,..æe ø|.

ka øøaæae
,..æe ø|.ka øøaæae
,æa¡I _øa _exæII pø¡¡I ge
,æa¡I _øa _exæII pø¡¡I ge
,æ|aII¶ æaaæI
,æ|aII¶ æaaæI
) / – / (


ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺪﻠﺠﻤﻟا


s
s
.....
.....


..
..
ùa
ùa
Ñìí@áÜß@ìic
Ñìí@áÜß@ìic
PDF Uploaded By House Of Books

For More Books About Egypt Plaese Visit Our Facebook Page & Group

http://www.facebook.com/groups/per.medjat

http://www.facebook.com/per.medjatﺔﻳﺮﻜﻔﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟ ﺎﻘﺒﻃ
«..a¡¡sIא ¡ ¡æ..aIא 3¡..Ja «..a.a ¡...a¡¡smIxא
2..aa¡z ...smI 2..L¡sa. ùaæ...Iא אl..æI . ¡..Laa
¡¡ ¸Ja 2aI.zJ ¡w.a ¡¡ 2aI.zJ ¿.. .¡.a ¡א «.aa
Iaa¡¡smIא uaa ¡ ùaæ.Iא אla ) ﺖـﻧﱰﻧﻻﺍ ﱪـﻋ ﻭﺃ
ﻟ ﻠ ﺔــﻴﻧﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺕﺎــﺒﺘﻜﻤ ﻭﺃ ﺹﺍﺮــﻗﻷﺍ ﺔــﳎﺪﳌﺍ ﻭﺃ ﻯﺍ
ﺔﻠﻴﺳﻭ ﻯﺮﺧﺃ ( ¡Iz ¸¡æaIא ¿¡a ¿lJ ¡aIsm ¿..
2.aa¡z .sm . «.aLIא 3¡.Ja .J¡ ¡.Iא ¡ 2.L¡sa.
ùI¡.II ¡¡ oאaJInsII IJaL u¡æIa 2a¡IwIא .

PDF Uploaded By House Of Books

For More Books About Egypt Plaese Visit Our Facebook Page & Group

http://www.facebook.com/groups/per.medjat

http://www.facebook.com/per.medjat

- -


ﺔﻡﺪﻘﻤﻟا ................................ ................................ ......... - ٧ -
ً ﻻوا ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ................................ ................ - ١٧ -
ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹ | ٢٠ ـه -
٦٤١ م / ٣٥٨ ـه – ٩٦٩ م ( ................................ .............. - ٣٧ -
ً ﻻوأ ﻦیﺪﺷاﺮﻟا ءﺎﻔﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ ................................ ............ - ٣٨ -
ًﺎﻴﻧﺎﺙ ﺔیﻮﻡﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ................................ ....................... - ٥٣ -
ًﺎﺜﻟﺎﺙ ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ................................ ...................... - ٩٣ -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ - ٢٠١ -
ً ﺎﻌﺑار ﺔﻴﻧﻮﻟﻮﻄﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ................................ ................. - ٢٠١ -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ - ٢١٨ -
ً ﺎﺴﻡﺎﺥ ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻓﻼﺨﻟا ﻰﻟإ ﺮﺼﻡ ةدﺎﻋإ ﺪﻬﻋ ..................... - ٢١٨ -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ - ٢٣٢ -
ً ﺎﺳدﺎﺳ ﺔیﺪﻴﺸﺥﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ................................ ............... - ٢٣٢ -
ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻋﻮﺳﻮﻡ ﺔﻟود ﺔیﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻲﻤﻃﺎﻔﻟا ﺮﺼﻌﻟا ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ
ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ................................ ................................ ... - ٢٤٤ -
ﺔــــﻴﻤﻃﺎـﻔﻟا ﺔـــﻟوﺪـﻟا ً ﻻوأ ................................ ............. - ٢٤٥ -
ً ﻻوأ لوﻷا ﻦﻴﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ءﺎﻔﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ ................................ .. - ٢٥٥ -
لوﻷا ﻦﻴﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ءﺎﻔﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ ................................ ........ - ٢٥٩ -
ُ ﺎــﻴﻧﺎﺙ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻲﻤﻃﺎﻔﻟا ﺮﺼﻌﻟا ................................ .......... - ٢٧٠ -
ﺔﻴﺑﻮیﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﺼﻋ ................................ .................. - ٢٨٧ -
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat

- -
ًﺎﻴﻧﺎﺙ ﺔﻴﺑﻮیﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ................................ ..................... - ٢٨٨ -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ - ٣١٥ -
ًﺎﺜﻟﺎﺙ ﺮﺼﻡ ﻲﻓ ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟود مﺎﻜﺣ ................................ ... - ٣١٥ -
ً ﻻوأ ﻲﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ ................................ ............. - ٣١٨ -
ًﺎﻴﻧﺎﺙ سﺎﺒﻌﻟا ﻮﺑأ ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﻢآﺎﺤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ ..................... - ٣١٩ -
ًﺎﺜﻟﺎﺙ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻊﻴﺑﺮﻟا ﻮﺑأ ﷲﺎﺑ ﻲﻔﻜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ .............. - ٣٢١ -
ﺮﺼﻡ ﻲﻓ ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟود مﺎﻜﺣ ................................ ......... - ٣٢٥ -
ﺔﻴﺝﺮﺒﻟا ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ) ﺔﻴﺴآاﺮﺸﻟا ( ................................ ....... - ٣٧٩ -
ﺔﻴﺝﺮﺒﻟا ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ﺔﻟود مﺎﻜﺣ ) ﺔﺴآاﺮﺸﻟا ( ........................... - ٣٨٦ -
ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺤﻡ ﺪﻬﻌﺑ ًاروﺮﻡ ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﺼﻋ
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﺘﺣ ﺔیرﻮﻬﻤﺠﻟا مﺎﻴﻗو ﻪﺕﺮﺳأو ٢٠٠٦ م ............ - ٤٣٤ -
ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﺼﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ ﺮــﺼﻡ مﺎـﻜﺣ ..................... - ٤٣٥ -
ﻦﻡ ةﺮﺘﻔﻟا ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻠﻤﺤﻟا ةﺮﺘﻓ ....................... - ٥٢٢ -
) ٢ ( ﺮـﺼﻡ مﺎـﻜﺣ ................................ ........................ - ٥٢٩ -
ﺔﺜیﺪﺤﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﺳﺆﻡ ـ ﻪﺕﺮﺳأو ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻡ ﺪﻬﻋ ................ - ٥٣٠ -
) ٢ ( ﺮــﺼﻡ مﺎـﻜﺣ ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ ةرﻮﺙ ٢٣ مﺎﻋ ﻮﻴﻟﻮی ١٩٥٢ ﻰﺘﺣ ﺲﻴﺋﺮﻟا
ﺮیﺎﻨی كرﺎﺒﻡ ﻲﻨﺴﺣ ﺪﻤﺤﻡ ٢٠٠٦ م ................................ ... - ٥٩٢ -
ءاﻮﻠﻟا / ﺐــﻴﺠﻧ ﺪــﻤﺤﻡ ................................ .................. - ٥٩٤ -
ﻢﻴﻋﺰﻟا / ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ ................................ ............. - ٥٩٥ -
ﺲﻴﺋﺮﻟا تادﺎــﺴﻟا رﻮـــﻧأ ﺪــﻤﺤﻡ ) مﺎﻋ ﻦﻡ ١٩٧٠ مﺎﻋ ﻰﺘﺣ م ١٩٨١ م (
................................ ................................ ............. - ٦٠٧ -
ﺲﻴﺋﺮﻟا كرﺎـﺒﻡ ﻰـﻨﺴﺣ ﺪــﻤﺤﻡ ) ١١ ﺮﺑﻮﺘآإ ١٩٨١ م - ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﺘﺣ
٢٠٠٦ ﻊﺒﻄﻟا ﺦیرﺎﺕ ﻮهو ( ................................ ............ - ٦١٨ -
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat

- -
ﻒﻟﺆﻤﻟا ................................ ................................ .... - ٦٣٩ -
ﻊﺝاﺮﻤﻟا ................................ ................................ ... - ٦٤٠ -
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat

- -
ءاﺪـــهﻹا
ءاﺪـــهﻹا


..×: _:.lא ¿:. ..×: .
..×: .lt> ..×: .
..×: _:.lא ¿:. .lt> .

ùI¡.Iא ùI¡.Iא
..×: ,I.. ×:I
..×: ,I.. ×:I
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻤﻟا
ﻤﻟا
ﺔﻡﺪﻘ
ﺔﻡﺪﻘ) (


/
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
/

) (
.
) (


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/


.
*
*
ﺮﺼﻡ ﻩﻻو ﺎﻨه ﺢﺿﻮﻧ فﻮﺳو
ﺮﺼﻡ ﻩﻻو ﺎﻨه ﺢﺿﻮﻧ فﻮﺳو
: –
/ –
: - /

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
: -
/ –
: ) (
– / –
: –
/ –
: ) ( –
- –


/ ./

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/

.


/
/ / ..

.

-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/.

/ .

/ /

" "
/ / .


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

"

/
.


.

.

.
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
-

.
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
-


:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
I¶I
I¶I
øøa|æøa¡I ø¡¶a¡I aaø
øøa|æøa¡I ø¡¶a¡I aaø
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻰﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﻢﻴﻠﺳ
ﻰﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﻢﻴﻠﺳ
:
:
) / _
/ (
/
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻤﻴﻠﺳ
ﻤﻴﻠﺳ
نﺎ
نﺎ
ﻰﻧﻮﻧﺎﻘﻟا
ﻰﻧﻮﻧﺎﻘﻟا
:
:
) /
/ (
) / _
(
) / _ / (
) / _
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _
/ (
) / -
/ (
) ) ( / _
/ (
) / _
/ (
) / (
) / _ /
(
)
_ / (
) / _ / (
) / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
(
) / _
/ (
) / _
/ ( "
/ .
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻢﻴﻠﺳ
ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻢﻴﻠﺳ
) ) ( / _
/ (
) / _ /
(
) ) ( / _ /
(
) / _
/ (
/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ داﺮﻡ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ داﺮﻡ
:
:
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ / (
) / _ /
(
) ( / _ /
(
) / _ /
( " /

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
:
:
) / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
(
) / _ / (
) /
_ / ( "
/ .
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
لوﻷا نﺎﺥ ﺪﻤﺣا
لوﻷا نﺎﺥ ﺪﻤﺣا
) / _
/ (
) / _
/ (
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
( " /
رﻮﻬﺷ ﺔﺛﻼﺛ ﺪﻌﺑ ﻪﻌﻠﺧ ﻢﺗو لوﻻا نﺎﺧ ﻰﻔﻄﺼﻣ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻟا ﻦﺑإ ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﻤﺜﻋ
ﻟا ﻦﺑإ ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﻤﺜﻋ
ﺪﻤﺣأ نﺎﻄﻠﺴ
ﺪﻤﺣأ نﺎﻄﻠﺴ
:
:
) / _
/ (
) / _ (
) / _
/ (
) / _
/ (
) / _ (
" / .
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﺼﻡ
ﺼﻡ
لوﻷا نﺎﺥ ﻰﻔﻄ
لوﻷا نﺎﺥ ﻰﻔﻄ
)
)
ةﺮﻤﻠﻟ
ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
(
(
:
:
) . / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _
) ((
) / _
(
) ) ( / _
/ ( " /
/ .
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑإ نﺎﺥ داﺮﻡ ىزﺎﻐﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑإ نﺎﺥ داﺮﻡ ىزﺎﻐﻟا
لوﻻا ﺪﻤﺣا
لوﻻا ﺪﻤﺣا
:
:
) / _ /
(
) / _
/ (
) / _ (
) / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) /
_ / (
) / _ /
(
) / _
/ ( " /
.
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
لوﻻا نﺎﺥ ﻢﻴهاﺮﺑا
لوﻻا نﺎﺥ ﻢﻴهاﺮﺑا
:
:
) /
_ / (
) / _ /
(
) / _
/ (
) / _
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _
(
) / _ /
( " /

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻊﺑاﺮﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
ﻊﺑاﺮﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
) / _ /
(
) /
_ / (
) / _ /
(
) /
_ / (
) / _
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
(
) / _
/ (
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ / (
) / _ /
(
) / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ / (
) / _ / (
) / _ /
" ( /

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻢﻴهاﺮﺑا ﻦﺑا ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﻴﻠﺳ
ﻢﻴهاﺮﺑا ﻦﺑا ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﻴﻠﺳ
:
:
) / _ /
(
) / _ /
( " /
.
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻢﻴهاﺮﺑا ﻦﺑا ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣا
ﻢﻴهاﺮﺑا ﻦﺑا ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣا
:
:
) / _ /
( " /
.
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻊﺑاﺮﻟا ﺪﻤﺤﻡ
ﻊﺑاﺮﻟا ﺪﻤﺤﻡ
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
(
) _ /
(
) / _ /
" ( /
.
ﺪﻬﻋ
ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣا
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣا
:
:
) / _ (
) / _ /
(
) / _ /
(
) ) ( / _
/ (
) / _ /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ (
) / _ / (
) / _ / (
) ) ( /
_ / (
) / _ / (
) ( ) /
_ / (
) / (
) ) ( /
_ / (
) ( ) / _
/ (
) / _
/ ( " /

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻦﺑا لوﻷا نﺎﺥ دﻮﻤﺤﻡ
ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻦﺑا لوﻷا نﺎﺥ دﻮﻤﺤﻡ
ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ
ﻰﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ
:
:
) / _ (
) / _ /
(
) ) ( / _
/ (
) / _ /
(
) /
_ / (
) ) ( /
_ / (
) / _ / (
) / _
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _ (
) / _
/ ( "
/ .
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻟا ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﺜﻋ
ﻟا ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﺜﻋ
نﺎﻄﻠﺴ
نﺎﻄﻠﺴ
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻰﻔﻄﺼﻡ
:
:
) ) ( /
_ / ( " /

ﺪﻤﺣا نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺪﻤﺣا نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺚﻟﺎﺜﻟا
ﺚﻟﺎﺜﻟا
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ (
) /
_ / (
) / _ /
(
) / _ / (
) / _ / (
) / _ / (
) / _ /
(
) / _

/ ( "
/
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا نﺎﺥ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا نﺎﺥ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺪﻤﺣا
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺪﻤﺣا
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _
(
) / _ (
) / _
/ (
) / _ /
(
) / _
/ (
) / _ /
(
) / _ (
) / _ /
(
) / _
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _
/ (
) / _ /
( "
/
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ
ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻰﻔﻄﺼﻡ
:
:
) / _ /
(
) / _ /
(
) / _
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) ) ( / (

.
-
:
- .
-
.
- .
-

.

/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
,æe ø|ka
,æe ø|ka

ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ
ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ
ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ
ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ
|
|
٢٠
٢٠
ـه
ـه
-
-
٦٤١
٦٤١
م
م
/
/
٣٥٨
٣٥٨
ـه
ـه


٩٦٩
٩٦٩
م
م
(
(

ÉiaŠÛa@õŒ¦a
ÉiaŠÛa@õŒ¦a
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ
I¶I
I¶I
gaaæI,¡I s|¡¡æI ,æø
gaaæI,¡I s|¡¡æI ,æø
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٢١
٢١


٣٨
٣٨
ـه
ـه
/
/
٦٤١
٦٤١
م
م


٦٥٨
٦٥٨
م
م
(
(


.

. / - / –
.
*
*


:
:
/ -
/ –
*
*


:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/ - /
– .
- /
– .
) ﻂﻗ ﻪﺘیﻻو ﺮﻘﻡ ﻲﻟإ ﻞﺼی ﻢﻟو (
– / –

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
å톑aŠÛa@õbÐܨa@Š–Ç
å톑aŠÛa@õbÐܨa@Š–Ç
ﺮﺼﻋ
ﺮﺼﻋ
بﺎﻄﺨﻟا ﻦﺑا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
بﺎﻄﺨﻟا ﻦﺑا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
)
)
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺥ
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺥ
(
(
صﺎﻌﻟا ﻦﺑ وﺮﻤﻋ
صﺎﻌﻟا ﻦﺑ وﺮﻤﻋ
)
)
ﺮﺼﻣ ﻲﻟاو
ﺮﺼﻣ ﻲﻟاو
(
(
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٢٠
٢٠
ـه
ـه
-
-
٢٥
٢٥
ـه
ـه
/
/
٦٤٠
٦٤٠
م
م


٦٤٦
٦٤٦
م
م
(
(
)
)
ﻦﻡو
ﻦﻡو
٣٨
٣٨
ـه
ـه
-
-
٤٣
٤٣
ـه
ـه
/
/
٦٥٩
٦٥٩
م
م


٦٦٤
٦٦٤
م
م
(
(" "


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

." "

.

.

" "

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


" "
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
..

/ ) .(


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
å톑aŠÛa@õbÐܨaŠ–Ç
å톑aŠÛa@õbÐܨaŠ–Ç
نﺎﻔﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ
نﺎﻔﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ
حﺮﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
حﺮﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
)
)
٢٥
٢٥
ـه
ـه
-
-
٣٥
٣٥
ـه
ـه
/
/
٦٤١
٦٤١
م
م


٦٥٦
٦٥٦
م
م
(
(
.
.

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

.
) (

) ( ) (


.

) (
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

" "


.
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


) (
.


.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
å톑aŠÛa@õbÐܨa@—Ç
å톑aŠÛa@õbÐܨa@—Ç
ﺐﻟﺎﻃ ﻲﺑأ ﻦﺑا ﻲﻠﻋ ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ
ﺐﻟﺎﻃ ﻲﺑأ ﻦﺑا ﻲﻠﻋ ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺮﺼﻋ
يرﺎﺼﻧﻷا ﻩدﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﺲﻴﻗ ﺔیﻻو
يرﺎﺼﻧﻷا ﻩدﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦﺑ ﺲﻴﻗ ﺔیﻻو
)
)
٣٧
٣٧
ـه
ـه
-
-
٣٧
٣٧
ـه
ـه
/
/
٦٥٦
٦٥٦
م
م


٦٥٦
٦٥٦
م
م
(
(

.
.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
ثرﺎﺤﻟا ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻡ
ثرﺎﺤﻟا ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻡ
)
)
ﻲﻌﺨﻨﻟا ﺮﺘﺷﻷا
ﻲﻌﺨﻨﻟا ﺮﺘﺷﻷا
(
(
)
)
٣٧
٣٧
ه
ه
ـ
ـ
-
-
٦٥٧
٦٥٧
م
م
/
/
٦٥٧
٦٥٧


٦٥٧
٦٥٧
م
م
(
(.
" "
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


) (

ﻖیﺪﺼﻟا ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
ﻖیﺪﺼﻟا ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
"
"
ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻲﺑأ
ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻲﺑأ
"
"
)
)
٣٧
٣٧
ـه
ـه
-
-
٦٥٨
٦٥٨
م
م
/
/
٣٨
٣٨
ـه
ـه
-
-
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٦٥٨
٦٥٨
م
م
(
(http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
- ) (

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ
|øa|1
|øa|1
øaaeII ø¡¶a¡I
øaaeII ø¡¶a¡I
ﻦﻡ
ﻦﻡ
)
)
٤٠
٤٠
ـه
ـه
/
/
٦٦١
٦٦١
م
م


١٣٢
١٣٢
م
م


٧٥٠
٧٥٠
م
م
(
(

/

: -
.
.
.
.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


// .

/
/


/
.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
*
*
:
:
-
-
*
*


) ( ـ ) ٣٨
ـه - ٤٣ ـه (
) ( ـ ) ٤٣ - ٤٤ ـه (
) ٤٤ - ٤٧ ـه (
) ٤٧ - ٦٢ ـه (
*
*


) ٦٢ – ٦٤ ـه (
*
*


) ٦٤ - ٦٥ ـه (
*
*
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) ٦٥ - ٨٥ ـه (
*
) ٨٥ - ٩٠ ـه (
*
*


) ٩٠ - ٩٦ ـه (
) ٩٦ - ٩٩ ـه (
*
*


) ٩٩ - ١٠١ ـه (
*
*


) ١٠١ - ١٠٢ ــه (
) ١٠٢ ـه - ١٠٥ ــه (
*
*


) – (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) - (
) - (
) ( ) - (
) - (
) -
(
) ( ) ١١٩ – ١٢٤ ــه (
) ( ) – (
*
*


)
– (
) ( ) - (
) ( ـ ) - (
ـ ) - (
ـ ) - (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
نﺎﻴﻔﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺔیوﺎﻌﻡ ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻴﻔﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﺔیوﺎﻌﻡ ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
يﻮﻡﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﺳﺆﻡ
يﻮﻡﻷا ﺔﻟوﺪﻟا ﺲﺳﺆﻡ
ﻖﺸﻡد ﺎﻬﺘﻤﺹﺎﻋو
ﻖﺸﻡد ﺎﻬﺘﻤﺹﺎﻋو
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
نﺎﻴﻔﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑا ﻪﺒ
نﺎﻴﻔﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑا ﻪﺒ
)
)
٤٣
٤٣
ـه
ـه
-
-
٤٤
٤٤
ـه
ـه
/
/
٦٦٤
٦٦٤
م
م


٦٦٥
٦٦٥
م
م
(
(
- –

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺔﺒﻘﻋ
ﺔﺒﻘﻋ
ﻰﻨﻬﺠﻟا ﺮﻡﺎﻋ ﻦﺑ
ﻰﻨﻬﺠﻟا ﺮﻡﺎﻋ ﻦﺑ
)
)
٤٤
٤٤
ـه
ـه
-
-
٦٦٥
٦٦٥
م
م
/
/
٤٧
٤٧
ـه
ـه
-
-
٦٦٧
٦٦٧
م
م
(
(
" ".


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
ﻲﻟﻮﻟا
ﻲﻟﻮﻟا
ﺖﻡﺎﺹ ﻦﺑ ﺪﻠﺨﻡ ﻦﺑ ﻪﻤﻠﺴﻡ
ﺖﻡﺎﺹ ﻦﺑ ﺪﻠﺨﻡ ﻦﺑ ﻪﻤﻠﺴﻡ
ا
ا
يرﺎﺼﻧﻷ
يرﺎﺼﻧﻷ
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٤٧
٤٧
ـه
ـه
-
-
٦٦٧
٦٦٧
م
م
/
/
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٦٢
٦٢
ـه
ـه
-
-
ﻞیﺮﺑإ
ﻞیﺮﺑإ
٦٨٢
٦٨٢
م
م
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

./
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﺔیوﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﺪیﺰی
ﺔیوﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﺪیﺰی
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ىدزﻷا ﻪﻤﻘﻠﻋ ﻦﺑ ﺪیﺰی ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ
ىدزﻷا ﻪﻤﻘﻠﻋ ﻦﺑ ﺪیﺰی ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٦٢
٦٢
ـه
ـه
-
-
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٦٨٢
٦٨٢
م
م
(
(
)
)
نﺎﺒﻌﺷ ﻲﻓ لﺰﺘﻋا
نﺎﺒﻌﺷ ﻲﻓ لﺰﺘﻋا
٦٤
٦٤
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٦٨٤
٦٨٤
م
م
(
(.

/


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﺮﻴﺑﺰﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
ﺮﻴﺑﺰﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ىﺮﻬﻔﻟا مﺪﺤﺝ ﻦﺑ ﻪﺒﺘﻋ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
ىﺮﻬﻔﻟا مﺪﺤﺝ ﻦﺑ ﻪﺒﺘﻋ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
)
)
٦٤
٦٤
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٦٨٤
٦٨٤
م
م
(
(


.


.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.)
(
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ ناوﺮﻡ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ ناوﺮﻡ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ اوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋو
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ اوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋو
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﺰیﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﺰیﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٦٥
٦٥
ـه
ـه
-
-
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٦٨٥
٦٨٥
م
م
/
/
دﺎﻤﺝ
دﺎﻤﺝ
ى
ى
لوﻷا
لوﻷا
٨٦
٨٦
ـه
ـه
-
-
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٧٠٥
٧٠٥
م
م
(
(/

/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﺼﻋ
ﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﺼﻋ
ناو
ناو
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ
)
)
٨٦٠
٨٦٠
ـه
ـه
-
-
٧٠٥
٧٠٥
/
/
٩٠
٩٠
ـه
ـه
-
-
٧٠٩
٧٠٩
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا
ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا
ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳو
ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳو
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻟا ثرﺎﺤﻟا ﻦﺑ ﻚیﺮﺷ ﻦﺑ ﻩﺮﻗ
ﻟا ثرﺎﺤﻟا ﻦﺑ ﻚیﺮﺷ ﻦﺑ ﻩﺮﻗ
ﻲﺴﺒﻌ
ﻲﺴﺒﻌ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٩٠
٩٠
ـه
ـه
-
-
٧٠٩
٧٠٩
م
م
/
/
٩
٩
٦
٦
ـه
ـه
-
-
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧١٤
٧١٤
م
م
(
(/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻲﻤﻬﻔﻟا ﻪﻌﻓار ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
ﻲﻤﻬﻔﻟا ﻪﻌﻓار ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
)
)
٩٦
٩٦
ـه
ـه
/
/
٧١٤
٧١٤
م
م
/
/
٩٩
٩٩
ـه
ـه
-
-
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧١٧
٧١٧
م
م
(
(
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟو
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟو
)
)
١٠٩
١٠٩
ـه
ـه
/
/
٧٢٧
٧٢٧
ةﺪﻤﻟو م
ةﺪﻤﻟو م
١٥
١٥
ﻲﻓﻮﺕو ً ﺎﻡﻮی
ﻲﻓﻮﺕو ً ﺎﻡﻮی
(
(
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

-
/


-


--

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﺰیﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﺰیﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻞﻴﺒﺣﺮﺷ ﻦﺑ بﻮیأ
ﻞﻴﺒﺣﺮﺷ ﻦﺑ بﻮیأ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٩٩
٩٩
ـه
ـه
-
-
ﺘآا
ﺘآا
ﺮﺑﻮ
ﺮﺑﻮ
٧١٧
٧١٧
م
م
/
/
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٠١
١٠١
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٢٠
٧٢٠
م
م
(
(
-

.

-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-


--
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪیﺰی
ﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪیﺰی


ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻲﺒﻠﻜﻟا ناﻮﻔﺹ ﻦﺑ ﺮﺸﺑ
ﻲﺒﻠﻜﻟا ناﻮﻔﺹ ﻦﺑ ﺮﺸﺑ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٠١
١٠١
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٢٠
٧٢٠
/
/
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٠٢
١٠٢
ـه
ـه
-
-
ﻞیرإ
ﻞیرإ
٧٢١
٧٢١
(
(
-


.
-
-
/


-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

-

ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ناﻮﻔﺹ ﻦﺑ ﻪﻠﻈﻨﺣ
ناﻮﻔﺹ ﻦﺑ ﻪﻠﻈﻨﺣ
)
)
١٠٢
١٠٢
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٢١
٧٢١
م
م
/
/
١٠٥
١٠٥
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٢٤
٧٢٤
(
(
)
)
١١٩
١١٩
ـه
ـه
-
-
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٣٧
٧٣٧
م
م
/
/
١٢٤
١٢٤
ـه
ـه
-
-
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٤١
٧٤١
م
م
(
(
-

" "


-


-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- --

-

-

-


" "
-

-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺮﺼﻋ
ﺒﻋ ﻦﺑ مﺎﺸه
ﺒﻋ ﻦﺑ مﺎﺸه
ﻚﻠﻤﻟا ﺪ
ﻚﻠﻤﻟا ﺪ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
)
)
لاﻮﺷ ﻦﻡ
لاﻮﺷ ﻦﻡ
١٠٥
١٠٥
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٢٤
٧٢٤
ﻞﻇو م
ﻞﻇو م
بﺮهو ًاﺪﺣاو ً اﺮﻬﺷ
بﺮهو ًاﺪﺣاو ً اﺮﻬﺷ
(
(
-

-


--

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ ﻒﺳﻮی ﻦﺑ ﺮﺤﻟا
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ ﻒﺳﻮی ﻦﺑ ﺮﺤﻟا
ﻲﺹﺎﻌﻟا ﻲﺑأ ﻦﺑ
ﻲﺹﺎﻌﻟا ﻲﺑأ ﻦﺑ
)
)
ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
١٠٥
١٠٥
ـه
ـه
-
-
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٧٢٤
٧٢٤
م
م
/
/
١٠٨
١٠٨
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٢٧
٧٢٧
(
(
-
--

-
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺪﻴﻟﻮﻟا ﻦﺑ ﺺﻔﺣ
ﺪﻴﻟﻮﻟا ﻦﺑ ﺺﻔﺣ
)
)
١٠٨
١٠٨
ـه
ـه
-
-
٧٢٧
٧٢٧
ﻦﻴﻋﻮﺒﺳأ ةﺪﻤﻟو م
ﻦﻴﻋﻮﺒﺳأ ةﺪﻤﻟو م
(
(
ﻲﻟوﻷا ةﺮﻤﻟا
ﻲﻟوﻷا ةﺮﻤﻟا
)
)
١٢٤
١٢٤
ـه
ـه
-
-
ﻧﻮی
ﻧﻮی
ﻮﻴ
ﻮﻴ
٧٤١
٧٤١
تاﻮﻨﺳ ثﻼﺙ ةﺪﻤﻟو م
تاﻮﻨﺳ ثﻼﺙ ةﺪﻤﻟو م
(
(
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
)
)
١٢٧
١٢٧
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٤٤
٧٤٤


١٢٨
١٢٨
ﺮﺑﻮﺘآأ ـه
ﺮﺑﻮﺘآأ ـه
٧٤٥
٧٤٥
(
(
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
-


-http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

-

/


-

-

/

.
-

/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻲﻤﻬﻔﻟا ﻪﻋﺎﻓر ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا
ﻲﻤﻬﻔﻟا ﻪﻋﺎﻓر ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا
)
)
١٠٩
١٠٩
ـه
ـه
-
-
٧٢٧
٧٢٧
م
م


١١٧
١١٧
ـه
ـه
-
-
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٧٣٥
٧٣٥
م
م
(
(
-

.
-
-
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
ﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
ﻲﻤﻬﻔﻟا ﺪﻟﺎﺥ ﻦ
ﻲﻤﻬﻔﻟا ﺪﻟﺎﺥ ﻦ
)
)
ةﺮﺥﻵا يدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا يدﺎﻤﺝ
١١٧
١١٧
ـه
ـه
-
-
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٧٣٥
٧٣٥
(
(
رﻮﻬﺷ ةﺪﻋ ﺪﻌﺑ ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو
رﻮﻬﺷ ةﺪﻋ ﺪﻌﺑ ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو
-

-


-
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òíìßþa@òÛë†Ûa
òíìßþa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ناوﺮﻡ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ناوﺮﻡ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺔﻴهﺎﺘﻋ نﺎﺴﺣ
ﺔﻴهﺎﺘﻋ نﺎﺴﺣ
)
)
١٢٧
١٢٧
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٤٤
٧٤٤
م
م
(
(
ﻂﻘﻓ ً ﺎﻡﻮی ﺮﺸﻋ ﺔﺘﺳ ةﺪﻤﻟو
ﻂﻘﻓ ً ﺎﻡﻮی ﺮﺸﻋ ﺔﺘﺳ ةﺪﻤﻟو
-


-
/

-

-
- .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-

ﻰﻟاﻮﻟا
ﻰﻟاﻮﻟا
/
/
هﺎﺒﻟا ﻞﻴﻬﺳ ﻦﺑ ﻩﺮﺙﻮﺤﻟا
هﺎﺒﻟا ﻞﻴﻬﺳ ﻦﺑ ﻩﺮﺙﻮﺤﻟا
ﻲﻠ
ﻲﻠ
١٢٨
١٢٨
ـه
ـه
-
-
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧٤٥
٧٤٥
م
م
/
/
١٣١
١٣١
ـه
ـه
-
-
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٤٩
٧٤٩
-


-


-http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
-

ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺒﻋ ﻦﺑ ﻩﺮﻴﻐﻤﻟا
ﺒﻋ ﻦﺑ ﻩﺮﻴﻐﻤﻟا
يراﺰﻐﻟا ﷲا ﺪﻴ
يراﺰﻐﻟا ﷲا ﺪﻴ
ﺐﺝر
ﺐﺝر
١٣١
١٣١
ـه
ـه
-
-
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٤٩
٧٤٩
م
م
/
/
١٣٢
١٣٢
ـه
ـه
-
-
ﺮﺒﻤﺴید
ﺮﺒﻤﺴید
٧٤٩
٧٤٩
م
م
--


.

-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
-.
ﻟاﻮﻟا
ﻟاﻮﻟا


/
/
ﻲﻤﺨﻠﻟا ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
ﻲﻤﺨﻠﻟا ناوﺮﻡ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
)
)


(
(
١
١
٣٢
٣٢
ـه
ـه
-
-
ﻨی
ﻨی
ﺮیﺎ
ﺮیﺎ
٧٥٠
٧٥٠
م
م
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
١٣٣
١٣٣
ـه
ـه
-
-
٧٥
٧٥
م
م
-

-

-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- --


-http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
-
-
.
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ
|ø¡|1
|ø¡|1
øøæ|øa¡I ø¡¶a¡I
øøæ|øa¡I ø¡¶a¡I
)
)
١٣٣
١٣٣
ـه
ـه
/
/
٧٥٠
٧٥٠
م
م


٦٥٦
٦٥٦
ـه
ـه
/
/
١٢٥٨
١٢٥٨
(
(

: -
/
– /
) (
- / -

- / -
) ( -
/ -
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
- –

.
-


.
-
/
.
-

.
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa


ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ سﺎﺒﻌﻟا ﻲﺑأ
ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ سﺎﺒﻌﻟا ﻲﺑأ
ﷲا ﺪﺒﻋ
ﷲا ﺪﺒﻋ
ﺐﻘﻠﻤﻟاو ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ءﺎﻔﻠﺥ لوأ ﻮهو
ﺐﻘﻠﻤﻟاو ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ءﺎﻔﻠﺥ لوأ ﻮهو
"
"


حﺎﻔﺴﻟﺎ
حﺎﻔﺴﻟﺎ
"
"
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٣٣ ١٣٣ ـه ـه / / ٧٥٠ ٧٥٠ م م – – ﺔﺠﺤﻟا يذ ﺔﺠﺤﻟا يذ ١٣٦ ١٣٦ ـه ـه / / ﻮیﺎﻡ ﻮیﺎﻡ ٧٥٤ ٧٥٤ م م ( (
: -

) / –
(
. ) /
(

/
/ ) (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -/

ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
سﺎﺒﻌﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺢﻟﺎﺹ
سﺎﺒﻌﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺢﻟﺎﺹ
)
)
١٣٣
١٣٣
ـه
ـه
/
/
٧٥٠
٧٥٠
م
م


١٣٣
١٣٣
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٥١
٧٥١
م
م
(
(
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻟا
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻟا
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
)
)
١٣٦
١٣٦
ـه
ـه
-
-
٧٥٣
٧٥٣
م
م


٩٣٧
٩٣٧
م
م


٧٥٥
٧٥٥
م
م
(
(
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
-
.
-

.
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
-:

.
-
.
-

.
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
-


.
-


" "
.
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
-
.
ﺪیﺰی ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ فﻮﻋ ﻮﺑأ
ﺪیﺰی ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ فﻮﻋ ﻮﺑأ
)
)
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٣٣
١٣٣
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧
٧
٥
٥
١
١
-
-
١٣٦
١٣٦
ـه
ـه
/
/
٧٥٣
٧٥٣
م
م
(
(
ﻲﻟوﻷا ةﺮﻤﻟا
ﻲﻟوﻷا ةﺮﻤﻟا
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٣٧
١٣٧
/
/
٧٥٥
٧٥٥
لوﻷا ﻊﻴﺑر م
لوﻷا ﻊﻴﺑر م
١٤١
١٤١
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٥٨
٧٥٨
م
م
(
(
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻟا
-

.
-
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-

.-

.
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
-.
-


.
-

.
-
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ رﻮﺼﻨﻤﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﻔﻌﺝ ﺎﺑأ
ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ رﻮﺼﻨﻤﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﻔﻌﺝ ﺎﺑأ
سﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
سﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١٣٧
١٣٧
ـه
ـه
/
/
٧٥٥
٧٥٥
م
م


ﻓﻮﺕ
ﻓﻮﺕ
ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ﻲ
ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ﻲ
١٥٨
١٥٨
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧٧٥
٧٧٥
م
م
(
(
ً ﺎﻡﺎﻋ نوﺮﺸﻋو ﻦﻴﻨﺙا ﻢﻜﺣ ﺪﻗو
ً ﺎﻡﺎﻋ نوﺮﺸﻋو ﻦﻴﻨﺙا ﻢﻜﺣ ﺪﻗو
ﻰﻟﻮﺕو
ﻰﻟﻮﺕو
ﻲﻓ
ﻲﻓ
ﻩﺪﻬﻋ
ﻩﺪﻬﻋ
ةﻻﻮﻟا
ةﻻﻮﻟا
ﺮﺼﻡ ﻲﻓ
ﺮﺼﻡ ﻲﻓ
ﻼآ
ﻼآ
ﻦﻡ
ﻦﻡ
:
:
-
-
- ) (

-
)
/ – /
.(
- ) /
.(
- ﻪﺒﻄﺤﻗ ﻦﺑ ﺪﻴﻤﺣ ) /
– / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
- ﻲﻠﺒﻬﻤﻝا ﻢﺗﺎﺣ ﻦﺑ ﺪیﺰی ) /
– / (
ﻦﺑ ﺔیوﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑا ﷲا ﺪﺒﻋ
ﻦﺑ ﺔیوﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑا ﷲا ﺪﺒﻋ
یﺪﺣ
یﺪﺣ


)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
١٥٢
١٥٢
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٧٦٨
٧٦٨
ﻲﻓﻮﺕو م
ﻲﻓﻮﺕو م
ﻞیﺮﺑا ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﻞیﺮﺑا ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٧٧٢
٧٧٢
م
م
(
(
- )
/
/
(
- ) /
– /
(
ﺐﻌآ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
ﺐﻌآ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٤١
٤١
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٥٨
٧٥٨
م
م
-
-
يذ
يذ
ةﺪﻌﻘﻟا
ةﺪﻌﻘﻟا
١٤١
١٤١
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٥٩
٧٥٩
م
م
(
(
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
-

.
-

: -
-http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
- .

.
-.
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻲﻋاﺰﺨﻟا ﺚﻌﺷﻷا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻲﻋاﺰﺨﻟا ﺚﻌﺷﻷا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
)
)
ﺔﺠﺤﻟا ي
ﺔﺠﺤﻟا ي
١٤١
١٤١
ـه
ـه
/
/
ﻢﺙ ﺮﻬﺷو ﺔﻨﺳ ةﺪﻤﻟو ﻞیﺮﺑا
ﻢﺙ ﺮﻬﺷو ﺔﻨﺳ ةﺪﻤﻟو ﻞیﺮﺑا
ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕ
ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕ
(
(
-

.
-


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-
:

.
-
.
ﻰﻟاﻮﻟا
ﻰﻟاﻮﻟا
/
/
ﻪﺒﻄﺤﻗ ﻦﺑ ﺪﻴﻤﺣ
ﻪﺒﻄﺤﻗ ﻦﺑ ﺪﻴﻤﺣ
)
)
نﺎﻀﻡر ﻦﻡ
نﺎﻀﻡر ﻦﻡ
١٤٣
١٤٣
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺴید
ﺮﺒﻤﺴید
٧٦٠
٧٦٠
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
١٤٤
١٤٤
ـه
ـه
/
/
٧٢٢
٧٢٢
م
م
(
(
-http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-

-


.
-
.
- .
ﻰﻟاﻮﻟا
ﻰﻟاﻮﻟا
/
/
ﻲﻠﺒﻬﻤﻟا ﻪﺼﻴﺒﻗ ﻦﺑ ﻢﺕﺎﺣ ﻦﺑ ﺪیﺰی
ﻲﻠﺒﻬﻤﻟا ﻪﺼﻴﺒﻗ ﻦﺑ ﻢﺕﺎﺣ ﻦﺑ ﺪیﺰی
)
)
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
١٤٤
١٤٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٦٢
٧٦٢


ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
١٥٢
١٥٢
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٧٦٨
٧٦٨
م
م
(
(
-
.
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
-

.
-.
-
.
ﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻲﻟاﻮﻟا
ﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻲﻟاﻮﻟا
ﻦﻤﺣ
ﻦﻤﺣ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
١٥٢
١٥٢
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٧٦٨
٧٦٨
م
م


١٥٥
١٥٥
ﺖه
ﺖه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٧٢
٧٧٢
م
م
(
(
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
-

/
/
.
-

-


-
/ .
- .
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
ﺔیوﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
ﺔیوﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
ﺞیﺪُ ﺣ ﻦﺑ
ﺞیﺪُ ﺣ ﻦﺑ
)
)
ﺮﻓ
ﺮﻓ
١٥٥
١٥٥
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٧٢
٧٧٢
م
م


لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٥٥
١٥٥
ـه
ـه
/
/
٧٧٢
٧٧٢
م
م
(
(
-
.
-
.
-
/ .
-
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-
.
-
.
- /


. .
-

.
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﻰﻤﺨﻠﻟا حﺎﺑر ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
ﻰﻤﺨﻠﻟا حﺎﺑر ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
)
)
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٥٥
١٥٥
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٧٧٢
٧٧٢
م
م


ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
١٦١
١٦١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٧٧٨
٧٧٨
م
م
(
(
-


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
- :
/

.
-
– –


.
-
.
-
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻦﺑ يﺪﻬﻤﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻮﺑأ ﺪﻤﺤﻡ
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻦﺑ يﺪﻬﻤﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻮﺑأ ﺪﻤﺤﻡ
-

" "

.
-
/ .
-
.
" "
: -
١ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) /
/ ) (
٢ (
/ –
/ ) (
٣ (
/ – /
) (
٤ (
/ –
/
٥ (
) / – /
(
٦ (
/ –
/ ) (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٧ (
) /
/ (
٨ (

.
٩ ( .
) /
/ (
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا / /
ﻰﺤﻤﺠﻟا نﺎﻤﻘﻟ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ
ﻰﺤﻤﺠﻟا نﺎﻤﻘﻟ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ
)
)
ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
١٦١
١٦١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٧٧٨
٧٧٨
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
لوﻷا يدﺎﻤﺝ
لوﻷا يدﺎﻤﺝ
١٦٢
١٦٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٧٩
٧٧٩
م
م
)
)
ﺮﻬﺷأ ﺔﻌﺑرأ ةﺪﻤﻟ
ﺮﻬﺷأ ﺔﻌﺑرأ ةﺪﻤﻟ
(
(
-


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-
.
-

.
-
.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﺮﻔﻌﺝ ﻲﺑأ ﻰﻟﻮﻡ ﺢﺿاو
ﺮﻔﻌﺝ ﻲﺑأ ﻰﻟﻮﻡ ﺢﺿاو
)
)
ﻩﺮﺥﻷا يدﺎﻤﺝ
ﻩﺮﺥﻷا يدﺎﻤﺝ
١٦٢
١٦٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٧٩
٧٧٩
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٦٢
١٦٢
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٧٧٩
٧٧٩
م
م
)
)
ﺮﻬﺷأ ﺔﻌﺑرأ ةﺪﻤﻟو
ﺮﻬﺷأ ﺔﻌﺑرأ ةﺪﻤﻟو
(
(
-
.
-
-
. ..
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻟا رﻮﺼﻨﻡ ﺪیﺰی ﻦﺑ رﻮﺼﻨﻡ
ﻟا رﻮﺼﻨﻡ ﺪیﺰی ﻦﺑ رﻮﺼﻨﻡ
ﻋﺮ
ﻋﺮ


ﻰﻨ
ﻰﻨ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٦٢
١٦٢
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٧٧٩
٧٧٩
م
م


ةﺪﻌﻘﻟا يذ
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
١٦٢
١٦٢
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٧٩
٧٧٩
م
م
(
(
ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
مﺎیأ ﺔﺙﻼﺙو
مﺎیأ ﺔﺙﻼﺙو
(
(
- /

.
- /


.
-
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
سﺮﺨﻟا دواد ﻦﺑ ﻰﺤی
سﺮﺨﻟا دواد ﻦﺑ ﻰﺤی
)
)
دوﺪﻤﻡ ﻦﺑﺎﺑ ﺮﻴﻬﺸﻟا
دوﺪﻤﻡ ﻦﺑﺎﺑ ﺮﻴﻬﺸﻟا
(
(
)
)
ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
١٦٢
١٦٢
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٧٩
٧٧٩
م
م


مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٦٤
١٦٤
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٧٨٠
٧٨٠
م
م
(
(
-

.
-

.
-

.
-

.
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
- .
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻲﻤﻴﻤﺘﻟا ﻩداﻮﺳ ﻦﺑ ﻢﻟﺎﺳ
ﻲﻤﻴﻤﺘﻟا ﻩداﻮﺳ ﻦﺑ ﻢﻟﺎﺳ
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٦٤
١٦٤
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٧٨٠
٧٨٠
م
م


يذ
يذ
ﺔﺠﺤﻟا
ﺔﺠﺤﻟا
١٦٤
١٦٤
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٨١
٧٨١
م
م
(
(
-


.
-


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
-
.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑا ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑا ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
سﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا
سﺎﺒﻋ ﻦﺑ ﷲا
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٦٥
١٦٥
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٨١
٧٨١
م
م


ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
١٦٧
١٦٧
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٨٤
٧٨٤
(
(
-

.
-

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
-

.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻲﻤﻌﺜﺨﻟا ﺐﻌﺼﻡ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
ﻲﻤﻌﺜﺨﻟا ﺐﻌﺼﻡ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
)
)
ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
١٦٧
١٦٧
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٨٤
٧٨٤
م
م Í Í
ﻲﻓ ﻞﺘﻗو
ﻲﻓ ﻞﺘﻗو
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٦٨
١٦٨
ـه
ـه
/
/
أ
أ
ﻞیﺮﺑ
ﻞیﺮﺑ
٧٨٥
٧٨٥
(
(
-

.
-


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
-
.
-
.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
يﺮﻓﺎﻌﻤﻟا وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻪﻡﺎﺴﻋ
يﺮﻓﺎﻌﻤﻟا وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻪﻡﺎﺴﻋ
ﻦیﺮﻬﺷ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو ﺐﻌﺼﻡ فﻼﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻴﻟو
ﻦیﺮﻬﺷ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو ﺐﻌﺼﻡ فﻼﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻴﻟو
)
)
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٦٨
١٦٨
ـه
ـه
/
/
٧٨٥
٧٨٥
م
م


١٣
١٣
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
١٦٨
١٦٨
ـه
ـه
/
/
٧٨٥
٧٨٥
م
م
(
(
" ""
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/


.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
سﺎﺒﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻞﻀﻔﻟا
سﺎﺒﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻞﻀﻔﻟا
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٦٩
١٦٩
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٨٥
٧٨٥
مﺎﻋ ةﺪﻤﻟو م
مﺎﻋ ةﺪﻤﻟو م
رﻮﻬﺷ ةﺪﻋ ةﺪﻤﻟو
رﻮﻬﺷ ةﺪﻋ ةﺪﻤﻟو
لاﻮﺷ ﻰﺘﺣ
لاﻮﺷ ﻰﺘﺣ
١٦٩
١٦٩
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑإ
ﻞیﺮﺑإ
٥٨٦
٥٨٦
م
م
.(
.(.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
يﺪﻬﻤﻟا ﻦﺑ يدﺎﻬﻟا ﻰﺳﻮﻡ
يﺪﻬﻤﻟا ﻦﺑ يدﺎﻬﻟا ﻰﺳﻮﻡ
ﻦیﺮﻬﺷو مﺎﻋ ةﺪﻤﻟو
ﻦیﺮﻬﺷو مﺎﻋ ةﺪﻤﻟو
ﻦﻡ ﺪﻬﻌﺑ يدﺎﻬﻟا ﻊیﻮﺑ
ﻦﻡ ﺪﻬﻌﺑ يدﺎﻬﻟا ﻊیﻮﺑ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ةﺎﻓو ﺪﻌﺑ ﻪﻴﺑأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ةﺎﻓو ﺪﻌﺑ ﻪﻴﺑأ
مﺮﺤﻡ ﻲﻓ يﺪﻬﻤﻟا ﺪﻤﺤﻡ
مﺮﺤﻡ ﻲﻓ يﺪﻬﻤﻟا ﺪﻤﺤﻡ
١٦٩
١٦٩
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٨٥
٧٨٥
م
م


/ ..
ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ
ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ
:
:

) /
– / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ
نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ
)
)
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٦٩
١٦٩
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٧٨٦
٧٨٦
م
م
/
/
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
١٧١
١٧١
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٨٧
٧٨٧
م
م
(
(.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه
ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه
ﻊی
ﻊی
ﺔﻓﻼﺨﻟﺎﺑ
ﺔﻓﻼﺨﻟﺎﺑ
ﻊﻴﺑر ﻲﻓ ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻠﻟ اﺮﻴﻡأ ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه
ﻊﻴﺑر ﻲﻓ ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻠﻟ اﺮﻴﻡأ ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه
مﺎﻋ لوﻷا
مﺎﻋ لوﻷا
١٧٠
١٧٠
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٧٨٦
٧٨٦
م
م
/ .
.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺪﻗو
ﺪﻗو
دﺪﻋ ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ ﻰﻟﻮﺕ
دﺪﻋ ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ ﻰﻟﻮﺕ
٢١
٢١
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ اﺮﻴﻡأ
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ اﺮﻴﻡأ
ﻢه
ﻢه
:
:
-
-
١ (
) / –
/ (
٢ (
) / – /
(
٣ (
) / – /
(
٤ (
) / – /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٥ ( ) (
) / – /
(
٦ ( )
(
) –
/ (
٧ (
) / – /
(
٨ (
) - –
(
٩ (
) – /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
١٠ (
)
( /
١١ (
) / – /
(
١٢ ( ) (
) / –
/ (
١٣ ( ) (
) / – /
(
١٤ (
) / – –
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
١٥ (
) / –
/ (
١٦ (
) / – /
(
١٧ (
) / – /
(
١٨ ( ) (
) / –
(
١٩ (
) / –
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٢٠ (
) / –
/ (
٢١ ( ) (
) / –
/ (
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا / /
سﺎﺒﻌﻟا ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﺒﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
سﺎﺒﻌﻟا ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﺒﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
١٧١
١٧١
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٨٧
٧٨٧
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٧٢
١٧٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٨٩
٧٨٩
م
م
(
(

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻲﻧﺎﺳاﺮﺨﻟا ﻰﻠﺠﺒﻟا ﻰﺤی ﻦﺑ ﻪﻠﻤﺴﻡ
ﻲﻧﺎﺳاﺮﺨﻟا ﻰﻠﺠﺒﻟا ﻰﺤی ﻦﺑ ﻪﻠﻤﺴﻡ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٧٢
١٧٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٨٩
٧٨٩
م
م


نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٧٣
١٧٣
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٩٠
٧٩٠
م
م
(
(

.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ىدزﻷا ﺮﻴهز ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ىدزﻷا ﺮﻴهز ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
)
)
٥
٥
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٧٣
١٧٣
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٩٠
٧٩٠
م
م


فﺮﺹو
فﺮﺹو
ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻋ
ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻋ
١٧٣
١٧٣
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٧٩٠
٧٩٠
م
م
(
(

.


.
.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻰﺒﻠﻬﻤﻟا ﺪیﺰی ﻦﺑ دواد
ﻰﺒﻠﻬﻤﻟا ﺪیﺰی ﻦﺑ دواد
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٧٤
١٧٤
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٧٩٠
٧٩٠
م
م


مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٧٥
١٧٥
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٧٩١
٧٩١
م
م
(
(
.


.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﺒﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﺒﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ
ﻰﺳﺎﺒﻌﻟا
ﻰﺳﺎﺒﻌﻟا
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
١٧٥
١٧٥
ـه
ـه
-
-
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٧٩١
٧٩١


ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
١٧٦
١٧٦
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٧٩٢
٧٩٢
م
م
(
(

.
/
.
.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
سﺎﺒﻌﻟا ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
سﺎﺒﻌﻟا ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
)
)
ﺮﻤﻠﻟ
ﺮﻤﻠﻟ
ة
ة
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
(
(
)
)
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ
١٧٦
١٧٦
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٩٢
٧٩٢


٣
٣
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٧٦
١٧٦
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧٩٢
٧٩٢
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

..
– .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
ﻲﺒﻀﻟا ﺮﻴهز ﻦﺑ ﺐﻴﺴﻤﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻡﻷا
ﻲﺒﻀﻟا ﺮﻴهز ﻦﺑ ﺐﻴﺴﻤﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﻴﻡﻷا
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٧٦
١٧٦
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺴید
ﺮﺒﻤﺴید
٧٩٢
٧٩٢
م
م


ﺐﺝر
ﺐﺝر
١٧٧
١٧٧
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧٩٣
٧٩٣
م
م
(
(.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻰﻠﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ قﺎﺤﺳإ
ﻰﻠﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ قﺎﺤﺳإ
سﺎﺒﻌﻟا ﻲﻤﺷﺎﻬﻟا
سﺎﺒﻌﻟا ﻲﻤﺷﺎﻬﻟا
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
١٧٧
١٧٧
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧٩٣
٧٩٣
م
م


ﺐﺝر
ﺐﺝر
١٧٨
١٧٨
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧٩٤
٧٩٤
م
م
(
(


.

..

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻤﺙﺮه
ﻤﺙﺮه


ﻦﻤیأ ﻦﺑ
ﻦﻤیأ ﻦﺑ
)
)
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٧٨
١٧٨
ـه
ـه
/
/
ﻤﻓﻮﻧ
ﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒ
ﺮﺒ
٧٩٤
٧٩٤
م
م


لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٧٨
١٧٨
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٧٩٥
٧٩٥
م
م
(
(

.

.
.
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﺹ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
ﺹ ﻦﺑ ﻚﻠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
ﻲﻠﻋ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺢﻟﺎ
ﻲﻠﻋ ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺢﻟﺎ
سﺎﺒﻌﻟا
سﺎﺒﻌﻟا
)
)
ﻰﺘﺣ ﺮﺥﺁ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻒﻠﺨﺘﺳاو ﺎﻬﻠﺥﺪی ﻢﻟو ﺎﻬﻴﻟو
ﻰﺘﺣ ﺮﺥﺁ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻒﻠﺨﺘﺳاو ﺎﻬﻠﺥﺪی ﻢﻟو ﺎﻬﻴﻟو
١٧٨
١٧٨
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٧٩٥
٧٩٥
م
م
(
(


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
سﺎﺒﻌﻟا يﺪﻬﻤﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا يﺪﻬﻤﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٧٩
١٧٩
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٧٩٥
٧٩٥
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٧٩
١٧٩
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧٩٥
٧٩٥
م
م
(
(.

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
سﺎﺒﻌﻟا ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﺜﻟ
ﺔﺜﻟ
(
(
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٧٩
١٧٩
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧٩٥
٧٩٥
م
م


ىدﺎﻤﺝ
ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا
ةﺮﺥﻵا
١٨٠
١٨٠
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٧٦
٧٦
م
م
(
(


.


) ( .
سﺎﺒﻌﻟا ىﺪﻬﻤﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا ىﺪﻬﻤﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺮﻤﻠﻟ
ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
(
(
)
)
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
١٨٠
١٨٠
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٧٩٦
٧٩٦
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٨١
١٨١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧٩٧
٧٩٧
م
م
(
(


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.
) (

(
سﺎﺒﻌﻟا ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا ﺢﻟﺎﺹ ﻦﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ةرﺎﻡإ
)
)
١٨١
١٨١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧٩٧
٧٩٧
م
م


ةﺮﺥﻵا يدﺎﻤﺣ
ةﺮﺥﻵا يدﺎﻤﺣ
١٨٢
١٨٢
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٩٨
٧٩٨
م
م
(
(


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
سﺎﺒﻌﻟا ﻲﺴﻴﻋ ﻦﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا ﻲﺴﻴﻋ ﻦﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
١٨
١٨
٢
٢
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٧٨٩
٧٨٩
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٨٢
١٨٢
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٧٩٨
٧٩٨
م
م
(
(
.

.
ﻞﻀﻔﻟا ﻦﺑ ﺚﻴﻠﻟا ةرﺎﻡإ
ﻞﻀﻔﻟا ﻦﺑ ﺚﻴﻠﻟا ةرﺎﻡإ
)
)
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٨٢
١٨٢
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٧٩٨
٧٩٨
م
م


مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٨٧
١٨٧
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٠٣
٨٠٣
م
م
(
(

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

.
.
سﺎﺒﻌﻟا ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
١٨٧
١٨٧
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٨٠٣
٨٠٣


١٨
١٨
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٨٩
١٨٩
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٨٠٥
٨٠٥
م
م
(
(


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
سﺎﺒﻌﻟا ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ةرﺎﻡإ
سﺎﺒﻌﻟا ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
١٥
١٥
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٨٩
١٨٩
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٨٠٥
٨٠٥
م
م


نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
١٩٠
١٩٠
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٨٠٦
٨٠٦
م
م
(
(

" "

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻔﻌﺝ ﻲﺑأ ﻰﻟﻮﻡ ﻞﻴﻤﺝ ﻦﺑ ﻦﻴﺴﺤﻟا ةرﺎﻡإ
ﺮﻔﻌﺝ ﻲﺑأ ﻰﻟﻮﻡ ﻞﻴﻤﺝ ﻦﺑ ﻦﻴﺴﺤﻟا ةرﺎﻡإ
رﻮﺼﻨﻤﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٩٠
١٩٠
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٨٠٦
٨٠٦
م
م


ﻊﻴﺑر
ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا
ﺮﺥﻵا
١٩٢
١٩٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٠٨
٨٠٨
م
م
(
(


.

.


.
" "

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﺒﻠﻜﻟا ﻢﻬﻟد ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻡ ةرﺎﻡإ
ﻲﺒﻠﻜﻟا ﻢﻬﻟد ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻡ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
١٩٢
١٩٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٠٨
٨٠٨
م
م


ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
١٩٣
١٩٣
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٨٠٨
٨٠٨
م
م
(
(

.


خﺎﻨﺨﺘﻟا ﻦﺑ ﻦﺴﺤﻟا ةرﺎﻡإ
خﺎﻨﺨﺘﻟا ﻦﺑ ﻦﺴﺤﻟا ةرﺎﻡإ
)
)
٣
٣
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
١٩٣
١٩٣
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٠٩
٨٠٩
م
م


ﻴﺑر
ﻴﺑر


لوﻷا
لوﻷا
١٩٤
١٩٤
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺴید
ﺮﺒﻤﺴید
٨٠٩
٨٠٩
م
م
(
(


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه ﻦﺑ ﻦﻴﻡﻷا ﺪﻤﺤﻡ
ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه ﻦﺑ ﻦﻴﻡﻷا ﺪﻤﺤﻡ.
.


/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/ ..

.
ةﻻو
ةﻻو
)
)
ءاﺮﻡأ
ءاﺮﻡأ
(
(
ﻦﻴﻡﻷا ﺪﻬﻋ ﻲﻓ ﺮﺼﻡ
ﻦﻴﻡﻷا ﺪﻬﻋ ﻲﻓ ﺮﺼﻡ
:
:
-
-
١ (
) / – /
(
٢ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / – /
(
٣ (
) / – /
(
/
.
ﺔﻤﺙﺮه ﻦﺑ ﻢﺕﺎﺣ ةرﺎﻡإ
ﺔﻤﺙﺮه ﻦﺑ ﻢﺕﺎﺣ ةرﺎﻡإ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
١٩٤
١٩٤
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٨١٠
٨١٠
م
م


ىدﺎﻤﺝ
ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا
ةﺮﺥﻵا
١٩٥
١٩٥
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨١١
٨١١
م
م
(
(


..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.
ﻰﺋﺎﻄﻟا ﺚﻌﺷﻷا ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺝ ةرﺎﻡإ
ﻰﺋﺎﻄﻟا ﺚﻌﺷﻷا ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺝ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
١٩٥
١٩٥
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨١١
٨١١
م
م


ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
١٩٦
١٩٦
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨١٢
٨١٢
م
م
(
(.
.

.
.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
نﺎﻴﺣ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ دﺎﺒﻋ ةرﺎﻡإ
نﺎﻴﺣ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ دﺎﺒﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
١٩٦
١٩٦
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨١٢
٨١٢
م
م


ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
١٩٨
١٩٨
ـه
ـه
-
-
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٨١٣
٨١٣
م
م
(
(.

.

) (

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه ﻦﺑ نﻮﻡﺄﻤﻟا
ﺪﻴﺷﺮﻟا نورﺎه ﻦﺑ نﻮﻡﺄﻤﻟا.


.


/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻰﻟﻮﺕ
ﻰﻟﻮﺕ
ﻰﻠﻋ اﺮﻴﻡأ ةﺮﺸﻋ ﺔﺴﻤﺥ ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ
ﻰﻠﻋ اﺮﻴﻡأ ةﺮﺸﻋ ﺔﺴﻤﺥ ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ
ﻢهو ﺮﺼﻡ
ﻢهو ﺮﺼﻡ
:
:
-
-
١ ( :
) / –
/ (
٢ (
) / ) (
(
) / – /
(
٣ ( ) .(
) / –
/ (
٤ (
) / – /
(
٥ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / –
/ (
٦ ( ) (
) / –
/ (
٧ (
) / –
/ (
٨ (
) / (
٩ (
) / – /
(
١٠ (
) / – /
(
١١ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / –
/ (
١٢ ( ) (
) / –
/ (
١٣ (
) / – /
(
١٤ (
) - /

(
١٥ (
) / –
/ (

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﻋاﺰﺨﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺐﻠﻄﻤﻟا ةرﺎﻡإ
ﻲﻋاﺰﺨﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺐﻠﻄﻤﻟا ةرﺎﻡإ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
١٩٨
١٩٨
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٨١٣
٨١٣
م
م


لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٩٨
١٩٨
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٨١
٨١
٤
٤
م
م
(
(

.
.

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻴﻡﻷا
ﺮﻴﻡﻷا
/
/
ﻰﺴﻴﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ سﺎﺒﻌﻟا
ﻰﺴﻴﻋ ﻦﺑ ﻰﺳﻮﻡ ﻦﺑ سﺎﺒﻌﻟا
سﺎﺒﻌﻟا
سﺎﺒﻌﻟا
)
)
٢٨
٢٨
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
١٩٨
١٩٨
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٨١٤
٨١٤
م
م


١٩٩
١٩٩
ـه
ـه
/
/
٨١٤
٨١٤
م
م
(
(
.
.
)


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺐﻠﻄﻤﻟا ةرﺎﻡإ
ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺐﻠﻄﻤﻟا ةرﺎﻡإ
)
)
ﻲﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻲﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
١٩٩
١٩٩
ـه
ـه
/
/
٨١٤
٨١٤
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٢٠٠
٢٠٠
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٨١٥
٨١٥
م
م
(
(


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
رﺎﻡإ
رﺎﻡإ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ يﺮﺴﻟا ة
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ يﺮﺴﻟا ة
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٢٠٠
٢٠٠
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٨١٥
٨١٥
م
م


تﺎﻡ ﻰﺘﺣ
تﺎﻡ ﻰﺘﺣ
لوﻷا ﻊﻴﺑر ﻲﻓ
لوﻷا ﻊﻴﺑر ﻲﻓ
٢٠٠١
٢٠٠١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٨١٦
٨١٦
م
م
(
(

.
) (


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

ﻲﻠﺠﺒﻟا ﻞیﺮﺒﺝ ﻦﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ةرﺎﻡإ
ﻲﻠﺠﺒﻟا ﻞیﺮﺒﺝ ﻦﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ةرﺎﻡإ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٢٠
٢٠
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٨١٦
٨١٦
م
م


نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
٢٠١
٢٠١
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨١٧
٨١٧
م
م
ﺮﻬﺷأ ﺔﺴﻤﺥ ةﺪﻤﻟو
ﺮﻬﺷأ ﺔﺴﻤﺥ ةﺪﻤﻟو
(
(


.


.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
يﺮﺴﻟا ةرﺎﻡإ
يﺮﺴﻟا ةرﺎﻡإ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ
ﻢﻜﺤﻟا ﻦﺑ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
٢٠١
٢٠١
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨١٧
٨١٧
م
م
ﻲﻓ تﺎﻡو
ﻲﻓ تﺎﻡو
ﻰﻟوﻷا ىدﺎﻤﺝ
ﻰﻟوﻷا ىدﺎﻤﺝ
٢٠٥
٢٠٥
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٨٢٠
٨٢٠
م
م
(
(


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.

.
/

.
/.
ىﺮﺴﻟا ﻦﺑ ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
ىﺮﺴﻟا ﻦﺑ ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ةﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
٢٠٥
٢٠٥
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٨٢٠
٨٢٠
م
م
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
٢٠٦
٢٠٦
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٢٢
٨٢٢
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
.
/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
يﺮﺴﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ
يﺮﺴﻟا ﻦﺑ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ
)
)
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
٢٠٦
٢٠٦
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٢٢
٨٢٢
ﺪﻨﺠﻟا ﻪﻌیﺎﺑ م
ﺪﻨﺠﻟا ﻪﻌیﺎﺑ م
ﺔیﻻو ﺪﻘﻋ نﻮﻡﺄﻤﻟاو
ﺔیﻻو ﺪﻘﻋ نﻮﻡﺄﻤﻟاو
٢٠٧
٢٠٧
ـه
ـه
/
/
٨٢٢
٨٢٢
ﻦﺑ ﺪﻟﺎﺨﻟ م
ﻦﺑ ﺪﻟﺎﺨﻟ م
ﺪیﺰی
ﺪیﺰی
(
(


/


."
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
(
..
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﻃ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ةرﺎﻡإ
ﺎﻃ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ةرﺎﻡإ
ه
ه
ﻦﻴﺴﺤﻟا ﻦﺑ ﺮ
ﻦﻴﺴﺤﻟا ﻦﺑ ﺮ
)
)
ﻷا ﻊﻴﺑر
ﻷا ﻊﻴﺑر
لو
لو
٢١١
٢١١
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٨٢٦
٨٢٦
م
م


ﺐﺝر
ﺐﺝر
٢١٢
٢١٢
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٨٢٧
٨٢٧
م
م
(
(


.

.

..
"
(


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


..
ىدﻮﻠﺠﻟا ﺪیﺰی ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
ىدﻮﻠﺠﻟا ﺪیﺰی ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
ةﺪﻌﻘﻟا يذ
٢١٣
٢١٣
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٢٩
٨٢٩
-
-
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
٢١٤
٢١٤
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٨٢٩
٨٢٩
م
م
(
(/
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.

.

) (
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺪﻴﻟﻮﻟا ﻦﺑ ﺮﻴﻤﻋ ةرﺎﻡإ
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺪﻴﻟﻮﻟا ﻦﺑ ﺮﻴﻤﻋ ةرﺎﻡإ
)
)


ﺮﻔ
ﺮﻔ
٢١٤
٢١٤
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٨٢٩
٨٢٩
ﻦﻴﺘﻨﺳ ﺪﻌﺑ ﻞﺘُ ﻗو م
ﻦﻴﺘﻨﺳ ﺪﻌﺑ ﻞﺘُ ﻗو م
ﺮﺥﻵا ﻲﻓ ﺔیﻻو ﻦﻡ ﺎﻡﻮی
ﺮﺥﻵا ﻲﻓ ﺔیﻻو ﻦﻡ ﺎﻡﻮی
٢١٤
٢١٤
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٨٢٩
٨٢٩
م
م
(
(


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ىدﻮﻠﺤﻟا ﺪیﺰی ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
ىدﻮﻠﺤﻟا ﺪیﺰی ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺮﻤﻠﻟ
ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
(
(
)
)
٢١٤
٢١٤
ـه
ـه
-
-
٨٢٩
٨٢٩
م
م


٢١٥
٢١٥
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٣٠
٨٣٠
م
م
(
(
) (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.

ﻪﻠﺒﺝ ﻦﺑ ﻪﺑر ﺪﺒﻋ ةرﺎﻡإ
ﻪﻠﺒﺝ ﻦﺑ ﻪﺑر ﺪﺒﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
٢١٥
٢١٥
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٣٠
٨٣٠
م
م


٢١٥
٢١٥
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٣١
٨٣١
م
م
(
(


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
رﻮﺼﻨﻡ
رﻮﺼﻨﻡ
)
)
٢١٦
٢١٦
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٣١
٨٣١
م
م


ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
٢١٧
٢١٧
ـه
ـه
-
-
سرﺎﻡو ﺮیاﺮﺒﻓ
سرﺎﻡو ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٣٢
٨٣٢
م
م
(
(

/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.
ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﺼﻧ رﺪﻴآ ةرﺎﻡإ
ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﺼﻧ رﺪﻴآ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
٢١٧
٢١٧
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٣٢
٨٣٢
ﻲﻓ رﺪﻴآ تﺎﻡو م
ﻲﻓ رﺪﻴآ تﺎﻡو م
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٢
٢
١
١
٩
٩
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٨٣٤
٨٣٤
م
م
(
(
) (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa


ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬ
ﺪﻤﺤﻡ ﻖﺤﺳا ﻮﺑأ
ﺪﻤﺤﻡ ﻖﺤﺳا ﻮﺑأ
ﷲﺎﺑ ﻢﺼﺘﻌﻤﻟا
ﷲﺎﺑ ﻢﺼﺘﻌﻤﻟا
ﺪﻴﺷﺮﻟا ﻦﺑ
ﺪﻴﺷﺮﻟا ﻦﺑ

/.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ ﺮﺼﻡ ﻰﻟﻮﺕ
ﻩﺪﻬﻋ ﻲﻓ ﺮﺼﻡ ﻰﻟﻮﺕ
:
:
-
-
١ (
) /
/ (
٢ (
) / –
/ (
٣ (
) / –
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٤ (
) / –
(

/
.
رﺪﻴآ ﻦﺑ ﺮﻔﻈﻡ ةرﺎﻡإ
رﺪﻴآ ﻦﺑ ﺮﻔﻈﻡ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٢١٩
٢١٩
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑا
ﻞیﺮﺑا
٨٣٤
٨٣٤
نﺎﺒﻌﺷ ﻰﻟإ م
نﺎﺒﻌﺷ ﻰﻟإ م
٢١٩
٢١٩
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٨٣٤
٨٣٤
م
م
(
(

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..
ﻡ ةرﺎﻡإ
ﻡ ةرﺎﻡإ


سﺎﺒﻌﻟا ﻦﺑ
سﺎﺒﻌﻟا ﻦﺑ
)
)
ﺎﻀﻡر
ﺎﻀﻡر
ن
ن
٢١٩
٢١٩
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
-
-
لوأ ﻊﻴﺑر
لوأ ﻊﻴﺑر
٢٢٤
٢٢٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٣٩
٨٣٩
م
م
(
(


.


.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
رﺪﻴآ ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻡ ةرﺎﻡإ
رﺪﻴآ ﻦﺑ ﻚﻟﺎﻡ ةرﺎﻡإ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٢٢٤
٢٢٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٣٩
٨٣٩
-
-
ﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺥﻵا ﻊﻴﺑر


٢٢٦
٢٢٦
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٤١
٨٤١
م
م
(
(

.


.

.
ﻰﻨﻡرﻷا ﻰﺤی ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ةرﺎﻡإ
ﻰﻨﻡرﻷا ﻰﺤی ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٢٢٦
٢٢٦
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٤١
٨٤١
م
م
-
-
ﺔﺠﺤﻟا ىذ
ﺔﺠﺤﻟا ىذ
٢٢٨
٢٢٨
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٨٤٣
٨٤٣
م
م
(
(

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﺮﻴﻡأ
ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا
ﷲﺎﺑ ﻖﺙاﻮﻟا نورﺎه ﺮﻔﻌﺝ ﻮﺑأ
ﷲﺎﺑ ﻖﺙاﻮﻟا نورﺎه ﺮﻔﻌﺝ ﻮﺑأ
ﻢﺼﺘﻌﻤﻟا ﻦﺑ
ﻢﺼﺘﻌﻤﻟا ﻦﺑ
) ) ١٩ ١٩ لوﻷا ﻊﻴﺑر لوﻷا ﻊﻴﺑر ٢٢٧ ٢٢٧ ـه ـه / / ﺮﺒﻤﺴید ﺮﺒﻤﺴید ٨٤١ ٨٤١ م م ( (

.


.

.


)
/ - /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
رﻮﺼﻨﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
رﻮﺼﻨﻡ ﻦﺑ ﻰﺴﻴﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
٢٢٩
٢٢٩
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآإ
ﺮﺑﻮﺘآإ
٨٤٣
٨٤٣
م
م
-
-
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٢٣٣
٢٣٣
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآإ
ﺮﺑﻮﺘآإ
٨٤٧
٨٤٧
م
م
(
(.
.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﺮﻔﻌﺝ ﻞﻀﻔﻟا ﻮﺑأ ﷲا ﻰﻠﻋ ﻞآﻮﺘﻤﻟا
ﺮﻔﻌﺝ ﻞﻀﻔﻟا ﻮﺑأ ﷲا ﻰﻠﻋ ﻞآﻮﺘﻤﻟا
ﻢﺼﺘﻌﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﻦﺑ
ﻢﺼﺘﻌﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﻦﺑ

.

.

/

.

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/ .

/ .
:
- ) /
/
(
- ) /
-
(
- ) ( ) /
- / (
- ) /
(
- ) /
(
-
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) / -
/ (
ﻰﻠﺒﺠﻟا ﺮﻀﻨﻟا ﻦﺑ ﻪﻤﺙﺮه ةرﺎﻡإ
ﻰﻠﺒﺠﻟا ﺮﻀﻨﻟا ﻦﺑ ﻪﻤﺙﺮه ةرﺎﻡإ
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٢٣٣
٢٣٣
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٤٨
٨٤٨
ﺐﺝر ﻰﻓ تﺎﻡو م
ﺐﺝر ﻰﻓ تﺎﻡو م
٢٣٤
٢٣٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٤٩
٨٤٩
م
م
(
(

/
.


.

/ .


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﻀﻨﻟا ﻦﺑ ﻪﻤﺙﺮه ﻦﺑ ﻢﺕﺎﺣ ةرﺎﻡإ
ﺮﻀﻨﻟا ﻦﺑ ﻪﻤﺙﺮه ﻦﺑ ﻢﺕﺎﺣ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺐﺝر ﺮﺥﺁ
ﺐﺝر ﺮﺥﺁ
٢٣٤
٢٣٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٨٤٩
٨٤٩
م
م
-
-
ﻞﺋاوأ
ﻞﺋاوأ
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٢٣٤
٢٣٤
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٤٩
٨٤٩
م
م
(
(
ﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
ﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
ﺪﺣاو
ﺪﺣاو


.
.

.


.
ﻰﻨﻡرﻷا ﻰﺤی ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ةرﺎﻡإ
ﻰﻨﻡرﻷا ﻰﺤی ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ةرﺎﻡإ
)
)
ﻠﻟ
ﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤ
(
(
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٢٣٤
٢٣٤
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٤٩
٨٤٩
-
-
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ
٢٣٥
٢٣٥
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٨٥٠
٨٥٠
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


..

.
ذﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﻰﺤی ﻦﺑ قﺎﺤﺳإ ةرﺎﻡإ
ذﺎﻌﻡ ﻦﺑ ﻰﺤی ﻦﺑ قﺎﺤﺳإ ةرﺎﻡإ
)
)
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
٢٣٥
٢٣٥
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٨٥٠
٨٥٠
م
م
-
-
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
٢٣٦
٢٣٦
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٨٥١
٨٥١
م
م
(
(

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
ﺤی ﻦﺑ ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺒﻋ طﻮﺥ ةرﺎﻡإ
ﺤی ﻦﺑ ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺒﻋ طﻮﺥ ةرﺎﻡإ
)
)
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ
٢٣٦
٢٣٦
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٨٥١
٨٥١
م
م
-
-
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
٢٣٨
٢٣٨
ـه
ـه
/
/
٨٥٢
٨٥٢
م
م
(
(

.

.
.
ةرﺎﻡإ
ةرﺎﻡإ


ﺴﺒﻨ
ﺴﺒﻨ


ﻰﺒﻀﻟا قﺎﺤﺳإ ﻦﺑ
ﻰﺒﻀﻟا قﺎﺤﺳإ ﻦﺑ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٢٣٨
٢٣٨
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٨٥٢
٨٥٢
م
م
-
-
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٢٤٢
٢٤٢
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٨٥٩
٨٥٩
م
م
(
(
ﻰﻟﻮﺕ ﻦﻡ ﺮﺥﺁ ﻮهو
ﻰﻟﻮﺕ ﻦﻡ ﺮﺥﺁ ﻮهو
بﺮﻌﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ ةرﺎﻡإ
بﺮﻌﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ ةرﺎﻡإ
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.


..
-


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪیﺰی ةرﺎﻡإ
ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪیﺰی ةرﺎﻡإ
ﻰآﺮﺘﻟا
ﻰآﺮﺘﻟا
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٢٤٢
٢٤٢
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
٨٥٦
٨٥٦
م
م
-
-
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٢٥٣
٢٥٣
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٦٧
٨٦٧
م
م
(
(

.

.

.
/


.
/

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ
ﻞآﻮﺘﻤﻟا ﻦﺑ ﷲﺎﺑ ﺰﺘﻌﻤﻟا
ﻞآﻮﺘﻤﻟا ﻦﺑ ﷲﺎﺑ ﺰﺘﻌﻤﻟا.

ﻩﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﺮﺼﻡ ﻰﻟﻮﺕ ﺪﻗو
ﻩﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﺮﺼﻡ ﻰﻟﻮﺕ ﺪﻗو
:
:
١ (
) / -
/ .(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٢ (
) /
/ (
٣ (
) / - /
( .
ﻰآﺮﺘﻟا نﺎﻗﺎﺥ ﻦﺑ ﻢﺣاﺰﻡ ةرﺎﻡإ
ﻰآﺮﺘﻟا نﺎﻗﺎﺥ ﻦﺑ ﻢﺣاﺰﻡ ةرﺎﻡإ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٢٥٣
٢٥٣
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٦٧
٨٦٧
م
م
-
-
ﻰﻓﻮﺕو
ﻰﻓﻮﺕو
مﺮﺤﻡ ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻟاو ﻮهو
مﺮﺤﻡ ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻟاو ﻮهو
٢٥٤
٢٥٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٦٨
٨٦٨
م
م
(
(

.
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
نﺎﻗﺎﺥ ﻦﺑ ﻢﺣاﺰﻡ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
نﺎﻗﺎﺥ ﻦﺑ ﻢﺣاﺰﻡ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
٢٥٤
٢٥٤
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٦٨
٨٦٨
م
م
-
-
ﻊﻴﺑر ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕو
ﻊﻴﺑر ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕو
ﺮﺥﻵا
ﺮﺥﻵا
٢٥٤
٢٥٤
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٦٨
٨٦٨
م
م
(
(

.
.
.
ﻰآﺮﺘﻟا رﻮﺝزأ ورﺎﻡإ
ﻰآﺮﺘﻟا رﻮﺝزأ ورﺎﻡإ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٢٥٤
٢٥٤
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٨٦٨
٨٦٨
م
م
-
-
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٢٥٤
٢٥٤
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٨٦٨
٨٦٨
م
م
(
(
)

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

" "


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼ
|aaI,
|aaI,
øøaa¡ab¡I ø¡¶a¡I
øøaa¡ab¡I ø¡¶a¡I
) ) ٢٦٦ ٢٦٦ ـه ـه / / ٨٧٩ ٨٧٩ م م – – ٢٩٢ ٢٩٢ ـه ـه / / ٩٠٤ ٩٠٤ م م ( (


.


.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺥ ﺮﺼﻡ ﻢﻜﺣ ﺪﻗو
ﺥ ﺮﺼﻡ ﻢﻜﺣ ﺪﻗو
ﻦﻡ ﻼآ ﺔﻟوﺪﻟا ﻩﺬه لﻼ
ﻦﻡ ﻼآ ﺔﻟوﺪﻟا ﻩﺬه لﻼ
:
:
) (

) - (
/


) - (
) (
) / / / (.
) (
) / - / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) ( :
) / - /
(

.
) ( ) (
) / (
/


.
) (
) / /
(

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (
) / - /
.(
) (
) /
/ (
) (
) (
) / - /
(
) (
) / -
/ (
) (
) / - /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (
) (
) /
/ (

/
.
) (
) / - /
(
.
) (
) (
) / (
) (
) / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (
) (
) /
/
(

/
.
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٢٥٤
٢٥٤
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٨٦٨
٨٦٨
م
م


٢٦٦
٢٦٦
ـه
ـه
/
/
٨٧٩
٨٧٩
ﺎﻴﻟاو م
ﺎﻴﻟاو م
(
(
) / – / (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..
..
.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
.

.
.
.
.
/


/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/
.
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﻪیورﺎﻤﺥ ﺶﻴﺠﻟا ﻮﺑأ
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﻪیورﺎﻤﺥ ﺶﻴﺠﻟا ﻮﺑأ
)
)
٢٧٠
٢٧٠
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٨٨٤
٨٨٤
م
م
-
-
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ ﻰﻓ ﻞﺘﻗُ و
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ ﻰﻓ ﻞﺘﻗُ و
ﺔﻨﺳ
ﺔﻨﺳ
٢٨٢
٢٨٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٩٦
٨٩٦
م
م
(
(
/ .
/

/


/

/
.

/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.

.
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

. .
/.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

..
)


/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﻡإ
ﺎﻡإ
ﻦﺑ ﻪیورﺎﻤﺥ ﻦﺑ ﺶﻴﺝ ﺮآﺎﺴﻌﻟا ﻮﺑأ ةر
ﻦﺑ ﻪیورﺎﻤﺥ ﻦﺑ ﺶﻴﺝ ﺮآﺎﺴﻌﻟا ﻮﺑأ ةر
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ
)
)
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
٢٨٢
٢٨٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٨٩٦
٨٩٦
م
م


١٠
١٠
ىدﺎﻤﺝ
ىدﺎﻤﺝ
مﺎﻋ ةﺮﺥﻵا
مﺎﻋ ةﺮﺥﻵا
٢٨٣
٢٨٣
م
م
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٨٩٦
٨٩٦
م
م
(
(
/


.
.

.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﻪیورﺎﻤﺥ ﻦﺑ نورﺎه
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﻪیورﺎﻤﺥ ﻦﺑ نورﺎه
)
)
ﺔﻨﺳ ﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
ﺔﻨﺳ ﺮﺥﻵا ىدﺎﻤﺝ
٢٨٣
٢٨٣
ـه
ـه
/
/
و
و
ﺮﻔﺹ ﻰﻓ ﻞﺘُ ﻗ
ﺮﻔﺹ ﻰﻓ ﻞﺘُ ﻗ
٢٩٢
٢٩٢
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺴید
ﺮﺒﻤﺴید
٩٠٤
٩٠٤
م
م
(
(

.
..


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


.
.
) (

.

.
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ نﺎﺒﻴﺷ ةرﺎﻡإ
نﻮﻟﻮﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ نﺎﺒﻴﺷ ةرﺎﻡإ
)
)
ﻮﺑأ
ﻮﺑأ
ﺐﻗﺎﻨﻤﻟا
ﺐﻗﺎﻨﻤﻟا
(
(
) /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..


.


..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ
|æe|á
|æe|á
aaø
aaø
,æe 6a|øI
,æe 6a|øI
øøæ|øa¡I ø¡xæI _I
øøæ|øa¡I ø¡xæI _I
)
/ (

ةرﺎﻡإ
ةرﺎﻡإ
/
/
ىﺮﺷﻮﻨﻟا ﻰﺴﻴﻋ
ىﺮﺷﻮﻨﻟا ﻰﺴﻴﻋ
- ) /

(
- .
-

.
-

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
-.
-

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÏý¨a@µg@Š–ß@ñ…bÇg
òîbjÈÛa@òÏý¨a@µg@Š–ß@ñ…bÇg
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻌﻤﻟا ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﺮﻔﻌﺝ
ﻌﻤﻟا ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﺮﻔﻌﺝ
ﺪﻀﺘ
ﺪﻀﺘ
)
)
ﷲﺎﺑ رﺪﺘﻘﻤﻟا
ﷲﺎﺑ رﺪﺘﻘﻤﻟا
(
(/
.
ﻰﺑﺮﺤﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻦﻜﻴﺕ رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
ﻰﺑﺮﺤﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻦﻜﻴﺕ رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
)
)
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
٢٩٧
٢٩٧
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩١٠
٩١٠
ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو م
ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو م
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ
٣٠٢
٣٠٢
ـه
ـه
/
/
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
٩١٥
٩١٥
م
م
(
(

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.

/. ) (
رﻮﻋﻷا ﺎآز ةرﺎﻡإ
رﻮﻋﻷا ﺎآز ةرﺎﻡإ
)
)
ﻰﻡوﺮﻟا
ﻰﻡوﺮﻟا
(
(
)
)
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
٣٠٣
٣٠٣
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٩١٩
٩١٩
ﻊﻴﺑر ﻰﻓ ﺎﻬﺑ تﺎﻡو م
ﻊﻴﺑر ﻰﻓ ﺎﻬﺑ تﺎﻡو م
ﺮﺥﻵا
ﺮﺥﻵا
٣٠٧
٣٠٧
ـه
ـه
/
/
٩١٩
٩١٩
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


..


/ .


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻦﻴﻜﺕ ةرﺎﻡإ
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻦﻴﻜﺕ ةرﺎﻡإ
)
)
١١
١١
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
٣٠٧
٣٠٧
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٩٢٠
٩٢٠
ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو م
ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو م
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
٣٠٩
٣٠٩
ـه
ـه
/
/
٩٢١
٩٢١
م
م
(
(


..http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
رﺪﺑ ﻦﺑ لﻼه ةرﺎﻡإ
رﺪﺑ ﻦﺑ لﻼه ةرﺎﻡإ
)
)
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر
٣٠٩
٣٠٩
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٩٢١
٩٢١
م
م
-
-
ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو
ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر ﻰﻓ
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر ﻰﻓ
٣١١
٣١١
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٩٢٣
٩٢٣
م
م
(
(


.


.
/
)
( .http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﻎﻠﻐﻴآ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
ﻎﻠﻐﻴآ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٣١١
٣١١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺑﻮﺘآأ
ﺮﺑﻮﺘآأ
٩٢٣
٩٢٣
ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو م
ﻰﻓ ﺎﻬﻨﻋ فﺮﺹو م
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
٣١١
٣١١
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٩٢٤
٩٢٤
(
(


.
.


.
ةرﺎﻡإ
ةرﺎﻡإ
/
/
ﻦﻴﻜﺕ رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ
ﻦﻴﻜﺕ رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ ) ) ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
)
)
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
ةﺪﻌﻘﻟا ىذ
٣١١
٣١١
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٩٢٤
٩٢٤
ﻮهو تﺎﻡو م
ﻮهو تﺎﻡو م
مﺎﻋ لوﻷا ﻊﻴﺑر ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻟاو
مﺎﻋ لوﻷا ﻊﻴﺑر ﻰﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻟاو
٣٢١
٣٢١
ـه
ـه
/
/
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
٩٣٣
٩٣٣
م
م
(
(


..
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

" ".

/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa@µg@Š–ß@ñ…bÇg
òîbjÈÛa@òÛë†Ûa@µg@Š–ß@ñ…bÇg
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
ﺪﻀﺘﻌﻤﻟا ﻦﺑ ﷲﺎﺑ ةﺮهﺎﻘﻟا رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ
ﺪﻀﺘﻌﻤﻟا ﻦﺑ ﷲﺎﺑ ةﺮهﺎﻘﻟا رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ

) (
ﺪﻴﺸﺥﻷا ﺞﻐﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
ﺪﻴﺸﺥﻷا ﺞﻐﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
)
) ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ ( (
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٣٢١
٣٢١
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٩٢٣
٩٢٣
لاﻮﺷ ﻰﻟإ م
لاﻮﺷ ﻰﻟإ م
٣٢١
٣٢١
ـه
ـه
/
/
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
٩٢٣
٩٢٣
ةﺪﻤﻟو م
ةﺪﻤﻟو م
٣٢
٣٢
مﺎﺸﻟﺎﺑ ﻮهو ﺎﻡﻮی
مﺎﺸﻟﺎﺑ ﻮهو ﺎﻡﻮی
ﺮﺼﻡ ﻞﺥﺪی ﻢﻟو
ﺮﺼﻡ ﻞﺥﺪی ﻢﻟو
(
(.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
ةرﺎﻡإ
ةرﺎﻡإ
ﻦﻴﻜﺕ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻴﻜﺕ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
)
)
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٣٢٢
٣٢٢
ـه
ـه
/
/
ﺮیاﺮﺒﻓ
ﺮیاﺮﺒﻓ
٩٣٤
٩٣٤
م
م
-
-
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٣٢٢
٣٢٢
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٣٤
٩٣٤
م
م
(
(


..

.
ﻎﻠﻐﻴآ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
ﻎﻠﻐﻴآ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ ةرﺎﻡإ
)
) ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ ( (
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٣٢٢
٣٢٢
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٣٤
٩٣٤
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/
/


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ
|æa|æ
|æa|æ
ø¡¶a¡I
ø¡¶a¡I
øaaøæáII
øaaøæáII
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٣٢٣
٣٢٣
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٩٣٥
٩٣٥
ـ م
ـ م
٣٥٨
٣٥٨
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٦٩
٩٦٩
ﺪﻴﺸﺥﻷا ﺎﻬﺴﺳﺆﻡو م
ﺪﻴﺸﺥﻷا ﺎﻬﺴﺳﺆﻡو م
)
)
دﺎﻘﻟا ﺪﺣأ نﺎآو ﺞﻐﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ
دﺎﻘﻟا ﺪﺣأ نﺎآو ﺞﻐﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ
ة
ة
ﺮﺼﻡ ﻰﻓ ﻰﺳﺎﺒﻌﻟا ﺶﻴﺠﻟا ﻰﻓ ﻦﻴیﺮﻜﺴﻌﻟا
ﺮﺼﻡ ﻰﻓ ﻰﺳﺎﺒﻌﻟا ﺶﻴﺠﻟا ﻰﻓ ﻦﻴیﺮﻜﺴﻌﻟا
(
(

:
ﻰﺿاﺮﻟا ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﻰﺿاﺮﻟا ﻦﻴﻨﻡﺆﻤﻟا ﺮﻴﻡأ ﺪﻬﻋ
ﷲﺎﺑ
ﷲﺎﺑ
:
:
) ( ) ) ( (
) / /
(
) ( )
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/
/ .
) (
) /
/ (
) (
) /
/ (
) ( ) (
) /
/ (
) (
) /
/ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺞﻐﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
ﺞﻐﻃ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
)
)
٣٢٣
٣٢٣
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
٩٣٥
٩٣٥
ىذ ﻰﻓ ﻖﺸﻡﺪﺑ ﻪﺕﺎﻓو ﻰﺘﺣ م
ىذ ﻰﻓ ﻖﺸﻡﺪﺑ ﻪﺕﺎﻓو ﻰﺘﺣ م
ﺔﺠﺤﻟا
ﺔﺠﺤﻟا
٣٣٤
٣٣٤
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
٩٤٦
٩٤٦
م
م
(
(


/

/


.


.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


. .


.

.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

..


.
رﻮﺝﻮﻧأ ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
رﻮﺝﻮﻧأ ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻮﺑأ ةرﺎﻡإ
ﺪﻴﺸﺥﻹا ﻦﺑ
ﺪﻴﺸﺥﻹا ﻦﺑ
)
)
٣٣٤
٣٣٤
ـه
ـه
/
/
٩٤٦
٩٤٦
م
م
/
/
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕو
ﻩﺪﻌﻘﻟا ىذ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕو
٣
٣
٤٩
٤٩
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٩٦١
٩٦١
م
م
(
(


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
. :
.


. ..


..) (
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.


.
.

" "
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.


.

.


.
ةرﺎﻡإ
ةرﺎﻡإ
/
/
ﺪﻴﺸﺥﻹا ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﺴﺤﻟا ﻮﺑأ
ﺪﻴﺸﺥﻹا ﻦﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﺴﺤﻟا ﻮﺑأ
)
)
٣٤٩
٣٤٩
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٩٦١
٩٦١
مﺮﺤﻡ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕ م
مﺮﺤﻡ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕ م
٣٥٥
٣٥٥
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٩٦٦
٩٦٦
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.

.

.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
ىﺪﻴﺸﺥﻹا رﻮﻓﺎآ
ىﺪﻴﺸﺥﻹا رﻮﻓﺎآ
)
)
مﺮﺤﻡ
مﺮﺤﻡ
٣٥٥
٣٥٥
ـه
ـه
/
/
ﺮیﺎﻨی
ﺮیﺎﻨی
٩٦٦
٩٦٦
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕو م
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕو م
٣٥٧
٣٥٧
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑإ
ﻞیﺮﺑإ
٩٦٨
٩٦٨
م
م
(
(

/


.


.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


.
.
ﺪﻴﺸﺥﻹا ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ
ﺪﻴﺸﺥﻹا ﻰﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺣأ
)
)
سراﻮﻔﻟا ﻮﺑأ
سراﻮﻔﻟا ﻮﺑأ
(
(
)
)
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ
٣٥٧
٣٥٧
ـه
ـه
/
/
ﻞیﺮﺑأ
ﻞیﺮﺑأ
٩٦٨
٩٦٨
م
م
-
-
نﺎﺒﻌﺷ ﻰﺘﺣ
نﺎﺒﻌﺷ ﻰﺘﺣ
٣٥٨
٣٥٨
ـه
ـه
/
/
٩٦٩
٩٦٩
م
م
(
(

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
øøaæae
øøaæae
,æe ø|ka
,æe ø|ka
_æb|¡¡I ,æa¡I øaIaa ge
_æb|¡¡I ,æa¡I øaIaa ge
uø¡|æII ø¡¶a øa|aa _øa
uø¡|æII ø¡¶a øa|aa _øa

)
)
٣٥٨
٣٥٨
ـه
ـه
-
-
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٦٩
٩٦٩
م
م
/
/
٩٢٣
٩٢٣
ـه
ـه
-
-
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
١٥١٧
١٥١٧
م
م
(
(

@
@ßb¨a@õŒ¦a
ßb¨a@õŒ¦a

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ÙîÛbà½a@òÛë…@òíbèã@óny@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa@òía†i@åß
ÙîÛbà½a@òÛë…@òíbèã@óny@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa@òía†i@åß

I¶I
I¶I
ø....øæb|.¡¡I ø...¡¶a.¡I
ø....øæb|.¡¡I ø...¡¶a.¡I
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٣٥٨
٣٥٨
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٦٩
٩٦٩
م
م


٥٦٧
٥٦٧
ـه
ـه
/
/
١١٧١
١١٧١
م
م
(
(

‡ìÐã@Þa‹cë@Š–ß@µg@ïÜÔ–Ûa@Šçìu@Ý…
‡ìÐã@Þa‹cë@Š–ß@µg@ïÜÔ–Ûa@Šçìu@Ý…
@bèäÇ@´îbjÈÛaë@´í†î’⁄a
bèäÇ@´îbjÈÛaë@´í†î’⁄a
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

:
( ) (
) / – /
(
(
) /
/ (
(
) / /
(
(
) / - / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
(
) / –
/ (
(
) /
/ (
(
) /
/ (
(
) / /
(
(
) / / (
(
) / / (
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / / (
(
) / / (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîàbÐÛa@òÛë†Ûa
òîàbÐÛa@òÛë†Ûa
ﻲﻠﻘﺼﻟا ﺮهﻮﺝ ﺪﺋﺎﻘﻟا
ﻲﻠﻘﺼﻟا ﺮهﻮﺝ ﺪﺋﺎﻘﻟا
)
)
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٣٥٨
٣٥٨
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٦٩
٩٦٩
م
م


نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٣٦٢
٣٦٢
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٧٣
٩٧٣
م
م
(
(
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

..


.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -./
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîàbÐÛa@òÛë†Ûa
òîàbÐÛa@òÛë†Ûa
ﻲﻤﻃﺎﻔﻟا ﷲا ﻦیﺪﻟ ﺰﻌﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﻲﻤﻃﺎﻔﻟا ﷲا ﻦیﺪﻟ ﺰﻌﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٣٦٢
٣٦٢
ـه
ـه
/
/
ﻮﻴﻧﻮی
ﻮﻴﻧﻮی
٩٧٣
٩٧٣
ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ م
ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ م
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر ﻲﻓ
ﺮﺥﻵا ﻊﻴﺑر ﻲﻓ
٣٦٥
٣٦٥
/
/
٩٧٥
٩٧٥
م
م
(
(.


.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.
.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîàbÐÛa@òÛë†Ûa
òîàbÐÛa@òÛë†Ûa

I¶I
I¶I
II æøæb|¡¡I s|¡¡æI ,æø
II æøæb|¡¡I s|¡¡æI ,æø
µ¶
µ¶
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٣٦٥
٣٦٥
ـه
ـه
/
/
٩٧٥
٩٧٥
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
٤٨٧
٤٨٧
ـه
ـه
/
/
١٠٩٤
١٠٩٤
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
ﻠﺨﻟا
ﻠﺨﻟا
رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ راﺰﻧ ﷲﺎﺑ ﺰیﺰﻌﻟا ﺔﻔﻴ
رﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ راﺰﻧ ﷲﺎﺑ ﺰیﺰﻌﻟا ﺔﻔﻴ
)
)
٣٦٥
٣٦٥
ـه
ـه
/
/
٩٧٥
٩٧٥
ﺔﻨﺳ نﺎﻀﻡر ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو م
ﺔﻨﺳ نﺎﻀﻡر ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو م
٣٨٦
٣٨٦
ـه
ـه
/
/
٩٩٦
٩٩٦
م
م
(
(


.


.
)
(
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.
..


.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


"
" .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ا
ا
ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﻢآﺎﺤﻟ
ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﻢآﺎﺤﻟ
ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ رﻮﺼﻨﻤﻟا
ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ رﻮﺼﻨﻤﻟا
)
)
٣٨٦
٣٨٦
ـه
ـه
/
/
٩٩٦
٩٩٦
م
م
-
-
ﻲﻓ ﻞﺘُ ﻗو
ﻲﻓ ﻞﺘُ ﻗو
٤١١
٤١١
ـه
ـه
/
/
١٠٢١
١٠٢١
م
م
(
(
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ً ﻻوأ
ً ﻻوأ
:
:
ﺔﻴﺣﻼﺹﻹا لﺎﻤﻋﻷا
ﺔﻴﺣﻼﺹﻹا لﺎﻤﻋﻷا
:
:
-
-..


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.

.

.

:
.
.
.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.

.

.


.
/
.
/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
: -
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.


.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﷲا ﻦید زاﺰﻋﻹ ﺮهﺎﻈﻟا
ﷲا ﻦید زاﺰﻋﻹ ﺮهﺎﻈﻟا
)
)
لاﻮﺷ
لاﻮﺷ
٤١١
٤١١
ـه
ـه
/
/
١٠٢٠
١٠٢٠
م
م


نﺎﺒﻌﺷ ﻲﻓ ﻰﻓﻮﺕو
نﺎﺒﻌﺷ ﻲﻓ ﻰﻓﻮﺕو
٤٢٧
٤٢٧
ـه
ـه
/
/
١٠٣٥
١٠٣٥
م
م
(
(
.

.
.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.
.


.


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
Þëþa@´îàbÐÛa@õbÐܨa@Š–Ç
ﷲﺎﺑ ﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا
ﷲﺎﺑ ﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا
)
)
نﺎﺒﻌﺷ
نﺎﺒﻌﺷ
٤٢٧
٤٢٧
ـه
ـه
/
/
١٠٣٥
١٠٣٥
ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو م
ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو م
٤٨٧
٤٨٧
ـه
ـه
/
/
١٠٩٤
١٠٩٤
م
م
(
(.
.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) -
(

.
.
/
.
/

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

) .(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa

|..øa|1
|..øa|1
,æa¡I
,æa¡I
_a|ø¡I _æb|¡¡I
_a|ø¡I _æb|¡¡I
ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻓﻼﺨﻟا لاوزو ءارزﻮﻟا ذﻮﻔﻧ ﺮﺼﻋ
ﺔﻴﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻓﻼﺨﻟا لاوزو ءارزﻮﻟا ذﻮﻔﻧ ﺮﺼﻋ
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺣأ ﷲﺎﺑ ﻲﻠﻌﺘﺴﻤﻟا
ﺣأ ﷲﺎﺑ ﻲﻠﻌﺘﺴﻤﻟا
ﺪﻤ
ﺪﻤ
ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻲﺑأ ﻦﺑا
ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻲﺑأ ﻦﺑا
)
)
ﺔﺠﺤﻟا يذ
ﺔﺠﺤﻟا يذ
٤٨٧
٤٨٧
ـه
ـه
/
/
١٠٩٤
١٠٩٤
م
م
ﺮﻔﺹ ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو
ﺮﻔﺹ ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو
٤٩٥
٤٩٥
ـه
ـه
/
/
١١٠١
١١٠١
م
م
(
(
.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
.
/
/

.
/

/


) (http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
مﺎﻜﺣﺄﺑ ﺮﻡﻵا
مﺎﻜﺣﺄﺑ ﺮﻡﻵا
ﷲا
ﷲا
)
)
ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ رﻮﺼﻨﻤﻟا
ﻰﻠﻋ ﻮﺑأ رﻮﺼﻨﻤﻟا
(
(
)
)
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
٤٩٥
٤٩٥
ـه
ـه
/
/
١١٠١
١١٠١
ﻲﻓ ﻞﺘﻗو م
ﻲﻓ ﻞﺘﻗو م
٥٢٤
٥٢٤
ـه
ـه
/
/
١١٣٠
١١٣٠
م
م
(
(


.
/
.
/
.
/
) .(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
) ( ) (
.
/


) (

.
/
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) (.
/

..
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﷲا ﻦیﺪﻟ ﻆﻓﺎﺤﻟا
ﷲا ﻦیﺪﻟ ﻆﻓﺎﺤﻟا
)
)
نﻮﻤﻴﻤﻟا ﻮﺑأ ﺪﻴﺠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
نﻮﻤﻴﻤﻟا ﻮﺑأ ﺪﻴﺠﻤﻟا ﺪﺒﻋ
(
(
)
)
٥٢٤
٥٢٤
ـه
ـه
/
/
١١٣٠
١١٣٠
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
٥٤٤
٥٤٤
ـه
ـه
/
/
١١٤٩
١١٤٩
م
م
(
(..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
/

)
(

/
.
.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﺮﻓﺎﻈﻟا
ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﺮﻓﺎﻈﻟا
)
)
ﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﻮﺼﻨﻡ ﻮﺑأ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ر
ر
(
(
)
)
٥٤٤
٥٤٤
ـه
ـه
/
/
١١٤٩
١١٤٩
ﻲﻓ ﻞﺘُ ﻗو م
ﻲﻓ ﻞﺘُ ﻗو م
٥٤٩
٥٤٩
ـه
ـه
/
/
١١٥٤
١١٥٤
م
م
(
(

.

.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
/
.
/
) (
.
/

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﷲا ﺮﺼﻨﺑ ﺰﺋﺎﻔﻟا
ﷲا ﺮﺼﻨﺑ ﺰﺋﺎﻔﻟا
)
)
ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻮﺑأ ﻰﺴﻴﻋ
ﻢﺳﺎﻘﻟا ﻮﺑأ ﻰﺴﻴﻋ
(
(
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٥٤٩
٥٤٩
ـه
ـه
/
/
١١٥٤
١١٥٤
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
٥٥٥
٥٥٥
ـه
ـه
/
/
١١٦٠
١١٦٠
م
م
(
(

.


.


..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
/
..
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ïãbrÛa@ïàbÐÛa@Š–ÈÛa
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا
ﺪﺿﺎﻌﻟا
ﺪﺿﺎﻌﻟا
ﷲﺎﺑ
ﷲﺎﺑ
)
)
ﷲا ﻦیﺪﻟ ﺪﺹﺎﻘﻟا
ﷲا ﻦیﺪﻟ ﺪﺹﺎﻘﻟا
(
(
)
)
٥٥٥
٥٥٥
ـه
ـه
/
/
١١٦٠
١١٦٠
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
٥٦٧
٥٦٧
ـه
ـه
/
/
١١٧١
١١٧١
م
م
(
(
/.


/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


) (

.


/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (

.
/
).
/

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


/ .

.
/
) (.


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa@Š–Ç
òîiìíþa@òÛë†Ûa@Š–Ç

|..øa|1
|..øa|1
ø...øaaaII ø.¡¶a¡I
ø...øaaaII ø.¡¶a¡I

٥٦٧
٥٦٧
ـه
ـه
/
/
١١٧١
١١٧١
م
م


٦٤٨
٦٤٨
ـه
ـه
/
/
١٢٥٠
١٢٥٠
م
م
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
ﺔﻴﺑﻮیﻷا ﺔﻟوﺪﻟا
ﺔﻴﺑﻮیﻷا ﺔﻟوﺪﻟا
٥٦٧
٥٦٧
ـه
ـه
/
/
١١٧١
١١٧١
م
م


٦٤٨
٦٤٨
ـه
ـه
/
/
١٢٥٠
١٢٥٠
م
م

) (


.


.
) (
.

: -
١ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
) / – /
(
٢ ( /
.
) / - /
(
٣ (
.
) / – / (
٤ ( .
) / – /
(
٥ (
) .(
) / – /
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٦ (
.
) / – /
(
٧ (
.
) / – / (

٨ ( .
) /
(
٩ ( ) (
.
) / (


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ﻟا
ﻟا
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴ
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴ
ﺮﺹﺎﻨﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا
ﻲﺑﻮیﻷا ﻦیﺪﻟا حﻼﺹ
ﻲﺑﻮیﻷا ﻦیﺪﻟا حﻼﺹ
)
)
٥٦٧
٥٦٧
ـه
ـه
/
/
١١٧١
١١٧١
م
م


ﻲﻓ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
ﻲﻓ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
٥٨٩
٥٨٩
ـه
ـه
/
/
١١٩٢
١١٩٢
م
م
(
(


.

.

/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (
)
(.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.
/
) (


.
/


.
ﻦﻴﻄﺣ ﺔآﺮﻌﻡ
ﻦﻴﻄﺣ ﺔآﺮﻌﻡ
٨٥٣
٨٥٣
ـه
ـه
/
/
١١٨٧
١١٨٧
م
م
:
:


) (
/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.
/.
مﺎﻋ ﺔﻠﻡﺮﻟا ﺢﻠﺹ
مﺎﻋ ﺔﻠﻡﺮﻟا ﺢﻠﺹ
٥٨٩
٥٨٩
ـه
ـه
/
/
٢
٢
٠
٠
سرﺎﻡ
سرﺎﻡ
١١٩٢
١١٩٢
م
م
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

: -
١ - .
٢ - .
٣ -
.
٤ -

) (


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíüa@òÛë†Ûa
òîiìíüa@òÛë†Ûa
نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻦیﺪﻟا دﺎﻤﻋ ﺰیﺰﻌﻟا
ﻦیﺪﻟا دﺎﻤﻋ ﺰیﺰﻌﻟا
ﻼﺹ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ
ﻼﺹ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ
ﻦیﺪﻟا ح
ﻦیﺪﻟا ح
)
)
٥٨٩
٥٨٩
ـه
ـه
/
/
١١٩٢
١١٩٢
م
م
-
-
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
٥٩٥
٥٩٥
ـه
ـه
/
/
١١٩٨
١١٩٨
م
م
(
(
.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.


-

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ﻚﻠﻤﻟا
ﻚﻠﻤﻟا
ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ رﻮﺼﻨﻤﻟا
ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ رﻮﺼﻨﻤﻟا
ﺰیﺰﻌﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﺰیﺰﻌﻟا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻡ
نﺎﻤﺜﻋ
نﺎﻤﺜﻋ
)
)
٥٩٥
٥٩٥
ـه
ـه
/
/
١١٩٨
١١٩٨
م
م


٥٩٦
٥٩٦
ـه
ـه
/
/
١١٩٨
١١٩٨
م
م
(
(
.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
لدﺎﻌﻟا ﻚﻠﻤﻟا
لدﺎﻌﻟا ﻚﻠﻤﻟا
ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﺎﻔﻴﺳ
ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﺎﻔﻴﺳ
)
)
٥٩٦
٥٩٦
ـه
ـه
/
/
١٢٠٠
١٢٠٠
م
م


ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
٦١٥
٦١٥
ـه
ـه
/
/
١٢١٨
١٢١٨
م
م
(
(

.
/


) - (


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
) (
) / (

/

)
(
.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ا
ا
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟ
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟ
ﻞﻡﺎﻜﻟا
ﻞﻡﺎﻜﻟا
لدﺎﻌﻟا ﻦﺑ دﻮﻤﺤﻡ
لدﺎﻌﻟا ﻦﺑ دﻮﻤﺤﻡ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٦١٥
٦١٥
ـه
ـه
/
/
١٢١٨
١٢١٨
م
م


ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
٦٣٥
٦٣٥
ـه
ـه
/
/
١٢٣٨
١٢٣٨
م
م
(
(
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/

.

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

..
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا لدﺎﻌ
ﻲﻧﺎﺜﻟا لدﺎﻌ
ﺑ ﻮﺑأ ﺔﻟوﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﺑ ﻮﺑأ ﺔﻟوﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﺪﻤﺤﻡ ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻦﺑا ﺮﻜ
ﺪﻤﺤﻡ ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻦﺑا ﺮﻜ
)
)
٦٣٥
٦٣٥
ـه
ـه
/
/
١٢٣٨
١٢٣٨
م
م


ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
٦
٦
٣٧
٣٧
ـه
ـه
/
/
١٢٤٠
١٢٤٠
م
م
(
(

.


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ﻄﻠﺴﻟا
ﻄﻠﺴﻟا
ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎ
ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎ
ﻮیأ ﺢﺘﻔﻟا ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﻢﺠﻧ
ﻮیأ ﺢﺘﻔﻟا ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﻢﺠﻧ
ب
ب
ﺪﻤﺤﻡ ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻦﺑا
ﺪﻤﺤﻡ ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻦﺑا
)
)
٦٣٧
٦٣٧
ـه
ـه
/
/
١٢٤٠
١٢٤٠
م
م


ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو
ﻲﻓ ﻲﻓﻮﺕو
٦٤٧
٦٤٧
ـه
ـه
/
/
١٢٤٩
١٢٤٩
م
م
(
(
..

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/
..

.
/
..
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) ( .

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻢﻈﻌ
ﻢﻈﻌ
ثﺎﻴﻏ
ثﺎﻴﻏ
ﻩﺎﺷ نارﻮﺕ ﻦیﺪﻟا
ﻩﺎﺷ نارﻮﺕ ﻦیﺪﻟا
)
)
مﺎﻋ ﻂﻘﻓ ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟ ﺮﺼﻡ ﻢﻜﺣ ﻲﻟﻮﺕ
مﺎﻋ ﻂﻘﻓ ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟ ﺮﺼﻡ ﻢﻜﺣ ﻲﻟﻮﺕ
٦٤٨
٦٤٨
ـه
ـه
/
/
١٢٥٠
١٢٥٠
م
م
(
(
ﻪﻴﺑأ ﻚﻴﻟﺎﻤﻡ ﻪﻠﺘﻗ ﻢﺙ
ﻪﻴﺑأ ﻚﻴﻟﺎﻤﻡ ﻪﻠﺘﻗ ﻢﺙ
.
"
"


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


..


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òîiìíþa@òÛë†Ûa
òîiìíþa@òÛë†Ûa
ﺔﻜﻠﻤﻟا ﺔﻧﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺔﻜﻠﻤﻟا ﺔﻧﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻞﻴﻠﺥ مأ رﺪﻟا ةﺮﺠﺷ
ﻞﻴﻠﺥ مأ رﺪﻟا ةﺮﺠﺷ
)
)
مﺎﻋ
مﺎﻋ
٦٤٨
٦٤٨
ـه
ـه
/
/
١٢٥٠
١٢٥٠
ً ﺎﺒیﺮﻘﺕ ً ﺎﻡﻮی نﻮﻧﺎﻤﺙ ةﺪﻤﻟو
ً ﺎﺒیﺮﻘﺕ ً ﺎﻡﻮی نﻮﻧﺎﻤﺙ ةﺪﻤﻟو
(
(.


.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺑ ﻰﺘﺣ ﻲﻡﻼﺳﻹا ﺢﺘﻔﻟا ﻦﻡ ﺮﺼﻡ مﺎﻜﺣ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪ ﺔﻴﻤﻃﺎﻔﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺪﻬﻋ ﺔیاﺪ

|ø¡|1
|ø¡|1
uø¡|æII ø¡¶a ø|ka
uø¡|æII ø¡¶a ø|ka
@
@
e
e)
)
٦٤٨
٦٤٨
ـه
ـه
/
/
١٢٥٠
١٢٥٠
م
م


١٢٣
١٢٣
ـه
ـه
/
/
١٥١٧
١٥١٧
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy.
.
.
:
) ( ) (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / – / (

.
) ( ) (
.
) / – / (
) .(


/ .
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
øa,aø¡I uø¡|æII
øa,aø¡I uø¡|æII
ﻢهدﺪﻋو
ﻢهدﺪﻋو
٢٧
٢٧
ﻢهو ﺎﻧﺎﻄﻠﺳ
ﻢهو ﺎﻧﺎﻄﻠﺳ
:
:
ً ﻻوأ
ً ﻻوأ
ﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
ﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
ﻲﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔ
ﻲﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔ
ﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا ﻦﺑا ﷲﺎﺑ ﻢﺼﻌﺘﺴﻤﻟا
ﺮﺼﻨﺘﺴﻤﻟا ﻦﺑا ﷲﺎﺑ ﻢﺼﻌﺘﺴﻤﻟا
١ (

) / – / (
/

/ (

.
٢ ( /
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) / – / (
٣ ( /
) / – / (
٤ (

) / / (

/
/
.
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
سﺎﺒﻌﻟا ﻮﺑأ ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﻢآﺎﺤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
سﺎﺒﻌﻟا ﻮﺑأ ﷲا ﺮﻡﺄﺑ ﻢآﺎﺤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
٥ (

) / – / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٦ (

) / – / (
٧ (
.
) / – / (
٨ (

) / – / (
٩ (

) / – / (
١٠ (
) / – / (
١١ (

) / – / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
١٢ ( )
(
) / – / (
ً ﺎﺜﻟﺎﺙ
ً ﺎﺜﻟﺎﺙ
نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻊﻴﺑﺮﻟا ﻮﺑأ ﷲﺎﺑ ﻲﻔﻜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻊﻴﺑﺮﻟا ﻮﺑأ ﷲﺎﺑ ﻲﻔﻜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺪﻬﻋ
)
)
مﺎﻋ ﻲﻓ
مﺎﻋ ﻲﻓ
٧٠١
٧٠١
ـه
ـه
/
/
١٣٠٢
١٣٠٢
م
م
(
(
١٣ (

) / – / (
١٤ ( )
(
) / – / (
/ /
) / (
١٥ (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / – / (
١٦ (

) / – / (
١٧ (

) / – / (
١٨ (

) / – / (
١٩ (

) / – / (
٢٠ (

) / – / (
٢١ (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) / – / (
٢٢ (

) / – / (

) / (
٢٣ (
) (
) / – / (
٢٤ (

) / – / (

) / (
٢٥ (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / – / (
٢٦ (

) / – / (
)
( .
٢٧ (
)
/ – / (

/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Ûbà½a@òÛë…@âbØy
Ûbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@Ùî
Š–ß@¿@Ùî
نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻚﺒﻳأ ﻦﻳﺪﻟا ﺰــﻋ
ﻚﺒﻳأ ﻦﻳﺪﻟا ﺰــﻋ
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٦٤٨
٦٤٨
ـه
ـه
/
/
١٢٥٠
١٢٥٠
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
٦٦٥
٦٦٥
ـه
ـه
/
/
١٢٥٧
١٢٥٧
م
م


.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
bà½a@òÛë…@âbØy
bà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛ
Š–ß@¿@ÙîÛ
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا
ﻰﻠﻋ ﻦیﺪﻟا رﻮــﻧ
ﻰﻠﻋ ﻦیﺪﻟا رﻮــﻧ
ﻚـــﺒیأ ﺰﻌﻤﻟا ﻦﺑا
ﻚـــﺒیأ ﺰﻌﻤﻟا ﻦﺑا
)
)
٦٥٥
٦٥٥
ـه
ـه
/
/
١٢٥٧
١٢٥٧
م
م


٦٥٧
٦٥٧
ـه
ـه
/
/
١٢٥٩
١٢٥٩
م
م
(
(


.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻄﻗ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﻄﻗ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ


)
)
٦٥٧
٦٥٧
ـه
ـه
/
/
١٢٥٩
١٢٥٩
م
م


٦٥٨
٦٥٨
ـه
ـه
/
/
١
١
٢٦٠
٢٦٠
م
م
(
(-


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
a@òÛë…@âbØy
a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½
Š–ß@¿@ÙîÛbà½
ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺒﻟا سﺮﺒﻴﺑ ﻦیﺪﻟا ﻦآر
ﺒﻟا سﺮﺒﻴﺑ ﻦیﺪﻟا ﻦآر
ﻲﺤﻟﺎﺼﻟا يراﺪﻗﺪﻨ
ﻲﺤﻟﺎﺼﻟا يراﺪﻗﺪﻨ
) ) ٦٥٨ ٦٥٨ ـه ـه / / ١٢٦٠ ١٢٦٠ م م – – ٦٧٦ ٦٧٦ ـه ـه - - ١٢٧٧ ١٢٧٧ م م ( (


..
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


..
.
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.

...

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
ﺪﻴﻌﺴﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺪﻴﻌﺴﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ
ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ
ﻪآﺮﺑ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟﺎﻌﻤﻟا
ﻪآﺮﺑ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟﺎﻌﻤﻟا
سﺮﺒﻴﺑ ﻦﺑا نﺎﺥ
سﺮﺒﻴﺑ ﻦﺑا نﺎﺥ
)
)
٦٧٦
٦٧٦
ـه
ـه
/
/
١٢٧٧
١٢٧٧
م
م


٦٧٨
٦٧٨
ـه
ـه
/
/
١٢٧٩
١٢٧٩
م
م
(
(.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
لدﺎﻌﻟا ﻚﻟﺎﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
لدﺎﻌﻟا ﻚﻟﺎﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺑ ﺮهﺎﻈﻟا ﻦﺑا ﺶﻡﻼﺳ ﻦیﺪﻟا رﺪــﺑ
ﺑ ﺮهﺎﻈﻟا ﻦﺑا ﺶﻡﻼﺳ ﻦیﺪﻟا رﺪــﺑ
سﺮﺒﻴ
سﺮﺒﻴ
)
)
٦٧٨
٦٧٨
ـه
ـه
/
/
١٢٧٩
١٢٧٩
م
م


٦٧٩
٦٧٩
ـه
ـه
-
-
١٢٧٩
١٢٧٩
م
م
(
(


.

) ( ..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا
نووﻼﻗ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
نووﻼﻗ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﻲﺋﻼﻌﻟا ﻲﻔﻟﻷا
ﻲﺋﻼﻌﻟا ﻲﻔﻟﻷا
ﻟﺎﺼﻟا
ﻟﺎﺼﻟا
ﻲﺤ
ﻲﺤ
)
)
٦٧٩
٦٧٩
ـه
ـه
/
/
١٢٧٩
١٢٧٩


٦٨٩
٦٨٩
ـه
ـه
/
/
١٢٩٠
١٢٩٠
م
م
(
(
.

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
) (

.
/.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@
Š–ß@¿@
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺥ ﻦیﺪﻟا حﻼـــﺹ
ﺥ ﻦیﺪﻟا حﻼـــﺹ
ﻞـﻴﻠ
ﻞـﻴﻠ
نووﻼــﻗ ﻦﺑا
نووﻼــﻗ ﻦﺑا
) ) ٦٨٩ ٦٨٩ ـه ـه / / ١٢٩٠ ١٢٩٠ م م – – ٣٩٣ ٣٩٣ ـه ـه / / ١٢٩٤ ١٢٩٤ م م ( (
.
/

.


.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
)
( .
.
.

) (.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
نووﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
نووﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
)
)
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
٦٩٣
٦٩٣
ـه
ـه
/
/
١٢٩٣
١٢٩٣
م
م


٦٩٤
٦٩٤
ـه
ـه
/
/
١٢٩٤
١٢٩٤
م
م
(
(

.

.

..
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
لدﺎﻌﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
لدﺎﻌﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻦـیﺪﻟا ﻦــیز
ﻦـیﺪﻟا ﻦــیز
ىرﻮـﺼﻨﻤﻟا ﺎﻐﺒﺘآ
ىرﻮـﺼﻨﻤﻟا ﺎﻐﺒﺘآ
)
)
١٩٤
١٩٤
ـه
ـه
/
/
١٢٩٤
١٢٩٤
م
م


٦٩٦
٦٩٦
ـه
ـه
/
/
١٢٩٦
١٢٩٦
م
م
(
(


.

.


.

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا
یﺪﻟا مﺎــﺴﺣ
یﺪﻟا مﺎــﺴﺣ
يرﻮـﺼﻨﻤﻟا ﻦﻴﺝﻻ ﻦ
يرﻮـﺼﻨﻤﻟا ﻦﻴﺝﻻ ﻦ
)
)
٦٩٦
٦٩٦
ـه
ـه
/
/
١٢٩٦
١٢٩٦
م
م


٦٩٨
٦٩٨
ـه
ـه
/
/
١٢٩٨
١٢٩٨
م
م
(
(


.


..

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.

.


%
% % %
% %
..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
نووﻼــﻗ ﻦﺑا ﺪــﻤﺤﻡ
نووﻼــﻗ ﻦﺑا ﺪــﻤﺤﻡ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
٦٩٨
٦٩٨
ـه
ـه
/
/
١٢٩٨
١٢٩٨
م
م


٧٠٨
٧٠٨
ـه
ـه
/
/
١٣٠٩
١٣٠٩
م
م
(
(
/.

)
(

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.

.


.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺒﻴﺑ ﻦیﺪﻟا ﻦــآر
ﺒﻴﺑ ﻦیﺪﻟا ﻦــآر
ﺮﻴﻜﻨﺷﺎﺠﻟا سﺮ
ﺮﻴﻜﻨﺷﺎﺠﻟا سﺮ
)
)
٧٠٨
٧٠٨
ـه
ـه
/
/
١٣٠٩
١٣٠٩
م
م


٧٠٩
٧٠٩
ـه
ـه
/
/
١٣٠٩
١٣٠٩
م
م
(
(
) (
.

.

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.


/.


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻼﻗ ﻦﺑا ﺪــﻤﺤﻡ
ﻼﻗ ﻦﺑا ﺪــﻤﺤﻡ
نوو
نوو
)
)
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
٧٠٩
٧٠٩
ـه
ـه
/
/
١٣٠٩
١٣٠٩
م
م


٧٤١
٧٤١
ـه
ـه
/
/
١٣٤٠
١٣٤٠
م
م
(
(.

.


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
/
) (

.


) (.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
.

..

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


.
/

.
/
.
/

.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻦﺑا ﺮﻜﺑ
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻦﺑا ﺮﻜﺑ
ﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
ﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
نوو
نوو
)
)
٧٤١
٧٤١
ـه
ـه
/
/
١٣٤٠
١٣٤٠
م
م


٧٤٢
٧٤٢
ـه
ـه
/
/
١٣٤٠
١٣٤٠
م
م
(
(


.

.


..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺠآ ﻦیﺪﻟا ءﻼﻋ
ﺠآ ﻦیﺪﻟا ءﻼﻋ
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻦﺑا ﻚ
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻦﺑا ﻚ
ﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
ﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
نوو
نوو
)
)
٧٤٢
٧٤٢
ـه
ـه
/
/
١٣٤١
١٣٤١
م
م


٧٤٢
٧٤٢
ـه
ـه
/
/
١٣٤٢
١٣٤٢
م
م
(
(.
.
.


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻦیﺪﻟا بﺎﻬﺷ
ﻦیﺪﻟا بﺎﻬﺷ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﺪﻤﺣأ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﺪﻤﺣأ
نووﻼﻗ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا
)
)
٧٤٢
٧٤٢
ـه
ـه
/
/
١٣٤١
١٣٤١
م
م


٧٤٢
٧٤٢
ـه
ـه
/
/
١٣٤٢
١٣٤٢
م
م
(
(


/
.
.


.

.
.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@âbØy
âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…

ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻋﺎﻤﺳإ ﻦیﺪﻟا دﺎﻤﻋ
ﻋﺎﻤﺳإ ﻦیﺪﻟا دﺎﻤﻋ
ﻦﺑا ﻞﻴ
ﻦﺑا ﻞﻴ
وﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
وﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
نو
نو
) ) ٧٤٣ ٧٤٣ ـه ـه / / ١٣٤٢ ١٣٤٢ م م – – ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﻴﺑر ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﻴﺑر ٧٤٦ ٧٤٦ ـه ـه / / ١٣٤٥ ١٣٤٥ م م ( (


.


..


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻚﻠﻤ
ﻞﻡﺎﻜﻟا ﻚﻠﻤ
ﺎﺒﻌﺷ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﺎﺒﻌﺷ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ن
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑ ن
نووﻼﻗ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا
) ) ٧٤٦ ٧٤٦ ـه ـه / / ١٣٤٥ ١٣٤٥ م م – – ٧٤٧ ٧٤٧ ـه ـه / / ١٣٤٦ ١٣٤٦ م م ( (

.


...
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺝﺎﺣ ﻦیﺪﻟا ﻦیز
ﺝﺎﺣ ﻦیﺪﻟا ﻦیز
ﻦﺑا ﻲ
ﻦﺑا ﻲ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٧٤٧ ٧٤٧ ـه ـه / / ١٣٤٦ ١٣٤٦ م م – – ٧٤٨ ٧٤٨ ـه ـه / / ١٣٤٧ ١٣٤٧ م م ( (

.


.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻌﻤﻟا ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا رﺪﺑ
ﻌﻤﻟا ﻮﺑأ ﻦیﺪﻟا رﺪﺑ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﻦﺴﺣ ﻲﻟﺎ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﻦﺴﺣ ﻲﻟﺎ
نووﻼﻗ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا
)
)
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ٧٤٨ ٧٤٨ ـه ـه / / ١٣٤٧ ١٣٤٧ م م – – ٧٥٢ ٧٥٢ ـه ـه / / ١٣٥١ ١٣٥١ م م ( (
/
.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺢﻟﺎﺹ ﻦیﺪﻟا حﻼﺹ
ﺢﻟﺎﺹ ﻦیﺪﻟا حﻼﺹ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا
) ) ٧٥ ٧٥٢ ٢ ـه ـه / / ١٣٥١ ١٣٥١ م م – – ٧٥٥ ٧٥٥ ـه ـه / / ١٣٥٤ ١٣٥٤ م م ( (


.
/.

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
نووﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺴﺣ
نووﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺴﺣ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ٧٥٥ ٧٥٥ ـه ـه / / ١٣٥٤ ١٣٥٤ م م – – ٧٦٢ ٧٦٢ ـه ـه / / ١٣٦١ ١٣٦١ م م ( (


.
/

.
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@âbØy
âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…

ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻤﺤﻡ ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ
ﻤﺤﻡ ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ
ﻲﺝﺎﺣ ﻦﺑ ﺪ
ﻲﺝﺎﺣ ﻦﺑ ﺪ
نووﻼﻗ ﻦﺑ
نووﻼﻗ ﻦﺑ
) ) ٧٦٢ ٧٦٢ ـه ـه / / ١٣٦١ ١٣٦١ م م – – ٧٦٤ ٧٦٤ ـه ـه / / ١٣٦٣ ١٣٦٣ م م ( (


.

.
/
.
/
) (

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻦﺑا نﺎﺒﻌﺷ ﻦیﺪﻟا ﻦیز
ﻦﺑا نﺎﺒﻌﺷ ﻦیﺪﻟا ﻦیز
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﻦﺴﺣ
ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا ﻦﺴﺣ
نووﻼﻗ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا
) ) ٧٦٤ ٧٦٤ ـه ـه / / ١٣٦٣ ١٣٦٣ م م – – ٧٧٨ ٧٧٨ ـه ـه / / ١٣٧٦ ١٣٧٦ م م ( (


.
/.
/
.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺼﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﻮ
رﻮ
ﻦﺴﺣ ﻦﺑا نﺎﺒﻌﺷ ﻦﺑا ﻰﻠﻋ ﻦیﺪﻟا ءﻼﻋ
ﻦﺴﺣ ﻦﺑا نﺎﺒﻌﺷ ﻦﺑا ﻰﻠﻋ ﻦیﺪﻟا ءﻼﻋ
نووﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
نووﻼﻗ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
) ) ٧٧٨ ٧٧٨ ـه ـه / / ١٣٧٦ ١٣٧٦ م م – – ٧٨٣ ٧٨٣ ـه ـه / / ١٣٨١ ١٣٨١ م م ( (

/

.


/


.
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺢﻟﺎﺼﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﺎﺸﻡ ﻲﺝﺎﺣ ﻦیﺪﻟا ﻦیز
رﺎﺸﻡ ﻲﺝﺎﺣ ﻦیﺪﻟا ﻦیز
قﻮﻗﺮﺑ ﻊﻡ ﺔآ
قﻮﻗﺮﺑ ﻊﻡ ﺔآ
ﺮﺒﻟا كﻮﻠﻤﻤﻟا
ﺮﺒﻟا كﻮﻠﻤﻤﻟا
ﻲﺝ
ﻲﺝ
) ) ٧٨٣ ٧٨٣ ـه ـه / / ١٣٨١ ١٣٨١ م م – – ٧٨٤ ٧٨٤ ـه ـه / / ١٣٨٢ ١٣٨٢ م م ( (


..

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
Š–ß@¿@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy

ﺔﻴﺝﺮﺒﻟا ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا
ﺔﻴﺝﺮﺒﻟا ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا
)
)
ﺔﻴﺴآاﺮﺸﻟا
ﺔﻴﺴآاﺮﺸﻟا
(
(
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٧٨٤
٧٨٤
ـه
ـه
/
/
١٣٨٢
١٣٨٢
م
م


٩٢٣
٩٢٣
ـه
ـه
/
/
١٥١٧
١٥١٧
م
م
(
(: -
(
.
) / / (

/
/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/ .
( ) (

) / – /
(

/ :
( .
) / (
( ) (
) / / (
( /
.
) /
(
( )
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
(
) / /
(

/ –
:
(
) / –
/ (
(
.
) (
(
.
) / – / (
( .
) / / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
(
.
) / (
( .
) / /
(

/
/ :
(
.
) / – (
(
.
) / – / (

:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
( .
) / (
/ (
( .
) / / (
( ) ) (
/ (
( .
) / – (
( ) (
) / (
( .
) / – / (

:
( )
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
(
) / / (
( .
) / (
( ) (
) / / (


:
( .
) / – / (
( .
) / – / (
( ) (
) / (
( .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) / / (
)
/ (
( ) .
) / – / (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺑ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﺑ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﻗﺮ
ﻗﺮ
قﻮ
قﻮ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٧٨٤ ٧٨٤ ـه ـه / / ١٣٨٢ ١٣٨٢ م م – – ٨٠١ ٨٠١ ـه ـه / / ١٣٩٩ ١٣٩٩ م م ( (

..
/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


/
.
.
/.


) (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/.

/
/


.
/


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
bØy
bØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@â
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@â
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
قﻮﻗﺮﺑ ﻦﺑا جﺮﻓ
قﻮﻗﺮﺑ ﻦﺑا جﺮﻓ
)
)
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨٠١ ٨٠١ ـه ـه / / ١٣٩٩ ١٣٩٩ ﻲﻓ بﺮه نأ ﻰﻟإ م ﻲﻓ بﺮه نأ ﻰﻟإ م ٨٠٨ ٨٠٨ ـه ـه / / ١٤٠٥ ١٤٠٥ م م ( (


.
.
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/
.
/


.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا
ﺰیﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ
ﺰیﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ
قﻮﻗﺮﺑ ﻦﺑا
قﻮﻗﺮﺑ ﻦﺑا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨٠٨ ٨٠٨ ـه ـه / / ١٤٠٥ ١٤٠٥ مﺎیأ ةﺮﺸﻋو ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو م مﺎیأ ةﺮﺸﻋو ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو م ( (
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
جﺮﻓ ﺮﺹﺎﻨﻟا
جﺮﻓ ﺮﺹﺎﻨﻟا
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨٠٨ ٨٠٨ ـه ـه / / ١٤٠٥ ١٤٠٥ ﻲﻓ ﻪﻡاﺪﻋإ ﻢﺕو م ﻲﻓ ﻪﻡاﺪﻋإ ﻢﺕو م ٨١٥ ٨١٥ ـه ـه / / ١٤١٢ ١٤١٢ م م ( (

) (
.
/

.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﻲﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺔﻨﻄﻠﺳ
ﻲﺳﺎﺒﻌﻟا ﺔﻔﻴﻠﺨﻟا ﺔﻨﻄﻠﺳ
ﻞﻀﻔﻟا ﻮﺑأ ﷲﺎﺑ ﻦﻴﻌﺘﺴﻤﻟا
ﻞﻀﻔﻟا ﻮﺑأ ﷲﺎﺑ ﻦﻴﻌﺘﺴﻤﻟا
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺎﻄﻠﺳ ﻪﺒﺼﻨﻡ ﺐﻧﺎﺠﺑ
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺎﻄﻠﺳ ﻪﺒﺼﻨﻡ ﺐﻧﺎﺠﺑ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨١٥ ٨١٥ ـه ـه / / ١٤١٢ ١٤١٢ م م – – ﺪﻤﻟو ﺪﻤﻟو ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو رﻮﻬﺷ ﺔﺴﻤﺥ ة ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو رﻮﻬﺷ ﺔﺴﻤﺥ ة ( (
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺪیﺆﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺪیﺆﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻤﺤﻤﻟا ﺦـــﻴﺷ
ﻤﺤﻤﻟا ﺦـــﻴﺷ
يﺮــهﺎﻈﻟا يدﻮ
يﺮــهﺎﻈﻟا يدﻮ
)
)
ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ ﺪیﺆﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟﺎﺑ ﺐﻘﻠﻤﻟا
ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ ﺪیﺆﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟﺎﺑ ﺐﻘﻠﻤﻟا
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨١٥ ٨١٥ ـه ـه / / ١٤١٢ ١٤١٢ م م – – ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ ٨٢٤ ٨٢٤ ـه ـه / / ١٤٢١ ١٤٢١ م م ( (


..

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﻔﻈﻤﻟا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
تادﺎﻌﺴﻟا ﻮﺑأ ﺪﻤﺣأ
تادﺎﻌﺴﻟا ﻮﺑأ ﺪﻤﺣأ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٩
٩
مﺎﻋ مﺮﺤﻡ
مﺎﻋ مﺮﺤﻡ
٨٢٤
٨٢٤
ـه
ـه
/
/
١٤٢١
١٤٢١
م
م


ﻰﺘﺣ
ﻰﺘﺣ
١٩
١٩
مﺎﻋ نﺎﺒﻌﺷ
مﺎﻋ نﺎﺒﻌﺷ
٨٢٤
٨٢٤
ـه
ـه
/
/
١٤٢١
١٤٢١
م
م
(
(

/

.
)
( .

.
/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺮﻔﻈﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﻔﻈﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
)
)
ﺮهﺎﻈﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا
(
(
ﺮﻄﻃ
ﺮﻄﻃ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٩ ١٩ مﺎﻋ نﺎﺒﻌﺷ مﺎﻋ نﺎﺒﻌﺷ ٨٢٤ ٨٢٤ ـه ـه / / ١٤٢ ١٤٢١ ١ ةﺪﻤﻟو م ةﺪﻤﻟو م ٩٤ ٩٤ ً ﺎﻡﻮی ً ﺎﻡﻮی ( (
) ) مﺎﻋ ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ مﺎﻋ ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻲﻓ ٨٢٤ ٨٢٤ ـه ـه / / ١٤٢١ ١٤٢١ م م ( (


) ( .
) (

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮﻄﻃ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ
ﺮﻄﻃ ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ ﻦیﺪﻟا ﺮﺹﺎﻧ
ﺒﺳﺮﺑ ﺮﻴﻡﻷا ﺔیﺎﺹو ﺖﺤﺕ
ﺒﺳﺮﺑ ﺮﻴﻡﻷا ﺔیﺎﺹو ﺖﺤﺕ
يﺎ
يﺎ
)
)
٤
٤
مﺎﻋ ﺔﺠﺤﻟا يذ
مﺎﻋ ﺔﺠﺤﻟا يذ
٨٢٤
٨٢٤
ـه
ـه
/
/
١٤٢٠
١٤٢٠
م
م


٨
٨
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﻴﺑر
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﻴﺑر
مﺎﻋ
مﺎﻋ
٨٢٥
٨٢٥
ـه
ـه
/
/
١٤٢٢
١٤٢٢
م
م
(
(


.

.

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
يﺎــﺒﺳﺮﺑ ﻦـیﺪﻟا ﻒـﻴﺳ
يﺎــﺒﺳﺮﺑ ﻦـیﺪﻟا ﻒـﻴﺳ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٨٢٥
٨٢٥
ـه
ـه
/
/
١٤٢٢
١٤٢٢
ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ م
ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ م
٨٤١
٨٤١
ـه
ـه
/
/
١٤٣٨
١٤٣٨
م
م
(
() (

.
/
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
/ .
/


/

/.

.

/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺰیﺰﻌﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺰیﺰﻌﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺖﺤﺕ يﺎﺒﺳﺮﺑ ﻦﺑا ﻒﺳﻮی ﻦیﺪﻟا لﺎﻤﺝ
ﺖﺤﺕ يﺎﺒﺳﺮﺑ ﻦﺑا ﻒﺳﻮی ﻦیﺪﻟا لﺎﻤﺝ
ﻖﻤﻘﺣ ﺮﻴﻡﻷا ﺔیﺎﺹو
ﻖﻤﻘﺣ ﺮﻴﻡﻷا ﺔیﺎﺹو
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨٤١ ٨٤١ ـه ـه / / ١٤٣٨ ١٤٣٨ م م – – لوﻷا ﻊﻴﺑر لوﻷا ﻊﻴﺑر ٨٤٢ ٨٤٢ ـه ـه / / ١٤٣٩ ١٤٣٩ م م ( (
/.

.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻖﻤﻘﺝ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ﻖﻤﻘﺝ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٨٤٢
٨٤٢
ـه
ـه
/
/
١٤٣٨
١٤٣٨
م
م


ﻲﻓ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
ﻲﻓ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ
٨٥٧
٨٥٧
ـه
ـه
/
/
١٤٥٣
١٤٥٣
م
م
(
(

./

.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.

.
/
.
/

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

رﻮﺼﻨﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
رﻮﺼﻨﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻖﻤﻘﺝ ﺮهﺎﻈﻟا ﻦﺑا نﺎﻤﺜﻋ ﻦیﺪﻟا ﺮﺨﻓ
ﻖﻤﻘﺝ ﺮهﺎﻈﻟا ﻦﺑا نﺎﻤﺜﻋ ﻦیﺪﻟا ﺮﺨﻓ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١١
١١
مﻮی مﺮﺤﻡ
مﻮی مﺮﺤﻡ
٨٥٧
٨٥٧
ـه
ـه
/
/
١٤٥٣
١٤٥٣
م
م


٨
٨
لوﻷا ﻊﻴﺑر
لوﻷا ﻊﻴﺑر
٨٥٧
٨٥٧
ـه
ـه
/
/
١٤٥٣
١٤٥٣
م
م
(
(
ﻒﺼﻧو ﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
ﻒﺼﻧو ﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
)
)
٤٣
٤٣
ً ﺎﻡﻮی
ً ﺎﻡﻮی
(
(.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

فﺮﺷﻷا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا نﺎﻄﻠﺴﻟا
دوﺮﺝﻷا يﺮهﺎﻈﻟا ﻲﺋﻼﻌﻟا لﺎﻨیإ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
دوﺮﺝﻷا يﺮهﺎﻈﻟا ﻲﺋﻼﻌﻟا لﺎﻨیإ ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨٥٧ ٨٥٧ ـه ـه / / ١٤٥٣ ١٤٥٣ ﻰﻟإ م ﻰﻟإ م ٨٦٥ ٨٦٥ ـه ـه / / ١٤٦٠ ١٤٦٠ م م ( (

.
/
.
/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
/


.
/

.
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺪیﺆﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺪیﺆﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
لﺎﻨیإ ﻦﺑا ﺪﻤﺣأ ﻦیﺪﻟا بﺎﻬﺷ
لﺎﻨیإ ﻦﺑا ﺪﻤﺣأ ﻦیﺪﻟا بﺎﻬﺷ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٨٦٥
٨٦٥
ـه
ـه
/
/
١٤٦٠
١٤٦٠
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
١٧
١٧
ر
ر
نﺎﻀﻡ
نﺎﻀﻡ
٨٦٥
٨٦٥
ـه
ـه
/
/
١٤٦١
١٤٦١
م
م
(
(


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
يﺮــهﺎﻈﻟا مﺪـﻘﺸﺥ
يﺮــهﺎﻈﻟا مﺪـﻘﺸﺥ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٨٦٥
٨٦٥
ـه
ـه
/
/
١٤٦١
١٤٦١
م
م


٨٧٢
٨٧٢
ـه
ـه
/
/
١٤٦٧
١٤٦٧
م
م
(
(.


.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ىﺎﺒﻠی ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
ىﺎﺒﻠی ﻦیﺪﻟا ﻒﻴﺳ
)
)
نﻮﻨﺠﻤﻟا
نﻮﻨﺠﻤﻟا
(
(
)
)
مﺎﻋ
مﺎﻋ
٨٧٢
٨٧٢
ه
ه
ـ
ـ
/
/
١٤٦٧
١٤٦٧
م
م


ﻰﺘﺣ
ﻰﺘﺣ
٧
٧
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ ﻦﻡ
لوﻷا ىدﺎﻤﺝ ﻦﻡ
٨٧٢
٨٧٢
ـه
ـه
/
/
١٤٦٧
١٤٦٧
ً ﺎﺒیﺮﻘﺕ ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو م
ً ﺎﺒیﺮﻘﺕ ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو م
(
(


.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻲـــﻡوﺮﻟا ﺎــﻐیﺮﻤﺕ
ﻲـــﻡوﺮﻟا ﺎــﻐیﺮﻤﺕ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٨٧٢
٨٧٢
ـه
ـه
/
/
١٤٦٧
١٤٦٧
م
م


٦
٦
ﺐﺝر
ﺐﺝر
٨٧٢
٨٧٢
ـه
ـه
/
/
١٤٦٧
١٤٦٧
م
م
(
(
ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو
ﻦیﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻚﺑ ﺮﻴﺥ
ﻚﺑ ﺮﻴﺥ
)
)
ﻪﻠﻴﻟ نﺎﻄﻠﺳ
ﻪﻠﻴﻟ نﺎﻄﻠﺳ
(
(
) ) مﺎﻋ مﺎﻋ ٨٧٢ ٨٧٢ ـه ـه / / ١٤٦٧ ١٤٦٧ م م – – ةﺪﺣاو ﺔﻠﻴﻟ ةﺪﻤﻟو ةﺪﺣاو ﺔﻠﻴﻟ ةﺪﻤﻟو ( (.
.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا
فﺮﺷﻷا
يﺎــﺘﺒیﺎﻗ
يﺎــﺘﺒیﺎﻗ
) ) ٨٧٢ ٨٧٢ ـه ـه / / ٤٦٨ ٤٦٨ م م – – ٩٠١ ٩٠١ ـه ـه / / ١٤٩٦ ١٤٩٦ م م ( (


./


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/
.
/
.
/

.
/
.
/
.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
.
/
.
/


/


.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
/
.
/


.
/ .

.

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
يﺎﺒﺘیﺎﻗ فﺮﺷﻷا ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
يﺎﺒﺘیﺎﻗ فﺮﺷﻷا ﻦﺑا ﺪﻤﺤﻡ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
)
)
مﺎﻋ ﻦﻡ
مﺎﻋ ﻦﻡ
٩٠١
٩٠١
ـه
ـه
/
/
١٤٩٦
١٤٩٦
ﻰﻟإ م
ﻰﻟإ م
٩٠٤
٩٠٤
ـه
ـه
/
/
١٤٩٨
١٤٩٨
م
م
(
(.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.


.


.
/
.

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا
ﺮهﺎﻈﻟا
ﻮﺑأ
ﻮﺑأ
فﺮﺷﻷا ﻩﻮﺼﻨﻗ ﻦﺑا ﺪﻴﻌﺳ
فﺮﺷﻷا ﻩﻮﺼﻨﻗ ﻦﺑا ﺪﻴﻌﺳ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٠٤ ٩٠٤ ـه ـه / / ١٤٩٨ ١٤٩٨ م م – – ٩٠٥ ٩٠٥ ـه ـه / / ١٥٠٠ ١٥٠٠ م م ( (
...
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
طﻼﺑ نﺎﺝ ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ
طﻼﺑ نﺎﺝ ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٠٥ ٩٠٥ ـه ـه / / ١٥٠٠ ١٥٠٠ م م – – ٩٠٦ ٩٠٦ ـه ـه / / ١٥٠١ ١٥٠١ م م ( (

.

.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

يﺎﺑ نﺎﻡﻮﻃ نﺎﻄﻠﺴﻟا
يﺎﺑ نﺎﻡﻮﻃ نﺎﻄﻠﺴﻟا
)
)
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) مﺎﻋ ﻦﻡ مﺎﻋ ﻦﻡ ٩٠٦ ٩٠٦ ـه ـه / / ١٥٠١ ١٥٠١ مﻮی ﺔﺋﺎﻡ ةﺪﻤﻟو م مﻮی ﺔﺋﺎﻡ ةﺪﻤﻟو م ( (
..


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا ﻚﻠﻤﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟا
ىرﻮــﻐﻟا ةﻮــﺼﻨﻗ
ىرﻮــﻐﻟا ةﻮــﺼﻨﻗ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٠٦ ٩٠٦ ـه ـه / / ١٥٠١ ١٥٠١ م م – – ﻰﻟإ ﻰﻟإ ٩٢٢ ٩٢٢ ـه ـه / / ١٥١٦ ١٥١٦ م م ( (.
.

.


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/.
/.
/

.
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
/
.


.
/

.
/

.
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) .(

.
/
.
/


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
òîuÛa@ÙîÛbà½a@òÛë…@âbØy
I
I
ò×aŠ’Ûa
ò×aŠ’Ûa
H
H

ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ﻦﻴﻃﻼﺳ ﺮﺥﺁ
ﻚﻴﻟﺎﻤﻤﻟا ﻦﻴﻃﻼﺳ ﺮﺥﺁ
فﺮﺷﻷا نﺎﻄﻠﺴﻟا
فﺮﺷﻷا نﺎﻄﻠﺴﻟا
يﺎﺑ نﺎﻡﻮﻃ ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ
يﺎﺑ نﺎﻡﻮﻃ ﺮﺼﻨﻟا ﻮﺑأ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٢٢ ٩٢٢ ـه ـه / / ١٥١٦ ١٥١٦ م م – – ٩٢٣ ٩٢٣ ـه ـه - - ١٥١٧ ١٥١٧ م م ( (

.


.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

. .


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

...

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

,æe ø|ka
,æe ø|ka
ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ
ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ
ﺪﻤﺤﻡ ﺪﻬﻌﺑ ً اروﺮﻡ ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﺼﻋ
ﺪﻤﺤﻡ ﺪﻬﻌﺑ ً اروﺮﻡ ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﻌﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﺼﻋ
ﺔیرﻮﻬﻤﺠﻟا مﺎﻴﻗو ﻪﺕﺮﺳأو ﻰﻠﻋ
ﺔیرﻮﻬﻤﺠﻟا مﺎﻴﻗو ﻪﺕﺮﺳأو ﻰﻠﻋ
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﺘﺣ
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﺘﺣ
٢٠٠٦
٢٠٠٦
م
م

)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٩٢٣
٩٢٣
ـه
ـه
/
/
١٥١٧
١٥١٧
م
م


١٤٢٧
١٤٢٧
ـه
ـه
/
/
٢٠٠٦
٢٠٠٦
م
م
(
(


…bÛa@õŒ¦a
…bÛa@õŒ¦a
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
ﺎـــﺷﺎﺏ ﺮــﻳﺎ
ﺎـــﺷﺎﺏ ﺮــﻳﺎ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٩٢٣
٩٢٣
ـه
ـه
/
/
ﺲﻄﺴﻏأ
ﺲﻄﺴﻏأ
١٥١٧
١٥١٧
م
م
-
-
ﻲﻓ ﻪﺕﺎﻓو ﻰﺘﺣ
ﻲﻓ ﻪﺕﺎﻓو ﻰﺘﺣ
٩٢٨
٩٢٨
ـه
ـه
/
/
١٥٢٢
١٥٢٢
م
م
(
(
) (

.

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

.

) ( .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.

.


.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺏ ﻰــﻔﻄﺼﻣ
ﺎﺏ ﻰــﻔﻄﺼﻣ
ﺎـــﺷ
ﺎـــﺷ
) ) ٩٢٨ ٩٢٨ ـه ـه / / ١٥٢٢ ١٥٢٢ م م – – ٩٢٩ ٩٢٩ ـه ـه / / ١٥٢٣ ١٥٢٣ م م ( (


.
/.
/
/ .
) ) /
((
) /
.(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎـــﺷﺎﺏ ﺪــﻤﺣأ
ﺎـــﺷﺎﺏ ﺪــﻤﺣأ
) ) ٩٢٩ ٩٢٩ ـه ـه / / ١٥٢٣ ١٥٢٣ م م ( (
-.

.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺎﺏ ﻢــﻴهاﺮﺏإ
ﺎﺏ ﻢــﻴهاﺮﺏإ
ﺎـــﺷ
ﺎـــﺷ
) ) ٩٣١ ٩٣١ ـه ـه - - ١٥٢٤ ١٥٢٤ م م – – رﻮﻬﺷ ﺖﺳ ةﺪﻤﻟو رﻮﻬﺷ ﺖﺳ ةﺪﻤﻟو لﻮﺒﻨﻄﺳا ﻰﻟإ دﺎﻋ ﻢﺙ لﻮﺒﻨﻄﺳا ﻰﻟإ دﺎﻋ ﻢﺙ ( (.


.


.
)
.(


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
مدﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺏ نﺎﻤﻴﻠﺳ
مدﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺏ نﺎﻤﻴﻠﺳ
)
)
ﺺﺨﻟا
ﺺﺨﻟا
(
(
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
) ) ٩٣١ ٩٣١ ـه ـه / / ١٥٢٤ ١٥٢٤ م م – – ٩٤١ ٩٤١ ـه ـه / / ١٥٣٤ ١٥٣٤ م م ( (
.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
/


.

.
اوﺮﺴﺧ ﺎﺷﺎﺑ
) /
/ .(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻤﻴﻠﺱ مدﺎﺨﻝا
/ / (
ﺎـــﺷﺎﺏ دوواد
ﺎـــﺷﺎﺏ دوواد
)
)
ﺺﺨﻟا
ﺺﺨﻟا ( (
) ) ٩٤٥ ٩٤٥ ـه ـه / / ١٥٣٨ ١٥٣٨ ﺔﻨﺳ ﻲﻓﻮﺕ م ﺔﻨﺳ ﻲﻓﻮﺕ م ٩٥٦ ٩٥٦ ـه ـه - - ١٥٤٩ ١٥٤٩ م م ( (
.


.

.
/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻣ
.
ﺰــﻴﻤﺳ ﺎــﺷﺎﺏ ﻰــﻠﻋ
ﺰــﻴﻤﺳ ﺎــﺷﺎﺏ ﻰــﻠﻋ
) ) ٩٥٦ ٩٥٦ ـه ـه / / ١٥٤٩ ١٥٤٩ م م – – ١٩٦١ ١٩٦١ ـه ـه / / ١٥٥٤ ١٥٥٤ م م ( (

/ /

.
"
" "
"
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺎــﺷﺎﺏ ﺪـﻤﺤﻣ
ﺎــﺷﺎﺏ ﺪـﻤﺤﻣ
ﻴﻬﺸﻟا
ﻴﻬﺸﻟا


/
/
ﻩداز ﺎﺷﺎﺑ قدﺎﻗﺪﺑ
ﻩداز ﺎﺷﺎﺑ قدﺎﻗﺪﺑ
) ) ٩٦١ ٩٦١ ـه ـه / / ١٥ ١٥٥٤ ٥٤ م م – – ٩٦٣ ٩٦٣ ـه ـه / / ١٥٥٦ ١٥٥٦ م م ( (.


.
/
) ( .

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

) / – / (
/ .
/

.
/
) / – / (
.
/
) / – / (
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ــﺷﺎﺏ ﺪــﻤﺤﻣ
ــﺷﺎﺏ ﺪــﻤﺤﻣ
ﺎـ
ﺎـ
)
)
نﺎﻀﻡر
نﺎﻀﻡر
٩٧٣
٩٧٣
ـه
ـه
/
/
١٥٦٦
١٥٦٦
م
م


ﻰﻟإ
ﻰﻟإ
٩٧٥
٩٧٥
ـه
ـه
/
/
١٥٦٧
١٥٦٧
م
م
(
(
.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺧ ﻢﻴﻠﺳ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺧ ﻢﻴﻠﺳ
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻨﺳ
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻨﺳ
)
)
ﻤﻠﻟ
ﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻰﻟوﻷا ةﺮ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻰﻟوﻷا ةﺮ
(
(
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٩٧٥
٩٧٥
ـه
ـه
/
/
١٥٦٧
١٥٦٧
م
م


٩٧٦
٩٧٦
ـه
ـه
/
/
١٥٦٨
١٥٦٨
م
م
(
(
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٩٧٩
٩٧٩
ـه
ـه
/
/
١٥٧١
١٥٧١
م
م


٩٨٠
٩٨٠
ـه
ـه
/
/
١٥٧٣
١٥٧٣
م
م
(
(

.

.
/


.

) / – / (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
ﺏ ﻦﻴـــﺴﺣ
ﺏ ﻦﻴـــﺴﺣ
ﺎـــﺷﺎ
ﺎـــﺷﺎ
) ) ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻦﻡ ﺔﺠﺤﻟا يذ ﻦﻡ ٩٨٠ ٩٨٠ ـه ـه / / ١٥٧٣ ١٥٧٣ م م – – نﺎﻀﻡر نﺎﻀﻡر ٩٨٢ ٩٨٢ ـه ـه / / ١٥٧٤ ١٥٧٤ م م ( (
/

.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
شﺮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ داﺮﻡ
شﺮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ داﺮﻡ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
مدﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺢﻴﺴﻡ
مدﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺢﻴﺴﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٨٨ ٩٨٨ ـه ـه / / ١٥٨٠ ١٥٨٠ م م – – ٩٩١ ٩٩١ ـه ـه / / ١٥٨٣ ١٥٨٣ م م ( (


.

.
/

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺏ ﻦــﺴﺣ
ﺎﺏ ﻦــﺴﺣ
مدﺎــﺨﻟا ﺎــﺷ
مدﺎــﺨﻟا ﺎــﺷ
) ) ٩٨٨ ٩٨٨ ـه ـه / / ١٥٨٠ ١٥٨٠ م م – – ٩٩١ ٩٩١ ـه ـه / / ١٥٨٣ ١٥٨٣ م م ( (

/ .

.

.
ﺎﺏ ﻢــﻴهاﺮﺏإ
ﺎﺏ ﻢــﻴهاﺮﺏإ
ــــﺷ
ــــﺷ


) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٩١ ٩٩١ ـه ـه / / ١٥٨٣ ١٥٨٣ م م – – ٩٩٣ ٩٩٣ ـه ـه / / ١٥٨٥ ١٥٨٥ م م ( (

.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎـﺷﺎﺑ نﺎــﻨﺳ
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎـﺷﺎﺑ نﺎــﻨﺳ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٩٣ ٩٩٣ ـه ـه / / ١٥٨٥ ١٥٨٥ م م – – ٩٩٥ ٩٩٥ ـه ـه / / ١٥٨٧ ١٥٨٧ م م ( (

.

.
ﺎﺷﺎﺏ ﺲﻳﻮﻋ
ﺎﺷﺎﺏ ﺲﻳﻮﻋ
)
)
ﺲﻳوأ
ﺲﻳوأ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٩٥ ٩٩٥ ـه ـه / / ١٥٨٧ ١٥٨٧ م م – – ٩٩٩ ٩٩٩ ـه ـه / / ١٥٩١ ١٥٩١ م م ( (

/
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


.
/.
مدﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺏ ﻆﻓﺎﺣ
مدﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺏ ﻆﻓﺎﺣ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٩٩٩ ٩٩٩ ـه ـه / / ١٥٩١ ١٥٩١ م م – – ١٠٠٣ ١٠٠٣ ـه ـه / / ١٥٩٥ ١٥٩٥ م م ( (
/
.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻟرﻮﻧ ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻟرﻮﻧ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ١٠٠٣ ١٠٠٣ ـه ـه / / ١٥٩٥ ١٥٩٥ م م – – ١٠٠٤ ١٠٠٤ ـه ـه / / ١٥٩٦ ١٥٩٦ م م ( (
/ .

.
ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺎﺷﺎﺏ ﺪﻤﺤﻣ
ﻒﻳﺮﺸﻟا ﺎﺷﺎﺏ ﺪﻤﺤﻣ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٠٤ ١٠٠٤ ـه ـه / / ١٥٩٦ ١٥٩٦ م م ١٠٠٦ ١٠٠٦ ـه ـه / / ١٥٩٨ ١٥٩٨ م م ( (
/


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.


.

.
ﺎـــﺷﺎﺏ ﺮــﻀﺧ
ﺎـــﺷﺎﺏ ﺮــﻀﺧ
) ) ١٠٠٦ ١٠٠٦ ـه ـه / / ١٥٩٨ ١٥٩٨ م م – – ١٠١٠ ١٠١٠ ـه ـه / / ١٦٠١ ١٦٠١ م م ( (

.
.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ
ی
ی
راﺪﺤﻠﺴﻟا روﺎ
راﺪﺤﻠﺴﻟا روﺎ
ﺮﻤﻨﻟﺎﺑ فوﺮﻌﻤﻟا
ﺮﻤﻨﻟﺎﺑ فوﺮﻌﻤﻟا
) ) ١٠٦٠ ١٠٦٠ ـه ـه / / ١٦٠١ ١٦٠١ م م – – ١٠١٢ ١٠١٢ ـه ـه / / ١٦٠٣ ١٦٠٣ م م ( (

.

.


.


.
.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﺪﻤﺣأ
ﺪﻤﺣأ
نﺎﺥ
نﺎﺥ
لوﻷا
لوﻷا
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ جﺎﺤﻟا ﺮیزﻮﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ جﺎﺤﻟا ﺮیزﻮﻟا
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟاو
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟاو
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠١٢ ١٠١٢ ـه ـه / / ١٦٠٣ ١٦٠٣ م م – – ﻲﻓ ﻞﺘﻗو ﻲﻓ ﻞﺘﻗو ١٠١٣ ١٠١٣ ـه ـه / / ١٦٠٤ ١٦٠٤ م م ( (
/
.

.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
مدﺎﺨﻟا ﻲﺝرﻮﻜﻟا ﺪﻤﺤﻡ ﺮیزﻮﻟا
مدﺎﺨﻟا ﻲﺝرﻮﻜﻟا ﺪﻤﺤﻡ ﺮیزﻮﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠١٣ ١٠١٣ ـه ـه / / ١٦٠٤ ١٦٠٤ م م – – ١٠١٤ ١٠١٤ ـه ـه / / ١٦٠٥ ١٦٠٥ م م ( (


/ .

.
.
ﺎﺑ ﻦﺴﺣ
ﺎﺑ ﻦﺴﺣ
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎﺷ
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎﺷ
)
)
١٠١٤
١٠١٤
ـه
ـه
/
/
١٦٠٥
١٦٠٥
م
م


١٠١٦
١٠١٦
ـه
ـه
/
/
١٦٠٧
١٦٠٧
م
م
(
(


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺮﻤﻌﻡ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﺮﻤﻌﻡ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ١٠١٦ ١٠١٦ ـه ـه / / ١٦٠٧ ١٦٠٧ م م – – ١٠٢٠ ١٠٢٠ ـه ـه / / ١٦١١ ١٦١١ م م ( (


.


.

.

.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻲﻓﻮﺼﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻲﻓﻮﺼﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ١٠٢٠ ١٠٢٠ ـه ـه / / ١٦١١ ١٦١١ م م – – ١٠٢٤ ١٠٢٤ ـه ـه / / ١٦١٥ ١٦١٥ م م ( (

.
.
.
/.
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
) ) ١٠٢٤ ١٠٢٤ ـه ـه / / ١٦١٥ ١٦١٥ م م – – ١٠٢٧ ١٠٢٧ ـه ـه / / ١٦١٨ ١٦١٨ م م ( (

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
لوﻷا نﺎﺥ ﻲﻔﻄﺼﻡ
لوﻷا نﺎﺥ ﻲﻔﻄﺼﻡ
)
)
رﻮﻬﺷ ﺔﺙﻼﺙ ﺪﻌﺑ ﻪﻌﻠﺥ ﻢﺕ
رﻮﻬﺷ ﺔﺙﻼﺙ ﺪﻌﺑ ﻪﻌﻠﺥ ﻢﺕ
(
(
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻤﺤﻡ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻤﺤﻡ
ﺪﻤﺣأ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﺜﻋ
ﺪﻤﺣأ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﺜﻋ
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻲﻠﻜﻨﻤﻟا
ﻲﻠﻜﻨﻤﻟا
) ) ١٠٢٧ ١٠٢٧ ـه ـه / / ١٦١٨ ١٦١٨ م م – – ١٠٢٨ ١٠٢٨ ـه ـه / / ١٦١٩ ١٦١٩ م م ( (
/

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎـــﺷﺎﺑ ﺮـﻔﻌﺝ
ﺎـــﺷﺎﺑ ﺮـﻔﻌﺝ
) ) ١٠٢٨ ١٠٢٨ ـه ـه / / ١٦١٩ ١٦١٩ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ ( (
/
.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
يﺪﻴﻤﺤﻟا
يﺪﻴﻤﺤﻟا
) ) ١٠٢٨ ١٠٢٨ ـه ـه / / ١٦١٩ ١٦١٩ م م – – ١٠٢٩ ١٠٢٩ ـه ـه / / ١٦٢٠ ١٦٢٠ م م ( (
/


,
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
طوؤﺎﻧرأ
طوؤﺎﻧرأ
) ) ١٠٢٨ ١٠٢٨ ـه ـه / / ١٦١٩ ١٦١٩ م م – – ١٠٢٩ ١٠٢٩ ـه ـه / / ١٦٢٠ ١٦٢٠ م م ( (
/

.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ــﺷﺎﺑ ﺪــﻤﺤﻡ
ــﺷﺎﺑ ﺪــﻤﺤﻡ
ﻰﺤﻨﻴﺘﺴﺒﻟا ﺎ
ﻰﺤﻨﻴﺘﺴﺒﻟا ﺎ
) ) ١٠٣١ ١٠٣١ ـه ـه / / ١٦٢٢ ١٦٢٢ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻋ ةﺪﻤﻟ رﻮﻬﺷ ةﺪﻋ ةﺪﻤﻟ ( (
/
/

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ
نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ً ﻻوأ
ً ﻻوأ
:
:
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ ﺪﻬﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ ﺪﻬﻋ
) / – / (
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
:
:
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﺪﻬﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﺪﻬﻋ
ﻩﺮﻗ
ﻩﺮﻗ
) / – (
) / /
(

.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
ÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
ÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàr
òîãbàr

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﺥداﺮﻡ يزﺎﻐﻟا
نﺎﺥداﺮﻡ يزﺎﻐﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
لوﻷا ﺪﻤﺣأ
لوﻷا ﺪﻤﺣأ
ﺎـــﺷﺎﺑ مﺮــﻴﺑ
ﺎـــﺷﺎﺑ مﺮــﻴﺑ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٣٥ ١٠٣٥ ـه ـه / / ١٠٣٨ ١٠٣٨ ـه ـه / / ١٦٢٨ ١٦٢٨ ( (

.


.

.

.
ﻪﻧﺎﻴﻃ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮیزﻮﻟا
ﻪﻧﺎﻴﻃ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﺮیزﻮﻟا
س
س
) ) ١٠٣٨ ١٠٣٨ ـه ـه / / ١٦٢٨ ١٦٢٨ م م – – ١٠٤٠ ١٠٤٠ ـه ـه / / ١٦٣٠ ١٦٣٠ م م ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -..
.
راﺪﺤﻠﺴﻟا ﺎــﺷﺎﺑ ﻰــﺳﻮﻡ
راﺪﺤﻠﺴﻟا ﺎــﺷﺎﺑ ﻰــﺳﻮﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٤٠ ١٠٤٠ ـه ـه / / ١٦٣٠ ١٦٣٠ م م – – ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو ( (

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻠﺥ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻠﺥ
ﻲﺠﻨﺘﺴﺒﻟا
ﻲﺠﻨﺘﺴﺒﻟا
) ) ١٠٤١ ١٠٤١ ـه ـه / / ١٦٣١ ١٦٣١ م م – – ١٠٤٥ ١٠٤٥ ـه ـه / / ١٦٣٥ ١٦٣٥ م م ( (.
.
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ ﻲﺝ ﺮﻴﻜﺑ ﺮیزﻮﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ ﻲﺝ ﺮﻴﻜﺑ ﺮیزﻮﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٤٢ ١٠٤٢ ـه ـه / / ١٦٣٢ ١٦٣٢ م م – – ١٠٤٥ ١٠٤٥ ـه ـه / / ١٦٣٥ ١٦٣٥ م م ( (

.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﻲﻟاﺪﻟا
ﻲﻟاﺪﻟا
) ) ١٠٤٥ ١٠٤٥ ـه ـه / / ١٦٣٥ ١٦٣٥ م م – – ١٠٤٧ ١٠٤٧ ـه ـه / / ١٦٣٧ ١٦٣٧ م م ( (
.
.
.
ﻲﺠﺑﺎﻗ ناﻮﺝ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻲﺠﺑﺎﻗ ناﻮﺝ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ١٠٤٧ ١٠٤٧ ـه ـه / / ١٦٣٧ ١٦٣٧ م م – – ١٠٥٠ ١٠٥٠ ـه ـه / / ١٦٤٠ ١٦٤٠ م م ( (
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.

/

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
لوﻷا نﺎﺥ ﻢﻴهاﺮﺑإ
لوﻷا نﺎﺥ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﺮیزﻮﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﺮیزﻮﻟا
ﻲﺠﻨﺘﺴﺒﻟا
ﻲﺠﻨﺘﺴﺒﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٥٠ ١٠٥٠ ـه ـه / / ١٦٤٠ ١٦٤٠ م م – – ١٠٥٢ ١٠٥٢ ـه ـه / / ١٦٤٢ ١٦٤٢ م م ( (

..
ﺎــــﺷﺎﺑ رﻮـﺼﻨﻡ
ﺎــــﺷﺎﺑ رﻮـﺼﻨﻡ
)
)
١٠٥٢
١٠٥٢
ـه
ـه
/
/
١٦٤٢
١٦٤٢
م
م


١٠٥٤
١٠٥٤
ـه
ـه
/
/
١٦٤٤
١٦٤٤
م
م
(
(

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

,
.

.
ﺎــﺷﺎﺑ بﻮــیأ ﺮـیزﻮﻟا
ﺎــﺷﺎﺑ بﻮــیأ ﺮـیزﻮﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٥٤ ١٠٥٤ ـه ـه / / ١٦٤٤ ١٦٤٤ م م – – ١٠٥٦ ١٠٥٦ ـه ـه / / ١٦٤٦ ١٦٤٦ م م ( (

.

.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻩدازﺎﻏأ رﺪﻴﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻩدازﺎﻏأ رﺪﻴﺣ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٥٦ ١٠٥٦ ـه ـه / / ١٦٤٦ ١٦٤٦ م م – – ١٠٥٧ ١٠٥٧ ـه ـه / / ١٦٤٧ ١٦٤٧ م م ( (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
ـﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ـﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
يزﺎﻨـﺳ ﺎـ
يزﺎﻨـﺳ ﺎـ
) ) ١٠٥٧ ١٠٥٧ ـه ـه / / ١٦٤٧ ١٦٤٧ م م – – ﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو ﺮﻬﺷ ةﺪﻤﻟو ( (
/
.

.
ﻒیﺮﺷ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻒیﺮﺷ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٥٧ ١٠٥٧ ـه ـه / / ١٦٤٧ ١٦٤٧ م م – – ١٠٥٩ ١٠٥٩ ـه ـه / / ١٦٤٩ ١٦٤٩ م م ( (

/ / .
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻊﺑاﺮﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
ﻊﺑاﺮﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺤﻡ
تاﻮﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﻩﺮﻤﻋ نﺎآ ﺪﻗو
تاﻮﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﻩﺮﻤﻋ نﺎآ ﺪﻗو
ﻲﺠﻧﻮﻃﺮﻄﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
ﻲﺠﻧﻮﻃﺮﻄﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٥٩ ١٠٥٩ ـه ـه / / ١٦٤٩ ١٦٤٩ م م – – ١٠٦٠ ١٠٦٠ ـه ـه / / ١٦٥٠ ١٦٥٠ م م ( (
/

.
.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
ﺶیﻮﻄﻟا
ﺶیﻮﻄﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٦٠ ١٠٦٠ ـه ـه / / ١٦٥٠ ١٦٥٠ م م – – ١٠٦٢ ١٠٦٢ ـه ـه / / ١٦٥٢ ١٦٥٢ م م ( (
/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻜﺹﺎﺥ
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻜﺹﺎﺥ
) ) ١٠٦٢ ١٠٦٢ ـه ـه / / ١٦٥٢ ١٦٥٢ م م – – ١٠٦٦ ١٠٦٦ ـه ـه / / ١٦٥٦ ١٦٥٦ م م ( (
/


.
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ دﺎﻡاﺪﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ دﺎﻡاﺪﻟا
)
)
ﻩداز ﺢﺒﺹ
ﻩداز ﺢﺒﺹ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٦٦ ١٠٦٦ ـه ـه / / ١٦٥٦ ١٦٥٦ م م – – ١٠٦٧ ١٠٦٧ ـه ـه / / ١٦٥٧ ١٦٥٧ م م ( (
/
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
يزﺎﻏ ﻩداز ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
يزﺎﻏ ﻩداز ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٦٧ ١٠٦٧ ـه ـه / / ١٦٥٧ ١٦٥٧ م م – – ١٠٧٠ ١٠٧٠ ـه ـه / / ١٦٦٠ ١٦٦٠ م م ( (

/


.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
)
)
١٠٧٠
١٠٧٠
ـه
ـه
/
/
١٦٦٠
١٦٦٠
م
م


١٠٧١
١٠٧١
ـه
ـه
/
/
١٦٦١
١٦٦١
م
م
(
(
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
رادﺮﺘﻓﺪﻟا
رادﺮﺘﻓﺪﻟا
) ) ١٠٧١ ١٠٧١ ـه ـه / / ١٦٦١ ١٦٦١ م م – – ١٠٧٤ ١٠٧٤ ـه ـه / / ١٦٦٤ ١٦٦٤ م م ( (
/
.

.
.
راد حﻼﺴﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻤﻋ
راد حﻼﺴﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻤﻋ
)
)
راﺪﺤﻠﺴﻟا
راﺪﺤﻠﺴﻟا
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٧٤ ١٠٧٤ ـه ـه / / ١٦٦٤ ١٦٦٤ – – ١٠٧٧ ١٠٧٧ ـه ـه / / ١٦٦٧ ١٦٦٧ م م ( (
/
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﻰﻟﻮﺼﻟا
ﻰﻟﻮﺼﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٧٧ ١٠٧٧ ـه ـه / / ١٦٦٧ ١٦٦٧ م م – – ١٠٧٩ ١٠٧٩ ـه ـه / / ١٦٦٨ ١٦٦٨ م م ( (
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ شﺎﻗ ةﺮﻗ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ شﺎﻗ ةﺮﻗ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٧٩ ١٠٧٩ ـه ـه / / ١٦٦٨ ١٦٦٨ م م – – ١٠٨٠ ١٠٨٠ ـه ـه / / ١٦٦٩ ١٦٦٩ م م ( (
/
.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ اﺪﺨﺘﻜﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ اﺪﺨﺘﻜﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٨٠ ١٠٨٠ ـه ـه / / ١٦٦٩ ١٦٦٩ م م – – ١٠٨٤ ١٠٨٤ ـه ـه / / ١٦٧٣ ١٦٧٣ م م ( (
/
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١٠٨٤ ١٠٨٤ ـه ـه / / ١٦٧٣ ١٦٧٣ م م – – ١٠٨٦ ١٠٨٦ ـه ـه / / ١٦٧٥ ١٦٧٥ م م ( (
/
/ .
.
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
رادﺮﺘﻓﺪﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٨٦ ١٠٨٦ ـه ـه / / ١٦٧٥ ١٦٧٥ م م – – ١٠٨٧ ١٠٨٧ ـه ـه / / ١٦٧٦ ١٦٧٦ م م ( (
/
/ .
/


.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٨٧ ١٠٨٧ ـه ـه / / ١٦٧٦ ١٦٧٦ م م – – ١٠٩١ ١٠٩١ ـه ـه / / ١٦٨٠ ١٦٨٠ م م ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻤﺜﻋ
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻤﺜﻋ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١٠٩١
١٠٩١
ـه
ـه
/
/
١٦٨٠
١٦٨٠
م
م


١٠٩٤
١٠٩٤
ـه
ـه
/
/
١٦٨٣
١٦٨٣
م
م
(
(
/
/ .
.
ﺎﺑ ةﺰــﻤﺣ
ﺎﺑ ةﺰــﻤﺣ
ﺎـــﺷ
ﺎـــﺷ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١ ١٠٩٤ ٠٩٤ ـه ـه / / ١٦٨٣ ١٦٨٣ م م – – ١٠٩٨ ١٠٩٨ ـه ـه / / ١٦٨٧ ١٦٨٧ م م ( (
/
/ .


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
/


.
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﺴﺣ اﺪﺨﺘآ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﺴﺣ اﺪﺨﺘآ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٩٨ ١٠٩٨ ـه ـه / / ١٦٨٧ ١٦٨٧ م م – – ١٠٩٩ ١٠٩٩ ـه ـه / / ١٦٨٧ ١٦٨٧ م م ( (
/
/ .
/

.
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa
òîãbàrÈÛa

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻢﻴهاﺮﺑإ ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﻠﺳ
ﻢﻴهاﺮﺑإ ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ نﺎﻤﻠﺳ
ﻦﺴﺣ دﺎﻡاﺪﻟا ﻲﻟاﻮﻟا
ﻦﺴﺣ دﺎﻡاﺪﻟا ﻲﻟاﻮﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٠٩٩ ١٠٩٩ ـه ـه / / ١٦٨٧ ١٦٨٧ م م – – ١١٠١ ١١٠١ ـه ـه / / ١٦٨٩ ١٦٨٩ م م ( (
/
/ .
.
.

اﺪﺨﺘآ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
اﺪﺨﺘآ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣأ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٠١ ١١٠١ ـه ـه / / ١٦٨٩ ١٦٨٩ م م – – ١١٠٢ ١١٠٢ ـه ـه / / ١٦٩١ ١٦٩١ م م ( (
/
/ .

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣأ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣأ
ﻢﻴهاﺮﺑإ ﻦﺑا
ﻢﻴهاﺮﺑإ ﻦﺑا
راﺪﻧزﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ
راﺪﻧزﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٠٢ ١١٠٢ ـه ـه / / ١٦٩١ ١٦٩١ م م – – ١١٠٦ ١١٠٦ ـه ـه / / ١٦٩٥ ١٦٩٥ م م ( (

/ /
.
.
/.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ا
ا
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑ
ﻊﺑاﺮﻟا ﺪﻤﺤﻡ
ﻊﺑاﺮﻟا ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٠٦ ١١٠٦ ـه ـه / / ١٦٩٥ ١٦٩٥ م م – – ١١٠٩ ١١٠٩ ـه ـه / / ١٦٩٧ ١٦٩٧ م م ( (
/
/ .

.

ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﺴﺣ
ﻲﻗﺎﻨﺸﺒﻟا
ﻲﻗﺎﻨﺸﺒﻟا
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٠٩ ١١٠٩ ـه ـه / / ١٦٩٧ ١٦٩٧ م م – – ١١١١ ١١١١ ـه ـه / / ١٦٩٩ ١٦٩٩ م م ( (
/
/ .
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﺎــﺷﺎﺑ ﺪـﻤﺤﻡ ةﺮﻗ
ﺎــﺷﺎﺑ ﺪـﻤﺤﻡ ةﺮﻗ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١١١ ١١١١ ـه ـه / / ١٦٩٩ ١٦٩٩ م م – – ١١١٦ ١١١٦ ـه ـه / / ١٧٠٤ ١٧٠٤ م م ( (

/
/ .

.
/
.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣأ
ﺚﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﺪﻤﺣأ
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻤﻠﺳ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
ﺎﺷﺎﺑ نﺎﻤﻠﺳ ﺪﻤﺤﻡ ﻦﺑا
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١١٦ ١١١٦ ـه ـه / / ١٧١٤ ١٧١٤ م م – – ﺮﻬﺷأ ةﺪﻌﻟو ﺮﻬﺷأ ةﺪﻌﻟو ( (
/
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻡار ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻡار ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١١٦ ١١١٦ ـه ـه / / ١٧١٤ ١٧١٤ م م – – ١١١٨ ١١١٨ ـه ـه / / ١٧٠٦ ١٧٠٦ م م ( (
/
/ .

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺴﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺴﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١١٨ ١١١٨ ـه ـه / / ١٧٠٦ ١٧٠٦ م م – – ١١١٩ ١١١٩ ـه ـه / / ١٧٠٧ ١٧٠٧ م م ( (
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﺴﺣ دﺎﻡاﺪﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﺴﺣ دﺎﻡاﺪﻟا
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١١٩ ١١١٩ ـه ـه / / ١٧٠٧ ١٧٠٧ م م – – ١١٢١ ١١٢١ ـه ـه / / ١٧٠٩ ١٧٠٩ م م ( (
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
نادﻮﻴﻗ
نادﻮﻴﻗ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٢١ ١١٢١ ـه ـه / / ١٧٠٩ ١٧٠٩ م م – – ١١٢٢ ١١٢٢ ـه ـه / / ١٧١٠ ١٧١٠ م م ( (
/
/ .
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻠﺥ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻠﺥ
ﺞﺳﻮﻜﻟا
ﺞﺳﻮﻜﻟا
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٢٢ ١١٢٢ ـه ـه / / ١٧١٠ ١٧١٠ ﻢﺕو م ﻢﺕو م ﻪﻟﺰﻋ ﻪﻟﺰﻋ ( (
/
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻟو
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻟو
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١٠٢٣
١٠٢٣
ـه
ـه
/
/
١٧١١
١٧١١
م
م


١١٢٦
١١٢٦
ـه
ـه
/
/
١٧١٤
١٧١٤
م
م
(
(
/
/ .

.
ﺎﺷﺎﺑ يﺪﺒﻋ
ﺎﺷﺎﺑ يﺪﺒﻋ
ﻦﻡ
ﻦﻡ
)
)
١١٢٦
١١٢٦
ـه
ـه
/
/
١٧١٤
١٧١٤
م
م


١١٢٩
١١٢٩
ـه
ـه
/
/
١٧١٦
١٧١٦
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/ .

.
.
ﻲﻟﺮﻴﻡزﻷا ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻠﻋ
ﻲﻟﺮﻴﻡزﻷا ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻠﻋ
)
)
ﻲﻠﻋ ﻢﻠﺴﻡ
ﻲﻠﻋ ﻢﻠﺴﻡ
ﺎﺷﺎﺑ
ﺎﺷﺎﺑ
(
(
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٢٩ ١١٢٩ ـه ـه / / ١٧١٦ ١٧١٦ م م – – ١١٣٢ ١١٣٢ ـه ـه / / ١٧٢٠ ١٧٢٠ م م ( (

/ /
.


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﺐﺝر
ﺎﺷﺎﺑ ﺐﺝر
ﻦﻡ
ﻦﻡ
)
)
١١٣٢
١١٣٢
ـه
ـه
/
/
١٧٢٠
١٧٢٠
م
م


١١٣٣
١١٣٣
ـه
ـه
/
/
١٧٢١
١٧٢١
م
م
(
(

/ / .

.

.
ﻲﺠﻧﺎﺸﻴﻨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻲﺠﻧﺎﺸﻴﻨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٣٣ ١١٣٣ ـه ـه / / ١٧٢١ ١٧٢١ م م – – ١١٣٨ ١١٣٨ ـه ـه / / ١٧٢٥ ١٧٢٥ م م ( (
/
/ ..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻟ ةﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻟ ةﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٣٨ ١١٣٨ ـه ـه / / ١٧٢٥ ١٧٢٥ م م ( (
/
.

.
.
ﻲﺠﻧﺎﺸﻴﻨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﻲﺠﻧﺎﺸﻴﻨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٣٨ ١١٣٨ ـه ـه / / ١٧٢٦ ١٧٢٦ م م – – ١١٤٠ ١١٤٠ ـه ـه / / ١٧٢٧ ١٧٢٧ م م ( (.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ
ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ
)
)
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٤٠ ١١٤٠ ـه ـه / / ١٧٢٧ ١٧٢٧ م م – – ١١٤١ ١١٤١ ـه ـه / / ١٧٢٩ ١٧٢٩ م م ( (
/
/ .

..
ةداز ﻲﻟرﻮﺒآ
ةداز ﻲﻟرﻮﺒآ
ﺎﺷﺎﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
ﺎﺷﺎﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٤١ ١١٤١ ـه ـه / / ١٧٢٩ ١٧٢٩ م م – – ١١٤٦ ١١٤٦ ـه ـه / / ١٧٣٣ ١٧٣٣ م م ( (
/
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
/


.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻮﻤﺤﻡ
ﻮﻤﺤﻡ
لوﻷا نﺎﺥ د
لوﻷا نﺎﺥ د
ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻦﺑا
ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻦﺑا
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ
ﻲﻧﺎﺜﻟا نﺎﺥ
راد حﻼﺴﻟا
راد حﻼﺴﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٤٦ ١١٤٦ ـه ـه / / ١٧٣٣ ١٧٣٣ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻤﻟ رﻮﻬﺷ ةﺪﻤﻟ ( (
/
.
ﻲــﺒﻠﺤﻟا نﺎـــﻤﺜﻋ
ﻲــﺒﻠﺤﻟا نﺎـــﻤﺜﻋ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٤٦ ١١٤٦ ـه ـه / / ١٧٣٣ ١٧٣٣ م م – – ١١٤٧ ١١٤٧ ـه ـه / / ١٧٣٤ ١٧٣٤ م م ( (
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ
ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١٤٤٧ ١٤٤٧ ـه ـه / / ١٧٣٤ ١٧٣٤ م م – – ١١٤٩ ١١٤٩ ـه ـه / / ١٧٣٦ ١٧٣٦ م م ( (
/
/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١١٤٩
١١٤٩
ـه
ـه
/
/
١٧٣٦
١٧٣٦
م
م


١١٥٢
١١٥٢
ـه
ـه
/
/
١٧٣٩
١٧٣٩
م
م
(
(
/
/ .
ﻢﻈﻌﻟا ﻦﺑﺎﺑ ﺮﻴﻬﺸﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻡﺎﺸﻟا نﺎﻤﻴﻠﺳ
ﻢﻈﻌﻟا ﻦﺑﺎﺑ ﺮﻴﻬﺸﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻡﺎﺸﻟا نﺎﻤﻴﻠﺳ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٥٢ ١١٥٢ ـه ـه / / ١٧٣٩ ١٧٣٩ م م – – ١١٥٣ ١١٥٣ ـه ـه / / ١٧٤٠ ١٧٤٠ م م ( (

/ /
.
ﻩداز ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴﻜﺤﻟا ﻲﻠﻋ
ﻩداز ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴﻜﺤﻟا ﻲﻠﻋ
)
)
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
ﻰﻟوﻷا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٥٣ ١١٥٣ ـه ـه / / ١٧٤٠ ١٧٤٠ م م – – ١١٥٤ ١١٥٤ ـه ـه / / ١٧٤١ ١٧٤١ م م ( (
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﺤی
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﺤی
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١١٥٤
١١٥٤
ـه
ـه
/
/
١٧٤١
١٧٤١
م
م


١١٥٦
١١٥٦
ـه
ـه
/
/
١٧٤٣
١٧٤٣
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﺸآﺪﺒﻟا ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﺸآﺪﺒﻟا ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٥٦ ١١٥٦ ـه ـه / / ١٧٤٣ ١٧٤٣ م م – – ١١٥٧ ١١٥٧ ـه ـه / / ١٧٤٤ ١٧٤٤ م م ( (
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ ﺐﻏار ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﺐﻏار ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٥٧ ١١٥٧ ـه ـه / / ١٧٤٤ ١٧٤٤ م م – – ١١٦١ ١١٦١ ـه ـه / / ١٧٤٨ ١٧٤٨ م م ( (
/
/ ..

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﺮیزو رﻮآ ﺪﻤﺣأ
ﺎﺷﺎﺑ ﺮیزو رﻮآ ﺪﻤﺣأ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٦١ ١١٦١ ـه ـه / / ١٧٤٨ ١٧٤٨ م م – – ١١٦٣ ١١٦٣ ـه ـه / / ١٧٥٠ ١٧٥٠ م م ( (


.

.
ﺎﺷﺎﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻒیﺮﺸﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﻒیﺮﺸﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٦٣ ١١٦٣ ـه ـه / / ١٧٥٠ ١٧٥٠ م م – – ١١٦٦ ١١٦٦ ـه ـه / / ١٧٥٢ ١٧٥٢ م م ( (
/
/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﻡأ ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻴﻡأ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٦٦ ١١٦٦ ـه ـه / / ١٧٥٢ ١٧٥٢ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟو رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟو ( (
/
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻲﺝ ﻪﻄﻠﺑ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻲﺝ ﻪﻄﻠﺑ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٦٦ ١١٦٦ ـه ـه / / ١٧٥٢ ١٧٥٢ م م – – ١١٦٩ ١١٦٩ ـه ـه / / ١٧ ١٧٥٥ ٥٥ م م ( (

/ – /
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
ا نﺎﺥ نﺎﻤﺜﻋ
ا نﺎﺥ نﺎﻤﺜﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟ
ﺚﻟﺎﺜﻟ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﻲﻧﺎﺜﻟا
ﻲﻧﺎﺜﻟا
ﻢﻴﻜﺣ ﻰﻠﻋ
ﻢﻴﻜﺣ ﻰﻠﻋ
داز ﺎﺷﺎﺑ
داز ﺎﺷﺎﺑ
)
)
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةﺮﻤﻠﻟ
(
(
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٦٩ ١١٦٩ ـه ـه / / ١٧٥٥ ١٧٥٥ م م – – ١١٧١ ١١٧١ ـه ـه / / ١٧٥٧ ١٧٥٧ م م ( (
/
/ .
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٧١ ١١٧١ ـه ـه / / ١٧٥٧ ١٧٥٧ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ ( (
/
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻢﻈﻋﻷا رﺪﺼﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻔﻄﺼﻡ ﻢﻈﻋﻷا رﺪﺼﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٧٤ ١١٧٤ ـه ـه / / ١٧٦٠ ١٧٦٠ م م – – ١١٧٤ ١١٧٤ ـه ـه / / ١٧٦٠ ١٧٦٠ م م ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/ / .
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻡﺎآ ﺪﻤﺣأ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻡﺎآ ﺪﻤﺣأ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٧٤ ١١٧٤ ـه ـه / / ١٧٦٠ ١٧٦٠ م م – – ١١٧٥ ١١٧٥ ـه ـه / / ١٧٦١ ١٧٦١ م م ( (
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻴﻜﺑ
ﺎﺷﺎﺑ ﺮﻴﻜﺑ
ﻦﻡ
ﻦﻡ
)
)
١١٧٥
١١٧٥
ـه
ـه
/
/
١٧٦١
١٧٦١
م
م


١١٧٦
١١٧٦
ـه
ـه
/
/
١٧٦٢
١٧٦٢
م
م
(
(
/ .
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﺴﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﺴﺣ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١١٧٦
١١٧٦
ـه
ـه
/
/
١٧٦٢
١٧٦٢
م
م


١١٧٨
١١٧٨
ـه
ـه
/
/
١٧٦٥
١٧٦٥
م
م
(
(
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ةﺰﻤﺣ
ﺎﺷﺎﺑ ةﺰﻤﺣ
ﻦﻡ
ﻦﻡ
)
)
١١٧٩
١١٧٩
ـه
ـه
/
/
١٧٦٥
١٧٦٥
م
م


١١٨١
١١٨١
ـه
ـه
/
/
١٧٦٧
١٧٦٧
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻗار ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻗار ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٨١ ١١٨١ ـه ـه / / ١٧٦٧ ١٧٦٧ م م – – ١١٨٢ ١١٨٢ ـه ـه / / ١٧٦٨ ١٧٦٨ م م ( (
/


.

.

.
راﺪیود
راﺪیود
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻠﻠﻓروأ ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻠﻠﻓروأ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ١١٨٢ ١١٨٢ ـه ـه / / ١٧٦٨ ١٧٦٨ م م ( (


/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/ ..
/

..

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.


.
/

) (


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺪﻬﻋ
نﺎﺥ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ
نﺎﺥ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣا نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣا نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
ﻮﺑأ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
ﻮﺑأ ﺪﻤﺤﻡ ﻲﻟاﻮﻟا
راﺪﻧزﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺐهﺬﻟا
راﺪﻧزﺎﺨﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺐهﺬﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٨٧ ١١٨٧ ـه ـه / / ١٧٧٣ ١٧٧٣ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ ( (

/
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻠﺥ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻠﺥ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١١٨٨
١١٨٨
ـه
ـه
/
/
١٧٧٤
١٧٧٤
م
م


رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟو
رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟو
(
(
/

.


.
.


.
ﺎﺷﺎﺑ ﺲﻠﺑﺎﻨﻟا ﻰﻔﻄﺼﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﺲﻠﺑﺎﻨﻟا ﻰﻔﻄﺼﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٨٨ ١١٨٨ ـه ـه / / ١٧٧٤ ١٧٧٤ م م – – ١١٨٩ ١١٨٩ ـه ـه / / ١٧٧٥ ١٧٧٥ م م ( (

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٨٩ ١١٨٩ ـه ـه / / ١٧٧٥ ١٧٧٥ م م – – ١١٩٠ ١١٩٠ ـه ـه / / ١٧٧٦ ١٧٧٦ م م ( (
/
/ .
ﺮﻴﺒﻜﻟا ﺎﺷﺎﺑ تﺰﻋ ﺪﻤﺤﻡ
ﺮﻴﺒﻜﻟا ﺎﺷﺎﺑ تﺰﻋ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٠ ١١٩٠ ـه ـه / / ١٧٧٦ ١٧٧٦ م م – – ١١٩٢ ١١٩٢ ـه ـه / / ١٧٧٨ ١٧٧٨ م م ( (
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ﻒﺋار
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ ﻒﺋار
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١١٩٢ ١١٩٢ ـه ـه / / ١٧٧٨ ١٧٧٨ م م – – ١١٩٣ ١١٩٣ ـه ـه / / ١٧٧٩ ١٧٧٩ م م ( (
/
/ .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻢﻴهاﺮﺑإ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٣ ١١٩٣ ـه ـه / / ١٧٧٩ ١٧٧٩ م م – – رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ رﻮﻬﺷ ةﺪﻌﻟ ( (
/

.
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٣ ١١٩٣ ـه ـه / / ١٧٧٩ ١٧٧٩ م م – – ١١٩٥ ١١٩٥ ـه ـه / / ١٧٨١ ١٧٨١ م م ( (
/
/
.
ﻦﻜﻴﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﻚﻠﻡ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻜﻴﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﻚﻠﻡ ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٥ ١١٩٥ ـه ـه / / ١٧٨١ ١٧٨١ م م – – ١١٩٦ ١١٩٦ ـه ـه / / ١٧٨٢ ١٧٨٢ م م ( (
/
/
.
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻠﻋ ﻒیﺮﺸﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻲﻠﻋ ﻒیﺮﺸﻟا
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٦ ١١٩٦ ـه ـه / / ١٧٨٢ ١٧٨٢ م م – – ١١٩٧ ١١٩٧ ـه ـه / / ١٧٨٣ ١٧٨٣ م م ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/ /
.
ﺎﺷﺎﺑ ارد حﻼﺴﻟا ﺪﻤﺤﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ارد حﻼﺴﻟا ﺪﻤﺤﻡ
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٧ ١١٩٧ ـه ـه / / ١٧٨٣ ١٧٨٣ م م – – ١١٩٨ ١١٩٨ ـه ـه / / ١٧٨٤ ١٧٨٤ م م ( (
/
/ .
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻜی ﺪﻤﺤﻡ ﻒیﺮﺸﻟا
ﺎﺷﺎﺑ ﻦﻜی ﺪﻤﺤﻡ ﻒیﺮﺸﻟا
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١١٩٨ ١١٩٨ ـه ـه / / ١٧٨٤ ١٧٨٤ م م – – ١٢٠١ ١٢٠١ ـه ـه / / ١٧٨٩ ١٧٨٩ م م ( (
/
/ .
.
ﺎﺷﺎﺑ يﺪﻴﻋ
ﺎﺷﺎﺑ يﺪﻴﻋ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
١٢٠١
١٢٠١
ـه
ـه
/
/
١٧٨٦
١٧٨٦
م
م


١٢٠٣
١٢٠٣
ـه
ـه
/
/
١٧٨٩
١٧٨٩
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/ .
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
Š–ß@âbØy
Š–ß@âbØy
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß
òîãbàrÈÛa@òÛë†Ûa@Š–Ç@òía†i@åß

نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻢﻴﻠﺳ
ﻟﺎﺜﻟا نﺎﺥ ﻢﻴﻠﺳ


ﻰﻔﻄﺼﻡ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
ﻰﻔﻄﺼﻡ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﺑا
ﻲﻟاﻮﻟا
ﻲﻟاﻮﻟا
/
/
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﺎﺷﺎﺑ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإ
ﺲﻧﻮﺘﻟا
ﺲﻧﻮﺘﻟا
ﻦﻡ ﻦﻡ ) ) ١٢٠٣ ١٢٠٣ ـه ـه / / ١٧٨٩ ١٧٨٩ م م – – ١٢٠٥ ١٢٠٥ ـه ـه / / ١٧٩١ ١٧٩١ م م ( (

/
/ ..

.

تﺰﻋ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
تﺰﻋ ﺎﺷﺎﺑ ﺪﻤﺤﻡ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٢٠٥ ١٢٠٥ ـه ـه / / ١٧٩١ ١٧٩١ م م – – ١٢٠٩ ١٢٠٩ ـه ـه / / ١٧٩٤ ١٧٩٤ م م ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/ /
..
ﻲﻟﺮﻴﺼﻘﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺢﻟﺎﺹ
ﻲﻟﺮﻴﺼﻘﻟا ﺎﺷﺎﺑ ﺢﻟﺎﺹ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٢٠٩ ١٢٠٩ ـه ـه / / ١٧٩٤ ١٧٩٤ م م – – ١٢١١ ١٢١١ ـه ـه / / ١٧٩٦ ١٧٩٦ م م ( (
/
/ .http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

) ( / .

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
,æe _¡ø øøæa,¡¡I ø¡ææI 6¬¡
,æe _¡ø øøæa,¡¡I ø¡ææI 6¬¡
ge 6¬¡¡I
ge 6¬¡¡I
@âbÇ
âbÇ
QWYX
QWYX
óny@â
óny@â
QXPU
QXPU
â
â.


.
ً ﻻوأ
ً ﻻوأ
:
:
ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻠﻤﺤﻟا ةﺮﺘﻓ
ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻠﻤﺤﻟا ةﺮﺘﻓ
:
:
/ /http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) (
.
/.

.
.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
)
( .
/.

.
/.


.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

) (

.


.
, ,
.
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
ً ﺎﻴﻧﺎﺙ
:
:
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺤﻡ ﻰﺘﺣ ﻰﺿﻮﻔﻟا ﺔﻠﺣﺮﻡ
ﺎﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺤﻡ ﻰﺘﺣ ﻰﺿﻮﻔﻟا ﺔﻠﺣﺮﻡ
)
)
١٢١٦
١٢١٦
ـه
ـه
/
/
١٨٠١
١٨٠١
م
م


١٢٢٠
١٢٢٠
ـه
ـه
/
/
١٨٠
١٨٠
٥
٥
م
م
(
(.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


) .(

.
.
/

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/...
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

,
,
Y
Y
.
.
.æe ø|.ka
.æe ø|.ka
,
,
émŠcë@óÜÇ@†àª@†èÇ
émŠcë@óÜÇ@†àª@†èÇ
ﺔﺜیﺪﺤﻟا ﺮﺼﻡ ﺲﺳﺆﻡ
ﺔﺜیﺪﺤﻟا ﺮﺼﻡ ﺲﺳﺆﻡ

ﻦﻡ
ﻦﻡ
)
)
١٧
١٧
ﺮﻔﺹ
ﺮﻔﺹ
١٢٢٠
١٢٢٠
ـه
ـه
/
/
١٧
١٧
ﻮیﺎﻡ
ﻮیﺎﻡ
١٨٠٥
١٨٠٥
م
م
(
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òr톧a@òÛë†Ûa@ûß@@émŠcë@ïÜÇ@†àª@†èÇ
òr톧a@òÛë†Ûa@ûß@@émŠcë@ïÜÇ@†àª@†èÇ
ﺎــﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺪــﻤﺤﻡ
ﺎــﺷﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺪــﻤﺤﻡ
)
)
ﺔﺜیﺪﺤﻟا ﺮﺼﻡ ﺲﺳﺆﻡ
ﺔﺜیﺪﺤﻟا ﺮﺼﻡ ﺲﺳﺆﻡ
(
(
.

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/.
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/

.
/ .
/


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.

.
/
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/
.
/
.
/
.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
/
.
/

.


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
)
(
..

.
/

.
/


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.:
- – –
– –
.
.

.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.

.

.

.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.

.


.
ا
ا
ﺎﺑ ﻢــﻴهاﺮﺑ
ﺎﺑ ﻢــﻴهاﺮﺑ
ﺎــﺷ
ﺎــﺷ
)
)
٢
٢
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ
١٨٤٨
١٨٤٨
ﻪﺕﺎﻓو ﻰﻟإ
ﻪﺕﺎﻓو ﻰﻟإ
١٥
١٥
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ
١٨٤٨
١٨٤٨
م
م
(
(
.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.
- .


.


..
/

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
لوﻷا ﻰــﻤﻠﺣ سﺎــﺒﻋ
لوﻷا ﻰــﻤﻠﺣ سﺎــﺒﻋ
) ) ١٥ ١٥ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ١٨٤٨ ١٨٤٨ ﻰﻟإ ﻰﻟإ ١٣ ١٣ ﻮﻴﻟﻮی ﻮﻴﻟﻮی ١٨٥٤ ١٨٥٤ م م ( (.


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


..

.


.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.
ﺎﺑ ﺪـﻴﻌﺳ ﺪـﻤﺤﻡ
ﺎﺑ ﺪـﻴﻌﺳ ﺪـﻤﺤﻡ
ﺎــﺷ
ﺎــﺷ
) ) ١٤ ١٤ ﻮﻴﻟﻮی ﻮﻴﻟﻮی ١٨٥٤ ١٨٥٤ م م - - ١٨ ١٨ ﺮیﺎﻨی ﺮیﺎﻨی ١٨٦٢ ١٨٦٢ م م ( (


/ .

.
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


– .
/
..
.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

%

.
/


.

.
/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.


.


.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.
/
.


.
/
.
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
ــیﺪﺨﻟا
ــیﺪﺨﻟا
ﻞــﻴﻋﺎﻤﺳإ ىﻮ
ﻞــﻴﻋﺎﻤﺳإ ىﻮ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ١٩ ١٩ ﺮیﺎﻨی ﺮیﺎﻨی ١٨٦٣ ١٨٦٣ ﻰﻟإ م ﻰﻟإ م ٢٦ ٢٦ ﻮﻴﻧﻮی ﻮﻴﻧﻮی ١٨٧٩ ١٨٧٩ م م ( (


.


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.


.


.
) ( .

.
/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.

..
/
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.
) ( .
/


.
.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.

.


.
/
.
.


..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.
/

.

.

.
" "
.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
ﻖــﻴﻓﻮﺕ ىﻮـیﺪﺨﻟا
ﻖــﻴﻓﻮﺕ ىﻮـیﺪﺨﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٢٦ ٢٦ ﻮﻴﻧﻮی ﻮﻴﻧﻮی ١٨٧٩ ١٨٧٩ م م – – ٧ ٧ ﺮیﺎﻨی ﺮیﺎﻨی ١٨٩٢ ١٨٩٢ م م ( (.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
.
/

" "


.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


//
/

.
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.

.

.
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
.

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

/

.
/

.
/
/
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
.


.
/ /

/
/

/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/


ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﻰـﻤﻠﺣ سﺎـﺒﻋ ىﻮیﺪﺨﻟا
ﻰـﻧﺎﺜﻟا ﻰـﻤﻠﺣ سﺎـﺒﻋ ىﻮیﺪﺨﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٨ ٨ ﺮیﺎﻨی ﺮیﺎﻨی ١٨٩٢ ١٨٩٢ ﻰﻓ ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو م ﻰﻓ ﻪﻟﺰﻋ ﻢﺕو م ١٩ ١٩ مﺎﻋ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ مﺎﻋ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ١٩١٤ ١٩١٤ م م ( (


) ( .

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


/


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
" "http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
/


) (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


/


)" "
/

/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -/


/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -نﺎﻄﻠﺴﻟا
نﺎﻄﻠﺴﻟا
ﻦﻴــﺴﺣ
ﻦﻴــﺴﺣ
ﻞـﻡﺎآ
ﻞـﻡﺎآ
) ) ١٩ ١٩ مﺎﻋ ﺮﺒﻤﺴید مﺎﻋ ﺮﺒﻤﺴید ١٩١٤ ١٩١٤ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ ٩ ٩ ﺮﺑﻮﺘآأ ﺮﺑﻮﺘآأ ١٩١٧ ١٩١٧ م م ( (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


ﻚﻠﻤﻟا
ﻚﻠﻤﻟا
ﺪـﻤﺣأ
ﺪـﻤﺣأ
داﺆــﻓ
داﺆــﻓ
لوﻷا
لوﻷا
) ) ٩ ٩ ﺮﺑﻮﺘآأ ﺮﺑﻮﺘآأ ١٩١٧ ١٩١٧ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ ﻰﻓ ﻰﻓﻮﺕ نأ ﻰﻟإ ١٢٨ ١٢٨ مﺎﻋ ﻞیﺮﺑأ مﺎﻋ ﻞیﺮﺑأ ١٩٣٦ ١٩٣٦ م م ( (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) (http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ا
ا
لوﻷا قورﺎــﻓ ﻚﻠﻤﻟ
لوﻷا قورﺎــﻓ ﻚﻠﻤﻟ
)
)
ﻦﻡ
ﻦﻡ
٢٨
٢٨
ﻞیﺮﺑأ
ﻞیﺮﺑأ
١٩٣٦
١٩٣٦
ﻰﻓ شﺮﻌﻟا ﻦﻋ لزﺎﻨﺕ نأ ﻰﻟإ م
ﻰﻓ شﺮﻌﻟا ﻦﻋ لزﺎﻨﺕ نأ ﻰﻟإ م
٢٦
٢٦
ﻮﻴﻟﻮی
ﻮﻴﻟﻮی
١٩٥٢
١٩٥٢
(
(


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -) (


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
) (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
:

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
ﻰــﻧﺎﺜﻟا داﺆـﻓ ﺪــﻤﺣأ ﻚﻠﻤﻟا
ﻰــﻧﺎﺜﻟا داﺆـﻓ ﺪــﻤﺣأ ﻚﻠﻤﻟا
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٢٦ ٢٦ ﻮﻴﻟﻮی ﻮﻴﻟﻮی ١٩٥٢ ١٩٥٢ - - ﻰﻓ ﺔیرﻮﻬﻤﺠﻟا نﻼﻋإ ﻰﺘﺣ ﻰﻓ ﺔیرﻮﻬﻤﺠﻟا نﻼﻋإ ﻰﺘﺣ ١٨ ١٨ ﻮﻴﻧﻮی ﻮﻴﻧﻮی ١٩٥٣ ١٩٥٣ ( (

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
,
,
Y
Y
.
.
,..æe ø|.ka
,..æe ø|.ka
òí‰ìèà¦a@†èÇ
òí‰ìèà¦a@†èÇ

ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ
ﺔیاﺪﺑ ﻦﻡ
ةرﻮﺙ
ةرﻮﺙ
٢٣
٢٣
مﺎﻋ ﻮﻴﻟﻮی
مﺎﻋ ﻮﻴﻟﻮی
١٩٥٢
١٩٥٢
ﻰﺘﺣ
ﻰﺘﺣ
ﺮیﺎﻨی كرﺎﺒﻡ ﻲﻨﺴﺣ ﺪﻤﺤﻡ ﺲﻴﺋﺮﻟا
ﺮیﺎﻨی كرﺎﺒﻡ ﻲﻨﺴﺣ ﺪﻤﺤﻡ ﺲﻴﺋﺮﻟا
٢٠٠٦
٢٠٠٦
م
م
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
òía†i@åß@òí‰ìèà¦a@Š–Ç
òía†i@åß@òí‰ìèà¦a@Š–Ç
ñ‰ìq@
ñ‰ìq@
RS
RS
ìîÛìí@
ìîÛìí@
QYUS
QYUS
ﺲﻴﺋﺮﻟا ﺪﻬﻋ
ﺲﻴﺋﺮﻟا ﺪﻬﻋ
ﺐﻴﺠﻧ ﺪﻤﺤﻡ
ﺐﻴﺠﻧ ﺪﻤﺤﻡ
:

.

.
/http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﻴﻧﺎﺙ
ﻴﻧﺎﺙ
ً ﺎ
ً ﺎ
ءاﻮﻠﻟا
ءاﻮﻠﻟا
/
/
ﺐــﻴﺠﻧ ﺪــﻤﺤﻡ
ﺐــﻴﺠﻧ ﺪــﻤﺤﻡ
.
.
.
/

.


.

.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@Š–Ç
Š–Ç
ñ‰ìq@òía†i@åß@òí‰ìèà¦a
ñ‰ìq@òía†i@åß@òí‰ìèà¦a
RS
RS
ìîÛìí@
ìîÛìí@
QYUS
QYUS

ﻢﻴﻋﺰﻟا
ﻢﻴﻋﺰﻟا
/
/
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ
) ) ﻦﻡ ﻦﻡ ٢٣ ٢٣ ﻮﻴﻟﻮی ﻮﻴﻟﻮی ١٩٥٦ ١٩٥٦ ﻲﻓ ﻪﺕﺎﻓو ﻰﺘﺣ ﻲﻓ ﻪﺕﺎﻓو ﻰﺘﺣ ٢٨ ٢٨ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ١٩٧٠ ١٩٧٠ ( (

.
.

.
.
.

.
.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..


.
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﻰﺙﻼﺜﻟا ناوﺪﻌﻟا
ﺮﺼﻡ ﻰﻠﻋ ﻰﺙﻼﺜﻟا ناوﺪﻌﻟا
:
:http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

...
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.


.
.ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟاو ﺔﻴﻋﻮﻴﺸﻟا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟاو ﺔﻴﻋﻮﻴﺸﻟا
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -..

.

.
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺥﻹا
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺥﻹا
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﺪﻓﻮﻟا بﺰﺣ
ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻬﻋ ﻰﻓ ﺪﻓﻮﻟا بﺰﺣ.
طﺎﺒﻗﻷاو ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ ﺲﻴﺋﺮﻟا
طﺎﺒﻗﻷاو ﺮﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ ﺲﻴﺋﺮﻟا
:
:http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.


.)
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻰﻴﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا ناوﺪﻌﻟا
ﻰﻴﻠﻴﺋاﺮﺳﻹا ناوﺪﻌﻟا
)
)
٥
٥
ﺔﻨﺳ ﻮﻴﻧﻮﻳ
ﺔﻨﺳ ﻮﻴﻧﻮﻳ
١٩٦٧
١٩٦٧
(
(
:
:

.: -
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

) () ( .
ﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ ﺲﻴﺋﺮﻟا ةﺎﻓو
ﺹﺎﻨﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻤﺝ ﺲﻴﺋﺮﻟا ةﺎﻓو


:
:

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
èà¦a@Š–Ç
èà¦a@Š–Ç
ñ‰ìq@òía†i@åß@òí‰ì
ñ‰ìq@òía†i@åß@òí‰ì
RS
RS
ìîÛìí@
ìîÛìí@
QYUS
QYUS

ﺲﻴﺋﺮﻟا
ﺲﻴﺋﺮﻟا
تادﺎــﺴﻟا رﻮـــﻧأ ﺪــﻤﺤﻡ
تادﺎــﺴﻟا رﻮـــﻧأ ﺪــﻤﺤﻡ
) ) مﺎﻋ ﻦﻡ مﺎﻋ ﻦﻡ ١٩٧٠ ١٩٧٠ مﺎﻋ ﻰﺘﺣ م مﺎﻋ ﻰﺘﺣ م ١٩٨١ ١٩٨١ م م ( (
– –.
.


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
/

.

.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

..


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.


) (
.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
مﺎﻋ ﺮﺑﻮﺘآأ بﺮﺣ
مﺎﻋ ﺮﺑﻮﺘآأ بﺮﺣ
١٩٧٣
١٩٧٣
)
)
ﺮﺑﻮﺘآأ رﺎﺼﺘﻧا
ﺮﺑﻮﺘآأ رﺎﺼﺘﻧا
(
(
:
:
-
-) (

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


.


.
.


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻰﻓ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟا ﺔآﺮﺣ
ﻰﻓ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟا ﺔآﺮﺣ
١٥
١٥
مﻮیﺎﻡ
مﻮیﺎﻡ
١٩٧٤
١٩٧٤
:
:
-
-

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
.
.

...
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

" "
.


..
) (.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
.
/.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
@ñ‰ìq@òía†i@åß@òí‰ìèà¦a@Š–Ç
ñ‰ìq@òía†i@åß@òí‰ìèà¦a@Š–Ç
RS
RS
ìîÛìí
ìîÛìí
QYUS
QYUS

ﺲﻴﺋﺮﻟا
ﺲﻴﺋﺮﻟا
كرﺎـﺒﻡ ﻰـﻨﺴﺣ ﺪــﻤﺤﻡ
كرﺎـﺒﻡ ﻰـﻨﺴﺣ ﺪــﻤﺤﻡ
) ) ١١ ١١ ﺮﺑﻮﺘآإ ﺮﺑﻮﺘآإ ١٩٨١ ١٩٨١ م م - - ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﺘﺣ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﺘﺣ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ﻊﺒﻄﻟا ﺦیرﺎﺕ ﻮهو ﻊﺒﻄﻟا ﺦیرﺎﺕ ﻮهو ( (
– .
– .
/ /
/ /
/ / .

.
/ /
/ /
.
/ /
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/ /.


. .

.
/

" "


.
/

http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.

/
/
.
/
: -
)

-

. (
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

. .....
.
/.
:


)

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
/
.
/.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.
..
/


/

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.

.


.


.

.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


:
.


/ /
.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.


.


.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.

.
ً ﻻوأ
ً ﻻوأ
:
:
ﻰﻜﺷﻮﺕ ﺪیﺪﺠﻟا ىداﻮﻟا ﺔﻋﺮﺕ عوﺮﺸﻡ
ﻰﻜﺷﻮﺕ ﺪیﺪﺠﻟا ىداﻮﻟا ﺔﻋﺮﺕ عوﺮﺸﻡ
:
:
/ /
.
ﺎﻴﻧﺎﺙ
ﺎﻴﻧﺎﺙ
:
:
مﻼﺴﻟا ﺔﻋﺮﺕ عوﺮﺸﻡ
مﻼﺴﻟا ﺔﻋﺮﺕ عوﺮﺸﻡ
:
:


:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -:
,


.
:
.


.
.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


, .) - ) ( -
) ( - (
..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.


.

.

/

.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.


.

..
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -..
) ctc (
.
/ / /http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.
ﻪﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺮﻳﺪﻘﺗو بﺎﺒﺸﻠﻟ كرﺎﺒﻣ تازﺎﺠﻧإ
ﻪﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺮﻳﺪﻘﺗو بﺎﺒﺸﻠﻟ كرﺎﺒﻣ تازﺎﺠﻧإ
:
:


.


.

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


.


-
-
-
-
-
.
-

.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -

.


.


.


.

.


.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -


..
/ /

.
كرﺎﺒﻣ ﻰﻨﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﺲﻴﺋﺮﻠﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺮﻳﺪﻘﺗ
كرﺎﺒﻣ ﻰﻨﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﺲﻴﺋﺮﻠﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺮﻳﺪﻘﺗ
ﻰﻓ
ﻰﻓ
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ
١٩٨٤
١٩٨٤
:
:


.
ﻪﻴﻧﻮی ﻰﻓو
ﻪﻴﻧﻮی ﻰﻓو
١٩٨٥
١٩٨٥
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
.
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﻓ
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﻓ
١٩٩٢
١٩٩٢
م
م
:
:
/

.
مﺎﻋ ﺮﺒﻤﺴید ﻰﻓ
مﺎﻋ ﺮﺒﻤﺴید ﻰﻓ
١٩٩٨
١٩٩٨
:
:
/
/


.
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﻓو
مﺎﻋ ﺮیاﺮﺒﻓ ﻰﻓو
١٩٩٩
١٩٩٩
:
:
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
/

.
مﺎﻋ ﻮﻴﻧﻮی ﻰﻓ
مﺎﻋ ﻮﻴﻧﻮی ﻰﻓ
١٩٩٩
١٩٩٩
:
:
/
.
مﺎﻋ ﻞیﺮﺑأ ﻰﻓ
مﺎﻋ ﻞیﺮﺑأ ﻰﻓ
١٩٩٩
١٩٩٩
:
:


.http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -.ﻒﻟﺆﻤﻟا
ﻒﻟﺆﻤﻟا
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
ﻊﺝاﺮﻤﻟا
ﻊﺝاﺮﻤﻟا
١ -

٢ -

٣ -

٤ - –

٥ - .

٦ - . )
– .(
٧ - / –

– .
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٨ - –
– .
٩ - – –
.
١٠ - –
)
(
١١ -

١٢ - .

١٣ -


١٤ -


http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
١٥ -


١٦ - -

١٧ - – –

١٨ - – –

١٩ - / –

٢٠ -

٢١ - . / /

.
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٢٢ - –
– .
٢٣ - – –

٢٤ - – –

٢٥ - /. -

٢٦ - – –

٢٧ - –
) - (
٢٨ - – –
.
٢٩ - . – –

٣٠ - – )
(
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat- -
٣١ - – –

٣٢ - – –
http://www.facebook.com/per.medjat
http://www.facebook.com/groups/per.medjat