ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢…

ΜΕΡΟ΢ 27
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ

Χ
Χαβατζάκης-Χατζθ
mas.gr

2012

PONTOS-PATRIDAMOU.BLOGSPOT.COM

ΜΕΡΟ΢ 27°
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
(΢ημείωςη: ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ υπάρχουν ςυμπληρωματικά
ονόματα για το γράμμα Χ)
Τόμος 9ος- Σελίδες 123-340
(http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005