You are on page 1of 3

แผนการผลิตสื่อการเรียนรู้

ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน

สํานักงานเขต

จํานวนนักเรียน

คน

งบประมาณที่ได้รับ

.- บาท

๒. แผนการผลิตสื่อการเรียนรู้ และงบประมาณที่ใช้
๒.๑ สื่อประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน
จํานวน................................เล่ม งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๒.๒ สื่อประเภทบทเรียนสําเร็จรูป
จํานวน................................เล่ม งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เล่ม

- มีต่อ -

-๒-

๒.๓ สื่อประเภทบทเรียน CAI
จํานวน................................เรื่อง งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒.๔ สื่อประเภทวีดิทัศน์
จํานวน................................เรื่อง งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒.๕ สื่อประเภท e-Book
จํานวน................................เรื่อง งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
- มีต่อ -

-๓-

๒.๖ สื่อประเภท PowerPoint
จํานวน................................เรื่อง งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............เรื่อง
๒.๗ สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)
จํานวน................................ชิ้น งบประมาณ.................................บาท จําแนกเป็น
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น
และเทคโนโลยี
๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น................................. จํานวน............ชิ้น