You are on page 1of 8

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Politicologie MODULEHANDLEIDING BENADERINGEN EN DEBATTEN IN DE POLITICOLOGIE

Studiegidsnummer: 73220003IY Studielast: 9 EC Ingangsvoorwaarde: Minimaal 42 EC van de propedeuse Politicologie Voertaal: Nederlands Periode: 1e semester 2012-2013, blok 2-3 Docenten: Prof. dr. John Grin (hoorcollege) Drs. E. Bergsma, drs. F. Grommé; drs. U. Kibrit; drs. B. Netelenbos; drs. D. Teertstra; drs. M. van Tol (werkgroepen) Prof dr. John Grin valt, indien nodig, het best te bereiken via: j.grin@uva.nl. Onderwijsvorm: De cursus wordt verzorgd in de vorm van 14 hoorcolleges (2 x 2 uur hoorcollege per week) en daarbij aansluitende werkgroepen (8 werkgroepbijeenkomsten). Bijeenkomsten: Hoorcolleges: woensdag 13-15, OMHP D0.09; en vrijdag, 15-17 u, OMHP zaal D0.08, van 31 oktober tot en met14 december. Werkgroepen: Zie de roosterinformatie op de website over tijd en plaats. Studiebelasting: De module omvat 9 ECTS; dit betekent dat rekening gehouden moet worden met een werkbelasting van gemiddeld 20 uur per week gedurende blok 2 en 3. Overgangsregeling: Studenten die vanwege de invoering van het nieuwe bachelorprogramma een tekort aan studiepunten hebben dienen het Practicum Politicologische Vaardigheden in juni te volgen.

1

12.competentie om genoemde kennis en inzichten te hanteren bij het herkennen.ALGEMENE INFORMATIE: INHOUD. . en de debatten die vooral. binnen de context van deze benaderingen zijn gevoerd. . SPELREGELS VOOR TOETSING Inleiding Dit programma geeft inzicht in een aantal belangrijke benaderingen en debatten in de Politicologie van de 20e en 21e eeuw. Het programma wordt gegeven in de vorm van 14 hoorcolleges van twee uur gedurende zeven weken in blok 2 (2x2 uur hoorcollege per week).Reader Benaderingen en Debatten in de Politicologie 2011 (deels via digitale bibliotheek) Studenten moeten de opgegeven literatuur tevoren gedegen bestuderen. neo-pluralisme. 15). . en een begeleidende werkgroep in blok 2 en 3. rationele keuzebenadering. neo-institutionalistische en de interpretatieve benadering). 13. postmodernisme etc. .Marsh. governance. Verplichte literatuur . 2 . en de debatten zijn en worden gevoerd vanuit uiteenlopende paradigmatische en methodologische perspectieven (‘benaderingen’).het vermogen om over deelaspecten van bovengenoemde onderwerpen zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren en te debatteren. rationele keuzebenadering.) (2010). pluralisme. elkaar in de tijd min of meer opvolgende benaderingen (elitisme.kennis van en inzicht in een aantal belangrijke 20e en vroeg 21e-eeuwse politicologische debatten (de debatten over ideologie.kennis van en inzicht in vijf belangrijke 20e en vroeg 21e-eeuwse politicologische benaderingen (elitisme. D. Uitgangspunt is dat niet alleen een min of meer chronologisch overzicht wordt gegeven van deze benaderingen en debatten in de Politicologie als een van de sociale wetenschappen. OPZET. Houndmills: Palgrave Macmillan (behalve de hoofdstukken 4.). Stoker (eds. maar dat ook de relevantie ervan voor het huidige politicologische en politieke discours wordt aangegeven. maakbaarheid. maar niet uitsluitend. Tijdens deze werkgroep schrijven de studenten ook hun eerste grote academische paper. neoinstitutionalisme). neo-pluralisme. .de competentie om zulke politieke en politicologische probleemdefinities en oplossingsstrategieën te beoordelen en de situeren in verhouding tot de bovengenoemde benaderingen en debatten. Niettemin wordt uitgegaan van zes. Theory and Methods in Political Science. civil society. in de context van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in die periode. en G. Het onderscheid tussen ‘benaderingen’ en ‘debatten’ is vooral analytisch: over de afzonderlijke benaderingen zijn veel debatten gevoerd. pluralisme. Leerdoelen: . analyseren en interpreteren van de aard van probleemdefinities en oplossingsstrategieën in politieke en politicologische analyses en discussies.

Elk van deze onderdelen dient voldoende te zijn gemaakt. Uiterste datum inleveren paper en overige opdrachten: 21 januari 2012.’s. De cijfers van het eerste en het tweede schriftelijk deeltentamen tellen even zwaar. . Naast bespreking van de literatuur en verdieping en reflectie op de stof worden in het kader van de werkgroepen opdrachten vervuld waaronder het schrijven van een paper (4000 woorden). alsmede over de daarbij horende literatuur . Voor het paper wordt extra literatuur gelezen (max. Participatie moet in ieder geval voldoende zijn in de onder ‘toetsing’ besproken termen. Het cijfer van de cursus als geheel wordt voor 5/9 bepaald door het (totale) tentamencijfer en voor 4/9 door het opdrachtencijfer. Bij onvoldoende participatie dienen een of meer extra opdrachten te worden gemaakt (essays van 1000 woorden over een specifiek deel van de literatuur en de hoorcollegestof). 200 pp.actief te hebben deelgenomen aan de werkgroep (max. Na de uitslag van elk van beide deeltentamens en van de herkansingstentamens wordt een gelegenheid tot tentameninzage georganiseerd. Werkgroep en opdrachten De functie van de werkgroepen is onder meer: .het intensief begeleiden van het schrijfproces van een wetenschappelijk paper.opdrachten in het kader van de werkgroep te hebben gemaakt. Tweede schriftelijk deeltentamen: vrijdag 21 december. 18-20 u.. 1 maal afwezig.een relevante ondersteuning en verdieping te bieden op de thema’s uit de hoorcollegereeks.Toetsing Om de cursus af te ronden dient men met voldoende resultaat het volgende te hebben gedaan: . Het gewogen gemiddelde cijfer voor (participatie: paper = 1:3) als het opdrachtencijfer. . 18-21 u.het behandelen van de literatuur. 15-17 uur Herkansing deeltentamens 1 en 2: dinsdag 2 april 2013. 3 . waaronder tenminste drie wetenschappelijke artikelen). Tentamen en herkansingen Eerste schriftelijk deeltentamen: maandag 26 november. alsmede over de daarbij horende literatuur .schriftelijk deeltentamen over de in de hoorcolleges 1-7 behandelde stof.schriftelijk deeltentamen over de in de hoorcolleges 8-14 behandelde stof. waaronder het eindpaper en het maken van een logboek over het werken daaraan. adequaat uitvoeren van opdrachten) . Plaats en tijd hiervan worden tijdig bekend gemaakt via Blackboard. actieve deelname aan de discussies. Na de deadline vervulde of ingeleverde opdrachten krijgen een cijfer 1. Uiterste inleverdatum herkanste papers:11 februari 2012.

met de mogelijkheid tot herschrijven en verbeteren. Papers die op dit moment zijn ingeleverd krijgen binnen een week uitgebreide feedback van de werkgroepbegeleider • 21 januari 2012: definitieve deadline. het uitkristalliseren van een werkbare onderzoeksvraag en het schrijven van een eerste versie zal er feedback worden gegeven. De werkgroepen Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk de stof te verwerken en zodoende te verhelderen. Plagiaat.Fraude. De Fraude en plagiaat regeling studenten UvA is onverkort van toepassing. Zowel bij het problematiseren van een onderwerp. 9 uur. De tekst van de regeling is te vinden op http://www. Op enkele momenten in de werkgroepreeks zullen de studenten debatten organiseren waarin de verschillende politicologische benaderingen tegenover elkaar worden geplaatst. wat zijn de sleutelconcepten en hoe worden zij geoperationaliseerd? b) Toepassen theorie – praktijk/actualiteit.student. voor het voetlicht te brengen. het overschrijven en onder eigen naam presenteren van grotere tekstgedeelten uit de literatuur.en Plagiaatregeling Papers moeten ingeleverd worden via het plagiaatcontrolesysteem Ephorus. iets langer paper. Werden er in het eerste jaar voornamelijk korte.cfm. c) Debat. van internet. Wat is de structuur van een tekst. Indien geen substantieel paper wordt ingeleverd kan niet worden deelgenomen aan de herkansing • 11 februari 2012: deadline voor het inleveren van de herschreven papers die in eerste instantie als ‘niet voldoende’ waren beoordeeld. Verschillende werkvormen zullen de revue passeren: a) Deconstructie. • 5e werkgroepsbijeenkomst: bespreken van eerste ideeën over paperonderwerp en onderzoeksvraag. Het schrijfproces zal intensief worden begeleid. feedback geven en.nl/fraude-plagiaat/voorkomen. waarin wordt gevraagd specifieke politicologisch concepten te gebruiken voor het analyseren van een recente politieke gebeurtenis. ‘Bonusdeadline: inleveren eerste versie van het paper. 4 . Door de toepassing van theoretische concepten op de (actuele) praktijk wordt de benadering of methode geconcretiseerd. Studenten onderling zullen elkaar adviseren. d) De praktijk van het schrijven van een academisch paper.. maar met aandacht voor nuances en overlap. relatief ingekaderde onderzoeksrapportages verlangd van de student. samenwerken. is niet toegestaan. van medestudenten of uit welke bron dan ook. Hierna: literatuurstudie en begin schrijven eerste versie • 7e werkgroepsbijeenkomst: voortgangsbespreking • 7 januari 2012. Deze exercitie heeft als doel de historisch-dialectische relatie tussen de verschillende benaderingen in al haar contrasten.uva. nu is het tijd voor een eerste. In de eerste plaats zal aandacht besteed worden aan het deconstrueren van een wetenschappelijke tekst. Soms zal dit gebeuren door middel van het werken in groepjes aan de hand van groepsopdrachten. Hierna: literatuur zoeken en structuur paper bepalen • 6e werkgroepbijeenkomst: vaststellen van ieders onderzoeksvraag en structuur paper. waar opportuun.

Neo-liberalisme en de rationele keuzebenadering. regionaal. De neo-pluralistische en neo-marxistische benadering Het debat over de staat in de kapitalistische maatschappij 6. De neo-institutionele benadering 10. politicologie en de plaats van benaderingen en debatten in de politicologie 2. De pluralistische benadering. het vak in de 21e eeuw. 5 . Benaderingen en de werkelijkheid: kunnen sociale bewegingen de wereld veranderen? 14. De interpretatieve benadering 11. het einde van de ideologie en de doorbraak van het behaviorisme Pluralisme. Inleiding: Moderniteit. Afronding en vooruitblik: het belang van interdisciplinariteit.PROGRAMMA Overzicht van de onderwerpen tijdens de hoorcolleges 1. Het maakbaarheidsdebat: het debat over de maakbaarheid van de samenleving 4. Het debat over de rationele keuzetheorie 8. het debat over de vergelijkende methode in de politicologie 5. De elitistische benadering 3. 7. Het governancedebat: nationaal. mondiaal 9.

Marsh en Stoker. (2005) ‘Why some anti-immigrant parties fail and others succeed. J. J. and Tillie. 23. 112-150) (reader) .Planning en voorbereiding (Werkgroepbijeenkomst 1: Introductie. Hieruit van hfst. (2006) Models of Democracy.' p. Cambridge: Polity Press. et al. Comparative Political Studies 38 (5): 537-573 (digitale reader) . M. 2000 6 . 158-165 (reader) Hoorcollege 5 (14 november) (werkgroepbijeenkomst 4) .Giddens. p. werkafspraken) Hoorcollege 1 (31 oktober) (werkgroepbijeenkomst 2) .Held.Scott.Heemskerk. Basingstoke: Palgrave. (1993) ‘Mosca Revisited’. Hieruit hfdst.Marsh en Stoker. (2007) Post-2012 Climate Policy Scenarios. Cambridge: Polity Press. 1-22) Hoorcollege 2 (2 november) (werkgroepbijeenkomst 2) . New Haven: Yale University Press. hfdst. D. corporate capitalism and the state’ p. (1990) The Consequences of Modernity.Femia. 1 (reader) .Van der Brug. 3 (p. A. European Journal of Political Research. A comparative analysis of structuring the car mobility problem by three institutes for parliamentarian technology assessment. Hieruit hfdst. D. M. Changes and Normative Foundations. hfdst. 6 ‘Pluralism. Fennema. A two-step model of aggregate electoral support’.cpb.Held. 4 (p. Government Institutions: Effects. Kluwer Academic Press. E. 134-138)(reader) . Hieruit van hfdst. (2009) ‘Network dynamics of the Dutch business elite’.). M. 5 (‘Competitive elitism and the technocratic vision’) de paragraaf ‘Competitive elitist democracy’(p. (2006) Models of Democracy. 145. International Sociology 24 (6): 807-832 (digitale reader) Hoorcollege 3 (7 november) (werkgroepbijeenkomst 3) . 178-199 in: Henk Wagenaar (ed.nl/publicatie/scenarios-van-klimaatbeleid-na-2012 Hoorcollege 4 (9 november) (werkgroepbijeenkomst 3) . 'Cultural Bias and Framing Wicked Problems.Heywood. and Fennema. (1998) Seeing like a State..Marsh en Stoker: Introduction + Introduction to Part 1 (p. W.161 (reader) . 1 . kennismaking. Cambridge: Polity Press. S.John Grin & Rob Hoppe. Bilthoven: MNP. 87-102) (reader) . Te downlooaden als: www.Boesters. (2003) Political Ideologies. A. 14 . Hieruit hfdst.

7 ‘From postwar stability to political crisis: the polarization of political ideals’. pp. . 185-190 (reader) . ‘Realism. hfdst. Cambridge: Polity Press. (1969) ‘The new revolution in political science’. Jackson. Hoorcollege 7 (21 november) (werkgroepbijeenkomst 5) . C. Review of International Studies. Jackson.Brown.Hoorcollege 6 (16 november) (werkgroepbijeenkomst 4) . The American Political Science Review 63 (4): 1051-1061 (digitale reader) . and Cooperation’. (1996) ‘The new governance: governing without government’. 193-208 (digitale reader) 7 . (2003) ‘Neo-liberalism and the end of liberal democracy’.. R. Hieruit hfdst. Hieruit hfdst.Jervis. (2006). Citizenship Studies 6 (2): 127-143 (digitale reader) . 3 (Jul. p. Hoorcollege 10 (30 november) (werkgroepbijeenkomst 6) . The Encyclopedia of International Relations and Global Politics (London: Routledge. 8 . (2006) Models of Democracy. 2005). No. World Politics.Cobb.Jordan.Robert H. p.Held. Pluralism in International Political Theory.Hindmoor. B. 271-281. 1992). 69: 3-19.Marsh en Stoker. and Elder. A public management for all seasons?. D. (2002) ‘Neo-liberal citizenship’. pp. A.Hood. hfdst.Marsh en Stoker. Political Studies 54: 652-667 (digitale reader) .Hindess. Basingstoke: Palgrave. 2 . D. Rational Choice. No. Robert (1978). 7 . Theory & Event 7 (1): 1-23 (digitale reader) Hoorcollege 8 (23 november) (werkgroepbijeenkomst 5) . 3: 317-349 Hoorcollege 9 (25 november) (werkgroepbijeenkomst 6) .Marsh and Stoker. 40. The Journal of Politics 33 (4): 892-915.). Public Administration Vol. “Pluralism. W. Game Theory.Rhodes. Christopher (1991). A. H. Vol. 18. R. (2001) ‘The European Union: an evolving system of multi-level governance … or government?’ Policy and Politics 29 (2). 5 ‘Mancur Olson and The logic of collective action’ (reader) .Easton.” in Martin Griffiths (ed.Robert. (digitale reader) . Vol. 651‐3. (1971) ‘The politics of agenda-building: an alternative perspective for modern democratic theory’. hfdst.

Peters. and movement-countermovement dynamics’. counterinsurgency policy in the Philippines’. L. 28-45 Hoorcollege 14 (14 december) (werkgroepbijeenkomst 7) . ‘Civil Society at the Turn of the Millennium: Prospects for an Alternative World Order’. London: Continuum. Conclusion. 10 Cox. hfdst. hfdst. 10 11. Hein-Anton (2006). The ‘New Institutionalism’. (1993) ‘Foreign policy as social construction: a post-positivist analysis of U. hfdst. B. R.Skocpol. 6. David (2004). D. ‘Order and regulation: global governance as a hegemonic discourse of international politics?’ Review of International Political Economy 12 (1): 155-176 (digitale reader) Hoorcollege 11 (5 december) (werkgroepbijeenkomst 7) . Organization & Environment 19 (1).Marsh en Stoker.S. Morality and Power in International Relations. 16 8 . Houndsmill & New York: Palgrave. (2005). 3 . p. T. environmental movements and international political opportunity structures'. 196-210. 5 Empirical institutionalism (reader). R. International Studies Quarterly 37: 297-320 (digitale reader) . (1979) States & Social Revolutions.. 9 .- Brand. 'Globalization. (1999). Hieruit hfdst.Doty. (2002) ‘Framing the abortion debate: organizational resources. Constructing Global Civil Society. media strategies. 284-293 (reader) . Cambridge: Cambridge University Press. 3-28 (digitale reader) Chandler. Hieruit: Conclusion (p.Marsh en Stoker. U. p.Marsh en Stoker hfdst. (2005) Institutional Theory in Political Science.Marsh en Stoker. p. Hoorcollege 12 (7 december) (werkgroepbijeenkomst 7) . 5.Rohlinger. Review of International Studies 25 (1). The Sociological Quarterly 43 (4): 479-507 (digitale reader) Hoorcollege13 (12 december) (werkgroepbijeenkomst 7) . Van der Heijden. Hieruit Chapter 8.