četvrtak, 2.

decembar 2010

Investitor: Porodica Samardžić

Analiza cijene koštanja izgradnje porodičnog, stambenog objekta

1

2.četvrtak. decembar 2010 Investitor: Porodica Samardžić 2 .

75 + 10.95 Prizemlje i ploča ukupno UKUPNO 375 1250 2025 150 280 420 195 2280 6975 JM KOLIČINA CIJENA m3 25 25 t 5 250 kg 1200 1.5 420 m3 0.5 520 1300 0. decembar 2010 Investitor: Porodica Samardžić Specifikacija materijala Temelj (21. 2.b 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 MATERIJAL šljunak cement armatura pijesak kreč daska grede 10x12x5 grede 12x14x5 letva 3x5 blokovi JM m3 t kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 kom KOLIČINA CIJENA 3 25 1 250 150 1.5 5 30 2 140 1 420 0.5 390 Temeljni zidovi ploča na tlu ukupno UKUPNO 625 1250 1800 325 630 195 4825 3 .5 420 2 450 1 450 0.5 390 2400 0.četvrtak.95 Sprat i krov ukupno UKUPNO 75 250 225 120 280 1050 900 450 260 1235 4845 JM m3 t kg m3 m3 m3 m3 kom KOLIČINA CIJENA 15 25 5 250 1350 1.5 Temelj ukupno UKUPNO 625 1750 2400 4775 Temeljni zidovi i ploča na tlu (6.6m3 betona) r.5 m3 betona) r.b 1 2 3 4 5 5 6 7 MATERIJAL šljunak cement armatura pijesak kreč daska grede blokovi Sprat i krov r.b 1 2 3 4 5 6 MATERIJAL šljunak cement armatura šljunak (muljika) daska grede Prizemlje i ploča r.5 4 30 2 140 2.b 1 2 3 MATERIJAL šljunak cement armatura JM m3 t kg KOLIČINA CIJENA 25 25 7 250 1600 1.5 m3 25 13 m3 1.

Dinamički plan ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 35 41 44 50 Task Name Stambeni objekat 100m2 Tehnička dokumentacija Arhitektonska faza Dispozicija ViK instalacije Šeme stolarije Uređenje lokacije Predmjer radova Konstruktivna faza Statički proračun Crtanje armature Elektroinstalacije Mašinske instalacije Administrativno-imovinsko-pravna Ugovor o kupoprodaji zemljišta Geodetsko parcelisanje Provođenje u katastru Provođenje u gruntovnici Urbanistička saglasnost Građevinska dozvola Ugovor o građenju Ugovor o nadzoru Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Tesarski radovi Limarski radovi Duration Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 74 days? 8 days? 6 days? 3 days 2 days 1 day? 1 day? 1 day? 2 days? 1 day? 1 day? 5 days 5 days 33 days? 1 day? 1 day? 5 days 5 days 5 days 5 days 10 days 1 day? 3 days? 29 days? 15 days? 20 days 35 days 4 days eek 10 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE AKTIVNOSTI eek 11 eek 12 eek 13 eek 14 eek 15 1 .

stubovi Ploča na spratu Zidarski radovi Zidanje donji sprat Zidanje gornji sprat Tesarski radovi Šalovanje temelja Šalovanje ploče Šalovanje stepenica Krovna konstrukcija Daščanje Limarski radovi oluci Opšavi Pokrivački radovi Duration Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 74 days? 8 days? 33 days? 3 days? 1 day? 1 day? 1 day? 29 days? 1 day? 1 day 2 days 1 day? 5 days 1 day? 4 days 15 days? 1 day? 1 day? 1 day? 1 day? 2 days 20 days 5 days 4 days 35 days 3 days 4 days 3 days 5 days 2 days 4 days 2 days 2 days 1 day? eek 10 eek 11 eek 12 TEHNIČKE AKTIVNOSTI eek 13 eek 14 eek 15 1 .Dinamički plan ID 1 2 15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Task Name Stambeni objekat 100m2 Tehnička dokumentacija Administrativno-imovinsko-pravna Zemljani radovi Široki iskop Temeljne trake Nasipanje I zbijanje šljunka Betonski radovi Betoniranje temeljnih traka u zemlji Betoniranje temeljnih traka iznad zemlje Betoniranje ploče na tlu Betoniranje stubova Betoniranje ploče Betoniranje krovnih serklaža Betoniranje stepenica Armirački radovi Temeljne grede Temeljni zidovi Ploča na tlu Serklaži.

Obračun po m2 Nadzor i rukovo enje gra enjem.00 Poz.00 Poz.00 Strana 6 . 1 Gra evinsko-zanatski radovi Pripremni radovi Izrada i priprema tehničke dokumentacije. 1. nabavke i ure enje gradilišta i objekta koje Izvo ač smatra potrebnim .00 891.00 0. privremeni toalet za radnike Dodatni radovi.0 m2 10.1 Poz.00 990. Dokumentacija će se koristiti za gra evinsku dozvolu. Vraćanje u prvobitno stanje tla i vegetacije. 2 99. pristupni put mora biti prohodan tokom trajanja izgradnje.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 1 1.1 Ukupno .0 pauš. 3 1. 2 1.0 pauš. ugovaranje i tehnički prijem objekta.00 0. 0.0 pauš.00 Poz. 4 1.881. 0. prema važećim standardima i normama za RS i BiH. Uspostavljanje i pravilno održavanje pristupnog puta do lokacije gradnje.00 Poz. privremeno vodosnabdijevanje.0 Precizirati: pauš.00 Poz. Obezbije enje privremenih objekata na lokaciji za vrijeme gradnje kao što su: privremeno elektrosnabdijevanje. nakon završetka radova. 5 1.Pripremni radovi 1. Dokumentovanje fotografijama. 0. 99. Dodatne kompenzacije neće biti razmatrane kasnije. Priprema i apliciranje imovinsko-pravne i administrativno-tehničke dokumentacije za gra evinsku dozvolu Obračun paušalan.0 m2 9. prema "Zakonu o Gra enju RS" Obračun po m2.00 0.

y i z pozicije referentnih tačaka.00 173 Poz. u sloju ~20 cm. geodetsko snimanje terena prije i poslije izvršenja zemljanih radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova i sl. . (150*0.80 450 Strana 7 .Cijene sadrže nabavku. skladištenje. Zbijanje mehaničkim sredstvima. cijene sadrže sve radne operacije. pri čemu će svi iskopi i odvoz biti obračunati po m3 samoniklog tla. utroške materijala.00 1. uključujući izradu privremenih sabirnih zemljanih kanala i šahtova za instalisanje muljnih pumpi.6*0. Fiksiranje repera i obilježavanje x. tehnološki otpad i sl. Obračun po m3. . prevoz.6 m3 8. troškove praćenja i obezbje enja od sleganja susjednih objekata ili urušavanja iskopa i troškove eventualnog miniranja stena. ukloni sa gradilišta. Nasipanje šljunka ispod temeljnih traka. ivice iskopa su vertikalne (45*0. sva oštećenja vec izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. Obračun po m3. prenos. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Skidanje humusa i rasčišćavanje terena.2 Zemljani radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE -Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Mašinski iskop temeljnih traka u zemlji II kategorije.00 240 21. 4 30 m3 4.2 Ukupno zemljani radovi 150 m2 1. 1 Poz.Cijene sadrže troškove crpljenja atmosferske vode za vrijeme izvo enja radova. 1.Obračun količina stvarno izvršenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 200". ploče. Obračun po m2. . Poz. Nasipanje iskopanog materijala oko temeljnih zidova i ispod podne ploče. a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. deponovanje zdrave zemlje iz iskopa na gradilištu kojom će se vršiti zatrpavanje oko temelja i podruma. 2 Poz.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.207.00 120 Poz. 5 25 m3 18. trotoara i iznad drenažnih cijevi u sloju debljine d=15 cm i zbijanje mehaničkim sredstvima.50 225 30 m3 8.8) Obračun po m3.Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu. pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 200". 3 Geodetsko obilježavanje karakterističnih tačaka objekta. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.20) Obračun po m3. .

Betoniranje AB ploče na tlu.3 Betonski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE -Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .Beton će biti spravljen.70 Strana 8 . cijene sadrže sve radne operacije. Betoniranje će se izvršiti betonom kategorije B II.Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu.432. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. betonom MB 30 sa istovremenim betoniranjem stepenika i podesta.727. montažu.00 1. skladištenje.7 m3 280.00 2. Obračun po m3. Obračun po m3. . pomoćni alat.160. Betoniranje armirano betonskih stepeništa kosih stepenišnih ploča debljine d=15 cm. na sloju zbijenog šljunka. prodor instalacija kroz konstruktivne elemente) . u oplati. 6 Betoniranje trakastih temelja b/d=50/80 i stepenišnog temelja betonom MB 30. prenos. podrumski zidovi. betonom MB30 u oplati Obračun po m3. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. . .Cijena sadrži obavezu izvo ača betonskih radova da sara uje sa izvo acima instalacija (polaganje temeljnih uzemljivača. . ugra en njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton". 1. sve u glatkoj oplati.00 1. utroške materijala. betonom MB30.00 877.00 9. 1 Poz. ploče livene na tlu i sl.3 m3 260.20 3. . sva ostećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. oplate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu "Visokogradnja GN 400". Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim standardima i čiste vode. tehnološki otpad i sl.378. .0 m3 330.) dodati aditive za vodonepropusnost betona.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. Betoniranje horizontalnih. Poz.50 10.4 m3 125. Betoniranje AB temeljnih zidova b/d=30/50 i veznih greda betonom MB 30. Obračun po m3. vertikalnih i kosih serklaža. Betoniranje me uspratne konstrukcije d=14cm.0 m3 120. spoljašnja stepeništa.00 2.00 5. Obračun po m3.75 m3 130. stubovi. statičkom proračunu i važećim pravilnicima.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. transportovan. Obračun po m3. ukloni sa gradilišta.300. u oplati. 5 Poz.00 6.3 Ukupno betonski radovi 18.00 9. 4 Poz. 2 Poz. demontažu i čišćenje oplate sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvrčiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 400". prevoz.U sve elemente betonske konstrukcije do kojih može da dopre vlaga iz terena (temelji. 3 Poz.Cijene sadrže nabavku.00 990. osama i kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbje uju sigurnost oplate i podupirača protiv deformisanja i rušenja. sve prema projektovanim dimenzijama.Cijena sadrži izradu.

saviti i ugraditi po detaljima (aramaturnim nacrtima) i statičkom proračunu. skladištenje. plastike ili betona za postizanje predvi enih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji. ispraviti. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. prema nacrtima. Sva podeona gvoz a i uzengije će biti čvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promene položaja armature za vrijeme betoniranja konstrukcije. čišćenje. .Armirački radovi biće ura eni u svemu prema statičkom proračunu. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Jedinična cijena sadrži i postavljanje podmetača od čelika. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. . u svemu prema važećim pravilnicima i tehničkim normativima za beton i armirani beton (BAB-87) i za betonsko gvož e.4 Armirački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Pos 1 Nabavka. Za kvalitet ugra ene armature odgovaraće izvo ač radova. . .Armaturu uraditi od svih kvaliteta čelika predvi enih u statičkom proračunu. cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu"-Visokogradnja GN 400". tehnološki otpad i sl.Armaturu očistiti od r e i prljavštine. prenos.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. ukloni sa gradilišta. .4 Ukupno armirački radovi Strana 9 . montaža i ugra ivanje armature RA 400/500. siječenje. armaturnim nacrtima. i mreža MA 500/600. Obračun po kg 3850 kg 2. . isjeći. savijanje.Stvarno ugra ena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na složenost i prečnike šipki armature.3 8855 8855 1. -Obračun količina izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz armaturnih nacrta. prevoz.Cijene sadrže nabavku.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.

prosijan. . Obračun po m3. utroške materijala. .Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.00 1.Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije. 3 Poz. vlažno bubrenje.Malter će se spravljati samo za neposrednu potrošnju. u mokrim čvorovima i na balkonima u padu 1%.046. Beton u serklazima MB 20 u običnoj oplati.Cijena zidanja sadrži i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaža u pregradnim zidovima debljine d=6.00 877. bez mulja i organskih primjesa. širine iste kao debljina zida i visine 20 cm. sa ili bez otvora.00 2. 2 Poz.8 m1 130. zajedno sa izradom završne kape i ugradnjom revizija i štucni.5 i 12 cm. Malterisanje zidanih povrsina uz sve pripremne postupke. Prije zidanja opekarski proizvodi će biti nakvašeni vodom. ukloni sa gradilišta. Ukupno zidarski radovi 45. završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. skladištenje.00 6. Svi zidovi će se zidati opekom atestiranom na marku MO 2. 1 Poz. . Obračun po m1. Zidanje dimnjaka prefabrikovanim šljakoblokovima u cementnom malteru. hidroskopnost.50 332.0 MPa. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.5 Zidanje zidova debljine d=25 cm konstruktivnim giter blokom u produžnom malteru. GN 301". .Cijene sadrže nabavku.00 6.Pijesak će biti riječni. prevoz. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. 4 1.5 Zidarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . tehnološki otpad i sl. prenos.Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmjere 1:2:6. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. .525.320. .00 11. Poz. . U kreču neće biti grudvica i neugašenih komada. .0 m2 7. Obračun po m2.50 Strana 10 . . Obračun po m2.00 110.0 m2 12. pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. završni sloj fino isperdašiti. ugasiti najmanje 24 časa prije upotrebe.324.0 m3 145.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. a unutrašnji zidovi malterisati malterom razmjere 1:3:9. stvrdnuti malter se neće koristiti.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. čist.Cijena malterisanja opekarskih proizvoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili tavanice. čvrstoca na pritisak. izbijanje salitre i ostalo). cijene sadrže sve radne operacije. Izrada cementne košuljice.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 301".

) predvi ene projektom i propisane pomenutim normativom. na razmaku 1-2 mm. 4 1.00 1. . Obračun po m2. cijene sadrže sve radne operacije. ukloni sa gradilišta. Ukupno tesarski i pokrivački radovi 69. izrada crteža i sl. krov je viševodni.4 m2 12. . .985. Pokrivanje krova falcovanim crepom ("mediteran"). . Obračun po m2 osnove. a za izradu konstruktivnih elemenata upotrebiće se klasa gra e propisana statičkim proračunom. skladištenje.Tesarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu. 2 Poz. od rezane čamove gra e I klase. podužna letva preko daščane oplate tačno iznad rogova.Za izradu krovnih konstrukcija i ostalih tesarskih radova upotrebiće se potpuno zdrava gra a.20 79.00 952. tehnološki otpad i sl.Cijene sadrže nabavku.6 Izrada krovne konstrukcije. statičkom proračunu i važećim standardima. prema statičkom proračunu i detaljima. krovnu konstrukciju čini stolica oslonjena na armirano betonsku tavanicu. .40 79.130. .6 m2 45.4 m2 25.6 Tesarski i pokrivački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TESARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . Obračun po m2 kose površine. 1 Poz. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.80 Strana 11 .00 476.Cijena sadrži izradu veza drvenih nosećih elemenata krova prema pravilima zanata uz korišćenje eksera. Obračun po m2.00 6.543.Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvo enje tesarskih radova (sortiranje.20 79. prenos.00 3. prevoz.Izvo ač će fiksirati sve drvene konstrukcije za armirano betonsku konstrukciju zgrade i trajno ih obezbjediti protiv dejstva horizontalnih sila (vjetra i zemljotresa). nagiba 220. 3 Poz.4 m2 6.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvrsiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 601". . zajedno sa postavljanjem sljemenjaka u produžnom malteru na grbinama i sljemenima. zavrtnjeva i drugih čelicnih elemenata za ojačanje veza. pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 601". utroške materijala.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. krojenje i obrada gra e. Dvostruko letvisanje krova letvama 3x5 cm. Opšivanje krova čamovom daskom debljine d=24 mm. Poz. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.

.Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvo enje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala. ukloni sa gradilišta. . cijene sadrže šišćenje podloga od prašine. čišćenje i pripremu podloga i sl. Poz. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. Hidroizolacija krovnih ravni varenjem Kondorflexa V4 sa svim pripremnim slojevima i radnjama Obračun po m2. tehnološki otpad i sl.Obaveza izvo ača je da gradilište održava šistim i da sve viškove materijala.00 1.0 m2 7.Cijene sadrže nabavku.) predvi ene projektom i propisane normativima. uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina.7 Hidroizolacija podova.802. . sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. . 1 Poz. cijene sadrže sve radne operacije.179.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvuVisokogradnja GN 561". .5 m2 7.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.Podloge za izvo enje moraju biti čvrste i suve. mogu se ugraditi materijali drugih proizvo ača istih ili boljih karakteristika. . skladištenje.22 89. utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 561". prevoz.00 623. 2 1.Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima. prenos. .Navedeni materijali se mogu smatrati referentnim. Ukupno hidroizolaterski radovi 168.Za izvo enje hidroizolaterskih radova koristiti samo prvoklasni materijal atestiran po važećim standardima.22 Strana 12 .00 1. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.7 Hidroizolaterski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE . mokrih čvorova Kondorflexa V4 sa svim pripremnim slojevima i radnjama Obračun po m2.

po postupku i uz sve predradnje prema opisima iz "Normativa i standarda rada u gra evinarstvu GN-531-301" u svemu po izboru projektanta. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. krilo duplo šperovano. vrata u boji i laku po izboru projektanta (date su zidarske dimenzije). okov standardni.00 450. 2 Unutrašnja vrata.00 650.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.00 540.420. štok čamov. na mjestima koja se otvaraju.0 kom kom kom kom 650. na vertikalnim prozorima otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose. transport. zastakljivanje i finalno bojenje).00 1. prevoz.440.8 Ukupno stolarski radovi Strana 13 .00 2. Poz.jednokrilna.Siguronosna ulazna vrata sa sigurnosnom bravom i špijunkom. montažu. šemama stolarije i važećim standardima. puna 70/210cm PVC zastakljena bravarija. . ukloni sa gradilišta. krilo zastakliti termo-izolujućim staklom 4+12+4 mm. Obračun po komadu. sva bravarija sa termo-mostom. . Obračun po komadu. .00 150.Balkonska zastakljena vrata sa roletnom 180/210cm 4.00 6. . .250. . u svemu po šemama bravarije.0 2.Cijene sadrže nabavku. ram i krilo plastificirani 130/210cm . 1 Poz. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. roletna aluminijumska.8 Stolarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: .00 450. na vratima brava cilinder. cijene sadrže sve radne operacije.jednokrilni prozori sa roletnom 60/60cm . .Cijena sadrži bojenje stolarije bojama na licu mesta.Obračun stvarno izvedenih radova izvršiće se po komadu ugra enog stolarskog proizvoda za sve po opisu (izrada. zastakljivanje (kod stavki kod kojih je to predvi eno pojedinačnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih proizvoda.0 5.00 270.dvokrilni prozori sa roletnom 120/140cm . ugradnja. brava obična.00 640.Stolarski radovi će biti ura eni u svemu po projektu.Cijena svake stavke radova sadrži uzimanje mjera na objektu.0 kom kom 160.0 3.00 480.00 1.0 3. šarke standardne.jednokrilna. kvake i rozete od aluminijumske legure. prenos. tehnološki otpad i sl. kvaka i rozete od niklovanog čelika. izradu. skladištenje. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.00 1. utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu Visokogradnja GN 550. puna 90/210cm .

na stubicima od cevi f30 mm. kilogramu ili metru dužnom). za sve po opštem opisu i opisima pojedinačnih stavki radova.Cijene sadrže nabavku. . transport. . montažu.00 1. Obračun po m1. Poz. standardnih valjanih profila. sa ispunom od pleksiglasa (u ramu). . sa ispunom od pleksiglasa (u ramu). 2 1. ogradu ugraditi bocno u konstrukciju. prodore pokriti gvozdenom rozetom. antikorozionu zaštitu i finalno bojenje.00 720. ukloni sa gradilišta.Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mjere date uz opis pojedinačnih stavki radova (obračun po komadu. izradu.080.9 Bravarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE Izvo ač radova jeće biti ura eni u svemu prema projektu. pljošteg i okruglog gvoz a. Ograde na balkonima od INOX cevi f40 mm. ogradu ugraditi odozgo u konstrukciju.800. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Ukupno bravarski radovi 4. skladištenje. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. prenos. utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 701".9 Ograda na stepenistu visine h=110 cm od INOX cevi f40 mm. 1 Poz.0 m1 180. cijena sadrži i zastakljivanje bravarije.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.Gvozdenu bravariju izraditi od INOX kutijastih profila.Bravarski radovi pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: operacije. tehnološki otpad i sl.Cijene sadrže uzimanje mjera na objektu.Izvo ač garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih proizvoda. crnih limova. na stubicima od cevi f30 mm. cijevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda. a kod stavki gde je to pojedinačnim opisima radova predvi eno.00 6.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. prevoz.0 m1 180. šemama bravarije i važećim standardima.00 Strana 14 .00 1. prodore pokriti gvozdenom rozetom. cijene sadrže sve radne . . Obračun po m1. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. . .

00 320.116.00 2.55 mm. u tri reda. Obračun po m1. 2 Poz.00 540.00 Poz. Obračun po m1. skladištenje. . Obračun po m1.0 m1 20.Limarski radovi ce biti ura eni u svemu prema projektu.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. 5 16.00 1.Cijenom obuhvatiti i postavljanje sloja bitumenizirane trake preko svih podloga na koje se polaze lim.0 m1 20.10 480.00 96. Obračun po m1. na nosačima od pobakrenog pljošteg gvož a. na nosačima od pobakrenog pljošteg gvoz a.Cijene sadrže fiksiranje limova za daščane podloge standardnim držačima (hafterima).00 8. Opšivanje prodora (vertikale. Obračun po m2.00 360. . tehnološki otpad i sl. a na betonske ili zidane podloge pomocu držača od pobakremog pljošteg gvoz a tiplovanog u konstrukciju tiplovima.00 6. . Opšivanje ivica balkona limom razvijene širine b=20 cm.0 m1 18. ukloni sa gradilišta.Cijene sadrže izvo enje svih limarskih radova od bakarnog lima debljine d=0. 3 Opšivanje krovnih ivica (uz oluke i zidove) i uvala. .Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala. razvijene širine b=33 cm. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Cijenom obuhvatiti ugradnju eksera.00 Poz. dimnjaci i ventilacioni kanali) limom preko daščane oplate i sloja bitumenske trake.00 Strana 15 . -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN-771".00 320. 4 16. sva oštećenja vec izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.0 m1 30. prenos. prevoz. na potrebnim mestima falcovati sa pokrivačem. zakovica i drugih veznih i spojnih elemenata od istog materijala kao lim. na potrebnim mestima falcovati sa olukom. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. limom razvijene širine b=50 cm preko sloja bitumenske trake.10 Limarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajedničke uslove: . Postavljanje odvodnih olučnih limenih cijevi f 100 mm.0 m1 12. . detaljima i važećim standardima.Cijene sadrže nabavku. Poz. Ukupno limarski radovi 30.00 Poz. Postavljanje snjegobrana na krovu od lima. 1 Poz. . Postavljanje horizontalnih oluka polukružnog presjeka r=8 cm razvijene širine b=33 cm. cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 771".0 m2 60. 6 16. Obračun po m1.

00 35.) predvi ene projektom i propisane normativima. prenos. skladištenje.0 m2 60. prevoz.12 Podopolagački radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 261".5 4.00 122. -Obračun stvarno izvedenih količina radova će se izvršiti prema uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogardnja GN 261". -kuhinja. pripremu podloge.Slog.00 1.4 26. polaganje u specijalnom ljepku.00 224. podloge i sl.00 297. pločicama za prolaz instalacija bušiti i obraditi brušenjem. . Visokogradnja GN 501". ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.50 6. h=160cm -toaleti .50 140.) predvi ene projektom i propisane normativima. Poz. 1 Poz. .Cijene sadrže fugovanje pločica masom za fugovanje ili bijelim cementom. U prostorijama sa slivnikom podove izvesti u padu ka slivniku. skladištenje. dezen i dimenzije keramike u svemu po izboru projektanta. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.00 910. Poz.00 Strana 16 . prevoz.12 Oblaganje zidova suterena i sokla kamenim pločama d=4 cm I klase.11 Keramičarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 501". ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale.Za izvo enje podopolagačkih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema važećim standardima.0 8.Cijene sadrže nabavku. .00 1. prenos.0 m2 m2 35.500. boju pločica odrediće projektant. -ulazni hol -kuhinja -toaleti Oblaganje unutrašnjih zidova. . oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku. 1 1. Obračun po m2.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. polaganje u cementnom malteru ili keramičkom ljepku.00 35.00 1. 2 1. Ukupno podopolagački radovi 25. . h=200cm Ukupno keramičarski radovi 3.500. dimenzija i dezena po izboru projektanta.694. polaganje u Obračun po m2. Obračun po m2.5 m2 m2 m2 35.00 35.00 1. eksploatacije. probna slaganja u suvo i sl.Cijene sadrže nabavku.11 Popločavanje podova protivkliznim keramičkim pločicama I klase.

3x ljepak (za usvojeni sistem fasade). Podloga za izvo enje molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta. Ukupno fasaderski radovi 155.2x plastični malter u dva sloja preko armature od staklene mrežice.50 1.13 Molersko-farbarski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: -Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata. Poz. koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge (malterisane ili betonske površine i slično). prevoz.Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta.Fasaderske radove na izvo enju "demit" fasade treba da izvodi specijalizovano preduzeće u svemu prema patentiranom i licenciraniom postupku.350.Cijene sadrže nabavku.425.naročito sa izvo ačem limarskih radova. sa urezanim žljebovima za preklapanje. GN-421".Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1. 1 Izrada termoizolacije i završnog maltera (proizvod tipa "Demit" ili sl. .Cijene sadrže nabavku. . u obrazinama prozora d=3 cm. pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. tehnološki otpad i sl.0 m2 4.1x samogasivi stropor d=5 cm. 1 Bojenje unutrašnjih zidova i plafona disperzionom bojom do postizanja ravnomjernog tona.425.00 5. sa kvalitetnim materijalima. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN 531". u sledećim slojevima gledano od nosećeg zida: .14 Strana 17 . prenos.00 1.13 1. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. skladištenje. cijene sadrže sve radne operacije. pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja. Poz. . utroške materijala. . . . Ukupno molersko-farbarski radovi 300. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. Obračun po m2. . prevoz.). GN 531". Prije izrade završnih premaza podloga će biti pripremljena nanošenjem odgovarajućih prethodnih premaza koje propisuju gra evinske norme ili proizvo ač molersko-farbarskih materijala.Obaveza izvo ača je da gradilište održava čistim i da sve viškove materijala.00 1. sva oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.14 Fasaderski radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: . utroške materijala. Obračun po m2.00 1. .Fasaderski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. zidove prethodno izravnati gletovanjem. debljine d=15 mm. cijene sadrže sve radne operacije.0 m2 35. prenos. ploče fiksirati za zid PVC tiplovima. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiti prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u gra evinarstvu-Visokogradnja GN-421".Pri izvo enju "demit" fasade potrebno je ostvariti sinhronizaciju sa ostalim izvoćačima radova.00 5.350. skladištenje. ukloni sa gradilišta. oštećenja već izra enih konstrukcija je dužan da popravi o svom trošku.

