KULIAH 4 - KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

KESAN POSITIF

Hasil Pengeluaran ditingkatkan

1.

Pembangunan tanah untuk pertanian dapat dimajukanpengeluaran bahan makanan meningkat, menghasilkan bahan mentah yang banyak dan meningkatkan eksport.

2. Penerokaan sumber dapat dipergiatkan kerana tenaga kerja

Pertahanan Negara dikuatkan

yang banyak dan cukup 3. 4. 5. Kegiatan pembalakan dapat dimajukan Kegiatan perikanan dapat dimajukan Mengeksport tenaga buruh keluar negara- mendapat tukaran

Eksport tenaga buruh

wang asing 6. Pasaran yang tempatan yang luas untuk memasarkan hasil keluaran barangan negara 7. Menguatkan pertahanan negara

Kesan negatif

Tekanan Sumber Tanah

1. Tekanan terhadap sumber alam – persaingan guna tanah pertanian, petempatan, pembangunan prasarana. 2. Kemerosoran/kepupusan sumber – sumber yang tidak boleh diperbaharui. 3. Pencemaran & kerosakan sumber – air, udara dan tanih 4. Kemiskinan & kemunduran 5. Kekurangan bekalan sumber makanan 6. Kesan sosial – taraf pendidikan dan kesihatan rendah

Pencemaran Meningkat

Kemiskinan & Kemunduran

LATIHAN KULIAH 4 Jadual I; Kadar kelahiran penduduk di negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan 1996 Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 52.9 51.0 52.0 44.1 410 50.0 45.5 46.0 38.0 1996 25.0 38.2 20.3 25.5 28.8 31.2 13.4 18.1 28.9

1. Jadual 1, menunjukkan kadar kelahiran penduduk di negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan 1996. a. Berdasarkan Jadual 1, kenal pasti tiga buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996. [3 ] b. Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara2 Asia Tenggara. [10] c. Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara 2 Asia Tenggara. [10] 1. Berdasarkan sesetengah negara di rantau Asia Pasifik yang telah anda kaji; a. Jelaskan factor-faktor yang menyebabkan Negara-negara tersebut mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang pesat. [10] b. Huraikan kesan-kesan pertumbuhan penduduk yang pesat ke atas sumber-sumber alam di dalam Negara berkenaan. [10] 2. Sejauhmanakah dasar kerajaan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk diAsia Tenggara. [10] Jadual 2; Kadar Kelahiran Kasar dan Kadar Kematian Kasar bagi beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1994.

Negara-negara Asia Pasifik Terpilih China Indonesia Korea Selatan Malaysia Filipina Singapura 3.

Kadar Kelahiran Kasar (per 1000) Orang 36 24 15 28 31 19

Kadar Kematian Kasar (per 1000) Orang 13 8 6 5 6 5

Berdasarkan jadual di atas jawab soalan-soalan yang diberi. a. Lukiskan sebuah graf bar yang sesuai bagi menunjukkan kadar kelahiran kasar dan kadar kematan kasar di beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1994. [10] b. Kirakan kadar pertambahan semula jadi kasar penduduk (dalam unit per 1000 orang) bagi setiap Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1994. [6] c. Mengapakah negara-negara Asia Pasifik di atas mempunyai kadar pertumbuhan semula jadi pendudk berbeza-beza? [10]

KULIAH 4 - KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
KESAN POSITIF

Hasil Pengeluaran ditingkatkan

1.

Pembangunan tanah untuk pertanian dapat dimajukanpengeluaran bahan makanan meningkat, menghasilkan bahan mentah yang banyak dan meningkatkan eksport.

2. Penerokaan sumber dapat dipergiatkan kerana tenaga kerja

Pertahanan Negara dikuatkan

yang banyak dan cukup 3. 4. Kegiatan pembalakan dapat dimajukan Kegiatan perikanan dapat dimajukan

5.

Mengeksport tenaga buruh keluar negara- mendapat tukaran

Eksport tenaga buruh

wang asing 6. Pasaran yang tempatan yang luas untuk memasarkan hasil keluaran barangan negara 7. Menguatkan pertahanan negara

Kesan negatif

Tekanan Sumber Tanah

1. Tekanan terhadap sumber alam – persaingan guna tanah pertanian, petempatan, pembangunan prasarana. 2. Kemerosoran/kepupusan sumber – sumber yang tidak boleh diperbaharui. 3. Pencemaran & kerosakan sumber – air, udara dan tanih 4. Kemiskinan & kemunduran 5. Kekurangan bekalan sumber makanan 6. Kesan sosial – taraf pendidikan dan kesihatan rendah

Pencemaran Meningkat

Kemiskinan & Kemunduran

LATIHAN KULIAH 4 Jadual I; Kadar kelahiran penduduk di negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan 1996 Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 52.9 51.0 52.0 44.1 410 50.0 1996 25.0 38.2 20.3 25.5 28.8 31.2

Singapura Thailand Vietnam

45.5 46.0 38.0

13.4 18.1 28.9

1. Jadual 1, menunjukkan kadar kelahiran penduduk di negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan 1996. a. Berdasarkan Jadual 1, kenal pasti tiga buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996. [3 ] b. Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara2 Asia Tenggara. [10] c. Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara 2 Asia Tenggara. [10] 1. Berdasarkan sesetengah negara di rantau Asia Pasifik yang telah anda kaji; a. Jelaskan factor-faktor yang menyebabkan Negara-negara tersebut mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang pesat. [10] b. Huraikan kesan-kesan pertumbuhan penduduk yang pesat ke atas sumber-sumber alam di dalam Negara berkenaan. [10] 2. Sejauhmanakah dasar kerajaan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk diAsia Tenggara. [10] Jadual 2; Kadar Kelahiran Kasar dan Kadar Kematian Kasar bagi beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1994. Negara-negara Asia Kadar Kelahiran Kasar Kadar Kematian Kasar Pasifik Terpilih (per 1000) Orang (per 1000) Orang China 36 13 Indonesia 24 8 Korea Selatan 15 6 Malaysia 28 5 Filipina 31 6 Singapura 19 5 3. Berdasarkan jadual di atas jawab soalan-soalan yang diberi. a. Lukiskan sebuah graf bar yang sesuai bagi menunjukkan kadar kelahiran kasar dan kadar kematan kasar di beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1994. [10] b. Kirakan kadar pertambahan semula jadi kasar penduduk (dalam unit per 1000 orang) bagi setiap Negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 1994. [6] c. Mengapakah negara-negara Asia Pasifik di atas mempunyai kadar pertumbuhan semula jadi pendudk berbeza-beza? [10]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.