You are on page 1of 365

1

ВЛАШКА ЋИРИЛИЦА – ВЛАОЉИЦА – Љ.
Б. КИЋИ
ВЛАОЉИЦА ИМА 33 СЛОВА, ШТО ЈЕ ДОВОЉНО РАДИ
ЗАПИСИВАЊА 32 ГЛАСА КОЈИ ПОСТОЈЕ У КРАЈИНСКОМ
ГОВОРУ, ОДНОСНО 33 ГЛАСА У ПОРЈЕЧКОХОМОЉСКОМ ГОВОРУ.
МУКЛИ САМОГЛАСНИЦИ ěĚ, йЙ ИСТОВЕТНИ СУ ЗА ОБЕ
ВЕРЗИЈЕ ГОВОРА А ОСТАЛА ТРИ СЛОВА ИМАЈУ ДИЈАЛЕКТАЛНИ
ИЗГОВОР:
У КРАЈИНСКОМ: ʤ = З, Ӂ = Џ, Ҹ = Ч; ИЛИ ДА СЕ КОРИСТЕ:
З, Џ, Ч
У ПОРЈЕЧКО-ХОМОЉСКОМ: ʤ = ДЗ, Ӂ = Жj, Ҹ = Шј

аА

бБ

вВ гГ дД

ʤДз
дз, з

зЗ

йЙ

пП рР

ђЂ

еЕ

ěĚ ӂӁ

жЖ

Жј,Џ

иИ јЈ кК

лЛ

љЉ мМ нН њЊ

оО

сС тТ ћЋ

уУ

фФ хХ цЦ шШ

ҹҸ
Шј,Ч

ВЛАОЉИЦА
трěбě сй шћије – уому карје врја сй скрије.
Неко је кроз шалу рјекао: “За текст написан влахољицом Власима је
потрјебно пет минута да науче да га прочитају. Једна минута да
погледају текст, још једна минута да га прочитају, и додатних три
минута да се чудом начуде како су брзо и успешно савладали читање
на влашком језику.”

Вилајту карје арје Јевангеља сфйнтě йн љимба луј,
нује фйрђе ворбě шй повастě.

2

ВЛАШКИ ПРЈЕВОД

БИБЛИЈЕ
J
E
В
А
С Ф Й Н Т Ě !
Г
Е
Љ
А

Бибљија је карћа карје је проворбитě йн мулће љимбј карје
сйнт пи помйнт, шй ја арје ун гйнд, ама ла ињима уомулуј
мйјбиње сě принђе ворба ворбитě пе љимба луј.

3

ТАЈКĚ АЛ НОСТРУ
ТАЈКĚ АЛ НОСТРУ КАРЈЕ ЈЕШЋ ПИ ҸЕРЈУРЈ,
СЙ СĚ СФЙНЦАСКĚ НУМИЉИ ТЈЕЉЕ ;
СЙ ВИНĚ ЙМПАРАЦЙЈА ТЈА ;
СЙ ФИЈЕ ВОЈА ТЈА ШЙ ПИ ПОМЙНТ КА ПИ ҸЕРЈ;
ПЙЊА ВИЈАЦЙ НОАСТРĚ ДĚЊО АСТĚДз ;
ШЙ ЊИ ПРОСТА ДАТОРИЈЉИ НОАШТРЈЕ КА ҸЕ ШЙ
НОЈ ПРОСТЙМ ЛА ДАТОРЊИҸИ АЈ НОШТРИ;
ШЙ НУ ЊЕ ЙМПОРТА ЛА ҸЕРКАРЈЕ ,
НУМА СКОАЋИЊЕ ЂИЛА АЛРĚУ .
КĚ ЈЕ А ТЈА ЙМПАРАЦЙЈА ШЙ СЙЛА ШЙ КРУҸИЈА
ПЙНĚ ВАКУ ШЙ АМИН .

Маћиј: (Кап. 99). 14. Шй о сй сě стравјестаскě аста јевангеље
ђе Ймпарацйје пи тото помйнту, ђи мартурије ла тоаће вилајтурљи.
Шй атунҹа о сй винě фйршйту
Марку: (Кап. 13). 10. Шй ла тоаће вилајтурљи трěбě мйјйнтйј сй сě
стравјестаскě јевангеља.
Овеђења:10 (11). Шйм ʤйсěрě: Трěбě јар сй пророҹешћ ђиспрје
вилајтурј шй фирурј ђе лумје шй љимбј шй ла ймпарац мулц.

4

ЈЕВАНГЕЉА
СФЙНТĚ
ҸА СПУСО

МАЋИЈ
1

Фиру лу цйка а лу Јисус Иристосу шй факуту ал луј.

(Капшору 1). 1. Фиру лу цйка а лу Јисус Иристосу, фиу лу Давид, фиу
Аврамулуј.
2. Аврам факу пи Исак. Да Исак факу пи Јаков. Да Јаков факу пи Јуда шй
фрацй ај луј.
3. Да Јуда факу пи Фарјес шй пи Зару ку Тамара. Да Фарјес факу пи
Есрјем. Да Есрјем факу пи Арам.
4. Да Арам факу пи Аминаду. Да Аминадау факу пи Насон. Да Насон
факу пи Салмон .
5. Да Салмон факу пи Воз ку Раава. Да Воз факу пи Овид ку Рута. Да
Овид факу пи Јасěј.
6. Да Јасěј факу пи Давид ймпарату. Да Давид ймпарату факу пи Соломон
ку Уријањица.
7. Да Соломон факу пи Ровоам. Да Ровоам факу пи Авија, Да Авија факу
пи Аса.
8. Да Аса факу пи Јосафат. Да Јосафат факу пи Јорам. Да Јорам факу пи
Озйј.
9. Да Озйј факу пи Јоатам. Да Јоатам факу пи Ахаз. Да Ахаз факу пи
Језěкија.
10. Да Језěкија факу пи Манасйја. Да Манасйја факу пи Амон. Да Амон
факу пи Јосйј.
11. Да Јосйј факу пи Јехоњиј шй фрацй луј, йн мутату Вавилоњеск.
12. Да дупа мутату Вавилоњеск, Јехоњиј факу пи Салатйл. Да Салатйл
факу пи Зоровавељ.
13. Да Зоровавељ факу пи Авиуд. Да Авиуд факу пи Ељијаким. Да
Ељијаким факу пи Азор.
14. Да Азор факу пи Садок. Да Садок факу пи Ахим. Да Ахим факу пи
Елуд.
15. Да Елуд факу пи Елазар. Да Елазар факу пи Матан. Да Матан факу пи
Јаков.
16. Да Јаков факу пи Јосйм, барбату Мариј, ђила карје сě факу Јисус ҹе ја
ʤйс Иристосу.
17. Ку тот, дакум, брйње ђила Аврам пйнě ла Давид, брйње патруспрјеҹе,
да ђила Давид пйнě ла мутату ку трају ал Вавилоњеск брйње патруспрјеҹе,
шй ђила мутату ку трају ал Вавилоњеск пйнě ла Иристосу, брйње
патруспрјеҹе.
(Кап. 2). 18. Да факуту а лу Јисус Иристосу јеће аша фу: Кйнд мујка луј
Марија а фост ймпецйтě ку Јосйм, да йнтйј пйнě ну са ймпрјеунат, сě афлě
кě је грјеоање ђин Фантазму ал Сфйнт.
19. Да Јосйм барбату ал ји, кум јерја ку ђирјептаће, шй ну врусйнд со
факě ђе рушйње йн лумје, йј са пус йн гйнд сйј ђа друму ку питулату.

5

20. Ама кйнд јел аша са гинђит, ујће, йј сě ивјешће йн вис йнӂеру
Домнулуј ворбинд: Јосйме, фиуље а лу Давид, ну ће ћемје лува пи Марија
њеваста а тја; кě аја йн ја ҹе а порњит је ђин Фантазму ал Сфйнт.
21. Шй о сй факě фиҹор, шй пуњеј нумиљи Јисус; кě јел о сй скоатě
вилајту луј ђила пакаћиљи а љи лор.
22. Да тот аста са йнтймплат сй сě ймпљињаскě ҹе Домну а ʤйс пистě
пророку карје ворбјешће:
23. Ěће, фата о сй пљеҹе йнкаркатě, шй фиу о сй факě, шй о сйј пунě нумје
Емануел, ҹе о сй ʤйкě: Думњиʤěу ку ној.
24. Кйнд са скулат Јосйм ђин сомн, факу аша кум ја ʤйс йнӂеру
Домнулуј, шй лувě пи мујериса.
25. Шй ну а шћиут ђе ја пйнě ну факу пи фиу ал ји алмйјђинтйј, шйј пусě
нумиљи Јисус.

2

Вењиту лу батрйњи ај куминц ђила Расарит. Фуӂиту а лу Јисус йн
Јегипат. Ирод омоарě копији ђин Витлајем. Йнторсу а лу Јисус ђин
Јегипат йн Назарјет.
(Кап. 3). 1. Да кйнд сě факу Јисус йн Витлајему ал Јудајеск, ђе врјемја а
лу ймпарату Ирод, ујће, ђила Расарит вењирě батрйњи ај куминц йн
Јерусаљим шй ʤйсěрě:
2. Унђе је ймпарату ал Јудајеск карје сě факу? Кě ваʤурěм стаоа а луј ђила
Расарит шй вењирěм ла јел сй ње йнкинěм.
3. Кйнд ауʤй аја ймпарату Ирод, сě спомйнтě, шй тот Јерусаљиму ку јел.
4. Шй дупа ҹе адунě пи тоц примосфйнтари шй карћитори ај вилајтулуј, йј
йнтрјеба унђе о сй сě факě Иристосу.
5. Да ји спусěрě: Йн Витлајему ал Јудајеск; кě аша а скрис пророку:
6. Шй ту Витлајемуље, царо а лу Јуда, њиш ђин ҹе нујешћ мйјмик йнтрě
кињежу лу Јуда; кě ђин ћиње о сй јасě Примоҹуру карје о сй паскě вилајту
мјеу ал Израиљулуј.
7. Атунҹа Ирод, ку питулату кјемйнд батрйњи ај куминц, йнцаљасě ђила
ји кйнд са ивит стаоа.
8. Шй кйнд йј тримјасě йн Витлајем, ʤйсě: Дуҹецěвě шй йнтрјебац биње
ђе копил, пě кйнд йл гасйц, ивицěм, кě шй јо о сй вин луј сй ма йнкин.
9. Да ји дупа ҹе аскултарě ймпарату, пљекарě, шй ујће, стаоа, пи карје а
ваʤуто ла Расарит, мјерӂа йнаинћа лор, пйнě ну вењи шй сě опри унђе
јерја копилу.
10. Да кйнд ваʤурě стаоа, љи фу драг ђетот ку букурије марје.
11. Шй дупа ҹе тунарě йн касě, ваʤурě копилу ку Марија мујка луј, шй
каʤурě шйј сě йнкинарě; пě ђишкисěрě лěʤйљи а љи лор, шйј адусěрě
дарурј: аур, тамйје шй смирнě.
12. Шй дупа ҹе капатарě порйнкě йн вис, сй ну сě йнтоаркě ла Ирод, пи
алт друм сě дусěрě йн цара лор.
(Кап. 4). 13. Шй дупа ҹе ји пљекарě, да аја йн вис ла Јосйм сě иви
йнӂеру Домнулуј, шй ʤйсě: Скоалће, ја копилу шй мујка луј, шй фуӂ йн
Јегипат, шй фи аколо пйнě нуц спун: кě Ирод о сй каће копилу сйл
омоарје.
14. Шй јел дупа ҹе сě скулě, лувě копилу шй мујка луј ноапћа шй сě дусě
йн Јегипат.

6

15. Шй фу аколо пйнě ла моарћа а лу Ирод, кě сй сě ймпљињаскě ҹе а ʤйс
Домну пистě пророку карје ворбјешће: Ђин Јегипат кјемај пи фиу ал мјеу.
16. Атунҹа Ирод, кйнд ваʤу кě ла йнҹелат батрйњи ај куминц, сě мйњије
мулт рěу шй тримјасě пě оморй тоц копиј пин Витлајем шй пи тот
окољишу а луј, ђи дој ањ шй мйјмиҹ, пи врјемја карје биње а йнцаљесо
ђила куминцй ај батрйњ.
17. Атунҹа сě ймпљињи ҹе а спус пророку Јермија ворбинд:
18. Гласу йн Рама сě ауʤй, плйнсу шй суспинату шй вајтату ал мулт,
Рахиља плйнӂе дупа копији ај ји, шй ну о сй сě ймпјеҹе, кě нуј мйј арје.
19. Да дупа моарћа Иродулуј, ујће, йнӂеру Домнулуј сě иви йн вис ла
Јосйм йн Јегипат,
20. Шй ʤйсě: Скоалће, ја копилу шй мујка луј шй дуће йн цара
Израиљулуј; кě а мурит ěја карје а катат суфљету копилулуј.
21. Шй јел кйнд сě скулě, лувě копилу шй мујка луј, шй вењи йн цара
Израиљулуј.
22. Ама дупа ҹе ауʤй кě Аркелај ймпарацěшће йн Јудаја, йнлоку лу Ирод
тајка ал луј, сě ћему дуҹа аколо, нума, дупа ҹе йн вис прими порйнка, сě
дусě йн котунурљи Гаљијељешћ.
23. Шй дупа ҹе вењи аколо, сě пусě ку трају йн орашу пи нумје Назарјет,
сй сě ймпљињаскě ҹе а спус пророҹи кě Назарјећан о сй сě кјеме.

3

Стравјаста а лу Јован
Боћеʤаторју. Боћеʤу Иристосулуј
(Кап. 5). 1. Пин аља ʤйље вењи Јован Боћеʤаторју шй стравјеста пи
ҹерěту Јудајеск.
2. Шй ворбја: Покаицěвě, кě с'а aпропијат Ймпарацйја ҹерјулуј.
3. Кě ěста је ěла ђи карје а спус пророку Исаија ворбинд: гласу а лу ал ҹе
сě кйнтě пи ҹерěт: спримиц друму Домнулуј, потривиц поћеҹиљи а љи луј.
4. Да јел Јован авја ајнě ђе пěр ђи камилě, шй ҹишторј ђи пјеље пидупа
брйу ал луј, да мйнкарја йј јерја скалушй шй мњерјe сйрбаћикě.
5. Атунҹа ла јел јеша Јерусаљиму шй тоатě Јудаја, шй тот окољишу
Јордањеск.
6. Шй јел йј боћеʤа йн Јордан, шй ји развестасě пакаћиљи а љи лор.
7. Да кйнд ваʤу мулц фарисěј шй садукеј унђе вин сйј боћаʤě, љи ʤйсě:
Љеӂо аспиђаскě, карје ва спусě сй фуӂиц ђи мйњија карје виње?
8. Фаҹец, дакум, берјекет ђе ҹинстě ла покаинће.
9. Шй ну гинђирјец шй ну ворбирјец йн гйнду ал востру: Авјем пи тајка
Аврам; кě ва спун кě поаће Думњиʤěу шй ђин пјетриљишћа сй рађиҹе
копиј ла Аврам.
10. Да шй сакурја баш стě ла рйдаҹина љемњилор; тот, дакум, љемну карје
ну фаҹе берјекет бун, сě таје шй йн фок лапěдě.
11. Јо ва боћеʤ, ку апě ђи покаинће; да ěла ҹе виње дупа миње, мйј цапйн
је ђикйт миње: јо нусйнт ђе ҹинстě луј йнкалцамйнту дуҹа; јел о сй ва
боћаʤě ку Фантазму ал Сфйнт.
12. Луј је лопата йн мйнě шй о сй пигуљаскě арија а луј, шй о сй адуње
грйу луј йн грйнарј, да пљаоа о со ардě ку фок ҹе ну сě стйнӂе.
(Кап. 6). 13. Атунҹа вењи Јисус ђин Гаљиљеја ла Јордан, ла Јован сйл
боћаʤě.

7

14. Да Јован йл опрја ворбинд: Ту трěбě пи миње сй ма боћеʤ, да ту фи
вињ ла миње?
15. Да Јисус йнтоарсě ворба шйј ʤйсě: Ласě акума, кě аша њи трěбě
ймпљињи тот ҹе сě кађе ймпљињи. Атунҹа йл ласě.
16. Шй дупа ҹе сě боћеʤě, Јисус јешй ђилок ђин апě; шй ујће, йј сě
ђишкисěрě ҹерљи, шй ваʤу Фантазму Думњеʤěулуј унђе сě коборй ка
голймбу, шй вењи пи јел.
17. Шй ујће, гласу ђин ҹерј карје ворбјешће: Ěста је Фиу мјеу ал
драгостос, карjе је пи воја а мја.

4

Ҹеркарја Иристосулуј йн ҹерěт. Порњиту лу стравјаста Иристосулуј
йн Гаљиљеја. Кјемату пи апостољи ајђинтйј. Мирěрљи аљиђинтйј.
(Кап. 7). 1. Атунҹа пи Јисус йл дусě Фантазму йн ҹерěт сйл ҹерҹе драку.
2. Шй дупа ҹе ажунě ʤйље патруʤěҹ шй нопц патруʤěҹ, мйј лаурмě
йнфламйнʤй.
3. Шй вењи ла јел ҹеркаторју шй ʤйсě: Дакě јешћ фиу лу Думњеʤěу,
спуње пјетриљишћа сй сě факě пйњ.
4. Да јел йнтоарсě ворба шй ʤйсě: Ну трајешће уому само ђин пйње, нума
ђе тоатě ворба карје јасě ђин гура Думњеʤěулуј.
5. Атунҹа драку йл дусě йн Сфйнту ораш шйл пусě пи стрјашйна
храмулуј,
6. Пě йј ʤйсě: Дакě јешћ фиу Думњеʤěулуј, сěрј жос, кě је скрис: Ла
йнӂери ај луј о сй порйнҹаскě ђе ћиње, шй о сй ће ја пи мйњ, ђи кумва сй
ну ловјешћ ђе пјатрě ку пиҹору ал тјеу.
7. Да Јисус йј ʤйсě: Шй аста је скрис: Ну ҹерка Домну Думњеʤěу ал тјеу.
8. Јар йл лувě драку шйл дусě пи мунће мулт йналт, шйј аратě тоаће
ймпарацйјљи а лу помйнтуста шй слаоа а лор,
9. Шйј ʤйсě: Тот аста о сйц дау цйје дакě каʤ шй ће йнкињ мије.
10. Атунҹа Јисус йј ʤйсě: Дуће ђила миње, Фурисйтуље, кě је скрис: Ла
Домну Думњеʤěу ал тјеу ће йнкинě, шй пи јел ал уну аскултě!
11. Атунҹа драку йл ласě, шй ујће, йнӂери вењирě шйл аскултасě.
(Кап. 8). 12. Да кйнд ауʤй Јисус кě је Јован прједат, сě дусě йн Гаљиљеја.
13. Шй дупа ҹе ласě Назарјету сě пусě ку трају йн Капернауму ђингě мěрј,
ла отарљи лу цара Завулонулуј ша Нафтаљимулуј.
14. Сй сě ймпљињаскě ҹе а спус пророку Исаија ворбинд:
15. Цара Завулонулуј шй цара Нафтаљимулуј, пи друму кйтрě мěрј ђи
парћа пистě Јордан, Гаљиљеја а лу ајҹенушћиу думњеʤěу:
16. Вилајту карје шěђе йн његурě, ваʤу веђерја марје, шй ла ěја карје шěд
йн купринсу морцй, љикурě вјеђерја.
17. Ђе атунҹа порњи Јисус сй стравјестаскě шй сй ворбјаскě: Покаицěвě,
кě са апропијат Ймпарацйја ҹерјулуј.
(Кап. 9). 18. Да мјергйнд пилйнгě мěрју Гаљијељеск ваʤу дој фрац, пи
Сймон, ҹе ја ʤйс Пěтру, шй пи Андриј, фраћиљи луј, унђе азврља масају
йн мěрј, кě јерја пјешкарј.
19. Шй љи ʤйсě: Ајдац ку миње, шй о сй ва фак вйнаторј ђе лумје
20. Да ји ђилок ласарě масајурљи шй пљекарě дупа јел.
21. Шй дупа ҹе сě дусě ђеҹија ваʤу пи алц дој фрац, пи Јаков лу Заведěј
шй пи Јован фраћиљи луј, йн гаљије ку Заведěј, тајка а лор, унђе кйрпјеск
масајурљи а љи лор, шйј кјемě.

8

22. Да ји ђилок ласарě гаљија шй пи тајка ал лор, шй пљекљрě дупа јел.
(Кап. 10). 23. Шй трјеҹа Јисус пин тоатě Гаљиљеја йнвацйнд пин
синагоӂиљи лор, шй стравјестйнд јевангеља ђи Ймпарацйје, шй
винђекйнд тоатě боала шй тоатě њепућерја йн вилајт.
24. Шй сě дусě ворба ђи јел пин тоатě Сйрија; шйј дусěрě пи тоц болнави
карје паца ђи йнтотфјељу боаље шй наказурј: шй шојмањиц, шй лунаћиҹ,
шй улоӂ; шйј винђекě.
25. Шй дупа јел мјерӂа вилајт мулт ђин Гаљиљеја, шй ђин Декопојанě, шй
ђин Јерусаљим, шй ђин Јудаја, шй ђи пистě Јордан.

5

Ворбиту пи ҹоакě: Ферикурљи. Ђи ҹинста апостољилор. Ђи Кануну а
лу журамйнту ал батрйн шй ђи порйнҹиљи Иристосулуј.
1. Да кйнд ваʤу јел вилајт мулт, сě суи пи ҹоакě, шй шаʤу, шй вењирě ла
јел йнвацатари луј.
2. Шй дупа ҹе порњи сй ворбјаскě, йј йнваца ворбинд:
3. Ферику ђај сараҹ ку фантазму, кě је а лор Ймпарацйја ҹерљилуј;
4. Ферику ђи ај карје плйнг, кě о сй сě ймпјеҹе;
5. Ферику ђи ај сумјерњиҹ, кě о сй мошйјаскě помйнту;
6. Ферику ђи ај фламйнʤ шй ај сатош ђе ђирјептаће, кě о сй сě сатурје;
7. Ферику ђи ај ку милě, кě о сй фије простйц;
8. Ферику ђи ај ку ињима куратě, кě о сй вадě пи Думњеʤěу;
9. Ферику ђај ҹе фак паҹе, кě о сй сě кјеме копији лу Думњеʤěу;
10. Ферику ђи ај вураиц пинтру ђирјептаће, кě је а лор Ймпарацйја
ҹерљилуј;
11. Ферику ђи вој кйнд ва пинтру миње, рйзйљеск шй ва вурěје шй кйнд
минцйнд ворбјеск супрјажмат ђе вој йнтотфјељу ворбе рěље.
12. Букурацěвě шй весаљицěвě, кě је марје сймбрија воастрě пи ҹерјурј, кě
аша а вураит шй пи пророҹи ҹе а фост йнаинћа воастрě.
(Кап. 11). 13. Вој сйнћец сарја ла помйнт; дакě сарја йш пјерђе саратура,
ку ҹе о сй сě сарјаʤě? Ја баш ну о сй фије њиш ђи ҹе, ђикйт сй сě вјарсě
афарě, шй лумја со газаскě.
14. Вој сйнћец вјеђерја луми; ну сě поаће орашу питула кйнд пи ҹоакě стě.
15. Њиш сě апринђе вјеђерја шй сě пуње су вас, нума пи луминарњик, пě
вјеђерјаʤě ла тоц карје сйнт йн касě.
16. Аша сй сě вјеђерјаʤě вјеђерја воастрě ђиспрје лумје, сй вадě а љи
воаштрје буње фаҹерј шй сй прěзнује пи Тајка ал востру карје је пи
ҹерјурј.
17. Ну гинђирјец кам вењит сй стрйк Кануну ор Пророҹи; нам вењит сй
стрйк нума сй ймпљињеск.
18. Кě куђеистйна ва спун: Пйнě ну трјеҹе ҹерју шй помйнту, ну о сй сě
пјардě њиш а мйјмикě словицě ор уна дангě ђин Канун, пйнě тот ну сě во
фаҹа.
19. Дакě, дакум, карје стрйкě пи уна ђин ашћа а љи мйјмиҹ порйнҹ шй
йнвацě аша лумја, о сй сě кјеме ал мйјмик йн Ймпарацйја ҹерљилуј; да
карје пазěшће шй йнвацě, ěла о сй сě кјеме ал марје йн Ймпарацйја
ҹерљилуј.
(Кап. 12). 20. Кě ва спун, кě дакě ну во фи ђирјептаћа воастрě мйјмарје
ђикйт ђирјептаћа а лу карћиторј шй а Фарисěјилор, ну о сй тунац йн
Ймпарацйја ҹерљилуј.

9

21. Ац ауʤйт кум је спус лај батрйњ: Ну оморй; кě карје омоарě, о сй фије
ђевинě ла жуђекуш.
22. Да јо ва спун кě тотнат карје сě мйњије пи фраћиљи ал луј њиш ђи ҹе,
о сй фије ђевинě ла жуђекуш; да дакě фи ҹињива ʤйҹе ла фраћиљи луј:
―Гроапа!‖ о сй фије ђевинě ла сйнадрион; да карје ʤйҹе: ―Гуго!‖ о сй фије
ђевинě ла пйржолу ал фокос.
23. Дакě, дакум, йц адуҹ дару ал тјеу ла олтарј, шй аколо йц дě йнгйнд кě
фраћиљи ал тјеу арје ҹова супрјажмат ђи ћиње,
24. Ласě аҹија дару ал тјеу ђиспрје олтарј, шй дуће пě ће мйјйнтйј ймпакě
ку фраћиљи ал тјеу, пě атунҹа вино шй нумја дару ал тјеу.
25. Ймпакěће ку парњиҹерју ал тјеу јут, пйнě јешћ пи друм ку јел, сй ну
ће парњиҹерју ђа ла жуђекаторј, да жуђекаторју сй ну ће ђа ла слугě шйн
бйзнě сй ну ће лапеђе.
26. Ђеистйна йц спун: Ну о сй јеш ђе аколо пйнě ну дај шй бануцу ал
ђилаурмě.
(Кап. 13). 27. Ац ауʤйт кум је спус лај батрйњ: Ну фаҹа ибомњиҹије.
28. Да јо ва спун, кě тотнат карје сě ујтě ла мујерје ку воја ђи ја, баш а
факут ибомњиҹије ку ја йн ињима луј.
29. Да дакě ће окју тјеу ал ђирјепт фаҹе сй каʤ йн пакат, скоаћел шй
лапěдěл ђила ћиње; кě цй је мйјбиње сй пјарě уну ђин соцурљи тјеље,
ђикйт фи тот трупу тјеу сй фије лападат йн пйржол.
30. Дакě фи ће а ђирјаптě мйна тја фаҹе сй каʤ йн пакат, тајо шй лапěдо
ђила ћиње; кě цй је мйјбиње сй пјарě уну ђин соцурљи тјеље, ђикйт фи тот
трупу тјеу сй фије лападат йн пйржжол.
31. Аша је спус: Карје дě друму ла мујерја а луј, ласě сйј ђа карћа ђи дат
друму.
32. Да јо ва спун: Кě тотнату карје дě друму ла мујерја а луј, ђикйт пинтру
ибомњиҹије, о йнђамнě сй факě ибомњиҹије; шй карје сě йнсоарě ку а ҹе
йј је дат друму, ибомњиҹије фаҹе.
(Кап. 14). 33. Шймйј ац ауʤйт кум је спус лај батрйњ: Ну ће жура пи
стрймбатаће, да ймпљиња ҹе ћај ла Домну журат.
34. Да јо ва спун: Ну ва журариц њишкум: њиш ку ҹерју, кě је прјасту
Думњеʤěулуј;
35. Њиш ку помйнту, кě је талпјећиљи ла пиҹоариљи а љи луј; њиш ку
Јерусаљиму, кě је орашу а лу ал марје Ймпарат.
36. Њиш ку капу ал тјеу ну ће жура, кě ну поц њиш пи ун пěр алб ор
његру фаҹа.
37. Дакум, сй фије ворба воастрě: аша, аша; ну, ну; да ҹе је мйјмулт ђикйт
аста, ђила алрěу је.
38. Ац ауʤйт кě је спус: Окју пинтру окј, шй ђинћиљи пинтру ђинће.
39. Да јо ва спун сй ну ва супрјемеʤйц ла рěутаће, нума дакě ће ҹињива
баће пи алђирјепт образу ал тјеу, йнтоарҹел шй пи алалалт;
40. Шй карје врја сй сě жуђиҹе ку ћиње, шй ајна сйц ја, ласěј шй камаша;
41. Шй дакě ће ҹињива мйнě сй мјерӂ о миље, мјерӂ ку јел до’о.
(Кап. 15). 42.
Карје ҹерје ла ћиње, дěј; шй карје врја ђила ћиње сй
ймпрумуће, нуј одрйкњи.
43. Ац ауʤйт кě је спус: Воја пи алђапроапје ал тјеу, шй мйрза душману
тјеу.
44. Да јо ва спун: Војиц душмањи воштри, ругацěвě пинтру ěја карје ва
окарěск шй ва вурěје.

10

45. Сй фиц фији а лу Тајка ал востру карје је пи ҹерјурј; кě јел ку а луј
соарје йнкалʤěшће шй рйји шй буњи; шй дě плоаје лај ку ђирјептаће шй
лај ку стрймбатаће.
46. Кě дакě авјец драгостě ђи ěја карје ау драгостě ђи вој, ҹе сймбрије
авјец? Ну фак фи аша шй царињиҹи?
47. Шй дакě салутац нума пи фрацй ај воштри, ҹе ђе мйјмулт фаҹец? Ну
фак фи аша шй ајҹенушћиу думњеʤěу?
48. Фиц вој, дакум, прoфек, кум ҹе је прoфек Тајка ал востру ал ҹерљилуј.

6

Ймпљињирја ворбитулуј пи ҹоакě: Ђи милостйје. Ђи ругаҹуња: Тајка
ал ностру. Ђи просталě, ђи пост, ђа куђеистйна газдарије, ђи
аскултамйнту ла Думњеʤěу шй рађикату йн Тајка ал ҹерјулуј.
(Кап. 16). 1. Багац сама милостйја а воастрě сй ну фаҹец йнтрě уоамињ ђе
сй ва ји вадě; дорке сймбрије ну авјец ђила Тајка ал востру карје је пи
ҹерјурј.
2. Кйнд, дакум, дај милостйје, ну урјеʤа ђиспрје ћиње, ка кум фак
фацарњиҹи пин сйнагоӂ шй пи уљиц, сйј лабђе лумја. Ђеистйна ва спун:
Ша примит сймбрија а лор.
3. Да ту кйнд фаҹ милостйје,сй нушћије стйнга тја ҹе фаҹе ђирјапта а тја,
4. Кум ар фи милостйја тја њеваʤутě; шй Тајка ал тјеу карје њеваʤут
вјеђе, о сй йнтоаркě цйје ла вјеђерје.
5. Шй кйнд ће роӂ ла Думњеʤěу, ну фи ка фацарњиҹи, карје војеск пин
сйнагоӂ шй пе распйнћиҹиљи уљицйлор сй шћа шй сй сě роаӂе, сйј вадě
лумја. Ђеистйна ва спун: Ша примит сймбрија а лор.
6. Да ту кйнд ће роӂ, тунě йн кљету ал тјеу, шй кйнд ај йнкис уша тја,
роагěће ла Тајка ал тјеу карје ну сě вјеђе, шй Тајка ал тјеу карје њеваʤут
вјеђе, о сй йнтоаркě цйје ла веђерје.
7. Да кйнд ва ругац, ну боскорођирјец ка ајҹенушћиу думњеʤěу, кě ји
гинђеск кě ђи а љи мулће ворбје а лор о сй фије аскултац.
8. Ну фирјец, дакум, ла фаҹерје ка шй ји; кě шћије Тајка ал востру ҹе ва
трěбě йнаинћа лу пйнě ҹе вој катац ђила јел.
9. Јеће аша, дакум, ругацěвě вој:
Тајка ал ностру карје јешћ пи ҹерјурј
сй сě сфйнцаскě нумиљи тјеље;
10. Сй винě Ймпарацйја тја;
сй фије воја тја шй пи помйнт ка пи ҹерј;
11. Пйња ђе вијаца ноастрě дěњо астěʤ;
12. Шй њи проста даторијљи ноаштрје,
ка ҹе шй ној простйм ла даторњиҹи ај ноштри;
13. Шй ну ње ймпорта ла ҹеркарје,
нума скоаћиње ђила алрěу.
Кě је а тја ймпарацйја шй сйла шй
круҹија пйнě ваку шй Амин.
(Кап. 17). 14. Кě дакě простйц ла лумје пакаћиљи а љи лор, о сй
простаскě шй во’о ал ҹерјулуј Тајка ал востру.
15. Дакě фи ну простйц ла лумје пакаћиљи а љи лор, њиҹ Тајка ал востру
ну о сй простаскě во’о пакаћиљи воаштрје.

11

16. Да кйнд постйц, ну фирјец посумарйц ка фацарњиҹи; кě ји посумарěск
фјацйљи а љи лор сй сě арěће ла лумје кум постěск. Ђеистйна ва спун: ша
примит сймбрија а лор.
17. Да ту кйнд постěшћ, унӂе капу ал тјеу, шй спалě фаца а тја.
18. Сй ну ће вадě лумја унђе постěшћ, нума Тајка ал тјеу карје ну сě вјеђе;
шй Тајка ал тјеу карје њеваʤут вјеђе, о сй йнтоаркě цйје ла вјеђерје.
19. Ну астрйнӂерјец ђи вој газадарије пи помйнт, унђе мољећиљи шй
руӂина стрйкě, шй унђе уоцй сапě пиђежос шй фурě.
20. Нума астрйнӂец ђи вој газдарије пи ҹерј, унђе њиш мољећиљи њиш
руӂина ну стрйкě, шй унђе уоцй ну сапě пиђежос шй ну фурě.
(Кап. 18). 21. Кě унђе је газдарија воастрě, аколо о сй фије шй ињима
воастрě.
22. Лумина ла труп је окју. Дакě, дакум, окју ал тјеу јастě здравйн, тот
трупу ал тјеу о сй фије луминос.
23. Дакě фи окју ал тјеу стрйкат јастě, тот трупу ал тјеу йнтуњекат о сй
фије. Дакě је, дакум, вјеђерја карје је йн ћиње, његура, кйт је тома атунҹа
његура!
24. Њима ну поаће дој стапйњ аскулта; кě ор о сй пи уну мйрзаскě, да
ђалалт сй ајбе драгостě; ор о сй сě ђи уну цйнě, да пја алалалт окољаскě.
Ну пућец сй аскултац пи Думњеʤěу шй пи мармуриту.
25. Ђе аја ва спун: Ну ва грижйрјец ђе суфљиту ал востру, ҹе о сй мйнкац,
ор ҹе о сй бјац; њиш ђе трупу ал востру, йн ҹе о сй ва ймбракац. Нује фи
суфљету мйј прјеће ђикйт мйнкарја, шй трупу ђикйт цоаљиљи?
26. Ујтацěвě ла пěсěрљи ђи пе ҹерј кум ну самйнě, њиш сěҹерě, њиш
астрйнг йн грйнарје; пě Тајка востру ал ҹерљилуј ље арањешће. Нусйнћец
фи вој мулт мйј прјеће ђикйт јеље?
27. Да карје ђин вој сě грижйнд поаће сй мйјпунě ла крјескуту ал луј о уна
палмě?
28. Шй ђи цоаље ҹе ва грижйц? Ујтацěвě ла крињи ђи пе кймп кум крјеск;
ну сě йндурě, њиш ну торк.
29. Ама јо ва спун кě њиш Соломон йн тоатě слаоа а луј, ну сě ймбракě ка
уну ђин ји.
30. Пě кйнд пи јарба йн кймп, карје астěʤ јастě да муње йн фурунě сě
лапěдě, Думњеʤěу аша ймбракě; да унђе фи пи вој, ај ку пуцйнě крјеђерје?
(Кап. 19). 31. Ну ва грижйриц, дакум, ворбинд: ҹе о сй мйнкěм, ор ҹе о сй
бјем, ор ку ҹе о сй ње ймбракěм?
32. Кě тот аста шй ајҹенушћиу думњеʤěу катě; да шћије шй Тајка востру
ал ҹерљилуј кě во’о трěбě тот аста.
33. Нума катац мйјйнтйј Ймпарацйја Думњеʤěулуј шй ђирјептаћа луј, шй
аста тот о сй ви сě ђа пиђисупра.
34. Ну ва грижйриц, дакум, ђи мйње: кě мйња о сй сě грижаскě ђи ја.
Ђистул је ла тоатě ʤěоа ку рěутěцйљи а љи ји.

7

Фйршйту ворбитулуј пи ҹоакě: Ђе нувинујала пи ајђапроапје, ђе пазала
сфйнтйњилор шй ђе цйњељњиҹије йн ругаҹуње. Ђи уша стрймптě шй
друму ал йнгуст, ђе пророҹи ај минҹинош шй ђе а куђеистйна шй а
минҹиноасě ймпљињирја порйнҹилор а лу Иристосу.
(Кап. 20) 1. Ну жуђекариц, сй ну ва жуђиҹе;

12

2. Кě ку ҹе жуђекуш жуђекац, ку аша воуо о сй сě жуђиҹе, шй ку ҹе
масурě масурац, ку аша воуо о сй сě масурје.
3. Да ђи ҹе вјеʤ прашу йн окју лу фраћиљи ал тјеу, да бйрна йн окју ал
тјеу ну сймц?
4. Ор, кум поц ʤйҹа ла фраћиљи ал тјеу: стěј сйц скот прашу ђин окју ал
тјеу; да ěће бйрна йн окју тјеу ?
5. Фацарњикуље, скоаће мйјйнтйј бйрна ђин окју ал тјеу, пě атунҹа о сй
вјеʤ скоћа прашу ђин окју лу фраћиљи тјеу.
6. Ну дарјец сфйнтйнљи ла кйњ; њиш лападарјец бисěри ај воштри
йнаинћа порҹилор, сй нуј газаскě ку пиҹоариљи а љи лор, шй кйнд сě
йнторк ла вој сй ну ва рупě.
7. Ҹерјец, шй о сй ви сě ђа; катац, шй о сй гасйц; тронкањиц, шй о сй ви
сě ђишкидě.
8. Кě тотнат карје ҹерје, примјешће; шй карје катě, гасěшће; шй карје
тронкйње, о сйј сě ђишкидě.
9. Ор карје је ђинтрě вој уом ђила карје фиу ал луј дакě ҹерје пйње, пјатрě
сйј ђа?
10. Ор дакě пјешћ ҹерје, сйј ђа нопйрка?
11. Кйнд, дакум, вој, ај рěј карје сйнћец, шћиц дарурј буње сй дац ла
копији ај воаштри, ку кйт мйјмулт Тајка востру ал ҹерјулуј о сй ђа бунатěц
ла ěја карје йј ље ҹер ?
(Кап. 21). 12. Тот, дакум, ҹе врјец сй факě во’о лумја, аша фаҹец шй вој
лор: кě је аја Кануну шй Пророҹи.
13. Тунац пи уша стрймптě; кě сйнт уша а ларгě шй друму ал ларг ај ҹе
поартě йн прапаст, шй мулц йј јастě карје мјерг пи јел.
14. Кě сйнт уша а стрймптě шй друму ал йнгуст ај ҹе поартě йн вијцě, шй
пуцйњ йј сйнт карје йл гасěск.
(Кап. 22). 15. Пазйцěвě ђи пророҹи ај минҹинош, карје ва вин йн цоаљиљи
уојљилор, да ђинунтру сйнт лупи ај алавиҹош.
16. Пи букаћиљи а лор о сйј куношћец. Дар во фи ђи пе спињ сй сě
куљагě стругурј, ор ђи пи скајеће смокиње?
17. Аша, тот љемну ал бун букаће буње фаҹе, да ал рěу љемн букаће рěље
фаҹе.
18. Ну поаће љемну ал бун букаће рěље фаҹа, њиш љемну ал рěу букаће
буње фаҹа.
19. Тот љемну карје ну фаҹе бунě букатě, сě таје шйн фок лапěдě.
20. Шй аша, дакум, пи букаћиљи а љи лор о сйј куноашћец.
(Кап. 23). 21. Ну о сй тотнат карје йм ворбјешће: Доамње, Доамње, сй
туње йн Ймпарацйја ҹерљилуј; нума ал карје фаҹе воја лу Тајка ал мјеу
карје је пи ҹерјурј.
22. Мулц о сйм ʤйкě йн аја ʤěо: Доамње, Доамње, да нам пророҹит фи
йн нумиљи тјеље, шй ку а тја нумје драҹи ам дудаит, шй ку а тја нумје
мирěрј мулће ам факут?
23. Шй атунҹа о сй ље йнтрě тоц спун: Њишкйнд ну вам шћиут; дуҹецйвě
ђила миње вој карје фаҹец фйрěкануње.
(Кап. 24). 24. Тотнат, дакум, карје аскултě ашћа ворбје а мјеље шй ље
ймпљињешће, о сй спун ђи јел кě је ка уому ал куминће карје зйђи каса а
луј пи пјатрě;
25. Шй ђацě плоаја, шй вењирě апиљи, шй суфларě вйнцй, шй сě
напраћирě пи касаја, шй ну каʤу; кě јерја пусě ку зйду пи пјатрě.

13

26. Да тотнату карје аскултě пи ашћа ворбје а љи мјеље шй ну ље
ймпљињешће, о сй самиње ка уому ал народ карје зйђи каса а луј пи
насйп;
27. Шй ђацě плоаја, шй вењирě апиљи, шй суфларě вйнцй, шй сě избирě
пи касаја, шй каʤу, шй каʤуту ал ји јерја фрикос.
28. Шй кйнд фйршй Јисус ворбиљишћа, сě мирасě вилајту ла йнвацамйнту
ал луј.
29. Кě йј йнваца ка ěла карје стапйњирје арје, да ну ка карћитори шй ка
фарисěји.

8

Ђи винђекарја пи ал ку трпије, пи слуга капитанулуј, пи соакра а лу
Пěтру, шй пи алцй болнави. Ђи условурљи мјерсури дупа Иристосу.
Потољирја вијорњицй пи мěрј шй винђекату лу шојмањицй Гадарињешћ.
1. Да кйнд коборй ђи пе ҹоакě, дупа јел пљекě мулт вилајт.
2. Шй ујће, вењи ал ку трпије, шйј сě йнкина ворбинд: Доамње, дакě врјеј
поц сй ма курјец.
3. Шй кйнд Јисус йнћинсě мйна, ажунсě ђи јел ворбинд. Врјеу, курěће.
Шй ђилок сě курацě ђи трпија а луј.
4. Шйј ʤйсě Јисус: Ујће, ла њима ну спуња, нума дуће шй аратěће ла
сфйнтарј, шй нумја дару карје а рйндуит Мојсěј пинтру мартурије лор.
(Кап. 25). 5. Да кйнд тунě йн Капернаум, йј вењи капитану сě ругйнд ђи
јел шй ворбинд:
6. Доамње, слуга ал мјеу ʤаҹе ла касě луват, шй рěу сě кинује.
7. Да Јисус йј ʤйсě: Јо о сй вин шй о сйл винђик.
8. Шй капитну йнтоарсě ворба шй ʤйсě: Доамње, нусйнт ђи ҹинстě сй
аструкамйнту мјеу сй туњ, нума само ʤй ворба, шй о сй фије сйнатос
слуга ал мјеу.
9. Кě шй јо сйнт уом су командě, шй ам супт миње солдац, пě ʤйк ла уну:
дуће; шй сě дуҹе; шй ла алту: вино, шй виње; шй ла слуга ал мјеу: фě аја,
шй фаҹе.
10. Да кйнд Јисус ауʤй, сě мирě шй ʤйсě ла ěја ҹе мјерг дупа јел: Њиш йн
Израиљ атйта крјеђерје ну афлај.
11. Да шй аја ва спун, кě мулц ђила расарит шй ђила завйрњит о сй винě
шй о сй шадě ла масě ку Аврам, шй ку Исак, шй ку Јаков йн Ймпарацйја
ҹерљилуј;
12. Да фиҹори ај ймпарацйји о сй фије дудаиц йн његура а ђилаурмě;
аколо о сй фије плйнс шй скйрцоњату ђинцйлор.
13. Да ла капитану ʤйсě Јисус: Дуће, шй кум ај крјеʤут ласě сйц фије.
Шй йнздравењи слуга а луј йн ěла ҹас.
(Кап. 26). 14. Шй кйнд вењи Јисус йн каса лу Пěтру, ваʤу пи соакра а луј
унђе стě кулкатě шй о трймурě фригурљи.
15. Шй ажунсě ђи мйна ји, шй о ласě фоку, шй сě скулě шě йл аскулта.
16. Да кйнд фу сара, вењирě ла јел ку мулц шојмањиц, шй дудаи фантазми
ку ворбиљи, шй пи тоц болнави винђекě.
17. Сй сě ймпљињаскě ҹе а спус Исаија прорку ворбинд: Јел њепућериљи
ноаштрје лувě шй боаљиљи ноаштрје сприжоње.
18. Да кйнд ваʤу Јисус мулт вилајт пилйнгě јел, рйндуи сй трјакě йн парћа
алалтě.

14

19. Шй кйнд вењи ла јел ун карћиторј йј ʤйсě: Даскěље, јо о сй мјерг дупа
ћиње унђе год пљеҹ.
20. Йј ʤйсě Јисус: Вулпиљи ау вјеʤурињ, шй пěсйрљи ҹерјулуј кујбурј; да
Фиу Уомулуј нарје унђе капу сй пунě.
21. Да алту ђин йнвацатарј ђај луј, йј ʤйсě: Доамње, ласěмě мйјйнтйј сй
ма дук сй йнгроп пи тајка ал мјеу.
22. Да Јисус йј ʤйсě: Ајде дупа миње, да ласě сй рамйнě морцй сй
йнгроапе морцй ај лор.
(Кап. 27). 23. Шй кйнд тунě йн гаљије, дупа јел тунарě йнвацатари луј.
24. Шй ујће вијорњицě марје сě факу пи мěрј, аша ђи сě гаљија аструкě ку
вигурј ђе апě; да јел дурмја.
25. Шй дупа ҹе сě адунарě ла јел, йнвацатари луј йл помењирě ворбинд:
Доамње, испасање кě перирěм!
26. Шй љи ʤйсě: Ђи ҹе сйнћец ћемјељњиҹ, пуцйнкрјеʤйторилор? Атунҹа
дупа ҹе сě скулě, ћему пи вйнц шй мěрју, шй сě факу ҹет марје.
27. Да лумја сě мира ворбинд: Карје је ěста, ђи карје аскултě шй вйнцй шй
мěрљи ?
(Кап. 28). 28. Да кйнд јел вењи пи парћа ђинколо йн цара Гадарињаскě, йл
йнтйлњирě дој шојмањиц, карје јеша ђин мормйнтурј, аша ђи суҹиц ђе
њима ну пућасě трјеҹа пи друмула.
29. Шй ујће, збјерарě ворбинд: Ҹе врјеј ђила ној, Јисусуље, Фиуље ал
Думњеʤěулуј? Дар ај вењит аиҹ йнаинћа врјемилор сй ње кинујешћ?
30. Да ђипарће ђила ји пашћа марје кйрд ђи порҹ.
31. Шй далаҹи йј сě ругасě ворбинд: Дакě ње дудěј афарě, ласěње сй ње
дуҹем йн кйрду ђе порҹ.
32. Шй љи ʤйсě: Дуҹецйвě. Шй ји дупа ҹе јешйрě, сě дусěрě йн кйрду ђе
порҹ. Шй ујће, сě напраћи тот кйрду порҹилор ђин ҹоакě йн мěрј, шй сě
йњекарě йн апě.
33. Да поркари фуӂирě; шй дупа ҹе вењирě йн ораш спусěрě тот, шй ђи ај
шојмањиц.
34. Шй ујће, тот орашу јешй йнаинћа лу Јисус, шй дупа ҹе йл ваʤурě, сě
ругарě сй сě дукě ђин котуну цěри а лор.

9

Винђекарја лу ал ҹе је луват. Кјемату лу апостолу Маћиј. Ђи ај
пакатош, ђи покаинће шй пост. Йнвијату а фјећи лу Јиру, љекуиту пи
мујерја болнао, пјај дој орбј шй пи алцй. Ђи сěҹерат шй лукраторј.
(Кап. 29). 1. Шй дупа ҹе а тунат йн гаљије, трјеку шй вењи йн орашу ал
луј.
2. Шй ујће, йј дусěрě пјал ҹе је луват карје ʤаҹа пи таргě. Шй дупа ҹе
Јисус ваʤу крјеђерја а лор, ʤйсě лал ҹе је луват: Ну ће ћемје, фиҹоруље,
цй сě простěск пакаћиљи тјеље.
3. Шй ујће, уњи ђин карћиторј а ʤйс йн гйнду лор: Ěста окарěшће ла
Думњеʤěу.
4. Да Јисус, ваʤйнд гйндурљи лор, ʤйсě: Ђи ҹе вој рěу гинђиц йн
ињимиљи воаштрје?
5. Кě ҹе је мйјљесњик ʤйҹа: Цй сě простěск пакаћиљи; ор ʤйҹа: Скоалће
шй мјерӂ ?

15

6. Ама сй шћиц кě Фиу Уомулуј, арје стапйњирје пи помйнт сй простаскě
пакаћиљи; атунҹа ʤйсě лал ҹе је луват: Скоалће, ја тарга а тја шй дуће ла
каса тја.
7. Шй кйнд сě скулě, сě дусě ла каса луј.
8. Да вилајту кйнд ваʤу сě мирě шй ђацě круҹије ла Думњеʤěу, карје а
дат аша стапйњирје ла уоамињ.
(Кап. 30). 9. Шй кйнд пљекě Јисус ђаколо, ваʤу пи ун уом унђе шěђе ла
царинě, пи нумје Маћиј, шйј ʤйсě: Ајде дупа миње. Шй дупа ҹе сě скулě,
сě дусě дупа јел.
10. Шй кйнд јерја ла мйнкарје йн касě, ујће, мулц царињиҹ шй пакатош
вењирě шй мйнкасě ку Јисус шй ку йнвацатари ај луј.
11. Шй дупа ҹе ваʤурě аја, фарисěји ʤйсěрě ла йнвацатари ај луј: Ђи ҹе
даскěлу востру, манйнкě шй бја ку царињиҹи шй ку ај пакатош?
12. Да Јисус кйнд ауʤй, љи ʤйсě: Ну катě ај здравињ љекујиторју, нума
ај болнавј.
13. Нума дуҹецйвě шй йнвацацěвě кум сě йнцаљеӂе: Милě врјеу, да ну
олтаримје. Кě нам вењит сй кјем пи ај ку ђирјептаће, нума пи ај пакатош
ла покаинће.
(Кап. 31). 14. Атунҹа вењирě ла јел йнвацатари а лу Јован ворбинд: Ђи ҹе
ној шй фарисěји постйм мулт, да йнвацатари ај ти ну постěск?
15. Да Јисус љи ʤйсě: Е дар пот фи нунташй сй фије жěљњиҹ пйнě је ку ји
мирја? Нума о сй винě ʤйљиљи кйнд о сй фије мирја луват ку сйла ђила
ји, шй атунҹа о сй постаскě.
16. Кě њима ну пуње ноу пјећик ла ајна батрйнě; кě пјећику о сй абатě
ђила ајнě, шй руптура мйјрě о сй фије.
17. Њиш сě тоарнě вину ал ноу йн фоји ај батрйњ; кě сар рупја фоји, да
вину сар варса, шй фоји сě прапађеск. Нума сě тоарнě вину ал ноу йн фој
ној, шй амйндо’о сě пастрјаʤě.
(Кап. 32). 18. Пйнě јел лор аша ворбја, ујће, ун кињез вењи шйј сě йнкина
ворбинд: Фата мја акума мури; нума вино шй пуње пи ја мйна тја, шй о сй
йнвије.
19. Шй дупа ҹе сě скулě, Јисус пљекě ку йнвацатари луј дупа јел.
20. Шй ујће, мујерја карје дојспрјеҹе ањ а бољит ђи тоҹала сйнӂилуј,
вењи ђиндарěт шй сě принсě ђи корну лу ајна луј.
21. Кě ворбја йн гйнду ал ји: Дакě нума ма ажунг ђи ајна а луј, о сй
йнздравењеск.
22. Да Јисус, кйнд сě ујтě шй о ваʤу, ʤйсě: Ну ће ћемје фејо, крјеђерја тја
ћа испасйт. Шй фу сйнатоасě мујерја ђин ěла ҹас.
23. Шй кйнд вењи Јисус йн каса кињезулуј шй дупа ҹе ваʤу лаутари шй
вилајту урђинат, љи ʤйсě:
24. Дацěвě йнлěтурј, кě фата на мурит, нума доармје. Шй сě рйђа ји ђе јел.
25. Шй кйнд дудаи вилајту афарě, тунě шй о принсě ђи мйнě,шй сě скулě
фата.
26. Шй сě дусě ворба ђе аста пи тоатě цараја.
(Кап. 33). 27. Да кйнд сě дуҹа Јисус ђеҹија, дупа јел мјерӂа дој орбј
збјерйнд шй ворбинд: Ај милě ђи ној, фиуље а лу Давид!
28. Да кйнд вењи йн касě, йј сě апропијарě орби, шй Јисус љи ʤйсě:
Крјеђец фи пот аја сй фак? Да ји йј спусěрě: Да Доамње!
29. Атунҹа сě ажунсě ђи окји лор ворбинд: Пи крјеђерја воастрě ласě сй ва
фије.

16

30. Шй љи сě ђишкисěрě оки. Шйј ћему Јисус ворбинд: Ујтацěвě њима сй
ну аудě!
31. Да ји кйнд јешйрě, спусěрě ворба ђи јел пи тоатě цараја.
32. Кйнд ји пě јеша, ујће, йј дусěрě пи уом мут шй шојмањит.
33. Шй дупа ҹе дудаи далаку, муту порњи сй ворбјаскě. Шй сě мирасě
вилајту ворбинд: Њишкйнд аста ну са ваʤут йн Израиљ.
34. Да фарисěји ворбја: Ку ажутамйнту лу кињезу ал далаҹилор дудěје
далаҹи.
35. Шй трјеҹа Јисус пин тоаће орашйљи шй саћиљи йнвацйнд пин
сйнагоӂиљи лор шй стравестйнд јевангеља ђи Ймпарацйје, шй винђекйнд
тоатě боала шй тоатě њепућерја йн вилајт.
(Кап. 34). 36. Да ујтйнд сě ла мулт вилајт, йј вењи парје рěу ђи ји, кě јерја
пјердуц шй парасйц ка уојљи фйрђе пакурарј.
37. Атунҹа спусě ла йнвацатари луј: Ђе сěҹерат је мулт, да лукраторј
пуцйњ.
38. Ђе аја ругацěвě ла стапйну сěҹератулуј сй скоатě лукраторј ла сěҹерату
ал луј.

10

Нумиљи лу Ајдојспрјеҹе апостољ. Ђиђерја стапйњири шй
йнвацамйнтурј ла апостољ шй пророҹала пацěњилор пинтру јевангеље.
1. Шй дупа ҹе кјемě пи ај луј ајдојспрјеҹе йнвацатарј, љи ђацě стапйњирје
пистě фантазми ајњекурац сйј дудěје, шй сй винђиҹе тоатě боала шй тоатě
њепућерја.
2. Да нумиљи лу дојспрјеҹе апостољ сйнт ашћа: алђинтйј Сймон, ҹе ја ʤйс
Пěтру, шй Андриј фраћиљи луј; Јаков лу Заведěј шй Јован фраћиљи луј;
3. Фиљип шй Вартоломеј; Тома шй Маћиј царињику; Јаков лу Алфеј шй
Љевеј прострйгат Тадěј;
4. Сймон Канањиту шй Јуда Искариоцěск, карје шйл изђацě.
5. Пи ěшћа Ајдојспрјеҹе тримјасě Јисус, шй љи ђацě порйнҹ ворбинд: Пи
друму лу ајҹенушћиу думњиʤěу ну ва дуҹериц, шйн орашу Самарјањеск
ну тунариц.
6. Нума дуҹецěвě мйјйнтйј ла уојљи пјердуће а лу каса Израиљулуј.
7. Шй мјергйнд стравестйц шй спуњец кě са апропијат Ймпарацйја
ҹерљилуј.
8. Болнави винђекац, пјај ку трпије курацац, морцй рађикац, далаҹи
дудаиц; ђи дар ац капатат, ђи дар шй дац.
(Кап. 35.) 9. Ну дуҹерјец аур, њиш арӂинт, њиш арамě йн пунӂиљи
воаштрје.
10. Њиш трајстě ла друм, њиш до’о ајње, њиш йнкалцамйнт, њиш бйт; кě
је лукраторју мунҹиторј ђе мйнкарја а луј.
11. Да кйнд йн карје ораш ор сат тунац, йнтрјебац карје је йн јел ђи
ҹинстě шй аколо рамйњец пйнě ну јешйц.
12. Да тунйнд йн касě дацěј салутамйнт ворбинд: Паҹа ла касаста!
13. Шй дакě о фи каса ђе ҹинстě, ласě сй винě паҹа воастрě пи ја; да дакě
ну во фи ђе ҹинстě, ласě сй сě паҹа воастрě во’о йнтоаркě.
14. Дакě ҹињива ну ва примјешће, њиш аскултě ворбиљи воаштрје, јешйнд
ђин касě, ор ђин орашула, скутурац пулбěру ђи пе пиҹоариљи воаштрје.
15. Ђеистйна ва спун: Мйјљесњик о сй фије ла цара Содомјаскě ша
Годомјаскě йн ʤěoa Жуђекушулуј, ђикйт фи ла орашула.

17

(Кап. 36). 16. Ěће, јо ва тримјет ка уојљи йнтрě лупј. Фиц, дакум, икљењ
ка нопйрҹиљи шй фйрě рěље ка голймби.
17. Да пазйцйвě ђи лумје; кě о сй ва прјеђа ла жуђекушурј, шй пин
сйнагоӂиљи а лор о сй ва батě.
18. Шй ђиспрје примоҹурј шй ймпарац о сй ва скоатě пинтру миње, ђе
мартурије лор шй ла ајҹенушћиу думњеʤěу.
19. Да кйнд ва прједау, ну ва грижйриц кум о сй ор ҹе о сй ворбиц; кě о сй
ви сě ђа йн ěла ҹас ҹе о сй спуњец.
20. Кě ну о сй ворбиц вој, нума Фантазму лу Тајка ал востру о сй
ворбјаскě ђин вој.
21. Да фраћиљи пи фраће о сй прјеђа ла моарће шй тајка пи фиу; шй о сй
сě рађиҹе копији ла паринц шй о сйј омоарје.
22. Шй тоц о сй ва мйрзаскě пинтру нумиљи мјеље; ама карје суфěрě пйнě
ла фйршйт, ěла о сй сě испасаскě.
(Кап. 37). 23. Да кйнд сě јау дупа вој йн врун ораш, фуӂиц йн алту. Кě
куђеистйна ва спун: Ну о сй кољиндац орашурљи Израиљулуј пйнě ну
виње Фиу Уомулуј.
24. Нује йнвацатарј пистě даскěлу ал луј, њиш слугě пистě стапйну ал луј.
25. Ђистул је йнвацатарју сй фије ка даскěлу ал луј, шй ла слугě ка
стапйну ал луј. Дакě ла касарј ја ʤйс кě йл кјамě Веелзěвул, да кйт
мйјмулт о сйј пи ај луј ај ђила касě?
26. Ну ва ћемјерјец ђи ји, дакум; кě нује њимик питулат ҹе ну о сй сě
ђеструҹе, њиш ку фуришу ҹе ну о сй сě шћије.
27. Ҹе ва јо ворбјеск пи његурě, спуњец ла вјеђерје; шй ҹе ви сě
шопоћешће ла урјекј, стравестйц ђи пе подурј.
28. Шй ну ва ћемјерјец ђи ěја карје омоарě трупу, да суфљету ну пот
оморй; нума мйјмулт сй ва ћемјец ђи ěла карје поаће шй суфљиту шй
трупу сторй йн пйржол.
29. Ну сě винд фи дој брибјец ђи ун бањишор? Пě њиш уну ђин ји ну кађе
пи помйнт фйрђе воја а лу Тајка ал востру.
30. Да воуо је шй пěру пи кап тот нумарат.
31. Ну ва ћемјерјец, дакум; вој сйнћец мйј прјеће ђикйт мулц брибјец.
(Кап. 38). 32. Да карје год ма признěје пи миње ђиспрје лумје, о сйл
признěј шй јо пи јел ђиспрје Тајка ал мјеу карје је пи ҹерјурј.
33. Да карје сě одрйкњешће ђи миње ђиспрје лумје, о сй ма одрйкњеск шй
јо ђи јел ђиспрје Тајка ал мјеу карје је пи ҹерјурј.
34. Ну гинђирјец кě ам вењит сй адук паҹе пи помйнт; ну ам вењит сй
адук паҹе, нума сабја.
35. Кě ам вењит сй ђиспарт уому ђи тајка ал луј шй феја ђи мујка а ји шй
нора ђи соакра а ји .
36. Шй душмањи уомулуј о сй фије ај луј ђила касě.
(Кап. 39). 37. Карје војешће тајка ор мујка мйјмулт ђикйт пе миње, нује ку
ҹинстě ђе миње; шй карје војеше фиу ор феја мйјмулт ђикйт пе миње,
нује ку ҹинстě ђе миње.
38. Шй карје ну ја круҹа а луј шй ну пљакě дупа миње, ну је ку ҹинстě ђе
миње.
39. Карје пазěшће вијаца а луј, о со пјардě; да карје пјерђе вијаца а луј
пинтру миње, о со афље.
40. Карје пи вој ва примјешће, пи миње ма примјешће; да карје ма
примјешће пи миње, примјешће пи Ěла карје ма тримјес.

18

41. Карје примјешће пророку йн нумиљи пророҹешћ, сймбрије пророҹаскě
о сй примјаскě; шй карје примјешће пи ал ку ђирјептаће йн нумиљи
ђирјептěцй, сймбрије ђи ђирјептаће о сй примјаскě.
42. Шй дакě ҹињива адапě пи уну ђин ěшћа микућиј, нума ку пару ђи апě
рěҹе йн нумиљи йнвацатарјешћ, куђеистйна ва спун, ну о сйј прапађаскě
сймбрија.

11

Тримјешй ај ђила Јован Боћеʤаторју шй мартурија а Јисусулуј ђи
јел. Ћемјала ла орашйљи Гаљијељешћ ҹе ну са покаит. Прěзнујала пи
Думњеʤěу Тајка. Кјемату пи ај остањиц шй ај йнкрошйнац.
1. Шй кйнд исправи порйнҹиљи ла Ајдојспрјеҹе йнвацатарј ај луј, сě
дусěрě ђаҹија сй йнвјацě шй сй стравестаскě пин орашурљи а лор.
(Кап. 40). 2. Да Јован, ауʤйнд йн бйзнě ђи фаҹерљи Иристосулуј,
тримјасě пи дој йнвацатарј ђај луј.
3. Шйј ʤйсě: Јешћ фи ту Ěла ҹе о сй винě, ор пи алту сй ашћептěм?
4. Да Јисус ђезворбинд љи ʤйсě: Дуҹецйвě шй спуњец ла Јован аста ҹе
ауʤйц шй вјеђец:
5. Орби сě ујтě шй улоӂи мјерг, ај ку трпије сě курěцě шй сурʤй ауд,
морцй сě скоалě шй ла ај сараҹ сě стравјестěшће јевангеља.
6. Ферику ђи ěла карје ну сě огрјешěшће ђи миње.
7. Да кйнд сě дусěрě ји, порњи Јисус сй ворбјаскě ла вилајт ђи Јован: Ҹе ац
јешйт сй вјеђец йн ҹерěт? Нујаоа пи карје о дěјнěје вйнту?
8. Нума ҹе ац јешйт сй вјеђец? Уому йн ајње мој ймбракат? Ěће, карје ајње
мој дук пин палěцйљи а љи ймпарацйлор сйнт.
9. Нума ҹе ац јешйт сй вјеђец? Пророку? Да ва спун, шй мйјмулт је ђикйт
пророку.
10. Кě јел је ěла ђи карје је скрис: Ěће, јо тримјет йнӂеру ал мјеу ђиспрје
фаца тја, карје о сй спримјаскě друму ал тјеу йнаинћа тја.
11. Ккуђеистйна ва спун: Йнтрај факуц ђи мујерј, ну са ивит мйјмарје
ђикйт Јован Боћеʤаторју; да ал мйјмик йн Ймпарацйја ҹерљилуј је
мйјмарје ђикйт јел.
12. Да ђила врјемја лу Јован Боћеʤаторју пйнě акума, Ймпарацйја
ҹерљилуј ку наказ сě купринђе, шй тројањиҹи о капěтě.
13. Кě тоц пророҹи шй Кануну а пророҹит пйнě ла Јован.
14. Шй дакě врјец крјеђа, јел је Иљија ҹе о сй винě.
15. Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
(Кап. 41). 16. Ама ку карје о сй спун кě самěнě љеӂаста? Самěнě ла
копиј карје шěд пи прйваљиј шй стрйгě ла фйртацй ај лор ворбинд:
17. Ва кйнтарěм шй ну жукарěц; ње кйнтарěм шй ну плйнсěрěц..
18. Кě вењи Јован карје њиш ну манйнкě њиш ну бја, да ји спун: драку је
йн јел.
19. Вењии Фиу Уомулуј, карје шй манйнкě шй бја, да ји спун: Ујће уом
мйнкаторј шй бауторј ђе вин, фйртат ла царињиҹ шй ла ај пакатош. Шй сě
аратě кě а фост прјакуминће ворба ђила копији ај лор.
(Кап. 42). 20. Атунҹа порњи Јисус жуђека орашурљи йн карје са
йнтймплат мулће мирěрј ђа луј, ҹе ну са покаит:
21. Вајђе ћиње, Хоразиње! Вајђе ћиње, Витсаидо! Кě сй фи фост йн Тајер
шй Сйдон мирěрј карје йн вој са йнтймплат, сар фи покаит йн сак шй
ҹенушě.

19

22. Ама ва спун: Ла Тајер шй ла Сйдон мйјљесњик о сй љи фије йн ʤěоа
Жуђекушулуј, ђикйт во’о.
23. Шй ту Капернауме, карје ћај пйнě ла ҹерј рађикат, пйнě ла јад о сй ће
коборј; кě сй фи фост йн Содом мирěрљи ҹе са йнтймплат йн ћиње, ар фи
рамас пйнě йн ʤěоа ђи астěʤ.
24. Ама ва спун, кě ла цара Содомјаскě мйјљесњик о сй фије йн ʤěоа
Жуђекушулуј ђикйт цйје.
(Кап.43). 25. Йн аја врјемје распусě Јисус, шй ʤйсě: Йц мулцамјеск, Тајкě,
Доамње а лу ҹерј шй помйнт, ҹе ај питулат аста ђај икљењ шй ај куминц,
да ај аратат лај прошћ.
26. Аша, Тајкě, кě аша а фост воја тја а ферикитě.
27. Тот мја прједат мије Тајка ал мјеу, шй њима нушћије пи Фиу ђикйт
Тајка; њиш пи Тајка ҹињива шћије ђикйт Фиу, шй дакě Фиу ла ҹињива
врја арата.
28. Вењиц ла миње тоц карје сйнћец остањиц шй йнкрошйнац, шй јо о сй
ва ођињеск.
29. Лувац жугу ал мјеу пи вој, шй йнвацацěвě ђила миње; кě јо сйнт блйнд
шй љинаћик ла ињимě.
30. Кě је жугу ал мјеу ферикит шй крошйња а мја ушоарě.

12 Ђи змулсу спикулорј сймбěта. Љекуиту пи ал ку мйна ускатě.
Ймпљињирја пророҹији ђи Слуга Домнулуј. Винђекату пи ал шојмањит.
Ђи окарала пи Фантазму ал Сфйнт шй ђи сěмну лу пророку Јона. Мујка
шй фрацй а лу Јисус.
(Кап. 44) 1. Йн аја врјеме мјерӂа Јисус сймбěта пин букаће, да йнвацатари
луј йнфламйнʤйрě шй порњирě сй змулгě спикурј шй сй манйнҹе.
2. Да фарисěји кйнд ваʤурě аја, йј ʤйсěрě: Ујће, йнвацатари ти фак ҹе
нује бун фаҹа сймбěта.
3. Да јел љи ʤйсě: Нац ҹићит фи ҹе факу Давид кйнд йнфламйнʤй, јел
шй карје јерја ку јел?
4. Кум тунě йн каса а Думњеʤěулуј, шй пйнљи ђи нумит ље мйнкě, пи
карје ну а фост бун сй манйнҹе јел, њиш ěја ҹе а фост ку јел, нума само
сфйнтари.
5. Ор нац ҹићит йн Канун, кум сймбěта сфйнтари йн храм пи сймбěтě о
пангањеск, пě нусйнт ђевинě?
6. Да јо ва спун кě је аиҹа ěла карје је мйјмарје ђикйт храму.
7. Да кйнд ац шћи ҹе је аја: Милě врјеу да ну олтаримје, ну ац жуђека пи
ај фйрě винě.
8. Кě је Фиу Уомулуј стапйн шй ла сймбěтě.
(Кап. 45). 9. Шй дупа ҹе сě дусě ђаҹија, вењи йн сйнагога а лор.
10. Шй ујће, аҹија јерја уом ку мйна ускатě; шйл йнтрјебарě ворбинд: Да је
бун фи сймбěта љекуи?–кум лар винуи.
11. Да јел љи ʤйсě: Карје је йнтрě вој уом карје арје о уна уоаје, пě дакě ја
сймбěта кађе йн гроапě, сй ну о ја шй сй о скоатě?
12. Да кйт фи је уому мйј прјеће ђикйт уоаја? Дакум, бун је сймбěта биње
фаҹа.
13. Атунҹа ʤйсě ла уом: Йнћинӂе мйна тја. Шй йнћинсě. Шй сě факу
здравěнě ка шй алалтě.

20

(Кап. 46). 14. Да фарисěји дупа ҹе јешйрě, авурě тěјнујалě супрјажмат ђи
јел, кум сйл омоарје. Ама Јисус, ауʤйнд ђе аја,сě трасě йнлěтурј ђаҹија.
15. Шй дупа јел мјерӂа вилајт мулт, шйј винђекě пи тоц.
16. Шйј ћему сй нул лабђе;
17. Сй сě ймпљињаскě ҹе је ʤйс пистě Исаија пророку, карје ворбјешће:
18. Ујће, слуга мјеу, пи карје аљесěј, Драгостосу ал мјеу, карје је пи воја
лу суфљету ал мјеу; о сй пун Фантазму мјеу пи јел, шй жуђекушу ла
ајҹенушћиудумњеʤěу о сй ивјаскě.
19. Ну о сй сě гйлҹевјаскě њиш збјера, њиш о сй карје ауʤй пи
распйнћиҹе гласу ал луј.
20. Нујаоа а оҹисě ну о со фрйнгě шй скинћија потољитě ну о со стйнгě,
пйнě ну дуҹе ђирјептаћа ла разбјалě.
21. Шйн нумљи луј вилајтурљи о сй ајбе нађежђе.
22. Атунҹа йј дусěрě пи шојмањиту карје јерја орб шй мут; шйл винђекě
аша ђи орбу шй муту сě ујтě шй ворби.
23. Шй сě мирасě тот вилајту ворбинд: Ну је фи ěста Фиу лу Давид?
24. Да фарисěји ауʤйнд аја ʤйсěрě: Ěста йналфјељ ну дудěје далаҹи ђикйт
ку ажутамйнту а лу Веелзевул, кињезу ал далаҹеск.
25. Да Јисус, шћинд гйндурљи а лор, љи ʤйсě: Тоатě ймпарацйја карје сě
ймпарће йн ја сйнгурě, сě парасěшће; шй тот орашу ор каса карје сě
ймпарће сйнгур йн јел, ну о сй сě цйнě.
26. Шй дакě фурисйту пи фурисйту дудěје, јел сйнгур йн јел са ймпарцйт;
кум о сй сě, дакум, цйнě ймпарацйја а луј?
27. Да дакě јо ку ажутамйнту лу Веелзевул дудěј далаҹи, фији ај воштри
ку а куј ажутамйнт дудěје? Ђеаја ји о сй ва фије жуђекаторј.
28. Да дакě фи јо ку Фантазму Думњеʤěулуј дудěј далаҹи, атунҹа а вењит
ла вој Ймпарацйја Думњеʤěулуј
29. Ор кум поаће ҹињива туна йн каса лу ал цапйн, шй а луј ҹе арје пин
касě лува, дакě мйјйнтйј ну љагě пи ал цапйн? – шй атунҹа о сй робјаскě
каса а луј.
(Кап. 47) 30. Карје нује ку миње, супрјажмат је ђи миње; шй карје ну
астрйнӂе ку миње, спрйнжěшће.
31. Ђеаја ва спун: Тот пакату шй окарала о сй сě простаскě ла лумје, да
окарала пи Фантазму ал Сфйнт ну о сй сě простаскě ла лумје.
32. Шй дакě ҹињива ʤйҹе ворбе супрјажмат ђи Фиу Уомулуј, о сйј сě
простаскě, да окарала пи Фантазму ал Сфйнт, ну о сйј сě простаскě њиш
йн ěста вак, њиш йн ал ҹе о сй фије.
33. Ор пуњец пом бун, шй берјекету луј о сй фије бун, ор пуњец пом рěу,
шй берјекету луј о сй фије рěу; кě пому пи берјекет сě куноашће.
34. Љеӂо аспиђаскě, кум пућец бун сй ворбиц, кйнд сйнћец рěј? Кě гура
ворбјешће ђин прјапљину ињими.
35. Уому ал бун ђин бунě ладě скоаће бун; да уому ал рěу ђин рě ладě
скоаће рěу.
36. Да јо ва спун, кě ђи тоатě ворба ҹе нује ла лок, пи карје о ʤйк,
уоамињи о
сй ђа распус йн ʤěоа Жуђекушулуј.
37. Кě о сй фиј пинтру ворбиљи тјеље скос ла ђирјептаће,шй пинтру
ворбиљи тјеље о сй фиј жуђекат.
(Кап. 48). 38. Атунҹа ђезворбирě уњи ђин карћиторј шй фарисěј ворбинд:
Даскěље, ам врја ђила ћиње сěмн сй вјеђем.

21

39. Да јел распунсйнд љи спусě: Цйка рě шй а ҹе фаҹе курвије катě сěмн;
шй ну о сйј сě ђа сěмн, ђикйт сěмну лу Јона пророку.
40. Кě кум ҹе Јона а фост йн бурта китулуј триј ʤйље шй триј нопц, аша о
сй фије шй Фиу Уомулуј йн ињима помйнтулуј триј ʤйље шй триј нопц.
41. Њињевљањи о сй сě рађиҹе ла Жуђекуш ку аста цйкě, шй о со жуђиҹе;
кě сě покаирě ку стравестала лу Јона; да ујће, аиҹа је мйјмарје ђикйт Јона.
42. Ймпараћаса ђила југ о сй сě рађиҹе ла Жуђекуш ку аста цйкě, шй о со
жуђиҹе; кě ја вењи ђила кйпатују помйнтулуј; да ујће, аиҹа је мйјмарје
ђикйт Соломон.
43. Да кйнд фантазму ал њекурат јешй ђин уом, умблě пин локурј фйрђе
апě катйнд ођинě, шй ну гасěшће.
44. Атунҹа ʤйҹе: Сй ма йнторк йн каса мја ђиунђе ам јешйт; шй дупа ҹе
вењи о гасй гоалě, матуратě шй кићитě.
45. Атунҹа сě дусě шй лувě ку јел алће шапће фантазмурј мйјрěј ђикйт
јел, шй дупа ҹе тунě трајешће аколо; шй фу дупа аја мйјрěу ла уомула
ђикйт йнтйј. Аша о сй фије шй ла аста цйкě а рě.
(Кап. 49). 46. Пйнě јел йнкě ворбја ла вилајт, ујће, мујка шй фрацй луј
јерјасě афарě шй ашћепта сй ворбјаскě ку јел.
47. Шй ҹињива йј спусě: Јеће мујка тја шй фрацй ај ти стау афарě, шй ар
врја сй ворбјаскě ку ћиње.
48. Да јел распусě шй ʤйсě ла ěла ҹеј спусě: Карје је мујка мја, шй карје
сйнт фрацй ми?
49. Шй дупа ҹе йнћинсě мйна луј ла йнвацатари ај луј, ʤйсě: Јеће мујка
мја шй фрацй ми.
50. Кě карје ймпљињешће воја лу Тајка ал мјеу карје је пи ҹерјурј, ěла је
фраћиљи мјеу шй сорě шй мујкě.

13

Повјешћ ђи Ймпарацйја ҹерљилуј: ђе самйнаторју шй самйнцě; ђе
грйу шй његинě; ђе бобу ардаљулуј; ђе алувацěл; ђе а питулатě газдарије;
ђе његусторју ку бисěрј; ђе масај. Јисус рйзйљит йн локуинћа унђе са
факут јел.
(Кап. 50). 1. Да йн аја ʤěо, дупа ҹе јешй Јисус ђин касě, шађа лйнгě мěрј.
2. Шй сě адунě пилйнгě јел лумје мултě, аша ђи а фост моарě сй туње йн
гаљије сй шадě; да тот вилајту стасě пи марӂинě.
3. Шй јел љи спуња мулт йн повјешћ ворбинд: Ујће, јешй самйнаторју сй
самиње.
4. Шй кйнд сймана, уњиљи боабиљи каʤурě пилйнгě друм, шй вењирě
пěсйрљи шй ље ћокаирě.
5. Да алћиљи каʤурě пи лок пјетрос, унђе ну јерја мулт помйнт, шй ђилок
расарирě, кě ну јерја йн помйнт адйнк.
6. Шй кйнд йнкалʤй соариљи сě паљирě; шй кум ђе ну авја рйдаҹињ,
сакарě.
7. Да алћиљи каʤурě йн спињ, шй крјескурě спињи шй ље йњекарě.
8. Да алћиљи каʤурě пи помйнт бун, шй ђиђасě берјекет бун, уну кйће о
сутě, да уну кйће шајʤěҹ, да уну кйће тријʤěҹ.
9. Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
(Кап. 51). 10. Шй дупа ҹе вењирје ла јел, йнвацатари йј ʤйсěрě: Ђи ҹе љи
ворбјешћ йн повјешћ?

22

11. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Ђеаја кě је во’о дат сй шћиц тěјнурљи лу
Ймпарацйја ҹерљилуј, да лор нује дат.
12. Кě карје арје, о сйј сě ђа, шй о сйј мйј рамйнě; да карје нарје, о сйј сě ја
шй аја ҹе арје.
13. Ђеаја љи ворбјеск йн повјешћ, кě ујтйндусě ну вěд, шй аскултйнд ну
ауд, њиш ну йнцаљег.
14. Шй сě ймпљињешће ку ји пророҹија лу Исаија, карје ворбјешће:Ку
урјекиљи о сй ауʤйц шй ну о сй йнцаљеӂец; шй ку оки о сй ва ујтац, шй
ну о сй вјеђец!
15. Кě са йнтарит ињимиљи а лу ěста вилајт, шй ку урјекиљи амунка ауд,
шй йнкисěрě ђин оки ај лор ђе кумва сй ну вадě ку оки, шй ку урјекиљи сй
ну аудě, шй ку ињима сй ну йнцаљагě, шй сй ну каће сйј винђек.
16. Да ферику ла оки воштри кě вěд, шй ла урјекиљи воаштрје кě ауд.
17. Кě куђеистйна ва спун, кě мулц пророҹ шй ајкуђирјептаће а дорит сй
вадě ҹе вој вјеђец, да ну ваʤурě; шй сй аудě ҹе вој ауʤйц, шй ну ауʤйрě.
18. Да вој аскултац поваста ђе самйнаторј!
19. Ла тотнату карје аскултě ворба ђи Ймпарацйје шй ну йнцаљеӂе, виње
њекруҹату шй фурě ҹе је сйманат йн ињима а луј; аја је ěла пилйнгě друм
сйманат.
20. Да пи пјетрос лок сйманат, аја је карје аскултě ворба, шй ђилок ку
букурије о примјешће.
21. Ама нарје рйдаҹинě йн јел, нума је фйрђе цйњерје, пě кйнд во фи ла
њевоје ор йл вурěје пинтру ворбě, ђилок сě огрјешěшће.
22. Да сйманат йн спињ, аја је карје аскултě ворба, ама грижа а лу ěста вак
шй минҹуна а газдарији, надушěск ворба шй фйрђе берјекет рамйње.
23. Да сйманат пи бун помйнт, аја је карје аскултě ворба шй йнцаљеӂе,
карје, дакум, шй берјекет рођешће, шй фаҹе уну кй ће о сутě, да уну кй ће
шајʤěҹ, да уну кй ће тријʤěҹ.
(Кап. 52). 24. Алтě повастě љи спусě ворбинд: Ймпарацйја ҹерљилуј је ка
уому ҹе самйнě бунě самйнцě пи локу ал луј.
25. Да кйнд лумја адурми, вењи ал луј душман шй саманě његинě пин
грйу, шй сě дусě.
26. Да кйнд расари буката шй берјекет адусě, атунҹа сě аратě његина.
27. Атунҹа вењирě слуӂиљи а лу касарју шйј ʤйсěрě: Стапйнуље, ну ај
фи ту бунě самйнцě сйманат пи локу ал тјеу? Ђиунђе, дакум, његинě?
28. Да јел љи ʤйсě: Душман уом аја факу. Да слуӂиљи йј ʤйсěрě: Врјеј
фи, дакум, сй ње дуҹем со жумуљим?
29. Да јел ʤйсě: Ну; сй ну фи жумуљинд његина, ймпрјеуна ку ја змулӂа
кумва шй грйу.
30. Ласац дакě амйндо’о крјеск лаунлок пйнě ла сěҹерат; шй ла врјемја
сěҹератулуј о сй спун ла сěҹераторј: Адунац мйјйнтйј његина шй љегацо
йн снопј сй сě ардě, да грйу карац йн грйнарју мјеу.
(Кап. 53). 31. Алтě повастě љи спусě ворбинд: Ймпарацйја ҹерљилуј је ка
бобу ђе ардаљ, пи карје йл ја уому шйл самйнě пи локу ал луј.
32. Јел је, ђеистйна, мйјмик ђин тоаће самйнцйјљи,ама кйнд крјешће,
мйјмарје је ђин тоаће болбоћињиљи, шй сě фаҹе љемн шй пěсйрљи
ҹерљилуј вин сй сě йнкујбјаʤě пи крјенӂиљи луј.
33. Алтě повастě љи спусě: Ймпарацйја ҹерљилуј је ка алувацěлу пи карје
ја мујерја шйл пуње йн триј постěвј ђи фаинě, пйнě тот ну сě акрјешће.
34. Тот аста йн повјешћ ворбјешће Јисус ла лумје, шй фйрě повјешћ
њимик ну љи ворбја.

23

35. Сй сě ймпљињаскě ҹе је ʤйс пистě пророк карје ворбјешће: О сй
ђишкид йн повјешћ гура мја, о сй спун ал питулат ђила фаҹерја луми.
(Кап. 54). 36. Атунҹа Јисус ђацě друму ла лумје, шй вењи йн касě. Шй
йнвацатари луј вењирě ла јел ворбинд: Толмаҹање поваста ђе његинě пи
лок.
37. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Ал ҹе самйнě бунě самйнцě, ěла је Фиу
Уомулуј;
38. Да локу је лумја; да бунě самйнцě сйнт фији ај Ймпарацйји, да његина
сйнт фији а рěулуј.
39. Да душману карје а сйманато је драку; да сěҹерату је капу вакулуј; да
сěҹератори сйнт йнӂери.
40. Кум ҹе сě, дакум, његина адунě шй ку фок арђе, аша о сй фије ла капу
лу ěста вак.
41. О сй тримјатě Фиу Уомулуј йнӂери ај луј, шй о сй адуње ђин
ймпарацйја луј тот ҹе а факут пакат шй пи ěја карје фак рěље.
42. Шй о сйј лапиђе йн фурунě ку фок; аколо о сй фије плйнс шй
скйрцоњату ђинцйлор.
43. Атунҹа ајкуђирјептаће о сй сě љикурје ка соариљи йн Ймпарацйја лу
Тајка ал лор. Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
(Кап. 55). 44. Йнкě је Ймпарацйја ҹерљилуј ка газдарија питулатě пи
кймп, пи карје уому дупа ҹе о гасй, о питулě, шй ђе драг сě дусě шй тот ҹе
арје винду шй кумпарě кймпула.
45. Йнкě је Ймпарацйја ҹерљилуј ка уому његусторју карје катě буњ
бисěрј.
46. Пě кйнд гасй уну мулт скумп боб ђи бисěрј, сě дусě шй винду тот ҹе
авја шйл кумпарě.
47. Йнкě је Ймпарацйја ҹерљилуј ка масају карје сě азвйрље йн мěрј шй
адунě пјешћ ђе тот фјељу.
48. Кйнд сě умпље, йл скот ла марӂинě, шй дупа ҹе шěд, аљег пјај буњ йн
васě, да пи ај рěј лабěдě афарě.
49. Аша о сй фије ла фйршйту вакулуј: о сй јасě йнӂери шй о сй аљагě
рйји ђин ајкуђирјептаће.
50. Шй о сйј лапиђе йн фуруна ку фок; аколо о сй фије плйнс шй
скйрцоњату ђинцйлор.
51. Љи ʤйсě Јисус: Йнцаљеӂец фи тот аста? Йј спусěрě: Да Доамње!
52. Да јел љи ʤйсě: Ђеаја је тот карћиторју карје ша йнвацат Ймпарацйја
ҹерљилуј, ка касарју карје ђин лада а луј скоаће ноу шй батрйн.
(Кап. 56). 53. Шй кйнд Јисус фйршй повјешћиљишћа, сě дусě ђаҹија .
54. Шй дупа ҹе вењи йн локуинћа унђе са факут јел, йј йнваца йн сйнагога
а лор; аша ђе йј сě мирасě шй ʤйҹа: Ђиунђе ла ěста прјакуминцйјаста шй
пућерљишћа?
55. Нује фи ěста фиу лу ал ҹе лукрě ла љемн? Ну сě кјамě фи мујка луј
Марија, шй фрацй луј Јаков шй Јосйја шй Сймон шй Јуда?
56. Шй сурорљи луј нусйнт фи тоаће ла ној? Ђиунђе луј тот аста?
57. Шй сě огрјешасě ђи јел. Да Јисус љи ʤйсě: Нује пророк фйрђе ҹинстě,
ђикйт йн локуинћа унђе са факут шйн каса а луј.
58. Шй ну факу аколо мирěрј мулће, пинтру њекрјеђерја а лор.

14

Оморала лу Јован Боћеʤаторју. Јисус йнмулцěшће пйњиљи, мјерӂе
пи мěрј, винђикě пи ал болнау йн Гењисарјет.

24

(Кап. 57). 1. Йн аја врјеме вењи ворба ђе Јисус пйнě ла Ирод, стапйну ђин
а љи патру пěрц.
2. Шй ʤйсě ла слуӂиљи луј: Ěла је Јован Боћеʤаторју, јел сě скулě ђин ај
морц, шй ђиаја фаҹе мирěрј.
3. Кě Ирод принсě пи Јован, шйл лападě йн бйзнě пинтру Ирођијада,
мујерја лу Фиљип фраћису.
4. Кě Јован йј ворбја: Ну поц ту пи ја о авја.
5. Шй вру сйл омоарје, ама сě ћему ђе вилајт; кě йш цйњасě кě је пророк.
6. Да кйнд фу ʤěоа йн карје са факут Ирод, жукě феја а лу Ирођијада
ђинаинћа лор, шйј факу воја бунě ла Ирод.
7. Ђеаја ку журамйнт ймбунě сйј ђа ҹе год ҹерје.
8. Да ја, йнвацатě ђин мујкěса, ʤйсě: Дěм аиҹа пи тањерј капу лу Јован
Боћеʤаторју.
9. Шй сě йнтристě ймпарату; ама пинтру журамйнт шй пинтру ěја ҹе сě
госта ку јел, порйнҹи сйј ђа.
10. Шй тримјасě шй тајарě пи Јован йн бйзнě.
11. Шй дусěрě капу луј пи тањерј, шй ђацěрě ла фатě, шйл дусě ла мујкěса.
12. Шй дупа ҹе вењирě йнвацатари ај луј, луварě трупу луј шйл йнгропарě;
пě вењирě шй ивирě ла Јисус.
13. Шй дупа ҹе ауʤй Јисус, сě дусě ђаҹија ку гаљија ла лок ҹерěт сй фије
сйнгур. Да кйнд аја ауʤй вилајту, ђин орашě пљекě дупа јел пи пиҹоарје.
(Кап. 58). 14. Шй кйнд јешй Јисус ваʤу мулт вилајт, шй йј вењи парје
рěу ђе ји, шй винђекě пи болнави ај лор.
15. Да пйнě ҹе ну йнсарě, вењирě ла јел йнвацатари луј ворибнд: Аиҹ је
лок ҹерěт, да баш је амйнат; дěј друму ла вилајт сй сě дукě йн саће сйш
кумперје мйнкарје.
16. Да Јисус љи ʤйсě: Ну трěбě сй сě дукě; дацйље вој сй манйнҹе.
17. Да ји йј ʤйсěрě: Навјем аиҹ ђикйт ҹинҹ пйњ шй дој пјешћ.
18. Да јел ʤйсě: Адуҹецйље мије йнкоаҹ.
19. Шй рйндуи вилајту сй шадě пи јарбě, шй лувě а љи ҹинҹ пйњ шй дој
пјешћ, шй дупа ҹе сě ујтě йн ҹерј, ље фериковорби, шй дупа ҹе ље фрйнсě
ђацě ла йнвацатарј, да йнвацатари ла вилајт.
20. Шй мйнкарě тоц, шй сě сатурарě, шй адунарě кодри ҹе а рамас
до’оспрјеҹе котариц пљиње.
21. Да ђи ěја ҹе а мйнкат јерја уомињ ла во ҹинҹ миј, фйрђе мујерј шй
копиј.
(Кап. 59). 22. Шй пиурмě, Јисус йнђемнě пи йнвацатари ај луј, сй туње йн
гаљије шй сй сě дукě йнаинћа луј пи парћа алалтě, пйнě јел дě друму ла
вилајт.
23. Шй дупа ҹе ђацě друму ла вилајт, сě суи пи ҹоакě сй сě йнсйнгур
роаӂе ла Думњеʤěу. Шй вењи сара, шй јерја аколо сйнгур.
24. Да гаљија баш јерја ла мижлоку мěрјулуј, йн прјемјажђа рě ђин
вигурљи ђе апě, кě јерја вйнту супрјажмат.
25. Да ноапћа ла стража а ђи патру, сě дусě ла ји Јисус мјергйнд пи мěрј.
26. Шй кйнд йл ваʤурě йнвацатари луј унђе мјерӂе пи мěрј, сě
спомйнтарě ворбинд: Аја је мороју; шй ђи фрикě збјерарě.
27. Да Јисус ђилок љи ʤйсě ворбинд: Ну ва ћемјерјец, јо сйнт, ну ва
спомйнтариц.
28. Да Пěтру са распунс шйј ʤйсě: Доамње, дакě јешћ ту, ʤйм сй вин ла
ћиње пи апě.

25

29. Да јел ʤйсě: Вино! Шй дупа ҹе јешй ђин гаљије, Пěтру мјерӂа пе апě
сй винě ла Јисус.
30. Ама ваʤйнд тарје вйнт сě спомйнтě, шй кйнд порњи сй сě скуфунђе,
збјерě ворбинд: Доамње, испасамě!
31. Шй ђилок кйнд йнћинсě мйна Јисус йл принсě, шйј ʤйсě: Ал ку
пуцйнě крјеђерје, ђи ҹе ну крјеʤуш?
32. Шй кйнд тунарě йн гаљије, стату вйнту.
33. Да ај ҹе јерја йн гаљије, вењирě ла јел шйј сě йнкинарě ворбинд:
Куђеистйна јешћ ту Фиу Думњеʤěулуј.
34. Шй дупа ҹе трјекурě мěрљи, вењирě йн цара Гењисарјаскě.
(Кап. 60). 35. Шй кйнд йл куноску лумја ђин котунула, тримјасěрě пи тот
окољишула, шйј дусěрě пи тоц болнави.
36. Шй сě ругасě ђи јел сй сě нума ажунгě ђи поала лу ајна а луј; шй карје
ажунсěрě, йнздравењирě.

15

Иристосу жуђикě пи фарисěј ђе а љи лор обљиҹељ омењешћ. Ҹе
погањешће уому. Крјеђерја а лу мујерја Анањанě. Љекуиту пи мулц ај
болнавј. А ђадаоара йнмулцймја пйњилор.
1. Атунҹа вењирě ла Јисус карћитори шй фарисěји ђила Јерусаљим,
ворбинд:
2. Ђи ҹе йнвацатари ај ти стрйкě обљиҹала лу ај батрйњ? Кě ну спалě
мйњиљи а љи лор кйнд манйнкě пйње.
3. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Ђи ҹе шй вој стрйкац порйнка а лу
Думњеʤěу ђи обљиҹала а воастрě?
4. Кě Думњеʤěу порйнҹи ворбинд: Рјеспекуја пи тајка шй мујка; шй карје
рйзйљешће пи тајка ор мујка, ку оморйрту сй моарě.
5. Да вој спуњец: Дакě ҹињива ʤйҹе ла тајкě ор ла мујкě: нумјала је аја ку
ҹе цаш јо пућа ажута;
6. Поаће шй сй ну рјеспекујаскě пи тајка ал луј ор мујка. Шй стрйкарěц
порйнка лу Думњиʤěу ђи обљиҹала воастрě.
7. Ај ку до’о фјец, бун ђи вој а пророҹит Исаија ворбинд:
8. Ми сě апропије вилајтуста ку гурљи а лор, шй ку буʤйљи ма рјеспекује,
да ињима љи је ђипарће ђила миње.
9. Ама ђиӂаба ма рјеспекујеск йнвацйнд ку йнвацамйнтурљи шй
порйнҹиљи а љи омењешћ.
10. Шй дупа ҹе стрйгě вилајту, љи ʤйсě: Аскултац шй йнцаљеӂец.
11. Ну погањешће пи уом аја ҹе тунě йн гурě; нума ҹе јасě ђин гурě, аја
погањешће пи уом.
(Кап. 61). 12. Атунҹа вењирě ла јел йнвацатари луј, шйј ʤйсěрě: Шћиј фи
кě фарисěји, дупа ҹе ауʤйрě аја ворбě, сě огрјешйрě?
13. Да јел распунсйнд ʤйсě: Тот љемну карје ну ла пус Тајка мјеу ал
ҹерљилуј, о сйш пјардě рйдаҹина.
14. Ласацěј, орби сйнт ај ҹе поартě пи орбј; да орбу пи ал орб дакě поартě,
амйндој о сй кадě йн гроапě.
15. Да Пěтру распунсйнд йј ʤйсě: Растолмаҹање аста повастě.
16. Да Јисус ʤйсě: Е да фи сйнћец шй вој йнкě прошћ?
17. Дар йнкě ну шћиц кě тот ҹе тунě йн гурě мјерӂе йн буртě, шй сě
лабěдě афарě?
18. Да ҹе јасě ђин гурě, јасě ђила ињимě, шй аја погањешће уому.

26

19. Кě ђила ињимě јасě гйндурј рěље, оморěлурј, ибомњиҹијљи, курвија,
фурурљи, мартуриј минҹиноасě, окарěлурј.
20. Шй аста је ҹе погањешће уому; да ку мйнљи њеспалаће мйнка ну
погањешће уому.
(Кап. 62). 21. Шй дупа ҹе јешй ђаҹија, Јисус сě дусě йн котунурљи
Тајерулуј шй а љи Сйдонулуј.
22. Шй ујће, мујерја Анањанě јешй ђин аља котунурј, шй стрйгě ла јел
ворбинд: Ај милě ђе миње, Доамње, Фиуље а лу Давид! Пи феја а мја мулт
о нйкажěшће драку.
23. Да јел нуј йнтоарсě њиш о ворбě. Шй дупа ҹе вењирě ла јел йнвацатари
луј, сě ругасě ђи јел ворбинд: Дěј друму, кě збјаарě дупа ној.
24. Да јел распунсйнд ʤйсě: Јо сйнт тримјес нума ла уојљи пјердуће а лу
каса Израиљулуј.
25. Да ја дупа ҹе вењи ла јел, йј сě йнкинě ворбинд: Доамње, ажутěм!
26. Да јел распунсйнд ʤйсě: Ну је бун лува пйња ђила копиј шй лапада ла
кйњ.
27. Да ја ʤйсě: Аша, Доамње! Ама шй кйњи манйнкě ђин скрумиљи ҹе
кад ђе пе маса стапйњилор.
28. Атунҹа распусě Јисус шйј ʤйсě: О фамејо, марје је крјеђерја а тја;
ласě сйц фије кум врјеј! Шй йнздравењи фата ји ђин ěла ҹас.
(Кап. 63). 29. Шй кйнд Јисус сě дусě ђаҹија, вењи ла мěрју Гаљијељеск,
шй дупа ҹе сě суи пи ҹоакě, шаʤу аколо.
30. Шй вењи ла јел вилајт мулт, карје авјасě ку ји шкјопј, орбј, муц, улоӂ
шй мулц алцй, шйј пусěрě ђиспрје пиҹоариљи а лу Јисус, шйј винђекě.
31. Аша ђе сě вилајту мира, ваʤйнд пи сурʤй унђе ауд, муцй унђе
ворбјеск, улоӂи сйнатош, шкјопи унђе мјерг, орби унђе сě ујтě; шй
лабдарě пи Думњеʤěу ал Израиљулуј.
(Кап. 64). 32. Да Јисус дупа ҹе кјемě йнвацатари луј, ʤйсě: Йм парје рěу
ђи вилајт, кě баш триј ʤйље стау ла миње шй нау ҹе мйнка; да нусйнт ку
воје сй љи дау друму фламйнʤ, сй ну љешйње ђе фоамје пи друм.
33. Шйј ʤйсěрě йнвацатари луј: Ђиунђе њи пи ҹерěт атйта пйње сй сě
сатурје атйта вилајт?
34. Шй љи ʤйсě Јисус: Кйће пйњ авјец? Да ји спусěрě: Шапће, шй кйца
пјешкуц.
35. Шй порйнҹи ла вилајт сй шадě пи помйнт.
36. Шй кйнд лувě пи аља шапће пйњ шй пјешћи, шй дупа ҹе мулцами,
фрйнсě шй ђацě ла йнвацатари луј, да йнвацатари ла вилајт.
37. Шй мйнкарě тоц шй сě сатурарě; шй адунарě кодри ҹе а рамас шапће
котариц пљиње.
38. Да ђи ěја ҹе а мйнкат јерјасě патру миј ђи уоамињ, фйрђе мујерј шй
копиј.
39. Шй дупа ҹе ђацě друму ла вилајт, тунě йн гаљије шй вењи йн
котунурљи Магдаљешћ.

16

Катату сěмнулуј ђи пе ҹерј. Ђе алувацěлу фарисěјеск шй ал
садукејеск. А лу Пěтру вјестала пи Иристосу ка пи Фиу лу Думњиʤěу. А
лу Јисус абатуту ворби ђи пацалě, ђи моарће шй рађикату йн вијацě. Ђе
мјерсура дупа Иристосу шй ђе дусу круҹи.

27

(Кап. 65). 1. Шй вењирě ла јел фарисěји шй садукеји, шйл ҹеркйнд катасě
сй ље арěће сěмн ђи пе ҹерј.
2. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Сара ворбиц: о сй фије сањин, кě је ҹерју
рошу.
3. Шй ђимињаца: астěʤ о сй фије врјмја рě, кě је ҹерју рошу шй
йнтуњекат. Ај ку до’о фјацě, фаца ҹерјулуј шћиц сй куношћец, да
сěмњиљи а врјемилор ну шћиц?
4. Цйка а рě шй а ибомњиҹаскě катě сěмн, шй ну о сйј сě ђа ђикйт сěмну
лу Јона пророку. Шйј ласě шй сě дусě.
(Кап. 66). 5. Шй йнвацатари луј пљекйнд пи парћа алалтě, заујтарě лува
пйње.
6. Да Јисус љи ворби: Багац сама шй пазйцěвě ђи алувацěлу ал фарисěјеск
шй ал садукејеск.
7. Да ји сě гинђа йн гйнду лор ворбинд: Аја је ҹе пйње нам луват.
8. Да Јисус йј йнцаљасě шй ље ʤйсě: Ҹе ва гинђиц йн гйнду ал востру,
пуцйнкрјеʤйторилор, ҹе пйње нац луват?
9. Дар йнкě ну йнцаљесěрěц, њиш ну цйњец минће ђе ҹинҹ пйњ ла ҹинҹ
миј, шй кйће котариц астрйнсěрěц?
10. Њиш а љи шапће пйњ ла патру миј, шй кйће котариц астрйнсěрěц?
11. Кум ну йнцаљеӂец кě ну ва ʤйсěј ђи пйњ, нума сй ва пазйц ђи
алувацěлу ал фарисěјеск шй ал садукејеск?
12. Атунҹа йнцаљасěрě кě ну ʤйсě сй сě пазаскě ђи алувацěлу пйњи, нума
ђи йнвацамйнту фарисěјеск шй садукејеск.
(Кап. 67). 13. Да кйнд вењи Јисус йн котунурљи Цезарији а лу Фиљип,
йнтрјебě пи йнвацатари ај луј ворбинд: Ҹе ђи миње ворбјешће лумја, карје
је Фиу Уомулуј?
14. Да ји ʤйсěрě: Уњи ворбјеск кě јешћ Јован Боћеʤаторју, алцй кě јешћ
Иљија, алцй јар кě јешћ Јерјемија, ор карје ђин пророҹ.
15. Љи ʤйсě Јисус: Да вој ҹе ворбиц, карје сйнт јо?
16. Да Сймон Пěтру распусě шй ʤйсě: Ту јешћ Иристосу, Фиу лу
Думњиʤěу ал виу.
17. Да Јисус распунсйнд йј ʤйсě: Ферику ђи ћиње, Сймоање, фиуље а лу
Јон! Кě трупу шй сйнӂиљи нуц аратарě аја, нума Тајка ал мјеу карје је пи
ҹерјурј.
18. Да шй јо спун цйје, кě јешћ ту Пěтру, шй пи аја пјатрě о сй зйђеск
Бисěрика а мја, шй уша пйржолуј ну о сй ајбе мау пистě ја.
19. Шй о сйц дау кјељи ђила Ймпарацйја ҹерљилуј: шй ҹе љеӂ пи помйнт
о сй фије љегат пи ҹерјурј; шй ҹе ђизљеӂ пи помйнт о сй фије ђизљегат
пи ҹерјурј.
(Кап. 68). 20. Атунҹа ћему пи йнвацатари ај луј ла њима сй ну спунě кě је
јел Јисус Иристосу.
21. Ђе атунҹа порњи Јисус сě спунě ла йнвацатари ај луј, кě луј јар фи бун
дуҹа йн Јерусаљим, шй мулт сй пацаскě ђин примоҹурј шй примосфйнтарј
шй карћиторј, шй оморут сй фије, шй ʤěоа а ђи триј о сй сě скоаље.
22. Шйл лувě Пěтру шй порњи сйл йнтоаркě ђила аша гйнд, ворбинд: Сй
ће ферјаскě Думњеʤěу, Доамње; аја ну о сй фије ђила ћиње!
23. Да јел сě йнтоарсě шй ʤйсě ла Пěтру: Дуће ђила миње, фурисйтуље!
Огрјешалě јешћ мије, кě ну гинђешћ ҹе је а Думњеʤěулуј нума ҹе је ал
омењеск.

28

(Кап. 69). 24. Атунҹа ʤйсě Јисус ла йнвацатари ај луј: Дакě карје врја
дупа миње мјерӂа, ласě сй сě одрйкњаскě сйнгур ђи јел, шй сй ја круҹа а
луј, шй дупа миње сй мјаргě.
25. Кě карје врја вијаца а луј со пазаскě, о со пјардě; да дакě карје пјерђе
вијаца а луј пинтру миње, о со гасаскě.
26. Кě кумҹе је фајда а уомулуј, дакě тот помйнту капěтě да ла суфљиту
ал луј фаҹе рěу? Ор кум ҹе дарје йн скимб о сй ђа уому пинтру суфљиту ал
луј.
27. Кě о сй винě Фиу Уомулуј йн круҹија лу Тајка ал луј, ку йнӂери ај
луј, шй атунҹа о сй йнтоаркě ла тотнат пи фаҹерљи луј.
28. Ђеистйна ва спун: Јастě уњи ђинтрě ај ҹе стау аиҹ, карје ну о сй гушће
моарћа пйнě ну вěд Фиу Уомулуј унђе виње йн Ймпарацйја а луј.

17 Пображймја а лу Иристосу. Винђекату пи ал шојмањит копил.
Пућерја крјеђери. А ђадаоара вјестала пацěњи шй морцй шй рађикěри йн
вијацě. Дацйја ђи храм.
(Кап. 70). 1. Шй дупа шасě ʤйље, лувě Јисус пи Пěтру шй пи Јаков шй пи
Јован, фраћиљи луј, шй јешй ку ји пи ҹоакě йналтě, сйнгурј.
2. Шй сě пображйми ђиспрје ји, шй сě љикурě ка соариљи, да ајњииљи а
љи луј сě факурě албе ка вјеђерја соарљилуј.
3. Шй ујће, љи сě аратарě Мојсěј шй Иљија, карје ку јел ворбја.
4. Да Пěтру кйнд ђезворби, ʤйсě ла Јисус: Доамње, бун њи је аиҹ сй фим;
дакě врјеј сй фаҹем аиҹ триј ҹурјаʤě: цйје уна, шй ла Мојсěј уна, шй уна
ла Иљија.
5. Пйнě јел йнкě ворбја, ујће, нувěру љикурос йј кутрупи, шй ујће, глас
ђин нувěр карје ворбјешће: Ěста је Фиу мјеу ал драгостос, карје је пи воја
мја; пи јел аскултацěл.
6. Шй кйнд ауʤйрě, йнвацатари каʤурě ла помйнт, шй сě спомйнтарě
мулт.
7. Шй дупа ҹе вењи лйнгě ји, Јисус пусě мйна пи ји шй ʤйсě: Скулацěвě
шй ну ва ћемјерјец.
8. Да ји, дупа ҹе рађикарě оки лор, пи њима ну ваʤурě ђикйт пи Јисус
сйнгур.
9. Шй кйнд коборасě ђи пе ҹоакě, љи порйнҹи Јисус ворбинд: Ла њима ну
спуњерјец ҹе ац ваʤут, пйнě Фиу Уомулуј ђин ај морц ну сě рађикě йн
вијацě.
(Кап. 71). 10. Шйл йнтрјебарě йнвацатари луј ворбинд: Ђи ҹе, дакум,
карћитори спун кě Иљија мйјйнтйј трěбě сй винě?
11. Да Јисус распунсйнд љи ʤйсě: Иљија ђеистйна о сй винě мйјйнтйј шй
о сй рйндује тот.
12. Ама ва спун кě Иљија баш а вењит, шй нул куноскурě, нума факурě ку
јел ҹе врурě; аша шй Фиу Уомулуј о сй пацаскě ђин ји.
13. Атунҹа йнцаљасěрě йнвацатари кě љи ворби ђи Јован Боћеʤаторју .
(Кап. 72). 14. Шй кйнд ажунсěрě ла вилајт, вењи ла јел ун уом шй каʤу
йн ӂенункј ђиспрје јел ворбинд:
15. Доамње, ај милě ђи фиу ал мјеу, кě је лунаћик шй пацěшће мулт; кě ђи
мулће орј каʤу йн фок, шй ђи мулће орј йн апě.
16. Шйл дусěј ла йнвацатари ај ти шй ну путурě сйл винђеҹе.

29

17. Да Јисус распунсйнд ʤйсě: О цйко а фйрђе крјеђерје шй а стрйкатě!
Пйнě кйнд о сй фиу ку вој? Пйнě кйнд о сй ва суфěр? Адуҹецймил йнкоаҹ.
18. Шй дупа ҹе йл ћему Јисус, далаку јешй ђин јел; шй фу сйнатос
бајацěлу ђин ěла ҹас.
19. Атунҹа йнвацатари вењирě ла Јисус, шйј ʤйсěрě ђеопарће: Ђи ҹе ној
нул путурěм дудаи?
20. Да Јисус љи ʤйсě: Ђин њекрјеђерја воастрě. Кě ђеистйна ва спун: Дакě
авјец крјеђерје кйт бобу ђе ардаљ, о сй ʤйҹец ла ҹоакаста: трјеҹ ђаиҹ
аколо, шй о сй трјакě, шй њимик ну о сй ва фије ҹе ну сě поаће.
21. Да аста цйкě ну сě дудěје ђикйт ку ругаҹуње шй ку посту.
22. Да кйнд мјерӂа пин Гаљиљеја, љи ʤйсě Јисус: Фиу Уомулуј о сй фије
прједат йн мйнљи уомењешћ;
23. Шй о сйл омоарје, шйн ʤěоа а ђи триј о сй сě скоаље. Шй сě
йнтристарě.
(Кап. 73). 24. Да кйнд вењирě йн Капернаум, вењирě ла Пěтру ěја ҹе адунě
дјидрахме, шй ʤйсěрě: Дар даскěлу востру ну дě дјидрахме?
25. Пěтру ʤйсě: Дě. Шй кйнд тунě йн касě, йл йнтрјеку Јисус ворбинд: Ҹе
гинђешћ, Сймоање? Ймпарацй ај помйнтулуј ђила карје јау дацйја шй
мйнкарја, ђила фији ај лор ор ај стрињилор?
26. Йј ʤйсě Пěтру: Ђила ај стрињилор. Йј ʤйсě Јисус: Сě шћије, фиҹори
сйнт слобěʤ.
27. Ама сй ну ње огрјешйм ђи ји, дуће ла мěрј шй лапěдě унгица, шй пи
карје пјешће мйјйнтйј принʤ, јал; шй кйнд йј ђишкиʤ гура, о сй гасěшћ
статйрју, јал пě љи дěј лор, ђи миње шй ђи ћиње.

18

Алмйјмарје йн Ймпарацйја ҹерљилуј. Ђи огрјешалě. Поваста ђи
уоаја пјердутě. Фаҹерја а Бисěриҹи ђи ђирјес пи алђапроапје. Пућерја лу
стапйњирја апостољаскě; ђи ругаҹуња йнпрјеунатě шй ђе просталě.
Поваста ђи слуга ал фйрě милě.
(Кап. 74). 1. Йн ěла ҹас вењирě йнвацатари ла Јисус ворбинд: Карје је,
дакум, мйјмарје йн Ймпарацйја ҹерљилуј?
2. Шй кјемě Јисус пи ун копил, шě йл пусě йнтрě ји,
3. Шй ʤйсě: Ђеистйна ва спун, дакě ну ва йнтоарҹец кйтрě Думњеʤěу шй
нусйнћец ка копији, но сй тунац йн Ймпарацйја ҹерљилуј .
4. Карје сě, дакум, фаҹе мик ка копилуста, ěла је мйјмарје йн Ймпарацйја
ҹерљилуј .
5. Шй карје примјешће пи уну аша копил йн нумиљи мјеље, пи миње ма
примјешће.
6. Да карје сě огрјешěшће ђи уну ђин миҹ карје крјед йн миње, мйјбун јар
фи сйш љеӂе пјатра мори ђи гйту ал луј, шй сй сě скуфунђе йн адйнкимја
мěрјулуј.
7. Вајђе луми ђи огрјешалě; кě трěбě сй винě огрјешěлурљи, ама вајђе
уомула пин карје вин огрјешěлурљи.
8. Дакě фи мйна а тја ор пиҹору ал тјеу ће мйне ла огрјешалě, тајо шй
лапěдо ђила ћиње; мйјбун цйје туна йн вијацě шкјоп ор сěк, ђикйт сй ај
до’о мйњ ор до’о пиҹоарје, да сй ће лапеђе йн фоку ђи веҹије.
9. Шй дакě ће окју ал тјеу мйнě ла огрјешалě, скоаћел шй лапěдěл ђила
ћиње; мйјбун цйје ку ун окј йн вијацě туна, ђикйт сй ај дој окј, да сй ће
лапеђе йн пйржолу ал фокос.

30

(Кап. 75). 10. Ујтацěвě сй ну ва баћец жок ђи уну ђин ајмиҹишћа; кě ва
спун кй йнӂери лор пи ҹерјурј, стално сě ујтě ла фаца лу Тајка мјеу ал
ҹерљилуј.
11. Кě Фиу Уомулуј вењи сй испасаскě ал пјердут.
12. Ҹе ви сě ймпарје? Дакě врун уом арје сута ђи уој, пě рйтаҹешће уна
ђин јеље, ну ласě фи но’оʤěҹ шй но’о йн мунће, шй сě дуҹе пě катě пи аја
а рйтаҹитě?
13. Шй дакě сě потривјешће ђе о гасěшће, ђеистйна ва спун, кě йј сě
букурě мйјмулт ђикйт ла љи но’оʤěҹ шй но’о ҹе на рйтаҹит.
14. Аша нује воја лу Тајка ал востру ал ҹерљилуј сй пјарě уну ђин ěшћа ај
миҹ.
15. Дакě фи йц фаҹе пакат фраћиљи ал тјеу, дуће шй спуњел мулће кйнд
је сйнгур; дакě ће аскултě, ај капатат пи фраћиљи ал тјеу.
16. Дакě ну ће аскултě, ја ку ћиње йнкě уну ор дој инш, пинтру кě пи
гурљи лу дој ор триј мартурј сй рамйнě тоатě ворба.
17. Дакě фи ну асклтě ђе ји, спуње ла Бесěрикě; да дакě фи ну аскултě
њиш Бисěрика, ласě сйц фије ка ал ҹе нушћије думњиʤěу шй ка
царињику.
(Кап. 76). 18. Ђеистйна ва спун: Ҹе год љегац пи помйнт, о сй фије љегат
пи ҹерј; шй ҹе год ђизљегац пи помйнт, о сй фије ђезљегат пи ҹерј.
19. Јар ва ђеистйна спун: Дакě сě дој ђин вој огођеск пи помйнт йн фије
карје лукру, ђи карје фак ругаҹуње, о сй љи ђа Тајка ал мјеу карје је пи
ҹерјурј.
20. Кě унђе сйнт дој ор триј адунац йн нумиљи мјеље, аколо сйнт шй јо
йнтрě ји.
21. Атунҹа вењи ла јел Пěтру шй ʤйсě: Доамње, ђи кйће орј, дакě йм фаҹе
пакат фраћиљи ал мјеу, сйј простěск? Пйнě ла шапће орј?
22. Йј ʤйсě Јисус: Нуц ворбјеск пйнě ла шапће орј, нума пйнě ла
шапћеʤěҹ ђе орј йнмулцут ку шапће.
(Кап. 77). 23. Ђеаја Ймпарацйја ҹерљилуј самěнě ла уому ймпарату, карје
вру сй трагě раҹуну ку слуӂиљи а љи луј.
24. Шй кйнд порњи сй факě раҹуну, йј дусěрě пи ун даторњик ђе ʤěҹe миј
ђи таланц.
25. Шй кум јел ну авја ку ҹе сй плаћаскě, стапйну луј порйнҹи сйл виндě,
пи јел шй мујерја луј, шй копиј, шй тот ҹе авја; шй сй сě наплаћаскě.
26. Ама слуга ěла каʤу, шйј сě йнкина ворбинд: Стапйнуље,
мйјашћаптěмě, шй тот о сйц плаћеск.
27. Да ла стапун йј вењи парје рěу ђи ěла слугě, шйл слобоʤй, шй
даторија йј простй.
28. Да кйнд јешй слуга ěла, афлě пи уну ђин ај луј фйртац карје йј јерја
даторњик о сутě ђи бěнҹ, шйл принсě шй порњи стрйнӂа ђи гйт ворбинд:
Дěм ҹе јешћ даторј!
29. Каʤу фйртату а луј ла пиҹоариљи луј шй сě руга ворбинд: Йнгěдујемě,
шй тот о сйц плаћеск.
30. Да јел ну вру, нума йл дусě шй йл лападě йн бйзнě, пйнě ну йнтоарҹе
даторија.
31. Пě кйнд ваʤурě фйртацй луј аја йнтймпларје, љи фу парје рěу мулт,
шй дупа ҹе сě дусěрě, спусěрě ла стапйну ал лор тот ҹе са йнтймплат.
32. Атунҹа йл кјемě стапйну ал луј, шйј ʤйсě: Ал рěу слуго, тоатě
даторија цам простйт, кě ћај ругат ђе миње.

31

33. Нује фи а трěбуит сй ај шй ту милě ђe ал тјеу фйртат, кум шй јо ђе
ћиње ҹе авусěј милě?
34. Шй сě мйњије стапйну ал луј, шйл ђацě ла кинуиторј пйнě ну во
йнторҹа тот ҹе ја фост даторј.
35. Аша шй Тајка мјеу ал ҹерљилуј о сй факě воуо, дакě ну простуц тотнат
ла фраћиљи ал востру ку тоатě ињима, пакаћиљи а лор.

19 Ђи касйторјалě, ђи ђиспарцěње шй ђи трају ал њейнсоцйшат. Јисус
ферикјешће копији. Ђи ал газдě бајат. Ђи дарујала пи апостољ пинтру
верњиҹије ла Иристосу .
(Кап.78). 1. Шй дупа ҹе фйршй Јисус ворбиљишћа, сě дусě ђин Гаљиљеја,
шй вењи йн котунурљи Јудајешћ пистě Јордан.
2. Шй дупа јел мјерӂа вилајт мулт, шйј винђекě аколо.
3. Шй вењирě ла јел фарисěји сйл ҹерҹе, шйј ʤйсěрě: Да је слобод фи ла
уом сй ђа друму ла мујерја луј ђи фије ҹе винě?
4. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Ну ац фи ҹићит кě Фаҹерњику ђин порњит
ја факут војњиҹеск шй мујерјеск?
5. Шй а ʤйс: Пинтру аја о сй ласě уому тајка ал луј шй мујка, шй о сй сě
љипјаскě ла мујерја луј, шй о сй фије дој ун труп.
6. Аша ђи нумйјсйнт дој, нума ун труп; да ҹе Думњеʤěу а ймпрјеунат
уому сй ну ђиспартě.
7. Йј ʤйсěрě: Ђи ҹе атунҹа Мојсěј порйнҹи сй сě ђа карћа ђе дат друму,
шй сйј ђа друму.
8. Љи ʤйсě: Во’о Мојсěј пинтру а йнтаритě ињима а воастрě ва дат слобěд
сй дац друму ла мујерљи воаштрје; да ђила порњит ну а фост аша.
9. Да јо ва спун: Карје дě друму ла мујерја а луј, ђикйт пинтру
ибомњиҹије, шй сě йнсоарě ку алта, фаҹе ибомњиҹије.
10. Йј ʤйсěрě йнвацатари луј: Дакě је аша ла уом ку мујерја, нује бун сй
сě йнсоарје.
11. Да јел љи ʤйсě: Ну пот тоц сй примјаскě аја ворбě, ђикйт ěја ла карје
је дат.
12. Кě јастě скопиц карје аша са факут ђин мума а лор; да јастě скопиц пи
карје уоамињи ја скопит; да јастě скопиц карје ји сйнгурј са скопит пинтру
Ймпарацйја ҹерљилуј. Карје поаће сй примјаскě, ласě сй примјаскě.
13. Атунҹа дусěрě ла јел копији сй пунě мйнљи пи ји, шй сй сě роаӂе ла
Думњеʤěу ђе ји; да йнвацатари йј опрја.
14. Да Јисус ʤйсě: Ласац копиј, шй нуј оприрјец сй винě ла миње, кě а лу
ај аша је Ймпарацйја ҹерјулуј.
15. Шй дупа ҹе пусě мйнљи пи ји, сě дусě ђаҹија .
(Кап. 79). 16. Шй ујће, вруну вењи ла јел шйј ʤйсě:Даскěље ал ферикит,
карје бунатаће сй фак,сй ам вијацě ђи веҹије?
17. Да јел йј ʤйсě: Ђи ҹе ма кјемј ферикит? Њима нује ферикит, ђикйт
алуну Думњеʤěу. Да дакě врјеј туна йн вијацě, цйње порйнҹиљи.
18. Йј ʤйсě: Карје? Да Јисус ʤйсě: Ну оморй; ну фаҹа ибомњиҹије; ну
фура; ну мартури минҹинос;
19. Рјеспекуја пи тајка шй мујка; шй сй ај драгостě ђи алђапроапје ал тјеу
ка сйнгур ђи ћиње.
20. Йј ʤйсě бајату: Тот аста пазйј ђила ћињерјаца а мја; ҹем йнкě
фаљешће?

32

21. Йј ʤйсě Јисус: Дакě врјеј фйрě фаљинкě сй фиј, дуће шй винђе тот ҹе
ај шй дěј лај сараҹ, шй о сй ај газадариије пи ҹерј; пě ајде дупа миње.
22. Да кйнд ауʤй бајату ворба, сě дусě йнтристат; кě авја мулће мошуј.
23. Да Јисус ʤйсě ла йнвацатари ај луј: Ђеистйна ва спун кй је грјеу ла ал
газдě туна йн Ймпарацйја ҹерљилуј .
24. Шй јар ва спун: Мйјљесњик је ла камилě трјеҹа пин урјекиљи акулуј,
ђикйт фи лал газдě туна йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
25. Да кйнд аја ауʤйрě йнвацатари, сě мирасě мулт ворбинд: Карје сě,
дакум, поаће испасй?
26. Да Јисус дупа ҹе сě ујтě ла ји, ље ʤйсě: Ла лумје аста ну поаће сй
фије, да ла Думњеʤěу тот поаће сй фије.
27. Атунҹа распусě Пěтру шйј ʤйсě: Ěће ној ам ласат тот шй дупа ћиње
ам пљекат; ҹе дакум, о сй фије ку ној?
28. Да Јисус љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун кě вој карје пљекарěц дупа миње,
йн вијаца но’о, кйнд Фиу Уомулуј шěђе пи прјасту а лу круҹија луј, о сй
шађец шй вој пи до’оспрјеҹе прјастурј, шй о сй жуђекац пистě а љи
дооспрјеҹе фирурј ђи лумје а Израиљулуј.
29. Шй тотнат карје а ласат каса, ор фрацй, ор сурорљи, ор тајка, ор мујка,
ор мујерја, ор глоаћиљи, ор помйнту, пинтру нумиљи мјеље, о сй
примјаскě ђе о сутě ђи орј кйће атйта, шй о сй мошйјаскě вијаца ђи веҹије.
30. Ама мулц ајђинтйј о сй фије лаурмě, шй ајђилаурмě йнтйј.

20

Поваста ђе лукратори ла вије. Друму йн Јерусаљим шй а ђи триј
вјестала пацěњилор. Ругарја мујки а лу фији лу Заведěј шй ђи примарије.
Винђекарја пи дој орбј ај Јерихоњешћ.
(Кап. 80). 1. Кě Ймпарацйја ҹерљилуј самěнě ка уому касйторју, карје
јешй ђимињаца ђиноапће сй ја лукраторј ла вија луј.
2. Шй дупа ҹе сě токми ку лукратори ку о банкě ла ʤй, йј тримјасě йн вија
луј.
3. Шй кйнд јешй пила ҹасу ал ђи триј,*) ваʤу пи алцй унђе стау пи
прйваљије фйрђе лукру.
4. Шй лор ʤйсě: Дуҹецěвě шй вој йн вија мја, шй ҹе о сй фије ку
ђирјептаће о сй ва дау.
5. Шй сě дусěрě. Шй јар кйнд јешй пила ал ђи шасě шй ал ђи но’о ҹас,
факу аша.
6. Да пила ал ђи унспрјеҹе ҹас кйнд јешй, афлě алцй унђе стау фйрђе
лукру шй ље ʤйсě: Ҹе стац аиҹ тоатě ʤěоа фйрě лукру?
7. Йј ʤйсěрě: Пě њима ну ње лувě ла лукру. Љи ʤйсě: Дуҹецěвě шй вој йн
вија мја, шй ҹе о сй фије ку ђирјептаће о сй примиц.
8. Да кйнд фу сара, ʤйсě стапйну ал вији ла корманарју ал луј: Кјамě
лукратори шй дěље сймбрија, порњинд ђила ајђилаурмě пйнě ла ајђинтйј.
9. Шй кйнд вењирě карје пила ҹасу ал ђи унспрјеҹе а фост лувац ла лукру,
примирě кйће о банкě.
10. Да кйнд вењирě ајђинтйј, гинђирě кě о сй примјаскě мйјмулт; шй
примирě шй ји кй ће о банкě.
11. Шй дупа ҹе примирě, сě вајта ђи касйторј.
12. Ворбинд: Ěшћа ајђилаурмě лукрарě ун ҹас, пě йј барбариш ку ној карје
суфарарěм наказу ʤйљи шй запуку.

33

13. Да јел распунсйнд ʤйсě ла уну ђин ји: Прјећинуље, нуц фак рěутаће.
Ну ај токмит фи ку миње пи о банкě?
14. Ја ҹе је ал тјеу, пě дуће; да јо врјеу шй ла ěста алђилаурмě сй дау ка
шй цйје.
15. Ор, дар јо нусйнт стапйн йнтрал мјеу фаҹа ҹе врјеу? Дар је окју тјеу
рěу ҹе сйнт јо бун?
16. Аша о сй фије ајђилаурмě йнтйј, шй ајђинтйј лаурмě; кě је мулц ђај
кјемац да пуцйњ ђај аљеш.
(Кап. 81). 17. Шй кйнд пљекě Јисус йнђал пи друм ла Јерусаљим, луувě
йнсйнгур пи Ајдојспрјеҹе йнвацатарј, шй ље ʤйсě:
18. Јеће ње дуҹем сус йн Јерусаљим, шй Фиу Уомулуј о сй фије прједат ла
примосфйнтарј шй карћиторј; шй о сйл жуђеҹе ла моарће;
19. Шй о сйл ђа ла ајҹенушћиудумњеʤěу сй сě рйдě ђи јел, шй сйл батě ку
жоарда шй сйл рашћингě; шй ʤěоа а ђи триј о сй сě рађиҹе йн вијацě.
20. Атунҹа вењи ла јел мујка а лу фији лу Заведěј ку фији ај ји йј сě
йнкинйнд шй ђи јел ругйнд ђе ҹова.
21. Да јел йј ʤйсě: Ҹе врјеј? Йј ʤйсě: ʤй сй шадě ај ми дој фиҹорј, уну ђи
парћа ђирјаптě а тја, да уну ђи парћа стйнгě а тја, йн ймпарацйја тја.
22. Да Јисус распунсйнд ʤйсě:Нушћиц ҹе катац. Пућец фи бја пару пи
карје о сйл бјау јо, шй ва боћеʤа ку боћеʤу ку карје ма јо боћеʤ? Йј
спусěрě: Пућем.
23. Шй љи ʤйсě: Пару, дакум, ал мјеу о сйл бјац, шй ку боћеʤу ал ку
карје ма јо боћеʤ о сй фиц боћеʤац; ама шађа мије ђи парћа ђирјаптě шй
ђи парћа стйнгě, нује ал мјеу сй дау, нума ла карје а спримит Тајка ал мјеу.
24. Шй кйнд ауʤйрě аја ај ʤěҹe, сě мйњијарě пи ěја ај дој фрац.
25. Да Јисус дупа ҹе йј кјмě, ʤйсě: Шћиц кě кињежй а лу вилајтурј
стапйњеск ла јеље, шй маријошй купринд пистě јеље.
26. Сй ну фије аша йнтрě вој; нума карје врја сй фије марје йнтрě вој, ласě
сй фије аскултаторју востру.
27. Шй карје врја йнтрě вој сй фије алђинтйј, ласě сй ва фије слугě.
28. Кум ҹе Фиу Уомулуј ну а вењит сйј служаскě, нума сй служаскě шй сй
ђа вијаца а луј йн расплатě ђе мулц.
(Кап. 82). 29. Шй кйнд ји јеша ђин Јерихон, дупа јел пљекě вилајт мулт.
30. Шй ујће, дој орбј шађа йнгě друм, шй ауʤйнд кě трјеҹе Јисус, збјерарě
ворбинд: Ај милě ђи ној, Доамње, фиуље а лу Давид!
31. Да вилајту йј ћемја сй такě; да ји шймйј мулт збјерарě ворбинд: Ај
милě ђи ној, Доамње, фиуље а лу Давид!
32. Шй кйнд сě опри, Јисус йј кјемě шй ʤйсě: Ҹе врјец сй ва фак?
33. Йј ʤйсěрě: Доамње, сй сě ђишкидě оки ноштри.
34. Шй Јисус аву милě, шй ажунсě ђи оки ај лор, шй ђилок капатарě
веђерје оки ај лор, шй сě дусěрě дупа јел.
*) Пи нумарату Јеврјејилор, аја је но’о ҹасурј ђимињаца; шй пиурмě ҹасу
ал ђи шасě је амњаʤу, ҹасу ђи унспрјеҹе је ҹинҹ ҹасурј дупа амњаʤ.

21

А лу Иристосу тунату йн Јерусаљим. Дудаиту пи његусторј ђин
храм. Смокиња шћирě. Ђе стапйњирја а Иристосулуј. Поваста ђи дој
Фиҹорј, шй ђи ај рйј лукраторј ла вије. Ђи пјатра колцулуј.

34

(Кап. 83). 1. Шй кйнд сě апропијарě ђе Јерусаљим шй вењирě йн Витфага
ђиспрје ҹоака Масљињаскě, атунҹа тримјасě Јисус дој йнвацатарј
2. Љи ворбинд: Дуҹецěвě йн сату ҹе је ђиспрје вој, шй ђилок о сй афлац
магарица љегатě шй магарју ку ја; ђезљегацо шй адуҹецймјо.
3. Шй дакě ва карје ʤйҹе ҹова, спуњец кě йј трěбě ла Домну; шй ђилок о
сйј тримјатě.
4. Да аста тот а фост сй сě ймпљињаскě ҹе је спус пистě пророк, карје
ворбјешће:
5. Спуњец ла феја Сйонулуј: Јеће Ймпарату тјеу виње ла ћиње, блйнд шй
калěрј пи магарицě, шй пи магарј, пују ал жоавињи ҹе дуҹе товару.
6. Да йнвацатари сě дусěрě шй факурě кум ља порйнҹит Јисус ;
7. Адусěрě магарица шй магарју, шй пусěрě пи ји ајњиљи а љи лор, шйл
шаʤурě ђисупра.
8. Да мулц ђин вилајт ашћерња ајњиљи лор пи друм; да алцй тајасě крјенӂ
ђин љемње шй ље ашћерња пи друм.
9. Да вилајту карје мјерӂа йнаинћа луј шй дупа јел, збјерасě ворбинд:
Осана ла Фиу лу Давид! Ворба ферикитě ђи ал ҹе виње йн нумиљи
Домнулуј! Осана пи ҹерурљи йналће!
10. Шй кйнд тунě йн Јерусаљим, сě спајмě тот орашу ворбинд:Карје је
ěста?
11. Да вилајту ворбја: Ěста је Јисус, пророку ђин Назарјету Гаљијељеск.
12. Шй тунě Јисус йн храму Думњеʤěулуј, шй дудаи афарě пи тоц карје
винђа шй кумпара йн храм, шй растурнě астаљиљи лу ај ҹе скимбасě
бањи, шй клупиљи лу ај ҹе винђасě голймбј.
13. Шй љи ʤйсě: Скрис је: Каса мја каса ругаҹуњи ласě сй сě кјеме, да вој
факурěц ђин ја пјешћера оцаскě.
14. Шй вењирě ла јел йн храм шкјопи шй орби, шě йј винђекě.
15. Да кйнд ваʤурě примосфйнтари шй карћитори мирěрљи пи карје факу,
шй копиј унђе збјарě йн храм шй ворбјеск: Осана ла фиу лу Давид, сě
йнфокарě.
16. Шйј ʤйсěрě: Ауʤ фи ҹе ěшћа ворбјеск? Да Јисус љи ʤйсě: Аха! Дар
њишкйнд нац ҹићит: Ђин гура копијилор шй ај сугарилор, ај факут ђи
ћиње лабдарје?
17. Шй дупа ҹе йј ласě јешй афарě ђин ораш, йн Витањија, шй йнсарě
аколо.
(Кап. 84). 18. Да ђимињаца кйнд сě йнторҹа йн ораш, йнфламйнʤй;
19. Шй кйнд ваʤу о смокиње лйнгě друм, вењи ла ја; шй ну афлě пи ја
њимика ђикйт фрунʤě, шйј ʤйсě: Њишкйнд ђила ћиње љеӂе сй нумйј
фије пйн ваку. Шй ђилок сакě смокина.
20. Шй кйнд ваʤурě аја йнвацатари, сě мирарě ворбинд: Кум ђилок сакě
смокина?
21. Да Јисус распунсйнд љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун: Дакě авјец крјеђерје,
шй нује ку ињима йндоитě, о сй фаҹец ну само аја ҹе сě факу ку смокина,
нума шй ла ҹоакаста дакě ʤйҹец: рађикěће шй лапěдěће йн мěрј, о сй фије.
22. Шй тот ҹе виц ҹерја йн ругаҹуње, крјеʤйнд, о сй капатац.
(Кап. 85). 23. Шй кйнд тунě йн храм шй порњи йнваца, вењирě ла јел
примосфйнтари шй примоҹури ај вилатулуј ворбинд: Ку ҹе стапйњирје аја
фаҹ? Шй карје йц ђацě аја стапйњирје?
24. Да Јисус распунсйнд љи ʤйсě: Шй јо о сй ва йнтрјеб о уна ворбě, пи
карје дакě мјо спуњец, шй јо о сй ва спун ку ҹе стапйњирје аста фак.

35

25. Боћеʤату лу Јован ђиунђе јерја? Ђин ҹерј, ор ђила лумје? Да ји сě
гинђасě йн гйнду ал лор ворбинд: Дакě спуњем ђин ҹерј, о сй ʤйкě: Ђи ҹе,
дакум, нул крјеʤурěц?
26. Дакě фи ʤйҹем: ђила лумје, ње ћемјем ђе вилајт; кě тоц ђи Јован
сокоћеск кě је пророк.
27. Шй распунсйнд ла Јисус ʤйсěрě: Нушћим. ʤйсě шй јел лор: Њиш јо
во'о ну врјеу спуња ку ҹе стапйњирје аста фак.
(Кап. 86). 28. Да ҹе ви сě ймпарје? Врун уом авја дој фиҹорј; шй дупа ҹе
вењи ла алђинтйј, ʤйсě: Фиҹоруље, дуће астěʤ лукрě йн вија мја.
29. Да јел распунсйнд ʤйсě: Нуврјеу! Шй пиурмě сě покаи шй сě дусě.
30. Шй дупа ҹе вењи ла алалалт, ʤйсě јар аша. Да јел распунсйнд ʤйсě:
Врјеу, стапйнуље! Шй ну сě дусě.
31. Карје ђин ěшћа ај дој а факут воја а тајки? Йј ʤйсěрě: Алђинтйј. Љи
ʤйсě Јисус: Ђеистйна ва спун кě царињиҹи шй курвиљи йнаинћа воастрě
о сй туње йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
32. Кě вењи Јован пи друму ку ђирјептаће, шй нул крјеʤурěц; да
царињиҹи шй курвиљи йл крјеʤурě; да вој шй дупа ҹе ваʤурěц аја, ну ва
покаирěц сйл крјеђец.
(Кап. 87). 33. Алтě повастě аскултац: Јерја уом касйторј карје сађи вија,
шй о йнграђи ку гард, шй сапě йн ја подрум ђи бјерје, шй зйђи кулě; шй о
ђацě ла мунҹитори вији, шй сě дусě.
34. Да кйнд сě апропије врјемја куљесулуј, тримјасě слуӂиљи а луј ла
мунҹитори вији сй капиће букаћиљи луј.
35. Да мунҹитори вији, принсěрě слуӂиљи луј, шй пи уну батурě, да пи
уну оморйрě, да пи уну сě пусěрě ку пјетри.
36. Јар тримјасě алће слуӂ, мйјмулће ђикйт йнтйј, шй ље факурě исто аша.
37. Да мйјлаурмě љи тримјасě пи фиу ал луј ворбинд: О сй сě рушйњаʤě
ђи фиу ал мјеу.
38. Да мунҹитори вији кйнд ваʤурě фиу ʤйсěрě йнтрě ји: Ěста је
мошйјану; вењиц сйл оморйм, шй сй ње рамйнě мошйја а луј.
39. Шйл принсěрě, пěл скоасěрě афарě ђин вије, шйл оморйрě.
40. Кйнд, дакум, виње стапйну ал вији, ҹе о сй факě ла мунҹиторија?
41. Йј ʤйсěрě: Пи ај ҹе а факут рěу, ку рě моарће о сйј стораскě; да вија о
со ђа ла алц мунҹиторј, карје о сйј ђа букаћиљи ла врјемја лор.
42. Љи ʤйсě Јисус: Дар њишкйнд нац ҹићит йн Карће: Пјатра карје о
лападарě зйдари, аја сě факу капу ђила колц; аја фу ђила Домну, шй ђи
фрумошацě је йн оки ноштри.
43. Ђеаја ва спун кě о сй сě ја ђила вој Ймпарацйја Думњеʤěулуј, шй о сй
сě ђа ла вилајт карје адуҹе букаћиљи луј.
(Кап. 88). 44. Шй карје кађе пи аста пјатрě, о сй сě спаргě; да пи карје ја
кађе, о сйл затрјаскě.
45. Шй кйнд ауʤйрě примосфйнтари шй фарисěји повјешћиљи а љи луј,
йнцаљасěрě кě ђе ји ворбјешће.
46. Шй сě ујта сйл приндě, ама сě ћемурě ђе вилајт, кě тоц сокоћа кě је
пророк.

22 Поваста ђи нунта лу фиу ймпаратулуј. Ла Думњеʤěу а Думњеʤěулуј,
ла ймпарату а ймпаратулуј. Ђи рађикату йн вијацě лу ај морц, шй ђи а
мйјмарје порйнкě. Иристосу, а лу Давид фиу шй Домну.

36

(Кап. 89). 1. Шй ђезворбинд Јисус, јар љи ʤйсě йн повјешћ ворбинд:
2. Ймпарацйја ҹерљилуј је ка уому ймпарату карје факу нунта ла фиу ал
луј.
3. Шй тримјасě слуӂиљи луј сй кјеме пи кјемацй ла нунтě;шй ну врурě
вењи.
4. Јар тримјасě алће слуӂ ворбинд: Спуњец ла кјемацй: Јеће прйнʤу ал
мјеу лам гаћит, жунҹи ми шй грасуњи сйнт тајац, шй тот је гата; вењиц ла
нунтě.
5. Да ји фйрě пасě сě дусěрě: уну ла кймпу ал луј, да алту ла његусторија а
луј;
6. Да ајлалц принсěрě слуӂиљи а љи луј, йш батурě жок ђи ји, шйј
оморйрě.
7. Шй кйнд ауʤй аја ймпаратула, сě мйњије рěу, шй тримјасě војска а луј
шй сторй ěја душмањ, шй орашу ал лор апринсě.
8. Атунҹа ʤйсě ла слуӂиљи луј: Нунта је гата, да кјемацй ну јерја ђи
ҹинстě.
9. Дуҹецěвě, дакум, пи распйнћиҹе, шй пи карје год афлац кјемацěл ла
нунтě. 10. Шй дупа ҹе јешйрě слуӂиљи пи друмурј, астрйнсěрě пи тоц пи
карје афларě, шй рěј шй буњ; шй сě умплу соба нунцй ку гошћ.
11. Да кйнд тунě ймпарату сй вадě гошћи, ваʤу ун уом карје на фост
ймбракат йн цоаље ђи нунтě.
12. Шйј ʤйсě: Прјећинуље, кум ај тунат йнкоа фйрě цоаље ђи нунтě? Да
ěла таҹа.
13. Атунҹа ʤйсě ймпарату ла слуӂ: Љегацйј мйнљи шй пиҹоарљи, пě
лувацěл шй лападацěл йн његура а мйјђилаурмě; аколо о сй фије плйнс шй
скйрцоњату ђинцйлор.
14. Кě сйнт мулц кјемац, ама је пуцйн ђај аљеш.
(Кап. 90). 15. Атунҹа сě дусěрě фарисěји шй ла тěјнујалě сě ворбирě кум
лар принђа ла ворбě.
16. Шй тримјасěрě ла јел пи йнвацатари ај лор ку Иродовљењи, ворбинд:
Даскěље, шћим кě јешћ адаварат шй ла друму лу Думњеʤěу ђеистйна
йнвјец, шй нуц пасě њиш ђи карје, кě ну ће ујц карје је ҹе ђин лумје.
17. Спуње њи, дакум, ҹе ту гинђешћ: трěбě фи сй сě ђа дацйја ла цару ор
ну?
18. Јисус карје йнцаљасě икљењија лор, ʤйсě: Ҹе ма ҹеркац,
фацарњиҹилор?
19. Аратацěм бану ђи дацйје. Шй ји йј дусěрě бану.
20. Шй љи ʤйсě: А куј је аста фирје шй скрисоарја?
21. Йј ʤйсěрě: А лу цару. Атунҹа љи спусě: Дац, дакум, ла цару а царулуј
шй ла Думњеʤěу а Думњеʤěулуј.
22. Шй кйнд ауʤйрě сě мирарě, шй дупа ҹе йл ласарě сě дусěрě.
(Кап. 91). 23. Тот йн аја ʤй вењирě ла јел садукеји, карје ворбјеск кě ну
јастě рађикарје йн вијацě, шйл йнтрјебарě
24. Даскěље, Мојсěј ʤйсě: дакě моарје ҹињива фйрђе копиј, фраћиљи луј
сй ја мујерја луј шй сй рађиҹе фиру самйнцй ла фраћису.
25. Ла ној јерја шапће фрац; шй алђинтйј дупа ҹе сě йнсурě, мури; шй кум
ну авја копиј, ласě мујерја а луј ла фраћису.
26. Да аша шй алђидој, шй алђитриј, пйнě ла алђишапће.
27. Да пиурма а лу тоц мури шй мујерја.
28. Ла рађикарја йн вијацě, дакум, а лу карје ђин ај шапће о сй фије
мујерја? Кě дупа тоц а фост?

37

29. Да Јисус распунсйнд љи ʤйсě: Вац йнҹелат, кě нушћиц кěрцйљи, њиш
сйла лу Думњеʤěу.
30. Кě дупа рађикарја йн вијацě, њиш сě йнсоарě њиш сě маритě, нума
сйнт ка йнӂери Думњеʤěулуј пи ҹерј.
31. Да ђи рађикарја йн вијацě а морцйлор, нац ҹићит фи ҹе ва ʤйс
Думњеʤěу ворбинд:
32. Јо сйнт Думњиʤěу а лу Аврам, шй Думњеʤěу а лу Исак, шй
Думњеʤěу а лу Јаков! Думњеʤěу нује Думњеʤěу лу ај морц, нума лу ај
виј.
33. Шй вилајту ауʤйнд сě мирасě ђи йнвацамйнту ал луј.
(Кап. 92). 34. Да фарисěји дупа ҹе ауʤйрě кě аступě гура ла садукеј, сě
адунарě лаунлок.
35. Шй йнтрјебě уну ђин ји, карје йнваца кануну,йл ҹеркйнд шй ворбинд:
36. Даскěље, карје порйнкě је мйјмарје йн Канун?
37. Да Јисус йј ʤйсě: Сй ај драгостě ђи Доамну Думњеʤěу ал тјеу ку тоатě
ињима а тја, шй ку тот суфљету ал тјеу, шй ку тот гйнду ал тјеу.
38. Аста је ађинтйј ш'амйјмарје порйнкě.
39. Да ађидоо је ка шй аста: Сй ај драгостě ђи алђапроапје ал тјеу ка
сйнгур ђи ћиње.
40. Ђе ашћа до’о порйнҹ стě ањинат тот Кануну шй Пророҹи.
41. Да кйнд сě адунарě фарисěји, йј йнтрјебě Јисус
42. Ворбинд: Ҹе гинђиц ђе Иристосу? А куј фиу је? Йј ʤйсěрě: А лу
Давид.
43. Љи ʤйсě:Кум атунҹа, дакум, Давид луј йн Фантазм йј ʤйҹе Домн,
ворбинд:
44. Дзйсě Домну ла Домну ал мјеу: Шěʤ мије ђи парћа ђирјаптě, пйнě
трйнћеск душмањи ај ти ђи талпјеће ла пиҹоариљи тјеље?
45. Кйнд, дакум, Давид йј ʤйҹе луј Домн, кум йј је фиу?
46. Шй њима нуј пућа распуња њиш о ворбě; њиш ђин аја ʤěо, њиш
кућеʤа ҹињива сйл йнтрјебе шймйј.

23

Жуђекушу а лу Јисус ђи фацарњиҹија а карћиторилор шй а
фарисěјилор. Тěнгујала ђиспрје Јерусаљим.
(Кап. 93). 1. Атунҹа ʤйсě Јисус ла вилајт шй ла йнвацатари ај луј
2. Ворбинд: Пи а лу Мојсěј скамн шаʤурě карћитори шй фарисěји .
3. Тот, дакум, ҹе ва спун сй цйњец, цйњец шй фаҹец; ама пи фаҹерљи лор
ну ва рйндуирјец; кě ворбјск да ну фак.
4. Нума љагě крошйњ грјеље шй њесумјерњиҹе ђи дус, шй ље йнкаркě пи
гйрга луми, да ку ӂејту ал лор ну вор сй ље сприжоанě.
5. Да тоаће фаҹерљи а лор ље фак сйј вадě лумја; кě ларӂеск
таљисманурљи а лор шй фак поаље марј ла ајњиљи а љи лор.
6. Шй војеск капу лу масě ла гостйј, шй локурљи аљиђинтйј пин сйнагоӂ.
7. Шй сй љи сě факě апљекаҹуњ пи прйваљииј, шй лумја сй љи ʤйкě:
рави!
8. Да вој ну ва стрйгариц рави; кě је ла вој уну Даскěл, Иристосу, да вој
сйнћец тоц фрац.
9. Шй ку тајка ал востру ну стрйгарјец пи њима пи помйнт; кě је ла вој
уну Тајкě, карје је пи ҹерјурј.

38

10. Њиш ва стрйгарјец йнвацамйнторј; кě је ла вој уну Йнвацамйнторј,
Иристосу .
11. Да алмйјмарје ђинтрě вој сй ва фије слугě.
12. Кě карје мјерӂе ку капу пи сус, о сй каће ла помйнт; шй карје катě ла
помйнт, о сй мјаргě ку капу пи сус.
(Кап. 94). 13. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку до’о фјацě, ҹе
йнкиђец Ймпарацйја ҹерљилуј ђинаинћа луми; кě вој ну тунац њиш ласац
сй туње пи ěја карје ар врја.
14. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку до’о фјацě, ҹе мйнкац
кěшйљи вěдувилор, шй ђе минҹунě ва ругац мулт; ђеаја шймйјмулт о сй
фиц жуђекац.
15. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку доуо фјацě, ҹе трјеҹец
мěрљи шй помйнту кум фи ац капата пи уну ҹе мјерӂе дупа вој, шй кйнд
йл капатац, йл фаҹец фиу а лу пйржол ђе до’орј мйјмарје ђикйт вој.
16. Вајђе вој пуртаторилор ај орбј, карје ворбиц: Дакě сě ҹињива жоарě пи
храм, аја нује њимик; да карје сě жоарě пи ауру ал храмулуј, је журат.
17. Ај фйрђе минће шй ај орбилор! Кě ҹе је мйјмарје: ауру ор храму карје
пи аур сфйнцěшће?
18. Шй дакě сě ҹињива жоарě пи олтарј, аја нује њимика; да карје сě жоарě
ку дару пи јел, је журат.
19. Ајфйрěминће шй ај орбилор! Кě ҹе је мйјмарје: дару ор олтарју карје
пи дар сфйнцěшће?
20. Карје сě, дакум, жоарě ку олтарју, сě жоарě ку јел шй ку тот ҹе је пи
јел.
21. Шй карје сě жоарě ку храму,сě жоарě ку јел шй ку Ěла ал ҹе трајешће
йн јел.
22. Шй карје сě жоарě ку ҹерју, сě жоарě ку прјасту ал Думњеʤěулуј шй
ку Ěла ал ҹе шěђе пи јел.
(Кап. 95). 23. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку до’о фјацě, ҹе
дац пи а ђи ʤěҹe ђин ментě шй ђин ҹимбур шй ђин марарј, да ласарěц ҹе
је мйј ку трěбујалě йн Канун: ђирјептаћа шй мила шй крјеђерја; да аста а
трěбуит фаҹа шй аја ну ласа.
24. Пуртаторилор ај орбј, карје стрěкурац цйнцарју да камила йнгицйц.
25. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку до’о фјацě, ҹе сйрујиц
ђинафарě пару шй васу, да ђинунтру сйнт пљиње ђе фур шй ђе
стрймбатаће. 26. Фарисěјуље ал орб, сйруја мйјйнтйј
ђинунтру пару шй васу, кě о сй фије шй ђинафарě сйрујиће.
27. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку до’о фјацě, ҹе сйнћец ка
мормйнтурљи а љи варуиће, карје ђинафарě сě аратě фрумоасě, да йнунтру
сйнт пљиње ђе уоасě а морцйлор шй ђи йнтотфјељу њесйрујалě.
28. Аша шй вој: Ђинафарě ла лумје ва аратац ку ђирјептаће, да ђинунтру
сйнћец пљињ ђе фацěрњиҹије шй ђи рěље.
(Кап. 96). 29. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, ај ку до’о фјацě, ҹе
зйђиц мормйнтурј ла пророҹ шй кићиц знамěнурљи а лу ајкуђирјептаће.
30. Шй ворбиц: Сй фи фост ној ла врјемја лу тајки ај ноштри, ну ам фи ку
ји мјерс йн сйнӂиљи ал пророҹилор.
31. Ку аја сйнгурј мартуриц ђе вој кě сунћец фиҹори ај лу ěја карје а
оморйт пророҹи.
32. Ймпљињиц шй вој масура лу тајки воштри.
33. Нопйрҹилор, љеӂо а лу аспидě, кум о сй скапац ђила йнжуђекушу ђе
пйржол?

39

34. Ђеаја, јеће, јо о сй ва тримјет пророҹ, шй пи ајкуминц шй карћиторј;
шй вој о сйј пи уњи оморйц шй рашћинӂец, да пи ајлалц сйј баћец пин
синагоӂиљи воаштрје, шй о сйј вураиц ђила ораш пйнě ла ораш;
35. Сй винě пи вој тот сйнӂиљи лу ајкуђирјептаће, карје је варсат пи
помйнт, ђила сйнӂиљи лу Авељ алкуђирјептаће пйнě ла сйнӂиљи лу
Зарија, фиу а лу Варахија, пи карје оморйрěц йнтрě храм шй олтарј.
36. Ђеистйна ва спун кě тот аста о сй винě пи љеӂаста.
37. Јерусаљиме, Јерусаљиме, карје оморј пророҹи шй дај ку пјетри йн ај
тримјеш ла ћиње; ђе кйће орј врусěј сй астрйнг глоаћиљи тјеље, кум ҹе
клоца адунě пуји ај ји су ěрпј, шй ну врусěрěц!
38. Јеће о сй ви сě ласě пустйје каса а воастрě.
39. Кě ва спун: Ну о сй ма вјеђец ђакума пйн ну ʤйҹец:Фериковорбит
карје виње йн нумиљи Домнулуј.

24 Ђи спарглујала Јерусаљимулуј, ђи ал адојља вењиту лу Иристосу, ђи
фйршйту вакулуј шй ђе трěбујала ђишћептěри.
(Кап. 97). 1. Шй дупа ҹе јешй, Јисус мјерӂа ђила храм, шйј вењирě
йнвацатари луј сйј арěће љаурљи храмулуј.
2. Да Јисус љи ʤйсě: Ну вјеђец фи тот аста? Ђеистйна ва спун: Ну о сй
рамйнě аиҹ њиш пјатрě пи пјатрě, карје ну о сй сě проумбље.
(Као. 98). 3.
Да кйнд шађасě пи Ҹоака Масљињаскě, вењирě ла јел
йнвацатари сйнгурј, ворбинд: Њи спуње, кйнд о сй фије аја шй кум је
сěмну а лу ал тјеу вењит шй а лу фйршйту вакулуј?
4. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Пазйцěвě сй ну ва ҹињива йнҹелује.
5. Кě мулц о сй винě йн нумиљи мјеље ворбинд: Јо сйнт Иристосу. Шй пи
мулц о сй йнҹелује.
6. О сй ауʤйц ратурј шй грајурј ђе ратурј. Ујтацěвě сй ну ва спомйнтац;
кě тот аја трěбě сй сě факě. Ама йнкě нује фйршйту.
7. Кě о сй сě рађиҹе вилајт ла вилајт, шй ймпарацйја ла ймпарацйје; шй о
сй фије фоамиће шй морћишаг шй скутуратурј а помйнтулуј пин лумје.
8. Да аја тот је порњиту пјеритулуј.
9. Атунҹа о сй ва ђа ла кинујелурј, шй о сй ва омоарје; шй тоаће
вилајтурљи о сй ва мйрзаскě пинтру нумиљи мјеље.
10. Шй атунҹа о сй сě огрјешаскě, шй о сй изђа уну пи алту, шй о сй
мйрзаскě уну пи алту.
11. Шй о сй јасě мулц прорҹ минҹинош, шй о сй йнҹелује пи мулц .
12. Шй пинтру кě о сй сě йнмулцаскě рěутаћа, о сй сě стймперје драгоста
а лу мулц.
(Кап. 99). 13. Ама карје пјетрјеҹе пйнě ла кйпатйј, ферику ђи јел.
14. Шй о сй сě стравестаскě аста јевангеље ђе Ймпарацйје пи тото
помйнту, ђи мартурије ла тоаће вилајтурљи. Шй атунҹа о сй винě
фйршйту.
15. Кйнд, дакум, вјеђец грозавија пустйјитулуј, ђе карје ворбјешће
пророку Дањилě, унђе стě ла локу ал сфйнт – карје ҹићешће сй йнцаљагě –
16. Атунҹа карје во фи йн Јудаја, ласě сй фугě йн ђалурј;
17. Шй карје во фи пи поду кěшй, сй ну сě кобоарје сй ја ҹеј је йн касě;
18. Шй карје во фи пи кймп, сй ну сě йнтоаркě йндарěт сй ја ајњиљи а луј.
19. Да вајђе ђи а љи грјеоање шй а љи ҹе ау сугарњиҹ йн аља ʤйље.

40

20. Нума ругацěвě ла Думњеʤěу сй ну фије фуӂиту востру пи јарнě, њиш
йн ʤěоа ђи сймбěтě.
21. Кě о сй фије атунҹа њевоје марје кум ҹе намйј фост ђин факуту луми
пйнě акума, њиш о сй мйј фије.
22. Шй дакě ну сар скурта ашћа ʤйље, њима ну ар рамйње; ама пинтру ај
аљеш, о сй сě скурће аља ʤйље.
23. Атунҹа дакě ва ҹињива ʤйҹе: Јеће, аиҹа је Иристосу ор аколо,ну
крјеђерјец.
24. Кě о сй сě ивјаскě Иристош минҹинош шй пророҹ минҹинош, шй о сй
арěће сěмње марј шй мирěрј, кум ар йнҹелуи, дакě сар пућа, шй пи ај
аљеш.
25. Јеће ва спусěј йнтйј.
26. Дакě ва, дакум, ји спун: Јоћел йн ҹерěт, ну јешйриц; јоћел йн собј, ну
крјеђерјец.
(Кап. 100). 27. Кě кум ҹе сфулӂеру јасě ђила расарит шй луминě пйнě ла
завйрњит, аша о сй фије шй вењиту а лу Фиу Уомулуј.
28. Кě унђе је мйршйја, аколо о сй сě шй уљи адуње.
29. Шй ђилок дупа њевоја а лу аља ʤйље, соарљи о сй сě йнтуњекјаʤě,
шй луна вјеђерја а ји пјерђа, шй стěљиљи ђин ҹерј кађа, шй сйљиљи а
ҹерљилуј о сй сě порњаскě.
30. Шй атунҹа о сй сě арěће сěмну а лу Фиу Уомулуј пи ҹерј; шй атунҹа о
сй сě плйнгě тоаће фирурљи ђе лумје пи помйнт; шй о сй вадě Фиу
Уомулуј унђе виње пи нувери ҹерљилуј ку сйлě шй ку круҹије марје.
31. Шй о сй тримјатě пи йнӂери луј ку марје глас ђе буҹин; шй о сй
адуње пи аљешй ај луј ђила патру вйнц, ђила кйпатйј пйнě ла кйпатйју
ҹерљилуј.
32. Да ђила смокиње йнвацац йнвěцу: Кйнд сě крјенӂиљи а љи ји
йнћињерјеск шй йнфрунʤěск, шћиц кě је апроапје вара.
33. Аша шй вој, кйнд вјеђец тот аста, сй шћиц кě је апроапја йнаинћа ушй.
(Кап. 101). 34. Ђеистйна ва спун: Аста брйње ну о сй трјакě пйнě ну сй во
тот аста йнтймпла.
35. Ҹерју шй помйнту о сй трјакě, ама ворбиљи мјеље ну о сй трјакě.
(Кап. 102). 36. Да ђе ʤěоаја шй ђи ҹасула њима ну шћије, њиш йнӂери ај
ҹерљилуј, ђикйт Тајка ал мјеу сйнгур.
37. Кě кум ҹе а фост йн ʤйљиљи лу Ноја, аша о сй фије шй вењиту лу
Фиу Уомулуј.
38. Кě кум ҹе йн ʤйљиљи йнаинћа лу паоду помйнтулуј, мйнкасě шй
баусě, сě йнсурасě шй маритасě, пйнě йн аја ʤěо кйнд Ноје тунě йн ладě.
39. Шй ну приҹепурě пйнě ну вењи паоду помйнтулуј шй лувě тот; аша о
сй фије шй вењиту лу Фиу Уомулуј.
40. Атунҹа о сй фије дој пи лок; уну о сй сě ја, да алалт ласа.
41. Доуо о сй маҹиње ла моарě; уна о сй сě ја, да алалтě ласа.
(Кап. 103). 42. Пазйц стража, дакум, кě нушћиц йн карје ҹас о сй винě
Домну востру.
43. Ама аста сй шћиц: Кйнд ар шћи касарју йн карје врјеме о сй винě оцу,
ар пазй стража шй ну ар ласа сйј спаргě каса.
44. Ђеаја шй вој фиц гата; кě ла ҹасу йн карје ну ва гинђиц о сй винě Фиу
Уомулуј.
45. Карје је, дакум, ěла ал верњик шй ал куминће слугě, пи карје ла пус
стапйну луј пистě ај луј ла касě, сй љи ђа мйнкарје ла врјеме?

41

46. Ферику ђи ěла слугě, пи карје стапйну ал луј кйнд во вењи, афлě кě
фаҹе аша.
47. Ђеистйна ва спун: о сйл пунě пистě тоатě мошйја а луј.
48. Дакě фи ěла ал рйјос слугě ʤйҹе йн ињима а луј: Ну о сй винě йнкě ал
мјеу стапйн йндатě;
49. Шй порњешће баћа фйртацй ај луј, да мйнка шй бја ку бјецйји;
50. О сй винě стапйну а лу ěла слугě йн ʤěоа кйнд ну траӂе нађежђе, шйн
ҹасу кйнд ну гинђешће,
51. Шй о сйл таје йндоуо, шй о сйј ђа парће ку фацарњиҹи; аколо о сй
фије плйнсу шй скйрцоњату ђинцйлор.

25

Поваста ђе а љи куминц шй а љи проашће фјеће. Поваста а ђи
таланц. Ђе жуђекушу ал фрикос.
(Кап. 104). 1. Атунҹа о сй фије Ймпарацйја ҹерљилуј ка ʤěҹe фјеће карје
луварě вјеђераторљи а љи лор, шй јешйрě йнаинћа лу мирја.
2. Да ҹинҹ ђин јеље јерја куминц, да ҹинҹ проашће.
3. Кě проашћиљи, кйнд луварě вјеђераторљи а лор, ну луварě ку јеље унт.
4. Да куминцйљи, луварě унт йн васйљи ку вјеђераторљи а лор.
5. Да кум фу сй сě мирја амйнаћаʤě, кукаирě тоаће, шй адурмирě.
6. Да ла мижлоку нопцй порњи збјерěту: Јоће мирја виње, јешйцйј
йнаинће.
7. Атунҹа сě скуларě тоаће фјећиља шй ймподобирě вјеђераторљи а љи
лор.
8. Да проашћиљи ʤйсěрě ла љи куминц: Дацйње ђин унту ал востру, кě а
ноаштрје вјеђераторј вор сй сě стйнгě.
9. Да куминцйљи распусěрě ворбинд: Кум ну ар фаљи шй но’о шй во’о,
мйјбун дуҹецěвě ла дугајаш шй кумпарац ђи вој.
10. Да кйнд сě јеље дусěрě сй кумперје, вењи мирја, шй а љи спримиће
тунарě ку јел ла нунтě, шй сě йнкисě уша.
11. Да пиурмě вењирě шй аља алалће фјеће ворбинд:Стапйнуље,
Стапйнуље! Ђишкиђиње.
12. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун, ну ва куноск.
13. Пазйц стража, дакум, кě нушћиц ʤěоа њиш ҹасу йн карје о сй винě
Фиу Уомулуј .
(Кап. 105). 14. Кě кум ҹе уому пљекйнд ла друм, кјемě слуӂиљи а љи луј
шй љи прјеђацě газдарија а луј;
15. Шй ла уну ђацě ҹинҹ таланц, да ла алалат дој, да лал ђе триј уну, ла
тотнат ђиспрје пућерја а луј; шй сě дусě.
16. Да ěла ҹе прими ҹинҹ таланц, сě дусě пě лукрě ку ји, шй капатě йнкě
ҹинҹ таланц.
17. Аша шй ěла ҹе прими дој, капатě шй јел йнкě дој.
18. Да ал карје прими уну, сě дусě пěл йнгропě йн помйнт шй питулě
арӂинту лу стапйнусу.
19. Да пиурмě а лу мултě врјеме, вењи стапйну лу ěшћа слуӂ, шй порњи
сй трагě раҹуну ку ји.
20. Шй дупа ҹе вењи ěла ҹе а примит ҹинҹ таланц, дусě йнкě ҹинҹ таланц
ворбинд: Стапйнуље, мјај дат ҹинҹ таланц; јоће йнкě ҹинҹ таланц пи карје
ам капатат ку ји.

42

21. Да стапйну йј ʤйсě: Бун слуго ал бун шй ал верњик; йн пуцйн ај фост
верњик, пистě мулт о сй ће пун; тунě йн букурија лу стапйну ал тјеу.
22. Да дупа ҹе вењи шй ěла ҹе а примит дој таланц ʤйсě: Стапйнуље, мјај
дат дој таланц; јоће йнкě дој таланц пи карје ам капатат ку ји.
23. Да стапйну йј ʤйсě: Бун слуго ал бун шй ал верњик; йн пуцйн ај фост
верњик, пистě мулт о сй ће пун; тунě йн букурија лу стапйну ал тјеу.
24. Да дупа ҹе вењи шй ěла ҹе а примит ун талант, ʤйсě: Стапйнуље, ам
шћиут кě јешћ ту тарје уом: сěҹерј унђе нај сйманат, шй адуњ унђе нај
вйнтурат;
25. Пě ма ћемуј, шй ма дусěј шй питулај таланту тјеу йн помйнт; шй јећец
ал тјеу.
26. Да стапйну ал луј распунсйнд йј ʤйсě: Ал рěу шй ал љенос слуго, ај
шћиут кě сěҹер унђе нам сйманат, шй адун унђе нам вйнтурат;
27. Ај трěбуит ђеаја арӂинту мјеу сй дај ла зарафј; шй дупа ҹе вењиј, јо
аш фи луват ал мјеу ку добйндě.
28. Лувац, дакум, ђила јел таланту, шй дацěл ла ěла ҹе арје ʤěҹe таланц.
29. Кě ла тотнат карје арје о сйј сě ђа, шй о сйј рамйнě; да ђила ěла карје
нарје, шй ҹе арје о сй сě ја ђила јел.
30. Да пи слуга ал њебун лападацěл йн његура а мйјђилаурмě; аколо о сй
фије плйнс шй скйрцоњату ђинцйлор.
(Кап. 106). 31. Да кйнд виње Фиу Уомулуј йн круҹија а луј, шй тоц
йнӂери ај сфйнц ку јел, атунҹа о сй шадě пи прјасту круҹији а луј.
32. Шй о сй сě адуње ђиспрје јел тоаће вилајтурљи, шй о сйј аљагě уњи
ђин алцй ка пакурарју ҹе аљеӂе уојљи ђин јеʤ.
33. Пě о сй пунě уојљи ђи парћа а ђирјаптě а луј, да јеʤй ђа стйнгě.
34. Атунҹа о сй ʤйкě Ймпарату ла ěја ҹе йј стау ђи парћа ђирјаптě: Вењиц,
фериковорбицй лу Тајка ал мјеу; примиц Ймпарацйја карје ви је спримитě
ђин факуту луми.
35. Кě йнфламйнʤйј, шйм ђиђерěц сй манйнк; шй йнсатошај, шй ма
адапарěц; стрин јерјам, шй ма примирěц;
36. Гол јерјам, шй ма ймбракарěц; болнау јерјам, шйм вењирěц ла
йнтйлњалě; йн бйзнě јерјам, шй вењирěц ла миње.
37. Атунҹа о сй йнтоаркě ворба ај куђирјептаће ворбинд: Доамње, кйнд ће
фи ваʤурěм фламйнд, шй арањирěм? Ор сатос шй адапарěм?
38. Кйнд ће фи ваʤурěм стрин, шй примирěм? Ор гол, шй ймбракарěм?
39. Кйнд ће фи ваʤурěм болнау ор йн бйзнě, шйц вењирěм?
40. Шй распунсйнд Ймпарату о сй љи ʤйкě: Ђеистйна ва спун: кйнд
факурěц ла уну ђин ěшћа ај ми ајмйјмиҹ фрац, мије йм факурěц.
41. Атунҹа о сй ʤйкě шй ла ěја ҹеј стау ђи парћа стйнгě: Дуҹецěвě ђила
миње, бластамацй, йн фоку ђи веҹије карје је спримит ђи драку шй
йнӂери луј.
42. Кě йнфламйнʤйј, шй нум ђиђерěц сй манйнк; йнсатошај, шй ну ма
адапарěц;
43. Стрин јерјам, шй ну ма примирěц; гол јерјам, шй ну ма ймбракарěц;
болнау шйн бйзнě јерјам, шй нум вењирěц.
44. Атунҹа о сйј распунě шй ји ворбинд: Доамње, кйнд ће ваʤурěм
фламйнд ор сатос, ор стрин ор гол, ор болнау ор йн бйзнě, шй ну ће
аскултарěм?
45. Атунҹа о сй љи распунě ворбинд: Ђеистйна ва спун: Кйнд ну факурěц
ла уну ђин ěшћа ајмйјмиҹ, њиш мије нум факурěц.

43

46. Шй ěшћа о сй сě дукě йн кинујала ђи веҹије, да ај куђирјептаће йн
вијаца ђи веҹије.

26 Ађилаурмě овеђења перитулуј.

Урота а Јудајањилор супрјажмат
ђи Иристосу. Унсу йн Витањија. Издату лу Јуда. Ҹина ђе пасхě шй
Приҹинста. Ругаҹуња йн Гетсймањија. А лу Јуда сарутат. Акупату лу
Иристосу шй мйнату ђиспрје Кајафа шй Сйнадрион. А лу Пěтру
одрйкњала шй покаинћа.
(Кап. 107). 1. Шй кйнд фйршй Јисус тоаће ворбиљишћа, ʤйсě ла
йнвацатари луј:
2. Шћиц кě ђи до’о ʤйље о сй фије Пасха, шй Фиу Уомулуј о сй фије
прједат сй сě рашћингě.
3. Атунҹа сě адунарě примосфйнтари шй карћитори шй примоҹури
вилајтулуј йн палата лу примосфйнтарју пи нуме Кајафа;
4. Шй сě ворбја кум пи Јисус ку минҹуна сйл приндě шй сйл омарје.
5. Шй ворбја: Ама ну ђе празњик, сě ну сě вилајту йнтарйће.
(Кап. 108). 6. Да кйнд Јисус јерја йн Витањија йн каса лу Сймон ал ку
трпије,
7. Вењи ла јел мујерја ку ђе албастрě вас ку мирос скумп; шй турнě пи
капу луј, кйнд шађа ла масě.
8. Да кйнд аста ваʤурě йнвацатари ај луј, љи фу ҹудě ворбинд: Ђи ҹе сě
фаҹе аста шћетě?
9. Кě сě путу ěста мирос винђа скумп, шй бањи сй сě ђа лај сараҹ.
10. Да дупа ҹе йнцйљасě Јисус љи ʤйсě: Ҹе зминћиц мујерја? Ја факу
лукру фрумос пи миње.
11. Кě сараҹ авјец йнтођиуна ку вој, да пи миње ну ма авјец йнтођиуна.
12. Да ја кйнд а турнат миросуста пи трупу ал мјеу, факу аја ђи йнгропату
ал мјеу.
13. Ђеистйна ва спун: Унђе год сй во стравестй аста јевангеље пи тото
помйнту, о сй сě спунě шй аста ђи помана а ји, ҹе о факу ја.
14. Атунҹа уну ђин Ајдојспрјеҹе, пи нумје Јуда Искариотулуј, сě дусě ла
примосфйнтарј,
15. Шй ʤйсě: Ҹе о сйм дац, шй јо о сйл ва дау йн мйнљи воаштрје. Да ји
йј пусěрě тријʤěҹ ђи таљирј.
16. Шй ђила аја врјеме, ката згоадě сйл изђа.
17. Да йн ʤěоа ђинтйј а лу пйњиљи аʤěмје, вењирě йнвацатари ла Јисус
йј ворбинд: Унђе врјеј сйц гаћим сй манйнҹ Пасха?
18. Да јел ʤйсě: Дуҹецěвě йн ораш ла ěла шй ěла уом, шй спуњецйј:
Даскěлу ʤйҹе: Врјемја а мја је апроапје; ла ћиње о сй фак Пасха ку
йнвацатари ми.
19. Шй йнвацатари факурě кум љи порйнҹи Јисус, шй гаћирě Пасха.
20. Да кйнд фу сара, шаʤу ла масě ку Ајдојспрјеҹе йнвацатарј.
21. Шй пйнě мйнкасě љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун: уну ђин вој о сй ма
изђа.
22. Шй кйнд сě йнтристарě мулт, порњи тотнат ђин ји сйј ворбјаскě: Да сй
ну фиу јо Доамње?
23. Да јел распунсйнд ʤйсě: Карје йнћинӂе мйна ку миње йн бљид, ěла о
сй ма изђа.

44

24. Фиу Уомулуј, дакум, мјерӂе кум ҹе је скрис ђе јел; ама вајђе ěла уом
карје издě пи Фиу Уомулуј; мйјбун јар фи фост сй ну сě фи факут ěла уом.
25. Да Јуда издататорју ал луј, распунсйнд ʤйсě: Сй ну фиу јеу Даскěље?
Йј ʤйсě: Ту спусěш!
26. Шй кйнд мйнкасě, лувě Јисус пйња, шй дупа ҹе о фериковорби о
фрйнсě, шй ђиђасě ла йнвацатарј, шй ʤйсě: Лувац, мйнкац; аста је трупу
мјеу.
27. Шй лувě пару, шй дупа ҹе мулцами љи ђацě ворбинд: Бјац ђин јел тоц;
28. Кě аста је сйнӂељи мјеу а лу Журамйнту ал ноу, карје сě варсě пинтру
мулц ђе петрјеҹала пакаћилор.
29. Пě ва спун, кě ђакума йнколо ну о сй бјау ђе ěста берјекет а лу вије
пйнě йн аја ʤěо кйнд о сй бјау ку вој ђал ноу йн Ймпарацйја лу Тајка ал
мјеу.
30. Шй дупа ҹе кйнтарě мулцамйнту, јешйрě пи ҹоака Масљињаскě.
31. Атунҹа љи ʤйсě Јисус: Тоц о сй ва вој огрјешйц ђи миње йн
ноапћаста; кě йн Карће стě: О сй дау йн пакурарј, шй уојљи кйрдулуј о сй
сě спрйнжаскě.
32. Да дупа рађикату йн вијацě ал мјеу, о сй ма дук йнаинћа воастрě йн
Гаљиљеја.
33. Да Пěтру распунсйнд йј ʤйсě: Дакě сě тоц шй огрјешěск ђи ћиње, јо
њишкйнд ну о сй ма огрјешěск.
34. Йј ʤйсě Јисус: Ђеистйна йц спун: Йн ноапћаста, йнаинћа лу пйнě ҹе
кйнтě кокошу, ђе тијорј о сй ће одрйкњешћ ђи миње.
35. Йј ʤйсě Пěтру: Ну о сй ма одрйкњеск ђи ћиње макар ош фи моарě шй
мури ку ћиње! Аша ʤйсěрě шй тоц йнвацатари.
36. Атунҹа Јисус вењи ку ји пи локу карје сě кјамě Гетсймањија, шй ʤйсě
ла йнвацатарј: Шађец аиҹа пйнě јо ма дук коло сй ма рог ла Думњеʤěу.
37. Шй дупа ҹе лувě пи Пěтру шй пи амйндој фиҹори лу Заведěј, порњи
сй сě тěнгује шй сйј фије парје рěу.
38. Атунҹа љи ʤйсě Јисус:Трист је суфљету ал мјеу пйнě ла моарће;
рамйњец аиҹа шй фиц помењиц ку миње.
39. Шй дупа ҹе мйјмјарсě кйта, каʤу ку фаца ла помйнт сě ругйнд шй
ворбинд: Тајкě ал мјеу, дакě ар пућа, ласě сй ма трјакě паруста; ама јар ну
кум јо врјеу, нума кум ту!
40. Шй кйнд вењи ла йнвацатарј, йј афлě унђе дорм, шй ʤйсě ла Пěтру:
Дар ну путурěц ун ҹас сй фиц помењиц ку миње?
41. Фиц помењиц шй ругацěвě, сй ну кађец йн ҹеркарје; кě је фантазму ку
ињимě, ама је трупу слаб.
42. Јар шй ђадаоара сě дусě шй сě ругě, ворбинд: Тајкě ал мјеу, дакě ну
поаће сй ма трјакě ěста пар сй нул бјау, ласě сй фије воја тја.
43. Шй кйнд вењи йј афлě унђе јар дорм; кě љи јерја оки йнгрјеунац.
44. Шй дупа ҹе нуј дйрй сě дусě јар, пě сě а тријоарља ругě ворбинд исто
аља ворбе.
45. Атунҹа вењи ла йнвацатари луј шй ље ʤйсě: Йнкě дурмиц шй ођињиц!
Јеће са апропијат ҹасу, шй Фиу Уомулуј сě дě йн мйнљи пакатошйлор.
46. Снкулацěвě сй мјерӂем! Јоће са апропијат издататорју ал мјеу.
47. Шй пйнě јел аша йнкě ворбја, ујће, Јуда, уну ђин Ајдојспрјеҹе, вењи,
шй ку јел уоамињ мулц ку куцйће шй ку парј, ђила примосфйнтарј шй
примоҹурј ај вилајтулуј.
48. Да издататорју ал луј љи аратě сěмну ворбинд: Пи карје јо сарут, ěла
је; цйњецěл пи јел.

45

49. Шй ђилок кйнд вењи ла Јисус, ʤйсě: Сйнатос, Даскěље! Шйл сарутě!
50. Да Јисус йј ʤйсě: Прјећинуље, ла аја фи ај вењит? Атунҹа дупа ҹе сě
апропијарě, пусěрě мйнљи пи Јисус, шйл принсěрě.
51. Шй ујће, уну ђин ěја ҹе јерја ку Јисус, пусě мйна шй скоасě куцйту ал
луј, шй ђацě йн слуга примосфйнтарјулуј, шйј таје урјекја.
52. Атунҹа йј ʤйсě Јисус: Йнтоарҹе куцйту ал тјеу ла локу луј; кě тоц
карје сě принд ђе куцйт, ђин кйцйт о сй пјарě.
53. Ор гинђешћ кě ну пот сй ма рог акума ђе Тајка ал мјеу, сйм тримјатě
пистě дојспрјеҹе љегиоање ђе йнӂерј?
54. Ама кум сар, дакум, ймпљињи Кěрцйљи карје ʤйк кě аша трěбě сй
фије?
55. Йн ěла ҹас ʤйсě Јисус ла уоамињ: Ка ла уоц ац јешйт ку куцйће шй ку
парј, сй ма принђец; да йн тоатě ʤěоа ла вој ам шаʤут йнвацйнд йн храм,
шй ну ма принсěрěц.
56. Да аста тот фу сй сě ймпљињаскě Кěрцйљи а љи пророҹилор. Атунҹа
тоц йнвацатари йл ласарě шй фуӂирě.
(Кап. 109). 57. Да ěја ҹел принсěрě пи Јисус, йл дусěрě ла примосфйнтарју
Кајафа, унђе сě адунарě карћитори шй примоҹури.
58. Да Пěтру мјерӂа дупа ји ђинђипарће пйнě ла прйваљија
примосфйнтарјулуј, шй дупа ҹе тунě йнунтру, шаʤу ку слуӂиљи сй вадě
фйршйту.
59. Да примосфйнтари шй примоҹури шй тот Сйнадриону катасě
мартурије минҹиноасě супрјажмат ђи Јисус, кум лар оморй.
60. Шй ну афларě;шй дакě мулц мартурј минҹинош вењирě, ну афларě.
Мйјлаурмě вењирě дој мартурј минҹинош.
61. Шй ʤйсěрě: Јел а спус: Јо пот спарӂа храму Думњеʤěулуј шй ђе триј
ʤйље йл фаҹа.
62. Шй дупа ҹе сě скулě примосфйнтарју, йј ʤйсě: Дар њимик ну распуњ
ҹе ěшћа ђе ћиње мартурјеск?
63. Да Јисус таҹа. Шй примосфйнтарју распунсйнд йј ʤйсě: Ће жор ку ал
виу Думњеʤěу, сй ње спуњ да јешћ ту Иристосу, Фиу Думњеʤěулуј?
64. Йј ʤйсě Јисус: Ту спусěш. Ама јо ва спун: Ђе акума йнколо о сй веђец
Фиу Уомулуј унђе шěђе ђи парћа ђирјаптě а Сйљи шй виње пи нувјери
ҹерљилуј.
65. Атунҹа примосфйнтарју йш рупсě ајњиљи а љи луј ворбинд: Окарěшће
пи Думњеʤěу! Ҹе ва мйј трěбě мартурј? Јеће акума ауʤйрěц окарала луј.
66. Ҹе гинђиц? Да ји распунсйнд ʤйсěрě: Аста је ђи моарће.
67. Атунҹа йј шкипарě пи окј шйл баћа, да алцй ја дат пистě образě.
68. Ворбинд: Пророҹање, Иристосуље, карје ђацě йн ћиње?
69. Да Пěтру шађа афарě йн прйваљије, шй вењи ла јел о аскултатоарје
ворбинд: Шй ту ај фост ку Јисусу Гаљиљејану.
70. Да јел сě одрйкњи йнтрě тоц ворбинд: Нушћу ҹе ворбјешћ.
71. Шй кйнд јешй кйтрě ушě йл ваʤу алта, шй ʤйсě ла ěја ҹе а фост аколо:
Шй ěста јерја ку Јисусу Назарјећану.
72. Шй јар сě одрйкњи ку журамйнт: Нушћу пи ěла уом.
73. Да кйта дупа аја, вењирě ěја ҹе а статут шй ʤйсěрě ла Пěтру:
Куђеистйна шй ту јешћ ђај лор; кě ће шй ворба а тја издě.
74. Атунҹа порњи сй сě бластěмје шй сй сě жоарје кě нушћије пи ěла уом.
Шй ђилок кйнтě кокошу.

46

75. Шйј ђацě йн гйнд ла Пěтру ђи ворбиљи а лу Јисус, ҹе йј ља ʤйс: Пйнě
кокошу ну кйнтě, ђи триј орј о сй ће одрйкњешћ ђи миње. Шй кйнд јешй
афарě плйнӂа ку амаралě.

27

Јисус ђиспрје Пилат. А лу Јуда факуту сторěњи. Слобоʤйту а лу
Варава шй йнжуђекарја пи Иристосу. Кинуиту шй рашћинсу.Окарала а
Јудајењилор. Моарћа шй йнгропату а лу Иристосу. Стража ла мормйнт.
(Кап. 110). 1. Да кйнд фу ђимињаца, тоц примосфйнтари шй примоҹури
вилајтулуј факурě тěјнујалě супрјажмат ђе Јисус, сйл пјардě.
2. Шй дупа ҹе йл љегаарě, йл дусěрě шй прјеђацěрě ла Пилат Понтоњану,
тутору.
(Кап. 111). 3. Атунҹа кйнд ваʤу Јуда, издататорју луј, кěл йнжуђекарě, сě
покаи, шй йнтоарсě тријʤěҹ ђе таљирј ла примосфйнтарј шй примоҹурј.
4. Ворбинд: Факуј пакаће ҹе ам издат сйнӂиљи ал фйрђе винě. Да ји
ʤйсěрě: Ҹе њи пасě но’о ђе аја? Ту вјеʤ..
5. Шй дупа ҹе лападě таљири йн храм, јешй, шй сě дусě пě сě спйнʤурě.
6. Да примосфйнтари, дупа ҹе луварě таљири, ʤйсěрě: Нује бун сй сě
пунě йн кјесаоа храмулуј, кě сйнт плаћала ђи сйнӂе.
7. Нума сě ворбирě, шй ђе ји кумпарарě локу оларјулуј, ђе морминц лај
стрињилор.
8. Ђин аја ла ěла лок шйј фу ʤйс Локу сйнӂиљилуј, пйнě йн ʤěоа ђи
астěʤ.
9. Атунҹа сě ймпљињи ҹе је ʤйс пистě пророку Јерјемија, карје
ворбјешће: Шй луварě тријʤěҹ ђи таљирј, плаћала лу ал плаћит, пи карје
ла плаћит фиҹори ај Израиљулуј.
10. Шйј ђацěрě пи локу оларјулуј, кум ҹе йм спусě Домну.
11. Да Јисус стату ђиспрје тутор, шйл йнтрјебě тутору ворбинд: Јешћ фи
ту ймпарату Јудајеск? Да Јисус йј ʤйсě: Ту спуњ.
12. Шй кйнд йл винуја примосфйнтари шй примоҹури, њимик ну распусě.
13. Атунҹа йј ʤйсě Пилат: Дар науʤ ҹе ђи ћиње мартурјеск?
14. Шй нуј распусě њиш ла о ворбě, аша ђе сě тутору мирасě мулт.
15. Да ђи празњику лу Пасхě, јерја ађет ла туторј сй слобоадě ла вилајт пи
вруну ймбйзнат, пи карје йл ји вор.
16. Да атунҹа авја ймбйзнат куноскут, пи нумје Варава.
17. Шй кйнд сě адунарě љи ʤйсě: Пилат: Пи карје врјец сй ва слобод? Пи
Варава ор пи Јисус ҹеј ʤйк Иристосу?
18. Кě шћијасě кě ла дат йн мйнљи луј пинтру њевеђалě.
19. Да кйнд шађа йн магистрат, йј тримјасě ворбě мујерја а луј ворбинд:
Ну ће мјестака ту њимик йн жуђекушу лу ěла алкуђирјептаће, кě астěʤ йн
вис мулт пацйј пинтру јел.
20. Да примосфйнтари шй примоҹури йнвацарě вилајту сй ҹарě пи Варава,
да пи Иристосу сйл пјардě.
21. Да тутору распунсйнд љи ʤйсě: Пи карје врјец ђин ěшћа ај дој сй ва
слобод? Да ји ʤйсěрě: Пи Варава.
22. Љи ʤйсě Пилат: Ҹе сй фак ку Јисус ҹеј ʤйк Иристосу? Йј ʤйсěрě тоц:
Сй сě рашћингě!
23. Да тутору ʤйсě: Да ҹе рěу а факут? Да ји ђин глас збјерарě ворбинд:
Сй сě рашћингě!

47

24. Да кйнд ваʤу Пилат кě њимика ну ажутě, нума йнкě мйјмарје
йнтарйтарје сě фаҹе, лувě апě, пě спалě мйнљи ђиспрје вилајт ворбинд: Јо
нам винě йн сйнӂиљи лу ěста алкуђирјептаће; вој вјеђец.
25. Шй распунсйнд тот вилајту ʤйсě: Сйнӂиљи луј пи ној шй пи копији
ноштри!
26. Атунҹа љи слобоʤй пи Варава, да пи Јисус, дупа ҹе йл бату ку жоарда,
йл прјеђацě сй сě рашћингě.
(Кап. 112). 27. Атунҹа солдацй а лу тутору луварě пи Јисус йн магистрат,
шй сě адунарě ла јел тоатě ћета ђи солдац.
28. Шй дупа ҹе йл ђизбракарě, йј ймбракарě забун стакојиу.
29. Шй дупа ҹе ймпљећирě кунунě ђи спињ, йј пусěрě пи кап, шйј ђацěрě
жоарда йн мйна ђирјаптě; шй дупа ҹе йнӂенункјарě ђиспрје јел, йј сě рйђа
ворбинд: Сйнатос, ймпаратуље Јудајеск!
30. Шй дупа ҹе шкипарě пи јел, луварě нујаоа шйл баћа пи кап.
31. Шй кйнд йл бажокурирě, коборйрě ђи пе јел забуну, шйл ймбракарě
йн ајњиљи а љи луј, шйл луварě ку ји сйл рашћингě.
32. Шй јешйнд афларě уом ђин Кирина пи нумје Сймон, шйл йнђемнарě
сйј дукě круҹа.
(Кап. 113). 33. Шй дупа ҹе вењирě ла локу ҹе сě кјамě Голгота, аја је: Локу
гогољији.
34. Йј ђацěрě сй бја оцěт мјестакат ку фјерје, шй дупа ҹе густě, ну вру сй
бја.
35. Да кйнд йл рашћинсěрě, дупа ҹе ђацěрě ку грунђину ймпарцйрě
ајњиљи а љи луј.
36. Шй шађа аколо шйл паза.
37. Шйј пусěрě ђисупра ђи кап вина луј, скрисě:Ěста је Јисус,ймпарату
Јудајеск.
38. Атунҹа рашћинсěрě ку јел дој уоц, пи уну ђе а ђирјаптě шй пи уну ђе а
стйнгě парће.
39. Да карје трјеҹа йл окара йнврћинд ђин капићиљи лор.
40 Шй ворбинд: Ту карје храму спарӂ шй ђе триј ʤйље йл фаҹ, испасаће
сйнгур пи ћиње; дакě јешћ Фиу Думњеʤěулуј, кобоарће ђи пе круҹе!
41. Да аша шй примосфйнтари ку карћитори, примоҹури шй фарисěји,
бажокуринд ворбјасě:
42. Пе алцй испасй да пи јел сйнгур ну поаће испасй. Дакě је ймпарату
Израиљулуј, ласě сй сě кобоарје акума ђи пе круҹе, пě о сй крјеђем ла јел.
43. Са ласат йн нађежђа лу Думњеʤěу, ласě сйл скоатě акума, дакě йј је пи
воје; кě ворбја: Јо сйнт Фиу Думњеʤěулуј.
44. Аша шй уоцй ај рашћинш ку јел йл бажокурја.
45. Да ђила ҹасу ал ђи шасě, фу његурјацě пи тот помйнту пйнě ла ҹасу ал
ђи ноуо.
46. Да пила ҹасу ђи ноуо, збјерě Јисус ку тоатě пућерја ворбинд: Иљи,
Иљи, љима савахтањи? Аја је: Думњеʤěље ал мјеу, Думњеʤěље ал мјеу,
ђи ҹе мај ласат?
47. Да уњи ђин ěја ҹе ста аколо, ауʤйнд аја ворбја: Ěста кјамě пи Иљија.
48. Шй ђилок аљергě уну ђин ји шй лувě мостофјељњица, шо умплу ђе
оцěт, пě йнфипсě пи нујао, шйл адапа.
49. Да ајлалц ворбја: Ласě сй вјеђем врја фи Иљија вењи сйл испасаскě.
50. Да Јисус јар збјерě ку тоатě пућерја, шй слобоʤй суфљету.

48

51. Шй ујће, фироанга храмулуј сě спинћекě йн доуо, ђила кйпатйју
алђисупра пйнě лалђижос; шй помйнту сě скутурě, шй пјетриљи сě
ђиспикарě;
52. Шй мормйнцй сě ђишкисěрě, шй сě рађикарě мулће трупурј лу ај
сфйнц карје а фост муриц;
53. Шй дупа ҹе јешйрě ђин мормйнтурј дупа рађикату йн вијацě ал луј,
тунарě йн орашу ал сфйнт шй сě аратарě ла мулц.
54. Да капитану шй карје ку јел паза пи Јисус, дупа ҹе ваʤурě кě сě
скутурě помйнту шй ҹе фу, сě спомйнтарě рěу ворбинд: Ђеистйна ěста
јерја Фиу Думњеʤěулуј.
55. Шй аколо јерја шй сě ујта ђинђипарће мулће мујерј, карје а мјерс дупа
Јисус ђин Гаљиљеја шй ла аскултат.
56. Ку карје јерја шй Марија Магдаљина шй Марија, мујка а лу Јаков шй а
лу Јосйја, шй мујка а фиҹорилор лу Заведěј.
57. Да кйнд фу сара, вењи уом газдě ђин Ариматěја, пи нумје Јосйм, карје
јар аша а фост йнвацатарју а лу Јисус.
58. Ěста дупа ҹе вењи ла Пилат, йј сě ругě ђи трупу лу Јисус. Атунҹа
Пилат порйнҹи сйј ђа трупу.
59. Шй дупа ҹе Јосйм лувě трупу, йл йнвěлуји йн пйнʤě куратě.
60. Шйл пусě йн а луј мормйнт ноу, ҹе ла фост тајат йн пјатрě; шй дупа ҹе
тěваљи марје пјатрě ла уша мормйнтулуј, сě дусě.
61. Да аколо јерја Марија Магдаљина шй Марија алалтě, шй шађасě
ђиспрје мормйнт.
(Кап. 114). 62. Да мйњеʤй дупа вињерј, сě адунарě примосфйнтари шй
фарисěји ла Пилат
63. Ворбинд: Стапйнуље, њи ђацě йн гйнд кě минҹиносула спусě йнкě ла
вијацě: Пиурма а лу триј ʤйље о сй ма скол.
64. Ђеаја дěј порйнкě сй сě сйгурјаʤě мормйнту пйнě ла ʤěоа а ђи триј, сй
ну винě кумва йнвацатари луј ноапћа, сй нул фурје шй сй ну ʤйкě ла
вилајт: Сě скулě ђин ај морц; шй о сй фије минҹуна ђилаурмě мйјмарје
ђикйт ађинтйј.
65. Љи ʤйсě Пилат: Авјец стражěри, дуҹецěвě пě сйгурац кум шћиц.
66. Да ји сě дусěрě шй сйгурарě мормйнту ку стражě шй пеҹетуирě пјатра.

28

Рађикату йн вијацě ал Иристосулуј шй ивиту ла миросадукатоарљи
шй ла йнвацатарј. Сйнадриону плаћешће ла стражěрј. Домну ал рађикат
йн вијацě тримјеће апостољи сй стравестаскě шй сй боћаʤě пин лумје.
(Кап. 115). 1. Да дупа ҹе трјеку сймбěта, йн факуту лу ʤěоа ађинтйј йн
стамйнě, вењирě Марија Магдаљина шй Марија алалтě сй сě ујће ла
мормйнт.
2. Шй ујће, помйнту сě скутурě мулт; кě йнӂеру Домнулуј сě коборй ђин
ҹерј, шй кйнд вењи растурнě пјатра ђила уша мормйнтулуј, шй шађа пи ја.
3. Да фаца а луј јерја ка сфулӂеру, шй цоаљиљи луј албе ка запада.
4. Шй ку фрика ђи јел сě трймурарě стражěри, шй сě факурě ка морцй.
5. Да йнӂеру ђезворбинд ʤйсě ла мујерј: Ну ва ћемјерјец вој; кě шћиу кě
пи Јисус ал рашћинс катац.
6. Нује аиҹ; кě сě скулě кум ҹе а спус. Вењиц сй вјеђец локу унђе а фост
кулкат Домну.

49

7. Шй дуҹецěвě јут шй спуњец ла йнвацатари луј кě сě скулě ђин ај морц;
шй ујће, јел йнаинћа воасрě о сй сě дукě йн Гаљиљеја; аколо о сйл веђец.
Ěће ва спусěј.
8. Шй дупа ҹе јешйрě јут ђин мормйнт, ку фрикě шй ку букурије марје,
грабирě сй ивјаскě ла йнвацатари луј.
9. Да кйнд мјерӂа сй ивјаскě ла йнвацатари луј, шй ујће, ље йнтйлњи
Јисус ворбинд: Букурацěвě! Да јеље кйнд вењирě, сě принсěрě ђи
пиҹоарљи луј шйј сě йнкинарě.
10. Атунҹа љи ʤйсě Јисус: Ну ва ћемјерјец, дуҹецěвě пě ивиц ла фрацй ми
сй сě дукě йн Гаљиљеја, шй аколо о сй ма вадě.
11. Да пйнě јеље мјерӂасě, ујће, уњи ђин стражěрј вењирě йн ораш шй
ивирě ла примосфйнтарј тот ҹе са йнтймплат.
12. Да ји дупа ҹе сě ймпрјеунарě ку примоҹури, факурě тěјнујалě, шй
ђацěрě ла солдац ђистуј бањ, ворбинд:
13. Спуњец: Йнвацатари луј вењирě ноапћа шйл фурарě пйн ној ам
дурмит.
14. Шй дакě аја ауђе тутору, ној о сйј разлоӂим шй пи вој ва ђискаркěм
ђи грижě.
15. Да ји дупа ҹе луварě бањи, факурě кум ҹе јерја йнвацац. Шй сě дусě
аста ворбě йнтрě Јудајањ пйнě йн ʤěоа ђе астʤ.
(Кап. 116). 16. Да Унспрјеҹе йнвацатарј сě дусěрě йн Гаљиљеја, пи ҹоака
унђе ља порйнҹит Јисус.
17. Шй кйнд йл ваʤурě, йј сě йнкинарě; да уњи јерја ку ињима йндоитě.
18. Шй кйнд вењи, Јисус љи ʤйсě ворбинд: Ми сě ђацě тот купринсу пи
ҹерј шй пи помйнт.
19. Дуҹецěвě, дакум, шй йнвацац тоаће вилајтурљи, боћеʤйндуј йн
нумиљи а лу Тајка шй а лу Фиу шй а лу Фантазму ал Сфйнт.
20. Йј йнвацйнд сй цйнě тот ҹе вам порйнҹит; шй јеће, јо сйнт ку вој йн
тоаће ʤйљиљи пйнě ла фйршйту вакулуј. Амин.
Проворбиту гаћит: 1997 .07. 1.
Спримит ђи штампě: (1998. 11. 8.)
Примоштěмпуит:
ану 2000. Луна 02. ʤěоа 23.

ЈЕВАНГЕЉА СФЙНТĚ
ҸА СПУСО

МАРКУ

1

Стравјаста лу Јован Боћеʤаторју. Боћеʤу лу Јисус. ҹеркарја йн
ҹерěт. Стравјаста лу јевангеља ђи Ймпарацйја Думњеʤěулуј шй
стрйгату пи ајђинтйј йнвацатарј. Љекуиту пи ај болнавј шй пи ал ку
трпије.
(Кап. 1). 1. Порњиту јевангељи а лу Јисус Иристосу, Фиу Думњеʤěулуј.

50

2. Кум ҹе је скрис ла пророҹ: Јеће јо тримјет йнӂеру ал мјеу ђиспрје фаца
тја, карје о сй спримјаскě друму тјеу йнаинћа тја.
3. Гласу лу ал ҹе сě кйнтě йн ҹерěт: Спримиц друму Домнулуј, барбариц
поћеҹиљи луј.
4. Сě иви Јован боћеʤйнд йн ҹерěт, шй стравјестйнд боћеʤу лу покаинће
ђе простйту пакаћилор.
5. Шй јешасě ла јел тоатě цара Јудајењескě шй Јерусаљимљењи; шйј
боћеʤа пи тоц йн ваља Јорданулуј шй ји ђезвестуја пакаћиљи а љи лор.
6. Да Јован јерја ймбракат йн пěр ђи камилě, шй авја ҹишторј ђи пјеље пи
дупа јел; шй мйнка бујеʤ шй мњерје сйрбаћикě.
7. Шй стравјеста ворбинд: Дупа миње виње мйјтарје ђикйт миње, ђиспрје
карје јо нусйнт ђи ҹинстě сй ма апљек шй ђизљега урʤěљиљи ла
йнкалцамйнту ал луј.
8. Јо ва боћеʤ ку апě, да јел о сй ва боћаʤě ку Фантазму ал Сфйнт
(Кап. 2). 9. Шй сě йнтймплě йн аља ʤйље сй винě Јисус ђин Назарјету
Гаљиљејеск, шйл боћеʤě Јован йн Јордан.
10. Шй ђилок пйнě јеша ђин апě ваʤу ҹерљи унђе сě ђишкид, шй
Фантазму ка голймбу сě коборй пи јел.
11. Шй глас вењи ђин ҹерј: Ту јешћ Фиу мјеу ал драгостос карје је пи воја
мја.
12. Шй ђилок Фантазму йл скоасě йн ҹерěт.
13. Шй фу аколо йн ҹерěт ʤйље патруʤěҹ, ҹеркат ђила фурисйту, шй фу
ку аље, шй йнӂери йл аскулта.
14. Да дупа ҹе йл прјеђацěрě пи Јован, вењи Јисус йн Гаљиљеја
стравјестйнд јевангеља ђи Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
15. Шй ворбинд: Са ймпљињит врјемја шй са апропијат Ймпарацйја
Думњеʤěулуј; покаицěвě шй крјеђец йн јевангеље.
(Кап. 3). 16. Да мјергйнд пингě мěрју Гаљиљејеск, ваʤу пи Сймон шй пи
Андрија фраћиљи луј унђе азврља масајурљи йн мěрј; кě јерја пјешкарј.
17. Шй љи ʤйсě Јисус: Ајдац дупа миње, шй о сй ва фак сй фиц вйнаторј
ђе лумје.
18. Шй ђилок дупа ҹе ласарě масајљи лор пљекарě дупа јел.
19. Шй кйнд сě дусě кйта ђаҹија, ваʤу пи Јаков лу Заведěј, шй пи Јован
фраћиљи луј, шй ји йн гаљије кйрпја масајурљи.
20. Шй ђилок йј кјемě; шй ји дупа ҹе ласарě пи тајка ал лор Заведěј йн
гаљије ку аргацй, пљекарě дупа јел.
21. Шй вењирě йн Капернаум; шй ђилок йн ʤěоа ђи сймбйтě, дупа ҹе
тунě йн сйнагогě, йнваца.
22. Шй сě мира ђи йнвацамйнту луј; кě йј йнваца ка ěла карје арје
стапйњирје, да ну ка карћитори.
(Кап. 4). 23. Шй јерја йн сйнагога а лор уом ку фантазму њекурат, шй
збјерě
24. Ворбинд: Ласће, ҹе врјеј ђила ној, Јисусе Назарјећануље? Ај вењит сй
ње оморј? Ће шћиу карје јешћ, Сфйнту лу Думњеʤěу.
25. Шйл ћему Јисус ворбинд: Мармурја шй јеш ђин јел!
26. Шйл скутурě фантазму ал њекурат, шй збјерě пистě глас, шй јешй ђин
јел.
27. Шй тоц сě мирарě мулт, аша ђе йнтрјеба уну пи алту ворбинд: Ҹе је
аста? Шй кум ҹе је аста йнвацамйнт ноу, сй сě ку стапйњирје порйнҹаскě
шй ла фантазми ај њекурац, шйл аскултě?
28. Шй сě дусě ворба ђи јел ђилок пи тот окољишу Гаљиљејеск.

51

(Кап. 5). 29. Шй ђилок дупа ҹе јешйрě ђин сйнагогě, вењирě йн каса лу
Сймон шй а лу Андриј, ку Јаков шй Јован.
30. Да соакра лу Сймон ста кулкатě принсě ђе фригурј; шй ђилок йј
спусěрě ђи ја.
31. Шй кйнд вењи ла ја, шй дупа ҹе о лувě ђи мйнě о рађикě, шй о ласарě
фригурљи ђилок, шйј аскулта.
32. Да кйнд фу сара, дупа ҹе заврњи соариљи, дуҹасě ла јел пи тоц
болнави шй шојмањицй;
33. Шй тот орашу сě јерја адунат ђиспрје ушě.
34. Шй винђекě пи мулц болнавј ђи йнтотфјељу боаље, шй далаҹ мулц
дудаи, шй ну ласа ла далаҹ сй ворбјаскě кě шћиу кě је јел Иристосу.
35. Да ђимињацě ʤй йнаинћа лу факуту зори, дупа ҹе сě скулě, јешй шй сě
дусě ла лок ҹерěт шй аколо сě руга ла Думњеʤěу.
36. Шй дупа јел грабирě Сймон шй карје јерја ку јел.
37. Шй дупа ҹе йл афларě йј ʤйсěрě: Тоц ће катě.
(Кап. 6). 38. Шй љи ʤйсě: Ајдац йн а љи ђе апроапје сатурј шй орашě, шй
аколо сй стравјестěск, кě ђи аја ам вењит.
39. Шй стравјеста йн сйнагоӂиљи лор пин тоатě Гаљиљеја, шй далаҹи
згорња.
40. Шй вењи ла јел ал ку трпије сě ругйнд ђи јел, шй йнӂенункјат йн
ӂенункј ђиспрје јел, шй ворбинд: Дакě врјеј, поц ма кураца.
41. Да Јисус аву милě шй йнћинсě мйна, пě дупа ҹе ажунсě ђи јел йј ʤйсě:
Врјеу, курěцěће.
42. Шй кйнд йј аја ʤйсě, трпија ђилок сě дусě ђи пе јел, шй сě курацě.
43. Шй дупа ҹе йл ћему, ђилок йл мйнě йнлěтурј.
44. Шй йј ʤйсě: Ујће ла њима њимик сй ну спуњ, нума дућě пě ће аратě
ла сфйнтарју, шй нумја ђи курацату ал тјеу ҹе а порйнҹит Мојсěј ђи
мартурије лор.
45. Да јел дупа ҹе јешй порњи мулт сй повестаскě шй сй спунě ђарйнду ҹа
фост, аша ђе Јисус на путут ђиспрје тоц йн ораш туна, нума јерја йнлěтурј,
пи локурј ҹерěтурј, шй вења ла јел ђин тоаће пěрцйљи.

2

Љекуиту пи ал луват йн Капернаум. Кјемату пи Маћиј ђе апостол. Ђи
пост. Змулсу спикулор йн ʤěоа ђе сймбйтě.
(Кап. 7). 1. Шй тунě јар йн Капернаум пиурма а лу кйћева ʤйље; шй сě
ауʤй кě је йн касě.
2. Шй ђилок сě адунарě мулц, аша ђе ну пућа њиш ђиспрје ушě сй ајбе
лок; шй ље спуња ворба.
3. Шй вењирě ла јел ку ал луват, пи карје йл дуҹа патру инш.
4. Шй кум ну путурě сй сě апропије ла јел ђе вилајт, ђиструкарě
аструкамйнту ђила касě унђе јел јерја, шй дупа ҹе факурě гаурě, коборйрě
тарга пи карје ал луват ʤаҹа.
5. Да Јисус кйнд ваʤу крјеђерја а лор, ʤйсě лал луват: Фиҹоруље, цй сě
простěск пакаћиљи тјеље!
6. Да аколо шађа уњи ђин карћиторј шй гинђа йн ињимиљи а лор:
7. Ҹе ěста аша окарěшће ла Думњеʤěу? Карје поаће простй пакаћиљи
ђикйт алуну Думњеʤěу?
8. Шй ђилок дупа ҹе йнцаљасě Јисус ку фантазму луј, кě ји аша гинђеск
йн гйнд, љи ʤйсě: Ҹе аша ва гинђиц йн ињимиљи воаштрје?

52

9. Ҹе је мйјљесњик? ʤйҹа ла ал луват: Цй сě простěск пакаћиљи, ор ʤйҹа:
Скоалће шй ја тарга а тја, шй мјерӂ?
10. Ама сй шћиц кě стапйњирје арје Фиу Уомулуј пи помйнт сй простаскě
пакаћиљи, ʤйсě лал луват:
11. Цйје йц ворбјеск: Скоалће шй ја тарга а тја, шй дуће ла каса тја.
12. Шй сě скулě ђилок, шй дупа ҹе лувě тарга јешй ђиспрје тоц, аша ђе
тоц сě мира шй фаҹа круҹије ла Думњеʤěу ворбинд: Њишкйнд аша ҹова
ну ваʤурěм.
(Кап. 8). 13. Шй јешй јар ла мěрј; шй тот вилајту мјерӂа ла јел, шйј
йнваца.
14. Шй трјекйнд ваʤу пи Љевиј лу Алфеј унђе шěђе ла царинě, шйј ʤйсě:
Ајде дупа миње. Шй дупа ҹе сě скулě, сě дусě дупа јел.
15. Шй кйнд шађа ла масě йн каса лу ěла, мулц царињиҹ шй пакатош шађа
ку јел шй ку йнвацатари луј, кě јерја мулц карје мјерӂа дупа јел.
16. Да карћитори шй фарисěји кйнд йл ваʤурě унђе манйнкě ку царињиҹи
шй ку пакатошй, ворбја ла йнвацатари луј: Ђи ҹе ку царињиҹи шй
пакатошй манйнкě шй бја?
17. Шй кйнд ауʤй Јисус, љи ʤйсě: Ну љи трěбě лај сйнатош љекуиторју,
нума лај болнавј. Јо нам вењит сй кјем пи ај куђирјептаће, нума пи
пакатошй.
(Кап. 9). 18. Шй јерја йнвацатари лу Јован шй ај фарисěјешћ карје цйња
посту, шй вењирě шйј ʤйсěрě: Ђи ҹе йнвацатари лу Јован шй ај
фарисěјешћ постěск, да йнвацатари ти ну постěск?
19. Шй љи ʤйсě Јисус: Пот фи нунташй постй пйнě је ку ји мирја? Пйнě
год ау пи мирја ку ји, ну пот постй.
20. Нума о сй винě ʤěоа кйнд о сй сě ја ку сйла мирја ђила ји, шй атунҹа о
сй постаскě йн аља ʤйље.
21. Шй њима ну кйрпјешће пјећиҹе ној пи ајна батрйнě; кě о сй абатě
пјећику ал ноу ђин ал батрйн, шй гаурě мйјрě о сй фије.
22. Шй њима ну тоарнě вину ал ноу йн фоји ај батрйњ; кě вину ал ноу
рупе фоји, шй вину сě варсě шй фоји сě прапађеск; нума вину ал ноу трěбě
турна йн фоји ај ној.
(Кап. 10). 23.
Шй сě йнтймплě кйнд јел мјерӂа сймбйта пин букаће,
йнвацатари луј порњирě сй факě друм змулгйнд спикурљи.
24. Да фарисěји йј ворбја: Ујће, ҹе фак йн ʤěоа ђе сймбйтě аја ҹе нује
слобод?
25. Да јел љи ʤйсě: Нац фи њишкйнд ҹићит ҹе факу Давид кйнд фу йн
њевоје шй йнфламйнʤй јел шй ěја ҹе јерја ку јел?
26. Кум тунě йн каса Думњеʤěулуј, ђе ваку лу Авијатěр примосфйнтарју,
шй мйнкě пйнљи ђе нумит, пи карје њима на кућеʤат мйнка ђикйт
сфйнтарју, шй ље ђацě ла ěја ҹе јерја ку јел?
27. Шй љи ворбја: Сймбйта сě факу пинтру ом, да ну уому пинтру
сймбйтě.
28. Ђеаја је Фиу Уомулуј стапйн шй ђила сймбйтě.

3

Јисус љекује йн ʤěоа ђи сймбйтě пи уому ку мйна ускатě шй
згорњешће фантазми њекурац. Аљесу лу Ајдојспрјеҹе. Ђе окаралě ла
Фантазму ал Сфйнт. Мујка шй фрацй лу Јисус.
1. Шй тунě јар йн сйнагогě, шй аколо јерја уом карје авја мйна ускатě.

53

2. Шй сě ујта ла Јисус нул во фи сймбйта винђека, сйл винује.
3. Шй ʤйсě ла уому ку мйна ускатě: Стěј ла мижлок.
4. Шй љи ʤйсě лор: Бун је фи сймбйта бун фаҹа ор рěу фаҹа? Суфљету
испасй, ор пјерђа? Да ји таҹасě.
5. Шй дупа ҹе сě ујтě ла ји ку ҹудě, йј парја рěу ҹе љи сйнт ињимиљи
ймпјетриће, ʤйсě ла уом: Йнћинӂе мйна тја! Шй йнћинсě; шйј сě факу
мйна здравěнě ка шй алалтě.
(Кап. 11). 6. Шй дупа ҹе јешйрě, фарисěји ђилок факурě тěјнујалě ку
Ирођијењи супрјажмат ђи јел кум фи лар пјерђа.
7. Да Јисус сě дусě ку йнвацатари луј кйтрě мěрј; шй мулт вилајт ђин
Гаљиљеја пљекě дупа јел, шй ђин Јудаја;
8. Шй ђин Јерусаљим шй ђин Идумеја шй ђин алалтě парће а лу Јордан
шй ђила Тајер шй Сйдон, мулцймје марје, дупа ҹе ауʤйрě ҹе јел фаҹе,
вењирě ла јел.
9. Шй ʤйсě ла йнвацатари луј гаљија сй фије ђи јел спримитě, пинтру
вилајт сй ну сě бйксаскě пистě јел.
10. Кě пи мулц винђекě, аша ђе сě напраћа ла јел карје авја ловитурј сй сě
ажунгě ђи јел.
11. Шй фантазми њекурац кйнд год лар фи ваʤут, кађасě кйтрě јел шй
збјера ворбинд: Ту јешћ Фиу лу Думњеʤěу.
12. Шй мулт йј ћемја сй нул спунě йн лумје.
(Кап. 12). 13. Шй јешй пи ҹоакě, шй кјемě пи ěја пи карје јел вру, шйј
вењирě.
14. Шй пусě пи Ајдојспрјеҹе, сй фије ку јел, шй сйј тримјатě сй
стравјестаскě,
15. Шй сй ајбе стапйњирје винђека болнави шй згорња далаҹи.
16. Шй пусě ла Сймон нумје Пěтру;
17. Шй пи Јаков лу Заведěј шй пи Јован фраћиљи лу Јаков, шй љи пусě
нумје Воарњегрјес, ҹе ар фи фији лу трěсњет;
18. Шй пи Андрија шй пи Фиљип шй пи Варталому шй пи Маћиј шй пи
Тома шй пи Јаков лу Алфеј шй пи Тадěј шй пи Сймон Канањиту,
19. Шй пи Јуда Искариоцěск, карје йл изђацě.
(Кап. 13). 20. Шй вењирě йн касě, шй сě адунě јар вилајту, аша ђе ну пућа
њиш пйње мйнка.
21. Шй кйнд аја ауʤйрě ај луј, јешйрě сйл приндě; кě ворбја кě нује йн
минће.
22. Да карћитори карје јерја коборйц ђин Јерусаљим ворбја: Йн јел је
Веелзěвул; да јел ку ажутамйнту лу кињезу далаҹеск згорњешће далаҹи.
23. Да јел дупа ҹе йј кјемě, љи ворбја йн повјешћ: Кум поаће фурисйту пи
фурисйту згорњи?
24. Шй дакě сě ймпарацйја сйнгурě ђила ја ймпарће, аја ймпарацйје ну
поаће рамйња;
25. Шй дакě сě каса сйнгурě ђила ја ймпарће, аја касě ну поаће рамйња;
26. Шй дакě фурисйту сě рађикě сйнгур ла јел шй сě ймпарће, ну поаће
рамйња, нума о сй сě прапађаскě.
27. Њима ну поаће лува ку сйла ђи пин касě лал цапйн, кйнд тунě йн каса а
луј, дакě мйјйнтйј пјал цапйн нул љагě, шй атунҹа каса а луј о сй робјаскě.
(Кап. 14). 28. Ђеистйна ва спун: Тоаће пакаћиљи о сй сě простаскě ла
фији уомулуј, шй окарěлурљи ла Думњеʤěу, макар кйт сй окараскě;
29. Да карје окарěшће ла Фантазму ал Сфйнт, нарје просталě пйнě ваку,
нума је ђевинě ла жуђекушу ђи веҹије.

54

30. Кě ворбја: Йн јел је фантазму ал њекурат.
31. Шй вењирě мујка луј шй фрацй луј, шй стйнд афарě тримјасěрě ла јел
сйл кјеме.
32. Шй шађа вилајту пилйнгě јел. Шйј ʤйсěрě: Јоће мујка тја шй фрацй ти
афарě ће катě.
33. Шй љи распусě ворбинд: Карје је мујка мја ор фрацй ми?
34. Шй дупа ҹе сě ујтě йнаокол ла ěја карје шěд пилйнгě јел, ʤйсě: Јеће
мујка мја шй фрацй ми!
35. Кě карје фаҹе воја Думњеʤěулуј, ěла је фраћиљи мјеу шй сора мја шй
мујка мја.

4

Повјешћ ђи Ймпарацйја Думњеʤěулуј: ђе самйнаторју шй самйнцě, ђи
луминě, ђе сěҹерат шй ђи букаће, ђи бобу ардаљулуј. Потољиту
вијорњицй.
(Кап. 15). 1. Шй јар порњи йнваца ла мěрј. Шй сě адунě пилйнгě јел
вилајт мулт, аша ђе јел тунě йн гаљије пи мěрј шй шађа, да вилајту тот
јерја пи помйнт пингě мěрј.
2. Шйј йнваца мулт йн повјешћ, шй љи ворбја йн йнвацамйнту ал луј:
3. Аскултац: Јеће јешй самйнаторју сй самиње.
4. Шй кйнд сймана сě йнтймплě ђе о самйнцě каʤу пилйнгě друм, шй
вењирě пěсěрљи шй о ћокаирě.
5. Да алалтě каʤу пи лок пјетрос унђе ну јерја мулт помйнт шй ђилок
расари, кě ну авја помйнт адйнк;
6. Да кйнд йнкалʤй соариљи, сě паљи, шй кум јерја кě ну авја рйдаҹињ,
сакě.
7. Да алта каʤу йн спињ; шй крјескурě спињи шй о надушйрě, шй ну
факу берјекет.
8. Шй алта каʤу пи помйнт бун; шй ђиђасě берјекет ла карје йј мјерӂа
шй крјешћа шй адуҹа кйће тијʤěҹ шй кйће шајʤěҹ шй кйће о сутě.
9. Шй љи ворбја: Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
(Кап. 16). 10. Да кйнд рамасě сйнгур, йл йнтрјебарě ђи аста повастě ěја ђе
пилйнгě јел ку Ајдојспрјеҹе.
11. Шй љи ʤйсě: Воуо је дат сй шћиц тěјнурљи лу Ймпарацйја
Думњеʤěулуј, да ла ěја афарě тот йн повјешћ сй фије.
12. Кě ку оки сй сě ујће шй сй ну вадě, шй ку урјекиљи сй аскулће шй сй
ну йнцаљагě; сй ну сě кумва йнтоаркě ла Думњеʤěу шй сй љи сě
простаскě пакаћиљи.
13. Шй љи ʤйсě: Дар ну йнцаљеӂец аста повастě? Да кум о сй љи пи
тоаће повјешћ йнцаљеӂец?
14. Самйнаторју ворба самйнě.
15. Да пилйнгě друм, унђе сě самйнě ворба, сйнт ěја карје кйнд о ауд,
ђилок виње фурисйту шй ја ворба а сйманатě йн ињимиљи лор.
16. Аша шй ěја саманац пи локурј пјетроасě сйнт ěја карје кйнд ауд ворба,
ђилок о примјеск ку букурије,
17. Ама нау рйдаҹинě йн ји, нума сйнт фйрђе цйњерје, пě кйнд виње пйнě
ла њевоје, ор вурајалě пинтру ворбě, ђилок сě огрјешěск.
18. Да ěја ај самаанц йн спињ, сйнт ěја карје аскултě ворба,
19. Ама грижйљи лу ěста вак шй минҹуна газдарији шй дору дупа алалће
фаҹерј тунě шй надушěск ворба, шй фйрђе берјекет рамйње.

55

20. Да ěја пи бун помйнт саманац, сйнт ěја карје аскултě ворба шй
примјеск, шй адук берјекет кйће тријʤěҹ шй кйће шајʤěҹ шй кйће о сутě.
21. Шй љи ворбја: Дар вјеђерја сě адуҹе сй сě пунě су вас ор су пат? Да ну
сй сě пунě пи луминарњик?
22. Кě нује њимика ку питулату ҹе ну о сй фије йнтрě тоц; њиш фу ҹова
питулат, да сй ну фи јешйт ла вјеђерје.
23. Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
(Кап. 17). 24. Шй љи ворбја: Цйњец минће ҹе ауʤйц: ку ҹе масурě
масурац ку аша о сě ва масурје, шй о сй сě допунě во’о карје аскултац.
25. Кě карје арје, о сйј сě ђа; да карје нарје, о сйј сě ја шй аја ҹе арје.
26. Шй љи ворбја: Аша је Ймпарацйја Думњеʤěулуј ка уому кйнд лападě
самйнца йн помйнт;
27. Шй доармје шй сě скоалě ноапћа шй ʤěоа; шй самйнца расěрје шй
крјешће, ђе јел шй нушћије.
28. Кě помйнту сйнгур ђила јел адусě мйјйнтйј бујеђа, дупа аја спику, пě
атунҹа умплу грйу йн спик.
29. Да кйнд сě коаҹе берјекету, ђилок тримјеће сěҹера; кě порњи сěҹерату.
30. Шй ворбја: Ку ҹе о сй йнфацйшěм Ймпарацйја Думњеʤěулуј? Ор йн
карје повастě сар спуња?
31. Ја је ка бобу ђе ардаљ карје кйнд сě самйнě йн помйнт мйјмик је ђин
тоаће самйнцйљи пи помйнт;
32. Да кйнд сě самйнě, крјешће шй сě фаҹе мйјмарје ђин тоаће
болбоћињиљи, шй слобоађе крјенӂј марј сй поатě йн умбра а луј шй
пěсйрљи ҹерљилуј сй трајаскě.
33. Шй ку аша мулће повјешћ љи спуња ворба, кйт пућасě аскулта.
34. Да фйрђе повастě ну љи повеста њиш о ворбě. Да ла йнвацатарј кйнд
јерја сйнгурј толмаҹа тот.
(Кап. 18). 35. Шй љи ʤйсě йн аја ʤěо сара: Ај трјеҹем йн аја парће.
36. Шй ји, дупа ҹе ласарě вилајту, йл луварě кум ҹе јерја йн гаљије ; да шй
алће гаљиј јерја ку јел.
37. Шй сě факу марје вијорњицě ђи вйнт; шй вигурљи ђи апě аша сě избја
ђе гаљије, ђе ја баш порњи сй сě скуфунђе.
38. Да јел јерја ла кйрмě дурминд пи кйпатйј; шйл помењирě шйј ʤйсěрě:
Даскěље, дар ту ну марјешћ ҹе ње прапађим?
39. Шй дупа ҹе сě скулě, ћему вйнту, шй ʤйсě ла мěрј: Таҹ, кунћиња! Шй
сě потољи вйнту, шй сě факу ҹет марје.
40. Шй љи ʤйсě: Ђи ҹе сйнћец аша йнфрикошац? Кум навјец крјеђерје?
41. Шй ку фрикě марје сě ймпљињирě, шй ворбја уну кйтрě алту: Ама
карје је ěста сйл шй вйнту шй мěрљи аскулће?

5 Винђекату пи ал шојмањит йн Гадара. Љекуиту мујери ђе тоҹала
сйнӂиљилуј. Рађикату йн вијцě пи феја лу Јиру.

(Кап. 19). 1. Шй вењирě пистě мěрј йн цара Гадарињаскě.
2. Шй кйнд јешй ђин гаљије, ђилок йл йнтйлњи ђин мормйнц уом ку
фантазму њекурат,
3. Карје трајасě йн мормйнтурј шй њима нул пућа љега њиш ку ʤаљиљи;
4. Кě ђимулћеорј а фост љегат йн љегатурě ђи фјар шйн ʤаље, пě а рупт
ʤаљиљи шй љегатура ђи фјер а фрйнто; шй њима ну пућа сйј фије стапйн.

56

5. Шй стално ноапћа шй ʤěоа јел јерја йн мормйнтурј шй пи ђалурј,
збјерйнд шй батйнд сйнгур пи јел ку пјетри.
6. Да кйнд ваʤу пи Јисус ђинђипарће, аљергě шйј сě йнкинě.
7. Шй збјерйнд ђин тот гласу ʤйсě: Ҹе врјеј ђила миње, Јисусуље, Фиуље
а лу Думњеʤěу Алђисус? Ће жор ку Думњеʤěу, ну ма нйкажй!
8. Кě йј ворбја: Јеш фантазмуље ал њекурат, ђин уом!
9. Шйл йнтрјеба: Кум цй сйнт нумиљи? Шйј распусě шй ʤйсě: Љегион ми
сйнт нумиљи; кě ње сйнћем мулц.
10. Шй сě руга мулт ђи јел сй нуј тримјатě ђин ěла котун.
11. Да аколо пи ҹоакě пашћа марје кйрд ђи порҹ.
12. Шй сě ругасě тоц далаҹи ђе јел, ворбинд: Тримјећење йн порҹ, йн ји
сй тунěм.
13. Шй ље ласě слобод Јисус ђилок. Шй дупа ҹе јешйрě фантазми њекурац
тунарě йн порҹ: шй сě напраћи кйрду ђин ҹоакě йн мěрј; да јерја пила во
до’о миј; шй сě йњекарě йн мěрј.
14. Да поркари фуӂирě, шй ивирě йн ораш шй пин саће. Шй јешйрě
уоамињи сй вадě ҹе са йнтймплат.
15. Шй вењирě ла Јисус, шй ваʤурě пи ал шојмањит йн карје а фост
љегиону, унђе шěђе, ймбракат шй ла минће; шй сě спомйнтарě.
16. Шй љи повестйрě ěја ҹе а ваʤут ҹе са йнтймплат лал шојмањит, шй ђи
порҹ.
17. Шй порњирě сй сě роаӂе ђи јел сй сě дукě ђин а љи лор котунурј.
18. Шй кйнд тунě йн гаљије, сě руга ђи јел ěла ҹе а фост шојмањит сй
фије ку јел.
19. Да Јисус нул ласě, нума йј ʤйсě: Дуће ла каса тја лај ти, шй спуњиље
ҹе ца Домну факут, шй кум а авут милě ђи ћиње.
20. Шй јел сě дусě шй порњи стравјестй йн Декапојанě ҹе йј факу Јисус;
шй тоц сě мира.
(Кап. 20). 21. Шй кйнд трјеку Јисус йн гаљије јар йн аја парће, сě адунě
вилајт мулт пилйнгě јел; шй јерја лйнгě мěрј.
22. Шй ујће, вењи уну ђин примоҹурј а лу сйнагогě, пи нумје Јиру; шй
кйнд йл ваʤу каʤу ђиспрје пиҹоариљи луј.
23. Шй сě руга ђи јел мулт, ворбинд: Фећица а мја је ла моарће; сй вињ сй
пуњ мйна пи ја, сй сě испасаскě шй сй трајаскě.
(Кап. 21). 24. Шй пљекě ку јел. Шй дупа јел мјерӂа лумје мултě, шй сě
бйкса пистě јел.
25. Шй вруна о мујерје карје дојспрјеҹе ањ а бољит ђе тоҹала
сйнӂиљилуј,
26. Шй мулт а пацйт ђин мулц љекуиторј, шй а трошйт тот ҹе а авут, шй
њимика ну ја ажутат, нума шймј рěу ја фост.
27. Кйнд а ауʤйт ђе Јисус, вењи ку вилајту шй сě ажунсě ђиндарěт ђи ајна
луј.
28. Кě ворбја йн гйнду ал ји: Дакě ма нума ажунг ђи ајњиљи луј, о сй
йнздравењеск.
29. Шй ђилок сакě извору ђе сйнӂиљи ал ји, шй сймцй йн труп кě
йнздравењи ђи боалě.
30. Шй ђилок Јисус сймцй йн јел сйла ҹе јешй ђин јел, шй дупа ҹе сě ујтě
ла вилајт ʤйсě: Карје сě ажунсě ђе ајњиљи мјеље?
31. Шйј ʤйсěрě йнвацатари луј: Вјеʤ унђе ће вилајту ймпинӂе, шй
йнтрјебј: карје сě ажунсě ђи миње?
32. Шй јел сě ујта сй вадě пи аја карје аја факу.

57

33. Да мујерја, сě спомйнтě шй трймурйнд, шћинд ҹе йј са йнтймплат,
вењи шй йнӂенункје ђиспрје јел, шйј спусě тоатě истйна.
34. Да јел йј ʤйсě: Фејо, крјеђерја тја ће испасй; дуће ку паҹе, шй фи
сйнатоасě ђе боала тја!
35. Пйнě јел йнкě ворбја, вењирě ђила примоҹуру лу сйнагогě ворбинд:
Феја тја мури; ҹе мйј трапеʤ Даскěлу?
36. Да Јисус ћим ауʤй ворба ҹе о спусěрě, ʤйсě ла примоҹуру лу
сйнагогě: Ну ће ћемје, нума крјеʤ!
37. Шй ну ласě сй пљеҹе ҹињива дупа јел, ђикйт Пěтру шй Јаков шй Јован
фраћиљи лу Јаков.
38. Шй вењи йн каса лу примоҹуру сйнагоӂи, шй ваʤу урђињишу шй пи
ěја карје плйнг шй сě вајтě мулт.
39. Шй кйнд тунě љи ʤйсě: Ҹе вац њељињишћит шй плйнӂец? Фећица на
мурит нума доармје.
40. Шй сě рйђа ђи јел. Да јел дупа ҹе скоасě пи тоц афарě, лувě пи тајка
шй мујка а фјећицй шй пи ěја карје јерја ку јел, шй тунě унђе фјећица а
фост кулкатě.
41. Шй дупа ҹе лувě фјећица ђе мйнě, йј ʤйсě: Таљита куми; ҹе ар фи:
Фећицо цйје ворбјеск, скоалће!
42. Шй ђилок сě скулě фећица, шй мјерӂасě; да јерја ђи дојспрјеҹе ањ. Шй
сě мирарě ку мират марје.
43. Шйј ћему мулт њима сй ну аудě ђи аја; шй ʤйсě сйј ђа сй манйнҹе.

6 Јисус фйрђе ҹинстě йн локуинћа луј. Тримјесу пјај Дојспрјеҹе ла

стравјесталě. Ирод ђе Јисус. Пјердуту а лу Јован Боћеʤаторју. Ађинтйј
йнмулцймја пйњи. Иристосу мјерӂе пи апě шй винђикě болнави.
(Кап. 22). 1. Шй сй дусě ђаколо, шй вењи йн локуинћа луј; шй дупа јел
мјерӂа йнвацатари луј.
2. Шй кйнд вењи сймбйта, порњи йнваца йн сйнагогě. Шй мулц карје
аскулта, сě мира ворбинд: Ђиунђе ла ěста аја? Шй кум ҹе прјакуминцйје је
датě луј? Шй мирěрј а љи аша ку мйнљи луј сй факě?
3. Нује фи ěста ал ҹе лукрě ла љемн, фиу лу Марија, да фраћиљи лу Јаков
шй а лу Јосйја шй а лу Јуда шй а лу Сймон? Шй нусйнт фи сурорљи луј
аиҹа йнтрě ној? Шй сě огрјешасě ђи јел.
4. Да Јисус љи ʤйсě: Њишунђе нује пророку фйрђе ҹинстě ђикйт йн
локуића луј шй йнтрě фамељије шě йн каса луј.
5. Шй ну пућа аколо њиш о мирарје фаҹа, ђикйт ҹе кйца болнавј винђекě
кйнд пусě мйнљи пи ји.
6. Шй сě мира ђе њекрјеђерја а лор. Шй трјеҹасě пин саћиљи ђин окољиш
шй йнваца.
(Кап. 23). 7. Шй кјемě пјај Дојспрјеҹе, шй порњи йј тримјећа дој шй дој,
шй љи ђиђасě стапйњирје пистě фантазми ај њекурац.
8. Шй љи порйнҹи њимика сй ну ја ла друм ђикйт бйту: њиш трајстě,
њиш пйње, њиш бањ йн пунгě;
9. Нума йнкалцац йн сандаље, шй ну ймбрака до’о ајње.
10. Шй љи ʤйсě: Унђе тунац йн касě, аколо рамйњец пйнě ну јешйц
ђаколо.
11. Шй дакě ва ҹињива ну примјешће шй ну аскултě ђи вој, јешйнд ђаколо,
скутурац пулбěру ђи пи пиҹоарљи воштрје ђе мартурије лор. Ђеистйна ва

58

спун: Мйјљесњик о сй фије ла Содому шй Гомору йн ʤěоа Жуђекушулуј
ђикйт ла орашула.
12. Шй дупа ҹе сě дусěрě стравјеста сй сě покајаскě.
13. Шй далаҹ мулц дудаја; шй унӂа ку унсурј пи мулц болнавј, шйј
винђека.
(Кап. 24). 14. Шй ауʤй Ирод ймпарту, кě нумиљи лу Јисус јерја са ауʤйт
ђипарће, шй ʤйсě: Јован Боћеʤаторју ђин ајморц сě скулě, шй ђеаја фаҹе
мирěрј.
15. Уњи ворбја: Аја је Иљија. Да алцй ворбја: Аја је пророку ор ҹињива
ђин пророҹ.
16. Да кйнд ауʤй Ирод, ʤйсě: Аја је Јован пи карје лам јо тајат, јел сě
скулě ђин ајморц.
17. Кě ěста Ирод тримјасě шй принсěрě пи Јован, шй дупа ҹе йл љегарě йл
лападарě йн бйзнě пинтру Ирођијада, мујерја лу Фиљип, фраћиљи ал луј,
кě сě йнсурě ку ја.
18. Кě Јован йј ворбја ла Ирод: Ну поц ту авја мујерја лу фраћиљи ал тјеу.
19. Да Ирођијада јерја ку ҹудě пи јел, шй вру сйл омоарје, ама ну пућа.
20. Кě Ирод сě ћемја ђи Јован, шћинд кě је уом ку ђирјептаће шй сфйнт,
шйл паза; шй мулће ҹе љи фаҹа кум йј јел ʤйсě, шй ку драг йл аскулта.
21. Шй вењи ʤěоа бунě ђи аша, кйнд Ирод ла ʤěоа лу а луј факут пуња
ҹина ла маријошй ај луј, шй ла војвоʤйљи шй примоҹури Гаљиљејешћ.
22. Шй кйнд тунě феја а лу Ирођијадаста шй дупа ҹе жукě шй факу пи
воје ла Ирод шй ла гошћи ај луј, ʤйсě ймпарату ла фатě: Катě ђила миње
ҹе год врјеј, шй о сйц дау.
23. Шйј сě журě: Ҹе год кац ђила миње о сйц дау, макар сй фије шй
жуматаће ђин ймпарацйја мја.
24. Да ја дупа ҹе јешй спусě ла мујкěса: Ҹе о сй кат? Да ја ʤйсě: Капу лу
Јован Боћеʤаторју.
25. Шй ђилок, јут дупа ҹе тунě ла ймпарату, катě ворбинд: Врјеу ђилок
сйм дај пи тањерј капу лу Јован Боћеʤаторју.
26. Шй сě йнтристě ймпарату мулт, ама пинтру журамйнт шй гошћи ај луј
ну вру сйј одрйкњаскě.
27. Шй ђилок ймпарату тримјасě ђелату, шй порйнҹи сй адукě капу а луја.
28. Шй јел кйнд сě дусě йл таје йн бйзнě, шй адусě капу ал луј пи тањерј,
шйл ђацě ла фатě, да фата йл ђацě ла мујкěса.
29. Шй кйнд ауʤйрě йнвацатари луј, вењирě шй луварě трупу луј, шйл
пусěрě йн мормйнт.
(Кап. 25). 30. Шй сě адунарě апостољи ла Јисус, шйј ивирě тот, шй ҹе
факурě шй ҹе лумја йнвацарě.
31. Шй љи ʤйсě: Ајдац сйнгурј ла лок йнсйнгурат, шй ођињицěвě кйта.
Кě јерја мулц карје вин шй сě дук, шй ну авја врјемје њиш сй манйнҹе.
32. Шй сě дусěрě ку гаљија ла лок ҹерěт, сйнгурј.
33. Шйј ваʤу лумја кě сě дук, шйј куноскурě мулц, шй пи пиҹоарје ђин
тоаће орашурљи грабја аколо, шй ажунсěрě йнаинћа лор шй сě адунарě
пилйнгě јел.
34. Шй кйнд јешй Јисус ваʤу вилајт мулт, шйј вењи парје рěу ђе ји, кě
јерја ка уојљи фйрђе пакурарј; шй порњи йј йнваца мулт.
35. Шй кйнд фу баш амйнат, вењирě ла јел йнвацатари ај луј ворбинд:
Ҹерěт је локуста, да баш је амйнат;
36. Дěље друму сй сě дукě йн саћиљи ђин окољиш шй орашурј сй
кумперје пйње ђе ји; кě нау ҹе мйнка.

59

37. Да јел распусйнд љи ʤйсě: Дацěље вој сй манйнҹе. Шйј ʤйсěрě: Сй
ње дуҹем сй кумпарěм пйње ђи до’о суће ђи бěнҹ шй сй љи дěм сй
манйнҹе?
38. Да јел љи ʤйсě: Кйће пйњ авјец? Дуҹецěвě веђец. Шй дупа ҹе ваʤурě,
ʤйсěрě: Ҹинҹ пйњ шй дој пјешћ.
39. Шй љи порйнҹи пи тоц сйј шадě ла грамјеʤ пи јарба вјерђе.
40. Шй шаʤурě рйнд дупа рйнд кйће о сутě шй кйће ҹинʤěҹ.
41. Шй дупа ҹе лувě пи аља ҹинҹ пйњ шй дој пјешћ, сě ујтě пи ҹерј, шй
фериковорби, пě фрйнсě пйњиљи, шй ђацě ла йнвацатарј сй пунě йнаинћа
лор; шй пи ěја ај дој пјешћ ймпарцй ла тоц.
42. Шй мйнкарě тоц, шй сě сатурарě.
43. Шй астрйнсěрě кодри до’оспрјеҹе котариц пљиње, шй ђин пјешћ.
44. Да јерја ђи ěја ҹе а мйнкат пйнљи, пила во ҹинҹ миј ђи уоамињ.
(Кап. 26). 45. Шй ђилок йнђемнě пи йнвацатари луј сй туње йн гаљије шй
сй сě дукě йнаинће йн алалтě парће кйтрě Витсаида, пйнě јел дě друму ла
вилајт.
46. Шй дупа ҹе сě ђиспарцй ђе ји, сě дусě пи ҹоакě сй сě роаӂе.
47. Шй кйнд сě пусě сара, јерја гаљија ла мижлоку мěрјулуј, да јел сйнгур
пи сěк.
48. Шйј ваʤу кум сě нйкажěск веслйнд, кě љи јерја йн супрјажмě вйнту.
Шй пила а ђи патру стража а нопцй, вењи ла ји мјергйнд пи мěрј; шй вру
сй трјакě пилйнгě ји.
49. Да ји кйнд йл ваʤурě кě мјерӂе пи мěрј, гинђа кě је налука шй
збјерарě;
50. Кě тоц йл ваʤурě шй сě спомйнтарě. Шй ђилок йнҹепу ворби ку ји,
шй љи ʤйсě: Ну ва ћемерјец, јо сйнт, ну ва спомйнтарјец!
51. Шй тунě ла ји йн гаљије, шй вйнту кунћинě; шй јерја пистě тоатě
масура мармуриц, шй сě мира.
52. Кě ну йнцаљасěрě йнтймпларја ку пйњиљи; пинтру кě љи јерја ињима
ймпјетритě.
53. Шй дупа ҹе трјекурě ла сěк, вењирě йн Гењисарјет шй сě трасěрě ла
мал.
(Кап. 27). 54. Шй кйнд ји јешйрě ђин гаљије, ђилок йл куноскурě.
55. Шй ђацěрě тйркол ла тот котунула шй порњирě пи патурј адуҹа
болнави, унђе год ар фи ауʤйт кě је јел.
56. Шй унђе год а тунат йн саће ор йн орашě ор локурј ђи трај, ла
распйнћиҹе пуња болнави шй сě руга ђи јел, барјем ђи дунга лу ајна а луј
сй сě ажунгě; шй карје год сě ажунӂа ђи јел, сě испаса.

7

Мйнату ла ворбě ку фарисěји ђе ађетурљи лу ај батрйњ. Винђекату а
феји лу Ханањана. Внђекату пјај сурʤ шй ај муц.
1. Шй сě адунарě пилйнгě јел фарисěји шй уњи ђин карћиторј карје јерја
вењиц ђин Јерусаљим. Шй кйнд ваʤурě пи уњи ђин йнвацатарј ђај луј кě
ку њекураће, аја ар фи ку њеспалаће, мйнљи манйнкě пйња, йј
йнфрунтарě.
3. Кě фарисěји шй тоц Јудајењи ну манйнкě пйнě ну сě спалě пи мйњ пйнě
ла коаће, йш цйнйнд обљиҹала лу ај батрйњ.

60

4. Шй кйнд вин ђила пијац, ну манйнкě пйнě ну сě спалě; шй йнкě мулће
јастě ҹе а примит шй цйн; спалě парљи шй васйљи шй калдěрљи шй
скамњиљи.
(Кап. 28). 5. Да дупа аја йл йнтрјеба фарисěји шй карћитори: Ђи ҹе
йнвацатари ај ти ну трајеск пи обљиҹала ђила ај бтрйњ, нума манйнкě
пйња ку мйњиљи њеспалаће?
6. Да јел распунсйнд, љи ʤйсě: Бун а пророҹит Исаија ђе вој ај
фјацарњиҹ, кум ҹе је скрис: Ěста вилајт ку буʤйљи ма рјеспекује, да
ињима љи је ђипарће ђила миње.
7. Ама ђиӂаба ма рјеспекујеск, йнвацйнд ку йнвацатурљи скрисě ђила
уоамињ.
8. Кě ласарěц порйнка лу Думњеʤěу, да ва цйњец ђи обњиҹелурљи
омењешћ, ђе спалату васйлор шй парйлор; шй мулће алће ка аја фаҹец.
9. Шй љи ʤйсě: Фрумос, оприц порйнка Думњеʤěулуј кě обљиҹала
воастрě со пазйц!
10. Кě Мојсěј ʤйсě: Рјеспекуја пи тајка ал тјеу шй мујка тја, шй: Карје
рйзйљешће тајка ор мујка, ку моарћа сй моарě.
11. Да вој спуњец: Дакě ʤйҹе уому ла тајкě ор ла мујкě: аја ку ҹе цаш
пућа ажута корван је, аја ар фи милостйје,
12. Шй нуј дац сй мйј фије ҹе факě ђи тајкě ор ђи мујкě,
13. Опринд ворба лу Думњеʤěу ку обљиҹала воастрě, пи карје дупа вој о
ласац; шй ка аша фјељ мулће фаҹец.
(Кап. 29). 14. Шй дупа ҹе кјемě тот вилајту, љи ʤйсě: Аскултацěмě тоц,
шй йнцаљеӂец,
15. Њимик нује ҹе ар пућа пи уом погаљи ђин аја ҹе ђинафарě тунě йн јел,
нума ҹе јасě ђин јел аја је ҹе погањешће уому.
16. Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
17. Шй кйнд вењи ђила вилајт йн касě, йл йнтрјеба йнвацатари ај луј ђи
повастě.
18. Шй љи ʤйсě: Дар сйнћец шй вој аша ђи прошћ? Дар ну йнцаљеӂец кě
ҹе год йн уом ђафарě тунě, нул поаће погањи?
19. Кě нуј тунě йн ињимě нума йн буртě, шй јасě афарě, курацйнд тоаће
мйнкěрљи.
20. Йнкě мйј ʤйсě: Ҹе јасě ђин уом, аја погањешће уому.
21.
Кě ђинунтру, ђин ињима омењаскě, јасě а љи рěље гйндурј,
ибомњиҹијљи, курвија, оморала.
22. Фурурљи, лакомијљи, урйҹуњиљи, икљењија, фаҹерљи ђе рушйње,
оки ај рйј, окарала ла Думњеʤěу, маросйја, нароʤйја,
23. Тоаће ашћа рěље ђинунтру јасě, шй погањеск уому.
(Кап. 30) 24. Шй дупа ҹе сě скулě ђаҹија, сě дусě йн котунурљи Тајерулуј
шй а Сйдонулуј, шй кйнд тунě йн касě, вру аја њима сй ну аудě; ама ну са
путут питула.
25. Кě дупа ҹе ауʤй ђи јел фамеја йнтракуј феје јерја фантазму њекурат,
вењи шй каʤу ла пиҹоариљи луј.
26. Да аја фамеје јерја аҹенушћије думњеʤěу, ђи руда Сйро-фењиҹанě, шй
сě руга ђи јел сй дудěје далаку ђин феја а ји.
27. Да Јисус йј ʤйсě: Ласě мйјйнтйј копиј сй сě арањаскě; кě нује ку
ђирјептаће лува пйња ђила копиј шй лапада ла кйњ.
28. Да ја распусě шй ʤйсě: Аша, Доамње, ама шй кйњи су масě манйнкě
ђин скрумиљи копијлор.
29. Шйј ʤйсě: Ђе аста ворбě, дуће, кě а јешйт далаку ђин фејта.

61

30. Шй дупа ҹе вењи ла касě афлě пи фејса кулкатě пи пат, да далаку јерја
јешйт.
(Кап. 31). 31. Шй јар јешй Јисус ђин котунурљи Тајерулуј шй а
Сйдонулуј, шй вењи ла мěрљи Гаљиљејеск пин котунурљи
Дјекапојањешћ.
32. Шй адусěрě ла јел пи ал мут шй сурд, шй сě руга ђи јел сй пунě пи јел
мйна.
33. Шй дупа ҹе йл лувě ђин вилајт йнлěтурј, пусě ӂејћиљи луј йн
урјекиљи лу ěла, шй дупа ҹе шкипě сě ажунсě ђи љимба луј;
34. Шй дупа ҹе сě ујтě йн ҹерј ошћеʤě, шйј ʤйсě: Ефата, аја је,
ђишкиђиће!
35. Шй ђилок йј сě ђишкисě ауʤйрја, шй сě ђизљегě љегатура лу љимба а
луј, шй ворбја кум трěбě.
36. Шй љи прјемјежа ла њима сй ну спунě; ама ҹе љи јел мйјмулт
прјемјежа, аја ји шймјмулт спуња йн лумје.
37. Шй рěу мулт сě мира ворбинд: Тот бун фаҹе; шй пи сурʤй фаҹе сй
аудě, шй пи муцй сй ворбјаскě.

8

Ађидо’о йнмулцймја пйњилор. Катату сěмнулуј ђи пе ҹерј. Ђи
алувацěлу фарисěјеск шй а лу Ирод. Винђекату пи ал орб йн Витањијa. А
лу Пěтру вјестала пи Иристосу. Овеђења ађинтйј ђе пацěњ, моарће шй
йнвијат. Ђе а лу сйнгурј ђе ји одрйкњалě шй ђе дусу круҹи.
(Кап. 32). 1. Йн аља ʤйље, јар кйнд јерја мулт вилајт шй ну авја ҹе мйнка,
кјемě Јисус пи йнвацатари луј шй ље ʤйсě:
2. Йм парје рěу ђи вилајт, кě баш триј ʤйље стау ла миње шй нау ҹе сй
манйнҹе.
3. Да дакě йј слобод фламйнʤ ла кěшйљи лор, о сй сě обасаскě пи друм; кě
уњи ђин ји а вењит ђинђипарће.
4. Шйј распусěрě йнвацатари луј: Ђиунђе йј поаће ҹињива арањи ку пйње
аиҹа йн ҹерěт?
5. Шйј йнтрјебě: Кйће пйњ авјец? Да ји спусěрě: шапће.
6. Шй порйнҹи ла вилајт сй шадě пи помйнт; шй дупа ҹе лувě аља шапће
пйњ шй дупа ҹе фериковорби, фрйнсě, пě ђацě ла йнвацатари луј сй пунě,
шй пусěрě ла вилајт.
7. Шй авја кйца пјешкуц; шй дупа ҹе йј фериковорби, ʤйсě шй пи ји сйј
пунě.
8. Шй мйнкарě, шй сě сатурарě, шй адунарě кодри ҹе рамасěрě шапће
котариц.
9. Да ђи ěја ҹе а мйнкат јерја пила во патру миј; шй ље ђацě друму.
10. Шй ђилок тунě йн гаљије ку йнвацатари луј, шй вењи йн пěрцйљи
Далмануцěшћ.
(Кап. 33). 11. Шй јешйрě фарисěји, шй порњирě сй сě мйње ла ворбě ку
јел, шйл ҹеркйнд, катасě ђила јел сěмн ђин ҹерј.
12. Шй дупа ҹе ошћеʤě ку фантазму ал луј, ʤйсě: Ђи ҹе љеӂаста сěмн
катě? Ђеистйна ва спун: Ну о сй сě ђа сěмн ла љеӂаста.
13. Шй дупа ҹе йј ласě тунě јар йн гаљије, шй сě дусě йн алалтě парће.
14. Шй зујтарě йнвацатари луј лува пйњ, шй ну авја ку ји йн гаљије ђикйт
о пйње.

62

15. Шй љи ђиђа йн гйнд ворбинд: Ујтацěвě, пазйцěвě ђи алувацěлу
фарисěјеск шй ђи алувацěлу лу Ирод.
16. Шй сě гинђа, уну кйтрě алту ворбинд: Аја је ҹе пйњ навјем.
17. Шй дупа ҹе йнцаљасě Јисус љи ʤйсě: Ђи ҹе гинђиц кě је аја пинтру ҹе
пйњ ну авјец? Дар йнкě ну ва виње йн гйнд њиш ну йнцаљеӂец? Дар је
йнкě ймпјетритě ињима воастрě.
18. Авјец окј дар ну вјеђец; шй урјекј авјец дар ну ауʤйц? Шй ну фи
цйњец минће,
19. Кйнд пи аља ҹинҹ пйњ фрйнсěј ла ҹинҹ миј, кйће пљиње котариц ђи
кодри адунарěц? Йј ʤйсěрě: до’оспрјеҹе.
20. Да кйнд пи аља шапће ла патру миј, кйће пљиње котариц ђе кодри
адунрěц? Да ји ʤйсěрě: шапће.
21. Шй љи ʤйсě: Кум ну йнцаљеӂец?
(Кап. 34). 22. Шй вењи йн Витсаида; шй адусěрě ла јел пи орбу, шйј сě
руга сй сě ажунгě ђи јел.
23. Шй дупа ҹе лувě ђи мйнě пи орбу, йл скоасě йнлěтурј ђин сат, шй дупа
ҹе йј шкипě пи окј, пусě мйна пи јел, шйл йнтрјебě да вјеђе фи ҹова.
24. Шй јел кйнд порњи сй вадě, ʤйсě: Вěд уоамињи кě мјерг ка
љемњиљи.
25. Шй атунҹа јар йј пусě мйнљи ла окј, шй факу сй вадě: шй сě винђекě,
шй ваʤу тот биње.
26. Шйл тримјасě ла каса луј, ворбинд: Њиш ну туна йн сат, њиш ну
спуња ла ҹињива йн сат.
(Кап. 35). 27. Шй јешй Јисус шй йнвацатари луј йн саћиљи лу Кесарија лу
Фиљип; шй пи друм йнтрјеба пи йнвацатари луј љи ворбинд: Ҹе ворбјеск
уоамињи, карје сйнт јо?
28. Да ји распусěрě: Јован Боћеʤаторју; да алцй: Иљија; да алцй: Вруну
ђин пророҹ.
29. Да јел љи ʤйсě: Да вој ҹе спуњец, карје сйнт јо? Да Пěтру распусйнд
ʤйсě: Ту јешћ Иристосу.
(Кап. 36). 30. Шй љи прјемјежй ла њима сй ну ворбјаскě ђи јел.
31. Шй порњи йј йнвца кě Фиу Уомулуј трěбě мулт сй пацаскě, шй кě о
сйл лапиђе йнлěтурј примоҹури шй примосфйнтари шй карћитори, шй о
сйл омоарје, шй пиурма лу триј ʤйље о сй сě рађиҹе йн вијацě.
32. Шй љи ʤйсě аја фйрђе питулат. Шйл лувě Пěтру ла о парће, шй порњи
сйј спунě кě ну трěбě аша.
33. Да јел, дупа ҹе сě йнтоарсě кйтрě ји шй сě ујтě ла йнвацатари луј, йл
спусě мулће пи Пěтру, ворбинд: Дуће ђила миње, фурисйтуље; кě ту ну
гинђешћ аја ҹе је а Думњеʤěулуј, нума ҹе је ал омењеск.
34. Шй дупа ҹе кјемě вилајту ку йнвацатари луј, љи ʤйсě:
(Кап. 37). Карје врја дупа миње сй мјаргě, ласě сй сě одрйкњаскě ђи јел
сйнгур шй сй ја круҹа а луј, шй дупа миње сй мјаргě.
35. Кě карје врја вијаца луј сй о пазаскě, о со пјардě, да карје пјерђе вијаца
луј пинтру миње шй јевангеље, ěла о со пазаскě.
36. Кě кум ҹе је фајда ла уом дакě капěтě тоатě лумја да ла суфљету луј
фаҹе рěу?
37. Ор ҹе дат о сй ђа уому ђе суфљету ал луј?
38. Кě карје сě рушйњаʤě пинтру миње шй ворбиљи мјеље йн љеӂаста
ибомњиҹијфаҹерњикě шй пакатоасě, шй Фиу Уомулуј о сй сě рушйњаʤě
пинтру јел кйнд виње йн круҹија лу Тајка ал луј ку йнӂери ај сфйнц.

63

9 Пображймиљи Домнулуј. Винђекарја лу копилу ку фантазму њекурат.
Ађидо’о овеђења ђе пацěњ, моарће шй рађикарја йн вијацě. Ђе примарије
йнтрě апостољ. Ђи мирěрљи йн нумиљи лу Јисус шй ђи огрјешалě.
1. Шй љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун: Јастě уњи йнтрě ěшћа ҹе стау аиҹа,
карје ну о сй гушће моарћа пйнě ну вěд Ймпарацйја Думњеʤěулуј кě а
вењит йн пућерје.
(Кап. 38). 2. Шй дупа шасě ʤйље лувě Јисус пи Пěтру шй пи Јаков шй пи
Јован, шйј скоасě пи о ҹоакě йналтě ђенадйнс нума пи ји; шй сě
пображйми ђиспрје ји.
3. Шй ајњиљи а луј сě факурě љикуроасě, мулт албе ка запада, кум ҹе ну
пот налбјељиљи сй налбјаскě пи помйнт.
4. Шй љи сě аратě Иљија ку Мојсěј, шй јерја йн тајнě ку Јисус.
5. Шй Пěтру распунсйнд ʤйсě ла Јисус: Даскěље, бун њи је аиҹа сй фим;
сй фаҹем триј ҹурјаʤě: Цйје уна шй ла Мојсěј уна шй ла Иљија уна.
6. Кě ну шћија ҹе сй спунě; кě јерја спомйнтац.
7. Шй сě иви нувěру пě йј кутрупи; шй вењи глас ђин нувěр ворбинд: Ěста
је Фиу мјеу ал драгостос, пи јел аскултацěл.
8. Шй ђодатě кйнд сě ујтарě, пи њима нумйј ваʤурě ђикйт пи Јисус йнгě
ји.
9. Да кйнд сě кобра ђи пе ҹоакě, љи прјемјежй ла њима сй ну спунě ҹе а
ваʤут, тот пйнě Фиу Уомулуј ну сě рађикě йн вијацě ђин ајморц.
(Кап. 39). 10. Шй пи аста ворбě о цйнурě ла ји, йнтрјебйнд уну пи алту: Ҹе
аја ар фи: Сě рађика йн вијацě ђин ајморц?
11. Шйл йнтрјебарě: Ђи ҹе ворбјеск карћитори кě Иљија трěбě мйјйнтйј сй
винě?
12. Да јел распусйнд љи ʤйсě: Кйнд Иљија йнтйј виње, тот о сй рйндује;
шй кум је скрис ђе Фиу Уомулуј кě трěбě мулт сй пацаскě шй сй фије дат
йнваље?
13. Ама ва спун кě шй Иљија а вењит, шй факурě ку јел ҹе врурě, кум ҹе
је скрис ђи јел.
14. Шй дупа ҹе вењи ла йнвацатари ај луј, ваʤу вилајт мулт пилйнгě ји
шй пи карћитори унђе сě мйнě ла ворбě ку ји.
15. Шй ђилок дупа ҹе йл ваʤу ла тот вилајту йј фу драг, шй дупа ҹе
вењирě ђинфуга йл салута.
16. Шй йнтрјебě карћитори: Ҹе ва аја мйнац ла ворбě ку ји?
(Кап. 40). 17. Шй распусйнд уну ђин вилајт ʤйсě: Даскěље, адусěј ла
ћиње пи фиу ал мјеу йн карје је фантазму ал мут.
18. Шй кйнд год йл принђе йл фрйнӂе, шй спумě лапěдě, шй скйрцоање
ку ђинцй; шй сě ускě. Шй ʤйсěј ла йнвацатари ај ти сйл дудěје; шй ну
путурě.
19. Да јел распусйнд ʤйсě: О љеӂо њекрјеђерњикě, пйнě кйнд о сй фиу ку
вој? Пйнě кйнд о сй ва суфěр? Адуҹецěл ла миње.
20. Шйл адусěрě ла јел; шй кйнд йл ваʤу фантазму, ђилок йл порњи
фрйнӂа; шй дупа ҹе каʤу пи помйнт сě таваља спумě лападйнд.
21. Шй йнтрјебě пи тајка ал луј: Кйт јастě врјемје кум йј са аја йнтймплат?
Да јел ʤйсě: Ђин копиларије.
22. Шй ђимулћеорј йл лапада йн фок шйн апě сйл пјардě; нума дакě поц
ҹова, ажутěњи, фěц милě ђи ној.

64

23. Да Јисус йј ʤйсě: Дакě поц крјеђа, тот поаће сй фије ла ěла карје
крјеђе.
24. Шй ђилок дупа ҹе збјерě тајка копилулуј ку лакримј ворбја: Крјед,
Доамње, ажутě ла њекрјеђерја а мја!
25. Да Јисус кйнд ваʤу кě сě адунě вилајту, ћему пи фантазму ал њекурат
йј ворбинд: Фантазмуље ал мут шй сурд, јо йц порйнҹеск, јеш ђин јел шй
нумйј туна йн јел!
26. Шй дупа ҹе збјерě шйл фрйнсě мулт, јешй; шй фу ка ал морт, аша ђе
мулц ворбја: мури.
27. Да Јисус, дупа ҹе йл лувě ђи мйнě, йл рађикě; шй сě скулě.
28. Шй кйнд тунě йн касě, йл йнтрјеба йнвацатари ај луј кйнд јерја
сйнгурј: Ђи ҹе ној нул путурěм дудаи?
29. Шй љи ʤйсě: Аста љеӂе ку њиш ҹе ну сě поаће дудаи ђикйт ку
ругаҹуње шй ку пост.
30. Шй дупа ҹе јешйрě ђаҹија, мјерӂа пин Гаљиљеја; шй ну вру сй
ҹињива аудě,
31. Кě йнваца йнвацатари ај луј шй љи ворбја кě Фиу Уомулуј о сй фије
дат йн мйњиљи уоамињилор, шй о сйл омоарје, шйн ʤěоа а ђи триј о сй сě
рађиҹе йн вијацě.
32. Шй ји ну йнцаљеӂа ворбиљи, да сě ћемја сйл йнтрјебе.
(Кап. 41). 33. Шй вењи йн Капернаум, шй кйнд јерја йн касě, йј йнтрјебě:
Ҹе ва мйнарěц ла ворбě пи друм уну кйтрě алту?
34. Да ји таҹа; кě пи друм сě мйна ла ворбě уну ку алту, карје је мйјмарје.
35. Шй дупа ҹе шаʤу, кјемě пи Ајдојспрјеҹе шй љи ʤйсě: Карје врја сй
фије алђинтйј ласě сй фије алђилаурмě ђин тоц шй ла тоц слугě.
36. Шй дупа ҹе лувě копилу, йл пусě йнтрě ји шй кйнд йл лувě ђидупакап,
љи ʤйсě:
37. Карје пи уну ђин ај аша копиј примјешће йн нумиљи мјеље, пи миње
ма примјешће; да карје ма примјешће пи миње, ну ма примјешће пи миње
нума пи Ěла карје пи миње ма тримјес.
38. Йј распусě Јован ворбинд: Даскěље, ваʤурěм пи уну карје ну мјерӂе
дупа ној; да ку нумиљи тјеље згорњешће далаҹи; шйј прјемјежйрěм, кě ну
мјерӂе дупа ној.
39. Да Јисус ʤйсě: Нуј прјемјежйрјец; кě нује њима карје ку нумиљи
мјеље ар фаҹа мирěрј шй ђилок ар пућа рěу ворби ђе миње.
40. Кě карје нује супрјажмат ђи вој, ку вој је.
41. Кě карје ва адапě ку пару ђи апě йн нумиљи мјеље, ђеаја ҹе сйнћец ај
Иристосулуј, ђеистйна ва спун: ну о сй пјардě сймбрија а луј.
(Кап. 42). 42. Да карје фаҹе огрјешалě ла уну ђин ајмиҹ карје крјед йн
миње, мйјбун јар фи сйј сě атрйње пјатра мори ђи гйт шй сй сě лапиђе йн
мěрј.
43. Шй дакě ће мйна тја фаҹе ла огрјешалě, тајо; мйјбун цйје фйрђе мйнě
йн вијацě туна, ђикйт ку амйндо’о мйнљи йн пйржол дуҹа, йн фоку ҹе ну
сě стйнӂе.
44. Унђе вјермиљи а лор ну моарје, шй фоку ну сě стйнӂе.
45. Шй дакě ће пиҹору тјеу фаҹе ла огрјешалě, тајел; мйјбун цйје фйрђе
пиҹор йн вијацě туна, ђикйт ку до’о пиҹоарје сй ће лапиђе йн пйржол, йн
фоку ҹе ну сě стйнӂе.
46. Унђе вјермиљи а лор ну моарје, шй фоку ну сě стйнӂе.

65

47. Шй дакě ће окју ал тјеу фаҹе ла огрјешалě, скоаћел; мйјбун цйје ку ун
окј туна йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј, ђикйт ку дој окј сй фиј лападат йн
пйржолу ал фокос.
48. Унђе вјермиљи а лор ну моарје, шй фоку ну сě стйнӂе.
49. Кě о сй сě тотнат ку фок прасарјаʤě, шй тоатě о сй сě олтаримја ку
сарје прасарјаʤě.
50. Бунě је сарја; ама дакě сарја сě фаҹе њесаратě, ку ҹе о сй сě сарјаʤě?
Авјец сарје йн вој, шй паҹе авјец йнтрě вој.

10 Ђи сфйнцймја кěшњицй шй ђе ђиспарцěње. Ферићиҹија копијлор.
Бајату ал газдě. Ђе дару пинтру мјерсу дупа Иристосу. Ађитриј овеђења
ђе пацěњ, моарће шй рађикарја йн вијацě. Ругамйнту лу фији а лу Заведěј.
Винђекату пи Варћимеј ал орб.
1. Шй дупа ҹе сě скулě ђаколо вењи йн котунурљи Јудајењешћ пистě
Јордан, шй сě адунě јар вилајту ла јел; шй кум ҹе ађет авја, јар йј йнваца.
(Кап. 43). 2. Шй дупа ҹе вењирě фарисěји, йл ҹеркйнд йл йнтрјебарě:
Поаће фи барбату сй ђа друму ла мујерје?
3. Да јел распусě шй љи ʤйсě: Ҹе ва порйнҹи Мојсěј?
4. Да ји ʤйсěрě: Мојсěј ласě сйј сě ђа карћа ђи дат друму, шй сйј сě ђа
друму.
5. Шй распусйнд Јисус љи ʤйсě: Пинтру скоражала лу ињима воастрě ва
скрисě јел порйнкаста.
6. Да ла порњиту факутулуј Думњеʤěу а факут ка пи барбат шй мујерје.
7. Пинтру аја о сй ласě уому пи тајка ал луј шй мујка шй о сй сě љипјаскě
ла мујерја а луј,
8. Шй о сě фије дој ун труп. Аша нумйј сйнт дој, нума ун труп.
9. Да ҹе Думњеʤěу а ймпрјеунат, уому сй нумйј ђиспартě.
10. Шйн касě јар йл йнтрјебарě ђеаја йнвацатари ај луј.
(Кап. 44). 11. Шй љи ʤйсě: Карје дě друму ла мујерје шй сě йнсоарě ку
алта, фаҹе ибомњиҹије ку аја.
12. Шй дакě мујерја дупа ҹе сě ђиспарће ђи барбату ал ји пљакě дупа алту,
фаҹе ибомњиҹије.
13. Шйј адуҹа копији сй сě ажунгě ђи ји, да йнвацатари прјемјеʤа ла ěја
ҹеј адуҹа.
14. Да кйнд ваʤу Јисус нуј фу пи воје шй ље ʤйсě: Ласац копији сй винě
ла миње, шй нуј прјемјежйриц; кě ај лу аша је Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
15. Ђеистйна ва спун: Карје ну примјешће Ймпарацйја Думњеʤěулуј ка
копилу, ну о сй туње йн ја.
16. Шй дупа ҹе йј лувě ђидупакап, пусě мйнљи пи ји шйј фериковорби.
(Кап. 45). 17. Шй кйнд јешй ла друм, аљергě вруну, шй дупа ҹе
йнӂенункје йн ӂенункј ђиспрје јел, йл йнтрјеба: Даскěље ал ферикит, ҹем
трěбě фаҹа сй мошйјањеск вијаца ђи веҹије?
18. Да Јисус йј ʤйсě: Ҹе ма стрйӂ ферикит? Њима нује ферикит ђикйт
алуну Думњеʤěу.
19. Порйнҹиљи шћиј: Ну фаҹа ибомњиҹиј; ну оморй; ну фура; ну мартури
ку минҹунě; ну фаҹа стрймбатаће ла њима; рјеспекуја пи тајка ал тјеу шй
мујка.
20. Да јел распусйнд йј ʤйсě: Даскěље, тот аста ам пазйт ђин копиларија а
мја.

66

21. Да Јисус дупа ҹе сě ујтě ла јел, йј фу драг ђи јел, шйј ʤйсě: Йнкě уна
йц фаљешће: дуће винђе тот ҹе ај шй дěј лај сараҹ; шй о сй ај газдарије пи
ҹерј; шй вино, ја круҹа а тја шй ајде дупа миње.
22. Да јел сě посомарй пинтру аста ворбě, шй сě дусě трист; кě јерја мулт
газдě.
23. Шй дупа ҹе сě ујтě пилйнгě јел, Јисус ʤйсě ла йнвацатари ај луј:
(Кап. 46). Кум је грјеу лај газдě туна йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј!
24. Да йнвацатари сě ујмирě ђе ворбиљи луј. Да Јисус јар распунсйнд љи
ʤйсě: Копијлор, кум је ђи грјеу лај ҹе ау нађежђе йн газдарије туна йн
Ймпарацйја Думњеʤěулуј!
25. Мйјљесњик је ла камилě пин урјекиљи акулуј трјеҹа, ђикйт лал газдě
йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
26. Да ји мулт сě мира ворбинд йн гйнду ал лор: пě карје сě поаће атунҹа
испасй?
27. Да Јисус дупа ҹе сě ујтě ла ји ʤйсě: Ла уоамињ је аја њепућерњик, ама
ла Думњеʤěу нује; кě је тот пућељњик ла Думњеʤěу.
28. Да Пěтру йј порњи ворби: Јоће ној ам ласат тот шй дупа ћиње
пљекарěм.
29. Да Јисус распунсйнд ʤйсě: Ђеистйна ва спун: нује њима карје а ласат
каса, ор фрацй, ор сурориљи, ор тајка, ор мујка, ор мујерја, ор копији, ор
локурљи, пинтру миње шй пинтру јевангеље,
30. Да сй ну примјаскě акума йн аста врјемје ђе о сутě ђи орј атйћа кěш,
шй фрац, шй сурорј, шй тајкě, шй мујкě, шй копиј, шй локурј, пингě
вурајалě, да йн ваку карје виње вијаца ђи веҹије.
31. Ама мулц ајђинтйј о сй фије ајђилаурмě, шй ајђилаурмě о сй фије
ајђинтйј.
32. Да кйнд јешасě пи друм йн Јерусаљим, Јисус мјерӂа йнаинћа лор, да
ји сě мирасě, шй дупа јел мјерӂасě ку фрикě.
(Кап. 47). Шй дупа ҹе лувě јар пи Ајдојспрјеҹе, порњи ље спуња ҹе о сйј
сě йнтймпљаʤě:
33. Јеће мјерӂем сус йн Јерусаљим, шй Фиу Уомулуј о сй фије дат йн мйњ
ла примосфйнтарј шй ла карћиторј, шй о сйл жуђеҹе ла моарће, шй о сйл
ђа йн мйњ ла ајҹе нушћиу думњеʤěу;
34. Шй о сйш батě жок ђи јел, шй о сйл батě ку нујаоа, шй о сй шкипе пи
јел, шй о сйл омоарје, шй ʤěоа ађитриј о сй сě рађиҹе йн вијацě.
35. Шй вењирě ђиспрје јел Јаков шй Јован, фији а лу Заведěј, ворбинд:
Даскěље, врјем сй њи фаҹ ҹе о сй ње ругěм ђи ћиње.
36. Да јел љи ʤйсě: Ҹе врјец сй ва фак?
37. Да ји йј ʤйсěрě: Дěње сй шађем уну ђи парћа ђирјаптě цйје да алалт ђа
стйнгě, йн круҹија а тја.
38. Да Јисус љи ʤйсě: Нушћиц ҹе катац; пућец фи бја пару пи карје јо
бјау, шй ва боћеʤа ку боћеʤу ку карје ма јо боћеʤ?
39. Да ји йј ʤйсěрě: Пућем. Да Јисус љи ʤйсě: Пару, дакум, пи карје јо йл
бјау о сй бјац; шй ку боћеʤу ку карје ма јо боћеʤ о сй ва боћеʤац;
40. Ама сй шађец ђи парћа ђирјаптě мије ор а стйнгě, нује ал мјеу сй дау,
нума о сй сě ђа ла карје је спримит.
41. Шй кйнд ауʤйрě аја ај ʤěҹе о луварě сй сě мйњије пи Јаков шй пи
Јован.
42. Да Јисус дупа ҹе йј кјемě љи ʤйсě: Шћиц кě ěја пи карје цйн ђе стапйњ
ла вилајт, стапйњеск ла јел, шй маријошй ај лор купринд пистě ји.

67

43. Ама йнтрě вој сй ну фије аша; нума карје врја йнтрě вој сй фије марје,
ласě сй ва аскулће;
44. Шй карје врја йнтрě вој сй фије алђинтйј, ласě сй фије ла тоц слугě.
45. Кě Фиу Уомулуј ну а вењит сй аскулће луј нума сй аскулће, шй сй ђа
вијаца а луј йн расплатě ђе мулц.
(Кап. 48). 46. Шй вењирě йн Јерихон. Шй кйнд јеша ђин Јерихон јел шй
йнвацатари ај луј шй вилајт мулт, фиу лу Ћимеј, Варћимеј ал орб шађа
йнгě друм, ҹерҹетйнд.
47. Шй кйнд ауʤй кě је аја Јисус Нзарјећану, сě пусě збјера шй ворби:
Јисусе Фиуље а лу Давид, ај милě ђи миње!
48. Шйл ћемја мулц сй такě, да јел шймйјмулт збјера: Фиуље а лу Давид,
ај милě ђи миње.
49. Шй дупа ҹе сě опри Јисус ʤйсě: Кјемацěл! Шй кјемарě пи ал орб йј
ворбинд: Ну ће ћемје, скоалће, ће кјамě.
50. Да јел, дупа ҹе коборй ђи пе јел ајна а луј, сě скулě шй вењи ла Јисус.
51. Шй распунсйнд йј ʤйсě Јисус: Ҹе врјеј сйц фак? Да орбу йј ʤйсě:
Даскěље, сй порњеск вјеђа.
52. Да Јисус йј ʤйсě: Дуће, крјеђерја а тја ће испасй. Шй ђилок порњи
вјеђа, шй сě дусě пи друм дупа Јисус.

11

Ку весаљије тунату лу Јисус йн Јерусаљим. Ђе смокиња шћирě.
Дудаиту његусторилор ђин храм. Пућерја крјеђери, а ругаҹуњи шй а лу
просталě. Купринсу а лу Иристосу.
(Кап. 49). 1. Шй кйнд сě апропијарě ла Јерусаљим, ла Витфага шй
Витањија, ла Ҹоака Масљињаскě, тримјасě пи дој йнвацатарј ђај луј,
2. Шй љи ʤйсě: Дуҹецěвě йн сату ҹе је ђиспрје вој, шй ђилок кум тунац
йн јел о сй афлац магарју љегат, пи карје њима ђин уоамињ ну а шаʤут;
ђизљегацěл шй адуҹецěл.
3. Шй дакě ва ҹињива ʤйҹе: Ҹе аја фаҹец? Спуњец: Ла Домну је ђи
трěбујалě; шй ђилок о сйл тримјатě йнкоа.
4. Да ји сě дусěрě, афларě магарју љегат ла ушě афарě пи распйнћик, шйл
ђизљегарě.
5. Да уњи ђин ěја ҹе ста аколо, љи ʤйсěрě: Ҹе аја фаҹец шй магарју
ђизљегац?
6. Да ји љи спусěрě ка ҹе љи порйнҹи Јисус; шйј ласарě.
7. Шй адусěрě магарју ла Јисус, шй пусěрě пи јел ајњиљи а лор; шй шаʤу
пи јел.
8. Да мулц ашћернурě ајњиљи а љи лор пи друм; да алцй таја крјенӂ ђин
љемње, шй ашћерња пи друм.
9.
Да карје мјерӂа йнаинћа луј шй дупа јел, збјера ворбинд: Осана!
Фериковорбит карје виње йн нумиљи Домнулуј!
10. Фериковорбитě ймпарацйја лу тајка ал ностру Давид, карје виње йн
нумиљи Домнулуј. Осана пи сус!
(Кап. 50). 11. Шй тунě Јисус йн Јерусаљим, шйн храм; шй дупа ҹе сě ујтě
тот, кйнд фу сара, јешй йн Витањија ку Ајдојспрјеҹе.
12. Шй мйњеʤй кйнд јешйрě ђин Витањија, йнфламйнʤй.
13. Шй кйнд ваʤу ђинђипарће смокина ку фрунʤě, вењи ну фи ар ҹова
афла пи ја; шй дупа ҹе вењи ла ја њимика ну афлě ђикйт фрунʤě; кě йнкě
ну јерја врјемја смокињилор.

68

14. Шй ђезворбинд Јисус йј ʤйсě: Ђакума њима ђин ћиње сй ну манйнҹе
берјекет пйнě ваку!
15. Шй вењирě јар йн Јерусаљим; шй дупа ҹе тунě Јисус йн храм, порњи
згорњи пи ěја карје винђа шй кумпара йн храм; шй растурнě астаљиљи а
лу ěја ҹе скимба бањи, шй скамњиљи а лу ěја ҹе винђа голймбј.
16. Шй ну ласа сй карје трјакě врун вас пин храм.
17. Шй йнваца љи ворбинд: Нује фи скрис: Каса мја о сй сě кјеме каса
ругаҹуњи ла тоаће вилајтурљи? Да вој факурěц ђин ја пјешћерě оцаскě.
18. Шй ауʤйрě карћитори шй примосфйнтари, шй ката кум лар пјерђа; кě
сě ћемја ђи јел; кě тот вилајту авја драг марје ђи йнвацамйнту ал луј.
19. Шй кйнд фу сара, јешй йнлěтурј ђин ораш.
20. Да ђимињаца трјекйнд ваʤурě смокина унђе са ускат ђин рйдаҹинě.
21. Шй кйнд йј ђацě йн гйнд Пěтру йј ʤйсě: Даскěље, ујће, смокина пи
карје ај бластамато, са ускат.
(Кап. 51). 22. Шй распунсйнд Јисус йј ʤйсě: Авјец крјеђерје йн
Думњеʤěу.
23. Кě ђеистйна ва спун: Дакě карје ʤйҹе ла ҹоакаста: рађикěће шй
лапěдěће йн мěрј, да нује ку гйнду йндојит йн ињима луј, нума арје
крјеђерје кě о сй фије кум ҹе ворбјешће, о сйј фије ҹе год ʤйҹе.
24. Ђеаја ва спун: Тот ҹе ҹерјец йн ругаҹуња а воастрě, авјец крјеђерје кě о
сй примиц; шй о сй ва фије.
25. Шй кйнд стац ла ругаҹуње, простйц дакě ҹева авјец супрјажмат ђи
ҹињива; кě шй Тајка ал востру карје је пи ҹерјурј, сй простаскě во’о
пакаћиљи воаштрје.
26. Дакě фи пě вој ну простйц, њиш Тајка ал востру карје је пи ҹерјурј ну о
сй простаскě во’о пакаћиљи воаштрје.
(Кап. 52). 27. Шй вењирě јар йн Јерусаљим; шй кйнд мјерӂа пин храм,
вењирě ла јел примосфйнтари шй карћитори шй примоҹури,
28. Шйј ʤйсěрě: Ку ҹе стапйњирје аја фаҹ, ор карје йц ђацě ěла купринс сй
фаҹ аста?
29. Да Јисус распунсйнд љи ʤйсě: Шй јо о сй ва пи вој йнтрјеб о уна
ворбě, шй распуњецěм, пě о сй ва шй јо спун ку ҹе купринс аста фак.
30. Боћеʤу лу Јован да фу фи ђин ҹерј ор ђила уоамињ? Распуњецěм.
31. Шй сě гинђа йн гйнд ворбинд: Дакě ʤйҹем: ђин ҹерј; о сй ʤйкě: ђи ҹе,
дакум, нул крјеʤурěц?
32. Да сй ʤйҹем: ђила уоамињ? – сě ћемја ђи вилајт; кě тоц гинђа ђи Јован
кě куђеистйна пророк јерја.
33. Шй распунсйнд ʤйсěрě ла Јисус: Нушћим. Да Јисус распунсйнд љи
ʤйсě: Њиш јо воуо ну врјеу спуња ку ҹе купринс аста фак.

12

Поваста ђи ај рěј мунҹитори вији шй ђи пјатра лападатě. Ла
ймпарату а ймпаратулуј шй ла Думњеʤěу а Думњеʤěулуј. Ђи рађикарја
йн вијацě лу ај морц. Доуо а љи мйјмарј порйнҹ. Думњеʤйја Иристосулуј.
Љепта а лу вěдувě.
(Кап. 53). 1. Шй порњи љи ворби йн повјешћ: Пусě уому вија, шй
йнграђи ку гард, шй сапě пдруму ђе вин, шй зйђи кула, шй о ђацě ла
мунҹитори вији, пě сě дусě.
2. Шй кйнд вењи врјемја, тримјасě слуга ла мунҹитори вији, сй примјаскě
ђила мунҹиторј берјекету вији.

69

3. Да ји йл принсěрě, йл батурě шй тримјасěрě ку мйнљи гоаље.
4. Шй јар љи тримјасě пи алту слугě; шй пи ěла йл батурě ку пјетри, шйј
спарсěрě капу, шйл тримјасěрě рйзйљит.
5. Шй јар тримјасě пи алту, шй пи јел йл оморйрě; шй пи мулц алцй, пи
уњи батурě да пи ајлалц оморйрě.
6. Да јел авја йнкě пи алуну фиу ал луј, ал војит, пě љи мйјлаурмě тримјасě
шй пи јел, ворбинд: о сй сě рушйњаʤě ђи фиу ал мјеу.
7. Да мунҹитори вији ʤйсěрě уњи кйтрě алцй: Ěста је мошйјерју, ајдац сйл
оморйм, шй а ноастрě о сй фије мошйја.
8. Шйл принсěрě, шй оморйрě, шйл лападарě афарě ђин вије.
9. Ҹе о сй, дакум, факě стапйну ал вији? О сй винě шй о сй пјардě пи
мунҹитори вији, шй о сй ђа вија ла алцй.
10. Дар нац ҹићит йн Карће аста: Пјатра пи карје о лападарě зйдари, ја сě
факу капу колцулуј;
11. Аја фу ђила Домну шй је фрумос йн оки ај ноштри.
12. Шй ката сйл приндě, ама сě спомйнтарě ђи вилајт; кě йнцаљасěрě кě ђи
ји ворбјешће поваста; шй дупа ҹел ласарě, сě дусěрě.
(Кап. 54). 13. Шй тримјасěрě ла јел пи уњи ђин фарисěј шй Иродовљењ,
сйл фи приндě ла ворбě.
14. Да ји дупа ҹе вењирě ʤйсěрě: Даскěље, шћим кě јешћ адаварат, шй ну
ће фјерјешћ њиш ђи карје; кě ну ће ујц ҹе је карје, нума куђеистйна ла
друму лу Думњеʤěу йнвјец. Њи спуње, дакум, трěбě фи ла цару сй сě ђа
дацйја ор ну? Сй дěм ор сй ну дěм?
15. Да јел шћинд а лор фацарњиҹије љи ʤйсě: Ҹе ма ҹеркац? Адуҹецěм
бану, сй вěд.
16. Да ји адусěрě. Шй љи ʤйсě: А куј је аста фирја шй скрисоарја? Да ји
йј спусěрě: А царулуј.
17. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Дац а царулуј ла цар, да а
Думњеʤěулуј ла Думњеʤěу. Шйј сě мирасě.
(Кап. 55). 18. Шйј вењирě садукеји, карје спун кě нује рађикарје йн
вијацě, шйл йнтрјебарě ворбинд:
19. Даскěље, Мојсěј њи скрисě: Дакě а кујва фраћиљи моарје шйј рамйње
мујерја да копиј нуј рамйн, фраћиљи луј сй ја мујерја а луј шй сй рађиҹе
самйнца ла фраћиљи ал луј.
20. Шапће фрац јерја: шй алђинтйј лувě мујерја, шй мури фйрђе глоаће.
21. Шй алалт о лувě, шй мури, шй њиш јел ну ласě глоаће; аша шй
алђитриј.
22. Шй о луварě шапће шй ну ласарě глоаће. Да пиурма а лу тоц мури шй
мујерја.
23. Ла рађикарја йн вијацě, дакум, кйнд сě рађикě йн вијацě, а куј ђин ји о
сй фије мујерја? Кě тоц шапће а авуто ђи мујерје.
24. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Ну ви сě ймпарје фи, пинтру ҹе
нушћиц Кěрцйљи њиш сйла Думњеʤěулуј?
25. Кě кйнд ђин ај морц сě рађикě йн вијацě, њиш сě йнсоарě њиш сě
маритě, нума сйнт ка йнӂери пи ҹерјурј.
26. Да ђи ај морц кě сě рађикě йн вијацě нац фи ҹићит йн кěрцйљи лу
Мојсěј, кум йј ʤйсě Думњеʤěу ла руг ворбинд: Јо сйнт Думњеʤěу лу
Аврам, шй Думњеʤěу лу Исак, шй Думњеʤěу лу Јаков?
27. Думњеʤěу нује Думњеʤěу лу ај морц, нума лу ај виј. Во’о, дакум,
мулт ви сě ймпарје.

70

(Кап. 56). 28. Шй вењи ла јел уну ђин карћиторј карје йј аскулта кум сě
мйнě ла ворбě, пě кйнд ваʤу кум љи бун распусě, йл йнтрјебě: Карје је
порйнка ађинтйј ђин тоаће?
29. Да Јисус йј распусě: Ађинтйј порйнка је ђин тоаће: Ауʤ Израиљуље,
Домну Думњеʤěу ностру, је Думњеʤěу алуну.
30. Шй сй ај драгостě ђи Домну Думњеʤěу ал тјеу, ку тоатě ињима а тја,
шй ку тот гйнду ал тјеу, шй ку тоатě пућерја а тја. Аста је ађинтйј
порйнкě.
31. Шй ађидо’о је ка шй аста: Сй ај драгостě ђи алђапроапје ал тјеу ка
сйнгур ђи ћиње. Алтě порйнкě мйјмарје ђин ашћа нује.
32. Шйј ʤйсě карћиторју: Бун, Даскěље, ђирјепт ај спус кě је Думњеʤěу
уну, шй нује алту ђикйт јел;
33. Шй сй ај драгостě ђи јел ку тоатě ињима а тја, шй ку тот гйнду ал тјеу,
шй ку тот суфљету, шй ку тоатě пућерја, шй сй ај драгостě ђи алђапроапје
ка сйнгур ђи ћиње, мйјмарје је ђикйт тоаће апринсурј шй олтаримј.
34. Да Јисус дупа ҹе ваʤу кум куминће распусě, йј ʤйсě: Нујешћ ђипарће
ђи Ймпарацйја Думњеʤěулуј. Шй њима нумйј сě йндразњи сйл йнтрјебе.
35. Шй распунсйнд, Јисус ʤйсě йнвацйнд йн храм: Кум ворбјеск
карћитори кě је Иристосу фиу лу Давид?
36. Кě сйнгур Давид ʤйсě ку Фантазму ал Сфйнт: ʤйсě Домну ла Домну
ал мјеу: шěʤ мије ђи парћа ђирјаптě, пйнě ну ашћерн душмањи ај ти ђи
талпјеће ла пиҹоарљи тјеље.
37. Сйнгур Давид, дакум, йј ʤйҹе Домн, пě ђиунђе йј је фиу? Шй мулт
вилајт йл аскулта ку драг.
(Кап. 57). 38. Шй љи ворбја йн йнвацамйнту ал луј: Пазйцěвě ђи карћиторј
карје војеск сй мјаргě йн ајње лунӂ, шй сйј салутěје пи уљиц,
39. Шй пофћеск локурљи ђинаинће пин сйнагоӂ, шй капићиљи лу масě
ла гостйј.
40. Ěшћа ҹе манйнкě кěшйљи а вěдувилор, шй ку минҹунě сě мулт роагě
ла Думњеʤěу, о сй фије мйј ку мулту жуђекац.
41. Шй шаʤу Јисус ђиспрје лада ку бањ а храмулуј шй сě ујта кум вилајту
пуње бањ йн ја. Шй мулц ај гěжђ пуња мулт.
42. Шй кйнд вењи о уна вěдувě саракě, пусě до’о љепће, карје фак ун
кодрант.
43. Шй дупа ҹе кјемě пи йнвацатари луј, љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун: аста
вěдувě саракě пусě мйјмулт ђин тоц карје пун йн а храмулуј лада ку бањ.
44. Кě тоц пусěрě ђин прјамулту ал лор; да ја ђин сараҹија а ји пусě тот ҹе
аву, тоатě аверја а ји.

13 Ђе судому храмулуј. Ђи вурајелурљи пинтру Иристосу. Ђи судому
Јерусаљимулуј, ђи алђадаоара вењиту лу Иристосу шй трěбујала
ђишћептěри.
(Кап. 58). 1. Шй кйнд јешй ђин храм, йј ʤйсě ун йнвацатарј ђај луј:
Даскěље, ујће ҹе пјетри, шй ҹе љаурј!
2. Шй распунсйнд Јисус йј ʤйсě: Вјеʤ фи пи ашћа марј љаурј? Њиш
пјатрě пи пјатрě аиҹа ну о сй рамйнě, карје ну о сй сě проумбље.
3. Шй кйнд шађа пи Ҹоака Масљињаскě кйтрě храм, кйнд фу сйнгур йл
йнтрјеба Пěтру шй Јаков шй Јован шй Андриј:

71

4. Њи спуње: кйнд о сй аја фије? Шй кум ҹе је сěмну кйнд о сй сě аја тот
фйршаскě?
5. Да Јисус распунсйд љи порњи ворби: Багац сама сй ну ва ҹињива
йнҹелује.
6. Кě мулц о сй винě йн нумиљи мјеље ворбинд: Јо сйнт, шй пи мулц о сй
йнҹелује.
7. Да кйнд ауʤйц ратурљи шй гласурј ђи ратурј, ну ва ћемјерјец; кě трěбě
аја сй фије; ама аја йнкě нује фйршйту.
8. Кě о сй сě скоаље вилајт ла вилајт шй ймпарацйја ла ймпарацйје; шй о
сй фије скутуратурљи лу помйнт пи лумје; шй о сй фије фоамиће шй
рскобоаље. Аја је порњиту перитулуј.
(Кап. 59). 9. Да вој пазйцěвě; кě о сй ва ђа йн мйњ ла жуђекушурј шй пин
сйнагоӂ о сй ва батě, шй ђиспрје војвоʤ шй ймпарац о сй ва дукě пинтру
миње, лор ђе мартурије.
10. Шй ла тоаће вилајтурљи трěбě мйјйнтйј сй сě стравјестаскě јевангеља.
11. Да кйнд ва поартě сй ва прјеђа, ну ва грижйрјец йнтйј ҹе о сй ворбиц,
њиш ва спримирјец, нума ҹе ви сě дě йн ěла ҹас аја ворбиц; кě ну о сй
ворбиц вој нума, Фантазму ал Сфйнт.
12. Шй о сй ђа фраћиљи пи фраће ла моарће, шй тајка копилу, шй о сй сě
рађиҹе копији ла паринц шй о сйј омоарје.
13. Шй ји о сй ва мйрзаскě пинтру нумиљи мјеље. Ама карје суфěрје пйнě
ла кйпатйј, ěла о сй сě испасаскě.
(Кап. 60). 14.
Да кйнд вјеђец кě грозавија пустйјитулуј, ђи карје
ворбјешће пророку Дањилě, стě унђе ну трěбě – карје ҹићешће сй
йнцаљагě – атунҹа карје во фи йн Јудаја ласě сй фугě пи ђалурј.
15. Шй карје во фи пи под сй ну сě кобоарје йн касě, њиш сй туње сй ја
ҹова ђин каса а луј;
16. Шй карје во фи пи кймп сй ну сě йнтоаркě йндарěт сй ја ајна а луј.
17. Ама амунка ђи а љи грјеоање шй а љи ҹе ау сугарј йн аља ʤйље.
18. Нума ругацěвě ла Думњеʤěу сй ну фије фуӂиту востру пи јарнě.
19. Кě о сй фије йн аља ʤйље њевоја кум ҹе намйј фост ђила порњиту
фаҹери ҹе а факуто Думњеʤěу пйнě акума, њиш о сй фије.
20. Шй сй ну скурће Думњеʤěу аља ʤйље, њима ну сар испасй; ама
пинтру ај аљеш, пи карје аљасě, а скуртат аља ʤйље.
21. Шй атунҹа дакě ва карје ʤйҹе: Јеће аиҹа је Иристосу; ор: Јоће аколо,
ну крјеђерјец.
22. Кě о сй сě ивјаскě иристош минҹинош шй пророҹ минҹинош, шй о сй
арěће сěмње шй мирěрј сй фи, дакě сě поаће, йнҹелује шй пи ај аљеш.
23. Ама вој пазйцěвě; јеће тот вам спус йнтйј.
(Кап. 61). 24. Ама йн аља ʤйље, дупа аја њевоје, соарљи о сй сě
йнтуњекјаʤě, шй луна вјеђерја а ји о сй пјардě.
25. Шй стěљиљи о сй кадě ђи пе ҹерј шй сйљиљи ҹерљилуј о сй сě
порњаскě.
26. Шй атунҹа о сй вадě пи Фиу Уомулуј унђе виње пи нувјерј ку сйлě шй
ку круҹије марје.
27. Шй атунҹа о сй тримјатě йнӂери ај луј, шй о сй адуње пи аљешй ај луј
ђин патру вйнтурј, ђила кйпатују помйнтулуј пйнě ла кйпатйју ҹерјулуј.
28. Да ђила смокинě йнвацац йнвěцу: Кйнд сě баш а љи ји крјенӂ
йнћињерјеск шй йнфрунʤěск, шћиц кě је апроапје вара.
29. Аша шй вој кйнд вјеђец кě сě аста фаҹе, шћиц кě је апроапје ла ушě.

72

30. Ђеистйна ва спун, кě аста брйње ну о сй трјакě пйнě аста тот ну сě
фаҹе.
(Кап. 62). 31. Ҹерју шй помйнту о сй трјакě, ама ворбиљи мјеље ну о сй
трјакě.
32. Да ђи ʤěоаја, ор ђи ҹасула, њима ну шћије, њиш йнӂери пи ҹерј, њиш
Фиу, ђикйт алуну Тајка.
33. Багац сама, ну дурмирјец шй ругацěвě; кě нушћиц кйнд о сй врјемја
порњаскě.
34. Кум ҹе уому пљекйнд ласě каса а луј, шй ђацě ла слуӂиљи луј
купринс, шй ла тотнат лукру ал луј; шй ла поартар порйнҹи сй цйнě
стража.
35. Цйњец стража, дакум, кě нушћиц кйнд о сй винě стапйну кěшй: сара
ор ла мижлоку нопцй, ор ла кйнтату кокошйлор ор ђимињаца.
36. Сй ну винě фйрě вјастě, шй ва афлě кě дурмиц.
37. Да ҹе во’о ва ворбјеск, ла тоц ворбјеск: Цйњец стража!

14

Унсу лу Иристосу йн Витањија. Тајна ҹињи. Овеђења лу Иристосу ђе
издататорју шй ђе огрјешěлурљи лу йнвацатарј. Ругаҹуња йн
Гетсймањија. Јуда издě пи Иристосу. Фуга йнвацатарилор. Жуђекату
ђиспрје примосфйнтарју Кајафа. А лу Пěтру одрйкњала шй покаинћа.
1. Јерја йнкě до’о ʤйље пйнě ла празњику лу Пасхě шй пйњиљи аʤěме;
шй ката примосфйнтари шй карћитори кум лар ку минҹунě принђа шй
оморй.
2. Ама ворбја: Ну ђе празњик, сй ну сě фи вилајту йнтарйће.
(Кап. 63). 3. Шй кйнд јел јерја йн Витањија йн каса лу Сймон ал ку
трпије, шй шађа ла масě, вењи мујерја ку васу ђи албастрě, пљин ку скумп
мирос ђи нард курат, шй дупа ҹе спарсě васу йл турнě пи капу луј.
4. Да јерја уњи карје бомбоња йнтрě ји ворбинд: Ђи ҹе сě ěла мирос варсě
аша?
5. Кě сě путу ěла мирос винђа пи мйјмулт ђи триј суће ђи бěнҹ, шй сй сě
ђа ла ај сараҹ. Шй збјера пи ја,
6. Да Јисус ʤйсě: Ласацо; ҹе о зминћиц? Ја фаҹе бун лукру пи миње.
7. Кě сараҹ авјец йнтођиуна ку вој, шй кйнд год врјец пућец бун љи фаҹа;
да пи миње ну ма авјец йнтођиуна.
8. Ја а факкут ҹе а путут; а унс йнтйј трупу ал мјеу ђи йнгропарје.
9. Ђеистйна ва спун: Унђе год во фи сй сě стравјестаскě јевангељаста пи
тоатě лумја, о сй сě спунě ђи помана а ји, шй ђи аста ҹе ја факу.
(Кап. 64). 10. Да Јуда Искариоцěск, уну ђин Ајдојспрјеҹе, сě дусě ла
примосфйнтарј сйл изђа.
11. Шй ји кйнд ауʤйрě, љи фу драг, шй ймбунарě сйј ђа бањ; шй јел ката
врјемје згоадњикě сйл изђа.
12. Шйн ʤěоа ађинтйј лу ʤйљиљи ђе пйњиљи аʤěме, кйнд олтаримја
мњелу лу Пасхě, йј ʤйсěрě йнвацатари ај луј: Унђе врјеј сй мјерӂем сйц
гаћим Пасха сй манйнҹ?
13. Шй тримјасě пи дој ђин йнвацатарј ај луј, шй љи ʤйсě: Дуҹецěвě йн
ораш, шй о сй ва йнтйлњаскě уому карје дуҹе крҹагу ђи апě, мјерӂец дупа
јел,
14. Шй унђе тунě, спуњец ла касарју лу касě: Даскěлу спуње: унђе је соба
мја, унђе о сй манйнк Пасха ку йнвацатари ај ми?

73

15. Шй јел о сй ва арěће а ђисупра собě марје спримитě, ашћернутě шй
огођитě; аколо гаћицйње.
16. Шй јешйрě йнвацатари луј, шй вењирě йн ораш, шй афларě кум ҹе љи
спусě, шй гаћирě Пасха.
17. Шй кйнд фу сара, вењи ку Ајдојспрјеҹе.
18. Шй кйнд шађа ла масě шй мйнка, ʤйсě Јисус: Ђеистйна ва спун: уну
ђин вој карје манйнкě ку миње, о сй ма изђа.
19. Да ји порњирě сй ље фије парје рěу шй сйј ворбјескě уну пě алту: Да
нусйнт јо? Шй алалт: Да нусйнт јо?
20. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Уну ђин Ајдојспрјеҹе карје йнћинӂе ку
миње йн бљид.
21. Фиу Уомулуј, дакум, мјерӂе кум ҹе је скрис ђи јел; ама вајђе ěла уом
карје издě пи Фиу Уомулуј; мйјбун јар фи сй ну сě фи њиш факут ěла уом.
22. Шй кйнд мйнка, лувě Јисус пйња шй дупа ҹе о фериковорби, о
фрйнсě, шй љи ђацě, шй ʤйсě: Лувац, мйнкац; аста је трупу мјеу.
23. Шй лувě пару, шй дупа ҹе мулцами љи ђацě; шй баурě ђин јел тоц;
24. Шй љи ʤйсě: Аста је сйнӂиљи мјеу лу Журамйнту ал ноу, карје сě
варсě ђе мулц.
25. Ђеистйна ва спун: Шймйј ну о сй мйј бјау ђин берјекету ал вијилор,
пйнě йн аја ʤěо кйнд о сйл бјау пјал ноу йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
26. Шй дупа ҹе о кйнтарě мулцамјала, јешйрě пи Ҹоака Масљињаскě.
27. Шй љи ʤйсě Јисус: Тоц о сй ва вој огрјешйц ђи миње йн аста ноапће;
кě је скрис: О сй дау йн пакурарј шй уојљи о сйш ђа фуга.
28. Ама дупа рађикрја йн вијацě а мја, о сй мјерг йнаинћа воастрě йн
Гаљиљеја.
29. Да Пěтру йј ʤйсě: Дакě сě тоц шй огрјешěск, јо ну о сй.
30. Шйј ʤйсě Јисус: Ђеистйна йц спун: астěʤ, ноапћаста, йнаинћа лу ҹе
кокошу кйнтě ђи до’орј, ту о сй ће ђи миње одрйкњешћ ђе тијорј.
31. Да Пěтру шймйјтарје ворбја: Дакě аш фи моарě шй мури ку ћиње, ну о
сй ма одрйкњеск ђи ћиње. Исто аша шй тоц ворбја.
32. Шй вењирě ла лок карје сě кјамě Гетсймањија, шй ʤйсě ла йнвацатари
ај луј: Шађец аиҹа пйнě јо ма дук сй ма рог ла Думњеʤěу.
33. Шй лувě ку јел пи Пěтру шй пи Јаков шй пи Јован, шй порњи мулт сйј
фије парје рěу шй сй фије трист.
34. Шй љи ʤйсě: Трист је суфљету ал мјеу пйнě ла моарће; рамйњец аиҹа
шй фиц помењиц.
35. Шй дупа ҹе сě дусě кйта, каʤу ла помйнт, шй сě руга, сй фи трјакě
пингě јел ҹасу, дакě сě поаће.
36. Шй ворбја: Ава, Тајкě, тот сě поаће ла ћиње; петрјеҹе ěста пар пингě
миње; ама јар ну кум јо врјеу, нума кум ту.
37. Шй вењи шйј афлě унђе дорм, шй ʤйсě ла Пěтру: Сймоање, дар дормј?
Дар ну путурěц ун ҹас сй фиц помењиц?
38. Фиц помењиц шй ругацěвě сй ну кађец йн ҹеркарје; кě фантазму је ку
ињимě, ама је трупу слаб.
39. Шй јар сě дусě, шй сě ругě ла Думњеʤěу ворбинд исто аља ворбе.
40. Шй дупа ҹе сě йнтоарсě йј афлě јар унђе дорм; кě љи са јерја
йнгрјеунат оки; шй ну шћија ҹе йј ар распуња.
41. Шй вењи шй ађитријора, шй љи ʤйсě: Дурмиц, дакум, шй ођињиц.
Ђистул је. Вењи ҹасу, јеће сě дě Фиу Уомулуј йн мйнљи пакатошйлор.
42. Скулацěвě, ајдац! Јеће издататорју ал мјеу са апропијат.

74

(Кап. 65). 43. Шй ђилок пйн јел йнкě ворбја,вењи Јуда,уну ђин
Ајдојспрјеҹе, шй ку јел уоамињ мулц ку куцйће шй ку парј, тримјеш ђила
примосфйнтарј шй карћиторј шй примоҹурј.
44. Да издататорју ал луј љи ђацě сěмн ворбинд: Пи карје сарут, ěла је;
принђецěл шй мйнацěл ку стражě.
45. Шй кйнд вењи, ђилок вењи ла јел шй ʤйсě: Сйнатос Даскěље! Шйл
сарутě.
46. Да ји пусěрě мйнљи лор пи јел, шйл принсěрě.
47. Да уну ђин ěја ҹе стасě аколо, скоасě куцйту шй ђацě йн слуга
примосфйнтарјулуј шйј таје урјекја.
48. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Ка ла уоц ац јешйт ку куцйћиљи шй
ку парј сй ма принђец.
49. Йн тоатě ʤěоа ам фост ла вој йн храм шй ам йнвацат, шй ну ма
принсěрěц. Ама сй сě ймпљињаскě Карћа.
50. Шй йнвацатари дупа ҹе йл ласарě, фуӂирě тоц.
51. Да дупа јел мјерӂа врун бајат йнвěлуит ку пйнʤě пи трупу гол; шй
принсěрě пи бајатула.
52. Да јел дупа ҹе ласě пйнʤа, гол фуӂи ђила ји.
53. Шй дусěрě пи Јисус ла примосфйнтарју, шй сě адунарě ла јел тоц
примосфйнтари шй карћитори шй примоҹури.
54. Да Пěтру мјерӂа дупа јел ђинђипарће пйнě йн обору
примосфйнтарјулуј, шй шађа ку слуӂиљи, шй сě йнкалʤа ла фок.
55. Да примосфйнтари шй тот Сйнадриону катасě супрјажмат ђе Јисус
мартуриј сйл омоарје; шй ну афларě.
56. Кě мулц мартурја ку минҹунě супрјажмат ђи јел, шй мартуријљи ну
јерја тотуна.
57. Шй уњи кйнд сě скула мартурја ку минҹунě супрјажмат ђи јел,
ворбинд:
58. Ној йл ауʤйрěм унђе ворбјешће: Јо о сй спарг ěста храм ал факут ку
мйна, шй ђи триј ʤйље о сй фак алту, њефакут ку мйна.
59. Шй њиш аста мартурије а лор ну јерја тотуна.
60.
Шй дупа ҹе примосфйнтарју јешй ла мижлок, йнтрјебě пи Јисус
ворбинд: Дар њимика ну распуњ ҹе ěшћа ђи ћиње супрјажмат мартурјеск?
61. Да јел таҹа шй њимика ну распуња. Јар йл примосфйнтарју йнтрјебě
шй ʤйсě: Јешћ фи ту Иристосу, Фиу лу ал Фериковорбит?
62. Да Јисус ʤйсě: Јо сйнт ěла; шй о сй вјеђец пи Фиу Уомулуј унђе шěђе
ђи парћа ђирјаптě а Сйљи, шй виње пи нувјери ҹерљилуј
63. Да примосфйнтарју йш рупсě ајњиљи луј, шй ʤйсě: Ҹе њи мйј трěбě
мартуриј?
64. Ауʤйрěц окарала ла Думњеʤěу. Ҹе ви сě ймпарје? Да ји тоц йл
жуђекарě кě а факут ђи моарће.
65. Шй порњирě уњи сй шкипе пи јел шй сйј аструҹе фаца, шй сй ђа йн
јел, шй сйј ворбјаскě: Гиҹа но’о карје ђацě йн ћиње! Шй слуӂиљи йл баћа
пи образě.
66. Шй кйнд јерја Пěтру жос йн обор, вењи уна ђин аскултатоарје а
примосфйнтарјулуј,
67. Шй дупа ҹе ваʤу пи Пěтру унђе сě йнкалʤěшће, сě ујтě ла јел, шй
ʤйсě: Шй ту ај фост ку Јисус Назарјећану.
68. Да јел сě одрйкњи ворбинд: Нушћу њиш ну йнцаљег ҹе ту ворбјешћ.
Шй јешй афарě йн обору ђинаинће, шй кокошу кйнтě.

75

69. Шйл ваʤу аскултатоарја јар, шй порњи ворби ла ěја ҹе а статут аколо:
Ěста је ђин ај лор.
70. Да јел јар сě одрйкња. Шй кйта дупа аја ěја ҹе а статут аколо, ʤйсěрě
ла Пěтру: Ђеистйна, јешћ ђин ај лор; кě јешћ Гаљиљејан, шй ворбиту
самйнě ку ал лор.
71. Да јел порњи сй сě бластěмје шй сй сě жоарје: Нушћу пи ěла уом ђи
карје ворбиц.
72. Шй ђадаоара кйнтě кокошу. Шйј ђацě йн гйнд ла Пěтру ђи ворбиљи
ҹеј ʤйсě Јисус: Йнаинћа лу ҹе кокошу кйнтě ђи до’орј, ђи тријорј о сй ће
одрйкњешћ ђи миње. Шй сě пусě плйнӂа.

15

Иристосу ђиспрје Пилат. Слобоʤйту лу Варава. Кинујала шй
рашћинӂерја лу Иристосу. Моарћа шй йнгропату.
(Кап. 66). 1. Шй ђилок ђимињаца факурě тěјнујалě примосфйнтари ку
примоҹури шй карћитори, шй тот Сйнадриону, шй дупа ҹе љегарě пи
Јисус, йл дусěрě шйл прјеђацěрě ла Пилат.
2. Шйл йнтрјебě Пилат: Јешћ фи ту ймпарату Јудајеск? Да јел распунсйнд
йј ʤйсě: Ту спуњ.
3. Шйл винуја мулт примосфйнтари. Ама јел ну распуња њимика.
4. Да Пилат јар йл йнтрјебě ворбинд: Дар њимика ну распуњ? Вјеʤ кйт ће
багě ђи винě!
5. Да Јисус њимика ну мйј распусě, аша ђе сě Пилат мира.
6. Да ђи Празњик љи слобоʤа кйће ун роб пи карје лар фи ји катат.
7. Да јерја вруну, пи нумје Варава, љегат йн фјарě ку фйртацй луј, карје йн
раскобоалě а факут оморěлурј.
8. Шй кйнд збјерě, вилајту порњи ката аја ҹе љи йнтођиуна фаҹа.
9. Да Пилат љи распусě, ворбинд: Врјец фи сй ва слобод пи ймпарату
Јудајеск?
10. Кě шћија кě ђе њевеђалě ла прједат примосфйнтари.
11. Ама примосфйнтари ацйцарě вилајту кě је мйјбун сй љи слобоадě пи
Варава.
12. Да Пилат јар распунсйнд, љи ʤйсě: Да ҹе врјец сй фак ку ěла ҹеј
ʤйҹец ймпарату Јудајеск?
13. Да ји јар збјерарě: Рашћинӂел!
14. Да Пилат љи ʤйсě: Да ҹе рěу а факут? Да ји шймйј тарје збјера:
Рашћинӂел!
15. Шй Пилат врусйнд сй факě пи воје ла вилајт, љи слобоʤй пи Варава,
да пи Јисус, дупа ҹе ла батут ку жоарда, ла дат сйл рашћингě.
(Кап. 67). 16. Да солдацй йл луварě йнунтру йн обору ҹеј ʤйк
прјеторијум, шй кјемарě пи тоатě ћета ђи солдац.
17. Шйј ймбракарě забун пурпурос, шй дупа ҹе о ймпљећирě кунуна ђи
спињ пусěрě пи јел.
18. Шй порњирě йл салута: Сйнатос, ймпаратуље Јудајеск!
19. Шйл баћа пи кап ку нујаоа, шй шкипа пи јел, шй каʤйнд йн ӂенункј йј
сě йнкина.
20. Шй кйнд йш батурě жок ђи јел, ђезбракарě ђи пи јел забуну ал
пурпурос, шйл ймбракарě йн ајњиљи а љи луј, шй йл скоасěрě сйл
рашћингě.

76

21. Шй луварě ку сйла пи ун трјекаторј, пи Сймон ђин Кирина, тајка лу
Љиксандру шй а лу Руф, карје мјерӂа ђи пе кймп, сй дукě круҹа а луј.
(Кап. 68). 22. Шйл дусěрě ла локу Голгота, ҹе ар фи: Локу гогољији.
23. Шйј ђиђа сй бја вин ку смирнě, да јел ну лувě.
24. Шй кйнд йл рашћинсěрě, ймпарцйрě ајњиљи луј, лападйнд грунђину
ђи јеље карје ҹе о сй ја.
25. Да јерја ҹасу ал ђи триј, шйл рашћинсěрě.
26. Шй јерја скрисоарја ђе а луј винě, скрисě: Ймпарату Јудајеск.
27. Шй ку јел рашћинсěрě дој уоц, пи уну ђи а ђирјаптě, да пи уну ђи а
стйнгě парћа а луј.
28. Шй сě ймпљињи Карћа карје ворбјешће: Шйл йнфацйшарě йнтрě ај
фйрђе канун.
29. Шй ај ҹе трјеҹа окара ла јел, йнврћинд ђин капићиљи лор шй ворбинд:
Њоа! Ту ал ҹе храму спарӂ шй ђи триј ʤйље фаҹ,
30. Испаса сйнгур пи ћиње шй кобоарће ђи пе круҹе!
31. Аша шй примосфйнтари шй карћитори йш баћа жок, ворбинд уну
кйтрě алту: Пи алцй испасй, да пи јел ну поаће сй испасаскě.
32. Иристосу, ймпарату Израиљулуј, ласě сй сě кобоарје акума ђи пе
круҹе, сй вјеђем пě о сйј крјеђем. Шй ěја ҹе јерја ку јел рашћинш йл окара.
33. Да кйнд порњи ҹасу ал ђи шасě, фу његура пи тот помйнту, пйнě ла
ҹасу ал ђи ноуо.
34. Шйн ҹасу ал ђи ноуо, збјерě Јисус ђин тот гласу ворбинд: Елои, Елои,
љима савахтими? Ҹе ар фи: Думњеʤěуље ал мјеу, Думњеʤěуље ал мјеу,
ђи ҹе мај ласат?
35. Шй уњи ђин ěја ҹе а статут аколо, кйнд ауʤйрě аја ворбја: Јоће кјамě
пи Иљија.
36. Да уну аљергě пě умплу мостофјељњица ку оцěт, пě кйнд о пусě пи
нујао йл адапа ворбинд: Ласац сй вјеђем врја фи вењи Иљија сйл кобоарје.
37. Шй Јисус збјерě ђин тот гласу шй слобоʤй суфљету.
38. Шй фироанга храмулуј сě спинћекě йндо’о ђинсус пйнě жос.
39. Да кйнд ваʤу капитану карје стасě ђиспрје јел, кě аша дупа ҹе збјерě
слобоʤй суфљету, ʤйсě: Ђеистйна, уомуста Фиу Думњеʤěулуј јерја.
40. Да јерја аҹија шй мујерљи, сě ујтйнд ђинђипарће, йнтрě карје јерја шй
Марија Магдаљина шй Марија мујка лу Јаков ал Мик шй а лу Јосйј, шй а
лу Саломиј.
41. Карје шй кйнд јел јерја йн Гаљиљеја, мјерӂа дупа јел шй аскулта луј;
шй мулће алћиљи шй карје јерја вењиће ку јел йн Јерусаљим.
42. Шй кйнд баш фу йнсарат, кě јерја вињерј, аја је ђиспрје сймбйтě.
(Кап. 69). 43. Вењи Јосйм ђин Ариматěја, куноскут консултаторј, карје
шй сйнгур Ймпарацйја Думњеʤěулуј ашћепта, шй сě йндразњи пě тунě ла
Пилат шй ҹеру трупу лу Јисус.
44. Да Пилат сě мирě кě баш а мурит; Шй дупа ҹе кјемě капитану йл
йнтрјебě: Да фи ђемулт а мурит?
45. Шй дупа ҹе ауʤй ђила капитану, ђацě трупу ла Јосйм.
46. Шй јел дупа ҹе кумпарě пйнʤě шйл коборй, йл йнвěлуи ку пйнʤě, шйл
пусě йн мормйнт карје јерја тајат йн пјатрě, шй таваљи пјатра ла уша
мормйнтулуј.
47. Да Марија Магдаљина шй Марија мујка лу Јосйј, сě ујта унђе йл пуња.

77

16

Миросадукатоарљи ла мормйнт. Рађикарја йн вијацě а лу Иристосу.
Ивиту ла апостољ. Тримјесу лу йнвацатарј сй стравјестаскě шй сй
боћаʤě. Йнсуирја.
(Кап. 70). 1. Шй дупа ҹе трјеку сймбйта, Марија Магдаљина шй Марија
мујка лу Јаков шй а лу Саломиј, кумпарарě мироасě сй винě сйл унгě.
2. Шй мулт ђиноапће йн ʤěоа ађинтйј йн стамйнě, вењирě ла мормйнт
пила расариту соарљилуј.
3. Шй ворбја јеље ђи јеље: Карје о сй њи растоарње пјатра ђила уша
мормйнтулуј?
4. Шй кйнд сě ујтарě ваʤурě кě пјатра јерја растурнатě, да јерја мулт
марје.
5. Шй дупа ҹе тунарě йн мормйнт ваʤурě бајт ймбракат йн ајнě албě,
унђе шěђе ђи парћа ђирјаптě; шй сě спомйнтарě.
6. Да јел љи ʤйсě: Ну ва ћемјерјец. Пи Јисус Назарјећану катац, ал
рашћинс. Сě скулě, нује аиҹа; јеће локу унђе йл пусěрě.
7. Нума дуҹецěвě шй спуњец ла йнвацатари ај луј шй ла Пěтру, кě йнаинћа
воастрě о сй сě дукě йн Гаљиљеја; аколо о сйл вјеђец, кум ҹе ва ʤйсě.
8. Шй кйнд јешйрě фуӂирě ђила мормйнт, кě ље принсě фрика шй
трймурату, шй ла њима њимика ну спусěрě, кě сě ћемја.
(Кап. 71). 9. Да Јисус, дупа ҹе сě рађикě йн вијацě ђиноапће йн ʤěоа
ђинтйј а стамйњи, сě иви мйјйнтйј ла Марија Магдаљина, ђин карје јерја а
дудаит шапће далаҹ.
10. Шй ја сě дусě пě иви ла ěја ҹе а фост ку јел, карје плйнӂа шй суспина.
11. Да ји кйнд ауʤйрě кě је виу шй кě ја ла ваʤут, ну крјеђа.
12. Да пиурма лу аја сě иви пи друм ла дој ђин ји, йн алтě фаҹерје, кйнд са
дус йн сат.
13. Шй ји дупа ҹе сě дусěрě ивирě лајлалц; ама њиш лор ну крјеʤурě.
14. Мйјлаурмě сě иви лор лај Унспрјеҹе кйнд јерја ла масě, шйј йнфрунтě
ђи а лор њекрјеђерје шй скоражала ињими, ҹе ну крјеʤурě ла ěја карје йл
ваʤурě рађикат йн вијацě.
15. Шй љи ʤйсě: Дуҹецěвě пи тоатě лумја шй стравјестйц јевангеља ла
тотě стфорјења.
16. Карје крјеђе шй сě боћаʤě о сй фије испасйт, да карје ну крјеђе о сй
фије жуђекат.
17. Да сěмњиљи ла ěја карје крјед о сй фије ашћа: ку нумиљи мјеље о сй
дудěје далаҹи; о сй ворбјаскě пи љимбе ној;
18. О сй ја нопйрҹиљи йн мйњ; дакě шй бјау ҹова ђи моарће, ну о сй љи
факě рěу; пи болнави о сй пунě мйњиљи, шй о сй йнздравењаскě.
19. Да Домну дупа ҹе љи аста ворби, сě рађикě пи ҹерј шй шаʤу ла
Думњеʤěу ђи парћа ђирјаптě.
20. Да ји сě дусěрě шй стравјеста ђарйнду, шй Домну љи ажута, шй ворба
адавара ку сěмње карје сě дупа аја арата.
Амин.
Проворбиту гаћит: 1998. 03. 23.
Спримит ђи штампě: (1999. 05. 27)
Примоштěмпујит: ану 2000. луна 03. ʤěоа 7.

78

ЈЕВАНГЕЉА СФЙНТĚ
ҸА СПУСО

ЛУКА
1

Ймпорту. Ивиту ђе факуту лу Јован Йнаинташу. Фериковјешћа ла
Прјасфйнтě фатě Марије. Вењиту Марији ла йнтйлњалě ку Јељисавета.
Кйнћику ал Марији. Факуту шй сунаҹала лу Јован. Кйнћику лу Зарија.
(Кап. 1). 1. Кум јерја кě мулц а пробит експоза спусу ђе йнтймплěрурљи
карје са йнтймплат йнтрě ној.
2. Кум ҹе ња ласат но’о ěја карје ђила порњит а фост мартури шй
слуӂиљи Ворби (Логосу).
3. Йм факуј гйнду шй јо, дупа ҹе ам испићит адаварат тот ђила порњит,
пи рйнд сйц скриј цйје, ал ку милě Тјеофиуље,
4. Сй куношћ фундаменту а лу аља ворбе ла карје јешћ йнвацат.
(Кап. 2). 5. Ђи врјемја лу Ирод, ймпарату Јудајеск, јерја врун сфйнтарј
ђин рйнду лу Авиј, пи нумје Зарија, шй мујерја а луј ђин фејљи лу Арон,
пи нумје Јељисавета.
6. Да јерја амйндој ку ђирјептаће ђиспрје Думњеʤěу, шй траја пи рйнду
лу тоаће порйнҹиљи шй рйндујелурљи Домнулуј, фйрђе поговорјалě.
7. Шй навја копиј, кě Јељисавета јерја шћирě, шй јерја амйндој баш йн ањ.
8. Шй сě йнтймплě, кйнд јел аскулта ђе рйнду луј ђиспрје Думњеʤěу,
9. Ђе сй пи ађету ал сфйнтарилор йј каʤу йн рйнд сй туње йн храму
Домнулуј шй сй тамйје.
10. Шй тоатě мулцймја а вилајтулуј сě руга афарě ђи врјемја тамйјатулуј.
11. Да луј йј сě иви йнӂеру Домнулуј дупа ҹе стату ђи парћа ђирјаптě ла
олтарју ђе тамйјат.
12. Шй сě пјерду ла фирје Зарија кйнд йл ваʤу шй сě пусě фрика пи јел.
13. Да йнӂеру йј ʤйсě: Ну ће ћемје, Заријо, кě је аскултатě ругаҹуња а
тја; шй мујерја а тја Јељисавета о сйц факě фиу, шй о сйј пуњ нумје Јован.
14. Шй о сйц фије букурија шй весаљија, шй ла мулц о сй љи фије драг ђи
факуту ал луј.
15. Кě о сй фије марје ђиспрје Домну, шй ну о сй бја вин њиш сйкјер; шй
о сй сě ймпљињаскě ку Фантазму ал Сфйнт пйнě је йнкě йн йнунтру лу
мујкěса.
16. Шй пи мулц фиј ај Израиљулуј о сй йнтоаркě ла Домну Думњеʤěу ал
лор;
17. Шй јел о сй йнтйј мјаргě йнаинћа луј йн фантазму шй сйла а лу Иљија,
сй йнтоаркě ињимиљи лу тајки кйтрě копиј, шй пи ај њепокорњиҹ кйтрě
куминцйја лу алкуђирјептаће, шй сй йндамйњаʤě ла Домну вилајту
спримит.
18. Шй ʤйсě Зарија ла йнӂер: Пи ҹе о сй јо аја куноск? Кě јо сйнт батрйн
шй мујерја мја је йн ањ.

79

19. Шй распунсйнд йнӂеру йј ʤйсě: Јо сйнт Гаврилě карје стау ђиспрје
Думњеʤěу, шй тримјес сйнт сйц ворбјеск шй сйц аста фериковјестěск.
20. Шй јеће, о сй фиј мут шй ну о сй поц ворби пйнě йн аја ʤěо пйнě аја
ну сě фаҹе, ђеаја ҹе нај крјеʤут ла ворбиљи мјеље, карје о сй сě
ймпљињаскě ла врјемја а лор.
21. Шй вилајту ашћепта пи Зарија, шй сě мира ҹе сě забави йн храм.
22. Да кйнд јешй ну пућа сй ворбјаскě; шй йнцаљасěрě кй а авут овеђење
йн храм; шй јел љи фаҹа сěмње, шй рамасě мут.
23. Шй кйнд сě фйршйрě ʤйљиљи лу служба а луј, сě дусě ла каса а луј.
(Кап. 3). 24. Да пиурма лу аља ʤйље, рамасě грјеоање Јељисавета, мујерја
а луј, шй сě питула ҹинҹ луњ, ворбинд:
25. Аша мја факут Домну йн ʤйљиљишћа йн карје сě ујтě ла миње, сй ма
скоатě ђила рушйње йнтрě лумје.
26. Да йн луна а ђи шасě, тримјес фу ђила Думњеʤěу йнӂеру Гаврилě йн
орашу Гаљиљејеск пи нумје Назарјет,
27. Ла фатě ймпецйтě ђе барбат, пи нумје Јосйм, ђин каса лу Давид; шй ла
фатě нумиљи јерја Марија.
28. Шй кйнд тунě ла ја йнӂеру йј ʤйсě: Букурěће, а ферикодатě! Домну је
ку ћиње, фериковорбитě јешћ ту йнтрě мујерј!
29. Да ја кйнд йл ваʤу, сě спомйнтě ђи ворба луј шй гинђа: кум ҹе аста
салутамйнт ар фи?
30. Шйј ʤйсě йнӂеру: Ну ће ћемје, Маријо, кě ај афлат ферикодарја йн
Думњеʤěу!
31. Шй јеће о сй фиј грјеоање шй о сй фаҹ фиу, шй о сйј пуњ нумје Јисус.
32. Јел о сй фије марје, шй о сй сě кјеме Фиу ал Сусулуј, ш'о сйј ђа Домну
Думњеʤěу прјасту лу Давид тајка ал луј;
33. Шй о сй ймпарацаскě пистě каса лу Јаков пйнě ваку, шй ла ймпарацйја
луј ну о сй фије кйпатйј.
34. Да Марија ʤйсě ла йнӂер: Кум о сй аја фије, кйнд јо нушћиу ђе
барбат?
35. Шй распунсйнд йнӂеру йј ʤйсě: Фантазму ал Сфйнт о сй винě пи
ћиње, шй сйла а Сусулуј о сй ће умбрјаʤě; ђеаја шй аја ҹе о сй сě факě о
сй фије сфйнт, шй о сй сě кјеме Фиу Думњеʤěулуј.
36. Шй јоће Јељисавета фемељија тја, шй ја рамасě грјеоање ку фиу ла
батрйњаца а ји, шй аста је луна ђи шасě ла ја, ла карје йј ʤйк шћирě.
37. Кě ла Думњеʤěу йј сě поаће тот ҹе спуње.
38. Да Марија ʤйсě: Јеће аскултатоарја Домнулуј – ласě сйм фије пи ворба
тја! Шй йнӂеру сě дусě ђила ја.
(Кап. 4). 39. Да Марија дупа ҹе сě рађикě йн аља ʤйље, сě дусě фуга йн
котуну ђалулуј, йн орашу лу Јуда.
40. Шй тунě йн каса лу Зарија, шй салутě пи Јељисавета.
41. Да кйнд Јељисавета ауʤй салуту ал Марији, сě ражокě копилу йн
йнунтру ал ји, шй Јељисавета сě ймпљињи ку Фантазму ал Сфйнт,
42. Шй збјерě ку глас маријосйт, шй ʤйсě: Фериковорбитě јећш ту йнтрě
мујерј, шй фериковорбитě је буката лу йнунтру ал тјеу!
43. Шй ђиунђе аста мије сй винě мума лу Домну ал мјеу ла миње?
44. Кě ујће, кйнд гласу лу салутамйнту ал тјеу вењи йн урјекиљи мјеље,
сě ражокě копилу ђе драг йн йнунтру ал мјеу.
45. Шй ферику ђе аја карје крјеʤу, кě о сй сě ймпљињаскě аја ҹе ја спус
Домну.

80

46. Шйј ʤйсě Марија: Маријосěшће суфљету мјеу пи Домну;
47. Шй сě букурě фантазму ал мјеу ла Думњеʤěу, Испасу ал мјеу.
48. Ҹе сě ујтě ла сумерњиҹија лу аскултатоарја а луј; кě ујће, ђакума
йнколо тоаће брйњиљи о сйм ʤйкě ферикита;
49. Ҹе маримје йм факу Сйлану, шй а сфйнтě нумја а луј.
50. Шй мила а луј је ђила брйње пйнě ла бруње ла ěја карје сě ћјем ђи јел.
51. Аратě сйла ку мйна а луј; спрйнжй пи ај марош йн гйндурљи лу
ињимиљи а лор.
52. Трйнћи пи ај ку сйла ђи пе прјаст, шй рађикě пјај ку фаца ла помйнт.
53. Пи фламйнʤй умплу ку газдарије, шй лај газдě љи ђацě друму ку
мйнљи гоаље.
54. Сприжоње пи Израиљу слуга ал луј сйј ђа йн гйнд ђе милě;
55. Кум ҹе ворбјешће ла тајки ноштри, ла Аврам шй ла самйнца а луј
пйнě ваку.
56. Шй рамасě Марија ку ја пила во триј луњ, шй сě йнтоарсě ла каса а ји.
57. Да ла Јељисавета вењи врјемја сй фјеће, шй факу фиу.
58. Шй ауʤйрě комшйјљи а љи ји шй фемељија, кě Домну а аратат а луј
марје милě пи ја, шй сě букура ку ја.
59. Шйн ʤěоа ђи опт вењирě сй сунаҹаскě копилу, шйј ђиђа нумиљи лу
тајка луј – Зарија.
60. Шй распунсйнд мујка а луј ʤйсě: Ну, нума сй сě кјеме Јован.
61. Шйј ʤйсěрě: Пи њима нај йн фемељија тја сй сě кјеме пи аља нумје.
62. Шй ку сěмње йнтрјеба пи тајка ал луј кум јел ар врја сйј пунě
нумиљи.
63. Шй дупа ҹе ҹеру блануца скрисě ворбинд: Јован йј сйнт нумиљи. Шй
сě мирарě тоц.
64. Шй ђилок йј сě ђишкисěрě гура луј шй љимба луј, шй ворбја
ферикинд пи Думњеʤěу.
65. Шй тунě фрика йн тоаће комшйјљи а лор; шй пин тоатě Јудаја ђинђал,
сě дусě ворба ђи тоатě аста йнтймпларје.
66. Шй тоц карје ауʤйрě, пусěрě йн ињима лор ворбинд: Ҹе о сй фије ěста
копил? Шй мйна Домнулуј јерја ку јел.
67. Да Зарија, тајка ал луј, сě ймпљињи ку Фантазму ал Сфйнт шй пророҹа
ворбинд:
68. Фериковорбит Домну Думњеʤěу ал Израиљулуј ҹе вењи шй испасй
вилајту ал луј.
69. Шй њи рађикě корн ђи испасйт йн каса лу Давид, слуга ал луј.
70. Кум ҹе спусě ку гурљи лу ај луј сфйнц пророҹ ај ђила вак,
71. Кě о сй ње испасаскě ђила душмањи ноштри шй ђин мйнљи ај
тоцйлор карје ње мйрзěск;
72. Шй о сй факě милě ла тајки ноштри, шй сйј ђа йн гйнд ђи ал сфйнт
журамйнту ал луј,
73. Журамйнт ку карје сě журě ла Аврам тајка ал ностру, кě о сй њи ђа:
74. Испасйту ђин мйнљи лу душмањи ноштри, фйрђе фрикě сй аскултěм
луј,
75. Йн сфйнцйје шйн ђирјептаће ђиспрје јел, йн тоаће ʤйљиљи лу вијаца
ноастрě.
76. Шй ту, копилуље, о сй ће кјемј пророку ал Сусулуј; кě о сй мјерӂ
йнаинће ђиспрје фаца Думњеʤěулуј, сйј спримјешћ друму;
77. Сй дај куношћерја испасěњи ла вилајту луј, ђе простала пакаћилор а
лор,

81

78. Пинтру милě ђила ињимě а лу Думњеʤěу ал ностру, ку карје ња вењит
пила ној Расариту ђинсус;
79. Сй љикурјаʤě пи ěја карје шěд йн његурě шйн умбра морцй; сй
йнђирјепће пиҹоариљи ноаштрје ла друму ђи паҹе.
80. Да копилу крјешћа шй сě йнтарја ку фантазму шй јерја йн ҹерěт пйнě
ла ʤěоа пйнě ну сě аратě ла Израиљ.

2

Факуту лу Иристосу. Йнӂеру ивјешће ђи јел ла пакурарј. Йнкинату
пакурарилор ла Думњеʤěћинěру. Сунаҹала лу Јисус. Йнтйлњала.
Пророҹија а лу Сймеун. Пророкарица Ана. Јисус йн храму Јерусаљимјеск.
Копиларија луј йн Назарјет.
(Кап. 5). 1. Да йн аља ʤйље јешй порйнка ђила цару Август сй сě ја йн
скрисоарје тоатě лумја.
2. Аста а фост алђинтйј лувату йн скрисоарје ђи врјемја а лу Кирињиј
кормањалě ку Сйрија.
3. Шй сě дуҹа тоц сй сě ја йн скрисоарје, тотнат йн орашу ал луј.
4. Да атунҹа пљекě шй Јосйм ђин Гаљиљеја ђин орашу Назарјетулуј йн
Јудаја, йн орашу лу Давид карје сě кјамě Витлајем, кě јел јерја ђин каса шй
фиру лу Давид,
5. Сй сě скрије ку Марија, йнпјецйтě ђи јел мујерје, карје јерја грјеоање.
6. Шй кйнд аколо јерја, сě ймпљињирě ʤйљиљи сй ја фјеће.
7. Шй факу фиу ал ји Алђинтйј, шйл йнфěшурě, шйл пусě йн јасěље; кě ну
јерја ђе ји лок йн мејанě.
8. Шй јерја пакурари йн ěла котун, траинд пи кймп шй пазйнд ноапћа
стража ла кйрду ал лор.
9. Шй ујће, йнӂеру Домнулуј сě пусě йнтрě ји, шй круҹија Домнулуј йј
йнљикурě; шй сě ймпљињирě ку фрикě марје.
10. Шй љи ʤйсě йнӂеру: Ну ва ћемјерјец; кě ва, јеће, ивјеск букурије
марје карје о сй фије ла тот вилајту.
11. Кě астěʤ ви сě факу Испасу, карје је Иристосу Домну, йн орашу лу
Давид.
12. Шй аста ви је сěмн: о сй афлац копилу йнфěшурат унђе стě кулкат йн
јасěље.
13. Шй ђинтродатě ку йнӂеру сě иви мулцймје ђи армацйј а ҹерљилуј,
карје лабда пи Думњеʤěу ворбинд:
14. Круҹија пи сус ла Думњеʤěу, шй пи помйнт паҹе, йнтрě уоамињ воја
бунě.
15. Да кйнд йнӂери сě дусěрě ђила ји пи ҹерј, уоамињи пакурари ʤйсěрě
уну кйтрě алту: Ајдац, дакум, пйнě ла Витлајем, сй вјеђем аја ҹе са
йнтймплат, ҹе њи иви Домну.
16. Шй дупа ҹе грабирě, вењирě шй афларě пи Марија шй пи Јосйм, шй
копилу унђе стě кулкат йн јасěље.
17. Да кйнд ваʤурě, обивирě тот ҹе љи је спус ђи ěла копил.
18. Шй тоц карје ауʤйрě, љи јерја драг марје ђе аја ҹе љи спусěрě
пакурари.
19. Да Марија ауʤа тоаће ворбиљишћа шй ље кића йн ињима а ји.
(Кап. 6). 20. Шй сě йнтоарсěрě пакурари дйнд круҹије шй лабдě ла
Думњеʤěу, ђе тоаће ҹе ауʤйрě шй ваʤурě кум ҹе љи фу спус.

82

21. Шй кйнд сě ймпљињирě опт ʤйље сй сунаҹаскě копилу,йј пусěрě
нумиљи Јисус, даће ђила йнӂеру йнаинћа лу ҹе Јисус фу порњит йн буртě.
(Кап. 7). 22. Да кйнд сě ймпљињирě ʤйљиљи ђе куратаћа а лор пи кануну
лу Мојсěј, -- Йл дусěрě йн Јерусаљим сйл пунě ђиспрје Домну 23. Кум ҹе је скрис йн Кануну Домнулуј, сй сě тот копилу ал војњиҹеск
карје мйјйнтйј ђишкиђе роду, сй сě сфйнцаскě ла Думњеʤěу -24. Шй сй адукě олтаримје кум ҹе је ʤйс йн Кануну Домнулуј: до’о
туртурјеље ор дој голймбјорј.
(Кап. 8). 25. Шй ујће, јерја йн Јерусаљим уом пи нумје Сймеун, шй ěла
уом јерја ку ђирјептаће шй думњеʤйјос, карје ашћепта ймпакаҹуња
Израиљулуј, шй Фантазму ал Сфйнт јерја пи јел.
26. Шй луј Фантазму ал Сфйнт јерја ја овеђењит кě ну о сй вадě моарћа
пйнě ну вјеђе пи Иристосу Домнулуј.
27. Шй ку Фантазму пуртат, вењи йн храм; шй кйнд паринцй дусěрě
йнунтру пи копилу Јисус, сй ймпљињаскě ла јел аја ҹе је обљиҹит пи
Канун,
28. Јел йл лувě йн браца луј шй фериковорби пи Думњеʤěу, шй ʤйсě:
29. Акума дај друму йн паҹе ла слуга ал тјеу, Доамње, пи ворба а тја;
30. Кě ваʤурě оки ај ми Испасěња тја,
31. Пи карје ај спримит ђиспрје фаца а лу тоаће вилајтурљи.
32. Веђерја, сй йнвјеђерјаʤě пи ајҹе нушћиу думњеʤěу, шй круҹија лу
вилајту ал тјеу Израиљу.
33. Да Јосйм шй мујка а луј сě мира ђе аја ҹе сě ворбја ђи јел.
34. Шйј фериковорби Сймеун, шй ʤйсě ла Марија, мујка а луј: Ујће, ěста
стě кулкат ђе пи мулц сй трйнћаскě шй сй рађиҹе йн Израиљ, шй сй фије
сěмн йн супрјажма а куј о сй сě ворбјаскě.
35. Да шй ла ћиње сйнгурě о сй страпунгě сабија суфљету, сй сě ђиструҹе
гйндурљи а лу мулће ињим.
36. Шй јерја Ана пророкарица, феја лу Фануил, ђин фиру лу Асйр, баш йн
ањ трјекуц, карје шапће ањ а траит ку барбату ђила фећија а ји;
37. Шй ја, вěдувě ђи пила обʤěҹ шй патру ђе ањ, ну сě дуҹа ђила храм, шй
аскулта Думњеʤěу ʤěоа шй ноапћа ку посту шй ку ругаҹуња.
38. Шй ја йн ěла ҹас вењи, шй фаҹа ку круҹије пи Домну, шй ворбја ђи јел
ла тоц карје ашћепта испасйту йн Јерусаљим.
39. Шй кйнд ймпљињирě тот пи кануну Домнулуј, сě йнтоарсěрě йн
Гаљиљеја йн орашу ал лор Назарјету.
40. Да копилу крјешћа шй сě йнтарја ку фантазму сě ймпљињинд ку
прјакуминцйје, шй ферикодарја Думњеʤěулуј јерја пи јел.
41. Шй паринцй луј сě дуҹа йн тот ану йн Јерусаљим ђе празњику лу
Пасхě.
42. Шй кйнд йј фу дојспрјеҹе ањ, јешйрě ји сус йн Јерусаљим пи кум је
ађету ла празњик.
43. Шй кйнд пјетрјекурě ʤйљиљи, шй сě йнторҹа, рамасě копилу Јисус йн
Јерусаљим; шй ну шћија Јосйм шй мујка а луј;
44. Нума, сě гинђинд кě је ку соцйјљи, сě дусěрě о ʤй ђи мјерсурě, шйл
ката йнтрě њам шй куноскуцй ај лор.
45. Шй дупа ҹе нул гасйрě, сě йнтоарсěрě йн Јерусаљим сйл каће.
46. Шй пиурма лу триј ʤйље йл гасйрě йн храм, унђе шěђе йнтрě даскěљ,
шй аскултě ла ји, шйј йнтрјабě.
47. Шй тоц карје йл аскулта сě мулт мира ку драг ђе а луј надајалě шй
распусурј.

83

48. Шй кйнд йл ваʤурě сě ујмирě, шй мујка а луј йј ʤйсě: Глоато, ҹе њи
аша факуш? Јеће тајка ал тјеу шй јо ће катарěм ку дурјерје.
49. Шй љи ʤйсě: Ђи ҹе мац катат? Дар нац шћиут кě мије йм трěбě сй фиу
йн аја ҹе је а лу Тајка ал мјеу?
50. Шй ји ну йнцаљасěрě ворба пи карје љи ʤйсě.
51. Шй коборй ку ји шй вењи йн Назарјет; шй љи јерја аскултарњик. Шй
мујка а луј паза тоаће ворбиљишћа йн ињима а ји.
52. Шй Јисус авја мјерћиг йн прјакуминцйје шйн крјешћерје шйн милě ла
Думњеʤěу шй ла уоамињ.

3

Стравјаста лу Јован Боћеʤаторју шй мартурија ђи Иристосу.
Боћеʤату лу Иристосу. Фиру цйҹи а лу Јисус.
(Кап. 9). 1. Да йн ану ал ђи ҹинспрјеҹе стапйнарији а лу цару Тйверије,
кйнд кормања ку Јудаја Понтйје Пилат, шй Ирод парћинарј ђин патру ку
Гаљиљеја, да Фиљип, фраћиљи луј, парћинарј ђин патру ку Итурјеја шй ку
цара Трахоњићиду, шй Љисањије парћинарј ђин патру ку Авиљина.
2. Ђи врјемја лу примосфйнтари Ана шй Кајафа, вењи ворба ђила
Думњеʤěу ла Јован, фиу лу Зарија йн ҹерěт,
3. Шй јел пљекě пи тот окољишу Јорданулуј, стравјестйнд боћеʤу
покаинћи ђи простала пакаћилор.
4. Кум ҹе је скрис йн карћа ворби лу пророку Исаија, карје ворбјешће:
Гласу лу ал ҹе сě кйнтě йн ҹерěт: спримиц друму Домнулуј; потривиц
поћеҹиљи луј;
5. Тоатě пађина ласě сй сě ймпљињаскě шй тоатě ҹоака шй тот краку ласě
сй сě ашаʤě; шй ҹе је стрймб сй фије ђирјепт, шй гљонцурљи пи друмурј
ласě сй фије њећеђе;
6. Шй тот трупу о сй вадě испасěња Думњеʤěулуј.
7. Јован пě ворбја ла вилајт карје јеша сйј боћаʤě: Љеӂо лу аспидě, карје
ва спусě сй фуӂиц ђи мйњија карје виње?
8. Фаҹец, дакум, букаће ђи ҹинстě ла покаинће, шй ну порњирјец ворби
йн гйнду востру: Авјем пи тајка Аврам; кě ва спун кě Думњеʤěу поаће шй
ђин пјетриљишћа сй рађиҹе копиј ла Аврам.
9. Да баш шй сакурја стě ла љемње ла рйдаҹинě; шй тот љемну карје бун
берјекјет ну фаҹе, сě таје шйн фок лапěдě.
10. Шйл йнтрјеба уоамињи ворбинд: Ҹе о сй, дакум, фаҹем?
11. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Карје арје до’о ајње, ласě сй ђа ла ěла
карје нарје; шй карје арје мйнкарје, ласě сй факě јар аша.
12. Пě вењирě шй царињиҹи сйј боћаʤě, шйј ʤйсěрě: Даскěље, ҹе о сй
фаҹем?
13. Да јел љи ʤйсě: Ну фаҹерјец њимика мйјмулт ђикйт ҹе ви је
комěндујит.
14. Да йл йнтрјеба шй солдацй ворбинд: Да ҹе о сй ној фаҹем? Шй љи
ʤйсě: Ла њима сй ну фаҹец рěу, њиш пи ҹињива сй пйрйц, шй фиц ку
плаҹерје ђи сймбрија воастрě.
15. Да кум вилајту а ашћептат (пи Иристосу), тоц сě гинђа йн ињимиљи а
лор ђи Јован: нује фи јел Иристосу?
16. Распуња Јован ла тоц ворбинд: Јо ва боћеʤ ку апě; ама виње дупа
миње, ла карје јо нусйнт ђи ҹинстě ђизљега урʤěљиљи ла йнкалцамйнту
ал луј; Јел о сй ва боћаʤě ку Фантазму ал Сфйнт шй ку фок.

84

17. Йн мйна а луј је лопата, шй о сй курицě арија а луј, шй о сй адуње
грйу йн грйнарја а луј, да пљаоа о сй ардě ку фок ал ҹе ну сě стйнӂе.
18. Шй йнкě мулће алћиљи йј ймпакйнд, стравјеста јевангеља ла вилајт.
(Кап. 10). 19. Да Ирод парћинарј ђин патру, пи карје йнфрунта Јован
пинтру Ирођијада мујерја лу фраћиљи луј, шй пинтру тоаће рěљиљи пи
карје ље факу Ирод,
20. Мйј пусě ла тоаће йнкě шй аста: йнкисě пи Јован йн бйзнě.
21. Да сě йнтймплě кйнд сě јерја а боћеʤат тот вилајту, шй кйнд шй Јисус
са боћеʤат, пйнě сě јел руга ла Думњеʤěу, сě ђишкисě ҹерју,
22. Шй сě коборй пи јел Фантазму ал Сфйнт йн фаҹерја трупјаскě ка
голймбу, шй сě ауʤй глас ђи пе ҹерј ворбинд: Ту јешћ Фиу мјеу ал
драгостос, ту јешћ пи воја мја.
(Кап. 11). 23. Шй јел Јисус авја пилйнгě тријʤěҹ ђи ањ кйнд порњи; шй
јерја, кум ҹе сě гинђа, фиу лу Јосйм, фиу а лу Иљија,
24. Фиу а лу Матат, фиу а лу Љевија, фиу а лу Малхиј, фиу а лу Јењеј,
фиу а лу Јосйм,
25. Фиу а лу Мататйј, фиу а лу Амос, фиу а лу Наум, фиу а лу Еслаим,
фиу а лу Нагеј,
26. Фиу а лу Маат, фиу а лу Сěмеј, фиу а лу Јосйм, фиу а лу Јуда,
27. Фиу а лу Јоанан, фиу а лу Рисај, фиу а лу Зоровавељ, фиу а лу
Салатйл, фиу а лу Нариј,
28. Фиу а лу Мелхиј, фиу а лу Ађиј, фиу а лу Косам, фиу а лу Елмодам,
фиу а лу Ир,
29. Фиу а лу Јосйј, фиу а лу Ељиезер, фиу а лу Јорим, фиу а лу Матат, фиу
а лу Љевиј,
30. Фиу а лу Сймеун, фиу а лу Јуда, фиу а лу Јосйм, фиу а лу Јонан, фиу а
лу Ељиким,
31. Фиу а лу Мељеј, фиу а лу Маинан, фиу а лу Матат, фиу а лу Натан,
фиу а лу Давид,
32. Фиу а лу Јесěј, фиу а лу Овид, фиу а лу Во’оз, фиу а лу Салмон, фиу а
лу Наасон,
33. Фиу а лу Аминадау, фиу а лу Арам, фиу а лу Јорам, фиу а лу Есром,
фиу а лу Фарјес, фиу а лу Јуда,
34. Фиу а лу Јаков, фиу а лу Исак, фиу а лу Аврам, фиу а лу Тар, фиу а лу
Нахор,
35. Фиу лу Серух, фиу а лу Рагав, фиу лу Фељек, фиу лу Евер, фиу лу
Саљин,
36. Фиу а лу Каинан, фиу а лу Арфаксад, фиу а лу Сйм, фиу а лу Ној, фиу
а лу Ламех,
37. Фиу а лу Матусал, фиу а лу Енох, фиу а лу Јарјед, фиу а лу
Маљељеил, фиу а лу Каинан,
38. Фиу а лу Енос, фиу а лу Сйт, фиу а лу Адам, фиу а лу Думњеʤěу.

4

Ҹеркарја лу Јисус йн ҹерěт. Йнторсу йн Гаљиљеја шй стравјеста йн
Назарјет. Вењиту йн Капернаум шй винђекарја пи ал шојмањит, пи
соакра лу Пěтру шй пи мулц болнавј. Стравјеста пин сйнагоӂиљи
Гаљиљејешћ.
(Кап. 12). 1. Да Јисус пљин ђи Фантазму ал Сфйнт, сě йнтоарсě ђила
Јордан, шй фу дус ђи Фантазмě йн ҹерěт.

85

2. Шй патруʤěҹ ђе ʤйље йл ҹерка драку, шй ну мйнкě њимика йн аља
ʤйље; шй кйнд сě јеље ймпљињирě, атунҹа йнфламйнʤй:
3. Шйј ʤйсě драку: Дакě јешћ Фиу Думњеʤěулуј, ʤйј ла пјатраста сй сě
факě пйње.
4. Шйј распусě Јисус ворбинд: Скрис је: Ну трајешће уому само ђе пйње,
нума ђи тоатě ворба а лу Думњеʤěу.
5. Шйл скоасě драку пи ҹоакě йналтě, шй ђе ун момјент йј аратě тоаће
ймпарацйјљи а лу аста лумје.
6. Шйј ʤйсě драку: Цйје о сйц дау тоатě стапйњирјаста шй слаоа а лор, кě
мије је датě, шй ла карје врјеу о дау.
7. Ту, дакум, дакě ће йнкињ ђиспрје миње, о сй фије тоаће а тјеље.
8. Шй распунсйнд Јисус йј ʤйсě: Дуће ђила миње, Фурисйтуље, кě је
скрис: Ла Домну Думњеʤěу ал тјеу ће йнкинě, шй луј алуну аскултě.
9. Шйл дусě йн Јерусаљим шйл пусě пи арпја храмулуј, шйј ʤйсě: Дакě
јешћ Фиу Думњеʤěулуј, сěрј ђаиҹа жос.
10. Кě је скрис кě о сй ла йнӂери ај луј порйнҹаскě ђи ћиње, сй ће
пазаскě,
11. Шй о сй ће ја пи мйњ, сй ну ће ймпјеђиҹ йн пјатрě ку пиҹору ал тјеу.
12. Шй распунсйнд Јисус йј ʤйсě: Спус је: Ну ҹерка пи Домну Думњеʤěу
ал тјеу.
13. Шй кйнд фйршй драку тоаће ҹеркěрљи, сě дусě ђила јел ђе во врјемје
14. Шй сě йнтоарсě Јисус йн сйла лу Фантазму йн Гаљиљеја; шй сě дусě
ворба ђи јел пи тот окољишу.
15. Шй јел йнваца пин сйнагоӂиљи а лор, шй тоц йл лабдасě.
(Кап. 13). 16. Шй вењи йн Назарјет унђе јерја крјескут, шй тунě пи ађету
ал луј йн ʤěоа ђи сймбйтě йн сйнагогě, шй сě скулě сй ҹићаскě.
17. Шě йј ђацěрě карћа а лу пророку Исаија, шй кйнд ђишкисě карћа, афлě
локу унђе јерја скрис:
18. Фантазму Домнулуј је пи миње; ђеаја ма унсě сй фериковјестěск лај
сараҹ, ма тримјасě сй винђик пјај сугрумац ла ињимě; сй стравјестěск лај
робј ђин рат кě о сй ље фије дат друму, шй лај орбј кě о сй йнҹепе вјеђа;
сйј слобод пјај кинуиц;
19. Шй сй стравјестěск ал ку плаҹерје ану Домнулуј.
20. Шй дупа ҹе йнкисě Карћа о йнтоарсě ла аскултаторју, пě шаʤу; шй
оки а лу тоц йн сйнагогě јерја йнтоарсě кйтрě јел.
21. Шй порњи љи ворби: Астěʤ сě ймпљињи аста Карће йн урјекиљи
воштрје.
(Кап. 14). 22. Шй тоц йј мартурја, шй сě мира ку драг ла ворбиљи лу
ферикодарја карје јеша ђин гура луј, шй ворбја: Ну је фи ěста фиу а лу
Јосйм?
23.
Шй љи ʤйсě: Вој о сйм сйгурат спуњец пи аста ʤйкатоарје:
Љекуиторјуље, љекујће сйнгур; ҹе ауʤйрěм кě а фост йн Капернаум, фě
шй аиҹа йн локуинћа тја.
24. Пě ʤйсě: Ђеистйна ва спун, кě њиш ун пророк нује раскуноскут йн
локуинћа а луј.
25. Да ђеистйна ва спун: мулће вěдувě јерја йн Израиљ ђи врјемја лу
Иљија, кйнд сě ҹерју йнкисě ђи триј ањ шй шасě луњ, шй фу марје
фоамиће пи тот помйнту;
26. Шй њишлауна ђин јеље ну фу тримјес Иљија, ђикйт йн Сарјепта
Сйдоњаскě ла мујерја вěдувě.

86

27. Шй мулц јерја ку трпије йн Израиљ ђи врјемја лу пророку Јељисйје;
шй њишуну ђин ји ну сě курацě ђикйт Њејеман Сйријањину.
28. Шй тоц йн сйнагогě сě умплурě ку ҹудě кйнд ауʤйрě аста.
29. Шй сě скуларě шйл скоасěрě афарě ђин ораш, шйл дусěрě йн врфу
ҹоҹи унђе јерја а лор орашу зйђит, сйл фи лапиђе ђи сус.
30. Ама јел трјеку пинтрě ји,шй сě дусě.
(Кап. 15). 31. Шй коборй йн Капернаум, орашу Гаљиљејск, шйј йнваца
сймбйта.
32. Шй сě мира мулт ђе йнвацамйнту луј; кě ворба луј јерја ку сйлě.
33. Шйн сйнагогě јерја уом ку ал њекурат фантазму далаҹеск, шй збјерě ку
тот гласу
34. Ворбинд: Трјеҹ, ҹе врјеј ђила ној, Јисусе Назарјећануље? Ај вењит сй
ње пјерј? Ће шћиу карје јешћ: Сфйнту Думњеʤěулуј.
35. Шйл ћему Јисус ворбинд: Таҹ шй јеш ђин јел! Шй дупа ҹе йл трйнћи
далаку ла мижлок, јешй ђин јел њишкйт сйј фи факут рěу.
36. Шй мират марје купринсě пистě тоц, шй тěјнуја уњи кйтрě алцй
ворбинд: Кум ҹе је аја ворбě ђе ку стапйњирје шй ку сйлě сй порйнҹаскě
ла фантазми њекурац, шй јасě?
(Кап. 16). 37. Шй сě дусě гласу ђи јел пин тоаће локурљи ђин окољиш.
38. Пě дупа ҹе сě рађикě ђин сйнагогě, вењи йн каса лу Сймон, да пи
соакра лу Сймон јерја а принсо фригурљи марј, шйј сě ругарě ђи ја.
39. Шй дупа ҹе стату ђисупра ђи ја, ћему фригурљи, шй о ласарě. Шй
ђилок сě скулě шйј аскулта.
40. Да кйнд заврња соариљи, тоц карје авја болнавј ђи йнтотфјељу боаље
йј адуҹа ла јел; да јел пи тотнат ђин ји пуња мйнљи, шйј винђека.
41. Да шй далаҹи јеша ђин мулц збјерйнд шй ворбинд: Ту јешћ Иристосу
Фиу Думњеʤěулуј. Шйј ћемйнд нуј ласа сй ворбјаскě кě шћиу кě је јел
Иристосу.
42. Да кйнд сě факу ʤěоа, јешй шй сě дусě ла лок ҹерěт; шй вилајту йл
ката, шй вењи ла јел, шйл опрја сй ну сě дукě ђила ји.
43. Да јел љи ʤйсě: Шй ла алће орашě йм трěбě сй фериковестěск
Ймпарацйја Думњеʤěулуј; кě сйнт ла аја тримјес.
44. Шй стравјеста пин сйнагоӂиљи Гаљиљејешћ.

5

Ал ђе мират принсу пјешћилор шй кјемату пи триј апостољ.
Винђекату пи ал ку трпије шй пи ал луват. Кјемату пи Љевиј – Маћиј ђе
апостол. Ђи пост.
(Кап. 17). 1. Да сě йнтймплě кйнд сě вилајту адунě ла јел сй аскулће ворба
Думњеʤěулуј шй јел ста йнгě језера Гењисарјећскě,
2. Шй ваʤу до’о гаљиј унђе стау ла марӂина лу језерě, да пјешкари јерја
јешйц ђин јеље шй љимпјеʤа масајурљи.
3. Шй тунě йнтро гаљије, карје јерја а лу Сймон, шй сě ругě ђи јел со
ђипарћаʤě кйта ђила марӂина апи; шй шаʤу шй йнваца вилајту ђин
гаљије.
4. Да кйнд кунћинě ку ворбиту, ʤйсě ла Сймон: Ајде унђе је адйнк, шй
азвйрљиц а воштрје масајурљи ђе принс пјешћи.
5. Шй распунсйнд Сймон йј ʤйсě: Даскěље, тоатě ноапћа њам йндурат,
шй њимика ну принсěрěм; ама пи ворба тја о сй азвйрл масају.

87

6. Шй дупа ҹе факурě аја, принсěрě мулцймја ђи пјешћ пě љи сě масају
порњи рупја.
7. Шй факурě сěмн ла соцйјљи карје јерја пи гаљија алалтě, сй винě шй сй
ажуће; шй вењирě шй умплурě амйндо’о гаљиј, аша ђе сě јеље скуфунда.
8. Да кйнд ваʤу Сймон Пěтру, каʤу ла ӂенунки лу Јисус ворбинд: Пљакě
ђила миње, Доамње, кě сйнт уом пакатос.
9. Кě мират марје сě пусě пи јел шй пи тоц карје јерја ку јел, пинтру
принсу пјешћилор ҹел принсěрě.
10. Да аша исто шй пи Јаков шй Јован, фији лу Заведěј, карје јерја фйртацй
лу Сймон. Шй ʤйсě Јисус ла Сймон: Ну ће ћемје, ђакума йнколо о сй
уоамињ вйнаторјешћ.
11. Шй дупа ҹе скоасěрě амйндо’о гаљиј ла сěк, ласарě тот, шй сě дусěрě
дупа јел.
(Кап. 18). 12. Шй кйнд јерја Јисус йнтрун ораш, шй ујће, уом тот йн
трпије, шй кйнд ваʤу пи Јисус, каʤу ла помйнт шй сě руга ђи јел
ворбинд: Доамње, дакě врјеј поц ма кураца.
13. Шй кйнд йнћинсě мйна сě ажунсě ђи јел, шй ʤйсě: Врјеу, курěцěће!
Шй ђилок трпија пикě ђи пе јел.
14. Шй јел йј порйнҹи ла њима сй ну спунě: Нума дуће шй аратěће ла
сфйнтарју, шй нумја дару ђе курацту ал тјеу, кум а порйнҹит Мојсěј ђе
мартурије лор.
15. Ама ворба ђи јел шймйј мулт са дус, шй мулцймја ђе вилајт сě адуна
сйл аскулће шй сйј јел винђиҹе ђи боаљиљи а љи лор.
16. Да јел сě ђипарта пи ҹерěт шй сě руга ла Думњеʤěу.
(Кап. 19). 17. Шй сě йнтймплě йнтро ʤй кйнд јел йнваца, шађа аколо
фарисěји шй канунари карје јерја вењиц ђин тоаће саћиљи Гаљиљејешћ
шй Јудајењешћ шй ђин Јерусаљим; шй фу сйла Домнулуј сйј винђиҹе.
18. Шй ујће, уоамињи адусěрě пи таргě пи уому карје јерја луват, шй сě
ујта кум сй туње шй сйл пунě ђиспрје јел.
19. Шй кум ђе вилајт ну афларě пи унђе ар туна, сě суирје пи касě шй пин
под йл коборйрě ку тарга ла мижлок ђиспрје Јисус.
20. Шй кйнд ваʤу крјеђерја а лор, љи ʤйсě: Уомуље, цй сě простěск
пакаћиљи тјеље.
21. Шй порњирě сй сě гинђаскě йн гйнду а лор карћитори шй фарисěји,
ворбинд: Карје је ěста ҹе ворбјешће окарěљ? Карје поаће простй пакаћиљи
ђикйт алуну Думњеʤěу?
22. Да Јисус йнцаљесйнд гйндурљи а лор, распунсйнд љи ʤйсě: Ҹе ва
гинђиц йн ињимиљи а воаштрје?
23. Ҹе је мйјљесњик, ʤйҹа: Цй сě простěск пакаћиљи тјеље, ор ʤйҹа:
Скоалће шй мјерӂ?
24. Ама сй шћиц кě стапйњирје арје Фиу Уомулуј пи помйнт сй простаскě
пакаћиљи, -- ʤйсě лал луват: Цйје ворбјеск, ја тарга а тја шй дуће ла каса а
тја.
25. Шй ђилок сě скулě ђиспрје ји, шй лувě аја пи ҹе јерја кулкат, шй сě
дусě ла каса а луј дйнд круҹије ла Думњеʤěу.
26. Шй тоц сě мирарě ку драг, шй ђиђа круҹије ла Думњеʤěу, шй дупа ҹе
сě ймпљињирě ку фрикě ворбја: Ла мирарје ње ујтарěм астěʤ!
(Кап. 20). 27. Шй дупа аја јешй, шй ваʤу пи царињику пи нумје Љевиј,
унђе шěђе ла царинě, шйј ʤйсě: Ајде дупа миње.
28. Шй дупа ҹе ласě тот, сě скулě шй пљекě дупа јел.

88

29. Шйј гаћи Љевиј ла каса а луј марје гостйје, шй јерја мулцймје ђе
царињиҹ шй ђи алцй карје шађа ку јел ла масě.
30. Шй бомбоња карћитори ај лор шй фарисěји ворбинд ла йнвацатари ај
луј: Ђи ҹе ку царињиҹи шй ку пакатошй мйнкац шй бјац?
31. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Нау ај сйнатош трěбујалě ђи
љекуиторј, нума болнави.
32. Нам вењит сй кјем пи ајкуђирјептаће нума пи пакатошй ла покаинће.
(Кап. 21). 33. Да ји йј ʤйсěрě: Ђи ҹе йнвацатари лу Јован постěск ђес шй
ругаҹуњ фак, да аша шй ај фарисěјешћ; пйнě ај ти манйнкě шй бја?
34. Да јел љи ʤйсě: Дар пућец мйна ку сйла пи нунташ сй постаскě пйнě
је мирја ку ји?
35. Нума о сй винě ʤйљиљи кйнд о сй сě ја ку сйла мирја ђила ји, шй
атунҹа о сй постаскě йн аља ʤйље.
36. Пě љи спусě шй поваста: Њима ну пуње пјећику ђила ајана а ноуо ла
ајна батрйнě, пинтру кě шй пи а ноуо о сй рупě, шй ла а батрйнě ну сě
огођешће пјећику ђила а но’о.
37. Шй њима ну тоарнě вину ал ноу йн фоји ај батрйњ, пинтру кě вину ал
ноу ар рупја фоји, шй јел сě варсě, шй фоји сě прапађеск.
38. Нума вину ал ноу йн фоји ај ној трěбě пуња, шй амйндоуо о сй сě
пастрјаʤě.
39. Шй њима карје а баут ђал батрйн, ну врја ђилок ђал ноу; кě спуње: ал
батрйн је мйјбун.

6

Змулсу спикулор сймбйта. Винђекарја лу уому ку мйна ускатě.
Жуђекушу лу Јисус ђи сймбйтě. Аљесу лу Ајдојспрјеҹе апостољ. Ворбиту
пи ҹоакě.
(Кап. 22). 1. Пě сě йнтймплě йн ађидо’о сймбйта дупа Пасхě пě јел мјерӂа
пин букаће, да йнвацатари луј змулӂа спикурј, ље змулӂа ку мйнљи шй
мйнка.
2. Да уњи ђин фарисěј љи ʤйсěрě:Ђи ҹе фаҹец ҹе ну сě кућаʤě фаҹа
сймбйта?
3. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Дар њиш аја нац ҹићит ҹе факу Давид
кйнд йнфламйнʤй, јел шй карје јерја ку јел?
4. Кум тунě йн каса лу Думњеʤěу, шй лувě пйњиљи ђе нумит, шй мйнкě,
шй ђацě ла ěја ҹе јерја ку јел, пи карје ла њима на фост слобод мйнка
ђикйт нума ла сфйнтарј.
5. Шй љи ворбја: Фиу Уомулуј је стапйн шй ђила сймбйтě.
6. Да сě йнтймплě шйн алтě сймбйтě сй јел туње йн сйнагогě шй йнваца,
шй јерја аколо уом ла карје мйна а ђирјаптě јерја ускатě.
7. Пě сě ујта ла јел карћитори шй фарисěји ну фи о сй винђиҹе йн ʤěоа ђе
сймбйтě, сй фи афље винујалě супрјажмат ђи јел.
8. Да јел шћија гйндурљи а лор, шй ʤйсě ла уому карје авја мйна ускатě:
Скоалће шй стěј ла мижлок! Да јел дупа ҹе сě скулě, стату.
9. Да Јисус љи ʤйсě: О сй ва йнтрјеб: ҹе трěбě сймбйта: бун фаҹа ор рěу
фаҹа? Суфљету испасй ор пјерђа? Да ји таҹа.
10. Шй дупа ҹе сě ујтě ла тоц ји, йј ʤйсě: Йнћинӂе мйна а тја. Да јел
факу аша; шй мйна йј сě факу здравěнě ка шй алалтě.
11. Да ји сě умплурě ку нароʤйје, шй ворбја уњи ку алцй ҹе ар пућа фаҹа
ла Јисус.

89

(Кап. 23). 12. Да сě йнтймплě йн ʤйљиља сй јасě пи ҹоакě сй сě роаӂе;
шй пјетрјеку тоатě ноапћа йн ругаҹуње ла Думњеʤěу.
13. Шй кйнд фу ʤěоа, кјемě пи йнвацатари ај луј, шй аљасě ђин ји
Дојспрјеҹе, ла карје шй апостољ љи ʤйсě:
14. Пи Сймон, ла карје йј ʤйсě Пěтру, шй пи Андриј фраћиљи луј, пи
Јаков шй пи Јован, пи фиљип шй пи Варталомеј,
15. Пи Маћиј шй пи Тома, пи Јаков а лу Алфеј шй пи Сймон кјемат Зйлот,
16. Пи Јуда лу Јаков, шй пи Јуда Искариоцěск, карје шй сě факу
издататорј.
(Кап. 24). 17. Шй дупа ҹе сě коборй ку ји, сě опри ла лок пољежњик шй
мулц йнвацатарј ђај луј; шй мулцймја вилајтулуј ђин тоатě Јудаја шй ђин
Јерусаљим; шй ђин лйнгěмěрју Тајерјеск шй ал Сйдоњеск.
18. Карје вењирě сй аскулће ла јел шй сй сě винђиҹе ђи боаљиљи а лор,
шй пи карје ја кинуит фантазми њекурац; шй сě винђека.
19. Шй тот вилајту сě ујта сй сě ажунгě ђи јел; кě ђин јел јеша сйла шйј
винђека пи тоц.
20. Шй јел дупа ҹе рађикě оки ла йнвацатари ај луј, ворбја: Ферикиц ај
сараҹилор, кě је а воастрě Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
21. Ферикиц карје сйнћец фламйнʤ акума, кě о сй ва сатурац. Ферикиц
карје плйнӂец акума, кě о сй ва рйђец.
22. Ферикиц сйнћец кйнд ва уоамињи јау ла мйрзě шй кйнд ва скот
йнлěтурј шй ва рйзйљеск, шй спун ђарйнду нумиљи воштрје ка пи
рěутаће, пинтру Фиу Уомулуј.
23. Букурацěвě йн аја ʤěо шй жукац, кě ујће, марје је сймбрија воастрě пи
ҹерј. Кě аша а факут ла пророҹ тајки ај лор.
(Кап. 25). 24. Ама вајђе вој ај гěжђилор, кě баш ац примит ймпакаҹуња
воастрě.
25. Вајђе вој карје сйнћец сатуј акума, кě о сй йнфламйнʤйц. Вајђе вој
карје ва рйђец акума, кě о сй ӂемјец шй о сй плйнӂец.
26. Вајђевој кйнд порњеск тоц уоамињи бун ворби ђи вој, кě аша а факут
ла пророҹи ај минҹинош тајки ај лор.
27. Ама ва ворбјеск во’о карје аскултац: Војиц пи душмањи ај воштри, бун
фаҹерјец ла ěја карје ва мйрзěск,
28. Ферикиц пи ěја карје ва бластěмě, шй ругацěвě пинтру ěја карје ва
бажокурјаʤě.
29. Ла ěла карје йц дě пистě образ, йнтоарҹе шй пи алалт, шй карје врја
сйц ја ајна, дěј шй камаша.
30. Да ла тотнат карје ҹерје ђила ћиње, дěј; шй карје ал тјеу ја, ну ката.
(Кап. 26). 31. Шй кум врјец во’о сй ва факě лумја, фаҹец аша шй вој лор.
32. Шй дакě авјец драгостě ђи ěја карје ђи вој ау драгостě, кум ҹе ви је
лабда? Кě шй пакатошй ау драгостě ђи ěја карје ђи ји ау драгостě.
33. Шй дакě фаҹец бун ла ěја карје во’о фак бун, кум ҹе ви је лабда? Кě
шй пакатошй фак аша.
34. Шй дакě дац ймпрумут ла ěја ђила карје авјец нађежђе кě о сй капатац,
кум ҹе ви је лабда? Кě шй пакатошй ла ај пакатош дау ймпрумут сй
капиће јар атйта.
35. Нума војиц душмањи воштри, шй фаҹец бун, шй дац ймпрумут ну
трагйнд нађежђе њиш ла ҹе; шй сймбрија о сй ва фије марје, шй о сй фиц
фији а лу Тотсусулуј, кě је јел блажйн шй кйтрě ај њемулцамјељњиҹ шй ај
рйј.
36. Фиц, дакум, ку милě ка шй Тајка ал воастру ҹе је ку милě.

90

(Кап. 27). 37. Шй ну жуђекариц, шй ну о сй фиц жуђекац; шй ну
винуирјец, шй ну о сй фиц винуиц; простйц, шй о сй ви сě простаскě.
38. Дац, шй о сй ви сě ђа; масурě бунě шй йнђесатě шй скутуратě шй
прјапљинě о сй ва ђа йн браца воастрě. Кě ку ҹе масурě масурац, ку аша о
сй ви сě масурје.
39. Шй љи спусě повастě: Поаће фи орбу пи орб сй поарће? Ну о сй фи
амйндој кадě йн гроапě?
40. Нује йнвацатарј пистě даскěлу ал луј, нума шй кйнд сě профекује о сй
фије тотнат ка шй даскěлу ал луј.
41. Да ђи ҹе вјеʤ прашу карје је йн окју лу фраћиљи ал тјеу, да бйрна
карје је йн окју ал тјеу ну сймћеʤ?
42. Ор кум поц ʤйҹа ла фраћиљи ал тјеу: Фраће, стěј сй скот прашу карје
је йн окју ал тјеу, кйнд сйнгур ну вјеʤ бйрна йн окју ал тјеу?
Фацарњикуље, скоаће мйјйнтйј бйрна ђин окју ал тјеу, пě атунҹа о сй вјеʤ
сй скоц прашу ђин окју лу фраћиљи ал тјеу.
43. Кě нује љемн бун сй факě рěу берјекјет, њиш љемн рěу сй факě
берјекет бун.
44. Кě тот љемну пи берјекету ал луј сě куноашће; кě смокињиљи ну сě
куљег ђи пе спињ, њиш сě стругури куљег ђи пе руӂ.
45. Уому ал бун ђин а бунě пунгě а лу ињима луј скоаће бун, да уому ал
рěу ђин а рě пунгě лу ињима а луј скоаће рěу, кě гура а луј ворбјешће ђила
прјапљину лу ињимě.
(Кап. 28). 46. Да ҹе ма стрйгац: Доамње, Доамње, да ну фаҹец ҹе
ворбјеск?
47. Тотнат карје виње ла миње шй аскултě ворбиљи мјеље шй ље фаҹе, о
сй ва спун ла карје самйнě:
48. Самйнě ка уому карје, зйђинд каса, сапě шй адйнкě шй пусě
фундаменту пи пјатрě; да кйнд вењирě апиљи, сě напраћи рйу пи аја касě
шй ну пућа со порњаскě, кěј фундаменту је пи пјатрě.
49. Да карје а ауʤйт шй ну а факут, самйнě ка уому карје факу каса пи
помйнт фйрђе фундамент, пи карје сě напраћи рйу шй ђилок каʤу, шй сě
ђизбокě касаја фрикос.

7

Винђекату пи слуга а лу капитану. Рађикарја йн вијацě пи бајат йн
Наин. Тримјешй ај лу Јован, шй мартурија а лу Јисус ђи Јован. Јисус йн
каса лу Сймон фарисěју. Пакатоаса йл унӂе ку мирос.
(Кап. 29). 1. Да кйнд фйршй тоаће ворбиљи а љи луј ђиспрје вилајт, тунě
йн Капернаум.
2. Пě ла ун капитан јерја слуга болнау пи моарће, ђи карје йј јерја ку драг.
3. Да кйнд ауʤй ђи Јисус, йј тримјасě пи примоҹури Јудајешћ сě ругйнд
ђи јел сй винě шй сйј испасаскě слуга.
4. Да ји дупа ҹе вењирě ла Јисус сě ругасě ђе јел ку тоатě ињима, ворбинд:
Ку ђи ҹинстě је аја сйј фаҹ.
5. Кě војешће вилајту ал ностру, шй њи зйђи сйнагога.
6. Да Јисус мјерӂа ку ји. Шй кйнд баш ну јерја ђипарће ђила касě,
тримјасě капитану ла јел прјећињи, йј ворбинд: Доамње, ну ће йндура, кě
нусйнт ђи ҹинстě супт аструкамйнту мјеу сй туњ;
7. Ђеаја шй ну гинђиј ђи миње кě сйнт ђи ҹинстě сйц вин¸ нума само ʤй
ворба, шй о сй йнздравењаскě слуга ал мјеу.

91

8. Кě шй јо сйнт уом супт стапйњирје, шй ам супт миње солдац, пě ʤйк
ла уну: Дуће, шй сě дуҹе; шй ла алту: Вино, шй виње; шй ла слуга ал мјеу:
Фě аја, шй фаҹе.
9. Да кйнд аја ауʤй Јисус, йј сě мирě ку драг, шй дупа ҹе сě йнтоарсě
кйтрě вилајт карје мјерӂа дупа јел, ʤйсě: Ва спун: њиш йн Израиљ атйта
крјеђерје ну афлај.
10. Шй кйнд сě ај тримјеш йнтоарсěрě, афларě пи ал болнау слугě
сйнатос.
(Кап. 30). 11. Шй сě йнтймплě дупа аја кě јел мјерӂа йн орашу карје сě
кјамě Наин, шй ку јел мјерӂасě мулц йнвацатарј ђај луј шй мулцймје ђе
вилајт.
12. Да кйнд сě апропије ла поарта орашулуј, шй ујће, скоћа морту, пи
алуну фиу лу мујка а луј, шй ја јерја вěдувě; шй мулт вилајт ђин ораш
мјерӂа ку ја.
13. Шй кйнд о ваʤу Домну, йј вењи парје рěу ђи ја, шйј ʤйсě: Ну
плйнӂа!
14. Шй дупа ҹе сě апропије, сě ажунсě ђи таргě, да ај ҹе дуҹа сě оприрě;
шй ʤйсě: Бајацěлуље, цйје йц ворбјеск, скоалће!
15. Шй шаʤу морту шй порњи ворби; шйл ђацě ла мујка луј.
16. Да фрика сě пусě пи тоц, шй ђиђа круҹије ла Думњеʤěу ворбинд:
Марје пророк сě рађикě йнтрě ној, шй Думњеʤěу виње пила вилајту ал
луј.
(Кап. 31). 17. Шй сě дусě ворбаста ђи јел пи тоатě Јудаја шй пин тот
окољишу.
18. Шй ивирě ла Јован йнвацатари ај луј ђи тот аста.
19. Шй кјемě Јован пи дој ђин йнвацатарј ај луј шйј тримјасě ла Јисус,
ворбинд: Јешћ фи ту Ěла ҹе о сй винě, ор пи алту сй ашћептěм?
20. Да кйнд вењирě ěја уоамињ ла јел, ʤйсěрě: Јован Боћеʤаторју ње
тримјасě ла ћиње ворбинд: Јешћ фи ту Ěла ҹе о сй винě, ор пи алту сй
ашћептěм?
21. Да йн ěла ҹас јел винђекě пи мулц ђи боаље, шй ђи ловитурј шй ђи
фантазми рěј, шй ла мулц орбј даруи вјеђерја окилор.
22. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Дуҹецěвě шй спуњец ла Јован ҹе
ваʤурěц шй ауʤйрěц: орби порњеск сй вадě, улоӂи мјерг, ај ку трпије сě
курěцě, сурʤй ауд, морцй сě скоалě, лај сараҹ сě стравјестěшће јевангеља;
23. Шй ферикит је ěла карје ну сě огрјешěшће ђи миње.
24. Да кйнд сě дусěрě йнвацатари лу Јован, порњи спуња ла вилајт ђи
Јован: Ҹе ац јешйт йн ҹерěт сй вјеђец? Нујаоа пи карје о дěјнěје вйнту?
25. Нума ҹе ац јешйт сй вјеђец? Уому йн мој ајње ймбракат? Јоће, карје
ајње домњешћ поартě шйн дулҹецурј трајеск, пин палěцйљи ймпарацěшћ
сйнт.
26. Нума ҹе ац јешйт сй вјеђец? Пророку? Аша, јо ва спун, шй мйјмулт
ђикйт пророку.
27. Ěста је ěла ђи карје је скрис: Јеће, јо тримјет йнӂеру ал мјеу ђиспрје
фаца а тја, карје о сй спримјаскě друму ал тјеу йнаинћа тја.
28. Кě ва спун: Њишуну ђинтрě ај факуц ђи мујерј, нује мйјмарје пророк
ђикйт Јован Боћеʤаторју; да ал мйјмик йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј
мйјмарје је ђикйт јел.
29. Шй тот вилајту карје аскулта, шй царињиҹи ђацěрě ђирјептаће ла
Думњеʤěу, сě боћеʤйнд ку боћеʤу а лу Јован;

92

30. Да фарисěји шй канунари лападарě йнлěтурј воја лу Думњеʤěу ђе ји,
ну сě боћеʤйнд ђила јел.
(Кап. 32). 31. (Да Домну ʤйсě): Ку карје о сй, дакум, йнфацйшěʤ
уоамињи лу аста љеӂе, шй ку карје самйнě?
32. Самйнě ла копији ҹе шěд пи прйваљије шй стрйгě уњи ла алцй,
ворбинд: Ва кйнтарěм, шй ну жукарěц; ње кйнтарěм, шй ну плйнсěрěц.
33. Кě а вењит Јован Боћеʤаторју карје пйње ну манйнкě њиш вин бја, да
вој ворбиц: далаку је йн јел.
34. А вењит Фиу Уомулуј карје шй манйнкě шй бја, да вој ʤйҹец: Ујће
уом мйнкаторј шй бауторј, фйртат ла царињиҹ шй лај пакатош.
35. Шй фу ку ђирјептаће прјакуминцйја ђила тоц копијија.
(Кап. 33). 36. Пě сě руга ђи јел уну ђин фарисěј сй фи манйнҹе ла јел; шй
дупа ҹе тунě йн каса лу фарисěју, шаʤу ла масě.
37. Шй ујће мујерја йн ораш карје јерја пакатоасě, кйнд ауʤй кě је Јисус
ла масě йн каса фарисěјулуј, адусě мирос йн вас ђи албастрě.
38. Шй дупа ҹе стату ђинурмě ла пиҹоариљи луј, плйнӂа, шй порњи уда
пиҹоариљи луј ку лакримј, шй ку пěру лу капу ал ји шћерӂа, шй сарута
пиҹоариљи луј, шй унӂа ку мирос.
39. Да кйнд ваʤу фарисěју карје ла кјемат, ʤйсě йн гйнду луј: Сй фије јел
пророк, ар шћи карје шй кум ҹе мујерје сě ажунӂе ђи јел; кě је пакатоасě.
40. Шй распунсйнд Јисус йј ʤйсě: Сймоање, йц ам ҹова спуња. Да јел
ʤйсě: Даскěље, спуње.
41. Да Јисус ʤйсě: Дој јерја даторј ла уну карје љи ђацě ймпрумут, уну
јерја даторј ҹинҹ суће ђи бěнҹ, да алалт ҹинʤěҹ.
42. Да кйнд ји ну авурě сйј йнтоаркě,љи дěруји ла амйндој. Спуње, карје
ђин ји дој о сй ајбе мйјмулт драгостě ђи јел?
43. Да Сймон распунсйнд ʤйсě: Гинђеск ěла ла карје мйјмулт дěруи. Да
јел йј ʤйсě: Ђирјепт ај жуђекат.
44. Шй дупа ҹе сě йнтоарсě кйтрě мујерје, ʤйсě ла Сймон: Вјеʤ фи пи
аста мујерје? Йц тунај йн касě, њиш апě пи пиҹоарје ну мјај дат, да ја ку
лакриме йм удě пиҹоариљи, шй шћарсě ку пěру лу капу ал ји.
45. Сарутат ну мјај дат; да ја, ђи кйнд тунě, ну кунћинě сйм саруће
пиҹоарљи.
46. Ку унт ну мјај унс капу ал мјеу, да ја ку мирос йм унсě пиҹоариљи.
47. Ђеаја йц спун: Йј сě простěск мулће пакаће, кě марје драгостě а авут;
да ла карје сě пуцйн простěшће, пуцйнě драгостě арје.
48. Да ји йј ʤйсě: Цй сě простěск пакаћиљи.
49. Шй порњирě йн гйнду лор сй ворбјаскě ěја ҹе шађа ку јел ла масě:
Карје је ěста ҹе шй пакаћиљи простěшће?
50. Да ла мујерје ʤйсě: Крјеђерја а тја ћа испасйт; дуће ку паҹе.

8

Поваста ђи самйнаторј шй ђи самйнцě. Мујка шй фрацй лу Јисус.
Йнҹетујала лу вијорњицě пи мěрј. Мирарја ку шојмањиту Гадарињеск.
Винђекату мујери ҹо тоҹа сйнӂиљи. Рађикарја йн вијацě а феји лу Јиру.
(Кап. 34). 1. Шй фу дупа аја, шй јел трјеҹа пин орашě шй пин саће
стравјестйнд шй фериковјестйнд Ймпарацйја Думњеʤěулуј, шй
Ајдојспрјеҹе ку јел,
2. Шй њишће мујерј карје јерја винђекаће ђи фантазми рěј шй ђи боаље:
Марија, ҹе ја ʤйс Магдаљина, ђин карје а јешйт шапће далаҹ,

93

3. Шй Јоана, мујерја лу Куз, приставу а лу Ирод, шй Сусана, шй мулће
алћиљи карје йл аскулта ку а лор аверје.
4. Да кйнд сě адунě вилајт мулт, шй ђин тоаће орашурљи вења ла јел,
спусě йн повастě:
(Кап. 35). 5. Јешй самйнаторју сй самиње самйнца а луј; шй кйнд сймана,
уна каʤу лйнгě друм, шй сě газй, шй пěсйрљи ҹерјулуј о зобирě.
6. Да алта каʤу пи пјатрě, шй дупа ҹе расари сě ускě, кě ну авја уђалě.
7. Да алта каʤу йн мижлоку спињилор, шй крјескурě спињи шй о
надушйрě.
8. Да алта каʤу пи помйнт бун, шй дупа ҹе расари адусě ђи о сутě ђи орј
берјекет. Ворбинд аста збјерě: Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
9. Да йнвацатари ај луј йл йнтрјеба ворбинд: Ҹе ар фи аста повастě
10. Да јел ʤйсě: Во’о је дат сй шћиц тěјнурљи лу Ймпарацйја
Думњеʤěулуј; да лајлалц јастě йн повјешћ, кě ујтйнд сй ну вадě, шй
ауʤйнд сй ну йнцаљагě.
11. Да аста повастě ар фи: Самйнца је ворба Думњеʤěулуј.
12. Да карје је лйнгě друм, аја сйнт ěја карје аскултě, ама дупа аја виње
драку шй ја ворба ђин ињима а лор, сй ну крјадě шй сй ну сě испасаскě.
13. Да карје је пи пјатрě, аја сйнт ěја карје кйнд ауд ку букурије примјеск
ворба; шй ěшћа нау рйдаҹинě, пě ђи во врјеме крјед, да ђи врјемја ҹеркари
пикě.
14. Да карје йн спињ каʤу, аја сйнт ěја карје ауʤйрě шй, траинд йн
грижě шйн газдарије шйн дулҹецурљи лу аста вијацě, ји сйнт надушйц, шй
ну адук берјекет.
15. Да карје је пи помйнт бун, аја сйнт ěја карје дупа ҹе ауʤйрě ворба, йн
бунě шй куратě ињиме о цйн, шй берјекет адук йн рабдарје. Аста ворбинд
збјерě: Карје арје урјекј сй аудě, ласě сй аудě!
(Кап. 36). 16. Да њима ну кутроапје ку васу вјеђерја кйнд о апринђе, њиш
о пуње су пат, нума о пуње пи луминарњик, ђе ěја карје тунě сй вадě
вјеђерја.
17. Кě нује њимика ку питулату ҹе ну о сй фије йн лумје, њиш питулат ҹе
ну о сй сě шћије шй ла вјеђерје сй јасě.
18. Багац сама, дакум, кум аскултац; кě карје арје, о сйј сě ђа, да карје
нарје, о сй сě ја ђила јел шй аја ҹе гинђешће кě арје.
19. Пě вењирě ла јел мујка шй фрацй луј, шй ну пућа ђи вилајт сй сě
йнтйлњаскě ку јел.
20. Шйј ивирě ворбинд: Мујка тја шй фрацй ти стау афарě,шй вор сй ће
вадě.
21. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Мујка мја шй фрацй ај ми ěја сйнт карје
аскултě ворба Думњиʤěулуј шй о ймпљињеск.
(Кап. 37). 22. Шй сě йнтймплě йнтро ʤй шй тунě јел шй йнвацатари ај луј
йн гаљије, шй љи ʤйсě: Трјеҹем йн аја парће а лу језерě. Шй пљекарě.
23. Шй пйнě мјерӂа пи апě, јел адурми. Шй сě рађикě вижуљија пи језерě,
шй апа страбаћа, шй јерја йн прјемјажђа рě.
24. Шй дупа ҹе вењирě ла јел йл помењирě ворбинд: Даскěље, Даскěље,
пјерирěм! Да јел сě скулě, шй ћему вйнту шй вигурљи апи, шй кунћинарě
шй сě факу ҹет.
25. Да лор љи ʤйсě: Унђе је крјеђерја воастрě? Да ји сě спомйнтарě, шй сě
мира ворбинд уну кйтрě алту: Карје је ěста ђе шй ла вйнц шй апě сй
порйнҹаскě, шйл аскултě?

94

(Кап. 38). 26. Шй вењирě пи апě йн цара Гадарињаскě, карје је ђиспрје
Гаљиљеја.
27. Да кйнд јел јешй пи помйнт, йл йнтйлњи ђин ораш врун уом йн карје
јерја далаҹи мултě врјеме, шйн ајње ну сě ймбракасě, шй ну траја йн касě,
нума пин мормйнтурј.
28. Да кйнд ваʤу пи Јисус, дупа ҹе збјерě, каʤу ђиспрје јел шй ку тоатě
пућерја гласулуј ʤйсě: Ҹе врјеј ђила миње, Јисусуље, Фиуље лу
Думњеʤěу Сусулуј? Ма рог ђи ћиње, ну ма нйкажй!
29. Кě јел порйнҹи ла фантазму ал њекурат сй јасě ђин уом; кě йл нйкажа
мулц ањ, шйл паза ку ʤаље шй ку санӂирје йл љегйнд, шй рупја
љегатурљи, шйл мйна далаку пи ҹерěтурј.
30. Да Јисус йл йнтрјебě ворбинд: Кум цй сйнт нумиљи? Да јел ʤйсě:
Љегион; кě мулц далаҹ јерја а тунат йн јел.
31. Шй сě руга ђи јел сй ну љи порйнҹаскě сй сě дукě йн фйрěʤй.
32. Да аколо пашћа пи ҹоакě марје кйрд ђи порҹ, шй сě руга ђи јел сйј ласě
сй туње йн ји. Шйј ласě.
33. Да дупа ҹе јешйрě далаҹи ђин уом, тунарě йн порҹ; шй аљергě кйрду
ђи пе коастě йн језерě, шй сě йњекě.
34. Да кйнд ваʤурě поркари ҹе са йнтймплат, ђацěрě фуга шй ивирě йн
ораш шй пин саће.
35. Шй јешйрě сй вадě ҹе са йнтймплат, шй вењирě ла Јисус, шй афларě пи
уому ђин карје јерја а јешйт далаҹи, унђе шěђе ймбракат шй ку тоатě
минћа ла пиҹоариљи лу Јисус; шй сě спомйнтарě.
36. Да ěја ҹе јерја а ваʤут, љи повестйрě кум сě испасй шојмањиту.
37. Шй сě руга ђи јел тот вилајту ђин окољишу Гадарињеск сй сě дукě
ђила ји; кě јерја са пус марје фрикě пе ји.
38. Да уому ђин карје јешйрě далаҹи сě руга ђи јел кум ар фи ку јел; ама
Јисус йј ђацě друму ворбинд:
39. Йнтоарҹеће ла каса тја, шй спуње ҹец факу Думњеʤěу. Шй сě дусě
стравјестйнд пин тот орашу ҹеј факу Јисус.
(Кап. 39). 40. Да кйнд сě йнтоарсě Јисус, йл йнтйлњи вилајту, кě тоц йл
ашћепта.
41. Шй ујће, вењи уом пи нумје Јиру, шй јел јерја примоҹур ла сйнагогě,
шй дупа ҹе каʤу ђиспрје пиҹориљи лу Јисус, сě руга ђи јел сй туње йн
каса а луј.
42. Кě јел авја пи а уна феје ђи дојспрјеҹе ањ, да ја мурја. Да кйнд мјерӂа
Јисус, вилајту сě бйкса пингě јел.
43. Шй јерја вро мујерје болнао ђи тоҹала сйнӂиљилуј дојспрјеҹе ањ,
карjе тоатě авјерја а ји а трошйто ла љекуиторј шй њишуну ну путу о
љекуи;
44. Шй дупа ҹе вењи пиђиндарěт, сě ажунсě ђи дунга лу ајна а луј, шй
ђилок стату тоҹала лу сйнӂиљи ал ји.
45. Шй ʤйсě Јисус: Карје је ěла ҹе сě ажунсě ђи миње? Да кйнд тоц
одрйкња, ʤйсě Пěтру шй карје јерја ку јел: Даскěље, вилајту ћа окољит
шй ће ймпинӂе, да ту ворбјешћ: Карје је ěла ҹе сě ажунсě ђи миње?
46. Да Јисус ʤйсě: Ҹињива сě ажунсě ђи миње, кě јо сймцйј сйла карје
јешй ђин миње.
47. Да кйнд ваʤу мујерја кě ну са питулат, вењи трймурйнд, шй каʤу
ђиспрје јел, шй спусě ђиспрје тот вилајту ђи ҹе сě ажунсě ђи јел шй кум
ђилок йнздравењи.

95

48. Да јел йј ʤйсě: Ну ће ћемје, фејо, крјеђерја а тја ћа испасйт; дуће ку
паҹе.
49. Пйнě јел йнкě ворбја, вењи вруну ђај лу примоҹуру а сйнагоӂи шйј
ʤйсě: А мурит феја а тја, ну трапада Даскěлу.
50. Да кйнд ауʤй Јисус, йј распусě ворбинд: Ну ће ћемје, нума крјеʤ, шй
о сй фије испасйтě.
51. Шй дупа ҹе вењи йн касě, ну ласě пи њима сй туње ђикйт Пěтру шй
Јован шй Јаков, шй ај лу фатě тајка шй мујка.
52. Шй тоц плйнӂа шй сě вајта дупа ја. Да јел ʤйсě: Ну плйнӂерјец, на
мурит нума доармје.
53. Шй сě рйђа ђи јел, шћинд кě ја а мурит.
54. Да јел дупа ҹе скоасě афарě пи тоц, о лувě ђи мйнě шй о стрйгě,
ворбинд: Фато, скоалће.
55. Шй сě йнтоарсě фантазму ал ји, шй сě скулě ђилок; шй јел порйнҹи сйј
ђа сй манйнҹе.
56. Шй сě мирарě мулт паринцй ај ји. Да јел љи порйнҹи ла њима сй ну
спунě ҹе са йнтймплат.

9 Тримјесу пјај Дојспрјеҹе ла стравјесталě. Мирарја лу йнмулцймја
пйњиилор. А лу Пěтру вјестујала пи Иристосу. Ађинтйј овеђења ђи
пацěњ. Ђе дусу круҹи. Пображймја лу Иристосу. Винђекату пи копилу ал
шојмањит. Ађидо’о овеђења ђи пацěњ. Мйнату ла ворбě ђи аја карје је
мйјмарје. Мирěрљи ку нумиљи лу Иристосу. Ђе урмарје дупа Иристосу.
(Кап. 40). 1. Дупа ҹе кјемě пи Ајдојспрјеҹе йнвацатарј ај луј, љи ђацě сйлě
шй купринс пистě тоц далаҹи, шй сй винђеҹе ђи боаље.
2. Шйј тримјасě сй стравјестаскě Ймпарацйја Думњеʤěулуј, шй сй
винђеҹе п'јај болнавј.
3. Шй љи ʤйсě: Њимика ну луварjец ла друм, њиш бйт, њиш трајстě,
њиш пйње њиш бањ, њиш кйће до’о ајње сй авјец.
4. Шě йн карjе касě тунац, аколо рамйњец шй ђаколо пљекац.
5. Шй карjе год ну ва примјеск, јешйнд ђин орашула; скутурац шй
пулбěру ђи пи пиҹоарљи воаштрје, ђе мартурије супрјажмат ђе ји.
6. Да ји јешйнд трјеҹа пин саће стравјестйнд јевангеља шй љекуинд
ђарйнду.
(Кап. 41). 7. Да Ирод стапйну ла о парће ђин патру, ауʤй ҹе јел фаҹе, шй
јерја ку гунду йндојит. Кě уњи ворбја кě Јован са скулат ђин ај морц;
8. Да уњи кě Иљија са ивит; алцй јар, кě са рађикат йн вијацě вруну ђин ај
батрйњ пророҹ.
9. Шй ʤйсě Ирод: Пи Јован јо йл тајај; ама карjе је ěла ђи карjе ауд аша
ҹова? Шй ката сйл вадě.
10. Шй дупа ҹе сě йнтоарсěрě, апостољи йј повестйрě ҹе а факут. Шй дупа
ҹе йј лувě сě дусě ку ји сйнгурј ла лок ҹерěт лйнгě орашу ҹе ја ʤйс
Витсаида.
11. Да кйнд вилајту ауʤй, пљекě дупа јел, шй јел йј прими шй љи ворбја
ђи Ймпарацйја Думњеʤěулуј шй винђекě пи ěја ла карjе трěбуја љекујала.
(Кап. 42). 12. Да ʤěоа порњи сйш ђа йнђисарě. Атунҹа вењирě
Ајдојспрјеҹе шйј ʤйсěрě: Дěј друму ла вилајт, ласě сй сě дукě ла конак йн
саћиљи шй малěвиљи ђин окољиш, шй ласě сй афље мйнкарjе, кě сйнћем
аиҹа ла лок ҹерěт.

96

13. Да јел љи ʤйсě: Дацěље вој сй манйнҹе. Да ји ʤйсěрě: Ла ној нује
мйјмулт ђи ҹинҹ пйњ шй дој пјешћ; ђикйт сй ње дуҹем ној шй сй
кумпарěм мйнкарjе ђи тот ěста вилајт.
14. Кě јерја уоамињ пилаво ҹинҹ миј. Ама јел ʤйсě ла йнвацатари ај луј:
Пуњецйј сй шадě ла грамјеʤ кйће ҹинʤěҹ.
15. Шй факурě аша, шйј пусěрě сй шадě пи тоц.
16. Да јел лувě аља ҹинҹ пйњ шй амйндој пјешћи, шй дупа ҹе сě ујтě йн
ҹерј ље фериковорби шй ље фрйнсě, шй ђиђа ла йнвацатарј сй пунě ла
вилајт.
17. Шй мйнкарě шй сě сатурарě тоц, шй астрйнсěрě кодри ҹе љи рамасě
до’оспрјеҹе котариц.
(Кап. 43). 18. Шй кйнд сě одатě сйнгур руга ла Думњеʤěу, ку јел јерја
йнвацатари, шйј йнтрјебě ворбинд: Ҹе ворбјешће вилајту карjе сйнт јо?
19. Да ји распунсйнд ʤйсěрě:Уњи спун кě јешћ Јован Боћеʤаторју, да
алцй кě јешћ Иљија; алцй јар кě је вруну ђин пророҹ батрйњ рађикат йн
вијацě.
20. Да јел љи ʤйсě: Да вој ҹе ʤйҹец, карjе сйнт јо? Да Пěтру распунсйнд
ʤйсě: Иристосу Думњеʤěулуј.
21. Да јел йј ћему шй порйнҹи аја ла њима сй ну спунě,
22. Дзйкйнд кě ла Фиу Уомулуј трěбě мулт сй пацаскě, шй кě примоҹури
шй примосфйнтари шй карћитори о сйл лапиђе йнлěтурј, шй кě о сй фије
оморйт, шйн ʤěоа а ђи триј о сй сě скоаље.
(Кап. 44). 23. Да ла тоц ворбја: Дакě карjе врја сй мјаргě дупа миње, ласě
сй сě одрйкњаскě сйнгур ђи јел шй сй ја круҹа а луј шй сй мјаргě дупа
миње.
24. Кě карjе врја вијаца луј со пазаскě, о со пјардě; да карjе пјерђе вијаца а
луј пинтру миње, ěла о со пазаскě.
25. Кě кум ҹе је фајда ла уом дакě тот ҹе је пи лумје капěтě, да сйнгур пи
јел прапěстује ор сйнгур йш фаҹе рěу?
26. Кě карjе сě рушйњаʤě пинтру миње шй ворбиљи мјеље, пинтру јел о
сй сě рушйњаʤě шй Фиу Уомулуј кйнд виње йн круҹија а луј шй а лу
Тајкěсу шй ај сфйнц йнӂерј.
27. Да ва спун ђеистйна: Јастě уњи йнтрě ěшћа ҹе шěд аиҹа, карjе ну о сй
гушће моарћа пйнě ну вěд Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
(Кап. 45). 28. Да пила во опт ʤйље дупа ашћа ворбе, лувě јел пи Пěтру шй
пи Јован шй пи Јаков шй сě суи пи ҹоакě сй сě роаӂе ла Думњеʤěу.
29. Шй пйнě сě руга сě факу фирја лу фаца а луј йналтфјеље, шй цоаљиљи
а луј албје шй љикуроасě.
30. Шй ујће, дој уоамињ ворбја ку јел, да аја јерја Мојсěј шй Иљија,
31. Карjе сě аратарě йн круҹије, шй ворбја ђи јешйту ал луј карjе авут сй сě
ймпљињаскě йн Јерусаљим.
32. Да Пěтру шй ěја ку јел, јерја принш ђе сомн; ама кйнд сě помењирě
ваʤурě круҹија а луј шй пи дој уоамињ ҹе ста ку јел.
33. Шй кйнд сě ђиспарца ји ђи јел, ʤйсě Пěтру ла Јисус: Даскěље, бун њи
је аиҹа сй фим; сй фаҹем триј ҹурјаʤě: уна цйје, шй уна ла Мојсěј, шй уна
ла Иљија, – ну шћинд ҹе ворбјешће.
34. Да пйнě јел аша ворбја, сě факу нувěр шйј кутрупи; шй сě спомйнтарě
кйнд тунарě йн нувěр.
35. Шй сě ауʤй глас ђин нувěр карjе ворбја: Ěста је Фиу мјеу ал драгостос,
пи јел аскултацěл.

97

36. Шй кйнд сě ауʤй гласу, јерја Јисус сйнгур. Шй ји такурě, шй ла њима
ну обивирě йн аља ʤйље њимика ђин аја ҹе а ваʤут.
(Кап. 46). 37. Да йн ʤěоа алалтě кйнд сě коборйрě ђи пе ҹоакě, йј йнтйлњи
мулцймје ђе вилајт.
38. Шй ујће, уом ђин вилајт збјерě ворбинд: Даскěље, ма рог ђи ћиње,
ујтěће ла фиу ал мјеу, кě ми је ал уну;
39. Шй јеће, йл принђе фантазму шй збјарě ђинтродатě, шйл фрйнӂе ку
спумě, шй ђабја сě дуҹе ђила јел дупа ҹе йл фрйнӂе.
40. Шй ма рйгај ђи йнвацатари ај ти сйл дудěје, пě ну путурě.
41. Да Јисус распунсйнд ʤйсě: О љеӂо фйрђе крјеђерје шй а стрйкатě!
Пйнě кйнд о сй фиу ку вој шй о сй ва суфěр?
42. Да йнкě пйнě сě јел апропија порњи далаку сйл рупě шй сйл фрйнгě.
Да Јисус ћему пи фантазму ал њекурат, шй винђекě копилу, шйл ђацě йн
мйњ ла тајка ал луј.
43. Шй тоц сě мулт мира ђе маријосймја Думњеʤěулуј.
(Кап. 47). 44. Да кйнд сě тоц мира ђи тоаће ҹе факу Јисус, ʤйсě ла
йнвацатари ај луј: Пуњец вој йн урјекиљи воштрје ашћа ворбе: Фиу
Уомулуј о сй фије дат йн мйнљи уоамињилор.
45. Да ји ну йнцаљеӂа аста ворбě; кě јерја питулатě ђе ји, кě сй ну
йнцаљагě; шй сě ћемја сйл йнтрјебе ђи аста ворбě.
46. Да тунě гйнду йн ји, карjе ђинтрě ји ар фи мйјмарjе.
47. Да Јисус шћинд гйндурљи лу ињимиљи а лор, лувě копилу шйл пусě
лйнгě јел,
48. Шй љи ʤйсě: Карjе примјешће пи ěста копил йн нумиљи мјеље, пи
миње ма примјешће; да карjе пи миње ма примјешће, примјешће пи Ěла
карjе пи миње ма тримјес; кě карjе је мйјмик йнтрě тоц вој, ěла је марjе.
(Кап. 48). 49. Да Јован распунсйнд ʤйсě: Йнвацамйторјуље, ваʤурěм пи
уну унђе ку нумиљи тјеље дудěје далаҹи, шйј прјемјежйрěм, кě ну мјерӂе
ку ној дупа ћиње.
50. Шйј ʤйсě Јисус: Ну прјемјежйрјец, кě нује супрјажмат ђи вој; да карjе
нује супрјажмат ђи вој, ку вој је.
51. Шй кйнд сě ймпљиња ʤйљиљи лу ал луј јешйту йнсус (пи ҹерј), јел
тарjе йш факу гйнду сй сě дукě йн Јерусаљим.
52. Шй тримјасě пи ај ку вјастě йнаинћа а луј; шй ји сě дусěрě шй вењирě
йн сату Самаријањеск сй спримјаскě ђи јел.
53. Шй нул примирě, пинтру ҹе јел сě дуҹа йн Јерусаљим.
54. Да кйнд ваʤурě йнвацатари ај луј, Јаков шй Јован, ʤйсěрě: Доамње,
врјеј фи сй ʤйҹем фоку сй сě кобоарје ђин ҹерј шй сйј стораскě, ка шй
Иљија ҹе факу?
55. Да јел дупа ҹе сě йтоарсě кйтрě ји, йј ћему шй ʤйсě: Ну шћиц ђин ҹе
фантазмурј сйнћец вој.
56. Кě Фиу Уомулуј ну вењи сй пјардě суфљићиљи уоамињилор, нума сй
испасаскě. Шй сě дусěрě йн алт сат.
(Кап. 49). 57. Да кйнд ји мјерӂа пи друм, йј ʤйсě вруну: Доамње, о сй
мјерг дупа ћиње унђе год пљеҹ.
58. Да Јисус йј ʤйсě: Вулпиљи ау гěурј шй пěсйрљи ҹерјулуј кујбурј, да
Фиу Уомулуј нарjе унђе капу сй пунě.
59. Да ла алту ʤйсě: Ајде дупа миње! Да јел ʤйсě: Доамње, ласěмě
мйјйнтйј сй ма дук сй йнгроп пи тајка ал мјеу.

98

60. Да Јисус йј ʤйсě: Ласě ај морц сй йнгропје пи морцй ај лор; да ту ајде
пě обивја Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
61. Да шй алту ʤйсě: Доамње, о сй мјерг дупа ћиње, ама мйјйнтйј ласěмě
сй ма дук сй ма простěск ку ај ми ђила касě.
62. Да Јисус йј ʤйсě: Њишуну карjе а пус мйна а луј пи плуг пě сě ујтě
йндарěт, нује спримит ђи Ймпарацйја Думњеʤěулуј.

10

Тримјесу пи ај шапћиʤěҹ ла стравјесталě. Поҹу ла орашурљи
њепокаиће. Јисус фаҹе ку круҹије пи Думњеʤěу Тајка. До’о а љи мйјмарј
порйнҹ.Ђи Самарјану ал ку милě. Марта шй Марија.
(Кап. 50). 1. Да дупа аја аљасě Домну шй пи алцй, ај Шапћеʤěҹ, шйј
тримјасě дој кйће дој ђиспрје фаца а луј, йн тот орашу шй локу унђе авја
ђе гйнд јел мјерӂа.
2. Шй љи ʤйсě: Сěҹерату је марjе, да лукраторј пуцйњ; ђеаја ругацěвě ла
стапйну сěҹератулуј сй скоатě лукраторј ла сěҹерату ал луј.
3. Дуҹецěвě; јеће јо ва тримјет ка пи мњиј йнтрě лупј.
4. Ну дуҹерјец кјесу њиш трајста, њиш йнкалцамйнту, шй пи њима ну
салутарjец пи друм.
5. Йн карjе год касě тунац, мйјйнтйј спуњец: Паҹе ла аста касě!
6. Шй дакě во фи аколо фиу а лу паҹе, о сй рамйнě пи ја паҹа а воастрě;
дакě фи нује, о сй сě йнтоаркě во’о.
7. Да йн аја касě фиц, шй мйнкац шй бјац ҹе ла ји јастě, кě лукраторју је
ку ҹинстě ђи сймбрија а луј; ну трјеҹерјец ђин касě йн касě.
8. Шйн карjе год ораш тунац шй ва примјеск, мйнкац ҹе ви сě пуње,
9. Шй винђекац болнави карjе сйнт йн јел, шй ворбицйље: Ви сě
апропијат Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
10. Шйн карjе год ораш тунац шй ну ва примјеск, дупа ҹе јешйц пи
прйваљијљи а љи луј, ʤйҹец:
11. Шй пулбěру ҹе њи са љипит ђила орашу ал востру ђи пиҹоариљи
ноаштрје, ва скутурěм. Ама аста сě шћиц кě ви са апропијат Ймпарацйја
Думњеʤěулуј!
12. Ва спун кě ла Содом о сй фије мйјљесњик йн ʤěоаја ђикйт ла орашула.
13. Вајђе ћиње, Хоразйње! Вајђе ћиње, Витсаидо! Кě сй фи фост йн Тајер
шйн Сйдон мирěрљи ҹе а фост йн вој, ђимулт сар фи покаит, шаʤйнд йн
ҹоарик шй ҹенушě.
14. Ама ла Тајер шй Сйдон о сй фије мйјљесњик ла Жуђекуш ђикйт во’о.
15. Шй ту Капернауме, карjе пйнě йн ҹерј ћај рађикат, пйнě ла јад о сй ће
урњешћ.
(Кап. 51). 16. Карjе ва аскултě пи вој, пи миње ма аскултě; шй карjе сě
одрйкњешће ђи вој, ђи миње сě одрйкњешће; да карjе ђи миње сě
одрйкњешће, сě одрйкњешће ђи Ěла карjе пи миње ма тримјасě.
17. Пě сě йнтоарсěрě ај Шапћеʤěҹ ку букурије ворбинд: Доамње, шй
далаҹи њи сě покорěск йн нумиљи тјеље.
18. Да јел љи ʤйсě: Ваʤуј пи фурисйту унђе каʤу ђин ҹерј ка сфулӂеру.
19. Јеће ва дау купринс сй стац пи нопрҹ шй пи скорпиј шй пи тоатě сйла
лу сфрјанга, шй њимика ну о сй ва факě рěу.
20.
Ама сй ну ва букурац ђеаја ҹе ви сě фантазми покорěск, нума
букурацěвě ҹе сйнт нумиљи воаштрје скрисě пи ҹерјурј.

99

21. Йн ěла ҹас сě букурě Јисус ку фантазму, шй ʤйсě: Ће лабд, Тајкě,
Доамње а лу ҹерј шй помйнт, ҹе ај аста питулат ђи ај икљењ шй куминц,
да ај аратат аја лај фйрђе пакаће. Аша, Тајкě, кě аша а фост воја а тја.
(Кап. 52). 22. Шй дупа ҹе сě йнтоарсě кйтрě йнвацатарј, ʤйсě: Тот мја
дат йн мйнљи мјеље Тајка ал мјеу, шй њима ну шћије карjе је Фиу, ђикйт
Тајка, њиш карjе је Тајка, ђикйт Фиу, шй дакě Фиу врја ла ҹињива арата.
23. Шй дупа ҹе сě йнтоарсě кйтрě сйнгурј йнвацатари, ʤйсě: Ферику ђи
оки карjе вěд ҹе вој веђец.
24. Кě ва спун кě мулц пророҹ шй ймпарац а дорит вјеђа ҹе вој вјеђец, шй
ну ваʤурě; шй ауʤй ҹе вој ауʤйц, шй ну ауʤйрě.
(Кап. 53). 25. Шй ујће, врун закоњерј сě скулě шйл ҹеркйнд ʤйсě:
Даскěље, ҹе йм трěбě фаҹа сй мошйјењеск вијаца ђи веҹије?
26. Да јел йј ʤйсě: Ҹе је скрис йн Канун? Кум ҹићешћ?
27. Да јел распунсйнд ʤйсě: Сй ај драгостě ђи Домну Думњеʤěу ал тјеу ку
тоатě ињима а тја, шй ку тот суфљету ал тјеу, шй ку тоатě пућерја а тја,
шй ку тот гйнду ал тјеу; шй ђи ал ђе апроапје ал тјеу ка сйнгур ђи ћиње.
28. Да јел йј ʤйсě: Ђирјепт ај распус; аја фě шй о сй трајешћ.
29. Да јел врусйнд сй сě скоатě сйнгур ла ђирјептаће, ʤйсě кйтрě Јисус:
Да карjе је ал ђе апроапје ал мјеу?
30. Да Јисус распунсйнд ʤйсě: Врун уом кобора ђин Јерусаљим йн
Јерихон, шй каʤу йн мйњ ла уоц, шй ěшћа йл ђизбракарě шй ловитурј йј
факурě, пě сě дусěрě, шй пи јел мěјдо морт йл ласарě.
31. Йнтймплат фу пě кобора пи ěла друм врун сфйнтарј шй дупа ҹе йл
ваʤу, трјеку.
32. Да аша шй љевиту, кйнд а фост ла локула, дупа ҹе са апропијат, сě
ујтě ла јел шй трјеку.
33. Да врун Самарјан друмаинд вењи пйнě ла јел, пě кйнд йл ваʤу йј
вењи парjе рěу;
34. Шй дупа ҹе вењи йј љегě ловитурљи шй стропи ку унт шй ку вин; шй
дупа ҹе йл пусě пи рага а луј, йл дусě йн мијанě, шй сě грижй пилйнгě јел.
35. Шй мйњеʤй кйнд пљека, скоасě до’о бěнҹ пě ђацě ла менӂиу, шйј
ʤйсě: Грижаће ђи јел, да ҹе мйјмулт фаҹ трошйк јо о сйц плаћеск кйнд ма
йнторк.
36. Ҹе гинђешћ, дакум, карjе ђин ěја ај триј а фост ал ђи апроапје ла ěла ҹе
јерја каʤут йн мйњ ла уоц?
37. Да јел ʤйсě: Ěла карjе милě йј факу. Да Јисус йј ʤйсě: Дуће пě шй ту
фě аша.
(Кап. 54). 38. Да кйнд друмаја шй јел тунě йнтрун сат, да вро мујерје, пи
нумје Марта, йл прими йн каса а ји.
39. Шй ла ја јерја соруса пи нумје Марија, карjе шаʤу ла пиҹоариљи лу
Јисус шй аскулта ворба а луј.
40. Да Марта са пус ҹе мйјбиње сйл аскулће, шй дупа ҹе вењи ла јел,
ʤйсě: Доамње, дар ту ну марјешћ ҹе ма сора а мја ласě сйнгурě сй аскулт?
ʤйј, дакум, сйм ажуће.
41. Да Јисус распунсйнд йј ʤйсě: Марто, Марто, ће грижěшћ шй ће
спајмеʤ ђе мулће.
42. Да нума уна је ку трěбујалě. Ама Марија парћа бунě а аљесо, карjе ну
о сйј сě ја.

100

11

Ђе ругаҹуње: Тајка ал ностру. Ђе Веелěевулу. Мујерја ферикешће пи
мујка лу Јисус. Ђе сěмну лу пророку Јона. Окју ал здравěн. Дату ђи гол ла
фарисěј шй карћиторј.
(Кап. 55). 1. Шй кйнд сě руга јел ла Думњеʤěу ла врун лок шй кунћинě,
йј ʤйсě вруну ђин йнвацатарј ђај луј: Доамње, йнвацйње сй ње ругěм, кум
ҹе шй Јован йнвацě пи йнвацатари луј.
2. Да јел љи ʤйсě: Кйнд ва ругац ворбиц:
Тајка ал ностру карjе јешћ пи ҹерјурј.
Сй сě сфйнцаскě нумиљи тјеље;
сй винě ймпарацйја тја:
сй фије воја тја шй пи помйнт ка пи ҹерј.
3. Пйња ноастрě ђе вијацě дěњо йн тоатě ʤěоа;
4. Шй њи проста пакаћиљи ноаштрје, кě шй ној простйм ла тотнат карjе је
даторњику ал ностру;
шй ну ње ймпорта ла ҹеркарjе; нума скоаћиње ђила ал рěу.
5. Шй љи ʤйсě: Карjе ђин вој арjе прјећин шй сě дуҹе ла јел ла мижлоку
нопцй шйј ʤйҹе: Прјећинуље, дěм триј пйњ ймпрумут,
6. Кě йм вењи прјећину ђин друм шй нам ҹе сйј пун пи масě.
7. Да јел ђинунтру распунсйнд сй ʤйкě: Ну ма њељињишћи; баш је уша
йнкисě, шй копији ај ми сйнт ку миње йн пат; ну пот ма скула сйц дау.
8. Ва спун: Дакě шй ну сě скоалě сйј ђа пинтру аја ҹе йј је прјећин, ама ђе
а лу ěла њеомењије о сй сě скоаље шй о сй ђа кйт йј трěбě.
(Кап. 56). 9. Шй јо ва спун: Ҹерјец шй о сй ви сě ђа; катац шй о сй гасйц;
тронкањиц шй о сй ви сě ђишкидě.
10. Кě тотнат карjе ҹерје, шй капěтě; шй карjе катě, гасěшће; шй карjе
тронкйње, йј сě ђишкиђе.
11. Карjе је ђинтрě вој тајкě ђила карjе фиу дакě ҹерје пйње, сйј ђа пјатрě?
Ор дакě ҹерје пјешће, йнлоку ђе пјешће сйј ђа нопйрка?
12. Ор дакě ҹерје уоу, сйј ђа скорпија?
13. Кйнд дакум вој, рěј карjе сйнћец, ва надěјиц буње дарурј сй дац ла
копији ај воштри, кйт мйјмулт Тајка ал востру ал ҹерјулуј о сй ђа
Фантазму ал Сфйнт ла ěја карjе ҹер ђила јел?
(Кап. 57). 14. Шй згорња далаку, шй ěла јерја мут; шй кйнд јешй далаку,
порњи сй ворбјаскě муту, шй сě мира вилајту.
15. Да уњи ђин ји ʤйсěрě: Ку ажутамйнту а лу Веелзěвул, кињезу
далаҹеск, згорњешће далаҹи.
16. Да алцй йл ҹеркйнд ҹерја ђила јел сěмн ђи пи ҹерј.
17. Да јел шћинд гйндурљи лор љи ʤйсě: Тоатě ймпарацйја карjе сě
ймпарће сйнгурě йн ја, о сй сě пустйјаскě, шй каса карjе сě ймпарће
сйнгурě йн ја, о сй сě прапађаскě.
18. Дакě шй фурисйту сě ймпарће йн јел, кум о сй сě цйнě ймпарацйја а
луј? Кě ворбиц кě ку ажутамйнту а лу Веелзевул згорњеск далаҹи.
19. Дакě фи јо ку ажутамйнту лу Веелзевул згорњеск далаҹи, фији ај
воаштри ку а куј ажутамйнт згорњеск? Ђеаја ји о сй ва фије жуђекаторј.
20. Дакě фи јо ку ӂејту лу Думњеʤěу згорњеск далаҹи, дакум, ва ажунс
Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
21. Кйнд сě ал цапйн йнармјаʤě шй пазěшће палата а луј, мошйја а луј је
ла паҹе.

101

22. Да кйнд виње мйјцапйн ђикйт јел шй купринђе пистě јел, ја тоаће
армиљи а луј йн карjе а авут нађежђе, шй ймпарће ҹе а робит ђила јел.
(Кап. 58). 23. Карjе нује ку миње, супрјажмат ђи миње је; шй карjе ну
адунě ку миње, стрйвјешће.
24. Кйнд фантазму ал њекурат јасě ђин уом, трјеҹе пин локурј фйрђе апě
катйнд ођинě, шй ну гасйнд ворбјешће: О сй ма йнторк йн каса а мја
ђиунђе ам јешйт.
25. Шй кйнд вењи о афлě мěтуратě шй кићитě.
26. Атунҹа сě дусě шй лувě шапће алц фантазми, мйјрěј ђикйт јел, шй
дупа ҹе тунарě траисě аколо; шй ађипиурмě стања о сй фије ла уомула
мйјрě ђикйт ађинтйј.
27. Да пйнě јел аја ворбја, рађикě гласу о мујерје ђин вилајт шйј ʤйсě:
Ферикитě бурта карjе ће а пуртат, шй цйцйљи пи карjе љај супт!
28. Да јел ʤйсě: Ђеистйна, ферикиц сйнт ěја карjе аскултě ворба
Думњеʤěулуј шй о цйн.
(Кап. 59). 29. Да ла вилајту карjе сě адуна порњи сй ворбјескě: Брйња је
аста рě брйње; ҹерје сěмн, шй ну о сйј сě ђа сěмн ђикйт сěмну лу Јона
пророку.
30. Кě кум ҹе Јона фу сěмн ла Њињевљењ, аша шй Фиу Уомулуј о сй фије
сěмн ла брйњаста.
31. Ймпараћаса а ђила југ о сй сě рађиҹе ла жуђекуш ку уоамињи лу
брйњаста, шй о сйј жуђеҹе; кě ја вењи ђила кйпатйју помйнтулуј сй
аскулће куминцйја а лу Соломон, да ујће аиҹа је мйјмарjе ђикйт Соломон.
32. Уоамињи Њињевљењи о сй сě скоаље ла жуђекуш ку брйњаста, шй о
со жуђиҹе, кě сě покаирě ла стравјестала лу Јона, да ујће, аиҹа је мйјмарjе
ђикйт Јона.
33. Да њима ну пуње веђерја апринсě ла лок питулат, њиш су вас, нума пи
луминарњик, сй вадě веђерја ěја карjе тунě.
(Кап. 60). 34. Веђерја ла труп је окју. Дакě, дакум, окју ал тјеу во фи
здравěн, шй тот трупу ал тјеу о сй фије веђерос; дакě окју ал тјеу во фи
стрйкат, шй трупу ал тјеу о сй фије йнтуњекат.
35. Багě сама, дакум, веђерја карjе је йн ћиње сй ну фије йнтуњекала.
36. Кě дакě је тот трупу ал тјеу веђерат сй најбе њиш ун парҹел
йнтуњекат, о сй фије веђерат тот ка кйнд ће веђерјетоарја йнљикурјаʤě ку
веђерје.
37. Да кйнд јел аја ворбја, сě руга ђи јел врун фарисěј сй прйндě ла јел. Да
јел дупа ҹе тунě шаʤу ла масě.
38. Да фарисěју сě мирě кйнд ваʤу кě мйјйнтйј ну сě спалě йнаинћа
мйнкěри.
39. Да Домну йј ʤйсě: Акума вој фарисěји ђинафарě курацац пару шй
бљиду, да ђинунтру сйнћец пљињ ђе фурурј шй гйндурј рěље.
40. Ај фйрěминће, нује фи а факут ěла шй ђинунтру карjе а факут
ђинафарě?
41. Ама дац милостйје ђин аја ҹеје йнунтру; шй ујће, тот о сй ва фије
курат.
(Кап. 61). 42. Ама вајђе вој фарисěјилор ҹе дац о парће ђин ʤěҹе ђе ментě
шй ђи рутě шй ђин тоаће болбоћињиљи, да дац окол ла ђирјептаће шй
драгоста лу Думњеʤěу: аста а трěбуит фаҹа, шй аја ну ласа њефакут.
43. Вајђе вој фарисěјилор ҹе војиц локурљи ђинаинће пин сйнагоӂ шй
салутамйнтурљи пи прйваљиј.

102

44. Вајђе вој карћиторилор шй фарисěјилор, фацарњиҹилор, ҹе сйнћец ка
мормйнцй ај ҹе ну сě куноск, да лумја ну шћије пě пи ји пиђисупра
газěшће.
45. Да вруну ђин канунарј распунсйнд йј ʤйсě: Даскěље, ворбинд аја шй
пи ној ње рйзйљешћ.
46. Да јел ʤйсě: Вајђе шй ђи вој канунарилор ҹе йнкаркац пи лумје
крошйњ грјеље ђи дус, да вој њиш ку ун ӂејт ал востру ну врјец сй ва
принђец ђи крошйње.
(Кап. 62). 47. Вајђе вој ҹе зйђиц мормйнтурј ла пророҹ, да тајки ај воштри
ја оморйт.
48. Вој, дакум, мартуриц шй аминац фаҹерљи лу тајки ај воштри; кě ји йј
оморйрě, да вој љи зйђиц мормйнтурј.
49. Ђеаја шй прјакуминцйја а Думњеʤěулуј ʤйсě: О сй љи тримјет
пророҹи шй апостољи, шй ђин ји пи уњи о сй омоарје, да пи ајлалц сй
згорњаскě.
50. Сй сě каће ђила љеӂаста сйнӂиљи а лу тоц пророҹи варсат ђила
факуту луми.
51. Ђила сйнӂиљи лу Авељ пйнě ла сйнӂиљи лу Зарија, карjе пјери йнтрě
олтарј шй храм. Да, ва спун, о сй сě ҹарě ђила љеӂаста.
52. Вајђе вој канунарилор, ҹе луварěц кјаја ђила йнвацамйнт: сйнгурј ну
тунарěц, да пи ěја карjе ар туна прјемежйрěц.
53. Да пйнě љи јел аста ворбја, порњирě карћитори шй фарисěји рěу сй сě
напустаскě ла јел, шй сй сě напраћаскě ку йнтотфјељу йнтрјебаҹуњ.
54. Йл аҹерйнд шй сě ујтйнд ну фи ар ҹова принђа ђин гура а луј, кум лар
винуи.

12 Ђи алувацěлу фарисěјеск – фацěрњиҹија. Ну са ћемја ђи а трупулуј
нума ђи а фантазмасě моарће. Ђе признаиту пи Фиу Уомулуј шй ђи
Фантазму ал Сфйнт. Поваста ђи ал фйрěминће газдě. Ђи мйнкарjе шй ђи
цоаље шй ђи газдарије. Ђе вењиту лу Домну. Ђи ал куминће корманарј.
Сěмњиљи лу врјеме.
1. Шй кйнд сě, йнтрě аја, адунě ла миј шй миј ђи вилајт, ђе сě пусěрě газй
уњи пи алцй, порњи ворби мйјйнтйј ла йнвацатари ај луј: Пазйцěвě ђи
алувацěлу фарисěјеск, да аја је фацěрњиҹија.
(Кап. 63). 2. Да њимика нује питулат ҹе ну о сй сě гасаскě, њиш ку
питулату ҹе ну о сй сě аудě.
3. Ђеаја, аја ҹе йн његурě ʤйсěрěц, о сй сě аудě ла веђерје; шй ҹе ла
урјекје шопоћирěц йн собј, о сй сě повјестаскě пи подурј.
4. Да ва спун воуо, ла прјећињи ај ми: Ну ва ћемјерјец ђи ěја карjе омоарě
трупу шй дупа аја ну пот њимика мйј фаҹа.
5. Нума о сй ва арěт ђи карjе сй ва ћемјец: Ћемјецěвě ђи ěла карjе, дупа ҹе
омоарě, арjе стапйњирје лапада йн пйржол, аша, ва спун ђи јел сй ва
ћемјец.
6. Ну сě фи винђе ҹинҹ брибјец ђи до’о парěље? Шй њишуну ђин ји нује
зујтат ђиспрје Думњеʤěу.
7. Да ла вој је шй тот пěру пи кап нумарат. Ну ва ћемјерјец дакум; вој
сйнћец мйјбуњ ђикйт мулц брибјец.
(Кап. 64). 8. Нума ва спун: Карjе год ма признěје пи миње ђиспрје лумје,
о сйл признěје шй Фиу Уомулуј пи јел ђиспрје йнӂери Думњеʤěулуј.

103

9. Да карjе сě одрйкњешће ђи миње ђиспрје лумје, ђи ěла о сй ма
одрйкњеск ђиспрје йнӂери Думњеʤěулуј.
10. Шй тотнат карjе ʤйҹе ворба супрјажмат ђи Фиу Уомулуј, о сй сйј сě
простаскě, да карjе окарěшће ла Фантазму ал Сфйнт, ну о сйј сě простаскě.
11. Да кйнд ва адук йн сйнагоӂ шй ђиспрје магистратурј шй стапйњирј,
ну ва грижйрјец кум о сй ор ҹе распуња ор ҹе о сй спуњец;
12. Кě о сй ва Фантазму ал Сфйнт йнвјацě йн ěла ҹас ҹе трěбě ʤйҹа.
(Кап. 65). 13. Йј ʤйсě пě вруну ђин вилајт: Даскěље, ʤй ла фраћиљи ал
мјеу сй ймпартě ку миње мошйја.
14. Да јел йј ʤйсě: Уомуље, карjе пи миње ма пусě ђи жуђекаторј ор
ймпарцйторј пистě вој?
15. Да лор љи ʤйсě: Ујтацěвě шй пазйцěвě ђи фије ҹе лакомије, кě њима
ну трајешће ђин аверја а луј, ҹе је прјамулт газдě.
(Кап. 66). 16. Пě љи спусě повста ворбинд: Ла ун уом газдě рођи локу.
17. Шй сě гинђа йн гйнд ворбинд: Ҹе сй фак, кě нам йн ҹе адуна берјекету
ал мјеу?
18. Шй ʤйсě: Аста о сй фак: О сй спарг грйнарљи мјеље шй о сй фак
мйјмарј; шй аколо о сй адун тоаће грйурљи мјеље шй бињиљи ал мјеу;
19. Шй о сй спун ла суфљету ал мјеу:Суфљетуље, ај мулће бињурј адунаће
ђе мулц ањ; ођиња, манйнкě, бја, весаљаће.
20. Да Думњеʤěу йј ʤйсě: Ал фйрěминће, йн аста ноапће о сй каће
суфљету ал тјеу ђила ћиње; да аја ҹе ај спримит а куј о сй фије?
21. Аша о сй фије ла ěла карjе ђи јел адунě газдарије, да ну сě
йнгаздарјешће йн Думњеʤěу.
22. Да ла йнвацатари ај луј ʤйсě: Ђеаја ва спун: ну ва грижйрјец ку
суфљету ал востру ҹе о сй мйнкац, њиш ку трупу ал востру йн ҹе о сй ва
ймбракац;
23. Суфљету је мйјпрјеће ђикйт мйнкарја шй трупу ђикйт цоаљиљи.
24. Ујтацěвě ла коркањ кум ну самйнě, њиш сěҹерě, њиш ау лада ку бањ,
њиш грйнарју, шй Думњеʤěу йј арањешће. Да кйт сйнћец вој мйјпрјеће
ђикйт пěсйрљи?
25. Да карjе ђин вој сě грижйнд поаће сй мйј пунě ђи ун кот ла крјескуту
ал луј?
26. Дакě, дакум, ну пућец њиш мйјпуцйн, ђи ҹе ва грижйц ђи алалће?
27. Ујтацěвě ла крињ кум крјеск: ну сě йндурě, њиш торк; ама ва спун:
њиш Соломон йн тоатě слаоа а луј ну сě ймбракě ка уну ђин ји.
28. Дакě фи пи јарба пи кймп, карjе астěʤ јастě, да мйње йн фурунě сě
лапěдě, Думњеʤěу аша ймбракě, кйт мйјмулт о сй пи вој, ај ку пуцйнě
крјеђерје!
29. Њиш вој ну ҹерјерјец ҹе о сй мйнкац ор ҹе о сй бјац, шй ну ва
спајмарjец.
30. Кě тот аста катě ајҹе нушћиу думњеʤěу а лу аста лумје; да Тајка ал
востру шћије кě ва трěбě аста.
31. Нума ҹерјец Ймпарацйја Думњеʤěулуј, шй тот аста о сй ви сě ђа
пиђисупра.
(Кап. 67). 32. Ну ће ћемје, кйрдуље ал мик, кě фу воја лу Тајка ал востру
сй ва дау Ймпарацйја.
33. Винђец ҹе авјец шй дац милостйје; фаҹец ђи вој кјасě карjе ну о сй
вјекјаскě, ладě ку бањ пи ҹерј карjе ну о сй сě гољаскě, унђе уоцу ну сě
апропије, њиш мољећиљи стрйкě.
34. Кě унђе је газдарја а воастрě аколо о сй фије шй ињима а воастрě.

104

35. Ласě сй фије брйу востру йнҹинс шй веђерљи апринсě,
36. Да вој ла фаҹерје ка уоамињи карjе ашћаптě пи стапйну ал лор, кйнд о
сй сě йнтоаркě ђила нунтě, ћим виње шй тронкйње, ђилок сйј ђишкидě.
37. Ферику ђи слуӂиља пи карjе стапйну кйнд виње афлě помењиће.
Ђеистйна ва спун кě о сй сě йнҹингě ла брйу, шй о сйј пунě сй шадě, шй о
сй винě пě о сйј аскулће.
38. Шй дакě виње йн стража ађидо’о, шйн стража ађитриј виње, шйј афлě
аша, ферику ђи слуӂиља.
39. Ама аста сй шћиц: кйнд ар шћи касарју йн карjе ҹас о сй винě уоцу, ар
фи помењит, шй нар ласа сйј сěпе каса пиђижос.
40. Шй вој, дакум, фиц спримиц; кě йн ҹе ҹас ну гинђиц, о сй винě Фиу
Уомулуј.
41. Да Пěтру йј ʤйсě: Доамње, ворбјешћ фи аста повастě но’о ор ла тоц?
(Кап. 68). 42. Да Домну ʤйсě: Карjе је, дакум, ěла ал верњик шй ал
куминће корманарј, пи карjе о сйл пунě стапйну пистě ај ђин касě ај луј, сй
љи ђа мйнкарја ла врјеме?
43. Ферику ђи ěла слугě пи карjе стапйну ал луј, кйнд виње, йл афлě кě
фаҹе аша.
44. Ђеистйна ва спун, пистě тоатě мошйја а луј о сйл пунě.
45. Дакě фи ʤйҹе ěла слугě йн ињима а луј: Стапйну ал мјеу ну о сй йнкě
йндатě винě; шй сě пуње баћа слуӂиљи шй аскултатоарљи, шй мйнка шй
бја, шй сě ймбата;
46. О сй винě стапйну а лу ěла слугě йн ʤěоа кйнд ну ашћаптě, шйн ҹасу
кйнд нушћије, шй о сйл таје, шй парћа а луј о сй пунě ку њекрјеђијошй.
47. Да ěла слугě карjе а шћиут воја а лу стапйну ал луј шй ну а спримит
њиш а факут пи воја а луј, о сй фије мулт батут.
48. Да карjе нашћиут, пě а факут ҹе је ђи батаје, о сй фије кйта батут.
(Кап. 69). Да ђила тотнат ла карjе је мулт дат, мулт шй о сй сě каће; да ла
карjе је ласат ла крјеђерје мулт, ђила јел о сй сě мйјмулт ҹарě.
49. Вењиј сй лапěд фоку пи помйнт; шй кум аш воји сй сě фи баш апринс!
50. Ама ми ар фи бун боћеʤа ку боћеʤ, шй кум ми је грјеу пйнě аја ну сě
ймпљињешће!
51. Гинђиц фи кě ам вењит паҹе сй дау пи помйнт? Ну, ва спун, нума
ймпарцалě.
52. Кě ђакума ҹинҹ йнтро касě о сй фије ймпарцйц: триј супрјажмат ла
дој, шй дој супрјажмат ла триј.
53. О сй сě ђа бěшка тајка ђе фиу, шй фиу ђе тајкě; мујка ђи феје, шй феја
ђи мујкě; о сй фије соакра супрјажмат ла нора а ји, шй нора ла соакра а ји.
54. Да шй ла вилајт ворбја: Кйнд вјеђец нувěру кě сě рађикě ђила
завйрњит, ђилок спуњец: Виње плоаја, шй јастě аша.
55. Шй кйнд вјеђец унђе југо баће, спуњец: О сй фије запук; шй јастě.
56. Фацарњиҹилор, фаца а лу ҹерј шй помйнт шћиц куношћа, да
врјемјаста кум ну куношћец?
57. Да ђи ҹе шй сйнгурј ђила вој ну жуђекац аја ҹе је пи ђирјептаће?
58. Кě кйнд ће дуҹ ку парњиҹерју ал тјеу ла примоҹур, йндурěће йнкě пи
друм сй ће скоц ђила јел, сй ну ће трагě ла жуђекаторј, шй жуђекаторју сй
ну ће ђа йн мйњ ла бйзнарју, да бйзнарју сй ну ће лапиђе йн бйзнě.
59. Йц спун: Ну о сй јеш ђаколо пйнě ну дај шй параоа а ђилаурмě.

105

13 Ђи периту лу Гаљиљејењ. Поваста ђи смокиња а шћирě. Винђекарја

лу мујерја згйрҹитě йн ʤěоа ђи сймбйтě. Поваста ђи бобу ђе ардаљ шй ђи
алувацěл. Ђи уша стрймптě. Тěнгујала ђиспрје Јерусаљим.
(Кап. 70). 1. Йн аја пě врјеме вењирě уњи шйј спусěрě ђи Гаљиљејењ, пи а
куј сйнӂе Пилат мјестакě ку олтаримиљи а лор.
2. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Гинђиц фи кě ěја Гаљиљејањ а фост мйј
пакатош ђин тоц Гаљиљејењи, кйнд аша а перит?
3. Нусйнт, ва спун, нума дакě ну ва покаиц, тоц аша о сй периц.
4. Ор ěја ај оптспрјеҹе ҹе пи ји каʤу кула йн Сйлом шйј оморй, гинђиц фи
кě ји мйјђевинě а фост ђин тоатě лумја ҹе трајешће йн Јерусаљим?
5. Нусйнт, ва спун, нума дакě ну ва покаиц, тоц аша о сй периц.
6. Пě спусě пи аста повастě: Вруну авјасě смокина сађитě йн вија а луј, шй
вењи сй каће берјекет йн ја, шй ну гасй.
7. Шй атунҹа ʤйсě ла мунҹиторју вији: Јеће триј ањ кум вин шй кат
берјекет йн аста смокинě, шй ну гасěск. Тајо! Ђи ҹе шй помйнту сй
слабјаскě?
8. Да јел распунсйнд йј ʤйсě: Стапйнуље, ласо шй ануста пйнě сěп
пилйнгě ја шй пун тор.
9. Пě о сй поаће фи рођаскě; дакě фи ну, о со тај пиурмě.
(Кап. 70). 10. Да йнваца йнтро сйнагогě сймбйта.
11. Шй ујће, јерја аколо мујерја карjе авја фантазму њепућери оптспрјеҹе
ањ, шй јерја згйрҹитě, шй ну сě пућа њишкум йнђирјепта.
12. Да кйнд о ваʤу Јисус, о стрйгě шйј ʤйсě: Фамејо јешћ слаобоʤйтě
ђила њепућерја а тја.
13. Шй пусě пи ја мйнљи, шй ђилок сě йнђирјептě шй фаҹа ку круҹије пи
Думњеʤěу.
14. Да примоҹуру ал сйнагоӂи, нуј јерја пи воје ҹе Јисус о винђекě йн
ʤěоа ђи сймбйтě, ђезворбинд ʤйсě ла вилајт: Шасě је ʤйље йн карjе трěбě
лукра; йн ашћа, дакум, вењиц пě љекуицěвě, да ну йн ʤěоа ђи сймбйтě.
15. Да Домну йј распусě шй ʤйсě: Фацарњиҹије, тотнат ђин вој ну
ђизљагě фи сймбйта боу ал луј ор магарју ђила јасěље шйл поартě сйл
адěпе.
16. Да пи аста, феја а лу Аврам, пи карjе о љегě фурисйту јеће оптспрјеҹе
ањ, ну трěбуја фи ђизљега ђила аста љегатурě йн ʤěоа ђи сймбйтě?
17. Шй пйнě јел аста ворбја сě рушйна тоц карjе йј сě супрјажмасě; да тот
вилајту сě букура ђи тоаће фаҹерљи ку круҹије ҹе ље јел фаҹа.
(Кап. 72). 18. Да јел ворбја: Ла ҹе самйнě Ймпарацйја Думњеʤěулуј, шй
ку ҹе о со йнфацйшěʤ?
19. Самйнě ку бобу ђи ардаљ, пи карjе дупа ҹе йл ја уому йл лападě йн
грађина а луј, шй крјеску шй сě факу љемн марjе, шй пěсйрљи ҹерјулуј сě
пусěрě ку трају пи крјенӂиљи луј.
20. Јар ʤйсě: Ку ҹе о сй йнфацйшěʤ Ймпарацйја Думњеʤěулуј?
21. Самйнě ка алувацěлу пи карjе лувě мујерја шйл аструкě йн триј постěвј
ђи фаинě, пйнě ну сě акрјешће тот.
22. Шй трјеҹа пин орашурј шй саће йнвацйнд шй мјергйнд ђи Јерусаљим.
23. Пě вруну йј ʤйсě: Доамње, да је пуцйњ ђи ěја карjе сě испасěск? Да јел
љи ʤйсě:
24. Йндурацěвě сй тунац пи уша а стрймтě; кě ва спун: мулц о сй каће сй
туње шй ну сй о поатě.

106

25. Кйнд сě скоалě касарју шй йнкиђе уша, шй порњиц афарě сй стац шй
сй тронкањиц йн ушě ворбинд: Доамње, Доамње, ђишкиђењи! Шй
распунсйнд о сй ва ʤйкě: Ну ва куноск ђиунђе сйнћец.
26. Атунҹа о сй порњиц сй ворбиц: Мйнкарěм ђиспрје ћиње шй баурěм,
шй пи прйваљијљи ноаштрје ај йнвацат.
27. Да јел о сй ʤйкě: Ва спун, ну ва куноск ђиунђе сйнћец. Дацěвě
йнлěтурј ђила миње тоц карjе фаҹец стрймбатаће!
28. Аколо о сй фије плйнсу шй скйрцоњату ђинцйлор, кйнд вјеђец пи
Аврам шй пи Исак шй пи Јаков шй пи тоц пророҹи йн Ймпарацйја
Думњеʤěулуј, да пи вој скош афарě.
29. Шй о сй винě ђила расарит шй ђила завйрњит шй ђила север шй ђила
југ, шй о сй шадě ла масě йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
(Кап. 73). 31. Йн аја ʤěо вењирě њишће фарисěј ворбинд луј: Јеш шй
дуће ђаиҹа, кě Ирод врја сй ће омоарjе.
32. Шй ље ʤйсě: Дуҹецěвě шй спуњец ла вулпјаја: Јеће згорњеск далаҹи
шй фак винђекěрј астěʤ шй мйње, да ʤěоа а ђи триј о сй фйршěск.
33. Ама астěʤ шй мйње шй појмйње йм трěбě мјерӂа; кě пророку ну
поаће пјери ђинафара лу Јерусаљим.
34. Јерусаљиме, Јерусаљиме, ал карjе оморј пророҹи шй бац ку пјетри пи
ај тримеш цйје, ђи кйће орј врусěј сй астрйнг глоаћиљи тјеље ка клоца
пуји ај ји супт ěрпј, шй ну врусěрěц!
35. Јоће, сě ласě каса а воастрě пустйје. Да ва спун: ну о сй ма веђец пйнě
ну виње сй ʤйҹец: Фериковорбит карjе виње йн нумиљи Домнулуј!

14 Јисус йн каса лу фарисěју. Винђекарја уомулуј ђи боала апи йн ʤěоа
ђи сймбěтě. Ђи локурљи ђи ҹинстě шй ђи кјемату сараҹилор ла гозбě.
Поваста ђи ҹина а марjе. Ђи мјерсу дупа Иристосу.
(Кап. 74). 1. Шй сě йнтймплě сй туње сймбěта йн каса лу уну ђин
примоҹурј ај фарисěјешћ, сй манйнҹе пйње; шй ји сě ујта ҹе фаҹе јел.
2. Шй ујће, јерја ђиспрје јел врун уом карjе авја боала апи.
3. Шй распунсйнд Јисус ʤйсě ла канунарј шй фарисěј ворбинд: Да је
слобěд сймбйта љекуи? Да ји о такурě.
4. Шй јел сě ажунсě ђи ěла, йл винђекě шйј ђацě друму.
5. Шй распунсйнд љи ʤйсě: Карjе ђин вој ну ар пи ал луј магарј ор боу,
сй кадě йн бунарј, ђилок скоћа йн ʤěоа ђи сймбйтě?
6. Шй ну путурě сйј распунě ла аја.
7. Да ла кјемацй спусě поваста, кйнд багě ђи сама кум аљеӂа капурљи
мěшй, шй љи ʤйсě:
8. Кйнд ће карjе кјамě ла нунтě, ну шађа йн капу лу масě, сй ну фије йнтрě
ај кјемац ҹињива мйј ђе ҹинстě ђикйт ћиње;
9. Шй сй ну винě ěла карjе ћа кјемат шй пи ћиње шй пи јел, шй сйц ʤйкě:
Ласě локу ла ěста. Шй атунҹа ку рушйње о сй пљеҹ сй купринʤ локу
алђилаурмě.
10. Нума кйнд ви фи кјемат, дупа ҹе вињ шěʤ ла локу ђилаурмě, сйц ěла
карjе ћа кјемат ʤйкě кйнд виње: Прјећинуље, мутěће мйјйнаинће. Атунҹа
о сйц фије ђи ҹинстě ђиспрје ěја карjе шěд ку ћиње ла масě.
11. Кě тотнат карjе пи јел сйнгур дě йнсус, о сй каће ла помйнт; да карjе
сйнгур катě ла помйнт, о сй сě ђа йнсус.

107

(Кап. 75). 12. Да шй ла ěла ҹе ла кјемат ʤйсě: Кйнд дај прйнʤу ор ҹина,
ну кјема прјећињи ај ти, њиш фрацй ај ти, њиш фемељија а тја, њиш а љи
газдě комшйј, сй ну фи атунҹа шй ји пи ћиње сй ће кјеме шй сйц йнтоаркě.
13. Нума кйнд фаҹ гозбě, кјамě сараҹи, улоӂи, шкјопи, орби,
14. Шй ферикит о сй фиј ҹец ји нау ку ҹе йнторҹа; нума о сй цй сě
йнтоаркě ла рађикарја йн вијацě лу ајкуђирјептаће.
15. Да кйнд ауʤй аја вруну ђин ěја ҹе шађа ку ји ла масě, йј ʤйсě:
Ферикит је ěла карjе во мйнка мйнкарја йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј!
(Кап. 76). 16. Да јел йј ʤйсě: Врун уом гаћи марjе ҹинě шй кјемě пи мулц.
17. Шй ла врјемја ҹињи, тримјасě пи слуга а луј сй спунě ла кјемацй:
Вењиц, кě је баш гата тот.
18. Шй порњирě тоц рйнд сй сě скоатě ла ворбě. Алђинтйј йј ʤйсě:
Кумпарај локу шй моарě сй јес сйл вěд; ма рог ђи ћиње, спуње ђи миње.
19. Шй алалт ʤйсě: Кумпарај ҹинҹ парjекј ђи бој, шй ма дук сйј пробјеск;
ма рог ђи ћиње, спуње ђи миње.
20. Шй алђитриј ʤйсě: Ма йнсурај, шй ђи аја ну пот вењи.
21. Шй кйнд вењи слугала, иви аста ла стапйну ал луј. Атунҹа сě мйњије
касарју шй ʤйсě ла слуга ал луј: Јеш фуга пи прйваљијљи шй уљицйљи
орашулуј, шй адо йнкоа сараҹи, шй улоӂи, шй шкјопи, шй орби.
22. Шй ʤйсě слуга: Стапйнуље, је факут кум ај порйнҹит, шй мајастě лок.
23. Шй ʤйсě стапйну ла слугě: Јеш пи друмурј шй пинтрě гардурј, шй фěј
ку воје сй туње, сй ми сě умпље каса.
24. Кě ва спун кě њишуну ђин ај кјемац уоамињ ну о сй гушће а мја ҹинě.
Кě је мулц кјемац, ама је пуцйњ ђај аљеш.
(Кап. 77). 25. Пě мјерӂа ку јел мулцймје ђи вилајт, шй дупа ҹе сě ујтě
кйтрě ји љи ʤйсě:
26. Дакě ҹињива виње ла миње шй ну урěшће пи тајка ал луј, шй мујка, шй
мујерја, шй копији, шй фрацй, шй сурорљи, пě шй вијаца а луј, ну поће сй
фије ал мјеу йнвацатарј.
27. Шй карjе ну дуҹе круҹа а луј шй дупа миње ну мјерӂе, ну поаће сй
фије ал мјеу йнвацатарј.
28. Кě карjе ђин вој, кйнд врја сй зйђаскě кула, ну шěђе мйјйнтйј сй
раҹуњаскě трошкурљи, да фи поаће доисправи?
29. Сй ну фи кйнд пуње фундаменту, пě ну поаће доисправи, тоц карjе сě
ујтě сй порњаскě сйл бажокурје.
30. Ворбинд: Ěста уом порњи зйђи, пě ну поаће доисправи.
31. Ор карjе ймпарат, кйнд пљакě йн рат сй сě йнкурҹе ку алт ймпарат, ну
шěђе мйјйнтйј шй ну сě тěјнује да фи је ку пућерје сй йнтйлњаскě ку ʤěҹе
миј пи ěла ҹе виње ла јел ку до’оʤěҹ ђи миј?
32. Дакě фи нује, јел тримјеће пјај ку ворбě пйнě је ěла йнкě ђипарће шй сě
роагě ђи паҹе.
33. Аша, дакум, тотнат ђин вој карjе ну сě одрйкњешће ђи тоаће ҹе арjе, ну
поаће сй фије ал мјеу йнвацатарј.
34. Сарја је бунě, ама дакě шй сарја калдарјешће, ку ҹе о сй сě сарјаʤě?
35. Нује бунě њиш ђи помйнт њиш ђи тор, нума о варсě афарě. Карjе арjе
урјекј сй аудě, ласě сй аудě!

15

Поваста ђи уоаја а пјердутě шй ђи драхма а пјердутě. Поваста ђи
фиу ал ратаҹит.

108

(Кап. 78). 1. Да йј сě апропија тоц царињиҹи шй пакатошй сйл аудě.
2.
Да фарисěји шй карћитори бомбоња ворбинд: Ěста примјешће
пакатошй шй манйнкě ку ји.
3. Да јел љи спусě аста повастě ворбинд:
4. Карjе уом ђин вој, авусйнд о сутě ђи уој, шй дупа ҹе пјерду пи уна ђин
јеље, ну ласě но’оʤěҹ шй но’о йн ҹерěт шй ну сě дуҹе дупа а пјердутě
пйнě ну о гасěшће?
5. Шй кйнд о гасěшће, о пуње ку букурије пи умери ај луј,
6. Шй дупа ҹе виње ла касě, кјамě прјећињи шй комшйјљи, љи ворбинд:
Букурацěвě ку миње, кě гасйј уоаја а мја а пјердутě.
7. Ва спун кě о сй аша фије мйјмарjе букурија пи ҹерј пинтру ал уну
пакатос карjе сě кајешће, ђикйт ђе ај но’оʤěҹ шй но’о ајкуђирјептаће карjе
нау трěбујалě ђи покаинће.
8. Ор карjе мујерје, авусйнд ʤěҹе драхме, дакě пјерђе пи уна драхмě, ну
апринђе вјеђерја шй ну мěтурě каса шй ну катě биње пйнě ну гасěшће?
9. Шй дупа ҹе гасěшће, кјамě прјећињљи шй комшйјоарљи, ворбинд:
Букурацěвě ку миње кě гасйј драхма пи карjе о пјердуј.
10. Аша, ва спун, јастě букурија ђиспрје йнӂери Думњеʤěулуј пинтру ал
уну пакатос карjе сě кајешће.
(Кап. 79). 11. Шй ʤйсě: Врун уом авја дој фиј,
12. Шй ʤйсě ал мйјмик ђин ји ла тајкě: Тајкě, дěм парћа ђи мошйје ҹе ми
сě кађе мије. Шй јел љи ймпарцй мошйја.
13. Шй дупа кйћева ʤйље астрйнсě фиу алмйјмик тоће а луј, шй сě дусě
йн царě ђипарће, шй аколо варсě аверја а луј ку трај ђезмјердат.
14. Да кйнд а стрйвит тот, сě пусě фоамиће марjе йн орашула, шй јел
порњи сй најбе.
15. Шй сě дусě шй сě трасě ла уну ҹе траја йн цараја, шй ěла йл тримјасě
пи кймпу а луј сй пазаскě порҹи.
16. Шй дорја сй умпље бурта а луј ку корњишоарљи пи карjе порҹи мйнка,
шй њима нуј ђиђасě.
17. Да кйнд сě ђишћептě, ʤйсě: Кйц аргаторј ла тајка ал мјеу ау пйње шй
прјамултě, да јо мор ђи фоамје!
18. Дупа ҹе ма скол о сй ма дук ла тајка ал мјеу, пě о сйј ʤйк: Тајкě, факуј
пакат ла ҹерј шй цйје,
19. Шй нумйј сйнт ђи ҹинстě сй ма кјем фиу ал тјеу: примјамě ка пи уну
ђин аргатори ај ти.
20. Шй дупа ҹе сě скулě, сě дусě ла тајка ал луј. Да кйнд йнкě кам ђипарће
а фост, йл ваʤу тајка ал луј шй йј вењи парjе рěу, шй дупа ҹе аљергě йл
стрйнсě йн брацě шйл цукě.
21. Да фиу йј ʤйсě: Тајкě, факуј пакат ла ҹерј шй цйје, шй нумйј сйнт ђи
ҹинстě сй ма кјем фиу ал тјеу.
22. Да тајка ʤйсě ла слуӂиљи луј: Скоћец ајна а мйјфрумоасě шй
ймбракацěл, шй дацěј ињел ла мйнě шй йнкалцамйнт йн пиҹоарје.
23. Шй адуҹец вицěлу ал грас пě тајацěл, сй мйнкěм шй сй ње весаљим.
24. Кě ěста фиу ал мјеу јерја морт, шй йнвије; шй пјердут јерја, шй сě
гасй. Шй порњирě сě весаљи.
25. Да фиу ал луј ал марjе јерја пи кймп шй мјергйнд, кйнд сě апропије ђи
касě, ауʤй кйнћику шй жоку.
26. Шй дупа ҹе кјемě пи уну ђин слуӂ, йнтрјеба: Ҹе је аја?
27. Да јел йј ʤйсě: Фраћиљи ал тјеу а вењит; шй тајка ал тјеу таје вицěлу
ал грас, ҹе ла сйнатос а ашћептат.

109

28. Да јел сě мйњије шй ну вру сй туње. Атунҹа јешй тајка ал луј шй сě
руга ђи јел.
29. Да јел распунсйнд ʤйсě ла тајкě: Ће аскулт јоће атйца ањ шй
њишкйнд ну стрйкај порйнка а тја, пě мије њишкйнд ну мјај дат њиш једу
сй ма фи весаљеск ку прјећињи ај ми.
30. Да кйнд вењи ěла ал тјеу фиу, карjе а спрйнжйт аверја а тја ку
курвиљи, јај тајат вицěлу ал грас.
31. Да јел йј ʤйсě: Глоато, ту јешћ йнтођиуна ку миње, шй тот ал мјеу је
ал тјеу.
32. А трěбуит сě йнвесаља шй букура, кě ěста фраћиљи ал тјеу морт јерја,
шй йнвије; шй пјердут јерја, шй сě гасй.

16

Поваста ђи корманарју ал њебун. Дату ђи гол ла фарисěј. Ђи
сфйнцймја кěшњицй. Ђи бојерј шй ђи ал сйрман Лазар.
(Кап. 80). 1. Да ла йнвацатари ај луј ворбја: Врун уом јерја газдě шй авја
корманарј, да ěста фу пйрйт ла јел, кě йј стрйвјешће аверја.
2. Шй дупа ҹе йл кјемě йј ʤйсě: Ҹе аја ауд ђи ћиње? Пуње раҹуну кум ај
кормањит ку каса, кě нумйј поц ку ја кормањи.
3. Да корманарју ал кěшй ʤйсě йн гйнду ал луј: Ҹе сй фак, кě стапйну ал
мјеу ја ђила миње корманлуку? Сй сěп, ну пот; сй ҹер милостйје, ми
рушйње.
4. Шћиу ҹе о сй фак, кум мар прими йн кěшйљи а лор кйнд сě ја ђила
миње кормањија.
5. Шй дупа ҹе рйнд кјемě пи даторњиҹи лу стапйну ал луј, ʤйсě
лалђинтйј: Кйт јешћ ту даторј ла стапйну ал мјеу?
6. Да јел ʤйсě: О сутě ђи масурј ђи унт. Шйј ʤйсě: Ја биљету ал тјеу шй
шěʤ пě јут скрије ҹинʤěҹ.
7. Дупа аја ʤйсě ла алту: Да ту, кйт јешћ даторј? Да јел ʤйсě: О сутě ђи
саҹ ђи грйу. Шйј ʤйсě: Ја биљету ал тјеу шй скрије обʤěҹ.
8. Шй стапйну лабдě пи корманарју ал њебун ҹе икљан фу; кě сйнт фији а
лу ěста вак мйјикљењ ђикйт фији ај веђери йн брйња а лор.
9. Шй јо во’о ва спун: Фаҹец во’о прјећињ ку газдарија њеђирјаптě, ђе сй
ва кйнд рамйњец сараҹ примјаскě йн локуинћељи ђи веҹије.
(Кап. 81.) 10. Карје је верњик йнтрал мйјпуцйн, шйн ал мулт је верњик;
шй карjе је ку стрймбатаће йнтрал мйјпуцйн, шйн ал мулт је ку
стрймбатаће.
11. Дакě, дакум, йн газдарија ку стрймбатаће верњиҹ ну фусěрěц, карjе о
со пи а куђеистйна ласě во’о ла крјеђерје?
12. Шй дакě йнтрал туја ну фусěрěц вјерњиҹ, карjе о сй ва ђа йн ал
востру?
13. Њишун слугě ну поаће ла дој стапйњ аскулта; кě, ор о сй пи уну
мйрзаскě да пјалалалт војаскě, ор о сй сě цйнě ђи уну да пјалалалт ку оки
сй нул вадě. Ну пућец аскулта пи Думњеʤěу шй пи мармуриту.
14. Да аста тот аскулта шй фарисěји, карjе јерја војош ђи бањ, шй сě рйђа
ђи јел.
(Кап. 82). 15. Шй љи ʤйсě: Вој сйнћец ěја карjе ва фаҹец ку ђирјептаће
ђиспрје уоамињ, ама Думњеʤěу шћије ињимиљи воаштрје; кě ҹе је ла
уоамињ йналт, аја је грозавије ђиспрје Думњеʤěу.

110

16. Кануну шй Пророҹи сйнт пйнě ла Јован; ђатунҹа Ймпарацйја
Думњеʤěулуј сě фериковјестěшће, шй тотнат сě йндурě сй туње йн ја.
17. Да мйјљесњик је ҹерју шй помйнту трјеҹа, ђикйт ла о дангицě ђин
Канун сй сě прапађаскě.
18. Тотнат карjе дě друму ла мујерја а луј шй ја пи алта, фаҹе ибомњиҹије;
шй тотнат карjе сě йнсоарě ку мујерја ђиспарцйтě, фаҹе ибомњиҹије.
(Кап. 83). 19. Пě врун уом јерја газдě шй сě ймбрака йн стакоиу шйн
матасě, шй биње сě весаља йн тоатě ʤěоа.
20. Да јерја врун сарак, пи нумје Лазар, карjе ђиспрје уша а луј ста кулкат
пљин ђи коптурě,
21. Шй дорја сй сě сатурје ку скрумиљи карjе кађа ђи пи маса лу ал газдě;
да йнкě шй кйњи вења шй љињӂа коптура а луј.
22. Да кйнд мури сараку, йл дусěрě йнӂери йн браца лу Аврам; да мури
шй ал газдě, шйл йнгропарě.
23. Шйн пйржол, кйнд јерја йн наказурј, рађикě оки ај луј шй ваʤу
ђинђипарће пи Аврам шй пи Лазар йн браца луј.
24. Шй јел стрйгě шй ʤйсě: Тајкě Авраме, ај милě ђи миње шй тримјеће
пи Лазар сй уђе йн апě врфу ђила ӂејту ал луј, сйм ракорјаскě љимба; кě
ма нйкажěск йн аста балабатаје ђи фок.
25. Да Аврам ʤйсě: Фиҹоруље, дěц йн гйнд кě ту ај примит бињиљи а
тјеље йн вијаца а тја, да аша шй Лазар рěутěцйљи; пě акума јел сě ймпакě,
да ту ће нйкажěшћ.
26. Шй пиђисупра а лу тоаће аља, пусě је йнтрě ној шй вој сурдопинě
марjе, ђе ěја карjе ар врја ђаиҹа ла вој трјеҹа, сй ну поатě; њиш ěја ђаколо
ла ној трјеҹа.
27. Атунҹа ʤйсě: Пě ма рог ђи ћиње, тајкě, сйл тримјец ла каса лу тајка ал
мјеу;
28. Кě ам ҹинҹ фрац: ласě сй љи мартурјаскě кум шй ји ну ар вењи ла ěста
лок ђи кинуит.
29. Йј ʤйсě Аврам: Ау пи Мојсěј шй пи пророҹи, ласě пи ји сйј аскулће.
30. Да јел ʤйсě: Ну, тајкě Авраме, нума дакě љи виње ҹињива ђин ај морц,
о сй сě покајаскě.
31. Да јел йј ʤйсě: Дакě ну аскултě пи Мојсěј шй пророҹи, дакě ҹињива
шй ђин ајморц сě рађикě йн вијацě, ну о сй сě йнкрјадě.

17 Ђи огрјешěлурј, просталě шй крјеђерје. Ђи слуӂиљи фйрђе лукру.
Винђекарја пјај ʤěҹе ку трпије. Ђи вењиту лу Ймпарацйја Думњеʤěулуј
шй алђадаоара вењиту лу Фиу Уомулуј. Кјемату ла пироћалě.
(Кап. 84). 1. Да ла йнвацатари ај луј ворбја: Нује пућељњик сй ну винě
огрјешěлурљи; ама вајђе ěла пистě карjе вин.
2. Мйјбун јар фи сйј сě пјатра мори љеӂе ђи гйт шй сйл лапиђе йн мěрј,
ђикйт сй огрјешаскě пи уну ђин ěшћа ајмиҹ.
3. Пазйц ла вој! Да дакě йц грјешěшће фраћиљи ал тјеу, спуњел мулће; пě
дакě сě покајешће, простěшћеј.
4. Да дакě ђи шапће ор пи ʤй йц грјешěшће, шй ђи шапће орј ворбјешће
кйтрě ћиње шй ʤйҹе: ма кајеск, простěшћеј.
5. Шй ʤйсěрě апостољи ла Домну: Њи мйјпуње крјеђерје!
6. Да Домну ʤйсě: Кйнд ац авја крјеђерје кйт бобу ардаљулуј, ац ʤйҹа ла
дудуста: Јеш ђила рйдаҹинě шй ће сађа йн мěрј! – шй вар аскулта.

111

7. Да карjе ђин вој о сй, дакě арjе слугě карjе арě ор карjе пазěшће кйрду,
кйнд виње ђи пе кймп, сйј ʤйкě: Вино шй ђилок шěʤ ла масě?
8. Дар ну о сйј ʤйкě: Гаћа ҹова сй ҹин, шй йнҹинӂиће пě аскултěмě пйнě
манйнк шй бјау, пě пиурмě ту манйнкě шй бја?
9. Еда фи о сй јел мулцамјаскě ла слугала кйнд фаҹе ҹеј је порйнҹит? Ну
гинђеск.
10. Аша шй вој кйнд ймпљињиц тот ҹе ви је порйнҹит, ворбиц: Ној
сйнћем слуӂ фйрђе трěбујалě, кě ам факут ҹе сйнћем даторј фаҹа.
11. Шй кйнд јел мјерӂа йн Јерусаљим, трјеҹа пингě Самарија шй
Гаљиљеја.
(Кап. 85). 12. Шй кйнд туна йнтрун сат, йл йнтйлњирě ʤěҹе уоамињ ку
трпије, карjе сě оприрě ђинђипарће,
13. Шй рађикарě гласу ворбинд: Јисусуље, Даскěље, ај милě ђи ној!
14. Шй кйнд йј ваʤу, љи ʤйсě: Дуҹецěвě шй аратацěвě ла сфйнтарј. Шй сě
йнтймплě, пйнě ји сě дуҹа, ђе сě курацарě.
15. Да уну ђин ји, дупа ҹе ваʤу кě је винђекат, сě йнтоарсě круҹијинд пи
Думњеʤěу ку тот гласу.
16. Шй каʤу ла помйнт ђиспрје пиҹоариљи луј шйј мулцами. Шй ěла јерја
Самарјан.
17. Да Јисус распунсйнд ʤйсě: Дар ну сě курацарě ʤěҹе? Да унђе сйнт ај
но’о?
18. Кум ну сě афлě њишуну алту сй сě йнтоаркě шй сй ђа круҹије ла
Думњеʤěу, нума само ěста фиру алтуја?
19. Шйј ʤйсě: Скоалће шй дуће; крјеђерја а тја ћа испасйт.
(Кап. 86). 20. Да йнтрјебат ђила фарисěј, кйнд о сй винě Ймпарацйја
Думњеʤěулуј, јел љи распунсě шй ʤйсě: Ймпарацйја Думњеʤěулуј ну
виње пи фјељу веђељњик.
21. Њиш о сй сě ʤйкě: Јећо аиҹа, ор: јећо аколо; кě ујће, Ймпарацйја
Думњеʤěулуј йнунтру је йн ној.
22. Да ла йнвацатарј ʤйсě: О сй винě ʤйљиљи кйнд о сй дориц сй вјеђец
пи уна ђин ʤйљиљи лу Фиу Уомулуј, шй ну о сй вјеђец.
23. Шй о сй ва ʤйкě: јећел аиҹа, ор: јећел аколо; ама ну ва дуҹерјец њиш
аколо аљергарjец!
24. Кě кум ҹе сфулӂеру љикурě ђин ҹерј, шй луминě тот ҹе је супт ҹерј,
аша о сй фије шй Фиу Уомулуј йн ʤěоа а луј.
25. Ама мйјйнтйј йј трěбě мулт сй пацаскě, шй сй фије лападат йнлěтурј
ђила рудаста.
(Кап. 87). 26. Шй кум јерја йн ʤйљиљи а лу Ноја, аша о сй фије йн
ʤйљиљи лу Фиу Уомулуј;
27. Мйнка, бја, сě йнсура, сě марита, пйнě ла аја ʤěоě кйнд Ноје тунě йн
ладě, шй вењи паоду помунтулуј шй сторй пи тоц.
28. Самěнě кум ҹе јерја йн ʤйљиљи лу Лот: мйнка,бја, кумпара, винђа,
расађа, зйђа;
29. Да йн ʤěоа кйнд јешй Лот ђин Содом, ђацě фоку шй сумпору ђин ҹерј
шй сторй пи тоц.
30. Аша о сй фије шйн аја ʤěо кйнд сě ивјешће Фиу Уомулуј.
31. Йн аја ʤěо карjе во фи пи поду кěшй, да стфарурљи луј йн касě, ласě
сй ну сě кобоарје сй ја; да аша шй ěла пи кймп, ласě сй ну сě йнтоаркě
йндарěт.
32. Дацěвě йн гйнд ђи мујерја а лу Лот.

112

33. Дакě ҹињива сě йндурě сй пазаскě вијаца а луј, о со пјардě; да карjе о
пјерђе, о со йнвијаʤě.
34. Ва спун: Йн аја ноапће дој о сй фије пи ун пат, уну о сй сě ја да алалт
ласа;
35. Доуо о сй маҹиње лаунлок, уна о сй сě ја да алалтě ласа.
36. Дој о сй фије пи лок, уну о сй сě ја да алалт о сй сě ласě.
37. Шй распунсйнд йј ʤйсěрě: Унђе, Доамње? Да јел љи ʤйсě: Унђе је
трупу аколо шй уљи о сй сě адуње.

18 Ђи ругаҹуња: ругамйнту вěдуви лал њедумњеʤйјос жуђекаторј.
Фарисěју шй царињику. Јисус кјамě ла јел копији. Ђи бајату ал газдě.
Овеђења ађитриј а пацěњилор шй ђи рађикарjе йн вијацě. Винђекату
орбулуј йн Јерусаљим.
1. Пě љи спусě шй поваста кум трěбě йнтођиуна сй сě роаӂе, шй сй ну сě
обасаскě,
(Кап. 88). 2. Ворбинд: Йн врун ораш јерја врун жуђекаторј карjе ђи
Думњеʤěу ну сě ћемја шй ђи лумје ну сě рушйна.
3. Да йн ěла ораш јерја о уна вěдувě, шй ја вења ла јел ворбинд: Апěрěмě
ђи парњиҹерју ал мјеу.
4. Шй ну вру ђи мултě врјеме. Да мйјлаурмě ʤйсě йн гйнд: Дакě шй ну ма
ћјем ђи Думњеʤěу шй ђи лумје ну ма рушйњеʤ,
5. Ама пи кум йм фаҹе зађинě аста вěдувě, о со апěр, сй нум тотуна винě
шй сй нум факě зађинě.
6. Шй ʤйсě Домну: Ауʤйц ҹе ворбјешће жуђекаторју ал ку стрймбатаћа!
7. Шй дар Думњеʤěу ну о сй аперје пи аљешй ај луј карjе йј сě вајтě ʤěоа
шй ноапћа, шй дар о сй шћа йн гйндурј?
8. Ва спун кě йндатě о сйј аперје. Ама Фиу Уомулуј кйнд виње, поаће фи
афла крјеђерје пи помйнт?
9. Да шй ла уњи карjе јерја йнкрјеʤуц ђи ји кě сйнт ку ђирјептаће, да
пајлалц нуј фермуја, спусě аста повастě.
(Кап. 89). 10. Дој уоамињ тунарě йн храм сй сě роаӂе ла Думњеʤěу, уну
фарисěј да алалт царињик.
11. Фарисěју порњи шй сě руга йн гйнду луј јеће аша: Думњеʤěуље, йц
мулцамјеск ҹе нусйнт ка уоамињи ајлалц: алавиҹош, ку стрймбатаће,
ибомњиҹ, ор ка ěста царињик.
12. Постěск ђи до’орј йн стамйнě; дау о парће ђин ʤěҹе ђила тоаће ҹе
астрйнг.
13. Да царињику ста ђинђипарће, шй ну сě гинђа њиш оки рађика ла ҹерј,
нума сě баћа йн пјепту а луј ворбинд: Думњеʤěуље, фи ку милě ђи миње
пакатосу!
14. Ва спун, ěста сě дусě ла каса а луј скос ла ђирјептаће, да ну ěла. Кě
тотнат карjе сйнгур сě фаҹе марjе, о сй сě апљеҹе ла помйнт; да карjе
сйнгур сě апљакě ла помйнт, о сй сě факě марjе.
(Кап. 90). 15. Да йј адуҹа шй копилашй сй сě ажунгě ђе ји; да кйнд
ваʤурě йнвацатари, љи прјемјежйрě.
16. Да Јисус дупа ҹе йј кјемě, ʤйсě: Ласац копији сй винě ла миње, шй нуј
оприрјец; кě ај лу аша је Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
17. Ђеистйна ва спун: Карjе ну примјешће Ймпарацйја Думњеʤěулуј ка
копилу, ну о сй туње йн ја.

113

(Кап. 91). 18. Шйл йнтрјебě врун кињез ворбинд: Даскěље ал ферикит, ҹе
сй фак пě сй мошйјењеск вијаца ђи веҹије?
19. Да Јисус йј ʤйсě: Ҹе ма кјем ал ферикит? Њима нује ферикит ђикйт ал
уну Думњеʤěу.
20. Порйнҹиљи шћиј: Ну фаҹа ибомњиҹија; ну оморй; ну фура; ну
мартури минҹинос; рјеспекуја пи тајка ал тјеу шй пи мујка а тја.
21. Да јел ʤйсě: Тот ам аста пазйт ђин копиларија а мја.
22. Да кйнд аја ауʤй Јисус, йј ʤйсě: Йнкě йц уна мйј фаљешће: винђе тот
ҹе ај шй ймпарће лај сараҹ; шй о сй ај газдарије пи ҹерј; пě ајде дупа
миње.
23. Да кйнд јел аја ауʤй, сě факу трист; ка јерја марjе газдě.
24. Да кйнд йл ваʤу Јисус кě сě факу трист, ʤйсě: Кум је грјеу ла ěја
карjе ау газдарије, туна йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј!
25. Кě је мйјљесњик ла камилě трјеҹа пин урјекиљи акулуј, ђикйт лал
газдě туна йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
26. Да ěја карjе ауʤйрě, ʤйсěрě: Пě карjе сě поаће испасй?
27. Да јел ʤйсě: Ҹе је ла уоамињ њепућељњик ла Думњеʤěу је пућељњик.
28. Да Пěтру ʤйсě: Јоће ној ам ласат тот шй пљекарěм дупа ћиње.
29. Да јел љи ʤйсě: Ђеистйна ва спун: ну јастě њима карjе а ласат каса, ор
паринцй, ор фрацй, ор сурорљи, ор копији, пинтру Ймпарацйја
Думњеʤěулуј,
30. Карjе ну о сй примјаскě ђи мйјмулћеорј йн аста врјеме шйн ваку ҹе
виње, вијаца ђи веҹије.
(Кап. 92). 31. Пě лувě пи Ајдојспрјеҹе шй љи ʤйсě: Јеће ње дуҹем сус йн
Јерусаљим, шй тот о сй сě фйршаскě ҹе пророҹи а скрис ђе Фиу Уомулуј.
32. Кě о сй фије дат йн мйњ ла ајҹенушћиу думњеʤěу, шй о сйл
бажокурјаʤě, шй о сйл кинује шй о сйл шкипје.
33. Шй дупа ҹе йл бат ку жоарда, о сйл омоарје, шйн ʤěоа ађитриј о сй сě
рађиҹе йн вијацě.
34. Шй ји њимика ђин аја ну йнцаљасěрě, шй аста ворбě јерја питулатě ђе
ји, шй ну йнцаљасěрě ҹе љи сě ворбјешће.
(Кап. 93). 35. Да кйнд сě апропија ђе Јерихон, врун орб шађа йнгě друм
шй ҹерја милостйје.
36. Пě кйнд ауʤй кум трјеҹе вилајту, йнтрјеба: Ҹе је аја?
37. Шйј спусěрě кě Јисус Назарјећану трјеҹе.
38. Шй збјерě ворбинд: Јисусуље, фиуље а лу Давид, ај милě ђи миње!
39. Да ěја ҹе мјерӂа йнаинће, йл спуња мулће сй такě, да јел шймйј тарје
збјера: Фиуље а лу Давид, ај милě ђи миње!
40. Да Јисус стату шй порйнҹи сйј йл адукě; да кйнд йј сě апропије, йл
йнтрјебě
41. Ворбинд: Ҹе врјерј сйц фак? Да јел ʤйсě: Доамње, сй порњеск сй вěд.
42. Да Јисус йј ʤйсě: Порња сй вјеʤ! Крјеђерја а тја ћа испасйт.
43. Шй ђилок порњи сй вадě, шй пљекě дупа јел круҹијинд пе Думњеʤěу.
Шй тот вилајту карjе ваʤу ђацě мулцамјалě ла Думњеʤěу.

19 Ђи Закеј. Поваста ђи ʤěҹе кјасě ку бањ. Ал ку круҹије тунату лу
Јисус йн Јерусаљим. Згорњала његусторилор ђин храм. Авјера ђи гйнд а лу
примоҹурј супрјажмат ђи Јисус.
(Кап. 94). 1. Шй дупа ҹе тунě йн Јерихон, трјеҹа пин јел.

114

2.
Шй ујће, уому кјемат ку нумје Закеј, шй јел јерја примоҹуру ал
царињиҹилор, шй јерја газдě.
3. Шй ката пи Јисус, сй вадě карjе је јел; шй ну пућа ђи вилајт, кě јерја
факут мик.
4. Шй јел дупа ҹе аљергě йнаинће, сě суи йн смокина а сйрбаћикě, сйл
вадě; кě пингě ја а трěбуит сй трјакě.
5. Да кйнд Јисус вењи ла ěла лок, дупа ҹе сě ујтě йнсус, йл ваʤу шйј ʤйсě:
Закејуље, кобоарће јут; кě йм астěʤ трěбě сй фиу йн каса а тја.
6. Шй сě коборй јут; шйл прими сě букурйнд.
7. Шй тоц карjе ваʤурě ну љи фу пи воје, ворбинд кум тунě йн гостěје ла
уом пакатос.
8. Да Закеј стату шй ʤйсě ла Домну: Доамње, јеће жуматаће ђин аверја а
мја о сй дау лај сараҹ, шй дакě ла ҹињива ку ҹова јам факут шћетě, о сй
йнторк ђи патруорј атйта.
9. Да Јисус йј ʤйсě: Астěʤ вењи испасěња ла касаста; кě шй ěста је фиу
лу Аврам.
10. Кě Фиу Уомулуј вењи сй каће шй сй испасаскě ал пјердут.
11. Да кйнд ји аја аскулта, јар о лувě спуња поваста; кě јел јерја апроапје
ђи Јерусаљим, шй ји гинђа кě ђилок о сй сě ивјаскě Ймпарацйја
Думњеʤěулуј.
(Кап. 95). 12. ʤйсě дакум: Уом вруну ђи руда маријоасě, сě дусě йн царě
ђипарће сй примјаскě ђи јел ймпарацйја, пě сй сě йнтоаркě.
13. Пě дупа ҹе кјемě пи ʤěҹе ај луј слуӂ, љи ђацě ʤěҹе кјасě ђе арӂинт
шй љи спусě: Његусториц пйнě ну ма йнторк.
14. Да ај луј орашěњ ла мйрзйт, шй тримјасěрě дупа јел пи ај ку ворбě,
ворбинд: Ну врјем јел сй ймпарацаскě пистě ној.
15. Шй сě йнтймплě, кйнд са јел йнторс дупа ҹе а примит ймпарацйја,
ʤйсě сйј стрйӂе пи аља слуӂ ла карjе ђацě арӂинту, сй вадě карjе ҹе а
сймбријит.
16. Шй вењи алђинтйј ворбинд: Стапйнуље, кјесу ал тјеу адусě ʤěҹе кјасě.
17. Шйј ʤйсě: Бун, слуго ал бун; ђи аја ҹе йнтрал мйјпуцйн ај фост
верњик, јећец купринс пистě ʤěҹе орашурј.
18. Шй вењи алалт ворбинд: Стапйнуље, кјесу ал тјеу адусě ҹинҹ кјасě.
19. Да јел ʤйсě шй луј: Шй ту фи пистě ҹинҹ орашурј.
20. Шй алђитриј вењи ворбинд: Стапйнуље, јеће кјесу ал тјеу пи карjе лам
цйнут љегат йн кйрпě,
21. Кě мам ћјемут ђи ћиње, пинтру ҹе јешћ уом аспру: јеј ҹе нај ласат, шй
сěҹерј ҹе нај сйманат, шй адуњ унђе нај вйнтурат.
22. Да јел йј ʤйсě: Пи ворбиљи тјеље о сйц жуђик, ал рěу слуго! Кě ај
шћиут кě сйнт јо уом аспру, карjе јау ҹе нам ласат, шй сěҹер ҹе нам
сйманат, шй адун унђе нам вйнтурат.
23. Пě ђи ҹе нај дат арӂинту ал мјеу йн зарафије, шй дупа ҹе вин јо лаш
фи примит ку добйндě?
24. Шй ʤйсě лај ҹа фост аҹија: Лувац ђила јел кјесу шй дацěл ла ěла ҹе
арjе ʤěҹе кјасě.
25. Шйј ʤйсěрě: Стапйнуље, јел арjе ʤěҹе кјасě.
26. Пě ва спун: Ла тотнат карjе арjе о сй сě ђа; да ђила карjе нарjе, о сй сě
ја шй аја ҹе арjе.
27. Да пи ěја душмањи ај ми карjе наврут јо сй ймпарацěск пистě ји,
адуҹецěј йнкоа, шй тајацěј ђиспрје миње.
28. Шй дупа ҹе спусě аста, Јисус пљекě йнаинће мјергйнд йн Јерусаљим.

115

(Кап. 96). 29. Да кйнд сě апропије ђи Витфага шй ђи Витањија, ла ҹоака
ҹе сě кјамě Масљињаскě, тримјасě пи дој йнвацатарј ај луј,
30. Ворбинд: Дуҹецěвě йн сату ҹе је ђиспрје вој, шй кйнд тунац йн јел, о
сй афлац љегат магарју пи карjе њишкйнд њима ђин лумје на шаʤут;
ђизљегацěл шй адуҹецйл.
31. Шй дакě ва ҹињива йнтрјабě: Ђи ҹе ђизљегац? јеће аша спуњецйј: Јел
трěбě ла Домну.
32. Да кйнд сě дусěрě ај тримјеш, афларě кум ҹе љи спусě.
33. Да кйнд ји ђизљега магарју, љи ʤйсěрě стапйњи луј: Ђи ҹе ђизљегац
магарју?
34. Да ји ʤйсěрě: Јел трěбě ла Домну.
35. Шйл дусěрě ла Јисус, шй лападарě ајњиљи а лор пи магарј, шй пи
Јисус йл шаʤурě.
36. Да кйнд јел мјерӂа, ашћерња ајњиљи лор пи друм.
(Кап. 97). 37. Да кйнд сě јел баш апропије ђе талпјећиљи лу Ҹоака
Масљињаскě, порњи тоатě мулцймја йнвацатарилор йн букурије сй лабђе
пи Думњеʤěу ку глас тарjе, ђи тоаће мирěрљи пи карjе ваʤурě.
38. Ворбинд: Фериковорбит ймпарату карjе виње йн нумиљи Домнулуј!
Паҹе пи ҹерј шй круҹије пи сусурј!
39. Шй вруњи ђин фарисěј ђин вилајт йј ʤйсěрě: Даскěље, прјемјежа ла
йнвацатари ај ти.
40. Шй распунсйнд љи ʤйсě: Ва спун, дакě ји так, пјетриљи о сй збјерје.
41. Шй кйнд сě апропије, дупа ҹе ваʤу орашу сě пусě пи плйнс пинтру јел,
42. Ворбинд: Кйнд ај шћи шй ту, бар йн аста ʤěо а тја, аја ҹе је ђи паҹа а
тја! Ама је акума питулат ђи оки ај ти.
43. Кě о сй винě пи ћиње ʤйљиљи, шй о сй ђа окол пи дупа ћиње
душмањи ај ти ку шанцурј, шй о сйц ђа окол, шй о сй ће стрйнгě ђин тоаће
пěрцйљи;
44. Шй о сй ће судоамě пи ћиње шй пи копији ти йн ћиње, шй ну о сй
ласě йн ћиње њиш пјатрě пи пјатрě, ђеаја ҹе нај куноскут врјемја йн карjе
ца вењит.
(Кап. 98). 45. Шй дупа ҹе тунě йн храм, порњи згорња пи ěја ҹе винђа йн
јел шй кумпара,
46. Љи ворбинд: Каса мја, каса је а ругаҹуњи, да вој факурěц ђин ја
пјешћера оцаскě.
47. Шй йнваца йнтоатě ʤěоа йн храм. Да примосфйнтари шй карћитори
шй примоҹури ај вилајтулуј сě ујта сйл пјардě.
48. Шй ну афласě ҹе јар фаҹа; кě тот вилајту са пус јерја йнгě јел йл
аскултйнд.

20 Ђи купринсу Иристосулуј. Поваста ђи ај рйј лукратори вији. Ђи
пјатра пи карjе о лападарě зйдари шй ђи плаћиту лу дацйје. Ђи рађикарја
йн вијацě лу ајморц. Иристосу Фиу Думњеʤěулуј. Жуђекушу
карћиторилор.
(Кап. 99). 1. Шй сě йнтймплě йн уна ђин аља ʤйље пйнě јел а йнвацат
вилајту йн храм шй а стравјестйт јевангеља, вењирě сфйнтари шй
карћитори ку примоҹури.
2. Шйј ʤйсěрě ворбинд: Њи спуње, ку ҹе купринс аја фаҹ? Ор карjе је ěла
ҹе ца дат ěла купринс?

116

3. Да јел распунсйнд љи ʤйсě: Шй јо о сй ва йнтрјеб о уна ворбě, шй
спуњецěм:
4. Боћеʤу лу Јован – да фи јерја ђин ҹерј, ор ђила уоамињ?
5. Да ји сě гинђирě йн гйнду ал лор ворбинд: Дакě спуњем: ђин ҹерј, о сй
ʤйкě: ђи ҹе, дакум, нул крјеʤурěц?
6. Дакě фи ʤйҹем: ђила уоамињ, тот вилајту о сй ње батě ку пјетри; кě је
йнкрјеʤут кě је Јован пророк.
7. Шй распусěрě кě нушћиу ђиунђе.
8. Да Јисус љи ʤйсě: Њиш јо во’о ну врјеу спуња ку ҹе купринс аста фак.
(Кап. 100). 9. Да ла вилајт порњи спуња аста повастě: Врун уом пусě вија,
шй о ђацě ла мунҹитори вији, пě сě дусě ђе врјеме мйјмултě.
10. Шй ла врјема а ји тримјасě ла мунҹитори вији слуга, сйј ђа ђин
берјекету ал вији; ама мунҹитори вији йл батурě, шйл тримјасěрě ку
мйнљи гоаље.
11. Шй јар тримјасě пи алту слугě; да ји шй пи јел йл батурě, шй дупа ҹе
йл факурě ђе рйс йл тримјасěрě ку мйнљи гоаље.
12. Шй тримјасě јар пи алђитриј; да ји шй пи јел ловирě шйл скоасěрě
афарě.
13. Атунҹа ʤйсě стапйну ал вији: Ҹе сй фак? О сй тримјет пи фиу ал мјеу
ал драгостос; поаће фи о сй сě рушйњаʤě кйнд йл вěд пи јел.
14. Да мунҹитори вији кйнд йл ваʤурě сě гинђа йн гйнду лор ворбинд уну
кйтрě алту: Ěста је мошйјану; вењиц сйл оморйм сй њи но’о рамйнě
мошйја.
15. Шйл скоасěрě афарě ђин вије шйл оморйрě. Ҹе о сй, дакум, факě ку ји
стапйну ал вији?
16. О сй винě шй о сй пјардě пи ěшћа мунҹитор ај вији, шй о сй ђа вија ла
алцй. Да ји кйнд аја ауʤйрě ʤйсěрě: Сй ну ђа Думњеʤěу!
17. Да јел дупа ҹе сě ујтě ла ји ʤйсě: Ҹе ар фи, дакум, аја ҹе је скрис:
Пјатра пи карjе зйдари о лападарě йнлěтурј, ја сě факу капу ђила колц?
18. Тотнат карjе кађе пи аја пјатрě о сй сě спаргě; да пи карjе ја кађе о сйл
стораскě.
(Кап. 101) 19. Шй ката примосфйнтари шй карћитори йн ěла ҹас сй
рађиҹе мйнљи ла јел, ама сě ћемурě ђе вилајт; кě йнцаљасěрě кě ђи ји
спусě аста повастě.
20. Шй авја самě ђи јел; шй тримјасěрě шпијуњи, карjе сě фаҹа кě сйнт ку
ђирјептаће, ну лар фи кумва принђа ла ворбě, пě сйл фи ђа йн мйњ ла
магистрат шйн купринсу туторулуј.
21. Шйл йнтрјебарě ворбинд: Даскěље, шћим кě ђирјепт ворбјешћ шй
йнвјец, шй ну ће ујц карjе је ҹе, нума ђеистйна йнвјец ла друму
Думњеʤěулуј;
22. Дар њи је слобěд ђиђа дацйја ла цару ор ну?
23. Да јел, дупа ҹе йнцаљасě икљењија а лор, љи ʤйсě: Ҹе ма ҹеркац?
24. Аратацěм бану; а куј је пи јел фаца шй скрисоарја? Да ји распунсйнд
ʤйсěрě: А царулуј.
25. Да јел љи спусě: Дац, дакум, а царулуј ла цар, да а Думњеʤěулуј ла
Думњеʤěу.
26. Шй ну пућа сйл приндě ла ворбě ђиспрје вилајт; шй дупа ҹе сě ујмирě
ла распусу ал луј, мармурирје.
(Кап. 102). 27. Шй вењирě вруњи ђин садукеј, карjе спун кě ну јастě
рађикарjе йн вијацě, шйл йнтрјебарě,

117

28. Ворбинд: Даскěље, Мојсěј њи скрисě:Дакě ла ҹињива моарје фраћиљи
карjе арjе мујерје, шй ěста моарје фйрђе копиј, фраћиљи ал луј сй ја
мујерја шй сй рађиҹе глоаће ла фраћиљи ал луј.
29. Јерја, дакум, шапће фрац, шй алђинтйј лувě мујерја, шй мури фйрђе
копиј;
30. Шй лувě алалт мујерја, шй јел мури фйрђе копиј,
31. Шй алђитриј о лувě исто аша; да аша шй тоц шапће, ну ласарě копиј
шй мурирě.
32. Да пиурма а лу тоц мури шй мујерја.
33. Ла рађикарја йн вијацě, дакум, а куј ђин ји о сй фије мујерја? Кě шапће
о авурě ђи мујерје?
34. Шй распунсйнд Јисус љи ʤйсě: Фији а лу ěста вак сě йнсоарě шй
маритě;
35. Да карjе сě факурě ђи ҹинстě сй капиће ěла вак шй рађикарја йн вијацě
ђин ајморц, њиш сě йнсоарě њиш сě маритě;
36. Кě нумйј пот мури, кě сйнт ка йнӂери, шй сйнт фији ај Думњеʤěулуј
кйнд сйнт фији а рађикěри йн вијацě.
37. Да ајморц ђе сй скоалě, шй Мојсěј аратě ла руг кйнд йј ʤйсě ла
Домну: Думњеʤěу а лу Аврам шй Думњеʤěу а лу Исак шй Думњеʤěу а
лу Јаков.
38. Да Думњеʤěу нује Думњеʤěу лу ај морц нума лу а виј; кě сйнт ла јел
тоц виј.
39. Да уњи ђин карћиторј распунсйнд ʤйсěрě: Даскěље, бун ај спус.
40. Шй ну кућеʤарě шймйј њимик сйл йнтрјебе. Да јел љи ʤйсě:
41. Кум ворбјеск кě је Иристосу фиу а лу Давид?
42. Кйнд сйнгур Давид ворбјешће йн карћа ђи Псаламурј: ʤйсě Домну ла
Домну ал мјеу: шěʤ мије ђи парћа а ђирјаптě,
43. Пйнě ашћерн душмањи ај ти ђи талпјеће ла пиҹоариљи тјеље.
44. Давид, дакум, луј йј ʤйҹе Домну; пě кум йј је фиу?
(Кап. 103). 45. Да кйнд тот вилајту аскулта, ʤйсě ла йнвацатари ај луј:
46. Пазйцěвě ђи карћитор, карjе ку драг мјерг йн ајње лунӂ, шй војеск
салутамйнтурј пи прйваљиј, шй локурљи а љи ђинтйј пин сйнагоӂ шй
капу лу масě ла гостйј;
47. Карjе манйнкě кěшйљи лу вěдувј, шй ку минҹунě сě роагě мулт; ји мйј
ку мулту о сй фије жуђекац.

21

Љепта а вěдуви. Ђи судому лу храму Јерусаљимјеск, ђи вурајелурљи
йнвацатарилор шй ђи судумјала Јерусаљимулуј. Ђи Вењиту алђадаоара
шй ђи апропијату лу Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
1. Да кйнд сě ујтě сус ваʤу пи ај газдě унђе пун дарурљи а лор йн а лу
храм лада ку бањ.
2. Шй ваʤу шй пи о уна саракě вěдувě кум пуње аколо до’о љепће.
3. Шй ʤйсě: Ђеистйна ва спун, аста а саракě вěдувě пусě мйјмулт ђин
тоц;
4. Кě тоц ěшћа пусěрě ђи дар ла Думњеʤěу ђин прјамулту а лор, да ја ђин
сараҹија а ји пусě тоатě аверја а ји ҹе авја.
(Кап. 104). 5. Шй кйнд вруњи ворбја ђи храм кě је кићит ку пјатрě
фрумоасě шй ку дарурј а љи ђе журамйнт, ʤйсě:

118

6. О сй винě ʤйљиљи йн карjе ђин тоће ҹе веђец ну о сй рамйнě њиш
пјатрě пи пјатрě карjе ну о сй сě проумбље.
7. Шйл йнтрјебарě ворбинд: Даскěље, кйнд о сй аја фије? Шй карjе је
сěмну кйнд сй во аја йнтймпла?
(Кап. 105). 8. Пазйцěвě сй ну ва йнҹелује, кě мулц о сй винě йн нумиљи
мјеље ворбинд: Јо сйнт, шй: врјема са апропијат. Ну мјерӂерјец, дакум,
дупа ји.
9. Да кйнд ауʤйц ђи ратурј шй раскобоаље, ну ва спомйнтариц; кě тот аја
мйјйнтйј трěбě сй фије, ама нује ђилок фйршйту.
10. Атунҹа љи спусě: О сй сě скоаље вилајт ла вилајт, шй ймпарацйја ла
ймпарацйје.
11. Шй марј скутуратурј помйнтулуј о сй фије пин локурј ђе трај, шй о сй
фије фоамиће шй морћишагурј, шй фрикошěлурј шй сěмње марј о сй фије
ђин ҹерј.
(Кап. 106). 12. Да йнаинћа лу тоаће ашћа о сй рађиҹе ла вој мйнљи лор,
шй о сй ва вурěје шй о сй ва прјеђа йн синагоӂ шйн бйзње; шй пинтру
нумиљи мјеље о сй ва дукě ђиспрје ймпарац шй туторј.
13. Да аја о сй ви сě йнтймпљаʤě ђи мартурије.
14. Пуњец, дакум, йн ињимиљи а воаштрје, сй ну ва гинђиц йнтйј кум о
сй распуњец;
15. Кě јо о сй ва дау сй фиц гурјеш шй куминцйје ла карjе ну о сй поатě сě
йнсупрјежма ор распуња тоц душмањи ај воштри.
16. Да о сй ва прјеђа шй паринцй, шй фрацй, шй фамиљија, шй прјећињи,
шй о сй омоарје пи вруњи ђин вој.
17. Шй тоц о сй ва мйрзаскě пинтру нумиљи мјеље.
18. Њиш ун пěр ђи пи капу ал востру ну о сй сě прапађаскě.
19. Ку рабдарја а воастрě испасйц суфљећиљи воаштрје.
20. Да кйнд вјеђец кě солдацй са пус окол ла Јерусаљим, атунҹа сй шћиц
кě са апропијат пустйиту ал луј.
21. Атунҹа, карjе во фи йн Јудаја ласě сй фугě пи ђалурј, шй карjе во фи
баш йн ораш ласě сй јасě афарě, шй карjе сйнт пи кймп ласě сй ну туње йн
ораш;
22. Кě сйнт ашћа ʤйљиљи ђи разбунě, сй сě ймпљињаскě тот ҹе је скрис.
23. Вај ђе а љи грјеоање шй а љи ҹе ау сйгарј йн аља ʤйље. Кě о сй фије
њевоје марjе пи помйнт, шй ҹудě пи вилајтуста.
24. Шй о сй кадě ђила таишу сěбји, шй о сй фије лувац ђи робј пин тоаће
вилајтурљи; шй Јерусаљиму о сй газаскě ајҹе нушћиу думњеʤěу пйнě ну
сě ймпљињаск врјемурљи лу ајҹе нушћиудумњеʤěу.
25. Шй о сй фије сěмње пи соарје шй пи лунě шй пи стěље; шй пи помйнт
наказу шй њевоја ла вилајтурј йн фиорљи ђе ӂемуту мěрјулуј шй ђе
вигурј ђи апě.
26. О сй моарě лумја ђи фрикě шй ђи ашћептату лу аја ҹе виње пи лумје;
кě о сй сě порњаскě сйљиљи а ҹерјулуј.
27. Шй атунҹа о сй вадě пи Фиу Уомулуј унђе виње пи нувěр ку сйлě шй
ку круҹије марjе.
(Кап. 107). 28. Да кйнд сě аста порњешће йнтймпла, рађикацěвě йнсус шй
рађикац капићиљи воаштрје, кě сě апропије испасěња а воастрě.
29. Шй љи спусě поваста: Ујтацěвě ла смокиње шй ла тоаће љемњиљи;
30. Кйнд вјеђец кě баш мйнě пупи, сйнгурј шћиц кě је баш апроапје вара.
31. Аша шй вој кйнд вјеђец кě сě аста фаҹе, сй шћиц кě је апроапје
Ймпарацйја Думњеʤěулуј.

119

32. Ђеистйна ва спун кě аста брйње ну о сй трјакě пйнě аста тот ну сě
фаҹе.
33. Ҹерју шй помйнту о сй трјкě, да ворбиљи мјеље ну о сй трјакě.
34. Ама багац сама ла вој ињимиљи воаштрје сй ну сě йнгрјеуњаʤě ку
прјасатуралě шй ку бјецйје шй ку грижурљи лу аста вијацě, шй ʤěоаја сй
ну винě пистě вој фйрě вјастě.
35. Кě о сй винě ка лацу ла тоц карjе трајеск пи фаца а лу тотулуј
помйнту.
36. Фиц помењиц, дакум, йнтођиуна ва ругйнд сй фиц ђи ҹинстě сй ну
дац каља ла тот ҹе сě арjе йнтймпла, шй сй стац ђиспрје Фиу Уомулуј.
(Кап. 108). 37. Да јерја јел ʤěоа йн храм шй йнваца, да ноапћа јеша шй
траја пи Ҹоака ҹе ја ʤйс а Масљињаскě.
38. Шй тот вилајту грабја ђимињаца ла јел йн храм сйл аскултће.

22 Јуда спримјешће издаја. Тајна ҹињи. Карjе је мйјмарjе ђинтрě
йнвацатарј. Ђи одрйкњала а лу Пěтру. А лу Испасу рйндујелурљи ла
йнвацатарј шй ругаҹуња пи Ҹоака Масљињаскě. Издаја а лу Јуда шй
принсу а лу Јисус.Одрйкњала а лу Пěтру. Бажокура ђи Јисус шй
жуђекушу ђиспрје Сйнадрион.
1. Пě сě апропија празњику а лу пйњиљи аʤěме ҹе ја ʤйс Пасха.
2. Шй ката примосфйнтари шй карћитори кум лар оморй; ама сě ћемја ђи
вилајт.
3. Да фурисйту тунě йн Јуда, ҹе ја ʤйс Искариоцěск, карjе јерја ђин
нумěру лу Ајдојспрјеҹе.
4. Шй јел дупа ҹе сě дусě, сě ворби ку примосфйнтари шй ку карћитори
шй ку војвоʤйљи кум о сйл изђа лор.
5. Да лор љи фу драг, шй сě ворбирě сйј ђа бањ.
6. Шй јел ймбунě, шй ката бунě згоадě сйл прјеђа лор кйнд ну во фи
лумје.
7. Да вењи ʤěоа а лу пйњиљи аʤěме йн карjе трěбуја таја мњелу ђи
Пасхě.
8. Шй тримјасě пи Пěтру шй пи Јован, кйнд ʤйсě: Дуҹецěвě шй гаћиц ђи
ној Пасха сй мйнкěм.
9. Да ји йј ʤйсěрě: Унђе врјеј сй гаћим?
10. Да јел љи ʤйсě: Јоће, кйнд тунац йн ораш, о сй ва йнтйлљаскě уому
карjе дуҹе кйрҹагу ку апě; мјерӂец дупа јел йн каса йн карjе јел тунě.
11. Шй ʤйҹец ла касарју а кěшй: Даскěлу йц спуње: унђе је соба унђе о
сй манйнк Пасха ку йнвацатари ај ми?
12. Шй јел о сй ва арěће ашћернутě соба а марjе а ђисупра; аколо гаћиц.
13. Шй ји сě дусěрě шй афларě кум ҹе ља спус; шй гаћирě Пасха.
14. Шй кйнд вењи ҹасу, шаʤй ла масě, шй дојспрјеҹе апостољ ку јел.
15. Шй љи ʤйсě: Мулт дориј пи аста Пасхě сй манйнк ку вој йнаинћа лу
ҹе ма рапосěск;
16. Кě ва спун кě ну о со мйј манйнк пйн ну сě ймпљињешће йн
Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
17. Шй дупа ҹе лувě пару мулцами, шй ʤйсě: Лувац шй ймпарцйцěл йнтрě
вој;
18. Кě ва спун кě ну о сй бјау ђин берјекету ал вији пйнě ну виње
Ймпарацйја Думњеʤěулуј.

120

19. Шй дупа ҹе лувě пйња мулцами, о фрунсě шй љи ђацě ворбинд: Аста
је трупу ал мјеу карjе сě дě ђи вој; аста фаҹец ђи ворбиту ђе миње.
20. Да аша шй пару дупа ҹинě, ворбинд: Ěста је пару лу Журамйнту ал ноу
йн сйнӂиљи ал мјеу, карjе сě варсě ђи вој.
21. Ама јеће мйнљи лу издататорју ал мјеу ку миње ла масě.
22. Шй Фиу Уомулуј, дакум, мјерӂе кум је йнсамнат; ама вајђе уомула
карjе йл издě!
23. Шй ји порњирě сě йнтрјеба йнтрě ји карjе, дакум, ђин ји ар фи ěла
карjе о сй аја факě.
24. Да порњи шй мйнату ла ворбě йнтрě ји, карjе ђин ји сě гинђешће кě је
мйјмарjе.
25. Да јел љи ʤйсě: Ймпарацй лу вилајтурј стапйњеск пистě ји шй
стапйњирјцйнатори ај лор йш ʤйк бунфаҹеторј.
26. Ама вој ну фаҹерјец аша; нума карjе је йнтрě вој мйјмарје, ласě сй
фије ка ал ћинěр, шй примоҹури ка слуга.
27. Кě карjе је мйјмарjе, карjе шěђе ла масě ор карjе аскултě? Нује фи ěла
карjе шěђе ла масě? Да јо сйнт йнтрě вој ка слуга.
28. Да вој сйнћец ěја карjе ац рамас ку миње йн ҹеркěрљи мјеље.
29. Шй јо ва лас во’о ку журамйнт Ймпарацйја кум ҹе Тајка ал мјеу мије
ласě ку журамйнт,
30. Сй мйнкац шй сй бјац ла масě йн Ймпарацйја а мја, шй сй шађец пи
прјастурј шй сй жуђекац пистě до’оспрјеҹе фирурј ђи лумје а Израиљулуј.
31. Шй ʤйсě Домну: Сймоање, Сймоање, јеће ва ҹеру фурисйту сй ва
вигује ка пи грйу.
32. Да јо ма ругај пинтру ћиње, крјеђерја а тја сй ну кунћињаскě; шй ту,
кйнд ће йнторҹ, йнтарја пи фрацй ај ти.
33. Да јел йј ʤйсě: Доамње, ку ћиње сйнт спримит шйн бйзнě шй ла
моарће мјерӂа.
34. Да јел ʤйсě: Йц спун, Пјетрје, ну о сй астěʤ кйнће кокошу пйнě ђи
тријорј ну ће одрйкњешћ кě ма куношћ.
35. Шй љи ʤйсě: Кйнд ва тримјесěј фйрђе кјес шй трајстě шй
йнкалцамйнт, дар ва ҹова фаљи? Да ји ʤйсěрě: Њимика.
36. Да јел љи ʤйсě: Ама акума карjе арjе кјесу ласě сйл ја, аша шй трајста;
да карjе нарjе ласě сй виндě ајна а луј шй сй кумперје куцйт.
37. Кě ва спун кě йнкě шй аста трěбě пи миње сй сě ймпљињаскě ҹе је
скрис: Шйл йнфацйшарě йнтрě фйрěканунаш. Кě ҹе је ђи миње (скрис) аја
сě фйршěшће.
38. Да ји ʤйсěрě: Доамње, јеће аиҹа до’о куцйће. Да јел љи ʤйсě: Ђистул
је.
(Кап. 109). 39. Шй дупа ҹе јешй, сě дусě пи кум јерја ађету пи Ҹоака
Масљињаскě; да дупа јел сě дусěрě шй йнвацатари ај луј.
40. Да кйнд фу ла лок, љи ʤйсě: Ругацěвě сй ну кађец йн ҹеркарjе.
41. Шй сйнгур сě ђацě йнлěтурј ђила ји кйт сě поаће ку пјатра лапада, шй
дупа ҹе йнӂенункје йн ӂенункј, сě руга.
42. Ворбинд: Тајкě, кйнд ај врја сй петрјеҹ ěста пар пингě миње! Ама ну а
мја воје, нума а тја ласě сй фије!
43. Да йј сě иви йнӂеру ђин ҹерј йл йнтаринд.
44. Шй кум јерја йн батаје ђи моарће, сě руга мйј ку тоатě ињима; да апа
ҹе ла трјекут пи јел јерја ка стропи ђи сйнӂе карjе пикě пи помйнт.
45. Шй дупа ҹе сě скулě ђила ругаҹуње вењи ла йнвацатарј, шйј афлě кě
дорм ђи паруту рěу,

121

46. Шй љи ʤйсě: Ҹе дурмиц? Скулацěвě шй ругацěвě сй ну кађец йн
ҹеркарjе!
47. Пйнě јел йнкě ворбја, ујће вилајту, шй уну ђин Ајдојспрјеҹе, ҹе ја ʤйс
Јуда, мјерӂа йнаинћа лор, шй сě апропије ла Јисус сйл саруће. Кě јерја ља
дат јеће аша сěмн: пи карjе сарут, ěла је!
48. Да Јисус йј ʤйсě: Јудо, дар ку сарутату издај пи Фиу Уомулуј?
49. Да кйнд ěја ҹе јерја ку јел ваʤурě ҹе о сй фије, йј ʤйсěрě: Доамње, сй
баћем ку куцйту?
50. Шй ђацě уну ђин ји йн слуга примосфйнтарјулуј, шйј таје урјекја
ђирјаптě.
51. Да Јисус распунсйнд ʤйсě: Ласацěвě ђи аја. Шй дупа ҹе сě ажунсě ђи
урјекја а луј, йл винђекě.
52. Да ла примосфйнтари шй ла војвоʤйљи а храмулуј шй ла примоҹури,
карjе јерја вењиц пистě јел љи ʤйсě Јисус: Дар ка ла уоц ац јешйт ку
куцйћиљи шй ку парј сй ма принђец?
53. Йнтоатě ʤěоа ам фост ку вој йн храм шй ну рађикарěц мйнљи ла
миње; ама аста је ҹасу ал востру шй купринсу лу његурě.
54. Да кйнд йл принсěрě, йл дусěрě шйл багарě йн палата
примосфйнтарјулуј. Да Пěтру мјерӂа дупа ји ђинђипарће.
55. Шй кйнд факурě фоку йн мижлоку прйваљији шй шаʤурě лаунлок,
Пěтру шађа йнтрě ји.
56. Пě кйнд йл ваʤу уна о аскултатоарје унђе шěђе ла фок, шй дупа ҹе сě
ујтě ла јел, ʤйсě: Шй ěста јерја ку јел.
57. Да јел йл сě одрйкњи ворбинд: Фамејо, нул куноск.
58. Шй кйта дупа аја йл ваʤу шй алту шй ʤйсě: Шй ту јешћ ђај лор. Да
Пěтру ʤйсě: Уомуље, нусйнт.
59.
Шй дупа ҹе трјеку пила врун ҹас, алту вруну адавара ворбинд:
Ђеистйна, шй ěста јерја ку јел; кě је Гаљиљејан.
60. Да Пěтру ʤйсě: Уомуље, нушћу ҹе ворбјешћ. Шй ђилок пйнě јел йнкě
ворбја, кйнтě кокошу.
61. Шй дупа ҹе йнтоарсě капу Домну сě ујтě ла Пěтру, шй йј ђацě йн гйнд
ла Пěтру ђи ворбиљи лу Домну кум йј ʤйсě: Йнаинћа лу ҹе кйнтě кокошу
ђи тријорј о сй ће одрйкњешћ ђи миње.
62. Шй дупа ҹе јешй афарě, плйнӂа рěу.
63. Да уоамињи карjе цйња пи Јисус йш баћа жок ђи јел, шйл баћа.
64. Шй дупа ҹе йл аструкарě, йл баћа пистě окј шйл йнтрјеба ворбинд:
Пророҹа карjе ђацě йн ћиње?
65. Шй мулће алће окарěљ ворбја ђи јел.
66.
Шй кйнд сě факу ʤěоа, сě адунарě примоҹури вилајтулуј,
примосфйнтари шй карћитори, шй сě дусěрě ку јел йн а лор Сйнадрион
67. Ворбинд: Дакě јешћ ту Иристосу, спуњењи. Да јел љи ʤйсě: Дакě ва
шй спун, ну о сй крјеђец.
68. Да дакě ва шй йнтрјеб ну о сйм распуњец, њиш о сй ма слобоʤйц.
69. Ђакума о сй Фиу Уомулуј шадě ђи парћа ђирјаптě лу сйла
Думњеʤěулуј.
70. Пě тоц ʤйсěрě: Ту јешћ фи, дакум, Фиу Думњеʤěулуј? Да јел ʤйсě:
Вој ʤйҹец кě сйнт јо.
71. Да ји ʤйсěрě: Ҹе њи мйј трěбě мартуриј? Кě сйнгурј ауʤйрěм ђин гура
а луј.

122

23 Јисус ла жуђекуш ђиспрје Пилат шй ђиспрје Ирод. Катату а лу
Јудајењ сй сě Варава слобоадě да Јисус сй сě рашћингě. Йнжуђекарја лу
Иристосу. Друму ла Голгота. Рашћинсу. Уоцй ај рашћинш. Моарћа
круҹијоасě. Капитану фаҹе ку круҹије пи Думњеʤěу. Йнгропату.
(Кап. 110). 1. Шй сě скулě тоатě мулцймја шйл дусě ла Пилат.
2. Шй порњирě сйл тужаскě ворбинд: Пи ěста афларěм кě ђизбоакě
вилајту ностру, шй прјемјежěшће ђиђа дацйја ла цару.
3. Да Пилат йл йнтрјебě ворбинд: Јешћ фи ту ймпарату Јудајеск? Да јел
распунсйнд йј ʤйсě: Ту спуњ.
4. Да Пилат ʤйсě ла примосфйнтарј шй ла вилајт: Ну афлу њиш ҹе винě
ла ěста уом.
5. Да ји уна са напраћит ворбинд: Јел йнтарйтě вилајту йнвацйнд пин
тоатě Јудаја, порњинд ђила Гаљиљеја пě тот пйнě аиҹа.
6. Да Пилат кйнд ауʤй ђи Гаљиљеја йнтрјебě: Дар је ěста уом Гаљиљејан?
7. Шй кйнд йнцаљасě кě је рјејону а лу Ирод, йл тримјасě ла Ирод, карjе
шй сйнгур йн ʤйљиља јерја йн Јерусаљим.
8. Да Ирод кйнд ваʤу пи Јисус мулт йј фу драг; кě ђимулт а пофћит сйл
вадě, пинтру кě мулт а аскултат ђи јел, шй траӂа нађежђа кě о сй вадě
врун сěмн ђила јел.
9. Шйл йнтрјеба мулће йнтрјебаҹуњ; ама јел њимика нуј распусě.
10. Пě примосфйнтари шй карћитори ста шй рěу йл винуја.
11. Да Ирод йл факу ђе њимика ку солдацй ај луј шě йш бату жок ђи јел, йј
ймбракě ајнě албě шйл тримјасě йндарěт ла Пилат.
12. Шйн аја ʤěо сě ймпакарě уну ку алту Пилат шй Ирод; кě йнтйј јерја йн
пилдě.
13. Да Пилат, дупа ҹе кјемě примосфйнтари шй примоҹури шй вилајту,
14. Љи ʤйсě: Йм адусěрěц пи ěста уом парке кě јел ђизбоакě вилајту, шй
јоће, јо йл ђиспрје вој йнтјебај, шй ну афлај ла ěста уом њишуна винě ђин
аља ђи карjе йл вој винуиц;
15. Да њиш Ирод, кě вил йнтоарсě йндарěт. Шй јоће, на факут њимика ҹе
ар сймбрији моарћа.
16. Сйл, дакум, казњеск шй сйл слобод.
17. Да јерја моарě ђи Празњик сй љи слобоадě пи уну.
18. Да ји тоц ймпрјеуна збјерарě ворбинд: Ја пи ěста, да слобоађе њи пи
Варава!
19. Ěста јерја лападат йн бйзнě ђе вро раскобоалě факутě йн ораш шй ђи
оморалě.
20. Да Пилат јар збјерě, врусйнд сй слобоадě пи Јисус.
21. Да ји збјерарě ворбинд: Рашћинӂел, рашћинӂел!
22. Да јел љи пи ађитријоарља ʤйсě: Кум ҹе, дакум, рěу а факут јел? Јо
њимика ла јел ну гасйј ҹе ар сймбрији моарћа; дакум, сйл казњеск пě сйл
слобод.
23. Да ји тот аша сě напраћа ку марjе збјерјет, шй ҹерја сй сě јел рашћингě;
шй фу мйјмарjе збјерěту ал лор шй а лу примосфйнтарј.
24. Шй Пилат жуђекě сй фије пи катату ал лор.
25. Шй љи слобоʤй пи Варава, ал лападат йн бйзнě ђи раскобоалě шй ђи
оморалě, пи карjе ҹерја, да пи Јисус прјеђацě лор пи воје.
26. Шй кйнд пљекарě ку јел, оприрě пи вруну Сймон Кирињејану, карjе сě
йнторҹа ђила кймп, шй пусěрě пи јел круҹа сй дукě дупа Јисус.

123

27. Да дупа јел мјерӂа марjе мулцймје ђе вилајт шй мујерј, карjе плйнӂа
шй сě кйнта дупа јел.
28. Да Јисус дупа ҹе сě ујтě ла јеље, ʤйсě: Фејилор Јерусаљимјешћ, ну
плйнӂерјец дупа миње, нума плйнӂец дупа вој шй дупа копији ај воштри.
29. Кě јеће, вин ʤйљиљи йн карjе о сй сě ʤйкě: Ферику ђи а љи шћирје,
шй ђи бурцйљи карjе ну факурě копиј, шй ђи цйцйљи карjе ну ђацěрě ђи
супт.
30. Атунҹа о сй порњаскě ворби ла ҹоҹ: Пуњецěвě пи ној; шй ла ђалурј:
Аструкацěње!
31. Кě кйнд јеће аша фак ку љемну ал вјерђе, ҹе фи о сй фије ку ал ускат?
(Кап. 111). 32. Да пурта шй пи алцй дој рěуфаҹеторј ку јел сйј пјардě.
33. Шй кйнд вењирě ла локу ҹе ја ʤйс Гогољија, аколо рашћинсěрě пи јел
шй пи рěуфаҹетори; пи уну ђи парћа ђирјаптě, да пи алалт ђа стйнгě.
34. Да Јисус ворбја: Тајкě, љи проста, кě нушћиу ҹе фак! Шй ймпарцйнд
ајњиљи луј ђиђасě ку грунђину.
35. Шй вилајту ста сě ујтйнд. Да шй примоҹури ку ји, йш баћа жок ђи јел
ворбинд: Пи алцй испасй, ласě сй сě испасаскě сйнгур, дакě је јел
Иристосу, ал аљесу Думњеʤěулуј.
36. Да шй солдацй йш баћа жок ђи јел, вења шйј ђиђасě оцěт.
37. Шй ворбја: Дакě јешћ ту ймпарату Јудајеск, испаса сйнгур пи ћиње.
38. Да јерја ђисупра ђи јел шй скрисоарја скрисě ку словиљи Јељињешћ
шй Латйњешћ шй Јудајењешћ: Ěста је ймпарату Јудајењеск.
39. Да уну ђин ај атйрнац рěуфаҹеторј окара ла јел ворбинд: Дакě јешћ ту
Иристосу, испаса пи ћиње шй пи ној!
40. Да алалт распунсйнд йл йнфрунта ворбинд: Дар ту ну ће ћемј ђи
Думњеʤěу, кйнд јешћ шй сйнгур жуђекат аша?
41. Да ној сйнћем ђирјепт жуђекац, кě примим дупа фаҹерљи ноаштрје
кум ҹе ам сймбријит; да јел њишҹе рěље ну факу.
42. Шй ʤйсě ла Јисус: Дěц йн гйнд ђи миње, Доамње, кйнд вињ йн
Ймпарацйја а тја.
43. Шйј ʤйсě Јисус: Ђеистйна йц спун, астěʤ о сй фиј ку миње йн рај.
44. Да јерја пила ҹасу ал ђи шасě, шй његура фу пи тот помйнту пйнě ла
ҹасу ал ђи но’о.
45. Шй йнтуњекě соариљи, шй фироанга храмулуј сě спинћекě йндоуо.
46. Шй дупа ҹе збјерě ку тотě пућерја гласулуј, ʤйсě: Тајкě, йн мйнљи
тјеље прједау фантазму ал мјеу. Шй дупа ҹе ʤйсě аста, слобоʤй суфљету.
47. Да кйнд ваʤу капитану ҹе сě йнтймплě, ђацě круҹије ла Думњеʤěу
ворбинд: Ђеистйна, ěста уом јерја алкуђирјептаће.
48. Шй тот вилајту карје сě јерја адунат сй сě ујће ла аста веђење, кйнд
ваʤу ҹе фу, сě йнтоарсě батйнд сě йн пјепт.
49. Да стасě ђинђипарће тоц куноскуцй ај луј шй мујерљи карjе мјерӂа
дупа јел ђин Гаљиљеја, сě ујтйнд ла аста.
50. Шй ујће, уому пи нумје Јосйм, карjе јерја консултаторј шй уом бун шй
ку ђирјептаће, ђин Ариматěја, орашу Јудајењеск,
51. Карjе ну са јерја дат ла а лор тěјнујалě шй ла а лор фаҹерје, да шй
сйнгур ашћепта Ймпарацйја Думњеʤěулуј,
52. Дупа ҹе вењи ла Пилат, ҹеру трупу а лу Јисус.
53. Шйл коборй шй йнвěлуи ку пйнʤě, шйл пусě йн мормйнт тајат йн
пјатрě, йн карjе ну јерја њима њишкйнд пус.
54. Шй ʤěоаја фу вињерја, шй сймбйта сě разорја.

124

55. Да мјерӂа йн пјетрјеҹерје шй мујерљи, карjе јерја вењиће ку Јисус ђин
Гаљиљеја, шй ваʤурě мормйнту шй кум фу пус трупу ал луј.
56. Пě сě йнтоарсěрě шй спримирě мироасě шй миро. Пи сймбйта о
пјетрјекурě йн паҹе кум је пи Канун.

24

Миросадукатоарљи ла мормйнт шй спусу а лу йнӂер ђи а лу
Иристосу рађикарjе йн вијацě. Пěтру ла мормйнту лу Јисус. Ивиту лу
Иристосу ла дој йнвацатарј пи друму ђи Емаус. Ивиту ла апостољ.
Ймбуњала ђи Фантазму ал Сфйнт шй фериковорбě. Йнсуиту.
(Кап. 112). 1. Да йн ʤěоа ађинтйј а лу стамйнě, вењирě мулт ђиноапће ла
мормйнт, шй адусěрě мироасйљи ҹе спримирě, да ку јеље шй њишће алће
мујерј;
2.
Ама
афларě
пјатра
растурнатě
ђила
мормйнт.
3. Шй кйнд тунарě ну афларě трупу лу Домну Јисус.
4. Шй пйнě сě јеље мирасě ђе аја, ујће, дој уоамињ статурě ђиспрје јеље
йн ајње љикуроасě;
5. Да кйнд сě јеље спомйнтарě шй йнтоарсěрě оки ла помйнт, љи ʤйсěрě:
Ҹе катац пи ал виу йнтрě ај морц?
6. Нује аиҹа, нума сě скулě; дацěвě йн гйнд кум ва спусě пйнě йнкě јерја
йн Гаљиљеја,
7. Ворбинд кум Фиу Уомулуј трěбě сй фије прједат йн мйнљи лу уоамињи
ај пакатош шй сй фије рашћинс, шйн ʤěоа ађитриј сй сě рађиҹе йн вијацě.
8. Шй ље ђацě йнгйнд ђи ворбиљи луј.
9. Пě кйнд сě йнтоарсěрě ђила мормйнт, ивирě тот аста ла ај Унспрјеҹе
шй ла тоц ајлалц.
10. Да аја јерјасě Магдаљина Марија шй Јоана шй Марија лу Јаков шй
алалће ку јеље, карjе спусěрě аста ла апостољ.
11. Да ла ěшћа љи сě ймпарурě ворбиљи а лор ка ворбиту йн вис, шй ну
ље крјеђасě.
(Кап. 113). 12. Да Пěтру сě скулě шй аљергě ла мормйнт, шй кйнд сě
апљекě ваʤу нума аструкамйнтурљи унђе стау ашћернуће, шй сě дусě сě
мирйнд йн гйнду а луј ђе аја ҹе сě йнтймплě.
13. Шй ујће, дој ђин ји йн аја ʤěо мјерӂа йн сату карjе јерја ђипартат ђила
Јерусаљим шајʤěҹ ђи стадйј шй сě кјема Емаус.
14. Шй ји ворбја уну кйтрě алту ђи тоаће ашћа йнтймплěрурј.
15. Шй пйнě ји ворбја шй тěјнуја, љи сě апропије шй јел, Јисус, шй мјерӂа
ку ји.
16. Ама оки ај лор јерја оприц сй нул куноаскě.
17. Да јел љи ʤйсě: Кум ҹе је аја тајнě пи карjе о авјец йнтрě вој мјергйнд,
шй ҹе сйнћец тришћ?
18. Да уну, пи нумје Кљеопа, распунсйнд йј ʤйсě: Дар јешћ ту алуну
стрин йн Јерусаљим, шй дар нај ауʤйт ҹе са йн јел йнтймплат
ʤйљиљишћа?
19. Шй љи ʤйсě: Ҹе? Да ји йј спусěрě: Ђи Јисус Назарjећану, карjе јерја
уом пророк, тарjе ла лукрěрј шйн ворбје ђиспрје Думњеʤěу шй тот
вилајту;
20. Кум йл прјеђацěрě примосфйнтари шй кињежй ај ноштри сй фије
йнжуђекат ла моарће, шйл рашћинсěрě.

125

21. Да ној трасěрěм нађежђе кě је јел ěла карjе о сй испасаскě Израиљу.
Ама пиђисупра а лу тоаће аља, аста астěʤ је ʤěоа а ђитриј ђи кйнд сě
аста йнтймплě.
22. Да ње спајмарě шй њишће мујерј ђинтрě ној, карjе а фост ђиноапће ла
мормйнт,
23. Пě кйнд ну афларě трупу ал луј, вењирě ворбинд кě а ваʤут шй ивиту
лу йнӂерј карjе ворбја кě је јел виу.
24. Шй уњи ђин ај ноштри сě дусěрě ла мормйнт, шй афларě аша кум ҹе
шй мујерљи спусěрě, ама пи јел нул ваʤурě.
25. Да јел љи ʤйсě: О ај фйрěминће шй ку ињима моангě ђи крјеђерје йн
тот ҹе ворбирě пророҹи!
26. Ну фи а трěбуит Иристосу тот аја сй петрјакě шй сй туње йн круҹија а
луј?
27. Шй порњинд ђила Мојсěј шй ђила тоц пророҹи љи разлоӂи ҹе је йн
тоаће Кěрцйљи скрис ђи јел.
28. Шй сě апропијарě ђи сату йн карjе мјерӂа, шй јел сě фаҹа кě врја
шймйј сй мјаргě.
29. Да ји йл опрја ворбинд: Рамйњ ку ној, кě ʤěоа ша дат йнђисарě шй
апроапје је сара. Шй тунě сй рамйнě ку ји.
30. Шй пйнě јел шађа ку ји ла масě, кйнд лувě пйња шй о мулцами шй
дупа ҹе о фрйнсě љи ђиђасě.
31.
Да лор љи сě ђишкисěрě оки шйл куноскурě. Шй јел сě факу
њевеђељњик ђи ји.
32. Шй ʤйсěрě ји уну кйтрě алту: Ну арђа фи ињима ноастрě йн ној пйнě
њи ворбја пи друм шй пйнě њи разлоӂа Кěрцйљи?
33. Шй дупа ҹе сě скуларě йн ěла ҹас, сě йнтоарсěрě йн Јерусаљим, шй
афларě астрйнш пи ај Унспрјеҹе шй пи ěја карjе јерја ку ји.
34. Карjе ворбја: Ђеистйна, сě скулě Домну, шй сě иви ла Сймон.
35. Да ји повестйрě ҹе фу пи друм, шй кум йл куноскурě ла фрйнту пйњи.
(Кап. 114). 36. Шй пйнě ји аста ворбја, шй сйнгур Јисус стату йнтрě ји,
шй љи ʤйсě: Паҹа во’о!
37. Да ји сě спомйнтарě, шй кум јерја йнфрикошац, шй гинђирě кě вěд пи
фантазму.
38. Шй љи ʤйсě: Ҹе сйнћец спајмац? Шй ђи ҹе аша гйндурј тунě йн
ињимиљи воаштрје?
39.
Веђец мйнљи мјеље шй пиҹоариљи мјље, кě сйнт јо ку капу;
апипијацěмě шй вјеђец; кě фантазму нарjе труп шй уоасě кум ҹе вјеђец кě
јо ам.
40. Шй кйнд аста ʤйсě љи аратě мйнљи шй пиҹоариљи.
41. Да пйнě йнкě ну крјеђа ђи букурије шй пйнě сě мира, љи ʤйсě: Авјец
аиҹа ҹова ђи мйнкарjе?
42. Да ји йј ђацěрě о букатурě ђи пјешће фрипт, шй мњерје йн фагур.
43. Шй кйнд лувě мйнкě ђиспрје ји.
44. Да лор љи ʤйсě: Ашћа сйнт ворбиљи пи карjе во’о вам ворбит йнкě
пйнě ам фост ку вој, кě моарě сй сě тот ймпљињаскě ҹе је ђи миње скрис
йн Кануну лу Мојсěј шйн Пророҹ шйн Псаламурј.
45. Атунҹа љи ђишкисě гйнду сй йнцаљагě Кěрцйљи.
46. Шй љи ʤйсě: Аша је скрис, шй аша а трěбуит Иристосу сй пјарě шй сě
рађиҹе йн вијацě ђин ај морц ла ʤěоа а ђитриј.
47. Шй сй сě йн нумиљи луј стравјестаскě простала пакаћилор пин тоће
вилајтурљи, порњинд ђила Јерусаљим.

126

48. Да вој сйнћец марторј ла аста.
49. Шй јеће, јо о сй тримјет ймбунату лу Тајка ал мјеу, пи вој; шй вој
шађец йн орашу Јерусаљимулуј пйнě ну ва ймбракац йн сйла ђинсус.
50. Шй јешй ку ји афарě пйнě ла Витањија, шй дупа ҹе рађикě мйнљи а луј
йј фериковорби.
51. Шй пйнě йј јел фериковорбја, сě трасě йнлěтурј ђила ји шй сě рађика
йн ҹерј.
52. Да ји йј сě йнкинарě шй сě йнтоарсěрě йн Јерусаљим ку букурије
марjе,
53. Шй јерја фйрђе кунћињирје йн храм лабдйнд шй фериковорбинд пи
Думњеʤěу. Амин!
Проворбиту гаћит: 1998. 04. 8.
Спримитт ђи штампě: (1999. 06. 30.)
Примоштěмпуит:
ану 2000. луна 03. ʤěоа 14.

ЈЕВАНГЕЉА СФЙНТĚ
ҸА СПУСО

ЈОВАН

1 Ђе Думњеʤěу Логосу ал ҹе а факут лумја шй ал ҹа дат вијаца.

Профаҹеја Логосулуј. Мартурија а лу Јован Боћеʤаторју. Ајђинтйј
йнвацатари лу Јисус.
(Капшору1). 1. Йн порњит јерја Логосу (Ворба), шй Логосу јерја ла
Думњеʤěу, шй Логосу јерја Думњеʤěу.
2. Јел јерја йн порњит ла Думњеʤěу.
3. Тот пин јел сě факу, шй фйрђе јел њимика ну сě факу ҹе са факут.
4. Йн јел јерја вијаца, шй вијаца јерја вјеђерје ла лумје.
5. Шй вјеђерја сě вјеђе йн његурě, шй његура ну сě пусě пи ја.
6. Фу тримјес ђила Думњеʤěу уом пи нумје Јован.
7. Ěста вењи ђе мартурије, сй мартурисаскě ђе Вјеђерје, сй крјадě тоц пин
јел.
8. Јел ну јерја Вјеђерја, нума сй мартурисаскě ђи Вјеђерје.
9. Вјеђерјаста јерја Вјеђерја адаваратě, карjе луминě пи тот уому карjе
виње пи помйнт.
10. Йн лумје јерја, шй лумја пин јел сě факу, шй лумја нул куноску.
11.Ла ај луј вењи, шај луј нул примирě.
12. Да ла ěја карjе йл примирě љи ђацě купринс сй фије глоаћиљи лу
Думњеʤěу, ла ěја карjе крјед йн нумиљи луј;
13. Карjе ну сě факурě ђин сйнӂе, њиш ђин воја трупулуј, њиш ђин воја
барбатулуј, нума ђила Думњеʤěу.

127

14. Шй Логосу сě факу труп шй сě пусě ку трају йнтрě ној, шй ваʤурěм
круҹија а луј, круҹија ка а лу Алунуфакут ђила Тајкě, пљин ђе
ферикодарје шй ђе истйнě.
15. Јован мартурјешће ђе јел шй збјарě ворбинд: Ěста је ěла ђи карjе
спусěј: карjе дупа миње виње је йнаинћа мја, кě йнаинћа мја јерја.
16. Шй ђин пљину ал луј ној тоц примирěм ферикодарја ђе ферикодарје.
17. Кě Кануну сě ђацě пистě Мојсěј, да ферикодарја шй истйна сě факу
ђила Јисус Иристосу.
(Кап. 2). 18. Пе Думњеʤěу њима ну а ваʤут њишкйнд: Алунуфакут Фиу
карjе је йн браца лу Тајка, јел йл факу ђе куноскут.
19. Шй аста је мартурија а лу Јован кйнд тримјасěрě Јудајењи ђин
Јерусаљим пе сфйнтарј шй Љевиц сйл йнтрјебе: Карjе јешћ ту?
20. Шй мартурисй шй ну питулě, шй мартурисй: Јо нусйнт Иристосу.
21. Шйл йнтрјебарě: ҹиње јешћ? Јешћ фи Иљија? Шй ʤйсě: Нусйнт. Јешћ
фи пророк? Шй распусě: Ну.
22. Да ји йј ʤйсěрě: Карjе јешћ? Сě пућем спуња ла ěја карjе ња тримјес:
Ҹе ʤйҹ ђе ћиње сйнгур?
23. ʤйсě: Јо сйнт гласу лу ал ҹе сě кйнтě йн ҹерěт: Потривиц друму
Домнулуј, кум ҹе спусě Исаија пророку.
24. Да тримјешй јерја ђин фарисěј.
25. Шйл йнтрјебарě ворбинд: Ђи ҹе атунҹа боћеʤ, кйнд ту нујешћ
Иристосу, њиш Иљија, њиш пророк?
26. Ље распусě Јован ворбинд: Јо боћеʤ ку апě, да йнтрě вој стě ал пи
карjе вој нул шћиц.
27. Јел је Ěла ҹе виње дупа миње, карjе йнаинћа мја фу; ла карjе јо нусйнт
ђе ҹинстě ђизљега урʤěљиљи ла йнкалцамйнту ал луј.
28. Аста сě йнтймплě йн Витавара, пистě Јордан унђе Јован боћеʤа.
(Кап. 3). 29. Да мйњеʤй ваʤу Јован пи Јисус унђе виње ла јел, шй ʤйсě:
Ујће, Мњелу Думњеʤěулуј карjе ја пи јел пакаћиљи луми.
30. Ěста је Ěла ђи карjе јо ʤйсěј: Дупа миње виње уом карjе йнаинћиљи
мјеље фу, кě йнаинћа мја јерја.
31. Шй јо нул шћиуј, нума сй сě факě куноскут ла Израиљ, ђеаја вењиј јо
сй боћеʤ ку апě.
32. Шй мартурисй Јован ворбинд: Ам ваʤут Фантазму унђе сě кобоарě ка
голймбу ђин ҹерј шй сě опри пи јел.
33. Шй јо нул шћиуј, ама Ěла карjе ма тримјасě сй боћеʤ ку апě, јел йм
спусě: Ла карjе вјеʤ кě сě кобоарě Фантазму шй рамйње пи јел, аја је Ěла
карjе боћаʤě ку Фантазму ал Сфйнт.
34. Шй јо ам ваʤут шй ам мартурит кě је јел Фиу Думњеʤěулуј.
(Кап. 4). 35. Да мйњеʤй, јар ста Јован шй дој ђин ај луј йнвацатарј.
36. Шй кйнд ваʤу пи Јисус унђе виње, ʤйсě: Ујће, Мњелу Думњеʤěулуј!
37. Шйл ауʤйрě амйндој йнвацатари кйнд ворбја, шй сě дусěрě дупа
Јисус.
38. Да Јисус дупа ҹе сě ујтě шйј ваʤу унђе мјерг дупа јел, љи ʤйсě: Ҹе
катац? Да ји йј спусěрě: Рави, (ҹе ар фи: даскěље) унђе трајешћ?
39. Шй љи ʤйсě: Вењиц шй вјеђец! Шй сě дусěрě, шй ваʤурě унђе
трајешће; шй рамасěрě ла јел ʤěоаја. Да јерја пила ҹасу ал ђи ʤěҹе.
40. Да уну ђин ај дој карjе ауʤйрě ђила Јован шй мјерӂасě дупа јел, јерја
Андриј, фраћиљи лу Сймон Пěтру.

128

41. Јел афлě мйјйнтйј пи фраћиљи луј Сймон, шйј ʤйсě: Ној афларěм пи
Месйја, ҹе проворбит сě ʤйҹе: Иристосу.
42. Шйл дусě ла Јисус. Шй Јисус дупа ҹе сě ујтě ла јел ʤйсě: Ту јешћ
Сймон, фиу лу Јон; ту о сй ће кјемј Кифа, ҹе ар фи Пěтру.
(Кап. 5). 43. Да мйњеʤй вру Јисус сй јасě йн Гаљиљеја, шй афлě пи
Фиљип, шйј ʤйсě: Ајде дупа миње!
44. Да Фиљип јерја ђин Витсаида, ђин орашу а лу Андриј шй а лу Пěтру.
45. Фиљип афлě пи Натанаилě, шйј ʤйсě: Ам афлат пи Ěла ђе карjе скрисě
Мојсěј йн Канун шй Пророҹ: Јисус ђин Назарјет, фиу лу Јосйм.
46. Шйј ʤйсě: Натанаилě: Ђин Назарјет поаће фи сй фије ҹова бун? Йј
ʤйсě Фиљип: Вино шй вјеʤ!
47. Да Јисус ваʤу пе Натанаилě унђе виње ла јел, шй ʤйсě ђе јел: Јеће ал
адаварат Израиљан йн карjе нује икљењије.
48. Йј ʤйсě Натанаилě: Ђеунђе ма куношћ? Распусě Јисус шйј ʤйсě:
Йнаића лу ҹе ће кјемě Фиљип, ће ваʤуј кйнд јерјај супт смокинě.
49. Распусě Натанаилě шйј ʤйсě: Рави, ту јешћ Фиу Думњеʤěулуј, ту
јешћ Иристосу Израиљулуј.
50. Распусě Јисус шйј ʤйсě: Ҹец спусěј кě ће ваʤуј супт смокинě, ђеаја
крјеʤ; о сй вјеʤ мйјмулт ђикйт аста.
51. Шйј ʤйсě: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: ђакума йнколо о сй вјеђец
ҹерју ђишкис шй йнӂери Думњеʤěулуј кум сě сује шй сě кобоарě ла Фиу
Думњеʤěулуј.

2

Нунта йн Кана Гаљиљејаскě. Згорњала његусторилор ђин храм.
Овеђења морцй шй а рађикěри йн вијацě.
(Кап. 6). 1. Шйн ʤěоа а ђе триј фу нунта йн Кана Гаљиљејаскě, шй аколо
фу мујка а лу Јисус.
2. Да кјемат ла нунтě јерја шй Јисус шй йнвацатари ај луј.
3. Шй кйнд сě фйршй вину, ʤйсě мујка лу Јисус луј: Нау вин.
4. Јисус йј ʤйсě: Ҹе врјеј ђила миње, фамијо? Йнкě навењит ҹасу ал мјеу.
5. ʤйсě мујкěса ла слуӂ: Ҹе год ва ʤйҹе фаҹец.
6. Да аколо јерја шасě васě ђе апě факуће ђи пјатрě, пусě пи ађету ђе
куратаће ал Јудајеск, карjе принђа кйће до’о ор кйће триј вадрје.
7. Љи ʤйсě Јисус: Умпљец васйљи ку апě. Шй ље умплурě пйнě ла гурě.
8. Шй ље ʤйсě: Лувац акума шй дуҹец ла нашу. Шй дусěрě.
9. Шй кйнд густě нашу вину ҹе са факут ђин апě, -- шй ну шћија ђиунђе је,
да слуӂиљи карjе а луват апě шћијасě, -- кјемě пи мирја.
10. Шйј ʤйсě: Тот уому мйјйнтйј вину ал бун скоаће, да кйнд сě ймбатě,
атунҹа ђал мйјрěу; да ту ај пастрат вину ал бун пйнě акума.
11. Ку аста, йн Кана Гаљиљејаскě, факу Јисус йнҹепуту ла мирěрј, шй
аратě круҹија а луј; шй йнвацатари луј крјеђасě йн јел.
(Кап.7). 12. Дупа аја сě коборй йн Капернаум, јел шй мујка луј, шй фрацй
луј, шй йнвацатари ај луј; шй аколо рамасěрě ну мулће ʤйље.
13. Шй апроапје јерја Пасха Јудајаскě, шй јешй Јисус йн Јерусаљим.
14. Шй афлě йн храм пи ěја ҹе винд бој шй уој шй голймбј, шй пи ај ҹе
скимбě ла бањ кум шěд.
15. Шй дупа ҹе факу биҹ ђин урʤěље, згорњи пе тоц ђин храм, шй уојљи,
шй боји; шй ла зарафј варсě бањи шй растурнě астаљиљи.

129

16. Шй ʤйсě ла ěја ҹе винђа голймби: Дуҹец аја ђаҹија, шй ну фаҹерјец
ђин каса лу Тајка мјеу, касě ђе његусторије.
17. Да ла йнвацатари луј ље ђацě йн гйнд кě је скрис: Грижйту ђе каса тја
ма мйнкě пе миње.
18. Да Јудајењи йнтоарсěрě ворба шй ʤйсěрě: Ҹе сěмн ње арěц кě аста
поц фаҹа?
19. Јисус распусě шй ље ʤйсě:Спарӂец храмуста, шй ђе триј ʤйље о сйл
рађик.
20. Да Јудајењи ʤйсěрě: Патруʤěҹ шй шасě ђе ањ је зйђит ěста храм, да ту
ђе триј ʤйље о сйл рађиҹ?
21. Да јел ворбја ђе храму лу трупу ал луј.
22. Да кйнд сě рађикě ђин ај морц, ље ђацě йн гйнд ла йнвацатари луј кě
аста ворбја, шй крјеђа ла Карће шй ла ворба пи карjе о ʤйсě Јисус.
23. Да кйнд јерја йн Јерусаљим ђе празњику лу Пасхě, мулц крјеђасě йн
нумиљи луј, ваʤйнд мирěрљи луј пи карjе ље фаҹа.
24. Ама Јисус ну сě ласа ла йнкрјеђерја лор; кě јел ја шћиут пе тоц.
25. Шй ну трěбуја сйј ҹињива мартурјаскě ђи уом; кě сйнгур шћија ҹе јастě
йн уом.

3

Ворбиту а лу Јисус ку Њикођин. Мартурија но’о а лу Јован ђе Јисус.
Йнвацамйнту Иристосулуј је ђин ҹерј.
(Кап. 8). 1. Да јерја уом йнтрě фарисěј пи нуме Њикођин, кињезу
Јудајењеск.
2. Јел вењи ла Јисус ноапћа шйј ʤйсě: Рави, шћим кě јешћ даскěл ђила
Думњеʤěу вењит; кě њима ну поаће ашћа мирěрј фаҹа карjе ту фаҹ, дакě
нује Думњеʤěу ку јел.
3. Распусě Јисус шйј ʤйсě: Ђеистйна, ђеистйна йц спун: дакě ҹињива ну
сě фаҹе ђеизноу, ну поаће вјеђа Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
4. Йј ʤйсě Њикођин: Кум сě поаће уому фаҹа кйнд је батрйн? Е да поаће
фи ђадаоара туна йн бурта лу мујкěса шй сě фаҹа?
5. Распусě Јисус: Ђеистйна, ђеистйна йц спун: дакě ҹињива ну сě фаҹе ку
апě шй ку Фантазму, ну поаће туна йн Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
6. Ҹе је факут ђин труп, труп је; да ҹе је факут ђин Фантазму, фантазмě је.
7. Ну ће мира ҹец спусěј: бун вар фи ђеизноу фаҹа.
8. Фантазму суфлě унђе врја, шй гласу ал луј ауʤ, да нушћиј ђеунђе виње
шй унђе сě дуҹе: аша је тотнату карjе је факут ђин Фантазму.
9. Распусě Њикођин шйј ʤйсě: Кум поаће аја сй фије?
10. Јисус распусě шйј ʤйсě: Ту јшћ даскěлу Израиљулуј, шй аја фи
нушћиј?
11. Ђеистйна, ђеистйна йц спун кě ној ворбим ҹе шћим, шй мартурим ҹе
ваʤурěм, шй мартурија ноастрě ну примиц.
12. Кйнд спусěј аја ҹеје а помйнтулуј пě ну крјеђец, кум о сй крјеђец дакě
ва спун аја ҹеје а ҹерјулуј?
(Кап. 9). 13. Шй њима ну са суит йн ҹерј ђикйт Ěла карjе сě коборй ђин
ҹерј.
14. Шй кум ҹе Мојсěј рађикě нопрка йн ҹерěт, аша трěбě Фиу Уомулуј сй
сě рађиҹе.
15. Кě њиш уну карjе крјеђе ла јел сй ну пјарě, нума сй ајбе вијаца ђи
веҹије.

130

(Кап. 10).16. Кě Думњеʤěу аша принсě драг ђе лумје, ђе шй пи Фиу ал луј
Алунуфакут ла дат, кě њиш уну карjе крјеђе ла јел сй ну пјарě, нума сй
ајбе вијаца ђи веҹије.
17. Кě ну тримјасě Думњеʤěу пе Фиу ал луј ла лумје сй жуђиҹе лумја,
нума сй сě лумја испасаскě пин јел.
18. Карjе ла јел крјеђе нуј сě жуђикě, да карjе ну крјеђе йнкě ђакума је
жуђекат, кě на крјеʤут йн нумиљи лу Алунуфакут Фиу Думњеʤěулуј.
19. Да аста је Жуђекушу ҹе вјеђерја вењи ла лумје, да уоамињи а принс
мйјмарjе драг ђе његурě ђикйт фи ђе вјеђерје; кě а љи лор фаҹерј јерја
рěље.
20. Кě тотнат карjе рěу фаҹе, мйрзěшће веђерја шй ну мјерӂе кйтрě
веђерје, сй ну сě ђиструҹе фаҹерљи луј, кě сйнт рěље.
21. Да карjе истйнě фаҹе, мјрӂе кйтрě вјеђерје, сй сě вадě фаҹерљи луј, кě
сйнт йн Думњеʤěу факуће.
(Кап. 11). 22. Дупа аја вењи Јисус шй йнвацатари луј йн цара Јудајењескě,
шй аколо трајасě ку ји шй боћеʤа.
23. Да Јован боћеʤа йн Енон апроапје ђе Саљим, кě аколо јерја мултě апě;
шй вењасě пě йј боћеʤа.
24. Кě йнкě ну јерја Јован лападат йн бйзнě.
25. Атунҹа сě факу раскобоалě йнтрě йнвацатари лу Јован шй њишћи
Јудајајењ пинтру куратаће.
26. Шй вењирě ла Јован шйј ʤйсěрě: Рави, Ěла ҹе фу ку ћиње пистě
Јордан, ђе карjе ај ту мартурит, јећел боћаʤě, шй тоц сě дук ла јел.
27. Јован распусě, шй ʤйсě: Ну поаће уому њимика прими дакě нуј во фи
дат ђин ҹерј.
28. Вој сйнгурј йм мартурирěц кě ʤйсěј: Нусйнт јо Иристосу, нума сйнт
тримјес йнаинћа луј.
29. Карjе арjе мирјасě, мирја је; да прјећину а лу мирја стě шйл аскултě,
шй ку букурије сě букурě ђе гласу лу мирја. Аста, дакум, букурија а мја сě
ймпљињи.
30. Јел трěбě сй крјаскě, да јо сй ма мићикуљеʤ.
31. Карjе ђинсус виње пистě тоц је. Карjе је ђи пе помйнт, ђе помйнт је,
шй ђила помйнт ворбјешће.
32. Шй ҹе а ваʤут шй ауʤйт, аја мартурисěшће; шй мартурија луј њима
ну примјешће.
33. Карjе примјешће мартурија луј, адаварě кě је Думњеʤěу адаварат.
34. Кě пи карjе Думњеʤěу тримјасě, ěла ворбиљи лу Думњеʤěу
ворбјешће; кě Думњеʤěу Фантазму ну о дě ку масура.
35. Кě Тајка војешће Фиу, шй тот ђацě йн мйнљи луј.
36. Карjе крјеђе йн Фиу, арjе вијаца ђе веҹије; да карjе ну крјеђе йн Фиу,
ну о сй вадě вијцě, нума ҹуда Думњеʤěулуј рамйње пи јел.

4 Дусу лу Јисус ђин Јудаја. Тěјнујала ку Самарјана ла извору лу Јаков. А
лу Самарјењ крјеђерја йн Иристосу. Винђекату пе фиу лу уому ал
ймпаратулуј.
1. Кйнд, дакум, йнцаљасě Домну кě фарисěји а ауʤйт кě Јисус мйјмулц
йнвацатарј капěтě шй боћаʤě ђикйт Јован -2. Шй дакě сйнгур Јисус ну боћеʤа, нума йнвацатари ај луј -3. Ласě Јудаја шй сě дусě јар йн Гаљиљеја.

131

4. Да а трěбуит трјеҹа пин Самарија.
(Кап. 12). 5. Аша вењи ла орашу Самарињеск ҹе сě кјемě Сйхар, апроапје
ђе сату пи карjе йл ђацě Јаков ла Јосйм, фиу ал луј.
6. Да аколо јерја извору лу Јаков; шй Јисус остањит ђин друм шађа аша ла
извор; јерја пила ҹасу ал ђе шасě.
7. Вењи мујерја ђин Самарија сй скоатě апě. Йј ʤйсě Јисус: Дěм сй бјау.
8. Кě йнвацатари ај луј са дус йн ораш сй кумперје мйнкарjе.
9. Йј ʤйсě мујерја Самарјана: Кум ту, карjе јешћ Јудајан, кац ђила миње
мујерје Самарјанě сй бјеј? Кě Јудајењи ну сě мјастěкě ку Самарјењи.
10. Распусě Јисус шйј ʤйсě: Кйнд ај фи шћи ту дару лу Думњеʤěу, шй
карје је ěла карје цйје ворбјешће: дěм сй бјау, ту ај ката ђила јел шй цар да
апа а вије.
11. Йј ʤйсě мујерја: Доамње, њиш скоћа апě нај ку ҹе, да фйнтйна је
адйнкě; ђиунђе цй атунҹа апа а вије?
12. Распусě Јисус шйј ʤйсě:Тотнат карје бја ђин аста апě, јар о сй
йнсатошаʤě;
13. Да карjе бја ђин апа пи карjе о сйј дау јо, ну о сй йнсатошаʤě пйнě
ваку; нума апа пи карjе о сйј дау јо о сй фије йн јел извору ђе апě карjе
мјерӂе йн вијаца ђи веҹије.
15. Йј ʤйсě мујерја: Доамње, дěм аја апě сй ну йнсатошěʤ шй сй ну вин
аиҹа дупа апě.
16. Йј ʤйсě Јисус: Дуће кјамě барбату ал тјеу, шй вино аиҹа.
17. Распусě мујерја шй ʤйсě: Нам барбат. Йј ʤйсě Јисус: Бун спусěш: нам
барбат;
18. Кě ҹинҹ барбац ај авут, шй акума пи карjе ај нуцйје барбат; аја бун ај
спус.
19. Йј ʤйсě мујерја: Доамње, вěд кě јешћ ту пророк.
20. Тајки ноштри сě йнкина ла Думњеʤěу пе ҹоакаста, да вој спуњец кě је
йн Јерусаљим локу унђе сě трěбě йнкина.
21. Йј ʤйсě Јисус: Фамејо, крјеђемě кě виње врјемја кйнд ну о сй ва
йнкинац ла Тајка њиш пе ҹоакаста, њиш йн Јерусаљим.
22. Вој ва йнкинац ла аја ҹе нушћиц; да ној ње йнкинěм ла аја ҹе шћим; кě
је испасěња ђила Јудајењ.
23. Ама виње врјемја, шй баш је аҹија, кйнд ај куђеистйна ҹе сě роагě ла
Думњеʤěу о сй сě йнкиње ла Тајка йн фантазмě шйн истйнě, кě Тајка катě
аша сй фије ěја карjе йј сě йнкинě.
24. Думњеʤěу је фантазму; шй карjе йј сě йнкинě, йн фантазм шйн истинě
трěбě сй сě йнкиње.
25. Йј ʤйсě мујерја: Шћиу кě о сй винě Месйја ҹеј ʤйк Иристосу; кйнд
јел виње, о сй ње спунě тот.
26. Йј ʤйсě Јисус: Јо сйнт, ал карjе ворбјеск ку ћиње.
27. Шй атунҹа вењирě йнвацатари ај луј, шй сě мирасě ҹе ку мујерјаја
ворбјешће; ама њишуну ну ʤйсě: Ҹе врја, ор ҹе ворбјешћ ку ја?
28. Да мујерја ласě васйљи а љи ји шй сě дусě йн ораш, шй спусě ла лумје:
29. Вењиц сй вјеђец пе уому ҹе йм спусě тот ҹе ам факут. Сй ну фије јел
Иристосу?
30. Јешйрě, дакум, ђин ораш шй пљекарě ла јел.
31. Да ђе аја врјеме йл ругасě йнвацатари луј ворбинд: Рави, манйнкě!
32. Да јел љи ʤйсě: Јо ам мйнкарjе сй манйнк ђе карjе вој нушћиц.
33. Атунҹа йнвацатари о луварě сй ворбјаскě уну кйтрě алту: Сй нуј фи
ҹињива дусě ђе мйнкарjе?

132

34. Јисус љи ʤйсě: Мйнкарја а мја је сй фак воја а лу Ěла карjе ма
тримјес, шй сй ймпљињеск лукрарја луј.
35. Ну спуњец вој кě сйнт йнкě патру стамйњ шй о сй ажунгě сěҹерату?
Јеће ва спун: рађикац оки ај воштри шй вјеђец локурљи кум сйнт баш
галбиње ђе сěҹерат.
36. Шй карjе сěҹерě примјешће сймбрија, шй адунě берјекету ђе вијаца ђи
веҹије; сй сě букурје ймпрјеуна шй ал карjе самйнě шй ал карjе сěҹерě.
37. Кě йн аја је а куђеистйна ворба, кě је алту карjе самйнě, да алту карjе
сěҹерě.
38. Јо ва тримјесěј сй сěҹерац унђе вој ну вац йндурат; алцй са йндурат, да
вој йн мунка а лор ац тунат.
39. Да ђин орашула мулц ђин Самарјењ крјеʤурě йн јел ђе ворба мујери
карjе мартуриса: Йм спусě тот ҹе ам факут.
40. Кйнд, дакум, вењирě ла јел Самарјењи, сě ругасě ђе јел сй фи рамйнě
ла ји; шй рамасě аколо до’о ʤйље.
41. Шй мулт мěјмулц крјеʤурě ђе ворба луј,
42. Да ла мујерје ворбјасě: Акума нумйј крјеђем пинтру спусу ал тјеу, кě
сйнгурј ам ауʤйт шй шћим кě је ěста ђеистйна Испасу луми, Иристосу.
43. Да дупа до’о ʤйље јешй ђаколо, шй сě дусě йн Гаљиљеја.
44. Кě сйнгур Јисус мартуриса кě пророку ла локуинћа а луј нарје ҹинстě.
45. Да кйнд вењи йн Гаљиљеја, йл примирě Гаљиљејењи карjе јерја а
ваʤут тот ҹе а факут йн Јерусаљим ђе Празњик; кě шй ји мјарсěрě ла
Празњик.
(Кап. 13). 46. Пě вењи Јисус йн Кана Гаљиљејаскě, унђе апа о факу вин.
Шй јерја врун уом ал ймпаратулуј, ал куј фиу ʤаҹа йн Капернаум.
47. Ěста дупа ҹе ауʤй кě Јисус а вењит ђин Јудаја йн Гаљиљеја, вењи ла
јел шй сě руга ђе јел сй кобоарје шй сйј винђеҹе фиу; кě јерја ла моарће.
48. Шйј ʤйсě Јисус: Дакě ну веђец сěмнурј шй мирěрј, ну крјеђец.
49. Йј ворби уому ймпаратулуј:Доамње, вино пйнě на мурит копилу ал
мјеу.
50. Йј ʤйсě Јисус: Дуће, фиу ал тјеу је сйнатос. Шй крјеʤу уому ла ворба
пи карjе јо спусо Јисус, шй пљекě.
51. Да ђилок пйнě јел кобоара, ујће, йл йнтйлњирě слуӂиљи луј шйј
ивирě ворбинд: Копилу ал тјеу је сйнатос.
52. Атунҹа йј йнтрјебě ђе ҹасу йн карjе ја фост мйјљесњик; шйј спусěрě:
јерј ла ҹасу ал ђе шапће йл ласарě фригурљи.
53. Атунҹа йнцаљасě тајка кě аја јерја ěла ҹас йн карjе ја ворбит Јисус:
Фиу ал тјеу је сйнатос. Шй крјеђа јел шй тоатě каса а луј.
54. Аста је адојља мирарjе пи карjе о факу Јисус јар кйнд вењи ђин Јудаја
йн Гаљиљеја.

5

Винђекарја лу болнау йн бања Витезда. Иристосу ворбјешће кě је
тотуна ка Думњеʤěу Тајка, шй ђе жуђекуш шй ђе рађикарја йн вијацě.
Мартурија а лу Јован Боћеʤаторју, а лу Думњеʤěу Тајка шй а лу Карћа
Сфйнтě.
(Кап. 14). 1. Дупа аја јерја Празњику Јудајеск, шй јешй Јисус йн
Јерусаљим.
2. Да йн Јерусаљим ла Уша уојљилор јастě о бање, карjе пи Јеврјејешће сě
кјамě Витјезда, шйн наоколу ји арjе ҹинҹ ћинʤ.

133

3. Йн јеље ста кулкац марjе мулцймје ђај болнавј, орбј, шкјопј, ускац,
карjе ашћепта сй сě мишће апа.
4. Кě йнӂеру Домнулуј сě кобоара ла во врјеме йн бање, шй мјестака апа;
шй карjе мйјйнтйј туна дупа ҹе са мјестакат апа, йј вења сйнатаћа, макар
ђе фије ҹе боалě сй фи фост болнау.
5. Да аколо јерја ун уом карjе тријʤěҹ шй опт ђе ањ а фост болнау.
6. Кйнд ваʤу Јисус пи ěста унђе стě кулкат, шй йнцаљасě кě је ђемулт
болнау, йј ʤйсě: Врјеј фи сй фиј сйнатос?
7. Йј распусě ал болнау: Доамње, нам пе њима сй ма баӂе йн бање кйнд
сě мјастěкě апа; да пйнě јо вин, алту сě кобоарě йнаинћа мја.
8. Йј ʤйсě Јисус: Скоалће, ја тарга а тја шй мјерӂ!
9. Шй ђилок фу сйнатос уому, шй лувě тарга а луј шй мјерӂа. Да аја ʤěо
јерја сймбěта.
10. Атунҹа ворбја Јудајењи лал винђекат: Астěʤ је сймбěтě, шй нује бун
сйц дуҹ тарга.
11. Да јел љи распусě: Карjе ма факу сйнатос јел йм ʤйсě: Ја тарга а тја
шй мјерӂ.
12. Да ји йл йнтрјебарě: Карје је ěла уом карjе йц ʤйсě: Ја тарга а тја шй
мјерӂ?
13. Да ал винђекат ну шћија карjе је; кě Јисус сě ђацě йнлěтурј, кě уоамињ
мулц јерја ла локула.
14. Да дупа аја, йл афлě Јисус йн храм шйј ʤйсě: Јеће јешћ сйнатос, нумйј
фаҹа пакаће, сй нуц фије мйјрěу.
15. Да уому сě дусě шй иви ла Јудајењ кě је Јисус ěла карjе ла факут
сйнатос.
16. Шй ђеаја вураја Јудајењи пе Јисус, шй сě ујта сйл омоарје, кě фаҹа аја
сймбйта.
(Кап. 15). 17. Да Јисус ље распусě: Тајка ал мјеу пйнě акума фаҹа, шй јо
фак.
18. Шй ђеаја шймйјмулт сě ујтасě Јудајењи сйл омоарје, ну нума ђе ҹе
стрйка пе сймбйта, нума ҹе шй ђе Думњеʤěу ʤйҹа кě је Тајка ал луј, шй
сě фаҹа тотуна ку Думњеʤěу.
19. Да Јисус ље распусě шй ʤйсě: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Фиу ну
поаће њимика фаҹа сйнгур ђила јел, нума ҹе вјеђе кě Тајка фаҹе; кě ҹе Јел
фаҹе, аја шй Фиу фаҹе јар аша.
20. Кě Тајка војешће Фиу, шй тот йј аратě ҹе сйнгур фаҹе; шй о сйј арěће
мйјмарј фаҹерј ђикйт ашћа, кě сй ва вој мирац.
21. Кě кум ҹе Тајка рађикě морцй йн вијацě, аша шй Фиу пе карjе врја
йнвијаʤě.
22. Кě Тајка ну жуђикě пе њима, нума тот жуђекушу а дат ла Фиу.
23. Сй рјеспекујаскě тоц пе Фиу кум ҹе рјеспекујеск пе Тајка. Карjе ну
рјеспекује Фиу, ну рјеспекује њиш пи Тајка карjе ла тримјес.
(Кап. 16). 24. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Карје ворба мја аскултě шй
крјеђе ла Ěла карjе ма тримјес, арjе вијацě ђи веҹије, шй ну виње ла
жуђекуш, нума а трјекут ђин моарће йн вијацě
25. Ђеистйна, ђеистйна ва спун, кě виње ҹасу, шй баш а порњит, кйнд
морцй о сй аудě гласу лу Фиу Думњеʤěулуј, шй дупа ҹе лауд о сй
йнвијаʤě.
26.Кě кум ҹе Тајка арjе вијацě йн јел, аша ђацě шй ла Фиу сй ајбе вијацě
йн јел;
27. Шйј ђацě стапйњирје шй жуђекуш сй факě, кě је Фиу Уомулуј.

134

28. Ну ва мирарjец ђеаја, кě виње ҹасу йн карjе тоц карjе сйнт йн мормйнц
о сй аудě гласу лу Фиу Думњеʤěулуј,
29. Шй ěја карjе а факут бун о сй јасě йн рађикарја вијецй, да карjе а
факут рěље йн рађикарја жуђекушулуј.
(Кап. 17) 30. Јо ну пот њимика фаҹа сйнгур ђила миње; пе кум ауд аша
жуђек, шй жуђекушу мјеу је ку ђирјептаће; кě ну кат пе воја а мја нума пе
воја а лу Тајка, карjе ма тримјес.
31. Дакě јо мартурјеск ђе миње, мартурија а мја нује куђеистйна.
32. Јастě алту карjе мартурјешће ђе миње; шй шћиу кě је адаваратě
мартурија ҹе о мартурјешће ђе миње.
33. Вој ац тримјес ла Јован, шй јел а мартурисйт ђе истйнě.
34. Да јо ну примјеск ђила уом, нума аста ворбјеск сй ва вој испасйц.
35. Јел јерја веђерја карjе арђа шй вјеђера, да вој врусěрěц кйта врјеме сй
ва букурац ла вјеђерја а луј.
36. Ама јо ам мартурије мйјмарjе ђикйт а лу Јован; кě фаҹерљи пи карjе
ми ље ђацě Тајка сй ље фйршěск, ашћа фаҹерј пи карjе јо фак, мартурјеск
ђе миње кě ма тримјес Тајка.
37. Шй Тајка карjе ма тримјес јел шй а мартурисйт ђе миње. Њиш гласу ал
луј кймва ауʤйрěц, њиш фаца а луј ваʤурěц.
38. Шй ворба а луј навјец сй трајаскě йн вој; ђеаја ҹе вој ну крјеђец ла Ěла
пи карjе Јел тримјасě.
39. Ва ујтац йн Кěрц, кě вој гинђиц кě йн јеље авјец вијаца ђи веҹије; да
баш јеље мартурисěск ђе миње;
40. Шй ну врјец сй вењиц ла миње сй авјец вијацě.
41. Круҹија ђила уоамињ ну капěт,
42. Нума ва шћиу кě драгоста Думњеʤěулуј навјец йн вој.
43. Јо ам вењит йн нумиљи лу Тајка ал мјеу шй ну ма примиц; дакě алту
виње йн нумиљи луј, пи јел о сйл примиц.
44. Кум вој пућец крјеђа, кйнд примиц круҹија уну ђила алту, да пе
круҹија карjе је ђила алуну Думњеʤěу ну катац?
45. Ну гинђирјец кě о сй ва винуј ла Тајка; јастě карjе ва винује, Мојсěј, ла
карjе вој траӂец нађежђе.
46. Кě сй фи крјеʤут ла Мојсěј, ац крјеђа шй мије; кě јел скрисě ђе миње.
47. Да кйнд ла љи луј Кěрц ну крјеђец, кум о сй крјеђец ла ворбиљи
мјеље?

6

Иристосу дě ђе мйнкарjе ла ҹинҹ миј ђе уоамињ, шй мјерӂе пе мěрј.
Јисус Иристосу пйња вијецй. Вруњи ђин йнвацатарј сě ласě ђе Иристосу.
Апостолу Пěтру ла луват йн самě ђе Фиу Думњеʤěулуј.
(Кап. 18). 1. Дупа аја сě дусě Јисус пистě мěрју Гаљиљејеск, ла
Таверијадě.
2. Шй дупа јел мјерӂа мулцймја вилајтулуј, кě вјеђасě мирěрљи а луј пи
карjе фаҹа ла болнави.
3. Да Јисус јешй пи ҹоакě, шй аколо шађа ку йнвацатари ај луј.
4. Да јерја апроапје Пасха, празњику Јудајењеск.
5. Дупа ҹе Јисус рађикě оки, шй кйнд ваʤу кě мулцймја вилајтулуј виње
ла јел, ʤйсě ла Фиљип: Унђе о сй кумпарěм пйње ђе ěшћа сй манйнҹе?
6. Да аста ворбја сйл ҹерҹе, кě сйнгур шћија ҹе о сй факě.

135

7. Йј распусě Фиљип: Пйње њиш ђе до’о суће ђе бěнҹ, нује ђистул ла
тотнат ђин ји сй капиће кйћекйта.
8. Йј ʤйсě уну ђин йнвацатарј ај луј, Андрија, фраћиљи лу Сймон Пěтру:
9. Аиҹа јастě ун бајацěл карjе арjе ҹинҹ пйњ ђе орʤ шй дој пјешћ. Ама ҹе
је аја ла атйта мулцймје?
10. Да Јисус ʤйсě: спуњец ла лумје сй шадě. Да јерја јарбě мултě пе
локула. Шаʤурě, дакум, уоамињ ла нумěр пила во ҹинҹ миј.
11. Да Јисус лувě пйнљи, шй дупа ҹе мулцами, ђацě ла йнвацатарј, да
йнвацатари ла ěја карjе јерја шаʤуц; аша шй ђин пјешћ кйт врурě.
12. Да кйнд сě сатурарě, ʤйсě ла йнвацатари ај луј: Адунац кодри ҹе а мйј
рамас, њимика сй ну сě стрйвјаскě.
13. Шй адунарě, шй умплурě дооспрјеҹе котариц ђе кодри ђин ҹинҹ пйњ
ђе орʤ, ҹе рамасěрě дупа ěја карjе а мйнкат.
(Кап. 19). 14. Да уоамињи дупа ҹе ваʤурě мирарја пе карjе о факу Јисус,
ворбја: Аста је ђеистйна пророку карjе трěбě сй винě пи помйнт.
15. Да кйнд Јисус йнцаљасě кě вор сй винě сйл приндě шй сйл факě
ймпарат, јел сě дусě јар пи ҹоакě сйнгур.
16. Да кйнд а йнсарат, коборйрě йнвацатари луј ла мěрј.
17. Шй дупа ҹе тунарě йн гаљије пљекарě пистě мěрј, йн Капернаум. Шй
баш јерја његурат, да Јисус ну јерја вењит ла ји.
18. Да мěрљи сě рађика ђинтрал марjе вйнт.
19. Дупа ҹе, дакум, а мјерс пила во до’оʤěҹ шй ҹинҹ ор тријʤěҹ ђе стадйј,
ваʤурě пи Јисус кум виње пе мěрј шй сě апропије ђе гаљије, шй сě
спомйнтарě.
20. Да јел љи ʤйсě: Јо сйнт; ну ва ћемјерјец!
21. Атунҹа ку драг йл луварě йн гаљије; шй ђилок гаљија фу ла цара йн
карjе мјерӂасě.
22. Да мйњеʤй вилајту карjе а рамас ђе алалтě парћа мěрјулуј, багě ђе
сама кě аколо ну јерја алтě гаљије ђикйт аја уна йн карjе тунарě
йнвацатари луј, шй кě Јисус ну тунě йн гаљије ку йнвацатари ај луј, нума
сйнгрј йнвацатари луј сě дусěрě;
23. Да алћиљи гаљиј ђин Таверијада вењирě апроапије ђе локула унђе
мйнкарě пйња кйнд Домну мулцами.
24. Кйнд ваʤу вилајту кě Јисус ну јерја аколо, њиш йнвацатари ај луј,
тунарě шй ји йн гаљије, шй вењирě йн Капернаум сй каће пе Јисус.
25. Шй дупа ҹе йл афларě пистě мěрј, йј ʤйсěрě: Рави, кйнд ај вењит
йнкоаҹ?
26. Јисус љи распусě шй ʤйсě: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: ну ма катац ҹе
мирěрј ац ваʤут, нума ҹе мункарěц пйње шй ва сатурарěц.
(Кап. 20). 27. Грижйцěвě ну ђе мйнкарја карjе трјеҹе, нума ђе мйнкарја
карjе рамйње ђе вијаца ђи веҹије, пи карjе о сй ва ђа Фиу Уомулуј, кě пи
ěста йл адаварě Думњеʤěу Тајка.
28. Да ји йј ʤйсěрě: Ҹе сй фаҹем кум ам лукра фаҹерљи лу Думњеʤěу?
29. Распусě Јисус шй ље ʤйсě: Аста је фаҹеја Думњеʤěулуј, сй крјеђец
йн Ěла пе карjе Јел тримјасě.
30. Да ји йј ʤйсěрě: Ҹе, дакум, сěмн ту арěц сй вјеђем шй сй ће крјеђем?
ҹе ту фаҹ?
31. Тајки ноштри мйнкарě манě йн ҹерěт, кум ҹе је скрис: Пйње ђи пе ҹерј
љи сě ђацě сй манйнҹе.

136

32. Атунҹа љи ʤйсě Јисус: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: ну ва ђацě Мојсěј
пйње ђи пе ҹерј, нума Тајка ал мјеу ва дě пйња а куђеистйна ђин ҹерј.
33. Кě је пйња Думњеʤěулуј аја карjе сě кобоарě ђин ҹерј шй дě вијацě ла
лумје.
34. Атунҹа йј ʤйсěрě: Доамње, дěње йнтођиуна аја пйње.
(Кап. 21). 35. Да Јисус љи ʤйсě: Јо сйнт пйња вијецй: карjе ла миње виње
ну о сй йнфламйнʤаскě, шй карjе йн миње крјеђе њишкйнд ну о сй
йнсатошаʤě.
36. Нума ва спусěј: кě шй ма ваʤурěц, шй ну крјеђец.
37. Тот ҹем дě Тајка ла миње о сй винě; шй пи ěла карjе виње ла миње ну
о сйл скот афарě.
38. Кě ма коборйј ђин ҹерј ну сй фак воја а мја, нума воја лу Тајка карjе
ма тримјасě.
39. Да аста је воја лу Тајка карjе ма тримјасě, ђин аја ҹе мја дат њимика сй
ну пјерд, нума сйл рађик йн вијацě йн ʤěоа а ђилаурмě.
(Кап. 22). 40. Да аста је воја лу Тајка карjе ма тримјасě, тотнат карjе вјеђе
Фиу шй крјеђе йн јел, сй ајбе вијаца ђи веҹије; шй јо о сйл рађик йн вијацě
йн ʤěоа а ђилаурмě.
41. Атунҹа бомбоња Јудајењи ла јел ҹе ʤйсě: Јо сйнт пйња карjе сě
коборй ђин ҹерј .
42. Шй ворбја: Нује фи ěста Јисус фиу а лу Јосйм ла карjе ној йј шћим
тајка шй мујка? Кум дар јел ворбјешће: Ђин ҹерј мам коборйт?
43. Да Јисус ље распусě шй ʤйсě: Ну бомбоњирјец йнтрě вој.
44. Њима ну поаће вењи ла миње дакě нул дуҹе Тајка мјеу, карjе ма
тримјасě; шй јо о сйл рађик йн вијацě йн ʤěоа а ђилаурмě.
45. Йн Пророҹ стě скрис: Шй о сй фије тоц йнвацац ђила Думњеʤěу.
Тотнат карjе ауђе ђила Тајка шй йнвацě, о сй винě ла миње.
46. Ну кě ҹињива а ваʤут пе Тајка, ђикйт Ěла карjе је ђила Думњеʤěу;
јел а ваʤут пи Тајка.
47. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Карjе крјеђе йн миње, арjе вијаца ђи
веҹије.
(Кап. 23). 48. Јо сйнт пйња вијецй.
49. Тајки воштри мйнкарě манě йн ҹерěт, шй мурирě.
50. Аста је пйња карjе сě кобоарě ђин ҹерј: карjе ђин ја манйнкě, сй ну
моарě.
51. Јо сйнт пйња вије карjе сě коборй ђин ҹерј; карjе манйнкě ђин аста
пйње о сй трајаскě пйнě ваку; шй пйња пи карjе јо о сй дау је трупу ал
мјеу, пи карjе о сй дау ђе вијаца луми.
52. Да Јудајењи сě мйна ла ворбě уњи ку алцй ворбинд: Кум поаће ěста сй
њи ђа трупу ал луј сй мйнкěм?
53. Да Јисус љи ʤйсě: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: дакě ну мйнкац трупу
лу Фиу Уомулуј шй ну бјац сйнӂиљи луј, ну о сй авјец вијацě йн вој.
54. Карjе манйнкě трупу мјеу шй бја сйнӂиљи мјеу, арjе вијацě пйнě ваку;
шй јо о сйл рађик йн вијацě йн ʤěоа а ђилаурмě.
55. Кě трупу ал мјеу је мйнкарја адаваратě, шй сйнӂиљи ал мјеу је бјерја
адаваратě.
(Кап. 24). 56. Карjе манйнкě трупу мјеу шй бја сйнӂиљи мјеу, йн миње
трајешће шй јо йн јел.
57. Кум ҹе пе миње ма тримјасě ал виу Тајка, шй кум ҹе јо трајеск пинтру
Тајка, шй ěла карjе манйнкě пе миње шй јел о сй трајаскě пинтру миње.

137

58. Аста је пйња карjе сě коборй ђин ҹерј: ну кум тајки воштри мйнкарě
манě, шй мурирě; карjе манйнкě пйњаста о сй трајаскě пйнě ваку.
59. Аста спусě йн сйнагогě кйнд йнваца йн Капернаум.
60. Атунҹа мулц ђин йнвацатарј ђај луј, дупа ҹе ауʤйрě аја, ʤйсěрě: Аста
је тарjе ворбě. Карjе о поаће аскулта?
61. Да Јисус, карjе шћија йн гйнд кě йнвацатари луј бомбоњеск пинтру аја,
љи ʤйсě: Дар аста ва фаҹе сй гинђиц рěу?
62. Да ҹе дакě вјеђец Фиу Уомулуј кě сě дуҹе йнсус унђе йнтйј а фост?
63. Фантазму је аја ҹе йнвијаʤě, трупу ну фěјдује њимика. Ворбиљи пе
карjе ва јо спусěј, фантазму сйнт шй вијаца сйнт.
64. Ама јастě вруњи йнтрě вој карjе ну крјед. Кě шћија Јисус ђила порњит
карје сйнт ај ҹе ну крјед, шй карjе о сйл изђа.
65. Шй ворбја: Ђеаја ва ʤйсěј кě њима ну поаће вењи ла миње, дакě нуј
јастě дат ђила Тајка ал мјеу.
66. Ђатунҹа мулц ђин йнвацатарј ај луј са йнторс йндарěт, шй нумйј
мјерӂа ку јел.
67. Да Јисус ʤйсě ла Ајдојспрјеҹе: Сй ну врјрјец шй вој сй ва дуҹец?
68. Атунҹа йј распусě Сймон Пěтру: Доамње, ла карjе сй ње дуҹем? Ту ај
ворбиљи лу вијаца ђи веҹије.
69. Шй ној ам крјеʤут шй ам куноскут кě јешћ ту Иристосу, Фиу лу
Думњеʤěу ал виу.
70. Јисус љи распусě: Ну ва аљесěј фи јо пи вој Ајдојспрјеҹе? Шй уну ђин
вој је драку.
71. Да ворбја ђе Јуда лу Сймон Искариот, кě јел авја ђе гйнд сйл изђа, шй
јерја уну ђин Ајдојспрјеҹе.

7 Јудајењи ау ђе гйнд сй омоарје пе Јисус шй раскобоала йн вилајт ђе јел.
Ворбиту Иристосулуј йн храм ла Празњику лу ҹурјаʤě. ҹе гинђа вилајту
шй фарисěји ђе Иристосу.

(Кап. 25). 1. Шй дупа аја мјерӂа Јисус пин Гаљиљеја; кě пин Јудаја ну
вруса сй мјаргě, кě сě ујта Јудајењи сйл омоарје.
2. Јерја кам апроапје ал Јудајењеск Празњику лу ҹурјаʤě.
3. Атунҹа йј ʤйсěрě фрацй ај луј: Јеш ђаиҹа шй дуће йн Јудаја, шй
йнвацатари ај ти сй вадě фаҹерљи тјеље карjе фаҹ.
4. Кě њима ну фаҹе ҹова ку питулату, да сйнгур катě сй фије куноскут.
Кйнд ҹова аша фаҹ аратěће ла вилајт.
5. Кě њиш фрацй луј ну крјеђа йн јел.
6. Атунҹа љи ʤйсě Јисус: Врјемја мја йнкě намйј вењит, да врјемја
воастрě йнтођиуна је спримитě.
7. Ну поаће лумја ва мйрзй пе вој; да пе миње ма мйрзěшће, кě јо
мартурјеск ђе ја кě сйнт фаҹерљи ји рěље.
8. Вој јешйц ла Празњикуста: Јо йнкě ну о сй јес ла Празњикуста, кě а мја
врјеме йнкě ну са ймпљињит.
9. Дупа ҹе љи ʤйсě аста, рамасě йн Гаљиљеја.
10. Да кйнд јешйрě фрацй ај луј ла Празњик, атунҹа шй јел јешй, ну сйл
вадě тоц, нума кам ку питулату.
11. Да Јудајењи йл ката ла Празњик шй ворбја: Унђе је јел?
12. Шй јерја ђе јел мулће раскобоаље йн вилајт: уњи ворбја кě је бун; да
алцй ворбја: ну, нума йнҹелује вилајту.

138

13. Ама њима ну ворбја ђе јел сй аудě тоц, ђе фрика Јудајењилор.
(Кап. 26). 14. Ама кам пила жуматаћа Празњикулуј јешй Јисус йн храм
шй йнваца.
15. Шй сě мира Јудајењи ворбинд: Кум ěста шћије кěрцйљи да ну а
йнвацат?
16. Атунҹа љи распусě Јисус шй ʤйсě: Йнвацамйнту мјеу нује ал мјеу,
нума а лу Ěла карjе ма тримјес.
17. Карjе врја воја а луј сй факě, о сй куноаскě да је ěста йнвацамйнт ђила
Думњеʤěу, ор јо сйнгур ђила миње ворбјеск.
18. Карjе ворбјешће сйнгур ђила јел, круҹије ђе јел катě; да карjе катě
круҹија а лу Ěла карjе ла трмјес, ěла је адаварат шй нује йн јел
стрймбатаће.
19. Ну ђацě фи во’о Мојсěј Кануну? Шй њима ђин вој ну трајешће пе
Канун. Ђи ҹе катац сй ма оморйц?
20. Распусě вилајту шй ʤйсě: Да је драку йн ћиње;карје катě сй ће
омоарје?
21. Распусě Јисус шй ље ʤйсě: О уна фаҹерје факуј, шй тоц ва мирац
ђеаја.
22. Мојсěј ва ђацě сй ва сунаҹиц, ну ҹе је аја ђила Мојсěј, нума ђила тајки,
шй сймбйта сунаҹиц уому.
23. Дакě сймбěта уому примјешће сунаҹала, пě ку аја ну сě стрйкě Кануну
лу Мојсěј, ђи ҹе ва мйњијац пе миње ҹе уому йнтрјег винђекај сймбйтě.
24. Ну ва ујтарjец ҹе је карjе кйнд жуђекац, нума ку ђирјептаће жуђекуш
жуђекац.
25. Атунҹа ворбја уњи ђин Јерусаљимљењ: Нује фи ěста ěла пи карjе катě
сйл омоарје?
26. Шй ујће кум ворбјешће слобěд шй њимика нуј ʤйк. Сй ну фи кумва
ауʤйт гогомањи ај ноштри кě је јел ђеистйна Иристосу?
27. Ама пи ěста шћим ђиунђе је; да Иристосу кйнд виње њима ну о сй
шћије ђиунђе је.
28. Атунҹа Јисус стрйгě йн храм йнвацйнд шй ворбинд: Шй ма куношћец
шй шћиц ђиунђе сйнт; шй сйнгур ђила миње нам вењит, нума је адаварат
Ěла карjе ма тримјес, пи карjе вој нушћиц.
29. Јо йл шћиу, кě ђила јел сйнт, шй јел ма тримјасě.
30. Атунҹа сě ујта сйл приндě, шй њима ну пусě мйнљи пе јел, кě йнкě ну
јерја вењит ҹасу ал луј.
31. Да ђин вилајт мулц крјеʤурě йн јел, шй ворбја: Кйнд ва вењи
Иристосу, дар фи мйјмулће мирěрј о сй факě ђикйт ěста ҹе факу?
32. Ауʤйрě фарисěји кě вилајту аша ђе јел ворбјешће, шй тримјасěрě
фарисěји шй примосфйнтари слуӂиљи сйл приндě.
33. Атунҹа Јисус ʤйсě: Йнкě кйта врјеме сйнт ку вој; пě ма дук ла Ěла
карjе ма тримјасě.
34. О сй ма катац шй ну о сй ма афлац; шй унђе сйнт јо вој ну пућец вењи.
35. Да Јудајењи ʤйсěрě йнтрě ји: Йнкотро ěста арjе ђе гйнд сй сě дукě, да
ној сй нул пућем афла? Ну фи гинђешће дуҹа лај спрйнжйц Јељињ, шй пе
Јељињ сй йнвјацě?
36. Ҹе поаће сй фије аста ворбě ҹе о ʤйсě: О сй ма катац шй ну о сй ма
афлац; шй унђе сйнт јо вој ну пућец вењи?
(Кап. 27). 37. Да йн а ђилаурмě ʤěоа марjе а Празњикулуј, ста Јисус йн
пиҹоарjе шй стрйгě ворбинд: Карjе је сатос, ласě сй винě ла миње сй бја!

139

38. Карjе йн миње крјеђе, кум ҹе Карћа ʤйсě, ђин йнунтру ал луј о сй
пљеҹе вěјљи ђе апа вије.
39. Да аста ʤйсě ђе Фантазму пи карjе йл авја сй примјаскě ěја карjе крјед
йн нумиљи луј, кě Фантазму ал Сфйнт йнкě ну јерја ла ји, кě Јисус йнкě
ну јерја факут ку круҹије.
40. Да мулц ђин вилајт дупа ҹе ауʤйрě ашћа ворбе ворбја: Аста је
ђеистйна Пророку.
41. Алцй ворбја: Аста је Иристосу. Да уњи ворбја: Дар ђин Гаљиљеја о сй
винě Иристосу?
42. Ну спусě фи Карћа кě Иристосу о сй винě ђин самйнца а лу Давид шй
ђин сату Витлајемулуј, унђе јерја Давид.
43. Аша сě факу раскобоалě йн вилајт пинтру јел.
44. Да вруњи ђин ји врусасě сйл приндě; ама њима ну пусě мйна пи јел.
45. Да вењирě слуӂиљи ла примосфйнтарј шй фарисěј; шй ěшћа љи
ʤйсěрě: Ђи ҹе нул адусěрěц?
46. Да слуӂиљи распусěрě: Њишкйнд врун уом на ворбит аша ка ěста
уом.
47. Атунҹа љи распусěрě фарисěји: Дар шй вој ва йнҹелуирěц?
48. Крјеʤу фи карjе йн јел ђин примоҹурј ор ђин фарисěј?
49. Ђикйт вилајтуста, ал карjе нушћије Кануну, је бластамат.
50. Ље ʤйсě Њикођин, карjе вења ла јел ноапћа, шй карjе јерја уну ђин ји:
51. О да фи Кануну ностру жуђекě пе уом пйнě йнтйј нул аскултě шй
зафлě ҹе фаҹе?
52. Йј распусěрě шй ʤйсěрě: Сй ну фиј шй ту ђин Гаљиљеја? Ујтěће шй
вјеʤ кě пророку ђин Гаљиљеја ну виње.
53. Шй сě дусěрě тотнат ла каса а луј.

8

Жуђекушу ђе мујерја принсě ла ибомњиҹије. Иристосу вјеђерја луми.
Мартурија а лу Тајка шй йнвацамйнту ђила Тајка. Истйна о сй ва факě
слобйʤ! Јудајењи роби а пакаћилор, ај фйрě ҹинстě копиј лу Аврам; а лор
тајкě је драку. Јудајењи ворбјеск ђе рěу пе Јисус.
(Кап. 28). 1. Да Јисус сě дусě пи Ҹоака Масљињаскě.
2. Шй ђимињацě јар вењи йн храм; шй тот вилајту вењисě ла јел; шй
шаʤу шйј йнваца.
3. Да карћитори шй фарисěји адусěрě пе мујерја принсě ла ибомњиҹије,
шй дупа ҹе о пусěрě ла мижлок,
4. Йј ʤйсěрě: Даскěље, аста мујерје је принсě ла фаҹерја ибомњиҹији;
5. Да Мојсěј йн Канун њи порйнҹи, пе а љи аша ку пјетри сй ље оморйм;
да ту ҹе спуњ?
6. Да аста ʤйсěрě сйл ҹерҹе ђе лар авја ђи ҹе винуи. Да Јисус дупа ҹе сě
апљекě жос, скрија ку ӂејту пе помйнт.
7. Да кйнд йл уна йнтрјебасě, сě рађикě шй ље ʤйсě: Карjе је ђинтрě вој
фйрђе пакаће ласě мйјйнтйј сй лапиђе пјатра пи ја.
8. Пě јар сě апљекě жос шй скријасě пи помйнт.
9. Да ји кйнд ауʤйрě аја, шй јерја ља дат йн гйнд ђе а лор винујелурј, јеша
уну дупа алту,порњинд ђила примоҹурј пйнě лај ђилаурмě; шй рамасě
Јисус сйнгур шй мујерја стйнд ла мижлок.

140

10. Дупа ҹе Јисус сě рађикě, шй кйнд ну ваʤу њишпеуну ђикйт пе мујерје
сйнгурě, йј ʤйсě: Фамијо, унђе сйнт ěја ҹе ће винуја? Њишуну ну ће
жуђекě?
11. Да ја ʤйсě: Њишуну, Доамње! Да Јисус йј ʤйсě: Њиш јо ну ће жуђек;
дуће, шй ђакума йнколо нумйј фаҹа пакат.
(Кап. 29). 12. Јисус пě јар љи ʤйсě, ворбинд: Јо сйнт вјеђерја луми; карjе
мјерӂе дупа миње, ну о сй умбље йн његурě, нума о сй ајбе веђерја
вијецй.
13. Атунҹа йј ʤйсěрě фарисěји: Ту сйнгур ђе ћиње мартурјешћ; мартурија
тја нује куђеистйна.
14. Јисус распусě шй ље ʤйсě: Дакě јо шй мартурјеск ђе миње сйнгур,
ђеистйна је мартурија а мја, кě шћиу ђеунђе вин шй унђе ма дук; да вој ну
шћиц ђеунђе вин шй унђе ма дук.
15. Вој жуђекац пе труп, јо ну жуђик ла њима.
16. Ама дакě јо шй жуђек, жуђекушу ал мјеу је адаварат: кě нусйнт
сйнгур, нума јо шй Тајка карjе ма тримјасě.
17. Шйн Кануну ал востру стě скрис кě мартурија а лу дој уоамињ је
куђеистйна.
18. Јо сйнт ěла карjе мартурјеск ђе миње, шй мартурјешће ђе миње Тајка
карjе ма тримјасě.
19. Атунҹа йј ворбја: Унђе је Тајка ал тјеу? Јисус распусě: Ну ма шћиц пе
миње, њиш пи Тајка ал мјеу; кйнд мац шћи пи миње, ац шћи шй пи Тајка
ал мјеу.
20. Ашћа ворбе спусě Јисус ла лада ђе дарурј кйнд йнваца йн храм; шй
њима нул принсě, кě йнкě ну јерја вењит ҹасу ал луј.
(Кап. 30). 21. Да Јисус јар ље ʤйсě: Јо ма дук, шй о сй ма катац; шй о сй
муриц йн пакату ал востру; унђе јо ма дук, вој ну пућец вењи.
22. Атунҹа ʤйсěрě Јудајењи: Сй ну сě врја сйнгур оморй, ђе ʤйҹе: Унђе јо
ма дук, вој ну пућец вењи.
23. Шй ље ʤйсě: Вој сйнћец ђи жос, јо сйнт ђи сус; вој сйнћец ђила аста
лумје, јо нусйнт ђила аста лумје.
24. Ђеаја шй ва спусěј кě о сй муриц йн пакаћиљи а воаштрје; кě дакě ну
крјеђец кě Јо сйнт, о сй муриц йн пакаћиљи а воаштрје.
25. Атунҹа йј ворбја: Карjе јешћ ту? Шй ље ʤйсě Јисус: Порњиту, кум шй
ва спун.
26. Мулт ам ђе вој ворби шй жуђека; ама Ěла карjе ма тримјасě адаварат
је, шй јо ворбјеск йн лумје аја ҹе ауʤйј ђила јел.
27. Шй ну йнцаљасěрě кě ље ворбја ђе Тајка.
28. Да Јисус ље ʤйсě: Кйнд рађикац Фиу Уомулуј, атунҹа о сй зафлац кě
Јо сйнт, шй кě њимика сйнгур ђила миње ну фак; нума кум ма йнвацě
Тајка ал мјеу аша ворбјеск.
29. Шй ěла карjе ма тримјасě, ку миње је. Нума ласě Тајка пи миње
сйнгур; кě јо йнтођиуна фак аја ҹе је луј пи воје.
30. Кйнд аста ворбја, мулц крјеʤурě йн Јел.
(Кап. 31). 31. Атунҹа Јисус ворбја ла ěја Јудајењ карjе йл крјеʤурě: Дакě
вој рамйњец ла ворба мја, ђеистйна о сй фиц йнвацатари ај ми,
32. Шй о сй куноашћец истйна, шй истйна о сй ва факě слобйʤ.
33. Йј распусěрě: Ној сйнћем самйнца а лу Аврам, шй њишкйнд ла њима
нам фост робј. Кум ту ворбјешћ кě о сй фим слобйʤ?
34. Јисус ље распусě: Ђеистйна, ђеистйна ва спун, кě тотнат карjе фаҹе
пакаће роб је ла пакаће.

141

35. Да робу ну рамйње йн касě пйнě ваку, фиу рамйње пйнě ваку.
36. Дакě, дакум, Фиу ва фаҹе слобйʤ, ђеистйна о сй фиц слобйʤ.
37. Шћиу кě сйнћец самйнца лу Аврам; ама ва ујтац сй ма оморйц, кě
ворба мја нарjе лок йн вој.
38. Јо ворбјеск ҹе ваʤуј ђила Тајка ал мјеу; шй вој, дакум, фаҹец ҹе ац
ваʤут ђила тајка ал востру.
39. Распусěрě шйј ʤйсěрě: Тајка ал ностру је Аврам. Јисус ље ʤйсě: Кйнд
ац фи копији лу Аврам, ац фаҹа фаҹерљи а лу Аврам.
40. Да акума ва ујтац пе миње сй ма оморйц, пи уому карjе истйна ва
спусěј, пи карjе о ауʤйј ђила Думњеʤěу. Аја Аврам на факут.
41. Вој фаҹец фаҹерљи лу тајка ал востру. Атунҹа йј ʤйсěрě: Ној
нусйнћем факуц ђин курвалук; пи ун тајкě авјем – Думњеʤěу.
(Кап. 32). 42. Да Јисус ље ʤйсě: Кйнд ар фи Думњеʤěу тајка ал востру,
мац воји вој пе миње; кě јо ђила Думњеʤěу јешйј шй вењиј; кě ну вењиј
сйнгур ђила миње, нума Јел ма тримјасě.
43. Ђи ҹе ну йнцаљеӂец ворбиту ал мјеу? Кě ну пућец ворба мја сй
аскултац.
44. Ал востру тајкě је драку; шй а лу тајка ал востру врјец сй фаҹец; јел је
омороју омењеск ђила порњит, шй ну стě ла истйнě, кě нује истйнě йн јел;
кйнд ворбјешће минҹуна, пја луј ворбјешће, кě јел је минҹиносу шй тајка
лу минҹунě.
45. Да пе миње ну ма крјеђец, кě јо истйна ворбјеск.
46. Карjе ђин вој ма жуђикě ђе пакаће? Дакě фи истйна ворбјеск, ђи ҹе вој
ну ма крјеђец?
47. Карjе је ђила Думњеʤěу, ворбиљи Думњеʤěулуј аскултě; ђеаја вој ну
аскултац, кě нусйнћец ђила Думњеʤěу.
48. Атунҹа распусěрě Јудајењи шй ʤйсěрě: Ну фи ворбим ној ђирјепт кě
јешћ ту Самаријан, шй кě је драку йн ћиње?
49. Јисус распусě: Йн миње драку нује, нума рјеспекујеск пе Тајка ал мјеу;
да вој ма рйзйљиц:
50. Да јо ну кат круҹија а мја; јастě карjе катě шй жуђикě.
(Кап. 33). 51. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Карjе цйње ворба мја, ну о сй
вадě моарћа пйнě ваку.
52. Атунҹа йј ʤйсěрě Јудајењи: Акума ваʤурěм кě је драку йн ћиње.
Аврам мури, шй пророҹи; да ту ворбјешћ: Карjе цйње ворба а мја ну о сй
гушће моарћа пйнě ваку.
53. Е да фи јешћ ту мйјмарjе ђикйт тајка ал ностру Аврам, карjе мури?
Шй пророҹи мурирě. Карjе ће фаҹ ту сйнгур?
54. Да Јисус распусě: Дакě јо сйнгур йм фак круҹије, круҹија а мја је
њимика. Тајка ал мјеу је ěла карjе ма фаҹе ку круҹије, ђе карjе вој ворбиц
кě је Думњеʤěу ал востру.
55. Шй нул куношћец, да јо йл шћиу. Шй дакě аш ʤйҹе кě нул шћиу о сй
фиу минҹинос ка шй вој. Нума йл шћиу, шй ворба а луј цйн.
56. Аврам, тајка ал востру, ја фост драг сй вадě ʤěоа а мја; шй ваʤу шйј
фу драг.
57. Да Јудајењи йј ʤйсěрě:Йнкě нај њиҹ ҹинʤěҹ ђе ањ, да пе Аврам ај
ваʤут?
58. Да Јисус ље ʤйсě: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: йнаинћа а лу ҹе сě
Аврам факу, Јо сйнт.
59. Атунҹа луварě пјетри сй лапиђе пи јел; да Јисус сě питулě, шй јешй
ђин храм шй дупа ҹе трјеку пинтрě ји сě дусě аша.

142

9

Иристосу винђекě сймбйта пјал орб ђин фаҹерје. Фарисěји испићеск
пјал винђекат.
(Кап. 34). 1. Шй трјекйнд ваʤу уом орб ђин фаҹерја а луј.
2. Шйл йнтрјебарě йнвацатари луј ворбинд: Рави, карjе факу пакаће, ěста
ор паринцй луј, пě сě факу орб?
3. Јисус распусě: Ну факу пакаће њиш јел њиш паринцй луј, нума сй сě
арěће фаҹерљи лу Думњеʤěу пи јел.
4. Јо аш трěбуи лукра фаҹерљи а лу Ěла карjе ма тримјасě, пйнě је ʤěоа.
О сй винě ноапћа кйнд њима ну поаће лукра.
5. Пйнě сйнт пи лумје, веђерје сйнт ла лумје.
6. Дупа ҹе ʤйсě аста, шкипě пи помйнт шй факу морҹилě ђе шкипјец, шй
мйнжй ку морҹилě оки лал орб.
7. Шйј ʤйсě: Дуће спалће пи окј йн бања Сйломјаскě, ҹе толмаҹит ар фи:
тримјес. Сě дусě дакум, шй сě спалě пи окј, шй вењи ваʤйнд.
8. Да комшйјљи шй карjе ла јерја ваʤут йнтйј кě јерја орб ворбјасě: Нује
фи ěста ěла ҹе шађа шй ҹерҹетасě.
9. Уњи ворбјасě: Јел је, да алцй: Самйнě ку јел. Да јел ʤйсě: Јо сйнт.
10. Атунҹа йј ворбјасě: Кум цй сě ђишкисěрě оки?
11. Јел љи распусě шй ʤйсě: Уому карjе сě кјамě Јисус, факу морҹилě, шй
мйнжй оки ај ми, шйм ʤйсě: Дуће йн бања Сйломјаскě шй спалће пи окј.
Шй кйнд ма дусěј шй ма спалај, порњиј сй вěд.
12. Атунҹа йј ʤйсěрě: Унђе је јел? ʤйсě: Нушћу.
13. Атунҹа пи ěла ҹе јерја орб, йл дусěрě ла фарисěј.
14. Да јерја сймбйта кйнд Јисус факу морҹила шйј ђишкисě оки.
15. Да фарисěји атунҹа јар йл йнтрјеба кум порњи сй вадě. Да јел љи
ʤйсě: Морҹилě йм пусě ла окј, шй ма спалај пи окј шй вěд.
16. Атунҹа ворбјасě уњи ђин фарисěј: Нује ěста уом ђила Думњеʤěу, кě ну
прěзнује пе сймбйта. Алцй ворбјасě: Кум поаће уому ал пакатос аша
мирěрј фаҹа? Шй сě факу раскбоалě йнтрě ји.
17. Шй јар ʤйсěрě лал орб: Ҹе ту спуњ ђе ěла ҹец ђишкисě оки ај ти? Да
јел ʤйсě: Пророк је.
18. Атунҹа Јудајењи ну крјеʤурě ђе ěла кě а фост орб шй а порњит сй
вадě, пйнě ну кјемарě пи паринцй а лу ěла ҹа порњит сй вадě,
19. Шйј йнтрјебарě ворбинд: Да је ěста фиу востру ђе карjе вој спуњец кě
сě факу орб? Кум, дар акума вјеђе? 20. Да паринцй луј љи распусěрě шй
ʤйсěрě: Шћим кě је ěста фиу ностру, шй кě са факут орб;
21. Да кум акума вјеђе нушћим, ор карjе ја ђишкис оки ној нушћим; јел је
марjе, йнтрјебацěл пи јел, ласě сй спунě сйнгур ђе јел.
22. Аста ʤйсěрě паринцй ај луј кě сě ћемја ђе Јудајењ; кě Јудајењи јерја са
ворбит сй фије дат йнлěтурј ђин сйнагогě карjе год пи Јисус мартурјешће
ђе Иристос.
23. Ђеаја ʤйсěрě паринцй луј: Јел је марjе, йнтрјебацěл пи јел.
24. Атунҹа ђадаоара кјемарě пи уому карjе а фост орб, шйј ʤйсěрě: Дěј ла
Думњеʤěу круҹије, ној шћим кě је ěла уом пакатос.
25. Да јел распусě шй ʤйсě: Да фи је пакатос, нушћу; пи уна о шћиу – кě
јо јерјам орб, шй акума вěд.
26. Атунҹа јар йј ʤйсěрě: Ҹец факу? Кум ђишкисě оки ај ти?

143

27. Љи распусě: Баш ва спусěј шй ну асклтарěц. Ҹе јар о сй аскултац? Сй
ну врјец шй вој сй фиц йнвацатари ај луј?
28. Да ји йл спусěрě мулће шйј ʤйсěрě: Ту јешћ йнвацатарју луј, да ној
сйнћем йнвацатари лу Мојсěј.
29. Ној шћим кě ку Мојсěј а ворбит Думњеʤěу;да пи ěста нушћим ђеунђе
је.
30. Распусě уому шй љи ʤйсě: Аја шй је ђе мират, ҹе вој нушћиц ђиунђе
је, да јел ђишкисě оки ај ми.
31. Да шћим кě Думњеʤěу ну аскултě ђај пакатош; нума дакě карjе
рјеспекује пе Думњеʤěу шй воја луј фаҹе, пи ěла ласкултě.
32. Ђикйнд је ваку, ну са ауʤйт сй фи ҹињива ђишкис оки лал ҹе са факут
орб.
33. Кйнд јел нар фи ђила Думњеʤěу, нар пућа њимика фаҹа.
34. Распусěрě шйј ʤйсěрě: Ту ћај факут тот йн пкаће, пě дар ту пи ној сй
ње йнвјец? Шйл скоасěрě афарě.
35. Шй ауʤй Јисус кйл скосěрě афарě, шй кйнд йл афлě йј ʤйсě: Крјеʤ фи
ту йн Фиу Думњеʤěулуј?
36. Јел распусě шй ʤйсě: Да карjе је, Доамње, йн јел сй крјед?
37. Да Јисус йј ʤйсě: Шй лај ваʤут шй ал карjе ворбјешће ку ћиње јел је.
38. Да јел ʤйсě: Крјед, Доамње! Шйј сě йнкинě.
(Кап. 35). 39. Шй ʤйсě Јисус: Ђе жуђекуш јо вењиј пи аста лумје, сй вадě
карjе ну вěд, шй карjе вěд сй сě факě орбј.
40. Шй ауʤйрě аста уњи ђин фарисěј карjе јерја ку јел, шйј ʤйсěрě: Е да
фи сйнћем шй ној орбј?
41. Љи ʤйсě Јисус: Кйнд ац фи орбј, нац авја пакаће; да акума ворбиц кě
вјеђец, аша пакату востру рамйње.

10 Ђе пакурарју ал бун шй кйрду ал луј. Иристосу йн ћинда храмулуј а лу
Соломон ла Празњику йноитулуј, распуње ла Јудајењ ђи Тајкě шй ђи јел.
1. Ђеистйина, ђеистйна ва спун: Карjе ну тунě ла ушě йн струнга
уојљилор, нума трјеҹе ла алт лок, јел је фураторј шй уоц.
2. Да карjе тунě ла ушě, је пакурарју уојљилор.
3. Луј портарју ђишкиђе, шй уојљи гласу луј аскултě, шй а љи луј уој
кјамě пи нумје, шй ље скоаће афарě;
4. Шй кйнд пја љи луј уој скоаће, мјерӂе йнаинћа а лор, шй уојљи мјерг
дупа јел, кě куноск гласу луј.
5. Да дупа стрин ну вор сй мјаргě, нума фуг ђила јел, кě ну куноск гласу
лу алтуја.
6. Пи аста повастě љо спусě Јисус, ама ји ну йнцаљасěрě ҹе јерја аја ҹе љи
ворбја.
7. Атунҹа љи ʤйсě Јисус јар: Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Јо сйнт уша ла
уој.
8. Тоц карjе год вењирě йнаинћа мја, фураторј сйнт шй уоц; ама уојљи нуј
аскултарě.
(Кап. 36). 9. Јо сйнт уша; карjе тунě пин миње о сй сě испасаскě, шй о сй
туње шй о сй јасě, шй пашћуње о сй афље.
10. Фураторју ну виње њиш ђи ҹе алта ђикйт сй фурје шй сй омоарје шй
сй прапěстује. Јо вењиј сй ајбе вијацě, шй со ајбе ку пљину.
11. Јо сйнт пакурарју ал бун. Пакурарју ал бун йш дě вијаца а луј ђе уој.

144

12. Да сймбријарју, карје нује пакурарј, ла карjе уојљи нусйнт а љи луј,
вјеђе лупу унђе виње, шй ласě уојљи, шй фуӂe; шй лупу рапосěшће уојљи
шй ље спрйнжěшће.
13. Да сймбријарју фуӂе, кě је сймбријарј шй ну марјешће ђи уој.
14. Јо сйнт пакурарју ал бун шй шћиу пи а љи мјеље, шй а мјеље пи миње
ма шћиу.
15. Кум ҹе пи миње ма шћије Тајка шй јо шћиу пи Тајка; шй вијаца а мја
дау ђи уој.
16. Шй пи алће уој ам карjе нусйнт ђин аста струнгě, шй пи аља аш
трěбуи адуҹа; шй о сй аудě гласу ал мјеу, шй о сй фије ун кйрд шй ун
пакурарј.
(Кап. 37). 17. Ђеаја Тајка арjе драгостě ђи миње, кě јо вијаца а мја о пун,
сй о јар јау.
18. Њима ну о ја ку сйла ђила миње, нума пи ја јо сйнгур ђила миње о
пун. Купринс ам со пун, шй купринс ам јар со јау. Аста порйнкě примиј
ђила Тајка ал мјеу.
19. Атунҹа јар сě факу раскобоала йнтрě Јудајењ ђе ашћа ворбе.
20. Мулц ђин ји ворбја: Йн јел је драку, шй а нароʤйт; ҹел аскултац?
21. Алцй ворбја: Ашћа нусйнт ворбиљи а народулуј. Дар поаће драку лај
орбј оки ђишкиђа?
22. Да јерја атунҹа Празњику лу йноирја храмулуј йн Јерусаљим, шй јерја
јарна.
23. Шй мјерӂа Јисус пин храм, пин ћинда Соломонулуј.
24. Да Јудајењи йл окољирě, шйј ворбја: Пйнě кйнд о сй нйкажěшћ
суфљићиљи ноаштрје? Дакě јешћ ту Иристосу, њи спуње слобěд.
25. Јисус љи распусě: Ва спусěј, пě ну крјеђец. Фаҹерљи пи карjе фак јо
йн нумиљи лу Тајка ал мјеу, јеље мартурјеск ђе миње.
26. Ама вој ну крјеђец; кě нусйнћец ђин а мјеље уој, кум ҹе ва спусěј.
(Кап. 38). 27. Уојљи мјеље аскултě гласу мјеу, шй јо ље куноск пи јеље,
шй дупа миње мјерг.
28. Шй јо љи дау вијаца ђи веҹије, шй њишкйнд ну о сй пјарě, шй њима
ну о сй ље ја ку сйла ђин мйна а мја.
29. Тајка ал мјеу карjе ми ље ђацě мйјмарjе је ђин тоц; шй њима ну поаће
лува ку сйла ђин мйна лу Тајка ал мјеу.
30. Јо шй Тајка уну сйнћем.
31. Да Јудајењи јар луварě пјетри сйл омоарје.
32. Јисус ље распусě: Мулће буње фаҹерј ва аратај ђила Тајка ал мјеу, ђи
карjе ђин аља фаҹерј ма оморйц ку пјетри?
33. Йј ʤйсěрě Јудајењи ворбинд: Ђе фаҹерја бунě ну лападěм пјетри пи
ћиње, нума ђе окарала ла Думњеʤěу, ҹе ту, уом ҹе јешћ, ће фаҹ
Думњеʤěу.
34. Јисус љи распусě: Нује фи скрис йн Кануну востру: Јо ʤйсěј:
думњеʤěј сйнћец?
35. Дакě ла ěја љи ʤйсě думњеʤěј, ла карjе ворба Думњеʤěулуј фу датě,
да Карћа ну сě поаће опри.
36. Кум вој ворбиц ла ěла пи карjе Тајка сфйнтуи шй тримјасě ла лумје:
окарěшћ пи Думњеʤěу, ҹе ʤйсěј: јо сйнт фиу Думњеʤěулуј?
37. Дакě ну фак фаҹерљи лу Тајка ал мјеу, нум крјеђец.
38. Дакě фи фак, дакě мије шй ну крјеђец, ла фаҹерј крјеђец; сй куношћец
шй сй крјеђец кě је Тајка йн миње шй јо йн јел.
39. Атунҹа јар сě ујта сйл приндě; ама јар љи скапě ђин мйњ.

145

40. Шй јар сě дусě пистě Јордан ла локула унђе Јован йнтйј боћеʤа; шй
рамасě аколо.
41. Шй мулц вењирě ла јел шй ворбја: Јован ну факу њиш о уна мирарjе,
ама тот ҹе спусě Јован ђи ěста, истйна јерја.
42. Шй мулц крјеʤурě ла јел аколо.

11

Йнторсу йн Јудаја. А лу Лазар рађикату йн вијацě. Ворбиту лу
примоҹури ај сфйнтарилор сй омоарје пи Јисус. Овеђења лу Кајафа ђе
моарћа лу Јисус а ђе расплатě .
(Кап. 39). 1. Јерја пě вруну болнау, Лазар ђин Витањија, сату лу Марија
шй Марта, сора а ји.
2. Да Марија, а куј фраће Лазар фу болнау, јерја аја карjе унсě пи Домну
ку мироасě шй шћарсě пиҹоарљи луј ку пěру ал ји.
3. Атунҹа сурорљи тримјасěрě ла јел ворбинд: Доамње ујће, ěла карjе је
пи воја тја, болнау је.
4. Да кйнд ауʤй Јисус ʤйсě: Аста боалě нује ла моарће, нума ла круҹија
Думњеʤěулуј, сйл факě ку круҹије пи Фиу Думњеʤěулуј ђи пе ја.
5. Да Јисус воја пи Марта, шй пи сора а ји, шй пе Лазар.
6. Пě кйнд ауʤй кě је болнау, атунҹа рамасě доо ʤйље йн локула унђе
јерја.
7. Дупа аја ʤйсě ла йнвацатарј: Ајдац јар йн Јудаја.
8. Йнвацатари йј ʤйсěрě: Рави, акума Јудајењи врусасě сй ће омоарје ку
пјетри, пě дар јар врјеј сй ће дуҹ аколо?
9. Јисус распусě: Нује фи до’оспрјеҹе ҹасурј ђе ʤěо? Карjе ʤěоа мјрӂе ну
сě ймпјеђикě, кě вјеђе веђерја алу лумјаста.
10. Да карjе мјрӂе ноапћа сě ймпјеђикě, кě нарjе вјеђерје йн јел.
11. Аста спусě, шй дупа аја ље ʤйсě: Лазар, прјећину ностру, адурми; ама
ма дук сйл помењеск.
12. Атунҹа йј ʤйсěрě йнвацатари луј: Доамње, дакě а адурмит, о сй сě
скоаље.
13. Да Јисус ља ʤйс ђи моарћа луј, да ји пě гинђа кě ворбјешће ђе
дурмиту сомнулуј.
14. Атунҹа Јисус љи спусě ђирјепт: Лазар мури.
15. Шй ми драг пинтру вој ҹе нам фост аколо, сй крјеђец; нума ајдац ла
јел.
16. Атунҹа Тома, ҹеј ʤйҹа Žјеманарату, ʤйсě ла ајлалц йнвацатарј: Ајдац
шй ној сй мјерӂем ку јел.
17. Да кйнд вењи Јисус, йл афлě, да јел баш патру ʤйље йн мормйнт.
18. Да Витањија јерја апроапје ђи Јерусаљим пила во ҹинҹ-шасě стадйј.
19. Шй мулц ђин Јудајењ јерја вењиц ла Марта шй Марија, сй ље ймпјеҹе
ђе фраћиљи ал лор.
20. Кйнд Марта дакум, ауʤй кě Јисус виње, јешй йнаића луј, да Марија
шађа ла касě.
21. Атунҹа ʤйсě Марта ла Јисус: Доамње, сй фи ту фост аиҹа, нар фи
мурит фраћиљи ал мјеу.
22. Ама шй акума шћиу, кě ҹе год кац ђила Думњеʤěу, о сйц ђа
Думњеʤěу.
23. Йј ʤйсě Јисус: О сй сě рађиҹе йн вијацě фраћиљи ал тјеу.

146

24. Марта йј ʤйсě: Шћиу кě о сй сě скоаље ла рађикарја йн вијацě, йн
ʤěоа а ђилаурмě.
25. Да Јисус йј ʤйсě: Јо сйнт рађикарја йн вијацě шй вијаца; карjе крјеђе
йн миње дакě шй моарjе, о сй трајаскě.
26. Шй њишуну карjе трајешће шй крјејђе йн миње, ну о сй моарě пйнě
ваку. Крјеʤ фи аста?
27. Йј ʤйсě: Да, Доамње! Јо крјеʤуј кě јешћ ту Иристосу, Фиу
Думњеʤěулуј, карjе виње йн лумје.
28. Шй дупа ҹе аста спусě, сě дусě пě кјемě ку питулату пи Марија сора а
ји, ворбинд: Даскěлу а вењит, шй ће кјамě.
29. Да ја кум ауʤй, сě скулě јут шй сě дусě ла јел;
30. Кě Јисус йнкě ну јерја вењит йн сат, нума јерја ла ěла лок унђе йл
йнтйлњи Марта
31. Да Јудајењи, карjе јерја ку ја йн касě шй о ймпака, кйнд ваʤурě пи
Марија кě јут сě скулě шй јешй, пљекарě дупа ја ворбинд кě сě дуҹе ла
мормйнт сй плйнгě аколо.
32. Да Марија, кум вењи унђе а фост Јисус, шйл ваʤу, каʤу ла пиҹоариљи
луј ворбинд: Доамње, сй фи фост ту аиҹа, нар фи мурит фраћиљи мјеу.
33. Атунҹа Јисус кйнд ваʤу унђе плйнӂе, шй унђе плйнг шй Јудајењи
карjе вњирě ку ја, сě скутурě йн фантазмě, шй сě йнтристě шй јел.
34. Шй ʤйсě: Унђе лац пус? Йј спусěрě: Доамње, вино сй вјеʤ.
35. Ла Јисус порњирě лакримиљи.
36. Атунҹа Јудајењи ворбјасě: Ујће кум авјасě драгостě ђи јел.
37. Да уњи ђин ји ʤйсěрě: Ну путу фи ěста, карjе ђишкисě оки лал орб,
фаҹа њиш ěста сй ну моарě?
38. Да Јисус јар сě скутутрě йн јел, шй вењи ла мормйнт. Да аја јерја
пјешћера, шй пјатра трйнћитě пи ја.
39. Јисус ʤйсě: Лувац пјатра. Йј ʤйсě Марта, сора лу ал морт: Доамње,
баш арjе мирос грјеу; кě сйнт патру ʤйље ђикйнд а мурит.
40. Йј ʤйсě Јисус:Нуц спусěј фи кě дакě крјеʤ,о сй вјеʤ круҹија
Думњеʤěулуј?
41. Атунҹа мутарě пјатра ђиунђе јерја кулкат морту. Да Јисус рађикě оки
йнсус, шй ʤйсě: Тајкě, йц мулцамјеск ҹе мај аскултат.
42. Да јо шћиу кě ма йнтођиуна аскулц; нума ʤйсěј пинтру ђе вилајт карjе
аиҹа стě, сй крјадě кě мај ту тримјес.
43. Шй кйнд аста ʤйсě, стрйгě ку тарjе глас: Лазарје, јеш афарě!
44. Шй јешй ал морт йнвěлуит ку пйнʤě пи мйњ шй пи пиҹоарје, шй фаца
луј ку пешкиру љегатě. Јисус љи ʤйсě: Ђезљегацěл шй ласацěл сй сě дукě.
45. Атунҹа мулц ђин Јудајењ карjе јерја вењиц ла Марија, кйнд ваʤурě ҹе
а факут Јисус, крјеʤурě йн јел.
46. Да уњи ђин ји сě дусěрě ла фарисěј шй ље спусěрě ҹе факу Јисус.
(Кап. 40). 47. Атунҹа примосфйнтари шй фарисěји адунарě Сйнадриону,
шй ворбја: Ҹе о сй фаҹем? Ěста уом фаҹе мулће мирěрј.
48. Дакě йл ласěм аша, тоц о сй крјадě йн јел; пě о сй винě Ромајењи шй о
сй њи ја цара шй вилајту.
49. Да уну ђин ји, пи нумје Кајафа, карjе йн анула јерја примосфйнтарј,
ље ʤйсě: Вој нушћиц њимика;
50. Њиш ва гинђиц кě ђи ној је мйјбун ун уом сй моарě ђе вилајт, да ну
тот вилајту сй сě прапађаскě.

147

51. Да аста ну ʤйсě сйнгур ђила јел, нума кум јерја примосфйнтарј йн
анула, пророкуји кě Јисус о сй моарě ђи вилајт;
52. Шй ну нума ђе вилајт, нума шй пи ај спрйнжйц копији лу Думњеʤěу
сй адуње йн уну.
53. Ђин аја, дакум, ʤěо сě ворбирě сйл омоарје.
54. Да Јисус нумйј мјерӂа сйл вадě Јудајењи, нума ђаҹија сě дусě йн
котуну апроапје ђе ҹерěт, йн орашу пи нумје Јефрјем, шй аколо мјерӂа ку
йнвацатари ај луј.
55. Да јерја апроапје Пасха Јудајаскě, шй мулц ђин ěла котун вењирě йн
Јерусаљим йнаинћа лу Пасхě сй сě кураћаʤě.
56. Атунҹа ката пи Јисус, шй стйнд йн храм ворбја уњи кйтрě алцй: Кум
ви сě ймпарjе, дар ну о сй винě ла Празњик?
57. Да примосфйнтари шй фарисěји ђацěрě порйнкě, дакě йл ҹињива вјеђе
унђе је, сй ивјаскě сйл приндě.

12

Унсу лу Јисус йн Витањија. Ал ку вјесаљије тунату Иристосулуј йн
Јерусаљим. Ђе бобу грйулуј. Гласу ђин ҹерј. Ђе моарћа Иристосулуј шй ђе
пјерђерја а лу фурисйту. Крјеђерја йн Иристосу ка Вјеђерја луми, шй
њекрјеђерја Јудајењилор.
(Кап. 41). 1. Да Јисус ла шасě ʤйље йнаинћа а лу Пасхě, вењи йн
Витањија унђе јерја Лазар ал ҹе мури, пи карjе рађикě ђин ај морц.
2. Аколо пě йј гаћирě ҹина, шй Марта аскултасě, да шй Лазар шађа ку ји
ла масě;
3. Да Марија дупа ҹе лувě љитра ку ђе нард курат ђал мйјскумп мирос,
унсě пиҹоариљи а лу Јисус, шй шћарсě ку пěру ал ји пиҹоариљи луј; да
каса сě умплу ку мироасě ђе мирос.
4. Атунҹа ʤйсě уну ђин йнвацатарј ај луј, Јуда лу Сймон Искариоцěск,
карjе пиурмě йл изђацě:
5. Ђи ҹе ěста мирос ну сě винду ђи триј суће ђи бěнҹ шй ну сě ђацě лај
сараҹ
6. Да аста ʤйсě ну ҹе сě грижа ђај сараҹ, нума ҹе јерја фураторј, шй авја
паласка, шй лува ҹе сě пуња йн ја.
7. Да Јисус ʤйсě: Ну о дйрйрјец пи ја; ја а пастрат аја ђе ʤěоа лу
йнгропату ал мјеу;
8. Кě ђај сараҹ йнтођиуна авјец ку вој, да пи миње ну ма авјец йнтођиуна.
9. Ауʤй пě, мулт вилајт ђин Јудаја кě је јел аколо, шй вењирě ну само
пинтру Јисус, нума сй вадě шй пи Лазар пи карjе рађикě ђин ај морц.
10. Да примосфйнтари сě ворбирě шй пи Лазар сй омоарје;
11. Кě мулц ђин Јудајењ вења пинтру јел шй крјеђа йн Јисус.
12. Да мйњеʤй мулц ђин вилајт карjе јерја вењиц ла Празњик, кйнд
ауʤйрě кě Јисус виње йн Јерусаљим,
13. Луварě крјенӂ ђе фојињик, шйј јешйрě ла йнтйлњалě, шй збјера
ворбинд: Осана! Фериоворбит карjе виње йн нумиљи Домнулуј, ймпарату
Израиљулуј.
14. Да Јисус дупа ҹе афлě магарју, шаʤу пи јел, кум ҹе је скрис:
15. Ну ће ћемја, фејо а Сйонулуј, јеће ймпарату тјеу виње шаʤйнд пи
магарј.

148

16. Ама аста ну йнцаљасěрě йнтйј йнвацатари луј; нума кйнд сě факу ку
круҹије Јисус, атунҹа љи ђацě йн гйнд кě аста јерја ђи јел скрис, шй аста йј
факурě.
17. Да мартурја вилајту карjе јерја ку јел кйнд пи Лазар стрйгě ђин
мормйнт шй рађикě ђин ај морц.
18. Ђеаја шйл йнтйлњи вилајту, кě ауʤйрě кě јел факу аја мирарjе.
(Кап. 42). 19. Да фарисěји ворбирě уњи кйтрě алцй: Вјеђец кум њимика ну
ажутě? Јеће, вилајту сě дуҹе дупа јел.
20. Да јерја шй њишћи Јељињ йнтрě ěја карjе јерја вењиц ла Празњик сй
сě йнкиње ла Думњеʤěу.
21. Ји дакум, вењирě ла Фиљип, карjе јерја ђин Витањија Гаљиљејаскě,
шй сě руга ђи јел ворбинд: Домнуље, ној ам врја сй вјеђем пи Јисус.
22. Вењи Фиљип шй спусě ла Андрија, да Андриј ку Фиљип јар спусěрě
ла Јисус.
23. Да Јисус љи распусě ворбинд: Вењи ҹасу сй сě факě ку круҹије Фиу
Уомулуј.
24. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: дакě бобу грйулуј дупа ҹе кађе пи помйнт
ну моарје, атунҹа уну рамйње; дакě фи моарје, берјекет мулт адуҹе.
25. Карjе војешће вијаца а луј, о со пјардě; да карjе урěшће вијаца а луј пи
аста лумје, о со пастрјаʤě ђе вијаца ђи веҹије.
26. Карjе мије йм аскултě, дупа миње ласě сй мјаргě, шй унђе сйнт јо
аколо о сй фије шй слуга ал мјеу; шй карjе мије йм аскултě, ла ěла о сй ђа
ҹинстě Тајка ал мјеу.
27. Акума је суфљиту мјеу скутурт, шй ҹе сй спун? Тајкě, ферјамě ђила
ěста ҹас; ама ђеаја вењиј ђи ҹасуста.
28. Тајкě, фě ку круҹије нумиљи тјеље! Атунҹа гласу вењи ђин ҹерј: Шй
факуј ку круҹије, шй јар о сй фак ку круҹије!
29. Да кйнд аја ауʤй вилајту карjе стасě, ворбја: Трěсњиту дураи; да алцй
ворбја: Йнӂеру ја ворбит.
30. Јисус распусě шй ʤйсě: Ěста глас на фост пинтру миње, нума пинтру
вилајт.
31. Акума је жуђекушу ла аста лумје; акума о сй фије кињезу а лу аста
лумје скос афарě.
32. Шй кйнд јо о сй фиу рађикат ђила помйнт, пи тоц о сйј траг ла миње.
33. Да аста ворбја, сй арěће ку ҹе моарће о сй моарě.
34. Вилајту йј распусě: Ној ауʤйрěм ђин Канун кě Иристосу рамйње пйнě
ваку; кум ту ворбјешћ кě Фиу Уомулуј сě трěбě рађика? Карjе је ěла Фиу
Уомулуј?
35. Да Јисус љи ʤйсě: Йнкě кйта врјеме је вјеђерја ку вој; мјерӂец пйнě
вјеђерје авјец сй ну ва његура куприндě; кě карjе мјерӂе пи његурě
нушћије унђе мјерӂе.
(Кап. 43). 36. Пйнě вјеђерје авјец крјеђец йн вјеђерје, сй фиц фиҹори ај
вјеђери. Дупа ҹе ʤйсě аста, Јисус сě дусě шй сě питулě ђе ји.
37. Кě шй дакě а факут атйћа мирěрј ђиспрје ји, ну крјеђасě йн јел;
38. Сй сě ймпљињаскě ворба лу Исаија пророку карjе ʤйсě: Доамње,
карjе крјеʤу ла стравјаста нострě? Шй мйна Домнулуј ла карjе сě аратě?
39. Ђеаја ну пућа крјеђа, кě јар ʤйсě Исаија:
40. Ља луват вјеђерљи ла оки ај лор шй а йнтарит ињимиљи лор, сй ну
вадě ку оки, њиш ку ињима сй йнцаљагě, шй сй ну сě йнтоаркě кйтрě
миње сйј винђек.
41. Аста ʤйсě Исаија кйнд ваʤу круҹија а луј шй ворбјешће ђи јел.

149

42. Ама шй ђин примоҹурј мулц крјеђа йн јел; нума пинтру фарисěј ну
марту-риса, сй ну фије дудаиц ђин сйнагогě;
43. Кě љи фу драг мйјмулт ђе круҹија омењаскě ђикйт ђе круҹија
Думњеʤěулуј.
44. Да Јисус стрйгě шй ʤйсě: Карjе крјеђе йн миње, ну крјеђе йн миње,
нума йн Ěла карjе ма тримјасě.
45. Шй карjе ма вјеђе пи миње, вјеђе пи Ěла карjе ма тримјасě.
46. Јо вењиј ђе вјеђерје ла лумје, ђе њишуну карjе крјеђе йн миње сй ну
рамйнě йн његурě.
47. Шй карjе ауђе ворбиљи мјеље шй ну крјеђе, јо нул жуђик; кě ну вењиј
сй жуђик лумја, нума сй испасěск лумја.
48. Карjе сě одрйкњешће ђи миње, шй ну примјешће ворбиљи мјеље, арjе
ђи јел жуђекаторј: ворба пи карjе јо о ворбиј, ја о сйл жуђиҹе йн ʤěоа а
ђилаурмě.
49. Кě јо ну ворбиј сйнгур ђила миње, нума Тајка карjе ма тримјасě, јел
йм ђацě порйнкě ҹе сй спун шй ҹе сй ворбјеск.
50. Шй шћиу кě је порйнка а луј вијаца ђи веҹије. Ҹе год, дакум, јо
ворбјеск, аша ворбјеск кум ҹе йм ʤйсě Тајка
.

13

Тајна ҹињи. Спалату пиҹоарилор ла йнвацатарј шй ивиту ђе
издататорју. Но’о порйнкě ђи драгостě. Овеђала ђи одрйкњала лу Пěтру.
(Кап. 44). 1. Да йнаинћа лу празњику лу Пасхě, шћинд Јисус кě а вењит
ҹасу луј сй трјакě ђи пи аста лумје ла Тајкě, кум а војит пи ај луј карjе
сйнт пе лумје, ја војит пйнě ла фйршйт.
2. Шй кйнд фу ҹина, кйнд драку баш јерја а пус йн ињимě ла Јуда лу
Сймон Искариоцěск, сйл изђа,
3. Шћинд Јисус кě ја дат Тајка тот йн мйњ, шй кě ђила Думњеʤěу јешй,
шй ла Думњеʤěу сě дуҹе,
4. Сě скулě ђила ҹинě, шй коборй ајњиљи луј, шй лувě кйрпа ђи шћјерс пě
о пусě ђи опрјег;
5. Дупа аја турнě апě йн спалатоарје, шй порњи спала пиҹоариљи ла
йнвацатарј шй шћерӂа ку кйрпа карjе јерја пусě ђи опрјег.
6. Атунҹа вењи ла Сймон Пěтру, шй ěста йј ʤйсě: Доамње, дар ту а мјеље
пиҹоарjе сй спјељ?
7. Распусě Јисус шй ʤйсě: Ҹе јо фак, ту акума нушћиј, ама о сй пиурмě
йнцаљеӂ.
8. Йј ʤйсě Пěтру: Њишкйнд ту ну о сй спјељ а мјеље пиҹоарје. Јисус йј
распусě: Дакě ну ће спěл, нај парће ку миње.
9. Йј ʤйсě Сймон Пěтру: Доамње, ну само пиҹоариљи мјеље, нума шй
мйнљи шй капу.
10. Јисус йј ʤйсě: Лал спалат ну трěбě ђикйт нума пиҹоарљи спала, кě је
тот курат; шй вој сйнћец курац, ама ну тоц.
11. Кě шћија пи издататорју ал луј, ђеаја ʤйсě: Нусйнћец тоц курац.
(Кап. 45). 12. Да кйнд љи спалě пиҹоариљи, лувě ајњиљи луј, шй дупа ҹе
јар шаʤу ла масě, љи ʤйсě: Шћиц фи ҹе јо факуј во’о?
13. Вој ма кјемац Даскěље шй Домнуље; шй ђирјепт ворбиц, кě сйнт.
14. Кйнд ва, дакум, спалај пиҹоариљи, јо Домну шй Даскěлу, шй вој
сйнћец даторј уну ла алту спала пиҹоариљи.
15. Кě јо вам дат мустрě шй вој аша сй фаҹец кум ҹе јо во’о факуј.

150

16. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Нује слуга мйјмарjе ђикйт стапйну ал луј,
њиш је тримјесу мйјмарjе ђикйт ěла карjе ла тримјес.
17. Кйнд аста шћиц, ферику ђе вој дакě аја фаҹец.
18.
Ну ворбјеск ђи тоц вој; кě јо шћиу пи карје аљесěј; нума сй сě
ймпљињаскě Карћа: Карjе ку миње пйња манйнкě, рађикě калкйју ал луј
ла миње.
19. Ђакума ва спун, йнаића а лу ҹе сě фаҹе, ђе, кйнд сě фаҹе, сй крјеђец кě
Јо сйнт.
20. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Карjе примјешће пи ěла пи карjе тримјет,
пи миње ма примјешће; да карjе ма примјешће пи миње, примјешће пи ěла
карjе ма тримјасě
21. Кйнд ʤйсě аста Јисус сě скутурě йн фантазмě, шй мартури шй ʤйсě:
Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Уну ђин вој о сй ма изђа.
22. Атунҹа йнвацатари сě ујта уњи ла алцй, шй сě мира ђи карjе
ворбјешће.
23. Да уну ђин йнвацатари ај луј, пи карjе Јисус воја, јерја раʤймат ђи
браца лу Јисус.
24. Луј дакум, Сймон Пěтру факу сěмн сй йнтрјебе карjе ар фи ђи карjе
ворбјешће.
25. Да јел, дупа ҹе сě раʤймě ђи пјепту лу Јисус, йј ʤйсě: Доамње, карjе
је?
26. Јисус распусě: Ěла је ла карjе јо дупа ҹе йнћинг букатура јо дау. Шй
дупа ҹе йнћинсě ку букатура, о ђацě ла Јуда лу Сймон Искариоцěск.
27. Шй дупа букатураја, атунҹа тунě йн јел фурисйту. Атунҹа йј ʤйсě:
Јисус: Ҹе фаҹ, фě мајут.
28. Да аста ну йнцаљасě њима ђин ěја ҹе јерја ла масě, ђи ҹе йј ʤйсě.
29. Да уњи гинђа, пи кум ла Јуда јерја кјесаоа, кě Јисус ја ʤйс: Кумпěрě ҹе
трěбě ђи празњик; ор сй ђа ҹова лај сараҹ.
30. Да јел дупа ҹе лувě букатура, ђилок јешй; да јерја ноапћа.
(Кап. 46). 31. Шй кйнд јел јешй, Јисус ʤйсě: Акума сě факу ку круҹије
Фиу Уомулуј, шй Думњеʤěу сě факу ку круҹије йн јел.
32. Дакě сě Думњеʤěу факу ку круҹије йн јел, шй Думњеʤěу о сйл факě
ку круҹије йн јел, шй ђилок о сйл факě ку круҹије.
33. Копилашйлор, йнкě кйта сйнт ку вој; о сй ма катац, шй кум ҹе ʤйсěј ла
Јудајењ: унђе јо ма дук вој ну пућец вењи, аша шй во’о ва ворбјеск акума.
34. Порйнкě но’о ва дау: сй авјец драгостě уњи ђи алцй, кум ҹе јо авусěј
ђи вој драгостě, шй вој сй авјец драгостě уњи ђи алцй.
35. Пи аја о сй тоц куноаскě кě сйнћец йнвацатари ај ми, дакě о сй авјец
драгостě йнтрě вој.
36. Йј ʤйсě Сймон Пěтру: Доамње, унће дуҹ? Јисус йј распусě: Унђе јо ма
дук, ну поц акума мјерӂа дупа миње; ама пиурмě о сй пљеҹ дупа миње.
37. Пěтру йј ʤйсě: Доамње, ђи ҹе акума ну пот мјерӂа дупа ћиње? Вијаца
мја о сй дау пинтру ћиње.
38. Йј распусě Јисус: Вијаца а тја о сй дај пинтру миње? Ђеистйна,
ђеистйна йц спун: ну о сй кйнће кокошу, пйнě ђе триј орј ну ћи ви
одрйкњи ђе миње.

14

Ворбиту ђе ђиспарцйт ку йнвацатари. Иристосу – друму, истйна шй
вијаца. Јел йн Тајка шй Тајка йн јел. Ймбуњала ђе Фантазму ал Сфйнт
Ймпакатарј.

151

(Кап. 47). 1. Ласě сй ну сě спомйнће ињима воастрě, крјеђец йн
Думњеʤěу, шйн миње крјеђец.
2. Мулће сйнт локурј ђе трај йн каса лу Тајка ал мјеу. Да сй ну фије аша,
кум ваш спуња: Ма дук сй ва спримјеск локу.
3. Шй кйнд ма дук шй ва спримјеск локу, јар о сй вин, шй о сй ва јау ла
миње, кě унђе сйнт јо сй фиц шй вој.
4. Шй унђе ма дук јо, шћиц шй друму шћиц.
5. Йј ʤйсě Тома: Доамње, нушћим унђе ће дуҹ; шй кум пућем сй шћим
друму?
6. Јисус йј ʤйсě: Јо сйнт друму шй истйна шй вијаца; њима ну виње ла
Тајка ђикйт пин миње.
7. Кйнд мац шћи пи миње шй пи Тајка ал мјеу ац шћи; шй ђакума йнколо
куношћецйл, шй лац ваʤут.
8. Йј ʤйсě Фиљип: Доамње, аратěње Тајка, шй о сй њи фије ђистул.
9. Јисус йј ʤйсě: Атйта врјеме сйнт ку вој шй ну мај куноскут, Фиљипе?
Карjе ма ваʤу пи миње, ваʤу пи Тајка; пě кум ту ворбјешћ: Аратěње пи
Тајка?
10. Дар ну крјеʤ кě сйнт јо йн Тајка шй Тајка йн миње?
(Кап. 48). Ворбиљи пи карjе ва јо ворбјеск, ну ворбјеск сйнгур ђила миње,
нума Тајка карjе трајешће йн миње јел фаҹе фаҹерљи.
11. Крјеђецйм кě сйнт јо йн Тајка шй Тајка йн миње; дакě фи ну,
крјеђецěмě пинтру аља фаҹерј.
12. Ђеистйна, ђеистйна ва спун: Карjе крјеђе йн миње, фаҹерљи пи карjе
ље јо фак шй јел о сй факě, шй мйјмарј ђикйт ашћа о сй факě; кě јо ма дук
ла Тајка ал мјеу.
13. Шй ҹе год катац ђила Тајка йн нумиљи мјеље, аја о сй ва фак, сй сě
факě ку круҹије Тајка йн Фиу.
14. Шй дакě ҹова катац йн нумиљи мјеље, јо о сй фак.
15. Дакě авјец драгостě ђи миње, порйнҹиљи мјеље цйњец.
16. Шй јо о сй ма рог ђи Тајка, шй о сй ва ђа пи алт Ймпакаторј сй фије ку
вој пйнě ваку,
17. Фантазму лу Истйнě, пи карjе лумја ну поаће прими, кě нул вјеђе,
њиш йл куноашће; да вој йл куношћец, кě ку вој трајешће, шйн вој о сй
фије.
18. Ну о сй ва лас сараҹ; о сй вин ла вој.
19. Йнкě кйта шй лумја ну о сй ма мйј вадě, да вој о сй ма вјеђец, кě јо
трајеск, шй вој о сй трајиц.
20. Йн аја ʤěо о сй шћиц вој кě сйнт јо йн Тајка ал мјеу, шй вој йн миње,
шй јо йн вој.
21. Карjе арjе порйнҹиљи мјеље шй ље цйње, јел је ěла ал ҹе арjе драгостě
ђе миње; да карjе арjе драгостě ђе миње о сй ајбе ђи јел драгостě Тајка ал
мјеу; шй јо о сй ам драгостě ђи јел, шй сйнгур о сй ма ивјеск луј.
22. Йј ʤйсě Јуда, ну ал Искариоцěск: Доамње, ҹе је аја кě о сй ће ивјешћ
ноуо, да ну ла лумје?
23. Јисус распусě шйј ʤйсě: Карjе арjе драгостě ђе миње, о сй цйнě ворба
мја; шй Тајка ал мјеу о сй ајбе драгостě ђи јел; шй ла јел о сй вењим шйн
јел о сй ње пуњем ку трају.
24. Карjе нарjе драгостě ђе миње, ну цйње а љи мјеље ворбе; да ворба пи
карjе о ауʤйц, нује а мја нума а лу Тајка карjе ма тримјасě.
25. Аста ва спусěј пйнě сйнт ку вој.

152

26. Да Ймпакаторју ,Фантазму ал Сфйнт, пи карjе Тајка о сй тримјатě йн
нумиљи мјеље, јел о сй ва йнвјацě ла тоаће шй о сй ва ђа йн гйнд ђи тоаће
ҹе ва ʤйсěј.
(Кап. 39). 27. Паҹе ва лас, паҹа мја ва дау; ну ва дау кум ҹе лумја дě. Ласě
сй ну сě скутурје ињима воастрě шй ласě сй ну сě ћјамě.
28. Ауʤйрěц кě ва јо ʤйсěј: Ма дук, шй о сй вин ла вој. Кйнд ац авја
драгостě ђе миње, атунҹа вар фи драг ҹе ʤйсěј: Ма дук ла Тајка; кě Тајка
ал мјеу мйјмарjе је ђикйт миње.
29. Да акума вам спус, йнаинћа лу пйнě ну са факут, сй крјеђец кйнд сě
фаҹе.
30. Нума ну о сй мулт ворбјеск ку вој; кě виње кињезу а лу аста лумје,
шйн миње нује њимика.
31. Нума сй вадě лумја кě ам драгостě ђе Тајка, шй кум ҹе йм порйнҹи
Тајка аша фак. Скулацěвě, ајдац ђаиҹа!

15

Йmпљињирја лу ворбиту ђе ђиспарцйт. Иристосу ал адаварат
бушћану ђе вије. Порйнка ђи драгостě. Лумја о сй мйрзаскě пи Иристосу
шй пи йнвацатарј. Мартурија лу Фантазму ал Сфйнт шй а лу йнвацатарј
ђе Иристосу.
(Кап. 50). 1. Јо сйнт ал адаварат бушћану ђе вије, шй Тајка ал мјеу је
лукраторју вији.
2. Пи тоатě вица пи миње карjе ну фаҹе берјекет, о таје; шй пи тоатě карjе
берјекет фаҹе о курěцě, берјекет мйјмулт сй факě.
3. Вој сйнћец баш курацац ку ворба пи карjе ва ворбиј.
4. Рамйњец йн миње, шй јо йн вој. Кум ҹе вица ну поаће фаҹа берјекет
сйнгурě ђила ја дакě ну рамйње пи бушћан, аша шй вој дакě йн миње ну
рамйњец.
5. Јо сйнт бушћану вији, да вој вицйљи. Карjе рамйње йн миње шй јо йн
јел, ěла адуҹе мулт берјекет, кě фйрђе миње ну пућец фаҹа њимика.
6. Карjе йн миње ну рамйње, о сй сě лапиђе афарě ка вица, шй о сй сě
ушће, шй о со адуње, шйн фок лапада, шй арђа.
7. Дакě рамйњец йн миње шй ворбиљи мјеље йн вој рамйн, ҹе год врјец
катац, шй о сй ва фије.
8. Ку аста о сй сě факě ку круҹије Тајка ал мјеу, берјекет мулт сй адуҹец;
шй о сй фиц йнвацатари ми.
(Кап. 51). 9. Кум ҹе Тајка арjе драгостě ђи миње, шй јеу ам драгостě ђи
вој; рамйњец йн драгоста мја.
10. Дакě порйнҹиљи мјеље цйњец, о сй рамйњец йн драгоста мја, кум ҹе
јо ам цйнут порйнҹиљи лу Тајка ал мјеу шй рамйн йн драгоста луј.
11. Аста ва спусěј, букурија мја йн вој сй рамйнě шй букурија воастрě сй
сě ймпљињаскě.
12. Аста је порйнка мја, сй авјец драгостě йнтрě вој, кум ҹе јо авусěј
драгостě ђи вој.
13. Ђин аста драгостě њима нарjе мйјмарjе, сй ђа ҹињива вијаца луј ђе
прјећињи ај луј.
14. Вој сйнћец прјећињи ми, дакě фаҹец ҹе ва јо порйнҹеск.
15. Ну ва мйј ʤйк слуӂилор, кě слуга нушћије ҹе лукрě стапйну ал луј;
нума ва ʤйсěј прјећињ, кě ва тот спусěј ҹе ауʤйј ђила Тајка ал мјеу.

153

16. Ну ма аљесěрěц вој пи миње, нума јо пи вој ва аљесěј, шй ва пусěј пи
вој сй ва дуҹец шй берјекет сй фаҹец; шй берјекету востру сй рамйнě, сй
фије ҹе год катац ђила Тајка йн нумиљи мјеље, сй ва ђа.
(Кап. 52). 17. Аста ва порйнҹеск: сй авјец драгостě йнтрě вој.
18. Дакě ва мйрзěшће лумја, сй шћиц кě пи миње а пус мйрза йнаинћа лу а
воастрě.
19. Кйнд ац фи ђин лумје, лумја ар авја драгостě ђе ај ји, да кум нусйнћец
ђин лумје нума ва јо ђин лумје аљесěј, ђеаја ва мйрзěшће лумја.
20. Дацěвě йн гйнд ђи ворба пи карjе ва јо спусěј: нује слуга мйјмарjе
ђикйт стапйну ал луј. Дакě пи миње ма вураирě, шй пи вој о сй ва вурěје;
дакě ворба мја о цйнурě, шй пи а воастрě о со цйнě.
21. Ама тот аста о сй ва факě пинтру нумиљи мјеље, кě ну куноск пи Ěла
карjе ма тримјасě.
22. Сй ну фи вењит шй сй ну ље фи ворбит, ну ар фи авут пакат; да акума
ушурјалě нау ђи пакату ал лор.
23. Карjе ма мйрзěшће пи миње, мйрзěшће шй пи Тајка ал мјеу.
24. Сй ну фи факут йнтрě ји фаҹерј пи карjе њима алту ну а факут, ну ар
фи авут пакаће; да акума а шй ваʤут, шй луварě мйрзě пи миње шй пи
Тајка ал мјеу.
25. Ама сй сě ймпљињаскě ворба скрисě йн Кануну лор: Ма луварě ку
мйрзě њиш ђи ҹе.
26. Да кйнд виње Ймпакаторју, пи карjе о сй ва тримјет ђила Тајка,
Фантазму Истињи, карjе ђила Тајка јасě, Јел о сй мартурјаскě ђи миње.
27. Да шй вој о сй мартуриц, кě сйнћец ђин порњит ку миње.

16

Ймпљињирја лу ворбиту ђе ђиспарцйт: ђе вураиту йнвацатарилор.
Ймбуњала ђе Фантазму ал Сфйнт. Жěљу шй букурија лу йнвацатарј.
Ругаҹуња йн нумиљи лу Јисус. Овеђења ђе фуга йнвацатарилор.
(Кап. 53). 1. Аста ва спусěј сй ну ва огрјешйц.
2. О сй ва згорњаскě ђин сйнагоӂ; ама о сй винě врјемја кйнд тотнат карjе
ва омоарě о сй гинђаскě кě ла Думњеʤěу аскултамйнт фаҹе.
3. Шй аста о сй факě, кě ну куноскурě пи Тајка њиш пе миње.
4. Нума аста ва спусěј, кйнд виње врјемја, сй ва ђа йн гйнд ђе аста кě ва јо
спусěј; да ђин порњит ну ва спусěј аста кě јерјам ку вој.
5. Да акума ма дук ла Ěла карjе ма тримјасě, шй њима ђин вој ну ма
йнтрјабě: Унђе ће дуҹ?
6. Ама пинтру ҹе ва аста спусěј, жěљу умплу ињима воастрě.
7. Ама јо ва истйна ворбјеск: мйјбун је ђи вој јо сй ма дук, кě дакě јо ну ма
дук, Ймпакаторју ну о сй винě ла вој; дакě фи ма дук, о сйл тримјет ла вој.
8. Шй кйнд Јел виње, о сй факě ворбје ла лумје ђи пакат, шй ђи
ђирјептаће, шй ђи жуђекуш.
9.Ђе пакат,дакум, ҹе ну крјед йн миње;
10. Да ђе ђирјептаће, ҹе ма дук ла Тајка ал мјеу, шй ну о сй ма мйј вјеђец;
11. Да ђе жуђекуш, ҹе је кињезу а лу аста лумје жуђекат.
12. Йнкě ва мајам мулт спуња, ама акума ну пућец дуҹа.
13. Да кйнд виње Јел, Фантазму Истйњи, о сй ва арěће друму ла тоатě
истйна; кě ну о сй ворбјаскě ђила јел, нума о сй ворбјаскě аја ҹе ауђе, шй о
сй ва ивјаскě аја ҹе о сй фије ђакума йнколо.
14. Јел о сй ма факě ку круҹије, кě ђин ал мјеу о сй ја, шй о сй ва ивјаскě:

154

(Кап. 54). 15. Тот ҹе арjе Тајка, ал мјеу је; ђеаја ʤйсěј кě ђин ал мјеу о сй
ја, шй сй ва ивјаскě.
16. Йнкě кйта, шй ну о сй ма вјеђец, шй јар кйта, пě о сй ма вјеђец; кě јо ма
дук ла Тајка.
17. Атунҹа уњи ђин йнвацатарј ај луј ʤйсěрě уњи кйтрě алцй: Ҹе је аја ҹе
њи спуње: Йнкě кйта, шй ну о сй ма вјеђец; шй јар кйта пě о сй ма вјеђец;
шй: Јо ма дук ла Тајка?
18. Ворбја, дакум: Ҹе је аја ҹе спуње: кйта? Нушћим ҹе ворбјешће.
19. Да Јисус йнцаљасě кě врурě сйл йнтрјебе, пě љи ʤйсě: Ђеаја фи ва
йнтрјебац уњи пи алцй, ҹе ʤйсěј: Йнкě кйта, шй ну о сй ма вјеђец, шй јар
кйта, пě о сй ма вјеђец?
20. Ђеистйна, ђеистйна ва спун кě о сй ва вој плйнӂец шй сй ва вајтац, да
лумја о сй сě букурје; шй вој жěљњиҹ о сй фиц, ама о сй сě жěљу востру
йнтоаркě ла букурије.
21. Мујерја кйнд фаҹе рабдě наказу; кě вењи ҹасу ал ји; ама кйнд фаҹе
копилу, нуш мйј дě йн гйнд ђе плйнӂерје, пинтру букурије кě сě факу
уому пи лумје.
22. Аша шй вој, дакум, авјец акума жěљ, ама јар о сй ва вěд, шй о сй сě
букурје ињима воастрě, шй букурија а воастрě њима ну о со ја ђила вој.
(Кап. 55). 23. Шйн аја ʤěо ну о сй ма йнтрјабац њимика. Ђеистйна,
ђеистйна ва спун кě ҹе год ҹерјец ђила Тајкě йн нумиљи мјеље, о сй ва ђа.
24. Пйнě акума ну катарěц њимика йн нумиљи мјеље; катац шй о сй
капатац, сй фије букурија воастрě ймпљињитě.
25. Аста ва ворбиј йн повјешћ; ама виње врјемја кйнд ну о сй ва мйј
ворбјеск йн повјешћ, нума о сй ва ђирјепт ивјеск ђи Тајка.
26. Йн аја ʤěо йн нумиљи мјеље о сй катац, шй ну ва спун кě о сй јеу фак
пи Тајка ку воја бунě ђи вој;
27. Кě сйнгур Тајка арjе драгостě ђи вој, кум ҹе вој авусěрěц драгостě ђи
миње, шй крјеʤурěц кě јо ђила Думњеʤěу јешйј.
28. Јешйј ђила Тајка, шй вењиј ла лумје; шй јар лас лумја, шй ма дук ла
Тајка.
29. Йј ʤйсěрě йнвацатари луј: Јеће акума ђирјепт ворбјешћ, да њиш фије
ҹе повјешћ ну повестěшћ.
30. Акума шћим кě тот шћиј, шй нуц трěбě сй ће ҹињива йнтрјебе. Ђин аја
крјеђем кě ту ђила Думњеʤěу јешйш.
31. Јисус љи распусě: Акума фи крјеђец?
32. Јеће виње ҹасу, шй баш са пус, сй дац фуга тотнат йн парћа луј, да пи
миње сйнгур сй ма ласац; ама нусйнт сйнгур, кě је Тајка ку миње.
33. Аста ва спусěј, йн миње паҹе сй авјец. Йн лумје о сй авјец њевоје; ама
ну ва ћемјерјец, кě јо лувај мау пистě лумје.

17

А лу Иристосу ругаҹуња примосфйнтарјаскě.

(Кап. 56). 1. Аста ворби Јисус, пě рађикě оки ај луј кйтрě ҹерј шй ʤйсě:
Тајкě, вењи ҹасу, фěл ку круҹије пи Фиу ал тјеу, шй Фиу тјеу сй ће факě
ку круҹије пи ћиње;
2. Кум ҹе јај дат стапйњирје пистě тот трупу, кě ла тот ҹе јај дат, сй ђа
вијаца ђи веҹије.
3. Да аста је вијаца ђи веҹије, сй ће куноаскě пи ћиње алуну куђеистйна
Думњеʤěу, шй пи карjе ај тримјес, пи Јисус Иристосу.

155

4. Јо ће факуј ку круҹије пи помйнт; лукру фйршйј пи карjе мјај дат сй
фак.
5. Шй акума фěмě ку круҹије ту пи миње, Тајкě, йн ћиње сйнгур, ку
круҹије пи карjе о авусěј йн ћиње йнаинћа лу ҹе сě лумја факу.
6. Јо ивиј нумиљи тјеље ла уоамињ пи карjе мјај дат ђин лумје; ај ти јерја
пě ми јај дат мије, шй а тја ворбě о цйнурě.
7. Акума йнцаљасěрě кě је тот ҹе мјај дат, ђила ћиње.
8. Кě ворбиљи пи карjе ми љај дат, ље ђиђеј лор; шй ји примирě шй
куноскурě ђеистйна, кě ђила ћиње јешйј, шй крјеʤурě кě мај ту тримјес.
9. Јо ма пинтру ји рог, ну ма рог ђе лумје, нума пинтру ěја пи карjе мјај
дат, кě сйнт ај ти.
10. Шй ал мјеу тот је ал тјеу, шй ал тјеу ал мјеу; шй јо ма факуј ку круҹије
йн ји.
11. Јо нумйј сйнт пе лумје, да ји сйнт пи лумје, да јо вин ла ћиње. Тајкě ал
сфйнт, пазај йн нумиљи тјеље, пи ěја пи карjе мјај дат, сй фије уна ка шй
ној.
12. Пйнě јерјам ку ји пе лумје, јо йј пазам йн нумиљи тјеље; пи ěја пи карjе
мјај дат йј пазйј, шй њима ђин ји ну пјери ђикйт фиу пјеритулуј, сй сě
ймпљињаскě Карћа.
13. Да акума ла ћиње вин, шй аста ворбјеск пе лумје, сй ајбе букурија а мја
ймпљињитě йн ји.
14. Јо љи ђиђеј ворба тја; шй лумја сě пусě ку мйрза пи ји, кě нусйнт ђин
лумје, кум шй јо ҹе нусйнт ђин лумје.
15. Ну ма рог сйј јеј ђи пе лумје, нума сйј пазěшћ ђи ал рěу.
16. Ђин лумје нусйнт, кум њиш јо нусйнт ђин лумје.
17. Сфйнцěшћеј ку истйна тја: ворба тја је истйна.
(Кап. 57). 18. Кум ҹе ту пи миње ма тримјесěш йн лумје, шй јо пи ји йј
тримјесěј йн лумје.
19. Јо сфйнцěск пе миње пинтру ји, кě шй ји сй фије сфйнћиц ку истйна.
20. Да ну ма рог нума пинтру ји, нума шй пинтру ěја карjе крјед йн миње
ђин ворбиљи лор.
21. Кě тоц уна сй фије, кум ту, Тајкě, ҹе јешћ йн миње шй јо йн ћиње; шй
ји йн ној уну сй фије, ђе шй лумја сй крјадě кě мај ту тримјес.
22. Шй круҹије пи карjе мјај дат јо љам дат лор, сě фије уну кум ној ҹе
сйнћем уну.
23. Јо йн ји шй ту йн миње; сй фије ђетот йн уну, шй сй куноаскě лумја кě
мај ту тримјес шй кě ај драгостě ђе ји кум ҹе ђи миње ај драгостě.
24. Тајкě, врјеу шй пи ěја пи карjе мјај дат сй фије ку миње унђе сйнт јо;
сй вадě круҹија мја пи карjе мјај ту дат, кě ај авут драгостě ђе миње
йнаинћа лу факуту луми.
25. Тајкě ал ку ђирјептаће, лумја ну ће куноску, да јо ће куноскуј, шй
ěшћа куноскурě кě мај ту тримјес.
26. Шй јо љи аратај нумиљи тјеље, шй о сй љи арěт: драгоста ку карjе ма
војешћ сй фије йн ји, шй јо йн ји.

18 Јисус йн Гетсймањија. Издаја лу Јуда шй принсу а лу Јисус. Дусу ла
примосфйнтарју Ана. Одрйкњала лу Пěтру. Јисус ђиспрје примосфйнтари
Ана шй Кајафа йш ђиспрје Пилат.

156

(Кап. 58). 1. Шй дупа ҹе спусě аста Јисус јешй ку йнвацатари луј пистě
огашу лу Кедрон, унђе јерја грађина, унђе тунě јел шй йнвацатари луј.
2. Да Јуда, издататорју луј, шћијасě локула; кě Јисус ђес сě астрйнӂа
аколо ку йнвацатари луј.
3. Атунҹа Јуда лувě ћета, шй ђила примосфйнтарј шй ђила фарисěј
слуӂиљи, шй вењи аколо ку фељињериљи шй ку вјеђерј шй ку арме.
4. Да Јисус шћинд ҹе о сй фије тот ку јел, јешй шй љи ʤйсě: Пи карје
катац?
5. Йј распусěрě: Пи Јисус Назарјећану. Јисус љи ʤйсě: Јо сйнт. Да ку ји
јерја шй Јуда карjе йл изђацě.
6. Да кйнд љи ʤйсě: Јо сйнт; сě трасěрě йндарěт шй каʤурě ла помйнт.
7. Атунҹа јар йј йнтрјебě:Пи карје катац. Йј распусěрě: Пи Јисус
Назарјећану.
8. Јисус љи распусě: Ва спусěј кě сйнт јо. Дакě фи ма катац пи миње,
ласац пи ěшћа сй сě дукě.
9. Сй сě ймпљињаскě ворба ҹо ʤйсě: Ну пјердуј њиш пи уну, ђин ěја пи
карjе ми јај дат.
10.
Да Сймон Пěтру авја куцйт, пě йл трасě шй ђацě йн слуга
примосфйнтарјулуј, шйј таје урјекја ђирјаптě. Да ла слугě јерја нумиљи
Малху.
11. Атунҹа ʤйсě Јисус ла Пěтру: Багě куцйту йн ћакě. Пару пи карjе ми ла
дат Тајка, дар сй нул бјау?
12. Атунҹа ћета шй команданту шй слуӂиљи а Јудајењилор принсěрě пи
Јисус шйл љегарě.
13. Шйл дусěрě мйјйнтйј ла Ана, кě јерја сокру лу Кајафа, карjе јерја
примосфйнтарј анула.
14. Да Кајафа јерја ěла ҹе ђацě йнвацамйнт ла Јудајењ кě је мйјбун ун уом
сй моарě ђикйт вилајту.
15. Да дупа Јисус мјерӂа Сймон Пěтру шй алт ун йнвацатарј; да
йнвацатарјула јерја куноскут ла примосфйнтарју, пě тунě ку Јисус йн
обору примосфйнтарјулуј.
16. Да Пěтру рамасě сй шћа афарě ла ушě. Атунҹа јешй ěла йнвацатарј ҹе
јерја куноскут ла примосфйнтарју, шй ʤйсě ла портарицě пě тунě ку
Пěтру.
17. Атунҹа аскултатоарја ђила ушě ʤйсě ла Пěтру: Сй ну фиј шй ту ђин
йнвацатари лу уомуста? Јел ʤйсě: Нусйнт.
18. Да слуӂиљи шй бјекери јерја а факут фоку шй ста шй сě йнкалʤа, кě
јерја фриг; да шй Пěтру јерја ку ји шй сě йнкалʤа.
19. Да примосфйнтарју йнтрјебě пи Јисус ђе йнвацатари луј шй ђе
йнвацамйнту ал луј.
20. Јисус йј распусě: Јо ворбиј ђиспрје тоатě лумја; јо йнтођиуна йнвацај
йн сйнагогě шйн храм, унђе сě йнтођиуна адунě Јудајењи, шй њимика ку
питулату ну ворбиј.
21. Ҹе ма йнтрјебј пи миње? Йнтрјабě пи ěја карjе а аскултат ҹе љам
ворбит; ěће ěшћа шћиу ҹе јо ам ворбит.
22. Да кйнд јел аста ʤйсě, уну ђин бекерј карjе ста аколо, ђацě ла Јисус
пистě образ, шй ʤйсě: Дар аша распуњ ла примосфйнтарј?
23. Јисус йј распусě: Дакě рěу спусěј, аратě кě је рěу; дакě фи бун спусěј,
ђи ҹе ма бац?
24. Шй Ана йл тримјасě љегат ла Кајафа примосфйнтарју.

157

25. Да Сймон Пěтру ста шй сě йнкалʤа. Атунҹа йј ʤйсěрě. Сй ну фиј шй
ту ђин йнвацатари луј? Да јел сě одрйкњи шй спусě: Нусйнт.
26. Дзйсě уну ђин слуӂиљи примосфйнтарјулуј, карjе јерја њам ла ěла ҹеј
Пěтру таје урјекја: Ну ће фи ваʤуј јеу пи ћиње йн грађинě ку јел?
27. Атунҹа Пěтру јар сě одрйкњи; шй ђилок кйнтě кокошу.
(Кап. 59). 28. Да пи Јисус йл мйнарě ђила Кајафа йн магистрат. Да јерја
ђимињаца, шй ји ну тунарě йн магистрат кě сй ну сě пангњаскě, нума ђе сй
поатě мйнка Пасха.
29. Атунҹа Пилат јешй ла ји афарě, шй ʤйсě: Ҹе винујалě авјец ђе
уомуста?
30. Йј распусěрě шй ʤйсěрě: Кйнд јел нар фи ал ҹе фаҹе рěу, ну лам да фи
цйје.
31. Да Пилат љи ʤйсě: Лувацěл шй пи кануну востру жуђекацěл. Да
Јудајењи йј ʤйсěрě: Ној ну кућеʤěм пи њима оморй.
32. Сй сě ймпљињаскě ворба лу Јисус, пи карjе о спусě аратйнд ку ҹе
моарће о сй моарě.
33. Атунҹа тунě Пилат јар йн магистрат, пě кјемě пи Јисус шйј ʤйсě: Ту
јешћ ймпарату Јудајеск?
34. Йј распусě Јисус: Ворбјешћ фи ту аја сйнгур ђила ћиње, ор алцй йц
спусěрě ђи миње?
35. Пилат распусě: Дар сйнт јо Јудајан? Вилајту тјеу шй примосфйнтари
ће ђацěрě мије. Ҹе ај факут?
36. Јисус распусě: Ймпарацйја мја нује ђила лумјаста; кйнд ар фи ђила
лумјаста ймпарацйја мја, слуӂиљи мјеље сар фи батут сй ну фиу дат ла
Јудајењ; ама ймпарацйја мја нује ђаиҹа.
37. Атунҹа йј ʤйсě Пилат: Дакум, ту јешћ ймпарату? Јисус распусě: Ту
спуњ кě сйнт јо ймпарату. Јо сйнт ђеаја факут, шй ђеаја ам вењит пи лумје
сй мартурјеск истйна. Шй тотнат карjе је ђила истйнě, аскултě гласу ал
мјеу.
38. Йј ʤйсě Пилат: Ҹе је истйна? Шй дупа ҹе аста ʤйсě јешй јар ла
Јудајењ, шй ље ʤйсě: Јо њиш о винě ну афлу ла јел.
39. Да ла вој је ађету сй ва пи уну слобод ла Пасхě. Врјец фи, дакум, сй ва
слобод ймпарату Јудајеск?
40. Атунҹа тоц јар збјерарě ворбинд: Ну пи ěста, нума пи Варава! Да
Варава јерја уоц.

19

Батуту ку жоарда пи Јисус. Кунуна ђи спињ. А лу Пилат
йнжуђекарја пи Јисус. Рашћинӂерја. Ймпарцйту ајњилор а лу Јисус.
Грижйту а лу Иристос ђе мујкě. Ворбиљи ђилаурмě шй моарћа. Јосйм шй
Њикођин. Йнгропату.
1. Атунҹа, дакум, лувě Пилат пи Јисус шйл бату ку жоарда.
2. Да солдацй дупа ҹе ймпљећирě кунунě ђи спињ йј пусěрě пи кап, шйј
ймбракарě ајнě пурпуроасě,
3. Шй ворбја: Сйнатос, ймпаратуље Јудајеск! Шйл баћа пи образě.
4. Да Пилат јар јешй афарě, шй ље ʤйсě: Јеће йл скот ла вој афарě, сй
вјеђец кě ла јел ну афлу њиш о винě.
5. Да Јисус јешй афарě супт кунуна ђе спињ шйн ајна пурпуроасě. Шй ље
ʤйсě Пилат: Јеће уому!

158

(Кап. 60). 6. Да кйнд йл ваʤурě примосфйнтари шй бекери, збјерарě
ворбинд: Рашћинӂел, рашћинӂел. Пилат љи ʤйсě: Лувацěл вој шй
рашћинӂецěл, кě јо ну афлу ла јел винě.
7. Йј распусěрě Јудајењи: Ној авјем канун, шй пи кануну ностру трěбě сй
моарě, кě сйнгур сě факу Фиу лу Думњеʤěу.
8. Кйнд, дакум, Пилат ауʤй аста ворбě, сě спомйнтě шймјрěу.
9. Шй јар тунě йн магистрат, шй ʤйсě ла Јисус: Ђиунђе јешћ ту? Да Јисус
нуј ђацě распунс.
10. Пилат йј атунҹа ʤйсě:Дар мије нум ворбешћ? Нушћиј фи кě ам
стапйњирје сй ће рашћинг, шй стапйњирје ам сй ће слобод?
11. Јисус распусě: Ну ај авја стапйњирје њишкум пистě миње, кйнд нуц ар
фи дат ђи сус; ђеаја арjе мйјмарjе пакат ěла карjе ма прјеђацě цйје.
12. Ђатунҹа сě ујта Пилат сйл слобоадě. Ама Јудајењи збјера ворбинд:
Дакě пи ěста слобоʤ, нујешћ прјећин ла цару. Тотнат карjе сйнгур сě фаҹе
ймпарат сě супрјажмјешће ла цару.
13. Пилат, дакум, дупа ҹе ауʤй аста ворбě, скоасě пи Јисус афарě; шй
шаʤу пи скамну лу жуђекаторј, ла локу ҹе сě кјема Љитостротон, да пи
Јеврјејешће Гавата.
14. Да јерја вињерј йнаинћа лу Пасхě, пила ҹасу ал ђи шасě; шй Пилат
ʤйсě ла Јудајењ: Јеће ймпарату востру!
15. Да ји збјера: Јал, јал, рашћинӂел! Пилат љи ʤйсě: Дар ймпарату
воастру сй рашћинг?Распусěрě примосфйнтари: Ној навјем ймпарат ђикйт
пи цару.
16. Атунҹа, дакум, йл прјеђацě лор сй сě рашћингě. Да ји луварě пи Јисус
шй пљекарě.
17. Шй дукйнд круҹа а луј, јешй ла локу карjе сě кјамě Гогољија, да
Јеврјејешће Голгота.
18. Аколо йл рашћинсěрě; шй ку јел алцй дој, ђе о парће шй ђи алалтě
парће, да пи Јисус йн мижлок.
19. Пилат пě скрисě шй йнсамнатурě ђисупра, шй пусě пи круҹе; да јерја
скрис: Јисус Назарјећану, ймпарату Јудајењеск.
20. Шй аста йнсамнатурě ҹића мулц ђин Јудајењ; кě апроапје ђи ораш јерја
локула унђе йл рашћинсěрě пи Јисус; шй јерја скрис пи Јеврјејешће,
Јељињешће шй Латйњешће.
21. Да примосфйнтари ај Јудајењешћ йј ворбја ла Пилат: Ну скрија
ймпарату Јудајењеск, нума кě јел ʤйсě: јо сйнт ймпарату Јудајењеск.
22. Пилат распусě: Ҹе скрисěј, скрисěј.
23. Да соладацй кйнд рашћинсěрě пи Јисус, луварě ајњиљи луј шй факурě
патру пěрц, ла тот солдату кйћо парће, шй забуну; да забуну ну јерја кусут
нума цасут ђимпрěуна.
24. Атунҹа ʤйсěрě йнтрě ји: Сй нул спинћекěм, нума сй лападěм грунђину
ђе јел а куј сй фије. Сй сě ймпљињаскě Карћа карjе ворбјешће: Ймпарцйрě
ајњиљи мјеље йнтрě ји, шй ђи забуну мјеу лападарě грунђину. Саолдацй
аша, дакум, факурě.
(Кап. 61). 25. Да ла круҹа лу Јисус стасě мујка луј, шй сора лу мујка луј,
Марија лу Кљеоп, шй Марија Магдаљина.
26. Да Јисус ваʤйнд мујка шй йнвацатарју ђи карjе авја драгостě, кум стě
йнгě ја, ʤйсě ла мујкěса: Фамијо, јећец фиу!
27. Дупа аја ʤйсě ла йнвацатарју: Јоћец мујка! Шй ђин ěла ҹас о лувě
йнвацатарју ла јел.

159

28.
Пиурма а лу аја, шћинд Јисус кě тот са баш фйршйт, сй сě
ймпљињаскě Карћа, ʤйсě: Сатос сйнт!
29. Аколо јерја васу пљин ку оцěт; да ји умплурě мостофјељњица ку оцěт,
шй дупа ҹе о пусěрě йн нујао, апропијарě ла гура луј.
30. Да кйнд Јисус густě оцěту, ʤйсě: Сě фйршй! Шй дупа ҹе апљекě капу,
прјеђацě фантазму.
31. Да кум јерја кě а фост вињерј, пě сй ну фи рамйнě трупурљи пи круҹе
йн ʤěоа ђе сймбйтě, кě аја сймбйтě јерја ʤěо марjе, Јудајењи сě ругарě ђе
Пилат сй љи сě фрйнгě одолањиљи, пě сйј кобоарје.
32. Атунҹа вењирě солдацй, шй лалђинтйј фрйнсěрě одолањиљи, шй ла
алалт ал рашћинс ку јел;
33. Да дупа ҹе вењирě ла Јисус, кйнд ваʤурě кě баш а мурит, нуј фрйнсěрě
одолањиљи.
34. Нума уну ђин солдац йј страпунсě слабина ку брука, шй ђилок јешй
сйнӂиљи шй апа.
35. Шй ěла карjе ваʤу, а мартурит, шй мартурија а луј је куђеистйна, шй
јел шћије кě истйнě ворбјешће, ђе шй вој сй крјеђец.
36. Кě аста сě йнтймплě сй сě ймпљињаскě Карћа: Уосу луј ну о сй сě
фрйнгě.
37.
Шй јар алта Карће ворбјешће: О сй сě ујће ла ěла пи карjе йл
страпунсěрě.
(Кап. 62). 38. Да дупа aја Јосйм ђин Ариматěја, карjе јерја йнвацатарју лу
Јисус, ама ку питулату ђин фрика ђе Јудајењ, сě ругě ђи Пилат сй ја трупу
лу Јисус, шй Пилат ласě. Атунҹа вењи шй лувě трупу лу Јисус.
39. Да вењи шй Њикођон, карjе мйјйнтйј а вењит ноапћа ла Јисус, шй
адусě мјестакаће смирнě шй алоје пила во о сутě ђи љитрје.
40. Шй луварě трупу лу Јисус, шйл йнвěлуирě йн пйнʤě ку мироасě, кум
ҹе је ађету ла Јудајењ сй йнгроапје.
41. Да апроапје ђи локула унђе а фост рашћинс Јисус, јерја грађина, шй
йн грађинě мормйнт ноу, йн карjе йнкě њима ну јерја пус.
42. Аколо, дакум, пинтру вињерја Јудајењаскě, пи кум јерја апроапје
мормйнту, пусěрě пе Јисус.

20

Рађикарја йн вијацě а лу Иристосу – мормйнту гол. Марија
Магдаљина шй Пěтру шй Јован ла мормйнт. Ивиту Иристосулуј пиурма
а рађикěри йн вијацě: ла Марија Магдаљина, лај Унспрјеҹе апостољ фйрђе
Тома шй ку Тома.
(Кап. 63). 1. Да йн ʤěоа ађинтйј йн стамйнě вењи Марија Магдаљина ла
мормйнт ђиноапће, пйнě йнкě ну са јерја факут ʤěоа, шй ваʤу кě је пјатра
рађикатě ђи пе мормйнт.
2. Атунҹа аљергě шй вењи ла Сймон Пěтру шй ла йнвацатарју алалт, ђи
карjе авја драгостě Јисус, шй љи ʤйсě: Луварě пи Домну ђин мормйнт.
3. Атунҹа јешй Пěтру шй йнвацатарју алалт, шй пљекарě ла мормйнт.
4. Да аљергасě амйндој, шй йнвацатарју алалт аљерга мајут ђикйт Пěтру,
шй ажунсě йнтйј ла мормйнт.
5. Шй дупа ҹе сě ујтě ваʤу, аструкамйнтурљи унђе стау ашћернуће; ама
ну тунě.
6. Атунҹа ажунсě Сймон Пěтру дупа јел, шй тунě йн мормйнт, шй ваʤу
аструкамйнтурљи унђе стау ашћернуће.

160

7. Шй пешкиру карjе јерја пи капу луј, ну јерја ку аструкамйнту, нума ла
алт лок ймпěтурат.
8. Атунҹа, дакум, тунě шй йнвацатарју алалт, карjе йнтйј вењи ла
мормйнт, шй ваʤу шй крјеʤу.
9. Кě йнкě ну шћијасě Карћа кě Јел трěбě сй сě рађиҹе ђин ај морц.
10. Атунҹа йнвацатари јар сě йнтоарсěрě ла касě.
(Кап. 64). 11. Да Марија стасě афарě ла мормйнт шй плйнӂа. Шй кйнд сě
плйнӂа сě апљекě пистě мормйнт,
12. Шй ваʤу дој йнӂерј йн ајње албе унђе шěд, уну ђиспрје кап да алалт
ђиспрје пиҹоарjе, унђе јерја кулкат трупу лу Иристосу.
13. Шй ји йј ʤйсěрě: Фамијо, ҹе плйнӂ? ʤйсě: Луварě пи Домну ал мјеу,
шй нушћу унђе йл пусěрě.
14. Шй дупа ҹе ʤйсě аста, сě ујтě йндарěт шй ваʤу пи Јисус унђе стě, шй
ну шћија кě је Јисус.
15. Јисус йј ʤйсě: Фамијо, ҹе ће плйнӂ? Пи карjе кац? Да ја гинђинд кě је
грађинарју, йј ʤйсě: Домнуље, дакě лај ту луват, спуњм унђе лај пус, шй
јо о сйл јау.
16. Јисус йј ʤйсě: Маријо! Да ја дупа ҹе сě йнтоарсě, йј ʤйсě: Равуњи! ҹе
ар фи: Даскěље!
17. Йј ʤйсě Јисус: Ну ажунӂа ђе миње, кě йнкě нам јешйт ла Тајка ал
мјеу; нума дуће ла фрацй ај ми, шй спуњиље: Ма суј ла Тајка ал мјеу шй
Тајка ал воастру, шй ла Думњеʤěу мјеу шй ла Думњеʤěу востру.
18. Да Марија Магдаљина сě дусě шй иви ла йнвацатарј кě а ваʤут пе
Домну, шй кě ја спус аста.
(Каап. 65). 19. Да кйнд фу сара лу аја ʤěо а ђинтйј йн стамйнě, шй пйнě
уша јерја йнкисě унђе са фост адунат йнвацатари луј ђе фрика
Јудајењилор, вењи Јисус, шй стату ла мижлок шй љи ʤйсě: Паҹе воуо!
20. Шй аста дупа ҹе спусě, љи аратě мйнљи шй слěбинљи а луј. Атунҹа ла
йнвацатарј љи фу драг ваʤйнд пи Домну.
21. Да Јисус љи ʤйсě јар: Паҹа во’о! Кум ҹе Тајка ма тримјасě пи миње,
шй јо ва тримјет пи вој.
22. Шй дупа ҹе аста ворби, суфлě шй љи ʤйсě: Примиц Фантазму ал
Сфйнт!
23. Ла карjе простйц пакаћиљи, љи сě простěшће; шй ла карjе ласац,
ласаће сйнт.
24. Да Тома, ҹе ја ʤйс. Žјеманарату, уну ђин Ајдојспрјеҹе, ну јерја ку ји
кйнд вењи Јисус.
25. Да йнвацатари ајлалц йј ворбја: Ам ваʤут пи Домну. Да јел љи ʤйсě:
Пйнě ну вěд пи мйнљи луј ловитурј ђин кује, шй ну пун ӂејту ал мјеу йн
ловитутрљи ђе кује, шй ну пун мйнљи мјеље йн слěбинљи луј, ну о сй
крјед.
26. Шй дупа опт ʤйље јар јерја йнвацатари луј йнунтру, шй Тома ку ји.
Вењи Јисус кйнд уша јерја йнкисě, шй стату ла мижлок шй ʤйсě: Паҹа
во’о.
27. Дупа аја ʤйсě ла Тома: Йнћинӂе ӂејту ал тјеу йнкоа шй вјеʤ мйнљи
мјеље; шй йнћинӂе мйна тја шй пуње йн слабина мја, шй ну фи фйрђе
крјеђерје, нума ку крјеђерје.
28. Шй распусě Тома шйј ʤйсě: Домну мјеу шй Думњеʤěу мјеу.
29. Јисус йј ʤйсě: Пинтру ҹе ма ваʤуш, крјеʤуш; ферку ђи ěја карjе ну
ваʤурě шй крјеʤурě.

161

30. Да шй мулће алће мирěрј факу Јисус ђиспрје йнвацатари луј карjе
нусйнт скрисě йн Карћаста.
31. Да ашћа сйнт скрисě, сй крјеђец кě Јисус је Иристосу, Фиу
Думњеʤěулуј, шй крјеʤйнд сй авјец вијацě йн нумиљи луј.

21

Ивиту лу Иристосу ал рађикат йн вијацě ла йнвацатарј пи мěрљи
Таваријађеск.Йнторсу лу Пěтру йн апостољије. Овеђења ђе апостољи
Пěтру шй Јован.
(Кап. 66). 1. Дупа аја јар сě иви Иристосу ла йнвацатари луј пи мěрљи
Таваријађеск. Да сě иви јеће аша:
2.
Јерја лаунлок Сймон Пěтру шй Тома ҹе ја ʤйс Žјеманарату, шй
Натанаилě ђин Кана Гаљиљејаскě, шй фији а лу Заведěј, шй алцй дој ђин
йнвацатари луј.
3. Љи ʤйсě Сймон Пěтру: Ма дук сй принд пјешћ. Йј ʤйсěрě: Мјерӂем
шй ној ку ћиње. Јешйрě шй тунарě йн гаљије, шйн аја ноапће ну принсěрě
њимика.
4. Да кйнд фу ђимињаца, стасě Јисус ла марӂинě; ама йнвацатари ну
куноскурě кě је Јисус.
5. Да Јисус љи ʤйсě: Копијлор, да авјец ҹова ђи мйнкарје? Йј распусěрě:
Навјем.
6. Да јел љи ʤйсě: Лападац масају ђи парћа ђирјаптě а лу гаљије, шй о сй
афлац. Атунҹа лападарě, шй баш нул пућа скоћа ђе мулцймја пјешћилор.
7. Атунҹа йнвацатарјула, ђи карjе авја драгостě Јисус, ʤйсě: Ěла је
Домну! Да Сймон Пěтру, кйнд ауʤй кě је Домну, пусě забуну пи јел, кě
јерја гол, шй сари йн мěрј.
8. Да ајлалц йнвацатарј ажунсěрě ку гаљија, кě ну јерја ђпарће ђила дунга
апи, нума ла во доуо суће ђи котурј, трагйнд масају ку пјешћ.
9. Кйнд, дакум, јешйрě ла помйнт, ваʤурě фоку факут, шй пи јел пус
пјешће шй пйња.
10. Јисус љи ʤйсě: Дуҹец ђин пјешћи ҹе акума принсěрěц.
11. Да Сймон Пěтру тунě шй скоасě масају пи помйнт, пљин ку пјешћ ђај
марј, о сутě ҹинʤěҹ шй триј; шй ђи атйта мулцймје ну сě рупсě масају.
12. Љи ʤйсě Јисус: Вењиц мйнкац. Да њишуну ђин йнвацатарј ну кућеʤě
сйл йнтрјебе: Карjе јешћ ту? Шћинд кě је Јисус.
13. Атунҹа вењи Јисус, шй лувě пйња шй љи ђацě, аша шй пјешћ.
14. Аста сě баш а ђи тријорј иви Јисус ла йнвацатари луј, дупа ҹе са
рађикат ђин ај морц.
(Кап. 67). 15. Да кйнд мйнкарě, ʤйсě Јисус ла Сймон Пěтру: Сймоање лу
Јон, ај драгостě фи ђе миње мйјмулт ђикйт ěшћа? Йј ʤйсě: Аша, Доамње,
ту шћиј кě ће војеск. Йј ʤйсě: Пашће мњији ај ми.
16. Йј ʤйсě ђадаоара: Сймоање лу Јон, ај драгостě фи ђе миње? Йј ʤйсě:
Аша, Доамње, ту шћиј кě ће војеск. Йј ʤйсě: Паза уојљи мјеље.
17. Йј ʤйсě ђатријоара: Сймоање лу Јон, ма војешћ фи пи миње? Пěтру сě
йнтристě ҹеј ʤйсě ђатријоарља: ма војешћ фи пи миње? Шйј ʤйсě:
Доамње, ту тот шћиј, ту шћиј кě ће војеск. Йј ʤйсě: Пашће уојљи мјеље.
18. Ђеистйна, ђеистйна йц спун: Кйнд ај фост ћинěр, ћај йнҹишторат
сйнгур шй ај мјерс унђе ај врут; да кйнд ймбатрйњешћ, о сй фаҹ йнлěтурј
ку мйнљи тјеље шй алцй о сй ће йнҹишторјаʤě, шй о сй ће дукě унђе ну
врјеј.

162

19. Да аста ʤйсě аратйнд ку ҹе моарће о сй факě ку круҹије пи
Думњеʤěу. Шй дупа ҹе спусě аста, йј ʤйсě: Ајде дупа миње!
20.
Да Пěтру кйнд сě ујтě йндарěту луј, ваʤу унђе дупа ји мјерӂе
йнвацатарју ђи карjе авја драгостě Јисус, карjе шй ла ҹинě сě раʤймě ђи
пјепту луј шй ʤйсě: Доамње, карjе је ěла карjе о сй ће изђа?
21. Дупа ҹе ваʤу Пěтру пи ěста, ʤйсě ла Јисус: Доамње, да ҹе врја ěста?
22. Да Јисус йј ʤйсě: Дакě врјеу јел сй рамйнě пйнě ну вин, ҹе цй цйје ђи
аја? Ту ајде дупа миње.
23. Атунҹа јешй аста ворбě йнтрě фрац, кě ěла йнвацатарј ну о сй моарě;
ама Јисус нуј ʤйсě кě ну о сй моарě, нума: Дакě врјеу јел сй рамйнě пйнě
ну вин, ҹе цй цйје ђи аја?
24. Ěста йнвацатарј је ěла карjе мартурјешће ђе аста, шй скрисě аста, шй
шћим кě је куђеистйна мартурија луј.
25. Да јастě мулће алћиљи ҹе факу Јисус, карjе кйнд сар фи пе рйнд
скрија, њиш пи тоатě лумја, гинђеск, ну ар пућа сй шћа кěрцйљи скрисě.
Амин.

Проворбиту гаћит: 1998. 01.23.
Спримит ђи штампě: (1999. 05. 18)
Примоштěмпујит:
ану 2000. луна 03. ʤěоа 2.

ЛУКРĚРЉИ
ЛУ АПОСТОЉИ АЈ
СФЙНЦ
А СКРИС СФЙНТУ АПОСТОЛУ
ШЙ ЈЕВНГЕЉИСТА ЛУКА

1 Ймпорту. Рађикарја Иристосулуј пи ҹерј. Ругаҹуња а лу апостољи шй
аљесу а лу Маћиј ђи апостол.
(Кап. 1). 1. Пи карћа а ђинтйј йц скрисěј, о Тјеофиуље, ђи тот ҹе Јисус
порњи фаҹа шй йнваца.
2. Пйнě йн ʤěоаја кйнд сě рађикě йн ҹерј, дупа ҹе ку Фантазму ал Сфйнт
ђацě порйнҹ ла апостљи пи карје аљасě.

163

3. Ла карје шй дупа периту а луј, јел сě аратě виу ку мулће куђеистйна
аратěрјурј, љи сě ивинд патруʤěҹ ђе ʤйље шй ворбинд ђи Ймпарацйја
Думњиʤěулуј.
4. Ку ји кйнд јерја љи порйнҹи сй ну сě ђипарћаʤě ђин Јерусаљим, нума
сй ашћепће ймбунату а лу Тајка, пи карjе ља ауʤйрěц, ʤйсě, ђила миње:
5. Кě Јован а боћеʤат ку апě, да вој о сй ва боћеʤац ку Фантазму ал
Сфйнт ну мулт дупа а љи ашћа ʤйље.
6. Атунҹа ěја карjе јерја астрйнш, йл йнтрјеба ворбинд: Доамње, врјеј фи
йн аста врјеме сй фаҹ ђин ноу ймпарацйја Израиљулуј?
7. Да јел љи ʤйсě: Нује ал востру сй шћиц врјемурљи шй сорокоҹиту пи
карjе Тајка опри йн а луј купринс.
8. Нума о сй примиц пућерја кйнд сě кобоарě Фантазму ал Сфйнт пи вој;
шй о сй фиц мартурј йн Јерусаљим шй пин тоатě Јудаја шй Самарија, шй
пйнě ла кйпатйју помйнтулуј.
9. Шй дупа ҹе аста спусě, пйнě сě ји ујта, сě рађикě, шйл лувě нувěру ђила
оки ај лор.
10. Шй пйнě сě ујтасě биње дупа јел кум сě дуҹе йн ҹерј, ујће дој уоамињ
йн ајње албе, сě факурě лйнгě ји,
11. Шй ји ʤйсěрě: Уоамињилор Гаљијељењилор, ҹе стац шй ва ујтац пи
ҹерј? Ěста Јисус, карjе ђила вој сě рађикě йн ҹерј, исто аша шй о сй вине
кум ҹе йл ваʤурěц кě сě дуҹе йн ҹерј.
(Кап. 2). 12. Атунҹа сě йнтоарсěрě ђи пе ҹоака ҹе о кјамě а Масљињаскě,
карjе је апроапје ђи Јерусаљим о ʤй а сймбићи ђи мјерсурě.
13. Шй кйнд тунарě, сě суирě йн соба ђисупра, унђе тот а фост; да јерја:
Пěтру шй Јаков, шй Јоан шй Андриј, Фиљип шй Тома, Вартоломеј шй
Маћиј, Јаков лу Алфеј шй Сймон Зйлот, шй Јуда лу Јаков.
14. Ěшћа тоц ка уну јерја стално ла ругаҹуње шйн ругамйнт, ку мујерљи
шй ку Марија мујка а лу Јисус, шй ку фрацй ај луј.
15. Шйн аља ʤйље сě скулě Пěтру ђинтрě йнвацатарј, -- да јерја вилајт
лаунлок пила во о сутě до’оʤěҹ ђи суфљиће – шй ʤйсě:
16. Лумјо фрацйлор, а трěбуит сй сě факě аја Карће ҹе о пророҹи
Фантазму ал Сфйнт ку гура лу Давид, ђи Јуда, карjе мјерӂа йнаинћа лу ěја
ҹел принсěрě пи Јисус;
17. Кě сě нумара ку ној, шй а примит јерја парће йн службаста.
18. Јел, дакум, капатě локу ђин плата а стрймбатěцй, шй дупа ҹе каʤу
грамадě, крапě пин мижлок, шй сě варсарě тоаће мацйљи а љи луј.
19. Шй аја сě факу куноскут ла тоц карjе трајеск йн Јерусаљим, аша ђе фу
ěла лок кјемат пи љимба лор Ахелдама, ҹе ар фи: локу ђи сйнӂе.
20. Кě је скрис йн карћа ђи Псалам: Сй фије каса луј пустйје, шй сй ну
фије њима карjе ар траи йн ја; шй епископату а луј сйл примјаскě алту.
21. Трěбě, дакум, ђин ěшћа уоамињ, карjе а фост ку ној ђи тоатě врјемја
ђикйнд йнтрě ној вењи шй ђила ној јешй Домну Јисус,
22. Порњинд ђила боћеʤарја лу Јован пйнě йн ʤěоа кйнд сě рађикě ђила
ној, пě уну ђин ěшћа сй фије ку ној мартур ђи а луј рађикарjе йн вијацě.
23. Шй пусěрě пи дој: пе Јосйм, ҹе ја ʤйс Варсава, карjе фу пронумит
Јуст, шй пе Маћиј.
24. Шй дупа ҹе сě ругарě, ʤйсěрě: Ту, Доамње, ал ҹе куношћ ињимиљи лу
ај тоц, аратě пи уну ђин ěшћа ај дој пи карjе лај аљес,
25. Сй примјаскě парћа а лу аста службě шй апостољије, ђин карjе каʤу
Јуда, сй винě ла локу ал луј.

164

26. Шй ђацěрě ку грунђину ђе ји, шй каʤу грунђину ла Маћиј, шй фу
донумарат ймпрјеуна лај Унспрјеҹе апостољ.

2

Ҹинʤěҹиљи: коборйту а лу Фантазму ал Сфйнт пи апостљ.
Стравјаста а лу Пěтру ђи Јисус Месйја. Примоймпрјеунарја – Бисěрика
йн Јерусаљим.
(Кап. 3). 1. Шй кйнд сě ймпљињи ҹинʤěҹ ђи ʤйље јерја тоц апостљи
лаунлок адунац.
2. Шй ђиодатě порњи сунěт ђин ҹерј парке вуваиту а лу марjе вйнт, шй
умплу тоатě каса унђе ји шађа;
3. Шй љи сě аратарě љимбиљи а љи ймпарцйће ка балбатěјљи фокулуј, шй
сě пусě кйће уна пи тотнат ђин ји.
4. Шй сě ймпљињирě тоц ку Фантазму ал Сфйнт шй порњирě сй ворбјаскě
йн алће љимбј, кум ҹе љи Фантазму ђиђасě сй спунě.
5. Да йн Јерусаљим а фост вењиц Јудајањ, уоамиљ ку думњиʤйје ђин
тоаће вилајтурљи карjе сйнт су ҹерј.
6. Пě кйнд порњи аста вувајалě, сě адунě вилајту, шй сě пјердурě ла фирје;
кě тотнат ђин ји аскултасě унђе ји ворбјеск пи а луј љимбě.
7. Шй љи фу драг марjе шй сě мирасě ворбинд уну кйтрě алту: Ујће, дар
нусйнт тоц ěшћа ҹе ворбјеск Гаљијељењ?
8. Пě кум ној тотнат ауʤйм љимба ноастрě йн карjе њам факут:
9. Парћењи шй Миђењи шй Еламиҹењи, шй карjе трајеск йн
Месопотамија шйн Јудаја шйн Каподокиија, йн Понт шй Азйја,
10. Йн Фригија шй Памфиљија, йн Јегипат шйн котунурљи Љибији
апроапје ђи Кирина, шй буфањи ђин Рома, шй Јудајењи шй прозаљицй.
11. Крићењи шй Арапи, йј ауʤйм унђе ји ворбјеск пи љимбиљи ноаштрје
ђе фаҹерљи маријоасě а Думњиʤěулуј?
12. Шй ла тоц ља фост драг, шй ну пућа сй крјадě ворбинд уну кйтрě
алту: Ҹе ар пућа аста сй фије?
13. Да алцй йш баћа жок шй ворбја: Са ймбатат ђе ал ҹе љи плаҹе вин.
(Кап. 4). 14. Да Пěтру сě скулě йн пиҹоарjе ку ај Унспрјеҹе шй рађикě
гласу ал луј шй љи ʤйсě: Уоамињилор Јудајењилор, шй тоц вој карjе
траиц йн Јерусаљим: Аста сй ва фије ђи шћиут, шй аскултац ворбиљи
мјеље:
15. Кě ěшћа нусйнт бјац кум ҹе вој гинђиц, кě је нума ҹасу ал ђи триј ђе
ʤěо.
16. Нума је аја, аја ҹе а ʤйс пророку Јоил:
17. Шй о сй фије йн ʤйљиљи ђилаурмě, ворбјешће Домну, о сй торн ђин
Фантазму ал мјеу пи тот трупу, шй о сй пророҹаскě фији воштри шй
фејљи воаштрје, шй бајацй ај воштри о сй вадě овеђењ шй батрйњи ај
воштри о сй висаʤě висурј.
18. Пě шй пе слуӂиљи мјеље шй пи аскултатоарљи мјеље йн аља ʤйље о
сй торн ђин Фантазму ал мјеу, шй о сй пророҹаскě.
19. Шй о сй дау мирěрј сус пи ҹерј шй сěмнурј жос пи помйнт: сйнӂе шй
фок шй афумату фумулуј.
20. Соарљи о сй сě факě ка његура шй луна ка сйнӂиљи, йнаинћа лу пйнě
ҹе виње а марjе шй а круҹијоасě ʤěоа Домнулуј.
21. Шй о сй фије кě о сй сě испасаскě тотнат карjе стрйгě нумиљи
Домнулуј.

165

(Кап. 5). 22. Уоамињилор Израиљењилор, аскултац ворбиљишћа: Пи
Јисус Назарјећану, пи уому ал ђила Думњиʤěу аратат йнтрě вој ку пућерј
шй мирěрј шй ку сěмње пи карjе љи факу Думњиʤěу ла вој, кум ҹе шй
сйнгурј шћиц,
23. Пи ěста ҹе а фост прједат ку врун йвацамйнт шй гйнд ал
Думњиʤěулуј, луварěц шй ку мйнљи лу ај фйрěканун йл йнкујарěц шйл
оморйрěц.
24. Пи јел Думњиʤěу йл рађикě йн вијцě, дупа ҹе ђизљегě љегатурљи
морцй, пинтру кě ну јерја пућељњик јеље сйл цйнě.
25. Кě Давид ворбјешће ђи јел: Ла Домну йнтођиуна ма ујтам ђиспрје
миње, кě је ђи парћа ђирјаптě а мја, пинтру кě сй нум дау ла о парће.
26. Ђеаја сě йнвесаљи ињима а мја шйј фу драг ла љимба а мја, пě шймйј
шй трупу ал мјеу о сй ајбе ођинě йн нађежђе.
27. Кě ну о сй лаш суфљиту мјеу йн јад, њиш о сй лаш Сфйнту ал тјеу сй
вадě путрјеʤала.
28. Мјај аратат друмурљи вијецй, о сй ма ймпљињешћ ку букурије ђила
фаца а тја.
29. Уоамињилор фрацйлор, сй фије слобод фйрђе свијалě сй ви сě спунě
ђи пратајка Давид кě шй мури, шй йнгропат фу, шй мормйнту ал луј је
йнтрě ној пйнě йн ʤěоа ђи астěʤ.
30. Кум јерја, дакум, кě а фост пророк, шй шћинд кě йј са Думњиʤěу
журат ку журамйнт кě ђин буката а лу брйурљи луј ђин парћа трупулуј, о
сй рађиҹе пи Иристосу сй шадě пи прјасту луј,
31. Йнтйј ваʤйнд, ворбјешће ђи рађикату йн вијацě ал Иристосулуј кě ну
фу ласат суфљиту луј йн јад, њиш трупу луј ваʤу путрјеʤалě.
32. Пи ěста Јисус, рађикě йн вијацě Думњиʤěу, ла аја сйнћем тоц ној
мартурј.
33. Ку мйна ђирјаптě, дакум, а Думњиʤěулуј сě рађикě пи сус, шй дупа ҹе
прими ђила Тајкě ймбунату а лу Фантазму ал Сфйнт, турнě аста ҹе вој
акума веђец шй ауʤйц.
34. Кě Давид ну јешй пи ҹерјурј, нума сйнгур ворбјешће: ʤйсě Домну ла
Домну ал мјеу: шěʤ мије ђи парћа ђирјаптě,
35. Пйнě трйнћеск душмањи ај ти ђе талпјеће ла пиҹоариљи тјеље.
36. Биње, дакум, ласě сй шћије тоатě каса а Израиљулуј кě шй Домн шй
Иристос ла факут Думњиʤěу пи јел, пи ěста Јисус пи карjе вој
рашћинсěрěц.
37. Да кйнд ауʤйрě, љи вењи парjе рěу ла ињимě, шй ʤйсěрě ла Пěтру шй
ла ајлалц апостољ: Ҹе сй фаҹем, лумјо фрацйлор?
(Кап. 6). 38. Покаицěвě, шй сй сě боћаʤě тотнат ђин вој йн нумиљи лу
Јисус Иристосу ђи простала пакаћилор; шй о сй примиц дару лу Фантазму
ал Сфйнт.
39. Кě ймбунату је ђи вој шй ђи глоаћиљи воаштрје шй ђи тоц ај
ђинђипарће пи карjе о сй стрйӂе Домну Думњиʤěу ал ностру.
40. Шй ку алћиљи мулће ворбе мартурја, шй сě руга ђи ји ворбинд:
испасйцěвě ђила аста љеӂе стрйкатě.
41. Атунҹа ěја карjе ку драг примирě ворба а луј, сě боћеʤарě; шй сě
допусěрě йн аја ʤěо пила во триј миј ђи суфљиће.
42. Шй јерја цйњељњиҹ йн йнвацамйнту апостољеск, шйн ймпрјеунатурě,
йн фрйнӂерја пйњилор шйн ругаҹуњ.

166

43. Да тунě фрика йн тот суфљиту, кě апостољи фаҹа мулће мирěрј шй
сěмње йн Јерусаљим.
44. Да тоц карjе крјеђа, јерја лаунлок шй авја тот ймпрјеуна.
45. Шй аверја шй мошйја винђа, шй ђиђасě ла тоц пи кум ла карjе ја фост
ђи трěбујалě.
46. Шйн тоатě ʤěоа јерја ку тоатě ињима шй йнтрун гйнд йн храм, шй
фрйнӂа пйња пин кěш, примјасě мйнкарја ку букурије шйн простйја
ињими.
47. Лабда пи Думњиʤěу, шй јерја пи воје ла тот вилајту. Да Домну йн
тоатě ʤěоа ђиђасě ла нумěру Бисěриҹи пи ěја карjе сě испаса.

3 Мирарја винђекари пи ал улоӂит А лу апостолу Пěтру ворбиту ла
вилајт ђе Јисус Иристосу шй кјемату ла покајање.
(Кап. 7). 1. Да Пěтру шй Јован мјерӂа амйндој йнђал йн храм, ла ҹасу
ругаҹуњи ал ђи ноуě.
2. Шй јерја ун уом улог ђин факуту ђила мумěса, пи карjе йл дуҹа шйл
пуња йн тоатě ʤěоа ђинаинћа ушй а храмулуј карjе сě кјемě а Фрумоасě,
сй ҹарě милостйје ђила ěја карjе тунě йн храм.
3. Ěста кйнд ваʤу пи Пěтру шй Јован кě вор сй туње йн храм, ҹерја
милостйје.
4. Да Пěтру дупа ҹе сě ујтě ла јел ку Јован, ʤйсě: Ујће ла ној!
5. Да јел ку самě бунě сě ујта ла ји ашћептйнд ђила ји сй капиће ҹова.
6. Да Пěтру ʤйсě: Арӂинт шй аур нам, нума ҹе ам аја йц дау: Йн нумиљи
лу Јисус Иристосу Назарјећану, скоалће шй мјерӂ.
7. Шйл лувě ђи мйна ђирјптě шйл рађикě. Шй ђилок сě йнтарирě а љи луј
тěлпиљи шй нођицурљи;
8. Шй дупа ҹе сари йн пиҹоарjе сě скулě, шй паша, шй тунě ку ји йн храм
мјергйнд шй саринд шй лабдйнд пе Думњиʤěу .
9. Шйл ваʤу тот вилајту унђе мјерӂе шй лабдě пи Думњиʤěу .
10. Да йл куноскурě кě аја јерја ěла ҹе пинтру милостйје шађа ла уша
Фрумоасě а храмулуј, шй јерја пљињ ђи фрикě шй ђи мирěрј пинтру аја ҹе
йј сě йнтймплě.
(Кап. 8). 11. Да пйнě сě улогу ал винђекат цйња ђи Пěтру шй Јован, тот
вилајту аљергě ла ји йн ћинда карjе сě кјамě а Соломонулуј, шй сě мира.
12. Да ваʤйнд аја, Пěтру сě пусě ворби ла лумје: Лумјо Израиљењилор, ҹе
ва мирац ђе аста? Ор ҹе ва ујтац ла ној, парке кě ку а ноасттрě пућерје ор
думњиʤйје ам фкут сй мјаргě ěста.
13. Думњиʤěу а лу Аврам шй а лу Исак шй а лу Јаков, Думњиʤěу а лу
тајки ноштри, факу ку круҹије пи Фиу ал луј Јисус, пи карjе вој лац
прједат, шй ва одрйкњирěц ђи јел ђиспрје фаца лу Пилат кйнд јел жуђека
сйј ђа друму.
14. Да вој ва одрйкњирěц ђе ал Сфйнт шй Алкуђирјептаће, шй ац ҹерут
пи уому омораторју сй ва ђа ла дар.
15. Да пи Порњиторју вијецй йл оморйрěц, пи карjе Думњиʤěу рађикě йн
вијацě ђин ај морц, ла ҹе ној сйнћем матурј.
16. Шй пинтру крјеђерја йн нумиљи луј, пин ěста пи карjе веђец шй
куношћец, йнтари нумиљи ҹес а луј; шй крјеђерја карjе је ђила јел дěруи
ла ěста винђекату ђиспрје тоц вој.

167

17.
Шй акума фрацйлор, шћиу кě ђин простйје аја факурěц, ка шй
примоҹури воштри.
18. Да Думњиʤěу кум ҹе а спус йнтйј ку гурљи а лу тоц пророҹи ај луј, кě
о сй Иристосу пацаскě, аша шй а ймпљињит.
(Кап. 9). 19. Покаицěвě, дакум, шй йнторҹецěвě ла Думњиʤěу сй ва
курацац ђи пакаћиљи воаштрје,
20. Сй винě ђила фирја Домнулуј врјемурљи ђе ймпакат, шй сй тримјатě
пи ал йнтйј ҹе ви је спус Иристосу Јисус.
21. Пи карjе трěбě ҹерљи сйл примјаскě пйнě ла врјемурљи кйнд сě тот
фаҹе ђеизноу, ђе карjе Думњиʤěу ворбјешће ку гурљи лу тоц сфйнцй
пророҹи ај луј ђила порњиту луми.
22. Кě Мојсěј ла тајки ноштри ʤйсě: Домну Думњиʤěу ал востру о сй ва
рађиҹе ун Пророк ђин фрацй воштри, ка пи миње; пи јел аскултацěл йн
тоаће ҹе ва спуње.
23. Шй о сй фије ђе о сй сě тот суфљиту, карjе ну аскултě пи ěла Пророк,
затрјаскě ђин вилајт.
24. Да шй тоц пророҹи ђила Самуилě шй пиурмě карjе год ворбја, јар аша
вјестйрě ђе ашћа ʤйље.
25. Вој сйнћец фији ај лу пророҹ шй ај лу журамйнту карjе факу
Думњиʤěу ку тајки воштри ворбинд ла Аврам: Йн самйнца тја о сй сě
фериковорбјаскě тоаће фирурљи ђе лумје пи помйнт.
26. Воуě Думњиʤěу мйјйнтйј, дупа ҹе рађикě пи Фиу ал луј Јисус, йл
тримјасě сй ва фериковорбјаскě шй сй йнтоаркě пи тотнат ђила а љи рěље
фаҹерљи воаштрје.

4

Пěтру шй Јован йн бйзнě шй ђиспрје Сйнадрион. Ругаҹуња Бисěриҹи
пинтру апостољ. Трају иришћањилор ајђинтййј: о ињимě шй ун суфљит.
(Кап. 10). 1. Шй пйнě ји ворбјасě ла вилајт, вењирě пистě ји
примосфйнтари шй војвода ал храмулуј шй садукеји,
2. Шй сě мйњијарě пинтру ҹе ји йнвацě вилајту, шй вјестěск йн Јисус
рађикату йн вијацě ђин ај морц.
3. Шй пусěрě мйнљии пе ји, шйј багарě йн бйзнě пйнě ла ђимињаца, кě
баш јерја сара.
4. Да мулц ђин ěја карjе ауʤйрě ворба, крјеʤурě; шй сě факу нумěру ај лу
уоамињ пила во ҹинҹ миј.
5. Шй фу муњеʤй ђе сě адунарě кињежй ај лор шй примоҹури шй
карћитори йн Јерусаљим,
6. Шй Ана примосфйнтарју шй Кајафа шй Јован шй Љиксандру, шй кйц
год јерја ђин руда примосфйнтарјаскě;
7. Шй дупа ҹе йј пусěрě ла мижлок йнтрјебасě: Ку ҹе сйлě ор йнтра куј
нумје факурěц вој аста?
8. Атунҹа Пěтру, дупа ҹе сě ймпљињи ку Фантазму ал Сфйнт, љи ʤйсě:
Кињежйлор ај вилајтулуј шй примосфйнтарилор лу Израиљ,
9. Дакě ње астěʤ йнтрјебац ђи фаҹерја ђе биње ла уому ал болнау, кум јел
йнздравењи,
10. Ласě сй фије ђи шћиут воуě ла тоц, шй ла тот вилајту Израиљулуј, кě
йн нумиљи лу Јисус Иристосу Назарјећану, пи карjе вој йл рашћинсěрěц,
шй пи карје Думњиʤěу рађикě ђин ај морц, ку јел стě ěста ђиспрје вој
здравěн.

168

11. Јел је пјатра пи карjе вој зйдари о лападарěц, да сě факу капу
колцулуј: шй нује њиш йн уну алту испасěње.
12. Кě нује алтě нумје супт ҹерј датě ла уоамињ, ку карjе њам фи пућа
испасй.
(Кап. 11). 13. Да кйнд ваʤйрě йндразњала а лу Пěтру шй а лу Јован, шй
шћинд кě сйнт уоамињ ну ај ђила карће шй прошћ, сě мирасě; да шй
куноскурě кě ји а фост ку Јисус.
14. Ама сě ујтйнд ла уому ал винђекат унђе стě ку ји, ну пућасě њимик
ʤйҹа супрјажмат.
15. Атунҹа љи ʤйсěрě сй јасě афарě ђин Сйнадрион, пě йнтрјеба уну пи
алту,
16. Ворбинд: Ҹе ом фаҹа ла ěшћа уоамињ? Кě сěмну ал марjе ҹе сě
йнтймплě пин ји је куноскут ла тоц карjе трајеск йн Јерусаљим, шй ну
пућем одрйкњи.
17. Ама ђе ну сар мйј лацй пин лумје, сйј ћемјем рěу ла њима сй нумйј
ворбјаскě ђи ашћа Нумје.
18. Шй дупа ҹе йј кјемарě, ље порйнҹирě њимик сй нумйј ворбјаскě њиш
сй йнвјацě йн Нумиљи лу Јисус .
19. Да Пěтру шй Јован йнторкйнд ворба љи ʤйсěрě: Гинђицěвě, да је ку
ђирјептаће ђиспрје Думњиʤěу сй ва аскултěм пи вој мйјмулт ђикйт пи
Думњиʤěу?
20. Кě ној ну пућем сй ну ворбим аја ҹе ваʤурěм шй ауʤйрěм.
21. Да ји дупа ҹе йј ћемурě љи ђацěрě друму, ну гасйнд њимика кум фи
јар нйкажй, шй аја пинтру вилајт; кě тоц лабдасě пи Думњиʤěу ђе аја ҹе
сě йнтймплě.
22. Кě мйјбиње ђе патруʤěҹ ђи ањ авја уомула ла карjе сě йнтймплě аста
мирарје ђи винђекарjе.
(Кап. 12). 23. Да кйнд љи ђацěрě друму, ěшћа вењирě ла ај лор шй ље
ивирě ҹе ља спус примосфйнтари шй примоҹури.
24. Да кйнд ји ауʤйрě, ка ун суфљит рађикарě гласу ла Думњиʤěу шй
ʤйсěрě: Доамње Думњиʤěуље, ту карjе ај факут ҹерју шй помйнту шй
мěрљи шй тот ҹе је йн јеље;
25. Ту ку гура а лу Давид, слуга ал тјеу, ај ʤйс: Ђи ҹе сě збат ајҹе нушћиу
думњиʤěу, шй вилајтурљи сě гинђеск ла љи ђиӂаба трјебурј?
26. Сě рађикарě ймпарацй ај помйнтулуј, шй кињежй сě адунарě
ймпрјеуна йнсупрјажмě ла Домну шй ла Иристосу ал луј.
27. Кě ђеистйина сě адунарě йн ěста ораш йнсупрјажмě лал Сфйнт Фиу ал
тјеу Јисус, пи карjе ај пус унсурě, Ирод шй Пилат ал Понтулуј ку ајҹе
нушћиу думњиʤěу шй ку вилајту лу Израиљ.
28. Кě сй факě аја ҹе мйна тја шй гйнду тјеу йнтйј рйнђи сй фије.
29. Шй акума, Доамње, ујће ла а љи лор ћемјелурј, шй дěј ла слуӂиљи
тјеље ку тоатě йндразњалě сй ворбјаскě ворба а тја,
30. Шй йнћинӂе мйна тја ђе винђекарjе, сй фије сěмње шй мирěрј ку
нумиљи а лу ал Сфйнт Фиу ал тјеу Јисус.
31. Шй дупа ҹе сě ругарě ји ла Думњиʤěу, сě скутурě помйнту унђе јерја
адунац, шй сě ймпљињирě тоц ђе Фантазму ал Сфйнт, шй ворбја ворба лу
Думњиʤěу ку йндразњалě.
32. Да ла лумјаја карjе крјеђа јерја о ињимě шй ун суфљит; шй њишуну ну
ворбја ђи мошйја а луј кě је а луј, нума тот љи јерја ймпрјеуна.
33. Шй апостољи ку марjе пућерје ђиђасě мартурје ђи рађикату йн вијацě
а лу Домну Јисус Иристосу, шй ферикодарја марjе јерја пи тоц ји.

169

34. Кě њишуну ђинтрě ји ну јерја йн њишкотě, пинтру кě тоц карjе авја
локурј ор кěш, винђасě шй дуҹасě бањи ђи пе ал виндут.
35. Шй пуња ђиспрје пиҹоариљи апостољилор; шй сě ђиђа ла тотнат пи
кум ҹе ла карjе трěбуја.
36.
Да Јосйја, пронумит ђила апостољ Варнава, ҹе ар фи: фиу
ймпакатулуј, Љевит, факут ла Кипар.
37. Јел авја ун лок, шй дупа ҹе йл винду дусě бањи шй пусě ла апостољ
ђиспрје пиҹоарје.

5 Анањија шй Сапфира. Мјерћигу лу вјестала апостољаскě. Апостољи ла
йнкисаорје шй а лор ђи мират испасěње. Апостољи ђиспрје Сйнадрион.
Йнвацамйнту лу Гамаиљ.
(Кап. 13). 1. Да ун уом пи нумје Анањија, ку мујерја луј Сапфира, винду
мошйја,
2. Шй питулě ђин бањ ку шћиуту а лу мујериса; шй дупа ҹе дусě о парће о
пусě ђиспрје пиҹоарjе ла апостољ.
3. Да Пěтру ʤйсě: Анањија, ђи ҹе ймпљињи фурисйту ињима тја ђе сй
минц пи Фантазму ал Сфйнт шй сй питуљ ђин бањи ҹе луваш пи лок?
4. Кйнд а фост ла ћиње, ну јерја фи ал тјеу? Шй кйнд йл виндуш, ну јерја
фи йн ал тјеу купринс? Ђи ҹе аша трјабě ај пус йн ињима тја? Нај минцйт
ла лумје нума ла Думњиʤěу.
5. Да кйнд ауʤй Анањија ворбиљишћа, каʤу, шйј јешй суфљиту; шйј лувě
марjе фрикě пи тоц карjе ауʤйрě аста.
6. Шй дупа ҹе сě рађикарě бајацй, йл луварě шйл трасěрě шйл йнгропарě.
7. Да дупа ҹе трјекурě пила во триј ҹасурј, тунě шй мујерја а луј нушћинд
ҹе са йнтймплат.
8. Да Пěтру о йнтрјебě: Спуњем, да ђе атйта ац виндут локу? Да ја ʤйсě:
Аша, ђе атйта.
9. Да Пěтру йј ʤйсě: Ђи ҹе ва ворбирěц сй ҹеркац пи Фантазму
Домнулуј? Ујће, пиҹоариљи а лу ěја карjе йнгропарě пи барбату ал тјеу,
ђиспрје ушě сйнт, шй пи ћиње о сй ће трагě.
10. Шй ђилок каʤу йнгě пиҹоариљи луј, шйј јешй суфљиту. Да бајацй
кйнд тунарě о гасйрě моартě, пě о трасěрě шй о йнгропарě ла барбату ји.
11. Шй марjе фрикě сě пусě пи тоатě Бисěрика шй пи тоц карjе ауʤйрě
аста.
(Кап. 14). 12. Да ку мйњиљи апостољилор сě фаҹа мулће сěмње шй мирěрј
йн вилајт; шй јерја тоц ймпрјеуна йн ћинда Соломонулуј.
13. Да ђин ајлалц њима ну кућеʤа сě винě ла ји, ама вилајту йј лабдасě;
14. Шй тот мйјмулт сě йнмулца ěја карjе крјеђа йн Домну, мулцймја ђе
уоамињ шй мујерј,
15. Аша ђе шй пи уљиц а скос болнави шйј пуња пи патурј шй пи тěрӂ,
ђе фи кйнд трјеҹе Пěтру бар умбра а луј сй умбрјаʤě пи вруну ђин ји.
16. Да сě адуна мулцймја вилајтулуј йн Јерусаљим шй ђин орашурљи ђен
апроапје, шй адуҹа болнави шй пи ај нйкажйц ђе фантазми њекурац; шй
тоц сě винђека.
17. Ама сě рађикě примосфйнтарју шй тоц карjе јерја ку јел, сěкта
садукејаскě, шй сě ймпљињирě ђе њевеђалě,
18. Шй пусěрě мйнљи лор пи апостољ, шйј лападарě ла йнкисоарје пи тоц.

170

19. Да йнӂеру Домнулуј ноапћа ђишкисě уша ла бйзнě, йј скоасě афарě
шй ʤйсě:
20. Дуҹецěвě шй фиц йн храм, шй ворбиц ла вилајт тоаће ворбиљи лу аста
вијацě.
(Кап. 15). 21. Да ји дупа ҹе ауʤйрě аја, тунарě ђимињаца йн храм, шй
йнваца. Да примосфйнтарју шй карjе јерја ку јел, кйнд а вењит кјемарě
тот Сйнадриону шй пи тоц примоҹури а лу фији лу Израиљ, шй
тримјасěрě йн бйзнě сйј адукě.
22.
Да кйнд сě слуӂиљи дусěрě шй нуј афларě йн бйзнě, атунҹа сě
йнтоарсěрě шй ивирě,
23. Ворбинд: Бйзна афларěм цапěн йнкејатě шй пазйторји унђе стау
ђиспрје ушě, ама кйнд ђишкисěрěм, йнунтру њиш пи уну ну афларěм.
24. Да кйнд ауʤйрě ашћа ворбе примосфйнтарју шй војвода ал храмулуј
шй ајлалц примосфйнтарј ну пућа сй сě мирје ҹе сě аја а йнтймплат ку ји.
25. Да ҹињива вењи шй ље иви ворбинд: Јеће ěја уоамињ ҹе йј лападарěц
йн бйзнě, стау йн храм шй йнвацě вилајту.
26. Атунҹа сě дусě војвода ку бајацй шйј дусěрě; ама ну ку сйла, кě сě
ћемја ђе вилајт сě нуј омоарје ку пјетри.
27. Шй дупа ҹе йј дусěрě, йј пусěрě ђиспрје Сйнадрион, шйј йнтрјебě
примосфйнтарју ворбинд:
28. Да ну ва фи ћемурěм ној фрикос пе вој сй ну йнвацац ђе аста Нумје?
Да вој јеће ац умплут тот Јерусаљиму ку йнвацамйнту востру, шй врјец сй
лападац пи ној сйнӂиљи а лу ěста Уом.
29. Да Пěтру шй апостољи распунсйнд ʤйсěрě: Ђе Думњиʤěу трěбě
мйјмулт аскулта ђикйт ђе уоамињ.
30. Думњиʤěу а лу тајки ноштри рађикě йн вијацě пи Јисус, пи карjе вој
оморйрěц йл атйрнйнд пи љемн.
31. Пи Јел Думњиʤěу ку мйна ђирјаптě а луј йл факу Порњиторј шй
Испас, сй ђа ла Израиљ покаинће шй простала пакаћилор.
32. Шй ној сйнћем ај луј мартурј а лу ашћа ворбе, шй Фантазму ал Сфйнт
пи карjе Думњиʤěу йл ђацě ла ěја ҹеј сě покорěск луј.
33. Да кйнд ауʤйрě ји аја, сě йнфокарě мулт шй сě ворбјасě сйј омоарје.
34. Ама сě скулě йн Сйнадрион ун фарисěј, пи нумје Гамаљилě, канунарју,
рјеспекуит ђила тот вилајту, шй порйнҹи пи апостољ сй скоатě кйта афарě.
35. Пě љи ʤйсě: Уоамињилор Израиљењилор, биње пазйц ҹе о сй фаҹец
ку ěшћа уоамињ.
36. Кě мйјйнаинћа а лу ашћа ʤйље сě рађикě Теуда, ворбинд: кě је ҹова
марје; шй пилйнгě јел сě трасěрě уоамињи ку нумěру пила во патру суће;
јел фу оморйт, шй тоц карjе аскулта ђи јел сě спрйнжйрě шй сě пјердурě.
37. Дупа ěста сě рађикě Јуда Гаљијељану, пи врјемја лу йнскрисоарје, шй
трасě мулт вилајт дупа јел; јел јар аша пјери шй тоц карjе аскулта ђи јел сě
спрйнжйрě.
38. Шй акума ва спун: Ласацěвě ђи ěшћа уоамињ шй нуј дйрйрјец; кě дакě
во фи ђила уоамињ ěста авуту ђе гйнд ор аста фаҹерје, о сй сě прапађаскě;
39. Ама дакě је ђила Думњиʤěу, нул пућец сторй, сй ва кумва ка
батајошй ла Думњиʤěу ну афлац.
40. Атунҹа йл аскултарě, шй дупа ҹе кјемарě апостољи, йј батурě шй љи
прјемежйрě сй ворбјаскě ђе Нумиљи лу Јисус, шй љи ђацěрě друму.
41. Да ěшћа атунҹа сě дусěррě ђин Сйнадрион ку драг, кě ље фу ђи ҹинстě
сй суферје бажокура пинтру Нумиљи луј.

171

42. Шй йнтоатě ʤěоа йн храм шй пин кěш, ну кунћина сй йнвјацě шй сй
стравјестаскě јевангеља ђе Јисус Иристосу.

6

Аљесу а лу шапће ђакоњ. Крјескуту лу ймпрјеунарја иришћењаскě йн
Јерусаљим. Архиђакону Стјепйн ла жуђекарје ђиспрје Сйнадрион.
(Кап. 16). 1. Шйн аља ʤйље кйнд сě йнмулцйрě йнвацатари, рађикарě
Јељињи збјерěт ла Јеврјеј ҹе пи а љи лор вěдувј ље заујта кйнд сě ймпарца
ажутамйнту йн тоатě ʤěоа.
2. Атунҹа Ајдојспрјеҹе, дупа ҹе кјемарě мулцймја ђе йнвацатарј, ʤйсěрě:
Ну њи шěђе ноуо сй ласěм ворба Думњиʤěулуј пě сй аскултěм пилйнгě
масě.
3. Афлац, дакум, фрацйлор, ђинтрě вој шапће уоамињ мартуриц ђе биње,
пљињ ђе Фантазму ал Сфйнт шй куминцйје, пи карjе о сйј пуњем ла аста
службě.
4. Да ној йн ругаҹуње шйн служба ворби о сй рамйњем ку тоатě сама.
5. Шй ворбаста фу пи воје ла тот вилајту. Шй аљасěрě пи Стјепйн, пи уом
ймпљињит ку крјеђерје шй ку Фантазму ал Сфйнт, шй пи Фиљип, шй пи
Прохор, шй пи Њиканор, шй пи Тймон, шй пи Пармен, шй пи Њикола
прозелату ђин Антакија.
6. Пи ěшћа йј адусěрě ђиспрје апостољ, карjе дупа ҹе сě ругарě ла
Думњиʤěу пусěрě мйнљи пи ји.
7. Шй ворба лу Думњиʤěу крјешћа, шй мулт сě йнмулцй нумěру лу
йнвацатарј йн Јерусаљим, шй марjе мулцймје ђе сфйнтарј вења йн
крјеђерје.
(Кап. 17). 8. Да Стјепйн пљин ђе крјеђерје шй сйлě, фаҹа сěмње шй мирěрј
марј йн вилајт.
9. Атунҹа сě рађикарě уњи ђин сйнагога а ҹе сě кјамě а Љиберћињаскě, а
Кирјењаскě шй а Љиксандрјаскě шй а лу ěја карjе јерја ђин Килкија шй
Азйја, шй сě мйна ла ворбě ку Стјепйн,
10. Шй ну пућасě сй шћа супрјажмат ла куминцйја шй Фантазму ку карjе
ворбја.
11. Атунҹа супусěрě уоамињ карjе ʤйсěрě: Ла ауʤйрěм унђе ворбјешће
ворбе ђи окаралě пи Мојсěј шй пи Думњиʤěу.
12. Шй йнтарйтарě вилајту шй примоҹури шй карћитори, шй сарирě ла јел
шйл принсěрě, шйл дусěрě ђиспрје Сйнадрион,
13. Шй скоасěрě мартурј минҹинош карjе ворбја: Ěста уом ну кунћињешће
сй окараскě пи ěста лок ал сфйнт шй пи Канун.
14. Кě йл ауʤйрěм унђе ворбјешће: Ěста Јисус Назарјећану о сй спаргě
ěста лок, шй о сй скимбје ађетурљи пи карjе њи ља ласат Мојсěј.
15. Шй кйнд сě ујта ла јел, тоц карjе шађа йн Сйнадрион, ваʤурě фирја
луј ка фирја лу йнӂеру.

7

Ворбиту а лу Стјепйн архиђакону ђиспрје Сйнадрион. А луј
йнжуђекарје шй моарћа а примонйкажйћаскě ђе Иристосу.
1. Да примосфйнтарју ʤйсě: Да је аја аша?

172

2. Да јел ʤйсě: Уоамињилор фрацйлор шй тајки, ауʤйц! Думњиʤěу лу
круҹије сě иви ла тајка ал ностру Аврам кйнд јерја йн Месопотамија,
йнаинћа лу ҹе сě пусě ку трају йн Харан.
3. Шйј ʤйсě: Јеш ђин цара тја шй ђин њаму тјеу шй ђин каса лу тајка ал
тјеу, шй вино йн цара пи карjе о сй цо арěт.
4. Атунҹа јешй ђин цара Халдајаскě, шй сě пусě ку трају йн Харан; шй
ђаколо, дупа моарћа а лу тајка луј, йл мутě ку трају йн аста царě йн карjе
вој акума трајиц.
5. Шй нуј ђацě мошйје йн ја њиш о урмě, шй ймбунě кě о со ђа ђи мошйје
луј шй ла самйнца а луј дупа јел, пйнě јел йнкě ну авја глоатě.
6. Да Думњиʤěу ʤйсě аша: Самйнца тја о сй фије буфањ йн цара алтуја,
шй о со робјаскě, шй о со кинује патру суће ђе ањ.
7. Шй ла вилајтула ла карjе о сй робјаскě јо о сй жуђик, ʤйсě Думњиʤěу;
шй дупа аја о сй јасě, шй о сй служаскě мије ла ěста лок.
8. Шйј ђацě обљиҹала сунаҹењи, шй аша факу пи Исак, шйл сунаҹи йн
ʤěоа ђи опт; шй Исак факу пи Јаков, шй Јаков пи дојспрјеҹе пратајки.
9. Да ла пратајки љи фу ҹудě пи Јосйм шйл виндурě йн Јегипат; шй
Думњиʤěу јерја ку јел,
10.
Шйл скоасě ђила тоаће а љи луј наказурј, шйј ђацě милě шй
прјакуминцйје ђиспрје фараон, ймпарату Јегиптулуј, шйл пусě ђи касарј
пистě Јегипат шй пистě тоатě каса а луј.
11. Да вењи фоамића марjе пистě тоатě цара Јегиптулуј шй а Ханањаскě
шй њевоје марjе, шй ну афла мйнкарjе тајки ноштри.
12. Да Јаков дупа ҹе ауʤй кě јастě грйу йн Јегипат, тримјасě тајки ај
ноштри ђи рйнду алђинтйј.
13. Шй кйнд вењирě ђадаоара, сě спусě Јосйм, шй сě факу куноскут ла
фрац шй ла фараон њаму ал луј.
14. Да Јосйм тримјасě шй кјемě пи тајка луј Јаков шй пи тоатě фамиљија а
луј, шапћеʤěҹ шй ҹинҹ ђи суфљиће.
15. Шй коборй Јаков йн Јегипат, шй мури, јел шй тајки ноштри.
16. Шйј страмутарě йн Сйхем, шй пусěрě йн мормйнту пи карjе кумпарě
Аврам пи бањ ђила фији лу Емор Сйхемљану.
17. Шй пи кум сě апропија врјемја а лу ймбунату ђи карjе сě Думњиʤěу
журě ла Аврам, вилајту сě мари шй йнмулцй йн Јегипат.
18. Пйнě ну сě факу алт ймпарат пистě Јегипат, карjе ну куношћа пи
Јосйм.
19. Ěста факу гйнду рěу ђе њаму ал ностру, нйкажа тајки ноштри кě сй
лапиђе глоаћиљи а љи лор сй ну рамйнě йн вијацě.
20. Йн аја врјеме сě факу Мојсěј, шй јерја пи воје ла Думњиʤěу, шй фу
триј луњ крјескут йн каса лу тајка ал луј.
21. Да кйнд а фост лападат, йл лувě феја а фараонулуј, шйл крјеску ла ја ђе
фиҹор.
22. Шй о йнвацě Мојсěј пи а тоатě прјакуминцйја Јегипћењаскě, шй јерја
пућерњик ла ворбě шй ла фаҹерј.
23. Да кйнд йј сě ймпљињасě патруʤěҹ ђе ањ, йј вењи дор ла ињимě сй
трјакě пила фрацй ај луј, фији а лу Израиљ.
24. Шй кйнд ваʤу ла вруну унђе йј сě фаҹе стрймбатаће, лувě сйј цйнě
парће шй наплаћи ђи ěла ҹеј са факут стрмбатаће, шй оморй пи Јегипћану.
25. Да гинђа кě фрацй ај луј йнцаљег кě Думњиʤěу пин а луј мйнě љи дě
Испасěње; ама ји ну йнцаљасěрě.

173

26. Да муњеʤй вењи йнтрě ји пйнě сě баћа, шйј ймпака ворбинд:
Уоамињилор, вој сйнћец фрац, ђи ҹе фаҹец стрймбатаће уну ла алту?
27. Да ěла ҹе фаҹа стрймбатаће ла алђапроапје ал луј, йл ймпинсě
ворбинд: Карjе ће пусě пи ћиње ђе примоҹур шй жуђекаторј пистě ној?
28. Ор врјеј шй пи миње сй ма оморј кум ҹе јерј ај оморйт пи Јегипћану?
29. Да Мојсěј фуӂи пинтру ворбаста, шй сě факу буфан йн цара
Мадијамскě, унђе факу дој фиҹорј.
30. Шй кйнд сě ймпљињи патруʤěҹ ђе ањ, йј сě аратě йн ҹерěту лу Ҹоака
Сйнајаскě Йнӂеру Домнулуј йн балбатаја фокулуј ла руг.
31. Да кйнд Мојсěј ваʤу, сě мира ђе аја аратарjе. Шй кйнд сě јел апропије
сй сě ујће, фу гласу а лу Домну кйтрě јел:
32. Јо сйнт Думњиʤěу а лу тајки ај ти, Думњиʤěу а лу Аврам, шй
Думњиʤěу а лу Исак, шй Думњиʤěу а лу Јаков. Да Мојсěј трймура шй ну
кућеʤа сй сě ујће.
33. Да Домну йј ʤйсě: Ђискулцě йнкалцамйнту ђин пиҹоариљи а љи
тјеље, кě локу пе карjе стај је помйнту ал сфйнт.
34. Јо биње ваʤуј наказу лу вилајту мјеу карjе је йн Јегипат, шй ауʤйј
ошћеʤату ал лор, шй ма коборйј сйј испасěск; шй акума вино сй ће
тримјет йн Јегипат.
35. Пи ěста Мојсěј, ђи карjе сě одрйкњирě ворбинд: Карjе ће пусě ђе
примоҹур шй жуђекаторј? – пи ěла йл Думњиʤěу тримјасě ђе примоҹур
шй испасйторј, ку мйна лу йнӂеру карjе йј сě аратě ла руг.
36. Ěста йј скоасě дупа ҹе факу марј мирěрј шй сěмње йн цара
Јегипћењаскě, шй ла Мěрљи ал Рошу, шй пи ҹерěт патруʤěҹ ђе ањ.
37. Ěста је Мојсěј карjе ʤйсě ла фији Израиљулуј: Домну Думњиʤěу ал
востру о сй ва рађиҹе Пророку ђин фрацй ај воштри ка пи миње: пи јел
аскултацěл.
38. Ěста је ěла ҹе јерја йн бесěрикě йн ҹерěт ку Йнӂеру, карjе ја ворбит пи
Ҹоака Сйнајаскě, шй ку тајки ноштри; карjе прими ворбиљи а љи виј, кě
сй њи ље ђа ноуо;
39. Пи карjе ну врурě сйл аскулће тајки ноштри, нума йл лападарě
йнлěтурј, шй сě йнтоарсěрě ку ињимиљи а љи лор кйтрě Јегипат.
40. Спунйнд ла Арон: Фěње думњиʤěј карjе о сй мјаргě йнаинћа ноастрě,
кě ку ěста Мојсěј, карjе ње скоасě ђин цара Јегипћањаскě, ну шћим ҹе фу.
41. Шйн аља ʤйље факурě ун вицěл, шй нумирě олтаримја ла идол, шй сě
букура ла фаҹерљи а лу мйнљи лор.
42. Да Думњиʤěу сě йнтоарсě ђила ји, шйј прјеђацě сй служаскě ла војска
ҹерјулуј, кум ҹе је скрис йн карћа а Пророҹилор: Дар ҹе тајат ор олтаримје
йм нумирěц ђе патруʤěҹ ђе ањ пи ҹерěт, касо а Израиљулуј?
43. Шй ва пуртарěц ла шатору лу Молохов, шй стаоа лу думњиʤěу
Рјемфан, шй ла кипурља пи карjе факурěц сй ва йнкинац лор; шй о сй ва
мут ђила Вавилон йнколо.
44. Тајки ноштри авја шатору мартуријлор пи ҹерěт, кум ҹе порйнҹи Ěла
ҹе ворбјешће ла Мојсěј, сйл факě пи изводу кум ҹе ла ваʤут.
45. Пи карjе шй мошйјирě тајки ноштри шйл дусěрě ку Јисус Навин кйнд
тунарě йн цара лу ајҹенушћиу думњиʤěу, пи карjе Думњиʤěу ђацě
йнлěтурј ђиспрје фаца лу тајки ноштри; тот пйнě ла ʤйљиљи лу Давид,
46. Карjе афлě ферикодарје ђиспрје Думњиʤěу шй сě ругě сй афље стан ђе
Думњиʤěу лу Јаков.
47. Да Соломон йј факу каса.

174

48. Ама Алмйјђисус ну трајешће йн храмурљи лукраће ђи мйњ, кум ҹе
ворбјешће пророку:
49. Ҹерју је ал мјеу прјаст, да помйнту је талпјећиљи ла пиҹоариљи
мјеље; кум фјељ ђе касě о сйм фаҹец, ворбјешће Домну; ор карjе је локу
ђи а мја ођинě?
50. Ну факу фи мйна мја тот аста?
51. Тарј дупа кап шй њесунаҹиц ла ињимě шй ла урјекј, вој йнтођиуна ва
супрјажмац ла Фантазму ал Сфйнт; кум шй тајки воштри, аша шй вој.
52. Пи карjе ђин пророҹ ну вураирě тајки воштри? Шй оморйрě пи ěја
карjе йнтйј вјестйрě ђе вењиту лу Алкуђирјептаће, а лу карjе вој акума
издататорј шй оморйторј ва факурěц.
53. Вој карjе ац примит Кануну ку комěндурљи йнӂерилор, шй ну
цйнурěц.
54. Кйнд аста ауʤйрě, сě мйњијарě рěу йн ињимиљи а лор, шй скйрцоња
ђин ђинц ла јел.
55. Да Стјепйн кум јерја пљин ђе Фантазму ал Сфйнт, сě ујтě йн ҹерј шй
ваʤу круҹија Думњиʤěулуј шй пи Јисус унђе стě ђи парћа ђирјаптě ла
Думњиʤěу,
56. Шй ʤйсě: Јеће вěд ҹерљи ђишкисě шй пи Фиу Уомулуј унђе стě ђи
парћа ђирјаптě ла Думњиʤěу.
57. Да ји дупа ҹе збјерарě ку тоатě пућерја гласулуј, аступарě урјекиљи а
лор, шй сě напраћирě ку тоту пи јел,
58. Шй дупа ҹе йл скоасěрě ђин ораш, сě пусěрě сйл батě ку пјетри. Да
мартури пусěрě ајњиљи а љи лор ла пиҹоариљи лу бајат пе нумје Саул,
59. Шй баћа ку пјетри пи Стјепйн, карjе сě руга ла Думњиʤěу шй ворбја:
Доамње Јисусуље, примја фантазму ал мјеу!
60. Пиурмě йнӂенункје йн ӂенункј шй збјерě ку тоатě пућерја гласулуј:
Доамње, ну ље раҹуњи ěста пакат. Шй дупа ҹе ʤйсě аста, адурми.

8

Вурајала дупа Бесěрикě йн Јерусаљим. Сау вурěје пи иришћењ. Фиљип,
Пěтру шй Јован стравјестěск йн Самарија. Сймон вражйторју.
Скимбату ал крјеђери шй боћеʤату лу Јетиопљан.
1. Да ла Саул јерја пи воје оморйту лу ěла. Шйн аја ʤěо порњи марjе
вурајалě пи Бисěрика ђин Јерусаљим, шй ђила апостљ тоц сě спрйнжйрě
пин котунурљи Јудајешћ шй Самарјењешћ.
2. Да уоамињи ај думњеʤйјош йнгропарě пи Стјепйн, шй факурě марjе
плйнс дупа јел.
3. Да Саул параса Бисěрика, тунйнд йн кěш шй ку сйла лува уоамињи шй
мујерљи, шйј бага йн бйзнě.
4. Ама ěја ҹе сě спрйнжйрě, трјеҹасě шй стравјестасě ворба.
(Кап. 18). 5.
Да Фиљип дупа ҹе коборй йн орашу Самарјењеск, љи
стравјеста пи Иристосу .
6. Да вилајту ку тоатě ињима паза аја ҹе љи ворбја Фиљип, аскултйнд шй
ваʤйнд сěмњиљи пи карjе фаҹа;
7. Кě фантазми ај њекурац ку марjе збјерěт јеша ђин мулц йн карје јерја,
шй мулц лувац шй улоӂ йнздравењирě.
8. Шй фу марjе букурије йн орашула.
9. Да йн орашула јерја ун уом, пи нумје Сймон, карjе ђинтйј вража шě йл
фаҹа ђе мират пи вилајту Самарјењеск, ворбинд кě је јел ҹова марjе.

175

10. Пи јел тоц ку сама бунě йл аскулта, шй мик шй марjе, ворбинд: Аста
је марjе сйлě ђила Думњиʤěу.
11. Да шй ђи аја йл аскулта ку сама бунě, ђи ҹе мултě врјеме ку
факатурљи луј йј фаҹа сй сě мирје.
12.
Ама кйнд крјеʤурě ла Фиљип карје стравјеста јевангеља ђе
Ймпарацйја Думњиʤěулуј шй ђе Нумиљи лу Јисус Иристосу, сě боћеʤа
шй уоамињи шй мујерљи.
13. Атунҹа шй јел Сймон крјеʤу, шй дупа ҹе сě боћеʤě рамасě ла Фиљип;
шй сě ујтйнд ла сěмње шй мирěрј марј унђе сě фак, мулт сě мира.
14. Да кйнд ауʤйрě апостољи карjе јерја йн Јерусаљим, кě Самарија а
примит ворба Думњиʤěулуј, ље тримјасěрě пи Пěтру шй пи Јован.
15. Ěшћа дупа ҹе коборйрě, сě ругарě ла Думњиʤěу ђе ји сй примјаскě
Фантазму ал Сфйнт;
16. Кě йнкě њиш пи уну ђин ји ну јерја коборйт, нума јера само боћеʤац
йн нумиљи лу Домну Јисус.
17. Атунҹа апостољи пуња мйнљи пе ји, шй ји примјасě Фантазму ал
Сфйнт.
(Кап. 19). 18. Да кйнд Сймон ваʤу кě сě Фантазму ал Сфйнт дě ку пусу
мйњилор а лу апостољ, љи дусě бањ,
19. Ворбинд: Дацěм шй мије аста пућерје, ђе кйнд пун мйнљи пи ҹињива
сй примјаскě Фантазму ал Сфйнт.
20 Да Пěтру йј ʤйсě: Бањи ти ку ћиње сй фије ђи пјерит, ҹај гинђит кě
дару лу Думњиʤěу сě поаће капата пе бањ.
21. Нује ђи ћиње парће њиш ортаҹије йн аста ворбě; кě ињима тја нује ку
ђирјептаће ђиспрје Думњиʤěу.
22. Ђеаја покајаће ђе аша рěутаће а тја, шй роагě ће ла Думњиʤěу кум цй
сар простй гйнду ал ињими тјеље;
23. Кě ће вěд кě јешћ йн фјерја амароасě шйн љегатура а стрймбатěцй.
24. Да Сймон распунсйнд ʤйсě: Ругацěвě вој ла Думњиʤěу ђи миње сй ну
ђа пистě миње њимика ђин аја ҹе ац спус.
25. Да ји, дупа ҹе мартурирě шй ворбирě ворба Домнулуј, сě йнтоарсěрě
йн Јерусаљим, стравјестйнд Јевангеља ла мулће саће Самарјењешћ.
(Кап. 20). 26. Да йнӂеру Домнулуј ʤйсě ла Фиљип ворбинд: Скоалће шй
дуће йн парћа амњаʤулуј, пе друму карjе кобоарě ђин Јерусаљим йн Газа;
ал парасйт.
27. Шй дупа ҹе сě скулě, пљекě. Шй ујће, ун уом Јетиопљан, ал скопит,
маријосу а лу Кандакија ймпараћаса Јетиопљењаскě, ҹе јерја пистě тоаће
газдаријљи а љи ји, карjе јерја вењит йн Јерусаљим ла йнкинарје,
28. Пě сě йнторҹа, шй шаʤйнд пи кару ал луј, ҹића пи пророку Исаија.
29. Да Фантазму ал Сфйнт ʤйсě ла Фиљип: Дěће апроапје шй ажунӂе
карула.
30. Да Фиљип дупа ҹе вењи ђинфуга йл ауʤй унђе ҹићешће пи пророку
Исаија, шй ʤйсě: Дар йнцаљеӂ ҹе ҹићешћ?
31. Да јел ʤйсě: Кум аш пућа дакě ну мјар ҹињива арата? Шй сě ругě ђе
Фиљип сй сě сује сй шадě ку јел.
32. Да локу ђин Карће карjе ҹића, јерја ěста: Ка уоаја ла тајерје сě дусě,
шй ка мњелу ал мармурит ђиспрје ěла ҹел тунӂе, аша ну ђишкисě гура а
луј.
33. Йн а луј сумерњиҹије сě опри жуђекушу ал луј. Да пи цйка луј карjе о
со арěће? Кě сě ја вијаца луј ђи пе помйнт.

176

34. Атунҹа ал скопит ђезворби шй ʤйсě ла Фиљип: Ма рог ђи ћиње , ђе
карjе ворбјешће аста пророку? Ђи јел сйнгур ор ђи вруну алту?
35. Да Фиљип дупа ҹе ђишкисě гура а луј, шй порњи сй ворбјаскě ђила
аста Карће, йј стравјестй јевангеља а лу Јисус.
36. Да кум мјерӂа пи друм, вењирě ла вро апě, шй ʤйсě скопиту: Јеће
апа, ҹе ма прјемежěшће сй ма боћеʤ?
37. Да Фиљип ʤйсě: Дакě крјеʤ ку тоатě ињима, поаће. Да јел ђезворбинд
ʤйсě: Крјед кě је Јисус Иристосу Фиу Думњиʤěулуј.
38. Шй порйнҹи сй шћа кару, шй сě коборйрě амйндој йн апě, шй Фиљип
шй скопиту, шйл боћеʤě.
39. Да кйнд јешйрě ђин апě, Фантазму ал Сфйнт сě пусě пи скопиту, да
йнӂеру Домнулуј йл лувě пи Фиљип, шй скопиту нул мйј ваʤу, нума ку
драг сě дусě пи друму луј.
40. Да Фиљип сě афлě йн Азота; шй мјергйнд стравјеста јевангеља, пйнě
ну вењи йн Кесарија.

9

Скимбату крјеђинћи а лу Саул шй локуинћа йн Дамаск шйн Јерусаљим.
Пěтру винђекě пи Ењеја йн Љида шй рађикě йн вијацě пи Тавита йн Јопа.
(Кап. 21). 1. Да Саул йнкě суфлйнд ку ћемјалě шй оморалě ла йнвацатари
Домнулуј, вењи ла примосфйнтарју,
2. Шй капатě ђила јел скрисорј ђе сйнагоӂ йн Дамаск, дакě пи карjе афлě
карjе је ђила аста каље, шй пи уоамињ шй пи мујерј, љегац сйј адукě йн
Јерусаљим.
3. Да кйнд јерја пи друм шй вењи апроапије ђи Дамаск, ђинтродатě йл
љикурě о вјеђерје ђин ҹерј,
4. Шй кйнд каʤу ла помйнт ауʤй глас унђе йј ворбјешће: Сауље, Сауље,
ђи ҹе ма вурěј?
5. Да јел ʤйсě: Карjе јешћ ту Доамње? Да Домну ʤйсě: Јо сйнт Јисус пи
карjе ту вурěј, (грјеу цйје супрјажмат ђи брукě сй ће борйшкйј.
6. Да јел трймурйнд ђе фрикě ʤйсě: Доамње, ҹе о сй фак? Да Домну йј
ʤйсě) нума скоалће шй тунě йн ораш, пě о сй цй сě спунě ҹе трěбě сй фаҹ.
7. Да уоамињи карjе мјерӂа ку јел статурě мармуриц, ауʤа гласу, да пи
њима ну веђа.
8. Да Саул сě скулě ђила помйнт, шй ку ђишкишй оки ај луј пи њима ну
вјеђа. Ји йл луварě ђи мйнě шй тунарě ку јел йн Дамаск.
9. Шй јерја триј ʤйље орб, шй ну мйнкě, њиш бау.
10. Да йн Дамаск јерја ун йнвацатарј, пи нумје Анањија, шйј ʤйсě: Домну
йн овеђење: Анањија! Да јел ʤйсě: Јећемě, Доамње!
11. Да Домну луј: Скоалће шй дуће йн уљица карjе сě кјамě ђирјапта, шйн
каса а лу Јуда катě уом пи нумје Саул Таршањану; кě ујће, јел сě роагě ла
Думњиʤěу,
12. Шй ваʤу йн овеђење уому, пи нумје Анањија, унђе тунě шй пусě мйна
пи јел ђе порњи сй вадě.
13. Да Анањија распусě: Доамње, ам ауʤйт ђила мулц ђе ěла уом пе кйће
рěље факу ла сфйнцй ај ти йн Јерусаљим.
14. Шй аиҹа арjе стапйњирје ђила примосфйнтарј сй љеӂе пи тоц карjе
стрйгě Нумиљи тјеље.
15. Да Домну йј ʤйсě: Дуће, кě јел ми је васу ал аљес, сй скоатě Нумиљи
мјеље ђиспрје ајҹенушћиу думњеʤěу шй ймпарац шй фији ај Израиљулуј.

177

16. Да јо о сйј арěт кйт трěбě сй пацаскě ђе Нумиљи мјеље.
17. Шй сě дусě Анањија, шй тунě йн касě, шй дупа ҹе пусě мйнљи пи јел
ʤйсě: Сауље фраћиље, Домну Јисус, карjе цй сě иви ла друму пи карjе ај
мјерс, ма тримјасě јар сй вјеʤ шй сй фиј пљин ку Фантазму ал Сфйнт.
18. Шй ђилок каʤу ђила оки ај луј парке солʤу, шй јар ваʤу, шй дупа ҹе
сě скулě, сě боћеʤě;
19. Шй дупа ҹе мйнкě, принсě пућерје. Шй фу ку йнвацатари карjе јерја
йн Дамаск.
20. Шй ђилок стравјеста пин синагоӂ ђе Јисус кě је Фиу Думњиʤěулуј.
(Кап. 22). 21. Да тоц карjе аскултасě, сě мира шй ворбја: Нује фи ěста ěла
ҹе вураја йн Јерусаљим пи ěја карjе ворбјеск ђе Нумиљишћа, шй ну вењи
фи ђе аја аиҹ кě сйј мйње љегац ла примосфйнтарј?
22. Да Саул тот мйјмулт пућа, шй тулбура гйнду ла Јудајањи карjе траја
йн Дамаск, ље аратйнд кě је аста Иристосу.
23. Да кйнд сě ймпљињирě коӂа ʤйље, сě ворбирě Јудајањи сйл омоарје.
24. Ама Саул ауʤй ђе урота а лор; кě ěја паза ла ушě ʤěоа шй ноапћа ђе
лар оморй;
25. Ама йнвацатари йл луварě ноапћа, шйл коборйрě пистě зйд йн тйрнě.
26.
Да кйнд вењи Саул йн Јерусаљим, сě ујта сй сě трагě пилйнгě
йнвацатарј; шй тоц сě ћемја ђе јел, ну крјеʤйнд кě је йнвацатарј.
27. Да Варнава йл лувě шй ладусě ла апостољ, шй ље повестй кум пи
друм а ваʤут пи Домну шй кум ја ворбит, шй кум йн Дамаск слобод
стравјеста йн нумиљи лу Јисус.
28. Шй ймпрјеуна ку ји туна йн Јерусаљим шй јеша, шй слобод стравјеста
йн нумиљи лу Домну Јисус.
29. Шй ворбја шй сě мйна ла ворбě ку Јељињишћањи; да ји аҹера сйл
омоарје.
30. Да кйнд фрацй ауʤйрě аста, коборйрě ку јел йн Кесарија шйл
петрјекурě йн Тарс.
31. Да Бисěриҹиљи пин тоатě Јудаја шй Гаљиљеја шй Самарија јерја йн
паҹе, шй авја мјерћиг, шй мјерӂа йн фрика Домнулуј, шй сě йнмулца ку
ймпакаҹуња а лу Фантазму ал Сфйнт.
(Кап. 23). 32. Шй сě йнтймплě ђе Пěтру мјергйнд пила тоц, коборй шй лај
сфйнц карjе траја йн Љида.
33. Шй афлě аколо ун уом пи нумје Ењеја, карjе баш опт ањ ста кулкат пи
таргě, кě јерја луват.
34. Шйј ʤйсě Пěтру: Ењеја, ће винђикě Јисус Иристосу; скоалће шй
ашћрњец сйнгур ђе ћиње! Шй ђилок сě скулě.
35. Шйл ваʤурě тоц карjе траја йн Љида шйн Сарон, шй сě йнтоарсěрě
кйтрě Домну.
36. Да йн Јопа јерја о йнвацатарје пи нумје Тавита, ҹе проворбит ар фи
Капријоара, шй ја јерја пљинě ђе фаҹерј буње шй ђе милостйј ҹе фаҹа.
37. Шй сě йнтймплě йн аља ʤйље ђе ја сě болнави шй мури; шй атунҹа о
скалдарě шй о пусěрě йн соба а ђисупра.
38. Да кум јерја кě је Љида апроапје ђи Јопа, йнвацатари кйнд ауʤйрě кě
је Пěтру йн ја, тримјасěрě дој уоамињ сě ругйнд ђе јел ҹе поаће мајут сй
винě пйнě ла ји.
39. Да Пěтру сě скулě шй пљекě ку ји; шй кйнд вењи, тунарě ку јел йн
соба ђисупра, шй сě адунарě пилйнгě јел тоаће вěдувиљи плйнгйнд шй
аратйнд камěшйљи шй ајњиљи ҹе ља факут Капријоара пйнě а фост ку
јеље.

178

40. Да Пěтру дупа ҹе скоасě пи тоц афарě, йнӂенункје йн ӂенункј шй сě
ругě ла Думњиʤěу, шй дупа ҹе сě йнтоарсě кйтрě труп ʤйсě: Тавито,
скоалће! Да ја ђишкисě уоки ај ји, шй кйнд ваʤу пи Пěтру сě рађикě шй
шаʤу.
41. Да јел дупа ҹе йј ђацě мйна о рађикě; шй кйнд кјемě пи ај сфйнц шй
вěдувиљи, љо аратě вије.
42. Шй ђе аста сě дусě ворба пин тоатě Јопа, шй мулц крјеђа йн Домну.
43. Да јел рамасě мулће ʤйље йн Јопа, ла вруну Сймон кожокарју.

10 Скимбарја крјеђери шй боћеʤату а лу Корњељиј шй а лу каса луј йн
Кесарија.
(Кап. 24). 1. Да йн Кесарија јерја ун уом пи нумје Корњељиј, капитану а
лу ћета карjе сě кјема Таљијењаскě.
2. Думњиʤěјос шй ку ћемјерје ђе Думњиʤěу ку тоатě каса а луј, карjе
фаҹа мулће милостйј ла вилајт, шй сě руга йнтођиуна ла Думњиʤěу;
3. Пила ҹасу ђе ноуо ʤěоа пйнě ста дус, ваʤу йн овеђење пи йнӂеру
Думњиʤěулуј унђе тунě ла јел шйј ʤйсě: Корњељије!
4. Да јел дупа ҹе сě ујтě ла ěла шй сě йнфрикошě, ʤйсě: Ҹеје Доамње? Да
јел йј ʤйсě: Ругаҹуњиљи тјеље шй милостйјљи тјеље јешйрě ла ворбě
ђиспрје Думњиʤěу.
5. Шй акума тримјеће уоамињ йн Јопа шй кјамě пи Сймон ҹеј ʤйк Пěтру.
6. Јел шěђе ла вруну Сймон кожокарју, а куј је каса ла мěрј. (Јел о сйц
спунě ворбје ку карjе о сй ће испасěшћ ту шй тоатě каса а тја).
7. Да кйнд сě дусě йнӂеру ҹа ворбит ку јел, Корњељије дупа ҹе кјемě пи
доуо слуӂ ђај луј шй пи ун солдат думњеʤěјос, ђин ěја карjе јерја стално
ку служба ла јел;
8. Шй дупа ҹе љи спусě тот, йј тримјасě йн Јопа.
9. Да мйњеʤй пйнě ји друмаја шй сě апропија ђе ораш, јешй Пěтру пи ал
пољежњик поду кěшй сй сě роаӂе ла Думњиʤěу, пила ҹасу ал ђи шасě.
10. Шй йнфламйнʤй, шй вру сй манйнҹе; да кйнд йј гаћасě, фу заносйт,
11. Ваʤу ҹерју ђишкис, шй ун вас кумва унђе кобоарě ла јел, парке о
пйнʤě марjе љегатě йн патру корнурј шй сě коборасě пи помйнт;
12. Йн карjе јерја тоаће жоавињљи ку патру пиҹоарје ҹес пи помйнт, шй
аље шй гонӂ шй пěсйрљи ҹерљилуј.
13. Шйј вењи ун глас: Скоалће, Пјетрје, таје ла гйт шй манйнкě.
14. Да Пěтру ʤйсě: Њиш пи ҹе, Доамње, кě њишкйнд ну мйнкај фије ҹе
поган ор њекурат.
15. Шй јар гласу кйтрě јел ђадаоара: Ҹе а курацат Думњиʤěу, ту ну
погањи!
16. Шй аста фу ђи тријорј, шй васу јар сě рађикě пи ҹерј.
17. Да пйнě сě Пěтру йн гйнд мира ҹе ар поаће фи овеђења пи карjе ваʤу,
шй ујће, уоамињи ај тримјеш ђила Корњељиј, йнтрјебйнд ђи каса лу
Сймон, сě оприрě ла ушě.
18. Шй дупа ҹе стрйгарě йнтрјеба да шěђе фи аҹија Сймон ҹеј ʤйк Пěтру.
19. Шй пйнě Пěтру сě гинђа ђе овеђења, йј ʤйсě Фантазму: Јеће триј
уоамињ ће катě пи ћиње.
20. Нума скоалће шй кобоарће, шй дуће ку ји њимик ну ће гинђинд, кě јо
јам тримјес.

179

(Кап. 25). 21. Да Пěтру дупа ҹе сě коборй ла уоамињи тримјеш ђила
Корњељиј, ʤйсě: Јеће јо сйнт ěла пи карjе катац. Пинтру ҹе ац вењит?
22. Да ји ʤйсěрě: Капитану Корњељиј, уом ку ђирјептаће шй ку ћемјерје
ђе Думњиʤěу, ворбит ђе биње ла тот вилајту Јудајеск, а примит порйнкě
ђила йнӂеру ал сфйнт сй ће кјеме йн каса а луј, шй сй аудě ворбје ђила
ћиње.
23. Атунҹа йј кјемě йнунтру шйј гостй. Да мйњеʤй дупа ҹе сě скулě
Пěтру пљекě ку ји, шй њишћи фрац карjе јерја ђин Јопа пљекарě ку ји.
24. Шй мйњеʤй тунарě йн Кесарија. Да Корњељиј йј ашћепта ку а
кјематě фамиљија луј шй ку прјећињи ај буњ.
25.
Да кйнд Пěтру тунасě, йј јешй йнаинће Корњељиј, шй каʤу ла
пиҹоариљи луј шйј сě йнкинě.
26. Да Пěтру йл рађикě ворбинд: Скоалће, шй јо сйнт само уом.
27. Шй ку јел ворбинд тунě, шй афлě пи мулц карjе са фост адунат.
28. Шй љи ʤйсě: Вој шћиц кум ну мјерӂе рйнду уому Јудајан сй сě
мјастěҹе ор сй винě лал ҹе нује ђин фиру луј; ама мије Думњиʤěу аратě кě
ну трěбě њиш ла ун уом сй ʤйк кě је погањит ор њекурат.
29. Ђеаја шй вењиј фйрђе поговорјалě ћим ам фост кјемат. Сй ва йнтрјеб,
дакум, пинтру ҹе мац кјемат?
30. Да Корњељиј ʤйсě: Йнаинћа лу патру ʤйље, јо постйј пйнě ла ҹасуста,
шй ла ҹасу ђе ноуо јерјам ла ругаҹуње йн каса мја; шй ујће, ун уом стату
ђиспрје миње йн ајнě љикуроасě.
31. Шй ʤйсě: Корњељије, је аскултатě ругаҹуња тја шй ђе милостйјљи
тјеље јерја ворбит ђиспрје Думњиʤěу.
32. Тримјеће, дакум, йн Јопа шй кјамě пи Сймон ла карjе йј ʤйк Пěтру; јел
шěђе йн каса лу Сймон кожокарју лйнгě мěрј, кйнд виње јел о сйц спунě.
33. Атунҹа ђилок тримјесěј ла ћиње, шй ту бун ај факут ҹе ај вењит.
Акума, дакум, тоц ној стěм ђиспрје Думњиʤěу сй ауʤйм тот ҹе је цйје
ђила Думњиʤěу порйнҹит.
(Кап. 26). 34. Атунҹа Пěтру кйнд йнҹепу сй ворбјаскě ʤйсě: Ђеистйна вěд
кě Думњиʤěу ну сě ујтě карjе је ҹе,
35. Нума йн тот вилајту луј је пи воје ěла карjе сě ћемје ђи јел шй фаҹе
ђирјептаће.
36. Ворба пи карjе о тримјасě ла фији Израиљулуј, фериковјестйнд паҹа
пин Јисус Иристосу, карjе је Домну а лу тоц.
37. Вој шћиц ворба карjе са факут пин тоатě Јудаја, порњинд ђила
Гаљиљеја, пиурма лу боћеʤату пи карjе стравјеста Јован:
38. Пи Јисус ђин Назарјет, кум йл унсě Думњиʤěу ку Фантазму ал Сфйнт
шй ку пућерје, карjе умбла шй фаҹа биње шй винђека пи тоц ај кинуиц ђе
драк; кě Думњиʤěу јерја ку јел.
39. Шй ној сйнћем марторј а лу тоаће ҹе факу йн цара Јудајаскě шйн
Јерусаљим. Пи карjе шй оморйрě, йл атйрнйнд пе љемн.
40. Пи ěста Думњиʤěу рађикě йн вијацě йн ʤěоа ђе триј, шй факу јел сй
сě ивјаскě,
41. Ну ла тот вилајту, нума ноуо, ла мартури ај йнтйј аљеш ђила
Думњиʤěу, карjе ку јел мйнкарěм шй баурěм дупа а луј рађикату йн
вијацě ђин ај морц.
42. Шй ње порйнҹи сй стравјестйм ла вилајт шй сй мартурим кě је јел ал
рйндуит ђила Думњиʤěу Жуђекаторју лу ај виј шй ај морц.

180

43. Ђе јел мартурјеск тоц пророҹи кě ку Нумиљи луј о сй капиће простйту
ђе пакаће тотнат карjе крјеђе йн јел.
(Кап. 27). 44. Да пйнě Пěтру йнкě ворбја ашћа ворбје, сě коборй Фантазму
ал Сфйнт пи тоц карjе аскулта ворбиљи.
45. Шй сě мирарě ај ҹе крјед ђин сунаҹење карjе вењирě ку Пěтру, ваʤйнд
кě сě шй пи ајҹенушћиудумњиʤěу проварсě дару лу Фантазму ал Сфйнт.
46. Кě йј ауʤасě унђе ворбја љимбје шй маријоса пи Думњиʤěу. Атунҹа
ђезворби Пěтру:
47. Дар поаће ҹињива опри апа сй ну сě боћаʤě ěшћа карjе примирě
Фантазму ал Сфйнт ка шй ној?
48. Шй ље порйнҹи сй сě боћаʤě йн нумиљи лу Јисус Иристосу. Атунҹа
сě ругарě ђи јел сй рамйнě ла ји кйћева ʤйље.

11 Пěтру сě скоаће ла ђирјептаће пинтру ал луј дус лај ҹенушћиу

думњиʤěу. Йнмулцйрја
Јевнгељи йн Антакија. Нумиљи: Иришћењи.
Грижйту ђе фрац йн Јудаја.
1. Да ауʤйрě апостољи шй фрацй карје јерја йн Јудаја, кě шй ајҹе нушћиу
думњиʤěу примирě ворба Думњиʤěулуј.
2. Шй кйнд јешй Пěтру йн Јерусаљим, сě мйна ку јел ěја карjе јерја ђин
сунаҹење.
3. Ворбинд: Ај тунат ла уоамињ карjе нусйнт сунаҹиц, шй ај мйнкат ку ји.
4. Да Пěтру љи порњи спуња пе рйнд ворбинд:
5. Јо јерјам йн орашу Јопа ла ругаҹуње, шй кйнд ам статут дус ваʤуј
овеђење: унђе кобоарě ун вас кумва парке о пйнʤě марjе йн патру корнурј
шй сě кобора ђин ҹерј, шй вењи пйнě ла миње.
6. Кйнд ма ујтај йн јел, багај сама шй ваʤуј жоавињљи ку патру пиҹоарје
ҹес пи помйнт, шй аље шй гонӂ шй пěсйрљи ҹерљилуј.
7. Шй ауʤйј гласу карjе йм ворби:
Скоалће, Пјетрје, таје ла гйт шй
манйнкě.
8. Да јо ʤйсěј: Њиш пи ҹе, Доамње, кě њимик погањит ор њекурат
њишкйнд ну тунě йн гура мја.
9. Шй гласу йм ђезворби ђадаоара ђин ҹерј ворбинд: Ҹе а курацат
Думњиʤěу, ту ну погањи!
10. Шй аста фу ђи тријорј; шй сě лувě тот јар пи ҹерј.
11. Шй ујће, йн ěла ҹас триј уоамињ сě оприрě ђиспрје каса унђе јерјам,
тримјеш ђин Кесарија ла миње.
12. Да Фантазму йм ʤйсě сй ма дук ку ји шй њимик сй ну ма гинђеск. Да
вењирě ку миње шй ај ěшћа шасě фрац, шй тунарěм йн каса уомулуј.
13. Шй јел ње спусě кум ваʤу йнӂеру йн каса луј, карjе са оприт шй ја
спус: Тримјеће уоамињ йн Јопа шй кјамě пи Сймон ҹеј ʤйк Пěтру.
14. Јел о сйц спунě ворбиљи ку карjе о сй ће испасěшћ ту шй тоатě каса
тја.
15. Да кйнд јо порњиј сй ворбјеск, сě коборй Фантазму ал Сфйнт пи ји, ка
шй пи ној ла порњитурě.
16. Атунҹа йм ђацě йн гйнд ђе ворбиљи Домнулуј кум ворбја: Јован а
боћеʤат ку апě, да вој о сй ва боћеʤац ку Фантазму ал Сфйнт.
17. Кйнд љи, дакум, Думњиʤěу ђацě дар тотуна ка шй ноуо карjе
крјеʤурěм йн Домну Јисус Иристосу, карjе јерјам јо ђе аш пућа опри пи
Думњиʤěу.

181

18. Да кйнд ауʤйрě аста, такурě, шй лабда пи Думњиʤěу ворбинд:
Ђеистйна шй лајҹенушћиу думњиʤěу Думњиʤěу ђацě покаинће ђе
вијацě.
(Кап. 28). 19. Да ěја, йнтрěаја, карjе сě спрйнжйрě ђе наказу карjе сě пусě
пинтру Стјепйн, трјекурě пйнě ла Фењикија шй Кипар шй Антакија, ну
стравјестйнд ворба ла њима ђикйт нума ла Јудајањ.
20. Да уњи ђин ји јерја Кипрањ шй Кирјењијањ, карjе дупа ҹе вењирě йн
Антакија ворбја ла Јељењањ стравјестйнд јевангеља ђе Домну Јисус.
21. Шй мйна Домнулуј јерја ку ји; шй марjе нумěр ђе ји крјеʤурě шй сě
йнтоарсěрě кйтрě Домну.
22. Да вењи ворба ђе ји пйнě ла урјекиљи лу Бесěрикě йн Јерусаљим; шй
тримјасěрě пи Варнава сй трјакě пйнě ла Антакија.
23. Кйнд ěста вењи шй ваʤу ферикодарја лу Думњиʤěу, сě букурě шй сě
руга ђе тоц сě рамйнě ку ињима куратě йн Домну.
24. Кě јел јерја уом блажйн шй пљин ђе Фантазму ал Сфйнт шй крјеђерје.
Шй мулт вилајт принсě крјеђерје йн Домну.
25. Варнава пě јшй йн Тарс сй каће пи Саул, шй кйнд йл афлě, йл дусě йн
Антакија.
26. Шй ји тот ану сě ймпрјеуна аколо ку Бисěрика, шй йнваца мулт
вилајт; шй мйјйнтйј йн Антакија ла йнвацатарј јерја ʤйс Иришћењи.
27. Да йн аља ʤйље коборйрě пророҹи ђин Јерусаљим йн Антакија.
28. Шй дупа ҹе сě скулě уну ђин ји, пи нумије Агав, пророҹи пин фантазм
марjе фоамиће карjе арjе сй фије пи тоаатě лумја; карjе шй фу ђи ваку лу
цару Клаудйје.
29. Да йнвацатари сě ворбирě тотнат ђин ји, карjе кйт поаће, сй тримјатě
ђе ажутамйнт ла фрацй карjе траја йн Јудаја.
30. Аста шй факурě, тримјесйнд ла примоҹурј пи мйна лу Варнава шй а лу
Саул.

12

Ирод вурěјě иришћењи. Оморйту а лу апостолу Јаков. Пěтру йн
бйзнě шй јешйту ал ђе мират. Моарћа лу Ирод.
(Кап. 29). 1. Да йн аја врјеме пусě мйнљи ймпарату Ирод сй нукажаскě пи
уњи ђила Бесěрикě.
2. Шй пјерду пи Јаков фрћиљи лу Јован, ку сабја.
3. Шй дупа ҹе ваʤу кě је аја пи воје ла Јудајањ, сě ујта сě приндě шй пи
Пěтру; да јерја ʤйљиљи ђе пйњиљи аʤěме.
4. Пи јел шйл принсě, шйл багě йн бйзнě, шйл прјеђацě ла патру стрěж ђи
кйће патру солдац сйл пазаскě, ку гйнд кě дупа Пасхě сйл скоатě ђиспрје
вилајт.
5. Шй аша пи Пěтру йл паза йн бйзнě, да Бисěрика ку тоатě ињима сě руга
ла Думњиʤěу пинтру јел.
6. Да кйнд Ирод аву ђе гйнд сйл скоатě ла йнфацйшалě, йн аја ноапће
Пěтру дурмја йнтрě дој солдац, љегат ку доуо ʤаље, да стражěри
ђинаинћа ушй паза бйзна.
7. Шй ујће, йнӂеру Домнулуј сě иви, шй вјеђерја луминě бйзна, шй дупа
ҹе йл ймпинсě ла слабинě йл помењи пи Пěтру ворбинд: Скоалће мајут!
Шйј каʤурě ʤаљиљи ђила мйњ.
8. Да йнӂеру йј ʤйсě: Йнҹинӂиће, шй йнкалцě йнкалцамйнту ал тјеу.
Шй факу аша. Шйј ʤйсě йнӂеру: Ймбракě ајна а тја, пě ајде дупа миње.

182

9. Шй дупа ҹе јешйрě мјерӂа дупа јел, шй нушћија да је куђеистйна ҹе
йнӂеру фаҹа, нума гинђа кě сě ујтě овеђења.
10. Да кйнд трјекурě стража ађинтйј шй пи ађидоуо, вењирě ла ушйљи ђе
фјер карjе ҹе поартě йн ораш; јеље љи сě сйнгурје ђишкисěрě; шй дупа ҹе
јешйрě трјекурě о уљицě, шй йнӂеру ђилок сě ђипартě ђила јел.
11. Шй кйнд сě Пěтру ђишћептě, ʤйсě: Акума ђеистйна шћиу кě Домну
тримјасě пи йнӂеру ал луј, пě ма скоасě ђин мйнљи лу Ирод шй ђила
тоаће ҹе ашћепта вилајту ал Јудајајеск.
(Кап. 30). 12. Шй кйнд багě ђе сама унђе је, вењи пйнě ла каса лу Марија,
мујка лу Јован ҹе ја ʤйс Марко, унђе јерја мулц адунац шй сě руга ла
Думњиʤěу.
13. Да кйнд тронкањи Пěтру йн уша ђила обор, сě ђацě апроапје фата пи
нумје Рода, сй аудě.
14. Шй дупа ҹе куноску гласу лу Пěтру, ђе драг ну ђишкисě уша, нума
аљергě шй иви кě Пěтру стě ђиспрје ушě.
15. Да ји йј ʤйсěрě: Да јећ фи нароадě! Ама ја тот спуња кě је аша. Да ји
ворбја: Аја је йнӂеру ал луј.
16. Да Пěтру уна тот тронкања. Шй кйнд ђишкисěрě, йл ваʤурě шй сě
мирарě.
17. Дупа ҹе љи факу ку мйна сй такě, јел љи повестй кум Домну йл скоасě
ђин бйзнě, шй ʤйсě: Ивиц аста ла Јаков шй ла фрац. Дупа аја јешй шй сě
дусě йналок.
18. Да кйнд сě факу ʤěоа, јерја ну кйта спајмалě йнтрě солдац, ҹе аја фу ку
Пěтру.
19. Шй кйнд Ирод йл катě шй нул гасй, атунҹа испићи стражěри, шй
порйнҹи сйј ја; да јел, дупа ҹе коборй ђин Јудаја йн Кесарија, аколо
трајасě.
20. Да јерја Ирод мулт мйњијос пи Тајерěњ шй пи Сйдоњењ, ама ěшћа тоц
ка уну вењирě ла јел, шй дупа ҹе йл луварě сй фије йн парћа лор пи
Власту, ал ҹе огођа пату ймпаратулуј, ката паҹе, кě а лор царě сě арања
ђин а ймпаратулуј.
21. Шйн ʤěоа ђи ворбě сě ймбракě Ирод йн ајна ймпарацаскě, шй дупа ҹе
шаʤу пи прјаст љи ворбја;
22. Да вилајту урјеʤа: гласу Думњиʤěулуј, да ну ал уомулуј!
23. Ама ђинтродатě йл лови йнӂеру Домнулуј, кě ну ђацě круҹије ла
Думњиʤěу; шй мури мункат ђе вјермј.
24. Да ворба Думњиʤěулуј крјешћа шй сě йнмулца.
(Кап. 31). 25. Да Варнава шй Саул дупа ҹе прјеђацěрě ажутамйнту, сě
йнтоарсěрě ђин Јерусаљим йн Антакија, лувйнд ку ји пи Јован ҹе ја ʤйс
Марко.

13

А лу Пау алђинтйј друмаиту ђе мисйонарије йнтрě ајҹе нушћиу
думњиʤěу. Пау шй Варнава ла Кипар шйн Антакија Писйђаскě.
Стравјестала ђе Иристосу.
1. Да йн Бисěрика карjе јерја йн Антакија јерја њишће пророҹ шй
йнвацаторј, аја сйнт: Варнава шй Сймон ҹе ја ʤйс Њигер, шй Лукије
Кирињанцу, шй Манаин ал крјескут ку Ирод стапйну ђин патру пěрц,шй
Саул.

183

2. Да пйнě ји аскулта пи Домну шй поста, ʤйсě Фантазму ал Сфйнт:
Дацěл ми пи Варнава шй пи Саул ђе лукру ла карjе јам кјемат.
3. Атунҹа ји, дупа ҹе постйрě шй сě ругарě ла Думњиʤěу шй дупа ҹе
пусěрě мйнљи пе ји, љи ђацěрě друму.
4. Да ěшћа, тримјеш ђила Фантазму ал Сфйнт, коборйрě йн Сељевекија,
шй ђаколо сě дусěрě пи апě ла Кипар.
5. Шй дупа ҹе ажунсěрě йн Саламина ивирě ворба Думњиʤěулуј йн
сйнагоӂиљи Јудајешћ; шй авја шй пи Јован ђе аскултаторј.
6. Да кйнд трјекурě острову пйнě ла Паф, гасйрě пи врун вражйторј шй
пророк минҹинос, Јудајан, пи нумје Варисус,
7. Карjе јерја ку тутору Сергија Паулуј, уом куминће. Ěста дупа ҹе кјемě
пи Варнава шй пи Саул, катě сй аудě ворба Думњиʤěулуј.
8. Да Ěљима вражйторју, кě аја спун нумиљи а љи луј, љи сě супрјажмасě,
шй сě ујта сй абатě пи тутору ђила крјеђерје.
9. Да Саул, ҹе ја ʤйс шй Пау, ймпљињит ку Фантазму ал Сфйнт, дупа ҹе
сě ујтě ђирјепт йн оки луј,
10. ʤйсě: О, ал прјапљинуље ђе тоаће коцкариј шй ђе тоатě рěутаћа,
фиуље а лу драк, душмануље а лу фије ҹе ђирјептаће! Дар ну о сй ће лаш
стрйка пи а љи ђирјепће друмурљи Домнулуј?
11. Шй акума јеће мйна Домнулуј пе ћиње, шй о сй фиј орб сй ну вјеʤ
соарљи ђе во врјеме. Шй ђинтродатě каʤу пи јел његура шй бйзна, шй
апипијинд пилйнгě јел катасě сйј ђа ҹињива мйна.
12. Атунҹа тутору кйнд ваʤу ҹе фу, крјеʤу, сě мирйнд ђе йнвацамйнту
Домнулуј.
(Кап. 32). 13. Да кйнд Пау шй ěја ҹе јерја ку јел, сě дусěрě ку гаљија ђин
Паф шй вењирě йн Пергу ал Памфиљеск; Јован дупа ҹе сě ђиспарцй ђе ји,
сě йнторсě йн Јерусаљим.
14. Да ји дупа ҹе сě дусěрě ђин Перг, вењирě йн Антакија Писйђијаскě,
шй дупа ҹе тунарě йн сйнагогě йн ʤěоа ђе сймбěтě, шаʤурě.
15.
Да дупа ҹе ҹићирě Кануну шй Пророҹи, примоҹури ај сйнагоӂи
тримјасěрě ла ји ворбинд: Уоамињилор фрацйлор, дакě авјец ворба ђе
ймпакат ла вилајт, ворбиц.
16. Да Пау дупа ҹе сě скулě, факу ку мйна шй ʤйсě: Уоамињилор
Израиљењилор шй карjе ва ћемјец ђе Думњиʤěу, аскултац:
17. Думњиʤěу лу вилајтуста ал Израиљулуј аљасě пи тајки ноштри, шй
рађикě вилајту кйнд фу буфањ йн цара Јегипћењаскě, шй ку мйна цапйнě
йј скоасě ђин ја.
18. Шй ђе патруʤěҹ ђе ањ йј арања пи ҹерěт.
19. Шй дупа ҹе затри шапће вилајтурј йн цара Ханањаскě, ље ймпарцй ку
грунђину цара лор.
20. Шй дупа ҹе ђе патру суће ҹинʤěҹ ђе ањ, љи ђацě жуђекаторј пйнě ла
Самуило пророку.
21. Шй ђатунҹа катасě ймпарат, шй љи ђацě Думњиʤěу пи Саул, фиу лу
Кису, пи уом ђин брйња лу Вењијамин, ђе патруʤěҹ ђе ањ.
22. Шй дупа ҹе йл ђацě йнлěтурј пи јел, љи рађикě пи Давид ђе ймпарат,
ла карjе шй ʤйсě мартуринд: Гасйј пи Давид фиу лу Јесěј, уом пи ињима
мја, карjе о сй ймпљињаскě пи тоатě воја мја.
23. Ђин самйнца луј, пи ймбуњирје, рађикě Думњиʤěу ла Израиљ пи
Испасу Јисус,

184

24. Пинтру кě йнаинћа лу вењиту ал луј Јован стравјеста боћеʤату
покаинћи ла тот вилајту Израиљулуј.
(Кап. 33). 25. Шй кйнд Јован гаћасě пи ал луј лукру марjе, ворбја: Ҹиње
крјеђец кě сйнт јо, јо нусйнт ěла, нума јеће виње дупа миње Ěла ла карjе јо
нусйнт ђи ҹинстě ђизљега урʤěљиљи ла йнкалцамйнту луј.
26. Уоамињилор фрацйлор, фији ђе руда лу Аврам, шй карjе ђин вој сě
ћемје ђе Думњиʤěу, воуě ви сě тримјасě ворба а лу аста испасěње.
27. Кě ěја ҹе трајеск йн Јерусаљим, шй примоҹури ај лор, ну куноскурě пи
Ěста, нума йл жуђекйнд, ймпљињирě ворбиљи пророҹешћ карjе сě ҹићеск
йн тоатě сймбěта.
28. Шй дупа ҹе ну афларě њиш о винě ђе моарће, сě ругарě ђе Пилат сйл
пјардě.
29. Да кйнд фйршйрě тот ҹе је скрис ђе јел, йл коборйрě ђи пе љемн шйл
пусěрě йн мормйнт.
30. Да Думњиʤěу йл рађикě ђин ај морц.
31. Шй јел сě арата мулће ʤйље ла ěја ҹе јешасě ку јел ђин Гаљиљеја йн
Јерусаљим, карjе сйнт акума мартури луј ђиспрје вилајт.
32. Шй ној ва фериковјестйм кě ймбунату карjе фу дат ла тајки ноштри,
Думњиʤěу а ймпљињит ноуо, ла глоаћиљи лор, рађикйнд йн вијацě пи
Јисус;
33. Кум ҹе је скрис йн псаламу ал ђи дој: Фиу ал мјеу јешћ ту, јо ће астěʤ
факуј.
34. Да ђел рађикě йн вијацě ђин ај морц, сй нумйј сě йнтоаркě йн
путрјеʤалě, јеће аша а ʤйс: О сй ва дау Сфйнтйњиљи лу Давид, а љи ку
крјеђерје.
35. Ђеаја шй ла алт лок ворбјешће: Ну о сй лаш ђе Сфйнту ал тјеу сй вадě
путрјеʤалě.
36. Кě Давид, дупа ҹе аскултě ла руда луј, ку воја лу Думњиʤěу мури,
шйл пусěрě ла тајки ај луј, шй ваʤу путрјеʤалě.
37. Да Ěла пи карjе Думњиʤěу рађикě, ну ваʤу путрјеʤалě,
38. Ласě сй ва фије, дакум, ђе шћиут, уоамињилор фрацйлор, кě сě пин Јел
вјестěшће простйту пакаћилор.
39. Шй ђе тоаће, ђе ҹе ну ва путурěц скоћа ла ђирјептаће йн Кануну лу
Мојсěј, йн Јел сě скоасě ла ђирјептаће тотнат карjе крјеђе.
40. Багац сама, дакум, сй ну винě пи вој аја ҹе је спус йн Пророҹ:
41. Ујтацěвě, вој ај ку пизмě, шй мирацěвě, шй пјерђецěвě; кě јо фак
фаҹерја йн ʤйљиљи воаштрје, фаҹерја пи карjе ну о со крјеђец дакě вар
ҹињива спуња.
42. Да кйнд ји јеша ђин сйнагога Јудајаскě, сě руга ајҹенушћиу думњиʤěу
сй љи пи ашћа ворбе шйн сймбйта алалтě ворбјаскě.
43.
Да кйнд сě адунарја спрйнжй, мулц ђин Јудајањ шй прозаљиц
думњʤěјош пљекарě дупа Пау шй Варнава, карjе љи ворбја шйј йнваца сй
рамйнě йн ферикодарја Думњиʤěулуј.
44. Шйн сймбйта алалтě сě адунě мěјдо тот орашу сй аудě ворба
Думњиʤěулуј.
45. Да кйнд ваʤурě Јудајењи атйта вилајт, сě умплурě ку пизмě, шй
ворбја йн супрјажма ворбилор а лу Пау, йнторкйнд ворба шй окарйнд.
46. Да Пау шй Варнава фйрђе фрикě ʤйсěрě: Воуо мйјйнтйј а трěбуит сй
сě ворбјаскě ворба Думњиʤěулуј; ама фйнкě о лападац, шй ну гинђиц ђе

185

вој кě сйнћец ђи ҹинстě ђе вијаца ђи веҹије, јеће спуњем ворба ла
ајҹенушћиу думњиʤěу.
47. Кě аша њи порйнҹи Домну: Ће пусěј ђе вјеђерје ла ајҹенушћиу
думњиʤěу, сй фиј испасěње пйнě ла фйршйту помйнтулуј.
48. Да кйнд ауʤйрě ајҹенушћиу думњиʤěу, сě букура шй празнуја ворба
Домнулуј, шй крјеʤурě карjе јерја йнсамнац ђе вијаца ђи веҹије.
49. Шй ворба Домнулуј сě дуҹа йн тоаће пěрцйљи пин тот окољишу.
50. Ама Јудајењи йнтарйтарě мујерљи думњиʤйјоасě шй а љи
пошћељњиће, шй пи примоҹури орашулуј, пě рађикарě о вурајалě дупа
Пау шй Варнава, шйј дудаирě ђин цара лор.
51. Да ěшћа скутурарě пе ји пулбěру ђипе пиҹоариљи лор шй вењирě йн
Икоњија.
52. Да йнвацатари сě ймпљиња ку букурије шй Фантазму ал Сфйнт.

14

Пау шй Варнава йн Икоњија, йн Љистра шй Дерви. Йнторсу йн
Антакија.
1. Да сě йнтймплě шйн Икоњија ěшћа јар аша сй туње йн сйнагога
Јудајаскě шй сй ворбјаскě, аша ђе крјеʤу марjе мулцймје ђе Јудајењ шй
Јељињ.
2. Да Јудајењи карjе рамасěрě њепокорйц йнтарйтарě шй мйњијарě
суфљићиљи лу ајҹенушћиу думњиʤěу пи фрац.
3. Ама ěшћа рамасěрě коӂа врјеме, ворбинд фйрђе фрикě ђе Домну, карjе
мартурјасě ворба ђе ферикодарја а луј шй ђиђасě пě сě фаҹа сěмње шй
мирěрј ку мйнљи лор.
4. Шй мулцймја орашулуј сě ймпарцй; шй уњи јерја ку Јудајењи, да
ајлалц ку апостољи.
5. Да кйнд сě напраћирě шй ајҹе нушћиу думњиʤěу шй Јудајењи ку ај
лор примоҹурј сйј рйзйљаскě шй ку пјетри сйј батě,
(Кап. 34). 6. Дупа ҹе йнцаљасěрě аја ěшћа фуӂирě йн орашурљи
Љикоњешћ, йн Љистра шйн Дерви шйн окољишу ал лор.
7. Шй аколо стравјеста јевангеља.
8. Да ун уом йн Љистра шађа њепућерњик ђе пиҹоарје, шй јерја улог ђин
факуту ђе мујка луј, шй њишкйнд ну јерја сй фи мјерс.
9. Ěста аскулта ла Пау унђе ворбешће, карjе дупа ҹе сě ујтě ла јел шй
ваʤу кě арjе крјеђерје кě о сй йнздравењаскě,
10. ʤйсě ку глас тарjе: Цйје йц ворбјрск йн нумиљи лу Домну Јисус
Иристосу, скоалће йн пиҹоариљи тјеље йнсус! Шй јел сари, шй мјерӂа.
11. Да кйнд вилајту ваʤу ҹе факу Пау, рађикě гласу ал луј ворбинд йн
љимба Љикоњаскě: Думњиʤěји сě факурě парке уоамињи, шй сě коборйрě
ла ној.
12. Шйј ʤйҹа ла Варнава Зевс да ла Пау Хермес, ке јел пурта ворба.
13. Да жрјецу лу Зевс карjе јерја ђиспрје орашу ал лор, мйнě жунҹи, шй
дусě кунуњиљи ђиспрје ушě, шй ку вилајту вруса сй нумјаскě олтаримја.
14. Да кйнд ауʤйрě апостољи, Варнава шй Пау, рупсěрě ајњиљи а љи лор,
шй сарирě йнтрě вилајт збјерйнд шй ворбинд:
15. Уоамињилор, ҹе аја фаҹец? Шй ној сйнћем ка шй вој уоамињ ај ҹе
мурим, карjе ва фериковјестйм кě сй ва ђила ашћа трјебурј минҹиноасě
йнторҹец ла Думњиʤěу ал виу, карjе факу ҹерју шй помйнту шй мěрљи
шй тот ҹе је йн јеље;

186

16. Карjе йн вакурљи трјекуће јерја а ласат пи тоаће вилајтурњи сй мјаргě
пе друмурљи а љи лор;
17. Макар шй јар, ну сě ласасě фйрђе мартурије ђе јел, ку фаҹерја
бунатěцй, ње ђиђинд ђин ҹерј плоаје шй ањ ку берјекет, ймпљињинд
ињимиљи ноаштрје ку мйнкарjе шй ку букурије.
18. Шй аста ворбинд ђабја аљинарě вилајту сй ну љи нумјаскě олтаримја
(нума сй сě дукě тотнат ла каса а луј. Да пйнě ји трајасě аколо шй йнваца),
19. Вењирě ђин Антакија шй ђин Икоњија њишће Јудајењ, (шй кйнд сě
мйнасě ла ворбě ку ји йнтрě тоц, йнвацасě вилајту сй сě ласě ђе ји,
ворбинд кě њимика ђирјепт ну ворбјеск, нума тот минт). Шй дупа ҹе
йнтарйтарě вилајту, батурě ку пјетри пи Пау шйл трасрěрě афарě ђин
ораш, гинђинд кě је морт.
20. Да кйнд сě пилйнгě јел адунарě йнвацатари, сě скулě шй тунě йн ораш,
шй мйњеʤй јешй ку Варнава йн Дерв.
(Кап. 35). 21. Шй стравјестйнд јевангеља йн орашула шй дупа ҹе йнвацарě
пи мулц, сě йнтоарсěрě ла Љистра шй ла Икоњија шй ла Антакија,
22. Йнтаринд суфљићиљи а лу йнвацатарј шйј йнвацйнд сй рамйнě йн
крјеђерје, шй кě њи пин мулће њевој трěбě туна йн Ймпарацйја
Думњиʤěулуј.
23. Шй љи пусěрě прјезвитěрј ла тоатě Бисěрика, шй дупа ҹе сě ругарě ла
Думњиʤěу ку пост, йј прјеђацěрě ла Домну йн карjе крјеђа.
24. Шй дупа ҹе трјекурě Писйдйја, вењирě йн Памфиљија,
25. Шй дупа ҹе ворбирě ворба Домнулуј йн Перга, коборйрě йн Антаљија,
26. Шй ђаколо сě дусěрě пи апě йн Антакија, ђиунђе јерја прједац ла
ферикодарја Думњиʤěулуј ђе лукрарја карjе о ймпљињирě.
27. Да кйнд вењирě шй адунарě Бисěрика, спусěрě тот ҹе факу Думњиʤěу
ку ји, шй кум лаајҹе нушћиу думњиʤěу ђишкисě уша крјеђери.
28. Шй рамасěрě аколо ну кйта врјеме ку йнвацатари.

15

Адунарија апостољилор йн Јерусаљим. Дјекрјетурљи адунарији.
Алђадаоара друмаиту лу Пау ђе мисйонарије.
1. Шй вруњи дупа ҹе коборйрě ђин Јудаја, йнваца пи фрацй: Дакě ну ва
сунаҹиц, пи обљиҹала лу Мојсěј, ну ва пућец испасй.
2. Да кйнд сě факу ворбě марjе, шй ну кйта мйнату ла ворбě а лу Пау шй а
лу Варнава ку ји, рйндуирě пи Пау шй пи Варнава шй пи уњи алцй сй сě
дукě сус йн Јерусаљим ла апостољ шй прјезвитěрј, ђе аста йнтрјебаҹуње.
3. Да ји атунҹа дупа ҹе йј петрјеку Бисěрика, трјеҹасě пин Фењикија шй
Самарија стравјестйнд ђе скимбарја крјеђери лу ајҹенушћиу думњиʤěу,
шй фаҹа марjе букурије ла фрацй ај лор.
4. Да кйнд вењирě йн Јерусаљим, јерја примиц ла Бесěрикě шй ла
апостољ шй ла прјезвитарј, шй спусěрě тот ҹе факу Думњиʤěу ку ји, шй
кум ла ајҹенушћиу думњиʤěу ђишкисě уша крјеђери.
(Кап. 36). 5. Атунҹа сě скуларě уњи ђин јерјесу фарисěјеск карjе а
крјеʤут, ворбинд кě йј трěбě сунаҹи шй рйндуи сй цйнě Кануну лу Мојсěј.
6. Да апостољи шй прјезвитари сě адунарě сй вадě ҹе је ђе факут.
7. Шй дупа ал мулт ворбит сě скулě Пěтру шй љи ʤйсě: Уоамињилор
фрацйлор, вој шћиц кě Думњиʤěу ђила а љи ђинтйј ʤйље аљасě ђинтрě
ној, ђин гура мја ајҹенушћиу думњиʤěу сй аудě ворба јевангељи шй сй
крјадě.

187

8. Шй Думњиʤěу, карjе куноашће ињимиљи, љи мартурисй шй љи ђацě
Фантазму ал Сфйнт ка шй ноуо,
9. Шй ну пусě њиш фије ҹе разњалě йнтрě ној шй ји, ку крјеђерја
курацйнд ињимиљи а лор.
10. Дар акума, ђи ҹе ҹеркац пи Думњиʤěу, шй врјец ла йнвацатарј сй
пуњец жугу ла гйт, пи карjе њиш тајки ноштри њиш ној ну путурěм дуҹа?
11. Нума крјеђем кě о сй ње испасйм ку ферикодарја а лу Домну Јисус
Иристосу, ка шй ји.
12. Атунҹа сě факу ҹет тоатě мулцймја, шй аскултасě пи Варнава шй пи
Пау, карjе спуња кйће сěмње шй мирěрј факу Думњиʤěу пистě ји йнтрě
ајҹенушћиу думњиʤěу.
13. Да кйнд ји такурě, распусě Јаков ворбинд: Уоамињилор фрацйлор,
аскултацěмě!
14. Сймон спусě кум Думњиʤěу мйј йнтйј трјеку шй прими ђин
ајҹенушћиу думњиʤěу вилајт ла нумиљи луј.
15. Шй ку аста сě потривјеск ворбиљи лу Пророҹи, кум ҹе је скрис:
16. Дупа аја о сй ма йнторк, шй о сй зйђеск каса а лу Давид, карjе а каʤут,
шй судумитурљи а љи ји о сй ђирјег, шй о со рађик ђеизноу,
17. Кě сй каће пи Домну шй алалтě лумје шй тоаће вилајтурљи ла карjе сě
ворби нумја мја, ворбјешће Домну карjе фаҹе тот аста;
18. Ла Думњиʤěу сйнт куноскуће ђин фаҹерја луми тоаће лукрěрљи луј.
19. Ђеаја јо гинђеск сй ну сě факě грјеутěц ла ајҹенушћиу думњиʤěу карjе
сě йнторк ла Думњиʤěу;
20. Нума сй љи сě скрије сй сě пазаскě ђе пангањијљи идољешћ шй ђе
курвије шй ђе ҹеје йњекат шй ђе сйнӂе; (шй аја ҹе нуљи лор пи воје ла
алцй сй ну факě).
21. Кě Мојсěј ђин врјемурљи а љи ђимулт йн тоаће орашурљи арjе пи ěја
карjе йл стравјестěск, фйнкě сě йн сйнагоӂ ҹићешће йн тоатě сймбйта.
22. Атунҹа апостољи шй прјезвитари ку тоатě Бисěрика, гасйрě кě је бун
сй аљагě ђинтрě ји уоамињ шй сй тримјатě йн Антакија ку Пау шй ку
Варнава, пи Јуда ҹе ја ʤйс Варисава шй пи Сйла, уоамињ куноскуц йнтрě
фрац.
23. Шй скрисěрě ку мйњљи лор аста: Апостољи шй прјезвитари шй фрацй
салутује пи фрацй ђин ајҹенушћиу думњиʤěу, карjе сйнт йн Антакија шй
Сйрија шй Киљикија.
24. Кум јерја ђе ауʤйрěм, кě уњи дупа ҹе јешйрě ђила ној ва спајмарě ку
ворбе, шй тулбурарě суфљићиљи воштрје ворбинд сй ва сунаҹиц шй сй
цйњец Кануну, ҹе ној ну љи порйнҹирěм;
25. Ђеаја ној ај адунац ку ун гйнд, гасйрěм ђе бун сй ва тримјећем уоамињ
аљеш ку ај ноштри ај војиц Варнава шй Пау,
26. Ку уоамињи карjе а прједат суфљећиљи а лор ђе Нумиљи лу Домну
ностру Јисус Иристосу .
27. Тримјесěрěм, дакум, пи Јуда шй Сйла, карjе о сй ва аја исто ку гура
спунě.
28. Кě фу пи воје ла Фантазму ал Сфйнт шй ноуо, њиш о алтě крошйње сй
нумйј пуњем пи вој ђикйт аста ҹе је ку трěбујалě:
29. Сй ва пазйц ђе олтаримиљи идољешћ, шй ђе сйнӂе, шй ђе ҹеје йњекат,
шй ђе курвије, (шй ҹе ну врјец воуо сй ви сě факě ну фаҹерјец ла алцй); ђе
аста дакě ва пазйц, бун о сй фаҹец. Фиц сйнатош.
30. Ěја, дакум, пи карjе тримјасěрě, вењирě йн Антакија, шй дупа ҹе сě
адунě вилајту прјеђацěрě тримјесатура.

188

31. Да кйнд ҹићирě, сě букурарě ла ймпакаҹуње.
32. Да Јуда шй Сйла, карjе шй пророҹ јерја, ку повастě лунгě ймпакарě
фрацй шйј йнтарирě.
33. Шй дупа ҹе фурě аколо вро врјеме, йј слобоʤйрě фрацй ку паҹе ла
апостољ.
34. Ама Сйла афлě ђе бун сй рамйнě аколо, да Јуда сě йнтоарсě йн
Јерусаљим.
(Кап. 37). 35. Да Пау шй Варнава јерја ку трају йн Антакија, йнвацйнд
шй стравјестйнд ворба Домнулуј, ку мулц алцй.
36. Да пиурма а лу кйћива ʤйље, ʤйсě Пау ла Варнава: ајде сй ње
йнтоарҹем шй сй дěм пила фрац пин тоаће орашурљи йн карjе вјестйрěм
ворба Домнулуј, сй вјеђем ҹе фак.
37. Да Варнава вру сй ја ку јел пи Јован ҹе ја ʤйс Марку.
38. Да Пау сокоћасě кě пи ěла карjе са ласат ђе ји йн Памфиљија шй карjе
на мјерс ку ји ла лукру ла карjе а фост тримјеш, сй нул ја ку ји.
39. Аша сě факу мйњије, пě сě ји ђиспарцйрě, шй Варнава дупа ҹе лувě пи
Марку сě дусě пи апě ла Кипар.
40. Да Пау дупа ҹе аљасě пи Сйла пљекě, прједат ђе фрац ла ферикодарја
Думњиʤěулуј;
41. Шй трјеҹасě пин Сйрија шй Киљикија йнтаринд Бисěриҹиљи.

16 Ла Пау са йнсоцйшат Ћимоћиј шй трјек ку јевангеља йн Јевропě.

Скимбарја крјеђери лу Љидја йнФиљипј. Пау шй Сйла йн бйзнě. Боћеʤату
лу бйзнарј шй слобоʤйту апостољилор.
1.
Дупа аја ажунсě йн Дрјеви шй Љистра, шй ујће, аколо јерја врун
йнвацатарј, пи нумје Ћимоћиј, фиу а лу вро мујерје ку крјеђерја Јудајаскě
шй ђе тајкě Јељин;
2. Ђе јел бун мартурја фрацй карjе јерја йн Љистра шйн Икоњија.
3. Пи ěста йш факу Пау гйнду сйл ја ку јел; шйл лувě, шйл сунаҹи пинтру
Јудајањ карjе јерја пин аља локурј, кě тоц шћија пе тајка луј кě јерја
Јељин.
4. Шй кйнд трјеҹасě пин орашě, йј йнвацасě сй цйнě ҹе трěбě кум
рйндуирě апостољи шй прјезвитари йн Јерусаљим.
5. Да Бисěриҹиљи сě йнтарја йн крјеђерје, шй нумěру лор йн тоатě ʤěоа сě
йнмулца.
6. Да кйнд трјекурě Фригија шй цара Галаћијаскě, йј опри Фантазму ал
Сфйнт сй ворбјаскě ворба йн Азйја.
7. Дупа ҹе вењирě пйнě ла Мизйја сě йндура сй сě дукě йн Витањија, ама
Фантазму нуј ласě.
8. Шй кйнд трјекурě Мизйја, трјекурě йн Троада.
9. Шй ноапћа ла Пау сě аратě овеђења: јерја врун уом Македоњан, карjе
ста шй сě руга ђи јел ворбинд: Трјеҹ йн Македоњија шй ажутěње!
10. Шй кйнд ваʤй овеђења, ђилок ње ујтам сй јешйм йн Македоњија, кě
йнцаљесěрěм кě ње Домну кјемě сй љи стравјестйм јевангеља.
11. Да кйнд ње дусěрěм ђин Троада, ам мјерс ку корабја ђирјепт ла
Самотрак, шй мйњеʤй йн Њеапољ,
12. Да ђаҹија йн Фиљипе, карjе сйнт орашу алђинтйј йн ěла парҹел ђе
Македоњије, колоњија Ромајењаскě. Йн ěла ораш рамасěрěм кйћева ʤйље,

189

13. Да йн ʤěоа ђе сймбйтě јешйрěм ђин ораш ла рйу, унђе гинђа кě је лок
ђе ругаҹуње; шй дупа ҹе шаʤурěм ворбјам ла мујерј карjе јерја са адунат.
14. Шй уна мујерје сфијељњикě ђе Думњиʤěу, пи нумје Љидја,
винʤатоарја ђе порфир ђин орашу лу Тајатйр, аскултасě; ји Домну йј
ђишкисě ињима сй пазаскě ла аја ҹе ворбјешће Пау.
15. Да кйнд сě боћеʤě ја шй каса а ји, сě ругě ђе ној ворбинд: Дакě
гинђиц кě јо крјед йн Домну, тунац шй рамйњец йн каса мја. Шй ње
приђиђи.
(Кап. 38). 16. Да сě йнтймплě кйнд мјерӂасěм ла ругаҹуње сй ње
йнтйлњаскě о робоајкě карjе авја фантазму ђи гиҹит, шй вражйнд адуҹа
марjе добйндě ла стапйњи ај ји.
17. Аста пљекě дупа Пау шй дупа ној, шй збјера ворбинд: Ěшћа уоамињ
сйнт слуӂиљи лу Думњиʤěу Алђисус, карjе њи вјестěск друму ђе
испасěње.
18. Шй аша фаҹа мулће ʤйље. Да кйнд йј факу зађинě ла Пау, сě йнтоарсě
шй ʤйсě ла фантазмě: Йц порйнҹеск ку нумиљи лу Јисус Иристосу, јеш
ђин ја! Шй јешй йн ěла ҹас.
19. Да кйнд ваʤйрě стапуњи ај ји кě јешй нађежђа ђи добйнда а лор,
луварě пи Пау шй пи Сйла шйј трасěрě йн прйваљије ђиспрје примоҹурј.
20. Шй кйнд йј дусěрě ла војвоʤ, ʤйсěрě: Ěшћа уоамињ йнтарйтě орашу
ностру, да Јудајењ сйнт,
21. Шй стравјестěск ађетурј пи карjе ноуо нује бун прими њиш фаҹа, кě
сйнћем Ромајењ.
22. Шй сě адунě вилајту ла ји, шй војвоʤйљи љи ђисфакурě ајњиљи, шй
порйнҹирě сйј батě ку жоарда.
23. Шй дупа ҹе љи ђацěрě мулће батěј, йј лападарě йн бйзнě, шй
порйнҹирě ла бйзнарј сйј пазаскě биње.
24. Дупа ҹе прими аша порйнкě, јел йј лападě йн бйзна мйјђижос шй
пиҹоариљи љи пусě йн процапе.
25. Да пила мижлоку нопцй, Пау шй Сйла сě руга шй мулцамја ла
Думњиʤěу; да ај йнкиш аскулта ла ји.
26. Да ђодатě порњи марjе скутурату помйнтулуј, аша ђе сě скутурарě
фундаментурљи а бйзњи; шй ђилок сě ђишкисěрě тоаће ушйљи шй ла тоц
каʤурě фјарљи.
27. Да кйнд сě помењи бйзнарју шй ваʤу ђишкисě ушйљи лу бйзнě, скоасě
куцйту шй вру сй сě омоарје, гинђинд кě ај йнкиш а фуӂит.
28. Да Пау збјерě ку глас тарjе ворбинд: Нуц фаҹа њиш ун рěу, кě сйнћем
тоц аиҹа!
29. Да јел дупа ҹе катě вјеђерја, тунě јут шй трймурйнд каʤу ђиспрје Пау
шй Сйла.
30. Шй дупа ҹеј скоасě афарě, ʤйсě: Домњилор, ҹем трěбě фаҹа сй ма
испасěск?
31. Да ěшћа ʤйсěрě: Крјеʤ йн Домну Јисус Иристосу, шй о сй ће
испасěшћ ту шй тотě каса тја.
32. Шйј спусěрě ворба Домнулуј, шй ла тоц йн каса луј.
33. Шйј лувě йн ěла ҹас ђе ноапће шй љи спалě ловитурљи; шй ђилок сě
боћеʤě јел шй тоц ај луј.
34. Шй дупа ҹе тунě ку ји йн каса луј, пусě маса, шй сě букура ку тоатě
каса а луј ҹе а крјеʤут йн Думњиʤěу.

190

35. Да кйнд сě факу ʤěоа, војвоʤйљи тримјасěрě пандури ворбинд: Дěј
друму ла уоамињија.
36. Да бйзнарју спусě ашћа ворбе ла Пау: Тримјасěрě војвоʤйљи сй ви сě
ђа друму. Акума, дакум, јешйц шй дуҹецěвě ку паҹе.
37. Да Пау љи ʤйсě: Ње батурě йнтрě тоц фйрђе жуђекарjе, пи уоамињ
Ромајењ, ње лападарě йн бйзнě, шй акума вор ку питулату сй ње ђа
друму? Ну аша, сйнгурј ласě сй винě шй сй ње скоатě.
38. Да пандури спусěрě ашћа ворбе ла војвоʤ; шй сě спомйнтарě кйнд
ауʤйрě кě сйнт Ромајењ,
39. Шй дупа ҹе вењирě йј факурě ку воје, шй кйнд йј скоасěрě, сě руга сй
сě дукě ђин ораш.
40. Да кйнд јешйрě ђин бйзнě, вењирě ла Љидја, шй ваʤйнд фрацй љи
факурě ињима бунě, шй сě дусěрě.

17

Вењиту лу Пау шй стравјестала йн Солун, Верија шй Атјена.
Ворбиту пи Аеропаг.
(Кап. 9). 1. Да дупа ҹе трјеку Амфипољу шй Аполоњија вењирě йн Солун,
унђе јерја сйнагогě Јудајаскě.
2. Шй Пау пи ађету луј тунě ла ји, шй триј сймбйће ворбја ку ји ђе Карће.
3. Ђеструкйнд шй љи аратйнд кě а трěбуит Иристосу сй пјарě шй сй сě
рађиҹе йн вијацě ђин ај морц, шй кě ěста Јисус, пи карjе ва јо стравјестěск,
ʤйҹа јел, је Иристосу.
4. Шй уњи ђин ји крјеʤурě, шй трјекурě йн парћа лу Пау шй ла Сйла, шй
ђин ај ку Думњиʤěу Јељињ мулцймје марjе, шй ђин мујерј ку шађерје, ну
кйћа.
5. Да Јудајењи карjе ну крјеʤурě пинтру пизмě, луварě пе њишће рěј
уоамињ ђи пе уљицě, шй дупа ҹе адунарě о грамадě, йнтарйтарě орашу,
шй сě напраћирě ла каса лу Јасон, шй катасě сйј скоатě ђиспрје вилајт.
6. Да кйнд пи ји нуј гасйрě, скоасěрě пи Јасон шй пи уњи ђин фрац
ђиспрје примоҹури орашулуј збјерйнд: Ěшћа ај ҹе тулбурарě тоатě лумја,
вењирě шй аиҹа.
7. Пи ји ја примит Јасон; шй ěшћа тоц лукрě контра лу порйнҹиљи а лу
цару, ворбинд кě јастě алт ймпарат, Јисус.
8. Шй тулбурарě вилајту шй пи примоҹури орашулуј карjе аста ауʤйрě.
9. Ама кйнд распусу лу Јасон шй а лу ајлалц фу ла плҹерја лор, йј
слобоʤйрě.
10. Да фрацй ђилок ноапћа тримјасěрě пи Пау шй пи Сйла йн Верија; унђе
кйнд ажунсěрě, тунарě йн сйнагога Јудајаскě.
11. Ěшћа пě јерја мйјбуњ ла ињим ђикйт ěја йн Солун; ěшћа примирě
ворба ку тоатě ињима, шйн тоатě ʤěоа катасě пин Карће, да је фи аша.
12. Аша крјеʤурě мулц ђин ји, шй ђин ку шађерје мујерј Јељињешћ шй
ђин уоамињ ну кйца.
13. Да кйнд ауʤйрě Јудајењи ђин Солун кě Пау шйн Верија стравјестěшће
ворба Думњиʤěулуј, вењирě шй аколо пě рађикарě шй йнтарйтарě
вилајту.
14. Да фрацй атунҹа ђилок тримјасěрě пи Пау сě дукě пилйнгě мěрј; да
Сйла шй Ћимоћиј рамасěрě аколо.

191

15. Да ај ҹе јерја ђе соцйје йл дусěрě пи Пау пйнě ла Атјена, шй дупа ҹе
примирě порйнкě ђе Сйла шй ђе Ћимоћиј сě винě ла јел мйјут ҹе пот, сě
йнтоарсěрě.
(Кап. 40). 16. Да пйнě йј Пау ашћепта йн Атјена, сě йнфокě фантазму а
луј йн јел ујтйндусě ла орашу пљин ђе идољ;
17. Шй сě мйна ла ворбě ку Јудајењи шй ку ај сфијељњиҹ ђе Думњиʤěу
йн сйнагогě, шй пи прйваљије йн тоатě ʤěоа ку ěја ку карjе сě йнтйлња.
18. Да уњи ђин филозофј епикурјејањ шй стоикењ, сě мйна ку јел ла
ворбě; шй уњи ʤйҹа: rҒе врја ěста ал ӂавлě сй спунě? Да алцй: Сймпарје
кě је стравјестěљњику а лу стрињ думњеʤěј. Кě љи стравјеста јевангеља
ђе Јисус шй ђе рађикату йн вијацě.
19. Шйл луварě шйл дусěрě ла Аеропаг ворбинд: Пућем фи шћи кум је
ěла ал ноу йнвацамйнт пи карjе ту спуњ?
20. Кě ҹова ноу пуњ йн урјекиљи ноаштрје; врјем, дакум, сě шћим ҹе ар
пућа аја фи.
21. Да тоц Атјењањи шй стрињи ај вењиц, њиш ђе ҹе алта ну сě
интерјесуја ђикйт ҹова ноу сй повестаскě ор сй аскулће.
(Кап. 41). 22.
Да Пау дупа ҹе стату ла мижлоку Аеропагулуј, ʤйсě:
Уоамињилор Атјењањилор, пин тоаће ва вěд кě сйнћец биње
думњеʤйјош.
23. Кě пйнě трјеҹам шй ма ујтам ла љи воштрје сфйнтйњ, гасйј шй олтарј
пи карје јерја скрис: Ла Думњеʤěу ал њекуноскут. Пи карjе, дакум, нул
шћинд йл рјеспекуиц, пи ěла ва стравјестěск.
24. Думњеʤěу карjе а факут лумјаста шй тот ҹе је пи ја, карjе је Домну а
лу ҹерј шй а лу помйнт, ну трајешће йн храмурљи а љи факуће ђе мйњ,
25. Њиш примјеше пофћиљи ђила мйњиљи уоамињилор, кě парке йј трěбě
ҹова Луј, карjе сйнгур ла тоц дě вијацě, шй суфљит, шй ђе тоаће.
26. Шй а факут ђинтрун сйнӂе тотě руда омењаскě ҹе трајешће пи фаца
помйнтулуј, шй а пус ђинтйј огођиће врјемурј шй отарурј ла љи лор
трајурј;
27. Сй каће пи Домну, ну фи ар ажунӂе ђи јел шй лар гасй, макар Јел нује
ђипарће њиш ђила уну ђин ној;
28. Кě йн Јел траијм, шй мјерӂем, шй сйнћем; кум ҹе шй уњи ђин ај
воштри кйнтаторј а ʤйс: Кě а Луј шй рудě сйнћем.
29. Кйнд сйнћем, дакум, руда Думњеʤěулуј, ну трěбě сй гинђим кě је
Думњеʤйја ла фаҹерје ка ауру, ор арӂинту, ор пјатра, ҹопљиће ку
мајсторија шй гйнду уомулуј.
30. Ама ну сě ујтйнд Думњеʤěу ла врјемурљи а њешћири, акума порйнҹи
Думњеʤěу ла тоатě лумја ђарйнду сй сě покајаскě;
31. Кě а пус ʤěоа йн карjе о сй жуђиҹе ла а тотулуј тоту пи ђирјептаће
пистě Уому пи карjе аљасě, шй ђацě ла тоц крјеђерје йл рађикйнд йн
вијацě ђин ај морц.
32. Да кйнд ауʤйрě ђе рађикату йн вијацě лу ај морц, уњи йш баћа жок да
алцй ʤйсěрě: Ћом ауʤй алдатě ђе аја.
33. Шй аша Пау сě дусě ђинтрě ји.
34. Да њишћи уоамињ сě ђацěрě ку јел шй крјеʤурě, йнтрě карjе јерја
Диоњисйје Арјеопагит, шй мујерја пи нумје Дамара, шй алцй ку ји.

192

18 Лукру а лу Пау йн Коринт. Йнторсу йн Јерусаљим шйн Антакија.
Порњирја лу друмајала йн мисйонарија а ђе триј. Аполос йн Јефес шйн
Ахаја.
1. Да дупа аја сě ђацě йнлěтурј Пау ђин Атјена шй вењи йн Коринт.
2. Шй афлě пи ун Јудајан, пи нумје Акила, факут ла Понт, карjе јерја
ђекурйнд вењит ђин Итаљија ку мујерја луј Прискила, кě Клаудйје јерја а
порйнҹит тоц Јудајењи сй сě дукě ђин Рома.
3. Шй кум јерја исто ку ун фјељ ђе занат, а рамас ла ји шй лукра, кě занату
ља фост сй факě шаторје.
4. Да тěјнуја йн сйнагогě йн тоатě сймбйта, шйј фаҹа сй крјадě пи Јудајењ
шй пи Јељињ.
5. Шй кйнд коборйрě ђин Македоњија Сйла шй Ћимоћиј, Пау ку
фантазму ражокат мартурја ла Јудајењ кě је Јисус – Иристосу.
6. Ама дупа ҹе йј сě ји супрјажмасě шй окарасě, скутурě ајњиљи луј шй љи
ʤйсě: Сйнӂиљи востру пи капићиљи воштрје; јо сйнт курат, шй ђакума
ма дук ла ајҹенушћиу думњиʤěу.
7. Шй дупа ҹе сě дусě ђаколо, вењи йн каса лу вруну пи нумје Јуста, карjе
рјеспекуја пи Думњеʤěу, а куј касě јерја баш йнгě сйнагогě.
8. Да Крисп, примоҹуру ал синагоӂи, крјеʤу йн Домну ку тоатě каса а
луј; шй мулц ђин Коринћењ карjе аскулта, крјеʤурě шй сě боћеʤарě.
9. Да Домну ʤйсě ла Пау: Ну ће ћемје, нума ворбја, шй сй ну таҹ;
10. Кě сйнт јо ку ћиње, шй њима ну о сй кућаʤě сйц факě рěу, кě јо ам
мулт вилајт йн ěста ораш.
11. Шй јел шаʤу аколо ун ан шй шасě луњ, йј йнвацйнд ла ворба
Думњеʤěулуј.
12.
Да кйнд јерја Гаљион тутор йн Ахаја, сě напраћирě Јудајењи
йнтрунгйнд ла Пау шйл адусěрě ла жуђекуш.
13. Ворбинд: Ěста йнвацě лумја сй рјеспекује пи Думњеʤěу йн супрјажма
а лу Канун.
14. Да кйнд Пау вру сй ђишкидě гура, ʤйсě Гаљион ла Јудајењ: Сй фије
во стрймбатаће ор лукру рěу, даторј аш фи сй ва аскулт, о Јудајењилор;
15. Ама кйнд сě фаҹе йнтрјебаҹуња ђе ворба шй нумиљи шй кануну
востру, вјеђец сйнгурј; кě јо жуђекаторј ла аја ну врјеу сй фиу.
16. Шйј скоасě афарě ђин магистрат.
17. Атунҹа тоц Јељињи принсěрě пи Состан, примоҹуру ал синагоӂи, шйл
батурě ђиспрје магистрат; да Гаљион њимик ну а марит ђе аја.
18. Да Пау рамасě ʤйље мйјмулће, шй пиурмě сě простй ку фрацй шй сě
дусě пи апě йн Сйрија, шй ку јел Прискила шй Акила; да тунсě капу йн
Кенхрјеја, кě јерја са журат.
19. Шй вењи йн Јефес ; шй пи ěја ласě аколо, да јел тунě йн сйнагогě, шй
тěјнуја ку Јудајењи.
20. Да кйнд сě ји ругасě ђи јел сй рамйнě ла ји мйјмултě врјеме, ну љи
ймбунě,
21. Нума сě простй ку ји ворбинд: Мјар фи бун, макар кум, празњику ҹе
виње сйл пјетрјек йн Јерусаљим; нума дакě Думњеʤěу во врја, о сй ма
йнторк јар ла вој. Шй сě дусě ђин Јефес , да Акила шй Прискила рамасěрě
йн Јефес .
(Кап. 42). 22. Шй дупа ҹе сě коборй йн Кесарија, јешй шй салутě
Бисěрика, пě сě коборй йн Антакија.

193

23. Шй дупа ҹе рамасě кйтěва врјеме, јешй шй рйнд трјеку цара Галацаскě
шй Фригија, йнтаринд пи тоц йнвацатари.
24. Да вењи йн Јефес врун Јудајан пи нумје Аполос, факут ђин
Љиксандрија, уом ворбиторј шй цапйн ла Карћа Сфйнтě.
25. Ěста јерја ђидат ла Друму Домнулуј, шй ку фантазму ка фоку, ворбја
шй йнваца кум тěбě ђе Домну, да шћијасě нума боћеʤату лу Јован.
26. Шй ěста порњи фйрђе фрикě йн сйнагогě. Да кйнд йл ауʤйрě Акила
шй Прискила, йл примирě шй мйј ку биње йј аратарě Друму Домнулуј.
27. Да кйнд јел вруса сě трјакě йн Ахаја, йл ажута фрацй шй скрисěрě ла
йнвацатарј сйл примјаскě. Шй јел дупа ҹе ажунсě аколо, ажутě мулт ла ěја
карjе крјеђа ку ферикодарја.
28. Кě ку пућерје йнторҹа ворба ла Јудајењ ђиспрје вилајт, аратйнд ђин
Карћа Сфйнтě кě је Јисус – Иристосу.

19

Пау йн Јефес . Йнфокату лу Думитру аурарју.

(Кап. 42). 1. Да сě йнтймплě, кйнд јерја Аполос йн Коринт, ђе Пау
трјеҹасě котунурљи а љи ђинђал, шй вењи йн Јефес , шй дупа ҹе афлě пи
њишће йнвацатарј,
2. Љи ʤйсě: Да ац примит Фантазму ал Сфйнт кйнд ац крјеʤут? Да ји йј
ʤйсěрě: Нам њиш ауʤйт кě јастě Фантазму ал Сфйнт.
3. Да јел ʤйсě: Йн ҹе ва, дакум, боћеʤарěц? Да ји спусěрě: Йн боћеʤу лу
Јован.
4. Да јел ʤйсě: Јован а боћеʤат ку боћеʤату ђе покаинће, ворбинд ла
вилајт сй крјадě йн Ěла карjе виње дупа јел, аја ар фи йн Јисус Иристосу.
5. Да кйнд ауʤйрě аја, сě боћеʤарě йн нумиљи Домнулуј Јисус.
6. Да кйнд Пау пусě мйнљи пе ји, сě коборй Фантазму ал Сфйнт пе ји, шй
ворбја љимбе шй пророҹа.
7. Да јерја уоамињ ку тот пила во дојспрјеҹе.
8. Шй тунě йн сйнагогě шй ворби фйрђе фрикě триј луњ,ворбинд шй
аратйнд сй крјадě ђе Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
9. Шй кйнд уњи рамйња тот кум а фост шй ну крјеђа, окарйнд ла Друму
Думњеʤěулуј ђиспрје вилајт, сě ђацě йнлěтурј ђила ји шй лувě йнвацатари
ку јел, шй фаҹа тěјнујелурј йн тоатě ʤěоа йн шкоала а лу вруну Тајеран.
10. Шй аста аша а фост дој ањ, аша ђе тоц карjе траја йн Азйја, шй
Јудајењи шй Јељињи, ауʤйрě ворба лу Домну Јисус.
11. Шй Думњеʤěу ку мйнљи лу Пау фаҹа мирěрј кум намйј фост.
12. Аша ђе пјешкирљи трјекуће ђи апě ђила трупу ал луј ор ҹишторљи а
дус лај болнавј шй ји сě винђека ђе боаље, шй фантазми ај рйј јеша ђин ји.
13. Да порњирě шй уњи ђин Јудајењ вражйторј, карjе умбла ђин лок йн
лок, ђе пистě ěја йн карjе јерја фантазми ај рěј сй спунě ђе нумиљи лу
Домну Јисус ворбинд: Ва журěм ку Јисус пи карjе Пау стравјестěшће.
14. Да јерја вруњи шапће фиҹорј а лу Скева Јудајану, примосфйнтарју,
карjе аста фаҹасě.
15. Да фантазму ал рěу распунсйнд ʤйсě: Пи Јисус куноск, шй пи Пау
куноск; ама вој карjе сйнћец?
16. Шй дупа ҹе сари ла ји уому йн карjе јерја фантазму ал рěу, фу мйј тарjе
ђикйт ји шйј пусě су јел, аша ђе гој шй ловиц фуӂирě ђин касаја.
17. Шй аста ауʤйрě тоц карjе а траит йн Јефес , шй Јудајењи шй Јељињи;
шй сě пусě фрика пи тоц, шй сě маријоса нумиљи лу Домну Јисус.

194

18. Шй мулц ђин ěја ҹе крјеʤурě, вења пě сě ђезвјестуја шй спуња ҹе а
факут.
19. Да мулц ђин ěја карjе вража, адунарě кěрцйљи а љи лор шй ље арђа
ђиспрје тоц; шй раҹуњирě шй гасйрě кě а коштуит ҹинʤěҹ ђе миј ђе
таљирј.
20. Аша ку пућерје крјешћа шй сě йнтарја ворба Домнулуј.
21.
Шй кйнд сě аста фйршй, йј вењи ла Пау йн гйнд сй трјакě пин
Македоњија шй Ахаја, пě сй сě дукě йн Јерусаљим, шй ʤйсě: Фйнкě о сй
фиу аколо, бун мјар фи шй Рома веђа.
22. Шй тримјасě йн Македоњија пи дој ђин ěја карjе йј ажута, пи Ћимоћиј
шй пи Ераст; да јел рамасě кйтěва врјеме йн Азйја.
23. Да пе аја врјемје сě факу ну микě йнтарйтарjе пинтру Друму
Домнулуј.
24. Кě врун аурарј пи нумје Думитру, карjе фаҹа микућеље а лу Артјемида
храмурј ђе арӂинт, ђиђасě ла мајсторј ну кйта лукру;
25. Дупа ҹе адунě пи ěшћа шй пи алцй ај ка ěшћа мајсторј, шй ʤйсě:
Уоамињилор, вој шћиц кě ђин ěста лукру ној авјем добйндě ђе траиту ал
ностру.
26. Шй вјеђец шй ауʤйц кě ну само йн Јефес нума мěјдо йн тоатě Азйја,
ěста Пау скимбě крјеђерја ла мулт вилајт, ворбинд кě аја ҹе сě ку мйнљи
уомулуј фаҹе нусйнт думњњеʤěј.
27. Шй ну само ҹе о сй аста прјемјажђа рě винě пи ал ностру занат сй ну
сě пјетрјакě, нума но сй сě марјаскě њиш ђе сфйнтйна а лу а марjе
думњиʤаје Артјемида, шй о сй сě прапађаскě маријосймја а лу аја пи карjе
тоатě Азйја шй тоатě лумја рјеспекује.
28. Да кйнд ěшћа аста ауʤйрě, сě умплурě ку ҹудě, шй збјера ворбинд:
Марjе је Артјемида а Јефес улуј!
29. Шй тот орашу сě йнфокě; шй сě напраћириě тоц йнтрунгйнд ла тјеатар
шй принсěрě пи Македоњењи Гају шй Аристрах, фйртацй лу Пау.
30. Да кйнд Пау вру сй сě дукě йнтрě вилајт, нул ласарě йнвацатари.
31. Да уњи ђин примоҹурј Азйјешћ, карjе йј јерја прјећињ, тримјасěрě
ворбě сě ругйнд ђе јел сй ну јасě ла тјеатар.
32. Да уњи збјера уна, да алцй алта; кě адунарја јерја тулбурě, шй
мулцймје ђин ěшћа ну шћија ђи ҹе са адунат.
33. Да ђин вилајт скоасěрě пи Љиксандру кйнд йл Јудајењи пусěрě йнинћа
лор. Љиксандру дупа ҹе факу ку мйна вру сй сě аперје ђиспрје вилајт.
34. Да кйнд куноскурě кě је Јудајан, збјерарě тоц йнтрун глас, шй збјера
тоаће доуо ҹасурј: Марjе је Артјемида а Јефес улуј!
35. Да скријаторју орашулуј, дупа ҹе йнҹетуи вилајту ʤйсě: Уоамињилор
Ефешањилор, карjе је ěла уом карjе ну шћије кě орашу Јефес
је
аскултаторју лу а марjе думњиʤаје Артјемида шй а лу кипу ји ал ђин ҹерј
каʤут?
36. Пě кйнд аја ну поаће њима одрйкњи, трěбě вој сй фиц мјерњиҹ, шй
њимик ку јуту сй ну фаҹец;
37. Кě адусěрěц пи уоамињишћа, карjе њиш храму нул робирě, њиш ла
думњеʤйја воастрě окарйрě.
38. Да Думитру шй мајстори ку јел, дакě ау тужбě пи ҹињива, јастě
магистратурј, шй јастě туторј, ласě сй тужаскě уну пи алту.
39. Дакě фи алта ҹова катац, ласě аја сй сě каће ла адунарја ку рйнд.

195

40. Дакě ну, трěбě сй њи ћемјем кě о сй фим тужйц пинтру йнтарйтарја ђе
астěʤ; да нује њиш ун разлог ку карjе њам пућа апара ђе аста йнтарйтарjе.
Шй аста кйнд спусě, ђацě друму ла вилајту ал адунат.

20 Пау друмěје йн Македоњија, Грјеҹија шйн Азйја Микě. Йн Троада
йнтоарҹе ла вијацě пи Јевтјих. Друму ђин Троада йн Миљет шй простала
ку примоҹури Бисěриҹи йн Јефес .
1. Да дупа ҹе кунћинě йнтарйтарја, кјемě Пау пи йнвацатарј, шй дупа ҹе
љи ворби ворбе ђи паҹе сě простй ку ји, шй јешй сй сě дукě йн
Македоњија.
2. Шй дупа ҹе трјеку котунурља шйј йнвацě ку мулће йнвацамйнтурј,
вењи йн Јелада.
3. Шй рамасě аколо вро триј луњ ђе ʤйље; да кум Јудајењи йј лукра ђе кап
кйнд а врут сй сě дукě йн Сйрија, јел йш факу гйнду сй сě йнтоаркě пистě
Македоњија.
4. Шй пљекě ку јел пйнě ла Азйја Сосипатар а лу Пир ђин Верија, шй
Солуњењи Аристарх шй Секунд, шй Гају ђин Дерва шй Ћимоћиј шй
Ћихик шй Трофим ђин Азйја.
5. Ěшћа дупа ҹе сě дусěрě йнаинће ње ашћепта йн Троада.
6. Да ној дупа ʤйљиљи ђе пйњиљи аʤěме, пљекарěм ку гаљија ђин
Фељипе, шй вењирěм ла ји йн Троада ђе ҹинҹ ʤйље, шй аколо рамасěрěм
шапће ʤйље.
(Кап. 43). 7. Да йн ʤěоа ађинтйј йн стамйнě, кйнд сě адунарě йнвацатари
сй фрйнгě пйња, љи ворбја Пау, кě авја ђе гйнд мйњеʤй сй сě дукě, шй сě
ђацě ла ворбě пйнě ла мижлоку нопцй.
8. Шй јерја мулће лумињ йн соба а ђисупра, унђе њам јерја адунат.
9. Да шађа ла ферјастě ун бјат, пи нумје Јевтјих, принс ђе сомну ал грјеу;
пинтру кě Пау мулт ворбја, јел обасйт ђе сомн, каʤу жос ђила спрату ал
ђи триј, шйл рађикарě морт.
10. Да Пау дупа ҹе коборй каʤу ла јел, шй дупа ҹе йл лувě йн брěцě ʤйсě:
Ну ва вајтариц, кě је суфљиту луј йн јел.
11. Атунҹа јешй сус, пě дупа ҹе фрйнсě пйња шй густě, шй мулт мйј
ворбјасě пйнě ла факуту ʤйљи; шй аша сě дусě.
12. Да пи бајату йл адусěрě виу шй љи фу ињима ла лок ну кйта.
13. Да ној вењирěм йнтйј йн гаљије шй ње дусěрěм пи апě йн Асос, шй
ђаколо врусам лува пи Пау; кě аша а рйндуит, врусйнд сйнгур сй мјаргě пи
пиҹоарjе.
14. Да кйнд сě йнтйлњи ку ној йн Асос, йл луварěм шй вењирěм йн
Митйљина.
15. Шй ђаколо ње дусěрěм пи апě шй ажунсěрěм мйњеʤй ђиспрје Хиос; да
ʤěоа алалтě ње апропијарěм ђе Самос шй ње оприрěм йн Трогиљија, пě
ʤěоа алалалтě вењирěм йн Миљет.
(Кап. 44). 16. Кě Пау йш факу гйнду сй трјакě пингě Јефес кум ну сар
забави йн Азйја; кě грабја, дакě йј сар пућа, ђе Ҹинʤěҹиљи сě фије йн
Јерусаљим.
17. Ама ђин Миљет тримјасě йн Јефес шй кјемě примоҹури ај Бисěриҹи.
18. Шй кйнд вењирě ла јел, љи ʤйсě: Вој шћиц ђин ʤěоа ађинтйј кйнд
вењиј йн Азйја, кě јерјам ку вој тоатě врјемја,

196

19. Аскултйнд пи Думњеʤěу ку фаца ла помйнт, шй ку мулће лакримје
шй напраћелурј карjе ма афларě ђила урота Јудајењилор.
20. Кум њимик ҹе је ђе трěбујалě ну ласај сй ну ва спун шй са ва йнвěц
ђиспрје лумје шй пин кěш.
21. Мартуринд шй ла Јудајењ шй ла Јељињ покаинће ђиспрје Думњеʤěу
шй крјеђерје йн Домну ностру Јисус Иристосу.
22. Шй акума јеће, јо љегат ку Фантазму ма дук йн Јерусаљим, ну шћинд
ҹе о сй ми сě йнтймпљаʤě йн јел.
23. Ђикйт кě Фантазму ал Сфйнт йн тот орашу мартурјешће, ворбинд кě
ма љегатурљи ђи фјер шй наказурљи ашћаптě.
24. Ама њиш ђи ҹе ну ма грижěск, њиш марјеск ђи вијаца мја, нума сй
фйршěск друму мјеу ку букурије шй служба пи карjе примиј ђила Домну
Јисус: сй мартурјеск јевангеља лу ферикодарја Думњеʤěулуј.
25. Шй јеће акума јо шћиу кě ну о сй мйј вјеђец фирја мја, вој тоц пила
карjе трјеҹам стравјестйнд Ймпарацйја Думњеʤěулуј.
26. Ђеаја ва мартурјеск йн ʤěоа ђе астěʤ, кě сйнт курат ђе сйнӂиљи а лу
тоц.
27. Кě ну ласај њимик ђе сй ну ва вјестěск тоатě воја а лу Думњеʤěу.
28. Багац сама, дакум, ђе вој шй ђе тот кйрду йн карjе Фантазму ал Сфйнт
ва пусě ђе епископј, сй пашћец Бисěрика а лу Домну шй Думњеʤěу, пи
карjе о факу ку сйнӂиљи ал луј.
29. Кě јо аја шћиу, кě дупа пљекарја а мја о сй туње йнтрě вој лупи ај
мйнкаторј, карjе ну пастрјаʤě кйрдурљи;
30. Шй ђинтрě вој сйнгурј о сй сě рађиҹе уоамињ карjе о сй ворбјаскě кум
ну трěбě, кě сй трагě йнвацатари дупа ји.
31. Ђеаја багац сама шй дацěвě йн гйнд кě триј ањ, ʤěоа шй ноапћа ну
кунћинам йнваца, ку лакрим, пи тотнат ђин вој.
32.
Да акума, фрацйлор, ва прједау ла Думњеʤěу шй ла ворба лу
ферикодарја луј, карjе поаће сй рађиҹе йнсус шй сй ва ђа мошйјењије
йнтрě тоц ајсфйнћиц.
33. Арӂинт, ор аур, ор цоаље, њиш ђила карjе нам пофћит.
34. Сйнгурј шћиц кě ђе трěбујелурљи мјеље шй ај лу ěја карjе јерја ку
миње аскултарě ашћа мйнљи мјеље.
35. Тот ва аратај кě аша трěбě сě йндура шй ажута лај фйрђе пућерје, шй
цйња минће ђе ворба лу Домну Јисус, пи карjе јел о ʤйсě: Мйј ферикит је
сй сě ђа ђикйт прими.
36. Шй дупа ҹе спусě аста, йнӂенункје йн ӂенунки ај луј шй ку тоц ји сě
ругě ла Думњеʤěу.
37. Шй сě факу плйнсоарје марjе а лу тоц, шй лувйнд ла брацě пи Пау йл
сарута,
38. Мйјмулт йнтристац пинтру ворба пи карjе о спусě кě ји ну о сймйј вадě
фирја луј; шйл пјетрјекурě ла гаљије.

21 Друму лу Пау йн Јерусаљим. Йн Јерусаљим принс шй дус йн логору лу
солдацй Ромајењилор.
1. Да кйнд ној дупа ҹе ње ђиспарцйрěм ђе ји пљекарěм пи апě, мјергйнд
ђирјепт ажунсěрěм йн Кос, шй ʤěоа алалтě ла Родос, шй ђаколо йн
Патара.

197

2. Шй дупа ҹе гасйрěм гаљије карjе пљакě ђе Фењикија, тунарěм шй
пљекарěм.
3. Да кйнд сě аратě Кипру, йл ласарěм ђе стйнга, шй мјерӂам пи апě ђе
Сйрија, шй ње оприрěм йн Тајер; кě аколо јерја сй сě ђискарҹе гаљија.
4. Шй дупа ҹе гасйрěм йнвацатарј, рамасěрěм аколо шапће ʤйље; ěшћа ла
Пау ворбја йн Фантазм сй ну сě дукě сус йн Јерусаљим.
5. Да кйнд њи сě ймпљињирě ʤйљиљи, кйнд јешйрěм пљекарěм, ње
петрјеҹа тоц ку мујерљи шй копији пйнě ђинафара орашулуј, шй дупа ҹе
йнӂенункјарěм йн марӂина мěрјулуј, ње ругарěм ла Думњеʤěу.
6. Шй дупа ҹе ње простйрěм уњи ку алцй, тунарěм йн гаљије; да ји сě
йтоарсěрě ла кěшйљи а љи лор.
7. Да ној дупа ҹе пљекарěм пи апě ђила Тајер, вењирěм йн Птољемаида;
шй дупа ҹе ње салутарěм ку фрацй, рамасěрěм ла ји о ʤй.
(Кап. 45). 8. Да мйњеʤй пљекарěм, Пау шй ној карjе јерјам ку јел, шй
вењирěм йн Кесарија; шй дупа ҹе тунарěм йн каса лу Фиљип
јевангељиста, карjе јерја уну ђин ај шапће ђакоњ, рамасěрěм ла јел.
9. Шй ěста авја патру фјеће марј карjе пророҹа.
10. Да пйнě ам трајит аколо мулће ʤйље, коборй ђинђал ђин Јудаја ун
пророк, пи нумје Агав;
11. Шй кйнд вењи ла ној, лувě ҹишторљи лу Пау шй љегě мйнљи шй
пиҹоариљи а љи луј, шй ʤйсě: аша ворбјешће Фантазму ал Сфйнт: пи
уому а куј сйнт ҹишторљишћа, аша о сйл љеӂе Јудајењи йн Јерусаљим,
шй о сйл прјеђа йн мйнљи лу ајҹенушћиу думњиʤěу.
12. Да кйнд ауʤйрěм аста, ње ругарěм шй ној шй ај ђаҹија сй ну сě дукě
йнђал йн Јерусаљим.
13. Да Пау распусě: Ҹе фаҹец шй плйнӂец аша шй ињима йм сугрумац?
Кě јо сйнт гата ну само сй фиу љегат, нума шй сй мор йн Јерусаљим ђе
нумиљи лу Домну Јисус.
14. Да кйнд нул путурěм йнторҹа, ње огоирěм ворбинд: Воја Домнулуј
ласě сй фије.
15. Да дупа ʤйљиља ње спримирěм шй јешйрěм йн Јерусаљим.
16. Да вењирě ку ној шй њишћи йнвацатарј ђин Кесарија, шй ње дусěрě ла
вруну Мансон ђе ла Кипар, йнвацатарј батрйн, сй фим ај луј гошћ.
17. Шй кйнд вењирěм йн Јерусаљим, ње примирě фрацй ку драг.
18. Да мйњеʤй сě дусě Пау ку ној ла Јаков; шй вењирě тоц прјезвитари.
19. Шй дупа ҹе сě салутě, повестй тот пе рйнд ҹе факу Думњеʤěу йнтрě
ајҹенушћиудумњиʤěу, ку служба луј.
20. Да ји кйнд ауʤйрě мулцамја ла Думњеʤěу шйј ʤйсěрě: Вјеʤ фи,
фраће, кйће миј ђе Јудајењ јастě карjе крјеʤурě, шй тоц сě рйндује пи
Кануну ал батрйн.
21. Да а ауʤйт ђе ћиње кě йнвјец ђе избјалě ђила Мојсěј пи тоц Јудајењи
карjе трајеск йнтрě ајҹенушћиудумњиʤěу, љи ворбинд сй ну сунаҹаскě
копији ај лор, њиш сй цйнě ађетурљи паринцйлор.
22. Дар ҹе сй фаҹем акума? Сигурат, вилајту о сй сě адуње, кě о сй аудě кě
ај вењит.
23. Аста, дакум, фě ҹец спуњем: Авјем ла ној патру уоамињ карjе ша луват
журамйнту;
24. Јај пи ěшћа шй ће курěцě ку ји, шй троша ђе ји сй радě капурљи а лор,
шй тоц о сй шћије кě аја ҹе а ауʤйт ђе ћиње нује њимик, нума кě шй ту
сйнгур цйњ Кануну шй трајешћ йн јел.

198

25. Да ђе ајҹенушћиу думњиʤěу карjе а крјеʤут, ној скрисěрěм дупа ҹе
њам ворбит, кě ји њимик ђин аја сй ну цйнě, ђикйт сй сě пазаскě ђе
олтаримиљи а лу идољ, шй ђе сйнӂе, шй ђе ҹеје йњекат, шй ђе курвије.
(Кап. 46). 26. Атунҹа Пау лувě уоамињија, шй мйњеʤй дупа ҹе сě курацě
ку ји, тунě йн храм, шй вјестй кйнд о сй сě ймпљињаскě ʤйљиљи
куратěцй ђе сар нуми олтаримја ђе тотнат ђин ји.
27. Да кйнд а трěбуит сй сě ймпљињаскě шапће ʤйље, дупа ҹе йл ваʤурě
йн храм ěја Јудајењ ҹе јерја ђин Азйја, йнтарйтарě тот вилајту шй пусěрě
мйнљи пи јел,
28. Збјерйнд: Уоамињилор Израиљењилор, ажутац! Ěста је уому карjе
ђарйнду пи тоц йнвацě супрјажмат ђи вилајт шй а лу Канун шй
супрјажмат ђи локуста; пě йнкě шй пи Јељињ багě йн храм шй погањи ал
сфйнт локуста.
29. Кě јерја а ваʤут ку јел йн ораш пи Трофим ђин Јефес , ђе карjе гинђа
кě ла багат Пау йн храм.
30. Шй тот орашу сě рађикě, шй сě адунě вилајту ђин тоаће пěрцйљи, шй
дупа ҹе йл принсěрě пи Пау, йл трасěрě афарě ђин храм; шй ђилок сě
йнкисěрě ушйљи.
31. Шй пйнě катасě сйл омоарје, вењи вјаста пйнě сус ла команданту
одрједулуј кě сě йнтарйтě тот Јерусаљиму.
32. Да јел ђилок дупа ҹе лувě солдацй шй капитањи, аљергě ла ји. Да
ěшћа кйнд ваʤйрě пи команданту шй солдацй, сě ласарě сйл батě пи Пау.
33. Да команданту вењи ла јел шйл лувě, шй порйнҹи сйл пунě йн доуо
ʤаље, шйл унтрјеба карjе је шй ҹе а факут.
34. Да йн вилајт уњи збјера уна да алцй алта. Да кйнд ну путу ђе збјерјет
њимик ку сигурату сй йнцаљагě, порйнҹи сйл мйње йн логор.
35. Да кйнд фу пи басамаҹе, јерја моарě солдацй сйл дукě, пинтру
ймпинсоарја вилајтулуј.
36. Кě дупа јел мјерӂа мулцймје ђе вилајт збјерйнд: Омоарěл!
37. Да кйнд јерја сй туње йн логор, Пау ʤйсě ла команданту: Дар ми је
слобěд спуња ҹова цйје? Да јел ʤйсě: Дар шћиј Јељињешће?
38. Нујешћ фи ту ěла Јегипћан карjе йнаинћа лу ʤйљиљишћа, йнтарйтě
шй скоасě йн ҹерěт патру миј ђе уоц?
39. Да Пау ʤйсě: Јо сйнт уом Јудајан ђин Тарс, орашн ђин ал куноскут
ораш йн Киљикија; ма рог ђе ћиње, ласěмě сй ворбјеск ла вилајт.
4о. Да кйнд јел йл ласě, стату Пау пи басамаҹе шй факу ку мйна ла вилајт;
шй кйнд сě факу марjе ҹет, ђезворби пи љимба Јудајаскě шй ʤйсě:

22

Ворба лу Пау ла Јудајењ ђе ал луј йнторс ла Иристосу шй тěјнујала
ку команданту ал солдацйлор.
1. Уоамињилор, фрацйлор шй тајкилор, аскултац акума а мја ворбě ђи
апаралě ђиспрје вој.
2. Да кйнд ауʤйрě кě љи ворби пи љимба Јеврјејаскě, сě факу шймјмарjе
ҹет. Шй ʤйсě:
3. Јо сйнт уом Јудајан, карjе сйнт факут йн Тарсу ал Киљикијеск, шй
крјескут йн ěста ораш ла пиҹоариљи а лу Гамаљил, йнвацат ку бунě сама
ла Кануну ал тајкилор, шй јерјам грижěљњику лу Думњеʤěу кум сйнћец
тоц вој астěʤ.

199

4. Јо ěста Друм ам вураит пйнě ла моарће, ам љегат шй ам прједат йн
бйзнě шй уоамињ шй мујерј,
5. Кум ҹе о сйм мартурјаскě примосфйнтарју шй примоҹури тоц; ђила
карjе шй тримјсатурј примиј пи фрацй йн Дамаск, шй ма дуҹам шй пи ěја
карjе јерја аколо, љегац сйј дук йн Јерусаљим, сй фије кинуиц.
6. Да кйнд мјерӂам шй ма апропијам ђе Дамаск, ми сě йнтймлě пила
амњаʤ ђеодатě сй стралуҹаскě пингě миње о марjе вјеђерје ђин ҹерј.
7. Шй каʤуј ла помйнт, шй ауʤйј гласу, карjе йм ворбјешће: Сауље,
Сауље, ђи ҹе ма вурěј?
8. Да јо ма распунсěј: Карjе јешћ ту, Доамње? Да јел йм ʤйсě: Јо сйнт
Јисус Назарјећану, пи карjе ту вурěј.
9. Да ај карjе јерја ку миње, ваʤйрě вјеђерја шй јерја йнфрикошац; ама ну
ауʤйрě гласу карjе йм ворбја.
10. Да јо ʤйсěј: Ҹе сй фак, Доамње? Да Домну йм ʤйсě: Скоалће шй дуће
йн Дамаск, шй аколо о сй цй сě спунě ђе тоаће ҹе је цйје рйндуит сй фаҹ.
11. Шй дупа ҹе нумйј ваʤуј ђе а марjе пућерје а лу веђерјаја, ма луварě ђе
мйњ ěја карjе јерја ку миње, шй аша ажунсěј йн Дамаск.
12. Да вруну Анањиија, уом думњеʤйјос пи рйнду лу Канун, мартурисйт
ђила тоц Јудајењи карjе трајеск йн Дамаск.
13. Дупа ҹе вењи ла миње, сě опри шйм ʤйсě: Сауље фраћиље, проујће!
Шй јо йн ěла ҹас ма ујтај ла јел.
14. Да јел йм ʤйсě: Думњеʤěу лу тајки ноштри ће аљасě сй куношћ воја а
луј, шй сй вјеʤ пи Алкуђирјептаће, шй сй ауʤ ворба ђин гура а луј:
15. Сйј фиј мартур ђиспрје тоатě лумја, ђе аста ҹе ај ваʤут шй ај ауʤйт.
16. Шй акума ҹе ће гинђешћ? Скоалће шй боћаʤěће, шй спалће ђе
пакаћиљи тјеље, кјемйнд Нумиљи Домнулуј.
17. Да ми сě йнтймплě, дупа ҹе ма йнторсěј йн Јерусаљим шй пйнě ма
ругам йн храм, сй фиу заносйт.
18. Шйл ваʤуј пи Јел карjе йм ворбјешће: Грабја шй јеш јут ђин
Јерусаљим, кě ну о сй примјаскě мартурија тја ђе миње.
19. Да јо ʤйсěј: Доамње, ји сйнгурј шћиу кě јо ам лападат йн бйзнě шй ам
батут пин сйнагогě пи ěја карjе крјед йн ћиње.
20. Шй кйнд сě варса сйнӂиљи лу Стјепйн мартуру ал тјеу, шй јо јерјам
аколо шй аминај ла моарћа луј, шй пазам ајњиљи а лу ěја карjе йл омора.
21. Шйм ʤйсě: Дуће, кě јо о сй ће тримјет ђипарће йнтрě ајҹенушћиу
думњиʤěу.
22. Шй ји йл аскулта пйнě ла аста ворбě, пě рађикарě гласу лор ворбинд:
Јал ђи пе помйнт пјал аша, кě јел ну трěбě сй трајаскě!
23. Да кйнд ěшћа збјерасě шй кобора ајњиљи шй лапада пулбěр йнсус,
24. Комěндуи команданту сйл мйње йн табор, шй ʤйсě ку батаје сйл
испићаскě, ђе ар шћи пинтру карjе винујалě аша збјарě пи јел.
25. Шй кйнд йл стрйнсěрě ку курěљиљи, ʤйсě Пау ла капитану карjе јерја
аколо: Пи уому Ромајан, шй ал њежуђекат, дар ва је слобěд сйл баћец?
26. Да кйнд ауʤй аја капитану, вењи ла команданту шйј спусě ворбинд:
Вјеʤ ҹе о сй фаҹ, кě ěста уом је орашану Ромајеск.
27. Да команданту кйнд вењи йј ʤйсě:
Спуњем, јешћ фи ту Ромајан? Да јел ʤйсě: Аха.
28. Да команданту распусě: Јо ђи марjе бањ ам капатат аста нумје ђе
орашěњије. Да Пау йј ʤйсě: Да јо шй мам факут йн ја.

200

29. Атунҹа ђилок сě ђацěрě йнлěтурј ђила јел ěја ҹе врурě сйл испићаскě,
да шй команданту сě спомйнтě кйнд йнцаљасě кě је Ромајан шй ҹе ла јерја
љегат.
30. Да мйњеʤй, врусйнд ђе сигурат сй аудě ђи ҹе йл винује Јудајењи, йл
слобоʤй ђин љегатурј шй порйнҹи сй винě примоҹури шй тот
Сйнадриону ал лор, пě скоасě пи Пау шйл пусě ђинаинћа лор.

23

Пау ла жуђекуш ђиспрје Сйнадрион. Урота Јудајењилор йн
супрјажма лу Пау. Солдацй йл мйнě йн Кесарија.
(Кап. 47). 1. Да Пау сě ујтě ђирјепт ла Сйнадрион, шй ʤйсě: Уоамињилор
фрацйлор, јо ку тот гйнду ђе биње ал мјеу ам трајит ђиспрје Думњеʤěу
пйнě ла аста ʤěо.
2. Да примосфйнтарју Анањија порйнҹи ла ěја ҹе стасě йнгě јел сйл батě
пистě гурě.
3. Атунҹа йј ʤйсě Пау: Пи ћиње Думњеʤěу о сй ће батě, зйдуље ал
варуит! Шй ту шěʤ пě ма жуђеҹ пи канун, да йнсупрјажма а лу ђи канун
порйнҹешћ сй ма батě!
4.
Да ěја ҹе стасě йнаокол ʤйсěрě: Дар пи примосфйнтарју ал
Думњеʤěулуј йнфрунц?
5. Да Пау ʤйсě: Ну шћусěј, фрацйлор, кě је примосфйнтарј; кě јастě
скрис: Ну ворби ђе рěу пи примоҹуру лу вилајту ал тјеу.
6. Да Пау кум шћија кě о парће сйнт садукеј да алалтě фарисěј, збјерě йн
Сйнадрион: Уоамињилор фрацйлор, јо сйнт фарисěј, фиу лу фарисěј, ђе
нађежђа шй ђе рађикату йн вијацě лу ај морц сйнт дат ла жуђекарjе.
7. Да кйнд јел аста ʤйсě, сě факу марjе ворбě йнтрě фарисěј шй садукеј,
шй сě ймпарцй вилајту .
8. Кě садукеји ворбјеск кě нује рађикарjе йн вијацě, њиш йнӂерј, њиш
фантазму, да фарисěји признěје пи амйндоуо.
9. Шй сě факу марjе збјерйт, шй дупа ҹе сě скуларě йн пиҹоарjе карћитори
ђин парћа фарисěјилор сě мйна ла ворбě шй ʤйҹа: Њиш ун рěу ну афлěм
ла ěста уом; дакě фи йј ворбјешће фантазму ор йнӂеру; сй ну ратујим
супрјажмат ла Думњеʤěу.
10. Да кйнд сě факу гйлҹао марjе, сě ћемја командату пи Пау сй нул рупě,
порйнҹи сй кобоарје солдацй шй сйл змулгě ђила ји шй сйл дукě йн логор.
11. Да йн аја ноапће сě факу Домну ђиспрје јел шй ʤйсě: Фи фйрђе
фрикě, Пауље, кě кум ҹе ај мартурисйт ђе миње йн Јерусаљим, аша бун
цар фи шйн Рома мартури.
12. Да кйнд сě факу ʤěоа, факурě уњи ђин Јудајењ уротě шй сě журарě
ворбинд кě ну о сй њиш манйнҹе њиш сй бја, пйнě ну омоарě пи Пау.
13. Да јерја ђе ěшћа мйјмулт ђе патруʤěҹ карjе ěста журамйнт факурě.
14. Ěшћа вењирě ла примосфйнтарју шй ла примоҹури шй ʤйсěрě: Ку
журамйнт ње журарěм кě њимик ну о сй густěм пйнě ну оморйм пи Паау.
15. Акума, дакум, вој ку Сйнадриону спуњец ла команданту мйње сйл
кобоарjе ла вој, парке ђе ац врја мйјбиње сй йнцаљеӂец ђе јел; да ној
сйнћем спримиц сйл оморйм йнаинћа лу ҹе сě јел апропије.
16. Да фиу лу сора Паулуј, кйнд ауʤй ђе аста уротě, вењи шй тунě йн
логор шй иви ла Пау.
17. Да Пау, дупа ҹе кјемě пи ун капитан, ʤйсě: Пи бајацěлуста дул ла
команданту, кě арjе ҹова сйј спунě.

201

18. Да јел йл лувě шйл дусě ла команданту, шй ʤйсě: Пау ал йнкис ма
кјемě шй сě ругě сйл дук ла ћиње пи ěста бајацěл карjе арjе ҹова сйц
спунě.
19. Да команданту дупа ҹе йл лувě ђе мйнě, шй дупа ҹе сě дусěрě сй фије
сйнгурј, йл йнтрјеба: Ҹе је аја ҹе ај сйм спуњ?
20. Шй спусě: Јудајењи сě ворбирě сй сě роаӂе ђе ћиње мйње сй коборј
пи Пау ла ји йн Сйнадрион, парке ђе ар врја ҹова мйјбиње сй йнтрјебе ђи
јел.
21. Ама ту нуј аскулта, кě йл аҹерě ђин ји мйјмулц ђе патруʤěҹ ђе
уоамињ, карjе са журат кě ну о сй манйнҹе њиш о сй бја пйнě нул омоарě;
шй акума сйнт гата, шй ашћаптě а тја ймбуњалě.
22. Команданту атунҹа ђацě друму ла бајацěл шйј порйнҹи: Ла њима ну
спуња кě мјај ивит аста.
23. Шй дупа ҹе кјемě пи дој ђин капитањ, ʤйсě: Спримиц доуо суће ђи
солдац сй сě дукě йн Кесарија, шй шапћеʤěҹ каларjец шй доуо суће ђе
саӂаторј, дупа ҹасу ал ђе триј пи ноапће.
24. Шй сй дукě кај сйл шадě каларјец пи Пау, шй сйл пјетракě виу пйнě ла
Фељикс корманарју.
25. Шй скрисě карће ку јеће аша скрисоарjе:
26. Клаудије Љисија, лал ђи ҹинстě корманарју Фељикс, салутамйнтурј.
27. Пи уомуста йл принсěрě Јудајењи шй врурě сйл омоарје; да јо вењиј
ку солдацй шйл скосěј, ауʤйнд кě је Ромајан.
28. Шй врусйнд сй шћиу приҹина ђе карjе йл винује, йл дусěј йн а лор
Сйнадрион,
29. Шй гасйј кě йл винује ђе трјебурљи лу кануну ал лор, да нарjе њишҹе
винујалě карjе ар фи ђе моарће ор ђе фјарě.
30. Да кйнд мја ивит ђе урота Јудајењилор супрјажмат ђи ěста уом, ђилок
йл тримјесěј ла ћиње, ђиђинд порйнкě шй ла ал ҹе йл винује сй спунě
ђиспрје ћиње ҹе ау ђе јел. Фи сйнатос!
31. Солдацй атунҹа, кум ҹе љи фу порйнҹит, луварě пи Пау шй сě дусěрě
ноапћа йн Антйпатрида.
32. Да мйњеʤй, дупа ҹе ласарě каларјецй сй сě дукě ку јел, сě йнтоарсěрě
йн логор.
33. Да ěшћа дупа ҹе вењирě йн Кесарија, прјеђацěрě карћа ла корманарју
шй скоасěрě пи Пау ђиспрје јел.
34. Да корманарју дупа ҹе ҹићи карћа, йнтрјебě ђиунђе је јел; шй дупа ҹе
ауʤй кě је ђин Киљикија, ʤйсě:
35. О сй ће испићеск кйнд во ажунӂе шй ај ҹе ће винује. Шй порйнҹи сйл
пазаскě йн палата лу Ирод.

24

Пау ла жуђекарjе ђиспрје Фељикс. Тужба Јеврјејаскě шй апарала а
лу Пау. Йнкисоарја йн Кесарија.
1. Да дупа ҹинҹ ʤйље коборй примосфйнтарју Анањија ку примоҹури шй
ку рјетору вруну Тјертул, карjе јешйрě ђиспрје корманарју ку тужба ђе
Пау.
2. Да кйнд йл кјемарě, порњи Тјертул сйл винује ворбинд:
3. Кě супт мйна а тја трајим йн марjе паҹе, шй бунатěцйљи ла ěста вилајт
сě фак ку грижйту ал тјеу, мартурисйм ку тоатě мулцамјала ђарйнду шй
йнтођиуна, ал ђи ҹинстě Фељиксуље!

202

4. Ама сй нуц фак мултě зађинě, ма рог ђи ћиње сй ње аскулц ђе кйћа, ку
бунатаћа тја.
5. Кě гасйрěм пи ěста уом кě је ҹумě, шй кě рађикě йнтарйтарје
супрјажматě ђа лу тоц Јудајењ пи тото помйнту, шй кě је ал ҹе поартě ора
лу јерјесу Назарјењеск.
6. Карје ҹеркě шй храму сй пангањаскě; пи јел шйл принсěрěм, шй
врусěрěм сйл жуђекěм пи кануну ностру.
7. Ама вењи Љисйја команданту, шй ку марjе сйлě йл змулсě ђин мйнљи
ноаштрје шйл тримјасě ла ћиње.
8. Дупа ҹе порйнҹи сй винě ла ћиње ај ҹел винује пи јел; да ђила јел поц
сйнгур, дупа ҹе йл испићешћ, сй йнцаљеӂ ђе тот аста ђи ҹе йл ној
винујим.
9. Да шй Јудајењи йј ажута ворбинд кě је аста аша.
10. Да кйнд корманарју йј факу ку сěмну сй ворбјаскě,Пау распусě:Шћинд
ђе мулц ањ кě јешћ ту алкуђирјептаће жуђекаторј ла ěста вилајт, ку
мйјмарје воје пи миње ма апěр.
11. Ту поц ауʤй кě нује мйјмулт ђе доуоспрјеҹе ʤйље ђе кйнд јо јешйј йн
Јерусаљим сй ма рог ла Думњеʤěу.
12. Шй њиш ма афларě йн храм, њиш йн сйнагоӂ, њиш йн ораш сй ма ку
ҹињива мйн ла ворбě, ор сй фак йнтарйтарје йн вилајт,
13. Њиш ји пот мартурисй аста ҹе кйтрě ћиње акума ђе миње ворбјеск.
14. Да аста йц признěј, кě пи ěла Друм, ла карjе ји йј ʤйк јерјесу, јо
служěск ла Думњеʤěу ал тајкилор, крјеʤйнд ла тоаће аја ҹе је скрис йн
Канун шйн Пророҹ.
15. Шй авусйнд нађежђе ла Думњеʤěу кě о сй фије рађикату йн вијацě лу
ај морц, шй ла ајкуђирјептаће шй лај пакатош, пи карjе шй ји сйнгурј
ашћаптě.
16. Да пинтру аја шй јо сйнгур ма йндур сй ам йнтођиуна минћиљи курат
ђиспрје Думњеʤěу шй ђиспрје лумје.
17. Шй дупа мулц ањ ам вењит сй дук милостйје ла вилајту ал мјеу шй сй
дау олтаримје.
18. Йнтра аша ма гасйрě куратат йн храм, ну ку лумја, њиш ку збјерěт,
19. Њишће Јудајењ ђин Азйја карjе а трěбуит вењи ђиспрје ћиње сй сě
тěнгује дакě ау ҹова ђе миње.
20. Ор ěшћа сйнгурј ласě сй спунě, дакě а гасйт ла миње вро винě, кйнд ам
статут ђиспрје Сйнадрион,
21. Ђикйт о аста уна ворбě пи карjе о збјерај стйнд йнтрě ји: Ђе рађикату
йн вијацě лу ај морц вој астěʤ ма дусěрěц ла жуђекарjе.
22. Да кйнд Фељикс ауʤй аста, шћинд прја биње ђе ěста Друм, сě ласě ђе
жуђекат, шй ʤйсě: Кйнд виње команданту Љисйја, о сй вěд ђе лукру
востру.
23. Шй порйнҹи ла капитану сй пазаскě пи Пау, шй сйј сě ушурјаʤě, шй
њиш ла уну ђин ај луј ђе апроапје сй ну сě опрјаскě сйл аскулће ор вењи
ла јел.
24. Да дупа кйћива ʤйље, вењи Фељикс ку Друсина мујерја а луј, карjе
јерја Јудајанě, шй кјемě пи Пау сй аудě ђила јел ђе крјеђерја йн Иристосу
Јисус.
25. Да кйнд Пау ворбја ђе ђирјептаће шй ђе йнфрйнарjе шй ђе жуђекушу
карjе о сй фије, сě спомйнтě Фељикс шй ʤйсě: Дуће акума, да ђалдатě
кйнд ош авја врјеме о сй ће кјем.

203

26. Да пингě аја траӂа нађежђе кě Пау о сйј ђа бањ ђе лар слобоʤй; ђеаја
шй ла кјемат ђес шй тěјнуја ку јел.
27. Да кйнд сě ймпљињирě дој ањ, вењи йн локу лу Фељикс Прокије
Фест. Да Фељикс, врусйнд сй факě ла Јудајењ пи воје, ласě пи Пау йн
йнкисоарjе.

25 Јеврјеји винује пи Пау ла Фест. Пау катě жуђекушу царулуј. Скосу
ђиспрје Агрипа.
1. Да Фест атунҹа дупа ҹе прими служба, дупа триј ʤйље јешй ђин
Кесарија йн Јерусаљим.
2. Атунҹа примосфйнтари шй примоҹури Јудајешћ йј сě вајтарě, шй сě
руга ђе јел,
3. Катйнд сй љи ажуће супрјажмат ђи Пау, сйл тримјатě йн Јерусаљим;
кум лар оморй ђин марӂина друмулуј.
4. Да Фест рааспусě кě пи Пау йл цйн йн Кесарија, шй кě јел сйнгур
йндатě аколо о сй сě дукě.
5. Карjе, дакум, пот ђин вој, ʤйсě, ласě сй мјаргě ку миње, пě дакě јастě
вро винě пи ěла уом, ласě сйл ђа ла жуђекуш.
6. Шй дупа ҹе пјетрјеку ла ји ну мйјмулт ђе ʤěҹе ʤйље, коборй йн
Кесарија шй мйњеʤй шаʤу йн скамну жуђекаторјулуј шй порйнҹи сйл
дукě пи Пау.
7. Да кйнд йл дусěрě, сě пусěрě йнаокол Јудајењи карjе јерја вењиц ђин
Јерусаљим, шй ђе Пау спуња мулће шй грјеље винујелурј, пи карjе ну
пућасě мартурисй.
8. Да јел сě апара: Њиш ла Кануну Јудајеск, њиш ла храм, њиш ла цар ну
факуј ҹова пакат.
9. Ама Фест, врусйнд ла Јудајењ сй факě пи воје, распусě ла Пау шй
ʤйсě: Врјеј фи сй ће дуҹ сус йн Јерусаљим, шй аколо сй ће жуђек ђе аста.
10. Да Пау ʤйсě: Јо стау ла скамну ђе жуђекуш ал царулуј, унђе шй трěбě
сй фиу жуђекат. Ла Јудајењ њимик нам факут ђевинě, кум ҹе шй ту биње
шћиј.
11. Дакě фи ам факут вро винě, ор ам факут ҹова ҹе је ђи моарће, ну
марјеск мури; дакě фи њимик нује ђин аја ђе ҹе ма ěшћа винујеск, њима ну
поаће сй ма прјеђа лор. Ла цару ма стрйг!
12. Атунҹа Фест, дупа ҹе сě ворби ку консултатори, распусě: Ла цару ћај
стрйгат, ла цару о сě ће дуҹ.
(Кап. 48). 13. Да дупа ҹе трјекурě кйћева ʤйље, Агрипа ймпарату шй
Верњикија коборйрě йн Кесарија ла йнтйлњалě ку Фест.
14. Шй кум јерја кě аколо мулће ʤйље рамасěрě, спусě Фест ла ймпарату
ђе трјаба лу Пау, ворбинд: Пи ун уом Фељикс а ласат йн бйзнě,
15. Пинтру карjе, кйнд фусěј йн Јерусаљим, јешйрě ђиспрје миње
примосфйнтари шй примоҹури Јудајешћ, шй ҹерја сйј сě жуђиҹе.
16. Јо љи распусěј кě нује ађету ла Ромајењ сй сě прјеђа врун уом ла
моарће, пйнě ну сě ал винуит йнфацйшаʤě ку ěја карjе йл винује, шй сй
ајбе унђе сй распунě ђе винујала луј.
17. Да кйнд сě ěја адунарě аиҹа, ну ма ласај ђе алтě датě, нума мйњеʤй
шаʤуј пе скамну жуђекаторјулуј шй порйнҹиј сě адукě уому.
18. Пилйнгě јел сě адунарě ај ҹел винује шй њиш о винě ђе карjе јо гинђиј,
ну о скоасěрě ла вјеђерје.

204

19. Нума авја супрјажмат ђи јел њишће йнтрјебаҹуњ ђе крјеђерљи а љи
лор, шй ђе вруну Јисус карjе а мурит, ђе карjе Пау йнтарја ворба кě је виу.
20. Да јо кум ну шћиуј йн врʤобуста ҹе о сй фак, ʤйсěј да ар врја сě дуҹа
йн Јерусаљим, шй аколо сйј сě жуђиҹе ђе аста.
21. Да кйнд Пау катě сйл пазйм пйнě ла жуђекушу а лу Август, порйнҹиј
сйл пазаскě пйнě нул тримјет ла цару.
22. Да Агрипа ʤйсě ла Фест: Шй јо сйнт ку воје сй ауд пи ěла уом. Да јел
ʤйсě: Мйње о сйл вјеʤ.
23. Да мйњеʤй, кйнд Агрипа шй Верњикија вењирě ку марjе маријосймје
шй тунарě йн магистрат, ку команданцй шй ку ај мйјкуноскуц уоамињ а
лу орашула, шй кйнд Фест порйнҹи, адусěрě пи Пау.
24. Шй ʤйсě Фест: Ймпаратуље Агрипа, шй тоц уоамињилор карjе сйнћец
ку ној; ујтацěвě ла ěста уом пинтру карjе тоатě мулцймја а Јудајењилор йн
Јерусаљим шй аиҹа, са напраћит ла миње збјерйнд кě јел ну трěбě сй мйј
трајаскě.
25. Да јо дупа ҹе йнцаљесěј кě јел њимик ну а факут ҹе ар фи ђе моарће, да
шй јел сйнгур ʤйсě сй фије стрйгат ла цару ал љикурос, йм факуј гйнду
сйл тримјет.
26. Ђи карје нам ҹе ку сигурат сй скрију ла стапйну. Ђеаја шйл адусěј
ђиспрје вој, да мйј ку бунě сама ђиспрје ћиње, ймпаратуље Агрипа, кум
аш, дупа ҹе сй во фаҹа йнтрјебарја, авја ҹе скрија.
27.
Кě ми сě ймпарjе кě је фйрђе минће пјал йнкис тримећа, да
винујелурљи а љи луј ну ље иви.

26

Апарала лу Пау ђиспрје Фест шй ймпарату Агрипа. Је тримјес ла
ймпарату Ромајеск.
(Кап. 49). 1. Да Агрипа ʤйсě ла Пау: Цй сě дě слобод сй ворбјешћ сйнгур
ђе ћиње. Атунҹа Пау дупа ҹе рађикě мйна, порњи сй ворбјакě:
2. Ђе нароку ал мјеу афлу, ймпаратуље Агрипа, ҹе о сй ма астěʤ ђиспрје
ћиње апěр ђе тоаће ђе ҹе ма винујеск Јудајењи.
3.
Мйј ку бунě сама ҹе ту куношћ пи тоаће ађетурљи Јудајешћ шй
пěрњицйљи. Ђеаја ма рог ђи ћиње сй ма аскулц ку бунатаћа тја.
4. Трају ал мјеу, дакум, ђин копиларије, карjе ђинтйј а фост йнтрě вилајту
ал мјеу йн Јерусаљим, йл шћиу тоц Јудајењи.
5. Карjе ма шћиу ђинтйј, дакě вор мартурисй, кě трајам пи а мйјаспрě
вицйкě а лу крјеђерја ноастрě, ка фарисěју.
6. Шй акума стау ђиспрје жуђекуш, пинтру нађежђа йн ймбуњалě пи
карjе о ђацě Думњеʤěу ла тајки ноштри,
7. Пйнě ла карjе тоаће а љи ноаштрје до’оспрјеҹе фирурј ђе лумје, ку
тоатě ињима ʤěоа шй ноапћа аргацйнд, траг нађежђа кě о сй ажунгě. Ђе
аста нађежђе, ймпаратуље Агрипа, сйнт винуит ђила Јудајењ.
8. Ђи ҹе вој гинђиц кě ну сě поаће крјеђа кě Думњеʤěу пјај морц рађикě
йн вјиацě?
9. Аша шй јо гинђам, кě трěбě сй фак мулће лукрěрј супрјажмат ђи
нумиљи лу Јисус Назарјећану,
10. Кум ҹе шй факуј йн Јерусаљим; шй пи мулц ђај сфйнц јо йнкисěј йн
бйзње, кйнд авјам стапйњирје ђила примосфйнтарј; шй кйнд йј омора, шй
јо аша гинђам

205

11. Шй пин тоаће сйнагоӂиљи, ђе мулћеорј ку кинујалě йј приђиђам сй
окараскě ла Јисус; шй ку прјамарjе мйрзě пе ји, јам вураит тома шйн
орашурљи алтуја.
12. Пинтру аша шй мјергйнд йн Дамаск, ку искаљитура шй команда
примосфйнтарјулуј.
13. Ла амњаʤ, ймпаратуље, ваʤйј пе друм ђин ҹерј вјеђерје мйјмарjе
ђикйт љикурату соарљилуј, карjе љикурě пистě миње шй ěја ҹе мјерӂасě