Namkhai Norbu Tanácsok a tudatos jelenléthez

"Ha gondolatok jönnek, maradj jelen abban az állapotban; Ha nem jönnek gondolatok, maradj jelen abban az állapotban. A jelenlét nem különbözik egyik állapotban sem." Garab Dordzse

A dzogcsen tanítások mesterei által átadott tudás nem intellektuális természetű, és nem korlátozzák vallási vagy filozófiai elvek. Az emberi tapasztalás valóságáról szól annak közvetlenségében. A dzogcsen annyit jelent, hogy "teljes", "tökéletesség" vagy "beteljesültség", ami minden egyén eredeti állapota, abszolút képessége. Ez megnyilvánulhat az energia végtelen formáin át, vagy olyan módon, mint a zavarodottság és boldogtalanság kiterjedése, amely a létforgatagban (szamszára) történő vándorlás jellemvonása; vagy úgy, mint a megvilágosodás, a szenvedésen túli állapot kiterjedése, amit nirvánának neveznek. Az emberi lények a térbe és időbe vetett viszonylagos állapotukban három létszinten vagy létmódban léteznek és cselekszenek. Ez a három a test, a beszéd, és a tudat. A "test" a tényleges fizikai testen túlmenően az érzékszervi észleléshez kapcsolódó teljes anyagi kiterjedést jelenti. Ez az egyetlen kiterjedés, amelynek az emberek általában tudatában vannak. A "hang" vagy "beszéd" az energiát képviseli, a létezés finom szintjét, amely életet ad az anyagi szférának. Az emberi lényekben ez az energia főleg az éltető prána-erőből áll, amely szorosan kapcsolódik a légzéshez. Azért használjuk a "hang" kifejezést, mivel a légzés segítségével képezzük a hangokat. A harmadik létmód a "tudat," amely az emberi létezés láthatatlan, leginkább titkos oldala: minden ember gondolkodik, de senki sem képes meghatározni gondolatainak eredetét vagy természetét. Mégis kétségtelenül a tudat az, amely minden más tényezőnél jobban meghatározza és feltételekhez köti életünk menetét elképzeléseinken, érzéseinken, és hozzáállásunkon keresztül. A létezésnek ez a három oldala kölcsönösen függ egymástól: ha a test beteg, ez befolyásolhatja az energiarendszert, amely aztán a tudat szintjén az egyensúly felborulását vonhatja maga után. Továbbá, ha a tudat tartósan a zavarodottság vagy levertség állapotában van, ez energiaszinten rendellenességéhez vezethet, aminek egyik következményeként a test állapota is károsodhat. Bizonyos esetekben pedig - például olyan betegségeknél, amelyekről az a vélemény, hogy nehezen gyógyíthatóak - maga az energetikai szint az, amely közvetlenül érintett, és

1

amelyből a zavar később átterjed a testre is. Ez a folyamat azonban megfordítható: a test, beszéd vagy tudat egy adott aspektusán keresztül képesek lehetünk arra, hogy felfedezzük a zavar forrását, és ezáltal meghatározhatjuk a módszert a megszüntetésére, helyreállítva az eredeti egyensúlyt. A test, beszéd, és tudat az emberi élet "viszonylagos állapotát" képviseli, ám egyben az ember időn és cselekvésen túli eredeti állapotának a megnyilvánulása, vagy tükröződése is. Azonban anélkül, hogy egyszerűen ellentétekre egyszerűsítenénk a kérdést, maga a viszonylagos állapotunk az, amelyen keresztül képesek vagyunk felfedezni vagy felismerni igazi ("eredeti") állapotunkat, leginkább olyan értelemben, ahogy azáltal ismerünk fel egy tükröt, hogy megfigyeljük, mi tükröződik benne. A dzogcsenben a "tanítás" a tudás közvetlen átadása, azaz olyan ismeret, tudomás, amely az eredeti tökéletesség "állapota" - valami belső, és ezért minden egyénben mindig jelenlevő. Mégsem ismerjük a tudásnak ezt az állapotát mindent elborító tudati szokásaink vagy megosztott látásmódunk miatt, amely adott környezetünk megítélésére irányuló hajlamunkban ölt testet. A mester olyasvalaki, aki megvalósította ezt a belső, eredeti "tudomást," és különböző eszközökön keresztül közvetíti. Az ő átadása maga a tanítás veleje. A dzogcsen nem kívánja tőletek, hogy megváltoztassátok vallásotokat, filozófiátokat, vagy ideológiátokat, sem azt, hogy valami mássá váljatok, mint amik vagytok. Csak annyit kér, figyeljétek magatokat és fedezzétek fel a ketrecet, amit ti magatok építettetek összes meghatározottságotokkal és korlátaitokkal. A dzogcsen megtanítja nektek, hogyan szabadulhattok ki a ketrecből anélkül, hogy egy másikat hoznátok létre azért, hogy szabad és független emberekké váljatok." Valójában a dzogcsen azt tanítja, hogyan nyerhetjük vissza a létezésnek azt a szabadságát, amellyel képességeink szerint mindannyian rendelkezünk. A "szabadság" ebben az esetben olyan állapotot jelent, amelyben az embert többé már nem uralja a kettősség, az ítéletek, a szenvedélyek, és bármi, amiben hisz. Felmerülhet a kérdés: De akkor mi marad az emberből? "Az, ami az ő igazi kincse: a tiszta jelenlét, a makulátlan világosság, ami olyan, akár a tüköré, amely mindent visszatükröz." Egy dzogcsen gyakorlónak teljes mértékben tudatosnak kell lennie.1 Ehhez ténylegesen meg kell ismernie saját tudatát, és ellenőrzése alá kell vonnia. Máskülönben a jelenlétről és a tudatosságról adott magyarázatok nem érik el a céljukat, és alig lesznek több, mint némi tinta a papíron, vagy intellektuális vita tárgya. Az egyik dzogcsen tantrában, melynek címe A mindent-teremtő király (Kulája rádzsa tantra), a következőt olvashatjuk: „A tudat a teljes szamszára és nirvána teremtője: ezért úgy kell ismernünk, mint a királyt, aki mindent megteremt!” Általában azt mondják, hogy a szamszára szennyezett és illuzórikus látomásában vándorlunk, valójában azonban csak a tudatunk vándorol. Másrészről az is
Az eredetiben perfect presence in awareness, azaz „tökéletes jelenlét a tudatosságban” (A ford.)
1

2

mindig csak a saját tudatunk, amelyik – megtisztulva – megvalósítja a megvilágosodás tiszta állapotát. Valójában a szamszára és nirvána, az érző lények és megvilágosodott lények egyedüli alapja vagy gyökere a tudat. Hogyan kezdődik a vándorlás a szamszára szennyezett látomásában? A tudat természete, tudatunk lényege a kezdetektől fogva tökéletesen tiszta, de mivel a tudatlanságból származó időleges akadályok elhomályosítják, nem ismerjük fel valódi állapotunkat, amely tiszta, osztatlan jelenlét. Ha ezt az állapotot nem ismerjük fel, akkor keletkeznek a csalóka gondolataink a szenvedélyek által meghatározott cselekedetek impulzusaival együtt. Ilyen módon halmozunk fel visszahúzó tetteket, és mivel a karma elkerülhetetlenül beérik, ez maga után vonja a szamszárikus létezés hat léttartományában történő vándorlást és az ezzel járó összes szenvedést. Ha tehát nem értjük meg, hogy a létforgatagban való vándorlásunk oka a saját tudatunk, akkor hagyjuk, hogy teljes mértékben az illúziók és szórakozottság rabjaivá váljunk. Ha pedig nem találunk magunkra a tiszta, osztatlan jelenlétben, akkor elkerülhetetlenül szokásunk lesz, hogy illuzórikus tetteket hajtsunk végre. A megvilágosodás tiszta állapota is a saját tudatunk maga, nem pedig valamilyen vakító fény, mely kívülről süt be. Ha magunkra eszmélünk tiszta jelenlétünk eredeti állapotában – amely kezdettől fogva tiszta, és csak időlegesen homályosítják el szennyeződések –, és ha fenn tudjuk tartani ennek a felismerésnek a jelenlétét anélkül, hogy elsodródnánk, akkor minden szenny feloldódik: ez az ösvény lényege. Ekkor az eredeti állapot természete ténylegesen megnyilvánul úgy, mint egy mindent felölelő tisztaság, és miután ezt olyannak ismerjük fel, amilyen, később már nem veszíthetjük el. Ez az a döntő tudás, a valódi, eredeti állapotnak ez a tiszta jelenléte az, amit nirvánának nevezünk. A megvilágosodás ezért szintúgy nem más, mint a saját, megtisztított tudatunk. Ezért mondta Padmaszambhava: „Ez a tudat hozta létre a szamszárát is, a nirvánát is. Rajta kívül sem az egyik, sem a másik nem létezik.” Ha tehát megértjük, hogy a tudat a gyökere a létezés körforgásának és a megvilágosodásnak is, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az anyagi jelenségek és az érző lények minden valódisága nem más, mint saját tudatunk csalóka látomása. A felhalmozott karma változatosságának következményeként a különböző típusú lények csalóka látomásai eltérnek. Ezek a különböző látomások úgy hamisak, mint amikor pl. egy „epe-típusú” betegségben szenvedő ember a fehér kagylót sárgának látja. Ha tehát a szamszárikus létezés hat tartományát képviselő lények ugyanannak a folyónak a partján találkoznának, a karma hat eltérő fajtája miatt a folyó mindegyikük számára másként jelenne meg. A „tüzes pokol” lénye a folyót lángoknak látná, a „jeges pokol” lénye jégnek. Az éhező szellemek számára a folyó vér lenne és genny, a vízi állatoknak az otthonuk, az embereknek ivóvíz, a félisten titánoknak fegyver, az isteneknek pedig nektár. Nyilvánvaló tehát, hogy valójában nincs semmilyen kézzelfogható, tárgyi valóság. Ezért ha egyszer megértettük, hogy csak a tudatunkon – amely a létforgatag gyökere – keresztül vághatjuk el a szamszára gyökerét, és ehhez hasonlóan csak a tudatunkon – amely a megvilágosodás lényege – keresztül érhetjük el a megsza-

3

badulást, akkor bizonyos, hogy egyedül ez minden dolog alapja. Ekkor határozottan a gyakorlás felé kell fordulnunk, ami a saját tudatunkon való munkát jelenti. Ezen a ponton elhatározzuk, hogy csapongás nélkül folyamatosan fenntartjuk a jelenlétet. Ha valaki fel akar tartóztatni egy folyót, akkor a forrásánál kell megállítania, és az egész áramlás magától megszakad. Bárhol máshol próbálnánk, nem jutunk ugyanehhez az eredményhez. Ugyanígy, ha a szamszára gyökerét akarjuk elvágni, akkor tudatunkban kell azt a gyökeret kigyomlálni, amely az egész szamszárát megteremtette. Nincs más út a létforgatagból való megszabadulásra. Ez érvényes akkor is, ha az összes szenvedést és akadályt meg akarjuk tisztítani, melyek a visszahúzó karmából keletkeznek, mert mindig a tudatunk az egyedüli ok. Ellenkező esetben bármennyi érdemdús tettet hajtunk is végre testünkkel és beszédünkkel, bár járhat némi időleges haszonnal, a karmikus akadályok azonban, amelyeket nem gyomláltunk ki tőből, hamarosan újra kisarjadnak. Amit tettünk, az ahhoz hasonló, mint amikor egy haszontalan fáról leveleket és ágakat vágunk le, ahelyett, hogy a gyökerét metszenénk el. Így a fa mindig újra kihajt ahelyett, hogy elszáradna. Ha tudatunk – a mindent-teremtő király – nem a saját hiteles állapotában van, akkor nem a teljes szabadság ösvényén vagyunk, még akkor sem, ha a kifejlesztési és beteljesítési fázisok6 tantrikus módszereit gyakoroljuk, vagy megszámlálhatatlanul sok mantrát recitálunk. Egy ország meghódításához az uralkodóját kell legyőzni, nem elegendő, ha csak a népesség egy részét vagy néhány udvari tisztségviselőt gyűrünk le. Ehhez hasonlóan, ha nem tudjuk vagy nincs elképzelésünk arról, hogy hogyan tartsuk fenn a jelenlétet kibillenés nélkül, és hagyjuk magunkat elveszni a csapongásokban és illúziókban, akkor soha nem szabadulunk a végtelen körforgásból. Ha azonban a tudatunk nem csúszik ki a központból, és „nem téveszti szem elől saját magát,” ha nem engedi meg, hogy az illúzió a hatalmába kerítse, hanem képes önmagát kormányozni, és fenntartja a jelenlétet saját valódi állapotában, akkor ő válik minden tanítás lényegévé, és minden ösvény gyökerévé. Mert valójában a kettős látomás minden jelensége – szamszára és nirvána, boldogság és szenvedés, jó és rossz – egyedül a tudatból származik. Nincs más eredete. Ezért mondják, hogy az összeszedett tudat minden ösvény alapja és a gyakorlás veleje. A múlt Buddhái úgy világosodtak meg, hogy töretlen figyelemmel követték a folytonos jelenlét ösvényét. Ezen az úton világosodnak meg az eljövendő Buddhák is, és akik a mi időnkben érik el a buddhaságot, azok is így tesznek oly módon, hogy szilárdan a jelenlétre támaszkodnak, mert nincs más mód a megvilágosodás elérésére. Valódi állapotunk felismerése, és az ebben való töretlen jelenlét ténylegesen az összes ösvény veleje, minden meditáció alapja, minden gyakorlat eredménye, az összes titkos módszer magja, és a kulcs minden mélyebb tanításhoz. Ezért létfontosságú, hogy megleljük az utat, amelyen keresztül a töretlen jelenlétet szétszóródás nélkül fenn tudjuk tartani. Ez a következőt jelenti: nem foglalkozunk a múlttal, nem rohanunk a jövő elé, és nem hagyjuk magunkat befolyásolni a jelen pillanatban felmerülő tünékeny gondolatok által. Befelé fordulunk és a tudatunkat figyeljük, saját valódi állapotában hagyva, túl a múlt, jelen és jövő korlátain. Anélkül, hogy hagynánk magunkat befolyásolni a fogalmiság szennyezettségétől, vagy minősítenénk magát az állapo-

4

tot, hogy vajon valóban létezik-e, sőt létezik-e egyáltalán; jó vagy rossz lesz-e az eredménye, stb., összeszedetten meg kell maradnunk ebben a hiteles állapotban anélkül, hogy „igazgatni” akarnánk. Bár a Nagy Tökéletesség eredeti állapota teljesen meghaladja a múlt, jelen és jövő korlátait, ennek nem ébredünk nyomban a tudatára, és a gyakorlás kezdetén valóban nehéz ezt felismerni. Ezért nagyon fontos, hogy ne engedjük meg magunknak, hogy a „három idővel” kapcsolatos gondolatok hatása alá kerüljünk. Hasonló módon, ha azzal a szándékkal próbáljuk meg az összes gondolatot kikapcsolni, hogy nem hagyjuk a figyelmünket szétesni, és arra a gondolatra összpontosítunk, hogy valamilyen nyugodt vagy kellemes állapotba kell kerülnünk, akkor nagyon fontos észrevennünk, hogy ez is hiba, mert az ilyen összpontosítás semmi más, csak egy másik gondolat. Ehelyett hagyjuk a tudatunkat ellazulni, csupán a tudat természetes állapotának tiszta jelenlétét tartsuk fenn anélkül, hogy csapongani kezdenénk vagy megfeledkeznénk róla, vagy hagynánk magunkat a gondolatainkba bonyolódni. Ha a tudat természetesen ellazult és jelen van, akkor saját hiteles állapotában eljut önmagához. Ha nem tudjuk fenntartani ezt az állapotot, és különböző, jó vagy rossz gondolatok merülnek fel, akkor ne kérdezzük meg nyomban, vajon a tudat a nyugalom állapotában van-e még, vagy ténylegesen gondolati mozgás jelent meg. Ehelyett tartsuk fenn a jelenlétet, és egyszerűen ne essünk szét, csupán próbáljuk meg a gondolatokat tudomásul venni. Abban a pillanatban, amikor a gondolatokat felismerjük, maguktól ellazulnak saját: az alatt az egész idő alatt, amíg a gondolatok felismerésének ez a jelenléte megvan, fontos, hogy ne hagyjuk magunkat eltéríteni. Ha a tudat mégis elterelődik, és a gondolatokat nem csupán tudomásul vesszük, akkor újra el kell kezdeni a tudatosság jelenlétére figyelni. Ha azzal kapcsolatban keletkeznek gondolatok, hogy nyugalomban vagyunk-e vagy sem, akkor tovább kell figyelnünk magának a gondolatnak az állapotát, és egyszerűen nem szabad elveszítenünk a jelenlétet. Ha semmilyen gondolat sem merül fel, és a tudat nyugodt állapotban marad, akkor folytatnunk kell a nyugalmi állapot felismerésének jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy fenntartjuk ennek a természetes állapotnak a jelenlétét anélkül, hogy megpróbálnánk azt meghatározni, vagy azt remélnénk, hogy valamilyen különleges forma, szín vagy fény nyilvánul meg. Egyszerűen ellazulunk benne anélkül, hogy hagynánk magunkat befolyásolni a gondolatok által gerjesztett, cselekvésre késztető impulzusoktól. Még akkor is, ha igen valószínűtlen, hogy egy kezdő egy pillanatnál tovább képes fenntartani a nyugodt állapotot, semmi oka sincs arra, hogy emiatt aggódni kezdjen, vagy abban reménykedjen, hogy a nyugodt állapot hosszú ideig tart, vagy féljen az eltűnésétől. A lényeg az, hogy a valódi jelenlétet szétesés nélkül fenntartsuk, ill. ne merüljünk megosztott meggondolásokba [megosztó mérlegelésekbe] arról, hogy van egy „állapot,” amit meg kell figyelni, és van „valahol” egy megfigyelő. Ha a tudatunk annak ellenére sem marad nyugalmi állapotban, hogy fenntartjuk a jelenlétet, hanem a múlttal, ill. jövendővel kapcsolatos tettekkel kezd foglalkozni, vagy hagyja, hogy az érzéki benyomások (látás, hallás stb.) fogva tartsák,

5

akkor nem szabad megpróbálnunk megállítani ezt a „mozgást.” Valójában esélyünk sincs rá: minél jobban akarjuk, annál kevésbé sikerül, mert az ilyen mozgás nem valami meghatározott dolog. Olyan, mint a szél, mely legnagyobb erőfeszítéseink ellenére is kicsúszik a kezünkből. A lényeg az, hogy a mozgást ne tekintsük olyasminek, amit el kell utasítani. Az igazság az, hogy a nyugalmi állapot a tudat lényege, míg a mozgás a tudat energiája: ugyanannak a valóságnak a két elválaszthatatlan oldala, olyan, mint a nap és a sugarai, vagy a folyó és a hullámai. Ha a nyugalmi állapotot valami előrevivőnek tekintjük, amit el kell érni, és a mozgást valami visszahúzónak, amit el kell kerülni, akkor az elfogadás-elutasítás megosztottságát mélyítjük tovább, és így sohasem fogjuk legyőzni szokásos beállítottságunkat. Tehát tartsuk fenn a jelenlétet csapongás nélkül. Bármilyen gondolat keletkezik is, legyen az jó vagy rossz, lényeges vagy lényegtelen, egyszerűen tudomásul vesszük. Pusztán folytatjuk a „mozgás” állapotának megfigyelését: ez életbevágóan fontos pont. Folytatva a kérdést, hogy hogyan kezeljük az ilyen mozgást: ha keletkezik egy gondolat, és valamilyen okból nem sikerül ellazultan a jelenlétben maradni, akkor próbáljuk meg azonnal felismerni anélkül, hogy szem elől tévesztenénk, különben az első gondolat további gondolatok egész láncát gerjesztheti. A „felismerni” nem egy szemmel látható, vagy fogalmilag meghatározható valamit jelöl. Azt jelenti, hogy egyszerűen csak jelenléttel [tudatosan] vagyunk ott, merüljön fel bármilyen gondolat a múlthoz, jelenhez vagy jövőhöz kapcsolódva, vagy bukkanjon fel bármilyen érzékszervi tapasztalás. Ezen a tényleges jelenléten keresztül „felismerjük” a mozgás állapotát, és aztán egyszerűen folytatjuk anélkül, hogy ezt a felismerést a szemünk elől tévesztenénk. Semmi esetre sem arról van szó, hogy megpróbáljuk megszakítani a mozgás áramlását, vagy megpróbáljuk a gondolatokat belül elzárni, és a tudatot bármilyen módon megváltoztatni vagy igazgatni. Természetesen nehéz ezt a felismerést figyelmet csapongás nélkül hosszú ideig könnyedén fenntartani, különösen kezdőknek. Hiszen végtelen vándorlásunk során meggyökeresedtek a szétszórtságra és az illúzióra való hajlamaink. Ha csak a jelenlegi életünket nézzük végig születésünk pillanatától a mai napig, akkor is láthatjuk, nem tettünk sokkal többet, mint hogy szétszórtan éltünk. Nem származott hasznunk a tudatosság jelenlétének gyakorlásából, és a tudatosság szétszóródásának elkerüléséből. Ezért mindaddig, amíg nem vagyunk képesek saját szétszórtságunk felismerésére, és ha a figyelem hiánya miatt csapongás és feledékenység uralkodik el rajtunk, akkor minden lehetséges eszközzel törekednünk kell arra, hogy a teljes tudati jelenléten keresztül észrevegyük, ami történik.

Kommentár
A „Tükör – tanácsok a tudatos jelenléthez” a tudatosság elvével foglalkozik. Ez az elv alapvető fontosságú. Nehéz konkrétan ezzel foglalkozó munkákat találni, mert a szútráktól a tantrákig az összes buddhista tanításban az általános elv szerint betartandó szabályok szerepelnek. A tibeti dzogcsen mesterek olyan gyakorlókat tanítottak, akik a szútra és a tantra tanításait gyakorolták, és mindig csak

6

annyit tanácsoltak nekik, legyenek tudatosak. Mivel olyan tanítványokról volt szó, akik már ismerték ezt az elvet, írásaikban soha nem fejtették ki részletesen, hogy mi a tudatosság, és hogyan kell azt alkalmazni. Ezért úgy gondoltam, írok egy szöveget, amellyel „tanácsot” tudok adni azoknak, akiknek szüksége van rá. A tudatosság pontos megértéséhez mindenekelőtt azt kell tisztázni, mit értünk „tudat” és annak természete alatt. Csak így vehetjük át az irányítást saját tudatunk felett, és ez a tudatosság alapja is. A Kulája rádzsában (A mindent-teremtő király) – ami az egyik legfontosabb dzogcsen szöveg – az áll, hogy a tudat az alapja mindennek, legyen az vándorlás a szamszárában, vagy megszabadulás a nirvánában. Éppen ezért fontos megismernünk a tudatot. Ebben a szövegben, hasonlóan más ősi dzogcsen szövegekhez, a tibeti „szem” (sems) kifejezést, amely a „tudat”nak felel meg, a „csang csub szem” (byang chub sems, szkr. bodhicitta) rövidítéseként használják, és ez szó szerint a tudat tiszta és tökéletes természetét jelenti: minden individum eredeti állapotát. Ezt az állapotot nevezik úgy, mint „a mindent-teremtő király,” mert minden belőle származik. A tanításokban általában két kiterjedés vagy látomásfajta létezik: tiszta és tisztátalan. A tisztátalan látomás jelenti a szamszárikus vándorlás kiterjedését, a mi tényleges állapotunkat. Hogyan keletkezik ez a körforgás? Tudatunk eredeti állapota tiszta, de időleges akadályok miatt nem ismerjük fel eredeti tisztaságát. Amikor ez a felismerés hiányzik, illuzórikus gondolatok jelennek meg. Az illuzórikus azt jelenti, hogy a gondolatok nem valóságos „valamik.” A gondolatokból származhatnak cselekedetek, amelyeket szenvedélyek irányítanak. Az így felhalmozódó előrevivő és visszahúzó cselekedetek végül elsődleges okokká válnak, mint olyan magok, amelyek bizonyos hatásokat képesek létrehozni. Ezt az egészet a karma kifejezéssel foglaljuk össze. Ilyen módon elkezdődik a létforgatag, a szamszára, és megnyilvánul a hat loka, a lények létforgatagbeli hat karmikus kiterjedése, „világa.” Ezek az istenek, félistenek (titánok), emberek, állatok, éhes szellemek és pokollakók világai. Láthatjuk tehát, hogy a létforgatagban való vándorlás oka és alapja a tudat. Ha valaki nem ismeri fel, hogy a tudat az, amely létrehozza a létforgatagot, akkor még szétszórtabbá válik. A hibák, illúziók és zavarodottságok növekszenek, és idővel mindehhez még hozzá is szokunk. Ez a megszokás mind jobban elmélyül, és egyre szilárdabban meggyökeresedik, és a létforgatag folytatódik ad infinitum (a végtelenségig). Azonban szintén a tudat az egyedüli alapja a tiszta látomásnak, a megvilágosodás kiterjedésének vagy nirvánának is. Már kifejtettük, hogy az egyén [tudati] állapota kezdetektől fogva tiszta, és az akadályok, amelyek elfedik, csak időlegesek. Amikor ez az elhomályosulás az elterelődés nélküli jelenlét által megtisztítva szétoszlik, akkor az eredeti állapot valódi helyzete, minden létezés alapja („si,” gzhi), önmagától megnyilvánul. A nirvána azt jelenti, hogy mindig ennek az eredeti állapotnak a felismerésében élünk. Így ez a tudásunk az alapja mindennek. A világ, amit érzékelünk, és az összes lény, amely benne él, nem valóságos, hanem csak a tudatunk tünékeny látomása. Az összes karmikus világot illuzórikusnak nevezzük, mert mindegyik egy adott típusú lény konkrét karmájától függ. Ahhoz, hogy erről elképzelésünk lehes-

7

sen, gondoljunk valakire, aki a hagyományos tibeti orvoslás szerint „epezavarban” szenved: minden fehér színű tárgyat sárgának lát. Ha egy olyan kagylóra néz, amelyet mindenki fehérnek lát, szerinte az sárga lesz. Lehetséges, hogy a „sárga kagyló” soha senki más számára nem létezik, ő mégis tapasztalja. Ebben az esetben „kettős illúzióról” beszélünk: van egy víziónk az emberi világról, amelyik már eleve nem valós, és most erre még egy másik réteget rakunk rá. Az álmokat szintén megérthetjük ezen a módon Minden fajta lénynek más a látomása, mert a karmájuk eltérő. Például az emberi születés fő oka a büszkeség, az isteneké vagy déváké a vágy, a félisteneké vagy aszuráké a féltékenység, az állatoké a tudatlanság (a világosság hiányának értelmében), az éhes szellemeké vagy prétáké a mohóság, és végül a pokollakóké a harag. Az egyik vagy másik szenvedély [tulajdonság] túlsúlya határozza meg a születést a megfelelő karmikus világban. Semmilyen meghatározott vagy tárgyiasult nem létezik: minden tőlünk [a létezőtől] függ. Ezért ha valaki meg akarja szüntetni a létforgatagban való vándorlást, akkor a tudatot kell legyőznie. Ezért dönt a gyakorlás mellett. De miből áll a gyakorlás? A legfontosabb, hogy ne legyünk szétszórtak. A tudat általában zavarodottságot teremt, és mindig csapongó, azaz nem a saját igazi állapotában időzik. Meg kell tanulnunk, hogy ne váljunk szétszórttá. A létforgatag legyőzéséhez nem elegendő a másodlagos tényezők megszüntetése. El kell jutnunk a gyökérhez, és a gyökér maga a tudat. Ha a gyakorló nincs tisztában ezzel a ponttal, és olyan előrevivő tettek végrehajtására korlátozza magát, mint a leborulások2, amelyek a testi oldalhoz tartoznak, vagy sok-sok mantra recitálása, amelyek a hang oldalához tartoznak, akkor csak időleges előnyökre tesz szert. Ezekből a tettekből sohasem válik a tudás előtti akadályok legyőzését szolgáló eszköz, legfeljebb mérsékli visszahúzó karmáját. Ha a gyakorló nem ismeri saját eredeti állapotát, akkor a tantrikus tanítások vizualizációs gyakorlatai és mantrái sohasem juttatják el a teljes megszabaduláshoz. Ha mindig szétszórtak vagyunk, és ezt soha nem vesszük észre, akkor a létforgatagnak soha sem lehet vége. Másrészről, ha a tudatunk nem csapong, és mindig emlékszünk arra, hogy ne legyünk szétszórtak, akkor valóban a megvalósításba vezető lényegi utat járjuk. Az, hogy nem válunk szétszórttá, általában azt jelenti, hogy mindig jelen vagyunk mindenben, amit csinálunk. Például ha azt gondolom, hogy felkelek és járok, akkor úgy kelek fel, hogy nem feledkezem meg erről a gondolatról. Ez nem jelenti azt, hogy felkelés közben szünet nélkül arra gondolok: „Most kelek fel.” A jelenlét abban, amit gondoltam, és abban, amit most teszek, elegendő. Nem szabad összekevernünk a jelenlétet a gondolatok fenntartására irányuló erőfeszítéssel.

A saját mesterünk, egy Buddha szobor, vagy egy szentkép, stb. előtt való leborulás gyakorlását a karmikus szennyeződések megtisztítására, és érdemek gyűjtésére szolgáló módszernek tekintik.
2

8

Amikor arról beszélünk, hogy az osztatlan jelenlét állapotában – amely a tudat igazi állapota – tartózkodunk, ez azt jelenti, hogy nem követjük a múltra vonatkozó gondolatokat, nem hozunk létre jövőre vonatkozó gondolatokat, és a jelen pillanatban maradunk, a valódi állapotban úgy, ahogy van. De hogyha erőfeszítést igényel az, hogy a jelenlétben maradjunk, ez azt jeleni, hogy jelen van egyfajta aggodalom: megpróbáljuk létrehozni a jövőt. Például aggódhatunk a gondolatok felmerülése miatt, és tarthatunk tőle, hogy nem leszünk képesek irányítani azokat. Ez azt jelenti, hogy tevékenységbe kezdünk: mintha megpróbálnánk megragadni a gondolatot. Ez igen nagy hiba a meditációban. A tanítások szerint befelé kell fordulni, azaz megmaradni mindennek a jelenlétében, ami megnyilvánul (gondolatok, érzékelések stb.). Nem szabad olyan hozzáállást kialakítani, hogy erőfeszítést teszünk, mert ez gondokat okoz, és az eredmény újra csak az lesz, hogy szétszórttá válunk. Mit tegyünk ebben az esetben? Hagyjunk mindent úgy, ahogy van! Hagyjuk az állapotot olyannak, amilyen! Ez nem azt jelenti, hogy felfüggesztjük a tevékenységeinket, mert ha – teszem azt – az a gondolatom támad, hogy felkeljek, akkor ezt a gondolatot nem én erőltettem, hanem spontán módon bukkant fel. Tehát folytatva azt a tevékenységet, amit éppen végzek, megfigyelem és felismerem ezt a gondolatot: ilyen módon a gyakorlás nem válik kényszerűséggé. Az egyén igazi állapota – amelyet a dzogcsenben „alap”-nak neveznek – valóban túl van minden gondolaton, tetten és időkorláton. A gondolatok meditációban történő figyelésének szintén túl kell lennie a cselekvésen. Ennek az időn és tetteken túli állapotnak az ismerete azonban könnyen puszta elmélet maradhat, mert nem olyan egyszerű megérteni a gyakorlatban, ha valaki nem eléggé felkészült. Ezért fontos, hogy a kezdő fokozatosan haladjon előre, és az indulásnál próbáljon meg mindig összeszedett maradni. Ennek ellenére azonban előfordulhat, hogy megpróbálja megszüntetni az összes gondolatot. Lehet olyan elképzelése, hogy egy gondolatok nélküli, nyugodt tudatállapotot kell megtalálnia. Esetleg azt is gondolhatja, hogy egy boldog, élvezetes állapotot kell tapasztalnia. Így azonban semmi mást nem tesz, mint gondolatok újabb sorozatát indítja el, és mindezt anélkül, hogy észrevenné. Ehelyett el kell lazítania a tudatát, és a jelenlétben kell maradnia anélkül, hogy bármit is keresne, sem egy nyugodt állapotot, sem bármilyen meghatározott érzést, mert a „keresés” magában foglalja a teremtést, a „tevékenységbe lépést.” Ha valaki elkezd meditációt gyakorolni, a tanítások a „tudat felismeréséről” beszélnek. Nincs azonban semmi, amit tárgyként kellene felfedeznünk vagy azonosítanunk. A tudat ismerete ehelyett azt jelenti, hogy jelen vagyunk a gondolatok áramlásában, minden hullámban és mozgásban anélkül, hogy tevékenységbe kezdenénk. Ebben a vonatkozásban a dzogcsenben és a mahámudrában is három alapvető dologról van szó. Ez a három: a nyugodt állapot („nepa,” gnas pa), a mozgás („gyuva,” rgyu ba) és a felismerés (rig pa vagy rdan rig).

9

A gondolatok nagyon gyorsak. Néha csupán néhány másodpercre alszunk el, és ez alatt hónapokra rúgó eseményeket álmodhatunk. Egy gondolat és a rákövetkező között azonban mindig van egy kis tér, egy „rés.” Ez a „nyugodt állapot” a meditációban nagyon nyilvánvalóvá válik, például amikor a gondolatok megállnak, vagy amikor bizonyos ideig nem keletkeznek. Ebből a nyugodt állapotból felmerülő gondolatok képviselik a „mozgást.” Ezt a következő példával szokták megvilágítani: a „nyugodt állapot” egy tóhoz hasonlít, míg a magukat szünet nélkül feldobó halak a „mozgás” szimbólumai. Ha valaki szétszórtság nélkül és elengedett tudattal jelen van a meditációban, akkor a nyugodt állapot és a mozgás hullámokhoz hasonlóan követi egymást. Ha valaki mind a nyugodt állapotban, mind a mozgásban rendelkezik a jelenléttel, akkor beszélünk „felismerésről.” Visszatérve a tó példájára, ez nem azt jelenti, hogy arra figyelünk, hogy hol vagy hogyan ugrik ki egy hal. Egyszerűen szemlélődünk. Nézők vagyunk. A gyakorlók általában ragaszkodnak a nyugodt állapothoz, és megpróbálják azt annyira elnyújtani, amennyire csak lehetséges. Ezzel szemben nem szeretik a mozgást, mert tudják, hogy a gondolatok következménye az összes zavar és a létforgatag maga. De ez nagy hiba, mert ha vágyunk az egyik állapotra, és elutasítjuk a másikat, ez azt jelenti, hogy mentálisan még mindig cselekvésben vagyunk, márpedig éppen ez nem történhet meg meditáció alatt. Egyszerűen csak megfigyelünk: ha egy hal felugrik, felismerjük. A halak ugrálnak, mert hozzátartoznak a tó természetéhez. Ha nem lennének halak, a tóban nem lenne élet. Ugyanígy, ha nem keletkeznek gondolatok, ez azt jelenti, hogy nincs világosság3, és ha a világosság hiányzik, akkor a megvilágosodás állapotának bölcsessége nem képes megnyilvánulni. Ezért semmi rossz nincs abban, ha sok gondolati mozgás zajlik, ez a „tulajdonságunk”. A legfontosabb a felismerés. Alapvetően azt mondjuk, hogy a dzogcsenben a nyugodt állapot, a mozgás és a felismerés egyetlen dolog, mert az igazi állapot nem elemezhető, és nem választható szét különböző oldalakra. A gondolatok a nyugodt állapotból keletkeznek, és a nyugodt állapot nem más, mint a gondolatok saját állapotának a megnyilvánulása. Ez az oka annak, amiért semmit sem szabad elfogadnunk vagy elutasítanunk. Meditációban viszonylag könnyű megtalálni a nyugodt állapotot. Sokkal gyakoribb az, hogy a felismerés hiányzik. Hagyjuk magunkat belevonódni a gondolatok áramlásába, ami a szétszóródás jele, vagy összekeverjük a nyugodt állapotot a szétszórtsággal. Ebben az esetben nagyon finom megkülönböztetésre van szükség. A nyugodt állapot az a tér, amelyben nem keletkeznek gondolatok, de a felismerés nem hiányozhat ebben az állapotban. Mindig rendelkeznünk kell a jelenléttel, hogy a tó által önmagunkra találjunk még akkor is, ha nem ugrik fel hal. Ha álmosak vagy fásultak vagyunk, ez a világosság [koncentráltság] hiányát jelzi.

A dzogcsen tanításokban a „világosság” vagy „tisztaság” a gondolatok és az érzékelési tartomány természetes kiterjedésére vonatkozik, amikor a tudat nem minősít.
3

10

A meditáció gyakorlása során az a legfontosabb, hogy ne keressünk semmit, ne gondoljuk sem arra, hogy meditálunk, sem arra, hogy valaminek konkrétan történnie kellene. Anélkül, hogy létrehoznánk valamit; anélkül, hogy azt kívánnánk, hogy elérjünk vagy kapjunk valamit; reményen és félelmen túl folyamatosan saját állapotunk jelenlétében tartózkodunk. Ha azonban a gyakorlat pl. egy istenség vizualizálása, akkor egészen más a helyzet. A tantrák összes átalakulási gyakorlata egyfajta alap a meditáció szintjének eléréséhez. Ha valaki a „nyugodt állapotról, mozgásról, felismerésről” beszél, ez valami sokkal többet jelent, mint az átalakulás, mert ez már a „bölcsesség ösvényére” vonatkozik. A tantrikus vizualizációs módszerek tisztításra szolgálnak, vagy arra, hogy meghaladjuk a határainkat és ragaszkodásainkat, de a meditáció közvetlenül a tudat szintjén történik. Azt mondtuk, nem szabad azon fáradoznunk, hogy nyugodt állapotba jussunk, vagy megszüntessük a mozgást. Nyilvánvaló, hogy kezdetben, amikor még nem szoktunk hozzá, hogy a gondolatainkat szabadon engedjük, könnyen megtörténhet, hogy beléjük gabalyodunk, és emiatt a mozgás a nyugalmi állapotnál jóval gyakrabban jelentkezik. A gondolatot azonban szabadon kell engedni. Megjelenhet például egy gondolat valamiről, amit korábban tettünk: azonnal befolyásol minket, követjük, és számos egyéb gondolat keletkezik. Ezen a ponton észreveszszük, hogy mi zajlik, és azonnal megpróbálunk nyugalmi állapotba kerülni. De ez nem segít: a hal egyre jobban ugrál. Tulajdonképpen miért is kellene a tónak folyton rezzenéstelennek lennie? Az a lényeg, hogy felismerjük a mozgást. Ha megpróbáljuk megragadni a gondolatot, az csak ront a helyzeten. Ezért mondják a dzogcsenben és a mahámudrában is, hogy a meditáció szabadon kezdődjön, hagyjuk a gondolatokat úgy, ahogy vannak. Figyeljük őket, de ne irányítsuk. Egyes szútra tanításokban azt mondják, hogy meg kell próbálnunk előrevivő gondolatokat létrehozni, amennyire csak lehetséges, a visszahúzókat pedig meg kell állítani. Ne higgyük azonban, hogy ez ellentétben van a dzogcsenben gyakorolt meditációval. Valójában ezek a szútra tanítások azokhoz az emberekhez szólnak, akik még nincsenek a bölcsesség ösvényén. Az ő esetükben fontosnak kell tekinteni az előrevivő gondolatok kifejlesztését, növelését, és a visszahúzók csökkentését a karma megtisztításához. Van egy történet Gese Potópáról, aki hegyi elvonulása alatt két kosarat tartott maga mellett: fehér kavicsot dobott a jobb oldaliba, amikor jó gondolat merült fel benne, és feketét a balba, amikor rossz. Este megszámolta a kavicsokat, hogy ellenőrizze, a jó vagy a rossz gondolata volt-e több aznap, és ezt a gyakorlatot nap mint nap megismételte. A mi esetünkben azonban, amikor egy gondolat keletkezik, nem szabad sem minősítenünk, sem megállítanunk. Vegyünk egy másik példát: a nyugodt állapot egy folyó vizéhez hasonlítható, a mozgások pedig a víz felszínén kialakuló hullámokhoz. Amikor a víz a hullám formáját veszi fel, az nem jelenti azt, hogy a víz állapota megváltozott – a víz mindig víz marad. Ehhez hasonlóan, amikor meditációban vagyunk, nem ringathatjuk magunkat abba az elképzelésbe, hogy a nyugodt állapot valami, amit fel kell építenünk vagy el kell fogadnunk, míg a mozgás valami, amitől el kell fordulnunk. Az is mindegy, hogy a gondolat jó vagy rossz: jelen maradni elegendő. Ha gyakorlás közben Buddha vagy egy félelmetes démon

11

képe jelenik meg előttünk, ne szedjük rá magunkat – örömmel az egyik, félelemmel a másik esetben. Mindkettő a tudatunk kivetítése, nem tárgyiasult, konkrét létező. A gyakorlatban azonban az történik, hogy ha egy Buddha jelenik meg előttünk, akkor boldogok vagyunk, és azt gondoljuk, hogy magas szintre jutottunk. Ha pedig egy démon jelenik meg számunkra, akkor nyomban az a gondolatunk támad, hogy zavarni akar minket. Ezzel a hozzáállással saját magunk alatt vágjuk a fát, és csak azt bizonyítjuk, hogy a „tudat természetéről” szóló tudásunk puszta elmélet. Azért használtam fentebb a látomás példáját, mert az emberek valóban képesek arra, hogy víziókat hozzanak létre vagy gerjesszenek. Ez nagyjából megegyezik azzal az elvvel, amin a tantrák vizualizációs gyakorlatai nyugszanak. Egy tantrikus gyakorló például vizualizálja Avalokitésvara4 istenség képét tizenegy fejjel, ezer karral stb. azért, hogy magát az istenséggé alakítsa át. Egy bizonyos ponton ez a vizualizáció egészen konkréttá válhat, azaz akár látomás formájában is jelentkezhet, mert a gyakorló sokat gyakorolt a saját energiájával. Általában mindenki rendelkezik a test, a beszéd vagy energia, és tudat lehetőségével. De ahhoz, hogy ezeket működésbe hozzuk, valamilyen eszközre van szükségünk, ami ebben az esetben Avalokitésvara istenség vizualizációját jelenti. Ezen a vizualizáción keresztül, amit a mantra hangjával is megerősítünk-beavatunk, felépítünk egy tiszta világot, amely végül határozott formát is ölthet. Előfordulhat az is, hogy az energia megnyilvánulása nem kizárólag a tantrikus gyakorlatoktól függ. Ha például valaki csö5 (gcod) gyakorlatot végez, sok látomás nyilvánulhat meg természetes módon. Ezek valójában próbára teszik a gyakorlót, és ezeket tibetiül lancénak (lhang tshad) nevezzük. Azt mesélik, hogy egyszer egy gyakorló csőt gyakorolt a szobájában, amikor hirtelen egy has jelent meg előtte, mintha a mennyezetről ereszkedett volna alá. Megnézte, és egy valódi has volt, ő azonban azt gondolta: „Nem lehet valódi, ez csak egy lancé!” Megpróbálta folytatni a gyakorlást, és egy idő múlva a has eltűnt. De a másnapi gyakorlás alatt a has újra megjelent, és ez így folytatódott napokon keresztül. Egy idő után elkeseredett, és úgy döntött, elmegy a mesteréhez, elmeséli neki, mi történt, és tanácsot kér tőle, mit tegyen. „Semmit sem kell tenned,” felelte a mester. „De zavar,” erősködött a gyakorló. „Ha zavar, akkor legközelebb rajzolj rá egy keresztet egy darab krétával,” tanácsolta a mester. A gyakorló visszatért a szobájába, és folytatta a meditációját. Amint a has újra megjelent, keresztet rajzolt rá a krétával, ahogy a mestere tanácsolta. A has ismét eltűnt. Este újra elment a mesteréhez, és mondta neki, hogy végül is sikerült keresztet rajzolni a hasra, amely annyira zavarta. „Mutasd, vedd le az inged,” mondAvalokitésvara, tibetiül Csenrézi (spyan ras gzigs) a legnépszerűbb istenség Tibetben, az egyetemes együttérzés szimbóluma. 5 A csö (gcod) gyakorlata Macsig Labdrön (Ma gcig lab sgron, 1055-1149) tibeti női tanítótól ered. Az elve a „vágás” (ezt jelenti a gcod szó szerint): minden ragaszkodás és szenvedély elvágása saját testünk összes lénynek (a megvilágosodottaktól kezdve az „ártó szellemekig”) történő képzelt felajánlásán keresztül. Ehhez a csö gyakorlója rémisztő helyekre, temetőkbe, stb. megy magányosan, hogy fokozza a félelem érzéseit abból a célból, hogy teljes mértékben képes legyen meghaladni azokat.
4

12

ta a mester. Amikor a gyakorló levette az ingét, látta, hogy egy krétával rajzolt kereszt van a saját hasán! Ha beleszúrt volna egy késsel a hasba, amely megjelent neki, akkor saját magát szúrta volna le. A lancék nem valós létezők, de valóban zavarólag hathatnak, különösen, ha valaki már előre úgy gondolja, hogy ezek valamiféle zavaró dolgok. Az ilyen esetekben mi magunk válunk saját magunk zavaró tényezőjévé. Végül is a meditáció legvégső célja a dzogcsenben egyszerűen abból áll, hogy fenntartjuk mind a nyugodt állapot, mind a mozgás jelenlétét. Először (és kezdetben hosszú ideig) nagyon nehéz elkerülni, hogy elterelődjünk, mert a szétszórtság mélyen gyökeredzik bennünk. A gyakorlás által azonban lassanként növelhetjük az időtartamot, amely alatt nem leszünk szétszórtak, végül pedig egybeolvasztjuk ezt az állapotot a hétköznapi életünkkel. A gyakorlás alapvetően azt jelenti, hogy életünket összeszedetten éljük. Azért, hogy képezzük magunkat a jelenlétben, meditációban gyakorolhatjuk a nyugalom és mozgás állapotának felismerését. Ennek a neve nyamsag (mnyam bzhag). Nem maradhatunk azonban egész nap mozdulatlanok, mint egy szobor, valamikor csak fel kell állnunk, mozognunk, és különböző dolgokat kell csinálnunk. Ezt dzsetobnak (rjes thob) nevezik, ami két meditációs ülés közötti időszakot jelenti. A dzsetob során bármilyen cselekedetet végezhetünk, de azt szétszórtság nélkül kell végrehajtanunk. Ha csapongás nélkül gyakorolunk, a meditáció tere fokozatosan tágul, egyesül a hétköznapi tevékenységekkel mindaddig, amíg végül semmilyen különbség sem lesz a meditáció és az élet között. Egyesek azt mondták nekem: „Úgy érzem, nem jövök többé Önhöz, Mester, mert már sok tanítást kaptam, és még sosem volt időm gyakorolni őket.” Ezek szép és őszinte szavaknak tűnnek, de valójában egyáltalán nem igazak, mert mit is jelent az, hogy „sosem volt időm gyakorolni?” Mégis milyen időre lenne szükséged? Nyárra? Télre? Nappalra? Éjszakára? A gyakorlás csak annyit jelent, hogy a tudást beépítjük a hétköznapi életbe anélkül, hogy szétszórttá válnánk. Nincs szükség semmilyen nagy fogadalomra, pusztán a szándékra, hogy ezt tegyük. Ezen az egyedüli módon válhatnak kézzelfoghatóvá a tanítások. Néha úgy érezzük, el kell vonulnunk, hogy egy adott gyakorlatot végezzünk. Ebben az esetben elengedhetetlen, hogy elkötelezzük magunkat néhány hétre, hónapra vagy évre. De ettől eltekintve a gyakorlás nem azt jelenti, hogy valamit egyedi módon kell csinálnunk: elég, ha élünk. Csak akkor hinném el, hogy valakinek nem volt ideje a gyakorlásra, ha azt mondaná nekem: „Sajnálom, Mester, nem volt időm élni!“ Valójában sosem próbáljuk megfigyelni az állapotunkat, így aztán valószínűtlen az is, hogy szétszórtság nélkül sikerül fenntartanunk a nyugalom és a mozgás állapotának jelenlétét. Úgy gondoljuk, hogy kívül kell keresnünk valamit, de így rossz felé megyünk. Az Uttaratantrában, a mahájána szútra hagyomány egyik szövegében szerepel egy történet. Élt egyszer egy koldus, aki minden éjjel egy nagy kődarabon hajtotta álomra a fejét, ami valójában felbecsülhetetlen értékű drágakő volt. Ő azonban erről mit sem tudott, és nap mint nap nagy nehézséggel gyűjtötte össze alamizsnáját. Egész életét így élte le, míg egyszer csak valakinek fel nem tűnt, hogy a párnája egy drágakő. Ezt megmondta a koldusnak, aki végül felismerte a kincset, amely mindig is a birtokában volt.

13

A valódi érték bennünk rejlik, a saját eredeti állapotunkban: ez a mi gazdagságunk. Amíg ezt fel nem fedezzük, addig olyanok vagyunk, mint a koldus, mindig másoktól kéregetünk, de szegények maradunk. Ezért a legfontosabb, hogy felfedezzük az állapotunkat, amit a „bódhicsitta lényegének” neveznek. Ez minden individuum eredeti természete, amely olyan, mint a mindenség középpontja. Ha kifelé fordulunk, minden értéktelenné válik. A jelenlétet illetően van egy másik lényeges pont is, amit fontos megértenünk: a jelenlétet egyesítenünk kell a külső látomással [itt: érzéki észlelet]. Ha gyakorlás közben úgy érezzük, zavar a zaj, vagy általában könnyen megzavar minket az, amit érzékelünk, ez annak a jele, hogy még nem tudjuk egyesíteni az állapotunkat a mozgással. A „mozgás” ugyanis nem csupán a gondolatokat jelenti, hanem az érzékszervi tárgyaktól kezdve az energia minden megnyilvánulását. Ha a jelenlét nem egyesül a látomással, akkor az alany-tárgy megosztottságban maradunk. Ezt a kettősséget azonban le kell győzni. Ez a probléma vezet oda, hogy sok gyakorló szívesen vonul magányos helyekre, ahol úgy gondolják, semmi sem zavarhatja meditációjukat. Ha azonban valaki sikeresen legyőzi ezt az akadályt, akkor képessé válik arra, hogy akár egy nagyvárosi pályaudvar kellős-közepén is tökéletesen gyakoroljon. Amikor meghaladtuk ezt a megosztottságot, akkor valóban semmilyen körülmény sem képes uralkodni rajtunk. Úgy tűnhet, egy igazi gyakorló is éppúgy iszik és nevet egy kocsmában, mint mások, ám bizonyosak lehetünk benne: anélkül, hogy felvenné a meditációs testtartást, megszakítatlanul időzik a jelenlét állapotában. Mielőtt egy érzés keletkezik, legyen az öröm, szomorúság vagy harag stb, jelen van egy gondolat. Ez az a gondolat, amelyet meg kell figyelnünk, amellyel kapcsolatban tudatosnak kell lennünk. Nem minősítenünk kell, hogy jó vagy rossz, hanem jelen kell lennünk, felismerve mindent, ami körülöttünk történik. Cselekedhetünk úgy, hogy nem állítjuk le a ténykedésünket, fenntartva a jelenlétet mindenféle minősítés nélkül. Ez reggel kezdődik, amikor felkelünk, megmosdunk és reggelizünk. Közben emlékeznünk kell arra, hogy ne legyünk szétszórtak. Ha a gyakorlatunkat csak az ülő meditációra szánt rövid időszakokra korlátozzuk, akkor nehéz túllépni a megosztott állapoton. Még az olyan gyakorlónak is, mint Milarépa6, aki a hóborította hegyekben élt elvonultságban, meg kellett szakítania meditációs üléseit, hogy vízért menjen, és étel gyanánt csalánt szedjen. Bár neki nem voltak családdal vagy munkával kapcsolatos gondjai, mégis szüksége volt arra, hogy felkeljen, kimenjen a barlangjából, és bizonyos tevékenységeket végezzen. Azonban bármit tett is, végig fenntartotta a jelenlétet, és ilyen módon meditációja egyesült a hétköznapi életével. Valóban így van: ha meg akarjuk valósítani a meditáció és a hétköznapi tevékenységek elválaszthatatlanságát, akkor a gyakorlást naponta huszonnégy órán keresztül kell végeznünk, és ez csak akkor valósítható meg, ha nem válunk szétszórttá, ha nem „esünk szét.” A dzogcsen tanításokat általában úgy ismerik, mint az „önfelszabadulás útját”. Az „önfelszabadulás” azt jelenti, hogy a gondolatokat és a szenvedélyeket nem utasítjuk el, vagy alakítjuk át, hanem egyszerűen az eredendő állapot energiájának ismerjük fel őket. Az önfelszabadulás alapjául azonban a tudatosság jelenlétének kell szolgálnia, máskülönben tudásunk elméleti szinten marad. A dzogcsenben

14

alapvető jelentőségű, hogy megértsük a magatartás önfelszabadulását, ugyanis ez az alapja annak az elvnek, amely szerint nem léteznek kényszerből követendő szabályok. Valójában az az ember, akinél megvan a tudatosság jelenléte, természetes önfegyelemmel bír, és ha ezt az elvet mindenki képes volna alkalmazni, akkor többé nem lenne szükség törvényekre. A móksa a születés, a halál, az öregség és a betegség anyagi világából való felszabadulást jelenti. Nem egy negatív fogalom, amely a "nem-lét" állapotára utal, hanem arra, amelyet a karmától való megszabadu-lás után érnek el az emberek. Aki elérte a felszabadulást, az még látszólag végezhet anyagi tevékenységeket, a szívében azonban állandóan Isten szolgálatát végzi. Az ilyen transzcendentalistát dzsivan-muktának, vagyis olyan személynek nevezik, aki már ebben az életében felszabadult, s nem ragaszkodik az anyagi világ érzéktárgyaihoz. /Terebess liberation from samsara Az „önfelszabadulás” kifejezést hallva azt gondolhatjuk, ez valamilyen természetes dologra vonatkozik, ami minden korláton túli, és ez természetesen igaz is. Ez a természetesség azonban nem vezethet oda, hogy elfeledkezünk a tudatosság jelenlétéről. Mielőtt egy tettet végrehajtunk, meg kell gondolnunk, lehetnek-e hátrányos következményei? Nyilvánvalóan sok hibát fogunk véteni, de az nem számít. Nem gond, ha hibázunk. Amikor azonban hasonló helyzetbe kerülünk, akkor ne kövessük el ugyanazt. Ha valaki nem szétszórt, és megpróbálja a tőle telhető legjobbat tenni, akkor az együttérzés és az egyetemes szeretet is elkezdhet valamilyen meghatározott formát ölteni. A szútra tanítások mindig a bódhicsittáról beszélnek az összes lény javára szóló elkötelezettség értelmében. Néha azonban ez az elkötelezettség csak szép elv marad, és az együttérzés helyett féltékenység és gyűlölet fejlődik ki. Ez történik akkor, ha nem értettük meg, hogy nem lehetünk szétszórtak, és ha a jobbítás vágya vezérel minket, akkor magunkon kell változtatnunk. A tanításoknak valóban komoly hatással kell lenniük az egyénre, újra felébresztve eredendő állapotát, és fejlesztve őt. Nincs szükség azonban sem kolostori, sem bármilyen vallásos keret létrehozására ahhoz, hogy ez megtörténjen. A tanítások minden mozdulatunkban megélhetők. Amikor meditációban ülünk, természetesen tudatában vagyunk a gondolatoknak, amelyek esetleg jelentkeznek, és azzal is tisztában vagyunk, hogy nem kell semmit sem tennünk. Az ülés befejeztével azonban, amikor felkelünk, különösen fontos, hogy fenntartsuk és folytassuk a tudatos jelenlétet. Vegyünk egy példát: éppen nem gyakorlunk, és rákívánunk egy kis whiskyre. Ha nem őrizzük meg jelenlétünket, előfordulhat, hogy egy teljes üveggel megiszunk, és lerészegedünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy fantáziálásokba merüljünk, mint egyes gyakorlók. A Szív szútra (Hridaja szútra), amely a Pradnyápáramitá írásainak veleje, így szól: „Nincs szem, nincs fül, nincs orr, nincs nyelv, nincs test, stb.”. Ezt azért mondja, hogy lehetővé váljon számunkra az „összes jelenség üres” elvének megértése. Ha valaki elolvassa ezeket a sorokat, azt hiheti, minden illúzió, nem valóságos, és esetleg azt gondolhatja, bármit megtehet. Ez azonban súlyos hiba. Mindaddig, amíg van testünk, tisztelnünk kell minden korlátját és igényét. Ha ujjunkat a tűzbe dugjuk, azonnal érezzük az égető érzést, és elkapjuk

15

onnan. Ez azt jelenti, hogy még nem valósítottuk meg az éntelenség állapotát, amelyben a fizikai test korlátai nem korlátok többé. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy minden illúzió, olyan, akár egy álom. Azonban még egy álom is valóságos számunkra, amíg alszunk. Miután felébredtünk, akkor vesszük észre, hogy minden, amit gondoltunk, láttunk és tettünk, csupán álom volt, nem valóság. Ugyanígy az életet is szemlélhetjük egy nagy álomként, amelyben a halál a felébredés pillanata. Amikor a bardóról (bar do), a köztes állapotról beszélünk, általában a halál és az újraszületés között lévő állapotra gondolunk. Léteznek azonban másfajta bardók is. Az egyik például a „születés és halál közötti bardo” (skye shi bar do). Ez maga az élet, a mi emberi látomásunk, víziónk. Valótlanságát csak halálunk idején fedezzük fel. Ennek megfelelően életünkben a körülöttünk levő dolgok mind valóságosak, és nem szabad figyelmen kívül hagynunk a viszonylagos állapotot. Ezért szükséges jó tetteket végrehajtani mások hasznára. A tanításokban ez áll: „Mivel minden tettet úgy hajtunk végre, mintha álomban lennénk, a jó tettek és a belőlük származó érdemek szintén álomszerűek.” Valójában a jó tettek érdeme az abszolút állapothoz képest valótlan, mert alapvetően mind a létforgatag, mind a nirvána az eredeti állapotunk. Kívül semmi sem létezik. Azonban mindaddig, amíg az akadályainkat meg nem tisztítottuk, minden valós, mert léteznek az okok, amelyek képesek az öröm és fájdalom adott hatásait kelteni. A tudatosság elve nagyon különbözik a szabályok mögött álló elvtől. Aki rendelkezik a tudatossággal, annak megvan a belső tudása is, és ezzel összhangban cselekszik, míg a szabályok akkor szükségesek, ha a tudatosság hiányzik. Néha azonban éppen maguk a szabályok válnak a tudatosság fejlesztésének eszközévé. Például egy Olaszországban élő dzogcsen gyakorló megtanulja tisztelni országa törvényeit. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül kényszer hatása alatt érzi magát, és azért tiszteli a törvényeket, mert fél a rendőrségtől. Ha igazi gyakorló, akkor sohasem lesz problémája a törvénnyel, még akkor sem, ha egy másik országba megy, amit egy másik kormány irányít, mert tudja, hogy a szabályok és törvények alapvetően szintén az egyén tudatosságától függenek. Ha tudatosságunkat mindig jelenlét kíséri, sohasem ütközünk problémákba vagy konfliktusokba. Magunkat megfigyelve valóban megérthetjük a saját állapotunkat, ennélfogva másokét is, és ily módon tudatosan cselekedhetünk. A dzogcsenben a tükröt használjuk mint szimbólumot, mert az érzékeinket általában kifelé irányítjuk, a szemet a formák felé, a fület a hangok felé, és így tovább. Látunk és minősítünk mindent, ami előttünk történik, de nem vizsgáljuk meg, hogy mi történik bennünk. Könnyen észrevesszük más szemében a szálkát, de a magunkéban még a gerenda is elkerüli a figyelmünket. Ha pedig valaki megpróbál rámutatni erre, dühösek leszünk, és védekezni kezdünk. Ezért mondjuk, hogy tükörre van szükségünk önmagunk megfigyeléséhez. Általában a szenvedélyek és a megosztottság uralkodik rajtunk, és addig soha nem leszünk valóban szabadok, amíg meg nem haladjuk összes meghatározottságunkat. Ehhez először is saját magunkat kell ismernünk. Ha megértettük a saját állapotunkat, saját érzéseinket, akkor megérthetjük másokét is, mert mindannyian

16

emberi lények vagyunk. Ha elképzeljük, hogyan éreznénk magunkat egy szenvedő ember bőrében, akkor valódi tudatosság ébredhet bennünk, és ennek következtében tiszta, őszinte együttérzés fejlődhet ki. Van valami, ami egy dzogcsen gyakorló számára igazán fontos. Sok tanításban léteznek szabályok, mint például az alkohol vagy a hús fogyasztásának tilalma. Ez azonban nem vág egybe a dzogcsen szellemével, mert nekünk saját magunkat kell fegyelmeznünk. Ha megkívánok egy kis bort, ihatok, és ezt senki sem tilthatja meg nekem, mert szabad ember vagyok. De a legteljesebb mértékben elengedhetetlen, hogy megőrizzem a jelenlétet azért, hogy ne ártsak senkinek, beleértve a saját gyomromat is! A Hévadzsra tantrában azt olvashatjuk, hogy ha a gyakorló berúg, akkor a pokolban fog szenvedni. Berúgni azonban annyit jelent: inni tudatosság nélkül. Azt mondják, hogy a nagy mester, Padmaszambhava, egyszer vagy 500 hordó bort ivott meg anélkül, hogy akár egy kicsit is spicces lett volna, és Virúpa mahásziddha is hasonlóképpen cselekedett. Ha hasonló képességgel rendelkezünk, akkor semmi gond, annyit ihatunk, amennyi csak belénk fér. Ha azonban nem így van, akkor önkontrollra [jelenlétre] van szükségünk. Ez csak egy példa a végtelen számú különböző helyzet közül, amelybe egy gyakorló kerülhet. Mindenesetre tudatos jelenlét nélkül nehéz lesz alkalmazni a dzogcsen tanításokat. (Részlet a Tükör című könyvéből; ford.: Kazsoki János)

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful