You are on page 1of 2

Izborni predmet:ISPITIVANJA MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA Vizsgakérdések:GÉPSZERKEZETEK KIVIZSGÁLÁSA Obrazovni profil:MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE Képesítés

:SZÁMÍTÓGÉPES SZERKESZTİ TECHNIKUS 1.Radna sposobnost mašinskih konstrukcija 1.A gépszerkezetek munkai alkalmassága 2.Radno opterećenje ,naponi i deformacije 2.Üzemi terhelések,feszültségek és megnyúlások(deformációk) 3.Metode merenja i registrovanja 3.Mérési módszerek és azok bejegyzése 4.Ispitivanja statičkih karakteristika materijala-dijagram napona i deformacije 4.Az anyag statikus tulajdonságainak kivizsgálása(feszültség- megnyúlás diagramja) 5.Ispitivanje dinamičkih karakteristika materijala-Velerova kriva 5.Az anyag dinamikus tulajdonságainak kivizsgálása(Wöhler görbe) 6.Ispitivanje tokova zamaranja materijala-kriva toka zamaranja materijala 6.Az anyag fáradási folyamatának kivizsgálása –(a görbe ismertetése) 7.Ispitivanje na povišenim temperaturama-puzanje materijala 7.Magas hımérsékleteken való kivizsgálás-az anyag folyási határa 8.Ispitivanje statičkih karakteristika 8.Géprészek és gépelemek statikus tulajdonságainak kivizsgálása 9.Ispitivanje dinamičkih karakteristika mašinskih delova i elemenata 9.Géprészek és gépelemek dinamikus tulajdonságainak kivizsgálása 10.Ispitivanje vibracije i buke 10.Rezgés és zajszint kivizsgálás 11Ispitivanje na koroziju. 11.Korrózió kivizsgálása 12.Ispitivanje zavrtnjeva 12.Csavarok kivizsgálása 13.Ispitivanje zupčanika 13.Fogaskerekek kivizsgálása 14.Ispitivanje kotrljajnih ležajeva 14.Görgıscsapágyak kivizsgálása 15.Ispitivanje osovina i vratila 15.Orsók és tengelyek kivizsgálása 16.Ispitivanje podsklopova,sklopova i mašina-primer ispitivanja uljnih prečistača 16.Alszerelvények,szerelvények és gépek kivizsgálása-pl.Olajszőrı kivizsgálása 17.Ispitivanje podsklopova,sklopova i mašina-primer ispitivanja čvrstoće željezničkih vagona 17.Alszerelvények,szerelvények és gépek kivizsgálása-vasúti vagonok szilárdsáGának kivizsgálása 18.Ekstenzometrijske metode ispitivanja,vrste ekstenzometara 18.Eksztenzometrikus kivizsgálási módszer,eksztenzométerek fajtái 19.Mehanički ekstenzometri 19.Mechanikus eksztenzométerek 20.Merne trake 20.Mérıszalagok 21.Povezivanje mernih traka u Vitstonov most 21.Mérıszalagok összekötése Wheatstone-híd szerint 22.Odreñivanje napona i deformacije pomoću mernih traka 22.Feszültségek és megnyúlások meghatározása mérıszalagok segítségével 23.Metode fotoelastičnosti,teorijske osnove 23.A fotoelasztikusság módszere-alapfogalmak

24.Vrste fotoelastičnih materijala i njihova svojstva 24Fotoelasztikus anyagok fajtái és azok tulajdonsága. 25.Opis ureñaja za optičku analizu napona sa linearnim polariskopom 25.Fénytani feszültségek kielemzı berendezésének ismertetése 26.Dobijanje izohroma i izoklina i način odreñivanja napona i deformacija 26.Izokrón és izoklin vonalakkal történı feszültség és deformáció meghatározása 27.Izohrome 27.Izokron vonalak 28.Izokline 28.Izoklin vonalak 29.Metoda smicajnih napona 29.Nyírófeszültségek módszere 30.Metoda krtog laka,teorijske osnove 30.Rideg lakkok módszere,alapfogalmak 31.Vrsta krtih lakova i njihove osobine 31.Rideg lakkok fajtái és tulajdonságuk 32.Izvoñenje ispitivanja metodom krtog laka 32.A rideg lakkal történı kivizsgálási módszer ismertetése 33.Moarova metoda,teorijske osnove,način merenja 33.A Moire-féle módszer,alapfogalmak és a mérési módszer 34.Ultrazvučna metoda,teorijske osnove 34.Ultrahanggal történı módszer 35.Ultrazvučna defektoskopija 35.Ultrahangos defektoszkópia 36.Amplituda i vremenska metoda senke 36.Az árnyék amplitúdós és idımérıs módszere 37.Eho metoda 37.Viszhang módszer 38.Ultrazvučna spektrometrija i način primene 38Ultrahangos szpektrométer felhasználási módszere. 39.Kidalice,pulzatori 39.Szakítógépek ,pulzátorok 40.Registracioni ureñaji,elektronski pojačivači 40.Feljegyzıberendezések,elektronikus erısítık 41.Frekventni generatori,osciloskopi 41.Frekvenciagenerátorok,oszciloszkópok 42.Frekventmetri ,mikrofoni 42.Frekvenciaméterek,mikrofonok 43.Mikroskopi,analizatori,gluve komore 43.Mikroszkópok,analizátorok,süket kamrák 44.Prikazivanje i obrada rezultata dobijenih ispitivanjem 44.A kivizsgálási eredmények feldolgozása és kimutatása 45.Tehnička uputstva i način održavanja 45.Mőszaki utasítások és karbantartások

decembar 2008.

Sastavio:Bajić Ivan, dipl. ing.