, Davida Ferera, Toma{a Berdiha i branioca titule Novaka \okovi}a. Tipsarevi} se trenutno oporavqa od povrede ramena zbog koje je predao prvi me~ na turniru u Valensiji. Prema ranije najavqenom rasporedu, Janka o~ekuje nastup na mastersu u Parizu, koji se igra od 29. oktobra do 4. novembra.

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 43

Navija~i Novog Pazara istakli parolu "Rebus re{en - srce, bubreg, plu}a, `ivela `uta ku}a"

Vrije|ali srpske `rtve sa Kosova i Metohije
Zgro`en sam transparentom navija~a Novog Pazara kao i ~iwenicom da niko od dr`avnih organa nije reagovao, izjavio Vu~i}. Policija istra`uje cijeli slu~aj
NOVI PAZAR - Ministarstvo unutra{wih poslova (MUP) i Upra va poli ci je u Novom Pa za ru preduzimaju neophodne aktivnosti na identifikaci ji oso ba ko je su u~estvovale u izradi, uno{ewu i isticawu transparen ta "Re {en re bus, srce, bubreg, plu}a, `ivela `uta ku}a" na fudbalskoj utakmici Novi Pazar - Rad, u Novom Pazaru. Pot pred sjednik Vla de Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vu~i} izjavio je da je zgro`en transparentom navija~a Novog Pazara, kojim se izvrgavaju ruglu Srbi, `rtve zlo~ina na Kosovu i Metohiji. - U`asnut sam ~iwenicom da niko nije reagovao od dr`avnih organa - izjavio Vu~i}. Pot pred sjednik Vla de Srbije dodao je da je siguran da }e u budu}nost dr`avni organi umjeti da reaguju. Reagovao je i Fudbalski savez Srbije (FSS), koji je ju~e pokrenuo disciplinski pos tu pak pro tiv FK Novi Pazar zbog pona{awa wegovih navija~a na utakmici naci onal nog ku pa u sri jedu protiv Rada. - Navija~i Novog Pazara
FOTO: AGENCIJE

Uvredqiv transparent na utakmici Novi Pazar - Rad

su istakli transparent koji vre|a nacionalna ose}awa i {i ri me |u na ci onal nu mr`wu, {to je stro go za braweno po svim odredbama pra vil ni ka FSS, UEFA i FI FA - na vodi se u sa op {tewu FSS-a. Od predstavnika Novog Pazara su zatra`ene izjave,

Pi{toq
Prilikom pretresa pri ulasku navija~a na stadion kod Eldara Dautovi}a (33) prona|en je pi{toq marke CZ i devet metaka. Tako|e, tokom utakmice napadnut je redar, koji je zadobio lak{e tjelesne povrede. Wega je napao Haris Husovi} (19), od ranije poznat policiji.

a tako|e i od slu`benih lica ove uta kmi ce. Povodom transparenta na tribinama u Novom Pazaru reagovao je i muftija srbijanski Muhamed Jusufspahi}. - Nikakva zloba ne vodi Bo gu - ni je do bro. To su `rtve sujete. Ne treba zlobiti, ni zlo uzvra}ati - rekao je muftija Jusufspahi}. Potpredsjednik Fudbalskog kluba Novi Pazar Tarik Imamovi} izjavio je da se desio opasan presedan i da izgrednici treba da budu najo{trije ka`weni. - Ova ko ne {to do sada nismo imali na na{em stadi onu i izne na |e ni smo. Osu|ujemo takvo pona{awe i podse}amo da smo kao klub prvi ustali protiv ovakvih i sli~nih parola. Nama trebaju pravi navija~i i nisu nam potrebni oni koji nas

ovako podr`avaju - rekao je Imamovi}. Transparent koji se poru kom pod smi ja va srpskim `rtvama trgovine organima na Kosovu i Metohiji razvili su navija~i Novog Pazara iz grupe "Ekstremi".

VELI^AWE A]IF EFENDIJE
Stadion u Novom Pazaru poznat je po raznim politi~kim skandirawima, veli~awu zlo~inca A}if efendije, uvredama, prijetwama i tu~ama, zbog kojih je FK Novi Pazar vi{e puta ka`wavan sa po nekoliko utakmica igrawa bez prisustva publike... Spomen-tabla A}if efendiji, koji je bio saradnik wemaent najve}a je provokacija do sada vi|ena na ovom sportskom terenu. Ostala je enigma da li su ga uklonili oni koji su ga donijeli na stadion ili redari koji su se zatekli na tom dijelu terena. Dele gat, sudi ja i dru ga zvani~na lica na utakmici nisu uop{te reagovali. ~kih nacista i zlo~inac tokom Drugog svjetskog rata, jo{ nije uklowena sa wegove ku}e u Novom Pazaru, iako je rok za to odavno istekao. Prijave i zahtjeve Ministarstva niko u Novom Pazaru ne zarezuje. Spornu tablu je po~etkom avgusta u centru grada postavilo Bo{wa~ko nacionalno vije}e. Prema nezvani~nim infor ma ci ja ma od ne koli ko pripadnika "Ekstrema", ovo je "odgovor" simpatizerima Rada koji su proqetos u Beogradu, tokom utakmice sa Novim Pa za rom, ra zvi li transparent koji je asocirao na parolu "No`, `ica Srebrenica".

FS SRBIJE pokrenuo disciplinski postupak
Prema svjedo~ewu o~evidaca, sporni transparent je tokom utakmice podignut na svega 20, najvi{e 30 sekundi. Poku{aj policije da ga prona |e pri li kom izlas ka navija~a sa stadiona ostao je bezuspje{an. Policija, me|utim, ima video-snimak transpa ren ta i ve }i ne na vi ja~a koji su ga dr`ali. Skan da lozni transpa r-

Ponovqeni proces jednom od vo|a navija~a Crvene zvezde 9. novembra

Novo su|ewe Aleksandru Vavi}u

Bogdanov ponovo u sudnici
BEOGRAD - Po~etak ponovqenog su|ewa jednom od vo|a na vi ja~a Crve ne zvezde Ivanu Bogdanovu zbog optu`bi za napad na policiju i u~estvovawe u masovnoj tu~i uo~i ko{arka{ke utakmice Par ti zan - Crve na zvezda 2006, zakazano je za 9. novembar u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Ovo je potvrdila portparol suda Ivana Rami}, a prenose agencije. Bogdanovu }e se ponovo suditi, jer je po~etkom oktobra Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je bio osu|en na dvije godine zatvora i nalo`io da mu se ponovo sudi. Navija~ }e na optu`eni~ku klupu ponovo biti priveden iz pritvora Okru`nog zatvora u Beogradu, u kojem se nalazi od 24. maja 2011. godine, kada je protjeran iz Italije zbog izazivawa nereda na utakmici u \enovi. iz Beograda". Sud je prilikom izricawa prvostepene presude ocijenio kao ote`avaju}e okolnosti za Bogdanova to da je i ranije bio osu|ivan, kako u Srbiji zbog dr`awa eksplozivnih materija, tako i u Italiji, gdje je pravio nerede na fudbalskoj utakmici u \enovi. Bogdanov je protjeran iz Italije i deportovan u Srbiju u maju pro{le godine, po{to mu je kazna od tri godine i tri mjeseca zatvora zbog izazivawa nereda u \enovi na utakmi ci Srbi ja - Ita li ja u oktobru 2010. godine zamijewena zabranom ulaska u zemqe EU u sqede}ih pet godina.

Ukinuta presuda vo|i "Alkatraza"
Prvim osnovnim sudom u Beogradu ponoviti su|ewe za krivi~no djelo te{ke tjelesne povrede, dok je odlukom Apelacionog suda pravosna`no oslobo|en za nano{ewe lakih tjele snih povreda Ga ji }u. Portparol Apelacionog suda Mirjana Piqi} rekla je da je taj sud ocijenio da su osnovani navodi u Vavi}evim `albama da je "presuda zasnovana na bitnim povredama odredaba krivi~nog postupka, jer su u woj izos ta li ra zlozi o odlu~nim ~iwenicama, dok su razlozi koji su dati nejasni". To je, kako je navela, dovelo i do ne po tpu no ut vr|e nog ~iweni~nog stawa.

IZAZVAO NEREDE na utakmici Italija - Srbija
Prvostepenu presudu Apelacioni sud je ukinuo jer smatra da je presuda nerazumqiva i da je sud dao "nejasne, protivre~ne i neprihvatqive razloge i u pogledu ocene nalaza i mi{qewa sudskih ve{taka

Ivan Bogdanov

BEOGRAD - Apelacioni sud ukinuo je presudu kojom je jedan od vo|a navija~ke grupe Partizana "Alkatraz" Aleksandar Vavi} bio osu|en na godinu zatvora i nalo`io da mu se ponovo sudi, javile su agencije. Vavi} (25) je osu|en po{to je u januaru 2005. godine na Karaburmi no`em ranio Stefana Gaji}a. Wemu }e se pred

44 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

GRUPA A
REZULTATI: Porto - Dinamo Kijev 3:2 (Varela 15, Martinez 36, 78 - Gusjev 21, Ide|e 72), Dinamo Zagreb - PS@ 0:2 (Ibrahimovi} 33, Menez 43). 1. Porto 2. PS@ 3. Dinamo K. 4. Dinamo Z. 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6:2 6:2 5:7 0:6 9 6 3 0

GRUPA B
REZULTATI: Arsenal - [alke 0:2 (Huntelar 76, Afelaj 86), Monpeqe - Olimpijakos 1:2 ([arbonije 49 - Torosidis 73, Mitroglu 90). 1. [alke 2. Arsenal 3. Olimpijakos 4. Monpeqe 3 3 3 3 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 6:3 5:4 4:6 4:6 7 6 3 1

GRUPA C
REZULTATI: Zenit - Anderleht 1:0 (Ker`akov 72. penal), Malaga - Milan 1:0 (Hoakin 64). 1. Malaga 2. Milan 3. Zenit 4. Anderleht 3 3 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 7:0 3:3 3:6 0:4 9 4 3 1

GRUPA D
REZULTATI: Borusija - Real Madrid 2:1 (Levandovski 36, [melcer 64 - Ronaldo 38), Ajaks - Man~ester Siti 3:1 (De Jong 45, Moisander 57, Eriksen 68 - Nasri 22). 1. Borusija D. 2. Real M. 3. Ajaks 4. Man~ester S. 3 3 3 3 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 4:2 8:5 4:6 4:7 7 6 3 1

Borusija Dortmund savladala Real Madrid u tre}em kolu Lige {ampiona

"Kraq" na koqenima
"Milionere" u vo|stvo doveo Robert Levandovski u 36, a samo nekoliko desetina sekundi kasnije izjedna~ewe Realu donio je Kristijano Ronaldo. Gol odluke za Borusiju postigao Marsel [melcer u 64. minutu
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com Utu~en: Roberto Man}ini

Rije{ena misterija duha
Fotografija sa utakmice Porto - PS@ na kojoj se vidi silueta neobi~nog ~ovjeka za kojeg su mnogi pomislili da je duh na "Dragau", ipak je dobila druga~iji epilog. U pitawu je starija gospo|a, koja sjedi dok se svi oko we raduju pogotku, a nikakav duh, kako su mnogi komentarisali sliku na dru{tvenim mre`ama. rutinski slavio na gotovo praznom "Maksimiru" golovima Zlatana Ibrahimovi}a u 33. i @eremija Meneza u 43. mi nu tu. Pred de vet hiqada gledalaca, Dinamo je upisao deveti uzastopni poraz u Ligi {ampiona i kako stoje stvari, vrlo blizu je negativnom rekordu od 12 uzas to pnih poraza, ~iji je vla snik A n d e rleh t. Mnogo uzbudqivi je bi lo je na "Dragau", gdje je Porto u vrlo zanimqivoj utakmi ci sa vladao Di na mo iz Kijeva 3:2, a dva pogotka postigao je novi ubojiti napada~ ovog klu ba Ye kson Martinez. Pomalo iznena|uju}om po bjedom na "Emi rej tsu" pro tiv Ar se na la (0:2), [al ke je do {ao na do mak nokaut faze, dok je Olimpijakos u drugom me~u grupe B u nadoknadi vre me na do {ao do po bjede pro tiv Monpeqea u gostima i na dobrom je putu da obezbijedi bar tre}e mjesto i nas ta vak ta kmi ~ewa u Evropi.

DORTMUND - Fudbaleri Bo rusi je sa vlada li su Real Madrid u 3. kolu grupe D Lige {ampiona na svom "Zi gnal Idu na par ku" sa 2:1. Pru`ili su "milioneri" partiju na kojoj bi im pozavi dje li i go spoda ri pas igre, fudbaleri Barselone. Go tovo ci jeli me~ su kontrolisali igru i brzim kombi na ci ja ma do o~a ja dovodili defanzivce Reala i na kraju zaslu`eno slavili. Doma}e je u vo|stvo doveo Ro bert Le van dov ski u 36, a samo nekoliko sekundi kasnije izjedna~io je Kristijano Ronaldo. Gol odluke postigao je Marsel [melcer u 64. minutu i vjerovatno "mi li one ri ma" do nio prolaz me|u 16 najboqih. - Jo{ ne mogu da vjerujem da sam postigao pobjedni~ki pogodak - izjavio je presre}ni [melcer. Re al je po ra zom u Dor tmun du nas ta vio "prokletstvo" Wema~ke u ko joj je sla vio sa mo jednom u 24 utakmice, a sada na kontu ima ve} 17 poraza. Me|utim, @oze Muriwo nije previ{e

zabrinut. - Izgubili smo utakmicu, ali ne treba dramatizovati. U ozbiqnoj smo grupi i tu nema {ale. Ne mogu biti zadovoqan, ali jo{ smo drugi u grupi. Imamo {est bodova i dvije doma}e utakmice pred sobom. Nadohvat su nam bodovi kojima mo`emo obezbijediti ~etvrtfinale - istakao je Muriwo. Sil ni mi lioni ko je je ulo `io {e ik Mansur u Man~es ter Si ti

NEVEN SUBOTI]: SAD MOGU U PENZIJU
Jedan od glavnih {rafova u ma{ineriji Borusije bio je srpski reprezentativac, ina~e ro|eni Bawalu~anin Neven Suboti}. On je sijao od sre}e poslije pobjede nad Real Madridom 2:1 - [ta mo`e da se ka`e posle ovakve pobede? Ovo su stvari koje sawate kao klinci. Trijumf nad jednom izgleda „ne piju vodu" u Evropi, jer su „gra|ani" porazom u Am sterda mu od Ajaksovog „dje~ijeg vrti}a" 3:1 ostali na jednom bodu i sa mi nimalnim {an sa ma da se plasi ra ju u drugu rundu. - Pripremio sam utakmicu na jedan na~in, a ona je tekla na drugi i zbog toga smo pora`eni. Nismo potcijenili Ajaks, ali ka da pripremate utakmicu, mislite da }e i}i u jednom pravcu, a ona ode u potpuno suprotnom - rekao je tre ner Si ti ja Ro ber to Man Potopio od najve}ih ekipa na svetu i to pred doma}im navija~ima je ne{to {to }u pamtiti dok sam `iv. Ne bi mi bio problem da sutra zavr{im karijeru i odem u penziju. Deci bih pri~ao da sam pobedio jedan Real Madrid rekao je Suboti}. }ini. Ina~e, u Amsterda mu je poli ci ja uhapsila 25 navi ja~a uo~i utakmice izme|u Ajaksa i Man~ e s t e r Sitija. Hap{ewa su se do godi la u kvartu "crvenih fewera", po pular noj turisti~koj destina ci ji ~u ve noj po barovima i bordelima. - Ve }i na je uha p{e na zbog nasiqa na javnom mjestu - izjavio je portparol policije Marjolejn Koek. Da }e Dinamo iz Zagreba i ove sezone biti topovska hra na za ve li ka ne potvrdio je i PS@, koji je

UPORNI ALEGRI
Novi {ok priredili su fudbaleri Milana svojim navija~ima porazom u Malagi 0:1, ali Masimilijano Alegri ne `eli da podnese ostavku. - Ne}u da odem, to nije moj karakter, ne odustajem. Vjerujem u tim, vrati}emo se u prvenstvu, a i daqe imamo dobre {anse da se plasiramo u top 16 Lige {ampiona - rekao je Alegri poslije poraza.

Marsel [melcer slavi odlu~uju}i pogodak protiv Reala

Milan: Hoakin

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 45

Disciplinska komisija FSS kaznila vinovnike tu~e u Kru{evcu

Ninkovi} i Mudrinski godinu van reprezentacije
^lanovi stru~nog {taba mlade reprezentacije Srbije Sr|an Maksimovi} (trener golmana) i Andreja Milutinovi} (kondicioni trener) ka`weni sa po dvije godine zabrane rada u svim nacionalnim selekcijama
BEOGRAD - Disciplinska ko mi si ja Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kaznila je Nikolu Ninkovi}a i Ogwena Mudrinskog sa po godi nu za bra ne igrawa u svim na cional nim sele kcijama zbog incidenata na utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije u Kru{evcu. Na sjedni ci, ko joj je predsjedavao Slobodan Pajovi}, pokrenut je i postupak protiv FK Novi Pazar zbog transparenta na duelu osmine finala Kupa Srbije protiv Rada. ^lanovi stru~nog {taba mlade reprezentacije Srbije Sr|an Maksimovi} (trener golmana) i Andreja Milutinovi} (kondicioni trener) ka`weni su sa po dvije godine zabrane rada u svim nacionalnim selekcijama. Po za vr{et ku sjedni ce pred sjednik Dis ci plinske komisije Slobodan Pajovi} izja vio je da su po me nu ti igra~i i ~lanovi stru~nog {taba mlade reprezentacije Srbi je ka`weni zbog kr{ewa Eti~kog kodeksa FS Srbi je, ~i me su na ru {i li osnovne principe i postulate fer-pleja. - Kao {to smo i obe}ali, ~la novi Dis ci plinske ko mi si je su oba vi li brzu, ali potpunu istragu, nezavisno od postupaka koji }e biti vo |e ni pred or ga ni ma UEFA i tu `i la{ tva na {e zemqe. Prilikom izricawa odre|enih kazni vodili smo ra~una i o ~iwenici da kod nekih ima re~i o ponavqawu gre{aka i bez obzira na to {to oni nisu procesuirani kod gore pomenutih organa, ka zne na me ra je mo ra la da bude upravo ovakva - rekao je Pajovi}.

Ogwen Mudrinski

Nikola Ninkovi}

UEFA
Disciplinski organi Evropske fudbalske unije (UEFA) raspravqa}e o "slu~aju Kru{evac" 22. novembra, kada bi trebalo da izreknu i kazne. Za tu~u poslije utakmice prijavqeni su i Fudbalski savez Srbije i Fudbalski savez Engleske. Treba napomenuti i to da delegat utakmice nije naveo da je bilo rasisti~kih uvreda fudbalera sa Ostrva. Predsjednik UEFA Mi{el Platini najavio je prije dva dana u Parizu da bi Srbija mogla da se susretne sa vrlo o{trim sankcijama.

KA@WENI zbog kr{ewa Eti~kog kodeksa FSS
On je dodao i da su tokom istrage do{li do zakqu~aka i dokaza o u~estvovawu u incidentu i odre|enih igra~a i ~la nova stru ~nog {ta ba mlade re pre zen ta ci je Engleske. - Naravno, mi wih zbog

to ga ne mo `e mo da ka`wava mo. Ipak, ima mo dobru voqu da sve te dokaze dostavimo na{im kolegama u FA En gles ke, ka ko bi i oni spro ve li sop stve ni dis ci plin ski pos tu pak. Smatramo da je potez sre|ivawa stvari u sopstvenoj ku}i oso bi na is tin skih yentlmena - naglasio je Pajovi}. Po izricawu disciplinskih mjera, oglasio se i Savo Mi lo {e vi}, di re ktor nacionalnih selekcija Srbije. - Najpre, ne `elim niti smem da komentari{em izre~ene kazne. Ipak, bez obzira na to, tvrdim da se u budu}nos ti ova kvo ili sli ~no pona{awe ne}e tolerisati. Ono kao takvo nije i ne}e nikada biti prihvatqivo za sve ko ji pred stavqaju FS Srbije - istakao je Milo{evi}.

FOTO: AGENCIJE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no obla~no
Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Pale Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

16 oC 10 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Sun~ano
U Republici Srpskoj jutro }e biti svje`e i vedro, po kotlinama i du` rijeka sa sumaglicom i maglom. Tokom dana sun~ano i ugodno jesewe vrijeme. Jutarwa temperatura na planinama od 2, u ostalim krajevima od 5 do 10, na jugu 12, a najvi{a dnevna u vi{im predjelima od 11, u ostalim krajevima od 15 do 21, na jugu do 24 stepena Celzijusa.
Mostar

U Srbiji }e tokom dana biti prete`no obla~no, ali bez padavina. Jutarwa temperatura kreta}e se od 4 do 6 na planinama, u ostalim krajevima od 7 do 10, a najvi{a dnevna od 12 na planinama, u ostalim krajevima od 15 do 19 stepeni Celzijusa.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

22 oC 9 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 9 23 6 9 9 7 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 10 16 16 7 7 17 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 7 12 11 0 0 11 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 4 17 14 -4 4 10

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 petak, 26. oktobar 2012. GLAS SRPSKE

HRT 2

13.30

Antena
hrt 2 17.50

Meri i Tim
Meri Horton vodi vlastitu kwi`aru i volontira u skloni{tu za napu{tene `ivotiwe, na {ta joj se, uz kafu sa kom{ijom, svodi ~itav dru{tveni `ivot. Tim je mladi} koji radi na gradili{tu {to grani~i s Merinom ba{tom. Prostodu{an, dobrodu{an i ugodan, Tim je predmet neslanih {ala svojih kolega, jer ga smatraju mentalno zaostalim. A i nikada nije mogao da nau~i da ~ita. Tim se slu~ajno na|e u Merinoj ba{ti na gredici s cvije}em i ponudi joj da ga uredi. Meri ga zaposli da dolazi svake subote, a kad ima vremena, u~i ga ~itati. Izme|u dvoje dobrih qudi `eqnih qubavi postupno }e se razvijati bliskost i toplina. Uloge: Kendis Bergen, Tomas Mekarti, Ri~ard Kili, [irli Najt, Keli Vilijams Re`ija: Glen Yordan

Veliki
Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od u`asa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladi}a. A kad se poku{ao obu}i, odje}a mu je bila premala. Iz yepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja `eqa je ispuwena i Yo{ je s grozom shvatio da je Zoltan odr`ao obe}awe.

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.05 11.00 11.10 11.20 12.00 12.10 Info kanal Jutarwi program Vijesti Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Za{to Luj Teru - na lova~kom odmoru u Africi Enciklopedija velikih li~nosti Muzika Qetne qubavi, serija Dnevnik Budva na pjenu od mora, serija Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija Haxija Kurban bajram Muzika Srpska danas Strasti, serija Bawalu~ka panorama TV Bingo Dnevnik 6.30 8.30 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.10 14.00 14.05 16.00 16.40 17.10 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.00 0.30 1.10 2.00 2.30 4.00 4.30 5.10

BN
Jutarwi program Neko te posmatra, serija Vitafon Novosti UMS Svijet na dlanu Novosti Puls Novosti Jutarwi program Dnevnik Ispred ostalih Objektivom kroz Semberiju Danas u Srpskoj Ru`a vjetrova, serija Dnevnik Neko te posmatra, serija ]irilica Dnevnik Bulevar Glas Amerike Serija Neko te posmatra, serija Dnevnik ]irilica Danas u Srpskoj Serija
FILM

RTS1
6.00 9.05 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 12.20 13.20 15.00 15.50 16.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 Jutarwi program Otpisani, serija Razglednica Enciklopedija za radoznale Sve {to treba znati o... Dnevnik Sport plus Istra`iteqi iz Majamija, serija Iz proznih djela doma}ih pisaca Ovo je Srbija Nepobjedivo srce, serija Moj li~ni pe~at Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 5.40 6.20 7.10 9.00 10.30 10.20 11.00 11.30 12.30 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 18.20 19.00 20.00 20.40 21.10 22.10 22.40 23.20 23.50 0.20

RTS2
Slagalica Program za djecu Kurban bajram [kolski program Moj qubimac Beograd - vje~iti grad @ivot i standardi Bardovi teatra Gitar art festival Trezor [kolski program O rodnoj ravnopravnosti Ekologija Prag sela Srbije Eliza iz Rivombroze, serija Muzika Savremeni pisci Pregled Lige Evrope Pravo na budu}nost Lov i ribolov Eliza iz Rivombroze, serija Kontekst Nau~ni kafe Beogradski sajam kwiga EKV Reprizni program 6.40 7.30 8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.20 14.10 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.20 23.50 0.00 1.00 -

B92
Qudi s Menhetna, serija Najboqe godine, serija U zdravom tijelu Ho}u da znam Vijesti Ameri~ki top-model Crtani filmovi Ninxa ratnici Nikita, serija Dnevni magazin Vijesti Sportski pregled Prijateqi, serija Put oko svijeta Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Obra~un kod O.K. korala Vijesti Sportski pregled Ameri~ki top-model Qudi s Menhetna, serija Info 6.00

PINK BH
Moje srce kuca za Lolu, serija Udri mu{ki Balkanska posla Info top Simar, serija Brze pare Prvi VIP kuvar Moje srce kuca za Lolu, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Info top Ful dobar sport Balkanska posla Mala nevjesta, serija

7.00 10.00 11.00 11.10 12.30 13.40 14.40

13.00 14.00 14.10 15.00 15.20 15.50 16.30 17.10 18.00 18.30 19.30

15.50 16.00 17.00 17.50 18.20 18.30 19.20

14.10
7.30 8.55 9.00 9.05 9.20 9.35

ATV
Dolina sunca, dolina sunca Vijesti Bumba, crtani film Helo Kiti, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija ATV vijesti Bandini, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Vijesti Auto {op magazin FILM Pobuwenik No}ni program

6.00
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sjever jug, serija Potraga za pravdom, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Box Vijesti Put za Ejvonli, serija Hronika Doboja Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Potraga za pravdom, serija Sva moja djeca, serija Novosti FILM @enskaro{ 6.50 9.15 9.30 10.05 11.00 11.50 11.55 12.05 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 17.50 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.30 4.00

OBN
Crtani filmovi Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Qubav vjera nada, serija Oluja u raju, serija Crtani film OBN info Najbr`i igra~, kviz Canan, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Sto za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN Info In magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Red karpet FILM Plavu{a Najbr`i igra~, kviz Eso TV OBN info In magazin ^uvari planete

14.40

LARIN IZBOR, SERIJA
20.10 Nekad bilo 21.10 Razvojna ekonomija RS 22.10 Dok. program 22.50 Dnevnik 23.20 FILM Pritajeno zlo 1.00 Dok. program 1.20 Dnevnik 1.50 Haxija 2.10 Kurban bajram 2.40 Nekad bilo 3.40 Razvojna ekonomija RS 4.40 Bawalu~ka panorama 5.10 Muzika

9.50 10.15 10.40 11.05 11.45 12.00 13.00 15.20 16.00 16.15 16.35 17.00 18.00 19.00 19.55 21.00 22.30 23.00 23.30 1.00

JUTARWI PROGRAM
20.00 Nepobjedivo srce, serija 21.00 FILM Transporter 3 22.50 Istra`iteqi iz Majamija, serija 23.40 Dnevnik 0.00 Heroji, serija 0.40 FILM 2.20 Reprizni program

12.00 12.05 12.50 15.00 15.05 17.00 18.00 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

MOJE SRCE KUCA ZA LOLU, SERIJA
20.30 Prvi VIP kuvar 21.30 Grand {ou 23.00 Siti ekskluziv 23.30 FILM [ta se zgodi kad se qubav rodi 1.00 FILM Za nas dvoje 2.40 Top Speed

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Riznica znawa Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Muzika za laku no} 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Higijena `ivota 1.00 Vijesti 1.05 No}ni program 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

Preporu~ujemo...
2100
B92

Obra~un kod O.K. korala

Jedan od najboqih kaubojskih filmova svih vremena, "Obra~un kod O.K. korala" istra`uje odnos dvije najomiqenije legende: Vajata Erpa i Dok Holideja. Kada Erp spasi Holideja od bande, neprijateqi postaju prijateqi te zajedno odlu~e da o~iste Zapad od razuzdane bande Klenton. Uloge: Bert Lankester, Kirk Daglas, Ronda Fleming Re`ija: Yon Staryis

GLAS SRPSKE petak, 26. oktobar 2012. 47

PINK BH

23.30

HRT 1

1.10

[ta se zgodi kad se qubav rodi
Petnaestogodi{wi mom~i} je talentovan za muziku. U muzi~koj {koli se zaqubi u simpati~nu djevoj~icu. Ali wegovi roditeqi smatraju da su premladi za qubav, zaboravqaju}i, pri tom, na svoje "lude godine". Odnosi dvoje mladih su komplikovani i zato {to je ona Ruskiwa ~iji roditeqi privremeno borave u Beogradu. Za razliku od roditeqa koji nastoje da sprije~e ovu qubav, djedovi su na wihovoj strani, a kako su ve} podjetiwili, slijedi niz komi~nih situacija. Uloge: Gidra Bojani}, Marko Todorovi}, Nikola Kojo, Gala Videnovi} Re`ija: Zoran ^ali}

Dok |avo ne sazna da si mrtav
Wujork. Dvojica bra}e, Endi i Henk, u te{kim su finansijskim problemima. Stariji Endi zavisnik je od heroina, a mla|i Henk duguje novac biv{oj `eni Marti za alimentaciju, qubakaju}i povremeno s Endijevom suprugom \inom. Endi nagovori Henka da opqa~kaju trgovinu draguqima ~iji su vlasnici wihovi roditeqi. Plan je naizgled savr{en: bra}a }e se domo}i novca, a roditeqi naplatiti od osiguravaju}eg dru{tva. Stvari krenu naopako. Uloge: Filip Sejmur Hofman, Itan Houk, Albert Fini, Marisa Tomei, Majkl [enon Re`ija: Sidni Lamet

BHT1
8.15 8.45 9.10 9.35 10.10 11.00 11.30 12.15 12.45 13.30 14.30 14.55 15.00 15.05 15.30 15.45 16.30 17.00 18.00 19.00 19.35 20.00 21.25 22.00 22.30 22.50 23.35 1.15 Sjaj Pariza, serija Sandokan, crtani film Crtani film Mini {kola Izgubqena ~ast, serija Retrovizor Impresije iz Bocvane Ekologika Na dnevnom redu Xejk, serija Sandokan, crtani film Kultura hrane BeHa Tins Bez rizika, serija Festival animiranog filma Bawaluka Robiwa Isaura, serija Hronika regija BH gastro kutak Robiwa Isaura, serija Dnevnik Sjaj Pariza, serija Sevdah takt Damira Imamovi}a, koncert Dimenzija vi{e Dnevnik Festival animiranog filma Bawaluka Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Srce zemqe Sevdah takt Damira Imamovi}a, koncert 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30

HRT 1
Tema dana Dobro jutro Hrvatska Vijesti Gradovi na obali Preuredi pa prodaj Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Jelovnici izgubqenog vremena Drugo mi{qewe Znanstvena petica Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Iza ekrana Tema dana Dnevnik 5.30

HRT 2
Trenutak spoznaje 6.00 Prkosna qubav, serija 6.50 Kurban bajram 8.20 Djevoj~ica iz budu}nosti,, serija 8.40 Olujni svijet, serija 9.00 [kolski sat 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.30 FILM Meri i Tim 15.10 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 Generacija ipsilon 17.10 Briqantin 17.50 FILM Veliki 19.30 Kri{ke sira 6.40

NOVA
Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Poqa nade, serija Moja majka, serija Izgubqena ~ast, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Poqa nade, serija Dnevnik 6.20 7.00 7.30 7.50 8.50 11.20 11.40

RTL
RTL danas Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Mekgajver, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Mekgajver, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat Nacisti~ko podzemqe Najte`e popravke na svijetu Drevne tajne Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe [apta~ psima Najte`e popravke na svijetu Drevni iks fajlovi Megagra|evine Avionske nesre}e [apta~ psima Apokalipsa: Drugi svjetski rat Hitlerov izgubqeni ratni brod

7.00 7.30 8.40 10.20 11.20

8.50 9.50 10.40 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50

12.50 13.40 14.50 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

12.20 12.50 13.40 14.40 15.40 17.00 17.20 18.00 19.10

TV1
6.00 7.00 8.30 11.00 12.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 0.20 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Bajram-namaz Bajramski koncert Potraga za pravdom, serija Ja biram goste Zakon qubavi, serija Put u Ejvonli, serija Portreti nacija Vijesti Sva moja djeca, serija Makeover - upoznaj novog sebe Igra, serija Dnevnik Potraga za pravdom, serija Eliza, serija Vijesti FILM @enskaro{ Dnevnik FILM Iza re{etaka No}ni program

13.30

2.20

11.20

8.50

12.30

DR OZ
20.00 Pjevaj moju pjesmu 21.40 Carstvo poroka, serija 22.40 Dnevnik 23.20 FILM Talk Radio 1.10 FILM Dok |avo ne sazna da si mrtav 3.00 FILM Meri i Tim 4.30 Regionalni dnevnik 4.50 Dnevnik 5.20 Gradovi na obali

MUZIKA
20.00 Djeca sunca, serija 20.50 Kwiga ili `ivot 21.10 Opera box 21.40 Koncert klasi~ne muzike 22.40 Nijemi svjedok, serija 0.30 24, serija 1.00 Zlo~inci u odijelima, serija 2.00 Darma i Greg, serija 2.20 Muzika

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Master{ef 22.00 @ene s Dediwa, serija 23.00 FILM ^arobne pantalone 2 1.20 FILM Djevojke s dozvolom za ubistvo 3.00 FILM Vjernik 4.40 Ezo TV 6.20 Dnevnik

MEKGAJVER, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Budva na pjenu od mora, serija 22.00 FILM De`a vi 0.00 FILM U potjeri za bijelim 2.00 Astro {ou 3.00 RTL danas

SEKUNDE DO KATASTROFE
21.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 21.50 Ko je potopio Bizmarka? 22.50 Granica 23.40 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 0.40 Ko je potopio Bizmarka? 1.30 Granica 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

100
PINK BH

Za nas dvoje

2320
RTRS

Pritajeno zlo

Mu{karac i `ena, oboje muzi~ari i oboje u bijegu pred zakonom, dijele skloni{te. Kada im policija u|e u trag, bje`e iz Francuske za Kanadu. Bje`e}i suo~avaju se s razli~itim nevoqama i izazovima, te se zaqubquju jedno u drugo. Uloge: Ketrin Denev, @ak Dutronk, @ak Vileret Re`ija: Klod Lelu{

Alice i Rain predvode elitni tim komandosa u Osiwak, veliku, podzemnu ustanovu za genetska istra`ivawa, gdje {irewe smrtnog virusa prijeti ~ovje~anstvu. Virus je pokosio cijeli istra`iva~ki tim i pretvorio ih u pro`drqive zombije. Ako Alice za samo tri sata ne zatvori virus unutar kompleksa, zombiji prijete da }e zauzeti Zemqu. Da stvar bude jo{ gora, tim dolazi do saznawa da nisu samo zombiji ti koji haraju kompleksom… Uloge: Mila Jovovi~, Mi{el Rodrigez, Erik Mebius, Kolin Salmon Re`ija: Pol V.S. Anderson

Brega: Nisam ni Srbin, ni Hrvat, ni Bosanac
uzi~ar Goran Bregovi} se u intervjuu za "Doj~e vele" osvrnuo na svoju nacionalnu pripadnost, ali i na te`ak polo`aj Roma u Evropi. Na pitawe wema~kog novinara za{to za sebe ka`e da je sa Balkana, ali se nikada ne deklari{e kao Srbin ili Bosanac, Bregovi} je odgovorio da se ne osje}a kako dovoqno pripada nijednoj od tih nacionalnosti. - To je zato {to nisam dovoqno Srbin da budem Srbin, niti Hrvat da budem Hrvat, a nisam dovoqno Bosanac da bih bio Bosanac. Ja sam iz vrlo mje{ovitog braka, ali to je vi{e moj emocionalni izbor nego etni~ki. Znate, kada izgubite svoju domovinu, onda shvatite da va{a domovina nije neka geografska ili poli ti ~ka teritorija,

Luda planeta

Paprat nazvana po Gagi
Istra`iva~i sa Univerziteta u Sjevernoj Karolini novootkrivenu porodicu paprati, koja se sastoji od 19 vrsta, nazvali su po pjeva~ici Ledi Gagi zbog wenih individualnih stavova. Me|u novim vrstama paprati sada se nalaze i "Gaga germanotta", prema wenom stvarnom imenu i prezimenu Stefani Germanotta.

M

to je samo emocionalna teritorija. Dakle, moja emotivna teritorija postoji i to je ova teritorija, nije bitno da li moram da poka`em svoj paso{ nekoliko puta. Bregovi} za sebe ka`e da radi "ciganski (yipsi) posao", jer je muzi~ar. - Sje}am se da je mi je otac, ina~e pukovnik u Jugoslovenskoj armiji, kada sam ku}i donio svoj prvi novac od koncerta, rekao: "Ne}e{ raditi ovaj ciganski posao!" Ali ja smatram da sam jedan od wih. "Yipsi" ima istu metafori~ku vrijednost za mene kao i kauboj. To je neko ko nema istu gravitaciju sa drugima. I onda znate da je prili~no mnogo modernih stvari koje su veoma "yipsi". Razmi{qawe za danas, ne za ju~e ili sutra to je ciganska ideja. Zatim, ova ideja da se odlazi na odmor u julu ili avgustu. Odjednom svako postaje "yipsi" na mjesec. Dakle, u svakom od nas postoji "yipsi" koji ~eka da se jednom probudi - ka`e Brega.

Najvi{i ~ovjek na svijetu
Najvi{i ~ovjek na svijetu, visok dva metra i 51 centimetar, tridesetogodi{wi je Tur~in Sultan Kosen. On je rekao da mu je `ivotna `eqa da se o`eni i da kona~no stanuje u ku}i prilago|enoj wegovoj visini. Kosen je istakao da su prilikom posqedweg mjerewa sudije za "Ginisov" rekord izmjerile da je porastao 4,5 centimetara, te da je visok dva metra i 51 centimetar.

Seve od novog de~ka dobila 1.001 ru`u
Popularna hrvatska pjeva~ica Severina Vu~kovi} dobi la je 1.001 ru `u od estradnog menayera Aleksandra Gli{i}a na koncertu u Fran kfur tu. Wegov gest izmamio joj je osmijeh, ali je nekoliko dana krila ko je uspio da je obraduje. - Aleksandar se potrudio da Severini tokom boravka u Frankfurtu ni{ta ne nedostaje. Obasipao je pa`wom i pokloni ma. Iz wihovog odno sa bilo je jasno da ih ve`e ne{to vi{e od saradwe i prijateqstva. On joj je poslije koncerta poklonio 1.001 ru`u - saop{tio je blizak izvor pjeva~ici. Isti izvor ka`e da je Severi na po sli je pro~i ta ne po ru ke upu ti la osmi jeh Ale ksan dru. Hrvat ska zvi jezda u`i va la je u pa`wi kojom je menayer obasipao. Poslije dva mjeseca ponovo je bi la cen tar svi je ta jednom mu {karcu. Wegovo dru{tvo joj je i te kako prijalo i ~inilo se da je zaboravila Milana. - Severinu poznajem godinama. Ja sam joj kupio ru`e. Eto toliko rekao je Gli{i}.

Sestre ne prepoznaju lica
Britanke Don Yons i Viktorija Vardlei se ne mogu prisjetiti kako izgledaju wihovi partneri ili djeca, ba{ kao {to mirne du{e mogu pro}i na ulici pored dugogodi{wih prijateqa, ne prepoznav{i ih. One ~ak imaju problema i kada vide svoj odraz u ogledalu ili kada gledaju svoje fotografije, jer im je potpuno nejasno ko je na wima. Sestre pate od prosopagnosije, {to zna~i da mogu prepoznati predmete, ali ne i lica. Poreme}aj su imale od ro|ewa, ali su ga postale svjesne tek u tinejyerskim godinama.

NEKAD BILO...
Srpski glumac Lazar Ristovski ro|en je na dana{wi dan 1952. godine u Ravnom Selu. Odigrao je u pozori{tu vi{e od 4.000 predstava. Igrao je u vi{e od 40 filmova, TV serija, TV drama. Oprobao se i kao rediteq i producent filma "Belo odelo", a kasnije "Beli lavovi". Kao producent je napravio deset filmova. Napisao je i dva romana "Belo odelo" i "Kako sam dobio Oskara". Lazar Ristovski je vlasnik producentske ku}e "Zilion Film". Najpoznatije uloge u pozori{tu su mu: [ekspirov Hamlet u re`iji "oskarovca" Jir`ija Mencla na Dubrova~kim qetwim igrama, Kwaz Nikola u predstavi "Dugo putovawe u Jevropu". Ristovski je igrao u hitovima "Zvezdara teatra" "Mre{}ewe {arana" Aleksandra Popovi}a, "Original falsifikata" Radeta Radovanovi}a...

POSQEDWA
Xesika i Xastin unov~ili fotke s vjen~awa
Gluma~ki, a odnedavno i bra~ni par, Yesika Bil i Yastin Timberlejk, unov~io je dobro fotografije sopstvenog vjen~awa. Naime, par je poslije nedavnog vjen~awa odlu~io da fotografije sa sre}nog doga|aja proda ameri~kom ~asopisu "Pipl" i britanskom ~asopisu "Hello". Prema pisawu britanskih medija, novope~eni supru`nici vjerovatno su odlu~ili nadoknaditi bar dio novca koji su potro{ili na rasko{no vjen~awe koje ih je ko{talo {est i po miliona dolara. Kako procjewuju strani mediji, Yesika i Yastin od prodaje fotografija zaradi}e oko 300.000 dolara.

Ro|en Lazar Ristovski

Глас Српске
27.10 - 2.11.2012.

"Moja velika svadba"
subota i nedjeqa, 20.00

"Budva na pjenu od mora"

Obi~aji otrgnuti od zaborava
"Lud, zbuwen, normalan"

^etiri generacije Fazlinovi}a
subota, 18.10 i nedjeqa, 20.00

MIMA KARAYI], glumac i producent, o novoj sezoni popularne serije

Masters u Parizu

\okovi} juri{a na tron
od ponedjeqka

@estoki zapleti i romantika

826. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

Glumac i producent Mima Karayi}, o novoj sezoni popularne serije

@estoki zapleti i romantika u "Budvi"
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Vidje}emo jo{ vi{e akcije, `e{}ih zapleta, romanti~nijih scena, ali i mnogo emotivnih pri~a izme|u likova ka`e Karayi}
biznismena koji po Budvi kupuje sve {to mu se svidi i gradi gdje god po`eli isti~e da }e qubiteqi ove serije sigurno u`ivati u novim epizodama. Radwa "Budve" vrti se oko dvije zara}ene porodice, Ba~i}a i Radmilovi}a. U gluma~koj ekipi je i Mladen Nelevi} igra glavu druge familije Jovu Radmilovi}a, Budvanina i biv{eg policajca koji ne `eli da proda svo je par~e zemqe. Zaplet nastaje kad se rodi qubav izme |u Sa vi ne k}er ke Bo ja ne ko ju tu ma~i Sawa Jovi}evi} i Jovinog sina Luke koga igra Mom~ilo Ota{evi}. U novim epizodama, gledaoci }e mo}i da vide ko je u ranoj mladosti bio Savo Ba~i}, kako je stekao prvi kapital i obreo se u Budvi. Savo }e u nas tav ku se ri je oti }i na @abqak, odakle poti~e, gdje }e sresti prijateqe iz detiwstva, ali i one iz {kolskih dana. - Poslije ovih 12 novih epizoda, planirali smo da snimimo jo{ 12, a sa tim snimawem krenu}emo u februaru 2013. godine - najavio je Mima Karayi} koji je i producent serije. U ulozi inspektorke koja staje na put Ba~i}u jo{ u prvoj sezoni pojavila se glumica Dubravka Draki} Vukoti} koja je stekla fanove me|u publikom. Sude}i po rije~ima Mime Karayi}a nastavak serije donosi brojne zanimqivos ti. Mno go broj na eki pa preseli}e se sa mora i krenuti na sjever Crne Gore. Pri~a

Gostovawe glumaca
Povodom po~etka emitovawa druge sezone serije "Budva na pjenu od mora" na Radio Televiziji Republike Srpske gostovao je dio gluma~ke ekipe, Milutin Mima Karayi}, Sawa Jovi}evi} i Mom~ilo Ota{evi}. - Nevjerovatno je iskustvo saradwa sa vrhunskim glumcima iz cijelog regiona. Veliki je zadatak bio pred nama i trebalo je opravdati povjerewe koje nam je ukazano - rekla je glumica Sawa Jovi}evi} koja u seriji tuma~i jednu od glavnih uloga, k}erku Save Ba~i}a, Bojanu. A. M. nastavila da gradi karijeru u Holivudu, Marija Karan, tako|e se pojavquje novim avanturama iz "Budve". Uspje{na glumica dobila je zadatak da igra djevojku koja do|e, "pomuti lon~i}e" svima i uzme {ta `eli. Mima Karayi} ka`e da lik koji tuma~i shvata veoma pozitivno. - Savo Ba~i} je tipi~an ~ovjek dana{weg vremena. On je prije svega izuzetno `ivotan ~ovjek. Voli dru{tvo, otac je i glava porodice, zara|uje veliki novac i veoma je sposoban. Svojevrstan je sinonim dana{weg vremena, zato {to uspijeva u svemu {to zamisli. Ba~i} predstavqa ~ovjeka koji u kriznim vremenima zara|uje mnogo novca, a da bi to postigao, mora da bude majstor prepozna vawa dru{ tve nih prilika u kojima `ivi - ka`e Mima.

U novih 12 epizoda serije "Budva na pjenu od mora" vidje}emo jo{ vi{e akcije, `e{}ih zapleta, romanti~nijih scena, ali i mnogo emotivnih pri~a izme|u likova. Uveli smo i nove li kove ko ji }e stvoriti i zaplete i avanture zajedno sa dobrim poznatim junacima "Budve". Re kao je ovo za "Glas Srpske" popularni glumac Milutin Mima Karayi}, koji igra junaka serije "Budva na pjenu od mora", kontroverznog biznismena Sava Ba~i}a. Nove epizode serije gledaoci Radio tele vi zi je Re pu bli ke Srpske mogu da gledaju od 27. oktobra. Scenario za "Budvu" napisao je Stevan Koprivica, rediteq je Milan Karayi}, a osim Mime u ekipi su jo{ brojni popularni glumci poput Qiqane Blagojevi}, Andrije Milo{evi}a, Milorada Mandi}a Mande, Marka Nikoli}a... - Serija "Budva na pjenu od mora" je sa prvih 12 epizoda napravila veliki proboj u cijelom regionu. Dobili smo fanove serije, ali i gledaoce koji vole Sava Ba~i}a. U cijeloj pri~i postoji ne{to {to je prepoznatqivo i okru`uje sve nas, a to je publika dobro prepoznala. Cijeli region prolazi kroz stvari o kojima se govori i u seriji, a to su mito, korupcija i mnogo toga kroz {ta prolaze dr`ave u periodu tranzicije - ka`e Mima Karayi}. Popularni glumac u ulozi

}e osim na @abqak protegnuti i na glavni grad Crne Gore, Podgoricu, ali i u Bar i Tivat. - Sigurno je da u novoj sezoni "Budve na pjenu od mora" mo`emo o~ekivati jo{ vi{e uzbu|ewa - tvrdi Mima. Dio novih zapleta popularne serije bi}e i mlada beograd ska glu mi ca Ni na Jankovi}. Ona igra k}erku profesora Mileta u tuma~ewu Milorada Mandi}a Mande). Nini je povjerena uloga Tija-

ne, djevojka koja dolazi u Crnu Goru sa drugaricom Hanom koju tuma~i mlada glumica Danina Jefti}. Tijana `eli da spasi brak svojih roditeqa, ali joj se u me|uvremenu de{avaju zanimqive promjene na emotivnom planu. Dvije mlade glumice upa{}e u niz zanimqivih situacija. Glumac Marko Nikoli} u prvoj sezoni osvojio je dio publike tuma~e}i starog Budvani na ko ji se bo ri za svo ju zemqu i dolazi u sukobe sa Sa-

vom Ba~i}em. Tako|e, Nikoli} tuma~i djeda mladog Luke, ~ija je romansa sa Bojanom Ba~i}, bi la naj ro man ti ~ni ji dio prve sezone serije. Ota{evi} je igraju}i Luku stekao veliku popularnost, a u epizodama koje slijede pred wim je jo{ mnogo isku{ewa. Wegova i Bojanina veza prolazi}e kroz razli~ite faze. Bojana }e i daqe "mu~iti" Luku koji }e imati dosta razloga za qubomoru. Srpska glumica, koja je

B92, nedjeqa, 17.00 "Siti i vitki"

Pola vijeka agenta 007

Vitak stas za {est nedjeqa
Igor voli brzu hranu, jede kasno, preska~e doru~ak i ne voli da kuva. Volio bi da promijeni navike i oslobodi se vi{ka kilograma koje je takvim na~inom `ivota natalo`io. Naj ve }i mo tiv su mu wegova djeca, kojima `eli da bude primjer, ali i da im sam sprema ukusna i zdrava jela. Ali kako odvi}i Igora od veoma lo{e navike da mu prvi obrok bude brza hrana tek u vrijeme ru~ka? \ur|ica ima ide ju. U~i ga da na pra vi omlet za dobro jutro, sa wegovim omiqenim povr}em i pe~urkama. Igor jako voli pirina~, ali se ne snalazi dobro sa wim. \ur|ica ima rje{ewe i za to spremi}e mu Zlatni ri`oto sa piletinom i {afranom.

Novi Bond prikazan u Londonu
Najnoviji film iz serijala o tajnom agentu Yejmsu Bondu "Skyfall" premijerno je pri ka zan u "Ro jal Al bert holu" u Londonu. Na crve nom te pi hu na {li su se Da ni jel Krejg, tre }i put u ulo zi agen ta 007, Yudi Den~, koja se pojavquje u roli wegove {e fice "M" i {panski glumac Ha vi jer Bardem ko ji igra Bondovog neprijateqa Raula Silvu. Projekciji u kraqevskoj rasko{i "Rojal Albert hola" pri sus tvovao je i britanski princ ^arls. Pri hod od ga la pro je kci je na mi jewen je hu ma nitarnim organizacijama koje poma`u pripadnicima britanskih obavje{tajnih slu`bi. "Skyfall" je 23. film popularnog serijala, ~iju re`iju potpisuje Sem Mendez. Kriti~ari koji su imali pri li ku da od gleda ju film, ocijenili su ga kao "jedan od naj boqih Bond filmova". Prikazivawe ovog filma ima poseban zna~aj zato {to je ovog mjeseca pola vijeka od prvog pojavqivawa Bonda na velikom platnu u filmu "Dr. No". Bri tan sku pre mi je ru "Skyfall" ima u petak, 26. oktobra.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9
27.10 - 2.11.2012. 3

Masters u Parizu, od ponedjeqka na B92

RTRS, nedjeqa, 17.10, "7 u 1"

\okovi} juri{a na tron

Magi~ni TV broj

Kenet Brana negativac u trileru "Yek Rajan"

U dvostrukoj ulozi
Poznato je da }e Brana re`irati ovaj akcioni triler, a sada su se pojavile glasine da bi u wemu trebalo i da glumi. Rediteq filma Kenet Brana, trenutno je u pregovorima za ulogu negativca. Kris Pajn }e glumiti Rajana - finansijskog analiti~ara iz Moskve koji otkriva teroristi~ku zavje ru. Ke net bi tre ba lo da glu mi Vi kto ra Sta zova finansijskog stru~waka koji zajedno s ruskom vladom kuje plan kako da uni{ti ameri~ku privredu. Producenti filma su Lorenco di Bonaventura, Mejs Neufeld i Dejvid Baron, a izvr{ni producent je Dejvid Elison. Brana smo posqedwi put imali prilike da vide na velikom platnu u biografskoj drami "Moja sedmica s Marilin".

Posqedwa prilika za neke, posqedwa provjera za najboqe, posqedwi turnir Masters serije ove sezone. Novak \okovi}, Royer Federer i Endi Marej dolaze po trofej, Janko Tipsarevi} po ulaznicu za londonsku "O2 arenu" na zavr{nom turniru godine. Dvorana Bersi ~eka najboqe tenisere svijeta. Masters u Parizu, od 29. oktobra do 4. novembra na televiziji B92.

Nova zabavna emisija na programu Televizije Republike Srpske. Nekom je sedam sre}an broj, nekom dnevna satnica na poslu. Sedmica je i dobitak na lotu. Sedam je dana u nedjeqi koje provodimo sa najdra`ima uz TV program. Sedmi dan je dan za odmor. "7 u 1" je nova emisija u redovnoj programskoj {emi RTRS. U sedam rubrika intrigantnih naziva i jo{ zanimqivijeg sadr`aja slijede novosti iz svijeta poznatih, kao i savjeti doma}ih zvijezda. Pratimo sportska de{avawa, putujemo... Ima}emo prilike ~uti komentar javnih li~nosti o aktuelnim doga|ajima. Neki od gostiju u emisiji "7 u 1" bi}e: Vlado Georgiev, Suzana Man~i}, Goran Bare, Isidora Bjelica, Zvonko Markovi}, Vasil Hayimanov, Zdenka Kova~i~ek...

Promocija omladinskih emisija iz programa RTRS-a

U novu sezonu sa novim sadr`ajima
FOTO: V. TRIPI] @urka u Mac tire Pubu

RTL, subota, 17.00 "Smrtonosnih 60"

^udesni svijet divqine

U emisijama postavqamo pitawa na koja odgovaraju stru~waci iz raznih oblasti, te svojim gledaocima poku{avamo objasniti koji je pravi put kojim treba i}i
BAWALUKA - Velikom `ur kom u bawalu ~kom Mac tire Pubu u utorak uve~e promo vi sa ne su omla din ske emisije Radio-televizije Repu bli ke Srpske i predstavqeni sa dr`a ji ko ji o~ekuju gledaoce i slu{aoce wihovih omiqenih emisija "Akademija", "Za.druga", "Poprokaut" i "Panta Rej". - Jedan od glavnih motiva emi si je "Po prokaut" je predstavqawe odli~nih doma }ih ben dova, ko ji za slu `u ju medij sku pa`wu, a sqede}em periodu predstavi }e mo 14 no vih ben do va. Ove sezone ugosti}emo i poznate muzi~are iz regiona, koji }e komentarisati na{e bendove. Svi oni koji cijene i vole to {to radimo mogu nas gledati svake srijede u 23.30 ~asova i u repriznom terminu subotom u 16 ~asova - rekla je voditeq i urednik TV emi si je "Po pro kaut" Dragana Dabi}. ^etvrta sezona emisije "Za.druga" i daqe }e obra|ivati interesantne teme koje se ti~u mladih. - U emi si ja ma pos tavqamo pitawa na koja odgo va ra ju stru~waci iz ra znih oblas ti, te svo jim gledaocima poku{avamo objasniti koji je pravi put ko-

jim treba i}i. Gleda ju nas razli~ite populacije {irom RS. U "Re por te ru" smo posqedwe dvije godine izlazili na listi deset najboqih emi si ja, a predstavqeni smo na "Mini inputu" u Sarajevu, kao primjer pozi ti vnog iz vje {ta vawa mladih. "Za.dru ga" se emituje svake druge srijede u 23 ~a sa, a re pri za je ~et vrtkom u 9.30 ~asova - rekao

je novinar i voditeq emisije "Za.dru ga" Kre {o Se ku li}, ko ji sa svo jom koleginicom Selenom Mo~evi} osim ove, radi i emisiju "Akademija". Nedjeqom u 14 ~asova na Radiju RS mo`ete slu{ati omladinsku emisiju "Panta Rei". - Na ideju za osnivawe emisije prije godinu do{li su studenti koji su tada bili na praksi. Pridru`ila sam im se ne{to kasnije i u ta da ~is to mu {ku eki pu unijela malo novine, kao jedi ni `enski glas. Mo ram na gla si ti da ova vri jedna ekipa osim te emisije radi na svim dru gim no vi nar skim poslovima i temama rekla je jedan od novinara i vodi teqa radij ske emi si je "Panta Rej" Sowa Terzi}. Veliki broj qudi koji je do{ao da pozdravi ovo {to rade ovi mladi kre ati vni novinari, u`ivao je u svirci pobjednika prve i druge sezone emisije "Poprokaut", gru pa "Al ter ego" i "Rio Fank", kao i pro mo ti vnoj cijeni to~enog piva. A. S – N. D.

RTRS, nedjeqa, 10.00, "Kvizolog"

Znawe, spretnost i vje{tina
Tele vi zi je Re pu bli ke Srpske po~iwe sa emitovawem tre}e sezone najpopularni jeg dje~i jeg kvi za u Republici Srpskoj - "Kvizolog". Kao i u prethodne dvije sezone u "Kvizologu" }e se takmi~iti 32 najboqe {kole u RS, ko je su iza bra ne od strane Ministarstva prosvje te i kul tu re, a ~e ti ri {kole koje su sebi osigurale direktan plasman u kviz su ~etiri najboqe {kole iz druge sezone, a to su: O[ "Petar Petrovi} Wego{" iz Tesli}a, O[ "Sveti Sava" iz Bi jeqine, O[ "Branko ]opi}" iz Prijedora i O[ "Sveti Sava" iz Doboja. U tre}oj sezoni "Kvizolo ga", ta kmi ~a ri }e svo je vje{tine, znawe i spretnost Upoznaj mo Re pu bli ku Srpsku. Mali kviz sa velikom idejom i ove sezone di jeli vri jedne nagrade, pa }e tako i u ovoj sezoni prve ~etiri {kole osvojiti internet kabinete sa 20, 15, deset i pet ra~unara za svoje {kole, ko je poklawa kom pa ni ja m:tel, vjerni "Kvi zolo gov" prijateq. Pored ovih nagrada, takmi~ari i navija~i }e u svakoj emisiji biti nagra|ivani od Hi po Al pe Adria ban ke i kom pa ni je Del ta sport, generalnog distributera za Najk, koji su od samog po~etka veliki "Kvizologovi" prijateqi. Kroz zanimqive igre u emisiji vodi}e vas voditeqi Du{ko Mazalica i Jelena Babi}. Repriza je petkom u 10 ~asova i 5 minuta.

pokazati kroz pet igara: Veliki odmor, Sudoku, Mozgali ca, Mu }ni gla vom i

Stiv se nalazi u Kvinslendu, u Australiji, podru ~ju pu nom {e }erne trske u ko jem se hra ni `aba krasta~a Bufo marinus. Iako je tridesetih godina uvezena kako bi se lokal no sta novni{ tvo rije{ilo napasti buba na poqima trske, stvari su izmakle kontroli. Sqede}a `ivotiwa koja je prona{la svoje mjesto me|u smrtonosnih 60 je krpeq Ixodes holocyclus. On ubi je vi {e ku }nih qubimaca nego paukovi i zmije zajedno. Zmija Ma~ko oki guz spada me |u najqep{e zmije na svijetu i jedna je od kandidata, ba{ kao i otrovni {umski gu{ter Gonocephalus boydii, kojeg Stiv primje}u je ka ko se spu {ta sa stabla. Stiv pretra`uje hladna mora i jezera ju`ne Australije. Upozna}emo najbr`u ri bu u mo ru ko ja mo`e dose}i brzinu od 70 km/~. Rije~ je o tuni. Ona je najsavr{eniji primjer hidrodinami~ne ribe. Idu }i kan didat za smrtonosni popis je jedna od naj~udnijih `ivotiwa na svijetu. Pliva poput dabra s pliva}im ko`icama, a kqun joj je poput patkinog. Radi se o ~udnovatom kquna{u. Wegov kqun je opremqen elektroreceptorima te, ako vas ubode svojim otrovnim bodqama, ne}ete se dobro provesti.

846. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

"The Kids Are All Right" dobija nastavak

Prvo film, a sada i serija
HBO je pot vrdio da postoji veli ka mo gu }nost da }e film "The Kids Are All Right", koji je primio ~etiri nominacije za "Oskara", dobiti nastavak - i to u obliku serije. Liza ^olodenko, scenarista i rediteq filma u kojem glume Yulijen Mur i Anet Bening, nedavno je za HBO napisala nacrt scenarija za tu seriju. Radwa filma "The Kids Are All Right" prati pri~u lezbijskog para (Yulijen i Anet) i wihovo dvoje djece koja pronala ze svog biolo {kog oca (Mark Ra fa lo) i s wim se zbli`avaju. Novosti o seriji iza{le su u javnost jo{ pro{le jeseni i tada je bilo planirano da }e serijal obuhvatiti doga|aje koji su se dogodili prije i poslije radwe u filmu. Gluma~ka postava ovog serijala jo{ nije poznata.

RTS 1, nedjeqa, 21.00 "Ja imam talenat" - ~etvrta sezona

Pink BH, subota i nedjeqa, 20.00 "Moja velika svadba"

Mjesto za 400 najboqih
Napokon po~iwe ~etvrta sezona najuzbudqivijeg takmi~arskog {ou programa na planeti "Ja imam talenat". Nova sezona zvani~no kre}e sa emitovawem u nedjequ, 18. novem bra od 21 ~as, a gledaoci }e imati prilike da vide ko je od preko pet hiqada prijavqenih kandidata uspio da se na|e me|u 400 kojima se pru`ila prilika da zablistaju ili budu bazovani od strane najiskusnijeg ~lana `irija Ivana Tasovca i novajlija Ivana Bosiq~i}a i Nata{e Ninkovi}, koji su se sjajno sna{li u novim ulogama. Centralna emisija emitova}e se svake nedjeqe od 21 ~as, a kako su gledaoci navikli, svakodnevno }e imati priliku da boqe upoznaju svoje favorite u maloj emisiji "I ja imam talenat" koju vodi Una Seni}.

Obi~aji otrgnuti od zaborava
Televizija Pink BH svojim gledaocima od ovog vikenda donosi urnebesno zabavnu rijaliti emisiju. Subotom i nedjeqom u 20 ~asova {ou mo`e po~eti. Zvu~i gotovo nemogu}e isplanirati, organizovati i sprovesti u djelo ceremoniju vjen~awa za samo 48 ~asova, ali u ovoj emisiji sve je mogu }e. O~u vawe kul turnog nasqe|a, u~inilo je da odlazak pred oltar mladima ne bude no}na mora, ve} trenutak koji }e pamtiti za ~itav `ivot. Emisija "Moja velika svadba" pribli`ava gledaocima gotovo zaboravqene obi~aje iz razli~itih krajeva zemqe i regiona i tako ih ~uva od zaborava. Voditeqi: Irena Stojanovi} i Miroslav Miki \uri~i}.

Nova, subota, 18.10 i nedjeqa, 20.00 "Lud zbuwen normalan"

Serijski program RTRS-a

^etiri generacije Fazlinovi}a

Jesen uz male ekrane
Ove jeseni, na programu Televizije Republike Srpske, mnogo zabave za qubiteqe dobrih serija. Sapunice, serije za tinejyere, planetarno popularne kriminalisti~ke serije, ali i mini-serije sa ostvarewima vrhunskih glumaca. Specijalni u`itak za qubiteqe serija i one koji }e to tek postati
U 13 epizoda, adaptaciji romana "Ne~ista krv" (ponedjeqkom u 21.30) i dra me "Ko{tana", Borisava Stankovi}a vjerno su prikazane vri jednos ti ka ra kte ris ti ~ne za jug Srbije neposredno prije osloba|awa od Turaka. Tajna ne~iste krvi je pri~a o qubavi, vremenu koje je iza nas i vrijednostima na koje smo za bo ra vi li. Po sli je mnogo zabrana i sje~ewa mate ri ja la, na knadno sni ma nih sce na, "Taj na ne~is te krvi" je kona~no oslobo|ena. "Strasti" je brazilska telenovela koja je razbila sve re korde gleda nos ti, se ri ja ~iju je finalnu epizodu gledalo dvije tre}ine onih koji su u tom trenutku bili u Brazi lu. Sva ka po rodi ca ima svoju tajnu. Intriga, qubav, mr`wa, opro{taj... teme su serije koja osvaja cijeli svijet. Na programu RTRS-a je radnim danom u 17.10. Tako|e, radnim danom, ali u 11.15 tinejyere }e obradovati francus ka hit se ri ja od 120 polu~asovnih epizoda, "Qetne qubavi". Kao i svakog qeta posqedwih deset godina, Petar, Aleks i Mateo se nalaze na ostrvu za vrijeme odmora. Qen~arewe na pla`i, sun~awe na pijesku, kupawe u okeanu, izleti brodom, ludovawa i `urke na pla`i, zavo|ewe prelijepih djevojaka... Do{li su u pravo vrijeme, jer, ove godine su dvije ro|akiwe, Sintija i Dafne, spremne za nezaboravno qeto. Wih dvi je su pri vu kle pa`wu trojice prijateqa. Najpopularnija kriminalisti~ko-forenzi~ka serija "Mjesto zlo~ina" (Istra`iteq iz Majamija), ove sezone do`ivqava svoje posqedwe izdawe. Tim istra`iteqa sa Floride, predvo|en fantasti~nim Horej{iom Kej nom, rje {a va naj bi zarni je i naj komplikovanije zlo~ine. Dejvid Ka ruso, Tim Spidl, Adam Rodri gez, Kan di Aleksander i ostali istra`iteqi svoje mjesto na programu TVRS imaju srijedom u 21 ~as. Qubi teqi mi ni-se ri ja na svoje }e do}i u stalnim terminima subotom i nedjeqom poslije Dnevnika 3. "Glavni osumwi~eni" je ocijewena kao najboqa krimi na lis ti ~ka mi ni-se ri ja svih vre me na. Maes tral na Helen Miren igra inspektorku Yejn Tenison. [estodjelna serija "Lovac" u sebi, iza maske uspje{nog advoka ta i do brog mu `a, kri je ubi cu ko ji je spreman da ukloni potpune stran ce na sezona najgledanije nagra|ivane kriminalisti~ke seri je. Vrhunska tele vi zij ska zabava, sinonim za kriminalisti~ku seriju koja je svim dete ktiv skim izdan ci ma postavila najvi{e kriterijume, a po ru ~ni ka Ho re {i ja Kejna uzdigla u kultnog detektiva i najupe~atqivijeg lika svih CSI serijala. Serija prati slu~ajeve tima istra`iteqa s ju`ne Floride koji, koriste}i se posqedwim detektivsko-nau~nim, ali i onim klasi~nim policijskim metodama, rje{ava najbizarnije i najkomplikovanije zlo~ine. Ekipu istra`iteqa vodi Hore{io Kejn, koji u tropskoj klimi multikulturolo{kog Majamija, i kada se ~ini da {anse nisu na wegovoj strani, raspetqava misterije i hvata kriminalce. "Pri va tni `i vot re mek-djela", srijedom u 10.05 je izuzetno zanimqiva serija koja otkriva istinu koja stoji iza mnogih uticajnih umjetni~kih djela i baca svje tlo na ma lo po zna te ~iwenice i iznena|uju}a otkri}a. Iza predivnih slikar skih pla tna i ki po va kriju se pri~e o politi~koj re volu ci ji, ra tnom prognanstvu, ozbiqnim su kobima li~nosti, dru{tvenom skandalu, sva|ama oko novca i {o kan tnom nasiqu. "Ka ko stva ri rade", utorkom u 10.05 pokazuje kako stva ri fun kcioni {u i kako se razne stvari proizvode. Dis ka ve ri jev doku mentarni film o to me "Ka ko stvari rade" je dokumentarna serija o stvarima koje ~ine `ivot mogu}im. Zaista je geni jal no vidje ti {ta qudi sve rade kako bi dobili gumu i `eqezo, kukuruz i p{enicu, vodu i so iz zemqe.

Novi nastavci serije "Lud, zbuwen, normalan" donose nove likove koje tuma~e poznati glum ci po put Ma ri je Omaqev, Minke Mufti}, a vidje}emo i Gorana Navojca, Ni ves Ivan kovi}, Emi ra Hayihafizbegovi}a i Tawu [oji}. Novi nastavci popularne humoristi~ke serije o porodici Fazlinovi} donose nove peripetije i neo~ekivane zaplete u svim `ivotnim segmen ti ma tri mu {ke generacije - Izeta, Faruka i Damira - i one najnovije, ~etvrte, \emice. Ne koli ko godi na ka sni je situacija u ku}i Fazlinovi}a je izmijewena. Faruk i Ajna `ive zajedno s Izetom u stanu, a stalna prisutnost `enske osobe me|u okorjelim mu{kim navikama stvara niz novih ko mi ~nih si tu aci ja. Prilike dodatno komplikuje dolazak Ajninog oca, kapetana ratne mornarice biv{e JNA, koji se, igrom slu~aja, tako|e useqava u stan Fazlinovi}, {to izme |u wega i Izeta ra|a stalne sukobe i nesporazume. U svemu tome, brojne zavrzlame nastaju i s Bubinom ro|akiwom Zumrom, koja sada radi kao ku}na pomo}nica Fazlinovi}evih. Damir je kona~no stao na svoje noge. Zavr{io je fakul tet i spe ci ja li zo vao plas ti ~nu hi rur gi ju, o`e nio se i preselio u stan neka da{weg susjeda Ene sa Hayiedhem}umurovi}a. Ima svoju privatnu ordinaciju. Wegova supruga Barbara je trudna i ra|a sina.

za velike svote novca. Ipak, vremenom lovac postaje lovina. Spreman je da u~ini sve za `enu koju voli. Svakako treba pogledati ovu odli~nu francusku akcionu seriju, nedjeqom poslije Dnevnika 3. "Mjesto zlo~ina: Majami", srijedom u 21.00. Final-

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008.5 9 27.10 - 2.11.2012.

RTS 2, subota, 22.20, "Balkanski ratovi"

Dani velikog obra~una
Istori~ari balkanolozi, tokom protekle dvije decenije, iznijeli su niz novih, ~esto protivrje~nih vi|ewa doga|aja iz 1912. i 1913. Ti doga|aji su razli~ito tuma~eni, u zavisnosti od toga kojem balkanskom narodu pripadate
Ove jeseni o~ekuju se mnogi nau~ni i prigodni skupovi posve}eni stogodi{wici balkanskih ratova. Tim skupovima pridru`i}e se i RTS repriznim emitovawem serije "Balkanski ratovi", koja je premijerno prikazana prije 20 godina, kada je ve} bilo jasno da je po~eo jo{ jedan balkanski rat. Istori~ari balkanolozi, tokom protekle dvije decenije, iznijeli su niz novih, ~esto protivrje~nih vi|ewa doga|aja iz 1912. i 1913. Ti doga|aji su razli~ito tuma~eni, u zavisnosti od toga kojem balkanskom narodu pripadate. Za neke su to, pi{e srpski istori~ar Dubravka Stojanovi}, "dani velikog obra~una", "ostvarewe zavjetne misli", "osveta Kosova", "nastavak borbe za krst ~asni i slobodu slavnu" ili "najpopularniji ratovi u srpskoj istoriji". Drugi, poput bugarskog akademika Georgija Markova, postavqali su pitawa: Da li je i u kojoj mjeri Evropa bila svjesna problema qudskih prava u osmanskim provincijama sa hri{}anskim stanovni{tvom? Da li su, osim rata, postojale i druge mogu}nosti za ostvarewe autonomije i po{tovawe prava Bugara i ostalih hri{}ana? I Nenad Petrovi} postavqa neugodna pitawa: Da li je prema onda{wim me|unarodno-pravnim normama i shvatawima bilo dopu{teno da grupa dr`ava napadne svoga susjeda, kako bi wegovu teritoriju podijelili me|u sobom? Za{to se danas u Skopqu, Pri{tini i Novom Pazaru godi{wica ovih ratova ne obiqe`ava i ne vidi kao oslobo|ewe? Jesu li tamo u zabludi pa ne znaju da su oslobo|eni? Ili ne priznaju da je ukqu~ewe u Srbiju bilo "pripajawe matici"? Kako gotovo niko na Balkanu nije zadovoqan postoje}im stawem, da li nam predstoji novi balkanski rat? Serija "Balkanski ratovi" svakako ne mo`e da odgovori na sva ova neugodna pitawa, jer su ona postavqena poslije wenog nastanka. Otuda je i treba posmatrati kao sintezu dotada{wih saznawa o ovim ratnim doga|ajima. Da bi ispo{tovali autenti~nost, autori su rije{ili da, kao i serija, i najave za {tampu budu iz vremena od prije dvije decenije. Glumci u "Balkanskim ratovima": Boban Petrovi}, Tomislav Pej~i}, \or|e Jovanovi}, Mirko Babi}, Sini{a ]opi}, Vladimir Cveji}, Aleksandar Ber~ek, Milan Ple{tina, Milan Mihailovi}, Goran Sultanovi}, Gojko Baleti}, Zoran Miqkovi}, Ramiz Seki}. Urednik i scenarista serije je Momir Karanovi}, a rediteq Nikola Lorencin.

RTRS, subota, 10.00 "Niyo radoznalac"

U svijet po odgovore

…. Nekada davno, na pustom ostrvu ro|en je dje~ak Niyo. Bez kompjutera, interneta, enciklopedija i velikih kwiga, radoznalo je posmatrao svijet oko sebe. "Za{to, kako, zbog ~ega?" - postade Niyo radoznalac. Kada je stasao za {kolu roditeqi ga posla{e u "svijet" da nau~i, sazna i dobije odgovore na pitawa koja ga mu~e. Da nepoznato postane poznato i jasno, ~esto mu poma`e i deda Ostoja koji `ivi na selu. Svoje `ivotno iskustvo i mudrost prenosi na Niyu, ali i sve radoznale gledaoce. U Niyi radoznalcu roditeqi }e prepoznati svoje dijete, baka i deda unu~e, u~iteqica |aka. Ulogu Niye radoznalca igra}e Nikola Mari} koji se do sada pokazao kao jedan od omiqenih dje~ijih likova sa televizijskih ekrana. Edukativno-zabavna emisija za djecu pred{kolskog uzrasta i ni`ih razreda osnovne {kole.

Nova, subota, 16.30, "Okusi Hrvatske"

Tajne gastronomije
Dalmatinska pri~a u ovonedjeqnoj emisiji "Okusa Hravatske" po~iwe i zavr{ava u Veloj Luci kod Rado{a Ka{telana, doma}ina restorana do kojeg se mo`e do}i samo morskim ili vrlo neobi~nim, te`e prohodnim putem. U posjetu porodici Ka{telan dolazi se iskqu~ivo po preporuci, a svaki gost osje}a se kao ~lan porodice. Dalmatinska spiza koja je poslu`ena na stolu koji odi{e istorijom, tradicijom i porodi~nim nasqe|em samo je jedan od aduta ove porodice i `ivota u kojem nema mjesta modernoj palenti vrlo ~esto javqa, na ovakvom mjestu i u ovom tradicionalnom okru`ewu gosti se jednostavno prepuste i jedu ono {to im se ponudi. Dalmatinska pri~a "Okusa Hrvatske" zavr{ava na mjestu gdje se mo`e doku~iti sr` posebnog na~ina `ivota i porodi~ne pri~e koja caruje, mjestu gdje jelovnik ne postoji, a gastronomski u`ici zavise od dnevnog ulova i berbe. Poslije toga ekipa }e se uputiti na hrvatski istok, u Barawu. Rene i Mia poku{a}e da prenesu gledaocima bogatstva tog kraja i wihovu formulu uspjeha.

tehnologiji i urbanom na~inu `ivqewa. Upravo je to ono {to je hvale vrijedno i {to privla~i turiste i prave svjetske gurmane i avanturiste. Iako se nepovjerewe stranaca prema doma}em brudetu i

RTRS, nedjeqa, 13.00, "Zapis o selu"

Nova verzija De Palminog horor klasika

Qepote na{e tradicije
Qepote protkane narodnom tradicijom, obi~ajima i kulturom, jo{ samo na{a sela uspijevaju koliko-toliko da sa~uvaju i weguju. To kulturno blago je nemjerqivo i ono govori o duhovnoj, istorijskoj i kulturolo{koj postojanosti Srba na ovim prostorima. Emisije "Ogwi{ta", autora Mihajla Orlovi}a, i "Zapis o selu" Swe`ana Lalovi}a nastoje da te prednosti zabiqe`e i do~araju {iroj publici.

Sti`e "Keri"
I nova verzija horora "Keri" bi}e puna krvi, pa }ete mo}i da vidite Klo Morec kako se kupa u krvi svojih neprijateqa. U rimejku horora "Keri" mo`ete vidjeti grad u plamenu, ali nema previ{e krvi, osim one na tijelu mlade Keri koju glumi odli~na Klo Morec. Bez brige, filmayije najavquju puno vi{e krvi u filmu, a glumica Klo priznala je da je prilikom snimawa bezbroj puta bila prekrivena raznim vrstama krvi, pa se de{avalo da upla{i qude kada bi se krvava vra}ala u hotel. Za one koji ne znaju, pri~a ove obrade sli~na je pri~i originalnog filma Brajana de Palme. Mlada Keri odrasta uz ludu majku koja je zatucani vjernik, a i kolege u {koli je zlostavqaju, {to je wihova velika gre{ka nije pametno qutiti curicu u pubertetu koja posjeduje telepatske mo}i. Rediteq filma "Keri" je Kimberli Pirs, koja se ve} bavila zlostavqawem djevojaka u filmu "De~ki nikad ne pla~u", a u filmu glume i Yudi Grir, Portija Dabldej, i Aleks Rasel.

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 6 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

PINK BH

7.00

RTRS

14.10

[rek 2
Obo`avani zeleni junak ve}i od `ivota vra}a se u animiranom hitu "[rek 2", komediji broj jedan svih vremena, koju kriti~ari i publika hvale vi{e i od "Oskarom" nagra|enog prethodnika. Posjeta tokom koje je [rek trebalo da upozna Fionine roditeqe pretvara se u jo{ jednu urnebesno otka~enu avanturu. Uz pomo} svog vjernog prijateqa Magarca, [rek mora da se bori protiv opasne Vilinske kume, nadobudnog Princa [armera i slavnog lovca na ~udovi{ta Ma~ka u ~izmama, koji je u srcu ipak prava mala maca. Glasovi: Majk Majers, Edi Marfi, Kameron Dijaz, Antonio Banderas Re`ija: Endrju Adamson, Keli Asburi

Zov divqine
Savremena adaptacija klasi~nog romana Yeka Londona. Udovac iz Montane prihvata da ~uva svoju unuku nekoliko sedmica tokom zimskog raspusta, dok su weni roditeqi van zemqe. Unuka je nezadovoqna i buni se {to je roditeqi {aqu u divqinu. Nakon {to povrije|eni mje{anac vuka i haskija zavr{i na djedovom imawu, dobije neophodnu pomo} i ozdravi, djevoj~ica odlu~uje da vu~jaka povede sa sobom u Boston. Uloge: Kristofer Lojd, Timoti Botoms, Veronika Kartrajt, Yojsi Devit Re`ija: Ri~ard Gabai

RTRS
6.00 7.40 8.00 8.10 9.00 9.50 10.00 10.20 12.00 12.10 13.00 14.10 16.00 16.30 17.00 17.10 17.30 18.40 19.30 Strasti, serija Muzika Vijesti Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Ritam xungle, crtani film Nixo radoznalac Qetwe qubavi, serija Dnevnik Na{ biznis Draguq u kruni, serija FILM Zov divqine Poprokaut Magazin Lige {ampiona Vijesti Ah ta planeta Bosnalijekova TV ordinacija Art ma{ina Dnevnik 6.30 8.30 12.30 13.20 15.00 16.00 16.20 17.50

BN
Jutarwi program Serija Familijarna namje{taqka ]irilica Subotom u 3 Dnevnik Subotom u 3 Kao kod svoje ku}e Dnevnik Vitafon Nijesmo mi od ju~e BN muzika Dnevnik
FILM

RTS1
6.00 Jutarwi program 9.00 @ikina {arenica 11.00 Dizni na RTS 12.30 Plava ptica 13.00 Dnevnik 13.10 Sport plus 13.30 Uvi|aj 14.00 Vi i Mira Adawa Polak 14.50 TV lica 15.40 Nepobedivo srce, serija 16.40
FILM

RTS2
6.00 7.00 8.00 9.30 10.20 11.00 11.30 12.10 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.50 17.00 17.30 17.50 19.10 20.10 21.00 21.30 21.50 22.20 23.10 23.40 Znawe imawe TV lica Program za djecu Vjerski mozaik Srbije Klinika vet Profil i profit Kwiga utisaka Svijet zdravqa Moja lijepa Srbija Gra|anin Leti, leti, pjesmo moja mila Kao mjehur od sapunice Beograd - vje~iti grad Biqa Krsti} i Bistrik Rukometna fantazija Vrele gume Medaqe zauvijek Rukomet: Crvena zvezda - Zaje~ar Krugovi poezije Kumanovska bitka Potro{a~ki savjetnik Svijet sporta Na prvu loptu Balkanski ratovi Beogradski sajam kwiga Reprizni program 7.40 8.00 9.30 10.40 11.00 11.30 16.00 16.30

B92
Crtani film Dobra zemqa Crtani filmovi [qaka Vijesti Prijateqi, serija Vijesti
FILM

PINK BH
7.00
FILM

[rek 2 9.30 Grand {ou 11.30 Info top 12.00 Hrabri qudi 13.10 Bra~ni sudija 14.40 Info top 15.00 Kursaxije 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 [ou tajm 18.40 Paparaco lov

19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 22.10

Bibliotekar:

0.00 1.00

Qepota poroka Crveno
FILM

Prokletstvo Judinog pehara 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik

Zvjezdano nebo

Xoni Ingli{ 18.30 Vijesti 19.10 FILM Peti element 21.30 FILM Ali Xi 23.20 Vijesti 0.00 Sportski pregled 0.20 FILM Vrelina grada 2.00 Qudi s Menhetna, serija Info

16.30
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 11.00 11.50 12.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.40 21.00 21.40

ATV
Farma Jutarwi program Vijesti Pokemoni, crtani film Gormiti, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Bandini, serija Stil SFRJ za po~etnike Privatno Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Jedan na jedan Titanik krv i ~elik, serija FILM Amater No}ni program

6.00
9.00 9.05 10.30 11.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.20

K3
Vijesti Pipi {ou Tek ro|eni, serija Atlas Vijesti Rodni kraju, mili raju FILM Krv i ru`a Vijesti Hronika Doboja Super hitovi Folk {ou Novosti Dnevnik Panorama regije
FILM

OBN
5.50 8.40 9.20 11.00 12.00 13.00 Crtani filmovi In magazin Odba~ena, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Bakina kuhiwa Jelovnici izgubqenog vremena Najbr`i igra~, kviz Magazin Lige {ampiona Sulejman Veli~anstveni, serija Da to sam ja Dejana tok {ou OBN Info In magazin FILM Pravedno ubistvo FILM 11:14 FILM XX/XY Najbr`i igra~, kviz Ezo TV OBN info In magazin ^uvari planete

2.30

MAGAZIN LIGE [AMPIONA
20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.00 FILM Majstor i {ampita 22.50 Dnevnik 23.30 Glavni osumwi~eni, serija 0.20 FILM Zov divqine 2.00 Magazin Lige {ampiona 2.30 Dnevnik 2.50 Ah ta planeta 3.20 Poprokaut 3.40 Glavni osumwi~eni, serija 4.30 Muzika 5.10 Strasti, serija

JUTARWI PROGRAM
20.00 Nepobedivo srce, serija 21.00
FILM

GOLD MUSIC
20.00 Moja velika svadba 21.00 Zvijezde Granda 23.30 [opingholi~arke 0.30
FILM

13.20 14.15 14.40 16.40 17.30 18.50 19.15 20.00 22.00 23.45 1.30 2.30 3.30 4.00 4.35

Oktopusi 23.20
FILM

Redov Xejn 1.20 Reprizni program

De`urni krivci 2.30 Gold Music

23.00 1.00

30 hiqada miqa pod morem 23.00 FILM Amerikanac

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 Jutarwi program Vijesti Turisti~ki vodi~ Vijesti U~inimo mogu}e Vijesti Iskre pravoslavqa Etno muzika Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 Vijesti Zvrk Vijesti Sportsko-zabavno popodne Dnevnik Sportsko-zabavno popodne Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Kad sam bio mlad 21.00 Vijesti 21.05 Metronom 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Xez 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
030
PINK BH

De`urni krivci

U velikoj eksploziji koja se dogodila u luci San Pedro u Kaliforniji poginulo je 27 qudi. Jedini pre`ivjeli ima u`asavaju}e opekotine, a isporuka kokaina vrijedna 91 milion dolara, za koju se vjerovalo da je bila na jednom od brodova, misteriozno je nestala. Detektiv Dejv brzo uspijeva da na|e jedinog svjedoka i glavnog osumwi~enog - Verbala Kinta. Uloge: Stiven Boldvin, Gabrijel Birn, Benisio del Toro Re`ija: Brajan Singer

subota, 27. oktobar
B92 16.30 B92

27.10 - 2.11.2012.

7

19.10

Yoni Ingli{
Kad se sazna da je omiqene britanske draguqe neko ukrao, slu`ba poziva svog najboqeg ~ovjeka, agenta broj jedan, ali gotovo isto tako brzo kako se pojavio, agent zavr{ava tri metra ispod zemqe. Na`alost, i svaki sqede}i agent do`ivi isto. Ostao je jo{ samo jedan ~ovjek, Yoni Ingli{, za kojeg se svi nadaju da }e za{tititi svoju dr`avu, saznati ko stoji iza ubistava wegovih prethodnika i demonskog plana kra|e kraqevskih draguqa, simbola nekada{weg Britanskog Carstva. Glavni osumwi~eni su tajanstveni francuski preduzetnik Paskal i zavodqiva Lorna. Uloge: Rouan Atkinson, Natali Imbruqa, Ben Miler Re`ija: Piter Houvit

Peti element
Ogromna kugla te~ne lave putuje prema Zemqi. Nau~nik i sveti ~ovjek Viktor Kornelijus tvrdi da, kako bi se spasio `ivot na Zemqi, ~etiri magi~na kamena, koji predstavqaju zemqu, vjetar, vatru i vodu, treba sjediniti s petim elementom. Peti element je pozitivna `ivotna energija koja je svoj zemaqski pojavni oblik prona{la u obliku prelijepe go{}e na Zemqi - Lilu - jedine koja mo`e da sjedini mo} ~etiri drevna elementa koja odr`avaju `ivot, kako bi spasila Zemqu od napada sila anti`ivota. Uloge: Brus Vilis, Mila Jovovi}, Geri Oldman, Ijan Holm Re`ija: Lik Beson

BHT 1
7.30 8.00 8.10 8.40 9.10 10.30 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 15.10 15.20 15.50 18.00 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 22.10 22.30 0.30 Sjaj Pariza, serija Vijesti Tribunal Dimenzija vi{e Sandokan, crtani film @ogarija Govor ti{ine Vijesti Euro panorama Pod krovom Bar kod Festival narodne muzike Ilixa Vijesti Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Arsenal - Kvins Park Renxers Gvajana - zeleni pakao legionara Dnevnik Sjaj Pariza, serija FILM Na tajnom zadatku Veliki ekran Vijesti Festival animiranog filma Bawaluka FILM Na ivici raja FILM Na tajnom zadatku 6.20 7.00 7.20 8.00 9.30

HRT1
Tema dana Kwiga ili `ivot Iza ekrana FILM ^ovjek u sedlu Jelovnici izgubqenog vremena Vijesti Ku}ni qubimci Emisija iz kulture Normalan `ivot Dnevnik Veterani mira Duhovni izazovi Prizma Merkatska dinastija Reporteri Eko zona Vijesti Odmori se, zaslu`io si, serija Lijepom na{om Tema dana 6.00 6.40 7.00 7.10 7.40 7.50 8.00 8.30 9.00 9.40 10.00 11.00 11.40 12.10 13.50 16.20 17.50 19.30

HRT2
Drugo mi{qewe Po{tar Pat, crtani film Aladinove pustolovine, crtani film Pipi Duga ^arapa, crtani film Mala princeza, crtani film Ru`ica [areni}, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Merlin, serija Mala TV Teletabis ^uvari zdravqa KS automagazin ^etiri zida Veleslalom (`) Ragbi: Hrvatska - Malta Rukomet (`): Cluj - Podravka Rukomet: Nekse - Vardar Kri{ke sira 7.00

NOVA
Zauvijek susjedi, 8.00 8.20 8.50 9.00 9.40 10.30 12.30 serija Gormiti, crtani film Pokemoni, crtani film Bejblejd Metal, crtani film Vinks klub, crtani film Mo}ni renxeri samuraji, crtani film Larin izbor, serija FILM Hari Poter i zato~enik Azkabana Master{ef Okusi Hrvatske Vijesti Provjereno Lud, zbuwen, normalan, serija Dnevnik 8.00 8.40 9.50 10.50 6.50 6.30

RTL
Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo U~ilica
FILM

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 [apta~ psima Qudi ajkule Najte`e popravke na svijetu Svih 360° Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe Neukro}ena Amerika Divqa Rusija [apta~ psima Avionske nesre}e [apta~ psima Qudi ajkule

10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.30 13.10 13.40 14.30 15.00 16.00 17.00 17.10 17.40 19.00

11.00 11.40

12.30 14.20

15.00 16.20 17.00 17.10 18.10 19.10

15.30 16.00 17.00 18.30 19.10

Bogovi su pali na tjeme 2 FILM Doktor Dulitl Budva na pjenu od mora, serija Bibin svijet, serija Jezikova juha Smrtonosnih 60 RTL danas Galileo

12.30 13.30 14.20 15.20 18.00 19.00 19.50

TV1
6.00 8.00 12.00 13.00 15.00 16.40 16.50 17.00 Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Morska patrola, serija FILM Krv i ru`a FILM @ivot ispo~etka Mejkover - upoznaj novog sebe Vijesti Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik Dva smo svijeta razli~ita, serija FILM 30 hiqada miqa pod morem FILM Amerikanac Dnevnik FILM @enskaro{ No}ni program

10.10

11.00

8.00

19.10

15.20

KU]NI QUBIMCI
19.30 Dnevnik 20.00 Loto 20.10 FILM Samo preko we mrtve 21.50 Dnevnik 22.30 Vi{i inspektor Benks, serija 0.10 FILM Plavi somot 2.10 FILM The Cold FILM Jagode u grlu 3.50 Jelovnici izgubqenog vremena 4.00 Dnevnik 4.40 Kontakt 5.20 Na rubu nauke

KS AUTOMAGAZIN
20.00 Posqedwa ambulantna kola Sofije 21.20 FILM Jagode u grlu 22.40 Reporteri 23.30 Gara`a 0.00 24, serija 0.40 Zlo~inci u odijelima, serija 1.30 Darma i Greg, serija 1.50 Muzika 20.00 21.50 0.30

GORMITI, CRTANI FILM
FILM

GALILEO
20.00

[APTA^ PSIMA
21.00 [apta~ psima 21.50 Qudi ajkule 22.50 Granica 23.40 [apta~ psima 0.40 Qudi ajkule 1.30 Granica 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.00 Najnevjerovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

FILM

Pritajena vatra
FILM

Tijelo od la`i
FILM

^ak sada mo`ete poqubiti Larija 22.00
FILM

19.00 20.00

Neograni~ena mo} 2.50
FILM

21.20 23.00 0.40 1.30 3.00

5.00

Djevojke sa dozvolom za ubistvo Ezo TV Dnevnik

Film katastrofe 23.50 Povjerqivo 1.30 Astro {ou 2.30 RTL danas

2100
RTRS

Majstor i {ampita

2010
HRT 1

Samo preko we mrtve

Mlada novinarka "[ampita" istra`uje kako se u maloj privredi obr}e veliki novac. Naleti na majstora, vlasnika butika za obu}u. Znaju}i da je slab prema djevojkama, ona ga zavodi. Majstor ukrade od svoje `ene devize da bi iznajmio qubavno gnijezdo za sebe i novinarku. Me|utim, novinarka slu~ajno nabasa na taj novac, odnosi ga u redakciju kao sumwiv i sprema se da napi{e ~lanak. Uloge: Branimir Brstina, Dragomir Bojani} Gidra Re`ija: Svetislav Bata Preli}

Fantasti~na romanti~na komedija o mladi}u koji se ne mo`e oporaviti od smrti svoje vjerenice, pa ga sestra nagovori da pomo} potra`i kod vidovwaka, koja je slu~ajno mlada i lijepa, {to i duha mo`e da u~ini qubomornim. Na dan vjen~awa Kejt je jako nervozna. Quti se na vajara koji je donio ledenu skulpturu an|ela bez krila. Ona to odbije da primi, a igrom slu~aja nastrada}e ba{ zbog wega. Uloge: Pol Rud, Lejk Bel, Eva Longorija, Yejson Bigs Re`ija: Yef Lovel

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 8 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

B92

19.00

B92

23.50

Policajac sa Beverli Hilsa
Aksel Foli je detroitski policajac kojeg {efovi {aqu na prisilni godi{wi odmor jer nikako ne odustaje od tragawa za ubicom svog najboqeg prijateqa. Slijede}i trag ubice, Aksela put vodi do Beverli Hilsa, gdje dobija upozorewe lokalne policije da se ne mije{a u istragu. Aksel posje}uje svoju prijateqicu Yeni, koja radi u galeriji umjetnina, te saznaje da je wen {ef Viktor Meitland zapravo kraq narko-mafije i jedan od odgovornih za smrt wegovog prijateqa. Uloge: Edi Marfi, Yay Reinhold, Liza Ejlbaher Re`ija: Martin Brest

Delta odred 2: Kolumbijska veza
Delta odred, specijalna jedinica za borbu protiv terorizma, ovog puta se suo~ava sa teroristima "na ku}nom pragu". To su pripadnici ju`noameri~kog kokainskog kartela. Ozlogla{eni diler droge Ramon Kota ubio je Mekojevog partnera, partnerovu `enu i mla|eg brata. Kriv je i za otmicu trojice agenata DEA. Mekoj sada `eli da se osveti Koti i wegovim poslu{nicima. Sa svojim marincima on dolazi u San Karlos i po~iwe da uni{tava Kotine zalihe kokaina. Uloge: ^ak Noris, Yon P. Rajan, Bili Drejgo Re`ija: Aron Noris

RTRS
6.00 8.00 8.10 Strasti, serija Vijesti Pregled nedjeqe za osobe sa o{te}enim sluhom Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Pravda za svako dijete Ritam xungle, crtani film Qetwe qubavi, serija Kvizolog Dnevnik Snop Ogwi{ta Vez Pravoslavqe Stupovi duhovnosti Gastronomad Od zlata jabuka, putopis Budva na pjenu od mora, serija Vijesti Sedam u jedan Na{ biznis Dnevnik 8.00 9.00 9.30 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.20 19.30 20.00 20.40 21.10

BN
Zvuci zavi~aja Pri~e zavi~ajne Ni{ta li~no Selo Cvr~ak na sat Zvuci zavi~aja BN muzika Bez maske Balkanske prevare Ni{ta li~no Dnevnik Nedjeqno popodne Dnevnik Balkanske prevare Zamlate, serija
FILM

RTS1
6.00 9.05 11.00 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 Jutarwi program @ikina {arenica Dizni na RTS 7 RTS dana Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad SAT Jagodi}i, serija Zadwa ku}a Srbija [qivik Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik 6.00 7.00 8.00 9.00 9.40 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.20 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 18.50 20.40 21.20 22.00 22.50 23.30 0.00 0.20

RTS 2
Muzika za dobro jutro Amen adjes Dozvolite Program za djecu [kolski program Moj qubimac Brazde Potro{a~ki savjetnik e-TV Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici Program za dijasporu Beograd - vje~iti grad Tvoje pjesme moji snovi Vikend evronet Magazin Lige {ampiona Ju grupa Ko{arka: Partizan - Radni~ki Likovna kolonija RTS TV teatar Jelen top deset Beogradski sajam kwiga Vita studentis Magazin Lige {ampiona Reprizni program 7.20

B92
Crtani film 7.50 Dobra zemqa 9.50 Puls nacije 11.00 Vijesti 11.30 Prijateqi, serija 13.30 FILM Obra~un kod O.K. korala 16.00 Vijesti 16.30 Sportski pregled 17.00 Siti i vitki 18.00 Svijet na dlanu 18.30 Vijesti 19.00 FILM Policajac sa Beverli Hilsa 21.00 Utisak nedjeqe 23.00 Vijesti 23.30 Sportski pregled 23.50 FILM Delta odred 2: Kolumbijska veza 1.30 Qudi s Menhetna, serija 6.15 9.30 11.30 12.00 13.30 14.45 15.00 17.40 19.20

PINK BH
FILM

8.30 9.20 9.40 9.50 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.30 15.10 15.30 16.00 17.00 17.10 18.30 19.30

14.50 15.00 16.00 17.00

Patwa Gold ekspres Info top Dobar kom{ija Multimilioner, kviz Info top Zvijezde Granda \avoqa ve~era Kursaxije

[pijun na {tiklama 22.40 FILM 0.30 Zvjezdano nebo

17.30 18.20 19.00 19.30

9.20
7.00 8.00 9.50 10.00

ATV
Svijet poqoprivrede Jutarwi program Vijesti Pokemoni, crtani film Gormiti, crtani film Ben 10, crtani film Vijesti Jedan na jedan Bandini, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Krv nije voda, serija
FILM

9.05

K3
9.00 Izvorwaci 10.00 Zemqa izvor `ivota 10.50 Panorama regije 11.30 Video top 10 12.20 ABS {ou 13.00 Kako vrijeme prolazi, serija 15.00 Nedjeqno popodne 17.00 Kafanska 18.00 Hrana i vino 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 FILM Po`uda oprez 23.20 Irena Has, serija

OBN
6.45 Crtani filmovi 9.15 Skrivena kamera 11.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 12.00 Lonci i poklopci 13.00 Telering 14.00 Refleks 15.10 Najbr`i igra~, kviz 16.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 17.00 Red karpet 17.30 Dejana tok {ou 18.50 OBN info 19.50 In magazin 20.00 Larin izbor, serija 21.00 Prequbnici 22.00 FILM Oprosti za kung fu 0.00 Najbr`i igra~, kviz 1.00 Ezo TV 2.00 OBN info, r. 2.30 In magazin 3.00 Liga {ampiona, snimak utakmice 5.00 ^uvari planete

21.30

VIVA PIWATA, CRTANI FILM
20.10 Odgovor.No1 20.50 FILM Tango argentino 22.40 Dnevnik 23.10 Lovac, serija 0.00 FILM Tango argentino 1.40 Od zlata jabuka, putopis 2.00 Dnevnik 2.30 Odgovor.No1 3.00 Ogwi{ta 3.30 Pravoslavqe 3.50 Stupovi duhovnosti 4.20 Vez 4.40 Snop

10.30 11.00 11.50 12.00 13.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00

@IKINA [ARENICA
20.00 Jagodi}i, serija 20.50 FILM Dnevnik jedne dadiqe 23.00 Titanik: Krv i ~elik, serija 23.50 Dnevnik 23.50 Egzit 1.30 Reprizni program

SVE ZA QUBAV
20.20 Moja velika svadba 21.30 Sve za qubav 23.15 Pink target 0.15 VIP Room 1.30 FILM [korpion

0.30

Pono}na vrelina No}ni program

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Kutak za ma{tawe i muzika za djecu Starogradska muzika Vijesti @ivotok Vijesti Izvornik Vijesti Iz vjerskih zajednica 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 18.00 18.05 19.00 19.05 Vijesti Zvrk Vijesti Panta rej Vijesti Sportski pregled Dnevnik Muzika Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 Vijesti Razgovornik Vijesti Svijet opere Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 @ivotok 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program 5.00 Izvornik

Preporu~ujemo...
615
PINK BH

Patwa

Tom Kamboro se budi iz kome kako bi prona{ao svoju porodicu koja se izgubila u nekom ~udnom novom svijetu. U tom novom svijetu svako nosi pe~at zvijeri. Uloge: Geri Bjuzi, Houvi Mendel, Nik Mankuzo, Margot Kiler, [eri Miler, Yozef Zigler, Lorens Bejn Re`ija: Andre van Herden

nedjeqa, 28. oktobar
RTRS 20.50 NOVA

27.10 - 2.11.2012. 9

12.50

Tango argentino
Slom jednopartijskog politi~kog sistema izazvao je potres na socijalnom planu Jugoslavije. U okolnostima raslojavawa porodice `ivi dje~ak ~iji roditeqi ne znaju da se sna|u. Otac, profesor muzike, obavqa ~udne poslove ne bi li ostvario dopunsku zaradu, a majka, prevodilac, prihvata da za skromnu naknadu poma`e starijim i iznemoglim. Usko~iv{i iznenada u "posao" svoje majke, dje~ak po~iwe da budi starce, da pokre}e wihove uspavane du{e, da im ubrizgava voqu za `ivotom, da ih okupqa i zbli`ava. Uloge: ^arna Manojlovi}, Ina Gogalova, Qiqana Jovanovi} Re`ija: Goran Paskaqevi}

Crni qepotan
Crni qepotan vrlo je sre}an i zadovoqan svojim `ivotom kowa na seoskom imawu gdje `ivi s bogata{em Skvirom i wegovom djecom Poli i Berti. Kada wihov zlo~esti kowu{ar Fle~er ukrade Crnog qepotana i odvede ga na prisilan rad u rudnik ugqa, Poli i Berti moraju da prona|u na~in da spase svog qubimca i vrate ga ku}i. Glasovi: Dejvid Gregori, Lori Mejn, Majkl Evans, Kolin Hamilton Re`ija: Kimer Ringvold

BHT 1
7.30 8.00 8.15 8.45 9.15 9.40 10.15 11.10 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.25 16.30 17.00 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.15 22.45 23.15 Sjaj Pariza, serija Vijesti Oru`ane snage BiH Veliki ekran [kola filma Crtani film Thinking Box Duhovni mostovi Vijesti TV Liberti Izazovi poqoprivrede Putevi zdravqa Smawi gas Fudbal: Slavija - Gradina Liga {ampiona, magazin FILM Smrt ja{e na kowu Dnevnik Sjaj Pariza, serija Tajna kopca, serija Crta Vijesti BHT sport Crna ovca Festival animiranog filma Bawaluka 23.35 FILM Heroji druga~ijeg kova 6.30 7.00

HRT1
Tema dana Posqedwa ambulantna kola Sofije
FILM

HRT2
5.20 6.00 6.30 7.00 7.30 7.50 9.00 9.20 10.40 10.50 12.00 12.40 13.30 14.00 Veterani mira Religijski program Normalan `ivot Crtani film Animanijaci, crtani film Klasi~na muzika Dok. program Veleslalom Biblija Dan reformacije Bejbibonus Veleslalom Dok. program
FILM

NOVA
Zauvijek susjedi, serija 7.00 Gormiti, crtani film 7.40 Pokemoni, crtani film 8.00 Bejblejd Metal, crtani film 8.30 Vinks klub, crtani film 8.50 Mo}ni renxeri samuraji, crtani film 9.40 Larin izbor, serija 12.50 FILM Crni qepotan 14.30 FILM Maloqetni {pijun 16.20 FILM Traga~i 17.00 Vijesti 19.10 Dnevnik 6.20 6.40

RTL
Moji xepni qubimci, crtani film 6.50 Jugioh, crtani film 7.40 Ben 10, crtani film 8.00 Galileo 9.20 Bibin svijet, serija 10.20 Jezikova juha 11.30 Smrtonosnih 60 12.50 FILM Doktor Dulitl 14.30 FILM ^ak sada mo`ete poqubiti Larija 16.40 Bibin svijet, serija 17.20 Qubav je na selu 18.30 RTL danas 19.10 Galileo

N. Geographic
8.00 Dragi kamen vrijedan 400 miliona dolara Najte`e popravke na svijetu Istorijske zavjere Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe Poveznica Poznati kosmos Megafabrike Avionske nesre}e Megaporodice Najte`e popravke na svijetu

7.50 9.50 10.00 10.50

12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 15.40 17.00 17.10 17.50 19.00 19.30

Here Comes Mr. Jordan Vijesti Ni da ni ne Istrage gospo|ice Fi{er, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Zale|ena planeta Vijesti Vrtlarica Volim Hrvatsku Tema dana Dnevnik

9.50

10.40 11.40

12.30

13.30 14.20 15.20 18.00 19.00 19.50

Posqedwa prilika 15.30 Magazin Lige {ampiona 16.00 Olimp 17.20 Hokej: Medve{~ak - VSV Vilach

TV1
6.00 Put za Ejvonli, serija Potraga za pravdom, serija Kapital Kako vrijeme prolazi, serija Irena Has, serija Medicinska istraga, serija Vijesti Dva smo svijeta razli~ita, serija Dnevnik Kako vrijeme prolazi, serija
FILM

14.00

1.50

7.40

19.10

11.40

8.00

12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 17.10

NEDJEQOM U DVA
20.00 Loto 20.10 Sve u sedam 21.00 Stipe u gostima, serija 21.40 Nedjeqom ujutro, subotom nave~e, serija 22.10 Damin gambit 23.00 Dnevnik 23.30 Nedjeqom u dva 0.30 Istrage gospo|ice Fi{er, serija 1.30 FILM 3.20 Prizma 4.00 Dnevnik 4.40 Zale|ena planeta 5.30 Sve u sedam 20.00

MUZIKA
FILM

POKEMONI, CRTANI FILM
20.00 Lud, zbuwen, normalan, serija 21.00 Master{ef 22.30 Red karpet 23.30 @ene s Dediwa, serija 0.30 FILM Pritajena vatra 2.20 FILM Maloqetni {pijun 3.50 Drugo lice planine, serija 4.40 Red karpet 5.20 Dnevnik

GALILEO
20.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija FILM 0.50 Film katastrofe 2.20 Astro {ou 3.20 RTL danas 3.50 Qubav je na selu

ISTRA@IVAWE PLANETE ZEMQE
21.00 Pobjegla sam od sekte 21.50 Tabu 22.50 Granica 23.40 Pobjegla sam od sekte 0.40 Tabu 1.30 Granica 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.10 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

Nikolas i Aleksandra 23.00
FILM

19.00 19.50 21.30

0.30

Po`uda oprez 23.50 Irena Has, serija 0.40 Dnevnik 1.30 FILM Amerikanac 3.00 No}ni program

1.50

^etiri lica Mostar Sevdah Reunion, koncert Muzika

2130
TV 1

Po`uda oprez

130
TV1

Amerikanac

Godine 1942. u [angaju kolaboracionista s japanskim okupatorom, gospodin Je, sastaje se u zlatari sa svojom mladom qubavnicom ^ia ^iom, koju on poznaje kao gospo|u Mak. Radwa filma se vra}a unazad, godina je 1938, Japan je okupirao Kinu, a mlad, zgodan i otaybinski raspolo`en vo|a studentskog pozori{ta Kuang Ju Min sazna da se gospodin Je nalazi u Hongkongu. Uloge: Toni Leung, Vei Tang, Yoan ^en, Li-Hom Vang Re`ija: Ang Li

Amerikanac Yek odmara se u [vedskoj, u dru{tvu predivne `ene. Prilikom {etwe idili~nim zimskim predjelom, u Yeka po~ne da puca nepoznati mu{karac. Yek ga odmah ustrijeli, a zatim likvidira i svoju djevojku, te mu{kar~evog pomo}nika. Poslije toga, u Italiji, Yek se sastane sa poslodavcem Pavelom, koji mu daje kqu~eve automobila i {aqe ga da se sakrije u maleni i predivni grad Kastelvekio, savjetuju}i mu da ondje ne sklapa nikakva prijateqstva. Uloge: Yory Kluni, Violante Plasido, Paolo Bonakeli Re`ija: Anton Korbin

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 10 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

PINK BH

1.00

HRT 2

13.30

Trka~
Los An|eles 2017. Zemqa je u privrednom haosu, pretvorena u policijsku dr`avu. Vlada kontroli{e sve oblike zabave, a najpopularnija je televizijska emisija - okrutna igra "Trka~" u kojoj se osu|enim kriminalcima daje prilika da pobjegnu, ako uspiju da izbjegnu stvarne ubice, u~esnike ove "igre". Malo je onih koji igru pre`ive, a pobjednicima su osigurani sloboda i miran `ivot na Havajima. Uprkos diktaturi, nekoliko qudi uspijeva da odr`i pokret otpora u podzemqu. Uloge: Arnold [varceneger, Maria Kon~ita Alonzo, Yim Braun Re`ija: Pol Majkl Glejzer

Izigrano povjerewe
Pjeva~ica Barbara Noel, koja nastupa u no}nim klubovima, povremeno za vrijeme nastupa gubi glas. Kako je fizi~ki zdrava, upu}ena je na tretmane uglednom psihijatru, dr Yulsu Masermanu. Na redovne terapije odlazi deset godina. Wen mu`, Ri~ard, smatra da tretmani nisu dobri za Barbaru, jer je postala zavisna o lijeku koji joj doktor daje za vrijeme terapije. Izme|u dvaju odlazaka dr Masermanu Barbara po~iwe piti, kako bi izdr`ala do sqede}e doze. Uloge: Yudit Lajt, Yad Hir{, Beti Bakli, Nikolas Kembel Re`ija: Yory Kacender
10

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 11.20 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Za{to Putopisi Majkla Pejlina Enciklopedija velikih li~nosti Ah ta planeta Qetwe qubavi, serija Dnevnik Odgovor.No.1 Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu Tribunal Srpska danas Strasti Miris ki{e na Balkanu, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 Kao kod svoje ku}e 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.05 9.50 10.20 11.00 12.00 12.10 12.20 12.40 13.20 15.00 16.00

RTS1
Jutarwi program Otpisani, serija Lov i ribolov Eko karavan Balkanski ratovi Dnevnik Sport plus Rukometna fantazija Istra`iteqi iz Majamija, serija Vrewe, drama Ovo je Srbija Nepobedivo srce, serija Moj li~ni pe~at Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 6.00 6.40 7.20 8.10 9.30 10.00 10.40 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 15.20 16.00 16.40 17.00 18.00 18.40 19.10 20.00 20.20 21.00 21.50 0.50 1.20

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Vrele gume Kwiga utisaka Klinika vet Kontekst Muzika Ekologija Trezor [kolski program Emisija iz kulture SAT Sve boje `ivote Eliza iz Rivombroze, serija Ri~ard Galiano kvintet Svijet zdravqa Vjerski mozaik Srbije Tehnologije Mjera za muziku Eliza iz Rivombroze, serija FILM Tes Beogradski sajam kwiga Reprizni program 6.30 6.40 7.30 8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.20 14.10 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.50 0.30 0.50 1.40 -

B92
6.00 [qaka Qudi s Menhetna, serija Najboqe godine, serija U zdravom tijelu Ka`iprst Vijesti Ameri~ki top-model Crtani filmovi Ninxa ratnici Nikita, serija Dnevni magazin Vijesti Sportski pregled Prijateqi, serija Put oko svijeta Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija Insajder FILM Bqesak smrti Vijesti Sportski pregled Ameri~ki top-model Qudi s Menhetna, serija Info 7.00

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki

10.00 Balkanska posla 11.00 Info top 11.10 Simar, serija 12.30 Brze pare, kviz 13.45 Prvi VIP kuvar 14.50 Nasqednici, serija 15.50 Info top 16.05 Mala nevjesta, serija 17.00 Simar, serija 18.00 Info top 18.18 Savr{eno skladan svijet 18.25 Balkanska posla 19.20 Mala nevjesta, serija

16.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

18.00
7.30 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30 9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 15.20 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 0.30 1.20

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Bumba, crtani film Helo Kiti, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Kraj, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Krv nije voda, serija Vijesti Apostrof FILM Frikovi Kraj, serija No}ni program

17.40
9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Box Vijesti Put za Ejvonli, serija Atlas Divqi svijet Sva moja djeca, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Potraga za pravdom, serija Trend seter Novosti Morska patrola, serija Medicinska istraga, serija 6.45 9.15 9.30 10.05 11.00 11.50 11.55 12.05 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 17.55 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 2.35 3.00 4.00

OBN
Crtani filmovi Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Qubav, vjera, nada, serija Qubav bez granica, serija Crtani film OBN Info Najbr`i igra~, kviz Canan, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN Info Stol za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN Info In Magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Refleks Najbr`i igra~, kviz Eso TV OBN Info In Magazin Refleks Liga {ampiona, snimak utakmice

17.00

MIRIS KI[E NA BALKANU, SERIJA
20.10 Presing 21.30 Ne~ista krv, serija 22.30 Dnevnik 23.00 U prolazu 23.30 Ko{arka: Igokea - Olimpija 1.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 2.00 Ne~ista krv, serija 2.40 Dnevnik 3.10 U fokusu 4.00 Presing 5.20 U prolazu 5.40 Muzika

BEOGRADSKA HRONIKA
20.00 Nepobedivo srce, serija 21.00 FILM 22.40 Istra`iteqi iz Majamija, serija 23.30 Dnevnik 23.50 Heroji, serija 0.40 FILM ^etiri mjeseca, Tri nedjeqe, Dva dana, 2.30 Reprizni program

SIMAR, SERIJA
20.00 Prvi VIP kuvar 21.00 Grand narod pita 22.30 Paparaco lov 23.30 City Exclusive 0.00 Pink Target 1.00 FILM Trka~

21.00 22.00 22.40 23.30

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Velikani sporta Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Medaqoni u vremenu 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Metronom 1.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
2200
B92

Bqesak smrti

Ovaj akcioni triler jo{ jednom isti~e dinami~ne sekvence borila~kih vje{tina pomije{anih sa svojstvenim humorom Stivena Sigala. Budista koji se iskqu~ivo oslawa na drevna znawa i isto~wa~ku filozofiju je ne{to sasvim neo~ekivano {to wegov ortak Kembel mo`e vidjeti. Tajanstveni Kol je u jo{ ne~emu druga~iji, on je osumwi~eni broj jedan u wihovoj istrazi Uloge: Stiven Sigal, Kinen Ajvori Vajans Re`ija: Yon Grej

ponedjeqak, 29. oktobar
NOVA 23.20 RTL

27.10 - 2.11.2012. 11

22.20

Osvetnik
Kal Dekster biv{i je operativac specijalnih jedinica ~iji je zadatak za vrijeme Vijetnamskog rata bio da u pozadini ubija neprijateqe. Danas je advokat u malom gradu u Wu Yersiju i poma`e onima koji se `ele osvetiti za nasilnu smrt svojih voqenih. Dekstera unajmquje milijarder i vlasnik rudnika da na|e i osveti se ~ovjeku koji je ubio wegovog sina dok je radio kao volonter American Aida u Bosni. Dok Dekster putuje svijetom u potrazi za sinom milijardera, zadatak CIA-inog agenta Frenka Mekbrajda jeste da ga u tome sprije~i, kao i da sprije~i iz toga nastali haos u svijetu. Uloge: Sem Eliot, Timoti Haton, Yems Kromvel, Dejvid Hejman Re`ija: Robert Markovic

U ime kraqa
Smje{tena u kraqevstvo Ehb, radwa prati ~ovjeka zvanog Farmer. Kad wegova `ena Solana i wegov sin odu da prodaju povr}e u grad Stonbriy, wegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomo} svog prijateqa i susjeda Norika, on odlazi u Stonbriy, ali Krugsi su mu ubili sina i oteli `enu. Uz pomo} Norika i Bastiana, ina~e wegovog {urjaka, on namjerava na}i i spasiti svoju `enu. Uloge: Yejson Stejtem, Lili Sobieski, Yon Rajs-Dejvis, Ron Perlman, Kler Forlani, Vil Sanderson Re`ija: Uve Bol

BHT1
8.00 8.15 8.45 9.10 9.45 10.00 10.10 11.00 12.00 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 14.55 15.25 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 21.00 Vijesti Sjaj Pariza, serija [kola filma Crtani film Mini {kola Vijesti Izgubqena ~ast, serija Tajna kopca, serija Vijesti Oru`ane snage BiH Putevi zdravqa Crta Vijesti Sandokan, crtani film Nema problema Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti BH gastro kutak BHT popodne Robiwa Isaura, serija Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija MESS Forum BH Telekom Premijer liga BiH 21.30 Global 23.00 Dnevnik 23.30 Crna ovca 6.20 7.00 10.00 10.10 11.00 12.00 12.30

HRT 1
Tema dana Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Gradovi na obali Preuredi pa prodaj Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Tre}e doba Glas domovine Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.40 6.00 7.00 7.30 7.50 8.20

HRT 2
Mir i dobro Prkosna qubav, serija Mala TV Betmen i hrabri superjunaci, crtani film Teletabis, crtani film Djevoj~ica iz budu}nosti,, serija Olujni svijet, serija [kolski sat 6.30 6.50 7.20 8.30 9.50

NOVA
Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Poqa nade, serija Moja majka, crtani film Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Master{ef Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Poqa nade, serija Dnevnik 5.10 5.50

RTL
RTL Danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Mekgajver, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Mekgajver, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL Danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 10.40 11.40 Piloti sa Aqaske Najte`e popravke na svijetu Drevne tajne Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe [apta~ psima Najte`e popravke na svijetu Drevni krs fajlovi Megagra|evine Avionske nesre}e [apta~ psima Gradske prevare Najte`e popravke na svijetu

13.30 14.20 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.10 19.00 19.30

8.40 9.00 10.00 FILM 11.50 Idemo na put s Goranom Mili}em 12.40 Plodovi zemqe 13.30 FILM Izigrano povjerewe 15.10 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 Mala TV 17.00 Crtani film 17.20 U uredu, serija 17.50 Novi klinci s Beverli Hilsa, serija 18.30 More 19.00 Teletabis 19.30 Dok. program

6.00 6.30 6.50 7.40 10.00 10.20 11.30 12.40

12.30 13.30 14.20

10.50 12.00 12.40 13.40 15.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10

15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50

15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

TV1
6.00 7.00 8.00 9.00 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 23.30 0.20 1.20 2.50 Zakon qubavi, serija Eliza, serija Bonanca, serija Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Kapital Bonanca, serija Zakon qubavi, serija Put u Ejvonli, serija Eliza, serija Vijesti Sva moja djeca, serija TV jedna Dnevnik Potraga za pravdom, serija Eliza, serija Vijesti Morska patrola, serija Medicinska istraga, serija Dnevnik FILM Iznad okeana No}ni program

18.10

7.50

18.00

16.50

17.40

OSMI KAT, EMISIJA
20.00 20.30 21.00 22.20 23.00 0.00 0.30 0.50 2.20 3.00 3.50 4.20 5.10 TV bingo Potro{a~ki kod Nulta ta~ka Dnevnik Na rubu nauke Seks i grad, serija Regionalni dnevnik FILM Izigrano povjerewe Or Oz Dr Haus, serija Dnevnik Gradovi na obali Nulta ta~ka 20.00

TELETABIS, PROGRAM ZA DJECU
FILM Brixit Xons: Na rubu pameti 21.50 Dr Haus, serija 22.30 Whitechapel, serija 23.20 Sinovi anarhije, serija 0.00 Bitange i princeze, serija 0.40 24, serija 1.20 Zlo~inci u odijelima, serija 2.00 Darma i Greg, serija 2.30 Muzika

POQA NADE, SERIJA
20.00 Izgubqena ~ast, serija 20.50 Izgubqena ~ast, serija 21.50 Master{ef 23.00 Vijesti 23.20 FILM Osvetnik 1.20 FILM Traga~i 3.20 Fla{ Gordon, serija 4.00 Frikovi, serija 4.50 Ezo TV 5.50 Dnevnik

RTL OD 5 DO 5
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM U ime kraqa 0.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 2.20 Astro {ou 3.20 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 4.00 RTL Danas 21.00 21.50 22.50 23.40 0.40 1.30 2.30 3.20 4.20 5.10 6.10 7.00

AVIONSKE NESRE]E
Gradske prevare ]orkirani u inostranstvu Granica Gradske prevare ]orkirani u inostranstvu Granica Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe Najneverovatnije fotografije NG Sekunde do katastrofe

2000
HRT 2

Brixit Xons: Na rubu pameti

120
TV 1

Iznad okeana

Nespretna, debela i nesigurna Briyi Yons `ivi i radi u Londonu, zaqubqena je u advokata Marka Darsija, me|utim, veza je pukla zbog wene qubomore. Slomqena Briyit putuje na Tajland sa Danielom Kliverom na snimawe, a tamo se uplete u vrlo ozbiqan me|unarodni incident. U najdramati~nijim trenucima na Tajlandu se pojavi Mark Darsi. Uloge: Rene Zelveger, Kolin Firt, Hju Grant, Gema Yons, Yim Broadbent Re`ija: Biban Kidron

Pri~a o mladoj Ruskiwi Pitsi koja `ivi u ruralnom kraju sa svojom disfunkcionalnom porodicom, okru`ena `enama. Kao i sve mlade djevojke i Pitsi ma{ta da jednog dana pobjegne u neki veliki grad u potrazi za lagodnijim `ivotom, ali put koji je ona izabrala bi}e vrlo trnovit. Nekoliko godina kasnije, radwa filma premje{ta se u Wujork. Uloge: Darja Volga, Tatjana Kamina, Rita Kamina, Rik Nagel, Tatjana Kuzwecova Re`ija: Toni Pemberton

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 12 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

NOVA, subota HRT 1, subota

8.00 0.30

HRT 1, subota

8.00

Neograni~ena mo}
Luter Vitni je profesionalni provalnik i zaqubqenik u slikarstvo zbog kojeg jutra provodi u gradskom muzeju skiciraju}i izlo`ena platna. Poslije jednog tako provedenog dana odlazi ku}i da se pripremi za planiranu provalu. Ciq mu je da opqa~ka trenutno praznu vilu 80-godi{weg milionera Voltera Salivena koji u woj `ivi s novom, znatno mla|om suprugom Kristi, nakon {to je poslije 48 godina braka ostao udovac. Luteru pod okriqem no}i u po~etku sve ide od ruke. Iskqu~iv{i alarmni sistem prekaqeni lopov jedno za drugim u torbu trpa gotovinu, satove, nakit i druge dragocjenosti, ali ga uskoro prekidaju iznenadni gosti u bogata{evoj spavaonici. Sakriv{i se u garderobu za{ti}enu dvostrukim ogledalom, Luter shvati da prisustvuje tajnom susretu dvoje qubavnika - nevjerne Kristi i Volterovog prijateqa Alana Ri~monda, predsjednika SAD. Uloge: Klint Istvud, Yin Hekman, Ed Haris, Laura Lini, E. G. Mar{al, Melora Hardin, Alison Istvud Re`ija: Klint Istvud

^ovjek u sedlu
Oven Merit je po{teni mali ran~er koji poku{ava da dostojanstveno podnese ~iwenicu da mu se voqena djevojka Lori Bidvel udaje za bezobzirnog zemqoposjednika Vila I{ama. Kad na dan vjen~awa u grad uja{u I{amovi pla}enici predvo|eni Fejom Da~erom, pokaza}e se da Lori u brak ne ulazi iz qubavi nego zbog novca i statusa. Nakon {to Ovenovom zemqom protutwi stampedo koji izazovu I{amovi qudi, kad mu ubiju predradnika Yaka Virka, te nakon {to mu zemqoposjednik ponudi otkup imawa, Oven odlu~i da se suprotstavi. Uloge: Randolf Skot, Yoan Lesli, Elen Dru Re`ija: Andre de Tot

4

Godina: 2011. Trajawe: 109 @anr: komedija, drama, ratni Zemqa: Austrija, Luksemburg Re`ija: Volfgang Murnberger Uloge: Moric Bleibret, Georg Fridrih, Ursula Straus

3

Sumrak saga: Praskozorje 2. dio (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2)
Novonastalu porodi~nu sre}u Bele i Edvarda ubrzo }e pokvariti zli Volturi, koji u wihovoj k}eri vide veliku prijetwu. Poslije ro|ewa wihove k}eri Renesmi, Bela i Edvard u`ivaju u porodi~noj idili. Bela tako|e upoznaje svoje nove mo}i te svakim danom sve vi{e u`iva u svom novom `ivotu. Stvari se uskoro zakomplikuju, jer Volturi - najja~i i najstariji klan vampira - u maloj Renesmi vide veliku prijetwu za svoj opstanak. Klanovi sada moraju da prikupe {to ve}u pomo} i podr{ku me|u ostalim vampirskim klanovima i porodicama te se pripreme za odlu~uju}u ultimativnu bitku koja }e wihovoj porodici donijeti spas ili totalno uni{tewe.

Moj najboqi neprijateq (Mein bester Feind/My Best Enemy)
Dok nacisti~ka Wema~ka poku{ava da zauzme Austriju, SS-ovci otkrivaju tajnu koja vrlo lako mo`e da promijeni tok nadolaze}eg rata. Jevrej Viktor nada se da }e Mikelan|elov crte` koji se igrom slu~aja na{ao u wegovim rukama obezbijediti wegovoj porodici izlazak iz Austrije, koju su okupirali nacisti. Viktor }e ubrzo otkriti da to ba{ i ne}e biti najjednostavniji zadatak na svijetu, a da stvari budu gore, odnos s wegovom djevojkom Lenom i najboqim prijateqem Rudijem tako|e }e se zakomplikovati.

Godina: 2012. Trajawe: 94 @anr: komedija itanija Br Zemqa: Velika l l Ko Re`ija: Najye n~, MirijUloge: Lusi Pa rt Veb rgolis, Robe am, Ma

3

Blockbuster
HRT 2, nedjeqa 14.00 NOVA, nedjeqa

27.10 - 2.11.2012. 13

14.30

Posqedwa prilika
Osam godina nakon {to je napustila porodi~no imawe u Teksasu Yeki Kuper vra}a se da bi prisustvovala djedovoj sahrani. To je ujedno i prilika da prvi put u osam godina razgovara sa svojim ocem Vilom. Yejk mu nikada nije oprostila {to je dozvolio eutanaziju wene te{ko bolesne majke. Dobronamjerni porodi~ni prijateq Amos poku{ava da ih urazumi i pomiri, ali rane su ipak preduboke. Odnos }e dodatno naru{iti i testament kojom djed imawe ostavqa Yeki i Vilu. Wih dvoje imaju razli~ite planove za imawe, pa nijedno ne `eli drugome prepustiti svoju polovinu. Uloge: Yeni Gart, Lens Henriksen, Bredli Kuper, M. C. Gaini, Harison Jang Re`ija: Yojs ^opra Godina: 2012. Trajawe: 115 @anr: avantura , drama, fantasti ka Zemqa: SAD Re`ija: Bil Ko ndon Uloge: Kristen St Robert Patison, juart, Tejlor Lautner

Maloqetni {pijun
Majkl Korben padne na ispitu iz francuskog i zbog toga ne mo`e da maturira. Ocjenu je prisiqen da ispravi odlaskom u Evropu s francuskim klubom. U istom avionu je jo{ jedan Majkl Korben, internacionalni {pijun, ubijen tokom leta. Kad britanski obavje{tajci zamijene sredwo{kolca za agenta, mladi Korben je uvjeren da bi to moglo biti zanimqivo iskustvo. Okru`e ga zgodne djevojke, dobije automobil, brojne "igra~ke", ali i neprijateqa koji ga `eli mrtvog. Jedino {to sada treba napraviti je za{tititi prelijepu djevojku, spasiti Evropu i maturirati. Uloge: Ri~ard Griko, Linda Hant, Royer Rix, Robin Bartlet Re`ija: Vilijam Dir

4

Vrisak iz druge sobe (Babycall/The Monitor)
Nakon {to je kona~no pobjegla od mu`a koji je zlostavqao, Ana i wen osmogodi{wi sin upadaju u nove, zastra{uju}e probleme. U strahu od toga da }e je biv{i mu` prona}i, Ana kupuje bejbifon i sve vrijeme oslu{kuje {ta se doga|a u sinovoj sobi. Jedne no}i, nakon {to je za~ula vrisak i zastra{uju}e zvukove, Ana izbezumqeno tr~i u sobu, ali shvata da bejbi-fon hvata zvukove iz nekog drugog stana. Nakon {to je pobjegla iz jedne no}ne more ona upada u drugu, iz koje se mora izvu}i prije nego {to izgubi razum i dijete.

Vjen~awe za pam}ewe (The Wedding Video)
Simpati~na komedija koja najboqe pokazuje koliko vjen~awa mogu biti stresna, naporna, ali i komi~na. Sasika i Tim sazna}e iz prve ruke koliko vjen~awa mogu biti stresna i naporna, a porodica i prijateqi dosadni i naporni. Timov brat Raif, koji je ujedno i kum, odlu~io je da ovjekovje~i svaki trenutak priprema i same svadbe. Wegovi video-zapisi obezbijedi}e da ovo vjen~awe svima ostane u dubokom sje}awu.

Godina: 2011. Trajawe: 96 @anr: horor, triler Zemqa: Norve {k Wema~ka, [ved a, ska Re`ija: Pol [ le Uloge: Numi Ra teun ps, tofer Yoner, St Krisig R. Amdam

3

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 14 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

PINK BH

0.00

B92

21.00

Crveni agent
Mat je vrhunski komandant specijalnih operacija u mornari~kim snagama SAD. On mora da se suo~i sa najte`im izazovom svoje dosada{we karijere - li~no mora da preveze najopasnije biolo{ko oru`je nazad u najstro`e ~uvano skladi{te. Virusna bomba zakqu~ana je na podmornici USS Wu Orleans, sve te~e po planu, ali tada ruska teroristi~ka grupa napada podmornicu i uzima posadu za taoce. Wihov plan je da pro{ire virus u najve}im ameri~kim gradovima. Ispod povr{ine okeana je prava drama, Mat mora da se bori protiv neprijateqa, ali i da pazi da virus ostane zape~a}en. Uloge: Dolf Lundgren, Melani Pol, Aleksander Kuznetsov Re`ija: Damijan Li

Policajac sa Beverli Hilsa 2
Aksel Folej se vra}a na Beverli Hils ne bi li prisko~io u pomo} lokalnoj policiji koriste}i sopstvene, druga~ije metode u rje{avawu zlo~ina. Nakon {to mu je prijateqica rawena, a sve ukazuje na slu~aj tzv. "abecednih zlo~ina" detektiv Aksel Folej ponovo napu{ta Detroit i putuje u Kaliforniju gdje se susre}e sa kolegama Bilijem Rozvudom i Yonom Tagartom. Wihov je zadatak da zaustave masovne pqa~ke koje podsti~u nemire na Beverli Hilsu, a ne treba zaboraviti ni na Folejeve li~ne motive u vezi sa pronalaskom osobe odgovorne za rawavawe wegove prijateqice. Uloge: Edi Marfi, Yay Rejnhold, Brigit Nilsen, Dik Stokvel Re`ija: Toni Skot

RTRS
6.00 Info kanal 6.30 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Jednom davno, crtani film 9.30 Viva piwata, crtani film 10.00 Za{to 10.05 Kako stvari rade 11.00 Enciklopedija velikih li~nosti 11.20 Qetwe qubavi, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Miris ki{e na Balkanu, serija 13.00 Strasti, serija 14.00 Vijesti 14.10 Larin izbor, serija 15.00 U fokusu 15.50 Zdravqe je lijek 16.30 Srpska danas 17.10 Strasti, serija 18.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 19.00 Malac znalac 19.30 Dnevnik

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM 1.30 Zvjezdano nebo

RTS1
6.00 Jutarwi program 9.00 Otpisani, serija 10.00 Kvadratura kruga 10.20 Putopis 10.50 Zbogom drugovi: Pobjeda 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Istra`iteqi iz Majamija, serija 13.20 [panski zahtjev, drama 15.00 Ovo je Srbija 15.50 Nepobedivo srce, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko magazin 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik

RTS2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.50 Slagalica 7.20 Program za djecu 8.10 [kolski program 9.30 Sve boje `ivota 10.00 Magazin Lige {ampiona 10.20 Muzika 11.00 Trag 11.20 Gra|anin 11.50 Muzika 12.30 Nauka 13.00 Trezor 14.00 [kolski program 16.00 Vrijeme je za bebe 16.30 Ekologija 17.00 Eliza iz Rivombroze, serija 18.00 @ivot u ritmu 18.30 Emisija iz kulture 19.00 Crtani film 20.00 TV mre`a 20.30 TV feqton 21.00 Eliza iz Rivombroze, serija 21.40 Nauka 22.20 Obrazovni program 22.50 TV feqton 23.20 Bemus 0.00 Reprizni program

B92
6.40 Qudi s Menhetna, serija 7.30 Najboqe godine, serija 8.40 U zdravom tijelu 9.30 Ka`iprst 10.00 Vijesti 10.30 Ameri~ki top-model 11.30 Crtani filmovi 13.20 Ninxa ratnici 14.10 Nikita, serija 15.00 Dnevni magazin 16.00 Vijesti 16.30 Sportski pregled 17.00 Prijateqi, serija 18.00 Put oko svijeta 18.30 Vijesti 19.10 Ninxa ratnici 20.00 Nikita, serija 21.00 FILM Policajac sa Beverli Hilsa 2 23.00 Vijesti 23.30 Sportski pregled 0.00 Ameri~ki top-model 0.50 Qudi s Menhetna, serija Info

PINK BH
6.00 Nasqednici, serija 7.00 Udri mu{ki 10.00 Balkanska posla 11.00 Info top 11.10 Simar, serija 12.30 Brze pare 13.40 Prvi VIP kuvar 14.50 Nasqednici, serija 15.50 Info top 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Simar, serija 18.00 Info top 18.30 Balkanska posla 19.20 Mala nevjesta, serija

14.10

ATV
7.30 Dolina sunca, serija 8.50 Vijesti 9.00 Bumba, crtani film 9.05 Helo Kiti, crtani film 9.20 Moj xepni qubimac, crtani film 9.30 Garfild, crtani film 9.50 Lijeni grad, crtani film 10.10 Bakugan, crtani film 10.40 Monsuno, crtani film 11.00 Vinks, crtani film 11.40 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.20 Zauvijek susjedi, serija 16.00 Vijesti 16.10 Magazin 16.30 Take{i zamak 17.00 Kraj, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 Vijesti 19.50 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Vijesti 22.20 Apostrof 23.00 FILM Minion 0.30 Kraj, serija 1.20 No}ni program

12.10

K3
9.00 Vijesti 9.05 Put za Ejvonli, serija 10.00 Sva moja djeca, serija 11.00 Potraga za pravdom, serija 12.00 Vijesti 12.05 Ukradeni `ivoti, serija 13.00 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Put za Ejvonli, serija 16.00 ABS {ou 16.30 Divqi svijet 17.10 Sva moja djeca, serija 18.10 Hrana i vino 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Potraga za pravdom, serija 21.00 Potez 22.00 Novosti 22.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 6.40 9.15 9.30 10.00 11.00 11.50 11.55 12.05 13.10 14.00 15:00 16.00 17.00 17.10 17.55 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 1.00 2.00 3.00 3.35 4.15 6.00

OBN
Crtani filmovi Skrivena kamera Princ iz Bel Aira, serija Qubav, vjera, nada, serija Qubav bez granica, serija Crtani film OBN Info Najbr`i igra~, kviz Canan, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN Info Stol za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN Info In Magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija FILM Do smrti i natrag Najbr`i igra~, kviz Eso TV OBN Info, r. In Magazin Liga {ampiona, snimak utakmice ^uvari planete

19.20

LARIN IZBOR: SERIJA
20.10 Triptih o Srpskoj 21.10 Slobodna zona 22.30 Dnevnik 23.00 FILM Vu~i 1.20 Miris ki{e na Balkanu, serija 2.10 Dnevnik 2.30 U fokusu 3.20 Slobodna zona 4.30 Kako stvari rade 5.20 Zdravqe je lijek 5.40 Muzika

SPORT PLUS
20.00 Nepobedivo srce, serija 21.00 RTS karavan: Putuju}i pjeva~i 22.00 Upitnik 22.50 Istra`iteqi iz Majamija, serija 23.40 Dnevnik 0.00 Heroji, serija 0.40 FILM Planina Broukbek 3.00 Reprizni program

MALA NEVJESTA, SERIJA
20.30 Prvi VIP kuvar 21.30 Amixi {ou 22.30 Multimilioner 23.30 Siti ekskluziv 0.00 FILM Crveni agent

Preporu~ujemo... 2300
RTRS

Vu~i

2320
NOVA

Trzalica sudbine

Jeon Vu~i, problemati~ni i arogantni mladi ~arobwak, taoist iz 16. vijeka, iz doba Joseona (ina~e, baziran na jednoj korejskoj legendi), koji se slo`enim sticajem okolnosti na|e u savremenom Seulu, dana{woj Koreji, gdje svojim magi~nim vje{tinama izaziva velike probleme. Ali i postaje svjestan da mora sprije~iti svog mo}nog rivala da se domogne ~arobne frule pomo}u koje bi mogao zavladati svijetom. Uloge: Jun-seok Kim, Su-jeong Lim, Dong-von Kang, Jung-ah Jum Re`ija: Dong-hun ^oi

Radwa filma prati rokere po imenu KG i YB na putu prema uspje{noj muzi~koj karijeri. Ula`u sve svoje snage da postanu poznati rokenrol bend na svijetu. Na pla`i Venis bi~, naivni Midvesterner YB i lijeni KG obavezali su se na osnivawe rok benda. S ciqem da osnuju najboqi bend na svijetu, {to ne}e biti ba{ lako, ukra{}e magi~nu gitaru u udaqenom Muzeju rokenrola kako bi ispunili svoje snove. Uloge: Yek Blek, Kajl Gas, JR Rid, Roni Yejms Dio Re`ija: Lajam Lin~

utorak, 30. oktobar
HRT 1 23.20 HRT 2

27.10 - 2.11.2012. 15

20.00

Vjernik
Vjernik je portret mladog Jevreja koji `ivi u nevjerovatnoj suprotnosti uvjerewima i stavovima svog naroda - kao neonacista. Film, ina~e inspiriran stvarnim doga|ajima u vezi sa vo|om ameri~ke nacisti~ke stranke, za kojeg se utvrdilo da je jevrejskog porijekla, govori o Deniju Balintu i wegovom unutra{wem sukobu izme|u sopstvenih uvjerewa i nasqe|a. Ne radi se samo o wegovom unutra{wem sukobu, ve} i o potpuno opre~nim aktivnostima koje iz wega proizlaze, a vrlo su agresivne prirode. Ovo je pri~a o vjeri, porodici i snazi netrpeqivosti koja ~ovjeka vodi u mr`wu prema sopstvenom narodu. Uloge: Rajan Gosling, Samer Feniks, Bili Zejn, Tereza Rasel Re`ija: Henri Bin

Dnevno svjetlo
Duga~ki tunel Holand, koji prolazi ispod wujor{ke rijeke Hadson, jedne je ve~eri postao popri{te katastrofalne nesre}e. Bje`e}i od policije, voza~ ukradenog automobila silovito se sudario s kamionom koji je prevozio otrovni otpad i tako izazvao jaku eksploziju. Oba su se kraja tunela uru{ila, a tek je nekoliko qudi unutra pre`ivjelo. U blizini se na{ao biv{i {ef wujor{ke spasila~ke slu`be Kit Latura, koji je svojevremeno u~estvovao u bezbjednosnim provjerama tunela pa izvrsno poznaje wegovu strukturu. Kit ima samo jednu priliku da u|e u tunel kako bi pomogao pre`ivjelima. Uloge: Silvester Stalone, Ejmi Breneman, Vigo Mortensen, Den Hedaja, Yej O. Sanders, Karen Jang Re`ija: Rob Koen

BHT1
8.15 8.45 9.10 9.30 9.40 10.10 11.00 11.30 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 14.55 15.25 15.45 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 20.30 22.00 22.30 23.00 23.45 1.10 1.35 Sjaj Pariza, serija Crtani film Nema problema Bajke o `ivotiwama Mini {kola Izgubqena ~ast, serija TV Liberti Evro panorama Global BH gastro kutak Tre}a strana Vijesti Crtani film Kako da ne Dje~iji festivali Robiwa Isaura, serija Hronika regija Dru{tvo znawa BHT popodne Robiwa Isaura, serija Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda FILM Karneval Dnevnik Dimenzija vi{e specijal Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Karneval Hronika regija BHT popodne

HRT 1
6.20 Tema dana 7.00 Dobro jutro Hrvatska 10.00 Vijesti 10.05 Gradovi na obali 11.00 Preuredi pa prodaj 12.00 Dnevnik 12.30 Prkosna qubav, serija 13.30 Dr Oz 14.20 Vijesti 14.50 Me|u nama 15.30 Oni to rade iz qubavi 16.00 Luda ku}a, serija 16.50 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 18.00 Kontakt 18.10 Osmi kat 19.00 Tema dana 19.30 Dnevnik

HRT 2
5.40 Tre}e doba 6.00 Prkosna qubav, serija 7.00 Mala TV 7.30 Betmen i hrabri superjunaci, crtani film 7.50 Teletabis, crtani film 8.20 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija 8.40 Olujni svijet, serija 9.00 [kolski sat 10.00 FILM 11.40 Idemo na put s Goranom Mili}em 12.20 Glas domovine 13.30 FILM Ubica u blizini 15.10 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 Mala TV 17.10 Crtani film 17.20 U uredu, serija 17.50 Novi klinci s Beverli Hilsa, serija 18.30 Potro{a~ki kod 19.00 Teletabis, crtani film 19.30 Dok. program

NOVA
6.40 Astro Boj, crtani film 7.00 Monsuno, crtani film 7.30 Poqa nade, serija 8.40 Moja majka, serija 10.00 Izgubqena ~ast, serija 11.00 Voker teksa{ki renxer, serija 12.00 Zauvijek susjedi, serija 12.30 In magazin 13.20 Larin izbor, serija 14.20 Master{ef 15.20 Voker teksa{ki renxer, serija 16.20 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti 17.20 In magazin 18.00 Poqa nade, serija 19.10 Dnevnik

RTL
6.10 RTL danas 6.40 Moji xepni qubimci, crtani film 7.00 Jugioh, crtani film 7.30 Ben 10, crtani film 7.50 Galileo 8.50 Mekgajver, serija 11.20 Magazin 11.40 Krv nije voda, serija 12.50 Ru`a vjetrova, serija 13.50 Sulejman Veli~anstveni, serija 15.00 Mekgajver, serija 16.50 RTL od 5 do 5 17.00 Galileo 18.00 Magazin 18.30 RTL danas 19.00 Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 Megafabrike 8.50 Uni{tavawe najve}ih 9.50 Najte`e popravke na svijetu 10.40 Drevne tajne 11.40 Istra`ivawe planete Zemqe 12.30 Sekunde do katastrofe 13.30 [apta~ psima 14.20 Najte`e popravke na svijetu 15.20 Drevni iks fajlovi 16.10 Megagra|evine 17.10 Avionske nesre}e 18.00 [apta~ psima 19.00 Megafabrike 19.50 Megagra|evine 21.00 Megafabrike 21.50 Uni{tavawe najve}ih

TV1
6.00 Zakon qubavi, serija 7.00 TV jedna 8.00 Bonanca, serija 9.00 Put u Ejvonli, serija 10.05 Sva moja djeca, serija 11.00 Potraga za pravdom, serija 12.00 Okusi kultura 13.00 Bonanca, serija 14.00 Zakon qubavi, serija 15.00 Put u Ejvonli, serija 16.00 Eliza, serija 17.00 Vijesti 17.10 Sva moja djeca, serija 18.10 TV jedna 19.00 Dnevnik 20.00 Potraga za pravdom, serija 21.00 Ostrvo, serija 22.00 Vijesti 22.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.30 Dnevnik 1.30 FILM Zakon pustiwe 3 3.00 No}ni program

16.00

7.50

16.20

8.50

11.40

LUDA KU]A, SERIJA
20.00 Paravan 20.50 FILM Pucaw 22.50 Dnevnik 23.20 FILM Vjernik 1.00 Seks i grad, serija 1.30 Regionalni dnevnik 1.50 Dok. program 2.30 Dr Oz 3.00 Dr Haus, serija 4.00 Dnevnik 4.30 Gradovi na obali 5.30 Paravan

TELETABIS, PROGRAM ZA DJECU
20.00 FILM Dnevno svjetlo 21.50 Dr Haus, serija 22.40 Whitechapel, serija 23.20 Sinovi anarhije, serija 0.20 Bitange i princeze, serija 1.00 24, serija 1.30 Zlo~inci u odijelima, serija 2.30 Darma i Greg, serija 2.40 Muzika

ZAUVIJEK SUSJEDI, SERIJA
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Izgubqena ~ast, serija 22.00 Master{ef 23.00 Vijesti 23.20 FILM Trzalica sudbine 1.20 FILM Osvetnik 2.50 Fla{ Gordon, serija 3.40 Frikovi, serija 4.20 Ezo TV 5.20 Dnevnik 6.10 In magazin

MEKGAJVER, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Red letewa 0.00 FILM U ime kraqa 2.20 Astro {ou 3.20 RTL danas

ISTRA@IVAWE PLANETE ZEMQE
22.50 Granica 23.40 Megafabrike 0.40 Uni{tavawe najve}ih 1.30 Granica 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Najneverovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

RADIO RS
1
30
TV1

Zakon pustiwe 3

Biv{eg agenta CIA Toma anga`uje lijepa Kristina da spasi wenog sina koga je oteo wen mu` i odveo ga kod djeda u Maroko. Snala`qivi Tom, uz pomo} svojih biv{ih prijateqa iz CIA, pravi plan kako da oslobodi dje~aka, koji je u stvari samo pion u igri izdaje, koju vodi Kristinin advokat Red i wen ujak. Istovremeno Toma jure korumpirani vladini agenti koje `ele da ga uhapse za djelo koje nije po~inio. Uloge: Ruther Hauer, Kerol Alt, Omar [arif, Eliot Guld Re`ija: Dakio Tesari

6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 12.30 12.40

Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare

13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10

Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo 20.00 Vijesti

20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10

23.00 23.05 0.00 0.05

Studiorum Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Razgovornik Pono}ne vijesti No}ni program

8 166. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

RTRS

0.00

B92

21.00

Ostrvo
Anatolij je lo`a~a ugqa u usamqenom manastiru na dalekom sjeveru Rusije pored Balti~kog mora. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bratstvo manastira ga je spasilo i iz li~nih razloga ostao je pri manastiru da radi sve prqave poslove. Specifi~nost glavnog junaka filma je wegovo stalno kajawe zbog doga|aja iz mladosti, kao i wegova jurodivost, specifi~no stawe kod pojedinih visokoduhovno uznapredovalih pravoslavnih monaha, koja se prikazuje u wihovom ~udnom i za obi~an svijet lucidnom `ivotu. Za jedne je bio ~udak i ludak, dok je za druge bio ~ovjek posebnih mo}i, iscjeliteq i istjeriva~ zlih duhova. Uloge: Pjotr Mamonov, Viktor Suhorukov, Dmitri Djuzhev, Jurij Kuznetsov, Viktorija Isakova Re`ija: Pavel Sobelev

Lovci na bjegunce
Savezni {erif Sem Yerard dobio je zadatak da prati va`nog osu|enika u zatvor u Mizuriju. Na istom letu se nalazi Mark [eridan, koji je uhap{en pod optu`bom da je ubio dvojicu saveznih agenata, iako je u svojoj odbrani insistirao na nevinosti. Avion do`ivi nesre}u i pada. Nakon {to pomogne nekolicini putnika da se izvuku, [eridan bje`i. Stejt department informi{e Yerarda da je wegov jedini zadatak da prona|e [eridana i vrati ga u zatvor. Yerard kre}e za bjeguncem, a upomo} mu, nepozvan, priti~e Yon Rojs, agent FBI. Me|utim, Yerard uskoro po~iwe da se pita kako je [eridan postao tako va`an bjegunac za dr`avu. Uloge: Tomi Li Yons, Vesli Snajps, Robert Dauni Yunior Re`ija: Stjuart Bard

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.05 11.00 11.10 11.20 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Za{to Privatni `ivot remek-djela Enciklopedija velikih li~nosti Od zlata jabuka Qetne qubavi, serija Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu EU i mi Srpska danas Strasti, serija Miris ki{e na Balkanu, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Crno na bijelo 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.05 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Jutarwi program Otpisani, serija Trag Zadwa ku}a Srbija Zbogom drugovi, dok. program Dnevnik Sport plus Istra`iteqi iz Majamija, serija Pogre{na procjena, drama Zadwa ku}a Srbija Ovo je Srbija Nepobedivo srce, serija Moj li~ni pe~at Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 6.00 6.50 7.30 8.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 13.00 14.00 13.40 15.50 16.30 16.50 18.50 19.00 20.00 20.20 22.00 22.50 0.30 2.00

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program e-TV TV mre`a TV feqton Nauka Muzika TV feqton Trezor Program za djecu [kolski program Ekskluzivno Link Eliza iz Rivombroze, serija Pjesmom da ti ka`em Crtani film U svijetu Rukomet: Srbija - Rusija Eliza iz Rivombroze, serija FILM Grofica Kurt Eling, koncert Reprizni program 5.40 7.30 8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.20 14.10 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00

B92
Qudi s Menhetna, serija Najboqe godine, serija U zdravom tijelu Ka`iprst Vijesti Ameri~ki top-model Crtani filmovi Ninxa ratnici Nikita, serija Dnevni magazin Vijesti Sportski pregled Prijateqi, serija Put oko svijeta Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija
FILM

PINK BH
6.00 7.00 10.00 11.00 11.10 12.30 13.40 14.50 15.50 16.00 17.00 18.00 18.10 18.30 19.20 Nasqednici, serija Udri mu{ki Balkanska posla Info top Simar, serija Brze pare Prvi VIP kuvar Nasqednici, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Info top Savr{eno skladan svijet Balkanska posla Mala nevjesta, serija

Lovci na bjegunce 23.20 Vijesti 0.00 Sportski pregled 0.20 Ameri~ki top-model 1.00 Najboqe godine, serija Info

14.10
7.30 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30 9.50

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Bumba, crtani film Helo Kiti, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Kraj, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Krv nije voda, serija Vijesti Apostrof FILM Ludi za oru`jem Kraj, serija No}ni program

17.20
9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.40

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS box Vijesti Put za Ejvonli, serija Potez Sva moja djeca, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Potraga za pravdom, serija Dva smo svijeta razli~ita, serija Novosti Medicinska istraga, serija Irena Has, serija 6.50 9.15 9.30 10.00 11.00 11.50 11.55 12.05 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 17.55 18.50 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 2.35 3.15 6.00

OBN
Crtani filmovi Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Qubav, vjera, nada, turska serija Qubav bez granica, serija Crtani film OBN Info Najbr`i igra~, kviz Canan, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Stol za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN info In Magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija Magazin Lige {ampiona Najbr`i igra~, kviz Eso TV OBN Info, r. In magazin Liga {ampiona, snimak utakmice ^uvari planete

20.30

LARIN IZBOR,
SERIJA 20.10 Intervju 21.10 Istra`iteqi iz Majamija, serija 22.00 Ra~unica 22.30 Dnevnik 23.00 Za.Druga 23.30 Poprokaut 0.00 FILM Ostrvo 1.50 Istra`iteqi iz Majamija, serija 2.30 Miris ki{e na Balkanu, serija 3.20 Dnevnik 3.40 U fokusu 4.30 Intervju 5.30 Ra~unica

10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 15.20 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 0.30 1.20

[TA RADITE, BRE
20.00 Nepobedivo srce, serija 21.00 Svjedok 22.00 FILM Ko je oteo Megan 23.40 Dnevnik 23.50 Istra`iteqi iz Majamija, serija 0.40 Heroji, serija 1.30 FILM Pri~a o Vudstoku 3.30 Reprizni program

PRVI VIP KUVAR
20.30 Prvi VIP kuvar 21.30 Bra~ni sudija 23.00 \avoqa ve~era 0.00 Siti ekskluziv 0.30 FILM HHH

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.00 13.05 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Sabornik Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana 14.00 14.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.05 Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Oaza 21.00 Vijesti 21.05 Riznica znawa 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Kad sam bio mlad 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program 2.00 Sabornik 3.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
030
PINK BH

XXX

Ako `eli{ da tra`i{ od nekoga da spasava svijet, budi siguran da je to neko ko zaista voli svijet. Vin Dizel je Ksender Kejy. On je tipi~ni "adrenalin yanki" koji nema straha. Kada ga ameri~ka vlada regrutuje za specijalnu misiju, on ba{ i nije mnogo odu{evqen. U pitawu je jedna tajna organizacija koja planira potpuno uni{tavawe svijeta, na ~ijem ~elu je nihilista Jorgi. Ksender Kejy treba da se infiltrira u ruski kriminalni krug. Uloge: Vin Dizel, Asija Argento, Semjuel L. Yekson Re`ija: Rob Koen

srijeda, 31. oktobar
HRT 2 13.30 NOVA

27.10 - 2.11.2012. 17

22.20

Bijeg iz raja
Nikol `ivi s majkom, bez oca. Majka radi kao ~ista~ica, dosta pije i ~esto mijewa qubavnike: ni{ta neobi~no za kvart u kojem `ive, crna~ki Bruklin i radni~ko naseqe ironi~nog imena Rajski vrtovi. Ona i wene prijateqice provode vrijeme dosa|uju}i se na ulici i zlostavqaju}i one koji `ive urednim `ivotom, {kolu su napustile, a pre`ivqavaju rade}i povremene poslove. Ve}ina wihovih vr{waka drogira se i krade. Nikol radi u restoranu brze hrane. U pqa~ki usred dana ubijena su dvojica wenih kolega. Nikol potresena i u {oku prisustvuje ceremoniji sahrane. Uloge: Sidni Potije, Sidni Tamija Poitije, Sundra Meklejn, Filisija Ra{ad Re`ija: Leon Ikaso

ATL
Sedamnaestogodi{wi Ra{ad prisiqen je da postane glavni mu{karac u ku}i prije od ve}ine mu{karaca. Od smrti roditeqa on nosi odgovornost za sebe i mla|eg brata Anta na svojim ple}ima. Trudi se da Ant ostane u {koli i da se kloni nevoqa koje uvijek vrebaju iza ugla u wihovoj ~etvrti u ju`noj Atlanti. Katkad mu se ~ini da je sve to uzalud, jer Ra{ad ne mo`e biti na stotinu mjesta odjednom, a Ant je opasno blizu upadawa u mre`u lokalnog dilera koji mu obe}ava brzu zaradu i po{tovawe, o ~emu Ant sawa. Talentovani umjetnik Ra{ad ne vidi budu}nost za sebe. Uloge: Tip Haris, Loren London, Antvan Andre Paton, Mikelti Vilijamson, Kit Dejvid Re`ija: Kris Robinson

BHT1
7.00 8.00 8.15 8.45 9.10 9.40 10.10 11.00 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.30 14.55 15.10 15.25 15.45 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 20.20 22.00 22.30 23.00 23.45 Dobro jutro Vijesti Sjaj Pariza, serija Crtani film Kako da ne Dje~iji festivali Izgubqena ~ast, serija MESS Forum Vijesti Dru{tvo znawa Pod krovom Bar kod Josip Pejakovi}: U ime naroda Crtani film Glad, drama Pauci Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Euroimpuls BHT popodne Robiwa Isaura, serija Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija Muzika Rukomet: Austrija - BiH Dnevnik Biznis magazin Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Hronika regija 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Tema dana Dobro jutro Hrvatska Vijesti Gradovi na obali Preuredi pa prodaj! Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Religijski program Obrazovni program Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.40 6.00 7.00 7.30 7.50 8.20 8.40 10.00

HRT 2
Me|u nama Prkosna qubav, serija Mala TV Betmen i hrabri superjunaci, crtani film Teletabis, crtani film Djevoj~ica iz budu}nosti, serija Olujni svijet, serija
FILM

NOVA
6.40 7.00 7.30 8.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10 Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Poqa nade, serija Moja majka, serija Izgubqena ~ast, serija Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Master{ef Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Poqa nade, serija Dnevnik 6.10 6.50

RTL
RTL danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Mekgajver, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Mekgajver, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 Poveznica Poznati kosmos Najte`e popravke na svijetu Drevne tajne Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe [apta~ psima Najte`e popravke na svijetu Drevni iks fajlovi Megagra|evine Avionske nesre}e [apta~ psima Poveznica Poznati kosmos

7.00 7.30 7.50 8.50 11.20 11.40 12.50 13.50 15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

10.40 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50

Dnevno svjetlo 11.50 Idemo na put s Goranom Mili}em 12.30 Reprizni program 13.10 Potro{a~ki kod 13.30 FILM Bijeg iz raja 15.10 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 Vaterpolo: Hrvatska - Crna Gora 17.50 Rukomet: Hrvatska - Slova~ka 19.30 Dok. program

TV1
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 23.30 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija TV jedna Bonanca, serija Put u Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Ekstremni sportovi Bonanca, serija Zakon qubavi, serija Put u Ejnvoli, serija Ostrvo, serija Vijesti Sva moja djeca, serija Makeover - upoznaj novog sebe TV jedna Dnevnik Potraga za pravdom, serija Eliza, serija Vijesti Medicinska istraga, serija Irena Has, serija Dnevnik FILM Ubistveni odmor No}ni program

0.10

21.50

15.20

7.30

13.30

SEKS I GRAD,
SERIJA 20.00 Loto 20.10 Globalno sijelo 20.40 Povratak otpisanih, dokumentarni film 21.40 Horizonti 22.40 Dnevnik 23.10 Drugi format 0.10 Seks i grad, serija 0.40 Regionalni dnevnik 1.00 FILM Bijeg iz raja 2.10 Dr Oz 2.50 Top Gear 4.10 Dnevnik 4.40 Gradovi na obali 5.30 Horizonti 20.00

TOP GEAR
FILM

VOKER TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Izgubqena ~ast, serija 22.00 Master{ef 23.00 Vijesti 22.20 FILM ATL 1.30 FILM Pustolovine jednog idiota 2.50 Fla{ Gordon, serija 3.40 Frikovi, serija 4.20 Ezo TV 5.20 Dnevnik 6.20 In magazin

BEN 10,
CRTANI FILM 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 Mentalist, serija 23.20 FILM Epidemija 1.00 Astro {ou 2.00 FILM Red letewa 3.40 RTL danas

[APTA^ PSIMA
21.00 Poveznica 21.50 Poznati kosmos 22.50 Granica 23.40 Poveznica 0.40 Poznati kosmos 1.30 Granica 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Najneverovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

Ameri~ki predsjednik 21.50 Top Gear 22.40 Zalagaonica 23.10 Sinovi anarhije, serija 0.00 Bitange i princeze, serija 0.40 24, serija 1.30 Zlo~inci u odijelima, serija 2.00 Darma i Greg, serija 2.40 Muzika

130
TV1

Ubistveni odmor

2000
HRT 2

Kao dijete @anet je svjedo~ila brutalnom ubistvu svojih roditeqa. Poslije godina provedenih u umobolnici, ova 22-godi{wakiwa skupila je hrabrosti da napusti bolnicu i zapo~ne novi `ivot. Me|utim, uskoro @anet svjedo~i da svi weni novoste~eni prijateqi bivaju ubijeni prije ili kasnije. Da li wena pro{lost krije tajnu koja bi joj mogla pomo}i da razjasni za{to je smrt svuda oko we? Uloge: Valeri Nijehaus, Ksavijer Hater, Aleksandra Neldel, Sajmon Hanselman Re`ija: Majkl Karen

Ameri~ki predsjednik

Endrju [epard izabran je za predsjednika SAD i u tri godine dosegnuo je podr{ku ~ak 63 odsto Amerikanaca. Zato se ~ini da je wegov ponovni izbor nesporan, jer javnost saosje}a s wegovim gubitkom supruge koja je preminula od raka i wegovom ulogom oca maloqetne k}eri Lusi. Predsjednik [epard sa svojim saradnicima Mekinernejom i Ro{ildom priprema predizbornu kampawu uvjeren u pobjedu. Uloge: Majkl Daglas, Anet Bening, Martin [in, Dejvid Pajmer Re`ija: Rob Rajner

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 18 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

HRT 2

13.30

PINK BH

1.30

Bo`ije tajne
Ovo je snimak predavawa dr Henrija Klauda, klini~kog psihologa, o tome kako je povezanost s Bogom ono {to na{em `ivotu daje smisao, a sva nau~na istra`ivawa kojima se bavio potvr|uju ono {to je zapisano u Bibliji. Odatle i naslov predavawa, citat iz Biblije: The Secret Things of God... Dr Henri Klaud je klini~ki psiholog, terapeut i autor devetnaest kwiga prodatih u ~etiri miliona primjeraka {irom svijeta. Najpoznatija mu je kwiga "Boundaries", koju je napisao u saradwi s kolegom Yonom Taunsendom. Uloge: Henri Klaud, Mark Bruver, Dru Pinski Re`ija: Yej Silverman

Ledi Yejn
Engleska je u rasulu poslije smrti kraqa Henrija i te{kog stawa wegovog krhkog nasqednika Edvarda VI. Kraqevska loza je na izdisaju i ne zna se ko }e preuzeti krunu. Krhki sin i nasqednik pokojnog kraqa Henrija je na samrti i sve ukazuje na to da je rije~ o kraju kraqevske loze. Yon Dadli, kraqev ministar, u~ini}e sve ne bi li obnovio engleski tron. On `eni svog sina Gilforda sa ledi Yejn Grej i tako ga dovodi na kraqevski presto. Yejn i Gilford u su po~etku neprijateqski raspolo`eni jedno prema drugom, ali wihova netrpeqivost prerasta u qubav. Uloge: Helena Bonem Karter, Keri Elves, Sara Kestelman, Majkl Hordern Re`ija: Trevor Nan

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.05 10.20 10.50 11.00 11.20 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Za{to Nixo radoznalac Akademija Enciklopedija velikih li~nosti Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce Qetwe qubavi, serija Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu Infiniti Srpska danas Strasti, serija Miris ki{e na Balkanu, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Stav i kontrastav 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.00 9.50 10.20 11.00 11.50 12.10 12.20 13.10 14.40 15.00 15.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Jutarwi program Otpisani, serija Sasvim prirodno Moja lijepa Srbija Zbogom, drugovi, dok. program Dnevnik Sport plus Istra`iteqi iz Majamija, serija Milan dar, drama Gastronomad Ovo je Srbija Nepobedivo srce, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica Dnevnik 6.00 6.40 7.20 8.10 9.30 10.00 10.30 11.00 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 15.40 16.20 16.50 17.40 19.10 20.00 20.30 21.00 22.00 23.40 0.00

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Beograd - vje~iti grad Link Obrazovni program U svijetu Trag u prostoru Muzika Beokult Trezor [kolski program TV lica Socijalne vje{tine Eliza iz Rivombroze, serija Odbojka: Spartak - Radni~ki Crtani film Mjesto za nas Metropolis Eliza iz Rivombroze, serija FILM Drugi Dima Gradske pri~e Reprizni program 7.30 8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.20 14.10 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.20 23.50 0.00 1.00 -

B92
Najboqe godine, serija U zdravom tijelu Ho}u da znam Vijesti Ameri~ki top-model Crtani filmovi Ninxa ratnici Nikita, serija Dnevni magazin Vijesti Sportski pregled Prijateqi, serija Put oko svijeta Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Roki Vijesti Sportski pregled Ameri~ki top-model Najboqe godine, serija Info 6.00 7.00 10.00 11.00 11.10 12.30 13.40 14.50 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.20

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Balkanska pravila Info top Simar, serija Brze pare Prvi VIP kuvar Nasqednici, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Info top Balkanska posla Mala nevjesta, serija

10.05
7.30 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Bumba, crtani film Helo Kiti, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Kraj, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Privatno Vijesti Apostrof FILM Dah `ivota Kraj, serija No}ni program

12.10
9.00 9.05

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS box Vijesti Put za Ejvonli, serija Zemqa izvor `ivota Sva moja djeca, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Potraga za pravdom, serija Stav Novosti Mjesto zlo~ina, serija 6.50 9.15 9.30 10.00 11.00 11.50 11.55 12.05 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 17.55 18.50 19.15 20.00 21.00

OBN
Crtani filmovi Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Qubav, vjera, nada, serija Oluja u raju, serija Crtani film OBN info Najbr`i igra~, kviz Canan, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Stol za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Odba~ena, serija 23.00 Telering 0.00 Najbr`i igra~, kviz 1.00 Eso TV 2.00 OBN info 2.35 In magazin 3.00 Liga {ampiona, snimak utakmice 5.00 ^uvari planete

19.20

10.00

NIXO RADOZNALAC
20.10 Pe~at 21.10 FILM Ubica u meni 23.00 Dnevnik 23.30 FILM Pritvor 0.50 Miris ki{e na Balkanu, serija 1.40 FILM Ubica u meni 3.30 Dnevnik 3.50 U fokusu 4.40 Pe~at 5.30 Infiniti

SPORT PLUS
20.00 Nepobedivo srce, serija 21.00 Da, mo`da, ne 22.00 Veliki izazov, kviz 23.00 Istra`iteqi iz Majamija, serija 23.50 Dnevnik 0.20 Heroji, serija 0.50 FILM Gvozdeni orao 2 2.40 Reprizni program

11.00

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 15.20 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 0.30 1.20

MALA NEVJESTA, SERIJA
21.00 Prvi VIP kuvar 22.00 Zabraweni forum 23.30 Sve za qubav 1.00 Siti ekskluziv 1.30
FILM

12.00 12.05

12.50 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

Ledi Xejn

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 12.30 12.40 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e, danas, sutra Zapjevajmo pjesme stare 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10

Preporu~ujemo...
2000
BHT 1

Predivna zemqa

Dirqiva pri~a o djeci ameri~kih vojnika u Vijetnamu, koja nikada nisu upoznala svoje o~eve. Tamo ih nazivaju "mawe od pra{ine", {to najboqe opisuje wihovu izop{tenost iz sredine. Stidqivi i povu~eni Binh, i sam dijete ameri~kog vojnika, uprkos svim preprekama odlu~uje da otputuje u Ameriku i prona|e oca. Uloge: Demijen Ngujen, Ling Bai, Ti Hoa Mai, Nik Nolt, Tim Rot Re`ija: Hans Piter Moland

~etvrtak, 1. novembar
NOVA 1.20 B92

27.10 - 2.11.2012. 19

21.00

Pustolovine jednog idiota
Tra`e}i roditeqe, prona{ao je slavu o kakvoj nikad nije sawao. U `eqi da prona|e roditeqe od kojih je odvojen kao osmogodi{wi dje~ak, ku}epaziteq Yo Dirt kre}e prema Los An|elesu. Upadaju}i u brojne avanture i susre}u}i najneobi~nije qude, Yo nikada ne gubi optimizam. Ta osobina odr`ava Yoa u `ivotu, a kona~no ga dovodi i do slave kada ga ugosti poznati radijski voditeq Zander Keli. Iskori{}avaju}i Yoovu naivnost i dobrodu{nost, Zander i ne sluti da }e javnost zavoqeti smu{enog ku}epaziteqa i uzdi}i ga na presto obo`avane osobe. Uloge: Dejvid Spejd, Britani Danijel, Denis Miler, Adam Bi~ Re`ija: Deni Gordon

Roki
Roki Balboa u definiciji ameri~kog sna - "ukoliko da{ sve od sebe, ostvari}e{ snove". Anonimni i dobro}udni bokser Roki Balboa radi kao utjeriva~ dugova i trenira u lokalnom klubu. Kad ga svjetski prvak Apolo Krid iz promotivnih razloga izabere za idu}eg protivnika, Roki, suprotno o~ekivawima, ne prihvata me~ kao formalnost, ve} kao priliku za povratak samopo{tovawa. Po~ne ozbiqno da se priprema, uz podr{ku djevojke Ejdrijan, wenog brata Paulija i ostarjelog trenera Mikija. Uloge: Silvester Stalone, Talija [ajr, Bert Jang Re`ija: Yon G. Avildsen

BHT1
7.00 8.15 8.45 9.10 9.25 9.40 10.10 11.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.30 15.30 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 22.10 22.40 Dobro jutro Sjaj Pariza, serija Crtani film Glad, drama Pauci Mini {kola Izgubqena ~ast, serija Intervju Euroimpuls BH gastro kutak Dimenzija vi{e, specijal Biznis magazin Vijesti Crtani film Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti Ekologika BHT popodne Robiwa Isaura, serija Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija FILM Predivna zemqa Dnevnik Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.25 Goran Filipec, klavir 0.35 Hronika regija 1.00 BHT popodne 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Tema dana Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Gradovi na obali Preuredi pa prodaj Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Kulturna ba{tina Pozitivno Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.40 6.00 7.00 7.30

HRT 2
Religijski program Prkosna qubav, serija Mala TV Betmen i hrabri superjunaci, crtani film Teletabis Djevoj~ica iz budu}nosti, serija Olujni svijet, serija [kolski sat Sjednica Hrvatskog sabora FILM Bo`ije tajne [kolski sat Regionalni dnevnik @upanijska panorama Mala TV Crtani film U uredu, serija Novi klinci s Beverli Hilsa, serija Globalno sijelo Teletabis Dok. program 6.40 7.00 7.30 8.40 10.00 11.00

NOVA
Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Poqa nade, serija Moja majka, serija Izgubqena ~ast, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Master{ef Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Poqa nade, serija Dnevnik 6.10 6.40

RTL
RTL danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben Ten, crtani film Galileo Mekgajver, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Mekgajver, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 9.50 10.40 11.40 12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50 Neukro}ena Amerika Divqa Rusija Najte`e popravke na svijetu Drevne tajne Istra`ivawe planete Zemqe Sekunde do katastrofe [apta~ psima Najte`e popravke na svijetu Drevni iks fajlovi Megagra|evine Avionske nesre}e [apta~ psima Neukro}ena Amerika Divqa Rusija

7.00 7.20 7.50 8.50 11.10 11.40 12.40 13.40 15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

7.50 8.20 8.40 9.00 10.00 13.30 15.10 16.00 16.20 16.40 17.10 17.20 17.50 18.30 19.00 19.20

12.00 12.30 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10

TV1
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.20 22.40 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija TV jedna Bonanca, serija Put u Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Ekstremni sportovi Bonanca, serija Zakon qubavi, serija Put za Ejvonli, serija Eliza, serija Vijesti Sva moja djeca, serija TV jedna Dnevnik Potraga za pravdom, serija Ja biram goste Vijesti Mjesto zlo~ina, serija Dnevnik Ja biram goste No}ni program

13.30

0.40

6.40

15.00

13.30

Dr Oz
20.00 20.40 21.40 22.10 Ki~? Spektar Paralele Pola ure kulture 22.40 Dnevnik 23.20 FILM 1.10 Regionalni dnevnik 1.30 FILM 3.00 Dr Oz 3.40 Jelovnici izgubqenog vremena 4.10 Dnevnik 4.30 Gradovi na obali 5.20 Spektar 6.20 Duhovni velikani 6.50 Misa

BITANGE I PRINCEZE, SERIJA
20.00 FILM 21.40 Top Gear 22.50 Sestra Xeki, serija 23.50 Serija 0.40 Bitange i princeze, serija 1.10 24, serija 2.00 Serija 2.40 Darma i Greg, serija 3.00 Muzika

ASTRO BOJ, CRTANI FILM
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Izgubqena ~ast, serija 22.00 Provjereno 23.10 Vijesti 23.30 FILM Anakonda 4: Trag krvi 1.20 FILM Pustolovine jednog idiota 2.50 Frikovi, serija 3.30 Fla{ Gordon, serija 4.20 Ezo TV 5.20 Dnevnik 6.00 In magazin

MEKGAJVER, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.30 Mjesto zlo~ina, serija 0.20 Mentalist, serija 1.20 Astro {ou 2.20 RTL danas

[APTA^ PSIMA
21.00 Neukro}ena Amerika 21.50 Divqa Rusija 22.50 Granica 23.40 Neukro}ena Amerika 0.40 Divqa Rusija 1.30 Granica 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

2110
RTRS

Ubica u meni

2330
RTRS

Pritvor

[armantni i povu~eni zamjenik {erifa u malom gradu, Lu Ford ima gomilu problema. Probleme sa `enama, sa sprovo|ewem zakona, stalnim rastom broja ubistava u zapadnom Teksasu, na teritoriji koja je pod wegovom nadle`no{}u. Problem je i ~iwenica da je Lu Ford sadista, psihopata i ubica. Uloge: Kejsi Aflek, Kejt Hadson, Yesika Alba, Bil Pulman, Ned Biti, Tom Bouer Re`ija: Majkl Vinterbotom

U francuskom gradi}u policijski inspektor istra`uje silovawe i ubistvo dvije djevoj~ice. Jedini osumwi~en je ugledni advokat iz istog grada, ali dokazi protiv wega su nepouzdani. U novogodi{woj no}i inspektor iz sata u sat ispituje advokata, ali on brani svoju nevinost. U toku istrage saznajemo sve o dokazima, ali ho}emo li saznati i ko je ubica? Uloge: Romi [najder, Majkl Serol, Lino Ventura, Gaj Mar~and Re`ija: Klod Miler

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 20 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

PINK BH

1.00

B92

21.00

[ampioni slobode
Long Bi~ je mjesto na kome se svakog dana dogodi makar jedan gangsterski rat i kada u~enici koji su naviknuti da se svakodnevno suo~avaju sa ovakvim okolnostima osjete da neko nov poku{ava da razumije wihovu situaciju, odgovori}e odbacivawem, ne shvataju}i da time podsti~u i odr`avaju situaciju koja ih samo vodi u sunovrat. Uprkos inicijalnom neuspjehu i odbacivawu u~enika, Gruvelova koristi kwige "Dnevnik Ane Frank" i "Zlatin dnevnik: `ivot djeteta u Sarajevu" da bi svoje |ake navela ne samo da shvate osnove engleskog jezika, ve} da bi im se pribli`ila i nau~ila ih saose}ajnosti i toleranciji. Uloge: Hilari Svonk, Patrik Dempsi, Skot Glen Re`ija: Ri~ard la Gravenese

Glasnici vjetra
U krvavim danima Drugog svjetskog rata ameri~ka vojska razvila je tajnu {ifru za komunikaciju, baziranu na izumrlom jeziku Navaho naroda, da bi onemogu}ila svojim protivnicima da de{ifruju vojne tajne. You Endersu, vo|i ameri~kih marinaca, povjerena je nova misija, dobija zadatak da ~uva Bena Yezija, Navaho vojnika, jedinog koji mo`e da razumije tajnu {ifru za komunikaciju, nemogu}u za de{ifrovawe japanskim vojnicima. Kada se izme|u dvojice vojnika razvije prijateqstvo i odnos baziran na po{tovawu i odanosti, zadatak ~uvawa ne}e vi{e biti nimalo lak. Uloge: Nikolas Kejy, Adam Bi~, Mark Rafalo, Yejson Ajzaks Re`ija: Yon Vu

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 9.30 10.00 10.05 11.00 11.10 11.20 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 18.30 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Jednom davno, crtani film Viva piwata, crtani film Za{to Kvizolog Enciklopedija velikih li~nosti Muzika Qetne qubavi, serija Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu Tamo daleko Srpska danas Strasti, serija Bawalu~ka panorama TV Bingo Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Puls 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 ]irilica 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 Neko te posmatra, serija 23.50 FILM 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.05 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 12.20 13.20

RTS1
Jutarwi program Otpisani, serija Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Zbogom drugovi, dok. program Dnevnik Sport plus Istra`iteqi iz Majamija, serija Licem u lice u Napuqu, drama Zadwa ku}a Srbija Ovo je Srbija Nepobedivo srce, serija Moj li~ni pe~at Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 6.00 7.00 7.40 8.30 9.40 10.20 10.50 11.20 11.50 12.40 13.20 14.20 15.50 16.20 16.50 17.20 18.20 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.10 23.40 0.50

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Beograd - vje~iti grad Moj qubimac Metropolis Mjesto za nas Bardovi teatra Muzika Trezor [kolski program O rodnoj ravnopravnosti Ekologija Prag sela Srbije Eliza iz Rivombroze, serija Gradske pri~e Crtani film Pravo na budu}nost Lov i ribolov Eliza iz Rivombroze, serija Kontekst Vidik Emisija iz kulture Beogradski sindikat Reprizni program 7.30

B92
Najboqe godine, serija U zdravom tijelu Ho}u da znam Vijesti Ameri~ki top-model Crtani filmovi Ninxa ratnici Nikita, serija Dnevni magazin Vijesti Sportski pregled Prijateqi, serija Put oko svijeta Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Glasnici vjetra Vijesti Sportski pregled Ameri~ki top-model Qudi s Menhetna, serija Info 6.00 7.00 10.00 11.00 11.10 12.30 13.40 14.50 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 18.30 19.20

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Balkanska posla Info top Simar, serija Brze pare Prvi VIP kuvar Nasqednici, serija Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Info top Ful dobar sport Balkanska posla Mala nevjesta, serija

8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.20 14.10 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 23.20 0.00 0.20 1.00 -

14.30 15.00 15.50 16.50 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

14.10
7.30 8.50 9.00 9.05 9.20 9.30

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Bumba, crtani film Helo Kiti, crtani film Moj xepni qubimac, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Vijesti Auto{op magazin FILM Skriveni identitet No}ni program

6.00
9.00 9.05

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija SMS Box Vijesti Put za Ejvonli, serija Hronika Doboja Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Potraga za pravdom, serija Sva moja djeca, serija Novosti FILM Glavni sastojak 6.50 9.15 9.30 10.00 11.00 11.50 11.55 12.05 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.50 19.15 20.00 21.00 20.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.35 4.00

OBN
Crtani filmovi Skrivena kamera Princ iz Bel Ejra, serija Qubav, vjera, nada, serija Oluja u raju, serija Crtani film OBN info Najbr`i igra~, kviz Canan, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija FILM Rolerica Najbr`i igra~, kviz Eso TV OBN info In magazin ^uvari planete

20.30

10.00

LARIN IZBOR, SERIJA
20.10 Nekad bilo 21.10 Koncert 22.30 Dnevnik 23.00 FILM Vrata u`asa 0.30 Nekad bilo 1.30 Dnevnik 1.50 U fokusu 2.40 Bawalu~ka panorama 3.10 Tamo daleko 3.50 FILM Vrata u`asa 5.00 Koncert

9.50 10.10 10.40 11.00 11.40 12.00 13.00 15.20 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.30 23.00 23.30 1.00

JUTARWI PROGRAM
20.00 Nepobedivo srce, serija 21.00 FILM Alpinista 22.50 Istra`iteqi iz Majamija, serija 23.40 Dnevnik 0.00 Heroji, serija 0.40 FILM Gvozdeni orao 3 2.30 Reprizni program

11.00

PRVI VIP KUVAR
20.30 Prvi VIP kuvar 21.30 Grand {ou 23.00 Siti ekskluziv 23.30 FILM Tesna ko`a 1.00 FILM [ampioni slobode 2.40 Top Speed

12.00 12.05

12.50 15.00 15.05

17.00 18.00 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Riznica znawa Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Muzika za laku no} 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 Higijena `ivota 1.00 Vijesti 1.05 No}ni program 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

Preporu~ujemo...
1750
HRT 2

Da~

Natali se nedavno razvela od svog imu}nog, uticajnog mu`a s kojim ima sina Dojla, tinejyera koji se nalazi na {kolovawu u Yoryiji. U me|uvremenu je zapo~ela vezu s jednostavnim gra|evinarom Da~om. Da bi ugodio Natali te se {to boqe uklopio u novu porodicu, Da~ odlu~i sam da ode po Natalinog sina Dojla te ga dovede za praznike ku}i u ^ikago. Dojl ih je trebao provesti s tatom, ali on je sprije~en. Uloge: Ed O'Nil, Etan Embri, Yo Bet Vilijams, Kristofer Mekonald, Ari Mejers Re`ija: Piter Feimen

petak, 2. novembar
RTRS 23.20 NOVA

27.10 - 2.11.2012. 21

1.00

Vrata u`asa
Dje~aku Glenu i wegovoj starijoj sestri Aleksandri roditeqi odlaze na put tokom vikenda i ostavqaju ih same. U istom tom trenutku dje~ak sa svojim pomalo ~udnim prijateqem metalcem Terijem otkrije duboku rupu u zemqi koja je ostala nakon {to su radnici isjekli jedno veliko staro stablo. ^istim spletom slu~ajnih doga|aja wih dva otvaraju prolaz iz kog bi trebalo da iza|u bogovi demoni iz drevnih vremena, ali za zavr{ni dio rituala koji im to omogu}uje trebaju dvije krvne `rtve. Uloge: Stiven Dorf, Krista Denton, Luis Trip, Keli Rovan Re`ija: Tibor Taka~

O~i {irom zatvorene
Na bo`i}noj proslavi bogatog i nekovencionalnog Viktora Ziglera, provokativni i bezazleni flert postaje sumwiv kad se dr Vilijam Harford i wegova seksi supruga Alis posmatraju s udaqenosti. Poslije, ovaj naizgled savr{eni bra~ni par, nastavqa sa svojim seksualnim ma{tawima, ali s drugim osobama. U svijetu stvarnosti i iluzije Vilijam se bori s qubomorom i opsesijama i skrivenim `eqama. Ho}e li ostvariti svoje erotske fantazije ili }e ostati skrivene duboko u wemu? ^ovjek katkad vidi boqe s o~ima {irom zatvorenim. Uloge: Tom Kruz, Nikol Kidman, Medison Eginton, Sidni Polak Re`ija: Stenli Kjubrik

BHT1
7.00 8.15 8.45 9.45 10.10 11.00 11.30 12.15 12.45 13.30 14.30 14.55 15.00 15.05 15.30 15.45 16.30 17.00 17.30 18.45 19.00 19.35 20.00 21.35 22.05 22.35 23.20 1.00 2.30 2.55 Dobro jutro Sjaj Pariza, serija Crtani film Mini {kola Izgubqena ~ast, serija Retrovizor Impresije iz Patagonije Ekologika Bosanski lonac Neprolazna pjesma Crtani film Kultura hrane BeHa tins Bez rizika, serija Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija BH gastro kutak Kona~no petak Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija Katarina i wene k}eri, serija Dimenzija vi{e Dnevnik Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Ramen djevojka Katarina i wene k}eri, serija Hronika regija Kona~no petak 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30

HRT 1
Tema dana Dobro jutro Hrvatska Vijesti Dok. program Preuredi pa prodaj Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Jelovnici izgubqenog vremena Drugo mi{qewe Znanstvena petica Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Iza ekrana Tema dana Dnevnik 5.40 6.00 7.00 7.30

HRT 2
Trenutak spoznaje Prkosna qubav, serija Mala TV Betmen i hrabri superjunaci, crtani film Teletabis, crtani film Djevoj~ica iz budu}nosti, serija Olujni svijet, serija [kolski sat Sjednica Hrvatskog sabora FILM Dajana, kraqica srca [kolski sat Regionalni dnevnik @upanijska panorama Direkt Briqantin FILM Da~ Crtani film 6.40

NOVA
Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Poqa nade, serija Moja majka, serija Izgubqena ~ast, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Poqa nade, serija Dnevnik 6.10 6.40

RTL
RTL danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Mekgajver, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Kobra 11, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat Hitlerov izgubqeni brod Najte`e popravke na svijetu Drevni iks fajlovi Piratska flota Benxamina Frenklina Sekunde do katastrofe [apta~ psima Najte`e popravke na svijetu Drevni iks fajlovi Megagra|evine Avionske nesre}e [apta~ psima Apokalipsa: Drugi svjetski rat Ko je potopio Bizmarka

7.00 7.30 8.40 10.00 11.00

8.50 9.50 10.40 11.40

7.00 7.20 7.50 8.50 11.10 11.40 12.40 13.40 14.50 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

7.50 8.20 8.40 9.00 10.00 13.30 15.10 16.00 16.20 16.40 17.10 17.50 19.30

12.30 13.30 14.20 15.20 16.10 17.10 18.00 19.00 19.50

12.00 12.40 13.20 14.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10

TV1
6.00 7.00 8.00 9.05 10.05 11.00 Zakon qubavi, serija TV jedna Bonanca, serija Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Potraga za pravdom, serija Ja biram goste Zakon qubavi, serija Put u Ejvonli, serija Portreti nacija Vijesti Sva moja djeca, serija Makeover - upoznaj novog sebe TV jedna Dnevnik Potraga za pravdom, serija Eliza, serija Vijesti FILM Glavni sastojak Dnevnik FILM Podvodna platforma No}ni program

13.30

7.50

11.00

8.50

12.30

DR OZ
20.00 Pjevaj moju pjesmu 21.40 Carstvo poroka, serija 22.40 Dnevnik 23.20 FILM 1.00 FILM 2.50 FILM Dajana kraqica srca 4.20 Regionalni dnevnik 4.40 Dnevnik 5.10 Dok. program 6.00 Kontakt

TELETABIS, SERIJA
20.00 Djeca sunca, serija 20.50 Kwiga ili `ivot 21.10 Opera boks 21.40 Koncert klasi~ne muzike 22.40 Nijemi svjedok, serija 0.10 24, serija 1.00 Serija 1.40 Darma i Greg, serija 2.00 Muzika

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Master{ef 22.00 @ene s Dediwa, serija 23.00 FILM Mu{karac u ku}i 1.00 FILM O~i {irom zatvorene 4.00 Ezo TV 5.30 Dnevnik

MEKGAJVER, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Budva na pjenu od mora, serija 22.00 FILM [akal 0.20 FILM Planeta tame 2.20 Astro {ou 3.20 RTL danas

SEKUNDE DO KATASTROFE
21.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 21.50 Istorijske zavjere 22.50 Granica 23.40 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 0.40 Istorijske zavjere 1.30 Granica 2.30 Piratska flota Benxamina Frenklina 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Piratska flota Benxamina Frenklina 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Najnevjerovatnije fotografije NG 7.00 Sekunde do katastrofe

12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 0.20 1.30 3.00

2300
NOVA

Mu{karac u ku}i

2240
TV1

Glavni sastojak

Teksa{ki renyer Roland [arp ulazi u trag veoma va`nom dou{niku uz pomo} biv{eg varalice koji je postao sve{tenik. Kada neko ubije dou{nika, Roland dobija zadatak da za{titi svjedoke zlo~ina, grupu navija~ica univerziteta u Teksasu. Sada Roland mora da bude na tajnom zadatku i dijeli `ivotni prostor s pet neobuzdanih studentkiwa. Roland u~i vi{e nego {to je htio o o~evima i k}erima dok postaje o~inska figura veseloj petorci. Uloge: Tomi Li Yons, Sedrik Enterteiner, Kristina Milian, Monika Kina Re`ija: Stiven Herek

Yoel je botani~ar, vlasnik ekstrakta industrijske biqke koji se bori sa nevjernom `enom i radnicima koji ga `ele preveslati. Suo~en sa prevarama na privatnom i poslovnom planu Yoel }e se morati izboriti za svojih pet minuta. Neo~ekivana nezgoda koju do`ivi jedan od wegovih radnika, testirawe `enine vjernosti i radnica koja muze firmu za svoju korist, ne}e mu ba{ pomo}i na putu pronala`ewa samog sebe. Uloge: Yejson Bateman, Mila Kunis, Kristen Ving, Ben Aflek Re`ija: Majk Yay

8 6. i 7. -decembar 2009. GLAS PLUS 22 27.10 2.11.2012.

Глас Српске

NOVA, subota

12.30

HRT 1, subota

0.10

Hari Poter i zato~enik Azkabana
Hari Poter ima 13 godina, a poslije qetnih praznika ponovo se vra}a u {kolu Hogvorts. Ovog puta mra~na tajna iz pro{losti nadvi}e se nad Harijevom sudbinom. Serijski ubica Sirius Blek pobjegao je iz tvr|ave Azkaban - ~arobwa~kog zatvora. Harijev je `ivot u opasnosti kad sazna da je Siriusa Bleka poslao lord Voldemort da bi ga ubio. Radi Poterove za{tite, Azkaban {aqe stotine dementora, ~udovi{nih misti~nih zatvorskih ~uvara, da ga uhvate. Hari uz pomo} svojih prijateqa odlu~i da sazna pravu istinu o Siriusu Bleku. Uloge: Danijel Redklif, Rupert Grint, Geri Oldmen, Ema Votson Re`ija: Alfonso Kuaron

Plavi somot
Mladi Yefri Bomon se vra}a ku}i da posjeti bolesnog oca. Na putu do ku}e, u poqu pronalazi qudsko uvo. Upoznaje se sa Sendi Vilijams, k}erkom detektiva, zadu`enog za slu~aj vezan za prona|eno uvo i koristi informacije, koje mu ona prenosi. Istraga ga dovodi do prekrasne Doroti Velens, seksi pjeva~ice u no}nom klubu, koja je usko povezana s nasilnim i perverznim psihopatom Frenkom Butom. Poznanstvo sa Doroti mu nudi odgovore na neka va`na pitawa vezana za slu~aj. Tako dovodi svoj `ivot u opasnost, jer je na meti opasnom narkodileru Frenku. Yefri postaje sau~esnik brojnih zlo~ina, a sve s ciqem da spasi lijepu Doroti, ali pitawe je da li ona to uop{te `eli. Uloge: Kajl Meklohan, Izabela Rosalini, Denis Hoper Re`ija: Dejvid Lin~

HRT 1
Ponedjeqak Otac Baldomero govori Kamili i Agustini da bi trebalo da dubqe istra`e slu~aj Danijela Dijaza Akoste jer je mo`da nevin za ono za {to ga optu`uju. Agustina mu ka`e da ga je policija u ^ileu optu`ila. Kamila pita za{to je pobjegao ako je nevin, a otac Baldomero govori da je mo`da to u~inio da bi na{ao dokaze da je nevin. Kamila ka`e da ako su ~ileanske vlasti proglasile Danijela mrtvim, pa ~ak i poslale potvrdu o smrti, ona }e u~initi ono {to zakon nala`e da bi dobila imawe "La Malkerida". Otac Bal do me ro pi ta Aman du da li bi vje ro va la Agatinom sinu. Ona ka`e da bi mu svakako vjerovala i pita ga ima li ka kvih vi jes ti o wemu. Kamila ka`e Vivijani da je odlu~ila da pru`i novu priliku Alonsu, a Vivijana ka`e da se vidi da ona `eli da joj brak uspije. Rafael prepozna Da ni je la, ali Da ni jel tvrdi da se zabunio jer se on zove Andres Duarte. Utorak Danijel ka`e Rafaelu da su wegova supruga i dijete umrli zbog Kamilinih ambicija te da je do{ao u Meksiko da bi joj se osvetio. Namjerava je zavesti i naplatiti joj sve {to je u~inila. Rafael ka`e da

Prkosna qubav
nikada ne}e dozvoliti da je povrijedi. Danijel odgovara da on brani Kamilu zato {to je zaqubqen u wu, te ne mo`e biti na wegovoj strani. Rafael odgovori da mu je stalo do Kamile, ali i do wega, da bi trebao i}i za pravdom, nego da `eli osvetu jer bi mogao da pogrije{i. Danijel se uzruja i ka`e kako shvata da je na wenoj strani i samo se nada da ga ne}e optu`iti. Alonso upozorava Leoncija da mora prestati sa opijawem `eli li da zadr`i posao. Otac Baldome ro pi ta advo ka ta Be ke ru zna li za {to je g. Da ni jel Mon ter de pro mi jenio tes ta ment. Agustina ka`e da je odlu~ila poslovati s Di oni si om Fererom. Naj~udni je joj je to {to je on bliski Alonsov pri ja teq. Otac Baldo me ro joj ka `e da tu za is ta jes te ne {to ~u dno. Dionisio govori Isadori da su Ka mi la i Agustina povjero va le da je wena ku }a po plavqena i pita je {ta je sada isplanirala. Alon so unaj mi pros ti tut ku, odlaze u hotel, ali ubrzo osjeti bol u prsima i onesvijesti se. Srijeda Ra fa el ka `e Ka mi li da je tra`e qudi s imawa "La Malkerida" jer je wen suprug prevezen u bolnicu kolima hitne pomo}i. Otac Baldomero `eli da Natalija istra`i koje je dokumente g. Danijel Monterde vidio kada je odlu~io da os ta vi sav imetak Dani je lu Dijazu Akosti. Natalija sazna da je Alonso izbrisao sve datoteke u ra~unaru. Doktor ka`e Ka mi li, Isa do ri i Dionisiju da je Alonso do`ivio sr~ani udar, a to mu se dogodilo jer je uzeo lijek za potenciju bez doktorove preporuke. Alonso je sr~a ni bo le snik, a lijek je uzeo dok je bio u hotelu s nekom `e nom. Isadora moli Ka mi lu da po sje ti Alon sa i da joj on objasni za{to je to u~inio. Kamila odbiIsadora upozorava Alonsa da, ako ne rije{i problem s Ka mi lom, on }e zavr{i ti u zatvoru, a ona ne}e preduzima ti ni {ta da mu po mo gne. Vivijana joj govori da Andres nije u vezi s Natalijom, te da je ona sve to izmislila. Petak Otac Baldomero prigovori Andresu jer mu nije rekao da je `ivio u Amandinoj ku}i. Pita ga {ta planira da radi na imawu "La Malkerida", pretvaraju}i se da je neko ko zapravo nije. Andres mu ka`e da je u potrazi za istinom i da se nada da mu on ne}e biti prepreka. Otac Baldomero ka`e da bi la` porodici Monterde mogla postati opasna. Andres nema {ta da izgubi. Otac Baldomero ka`e da }e mu dati pismo koje je Danijel Monterde ostavio za wega. Rafael ka`e Andresu da je istina da planiraju da prodaju imawe, ali siguran je da Kamila ne zna ni{ta o tome. Rafael ga uvjera va da Kami la obo`ava to imawe i bikove za borbu, te smatra da ga ne}e htjeti prodati, tako da je najboqe da nastave posmatrati {ta se ondje zbiva. Alonso ka`e Isadori da ne}e ostaviti Kamilu, ponajvi{e zato {to je voli i nikada ne}e dozvoliti da je Dionisio osvoji jer ~im ovaj sazna da je Kamila slobodna, oti}i }e k woj, ali Alonso }e ga ubiti.

ja to da u~ini jer se osje}a po ni `e nom. Isa do ra u svoj svojoj qutwi izvrije|a Alonsa i prigovori mu {to joj je lagao da je wegov problem rije{en. ^etvrtak Dionisio bijesno govori Isadori da se sje}a kako mu je rekla da su problemi izme|u Kami le i Alonsa rije {e ni. Isa do ra od go vo ri da joj je Alonso tako rekao. Dionisio joj ka`e da ih je wen sin po~eo ome ta ti u os tva ri vawu plana i, ako ga on bude ugro`avao, Dionisio }e ga morati ubi ti. Isa do ra mu priprijeti da se ne usudi dira ti wenog si na. Le on cio

o{amari Luz Mariju, a Andres (Danijel) ga upozori da ne smije da udara `enu pred wim, bez obzira je li ta `ena wego va ne }a kiwa ili bi lo koja druga. Leoncio mu ka`e da su wego vi da ni na "La Malkeridi" odbrojeni i da ne mo`e ~initi {to mu se prohtije jer ga je Kamila ondje zaposlila. Andres odgovara da ne zna s kime ima posla i da se ne boji. Kamila mu ka`e da ne smije odr`avati qubavne sastanke sa svojom djevojkom u radno vrijeme. Andres je pita smeta li woj to {to on rasipa svoje vrijeme ili to {to qubi neku drugu. Kamila se uzruja i odgovori da se neka pravila moraju po{tovati.

HRT 2, petak

13.30

NOVA, ~etvrtak

23.30

Dajana, kraqica srca
Ledi Dajana ro|ena je 1961. u plemi}koj porodici kao Dajana Frensis Spenser. Udala se za princa ^arlsa 1982. godine. Wena qubavna bajka osvojila je Britance jednako kao {to su s nevjericom i tugom primili vijest o wenoj smrti, 31. avgusta 1997. godine. Odrastala je bez majke, jer su joj se roditeqi razveli kad je imala samo {est godina. Bila je povu~ena me|u nepoznatima, ali vrlo ekstrovertirana me|u prijateqima. Bila je izvrsna u plivawu i skokovima u vodu, talentovana za pjevawe i ples, ali prestidqiva da bi nastupala. Kao studentkiwa zara|ivala je ~uvaju}i djecu. @ena koja je zaposlila nije znala da joj sina ~uva plemkiwa, a pogotovo nije mogla ni da nasluti da je Dajana budu}a princeza. Za princa ^arlsa udala se godine 1982. Oni koji su je poznavali ka`u da je bila jako zaqubqena. Uloge: Princeza Dajana, Ri~ard Atenboro, Hilari Rodam Klinton, Ketrin Grejem Re`ija: Yeni de Yong

Anakonda 4: Trag krvi
Umiru}i magnat Mardok anga`uje doktora da nabavi svje`u zalihu krvavih orhideja i eksperimenti{e s regeneri{u}im nektarom na mladoj zmiji. Preko no}i mlada zmija naraste do ~udovi{ne veli~ine te zbog golemog apetita proguta doktora prije nego {to odgmi`e na slobodu i po~ne s divqawem. Stru~wak za zmije lijepa Amanda, posve}ena uni{tewu zvijeri koje je pomogla da stvori, predvodi tim mladih nau~nika koji se bore protiv grupe Mardokovih sileyija i `ele se domo}i orhideja prije nego {to zmija proguta i jedne i druge. Naizgled nevidqivi krvo`edni gmizavac provu~e se kroz eksplozije i pucwavu te se regeneri{e i nezasitno vreba sve {to mu se na|e na putu. Uloge: Kristal Alen, Linden E{bi, Deni Midvinter, Ana Ularu Re`ija: Don E. Fonliroj

27.10 - 2.11.2012. 23

TV1, petak

1.30

PINK BH, petak

23.30

Na dnu okeana podmornica "Deep Star Six" otkrila je naseqe opasnih vanzemaqaca. Grupa u eksperimentalnoj podvodnoj nuklearnoj bazi bori se za goli opstanak od onog trenutka kada wihova istra`ivawa naru{e `ivot bi}a na dnu okeana koja potom prijete da ih uni{te. Uloge: Greg Evigan, Nensi Everhard, Taurin Blejk Re`ija: [on S. Kaningam

Podvodna platforma

Tesna ko`a
Referent Mita se svakodnevno suo~ava sa gu`vom u ku}i i na poslu. U pretrpanom stanu svako tra`i svoje mjesto pod Suncem. Iskrice sijevaju sa svih strana, a wegova mala plata je nedovoqna za sve porodi~ne potrebe i zahtjeve. Najmla|eg sina mu~i {kola i snovi o polovnoj "hondi", dok mu je stariji sin vje~ni apsolvent astronomije, a k}i diplomirana pravnica koja bezuspje{no traga za poslom. Miti je na poslu sve gore, pa mu je sportska prognoza posqedwa slamka za koju se hvata u nadi kako bi mu mogla pomo}i izvu}i se iz sopstvene ko`e koja mu postaje sve tje{wa. Uloge: Nikola Simi}, Irfan Mensur, Milan Gutovi} Re`ija: Milivoje Mi}a Milo{evi}

NOVA
Ponedjeqak Novosti iz Carigrada kvare raspolo`ewe. Incident s Kadirom, Ramijem i kom{ijama natjera Fatmagul da se vrati u Carigrad. Fatmagul i Kerima u wihovoj novoj ku}i o~eku je no va bit ka. S dru ge strane vijest o Erdoganovom skora{wem povratku u Carigrad za Fatmagul biva prva velika nagrada u dugoj bici. Selim pak nastavqa bijeg sa Aj{om, ali uskoro biva satjeran u }o{ak. Perihan poku{ava da sazna ko je u stvari Lale Gozal i pri~a koju otkrije {okira je. Kad se sve ot kri je, Lale Go zal nekoliko je koraka is pred Re {a ta Ja {a rana. Sve se nevoqe zaboravqaju na Ke ri mo vom ro |en da nu i ~i ta va se porod-

Izgubqena ~ast

i ca okupqa u vrtu nove ku}e. Utorak Do svadbe jo{ preostaje nekoliko dana

i Kerim i Fatmagul ubrzavaju ~iwe da gubi kontrolu. Fatmapripreme. Ku}a u kojoj }e zaje- gul je uzbu|ena zbog vjen~awa i dno `ivjeti svakog dana sve zavr{ava svoju vjen~anicu. Kevi {e li ~i na "ku }u" i to ih oboje veseli. Dok se wih dvoje svakim danom sve vi{e zbli`avaju, Mukades misli da su pisma zaboravqena i svakog dana biva sve mirnija. Srijeda Na strani Ja{arana odvija se veliki rasplet. Erdogan biva uhva}en, a pitawe je vremena kada }e Selim biti prona|en. Re{at Ja{aran bankrotirao je i poslije svih poraza po-

rim i ona sad su jo{ bli`i, uprkos svemu i svakome. Po~iwu da zaboravqaju ru`ne us-

pomene, ali Mustafu ne mogu. Wegova }e se sjena, ~ak i iz zatvora, nastaviti nadvijati nad wihovom sre}om. ^etvrtak Tokom vremena provedenog u zatvoru Mustafa se, poslije svih snova o Fatmagul, napokon suo~ava s istinom. Kad se uvjeri da }e se Fatmagul udati za Kerima, gubi sve nade u budu}nost. Kad im Mustafa i iz zatvora uspije u}i u `ivote, Ke rim i Fa tma gul pri siqeni su da bu du jo{ oprezniji.

ELTA
SUBOTA 7.00 8.00 9.00 9.10 9.30 10.00 Kafa u pet Crtani film Game zone Portal Dva svijeta FILM Misterije pravog [erloka Holmsa: Fotografova stolica Crtani film Pri~e iz kwi`are 52 vikenda u Srbiji Ruska istorija Muzika Impuls Ruska istorija Dva svijeta Ruska istorija Game zone Portal Crtani film ^ovjek na `ici Dok. program [ou biz magazin FILM Ku}a NEDJEQA 0.00 8.00 9.00 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 Videostrane Kaleidoskop Tragovi Dva svijeta Ruska istorija [ou biz magazin Ruska istorija Kraq komunizma ^au{esku Dva svijeta Na to~kovima ^ovjek na `ici [ou biz magazin FILM Misterije pravog [erloka Holmsa: Fotografova stolica Crtani film FILM Qepota poroka FILM Ko to tamo pjeva Gangsteri iz 18. PONEDJEQAK 7.00 8.00 9.00 9.30 10.30 11.10 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.50 16.20 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 22.00 22.10 Crtani film Ruska istorija I akcija Meridijanima Polarotor Zdravo jutro Crtani film KCN karavan Impuls Na to~kovima Meridijanima Mladi talenti Srbije I akcija, emisija o filmu Cover magazine Kuhiwica Kafa u pet Ruska istorija Dva svijeta Crtani film Cover magazine FILM Udar Cover magazine FILM Qepota poroka UTORAK 7.00 8.00 9.00 9.40 10.00 10.30 12.20 12.40 13.10 14.00 14.30 15.00 15.40 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.20 21.00 21.30 23.00 Kafa u 5 Ruska istorija Tragovi Muzika Kuhiwica 52 vikenda u Srbiji Cover magazine Meridijanima I akcija, emisija o filmu Crtani film Meridijanima Interfejs Cover magazine I akcija, emisija o filmu Kuhiwica Kafa u pet Ruska istorija Muzika Cover magazine Trenutak za kulturni kutak Pri~e iz kwi`are Mali grad u Montani, serija Knockout SRIJEDA 7.00 7.30 8.00 9.30 10.00 10.30 11.10 12.00 12.30 13.00 13.50 14.00 15.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.40 23.10 0.40 Kafa u pet Cover magazine Mali grad u Montani, serija Meridijanima Kuhiwica Trenutak za kulturni kutak Crtani film I akcija Knockout Ruska istorija Cover magazine Crtani film Mali grad u Montani, serija Kuhiwica Kafa u pet Ruska istorija Intervju TV Liberti Cover magazine Pod istragom Gangsteri iz 18. Mali grad u Montani, serija FILM Ku}a Cover magazine ^ETVRTAK 7.40 8.00 9.30 10.30 11.00 11.30 12.10 13.10 13.40 14.30 15.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.10 Cover magazine Mali grad u Montani, serija Ruska istorija Kuhiwica Trenutak za kulturni kutak Cover magazine 52 vikenda u Srbiji I akcija, emisija o filmu Cover magazine Play Mali grad u Montani, serija Kuhiwica Kafa u pet Ruska istorija Dok. program Crtani film Cover magazine FILM Misterije pravog [erloka Holmsa: Kraqevstvo kostiju Mali grad u Mondani, serija FILM Ku}a 2 Cover magazine PETAK 7.40 8.00 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.50 0.30 Cover magazine Mali grad u Montani, serija Crtani film Kuhiwica Ruska istorija Sport Knockout Interfejs Na to~kovima Crtani film Auto{op magazin Mali grad u Montani, serija Kuhiwica Kafa u pet Ruska istorija I akcija Meridijanima Cover magazine Gangsteri iz 18. FILM Qepota poroka FILM Udar Cover magazine

12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.10 16.40 17.30 18.00 18.50 19.10 19.40 20.00 21.30 22.00 22.30

14.30 15.00 16.00 17.30 18.00

19.40 20.00 21.50 23.30

22.00 23.30 1.00

HRT 2, subota

21.20

NOVA, subota

20.00

B92 , subota

0.20

Jagode u grlu
^ini se da je petnaest godina poslije izlaska iz {kolskih klupa dovoqno da se naprave nekakve `ivotne rekapitulacije, da se vidi dokle je ko stigao. I tako se {kolski drugovi Bane Bumbar, wegova `ena Biqka, Goca, te drugari U{ke i Boca ^ombe odlu~e da proslave dolazak iz inostranstva wihovog druga Mikija Rubiroze. Uloge: Branko Cveji}, Miki Manojlovi}, Bogdan Dikli} Re`ija: Sr|an Karanovi}

Pritajena vatra
Slijede}i trag ubijenog kolege Yek Tagart, agent firme za za{titu okoline, sti`e u gradi} u planinama Apala~ijan, gdje napu{tena rudarska okna stanovnicima predstavqaju smrtonosnu prijetwu. Uloge: Stiven Sigal, Marg Helgenberger, Hari Din Stenton Re`ija: Feliks Enrikez Alkala

Vrelina grada
Privatni detektiv Marfi i policijski narednik Spir nekad su bili partneri. Sada ne mogu o~ima da se vide. Na svoje ogromno nezadovoqstvo, ponovo moraju da rade zajedno. Kanzas Siti, tridesete godine pro{log vijeka. Uloge: Klint Istvud, Bert Rejnolds, Yejn Aleksander Re`ija: Ri~ard Benyamin

7

Глас Српске

B92, subota

21.30

Ali Xi
On je jahao sa Madonom. On je repovao sa [egijem. Pogledajte superzvijezdu britanske komedije kakvu jo{ niste vidjeli u kontroverznom, urnebesnom megahitu. Kada shvati da }e centar u kojem radi biti zatvoren, Ali Yi pokre}e proteste sa grupom svojih istomi{qenika i sa svojom dragom Yuli. Kada jedan poslanik vidi wihov protest, pomisli da bi Ali Yi bio idealan ~ovjek da smijeni premijera. Kada se to zaista i dogodi, Ali vlada Britanijom i niko vi{e ne mo`e da mu stane na put. On uvodi mno{tvo kontroverznih zakona koji pove}avaju popularnost vlade. Me|utim, u isto vrijeme wegova emotivna veza upada u krizu. Uloge: Sa{a Baron Koen, Emilio Rivera, \ina La Piana, Dona de ^elis, Dominik Delasilva Re`ija: Mark Majlod

B92, nedjeqa

13.30

HRT 2, nedjeqa

23.00

NOVA, nedjeqa

16.20

Obra~un kod O.K. korala
Jedan od najboqih kaubojskih filmova svih vremena, "Obra~un kod O.K. korala" istra`uje odnos dvije najomiqenije legende, Vajata Erpa i Doka Holideja. Kada Erp spasi Holideja od bande, neprijateqi postaju prijateqi, pa zajedno odlu~e da o~iste Zapad od razuzdane bande Klenton. Uloge: Bert Lankaster, Kirk Daglas, Ronda Fleming Re`ija: Yon Staryis

^etiri lica
Slikoviti gradi} na bre`uqku u Kalabriji mjesto je u kojem `ivi bolesni stari pastir koji svakodnevno brine o stadu koza. Tokom jedne godine, dok se u mjestu odvijaju tradicionalni rituali, slavi Uskrs i obavqaju svakodnevni poslovi, pastir skromno `ivi svoje posqedwe dane. Uloge: \uzepe Fuda, Bruno Timpano Re`ija: Mikelan|elo Framartino

Traga~i
Itan Edvards, povratnik iz gra|anskog rata, sti`e u rodni Teksas na ran~ svoga brata, nadaju}i se smirewu u krugu qudi koje voli. Me|utim, pleme Koman~a napadne i razori farmu, te ubije ~lanove wegove porodice i otme dvije k}erke, Debi i Lusi. S pre`ivjelim ne}akom Martinom, koji je poluindijanac i momkom starije Lusi, Itan kre}e u potragu za ne}akiwama. Uloge: Yon Vejn, Yefri Hanter, Vera Majls Re`ija: Yon Ford

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful