You are on page 1of 38

‫‪1977‬‬

‫א 
א 
א
אא 
‬
‫‪ :‬أر ه ي‬
‫آ م ا ا 
آل‪  -‬اج‬
‫'" ا& ا آی ا‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری ‬
‫‪ :‬إر ل‬

‫اﻝ &‪ $%‬و ا ‪#‬اد ا ﻝ و‪" :‬اﻝ‪-() %‬ة" ‪http://www.al-mounadhil-a.info‬‬

‫‬
‫ه‪/‬ا ا ‪-.‬دة ی‪+‬ة 
))(‪:‬‬
‫ی‪$‬ض ? ‪  +@5‬ﺹ? ا& ا' >ﺹ< ﻡ‪$‬رك ه‪ ،- 9‬و ‪ $ 67‬ل ‪%5‬ع اج ‪3‬ر"روا‬
‫‪J Charleroi‬ﺡاز إﺡ‪+‬ى ا‪E‬ﻥرات اذرة 
) ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ا>"ﻥ وا)& وا‪M‬ورو ﺽ‪ +‬ا‪"&-‬م ا‪/‬ي ‪?.‬‬
‫أرب ا‪ < $‬ا 
"ات ا‪PM‬ة ‪ O‬ا‪) <N3‬و ه‪ U/‬ا‪. :T)' 7‬آ ‪ B S N‬ﻡ‪+$‬دة ا& 
ت(‪ .‬ی‪3‬ح ا‬
‫‪.‬وط ه‪/‬ا ﻥر‪" :‬غ ا"ﺡ‪+‬ة ا‪7 $‬ص ‪ O‬اﺡام ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬وا ‪ < + ] ،‬ﻥ‬
‫آ>ﺡ ﻡ‪$‬رض ﻡ‪ b‬ا‪$‬ون ا‪ ،)%‬ا)ء ا‪+‬ری& ر ی 
ري ﻥ ی‪ ّ>7‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪.‬‬
‫ی‪ 9 $‬ه‪/‬ا ا@‪ +‬ا‪ ?& $‬وی 
‪ de‬ﻡ( ه‪ U/‬ا ‪$‬رك ‪"5 c$‬ا‪ +‬ا'ل ا‪ $‬ا‪$‬ﻡ  ‪ b‬ا)‪+‬ان اأ ‬
‫ا ا"م‪ "- .‬ی‪3‬ح أﺹ"ل ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا وﻡ '‪ ?$‬ﻡ( "ا@‪ f‬أﻡم ا( ا>ﺡ(‪ ،‬وی>‪ 6‬ﻥ^ ا‪ $‬ل‬
‫ا‪  E ،($%‬ا‪"#‬ری(‪ ،‬إ‪ O‬ﺽورة ا'ل ‪" <M‬ی ا ^ ا و‪ g‬إﺽ‪) -$‬وه" ﻡ أ‪& ? h‬ء ‬
‫ﻡ‪ ?j3‬ﺡ‪ 6N i‬ﻥ
) ا ^ ( ﻥ ‪ .(%100‬آ ی"ﺽ‪ h‬ا‪5$‬ت ا )د ( ا‪3‬ط ا وا‪3‬ط ا 
‬
‫‪ 9'P‬ﻥ'ل ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ا‪"%‬ی< ﻡ( أ< اﻥ‪ .-5$‬وی‪ 6)#‬أی' ا‪ 5$‬ا )د ( &ن ا‪n‬ﺽاب وا ا ‬
‫ﻡ( ‪ ، -‬و( ا )وا 
ر ا( وا‪7‬ب ا‪"#‬ري ﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى‪.‬‬
‫‪ ،o3 o.‬ودون أن ی>‪ (%‬ارئ‪ ،‬ی)
‪ T‬ا إ ا& ﺙ"ری ا‪.‬اآ ‪j‬آ ‪ ،-‬ﻡ) ‪ O‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا ‪ )%‬‬
‫ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬و‪ O‬ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م ا >' إ‪ O‬ازدوا ا 
‪ ، %‬و‪ O‬ا 
ا‪/‬ا ا‪.E‬اآ ا ‪ O‬ا &‪g‬‬
‫ا‪. $‬‬
‫وی& ه‪/‬ا آ? ا ت ا‪%‬ﻥ وا& < ا'‪ ، e‬ﻡ 
‪ $‬أ " واﺽ‪ 7‬و 
‪ %‬ﻡول ﻡﺽ< ﻥ ﻡ" ‪.T‬‬
‫و&‪ +‬ه‪ U/‬ا‪M‬ه ا)‪+‬ا‪ "r‬ا>@ > 
ه ﻡ ی‪"%‬ي ? ا ﻡ( ﺡ‪ .)Z g‬أﻥ‪+‬ری? هي ی‪$‬ض‬
‫"ه و ا‪ $‬ل ا‪/ )%‬ات‪ :‬ر‪ c‬آ< ﻡ ی‪ 63‬ا‪ $‬ل وی&@‪ ،9-‬ﻡ ی‪/‬رره‪ 9‬وی‪ ،9-%)7‬ور‪ c‬آ< ﻡ ی‪/N‬ي‬
‫ )‪ 9-‬و)‪Ps 9-$‬ی(‪ ،‬و‪ >7‬آ< ﻡ ی 
‪ O +‬وﺡ‪ 9-+‬واﻥ
&ﻡ‪ 9-‬و‪ ،9-o)$ O‬آ< ﻡ ی 
‪ O +‬زیدة‬
‫‪ 9-‬ا 
وا‪"5 #‬اه‪ 9‬ا‪e‬ﺹ ‪.‬‬
‫‪"%‬ي آ< ﺹ>‪ 7‬ﻡ( ه‪/‬ا اب ‪$. O‬ر ا‪7‬آ ا‪ $‬ا‪+‬ی‪ ،9‬وا‪/‬ي ی‪ t>7‬ا"م ﻡ< ﺡ? وﺡ? أآ‪ #‬ﻡ( ذي‬
‫‪7 :<)5‬ر ا‪ $‬ل "ن ﻡ( ﺹ‪ b‬ا‪ $‬ل أﻥ>
‪ ($ ? u^ .9-‬ﻡ')(‪" :‬ن ا‪.E‬اآ ﻡ( ﺹ‪ b‬ه‬
‫‪ -7 E‬اأ ل ‪j‬ﻥﻥ?‬
‫ا‪ $‬ل أو ‪" E‬ن‪ .‬و ‪ 9‬إﻥذ ا‪'7‬رة ) ‪7‬ر ا‪ $‬ل ا ) ‪ O‬ا'ﻡ( ا‪M‬ﻡ وإ ّ‬
‫وﻡ 
? ا‪" ،( 3‬ﺡ‪ ?3‬و‪ E‬ن ی? ا ﻡ ‪.‬‬
‫ی& "زی‪ b‬ه‪/‬ا اب‪ ،‬ا‪/‬ي ی‪3‬ف را‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری وا‪M‬ﻡ اا‪ b  ، $‬ا ‪v3‬ت وا ^ ت ا ‪"- .‬‬
‫ی 
‪ f7‬ا ‪ $%‬وا> ﻡ( ‪ b <)5‬ﻡﺽ ا>‪+‬را ا‪$‬ﻡ ‪ $‬ل ا)&( ‪ F.T.G.B‬و‪ C.S.C.‬و ‪b‬‬
‫ا‪.E‬اآ( وا‪ ("3‬وا‪"#‬ری( ا‪/‬ی( ی)‪"#7‬ن ( )< ‪7‬ر ا‪ $‬ل و"غ ا‪.E‬اآ ‪+‬ﻥ‪.‬‬
‫‪ O‬آ< ﻡ( ‪ bZ‬ه‪/‬ا اب‪ ،‬أن ی‪+‬رك ‪j‬ن ا^ی ا ی‪$‬ﺽ‪ "- – -‬آب ﻥ^ي < ﻡ ا ﻡ( ﻡ‪y 9 -O$‬‬
‫( ‪j‬ﻡت ا ‪ < ،(>#‬ﺹ‪ -r‬ﻡﺽ<   ه‪ 9‬ﻥ‪ ?Z3‬إﺡاز ﻡ ‪% $‬ع آﻡ< ﻡ( ‪)Z‬‬
‫ا‪$‬ﻡ ‪ .‬ه‪ U/‬ا^ی ﻥج ‪ & dP‬وا‪7‬ة‪ ،‬وه" ﻡ ی ‪ -7‬آ< ‪ - 5‬وی' ( ‪ -‬ﻡ 
) أآ‪+‬ا‪.‬‬
‫إر ل‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪$‬‬
‫‪ E‬ی‪ +‬ه‪/‬ا ا ‪ <7‬آ< ﻡ^ه ا‪ < $‬ا وا 
 ‪ 9‬ا‪ E "- .<N3‬یول "ى ‪ c$‬ا‪ T‬ا‪  M‬‬
‫‪n‬ر ء < ﻥ آ>ﺡ ودی "‪5‬ا‪ Z‬ﻡ ‪"7‬ر ﺡ"ل 
ا‪ $‬ل ا‪/‬ا '‪E‬ت‪ .‬آ أﻥ? ‪ E‬یول ﻡ
‪ j‬ا‪7‬ب‬
‫‪. <3 E‬‬
‫ا‪"#‬ري‪ ،‬ا‪M‬داة ا'وری 'ء ‪ O‬اأ ‪ ،‬إ ّ‬
‫ی ( ه ا‪  M‬ﻡ 
‪+‬ة ا( ا‪ O ($%‬ﺡ< ﻡ‪ (3‬ﻡآی( "ا‪ --‬ی"ﻡ‪:‬‬
‫ أي ﻡ"‪ u5‬ی& ا‪e‬د‪ U‬إزاء ا ^ ت ا وإزاء ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪- 7‬؟‬‫ آ‪ 9^ u‬ا‪ $‬ل ا'ل ا"ﻡ ﺽ‪ +‬ا‪N E‬ل اأ ‪ O 9- 7‬ا د ا ا& ﺙ"ری >' إ‪ O‬ء‬‫ا‪.E‬اآ ؟‬
‫ذ{ ‪M‬ن ا>ة ا@ 
ا ی& ‪ O‬ﻡﺽ ا‪ $%‬ا ‪'7‬ره دا@ ه أن ا‪M‬زﻡ اأ ‪+‬رج ‪+‬ول‬
‫ا‪ M‬ل‪ ،‬أآ‪ #‬ﻡ( أي و‪ 65‬ﻡ'‪ ،O‬ء ا 
ا‪/‬ا ا‪.E‬اآ‪ .‬إﻥ‪> -‬ض ‪ O‬ا‪7‬آ ا‪ ، $‬إذا أرادت ا‪7‬ر ﻡ(‬
‫‪j‬ﺙ ا‪n‬ﺹﺡ ‪ ،‬أن &‪+‬د ا'ل ﻡ( أ< ا ‪ %‬ا‪E‬ﻥ ا ‪+%‬م ﻡ‪ b‬ﻡ‪ f%‬ا‪N E‬ل اأ ﻥ>
?‪ .‬وﻡ( (‬
‫ه‪ U/‬ا ‪ +$ ،%‬ا ا‪ )5‬ا‪ $‬وا‪j‬ﻡ ت دون ‪"$‬ی‪ c‬أو ا داد إﺡ‪+‬ى ا‪M‬ه‪+‬اف ا ‪"$ E‬ض‪ .‬وی& ر‪-%‬‬
‫‪.j‬ل ﻥ' ‪ |- $‬ا‪ $‬ل ‪ 97‬ﻡه‪ 9‬ا‪e‬ص وﻡ ا & ‪ ،b‬آ ی‪ |-‬ا 
‪ %‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪g& Z‬‬
‫ا‪ . $‬وی)‪ T‬ا‪ < $‬ا ا>ﺡ ا>< وﺡ‪ 9 U+‬ه‪/‬ا ا‪%‬ی‪ ،f‬ا م ا‪M‬ول‪ " ،‬ا‪ $%‬ا‪ $‬‬
‫و‪J‬ﺹاره ‪" O‬ﺡ‪ +‬ا'‪E‬ت ا‪ $‬إن ا ‪$‬رك ا"ﻡ ‪/- .‬ا ی‪ de‬ه‪/‬ا ااس ﺡا آ)ا & ا ‪$‬رك‬
‫ا‪ $‬ا " ‪.‬‬
‫ر ی‪ {3‬ا)‪ c$‬آ"ن ه‪/‬ا ااس آ)? ﻡ< ی‪+‬وي ‪ 9‬ی&وز ‪"Z‬ر ا‪ 9$‬ا‪+E‬ا@‪ .‬وإذا أُ‪ .‬إ‪ O‬ه‪ U/‬ا
‪ j‬ه‬
‫ﻥ‪ 
-‬أه  ‪ b & .‬ا)"ر"ازي ه" ا
ول ( ه‪/‬ا ا"ا‪ .b5‬وﻡ( ا آ‪ +‬أن ا ‪ 9 u‬ی( ‪O‬‬
‫ﻡ‪ +‬ا ‪+‬ر ا)"ر"ازی ﻡ ‪ ?$‬ه‪/‬ا اب‪ .‬ی‪"$‬د ا>'< "ی ا 
‪+‬ر ا‪M‬و‪ O‬إ‪ O‬أ‪ ،‬ا‪/‬ي آن‬
‫ﻡ( ‪+5‬اﻡ‪ O‬ا ﺽ( او 
( وا‪/‬ي ‪+ h‬م ی‪ O $‬ا‪%‬ی‪ f‬ا‪ ،h7‬آ ی‪"$‬د إ‪ O‬اﻥ' ﻡ إ‪O‬‬
‫ﺹ>"ف ا‪M‬ﻡ اا‪ $‬وإ‪ - O‬ا)&‪ ،‬را‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری ‪ .L.R.T.‬و‪ U/-‬ا‪ %‬ا‪PM‬ة أه ‪ E :-‬ی>‬
‫‪7‬ب أن ی‪ ($‬ﻥ>
? ﺙ"ری ی 
‪ b%‬ﻡ‪" h‬ی(  ﻡرآ 
ﺙ"ري ‪$‬ﻡ<‪ .‬ی>ض ه‪/‬ا و"د ﺡب 
"د ?‬
‫دی "‪5‬ا‪ Z‬وا ‪ $‬و ? ا‪")$‬ی ‪ ،‬ﺡب ی 
‪ O +‬ا& اری‪7 e‬آ ا‪ $‬ا‪ $‬و‪5‬در ‪O‬‬
‫ا ‪e‬ص درو ‪+ -‬ون دو‪ . @ r‬ه‪/‬ا آ< ﻡ و‪ U‬ه‪/‬ا ااس إﻥ‪e‬ا‪ ?Z‬ﺹ>"ف ا‪M‬ﻡ اا‪. $‬‬
‫ ‪ 9Pj‬ه‪/‬ا ا‪+‬ی‪3 9‬ا ‪E€ f‬ن "ﻥ‪+‬ور )‪+5  (Allain Tondeur‬م ﻡ( ﻡ 
‪+‬ة ﺙ ‪ r‬ه‪/‬ا اب‪.‬‬
‫إﻥ‪ -‬ﺡ& إﺽ ‪ O‬أن ا‪E‬ﻥ
&م ( ا‪ $‬ل ا‪+‬وی( وا‪/‬ه( ‪ g‬آﻡ ر‪+ r‬ر ﻡ ه" وا‪ b5‬ﻡ "س ^ ‬
‫ا‪"#‬ری ‪.‬‬
‫&‪ 27 . /‬أ ( ‪1977‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ (1‬اﻝ‪627‬ت اﻝ ‪ 2‬ض اﻝ‪ $2/3‬اﻝ ‪$/‬‬
‫ﻡ‪3 /‬ات ا 
( وا 
ا‪E‬ﺹﺡ ^ ت ا‪7‬آ ا‪ $‬ا‪+‬ی ‪"e‬ن ا ‪ h‬ا‪"7‬ی ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪ .‬ی'‬
‫إﺡ‪+‬اث ﺙ‪N‬ة اح اأ وا 
 ‪Z‬ی‪ f‬ا‪.E‬اآ أن "م ا‪ $%‬ا‪ $‬ا"ا وا‪"#‬ری ‪de‬‬
‫ا‪7‬آ ا‪ $‬ﻡ( أ ا‪E‬ﺹﺡ ا )‪ . /‬و)"غ ذ{‪ - +E ،‬ﻡ( أن ‪ <-‬و
‪ f‬ﻥ‪ -Z3‬و‪ f‬روح وﺡ‪+‬وی ‪،‬‬
‫و‪ <)5‬آ< ‪.‬ء ا ر ا ا"ﻡ ‪ .‬إن ا ^ ت ا & ‪ b‬ﺡ أآ‪ #‬ﻡ( ‪ %70‬ﻡ( ‪+ N.‬ﻥ‪ ،‬وه وﺡ‪+‬ه‬
‫ادرة ‪3 o)$ O‬ات أ"ف ا‪ $‬ل‪ .‬و‪ g‬ﻡ^هة ‪ 13‬ﻡرس ‪ 1976‬ا د‪ 6‬إ‪ -‬ا>‪+‬را ا‪$‬ﻡ ‪ $‬ل‬
‫ا)&( ‪ F.T.G.B.‬وا ﺽ ‪ 100 6‬أ‪ u‬ﻡ‪3‬رك "ى ‪j‬آ‪ .{/ +‬إﻥ‪ -‬أی' ﻡ^ ت ا‪7‬آ ا‪ $‬ا یﺽ<‬
‫‪ -‬ا‪ $‬ل ) إ‪ O‬آ> آﻥ‪ 6‬ﻡ‪3‬ر‪ 9-‬ا 
‪ ،‬و'‪ 9‬ﻡﺽ ا‪7‬آ ا‪ $‬ا‪M‬آ‪ #‬و‪+$ h> 9 ،u .‬‬
‫ا‪ $%‬ا‪ $‬وا ‪ ،‬ادرة وﺡ‪+‬ه ‪ O‬آ 
ا‪ < $‬او ا‪n‬ﺹﺡ‪ ،‬ا‪ <3 < $‬ﻡ
‪.f‬‬
‫ه‪/‬ا ا"ا‪ E b5‬ی)< ا&‪+‬ل‪ ( ،‬ﻡ ه أ )?؟‬
‫إﻥ‪ b)% -‬ﻡ‪+$‬دة‪ ،‬و ‪/‬آ أه ‪:-‬‬
‫‪r‬ب ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬دا‪ <P‬ا ^ ت ا ﻥ>
‪.-‬‬‫اﻥ 
م ا آیت ا ‪ -‬و‪r‬ب ات ( ﻡﺽ ﻡ‪ ue‬ا&‪-‬ت دا‪ <P‬ا‪%‬ع ا"اﺡ‪.+‬‬‫‪+‬م ‪ 9-‬ا‪ $)% $%‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ﻡ ی دي إ‪r O‬ب ا‡ق ا 
‪+‬د ‪Z‬ی ﻡ"ا‪. --‬‬‫ا‪e‬ت ا 
 أو ط ا‪. $%‬‬‫‪+‬م إدراك ‪ $)Z‬ا‪ < $‬ا ا 
ري ﻡ( ‪ c$ <)5‬ا ^ ت ا 
ا‪"P) $%‬ﺹ ا & "ت ا وی ( أو‬‫اﻡآ‪" -‬ی ‪.? |ZP‬‬
‫‪E‬ی&‪ ( 9‬ه ا‪ $%‬ا ا‪ N 5‬ﻡ"ازی( ا"ى ( ا‪+‬ة وا ‪ < ،
7‬ی> 
أی' ء ا‪ $%‬‬
‫ا‪  $‬ا ‪e‬ص دروس &رب ا 
"ات ا‪PM‬ة ﻥرا‪ -‬وها@ ‪r > .-‬ب ه ^ ‪ ،‬ی‪ <7‬آ< واﺡ‪+‬‬
‫دا‪ <P‬ﻡ‪% ?j3‬ی? ا‪e‬ﺹ ‪ ،‬وی دى ا‪")$‬ی"ن‪ ،‬ء ‪ O‬اد اﺡر »ا‪ Te‬ا‪ ،«h7‬زرع ‪"3‬یŠ ﻥ(‬
‫ا& ‪e b‬ﻥ وا&)(… ( ا‪ $‬ل ه"ا ﻡارا ‪ O‬ا ‪") ( 9-@N‬ی( و( ﺹ "م ‪+‬ور آ)ر ا >ی(‬
‫ذووي ا& < ا‪%‬ﻥ ‪/ .‬ا اه‪ 9‬ی"ن ‪ 9-‬ﻡ‪ ()%‬ﺽ( ﺹد‪ (5‬و‪+‬ی(‪ ،‬ی‪"$‬ن آ‪ u‬ی‪" 7‬ن ﻡ
و‪9-‬‬
‫وآ‪ u‬ی"دوﻥ‪ 9-‬إ‪ O‬اﻥرات ‪. $‬‬
‫ﺙ آ‪#‬ة ﻡ( ا ﺽ( و ا دی وﺡ‪ O‬ﻡ( ا >‪ (r‬یی‪+‬ون ا'ل ﻡ( أ< ﻥ ﻡ‪ ( . 7‬ﺙ< ا‪-M‬ة‬
‫ا ا‪ @-‬وآ)‪E' -7‬ت‪ $ ،‬ا‪+$‬ی‪ +‬ﻡ( ا‪ $‬ل یا‪"$‬ن أو یددون‪ .‬وﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى‪ ،‬ی‪ 63 +$‬ا‪ $%‬‬
‫ﻡ< إﺡ)ط ﺡ‪ +‬ذا?‪ .‬إﻥ? ‪ i‬إﺽ Œ اع ه ا 
ر ا‪+ ،‬ءا )دل ا&ري ا ‪ .$‬و^‪O 9‬‬
‫‪+5‬ة ﺡ‪ +‬أدﻥ‪ O‬ﻡ( ا ‪ + . %‬ث ﻡ‪ 7‬أآ‪j #‬آ‪ #‬أن ﻥ)ه( ر ‪ O‬ا‪ < $‬ا ا>ﺡ وا‪+‬ی "‪5‬ا‪Z‬‬
‫و( >"‪ O ?5‬ا"ا‪ f‬وا‪$‬ون ا‪.()%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ (2‬اﻝ;‪ /‬و‪ :‬ا‪ $/9‬اﻝ ‪$/‬‬
‫آ< ا ^ ت ا‪+‬ی ‪7‬آ ا‪ $‬ا )‪" ، Z‬اء ﻡ‪ -‬ا‪M‬ﺡاب ا 
أو ا ^ ت ا ‪ .‬و‪ ?)3‬و‪5‬ا‪-Z‬‬
‫{ ا@ ‪ O‬ا 
‪ %‬ا‪ $‬ا ‪ %7‬و‪5‬ا‪" ،Z‬اءا ا( أو ‪+‬ان أورو ا‪ . 53‬وﺙ ﻡة ﻡ‪3‬آ ‬
‫( ‪ b‬ا‪-M‬ة ا)و‪5‬ا‪ Z‬ی ( ا ده آ‪$‬ی‪ :u‬أ‪+‬ا ( ‪ h‬ا )درة ا^ ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬و ‪+‬ى دا@ ‬
‫< دی "‪5‬ا‪ $ Z‬رس ‪ O‬آ ا‪M‬ﺹ‪+$‬ة ا
) ه" أن ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا‪3‬ی‪ 7‬ذات ا‪E‬ﻡزات اﻥ‪ ،6‬ری‪e‬‬
‫وﻡ‪ /‬ﻥ‪ ،-j3‬ﺡ"ق وآ‪/‬ا ‪ %‬ﻡ& "ع ا‪ $‬ل ا‪/‬ی( ‪ .9-# +‬و" ‪ b‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ه‪ U/‬ا‪E‬ﻡزات ‪P‬ل ‪"%‬ر‬
‫ا ^ ت ا‪ ، $‬و‪ -
> fe‬ﻥ ‪ T‬ﺡة ‪+‬ی‪+‬ة >"ق ﻡ‪+$‬ل ﻥ ‪ T‬ﺡة ﻡ‪ ،-Ze‬ویب ﻡ( ﻥ ‪ T‬ﺡة ا)"ر"ازی ‬
‫ا‪N‬ة‪ .‬و ﻥ>‪ g‬ا"‪ -5Z b' 65‬ا‪e‬ﺹ ‪ < $‬وا'ل دا‪ <P‬ا ^ ﻥ>
‪ - h ،-‬ا‪>7‬ظ ‪{ O‬‬
‫ا‪E‬ﻡزات و‪"%‬یه‪.‬‬
‫إن ا)و‪5‬ا‪ Z‬إذا ‪.‬ی‪ 7‬ا ‪/ -‬وره دا‪ <P‬ا‪7‬آ ا‪ $‬وﻡ‪+3‬ودة إ‪Ev -‬ف اوا‪ .T‬وإن وﺽ‪-$‬‬
‫آ‪3‬ی‪ - 7‬اﻡزات‪ ،‬ا 
‪+‬ة ﻡ( دوره آ ‪ $ <#‬ل دا‪ <P‬ا^م اأ ﻥ>
?‪ ،‬ی> 
آ"ن ا)و‪5‬ا‪ - Z‬آﻡ<‬
‫ا ‪ 7‬ا‪>7‬ظ ‪ O‬ه‪/‬ا ا^م ا‪/‬ي ‪/ .?Ž Š$‬ا‪ ،‬ﻥاه )‪+‬ي ﺡﺹ ‪+.‬ی‪+‬ا ‪ O‬أن ‪ E‬ی‪+%‬م ا ‪ u‬ا ‪)%‬‬
‫ ^ ا ‪ g j -#‬ا^م اأ و‪5‬د ا‪ -%P <3 .h‬ا 
‪M‬ﺡى‪ ،‬ﻡ( إﺹﺡت ‪+-‬ف إ‪O‬‬
‫‪& u%‬وزات ا^م اأ دون أن 
‪ O$‬إ‪+ O‬ﻡ‪ .U‬ه‪/‬ا إذن‪ <3 ،‬ا)و‪5‬ا‪+5 Z‬ة إﺹﺡ ‪ 9 .‬ﻥَ‪ّT5 +-3‬‬
‫ ری] ا‪7‬آ ا‪ $‬و"د ﻡ^ إﺹﺡ ‪+‬ون و‪5‬ا‪ ، Z‬وذ{ 
) 
‪ ،T‬ه" أن ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا)وری ‬
‫ﺙ"ری "هه ‪/‬ات‪ .‬و( ﻥ) إن ‪ 5‬إن ا)و‪5‬ا‪" ، Z‬اء ﻥ‪j3‬ت دا‪ <P‬ﻡ^ أو دا‪ <P‬دو  ‪ h) ،‬اﻥ‪$‬ق‬
‫ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ و‪ O Š$‬ﺡ 
ب ا ‪ h‬ا‪"7‬ی ‪ U/-‬ا‪. )%‬‬
‫‪ O‬ا( ا>ﺡ( أن یﺽ"ا إذن ‪ O‬وا‪ :(-‬ﺽ‪ +‬اأ وﺽ‪ +‬ا)و‪5‬ا‪ E ( . Z‬ی‪ $‬ذ{ أن ه‪/‬ی(‬
‫ا‪ ( e‬ﻡ 
وین آ ی‪ +‬ا 
ری"ن ا ‪"%‬ن ا‪/‬ی( ‪ E‬ی>"ن ( ا‪ -3‬ـ» ء ا)"ر"ازی دا‪ <P‬ا‪ )%‬‬
‫ا‪$‬ﻡ «‪ ،‬وی"ن إ‪ O‬ﺡ ّ‪ +‬ﻥ‪ 6$‬ا)و‪5‬ا‪ (Z‬ا‪n‬ﺹﺡ( ـ»ا‪.E‬اآ( ا>‪ «(.‬یﻡ أن ﻥ‪+$ +‬ة ﻡﺡ^ت ‪/-‬ا‬
‫ا‪+‬د‪.‬‬
‫ا‪M‬و‪ ،‬ه أن ا)و‪5‬ا‪7  Z‬آ ا‪ . $‬وا‪ O <+‬ذ{ ‪$‬ﺽ‪ -‬ه أی' ‪ f7 + b‬ا‪7‬آ ا‪، $‬‬
‫أي ﺡل اﻥر ا>‪. .‬‬
‫ا‪#‬ﻥ ‪ ،‬ه أن ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا‪n‬ﺹﺡ ‪ ( -‬ا"م دا‪ <P‬ا‪7‬آ ا‪ $‬و"ده‪ .‬وا‪ $‬ل 
"ا ﻡ 
‪+$‬ی( ‪n‬ﻥر ‪5‬دة‬
‫ &د أﻥ ﻥ‪3‬ح ‪ ( -e 9-‬ﻡ‪ 9-7‬ا‪ 9- . 7‬ﺡ إ‪5 O‬دة ‪+‬ی ذات ﻡ‪+‬ا‪  E ، 5‬وأن ا 

‫ا‪n‬ﺹﺡ ‪ ( )$‬ﻡ 
"ى و ‪+‬ا@ ‪+‬ى ا‪ $‬ل ا‪/‬ی( ‪ E‬ی‪+e‬ون ﻡ"ا‪ u5‬ﺙ"ری ‪ <3‬ﻡ)‪..‬‬
‫ا‪ ، ##‬ه أن ا)و‪5‬ا‪  E ، Z‬ا ‪ 6 
،‬ﻡ
& ‪j (ّ) & .‬ن آ< ﻡ>غ ‪' g‬ورة‬
‫و‪5‬ا‪ .Z‬وﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى‪"%P +" ،‬ط  و‪Z‬ق < ﻡ‪ >e‬ﺹ>"ف ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪ .‬ه‪/‬ا ى‬
‫ا‪$‬ف ‪"Ž O‬اه ﻡ‪ >e‬ا‪P‬ف ا)و‪5‬ا‪ Z‬اوﻥردی ( ‪- 5‬ز ا>‪+‬را ا‪$‬ﻡ ‪ $‬ل &‪ ،‬أو‬
‫‪ S.E.T.C.A.‬ﻡ‪ b‬ﻡآی ل ا‪+$‬ی(‪ ،‬أو ه‪ U/‬ا‪PM‬ة ﻡ‪ .U.B.O.T. b‬وﻥ>‪ g‬ا‪3‬ء 
) ـ ‪ C.S.C.‬ﺡ‪ue i‬‬
‫ﻡ"ا‪ u5‬ا>‪+‬را ا>"ﻥ و ا>ﻡ‪+‬ی ‪ <3‬آ) ‪ ،‬ا"‪ 65‬ا‪/‬ي "‪ C.S.C ? +‬ا>"ﻥ ‪ O‬ی 
ر ا ^ ت‬
‫ا&‪"-‬ی ا>"ﻥ ا‪PM‬ى‪ ،‬ا]‪.‬‬
‫إذن‪ ،‬ی" ‪ O‬ا ﺽ< ا‪/‬ي ی‪ <M < $‬ء ﻥ آ>ﺡ أن ی‪ f%‬ﻡ( ا ‪ h‬ا "ﺽ" ‪ $‬ل‪ ،‬و‪ g‬ﻡ( ﻡ)دئ‬
‫آ)ى و‪-3‬ات >^ ‪ ? .‬أن ی'‪ b‬ا ‪+‬ﻡ ا‪.M‬ل ا^ ا‪M‬ﺙ ﻥ& 'ل‪ ،‬أي أ‪-‬ة ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬‬
‫ا‪ ، $‬ا ‪ <3‬أی' ا‪Zn‬ر ا"ﺡ‪+‬وي ا‪/‬ي ی‪ & h‬ه ا‪ $‬ل ا‪ O 97‬ﻡ‪ ue‬ارات ا 
‪7‬آ ‬
‫ا‪E $‬رز ‪ O‬ا& ا " ‪ .‬ه‪ U/‬ا‪3‬وط‪ ،‬وإزاء ا‪PE‬ر ( ‪ ( < $ (%P‬ی>‪ +‬ا‪ $‬ل ا)"ﺹ ﻡدام‬
‫‪+‬ی‪+ 9-‬ی< ( ا 
ا)و‪5‬ا‪ . Z‬ی" ‪ O‬ا ﺽ< ا>ﺡ‪ ،‬وه" ی
‪n O$‬ر ء ‪ TP‬ی 
ري أن یا ا یات‬
‫دا‪ <P‬ا‪-M‬ة ا)و‪5‬ا‪ Z‬ﺡ 
ا ‪ fZ‬أو ا>وع ا ‪/ . -‬ا ‪ E‬ی ( ء ی 
ر ﻥ ‪+5 O‬ة ﻥﻡ‪ y‬ﻡ"ﺽ"ع ﻡ(‬
‫ﻥ واﺡ‪ O ،+‬ا‪P <5M‬رج ا ‪ %‬ا‡ﻥ ‪ :‬إن ء ی 
ر ﻥ ﻡ
‪+ j‬ر ﻡ ه ﻥﻡ& ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ آ?>؟‬
‫‪ (3‬آ‪ DE F/‬أن ‪ٌB (%2‬‬
‫ر‪ 9r‬ﺙ< ا&‪-‬ز ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا‪e‬ﻥ‪ ،f‬ا ﺽ"ن ا‪"$%‬ن أو ا‪"#‬ری"ن ‪  
j%P‬إذا ‪r‬دروا ا ^ ت‬
‫ا ‪/‬ری‪ $‬أﻥ‪ h) -‬ا‪ < $‬ا )‪ .‬أو ﺡ‪ ( .?> 
O‬ﻡ‪ 9- -‬ا‪M‬و‪ ،g$ ،O‬ا‪ ^ 6)3‬ا ‪ ،‬ﻡ‪ -‬‬
‫آﻥ‪ 6‬ا‪"$‬ت‪ ،‬وام < ا&‪"-‬د ‪ 9- .- +‬أن ی‪"j‬ا دا‪ -P‬آ‪ <'j‬ا ﺽ(‪ ،‬وأن ی‪" $‬ا ﻥ>‪ g‬ا"‪،65‬‬
‫‪ N O‬ﻡ"ازی( ا"ى ( ا‪+‬ة وا)و‪5‬ا‪ . Z‬إن ه‪+‬ف ا ﺽ( ا>ﺡ( ه" ^‪ u‬ا ^ ا ﻡ( ا> 
د‬
‫ا)و‪5‬ا‪ ،Z‬وذ{ ‪J‬د‪P‬ل ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬ا"ا ‪ $‬إ‪  -‬ار‪+ ،‬ءا ﻡ( ا ‪v3‬ت‪ .‬ی" ‪ O‬ا ﺽ(‬
‫ا>ﺡ(‪  E ،‬ا‪"#‬ری(‪ ،‬أن ی‪+‬رآ"ا أن ‪ ،9-‬وه‪ 9‬ی‪"7‬ن ^ ا ‪ ،‬أن ی‪")#‬ا ‪+‬ار‪ 9-‬أو‪ E‬آ(‪/ .‬ا‪،‬‬
‫‪ 9-‬أن ی)‪/‬وا آ< )"ی وآ< ﻥ ی 
ری ﻡ‪ %‬ﺡ‪ O‬و? ا)و‪5‬ا‪ $ . Z‬ل ﻡ‪"3%$‬ن ‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬‬
‫وا"ﺡ‪+‬ة‪ ،‬و "ن ( آ< ﻡ( ی‪ 3‬ا‪ 9@3‬وا 
"آت ا‪ #)e‬دا‪ <P‬ا ^ ا ‪ - .‬ااع (‬
‫و‪5‬ا‪ + Z‬وﻡﺽ< آ>ﺡ دا@ ‪ h‬ا‪M‬ول‪ ،‬إذا ‪ 9‬ی)( ا‪#‬ﻥ د? ا‪7‬زم ( ا"ﺡ‪+‬ة وا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬‬
‫ﺹ>"ف ا‪ $‬ل‪ .‬وه‪/‬ا ﻡ ی&‪ ،u ،?-‬ا ^ ت ا وی ا‪")$‬ی ‪ ،‬وأی' ‪ c$‬ﻡﺽ ا‪+‬ة ا‪ $%‬ا‪ $‬‬
‫ا‪/‬ي ی&‪"-‬ن ا{ ا‪.‬‬
‫ﺙ ) إﺽ ‪/-‬ا ا 
"ك ی ( ‪ "- 
? -‬اﻥ‪ 5%‬ﻡ( ه‪/‬ا ا ‪#‬ل‪ :‬إذا ه& ‪ 6‬ا)"ر"ازی ‪ O‬ﻡ>غ ‪ ،‬و"‬
‫آن ی ‪ ،‬و‪+5‬ﻡ? ‪7‬آ ‪ ،‬أ( ی"ن ﻡ( وا ا ﺽ( ا(‪"P ،‬ﺹ ا‪/‬ی( ا‪P‬روا ا'ل ا ا>ﺡ‪،‬‬
‫ا'ل ‪ <M‬ا‪+‬ع ?؟ ‪ b)%‬ذ{ وا)‪ ،9-‬و "ن ﻡ 
‪ 7‬إذا آن ه‪/‬ا ا >غ ﺽ 
وا‪" Z 93‬ات‪.‬‬
‫وا‪7‬ل أن ‪ O‬ا( ا>ﺡ( أن ی"ﻥ"ا أ'< ا ‪+‬ا‪ ( ($‬ه‪/‬ا ا‪ ،f‬وذ{ ‪) M‬ب ‪+‬ی‪+‬ة‪:‬‬
‫‪ E (1‬ی
‪ h‬أي ﻥ ‪ <P+‬ا)"ر"ازی ‪ .‬ون ‪ 9‬ا‪ ،<N3‬وﻡ‪ )5$‬ﻡﺽ ﻡ^ ?‪.‬‬
‫‪ )$ (2‬ه‪/‬ا ه&"م ‪+‬واﻥ ‪ O‬ﻡ& "ع ا ^ ت ا‪ $‬و‪ O‬ﻡ& "ع ا‪7‬آ ا‪. $‬‬
‫‪" 
(3‬ي ا‪7‬آ ا‪ . $‬وﻥ‪ -‬ا‪+‬ا‪ + .-
> P‬أﻥ‪ %3‬ا ﺽ( أﻡ ‪ E‬ی‪ 9-‬أﺡ‪P +‬رج ا‪7‬آ ا‪ ، $‬وی&‬
‫ﺡ
? ش ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬دا‪ <P‬ا ^ ت ا‪. $‬‬
‫إن ا ﺽ( ا‪/‬ی( ‪ E‬ی>‪" -‬ن ه‪/‬ا "ك >‪+‬ون ا‪+$‬و ا‪ )%‬وا)و‪5‬ا‪ P€ Z‬ا ‪%‬ف‪ .‬وذ{ ‪M‬ن ا‪+‬ع (‬
‫ا ﺽ( وا
و( ا(‪ ،‬ﻡ‪ -‬آﻥ"ا‪ ،‬ﺽ‪ +‬ا‪+$‬ا ا)"ر"ازی ‪ ،‬ه" ا‪/‬ي '‪ b‬ﺡ‪+‬ا < ا‪E‬اءات وا‪.n‬ت‬
‫اذ ا و‪ -‬ا‪-M‬ة ( »ا 
اوی( ا ‪$‬دی( «‪ ،‬و»ﻡ‪ 3‬ا>"ف« ا‪/‬ی( »ی 
‪"o‬ن إ‪ O‬ا‪ < $‬ا«‪.‬‬
‫ی& أن ﻥ)ه( ‪ O‬ا‪ ،g$‬ﻡ ‪ h‬إﻡﻥ ‪"%‬ی ﻥش ﻡ>‪ +‬ﺡ"ل "ر ا'ل ا‪ <Ž T g ،‬ا^م‬
‫اأ و( أی' ا & ‪ b‬ا‪.n‬اآ‪.‬‬
‫ ‪ <#‬ا ^ ت ا أدوات ﻥ'ل ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ﺽ‪ +‬ا‪N E‬ل اأ ‪/ .‬ا‪ ،‬ور‪ 9r‬آ< ﻥ"ا‪ ،-5‬ی& أن ی"ن‬
‫ه ا‪  M‬ه" ا‪+‬ع ‪ -‬و‪.- +‬‬
‫آ ‪ O ، 5‬ا ﺽ< ا>ﺡ أن ی‪ 7‬ﻡ( ‪%P‬ی(‪ :‬ا)‪Z‬وﻥ وا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪/ .‬ا ? أن ی)? ‪M‬دﻥ‪O‬‬
‫ردود ا>‪ <$‬وا‪ &-‬ت ا ‪+‬ر ( ا‪+M‬اء‪ b5" ،T)' ?"5 ( .‬آ< ﻡ ی‪7‬ك ﺽ‪ U+‬ﻡ( ﻡورات ﺡ‪،-‬‬
‫و ا‪+$ E‬اد ^ ‪ ) ،‬ا"? إ‪ O‬ا‪ $‬ل وا‪ E‬د ‪ .9-o)$ O‬و‪ g‬ﺙ وﺹ> هة أو ‪ %P‬واﺽ‪ 7‬‬
‫ﻡ "ﻡ >‪ ،‬وﺡ‪+‬ه ا& ا>دی وا‪+‬روس اری‪+ e‬م ‪+‬ا‪ .‬ه‪/‬ا وة ‪ O‬ﺽورة ا‪E‬اف ‪%PM‬ء و‪+‬ی‪9‬‬
‫ﻥ‪ +‬ذا ‪ +‬ا‪'5E‬ء‪/ .‬ا‪ O ،‬ا ﺽ< ا>ﺡ أن ی 
‪ ) h‬وأن ی‪ & 9$‬ﺡق ا اﺡ<‪ ،‬وأن ‪?%)7 E‬‬
‫ا‪5>Pn‬ت‪ ،‬و‪"e‬ص ? أن یا دوﻡ ﻡ"ازی( ا"ى ا@ ‪ .‬وإذا ‪$‬ض ‪"&-‬م ﻡ( ه‪ U/‬ا&‪ -‬أو {‪ ? ،‬أن‬
‫ی‪ < $‬آ< ﻡ و ‪+$ ?$‬ی< ﻡ"ازی( ا"ى ‪+ ،?7‬ءا ‪E ،?j3‬رز ‪ O‬ا‪ $‬ل و& ا‪e‬ذ ‪5‬ارات ‪+$‬ی ‬
‫أو ا‪n‬د‪E‬ء ی‪7‬ت ﺹ‪ . )P‬إن ا&أة وﺡ‪+‬ه وا‪E‬ﻥ‪+‬ت ا)ة ‪+& E‬ین ‪.‬ء‪7J .‬ق ا‪-‬ی ‪+$‬و‪ ،‬ﻡ‪ -‬‬
‫آن‪ ،‬ی ( { ا‪n‬دراك و‪ +$‬ا^ وآ‪/‬ا ا^‪ 9‬ا‪" b‬ا‪ +‬ا‪ $‬ل‪.‬‬
‫‪ O‬ا ﺽ< ا>ﺡ أن ی^‪ -‬آ‪ <'j‬ا(‪ ،‬وأن ی"ن ﻡ 
‪+$‬ا ‪ 9+‬ا ^ ا ‪ O‬ا‪+‬وام‪ ? .‬أن ی"ن‬
‫أآ‪ #‬ا ‪+‬ا‪ ($‬إ‪P‬ﺹ ( ا"ﺡ‪+‬ة وا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬دا‪ <P‬ﻡ‪ ?j3‬و‪P‬ر‪ ? .-‬أن ی"ن أ'< ا ‪+‬ا‪( ($‬‬
‫ا‪ $‬ل وأن ی‪ '7‬آ< ا& ‪$‬ت أو ا‪ E‬ت وی‪ <3 - <P+‬ﻡ "س & ‪ O‬ا ‪3‬آ< ا " ا ‪$‬ض‬
‫ر‪ ،?5‬وأن ی‪$‬ف آ‪ u‬ی‪ < 7‬ﻡ
و?‪ ? .‬أن ی)? ‪ O‬ا‪+‬وام وأن ی>‪ 9-‬ا ‪3‬آ< ا‪n‬ﻥ 
ﻥ ا‪+$‬ی‪+‬ة ا ‪%‬ح دا‪<P‬‬
‫ﻡ‪.?j3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ (4‬اﻝ‪ JK‬اﻝ‪/‬ﺱ اﻝ‪2‬م ﻝ‪ (%2‬اﻝ اﻝ?> واﻝ‪ :6%‬ا‪9‬‬
‫إذا آﻥ‪ 6‬ا ه ا ^ ا '‪ - b%‬ا‪+‬ع ( ﻡ‪ h‬ا‪ $‬ل ا‡ﻥ ﻡ‪ b‬ا'ل ﺽ‪ +‬ا‪N E‬ل اأ ‪،‬‬
‫ ( ا‪+M‬ى أن ﻥ 
@< ( أآ‪ #‬ا‪%‬ق ‪") $‬غ ه‪/‬ا ا‪+-‬ف‪:‬أه ا‪$‬ون ا‪ )%‬أم ا‪ < $‬ا )‪.‬؟ ( ﻥ"ن‬
‫ی 
ری( ﻡ‪ (%‬دو‪ (@ r‬إذا ا ‪+‬ﻥ إ‪ O‬ا& اری‪ e‬و‪ 5‬إن ا‪%‬ی ا‪#‬ﻥ ه ا‪M‬آ‪ #‬ﺹ"ا‪ .‬ی& ‪Z‬ح‬
‫ا
‪ j‬ﻡ( زاوی ااع ا‪ ،)%‬أي ﻡ( زاوی ‪+‬م ‪ f%‬ﻡ‪ h‬ا 
‪ (N‬وﻡ‪ h‬ا 
‪ ( g .(N‬ه(‬
‫ا‪ ،()%‬و‪ ( E‬ا‪ -‬ا)"ر"ازی و اﻥ‪$‬ق ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬أي ‪$‬ون ﻡ (‪ .‬و‪ E‬ی‪ $‬ه‪/‬ا ‪ $)Z‬ر‪c‬‬
‫ا‪7‬آ ا‪ < $‬ﻡ 
وﻡ ‪ & 9 % :‬ا‪Zn‬ﺡ أ ﻥ>
‪ %' ،-‬ا‪ $‬ل وﻡ^ ‪> 9-‬وض‪ .‬وه‪/‬ا‬
‫ی‪ ue‬ﻡ‪ b‬ا‪$‬ون ا‪ )%‬ا ‪ $‬ا>وض ا ‪ O y-‬أﻡ< 
"ی ا ‪3‬آ< ‪%‬ی »ودی « ﺡ"ل ﻡ@‪+‬ة‬
‫ﻡ 
‪+‬یة‪.‬‬
‫ی‪ )$‬ا'ل ﻡ( أ< ا‪ <N3‬ﻡ‪ <3 O $Z E#‬ا"ا‪ f‬ا‪& + .)%‬ت ه‪ U/‬ا‪PM‬ة ‪ O‬إیف ﻥی‪u‬‬
‫ا‪"P ،<N3‬ﺹ "ﻥ‪ 6 < E ،‬وﺙ?‪ .‬إذ ا ‪ < $‬اأ "ن ا‪n‬ﻥت ا ﻡ‪ -7‬ا‪+‬و )رآ ا ^ ت‬
‫ا ‪ ،‬وأﺡﻥ ء ‪ +. ،-)Z O‬ﻡ‪Z ) 9-v3‬د ا 
‪+e‬ﻡ(‪ .‬وذ{ أﺡ 
ا‪E7‬ت‪M ،‬ن ﻡ‪v3‬ت ‪+‬ی‪+‬ة‬
‫أ‪ 6r‬أ‪P‬ا أ"ا‪ +$ -‬ا‪n‬دة ‪"Z‬ال "ات ﻡ( ه‪ U/‬ا‪n‬ﻥت‪.‬‬
‫‪+‬ﻡ ﻥ>‪ d7‬ا"ﺽ‪ $‬ﻡ ﻥ&‪+‬ه )‪ 9 : #‬ی‪+ +$‬ور اأ أن ‪+‬وم دون ﻡ 
‪+‬ة ا‪+‬و ا ‪ E‬ی ( أن ‪+‬وم‬
‫‪+‬وره دون ا'ا@ ا ‪ $%‬ﻡ( @‪+‬ات ا‪ $‬ل‪ .‬ویر ﻥ>‪ g‬ا"ﺽ‪ b‬آ< ا)‪+‬ان اأ ا ‪+‬ﻡ ‪$ .‬‬
‫‪"7‬ل ‪ O‬ا 
‪+‬ات ا ‪ -‬ﻡ( ا)ء‪ b+ ،‬اأ ودو‪ -‬ا ^ ت ا وا 
‪ )%‬ادﺡ إ‪O‬‬
‫ ‪$‬ون ه ‪.‬ط ا‪>7‬ظ ‪ O‬ا^م اأ ‪ 6 Z ،‬ا‪7‬آ ا‪"5 $‬ی "ا‪ -‬ه&"م ﻡ)‪ ..‬و‪ E‬ی‪+‬‬
‫ا ^ ت ا‪ $‬ا )‪+ Z‬وره إﺙرة "? €‪M ،P‬ﻥ‪ -‬إﺹﺡ و‪M‬ن و"ده واﻡزا‪ -‬رهن ‪>7‬ظ ‪ O‬ا^م‬
‫ا@‪") :9‬ل ‪  TP‬ﻡه‪ c‬أ ی‪) ) 
،$‬و‪5‬ا‪")5 ، Z‬ل ﺡ> ‪)5‬ه ا‪e‬ص‪/- .‬ا‪+ ،‬ﻡ ی&وز‬
‫ا'ل ا‪ )%‬ا‪+7‬ود ا ‪ -%‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬وی‪/N‬و ﻡ‪+-‬دا ‪ g M‬ا^م ا‪/‬ي ‪ ،?Ž Š$‬ن ﻡ د ه‪U/‬‬
‫ا)و‪5‬ا‪ $ Z‬ل ﻥ‪"$‬ث ﻡ( ‪» <)5‬ﻡ‪N‬ﻡی(«‪ E» ،‬ﻡ
و(«‪ ،‬ا]‪ - .‬ﻡ 
‪+$‬ة م < ‪.‬ء ‪3n‬ل إﺽاب‬
‫ی‪+-‬د ‪ -%‬وی ( أن »ی" ‪ O «b‬ا 
"ى ا&‪"-‬ي أو ا"‪ .Z‬و < ﻡ 
"ى ‪Z‬د ﻡﺽ( أو ﺡ‪ O‬وع ﻡ(‬
‫ا ^ ت ا ‪+ < E ،‬رات ‪j‬آ ‪ -‬إذا ا‪ O'5‬ا‪M‬ﻡ ذ{‪.‬‬
‫ی ‪ <#‬ا 
‪ 9‬ا‪ E‬ا‪/‬ي "‪ ?$5‬ا)و‪5‬ا‪ ( Z‬رﺽ‪ O‬و‪")5‬ل ﻡ‪ 
P€ E#‬ا‪$‬ون ا‪"$ .)%‬د إ‪ O‬ه‪U/‬‬
‫ا
‪ ،+$  j‬و( ﻥ‪ 3‬إ‪ O‬أن ه‪/‬ا ا 
‪ 9‬ا‪  E‬ﺹ‪ h‬رب ا‪ ،< $‬إذ ی‪ h‬ام ‪ T%e‬د‪ ،?> f5‬ا‪M‬ﻡ‬
‫ا‪/‬ي ی 
‪ ،‬أآ‪j #‬آ‪ ،#‬أه ﺡ"ی ا ‪v3‬ت اأ ا)ى آ ی>‪ +‬ا‪-M‬ة ا)و‪5‬ا‪ ' Z‬ن ﻡ‪-7‬‬
‫ا‪e‬ﺹ ﻡ( ‪P‬ل ی‪ g‬ا^م اأ ‪.‬‬
‫)( ا‪M‬زﻡ ا‪+ 7‬م )‪ّ+‬ل اأ ‪  P ،‬ت ﻡ‪7‬و إ‪ ? 5‬إن ة ا‪E‬زدهر ا‪5E‬دي ا‪"%‬ی ا‬
‫أ)‪ 6‬ا‪7‬ب‪" % .‬ات‪5 ،‬ﻡ‪ 6‬ا ^ ت ا‪ $‬ا‪n‬ﺹﺡ ‪/-‬ا ا‪+‬ور‪ ،‬و ‪.‬ﺡ‪ 6‬أن اأ )‪ ،6+‬و أﻥ‪-‬‬
‫‪5‬ﻡ‪J 6‬ﺹح أ‪%P‬ء ﻡ ‪ <)5‬ا‪7‬ب‪ ،‬وأﺹ)‪ 67‬أآ‪ #‬إﻥ 
ﻥ ‪ ،‬و‪j‬ﻥ‪ +$ +-3 ( -‬ا‡ن أزﻡ ا‪5‬دی ‪  -).‬ﺡ<‬
‫ ا‪#‬ﺙت‪ .‬وا"م‪ ،‬آ‪ +‬ا‪M‬زﻡ ‪ <7‬ا رآ 
(‪-‬ا‪"#‬ری( ا‪/‬ی( Ž"ا‪ O ،‬ا‪ ،g$‬ی‪+‬ا‪"$‬ن ‪ O‬أن اأ ‪9‬‬
‫‪ N‬وأن زدهر ﺡ‪+‬ودا‪ .‬وه ﻥ‪+‬رك ا‪+-‬ف ا"ﺡ‪ +‬ا‪/‬ي ' ? ‪%P‬ب ا‪n‬ﺹﺡ(‪) :‬ی ‪$‬وﻥ‪ 9-‬ا‪ .)%‬آ ‬
‫ﻥ‪+‬رك أی' أن ه‪ U/‬ادات ا‪+‬ی ﻥ>
‪" E -‬م ‪ -7 N‬وﻡ ر ‪ -‬وه "ا? أزﻡ ‪ +$‬ا‪ %PM‬ﻡ( ﻥ"‪ -‬ﻡ‪/‬‬
‫ا‪7‬ب ا‪PM‬ة‪ < :‬ﻡ( ادات ا أو ا‪7‬ب ا‪.E‬اآ ا)& وﺡ‪ O‬ا‪7‬ب ا‪ "3‬ا‪/‬ي ی
{ ـ»ا‪f3‬‬
‫ا‪M‬آ)« ا‪.E‬اآ‪ E ،‬ی‪"o)$‬ن ا‪ $‬ل أ‪ f‬ﻡه' اأ ‪.‬‬
‫وا‪7‬ل أﻥ? ‪ 9‬ی‪+ +$‬ور اأ ا ‪j‬زﻡ أن ‪ h‬أي ‪.‬ء ‪ $‬ل‪ < ،‬إﻥ‪7 -‬ول ا ع ﻡ ز‪. ? 6‬‬
‫وه‪/‬ا ه" ﻡ‪N‬ى ا‪ &-‬ت ا ﺽ‪ +‬ر‪ T‬ا‪"M‬ر ‪$ M‬ر وﺽ‪ +‬ا‪ 7‬ی ا‪ E‬وﺽ‪ +‬ا‪ ،(Z$‬ا]‪ .‬ی‪+‬‬
‫ا)"ر"ازی أن ی دي ‪ 9‬ا‪ <N3‬ﺙ ( أزﻡ‪ -‬آ 
‪ +$‬ر‪ .-7‬و Ž< ه‪ U/‬ا‪3‬وط‪ ،‬ی ( أن ﻥ 
@<‪ :‬ﻡذا ‪+7‬ث إذا‬
‫ا ت ا ^ ت ا‪  $‬ﻥ‪ y-‬ا‪n‬ﺹح وا‪$‬ون ا‪)%‬؟ ا"ا‪ ،b5‬ﺙ ‪ %P‬ﺡ أن "م‬
‫ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪+‬ور ا‪ < ،97‬وﺡ‪ O‬دور ا‪+‬رآ ااع ( أرب ا‪ < $‬وا‪ . N3‬و‪ O‬ا ‪+‬ى ا‪"%‬ی<‪ ،‬إذا‬
‫ا ت ‪ %‬هی دا@ وإذا ى ا‪3‬وع ﺽب ﻡ ا‪7‬آ ا‪ +5 ، $‬ی ‪ %P <#‬إﺹ ا‪ $‬ل‬
‫‪n‬ﺡ)ط وا‪/‬ﻡ‪ ،‬وإﺽ‪$‬ف ا‪ < $‬ا و إﺽ‪$‬ف ا‪7‬آ ا‪ $‬ﻡ‪  -‬ذ{ ا‪n‬ﺹﺡ(‪/ .‬ا ﻥ"ل إن‬

‫‪6‬‬

‫ا)و‪5‬ا‪" Z‬ض أ ‪ g‬و"ده و ه ‪ y-‬ا‪$‬ون ا‪ .)%‬و ‪ O‬آ< ﺡل‪،‬ه‪/‬ا ) إŽ Œ اع ^‪9‬‬
‫ا‪ $%‬ا ‪ O‬أ س ﻥﻡ‪ y‬ﻥ'ل ‪.)Z‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ M (5‬أ&( د‪ :6%‬ا‪$//> $/ $/9‬‬
‫ی‪ i)3‬ا& ‪+ b‬ی "‪5‬ا‪ Z‬و 
 < دی "‪5‬ا‪ Z‬دا‪ <P‬ا‪7‬آ ا‪ ( ، $‬ی‪ -)%‬آ< ﻡ ‪ <#‬وآ< ر و‪f‬‬
‫"را? وأ  ?‪ .‬وه‪/‬ا < ‪j‬آ‪ +‬ﻡ ی&‪ <$‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪+) Z‬و ‪ )r‬آ ‪Z‬ﻥ ‪ ،‬ر‪ 9r‬أﻥ‪ <# -‬إﺡ‪+‬ى أ‪+5‬م أه‪+‬اف‬
‫ا‪ $‬ل دا‪ <P‬ﻡ^ ‪ 9-‬و‪ O‬آ ا 
"یت‪ +5 .‬ی"ل ا)‪ O :c$‬آ< ﺡل‪ ،‬ر )‪+‬و ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ﺹ‪ )$‬ا‪ f)%‬ﻡ(‬
‫‪Z‬ف ‪5‬د ا‪/‬ی( ‪ <#‬ا ‪-‬م آه‪ ،9-‬و‪ E‬و‪+ 65‬ی‪+ 9-‬را ‪ -‬وﻡ ر ‪ .-‬إﻥ ﻡ'‪%‬ون ‪n‬ﻥد ه ‪E‬ء اق ﻡ( ﺽ‪9-‬‬
‫ه‪/‬ا‪ > .‬آﻥ‪ $)Z 6‬ا)و‪5‬ا‪ <3 ، Z‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪%P $‬ا ‪ ،- 5‬ﺡ‪ i‬أﻥ‪ b) 
-‬ا ‪$‬دة ا‪ $‬ل‬
‫ 
‪ O 9-%‬ا ^ ا ‪ ،‬و‪ h‬ا‪+‬ع ( ﻡ‪ 9-7‬ا‪e‬ﺹ و‪ O g‬ﻡ‪ h‬ا‪3‬ی‪ 7‬ا)و‪5‬ا‪. Z‬‬
‫ ذا إذن ی‪+‬ا‪ b‬ا)و‪5‬ا‪"Z‬ن ا‪E‬ﺹﺡ"ن ( ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬؟ ‪M‬ن ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ی‪+‬ون ه ا"ا‪ b5‬دی "‪5‬ا‪ Z‬‬
‫"ر"ازی ‪ ،‬أي ﻥ ‪ ،‬و
‪ 6‬دی "‪5‬ا‪ Z‬وری ‪ .‬إن ﻡ ی‪+‬ا‪ ? b‬ا‪n‬ﺹﺡ"ن ه" إ‪Z‬ر ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬‬
‫ا)"ر"ازی 
‪ -‬ودو‪ -‬و ﻥ‪ ،-‬ا]‪ .‬وه‪ U/‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ i E Z‬إ‪ O‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬ا ‪$‬‬
‫‪ 9ّ7‬ا‪ $‬ل  
‪ .‬وﻥ‪ 9-‬ا‪e‬ﺹ ‪ c5 < E ,‬ﻡ‪ ( .-$‬ه‪ U/‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا)"ر"ازی ه ا ‪h‬‬
‫)و‪5‬ا‪ (Z‬إﻥ ء اﻡزا‪E 9-‬رز ‪ O‬ا ^ ت ا ی 
‪%‬ون ‪.-‬‬
‫‪ )$‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ﺡ ی‪ +‬ا‪ $‬ل ة ا‪+-‬وء آ  ة ا ‪$‬رك‪ .‬و ‪/‬ا ی& ‪ 9-‬أن ی)‪+‬ؤوا ‪f)%‬‬
‫دی "‪5‬ا‪ Z‬ﺡ ‪ O‬آ ا 
"یت‪ ،‬إذا أرادوا ا‪ 97‬ﻡه‪ :9‬ﺡ‪ f‬ا& ‪ b‬ا‪ ( )$‬رأی? دون أي ‪،b 5‬‬
‫ا‪ f7‬ا ‪ f%‬ا^‪ 9‬وا‪5‬اح )< ا‪3‬ط وا‪M‬دوات ا^ ا )‪+‬و ‪ 9-‬أآ‪ <) O . $ #‬ا ‪#‬ل‪ ،‬یﺡ"ن‬
‫أﺙء إﺽاب اﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب واﺡل ا ‪j3‬ة ﻡ‪$ & + b‬ت ﻡ ی"ﻡ ‪.‬‬
‫ أن أدة إر ء ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ^ ت ا ی‪ b & %‬ا‪ $‬ل ‪ 9-7‬و @< ا‪/ .)$‬ا‪ ،‬ی& ا ‪ )%‬‬
‫& "ع ﻡ أﻡآ( ا‪ < $‬وﻡ دي ‪ -‬ﻡ( ‪Z‬ف رب ا‪ .< $‬ی& أن ی"ن ه‪/‬ا إﺡ‪+‬ى ا ‪ %‬ا >' ‪+‬ى‬
‫ا ^ ت ا ‪ .‬و اﻥ^ر ‪ O ?7‬ا‪ +$‬ا"‪ ،Z‬ی ( ﺽ? ‪ O‬ﺹ‪ +$‬ا ‪j3‬ة ‪ < $‬ا )‪..‬‬
‫ی" ‪ O‬ا ﺽ( ا>ﺡ( أن ی
‪-‬وا ‪ f)% O‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا"ا ‪ $‬ه‪ U/‬ا& ‪$‬ت‪ .‬وإذا آن ا‪M‬ﻡ ‪g‬‬
‫‪ i‬ﻡ ‪ 9-#‬ا‪e‬ﺹ( ‪ O‬اﺡام ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ < ، Z‬و‪ 9-‬ﺽ‪ -‬إن ا‪ O'5‬ا‪M‬ﻡ‪ .‬ی‪f7‬‬
‫ذ{‪ 9- ،‬أن ی^ "ا ا‪ $‬ل ‪ّ 7‬‬
‫ & " ل أن ی‪"3‬ا را ‪+‬ع ( ه‪/‬ا ا‪ Te‬ا أو ذاك‪ .‬وی‪ )$‬ه‪/‬ا ا‪ <3 f7‬ر ‪f7 Z.‬‬
‫دی "‪5‬ا‪ ، $ Z‬و‪"%‬ی ﻥ‪.‬ت ﻡ‪ #‬ة دا‪ <P‬ا ^ ا ‪+ .‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ه أوآ
&( ا‪ < $‬ا‪ ،‬ﺡ(‬
‫ ‪ <#‬ا)و‪5‬ا‪r Z‬ز‪ U‬ا‪e‬ﻥ‪.f‬‬
‫ی' إر ء  < دی "‪5‬ا‪ Z‬وا'ء ‪ O‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬و ا‪$‬ون ا‪ )%‬أو أي ی أ‪P‬ى‪،‬‬
‫ر‪ c‬آ< روح ‪ "P‬واﻡ‪ ، #‬وه أﻡاض ﻥ&‪+‬ه ‪+‬ى ا‪+$‬ی‪ +‬ﻡ( ا ﺽ(‪ ) .‬ذا ی‪ f$‬ا‪M‬ﻡ؟ ی‪" 
f$‬ك‬
‫ا‪E‬ﻥع ا‪/‬ي ی دي إ‪ O‬ا‪ 
n‬م 
ا‪M‬ﻡ ا"ا‪ b5‬ا ی>ﺽ‪ -‬ا‪.9e‬‬
‫ی ( د أ‪ u‬ﻡ( ﻡ‪ <#‬ه‪ U/‬ا& <‪» :‬آن ه‪/‬ا ﻡ""دا دوﻡ و‪ E‬ی ( ‪ » ،«UN‬ذا ‪$ & +‬ت ﻡدام ا‪ $‬ل ‪ E‬ی)"ن‬
‫‪ ،«-‬ا]‪ ،‬وه دي آ‪ -‬إ‪ O‬ا‪n‬ی ن ‪+‬ر وا)"ل ‪M‬ﻡ ا"ا‪ .b5‬ه‪/‬ا ﻥى ‪ c$‬ا ﺽ( ی)"ن ‪%P‬ت رب‬
‫ا‪ < $‬ﻡ( ‪» :<)5‬أی‪ -‬ا 
دة‪ f+ ،‬ا‪)%‬ت ‪ $ O‬ا‡ن‪ .‬إذا أردﻥ ایدة ﻡﺹ ا‪ ،<N3‬ر‪+ b‬د زء‬
‫ا‪3‬آ وا‪>7‬ظ ‪ O‬أ "ا‪ O .5‬ا‪ $‬ل إذن أن یی‪+‬وا ﻡ( وﺙة ا‪ < $‬وأن ی)"ا ا 
ت ا‪n‬ﺽ …«‪ .‬ی دي ‪")5‬ل‬
‫ه‪/‬ا ا"ع ﻡ( ا‪E+ E‬ل ﻡ)‪.‬ة إ‪ O‬ا‪$‬ون ا‪ < ،)%‬إ‪ O‬ا ‪3‬رآ ا 
‪ .‬و
"ء ا‪ ،t7‬ی 
‪ T‬ا‪+$‬ی‪ +‬ﻡ( ا ‪(#‬‬
‫] وی‪" $‬ن آ< ﻡ و ‪ u 9-$‬ا‪ $‬ل )"ا ‪)%‬ت ا‪n‬دارة‪.‬‬
‫ا( ه‪/‬ا ا> ّ‬
‫‪P‬ر‪ ،‬إن ا‪E‬ﻡ‪ #‬ه" آ< ﻡ( یزل < 
‪ Z‬أﻡم ﺡ&‪ y‬ا)"ازی وا)و‪5‬ا‪ . Z‬ی& ‪ ،g$‬أن ﻥ ّد‬
‫دا@ ‪"P O‬ﻡ‪ ،‬ﺡ‪ O‬وأن أ"ز ا"ة ا ‪ .‬و ه‪ U/‬ا‪ ، 7‬أن ﻥ"ن وا‪ ،($5‬وه‪/‬ا أﻡ €‪M .P‬ن ا"ا‪ $5‬‬
‫أﻡم وﺽ‪ $ E $‬ا‪ 
E‬م‪+ < ،‬ی‪ 9‬ا‪ y&7‬وا‪$3‬رات ا ا ا"ﺽ‪ b‬ا>‪ $‬وﻡ"ازی( ا"ى ا@ ‪ N‬‬
‫‪+$‬ی‪ h -‬ا‪ $‬ل‪ E .‬ی ‪ <#‬ا‪ $‬ل "ا‪ +‬اأ ‪ < ،‬ی‪" 7‬ﻥ‪M T -‬ﻥ‪ E 9-‬ی"ون ‪ O +$‬ا"ة )‪ .-‬ی&‬
‫أن ‪ h‬ﻥ'‪ 9-E‬ا‪5n‬اب ﻡ( ه‪/‬ا ا‪+-‬ف وﻡ( ء ا & ‪ b‬ا‪.E‬اآ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ (6‬ا‪K‬ب اﻝ‪ M/OO%%‬اﻝ ‪ M//‬وإ‪:‬ﻝ‪N‬‬
‫إذا ﻡ‪ 6#‬ا& ‪$‬ت ا‪$‬ﻡ أو‪ O‬ا‪"%e‬ات ا&‪" U‬ی‪ 9‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪J ، $‬ن ا‪"%e‬ة ا‪#‬ﻥ ه دون أدﻥ‪ O‬ری‪،‬‬
‫اﻥ‪e‬ب ا ‪ (#‬ا( وإ‪ .9-5‬إﻥ‪ -‬ﻡ
‪ j‬ﺡ"ی 
) < ا‪ $‬ل وا ﺽ( ا‪ > .($%‬أ‪ r‬ا ‪v3‬ت‪ ،‬ی"م‬
‫ا ‪"#‬ن ﻥ‪e‬ب أﻥ>
‪ ،9-‬أي أﻥ‪ 9-‬ی‪"7.‬ن أﻥ>
‪ 9-‬ا"ا@‪ h‬ا‪E‬ﻥ‪ e‬آ< أر‪" b‬ات دون ا ‪3‬رة ا‪ $‬ل ودون‬
‫ﻡ‪+ 9-)%‬ی‪ 9‬ﻡ‪ .9-7.‬ه‪/‬ا ﻥى ‪ c$‬ا ‪ (#‬ی)‪.‬ون وŽ>‪ 9-‬ﻡ‪ /‬ﻡ یی‪ 20 ( +‬وه‪ 9 9‬ی‪")e‬ا ‪ ،T5‬و‪/-‬ا‬
‫ی&‪"$‬ن ﻡ( وŽ>‪ 9-‬ا ‪ #‬ﻡ‪ -‬ﺡ ‪ .‬و ﻡ‪ <#‬ه‪ U/‬ا‪E7‬ت‪ )r ،‬ﻡ 
‪5» y‬ت ا ‪ ( « )Z‬إدارة‬
‫ا ‪j3‬ة وا&‪-‬ز ا‪ .‬وذ{ ‪M‬ﻥ ‪ 9‬ﻥ‪ +-3‬ﻡ( ‪ <)5‬و( ﻥ‪ +-3‬أ‪+‬ا ﻡ ‪ #‬ﻥ ی‪> y-‬ه‪ 9‬ﻡ‪ b‬إدارة ا ‪j3‬ة‪ .‬و ‬
‫ﻡ‪$‬دی )و‪5‬ا‪ Z‬دا‪ <P‬ا ^ ا ﻥ>‪ g‬ا"‪ !65‬ه‪/‬ا إذن‪ +" ،‬ا‪$‬ون ا‪$ )%‬ه ا‪.7‬‬
‫"رة ﻡ ‪ E ،‬ی‪ b'e‬ا ‪"#‬ن ا"ن ا‪/‬ی( ‪ 9‬ی‪")e‬ا ‪%‬ی دی "‪5‬ا‪ 5 Z‬ا‪ $‬ل‪ ،‬ا‪M‬ﻡ ا‪/‬ي ی دي ﺡ ‬
‫ ‪ (#‬و< ا ا إ‪ O‬إ‪7‬د ﻡ"ا‪ u5‬وﺹ" ‪ .‬وﻡ( ه > روح ا‪ < $‬ا‪ ،‬أي روح ااع ا‪،)%‬‬
‫وُ‪ fe‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ . $‬وی دي ا‪ $‬ل ﺙ ( ذ{ ﻡ‪v3‬ت ‪+‬ی‪+‬ة‪ .‬ﻡ‪ <#‬ه‪ U/‬ا ‪ j& E‬إ‪ O‬ا‪+‬ة‪ ،‬و‪9
7‬‬
‫>
‪ -‬ا ‪3‬آ< ا ‪%‬وﺡ "اء دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة أو ‪ O‬ﺹ‪ +$‬ا ^ ا ‪ %80 .‬ﻡ( ا ‪v3‬ت‪ +$ 9 ،‬ا ‬
‫ا & ‪ b‬ا‪ $‬ل ‪ |-‬ا ات ا ‪ ،‬و"ّت ‪5 O‬ارات ﺡ 
ﻡ"‪ -E‬ا‪ 6$ + . e3‬ﻡ( ا‪7‬ة‬
‫ا وﻡ( ا ^ ا ‪j.‬ﻥ‪ -‬ا‪e‬ص‪ .‬و ﻡ‪ <#‬ه‪ U/‬ا‪3‬وط‪ ،‬ی‪ $‬أن ﻥ"ر آ‪ j)$ u‬ا‪ $‬ل ﻡ( أ<‬
‫ < ﻥ آ>ﺡ‪.‬‬
‫‪/-‬ا ی& ‪ O‬ا‪ $‬ل وﻡﺽ ا‪ $%‬وا( ا>ﺡ( أن ی)‪"-‬ا ‪+‬ا ‪P‬ل ا‪E‬ﻥ‪e‬ت ا‪M ، E‬ن ا‪M‬ﻡ ی‪f$‬‬
‫‪J‬ﺡ‪+‬ى أآ‪ #‬ا>ص ﻡ@ ‪n‬ر ء دی "‪5‬ا‪ Z‬ﻥ ﺡ ‪ 9- .‬أن ی‪")%‬ا وی>ﺽ"ا اﻥ‪e‬ب ا ‪P (#‬ل ‪ b‬م‬
‫‪ $‬ل ا ‪j3‬ة‪ .‬وی‪ )$‬آ<‪ Glaverbel-Gilly -‬ﻡ‪ E#‬ﻥ "ذ ی 
‪ f7‬أن ﻥ"‪.U+ u5‬‬
‫آ< ﻡ ‪ #‬ه‪ U/‬ا ‪j3‬ة‪ ،‬وآ‪/‬ا ﻡ ‪ #‬ﻡ&‪ g‬ا ‪j3‬ة و& ا‪ 7‬وا 
ﻡ ‪ ،‬ی 
"ن ‪ +‬آ<  اﻥ‪e‬ب ا ‪،‬‬
‫وی ( أن ی‪")e‬ا ﻡ( ‪+‬ی‪ .+‬ﻡﺡ أو‪" ،O‬ﺽ‪ b‬ا"ا@‪ O h‬ا‪ <3‬ا‪ <)5 :‬وﺽ‪ b‬ا"ا@‪ h‬ا‪E‬ﻥ‪e ،-3 e‬‬
‫& ﻡ> ^‪ 9‬ا‪E‬ﻥ‪e‬ت‪ .‬ی ( < ‪3‬ة ل أن ی‪"7.‬ا ر ‪ U/-‬ا"ا@‪ ،h‬وذ{ ‪ b%‬ا‪%‬ی‪ f‬أﻡم ﻡ‪(7.‬‬
‫أﺹ"(‪ ،‬ﺡ‪ E i‬ی ( ‪ h.‬أن ی‪+‬م ? وﺡ‪ .U+‬ﻡ ‪+‬ا ذ{‪ E ،‬ی"‪ +‬أي ‪+7‬ی‪+$ +‬د ا ‪ .(7.‬و ﻡﺡ ﺙﻥ ‪،‬‬
‫‪ +$‬ﻡ' ‪ 15‬ی"ﻡ ‪ h O‬ا"ا@‪ ،h‬ی‪ +$‬ا‪ $‬ل ‪ $‬ﻡ و‪ 9-‬ا‪ f7‬أن یﺡ"ا ‡‪ P‬ﻡة ﻡ‪" (7.‬ا ا& ‪b‬‬
‫ا‪$‬م‪ ،‬وی&ي ‪+‬ی‪ 9‬ا ‪ (7.‬واﺡ‪+‬ا ﺙ" ا‡‪€ .P‬ﻥ‪/‬اك‪" ،‬ﺽ‪ b‬ا"ا@‪ h‬و‪ f‬ﻡ‪+7‬د ‪ E‬ی‪P N‬ل  ا‪E‬ﻥ‪e‬ت‬
‫ا‪ E‬أي ‪P‬ل ا"‪ 65‬ا‪/‬ي ی ‪ ? 9‬ا‪ $‬ل ا‪E‬ﻥ‪+‬اب ( ﻡ‪ ue‬ا ^ ت ا دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪.‬‬
‫ﻡ( ا >‪ +‬أن ﻥ‪ u‬ه  ا ‪ (7.‬ا"ا@‪ .h‬آ ‪ g 5‬ﺙ ‪+7‬ی‪+$ +‬د ا‪7.‬ت‪ + ،‬ی) ‪50‬‬
‫‪ 10 +‬ﻡﺹ ‪ .T‬وی&ي اﻥء ا ‪ O (7.‬ا‪ "7‬ا‪ :‬ی
&< آ< ر‪ 10 f‬ﻡ‪ (7.‬ﻡ>'( ‪ U+‬ور‪ 5‬‬
‫ی'‪ -$‬ﺹ‪+‬وق ا‪5E‬اع‪ .‬وه‪/‬ا ی‪ <& 
9‬ا ‪ (7.‬ا‪3$‬ة ا@‪ 7‬ا‪ @-‬و‪ f‬ز ‪+$‬د ا‪M‬ﺹ"ات‪.‬‬
‫آن ه‪/‬ا ﻡ‪#‬ل ‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ا>‪ ، $‬ی آ‪j +‬ن ‪ $‬ل { ا ‪j3‬ة آﻡ< ا‪ 97‬ﻡ^ ‪ 9-‬ا ‪ ،‬وه" ﻡ‪#‬ل ی (‬
‫‪ ?)%‬أي ‪%5‬ع أو ﻡ‪j3‬ة‪ ( .‬اآ>ءﻥ ‪/-‬ا ی‪ u5" $‬ﻡ‪ u‬ا‪%‬ی‪ f‬ﻥ‪e‬ب ا ‪ E (#‬ی‪ 9-@ $‬أر‪b‬‬
‫‪" E‬ن ‪ g )Z +5‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ 7‬ودی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬ل دا‪ <P‬ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪. < ،‬ت‬
‫ "ات ﻡﺹ)‪ 9-‬وإ ّ‬
‫ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا)"ازی ﺡ‪ i‬ی&ي‪M ،‬ر‪" b‬ات‪ ،‬اﻥ‪e‬ب »ﻡ ‪P r «(#‬ﺽ‪M ($‬ی ر‪ . 5‬ی& أن یا‪ 5‬ا‪ $‬ل‬
‫ﻡ ‪ 9-#‬وﻡ)‪ <3 9-‬دا@‪>7 9‬ظ ‪ <  O‬دی "‪5‬ا‪ Z‬و‪ < O‬ﻥ آ>ﺡ > ? آ< روح و‪5‬ا‪. Z‬‬
‫‪E‬ﻥ‪e‬ب ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ E (# Z‬ی‪ $‬أﻥ‪ 9-‬أ'< ا‪ 9 (Z‬ا‪ $‬ل‪ ،‬وأﻥ‪j 9-‬ى ( ا 
"ط ] ا‪$‬ون‬
‫ا‪ > .)%‬ا>ة ا>ﺹ ( ( اﻥ‪ (e‬ا (‪ ،‬ی& إﺡ إﻡﻥ ^‪"  9‬ی‪ O 6‬ﻡ‪ h‬ا‪ #‬أو‬
‫ ‪ -)7‬إزاء ﻡ ‪ <#‬أو ﻡ ﻥ‪ ،‬إذا ر‪ r‬ا‪ $‬ل ذ{‪> .‬ض ﻡ‪ ،#‬أن ﻡ ‪ E #‬یم ارات ا& ‪ b‬ا‪$‬م‬
‫وی‪$‬ون ‪ g$‬ﻡ‪ b‬ا‪n‬دارة‪ .‬أن ‪ $‬ل آﻡ< ا‪ f7‬إ‪ ?5‬وا )‪+‬ا? ‪ P€ f‬ی&ي اﻥ‪ ?e‬أی' ‪<3‬‬
‫دی "‪5‬ا‪ ،Z‬دون اﻥ^ر ا‪E‬ﻥ‪e‬ت ا‪ E‬ا ) ‪.‬‬
‫ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ه أﻥ&‪ b‬ح 'ل ﺽ‪ %P +‬ا)ط ا‪/‬ي یُ‪+7‬ث ‪ ( $%5‬ا‪+‬ة وا ‪ ( .‬ﻡ‪ -‬إدة‬
‫إر ء ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ O E $‬ر( أو ﺙث‪ ،‬ر‪ 9r‬أن ا‪M‬ﻡ"ر ‪ )r‬ﻡ )‪+‬أ ه‪/‬ا‪" < ،‬ن ﻡ‪ $Z -‬‬
‫وا ‪ O $‬ا‪ $‬ل و‪ 9-$+‬إ‪ O‬ا'ل‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ (7‬اﻝ‪ D%‬اﻝ داﺥ( اﻝ‪RS %‬ة‬
‫أﺡ 
‪ 6‬ا‪ )%‬اأ ‪ ،‬ﻡ آ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬ا ‪e‬ص ا‪+‬روس ﻡ( ری] ااع ا‪ ،)%‬وإن ‪ O‬ﻥ‪ "7‬ﻡ‪.c5‬‬
‫)
) ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ی‪%‬ح إ‪N‬ء اأ آ ‪ -‬أآ‪j #‬آ‪ #‬إ‪7‬ﺡ‪ .‬ه‪ U/‬ا‪3‬وط )‪ h‬ﻡ‪ -)%‬وأ‪.‬ل ﻥ'‪-‬‬
‫أآ‪j #‬آ‪/ #‬ری وأآ‪j #‬آ‪ #‬ﺡ‪ّ+‬ة )إﺽاب‪ ،‬اﺡل ا ﻥ‪ ،b‬اﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب‪» b ،‬ي«‪ ،‬ﻡ&‪ -‬ﻡ‪"5 b‬ات‬
‫ا‪M‬ﻡ(‪ ،‬ا](‪ .‬أﻡ 
) أ ا‪/‬ي ی‪+‬ا‪ ( b‬ﺡ?‪ "- ،‬ی 
‪ < $‬ﻡآ) &‪ U‬ا‪7‬آ ا‪ : $‬ﻡﻥ وأآ‪#‬‬
‫ﺹاﻡ ﻥ>‪ g‬ا"‪ O$ .65‬ﻡ 
"ى ا‪+‬و وا‪"7‬ﻡ ‪ ،‬ی 
‪-& +$‬ت ‪5‬دﻡ ‪ N‬ا‪M‬ه ‪ ،‬و یُ"ي ‪-‬ز ا ‪b‬‬
‫)درك‪"5 ،Š ،‬اﻥ( ‪ E‬ا ‪ b 5 ،‬ﻡ‪ +‬ﺽ‪ +‬ا ﺽ( ا>ﺡ(‪ ،‬ا](‪ .‬وﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى‪ ،‬ی‪"%‬ر إدﻡج‬
‫ا ^ ت ا‪& $‬ه إ‪ O‬ا ‪3‬رآ ا 
‪+-‬ف )< ا‪7‬آ ا‪ . $‬وﻡ داﻡ‪ 6‬ا‪M‬ﺡاب ا‪ $‬ا)ى‬
‫إﺹﺡ ‪ +& E ،‬ا)"ر"ازی ﺹ‪"$‬ت آ‪#‬ة ه‪/‬ا ا ‪+‬ان‪.‬‬
‫ﻡ( ﻥ ا‪7‬آ ا ‪ ،‬ی‪ { f)% $‬أرب ا‪M ،< $‬ن ا‪M‬ﻡ ی‪-M f$‬ة ا ‪ #‬ا )‪.‬ة & "ع‬
‫ا‪ $‬ل‪.‬‬
‫دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪ de ،‬آ< ا" @< ا 
‪ (+ $‬ا‪ < $‬ا ا‪+‬ة‪ <$ ،‬ا ا ‪3‬رك ﻡ‪ue‬‬
‫ا ‪3‬آ< ا ‪%‬وﺡ إ‪Z‬ر ا 
وا^‪ 9‬اأ ( ‪ .< $‬وه‪/‬ا ﻡ ﻥ 
? ')‪ ،T‬ا‪$‬ون ا‪ )%‬ا‪/‬ي ی&‬
‫‪+‬ری& ﻡ‪ ue‬ا ا إ‪Z O‬ی‪ f‬ا 
ا ‪3‬ك‪.‬‬
‫أول { ی&ي ا ‪ ? $‬ه‪/‬ا ا‪%‬ی‪ ،f‬ه" إر ء »‪5‬ت ا ‪ « )Z‬دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪ .‬و‪ $‬ه‪ U/‬ا‪5$‬ت‬
‫ا‪ E‬ا‪Œ ) 
)%‬دارة إر ء ّ" ﻡ( ا>ه‪ 9‬وا‪$‬ون ‪ -‬و( ا ا‪ ،‬ه" ﻡ ی>ض ‪ $)Z‬ز‪E‬ت‬
‫ﻡ( ا ا آ‪+‬ة ﻡ ‪ U/- .‬ا 
ا )‪ -‬ا ^ ت ا وه "‪ O b5‬ا‪n‬ام 
‪ 9‬ا‪، E‬‬
‫ی‪ b‬أرب ا‪ < $‬ه‪ :(+‬ا‪M‬ول‪ ،‬ه" إیف ا'ل ا )‪ < .‬وإیف ا'ل ا وﻡ‪ b‬ا‪n‬ﺽات واات‪ ،‬ﺡ‪O‬‬
‫ ( ﻡ( ‪ € 973‬ا‪n‬ﻥج ‪>7‬ظ ‪ O‬هﻡŠ ر‪ h‬ا‪3‬آ وﻡ( >دي ا‪"%‬ارئ« ‪ T%e‬ا‪n‬ﻥج‪ .‬ا‪+-‬ف ا‪#‬ﻥ‪ ،‬ه"‬
‫‪ <$‬ا ا دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة ی‪7‬م ا‪5>E‬ت ا "‪ O $5‬ﻡ 
"ى ل ( أرب ا‪ < $‬وا ^ ت ا ‪ .‬ه‪/‬ا‬
‫ ‪ d‬آ>ﺡ ا ا  ذ{ ﻡ‪+‬ان ا'ل ﺽ‪ +‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪M ،‬ﻥ? ‪ u‬ﻡ‪ b‬ﻡ‪%$‬ت أرب‬
‫ا‪+ < $‬د »ﻡ‪3‬آ< ا ‪j3‬ة«‪M ) 
.‬رب ا‪ < $‬آ 
) )و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪ ،‬ی‪" )$‬رط ﻡ ﻥ ‬
‫ ا ‪j3‬ة ا ) ‪ O‬ا>ه‪ 9‬ﻡ
‪ j‬إی& ﻡدام ‪ E‬ی‪ E  <P+‬ی‪ ،?$‬و‪/-‬ا ی)‪ h‬أ‪ <5‬آ>ﺡ ‪ O‬ا 
"ى‬
‫ا ‪ b 9 $)Z .-‬ه‪ U/‬ا 
Ž‪"-‬ر ‪+‬د ﻡ( اات‪ ( ،‬أن ﻥ"ن وا‪ ($5‬وﻥ‪)$‬ه آ‪ 7‬ﻡ‪ ،7‬وﻥ‪+‬رك ‪j‬ن‬
‫وﺽ‪ b‬ا‪7‬آ ا‪ +5 $‬ی"ن ﻡ‪N‬یا ﻡ " & ‪+‬د آ) ﻡ( ا ا ‪ { f)%‬ا 
‪.‬‬
‫ﺙ { €‪ P‬ی&‪ j‬إ? أرب ا‪ ،< $‬وه" ﻡ‪ h‬ا ‪ (#‬ا( اﻡزات ‪P‬ﺹ  ‪ -‬ا ‪ < $ 
.‬ه‪ U/‬ا‪%‬ی ‬
‫‪ O‬ﻥ‪%‬ق وا ‪+ b‬ا ‪ c$‬ا ‪v3‬ت‪ ( .‬ﻥ"‪ + u5‬ه‪/‬ا ا "ﺽ"ع‪ <# ،‬ه ‪E‬ء ا ‪ E (#‬ی 
‪"7‬ن ا‪E‬ﻥ ء إ‪O‬‬
‫ا‪7‬آ ا ‪ ،‬و‪ O‬ا‪ $‬ل أن ی‪" $‬ا ﻡ " ‪% 9-$‬ده‪ ( .9‬ﻥ‪ 3‬إ‪ O‬أﻥ? ﻡ( ا‪ <'M‬أن ‪ 5$‬ادات ا ﻡ‪<#‬‬
‫ه ‪E‬ء ا‪e.M‬ص ‪+‬ل ﻡ‪ )5$‬ا ﺽ( ا&‪+‬ی( وا‪3‬ء‪ ( .‬ﻡ‪ b‬ا‪ ،u M‬ی‪/‬ه ‪ c$‬ا
و( ا( ‪c$‬‬
‫ا‪E7‬ت إ‪ O‬ﺡ‪ +‬ا‪ E‬د ‪ O‬ا ا 
) 
‪ T‬ه" أن ه‪ U/‬ا‪PM‬ة ‪+ E‬د 
‪ 9-%‬ا)و‪5‬ا‪ . Z‬وه‪/‬ا‬
‫ی‪+7‬ث "ا‪ Z‬ﺡ ( أرب ا‪ < $‬وا)و‪5‬ا‪. Z‬‬
‫‪ 9‬ﻥ< آ< ه‪/‬ا ﻡ‪$‬دی ‪ < $‬ا‪ ،‬آ ی>‪ c$ <$‬ا 
ری( ا ‪ (%‬ا‪/‬ی( دي ﻡ"ا‪ 9->5‬ﻡ)‪.‬ة إ‪ O‬ﻡه' ‬
‫ا‪ < $‬ا‪ ،‬ﺡ‪ i‬أن ا‪M‬ﻡ ‪ E‬ی‪J f$‬داﻥ ا ^ ت أو ا ا ‪ .‬أو‪M ،E‬ن ه‪ U/‬ا ^ ت ه ا‪M‬داة ا"ﺡ‪+‬ة‬
‫ادرة ‪" O‬ﺡ‪ +‬ﻡ& "ع ا‪ $‬ل ا'ل ﻡ( أ< ﻡ‪ 9-7‬ا‪ . )%‬ﺙﻥ‪M ،‬ﻥ? "‪ +‬ﻡ ﻥ ‪+‬ی‪+‬ة وﺡ‪c$ O‬‬
‫ا >‪ (r‬ا( ا‪3‬ء وای‪ .(-‬آ ‪ E‬ی&‪+‬ي ‪ < 7‬ﻥ"ا‪ d5‬ا‪ < $‬ا  ﺡ‪ i‬أن ا
ول ا@ 
ه‬
‫ا ا)و‪5‬ا‪ .b)% Z‬وﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى‪ ،‬ی& أن ﻥا ا‪"$‬ت وا ‪-‬م ا‪#‬ة ا ‪ b‬ﺡ ‪ O‬آه<‬
‫ا ‪ (#‬ا( ا‪ < $‬ا‪ .‬إن ‪"%‬ر ه‪/‬ا ا‪ ،PM‬وأی' ‪"%‬ر اأ ﻥ>
‪ ،-‬ی'‪ 9- O b‬ﻡ
وت‬
‫ 
‪ ،‬إ‪ O‬ﺡ‪ +‬ا)ر ا ‪ <#‬ا ﻥ" ﻡ( ا 
‪ +‬ا‪ ? . E‬أن ی"ن ﻡ ‪3‬ی‪ b‬ا‪ E‬و‪5>E‬ت‪،‬‬
‫? أن ی‪+ <P+‬ى ا‪n‬دارة ﺡ ﺡ‪ ? ،u‬أن ی‪3‬رك ا‪7‬ة ا ‪P )r‬رج ت ?‪ ? ،‬أن ی"ن ‪O‬‬
‫‪+& 
9‬ات‪ ،‬ا]‪P ،‬ر‪ O ،‬ا ‪ <#‬ا أن ی"ا? آ< ا ‪3‬آ< ا ی‪%‬ﺡ‪ -‬ا & ‪ b‬اأ وأی'‬
‫‪"%‬ر ا‪ < $‬ا‪ i7 ،‬أن ﻡ ‪ #‬ﻥ ‪+‬ی ن ﻡ ی‪N‬ق ‪ 7‬ﻡ‪ -‬ت ﻡ‪+$‬ة‪.‬‬
‫ ه‪/‬ا ا 
ق‪ ،‬هك ﻡ^‪P -‬ص ی& أن ﻥآ ? ا‪E‬ﻥ)‪ .U‬إﻥ‪ -‬ا‪M‬ه ا 
‪ -‬ا 
@< ا‪3‬ی‪<  $‬‬
‫ا ‪ <#‬ا‪ .‬ه‪ U/‬ا 
@<‪ )r ،‬ﻡ &‪ ?$‬یك ا 
@< ا‪ < $  M‬ا اف ‪ b‬ا 
&‪+‬ات ﻡ‪+‬ان‬

‫‪10‬‬

‫] ی‪ <3‬ﻥ‪3‬ط ا ‪M ،<#‬ﻥ? ‪ E‬ی"‪ +‬هك أي‬
‫ا"اﻥ( ا‪ < . E‬ی ( ا"ل أن ﻡ‪ <#‬ه‪/‬ا ا‪ < $‬ه" ﻥ‪-‬ی ا ‪%‬ف ّ‬
‫‪5‬ﻥ"ن ی ‪ h‬ﺡ ‪ $‬ل ﻡ"ا‪ -‬اأ (‪ 9r .‬ﻡ( آ"ن ‪ c$‬ا"ص‪ ،‬وه ﻡ  ‪+7 ،‬د ﺡ"ق‬
‫ا‪ $‬ل و‪+‬ا‪ 9- b‬ﺽ‪ +‬ا‪+) E‬اد )وه ﻥذرة(‪ ،‬ی)‪ O‬ا'ل ا )‪ .‬ا' ﻥ ا"ﺡ‪+‬ة ‪E‬ﺡام ﻡ‪ 9 %‬ا‪<N3‬‬
‫و)‪ < .-‬ی‪ f$‬ا‪M‬ﻡ ه 
‪ < <-‬ا ا‪M ،‬ن ‪J‬ﻡن ا‪ $‬ل ‪+‬ﻡ ی>ﺽ"ن ﻡان ‪"5‬ى ‪ 9-7‬‬
‫ا ‪j3‬ة‪ f)% ،‬ا‪ 5‬ا‪ $‬ﻡ‪ ،#‬أن ی>ﺽ"ا أﻥ>
‪ 9-‬دون أن ی'‪%‬وا ور ‪3‬ی‪ b‬ا‪ E‬و‪ E‬ﻥ"ن‬
‫ا‪+‬ا‪ . 
P‬إن ﻡان ا"ى ا ‪+‬اﻥ ه" وﺡ‪ U+‬ادر ‪ O‬ﻡ‪ b‬أرب ا‪ < $‬ﻡ( ‪5 f)%‬ﻥ"ن ا‪ h‬ا‪/‬ي ی‪? )$‬‬
‫‪5‬ﻥ"ن ا‪ .<N3‬ی" ‪ O‬ا( ا>ﺡ( أن یﺽ"ا دوﻡ ) ﻡ‪ %‬ا‪ $‬ل‪" ،‬اء آﻥ‪ 6‬ﺡ ﻡ ﻥ"ن أم ‪.E‬‬
‫‪ O E‬أ س ﻡان ا"ى‪ .‬إن ا‪ #‬ا '‪ -$‬ا ^ ت ا‪+‬ی ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ إﻡﻥ ض اﺡام‬
‫وه‪/‬ا ( ی‪ Oj‬إ ّ‬
‫ﺡ"ق ﻡ‪% -Ze‬ق ‪5‬ﻥ"ﻥ ‪ ،‬دون ا&"ء إ‪ O‬ا'ل ا )‪ ،.‬ه ﻡ( ( ﻥ@‪ y‬ا ا‪E‬ﺹﺡ ‪ .‬ه‪ U/‬ا 

‫'‪ 5Z b‬ا ‪ (#‬وو‪ 9-5‬وه‪ 9‬ی‪"-‬ن ﻡهت ا‪3‬ی‪ b‬ا‪ ، E‬و ﻥ‪-‬ی ا ‪%‬ف ی‪+%‬ﻡ"ن ‪ c‬أرب‬
‫ا‪ < $‬وی‪%‬ﺡ"ن ﻡ
‪ j‬ا" @< ا> "ا‪ -‬ذ{ ا‪.c‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ (8‬اﻝ‪ D%‬اﻝ وﻝ‪ $ E‬ا ) اب‬
‫آ‪ u‬ی& أن ی"ن ﻡ"‪ u5‬ا ا ﻡ( &ن ا‪n‬ﺽاب؟ آﻥ‪ 6‬ه‪ U/‬ا
‪ j‬ﻡ‪ T7‬ﻥ‪.‬ت ﺡدة ( ‪ c$‬ا ‬
‫أو ‪ c$‬ا ‪ (#‬وأ'ء &ن ا‪n‬ﺽاب أو ل ا ‪j3‬ة‪ .‬وی‪ c‬آ‪ #‬ﻡ( ا ‪ (#‬أو ا ا ‪ <3‬أ‪ 5‬‬
‫دا‪ & <P‬ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬أو ی'"ن ﻡ)‪+‬أ ه‪ U/‬ا‪PM‬ة‪M ،‬ﻥ‪ 9-‬ی'"ن ا‪E‬ﻡ‪#‬ل ارا‪ .-‬وهآ‪ 9‬ا‪) M‬ب ا ‪ )r‬ﻡ ی‪9‬‬
‫ا‪/‬رع ‪ ?" -‬م‪:‬‬
‫ »وﺽ‪ b‬ا‪ $‬ل ﺙ‪  9-‬زﻡ( ا 
‪ 9‬وه‪ 9‬ی‪")e‬ﻥ‪ g .‬ﺙ ‪ -)7 
i‬ﻡ زﻡ( ا ‪$‬رك‪ +5 .‬ی‪ $‬ه‪/‬ا أﻥ‬‫ون ‪5 O‬دة ا‪n‬ﺽاب«‪.‬‬
‫ »ا ه ا ^ ا أﻥ‪j3‬ه ا‪ $‬ل ‪+‬ع ( ﻡ‪ ،9-7‬وﻡ( ‪ r‬ا &‪+‬ي ‪ fP‬أ‪-‬ة أ‪P‬ى >‪ g‬ا‪+-‬ف«‪.‬‬‫ ( آ ا‪ (&7‬ة "هی ﻡ‪3‬آ ﻥ& ( "ر إداري ووﺹ"‪ )$ ،‬ا ا وﺡ‪ U+‬ادر ‪O‬‬
‫‪5‬دة ا'ل‪ .‬ﻡ‪ <#‬ه‪/‬ا ا> ﻡ""د ‪+‬ى أآ‪ #‬ﻡ( ‪ %70‬ﻡ( ا ا ‪ ،‬و‪ O‬ا( ا>ﺡ( أن ی‪7‬ر"‪ ،U‬إذا‬
‫أرادوا أن "? ا ﻥ‪ "7‬ا‪ $‬ل ‪eE‬ذ اارات و‪ g‬ﻥ‪ "7‬ا)و‪5‬ا‪ . Z‬ا 
‪ %‬ا ‪ +$‬ه‪ U/‬ا اﻡآ‪-‬‬
‫‪ f)% O E‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬و‪$‬ون ا"ا‪ b5‬ﻡ‪ b‬ا ( ا ﺽ‪ +‬ﻡ‪ h‬ا‪ $‬ل‬
‫‪ E‬وه ‪ < $ E - :‬إ ّ‬
‫
‪ 6‬إ ّ‬
‫وﺽ‪ +‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪  $‬ا م ا‪M‬ول‪.‬‬
‫' ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ g $‬ذ{‪ ،‬أي ﺽورة اﻥ‪%‬ق آ< ‪.‬ء ﻡ( ا‪+‬ة‪ ،‬ﻡ( ا‪ $‬ل أﻥ>
‪ 9-‬وﻡ( "‪9-‬‬
‫ا‪$‬ﻡ ‪ .‬و‪ O‬ا ا أن ی‪7‬م اارات ا ‪/e‬ة وأن ی‪ -$‬إ‪ O‬ا‪-M‬ة ا‪ $‬ا ی& أن ‪7‬ﻡ‪+ -‬وره‪E .‬‬
‫ی& أن ی { أﺡ‪ r +‬ا‪ $‬ل ‪ %‬اار دا‪ <P‬ا ^ ا ‪ .‬و ‪ .‬ﻡ‪ b‬ه‪ U/‬ا>ة‪ ،‬إذا ‪5‬ر ا‪ $‬ل ^‪ & 9‬‬
‫ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬یُ‪7‬م ه‪/‬ا اار وی>‪ ./‬إن ﻡ ی& ﻡا?‪+$ ،‬ا ( ا‪M‬ر ا
) وا‪7‬ازات ا‪ ، e3‬ه" ‪ $‬ﻥ‪3‬ط‬
‫& ا‪n‬ﺽاب ا ‪n . )e‬ﺽاب ی‪%‬ح إ‪E.‬ت >"ق < ا »او«‪ ،‬ﻡ( ﺡ‪ i‬ه" ﻡ‪$‬آ ی‪+‬ﻡ‪- y‬‬
‫ا& ‪ b‬ر‪ E‬وﻥ 
ء‪ > .‬آﻥ‪ >P 6‬ا‪n‬ﺽاب‪ "- ،‬ی ‪ ^7 <#‬ﺡ 
) ‪ $‬ل ی™ر ‪ -‬ﻡ 
)‪ .9-‬و' ن‬
‫ه‪/‬ا ا‪ ،PM‬ی‪"$‬ن أن ﻡ‪e‬ج ا‪n‬ﺽاب ﻡ)‪7 T‬ﻡ‪ 9-‬و‪ 9-)r‬ا‪E‬ﻥر‪ .‬و ‪ 5‬إرادا‪ 9-‬ه‪ U/‬ی"‪T)' +‬‬
‫ا^‪ 9‬ا‪/‬ا ﻡ( أ< ا'ل‪ ،‬وه" أﻡ ﺡ ‪.9‬‬
‫‪ g‬ﻡ ی& أن ی‪7‬س ﻡ? ا‪ $‬ل‪ ،‬ه" ﻡ)‪ 9-‬ا أو ? او‪ < $ .‬او ﺡ 
)  ﻥ‪.‬‬
‫وآ< ﻡ ﻡ&)ٌ ی"ﻡ ‪ O‬ﺡ< ا ‪3‬آ< ا‪ n‬وا‪n‬داری و‪/-‬ا‪ ،‬ی)‪ O O‬ال دا@‪ 9‬ﻡ‪ b‬إدارة ا ‪j3‬ة‪ .‬ه‪U/‬‬
‫ا‪PM‬ة‪ ،‬ن ﻡ "ن ‪ $)% 9 O‬ا و‪"P‬ﺹ ﻥ‪ T‬ﺽ‪ .?>$‬و‪ )r‬ﻡ ی'‪ %‬ه‪/‬ا ا ‪ { y-‬رب‬
‫ا‪ < $‬ﻡا ‪ $ O‬دور ا" ‪ ( T‬ا‪ $‬ل و ا‪n‬دارة‪ .‬و>دي ه‪/‬ا ا‪ +E ،%e‬ﻡ( ﻡ ﻥ ‪ -‬ﻡ ی> ﻡ(‬
‫ا‪7‬م وا&أة ا ‪ .‬و‪ & +$‬ا‪n‬ﺽاب ')‪ ،T‬و ‪n‬ﺡ‪+‬اث ‪ $%5‬إن ا ‪$‬رك ﻡ‪ b‬ا 
ا"ﻡ ا‪$‬دي‪،‬‬
‫( ? ا‪ $‬ل ﻥ'‪9-‬‬
‫و و >دي رب ا‪ < $‬ا‪E‬ﺡ"ا@ ‪ & .‬ا‪n‬ﺽاب ه  دم ‪+‬ی‪ +‬د یَ‪ُ 7‬‬
‫وﻡ^ ‪ 9-‬ا ‪ ،‬و
‪j 6‬ي و? ‪P‬ﻥ ً ‪ < $‬ا ﺡ‪ +‬ذا? آ ی‪7‬ول ا)‪ c$‬إ‪ .? 5‬إن ﻡ‪ f%‬ا" ا‪)%‬‬
‫ی‪ b+‬ا‪ $‬ل إ‪ O‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا‪ .‬وه‪/‬ا ا^‪ 9‬ا‪/‬ا ی‪" 
O5‬ى و‪7 .9-‬ر ا‪ $‬ل ( ی‪ j‬ﻡ( ا‪-M‬ة ا أو ﻡ(‬
‫‪ 5‬أی ﻡ^  ‪7 .‬ر ا‪ $‬ل "ن ﻡ( ﺹ‪ b‬ا‪ $‬ل أﻥ>
‪ 9-‬وه‪ 9‬ی‪" 7‬ن  ﻡ‪$‬رآ‪ .9-‬و‪/-‬ا‪$ ،‬رﺽ ‬
‫ا^‪ 9‬ا‪/‬ا ‪ $‬ل و‪"e‬ص‪ ،‬ﻡ‪$‬رﺽ ‪& <3‬ن ا‪n‬ﺽاب ه ا‪ ،PM‬ﻡ‪$‬رﺽ ‪ <œ3‬و ا‪ $‬ل ا‪/‬ا‪،‬‬
‫ﻡ‪$‬رﺽ ‪7‬ره‪.9‬‬
‫‪ O‬ا ا أن ‪+‬رك ‪j‬ن & ا‪n‬ﺽاب ا ‪ 9 )e‬ی‪ -3‬ا‪ $‬ل ‪+-‬ف ‪ fP‬ﻡ^ ‪+‬ی ﻡ‪$‬رﺽ ﻡ‪b‬‬
‫ا ^ ت ا ‪ .‬ی& أن ‪)$‬ه آ‪ ^ <3‬ﻡ‪ de‬أ  دة ﻡ‪$‬آ ی‪ -o-‬ا ا‪ .‬إذا "‪ 6‬ه‪U/‬‬
‫ا ‪$‬آ ‪ ،‬داد ‪"5‬ة ا‪ $‬ل وﻡ^ ‪ 9-‬ا ‪ g .‬هك إذن ﻡ( ‪ & ( c5‬ا‪n‬ﺽاب وا ا‬
‫وا ^ ا ‪ .‬إذا ‪ 6ّ'r‬ات ا‪™%‬ف ( ه‪ U/‬ا‪& 7‬وزه ‪$%‬ت ا‪ $‬ل إ‪ O‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا ا‪+‬ی "‪5‬ا‪.Z‬‬
‫ه‪/‬ا وة ‪ O‬أن ا ‪-‬م ا ‪%‬ح ‪P‬ل ﻡﺡ ا‪n‬ﺽاب ‪  E‬ﺡل اﺡل ا ‪& ،b‬وز ‪+5‬رة ا ‬
‫ق ﺡا ا‪n‬ﺽاب )‪ ،(piquets de greve‬وق ا‪E‬ﺡل‪ ،‬وﻡ& "ت ﻡ وﻥ ا '(‪،‬‬
‫ا وﺡ‪ُ 9^ .U+‬‬
‫و& ا‪n‬م‪ ،‬وﻡ& " ا‪E‬ل ﻡ‪ b‬ا‪e‬رج‪ ،‬وﻡ& " ا‪+‬ع ا‪/‬ا‪ ،‬ا]‪ ،‬آ‪ + 
-‬ﻡ‪3‬رآ ﻥ‪ %3‬ﻡ( ا& ‪.b‬‬
‫و& ا‪n‬ﺽاب ه أ'< و ' ن ه‪ U/‬ا ‪3‬رآ ‪.‬‬
‫إذا ‪ 5‬إن ‪ O‬أ'ء ا ا أن ‪ E‬ی ‪"#‬ا ‪ )rj‬دا‪ & <P‬ا‪n‬ﺽاب‪+- {/ ،‬ف ﺽ ن وﺡ‪+‬ة ا‪3‬ط وروح‬
‫ا>‪ & $‬ا‪n‬ﺽاب ﻥ>
‪J .-‬ذا آﻥ‪ 6‬هك & إﺽاب وﻡ ﻥ ی‪ $‬ن "ازي إن ﻡ‪$‬آ ﻡ‪" ،‬ن‬
‫أﻡم "ران ‪ +5 < $‬ی‪'5‬ن أي ‪ ، ^7‬و ی'‪>$‬ن ا‪7‬آ ‪ .‬و ‪+7‬ث ﻥ>‪ g‬ا‪3‬ء ﺡل ‪ <3‬ا ‬

‫‪12‬‬

‫ا ‪ & )r‬ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬ﺡ‪ i‬ح ? إﻡﻥ ض ‪5‬ارا? دون ﻡ"ا ا‪'M‬ء ا‡‪P‬ی( ا‪/‬ی( )‪"7‬ن‬
‫€ﻥ‪/‬اك ره ‪ TP‬ﻥ ‪ E‬ی)"ﻥ? 'ورة‪ .‬و‪ O‬ا‪ ،g$‬إذا ‪ <ّ#‬أ'ء ا ‪ 5j‬دا‪ & <P‬ا‪n‬ﺽاب‪،‬‬
‫ ‪+‬ﻡ&"ن ا‪3‬ط ا‪ $‬وی‪"$'e‬ن آ 
@ ا‪'M‬ء ا‡‪P‬ی( ارات ا ی‪/e‬ه ا '"ن ‪P‬ل & ‪9-$‬‬
‫ا‪$‬ﻡ ا"ﻡ ‪.‬‬
‫‪ & O‬ا‪n‬ﺽاب‪" ،‬ﺹ>‪ -‬أداة 
ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬أن ‪ b <#‬ا‪ $‬ل ا ﺽ(‪ ،‬أي ﻡ‪ Ze‬ﻡ‪ ue‬ا ^ ت‬
‫ا ‪ ،‬و( آ‪ r {/‬ا ‪ (Ze‬ا‪/‬ی( ‪ 9-‬ا‪ f7‬أی' ا‪+‬ع ( أﻥ>
‪ 9-‬ا‪n‬ﺽاب‪ .‬آ‪ #‬ﻡ( اق ‪ E‬ی>‪" -‬ن‬
‫ه‪ U/‬ا‪ %‬ا‪ 9-"  M‬إن ﻡ( ‪ E‬و ? ﻥ‪e‬اط ا ( ی"ن ‪+‬ی? ‪j‬آ‪ +‬أي و ﻥ‪e‬اط ا'ل‪.‬‬
‫وﻥ‪ (7‬ﻥ&)‪j 9-‬ن ا‪ $‬ل ‪ r‬ا ^ ( ﻥ ‪ 9‬ی‪"Ze‬ا ا ‪M‬ﻥ‪ E 9-‬یون ‪ -‬أي @‪+‬ة‪/- .‬ا‪ ،‬و‪9-5n‬‬
‫‪E‬ﻥ‪e‬اط ‪ + E ،-‬أن ُ‪3‬آ‪ 9-‬آ 
@ ا‪ $‬ل ا‡‪P‬ی( ا'‪E‬ت ا )‪ T‬ه‪.9‬‬
‫ر ﻡ ‪ U5‬ﺙﻥ ‪ :‬إن ا^‪ 9‬ا‪/‬ا '‪E‬ت ﻡ‪+‬ر ‪r‬ی ا‪M‬ه ﻡ( أ< ا ا' و"ی( و ا‪ $‬ل‬
‫ا‪ ،)%‬وه" ﻡ ی‪ +‬ﻡ( "ی ا‪ < $‬ا €‪ P‬ا ‪%‬ف‪.‬‬
‫ )‪ f‬أن ورد ‪ O‬ﻡ
‪ b‬ل آل‪ Glaverbal-Gilly -‬وﻡ)‪j 9-‬ن ‪ 9-‬أن ‪ E‬یرﻥ"ا أﻥ>
‪ $ 9-‬ل‬
‫‪ E‬اﻥ>"ا ( ﻡ& "ع ا‪7‬آ ا‪ $‬ا ‪ { E‬ﻥ>‪" g‬ی‪ .9-‬إﻥ ﻥ)<‬
‫ا ‪v3‬ت ا‪PM‬ى و) ﻡ‪ %‬ی 
ری ‪ ،‬وإ ّ‬
‫ه‪ U/‬ا ﺡ^ ا ‪ +E ،( . %‬أن ﻥ)‪ ( i7‬أﺹ"ل ه‪/‬ا ا"ی( وه‪/‬ا ا‪n‬ﻥ‪e‬اط ا‪ $‬ا"ا ‪ b‬ا ‪ ) 
.‬‬
‫آل‪ ،Glaverbal-Gilly -‬ا‪M‬ر‪5‬م ‪ ( f%‬ﻥ>
‪:-‬‬
‫ ‪ %88 :1971‬ﻡ( ا ‪ ،(Ze‬ﻡ‪ %73 9-‬ا>‪+‬را ا‪$‬ﻡ ‪ $‬ل ا)&( ‪ ،F.T.G.B.‬و‪ %25‬‬‫‪.C.S.C.‬‬
‫ ‪ %100 :1976‬ﻡ( ا ‪ ،(Ze‬ﻡ‪ ،F.T.G.B. %97 9-‬و‪.C.S.C. %3‬‬‫ا> 
 
‪ !%‬وا‪) M‬ب ه‪:‬‬
‫‪ (1‬إر ء دی "‪5‬ا‪ Z‬ﻥ ﺡ ﻡ( ‪Z‬ف ﻡ ‪.F.T.G.B.‬‬
‫‪ (2‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا '‪E‬ت ﻡ( ‪Z‬ف ا‪ $‬ل‪ ،‬وه" ی> 

) ‪" %60‬ی‪ .9-‬ﻡ‪) /‬ای ‪ ،1971‬ری] &‪+‬ی‪ +‬ا ‬
‫ا‪ ،‬ﺡ‪ O‬یی ‪ 6™ُ. ،75‬أر‪ ُ $‬إﺽات ﻡ( ‪ -‬ﺙﺙ ‪ N‬اﺡل ا ‪ b‬واﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب‪.‬‬
‫إﻥ‪ -‬إذن ﺡ& داﻡ‪ O N‬أن ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا وا 
ا‪/‬ا '‪E‬ت ﻡ( ‪Z‬ف ا‪ $‬ل ‪ E‬یُ'‪>$‬ن ا‪7‬آ ا‪، $‬‬
‫< ی"یﻥ‪ -‬وی)‪#$‬ن ‪ -‬روﺡ ﻥ' آ>ﺡ ‪.‬‬
‫( ﻥی‪+ +‬ورﻥ ‪Z‬ح ال‪ :‬ه< ر‪ )r‬ا‪+‬م ‪ O‬ا 
"ى ا أم ‪E‬؟ إذا آن ا&"اب ﻥ‪ $ ،9$‬أن ﻥ"‬
‫ا" @< ‪ ،{/‬وﻥ‪+‬ﻡ‪ y‬ه‪ (+‬ر@ 
( ا‪7‬آ ا ‪ :‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا )أو‪E ،E‬ﺡم إ‪ O‬ا"ا‪ +‬ا‪eE $‬د‬
‫اارات‪ ،‬اﻥ‪e‬ت ﻥ دی "‪5‬ا‪" ، Z‬ع ﻡ أﻡآ( ا‪ < $‬ﻡ دى ‪ -‬ﻡ( ‪Z‬ف ا)‪Z‬وﻥ( و ا^‪– 9‬ا‪/‬ا‬
‫'‪E‬ت ﻡ( ‪Z‬ف ا‪ $‬ل أﻥ>
‪ .9-‬ه‪/‬ا ه" ‪.‬ط ارء ا‪ < $‬ا إ‪ O‬ﻡ 
"ى ا ‪-‬م ا ^‪ U‬ة ا‪M‬زﻡ ه‪.U/‬‬
‫و ( ‪ ،‬إذا ‪ 6‬ا ^ ا ‪ O‬ﻥ‪ c -&-‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬وا^‪ 9‬ا‪/‬ا‪ ،‬ی‪+ f $ +‬م ﺙ ا‪ $‬ل ‪-‬‬
‫وﺽب ﻡ‪ 9-7‬ا‪. )%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ (9‬ﻝ‪E‬ن ا ) اب واﻝ ‪U‬ت‬
‫ أن & ا‪n‬ﺽاب ‪$ E‬رض ﻡ‪ b‬ا‪ < $‬ا‪J ،‬ﻥ‪% E -‬ح أی ﻡ‪3‬آ< ‪ -5‬ﻡ‪ b‬ا ^ ت ا ‪ .‬ه‪/‬ا ﻡ‬
‫ﺡ‪+‬ث آل‪P Glaverbal-Gilly -‬ل إﺽات ‪ 73‬و‪ 74‬و‪ ،75‬وآ‪/‬ا ﻡ& "ع ‪%5‬ع ﺹ اج‬
‫ ‪P ،74‬ﺹ ﻡ‪3 %‬ر"روا ‪ Charleroi‬ا ‪+-.‬ت اﻥ‪e‬ب &ن ا‪n‬ﺽاب ‪ 11‬ﻡ‪j3‬ة اج‬
‫ُ
ّ‪ & - f‬إﺽاب ‪"-‬ی ﻡ‪ 3‬ﻡ( ‪ 3‬أو ‪ 4‬أ'ء & إﺽاب آ< ﻡ‪j3‬ة‪n ،‬ﺽ إ‪ O‬ا >‪ (r‬ا(‪.‬‬
‫ ‪"$‬د ‪E‬ﺡ إ‪ O‬ه‪/‬ا ا ‪#‬ل ا>ی‪+ +‬ﻥ ﻡ‪ /‬إﺽات ل ا ‪ O ،1932 
9‬أي ﺡل‪ 9 ،‬ی
)‪ f‬أن آن ﺙ ‬
‫‪ & ( c5‬ا‪n‬ﺽاب وا ^ ت ا ‪ .‬آن هك ‪$ $)Z‬رض ا"‪-‬ت ﺡ‪ O‬أﻥ‪") -‬رت ‪<. O‬‬
‫رات‪ ( ،‬ه‪ U/‬ﻡ
‪ j‬دی < ﺽوری 
ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ‪%‬ی ‪.‬‬
‫إذا آ ه‪/‬ا ا ‪#‬ل‪ +& ،‬أن ااع ‪ )r‬ﻡ ی‪ & ( b+‬ا‪n‬ﺽاب وا ^ ت ا ‪ .‬وه‪/‬ا ی&‪ U
> +‬ﻡ"‪u5‬‬
‫ادات ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا"‪ ، Z‬ا ‪ -‬أو ا&‪"-‬ی ‪ ،‬ا ‪ y-‬إﺹﺡ ‪ .‬وه‪ U/‬ا 
‪$‬رض ﻡ‪ b‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا‬
‫& ه ا‪/‬ي آ زاد ﻡ( و ا‪ $‬ل ﺽ‪ +‬اأ زاد ﻡ( &‪/‬ره‪") 9‬غ وﺽ‪ b‬ﺙ"ري‪ ،‬آ‪n‬ﺽاب ا‪$‬م ‪<) O‬‬
‫ا ‪#‬ل‪ .‬و>دي ه‪ U/‬ا‪+‬یﻡ ‪ 9#& ،‬ادات ا‪n‬ﺹﺡ ‪ O‬ﺹ‪+‬ر ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ و ‪ -$‬ﻡ( ^‪ 9‬ﻥ>
‪ -‬دی "‪5‬ا‪/ .Z‬ا‪،‬‬
‫'ل ا ﺽ( ا‪ ($%‬ﻡ( أ< ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ ، $‬وه‪/‬ا أﻡ ‪ E‬ی& إ‪ ،?@>P‬ﻥ'ل  دا@‪ 9‬ﺽ‪ +‬ادات‬
‫ا‪n‬ﺹﺡ ا ‪$‬رض آ< ﻡ ی‪+-‬د ‪.-%‬‬
‫و‪ +E‬أن ﻥ‪ّ/7‬ر ه ﻡ( ا( ا‪">$‬ی وا‪")$‬ی ‪ c$ +‬ا ﺽ( أو ‪ c$‬ا ^ ت ا 
)ا وی"ن‬
‫‪"P‬ﺹ(‪ ،‬ا‪/‬ی( ی>‪"$‬ن ااع ( & ا‪E‬ﺽاب وا ^ ا ‪ 9-$
) .‬ا
)‪ f‬إ‪5n O‬ء ا
و(‬
‫ا(‪ ،‬ی‪+7‬ﺙ"ن اﻥ 
ﻡ دا‪ -) <P‬ا‪ $‬ل ا‪/‬ی( ی‪"$%‬ن ‪ <)5‬آ< ‪.‬ء إ‪ O‬وﺡ‪+‬ة ا‪7‬آ ‪ g .‬ا 
ری(‪-‬ا ‪(%‬‬
‫ا‪/‬ی( ی'"ن ا
و( ا(‪ ،‬أن ﻥ‪5Œ 9-$+‬ار ‪ <#‬ه‪ U/‬ا'‪E‬ت ا اَ‪ f‬ﺡل ا ‪ b‬و‪<3‬‬
‫&ن إﺽاب‪J :‬ذا اﻡ‪"#‬ا ارات ا‪+‬ة "ى ا‪7‬آ ‪ ،‬وإذا ‪P‬ﻥ"ه ‪%‬ی و‪5‬ا‪ de 
، Z‬ا‪ $‬ل ا‪+‬روس‬
‫ﻡ( ذ{‪ .‬إذا آن ا^‪ 9‬ا‪/‬ا '‪E‬ت أ'< و ‪n‬ﻥ&ﺡ‪ E "- ،-‬ی‪%‬ح ﻥ>
? ‪"> <3‬ي‪ +E .‬ﻡ( < إ‪+‬ادي‬
‫‪"Z‬ی< ﻡ( ‪ <)5‬ﻡﺽ ا‪ ّ & $%‬ا‪ $‬ل إ‪ ) O‬ه‪/‬ا ا ‪ T‬ﻡ( ا'ل‪ .‬و ‪ @ fe‬إﺽ ‪ $‬ل إذا آ"ﻥ ‪+‬ی‪9-‬‬
‫ا‪E‬ﻥ‪)%‬ع ‪j‬ن ا^‪ 9‬ا‪/‬ا '‪E‬ت ی‪ 9‬ﺽ‪ +‬ا ‪M ،‬ﻥ‪ r 9-‬ﻡ 
‪+$‬ی( ك ا ^ ت ا ا‪ ، 7‬ﺡ‪ O‬و" أﻥ‪-‬‬
‫ﻡ)‪ ، Z‬دون أن ی"ن ‪+‬ی‪ 9-‬أ‪ f‬ذي ﻡ‪+‬ا‪، 5‬‬
‫ی& أن ی&ي إ‪+‬اد ا‪ $‬ل ^‪ 9‬ا‪/‬ا ﻡ( ‪Z‬ف ﻡﺽ ا‪ & 9- $%‬ا‪7‬آ ا‪ $‬ا ‪ . .$‬‬
‫آل‪ f)ُZ ،Glaverbal-Gilly -‬ه‪/‬ا ﻡ( ‪Z‬ف ی‪+‬ة ا 
ر ا »ا‪+‬ع ا&‪+‬ی‪ «+‬ا ‪5‬ﻡ‪+ 6‬وة‬
‫ﻡ ‪ &-‬ﻡ( أ< اﺡل ا ‪ b‬ﻡ‪ b‬اﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب‪ +$) .‬اﺽاب ‪ ،73‬أﺹ‪+‬رت & إﺽاب ا ‪j3‬ة آّا ‪b ،‬‬
‫‡‪E‬ف‪ ،‬ی 
‪ de‬آ< ا‪+‬روس ﻡ( ه‪ U/‬ا ‪$‬آ ا‪M‬و‪ ،O‬وﻥ^™ ‪ 6‬ﻥ‪.‬ت وﻥ‪+‬وات ﻡّ‪ 6‬ا‪ $%‬ا‪%5  $‬ع اج‬
‫ﻡ( ‪ f)%‬ه‪ U/‬ا  ‪ <3‬ﻡ "س وه ‪"e‬ض إﺽاب ﻡي ‪ 74‬ا'‪ .9e‬إذا را‪ f‬ه‪/‬ا ا‪n‬ﺽاب اﻥ‪e‬ب & ‬
‫إﺽاب ‪"-‬ی واﺡل آ< ﻡ‪v3‬ت ﺹ اج‪ <'> ،‬ی‪"$‬د إ‪ O‬ه‪/‬ا ا‪ < $‬ا‪+n‬ادي وا‪+‬وي ا)"ر‪ .‬ه‪/‬ا إذن‪،‬‬
‫ ﻡ‪7‬ر أي ﻥ >"ی ﺡ‪ i‬أن ا'ل ﻡ( أ< ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬وا^‪-9‬ا‪/‬ا ‪ $‬ل آ>ح  ‪"Z‬ی<‬
‫وﺹ)"ر ﺽ‪ +‬ادات ا‪n‬ﺹﺡ ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ (10‬ﻝ‪E‬ن ا ) اب وا‪V>W‬اب اﻝ‪/‬ﺱ‪$/‬‬
‫ﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب ﻡ( ‪Z‬ف ﻡ& "ع ا‪ $‬ل  ‪ b‬م‪ ،‬ی ( ا"ل ‪j‬ﻥ‪ 9-‬ی‪" 7‬ن ا‪n‬ﺽاب وﻡ 
ر‪( .U‬‬
‫ﻡذا ی& أن ی"ن ﻡ"‪ & u5‬ا‪n‬ﺽاب ﻡ( ا‪M‬ﺡاب ا 
؟ وآ‪$ u‬ﻡ< ﻡ‪-$‬؟ ه‪ U/‬أ ‪" o‬هی ‪%‬ح ﻥ>
‪-‬‬
‫'ورة ‪P‬ل ا ‪$‬رك‪.‬‬
‫ه أی' ‪"$‬د إ‪ O‬ا& ا ‪ .$‬آل‪E + .Glaverbal-Gilly -‬ﺡ‪ t‬آ< ا‪e.M‬ص ا‪e‬ر( (‬
‫ا
ﻡ ( ‪"$‬ا ﻥ'‪  E ،-E‬ﻡ‪$‬آ یی‪)-‬ای ‪ 75‬ﺽ‪ +‬إ‪r‬ق ا ‪ ،< $‬أﻥ? ى ‪")5‬ل ‪ b‬ا ^ ت‬
‫ا 
‪7‬آ ا‪ $‬دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪ ،‬وآن ‪J‬ﻡﻥ‪ -‬ﺡ'"ر ا& "ع ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬و‪+‬ی‪ 9‬أ‪ ، Z.‬و"زی‪ b‬ﻡ‪ ،.‬ا]‪ ،‬وذ{‬
‫ ‪ 9‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬ا"ا ‪ ( . $‬آﻥ‪ 6‬ا& "ع ا‪$‬ﻡ ﻡ{ ا '( ا‪/‬ی( ‪ 9-‬وﺡ‪+‬ه‪ 9‬ﺡ‪ f‬ا‪ ،<P+‬وذ{ >دي‬
‫‪5‬م ‪ c$‬ا‪%5M‬ب ا 
 درة ﺡ‪ f‬ا‪ $‬ل ا‪ )$‬و  
ﻥ'‪ .9-‬ﻡ ‪+‬ا ه‪/‬ا ا‪# E‬ء‪ ،‬ى‬
‫اﺡ & ‪ b‬ا ^ ت ا‪  $‬ا ‪ < $‬ا ‪ ،<7‬وا )‪ g> 6‬ا‪%‬ی ﻡ( ‪Z‬ف ا‪ $‬ل و& ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬إن آن‬
‫ذ{ ﻡ( أ< د‪ 9‬ﻡ أو ‪ ،Ur‬أو ﻡ( أ< ا‪)Pn‬ر ‪ <P+‬ا) ن‪ & T5 T) 9 ( .‬ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬وﻡ( ﺙ ‪5‬دة‬
‫ا ‪$‬آ ‪j ،‬ی ﻡ^  ‪ .‬آن ا ل ا‪n‬ﺽاب ام ( ا ^ ت ا 
ﻡ‪ <3 ž)%‬د‪.f5‬‬
‫‪ +‬ﺡ‪+‬ث وأن ‪ 6)Z‬ه‪ U/‬ا ^ ا 
أو { ﻡ 
‪+‬ة '" & ا‪n‬ﺽاب ﻡ( أ< ^‪ 9‬ﻥ‪+‬وة أو & ‪.%P b‬‬
‫‪ ($‬ا& €ﻥ‪/‬اك أﺡ‪ +‬أ'@‪ +PM -‬ا ‪ & 9‬ا‪n‬ﺽاب و‪ 9 g‬ا‪7‬ب ا ^‪ .9‬وإذا آن ه‪/‬ا ا‪"' f‬ا‬
‫ ﻡ^  وول ا & ‪ -$‬ا‪J ،%e‬ﻥ? ی>‪ <$‬ذ{ ? ا‪ e3‬دون إام & ا‪n‬ﺽاب ﺡ‪+‬‬
‫ذا‪.-‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ (11‬اﻝ‪E‬ن ﺥ‪X‬ل ا ) اب‬
‫ی‪ <3‬اﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب ا‪"%e‬ة ا‪M‬و‪ O‬ﻡ( أ< ^‪ 9‬دی "‪5‬ا‪' Z‬ل ی‪"e‬ﺽ? ا‪ $‬ل‪7 ( .‬ج ه‪ U/‬ا& ‬
‫‪-M‬ة 
‪ 9^ +‬ا‪n‬ﺽاب ی"ن ﻥ‪ .$‬و‪/-‬ا‪ ،‬ی& اﻥ‪e‬ب &ن ‪ ue u‬ا ‪ -‬ت‪ :‬ﺹ‪ ، 7‬دوة‪،‬‬
‫ا )ل‪ b ،‬ﻡ&ت‪ ،‬ﻡ ‪ ،‬ا]‪ .‬ه‪ U/‬ا&ن ی‪ -)e‬ا '(‪ ،‬وه )رة ( ‪P‬ی 
ا ‪$‬آ و^ ‪67 -‬‬
‫ﻡا‪ & )5‬ا‪n‬ﺽاب‪ ،‬و 
‪ +‬ه‪ U/‬ا‪PM‬ة ‪ ^ 7‬ﻡ‪ 7‬ووﺡ‪+‬وی ‪$‬آ ویی‪+‬ان ﻡ( ﻡﻥ‪.-‬‬
‫‪ O‬ا‪ $%‬أن " أه ‪P‬ﺹ ‪ U/-‬ا&ن ا ‪ >e‬إذ "ا ‪ $ -%‬ا‪+5 N3‬ر‪ 
O -‬ا و دون رب‬
‫ا‪" ،< $‬اء ( ‪Z‬ی‪ f‬ا)‪ b‬ا)ي &ت‪ ،‬أو ا‪+$ u‬ات إ‪Z‬ر ﺹﻥ‪ .-‬ه‪/‬ا ا" ﺡ ‪ ?" 9‬ا‪ N3‬‬
‫‪Z‬ی‪ f‬ﻡه' اأ ‪ <# g) .‬ه‪ U/‬ا&ن‪ ،‬و‪j‬ه‪+‬ا‪ -‬ا‪ 5+‬ا ‪3‬ر إ‪ ،-‬ﻡ)ر ""د "ى ﺡ ﻡ‪$‬آ ‬
‫ﻡ"‪ 5‬ﺡل ا ‪.(< $‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ (> (12‬اﻝ‪ D%‬اﻝ و‪ $ E Z62‬ا ) اب ‪> .‬ﻝ‪ $‬إ) اب ‪ Y‬ا[>‪X‬ل‬
‫ی ‪ <#‬ا‪ <N3‬ا‪ f7 (' <r3‬وﺡ‪+‬ة ا‪7‬آ و ž ‪ b‬ا‪ $‬ل إ‪ O‬ا>‪ .<$‬وه )‪+‬و & ا‪n‬ﺽاب آ&‪-‬ز‬
‫أآ‪ $ #‬وﻡدودی ‪ <3 .‬ا& أ‪ r‬ا‪E7‬ت ﻡ( ﻡﺽ( ﻡ‪ (e‬را‪ ()r‬ﻡ 
‪+‬ة ﻡ)‪ 9-‬ا‪9- ،‬‬
‫
"ا ﻡ‪ .()e‬و‪+‬ه ‪% E‬ح ه ﻡ
‪ j‬ﻡ"‪ ->5‬ﻡ( ا ا‪ .‬و (‪+ ،‬ﻡ ی‪ e‬ا‪ $‬ل ا& ‪<3‬‬
‫دی "‪5‬ا‪ Z‬یُ‪%‬ح ا
ال ‪ O‬ﻥ‪ "7‬ﻡ‪N‬ی‪ :‬ﻡ ه ﻡ‪ -‬ا ؟ ﻡ ه ‪ ?5‬ﻡ‪ b‬ا& ؟ ی 
‪ <7‬ا&"اب ‪ O‬ه‪U/‬‬
‫ا‪ o M‬ﻡدام ﻡ ‪ "#‬ا‪ $‬ل ﻡ 
( "Ž>‪ 9-‬أآ‪ #‬ﻡ( ‪ 9-)3‬وح ا' ‪ ' .‬ن ﻥ&ح إﺽاب وح وﺡ‪+‬وی ‬
‫ و^‪ 9‬ذا ﻡ‪ E ،97‬ی& أن ی"ن ﺙ ﻡ ‪ <#‬و‪ E‬ﻡ ﻥ‪ & T < ،‬إﺽاب یا‪ -)5‬ا‪ $‬ل ﻡ)‪.‬ة )‬
‫ "‪ 9-‬ا‪$‬ﻡ ‪ .‬ه‪/‬ا ‪ E‬ی‪ $‬أن ا ‪" 
(#‬ا أ'ء & ا‪n‬ﺽاب‪ 9- < ،‬أن ‪ E‬ی‪"3‬ا ‪" -‬ى أ‪. 5‬‬
‫ی‪ <3‬ا )‪+‬ال ا ا & إﺽاب ﺽ ﻥ ﺡ‪ b 9‬ا‪ $‬ل‪ ،‬ﻡ‪ (Ze‬و‪ r‬ﻡ‪ (Ze‬ا ^ ت ا ‪،‬‬
‫ ‪"5‬ة ﻡ
& واﺡ‪+‬ة‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ (13‬ا‪W‬ه‪ $/%‬اﻝ‪/‬ﺱ‪ $/‬ﻝ‪E‬ن ا ) اب‬
‫ﺙ اغ ی& ﻡ ‪ ( U‬ا‪3‬ط ا ا‪5E‬دوي‪ ،‬أي ا ‪ O‬ا ‪ %‬ا )‪.‬ة ‪) T‬وه" ‪"Z‬ر ی& &وز‪،(U‬‬
‫وا‪3‬ط ا 
‪7‬ب ﺙ"ري‪ ،‬آ‪/‬ي ی‪ +‬را‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری ‪ L.R.T.‬ؤ‪ ،U‬ﺡب ی"م ‪3‬ط  ی‪T‬‬
‫ا ‪ %‬ا )‪.‬ة ‪ %‬ﻥﻡ‪  y‬ی‪+-‬ف إ‪ O‬إ‪Z‬ﺡ ا^م اأ ‪ < E .‬ا& ه @ ﻡ( ه‪/‬ا ا‪<3‬‬
‫ا^ إ‪ O‬ذاك‪ ،‬ﺡ‪ O‬ة ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م آ‪/‬ي ى ‪ .61-60‬ی& إذن إر ء ‪-‬ز ^ اﻥ‪ ،‬ی
‪h‬‬
‫‪ $‬ل &وز ا'ل ا ا ‪+7‬ود ‪j‬ی‪+‬ی""? و?‪ & <# .‬ا‪n‬ﺽاب ‪+7‬ی‪ o. ،+‬أم أ‪ ،‬ذ{ ا&‪-‬ز ا‪/‬ي‬
‫ی
‪ T h‬ا‪3‬ط ا ‪3‬ط ا 
إن ة ا'ل ا )‪..‬‬
‫ ‪ <3‬اﻥ‪e‬ب &ن ا‪n‬ﺽاب ا‪n‬ﺽات ا‪$‬ﻡ ادﻡ ‪5‬ارا ‪M ،‬ن & ا‪n‬ﺽاب ه ا ^‪b 9‬‬
‫ا‪ $‬ل ‪ cN‬ا^ ( ا&ه‪ 9-‬ا‪M‬ی‪+‬ی"" ‪ ،‬و‪  E‬أﻥ‪> -‬ض ‪   %‬ﻡ"ا‪ % -‬ا)"ر"ازی ‬
‫و 
‪ % 
-‬اأ ‪ .‬ﻡ‪ <#‬ه‪/‬ا ا "‪ u5‬ی&وز ا'ل ا‪5E‬دي )‪ h‬ﻥ'‪  E‬ی 
"ه ا‪M‬و‪ ،O‬إذا‬
‫ى ‪ O‬ﻡ 
"ى هي‪-<)5 $Z ،‬ﺙ"ري‪ .‬ی)ز ه‪/‬ا ا"ﺽ‪& b‬ء ﺽورة ا‪7‬ب ا‪"#‬ري وی‪ b+‬ا‪ $‬ل إ‪ O‬إدراك‬
‫آ< أه ?‪ O T g ،‬ﻡ 
"ى ا‪ $%‬ا ‪+7‬ودة‪ O ( ،‬ﻡ 
"ى أو ‪ b‬ا‪3‬ا@‪ h‬ا‪ $‬ا و‪+‬ت & ‬
‫ا‪n‬ﺽاب ‪ ^ .‬ی‪3 -%‬ط ا 
ا‪"#‬ري‪.‬‬
‫‪ & E‬ا‪- E‬ﻥ ‪+‬ور & ا‪n‬ﺽاب ا 
‪-‬ا^ ‪ O :‬ﻡﺽ ا‪ $%‬أن ی‪/Pj‬و‪ U‬ﻡ‪ + /Pj‬وأن ی""ا أه ‬
‫‪P‬ﺹ ‪+‬وة ا ‪j3 &-‬ﻥ?‪  E .‬وأن ا‪+‬یﻡ ا ‪ & -e‬ا‪n‬ﺽاب ه ا > 
')‪ ،T‬ه& ت‬
‫ا)و‪5‬ا‪Z‬ت ا‪n‬ﺹﺡ ا‪ >$‬ﺽ‪ +‬ه‪/‬ا ا‪ <3‬ا^ ‪ .‬ه‪/‬ا إذن‪ g ،‬ﻡ( ‪ <)5‬ا )‪ N‬ا‪j‬آ‪ O +‬أن & ا‪n‬ﺽاب‬
‫"م ‪+‬ور ر@ 
 ﻡ‪ +‬ا&
"ر ( ﻡ‪ %‬ا‪ $‬ل ا )‪.‬ة وء ا‪.E‬اآ ‪ ،‬و‪/-‬ا ﻡﻥ? ا)ﻥﻡ‪ y‬ا‪E‬ﻥ ا‪/‬ي‬
‫ ‪ ?%‬را‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری ‪ <# .L .R.T‬ا ‪ %‬ا‪E‬ﻥ و ‪5‬دة ا‪ $‬ل ‪Z O‬ی‪ f‬ا‪"#‬رة ا‪.E‬اآ ‪ ،‬آ ‬
‫ ‪& <#‬ن ا‪n‬ﺽاب ا‪ <3‬ا^ ا‪/‬ي ی
‪ T 9- h‬ﺡآ‪ 9-‬ا‪ 9^ 7‬ا‪"#‬ري وإر ء د@‪ 9‬ا & ‪b‬‬
‫ا‪.E‬اآ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ (14‬إ>‪X‬ل اﻝ‪Y 7%‬‬
‫ی ‪ <#‬اﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب و&ﻥ‪ -‬ا> ا ‪ >e‬أول ‪5‬ار ی‪ U/e‬ا '"ن ‪ <. "-‬ا ‪$‬آ ا^ ‪ .‬أﻡّ ﺙﻥ‬
‫‪5‬ار‪ ،‬وه" ‪5‬ار  ی‪%‬ﺡ? ا‪ $‬ل ﻡ"ا‪ -‬أرب ا‪ "- ،< $‬اﺡل ا ‪ < $‬ا‪/‬ي ی‪ c5‬ﻡ)‪.‬ة ﻡ‪5 b‬ﻥ"ن‬
‫ا اأ ا‪e‬ﺹ وی ﻡ)‪.‬ة ازدوا ا 
‪ %‬دا‪ <P‬ا ‪ .< $‬و ه‪ U/‬ا‪ 7‬ی‪%‬ح ا
ال‪ :‬ﻡ( ه" ‪+‬‬
‫ا و ‪ ،‬ﻡ{ اأ ل أو ا‪ $‬ل؟ ^< ه‪ U/‬ا‪n‬زدوا ‪ Z @5‬ة ا ‪$‬آ وی)‪ O‬ا&"اب ‪ O‬ا
ال ﻡ ‪.‬ا‬
‫‪ O‬ﻡ"ازی( ا"ى دا‪ <P‬ا ‪ ،< $‬وه" ﻡ ‪ .‬ی& أن ی^< دوﻡ ﻡ‪ T7‬اﻥ)‪ U‬ا '( و& ا‪n‬ﺽاب‪ .‬و‪ O‬ا‪ $‬ل أن‬
‫ی)‪"/‬ا آ< ﻡ و ‪+$ 9-$‬ی< ﻡان ا"ى و‪J .9-7 ?)5‬ذا ﻥ&‪"7‬ا ذ{ "ن ا '"ن أ د ا ‪< $‬‬
‫و >ﺽ"ن ازل ‪ O‬أرب ا‪.< $‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ (15‬ه‪ /7 6‬ﻝ‪ $ E‬ا ) اب ‪ 2‬ا‪N‬ء اﻝ‪ 2%‬آ‪$‬؟‬
‫‪ +$‬اﻥ‪-‬ء ا ‪$‬آ ‪ ،‬ی‪ b+‬ﻡﺽ" ا‪ $%‬وﺡ‪ O‬ﻡ^ ت  ی 
ری ا‪ $‬ل ‪>7 )%‬ظ ‪ O‬ﻥ‪3‬ط & ‬
‫ا‪n‬ﺽاب آ )‪ $ & h‬ﻡ‪$‬رﺽ 
ا‪$‬ون ا‪ )%‬ا‪n‬ﺹﺡ ‪ .‬ﻡ( ا'وري إﺙرة اﻥ)‪ U‬ا ﺽ( ‪j3‬ن ه‪/‬ا‬
‫< & ا‪n‬ﺽاب  ‪ b‬م ﻡ)‪.‬ة ‪ +$‬اﻥ‪-‬ء ا ‪$‬آ ‪ ،‬وذ{ ‪+$‬ة‬
‫ا"ر ا‪ < $ |Ze‬ا 
ري ا‪ .‬ی& ﺡ ّ‬
‫أ )ب‪ .‬ا
) ا‪M‬ول ه" أن إﺽ>ء ا‪ b%‬ا‪+‬ا@‪ & O 9‬ا‪n‬ﺽاب ی‪" N‬هه  ه ‪-‬ز ی‪+e‬م ا‪ $‬ل ة‬
‫ا ‪$‬رك‪ ،‬وﻡ( ﺙ ی‪ -$Z N‬ا&‪/‬اب‪ .‬ا‪#‬ﻥ ه" أﻥ ﻥ&زف ‪- fe‬ز ‪ +5‬ی>‪ ?$Z +‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪M ،Z‬ﻥ? ﻡ( ‪r‬‬
‫ا ‪ h‬أن ی‪ e‬ا‪ $‬ل ﻥ>‪ g‬ا‪'M‬ء ا ‪$‬آ ادﻡ ‪ ،‬و‪ ُ ُ> {/‬ه ّ ه‪/‬ا ا&‪-‬ز و>‪ +‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ﺡ"ی‪.-‬‬
‫ی& ﺡ< & ا‪n‬ﺽاب ﺡ‪ O‬و إن آن ا ا ی‪ y-‬ا‪$‬ون ا‪ ،)%‬و إ‪" E‬ن أداة & ‪ b‬ا‪ $‬ل‬
‫ا‪M‬آ‪ #‬آ>ﺡ ‪ O‬هﻡŠ ا ^ ا ‪ ،‬ﻡ  دي إ‪ 63 O‬ا 
‪+e‬ﻡ( و‪ ،‬إﺽ‪$‬ف ا‪ < $‬ا دا‪<P‬‬
‫ا ‪j3‬ة‪ .‬ه‪ U/‬ا‪ O & ، 7‬ا‪ g$‬ا‪> E‬دة ﻡ( ﻡ ا ‪$‬آ وﻡ( ارء ا" ا‪ 9^ +5 $‬ﻥ"اة‬
‫‪ .) $Z‬ا‪ < $‬آر دا‪ <P‬ﻥ‪ -‬ا
‪ ،‬و‪+‬م ‪ $‬ل €ق ‪5‬دة ‪+‬ی ‪ +5‬دي إ‪" 9^ O‬ی‪ O 6‬ﻡ‪h‬‬
‫ا‪. #‬‬
‫إذا آن ﻡ‪"7‬م ‪ & O‬ا‪n‬ﺽاب ‪ ( ،<7‬ا'وري إر ء ‪-‬ز €‪ & :P‬ﻡا‪ f)% O - 
)5‬ا‪5>E‬ت‬
‫ا ﺽ‪ -‬ا ‪$‬رك‪ ،‬و‪ <3 +5‬ﻡ( أ'ء & ا‪n‬ﺽاب ( ‪.‬ی‪ %‬اﻥ‪ < 9-e‬دی "‪5‬ا‪ Z‬ﻡ( ‪Z‬ف ا& ‪b‬‬
‫ا‪$‬م‪ .‬ذا & ا ا‪ )5‬؟ ‪M‬ن أرب ا‪ < $‬یز"ن ‪ 67‬ﺽ‪ TN‬ا‪n‬ﺽاب‪ ( ،‬ن ﻡ ی‪" $‬ن ه‪+‬ة ‪$ E‬دة ﻡ‬
‫‪+‬و‪/ .U‬ا‪ ،‬ی& ‪ & O‬ا ا‪ )5‬أن '‪+ b%‬ی ‪ - -‬وأن ^‪)Pn " 9‬ر ا‪ $‬ل ‪ - 7‬وا‪5‬اح‬
‫ا‪.M‬ل ا' ا ‪ . 7‬ﻡ ه ا 
@< ا ‪ b'e‬ا‪ )5‬؟ ﻡ‪ -‬ﻡ‪ #‬زیدة وﺙة ا‪ < $‬دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة ا ‪<3‬‬
‫و أرب ا‪ < $‬ا ‪"$‬ی‪ c‬ا‪ ،@
e‬أو ض ا 
ت ا‪n‬ﺽ ‪ .‬وإذا آن ا‪n‬ﺽاب ﻡ‪ -‬أو ﻡ‪3‬آ (‬
‫‪%5‬ت ﻡ‪ -‬ﻡ‪ ، >e‬و اﻥ‪e‬ب & ﻡا‪ )5‬آ ﻡ‪"$‬ﻡت ﻡ‪& ue‬ن ا ا‪ )5‬ا ‪ )e‬ا ‪v3‬ت‪"$ .‬د‬
‫‪E‬ﺡ إ‪ O‬ﻡ
‪ j‬ا‪ 5‬ا‪ > $‬ﻡ ‪M ،‬ن ا‪M‬ﻡ ی‪ % f$‬ﺡ ‪7 ) 
9‬آ ا‪  $‬ا"‪ 65‬ااه(‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ />6 (16‬ﻝ‪E‬ن ا ) اب‬
‫"م ا‪n‬ﺽات ا‪$‬ﻡ آ‪J‬ﺽاب ‪ 61-60‬أو ه‪/‬ا ا‪5M‬ب إ‪ ،‬إﺽاب ﻡي ‪> 68‬ﻥ 
‪ % 
  ،‬‬
‫اأ ‪ ،‬إذ ‪ <3‬ا‪5E‬د و‪+-‬د ﻡ)‪.‬ة ‪-‬ز ا‪n‬آا‪ U‬ا)"ر"ازي أي ا‪+‬و ‪ .‬وإن آﻥ‪ 6‬ه‪ U/‬ا‪PM‬ة ‪ +5‬أ‪ ،6‬ﺡ‪O‬‬
‫ی"ﻡ ه‪/‬ا‪ ،‬ﻡ( ‪ 'r‬ا)وری 
))( إﺙ(‪ .‬أو‪ -‬ا)‪ h‬ا‪/‬ي ر ? ا ^ ت ا‪ $‬ا‪n‬ﺹﺡ ا ‪ -‬‬
‫ا‪7‬آ ا‪ . $‬ا‪#‬ﻥ‪ ،‬ا‪/‬ي ی> 
أی' ا‪M‬ول‪ ،‬ه" ‪r‬ب ^‪ 9‬ﻡ 
< ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪P‬ل ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م‪ .‬وﻡ( اء‬
‫ه‪/‬ا‪ ،‬اﻥ‪+$‬م ا‪Zn‬ر ا‪/‬ي ی ( ? &وز ا‪n‬ﺹﺡ ‪ ) ،‬ا‪ $‬ل ‪% 67‬ن ‪5‬د‪ 9-‬ا‪+‬ی(‪.‬‬
‫إن ا‪e‬وج ﻡ( ه‪/‬ا ا ‪j‬زق ی>ض ‪ O‬ا‪  E ، $%‬ا‪"#‬ری ‪ ،‬ﻡ 
‪+‬ة ا‪ $‬ل ) دوة ﻡ^ ‪ <M‬ا‪ 5‬ا‪ $‬‬
‫"‪ OP‬ا آة ا‪+‬ی "‪5‬ا‪-M Z‬ة ا‪ . 5‬وی& أن یا‪ f‬ه‪/‬ا ا‪+ < $‬وة ‪ <M‬ا‪E‬م ا ‪v3‬ت ﻡ‪ b‬اﻥ‪e‬ب‬
‫&ن إﺽاب وﻡ‪ b‬ا& "ع ا‪$‬ﻡ ا"ﻡ '( دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪ .‬وی& أن ی"ن ا‪+-‬ف‪P ،‬ل ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م ادم‪،‬‬
‫"غ 
‪& f‬ن ا‪n‬ﺽاب ‪ O‬آ ا 
"یت‪ :‬ا ‪ 7‬وا&‪"-‬ي وا"‪ Z‬ی' ‪ h‬آ> ﻡان ا"ى ‪h‬‬
‫ا‪ $‬ل ﻥ'‪ E‬ﺽری وی‪ o‬ﻡ‪ /‬أول أیم ااع‪ ) .‬ار 
‪ O$‬ا)ون وا‪n‬دارة وا‪ ZM‬إ‪ O‬ض أﻥ>
‪9-‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ E‬ی‪"$‬ا ‪j‬ي ‪ %‬دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة ‪ & r‬ا‪n‬ﺽاب ا ‪ )e‬وأ ّ‬
‫و‪5‬ارا‪ .9-‬وی& ‪ O‬ا‪ $‬ل إزاء ه‪/‬ا ا"ﺽ‪ b‬أ ّ‬
‫ي أﻡ ‪ 9‬ی‪+‬ر ﻡ‪.-‬‬
‫ی‪")%‬ا أ ّ‬
‫ ‪ <#‬ﺡ ی أداة ا‪n‬ﻥج ﻡ
‪ j‬أ  ا‪E‬م‪ ،‬وی& أن &ي ‪5 67‬دة & ا‪n‬ﺽاب‪ .‬ا"ا‪ <# b5‬ﺡ ی ‬
‫ا ‪+$‬ات ﺡ ره) ‪ E‬ی& آ?‪ ،‬ﻡ‪ -‬آّ‪ u‬ا‪M‬ﻡ‪ ( ،‬أی‪+‬ي أرب ا‪ + .< $‬ی 
‪" $‬ﻥ? ‪n‬ﺹ‪+‬ار أواﻡ ‪ $‬ل‬
‫ا ‪E‡ (N3‬ت وﻡ( ﺙ ی ر "ن اازا ا '(‪v3  E ،‬ت ا ‪ -‬أان آ ا وﺹ ‬
‫‪ E‬أو‪ >5‬ا‪M‬ان« ه‪/‬ا ‪ ZP‬أرب ا‪ < $‬اج ‪ ( .Gilly N.‬ا‪M‬دوار اﻥ)‪6‬‬
‫اج‪» .‬ا ‪j‬ﻥ>"ا ا‪ < $‬وإ ّ‬
‫و‪ ّr‬ا‪ $‬ل ﻡان ا"ى ‪ 9-7‬ی"م أﻡ
{ ا '"ن 
وﺡ ی ا ‪+$‬ات‪ .‬و‪ 9‬ی‪ <P+‬ا ‪+ ،b‬ءا ﻡ( ذ{ ا"م‬
‫‪ r‬ا ‪" +-‬ن »اهء« إزاء ا'ل‪ .‬أﻡّ ا‡‪P‬ون ده‪ 9‬ا‪ $‬ل ‪ O‬أ‪ .9-‬اﻥ‪ O 6-‬ه‪/‬ا ا‪ "7‬ﻡﺡ ﻡ( ﺙﺙ(‬
‫ ﻡرس ‪ -P‬أرب ا‪ < $‬اج ا‪E‬از ﻡ‪+-‬دی(‪ ،‬ﻡ ‪ 9‬ی 
‪j‬ﻥ‪ u‬ا‪rJ ،< $‬ق ا‪M‬ان وا‪E‬ﻥل إ‪O‬‬
‫ﻡن €‪ 61-60 .P‬ا ‪ Gleverbel <N‬ﺡدﺙ ‪j‬ان ‪n Gilly‬ی‪ -‬و‪ <%$‬ا‪ $‬ل @ ‪5‬ا ‪ ،‬ﻡ‪ )%‬أی'‬
‫ ل زج ا"ا‪ 
% /‬ه 
) ‪ %0.5‬ﻡ( أ"ره‪" 6 Z 9‬ات إءا  ‪ +5‬ی>? إﺽاب ي €‪.P‬‬
‫وآن ذ{ ‪ #‬هی ‪ $ $‬ل وإهﻥ "? ﻡ 
‪ ،9-N‬ﻡ ‪ 9-$‬یددون ‪M‬ﻡ‪"Z +‬ی< ‪ <)5‬ا‪"$‬دة إ‪ O‬ا‪n‬ﺽاب‪.‬‬
‫و‪ < +$ T‬ﻡ‪ 9 
f $‬ﻡ( ‪ $Z‬ا ‪j3‬ة ﻡ‪ u‬ﺡ"ل ﻥ‪3‬ة »ا‪+‬ع ا&‪+‬ی‪ ( ،«+‬ا‪ $‬ل ﻡ( ا ‪$‬دة ا‪ #‬و"ﺹ"ا‬
‫إ‪ N O‬ا ا م ‪ 9- " 1970‬ح ﻡ( أ< ﻥ آ>ﺡ ‪.‬‬
‫ﺡ‪+‬ث أول إﺽاب آ) ‪ $‬ل ‪) Glaverbel-Gilly‬ای ‪ .1973‬وى اﻥ‪e‬ب & ا‪n‬ﺽاب وا‪E‬م ‬
‫ا ‪ b‬ﻡ‪ b‬ﺡ ی ا ‪+$‬ات‪ .‬آن ^‪ 9‬ا'ل ه" ا‪/‬ي أح اﻥاع ا‪ ،‬ب ا‪ 9 < $‬ی‪+ +$‬ا دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪ .‬وأدى‬
‫ه‪/‬ا ا‪n‬ﺽاب إ‪ O‬ا‪ #‬ا>‪+ g‬ى ل ا>@‪ h‬ا ‪+‬ﻥ ‪e‬ﺽ"ا إﺽا و‪ +$ Z‬ذ{‪.‬‬
‫ه‪/‬ا إذن ‪ 63‬اازات ‪" Glaverbel-BSN‬ر ﻡ"ا‪ -‬إﺽات ﻡُ ‪E‬م وﺡ ی ا ‪+$‬ات‪.‬‬
‫و ( إﺡ‪+‬ى ا ای ا‪PM‬ى م ‪ b‬أﻥ? ی
‪ 7‬ا) 
ط ﻡ( ‪ 67‬أ‪+5‬ام آ ي ا‪n‬ﺽات و ی ‪9-$‬‬
‫ﻡ( ﻥ
‪ u‬ا'ل‪ .‬وأ‪P‬ا یُ‪ h‬اﺡل ا ‪ b‬ا‪ $‬ل أن ی‪"3$‬ا ااع ‪ ^7 +$ ^7‬وأن ی"ﻥ"ا ﺡﺽی(‬
‫‪» ^7‬ﺽ ‪ « 5‬وا‪n‬ت‪ <'> ،‬ا'ل ا ‪3‬ك‪ ،‬ﻡ( ﺽ‪ TN‬ا‪M‬ی‪+‬ی"" ا)"ر"ازی ا‪/‬ي یُ رس )‬
‫ا‪ 7‬ا " وا
‪ . $‬وا‪n‬ت أی' ﻡ( ﺙ< ا"ﺽ‪ b‬ا‪ @$‬وﺽ‪"N‬ط ا" ‪ T‬ا‪ E‬ا ُ رس ﺡ ‪P‬ل‬
‫ا‪n‬ﺽاب‪ .‬ی
‪ y‬ا‪E‬م روا‪ T‬ﻡ ( ا‪ $‬ل وی ‪ 9-"'P b‬ا>دی ا‪e‬ﺹ ‪M‬ی‪+‬ی"" ا)"ر"ازی ‪.‬‬
‫ﺡ( ی"ن ا‪E‬م ﻡ^ ‪ O‬ﻥ‪ + "7‬ودة ‪+‬ة‪ ،‬ی‪ $‬ا‪ $‬ل ‪ 9-"5‬وی‪+‬رآ"ن أن ه‪ U/‬ا"ة ‪ ( E‬ا) ن و‪E‬‬
‫ أي ﻡ( ﻡ 
ت ا‪+‬و اأ ‪ ،‬وأن اﻡ‪ 9-‬ی‪ 9-‬ا‪ O‬ا 
‪ %‬ا>‪ $‬أآ‪ #‬ﻡ( ذي ‪.<)5‬‬
‫وی>‪ 9-‬ا‪ $‬ل أی' أن ا 
‪ %‬اأ أﺽ‪ u$‬ﻡ ا‪+‬وا وأن ﻡآ و"ده ا‪  M‬ه" ا‪+‬و وا‪"7‬ﻡ و‪g‬‬
‫ا ‪j3‬ة‪.‬‬
‫وﻡ‪ b‬ذ{ ی& ا)? إ‪ O‬أن ا‪E‬م ‪ g‬ﺡ ‪7‬ی‪ ? .‬أن ی& ‪+‬دا ﻡای‪+‬ا  ار ﻡ( ا‪ $‬ل إ‪ O‬ا'ل دون‬
‫‪ E‬أﺹ)‪ h‬ﺽ ‪ $‬و‪ %P‬ا‪-‬ی ‪J .‬ﻡن أرب ا‪ < $‬ا ‪+‬ام‬
‫إه ل ا‪ 9+‬ا‪e‬ر ﻡ( ﻥ ا 
ن و ا‪ $‬ل‪ ،‬وإ ّ‬
‫ا‪+‬رك ‪%‬د ا‪ $‬ل‪ ،‬ور "ن ا‪-‬ی ه‪/‬ا Žوف أ‪ +ّ .‬و‪ $5‬ﻡ( هی إﺽاب ‪+‬ي‪M ،‬ن ‪" -‬ا‪  5‬‬
‫و‪+ - : P‬ل د‪ b‬ا‪ $‬ل ‪Z O‬ی‪ f‬و ‪ )Z‬ﺙ"ري‪ +5 ،‬ی)‪+$‬ه‪J ? 9‬ﺽ‪$‬ف ﻡ‪"$‬ی‪ .9-‬ه‪/‬ا ﻡ ی" ا>‬
‫وا‪+n‬اد < ی م دا‪ <P‬ا ‪ ،b‬دون إه ل إ‪+‬اد ا‪+ N3‬ع ا‪/‬ا ا‪  $‬ﺡل ‪ <P+‬ا"ات‬

‫‪21‬‬

‫ا^ﻡ ‪ .‬ی& ه‪/‬ا ا‪+‬د ‪ & ($‬ﻡ> ﻡ‪+ e‬را ا
‪ j‬وﻡ"ﻥ ﻡ( رق ﻡ)ی( وﻡ"ﺙ"‪ .(5‬ی (‬
‫ا&م أن ﻡ ی‪ ?7‬ا‪E‬م ﻡ( إرء ه@< " ا‪ N3‬ی&‪ <$‬ﻡ?‪ ،‬أآ‪ #‬ﻡ( ا‪n‬ﺽاب ﻥ>
?‪ ،‬أه‪  <$ 9‬ی"م ?‬
‫ا‪ $‬ل ا ﺽ"ن‪ .‬إﻥ? <  ی&
‪ +‬ﻡ‪™+‬ﻡ ا & ‪ b‬ا‪.E‬اآ‪J .‬ن آن ا‪E‬م ا ‪j3‬ة واﻥ‪e‬ب & ‬
‫ا‪n‬ﺽاب وا‪ 5‬ا‪  ، $‬ه ‪ <P+‬ﻡ)‪ .‬ا 
اأ ا ‪+‬س‪ ،‬أﻡ"را ﺙﺙ ‪%‬ح ﻡ
‪ j‬ﻡ‪ $‬ﻡ( ا 
‪+‬‬
‫ ا ‪j3‬ة‪ & ،‬أن ﻥ>‪ g‬ا
ال ُ‪%‬ح ‪ O‬ا 
"ى ا"‪+7 ( Z‬ة أآ) ﺡ ﻡآة ا&ن إ‪Z‬ر إﺽاب‬
‫م‪ .‬ویُ)‪ h‬ا
ال €ﻥ‪/‬اك‪ :‬ﻡ( ا 
‪ +‬ا)‪ :+‬اأ "ن أم ا‪ $‬ل؟ و‪ E‬ی ( ﺡ
‪ 9‬إزدوا ا 
‪ %‬ه‪" U/‬ى ﻥر‬
‫إﺡ‪+‬ى ا‪ O ()%‬ا‪PM‬ى‪ :‬إﻡّ أن یُ‪ +‬اأ "ن ا"ﺽ‪ b‬أو ی 
" ا‪ $‬ل ‪ O‬ا 
‪ . %‬إذا & ا‪ $‬ل ( ﻡآة‬
‫أدوات ﻥ'‪J ،9-‬ﻥ‪ 9-‬ﻡ‪-‬وﻡ"ن ﻡ
) ‪M‬ن ‪+ +‬وه‪ 9‬و ‪"5‬ی آة ?‪ ،‬أداة ‪ <N3‬ﻡ‪ /‬أﻡ‪"Z +‬ی<‪ :‬ا‪+‬و و€ ‬
‫ 
ه‪ ،‬ا‪"7‬ﻡ ‪.‬‬
‫‪ Or E‬إذن ( " ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ه أی' ‪ O‬أداة آة ا'ل‪" ،‬ن ﺹ"رة ﻡ
) ‪M‬داة ا آة ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬‬
‫ & ‪ b‬ا‪.E‬اآ ا 
ذا‪ E .‬ی ( أن ی"‪ +‬ه‪/‬ا ا &‪ g‬ا‪" $‬ى ( ﻡآة ت ^‪ 9‬ا'ل )&ن‬
‫ا‪n‬ﺽاب‪& ،‬ن ا‪M‬ﺡء وا ‪+‬ر …( ‪ O‬ا 
"ى ا ‪ 7‬ﺙ‪ 9‬ا&‪"-‬ي وا"‪ .Z‬ی& أن ی"ن ه‪/‬ا ا &‪ g‬ﻡ‪$‬‬
‫‪%‬ی دی "‪5‬ا‪ Z‬وأن ی ‪ <#‬آ< ‪.‬ا@‪ h‬ا 
ن ادﺡ(‪ 9-  ،‬ا&"د ا‪/‬ی( ﺹون ا‪ $‬ل‪/ .‬ا ی" ‪O‬‬
‫ا '(‪ ،‬ﺡ إﺽاب م‪ ،‬أن ی"ا "ا ‪& %‬ن ا‪n‬ﺽاب 
ن ادﺡ( ‪+‬ن وا‪M‬ریف ‪ >7‬آ< ه‪U/‬‬
‫ا‪3‬ا@‪ O h‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا‪ ،‬وﻡ( ﺙ ﺽ ن ا‪ 9+‬ا'وري '(  ه" ‪.‬ط ‪E‬زم ﻥر‪.‬‬
‫‪ O‬ﻥ‪ "7‬ﻡ ‪ <#‬ﻡآة أدوات ا‪ $‬ل ا 
< ه‪ U/‬ﺡ"ﻡ ‪ $‬ل و ‪P ،|3‬ل ﻡ‪+‬ة ا‪n‬ﺽاب‪ % ،‬ﻡ'دة "?‬
‫ا 
‪ %‬اأ ا ‪+N‬و أآ‪j #‬آ‪ #‬وﺽ‪ b‬أ‪+ . 5‬ه ‪+7‬ث اﻡ‪7‬ن ‪"5‬ى ﺡ ‪M‬ن ‪$‬یŠ ‪ %‬رأ ‬
‫و ‪  %‬ﻡ'دة أﻡ ﻡ 
‪ ?") .<7‬ا‪ %e‬ا‪/‬ي ی‪+-‬د دو‪ O) ( -‬ا)"ر"ازی ﻡ> ‪ .‬دئ ا‪M‬ﻡ >‬
‫ ‪7‬و‪E‬ت ‪"e‬ی‪ u‬س ﻡوﻡ ا‪ $‬ل‪M ،‬ﻥ‪+ -‬رك &ه ‪ O‬ﻡ"ا‪ -‬ﺡآ ا  ا" ‪ .b‬وآ ه" ا‪7‬ل‬
‫ ا‪E‬م دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‪ ،‬ی& ‪ O‬ا‪7‬آ ا‪ $‬أن )? ‪ U/-‬ا‪M‬ﺡ‪+‬اث آ‪ -‬و أن 
‪ O -‬إء ﻡان ا"ى‬
‫‪ O -7‬ا‪+‬وام ) ‪ u#‬ا‪ o)$‬ا‪ . $‬ی& ﻡ‪ /‬ا)‪+‬ای ‪ ،‬آ  ا‪E‬م‪،‬ول ﻡ
‪ j‬ا‪+‬ع ا‪/‬ا و‪E‬‬
‫‪+‬ی‪ .‬ی& ^‪ 9‬ه‪/‬ا ا‪+‬ع اﻥ‪ 5%‬ﻡ( &ن ا‪n‬ﺽاب وق ﺡا ا‪n‬ﺽاب ا ‪ <3‬ﻥ"اة ا ‪3‬ت ا‪. $‬‬
‫و( ه‪ U/‬ا ‪3‬ت "‪ +‬ا&Š ا)وري ا‪/‬ي ‪+ ? Or E‬ع ( ا‪n‬ﺽاب و( ا‪"#‬رة  ‪.+$‬‬
‫ه‪/‬ا ‪ E‬ی>< ام ‪+‬وة ‪ <M‬ا‪E‬م دا‪ <P‬ا ‪v3‬ت و‪& <M‬ن إﺽاب ( ا ا&  ‪ ،‬وه" ‪ g‬ﻡ&د‬
‫{ ﻥ'  ‪$‬ل‪ .‬إن ‪ (.‬إﺽات ﻡ‪ b‬ا‪E‬م واﻥ‪e‬ب &ن ا‪n‬ﺽاب ﺡ ه" أ'< ‪E '7‬ﻥر‬
‫ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م ادم ) ‪ fP‬ا‪Zn‬ر ا^ ا‪/‬ي ی&‪ <$‬اﺡ"اء‪ U‬ﻡ 
‪ .7‬آ أﻥ? ی‪ |-‬ا‪ $‬ل ‪ /PM‬زﻡم أﻡه‪9‬‬
‫‪j‬ی‪+‬ی‪ 9-‬ﻡ& ‪ b‬ا‪.‬اآ ذا ا 
‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ (17‬أﺥ‪3‬ر ا ج ‪ .‬اﻝوﻝ‪ $‬اﻝ أﺱ‪%‬ﻝ‪$/‬‬
‫ﺡ ا‪ f‬ا‪M‬زﻡ ا ﻥ‪+-3‬ه ا"م ﻡ‪" b‬اات ﻡﻡ ( ا‪ $‬ل وﻡ^ ‪ 9-‬ا ‪ ،‬وذ{ 
))(‪ .‬أو‪ -‬أن‬
‫ا)"ر"ازی ‪ + $‬إ‪ O‬آ< ﻡ " ‪$ E -$‬دة ﻡ ز‪7 ? 6‬آ ا‪P $‬ل ﺡ) ا" ‪ b‬ا‪5E‬دي ا‪"%‬ی ‪+$‬‬
‫ا‪7‬ب ا‪ $‬ا‪#‬ﻥ ‪ 6 
.‬ه‪ U/‬ا 
‪P‬ﺹ )& < &‪ O‬آ< ا)‪+‬ان اأ ا ‪"%‬رة ‪j  E‬ورو‬
‫ا‪ ، N‬وذ{ آ> آﻥ‪ 6‬ا‪"7‬ﻡت ا@ { ا)‪+‬ان‪ .‬ه‪/‬ا ﻥى ا‪"7‬ﻡت ُ‪ O N‬ﺡ"ق ا ‪ (%$‬و‪ O‬ر‪T‬‬
‫ا‪"M‬ر ‪$ M‬ر و‪ O‬ا‪j‬ﻡ( ‪ O‬ا ض‪ ،‬ا]‪ .‬ﻡ< ا"ﺽ"ح ُ)( اأ ( ه‪ $ U/‬ل أن ا^م ‪ 9‬ی‪+$‬‬
‫ی‪ f%‬ا‪ <5M & E‬ﻡ‪M ، %‬ﻥ? ' ﻡ)‪.‬ة "ازن ا‪5E‬دي أ ‪ .‬وه‪/‬ا ‪ E‬ی 
‪ b%‬ا^م ا)ء‬
‫‪ +5 O‬ا‪7‬ة "ى ‪ u#‬ا ‪ )rM ?N‬ا 
ن ‪ O‬ﻥ‪ "7‬ی&‪ <$‬ا‪j3‬ن ا‪5E‬دي وا‪j3‬ن ا 
ی‪-‬ان أآ‪#‬‬
‫‪j‬آ‪ #‬آ واﺡ‪+‬ة‪ .‬و>‪ o3 o. <$‬ی‪+N‬و إرﺽء ا‪7‬ت ا‪ $  M‬ل ‪ f7 <5 r‬ا^م اأ ‬
‫و "ا‪ -‬ه‪/‬ا ا"ﺽ‪ b‬أﺹ)‪ h‬ء ﺡآ ﻥ آ>ﺡ ﻡ‪ -‬ﻡ‪. 7‬‬
‫‪ +E‬ﻡ( ﻥ^ة &وز أزﻡ اأ ‪N T7‬ات ا‪7‬ﺹ اأ ﻥ>
‪ -‬و‪v‬ﺙره ‪ O‬ا‪ < $‬ا‪+$ 9 .‬‬
‫ا ^ ت ا ﻡ"ا‪ -‬رأ ﻡ
ﺡة‪ ،‬و ( 
‪ b%‬ا‪> E‬دة ﻡ( ﻡاﺡ ﻡ‪ ( 7‬ﻡ‪ ue‬أرب‬
‫ا‪ (. +5 < $‬ﺡآ إﺽاب‪ .‬إﻥ ‪"Z‬ر اأ ا ‪Pj‬ة ‪+. Tardif‬ی‪+‬ة ا آ ) ا‪3‬آت ﻡ‪+$‬دة ا& 

‫وا‪+"-‬ی‪N‬ت‪ 1‬وارت‪ 2‬واو ت‪ … 3‬ا ‪ 97‬آ< ا‪7‬ة ا‪5n‬دی وا 
و إراد‪ O -‬ا‪+‬ول‪.‬‬
‫آ< ﻡ( ی‪7 +$‬د ا‪+‬و إﻥ ی‪+e‬ع وی‪+e‬ع ا‪ $‬ل‪ ( .‬ادات ا ا‪ -$)Z <$> ، 7‬ا‪n‬ﺹﺡ ‪ uv ،‬ﻡ‪b‬‬
‫ا‪+‬و آ ه‪ .‬وی 
>‪ +‬أرب ا‪ < $‬وا)"ر"ازی ا)ة ﻡ( ذ{ وی)‪"/‬ن آ< ا&‪n +-‬دﻡج ات ا‪+‬و ‪ .‬ه ه‬
‫‪ O‬و? ا‪ 5+‬ی‪+7‬د ﻡ 
)< ا‪7‬آ ا‪ $‬وا‪7‬آ ا ‪J .‬ذا واﺹ‪ 6‬ه‪ U/‬ا‪7‬آ اﻥ‪+‬ﻡ‪ -‬ا‪+‬و ا)"ر"ازی ‬
‫و‪ 6)5‬ا‪.E‬اك ا‪ )$‬اأ  ( ذ{ ‪"'P‬ع ‪ 9‬ا‪ 
? & <N3‬ﻡت اأ ل‪ .‬ی 
‪+-‬ف أرب‬
‫ا‪ < $‬إ‪)5‬ر ا‪ < $‬ا ا )‪n .‬ر ا‪7‬آ ا آ< "هه ا‪ )%‬وآ< ﻡ ‪"% +5‬ي ? ﻡ( "ه ﻡ‪$‬د‬
‫أ ‪.‬‬
‫إن ه‪+‬ف ا)"ر"ازی ا‪ ( y‬ا‪E‬ﻥ‪+‬ﻡج ه" ‪"7‬ی< ا ^ ا إ‪ O‬أداة 
و‪5‬ة "ﺹ< ‪ (+‬ا‪. N3‬‬
‫و‪ O‬ﻥ‪ "7‬ﺡ ی‪ c5‬ه‪/‬ا ا‪n‬دﻡج ا ‪ h‬ا‪ )%  M‬ا‪$‬ﻡ ‪ .‬إﻥ?‪ ،‬ق ا‪M‬زﻡ اأ ا‪ 7‬ا‪$‬‬
‫ا ‪7‬ك 
أرب ا‪ < $‬ااﻡ إ‪ < 7 O‬ا‪ $‬ل أ)ء ا‪M‬زﻡ ‪.‬‬
‫ﻡذا 
‪ < $‬ا)"ر"ازی ‪7‬و إدﻡج ات ا‪+‬و ؟ ﺙ أو‪ E‬ا ای >@‪+‬ة ا ^ ( ﻥ وﺡ‪+‬ه‪ ،9‬ﺡ‪ i‬ی‪9- b+‬‬
‫أرب ا‪ < $‬ﻡ‪ . 7‬وه‪/‬ا ی‪ b&3‬ﻥ " ذه ﻡ( ﻥ"ع ‪P‬ص‪$ :‬ﻡ< ‪ E‬ی‪+- f7‬ف ا^‪ 9‬وا‪+‬ع ( ﺡ"‪?" ?5‬‬
‫رب ا‪j O +5$ < < $‬ﻡ( ا ‪ .‬وه‪/‬ا ﻡ ی ( ‪ uP‬أداء ﻡ‪ ( ^ 7‬ﻥ ‪M‬ن د‪ -$‬ﻡ‪3‬وط ام ا 
‪9‬‬
‫ا‪ . E‬و‪ <) O‬ا ‪#‬ل هآ‪+ 9‬ي ا 
‪ 9‬ا‪ E‬ا‪e‬ﺹ( & ا‪ @#‬ا"‪ Z‬اج )ع زج‬
‫ا"ا‪ ،(/‬ﻡ‪ b‬ا‪ 9$‬أن ا"ﺽ‪ ?). b‬آ< ا‪%‬ت ا ‪. -‬‬
‫ا)‪ +‬ا‪M‬ول‪ :‬ﺡﺹ ‪ O‬ﻡخ ‪5‬ت ‪ )Z‬و‪$‬ون ء >‪ f‬ا‪ZM‬اف ا "‪ O $5‬ﻡ ی‪:‬‬
‫أ(م ا‪ZM‬اف ﺡام ا‪5>E‬ت ا&ری وŽوف ا‪ < $‬ا‪$‬ﻡ ا )" ‪.‬‬
‫ب(‪ j& E‬ا‪ZM‬اف إ‪ O‬ا"‪ u5‬ا& ( ا‪ < $‬أو إ‪ O‬ا‪rn‬ق ﻡ ‪ 9‬ی
)‪ f)% -‬ﻡ
‪%‬ة ا‪ h‬ا‪$‬دی و 
‪9‬‬
‫ ‪ f‬إم ‪5‬ﻥ"ﻥ‪ .‬و ﺡل ا‪n‬ﺽاب أو ا‪rn‬ق ' ( ﺹﻥ ا ‪+$‬ات وا &ت و‪ f‬ا
"ا‪ f‬ا ‪"$‬ﻡ ‪.4‬‬
‫ج(‪ j& E‬ا‪ZM‬اف إ‪ O‬ا"‪ u5‬ا& ( ا‪ < $‬أو ا‪rn‬ق‪ ،‬ﺡ‪ O‬ا
)"‪% 
(5‬ة ا‪$‬دی ‪ h‬وا‪n‬م‬
‫اﻥ"ﻥ‪ +5 ،‬ا‪"7‬ل ‪ O‬ﻡای ^ف { ا"اردة ا‪5>E‬ت ا&ری ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ا‪+"-‬ی‪N‬ت ‪. :Holding‬آ ﻡ "ن ‪+‬ا‪ -‬ﺡا ﻡ( أ ‪ 9-‬ا‪3‬آت ا أو ا&ری ‪ ،‬و وŽ>‪ O -‬ﻡا‪ )5‬ه‪ U/‬ا‪3‬آت‪.‬‬
‫ا‪+"-‬ی ه" ا‪/‬ي ی
‪$ & <3 h‬ت ﻡ ‪"5‬ی ‪ ،‬وی‪$‬رض ﻡ‪ ?%‬ا ﻡ‪ b‬ا ‪ f%‬ا‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ - 2‬ار< ‪ <. :Cartel‬ﻡ( ا>ه‪. ( 9‬آت ﻡ 
أو ‪+‬ان ‪ +7‬ﻡ( ا 
‪ +5 .‬ی‪ 9 < 3‬ا‪" M‬اق أو ا‪M‬رح‪ ،‬ا]‪ ،‬و‪ )r‬ﻡ ی"ن ی‪ ،‬إ ّ‬
‫أن هك ‪ c$‬ارت ا آ ^ ا)‪+‬ان ا ‪+‬رة >‪.OPEP T‬‬
‫‪ - 3‬او ‪ :Trust 6‬آ ﻡ& " ﻡ( ا ‪v3‬ت ﻡ> ‪5‬ﻥ"ﻥ ( ‪ -'$‬ا)‪ c$‬وﺡ‪+‬ة 
‪ O$‬إ‪ O‬ض اﺡره ا
"ق‪ .‬ا‪n‬ﻥ ء إ‪O‬‬
‫او ‪ 6‬ی>ض ‪ O‬ا‪3‬آت ا ی"ن ﻡ‪ -‬أن ‪ b'e‬ارات ه‪ ?o‬ا‪ "'P g ? .$‬ﻡ‪ .‬إذ ‪"7‬ز ا‪3‬آت ا‪'M‬ء ‪ O‬ا ل ﻥ
) ‬
‫‪ . c$‬وﻥ‪ .-‬وی‪ <3 +$‬او ت إﺡ‪+‬ى ا ات ا‪ )7  M‬ا‪n‬ﻡ)ی ‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﺡل ا‪n‬ﺽاب أو ا‪rn‬ق ﻥ‪ 6‬ات وا)وﻥ ‪ O‬إاءات ﻥ ا ‪+$‬ات )ی)‪ 9
5 O‬ﻡ( ا‪ N3‬ا‪ (< $‬وی‪ $‬ه‪/‬ا أی'‪ ،‬ﺡ 

‫"د ا‪ . 5>n‬أن ا )‪$‬ت »ا)ی « وإه ل ا ‪+$‬ات وآ< ‪ r P€ <.‬ﻡ)"ل ﻡ( ‪Z‬ف ا ^ ت ا ‪ .‬وه‪/‬ا ‪+‬ور‪ U‬ء ﻡ( ا‪n‬دﻡج‪ .‬و‪/-‬ا ا‪>n‬ق‬
‫ﺡ"ل ﺡ ا ‪+$‬ات ا ‪r 9‬ی »ا‪5>E‬ت و‪ 65‬ا 
‪ «9‬ه)"ا أی‪ -‬ا 
دة ﻥ‪7‬رب ( دون ﺽر ی>"ق ازم ﻡ( '‪!9‬‬

‫‪23‬‬

‫وی‪3‬ط ‪"e‬ص ا ‪ 7‬ا ﻡ ی‪ :‬ﻡ‪%5 "N3‬ع »زج ا"ا‪ «/‬ا‪ $‬ـ ‪ C.P.N.I.U.‬ی ‪"7‬ن ـ ‪A.S.L.B.‬‬
‫»ا‪+‬وق ا‪ « n‬ا ‪3‬ر إ? ا)‪ /‬ا‪ i#‬ا 
ه ا ‪+7‬دة ا& ا‪ @#‬ا> ﻡ داﻡ‪ 6‬ا ^ ت ا ‬
‫‪7‬م ا‪3‬وط ا ‪+7‬دة ا)‪ +‬ا‪M‬ول‪.‬‬
‫و‪ +‬ا‪'5n‬ء ی& ‪ b‬ﻡ ‪ h C.P.N.I.U.‬أﺙء ا‪ u‬ا‪M‬ول ﻡ( دی
) )‪ i7‬ﺡ‪E‬ت ﻡ‪ >e‬ا‪3‬وط ا ‪+7‬دة‬
‫ ا)‪ +‬ا‪M‬ول و‪ ($‬ا‪"$‬ت ا ‪) 7‬ﻡ‪+ #‬م أداء ﻡ 
ه ا)وﻥ ‪ $‬ل ا ‪3‬رآ( إﺽاب ي(‪.‬‬
‫ا‪M‬ﻡ إذن‪ :‬دي ا ‪ 7‬ﻡ داﻡ‪ 6‬ا ^ ت ا ﻡﻡ ‪3‬وط ا ‪+7‬دة ا>‪ 5‬ا 
‪ 9‬ا‪ . n‬أﻡ {‬
‫ا ‪ + 7‬و 
‪ -‬ﻡ‪ 7‬ا‪"e‬ع و‪ g‬ا ‪ 7‬ا ‪ E .‬ی‪ b+‬أرب ا‪" < $‬ى ‪+‬ر اام ا ا‬
‫وا ‪ (#‬ا( ﻡ"‪ّ» >5‬ء« و ‪ 9-‬ﻡ( >دي آ< إﺽاب‪  E ،‬ا)ي‪ ،‬و‪E 9-." (+‬ﺡام ا^م اأ ‬
‫و‪ g‬ر'?‪.‬‬
‫
‪ 6‬ا ‪ 7‬ا ا" ا"ﺡ‪+‬ة ‪n‬دﻡج ا‪7‬آ ا ‪ .‬ﻥ‪ <) O 3‬ا ‪#‬ل إ‪ c$ O‬ﻥط ا 
‪ 9‬ا‪ E‬‬
‫ا "‪P b5‬ل &‪+‬ی‪ +‬ﻡ‪ ue‬ا‪5>E‬ت ا"‪ Z‬وا ‪ -‬وا ‪ +5 . 7‬ی)‪+‬ل أ "‪ ( -‬ﻡ‪N‬اه واﺡ‪P» :+‬ل إﺽاب ‪r‬‬
‫‪ E‬ی‪P+‬وا ‪+-‬ا وأن ی 
‪" $‬ا ‪j‬ﺙه‪O 9‬‬
‫ﻥ^ﻡ )أي أﺙء ﻡ‪+‬ة ا‪ ( 5>E‬ی" ‪ O‬ا ا و‪ O‬ﻡ ‪ ?#‬أ ّ‬
‫ا‪ $‬ل ‪o E‬ف ا‪ < $‬وﻡ( ﺙ إدة إ‪5‬ﻡ ‪5‬ت ا ‪.« )Z‬‬
‫ی ( ﺽب أﻡ‪+ #‬ی‪+‬ة ( ا‪n‬دﻡج‪ { :‬ﺡل ا‪3‬ور ﺹ ا و ا‪N‬ز و ا‪-‬ء ﺡ‪i‬‬
‫ی ﻥ^م ﺡ"ل ا‪%‬و آ< ﻡ( أرب ا‪ < $‬وا‪"7‬ﻡ وا ^ ت ا … أي دوﻡ إﺙن ﻡ< واﺡ‪ .+‬وﻥ‪ 3‬أی'‬
‫إ‪ O‬ا‪5>E‬ت ا& ا ‪ -‬و( ا ‪"Z (-‬ی ا ‪+‬ة ) ( أو ﺙث أو أآ‪ (#‬وﻡ‪3‬رآ ات وﺽ‪3 b‬ی‪b‬‬
‫ا‪ <N3‬وا ‪3‬رآ ه‪o‬ت ‪3‬ور ‪+‬ی‪+‬ة‪.‬‬
‫ی ( ا"ل ﻡ< ااﺡ إن ا'ل ﺽ‪ +‬إدﻡج ا‪7‬آ ا ی ) ﻥ'ل ﻡ( أ< ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا وﺽ‪+‬‬
‫ا)و‪5‬ا‪ O Z‬آ ا 
"یت‪ ،‬و) ء ﺡآ ﻥ آ>ﺡ ‪ .‬ذ{ ه" ﺡ ا
)< ا"ﺡ‪) +‬ء ا‪7‬آ ا ‪.‬‬
‫ی" ‪ O‬ا ﺽ(‪ ،‬ق ا‪M‬زﻡ ا >‪ 95‬ا 
"ات ادﻡ ‪ ،‬أن ی‪e‬روا ( ‪ (%P‬ﻥ(‪ TP :‬ا‪3‬ور‬
‫وا‪n‬دﻡج ﻡ( ‪ -‬و‪ TP‬ا'ل ا‪ )%‬ا ‪$‬دي أ ﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى‪ .‬ا‪M‬ول یُ>' ﺡ إ‪ O‬إس واﻥ‪%7‬ط ﺙ‪9‬‬
‫ﻡ"ت ا‪7‬آ ا ‪ .‬وا‪#‬ﻥ ه" ا>< وﺡ‪" U+‬ی‪ 9‬ا‪7‬آ ا و‪Z h‬ی‪ f‬ﻥ‪ "7‬ﻡ& ‪ b‬ا‪.‬اآ‪ .‬إﻥ? ا‪%‬ی‪ f‬ا‪/‬ي‬
‫ا‪P‬ﻥ‪ U‬ر‪ 9r‬ا‪M‬وﺹف ا ُ‪ -%‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪ O‬ا ﺽ( ا>ﺡ( وأآ‪#‬ه روا ا‪%‬ف ا 
ري‬
‫و‪ 63‬ا>"ف وﻡ‪$‬داة ا ‪.‬‬
‫إن آن ا'ل ﺽ‪ +‬ا‪n‬دﻡج ا^م اأ ه" ﻡ‪"7‬ر ‪"5‬ة ا ا>ﺡ ‪J ،‬ن ه‪/‬ا ا'ل ‪+‬ور‪ U‬ی ) ]‬
‫دی "‪5‬ا‪ Z‬ﻥ ‪ O‬آ ا 
"یت‪/ .‬ا ‪J‬ن ا'ل ‪ <M‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ه" أی' ﻥ'ل  ‪ M‬س‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ $`;2 (18‬اﻝ‪%2‬ل ‪6‬اﺱ‪ $3‬اﻝ _‪ /‬اﻝ^ا‬
‫ا‪E‬د ‪j‬ن ﻥ‪+‬اء ا ا Œﺽاب آف ‪ 9‬ا‪ & E‬ه" اد ‪"Z‬وي‪ ،‬وه" آ)‪ 5‬ا"‪"Z‬ت ‪ E‬ی>' "ى‬
‫إ‪ O‬ها@‪ .9‬وذ{ د< ﻥ >"ی ‪ O7 .‬أ'< ا‪E7‬ت‪ ،‬إذا ى >‪ /‬ا‪n‬ﺽاب ‪ O‬ﻥ‪ "7‬ﺹ@‪ ( ،‬ی
‪E 9‬‬
‫‪"7‬ی و‪ 9 E‬ا ‪"%‬ب‪ E .‬ی ( ض إﺽاب ‪ $‬ت ﺹدرة ﻡ( "ق أو ﻡ( ا ا‪ .‬ی& إ‪+‬اد‬
‫ا‪ $‬ل Œﺽاب ‪P‬ﺹ وأﻥ‪ E 9-‬یون دوﻡ ‪"P %P‬ض ﻡ‪$‬آ ‪ $‬و‪ E‬إﻡﻥ‪ .-‬ﺡ‪+‬ث ذ{ ﻡارا و ‪ $‬ﻡ
و(‬
‫ی""ن »ا‪ $‬ل ‪ E‬یی‪+‬ون ا ‪$‬آ وه‪ 9‬ون ‪ -‬و‪ +5‬أ
‪+‬ه‪ 9‬ﻡ& ‪ b‬ا‪- E‬ك‪ «.‬ی& ا"ل إن ه‪/‬ا ا"ع ﻡ(‬
‫ا‪ )r &7‬ﻡ یُ 
‪) < $‬یا 
ا‪M‬ﻡ ا"ا‪ b5‬و را ‪ < 7‬ا‪ $‬ل ﻡ
و ا‪5>Pn‬ت دون ا‪E‬اف ‪/‬ﻥ‪.‬‬
‫وا‪+‬ا‪ b‬ه" ‪r‬ب إرادة ا'ل ‪+‬ى ا
و( أﻥ>
‪ 9-‬و‪ 9--‬ﻡ( ام ‪j‬ي إ‪+‬اد ?‪ .‬إن أ ع ا
)< وأآ‪#‬ه ‪ $‬ﻥ‪"7‬‬
‫إرء و ا‪ $‬ل ه" آ‪ {/‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا‪ .‬ی" ‪ O‬ا ﺽ( ا‪"% ($%‬ی‪ U‬وﺽ ن اﻥ‪3‬ر‪+ U‬وة ‪5 +5‬دة‬
‫ أﻥ? ی&‪<)5 ،‬‬
‫ا‪ $‬ل ﻥ‪ "7‬اﻥ‪e‬ب & < )أو ی^ ‪ E 9 E ،‬ی‪+5 <# (9-‬ر ا‪n‬ﻡن ﻡ‪%5 ue‬ت ا ‪j3‬ة‪ .‬و ّ‬
‫اﻥ‪e‬ب ه‪/‬ا & ‪ ،‬ا ور & "ع ا‪$‬ﻡ ‪v3‬ت  ‪ -‬آ‪ {/‬ﻡ( دور هم ‪ g
7‬ا‪ $‬ل ‪$‬آ ادﻡ ‪( .‬‬
‫اﻥ‪e‬ب ا& ه" ا‪ %‬ا‪ 
  M‬رع إرء و ا‪ $‬ل وﻥ'&?‪.‬‬
‫أول ﻡ‪-‬م ه‪ U/‬ا& أن ‪+‬رس "ی ﻡ‪ b‬ا ا أو ‪ 9
5‬ﻡ? ا"ﺽ‪ b‬ا "س ا‪/‬ي ی‪ ?3$‬ا‪ $‬ل )وه أی' ‪+E‬‬
‫ﻡ( ‪ <#‬ا& ‪ )r‬آ ی"ن ﺙ ‪ 9^ $‬ذا و ًء ‪ O‬ه‪/‬ا ا‪ <7‬وا)را 
"ى و ا‪ $‬ل‪ ،‬ی& ام‬
‫< ﻡ ی"‪ t5‬ذ{ ا"‪" :‬ع ﻡ وﻡ^هات‪ ،‬ا]‪ .‬و ( ﻡ‪ -‬أ‪P‬ى ‪ U/-‬ا& إ‪+‬اد اأي ا‪$‬م ‪)P‬ر‪< U‬‬
‫ﻡ ی&ي ﺡ)? ا و ‪ .‬ﻡرات ﻥ‪+‬وات ﺹ‪ 7‬وﻥت دون إ‪>r‬ل ا‪E‬ل ‪v3‬ت أ‪P‬ى‪P .‬ر ‪ de‬ﻡ‪-‬م‬
‫& ا‪ < $‬ا‪+n‬اد ا> 
وا‪$  $‬آ واﺽ‪ {/ $‬أ ‪ & g‬ا‪n‬ﺽاب ادﻡ ‪.‬‬
‫ی ( ا‪n‬اض "ن ه‪/‬ا ا‪ E < $‬ی 
م >‪ <$‬اﻥ‪e‬ب & و‪j‬ن ا ا ‪5‬در ‪ O‬ا‪E‬ﺽ‪%‬ع ?‪،& .‬‬
‫ء ‪ O‬ا& ‪ ،‬أن ا‪E‬ﻥل إ‪ O‬اﻥ‪e‬ب ه‪/‬ا ا&‪-‬ز ی ‪ <#‬ﺡ‪ +‬ذا? ﻡ"‪ >5‬أو 
) ‪ $‬ل‪ ،‬إﻥ? ی"‪ t5‬ا‪M‬ذهن‬
‫وی‪ g
7‬اأي وی>‪ 9-‬آ< ﻡ<‪ ،‬ﻡ^‪ 9‬أو‪ r‬ﻡ^‪ ،9‬أﻥ? ی‪"Z <P+‬ر ا‪ . o)$‬و وة ‪ O‬ذ{ ی)‪ b‬ا‪+‬ور ا ‪ & >7‬ﻡ(‬
‫آ"ﻥ‪ <$& -‬ا‪ $‬ل ی‪"
7‬ن ‪j‬ن ا'ل ا&ري ﻥ'‪ 9-‬و‪j‬ﻥ‪ 9-‬ی‪+‬یوﻥ? ﻡ( أو? إ‪.UP€ O‬‬
‫‪+‬ﻡ ی)‪ h‬ا"ﺽ‪ b‬أ‪ +.‬ﺡ وی" إ‪e‬د ‪5‬ار ا‪n‬ﺽاب‪ E ،‬ی‪ ^ f7‬ا و‪  E‬ا و‪ E‬ﺡ‪ & O‬‬
‫ا‪ < $‬أن ر ‪ .?.‬وﺡ‪ U+‬ا& ‪ $ b‬ل ی ( أن ی‪ /e‬ﻡ‪ <#‬ه‪/‬ا اار‪ .‬أﻡّ ا‪5E‬اع ذا? & ا‪P‬ر "‪ O ?5‬ﻥ‪+ "7‬‬
‫ی‪ h‬إدراك أآ) ‪+‬د ﻡ( اق ‪ $)%‬ا ‪$‬آ ا"ا ‪"P‬ﺽ‪ .-‬ی& إ‪e‬ذ اار ﺡ 
در ﺡارة ا& "ع ا‪$‬ﻡ ‪،‬‬
‫ﻡ‪+ #‬ﻡ ‪ #‬ا‪P+‬ت ا ‪+5n )%‬ام ‪7 O‬ك ﻡ" >ت ﺡرة أو ﺡ 
ﻡ"ا‪ u5‬ا‪ $‬ل أﻡآ( ا‪< $‬‬
‫و‪+‬د ا‪.‬ت ا ‪j3‬ة‪ ،‬ا]‪ .‬و‪ <) O‬ا ‪#‬ل‪ ،‬و)رﻥ ‪ 3‬ه‪ U/‬ا& ‪ ،‬ﻥ‪ +$‬ر ‪ < 

9‬ا‪M‬ﺡ‪+‬اث ا‪M‬یم‬
‫ا‪M‬و‪ +$ O‬إن إ‪r‬ق ن ‪.Glaverbel-Gilly‬‬
‫آن و‪ b5‬ا‪ O )e‬ا‪ $‬ل ﺹ ر‪-) 9r‬ت ا ا ‪+‬د إﺡ ل ه‪/‬ا ا‪rn‬ق ور‪ 9r‬ا^هات ا ‪ >e‬ا‬
‫ )?‪ .‬ى ا‪)Pn‬ر ار ا)وﻥ ﻡ 
ء ا& ‪ 10 $‬یی‪ .‬وی"م ا‪E‬ﺙ( ‪ 13‬إﻥ‪ b +$‬م إ‪5‬ح ‪ ?P‬ا ا‪،‬‬
‫إﺡ 
ﻡ? دد ا‪ $‬ل‪ ،‬و‪ +5‬إ‪P‬ا‪ 9-‬ﻡ( ‪ 9->r‬إﻥ‪e‬ب & ی^ ‪ .‬آﻥ‪ )$ 6‬ا^ ‪  ) 
،‬ا‪ ،‬ه"‬
‫ا‪M‬ﻥ 
"ﺽ‪ + ،b‬و >‪ O <$‬ا‪ $‬ل اام ا^  ی‪ de‬ﺡ ی ا ‪+$‬ات وﻡ"ا‪ -‬ه& ت ا)وﻥ ا آة‪،‬‬
‫آ"‪ u5‬ا‪M‬ان ‪ <)5‬ا‪M‬وان‪ .‬ود ا ا‪ ،‬اﻡ( ﻡ‪ b‬اﻥ‪ & e‬ا^ ‪ ،‬إ‪ O‬إﺽاب ‪ +5 . 24‬ی"ل ا)‪c$‬‬
‫ ذا ا‪E‬آ>ء ـ‪  24‬وﺽ‪ b‬ﻡ‪ j‬وي آ‪/-‬ا؟ ا"ا‪ b5‬أن ‪ E‬آ‪#‬ون ‪ 9- ( 9‬ﺙ إﻡن ا‪E‬ﻥر ﻥ^ا ‪/‬رة‬
‫ا‪E7‬ت ا ‪ - 6‬ا‪7‬آ ا ﻡ( ض ﻡ"اﺹ ﻥ‪3‬ط ﻡ‪j3‬ة ﺽ‪ +‬إرادة ا)ون‪ O  E ،‬ﻡ 
"ى ‪.‬آ ‬
‫ﻡ‪+$‬دة ا"ﻡت‪.‬‬
‫و‪P‬ل أر‪ $‬أیم ﻡ‪ّ+‬د ا& ‪ b‬ا‪$‬م ‪ $‬ل إﺽاب ا‪M‬ر‪ $‬و‪3‬ی( ‪ .‬وآن ذ{ ی‪ f%‬ا‪ +7‬ا‪M‬دﻥ‪ O‬ﻡ( ا"‪65‬‬
‫ا'وري & ا^ آ ُ‪ >7‬ار> " ا‪ $‬ل‪ .‬و‪ T‬ی"م ا‪ Z 16 g e‬ا‪ $‬ل ‪n‬ﺽاب ا‪3‬ﻡ<‪r O .‬ی ‬
‫ه‪/‬ا ا"م آن ‪+‬د هم ﻡ‪ 9-‬ی> ‪ >' )%‬ﻡ‪ 7‬ا 
ی‪ < E ،h‬آن ‪ 9-‬ذوو ‪%P‬ب اﻥ‪-‬اﻡ ی""ن‪:‬‬
‫»ﻥ‪ (7‬ﻡ‪-‬وﻡ"ن ﻡ
) ی رق‪ 9 ،‬ی ( أﺡ‪ )5 +‬ﻡ( ﻡ‪ b‬ا‪5rn‬ت وا 
ی‪7‬ت‪ «.‬آ< ه‪/‬ا ی)ز "ﺽ"ح أﻥ? " ا‪5‬ح‬
‫ا ا ا"ی‪5 O 6‬ار ا‪n‬ﺽاب ی"م ا‪E‬ﺙ( وا‪#‬ﺙء  ﺡ< "ى ‪ O‬أ‪ )r‬ﺽ‪ h >$‬ا‪7‬ك‬
‫و ‪ 6‬إ‪ 5‬ه‪/‬ا ا‪ PM‬ﻡ‪ /‬ا"م ا‪M‬ول‪ .‬إن ا ا ‪ ?&-‬ﻡ"‪ >5‬أآ‪ 9 #‬ی 

‪Œ 9‬دارة < إ‪P‬ر أ'<‬
‫ا
)< ‪ g
7‬ا‪ $‬ل وإ‪+‬اده‪$ 9‬آ ‪ .‬وأﻡم ‪ b‬م ی"م ا‪ ،16 g e‬ﺡ‪ Z i‬ﻡﺽ"ن ‪+‬ی‪+‬ون ‪n‬ﺽاب‬
‫ا‪$‬م‪ ،‬ﺹح ا ا وه" ‪ O‬ی( ﻡ( ﻡ&راة ا‪ $‬ل ?‪» :‬أی‪ -‬اق‪ ،‬إﻥ‪ O 9‬ا ‪+$‬اد ‪$‬آ ﺽری ‬

‫‪25‬‬

‫وﻡ 
‪+‬ی ‪" ' ،‬ا ﻥ&ﺡ‪ 9 -‬ﻡ‪ /‬ا‡ن ﻥ‪e‬ب & إﺽا‪M 9‬ن ﻡ‪ & -‬ا^ اﻥ‪ .«6-‬ه‪/‬ا إذن ى‬
‫ﺡ< & ا^ و( ا‪ $‬ل‪ ،‬وه‪ 9‬ﻥﺽ&"ن ‪$‬آ ‪ & ،‬إﺽاب ﺽ ‪ $)Z 6‬أ'ء ‪+‬ی‪+‬ی( ﻡ( & ا^ ‪ .‬إﻥ? ‬
‫ﻥ^ﻥ‪ ،‬ﻡ‪#‬ل ‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ $‬وا^‪ 9‬ا‪/‬ا ی)( آ‪ <# u‬ه‪ U/‬ا‪ M‬أﻥ&‪ b‬و ‪"%‬ی ﻥ آ>ﺡ وﺡ>‬
‫و ﻡ‪$‬د أ ‪+‬ى ا‪ $‬ل‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ (19‬اﻝ ‪ $:‬اﻝ‪U%2‬ﻝ‪$/‬‬
‫ﻥ‪ ( 9$‬درای أن ا‪ %e‬وﻥ‪ 3‬ا‪M‬ر ‪ E‬ی>ن ‪5n‬ع ا‪ $‬ل 'ورة ا‪3‬ط ا‪"#‬ري‪ ،‬ر‪ 9r‬أﻥ? ‪ ( Or E‬ه‪/‬ا ا‪< $‬‬
‫ا‪+‬وي‪"ِ5 .‬ام ا‪M‬ﻡ ه" إیل ا‪ $‬ل إ‪ O‬ﻡ 
"ى و أر‪ ) O5‬ﻡ ر ا'ل ا‪ .)%‬ه‪/‬ا ا ^"ر ‪/‬ات ‪<7‬‬
‫ا‪ 5‬ا‪ $‬ﻡﻥ ﻡآی ‪.‬‬
‫ه‪/‬ا ا ‪ %‬ا‪/‬ي ی)‪+‬و ‪+‬ی‪+‬ا &< ا‪)3‬ب ? ﻡ‪ b‬ذ{ ری] ‪"Z‬ی< ا‪7‬آ ا‪ $‬و‪ +5‬أﺙ)‪P ? 5 6‬ل ا‪"#‬رة او ‬
‫م ‪ .1917‬وی& إ)ر‪ U‬إﺡ‪+‬ى أه‪ 9‬أه‪+‬اف ا‪3‬ط ا‪ $‬وذ{ ‪) M‬ب ‪+‬ة‪:‬‬
‫‪ (1‬ی‪ $ h‬ل &وز ﻡ 
"ى ا ‪ %‬ا‡ﻥ ‪ T‬ه‪ U/‬ا‪PM‬ة )ﻥﻡ‪ y‬ﻡ‪$‬د أ ی ‪ +-‬ا‪%‬ی‪ f‬ﻥ‪ "7‬ا‪.E‬اآ ‪.‬‬
‫‪ (2‬ی‪ u3‬أ( ا‪ $‬ل 
ﻡ ا)‪/‬ی وا>"ﺽ‪ O‬اأ ‪ ،‬ﻡ) ‪ {/‬ﻡ‪+‬ى ﻡ ی‪$‬ﺽ"ن ? ﻡ( ا ‪N‬ل‪.‬‬
‫‪ (3‬ی ‪ <#‬ﻡ‪+‬ر ﺡ ‪ |-‬آ ا‪ $‬ل 
ا‪/‬ا ا & ‪ b‬ا‪.E‬اآ ادم‪.‬‬
‫‪ (4‬ی ‪  P+ <#‬ﻡ)‪.‬ا ا ‪ f%‬اأ ﻡ‪+$‬ا ? ا^ آ‪.‬‬
‫»ا‪ 5‬ا‪ $‬ﻡ‪ %‬اﻥ وإﺹح "ي ﻡ‪$‬دي أ ﻡز‪ .‬إذ ی‪ f%‬ه‪/‬ا ا ‪ %‬ﻡ( اﻥ‪EN3‬ت أو ‪b‬‬
‫ا& ه ‪n‬ی‪ -‬إ‪"P O‬ض ﻥ'‪E‬ت ‪  c‬ا^م اأ وا‪+‬و ا)"ر"ازی ‪M .‬ن ا‪ 5‬ا‪ $‬ه‬
‫‪/‬ات ﻥ"ع ا ‪ %‬ا ‪ E‬ی ( أ أن ‪+‬ﻡ&‪ -‬و‪ E‬أن ‪ - '-‬ﻡ‪ 6  #‬ﻡ( إدﻡج آ< ا ‪ %‬ا‡ﻥ ‬
‫ ( ا‪PM‬ة وه' ‪) -‬ر‪ b‬ا‪"M‬ر وی"م ا‪ < $‬ﻡ( ﺙ ﻥ ت ﻡورا ‪3‬ی‪ b‬ا‪ E‬وا‪ <%$‬ا دى‬
‫‪) .«(-‬أرﻥ
‪ 6‬ﻡﻥ‪+‬ل‪ .‬ا‪ 5‬ا‪– $‬ﻥ‪ 3‬د "ا 
ر ا‪.E‬اآ و ا‪"#‬ري"(‪.‬‬
‫ ‪ <#‬ا‪ 5‬ا‪ $‬إذن إﺡ‪+‬ى ﻡ‪ %‬ا‪7‬آ ا‪ $‬ا‪M‬آ‪ .E" . #‬إن ‪ ،-)%‬و" ‪ O‬ﻥ‪%‬ق ﻡ‪+7‬ود‪ ،‬یُ‪$‬ي‬
‫ا‪N n‬ل اأ و"ﺽ‪ U‬را‪ {/ $‬و ا‪ $‬ل ا‪ .)%‬و"ر ‪> -)%‬ض ا‪ 5‬ا‪ O $‬ا‪ N3‬ﻡ‪%‬‬
‫أ  آ‪ c>e‬و@ ا‪ < $‬و‪ d‬و‪ 65‬ا‪ < $‬وا‪E‬اض ‪ O‬ا)‪ ، %‬ا]‪ .‬وه‪/‬ا أﻡ ‪r‬ی ا‪M‬ه ‪ .‬ه‪/‬ا ‪u3‬‬
‫‪+‬ری& ‪ $‬ل آ< ﻡ^‪ 9‬ﺡ‪ 9-‬ا"ﻡ وُ‪"$‬ده‪ O 9‬ض ﺡ‪ f‬ااﺽ‪) 9-‬ا>" ﻡ‪ ue‬ا &‪E‬ت ) ا‪3‬ط‬
‫ا )‪" ،.‬اء دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة أو ا & ‪ b‬ﻡ ی" ‪ O‬ا ﺽ( ا‪ ($%‬أن ی‪+‬رآ"ا أن ا‪ 5‬ا‪<P+ $‬‬
‫ﻡ)‪.‬ة ‪ N3‬أوا ا‪N E‬ل اأ ‪ - .‬ﻡ‪ <#‬اﻥ‪e‬ب &ن ا‪n‬ﺽاب واﺡل ا ‪v3‬ت‪% ،‬ح ‪ O‬ﻥ‪"7‬‬
‫ﻡ "س ﻡ
‪ j‬ﻡ‪ $‬ﻡ( ه" ا 
‪ +‬ا ‪.b‬‬
‫وﺡ ‪%‬ح ‪ 9 $‬ا‪ 5‬ا‪  $‬ﺡل إﺽاب م ﻡ
‪ j‬ا 
‪ %‬آ ی‪+7‬ث ‪& 9 $ +‬ن ا‪n‬ﺽاب ا ‪: )e‬‬
‫ﻡ( ا 
‪ +‬ا)‪+‬؟ ه‪/‬ا ه" ا
ال ا‪/‬ي )‪ f#‬ﻡ( ﻡآة &ن ا‪n‬ﺽاب و‪ Z‬إ‪ O‬ﻥ ﻡآة أدوات ا‪ 5‬ا‪ $‬‬
‫ ا ‪v3‬ت وا‪M‬ﺡء‪ ،‬ا]‪ .‬ه‪/‬ا ی 
ه‪ 9 $ 9‬ا‪ 5‬ا‪ $‬وﻡآ‪ -‬إن ﻡﺡ إﺽاب م ‪+ fP‬ای ‪ %‬‬
‫ "? ‪ %‬ا‪+‬و ا)"ر"ازی وﻡ( ﺙ ﺡ ازدوا ا 
‪ %‬ی" ﺡ‪ h -‬إﺡ‪+‬ى ا‪ ()%‬ا "ا‪.(-‬‬
‫‪ $)Z‬ی 
‪ f7 <7‬ر‪  5‬ﻡ‪ $‬إ‪Z‬ر ا & ‪ b‬اأ ﻡ ‪+‬ا ﺡ) ﺙ"ری ‪ ( .‬ی ( ‪& f7‬رب‬
‫ر‪$ 5‬ض ‪ O‬أ ‪ g‬ا^م ﻥ>
‪ O -‬ﻥ‪ "7‬ی&‪ <$‬ا‪ $‬ل‪>7 $ ،‬ظ ‪ O‬ر‪ 9-5‬و‪ ،-
7‬یُ‪"N‬ن ا^م ﻥ>
?‪.‬‬
‫‪ +E‬ﻡ( ا"ﺽ"ح ‪ f)%‬ه‪/‬ا ا ‪ E .%‬ی ( ا‪E‬ﻥل إ‪ O‬ا‪ 5‬ا‪ $‬دون ام ﻡ
) ‪+‬وة ودون ﻥ‪.‬ت دا‪<P‬‬
‫ات‪ ،‬وه‪/‬ا أﻡ ‪+ f7 <5‬ر ﻡ أد‪ FGTB 6P‬ﻡ‪ %‬ا‪ 5‬ﻥﻡ&‪& ( .-‬ي ا ا‪O  M‬‬
‫‪+5‬ة &رب ﻡ " وﺡ ‪ .‬ه‪/‬ا ‪ 9‬ا)‪+‬ای آ 
ا‪ $%‬إ‪ O‬ة ا‪ 5‬و‪+$‬ه ﻡ& "ع ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪E .‬‬
‫‪ +‬ﻡ( إدراك أن اﻥاع ا‪ 5‬ا‪ ( $‬ی‪> 9‬وﺽت ( ا)وﻥ وا‪"7‬ﻡ وا ‪ < .‬ﻡ ی ( أن &)? ه‪U/‬‬
‫ا‪ E‬ت ه" ‪+$‬یت هﻡ أﺡﻥ ﻡ&ل ا ‪"$‬ﻡت ا ُ‪+‬م دا‪ <P‬ﻡ&‪ g‬ا ‪j3‬ة‪+ ( .‬وره ی& أن ‪b'e‬‬
‫ه‪ U/‬ا ‪"$‬ﻡت ‪ 5‬ا‪ $‬ل ا ‪+‬ان‪ 6 
.‬ا‪ 5‬ا‪ $‬ﻡ‪ )%‬ی‪+‬م ب ا‪ f% E - < $‬ه‪ ?+‬ا‪ ،h‬إﻥ‪-‬‬
‫ﻡ‪ %‬یُ>ض 'ل‪ .‬وه )‪+‬أ ‪e‬ق ‪"5‬اﻥ( ا & ‪ b‬ا)"ر"ازي و‪"5‬ا‪.U+‬‬
‫ﻡ( زاوی ا^ ه‪ < 7 E ،U/‬ا‪ 5‬ا‪ $‬آﻡ< د‪" -E‬ى وﺽ‪-<)5 b‬ﺙ"ري‪ ،‬ﺡ‪ i‬ی‪ e‬ا‪ $‬ل دی "‪5‬ا‪Z‬‬
‫&ن ا‪ 5‬آ< ا‪%‬ت ا وا) ‪ ،‬ا] وﺡ‪ ُ i‬آ { ا&ن‪ ،‬وآ‪ {/‬وﺽ‪ b‬أزﻡ ا ﻡ 
‪+‬ی ‬
‫ﻡ( ﻥ"ع »ﻡي ااﺡ‪ «u‬إی‪ .%‬و‪P ،‬رج ه‪ U/‬ا>ات‪ ،‬أن ﻥ"م ‪j‬و ‪ b‬دوة وﻥ 
‪ +‬ا‪ $‬ل ) &رب  ‬
‫ ا‪" ، 5‬ن 'ورة ﻡ‪+7‬ودة‪ >7 - Or E ( ،‬إرء و‪ 9-‬وآ>ﺡ‪.9-‬‬
‫ﻥ‪ 3‬ا‪e‬م إ‪ O‬أن ا وی( ی 
) 
"ن ا‪ -3‬ا‪+‬ا@‪ 5 9‬ا‪ ، $‬إذ یون أﻥ‪ -‬ﻡ‪ %‬إﺹﺡ وأﻥ‪fe -‬‬
‫أوهﻡ ‪+‬ى ا‪ $‬ل‪ .‬ی‪ u3‬ه‪/‬ا ام ( ﺽ‪ f‬ي وی‪+‬ل ( ﻥ‪ d‬م ‪ 9-‬ا‪+‬ی{ ا‪"#‬ري & ه‪ .‬و ﻥك‬
‫( ﻥ>
? ید ‪ O‬ﻡ( ی‪"$‬ن أﻥ>
‪ » :( 9-‬ول آ< ﻡ
‪ j‬ا‪" 5‬هی إ‪ O‬ﻡ‪ $‬ﻡ( ا ا‪ 5‬وﻡ( ا ا‪:َ5‬‬
‫أي ﻡ( ه ا‪ )%‬ا رس ا‪ 5‬وﻡ( ا ‪+ .- b'e‬ﻥ رو ا& ‪"-‬ری ‪ ،‬ﺡ‪ i‬إ‪.‬اك ا‪o-‬ت ذات‬

‫‪27‬‬

‫ا 
‪%‬ت ا ‪+ %‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪"#‬ری ا "ﻡ ی‪$‬ف )ر ا آ( ا‪$‬ری( و یك ‪ +7 9-‬ا 
وŽ@‪ u‬ا‪ 5‬‬
‫و ﺡ ی‪ ( y‬ذ{ ﻡ'ر رأ ﻡ‪ # 7‬ا ء ا‪ $3‬ﻡ? و"ﺽ‪ O‬ا‪5‬دی ی"ﻥ‪ -‬اأ "ن ‪+5‬ا‪.‬‬
‫ی& ا‪E‬ﻥل ‪$‬م و ا‪ b‬إ‪ O‬ر‪ 5‬یُ ر ‪ -‬ا‪ $‬ل وا>ﺡ"ن ‪ O‬ا آ( ا‪$‬ری( واأ (‪ ،‬وذ{ دون‬
‫‪ 3P‬ا‪5n‬ع ا‪+‬ی‪ 9‬ودون ‪ -‬ء ا&‪+‬ی‪& +‬أة«‪» :(] .‬ارﺙ ا ‪ 5+7‬وآ‪ u‬ﻥ&)‪ «-‬ﺽ ( آب ا‪ 5‬‬
‫ا‪ $‬وا &‪ g‬ا‪ $‬وا 
ا‪/‬ا – ﻡ‪e‬رات‪ ،‬أرﻥ
‪ 6‬ﻡﻥ‪+‬ل‪[.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ (20‬اﻝ‪ /R‬دون ‪ b62‬و[ اﺱ داد و‪ a‬ر‪%# $:‬ﻝ‪$/‬‬
‫أﺹ)‪ 67‬ا‪j‬ﻡ ت‪ ،‬إزاء ا‪M‬زﻡ ا‪ 7‬أ ‪ ،‬أآ‪j #‬آ‪ #‬راه وﻡ‪ T7‬ﻥ‪.‬ت ا‪7‬آ ا‪ $‬ا )‪( i7‬‬
‫و ‪ +‬ت ا‪rn‬ق وا 
ی‪ h‬ا ﺙة "ﺙة ﻡ) ‪/ .‬ا ی&‪/‬ر ا"‪ + u5‬ه‪/‬ا ا ‪.<> %‬‬
‫ﺙ ﻥ"ن ﻡ( ا‪j‬ﻡ ت‪ :‬ا‪M‬ول إﺹﺡ ﺹف وا‪#‬ﻥ ی‪+‬رج ا ا& ﺙ"ری ‪ .‬إن ‪j‬ﻡ ی‪+-‬ف إ‪ O‬إدة "ی‪9‬‬
‫ﻡ‪j3‬ة ﻡ>
ك ﺡ‪ f‬ا‪ ، 5‬و ﻡ( ﺙ ‪ %‬اار وا‪M‬رح )وﻥ‪ ،‬ه"  إﺹﺡ ﺹف‪ .‬و‪ )r‬ﻡ ی‪ 9‬‬
‫ه‪ U/‬ا‪ 7‬اا‪j ( b‬ﻡ‪ 9‬ا ‪j3‬ة ‪" +$‬ی ‪ -‬ل ا‪" $‬ﻡ‪ .‬إذن ‪ E‬یﺽ< ا"ن ا>ﺡ"ن و‪ E‬ا‪"#‬ری"ن ‪<M‬‬
‫ه‪/‬ا ا"ع ﻡ( ا‪j‬ﻡ ت‪ % .‬اا‪ %‬ا‪"#‬ری ‪ $‬ل ‪j‬ﻡ‪ 9‬دون ‪"$‬ی‪ c‬و‪ E‬إ داد و‪ .  5‬ه‪/‬ا ُع‬
‫ﻡ< ﻡ اأ ویُ رس ا‪ $‬ل‪ ،‬و‪+r +5‬وا ‪+‬ی ا‪ #‬ا‪+‬و ا)"ر"ازی أآ‪ #‬ﻡ  رب < ‪P‬ص‪،‬‬
‫ر‪ O 9-5‬ا ‪j3‬ة دون ‪M b)% 9- 7‬ي ﻡ
و  
ه‪M .‬ن ا 
ا‪  $‬ا & ‪ b‬اأ ی& ا‪ $‬ل‬
‫ي ﻡ‪j3‬ة‪ ،‬وإن آﻥ‪ 6‬ﻡ ﻡ ‪ 6>ُ E ،‬ﻡ( ‪"5‬ا‪ +‬ا^م‬
‫إ‪ O‬ا^‪"-‬ر آ ‪3‬رآ( ا
و ( آ< "ب ا^م‪ .‬إن أ ّ‬
‫اأ ‪ .‬و)‪P O‬ﺽ‪) < $‬ت ا^م اأ ﻥ>
? و ‪$‬ض ﻥ"ن ا 
‪M‬ن ‪5‬ﻥ"ن ا‪n‬آا‪ U‬اأ ‪E‬‬
‫ی"‪ T +‬ا ‪v3‬ت أو ا‪%‬ع < ا & ‪ b‬ﻡ? و آ< ا‪3‬ا@‪ h‬ا‪. E‬‬
‫ی& ا)ر ﻥﻡ‪ y‬را‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری ‪+‬د ا‪j‬ﻡ ت و "‪ u5‬ا‪n‬ﻥت وا‪3‬ور ا &ت ( و‪u5‬‬
‫ﻥی‪ u‬ا 
ی‪7‬ت‪ O < E ،‬ا‪5 g$‬ﻡ‪ 
6‬ی‪ > .?$‬ا"ا‪ b5‬ى ا ‪ $‬ل ا‪n‬ﻥت ‪ +.‬ا ‪v3‬ت وﻡ( ﺙ أدت‬
‫إ‪ 
O‬ی‪7‬ت‪/ .‬ا ‪"5 g‬ام ا‪M‬ﻡ ‪j‬ﻡ‪ 9‬ا ‪v3‬ت ا >
< ‪j‬ﻡ‪ 9‬ا‪%‬ت ا ‪ O ^7‬ﻡدودی آ ا‬
‫وا‪+$‬ی( وا‪ 5%‬وا‪N‬ز وا‪-‬ء‪ ،‬ا]‪.‬‬
‫( ‪ E‬ی>‪ ' ،‬ن ﻡﺹ ا‪ <N3‬وإدة اﻥ‪3‬ر ﺹ‪ ،‬ا"‪j + u5‬ﻡ‪ 9‬ا‪%‬ت ا ‪ .‬ی& ا‪+‬م أآ‪#‬‬
‫ووﺽ‪j b‬ﻡ‪ 9‬ا)"ك ‪+ O‬ول ا‪ M‬ل وآ‪/‬ا ‪.‬آت اض وا‪+"-‬ی‪N‬ت ودا@ دون ‪"$‬ی‪ c‬و ‪ E‬ا داد و‪67‬‬
‫ر‪.  5‬‬
‫ه‪/‬ا ی ( ‪ N‬ا أن ُ‪ de‬ﻥﻡ‪ y‬را‪ %‬ا‪ $‬ل ا‪"#‬ری ﺡ"ل ا‪j‬ﻡ ت‪ :‬أ‪ /P‬ا‪M‬ﻡ"ال ﺡ‪n +" i‬رﺽء‬
‫ﺡت ا‪ $‬ل‪ .‬ی‪ f$‬ا‪M‬ﻡ إذن )ﻥﻡ‪ y‬إﺹﺡت "ی ‪ -‬إﺹﺡت ﻡ‪$‬دی أ أي ذات ‪ bZ‬اﻥ و‪r‬‬
‫ﻡ‪ 
%‬ا^م اأ و>‪ h‬ا &ل )ء ا‪.E‬اآ ‪ .‬وه‪/‬ا ﻡ ‪ E‬ی>‪ ? -‬اق ا وی"ن وﻡ ی&‪ <$‬أی'‬
‫ا‪E‬ﺹﺡ( ‪ E‬ی‪+‬ا‪"$‬ن ( ه‪/‬ا إﺹﺡت آ ی‪+‬ل ﻥﻡ‪ y‬ا‪j‬ﻡ ت ا‪"&e‬ل ا‪/‬ي أ‪ u7 U+‬ا 
ر >ﻥ 
‪ .‬ی& ‪9-‬‬
‫آﻡ< ا‪+‬یﻡ ا ی>' إ‪ -‬ا'ل ﻡ( أ< ه‪/‬ا ‪j‬ﻡ ت‪ { b) .‬ا‪+‬یﻡ ﻡ( آ"ن ا‪j‬ﻡ ت ﻡ 'ل و‬
‫‪ o)$‬ا‪$‬ﻡ ‪ $‬ل و‪% g‬ی‪ f‬ا) ﻥ‪+ .‬ﻡ ‪"e‬ض ل ا ﻡ 
) ا>ح ‪j‬ﻡ‪+ 9-%5 9‬رآ"ن‬
‫& ا " ﺡ ا‪+‬و ﻥ^ا ‪ 7‬ﻡ"ا‪ --‬ﻡ)‪.‬ة‪ .‬وا‪7‬ل أن ‪ 9-‬دور ا‪+‬و ه" أر‪ O5‬ﻡ 
"یت ا"‬
‫ا‪ ،)%‬وة ‪ O‬أن آ 
‪j‬ﻡ‪%5 9‬ع ﺹ ﻡ ی‪ € >7‬آ>ﺡ ل ‪%5‬ت ا‪P‬ى‪ ،‬ﺡ‪ i‬ون ا‪j‬ﻡ‪9‬‬
‫و "ﺽ‪ b‬ﺡ‪"> +‬ﺽ‪ O‬اأ ‪ .‬و أن ه‪/‬ا دیﻡ & ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ﻡ‪ -‬إ‪ O‬ﻡ‪$‬آ ﻡ"ﺡ‪+‬ة ﺽ‪+‬‬
‫ا‪M‬و‪ 5 .N‬اأ ‪ { .‬أﺡ‪ +‬أ )ب ر‪ c‬ا‪M‬ﺡاب ا‪n‬ﺹﺡ ‪")5‬ل ه‪/‬ا ا ‪ %‬ا‪/‬ي &ه? ا‪M‬ﺡاب ا‪+‬ی ‬
‫وا)و‪5‬ا‪ Z‬و>ذا‪ U‬ﻡ‪ /‬ا  ا‪ @# E‬ـ‪ FGTB‬ﺡ"ل ا‪j‬ﻡ ت‪.‬‬
‫ﺡ‪ ،‬وﻥ‪ (7‬إزاء أ‪ %P‬أزﻡ رأ  ‪ +$‬ا‪7‬ب‪ ،‬ی& ‪ O‬ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ و‪ ،-$Z‬إن ه أرادت >دي ‪< 7‬‬
‫‪" u‬ﺽ‪ O‬أرب ا‪ ،< $‬أن ﺽ< ‪ <M‬ا‪j‬ﻡ ت ‪ 67‬ر‪ .  5‬و‪/‬ا و)‪ - 6‬ا‪ $%‬ﻡ‪ b‬ا 

‫ا‪+‬ی ^ ‪ -‬ا@ ‪ O‬ا‪3‬ور وا‪$‬ون‪ E .‬ی ( ﺡ< أزﻡ اأ "ى ‪5J‬ﻡ ﻡ& ‪ b‬ا‪.‬اآ‪ ،‬و‪ <M‬ذ{‬
‫‪J E‬ن ا‪ & -‬اأ ‪ ،‬أي ا>‪ c ، .‬ﻡُ&‪+‬دًا ‪ O‬ا‪7‬آ ‬
‫ی& ا‪+‬ع ( ﻥﻡ‪ y‬واﺽ‪ h‬ﻡ‪$‬د أ وإ ّ‬
‫‪ E‬ﺡ ا&‪ ،<-‬أو ﺽ‬
‫ا‪» . $‬إن ‪ O.‬أﻥ"اع ا‪#‬ﺙة ﺡ"ل ‪+‬م »ﻥ'‪ «y‬ا‪3‬وط ا "ﺽ" ‪.‬اآ 
‪ 6‬إ ّ‬
‫ﻡ( ا‪+e‬اع ا"ا‪+ .‬ﻡت ا "ﺽ" ‪"#‬رة ا)وری 
‪ 6‬ﻥﺽ& ‪ < ،
7‬أ‪/P‬ت ‪+ .(>$‬ون ا‪"#‬رة‬
‫ا‪.E‬اآ ا>ة اری‪ e‬ادﻡ ‪$ ،‬ض ا‪'7‬رة ا‪n‬ﻥ 
ﻥ ﻡ‪ %e -‬ارﺙ ‪ .‬آ< ‪.‬ء ﻡه"ن )وری‪،‬‬
‫أي ‪ -$%‬ا‪"#‬ری ا م ا‪M‬ول‪ .‬إن ا‪M‬زﻡ اری‪ e‬ا ‪$‬ﻥ ﻡ‪ -‬ا‪n‬ﻥ 
ﻥ ‪ de‬أزﻡ ادة ا‪"#‬ری ‪.‬‬
‫)و 
ا)ﻥﻡ‪ y‬ا‪n‬ﻥ(‪.‬‬

‫‪ - 5‬ا‪M‬و‪N‬ر‪ : .‬ﺡُ‪ 9‬اِ™ ‬

‫‪29‬‬

‫‪ (21‬اﻝ‪ $N;E‬اﻝ ‪ $/‬اﻝ‪>6%‬ة‬
‫ن أزﻡ اأ ‬
‫ی>‪ 9-‬ا‪ $‬ل‪ ) ،‬ا& وا" ا 
‪P‬ل ا ‪$‬رك‪ ،‬ﺡَ‪ 9-‬ا ﻡ إ‪ O‬ا"ﺡ‪+‬ة‪ .‬وی)"ن أ ™‬
‫ااه &‪ { <$‬ا"ﺡ‪+‬ة ﺽوری أآ‪ #‬ﻡ( ذي ‪ ،<)5‬وأن ا‪E‬ﻥ 
م ا ) ه‪/‬ا ا‪%‬ی‪ f‬وﺽر ‪$‬رآ‪ .9-‬و‬
‫ه‪/‬ا ا‪+‬د ‪ <#‬ا‪5>E‬ت ا& وا&ن ا‪ @#‬ﻡ‪ f@ 3‬ا‪M‬ه ‪ .‬و‪J $‬ن أوا ا‪5>E‬ت ا& و‪-‬‬
‫&‪ <$‬ا د‪ - 5‬ﻡ‪3‬و‪ b5" ً Z‬ا‪ZM‬اف ا ‪ #‬أي أﻥ? ‪)$‬رة أ‪P‬ى‪ E ،‬ی ( "‪ b5‬ا‪ 5>E‬إذا ر'‪ 6‬إﺡ‪+‬ى‬
‫ات ا‪5‬اﺡت ا)وﻥ أو { ا‪e‬ﺹ ‪ h‬ا‪5) E‬ﺽ ا‪ .(h‬ه‪/‬ا ُ&) ‪Z‬ی ا‪5>E‬ت ا& ‬
‫ا ^ ت ا ‪ +$ ،‬آ< ا'&‪ y‬ا‪+‬وي‪ O ،‬ا‪>E‬ق و"‪ b5‬ا‪" 5>E‬ی ‪ .‬إذن ی>ض ه‪/‬ا ‪ O‬ا( ﻡ‪ /‬ا)‪+‬ای ‬
‫إی&د ﻡ"‪ u5‬ﻡ‪3‬ك ﺡ"ل ا‪ 5>E‬وإ‪ E‬أ‪ 6‬ا ای‪+‬ة ﻡ( ‪ -‬و‪ 63‬ا‪ $‬ل و'>‪ 6‬ا"ات ( ﻥ ﻡ‪ue‬‬
‫ا ^ ت ا ‪/ .‬ا ( ﻡ‪ 7‬ا‪ $‬ل وﻡ( ا‪" <'M‬ﺡ‪ 9-+‬أن ی"‪"r‬ا "ی ﻡ‪P 9-)%‬ل ‪ b‬م ‪+‬ل أن‬
‫یر"ا ﻡ 
‪ ( $‬دوة ﺽ‪ e‬و‪+$‬ه ی"ﻡ"ن "‪ b5‬ﻥ>‪ g‬ا‪. 5>E‬‬
‫
) ﺽ( ا( ا>ﺡ( ی& ‪ f7‬ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ا‪ < $‬ا "س‪ ،‬أي Ž< اﺡام ا& ‪b‬‬
‫ارات ا ‪/e‬ة ا& ‪ b‬ا‪$‬م ا "ﺡ‪ .+‬وﻡ( ی‪e‬ق ه‪ U/‬اارات ی"ن ﺽ ‪ +‬وﻡ‪+ )%‬ی‪ 9‬آ‪ u3‬ﺡ 
ب‬
‫‪ $‬ل‪ 9 .‬ه ا‪%‬ی ا‪M‬ﻡ‪ <#‬ﻡ( ﻥﺡ ا ‪ f%‬وا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬وﺡ‪ O‬ا>‪ . $‬إﻥ ﻥ>‪ 9-‬ا‪N.‬ل ا&)‪ -‬ا ‪ O‬ا‪"7‬‬
‫ا‪ :‬ا‪n‬رز ‪ O‬ا‪ < $‬ا )‪ .‬ا ‪$‬دي أ و‪ O g‬ا‪" e‬ل وا‪$‬ون ا‪ .)%‬وا‪7‬ل أن ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‬
‫آ ه @ة ا"م‪ -) ،‬و‪5‬ا‪ Z‬ی ‪+e‬م ﻡ‪ h‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا‪n‬ﺹﺡ ‪ .‬ول ا‪M‬ﻡ‪ #‬ا‪PM‬ة 

‫ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‪ .‬أو‪ E‬ر'‪) M CSC 6‬ب ﻡ" ا ‪3‬رآ ا ^هة ا د‪ 6‬إ‪ FGTB -‬ی"م ‪ 13‬ﻡرس‬
‫‪ .1976‬و ‪ ). -.‬ﻡ( ﻥ>‪ g‬ا 
‪P‬ل ه&"م ا‪"7‬ﻡ و ‪ O FEB‬ر‪ T‬ا‪"M‬ر ‪$ M‬ر د‪ c$ 6‬ا>‪+‬رات‬
‫ا>"ﻥ إ‪ O‬إﺽاب ‪+‬ة ‪ . 24‬ر ا) ا)‪ c$‬ذ{ ‪+‬ارآ ‪ 13 j%e‬ﻡرس‪ .‬و €ﻥ‪/‬اك أﺹت ‪O FGTB‬‬
‫ا‪E‬آ>ء "‪>5‬ت @ ( ا‪ < $‬ﻡ ^هات‪ 9 9 ( .‬ا )درة ‪ T5‬إ‪ O‬ا ع آ< ﻡ‪+‬و ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‬
‫ا ‪+ (- (#‬ی‪+‬ة‪ .‬و‪ E‬ری أﻥ? آن ﻡ( ‪j.‬ن ه‪/‬ا ا‪ E‬ع أن یُ ‪%P <#‬ا ‪ O‬ا)و‪5‬ا‪Z‬ت ا ‪ .‬ورت ﻥ>‪g‬‬
‫ا‪ 7‬ﻡ< ‪ O‬و? ای ‪P‬ل ‪7‬آت )ای وﻡرس ‪ 1977‬ﺽ‪"7 Egmont %P +‬ﻡ ‪.Tindemants‬‬
‫ی‪ f7‬إذن أن ﻥ‪%‬ح ا
ال ا‪ :‬ه< ی ‪ f7‬ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‪ O‬ﻡ"ا‪ u5‬ی )ﻡ‪ #‬آن ا‪M‬ﻡ ‪ +‬إ‪N‬ء‬
‫ا‪7‬آت ‪ <M‬ا
œّ‪ 9‬ا ‪7‬ك ‪ 1976 ).‬أو ‪ +‬ر‪ c‬وﺽ‪" %P b‬ا‪ Egmont %P -‬ﻡرس ‪(1977‬‬
‫ﻡ 
)‪+$‬ا ا‪+‬ع ( ﻡ‪ %‬ا‪ $‬ل ) ا'ل؟‬
‫ﻡة أ‪P‬ى ی& ‪ O‬ا ﺽ( ا(‪P ،‬ﺹ ﻡ( ا‪P‬ر ا ا>ﺡ ‪ ،‬أن یُ‪"%‬روا ه‪ U/‬ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‪+5 O‬ة‬
‫وا‪ ، $5‬وذ{ ‪ b+‬إ‪" + O‬ع ﻡ ﻡ‪3‬آ ا ‪v3‬ت ‪ O‬ا 
"ى ا&‪"-‬ي وا ‪ -‬وﻡ ( ا ‪ (-‬وآ‪/‬ا ‪P‬ل‬
‫ﻡ ات ( ا ‪ (-‬ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‪.‬‬
‫ "ن ﻡ‪$‬رﺽ ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ د ‪ O‬ﺽ‪ f‬ا‪ fM‬و‪r‬ب أي ‪ 9-‬آ ا‪7‬آ ا و‪.-‬‬
‫ ﻡ( ا‪7E‬دی( ا( )& ‪ FGTB‬و‪ CSC‬ی'‪5 9‬ا ‪ %50‬ﻡ( ا‪ $‬ل ا ^ ( ﻥ‬
‫‪ E‬ی& ﻥ 
ن أن آ ّ‬
‫‪ E‬إ‪Z‬ر ا&)‪ -‬ا ‪3‬آ ‪ .‬وی ‪ <#‬ا‪N‬ﺽ (‬
‫و أن ﻥ'‪ E$ E‬ﺽ‪ +‬ا‪"7‬ﻡ وأرب ا‪ E < $‬ی ( أن ی&ي إ ّ‬
‫ه‪/‬ا ا"ا‪ b5‬ی ‪ f7‬وﺡ‪+‬ة ا‪ $‬ل و‪ ( e‬ا‪+‬ع ( ﻡ‪+ 9-7‬وا‪ b‬ﺡ ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ (22‬اﻝ‪Va‬ب واﻝ ‪$‬‬
‫‪ O‬ا‪+‬وام آﻥ‪ 6‬ا‪5$‬ت ( ا‪M‬ﺡاب وات ﻡآ ﻥ‪.‬ت @ ا‪M‬ه  ا‪7‬آ ا‪" ، $‬اء ‪+‬ى‬
‫ا ﺽ( ا‪"#‬ری( أو ‪+‬ى ا(‪ .‬وإ‪ O‬ی"ﻡ ه‪/‬ا ‪ E‬یال ا>‪ 9-‬ا 
وا^ي ‪ U/-‬ا‪5$‬ت ﻡآ ‪P‬ت‬
‫اا‪ %‬ا‪"#‬ری ‪ $‬ل ‪ T g‬ﻡ‪ b‬ا‪n‬ﺹﺡ( )ا‪7‬ب ا‪ "3‬ا)& ‪ ،PCB‬ا‪7‬ب ا‪.E‬اآ ا)& ‪(PSB‬‬
‫وا)و‪5‬ا‪ Z‬ا < أی' ﻡ‪ b‬ا & "ت ا وی ‪ .‬ﻡ( ه )‪ b‬أه ا"‪ + ^7 u5‬ه‪ U/‬ا ‪3‬آ< ا&"هی ‪n‬ء‬
‫ﻥ^ة ری‪ e‬ﻡ"ة ‪ O‬ا
‪. j‬‬
‫آ ﻡرآ‪ g‬ا ر ا‪/‬ي ﺹ"ت ? ﻡ  ‪ g j‬ا‪M‬ﻡ ا‪M‬و‪ u& O‬م ‪» :1864‬و‪+‬ت ات ﻡ( ا&‪"-‬د‬
‫ا‪">$‬ی ‪ $‬ل یﺽ"ن ﺽ‪ +‬ا‪M‬واﻡ ا‪+) E‬ادی أس ا ل ‪ +5‬إزا أو ‪ O‬ا‪ u>e <5M‬ﻥ@‪ { y‬ا 
ا‬
‫ 
‪ ( $‬ا‪ $‬ل‪ .‬آﻥ"ا یی‪+‬ون ‪. N‬وط ا‪ i7 +$‬ی 
‪"$%‬ن ‪ O‬أي ﺡل ا‪n‬ﻥ‪3‬ل ﻡ( وﺽ‪ b‬ا‪ + «+)$‬أن‬
‫ات‪ ،‬ﺡ 
ه‪/‬ا ا ر »ﻡة ‪ O‬ﺽورات ا'ل ا"ﻡ و‪ O‬ﻡو‪.‬ت ﺽ‪ +‬ا‪ N‬ا "اﺹ< ﻡ( ﻥ‬
‫رأس ا ل‪ ،‬أي ‪P‬ر ﻡ 
@< ا‪M‬ة و ت ا‪ .< $‬و‪ g‬ه‪/‬ا ا‪3‬ط ‪ < 
7 .‬ﺽوری‪ .‬و‪ E‬ی (‬
‫ا‪ Z ? e‬ا  ا^م ا‪ .«7‬ه ‪ ( 7‬ﻡد ات وه‪ -+‬ا‪M‬ﺹ‪.‬‬
‫ه‪/‬ا إذن اﺽ‪ %‬ا‪ $‬ل‪"5 ?" ،‬اﻥ( ا)"ر"ازی ا ‪ 9-$‬و"? ‪"5‬اﻥ( » "ق ا‪ «< $‬ا &‪+) 9-$‬ا‪ ،‬و>دي‬
‫ا‪ O g‬ا‪ ،< $‬إ‪ O‬إی&د ا" @< ا^ "ﺡ‪ +‬ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ و? ﻡ 
‪ .-N‬ه‪/‬ا ا ‪"+-‬ا ا‪ +7‬ﻡ( ﻥ@‪y‬‬
‫ا‪N E‬ل اﻥ^ر إ‪N‬ء ا^م اأ ﻥ>
?‪ .‬إن ا ﻡ( ( ا ^ ت ا ‪+ ،6‬ر ‪"%‬ره‪ ،‬ﻡ( ر‪+5 b‬ر‪-‬‬
‫ا‪"&-‬ﻡ ا'ل ا‪5E‬دي ﺽ‪ +‬أرب ا‪ ( .< $‬ﻡ‪ { /‬ا‪ )7‬وﺽ‪ h‬ا ر‪ <N3» :‬ات ﺡا ‪ O‬ﻥ‪"7‬‬
‫ﻡ>ط '‪E‬ت ا ‪ 7‬وا‡ﻥ ﺽ‪ +‬رأس ا ل‪ .‬و‪ $ E‬آ>ی آ< ﻡ " ‪ -$‬ام ? ﺽ‪ +‬ﻥ^م )"دی ا‪ < $‬ا ‪"j‬ر‬
‫ﻥ>
?‪ + .‬ا‪+$‬ت آ‪#‬ا ( ﺡآت أ‪ < .‬و( ا'‪E‬ت ا 
«‪.‬‬
‫أدرآ‪ 6‬ا‪M‬ﻡ ا‪M‬و‪ O‬ﺽورة ا‪+‬ور ا 
ت وﻡ( ﺙ ‪Z‬ﺡ? "ﺽ"ح‪ 
7 .‬ا‪M‬ﻡ ا‪M‬و‪ E O‬ی& ‪O‬‬
‫ات أن وم ه& ت أرب ا‪ < ،T < $‬أن "ن أی' ﻡآ ^‪ 9‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ 9+ $‬ا‪7‬آ ا 

‫ا‪$‬ﻡ ا 
‪+-‬ف ا‪7‬ر ا‪ $ E‬ل‪ .‬إﻥ‪ -‬إذن ح إ‪+5‬ام ات ‪%P O‬ـ"ة إﺽ ‪"%P ،‬ة ا‪ < $‬ا 
ـ‪.‬‬
‫( ا‪"$‬د ا ‪،6‬و‪+7‬ی‪ + ،+‬إﻥ‪3‬ء ا‪M‬ﻡ ا‪#‬ﻥ )‪ -Ž (1889‬رأي ﻡ‪ c5‬ﻡ‪ :‬رأي ا>< ا‪3‬ﻡ< (‬
‫ا‪j3‬ﻥ( ا‪5E‬دي وا 
أي ا>< ( ا'ل ا ا"ﻡ وا'ل ا 
ا‪.E‬اآ‪ .‬آن ‪/- +E‬ا ا>< أن‬
‫ی دي إ‪ O‬ﻥ ﻥ ﺹ ‪+‬ى ا ﺽ(‪ ،‬وی‪7‬ه‪ 9‬ا'ل ا‪5E‬دي ‪ <M‬ﻡ‪€ %‬ﻥ إ‪ O‬ه‪/‬ا ا‪ +7‬أو ذاك‪،‬‬
‫ ا‪e3‬ت ا ﻡ"‪ » 5‬رس ا 
« ا) ن‪ .‬ﻥى أن ه‪/‬ا ا>< آن ‪"  TP O @5‬هي ه"‬
‫ا‪n‬ﺹﺡ ‪ .‬و‪ +5‬أ 
? ا‪M‬ﺡاب ا‪ $‬ا)ى €ﻥ‪/‬اك‪ ،‬أي ا‪.E‬اآ ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪ M‬ﻥ وا‪7‬ب ا‪.E‬اآ‬
‫ا>ﻥ 
ا‪/‬ي آن < ‪ Guesde +r‬أﺡ‪ +‬آ)ر ﻡ ‪ .?#‬و‪ +5‬أدى ااع ا‪/‬ي اﻥ‪ b+‬أ ﻥ ( ا رآ 
( وأﻥر‬
‫آ"ﻥ( إ‪ TP O‬إﺹﺡ إ‪ O‬ه‪/‬ا ا‪ +7‬أو ذاك إذ د ‪5‬دة ا‪7‬ب ت‪ ،‬ﺡ‪ i‬آﻥ‪ 6‬ات ﺽ‪ +‬ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م‬
‫ا 
و‪5‬م ا‪7‬ب ‪J‬زا? آ ﻡ( ﻥﻡ&?‪ .‬وﻡ( اء ه‪/‬ا ‪ +$ 9‬ات ُ‪  )$‬ﻡ^ ت ‪+‬ری ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‬
‫‪ O‬ا'ل ا‪"#‬ري‪ .‬و‪ 9‬ی‪ +$‬أﺡ‪ +‬ی‪ )$‬ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م ﺡ  و ﺙ"ری‪.‬‬
‫وی‪"$‬د '< ﻡ‪7‬ر ه‪/‬ا ار إ‪ O‬روزا "آ
)"رغ‪ ،‬ا آ)‪ <7 +$ 6‬ا‪"#‬رة او م ‪ 1905‬آاس »ا‪n‬ﺽاب‬
‫ا& هي وا‪7‬ب وا‪ + .« )%‬روزا ﻡ"‪ u5‬ﻡ( ی‪ )$‬ا‪+‬ع ( ﻡ‪ h‬ا‪ $‬ل ا‡ﻥ ا ‪ -‬ا"ﺡ‪+‬ة ‪ .‬وآ‪6>3‬‬
‫‪ j%P‬ا‪ 97‬ا &د ‪ O‬ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م و‪5‬س ‪+‬وى ا‪n‬ﺽاب ا‪$‬م ء ‪ O‬ا‪%PM‬ر‪" .‬ل روزا »إن ‪7‬‬
‫ﻡ"ﺽ" ‪M‬ﺹ"ل ا‪n‬ﺽاب ا& هي ﻡ( زاوی ﻥ^ ا'ورة اری‪ e‬ه" وﺡ‪ U+‬ا‪/‬ي ی‪ h‬ول ا ‪ <3‬وﻥ‪?.‬‬
‫أی' و‪ g‬ا‪ 9‬ا‪/‬ا Œﺽاب ا‪$‬م ﻡ( زاوی ﻥ^ ا‪M‬ﻡﻥ« وُ)ز ‪"# -7‬رة او ‪$‬م ‪ $)Z 1905‬‬
‫ا‪5$‬ت ( ا‪7‬ب وا ‪"» : @5‬ر اﻥ>ح ﺡ) ﻥ'ل ﺙ"ري أي "ر Ž‪"-‬ر ا& ه ‪ O‬ﺡ ا ‪$‬آ ی"‪u5‬‬
‫‪ 63‬ا'ل ا‪5E‬دي وآ‪/‬ا ا‪ r <3‬ا )‪ .‬ا) ﻥ 'ل وی)‪ h‬ا'ل ا 
وا'ل ا‪5E‬دي آ‬
‫واﺡ‪+‬ا و ‪ Z
) 7‬ا‪+7‬ود ا ‪ ( $%‬ا وا‪7‬ب ا 
 ه ‪7 (.‬آ ا‪ $‬ﻡ>( وﻡ)ی(‬
‫ ﻡ‪ ( .‬ﻡ یا‪ U‬ا& ‪ b‬ا‪7‬آ ا‪"#‬ری ﻡ""د أی' آ‪ 7‬وا‪ $5‬ا ﺡ ا) ﻥ ‪ g .‬ﺙ ﻥ'‪E‬ن ﻡ‪>e‬ن‬
‫‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬ﻥ'ل ا‪5‬دي و€‪ g ، P‬ﺙ ‪ r‬ﻥ'ل ‪ )Z‬واﺡ‪ +‬ی&‪ h‬ﻡ‪ $‬إ‪ O‬ا‪ +7‬ﻡ( ا‪N E‬ل‬
‫اأ  ا & ‪ b‬ا)"ر"ازي وإ‪ O‬إ‪N‬ء ا & ‪ b‬ا)"ر"ازي‪ «.‬ﻥﺡ‪ t‬إذن أن ات ‪"Z r <# ُ E‬ر ﻡ( ﻥ "‬
‫ا‪7‬آ ا‪ $‬وآ‪/‬ا ﻡ‪ h‬ﻡ& "ت ﻡ‪ $‬دا‪ <P‬ا‪ . )%‬ی ( ذ{ و"ب ‪5‬م ا‪7‬ب "? ا 

‫‪ 9 E‬ا‪n‬ﻥ‪)7‬س ‪"Z‬ق ا 
ا‪ E‬ا'‪ ،f‬ﻡ ی>' إ‪")5 O‬ل ا^م‬
‫Œﺽاب و 'ل و ﻡ( ﺙ ‪ ،‬وإ ّ‬

‫‪31‬‬

‫اأ ﻥ>
?‪ .‬وا‪7‬ل أن ‪ O‬آ< ﻡﺽ< ‪ <M‬ء ﻡ& ‪ b‬ا‪.‬اآ أن یُ‪ N‬ا & ‪ b‬اأ وی'? ‪ O‬ا‪+‬وام‪.‬‬
‫‪/‬ا ی& ء ﺡب ﺙ"ري وا'ل إ‪Z‬ر‪M U‬ن ا‪7‬ب ی ‪ <#‬آ ‪5‬ل ا)ن ا‪ "3‬رآ‪ g‬وإﻥ&‪» :‬ا ‪h‬‬
‫ا ‪3‬آ < ا)وری و< درت ‪"%‬ر ا'ل ا‪ )%‬وﻡ‪ 7‬ا‪7‬آ ا‪ - &  $‬أي ا‪+-‬ف ا‪،@-‬‬
‫‪7‬ر ا)وری‪«.‬‬
‫‪ E‬ی ( أن ی
‪ O‬ا ﺽ"ن ا"ن ه‪/‬ا ا‪+-‬ف ا‪ @-‬و‪ 9-‬أن ی‪+‬رآ"ا أن ا ‪ r‬آ )"‪.?r‬‬

‫‪32‬‬

‫‪& (23‬وى >‪V‬ب ﺙ‪6‬ري‬
‫‪ E‬ی ( أن "ن ا ‪r‬ی ذا‪ T < ،-‬آ أآ‪ +‬و 
‪» :‬إﺡ‪+‬ى ا" @< ا 
‪  $‬ﻡ 
ة ا‪"#‬رة‬
‫ا)وری «‪ .‬ات ه ا ^ ت ا‪+‬ی ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬و‪/‬ا ی& أن ^< ﻡ^ ت هی ‪E ،‬زﻡ ‪ )%‬ا‪$‬ﻡ ‬
‫ ا'ل ا"ﻡ ﺽ‪ +‬ا‪N E‬ل اأ ‪ b " g ( .‬ا أن ُ‪"$‬ض ا‪7‬ب ا‪"#‬ري‪ <# E - ،‬آ< ا‪3‬ا@‪h‬‬
‫ا‪ E‬ا 
‪ N‬ﻡ( ‪Z‬ف اأ وﻡ‪%3‬ة ﺡ 
ا ‪v3‬ت وا‪%‬ت ا ‪ -‬وا&‪-‬ت‪ ،‬ا]‪ .‬ﺙ €‪P‬‬
‫ ا‪M‬ه یُ)ر ﺽورة ا‪7‬ب ا‪"#‬ري‪ ،‬ه" أن ا‪ $‬ل ( ی"ا "ا ‪ %‬ا'ل ا‪5E‬دي >د‪ U‬إ‪ O‬و ‪)Z‬‬
‫وإ‪" <7 O‬ی(  وآ‪/‬ا ‪ 9-‬ا ‪ -‬اری‪ )% e‬ا‪$‬ﻡ ‪ .‬وا"ا‪ b5‬أن ﻡاآ آﻡ< ا& اری‪ )% e‬‬
‫ا‪$‬ﻡ ‪ ،‬ا 
ﻡ‪ -‬وا‪ g ، 7‬ﻡ( وŽ@‪ u‬ا و‪ E‬ی ( أن ی"م ? ‪ r‬ا‪7‬ب‪ .‬آ ﻥ‪+‬رك ) ا& أن‬
‫ا'ل ا 
أ‪+$ +.‬ا ﻡ( ا'ل ا‪5n‬دي‪ .‬أﻡّ ﻡ‪ -‬ا‪7‬ب ا‪"#‬ري ‪ b & -‬آ ا‪3‬ا@‪ h‬ا 
‪b & N‬‬
‫و‪ f7‬إﻥ‪-‬ر ا ‪ (>#‬ا‪"#‬ری( وا ﺽ( ا‪ $‬ل‪ .‬وی"ﺹ< ا‪7‬ب إ‪ O‬ه ‪E‬ء ا& اری‪' e‬ل ا‪ ،)%‬ﻡ‪b‬‬
‫ه‪+‬ف د‪ f5‬ه" ‪ 5‬ا & ‪ b‬ا)"ر"ازي وا )‪+‬ا? & ‪ b‬ا‪.‬اآ‪ .‬ه‪ U/‬ﻡ‪M 5. -‬ن ا‪+$‬و ی‪"7‬ز ﺡ ﻡ آا‪:‬‬
‫ا‪+‬و ا)"ر"ازی ا ‪+‬ه و @< ا‪n‬م ا& هي )ﺹ‪ ، 7‬رادی"‪> ،‬ة( وو @< ﺙ و وو @< ﻡ ‪.‬‬
‫و‪ O t7‬ه‪/‬ا آ? "ة ﻡ آة‪ :‬ا&Š وا‪+‬رك وا‪ . Z3‬ه‪ U/‬ا آة ا)"ر"ازی ) €‪ P‬هم ی‪) "+‬ء ﺡب‬
‫ﺙ"ري‪ & .‬ﻡ&‪ -‬ا‪+‬و ا)"ر"ازی ^ ‪5 $Z‬درة ‪ O‬د ا‪ 7‬و‪ 9‬ﻡ"ازی( ا"ى ور ‪ 9‬ا ^"رات‬
‫و‪5‬دة ا‪ $‬ل ا‪ U&E‬ا@ ‪+‬ی‪ 9‬ا ‪ %‬ازﻡ ‪+ ،‬ون ه‪/‬ا ﻡ^ ‪ &$‬ا‪ ( $%‬ا ج ا‪+‬روس ﻡ(‬
‫ا‪M‬ﺡ‪+‬اث وا ‪e‬ص ا@‪ y‬ازﻡ ‪ .-)%‬وﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى ‪ ( Or E‬ﻡ^ ‪ $Z‬ﻡ آة 'ل ﺽ‪ +‬ا‪ -‬‬
‫ا‪n‬ی‪+‬ی"" ا)"ر"ازی ا رس ‪j‬ﺙه ‪+‬ر ﻡ ی"ن ا ﺽ"ن ﻡ‪$‬و(‪.‬‬
‫ﻡ‪ -‬ا‪7‬ب وا‪ 7‬ه‪ U/‬أن ی^‪ 9‬ا)وری ‪ <M‬ء ﻡ& ‪ b‬ا‪.‬اآ‪ ،‬و‪/-‬ا یﻡ? ﻥﻡ‪ y‬ﻡ ‪ O‬ا ‪ %‬ا‡ﻥ ‬
‫ا &‪ <$‬ا ﺽوری و‪ O‬ا ‪ %‬ا‪E‬ﻥ ا ُ>' ‪ $‬ل‪ ،‬إﻥ‪ 5%‬ﻡ( &‪ 9-‬ا " واﻥ‪ ،9-EN3‬إ‪O‬‬
‫ر‪ c‬ﻡ‪ f%‬ا^م اأ ﻥ>
?‪ .‬ه‪/‬ا ه" دور ا‪7‬ب ا‪"#‬ري و‪+‬وا‪ U‬آ وﺹ>‪ -‬و 
 »ا)ﻥﻡ‪ y‬ا‪E‬ﻥ«‪:‬‬
‫»ی)‪ N‬ﻡ 
‪+‬ة ا& ه‪ ،‬ورة ﻥ'‪ -E‬ا"ﻡ ‪n ،‬آ‪3‬ف ا& 
ا"اﺹ< ( ﻡ‪ -)%‬ا‪ 7‬وﻥﻡ‪ y‬ا‪"#‬رة‬
‫ا‪.E‬اآ ‪ .‬ی)‪ N‬أن ی ‪ <#‬ه‪/‬ا ا& 
 ﻡ& " ﻡ‪ %‬اﻥ ‪ f% ،‬ﻡ( ا^وف ا‪ ، 7‬وﻡ( ا" ا‪+ 7‬ى‬
‫أو ‪. b‬ا@‪ h‬ا‪ )%‬ا‪$‬ﻡ >' إ‪P O‬ﺹ واﺡ‪+‬ة وﺡ‪+‬ة ه ا ء ا)وری ‪ O‬ا 
‪«. %‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ (24‬ا[ﺱ‪X‬ل اﻝ ‪ M#‬ا‪V>W‬اب اﻝ‪/‬ﺱ‪$/‬‬
‫إن ا "د ‪+7‬ی‪ ( i‬ا‪ E‬ل ا إزاء ا‪M‬ﺡاب ا 
‪ ،‬ه" و"ب ا ل ا ^ ا ^ (‬
‫ا‪M‬ﺡاب و‪ g‬ﺡده ا 
‪+-. .‬ﻥ €ﻥ> ‪ %P‬ا‪5n‬ر ‪ O‬ا ‪ %‬ا‡ﻥ و‪ O‬ﻡ ه" ا ‪ .‬آ أن ا‪ n‬ل‬
‫( ا‪M‬ﺡاب ‪ E‬ی‪ $‬ﻡ‪ b‬ا ﺽ( ا( ﻡ( ا‪E‬ﻥ‪e‬اط ﺡب   ﺡ 
ا‪P‬ره‪ .9‬وی& أی' "ﺽ‪h‬‬
‫أن ا‪ n‬ل ‪ E‬ی‪ $‬ﻡ‪ b‬ه ‪E‬ء ا ﺽ( ﻡ( ا‪+‬ع دا‪ <P‬ا ^ ا ( "رات ﺡ‪ 9-‬ا 
"اء ‪6$‬‬
‫ ‪ %‬أو ‪.j‬ل ا'ل‪ .‬وه‪/‬ا ﻡ( ‪ -‬أ‪P‬ى ﻡ ی&‪ <$‬ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ﺽورة @ ‪ :‬ی& إﺡ ﺡی ا‪)$‬‬
‫ ا ﺽ( ا(‪ .‬ووﺡ‪ U+‬ا& ‪ b‬ا‪$‬م ‪ $‬ل‪ ،‬ی‪ +$ /e‬اش ﻡ"‪ >5‬وی‪ 9
7‬آ< ا ‪3‬آ< ا ‪$‬وﺽ ?‪ ،‬ﻥ ‬
‫آﻥ‪ 6‬أو ا أو  أو ^ ‪ .‬ی& ‪ O‬ا ^ ا أن " و‪+‬ا‪ ( b‬ﻡ‪ h‬ا‪7‬آ ا‪ E $‬د‬
‫ن ‪"'P‬ع ا ^ ا ^ ‪7‬ب ﻡ ‪ E‬یك ﻡ&‪+ E‬ی "‪5‬ا‪، Z‬‬
‫ﺡا ‪ O‬أو ‪ b‬دی "‪5‬ا‪ . Z‬وا‪7‬ل أ ّ‬
‫"ن ﻡ&)ون "ة ا‪.M‬ء ‪ O‬إ)ع ا‪ Te‬ا 
‪7‬ب‪.‬‬
‫إن ﻡ^ ﻥ ﻡ 
'"ی ( آ< ﺡب ‪ ،‬و"ن ﻡ&‪" E‬ا‪ -‬ﺡة وأ‪"P‬ی ( ﻡ‪ ue‬رات ا‪7‬آ ‬
‫ا‪ $‬ء ‪ O‬اﻥ')ط ودی "‪5‬ا‪ Z‬دا‪ -$ " ، P‬وﺡ‪+‬ه أن ‪+& j‬ی‪ )% +‬ا‪$‬ﻡ ‪ .‬وا "د ‪E $)Z‬ﻥ')ط‬
‫ه" ذاك ا‪/‬ي ی‪ b & h‬ﺡی ام وا‪ +‬و"ی( ا‪&E‬هت‪ ،‬وی&‪ O‬ﻡ ر ) اﺡام ‪5‬ارات ا& ‪ b‬ا‪$‬م‬
‫(‪ .‬أﻡّ ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا‪+‬ا‪ & P‬أن "ن ﺽ ﻥ ﺽ‪ +‬ا‪")$‬ی وأداة ا‪ )5‬ادة وﻡ‪ 9-$‬ﻡ( ا‪e‬ذ ‪5‬ارات‬
‫ا)‪ Z‬وﻡ 
‪ %‬آ ‪ )r‬ﻡ ‪+‬ر ‪ 9-‬ﺡ‪.‬‬
‫ی& ا‪j‬آ‪ O +‬أن ا ‪ E )%‬ل ا ‪"% E‬ي ‪+ O‬اء ﻡ‪ &-‬ﺡاب ا 
‪ .‬ه‪/‬ا ه" آ< ا‪M‬ﺡ"ال‬
‫ﻡ"‪ u5‬اا‪ %‬ا‪"#‬ری ‪ $‬ل وه" ا "‪ u5‬ا"ﺡ‪ +‬ا ّ
‪ ^ ) 
f‬ﺙ"ری ‪ .‬ﻥ‪ (7‬ﻥ‪ u‬ﺽ‪ +‬ﻥ اﻡ)‪E‬ة ا 

‫دا‪ <P‬ات‪ ،‬ا ‪ 7‬ا'ل ا ﻥ'ل ا‪5‬دي‪ ( .‬ی& ')‪ T‬أن ی‪ h‬ا‪ E‬ل ا أو ‪b‬‬
‫دی "‪5‬ا‪ Z‬دا‪ P‬وﻡ( ﺙ أآ) ‪" o)$‬ى ادﺡ و أآ) 
‪ $ g‬ل‪ .‬إﻥ‪ -‬ﻥ‪ %‬أ  ی& أن ی‪+‬رآ‪-‬‬
‫ا"ن ا‪/‬ی( ا‪P‬روا ﻥ'‪ E‬ﻥ آ>ﺡ‪  E .‬أن ا‪ E‬ل ا ﺽوري ‪ O‬ﻥ‪P "7‬ص &‪ ^ .‬ن‬
‫ان ا)ن ‪ FGTB‬و‪ ،CSC‬ان ' ن ‪ %70‬ﻡ( ل ا)‪ ،+‬ه ﻡ)‪%‬ن ‪ $‬ـ ‪ PSB‬و‪ PSC‬وه ‬
‫ﺡن ﻡ‪"+‬ان ‪ )r‬ر ا‪" 97‬ی ‪ .‬ی& إذن ا
{ "‪ u5‬ﺹرم ﻡ
‪ j‬ا‪ E‬ل ا & أآ‪#‬‬
‫ﻡ( أي ‪M P€ +‬ن ا‪E‬ر)ط ‪j‬ﺡاب ﺡ"ﻡ ی‪"%‬ي دوﻡ ‪ %P O‬ا‪E‬ﻥ‪+‬ﻡج ا‪+‬و اأ ‪ U/- )Z .‬ا>ة‬
‫ی& ‪ O‬ﻡﺽ ‪ FGTB‬أن یﺽ"ا ‪ <M‬اﻥ
‪7‬ب ﻡ^ ‪ 9-‬ا ﻡ( ا‪ < $‬ا‪.E‬اآ ا ‪3‬ك‪ ،‬ا‪/‬ي ی& ‪PSB b‬‬
‫وا‪$‬ﺽ‪+‬یت وا‪$‬وﻥت و ا ‪ ،‬ﻡ‪ b‬إﻡن ا‪ u7‬ا^ ﺡ"ل أه‪+‬اف ﻡ‪ -) $‬وﺡ‪+‬ة ﻡ‪ b‬ا‪M‬ﺡاب‬
‫ا‪.E‬اآ وا‪$‬ﺽ‪+‬یت ا‪.E‬اآ وآ‪/‬ا ‪ 5‬ا‪M‬ﺡاب ا‪ . $‬آ ی" ‪ O‬ﻡﺽ ‪ CSC‬أن ی‪")%‬ا ﻡ^ ‪9-‬‬
‫‪ $%‬ﻡ‪. PSC – CUP b‬‬
‫)‪"'7‬ر ه‪/‬ی( ا‪ (7‬ی& إذن ر‪ T‬ﻡ‪ :()%‬ا‪ E‬ل ا اﻡ< واﻡ‪3‬وط إزاء ا‪+‬و وا‪ E‬ل ا^ ‬
‫إزاء ا‪M‬ﺡاب ا 
‪ ،‬وه‪/‬ا ا ‪ %‬ا‪ PM‬ﻡ)‪' T‬ل ﺽ‪ +‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‪ .‬و‪ E‬ی ( ا‪"7‬ل ‪O‬‬
‫‪> E‬ض هذی( ا ‪ ()%‬واﺡاﻡ‪. -‬‬
‫ا‪+‬ی "‪5‬ا‪ Z‬ا ‪ O‬ا 
"ى ا‪$‬م إ ّ‬
‫‪P‬ﻡ ﻥ"ل إن & ا‪7‬آ ا‪) $‬ه( أن ‪ E‬وﺡ‪+‬ة ﻥ ‪+‬ون ه‪/‬ا ا‪ E‬ل ( ا‪M‬ﺡاب‪ .‬أﻡّ ا‪ +‬ا 
‪(7‬‬
‫‪ E‬ﻥ'? ( ﻡ( ا& أﻥ? ی&ي ا &ل ا 
و‪ g‬ا‪ .‬و& إﺽ أن ﻥ‪ +‬ات ی‪"$‬د إ‪ O‬ا‪M‬ﺡاب‬
‫ا 
)ره ُ ‪ <#‬ا^‪ 9‬ا‪ )% O M‬ا‪$‬ﻡ ﻡ( أ< ‪7‬ره ﻡ( ا‪N E‬ل اأ وء ا & ‪b‬‬
‫ا‪.E‬اآ‪ .‬و‪/-‬ا ا ‪J O$‬ن »ات ه ﻡ‪+‬ارس ‪.‬اآ « آ ‪5‬ل ﻡرآ‪.g‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ M (25‬أ&( > آ‪%# $/ $‬ﻝ‪$/‬‬
‫ﻡ‪" b' /‬ات‪ ،‬و‪+7‬ی‪+‬ا ﻡ‪ /‬ﻡي ‪ 68‬ا>ﻥ 
‪& ،‬ي ‪E"7‬ت  ا‪7‬آ ا‪ $‬ا‪M‬ورو ‪ .‬و ﻡ‪ue‬‬
‫ا)‪+‬ان '‪ b‬ه‪ U/‬ا‪N‬ات ا ‪+‬ﻡ ﺡآت إﺽاب ﻡ‪" -3‬ﺹ‪ u‬ـ»ا)ی « وا یدف Ž‪"-‬ره اﻥ)‪#‬ق ‪ $Z‬‬
‫ﺙ"ری ‪+‬ی‪+‬ة ‪ O‬ا‪ )7‬ا‪ +$ $‬ا‪E‬ر)ط ‪j‬ر‪ O5‬أ ﻥ'ل ا‪7‬آ ا‪) $‬ر‪ c‬ا & ‪ b‬اأ ‪ ،‬اﺡل‬
‫ا ﻥ‪ ،b‬ا)‪ b‬ا)ي‪& ،‬ن إﺽاب ﻡ‪ (… )e‬إن ‪+‬وی< ا'‪E‬ت ا‪/‬ي ی)‪+‬أ ا"م ه" ﻥج ﺡ ‪+‬وی< رأس ا ل و‬
‫ا‪M‬زﻡ اأ ‪.‬‬
‫ "اء أ أم آه "ف ی"ن ""د ا
"ق ا ‪3‬آ و ‪E‬ﻥ‪e‬ب ن أورو ‪ 1978‬وﻥ‪+‬ﻡج ا‪+‬ي ‪O‬‬
‫ا 
"ى ا‪M‬ورو ﻡ'>ت   ‪ .‬ی‪%‬ح ‪+‬وی< رأس ا ل وإﻥ‪3‬ء ‪.‬آت ﻡ‪+$‬دة ا& 
ﻡای‪+‬ة ا'‪e‬ﻡ ‬
‫ﻡ‪3‬آ< ه@ ‪ O‬ا ﺽ( ا( ا‪ ،($%‬وی&‪ 9-$‬ذ{ ی‪+‬رآ"ن آ< ﻡ ی^ه‪Z O 9‬ی‪"% f‬ی و أﻡ ‪+‬ى‬
‫ا‪ $‬ل‪"5 ( $)Z .‬ة ا‪3‬آت ﻡ‪+$‬دة ا& 
 ‪"%‬ی ا ا& ه&"م أرب ا‪ O < $‬ا 
"ى ا‪ $‬ﺽ‪+‬‬
‫ا‪ $‬ل 'ب ﻡ^ ‪ 9-‬ا ا م ا‪M‬ول & ‪ +‬أي ر‪" b‬ر‪ ،‬و) إآ‪#‬ر ا ﻥ‪ b‬ﻡ‪ ue‬ا)‪+‬ان (‬
‫ا‪3‬آت ﻡ‪+$‬دة ا"ﻡ ﻡ( اد ‪ O‬ا‪n‬ﺽات < ا‪n‬ﻥج ﻡ( ‪ +‬إ‪.P€ O‬‬
‫ه‪/‬ا ‪ )r‬ﻡ ی&ي ‪ Z‬ت إﺽ ﻡ‪j3‬ة ‪ r‬ﻡ' ‪"$‬ی‪ @
P c‬ا‪n‬ﻥج ا‪7‬ﺹ ﻡن €‪ .P‬و‪+5‬‬
‫‪ 6N‬ا‪3‬آت ﻡ‪+$‬دة ا"ﻡ ﻡ( ا"زن ﻡ ی&‪# E -$‬ث ‪j‬ي آن  ? ا‪"7‬ﻡت ا)"ر"ازی ‪ .‬و"م ‪ # E‬ر‬
‫أی آﻥ‪ 6‬ا‪3‬وط أ'< وا‪"M‬ر أآ‪ #‬اﻥ‪>e‬ﺽ وات أ‪ +.‬ﺽ‪ >$‬وا'ا@ أ‪ <5‬ار>‪.‬‬
‫ی& ا‪E‬اف ‪ Pj‬ا‪7‬آ ا ( ه‪ U/‬ا آة ا‪+‬و أ ل ر‪ 9r‬ا)ت ا@ ‪ O‬ا 
"ى ا‪M‬ور‪ .‬و ‬
‫ذ{ اﻥ‪7‬ر ات ا‪+‬و ﺡ ﻡ 
"ى ا‪-M‬ة ا)و‪5‬ا‪ Z‬وآ"ن ا‪ $‬ل ‪ E‬ی‪"$‬ن ‪ -‬ا‪" N‬ى‬
‫ﻡ ید ا‪r E . 7‬ا اذن ‪ Pj‬ا‪7‬آ ا ( ﻡ 
ﻡت ا"ﺽ‪  E ،b‬إذا أدرآ ﺙ< ا‪-M‬ة‬
‫ا)و‪5‬ا‪ Z‬و ‪ f‬ﻡ ی‪ -3‬ﻡ( ‪P‬ت ا‪M‬ی‪+‬ی"" ‪.‬‬
‫‪/‬ا ‪J‬ن ﺽ( ا‪ ($%‬دور أ ‪ 9-$ .‬ﺡ> ا )درات ا "‪ t5‬ا" ا‪M‬ﻡ ‪+‬ى ا‪ $‬ل ‪J‬دﻡ‪ 9-‬‬
‫‪7‬آت ﻡ " ‪ O‬ا 
"ى ا‪M‬ورو و‪"%‬ی ا'ﻡ( ا‪  $‬ﺡ ااع‪ .‬إن ا‪M‬ﻡ ا‪  M‬ه" ا‪n‬ﻥل إ‪O‬‬
‫‪7‬آت ﻡ " آ ‪ -+-.‬إﺽات ‪> Lip‬ﻥ 
)د‪  9‬وا ‪ ،b‬إﺽ>ء ‪ O )$. bZ‬ا'ل ‬
‫ا 
"ى ا‪M‬ورو‪ ،‬ا](‪ .‬ﻥ&‪ +‬ﻡ‪ E#‬ﻡ‪  -‬ی ( ‪ ?7‬ﻡ‪ /‬ا‡ن ا‪n‬ﺽاب ﺽ‪ +‬إ‪r‬ق ‪ Glaverbel-Gilly‬‬
‫یی‪)-‬ای ‪ + .1975‬إ< ل ا ‪j3‬ة ﻡ)‪.‬ة ا‪+‬ة ﻡ‪ b‬ل ‪) Boussois‬ﻡ‪ b‬زج ‪ b‬ـ ‪ 3 BSN‬ل‬
‫ﻥ 
( > 
دوا آ>ﺡ‪ 9-‬و)ّ ا‪ $‬ل ا>ﻥ 
( ( 'ﻡ‪ ( u5" 9-‬ا‪ < $‬ی"م ‪ 29‬یی‪ ،‬وی"م ‪) 06‬ای‬
‫أ‪ +‬ا‪n‬ل ^‪ 9‬ﻡ^هة ﻡ‪3‬آ أﻡم ﻡ ا‪3‬آ ﻡ‪+$‬دة ا& 
 ری‪ .g‬وی"م ‪) 11‬ای ‪.‬رك ل زج‬
‫ن أه‪ 9‬ﺡ‪+‬ث ه" ا ^هة ا‪+‬و ‬
‫ﻡ( ‪.‬روا ا ^هة ا ﻥ^ ‪> CGT -‬ده ﺽ‪ +‬ا‪3‬آ )ری‪ {. E ( .g‬أ ّ‬
‫ا)ى ی"م ‪) 17‬ای ﺽﺡ ری‪ 6$ + .g‬أآ‪ #‬ﻡ( ‪ 700‬ﻡ< & و‪+‬دا ‪>r‬ا ﻡ( ا( ا>ﻥ 
(‪،‬‬
‫وﺡ‪ O‬و‪+‬ا أ ﻥ ﻡ( ﻡﻥ‪ b‬او ‪ .6‬واح ا ^هون ﻡات ‪ BSN‬واﺽ‪ %‬ا ‪+‬ی ا‪$‬م ‪3‬آ ‪Antoine‬‬
‫‪+ Riboud‬ی‪
> 9‬ات أﻡم أآ‪ #‬ﻡ( أ‪ u‬ﻡ<! ﻡ‪ /@/‬و ل ‪ Gilly‬و‪ Boussois‬ی"اﺹ"ن ‪5‬ت ‪ 7 E‬‬
‫ﺹت ( ا ا ‪ $ < ،‬ﻡ& "ع ا‪ $‬ل "ا ‪ %‬ا& "ع ا‪$‬ﻡ ‪.‬‬
‫و آن ﺙﻥ ﻡ^ه ه‪/‬ا ا'ﻡ( ا‪+‬و )ای ‪P 1977‬ل إﺽاب ‪ VRH‬و ه ع ـ ‪ GlaVrbeL‬ﻡ‪ %‬‬
‫‪.‬ر"روا ‪ .‬و ‪ b‬ا
‪ u‬ا‪/‬ي ‪ +5‬ی"م ? أرب ا‪5 ،< $‬رت & ا‪n‬ﺽاب ا ‪ )e‬ا ع م '( إر ل‬
‫ﻡ‪"3‬ر إ‪ O‬أ ﻥ ی‪ %‬ﻡ( ل €‪P‬ی( ‪+‬ى ا‪3‬آ ﻡ‪+$‬دة ا"ﻡ أن ی'"ا آ< < ـ»آ ي ا‪n‬ﺽاب« وأن‬
‫ی'"ا ام 
ت إﺽ وأن ی‪)$‬وا ‪' ( {/‬ﻡ‪ 9-‬ﻡ‪ b‬ر‪ 9-5‬ا)&( "ﺽ‪ h‬آ< ه‪ U/‬ا‪M‬ﻡ‪ #‬أن ء ﺡآ ‬
‫ﻥ آ>ﺡ ‪ O‬ا 
"ى ا‪ $‬و‪"%‬ی و ‪ )Z‬أﻡ ی 
م إ‪5‬ﻡ ‪5‬ت ﻡ)‪.‬ة ا‪+‬ة ( ا ﺽ(‬
‫ا>ﺡ(‪.‬‬
‫أ‪P‬ا ‪ E‬ی ( ا‪%‬ق ‪7‬آ ا ا‪ $‬دون ا‪.n‬رة إ‪ 12 O‬ﻡ"ن ﻡ‪ -‬ا ‪ (%‬أورو اأ ‪ .‬ی"‬
‫‪ O‬ا‪7‬آ ا‪ ، $‬و ا م ا‪M‬ول ا‪7‬آ ا أنْ ‪+‬ا‪" b‬ة ( ﺡ"ق ه ‪E‬ء ا‪ $‬ل و( إدﻡ‪ 9-‬ا‪3‬ﻡ< و(‬
‫ﺡ‪ 9-‬ا‪3‬ط ا وا 
‪ .‬و‪ g‬ا‪+‬ا‪ b‬إ‪ O‬ذ{ آ"ن ه ‪E‬ء ا‪ $‬ل ی ‪"#‬ن إﺡ‪+‬ى ا‪3‬ا@‪ h‬ا‪M‬آ‪ُ #‬ﺽ ‬
‫Œ ‪N‬ل & ‪ b‬اأ وﺡ 
‪ < ،‬أی' ‪M‬ن ﻡ&د ﺡ'"ره‪ +5 9‬ی"ن ﺡا ﺙ " أﻡ ‪+‬ى ا‪ $‬ل‪> .‬‬
‫ﻡ‪ #‬ا‪+‬ور ا‪/‬ي ‪ +5‬ی"م ? ه ‪E‬ء اق ﺡل ﺹ‪"$‬د ﺙ"ري )‪ +‬آ‪J‬ی‪ %‬وإ )ﻥ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ " ا ﺡ اری‪ e‬ا ) ﺡ^"Ž ﻡﻡ ‪E‬ﻥر ا‪.E‬اآ ه‪ U/‬ا)‪ +‬أو ذاك &"ب أور‪ ،‬ﻡ‪ b‬ﻡ'>ت‬
‫"ری ﻡ& "ع ارة‪.E .‬اآ ‪ +‬واﺡ‪"Z +‬وی أورو‪ ،‬أآ‪ #‬ﻡ( أي ﻡن €‪/ .P‬ا ی& أن ی"ن ه‪+‬ف‬
‫ا‪7‬آ ا‪  E ، $‬ا ﺽ( ا‪ ،($%‬ه" ء ا"‪E‬یت ا ‪+7‬ة ا‪.E‬اآ ‪j‬ورو ﺡ 
‪ )$‬و 
‪ .‬و‬
‫ه‪/‬ا ا'ل )ز ﻡ< ‪+‬وى ﻡ^  آ‪M‬ﻡ اا‪) g» . $‬وری( و‪ «(Z‬آ ‪5‬ل ﻡرآ‪ +3ُ ،g‬ﻡ‪/‬‬
‫ا‡ن أﻡ ا'‪E‬ت‪ ،‬أﻡ ا‪ $‬ل ‪ n‬ط أﻡ رأس ا ل!‬

‫‪36‬‬

‫اﻝ?‪ N‬س‬
‫‪+‬ی‪9‬‬
‫ﻡ‪+‬ﻡ ‬
‫‪ (1‬ا‪"$‬ت ا ‪$‬ض ا‪ $%‬ا ‬
‫‪ (2‬ا)و‪5‬ا‪ Z‬ا ‬
‫ آ>ﺡ؟‬
‫‪ (3‬آ‪ u‬ی& أن ی‪ < $‬ﻥ œٌ‬
‫‪ (4‬ا‪ Te‬ا 
ا‪$‬م ‪ < $‬ا ا>ﺡ وا‪+‬ی "‪5‬ا‪Z‬‬
‫‪ (5‬ﻡ( أ< دی "‪5‬ا‪ Z‬ﻥ ﺡ ‬
‫‪ (6‬اﻥ‪e‬ب ا ‪ (##‬ا( وإ‪9-5‬‬
‫‪ (7‬ا ا دا‪ <P‬ا ‪j3‬ة‬
‫‪ (8‬ا ا و& ا‪n‬ﺽاب‬
‫‪& (9‬ن ا‪n‬ﺽاب وا™ت‬
‫‪& (10‬ن ا‪n‬ﺽاب وا‪M‬ﺡاب ا 

‫‪ (11‬ا&ن ‪P‬ل ا‪n‬ﺽاب‬
‫‪ (12‬ﺡ< ا ا و‪"$‬ی'? & ا‪n‬ﺽاب ﺡ إﺽاب ﻡ‪ b‬ا‪E‬ﺡل‬
‫‪ (13‬ا‪M‬ه ا 
&ن ا‪n‬ﺽاب‬
‫‪ ( 14‬اﺡل ا ‪b‬‬
‫‪ (15‬ﻡ ه" ﻡ & ا‪n‬ﺽاب ‪ +$‬اﻥ‪-‬ء ا ‪$‬آ ؟‬
‫‪" (16‬ﺡ‪& +‬ن ا‪n‬ﺽاب‬
‫‪ (17‬أ‪%P‬ر ا‪E‬ﻥ‪+‬ﻡج ا‪+‬و اأ ‬
‫‪ o)$ (18‬ا‪ $‬ل "ا ‪ %‬ا^‪ 9‬ا‪/‬ا‬
‫‪ (19‬ا‪ 5‬ا‪ ™ $‬‬
‫‪ (20‬ا‪j‬ﻡ‪ 9‬دون ‪"$‬ی‪ c‬و‪ E‬ا داد و‪ 67‬ر‪  5‬‬
‫‪ (21‬ا&)‪ -‬ا ا "ﺡ‪+‬ة‬
‫‪ (22‬ا‪7‬ب وا ‬
‫‪+ (23‬وى ﺡب ﺙ"ري‬
‫‪ 24‬ا‪ E‬ل ا ( ا‪M‬ﺡاب ا 

‫‪ (25‬ﻡ( أ< ﺡآ ﻥ  ‬

‫‪37‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