EKLER EK: 1 HIYANET-İ VATANİYE KANUNU “Madde 1- Makam-ı mualla-yı ve saltanatı ve memalik-i mahrusa-i şahaneyi yed-i ecanipten tahlis ve taarruzatı

def-i maksadına ma’tuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisi’nin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan, hain-i vatan addolunur. Madde 2- Bi-l-fiil hiyanet-i vataniyede bulunanlar salben idam olunur. Fer’an zimedhal olanlar ile müteşebbisleri kanun-u cezanın kırk beşinci ve kırk altıncı maddesi mucibince tecziye edilirler. Madde 3- Vaız ve hitabet suretiyle alenen veya ezmine-i muhtelifede eşhas-ı muhtelifeyi sırran ve kavlen hıyanet-i vataniye cürmüne tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşvik-i suver ve vesait-i muhtelife ile tahriren ve tersimen irtikab eyleyenler muvakkat küreğe konurlar. Tahrikat ve teşvikat sebebiyle madde-i fesat meydana çıkarsa muharrik ve müşevvikler idam olunurlar. Madde 4- Hıyanet-i vataniye maznunlarının merci-i muhakemesi ika-i cürüm edilen mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahval-i müstacele ve fevkalade maznun derdest edildiği mahal mahkemesi de icra-yi muhakeme ve ita-yı karara salahiyattırdır. Madde 5- Hıyanet-i Vataniye maznunlarının mahkemesi bidayet ceza mahkemelerinden verilecek gayri muvakkat tevkif müzekkeresi üzerine herhalde mevkufen icra edilir. Madde 6- Zabıta-i adliye me’murlarının tanzim edecekleri tahkikat-ı iptidaiye evrakı daire-i istintaka tevdi olunmaksızın mahalin en büyük mülkiye memuruna i’ta olunur ve onun tarafından dahi müddei-i umumiler vasıtasıyla yirmi dört saat zarfında mahkemeye verilir. Madde 7- Hıyanet-i vataniye maznunlarına ait muhakemat, bir sebeb-i mücbir olmadıkça a’zami yirmi günde hükme raptolunacaktır. Bu müddeti bila
Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, s. 5.

96

sebeb-i mücbir tecavüz ettiren mahallin zabıtası ile mahkeme hey’eti kanun-u cezanın tüz ikinci maddesi zeyli mücibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere ma’fevki mahkemesince muhakemesi bi-l-icra a’zami yirmi gün zarfında hükme raptediecektir. Madde 8- İşbu kanuna tevfikan muhakimden sadır olacak mükerrerat kat’i olup Büyük Millet Meclisi’nce ba’de-t-tasdik mahallerinde infaz olunur. Tasdik edilmediği takdirde Meclis’ce ittihaz edilecek karara tevfik-i muamele olunur. Madde 9- İşbu ceraimin emr-i muhakemesi için mahkemelerce istenilen şahsa, celp ve davete hacet kalmaksızın bilahüküm intizar müzekkeresi tastir kılınır. Madde 10- İsyana iştirak etmeyen eşhas hakkında ligarazin isnadatta bulunanlar isnat ettikleri cürmün cezasıyla mücazat olunurlar. Madde 11- Haklarında gıyaben hüküm sadır olan eşhas derdestlerinde işbu kanuna tevfikan yeniden ve vicahen muhakemeleri icra olunur. Madde 12- İşbu kanun her mahalin idare amiri tarafından nahiye ve kaza, liva ve vilayet merkezlerine ve köy hey’et-i ihtiyariyeleri müctemian celp edilerek if’am ve suret-i tebliği mutazammın hey’et-i mezkure azalarının imzalarını havi zabıt varakları tutarak idare meclislerince hıfzedilmekle beraber kavaninin neşir ve ilanı hakkındaki kanuna tevfikan ayrıca neşir muamelesi dahi yapılacaktır. Madde 13- işbu kanunun icra-yı ahkamına Büyük Millet Meclisi me’murdur. Madde 14- İşbu kanun her mahalde tarih-i tebliğ ve ilanından kırk sekiz saat sonra mer’i olacaktır.”

97

EK: 2 FİRARİLER HAKKINDA KANUN Kanun No: 21, 11 Eylül 1920

Madde 1- Muvazzaf ve gönlü ile hizmet-i askeriyeye dahil olup da firar edenler veya her ne suretle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari derdest ve sevkinde tekasül gösterenler ve firarileri ihfa ve ilbas edenler hakkında mülki ve askeri kavaninde mevcut ahkam ve ind-el-icap diğer güne mukarrerat-ı cezaiyeyi müstakilen hüküm ve tenfiz etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalarından mürekkep (İstiklal Mahkemeleri) teşkil olunmuştur. Madde 2- Bu mahkemeler a’zasının adedi (üç) olup Büyük Millet Meclisi’nin ekseriyet-i arasile intihap ve içlerinden birisi kendileri tarafından Reis addolunur. Madde 3- İşbu mahkemelerin adedini ve mıntıkalarını Hey’et-i Vekile’nin teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi ta’yin eder. Madde 4- İstiklal Mahkemeleri’nin kararları kati olup infazına bilimum kuva-yi müsellaha ve gayr-i müsellaha-i devlet me’murdur. Madde 5- İstiklal Mahkemeleri’nin evamir ve mukarreratını infaz etmeyenler veya infazda taallül gösterenler işbu mahkemeler tarafından taht-ı mahkemeye alınır. Madde 6- Her istiklal Mahkemesi ketebe ve müstahdeminin maaşatı şehri yüz lirayı geçmeyecektir. Madde 7- Her İstiklal Mahkemesi vazifeye mübadereti anında firari ve bakaya efradının bir müddet-i muayyene zarfında icabetini te’minen her türlü vesaiti tebliğiyeye müracaat eder. Madde 8- İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir. Madde 9- İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi me’murdur.
Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, s. 7.

98

EK: 3 SUİKASTÇİLERİN KİMLİKLERİ Sarı Efe Edip: Suikastın İzmir ayağını organize etmiştir. Efe Edip 1 İstiklal Mahkemesi’nde kimlik tespiti sırasında kendisini, “Adım, Mümtaz oğlu Edip Bin Mümtaz. Jandarma yüzbaşılığından emekliyim. ‘Sarı Efe’ namıyla tanınırım. Liman İnhisar (Tekel) İşleri’nde üyeyim”. şeklinde tanıtmıştır. Sarı Efe Edip, Kurtuluş Savaşı’nda Kuvay-ı Milliye müfrezelerini yönetmiş; bütün yaşamı silahşörlük ve komitecilik ile geçmiştir. Emekli Jandarma Yüzbaşı olan Edip Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Rumeli bölgesi silahşörlerindendi. TBMM Başkanı olan Kazım Özalp’in harp okulundan sınıf arkadaşı olan Edip Bey; sanıklardan Şükrü Bey’in Serez Mutasarrıflığı sırasında aynı yerde jandarma kumandanlığı yaptığı için birbirleriyle iyi dost idiler. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarla girdiği çatışmadaki başarılarından dolayı savaştan sonra kendisine Değirmendere dolaylarında bir çiftlik verilmiş ve maaş bağlanmıştı. Ziya Hurşit: İzmir Suikasti’nin elebaşlarından Ziya Hurşit 2 , Kadı Mehmet Hurşid’in oğludur. Almanya’da gemi mühendisliği üzerine öğrenim görmüş, yurda döndüğünde öğretmenlik yapmıştır. Babası Kadı Hurşid’in hizmetlerinden dolayı, Gazi Mustafa Kemal tarafından yaşı küçültülerek I. TBMM’ye Rize (Lazistan) Mebusu seçilmiştir. İlk TBMM’de muhalif grup olan İkinci Grup’ta yer almış, İkinci Grup liderlerinden Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in Mustafa Kemal’i muhafız tabur komutanı Milis Yarbayı Topal Osman Ağa tarafından öldürülmesinde Gazi Paşa’yı sorumlu bulmuş ve bu yüzden O’na kin bağlamıştır. Yakışıklı, terbiyeli, kibar giyimli ve davranışlı ve düşündüklerini söylemekten hiç çekinmeyen, atak ve
1

Daha geniş bilgi için bkz: Uğur Mumcu, Gazi Paşa’ya Suikast, Tekin yay., İstanbul, 1994, ss. 9-11; n Anıl, Mahkeme Tutanaklarına Göre İzmir Suikasti Davası, Kastaş yay., İstanbul, 2005, ss. 31-32; Azmi Nihat Erman, İzmir Suikasti ve İstiklal Mahkemeleri, Temel yay., İstanbul, 1971, ss. 11; Kılıç Ali’nin Anıları, ss. 476-477; Osman Selim Kocahanoğlu, a.g.e., ss. 42-43. 2 Ayrıntı için bkz: Osman Selim Kocahanoğlu, a.g.e., ss. 41-45; Cemal Avcı, a.g.m., ss. 96; Uğur Mumcu, a.g.e., ss. 9; Yaşar Şahin Anıl, a.g.e., ss. 30; Kılıç Ali’nin Anıları, ss. 422, 423, 461, 462; Kılıç Ali, İstiklal Mahkemesi Anıları, Sel yay., İstanbul, 1955, ss. 63, 64; Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Goloğlu yay., Ankara, 1972, ss. 190-192.

99

gözü pek bir gençti. Mesela; Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Zaferi’nden dönüşünde yapılan büyük karşılama gösterileri üzerine Meclis’in toplantı salonundaki karatahtaya “Bir millet putunu kendi yapar, kendi tapar” diye yazmıştır. Laz İsmail: Suikastın tetikçilerinden Laz İsmail 3 , Ziya Hurşit’in kışkırtmasıyla Mustafa Kemal Paşa’yı gözünü kırpmadan öldürmeyi planlamıştır. Aslen Rize’nin Pazar (O günkü adı Atina) ilçesindendi. İşgal yıllarında İstanbul Kapalıçarşı’da silahlı adamlarıyla ve güpegündüz zengin bir kuyumcu dükkanını basarak mücevharat yağmasına karışmış, cinayet işlemekten çekinmeyen cesur bir gaspçı idi. Gürcü Yusuf: Yine suikastın tetikçilerinden Gürcü Yusuf 4 da Laz İsmail’den aşağı kalmazdı. Mütareke yıllarında Karadeniz’de seyreden bir Fransız gemisini basarak milyonlarca frank gaspettikten sonra serbest bırakılmıştır. Başka bir cinayetten dolayı da Batum’dan kaçıp İstanbul’a gelmiştir. Çopur Hilmi: Suikastın üçüncü tetikçisi Çopur Hilmi, Sarı Efe Edip’in çiftliğinde kahyalık yapmış ve ordudan da görevi kötüye kullanma sebebiyle atılmıştır. Emekli teğmendir. Üzerinde bomba ve tabanca ile yakalanmıştır. Suikasta Gürcü Yusuf ve Laz İsmail ile birlikte Mustafa Kemal’e ateş etmesi planlanmıştır. Arif Bey (1882-1926): Mehmet Arif 5 1882’de Adana’da doğmuştur. Yusuf Ziya Bey’in oğludur. Karakeçili aşiretine mensuptur. Atatürk’ün sınıf arkadaşıdır. 11. Tümen Komutanı bulunduğu sırada, İnegöl dolaylarında Mezit Ormanlarında üç aylık yavru iken yakaladığı ayıyı besleyerek her gittiği yere götürmesinden “Ayıcı

3

Ayrıntı için bkz: Kılıç Ali’nin Anıları, s. 475; Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 193; Yaşar Şahin Anıl a.g.e., s. 30; Osman Selim Kocahanoğlu, a.g.e., s. 42. 4 Ayrıntı için bkz: Osman Selim Kocahanoğlu, a.g.e., s. 42; Yaşar Şahin Anıl, a.g.e., s. 31. 5 Ayrıntı için bkz: Azmi Nihat Erman, a.g.e., s. 11-13; Yaşar Şahin Anıl, a.g.e., s. 27-28; Kılıç Ali’nin Anıları, s. 412-413; Lord Kinross, Atatürk, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 495; Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 198; Kılıç Ali, a.g.e., s. 37-38; Osman Selim Kocahanoğlu, a.g.e., s. 17.

100

Arif” olarak anılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışında yanında ve maiyetinde bulunan subaylardandı. Abidin Bey (1890-1926): İzmir Suikastı sırasında Saruhan Mebusu idi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularındandır. Abidin Bey İzmir’deki suikast için gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra Sarı Efe Edip ile birlikte İstanbul’a gitmiş olması Giritli Şevki’yi şüphelendirmiş ve onun olayı hükümete ihbar etmesine neden olmuştur 6 . Abdülkadir Bey (1881-1926): İttihat ve Terakki’nin çok ünlü ve acımasız fedailerinden biriydi. Ankara Valisi Abdülkadir Bey İzmir Suikasti girişiminde hakkında İstiklal Mahkemelerince tutuklama kararı verilince ülkeden yurtdışına kaçmaya kalkışmış ancak yakalanarak Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yargılanması sonucunda idam edilmiştir. İzmir suikastınden çok daha önce de Mustafa Kemal Paşa’yı öldürmekle görevlendirilmişti 7 . Kara Kemal Bey (1879-1926): İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin

önderlerindendi. İzmir suikastı nedeniyle hakkındaki tutuklama kararına rağmen kaçmış ancak saklandığı tavuk kümesine yapılan baskında yakalanacağını anlayınca intihar etmiştir. 1921’de sürgün olduğu Malta’dan kaçarak İttihat ve Terakki’nin canlandırılmasına çalışmıştır. Şirket merkezi olarak kullandığı Mesadet Hanı’ndaki bürosu dernek merkezi haline gelmiştir. İttihatçılığı yeniden canlandırmak ve korumak için, Enver ve Talat Paşaları yurtdışına kaçarken verdikleri emir üzerine kurulan karakol cemiyeti de, Kara Vasıf ve Kara Kemal tarafından örgütlenmişti 8 . Albay Rasim: Emekli veterinerdir. Bu nedenle Baytar Rasim olarak tanınmaktadır. Suikast sırasında Albaylıktan emekli bulunuyordu. İttihat ve Terakki
6 7

Ayrıntı için bkz: Anıl, a.g.e., s. 27; Kılıç Ali’nin Anıları, s. 480. Ayrıntı için bkz: Murat Çulcu, Cumhuriyet’in İlanı ve Lütfi Fikri Davas, c. I, Kastaş yay., İstanbul 1992, s. 200; Yaşar Şahin Anıl, a.g.e., Ss. 32-33; Goloğlu, a.g.e., s. 195. 8 Ayrıntı için bkz: Kılıç Ali, a.g.e., Ss. 28-31, 62, 63; Goloğlu, a.g.e., Ss. 202; Anıl, a.g.e., s. 33-34; Kılıç Ali’nin Anıları, s. 478; Kocahanoğlu, a.g.e., Ss. 12-13.

101

Cemiyeti’nin Serez Şubesi’ni Şükrü Bey ve Edip Bey ile birlikte kurmuşlardır. Şükrü Bey’in yapılacak olan suikast hareketinde Ziya Hurşit’e yardımcı olması için Sarı Efe Edip’e gönderdiği şifreli mektubu Rasim Bey de imzalamıştı 9 . Halis Turgut Bey (1886-1926): İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelenlerindendir. Cemiyetin propaganda ve eğitim örgütü durumunda Türk Ocakları’nın genel sekreterliğini yürütmüştür. Suikast sırasında
10

kapatılan

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Sivas mebusu bulunuyordu . İsmail Canbolat Bey (1880-1926): harp okulu mezunuydu.İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin en faal üyelerinden idi. Cemiyete aşırı bağlılığı ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidar döneminde bir süre Dahiliye Vekilliği de yapmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yeniden hayat vermek istediğinden Rauf Bey ve T.B.M.M.’nin birinci döneminde muhalefeti oluşturan eski ikinci grup üyeleriyle sıkı ilişkiler içindeydi. Suikast sırasında İstanbul mebusluğu görevinde bulunuyordu 11 . Rüştü Paşa (1873-1926): Erzurum’da doğmuştur. Kazım Karabekir Paşa’nın yürüttüğü Doğu Cephesi sırasında onun en büyük yardımcılarından olmuştu. 1920 yılında TBMM üyeliğine seçildi, 1923 yılında yapılan yeni seçimlerde Erzurum Mebusluğunu yeniden kazanarak tekrar T.B.M.M.’ne girmiştir. Suikast sırasında Terakkiperver Fırkası mensubuydu 12 . Hafız Mehmet Bey (1874-1926): Trabzon eski mebusudur. Hukuk eğitimi gördüğünden bir süre Adliye Vekilliği yapmıştır. Meclis-i Mebusan’ın ikinci ve üçüncü dönemlerinde Trabzon mebusanı olarak bulunmuş ve ilk dönem T.B.M.M.’ne Trabzon mebusu olarak katılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin

Yaşar Şahin Anıl, a.g.e., s. 32. Anıl, a.g.e., s. 29. 11 Anıl, a.g.e., s. 29; Kocahanoğlu, a.g.e., s. 268. 12 Anıl, a.g.e.,Ss. 29-30.
10

9

102

yeniden yaşama döndürülmesi için çalışmalarda bulunmuş ve İzmir Suikastı’ndan önce de iktidarı ele geçirmek için girişimlerde bulunmuştur 13 . Sürmeneli Vahap: Hafız Mehmet’in yeğenidir. Balıçılıkla geçinen Sürmeneli Vahap, iş bulmak için amcasına ricada bulunmuş amcası da onu Ziya Hurşit’e gönderince adı suikast işine karışmıştı 14 . Kara Vasıf (1880-1931): İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerindendir. Bu cemiyete katılanları korumak ve Cemiyeti yeniden kurmak için oluşturulan Karakol Cemiyeti’nin kurucularındandı 15 . Hüseyin Avni (Ulaş) Bey (1887-1948): Birinci dönem T.B.M.M.’de Erzurum Mebusu olarak bulunuyordu. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu hazırlayan komisyonun sekreterliğini yapmıştır. Gerici, şeriatçı ve tutucuydu. Trabzon Mebusu Şükrü Bey’in Topal Osman tarafından öldürülmesi olayında yönetimi çok ağır dille eleştirerek şöyle demiştir: “Ali Şükrü Bey’i öldüren bilekleri kıracağız; o bilekler isterse sırmalı paşa bilekleri olsun 16 . Selahaddin (Köseoğlu) Bey (1880-1949): Çolak Selahaddin olarak da tanınan Albay Selahaddin Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın “Tek Adam” olmak niyetiyle hareket ettiğine inandığı için, muhalefetini gittikçe yoğun bir şekle sokmuştur 17 . Velid Ebüzziya (1884-1945): Gazeteci Ebüzziya Tevfik’in oğludur. İstanbul Hukuk Mektebi’nde okumuş ve sonra da Fransa’da eğitimine devam etmiştir. Dönemin ünlü gazete matbaacılarındandır. İstanbul’un işgali sırasında Malta’ya
13 14

Anıl, a.g.e., ss. 30-31. Anıl, a.g.e., s. 34. 15 Anıl, a.g.e., s. 43. 16 Anıl, a.g.e., s. 44; Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İlk Meclis (Milli Mücadelede Anadolu), Çağdaş yay., İstanbul, 1990, s. 129. 17 Anıl, a.g.e., ss. 44-45.

103

sürüldükten sonra, yurda yeniden dönüşünde Tevhid-i Efkar gazetesini çıkarmıştır. Yazıları dolayısıyla birkaç kez İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır 18 . Hilmi Bey (?-1926): Cumhuriyet yönetimine muhalif bir tutum içinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önemli isimlerindendir. Ardahan Mebusu görevinde bulunmuştur. Ankara’daki suikast davasına bakan İstiklal Mahkemelerince yargılanmış ve idam edilmiştir. Cemal (Mersinli) Paşa (1873-1941): Son Osmanlı Hükümeti olan Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olarak görev yapmıştır. Meclis-i Mebusan’ın kapatılması üzerine Malta’ya sürülmüş, dönüşünde İzmir suikastı sırasında da aynı görevde bulunduğu T.B.M.M.’nin birinci ve ikinci dönemlerinde mebusluk yapmıştır 19 . Nail Bey (?-1926): İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli organı olan Teşkilatı Mahsusa’nın kurucularındandır. Yeni bahçeli lakabıyla bilinir. Maarif ve Maliye Nazırlıkları da yapan Nail Bey, mütarekeden sonra Rusya’ya kaçmış ve yeniden yurda döndüğünde Mustafa Kemal Paşa’ya karşı muhalefet çalışmalarında bulunmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yeniden canlandırılması için Kara Kemal ile işbirliği içinde bulunan Nail Bey, Hilmi Bey gibi Ankara’daki İstiklal Mahkemeleri’nde yargılandıktan sonra “İttihatçıların Tasfiyesi” olarak adlandıracağımız bir biçimde idam edilmiştir. Dr. Nazım (1870-1926) Selanik doğumludur. Türkiye’de Tıbbiye’de başlayan öğrenimini Fransa’da tamamlayan Dr. Nazım, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularındandır. Mütarekeden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yeniden canlandırılması çalışmalarında bulunarak son zamanlarında seviyesiz bir muhalif olmuştur. Hatta, Mustafa Kemal Paşa’nın “Gazi”liğiyle alay ederek “Gazoz

18 19

Anıl, a.g.e., s. 47. Anıl, a.g.e., s. 39.

104

Paşa” diyecek kadar basit tavırlar içinde bulunmuştur. Suikastın Ankara’daki yargılamalarından sonra idam edilmiştir 20 . Cavit Bey (1875-1926): Selanik’te doğmuş, İstanbul Yüksek Mülkiye Okulu’nu bitirdikten sonra, Ziraat Bankası ve Maarif Nezareti’nde istatistik işlerinde çalışmıştır. Ayasofya Merkez Rüştiyesi ve Yüksek Öğretmen Okulu’nda İlim-i servet ve maliye dersleri vermiştir. Daha sonra Fevziye Mektebi’nde müdürlük yaptığı sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiştir. Cemiyet içindeki bilgisi, hitabet kabiliyeti, yabancılarla kurduğu ilişkiler ve yabancı dile hakimiyeti sayesinde II. Meşrutiyet’in ilanıyla beraber Selanik mebusu olmuştur. Tevfik Paşa Hükümeti’nde önce Nafıa ve daha sonra da Maliye Nazırlığı’na getirilmiştir. Kara Kemal’in yurda dönmesinden sonra ilk İttihatçılar toplantısı Cavit Bey’in Büyükada’daki konağında yapılmış ve yine bu toplantılar Cavit Bey’in Nişantaşı’ndaki konağında da yapıldığı için onun siyasal hareketleri yönetimin dikkatini çekmiştir. Fransız dostu olan ve bu durumla övünen Cavit Bey 21 , II. Abdülhamit’in oğlu Burhanettin Efendi’den boşanan Aliye Hanım’la evlendiğinden sarayla da ilişkisi olmuştur. Eski Maliye Nazırı olan Cavit Bey, Ankara İstiklal Mahkemeleri’ndeki yargılamaları sonucu idam edilmiştir. Lozan Antlaşması’nın müzakerelerinin ilk devresinde bulunan Cavit Bey, Osmanlı Borçları konusunda, Fransız görüşüne uygun olarak borçların Türk Devleti’nin sorumlu tutulmasını istemiştir. Bu görüşü savunduğu için de heyetten çıkarılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yeniden yapılanması yolundaki çalışmaları ve suikastin parasal desteğini sağladığı yolundaki tezlere rağmen Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal’in yakın arkadaşları tarafından da onun suçsuz bulunduğuna işaret etmektedir. Bekir Sami (Kunduk) Bey (1879-1934): Kurtuluş Savaşı’nda Ulusal direniş hareketlerini örgütlemiş ve T.B.M.M. Hükümeti’nde Hariciye Vekilliği

20 21

Anıl, a.g.e., s. 41. Ayrıntı için bkz: Anıl, a.g.e., ss. 39-40; Mehmet Cavit Bey, Zindandan Mektuplar, Liberte yay., Ankara, 2005, “Takdim” kısmı; Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Doğan Kardeş Matbaacılık, İstanbul, 1969, s. 405; Erman, a.g.e., ss. 13-14.

105

yapmıştır. 1925’te Albaylıktan emekli olduktan sonra siyasete girmiş ve İzmir suikastı sırasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Tokat mebusu olarak bulunuyordu 22 . Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa (1877-1954): Kurmay okulunu bitirmiş ve orduya katılmıştır. Üsküp İttihat ve Terakki Cemiyeti şubesinin kurucularından olan Cafer Tayyar Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Mustafa Kemal Paşa’nın başlattığı devrimlere karşı çıkmıştır. Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşa’lar ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasında rol oynamıştır. Parti kapatıldıktan sonra Edirne mebusluğu görevinde bulunmuştu. Kazım Karabekir Paşa (1882-1948), Jandarma Alaybeylerinden Mehmed Emin Bey’in oğludur. Harp okulunu bitirdikten sonra Kurmay Okulu’na girerek buradan mezun olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nin güvencesi olmuştur. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan devrimler hareketlerinde Mustafa Kemal Paşa ile ters düşmesi muhalefet saflarına geçmesine neden olmuştur. Karabekir’in başkanlığında, Rauf Bey, Adnan Bey, Refet Paşa ve Cafer Tayyar Paşa’larla birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ordudan ayrıldıktan sonra İttihatçıların arasına katılan Karabekir, İzmir suikastından haberi olmadığını sorgulamalarında anlatmıştır 23 . Ali Fuat (Cebesoy) Paşa (1883-1968): Erzurum Askeri Rüştiyesi ve Saint Joseph Fransız Okulu’nda öğrenim görmüştür. Gerek Birinci Dünya Savaşı gerekse de Kurtuluş Savaşı’nda göstermiş olduğu başarılar kendisine önemli görevler verilmesinde etkili olmuştur. Mustafa Kemal ile askeri okuldan sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Paşa 24 , ülkenin yönetim biçimi, devrimler ve altyapı hazırlıkları konusunda onunla ters düşerek Terakkiperver Cemiyet Fırkası adı altında yerini almıştır.

22 23

Anıl, a.g.e., ss. 34-35. Anıl, a.g.e., ss. 35-36; Kocahanoğlu, a.g.e., s. 223. 24 Anıl, a.g.e., ss. 37-38.

106

Refet (Bele) Paşa (1881-1963): Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin ve Gazze’deki çalışmalarıyla ismini duyurarak askerlik yaşamında büyük zaferler kazanmıştır. Aslında manda ve himaye taraftarı olarak katıldığı Ulusal Kurtuluş Savaşı’na girmesinde Mustafa Kemal’in etkisi olmuştur. İç isyanların bastırılmasında ve Kuvay-ı Milli’den düzenli orduya geçişte büyük başarılar sağlayan Refet Paşa 25 , birinci dönem T.B.M.M.’ne Denizli mebusu olarak katılmıştır. Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmazlığa düşmesinden sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katılmış ve İzmir suikastı sırasında da İstanbul mebusu olarak görev yapmıştır. Rauf Bey (Hüseyin Rauf Orbay) (1881-1964): Çerkez asıllıdır. Heybeliada Bahriye Mektebi’ni bitirdikten sonra, Osmanlı deniz kuvvetlerine katılmıştır. Balkan Savaşları’ndaki başarılar sebebiyle “Hamidiye Kahramanı” olarak anılan Rauf Bey’in Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki imzası Lozan Barış Antlaşması’na gitmesine engel olmuştur. Mustafa Kemal Paşa ve yakın çevresiyle bu tarihten sonra anlaşmazlığa düşmüş ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katılmıştır. Sağlık sorunları ve tedavi amaçlı gittiği yurtdışında bulunduğu sırada İzmir Suikastı olayında sanık olarak belirlenmiş ancak kendisi 30 Haziran 1926 ve 12 Ekim 1926 tarihli mektuplarında olayla ilgisi olmadığını yazmıştır. On yıl daha yurtdışında yaşayan Rauf Bey, af yasasından sonra yurda geri dönmüştür 26 . Dr. Adnan (Adıvar) Bey (1882-1955): Tıbbiyeyi bitirdikten sonra II. Abdülhamid’e karşı tutumu nedeniyle Avrupa’ya kaçmıştır. Eşi Halide Hanım ile birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ikinci başkanlığına getirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmazlığı sebebiyle 1925’te tekrar Avrupa’ya gitmiş ve 1939’da yurda dönmüştür.

25 26

Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Burçak yay., İstanbul, 1996, s. 145, 146; Anıl, a.g.e., ss. 38,39. Osman Selim Kocahanoğlu, Rauf Orbay’ın Hatıraları (1914-1945), Temel yay., İstanbul, 2005, ss. 388-404; Anıl, a.g.e., ss. 42, 43.

107

Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey (1874-1957): İstanbul Mekteb-i Mülkiyesi’nden mezun olmuştur. Meşrutiyet döneminde, İstanbul Mebusluğu, Meclis-i Mebusan Başkanlığı ve Duyun-u Umumiye Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Tevfik Fikret ile birlikte kurdukları Tanin gazetesindeki makaleleri ile ün kazanmıştır. Cavit Bey gibi, Lozan Antlaşması’nda borçlar konusundaki görüşleri sebebiyle görevinden alınmıştır. Aslında Hilafet yanlısı olan Hüseyin Cahit, Tanin gazetesindeki muhalif yazıları sebebiyle daha önce de Çorum’a sürülmüştü. Cavit Bey oğlu ve eşi Aliye Hanım’ı yakın arkadaşı Hüseyin Cahit’e emanet etmiştir. Ahmet Emin (Yalman) Bey (1888-1972), İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmiş oradan da ABD’ne giderek felsefe ve gazetecilik eğitimi görmüştür. Vatan gazetesinin sahibidir. Daha çok iktidara muhalefet yazdığı Sabah, Yeni Gazete ve Tanin gazetelerindeki yazılarından sonra önce Kütahya’ya sonra da Malta’ya sürgüne gönderilmiştir.

108

EK: 4 MAHKEME ÜYELERİNİN BİYOGRAFİLERİ a) Başkan Ali (Çetinkaya) (1878-1949): Afyon’da doğmuştur. Bursa Askeri Lisesi ve Harp Okulu’nu bitirdikten sonra Makedonya ve Arnavutluk’da görev almıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde uzun yıllar çalışmış, İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinden bir kısmının Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkeyi terketmeleri üzerine eski İttihatçıları korumak için kurulan örgütlerden bazılarının yönetiminde çalışmıştır 1 . 31 Mart Olayı’ndan sonra Selanik’e sürgün edilen II. Abdülhamit’in korunması ile ilgili askeri birliğin komutanlığını yapan Ali Bey, 1911 Trablusgarp Savaşı’nda da Mustafa Kemal’in yanında bulunmuştur. Mütarekeden sonra Ayvalık Bölgesi Kumandanı olmuştur. 1920’de Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Afyon Mebusu olarak katılmış, İstanbul’un işgalinden sonra Malta’ya sürülmüş, 1921’de serbest bırakılınca Ankara’ya dönmüştür. Müdafaa-i Hukuk ve daha sonra C.H.P. idare meclislerinde görev almıştır. İkinci dönem T.B.M.M.’ne yeniden Afyon Mebusu olarak girmiştir. 1925’te Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı olan Ali Bey, 1934-1939 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı ve 1939-1940 yılları arasında da Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır 2 . Ali Çetinkaya’nın, Cumhuriyet’in kuruluşunda taviz vermeden kararlı davranışlarıyla bulunduğu mevkilere bakacak olursak, hem iyi bir asker, hem siyaset adamı hem de hükümetler değişse de uzun yıllar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bulunması değerli bir devlet adamı olduğunu gösterir. 1925’te İstiklal Mahkemesi Başkanı olunca da dönemin en önemli davalarından İzmir suikastı ve İttihatçıların tasfiyesi konusundaki kararları onu İstiklal Mahkemeleri’yle bütünleştirmiştir. Türk demokrasisinin temellerinden biri olan milli birlik hareketi, iç güvenliğin sağlanması ve İstiklal Mahkemeleri’nin başkanlığını bu dönemde yapmış olması, Ali Çetinkaya’ya Türk inkılâbına karşı olanların saldırılarda bulunması söz konusu olmuştur 3 .

1 2

Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, C: II, Emre yay., İstanbul, 1993, s. 210. Aybars, İstiklal Mahkemeleri, ss. 485-486. 3 Ergün Aybars, “İstiklal Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya”, Ali Çetinkaya’yı Anma Paneli Bildirileri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000, s. 16, 24.

109

b) Üye Kılıç Ali (1888, 1970): 1918’de yüzbaşılığa yükseldikten sonra Kafkas Orduları başvekilliğine atanmıştır. Mondros’tan sonra, askeri görevinden ayrılmış, 1919’da bir savaşçı olarak Temsil Heyeti’ne katılmıştır. Aynı yıl Mustafa Kemal Paşa tarafından Elbistan ve Maraş dolaylarındaki ulusal direniş örgütlerini düzenlemekle görevlendirilmiştir. TBMM’nin açılmasından sonra Ayıntap (Gaziantep) mebusu olarak Meclis’e katılan Kılıç Ali Yozgat Ayaklanması’nın da bastırılmasında önemli görevler üstlenmiştir. Kılıç Ali, Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşı olarak O’nun devrim hareketlerinin yanında olmuştur. Aynı zamanda Kılıç Ali kuruluşundan itibaren Ankara İstiklal Mahkemesi üyeliği görevini de yürütmüştür 4 . c) Üye Reşit Galip (Baydur) (1893-1934): Rodos’ta doğmuştur. Babası yargıç Mehmet Galip Bey, annesi Rodos’lu Münevver Hanım’dır. 1917’de Askeri Tıbbiye’yi bitirmiş ancak 1919’da sağlık nedenleriyle ordudan ayrılmıştır. 1919’da onbeş arkadaşıyla “Köycüler” adıyla bir cemiyet kurarak, bir yandan Tavşanlı’da doktorluk yapmış bir yandan da Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı’nı yürütmüştür. 10 Ocak 1925’te T.B.M.M.’ye Aydın Mebusu olarak girmiş, aynı yıl Ankara İstiklal Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. Cumhuriyet ve devrimlere sıkı sıkıya bağlı olan; Reşit Galip, Türk Ocakları Merkez Heyeti Reis Vekilliği, 1930’da Türk Tarihi Tetkiki Cemiyeti’nin Genel Sekreterliği’ni yapmış ve 1931’de Türk Ocaklarının kapanması üzerine Halkevleri’nde göreve başlamıştır. Ayrıca 1932’de Milli Eğitim Bakanı olmuş ve Bakanlığı sırasında “Üniversite Reformu” konusunda başarılı çalışmalar yapmıştır. 1933’te Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Türk Tarih Kurumu’nda çalışmalarını sürdürmüştür. 1934’te genç yaşta zatürreden ölmüştür 5 . d) Yedek üye Ali (1881-1951): Rize’de doğmuş ve hukuk eğitimi görmüştür. Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yedek üye olarak seçilen Ali Bey, T.B.M.M.’de Rize ve Çorum Mebusu olarak da görev yapmıştır 6 .
4 5

Anıl, a.g.e., s. 143, Anıl, a.g.e., s. 143, Aybars, a.g.e., s. 488. 6 Anıl, a.g.e., s.144.

110

e) Savcı Necip Ali (Küçüka) (1893-1941): Denizli’de doğmuş ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Yunan işgali sırasında Denizli’de Kuva-yı Milliye örgütlerinin kurmuştur. Sivas Kongresi’ne katılmış ve TBMM’nin ikinci dönemine kadar Denizli mebusu olarak görevde kalmıştır. Ankara İstiklal Mahkemesi’nde savcı olarak görev alan Necip Ali, Hakikat gazetesini çıkarmış ve gazeteyi başyazar olarak yönetmiştir. Ayrıca, Kadın Hukuku adlı bir eseri de bulunmaktadır 7 .

7

Aybars, a.g.e., s. 487.

111

EK: 5 MUSTAFA KEMAL İLE İSMET PAŞA’NIN SUİKAST OLAYININ GİDİŞATI ÜZERİNE TELGRAFLAŞMALARI a) Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya Çektiği İlk Telgraf: İzmir – 19.06.1926 Şifre, makine başında Ankara’da Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine: 1- Suikast tertibinin ortaya çıkartılması ve tutuklananların ititrafları ile benim anladığım durum şudur: Karşımızda iktidarı olmak isteyen Terakkiperver Cumhuriyet Partisi adı altında çalışan bir komite vardır. Eski muhalif İkinci Grup mensupları adı geçen komiteye bağlıdırlar. Bu partinin genel merkezi ve üyeleri, genel girişimleri yönetmekte ve karar almaktadır. Bu siyasal kuruluşun tıpkı İttihat ve Terakki cemiyetinde olduğu gibi, bir de fedai şubesi vardır. Bu şube, parti genel merkezindeki bir üyeye bağlı olarak çalışır. Büyük olasılıkla bu üye Şükrü Bey’dir. Abdülkadir Bey, bu şubenin bir şefi gibi kabul edilebilir. Suikast hakkındaki karar parti genel merkezince bütün üyelerince alınmıştır. Hatta suikastın gerçekleşmesinde silah kullanacaklarla yakın temaslarda bulunmak suretiyle bazı üyeler tarafından takip olunmuştur. Rauf Bey, burada bulunmamak için Avrupa’ya gitmiş: Kazım Karabekir Paşanın Ziya Hurşit ile Ankara’da gizli teması, Arif’in evinde silah kullanacakların

Uğur Mumcu, Gazi Paşa’ya Suikast, Tekin yay., İstanbul, 1994, ss. 19-32.

112

da katıldıkları bir toplantı, Adnan Beyin Londra’da uzun süre kalması üzerinde düşünülmesi gereken noktalardır. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf gibi fedai gruplarından başka Ankara’da Eskişehir ve İstanbul’da dahi fedai gruplarının olduğunu kabul etmek gerekir. Eski Lazistan milletvekili Hoca Necati’nin bir takım adamlarla Eskişehirde bulunması da üzerinde durulması önemli noktalardandır. Bu gördüğüm durum, İstiklal Mahkemesinin yüksek tutuklamaları ile aydınlanacaktır, ümidindeyim. Buna göre Terakki Perver partisi liderlerini ve bir kısım üyelerini tümüyle tutuklayıp cezalandırmak gerekecektir. Hükümetin her yerde gayet dikkatli, tedbirli, kuvvetli ve uyanık bulunması, ordu hakkında öngörüye biraz da önem verilmesi uygun olur. Önemli bu yurt sorununu yöntemle çözeceğiz. 2- İstiklal Mahkemesi Yüksek Kurulu da durumu benim gördüğüm gibi görüyor. b- İçişleri Bakanı Recep Beyin ( Peker ), Polis Müdürü Abidin Bey’den aldığı bilgi üzerine, İsmet Paşanın Kazım Karabekir Paşa’yı serbest bırakmasını Gazi’ye bildirdiği şifreli telgraf: Riyaseticumhur Başkatibi Tevfik Beyefendi’ye: 18.06.1926 – Bizzat açılacaktır. Başbakan, suikastın tertipçileri arasında bulunan Terakkiperver liderlerinin tutuklanmalarına kesin olarak karşıdır. Bunun için henüz yeterli kanıtın henüz yeterli kanıtın elde edilemediği kanısındadır. Bu durumun mahkeme kararının uygulanması ile daha kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyorlar. Bu nedenle, Karabekir Paşa ve Hüsrev Bey’in tutuklanmalarını müdahale ederek önlediler. radikal ve ivedi bir

113

Kendileri hareket etmek niyetinde ise bu takdirde yolda bulundukları sırada oldubitti karşısında daha ileri gidilmesinden endişe duyduklarını özellikle kaydetmek zorundayım. Gazi Paşa Hazretleri’nin Ankara’ya hareket buyurmaları bizce tercih edilirse de bu konu kendileri tarafından kararlaştırılacaktır. Bu bilgileri Cumhurbaşkanı Hazretlerine bizzat arz ile başka bir şey yazılıyormuş şeklinde olarak makine başında namına bildirilmesi ve cevabınızın bizzat şifre ile yapılmasını rica ederim. c- İsmet Paşa’nın Gazi’ye Cevap Verdiği Telgraf: Cumhurbaşkanı Hazretlerine: Sabahleyin ve şimdi lütuf buyurulan iki telgraftaki düşüncelerinizi enine boyuna düşündüm. Sizin düşüncelerinizdeki doğruluk, bizler için deneylerle kanıtlanmıştır. Bu içtenlikli duruma dayanmazsam ve Terakkiperver Partisi’nin hepsinin tutuklanmaları davanıza ve şahsen size çok zararlı olacağımı bilmesem bu görüşlerimde bu kadar ısrarlı davranma cesaretini gösteremezdim. Sorunu tartışalım: Sarı Efe, Şükrü Bey ve Abdülkadir’in düzenledikleri, bence, her şeyden önce İttihat ve Terakki Genel Merkezi’nin ve Fedai örgütünün bir işi gibi görünmektedir. Bu cephenin, İkinci Gruptan ve Terakkiperver’den başka uygun çevrelerden derece derece taraftar bulması tabiidir. Eğer, bu değerlendirmede isabet varsa, gözlerimizi diğer esaslı bir noktaya çevirmekle tehlikeyi kaynağından önlemiş değil, ayrıntı ve görünüş ile meşgul olarak işin esasını kaçırmış oluruz. Aslolan bu cephe ise: İttihat ve Terakki Genel merkezi, ister Terakkiperver olsun, tutuklanmaları ilk anda bu kadar genişletmek, suikast haberinin bir anda çevrenize topladığı bütün sevgi ve içtenliği dağıtmaya yol açar. (…)

114

Açık yargılamalar ile herkesin yüreklerine kadar işleyecek mahkumiyetler kesinleşmeden Kazım Karabekir Paşa’nın, Fuat Paşa’nın ve benzerlerinin tutuklanmaları herkesin yüreğinde sırası ile şaşkınlık, acı ve direnme duyguları doğurur. Bu nedenle, genel tutuklamalar yapılmasının erken olduğu kanısındayım. Ayrıca genel tutuklamaların doğuracağı sonuçlardan endişe ettiğim sorun, bunların tek tek ve toplu olarak bizlerle çatışmaya girmeleri değildir. Olanak da olsa böyle bir çatışmaya girseler kaybedecek olanlar kendileridir. Anımsayacağınız gibi Çerkez Ethem’in ayaklanması ve ihanetinin bizlerce bilindiği günlerde Ethem avucumuzdaydı, ancak, kamuoyu Ethem’in ihanetine henüz inanmamıştır diye Ethem’i elimizden bilebile kaçırmıştık. Bu yüzden sonraları çok acı çektiğimiz halde bu kararımızdaki isabet sabit olmuştur. Aziz Paşam; Suikastin şekli büyük zaferle, büyük erdemlerle yücelen şahsınızın ne kadar güçlü olduğunu gösteren yeni bir kanıttır. Sizi öldürmek gibi sonuçları bilinmeyen büyük bir emir için düşmanlarımız Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi’den başkalarını bulamamışlardır. Bunlar ya içinden haber verirler, ya onlara engel olmak - basit ya da değil- sonunda bir zabıta sorunudur. Fakat, sağ duyulu kamuoyunun yaptıklarımızın doğruluk ve adaletine zaman tanımasak, bu bizi, zalim ve gaddar durumuna düşürür ki, bundan sonra suikaste teşebbüs edecekler genç aydınlar olur. Artık o zaman, zabıta, sanık, gizlilik ve emniyet kalmamıştır. İşte korktuğum sonuç budur. Davamızı ve sizi canımdan çok sevdiğim kıymetli şahsınızı bu tehlikeden korumak istedim. İstiklal Mahkemesi, bu görüşlerdeki içtenliği kabul etme lütfunda bulunursa, yine kendisi teşebbüs ederek yeni bir kararla genel tutuklamalardan vazgeçebilir.

115

Abdülkadir’in tutuklanma konusu, şüphesiz, ısrarla izlenmesi gereken önemli bir konudur. Öteki büyük tutuklamalar, açı duruşmalarda koşullara bağlı olur. Bu süre içinde serbest kalanlar, saldırı ve suikast ise bu kadar kuşku altındayken başarılı olamazlar. Yurt dışına kaçanlarsa kendilerini manen suçlanmış ve idam etmiş olurlar. Bu hareketlerin bize hiç zararı olmaz. Özet olarak; Genel tutuklamalardan vazgeçilmesi ve verilmiş emrin geri alınmasını istirham ederim. d- Mustafa Kemal Paşa’nın İsmet Paşa’dan Aldığı Telgrafı Makine Başında Verdiği Yanıt: İzmir, 19.6.1926 Gizli-Kişiye Özel Ankara’da Başbakan İsmet Paşa Hazretlerine: Düşüncelerimi benimsediğinizi belirten sözleriniz için zat-ı devletlerine teşekkür ederim. İçinde bulunduğunuz sorunda bana emniyet buyurmanızı öneme rica ederim. Düzenlenen Sarı Efe, Şükrü Bey, Abdülkadir gibi sınırlı kişilerin eseri değildir. Tahmin buyurduğunuz gibi İttihat ve Terakki, İkinci Grup ve bunları bünyesine almış bulunan Terakkiperver Partisidir. Bu durumun değerlendirilmesinde arada görülen fark, burada elde edilen bilgilerin gereği kadar ayrıntı ile Ankara’ya arz edilmemiş olmasından kaynaklandığının sanıyorum. İstiklal Mahkemesi, önce özel bir soruşturma kurulu ile mahkumları birer birer dinlemiş ve her şeyi söyletmiştir. Açık duruşma, burada suikaste alet olanların düzeyinde değil, asıl bunların kışkırtıcı olan Terakkiperver Partisi liderlerinin

116

liderlerinin tutkulu olarak buraya gelmelerine kadar ertelenmesi kamuoyuna etki yapmak için tercih edilmiştir. Kazım Karabekir Paşa, Fuat Paşa ve benzerlerinin kamuoyunda suçlu olduklarını kabul etmek gerekir. Genel tutuklama zamanında değil, biraz dageç başlamıştır. Bundan dolayı kaçanlar çoğalmıştır. Tereddüdümüz devam ederse (daha fena) herkese emniyetimizin olmadığı izlenimini verecek durumlara düşeriz. Bugünkü asileri Çerkez Ethem ve arkadaşları ile karşılaştırmaya gerek yoktur. O zaman ile bu zaman arasında koşullar ve düşünceler arasındaki fark büsbütün fazladır. Beni öldürmek için düşmanlarımızın bulduğu suikast araçlar, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi ve Ziya Hurşit hafifsemeyle görülecek araçlardan değildir. Bir de düşmanlarımızın kullanacakları araçların bunlarla sınırlı olmadığı da anlaşılmaktadır. Güvenlik güçlerinin hiçbir yerde hiçbir başarı göstermediği sabit olmuştur. Asla zalim ve gaddar mevkide değiliz. Adları Laz, Gürcü, Sarı Efe, Çopur, Ziya Hurşit gibi herkes tarafından beğenilen ile örtünen bugünün genç ve aydınlarıdır. İstiklal Mahkemesinin her tarafa bildirdiği tutuklama kararları uygulanmıştır. İstanbul’da yakalanmayanlar, kısmen kaçanlardır. Oldu bitti ile bu kadarı geri aldırıp, tutukluları serbest bırakmaktan büyük hata olmaz. Abdülkadir’in güvenlik güçlerine yakalanabileceğinden şüpheliyim. Bunun için ayrıca önlem düşünmek gerekir. Ortadan kaybolanların yurtdışına kaçmalarından ben de endişeli değilim. Fakat, İttihat ve Terakki örgütüne bağlı olanların Meşrutiyet’in ilanından önce dağlara kaçarak ve en son çarelere başvurma sonucu ve yıllar sonra İttihat ve Terakki yerine geçen Nazım Paşa ve arkadaşlarının İttihat ve Terakkicilere hoşgörüsünün sonuçları özenle anımsanmalıdır.

117

Benim sevgili İsmet’im; Kendini üzme. Durumun gereği çok ivedi ve duraksamadan hareket etmektir. Bana güveneceğinize bütün kalbimle inanarak gözlerinizden öperim. e- İsmet Paşa’nın Gazi’ye Cevaben İkna Olduğunu Anlatan Telgrafı: Ankara, 20.6.1926 Cumhurbaşkanı Hazretlerine; Sevgili Paşam; Güzel sözlerinize candan teşekkür ederim. Ne kadar acı çektiğimi tasavvur edemezsiniz. Bu hareket tarzını aklım almıyor. Izdıraptan ve ruhi mücadeleden kalbim parçalanıyor. Siz bana nasıl hareket tarzı tavsiye edersiniz? f- Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’yı İzmir’e Davet Eden Telgrafı: Başbakan İsmet Paşa Hazretlerine; Son kısa telgrafnameler üzerine mahkeme kurulu ile derinlemesine konuştum. Izdırabınızdan çok elem duyduk. Yüz yüze görüşmeden başka çare bulamadık. Hemen İzmir’e hareket buyurmanız uygun olacaktır. Uygun ve mümkün görürseniz uçakla. Makine başında cevab-ı devletinizi bekliyorum İsmet Paşa’nın İstiklal Mahkemesine Çektiği, Tutuklamaları

Onayladığını Bildiren Telgraf : İstiklal Mahkemesi Yüksek Başkanlığına; Adli yetkinize verilmiş sorunun içeriği hakkında Ankara’da iken bilgi almıştım. Bu kez İzmir’e varışımda eldeki bilgimin, TBMM’den yüksek kurulunuza verilen yetkinin kullanılmasını gerektirecek değerde olduğu sonucuna vardım. Şimdiye kadar her yurt sorununa olduğu gibi bu kez de çalışmalarının sonucunun vatan ve ulus mutluluğu için hayırlı olacağına ve adalet örnekleri ile taçlanacağına güvenimin tam olduğunu bildiririm.

118

Ek:6 İZMİR EVRESİNDEKİ İDDİANAME “Türkiye kamuoyundan aldığı ilerici ve mutlu ilham ile devlet kavramının ifade ettiği alan içinde memleketin sosyal, ekonomik ve medeni gelişimine çaba harcamaktan bir an uzak kalmamış olan Cumhuriyet ve İnkılap Hükümeti’yle demokrasi idare usulünün hâkim olduğu her memlekette kullanılan siyasi ve medeni mücadele daima mümkün ve hiçbir kanuni kayıtla kapalı değilken; isimleri aşağıda zikrolunan kişiler olumsuz ve karanlık bir ruh taşıyan zümreden aldıkları telkin dairesinde –dünya tarihinde meydana getirdikleri çok iğrenç ve kanlı levhalar dolayısıyla, daima düşünen insanlık tarafından lanet ve nefretle karşılanan- hiç de meşru sayılmayan, ancak canilere yakışır teşebbüslerle hükümeti yıkmak ve menfûr gayelerine ulaşabilmek için Türkiye Cumhuriyeti ve inkılabının bilhakkın temsilcisi bulunan Reisicumhur Hazretleri’ne suikast yapmak suretiyle memlekette bugün genişliği ve dehşetinin ölçülmesi mümkün olmayan bir felaket hazırlama teşebbüsünde bulunmuşlardır. Çok kızıl ve alçakça fikirler çevresinde birleşen ve uzuvlaşan ve Türk inkılap tarihinde ebediyen meşum kara bir leke olarak yaşayacağı muhakkak bulunan bu zümrenin tertip ve izhar ettiği (hazırladığı) alçakça teşebbüsleri tafsilen (ayrıntılı) arz edeceğim… 1926 yılı Haziranı’nın 17’nci Çarşamba günü İzmir’e seyahat tariki ile muvasalat edecek olan Reisicumhur Hazretleri’ne bir suikast yapılacağından bahisle vaki olan malumat ve istihbarat üzerine mezkûr tarihten iki üç gün evvel Gülcemal vapuru ile İzmir’e gelmiş olan Lazistan sabık mebusu Ziya Hurşit ve Laz İsmail ve Gürcü Yusuf, mülâzım-ı evvellikten mütekait (teğmenlikten emekli) Çopur Hilmi adlarındaki kimseler, ayrı ayrı ikâmet ettikleri yerlerinde mahalli polisince derdest ve tevkif edilmişlerdir.

Kılıç Ali’nin Anıları, ss. 447-459; Osman Selim Kocahanoğlu, a.g.e., ss. 130-141; Hakimiyet-i Milliye, 27-29 Haziran 1926; Kandemir, a.g.e., ss. 24-30; A. N. Erman, a.g.e., ss. 55-73.

119

Bunların üzerlerinde iki İngiliz bombası ve müceddet (yeni) dört ve müstamel (kullanılmış) iki Belçika revolverler ve fişekleri bulunmuştur. Alelusul ârız ve amîk icra kılınan tahkikat ve yüzleştirmeler sonucu bunlardan Ziya Hurşit, 1923 yılı ortalarından itibaren Reisicumhur Hazretleri’nin imhası için bir suikast şebekesiyle ilgilendiğini ve evvela esbak Ankara Valisi Abdülkadir Bey’le ve bunun vasıtasıyla da İzmit Mebusu ve Terakkiperver Fırka üyelerinden Şükrü Bey’le anlaştıklarını ve bu hususta müteaddit defalar muhtelif zaman ve mekanlarda toplantı ve müzakere ettiklerini ve bu maksadın temin edilmesi için yukarıda beyan olunan Laz İsmail ve bilahare Gürcü Yusuf’u tedarik ve Şükrü Bey’le tanıştırdığını ve geçen yıl Kânûn-ı evvel (Aralık) aylarında Şükrü Bey’in Ankara’da bulunan suikastçı adamlarıyla beraber işbu suikast fiilini icra edebilmek üzere Laz İsmail ile Gürcü Yusuf’u beraberinde Ankara’ya götürdüğünü ve iki üç gün sonra da kendisinin Ankara’ya gittiğini ve Terakkiperver Fırka Kulübü’nde misafir kaldığını ve Laz İsmail ile Gürcü Yusuf’un, Şükrü Bey’le görüştüklerini ve yine Laz İsmail’in bir gece, Şükrü Bey’in tavsiye ve delaletiyle Eskişehir Mebusu Arif Bey’in (Ayıcı) Çankaya yolu üzerinde bulunan köşküne götürüldüğünü ve Çankaya yolu üzerinde suikast icrasına elverişli yerlerin tetkik edildiğini ve bundan başka Meclis’e birlikte gittiklerini ve akşamdan sonra Heyet-i Vekile’nin (Bakanlar Kurulu) toplandığı binanın durumunu ve Ankara Kulübü’nün etrafını tetkik ettiklerini ve her nasılsa suikast icrasını o esnada uygun görmeyen kardeşi Ordu Mebusu Faik ve diğer Terakkiperver Müdiranı’nın muhalefetiyle kuvveden fiile çıkarmaya muktedir olamadıklarını ve İstanbul’a döndüklerini ve Şükrü Bey’in İstanbul’dan Ankara’ya kadar arkadaşlarının gidişdönüş ve diğer ihtiyaçlarına medar olmak üzere gerekli parayı bulup verdiğini, müteakiben senei hazıra zarfında Reisicumhur Hazretleri’nin Bursa seyahati dolayısıyla yeniden faaliyete geçerek yine Laz İsmail’i, Nimet Naciye namında bir kadını yanına tefrik ederek (arkadaş gibi vererek) tetkikat icrası için Bursa’ya gönderdiklerini ve Laz İsmail’in yaptığı tetkikatın elverişli olmamasına binaen İzmir’e vaki olacak seyahat esnasında yapmaklığı tasavvur ve tasmim (düşünüp kararlaştırdıkları) ve bu seyahati için dahi Şükrü Bey tarafından yetecek miktarda

120

para verildiğini ve Reisicumhur Hazretleri’nin İzmir’e seyahati tekarrür ve anlaşılması üzerine yeniden Şükrü Bey’le vaziyeti tetkik ve mütalaa ile Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’un dahi ayrıca Şükrü Bey’le görüşmelerinden sonra İzmir’e hareketlerini tesbit ettiklerini ve İzmir’de daha evvel Şükrü Bey’le bu hususta anlaşmış olan Sarı Efe Edib’e, Ziya Hurşit’e itimat edilmesini ve beraber tasarlanıp karar verilmiş suikastın yapılmasını şaret sadedinde kendisinin Edip Bey’in en yakın ve mahrem arkadaşı olan mütekaid (emekli) Baytar Miralayı (Veteriner Albayı) Rasim Bey’in imzasıyla bir mektup ve mühim miktarda meblağla yeteri kadar revolver ve cephanesini Şükrü Bey’den alarak İzmir’e hareket ettiklerini ve İzmir’e arızasız çıktıklarında Ziya Hurşit Bey’in, Gaffarzade Oteli’nde nazar-ı dikkati çekmemek için ayrıldıklarını ve derhal Sarı Efe Edib’i bularak oteldeki odasında mezkûr mektubu birlikte okuyup üstlendiklerini vazifenin icrası etrafında konuştuklarını ve Edip Bey’in kendi adamlarıyla birlikte Karşıyaka’da İdris’in bahçesinde görüşmek üzere hazır bulunacaklarını söylediğini ve gerçekten de ertesi gün akşamı Edip Bey’in arkadaşları olmak üzere bulundurduğu Giritli Şevki ile çiftliğinde müdür olarak kullandığı Çopur Hilmi adındaki kimseler beraber olduğu halde mezkûr bahçede içtima ve Edip Bey tarafından arkadaşlarına takdim olunduktan sonra musammem (tasarlanmış) suikastın şekil ve mahal ve icra sureti etrafında uzun uzadıya mütalaalar dermiyân olunduktan sonra suikastın Gaffarzade Oteli yakınında dar sokakta dönemeç noktasında icrasını kararlaştırdıklarını ve Ziya Hurşit’in arkadaşları olan Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’un da ertesi gece Şevki’nin evinde toplanarak tanışmak ve suikastın icrası ve müteakip anlarda her birisinin üstüne düşecek vazifelerin tertip ve taksimi için için toplanmaya karar verdiklerini ve filhakika ertesi günü Edib’ten maada olarak Ziya Hurşit ve arkadaşları Laz İsmail, Yusuf, Hilmi ve Şevki’nin toplandıkları ve olsurette müzakerede bulundukları ve son şekil üzere mezkûr Gaffarzade Oteli civarında suikastın Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’la Ziya Hurşit tarafından evvela revolverle ve gerekirse bombalarla icrası ve oradan firarlariyle Şevki ve Çopur Hilmi’nin geride hazır bulunduracağı otomobile irkâp (bindirip) ve karşı tarafa iysal (ulaştırıldıktan) sonra Şevki’nin motoruyla Sakız Adası’na geçirilmesi hususunun karar altına alındığını ve ayrıldıktan sonra ikâmet

121

yerlerinde cürümlerinde kullanacakları eşya ile birer derdest olunduklarını ve suikast hareket ve faaliyetinin şahsen değil, Şükrü ve Abdülkadir Beylerin mensup oldukları siyasi bir zümrenin nam ve hesabına olduğunu ifade ve beyan etmiştir. Sanıkların gerek İzmir suikastına ve gerek ona mütekaddim (önceki) zamanlarda suikast şebekesinin icraatı sabıkalarına (geçmişte yaptıkları işlere dair) verdikleri ifadeler pek dikkate şayan ve ibret görülmüş ve bunlardan Gürcü Yusuf’un ifadesine göre yedi-sekiz ay önce bir gün kendisi pastanede otururken Laz İsmail’in gelerek bir arkadaşı Ankara’ya götürmek istediğini ve seyahat maksadının da Ankara’da zengin bir şahsın evinin soyulması meselesi olduğunu ve müttefiki olduğundan bu işe dahil olmasını teklif etmesi üzerine para ve nüfus tezkeresi olmadığını açıkladığına karşı bu engellerin kolaylıkla ortadan kaldırılacağını ifade etmiş ve birkaç gün sonra yirmi beş lira ile Halim namında başka bir kişiye ait nüfus tezkıresiyle gelerek ertesi günü her ikisinin Haydarpaşa’dan Ankara’ya vürût ettikleri güne kadar Ziya Hurşit’le trende temas etmediğini ve trenden çıktıkları anda yanlarına Ziya Hurşit’in geldiğini ve her üçünün birlikte Karadeniz Oteli’ne gittiklerini ve üçüncü gün İsmail vasıtasıyla İzmit Mebusu Şükrü Bey’in hanesinde temas ettiğini ve Şükrü Bey, silahlarını hazırladığını ve lazım olduğu vakit Ziya Hurşit Bey’e, o gelmezse İsmail’e hitaben ‘sana veririm’ dediğini ve bu konuşmadan sonra evinden çıkarak İstanbul Salon Pastanesi’ne geldiklerini ve bunun müteakip Ziya Hurşit de gelerek kendilerine hitaben ‘Ben Meclis’e gidiyorum. İsterseniz size de birer kart tedarik edeyim’ diyerek pastaneden çıktığını ve bir müddet sonra gelerek kendilerine iki kart verdiğini ve İsmail ile birlikte Meclis’e gittiklerini ve ayrı ayrı yerlerde oturduklarını ve Meclis’ten çıktıktan sonra İsmail, kendisine hitaben ‘Buraya gelmekten maksadımız Reisicumhuru öldürmektir. Bize istediğimiz para ve memuriyeti vereceklerdir. Şükrü Bey Reisicumhur olacaktır’ dediğini ve ‘Akşam da Miralay Arif Bey’e gideceğiz. Gazi Paşa’nın köşkü ve civar yolları keşfedeceğiz’ diyerek yanından ayrıldığını ve kendisi de otele giderek yattığını, sabahleyin İsmail’in geldiğini ve gece Arif Bey’in evinde misafir olduklarından gelemediğini ve yalnızca İsmail, Paşa’nın köşkü civarında tetkikat ve keşfiyatta bulunmuşsa da

122

buraların süikaste elverişli olmadığını ve yalnız Ankara Kulübü’nün bu işe daha müsait bulunduğunu ve kulübün etrafını Ziya Hurşit ve Laz İsmail ile beraber ve her üçünün keşfettiklerini ve firarlarının temini için otomobil, hatta tayyâre bile hazırlandığını Ziya Bey tarafından ifade edildiğini ve yolda giderlerken orta boylu, şişmanca bir zatla Ziya Hurşit Bey’in görüştüğünü ve Ziya Hurşit’e sorduğunda ‘Kâzım Karabekir Paşa ile görüştüm’ dediğini ve mumalieyhin çok kuvvetli ve nüfuzlu olduğunu ve bu tertibattan malumdar bulunduğunu beyan eylediğini ve ertesi gün İsmail gelerek Ziya Hurşit Bey’i gördüğünü ve kardeşi Faik Bey’in tertibatı vakıadan haberdar olduğundan dolayı hemen İstanbul’a hareket edeceklerini beyan etmesi üzerine ertesi gün trenle Ankara’ya hareket etmeden önce Şükrü Bey’in kendilerine ellişer lira ile Barabellum sisteminde bir revolver verdiğini, Laz İsmail ile Yusuf’un serdettiği beyanatı tamamen tasdik eyledikten başka bir gece Ziya Hurşit’le, Eskişehir Mebusu Arif Bey’in evine gittiğini ve Arif Bey’in suikastı anlatacak şekilde hakkın saklanılmış olduğundan ve yapılan gadrlerden bahis ve bundan sonra İsmail’e hitaben ‘Sizin gibi iyi adamlara ihtiyaç vardır’ gibi sözleri sarf suretiyle suikastı teşci ve tahrik etmiş olduğunu ve ertesi gün Arif Bey’in evine yalnız gittiğini ve Yusuf’la beraber Ziya Hurşit de dahil olduğu halde Heyet-i Vekîle’nin toplandığı binayı keşfettiklerini ve fakat kendi mütalaasına göre muhafaza tertibatının mükemmel oluşu yüzünden burada hiçbir şey yapılamayacağına kanaat getirdiğini ve bu safhaya ait olan Ziya Hurşit’in yukarıda açıklanıp sayılan beyanlarından başka Arif Bey’in evine Laz İsmail’i götürmediğini ısrarla ve yüzleşerek beyan eylemek suretiyle Arif Bey’i koruyucu bir vaziyet göstermek istemiş ve her üçü İstanbul’a dönmüşlerdir. Ankara’da bazı sebepler ve engeller dolayısıyla akim kalan suikastı

Reisicumhur Hazretleri’nin Bursa’ya yapılan seyahatlerinde tatbik ve icra etmek üzere Laz İsmail, bir gün Gürcü Yusuf’u bularak Bursa’ya suikast için gideceklerinin mukarrer bulunduğunu söylemiş, Yusuf bu teklifi kabul etmediğinden Laz İsmail’i yine Şükrü ve Ziya Hurşit Beylerin tahriki ile alçak maksadını tatbik etmek üzere Şükrü Bey’den aldığı para ile refakatine Naciye adındaki kadını zevcesi sıfatıyla

123

alarak Bursa’ya hareket etmişse de yukarıda zikredildiği üzere cinayet emellerinde muvaffak olamayarak tekrar avdet ettiğini beyan etmiştir. Naciye Nimet Hanım, Bursa’ya tedavi için gideceği esnada evvelce çalıştığı bu noktada tanıdığı İsmail’e rastladığını ve İsmail’in maksat ve cinayet emellerinden haberdar olmadığını bildirmiştir. Laz İsmail’in geri kalan ifadesine göre Bursa’nın suikastın icrasına elverişli olmadığı haberiyle İsmail’in avdeti üzerine cinayeti vakıanın Mebus Şükrü, Ziya Hurşit, Abdülkadir, Veteriner emeklisi Miralay Rasim ve Sarı Efe Edib’in, Şükrü Bey’in evinde yaptıkları toplantıda İzmir’de yapılması kararlaştırılmış ve bunun üzerine Şükrü ve Abdülkadir ve Ziya Hurşit arasında silah tedariki dahi bahis konusu olmuş ve paraları Şükrü Bey tarafından verilmek üzere tedariki Ziya Hurşit’e tevdi edilmiş ve merkum da bu vazifeyi deruhte ederek gerçekten suikastta kullanılacak silahları tedarik etmiş ve hazırlamıştır. Bu tertibat alınmakla beraber Ziya Hurşit, gerek Abdülkadir ve gerek Şükrü Beylerle tekrar tekrar görüşerek ve en ziyade toplantıların Şükrü Bey’in evinde yapılmış ve Abdülkadir Bey suikastın icrası için geniş ve şümullü teşkilat icrasına hacet görülemediğine dair özetlediği mütalaalar heyetçe hale ve maslahata uygun görülmüş ve en evvel Reisicumhur Hazretleri’ne suikast icrası gayelerinin ilk kademesi olarak kabul edilmiş ve sonra da hükümeti devirmek için müteaddit suikastler icrasını tasmîm etmişlerdir. Yukarıda tafsilatiyle arz ve teşrih edildiği vechile İzmir’deki teşebbüsler hakkında Ziya Hurşit ve Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’un ifadeleri ve bazı ayrıntılara ait hususlar müstesna olmak şartıyla esas vaka ve sureti icrasında yekdiğerine tetâbuk-u tam ile mutabakat etmektedir.

124

İzmir hadisesine müteallik Çopur Hilmi ve muhbir sıfatıyla dinlenilen Şevki’nin ifadeleri muhteviyatı, Çopur Hilmi’nin şahsi müdafaa sadedinde zikr ve dermiyân ettiği hususlar müstesna olduğu halde esasa ait ifadeleri aynı meal ve ruhta görülmüştür. Mamafih Hilmi’nin, Şevki’deki bombaları Ziya Hurşit’e getirdiğini itiraf eylemesi ve İdris’in bahçesinde ve Şevki’nin evindeki toplantılarda isbat-ı vücut etmesi, kendisinin asıl failler arasında bulunduğuna şek ve şüphe bırakmamaktadır. İzmir’deki hadisenin tertip şekline ve icrasına ait son derece dikkat çekici ve mufassal ifadelerde bulunan Sarı Efe Edib’in bu husustaki bilgilerini hey’et-i celilesine tafsilen arz ve izah edeceğim. Sarı Efe Edib, Ziya Hurşit’i İzmir’de Gaffarzade Oteli’nde görmüştür.Otel Müdürü Abdullah Efendi’nin odasında gördüğünü ve o vakte kadar Hurşit Bey’i tanımadığını, Abdullah Efendi’nin, Hurşit’i kendisine takdim ettiğini ve merkum Hurşit: ‘Size arkadaşlarınızdan selam getirdim, özel olarak görüşmek isterim’ dediğini ve gece otelde görüştüklerini, Ziya Hurşit’in, cebinden bir mektup çıkararak verdiğini, mektubun Miralay Rasim ve Mebus Şükrü Beylerin imzalarıyla imzalanmış olduğunu, zahiren bir tütün işinden bahis bulunduğunu ve tütün işinin ne olduğunu Ziya Hurşit’e sorduğunda ‘Bu, tütün işi değildir’ dediğini, okuduktan sonra mektubu elinden alarak yırttığını, tekrar meseleyi sorduğunda Gazi’nin imhasını üzerine alarak İzmir’e geldiğini, yanında güvenilecek kimseler bulunduğunu, suikastın tarafından icrasının heyet-i umumiyece karar altına alınmış olduğunu ve heyet-i umumiyeden maksat, Terakkiperverler’in heyet-i umumiyesi bulunduğunu demesi üzerine kendisi de merkuma hitaben ‘Bu işi burada yapabilecek misiniz? Ne şekilde? Arkadaşlarınız kimlerdir?’ dediğinde, arkadaşlarının suikastı yapabilecek iktidarda, tecrübe edilmiş ve sağlam kimseler olduğunu ifade eylediğini ve kendisi de bunları suçüstü yakalatmak için tertibatı vakıaya muvafakat ettiğini ve suikasttan sonra firar için bir motor temininin lazım geldiğini söyleyerek ve yanından ayrılarak Giritli Şevki’nin motoru olduğunu bildiğinden Şevki’yi bulduğunu ve motorun nerede olduğunu sorduğunu, merkum Şevki de motorun Sakız’da olduğundan ve 600 liraya rehinli olduğundan bu paranın temini ile motorun getirilmesinin kolay olduğunu

125

ifade eylemesi üzerine Ziya Hurşit’e gidip para meselesini sormasıyla mevcut nakit olmadığını anladıktan sonra Saruhan Mebusu Abidin Bey’den 600 lira istediğini ve mumaileyhin üzerinde şimdi bu kadar para olmadığından akşama tedarik edeceğini ifade ile ayrıldığını ve akşamüzeri gelerek parayı bulamadığını söylemesi üzerine Ziya Hurşit’le tekrar temasa gelerek ertesi gece İdris’in bahçesinde Ziya Hurşit, Çopur Hilmi ve Şevki ile toplandıklarını ve suikastın yapılacağı yeri konuştuklarını ve nihayet en uygun yerin Kemeraltı mevkii olduğunu söylediğini ve Şevki Bey’e daha evvel verdiği iki bombayı suikastte kullanılmak üzere ve Hilmi vasıtasıyla Ziya Hurşit’e verdiğini ve ertesi günü artık sonucu beklemeyerek Mahmut Şevket Paşa vapuru ile İstanbul’a gittiğini, vapurda Abidin Bey’e rastladığını ve Abidin Bey’in Bristol Oteli’ne indiğini ve kendisinin kayınbiraderi Diş Tabibi Mustafa Şevket Bey’in evine gittiğini ve bir gün sonra Bristol Oteli’ne gittiğinde, Abidin Bey’e rastlayarak ‘ İzmir’den ne haberler var?’ diye sorduğunda mumaileyhin ‘sabah gazetelerinde bir şey olmadığını ve akşam gazetelerinde bir haber beklemek gerektiğini’ beyan eylediğini ve bu vukuata mütekaddim günlerde Rasim Bey’le birlikte Şükrü Bey’in evine gittiklerini, Şükrü Bey’in Ankara suikastı teşebbüslerinden bahsettiğini ve arkadaşlarının beceriksizliğinden, korkaklığından bir türlü işi başaramadıklarını, hatta bir defa en iyi vaziyet temin edildiğini, adamlarını Arif Bey’in köşküne alıp orada güzergâhta iyi bir yerde pusu kurulmuş ve maksat da hasıl olmakta bulunmuşken vaziyeti kendilerine ihsas ettiğini, Rüştü Paşa, Sabit Bey gibi arkadaşların bile tecahhuş ederek keyfiyeti Rauf Bey’e bildirdiklerinden ve Rauf Bey’de güya Şükrü Bey’e ‘Gelip vaziyeti izah etmezseniz durumu Gazi’ye ihbar edeceğim’ demesi üzerine işin bozulduğunu söylemiş olduğunu ve kendi kanaatine göre Şükrü Bey’in süikast üzerinde kesinlikle yürüyeceğini anladığını ve Şükrü Bey’in elinde bu iş için gayet emin iki-üç arkadaşın daha bulunduğunu Şükrü Bey’den işittiğini ve hatta Dünya Savaşı’ında asılarak idam edilen Serez yaranından Çerkez Ahmet’in oğlu ve arkadaşlarının İzmir’de olup olmadıklarını ve bunlarla orada bir iş yapılıp yapılamayacağının temini mümkün olup olmadığını söylediğini ve keza kendi kesin kanaatine göre Terakkiperverler’le eski Meclis’ten bakiye İkinci Grup’un teşkilatı aynı olduğunu ve Terakkiperverler’in

126

iki kısım olup birinci kısmın süikastçılar olduğunu ve bunların başında Şükrü Bey, Rüştü Paşa, Halet, Halis Turgut, Necati, Abidin Beylerle askeri zümreden Arif Bey, Kâzım Karabekir ve Ali Fuad, Cafer Tayyar Paşalar, Rauf Bey ve İkinci Grup’tan Kara Vasıf, Abdülkadir ve sabık Ardahan Mebusu Hilmi bulunduğu ve bunların maksatlarını saha-i fiile iysal için başlarında İttihat ve Terakki Kâtib-i Mesulü sabık İaşe Nazırı Kara Kemal bulunduğunu ve Rasim Bey delaleti ile Terakkiperverler’in bu grupla teması muhafaza ettiğini ve bu grubun, Kara Vasıf ve Abdülkadir gibi nüfuzlu ve cüretli kişilerin bunların çevirdikleri işlerden, şirketlerden ve ara sıra eski Maliye Nazırı Cavit Bey’den para yardımı sağladıklarını söylemiştir. Sanıkların ve özellikle Sarı Efe Edib Bey’in yukarıda zikredilen mufassal ifadelerinden açıkça anlaşıldığına göre, işi teşebbüsatı caniyane, Terakkiperver Fırka ile bu fırkanın kurulmasında pek gayreti olan ve onunla temas halinde bulunan diğer müterakkib fırsat ve vaktiyle memleketin idaresine hâkim ve mütehakkim olan tabir-i ma’rûfu veçhile iaşeci ve yamacı bir zümre-i kalilenin eseri tertip ve tasnii olduğunu ve şu hale göre Terakkiperver erkân ve azasının bu meselede 45’inci maddenin ilk fıkrasındaki ta’rîfât-ı kanuniyeye tevfikan vehlei ulada faili asli sıfatıyla dahil ve iştirakleri bulunduğunu kabul etmek zarureti kanuniyesi vardır. İşbu caniyane teşebbüslerin, Ceza Kanunu’nun 55’inci maddesindeki sarahati kanuniyeye tevfîkan cürmü mahsus teşkil ettiğine ve işbu cürmün irtikab edilmekte bulunduğu bir an ve zamanda elde edildiğine göre Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 38’inci maddesindeki tariflere göre cinai bir suçüstü bulunduğu anlaşılmaktadır. Binaenaleyn Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (Anayasa) 17’nci maddesinde yazılı sarahati kanuniyeye tevfikan bu meselede aledderecat alakaları görülen ve Büyük Millet Meclisi’nde üye bulunan mefsuh Terakkiperver Fırka üyelerinin tevkifleri tahtı karara alınmış ve icabı ifa kılınmıştır.

127

Suikast ve taklibi hükümete müteallik tertibat ve teşkilat ve icraat yukarıda arz olunduktan sonra İzmit Mebusu Şükrü Bey’in mazbut ifadesinin özetine sözü getirmek isterim: Mebusu mumaileyh, tevcih edilen sorulara cevap vermekten kaçınmış ve Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Yusuf’un, aleyhine serd ve beyan ettikleri teşkilat ve icraata müteallik beyanatları red ve inkâr eylemiş ve iftira olduğundan bahsetmiştir. Yalnız Ziya Hurşit’le hususi mahiyette olmak üzere birkaç kere temas ettiğini ve Abdülkadir’le de temasta bulunduğunu söylemiştir. Eskişehir Mebusu Arif Bey’in zaptolunan ifadesinde Laz İsmail’i ancak şahsen tanıdığını ve İsmail’in mücadele zamanındaki hizmetine mukabil evine geldiğini, Ziya Hurşit’i Ali Fuat Paşa tarafından prezante edilmek suretiyle tanıdığını ve suikaste müteallik bir gün beyanatta bulunmadığını, hüviyetini tanımadığı kimselerle böyle büyük bir meseleye iştirak edemeyeceğini beyan etmiş ve mumaileyh Arif Bey’le Laz İsmail’in yüzleştirilmeleri yapılarak Ankara’daki kulübün önünde, Arif Bey’in otomobiliyle mumaileyh de (adı geçen) hazır olduğu halde evine gittiğini ve ertesi gün Arif Bey’in evine tekrar giderek Şükrü Bey’in de gelip oturduğunu ve sonra otomobille tanımadığı bir şahsın gelmesi üzerine kendisini başka bir odaya koyduklarını, yüzleştirmelerinde İsmail’in beyanına karşı Arif Bey, mezkûr toplantıları inkâr etmiş ve Saruhan Mebusu Abidin Bey dahi Gaffarzade Oteli’nde Ziya Hurşit’le tanıştığını ve Edib Bey’in suikast için kendisinden 800 lira istediğini ve kendisi de ‘Bu iş kötü bir iştir, böyle şey olmaz’ dediğini ve akşama kadar savsakladığını ve akşam üzeri ‘para yoktur’ cevabını verdiğini ve aynı günde Mahmut Şevket Paşa vapuru ile İstanbul’a gittiğini veteriner albaylıktan emekli Rasim Bey dahi bir gece Edib Bey de dahil olduğu halde Şükrü Bey’in evinde suikastle ilgili görüşmede bulunmak üzere toplandıklarını, Şükrü Bey’in vatanseverlik duygularını tahrik edici sözler söylediğini, gerek Edip Bey’in, gerek kendisinin yarı muvaffakiyet ettiklerini söylediğini ve Şükrü Bey’in evinden Edib Bey’le çıktıktan sonra Edib Bey, kendisine hitaben Şükrü Bey’in delirdiğinden

128

bahisle ‘onun bulduğu adamları bana gönderme’ diye tembih ettiğini ve kendisi bu adamları göndermemek teşebbüsünde bulunacağını ve Şükrü Bey’i bu işten men edeceğini ve Ziya Hurşit’e Edib Bey’e hitaben Şükrü Bey’le müştereken imza eyledikleri ve suikastın icrasını imaen yazılmış mektubu verirken dahi Şükrü Bey’e Edib Bey bizzat bu işe taraftar değildir demişse de Şükrü Bey bilmukabele “Ziya Hurşit Bey bizzat yapacaktır” diye mukabelede bulunduğunu ve Ziya Hurşit’in hiçbir mütâlaa beyan etmediğini ve yalnız bu işi yapacağını serd-ü ityân eylemiştir. Tahkikatın safahati umumiyesinden mülhem olduğu vechile, suikastın birinci derecede amil ve mürettibi İzmit Mebusu Şükrü ve Eskişehir Mebusu Arif (Ayıcı) Beylerle Ankara sabık Valisi Abdülkadir’dir. Edib’in mazbut ifadesine göre Terakkiperverler’in suikastçı olmak üzere zikrettiği şahıslar arasında İzmit Mebusu Şükrü ve Eskişehir Mebusu Arif ve Saruhan Mebusu Abidin Beyleri irae etmiş ve Şükrü Bey filhakika muhtelif zaman ve mekânda yalnız başına kalsa bile, behemehal Reisicumhur Hazretleri’ne suikast etmek arzusunu alenen ihsan ve izhar eylemiştir. Şükrü Bey aleyhinde toplanan deliller ve berâhîni katıaya (açık ve kesin kanıtlar) karşı mumaileyh külliyen cürmünü inkâr eylemiş ve kendisine karşı sanıkların beyanatını bir iftira mahiyetinde göstermiş ve maahaza veçhi husumet ve iftirayı tesbit edememiş (düşmanlık ve iftiranın gerçek yüzünü), makul ve makbul sebeplere istinat ettirememiştir. Ve kezâlik suikastın icra komitesi erkânından Eskişehir Mebusu Arif Bey hakkında Laz İsmail’in beyanatına karşı mumaileyh Arif Bey de bir gün makbul sebepler öne sürememiş ve cürmünü inkâr suretiyle cinayete ilişkin fikirlerini bir esrar perdesi ile örtmek istemiştir. Ordu Mebusu Faik Bey’in mazbut ifadesi ve suikaste ilişkin kanaat ve düşünceleri kâmilen Eskişehir Mebusu Arif Bey ve Şükrü Beylerin aleyhinde tecelli etmiştir.

129

Bunlar üzerine Arif Bey’in Ankara suikastını takip eden İzmir suikastında dahi mahaldar ve müşareketi olduğu kanaati vicdaniyesi dahi hasıl olmaktadır. İzmir hadisesinde Edib’in, tamamen vak’anın mürettip (tertipçisi) ve muharriki (tahrikçisi) olduğu hakkında mevcut deliller ve beyanatına karşı mazbut ifadesinde (zapta geçirilmiş ifadesine) mumaileyh tevil yoluyla cürmünü ikrar eylemekte ve Ziya Hurşit’le Laz İsmail ve Yusuf’u bir suçüstü halinde hükümete teslim eylemek üzere hareket ettiğini öne sürmekte ise de alınmış olan tertiplerden, ilgili makamları haberdar etmeksizin İstanbul’a savuştuğu ve fiilin ikaında ilgi derecesini gelişigüzel öne sürdüğü, işbu müdafaa ile red ve şerhe çalışmış ise de müdafaatı vakıa ve deaili hazıra ve bilhassa maznunlardan Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Yusuf ve Hilmi ve Şevki’nin kuvvetli itirafat ve ihbaratı sarihaları karşısında vahi (boş) ve sıhhatli kanuniyeden (kanuni doğruluk) ari (yoksun) bulunmuştur. Saruhan Mebusu Abidin Bey’in İzmir suikastında tamamen alakadar ve vakayı hazırlayanlar arasında bulunduğu Edib’in zapta geçmiş ifadelerinde ve cinayet tertiplerinin hazırlanmasından sonra alelacele İstanbul’a gitmesi, Bristol Oteli’nde Edib ile vaka hakkında görüşmesi ve sabah gazetelerinde hadisenin vukuuna dair neşriata tesadüf edememesi itibariyle arşam gazetelerinde keyfiyetin tafsilatını beklemek lazım geldiğini dermiyân eylemesi ve İzmir’de iken hadise için lazım gelen tedarikinin temini iktiza eden 500 liranın tedariki çaresine tevessül edeceğini Edib’e bildirmesi ve nihayet olayı hükümete ve ilgili makamata ihbar etmemesi gibi deliller ve emarelerden anlaşılmış ve kesin deliller karşısındaki savunması da reddedilmiştir. Kanuni sebeplere ve delillere dayanılarak Reisicumhur Hazretleri’nin aziz ve kıymetli vücutlarının izalesi ile İcra Vekilleri Heyeti’ni ıskat ve hükümeti taklip (değiştirme) hırslarıyla cinayet fiilini tertip, ve fiilen tahrik ve ortaya konulması sebeplerini hazırlamış ve topluca harekete geçmiş olan İzmit Mebusu Şükrü,

130

Eskişehir Mebusu Arif (Ayıcı), Saruhan Mebusu Abidin, Albay emeklisi Rasim, Lazistan sabık Mebusu Ziya Hurşit, Laz İsmail, Laz Yusuf, Sarı Efe adıyla anılan Edib, Hilmi(Çopur), Nimet Naciye, İdris, yedeksubay Bahaeddin ve Edib’in adamlarından Torbalılı Emin, çiftlikte müstahdem Şahin’in yüzlerine karşı, ve halen derdest edilememesi sebebiyle gayrımevkuf Ankara sabık Valisi Abdülkadir Beylerin gıyaplarında muhakemelerinin görülmeleriyle, bunlardan İzmit Mebusu Şükrü, Eskişehir Mebusu Arif, Saruhan Mebusu Abidin ve Albay emeklisi Rasim Beylerle, Lazistan sabık Mebusu Ziya Hurşit, Laz İsmail, Yusuf, Sarı Efe adıyla maruf Edib, Hilmi, ve Abdülkadir’in sübutu cürümleri takdirinde Ceza Kanunu’nun 57’nci maddesinin ilk fıkrasına ve İdris’in kezalık 57’nci maddenin fikrai mahsusasına tevfikan mücazatlarının tayini ve Nimet Naciye Hanım’ın gerçi Laz İsmail’le Bursa’ya seyahati anlaşılıyorsa da mezburenin, İsmail’in suikast için Bursa’ya azimet ettiğine vakıf olmadığı ve İsmail’in kasd-i cürmisiyle alakadar ve irtibatı görülemediği cihetle mezburenin ve suikastta alaka ve temesları mevcut bulunmadığı anlaşılan diğer maznun-i aleyhim Torbalılı Emin, yedeksubay Bahaeddin ve Şahin’in beraatlerine karar itasını talep ederim. Terakkiperver mebuslardan mühim bir kısmı ve gerek Eskişehir’de tevkif edilen diğer şahıslar haklarında tahkikatı kanuniye devam etmekte olduğundan mumalieyhin gelecek celselerde iddianame ile Mahkeme-i Celilelerine sevk edilecekleri mütalaasıyla dava evrakı Ankara İstiklal Mahkemesi riyaseti aliyesine takdim kılınır.”

131

EK: 7 ZİYA HURŞİT’İN, İZMİR İSTİKLAL MAHKEMESİ’NDEKİ DURUŞMASINDAN BİR BÖLÜM -Kanuni yaşta olmadığınız halde, evvelce Büyük Millet Meclisine aza olduğunuz anlaşılıyor. Ayrıca Millet Meclisi’nin son dönemlerinde, ikinci gruba, yani muhalefet tarafına dahildiniz değil mi? - Evet öyledir. - İkinci seçim devresinden sonra, Terakkiperver Fırkaya sizin grubunuz iltihak etti mi? - Bizim grubun ekserisi iltihak etti ama, o tarihte Meclis dağılmış olduğundan tabii grupta yok demekti. Yalnız evvelce gruba dahil olanlar Terakkiperver Fırkaya katıldılar. - Bu katılma işini görüşmek üzere bir kongre akdedip etmemek hususunda bir karar verildiğini biliyor musunuz? - O zaman ki idare heyetinde ben de vardım. Fakat bahsettiğimiz şekilde bir karar veremedik. - Ya ne yaptınız? - Kara Vasıf, Hüseyin Avni, Necati, Nafiz, Çolak Selahattin Beylerle Cemal Paşa bana; “Biz Terakkiperverle çalışacağız. Sende dahil ol!” Dediler. - İkinci Grubun Nizamnamesi var mıdır? - Hayır yoktur. - Grubun takip ettiği hat ve hareketin, Terakkiperverlerin kabul ettikleri esaslar arasında bir benzerlik, mutabakat var mıydı? Bir fırkanın maddelerini benimseyerek, o fırkaya dahil olduğuna göre, siz Terakkiperver Fırkaya dahil misiniz?

132

- Evet… Samsun Şubesi’ni açmak için bana salahiyet verilmişti. - Orada faaliyette bulundunuz mu? - Vakit kalmadı… Tabii bulunacaktık… Olmadı. - Aza kaydettiniz mi? - Evet müracaat edenler çoktu. - Şu halde fesh oluncaya kadar o fırkanın azasından addediyorsunuz kendini? - Pek o kadar değil. Zira ben, meşgul olamayacağımı kendilerine bildirmiştim. - Evrakınız arasında ise, Terakkiperver Fırkada ki icraatınızdan dolayı takdir olunduğunuzu gösteren vesikalar görüyoruz. - Samsun Belediye seçimi vardı. Bu vesika o zamana ait olmalı. Çünkü belediye seçimlerinde faaliyet gösterdik, namzetlerimizi kazandırdık... - Size, oradaki vazifenizden dolayı tahsisat verecekler miydi? - Böyle birşey bahis mevzuu değildi. Hiç para almadım istemedim de..., - Faaliyet mıntıkalarınız nereleri idi? - Amasyada teşkilat olmadığı için orada da çalışacaktım. - Oradaki vazifenizi nevakitten beni terketmiş bulunuyorsunuz? - 10 Şubat 1925 ten beri asker olmuştum. - Memleketinizle devam eden ne gibi alakalarınız var? - Evim var, arazim var, amcalarım, akrabalarım var. Ara sıra tebdilhavaya giderim. 1924 senesi yaz aylarını memleketimde geçirmiştim. - Rizede kimlerle münasebette ve muharebede bulunuyorsunuz? - Hiç kimseyle... - İntihab daireniz olduğu halde... Nasıl olur? - Nefsi Rize ile öteden beri muharebe etmem... - Ya Samsun da? kimlerle? - Herkesle... Tanışlarım çok. - Demekki daha ziyade Samsunda bulunuyorsunuz.,

133

- Evet... Ancak son zamanlarda birt aydır hep İstanbul'dayım. - İstanbul'da ne gibi işlerle meşgul sunuz? - Ticaretle... Alışverişle... - Ne gibi? - Yemişte, Liman iskelesinde komisyon üzerine iş yaparım. - Nerelerle? - Ordu'ya, Atina'ya mal gönderirim. - Sermayeniz? - Yoktur. - Siyasetle uğraşmaya devam ettiğinizi söylüyorsunuz. Son seyahatinizi ne maksada müstenit olduğunu söyler misiniz? Yani İzmir'e, Laz İsmail ve Gürcü Yusufla ne maksatla geldiniz? - Sarı Efe Edip Beyle temas için geldik maksadımız suikast idi. - Edip Beyle temas ettiniz mi? - Evet. İzmir'e geldiğimizde onu buldum. - Ve başbaşa vererek suikast etrafında tedbirler ittihas ettiniz değil mi? - Evet görüştük, Münakaşalar ettik ve buyurduğunuz gibi tedbirler aldık. - 16 Haziran gecesi Giritli Şevki'nin evinde toplandıktan sonra odanız geldiniz yattınız... Sonra birer birer tevkif olundunuz öyle mi? - Öyledir doğru... - Açık olarak suikasta niyetli geldiğinizi söylüyorsunuz...İtiraf ediyorsunuz.! - Evet. Gizliyecek bir şey yok... Dosdoğru, apaçık söylüyorum... - Peki, suikasti, siyasi maksatla yapmak istediğinize de kabul edelim mi? - Tabii kabul ediniz. Suikast başka ne maksatla yapılır ki?... - Fakat siyasi maksadınız ne idi? Yani ne gibi bir siyasi maksatla yapacaktınız? - Geçen sene bu zamanlar Şstanbuş'da Ankara Valisi Abdülkadir Beyle görüştüm. O zamanlar Terakkiperver Fırka teşkilatı yoktu. Abdülkadir'i eskiden

134

tanırdım. Temasa geçtim. Diğer arkadaşlar da vardı. Fakat hallerini menfi gördüm. Mesela, Hafız Mehmet Bey, Nafiz Bey tamamı siyasetten vazgeçmişlerdi. Ötekiler de öyle gibiydiler. Hareketsiz görünüyorlardı. Bu sebeple düşündüm ve darbei hükümete Abdülkadir'le karar verdik. Hayli zihin yorduk. Nasıl yapalım? Yalnız olur mu? Hayır bu iş için mutlaka, lazım olduğu kadar eleman bulmalı, dedik.Evvela Laz İsmail'i buldum. Zaten tanırdım. Teklif ettim. Kabul etti. Bir arkadaş daha bul,dedim, Gürcü Yusuf'u buldu. Ondan sonra Abdülkadir'e söyledim: "Adamlar bulundu, hazır... Bunlardan nasıl istifade edeceğiz?" "Anakara'ya gitmek lazım." "Benim param yok, Anakara'ya nasıl gideyim." "Abdulkadir'le böyle konuştuk. -Abdulkadir'le bu şekilde mutabık kalıyorsunuz. Ama gaye hükümeti devirmek değil mi? - Evet... - Peki ama bu kadar büyük bir iş iki kişi ile yapılmaz. Her halde bir siyasi zümrenin iştiraki ve fikri alınmak lazım gelmez mi? - Ben onu düşünmedim. Her şeyden evvel suikastı en kolay yoldan yapmalı düşüncesinde idim. - Bu hususta birbirinize yemin ederek söz verdiniz mi? - Hayır, sadece karşılıklı emniyet ve itimat.. - Şükrü Beyle nasıl tanıştınız? - Kadıköy iskelesinde tanıştık, Abdülkadir takdim etti. "Ankara'da yapacağımız suikast için elimiz Şükrü Beydir" demişti. İskelede Şükrü Bey'le Ankara meselesini konuştuk. O, "Gidip vaziyeti bir göreyim" dedi. Bende "Adamlarınızı da al, beraber götür" dedim. Kabul etti. Sonra Kadıköy'deki evime geldi. Laz İsmail'de orada idi. Şükrü Beye takdim ettim. - Evet, devam ediniz... Vekiller heyetini ıskat ile işe başlama kararını verdiniz. Ankara'ya gidiyorsunuz. Sonra? - Şükrü Bey o sırada mevsim kış olduğundan zamanı müsait bulmadı. Reisicumhurun da vekiller heyetinde bulunduğu bir zamanda yapılmasını muvafık

135

buluyordu. Abdulkadir ise."Bombayı meclise atalım, Reisicumhur da orada iken" diyordu. Locaya fırlatılacak bomba, yukarı doğru tesir yapacaktı ve hiç kurtulamayacaktı. Fakat bu fikir münakaşada kaldı. Ben buna taraftar değildim. Şükrü Beyle Laz İsmail ve ben, üç saat kadar beraber oturduk. - Nerede? - Moda'da, Cevizlikte Şifa sokağında 16 No'lu evde. Bu müzakereler orada cereyan etti. Şükrü Bey'e; "İşte Ankara için bulduğum adam" diye Laz İsmail'i gösterdim. O da "Ben Ankara'ya gidiyorum benimle beraber gelir, vaziyeti görürsünüz." dedi. Laz İsmail'de kabul etti. Fakat benimle beraber gitmeliğimi istemiyordu. Bir çekingenliği vardı. "Belki bu adamlar bize ihanet ederler, tanımıyorum, sende gel" diyordu. Ben "gitmem" dedim. Ayrıldık. Çıktık. Şükrü Bey ertesi gün Ankara'ya gitti. Birkaç gün sonrada ben gittim. - Hatırlıyor musunuz, hangi ayda idi? Erzurum'da, Rize'de isyanlar olduğu zaman mı tesadüf ediyordu? - Evet... O zamana müsadifti. Rize'de; "Reisicumhur yaralı, İsmet Paşa vuruldu, Dindar paşalar hükümeti ele almışlar" rivayetleri duyulduğu günlerdi. - Şu halde seyahatiniz ile bu rivayetler arasında bir münasebet varid değil mi? - Hayır... Ben Rizeliler den hiç kimseye itimat etmem. Hatta Trabzon'a da bir şey yazmadım. Biz zaten Abdulkadirle bu işi kararlaştırdıktan sonra, hiçbir meclise toplantıda bulunmadık. Adeta siyasi hayattan çekilmiş gibi bir vaziyet aldık. Dikkat nazarını çekmemek istiyorduk. - Pekala... Ankara'da ne yapacaktınız? - Laz İsmail etrafı tetkik ettikten sonra bara geldi. "Burada hiçbir şey yapılacağı yok" dedi. Şükrü Bey de "Ben iyi bir plan hazırladım. Vakti gelince size anlatırım." diyordu. Bir sabah bana Laz İsmail'in evvelce tasvip edilmiş olan, İyisu mevkiini beyenmediğini söyledi. Bu yeri bilmiyordu. Neresidir dedim. "Mezarlığın yan tarafı. Hele gece geçilirse, suikast için en münasip yerdir." dedi.Ve ilave etti, "Siz artık burada kalmayın. Belki iş çakılır. Hemen gidiniz."

136

- Ve İstanbul'a hareket ettiniz... Ayrılırken Şükrü Bey'den para aldınız mı? - Evet... Dört yüz lira aldık. - Kime verdiniz? - Laz İsmail ile Gürcü Yusuf la Rovelveri Ankara'ya götürmüştük. Şükrü Bey üç rovelver almıştı. Bombaya emniyet edemiyorduk. Rovelver'le yapmayı tercih ettik. Biz ayrılırken Şükrü Bey'de yakında İstanbul'a geleceğini söyledi. - Şükrü Bey Ankara'da kiminle beraber oturuyordu? - Mebus arkadaşlarından Bekir Sami Bey ve Sabit Beylerle. - Siz Ankara'da nerede kaldınız? - Terakkiperver kulubünde... Misafir idim. - Başka kimler vardı orada? - Halis Turgut, Halit, Faik, Feridun Fikri Beylerle Cafer Tayyar ve Kazım Karabekir Paşalardan başka bütün Terakkiperver Fırka mensubu Mebuslar. Meclisten çıkınca hep oraya gelirlerdi. İçlerinde en sakin ve samit Şükrü Bey'di. - Ağabeyimiz Faik Bey'in ifadesinden, siyasetle uğraşmamalığınızı tembih ettiği anlaşılıyor, öyle mi? - Evet... Ağabeyim daima benim siyasetle iştikal etmemekliğimi isterdi. Ankara'da iken de bana "Ne işin var, ne işin var bur da, ne duruyorsun, çabuk git görünme" derdi. Hatta İstanbul'da evine gitmeni istemezdi. - Rauf Beyle o günlerde klüpte görüştünüz mü? - Hayır... - Ali Fuat Paşa ile? - Hayır...Esasen suikast işine karar verdikten sonra bütün Terakkiperverlerle teması kesmiştim.Çünkü hepsi cebin ve çekingen adamlardı. İçlerinde suikast yapacak tıynette insan bulamıyordum. - Biraz evvel okunan iddianemede gördünüz.Ankara'da Laz İsmail'e giderken şişmanca bir adama rast gelmiş, konuşmuş "Bu adam Kazım Karabekir Paşa'dır" demişsiniz. Ankara 'da Laz İsmail'e giderken şişmanca bir adama rast gelmiş, konuşmuş

137

"Kazım Karabekir Paşa'dır." demişsiniz. - Evet... Giderken selamlaştık, durup konuşmadım. - Ankara kararını tetkik için oraya giderken Abdulkadir'le görüştünüz mü? - Zaten hergün görüşürdük. Öğle yemeklerini Sirkeci'de Konya lokantasında yerdik. - Peki Ankara'dan İstanbul'a dönünce ne yaptın? Anlat bakalım. - Evvel Abdulkadir'le buluştuk. Abdulkadir Ankara'da işin akim kalışına çok üzüldü. Eskişehir mebusu Arif Bey'e bu işi söyleyişimizide doğru bulmadı. Sonra Şükrü geldi. Arif Bey için "Merak etmeyin, en emin adamımızdı." dedi. O sırada, Reisicumhur seyahate çıktı. Biz doğru İzmir'e gidecek zannettik. Adana'ya Silifke'ye gitti. Sonra ansızın Bursa'ya gitti. Şükrü Bey'de "Bu iş için Bursa iyidir." deyince Laz İsmail'i çağırdı. "Bursa'ya tenezzüh vapurları var, onlardan birine bin git. Yalnız nazarı dikkati celp etmemek için tedbirli bulun." dedik. O da tedbir olarak yanına Naciye ismindeki kadını almış, verdiğimiz 80 Lira ile gitti. Birkaç gün sonra; " Bursa silah kullanmaya müsait değil. Kılavuzluk yapacak kimse yok. Kendi kendimi bile bile ateşe atamam." diye döndü geldi. Şükrü Bey ve Abdulkadir'le bunu konuştuk. " İsmail'e bir arkadaş bulalım." dedik. Abdulkadir aradı bulamadı. İsmail'e "Sen bul dedik." Gürcü Yusuf'u buldu. - Sonra? - Bursa meselesi bu şekilde akim kalınca İzmir meselesi için teşebbüse geçtik. Bulgar Çarşısında bir yerde Abdulkadir ve Şükrü ile buluştuk, görüştük. Sonra Şükrü Bey'in evinde buluştuk. Şükrü "İzmir bu iş için biçilmiş kaftandır. Fırsatı kaçırmayalım" diyordu. Ben ise İzmir'i tanımıyordum. "Bizim orada adamımız var. Sarı Efe Edip. Çiftlik sahibidir. Zengindir" filan dediler ve bir tavsiye mektubunu vereceklerini söylediler. Şükrü Bey "Bir tütün işinden bahsedersin; o anlar" diye mektubu yazdı. Rasim Bey'de gelmişti. "İzmir'de Gaffarzade Oteli'ne inersin, orada Sarı Efe'yi bulursun" diye bir kroki de yaptılar, verdiler. Rasim Bey'e " Sende beraber gel" dedim. Kabul etmedi, yalnız bana "Çok tehlikeli bir işe giriyorsun dikkat et" dedi. "Ne tehlikesi var,

138

Allahaısmarladık." dedim. Ondan sonra tabancaları tedarik ettim. dört tabanca yüz elli de fişek. Hepsini Şükrü Bey'in evinde bıraktım. - Parasını kim verdi tabancaların? - Şükrü Bey verdi. Biletleri aldık. 800 Lira verdik. Nihayet İzmir'e geldik. Sarı Efe Edip Bey'i buldum. İstanbul'dan aldığım tavsiye mektubunu kendisine verdim. "Sen bu işi deruhte etmişsin, söz vermişsin, haydi bakalım; vakit gelgi, ne yapacaksak yapalım." dedim. O da "Yalnız başıma bu işi nasıl yaparım? Birkaç adamım vardı ama şimdi burada değiller. Bu işte adamsız olmaz. Düşünelim bir yola koyalım" dedi. - Kaç adama ihtiyacı olduğunu sordum. İki adama cevabını verince " Ben bulurum merak etme." dedim. Bunun üzerine ertesi akşam Karşıyaka'da diğer arkadaşlarla buluşma kararı verildi. Gittik Çopur Hilmi ile buluştuk. Suikast için ÇEşme younu daha müsait buluyorlardı. Ben o tarafları bilmem. Motor meselesini de konuştuk. Giritli ŞEvki'nin motoru Mahcuzmuş, kurtarmak için 500 Lira lazımmış. Bu parayı kim verecek derken hükümetten sızdırılan bir haber geldi. Çeşme'ye 500 jandarma gönderilmişti. Artık bu iş orada olamaz. Çeşme yolundan vazgeçilmeli. İşi İzmir'de bitirmek lazım. Nihayet kemeraltında karakolun Gaffarzade oteli köşesinde yapılmasını kararlaştırdık. Karakol olması dolayısıyla burası şüpheyi nazarı dikkati celp etmeyeceğinden, en iyi ve muafık yerdir dedik. Sonra Şevki ve Hilmi bombaları getirdi. Ertesi günü Gazi gelecekti.Edip o gün öğleden sonra bir de beni bulacaktı, tertibat alacaktık. Gelmedi. Şevki gelmiş, Hilmi'yi aramış Edip'i bulamamış. Gece sekiz buçuk vapuru ile Karşıyaka'ya geçtik. Şevki'nin evine gittik. Reisicumhur'un henüz gelmediğini beklendiğini söyledi ve "Size daha müsnit bir şekil göstereceğim" dedi Anlattı; "Gazi'nin otomobili tam Gaffarzade oteli önünden geçerken en evvel Hilmi tabancasına davranıp ateş edecek, onu takiben otekiler atacak. Tütücü dükkanında saklanmış vaziyette durumu takip eden Şevki'de otomobilin hareketini tanzim edecekti. Teferratuarı ile tespit edilen bu kararlardan sonra yatmıştık ki tevfik edilmiştik... - Köşede Hilmi başka kimler silah atacaktı? Nasıl atılacaktı? Kim kumanda edecekti?

139

- Bu işlerde kumanda sökmez.İşi karıştırır. Bu zaten bir anlık mesele. - Peki ama karakol önünde diyorsunuz. Orada polis bulunmaz mı? - Bulunsun ne olur? - Tevkif edildiğin zaman üzerinde ne vardı? - Tabancamla 135 Lira. - Abidin Beyi Gaffarzade otelinde gördünüz mü? - Bir aralık gelmiş, gitmiş, sonra Salih Bey'in bahçesinde gördüm. Abidin Bey'le geçen sene Ankara'da Cafer Tayyar Paşa'nın evinde tanışmıştık. Fakat İzmir'de görünce beni tanımadı. - Abidin Bey orada bu mesele hakkında Edip Bey'le görüşmüşler mi? - Ben bilmiyorum. Abidin Bey'in bu işten haberi var mı? Yok mu? - Ziya Hurşit Bey; şimdilik mahkememiz kafidir. İcabında çağırırız 1 .

1

Umut Karabulut, İzmir Suikastı ve Basına Yansımaları, (Lisans Tezi), Bursa, 2001, ss. 82-89.

140

EK: 8 İZMİR YARGILAMALARINDAKİ KARARNAME Sene-i hazıra Haziranının 17’nci Çarşamba günü İzmir ’e muvasalatları mukarrer bulunan Reisicumhur hazretlerine iptida müçtemian suikast icra ve müteakiben İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat suretiyle hükümeti taklip eylemek üzere hafiyen içtima eyledikleri ve bu makasıdın temini için ittifakı hafi teşkili ve silah ve bomba ve para tedarik ederek suikast sahasında faaliyete geçtikleri iddiasıyla maznunu aleyhim bulunan ve siyasi suikastle başlayıp İcra Vekilleri Heyetini iskat ve taklib-i hükümetle nihayet bulacak şekilde tertip ve ihzar olunan ef’ali mezkürenin cinai cürmü meşhut adadına dahil olması itibariyle mahkememizce alınan karara binaen muhtelif tarihlerde taht-ı tevkife alınmış olan İzmit Mebusu Şükrü, Eskişehir Mebusu Arif, Saruhan Mebusu Abidin, Sivas Mebusu Halis Turgut, İstanbul Mebusu Canbulat Beylerle Erzurum Mebusu Rüştü, Edirne Mebusu Cafer Tayyar, Ankara Mebusu Ali Fuat, İstanbul Mebusu Refet Ve Kazım Karabekir Paşalarla Erzurum Mebusu Münir Hüsrev, Tokat Mebusu Bekir Sami, Erzincan Mebusu Sabit, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Afyonkarahisar Mebusu Kamil, Gümüşhane Mebusu Zeki, Bursa Mebusu Necati, Mersin Mebusu Besim, Ordu Mebusu Faik, Erzurum Mebusu Halet Beylerin ve sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid, Atina kazasının Namlıkan kariyesinden Laz İsmail, Batum’ un Ağare kariyesinden Gürcü Yusuf ve Baytar Miraylaylığından mütekait Rasim, Sarı Efe namıyla maruf Edib ve refiki Çopur Hilmi ve ihtiyat zabiti Bahaeddin, bahçıvan İdris ve Şahin Çavuş, tüccardan Torbalılı Emin Efendiler ve Isparta Mebusu sabıkı Cemal Paşa, sabık Erzurum Mebusu Necati, sabık Mersin Mebusu Salahaddin, sabık Canik Mebusu Ahmet Nafiz, sabık Sivas Mebusu Kara Vasıf, Erzurum Mebusu sabıkı Hüseyin Avni, esbak Maliye Nazırı Cavid ve sabık Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey ve yeğeni Sürmeneli Vehap ve kayıkçı Sürmeneli Keleş Mehmet ve Trabzonlu Nimet Nimet Naciye Hanımın vicahlarında; hali firarda bulunan İaşeci Kara Kemal,
Kocahanoğlu, a.g.e., ss. 349-363; Anıl, a.g.e., ss. 175-178; Hakimiyet-i Milliye, 13 Temmuz 1926; Erman; a.g.e., ss. 55-56.

141

Ankara Valii esbakı Abdülkadir Beylerin Avrupa’da bulunup davet tebligatı kanuniyeye adem-i icabette bulunan İstanbul mebusları Rauf ve Adnan ve İzmir Valii esbakı Rahmi Beylerin gıyaplarında ariz ve amik tahkikat ve muhakemat icra kılınmıştır. Bu tahkikat ve muhakematın netayicine nazaran isimler zikredilen maznunu aleyhimler meyanında siyasi ve harfi komite halinde takriben bir seneden beri muhtelif zaman ve mekanda ba tasmim ittihaz etmiş oldukları cinai bir kararla gaye ve hedefleri olan İcra Vekilleri Heyetini iskat ve taklib-i hükümet fiilinde methal ve müşareketleri ve heyet-i cürmiyeleri ve mütasavver cinayatın tarzı tertip ve şekli icrası ve ceraimi vakıada her birerlerinin tehla ve irtibatları zikrü taadat edilen ve mücrimiyetleri tezahür ve tebellür eden aşhas ve zevat üzerinde her türlü şek ve şüpheden ari kanaati vicdaniyeyi temin ve tevlid eden esbap ve delaili kanuniye ile mücrimlerin bunlara karşı serdettikleri müdafaat ve esbabı reddiyeleri berveçhiati teşrih olunmuştur. Şöyle ki; İzmir’in Karşıyaka’sında mukim ve öteden beri motörcülük ve ticaretle müştagil Giritli Şevki Efendi’nin Reisicumhur Gazi Paşa hazretlerine hitaben kaleme alarak müşarünileyn hazretlerinin İzmir’e muvasalatlarından mukaddem Vali Kazım Paşa hazretlerine tevdi eylediği 15 Haziran 1926 tarihli ihbarname ile isimlerini taadat eylediğimiz maznunlardan Sarı Efe namıyla maruf Edib ve Çopur Hilmi ve Lazistan Mebusu sabıkı Ziya Hurşid’in Reisicumhur hazretlerine karşı suikasd-i siyasi icra ve neticede İcra vekilleri heyetini iskatla taklib-i hükümet için ihzar ettikleri tertibat-ı cinaiyeye muavenetini talep eylediklerini ve bunun üzerine kendisinin bu şerirlerin bütün planlarına kesbi vukuf edebilmek için müzaheret ve muavenette bulunduğunu ve tekarrür eden eşkal üzerine hemen teşebbüsü leimden paşa hazretlerine arz-ı malumat eylemekte olduğunu bildirmiştir.

142

Bu ihbarın verdiği serrişte üzerine mahalli hükümetçe derhal takibata iptidar olunarak bunlardan Ziya Hurşid, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi suikast icrasına hadim bombalar ve rovolverlerle sakim bulundukları mahallelerde derdest olunmuşlar ve her biri ayrı ayrı isticvap edilmişlerdir. Diğer taraftan mahkememize hükümet canibinden vuku bulan tebligat üzerine, 19 Haziran 1926 tarihinde İzmir’e muvasalatla hadise-i cinaiyenin esas ve mahiyeti ve failleri hakkında başlanmış olan tahkikata vaz’ı-yed edilerek suikast teşebbüsü ile ona müteferri esasat üzerinde tetkikat ve tahkikat tevsi ve tamik olunmuştur. Tafsilatı muhakeme zabıtnamesiyle evrak-ı evveliye-i tahkikede münderiç olduğu üzere, 340 (1925) senesi evasıtından itibaren birinci merhalesi Reisicumhur hazretlerinin imhası ile başlamak üzere taklib-i hükümet gayesini istihdafen teşekkül ve taazzuv etmiş olan bir suikast şebekesini emr ü idareleri altında bulunduran İzmit Mebusu Şükrü, Sivas Mebusu Halis Turgut, İstanbul Mebusu İsmail Canbulat, Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir Mebusu Arif Bey’lerle, Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve Ankara Vali-i sabıkı Abdülkadir ve mülga İttihat ve Terakki erkanından İaşeci namıyla maruf Kara Kemal’in salifüzzikir makasıt etrafında ittihat ettikten sonra, takibat faaliyetine geçmek için icra sahasındaki istidat ve kabiliyetleri tetkik, tahkik ve tespit edilmiş olan sabık Lazistan Mebusu Ziya Hurşid’i ve bunun vesatet ve delaletiyle gerek nakden ve gerek atiyen azim menfaatler temini gibi vaadlerle deruhte ettikleri sabıka-i mükerrere ashabından ve bilhassa işgal senelerinde İstanbul’da çarşı içinde gece gündüz kendisi gibi müsellah refikleriyle zengin bir kuyumcu dükkanını basarak para ve mücevherat ahzü gaspına cüret edecek mertebede şekavette pervasız ve cinayet ikaında mahir bir şerir olan Laz İsmail delaletiyle de aynı ceraim ve sainada bulunan ve gene mütareke seneleri esnasında Karadeniz’de Fransa Pake Kumanyası vapurlarından birini deniz ortasında bir ufak motörle bastırarak dört milyon franga karip mebaliği ahz ve bir kaatil meselesinden dolayı Batum’dan firaren İstanbul’a savuşan Gürcü Yusuf gibi şakileri arayıp bulmuşlar ve tavzif eylemişlerdir.

143

Diğer rüfekayı cürmü namına bu şerirleri sevk-i idareye memur edilmiş olan maznunu aleyhimden İzmit Mebusu Şükrü Bey, bunları emir ve nüfuzu altına alarak müteaddit defalar hususi ikametgahına celb ve davetle mukarrer cinayet planlarının suveri icraiyesine dair tebligatta bulunmuş ve en nafiz meclis azalarının kendileriyle müşterek olup hadise-i cinaiyenin icrasından sonra Riyaseticumhur makamını işgal edecek zat ve meclis-i milli üzerinde icra-yı tesirle ve bir aff-ı umumi suretiyle her cihetten kendilerini tatbikatı kanuniyeden vareste bırakacaklarını da suret-i katiyede vaad ve temin suretiyle teşçi ve tamamen cinai gayeye imale ettikten sonra, sene-i mezkur Kanunevvel nihayetinedoğru seyahat ve ikamet masraflarını temin eylediği Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’u beraberine alarak İstanbul’dan Ankara’ya hareket etmiştir. Ziya Hurşid, ahvali siyasetine nazaran zabıtanın nazar-ı tetkik ve tecessüsünü celbedebileceğinden yalnız olarak bunları takiben üç gün sonra İstanbul’dan Ankara’ya hareket ederek Laz İsmail ile Gürcü Yusuf’un beytutet ettikleri otelden bir gece kalmış, ertesi günü mülga Terakkiperver Fırka merkezi olup fırkaya mensup bazı mebusların ikamet eyledikleri haneye giderek Sivas Mebusu Halis Turgut Bey’in odasına geçmiştir. Aynı odada kalmakta iken mezunen İstanbul’a gitmiş olan Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey’in karyolasının kendisine tahsis edilmesi üzerine Ziya Hurşid İstanbul’a avdetine kadar Halis Turgut Bey’le birlikte ikamet eylemiştir. Kulüp binasında kaldığı müddetçe Ziya Hurşid’in İzmit Mebusu Şükrü ve mumaileyh vesatetiyle Eskişehir Mebusu Arif Bey’lerle suikast ve taklib-i hükümet tatbikatı hakkında gayet hafi bir surette görüştüklerini ve bir gün tedarik eylediği dehuliye varakalarıyla Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’u Meclis-i Milliye ithal ederek Reisicumhur hazretlerinin meclis-i milli müzakeratını dinlemek üzere teşriflerinde bomba ve tabancalarla kasdi caniyanelerini icra imkanını nokta-i nazarından Riyaseticumhur locasının vaziyetini tetkik ve samiin mevkiiyle Riyaseticumhur locası

144

arasındaki mesafeyi ve atılacak bombanın mesafesini dahi tespit eyledikleri taayyün etmiştir. Bundan sonra Heyet-i Vekilenin toplandığı Başvekalet dairesine

Reisicumhur hazretlerinin iştirak edecekleri herhangi bir Heyet-i Vekile içtimaında baskın icrası derpiş ve tasavvur edildiği ve bunun için de ayrıca tetkikatta bulunularak muhafaza tertibat ve teşkilatının bu teşebbüsü muvaffakiyetine isal hususunda müdafaa teşkil edebileceği teemmül edişmiş ve bunun için daha kuvvetli bir çete teşkili icabeylediği neticesine varıldığı sabit olmuştur. Daha emin ve daha salim şekilde maksadı temin eylemek üzere Reisicumhur hazretlerinin Ankara kulübünde ve civarında ve yine Çankaya şosesi üzerindeki şimendifer köprüsünü geçtikten sonra Nümune hastanesinin cenup istikametinde ve şoseye tamamiyle hâkim bir mevkide bulunan mezarlık içerisinde pusu tertibine muvafık ve müsait bir mahal olup olmadığı etrafında yeniden keşfiyatta bulunulmuştur. Suikasdin hem icrası, hem mütecasirlerin sühuletle firarları nokta-i nazarından daha müsait bir saha-i tatbik olmak üzere Eskişehir Mebusu Ârif Bey’in teklifine binaen mumaileyhin Çankaya yolu üzerinde vaki köşkü de mevzuubahs olmuş ve bunun üzerine Ârif Bey arazinin vaziyeti hakkında izahat vermek için bir gece Lâz İsmail’i kulüp binası önünde otomobile alarak köşküne götürmüştür. Ârif Bey’in musırrane inkârlarına rağmen Lâz İsmail’i otomobiline evvelâ şoförün yanına, bilâhare kendi yanına alarak birlikte köşküne götürdüğü ve gece beraber içtikleri ve ertesi günü köşkün etraf ve civarında ve şosenin dar bir kavisini teşkil eylediği Kavaklıdere nam mahalde ve şık ve kesif ağaçlık mahallerin etrafında suikast için münasip bir keşif icra ettikleri ve mevsim hasebiyle ağaçların yapraklarından âri bulunması itibariyle güzergâhtaki emniyet karakolları tarafından görülebilme ihtimalâtını tetkik eyledikleri, Lâz İsmail’in itirafı ve Ziya Hurşid’in Şükrü Bey’e atfen ifadesi ve Ârif Bey’in şoförü Mehmet ile hizmetçisi Ayşe’nin şahadetleriyle vasılı mertebe-i sübut olmuştur.

145

Şükrü Bey’in suikast mevkiinin tesbiti hususundaki müzakereye iştirak etmek üzere alessabah Ârif Bey’in köşküne geldiğine dair de aynı ifadat ve şahadat vardır ve Ordu Mebusu Faik Bey’in beyanatıyla teeyyüd etmiştir. Sabık ikinci grubun en muhteris ve hararetli mensuplarından olup ötedeberi siyasî meseleleri kanlı şekillerle halletmek taraftarı olan Ziya Hurşid ile komitacılık ve siyasî suikastler gibi mesailde ismi ilk defa olarak geçen Şükrü ve daha Terakkiperver Fırkanın ilk teşekkülünde parlâmento mücadelâtı gibi eşkâli meşruai muhalefeti bi mânâ ve bi fayda görerek mevkii iktidar işini ‘’ben onu iki silâhlı ile hallederim’’ demiş olduğu tebeyyün eden Ârif Bey’in, bir takım süflî tasavvurat ve makasıt peşinde olduklarını şüphe götürmeyen evza ve etvardan şüphe ve telâşa düşen Erzincan Mebusu Sâbit Bey’in, Lâz İsmail’i Ârif Bey’in köşküne götürdüğü gece Şükrü Bey kavlen ve fiilen yaptığı bazı imâlarla şüphesi kuvvet bularak derhal ve alessabah Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa gibi fırka rüesası nezdine şitap ittiği ve Ziya Hurşid’in biraderi Ordu Mebusu Faik Bey’i süratle Ârif Bey’in köşküne göndermek suretiyle o esnada bu köşkte içtimada bulunan Şükrü ve Ârif Bey’lerle İsmail’in tatbikatı cinaiye müteallik fiil ve hareketlerine muhalefet edildiği muhakemeten ve tamamen sabit olmuştur. Vasiyetin böylece bir manzara-i şüyû bulması üzerine mukarrer cinayetleri icraya imkân ve iktidar bulamıyarak bunlardan Şükrü Bey’in Lâz İsmail ile Gürcü Yusuf’a para vermek ve Parabellum sisteminde bir rovelver hediye eylemek suretiyle tatyip ve ileride zuhur edecek ilk fırsatta tekrar hizmetlerine müracaat edilmek üzere İstanbul’a avdetlerini emreylediği, Şükrü ve Ârif Bey’lerin inkârlarına rağmen Hurşid, Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf’un ikrarı sarihlerinden ve şoför Mehmet ile hizmetçi Ayşe’nin huzuru muhakemede muhallefen vaki şahadetlerinden anlaşılmaktadır. Şükrü Bey Ankara suikasdine müteallik olup kâmilen teeyyüd ve tezahür eden bu safahattaki vaziyeti şahsiyesini katiyen inkâr ve Ziya Hurşid, Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf’un muvacehe-i huzuru mahkemede vaki ifadelerini iftira

146

telâkki etmekte ve reddeylemekte ise de bu red, bu telâkkiyi hiçbir makul sebebi kanuniyeye istinat ettirmemiş ve ettirememiştir. Eskişehir Mebusu Ârif Beyvaziyeti tevilen İsmail sabahleyin hanesine geldiği ve vaktiyle maiyetinde çalıştığından dolayı bir vesika talep eylediğini beyan ederek Lâz İsmail’i hiçbir gece hanesine getirmediğini ve yatırmadığını ifade eylemesine rağmen şoför Mehmet ve Ayşe’nin şahadeti vakıları karşısında bunların itma veya tehdit suretiyle edâyı şahadet ettiklerini dermeyan eylemiş ise de, gerek tahkikat esnasında zaptolunan ifadelerinde ve gerek huzur-u mahkemede sâfiyane ve samimane şahadetlerinden bir gûna icbar veya itma şaibeleri mevcut olmaması hasebiyle ta’n-ı vaki ahkâmı kanuniyeye gayri muvafık ve ezher cihet merdut bulunmuştur. Hâdise-i cinaiyenin tasavvurat ve tertibatı şahsî zade-i vicdanî olmayıp şimdiye kadar inkişaf edebilen safahata nazaran bu kasıt etrafında toplanmış olan zümre-i hafiyenin bu bapta muhtelif zaman ve mekânlarda durudıraz müzakere ve istihzaratından doğmuş olduğu, daha mücadele-i milliye devam ederken tasmim ve takip edilmiş olduğu yine maznunlardan Ziya Hurşid’in ifadatı müteakibe ve ikraratı mütevaliyesinden ve Dr. Nâzım Bey’in ikâmetgâhında elde edilen vesaikten müsteban olmuştur. Kezalik tafsilâtı zabıtnamelerde muharrer olduğu üzere icra edilen amîk tahkikatta Ziya Hurşid’in Şükrü Bey’le ilk defa temasının ve takriben dokuz ay evvel ve tedhişi âmme tarikiyle taklibi hükûmetin en ateşli ve musır taraftarı olan kararı Abdülkadir Bey delâletiyle vaki olduğu ve birinci Meclis-i Millî ve İkinci Grubun en nafiz âzasından Trabzon Mebusu sabıkı olup, Abdülkadir ve İzmit Mebusu Şükrü Bey’le be mesail üzerinde öteden beri görüşmüş ve anlaşmış olan Trabzonlu Hafız Mehmed’in Ziya Hurşid’e vasıta-i icraiye olarak yeğeni Sürmeneli Vehab’ı takdim ve tavsiye eylediği ve Vehab’ın delâletiyle Sürmeneli ve kaşıkçı Keleş Mehmet nam şahsın da elde edilmesine çalışıldığı, Vehab’a Ziya Hurşid’in bir cinayet ika

147

edileceğini ve bu işe muvafakat etmesine mukabil Vehab’ın kabul ile Ziya Hurşid’den 25 lira para aldığı ve Keleş Mehmed’in ise asla muvafakat etmiyerek yanlarından infikâk eylediği ve ertesi günü Ziya Hurşid’in hanesine giden merkum Vehab teklifatını tekrar ve Keleş Mehmed’i behemehal ikna etmesini söyledikten sonra Ankara’ya hemen hareket etmek üzere yer adresi ve cebinden çıkardığı üç bin liraya karip bir paradan şimdilik kaydiyle ve ayrıca 75 lira verdiği ve fi’li cinayetin husulünden sonra 1500 lira vereceğini vaadeylediği, fakat Vehab’ın mezkûr paraları dercîb eyledikten sonra gûya yapılacak işin şenaatinden memlekete savuştuğu huzuru mahkemede bir sureti sarihada ve yekdiğerinin muvacehesinde beyan ve tekrar edilmiştir. Bu meselede kendi tabirlerince Şükrü Bey’in mensup olduğu Terakkiperver azayı nafizesinden Rüştü Paşa, Halis Turgut, Abidin gibi zevatın aynı fikir ve gaye etrafında müttehit oldukları ve hattâ Halis Turgut Bey’in Bu cinayeti ika için muktazi eslihayı ikmal eylemek üzere polis sisteminde bir tabancayı Ankara’da vereceği Abdülkadir tarafından Ziya Hurşid’e tebliğ edilmesi üzerine, Ankara’da bu mesele üzerine tarafından vaki beyanat ve talebinin Halis Turgıt tarafından şimdilik tabancanın bulunamadığı kaydiyle verilmediği, kezalik Ziya Hurşid’in Halis Turgut Bey’in inkârına karşı indelmuvacehe sarahaten beyanat-ı mumaileyh Halis Turgut Bey tarafından esbab-ı mucibe-i reddiyeye istinad ettirilmediği, Rüştü Paşa’nın fena arkadaşları arasında fena fikirlere saparak elîm bir âkıbete yürüdüğü hakkında mahiyeti itibariyle gayet sarih ve hatt-ı destile muharrer ikrarları ve hattâ Abidin Bey’in Rüştü Paşa’ya İzmir’de Edib Efe’nin bir suikast teşkilâtı etrafında çalışmakta olduğunu hâdise-i vakıadan daha üç dört ay evvel söylediği hakkındaki beyanatı, bunların da meselede medhal, muvafakat ve müşareketlerini mertebe-i sübute isal eylemektedir. Evvelce zikredilen Ankara suikasdı, tertibatının şuyuu üzerine akim kalmış ise de kararı aslî baki kalarak zuhur edecek fırsatlardan istifadeye müterakkip bulunan ve isimleri bâlâda zikredilmiş olan eşhastan mürekkep şebeke-i cinaiye-i siyasiye, Reisicumhur hazretlerinin Bursa’ya seyahatleri dolayısıyla yeniden faaliyet ve

148

icraata koyularak suikasdı Bursa’da tatbik etmek imkân ve zeminini aramak üzere müttehaz karar mucibince Lâz İsmail’e hüviyetini saklamak ve şüpheyi davet etmemek şartıyla Bursa’ya gitmesi teklif olunmuş ve merkum Lâz İsmail Nimet Naciye nam kadını zevcesi sıfatıyla refakatine alarak Bursa’ya azimet eylemiş iseler de, İsmail’in netice-i tetkikatına göre Bursa’da fiilî katlin icrası için uzun çaplı silah kullanacak çok adama ihtiyaç görülmesi ve hâdisenin ikaından sonra karar veya ihtifanın müşkül olması dolayısıyla bu teşebbüste semere istihsal edememiş oldukları tezahür etmiştir. Bu safhada Ziya Hurşid’in, Lâz İsmail’in ikrar-ı sarihleri ve Nimet Naciye hanımın da Bursa’ya azimet ve avdet keyfiyeti tasdik eylemesi ve kuyudat-ı resmiyenin de bunu müeyyed bulunması gibi delâille sabit olmuştur. Bunu müteakip suikast tarikiyle taklib-i hükûmet zümresine dahil bulunduğu tesbit edilmiş olan Hafız Mehmet Bey’in bir gün Ziya Hurşid’e tesadüfünde: <<Bu yakınlarda 1500 lira kadar bir para elime geçecektir. Bunu da sarfedeceğim>> diyerek kasıt cürmünde daim olduğunu teyiden izhar eylediği, Ziya Hurşid’in muvacehe-i vaki beyanatına karşı Hafız Mehmet Bey’in Ziya Hurşid ile görüştüğünü kabul ve yalnız bu tarzda bu beyanatta bulunduğunu hatırlayamadığını dermeyan etmesi ve katiyen söylememiş olduğunu huzur-u mahkemede beyan edememesi ile anlaşılmıştır. Sabık İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin zamanı idaresine ait muhtelif suikastlerin tertip ve icrasında maharetiyle maruf Sarı Efe Edib’in üç ay kadar evvel bir gece Baytar Miralaylığından mütekait Rasim Bey’le birlikte İzmit Mebusu Şükrü Bey’in hanesinde içtima ederek Şükrü Bey tarafından Ziya Hurşid’e verilen 800 liradan bir kısmının ikaı cinayette istimal edilmek üzere polis sisteminde dört müceddet ve iki de az müstamel tabanca ile külliyetli miktardaki fişek mübayaa edilerek Şükrü Bey’in hanesine bırakılmış ve ve yavmi hareketten bir gün mukaddem mezkûr fişekler Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf taraflarından Şükrü Bey’in hanesinden aldırılmış ve Şükrü Bey’in muvaffakiyet temenni ve duaları arasında mumaileyh ile veda eyledikten sonra, Gülcemal vapuruyla İstanbul’dan hareketle ertesi günü vakti

149

zevalde İzmir’e muvasalat edilmiş olduğu cümlesinin itirafları ile tebeyyün eylemiştir. Herhangi suretle nazar-ı dikkati celbetmemek için Ziya Hurşid’in Gaffarzâde Oteline ve Yusuf’la İsmail’in dahi Ragıppaşa Oteline nazil oldukları ve Ziya Hurşid’in yevmi mezkûrda Gaffarzâde Otelinde Edib’e mülâki olarak mazkûr mektubu birlikte okuyup deruhte ettikleri, vezaifin suret-i icrasını konuştuktan sonra, mezkûr mektubu ihrak eyledikleri ve müteakip günlerde Sarı Efe Edib’in mutemedi olan rüfekasından Giritli Şevki ve mülâzim mütekaidi Çapur Hilmi’nin Çapur Hilmi’nin de iştirakleriyle, evrak-ı tahkikiyede ve zabıtnamelerde münderiç bulunduğu cihetle, maznunlardan İdris’in bahçesinde içtimalar akdedilerek musammen suikastin şekil ve mahalli icrası etrafında arîz ve amîk müzakereler icra olunduktan sonra, cinayetin ikaına en münasip mahal olmak üzere Gaffarzâde Oteli civarında tuhafiyeci Nuri Efendi’nin mağazası yakınındaki iki yol ağzında icrası kararlaştırılmış ve bu maksat için Edib’in evvelce Şevki’ye berayı hıfz vermiş olduğu iki bombayı talep ve Hilmi vasıtasıyla getirtilerek Lâz İsmail’e tevdi eyledikleri anlatılmış olup, suikasti müteakip firarlarını teminen bir motor tedariki kabil olup olmadığını Şevki’den sorduklarında, elinde böyle bir motör varsa da beş, altı yüz lira kadar bir paranın temini halinde motörün emirlerine âmade bulunacağını dermeyan eylemesi üzerine Sarı Efe Edib, ertesi günü Gaffarzâde Otelinde Saruhan Mebusu Abidin Bey’e mumaileyhin meselede malûmattar ve alâkadar olduğunu itham edecek tarzda bilâ mukaddem doğrudan doğruya meseleden bilbahis fırkaları namına yapılacak bu cinayet için muktazi paranın temin ve tedariki talep edilmiş ve mebusu mubaileyh hazır parası olmadığını ve tedarike çalışacağını söylemesi ve bilâhare tedarik ve temin edemeden İstanbul’a hareket eylediği gibi Sarı Efe Edib de gaye ve mahiyeti vazıhan tesbit edilememiş bu maksadı mahsusla kezalik aynı vapurla İstanbul’a azimet etmiştir. Ertesi günü Giritli Şevki’nin hanesinde Ziya Hurşid, Çopur Hilmi, Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf beraber oldukları halde plânın suret-i tatbikine ve otomobille şekl-i

150

firara müteallik son müzakeratı icra eyledikten ve her biri ilk ateşi icraya ahdü peyman eyledikten sonra mahallî içtimadan ikâmetgâhlarına avdet eyledikleri ve hükûmet tarafından hâdise-i cürmiyeye ittilâ kesbedilmesi üzerine her birerlerinin silah ve bombalarıyla beraber derdest edildikleri aledderecat ve yekdiğerini teyid eden ikrar ve itirafları delâletiyle vasılı mertebe-i sübût olmuştur. İzmir’de bu vaziyet tekerrür eylemekte iken, suikasdin icrası anlarında

İstanbul’da herhangi bir vazife ve faaliyeti istidlâl edilen mebus Abidin ve Sarı Efe Edib Beylerin muvasalatlarının ertesi günü, Abidin Bey’in sabah gazetelerinde suikasde mütedair havadis bulunmamasını hayret ve merak ve endişe ile karşıladığı ve bununla beraber muntazır bulundukları habere akşam gazetelerinde intizar lâzımgeldiğini Sarı Efe Edib beyan eylediği indelmuhakeme tezahür eylemiştir. Suikasdin âmil ve failleri meyanında mukaddema mensup olduğu sabık İttihat ve Terakki Fırka-i münfesihası namına İzmir vilâyeti dahilinde sarfı faaliyet eylediği ve bir teşkilât vücuda getirmeğe çalıştığı anlaşılan Sarı Efe Edib’in indeltahkikat ifadatı evveliyesinde ve huzur-u muhakemede beyanat ve ifadatı sarih arasında, Terakkiperverleri ve sabık İttihatcılığı mevki iktidara getirmeğe çalışan zümrenin birinci Meclise mensup İkinci Grup teşkilâtının aynı olduğunu ve Terakkiperverlerin iki kısım olup birinci kısmının suikastciler olduğunu ve bunların başında Şükrü Bey, Canbulat Bey, Rüştü Paşa, Abidin, Ârif ve Halis Turgut Beylerin bulunduğu ve İkinci Gruptan Kara Vasıf, sabık Ardahan Mebusu Hilmi Beylerin bulundukları ve diğerlerinin de hulûlü muslihaneciler zümresini teşkil eylediklerini ve sabık İttihat ve Terakki’nin İaşe Nâzırı Kara Kemal’in her iki fikir ve karar taraflarını bir suret-i maharetkâranede sevk ve tahrik etmekte bulunduğunu ve birinci Meclisin İkinci Grup mensuplarını Kara Vasıf gibi nüfuzlu ve Abdülkadir gibi cüretli eşhas vesatetiyle elinde bulundurduğunu ve bunlar için tedvir eyledikleri şirketlerden ve arasıra eski Maliye Nâzırı Cavit Bey’den nakdî müzaheret temin eylediğini dermeyan ve itiraf eylemiş ve filhakika Sarı Efe Edib’in hini derdestinde üzerinde zuhur eden ve İzmir Valii sabıkı Rahmi Bey’in imzasını muhtevi olarak merkum Edib’e hitaben

151

yazılmış bulunan 17 Nisan 923 tarihli mektupta, Şükrü’nün mebusluğu Ankara’nın muvafakatiyle temin edildiği ve Salâh Cimcoz ile Hüseyin Cahid’in Manisa’dan mebusluğunu temin imkânının husulüne çalışmasını amir bulunan mektup meal ve münderecatı delâletiyle İttihat ve Terakki rüesasının mücadele-i milliyeyi zafer ve istiklâl ile neticelendirilmiş ve bilâhare Halk Fırkasına inkılâp etmiş bulunan Müdafaa-i Hukuk teşkilâtına nüfuz etmeğe çalıştıklarını müeyyed vesaiki kanuniyeden olduğu gibi, Rauf ve Adnan Beylerin Kara Kemal, Şükrü, İsmail Canbulat Beyler riyaset ve idaresindeki zümreye dahil olarak İttihat ve Terakki ricalinden addolunan şahsiyetlerin veya herhangi suretle vaziyete geçmiş diğer zevatın birer birer teşkilâta ithaline çalıştıkları ve bundan sonra Sarı Efe Edib’in ifadesinde mezkûr ve indelmuhakeme isticvapları icra edilen Kara Vasıf, Hüseyin Avni, Hafız Mehmet, Selâhattin Beylerin ifadeleriyle de tebeyyün eylediği veçhile, İaşeci Kara Kemal’in sabık mebuslardan Kara Vasıf Bey delâletiyle bu vâdide müzakeratta bulunmak üzere mezkûr ül-esami ikinci Grup âzasıyla temasa gelerek Mersin mebusu sabıkı Salâhaddin Bey’in Erenköy’deki hanesinde 340 senesi Haziranında ve müteakiben Kara Kemal’in yazıhanesinde akdedilen içtimalarla mezkûr grubun Kara Kemal zümresiyle anlaşmasını temin ve Kara Kemal’in getirdiği nizamname müsveddesi üzerinde fırka teşkilâtı münakaşası yapıldığı ve bu müsveddenin bilâhare Terakkiperver nizamnamesini teşkil eylediği sabit olmuştur. Kara Kemal’in getirdiği nizamnamenin tertibi için Şükrü, İsmail Canbulat, Kara Kemal, Rauf, Adnan, İzmir Valii sabıkı Rahmi Beylerin ve İttihat ve Terakki kâtib-i mesullerinden bir çoklarının iştirakiyle bir iki içtima daha akdederek Terakkiperver Fırkanın teşekkülünden akdem bu fırkanın esasatını tesbit ve ihzar eyledikleri ve Büyük Millet Meclisine bir suret-i maharetkâranede âza intihap ettirmeğe muvaffak oldukları, İsmail Canbulat ve Şükrü Beyler vasıtasıyla meclis-i âli dahilinde teşkilâta germi vermiş oldukları tezahür eylemiştir. Hülâsa 339 (1923) senesinde başlayan ikinci devre-i intihabiyede İzmit Mebusu Şükrü, İstanbul Mebusu İsmail Canbulat Beylerin mebus olabilmeleri

152

meselesinin Rauf Bey tarafından suret-i mahsusada takip ve temin edilmiş olması, tarihi mezkûrda Cavit Beyin evinde içtima etmiş olan kararnamede mezkûrül-esami bir zümre-i mahsusanın ittihaz ettiği kararın bir safhasını teşkil ettiği, mezkûr içtimada nafiz bir uzuv olan Rahmi Bey’in Sarı Efe’ye yazdığı ve evrak meyanında mevcut 23 Nisan 923 tarihli mektubun Şükrü Bey’i İzmit’ten mebus intihap ettirmeğe muvaffak oldukları ve Hüseyin Cahit’le Salâh Cimcoz Bey’in de Manisa’dan intihap olunmalarına çalışmaları lüzumunu ifade etmekte olan mesailden ve tarzı beyandan sarahaten anlaşılmakta ve devre-i mezkûrenin birinci mukarreratı mahsusasını zamanen ve hâdiseten temin ve istihsale doğru birer âmil-i siyasî olan mumaileyhin nihayet suikasde vasıl olan bir maksadı mahsusu hafi takip eyledikleri ve vahdeti milliyeyi tahriple tefrika ikaına çalıştıkları ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun müzakeresi ve cumhuriyetin ilanı dolayısıyla başta Rauf Bey olmak üzere kendilerine mensup bulunan veya maksadı aslînin esasına vakıf olamayan bir kısım matbuat vasıtasıyla ve hafî muhtelif diğer propaganda vasıtasıyla bir sistem dahilinde yaptıkları tesvilâtın hedef ve mahiyeti hususiyesi hâlen tezahür etmektedir. Salâhattin ve Hüseyin Avni Beyler’in ifşaatı Birinci Büyük Millet Meclisinde İkinci Grubun müdiranından olan mütekait Miralay Salâhattin ve Erzurum Mebusu sabıkı Hüseyin Avni ve Necati ve Kara Vasıf Beylerin vaki olan ifadat ve ifşaatına nazaran birinci içtima senesinde müteakip tatil devresinin yaz aylarında Rauf Bey’in kendilerine müracaat ederek, birlikte bir fırka teşkilini teklif ve Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların da ordudan istifa ederek bu fırkaya dahil olacaklarını ifade ve kendilerinin İaşeci Kara Kemal ile bu hususta anlaşmaları lüzumu ile imâ ve izhar etmesi üzerine mumaileyhin dahi teklifi vakii kabul ve evvelce de Kara Kemal ve arkadaşları tarafından ihzar edilmiş ve bilâhare Terakkiperver Fırka diye isimlendirilmiş olan bir fırkanın müsvedde halinde olan programının üzerinde muhtelif zaman ve mekânlarda içtima ederek müzakere eylediklerini vazıhan ve sarahaten ifade etmiş olmalarından, Kara Kemal’in temsil ettiği iaşeci ve İttihatcı farzedilen bir zümre ile ikinci zümresinin ve herhangi sebeplerle ikinci içtima senesinin iptidalarında istifa sebepleriyle Terakkiperver Fırkaya dahil olduklarını

153

söyliyen Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşa ve rüfekasının muhakeme muvacehesindeki ifade ve tarz-ı tevillerine rağmenhenüz sıfat ve vazife-i askeriyelerini muhafaza eyledikleri bir zamanda ve daha yaz aylarından itibaren şayan-ı dikkat bir iştirak ve telâhuku efkâr ile mahiyeti bu gün tezahür eden şekilde bir fırkanın teşkili esaslarının temin edildiği ve ikinci içtima senesinin küşadında evvelki tamim dairesinde bir muhalefet cephesi vücuda getirdikleri görülmektedir. Bu suretle maksad-ı hususiyeyi ihtiva ettiği zahir olan müteşekkil Terakkiperver Fırka muhalefetinin neticesi ve efkâr-ı cahilânenin tatmini nokta-i nazarından programları arasına sıkıştırmış oldukları birkaç madde ile inkılâp hükûmetinin her icraatına karşı efkârı umumiyeyi taglite çalıştıkları gibi gene Selâhattin, Necati, Hüseyin Avni, Kara Vasıf Beylerin ifadelerine nazaran, Birinci Büyük Millet Meclisinde İkinci Grup âzasından olan Bitlis Mebusu sabıkı maslup Yusuf Ziya’nın mezkûr tarihlerde kendilerine müracaat ederek şark vilâyetlerinde efkârın bu esnada pek müsait olduğu ve İkinci Grup âzasının bu isyanı idare etmeleri lüzumunu teklif ve kendileri tarafından reddolunduğu ifade ve itiraf olunmasından da, merkum Yusuf Ziya’nın o tarihlerde Şeyh Sait isyanının mukaddemesi olan Nasturi isyaniyle başlayan harekâtı isyankâraneye hiç olmazsa kuvvetli bir ümit ve istinatgâh-ı manevî olduklarını kabul etmeğe zaruret hasıl olmaktadır. Bundan başka şapka meselesi dolayısıyla bazı vilâyetlerde erbab-ı irticaı idare edenler istimal ettikleri kuvvetli propagandanın Ankara’da icra edilmiş olan bir suikasde izafe edilmiş olması dahi bugün muhakemesini icra ve itmam etmekte olduğumuz suikast ve taklib-i hükûmet meselesinin ilk defa Ankara’da Ziya Hurşid, Şükrü ve Ârif Bey ve arkadaşları tarafından icrasına teşebbüs edilmiş olup akim kalmış olan mezkûr suikasdin teşebbüsü günlerinde müsadif olması, bu gibi irtica hareketlerinin dahi Terakkiperver Fırka namı verilen mevzuubahs terkip ve zümre-i siyasiyenin içinde ve arasında gizlenmiş ve makasıdı mahsusasını takip etmekte bulunmuş olan erbab-ı denaetin zade-i hiyaneti olduğu hususu da nümâyân olmaktadır.

154

Takrir-i Sükûn Kanunu’nun tatbikinden ve İstiklâl Mahkemeleri’nin teşekkülü ile Şeyh Sait isyanının ve şapka meselesi dolayısıyla bazı mahallerde hasıl olan irtica ve ihlâli asayiş hareketlerinin tamamen tenkil ve izalesinden sonra memlekette yaşıyan tabiî sükûn ve emniyetin tesiri tahtında nevmid olan şu zümre-i hafiyenin en nihayet vatanın timsali hayat ve istiklâli olan Reisicumhur hazretlerini ifna etmek suretiyle bir taklibi hükûmet icrasına karar verdikleri ve bu suretle nasıl bir âkıbete maruz kalacağı tahmin ve tasavvur edilemiyen vatanın zimamı idaresini hercebadâbad ele geçirmek istedikleri maznunların bu baptaki ifadat ve delâili ve karâini maddiye ve maneviye ile indelmuhakeme vasılı mertebe-i sübût olmaktadır. Hüküm. Binaenaleyn maznunlardan İzmit Mebusu Şükrü, Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir Mebusu Ârif, Sivas Mebusu Halis Turgut, İstanbul Mebusu İsmail Canbulat, Erzurum Mebusu Rüştü Paşa, sabıl Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid ve sabık Trabzon Mebusu Hafız Mehmet, Lâz İsmail, Gürcü Yusuf, Sarı Efe namıyla maruf Edib, mülâzimlikten mütekait Çopur Hilmi, Baytar Miralaylığından mütekait Rasim ve Ankara Vali-i esbakı Abdülkadir ve İaşeci Kara Kemal’in hareket-i vakiaları, Kanun-u Ceza’nın 55 inci “Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen ve ya kısmen tağyir ve tebdil veya ilgaya ve kanun-u mezkûre tevfikan teşekkül eden Büyük Millet Meclisini iskat veya ifa-yı vazifeden men’e cebren teşebbüs edenler idam olunur. Ef’al-i mezkûreyi ikaa fiilen tahrik edenler, madde-i fesat tamamiyle fiile çıkarsa idam olunur. Ve madde-i fesadın icrasına başlanmış olunursa yedi seneden akal olmamak üzere küreğe konulur. Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya ifa-yı vazifeden cebren men veyahut işbu cürmü ikaa fiilen tahrik edenler müebbeden veya on seneden aşağı olmamak üzere muvakketen küreğe konulur.” diye muharrer olan işbu fırkası delâletiyle, kanun-u mezkûrun 57 nci maddesinin “bâlâda muharrer 55 ve 56 ncı maddelerde beyan olunan fesadlardan birisi bir takım eşhas ile müçtemian icra eder, yahut icrasına tesaddi eylerlerse ve muharriki mefsedet olan her nerede tutulursa idam olunur” diye muharrer olan fıkra-i ûlâsına tevfikan, isimleri bâlâda muharrer olan onbeş şahıstan Abdülkadir ve Kara Kemal’in gıyaplarında ve on üçünün dahi vicahlarında

155

olmak üzere idamlarına ve Sürmeneli Vahab’ın dahli hareketi vakıası kanunu mezkûrun 58 inci maddesinin: “ve eğer öyle bir ittifakı hafîde berveçhi muharrer fesadın esbabı icraiyesini tehyie zımnında teşebbüs olunmuş bir fiil ve tedbir tebeyyün etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmaktan ibaret bulunursa ol halde dâhili ittifak bulunan kimseler muvakkaten kalebend kılınır” diye muharrer fırka-i mahsusasına tevfikan on sene kalebendliğe ve 1 Temmuz 926 tarihinden itibaren mevki-i mer-iyete va’zolunan yeni Ceza Kanunu’nun madde-i mahsusasına tevfikan işbu kalebendliğin muvakkat nef’ye tahviliyle mahallî menfasının Konya olmak üzere tayinine ve Ergani Mebusu İhsan, Ardahan Mebus-u sabıkı Hilmi, Maliye Nâzırı esbakı Cavid, Sivas Mebusu sabıkı Salâhattin, İzmir Vali sabıkı Rahmi, İstanbul Mebusu Rauf ve mebusu sabıkı Adnan Beylerin işbu dâvânın müttehem bir safhası olmak üzere dâva-yı hazıradan tefrikine ve ceraim-i vakiada birgûna methal ve müşareketleri anlaşılamayan Ordu Mebusu Faik, Erzincan Mebusu Sâbit, Erzurum Mebusu Hâlet, Dersim Mebusu Feridun Fikri, Afyonkarahisar Mebusu Kâmil, Gümüşhane Mebusu Zeki, Tokat Mebusu Bekir Sami, Mersin Mebusu Besim, Bursa Mebusu Necati, Erzurum Mebusu Münir Hüsrev Beylerle İstanbul Mebusu Refet, Edirne Mebusu Cafer Tayyar, Mersin Mebusu sabıkı Cemal Paşalar ve Erzurum Mebusu sabıkı Necati, Canik Mebusu sabıkı Ahmet Nafiz Beyler ve Torbalılı Emin Efendi, Trabzonlu Naciye Nimet Hanım, Sürmeneli Keleş Mehmet, bahçıvan İdris, Mustafa oğlu Şahin Çavuş ve ihtiyat zabitlerinden Bahaettin Efendi ile Giritli Hüseyin oğlu Lâtif’in beraatlerine vicahen ve müttefikan 13 Temmuz 1926 tarihine müsadif Salı günü karar verildi.

156

EK: 9 ANKARA’DAKİ YARGILAMALAR İÇİN İDDİANAME Öteden beri en ince noktaları ve teferruatına kadar tasavvur ve tasmim edilerek Ankara ve Bursa’da bazı tecrübeler yapılmış ve nihayet Reisicumhur hazretlerinin İzmir seyahatleri esnasında bu suikast tatbik edilmeye karar verilmiştir. Bu suikast de, Ziya Hurşid ve hempaları Gazi Hazretlerine herhangi bir kin ve garezden doğmuş nefsani garezlerden ziyade, hükümeti devirmek gibi menfur bir gaye ile teşkil edilmiş gizli bir komite tarafından tahrik ve teşvik edilmişlerdir. Bu kanlı cemiyet Terakkiperver Fırkaya mensup olup mücrimiyetleri tahakkuk eden bir çok kimselerden başka, mefsuh İttihat ve Terakki Cemiyeti rüesnasından bazılarının da alakadar olduğunu ve ancak maznun sıfatıyla mahkeme altına alınmış olan bu şahısların cürüm işlemekle beraber daha geniş ve şamil siyasi faaliyetlerde de bulundukları hissedilmiş olduğundan, başlı başına bir mevzu teşkil eden bu davanın ayrıca rüyet edilmesi hakkında makam-ı aciziden vaki olan taleb, yüksek heyetinizce hal ve maslahata muvafık görülerek işbu davanın esas davadan tefriki ile Ankara’da hal ve intaci kararlaştırılmıştı. Bütün dava evrakının baştan aşağı tetkikinden ve bu bapta cereyan eden tahkikattan alınan neticeye göre, işbu gizli cemiyetin reis ve hamisi bulunan Kara Kemal’in iptidadan beri yaptığı rolle gizli cemiyetin mahiyetini tamamiyle aydınlatmaya medar olmak üzere ne suretle tayin ve teşekkül ve ne gibi safhalara ve şekillere inkılap ettiğini maznunların ifadelerine ve elde edilen delillere nazaran ayrı ayrı arz edeceğim. Mülga Kanun-u Esasi’nin gösterdiği şekil ve usul hilafına ve tamamen keyfi bir karar ile Türk milletini cihan harbinin alevleri içine atanlar, milletin gösterdiği harikulade esatiri kahramanlıklara rağmen maalesef, harp talihinin bütün dehşet ve

Kocahanoğlu, a.g.e., ss. 378-383; Anıl, Mahkeme Tutanaklarına…, ss. 183-185; Feridun Kandemir, İzmir Suikastının İçyüzü, C: I, ss. 8-16; Hakimiyet-i Milliye, 3 Ağustos 1926; Selma Ilıkan-Faruk Ilıkan, Ankara İstiklal Mahkemesi…, Simurg yay., İstanbul, 2005, ss. 3-8.

157

fecaati ile aleyhimize inkişaf ettiğini artık anlamaya başlamışlar ve bunun üzerine Talat Paşa’nın ısrar ve ibramlarıyle nihayet iktidar mevkiinden çekilmişlerdir. Kabine ile birlikte fırka umumi merkezi ve nihayet İttihat ve Terakki de son yaptığı kongre ile dağılmakta idi. O zaman umumi merkezde bulunup da bu dava münasebetiyle tevkif olunmuş olan kimselerin derece derece ifadelerine göre kabinenin sükutunu taki eden günlerdeki umumi merkez toplantısında Talat, Enver ve Cemal Paşalar gibi fırka liderlerinin hemen memleketi terkeylemeleri hususu en ziyade katibi mesul ve sabık İaşe Nazırı Kara Kemal’in ısrarı üzerine olmuş ve Enver Paşa’nın tedarik eylediği bir Alman torpidosu ile kaçmışlardır. Kara Kemal Bey’in esas maksadı ve gayesi, kendisi şimdilik başka bir nam altında çalıştıktan ve ahval ve vaziyetin inkişafından sonra, harp mesuliyeti ile alakadar bulunan liderleri tekrar iktidar mevkiine getirebilmek endişesinden ibaretti. İşte kongre kararı ile infisah eden fırkayı ihya etmek için Kara Kemal Bey’in ilk teşebbüsü buradan başlamış ve tabancayı beynine sıktığı dakikaya kadar gayesine varmak için menfi ve karanlık yollardan giderek biran emellerinden feragat etmemiştir. Liderlerini Moda sahillerinde uğurlayan Kara Kemal, evvelce çizdiği faaliyet sahasına geçmek istemiş, vaziyetin pek buhranlı ve karışık olması ve teşekkül edecek Teceddüt Fırkasının çalışmasına imkan ve zaman bulunamaması ve daha sonra İstanbul’un işgaliyle Malta’ya sürülmesiyle ilk fikirlerini tatbike muvaffak olamamıştır. Malta’dan kaçıp bir hayli yerler dolaştıktan sonra, henüz düşman işgali altında bulunan İstanbul’a gelmiş olduğu ve vaktiyle İaşe Nezaretinde bulunduğu sıralarda zahire alım satımından biriktirdiği paraların bir kısmını hile-i şer’iye yolu ile vakfederek teşkil ettiği Milli Mahsulat ve Milli Kantariye, Milli Emekçiler Şirketleri ile Milli İktisat Bankası’nın mecmu servetini umumi harbin devam ettiği zamanlarda bir milyon dört yüz bin liraya kadar yükselttiği ve Ferit Paşa Kabinesi

158

iktidar mevkiinde bulunduğu zaman yapılan bir muvakkat kanunla bu şirketlere hükümetçe el konarak sermayelerin bir kısmının Hürriyet ve İhtilaf Fırkası erkanına tevzi edilerek bahsedilen müesseselerin sermayesi yüz yirmi bin liraya kadar düştüğü zaman da Milli Mücadelenin başarı ile neticelenmesinden istifade ederek Kara Kemal’in tekrar bu müesseselerin başına geçip, bunlara fevkalade ehemmiyet vererek siyasi gayesine varabilmek için eski avanesini etrafına toplamak istediğini ve yine Milli Mücadelenin muvaffak oluşu ile kurtulan eski arkadaşlarını iktidar mevkiine çıkarmak emeliyle faaliyete başladıklarını ve suret-i haktan görünerek memleketin büyük kurtarıcısının bayrağı altında çalışmayı taahhüt ettiklerini, Gazi Paşa’nın da muvafakat cevabı verdiğini, fakat Ardahan Mebusu Hilmi’nin saçma ve manasız tekliflerinden müteessir olarak başka bir zamana talik etmeleri üzerine Gazi Paşa’ya af ricasında bulunmaya karar verip meselenin bu suretle akim kaldığını maznunlardan Ali İhsan Bey’in ifadesinden anlıyoruz… Bundan sonra Cumhurreisi hazretlerinin İzmit faaliyetleri esnasında Kara Kemal’in kendisiyle temasa geldiği ve seçimlere dair müzakere açmak istediği zaman Gazi Paşa Kara Kemal’e bir zümre namına konuşmak istiyorsa müzakere edemeyeceğini, yok bir vatan ferdi sıfatıyla konuşuyorsa fikir teatisinde bulunabileceğini söylemesi üzerine Kara Kemal bir fert sıfatıyla konuştuğunu beyan etmiş ve Gazi Paşa hazretleri de bu suretle onu dinlemiş olduğu ve Kara Kemal’in İstanbul’a döndüğü zaman sabık Maliye Nazırı Cavid Bey’in başkanlığında Kara Kemal, İsmail Canbolat, Şükrü, sabık İzmir Valisi Rahmi, Dr. Hüseyinzade Ali, Dr. Nazım, Ahmet Nesimi, eski katib-i mesullerden Vehbi, Ethem, Nail Bey’ler vesaireden mürekkep olan toplantılar yapıldığı ve bu toplantıların dört beş defa tekrarlandığını ve nihayet İzmir’de aranan Dr. Nazım‘ın evinde bulunan programının da bu toplantılar esnasında tespit edildiği Cavid Bey’in itiraflarından da anlaşılmaktadır. İşbu toplantılarda yalnız intihabat meselesi konuşulduğu, başka hususlara dair bir şey müzakere edilmediği ve nihayet zümre itibariyle seçimlere iştirakin kendi

159

ifadeleri veçhile ” Memleketin kurtarıcısına karşı kadirbilmezlik olacağı ve ancak seçim günleri olup da siyasi hayata atılmak isteyen bulunduğu takdirde Müdafaa-i Hukukçular arasında ferden namzettiklerin konması münasip olacağı hususlarının konuşulduğunu” toplantıda hazır bulunmuş olan maznunlar beyan etmişlerse de, mahiyeti itibariyle bu kadar basit bir meselenin gece toplantıları da dahil olmak üzere dört içtimaa hacet göstermeyeceği en basit bir muhakeme ile anlaşılmakla beraber, Cavid Bey’in, bu program maddelerinin birer birer müzakere ve hemen rey birliği ile kabul edildiğine dair ifadesi, bu toplantıda yalnız seçim meselesi görüşülmeyip, sair hususların da konuşulduğu açıkça taayyün etmektedir. Bir sureti elde edilen programın ihtiva ettiği maddelerin kanuni mahiyetleri itibariyle, bahsedilen fikir serbestisi ve vicdan hürriyeti nokta-i nazarından kanuni bir çözüm teşkil etmeyeceği bedihi ise de, programda tespit edilen esasları fikir halinde hakikate inkılap ettirebilmek için gizli faaliyetlere başlanması, Hüseyin Cahit Bey’in gazetesiyle ve Dr. Nazım Bey’in halk arasındaki kendi düşünceleri mahsulü imiş gibi muayyen bir sistem içinde propaganda yapmaları ve nihayet daha umumi ve kat-i yoldan yürümek isteyen Kara Kemal Bey’in suikastler tertibi ile gayeye vasıl olmak istenmesi kanun nazarında elbette bir cürümdür. Filhakika bu toplantıları müteakip Kara Kemal Bey’in esaslı bir faaliyet hayatına geçmesinin Şükrü, Cavid ve Cahit beylerin teşvik ve iğvası ile vaki olduğu, İzmir’deki muhakeme ile de anlaşıldığı veçhile bütün faaliyet mekanizmasının esas başlarından biri bulunan Kara Kemal Bey’in Ziya Hurşit ve Hafız Mehmet Beyler’le gayet gizli meseleler üzerinde müzakerelerde bulunduklarının anlaşılması ve bu müzakerelerinin doğrudan doğruya suikast meselesi olduğu muhakkak ve bedihidir. Bu sebeple Talat Paşa’nın istifası ve ittihat ve Terakki Fırkasının dağılması ile başlayan günlerden itibaren bir müddet başka nam altında çalıştıktan sonra, tekrar iktidar mevkiine gelmek için tespit edilen fikir, yukarıda tafsilatıyla arz edilen bir takım safha ve devirler geçirdikten sonra, nihayet suikasdi irtikap etmek ve itiyat

160

etmiş oldukları tarzda, bir Babıali vak’ası husulşe getirmek suretiyle iktidar mevkiine gelmek noktasında karar kılınmış olduğu anlaşılmaktadır. Kara Kemal Bey’in tamamen gizli faaliyete geçmezden evvel Terakkiperver Fırkanın teşkilinde mühim amil olduğu ve Terakkiperver Fırka kurulmazdan evvel Rauf Bey’in delaletiyle Çolak Selahaddin Bey ve Kara Vasıf Bey gibi zatlarla temasa gelerek faaliyet temin etmiş olduğu ve program müzakere ve münakaşasında Kara Kemal Bey’le hayli fikir teatisinde bulundukları ve fırkanın kuruluşunda keza Kara Kemal Bey’in en kuvvetli amil olduğu halde, fırkaya girdiği takdirde içyüzünü izhara ve Terakkiperver Fırkanın, feshedilen İttihat ve Terakki’nin istihale etmiş şekli olduğu anlaşılacağı ve bu hususta şahsiyetinin sarsılacağını düşünmekle, resmen fırkaya girmeyerek perde altında çalışmayı münasip gördüğü ve fakat terakkiperver Fırkanın programında bulunan sahalardan, gayri meşru faaliyetlerde bulunduğu muhakeme ile sabit olmuş olduğundan fırkanın mahkeme kararıyla seddi üzerine, işbu gizli fesat heyetinin faaliyetine daha ziyade hız vermiş olduğu anlaşılıyor. Davanın umumi manzarasına göre, Cavid Bey’in evinde toplantıda bulunan ve gerek öteden beri gayri meşru faaliyete iştirak ve gayri meşru emeller altında Terakkiperver Fırkayı teşkil eden ticari müesseselerindeki müdürlerin işbu gizli heyetle derece derece nispet ve alakaları görülmüş bulunduğundan bunlardan Dr. Nazım, Cavid, Kör Ali İhsan, Ardahan Mebusu Hilmi, Küçük Talat, eski polis müdürü Azmi, eski mebuslardan Kara Vasıf, Hüseyin Avni, Salahattin, Nail, İhsan ve tanin gazetesi sahip ve muharriri olup başka bir maddeden dolayı müebbeden sürgüne mahkum edilmiş bulunan Hüseyin Cahit Bey’le ittihat ve Terakki umumi katibi Mithat Şükrü Bey ve kendilerine usulü dairesinde tebligat yapıldığı halde elyevm davete henüz icabet etmeyen Rauf, Dr. Adnan ve Rahmi Bey’lerin cürümleri sabit olduğu takdirde gerek cürmün yapıldığı tarihe ve gerek yeni Ceza Kanununda buna tesadüf eden 171 inci maddenin ihtiva ettiği ahkam-ı cezaiyenin daha ağır olmasına ve muhaffef Ceza Kanunun 55 inci maddesi delaletiyle 58 inci maddesi tevfikan ceza tayin ve tahdidin, Dr. Hüseyinzade Ali, Hamdi Baba namıyla maruf meşhur Hamdi Bey, posta Telgraf sabık müdürü Hilmi, sabık Fatih Katib-i Mesulü

161

Vehbi, Bakırköy Katib-i Mesulü İbrahim Ethem, hamal Ferit, sabık umumi merkez azalarından Eyüp Sabri, Dr. Resuhi, eski Hariciye Nazırlarından Ahmet Nesimi, Saloh Cimcoz, Erkan-ı Harp mütekaidi Rıza, katib-i mesullerden Hüsnü, Ordu Donanma Müdürü Naim Cevat, tırnakçı Salim, Yakup Cemil’in kardeşi Sait, Ali Osman Kahya, Salih Reis, Komiser Cavid, düyun-u umumiye müfettişlerinden Nazım, kaymakam mütekaidi Çerkez Bey, Emekçiler Şirketi müdürü İzzet, sabık Üsküdar Belediye Reisi Refet, Kara Kemal’in odacısı Hasip, Bakırköy Katib-i Mesulü Ahmet Muhtar, sabık Bakırköy Kaymakamı Neş’et, gözlüklü büyük Mithat, İktisat Bankası Müdürü Mehmet Ali, serveznedar Rıza, Milli ticaret İzmit mümessili İhsan, Milli mahsulattan Hasan Fehmi Beylerin keza cürümleri sabit olduğu takdirde 58 inci madde delaletiyle 45 inci maddenin fırka-i mahsusuna tavfikan cezalarının tahdidi talebiyle dava evrakı yüksek riyasete takdim olundu. Savcı iddianameyi okuduktan sonra, “Sanıklar arasında isimleri

belirtilenlerden bazıları henüz buraya gelmemişlerdir. Geldikleri takdirde iddianame tekrar kendilerine okunacaktır” diyerek sözünü tamamladı. Bundan sonra Reis sanıkları işaret ederek ve güvenliği sağlamakla görevli subaya dönerek şunlara söyledi: - Bu efendiler geldikleri yere gideceklerdir. Yalnız Talât Bey kalacak ve muhakemeye sırasıyla devam edilecektir.

162

EK: 10 ANKARA’DA İDAM CEZASININ İSTENDİĞİ SON İDDİANAME İzmir’deki davada suikast hadisesinin en faal ajanı ve bütün tertipleri meşum bir maharetle idare eden şahsiyetin İttihat ve Terakki Cemiyeti merkezi umumisi azasından sabık İaşe Nazırı Kara Kemal Bey olduğunu arz ve arz ve izah eylemiştim. Davanın esrar dolu perdelerini kaldırdıktan ve en ince noktalarını vuzuhla aydınlattıktan sonra vicdani kanaatimi bir kat daha temin ve ibtida konulan teşhisin aynı hakikat olduğunu görmekteyim. Malumu alileridir ki cürümler, işlendikleri zaman ve devamı müddetinin doğurduğu ictimai vehamet ve cürmün devamından husule gelecek kanuni usul ve selahiyet gibi mülahazalar bakımından iki büyük kısma ayrılır: Adi ve mütemadi cürümler. Cürümlerin bu taksimi, mahiyet itibariyle ve bazan da sarahatle kanun ile tefrik olunurlar. Burada cürmün iptidası ile nihayeti arasında hayli safhalar geçirmiş ve bu sebeple temadi etmiş olduğundan işbu cürmü de mütemadi cürümlerden saymak ve kabul etmek mecburiyetindeyim. Evvelce de arzettiğim gibi Cumhurreisi Hazretlerine yapılmak teşebbüsünde bulunulan suikastı ona şahsi bir garazın ve kinin vücuda getirdiği nefsani husumet ve garazdan ziyade, hükûmeti devirmek ve yeniden seçimler yapılması ve iktidar mevkiine gelmek heves ve emelinden çıkmış bir cürüm fiilidir. Vaktiyle ve bilhassa Harb-i Umunî esnasında iktidar mevkiini daima ellerinde bulundurmaya ve her neye mal olursa olsun muhafaza etmeye karar veren İttihat ve Terakki’nin bazı rüesası, geçirdikleri acı ve tatlı bir takım tecrübelerden istihsal ettikleri kuvvetli bir kanaatle içtimaî heyetlerde pek az insanların idealist olduğunu elle tutulabilecek bedbin ve hoşnutsuzluk karşısında çok fecî bir iflâsı memlekete giden fırka ile kurtarmak ve her gün adetleri çoğalan gayri memnunlar zümresinin temayülâtını hiç olmazsa tevkif edebilmek için maddî menfaatlerini temin cihetini teemmül ile bazı iktisadî müesseseler vücuda getirmişlerdir.
Kocahanoğlu, Atatürk’e Kurulan Pusu…, ss. 556-560.

163

Bu müesseselerin suret-i tesisinin Ali İhsan Bey, Küçük Talât Bey ifadelerinde iaşe ve ekmek meseleleriyle başladığını, Talât Paşa’nın teşebbüs ettiği Romanya’dan un celbine hacet olmayıp Anadolu şimendiferlerinin günde 70-75 vagon nakil kabiliyetinde ancak 40-45 vagon cihet-i askeriye ihtiyaçlarına yeter olduğunu ve geri kalanların nakil kabiliyetinin İstanbul iaşesini karşılayacak gıda maddelerini Ankara ve Konya’dan getirilebileceği düşünülmüş ve Kara Kemal Bey’in reisliğinde kurulan hususî ticaret heyeti vasıtasıyla İstanbul’a sevkedilerek yapılan ekmekten kazanılan ve gayri kabili istifade bir para, beşpara gibi kesirlerden hasıl olan 233.000 lira ile bu şirketlerden bir tanesini, yani Millî Mahsulât şirketini kurmuşlardır. Sanıklardan bu işlerle alâkalı şahsiyetler teşekkül eden bu ticarî müesseselerin faaliyet gayesini fıkara çocuklarını sefaletten kurtarmak, giydirmek, doyurmak, Türk esnafının iktisaden, İstanbul’da Türk iktisatçılığının hiç olmazsa memleketteki unsurlarla rekabet edilmesini temin maksadıyla tesis edildiğini ve ilk defa güyâ bu fikir Dr. Nâzım Bey Atina’da esir iken Fransızca bilen bir Yunan neferinin söylediği acı ve intiba verici sözlerden müteessir olarak İstanbul’a döndüğü zaman Türkleri iktisadî hayata sevketmek için faaliyet sarfettiği ve bilâhare kurulan Millî Mahsulât, Millî Mensucat, Millî Kantariye şirketleriyle Millî İktisat Bankası’nın bu gayeden mülhem olarak vücuda getirildiği, kendilerinin müdafaaları arasındadır. Meselenin mahiyeti memleketteki ihtikâra mâni olmak ve Türk milletini memleketin hayat-ı iktisadiyesine hâkim kılmaktan ibaret olsaydı, büyük bir hüsnü hizmet olurdu. Fakat maalesef vak’aların cereyanı bunun aksini isbat etmiştir. Evvelemirde memleketin iaşesi gibi devletin umumî hizmetlerinden olan en ağır ve müşkül bir vazifenin kanunî bir mahiyeti haiz olmayan hususî ve politikacı bir idareye terk ve tevdi edilmesi o zaman iktidar mevkiini işgal eden zevatın devlet mânâ ve mefhumu hakkında yüksek bir fikre malik olmadıklarını isbat eder. Tamamiyle hususî bir mahiyeti haiz bu şirketler kanunî şekil altında ticaret yapan bir şirketten ziyade gayri meşru bir inhisarcılık manzarası göstermektedir. Harp hükûmetinin istinat ettiği fırkanın tesis ettiği ve alelâde mahiyeti haiz olan bu

164

şirketlerin temin ettiği menfaatler mahdut ve muayyen eşhasa münhasır bulunmakla beraber bu şirketler devletin azamî muavenetine mazhar olan hariçte âdeta bir devlet muamelesi gibi sefirleri kendi işleri için vasıta kılmışlardır. O zaman Viyana sefiri bulunan Hüseyin Hilmi Paşa’nın pek haklı olarak gösterdiği mukavemet maalesef yukardan aldığı emirle kırılmıştır. Sofya sefiri Fethi Bey de o sırada acı şikâyette bulunmuştur. Rakipsiz kalan bu şirketler eğer ticarî muamelelerini ahlâki esaslar ve prensiplere dayandırsalardı tarihin tenkidinden bir dereceye kadar yakalarını kurtarabilirlerdi. Halbuki iddiaları hilâfana, umumi menfaate hizmet etmekten ziyade hususî şahıslara menfaatler temin etmişler, dört buçuk kuruşa Avusturya’dan aldıkları şekerin okkasını İstanbul’da üç yüz kuruşa satmak gibi insafsızlıklarda bulunmuşlardı. Meşrutiyeti istihsal eden ihtilâlci zümrenin mütarekeye kadar memleketi nasıl idare ettiği, koca Osmanlı İmparatorluğunun mukadderatını meçhul bir Alman amiralinin nasıl baziçesi ettikleri, İttihat ve Terakki erkânının milleti binbir felâkete sürükledikten sonra kaçtıkları, tekrar mevkii iktidara gelmek için hariçte mütemadî tahrikâtta bulundukları, en son olarak dokuz maddelik programlarıyla üstleri çamur ve kanla boyanmış olarak tekrar siyaset sahnesine çıkmak arzusu gösterdikleri ayan beyan ortadadır. İzmir’de cereyan eden muhakemede Ziya Hurşid ile Laz İsmail ve Gürcü Yusuf’u tahrik ederek ve idare eden kuvvetin başında Şükrü, Abdülkadir ve Rasim gibi ötedenberi bu adamlara nisbeti ve sadakati olan ve esas proğram tertibatını da hazırlayan Kara Kemal’in bulunduğu ve hatta suikastten evvelki günlerde Hafız Mehmed ve Ziya Hurşid’in de Kara Kemal’in yazıhanesinde uzun boylu müzakereler ve münakaşalarda bulundukları sabit olmuş bir hakikattir. Ziya Hurşid’in ifadesine göre Cumhurreisini imha ettikten sonra alacakları tedbirlerle, ittihatçıların dokuz maddelik proğramlarındaki fikirler arasında çok benzerlik vardır. Filhakika bu toplantılarda bir siyasi fırka kurulmasına esas olacak bir proğramın hazırlanmasiyle seçimlere katılmak meselelerinden başka bir şey konuşulmadığı iddia edilmekte ve

165

bir siyasi fırka teşkili ile proğramın hazırlanması ile ve nihayet seçimlere iştirak edip etmemek hakkındaki müzakereler kanunen menu fiillerden değilse de bunlar bu kadarla da kalmamışlar, gizli siyasi faaliyetlere de geçmişler ve böylece suikast gayelerine varacaklarını düşünmüşlerdir. Bu faaliyetin gizli bir heyet tarafından yapıldığına ve cezai meselelerde cürümlerin şahsen tesbit edilmesi icap ettiğine göre maznun sıfatiyle yüksek huzurunuzda yer almış bulunan şu zatların cürmi vaziyetlerini vicdani kanaatime göre birer birer arz ve tafsil ediyorum : Ali İhsan Beyi irtikap edilecek taklib-i hükûmet ve suikast meselesine münasebettar ve bunları hazırlayan gizli heyetle alakadar görmekteyim. Nail Bey ibtidadan beri gizli siyasi faaliyetlerden bir an faliğ olmamıştır. Onun bu işbu gizli heyetle alakadar olduğunu vicdanen kabul etmekteyim. Dr. Nâzım Bey’in; doğrudan doğruya Ziya Hurşid ile alakası olmasa bile geniş bir gizli cemiyet tarafından yapılmak istenilen suikast hadisesi ile alakadar bulunmaması mümkün değildir. Dr. Nâzım Beyin en galiz küfürlerle mütemadiyen, ötedenberi münasebetli münasebetsiz propoğandalarda bulunması ve maslup Şükrü’nün bu kadar yakından dostu olmasından dolayı behemahal bu işten haberdar olması icabedeceği bir mantıki zarurettir. Şükrü ve İsmail Canbulat’ın bukadar muazzam bir işi yalnız Kara Kemal ve Abdülkadir gibi iki üç kişi ile yapmasına imkan var mıdır? Bu sebeple Dr. Nâzım Bey’in de bu mesele ile alakadar olup gizli Heyette bulunduğuna kanaatı vicdaniyem vardır. Cavid Bey’e gelince, evindeki toplantıların alelade ictimalar olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan asılan Sarı Efe Edib de Cavid Beyin gizli bir heyete yardım ettiğini söylemiş, Cavid Bey ise bermutad bunu da inkar etmiştir. Kendisinin eskidenberi arkadaşı olan Ali İhsan Beyin mazbut ifadelerinde ise : “Kara Kemal siyaset ile uğraşmak fikrinden vazgeçtiği halde, kendisini siyasete meyletmeye tahrik ve teşvik eden Cavid Beyle Şükrü Beydir” diyor. Bu kadar delail ve şahitler karşısında Kara Kemal’in şebekesine Cavid Beyin dahil olmadığını kabul etmek mümkün müdür? Binaenaleyn Cavid Beyi de aynı vechile ittiham ediyorum. Ardahan

166

mebusu Hilmi Bey de gece gündüz Abdülkadir ve Kara Kemal ile pek sıkı bir münasebete girişmiş olması ve kendisinin ötedenberi gayet menfi ruh taşıması hasebiyle, bu cereyandan uzak kalamıyacağı muhakkaktır. Hilmi Bey’i de aynı vechile mücrim addediyorum. Ali İhsan, Nail, Dr. Nâzım, Cavid, Ardahan Mebusu sabıkı Hilmi, Vehbi, Hüsnü, Ethem, Hamdi Baba, Hüseyin Rauf, İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Beylerin harekâtı vakiaları yeni Kanun-u Cezanın meriyete konmazdan evvel irtikâp edildiği ve yeni Kanun-u Ceza’da buna tekabül eden maddenin daha ağır bulunmasına mebni bu gibi ahvalden maznunların lehine hareket edilmesi yeni Kanun-u Cezanın ikinci maddesinin son fırkası icabından bulunmakla, bunlardan Cavidi Nail, Dr. Nâzım, Ardahan Mebusu sabık ı Hilmi Beylerin Kanun-u Cezanın 55 inci maddesi delâletiyle 57 nci maddesine tevfikan, diğer Ali İhsan, Vehbi, Hüsnü, Ethem, Hamdi Baba, Hüseyin Rauf ve Rahmi Beylerin Kanun-u Mezkûrun 58 inci maddesine nazaran tayini cezalarını talep ederim. Cahit, Kara Vasıf, Azmi, Adnan, Küçük Talât, Mithat Şükrü, Hüseyinzâde Ali, Eyüp Sabri, Salâh Cimcoz, Küçük Nâzım, Cemal Ferit, Naim Cevat, Hasip, Erkân-ı Harp mütekaidi Rıza, gözlüklü Mithat, Hasan Fehmi, İhsan, Ali Rıza, Saadettin, Bekir, Mehmet Ali, Hilmi, Komiser Cavid, İzzet, Seyit, Salih Reis, Tırnakçı Salim, Ali Osman Kâhya, Selâhattin, Hüseyin Avni, Gaziantepli Ahmet Muhtar, sabık Üsküdar Belediye Reisi Rifat Beylerin beraetini talep ederim.

167

EK: 11 ANKARA YARGILAMALARINDAKİ KARARNAME “Muhakeme safahatını tesbit eden ifadeler, iddia makamının talepnamesi ve maznunların müdafaları mütalâa ve tetkik olunarak kanaat husulüne kâfi görüldü. Bu takrirat neticelerine nazaran harb-i umumîyi ve harb esasında devlet umurunu hüsnü idare edemiyerek memleketi intizam ve izmihlâl tehlikesine ilka suretiyle mevkii iktdidarı alarak ve kendi kendisini feshe mecbur kalan ve ekser rüesası memleketi bizzat açtıkları felâket uçurumunda bırakarak firar eyliyen İttihat ve Terakki’nin yeniden iktidar mevkiine getirilmesi maksadıyla gizli ve suikaste müntehi bir faaliyeti siyasiye şebekesinin İzmir muhakematında taayyün ve tezahür eden mevcudiyeti Ankara’da itmam edilen safhalarda suret-i kat’iyede teeyyüt eylemiştir. Harb-i umumî firarilerinin memlekette millî mukavemet istidadı sezdikleri dakikadan itibaren Berlin’den başlıyarak Moskova ve Batum’da tafsilâtı zabıtnamelerde münderiç şekiller altında devam eden teşebbüs ve faaliyetlerinin kendi kendisini kurtarmıya çalışan milletin bâisi oldukları felâketi gayri kabili tamir ve telâfi bir hale getirecek tarzda yeniden memleket mukadderatını ele almak maksadına matuf bulunduğu sabit olmuştur. Dâvacısı bütün bir millet ve şahidi bütün bir cihan olan harb-i umumî felâketlerinin millî zafer şerefine ve hürmetine alelûmum siyasî mücrimler meyanında millet tarafından affedilen mes’ulleri harb-i umumiyî müteakip yabancı topraklarda anavatan aleyhine tertip ettikleri entrikalardan dolayı dahi affa mazhar olmuş ve kayıtsız şartsız vatandaşlık topluluğu içine kabul edilmişken bunlardan bir kısmının her türlü hamiyet kaydından ve vicdan kaydından ârî bir hırsla açtıkları hiyanet mecrasına yeni ve gizli istikametler vererek hain maksatlarına doğru yürümekten fâriğ olmadıkları muhakemenin cereyanı ile vazıhan anlaşılmıştır.

Kocahanoğlu, a.g.e., ss. 569-583, Dünya Gazetesi, “İstiklal Mahkemeleri’nin İçyüzü”, 1-6 Mart 1947.

168

Türk milletinin kuvvet ve mukavemet kaynaklarının lâyezal alacağından bir gaflet-i mutlaka ile gafil bulunarak o zaman millet ve memleketi düşman ayakları altına atıp kaçmaktan başka çare bulamayan İttihat ve Terakki rüesasının millî zaferin netice-i tabiyesi kendilerinin yeniden iktidara gelmeleri muhakkak olacağı kanaatiyle hareket ettikleri ve Berlin’de karşılaştırılarak Moskova’dan teyid ve Batum’da tecrübe edilen Anadolu’ya ve Anadolu mevkii iktidarına baskın fikirlerinin başlıca rüesasının zıyaiyle ârızî tevakkufundan sonra birinci ve ikinci Lozan konferansları arasında İstanbul’da Maliye Nâzırı esbabı Cavid Bey’in evinde akdolunan gizli kongrede eski maksatlarının teminine doğru yeni kararlar ittihaz olunduğu zabıtlarda münderiç ifade ve itiraflarla tamamen tezahür ve tebeyyün etmiştir. Mezkûr gizli kongrede Cavid, Kara Kemal, Şükrü ve İsmail Canbulat taraflarından isimleri tesbit olunan ve İstanbul’da mevcut bulunmayanları muhabere ile davet edilen kendi tabirlerince eski İttihatçılar toplandığı ve Kara Kemal’in Gazi Paşa hazretlerine İzmit’te vâki müracaati mevzuu asliye vesile ve zamin ittihaz edilerek, İttihat ve Terakki’nin müstakbel rolü tezekkür olunduğu ve kongre âzasından bir kısmının hamiyet ve fazileti vataniye hislerinin galebesiyle bu mahiyette bir siyasî faaliyeti tecviz edemeyip ayrıldıkları, bir kısmının davetlere hiç icabet etmedikleri ve merhum Ziya Gökalp Bey’in de Diyarbakır’da aldığı davetnameye red cevabı verdiği gibi bilâhare İstanbul gazetelerine vaki beyanatıyla harekâtı mesrudeyi aynen takbih eylediği ve isimleri zabıtnamede zikredilen ve ekseriyeti teşkil eden diğer kısmın da içtimada isbat-ı vücutla müzakerata iştirâk ettikleri, tahkikatı vâkıa ve cereyanı muhakemeden ve ilk ifadelerin tekrar tetkikinden anlaşılmıştır. Mezkûr kongrenin mahiyeti umumiyeyi haiz birinci celsesinden sonra sabık ve tasavvurlarınca müstakbel İttihat ve Terakki’nin sevk ve idare komitesinin erkânı rolünü alan Cavid, Cahid, Kara Kemal, Şükrü, İsmail Canbulat, Doktor Nâzım, Hilmi, Nail ve Rahmi Beyler’den müteşekkil olan heyet-i âzasının müteakip günlerde

169

gece ve gündüz muhtelif zamanlarda akdettikleri diğer gizli içtimalarda İttihat ve Terakki’nin bütün memleket içindeki sabık âza ve mensuplarının her kasıd ve hareketlerinde takib edebileceklerini tahayyül ile millî fedakârlıkların ve onların neticesi olan millî zaferin memleket hesabına azami semerelerini toplayabilmek için sulh sahasında dahi yeni mücadelelere giren hükûmeti bir suretle bertaraf ederek yerine geçebileceklerini Cavid Bey’in reisliği altında etraflıcı müzakere eyledikleri anlaşılmış ve akdedilen bu içtimalarla müzakere mevzularının gizli tutulmasına fevkalâde ehemmiyet verildiği, Kara Kemal’in sehven vâki daveti üzerine eve gelen ve ikinci derecede âzadan addedilen kâtib-i mes’ul Hüsnü Bey’in odasına alınmaması ve müzakere odasına bitişik salonda çay içirilerek savulmuş olmasıyla tebeyyün ve teeyyüd eylemiştir. Bu içtimalarda hedefe doğru tesbit edilen ilk merhaleler şöylece üç tatbik esasını ihtiva etmiştir: 1- Büyük Millet Meclisindeki Birinci ve İkinci Grupları birleştirerek, her iki hizipteki eski İttihatçıları toplamak ve Rauf Bey’in de inzimamı muavenetiyle gruplar heyet-i idaresinde ve Vekiller Heyetinde nafiz bir vaziyet almak. 2- Bu mümkün olmadığı takdirde eski İttihat ve Terakki namına onbeş yirmi kişilik bir mebus listesini Müdafaa-i Hukuk Halk Fırkası teşekkülüne şüpheyi davet etmeden ve yine Rauf Bey’in muavenetiyle ithal ettirebilmek. 3- Bu da olmadığı takdirde doğrudan doğruya İttihat ve terakki namı altında ve zahirî esaslara 9 umdeye meydan okuyan dokuz madde halinde tesbit olunan bir fırka teşkili ile ortaya atılmak ve açık mücadeleyi tecrübe etmek. Gerek İzmir’de ve gerek Ankara’da icra edilen tahkikat ve muhakematla bu üç şekilden ikisinin muhtelif teşebbüsattan sonra nihayet muvaffakiyetsizliğe müncer

170

olduğu ve İttihat ve Terakki’nin yeniden ihyası fikrinin ve hattâ Hüseyin Cahit Bey’in müteaddit hararetli makalelerine ve diğerlerinin şifahî propaganda ve gayretlerine rağmen efkâr-ı umumiyede hiçbir cayi kabul bulamaması üzerine geri bırakılması cihetine giderek dördüncü bir şekil üzerinde durup karar ittihaz olunduğu anlaşılmıştır. Dördüncü şeklin zümre ve blok halinde teşebbüsatın terkiyle, münferit müracaatlar ve bu müraacatları besliyecek delâlet ve tavassatlarla kendilerine mensup olan ve bilâhare iltihakları muhakkak bulunanları Halk Fırkası namzetleri olarak Büyük Millet Meclisine mebus intihap ettirmek ve bir kere intihap edildikten sonra ikinci bir fırka teşkili suretiyle Halk Fırkasını parçalamak projesini ihtiva eylediği ve bu gibi namzetlerin tervici hususunda Rauf Bey’in azamî bir tesirle müzaherette bulunduğu cereyanı muhakeme ve ezcümle Nail ve Ali İhsan Bey’in itiraflarıyla sabit olmuştur. O zamanlar henüz zikri geçen gizli heyetin rüşeym-i tasavvur halinde bulunan mefsuh ve mülga Terakkiperver Cumhuriyet Furkası’nın Meclis içindeki müstakbel anasırı esasiyesi bu hud’a ve desise yolu ile temin edildikten sonra fırka ve ayrılık tâbirleri telâffuz edilmeksizin, muhalefet telkinatına başlanmış olduğu ve Meclis haricinde Cavid, Cahit, Kara Kemal, Doktor Nâzım, Rahmi, Nail, Hilmi ve Meclis dahilinde Rauf, Şükrü, İsmail Canbulat’ın amazî hararetle faaliyete geçerek Halk Fıkrası ekseriyetini, teşkilini tasavvur ettikleri fırkaya imale suretiyle memleket idaresini ellerine almaya doğru yürüdükleri ve bu esnada Rauf, Cahit ve Cavid Bey’lerin İstanbul matbuatının mühim bir kısmını dahi kendi maksatlarına vasıta olarak kullanmaya muvaffak oldukları gerek o zamana ait gazetelerin mütalâasıyla, elde edilen ve mahkemede okunan vesaik ve mektupların tetkikinden müsteban olmuştur. Keyfiyetin mahiyeti asliyesine ve hâdise-i muhalefetin esas hazırlanışına o esnada tamamiyle vakıf bulunmıyan ve Halk fıkrasına muhalefet emelinde olanların

171

hemen Fırkadan ayrılmasını emrivâki haline getirmek suretiyle Halk Fırkası ekseriyetini iğfal edebilmek ümidinde bulunanları yarı da olsa süratli ve kat’î harekete mecbur ettiği ismi geçen gizli heyetin birinci devre-i tatiliyede hazırladığı ve birçok müzakereden sonra İttihat ve Terakki ünvanının bir zaman için bırakılmasıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası namı verilen fırka programı ile Meclisin dahil ve haricinde muhalefet teşkilâtına geçildiği ve bu hususta en faal rolü ordudan istiane ile Meclise katılan kumandanları ve sabık İkinci Grup erkân ve mensubinini bu maksat etrafında toplayan Rauf Bey’in deruhte ve ifa eylediği, mumaileyhin ikinci grubu Kara Kemal ile Terakkiperver Fırkanın gayesi etrafında ne suretle birleştirdiği İzmir’de ve Ankara’da cereyan eden muhakeme zabıtlarından ve ilk tahkikat evrakının tetkikinden anlaşılmıştır. Kendi eserleri olan Terakkiperver Fırkaya gizli heyet erkânından Meclis dışında kalanların hemen müttefikan denilecek halde girmemiş bulunmaları, İzmir mahkemesinde Cavid Bey’in söylediği gibi alelâde fert olarak girmeye tenezzül etmediklerinden dolayı olmayıp hariçte kalmakla maksat için daha faydalı olabileceklerine dair aldıkları karar neticesi olduğu kuvvetli karineler ve Kara Kemal’e atfen vaki ifadelerle anlaşılmaktadır. Takriri Sükûn Kanununun neşri ve Terakkiperver Fırkanın hükûmet

tarafından ilgasiyle husule gelen yeni vaziyetin gizli heyeti beşinci faaliyet şekli olmak üzere yeni kararlar almaya sevkeylediği ve hercebad abad kat-î ve kanlı bir yoldan taklib-i hükûmet yoluyla iktidar mevkiine gelmek esasının kabul edildiği muhakemede hâdisatın takibi ile tezahür eylemiştir. Gizli heyetin bundan sonraki faaliyetinde yeni bir fırka kurulması veya herhangi bir şekilde kanunun tecviz edeceği siyasî çalışmaların eser ve alâmetleri tamamiyle madun olup bilâkis zahirî nümayiş ve tezahürlerden cemiyeti tamamiyle gizli bir mecraya intikal etmiş olduğu mücrimlerin harbin sırrını tesbit eden ifade ve itiraflarıyla anlaşılmakta ve en şenî bir cinayet kararına kadar uzanan haris emellerine ilk ve en kavi mânia addettikleri Gazi Reisicumhur hazretlerinin şahıs ve devletlerine müteveccih bir suikast yoluyla

172

hükûmet devirmek projesinin tatbik sahasına konulması için de Şükrü, Kara Kemal, Hilmi ve Nial Beylerden mürekkep icra ve teşkilât komitesi ayrıldığı ve heyetin reisi olan Cavid Bey’le Kara Kemal vasıtasıyla muntazaman hali temasta bulunan komitenin yeni kararın istilzam ettiği vazifelere göre, maslup Ârif, Rüştü Paşa, Hafız Mehmet, Abidin gibi haris politikacılar ve Abdülkadir, Sarı Efe Edib gibi suikastlerde mümareseli şahıslar ve Ziya Hurşid ve Çopur Hilmi gibi âlet olmasına istidatlı uzuvlar ve Lâz İsmail ve Gürcü Yusuf gibi cürmü geçinme vasıtası ittihaz eden sefillerle takviye edildiği ve teşkilâtın tevsiine doğru yürütüldüğü dâvanın başından itibaren, mücrimlerin ve maznunların itirafları neticesinde açıkça inkişaf eden safhalarda taayyün ve tebeyyün etmektedir. Gizli heyetin İstanbul’da , Ankara’da, İzmir’de veya memleketin diğer yerlerinde idame eylediği gibi faaliyetin başangıcı Cavid bey’in evinde bahsedilen Kongre ve onu takip eden daha muhtasar içtimalar ve sonu hükûmet devirmek gayesine matuf suikast hareketi olup bu başlangıçla bitiş arasında intihabata, Meclis mücadelelerine ve memleket içinde fırka teşkiline tallûk eden fikirlerin kanunen müstelzem takibat ve mücadelât olmadığı bedihî ise de, en salâhiyettar ve hakikî kongrelerin karariyle kendi kendini fesheden ve binaenaleyn kanunen mevcut bulunmayan İttihat ve Terakki namına kongreler akdiyle o unvan altında yeni programlar ve teşkilât projeleri tanziminin ve muharrerat ittihazının gayri meşru ve gayri kanunî harekâttan olduğu şüphesiz bulunması ve ilk tecrübeleri Ankara’da yapılan ve müteakiben Bursa’da tatbiki arzu edilerek muvaffak olamıyan ve İzmir’de tatbik anından evvel keşfolunan suikast yolunda hükûmet devirmek teşebbüsünün kanunca en ağır ef’alı cürmiyeden addolunması itibariyle muayyen maksat ve gaye etrafında toplanarak harekete gelmiş işbu gizli teşekküle dahil bulunmıyanlardan isimleri malûm bir kısmının muhakemeleri İzmir’de icra edilerek cürümleri sabit olanlar hakkında vicahen ve gıyaben verilen karar neşir ve infaz olunmuştur. Firar halinde bulunmalarına binaen gıyaben idama mahkûm olanlardan Kara Kemal yakalandığı zaman hükmü bizzat infaz eylediği gibi Abdülkadir de

173

Bulgaristan’a savaşmak üzere vâsıl olduğu İğneada’da yakalanmıştır. Aynı veçhile maznuniyetlerine binaen tahtı tevkife alınmış olanlardan Cavid, Hilmi, İhsan, Kara Vasıf, Hüseyin Avni, Salâhattin ve yabancı memleketlerde bulunan ve mahkemenin davetine icabet etmiyen İstanbul Mebusları Rauf ve Adnan, İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Beylerin cürme derece-i iştiraklari hakkında tenviri vicdana medar olacak takbikatın derinleştirilmesi için dâvalarının ayrılmasına karar verilmiştir. Kezalik bu gizli teşkilâta dahil bulunmakla sanık olarak tevkif edilen Dr. Nâzım, Küçük Talât, Mithat Şükrü, Hamdi Baba, Kâtib-i Mesul Vehbi, Seferiköy kâtibi mesulü Hüsnü, Trabzon murahhası Nail, Naim Cevat, tırnakçı Salim, Seyit Mehmet, Kör Ali İhsan, eski Polis Müdürü Azmi, Ekmekçiler Şirketi eski müdürü İzzet, komiser Cavid, Hüseyin Cahit, Gözlüklü Mithat, Bekir Sıtkı, M. Ali, Rıza, Sadettin Rıza, İhsan, Hasan Fehmi, Aziz, Osman Kâhya, Salih Reis ile sureti cereyan muhakemeye nazaran temadiî mevkufiyetlerine lüzumu kanunî bulunmadığı anlaşılarak gayri mevkuf muhakemeleri devamına karar verilen Hüseyinzâde Ali, Posta Müdürü Hilmi, Eyüp Sabri, Ahmet Nesimi, Salâh Cimcoz, Mütekait Rıza, Gaziantepli Muhtar, Üsküdar eski Belediye Reisi Rifat, Küçük Nâzım, muhasebeci Sait Bey haklarında davalarının tefrikine karar verilmiş olan diğer maznunlarla tevhiden ve tevsien tahkikat ve muhakemat icra kılınmıştır. Maznunlardan Cavid Bey’in birinci Lozan konferansını takip eden anlarda mahiyeti tahkikat evrakında, zabıtnamelerde ve iddianemede münderiç içtimaları tertip ve evinde akdettirdiği ve kongre tesmiye edilen ilk içtimaın birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki şahısların terkibiyle akdolunup diğerlerinin rüesa mertebesinde bulunanlarına hasredilerek gizli kararlar ittihaz olunduğu ve Cavid Bey’in Kanun-u Ceza’nın 57 nci maddesindeki tarifata uygun surette gizli teşekkülün riyasetini deruhte eyliyerek arkadaşları vasıtasıyla beş şekilde hulâsa edilen muhtelif faaliyetleri bilhassa Kara Kemal vasıtasıyla sevk ve idare eylediği tahkikat, ifade, itiraflarla vasılı mertebe-i sübût olmaktadır.

174

Cavid Bey’in içtimalara ve kararların şekil ve mahiyetine müteallik olarak İzmir’de sorulan sualler karşısında gerek ilk ifadelerinde gerek muhakemesinde musırrane inkâr ve kaçamak yolunu tecrübe etmesine rağmen, Ankara’daki tevilli itirafları Harb-i Umumî senelerinden beri hiç görüşmiyecek, selâm vermiyecek derecede dargın bulunduğu maslup Şükrü ile Kara Kemal’in delâletiyle barışarak zikri geçen içtimalarla işbirliği kabul etmiş bulunması ve Ali İhsan Bey’in Şişli içtimalarına ve maslup Sarı Efe Edib’in suikast teşebbüslerinin tatbikatı için para yardımlarına dair ifadeleri, on senelik gizli cemiyet ve fırka arkadaşlığı esnasında hemen hiç temas ve münasebette bulunmadığı Kara Kemal ile son senelerde bilhassa son zamanlarda bir haftayı geçmeyen fasılalarla sık sık temas ve münasebette bulunduğu hakkındaki tahkikatın kendi ifadeleriyle sübutû gibi deliller mumaileyhin gizli heyetin reisliğini deruhte eylemiş olduğuna müteallik kanaatleri teyid ve takviye eylemektedir. Dr. Nâzım Bey’in Cavid Bey’in evindeki kongreye ve onu takip eden gizli heyet içtimalarına katıldığı ve ittihaz edilen bütün kararlarda reyinin munzam ve müşterek olduğu ve bu kararları tatbik sabasına ulaştıracak siyasî faaliyetlerde bulunduğu, siyasetle uğraşmaktan faliğ bulunduğu hakkındaki ifadelerine ve ilk tahkikattan muhakemenin sonuna kadar devam eden umumî inkârlarına rağmen diğer arkadaşlarının gizli içtimalarda bulunduğuna müteallik ifadeleri ve esbak Hariciye Nâzırı Halil Bey’in dosyada mahfuz cevabî mektupları ile anlaşılmış ve mesaisi teşkilâtı ile aslâ alâkadar bulunmadığını ilk ifadesinde söylediği Terakkiperver Fırkası’nın gizli teşkilâta dahil diğer arkadaşları gibi gizli fakat tam ve hararetli bir müzahiri bulunduğunu da maslup Şükrü’ye hitaben yazılmış olup ele geçirilen mektupta sabit olmuştur. Vatanı kurtaran selâmet ve saadet yollarına sevkeden halâskâra karşı nankörlük gösterilmesinden muztarip olduğunu ifade eden mektubunda da “Yunan çizmesi altanda ezilen insanlarda Mustafa Kemal’e karşı beslenen hissî minnettarinin henüz tamamiyle zail olmamış tesirleri vardır” demesi ve minnettarlık hissinin zail olmamasından şikâyet edişi, Dr. Nâzım Bey’in memlekette nelerin izalesini arzu eylediği ve nelere çalıştığı hakkında bir fikri

175

mahsus verebilecek mânâ ve mahiyette telâkki edilmiştir. Gizli içtimada tesbit edilmiş dokuz maddelik program suretinin mumaileyhin evindeki aramada çıkması kendisinin gizli cemiyete dahil ve Kanun-u Cezanın 57 nci maddesinde vasfedilen muharrikler zümresine mensup bulunduğunu teyid ve tevsik edecek delâili kaviyeden eddedilmiştir. Sabık İttihat ve Terakki murahhaslarından olup Rusya’da ve bilâhare merhum Enver Paşa’nın hususî memuru olarak gelip oturduğu Ankara’da daimî gizli olmak üzere siyasî faaliyetten ve o zamanki mevcut iki grup arasında nifakçı bir yol oynamaktan biran hâli kalmamış olduğu muhakemenin cereyanı ile belli olan Nail Bey’in millî zaferden sonra Kara Kemal şebekesine tekrar iltihakla Cavid Bey’in evindeki kongreye katıldığı ve gizli heyet meyanına alındığı ve o andan itibaren takip ve tahkik olunan tarzı hayatına nazaran daima manfî faaliyetleri tahkik eylediği ve gerek Harb-i Umumî’den beri dargın olduğu halde son siyasî faaliyetler devresinde barıştığı Kara Kemal ve gerek Abdülkadir’le en sıkı bir irtibat ve münasebet idame ederek bilhassa son sene zarfında Kara Kemal, Abdülkadir ve Hilmi’nin iştirakiyle akdolunan gizli içtimalarda hazır bulunduğu kendisinin tevilen vaki itirafları ve arkadaşlarının ifadeleriyle anlaşılmıştır. Bundan başka siyasetle uğraşmaktan feragat ettiği hakkındaki katî ifadelerine rağmen Eskişehir’de Terakkiperver Fırka teşkilâtını deruhte ettiği gibi, yüzeli liradan ibaret maddî yardım da dahil bulunduğunu ve kendisinin aynen Kara Kemal, Cavid, Abdülkadir, Hilmi ve emsali gibi Terakkiperver Fırka’ya dahil olmadan bu fırka teşkilâtını, alınmış karar mucibince, gizli faaliyetlerle takviyeye çalıştığı kendi itirafiyle anlaşılmış ve Cavid Bey’in evinde İttihat ve Terakki namına müstakbel proje tanzim eden gizli heyete dahil bulunduğu kâtib-i mesullerden Hüsnü Bey’in müşahedeye dayanan ifadesiyle teeyyüd etmiş bulunduğundan ve mumaileyhi dahi Kanun-u Ceza’nın 57 nci maddesi tarifatına göre suikast ve taklib-i hükûmet cürümlerine müntehi ef’al ve harekât ve teşebbüsatın muharrikleri meyanında kabul etmeye mecburiyeti kanuniye tahassül etmektedir.

176

İttihat ve Terakki’nineski fedaî ve silâhendazlarından en son zamanlarda merkez-i umumî âzasından olup Büyük Millet Meclisinde Ardahan Mebusu olarak bulunduğu esnada bir taraftan Rusya’dan memleket içine atılmaya fırsat arayanlarla rabuta ve münasebet tesis eyliyen veyahut da memleket aleyhine vahim neticeler doğurabilecek tarzda malûm faaliyetlerde bulunmakta olan Enver Paşa’nın bu gibi harekâtından vazgeçmesi hususunda Ankara hükûmeti tarafından bazı tavsiyeleri Enver Paşa’ya ulaştırmaya memur edilmiş iken, daha Ankara’dan ayrılır ayrılmaz bu vazifeyi bütün güzergâhında Millî Mücadele aleyhinde ve vatan haricinde olanlar lehinde hararetli propagandalarda bulunmak gibi bir suret-i ihanetkârane de ifa eylediğinden dolayı derhal Trabzon’dan geri çevrilmiş olmakla maruf bulunan Hilmi Bey’in Cavid Bey’in evindeki kongreye ve rüesanın onu takip eden gizli içtimalarına katıldığı ve malûm kararların alınmasında methaldar olduğu, gizli heyetin Kara Kemal’e bağlı, akdi halinde Nail ve Abdülkadir’le birlikte Mesadet Hanımda mükerrer gizli toplanmalarda hazır bulunduğu ve Ankara suikasti plânı hazırlandığı esnada davet üzerine, ticaret maksadıyla gittiği Şavşat’tan derhal İstanbul’a koştuğu sabit olmuştur. Hilmi Bey’in müdafaanamesinde ticaret işlerini görmek ve validesini ziyaret etmek maksadıyla her sene yalnız kısa bir müddet için İstanbul’a gelmekte ve derhal avdet eylemekte olduğu hakkındaki Ankara suikasdi hazırlıkları esnasındaki gelişinden tevkifine kadar altı ayı mütecaviz bir müddeti kısa bir zaman olarak tavsif ve kabule imkân bulunmadığı gibi ilk ifadesinde İstanbul’da kaldığı müddetçe Kara Kemal’i ancak sekiz on defa ziyaret ettiğine dair olan beyanatını da elde edilen ve altmışa yakın ziyaret kaydeden kendi not defteri tekzip eylemektedir. Notları 30 Kanunusanide başlayan defterindeki şayan-ı dikkat kayıtlarına nazaran Hilmi Bey, bu müddet zarfınfa 56 defa Kara Kemal’in yanına gitmiş, on defa Abdülkadir’le, 17 defa Nail ile buluşmuş. 9 Martta Kara Kemal’le, 10 Martta Abdülkadir’le görüştükten sonra 11 Martta dahi Hafız Mehmed’in yazıhanesinde Hafız Mehmet ve Abidin ile temasa gittiği, 13 Martta Mes’adet Hanında geçirdiği,

177

15 Martta ise yine Mes’adet’e uğradıktan sonra Nail ve Ziya Hurşid’le buluştukları, 16 Martta Rüştü Paşa ile buluşarak Ziya Hurşid’in yanına gittikleri ve kendisinin oradan ayrılıp şüphesiz görüşme neticesi hakkında malûmat vermek üzere Kara Kemal ve Nail ile birçok gece toplanmalarında bulunduğu, 25 Martta Mes’adet Hanına iki defa uğradığı ve aynı günün gecesinde saat dokuzda Nail ve Ziya Hurşid ve Abdülkadir’le buluştuğu, 9 Nisanda Kara Kemal’le ve Nail’in kendisini evinde ziyaret ettikleri, İzmir suikasdine yakın surette tekaddüm eden zamanlardan bir Haziranda bermutad Mes’adet Hanına uğradıktan ve oradan çıktıktan sonra Abdülkadir’i bulup beraberce Nail’in evine gittikleri 14 Haziranda Kara Kemal’e giderek saat 16’ya kadar kaldığı, 17 Haziranda yine Mes’adet Hanına uğradığı gayri kabili red ve inkâr bir surette tahakkuk eylemekte ve Ardahan Mebusu sabıkı Hilmi Bey’in dahi kanunun aynı maddesinin tavsif eylediği muharriki mefsedet olanlar sınıfına dahil bulunduğuna şüphe bırakmamaktadır. İzmir Vali-i sabıkı Rahmi Bey’in Cavid Bey’in evindeki gizli içtimaı akdeden gizli heyete dahil bulunduğu ilk tahkikat ve zabıtnamelerde münderiç muhtelif ve müteaddit ifadelerle taayyün etmekte ve hem diğer refikleri gibi bir fırkaya açık surette intisap etmeksizin gizli siyasî faaliyetlerde bulunduğu hem de suikast ve taklib-i hükûmet hareketinin anasırı esasiye-i icraiyesinden olan Sarı Efe Edib ile siyasî meselelerde çalışmalarda elbirliği yaptığını ibraz ve isbat eden zabıtnamede kayıtlı ve dosyada saklı mektubu mumaileyhin de ef’al ve teşebbüsatı mesrudede methaldar olduğu kanaatini tevlit eylemekte ve ancak mahkemenin davetine icabet etmemiş olması hasebiyle muhakemesi icra kılınamadığından son zamanlardaki vaziyet ve derece-i faaliyeti taayyün edememektedir. İstanbul Mebusu Rauf Bey’in tâ başvekâlette bulunduğu tarihten itibaren kongresi kararıyla şüphesiz sureti katiyede ve en yakın şekilde malûmu bulunan İttihat ve Terakki o zaman için henüz karanlık olan maksatları yolunda kullanmak, ihyaya çalıştığı ve bilâhare dahi kendilerini İttihat ve Terakki erkânı addetmekte inat eylemiş olan kesânla işbirliği ederek ikinci grup mensuplarını da maksadına âlet

178

eylediği ve o zamanki iş arkadaşları ve bugünkü cürüm ortaklarıyla Meclis içinde dahi muhtelif şekilde istifade ederek celb ve cezpedebildiği zevatı bir muhalif fırka teşkiline imale hususuna sarfı faaliyet ettiği ve suikast ve saklib-i hükûmet hazırlıklarına hangi noktadan itibaren muttali olduğu henüz aydınlanmamış ise de, mezkûr teşebbüslerin Ankara sahnesine tamamen vakıf bulunduğu halde millet ve memleket için felâketengiz facianın vukuunun men’i ve tekerrürü için hükûmeti haberdar etmek en basit ve en iptidaî ve en namuskârane bir vazife-i kanuniye, bir farizai vataniye ve nihayet bir vecibe-i insaniye olduğu halde bunu ifa etmediği gibi keyfiyetten haberdar olan rüfeka-yı hükûmeti ikazdan men’e masruf olduğu ifadeler ve itiraflarla vâsılı mertebe-i sübût olmuştur. Mumaileyhin Bursa, İzmir teşebbüsatı melûnesine tekaddüm eden günlerde <<ben gidiyorum siz ne yaparsanız yapınız>> diyerek Avrupa’ya gitmiş olması, gizli heyetin bütün meş’um kararlarının mürevvici olduğuna şüphe bıkarmamaktadır. Hüseyin Cahid Bey’in, Cavid Bey’in evindeki bazı iştimalara iştirak eylediği ve sermuharrir bulunduğu Tanin Gazetesi’nde bu içtimalar müzakereleri kararlarını bazı makaleleriyle neşretmek olduğu tezahür etmişse de gizli heyetin suikast ve taklib-i hükûmet kararına tekaddüm eden zamanlarda tevkif, muhakeme ve nefyedildiği tesbit olunmuş ve mumaileyhin dahi gizli ve cinaî teşebbüsatı siyasiyede methal ve iştiraki bulunmadığı anlaşılmıştır. İttihat ve Terakki’nin İstanbul heyet-i merkeziye azâsından ve iaşe faaliyetleri erkânından olup kendi iddiasına nazaran Kara Kemal’in istirkap ve hem de müzaheretten vazgeçemediği bir arkadaşı olan ve mefküre-i siyasiyesini umde-i esasiye ittihaz eylediği temsili meslekî nazariyesinin naşiri mütemerridi bulunan Ali İhsan Bey’in müzakere devresinde Anadolu’ya iltihak eylemiş olup gerek Ankara’da ve gerek bilâhare İstanbul’da bazı faaliyeti siyasiyede bulunmuş ve Cavid Bey’in evindeki kongreye ve içtimalardan bir kısmına dahi katılmış ise de bütün teşebbüsü ve telkinat karşısında temsili meslekî nazariyesine sadık kalacak bunun haricindeki siyasî programlarla mücadelede bulunduğu ve bilhassa Terakkiperver Fırka

179

nizamnamesinin müsveddesinin Mes’adet Hanında Kara Kemal, Cavid, Şükrü, Canbulat Bey’le birlikte müzakeresi sırasında irticaı mutazammın addettiği altıncı maddeye şiddetle hücum ve itiraz eylediği ve sonradan Kara Kemal’in, Hafız Mehmet ve Ziya Hurşid’in ve mahkemece isimleri meçhul kalan bazı şark mebuslarının Mes’adet Hanındaki dairede kapıyı kilitlemek suretiyle gizlice akdettikleri içtimadan haklı olarak şüphe ve endişeye düşerek gayri meşru bazı işlerin hazırlığı karşısında bulunduğu kendi ifadesine nazaran hissedilmişse de herhangi bir fena hareketin önüne geçebilmek üzere hakikati, istiknak yolundaki teşebbüslerinin semere vermemiş olduğu icra kılınan isticvap ve muhakemenin cereyanıyla anlaşılmış ve hakkında başkaca delâile de destres olunamadığından suikast ve taklibi hükûmet ve cürmünde methal ve iştiraki bulunmadığı kanaati tahassül eylemiştir. Cavid Bey kongresinde evvelce İttihat ve Terakki’den bazılarının ve bilhassa Kara Kemal’in şahsına mertubiyetleri dolayısıyla davet olunarak hazır bulunanlardan Hariciye Nâzırı esbakı Ahmet Nesimi, Eskişehir mebusu sabıkı Eyüp Sabri, Dr. Hüseyinzâde Ali, Dr. Rüsuhi Beylerle Hamdi Baba’nın müzakerelere istiraklerinin ancak intihabata mütedair umumî meselelere inhisar ettiği ve yalnız bir öğeden sonra saat 15’ten 17’ye kadar devam eylediği, sonraki faaliyetlerle alâkadar olunmadığı sabit olmuştur. Ve yine Şişli içtimaının bu kısmına iştirak etmiş olan sabık İttihat ve Terakki kâtibi mesullerinden Ethem ve Hüseyin uzun senelerden beri maişetlerini ve mevkii siyasîlerince medyun bulundukları Kara Kemal’in herhangi bir hareket ve teşebbüsü siyasisinde kendisini biran bile terk etmedikleri gibi onun emir ve iradesine muntazır ve boyun eğici âmillerden ibaret bulunacakları ve şahitlerle hademe Hasib’in ve İttihat Terakki sabık erkânından Salâh Cimcoz ile erkân-ı harp binbaşı mütekaidi Rıza, Topçu yüzbaşılığından mütekait Salim, Seyid Mehmed, sabık komiser Cavid, bahriye kaymakamlığından mütekaid Aziz, esbak Bakırköy Kaymakamı Neşet, muhasebeci Sait Beylerin suikast ve taklibi hükûmet harekât ve teşebbüsüne iştirakleri sabit olmamıştır.

180

Sandalcılar Cemiyeti sabık Reisi Osman Kâhya ile hamallar kâhyası Salih reisin bahis mevzuu cürümde müstelzimi mücazat olacak derecede iştiraklerini mübeyyin delâile destres olunamamış ise de son teşebbüsatı cinaiyede alâkalarını müeyyid delâil görülmemiştir. Sabık ikinci grup âzasından Terakkiperver Fırkası İstanbul kâtibi umumîsi Kara Vasıf ve heyet-i idare âzasından Salâhattin ve Erzurum Mebusu sabıkı Hüseyin Avni Beylerin faaliyeti siyasiyelerinde kanun hükümlerine mugayir müstelzimi mücazat safhalar görülememiştir. Ve mevzuubahis cürme iştiraklerini isbat edecek kanaat bahş vicdani delâil bulunamamıştır. Ötedenberi Kara Kemal’in sahalarında, mesai arkadaşlarından olan gözlüklü Mithat Bey, Sıtkı, Mehmet Ali, veznedar Rıza, Sadettin Rıza, Millî Ticaret İzmit mümessili İhsan, Üsküdar Belediye Reisi esbakı Rifat, Hasan Fehmi, İzzet Muhtar, Ferit, Postacı Hilmi, Küçük Nâzım ve Cavid Bey’in evindeki kararların Kara Kemal tarafından takip ve tatbikinde dahi en yakın ve muayyen vasıtalar halinde faaliyette bulunmaktan geri kalmadıkları ve bu itibarla bilcümle suikast ve taklib-i hükûmet tasavvur ve teşebbüsatının mürevviç ve taraftarı oldukları tahkikatı vakıa ve muhakemelerinin kâffei safahatiyle tebeyyün ve tezahür etmiştir. Ergani Mebusu İhsan Bey’in suikast ve taklib-i hükûmet cürmüne methal ve iştiraki sabit olmamıştır. Küçük Talât Bet’in ve Azmi Bey’in vatana avdetten sonra millî zaferi takip eden senelerde müsbet veya menfî hiçbir faaliyeti siyasiyede bulunmadıkları sabit olmuş ve muhakeme suretiyle tesbit olunmuştur. Binaenaleyn bunlardan Maliye Nâzırı esbakı Cavid, Dr. Nâzım, Ardahan Mebusu sabıkı Hilmi ve kâtib-i mesullerden Nail Beylerin harekâtı vakıalarının icap ettirdiği cezaların yeni Kanun-u Cezada daha ağır ahkâmı ihtiva etmesi hasebiyle eski Kanun-u Cezanın metninde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen veya kısmen tağyir ve tebdil ve ilgaya ve kanunu mezkûre tevfikan teşkil edilen Büyük Millet Meclisini iskat ve ifa-yı vazifeden men’e cebren

181

teşebbüs eden idam olunur” diye yazılı bulunan 95 inci madde delâletiyle Kanunu mezkûrun metninde “bâlâda muharrer 55 ve 56 ncı maddelerde beyan olunan kararlardan birini bir takım eşhas müçtemian icra eder ve yahut icrasına tesaddî eylerse ol cemiyete dahil bulunanlardan asıl reis ve muharrik-i mefsedet olanlar her nerede bulunursa idam olunur” diye muharrer 57 nci maddenin birinci fıkrasına tevfikan idamlarına, maznunlardan Vehbi, Hüsnü, İbrahim Ethem, Rauf ve Rahmi Beylerin vâki hareketleri 55 nci madde delâletiyle Kanun-u Ceza’nın metninde “balâda mezkûr cinayetlerden 55 ve 56 ncı maddelerde beyan olunan fesatlardan birini icra kasdiyle iki veyahut daha ziyade eşhas beyninde bir ittifakı hâfî teşkil olunup da o ittifakta tasmim olunan fesadın icrası söyleşilip karargir olduktan sonra başka esbabı icraiyesini tehiye zımnında bazı ef’al ve tedabire dahi teşebbüs olunmuş ise ol ittifakta bulunan kimseler müebbeden kalebend olur ve eğer öyle bir ittifak hakkında bir veçhile fesadın esbabı icraiyesini tehiye zımnında teşebbüs olunmuş bir fiili tedbir tebeyyün etmeyip yalnız icrası söyleşilerek karar verilmiş olmasından ibaret bulunursa o halde dahil-i ittifak bulunan kimseler muvakkaten kalem-bend kılınır” diye muharrer olan 58 inci maddenin ikinci fırkasına tevfikan on sene kalebend edilmelerine ve yeni Kanun-u Ceza’nın 58 inci maddesine tevfikan Vehbi Bey’in on sene müddetle Kângırı’ya ve Hüseyin’in on sene müddetle Niğde’ye, Ethem’in on sene müddetle Kastamonu mevkilerine, diğer maznun Ali Osman ve Salih Kahyaların hareketi vakıaları Kanun-u Cezanın metninde “her kim meydan ve sokaklarda ve halkın toplu bulundukları yerlerde nutuk irad ederek ve gerek yafta yapıştırarak veyahut matbu varaka neşreyliyerek ahali ve sekeneyi işbu fiillere beyan olunan cinayetleri işlemeğe doğrudan doğruya teşvik ederse ol cinayetlerin fiilen müttekibi gibi mücazat olunur. Fakat zikrolunan teşvikatın bir gûna eseri failisi zuhur etmezse muvakkat nef’i cezasiyle mücazat olunur” diye muharrer olan 64 üncü maddenin son fıkrasına tevfikan onar sene müddetle memleketleri olan Malatya ve Sürmene’ye nefy edilmelerine ve ceraimi vakıada methal ve müşareketleri vüsûku kanunî ile teeyyüd etmiyen ve beriyyüzzimme bulunduğuna dair kanaati vicdaniye hasıl olan Ergani Mebusu İhsan, Erzurum Mebusu sabıkı Hüseyin Avni, Sivas Mebusu sabıkı Kara Vasıf, Mersin Mebusu sabıkı Salâhaddin, Küçük Talât, Mithat

182

Şükrü, Dr. Hüseyinzâde Ali, Hamdi Baba, Cemal Ferit, Eyüp Sabri, Dr. Rusuhi, Ahmet Nesimi, Salâh Cimcoz, mütekait erkân-ı harp binbaşı Rıza, Naim Cevat, tırnakçı Salim, Yakup Cemil’in biraderi Seyit Mehmet, Küçük Kâzım, Çerkes Aziz, Ekmekçiler Şirketi Müdürü Aziz, Kör Ali İhsan, Üsküdar Belediye Reisi esbakı Rifat, polis müdürü sabıkı Azmi, Tanin sermuharriri Hüseyin Cahit, yalnız işbu ef’alden, Gaziantepli Ahmet Muhtar, Bakırköy kaymakamı Neşet, muhasebeci Sait, sabık komiser Cavid, gözlüklü Mithat, Bekir Sıtkı, Mehmet Ali, serveznedar Rıza, Millî Ticaretten İhsan, Millî Mahsûlâttan Hasan Fehmi Beyler’le Hasip Ağa’nın beraatlerine ve sebebi âhire binaen mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliyei sebillerine, Kara Kemal’in teşkil eylediği İktisat Bankası ve şirketler sermayesinin makamı iddianın izah ve tafsil eylediği veçhile ahkâm ve şerait ve kaziye ile mütearız bir şekilde mesulü ve vakıf tayini suretiyle vakfeylediği mebaliğin muvazaa ve bir vakfı sahih olduğu indelmuhakeme tahakkuk etmesine binaen vakfiyesinin feshiyle ve Kanun-u Ticaret hilâfında maksad-ı siyasiye itibariyle teessüs ettiği sabit olan mezkûr banka ve şirketlerin tasfiye suretiyle ve idaresi hakkında hükûmetin tensip ve ittihaz edeceği muharrerat dahilinde muamele ifasının ve keza Ergani Mebusu İhsan Bey’in İttihat ve Terakki Fırkasının ilânı dolayısıyla Teceddüt Fırkası namına tahsil edilmiş olan mebaliğ ve mücevherat ve eşyayı indettahkik hüsnüistimal etmediği ve malûmu esami rüfakasiyle geçirdikleri bir çok sene evvel madum bir hale gelmiş olan Teceddüt Fırkası namına yed-i zaptında bulundurmuş olduğu mebaliğ ve eşyayı mecmuanın hazine-i devlete ait olması lâzım geleceğine göre o suretle bu cemiyetin dahi icabı kanunisi icra kılınmak üzere Başvekâlet-i celileye arz ve iblâğına, maznunlardan Rauf ve Rahmi Beylerin gıyabında diğerlerinin vicahında ittifakla 26 Ağustos 1926 tarihinde karar verildi 1 . Sonuçta, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu tamamen veya kısmen tagyir, tebdil ve ilga, Büyük Millet Meclisi’ni iskat ve görevden men’e cebren teşebbüsten dolayı eski Ceza Kanunu’nun 57. maddesine göre sabık Maliye Nazırı Cavit, Dr. Nazım,

1

Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk’e Kurulan Pusu, ss. 569-583; Dünya, “İstiklal Mahkemeleri’nin İçyüzü”, 1-6 Mart1947.

183

Ardahan mebusu Hilmi ve Nail Beyler’in idamlarına; Ali Osman Vehbi, Hüsnü, İbrahim Edhem, Rauf ve Rahmi Beyler’in 55. madde delaletiyle 55 ve 56’ıncı maddelerde belirtilen esaslar dahilinde, 58’inci maddeye göre onar yıl kal’e-bend edilmesine karar verilmiştir. Rauf Bey Avrupa’da olduğundan uygulanamamıştır. Otuzyedi sanık beraat etmiştir. Hüseyin Cahit eski cezasını çekmek için Çorum’a, sürgün cezasına çarptırılanlardan Vehbi Çankırı’da, Hüsnü Niğde’de, İbrahim Edhem Kastamonu’da, Ali Osman Kâhya Sürmene’de, cezalarını çekeceklerdi .
2

Salih Reis Malatya’da

2

Ergün Aybars, a.g.e., s. 464.

184

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful