ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢…

ΜΕΡΟ΢ 17
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ
Π
Παβίτσης-Παπαδόπουλος
mas.gr

2012

PONTOS-PATRIDAMOU.BLOGSPOT.COM

ΜΕΡΟ΢ 17°
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
(΢ημείωςη: ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ υπάρχουν ςυμπληρωματικά
ονόματα για τα γράμματα Π)
Τόμος 6ος -Σελίδες 87-380(Π)Παβίηζης-Παπαδόπουλος
(http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005