80 3. materijal. ispod krova. uključujući paropropusnu-vodonepropusnu foliju. prevoz. ugradnju i ateste za sve upotrebljene materijale. fino čišćenje objekta i gradilišta. Obračun po m2.380. Obračun po m2.80 Strana 18 .00 2.Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. 2 Poz. -Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu važećih normi po jedinicama mjera datim uz opise radova. opisa radova iz predmjera i predračuna i na osnovu mjera uzetih na licu mjesta uraditi izvo ačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost.020.00 1.Predmjer i predračun radova 12/2/2010 Broj Opis Količina Jedinica mjere Cijena KM Iznos KM 1.15 Ostali radovi ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE Izvo ač radova je pored opisa pojedinačnih stavki cijenama obuhvatio i sljedece zajedničke uslove: .0 m2 28. . Izvo ač će uskla ivati dinamiku svojih radova i sara ivati sa ostalim izvo ačima u sinhronizovanju dinamike radova na objektu. Postavljanje rigips ploča na potkrovlju. 3 Postavljanje termoizolacije od mineralne vune d=10 cm. skladištenje. Završno.15 118. alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi. . 1 Poz. .0 m2 1. fiksiranje na metalnoj podkonstrukciji u svemu prema uputstvima proizvo ača.20 1.Cijene svake stavke radova sadrže rad.Cijene sadrže nabavku.00 99.0 m2 12. Ukupno ostali radovi 85. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.Izvo ač će na osnovu polaznih detalja projektanta.518. prenos. pred tehnički prijem i predaju objekta investitoru Obračun po m2 objekta.00 85. Poz.

80 KM 1.518.00 KM 2.500.881.420.00 KM 5.11 1.855.350.592.207.15 Vrsta radova Pripremni radovi Zemljani radovi Betonski radovi Armirački radovi Zidarski radovi Tesarski i pokrivački radovi Hidroizolaterski radovi Stolarski radovi Bravarski radovi Limarski radovi Keramičarski radovi Podopolagački radovi Molersko-farbarski radovi Fasaderski radovi Ostali radovi Cijena 1.13 1.12.00 KM 1.14 1.00 KM 11.4 1.432.00 KM 1.5 1.3 1.543.12 1.REKAPITULACIJA Datum: 2.00 KM 3.82 KM 64.00 KM 1.80 KM 9. [Banjaluka] [066 628-335][sinimar@live.10 1.70 KM 8.694.80 KM Ukupno Porez Total 64.00 KM 1. Br 1.građ.800.00 KM 1.2 1.inž.6 1.com] .7 1.425.22 KM 6.2010 Vrsta objekta: Investitor: Lokacija: Autor: Stambeni objekat na selu Porodica Samardžić Okolina Banjaluke Siniša Marjanac dipl.9 1.1 1.046.116.50 KM 6.8 1.82 KM [Karađorđeva 368].592.802.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful