KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cetakan 2012

© Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

KANDUNGAN
BIL 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 PENDAHULUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT MATA PELAJARAN OBJEKTIF MATA PELAJARAN OBJEKTIF PENTAKSIRAN TAFSIRAN KERANGKA STANDARD PRESTASI PERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 LAMPIRAN PERKARA MUKA SURAT 1 2 3 3 4 5 6 7 8

0

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Kemahiran Teknikal serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran teras Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

1

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

2

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

MATLAMAT MATA PELAJARAN
Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

OBJEKTIF MATA PELAJARAN
OM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit. OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 Menterjemahkan idea-idea kreatif dan inovatif melalui lukisan teknik. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. OM8 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

(Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia 2005)

3

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

OBJEKTIF PENTAKSIRAN
Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;

OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem (Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia 2004)

4

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki dan digunakan bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o o Evidens (murid) ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor. Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain. o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

5

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

KERANGKA STANDARD PRESTASI

6
5
4
3
2
1

Tahu

Faham

Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Tahu

Faham

Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

Tahu

Faham

Boleh Buat dengan Beradab

Tahu Tahu Tahu

Faham Faham

Boleh Buat

6

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

PERNYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAND
6 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) 5 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) 4 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) 3 (Tahu, Faham dan Boleh Buat) 2 (Tahu dan Faham) 1 (Tahu)

PERNYATAAN STANDARD
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.

7

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2

8

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND 1

9

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B1D1E1 Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek. B1D1E2 Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek. B1D1E3 Menyatakan fungsi lima alatan tangan dan mesin.

Murid boleh : 1 (Tahu) Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. B1D1 Mengetahui tentang reka bentuk dan penghasilan projek.

B1D2 Mengetahui tentang asas elektronik.

B1D2E1 Menyatakan empat simbol komponen elektronik.

B1D3 Mengetahui tentang asas lukisan teknik.

B1D3E1 Menyatakan empat alatan lukisan teknik.

Menyatakan : Secara lisan atau bertulis
10

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B1D4E1 Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu. B1D4E2 Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap. B1D4E3 Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap.

Murid boleh : 1 (Tahu) Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. B1D4 Mengetahui tentang asas masakan.

B1D5 Mengetahui tentang tanaman hiasan.

B1D5E1 Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. B1D5E2 Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula.

Menyatakan : Secara lisan atau bertulis
11

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B1D6E1 Menyatakan dua jenis diod.

Murid boleh : 1 (Tahu) Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. B1D6 Mengetahui tentang elektronik.

B1D6E2 Menyatakan dua simbol komponen elektronik.

B1D7 Mengetahui tentang keusahawanan.

B1D7E1 Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan.

Menyatakan : Secara lisan atau bertulis
12

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND 2

13

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B2D1E1 Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. B2D1E2 Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya.

Murid boleh : 2 (Tahu dan Faham) Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. B2D1 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan penghasilan projek.

B2D2 Mengetahui dan memahami tentang elektronik.

B2D2E1 Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya.

B2D3 Mengetahui dan memahami tentang asas lukisan teknik.

B2D3E1 Menerangkan empat alatan tangan lukisan teknik dari segi fungsinya.

B2D4 Mengetahui dan memahami tentang masakan. Menerangkan : Secara lisan atau bertulis

B2D4E1 Menerangkan lima adab dan sopan semasa makan.

14

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B2D5E1 Menerangkan dua komponen elektronik dari segi fungsinya.

Murid boleh : 2 (Tahu dan Faham) Mengetahui dan memahami B2D5 tentang reka bentuk dan Mengetahui dan memahami teknologi serta perniagaan dan tentang elektronik. keusahawanan. B2D6 Mengetahui dan memahami tentang keusahawanan.

B2D6E1 Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan.

Menerangkan : Secara lisan atau bertulis
15

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND 3

16

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B3D1E1 Menyediakan jadual kerja. B3D1E2 Menghasilkanprojek reka bentuk.

Murid boleh : 3 (Tahu, Faham dan Boleh Buat) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek.

B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik.

B3D2E1 Membaca nilai satu perintang tetap dengan *tepat. B3D2E2 Menterjemah semua *komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar.

B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik.

B3D3E1 Melukis unjuran ortografik.

*Tepat : Bacaan nilai mengikut kod warna perintang *Komponen : Minimum 4 jenis [Perintang, suis, LED, kapasitor, transistor atau pembaz (buzzer)]
17

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B3D4E1 Melukis lukisan isometrik. B3D4E2 Melukis lukisan hamparan garis selari. B3D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari. B3D4E4 Melukis lukisan keratan penuh.

Murid boleh : 3 (Tahu, Faham dan Boleh Buat) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik.

B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik.

B3D5E1 Menghasilkan projek elektronik.

18

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND 4

19

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B4D1E1 Menghasilkanprojek reka bentuk mengikut prosedur ¹.

Murid boleh : 4 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. B4D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik.

B4D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektronik secara sistematik.

B4D2E1 Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur ².

B4D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik secara sistematik. prosedur ¹ prosedur ² prosedur ³

B4D3E1 Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur ³.

: i. Melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan ii. Seterusnya, membina, mencantum dan membuat kemasan : Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul : i. Menggunakan alatan yang betul ii. Prinsip yang betul (prinsip merujuk kepada pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga)
20

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B4D4E1 Melukis lukisan isometrik mengikut prosedur4. B4D4E2 Melukis lukisan hamparan garis selari mengikut prosedur4. B4D4E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari mengikut prosedur4. B4D4E4 Melukis lukisan keratan penuh mengikut prosedur4.

Murid boleh : 4 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara sistematik.

B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik secara sistematik. Prosedur4 Prosedur5 : : Kaedah atau teknik yang betul Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban

B4D5E1 Menghasilkan projek elektronik mengikut prosedur5.

21

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND 5

22

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND

STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B5D1E1 Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha¹.

Murid boleh : 5 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif.

B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas lukisan teknik secara berinisiatif.

B5D2E1 Melukis unjuran ortografik menggunakan alatan dan prinsip yang betul dengan daya usaha².

daya usaha¹ : Cantuman kukuh dan kemasan sempurna daya usaha² : i. Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat ii. Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. Lukisan bersih

23

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B5D3E1 Melukis lukisan isometrik dengan daya usaha2. B5D3E2 Melukis lukisan hamparan garis selari dengan daya usaha2. B5D3E3 Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya usaha2. B5D3E4 Melukis lukisan keratan penuh dengan daya usaha2.

Murid boleh : 5 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. B5D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang lukisan teknik secara berinisiatif.

B5D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektronik secara berinisiatif.
Daya usaha3 : Susun atur komponen kemas.

B5D4E1 Menghasilkan projek elektronik yang berfungsi dengan daya usaha3.

24

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL

BAND 6

25

STANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran

BAND

DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat

EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh : B6DIE1 Menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan idea baharu¹ sebagai nilai tambah

Murid boleh : 6 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif

idea baharu¹ : Kreatif dan inovatif; contoh menggunakan bahan kitar semula / bahan terbuang
26

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND KHB TERAS BERDASARKAN BAND TERAS
BAND DESKRIPTOR B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B3D1 B3D2 B3D3 B4D1 B4D2 B4D3 B5D1 B5D2 B6D1 EVIDENS B1D1E1, B1D1E2 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1, B1D4E2, B1D4E3 B1D5E1, B1D5E2 B2D1E1, B2D1E2 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B3D1E1, B3D1E2 B3D2E1, B3D2E2 B3D3E1 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1 BIL. EVIDENS 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH EVIDENS

1

9

2

5

3

5 3 2 1 25

4

5 6

JUMLAH

LAMPIRAN 2

ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND KHB KT BERDASARKAN BAND KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAND DESKRIPTOR B1D6 1 B1D7 B2D5 2 B2D6 B3D4 3 B3D5 B4D4 4 B4D5 B5D3 5 B5D4 B5D4E1 1 B4D5E1 B5D3E1, B5D3E2, B5D3E3, B5D4E4 1 4 B3D5E1 B4D4E1, B4D4E2, B4D4E3, B4D4E4 1 4 B2D6E1 B3D4E1, B3D4E2, B3D4E3, B3D4E4 1 4 B1D7E1 B2D5E1 1 1 EVIDENS B1D6E1, B1D6E2 BIL. EVIDENS 2 JUMLAH EVIDENS

3

2

5

5

5 JUMLAH 20

LAMPIRAN 3

ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK KHB TERAS BERDASARKAN TAJUK TERAS
TAJUK BAND 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 DESKRIPTOR B1D1 B2D1 B3D1 B4D1 B5D1 B6D1 B1D2 B2D2 B3D2 B4D2 B1D3 B2D3 B3D3 B4D3 B5D2 B1D4 B2D4 B1D5 EVIDENS B1D1E1, B1D1E2 B2D1E1, B2D1E2 B3D1E1, B3D1E2 B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1 B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1, B3D2E2 B4D2E1 B1D3E1 B2D3E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D2E1 B1D4E1, B1D4E2, B1D4E3 B2D4E1 B1D5E1, B1D5E2 BIL. EVIDENS 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 JUMLAH EVIDENS

REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

9

ELEKTRONIK

5

LUKISAN TEKNIK

5

MASAKAN TANAMAN HIASAN

4 2 25

JUMLAH

LAMPIRAN 4

ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN TAJUK KHB KT BERDASARKAN TAJUK KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL
TAJUK BAND 3 LUKISAN TEKNIK 4 5 1 2 ELEKTRONIK 3 4 5 1 KEUSAHAWANAN 2 B2D6 B2D6E1 1 DESKRIPTOR B3D4 B4D4 B5D3 B1D6 B2D5 B3D5 B4D5 B5D4 B1D7 EVIDENS B3D4E1,B3D4E2, B3D4E3,B3D4E4 B4D4E1, B4D4E2, B4D4E3, B4D4E4 B5D3E1, B5D3E2, B5D3E3, B5D3E4 B1D6E1, B1D6E2 B2D5E1 B3D5E1 B4D5E1 B5D4E1 B1D7E1 BIL. EVIDENS 4 4 4 2 1 1 1 1 1 JUMLAH EVIDENS

12

6

2 JUMLAH 20

Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.moe.gov.my/lpm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful