-Emërtimi i lëndës: Teoria e lëvizjes së automjeteve -Përmbajtja ( jo më shumë se 5-7 fjali) Klasifikimi i automjeteve sipas ECE, Performancat e automjeteve, Karakteristikat

teknike, Rrotat dhe pneumatikët, Procesi i transmetimit të fuqisë, Sistemi dhe procesi i frenimit Sistemet e avancuara elektronike. -Qëllimet e mësimit (listoni 3-5 qëllime të lëndës gjë që korrespondojnë me objektivat e Fakultetit) Njohja e studentëve me klasifikimin e automjeteve sipas normave evropiane, Ndërtimin e rrotave dhe pneumatikëve, karakteristikat e tyre teknike, Forcat dhe rezistencat të cilat veprojnë në automjet, Procesi i frenimit, forcat e frenimit. -Rezultatet e të nxënit të lëndës kompetencat, njohuritë dhe shkathtësitë) (listoni 3-5 rezultate të të nxënit gjë që korrespondojnë me rezultatet e të nxënit në nivel të programit të studimit) Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studentët do të jetë në gjendje që: - Të njoh llojet e automjeteve, rolin e tyre, proceset te cilat i kryejnë etj, - Të bëjë kalkulimin e karakteristikave teknike, - Të bëjë kalkulimin forcave te jashtme, forcave rezistuese, - Të bëjë kalkulimin forcave dhe momenteve te frenimit -Vëllimi dhe sasia e nevojshme e punës (orët për semestër, ECTS) Sqarim: secili Prof. duhet me kujdes ta analizoj mbushjen e Tabeles në vijim. Modeli i dhënë më poshtë nuk do të thotë se duhet të jetë i njëjtë sa i përket shpërndarjes së ngarkesës së studentit. Aktiviteti Ligjërata Ushtrime teorike/laboratorike Punë praktike Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet Ushtrime në teren Kollokfiume,seminare Detyra të shtëpisë Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi) Përgaditja përfundimtare për provim Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final) Projektet,prezentimet ,etj Totali ECTS Orë 2 2 0 1 0 10 2 5 5 5 0 Javë 15 15 0 5 0 1 10 10 1 1 0 6 Gjithësejt 30 30 0 5 0 10 20 50 5 5 0 155 orë

individuale. 2010 2. 2009 3. Po ashtu. Vehicle Dynamics Theory and Application . seminarike. Prishtinë. -Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit Pjesa teorike 70% Pjesa praktike 30% -Literatura bazë që shfrytëzohet në lëndë (listoni literaturën e domosdoshme. format e mësimdhënies duhet të korrespodojnë me tabelën të lartëshënuar) Materia e paraparë në këtë kurs shtjellohet përmes ligjëratave në mënyrë elektronike.2008 . praktike. Teoria e lëvizjes së automjeteve. Heset Cakolli.deri në tre tituj) 1. në cfarë formë të ligjërimit: grupore. Teoria e lëvizjes së automjeteve. Praktikum. Prishtinë. Reza N.Manhattan College. apo ndoshta në ndonjë formë tjetër.-Format/ Metodat e mësimdhënies (Përshkruani a është mësim i rregullt apo intenziv. diskutimeve me student. Dr. Jazar. punimeve seminarike dhe vizitave në laborator. telecourse. Heset Cakolli. sc. Dr. sc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful