You are on page 1of 4

แบบรายงานผลการผลิตสื่อการเรียนรู้

ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน

สํานักงานเขต

จํานวนนักเรียน

คน

งบประมาณที่ได้รับ

.- บาท

งบประมาณที่ใช้ไป

.- บาท

๒. รายงานผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ และงบประมาณที่ใช้ไป
๒.๑ สื่อประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................เล่ม งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................

จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………

-๒๒.๒ สื่อประเภทบทเรียนสําเร็จรูป

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................เล่ม งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................

จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม
จํานวน....................เล่ม

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………

๒.๓ สื่อประเภทบทเรียน CAI

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................เรื่อง งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................

จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………

-๓๒.๔ สื่อประเภทวีดิทัศน์

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................เรื่อง งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................

จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………

๒.๕ สื่อประเภท e-Book

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................เรื่อง งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................
ระดับชั้น.................................

จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………

-๔๒.๖ สื่อประเภท PowerPoint

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................เรื่อง งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................

จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง
จํานวน....................เรื่อง

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………

๒.๗ สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผน

จํานวน................................ชิ้น งบประมาณที่ใช้ไป.................................บาท จําแนกเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................
ระดับชั้น......................................

จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น
จํานวน....................ชิ้น

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………..
อุปกรณ์การผลิต…………………………………………………………………………………………….
ขั้นตอนการผลิต…………………………………………………………………………………………….
วิธีใช้…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินการใช้สื่อ……………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน……………………………………………………………………………………
ภาพประกอบการผลิตและการใช้สื่อ…………………………………………………………………………