MikroTik jako Most WDS

Po zalogowaniu ukaŜe nam się poniŜsze okno z którego będzie wynikać, Ŝe jesteśmy podłączeni pod interfejs „ether1”. Literka „R” oznacza nawiązane połączenie.

W pierwszych krokach konfiguracji zajmiemy się dodaniem Bridga łączącym interfejs Ether1 z Wlan1, który pozwoli na swobodny przepływ pakietów między nimi. W głównego menu wybieramy BridŜe, klikamy i przechodzimy do zakładki „General”. Wprowadzamy ustawienia jak na poniŜszym rysunku. Klikamy Apply i OK, aby zastosować i zapisać zmiany.

JuŜ mamy utworzonego „bridga”. Teraz naleŜy dodać do niego interfejs ether1 oraz wlan1 przechodząc do zakładki „Ports”, klikając czerwony plus i ustawiając jak na poniŜszym zdjęciu.

Jeśli juŜ wprowadziliśmy te ustawienia klikając „Apply i OK” to w tym momencie dodaliśmy interfejs ether1 do Bridga. Teraz dodajemy w identyczny sposób interfejs wlan1.

Po zastosowaniu zmian mamy w pełni funkcjonujący „Bridg” łączący dwa interfejsy. Dodajemy teraz adres ip oraz maskę zgodnie z poniŜsza instrukcja.

Klikamy i wprowadzamy ustawienia. Address: Tu wprowadzamy adres ip urządzenia u nas jest to :192.168.1.2/24 (maska 255.255.255.0) Interface: tu wybieramy interfejs lub bridge do którego chcemy przypisać adres ip. Proszę o ustawienia tak jak poniŜej, czyli ether1 i zastosować zmiany klikając Apply i OK.

JeŜeli wszystko powyŜej juŜ zostało skonfigurowane przechodzimy dalej do konfiguracji interfejsu wlan1. Uruchamiamy go przechodząc do głównego menu, wybierając „Interfaces” następnie zakładkę „Interface”. Zaznaczamy interfejs wlan1 i klikamy uruchom. Czerwony X oznacza wyłącz. ,który oznacza

Interfejs wlan1 jest juŜ uruchomiony. Proszę na niego kliknąć dwukrotnie i rozpocząć dalszą konfiguracje.

Po otworzeniu okna do konfiguracji interfejsu przechodzimy do zakładki „Wireless” i wprowadzamy ustawienia: Mode: Oznacza tryb pracy interfejsu proszę ustawic na „ap bridge” czyli Access Point oraz wds. Band: Częstotliwość pracy my ustawimy ja na 2,4Ghz ale zaleca się ustawianie mostów WDS na 5GHz Frequency: Kanał pracy SSID: Nazwa sieci,mostu itp… Po wprowadzeniu tych ustawień proszę kliknąć Apply (zastosuj).

Przechodzimy do zakładki WDS, konfigurujemy zgodnie z poniŜszym zdjęciem i klikamy Apply.

Zakładka Nstreme i znów konfigurujemy według poniŜszego zdjęcia i klikamy Apply, aby zastosować wprowadzone zmiany oraz OK.

Po wprowadzeniu tej konfiguracji system juŜ pracuje jako Most WDS lecz po zerwaniu sygnału z drugim urządzeniem nie uzyska go ponownie bez ingerencji administratora. Aby zapobiec takiej sytuacji system MikroTik posiada bardzo przydatna funkcje „Connect”, która w przypadku zerwania połączenia będzie je wznawiała co sekundę. Przechodzimy do konfiguracji tej funkcji.

Przechodzimy do głównego menu Wireless zakładka „Connect List” Klikamy aby dodać do listy urządzenie z którym będzie wznawiane połączenie po zerwaniu sygnału. Interface: Wlan1 MAC Address: Mac adres interfejsu radiowego z którym ma łączyć się most wds jeśli go nie znamy nic się niestało bo moŜemy poniŜej w okienku wpisać SSID: nazwę mostu.. Po wprowadzeniu zmian klikamy Apply i OK.

Pierwsze urządzenie jest juŜ skonfigurowane teraz zajmiemy się konfiguracja następnego systemu.
Konfiguracja jest bardzo zbliŜona do powyŜszej, róŜni się tylko kilkoma drobnymi zmianami na które trzeba zwracać szczególna uwagę.

W pierwszych krokach konfiguracji zajmiemy się dodaniem Bridga łączącym interfejs Ether1 z Wlan1, który pozwoli na swobodny przepływ pakietów między nimi. W głównego menu wybieramy BridŜe klikamy przechodzimy do zakładki „General” i ustawiamy jak na poniŜszym rysunku. Klikamy Apply i OK. aby zastosować i zapisać zmiany.

JuŜ mamy utworzonego „bridga” teraz naleŜy dodać do niego interfejsu ether1 oraz wlan1 przechodząc do zakładki „Ports”, klikając czerwony plus i ustawiając jak na poniŜszym zdjęciu.

Jeśli juŜ wprowadziliśmy te ustawienia klikając „Apply i OK” to w tym momencie dodaliśmy interfejs ether1 do Bridga.

Teraz dodajemy w identyczny sposób interfejs wlan1.

Po zastosowaniu zmian mamy w pełni funkcjonujący „Bridge” łączący dwa interfejsy. Dodajemy teraz adres ip oraz maskę zgodnie z poniŜsza instrukcja.

Klikamy i wprowadzamy ustawienia Address: Tu wprowadzamy adres ip urządzenia, u nas jest to :192.168.1.3/24 (maska 255.255.255.0) Interface: tu wybieramy interfejs lub bridge do którego chcemy przypisać adres ip. Proszę o ustawienia tak jak poniŜej, czyli ether1 i zastosować zmiany klikając Apply i OK.

JeŜeli wszystko powyŜej juŜ zostało skonfigurowane przechodzimy dalej do konfiguracji interfejsu wlan1, który naleŜy uruchomić przechodząc do głównego menu wybierając „Interfaces”, zakładkę „Interface”, zaznaczając interfejs wlan1 i klikając uruchom. Czerwony X oznacza wyłącz. ,który oznacza

Interfejs wlan1 jest juŜ uruchomiony. Proszę na niego kliknąć dwukrotnie i rozpocząć dalszą konfiguracje.

Po otworzeniu nam okna do konfiguracji interfejsu przechodzimy do zakładki „Wireless” i wprowadzamy ustawienia: Mode: „Stadion WDS” czyli klient WDS. Band: Częstotliwość pracy my ustawimy jak na poprzednim urządzeniu Frequency: Kanał pracy musi być ustawiony identyczny jak na pierwszym konfigurowanym urzadzeniu SSID: Nazwa sieci,mostu ustawiamy jak na poprzednim urzadzeniu Po wprowadzeniu tych ustawień proszę kliknąć Apply (zastosuj).

Przechodzimy do zakładki WDS. Konfigurujemy zgodnie z poniŜszym zdjęciem i klikamy Apply.

Zakładka Nstreme i znów konfigurujemy według poniŜszego zdjęcia i klikamy Apply, aby zastosować wprowadzone zmiany oraz OK.

Teraz skonfigurujemy tak jak w przypadku poprzedniego systemu funkcje Connect słuŜącą do automatycznego wznawiania połączenia.

Test Konfiguracji
Tak wygląda główne okno w Wireless.

Test połączenia wykonany komędą ping z komputera o ip 192.168.1.1 Pierwsze urządzenie o adresie 192.168.1.2 Drugie urządzenie o adresie 192.168.1.3

Konfiguracja jest ukończona. Autorem instrukcji jest Piotr Kowalik, który posiada wszelkie prawa autorskie do wyŜej wymienionej instrukcji. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, sprzedaŜy bez zgody autora.