You are on page 1of 4

CNLER VE HDDAMLAR

Cinler lemini anlatmadan Osmanl elyazmas Eserlerdeki Cinlerin zellikle Hddam larn tasvirleri yaplmdr.Biraz rktc olsada Grlmeye deer.

Cinlerin yaratl:

Uzun Firdevs-i kitabnda Cinlerin yaratlmas konusunda unlar nakleder:

Allah ilk insan (H.z Adem)i yaratmadan nce ahrat'n-nr' yaratmtr.ahrat'n-nr btn cinlerin anasdr.Dier cinler bunun neslindendir ve Allah hepsinin zerine birer melek mvekkel etmitir.nsan eklinde tasvir edilmidir, fakat elleri, ayaklar, karn ve banda toplam 4000 yz vardr.Ate ve havadan yaratlm, su ve toprak karmamtr.

Metinde u ekilde anlatlmaktadr:

Allah ona dokuz yz bin yl (900.000) mr verdi.Yalnzd.Bu yalnzlktan kurtulmak iin Allah'a yalvard ve bir dost istedi. Duas kabul olunup kendi nefsinden bir nur grnd ve bir dii yaratld.Diisi bir sre sonra hamile kalp 4000 olan dourdu.Dokuz yz bin yl iinde nesli redi. ahrat'n-nr lnce evlatlar arsnda fesat balad.Tesbih ve tehlili unuttular.Yedi iklim alayarak Allah'tan bunlarn,yani ahrat'n-nr'n evlatlarnn yok edilmelerini istedi.Allah yedi gn meleklerine ahra kavmiyle savap ldrmelerini emretti, fakat ldremediler.Bunun zerine Allah hamelet'l-ar dan { Havle} ve { Kuvve} adl iki melek gnderdi. Bunlar cinleri ldrdler.Sadece bir erkek ve bir dii kald.Tekrar rediler.Allah onlarn zerine birer melek grevlendirdi.

Yanda grlen tasvir ahrat'n-nr'a aittir.

*Bu yaradlla ilgili ''Mearcu'n Nubuvve'' eserinde Muind-din Muhammed Emin Hirevi yle nakleder:

Allah Teala Kuran- Kerimin Hicr sresi 27. ayetinde yle buyurur:"Adem'den nce cinlerin babas olan Cn' ateten yarattk" Bu ate bir byk atetir ki,hem nur'u, hem duman vardr.Nur dan melekleri,zulmetten cinleri yaratt.Cinlerin babasna (Dmas) yahut (Tarns)derlerdi.Melekler nurdan yaratldklar iin ibadete baladlar.Cinler zulmetten yaratldklar iin de kfr,isyan ve tuyan ettiler.Zamanla oaldlar.Hak Teala bunlara bir eriat gnderdi. Tate ve ibadete ard.Tans ve evlad itat edip,Hak Teala ya ibadete koyuldular.Nice muddet bu halde devam ettiler.6030 yl yahut 5020 yl,Muhyiddin-i Arabi (kudisse sirruh) a gre 4020 yl geti.Bu mddetin sonlarna doru, inat ve isyana baladlar.Zira atein zulmet ksmndan yaratlmlard.Kibir edip ibadeti braktlar. Hak Teala, byklerini eitli cezalarla helak eyledi.Zayflar,eriattan ayrlmamt.badete devam ediyorlard.Onun iin sa salim kaldlar.Allah Teala kendi cinslerinden (Hlyanis) namnda birini bunlara vli tayin edip,yeni bir eriat emretti.lkin itat ettilersede ,uzun bir devir gedikten sonra bunlarda asi oldular.Allah Teala bunlarnda kibir edenlerini helak edip,doru yolda olanlar sa kald.Bunlarn bana (Halet) adnda bir cinni hkim etti.nc bir devir geti,yine doru yoldan ayrldlar.Allah'n gazabna uradlar.Slihlerden az kimse kald.Zamanla oaldlar.lerinde (Hams) adl birisi en iyileri idi.Onu kendilerine vli yaptlar.Btn mr boyunca emr-i bil mruf nehy-i anil mnker ve eriatn hkmlerini uygulad.Bunun vefatndan sonra Cn'n kt evlatlar,nimetlere kfredip,isyan ve fesad yolunu tuttular.Allah Teala onlara nasihatiler yollad. Asla fayda etmedi. Drdnc devirde nihayet buldu. Hak Teala hikmeti gereince melekler gnderip onlarn ounu katlettiler.Arda kalanlar,adalara, harabelerde saklandlar.Daldlar.Bla erimeyenleri melekler esir ettiler.Onlardan biri AZZL idi.

