ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

ᠴᠠᠬᠤᠮ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄

www.ehbichig.com

ᠴᠠᠬᠤᠮ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠄

ehbich ig@gm ail.c om

ᠹᠧᠢᠢᠰᠪᠦ᠋ᠻ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠄

www. facebook. com/ eh bich ig

@ehbic hig
ᠲᠸᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄
[

ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡ
ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ
ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ
ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨ
ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᡂᠨ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠪ ᠥᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠ ᠬᠣᠨᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠣᠮᠣᠭ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠣᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨ ᠡᠪ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠢ ᠳᠣᠷᠣᠢᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨ
ᠬᠣᠯᠢᠰᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠦ ᠪᠤᠦ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠒᠘᠐ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ
ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ
ᠬᠣᠲᠠᠳ᠂ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠫᠧᠷᠰ᠂ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠭᠧᠷᠧᠭ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠂ ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠢ᠂
ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ
ᠨᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ
ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠢᠢᠯᠬᠦ
ᠳᠠᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠢᠢᠯᠦᠩᠬᠥ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠨ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ
ᠮᠣᠬᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠡᠯᠦᠨᠴᠡ ᠬᠤᠯᠤᠨᠴᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠢ
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ
ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠶᠠᠨᠳᠠᠰᠢ
ᠠᠭᠤᠷᠠᠰᠤ ᠨᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡ
ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠷᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠠ ᠡᠳ᠋
ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ
ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ( ᠳᠥ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠣᠭᠲᠤ )
ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠲᠦ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ

᠊ᠳᠣᠭᠠᠷ : ᠑᠂ ᠑
ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠓᠑
᠑᠐ ᠳᠣᠭᠠᠷ
᠒᠐᠑᠒ ᠤᠨ ᠤ
----------------------ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠬᠠᠮᠲᠣᠯᠢᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠨ ᠪ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ
ᠳ᠋ᠠᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ》 ᠭᠡᠵᠦ
ᠦᠶᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠥᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠶ
ᠳᠠᠢᠢᠲᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠶ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪ ᠡᠨᠡ
ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠪ ᠲᠡᠷᠡᠲᠡᠭᠡ ᠡᠪᠥᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠶ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠢᠢᠨ
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠮᠲᠦᠯᠢᠬ᠍
ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ( ᠣ᠂ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤ)
ᠪ᠊᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠ 〉ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ〈 http://bit.ly/RwASu
ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠑᠐᠐ ᠲᠣᠨᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠢ
ᠤᠭ ᠬᠦᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠓᠐ ᠮᠢᠩᠭᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠱᠢᠨ
ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠶᠢ ᠔᠕ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠮᠤ
ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ
ᠭᠡᠷᠡ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠓᠐ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ
ᠲᠧᠬ᠌᠊ᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠻᠣᠮᠢᠰᠰ》 ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃
ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠭ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ 《ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ
ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠑᠗  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠠ ᠒᠖᠒ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠑᠐᠐
ᠣᠨ ᠤ ᠖ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠡᠬᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ》 ᠑᠐
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠒᠐᠐᠙
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠬᠦᠷᠭᠡ
ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ( ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠥᠷᠦᠩ)
ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠗᠕-᠗᠖ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ http://bit.ly/PgKFJr
ᠲ᠂ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤ》
ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ᠃
ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ
ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ
ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠠᠩᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ
ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ
ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠢᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ᠂ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ᠂ ᠴᠢᠭᠴᠢᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠷᠡ
ᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠬ᠍ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠ
ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ
ᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠤᠭᠠᠳ ᠢᠳᠠᠮ

ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠬ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
〉ᠮᠣᠩᠬ᠋ᠣᠯ〈 ᠻᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠵᠠ ᠴᠣᠪᠣᠷᠠᠯ
ᠣᠳᠠᠭᠠ〈᠂ 〉ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ〈 ᠪᠣᠯᠣᠨ
〉ᠬᠣᠪᠣᠰᠣ〈᠂ 〉ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨ
ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 〉ᠴᠢᠰᠣ〈᠂
ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠕ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠠ〈ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠳ᠋ᠦ 〉ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠣ
ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠨ ᠒᠐᠐᠖ ᠣᠨ
〉ᠤᠨᠠᠭᠠ ᠲᠦᠷᠦᠪᠠ〈 ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂
᠒᠐᠐᠔ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪ ᠴᠣᠮᠣᠭ
ᠮᠥᠨ ᠗ ᠴᠣᠮᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡᠳ
ᠪᠣᠯᠦᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠬᠴᠢᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠢᠢᠨ ᠥᠨᠴᠦᠭ
ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠓ ᠰᠠᠶᠠ ᠭᠠᠷᠦᠢ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠠᠬᠤᠮ
ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠣᠷᠣᠨ ᠪ ᠰᠠᠶᠠ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ
ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠮᠲᠣᠯᠢᠭ ᠨᠶ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠢᠢᠨ ᠒᠔
ᠲᠣᠬ᠋ᠣᠷᠪᠢᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃
ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠹᠣᠯᠻ ᠷᠣᠻ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢᠢᠠᠷ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠢᠢᠠᠨ
ᠬᠣᠬ᠋ᠣᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ᠂ ᠪᠢᠰᠬᠤᠭᠦᠷ᠂ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷ
ᠵᠣᠷᠢᠯᠭᠠ ᠲᠠᠶ ᠒᠐᠐᠔ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠣᠣᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ
ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠣ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦᠯᠬᠥ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠢᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠠᠨᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠢᠢᠠᠨ ᠥᠪ
ᠥᠨᠲᠤᠰᠣᠨ ᠪ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠥᠯ  ᠢ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠥᠲᠣᠬᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ
ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠥᠶᠡ ᠢᠢᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠣᠯᠤᠨ

ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ( ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠣᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ)

ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ

?

ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ
ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠰᠠ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ
ᠳᠡᠳᠡ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ
ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ᠂
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨ》
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶᠡ ᠠᠩᠬᠠ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪ᠊᠂ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠬᠦ᠋ᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠠᠷᠤ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠯᠡᠯ ( ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠥᠷᠦᠩ)
ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠷᠲᠥᠰᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠢ
ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠢᠷᠤᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ〈 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠥ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠢᠢ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠ
ᠭᠡᠲᠡᠯᠡ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠥ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠦᠬᠦ
ᠨᠠᠰᠥᠨ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
〉ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠲᠡᠢᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ
ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ〈 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠍ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ
ᠰᠢᠲᠠᠷᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ 〉ᠦᠬᠦᠯ
ᠦᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃
ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠦᠨ
ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠥ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠥ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠪ ᠬᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ
ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠤᠷ ᠴᠢᠭᠴᠢᠢ
ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ
ᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠ ᠰᠢᠭ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ
ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠤ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠨᠡ ᠃ ᠶᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠠ᠊ᠨᠳᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠦᠨ
ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠳᠡ
ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠤᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠢᠶ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠦ
ᠵᠢᠭᠲᠠᠢᠢᠬᠡᠨ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠢᠢᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠴᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ
ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠰ᠃ ᠳᠡᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠣᠢᠢᠯᠠ ᠵᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ
ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠥ ᠪᠡᠷᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯ
ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠ ᠳᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠥ ᠵᠢ ᠭᠡᠢᠢᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠩ
ᠵᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠠ
ᠰᠥᠩ ᠦᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠪᠡᠶᠠᠨ
ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠦᠨ ᠦᠶᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ
ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠢᠴᠢᠵᠤ ᠭᠢᠷᠪᠢᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠣᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠩᠭᠣᠢᠢᠬᠤ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠯᠠᠪ ᠠᠮᠠᠷ
ᠪᠢ ᠰᠢᠨᠠ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠥᠷᠦᠪᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠦᠨ
ᠳᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ ᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠳᠣᠷᠰᠢ ᠳ᠋ᠦ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ
ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ
ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠯᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠳ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠦ ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ
ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷᠠ ᠯᠠ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠡᠨ
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠨᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠬᠦᠬᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠠ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ
ᠣᠭᠲᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂
ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠱᠢᠨᠢᠩ 〉ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠰᠡᠯᠡᠩ ᠬᠡᠮᠡᠨᠡ〈 ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ
ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠻᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ
ᠣᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨ
ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠶᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ
ᠣᠢᠢᠯᠠ ᠵᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ
ᠪ᠊᠂ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠬᠦ᠋ᠦ
ᠢᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨ
ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡᠳ
ᠰᠢᠢᠳᠤᠯᠠ᠃
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠥ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠦᠤᠨ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡ᠃
ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠢᠢᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭᠣᠰᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ
ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠬᠤᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠳ ᠣᠳᠤ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠡᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠢᠢᠰᠢ
ᠵᠢᠶᠠ ᠼᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨᠠ᠃ ᠳᠠᠩ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠡᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠢᠲᠠᠳ
ᠣᠳᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠨᠣᠮᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠽᠦᠩ
᠁ᠣᠷᠢᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠢᠢᠯᠠ᠃
ᠦᠶᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠡᠨᠡ᠃
ᠦᠵᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠡᠮᠣᠷ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠣᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠤᠬᠦᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ
ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣᠮ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨᠠ᠃ 《ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤ
ᠬᠠᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠭᠤᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ᠃
ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠢ ᠯᠠ ᠦᠭᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠤ
ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠷ ᠴᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠣᠲᠣᠭ
ᠰᠠᠢᠢᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠣᠷᠠ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠥᠪᠳᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠭᠢ ᠨᠢ
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠨᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠠ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠮᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠪᠡᠷᠢᠴᠠ
ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠣᠷᠳᠤᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠲᠠᠯᠠ ᠭᠢᠰᠬᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠ
ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ
ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠰᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ
ᠪᠠᠬᠤᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠤᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠢᠵᠦ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠊ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠪᠲᠠᠵᠦ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠵᠦ
ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠦᠮᠰᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠵᠤ ᠬᠣᠯᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠰᠠᠢᠢᠷ ᠨᠢᠳᠦ
ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳ᠁
ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠠᠪᠣᠨᠠ ᠬᠡᠨᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ
ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠣᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠥ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ
ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠣᠨ ᠢ ᠦᠳᠡᠵᠦ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ
ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠠᠢᠢᠰᠢ 〉ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠷᠠᠭᠣᠨ ᠳᠠᠯᠠ〈 ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ ᠲᠣᠬᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠤᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠡᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠦᠨ
ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ

᠁ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠢ
ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠦᠳ ᠢᠢᠨᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠨᠠ ᠡ᠃
ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠩ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠦᠳ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂
ᠣᠳᠤ ᠪᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ
ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
᠁ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠨᠠ ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ
᠁ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠨᠠ ᠡ᠃
ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠬᠦᠶᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠢᠢᠮᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂
ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠨᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠭᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠢᠲᠠᠳ
ᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨᠡ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠬᠥ ᠵᠢ ᠨᠢ
ᠥᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨᠠ᠂ ᠮᠠᠯ
ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ
ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠡᠢᠢᠵᠦ ᠤᠤ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠵᠦ
ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠤ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ
ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠳ᠋ᠤ
ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ
ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠭᠣᠯᠮᠤᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠶᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠘᠐᠐
ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨᠠ᠂ ᠳᠡᠷᠡ
ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ
᠁ᠳᠡᠷᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠢ ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠤ
᠁ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤ
᠁ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠩ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠤ᠂ ᠭᠢᠲᠠᠳ
ᠳᠠᠭᠣᠰᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨᠠ᠃
ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠣᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠳᠦ ᠪᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ
ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠃ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠦᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠴᠣᠬᠤᠨᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠ ᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ
ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠳ ᠠᠪᠣᠨᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ
ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠨᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ
ᠬᠣᠨᠡ ᠡ᠂ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠮᠣᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠰᠢᠬᠠᠨᠠ ᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ
ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠡᠨᠡ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠦᠤᠨ ᠳᠠᠢ ᠳᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠬᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠯᠠ ᠪᠡᠷᠣᠭ
?

?

!

?

!

ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ
ᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠣᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠳᠡᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ
ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ
ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠪᠡᠬᠥ ᠣᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠤ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ
ᠢᠵᠢᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ
ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠳᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠶᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ᠂
ᠳᠣᠷᠰᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠣᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠣᠷᠠᠵᠦ ᠮᠡᠷᠡᠵᠦ
ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠲᠠᠯᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠦᠨ
ᠵᠠᠯᠬᠤᠯᠤᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ᠃
᠁ᠨᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ
᠁ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠣᠳᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠩᠮᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ
ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠵᠦᠬᠡᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ ᠃
ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ〈 ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠵᠤ
ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ
ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠬ᠍ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠪᠡᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠤᠤ᠂ 〉ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠠᠩᠮᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠨᠡ
᠁ᠠᠢ ᠪᠡᠰᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ
ᠡ᠃
ᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠯᠪᠡᠷᠴᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ
ᠳᠣᠷᠣᠢ ᠪᠡᠭᠣᠷᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠣᠯᠠ
ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠡᠷᠣᠭ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠡ ᠳᠣᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠂
᠁ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠ
ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠤ
ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠡᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠢᠯᠭᠡ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠨᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠃
ᠬᠡᠨᠡ᠃ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠶᠣᠵᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠ ᠡᠷᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ
〉ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ〈 ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠨᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨᠡ ᠃ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠷᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ
᠁ᠬᠦᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠭᠣᠯᠮᠤᠰ ᠲᠤ
ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠳ〈
〉ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠡᠨᠠᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ ᠣᠣᠯᠭᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠰ (ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ) ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨᠠ᠃
ᠳᠠᠭᠢᠨᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠤᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨᠠ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠴᠤᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠣᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠷ

?

ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠂ ᠠᠢᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠣᠭ
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ (ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠬᠡᠵᠦ)᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ: ᠠᠶᠠ᠂ ᠣᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ
ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠬᠡᠮᠡᠮᠡᠵᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨᠠ ᠭᠡᠨᠠ᠃
ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠴᠢᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ
ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠠᠷᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠭ ᠬᠡᠨᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨᠠ ᠡ᠂ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠢ
ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡ᠂ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ
ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠢᠬᠠᠨᠠ᠃
ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠡᠷᠣᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠭᠣᠨᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ
ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ
ᠰᠠᠭᠤᠨᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠣᠪᠠᠨᠠ᠃ ᠣᠳᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ
ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ
ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠡᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠦᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ
ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ ᠡ᠃ ᠴᠦᠬᠡᠨ
ᠭᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ
ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠤᠨᠠ᠂ ᠭᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠂
ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ
ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠭᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦ
ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ
ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠳᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ
ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠳᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠳᠠᠢ ᠴᠤ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ
ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ
ᠳ᠋ᠢᠶᠡᠩᠬᠤᠸᠠ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠳ (ᠤᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠳ) ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ
ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠩᠬᠠ ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ
ᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠰᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠦᠨ ᠔᠐ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠦᠭᠬᠦᠨᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ
᠁ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ

?

ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ
ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦᠷ ᠪᠡᠢᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠡᠪ ᠦᠬᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠤᠨᠣᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ
ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠣᠯᠤᠰ᠃ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠬᠦᠢᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠣᠰᠤ᠂
ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠦᠬᠦᠳᠴᠦ ᠰᠦᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ
ᠳᠡᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠮᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ
ᠳᠡᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠯᠠᠷᠡᠬᠦ ᠳᠣᠩ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠲᠦ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠴᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ᠂ ᠣᠷᠤᠭᠣᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠ
ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠮᠡᠷ ᠪᠡᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠯᠠ᠃
ᠶᠠᠷᠢᠶᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ
ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ
ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠳᠤᠭᠢᠳᠠᠢ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠭ
ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠯᠦ
ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠡᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠦ ᠰᠣᠷᠴᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ
ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠡᠷᠤ ᠵᠣᠪᠡᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ
ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠨᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ
ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ
ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦᠬᠡᠨ
ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭᠠ ᠪᠡᠢᠢᠯᠠ᠃
ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠠᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠠᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠢᠢᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠡᠯᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
ᠯᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠤ
ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ 〉ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨ〈 ᠶᠠᠷᠢᠶᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭ
ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠢ
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ》᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠠᠩ ᠦᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠡᠷᠠ 《ᠴᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠦᠨ
《ᠽᠠᠨᠠᠳᠤ᠋ ᠠᠷᠲ》 ᠭᠠᠯᠯᠧᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ
ᠬᠠᠯᠲᠤ ᠱᠦᠷᠬᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ
ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠥ ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨ ᠢᠢᠠᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠍ᠠ ᠪᠡᠷ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯᠳᠡᠨ ᠨᠣᠬᠦᠳ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠣ ᠒᠓
ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠑᠓ ᠳ᠋ᠡᠭᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠥ᠂ ᠥᠰᠪᠣᠷᠢ ᠢᠢᠨ
ᠲᠠᠢᠢᠫᠧᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠦᠳᠣ᠋ ᠪᠦᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠠᠽᠢ ᠲᠢᠢᠪ ᠦᠨ
ᠶᠢᠰᠣᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠢᠢᠨ ᠒᠘᠊᠊᠊᠓᠐ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠲᠠᠢᠢᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ
ᠠᠽᠢ ᠲᠢᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ
᠒᠐᠑᠒ ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠦᠨ

ᠰᠫᠣᠷᠲ ( ᠲᠥ᠊᠂ ᠤᠣᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ)
ᠪᠡᠢᠢᠭᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠅ http://bit.ly/TJ8XNs
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠨ ᠒᠂᠕ ᠰᠡᠶᠡ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ
ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠰᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠰᠡᠶᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ
ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠬᠦᠳᠦᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠢᠢᠰᠢ ᠨᠢ
ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ 〉ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ〈᠂ ᠳᠡᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ
ᠵᠦᠳᠡᠵᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢᠢᠡᠨ
ᠦᠮᠴᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠰᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠥ
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠵᠣᠪᠡᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ
ᠰᠠᠭᠣᠨᠠ᠂ ᠳᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ
ᠠᠢᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠢᠮᠤᠷᠠᠵᠤ
ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠲᠤᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠢᠢᠰᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠳᠡᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠡᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ /ᠲᠡᠳᠡ ᠙᠐ ᠮᠢᠩᠭᠠᠭᠤᠯᠠ/ ᠡᠨᠡᠷᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠭᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠯᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠ ᠳᠡᠷᠡ
ᠬᠣᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠯᠠ ᠴᠠᠢᠢᠳᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠠᠷᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂
ᠦᠭᠡᠢᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠷᠦᠴᠡᠡ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠ ᠵᠢᠷᠢᠰ
ᠴᠤ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠯᠢᠭ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠣᠲᠠᠢ

ᠳᠤ᠊᠂ ᠷᠠᠪᠵᠠᠢ

ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃

ᠨᠠᠱᠤᠨ ᠪ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪ ᠭᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠡ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ-᠊ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ
ᠬᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠄
ᠳᠡ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
ᠳᠣ᠊᠂ ᠴᠡᠪᠲᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ
ᠲᠥ᠊᠂ ᠤᠤᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠮᠢ᠊᠂ ᠠᠮᠤᠷᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ
ᠣ᠂ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
ᠳᠥ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠣᠭᠲᠤ
ᠯᠤ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ
ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠄
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ

ᠪᠦᠮᠪᠣᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠒᠖ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ News.mn
ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠣ  ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠣᠨ
ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠑᠒ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ
ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ  ᠢᠢᠨ
ᠪ᠊᠂ ᠭᠠᠩᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ
ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠰᠧᠮᠢᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ
ᠣᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠨ
ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠣᠬᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠣᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠒᠐᠑᠒
ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣ FILA ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦ
ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠰᠧᠮᠢᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯᠠ᠃
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ
᠕᠐ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠖᠖ ᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠤ᠊᠂ᠰᠠ᠊᠂ᠪᠦ᠊ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠣᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ

ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠠ
ᠰᠠᠭᠰᠣᠨ ᠪᠦᠮᠪᠣᠭᠡ ᠢᠢᠨ

ᠨᠠᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ News.mn
〉᠖᠖〈᠂ ᠡ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ 〉᠘᠑〈᠂ ᠴ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠨ 〉᠕᠕〈 (ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ)
ᠴ᠂ᠴᠣᠭᠳᠣᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ 〉᠕᠐〈᠂ ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠵᠠᠷ 〉᠕᠕〈᠂ ᠪᠠᠯᠰᠠᠩᠬᠦ᠋ᠨᠳᠦᠪ
ᠮᠸᠳᠠᠯ᠂ᠪ᠊ ᠂ᠭᠠᠩᠬᠠᠢᠢᠴᠢ 〉᠖᠓〈 ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ᠃ ᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠣᠷ᠂
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠣ᠂ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 〉+᠑᠐᠐〉 ᠠᠯᠲᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠡᠢ᠃
ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠓᠐᠐ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠦᠳᠣᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