You are on page 1of 12

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

அதியாய – 1

“ேச! இத பாழா ேபான கெர ஏ தா வேதா! கர வ
மி ேபா கற!" தி#ப கர ேபாயி. ஆனா ஒ' இத மாச#
கர பி( அ#ப *பா தா” எ, மமகளிட# கைத ேபசி ெகாேட ெம(ல
அவ" தைலைய வாவ ேபா( ேகாதி ெகாதா1 ராேஜ3வாி.
“அ4ைத அ பேய இ5க ெகா6ச# ேகாதி வி5க அ4ைத!நீ5க தைல வாாி
விடறேத எ9வள: கமா இ! ெதாி;மா!” எ, க ெகா4த <ைவ
அ பேய வி வி க = அத க4ைத அபவி4தா" கன( ெமாழி.
“கவாசி ! இகாகேவ காைலயில இ தைல பினாம( அ பேய 
ைய விாி விதியா?”
“பிேன இ9வள: நீள ைய வாாினா( என! ைக வ>காதா! நா#
எ(ேலாைர ேபால மாட1னா ைய !ைடயா ெவகேற ேகடா நீ5க
தாேன விடேவ மாேட அட#பிசி5க!”
“ஒ.ேக! இ அகாக என! ெகாகற தடைனயா?” எ, ேக>யா?
சிாி4தா1 ராஜி.
“அ ப தா வசிேகா5கேள!”
“அ ேபா அறி: ெகடவேள! உன! தைல வாாி விடறனா என!
எ9வள: சேதாச# ெதாி;மா! கக இ9வள: அட14தியா அ பேய உ5க
அ#மா மாதிாி  உன!.” எ, திA கழி4தா1 ராஜி.
“B##....”
“உ5க அ#மா வயல எ9வள: அழ! ெதாி;மா? அ பேய அத ேகா> !
க'# , =!# ழி;மா எ ப இலசணமா இ பா ெதாி;மா?”
“B##”
“ெபா' பா14 வத அைனேக ெசா(>ேட. இவ தா என!
நா4தனா1! .... அழ!# அ#சமா இ என பிரேயாஜன#!யா1 க'
பேசா ஆ அபவிசி வாழ ெகா4 ைவகைலேய அவD!!”
“B##”
“எ9வள: பாசமா அைலவா ெதாி;மா! Eல ஒ சின பலகார# ெச6சாF#
G! சயி( ேபா ன இ5க ெகா6ச# ெகா4 அசி தா அவ
சா பிடேவ உகாவா!B##....” எ, ெப=சி விடா1 ராஜி.
All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 1

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

அவ1 ெப=சியி எதிெரா> ேபா( “B##...” எறா" கன(.
தைல வாாி 4 ர ப1 ேபைட ேபாட பி# அ பேய உகா1
“B##...” ெகா ெகா4த கனைல சேதகமா? உH, பா14தா1 ராஜி.
கக" ெசாக அைர மயக4தி( இ(ைல இ(ைல அைர Gக4தி( ராஜி
ெசா(வைத Iட காதி( வா5காம( அவ! ெவ,மேன அ9வ ெபாJ “B##”
ம# ெகா ெகாதா" அவ".
“அ....ேய..? !#பக1ணி! இ5க ஒ4தி நா பா! ேபசி இேக. நீ
G5கிடா இக!” எ, ேகாவமா? கனைல உFகினா1 ராஜி.
அவ1 உFக>( திKெர, Gக# கைலய விழி4தவ" “ேச! எ9வள:
அைமயா Gக# வ! ெபா,காேத! பி"ைள;# கி"ளி ெதாF#
ஆடற ேபா( தைலைய ேகாதி Gக# வர வசி அ Lற# நீ5கேள இ ப
உFகி Gக4ைத ெக4K5கேள அ4ைத!” எ, ைற4தா".
“ஆமா#! நீ G5கற4! தா தைல ேகாதி கைத ெசா(> இேத!”
“அத கைத! தா நா “B##” ெகா இேத இ(ைல?” எ,
ேவெமேற ராஜியி நகைல Lாியாதவ" ேபா( பதிலளி4தா" கன(.
“ேபைச பா! ஏ  நா உ5க அ#மாைவ ப4தி இ9வள: ஆைசயா?
ெசா(> இேதேன! உன! ெகா6ச# Iட அவைள ப4தி ெதாி6சிக'#
ஆைச இ(ைலயா?”
“எ5க அ#மாைவ ப4தி தா எனேக ந(லா ெதாி;ேம! அவ5க Iட தாேன
இ ப:# தா ேபசி இேக.” எ, ககைள உயப “நீ5க தா
எ ப:# எ அ#மா.. அ4ைத” எ, அ பேய ராஜியி மயி( தைல ைவ4
ைககைள பினா( வைள4 க ெகாட கனைல கக" பனிக பா14தா1
அவ1.
ஒ நிமிட# ‘ந# ேம( எ9வள: பாச# ைவ4திகிறா" இவ"?’ எ,
ெநகிMதவ1 பி தாகாி4 ெகா “இ ப ெசா(> ெசா(> என! ஐ3
வசி நீ அ பேய உ Gக4ைத ெதாடரலா# பா1!றியா? அ கJைத!
எJதிாி” எ, கனைல எJ பி வி வி தா# எJதா1.
“! எ ப ஐ3 ைவ4தாF# விட மா5கேள!” எ, னகி ெகாேட
மீ# ராஜியி மயி( கன( தைல ைவக யல “இ! ேமல அ தா
விJ#! விள! ைவகற ேநர4தி( Eல ெபா'5க பகேவ Iடா! த(ல
எJதிாி” எ, வFகடாயமா? மமகைள பி4 த"ளினா1 ராஜி.

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 2

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

“அ..4..ைத” எ, சி'5கினா" கன(.

“இத சி'5க( எ(லா# இ# ெகா6ச ேநர4தி( உ அ ப வவா
அவகிட எபதா பா!” எ, ேக>யா? சிாி4தா1 ராஜி.
“அ பாகிடயா! உ5க த#பி சாியான சய1 இ(ைல” எ, அரக பறக
எJதா" கன(.
“B##... இ9வள: பய# இ! இ(ைல!”
“அேசா! அவ1 L(ல வர ச4த# ச4த# ேக! அ4ைத. நா இ5க
இகறைத பா14தா இ# அ! ேவற திவா1!” எ, ேவகேவகமா? மீதி
<கைள ெதாக ஆர#பி4தா" கன(.
“என! ஒ# ச4த# ேககைலேய! உன! பா#L கா . சாி சாி! கன
வைர!# ேபா#. மிச# இகற <ைவ அ பேய சாமி பட4! னா
வசி விளேக4தி வா. நா உ"ள ேபாேற. வ# ேபாேத உ5க அ ப
‘அகா’ I பிேட தா வவா.”
“எைனய ெசா(> நீ5க ஏ இ ப படபட இகீ5க அ4ைத. உ5க
த#பி என Lசா இைன! தானா இத E! வரா1. தின# வர தாேன!
ஒ நாைள! அவைர வாச>( ேபா? நீ5க ெவ4தைல பா! ைவசி
அைழகைலனா( ஒ'# ஆயிடா. ெகா6ச ேநர# இ5ேகேய உகா5க!”
எ, விடா பியா? ராேஜ3வாிைய பி4 ைவ4தா" கன(.
“அேய? அ!,#L பணாத ! ைகைய வி ”
“ஆமா# ெதாியாம( தா ேககேற. அவ1 உ5க த#பி தாேன! அ Lற# ஏ
நீ5க அவைர பா14 இத பய பறீ5க? உ5க த#பி ஏதாவ தினா( நீ5க
அவைர தி#ப திட ேவய தாேன!”
“B##... நீ ஒ4தி தா எைன இவைர!# ேக"வி ேககாம( இத!
இ ப நீ;# ேக"வி ேகக ஆர#பிசியா?” எ, ெப=சி விடவ1 “என
பற நா வா5கி வத வர# அ ப! இத E( எ ேப! எைன!
மாியாைத இ இ!? Iட பிறத# ,க கிட# தா அ ப
நிைனசா இ ப ெப4த# அ மாதிாி தா இ!” எ, ெபாம ஆர#பி4தா1
ராேஜ3வாி.
ேப ேபா!# திைசைய உண1த# “உன! அறிேவ இ(ைல கன(” எ,
தைன தாேன தி ெகா “அ பேவ வ ச4த# ேகேச!” எ, வாசைல
எ பா14தா".

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 3

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

“ஒேவைள ெசதாமைர வடாேனா எனேவா!” எ, அவசரமா? எJ
ெகா(ைலயி( இ உ"ேள வதா1 ராஜி.
ராஜி ெசான ேபாலேவ E!" Oைழ;# ெபாJேத “அகா!” எற ப
தா வதா1 ெசதாமைர.
“வா மா பி"ைள! இ ப வ உகா1. உ5க அகா ெகா(ைலயில
கனேலாட ேபசி இதா. இ ப வவா5க ெர ெப#” எ, தன!
எதிாி( இத நாHகா>ைய கானா1 சிவபால, ராேஜ3வாியி கணவ1.
“கனேலாட! அத கJைத இன# இ5கயா இ!?” எ, ேகாவமா?
ெகா(ைலைய ேநாகி ஒ பா1ைவ பா14தா1 ெசதாமைர.
“அவ அ5க இ(ைல டா! சாமி மாட4தி( விள! எ4தி ைவக ெசாேன.
இேதா வவா!” எ, த#பி! தணீைர ெகா வ ெகா4தா1 ராஜி.
“B##.... வய தா ஏ,ேத ஒழிய ெபா, L ஏறேவ மாேட5!! எ(லா#
நீ5க ெர ெப# அவD! ெகாகற ெச(ல#” எ, தமைகைய ைற4த ப
அவ1 ெகா4த தணீைர பகினா1 ெசதாமைர.
“ஏ மமகD! ெபா, L! என !ைற மா பி"ைள! ஏேதா சின
ெபா' E( தனியா? ெபாJ ேபாகாம( இ5க எ5கைள பா1க
வரா.அ! ேபா? ெபா, L இ(ைல ெசா(>டறதா?” எ, மமகD!
பாி ெகா வதா1 பால.
“அ ப ெசா(F5க மாமா!” எ, பாலனி அகி( வ அம1தா" கன(.
கனைல ஒைற ேகாவமா? ைற4 வி “நீ5க இ பேய ெச(ல#
ெகா5க! ேபாற இட4தி( ெபாிய ேப1 வா5!வா உ5க மமக!” எ, மாமாைவ;# 
ைற4தா1 ெசதாமைர.
“... சின ெப தாேன! ஏேதா காேலP ேபாயி வ இதாவாவ
அவD! ெபாJ ேபா!#. அ:# தா பச ேபா# ப ைப
நி,4தி Lட!”
“என மாமா ஏேதா பாதியிேல நி,4ன மாதிாி ெசா(றீ5க! அவ பி.3. 
ச# தாேன பச# ேபா# ெசாேன. அ:# எ! ெசாேன
உ5கD!# தா ெதாி;ேம!” எ, பாலைன;# ராஜிைய;# அ14தமா? பா14தா1
ெசதாமைர.

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 4

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

ெசதாமைரயி ேக"வி! ராஜி எ:# ெசா(> வி#  அவசரமா?
“B##...! அ ெதாி6ச விஷய# தாேன! இதாF#.... அ தா இ(ல
ஆயிேச.” எ, தய5கினா1 பால.
“B##....” எ, ெப=சி விடா1 ெசதாமைர.
“எ(லா# அத பாரதியா( வத! ேகாவி( ேகாவிலா? ஏறி இற5கி தவமா?
தவமி ேபா;# ேபா;# இவைன ெப4ேதேன!” எ, தாைனயி( கைண 
ைட4தா1 ராஜி.
“... ராஜி! இ ப பாரதி என த L பணிடா அவைன நீ இ ப
காி ெகாடற?”
“அதாேன! மகைன ஒ வா14ைத ெசானா( உ5கD! ெபா,காேத! நா
ஏ பா உ5க ைபயைன !ைற ெசா(ேற! எ(லா# எ தைலவிதி! அ9வள: தா!”
“AA... அ4ைத அழாதீ5க!” எ, ராஜியி அகி( வ ஆதரவா? அவாி
ேதாைள பி4 ெகாடா" கன(.
“நா எைன மமா நிைனசி அழேற! உைன நிைன# தா 
அழேற த5க#.ேகாவி( விகிரகமாட# எ#L அழகா இக நீ! உைன
கக அத L4தி ெகடவ! பிகைலயா#!” எ, இ ெபாJ ஒ பாாிேய
ைவக ெதாட5கி விடா1 ராஜி.
“ரா....ஜி!”
“எைன ம# ந(லா அத5க! ஊ! இைளசவ பி"ைளயா1 ேகாவி(
ஆனானா#! ஒ வா14ைத ெசா(ல இத E( என! உாிைம இ(ைல.
எைன இ9வள: அதறீ5கேள உ5க L"ைளய ஒ வா14ைத ேககற தாேன!”
“அவ ஏதாவ த L ெச6சா அவைன;# தா ேகேப! ஆனா( அவ
என த L ெச?தா?”
“ெச?யைல பா! உ5க L"ள த ேப ெச?யல! எ(லா த L# நா தா ெச6ேச!
ைக!ழைதைய கவனிக Iட யாம( ப4த பைகயா மீனா இத ேபா ‘நா
வள1கேற” இத பாவிைய இத E! Gகி வேதேன அ நா ெச6ச 
த( த L!அைம ெபைமயா? ஆைசயாைசயா? இவைள வள14ேதேன அ
ெரடாவ த L! யா!# வா?காத வர#, நா# வள14த ெபாேண ந# E
மமகளா வவா! கால# Jக அவைள க கல5காம( ைவசிகலா# நா
நிைனேசேன அ ம4த எ(லா4ைத;# விட ெபாிய த L!” எ, க கல5கியவைர
பா14 இ ெபாJ கனF! கணீ1 வத.

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 5

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

“அ..4..ைத! அழாதீ5க அ4ைத” எ, கனF# ேத#ப “.... நீ ஏ 
கைண கச!ற” எ, மமகைள அதனா1 ராஜி.
“ராஜி! இல யா1 ேமல;# த L இ(ைல. கனைலேய இத E மமகளா?
ஆகிக'# நீ ஆைச படதிF# த L இ(ைல. கனைல க(யாண# ெச?க 
யா பாரதி ெசா(வதிF# த L இ(ைல” எற பாலைன ைற4தா1 ராஜி.
“இ பவாவ நா ெசா(றைத ேக" ராஜி!” எ, ஆயாசமா? Iறிய பால
“சின வயல இ ெர ெப# ஒணாேவ வள1தவ5க. அ:# இ(லாம(
பாரதி கனைல Gகி வள14தவ. இ ப ஒ பதிைல நா# னேவ எதி1பா14
இக ேவய தாேன!” எ, தய5கினா1 பால.
அ ெபாJ# ராேஜ3வாியி ேகாவ# அட5காதைத பா14 வி “நீேய
ந(லா ேயாசி ராஜி! த5கசியா? தா கனைல நிைனேச ெசா(றவ!
எ ப கனைல க ைவகற? அ Lற# ெர ேப1 வாMைகயிF# எ ப
சேதாச# இ!#? நீேய ெசானிேய கால# Jக க கல5காம(
ைவசி ேப! கனF!# பாரதி!# க(யாண# பணி ைவசா அவ5க
ெர ேப1 ம# இ(ைல ந#ம ெர !#பேம கால# Jக கணீ1 விட
ேவய தா! அ Lற# உனிAட#”எ, இயலாைம;ட 4தா1 பால.
“ஆமா# கா! மாமா ெசா(லற தா என!# சாி ப. ேபசாம ேவற ந(ல
இடமா? பா1கலா#” எற ெசதாமைரைய எாி4 விவ ேபா( பா14தா1 ராஜி.
“Eணா? பிவாத# பிகாத ராஜி!”
“ஆமா# சாமீ! நா E பிவாத# பிகறவ தா! என! யா1 ேமல;#
அகைற கிைடயா! நா நிைனச மா# நடதா என! ேபா#”
“நா அ ப ெசா(லைல ராஜி!”
“ஏ? அைத;# தா ெசா(F5கேள! யா1 ேவணா# ெசான5க!
எ(லா# நா வா5கி வத வர# அ ப!ஊல எ5க;# நடகாத எ(லா# இத
E( தா நட!! எத Eலயவா இத அநியாய# நட!மா? 
ைற ெபாைண த5கசியா? நிைனகறானா# ஒ மைடய. அ! இத
மச# ஒ4 உதறாரா#! எ(லா# ஏ தைல விதி” எ, தைலயி( அ4
ெகாடா1 ராஜி.
“அட நீ ஏ கா கிட தவிகற!நீ;# நா# ஆைச படா ஆசா? கக
ேபாறவ5க ஆைச பட'# இ(ைல. கனF! Iட பாரதிைய கக இAட#
இ(ைல தா நிைனகேற”
“அவ ெசானாளா அ ப?”
All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 6

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

“ேநரயா? ெசா(லைல. இதாF# இத க(யாண ேப எ4# ‘பாரதிைய
ககிறியா உ ெபா'கிட ேகேட.ஆனா( அவ அ! சாி இ(ைல
ஒ பதிFேம ெசா(லைலேய!” எறா1 ெசதாமைர.
“ஒ.ேகா! நீ அ பேய பாசகார அ ப. அவ மனல நிைனகற எ(லா#
உகிட ெசா(> தா ம,ேவைல அவD!! நீேய சய1 மாதிாி எ ப:#
கக இக! பி"ைளேய அைத பா14 பய ேபா? இ!. அ Lற#
எ ப டா அவ மனல இகறைத உகிட ெசா(Fவா?” எ, ெபாாி
கனா1 ராஜி.
எ ெபாJ# ராஜி! த#பியிட# ஒ பய# கலத மாியாைத தா. இவைர
அவ1 ெசதாமைரைய எதி14 ேபசியேத இ(ைல. ஆனா( இ, அவ1 தைன
மட# த ேபச:# “மா...மா!” எ, ெச?வ அறியா பாலைன பா14தா1 அவ1.
“நா பா14கேற” எ, ககளாேல சாைட காயவ1, இவளிட# இ ப
ேபசினா( ஒ,# எபடா எ, ெவ4 “ஊாி( எ(ேலா# ெசா(லற சாி
தா ேபால!” எறா1 ெமாைடயா?.
“யா என ெசானா5க?” எ, ெவெக, ேகடா1 ராஜி.
“கனைல தாயி(லா பி"ைள” எ, அவ1 க Iட இ(ைல அதH!"
ப4ரகாளியாகி விடா1 ராஜி.
“எவ ெசானா எ ெபாைண பா14 அ ப ஒ வா14ைத? !4
க(லாட# நா ஒ4தி இ5க இகேற! நா உயிேராட இ!# ேபாேத எ
ெபாைண தாயி(லா ெபா' ெசா(ல யா! அ9வள: ைதாிய#?” எ,
ெபாாி த"ளினா1.
“... #மா ேப தா. ஆனா( என இதாF# மீனா ேபால ஆ!மா?”
“மா...மா!” எ, அதி1 ேபானா" கன(.
“நீ #மா இ#மா. உன! ஒ'# ெதாியா. என இதாF# ெப4தவ
ேபா( ஆகா ெசா(லற இ தா ேபால!”
“ஒ.ேகா! அ ப ெப4தா( தா அவ அ#மாவா? பாரா சீரா வள14தவ"
எ(லா# #மாவா?”
“அ..4..ைத... மாமா தா எேவா ெசா(றானா நீ5க ஏ அைத ெபசா
எ4!றீ5க. யா1 என ெசானாF# என! அ#மா எறாேல அ நீ5க தா”
எ, அJ4தி Iறி வி பாலைன ைற4தா" கன(.
“இ(ைல... நா என ெசா(ல வேரனா....”
All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 7

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

“நீ5க ஒ'ேம ெசா(ல ேவடா# மாமா! இ! ேமல எ5க அ4ைதைய
ப4தி ஏதாவ ெசானீ5க!” எ, ெவ4தா" கன(.
“பா அவ உ ேமல எ9வள: பாச# வசிகா”
“ஏ நா ம# அவ ேமல பாச# ைவகைலயா? எ பாச4! என
!ைற?”
“மா...மா! உ5கைள #மா இக ெசாேனேன! அ4ைத! எ ேமல எ9வள:
பாச# என! ெதாி;#. அ ேவற யா!# Lாியைலனா அைத ப4தி என!
கவைல இ(ைல. நீ5க எJதிாி5க அ4ைத. இைன! இவ5கD! எனேவா
ஆயி” எ, அ9விட4ைத வி ராஜிைய எJ ப யறா" கன(.
“கன(! இ என பழக#! ெபாியவ5க ேப# ேபா !,க !,க
ேபசற,எதி14 ேபசற எ(லா#?” எ, மகைள அதனா1 ெசதாமைர.
எ ெபாJ# ெசதாமைரயிட# கனF! பய# தா . 3I( S3 கட
ேவ# எறா( Iட அைத பா ,அலேமF, =லமாகேவ இ(ைல அ4ைத
=லமாகேவா தா ெசதாமைர! ெசா(வா".
அதனா( இ ெபாJ ெசதாமைர அதட:# “இ..(..ல.. ..பா.... வ பா”
எ, திணறினா" அவ".
“எ ெபாைண ஏ டா அதடற?” எ, மமகD! பாி ெகா
வதா1 ராஜி.
அதH!" சH, தாகாி4 “இ(ைல பா.. மாமா ெசா(லற எ(லா#...
எ(லா#... எ:ேம சாியி(ைல பா” எறா" கன( உ"ேள ேபா? விட !ர>(.
“நா ெசானதி( என த L? இேநர# மீனா இதிதா( , பாரதி
உைன க(யாண# பணிக மாேட ெசான! கவைல பவா தா.
ஆனா( அைதேய நிைனசி இகாம. அ4 என பண'# ேயாசிசி
ேவற மா பி"ைள பா1க ஆர#பி பா இ(ைல” எறா1 பால.
“என இதாF# உன! உ பி"ைள பாரதி தா ெபசா ேபாயிடா!
ந#ம கனF! என ேவற மா பி"ைளயா கிைடகா. அவ அழ!!#
!ண4!# எ(ேலா# ேபா ேபா வவா5க. ஆனா( உன! யநல#
உ பி"ைளேக க வசி உ மமகளாேவ வசிக'# எண# உன!!
அ தா கனF! மா பி"ைள பா1க மாேட5!ற.” எறவைர ெவறி4தா1
ராஜி.

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 8

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

தா ேபசிய சாியான இட4தி( தாகி இகிற எப Lாித# “உன!
உ பி"ைள பாரதி க(யாண# தா கிய#. கன( க(யாண# இ(ைல” எ, 
''4தா1 பால.
“எைன பா14 என வா14ைத ெசா(>5க? நா யநலவாதியா?”
எ, Lடைவ தைல பி( =ைக உறி6சி ெகா அதH! ஒ ஒ பாாி ைவ4தா1
ராஜி.
கன( பிற!# ெபாJ உட( நலமி(லாம( ப4த மீனா#பிைக அதH! பி 
Jைமயா? !ணமைடயேவ இ(ைல. ஒ, ேபானா( ஒ, எ, ஏதாவ ேநா?
வ ெகாேட இக !ழைதைய Jதா? வள1க Iட அவ1 உட#பி(
ெத#பி(ைல.
என தா அலேமF, ெசதாமைரயி தா?, மமக" மீனா:! அ4தைன
பணிவிைடகD# க# ளிகாம( ெச?தா1 எறாF# அவ# தா எ4தைன
ேவைலைய ஏHக ;#.
உட( நல# இ(லாத மமகளா, எேநர# சி'5கி ெகாேட இத
ேநா6சா !ழைத கனைலயா, இ(ைல அ4தைன ெபாிய Eைடயா?
அ9வ ேபா ராஜி வ உதவினாF# Eைட;# மமகைள;# பா14
ெகா"வேத ெபாிய விஷயமா? இத அலேமF!.
L6ைச, ந6ைச எ, பயிேரறி ெகாத நாHப ஏக1 நில# அாிசி
மி(F# எ, அைத பா14 ெகா"ளேவ ேநர# ேபாதவி(ைல ெசதாமைர!.
இநிைலயி( தா ஆதர: கர# நீனா1 ராஜி.
கனைல ைக!ழைதயி( இ Jக Jக வள14த ராஜி தா.
ெசாத4திேல திமண# 4 இர ெத த"ளி அேத ஊாி( அவ1
வாMைக பட ெசதாமைர! வசதியா? இத.
உட( நலமி(லாத மைனவிைய பா14 ெகா"ளேவ அவ! ேநர# சாியா?
இக "பி"ைளைய நா பா14கேற டா" எ, கனைல த Eேல ைவ4
வள14தா1 ராஜி.
விவர# Lாி;# வய வைர கன( ராஜிைய;# "அ#மா" எ, தா
அைழ பா". மீனா ேபானபி ராஜிேய அவD! H,மா? ஆகி ேபானா1. வய
வ# வைர ராஜி Eேல மகைள வி ைவ4தித ெசதாமைர அத பிற! "ஊ1
என ெசா(Fேமா!" எ, மகைள தடய Eேல வள14தா1.

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 9

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

ராஜி! அ !ைற தா எறாF# ேதாD! ேம( வள1 நிH!# மக
இ!# இட4தி( வய வத ெப இ ப சாியி(ைல எ, அவ#
ெசதாமைரயி :! ச#மதிக ேவ தா இத.
"எ5க ேபாயிட ேபாற? இேதா ெர ெத த"ளி தாேன? நீ க(யாணமாகி

எேனா இத E! வத ெபாJ Iட நீ இ9வள: கல5கிய இ(ைல. இ ப
கனைல அவ" அ பட அ ப எ! இத கவைல" எ, பால தா
ெம(ல ெம(ல ராஜிைய ேதHறினா1.
அ ெபாJ# காைலயிF# மாைலயிF# கனைல பா1காவி( ராஜி!
மனேத அைடயா. அ ப தா ெபHற பி"ைள!# ேம( பாச4ைத ெகா
வள14தா1 அவ1.
கனF! இர வய நிர#L# ேப சிவேலாக# ெசற மீனாைவ
கனF! ஞாபக# Iட இ(ைல. ஒேவைள பி"ைள;ட ஓயா மீனா
விைளயா இதா( Iட அவD! அ#மாைவ சH, மனதி( பதி இ!ேமா
எனேவா. ஆனா( அதH! Iட ெகா பைன இ(லாம( ேபா? ேச1த மீனாவி 
ரதி1Aடேம
“அ4ைத தா அ#மா!” எ, வள1தவD! பால அவைள யநலவாதி எ,
ெசான# ெபா,கேவ யவி(ைல.
ேகாவமாக அவ" பாலைன திட வாெய!# ேப “என! ம# கன(
க(யாண4ைத ப4தி அகைற இ(ைலயா! எ(லா# இத பாழா ேபான பாரதியா(
வத. அைம ெபைமயா? வள14ேதேன இவைள! இவ எ ப அ4தவ5க
E! ேபா?....!” எறவ! அதH! ேம( ேபேச வரவி(ைல.
ஒ =சி அJ தீ14தவ1 “நா# தா ெர மாசமா இவD! ேவற
மா பி"ைள பா1கலாமா ேயாசிசிேட இேக. ஆனா( மன வர
மாேட5!ேத! ேபாற இட4தி( இவ" மாமியா1 இவைள ெகாடாவாேளா!
இ(ைல ெகாைம ப4வாேளா! க ேபாறவ அபா? இ பாேனா
இ(ைல அடாவகாரனா? இ பாேனா நிைன!# ேபா மன தி
தி!ேத” எறா1 ந5!# !ர>(.
“நீ ஏ எதி1மைறயாேவ நிைனகற? ெகாடாடற மாமியாரா? அபான
Lஷனா? அவD! நாம ேத கபி ேபாேம!”
“ஆமா# நீ5க லபமா? ெசா(>5க!நால நடகறைத நா# தா தின#
தின# ேப ப1ல பகேறேன! ெகாடாடற மாமியா!# அபான
மா பி"ைள!# நாமா எ5க ேபாற?” எ, Lல#பினா1 ராஜி.
All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 10

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

“அைத ப4தி ேபச தா அகா நா இைன! சீகிரமாேவ இ5க வேத.
ஆனா( அ!" எெனனேவா ேப வ” எறா1 ெசதாமைர.
“அடகட:ேள! ந(ல விஷய# ேபச வ# ேபா தா நா இ ப ஒ பாாி
ேவேசனா? எ L4திைய...” எ, மளமளெவ, ககைள ைட4 ெகா
“யாடா அ ப பட !#ப#?” எ, ஆைசயா? ேகடா1 ராஜி.
அதH! ெசதாமைர பதி( ெசா(F# ேப “என! இ ப க(யாண4!
என அவசர# மாமா! ெகா6ச நா" ேபாகேம!” எ, ேநரயாக ெசதாமைரயிட#
ேபச பயதவளா? பாலனிட# தய5கி தய5கி Iறினா" கன(.
“பா4தியா? எ(லா# உனா( வத!” எ, இதH!# மைனவிைய ைற4தா1
பால.
“நா என பணிேன!” எ, பாவமா? பா14தா1 ராஜி.
“இ9வள: ேநர# நீ இவ ேபாற E அ ப இ!ேமா இ ப
இ!ேமா ஒ பாாி வசதி( அவேள பயடா!” எ, மைனவிைய தினா1
பால.
ராஜி.

“ஆ! அ பயா!” எ, திறத வாைய =டாம( கலகமா? கனைல பா14தா1

“... அ4ைதைய ஏ ெசா(றீ5க?அ4ைத!# எ :!# எத ச#மத#
இ(ைல. நாேன தா ேயாசைன பணி ெசாேன” எ, தய5கி தய5கி
Iறினா" கன(
“ஒ!” எ, கனைல சH, ேநர# உH, பா14தவ1 “ஒேவைள பாரதி ேமல
உன!....” எ, அவ1 !# ேப “ேசேச! அ பெய(லா# எ:# இ(ைல
மாமா!” எ, பதறினா" கன(.
“அ Lறெமன! ேபா மா. ேபா? க# கJவி எ(ேலா!# காபி
ேபா வா. உன! நா5க எ(ேலா# ந(ல தா ெச?ேவா#. இனி இத
க(யாண விஷய4தி( மா பி"ைளைய பி இகா இ(ைலயா ம# தா நீ
ெசா(ல'#. ம4தெத(லா# நா5க பா14கேறா#!” எறா1 பால தீ1மானமா?.
“ஆமா# டா க'! நா ேபசின எ:# நீ மனல வசிகாேத! உன!
அத காமாசி ஒ ந(ல வழி காவா பா” எ, தா# எJ க# கJவ
ெசறா1 ராஜி.
அவ1 க# கJவி வி வ#  கன( எ(ேலா!# காபி ேபா
ெகா வதிக “அடேட! இைன! காபியி( Iட சகைர ெகா6ச# Gகலா?
All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 11

உைனயறி ேவெறா நிைனவிைல

இேக! இத இனி ேபாட மா பி"ைள Eைட ப4தி;# ெசா(F” எ,
ஆ1வமா? ெசதாமைரைய பா14தா1 ராஜி.
கனF! அதH! ேம( அ9விட4தி( இகேவ பிகவி(ைல.
“நா E! ேபாேற அ4ைத. நாைள! வேர” எ, !4
ெகாத காபிைய Iட பாதியிேல ைவ4 வி எJதா".
“இ .க <ைவ தைலயி( வசி ேபா. இேதா வேர” எ, எJதவ1
த ைகயாேல மமகளி நீட Iத>( ஜாதிம(> சர4ைத V வி “ெகா"ைள
அழகா இக! எவ! ெகா4 வசிேகா!” எ, ெப=சி விடா1.

All rights reserved to Priya
http://amuthas4ui.wordpress.com

Page 12