J.

Eisenberg

Sefer Raziel haMalach

praktická teurgie a mystika kabalistická

Ahabah

OBSAH
Obsah...................................................................................................................................................2 Úvod.....................................................................................................................................................3 Teoretická a praktická mystika nejstarších národů ......................................................................6 I. Egypťané ..............................................................................................................................6 II. Babyloňané...........................................................................................................................7 III. Indové...................................................................................................................................8 IV. Peršané..................................................................................................................................9 Stvoření světa a konec dnů..........................................................................................................9 V. Israelité ...............................................................................................................................10 Kniha Raziela....................................................................................................................................12 VI. Původ knihy Raziela........................................................................................................12 VII. Obsah knihy ....................................................................................................................13 VIII. Další recepty k uskutečnění jistých přání.......................................................................13 IX. Stvoření světa podle praktické Kabbaly.........................................................................16 X. Další vývoj stvoření........................................................................................................18 XI. Měsíce a jejich znamení. ................................................................................................18 XII. Chodoběžnic...................................................................................................................20 XIII. Pořádek konstelace .........................................................................................................22 XIV. Povětroznalství ...............................................................................................................22 XV. Konstalace planet ..........................................................................................................23 XVI. Astrologie .......................................................................................................................24 XVII. Velké jméno Boží a divy, jež možno jim prováděti. ......................................................25 XVIII. Recepty k dosažení různých žádostí...............................................................................30 XIX. Vládci měsíců .................................................................................................................31 Vládci dnů .................................................................................................................................31 Vládci noci ................................................................................................................................31 XX. Hrůzy pekla ....................................................................................................................32 XXI. Výklad snů a talismanů ..................................................................................................32 XXII. Svobodné zednářstvo......................................................................................................43 Příloha I.............................................................................................................................................47 Příloha II. ..........................................................................................................................................48 Doslov ................................................................................................................................................53

Zmenšený přetisk prvního českého vydání v edici Sfinx, redakcí profesora Miloše Maixnera v září 1923, svazku 54. Vydalo nakladatelství Trigon v edici Ametyst. Praha 1990. 2

ÚVOD
Kniha, kterou tento překlad uvádí poprvé do světové literatury, jest velmi vzácná a významná. Již název „Sefer Raziel haMalach“ (Kniha anděla Raziela) s podtitulem, „jež byla doručena Adamovi, než byl vypuzen z ráje“, vyjadřuje jistý mystický obsah. K tomu přistupuje, že i slovo „raz“ znamená aramejsky „tajnost“ a celé jméno „Raziel“ značí „anděla tajemství“. Tato anonymní kniha považuje se za velmi starou a její talismayagemmy (1) za účinné prostředky k dosažení výhod a k odvrácení různých nehod, jež jsou tam vyznačeny. Na celém východu, zvláště v Orientu, používají se v knize „Raziel“ uváděné mystické recepty a nosí tam popsané talismany. Přes to však zůstává tato kniha, psaná větším dílem aramejsky neznámou širším kruhům. S prvním právem mohl tudíž první vydavatel textu (Amsterodam 1701) (2) upozorniti, že tam, kde tato kniha se nachází, panuje štěstí, požehnání, moudré potomstvo, místo to, že nepostihne ani požár atd. – To souhlasí úplně s všeobecnou vírou. Vnucuje se nám však otázka, kdo napsal tuto knihu? Ve které době byla sepsána? – Následující úvahy jsou s to, řešiti naznačené otázky: Targum Onkelos (3) (aramejský překlad bible z I. Stol.) jest první, jenž jmenuje anděla Raziela (Koheleth. 4., 3.): voef hašomajm, atd. „A nebeský pták rozšiřuje zvěst“, tj. anděl Raziel. Zohar komentuje verš (Berešith 5.): „Toť jest kniha dějin Adama“ takto: „Když Adam meškal v ráji, poslal mu Hospodin andělem Razielem knihu, jež přináší deset oddílů svaté moudrosti. Pak předal Rafael knihu Adamovi, jenž se s ní zabýval, načež odevzdal ji Šetovi atd.“ Na jiném místě dodává Zohar Chadaš (Terumah): „Chanoch našel světlo, jež by Adam ztratil, atd. až anděl mu předal knihu schovanou mezi stromy života, atd.“ – Bez pochyby pod vlivem tohoto citátu, vypravuje slovanská verse apokryf knihy „Chanoch“ (33., 10.): „Raziel zachránil Chanocha“ atd. Viz „Jagič, Slavische Beiträge zu den Biblischen Apokryphen, Wien 1842 (4)“ Dokladem, že Adam dostal takovou knihu, jest i talmudický citát (Baba M. 86.): „Viděl jsem knihu Adama, jež zvěstuje budoucnost atd.“ Poněvadž „Raziel“ cituje sice Sefer Jeciru a komentuje ji důkladně, avšak ne knihu de Leona (viz dále), je viděti že Zohar jest mladší než „Raziel“. Mimo traktáty Jebamoth, Adoba Zara, Táanith, Pesachim, Chagiga, cituje „Raziel“ známého astronoma Samuela (žil 160-200 v „Nahardee“, v Babylonsku) Midraš rabba i Pirke d’rabbi Eliester (8 stol.). Alphabeta d’rabbi Akiba (Tanaita v Palestině 68-136 po Kr.) Šiur Koma (po X. stol.), jakož i astrologické spisy Šabthi (Saturn), Hamazaloth (Planety) židovských i nežidovských učenců, atd. Dle toho možno konstatovati, že kniha naše byla mezi XI. a XIII. stol. sepsána. Nyní zbývá ještě zjistiti jméno autora. K tomu účelu musíme si zpřítomniti obsah knihy. Týž představuje, jak bylo již řečeno, první důkladnější komentář ku knize stvoření a líčí moc praktické mystiky, svatých jmen Božích, talismanů, gemm, konstalace nebeských těles, vliv hvězd na osud lidstva atd. Systém Sefiroth (viz dále), učení o duši atd. se zde však zanedbává. Proč? Očividně byl autor stoupencem teurgické a divotvorné mystiky, jenž dal přednost okultním a spiritistickým názorům před neplodnými myšlenkami o Sefiroth atd. Kabbalistou toho směru byl, jak se dále uvádí, Abraham ben Josef Abu-l-afia (arabsky = Otec zdaru). Názor tento potvrzuje i okolnost, že
Slovo „Talisman“ jest totožným s arabským „Tilsam“ v témž smyslu. „Gemma“ pochází z hebrejštiny „Kamea“ – vázaníčko. (2) Isak ben Abraham. Rabín v Amsterodamu. (3) „Targum“ znamená hebrejsky „překlad“. „Onkelos“, bývalí pohan jenž přestoupil (80 po Kr.) na židovskou víru, překládal pět knih do aramejštiny. Tento překlad se jmenuje „Targum Onkelos“. (4) Slavisches Henochbuch. ed. Bonwetsch.
(1)

3

jméno Abraham má číselnou hodnotu 248 jako Raziel (5) – Byla to doba (1234-1340), kdy Antimaimonisté (viz dále) líčí Boha antropomorficky, tj. dle hrubých představ mystiky s očima, ušima, atd., jako křesťanská scholastika a Sunnité v Islámu. Takovému líčení věnuje „Raziel“ skutečně dva články „Hechaloth d’rabbi Akiba a Šiur Koma d’rabbi Ismael ben Eliša“ současníka R. Akiby. První R. Akibovi připsaná stať obsahuje homiletické úvahy o chrámech nebeských, o Bohu, trůnu, stvoření a duši atd. (Jellinek, Beth hamidraš III. A IV.) Je sedm chrámů: 1) „Libnath hasapir“, kde bydlí andělé, Tahariel, Akathriel (Sandalfon), Sahadiel (svědek dobrých i zlých činů) s Rachmiel (sbírající slzy lidu). Tam jsou nesčetní andělé s nesčetnýma očima, nosící ohnivé pruty v rukou. Tam se také spojují mužské a ženské duše mezi sebou. 2) „Ecemhašomaim“, kde bydlí ohnivý a vodní duch Cadkiel a vede odtud duše zemřelých do řeky Dinur, aby se tam koupaly. 3) „Nogah“, kde se vyslovují rozsudky nebeského soudu nad bezbožnými atd. 4) „Zkhuth“ (= zásluha) 5) „Ahabah“ (= láska) a 6) „Racon“ (= vůle). Tam bydlí i Raziel, jež uschovává tajemství tóry. 7) chrám: „Kodeš hakodóším“, kde Karubíni se nalézají. Na levé straně je sedm chrámu tmy (6), kde jsou zlí duchové (Satan atd.) ubytování. Druhý spis „Šiur Koma“ přináší popis vzhledu Božího, jeho čela, tváře, očí, uší, rukou, nohou, atd., způsobem, jež vzbuzuje jistý odpor, jako bestie. Po tomto proslovu vraťme se zase k výkladům prvního vydavatele a k jeho předmluvě. Píše: „Tuto knihu mám již mnoho let ve své knihovně a byl jsem často vybídnut, bych jí publikoval tiskem. Nemohl jsem se však k tomu odhodlati. Tu jsem slyšel, že části knihy byly uveřejněny ve francouzském spisu ‘Obraz písmen všech národů’ a že lidé si zhotovují chybné jich opisy. Zaopatřil jsem si tudíž dva jiné exempláře za mnoho peněz a přesvědčil se, že můj exemplář jest nejsprávnější. Týž má podpis: ‘Eliester ben R. Juda, žák kabbalisty R. Judy Hachasida, syna R. Šimona Hachasida’, jakož i podpis ‘R. Tebele z Palestiny‘, muže světoznámého jména (R. Juda Hachasid žil roku 1700 v Polsku)“ – Poznal jsem, že porozumět jménu Božímu prostředkuje přijetí modlitby, tak jako modlitby proroků, velikánů, talmudistické doby aj., kteří se zabývali knihou Raziela, byly vyslyšeny. Avšak za naší doby dostoupila nevědomost takového stupně, že chyby a omyly se všude vyskytují. Odpomoc proti tomu poskytne praktická kabbala, obsahující výklady o slunovratech, měsících, dnech, a hodinách, jakož i andělích, jim panujících. Neboť, kdo se zabývá mystikou dosáhne nejvyšší dokonalosti. Adam se naučil z knihy jmenovati zvířata, dobytek, ptactvo i ryby (viz Korán Súra 2. 26.) Šeth nesměl jísti cibule, česneku, ryb, masa a krve a měl se koupati dvakráte denně, ráno a večer atd. atd. (Jako škola Pytagorova neb kněží v Egyptě) Praktická kabbala jest celkem mladší, než teoretická. Napřed diskutovali apoštolové mystiky o abstraktních pojmech, o putování duší, o Sefiroth, o stažení Boha (7) atd. (1190-1255), až konečně obrátili svou pozornost k vybudování praktické mystiky. Kabbala měla totiž vykonávati vliv na skutečný život. Napřed vypočítali, že Hospodin má čtyři neb dvanáct, dvaačtyřicet neb dvaasedmdesát jmen (8), což mělo jen teoretickou cenu. (Viz můj spis „Kabbala“, český text, Praha 1923, IV. kap. Šem hamforaš). Teprve potom seznali, že tato jména musí míti i pro praktický život svůj účinek a sestavili divotvorné působení každého jména zvlášť, jakož i působení jich ve skupinách po sedmi (dle vzoru gnostiků a Indů). Pozdější učitelé Kabbaly viděli v praktické i teoretické mystice předmět svého bádání a věnovali se oběma se zájmem. Přednášeli pak ve svých knihách o konstelaci Sefiroth, o Demiurgovi (Adam Kadmon), o konstelaci běžnic a stálic, o nebeských, zemských a podzemských sférách, o nebeských tělesech, o ráji a pekle, atd. Při tom však nezapomněli, že život a jeho mnohotvárné tužby vyžadují často zasahování vyšších mocností. K tomu účelu zhotovili talismany a gemmy a uplatňovali tím význam Kabbaly mezi nejširšími
Jak známo, naznačovali spisovatelé anonymních knih své jméno alespoň číselně v titulech, které dali tvorbám svého ducha. (6) První chrám jménem „Satan“ jest obýván zlým duchem „Duma“. Druhý „Tame“ jest obýván duchem „Kós hatarela“ (Pohár jedu). Ve třetím „Ofel“ (Tma) bydlí duchové: „Af a Chema“ (Hněv a nenávist). Čtvrtý se jemnuje „Choba“ (Vina). Pátý: „Eva“ (Zášť). Šestý: „Betth Chaber“ (spojující dům), ježto duchové: „Moveth“, „Ra“, „Calmoveth“ a „Ofel“ (smrt, zlo, posmrtí a tma) tam jsou spojení. Sedmý jest jmenován: „Šmore hajajin“ (kvasnice vína). (7) „Stažení Boha“ (cimcum) znamená, že Nekonečný, jenž vyplnil svou hojností světla všechny předsvětové prostory, se zatáhl a objevil prázdný prostor, v němž byl vesmír uskutečněn. (8) Že tato myšlenka se datuje z prvních století, je viděti z toho, že i (Korán Súra 17. 110.) determinuje Boha: „Dhú-lasmá-l-husná“, tj. „Majitel nejkrásnějších jmen“.
(5)

4

vrstvami lidu. Tím byla však i nejstarší divotvorná, okultní i spiristická mystika, jak jí byli učili Egypťané, Babyloňané, Indové, Peršané i jiní, i mezi židy ustálena. Nejstarší astrologické systémy a astrální soustavy byly pak dle vzoru, jak jej převzala škola Pytagorova, Gnostiků atd., znovu vybudovány a knihou Raziela publikovány. Pro každou žádost neb bolest člověka sestavili formuli, recept a prostředek k dosažení pomoci. Talismany, gemmy a modlitby prostředkovaly štěstí v obchodě, skutcích, pracích na polích, pomáhaly ku zkrocení hmyzu, zvířat, ptactva, ohně a blesku, k docílení deště, chůze po moři, prodloužení života atd. atd. Praktická Kabbala zabývala se i problémem „stvoření světa“ a líčí je tak, že Hospodin použil k němu prahmoty. Tato byla jeho dech jenž se obrátil ve vítr, vichřici atd., neb sníh pod jeho trůnem (9) . Jediný vliv na soustavu nebeských a zemských sfér, jakož i na život lidský a jeho osud vykonává konstalace sedmi oběžnic a dvanácti stálic. Jich stav a chod účinkuje na stav povětrnosti a způsobuje změnu počasí. Rovněž působí i na osud člověka tak, že každý může vyčíst ze stavu hvězd při svém narození, bude-li šťasten, či naopak. K tomu přistupují ještě jména Boží, která poskytují člověku možnost, aby jeho prosby a tužby byly uskutečněny. Je-li někdo nemocen či posedlý zlým duchem, má-li slabou paměť, potřebuje-li lásky ženy, člověka nebo je-li tísněn chudobou, rozhodně poskytuje mu Kabbala prostředek, aby jeho osud byl zmírněn. Talismany se obrací nejen k Hospodinu, nýbrž i k andělům, kteří se střídají každou hodinu, každý den, každý týden, měsíc a rok. Ovšem i slunovraty, panovníci, oběžnice, stálice atd., větry, moře, zvířata, deště, atd., mají každé čtvrtletí jiný název. Tyto názvy musí býti v talismanech přesně psány a v modlitbách správně recitovány, aby výsledek byl zajištěn. Talismany proti různým nehodám doporučují již Gnostikové a před nimi též Indové (proti zlému duchu, pohledu atd.). Talmud uvádí (Sabbath 60.), že tato víra panovala i mezi Israelity (tamtéž, 115) a taková byla i ve středověku; teprve kniha „Raziel“ sestavila pro budoucí generace všeobecně platné texty a obrazy talismanů. Mnozí připomínají, že příkazy týkající se Mezuzy, tj. nádveřních nápisů a Tefilin, tj. modlitebních řemínků, mají tentýž účel jako talismany. Sefer Raziel sestává z několika částí, z různých spisů, totiž: 1) Kniha oděvu (Malbuš), jež začíná modlitbou Adama, dále zdůrazňuje cenu a význam knih Raziela, jak se má s ní zacházeti, jakož i jména slunovratů, měsíců a dnů. Rovněž jména nebeských a zemských sfér, větrů, planet, sedmi oběžnic v každém slunovratu, a texty zaklínání. 2) Kniha Raziela, obsahující homiletické úvahy, líčení o stvoření (10) světa, o úkolech andělů a jejich činností a o poznání počasí. 3) Spis velkého jména Božího objasňující písmena 72 jmen a jejich účinky, jakož i význam 42 jmen. Konečně připojen jest 4) spis „Hamazaloth“ (Planety) vysvětlující podstatu talismanů, jejich texty a účinky, jakož i zmínku 22 a 42 jmen Božích, jež nesmíš vyslovit v modlitbě, nýbrž musíš na ně mysliti. Dlužno ještě dodati, že výklady tam přednášené se velmi často opakují a to jinými slovy a výrazy, takže z toho důvodu často nelze je překládati doslovně, nýbrž jen obsahově. Překlady jsou zhotoveny dle druhého vydání (Lvov 1869), jež bylo věrně pořízeno dle prvého vydání (Exemplář v majetku překladatele). Do působnosti praktické mystiky patří i jiné pokusy v „Razielovi“ neuváděné, které však Zohar a pozdější kabalistické spisy registrují. Jest to chiromantie tj. poznání osudu a vlastností člověka z linií jeho ruky, z útvarů tváře atd. Sem patří i všechny myšlenky a snahy, jež kabbala dala do vínku svobodnému zednářství atd. Všechny tyto problémy vysvětluje tato páce.

(9)

Tento názor pochází z Pirke d’r. Eliester z VIII stol., spis jenž vykazuje mnoho islámských vlivů. (Viz moje články v „Encyklopedie des Islám“, I. Leiden). (10) Zajímavo jest, že „Raziel“ objasňuje stvoření přirozeným způsobem a podává příklady vzaté z přírody.

5

Angličan Young pozoroval. jakým způsobem bylo hieroglyfické písmo rozluštěno. že znamenají jméno královo. zároveň s obnovením slunce). Porovnáním s řeckým překladem vyšlo najevo. oslavující vítězství krále Ramsesa II. Thutmes atd. knize Mojžíšově příbuzné s těmito názory. Dále se tam vypravuje o ostrovu blažených. I nejstarší člověk hledal řešení vyšších nadsvětových otázek. (12) Myšlenky v I. Manetho – 480-320 př. Osiris stane se konečně obětí nepřátelského bratra a jeho mrtvola jest hozena do moře. připraveným z ječmene a lidské krve. kde vojáci našli u „Rozetty“ hieroglyfický pomník s řeckým překladem. – Bel-Cefon) tj. Dále však nepřišel.TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ MYSTIKA NEJSTARŠÍCH NÁRODŮ I. Osiris byl ve stálém boji se svým bratrem „Set-Typhonem“ (Exodus 14. V těchto plodných pracích pokračoval Němec Rich Leipsius. Tento běs jest totožný s Kerubím (Cherubíny). jež mu život předložil. Alexandros. že zabije nepřítele Seta a nastoupí samovládu nad světem (Plutarch a hieroglyfy). Beran = Chnum. I nejstarší národové měli inteligentní kruhy. o nichž se děje zmínka v I. že nejvyšší Bůh. Zvířata. aby je zachránil a naplní sedm tisíc džbánů pivem. Bezbožní jsou odsouzení do Šeolu (hebrejsky šeol = hrob) (12). Irčan Hincks. Konečně dospěje jeho syn „Ra“ (Horos = Jarní slunce) a pomstí svého otce tím. že již našel klíč ku čtení hieroglyfických textů. jak nejstarší prameny (Herodot. knize Mojžíšově (kap. zvěčnili je jen jim známými hieroglyfickými nápisy a stvořili tím pro věky vzácnou a důležitou literaturu. řecky Kerberos). až zvítězí a zabije vraha svého otce. Téhož roku sdělil Pařížské Akademii. Zajímavo je však. Francouz de Roudge a Jindřich Brugsch. jsou: Býk či Apis = Osiris. pochopí čtenář sám a není nutno k ním podrobně poukazovati. které věnovaly svou píli a čas prozkoumání tajných učení víry a metafysických problémů. že egyptský text obsahuje slova opatřená rámci a poznal. Tu pošle jeho matka Isis na hříšníky mor (potopu). Jeho vdova Isis ho oplakává a hledá mrtvolu všude. na němž roste strom života a koná se soud mrtvých. 2. Kráva = Isis a Zde získáváme příležitost předeslati krátké vysvětlení. Ramses. Ra však spěchá. I nejstarší člověk pátral po původci všehomíra a přišel takovým způsobem na stopu jednoho či mnoha bohů na nebi. jenž už od jedenáctého roku se zabýval luštěním egyptských nápisů. že i myšlenky a zásady jimi přednášené v jejich bohosloví. (Toto vítězství slaví se novoročního dne po zimním slunovratu. 3 verš 24. zimním sluncem. v němž ohnivý běs „Gišdubar“ jest panovníkem. Lidé pak hřeší proti Ra a usnesou se potříti jej na nebi. Angličan Birch. nad lidem Chattů. s vládcem zimního období. Krist. by ji pochovala. Roku 1825 překládá již různé nápisy a četl větší báseň. Tak se zaměstnávali u starých Egypťanů vrchní kněží takovými pracemi. Eg yp ťané Teoretická a praktická mystika má svůj původ v náboženských tradicích nejstarších národů.) vypravují a nedávno objevené hieroglyfické nálezy potvrzují (11). zúrodnily i každé pozdější učení o kosmu. Pak si osvojil koptickou řeč (egyptských křesťanů) a poznal v dalších nápisech jména: Kleopatra (1822). Pivo se vyleje na pole a rozzlobená bohyně smiluje se nad lidstvem a odpustí mu (Hieroglyfické texty). Avšak i Ra vyrůstá a vede těžký boj s drakem „Abubu“ (duch oblakový). tj. která znázorňovala nebeské bohy.) (arabsky Karíb = strážník. již teprve minulé století rozluštilo. Více štěstí bylo dopřáno geniálnímu Jeanu Champolionovi (1790-1832). (11) 6 . V roce 1798 zahájil Bonaparte své tažení do Egypta. že slovo znamená skutečně „Ptolemaios“. Berosus. Egyptská mythologie vypravuje. kteří spojenými silami vytvořili moderní „Egyptologii“ a hieroglyfickou literaturu. starajících se o lidstvo na Zemi. Orel = Ra. tj.

prosince. stol. Nedotýkal jsem se svatých chlebů či obětí chrámu. Rovněž bojuje (13) Abychom však pochopili. ‘Nesmíš vrátiti uprchlého otroka pánovi jeho‘) Neposlal jsem nemoc na nikoho. jehož protivník „Nergal“ vede s ním stálý boj. prof. na Sorboně v Paříži. Dle nich jest oslavován žijící král velikou chválou a po smrti se stává bohem. aby had neopustil svou díru a toto: „Dej suchou rybu na otvor díry. 14. Rovněž pochází i jména dnů ze jmen planet (15). tak že r. stvořitel světa. Sunday. Nergal se Saturnem (hebr. Blížím se k Tobě. abych obdivoval Tvou krásu! Znám tebe a Tvé jméno. jaké mystické myšlenky obsahují hieroglyfické nápisy. kteří trestají hříšníky. atd. atd. verš 26. Dále vypravuje nápis. (To jest II. Nápis hieroglyfickými. Kr. Tito bohové dali původ pozdějším jménům planet. Pak rozluštil jednojazyčné nápisy z Ninive a Babylonu. Jmenovaní bohové hráli velkou úlohu i v babylonské mytologii. Xerxes. Jiný papyrus Erbesův ze 16. (v Lipsku) doporučuje prostředek proti bolesti břicha: „Kmín. Vidíme zde bezpochyby první stopy pozdějšího symbolického označení planet zvířaty (13). Nogah). Astoreth. Kimah). Blíženci. 1. Syn Merodachův byl Nabu (Isajas 46. atd. II. 6. kde had se nalézá a neodváží se opustit svůj příbytek.Šakal = Set atd. uctívati krále a nositi s sebou jeho obraz spolu s obrazy všech bohů. biblického to Nimroda. velký král. Kokhab). Kr. Lev. Zemřelý mluví: „Chvála Tobě velký Bože. Panna (Ištar). Ea (země). Grotefend poznal tam jména: Darius. Damkina a Belith. dílo jeho dokončili. př. Orel. řecky Afrodita. pane obou bohyň pravdy. Klínopisná literatura obsahuje stopy mystických názorů všech národů. 1. Oni také označili již zvěrokruh: Býk. Babylonsko-Asyrské písmo vykazuje padesát znamení hlásek v podobě klínů a prutů. Gea a Bel (pán či vzduch). Babyloňané založili systém měr a vah na dělení šedesátinném a na rozdělení jimi zavedeného astrologického roku. Je to písemnictví klínových nápisů. Adonis) a smrt Nergalovu v den 21. Dvanáct básní hrdiny Gišdubara (Gilgameš). uvádí se jarní bůh jménem „Tamus“. Jejich manželky se jmenují: Nuna. jakož i jiná svatá zvířata. Darius atd. jakož i žid Julius Oppert. Tehom). atd. 5. 222-247). jakož i ve dvou babylonských hrdinských zpěvech obsahujících: 1. démotickými (lidovými) a řeckými písmeny vytesaný do skály má zvěčniti toto usnesení atd. 1870 bylo již Ed. v čemž ho následoval Bedř. milovaného boha „Path“ (vědy). Kivum) (14) a Slunce a Měsíc. Montag. Nezpůsobil jsem nikomu hlad. jakož i každoroční pětidenní slavnost má mu býti věnována. Jeho narozeniny a korunování mají být veřejně oslavovány. Zbožňoval býka „Apise“.“ Dále doporučuje prostředek. jako dobrodince lidstva. Syne Ey jest „Merodach“ (ranní.“ Uvedený pomník „Rozette“ z II. husí sádlo a mléko spolu vařiti a píti. Ištar s Venuší (hebr. Babylo ň ané Nyní věnujme pozornost ještě starší literatuře. zimní slunovrat) Manželka Merodachova slula Ištar (phön. 2. Nebeští bohové přijímají ho s jásotem a pozdravují ho jako právoplatného člena svého kruhu. Tam čeká 42 duchů. věčně žijícího. Stvoření světa. že nový král zmírnil těžké daně. př. (14) Amos. Smrt Merodacha oplakávaly ženy každoročně v den 21. Merodach s Jupiterem (hebr. stol. Nindar s Marsem (hebr. že sbor devíti bohů řídí vesmír. Neloupil jsem mumií zemřelých“! Atd. 1802 Jan Bedřich Grotefend začal luštiti a Angličané Rawlinson a Hincks. letní a IV. Králové Darius a Xerxes totiž zanechali nápisy v řeči staroperské a babylonsko-asyrské.). Schraderovi lze přenésti babylonsko-asyrské bádání do Německa. Rozluštění podařilo se podobným způsobem jako u egyptského písma. Sukoth). Znám také jména 42 bohů v síních bohyň pravdy. atd. usmrtí jej a stvoří zem a nebe z kůže jeho těla. Kaiwan. smrt. Štír. že neuvedl jsem žádného člověka do bídy. jenž konstatuje nejdříve jeho bezúhonnost. Neodvrátil jsem sluhu od jeho pána. Každý jiný smrtelník však vstupuje dle líčení „Knihy mrtvých“ (Papyrus Ebers ze 16 stol. Monday atd. I ona vypravuje. Delitsch. Anu (bůh nebes). Kněží vychvalují krále. Merodach (Marduk). či jarní slunce). král králů atd. 2. (Naproti tomu napomíná Duetoron 23. 7 . Přišel jsem s pravdou a dosvědčují. propustil vězně.) do síně Osirise. slzy. (Byl to tedy „Ptolemaios Euergetes“ – dobrodinec. Kněží se tudíž usnášejí. př. Neprohřešil jsem se proti Bohům. obsahuje unesení egyptských kněží k uctění nového krále Ptolemaja Epiphana v Memfi. (15) Sonntag. Kr. budiž zde uveden stručný obsah několika kratších textů. jež r. června (u Ezechiela 8. latinsky: Venuše) a manželka Nargalova – Ghanna. Kap. jejíž písmo bylo skoro ve stejné době a za týchž okolností rozluštěno jako egyptské. Souhlasí totiž Nabo s Merkurem (hebr. vede totiž urputný boj s velkým mořským hadem Tihamat (Gen. phön. Jeho obraz jest přenesen na nebeskou oblohu jako mléčná dráha.

aby duše nemohly se vrátit. tj. nevezměte jiného. kteří vybudovali svou náboženskou soustavu na transcendentálních základech a metafysických zjevech. dokud nebyly dary pro mrtvého odevzdány. šípy vystřelené neb provazy a sítě házené zkrotili zlé duchy. Jako praktičtí lidé využitkovali své náboženské zásady i pro praktický život. bydlící na stromech. Umývali se. duchy stromů. Noach). Teprve po prvním roce vstupují do lůna otců. tance a zpěvy sloužili jim k zapuzení duší. aby odvrátili škody způsobené dotknutím se mrtvého a spalovali jeho oděv atd. Gišdubar se vykoupá v prameni života a vyléčí se… Zmíněná epická báseň líčí konečně jeho návrat domů.) bojuje se škodlivým duchem „Ea-báni“. Zlí duchové (raksasas). když měli štěstí při svých zlých činech. Kruh nakreslený na zemi. 10.“ Mrtvoly byly spalovány jako oběti nebi.) nebeským to býkem. na cestu lili vodu neb rozdělávali na ní oheň. kteří bydleli na rozcestích. mast na oči a nohy kladla se na zem a byly propuštěny duše slovy: „Jděte milý otcové!“ Duše dobrých lidí byly uctívány co dobří duchové a zlých lidí co škodliví. III. Duše praotců žijí v nebeských oblastech s bohem smrti „Jamou“. přinesli koláče a květiny. avšak jest jím odmítnuta. novoluní a úplňku. Dále: Ginšubar. jenž mu vypravuje. Tam navštěvuje svého praotce Nuch-Napišti (Klid duše. jakož i hlavně zákonitá ustanovení velikého Hammu-rabiho (biblického Amraphela. (duch horečky) napadni ženu Sudru 8 . pijí mléko krav. král města Erech (Genesis 10. Mezi Indem a Gangem bydlí národ. Duchové naplňují též vzduch. I oni snažili se řešiti otázky. aby se vykoupal ve vodách života. Zaklínáním vypuzují se škodliví duchové z těl. 10. jež nesl plody nesmrtelnost poskytující. 1.). jenž uctívá ještě dnes svůj poklad svatých básní (Rigveda) a zná již po tisíciletí své nejstarší názory o soustavě hvězd. nedívali se na mrtvolu a její nosiče. jež jsou jimi zatížena. Pak opět se vylévala voda. Tak věřili v duše a duchy. Dále rozeznávali Indové zemské duchy. Jedí lidské maso. Pak stvoří hvězdy. talisman atd. Předkládány byly knedlíky z rýže. Bohyně lásky Ištar miluje Gišdubara. vylévali vodu kolem stromu a prosili duchy za odpuštění. kde jest vyšší svět a jaký jest původ všech tvorů. pak s králem města Elam (Gen. Týž odejde k léčení na ostrov blažených (přes Arabii na Sokortu v Indickém oceáně). jakož i v zaklínání duchů a kouzelnictví. Hudba. pokrmy a látky se slovy: „Zde máte milí rodiče šat. sedlák pluh a loupežníci přinášeli oběti duchům. neb položili tam kámen. Další nápisy obsahují obchodní smlouvy společenského rázu. kovový prsten. bývalí zlí lidé.Merodach s nepřátelským bratrem Nergalem a usmrtí ho. aby duše požily z toho všeho. Indové Též jiný mocný národ na dálném a odlehlém místě země vykonával na budoucí tisíciletí svými mystickými názory a náboženskými myšlenkami velký vliv. Blíže se o tom zmíním na jiném místě. Dávali jim oběti. Domácí duchové sloužili však ochraně domů. První byly uctívání a druhé zažehnávány. Ze msty posílá do města Erechu býka a potrestá neposlušného milovníka vředy. zejména na stromě života. že zázračným způsobem byl zachráněn z potopy světa. Jsou to Indové. Mrtvých se báli. bibl. současníka Abrahamova a jeho synů-následníků. 22. se shromažďují v lesích a řekách a obývají i těla lidí. zahladili stopy vedoucí tam k místu pohřbu. Kněží byli hoštěni každý měsíc se slovy: „Nechť jsou naší otcové našimi mluvčími!“ To se opakovalo také při narození syna. Gen. Indové zbožňovali (jako Egypťané) a představovali si své bohy jako personifikované zvířata. 14. při sňatku. posílají nemoce na člověka atd. známý z nejstarších dějin lidstva. svět rostlin. zvířata a konečně i člověka atd. lékařství atd. věnovali duchům dárky. Duše však zůstávaly u příbuzných. Proti nim pomůže jen zaklínání kněží různými výroky a formulemi. při čemž vysloveno jméno zemřelého. Voják zbožňoval svou zbraň. Strom byl považován za svatý a mnozí se k těmto duchům modlili. Oslovovali ducha: „Takman. Obětmi a dary lze si zajistit přízeň bohů a duší minulých pokolení. Dobročinnými skutky a modlitbami uctívali památku zesnulých. Měl-li býti takový strom skácen. Často pomáhá i šeptání svatých jmen. voda byla vylévána načež obětující člověk se obrátil.

Tak převzali Židé v Babylonii jména měsíců a andělů a jiné názory (RošHašana 23). Stvoření světa a konec dnů. Dále slavili dny slunovratů. atd. že nebeské hvězdy představují duše pobožných (Daniel 15.). Tento stav trvá další tři tisíce roků (vláda Pravašis). Konečně klaněli se bohu Indrovi (jarní slunce). jenž zrušil soustavu kast. Oheň. moč a hnůj krávy. anděly a zlé duchy. Spravedlnost. dárce všeho dobrého a vylévali každého rána oběť mléka. měsíc a hvězdy. Jeho nejmladší syn stane se Mesiášem a upevní království světla. dárce plodnosti. Stvoření světa dle představy Indů stalo se takto: Bohové zabili praobra a stvořili z jeho mysle měsíc. víru v bohy. považování jsou za strašidla. země a voda nesmějí býti znečištěny. byl uctíván. jakož i tři. že tři nejvýznamnější národové: Egypťané. ač jejich dětský věk nevykazuje žádných místních neb časových styků. nahaš) a připsali bohu Višnu asi tisíc jmen. aby rozháněly mraky. Život. atd. n. př. 11. z hlavy nebe. IV.). l. Dále věřili. a to dobrými úmysly. aby dobrá síla zvítězila nade zlou (Jasna 30. Z uvedených výkladů vysvitá.. Konečně zavedli talismany a obrazy bohů atd. jímž je množství menších duchů (Jazatas) podrobeno . jsou svatá. ačkoli byli vedení prvním reformátorem Esrou. atd. hovory a skutky dle zásad Zendavesty. duše s tělem. vítr . Zoroaster však sjednotil tyto mocnosti ve dvě hlavní protivy a líčil je jako stále trvající boj mezi Ahura-Mazdou (dobrou mocí. A když v pozdějších tisíciletích zasáhli hlavně první dva do světových událostí jako podmanitelé. až Mesiáš zavede věčný mír. a z nohou zem. Boj trvá tisíce roků a končí vítězstvím světla nade tmou. jenž se vtělil (inkarnoval) v Boha-člověka jménem Kršna. jenž vystoupil na jevišti dějinném. aby je uctili. jenž stvořil pak zlé duchy. Většího štěstí však bylo dopřáno u Peršanů třetímu reformátorovi Zarathustrovi. putování do svatých měst zachraňují před peklem. jež předepisuje úplnou čistotu těla i duše. Nebeské království. 5. co onen vykonal. Ormuzd stvořil svět bez souhlasu Ahrimana. Avšak i člověk musí přispívati svými dobrými skutky. Dále si představovali peklo s nehrůznějšími stroji k mučení a trápení. Onoho obsluhuje šest andělů míru a toho též tolik zlých duchů (Amašaspands). Pomocí Ormuzda se jmenují: „Dobrý smysl. Rovněž i měsíc.). bohem světa) a Angro-Mainiusem (zlou mocí. hromy a blesky. Dále přikazuje. Škodliví duchové stojí pod vedením Išmi (Ašmodaj). atd. jenž vysvobozuje vodu od mraku (drak) a posílá větry. z dechu vítr. Tato čísla. 31. zbožňovali hady (nagas = hebr. Prodlévají u svého příbytku. z pupku vzdušný prostor. Pak nastane třetí období hrozných zápasů ducha se hmotou. 30.. Věčnost (16)“. aby polepšil život svých současníků. z oka slunce. vnutili své vymoženosti duševní i podrobeným národům a vykonali tím největší vliv i na budoucí tisíciletí. aby každý sám (16) (17) Zde máme první stopu sefiroth Dle Talmudu bude prý tento boj trvati 6000 roků.(nejnižší kasta) a opusť nás!“ Duchové bezbožných. 9 . – Pozdější Indové učili existenci boha „Višnu“ (slunce). prve než jsou přijati do lůna otců. Tento boj dobra se zlem bude prý trvati 12 000 let (17). jemuž pomáhá šest vůdců (daevas). devět aj. Každý jest povinen mluviti jen pravdu a obchodovati s důvěrou a spravedlností. bohem tmy). Peršané věřili původně v slunce. slunci sto osm. ale ponechal Indům základy jejich mystického cítění. sedm. Babylóňané a Indové vyvinuli skoro stejné základy mystiky. bývalý stoupenec kouzelnictví v Persii hlásal ve své knize „Avesta“ nové názory a předpisy. jakož i daly vodu zemi. Tak jednal i stejnodobý reformátor Buddha. až se objeví Zarathustra znovu a zahájí konec dnů. ze rtů Indru. jakož i v zem. Peršan é Zarathustra (660-583. Oběti. trpí hladem a žízní a všemi nehodami. Jednota. Indové zbožňovali v nejstarších dobách i slunce. což znamená věčný a všude přítomný (Mahábharáta). aby zničili.

Meir to však dovoluje k uklidnění nemocného. Tak zakazuje Pentateuch (V 18. Kabbala však zakázala odhazovati nehty na zem. neb hřebík oběšencův. Dále učil existenci zvěrokruhu a 12 planet. („Jidoni“ vědoucí) (20). R. dokonalá a nedokonalá. či v den novoluní. Baba M. když cestoval Persií. že nevěsta po sňatku šlape ženichovi na nohu. kde je divoká zvěř a ptactvo sežere.). že člověk je z mládí zlý. Zarathustra rozdělil rok na 12 měsíců či 360 dnů s připočtením pěti dnů přestupných. poslední soud a nastolení všeobecného míru (18). požívání luštěnin. (20) Dlužno podotknout. masa (jako Indové) ze strachu. pochovati v zemi neb házeti do vody. Člověk má býti dobrým a blahovolným. bude vzkříšení. „Ob“ znamená kouzelníka. když někdo nechce platiti dluhy z rána. že „Ob“ či „Jidoni“ znamenají kouzelníka. Svým bohům přinášejí oběti. vidí-li tam svůj obraz (Horioth 12.) Zase jiný se bojí. Tak věřil i on v putování duší. Dále kdo doufá. poněvadž svíčka jim pro den smíření rozsvícená předčasně nezhasla. nevidí-li svůj stín v noci „Hoša-ana-rabba“ (sedmého dne svátku statků). aby se vyléčil. Rovněž. chleba a vody spolu se svatým nápojem „Haoma“ (indicky Soma). Israelité Že takové zásady nebyly bez účinku na Israelity. Šalamounova 10. aby ho navždy opanovala. že snad některá duše bydlí v dotyčnému kusu dobytka. Další druhy pověry jež Talmud zakazuje. 21. V.) odsuzuje takové zvyk (kniha Chasidim 50. Až přijde Mesiáš. avšak pobožný jej zrušuje). Bun-Deheš 71 a Kabbala). Opak tvrzení Genese 8. jenž zvěstuje budoucnost. ježto právě toto číslo má v židovském náboženství zvláštní význam. které pomáhaly při stvoření světa. Dále víme. aneb mluví břichem. Byl jimi tak nadšen. jídali společně a předčítali jeho spisy jen soudruhům. Raši vykládá to takt: „Ob“ jest totožný s „Pithom“ (název kouzelníka). že rituálním zaříznutím zvířete se duše vrátí do nebe). aneb se bojí nebezpečí z odhazování nehtů (Chullin 105). omezená a neomezená.. Kdo běduje. a často) používání Ob a Jidoni. (Kabbala však věřila. vpravo a vlevo. že magické pokusy trestaly se smrtí (Tamtéž). (Baba b. ducha a hmotu atd. má se ženiti a založiti rodinu. že chleb Všechny tyto názory nacházíme i v literatuře židovské. dary mléka. aby nemocný se alespoň uklidnil. (Asyrsky Abutu – věštec. 74. aneb: „Chléb mě vypadnul z ruky to znamená neštěstí. (Totéž vypravuje Talmud. že se vrátí zdráv. Též rozeznáváme jednotu a množství. než vydá se na cestu a doufá. Dále se dopouští poklesku kdo říká: „Dnes zahájím obchod“ atd.obdělával svá pole a pásl svůj dobytek. Křesťané zase připisují takové účinky Vánocům. muže i ženu. 26. Jiný zase se dívá do zrcadla. aby těhotná žena na ně nešlápla a tím nepřišla ke škodě. I manželství mezi příbuznými je dovoleno. jsou (Sabath 67): „Kdo nosí v sobotu zub lišky. jenž přivolává ducha zemřelého člověka. 85 a Sanhedrin 38 o Adamovi) Nebe představuje otce a země matku. aneb kdo považuje právě úterý za šťastný den. že číslo 13 znamená neštěstí. Možno si snadno představiti. světlo a tmu. jaký dojem působili takové zásady a ideje na Pytagoru. Berachoth 29. jen vliv zlých duchů účinkuje naň škodlivě (19). 65). učí opatření. jelen vběhl mě do cesty. aby tyto živly nebyly zneuctěny. Spravedlivý je pilířem světa (viz Přísl. zakazoval manželské sňatky. Mrtvoly nesmějí se spalovati.“ R. Juda Hachasid (12 stol. že přijal je do svého filosofického systému. aby cizozemský spiritistickým zvykům a mravům bylo čeleno. kdo říká: „V pondělí a ve středu nesmíš zahájit obchod“. Indií a celou Asií.) a má moc změnit ustanovení Boží (viz Talmud traktát: Moed katan 15: Hospodin vynáší rozsudek. Člověk je zásadně dobrý. Raši myslí tu na „Pythii“ v Delfách. Rovněž dovoluje Rambam (Akum 11) šeptati v sobotu nad ránou způsobenou kousnutím hada neb štíra. že nepřežije roku. křičící havran zvěstuje neštěstí“ (Sanh. Rovněž kdo odtrhává při šití nit zuby. Dále učí Pytagoras: Čísla jsou rovná a nerovná. která čteme v knihách biblických a talmudických traktátech se snahou. jako hebrejsky: Jidoni) (19) (18) 10 . Konečně i vír. nýbrž se vynášejí na vysoké věže (věže mlčení). dobro a zlo. že přijde běžný rok. konali lidumilné skutky. Jeho stoupenci zaklínali duchy. Zarathustra předvídal události každé generace až do konce dnů. aneb v sobotu večer (tamtéž 67). Pověra jest také.

že je zakázáno činiti divy. když někdo kýchá (Chullin 77). Elieser. jenž zlobí ženy) putoval do těla dcery římského krále. Na dotaz králův. padlli had na jejich postel. odpověděl Bar Jochaj: „Žádám. Aušaja stvořili tele (Sanhedrin 67). kdo nosí obrácenou košili. More 3. opusť ji!“ Nemocná se hned uzdravila. v sobotu večer. aby byl chráněn před zlými sny. Kdo volá „Ať slouží ku zdraví“. Kdo očekává hosty. že hůl vypadla z ruky.mu padl na zem. jenž provolal slovo a melouny pokryly pole. (22) Ovšem i nemoc zlého ducha nacházíme v Talmudu (Traktát Meila 17): Bar Tholomäus (jméno čerta. 52). že chudý zbohatne. aby se nebál duchů (22) . Rovněž i R. šeptá se na ránu. kdo vylévá vodu na ulici. zpovídajícího Israelitům dodržení svých náboženských předpisů. 56 a 65.). Chanina a R. kdo se bojí začíti práce z rána. která stále křičela: „Přineste sem R. Rambam (Sefer Hamicvoth 32) dovozuje. nosí se talismany atd. jako např. Že však R. atd. že těhotná žena porodí hocha a dívka dostane bohatého ženicha. aneb za novoluní (Sehed.“ Ihned byl přinesen z archívu a roztrhán. aby onen krutý rozkaz židům byl odvolán. že Israelité nevěřili divům Mojžíše v Egyptě (Jesode ha-tóro 8. aneb hází železo na hřbitov. Dále je zapovězeno.) (21) Kdo spí v rakvi zemřelého. dáti provaz pod svůj šat a vytáhnouti hada. (21) 11 . by ho ve snách viděl. aby prosil krále o odvolání výnosu. Ovšem mnoho takové zvyky zahnízdily se přece u Židů. anebo hoditi prsten do vzduchu a vytáhnouti jej z úst diváka. Bar Jochaj byl předveden k nemocné dceři a volal: „Bar Tholomäus. 1. stalo se skládáním jmen Božích. (Sanh. Šimona ben Jochaje!“ Náhodou přišel týž učenec do Říma. létají-li jiskry z kamen. kterou odměnu si zato vyžaduje. aby se nebál mrtvých. 37. kdo tvrdí. se koná manželský sňatek za úplňku. Pak pronesl jiné slovo a melouny se shromáždily na jednom místě. Rovněž podotýká.

hora se rozplývala jako vosk. mé potomstvo a budoucí generace. liják. aby přednášel z knihy. Zda bude panovati bída.KNIHA RAZIELA VI. Recitoval-li u ohně. Žádný tvor se mne již nebojí jako dosavad. zhroutily se a padaly na zem. Jí oživoval nebo usmrcoval. tys stvořil vesmír ku své cti. (23) Jakmile poznal Adam sílu knihy Raziela. hmyz. Nyní Hospodine milosrdný příjmy modlitbu mou a obdaruj mne svou přízní. ježto žádné místo nemohlo jí přijmouti. Mé poznání opustilo mne a já stal se nevědoucím. byl všemi tvory země uctíván a veleben.“ (23) Anděl se pak vrátil v plameni do nebe. vraždění a nehody. Když lesní zvířata slyšela jeho hlas recitující tajnosti knihy. že jsem se prohřešil proti Tobě a že ode dneška musím sám obdělávati zem. hlad. Nyní bude vám známo. Pů vod knihy Raziela. co je v ní napsáno. Zda budou vás sužovati zlí lidé. kteří zachovají. Kniha byla chována ve skále za rájem. kobylky. že se dal do pláče a modlil se: „Hospodine. prve než opustil ráj. Tys mne neupozornil na důsledky takového činu pro mne. Praktická Kabbala či divotvorná teurgie je podrobně líčená v tzv. utrpení. co se přihodí mým potomkům každý den a měsíc. Vylož mi. vytékajícího z ráje a dručiv mu knihu. z které pocházím. „Sefer Raziel Hamalach“ (Kniha anděla Raziela). jenž právě seděl u potoka. Přednášel-li ji na věži či pevnosti. Ovšem vím. Vystoupil-li na horu. Ovocné stromy vydávaly své ovoce předčasně. den a noc. I zlí duchové a démoni se mu podrobili. 12 . válka. a obdaruj mne moudrostí svých andělů!“ Třetího dne potom ukázal se Raziel Adamovi. oheň ztvrdl jako prach. pravil: „Adame proč jsi tak zarmoucen? Tvá modlitba byla vyslyšena. Chtěl-li ji studovati na moři. co se stane až do konce dnů. již prý Raziel doručil Adamovi. Příjmy knihu. Cokoliv chtěl. Tvé království trvá věčně a Tvá sláva zůstane na věky. jí docílil. konal dobré a zlé a předvídal všecko. voda se změnila v led. pane světa. Byl tím tak sklíčen. sucha a svrab. aby se okamžitě vzdálil ze zahrady Eden. co se přihodí tobě a tvým potomkům. mor. Tys mne stvořil svýma rukama a propůjčil’s mi vládu nade všemi tvory. Každý měl strach před ním. zůstala státi jako zkamenělá atd. které události vás překvapí každý měsíc. První člověk byl totiž po požití zapovězeného plodu vyzván. Nepřátelé dostali strach před ním a utekli. Avšak zlořečený had mne svedl stromem chtivosti a má pravá žena se k němu připojila. jejíž výklady ti oznámí. nedostatek či bohatství a přebytek. Tobě nic není zatajeno.

čeho si přeje věděti. Nesmí však s nikým mluviti. přišel k němu anděl Rafael a odevzdal mu knihu „Raziel“. Všechny prostředky v knize naznačené. bude šťasten. Chanoch se odebral z rána do označené jeskyně. Žádný nemůže mu škoditi. bude obětí zlé smrti. Knihu převzal pak Šem. 4. nesmí požívati nic nečistého. kdo má tuto knihu ve své domácnosti a rozumí jejímu obsahu. Šťasten jest. konané tajně za úsvitu slunce v prvních. Šťasten jest za živa a klid najde ve hrobě. vedou k dobrým výsledkům. nebes a země. Jedním ostřím nechť zařízne první holubici. Druhý slunovrat čítá rovněž tolik dnů a hodin a slunce stojí ve znameních raka. Po čtvrté generaci povstal Chánoch syn Jereda jenž se vyznamenal svou zbožností a čistou myslí. ve kterých slunce stojí ve znamení skopce. nechť recituje v pěti prvních.V II. Tím naplní střeva. lva a panny. druhým pak zbylou. Andělé se mu zjeví ve snech a oznámí mu vše. vylej vodu na zem a recituj jména země v onom slunovratu a země vyplní tvou žádost (Viz první tabulku). jenž zachrání tebe i tvou rodinu!“ Noach převzal knihu. Nachází vždy jen blaženost a zlý úmysl jej nepronásleduje. a nesmí píti vína. rozdělí je na kusy a postaví před úsvitem na hořící uhlí. Třetí dne rozsype saze na podlahu. Kdo chce míti štěstí ve svých činech. až byla konečně doručená Šalamounovi. I. aneb ve vodě. jméno slunce. jménech všech slunovratů. naznačených svatým jménem. řka: „Zde najdeš všecky tajnosti a naučíš se zhotoviti koráb. prostředních a posledních dnech měsíce jméno měsíce a slunce. vládců setby a konečně sedmi (25) jmen svatých a modli se: „Prosím vás. Rovněž učí jménům měsíců. uskutečněte všechna moje přání!“ (24) (25) V originálu stojí očividně chybně: Tři a sedm dvanáctin hodiny. Chceš-li v době prvního slunovratu docíliti dobrého výsledku setby. vyhýbá se každé nečisté věci. VIII. kdy slunce se jeví ve znamení vah. vodnáře a ryb. Kdo však jedná proti jejím předpisům a neváží si jejího významu. kde zůstal do poledne a prostudoval knihu až Hospodin jej vzal k sobě. Tří míry starého vína. O b s a h k n i h y Různé recepty: 1. Kniha Raziel obsahuje učení o slunovratech. jakož i o vládnoucích andělech. Třetí slunovrat obsahuje dobu. aneb se blížiti ženě v posledních třech dnech měsíce. prostředních a posledních pěti dnech každého měsíce. provolá jména panujících andělů a ulehne na saze ku spánku. Má se koupati denně před východem slunce a má obětovati dvě bíle holubice měděným nožem. Chceš-li tedy něco schovati v zemi. Kdo chce míti štěstí ve svých obchodech. kdy jest den a noc. od něho zase Abraham. Když totiž Noach byl dosáhl věku 500 roků. Jen Noach a jeho rodina byli zachránění. poznal z knihy. býka a blíženců. První slunovrat totiž čítá 91 dnů. aniž co obsahuje krev. Jeho domov jest požehnán a zlý soused mu neublíží. jakož i jméno anděla a prvního slunovratu. Čtvrtý konečně. Pak nechť vyjme vnitřnosti a vymyje je vodou. zkoumal její obsah a zhotovil si koráb dle měr. svatí světa. Jemu se ukázal Hospodin ve snech a sdělil mu míst. kdy slunce vychází ve znamení kozorožce. Další recepty k u s k u t ečn ění jistých p řání 2. štíra a střelce. Když potopa začala. recituj jména slunce a jeho vládce. bíle kadidlo a trochu čistého. jakož i kdy má dostati domácí i divoká zvěř svůj pokrm. znamení skopce. Za doby Noacha přivedl Hospodin potopu na zem a zničil celé hříšné lidstvo. kde je kniha Raziel skryta a jak s ní má zacházeti. koupá se v čerstvé vodě. planetách panujících každého měsíce. dále jméno jeho panovníka. 3. Pak má spáliti tyto kusy a to každý den po třech. Kdo si zaopatří takovou knihu a zachová čistotu těla. 7 a 1/2 hodiny (24) a obsahuje měsíce. 13 . Sedm jmen Božích je naznačeno v příloze. Bílým šatem oděn a bos provolá jména andělů panujících téhož měsíce. jenž jest z obou stran nabroušen. jasného medu má smíchati.

V. Chceš-li zkrotiti velblouda za třetího slunovratu. 7. Kdo chce učiniti oheň neškodným za třetího slunovratu. raka a sedm jmen svatých s modlitbou: „Hospodine.5. Boha. máš vysloviti jméno hmyzu a země. dostati nečistý dobytek do své moci. říkej jména čtvrtka. čtvrtého slunovratu a jeho vládce. lva. severního větru a vládců. schovej vlas těla velbloudího v zemi a zapřísahej ho Bohem a bude pak zkrocen. Chceš-li docíliti za prvního slunovratu deště (26). 17. Mojžíše. 10. vládců. II. jeho vládce. Boha. 12. 15. Chceš-li dostati sněhu za druhého slunovratu či krup a rosy. vyslov jména čtvrtku. východního větru. jeho vládce. 16. Chceš-li v době prvního slunovratu. slunovratu. jako v předešlém čísle. blíženců a jejich panovníka a sedm jmen. jeho vládce. Opakuj modlitbu sedmkrát a dodej: „Prosím vás. jehož chceš dosíci. 14. Chceš-li za prvního slunovratu zkrotiti nečistého ptáka. svatí nebe a země. východního větru a vládce druhého slunovratu a panovníka. jakož i jméno onoho dne. (27) Rovněž se modlil R. kde měl obětovati svého syna. pondělí a andělů slunovratu. nechť recituje jméno úterý. vyslov jméno pondělka. jméno Boha. pak jméno noci). země. sedm jmen svatých a tvé přání se splní. třetího slunovratu. jakož i jménem obou andělů obsluhujících zprava a zleva. 23) se rovněž vypravuje. 6. recituj jméno soboty. jeho panovníka a sedm jmen svatých. Bude-li vlas vyňat ze země. nechť vysloví jméno středy. vyslov jména ptáků a jeho vládce. Pak se modli drže v ruce sklenici naplněnou čistým olejem: „U přísahy Abrahama. u místa. jeho vládce. jeho panovníka. raka. Boha. atd. jeho vládce. severního větru. 20. vah a sedm jmen svatých. slunce. třetího slunovratu. Chanina ben Dota (1. vezmi ptáka téhož druhu a vyslov jména země. 19. přednášej jména středy. Boha. slunovratu. Boha.) s úspěchem za nemocné. kozorožce a sedm jmen. Kdo chce učiniti oheň neškodným ve druhém slunovratu. Měl ihned úspěch. znamení raka a konečně jména panovníku země a sedm jmen Božích. Chceš-li za čtvrtého slunovratu dostati ptáka do své moci. 9. Boha a sedm jmen. Boha. jakož i jméno východního větru. IV. (26) V Talmudu (Taanith. slunovratu a jeho vládce. jeho vládce. poskytněte rosy a deště a naplňte svět požehnáním!“ Pokloň se zemi a tvé přání se splní (27). jeho panovníka a sedm jmen svatých. po Kr. jeho panovníka. zdivočí opět. panovníka. 8. slunovratu a jeho panovníka. co chceš. str. Chceš-li něco vykonati na moři. býka a sedm jmen svatých a dodej: „Opatř mně onoho nečistého ptáka!“ 13. obdaruj mne svou přízní a dopřej mi světla onoho dne!“ 21. konejte mé přání!“ Pak dosáhneš svého cíle. jména Boží dotyčné planety a konečně vládců zeměplazů. vyslov jména země. dne úterý. Chceš-li se dožíti jistého věku. Chceš-li dostati pramene vody za třetího slunovratu. západního větru. slunovratu. stol. mysli si jména sedmi dnů. 14 . jméno slunovratu a vládce. 18. znamení skopce. recituj jména ptáků. západního větru. jižního větru a panovníka jeho. Boha. Chceš-li cestovat po moři za čtvrtého slunovrat. Žádáš-li si ve třetím slunovratu dostati hmyz do své moci. Arona a Josuy. Chceš-li v době čtvrtého slunovratu odvrátiti blesk či hrom. Chceš-li za druhého slunovratu. vyslov jméno pondělka. ryb a sedm jmen a budeš míti štěstí. že Choni hameagel (Choni kreslič kruhů) se postavil doprostřed kruhu jím vykresleného a modlil se o déšť. panovníka jejího. panovníka zvířat a sedm jmen Božích. znamení skopce. jméno slunovratu. kozorožce. dodávaje: „Opatř mi toho ptáka na onom místě!“ III. přednášej jména středy. jeho vládce. jeho vládce. 11. dostati čistý dobytek do své moci. Modli se k nim a oni učiní. jejího panovníka. západního větru. Boha. Boha. Boha. recituj jméno dne onoho slunovratu (má-li se to státi v noci. říkej jména: neděle. jejího panovníka. Chceš-li v době druhého slunovratu zahájiti práci na stromech. střelce a sedm jmen a úspěch se dostaví. panny a vládce a sedm jmen svatých a tvá žádost se splní. jejího vládce. moře. jakož i sedm jmen svatých a docílíš svého přání. jeho panovníka. propasti. Chceš-li zkrotiti zvířata ve čtvrtém slunovratu.

dej ruku na pravou stranu. jména sedmi andělů panujících ohni a podaří se ti to. Chceš-li zkrotiti hmyz. 24. atd. dej ruce na levou stranu a vzývej jméno slunce v onom slunovratu a protivníci si tě nevšimnou. vyslov jeho jméno. 42. dej obě ruce na pravé ucho a zapřísahej písmeny jména Boha a budeš osvobozen. 38. 32. ────────── Po vypsání zde uvedených 42 prostředků k dosažení vylíčených žádostí. že autor právě zde se staví na půdu přirozených jevů a pro své úsudky uvádí doklady vzaté ze života přírody. V tom případě lehni si na zem a recituj naznačenou modlitbu a kterékoliv jméno Boží a budeš mít štěstí. bílými květy. napiš na zlatou. aneb jsi zanedbal dobrodiní. panujícími 15 . tam se nachází poklad. mlékem a starým vínem. 23. kteří dáváte rosu a déšť. pak recituj třikráte jméno slunce a úspěch je zajištěn. Chceš-li se dívati do slunce. cestuješ-li po moři. vyslov jméno Boha pozpátku a budeš zachráněn. Kdekoliv se posadí. Chceš-li něco dáti do ohně či seslabiti oheň aneb vejíti do něho. se odvrátí. obcházej dotyčný dům sedmkrát a recituj jméno slunce ve dne (jméno měsíce v noci) onoho slunovratu a úspěch je zajištěn. vyslov jméno dne. vína a medu. Posadí-li se na střechu. nebo jsi urazil někoho. pak buď přesvědčen. ve kterém se to má státi. 37. a k tomu jméno slunovratu a hoď ji do moře. Chceš-li zkrotiti člověka. čistou destičku 21 písmen jmen Božích a přivaž k ní modrou nit. Chceš-li dostati hada do své moci. dej obě ruce na obě strany a vyslov jméno slunce. onoho slunovratu a jméno Boha se všemi písmeny a hláskami a budeš zachráněn. 27. vyslov sedmkrát: „Jménem andělů panujících dešti. Stojíš-li jako obžalovaný před soudem. Nepomáhá-li to. vycházejícího ve svém povoze. Celkem však souhlasí s metafysickými názory. dne. 34. vyslov jméno moře onoho slunovratu a jméno Boží a vítr přestane. Chceš-li dosíci deště. recituj jméno země onoho slunovratu a jméno Boží pozpátku a kameny se zvednou a ujdeš nebezpečí z pohromy. recituj jméno slunce onoho slunovratu a jméno Boha. 26. Napíšeš-li tento text na zlatou destičku. 31. Déšť se ihned dostaví. Potkáš-li svého protivníka. odboč do pole. jak slunce kráčí jako ženich a tvoje žádost se vyplní. Přepadli-li tebe. 40. jestli se to má státi v noci. schovej jeho krev. Neměl-li jsi štěstí. jež hledí ti ublížiti. vyslov jméno strany. vyjmi vnitřnosti a naplň je kadidlem a pepřem. svatí nebes. panujících moři a zvířatům. 35. vyslov jméno dotyčného slunovratu. Meškáš-li ve zlé společnosti. Povstane-li vichřice. Chceš-li něco hoditi do moře. Postav se proti slunci a modli se: „Prosím vás. Byl-li jsi však již jako viník odsouzen. všechny zlé myšlenky tě opustí a zlé úmysly jiných. Zajímavo je však. jako dříve. obrací se kniha tajemství k problému stvoření světa a s tím souvisejícím dalším problémům. pak můžeš viděti. dodávaje: „Zavřete ústa těchto zvířat příkazem nejsvětějšího a příkazem Bahaziela a Šamšiela!“ 30. medem. 29. napiš na kovovou destičku jména andělů. aby země vydala poklad v ní zakopaný. (v noci – jméno noci) atd.22. vzývej jméno Boha a vylej sedmkrát trochu mléka. prosím o déšť!“ Pak zařízni bílého kohouta. 39. namířené proti tobě. 36. vyslov jeho jméno v denním (nočním) slunovratu a jméno slunce (v noci jméno měsíce) atd. nebo noci. odděl jeho údy. 25. že jsi se dopustil hříchu. ze které přišel a recituj jméno Boha pozpátku a nepřítel se odvrátí od tebe. Chceš-li. vyslov jména dotyčných zvířat. opakuj modlitbu klaně se k zemi. Budeš-li na cestách překvapen nepřáteli. 41. Spadl-li dům na tebe. lehni si na zem a modli se shora uvedenou modlitbou a budeš zproštěn trestu. Chceš-li opanovati divokou zvěř. 33. Viděli-li tebe přece. obdarujte nás požehnáním a obživte svět!“ 28. Druhý konec nitě přivaž na krk bílé holubice a pusť ji do vzduchu.

kteří spolu mají – 500 údů (248 údů mužského a 252 údů ženského rodu). „J“ Abrahama. ochraňuje před zlými duchy. Rovněž vykazují slova příkazu Mojžíšova: „Pru urvu“ (ploďte a množte se. Neboť slovo „Sod“ (hebr.) Jak hluboko jest? 8.) Co jest za východem. uzel na krku formu „D“ a uzel na ruce formu „J“. o modlitbách. líčený spoustou biblických citátu a talmudických citátů a talmudických výroků a názorů. (Israel) J = 10..„ Potom korunoval „D“ a stvořil jím planetu „Maadím“ (Mars) na pátém nebi blízko slunce. odpovídají v „At-Baš“ slovu Šadaj.10.ELHIM..JHWH – písmena: „Kuzu B’mukhsu kuzu“. Rovněž mají čtyři tobolky modlitebních řemínků tzv. Avšak i konečná písmena jmen praotců: Jakob. používané při modlitbách o děti. „-ud“. dobročinným a moudrým. Abraham. Rovněž korunoval „I“ a stvořil jím „Pannu“ znázorňující „Abrahama“. (Jakob) J = 10. L = 30. I Bůh stvořil desíti výroky Sephiroth (tj. „Mezuze“.) Jak proniká prostory nebeskými? (29) Zde následují v textu delší homiletické úvahy o bázni před Bohem. Středověký myšlenkový pochod.+2 čili 10x3=30. I to zasluhuje naší pozornosti jako pokrok! IX.mezi židovskými učenci tehdejší doby a dává jim přednost před názory nežidovských myslitelů. (28) (29) V hebrejské Alfabetě sledují písmena: JHWH. která se píši na Mezuzu. omeziti se jen na výtahy. Písmena „JHWH“ jména Božího odpovídají v „At-Baš“ – písmenům „MCPC“ = číselně 300. Tephilin písmeno „Š“. Zde překvapuje jen jeho snaha. svět). 14. Týž dostává od slunce teplotu a suchost. Začáteční písmena: J-J-A = 21. To vše je v pořádku. Nyní k věci! Autor knihy referuje: Tato kniha „Tajemství Raziela“ smí se doručiti jedině pobožným lidem. činí takovou látku skoro nepochopitelnou.) V jaké výši se nachází jeho trůn? 7. znamenají pak začáteční písmena a konečná dohromady číselnou hodnotu: 203.7. 5x9=45 atd. o lásce k Hospodinu. Talmud Chagiga 13. severem. dohromady tedy = 203. Isák.Abraham) Deset sephirot (čísel) jest základem všeho. Konečná písmena „-in“. Připojíš-li k tomu ještě jméno „Israel“. druhého s předposledním atd.) se slovem „Pikach“ tj. Isák 180 a Jakob 147. Člověk je tudíž povinen. jelikož moderní čtenář by jim nerozuměl.): „Tyto jsou dějiny nebe a země behibaram“ (= přesazením písmen be .) Jak silné jest jeho světlo? 10. K tomu 13 písmen jmen JHW.) Od které doby trvá? 5. Jméno „Šadaj“.2. Israel a Jerušun. dohromady tedy 502. zakazuje totiž badateli se zabývati takovými otázkami. která však nemohou býti v plném znění přeložena. Tyto však nemají s praktickou Kabbalou nic společného a z té příčiny je vynechávám. K = 100. (Abraham) A = 1. prostředního věku. M = 40. „-aleth“.JHWH 216. B = 2. o skromnosti. rozumný. objasňující alespoň obsah těchto vývodů. Z té příčiny je účelnější.) číselnou hodnotu 500. – Sefer Jecira (Kniha stvoření) vypravuje: „Hospodin korunoval ‘Šin’ a stvořil oblohu. znázorňující Jakoba z ohně.) Kdy začalo stvoření? 3. či jihem? 9. Cesta 500 roků činí vzdálenost nebe od země 2 tj. psané na tabulce dveří tzv. Toť je i smysl verše (Genesis 2. Stvoření sv ěta podle praktické Kabbaly Následující kapitoly v knize Raziela obsahují agadistická a mystická rozjímání o Bohu a světu. atd. Nesmíš se však tázati: 1. odůvodnit takové myšlenky přírodními experimenty. jako slovo „Ehjeh“. Šin má tři čárky dle tří jmen: Jakob. jenž vytrpěl deset zkoušek. vykazuje písmena: „Šin-Daleth-Jud“. složení prvého písmena alfabety s posledním. nebe a země. celkem sestavují tedy jméno „Šadaj“.ELHIM. Jméno Boží „Šadaj“. Pak se čísla opakují: 10+1. atd. atd. „D“ znázorňuje Isáka. míti alespoň syna a dceru. Dále: Abraham žil 175 let.) Kdy začala existence Hospodina? 4. (Isák) J = 10.) Který je původ všehomíra? 2. 16 . Písmena „DJ“ ze slova „Šadaj“ (=14) znamenají 14 písmen „Kuzubmukhsukuzu“ (28). tajnost) souhlasí v „At-Baš“ (tj. I průměr světa obsahuje cestovní vzdálenost – 500 roků.) Do které doby potrvá? 6. západem. mají dohromady číselnou hodnotu 500. Opilý a zlostný nesmí se jí dotknout. Genesis 9. 1.

Spí-li člověk. nýbrž jen schopnosti růsti. víčka. Krev je duší. vlasů. co člověk má na srdci. S. Hospodin mluvil s proroky jako člověk s člověkem. Duch spojuje srdce s břichem. krk. nenávist apod. totiž: nebe a zemi. atd.) totiž znamená. ohně (Š) a vody (M) – žena. mládě. Hospodin dává duši. Ve spánku se vrací duch k Hospodinovi. Dále máme odstupňování ducha. Réš atd. totiž kůže. K. Zejména. AU. I Bůh jest prvním. Mluvě. či déšť. cítí. KH. TH = bez tečky. Pak přijdou zvířata. To je duch. W. Žíly vsávají vše poživatelné a poskytují krvi teplotu a sílu. (W. dvě ruce. Degaše). jak duše se vrací. že chrámy budou zničeny. T. štíři. J. jenž vyvolává ozvěny. Vidíte tudíž. nos s očima. vypustil totiž dech. dvě uši. co mluví. R. nakonec ostatní tvorové. Kdo mu propůjčil schopnost zraku. jako Hospodin je hlavou všech andělů. Leb). Š a B. tolik let stál druhý chrám. chůze. tj. jímž končí pentateuch. E. Člověk stojí na nejvyšším stupni. „A“ (= 1). S duší souvisí srdce. P. Jídlo způsobuje otevírání žil a tím získané teplo působí strávení jídla. Rovněž verš 2. Člověk má ještě rozum a řeč. Po devíti měsících vychází člověk nahý. reagující na její přání. atd. on sám stvořil svět desíti (sephiroth) výroky (31). že jeho vlasy v mládí černé. „L“ jazyčním a „F“ retním písmenem. Potom se vyvinuly kosti s morkem a žíly s krví. ohněm a vodou. zřítelnice. sluchu a rozumu? Kdo způsobuje. spí-li či ne. avšak posluchači mu rozumí. (30) (31) Písmena Alfabety nazpět: Taw. Vždyť i člověk zplodí dechem vítr. jenž vidí do dálky. „A“ jest hrdelním. jenž se stal větrem. Máme tu dech. „Alef“ jest jedničkou. moře a řeky. jež se stalo masem a bylo duchem posíleno. bydlí v srdci. „Alef“ čítá písmena A. TH. padá déšť na zem. mozku. že každé písmeno v tóře má svůj význam a naznačuje eo ipso: Budoucí události dějin. ráj a peklo. neboť bez něho žádný nemůže existovati. odepření mrzutost. Hlas pochází ze vzduchu a žádný tvor neexistuje bez vzduchu. Šest hlasů odpovídá šesti planetám. jícen s plícemi atd. C. dobré a zlé. I láska. vodu a teplo. tj. „A“ jest prvním písmenem. deštivé počasí a hruď. U. Šín. Duch naplňuje vesmír. „Tohu vabohu“ = 830. Jen proroci jsou nadání vyšším duchem. Dech Boží stal se tedy první sefirou. „S ním“ začíná „alfabeta“ a končí „Tašrak“ tj. krve. 17 . E. Rostliny nemají dechu. N.: Vehaarec hajtha (a země byla) značí číselně 410 a naznačuje. panujícím ve dne a v noci. pronáší každým písmenem šest hlasů. žil. Vyplnění žádostí činí srdci radost. Probudí-li se náhle. D. Zarmoucený však nemůže prorokovati. že první chrám bude státi 410 roků. atd. jež dala původ stvoření všeho míra. GH. tolik let stály oba chrámy. Spojuje je se samohláskami: A. některý vzduch však mužské tvory a tučné plody a rostliny. nemá však rozumu. Duch člověka odpovídá vzduchu světa. „A“ se vyslovuje otevřením úst a vypuštěním vzduchu. chřípě. dva rty. Velké „B“ slova „Berešith“ (Genesis 1. tedy písmeno „L“. slunce a měsíc. L. Pak následovali tváře. hlas a řeč. uši. muže a ženu. raci. dvě nohy. Duch bydlí v hlavě. Člověk pochází ze semene (protoplasma). Z. tváře. oči. I Hospodin jest jediný a poslední. formu. jakoby pták se dotýkal jeho srdce. hlas a řeč. jest první písmena jména Adonaj a „J“ (=10) poslední. K. Ze vzduchu (A). které však pro sluneční světlo není vidět ve dne. či netučné plody a rostliny. Poznává majitele. Člověk je tedy mikrokosmem. G. Slovo „hajtha“ = 420. Jazyk vypravuje. „začátek čísel“ a znamená na konci slova: Milión. chromý a hluchý. Kniha „Jecira“ začíná tudíž: „Dvaatřiceti (= L a B) cestami zázračné moudrosti byl svět stvořen!“ Rodiče jsou původcem těla. M. doprovázen jsa hudbou a zpěvem.Pak vypravuje „Raziel“ dále: „Alef“ jest „Bůh“ jako první a poslední. zplozuje jen ženské tvory. brada atd. nemají však hlasu. a „B“ jímž začíná. Celkem tedy 174 slabik. sluch. F. I. vody (M) a ohně (Š) se skládá muž a ze vzduchu (A). „J“ první písmeno jména JHWH. L. prostředním a posledním. jen poznání. O. Za stvoření světa pozoroval Hospodin. PH. Máme patnáct jednouchých a šest dvojitých písmen: H. zpáteční alfabeta (30). světem v malém. kostí. DH. řeč. zrak. jídlo apod. když mluví. Některý vzduch. Hospodin korunoval „A“ a spojil je s duchem a stvořil člověka. slepý. že Hospodin vše podvojně. H. Člověku dal dvě oči. Prorok často sám ani neví. že oba chrámy budou zničeny (=2). 1. masa. Hlas bez řeči má zvíře. Ryby. nos. Dále znamená „B“. Kdo se učí nahlas. Srážejí-li se větry. nehtů. Aneb jako hlas mezi horami. rozum. v staří zšedivějí? Rozum bydlí v srdci (hebr. neví ve snech.

Život proroků. 5. Měsíc „Sivan“. 9. druhého a předposledního atd. Dáš-li suchý list do láhve naplněné vzduchem. Z ohně stvořil trůn. z které vzešel oheň. Měsíc „Ellul“. Když vystoupila písmena „AMŠ“ zavál silný vítr. M = voda (Majim) a Š = oheň (Eš). tj. anděla a člověka. (III. J. práva. (34) Takové myšlenky přednáší i Al-Kisái ve své teorii o stvoření. jih a sever. Viz „Islámská mystika“. vařená několik dní po sobě. bohabojnosti a lásky. má ochranné znamení: Štír. Ha = 613 aneb počet příkazů a zákazů tóry (34). že světlo vzešlo ze vzduchu. Slova „Jóm“ (den) a „Jám“ (moře) učí původu světla z vody. 3. voda. má ochranné znamení: Býk. Deset prahmot: Pravůle (duch Boží). Měsíc „Ab“. má ochranné znamení: Rak. „R“ znamená v zmenšené číselné hodnotě 2 (32). Třetina země jest pouští. Ze třetího písmene vytáhl tři kapky ohně. (35) Skoro takové názory přináší Al-Kisái. rozumu. jako člověk budující dům osvětluje vnitřní prostory. „Šin“ má tři hlavičky. znázorňující vodu atd. obnovující teplotu a světlo atd. Š. oheň. když slunce nastupuje svou cestu na nebi. Pěna nad vodou ztvrdla a smíchala se se sněhem (35). Tedy Išah). K = 100 či 1 atd. Eisenberg. západ. vyvolává požár. složení prvního a posledního písmene alfabety. obnovující teplotu a světlo atd. Jedna sloužila ku stvoření andělů.) má ochranné znamení: Střelec. druhá pro budoucí a třetí pro dny Mesiáše. Chochoma = 73 dle 73 jmen Božích. 4. proroctví. třetina vodou a třetina pevninou. z níž povstal oheň. jakož i Thaálibi ve svých teoriích o stvoření. Vlhký vzduch zplodil vodu. jako člověk dýchající do ruky způsobuje vlhkost. pag. M stvořila ženu. Hospodin se poradil s tórou. Měsíc „Nisan“. tyranství. tedy „M. Velum = záclona) přikrývá oblohu. znázorňující vodu atd. A. „V“ = 6 a znamená šest druhů ducha: Ducha moudrosti.X. jenž zplodil ženu a netučné ovoce. naplněná horkou vodou a postavená v srpnu na slunce. (32) (33) „T“ = 400 a v zmenšené hodnotě – 4. Mluví-li člověk v zimě. XI. H = M. pak zůstane list na vzduchu ležeti. znázorňující vítr atd. znázorňující vítr atd. verš 31 a Al-Kisái. než stvořil svět. Další vývoj stvo ření Ruach (hebr. Sůra 21. znázorňující zem atd. druhá ku stvoření svatých zvířat a třetí se stala hořícím plamenem.) má ochranné znamení: Beran 2. G = S. „Š“ = 300 či 3. Horká voda v hrnci. Měsíce a jejich znamení. (Tohu či Equator). pak nebe. (Viz Eisenberg: Arabische Schöpfungsgeschichte 1902) 18 . má ochranné znamení: Blíženec. Oheň a voda očišťují zneuctěné věci. Pak vydal z jednoho písmene tři kapky světla. znázorňující světlo atd. I Hospodin naplnil vesmír písmeny „AŠM“ vodou. jenž zplodil muže a tučné plody. (I. Nebe a země vznášejí se ve vzduchu a světové kolo točí se kol nehybné zeměkoule. Měsíc „Marchešvan“. Jedna pro tento svět. kouř a žhavé uhlí.) má ochranné znamení: Lev. Tak hlásá i Jecira: „Dýcháním povstal duch. má ochranné znamení: Váhy. Rovněž: Ducha msty. M. ed. A = P. výška. Rovněž i „Aur“ (světlo) a „Avir“ (vzduch) dokazují. Důkaz: „Chochoma“ (moudrost) sestává z Chet. Voda byla první jenž přijala Hospodina s chválou (33). (II. M“ = vody.“ Vlhkost totiž byla stažena do jedné strany a dala původ zelené čáře obkličující svět. D = N. Ta se stala hradbou k vodě. vzduch. Š stvořila muže (M = J v „Atbaš“. A = vzduch (Avir). slunce a měsíc. První nebeská sféra: „Vilum“ (lat. má ochranné znamení: Panna. vítr) čítá tři písmena. Měsíc „Tamus“. Z vody nad propastí vzešly kameny známé jménem „Bohu“. B = E. Bůh zvolal: „Budiž světlo!“. Písmena „AŠM“ však vyvolala slabý vítr. Mem. 1. Khaf. Měsíc „Kislev“. 3. Také čistá sklenice. Měsíc „Ijar“. To konstatuje i Korán. znázorňující světlo atd. A. vítr. 8. 6. „R“ = 200 či 2. vlhkost a teplota. 7. jelikož duch obkrouží vesmír za dva roky. Hebr. poznání. odpovídající vědě. absorbuje kaménky. (M = H v Alfabetě. Měsíc „Tišri“. pouští teplý dech. vědy.). I oheň vykazuje plamen. tedy Ijš = muž. Mojžíš meškal na Sinaji dvakráte po čtyřiceti dnech (M a M) a přijal desatero (J) přikázání.

Třetímu – 40 andělů zvěstujících. Třetí „Jabašah“ s vládcem Jabašaelem. Oběžnice se koupají v ohnivé řece „Dinur“ (36). Svět má trvati šest tisíc roků. (Jiný názor). Tamní andělé vykonávají každé poslání k dobrému či zlému. Čtvrtému – 42 andělů panujících králům a mocnostem. pannu a půl váhy (61 dnů). štíři a hrnce s jedem. kde 365 druhů lidí bydlí. jenž jest ve vodě. hlavy hadů či volů. má ochranné znamení: Ryby. Podzim obsahuje: Půl lva. z jihu . Toto čítá sedm oddílů. že kolo se točí a planety stojí pevně. Svět je kulatý a nebe obkličuje jej jako slupka ořech atd. 10. Rovněž i představu o řece „Dinur“ (Daniel 7.požehnání. atd (Takové názory arabské kosmologie se skoro stejnými jmény andělů přináší můj spis: Arabische Schöpfungsgeschichte z r. III. I. nebo dvě i více hlav. že slovo „Mazal“ (planeta) znamená „Maazal“ = putující.). Druhému – toliktéž andělů hněvu. Šestému – 37 andělů putujících po celém světě. Mnozí z nich mají těla lvů. co každý má očekávati pro sebe atd. Z východu pochází světlo (= ex oriente lux). zda bude přebytek či úbytek. Druhá zemská sféra „Charaba“ má rovněž tzv. Měsíc „Tebeth“. Předjaří obsahuje: Půl vodnáře. (36) 19 . ze západu – zima a ze severu zlí duchové. Pátému – 22 vládců hvězd a duchů. oběžnice. Důkaz pro první názor je. V. kroupy. Sedmému konečně – 46 andělů. Prvnímu panovníku jest podrobeno sedmdesát andělů zdraví. Pátá jest „Tebel“ s vládcem „Tobaelem“. raka a půl lva (61 dnů). znázorňující vodu atd. oznamujících ve snách. má ochranné znamení: Vodnář. ryby a půl kozorožce (61 dnů). Zlí andělé bičují bezbožné a trestají je půl roku ledem. VI. štíra a půl střelce. Šestá „Cheled“ s panovníkem „Chaldielem“. Bůh vyzval vládce tmy. panovníka. má ochranné znamení: Kozorožec. Čtvrtá „Arka“ s Arkaelem. Měsíc „Adar“. Andělé postupují a sestupují po Tento názor uvádí také kniha Al-Kisái. Židovští učenci vykládají: (Talmud. kolo stojí pevně a planety se točí. 1902). by mohl stvořiti svět. Pesachim 93) Obloha vypadá jako klobouk. aby se vzdálil. čtyři ruce atd. Pohanští učenci však hlásají. atd. 11. období: Doba setí (61 dnů) obsahuje: Půl váhy. Měsíc „Šebath“. 12. kozorožce. znázorňující zem atd. býka a půl blíženců (61 dnů). jež i arabsky se tak jmenuje. Kosmos spočívá na šupině Leviathana (mystická velryba). ovládaných čtyřiceti zlými anděly a tam se nalézá oheň. Peklo na severozápadě a ráj na severovýchodě jsou přece jen blízko u sebe. a půl vodnáře (61 dnů). v níž peklo se nalézá. Jaro obsahuje: Půl kozorožce. Léto obsahuje: Půl blíženců.10. tváře lidí. Zima obsahuje: Půl střelce. znázorňující vítr atd. II. IV.

z části studený a z části teplý. 4. Na nebi jsou též moře. Mars přináší válku. Konečně Okeán jest vyšší než svět atd. celkem tedy 12 let. C h o d o b ěžnic Kniha Jecira uvádí: Tři písmena sestavují velké jméno Boží: JHW. či velké moře obkličující svět. Jupiter či Mars spoluúčinkují s každým znamením 1 rok. Při narození člověka rozhoduje planeta právě panující o jeho osudu (38). Venuše – do 22 roků a Slunce – do 77 let. Mars – do 66 roků. celkem tedy 300 dnů. dílem studená a dílem teplá. železo. vynasnažujících se poškodit lidstvo. vodu a zkázu. Na druhém nebi jsou umístění ohniví andělé. měsíc a hvězdy. Merkur. Jména sedmi oběžnic hebrejsky. Midraš Koheleth 1. Saturn určí mu život do 57 let. jezdící na ohnivých koních. 22.. (Exodus Rabba kap. pod Chasdielem. Jupiter – do 79 roků. Měsíc spoluúčinkuje s každým znamením 25 ½ dne. Venuše. Jedenáct panovníku šestého stupně v bílých šatech oděných. Slovo „Rakia“ v prvním oddílu knihy Genesis devětkrát uvedené znamená. Hospodinem zabitého. ohnivé pod Rafaelem. „Kemuel“ a „Sadriel“ předsedají jim. Na třetím stupni je ubytováno čtrnáct a na čtvrtém – šestnáct andělů. horký a suchý. Venuše poskytuje lásku. Každou hodinu panuje jiná planeta. nemoc a smrt. kouř. 2. sníh a kroupy. Andělé osmého stupně počtem devatenáct. aby hrozící oheň nespálil svět. jenž spojuje nebe a zem. 13. spor. že na obloze je devět druhů ohně. Země pije svou vlhkost ze slané vody Okeánu. Na první obloze krouží slunce. (Traktát Taanith p. ohnivé hory atd. celkem tedy 30 let. meč. podroben Gabrielovi. veselost. rozšiřuje léčení a zdar. .) Jiná místa popisují „Okeanos“ podrobněji a sice: Polovina všech vod se nalézá na nebi a polovina v Okeanu. ale vždy chudobu. (Talmud. dílem studený a teplý. vypadají jako lidé. Sedmnáct hrozných andělů sedmého stupně má vzhled ohně a vody. Jupiter dává život. lhostejno zda slouží k dobrému či zlému. rozkoš a úrodnost. Dole jest Okeanos či Oceán. led. Slunce. (Jalkut kap. Saturn způsobuje málokdy zisk. 3. Na druhém stupni bydlí jedenáct andělů. Saturn spoluúčinkuje s každým znamení 2 a ½ roku. Měsíc. jihu a východu – sedm. (Genesis Raba 4. Na prvním stupni rozšiřuje devět andělů svým mlčením strach a bázeň. (37) Nižší polokoule znázorňuje zde „Okeanos“ tj. (38) Dotyčný islámský názor o praedestinaci přinese „Islámská mystika“ 20 . atd. krev. Sedm oběžnic jmenuje se: 1. celkem tedy 306 dnů. Mars. – (Týž názor zastává i Raziel zde. jíž voda oblaků oslazuje. rozšiřujících oheň a zkázu. Všecko ve formě kola (37). pod Cadkielem.4. Na dalších stupních jsou ubytování andělé píšící do knih ohnivými péry nebo velebící Hospodina. Saturn. XII. Traktát. mstivost. Nohy andělů podobají se telecím nohám s rozdvojenými drápy. mír. Každá obloha vypadá jako světnice a sloupy její stojí v oceánu. 761). arabsky a latinsky.). Nebe a země jsou zaopatřeny pečetí „Ehjhašer Ehjh“. 15. způsobujících lásku a milost. Severu a západu panuje šest andělů. Měsíc vládne nebeským a zemským pokladům. 7. Erubin 22) středozemní moře. blaho. Venuše spoluúčinkuje s každým znamením 28 roků.) Jiný učenec si představuje Okeán jako Boha moře. Vše se pak řídí vůlí Hospodinovou. 9. vědu. Slunce – moudrost. rozum. Merkur i Slunce spoluúčinkuje s každým znamením 25 dnů. studený a suchý jako led s vládcem Michaelem. milost. Jupiter. oheň.). Dále: Nebe spočívá ve vodě Okeanu. 6. pod Anaelem. 5. hrozní duchové. celkem tedy 336 let.žebříku s jedné oblohy na druhou. čest a moc. teplý a vlhký pod vládou Barkhaela. Na pátém stupni stojí dvanáct ozbrojených andělů.

Kolo vede světlo. Země spočívá na oceánu. arab. jako loď na moři. ač jako sousedka Merkuru a Měsíce jest částečně studená. 32. Teli doprovází všechny hvězdy (Nachaš bariach.Nežidovští učenci vykládají: Měsíc krouží po nebi ve vzdálenosti 730 nebeských (39) (730 x 156 tj. Saturn jest blízký vodám druhé oblohy. berana a střelce.847 mil = 71 dnů a sedm mil (40) . Jupiter a Měsíc. Měsíc a Mars panují dnu. Saturn. Šuhail) stojí v jižní části nebeského vozu (43). které jsou na severu. panna a kozorožec.544 zemských měr). V něm se spojují konce nebe a země a za ním je prázdný prostor. Nikdo nedovede cestovati po oceánu či píti jeho vodu. panují zemi. Slunce. Slunce dodává oheň ve dne a Jupiter v noci. Merkur a Měsíc jsou studení následkem nižších vod a zemských větrů.000 zemských) měr. Přece však dodává všem řekám pitnou vodu. Kesil (Orion. váhy a vodnář znázorňující vítr. Jupiter. i hvězdy) jako pták sedící na svých mláďatech. Venuše dostává trochu teploty od Slunce. rovněž i Saturn a Mars.833 zemských) měr. čili 2. Mars a Měsíc jsou spřátelení. Odkud Raziel má tyto „násobitele“. Jupiteru dostává se teploty od Marse. (Originál má chybně 113.880 zemských) měr od země. štír a ryby.000 stádií. Venuše krouží ve druhé sféře vzdálené 353 nebeských (353 x 161 = 56. Měsíc. Tito původci ohně stojí na východě jsou prý mužského rodu. Mars. V originále není to označeno. Židovští učenci podotýkají: Výše nebe nad zemí čítá 500 roků. jsou umístěni na jihu a jsou ženského rodu. Každá nebeská sféra má svou míru podle systému zde líčeného. proto jest studený. Vodnáře – Slunce. (40) (39) 21 . Merkur – sucha. Raka – Jupiter. Každá planeta ochraňuje větší množství hvězd. (41) Tento výklad přináší kniha Hiob (38. Saturna a Mars. Rovněž i rak. Měsíc a Venuše. Oceán obkličuje zem. Merkur.880 zemských) měr.440 zemských) měr. Mars. 13. Tyto myšlenky dedukuje z líčení v knize Hiob. Blíženců – Venuše. Jupiter a Venuše. není možno zjistiti. jsou mužského rodu a stojí na západě. Jupiter. Saturn – tuhé zimy a Mars – horkého počasí. Merkur a Slunce. Merkur a Venuše se nemají rádi. Obloha vypadá jako stan. Ryb – Slunce.): „Ona vede je (tj. jako kvočna svá mláďata (41). Býk. Jupiter – větru. Mars obchází na páté sféře ve výši 30 měr nebeských (30 x 119 = 3. 38 verš 31) jest hvězdou štěstí (Plejády) (42) . Jupiter a Merkur. hvězdy a planety od východu na západ a zpět.570 zemských měr). I Mars je původcem vody v noci. Merkur koluje na třetí sféře ve výši 58 nebeských (58 x 84 = 4.“ (42) Plejády – Kuřátka. slunce. či Velký medvěd (arab. Saturn zaopatřuje svět větrem ve dne a Merkur v noci. měsíce. Hvězdy byly stvořeny čtvrtého dne prvního týdne k večeru. Jupiter koluje na šesté sféře ve výši 612 měr nebeských (612 x 112 = 68. Lva – Slunce.552) Slunce koluje ve čtvrté sféře nad Venuší ve výši 80 nebeských (80 x 518 = 41. Slunce. Měsíc.) Každý astrolog tedy může napřed věděti. Venuše dodává vody ve dne a Měsíc v noci. Slunce. Venuše a Měsíc. či Měsíc a Venuše. Saturn krouží na nejvyšší sféře ve výši 750 nebeských (750 x 156 = 117. lva. co budoucnost přinese. Slunce jest původcem ohně. (43) Velký vůz je totožný s arabským „Markab“. Merkur. Raziel sestavuje zde různé míry pro nebesa a pro zem. Kima (Hiob kap.340). jsou-li pospolu. (Text 41. Hiob 26. Slunce a Merkur krouží společně. 113. Jupiter. Venuše. Měsíc – zimy. Venuše. Kozorožce – Saturn. Panny – Slunce.872 zemských) měr. (Text má chybně 4. že průměr světa obnáší 400. z jihu na sever a opačně. Země jest vzdálená od nebe 730 nebeských (730 x 156 = 113. Teli působí na pohyb planet. 32. Saturn a Merkur. Oš. nepřinášejí štěstí.805). Aristoteles však počítal. Ochránce Berana jsou: Jupiter. Blíženci. souseda Slunce. Venuše a Saturn – noci. Náš) uveden: Hiob 38. Venuše a Měsíce. Venuše – deště.

visí pevně ve vyšším kole nad nebi a kolo že se točí s nimi (Galgal). S. V prvním slunovratu obrací se slunce teplou stranou k zemi a způsobuje tři teplé měsíce. a jest hlavním vůdcem hvězd. Severní okno jest – Nogah. jihovýchodní – Taalumah. Rahatiel a sedmdesát andělů vedou oběžnice z východu na západ a zpět. Jednou za tisíc let se blíží slunce k měsíci ve středu večer v hodině. dle počtu dnů v roce. ježto lidé je zbožňují (46). ježto hříchy lidí je zbožňujících způsobují skvrny na jeho světle. Novoluní je. bude teplé a suché počasí za celého slunovratu. Když vychází. kdy byly stvořeny. kde slunce se objevuje jen jednou za velkého cyklu (28 let). vypadá jako velký had s hlavou a ocasem. Váhy – vítr a Venuše je ochraňuje. Venuše – Býka a Váhy. 18. Kima (Býk) vystupuje za deštivých počasí a usmrcuje červy ničící ovoce (Midraš). které noc co noc zahalují měsíc víc a víc.000 parasangů v noci. kdykoliv se blíží k jihu a zvolňuje ji. Dorazivší k oknu Taalumah krouží dále na severovýchod až do „Naamana“. Rovněž Kochbiel a jeho andělé. klaní se před Hospodinem s modlitbou: „Hospodine. rovněž i západ. Tři písmena jména Božího zdobí jeho srdce a andělé doprovázejí je ve dne i v noci. Slunce jest opatřeno 365 provazy (dle konečných písmen: Š. Před východem se koupá a k poledni opět.“ Za třetího a čtvrtého slunovratu vidíme slunce kroužiti od jihovýchodu na západ a za prvního a druhého – od severní točny na jih. Východ má 180 oken. V létě posílá své ohnivé paprsky na zem. (46) Raziel myslí. XIV.000 parasangů denně. když se blíží k severu. Po řádek konstelace I. Merkur – Blížence a Pannu. zatímco led nahoře je ochlazuje. Ve středu oblohy jest okno „Mazarim“. aby mohl existovati. Chamah znamenající Slunce). Vše se točí od východu na západ a zpět. stvořený z ohně a vody.. Ve třetím slunovratu obrací svou studenou a vlhkou stranu k nám a poskytuje studené a vlhké počasí. Ofaniel a jemu přidělených 85. panovník slunečného kola a 96 andělů putuje s ním 365. tj.XIII. jako na str. směřuje na jihovýchod k oknu „Balaga“ a kráčí zpět na jihozápad během čtvrtého slunovratu. Sféra oběžnic obklopuje nebe ze všech stran. Cheres. Měsíc se ukazuje poprvé jako srp. Západní vítr obrátí mraky a měsíc roste každou noc. doba setby atd. V zimě však je led na zemi oteplen slunečními paprsky aby člověk tuhou zimu vydržel. Každý den vychází slunce jiným oknem a zapadá do jiného protějšího. Dosáhne-li slunce západu. jako slunce. slov: Šemeš. Jupiter – Střelci a Rybám. dále na sever – Naaman. Východní vítr obrátí zase oba mraky. Prvním slunovratem (Tebeth. Pov ětroznalství Teli. Saturn panuje Beranu a Vodnáři. Za čtvrtého slunovratu se obrátí čtvrtá strana studená k zemi a způsobuje tuhou zimu. by nespálily vesmír. Sám není viditelný.. Podzim. ale učenci o něm referují. Měsíc urychluje svou cestu. To se jmenuje „Zatmění měsíce“. V třetím slunovratu (Tamus . 22 . až je úplně přikrytý. Slunce – Lva a Štíra. V druhém slunovratu obrací se druhou stranou k zemi a přináší teplé a suché léto. že slunce se koupá. Býk znázorňuje zem.Červenec) vystupuje oknem „Nogah“. Připadá-li za vlády slunce den novoluní. Ukazuje-li záda. Po 90. (44) (45) Tato kniha již neexistuje. zvěstuje deště. Kesil však otepluje ovoce.000 andělů vedou měsíc 320. (Parasangos jest staroperské slovo a znamená hodinu cesty či půl míle). aby rostlo a dozrálo. Viz ilustrace 2. H. když vystupuje mezi dvěma mraky jako mísa. měsíc atd. Kolo vykazuje totiž 360 oken. Nádržka (amfora) vody putuje s ním a oslabuje jeho žár. Galgaliel. Kabbalistický a arabský kosmograf si představuje. Leden) začíná slunce svůj oběh oknem Balagah (45). oknu blíží se ke komůrce větrů „Cheder“. Patnáctého dne každého měsíce vidíme jej plný. Mars ochraňuje Kozorožce a Raka. Šest andělů je doprovází ve dne a tři v noci. vykonalo jsem Tvůj příkaz. kde slunce vychází v druhém slunovratu (Nisan – Duben). Tyto obraty jsou nutny pro svět. je silné a slabé vidouc hříchy lidstva. že svítící koule. Kniha Šabthi (Saturn) (44) uvádí: Větry bydlí na jihu. až vypadá jako pozoun a je plný.

Slunce. Saturn. Merkur. Saturn. Slunce. Slunce. Jižní vítr přináší déšť. Jupiter. Venuše. Je-li při tom novoluní neb slunovrat. Jupiter – zimu. Pozorujeme-li v předvečer kolem slunce červené mraky. Rozpadají-li se tyto zjevy. Ukáže-li se při tom ohnivý kruh. Mars. Merkur. Mars. V páté noci: Slunce. přinese déšť a kroupy. Saturn. Venuše. Jupiter. Sluneční paprsky v lesku oznamují zimu a déšť. Mars – teplo a déšť. Saturn. Ve druhé noci: Jupiter. bude větrné počasí. Měsíc. Podoba stodoly u vycházejícího slunce na jasné obloze znamená déšť téhož dne. věje západní vítr. Měsíc. Měsíc. Jupiter. Mars. Zvětšené slunce přinese zimu a mráz. Rovněž i kruh obklopující slunce. Jupiter. objevivší se po východu slunce. Mars. Plameny. Merkur. Je-li měsíc teprve v polovici měsíce znatelný. Slunce. Saturn. Mars. Jupiter. Merkur. Mars. V šesté noci: Měsíc. Merkur. Vysílá-li své paprsky dříve než vyjde. Jupiter. zvětšuje silné větry. Plný měsíc přinese zimu a déšť. Zelené neb červené mraky znamenají déšť. Jupiter. Vzhled stodoly kolem měsíce oznamuje čistý vzduch. možno očekávati částečně vlhké nebo suché počasí. Merkur. přijdou mrazy. jež se zatmívá hodinu po východu. Saturn. Mars. Venuše. Mraky a větry oznamují zimu. jež se rozpadají. Mars. Merkur. bude pršeti. Saturn. Měsíc – zimu. Venuše. Slunce. Saturn. zvěstuje čistý vzduch. Saturn. vítr a déšť. Venuše. když prvního dne měsíce se schovává. Červené mraky před východme slunce znamenají déšť na jihu. Venuše. Slunce. Vprostřed měsíce – mírné počasí. Slunce. Mars. Merkur. Rovněž když měsíc vysílá své paprsky čtvrtého dne po novoluní. Venuše. Konstalace planet V první noci týdnu: Merkur. Merkur. nastanou větry. Mars. Ukáže-li se paprsky slunce před úsvitem. Jupiter. Jupiter. Prvního dne: Slunce. Venuše. můžeme počítati se silnými větry. Venuše. Merkur. Ve třetí noci: Venuše. Ve čtvrté noci: Saturn. Saturn. možno očekávati zimu a mráz. jíž Merkur jest ochráncem. Jupiter. Slunce. Merkur. Saturn – deště. Venuše.Tito způsobují vlhkost. Mars. Slunce. Venuše. když příliš pálí na zem. Měsíc. Mars. Shromažďují-li se havrani a mouchy ve skupiny neb lítají-li společně a mouchy jsou dotěrné a silně bzučí. Měsíc. Slunce. Zde platí však následující pravidla. Rovněž. Venuše. 23 . Slunce. Též. Jsou-li znatelny skvrny na měsíci. Čistý měsíc dokazuje čistý vzduch. Saturn. Druhého dne: Měsíc. Saturn. Merkur. Slunce. Měsíc. Venuše. Jupiter. Blíženci znázorňují vítr. Měsíc. Měsíc. Saturn. sníh a déšť. Saturn. Měsíc. Mars. Slunce. V sedmé noci: Mars. bude zima a mráz. Slunce. Merkur. Panna – zem. Rozptýlí-li se červené mraky na severu a černé na jihu. Je-li červené a horké. Černá obloha ohlašuje vysychání řek. Mraky u měsíce oznamují zimu a mráz. Venuše znamená deště. Stav slunce vykonává největší vliv na počasí. Měsíc. Dva neb více takových zjevů přinese podzim. znamenají poruchy a změny. Skvrny na měsíci zvěstují větry z téže strany. Jupiter. Vychází-li slunce jasné a teplé. Venuše. znamená. XV. Slunce. Slunce. Mars. Venuše. Čisté mraky na začátku měsíce mají v zápětí změnu počasí. Celé slunce při západu znamená déšť a vítr. že i vzduch jest čistý. Venuše. Venuše. Měsíc. Měsíc. Merkur. Slunovrat na začátku měsíce přinese teplé čtvrtletí. Merkur – teplo. Měsíc. Jupiter. Merkur. Jupiter. Saturn. Merkur. hlásají zimu a mráz. Horký žár oznamuje severní vítr. Zelené či černé zjevy. Slunce. zvěstují deště. Měsíc. Jupiter. Měsíc. pramenů a studní. zvěstují podzim a zimu. Mars. Vychází-li teplé slunce z mraků. Saturn. Jupiter. Mars. Třetího dne: Mars.

Kohout. Mars. oznamuje změnu počasí a mraky. Venuše. Jupiter. aby někoho poškozovaly. Mars. Mars. Mars. panuje 98 hvězd na nebi (Kochobim = číselně 98). „Tišri“ ovládá Pachdrun s 29 anděly pomocníky. Saturn. (47) Dle Talmudického „Kochab dšabit“ – Kometa s prutem. 24 . Černé paprsky kolem měsíce ve třetím či čtvrtém dnu po novoluní znamenají deště. Jupiter. Tyto zásady stanovil Bůh na začátku dnů a hvězda či planeta každého člověka určí jeho budoucí osud. Kniha „O planetách“ uvádí další pravidla k předvídání počasí. Mars. Saturn. Měsíc. Venuše. neboť již pociťuje mrak v zobáku. „Marchešvan“ ovládá Larbag s 27 anděly pomocníky. Merkur. Merkur. Slunce. Jupiter. Saturn. Saturn. Saturn. Rovněž červené koule u měsíce. Šestého dne: Venuše. husy když kejhají. Mars. „Kislev“ ovládá Arbagdor s 29 anděly pomocníky. Venuše. „Ab“ ovládá Tatar-Gar s 29 anděly pomocníky. Jupiter. lze očekávati dlouhý podzim a deště. Venuše. Mars. nebo kůzlata obého pohlaví k obcování. Např. To znamená deštivý podzim. Slunce. Slunce. Pátého dne: Jupiter. vyhrabávají-li rostliny ze země. I měsíc se tam otepluje. voli když ponořují své huby do vody. Sedmého dne: Saturn. ocasem. „Tamus“ ovládá Taac-Bun s 28 anděly. Měsíc. Venuše. Astrologie Všechna světla byla tvořena z řeky „Dinur“. „Elul“ ovládá Muriel s 29 anděly pomocníky. Slunce. Merkur. Jupiter.Čtvrtého dne: Merkur. odpadávají-li pavučiny samy sebou bez účinku větru. Též černé mraky při západu či východu slunce. Slunce. aniž pijí. Merkur. „Sivan“ ovládá Arinavar s 68 anděly. Vládce „Rahatiel“ a 29 andělů mu předělených doprovázejí měsíc na nebeské silnici. Měsíc. Rovněž když vlci nebo psi hrabou v zemi. Roční měsíce mají tyto panovníky: „Nisan“ ovládá Šafiel s 36 anděly. Venuše. Merkur. Měsíc. Slunce. XVI. Nepropůjčil jim přece Hospodin moc proto. tj. „Tebeth“ schází v originále. v níž i Kima má svůj ocas (47). „Adar“ ovládá Abarchiel s 29 anděly pomocníky. červené skvrny nebo podoba stodoly při úplňku. Měsíc. nebo sestrkují hlavy k sobě. jenž předčasně v noci zakokrhá. Když ubývá měsíce. Merkur. Saturn. anebo valí-li se v blátě neb hlíně.: Shromáždí-li se vepři. Měsíc. „Ijar“ ovládá Ranhiel s 43 anděly. „Šebat“ schází v originále. Měsíc. Jupiter. dodávající mu tepla. Jupiter. I červené slunce má takový význam.

sluje: Barziel. Ovšem musí se šeptání díti za soumraku. S J T – znamená: Existuje věčně. 25 . I moře a déšť mají svého vládce (49) atd. pak tmavší měsíc. Potom jí roztáhl a vybudoval oblohy.) Machon. Šeptáním nemocnému do ucha se nebezpečí rovněž odvrací. hromy a blesky. Velké jméno Boží obsahující 72 slov. při čemž musí býti tělo očištěno a vypoštěno. Safriel – knih. Tak stvořil Hospodin svým dechem vodu. (48) Tyto myšlenky pocházejí z Talmudu (Traktát Chagiga II). jaké chce míti.) Rakia. jež mo žno jim prováděti. Pak vaří zbylé mléko podruhé a dostává tmavší sýr. tak že vypadají jako bouda.“ Zemské sféry jsou: 1.Nuriel je vládcem Dinuru. Konečně vystavěl nebesa a spojil je se zemí. nebe a nebeské příslušenství. L L H – znamená: Tvůrce světa. kouře a popele stvořil zem. Smíchal oheň. oheň. vzduch. 4. každé složeno ze tří písmen a výkony s ním spojené W H W – znamená: Chrám účinkuje na svět. J L J – znamená: Hospodin jest první. 2.) Cheled. M H Š – znamená: Tvůrce divů. I Hospodin stvořil z řeky „Dinur“ nejdříve slunce. 3. 5.) Vilon. je mužského rodu a část. jakož i Schöpfungsgeschichte der Mohammedaner 1902) (49) V originále se zde znovu opakují shora líčené vývody. Část vody jež zůstala nahoře. pomáhají nemocnému i v poslední chvíli nemoci. Kochbiel – hvězd. které pomalu vyschly. Člověk vyrábí sýr z mléka a získá napřed bílý sýr. Tato jména napsaná na stříbrnou destičku.) Araboth. A K A – znamená: Oživuje mrtvé. Kniha „Jecira“ vypravuje: „Dech Boží naplnil celý svět. Jarchiel – měsíce. vlhkost a vzduch a skládal hmotu jako sklo. Ovšem musí býti napsána v neděli v první hodině a jméno právě panujícího anděla musí býti proneseno. Jeho dech proniká až do konce roury a tvoří skleněné nádoby.) Zebul. 6. jsou: Velké jméno Boží a divy. Vládce šesté sféry. Šamšiel – slunce. XVII. je ženského rodu (48). jako Mistr. Z horké vody. hvězdy apod. trůn. E L M – znamená: Všemohoucí. atd. jakož i okřídlení andělé pod vedením Jachmiela. v níž se mele mana pro bohabojné. Rovněž Arabové je převzali do své Kosmologie (viz: Eisenberg. jež na zemi zůstala. Působnost každého anděla jest vyznačená jeho jménem. jenž fouká do dlouhé roury. Jahudiel – židů atd. kterou nabral skleněnou hmotu z pece. Al-Kisáí 1923. Na třetí sféře jsou větry. atd. jest tudíž zbytečno je podruhé uvádět.) Šechakim. 7. Z konstalace hvězd a planet může člověk poznati budoucnost.

3. Člověk se modlí v postní den a po koupání sedmkrát: „Budiž tvá vůle. Rovněž kdo napíše je na pergamen a nosí na srdci. 26 . strachem a pláčem. pohledem. CH H W – znamená: Jest původcem čtyř živlů.Kh H Th – znamená: Tóra jest nejvyšší vědou. M B H – znamená: Dal Mojžíšovi tvořiti divy. Poznámka: Napíšeš-li tato jména na stříbrný plech. Doporučují se napsati je jménem Isáka a ve středu. Poznámka: Tato jména napsána na měděný plech chrání cestující před strachem. jejž ponoříš do čerstvé vody a vypiješ-li v prvním dnu měsíce Nisanu. J Z L – znamená: Nejvyšší soudce. Kh L I – znamená: Brána světla otevřená v milosrdenství. R J J – znamená: Písmena Tóry. WŠ R – znamená: Svatá země patří svatému národu. M N D – znamená: Mojžíš nabyl na nebi všechnu vědu. F H L – znamená: Jeho milost trvá věčně. 10. Kh W K – znamená: Hospodin jest jediný. Kdo je cituje v čistotě těla. bože otců. M L H – znamená: Jeho moc účinkuje všude. L H CH – znamená: Člověk toť svět v malém. L A W – znamená: Tvůrce divů na moři. H R J – znamená: Hospodin je jediný. (50) Proverbia Salomonis. budeš chráněn před zlým pohledem a zlým duchem. JCHW – znamená: Moc Boží. J R Th – znamená: Jediný a věčný. A N J – znamená: Nebeské a zemské svátosti počtem deset. Kap. L W W – znamená: Deset kmenů. H H E – znamená: Mojžíš je sdělil Aronovi. chrání před zapomenutím. N Th H – znamená: Spravedlivý. má štěstí v učení. H A A – znamená: Má třináct vlastností. H Z J – znamená: Hospodin jest nejvyšší. H K M – znamená: Kmeny boží.“! J J J – znamená: Tři soboty odpovídající třem svátostem Hospodina. A W M – znamená: Spravedlivý jest zakladatelem světa. L A W – znamená: Nebeská svátost. Hospodine. Poznámka: Tato jména napsána na pergameně chrání děti před zlým duchem. abys mne chránil mocí těchto jmen před strachem atd. (50) L Kh B – znamená: Praotcové. A L D – znamená: Vznešený nade všechny. N L Kh – znamená: Hůl mojžíšova měla tato jména. Poznámka: Tato jména napsána na stříbrnou destičku. S A H – znamená: Trestal Egypt.

abych viděl ve snách to a to!“ W W L – znamená: Chrám jest základem světa. W H W – znamená: První a poslední písmeno jména Božího znamenají tajnosti. N J Th – znamená: Pravda jest pečetí Boha (51) základem světa. modle se třikrát: „Budiž Tvá vůle Hospodine. E S L – znamená: Praotcové jsou základem světa. J L J – znamená: Nejvyšší světlo vznešené nad nejvyšším. E M M – znamená: 70 sil Božích a 7 sil stálic. Pisatel nesmí však odpoledne nic jísti. D M B – znamená: Sedm sil na nebi a na zemi. Poznámka: Tato jména napsána inkoustem na čistém pergamenu ve středu neb ve čtvrtek v noci a položena pod hlavu zprostředkují žádaný sen. Poznámka: Bojíš-li se trestu krále. Tam se nalézají podpisy kmenů. W M B – znamená: Jeho síla vede vesmír. M J K – znamená: 70 jmen chrání vyšší a nižší svět. R H E – znamená: Nejvyšší moc se jeví u 70 národů a odpovídá 70 nebeským stupňům. aby mé přání bylo uskutečněno!“ To přednáší se v pátek ráno v den postu s čistým tělem. E N W – znamená: Jeho milost se jeví u 70 národů mluvících 70 řečí. D N J – znamená: Tajnost svátosti. modli se: „Budiž vůle tvá. a vůle svatých jmen. J Z H – znamená: Vlastnosti Boží spočívají na milosrdenství. R A H – znamená: Deset Sephiroth. A J E – znamená: Toto jméno vede do Svaté země. H R CH – znamená: Jeho vznešené jméno. abych byl zachráněn před každým nebezpečím“! M CH J – znamená: Veleben na hoře i dole. J H H – znamená: Jeho láska obklopuje celý svět. (51) Talmud. H H H – znamená: Oživující síla jmen Božích. CH B W – znamená: Jediný. kap. M C R – znamená: Bůh jest jedinou silou. M N K – znamená: Síla Boží se jeví v ráji. N N A – znamená: Sto požehnání denních se modlí na zemi a na nebesích. Poznámka: Tato jména má citovati kdo chce dosíti nějaké žádosti u krále či mocného.CH E M – znamená: 12 kamenů vyznamenáno svatým jménem. Poznámka: Tato jména cituj u čistého pramene v každý pátek od začátku až do půl Nisanu. 23 a pak: „Budiž vůle Hospodina. modli se tato jména ve čtvrtek a dodej: „Budiž tvá vůle. má se koupati a modliti sedmkrát žalm. J J Z – znamená: „H“ obsahuje deset sil. I anděl dne má býti jmenován. 27 . velké a mocné jméno. E R J – znamená: Sedm obloh má sedmdesát stupňů. H CH S – znamená: Nejvyšší moudrost. či jiného mocného. N M M – znamená: Jeho síla jest ve svatyni schována. abych nabyl vědění!“ Pak umyj si vodou tvář a hlavu. Jumma 69. S A L – znamená: Jeho tři síly panují třem světům v milosti. M J H – znamená: Mojžíš znal tajnosti jmen Božích a jejich písmen.

Uriele. jež zní: „Zapřisahám tebe jménem tvůrce. Nejvyšší kolo se zapřísahá takto: „Zapřísahám tebe. jménam Boha Israele. Nuriele a Cadkiele. dne atd. 4. vládce Matatron. jak jsou před námi. velké jméno We He Bi. slunce. praotců. kdykoliv ho budu potřebovati. bys přinutil jménem H U nejvyšší a nejnižší kolo k vyplnění mé žádosti. jež znamená měsíc. aby mně podrobil nebeská a pozemská kola!“ K dosažení proroctví se používá modlitby. ohně vody atd. Gabriele. jakož i jménem Michaele. Boha praotců Ji H We H.. M W M – znamená: S láskou začíná a končí svou práci. že jméno W H J značí tolik co „Uziel“ slunce. Rafaele. pánem božského trůnu. bys mne obdaroval jménem Boha. Metatrone. Curiele. nejvyššího panovníka nebeských a zemských kol. Triele. oheň a den. Jména Wu Hi Ni J se používá k uhašení ohně. že každé písmeno v tóře představuje nejvyšší moc označenou na trůně. Samala a Anala. vody. 3. aby vykonávaly vůli žadatele. ohně. tmy a noci. dívaje se na zem a budeš mít štěstí. – K tomu se modlí: „Zapřisahám tebe. jak jsi mne stvořil. Zabasiele a Samaniele. jenž se s nimi zabývá. Mezi oběma protivami zprostředkuje J H W – Matatron.“ 28 . 2.“ Ilustrace 4. při čemž se modlí: „Zapřísahám tebe. Abrahama. jakož i měsíce. Rovněž víme.J B M – znamená: Není v originálu! H J K – znamená: Stvoření světa a podání tóry. a zprostředkujícího mezi Uzonem. Metatrone. Pak vyslov obsah žádosti. Vázaníčko k dosažení přízně Metatrona. vodu. Isáka a Jakoba darem prorockým. Shora líčené vývody učí. Neboť každé zneužívání může zničiti onoho. že totiž síla tohoto jména nutí tyto živly. Uriele a vládců slunovratů: 1. světla. Mojžíš skládal je tak. tmu a noc. Dále jest H J totožno s „Uza“. Gabriele a Rafaele. a Uzielem. pánem moudrosti. abys mně sdělil základ proroctví atd!“ Dle tohoto způsobu uvádí talisman se žádosti řízenou na archanděla Metatrona.“ O dar prorocký nutno se modliti: „Zapřísahám tebe. Anaele. abys konal mé přání.

W.K dosažení moci. W. W. W. zapřísahám Tebe jménem Boha. W. W. bych nezapomněl své přání“ Amen Sela Amen Sela Amen Sela Rith Ith Th. W. W. Mabrith Abrith Brith 29 . W. W. W. W. písemně neb slovy. Napiš takové jméno na libovolný pergamen a dej si jej pod hlavu s modlitbou: „Vládce snů. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. ve snách či v bdělém stavu. W. W. bys oznámil mi v noci mé přání. W. W. W. uvádí se v modlitbě jméno: -bohatství -zdraví -lásky a přátelství -radosti -výsledku proti nepříteli -poznání konce věcí K přemožení protivníka K modlitbě o smrt protivníka K dosažení přátelského poměru K zatlačení protivníka K dosažení vlivu -majetku -pokroku -poznání budoucna K ochraně před zlými duchy K léčení nemocného K poznání osudu planetami určeného K přemožení souseda K dosažení blahobytu -milosti -štěstí K přemožení nebezpečného člověka -mocnějšího člověka K nabytí zdraví -.statků K dosažení uzdravení -přátelství -radosti K přemožení zlého člověka K předvídání budoucnosti K zatlačení protivníka Pro způsobení smrti protivníkovi K dosažení spokojenosti K docílení úspěchu v obchodě K nabytí ctností Jo Ja Jö Je Wo Ji Wú Ju J J Ja Je Wo Je Ji Ju J Ju Jo Jä Je Jau Ji Ju Jo Ja Je Je Jo Ji Ju Ju J J Je Ju Ho Ha Hö He Ho Hi H H Ha Ho Ha H Ho He Hi H H H H H H H H H Ho Ha He He Ho Hi H Hu H He H H W. W. W. W. W. W. W. W.

30 . -. -. Možnosti.k dosažení lásky.k záchraně před zlými duchy. tj. -. může poškoditi i léčiti. -. 4. -. jež byla Razielem odevzdána Noachovi. písmeno „H“ stvořil je. Tak sloužila písmena jména Božího „J H W H“ ku stvoření všehomíra. -.k poznání budoucnosti. S „H“ zdokonalil všechno. duše. mocné jméno. pomáhá k dosažení přátelství. -.k přemožení člověka.k přemožení protivníka. Abel. Jménem --------------------------Jo Ja Jej Je Jau Ji Jau Ju J Ja Ja Jej Je Jau Ji Jou J Ju Jo Ja Jej Je Jou Ji Ju J Ju H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H používaným v modlitbě lze dosíci panství. Recepty k dosažení rů zných žádostí Jménem Boha začínám knihu tajemství.k uzdravení choromyslného.) znamená „b’H“ – brám. jenž s pomocí její opanoval duchy.k povolení nepřítele. modli se: „Budiž tvá vůle.v obchodování. -. 897 Tělo. -. -. čeho potřeboval. otevírající se používáním jména Božího tomu či onomu punktaci prvního písmene „J“ k dosažení různých výsledků. -. abys mne zachránilo před hrozícím nebezpečím!“ Písmenem „H“ stvořil Bůh nebe a zem. neboť slovo „b’hibarám“ (Genesis 2.k dosažení vlády.k přemožení soudruha. S „J“ stvořil slunce a měsíc.k poznání planet.Tajnost: Kain. -. zvířata a dobytek. -. -.k léčení nemocného. Šet.k nabytí bohatství. rozum.k poznání budoucnosti.k docílení štěstí. -.k zničení. -. -. Jsi-li v nebezpečí. pomáhá k bohatství. s „W“ – světlo a tmu. -. Pak převzal „Sem“ tuto knihu a tak se dostala do ruky Abrahamovy a dále až Šalamounovi.k dobré náladě. -.k dosažení milosti. -. -. než se dostal do korábu.k docílení lásky.k zbohatnutí. -.k dosažení panství.k zabití člověka. -. XVIII.k postupu. Byla napsána na kameny a sloužila Noemovi k poznání všeho.

Duhal. by si počínali správně v obchodě. Pro Kislev – Anachganud. Kabciel. Pro Tišri – Chasdan. Pro Tamus – Tekhanu. jakož i jméno anděla Paskhara a jeho sluhů a modli se: „Předávám vám. Pro Ijar – Daghal. Annal. ať je kdekoliv. Pro pátek – Venuše. Na čtvrté obloze bydlí andělé se svými sluhy. jménem andělů. Pro Ellul – Mural. Pro středu – Merkur. Samal. Pro Adar – Abarbial. Cadkiel. Paschad a Pual mají velký počet podřízených andělů ke své obsluze. Annal. Pro čtvrtek – Jupiter. Chceš-li. Panna. jeho jméno. Igada.První obloha „Šomaim“. najde ji. Pro pondělí – Měsíc. Vládci měsíců Vládci dnů Pro neděli – Slunce. Musí však napsati na slupku fíku slova: „Aukir Glaima“. Pro Ab – Tutargar. Pro úterý – Mars. Mikhael. Michael. Kdo si vyžaduje pomoci talismanů jejich podpory. Pro Sivan – Didnaur. na níž nachází se sedm trůnů. Blíženci. bys mě vysvětlilo. Beran – Štír. Pro šestou noc – Měsíc. Pro druhou noc – Jupiter. Lev a anděl Rafael. Rak a Gabriel. Pro Šebat – Tašnadarnis. napiš na čtyři měděné destičky. Kozoroh – Kabciel. jakož i „Nogah“. XIX. Asimur. Kozoroh – Býk. V pátém nebi bydlí andělé se svými podřízenými. kteří dozírají na lidi. slouží k pobytu skupinám andělů. byste naň účinkovali. Pro Tebeth – Mafniel. „Aphrodite“ (Toto jméno jest v originále). tj. dáti ji do nové sklenice naplněné čerstvým olejem a modliti se při tom: „Zapřísahám Tebe. Pro Marchešvan – Jalarnag. 43. Pro pátou noc – Slunce. Sedm vůdčích andělů: Urpaniel. co se stane během roku!“ Pak bude žádost vyplněna. Rak – Gabriel. Pro Nisan – Šefiel. řízenou na ně pomocí talismanu. jméno jeho matky. by se vrátil k tobě člověk. Kozoroh a Štír. Kozoroh a Vodnář. Palmiel. ve městě 31 . Blíženci – Panna. jíž znají tajemství. andělé noci. kteří odpovídají na každou žádost. Samal. na každou zvlášť. Pro sedmou noc – Měsíc. slunce osvětlující svět. Vládci noci Pro první noc – Merkur. Střelec a Ryby. Pro čtvrtou noc – Saturn. Lev – Rafael. Cadkiel. jenž tebe opustil. onoho člověka. Pro sobotu – Saturn a Váhy. Pro třetí noc – Venuše. Střelec – Ryby.

k nemoci – zmírní se. Kdo šeptá velké jméno Boží ke zlému duchu. Na šesté obloze zdržují se andělé. Andělé Nuriel. vstříc králi – bude tobě nakloněn. Hrů zy pekla Andělé smrti panují v pekle a trestají bezbožníky ohněm a ledem. voda. na moři nebo na pevnině. abys mě oznámil v noci sen… jako Gabriel vykládal Josefovi sny Faraonovy.nebo na venkově. 45. Jiný způsob: Zachovej třídenní čistotu a půst od pondělí do čtvrtka. 32 . kde jsou spousty sněhu a mrazu. andělé. Večer dej hořící svíčku na zem. rosy a many a kde nastane z mrtýchvstání. jest chráněn před požárem. Den co den musí pocítiti oheň a led. abys sám nezemřel. Kdo zná tajemství Boha je chráněn před peklem a každou nehodou. a přineste jej sem i proti jeho vůli!“ Ony čtyři destičky dej do čtyř úhlů světnice a účinek je zajištěn. Gabriel a jiní mají klíče východu v ruce. lehni si do středu pokoje a dívaje se na svíčku mluv: „Zapřísahám tebe jménem velikého jména Božího. byste pro mne učinili… (to nebo to). Modlitba při tom zní: „Zapřísahám Vás Chanieli. hrom. přijďte a vypravujte mi má přání. Oheň každého dalšího oddělení jest 61krát silnější předcházejícího. XX. Maje čisté ruce natři levou ruku růžovou vodou a napiš: „Svatí andělé. nemocí a nedostatkem. blesk a vítr a posléze tma.“ Ilustrace 5. nabude moudrosti. Kusiel. Kdo čte tuto knihu do konce. Parval a jiní jihu.“ Polož si na pravou neb levou stranu a účinek je zajištěn. Dům. Výklad sn ů a talisman ů 44. Pak následuje oheň. šeptá-li k ohni – zhasne. 4500 z každé strany. kde tato kniha se nalézá.“ 46. ve dne či v noci. 1800 světů obklopuje toto místo ze všech stran. Jest sedm oddělení v pekle. Padael mají líče západu. Každé oddělení má průměr tři sta roků. uteče tento. XXI. jejich úkolem jest konati podobné zázraky a poskytovati léčení nemocných. Ovšem musíš býti velmi čist. Rafael a jiní panují severu. Led pálí stejně jako oheň. proti nepříteli – zemře. jako jste sdělili s Josefem výklad snů. To trvá dvanáct měsíců. Nejvyšší obloha jest „Šechakim“. Chasdieli a Cadkieli jménem Boha.

“ – Do talismanu se tedy napřed píše druhá polovina talismanu (Král atd. není v originálu naznačeno. jak vypadají Jeho údy tělesné atd. vykazujícím 231 oddělení. Ismaelovi. součást to knihy Raziela. že Kabbala překročila nejvyšší bod vývoje a dostala se na cestu úpadku. Na základě mystického verše v knize (Daniel. jak trůnové byly postaveny a starý dnů posadil se. Raziel přináší zde původní znění divného spisu. členovi to oné skupiny. „jak dlouhý jest každý úd Boha. když čteme tam např. atd. i král přivázán by byl na pavlačích. ruce. všecko s pozoruhodnou podrobností. – Řečený spis jest připsán proslulému veleknězi R. dle legendy. R. aby se dověděl. jejž Sefer Jecira zaznamenává ve druhé kapitole. všecko co viděl. 7. jenž ještě dnes vzbuzuje při čtení zvláštní dojem. oči.): „Viděl jsem. kap. Takové úsudky se nám vnucují. Jeho roucho bylo jako sníh bílé a vlasy hlavy jako vlna čistá“ …vyličuje autor v krátkém spise. Výsledek jeho studií v nebi líčí podrobně mu připsaný spis „Šiur Koma“. 33 . a vlasy hlavy tvé jako šarlat. Ismael prý vstoupil před tím do nebe.5) Tento verš překládá Kralická bible takto: „Hlava tvá na tobě jako Karmel. tak že moderní čtenář ztěžka rozumí této blasfemii. aby vytrpěla mučednickou smrt (160 po Kr. (Píseň písní. Při té příležitosti spatřil Boha a po návratu vypravoval. svým kolegům. který spis však dokazuje. 9.). nos atd. Tyto se nacházejí v kole. nejvyšším soudem či ne. jmenovaném „Šiur Komah“ (= míra výše. 7. uši. každé oddělení obsahuje 2 písmena. tj. jak Bůh vypadá. zda byl jim přiřknut takový trest i nebeským. Hospodina). že Hospodin stvořil všecko 22 písmeny alfabety.) a pak první (Hlava atd. První slabika jest tedy „Ab“ a poslední „ŠTh“. jakou délku mají nohy. jež po zhroucení povstání „Bar-Kochby“ byla Hadrianem odsouzena. Ilustrace 6. kap. To ukazuje ilustrace 6. Je to tentýž postup. Alphabeta se čte nahoře (v první řádce) zprava a zleva.Poznámka k obrazu 5.) Jak tento nevinný verš vztahuje se na Metatrona.“.

Odkud mají ta slova. jménem Boha. – Talisman. jehož se k tomu účelu používá. cituj jména andělů: „Dalkiele“. a to ve čtvrté hodině odpolední posledního čtvrtku v měsíci a napiš na měděnou destičku jméno anděla „Kasitrun“ a vlož jí do téže sklenice modle se: „Zapřísahám Vás. ježto ani se nehodí do její soustavy. byste obrátili srdce N. „Antimajmonisté“ proti největšímu náboženskému filosofovi té doby. nemocí.. a jeho sluhů. abyste uhasili tento oheň. Šamutha. jež nevykazují ani latinský ani semitský původ? – Rovněž. aby zakázali svým plukům. ukažte mně zázrak. krále duchů a jeho družiny jakož i Agrath. sdělil R. zlý duch neb kouzlo byly odvrácen od N. jménem ‘Dihuna. jenž neškodí a nečadí. pána třetí oblohy. aby jen tobě byl(a) oddán(a). Diuna. 51. Bašri’. se vzývá „Ašmodaj“. nastuzení. Modli se pak devětkrát: „Zapřísahám Vás. „Zapřísahám tebe. Chceš-li. Kdo by tomu nevěřil? – Musíme se více diviti divným jménům. jakož i Sunnité v Islámu.“ Stane se tak ihned. dcery (syna) matky N. 48. jimiž zavírají a otevírají. a žádost tvá bude vyslyšena. Amen. nýbrž ho chránili před každou nehodou. jimiž se označuje každá noha. ruka atd. nemoci. má tuto formuli: Kabbalistická písmena znamenají „Ašmodaj“. modli se: „Jménem Hospodina zapřísahám Ašmodaje. kteří popsali Boha antropomorficky. 47. vznešený králi. že ve 13. nastuzení. kde se vzaly ty délkové míry pro každý úd? – Ovšem orientálská fantasie jest nevylíčitelná! – Rozhodně vidíme. N. aby byl(a) pouze mně oddán(a)!“ Sklenici uschovej tam. kudy dotyčná(ý) žena (muž) chodí a účinek se jistě dostaví. aby oheň neškodil tomu domu!“ 50. či „Agrathbath Machlath“. N. Chceš-li dobýti lásky nějaké ženy (muže). K odvracení horečky. kteří panují ohni. čtyřmi klíči.“ 52. Sahuna. nebo jeho obraz. Chceš-li naplniti pokoj ohněm. andělé vědy.. andělé moci.Ovšem kniha „Teoretická Kabbala“ poukazuje. aby horečka. Mefarša. aby nepoškozovali N. Chceš-li vidět krále. a její družiny. dej pot své tváře do nové sklenice. provésti něco nebezpečného. s jakou látkou bojovali tzv. ke mně tak. královna ženských strašidel. Dále následuje čtyřhlavé „Šín“ atd. s lidskými údy. Amen. Proč by nedovedl to i židovský mystický autor téže doby? – Vždyť archanděl Metatron prý všecko. aby tento oheň ustal. Sela!“ Ilustrace 7. král zlých duchů. Poznámka k obrazu 7. Amen! Sela. zlého ducha. století se bavili křesťanští bohoslovci takovými výklady.. sedícího na ohnivém trůnu ‘Chasin-Jah EHJH’ (mocný Hospodin). Sela. dceru Machlathovu. – Řecký spis byl tedy dostatečně připojen knize Razielově. N. co spis obsahuje. Ismaelovi. andělé ohně. 49. N. strachu apod. Chceš-li vypuditi zlého ducha. 34 . kouzelnictví. dej ovoce na oheň a stane se tak. prones: „Zapřísahám vás. tj.

Jupiter a Viru-El. Tebeth: Kozoroh a Šaci-El. Ijar: Býk a Lahti-El. Cfi-El. 3 Mars a WiruEl. Adar: Ryby a Rimi-El. 12. 6. Jahni-El. Ganšureš s vůdcem Or Ponecho. 7. 6. Sammi-El a Eni-El. Slunce a anděl Uri-El. Venuše – Býka. Měsíc – Raka. Sandalfon. 10. 9. slunovratu. Šumi-El. Curi-El. II.Talisman se zhotovuje takto: Napřed se napíše vládce I. Barchiel a Rabijel. IV. 3. 2. 2. Šebat: Vodnář a Gabriel. 3. 8. III. Saturn a Ašri-El. Adni-El. 3. 5. Zafani-El. Rovněž i andělé týdnů: 1. Uri-El. 11. Venuše a Ašri-El. 11. Jsou rovněž mužského rodu. Dále panovníci měsíců: 1. 8. 12. 6. 4. 10. 4. Gabriel. Další panovníci slunovratů: I. 4. Lev a Střelec jsou na východě a znázorňují oheň. Barkial. Sivan: Blíženci a Pani-El. Mars – Berana. Ellul: Panna a Chani-El. Tamus: Rak a Suri-El. 5. Panna a Kozoroh – na jihu a znamenají zem. Amri-El. Vládci měsíců: 1. 9. 5. Rak. Hadri-El. IV. Slunce zobrazuje ve dne Lva. Kabri-El. 13. Aspami-El. (Samal). Šamal. Galicur a Hadarni-El. Cadkiel. Jupiter – Střelce. 35 . 4. Merkur – Blížence. Saturn – Kozoroha. Beran. Ari-El. Pni-El. 2. II. 6. Býk. 7. (Namciel a Cadki-El). Barki-El. Kislev: Střelec a Maduni-El. El-bru-Our. Merkur a Lahab-El. III. Měsíc a Samal. Marchešvan: Štír a Gabri-El. Hachbi-El. Jari-El. (Jackmiel a Jarmuth). 5. 2. Uriel. Tišri: Váhy a Curi-El. Tri-El. Jejich planety jsou: 1. (Barki-El a Sammi-El). Namci-El a Cadki-El. Rodu jsou ženského. Achmiel a vůdce Abe Abham. Ari-El. Gabriel. 7. Izra-El. Assial. Štír a Ryby – na severu a znamenají vodu. Barzi-El a Sammi-El. Nisan: Beran a anděl Uri-El. Ismarial. 7. Ab: Lev a Barki-El. Jsou mužského rodu. Chadniel.

N. pátého. sedmého. ranní. osmého. N. 53. Vůbec se nesmí psáti: Třetího. Ana-El. osmnáctého. Jiný recept: Zapřísahám tebe. vládče zapomenutí.“ 57. jedenadvacátého. Galicure. šestnáctého. čtrnáctého. sedmadvacátého. Píše se tak na list citrónový. Jiný recept: Prones prvního dne Nisanu nad kalichem starého vína sedmkrát jména: „Paschi-El. Text prones pak opět třikráte a slupku sněz. smíchá se se starým vínem a vypije v novolunní. vrchní vládce a Zaganzag-Elo. Měsíc – Raka. (52) Text má chybně „Putah“. Jiný recept: Připrav v měsíci Sivanu před svátkem týdnů (Šebuoth) těsto z pšeničné neb ječné mouky modle se: „Toto připravuji pro N. Merkur – Pannu. vládce tóry. Talisman zní obyčejně: Jménem tvůrce nebes a země píši talisman pro N. Hospodine. „Purah“ však uvádí i Talmud. desátého. Celý den se smí psáti talisman: Prvního dne měsíce. Jiný recept: Cituj čtyřicetkrát žalm 119.Vodnáře. Večer: sedmnáctého. aby nezapomněl svého učení!“ Koláč zhotovený z těsta má býti opatřen třemi řádky s textem: Arimas Abrimas Armimas Na druhé pak straně napiš těchto šest řádek s textem: Ari-El Agasi-El Agasipi-El Pathchia-El Patha Pak upeč koláč v kamnech. třiadvacátého. Jupiter – Ryby. vědě. v pátek v páté a desáté hod. a napiš verš 113. vytopených révovými listy. zjevující tajemství tóry. devátého. jakož i jménem panovníků (dotyčného dne a hodiny). Jahu. každé jméno na zvláštní list. šestého. Talisman se píše v neděli v sedmé hodině ranní. polej pak koláč a listy červeným vínem a modli se sedmkráte: „Ada bar Papa. štěstí tímto činem. Rafael. Z rána: druhého. Poté napiš táž jména na osm myrtových listů. bych přinesl N. N. dvanáctého. dále čtvrtého. 56. 55. abyste otevřeli srdce N.Venuše zobrazuje v noci Váhy. ve čtvrtek v čtvrté hodině. ve středu v druhé hodině. Tarfi-El a Jahu-El. patnáctého. třicátého. Zapřísahám tebe Puro (52). 36 . pětadvacátého a osmadvacátého. třináctého.. Mars – Štíra. 54. bys odvrátil od nás nerozumné srdce a zahodil je na hory města pomocí svatých jmen!“ – Pak koláč sněz a víno vypij. Jiný recept: Uvař první vejce od slepice i se skořápkou a napiš na ni písmena – „Pi-PhiJuth (třikráte) Akhuth Chól Cir Jatu Tatis – KKK AAA NS. Rafram bar Papa atd. dvaadvacátého. N. šestadvacátého a devětadvacátého dne. v úterý v první hodině. devatenáctého. jedenáctého. moudrosti a rozumu jménem Hospodina. jakož i Jofifie.“ Poté víno vypij. Saturn . na slupku jablka nebo citrónu. Muž narozený za vlády ženské planety a žena narozená za vlády mužské planety – nezůstanou na živu.! Budiž tvá vůle. v pondělí v páté hodině.

bych nezapomněl. jak zde uvedeno. Tj. čemu jsem se učil a čemu se budu učiti. jež vyvozuje rovněž jména čtyř biblických (Genesis 2) na čtyřech úhlech s připomenutím jmen: Mikhael. že autor této knihy žil ve slovanském okolí.58. HA. vládce tóry!“ Jako odchylku od posledních dvou druhů talismanů pro šestinedělky dlužno konstatovati formuli zvolenou Pražským rabínem a kabbalistou R. Recept k odvrácení zlého ducha. WH. Tofa-Ela. Otevři i mé srdce tj. 8. 16. Achuš. Jchuš. Rachla. Žalm 51. abys chránil dívku Süssje. vládce tajemství a Chašmuela. zlým člověkem.. ve dne či v noci. Pak pokračuje: „Budiž tvá vůle. uhranutí. vládce vědomostí. JHWH. Uriel. HWH. JH. (Potom napsal verš 19. Z toho vysvítá.: před zlým duchem. Přísloví 161. Pak se modli: „Buď vůle tvá. JHU. andělů Rafaela. Apfi-Ela. Kdo nechce zapomenouti svého učení. Jonatanem Eibešicem (17. Rafael. třetí a páté písmeno. WH. Hu-Ela. dej mi štěstí při ssepsání talismanu pro N. aby otevřel mé srdce v tóře a osvětlil mé oči a srdce jménem Paschi-Ela. – 6. Jiný recept: Modli se: „Adni-El. (53) 37 . Mojž. 121 verš 4. Sargi-El. „Pro Davida. Amen Sela!“ Slova „David ben Zlaté“ jsou v originálu psána tak. protivníkem. ve snách či v bdělém stavu…“ 20. Jménem Ariruna a Adirida zapřísahám pro N. stol. – 2. atd. chudoby a jiných nepříjemností: „Jménem všemohoucího. HWH. verš 18. Rovněž ií svaté jméno „Azbugah“ (název ruské abecedy). učení a vědě a chraňte ho před vězením a každou nehodou!“ 60. Šestilistá růže obsahuje následující výroky: 1. Hospodine. jménem Ahu. JH. 49 v kn. Bože náš a Bože naších otců. tvůrce nebes a země. jménem vládců Škarchuze.N. Isaiáš 50. AH. Amen!“ – Mnozí se postí den před novoluním Sivánu a píši tyto verše na vejce. modlíce se při tom. Žalm 51. Gabriel. syna Zlaté (53). JH. vládce poznání..3. JHW. všemi druhy kouzel a jejich skupinami. Samala. učitelů Mojžíše. vládce vzdělání. 12. Davida ben Zlaté. první a sedmé. žalmu 90. JHWJ. vládce vědy.. N. 5. Rudi-Ela a AguksiEla. vězení. 13.). panovníka rozumu. Žalm kap. aby našel záchranu před vězením. . ať Israelitou či neisraelitou. Hangala. Gan-Šurešu jakož i jménem Adirihuna. otevřete srdce N. 4. druhé a šesté.. Hospodine.“ 59. Rafa-Ela. Tak např. Nahni-Ela. AH. dceru Sary Ley. N. kap. HH.)“ Ilustrace 8. Armi-Ela. nechť pronese nad sklenicí vína verše: Hiob 32. 2. Nadgi-El. Kachti-Ela. Isaiáš 50. věrného lékaře.. HH. Bože Abraháma. a 26. vládce chytrosti. Petra.. Recept k nabytí moudrosti: Prones sedmkrát nad sklenicí vody a vypij ji pak během 40 dnů: „Tato slova rozumu propůjčena Mojžíšovi cestou vody prostřednictvím Safsi-Ela.

. dostává na život pergamen z jelena. Rovněž pomáhá koláč z medu připravený a požívaný z rána. N. N. nesoucí nadpis: „Kuf.21.“ (54) 38 . aby byly chráněny před kouzlem.. SSS. Ilustrace 9b. abys posílal své anděle do domu N. Žena. pošli své anděle shora jmenovaného do bytu N. WKJ. WJK. Kfu. Dva talismany k nabytí štěstí v obchodě.) Puk znamená armejsky „Jdi ven“ jako hebrejsky „Ce“. Aby člověk měl štěstí v obchodu.“. jež nemůže porodit.! Amen! Sela! Prostředek pro šestinedělku a novorozené dítko. 22. (První Talisman vykazuje jména Boží: „JHWH“ a „Šadaj“ a druhý – slovo: Clach (buď šťasten) ve čtyřech obměnách písmen. uhranutím a každoukoliv nehodou: Cituj Žalm. kap.) …Buď šťasten a vyjížděj s slovem pravdy. 121 (Šir lamaaloth) a napiš takový obraz 10. Napiš tyto obrazy na pergamen a nos je na levé straně těla. Hospodine. 45. má napsat na pergamen obraz s veršem Žalm. kapit. Ilustrace 9a. 118. 5. napsána na pergamenu pomáhají proti zlému duchu a šílenství. doma i venku. tichosti a spravedlnosti atd. Phku. Bože Muele. ve městě či na venkově. Hospodine. aby poskytovali mu štěstí v obchodě a ve všech činech. aby poskytovali mu štěstí a zdar v obchodu ve dne a noci. Připiš k tomu verš (Žalm 45. ve dne i v noci. a nositi jej na levé straně. 5.) K docílení lepšího výsledku se dodává modlitba: „Budiž tvá vůle. synu matky N. (Exodus kap. doma a venu AAA. (54) . Takový prostředek má nejlepší výsledek. Slova ta znamenají: „Roztrhej Satana. Tvá svatá pečeť ať udělí štěstí a zdar N. Slova „Krá-Satan“ Nápis má býti nosen na krku. Puk“ a šeptá se jí do ucha verš: Ce ata atd. Viz tabulku. Pak se modlí: „Budiž tvá vůle. Kra-Satan jsou začáteční písmena třetího a čtvrtého verše modlitby „Ana bethoach“.

atd) jménem Michaela. celou duší a celou silou! Budiž tvá vůle Hospodine. Gabriela. se modlí: Jménem EHJH. abys neučinila škody šestinedělce N. N. Ilustrace 10. Sansinaj a Samangolef“ se vyjadřují zvláštními obrazy.“ 39 . dceru N. jak jsi byl s Josefem (Genesis kap. 104): „Borchi nafši atd. poskytuj Bože milost N. se totiž zapřísahala. N.“ Prostředek chránící člověka před zbraněmi: Napiš na jelení kůži jména andělů: Anthri-Ela atd. ani hlavy ani srdce. a její dítko.. dcery N. Obraz 12. že „Kamea“ (vázaníčko). N. a N. při jídle aneb pití. atd. N. To poznal prý už babylónský král Nebukadnecar. (Numeri 6. 41.. Původ těchto andělů se uvádí v anonymním pozdějším spisu „Ben Sira“. jeho onemocnělý syn. BB. Jiný recept k dosažení lásky a milosti. hlavě či srdci!“ … Recept k docílení shody manželů či přátel. 24-26). první žena Adamova ze zlých duchů. shodu a porozumění! AAA! SSS!“ Jiný způsob: Napiš vodou růžovou a měděným perem na pergamen: Ať bydlí shoda a přátelství mezi N. a N. aby žádný nepoškozoval onoho. jenž má jejich jména napsána zde. kde však andělé: „Sinaj. byl tímto způsobem uzdraven. či Otce a Matky. že bude se snažiti usmrcovati malé děti lidské. přátelství. zní: „Zapřísahám tebe. – Zapřísahám zlé skupiny. obsahuje jména těchto andělů léčení. Mikha-Ela. N. ani ve dne. a novrozenému dítku jejímu. ani v noci. které nenosí takový talisman. jídlem či nápojem. Lilith. Modlitba.Jiný recept: Používaje obrazu 12. aby přivodili mezi N. ve dne či v noci. 39. Pod obrazy se dodává požehnání: Požehnej ti Hospodin a ochraňuj tebe atd. N. jménem tvůrce a tří andělů…. jenž vypravuje. nos na krku a modli se: „A máš milovati Hospodina svého Boha celým srdcem. ani 248 údů ani 365 svalů jeho. Uriela atd. – Tento talisman se nosí na krku. Rafaela. že nebudeš poškozovati onoho. silou žalmu (kap. pomoz N. bys poslal své anděle panující lásce. Napiš na jelení kůži slova: „Jménem Boha milosti.“ Pak se používá obrazu 13. Zapřísahám tebe první Evo jménem Tvůrce a andělů poslaných k tobě a jimž jsi slíbila. N. aby nepoškozovaly šestinedělku: N. Jiný druh talismanu se skoro stejným textem se doporučuje do postele šestinedělky. N. jež se přednáší při předání talismanu. až do konce. N. jenž bude citovati tato jména. Gabriela atd. HA. N. první Evo. AA. chrání dítko před nebezpečím.

6. (Exodus 11. syna matky N. Hospodina a Hospodine praotců.) „A budeš milovati Hospodina svého Boha atd. Sinaj.. Talismany pro šestinedělky a novorozené děti.): „Opusť ty a tvůj celý lid“ s armejským překladem: „Kúf“ (= opusť) v šestero variacích. Šamsiel. zlým pohledem a nehodou. i pro těžkou roditelku. 11. Pak přijde verš (Exodus kap. aby připravili přátelství mezi nimi. jež má býti dokonce napsána. 13. 11.“ Pak modli se: Budiž tvá vůle. N. Hakana. a 14. v 11. 104. N. Talisman k dosažení lásky: Napiš perem měděným a vodou růžovou na pergamen: „Jmenem N.) To jistě pomůže! Poznámka k obrazu 12. Talisman se dává jí na pupek a do ucha se jí šepta verš shora naznačený. N. – K tomu slouží obraz 12. 13. abys poslal své svaté anděle do bytu N. kap. Učitelé praktické kabbaly používali zde naznačeného kruhu se žalmem 121. Poznámku k obrazu 13. Chasdiel. aby miloval N. Adam a Eva vyloučením „Lilith“. 8.). I. Talisman k docílení shody mezi manželi aneb přáteli: Napřed se píše: (Deuteronomium 6. Nechunja b. měly vyznavače všech věr.„ – Pak kabbalistická písmena dle obr. 5. nad textem psaným... Konečně jsou rozptýlena na celé ploše začáteční tři písmena každého verše modlitby R. Poznámka k obrazu 11. syna N. Kuzu bemukhusu kuzu. aby je chránili před kouzlem. – Nahoře se píši jména čtyř řek jmenovaných v Genesis (Kap 2. N. 40 . II. silou žalmu.Ilustrace 11. 8. Sansinaj a Samangolef (jména andělů) . K vůli slovu „Ce“ = „Puk“ se doporučuje tento talisman psaný na pergamenu z jelena. Eva první. Pak mezi linkami: Žalm 91. N.

Ilustrace 12. Ilustrace 14 III. 41 .

Rafaela. Kamea k dosažení milosti: napiš na pergamen z jelení kůže: Jménem Boha lásky poskytuj svou milost N. III. N..Poznámka k obrazu 14. Uriela atd.). 21. N.. 42 . Gabriela. jménem Mikhaela. Ke konci přijde kabbalistický obraz 14. synovi N. jako jsi byl s Josefem (Gen. 39.

VIII Saul. ať křesťan neb Israelita. Každý svobodný zednář musí věřiti v Boha. Tři svíčky hořící na východě. atheista se odmítá. Reg. Dva sloupy u dveří znamenají „Jachina Boaz“ (I. dostává heslo „Jachin“ nebo „Šiboleth“ a ve třetí – titul „mistr“ a heslo: „Tubal-Kain“. takže i učenci se jmenovali jako oni. „Červený kříž“. domnívajíce se. 6. Pak sděluje se mu tajemství prvé skupiny pod heslem „Boaz“. synu N. Chiron Abiv totiž poslal do Judee umělce k vybudování chrámu. 21. 5. tj. Reg. Jemu naproti starší a pak mladší diakonus. jež s sebou má. pak modlitbu Hakana atd. Stůl je oltářem. Na ní – různé náčiní zednářské. a dodej: „Pomoz N.“ (Žalam 133. Nejvýznamnější z nich byla však zednická. že tito jsou vinni tím. 32. Za talmudické doby byly dělnické třídy sjednoceny ve velké společnosti. N. Talisman chránící člověka před zbraněmi: Napiš na jelení pergamen jména andělů: Athriel atd. že Mojžíš a Becalel (stavitel archy úmluvy) založili společně zednářství. Konečně dlužno zmíniti se též o velké společnosti.). VI. založené na mystických základech a humanních směrech. odkrývá srdce a vydává veškeré kovové věci. lidomilnost a naději. Tito byli rozděleni ve vyšší a nižší třídy. jakož i třída „Žebříku“. Trůn Šalamounův. by jeden druhého poznal. Stol. XXII. chránící křesťanství pod heslem: „Maher šalal chaš baz“ (Jes. Rakousku atd. na němž leží otevřená bible. pak třída „Svatý hrob“ čili „Jesu Nacarenus. století v Německu. 10. N. Jest to „Liga zednářů“ známá jménem „Giblim“ (I.) Nový člen dostává škrabošku na tvář.) po třech písmenách rozdělený. Rabenu.Poznámka k obrazu 15. verš (Genesis 49. západě a jihu znamenají: Víru.). že toto hnutí roste. Místnost společnosti znázorňuje chrám Jerusalemský. Severní strana je prázdná a znamená tmu. Čisté židovské řády „Bne-Brith“ byly založeny ve druhé polovině min. Každý člen nosí bílou zástěru ze skopové kůže. Dále existuje třída „Mstitelé krve otců-mučedníků“ jménem „Kaddoš“ (prý z XII. Ovšem vynikající židé stáli často v čele zednářských lóří. První místo na východě zaujme mistr s kloboukem na hlavě. čili moudrost. Jejich zásada jest nedisputovati o víře. rozsvěcují se svíčky a volá se „Budiž světlo!“ Postupuje-li do druhé třídy. sílu a krásu. Celkem čítá se přes třicet tříd.. 43 . Při vstupu do místnosti zpívají: „Jak je milé a příjemné. Jofo. totiž stavitelé (Báunim) (Berachoth 64. jako Adolf Cremjeux v Paříži (1686-1880) a jiní. že bratři sedí spolu svorně. (IV. zedníci.!“ – K tomu patří obraz kabbalistických písmen. jež teprve za doby Šalamounovy nabylo pevných základů. rex Judaeorum. aby vnitřní svornost nebyla rušena.“ Zednářství se postavilo proti papežství a z toho důvodu potírají katolíci zednáře a židy. V. Ehje ašer Ehje – neboli štít Davidův. S v o b o d n é z e d n ářs t v o .).. 1. Tradice kolující mezi nimi vypravuje. 7.). Sabbath 114).) Ženská třída má název: „Rahab“. Každá třída měla svůj tajný znak a tajné heslo. král Israele atd. 18. VII. rovněž bratrství. pak zuje svou obuv. vzájemnou pomoc a pravdu.

jest zlý člověk. Poslední dvě – z ostatních údů těla. mozku a jater. je příbuzná s tzv.Ilustrace 16. 3. Jsou-li prsty vzdáleny od sebe. Šestý: Bílý vůl.) Čára moudrosti.Prsty se jmenují: 1. Čtvrtý: Víra. 4. Žebřík stavitelů se 7 stupni. 2. začíná u palce a sahá až na konec ruky v její šíři. Hlásá: Kdo má prsty blízko sebe. jež jest naznačena v Zoháru Jethro. U zdravého člověka jsou čáry veliké a jasné a u nemocného – malé a nejasné atd. Dlaň obsahuje tři hlavní čáry a dvě vedlejší. O této vědomosti přináší Zohár Jethro delší stať. K praktické kabbale patří i tzv. tj. 5. Ilustrace 17.) malík – Rozeznává se šest čar na dlani a sice: 1. 44 . bude míti nedostatek. Srozumění. Nejvyšší se jmenuje: Odplata. --. První dostávají svou stravu ze srdce. Kdo má krátký malík. Chiromantie. pocházející z jater.) Čára života. 3) Prostřední prst. začíná u dolního konce čáry života a končí až u malíku. 4. věda o významu linii ruky. Vykazují-li nehty dírky. Druhý: Práce. Poznámka k obrazu 17. ten najde štěstí v životě. pocházející z hlavy a mozku. 2.) prsteník. daktiloskopií.) Ukazováček.) Palec. jenž nesahá ke třetímu členu prsteníku. Rozum. začíná u palce a končí v zápěstí. „chiromancie“. Na pravé straně: Miluje svého bližního. pocházející ze všech údů. jest to znamení štěstí a ochrany před nebezpečím. Sedmý: Dobrodiní. Třetí: Velká námaha. Pátý: Sladký. pocházející ze srdce. – Na levé straně: Víc nic. začíná u prostředního prstu a končí v zápěstí.) Čára štěstí.) Čára cti.

znamená bohatství. než nastoupil cestu vývoje.5. ed.) jmenuje prvního „Jnšán Kadím“ a Satana – „Iblis“ Kadim. pocházející ze žaludku. rozum (u srdce). Manes (3. že člověk bude míti nouzi v mládí či v pozdějším věku aneb ve stáří. Řecky znamená týž člověka vykonávajícího nějakou práci. – Je-li přetržena na začátku či v prostředku aneb na konci ruky. stol. moudrost (u čela). že Adam Kadmon byl stvořen k podobenství Božímu (úranios anthrópos). je-li dlouhá.) Obraz (Adama Kadmona) Demiurga vykazuje na nejvyšším místě slova: „En-Sof“ (Nekonečný). Flügel. koruna. Je to tedy táž osoba jako „Demiurg“ Gnostiků. 6. pak dole: nejvyšší světlo. základ (u pupku). znamená. či široká. začíná u ukazováčka a sahá až do konce ruky v šíři. zatímco lidský Adam byl stvořen ze země (genaikos). Jmenuje se též „Svatý stařec“ (Atika Kadiša) či „Adam stvoření“. Numeri 144) vybudoval Adam Kadmon světy a zničil je. Gnostikové zase tvrdí. vznešenost (na pravé) a síla (na levé noze) a konečně království u chodidla. Prostupují celý obraz: Pravá levá a prostřední čára. ────────── 45 . Teufel atd. Dle Zoháru (Leviticus 70. Slovo „Demjurgos“ může být též zkráceno z Adam-jurgos. Adam Kadmon (nejprvnější Adam) pochází z nejvyššího světla odloučeného od Nekonečného (En-Sof).) Čára bohatství. že „Pán světa“ stvořil „Adama Kadmona“ a „Pán tmy“ – prvního člověka. Philo učí. Ilustrace 18. u čáry života. (Fihrist-el-ulúm. Z toho pochází slova: Diablos.) Čára hospodářská. sláva (trochu níž). Poznámka k obrazu 18.

V museu ve Filadelfii leží i kousek lidské kůže s kouzelným nápisem rovněž z Nippuru. jakož i mezi sektou Sabeů a pohanských Syřanů. že nápis obsahuje jméno Mordechai ben Saul. že tamní židé ještě dnes zabývají se astrologií. Fihrist-el-ulúm ed. magií a Kabbalou. Nekromancie. dovolávají se. jenž má být proklet. dotazování se mrtvé lidské hlavy (Sanhedrin 65b). zajímavo jest.Z Nippuru v Babylonii byly dovezeny do naších knihoven a veřejných museí různé kouzelné misky (dosud asi 50 kusů). N. bylo nejrozšířenější v Nippuru. jež dokazují. uvnitř se nalézají černě psaná hesla a verše buď hebrejsky neb v aramejštině. jeho žena a děti byly chráněny před nepřítelem N. zatracen a exkomunikován. by majitel misky. Obsah těchto textů bývá často hebrejský verš z Bible. Jsou to ploché a kulaté misky z pálené hlíny. tj. (Viz. 46 . což svědčí o jeho židovském původu. jména andělů a duchů.. Flügel a Jakob z Edessy).

totiž choroba. a slovcem „kad“. že zlý duch uprchne před talismanem. str. poněvadž je to nebezpečné. jež znamená lámati. Slovo „Šabriri“ jest odvozeno ze slova „Šabor“. Talismanský nápis ten zněl takto: Abrakadabra Abrakadabr Abrakadab Abrakada Abrakad Abraka Abrak Abra Abr Ab A Také Indové užívali na talismanech nápisu téměř shodného s oním. 5.. tj. Chce-li ji přesto píti. Literatura talismanů a gemm jest velmi stará a její stopy jdou do písemnictví i nejstarších národů.“ Způsob. Již Talmud (Pesachim. původce nemoci. aby zeslabili zlého ducha. zde uvedeným. jímž psány jsou tyto talismany. totiž Abrakath. člověk nesmí v noci píti vodu z řeky nebo potoku. 47 . udržel se i na mnohých středověkých talismanech (viz např.) uvádí talismany proti různým nebezpečím a nemocem. jistě. přejíti.). píšíce ta slova vždy o písmenu zmenšená pod sebe. totiž postupné zmenšování talismanického slova o jednu písmenu. nechť dříve odříká tato slova: N. Této formule používá se též proti oční chorobě (Juma 28. matka mne varovala před zlým duchem: „Šabriri . Gittin 69).PŘÍLOHA I. Věřilo se totiž. místo toho též takto Šabriri briri Šabrir riri Šabri iri Šabr ri Šab Ša“ Zlý duch pak ihned prchne. psali slova. minouti. Poznámka: Podobného talismanu užívali i Gnostikové proti horečce. značí tedy slovo šabriri (aramejsky) lámače. obr. Např. Snad jest i indická formule „abrakath“ aramejského původu a znamená též „přejde jistě. jež dále uvádím. Slovo „Abra-kad-abra“ vykládá se slovem „abor“. 12. jehož kouzelnému slovu ubývá po místě. tj. jistě přejde“. znamená tedy slovo abrakadabra: „přejde. 112 a Aboda Zara. N. na papír a nosili jej zavěšený na krku.

-V IV. -Alihun. Namliel. slunovratu slunce na polích. slunovratu práce na stromech. Abir-Abirim. Šagar Šebi. panovníci atd. -Kolahdaj. Enal. V III. Země: V I. -- Ihu-Hi-Ain. Rabin drafa. čtvrtletí se nazývá: V II. slunovratu zkrotiti zvířata. Dny: neděle: Pinuntakar. Barkhiel. V III. pamatuj. čtvrtletí se nazývá: V II. Gabriel.PŘÍLOHA II. Cadkiel. -Planety: Tleh Satan. -V III. Tak např. středa: Rami-Šor-Satar. -Jahmel. Šamsiel. čtvrtletí se nazývá: V II. V IV. -Jašišia. 48 Aid-Mastar. přeješ-li si zničiti hmyz a za IV. El-barah-Aur. Eniel. jichž tělesa. úterý: Partan. Kuldun. mají vždy jiné jméno v jiném slunovratu. -Slunce: V I. Ašmarah. Panjuta. -V III. Vládce země: V I. V IV. Saturn Kahdar. za II. Gan-šoreš. za III. nechť povšimne si. pondělí: Muhtir. aby jím bylo docíleno žádaného výsledku. čtvrtletí se nazývá: V II. čtvrtletí se nazývá: V II. Vládce slunovratu: V I. -V IV. Agdiel. . Kahdun. Šahrun. Tašgun. Aškur. Kdo přeje si napsati talisman. -V III. -V IV. že nebe a země. Slunovratu. Gdudiel. máš-li za I. že: Slunovrat: V I. -Ablad. Tato měnlivá jména nutno přesně uvésti v talismanu. -- Samal.

-Barún. -Vládce setby: V I. -za IV. slunovratu: Za II. 49 . Za II. JHU. Za II. -Panpupus. -Abrún. Uriel. -Aphrodita. Za III. Mathniel. Za III. V II. Za I. za IV. -Zaus. slunovratu: Edom. nebi): Chama. -Suftinih a Abijah. -Pnibór. Za III. Jména východního větru: Za I. Gabriel. za IV. -Eben. Za III. -Za III. -Taupal panius. Jména Venuše (na III. -Dorón. V III. slunovratu: Mahnam. Tamhur. za IV. slunovratu: Nogah. -Tadpurín. Darakhtiel. -Futus. Eracht. -za IV. slunovratu: Kurtus. Jména západního větru: Za I. -Kalifu Vimpas. slunovratu: Akbrún Za II. Jména severního větru: Za I. Za III. Karbitih. -Synagor. V III. Zabna. Rabbatihu. Za I. Gabriel. Jména Jupitera (na VI. -Paztúr. Šlišiel. nebi): Cedek. Za III. -Daspur. Za II. Ezriel. nebi): Šabthi. Za II. -Rafael. Moledah. slunovratu: Za II. -Harfus. slunovratu: Kizaloth. ────────── Jména čtyř větrů: Za I. Za I. -Za III. V IV. -Abduth. -Karmalus. za IV. Za I. -Zarzór. nebi): Maadim. slunovratu: Emuna. Kaharbakh. za IV. -Bagiratu. čtvrtletí se nazývá: V II. Abakrón. -Akara. Andělé Markasda a Maraphiel mají býti vždy jmenování. Jména Marta (na V. Anal. za IV. Jména Slunce (na IV. za IV. Nitraba. Abkalath. Za II. Za I. V IV. Za II. -- Manšúr. Juba. Arabtihn. -Ahdirir. -Karbakh. -Dar-aur. Jména jižního větru: Za I. slunovratu: Eju Ór. Za II. Za III. Za III. Akatriel. -Jména Saturna (na VII. Rikiel. -Knenal. -Golegdodí.Východní vítr: V I. nebi): Nogah. JHJH. Zarkuta. Mikhael. čtvrtletí se nazývá: Turtah. za IV. -Pašitus. Mithgadal. Curiel. Dakhdiel. El-farún.

nebi): Lebana Za I. -Drigmún. -- Pastúr. Měsíc Kislev nazývá se: Za I. za IV. Tasarnab. -Talim.Jména Merkura (na II. Meegul. slunovratu: Bakeš.) Cadkiel. -Kabód. za IV. Nafsar. -- Měsíc Ellul nazývá se: Za I. slunovratu: Sandím. -Za III. Měsíc Ab nazývá se: Za I. Měsíc Adar nazývá se: Za I. -Šalumith. -Korónga. -- Politafier. slunovratu: Za II. Za III. za IV. Za III. -Mevekabbu. -Sankarus. -Hinakh. Za II. 4. Kantabíl. Gibir-teh-al. -Za III. Sabisvara. slunovratu: Za II. Měsíc Šebat nazývá se: Za I. -Hiparkhi. -- Pignutan. -Peledán. Neděle nazývá se: Za I. -Masukhanakh. Ezerdtab. ────────── Kadurmút. Za II. -Sakabrim. -Hitofial. -Antolim. Nikahda. Hithladmia. Měsíc Ijar nazývá se: Za I. Za II. Tankhún. slunovratu: Za II. slunovratu: Chammaheramim. -Za III. -Za III. za IV. 3. Za III. -Za III. -Civah Cír. Za II. Za III. Za II. -Saharnár. slunovratu: Plonith Za II. -Měsíc Tišri nazývá se: Za I. 5. slunovratu: Za II. Měsíc Tamuz nazývá se: Za I. Za I. -Bekorbaal. slunovratu: Asagsanach.) Dudnael. Hahamikol. Za III. Sufatkhún. Za II.) Eniel. Kunzdema.) Gabriel. Za III. za IV. Za III. za IV. Derech. nebi): Kochab. slunovratu: Nafnic. za IV. -Saroko Za III. -za IV. 6. 2. Kerumkereb. 50 . ────────── Měsíc Nisan nazývá se: Za I. -? Za III. -Epirafa. Maakhal chad. Jména andělů planet: 1. Za II. -Jaúrah.) Mikhael. -Za III. Baarun. -Kether. Měsíc Tebeth nazývá se: Za I. slunovratu: Pclnhmán. -Nazfilu za IV.) Chasdiel. Měsíc Marchešvan nazývá se: Za I. Jména měsíce (na I. Aspares. Za II. 7.) Barkiel. Měsíc Sivan nazývá se: Za I. -za IV. slunovratu: Za II. -Sanagdiel. -za IV. za IV. -Šatgusani. -Pontuslabanús. -Kaskamiel. -za IV. slunovratu: Pelestús. -za IV. Kmeuel. slunovratu: Zamidia. -za IV. -- Kuglád. slunovratu: Za II.

-Za III. Souhvězdí Panny nazývá se: Za I. Za II. -Amniel. slunovratu: Za II. -Za III. Bár ibáru. -za IV. Za II. -Tarmuteb. Souhvězdí Raka nazývá se: Za I. Souhvězdí Kozoroha nazývá se: Za I. za IV. Órbin. -Úterý nazývá se: Za I. Pazron. -Pecan. za IV. Bathkara. -Daniel. Za III. -Pátek nazývá se: Za I. Souhvězdí Vodnáře nazývá se: Za I. Za III. Kdamonu. -Tokhsad. Za III. Panalveór. -Za III. -Šahalkakh. -Múrfakar. -Pelehdúz.Pondělí nazývá se: Za I. Kupitom. Za II. za IV. -Kebriah. Souhvězdí Vah nazývá se: Za I. Za III. -Clocal. -Sbuda. Za II. slunovratu: Za II. Minchathúr. Kalnaharún. -Sigl. -Kahadarún. slunovratu: Šagarún. -Kahargan. -Bakhmašab. Mišór. Darmtukh. za IV. Souhvězdí Lva nazývá se: Za I. slunovratu: Erigúl. -- Teešar. Arjeh. slunovratu: Dóren-Oúr. -za IV. -Dafún. -Tabrún. Dagim. Za II. Souhvězdí Býka nazývá se: Za I. 51 . -za IV. za IV. Za III. Za II. Za II. -za IV. -Šahnan. slunovratu: Šaáfún. Kahbar nadam. slunovratu: Tarfcín. -Šmófethen. slunovratu: Za II. -Simagdól. -Angiel. slunovratu: Mitaam. slunovratu: Kmicun. Za III. -Šetika. -Za III. -Za III. Za III. -Lekeš-melekh. Za III. ────────── Šariachec. -Kocin. za IV. Souhvězdí Štíra a Střelce nazývá se: Za I. -Středa nazývá se: Za I. za IV. Akhtanur. Za II. -Paršatiel. Za II. -Bahamuth. -Lejšebkai. Haglumoth. -Mamliel. Souhvězdí Blíženců nazývá se: Za I. -Čtvrtek nazývá se: Za I. -Hanithbúl. slunovratu: Bafufar. -Marton. -za IV. za IV. slunovratu: Kadukardí. za IV. Za III. za IV. Kalezrán. slunovratu: Za II. -Varlakhad. slunovratu: Sumusiel. Za III. Za II. ────────── Souhvězdí Skopce nazývá se: Za I. slunovratu: Amani. Za III. za IV. Za II. slunovratu: Za II. Souhvězdí Ryb nazývá se: Za I. Šagrún. -Akhnasab. -B’kár.

-Bifne-El. Za II. -Za III. --- Tathdarlial. Argaz. Simpton. slunovratu: Za II. Propast nazývá se: Za I. za IV. Vládce oceánu nazývá se: Za I. Za III. Mardiel. slunovratu: Za II. Za II. Za III. 52 . Išah-šakh. Afarton. -Ababeoth. -- Nithkatar. Behinafel. -- Blíd. -Philipel. za IV. -Za III. -Oceán nazývá se: Za I. slunovratu: Za II. slunovratu: Cafniel. -Za III. Vládce propastí nazývá se: Za I. slunovratu: Báhmiel. Tabargulial. -Itiel. -za IV. -za IV. Tehom. Pisarfon. Hajthiv. -za IV. Šebilgeder.Moře nazývá se: Za I.

se stala palčivou právě otevřením krematoria v hlavním městě republiky. Beiträge zur Geschichte der KabbalaI. Avšak souvislost této disciplíny s prapočátky mytologických a metafyzických představ nejstarších národů.“.) s Abrahamem. Z téhož důvodu dlužno vyvrátiti. že učili často představám obsaženým i v bohosloví starších národů a škol. Mardukaj. že poslední rok byl velmi plodný pro jeho literární pero. pozná hned velký rozdíl obou literatur. bylo příčinou. V tom právě spočívá její význam a cena! – Asi o čtvrtletí později publikoval česko-židovský kalendář 1923-1924 mojí práci: „Velký klam Delitschů ve světle pravdy“. že si volili ten či onen způsob pohřbívání. – V kmeni zvěčnělý kodex pohanského mocnáře a ústně od rodičů a prarodičů na vnuky a pravnuky předávaný zákon monotheistický vykazuje velmi často stejné názory a stejné vlivy. Frank. přeložena A. K tomu poukazuje často kniha: „Praktická kabbala a divotvorná teurgie“. – I pisatel těchto řádků může konstatovati. I tato práce obsahující před dvacet tiskových archů našla u odborníků přátelské přijetí a jest universitními knihovnami hledána. zpěvů a modliteb věnovaných bohům: Šams (slunce). – Jen nepochopení prozrazuje. objasňuje uvedená kniha. Vždyť otázka. V teoretickém i v praktickém učení minulých pokolení máme příklad a 53 . Kr. jež líčí život nejhlavnějších kabbalistů (1200-1572). – Ovšem židovská mystika našla už v předešlém století vynikající pracovníky. že tvůrce našeho občanského zákoník. Joel. jak se vyvinuly během tisíciletí. že nejen mystické názory a kabbalistické představy putovaly od národa k národu. divy a dějiny osob starého zákona dle líčení Koránu. jež bylo tradiční cestou dále budováno v pozdějších tisíciletích a znenáhla doplňováno. – Stejnodobost velkého Hammurapího. židovské tajné učení v rámci světové mystiky“.DOSLOV Literární rok 1923 leží za námi. Die Religionsphilosophie des Sohar (Vratislava 1845). že oba tito národové vtělili svému kanónu často stejné zásady a stejné předpisy. (Lipsia 1852) a jiní. (Zpráva vrchního ředitelství státní biblioteky v Mnichově). Ve dvou dílech vypravuje kniha činy. Kdo pozoruje ve shora uvedeném spisu překlady babylonských žalmů. jež připravená jest k vydání. že židovský zákonodárce používal zákonů pohanských ustanovených dávno před ním. zákonodárce Babyloňanů (2100 př. jakož i její chod vývojovým na základě nejnovějších vykopávek a badatelských výsledků. či bohyním: Istar (Venuše) atd. Jsou to povídky. svědčící o mohutnosti orientálské fantasie a obrazotvornosti východního člověka. přecházejíce z mytologických a metahpysických nauk Babyloňanů a Egypťanů. a porovnává je se žalmy biblických pěvců v původní řeči. – O několik měsíců později publikoval jsem v Leidenu (Hollansko) monumentální arabskou knihu „Kitábkisas-ul-anbijá“ (Životopis biblických proroků) od Muhameda b. Jellinek. Takový postup vývojový prodělávají i moderní zákoníky každého národa a každého státu. Jsou to proslulí učenci: A. Toť i základnou učení Mojžíšova. aby pohlíželi na svou práci z minulých měsíců a chystali se pro období nové tvorby. jejichž myšlenky a ideje. Na začátku roku předložil veřejnosti svůj první český spis: „Pochovávání mrtvol v životě národů. jenž byl přijat se zájmem a souhlasem. Český překla uveřejním – in šaa alláhu – dá-li Bůh – v příštím roce. Židů a Peršanů do řeckých filosofických škol. nýbrž i osnovy zákonů a právnická ustanovení. literární krádež. Kabbala. jak nejstarší národové pochovávali své mrtvé. kdo tvrdí. systémy a představy. Peršany a Židy. které názory ovládali Egypťany. spočívajícího větším dílem na římském právu se dopustil plagiátu. Jellinkem z frančtiny do němčiny (Lipsko 1844). Abdalláh Al-Kisáiho. „Habiri“ (Habrejů). Pak následovala velmi zajímavá práce: „Kabbala. Tato skutečnost vyzývá duševní pracovníky. hlavou právě nastávajícího lidu zv. začínajíc stvořením světa a končíc životem Ježíšovým. Rovněž prozrazuje největší nepochopení. že tvůrcové židovské mystiky s dopustili literární krádeže tím. Bel. – Jen zaslepenost vidí v tom „plagiát“. básní. kdo hlásá myšlenku. jež dokazuje. a II.

nýbrž jak jej pociťujeme“. pohanské a křesťanské representanty ve svém lůně. – Pohanství učí existenci mnoha bohů a bohyň. „Blažení mírní. Tu povstaly nové směry ve veřejném životě. – Jaký tedy div. Neboť právě mystický podklad tohoto učení pomáhal mladému křesťanství k vybudování jeho názorů a k upevnění jeho postavení. že se utíkají ve své nouzi k nadsvětovým bytostem pomocí talismanů. jenž miluje milosrdenství. nemocemi a nehodami a jest příliš slabý. nutným k objasnění zmíněných problémů. židovství musilo býti zreformováno a mravnost vyžádala si nových podkladů a nových zásad. Z té příčiny vyslovila myšlenku „nebeské říše“ v níž pobožným dostane se odměny za dobré činy a v níž budou šťastní. Pak dlužno též uvésti stručný nástin „teoretické kabbaly“ a krátký životopis učitelů této disciplíny. Ve dvou staletích vyvinulo se gnostické hnutí. aby čtenář čerpal z toho jasnost a jistotu. odvozovali svůj původ od Essenů. že Hospodin trestá lidstvo za jeho přestupky a že zastavení hříchů by mělo b zápětí zlepšení osudu všeobecnosti. Staré pohanství se ukázalo shnilé. – Není zde na místě podrobné líčení života a systémů všech Gnostiků. že nebeský všeotec. že Talmud se postavil proti této sektě a usiloval o zatlačení jejího ducha z talmudických síní. prvních to kabbalistů. podkopávaly pomalu základy starého světa a připravovaly půdu novému člověčenstvu. na nesčetné oběti lidstva a nestará se o nápravu? – Jak je možno. neboť jim patří království nebeské!“ praví hlavní kniha nové víry. zejména když shora uvedený spis přinese obšírnější výklady o nich. – K lepšímu porozumění historického vývoje v knize Raziele uvedených talismanů a gemm dlužno ještě se zmíniti o dějinném hnutí Gnostiků. židovství hlásá existenci jediného Boha. Teoretická kabbala učí existenci zlých duchů. nové názory hlásaly novou budoucnost a nové upořádání státního a náboženského života. hebrejsky „Jodím“. že člověk ztratil důvěru v dosavadní učení víry a hledal jiné výklady pro zjevy života. Kr). Tak kráčí člověk o teorie k praxi. – Člověk se vidí obklopen nebezpečím. Učenci. 54 . – Nesmíme však podceňovati účinky takových pokusů! – člověk by si často musil zoufati. dílem také z pohanství a ozdobilo je mystickými snahami. Dále učí existenci škodlivých andělů na nebi. Nutno tedy seznámiti se s idejemi otců a praotců. kteří hledali poznání (gnosis) tajemství života. že lidé velebí praktickou kabbalu. že si vypůjčilo své základy ze židovství. zapírala skutečnost dne. – Třetí skupina zase pokusila se hledati jiné výklady události dne. Tento pocit však vede na stopu tajných sil účinkujících v přírodě a v životě a vyzývá nás. – Utrpení doby státní převraty. „Skutečný svět nevypadá. jež prý je klamná a věřila v zdání. (100 př. Jak tedy je možno. vyžitkovati jich pro přítomnost a připraviti dětem spokojenou budoucnost. jmenovali se tedy Gnostikové (vědoucí). Poznání pramenící ze spisu „Teoretická kabbala“. připouští takové ukrutnosti v národech? Takové a podobné otázky kolovaly v lidu. badatelé tajemství Boha a metafysických problémů prvního a druhého století po Kr. Křesťanství rozšířilo svou moc za poměrně krátkou dobu a opanovalo národy a země porot. že jedno pokolení vykonává rozhodující vliv na duševní život budoucího a jedno tisíciletí zúrodňuje následující. kteří si osvojili mystické názory nejstarších národů a zúrodnili tím pozdější křesťanskou scholastiku a židovskou kabbalu. kdyby nedal sám sobě prostředků. Neboť doba politických bojů a duševních roztržek byla přirozeně zralá pro mystickou víru a mystické výklady písemnictví. – Gnostikové. můžeme zatím se spokojiti s krátkým přehledem.. gem a jiných pokusů. v mysticismus. od myšlenky ke skutečnosti. naznačující prostředky k odstranění nehod či ku zmírnění moci škodlivých bytostí? Jaký div. abychom studovali tyto mocnosti a poznali je! V tom právě tkví řešení velké záhady života. Nové sekty a školy se zmocnily společenského a duševního pokladu idejí a vykládaly veřejně své názory a myšlenky. na znásilnění slabých. První skupina vykládala. Druhá skupina poukazovala zase na skutečnost. I divotvorné pokusy a praktické zásady dokazují odvislost jednotlivce od celku a celku od jednotlivce. Ježto připravuji vydání nové knihy „Učebnice kabbalistických věd“. znělo jejich heslo. na zemi a v podsvětí. vede eo ipso k jinému poznání. stvořitele a vůdce všehomíra. zničení palestinské samostatnosti Římany a všeobecná bída zoufalého lidu způsobily. že původem ukrutností doby jsou hříchy lidstva. Zatím stačí poukaz na skutečnost. než aby jim odolal. jež mělo židovské. To se mu též podařilo. zabývati se gnostickými látkami zůstal celé tisíciletí nedotknut.vzor. že tento proces se uplatňuje i v praktickém životě. naplňujících celý svět a ohrožujících člověka v životě. jak jej vidíme. až na malé vyjímky! Talmudický zákaz. že tento Bůh se dívá na ukrutnosti mocnářů. že právě pobožní a dobří trpí a že zlí hříšnici nabývají moci a žijí v přepychu a zámožnosti. jimiž by oslabil moc zlých duchů a různé nehody.

tj. neustal boj Kabbaly s Talmudem. jej prorazil. když falešný Mesiáš Sabbatai Cebi a jeho následníci považovali talmudické studium za vedlejší a oddali se jedině mystickým pokusům a nadsvětovým spekulacím. že často Sohár nabyl nadvlády nad Talmudem. I kabbala putovala pak z Francie do Španělska. že rabínské vědomosti byly považovány za ancilae mystiky. Dále vybudoval nový systém o duši a jejím putování v těle lidí. – Avšak i tehdy. – Jeho mladší současník R. uče putování duší dle nauky Indů atd. když závrať mesiášská přestala a nové kabbalistické hnutí Chasidů vzniklo pod vedením Israela Bešta. Mojžíš de Leon (1250-1305) ohnivý a tvůrčí duch. budoucnost kabbalistických věd. rozdvojil židovské obce a židovské spolužití a naplnil je vzájemnou záští a nenávistí k jejich škodě. Azriel (Esra) z Gerona (1160-1238) šel o krok dále a sestavil nový systém stvoření dle gnosticismu. nýbrž dosáhl. Tím prosadil nejen rovnoprávnost Talmudu s kabbalou. zajistil svou novou tvorbou.až Rabi Isák Slepý z jižní Francie (1190-1250). kde Theodoros ben Josef Halevi Abu-l-Afiá (1234-1304) a jeho přívrženci zanedbali systém „Sephirotů“ a vyhledávali raději divotvornou a praktickou mystiku rovněž po způsobu Gnostiků. Jeho současník R. Tento stav panoval i u židů. – Takové boje vyplnily dvě století. První zanášel do židovských škol úvahy o Jsoucnosti Boží a vykládal stvoření světa podle teorie o nekonečném stvořiteli (En-Sof) a vývoji (Sephiroth). 55 . pokojného myšlení s přepjatým nořením se do metafysických spekulací. až nepřátelství z venku zatlačilo tyto spory poněkud do pozadí a hrozné pogromy černých sotní sblížily soupeře. aramejsky psanou. ba že často s pomocí světské moci nebo s pomocí církevní vlády byly talmudické knihy spáleny a kabbalistické – velebeny. za služky kabbalistické vědy. knihou Soháru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful