ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΝΣΟ΢…

ΜΕΡΟ΢ 28
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ
ΠΡΟ΢ΥΤΓΩΝ

Χ
Χατζή-Χώχος
mas.gr

2012

PONTOS-PATRIDAMOU.BLOGSPOT.COM

ΜΕΡΟ΢ 28°
ΟΝΟΜΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
ΠΗΓΗ: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
(΢ημείωςη: ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ υπάρχουν ςυμπληρωματικά
ονόματα για το γράμμα Χ)
Τόμος 9ος- Σελίδες 341-538
(http://www.omegatechnology.biz/epmportal/viewArxeiako.aspx?materialid=4005