AZZL {BLS}

Azzil meleklerle ge kp, aralarnda byyp gnden gne ilerledi. yle olduki, meleklerin muallimi (hocas) oldu.Bzlar derler, onun babas Hablis adnda Aslan suretinde idi, anasnn ad Teblis de Kurt suretinde idi.Batan babasna isyan etti,sonunda bu belaya dt.Bir rivayette ge kmasna sebeb,Cn evlad helk olunca, fesadlarndan tr, Azzil onlardan ayrlp, bir kede ibdetle megul oldu.yleki, onun edebinden ve ibadeti okluundan melekler dua etip: "Byle kimsenin meleklerle beraber olmas uygundur" dediler.Allah Teala meleklerin duasn kabul edip, onu dnya semasna kard.

Burada da o kadar ibadet ettiki 2. kat gk melekleri bunu kendi yanlarna istediler.Hak Teala kabul buyurdu.Bylece 7. kat ge kadar ykseldi.

Cennet meleklerinin reisi olan Rdvan: "Y Rabbi, btn gk tabakarndaki melekler onun ibadetiyle haz duyuyorlar.Birka gnde Cennettekiler ondan istifade etsinler" dedi. Hak Teala kabul edip Azzil'i Cennete ald.badete devam etti.Ar- l da yakuttan bir minber zerinde

oturur,melekler ba ucunda nurdan bayrak tutarlard.Bu vaziyette meleklere vaaz verirdi.Etrafna o kadar melek toplanrd ki adedini yanlz Allah Teala bilirdi.

Azzil bylece ibadete nice yllar devam etti.Bir zaman geldiki yeryznde vaktiyle helk olan kavimden sa kalp teye beriye dalanlar ve dalarda yayanlar zamanla oaldlar.yle ki yeryzn doldurdular.Lkin Allah Teala ya nasl ibadet edileceini bilmezlerdi. Azzil bunlar Hak yola davet etmek iin Allah Teala dan izin istedi,kabul olup bir ksm melekle ile beraber yeryzne indiler.O kavmi doru yola davet ettiler.Az kimse itaat etti.

Bunun zerine Azzil, Cehlut bin Belnet isminde salih bir kimseyi, o kavmin byklerine gnderdi.Eli emre uyarak o kavme geldi.Doru yola davet etti.Lkin dinlemeyip ehid ettiler.Azzil'in haberi olmad.Eli ge kalnca bir bakasn daha gnderdi.Onuda ehid ettiler.Oda gelmeyince Azzil birbiri ardnca biroklarn gnderdi.Hepsini ehid ettiler.En son gnderilen (Yusuf bin Ysif) adnda biri,bir hile ile ellerinden kurtulup Azzil'e geldi.Vaziyeti anlatt.Azzil,Hak Tealadan izin isteyip meleklerle birlikte o kavmin zerine yrd.ounu ldrd.Kalan etrafa daldlar.Azzil yeryzn bunlardan temizleyince Hak Teala yeryznn idaresini de ona verdi. Azzil kh gklerde Allah'a ibadet eder,kh Cennette taatla megul olurdu.Ne zamanki yerlerin ve gklerin idaresi kendisine verildi,Benlik sfat zhir oldu,kendine gurur geldi.

Bu halde iken meleklerden bazlar Levhi Mahfuza baktlar,grdlerki; Allah Teala ya yakn olanlardan birisi pek yaknda Allahn gazab ve lanetine urayp kovulacak.Derhal Azzil'in huzuruna geldiler.Azzil onlar zntl grnce sebebini sordu.Melekler grdklerini haber verdiler ve bu belnn kendilerinden birine gelmemesi iin dua istediler. Azzil: -Bu bel bize ve size deildir.Ben o yazy senelerdir gryorum.Kimseye sylemedim. dedi Onlar dua etmesi iin srar ettiler.Azzil, el kaldrp:"Y Rabbi! Bunlar bu beladan emin eyle!dedi.Gururundan kendisini sylemedi ve kalbine zerre kadar bir korkuda gelmedi. Bunun iin ebediyyen mahrum ve hsrana mptela oldu.O bela kendine geldi.

Azzil'in bir ad blis'tir.

Bu Hddam (hizmet eden Cinler) Haricinde Havas da eitli nedenlerle (Sevgi,Muhabbet,Dman kahretmek v.s) Hddam lardan i lerin hallolmas maksadiyle arac olmalarn talepde edilir. imdi ki resimlerde tasvir edilen hddam larda bunlara birer rnek.