ழሙ੿ēතӑ᧻ьӑ්฽ቇඡ

ᆌघᇱ႑တ‫ڦ‬മቒႠ‫ܓڦ‬ଚჺ৯Ljཞ้

ბ࿿ࢅეኬኮक़‫૴࠲ڦ‬Ⴀă‫؛‬օ݀၄՗

ཚࡗइ‫ڥ‬ეᅂժྺ৊ᅃօ֪ଉాևԓ୞

௽Ljෙḅၲෳ຤ೝডߛᅜतĐࡻ‫ڦ‬đߛ

ፇ‫ئ‬٪ეᅂईഄ໲ิ࿿ՔԨLjჺ৯ටᇵ

௢‫܈‬ኬ‫ڒ‬ӣ‫ـࠦڊ‬຤ೝড‫گ‬੗ీᇑኬම

ీࠕླྀ‫ۯ‬੔ბമ৊ă

Ⴀ࿫ක࿿DŽස1$#TࢅܾԧժᘉᙗDž౪‫܈‬

̄තӑ᧻ьӑ
්฽ቇඡ

ྺُLjࡔ૬ҵኢჺ৯໯DŽ/ B U J P O B M

ডߛᆶ࠲ă1BUFM՗๖Ljኄၵ࠲૴Ⴀኵ‫ڥ‬

$ B O D F S * O T U J U V U F Dž ‫ ݴ‬ጱ ჺ ৯ ޶ ሴ ට

৊ႜ߸‫ڦܠ‬ჺ৯Lj৑࠶໱ᄺൣ‫ںؤ‬՗௽

ᮡ৫ࣅ੣ഘ)UJUBOJVNDMFBO BJS*ీ

/BUIBOJFM3PUINBO՗๖Ljణമሞ๘হ߳

Ⴔᄲཚࡗጻၠࢅ߶ጷჺ৯‫ܔ‬٪ሞंሗೋ

‫ޏ‬ස࠽ߢ໯ჾLjၟగၵཱଙࢅᅊ‫ޜ‬ఫ

‫ں‬ਸቛ‫ڦ‬ᾜၜമቒႠ‫ܓ‬ଚჺ৯ీइ

ֶᇑ‫ݒ‬ᅺࡕೋֶ‫ڦ‬੗ీႠ৊ႜֱۙăᄺ

ᄣLjਏᆶ३ณഛ‫כ‬࿫ක‫ࠀڦ‬ၳǛā

‫ܠڥ‬ዖ‫ܠ‬ᄣ‫ิڦ‬࿿ᄣԨࢅ૦๏႑တLj੔

৽๟ຫLjᅺྺჺ৯‫ڦ‬Ԩዊ๟࢙܏௬‫ڦ‬Lj

āኄၵׂ೗ԝࢫ໯ሐࡤ‫ڦ‬रຍ๟ܾᄟ

ბॆ੗ᅜॽኄၵᆩᇀৃࢫ‫ڦ‬ԓ୞ፇჺ৯

࠲૴Ⴀྜඇᆶ੗ీ๟दթ‫ڦ‬ᅃዖࢫࡕܸ

ࣅᮡDŽ5 J 0  Dž‫ٷۦۦ‬ఁ‫ీڦ‬૰Ljཚ

ዐă໱ኸ‫؜‬Ljሼ֑ൽዘްᄣԨ‫ڦ‬ჺ৯੗

‫ݥ‬ᅃዖᇱᅺă

ࡗ࠼٣ࣅ‫ݴ‬঴຤Ljܸٗႚ‫ׯ‬᷋एࢅ

ీ༬՚ᆶᆩă#JSOCBVNց؊ຫLj/*&)4

ሞ߸‫׊‬ᇺ‫ڦ‬࿄ઠLj1BUFMยၙLj‫ړ‬࿢

ࡗᄟጲᆯएLjኄᅃࣅბ‫ݒ‬ᆌᅙԥᆩ

ྼࢺጣᅃ߲਎‫ڦٷ‬Ăᆯాևჺ৯ටᇵਸ

்‫ీڦ‬૰༵ߛ‫ీڟ‬ཞ้֪ଉాևࢅྔև

ઠ዆ሰጲল‫ࢽش‬ă໿ೝᄝཱଙDŽձᅉ

ቛ‫ڦ‬ჺ৯ዐ֑ण‫ิڦ‬࿿ᄣԨੰă๋೗

ԓ୞ፇ‫ڦ‬ኄᅃਗ਼Ljჺ৯ටᇵ৽੗ᅜೠࠚ

෧Dž‫ݤ‬ୱՠࠅິ\1BDJGJD 1BJOUT! )#PZTFO 

ᄱ೗॔‫࠶۽‬૙ਆDŽ'%"Dž๯ဝ੔ბॆӸ

ᇑਏ༹दթईॳ੃ጒༀ၎࠲‫ڦ‬ഥฉྤዖ

1IJMJQQJOFT *OD^

ࠅ๪ߛप੔ბࠥ࿚4V[BOOF 'JU[QBUSJDLኸ

փཞᅺ໎ăྺକᆌᆩኄၵ႑တ݀၄ᇑद

ኟሞླྀ࠽ᅃዖཱଙLjీࠕ৫ࣅഛ

‫؜‬Ljᄱ೗๬ᄓ้๭ण‫ڦ‬ᄣԨᄺ੗ࠃഄ

թक़‫૴࠲ڦ‬Lj໱ᇨ֪LjႴᄲᆩ‫ڟ‬ႎ‫ݴڦ‬

‫ڌڦิׂכ‬ᄟࣅ࿿DŽ/0 9DžĊĊᅃዖ

໱ჺ৯ටᇵ๑ᆩă୿‫ࡔڽܘ‬૙߾ბᇾ

ဆࢅ႑တბ‫݆ݛ‬ă໱ኸ‫؜‬Ljኄሼ๟ራ೺

ࢬဌِघ࿿ࢅ‫ں‬՗‫ؚ‬ᄟ‫ڦ‬മ༹‫ݴ‬ጱă

DŽ*NQFSJBM $PMMFHF -POEPODžࠅࠌ࿐ิ

एᅺፇჺ৯‫ڦ‬ᅃ߲࿚༶Ljܸ൐໲ፌዕ‫ټ‬

‫ړ‬ᇜ‫ڟ‬ᄞ࠼้Ljཱଙዐ‫ڦ‬5J0భ௝੓

ბᇾୁႜթბࢅࠅࠌ࿐ิᅅბဣዷඪ

ઠକႎ‫ڦ‬ཥऺरຍࢅิ࿿႑တბଶᇘ‫ڦ‬

૭ႚ‫ׯ‬᷋एࢅࡗᄟጲᆯएLj඗ࢫᇑ੣

1BVM &MMJPUU՗๖Ljᆈࡔኟሞ੊୯ᅃၜॺ

કቛă

ഘዐ‫ڦ‬/0 9‫ݒ‬ᆌׂิၣ໗ăၣ໗ምࢅ

ᅱLjሞ౎ဲलӎሏ้ࣷዘႎۙኝᄱ

#JSOCBVN‫ܔ‬ඇ࣍ৣ࠲૴Ⴀჺ৯‫׼‬৉

ཱଙएዊዐ‫ڦ‬༐໗߂‫ݒ‬ᆌLjׂิྲଉ

࿿๬ᄓऐࠓ‫ڦ‬ᆩ཰Ljཨॺ‫ڟ‬໱‫׬‬ኮྺ

ัૂ࠵‫ڦ‬ༀ‫܈‬ăĐٗԨዊฉઠຫLjएᅺ

‫ڦ‬ၣ໗߂Ă຤Ăܾᄟࣅ༐DŽ$ 0 Džă

Đԓ୞ፇ‫ڦ‬đჺ৯ዐă

ᅺ໎ড࣍ৣᅺ໎‫ްڦ‬ሗႠ‫گ‬Ljđ໳ഽ

ଷᅃॆࠅິLj"MDPBLjኟሞླྀၨ‫ڦ‬ᅃዖ

ຯ།‫ٷޟ‬ბᅅბᇾձ๗ࢫჺ৯ᇵ

ۙăĐ࿢்੗ీႴᄲഄ໲߾ਏᆌ‫ৣ࣍ܔ‬

ᆩᇀ୩ূຌॺዾӱ֌‫ཱ֫ڦ‬Ljᄺ๟ᅈ

$ I J S B H 1 B U F MණྺLj࣍ৣᅺ໎ᇑदթक़

࿚༶ăሞิ࿿႑တბ૧ᆩएᅺ႑တॽ߾

ડᇀኄዖ࠼ࣅბ‫ݒ‬ᆌLjܸԐઠ࿭௬ࠅ

‫ڦ‬ጹࢇ࠲૴၄ሞీࠕᆌᆩएᅺፇჺ৯

ፕፔ‫؜׉ݥڥ‬෥‫ڦ‬ཞ้Lj࿢ණྺ࿢்࣏

ິDŽ#PSBM 3PPGJOHDžሶᅜُઠ዆ሰీ३

ֱۙዐ‫׉‬९‫ߛڦ‬ཚଉ‫ݴ‬ဆ݆ํ၄ă໱

ᆶ࢔‫׊‬ᅃ܎ୟᄲጽLjܸ൐࿢்ॽႴᄲ߸

ณ࿫ක‫ڦ‬࿭௬ྑă

ሞ‫ܔ‬ኄዖ໯࿍‫ڦ‬ඇ࣍ৣ࠲૴Ⴀჺ৯߁

‫ٷ‬ଉ‫ิڦ‬࿿႑တბ‫ࢅ݆ݛ‬ණ๎ઠ‫ت‬૙ઠ

౒ኤ௽้֑ᆩକ౎዁౎क़ࡔ௷

ጲᇀԓ୞ፇ‫ٷڦ‬ଉ‫޷ݿ‬႑တăđ

၄ሞLj໿ೝᄝཱଙࠅິӝਖ਼૛ຯ
໴ܻĄ߭୛նܻࠅິDŽ$SJTUBM (MPCBMDž

ॳ੃ࢅᆐᄢॠֱֱۙDŽ/BUJPOBM )FBMUI

ิׂ‫ڦ‬$SJTUBM"$5J75.5J0భ௝੓૭ሏ

BOE /VUSJUJPO &YBNJOBUJPO 4VSWFZὊ

ᆩᇀഄ#PZTFO ,/0Y0655.ཱଙዐă

/ ) " / & 4Dž‫ܓ‬ଚჺ৯ዐ‫ڦ‬ეൣࢅౖᅂ

ሞக౅ઙ‫୔ٳࠩڦ‬ಧआ‫כ‬በ‫ڦ‬ᅃၜ๬

ᄣԨă౎໱‫ܓཷڦ‬Ԓߢକ႙༛ౖ
թᇑ࣍ᄟ೿୰त ¢ .ิᇣ‫ৣ࣍ڦݱ‬ԓ୞

ᄓዐLj$SJTUBM (MPCBMࠅິ‫ݹ‬ຘକ N

क़٪ሞᅪၙփ‫૴࠲ڦڟ‬ă໱்݀၄ᇑ‫ܠ‬
୰૴ԧDŽ1 $ # TDžĊĊံമᅙᇑኄዖႚ
๕‫ڦ‬༛ౖթ࠲૴ĊĊᅜतᇑ෫،वक़‫ڦ‬
࠲૴ăഄ໲‫ڦݛں‬ჺ৯ටᇵᅙঢ়्ยኄ
ၵࣅბ࿿੗ీࣷሺे‫ݨ‬ಘࢅ‫پ‬ႇૌदթ
‫ޅڦ‬၃ă
৽ሞፌৎLj1BUFMཷ‫ܓ‬๑ᆩ/)"/&4
‫ڦ‬ຕ਍Ljሏᆩ၎ཞ‫ڦ‬रຍෲֱକ࣍ৣࣅ

‫ྔڦ‬഻Lj݀၄ኄዖཱଙሞ௅ N‫ڦ‬
,FMMZO 4 #FUUTὊӡࣲܳ౏ʷᄰ˞&)1 ֗ǒဗ
‫ܒ‬ሙߦˁ੿షǓ &OWJSPONFOUBM 4DJFODF 
5FDIOPMPHZ
኎ѯྭ୩иదТဗ‫්ܒ‬ಀྭnjԀ
ࠏԣᝍхဗ‫ܒ‬᫈ᮥᄊ஡ቦǍ
NjNjឋᒭ&)1   
"" 

NjNjᏢឋ὘१ၒᄾ

వ஡ԠᏦ஡࿹ឰแ᜿ᔮ஡Ԕ஡
Ԕ஡ᩗଌ
IUUQEYEPJPSHFIQB

ǑဖܑˀϣऔࡘభǒࣱతѮe70-6.&/6.#&3$

ഁཱ՗௬ฉඁ‫أ‬କሀ H /0 9ăࠅິ
‫ݛ‬௬‫׬‬௅ᅃೝ௝‫ڦ‬ഁཱ௬ओ௅౎ీࠕ
ඁ‫ أ‬H /09ăሞଷᅃၜྺ೺5౎‫ڦ‬๬
ᄓዐLj୿‫ܘ‬ᅃ‫܂‬N ‫ڦ‬഻ᆩଷᅃዖ
$SJTUBM‫ཱڦ‬ଙ৊ႜഁཱLjժ‫ܔ‬ഄዜՉ‫ں‬
൶‫ڦ‬/0 9຤ೝ৊ႜ֪ଉă޿ࠅິԒߢ
၂๖Ljᇑ޿‫׭‬๨ഄ໱‫ܔڦݛں‬ቷ‫ۅ‬၎
ԲLj޿‫ۅ‬३ณକ‫ڦ‬ᅃᄟࣅ‫ࢅڌ‬

31

ழሙ੿ēතӑ᧻ьӑ්฽ቇඡ
‫ܾڦ‬ᄟࣅ‫ڌ‬ăኄዖ࠼٣

ଉLjन௅౎३ณ዁

ࣅཱଙฯ዁ీሞ‫֫ܠ‬ཕ 

ࠅ‫ܖ‬ăྺُLjĐ࿢

‫ڦׇכ‬ෑ࠼࣍ৣူഐ‫ݒ‬

்Ⴔᄲྤට֖ᇑ٣

ᆌLj௅౎௅ೝ௝ీࠕඁ

ࣅĊĊ‫ٷ‬ሀ቞ᅃӷ‫ڦ‬ට

‫أ‬H/09ă

੨Ljđ3ZBOຫă

ߵ਍๬ᄓຕ਍Lj

඗ܸLj$ 0  ࢅ/ 0 9

$SJTUBM(MPCBMࠅິණྺ௅

ই঴‫ڦ‬ၣ໗ჸׂ࿿Ԩว 

N๑ᆩ,/0Y065

৽๟࿫ක࿿ă$ 0  ๟ᅃ

ഁཱ‫ڦ‬՗௬ओLjሞᅃ౎

ዖ࿒๪ഘ༹Ljܸၣ໗

ా ీ ࠕ ඁ ‫ ڦ أ‬/ 0 9Lj

ჸࣷ࿫ක຤‫ڢ‬Ljሰ‫ׯ‬຤

၎‫ړ‬ᇀᅃଈ૛‫ ײ‬L N

༹޷ᆐᄢࣅăᆃᆩ຤ዐ

‫ڦ‬ഛ‫כ‬໯ׂิ‫ڦ‬ଉă‫ړ‬

ၣ໗ჸ౪‫ࣷߛࡗ܈‬ᆅഐ

඗Ljᄲ৛ඓᇨ֪৯৩ీ

ეᅂदթߛཎეࢤ‫ڒ‬ӣ

ඁ‫ܠأ‬ณ/ 0 9๟၎‫ړ‬ઓ

ኢLjժ੗ీሺेोጒ၇

వ‫ڦ‬Ljᅺྺᄲሞ๪ྔ๬

दթĂփଆิᇣ঳ࡕĂ

ᄓዐ੦዆‫׭‬๨࣍ৣժ‫ݥ‬

तҵኢ‫ޅڦ‬၃ă

ᅟ๚ă

ᅺُLj࿢்փኟ๟

Đ၂඗Lj๟ኄၵཱ
ଙഐକፕᆩLjđဇӬც

ሞᆩᅃዖ࿫ක࿚༶࣑ൽ
þϴӑྦ᜕̳ÿ࡙᜿௧ࣲጱӵள࠷
ἷᔮ‫ڎ‬ἸሙߦᓬᄊʷᦊѬǍ

ଷᅃ߲࿫ක࿚༶Ǜ3 Z B O
ຫ/ 0 9 ‫࡞ླڦ‬ႠԲኄၵ

Үܻ஽૛ჱ໿ᄞీ݀‫ۉ‬
በDŽ1MBUBGPSNB 4PMBS EF "MNFSmBDžჺ৯և‫޶ڦ‬ሴට4JYUP! .BMBUP

ፌዕׂ࿿‫ܠڥٷ‬ĊĊܸ൐࢔੺৽ࣷՎ‫ٷ߸ڥ‬Lj‫ڍ‬.BMBUPණྺ࿢

ස๟ຫ‫ڟ‬Lj໱๟࠼ࣅბଶᇘ‫ڦ‬ጆॆLjᇑኄॆཱଙࠅິுᆶ࠲

்Ⴔᄲକ঴߸‫ܠ‬ᆶ࠲ሞ‫ײࡗڵ‬ዐୁ฿‫ڟ‬ಇ຤ဣཥዐ‫ܾڦ‬ᄟࣅ

ဣăĐ‫ڍ‬ኄၵ࠼٣ࣅ֌ଙᄺ࢔ඹᅟՎዊăᅺُ໲்‫ڦ‬ᆶၳ้क़

ᮡLjኄ੗ీፌዕୁ෇໯ᆶࢋୁዐăĐසࡕঢ়࠼घऄLj੗ీׂࣷ

๟‫ܠ‬৳ชփൣ‫ؤ‬ă৽࿢໯ኪ‫ڦ‬ჺ৯ዐLjுᆶᅃ߲ీԍኤഄఱ৳

ิᆶ࡞ᇀ຤ิิ࿿‫ڦ‬ጲᆯएLjđ໱ຫăཞ้.BMBUPᄺ‫څ‬႐ኄၵ

ႠLjԲස_౎Ljܸኄཚ‫׉‬๟Ⴙ‫ܠ‬഻ՄĂॺዾࢅ‫ڦੰכ‬ഁཱक़

ׂ೗ዐ๑ᆩ‫ڦ‬5J0భ௝੓૭੗ీࣷ݀ิփཞᇀิ࿿ဣཥዐ‫ࡀ׉‬

߰౎၌ă࿢்Ⴔᄲሞჹ߭੦዆‫ৣ࣍ڦ‬ዐ৊ႜᅃၵ‫׊‬೺‫ڦ‬ఱ৳Ⴀ

5J0ࣷ݀ิ‫ݒڦ‬ᆌLj໱༵ႝට்ᆌ޿৊ႜჺ৯ઠඓۨ5J0భ௝

ჺ৯Ljኄᄣ֍ీ݀քᅃၵ࠳‫ڦݛ‬ዊଉණኤăđ

੓૭๟‫ิׂࣷޏ‬ඪࢆഄ໱‫࡞ླ੃ॳڦ‬ă

$SJTUBM(MPCBMࠅິࠀీࣅბ೗ᄽခև‫ڦ‬ᄽခঢ়૙#SJBO1JDLFUU

ዮසُૌ‫ظڦ‬ႎᆌᆩీ‫ޏ‬ኈኟൣ‫أ‬࿢்ಇ‫ڟݣ‬੣ഘዐ‫ڦ‬ᆶ

ຫኄዖཱଙ‫ڦ‬ॏ߭๟೵ཚཱଙ‫ڦ‬ଇԠăĐ‫ڍ‬๟๑ᆩDŽඪࢆDžཱ

࡞ࣅࢇ࿿఼ǛĐᄺႹᆶၵీLjđᇑக‫ڤ‬૛‫ڦ‬ဇӬცࡔॆჺ৯྿

ଙ‫ڦ‬ዷᄲ‫ׯ‬Ԩ࣏๟ሞᇀહ‫ۯ‬૰‫ׯ‬ԨLjኄ๟փࣷ߀Վ‫ڦ‬Ljᅺُኝ

ᇵࣷDŽ4QBOJTI/BUJPOBM3FTFBSDI$PVODJMDžࠌཞ৊ႜჺ৯‫ڦ‬ঞ๲

༹ܸჾLj‫߁ٷ‬Բ๑ᆩ‫࠼ݥ‬٣ࣅཱଙ‫ݯڦܠ‬ᆩăđ

'FMJY -oQF[ຫăĐ‫ړ‬඗Ljኈኟ‫ڦ‬঴ਦӸ݆৽๟ٗᅃਸ๔৽փᄲ

ᇑُཞ้Ljᆈࡔ‫ڦ‬ჺ৯ටᇵ૧ᆩ၎ཞ‫ݒڦ‬ᆌઠ዆ፕీඁ‫أ‬

ׂิ࿫කăđ

/0 9‫ڦ‬Đ٣ࣅ‫ޜ‬ጎđLjॽ5J0భ௝੓૭ࢅ༐໗߂े෇‫ྼ္ڟ‬ዐĂ
ဢᅊׂ೗ઠํ၄‫݆ݛڦڿد‬Ljđ୿‫้ܘ‬ጎბᇾDŽ-POEPO $PMMFHF
PG 'BTIJPODž้ชᇑ੔ბ‫ڦ‬ঞ๲)FMFO 4UPSFZ঴๥‫ڟ‬ăĐසُᅃ

‫כ‬ᅃ౎ׂิ‫ ڦ‬H / 0 9࿫කăߵ਍ࣲ዆ۨ‫ڦ‬౹ዞൣল੣

"ESJBO #VSUPOὊࡐͱ‫ښ‬᜵ိྥᄊၷྭߦࠒὊ̵ᤇࠀర˞ǒಐՁѨᐹ
ძߦǓ὆5IF -BODFU 0ODPMPHZ ὇njǒಐՁѨᇸፃߦǓ὆5IF -BODFU
/FVSPMPHZ ὇̿ԣǒၷগߦˁဗ‫ܒ‬Ғ෹Ǔ὆'SPOUJFSTJO&DPMPHZBOEUIF
&OWJSPONFOU ὇୩ሽǍ
NjNjឋᒭ&)1   
" 

NjNjᏢឋ὘෎ູ
ൔᤁแ᜿ᔮ஡Ԕ஡
Ԕ஡ᩗଌ

ഘࡀۨLj‫౎ڟ‬Ljႇ‫ڤܻݤ‬๨ՂႷ३ณፑᆸ‫ڦ‬/ 0 9ׂ

IUUQEYEPJPSHFIQB

ઠLjඪࢆ੗ᅜဢ‫ڦ‬ᅊ‫ޜ‬/!/!/৽ీࠕၻ‫ټ‬ኄዖ٣ࣅवକăđ
ߵ਍֖ᇑُၜణ‫ڦ‬ႇ‫ٷڤܻݤ‬ბ)6OJWFSTJUZ PG 4IFGGJFME*૙
ბᇾޭᇾ‫"׊‬OUIPOZ 3ZBO‫ऺڦ‬໙Ljᅃኝཀ‫حۼ‬ጣඇ༫‫ټ‬ᆶ٣ࣅ
व‫ޜ‬ጎ‫ڦ‬ටLj‫߁ٷ‬௅ཀీඁ‫ أ‬H‫ڦ‬/0 9Ljईኁຫᅃ౎ l hă
໱ࠚऺ5߲Đԥ٣ࣅ‫ڦ‬đටీࠕൣ‫أ‬ଈ૛‫ ײ‬LN‫ڦ‬౹ዞഛ

32

ǑဖܑˀϣऔࡘభǒࣱతѮe70-6.&/6.#&3$

Field of Jeans’ Stereographic, Durham by DED <http://www.dedass.com

಩‫ڟ‬ᅊ‫ޜ‬ฉĂईሏᆩሞൣဢࡗ‫ײ‬ዐăĐ࿢்ኟሞፔ‫ڦ‬๟ཚࡗᅃዖ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful